Sunteți pe pagina 1din 1730

Sfintele Scripturi

Traducerea lumii noi


I
T
A
L
I
A
GRECIA
SICILIA
MALTA
ROMA
N
0 mi
0 km
500
500
M
A
C
E
D
O
N
IA
Filipi
Corint
L
I
B
I
A
ATENA
CRETA
Efes
PATMOS
RODOS
M
a
r
e
a
M
e
d
i
t
e
r
a
n

a
(
M
a
r
e
a
c
e
a
M
a
r
e
)
ASIA MIC

A
A
S
I
R
I
A
M
E
D
I
A
EGIPT
bi12-M
Antiohia
(din Pisidia)
Tars
Antiohia
(Sirian

a)
CIPRU
Sidon
Tir
Cezareea
TARA
PROMIS

A
Cades
MEMFIS
F
l
u
v
i
u
l
N
i
l
SIRIA
Damasc
IERUSALIM
MOAB
EDOM
Mt. Sinai
Gr

adina
Edenului?
Haran
NINIVE
F
l
u
v
i
u
l
E
u
f
r
a
t
ARABIA
M
T
.
A
R
A
R
A
T
F
l
u
v
i
u
l
T
i
g
r
u
BABILON
C
A
L
D
E
EA
Ur
Susa
M
area
N
e
a
g
r

a
M
a
r
e
a
R
o

s
i
e
Sfintele Scripturi
Traducerea lumii noi
Traducere dup

a
New World Translation of the Holy Scriptures,
edi tia englez

a revizuit

a

n 1984
A SA A SPUS DOMNUL SUVERAN IEHOVA [565, YHWH]:
. . . IAT

A, EU CREEZ CERURI NOI SI UN P

AM

ANT NOU
SI NIM

ANUI NUI VOR MAI VENI

IN MINTE LUCRURILE
DE MAI

INAINTE, NICI NUI VOR MAI URCA

IN INIM

A.
Isaia 65:13, 17; vezi si 2 Petru 3:13.
2006
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
OF PENNSYLVANIA
Toate drepturile rezervate
Sfintele Scripturi Traducerea lumii noi
EDITORI
WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
OF NEW YORK, INC.
Brooklyn, New York, U.S.A.
Edi tii integrale au fost publicate

n limbile: afrikaans, albanez

a,
arab

a, armean

a, bulgar

a, cebuano, ceh

a, chiBemba, chiChewa, chinez

a
(simplificat

a), chinez

a (tradi tional

a), coreean

a, croat

a, danez

a, efik,
englez

a ( si

n Braille), finlandez

a, francez

a, georgian

a, german

a,
greac

a, igbo, ilocan

a, indonezian

a, italian

a, japonez

a, kinyaRwanda,
kiRundi, lingala, macedonean

a, maghiar

a, malga s

a, maltez

a,
norvegian

a, olandez

a, oset

a, polonez

a, portughez

a ( si

n Braille),
rom

an

a, rus

a, samoan

a, s

arb

a, s

arb

a (caractere latine), sePedi,
seSotho, shona, sinhala, slovac

a, sloven

a, spaniol

a ( si

n Braille),
suedez

a, swahili, tagalog, tsonga, tswana, turc

a, twi (Akuapem),
twi (Asante), xhosa, yoruba si zulu.
(Au fost publicate si edi tii par tiale

n limbile: amharic

a, azerbaidjan

a,
azerbaidjan

a (caractere chirilice), cambodgean

a, chiTonga,
chiTumbuka, creol

a haitian

a, eston

a, ewe, fijian

a, gun, hiligaynon,
hindi, hiri motu, italian

a Braille, kannada, kazah

a, k

arg

az

a, kiribati,
limbajul american al semnelor [DVD], limbajul brazilian al
semnelor [DVD], limbajul columbian al semnelor [DVD], limbajul
italian al semnelor [DVD], limbajul mexican al semnelor [DVD],
limbajul rus al semnelor [DVD], luganda, luvale, malayalam,
myanmar, nepalez

a, pangasinan, sango, sranantongo, tamil, thai,
tok pisin, ucrainean

a si uzbec

a.)
Tirajul total al tuturor edi tiilor Traducerii lumii noi:
167904902 de exemplare
Tip

arit

a

n 2006
Aceast

a publica tie nu se comercializeaz

a. Ea este distribuit

a

n cadrul
unei lucr

ari mondiale de instruire biblic

a, sus tinute prin dona tii.
New World Translation of the Holy Scriptures
Romanian (bi12-M)
Made in the United States of America
Tip

arit

a

n Statele Unite ale Americii
S
F

ANTABiblie este o revela tie scris

a, pe care Domnul Suveran Iehova
i-a dat-o omenirii.

Intruc

at dezv

aluie vestea bun

a despre Regatul lui
Dumnezeu, care va aduce pacea si dreptatea si va transforma p

am

antul

ntr-un paradis, aceasta carte inspirat

a li se adreseaz

a oamenilor de pre-
tutindeni. Biblia arat

a c

a iubirea l-a

ndemnat pe Dumnezeu s

a-l ofere pe
Fiul s

au, Isus Cristos, ca jertf

a de r

ascump

arare pentru a salva de la moar-
te omenirea dec

azut

a. Ioan 3:16.
Biblia a fost scris

a

n ebraic

a, arameic

a (o limb

a

nrudit

a cu ebraica) si
greac

a.

Intruc

at pu tini oameni cunosc aceste limbi, Sf

anta Biblie a tre-
buit s

a fie tradus

a

n limbile moderne pentru ca mesajul ei d

at

ator de via-
t

a s

a ajung

a la oamenii tuturor na tiunilor.
Aceast

a nou

a traducere a Bibliei

n limba rom

an

a se bazeaz

a pe edi tia

n limba englez

a a Sfintelor Scripturi Traducerea lumii noi din 1984.
Ea cuprinde cele 39 de c

ar ti ale Scripturilor ebraice si arameice si o ver-
siune revizuit

a a celor 27 de c

ar ti ale Scripturilor grece sti cre stine, ap

a-
rut

a

n limba rom

an

a

n anul 2000. Comitetul care a tradus aceast

a edi-
tie a Sfintelor Scripturi a stabilit ca cele dou

a p

ar ti ale ei s

a fie denumite
dup

a limbile

n care au fost scrise. Nu s-au folosit denumirile larg r

asp

an-
dite, respectiv Vechiul Testament si Noul Testament, deoarece Biblia
este,

n realitate, o singur

a lucrare si niciuna dintre p

ar tile ei nu este de-
p

a sit

a, sau

nvechit

a. Toat

a Biblia, de la prima carte a sec tiunii ebraice
p

an

a la ultima carte a sec tiunii grece sti, are un singur mesaj. Iar celui ce
vrea s

a o studieze integral

i stau la dispozi tie cele peste 125 000 de refe-
rin te marginale si un index de cuvinte.
Deoarece Biblia dezv

aluie voin ta sf

ant

a a Domnului Suveran al univer-
sului, omiterea sau t

ainuirea numelui s

au unic, care apare f

ar

a echivoc

n
textul ebraic de aproape 7000 de ori, ar fi o insult

a la adresa maiest

a tii si
autorit

a tii lui. Prin urmare, cel mai de seam

a aspect al acestei traduceri
este restabilirea numelui divin la locul cuvenit

n textul biblic.

In acest
sens, s-a folosit forma cel mai des

nt

alnit

a

n limba rom

an

a, si anume
Iehova. Numele divin apare de 6 973 de ori

n Scripturile ebraice si de
237 de ori

n Scripturile grece sti cre stine. Pentru o analiz

a mai profund

a
a acestui subiect, v

a invit

am s

a consulta ti Apendicele acestei edi tii.
Dat fiind c

a

l iubesc pe Autorul divin al Sfintelor Scripturi, traduc

ato-
rii lucr

arii au socotit drept o mare responsabilitate transmiterea g

andu-
rilor si declara tiilor sale c

at mai fidel posibil. Ei au sim tit o responsabili-
tate la fel de mare si fa t

a de cercet

atorii s

arguincio si ai Bibliei a c

aror
salvare etern

a depinde de traducerea Cuv

antului inspirat al Dumnezeu-
lui Prea

nalt. Dorim cu sinceritate ca aceasta traducere s

a-i ajute pe citi-
tori s

a dob

andeasc

a via ta ve snic

a

n lumea nou

a a drept

a tii pe care o va
instaura Dumnezeul Cel Atotputernic. Isaia 65:17; 2 Petru 3:13.
Editorii
PREFA

T

A
6
Prin numeroasele ei caracteristici, edi tia
de fa t

a a Sfintelor Scripturi Traducerea
lumii noi

si ajut

a mult cititorii s

a- si

mbo-
g

a teasc

a cuno stin ta exact

a cu privire la Bi-
blie. Realizarea acestora a fost posibil

a

n
mare m

asur

a datorit

a procedeelor compu-
terizate moderne.
CARACTERISTICILE ACESTEI
NOI EDI TII

IMP

AR TIREA TEXTULUI: Numerota-


rea capitolelor si a versetelor corespunde
celei din Traducerea lumii noi

n englez

a,
fiind un instrument deosebit de util

n pro-
gramul de instruire mondial al Martorilor
lui Iehova. Pentru punerea

n valoare a unei
idei, un paragraf este alc

atuit din mai mul-
te versete. Pe l

ang

a aceasta, c

ar tile poetice
din Scripturi, precum Psalmii, sunt aranja-
te

n versuri. Sunt indicate si por tiunile al-
fabetice, sau acrostihurile. Vezi Psalmul
119.
COLONTITLURI: Apar

n partea de sus
a paginilor acestei traduceri si con tin infor-
ma tii care ajut

a la g

asirea rapid

a a relat

ari-
lor biblice.
PARANTEZE: Parantezele drepte sim-
ple [ ] cuprind cuvinte care clarific

a sensul
textului. Parantezele drepte duble [[ ]] indi-
c

a interpol

ari (ad

augiri care nu fac parte


din textul original). Vezi Luca 23:34.
CONCORDAN TE: La sf

ar situl lucr

arii
se afl

a o sec tiune intitulat

a Index de cuvin-
te biblice, care cuprinde o list

a de cuvinte
selec tionate si folosite

n Biblie,

ncadrate
de obicei

ntr-un fragment din verset. O alt

a
sec tiune la fel de util

a, Indexul cuvintelor
care apar la notele de subsol, ajut

a la folo-
sirea notelor de subsol.
APENDICE: Articolele din sec tiunea
Apendice explic

a doctrine biblice funda-
mentale si unele chestiuni legate de acestea.
La sf

ar situl sec tiunii se g

asesc tabele cu
unit

a ti monetare si unit

a ti de m

asur

a, ca-
lendarul biblic si h

ar ti reprezent

and locuri
biblice. Cuprinsul de la

nceputul sec tiunii
Apendice

l ajut

a pe cititor s

a- si formeze
o imagine de ansamblu asupra acestei sec-
tiuni si s

a g

aseasc

a mai u sor subiectele do-
rite. Apendicele

i va ajuta pe mul ti s

a stu-
dieze temeinic Sfintele Scripturi si s

a se
preg

ateasc

a mai bine pentru a ap

ara adev

a-
rul biblic. 1 Petru 3:15.
REFERIN TE MARGINALE: Aceast

a
edi tie con tine peste 125 000 de referin te
marginale (trimiteri). Textele din referin te
dovedesc c

a pentru aproape orice subiect bi-
blic exist

a cel pu tin o a doua m

arturie. Com-
pararea atent

a a referin telor marginale (tri-
miteri) si analizarea notelor de subsol va
ar

ata armonia dintre cele 66 de c

ar ti bibli-
ce, dovedind c

a ele alc

atuiesc o singur

a car-
te, inspirat

a de Dumnezeu.
Referin tele marginale, cu denumirile
abreviate ale c

ar tilor biblice, apar

n coloa-
na din mijloc. Literele alfabetului care apar

ntext

l ajut

a pe cititor s

a g

aseasc

a referin-
tele marginale corespunz

atoare. Referin te-
le marginale care nu

ncap

n coloana din
mijloc apar

n partea de jos a coloanei din
dreapta. Lista semnaleaz

a

nceputul fiec

a-
rui capitol.
Referin tele furnizeaz

a diferite informa-
tii: idei, evenimente si relat

ari paralele, in-
forma tii biografice si geografice,

mpliniri
ale profe tiilor biblice consemnate chiar

n
Biblie, citate directe ale unor fraze, expre-
sii si versete

ntregi luate din alte p

ar ti ale
Bibliei. De asemenea, ele arat

a ce leg

atur

a
exist

a

ntre modelele profetice ale leg

am

an-
tului Legii si

mplinirea lor relatat

a

n Scrip-
turile grece sti cre stine. Toate acestea con-
tribuie la

mbog

a tirea cuno stin telor biblice.
NOTE DE SUBSOL: Numeroasele note
de subsol la termeni doctrinari importan ti,
precum suflet, Seol si Hades,

l ajut

a
pe cititor s

a

n teleag

a modul

n care sunt fo-
losite aceste cuvinte biblice. Uneori, ele pre-
zint

a o traducere literal

a sau variante de
traducere ale unor expresii originale cu
sens mai larg si clarific

a contextul si sensul
unor cuvinte greu de

n teles, al unor jocuri
de cuvinte din limbile originale si al unor ex-
presii idiomatice. Notele de subsol con tin si
informa tii referitoare la nume de persoane
sau de regiuni geografice. Pentru o mai
bun

a

n telegere a textului, s-au dat si echi-
valentele moderne ale unor unit

a ti moneta-
re sau unit

a ti de m

asur

a folosite

n timpuri-
le biblice. De asemenea, notele de subsol
trimit cititorul la informa tiile detaliate din
Apendice.
Nota de subsol este indicat

a

n text prin-
trun simbol ce urmeaz

a dup

a un cuv

ant
INTRODUCERE
7
sau dup

a o expresie. Aflat

a

n partea de jos
a paginii, ea este precedat

a de num

arul ver-
setului scris

ngro sat si de acela si simbol ca

n text. Mai multe note de subsol la unii ter-


meni din acela si verset se deosebesc prin ur-
m

atoarele simboluri: 1, 2, 3.

INCHEIERE
Datorit

a referin telor marginale si infor-
ma tiilor de natur

a tehnic

a ce

nso tesc edi tia
din 2006 a Traducerii lumii noi, cititorul

n telege c

a cele 66 de c

ar ti biblice formeaz

a
un tot unitar, inspirat de Dumnezeu, care
constituie temelia limbii pure a adev

arului
( Tefania 3:9). Acest studiu aprofundat le des-
chide celor ce realmente tremur

a la Cu-
v

antul Sf

ant al lui Iehova noi perspective de

n telegere a Bibliei (Isaia 66:2, 5). Dorin-


ta noastr

a este ca, folosind din plin toate
caracteristicile edi tiei de fa t

a a Sfintelor
Scripturi, cititorul s

a ajung

a la o cuno stin-
t

a exact

a a adev

arului si s

a

n teleag

a mai
bine cuvintele consemnate

n Evrei 4:12:
Cuv

antul lui Dumnezeu este viu si puter-


nic.

Intr-adev

ar, ferici ti sunt cei ce se hra-
nesc necontenit la masa spiritual

a bogat

a a
lui Iehova prin intermediul Cuv

antului s

au
viu, Biblia. Matei 5:3.
SIGLE:

In cele ce urmeaz

a este prezentat

a lista principalelor sigle utilizate

n aceast

a lu-
crare:
1 (

Alef) Codex Sinaiticus, gr., sec. IVe.n., British Museum, S.E., S.G.
A Codex Alexandrinus, gr., sec. Ve.n., British Museum, S.E., S.G.
Arm Versiunea armean

a, sec. Ve.n., S.E., S.G.
B Codex Vaticanus, ms. 1209, sec. IVe.n., Roma, S.E., S.G.
C Codex Ephraemi rescriptus, ms. gr. 9, sec. Ve.n., Paris, S.E., S.G.
D Codex Bezae, gr. si lat., sec. V si VI e.n., Cambridge, S.E., S.G.
J
22
Scripturile grece sti cre stine, ebr., Societ

a tile Biblice Unite, Ierusalim, 1979
LXX Septuaginta, gr., sec. III si II

.e.n.
LXX
L
Septuaginta (P. de Lagarde, G

ottingen, Germania, 1883)
M Text ebraic masoretic care apare

n Codexul Leningrad B 19A
P
74
Papirusul Bodmer 17, gr., sec. VII e.n., Geneva, S.E., S.G.
Sam Pentateuhul samaritean, sec. IV

.e.n., Israel
Sy, Sy
p
Peshitta siriac

a, aram. cre stin

a, sec. Ve.n., Londra, 1826, retip

arit

a de
Societ

a tile Biblice Unite, 1979
Sy
c
Versiunea siriac

a curetonian

a, sec. Ve.n. (ed. The Curetonian Version of
the Four Gospels, de F. Crawford Burkitt, vol. I, Cambridge, Anglia, 1904)
Sy
s
Codexul siriac sinaitic, sec. IV-Ve.n., Evanghelii
T Targumuri, parafraz

ari aram. ale unor p

ar ti din S.E.
Vg Vulgata latin

a, de Ieronim, cca. 400 e.n.
Vg
c
Vulgata clementin

a, Roma, 1592
ABREVIERI: Mai jos este indicat

a lista abrevierilor utilizate

n text,

n afara abrevieri-
lor c

ar tilor biblice:
a.m. ante meridian
Ap Apendice
aram. arameic

a
cap. capitol
cca. circa
ebr. ebraic

a
e.n. era noastr

a
fem. feminin
g gram
gr. greac

a

.e.n.

naintea erei noastre
kg kilogram
km kilometru
l litru
lat. latin

a
lit. literalmente
m metru
ms. manuscris
n.s. not

a de subsol
pl. plural
p.m. post meridian
S.E. Scripturile ebraice
S.G. Scripturile grece sti
sec. secol
vers. versetul
TITLUL SI ORDINEAC

AR TILOR
din Scripturile ebraice si arameice
CARTEA ABREVIEREA PAGINA
Geneza Ge 9
Exodul Ex 78
Leviticul Le 137
Numerele Nu 180
Deuteronomul De 238
Iosua Ios 291
Judec

atorii Ju 324
Rut Rut 358
1 Samuel 1Sa 363
2 Samuel 2Sa 408
1 Regi 1Re 447
2 Regi 2Re 491
1 Cronici 1Cr 533
2 Cronici 2Cr 572
Ezra Ezr 620
Neemia Ne 634
Estera Es 654
Iov Iov 664
Psalmii Ps 717
Proverbele Pr 858
CARTEA ABREVIEREA PAGINA
Eclesiastul Ec 892
C

antarea c

ant

arilor C

an 903
Isaia Is 909
Ieremia Ier 980
Pl

angerile Pln 1059
Ezechiel Eze 1070
Daniel Da 1141
Osea Os 1163
Ioel Ioe 1173
Amos Am 1177
Obadia Ob 1185
Iona Ion 1186
Mica Mi 1189
Naum Na 1195
Habacuc Hab 1197
Tefania Te 1201
Hagai Hag 1204
Zaharia Za 1206
Maleahi Mal 1218
din Scripturile grece sti cre stine
CARTEA ABREVIEREA PAGINA
Matei Mt 1223
Marcu Mr 1265
Luca Lu 1291
Ioan Ioa 1336
Faptele Fa 1370
Romani Ro 1415
1 Corinteni 1Co 1434
2 Corinteni 2Co 1453
Galateni Ga 1465
Efeseni Ef 1472
Filipeni Flp 1478
Coloseni Col 1483
1 Tesaloniceni 1Te 1488
2 Tesaloniceni 2Te 1492
CARTEA ABREVIEREA PAGINA
1 Timotei 1Ti 1494
2 Timotei 2Ti 1499
Tit Tit 1503
Filimon Flm 1506
Evrei Ev 1507
Iacov Iac 1521
1 Petru 1Pe 1526
2 Petru 2Pe 1532
1 Ioan 1Io 1535
2 Ioan 2Io 1540
3 Ioan 3Io 1541
Iuda Iuda 1542
Revela tia Re 1544
8
1
La

nceput
a
Dumnezeu
b
a
creat
c
cerurile si p

am

antul.
d
2 P

am

antul era f

ar

a form

a si
pustiu, iar pe suprafa ta ad

ancu-
lui de ape
e
era

ntuneric; si for-
ta activ

a a lui Dumnezeu se mi s-
ca

ncoace si

ncolo
f
pe suprafa-
ta apelor.
g
3 Si Dumnezeu a zis:
h
S

a
fie lumin

a! Si a fost lumin

a.
i
4 Dumnezeu a v

azut c

a lumina
era bun

a si Dumnezeu a separat
lumina de

ntuneric.
j
5 Dum-
nezeu a numit lumina Zi,
k
iar

ntunericul l-a numit Noapte.


l
Si a fost sear

a si a fost diminea-
t

a: ziua

nt

ai.
6 Si Dumnezeu a mai zis: S

a
fie o

ntindere
m

ntre ape si s

a se
separe apele de ape!
n
7 Dum-
nezeu a f

acut

ntinderea si a se-
parat apele care erau dedesub-
tul

ntinderii de apele care erau
deasupra

ntinderii.
o
Si a sa a
fost. 8 Dumnezeu a numit

n-
tinderea Cer.
p
Si a fost sear

a si
a fost diminea t

a: ziua a doua.
9 Si Dumnezeu a mai zis: S

a
se adune la un loc apele de
sub ceruri si s

a apar

a uscatul!
q
Si a sa a fost. 10 Dumnezeu a
numit uscatul P

am

ant,
r
iar ape-
le adunate le-a numit M

ari.
s
Si Dumnezeu a v

azut c

a lucrul
acesta era bun.
t
11 Si Dumne-
zeu a mai zis: S

a dea p

am

antul
iarb

a, plante cu s

am

an t

a,
u
pomi
roditori care dau rod cu s

am

an-
t

a

n el,
v
dup

a specia lor,
w
pe
p

am

ant! Si a sa a fost. 12 P

a-
m

antul a

nceput s

a dea iar-
b

a, plante cu s

am

an t

a dup

a spe-
cia lor
x
si pomi care dau rod cu
s

am

an t

a

n el, dup

a specia lui.
y
Si Dumnezeu a v

azut c

a lucrul
acesta era bun. 13 Si a fost
sear

a si a fost diminea t

a: ziua a
treia.
14 Si Dumnezeu a mai zis:
S

a fie lumin

atori pe

ntinde-
rea cerurilor ca s

a separe ziua
de noapte,
a
s

a serveasc

a drept
semne si s

a arate anotimpuri-
le, zilele si anii!
b
15 Ei s

a ser-
veasc

a drept lumin

atori pe

n-
tinderea cerurilor ca s

a lumi-
neze p

am

antul!
c
Si a sa a fost.
16 Si Dumnezeu a f

acut cei doi
mari lumin

atori, lumin

atorul
mai mare ca s

a st

ap

aneasc

a zi-
ua si lumin

atorul mai mic ca s

a
st

ap

aneasc

a noaptea, precum si
stelele.
d
17 Dumnezeu i-a pus
pe

ntinderea cerurilor ca s

a
lumineze p

am

antul,
e
18 ca s

a
st

ap

aneasc

a ziua si noaptea si
ca s

a separe lumina de

ntune-
ric.
f
Si Dumnezeu a v

azut c

a lu-
crul acesta era bun.
g
19 Si a
fost sear

a si a fost diminea t

a: zi-
ua a patra.
20 Si Dumnezeu a mai zis:
S

a mi sune apele de o puzderie
de suflete vii
h
si s

a zboare crea-
turi zbur

atoare deasupra p

a-
m

antului, pe fa ta

ntinderii ce-
rurilor!
i
21 Si Dumnezeu a
creat mon strii marini
j
uria si si
tot felul de suflete vii care se
mi sc

a
k
si de care au

nceput s

a
mi sune apele, dup

a specia lor,
si tot felul de creaturi zbur

atoa-
re,

naripate, dup

a specia lor.
l
Si Dumnezeu a v

azut c

a lu-
crul acesta era bun. 22 Atunci
Dumnezeu le-a binecuv

antat, zi-
c

and: Fi ti roditori,

nmul ti ti-v

a
si umple ti apele m

arilor
m
si s

a
i Ge 2:19; Ge 9:10; De 4:17; Iov 12:7; j Iov 7:12; Ps
148:7; k Le 11:46; l Ge 7:14; Le 11:14; De 14:13;
1Co 15:39; m Ne 9:6; Ps 104:25.
GENEZA
CAP. 1
a Ev1:10
b Ex6:3
Ex33:20
De 6:4
Mr 10:18
Ioa 4:24
Ro 1:20
1Co 8:4
1Ti 1:11
1Ti 2:5
Ev9:24
1Io 4:16
Re 4:8
c Ps 148:5
Is 45:18
Re 4:11
d Iov38:4
Ps 102:25
Is 42:5
Re 10:6
e Iov38:30
Pr 8:27
f Ps 33:6
Is 40:26
g Ps 104:6
h Ps 33:9
i Is 45:7
j Iov26:10
2Co 4:6
k Ge 8:22
l Ier 33:20
m Ge 1:20
n Ps 33:7
2Pe 3:5
o Ge 7:11
Pr 8:28
p Ge 27:28
De 4:17
1Re 8:35
q Iov38:11
Ps 104:8
Ps 136:6
r Ps 24:1
Ps 95:5
s Iov38:8
Pr 8:29
t De 32:4
1Ti 4:4
u Ge 1:29
Ps 72:16
Mt 13:32
v Hag2:19
Iac 3:12
w Lu6:44
x Le 19:19
Ps 104:14
y Ga 6:7

Col. aII-a
a De 4:19
Ps 148:3
b Ge 8:22
1Cr 23:31
Ps 104:19
c Ier 33:25
Eze 32:8
d Ps 8:3
Ps 136:8
Ier 31:35
e Is 13:10
f Ps 74:16
Is 45:7
g Ps 104:31
h Le 11:10
9
se

nmul teasc

a pe p

am

ant crea-
turile zbur

atoare! 23 Si a fost
sear

a si a fost diminea t

a: ziua a
cincea.
24 Si Dumnezeu a mai zis:
S

a dea p

am

antul
a
suflete vii
dup

a specia lor: animale domes-
tice,
b
alte creaturi care se mi s-
c

a1
c
si animale s

albatice
d
ale
p

am

antului, dup

a specia lor! Si
a sa a fost. 25 Dumnezeu a f

a-
cut animalele s

albatice ale p

a-
m

antului dup

a specia lor, ani-
malele domestice dup

a specia
lor si toate celelalte creaturi
care se mi sc

a pe p

am

ant1, dup

a
specia lor.
e
Si Dumnezeu a v

a-
zut c

a lucrul acesta era bun.
26 Si Dumnezeu a mai zis: S

a
facem
f
om dup

a chipul
g
si asem

a-
narea
h
noastr

a; ei s

a st

ap

aneas-
c

a peste pe stii m

arii, peste crea-


turile zbur

atoare ale cerurilor,
peste animalele domestice, peste
tot p

am

antul si peste toate ce-


lelalte creaturi care se mi sc

a pe
p

am

ant.
i
27 Si Dumnezeu a
creat omul dup

a chipul s

au, l-a
creat dup

a chipul lui Dumnezeu;
j
i-a creat de sex b

arb

atesc si de
sex femeiesc.
k
28 Apoi Dumne-
zeu i-a binecuv

antat
l
si Dumne-
zeule-a zis: Fi ti roditori,
m

nmul-
ti ti-v

a si umple ti p

am

antul,
supune ti-l
n
si st

ap

ani ti
o
peste
pe stii m

arii, peste creaturile zbu-


r

atoare ale cerurilor si peste ori-
ce creatur

a vie care se mi sc

a pe
p

am

ant.
29 Si Dumnezeu a mai zis:
Iat

a c

a v-am dat toate plantele
cu s

am

an t

a de pe fa ta

ntregu-
lui p

am

ant si orice pom care d

a
rod cu s

am

an t

a.
p
Acestea s

a v

a
serveasc

a drept hran

a.
q
30 Si
Ge 1:241 Termenul ebraic se refer

a la creatu-
rile care tr

aiesc aproape de sol, cum ar fi ani-
malele mici, roz

atoarele, reptilele si insectele.
251 Vezi Ge 1:24, n.s.
tuturor animalelor s

albatice ale
p

am

antului, tuturor creaturilor
zbur

atoare ale cerurilor si tutu-
ror sufletelor care se mi sc

a pe
p

am

ant si

n care este via t

a
le-am dat ca hran

a toate plante-
le verzi.
a
Si a sa a fost.
31 Apoi Dumnezeu a v

azut
tot ce f

acuse si iat

a c

a totul era
foarte bun.
b
Si a fost sear

a si a
fost diminea t

a: ziua a sasea.
2
Astfel au fost terminate ce-
rurile si p

am

antul si toa-
t

a armata lor.
c
2 P

an

a

n ziua
a saptea Dumnezeu a termi-
nat lucrarea pe care a f

acut-o si

n ziua a saptea a

nceput s

a se
odihneasc

a de toat

a lucrarea pe
care a f

acut-o.
d
3 Dumnezeu a
binecuv

antat ziua a saptea si a
sfin tit-o, pentru c

a

n ea se odih-
ne ste de toat

a lucrarea sa. Dum-
nezeu a creat toate lucrurile pe
care si-a propus s

a le fac

a.
e
4 Aceasta este istoria ce-
rurilor si a p

am

antului, c

and
au fost create,

n ziua

n care
Iehova Dumnezeu a f

acut p

a-
m

antul si cerul.
f
5 Pe p

am

ant nu era

nc

a ni-
ciun arbust de c

amp si nu

ncol-
tea

nc

a nicio plant

a de c

amp,
pentru c

a Iehova Dumnezeu nu
f

acuse s

a plou

a
g
pe p

am

ant si nu
era niciun omcare s

a cultive p

a-
m

antul. 6 Ci un abur
h
se ridi-
ca din p

am

ant si uda toat

a fa ta
p

am

antului.
i
7 Si Iehova Dumnezeu l-a f

a-
cut pe om din t

ar

ana
j
p

am

an-
tului,
k
i-a suflat

n n

ari suflare
de via t

a
l
si omul a devenit un
suflet viu.
m
8 De asemenea,
Iehova Dumnezeu a f

acut o gr

a-
din

a

n Eden,
n
spre r

as

arit, si l-a
pus acolo pe omul pe care-l f

a-
cuse.
o
9 Si Iehova Dumnezeu
a f

acut s

a creasc

a din p

am

ant
CAP. 1
a Ec 3:20
b De 28:11
Re 10:6
c Ge 6:7
d Ps 104:11
Mr 1:13
e Ge 7:14
Ps 148:10
f Ge 11:7
Pr 8:30
Ioa 1:3
Col 1:16
g Ge 9:6
1Co 11:7
Col 3:10
h Ge 5:1
Fa 17:29
Iac 3:9
i Ge 9:2
j Ps 139:14
k Mr 10:6
1Co 11:9
l Ps 107:38
m Ge 9:1
Le 26:9
n Ge 2:15
o Ps 8:6
Is 11:9
Iac 3:7
p Iov36:31
Ps 145:16
q Ge 9:3
Ps 104:14
Fa 14:17

Col. aII-a
a Ps 136:25
Ps 147:9
Mt 6:26
b De 32:4
Ps 104:24
1Ti 4:4

CAP. 2
c Ne 9:6
Ps 146:6
Is 42:5
Za 12:1
Fa 4:24
d Ex31:17
Ev4:4
e Ex20:11
f Is 45:18
g Mt 5:45
h Iov36:27
i Ps 135:7
j Ge 3:19
Ps 103:14
Ec 3:20
1Co 15:47
k Iov33:6
Is 64:8
l Ge 7:22
Iov27:3
Iov33:4
Is 42:5
Fa 17:25
m Eze 18:4
1Co 15:45
1Pe 3:20
n Ge 2:15
Ge 3:23
Is 51:3
Eze 28:13
o Ge 1:26
Ps 139:14
Ro 9:20
GENEZA 1:232:9 Omul dup

a chipul lui Dumnezeu; un suflet viu 10
tot felul de pomi pl

acu ti la vede-
re si buni de m

ancat, precum si
pomul vie tii
a

nmijlocul gr

adinii
si pomul cunoa sterii binelui si
r

aului.
b
10 Un fluviu izvora din Eden
ca s

a ude gr

adina si de acolo
se desp

ar tea

n patru bra te.
11 Numele primului este Pison;
acesta

nconjoar

a toat

a tara Ha-
vila,
c
unde exist

a aur. 12 Si
aurul din tara aceasta este bun.
d
Acolo exist

a si r

a sin

a de bdeliu
e
si piatr

a de onix.
f
13 Nume-
le celui de-al doilea fluviu este
Ghihon; acesta

nconjoar

a toa-
t

a tara Cu s. 14 Numele celui
de-al treilea fluviu este Hide-
chel1;
g
acesta curge la est de
Asiria.
h
Cel de-al patrulea fluviu
este Eufratul.
i
15 Iehova Dumnezeu l-a luat
pe om si l-a pus

n gr

adina Ede-
nului
j
ca s

a o cultive si s

a o

n-
grijeasc

a.
k
16 Si Iehova Dum-
nezeu i-a dat omului urm

atoa-
rea porunc

a: Din orice pom din
gr

adin

a po ti s

a m

an

anci pe s

a-
turate.
l
17 Dar din pomul cu-
noa sterii binelui si r

aului s

a nu
m

an

anci, c

aci,

n ziua

n care vei
m

anca din el,

n mod sigur vei
muri.
m
18 Si Iehova Dumnezeu a mai
zis: Nu este bine ca omul s

a r

a-
m

an

a singur. Am s

a-i fac un
ajutor care s

a i se potriveasc

a.
n
19 Si Iehova Dumnezeu f

acea
din p

am

ant orice animal s

alba-
tic al c

ampului si orice creatu-
r

a zbur

atoare a cerurilor si le
aducea la om ca s

a vad

a cum le
va numi pe fiecare; si cum nu-
mea omul fiecare suflet viu,
o
a sa

i era numele.
p
20 Omul a
pus deci nume tuturor anima-
lelor domestice, creaturilor zbu-
Ge 2:141 Denumirea ebraic

a a r

aului Tigru.
r

atoare ale cerurilor si tuturor
animalelor s

albatice ale c

ampu-
lui, dar pentru om nu s-a g

a-
sit niciun ajutor care s

a i se
potriveasc

a. 21 Atunci Iehova
Dumnezeu a f

acut s

a cad

a un
somnad

anc
a
peste om si,

ntimp
ce acesta dormea, a luat una din-
tre coastele lui si apoi a

nchis
carnea la loc. 22 Si, din coasta
pe care a luat-o din om, Iehova
Dumnezeu a f

acut o femeie si a
adus-o la om.
b
23 Atunci omul a zis:
Aceasta este,

nsf

ar sit,
os dinoasele mele
si carne dincarnea mea!
c
Ea se va numi Femeie1,
pentru c

a a fost luat

a
dinb

arbat.
d
24 Iat

a de ce va l

asa b

arbatul pe
tat

al s

au si pe mama sa
e
si se va
alipi de so tia sa si vor deveni o
singur

a carne.
f
25 Si am

andoi,
omul si so tia lui, erau goi,
g
si to-
tu si nu le era ru sine.
h
3
Sarpele
i
era cel mai pru-
dent
j
dintre toate animale-
le s

albatice ale c

ampului pe care
le f

acuse Iehova Dumnezeu.
k
El i-a zis femeii:
l
Este adev

a-
rat c

a Dumnezeu a spus s

a nu
m

anca ti din to ti pomii din gr

a-
din

a?
m
2 Femeia i-a r

aspuns
sarpelui: Putem s

a m

anc

am
din rodul pomilor din gr

adin

a.
n
3 Dar despre rodul pomului din
mijlocul gr

adinii,
o
Dumnezeu a
spus: S

a nu m

anca ti din el, nici
s

a nu v

a atinge ti de el, ca s

a nu
muri ti.
p
4 Atunci sarpele i-a
zis femeii:

In mod sigur nu ve ti
muri.
q
5 C

aci Dumnezeu stie
c

a

n ziua

n care ve ti m

anca din
el vi se vor deschide ochii si ve ti
Ge 2:231

In ebraic

a, termenii pentru b

ar-
bat si femeie sunt asem

an

atori: ish, respec-
tiv, ishsh

ah.
CAP. 2
a Ge 3:24
b Ge 2:17
Ge 3:22
c Ge 25:18
1Sa 15:7
d Ge 13:2
e Nu11:7
f Ex25:7
1Cr 29:2
Iov28:16
g Da 10:4
h Ge 10:11
Mi 5:6
i Ge 15:18
De 11:24
j Ge 3:24
Eze 28:13
k Ge 1:28
Ge 2:8
Ps 115:16
l Ge 2:9
Ge 3:2
Le 25:19
m Ge 3:19
Ps 146:4
Ec 9:5
Eze 18:4
Ro 5:12
1Co 15:22
n Pr 31:11
1Co 11:9
1Ti 2:13
o Ge 9:10
p Ge 1:26
Ge 9:2
Ps 8:6

Col. aII-a
a 1Sa 26:12
b Pr 18:22
Pr 19:14
Mr 10:9
1Ti 2:13
c Ge 29:14
Ju9:2
2Sa 5:1
2Sa 19:12
d 1Co 11:8
e Ge 24:58
Ps 45:10
Mr 10:7
f Pr 5:18
Mal 2:16
Mt 19:5
Ro 7:2
1Co 6:16
1Co 7:10
Ef 5:31
Ev13:4
g Ge 3:7
h Ps 31:17

CAP. 3
i 2Co 11:3
Re 12:9
Re 20:2
j Mt 10:16
k Ge 1:24
l Ge 2:22
Nu22:28
m Ge 2:17
n Ge 2:16
o Ge 2:9
p Ex19:12
q Ge 5:5
Ioa 8:44
1Io 3:8
Re 21:8
11 Crearea femeii. Prima minciun

a. P

acatul originar GENEZA 2:103:5
fi ca Dumnezeu, cunosc

and bi-
nele si r

aul.
a
6 Atunci femeia a v

azut c

a
pomul era bun de m

ancat si c

a

nc

anta ochii, da, c

a pomul era
pl

acut de privit.
b
A luat deci din
rodul lui si a m

ancat. Apoi i-a
dat si so tului ei, c

and a fost cu
ea, si el a m

ancat.
c
7 Atunci li
s-au deschis ochii la am

andoi si
si-au dat seama c

a erau goi.
d
Au
cusut frunze de smochin si si-au
f

acut

nvelitori pentru coapse.
e
8 Mai t

arziu au auzit glasul
lui Iehova Dumnezeu, care um-
bla prin gr

adin

a la ceasul din
zi c

and adie v

antul.
f
Si omul
si so tia lui s-au ascuns dina-
intea fe tei lui Iehova Dumne-
zeu printre pomii din gr

adin

a.
g
9 Si Iehova Dumnezeu l-a che-
mat pe om de mai multe ori si
i-a zis: Unde e sti?
h
10

In cele
din urm

a, el a r

aspuns: Ti-am
auzit glasul

n gr

adin

a, dar mi-a
fost fric

a, pentru c

a eram gol,
si m-am ascuns.
i
11 Atunci
Dumnezeu a zis: Cine ti-a spus
c

a erai gol?
j
Nu cumva ai m

an-
cat din pomul din care

ti
poruncisem s

a nu m

an

anci?
k
12 Si omul a r

aspuns: Femeia
pe care mi-ai dat-o s

a-mi fie al

a-
turi, ea mi-a dat din rodul pomu-
lui si am m

ancat.
l
13 Atunci
Iehova Dumnezeu i-a zis femeii:
Ce-ai f

acut? Si femeia a r

as-
puns: Sarpele m-a am

agit si am
m

ancat.
m
14 Si Iehova Dumnezeu i-a
spus sarpelui:
n
Fiindc

a ai f

acut
lucrul acesta, blestemat s

a fii

n-
tre toate animalele domestice si

ntre toate animalele salbatice
ale c

ampului! Pe p

antece te vei
t

ar

si t

ar

an

a vei m

anca

n toate
zilele vie tii tale!
o
15 Voi pune
p
du sm

anie
q

ntre tine
r
si femeie,
s

ntre s

am

an ta ta
t
si s

am

an ta ei.
u
El
a

ti
b
va zdrobi capul
c
si tu
d

i
e
vei zdrobi c

alc

aiul.
f
16 Femeii i-a zis: Voi m

ari
foarte mult durerea din timpul
sarcinii tale.
g
Cu mari dureri vei
na ste copii
h
si dorin ta ta se va
tine dup

a so tul t

au, iar el va st

a-
p

ani peste tine.
i
17 Si lui Adam i-a zis: Fiind-
c

a ai ascultat de glasul so tiei
tale si ai m

ancat din pomul de-
spre care

ti poruncisem:
j
S

a nu
m

an

anci din el, blestemat s

a fie
p

am

antul din cauza ta!
k
Cu tru-
d

a1

i vei m

anca roadele

n toa-
te zilele vie tii tale.
l
18 Spini si
m

ar

acini

ti va da
m
si vei m

anca
plantele c

ampului. 19

In su-
doarea fe tei tale

ti vei m

anca
p

ainea p

an

a te vei

ntoarce

n
p

am

ant, c

aci din el ai fost luat.
n
C

aci t

ar

an

a e sti si

n t

ar

an

a te
vei

ntoarce.
o
20 Dup

a aceea, Adam i-a pus
so tiei lui numele Eva1,
p
pentru
c

a ea avea s

a fie mama tuturor
celor vii.
q
21 Si Iehova Dum-
nezeu a f

acut ve sminte lungi de
piele pentru Adam si pentru so-
tia lui si i-a

mbr

acat.
r
22 Apoi
Iehova Dumnezeu a zis: Iat

a
c

a omul a devenit ca unul din-
tre noi, cunosc

and binele si r

a-
ul.
s
Acum, ca nu cumva s

a- si

ntind

a m

ana si s

a ia si din ro-
dul pomului vie tii,
t
s

a m

an

ance
si s

atr

aiasc

ave snic . . . 23 Si
Iehova Dumnezeu l-a dat afar

a
din gr

adina Edenului,
u
ca s

a cul-
tive p

am

antul din care fusese
luat.
v
24 L-a izgonit deci pe
om, iar la estul gr

adinii Edenu-
lui
w
a pus heruvimi
x
si lama

n
fl

ac

ari a unei s

abii care se rotea

ncontinuu ca s

a p

azeasc

a dru-
mul spre pomul vie tii.
w Ge 2:8; Ge 4:16; x Ps 80:1; Is 37:16; Eze 10:4.
Ge 3:171 Lit. durere. 201 Adic

a Cea vie.
CAP. 3
a Ge 3:22
Is 46:5
Flp2:6
b Iac 1:14
1Io 2:16
c Ro 5:12
2Co 11:3
1Ti 2:14
d Iov1:21
e Ge 3:21
f De 4:33
De 23:14
Fa 7:31
g Da 10:7
Am9:3
Ev4:13
1Io 4:18
h Mi 6:9
i Ex3:6
j Ge 2:25
k Ge 2:17
l 1Sa 15:24
Iac 1:14
m 2Co 11:3
1Ti 2:14
n Ge 3:1
o Is 65:25
Mi 7:17
p Is 35:4
Is 43:11
Ev10:31
q Ge 22:17
Iac 4:4
Iuda 9
Re 12:7
Re 12:17
r Eze 28:14
Re 12:9
s Is 54:5
Ga 4:26
Re 12:1
t Mt 23:33
Ioa 8:44
1Io 3:10
u Ge 22:18
Ge 49:10
Ga 3:16
Ga 3:29

Col. aII-a
a Ioa 18:37
b Re 20:2
c Re 20:10
d Ev2:14
e Mi 5:1
Mt 27:50
f Fa 3:15
Flp2:8
g 1Cr 4:9
h Ge 35:16
i 1Co 7:28
j Ge 2:17
Ec 12:13
k Ge 4:12
Ge 5:29
l Ps 127:2
Hag1:6
m Ev6:8
n Ge 2:7
o Iov34:15
Ec 3:20
p Ge 2:19
Ge 4:1
q Fa 17:26
r Ge 3:7
Re 3:18
s Ge 3:5
Flp2:6
t Ge 2:9
u Ge 2:8
v Ge 2:5
Ge 3:19
GENEZA 3:624 S

am

an ta promis

a. Pedeapsa cu moartea 12
4
Adam a avut rela tii intime
cu Eva, so tia lui, si ea a r

a-
mas

ns

arcinat

a.
a
Dup

a un timp,
ea l-a n

ascut pe Cain1
b
si a zis:
Am adus

n existen t

a un om
cu ajutorul lui Iehova.
c
2 Mai
t

arziu, a n

ascut iar

a si: pe Abel,
d
fratele lui.
Si Abel era p

astor,
e
iar Cain
cultiva p

am

antul.
f
3 Dup

a c

at-
va timp, Cain i-a adus lui Iehova
o ofrand

a
g
din roadele p

am

antu-
lui.
h
4 Abel a adus si el c

a tiva
dintre

nt

aii n

ascu ti
i
ai turmei
sale si buc

a tile lor de gr

asime.
j
Si,

n timp ce Iehova a privit cu
pl

acere spre Abel si spre ofran-
da lui,
k
5 nu a privit deloc cu
pl

acere spre Cain si spre ofran-
da lui.
l
Atunci Cain s-a aprins de
m

anie
m
si i s-a posomor

at fa ta.
6 Dar Iehova i-a zis lui Cain:
De ce te-ai aprins de m

anie si
de ce ti s-a posomor

at fa ta?
7 Dac

a faci binele, nu vei fi oa-
re

n

al tat?
n
Dar, dac

a nu faci bi-
nele, p

acatul p

ande ste la intra-
re si dorin ta lui se tine dup

a ti-
ne.
o
Tu

ns

a

l vei st

ap

ani?
p
8 Dup

a aceea, Cain i-a zis lui
Abel, fratele s

au: Hai s

a mer-
gem pe c

amp! Si, c

and erau
pe c

amp, Cain s-a aruncat asu-
pra lui Abel, fratele s

au, si l-a
omor

at.
q
9 Mai t

arziu, Iehova
l-a

ntrebat pe Cain: Unde este
Abel, fratele t

au?
r
Cain a spus:
Nu stiu. Sunt eu p

azitorul fra-
telui meu?
s
10 Dar Dumne-
zeu a zis: Ce-ai f

acut? Ascul-
t

a! S

angele fratelui t

au strig

a
din p

am

ant la mine.
t
11 Acum
blestemat si alungat e sti de pe
p

am

antul acesta,
u
care si-a des-
chis gura ca s

a primeasc

a din
m

ana ta s

angele fratelui t

au.
v
12 C

and vei cultiva p

am

antul,
Ge 4:11 Adic

a Ceva adus

n existen t

a. Eva ex-
plic

a de ce i-a dat acest nume.
nu- ti va da roadele1 lui.
a
Vei fi
pribeag si fugar pe p

am

ant.
b
13 Atunci Cain i-a spus lui
Iehova: Pedeapsa pentru nele-
giuirea mea este prea mare ca
s-o pot suporta. 14 Iat

a c

a azi
tu m

a izgone sti de pe fa ta p

a-
m

antului si voi fi ascuns dinain-
tea fe tei tale.
c
Voi fi pribeag
d
si
fugar pe p

am

ant, iar dac

a m

a
va

nt

alni cineva, m

ava omor

.
e
15 Dar Iehova i-a zis: De ace-
ea, dac

a cineva

l va omor

pe
Cain, va suferi r

azbunarea de
sapte ori.
f
Si Iehova a stabilit atunci un
semn pentru Cain, pentru ca ori-
cine

l va

nt

alni s

a nu-l omoare.
g
16 Cain a plecat apoi dinaintea
fe tei lui Iehova
h
si s-a stabilit

n
tara Fugii, la est de Eden.
17 Dup

a aceea, Cain a avut
rela tii intime cu so tia lui
i
si ea
a r

amas

ns

arcinat

a si l-a n

as-
cut pe Enoh. Apoi el a construit
un ora s si i-a pus acelui ora s nu-
mele Enoh, dup

a numele fiului
s

au.
j
18 Lui Enoh i s-a n

ascut
mai t

arziu Irad. Lui Irad i s-a
n

ascut Mehuiael, lui Mehuiael i
s-a n

ascut Metu sael, iar lui Me-
tu sael i s-a n

ascut Lameh.
19 Lameh si-a luat dou

a so tii.
Numele celei dint

ai era Ada, iar
numele celei de-a doua era Tila.
20 Dup

a un timp, Ada l-a n

as-
cut pe Iabal. El a fost str

amo sul
celor care locuiesc

n corturi
k
si au vite.
l
21 Numele fratelui
s

au era Iubal. El a fost str

amo-
sul tuturor celor care c

ant

a la
harp

a
m
si la fluier.
n
22 Tila a
n

ascut si ea: pe Tubal-Cain, f

au-
ritorul a tot felul de unelte de
aram

a si de fier.
o
Sora lui Tu-
bal-Cain era Naama. 23 Si La-
meh a compus pentru so tiile sa-
le, Ada si Tila, aceste versuri:
Ge 4:121 Lit. puterea.
CAP. 4
a Ge 1:28
b Iuda 11
c Ge 3:16
d Mt 23:35
e Ge 46:34
f Ge 3:23
g Le 2:14
h Ne 10:35
i Ex13:12
j Le 3:9
k Ev11:4
l Am5:22
m Pr 14:30
Pr 15:18
Pr 27:4
n Lu14:11
1Pe 5:6
o Pr 11:6
Iac 1:14
p Ec 8:13
Eze 18:27
q Mt 23:35
1Io 3:12
Iuda 11
r Ps 10:13
Pr 28:13
s Ps 50:20
Pr 17:17
t Ge 18:20
2Re 9:26
Is 26:21
Ev12:24
u Ezr 7:26
v Ge 9:5

Col. aII-a
a Ge 3:17
Le 26:20
De 28:18
b De 28:65
Pr 28:17
Os 9:17
c Iov34:29
Is 59:2
Mi 3:4
d Ps 36:11
e Ro 12:19
f Ge 4:24
De 32:35
Ev10:30
g Eze 9:6
h Ps 34:16
i Ge 5:4
j 2Sa 18:18
Ps 49:11
k Ge 25:27
Ev11:9
l Ge 13:7
De 3:19
m Ps 33:2
1Co 14:7
n Iov21:12
Ps 150:4
o De 27:5
2Sa 12:31
Is 2:4
13 Ofrande. Abel omor

at. Urma sii lui Cain GENEZA 4:123
Asculta ti glasul meu,
so tii ale lui Lameh!
Pleca ti urechea
la spusele mele:
Am omor

at un om
pentru c

a m-a r

anit,
da, un t

an

ar
pentru c

a m-a lovit.
24 Dac

a de sapte ori
va fi r

azbunat Cain,
a
atunci Lameh
de saptezeci de ori
si

nc

a sapte.
25 Adam a avut din nou rela-
tii intime cu so tia lui si ea a n

as-
cut un fiu, c

aruia i-a pus nume-
le Set1,
b
c

aci, a zis ea, Dumne-
zeu mi-a r

anduit alt

a s

am

an t

a

n locul lui Abel, deoarece Cain


l-a omor

at.
c
26 Si i s-a n

ascut
si lui Set un fiu si i-a pus nume-
le Enos.
d

In timpul acela a

n-
ceput s

a fie chemat numele lui
Iehova.
e
5
Aceasta este cartea istori-
ei lui Adam.

In ziua

n care
Dumnezeu l-a creat pe Adam,
l-a f

acut dup

a asem

anarea lui
Dumnezeu.
f
2 I-a creat de sex
b

arb

atesc si de sex femeiesc.
g
Apoi,

n ziua

n care au fost cre-
a ti,
h
i-a binecuv

antat si le-a dat
numele om.
i
3 C

and Adam avea o sut

a
treizeci de ani, i s-a n

ascut un
fiu, dup

a chipul si asem

anarea
sa, si i-a pus numele Set.
j
4 Zi-
lele lui Adam, dup

a ce i s-a n

as-
cut Set, au fost de opt sute de
ani.

In acest timp i s-au nascut
fii si fiice.
k
5 Toate zilele pe
care le-a tr

ait Adam au fost de
nou

a sute treizeci de ani, apoi a
murit.
l
6 C

and Set avea o sut

a cinci
ani, i s-a n

ascut Enos.
m
7 Du-
p

a ce i s-a n

ascut Enos, Set a
Ge 4:251 Adic

a R

anduit; Pus; Stabilit.
mai tr

ait opt sute sapte ani.

In
acest timp i s-au n

ascut fii si fii-
ce. 8 Toate zilele lui Set au
fost de nou

a sute doisprezece
ani, apoi a murit.
9 C

and Enos avea nou

azeci
de ani, i s-a n

ascut Chenan.
a
10 Dup

a ce i s-a n

ascut Che-
nan, Enos a mai tr

ait opt sute
cincisprezece ani.

In acest timp
i s-au n

ascut fii si fiice. 11 Toa-
te zilele lui Enos au fost de nou

a
sute cinci ani, apoi a murit.
12 C

and Chenan avea sapte-
zeci de ani, i s-a n

ascut Maha-
lalel.
b
13 Dup

a ce i s-a n

ascut
Mahalalel, Chenan a mai tr

ait
opt sute patruzeci de ani.

In
acest timp i s-au n

ascut fii si fii-
ce. 14 Toate zilele lui Chenan
au fost de nou

a sute zece ani,
apoi a murit.
15 C

and Mahalalel avea sai-
zeci si cinci de ani, i s-a n

ascut
Iared.
c
16 Dup

a ce i s-a n

as-
cut Iared, Mahalalel a mai tr

a-
it opt sute treizeci de ani.

In
acest timp i s-au n

ascut fii si fii-
ce. 17 Toate zilele lui Mahala-
lel au fost de opt sute nou

azeci
si cinci de ani, apoi a murit.
18 C

and Iared avea o sut

a
saizeci si doi de ani, i s-a n

ascut
Enoh.
d
19 Dup

a ce i s-a n

ascut
Enoh, Iared a mai tr

ait opt sute
de ani.

In acest timp i s-au nas-
cut fii si fiice. 20 Toate zilele
lui Iared au fost de nou

a sute
saizeci si doi de ani, apoi a mu-
rit.
21 C

and Enoh avea saizeci
si cinci de ani, i s-a n

ascut Metu-
sala.
e
22 Dup

a ce i s-a n

ascut
Metusala, Enoh a continuat s

a
umble cu adev

aratul Dumnezeu
trei sute de ani.

In acest timp i
s-au n

ascut fii si fiice. 23 Toate
zilele lui Enoh au fost de trei su-
te saizeci si cinci de ani. 24 Si
CAP. 4
a Ge 4:15
Le 19:18
b Ge 5:3
c Ge 4:8
Mt 23:35
Ev11:4
d Ge 5:6
Lu3:38
e Ex20:7
2Re 19:16

CAP. 5
f Ge 1:26
1Co 11:7
Iac 3:9
g Ge 1:27
Mr 10:6
h Ge 1:27
Ge 2:23
De 4:32
Is 45:12
Mt 19:4
i Ge 7:21
Ec 3:21
Fa 17:30
1Co 15:39
j Ge 4:25
1Cr 1:1
k Ge 6:1
l Ge 2:17
Ge 3:19
Ps 146:4
Pr 21:16
Ec 6:6
Ec 9:5
Eze 18:4
Ro 6:23
1Co 15:22
m Ge 4:26
Lu3:38

Col. aII-a
a 1Cr 1:2
b Lu3:37
c 1Cr 1:2
Lu3:37
d 1Cr 1:3
Iuda 14
e 1Cr 1:3
Lu3:37
GENEZA 4:245:24 Fiii si fiicele lui Adam. Iared, Enoh, Metusala 14
Enoh a umblat
a
cu adev

aratul
Dumnezeu.
b
Apoi n-a mai fost,
pentru c

a Dumnezeu l-a luat.
c
25 C

and Metusala avea o su-
t

a optzeci si sapte de ani, i s-a
n

ascut Lameh.
d
26 Dup

a ce i
s-a n

ascut Lameh, Metusala a
mai tr

ait sapte sute optzeci si
doi de ani.

In acest timp i s-au


n

ascut fii si fiice. 27 Toate zi-
lele lui Metusala au fost de nou

a
sute saizeci si nou

a de ani, apoi
a murit.
28 C

and Lameh avea o sut

a
optzeci si doi de ani, i s-a n

as-
cut un fiu. 29 Si i-a pus nume-
le Noe1,
e
zic

and: El ne va adu-
ce m

ang

aiere

n munca si

n tru-
da2 m

ainilor noastre, care vin
din p

am

antul pe care Iehova l-a
blestemat.
f
30 Dup

a ce i s-a
n

ascut Noe, Lameh a mai tr

ait
cinci sute nou

azeci si cinci de
ani.

In acest timp i s-au nascut
fii si fiice. 31 Toate zilele lui
Lamehau fost de sapte sute sap-
tezeci si sapte de ani, apoi a mu-
rit.
32 Noe a ajuns la v

arsta de
cinci sute de ani. Apoi lui Noe i
s-au n

ascut Sem,
g
Ham
h
si Iafet.
i
6
C

and oamenii au

nceput s

a
se

nmul teasc

a pe fa ta p

a-
m

antului si li s-au n

ascut fii-
ce,
j
2 fiii adev

aratului Dum-
nezeu
k
au v

azut
l
c

a fiicele oame-
nilor erau frumoase si si-au luat
so tii, pe cele pe care le-au ales.
3 Atunci Iehova a zis: Spiritul
meu
m
nu va avea r

abdare la ne-
sf

ar sit cu omul,
n
c

aci el nu
este dec

at carne.
o
De aceea, zi-
lele lui vor fi de o sut

a dou

azeci
de ani.
p
4 Nefilimii1 erau pe p

am

ant

n acele zile, dar si dupa ace-
Ge 5:291 Adic

a Odihn

a; M

ang

aiere. 292 Lit.
durerea. 6:41 Sau Dobor

atorii; ebr. hanNe-
lim, cei ce

i fac pe al tii s

a cad

a.
ea, c

and fiii adev

aratului Dum-
nezeu au continuat s

a aib

a re-
la tii cu fiicele oamenilor si ele
le-au n

ascut fii: ace stia sunt pu-
ternicii de alt

adat

a, b

arba tii cu
renume.
5 Iehova a v

azut c

a r

auta-
tea omului era foarte mare pe
p

am

ant si c

a orice

nclina tie
a
a
g

andurilor inimii lui era tot tim-
pul numai spre r

au.
b
6 Si lui
Iehova i-a p

arut r

au
c
c

a-i f

acu-
se pe oameni pe p

am

ant si s-a
m

ahnit

n inima lui.
d
7 Astfel,
Iehova a zis: Ams

a-i sterg de pe
fa ta p

am

antului pe oamenii pe
care i-am creat,
e
de la om p

an

a
la animalul domestic, p

an

a la
orice alt

a creatur

a care se mi s-
c

a si p

an

a la creatura zbur

atoa-
re a cerurilor,
f
fiindc

a

mi pare
r

au c

a i-am f

acut.
g
8 Dar Noe
a g

asit favoare

n ochii lui
Iehova.
9 Aceasta este istoria lui Noe.
Noe era un om drept.
h
El era
irepro sabil printre oamenii din
vremea lui. Noe umbla cu ade-
v

aratul Dumnezeu.
i
10 Cu tim-
pul, lui Noe i s-au n

ascut trei fii:
Sem, Ham si Iafet.
j
11 Si p

a-
m

antul s-a stricat sub privirile
adev

aratului Dumnezeu
k
si p

a-
m

antul s-a umplut de violen t

a.
l
12 Atunci Dumnezeu s-a uitat
spre p

am

ant si iat

a c

a era stri-
cat,
m
c

aci orice carne

si strica-
se calea pe p

am

ant.
n
13 Apoi Dumnezeu i-a zis lui
Noe: A venit timpul s

a nimi-
cesc orice carne,
o
c

aci p

am

antul
s-a umplut de violen t

a din cau-
za lor, si iat

a c

a

i voi nimici

m-
preun

a cu p

am

antul.
p
14 F

a- ti
o arc

a din lemn de copac r

a si-
nos.
q
Arca s-o faci cu compar-
timente si s-o acoperi cu catran
pe din

auntru si pe dinafar

a.
r
15 Iat

a cum s-o faci: lungimea
CAP. 5
a De 8:6
Ju2:22
Ps 15:2
Pr 2:7
Mi 6:8
Col 1:10
1Te 2:12
3Io 4
b Ge 6:9
De 13:4
Iuda 14
Iuda 15
c De 34:6
Ioa 3:13
Ev11:5
d 1Cr 1:3
Lu3:36
e Ge 7:1
Eze 14:14
Mt 24:37
Ev11:7
1Pe 3:20
2Pe 2:5
f Ge 3:17
g Ge 10:21
Ge 11:10
Lu3:36
h Ge 6:10
Ge 10:6
i Ge 10:2
Ge 10:21

CAP. 6
j Ge 1:28
k Iov1:6
Iov38:7
2Pe 2:4
Iuda 6
l Iov31:1
Iac 1:14
m Ro 9:22
1Pe 3:20
n Ge 7:4
o Ps 78:39
Ioa 3:6
p Ro 9:22
1Pe 3:20
2Pe 3:9

Col. aII-a
a Ge 8:21
Iac 3:15
b Ec 7:29
Ier 17:9
Mt 15:19
c Ex32:14
1Sa 15:11
d Ps 78:40
Ps 95:10
e Ge 1:27
Ge 5:1
De 4:32
f Ge 7:3
g Os 4:3
h Ge 7:1
Eze 14:14
Ev11:7
i Ps 37:37
Lu1:6
2Pe 2:5
j Ge 5:32
k Ev4:13
l Ps 11:5
m Re 11:18
n Mt 24:38
2Pe 2:5
o Eze 7:2
Am8:2
1Pe 4:7
p Ge 7:4
q Ev11:7
r Ge 14:10
Ex2:3
15 Nefilimii. R

autatea omului. Arca lui Noe GENEZA 5:256:15
arcei s

a fie de trei sute de co ti,
l

a timea de cincizeci de co ti
a
si

n

al timea de treizeci de co ti.
16 S

a faci arcei un tohar [aco-
peri s sau fereastr

a] si p

an

a sus
s

a mai fie un cot, iar intrarea
arcei s

a fie pe partea lateral

a.
b
S

a-i faci primul nivel, al doilea
nivel si al treilea nivel.
17 Si iat

a c

a eu voi aduce po-
topul
c
de ape pe p

am

ant ca s

a
nimicesc orice carne de sub ce-
ruri

n care este for t

a de via t

a.
d
Tot ce este pe p

am

ant va pieri.
e
18 Dar

nchei un leg

am

ant cu
tine: s

a intri

n arc

a, tu, fiii t

ai,
so tia ta si so tiile fiilor t

ai

m-
preun

a cu tine.
f
19 Din orice
creatur

avie, din orice carne,
g
s

a
aduci c

ate dou

a

n arc

a pentru
a r

am

ane

n via t

a

mpreun

a cu
tine.
h
S

a fie un mascul si o feme-
l

a. 20 Dintre creaturile zbur

a-
toare dup

a specia lor si dintre
animalele domestice dup

a spe-
cia lor,
i
dintre toate celelalte
creaturi care se mi sc

a pe p

a-
m

ant, dup

a specia lor, vor veni
la tine c

ate dou

a, ca s

a r

am

an

a

nvia t

a.
j
21 Si tu s

a- ti iei orice
fel de hran

a, orice este bun de
m

ancat.
k
S-o str

angi la tine si ea
s

a- ti fie hran

a tie si lor.
l
22 Si Noe a f

acut potrivit cu
tot ce-i poruncise Dumnezeu. A
f

acut

ntocmai.
m
7
Dup

a aceea, Iehova i-a zis
lui Noe: Intr

a

n arc

a, tu si
toat

a casa ta,
n
c

aci am v

azut c

a
e sti drept

naintea mea,

n mij-
locul acestei genera tii.
o
2 Din
fiecare animal curat s

a iei cu
tine c

ate sapte, mascul si fe-
mel

a;
p
din fiecare animal necu-
rat, doar dou

a, mascul si femel

a;
3 de asemenea, dintre creaturi-
le zbur

atoare ale cerurilor, c

ate
sapte, mascul si femel

a,
q
pentru
ca specia lor s

a r

am

an

a

n
via t

a pe fa ta

ntregului p

am

ant.
r
4 C

aci peste numai sapte zile am
s

a fac s

a plou

a
a
pe p

am

ant pa-
truzeci de zile si patruzeci de
nop ti
b
si voi sterge de pe fa ta p

a-
m

antului toate vie tuitoarele pe
care le-am f

acut.
c
5 Si Noe a
f

acut potrivit cu tot ce-i porun-
cise Iehova.
6 Noe avea sase sute de ani
c

and a venit potopul de ape pe
p

am

ant.
d
7

Inainte de venirea
apelor potopului, Noe a intrat

n arc

a

mpreun

a cu fiii lui, cu
so tia lui si cu so tiile fiilor lui.
e
8 Din fiecare animal curat si
din fiecare animal necurat, din-
tre creaturile zbur

atoare si din
tot ce se mi sc

a pe p

am

ant
f
9 au
intrat

n arc

a, la Noe, dou

a c

ate
dou

a, mascul si femel

a, a sa cum

i poruncise Dumnezeu lui Noe.


10 Sapte zile mai t

arziu au ve-
nit apele potopului pe p

am

ant.
11

In al sase sutelea an al vie-
tii lui Noe,

n luna a doua,

n a
saptesprezecea zi a lunii,

n ziua
aceea s-au rupt toate izvoarele
imensului ad

anc de ape1 si s-au


deschis z

agazurile cerurilor.
g
12 Si ploaia toren tial

a a c

azut
pe p

am

ant patruzeci de zile si
patruzeci de nop ti.
h
13 Chiar

n ziua aceea, Noe a intratn
arc

a si,

mpreun

a cu el, Sem,
Ham si Iafet, fiii lui Noe,
i
pre-
cum si so tia lui Noe si cele trei
so tii ale fiilor lui,
j
14 ei si toa-
te animalele s

albatice dup

a spe-
cia lor,
k
toate animalele domes-
tice dup

a specia lor, toate ce-
lelalte creaturi1 care se mi sc

a
pe p

am

ant, dup

a specia lor,
l
toa-
te creaturile zbur

atoare dup

a
specia lor,
m
toate p

as

arile si toa-
te creaturile

naripate.
n
15 Si
au intrat

n arc

a, la Noe, dou

a
Ge 7:111 Sintagma ad

anc de ape se refer

a la

nveli sul de ap

a din jurul p

am

antului, descris

n
Ge 1:7 ca apele care erau deasupra

ntinderii.
141 Vezi Ge 1:24, n.s.
CAP. 6
a Ge 7:20
De 3:11
b Ge 7:16
c Ge 1:7
Ge 7:6
Mt 24:39
2Pe 2:5
d Ge 7:15
Ec 3:19
e Ge 7:21
Ps 104:29
f Ge 7:13
Is 26:20
g Ge 8:17
1Co 15:39
h 1Pe 3:20
i Ge 1:25
Ge 7:14
j Ge 7:15
k Ge 1:30
Is 11:7
l Ge 1:29
m Ex40:16
Ev11:7
1Io 5:3

CAP. 7
n Pr 11:21
2Pe 2:5
o Ps 91:14
Ps 101:6
Mal 3:18
Ev10:38
1Pe 3:12
2Pe 2:9
p Le 11:3
De 14:4
q Ge 8:19
r Ge 7:23

Col. aII-a
a Ge 2:5
Iov37:6
b Ge 7:12
c Ge 2:19
Ge 6:7
Ge 6:17
d Ge 8:13
e Lu17:27
Ev11:7
f Ge 6:20
g Ge 1:7
Ge 8:2
h 1Re 19:8
i Ge 9:18
1Cr 1:4
j Ge 6:18
1Pe 3:20
2Pe 2:5
k Ge 1:24
l Ge 6:7
m Le 11:14
n Ge 9:10
GENEZA 6:167:15 Intrarea

n arc

a. Plou

a 40 de zile 16
c

ate dou

a, din orice carne

n
care era for t

a de via t

a.
a
16 Iar
cele care au intrat, mascul si fe-
mel

a din orice carne, au in-
trat a sa cum

i poruncise Dum-
nezeu. Apoi Iehova a

nchis u sa
dup

a el.
b
17 Potopul a durat patruzeci
de zile pe p

am

ant. Apele cre s-
teau si au ridicat arca si ea plu-
tea cu mult deasupra p

am

antu-
lui. 18 Apele au ajuns foarte
mari si continuau s

a creasc

a
pe p

am

ant, dar arca plutea pe
suprafa ta apelor.
c
19 Si apele
s-au ridicat pe p

am

ant at

at de
mult,

nc

at to ti mun tii

nal ti de
sub cerul

ntreg au fost acope-
ri ti.
d
20 Cu cincisprezece co ti
s-au ridicat apele deasupra lor si
mun tii au fost acoperi ti.
e
21 Astfel, a pierit orice car-
ne care se mi sca pe p

am

ant:
f
creaturile zbur

atoare, animale-
le domestice, animalele s

albati-
ce si toat

a puzderia de crea-
turi care mi sunau pe p

am

ant si
to ti oamenii.
g
22 Orice vie tui-
toare

n ale c

arei n

ari era sufla-
rea for tei de via t

a, adic

a tot ce
era pe uscat, a murit.
h
23 Ast-
fel, Dumnezeu a nimicit toate
vie tuitoarele de pe fa ta p

am

an-
tului, de la om p

an

a la animal,
p

an

a la creatura care se mi sc

a1
si p

an

a la creatura zbur

atoare
a cerurilor: toate au fost nimi-
cite de pe p

am

ant;
i
numai Noe
si cei care erau cu el

n arc

a au
supravie tuit.
j
24 Si apele au
fost mari pe p

am

ant

nc

a o sut

a
cincizeci de zile.
8
Dup

a aceea, Dumnezeu si-a
adus aminte
k
de Noe si de
toate animalele s

albatice si de
toate animalele domestice care
erau cu el

n arc

a
l
si Dumnezeu
a f

acut s

a sufle un v

ant pes-
Ge 7:231 Vezi Ge 1:24, n.s.
te p

am

ant, iar apele au

nceput
s

a scad

a.
a
2 Izvoarele ad

ancu-
lui de ape1
b
si z

agazurile
c
ceruri-
lor s-au

nchis si ploaia toren tia-
l

a din cer s-a oprit. 3 Si apele
au

nceput s

a se retrag

a de pe
p

am

ant, s-au retras treptat, iar
dup

a o sut

a cincizeci de zile ape-
le sc

azuser

a mult.
d
4

In luna
a saptea,

n a saptesprezecea zi
a lunii, arca
e
s-a oprit pe mun-
tii Ararat.
f
5 Si apele au conti-
nuat s

a scad

a p

an

a

n luna a ze-
cea.

In luna a zecea,

n prima zi
a lunii, au ap

arut v

arfurile mun-
tilor.
g
6 Dup

a patruzeci de zile, Noe
a deschis fereastra
h
pe care o f

a-
cuse arcei. 7 Apoi a dat dru-
mul unui corb,
i
iar acesta a zbu-
rat pe afar

a, duc

andu-se si

n-
torc

andu-se, p

an

a c

andapele au
secat de pe p

am

ant.
8 Mai t

arziu a dat drumul
unui porumbel,
j
ca s

a vad

a da-
c

a apele se mic soraser

a pe fa-
ta p

am

antului. 9 Porumbelul
n-a g

asit niciun loc unde s

a- si
pun

a piciorul si s-a

ntors la el,

n arc

a, fiindc

a apele acopereau

nc

a fa ta

ntregului p

am

ant.
k
Atunci el si-a

ntins m

ana, l-a lu-
at si l-a adus la el,

n arc

a. 10 A
mai a steptat sapte zile si iar

a si
a dat drumul porumbelului din
arc

a. 11 Mai t

arziu, spre sea-
r

a, porumbelul s-a

ntors la
el si iat

a c

a

n ciocul lui era o
frunz

a de m

aslin
l
rupt

a de pu tin
timp. Noe a stiut astfel c

a ape-
le se mic soraser

a pe p

am

ant.
m
12 A mai a steptat sapte zile si
apoi a dat drumul porumbelului,
dar acesta nu s-a mai

ntors la
el.
n
13

In al sase sute unulea an,
o

n prima lun

a,

n prima zi a lu-
nii, apele se scurseser

a de pe
Ge 8:21 Vezi Ge 7:11, n.s.
CAP. 7
a Ge 6:17
Ps 146:4
Ec 3:19
b Is 26:20
c Ps 69:15
d Iov12:15
2Pe 3:6
e Ps 104:6
f Ge 6:17
g Lu17:27
h Ge 6:17
Ge 7:15
Iov27:3
Ec 3:19
Is 42:5
i Ge 6:7
j Pr 2:21
Mt 24:37
1Pe 3:20
2Pe 2:9
2Pe 3:6

CAP. 8
k Ge 19:29
Ex2:24
1Sa 1:19
Ps 94:14
l Ge 6:20
Ev11:7

Col. aII-a
a Ps 33:7
b Ge 7:11
Pr 8:28
c 2Re 7:2
d Iov38:11
Ier 5:22
e Ge 7:18
f 2Re 19:37
g Ge 7:20
h Ge 6:16
i Ge 6:20
Le 11:15
1Re 17:4
Iov38:41
j Ps 55:6
k Ge 7:19
l Ne 8:15
m Ge 7:20
Ge 8:3
n Ier 48:28
o Ge 7:11
17 Apele acoper

a mun tii. Porumbelul GENEZA 7:168:13
p

am

ant. Noe a

ndep

artat

nve-
litoarea arcei si a v

azut c

a fa ta
p

am

antului se uscase.
a
14

In
luna a doua,

n a dou

azeci si sap-
tea zi a lunii, p

am

antul era us-
cat.
b
15 Atunci Dumnezeu i-a vor-
bit lui Noe, zic

and: 16 Ie si din
arc

a, tu si so tia ta, fiii t

ai si so-
tiile fiilor t

ai

mpreun

a cu tine.
c
17 Scoate afar

a cu tine toate
creaturile vii care sunt cu tine,
din orice carne,
d
dintre creatu-
rile zbur

atoare,
e
dintre animale
f
si dintre toate celelalte creaturi
care se mi sc

a pe p

am

ant.
g
Ele s

a
mi sune pe p

am

ant, s

a fie rodi-
toare si s

a se

nmul teasc

a pe p

a-
m

ant.
h
18 Si Noe a ie sit cu fiii
lui,
i
cu so tia lui si cu so tiile fii-
lor lui. 19 Toate creaturile vii,
toate creaturile care se mi s-
c

a1 si toate creaturile zbur

atoa-
re, tot ce se mi sc

a pe p

am

ant,
au ie sit din arc

a dup

a familii-
le lor.
j
20 Noe i-a construit un
altar
k
lui Iehova si a luat c

ateva
dintre animalele curate
l
si din-
tre creaturile zbur

atoare cura-
te
m
si a adus pe altar ofran-
de arse.
n
21 Si Iehova a sim tit
o mireasm

a odihnitoare,
o
astfel
c

a Iehova a zis

n inima sa:
p
Ni-
ciodat

a nu voi mai blestema p

a-
m

antul
q
din cauza omului, c

aci

nclina tia
r
inimii omului este
rea din tinere tea lui,
s
si nicio-
dat

a nu voi mai lovi tot ce este
viu, cum am f

acut.
t
22 C

at va
fi p

am

antul, nu vor

nceta nicio-
dat

a sem

anatul si seceratul, fri-
gul si c

aldura, vara si iarna, ziua
si noaptea.
u
9
Apoi Dumnezeu i-a binecu-
v

antat pe Noe si pe fiii lui
si le-a zis: Fi ti roditori,

nmul-
ti ti-v

a si umple ti p

am

antul.
v
Ge 8:191 Vezi Ge 1:24, n.s.
2 S

a continue s

a se team

a si s

a
se

ngrozeasc

a de voi toate cre-
aturile vii de pe p

am

ant si toate
creaturile zbur

atoare ale ceru-
rilor, tot ce se mi sc

a pe p

am

ant
si to ti pe stii m

arii. Sunt date
acum

n m

ana voastr

a.
a
3 Toa-
te creaturile vii, care se mi sc

a,
s

av

a serveasc

a drept hran

a.
b
Vi
le dau pe toate, ca pe plantele
verzi.
c
4 Numai carnea cu su-
fletul ei
d
s

angele
e
ei s

a n-o
m

anca ti.
f
5 Mai mult, voi cere

napoi s

angele sufletelor voas-
tre.

Il voi cere

napoi din m

ana
oric

arei creaturi vii si voi cere

napoi sufletul omului din ma-
na omului, din m

ana celui ce

i
este frate.
g
6 Dac

a cinevavar-
s

a s

angele omului, si s

angele lui
va fi v

arsat de om,
h
c

aci Dumne-
zeu l-a f

acut pe om dup

a chipul
s

au. 7 Iar voi fi ti roditori si

n-
mul ti ti-v

a, r

asp

andi ti-v

a pe p

a-
m

ant si

nmul ti ti-v

a pe el.
i
8 Si Dumnezeu le-a mai zis
lui Noe si fiilor lui care erau cu
el: 9 Iat

a c

a eu

nchei un le-
g

am

ant
j
cu voi si cu urma sii
vo stri, care vor veni dup

a voi,
k
10 si cu toate sufletele vii care
sunt cu voi, dintre p

as

ari, dintre
animale si dintre toate creaturi-
le vii ale p

am

antului care sunt
cu voi, de la cele care ies din
arc

a p

an

a la toate creaturile vii
de pe p

am

ant.
l
11 Da,

nchei
un leg

am

ant cu voi: nicio carne
nu va mai fi nimicit

a vreodat

a
de apele unui potop si niciodat

a
nu va mai fi vreun potop care s

a
distrug

a p

am

antul.
m
12 Si Dumnezeu a ad

augat:
Acesta este semnul
n
leg

am

an-
tului pe care

l

nchei cu voi si
cu toate sufletele vii care sunt
cu voi, pentru toate genera ti-
j Ge 9:15; Is 54:9; k Ge 6:18; Ge 9:18; l Ge 8:1; Ge
8:17; m Ge 8:21; n Ex 3:12.
CAP. 8
a Ge 1:9
b Ex14:21
c Ge 7:7
1Pe 3:20
2Pe 2:5
d Ge 7:15
1Co 15:39
e Ge 1:20
Ge 2:19
Ge 6:20
f Ge 1:25
g Ge 1:24
Ge 9:2
h Ge 1:22
Ps 144:13
i Ge 6:10
j Ge 7:14
Ps 36:6
k Ge 12:7
Ge 22:9
Ge 26:25
l Ge 7:2
Le 20:25
De 14:4
m De 14:11
n Le 1:10
Le 1:14
Le 17:11
De 27:6
o Le 26:31
Eze 20:41
Ef 5:2
Ev13:16
p Ge 6:6
q Ge 3:17
Ge 5:29
r De 31:21
1Cr 28:9
s Ge 6:5
Ec 7:20
Mt 15:19
t Ge 6:17
Is 54:9
u Ge 1:14
Ec 1:4
Ier 33:20

CAP. 9
v Ge 1:28
Ge 8:17

Col. aII-a
a Ge 1:26
Iac 3:7
b 1Ti 4:3
c Ge 1:29
d Ge 1:30
Le 17:11
Le 17:14
e Le 17:10
f Le 3:17
Le 7:26
Le 17:13
De 12:16
De 12:23
Fa 15:20
Fa 15:29
Fa 21:25
g Ge 4:10
Ex21:12
Nu35:31
Re 19:2
h Ex20:13
Nu35:12
Nu35:30
De 19:6
2Sa 4:11
Mt 24:30
Re 21:8
i Ge 1:28
Ge 10:32
GENEZA 8:149:12 Ie sirea din arc

a. S

angele este sacru 18
ile pe timp indefinit: 13 Pun
curcubeul
a
meu

n nor si el
va servi ca semn al leg

am

an-
tului dintre mine si p

am

ant.
14 C

and voi aduce un nor dea-
supra p

am

antului, curcubeul va
ap

area

n nor. 15 Si

mi voi
aduce aminte de leg

am

antul
b
care este

ntre mine si voi si ori-
ce fel de suflet viu,
c
iar apele
nu vor mai deveni un potop ca-
re s

a nimiceasc

a toat

a carnea.
d
16 Curcubeul va ap

area

n nor
e
si, c

and

l voi vedea,

mi voi
aduce aminte de leg

am

antul pe
timp indefinit
f
dintre Dumne-
zeu si orice fel de suflet viu de
pe p

am

ant.
g
17 Si Dumnezeu i-a repetat
lui Noe: Acesta este semnul le-
g

am

antului pe care

l

nchei cu
orice carne de pe p

am

ant.
h
18 Fiii lui Noe,
i
care au ie sit
din arc

a, au fost Sem, Ham si Ia-
fet. Mai t

arziu, lui Hami s-a n

as-
cut Canaan.
j
19 Ace stia trei
au fost fiii lui Noe si prin ei a
fost populat tot p

am

antul.
k
20 Noe a

nceput s

a cultive
p

am

antul
l
si a plantat o vie.
m
21 A b

aut vin, s-a

mb

atat
n
si s-a
dezgolit

n cortul s

au. 22 Mai
t

arziu, Ham,
o
tat

al lui Canaan, a
v

azut goliciunea
p
tat

alui s

au si
s-a dus afar

a s

a le spun

a celor
doi fra ti ai lui.
q
23 Atunci Sem
si Iafet au luat o mantie,
r
si-au
pus-o am

andoi pe umeri si au in-
trat cu spatele. Au acoperit go-
liciunea tat

alui lor si, av

and fe-
tele

ntoarse, n-au v

azut goliciu-
nea tat

alui lor.
s
24

In cele din urm

a, Noe s-a
trezit din ame teala vinului si a
aflat ce-i f

acuse fiul s

au cel mai
mic. 25 Atunci a zis:
Blestemat s

a fie Canaan!
t
S

a fie ultimul

ntre
sclavii fra tilor lui!
u
26 Si a ad

augat:
Binecuv

antat s

a fie
Iehova,
a
Dumnezeul
lui Sem,
si Canaans

a-i fie sclav!
b
27 S

a-i dea Dumnezeu
loc larg lui Iafet
si el s

a locuiasc

a

ncorturile lui Sem!


c
Canaans

a-i fie sclav
si lui!
28 Noe a mai tr

ait trei sute
cincizeci de ani dup

a potop.
d
29 Toate zilele lui Noe au fost de
nou

a sute cincizeci de ani, apoi
a murit.
e
10
Aceasta este istoria fiilor
lui Noe:
f
Sem, Ham si Ia-
fet.
Dup

a potop au

nceput s

a li
se nasc

a fii.
g
2 Fiii lui Iafet au
fost Gomer,
h
Magog,
i
Madai,
j
Ia-
van,
k
Tubal,
l
Me sec
m
si Tiras.
n
3 Fiii lui Gomer au fost A s-
chenaz,
o
Rifat
p
si Togarma.
q
4 Fiii lui Iavan au fost Eli-
sa,
r
Tarsis,
s
Chitim
t
si Doda-
nim.
u
5 Din ace stia s-au r

asp

andit
to ti locuitorii insulelor

n t

ari-
le lor, dup

a limbile lor, dup

a fa-
miliile lor, dup

a na tiunile lor.
6 Fiii lui Ham au fost Cu s,
v
Mi traim,
w
Put
x
si Canaan.
y
7 Fiii lui Cu s au fost Seba,
z
Havila, Sabta, Raema
a
si Sab-
teca.
Fiii lui Raema au fost Seba
si Dedan.
b
8 Lui Cu s i s-a n

ascut Nim-
rod.
c
Acesta a fost primul ca-
re a ajuns puternic pe p

am

ant.
9 El a fost un v

an

ator puter-
nic

n opozi tie cu Iehova. De
aceea se zice: Ca Nimrod, un
v

an

ator puternic

n opozi tie
z Ps 72:10; a Eze 27:22; b 1Cr 1:9; c 1Cr 1:10.
CAP. 9
a Eze 1:28
Re 4:3
b Le 26:42
Is 54:9
c 1Co 15:39
d Ge 8:21
e Iov38:36
f Ps 105:8
Ps 111:5
g De 7:9
Ev6:18
h Ge 9:13
i Ge 5:32
Ge 7:7
Ge 10:1
j Ge 10:6
k 1Cr 1:4
1Pe 3:20
l Ge 2:15
2Ti 2:6
m De 20:6
n Ge 19:35
Pr 23:35
o 1Cr 1:8
p Le 18:7
Eze 22:10
q Pr 12:13
Pr 17:9
Ef 5:3
r Ge 37:34
Ex22:27
s Ex20:12
Le 19:32
Is 58:7
t Le 18:3
De 7:1
De 27:16
Ro 1:27
u Ios 17:13

Col. aII-a
a Ex18:10
De 8:10
1Re 1:48
1Cr 29:20
Lu1:68
b Ios 9:23
Ju1:28
1Re 9:21
c 1Cr 1:5
d Ge 7:6
e Ev11:7

CAP. 10
f 1Cr 1:4
Lu3:36
g Ge 9:19
h Eze 38:6
Ga 1:2
i Eze 38:2
j 2Re 17:6
Is 13:17
k Za 9:13
l Is 66:19
Eze 27:13
m Ps 120:5
Eze 32:26
n 1Cr 1:5
o Ier 51:27
p 1Cr 1:6
q Eze 38:6
Eze 27:14
r Eze 27:7
s 1Re 10:22
Ion1:3
t Is 23:1
u 1Cr 1:7
v 1Cr 1:8
w Ge 50:11
x Ier 46:9
Na 3:9
y Nu34:2
19 Curcubeul. Canaan blestemat. Nimrod GENEZA 9:1310:9
cu Iehova.
a
10 La

nceput,
regatul lui cuprindea Babelul,
b
Erecul,
c
Acadul si Calne,

n ta-
ra Sinearului.
d
11 Din aceas-
t

a tar

a s-a dus

n Asiria
e
si a
construit Ninive,
f
Rehobot-Irul,
Calahul 12 si Resenul,

ntre
Ninive si Calah. Acesta este
ora sul cel mare.
13 Lui Mi traim
g
i s-au n

as-
cut: Ludim,
h
Anamim, Leha-
bim, Naftuhim,
i
14 Patru-
sim,
j
Casluhim
k
(din care au
ie sit filistenii
l
) si Caftorim.
m
15 Canaan a devenit tat

al
lui Sidon,
n

nt

aiul s

au n

ascut,
al lui Het,
o
16 al iebusi tilor,
p
al amori tilor,
q
al ghirgasi tilor,
17 al hevi tilor,
r
al archi tilor, al
sini tilor, 18 al arvadi tilor,
s
al temari tilor si al hamati-
tilor.
t
Apoi familiile canaani ti-
lor s-au

mpr

a stiat, 19 astfel
c

a grani ta canaani tilor se

n-
tindea de la Sidon p

an

a la
Gherar,
u
l

ang

a Gaza,
v
p

an

a la
Sodoma, Gomora,
w
Adma
x
si Te-
boim,
y
l

ang

a La sa. 20 Ace s-
tia au fost fiii lui Ham dup

a fa-
miliile lor, dup

a limbile lor,

n
t

arile lor, dup

a na tiunile lor.
21 Si i s-au n

ascut fii si lui
Sem, str

amo sul tuturor fiilor lui
Eber
z
si fratele lui Iafet, cel mai
mare. 22 Fiii lui Sem au fost
Elam,
a
Asur,
b
Arpac sad,
c
Lud si
Aram.
23 Fiii lui Aram au fost U t,
Hul, Gheter si Ma s.
d
24 Lui Arpac sad i s-a n

as-
cut Selah,
e
iar lui Selah i s-a
n

ascut Eber.
25 Lui Eber i s-au n

ascut
doi fii. Numele unuia era Pe-
leg1,
f
pentru c

a

n zilele lui a
fost

mp

ar tit p

am

antul,
g
iar
numele fratelui s

au era Ioc-
tan.
h
Ge 10:251 Adic

a

Imp

ar tire.
26 Lui Ioctan i s-au n

as-
cut Almodad, Selef, Ha tar-
mavet, Ierah,
a
27 Hadoram,
Uzal, Dicla,
b
28 Obal, Abi-
mael, Seba,
c
29 Ofir,
d
Havi-
la
e
si Iobab.
f
To ti ace stia au
fost fiii lui Ioctan.
30 Tinutul

n care locuiau se

ntindea de la Me sa p

an

a la Se-
far, p

an

a la regiunea muntoas

a
a R

as

aritului.
31 Ace stia au fost fiii lui Sem
dup

a familiile lor, dup

a limbile
lor,

n t

arile lor, dup

a na tiunile
lor.
g
32 Acestea au fost familiile
fiilor lui Noe dup

a originea fa-
miliilor lor, dup

a na tiunile lor.
Din acestea s-au r

asp

andit na-
tiunile pe p

am

ant dup

a potop.
h
11
Tot p

am

antul avea o sin-
gur

a limb

a si acelea si cu-
vinte. 2 Merg

and spre est, ei
au descoperit o c

ampie1

n tara
Sinearului
i
si s-au stabilit acolo.
3 Si si-au zis unul altuia: Hai
s

a facem c

ar

amizi si s

a le ar-
dem. Astfel, c

ar

amida le-a ser-
vit drept piatr

a, iar bitumul le-a
servit drept mortar.
j
4 Apoi
au zis: Hai s

a ne construim un
ora s si unturn cu v

arful p

an

a la
cer
k
si s

a ne facem un nume,
l
ca
s

a nu fim

mpr

a stia ti pe toat

a
fa ta p

am

antului.
m
5 Si Iehova a cobor

at s

a vad

a
ora sul si turnul pe care le con-
struiau fiii oamenilor.
n
6 Apoi
Iehova a zis: Iat

a! Ei sunt un
singur popor si to ti au o singur

a
limb

a.
o
Si iat

a ce-au

nceput s

a
fac

a! Acum nimic din ce- si
pun

n g

and nu le va fi impo-
sibil.
p
7 Hai s

a cobor

am
q
si s

a
le

ncurc

am
r
limba ca s

a nu- si
mai

n teleag

a limba unul altu-
r Iov 5:12; Ps 33:10; Ps 55:9.
Ge 11:21 Lit. c

ampie din vale.
CAP. 10
a Ps 35:4
b Ge 11:9
c Ezr 4:9
d Da 1:2
e Mi 5:6
f Ion3:3
Mt 12:41
g 1Cr 1:8
h Ier 46:9
i 1Cr 1:11
j Eze 29:14
k 1Cr 1:12
l Ios 13:3
Ier 47:4
m De 2:23
n Ios 13:6
Mr 7:24
o Ge 25:10
Ge 27:46
p Ju1:21
q Ge 15:16
De 3:8
r Ios 11:3
s Eze 27:11
t 1Re 8:65
Za 9:2
u Ge 20:1
v Ios 15:47
Fa 8:26
w Ge 13:10
Ge 19:24
2Pe 2:6
Iuda 7
x De 29:23
y Ge 14:8
z Ge 11:17
a Ezr 4:9
Fa 2:9
b Eze 27:23
c Ge 11:10
d 1Cr 1:17
e Ge 11:12
Lu3:35
f Ge 11:16
g Ge 11:9
h 1Cr 1:19

Col. aII-a
a 1Cr 1:20
b 1Cr 1:21
c 1Cr 1:22
d 1Re 9:28
1Re 10:11
1Cr 29:4
e Ge 2:11
Ge 25:18
f 1Cr 1:23
g Ge 10:5
h Ge 9:7
Ge 9:19
Fa 17:26

CAP. 11
i Ge 10:10
Da 1:2
j Ex1:14
Ex2:3
k Am9:2
l Ps 49:11
Da 4:30
Ioa 5:44
m Ge 9:1
Lu1:51
n Ge 18:21
Ps 11:4
Ev4:13
o Ge 11:1
p Ec 7:29
1Co 1:19
q Ge 1:26
Pr 8:30
GENEZA 10:1011:7 Urma sii lui Canaan. O singur

a limb

a 20
ia.
a
8 Astfel, Iehova i-a

m-
pr

a stiat de acolo pe toat

a fa ta
p

am

antului
b
si,

n cele dinurm

a,
au

ncetat s

a mai construiasc

a
ora sul.
c
9 De aceea i s-a pus
numele Babel1,
d
pentru c

a aco-
lo Iehova

ncurcase limba

ntre-
gului p

am

ant si de acolo Iehova

i

mpr

a stiase
e
pe toat

a fa ta p

a-
m

antului.
10 Aceasta este istoria lui
Sem.
f
Sem avea o sut

a de ani c

and
i s-a n

ascut Arpac sad,
g
la doi
ani dup

a potop. 11 Dup

a ce i
s-a n

ascut Arpac sad, Sem a mai
tr

ait cinci sute de ani.

In acest
timp i s-au n

ascut fii si fiice.
h
12 C

and Arpac sad avea trei-
zeci si cinci de ani, a devenit ta-
t

al lui Selah.
i
13 Dup

a ce i
s-a n

ascut Selah, Arpac sad a
mai tr

ait patru sute trei ani.

In acest timp i s-au nascut fii si
fiice.
14 C

and Selah aveatreizeci de
ani, i s-a n

ascut Eber.
j
15 Du-
p

a ce i s-a n

ascut Eber, Selah
a mai tr

ait patru sute trei ani.

In acest timp i s-au nascut fii si
fiice.
16 C

and Eber avea treizeci si
patru de ani, i s-a n

ascut Peleg.
k
17 Dup

a ce i s-a n

ascut Peleg,
Eber a mai tr

ait patru sute trei-
zeci de ani.

In acest timp i s-au


n

ascut fii si fiice.
18 C

and Peleg avea treizeci de
ani, i s-a n

ascut Reu.
l
19 Dup

a
ce i s-a n

ascut Reu, Peleg a mai
tr

ait dou

a sute nou

a ani.

In
acest timp i s-au n

ascut fii si
fiice.
20 C

and Reu avea treizeci si
doi de ani, i s-a n

ascut Serug.
m
21 Dup

a ce i s-a n

ascut Serug,
Reu a mai tr

ait dou

a sute sapte
Ge 11:91 Adic

a

Incurc

atur

a.
ani.

In acest timp i s-au nascut
fii si fiice.
22 C

and Serug avea treizeci de
ani, i s-a n

ascut Nahor.
a
23 Du-
p

a ce i s-a n

ascut Nahor, Serug
a mai tr

ait dou

a sute de ani.

In
acest timp i s-au n

ascut fii si
fiice.
24 C

and Nahor avea dou

a-
zeci si nou

a de ani, i s-a n

ascut
Terah.
b
25 Dup

a ce i s-a n

as-
cut Terah, Nahor a mai tr

ait o
sut

a nou

asprezece ani.

In acest
timp i s-au n

ascut fii si fiice.
26 C

and Terah avea saptezeci
de ani, i s-au n

ascut Avram,
c
Nahor
d
si Haran.
27 Aceasta este istoria lui Te-
rah.
Lui Terah i s-au n

ascut Avram,
Nahor si Haran. Lui Haran i s-a
n

ascut Lot.
e
28 Mai t

arziu, Ha-
ran a murit

n timp ce era cu ta-
t

al s

au, Terah,

n tara sa nata-
l

a,

n ora sul Ur
f
al caldeenilor.
g
29 Avram si Nahor si-au luat so-
tii. Numele so tiei lui Avram era
Sarai,
h
iar numele so tiei lui Na-
hor era Milca,
i
fiica lui Haran, ta-
t

al Milc

ai si al Isc

ai. 30 Dar Sa-
rai era stearp

a,
j
nu avea copii.
31 Dup

a aceea, Terah i-a luat
pe Avram, fiul s

au, pe Lot, fi-
ul lui Haran si nepotul s

au,
k
si pe Sarai,
l
nora sa si so tia lui
Avram, fiul s

au, si ei au ie sit cu
el din ora sul Ur al caldeenilor
ca s

a mearg

a

n tara Canaanu-
lui.
m
Dup

a c

atva timp au ajuns

n Haran
n
si s-au stabilit acolo.
32 Zilele lui Terah au fost de
dou

a sute cinci ani. Si Terah a
murit

n Haran.
12
Iehova i-a zis lui Avram:
Ie si din tara ta, dintre ru-
dele tale si din casa tat

alui t

au si
du-te

n tara pe care ti-o voi ar

a-
ta.
o
2 Voi face dintine o na tiu-
ne mare, te voi binecuv

anta si
CAP. 11
a Ge 10:5
b De 32:8
Lu1:51
c Iov12:14
Ps 127:1
d Ier 50:1
1Pe 5:13
e Ps 68:30
Lu1:51
f Ge 6:10
1Cr 1:4
Lu3:36
g Ge 10:22
1Cr 1:17
h Ge 10:21
i Ge 10:24
1Cr 1:18
Lu3:35
j Ge 10:21
1Cr 1:18
k Ge 10:25
1Cr 1:19
l 1Cr 1:25
Lu3:35
m Lu3:35

Col. aII-a
a 1Cr 1:26
b Ge 11:32
Lu3:34
c Ge 12:7
Ge 15:6
Ge 17:5
Ge 18:19
Ioa 8:39
Ro 4:11
Ga 3:16
Ev11:17
Iac 2:23
d Ios 24:2
e Ge 12:4
Ge 19:1
2Pe 2:7
f Ge 15:7
Ne 9:7
g 2Re 24:2
Fa 7:4
h Ge 12:11
Ge 17:15
Ge 20:12
1Pe 3:6
i Ge 22:20
Ge 24:15
j Ge 16:2
Ge 18:11
Ro 4:19
Ev11:11
k Ge 11:27
l Ge 12:5
Ge 16:1
m Ge 9:26
Ge 10:19
Ge 12:7
Nu34:2
Fa 13:19
n Ge 12:4
Ge 27:43
Fa 7:2

CAP. 12
o Ios 24:3
Fa 7:4
21 Babelul. Sem. Avram pleac

a din Ur GENEZA 11:812:2

ti voi face un nume mare, iar


tu s

a fii o binecuv

antare pentru
al tii.
a
3

Ii voi binecuv

anta pe
cei ce te binecuv

anteaz

a si

l voi
blestema pe cel ce te blestem

a
b
si prin tine se vor binecuv

anta
toate familiile p

am

antului.
c
4 Atunci Avram a plecat,
cum

i spusese Iehova, si a ple-
cat si Lot cu el. Avramavea sap-
tezeci si cinci de ani c

and a ie-
sit din Haran.
d
5 Avrama luat
pe Sarai, so tia sa,
e
pe Lot, fiul
fratelui s

au,
f
si toate bunurile pe
care le str

anseser

a
g
si sufletele
pe care le ob tinuser

a

n Haran
si au plecat

n tara Canaanului.
h

In cele dinurm

a au ajuns

n tara
Canaanului. 6 Si Avram a tra-
versat tara p

an

a la locul numit
Sihem,
i
l

ang

a copacii mari ai lui
More.
j

In timpul acela,

n tar

a
erau canaani tii. 7 Iehova i s-a
ar

atat lui Avram si a zis: Aceas-
t

a tar

a
k
o voi da semin tei
l
tale.
Si el i-a construit acolo un al-
tar lui Iehova, care i se ar

atase.
8 Mai t

arziu, a plecat de acolo

n regiunea muntoas

a de la est
de Betel
m
si si-a a sezat cortul
a sa

nc

at Betelul era la vest
si Aiul
n
era la est. Acolo i-a
construit un altar lui Iehova
o
si a

nceput s

a cheme nume-
le lui Iehova.
p
9 Dup

a aceea,
Avram si-a ridicat tab

ara si a
mers spre Neghev1, mut

andu- si
tab

ara dintr-un loc

n altul.
q
10 Si peste tar

a s-a ab

atut
o foamete, iar Avram a cobor

at

n Egipt ca s

a locuiasc

a acolo
ca str

ain,
r
c

aci

n tar

a era ma-
re foamete.
s
11 C

and a ajuns
aproape de Egipt, el i-a zis so tiei
sale, Sarai: Iat

a, stiu bine c

a
e sti o femeie frumoas

a la

nf

a-
ti sare.
t
12 Egiptenii te vor ve-
Ge 12:91 Sau sud, adic

a partea sudic

a a T

arii
Promise.
dea si vor zice: Aceasta este so-
tia lui. Si pe mine m

a vor omo-
r

, iar pe tine te vor lasa

nvia t

a.
13 Spune, te rog, c

a e sti sora
mea,
a
ca s

a-mi mearg

a bine. Ast-
fel, sufletul meu va tr

ai datorit

a
tie.
b
14 De

ndat

a ce Avram a in-
trat

n Egipt, egiptenii au v

azut
c

a femeia era foarte frumoa-
s

a. 15 Au v

azut-o si prin tii fa-
raonului si au

nceput s-o laude

naintea faraonului, astfel ca fe-
meia a fost dus

a la casa fara-
onului. 16 Acesta s-a purtat
bine cu Avram datorit

a ei si el a
ajuns s

a aib

a oi, vite si m

agari,
servitori si servitoare, m

ag

ari te
si c

amile.
c
17 Atunci Iehova
l-a lovit pe faraon si casa lui cu
pl

agi mari
d
din cauza lui Sarai,
so tia lui Avram.
e
18 De aceea,
faraonul l-a chemat pe Avram
si i-a zis: Ce mi-ai f

acut? De ce
nu mi-ai spus c

a este so tia ta?
f
19 De ce-ai spus: Este sora
mea?
g
Era c

at pe ce s-o iau de
so tie. Acum, iat

a- ti so tia. Ia-o si
du-te! 20 Si faraonul le-a dat
oamenilor lui porunci cu privire
la el, iar ace stia l-au

nso tit, pe
el, pe so tia lui si tot ce era al lui.
h
13
Si Avram a urcat din
Egipt el, so tia lui si
tot ce era al lui,

mpreun

a cu
Lot spre Neghev.
i
2 Avram
era foarte bogat

n turme,

n ar-
gint si

n aur.
j
3 El a mers, mu-
t

andu- si tab

ara dintr-un loc

n
altul, din Neghev p

an

a la Be-
tel, p

an

a la locul unde fusese la

nceput cortul lui,ntre Betel si
Ai,
k
4 p

an

a la locul altarului
pe care-l f

acuse prima oar

a.
l
Si
acolo Avrama

nceput s

a cheme
numele lui Iehova.
m
5 Lot, care mergea cu Avram,
avea si el oi, vite si corturi.
CAP. 12
a Ge 13:16
Ge 15:5
Ge 17:5
Ge 22:17
Ev6:14
b Ge 27:29
Ex23:22
Nu24:9
c Za 8:23
Lu1:73
Fa 3:25
Ga 3:8
d Ev11:8
e Ge 11:29
f Ge 11:31
g Ge 13:6
Ec 5:19
h Ge 26:3
i Fa 7:16
j Ge 35:4
De 11:30
k Ge 13:15
Ge 15:7
Ge 17:8
De 34:4
l Ge 3:15
Ge 21:12
Ge 28:14
Ro 9:7
Ga 3:16
m Ge 28:19
Ge 31:13
n Ge 13:3
Ios 7:2
o Ge 8:20
Ge 35:3
p Ge 26:25
Pr 18:10
Ro 10:13
q Ge 20:1
Ge 24:62
r Ge 47:4
De 23:7
Ps 105:13
Fa 7:6
s Ge 26:1
t Ge 26:7

Col. aII-a
a Ge 12:19
b Ge 20:12
c Ge 20:14
Ge 24:35
d 1Sa 5:11
e Ge 11:29
Ge 17:15
Ge 23:19
f Ro 7:3
g Ge 20:2
Ge 20:12
h Ps 105:14

CAP. 13
i Ge 12:9
Ge 20:1
j Ge 24:35
De 8:18
k Ge 12:8
Ios 7:2
l Ge 12:7
m Ge 21:33
Is 12:4
Ro 10:13
GENEZA 12:313:5 Avram intr

a

n Canaan, apoi

n Egipt 22
6 Astfel, tara a ajuns ne

nc

a-
p

atoare pentru ca ei s

a mai lo-
cuiasc

a

mpreun

a, fiindc

a bu-
nurile lor se

nmul tiser

a at

at de
mult, c

a nu mai puteau s

a lo-
cuiasc

a

mpreun

a.
a
7 Si

ntre
p

azitorii vitelor lui Avram si
p

azitorii vitelor lui Lot a iz-
bucnit o ceart

a.

In timpul ace-
la,

n tar

a locuiau canaani tii si
ferezi tii.
b
8 Atunci Avram i-a
zis lui Lot:
c
Te rog, s

a nu mai fie
ceart

a

ntre mine si tine,

ntre
p

azitorii turmelor mele si p

azi-
torii turmelor tale, c

aci suntem
fra ti.
d
9 Nu este toat

a tara

naintea ta? Te rog, desparte-te


de mine. Dac

a tu vei merge la
st

anga, eu voi merge la dreapta,
iar dac

a tu vei merge la dreap-
ta, eu voi merge la st

anga.
e
10 Lot si-a ridicat ochii si a v

a-
zut tot tinutul Iordanului
f
p

an

a
la Toar.
g
Av

azut c

a toat

a regiu-
nea era bine udat

a, era ca gr

adi-
na lui Iehova,
h
ca tara Egiptului


nainte ca Iehova s

a distrug

a
Sodoma si Gomora. 11 Atunci
Lot si-a ales tot tinutul Iorda-
nului si si-a mutat tab

ara spre
est. Astfel, s-au desp

ar tit unul
de altul. 12 Avram a locuit

n
tara Canaanului, iar Lot a lo-
cuit

n apropierea ora selor din
tinutul Iordanului.
i

In cele din
urm

a si-a a sezat cortul l

ang

a
Sodoma. 13 B

arba tii dinSodo-
ma erau r

ai si p

ac

atuiau grav

mpotriva lui Iehova.


j
14 Si Iehova i-a zis lui Avram
dup

a ce Lot s-a desp

ar tit de el:
Ridic

a- ti ochii, te rog, si, din
locul

n care e sti, prive ste spre
nord, spre sud, spre est si spre
vest,
k
15 fiindc

a toat

a tara pe
care o vezi ti-o voi da tie si
semin tei tale pe timp indefinit.
l
16

I ti voi face s

am

an ta ca fire-
le de praf de pe p

am

ant, astfel
c

a, dac

a vreun om ar putea s

a
numere firele de praf de pe p

a-
m

ant, atunci si s

am

an ta ta ar
putea fi num

arat

a.
a
17 Ridi-
c

a-te, str

abate tara

n lung si-n
lat, c

aci tie ti-o voi da.
b
18 Si
Avram a tr

ait mai departe

n
corturi. Mai t

arziu s-a dus s

a lo-
cuiasc

a

ntre copacii mari din
Mamre,
c
care sunt

n Hebron,
d
si
acolo i-a construit un altar lui
Iehova.
e
14

In zilele lui Amrafel, rege-
le Sinearului,
f
ale lui Ari-
oc, regele Elasarului, ale lui Che-
dorlaomer,
g
regele Elamului,
h
si
ale lui Tidal, regele Goiimului,
i
s-a

nt

amplat 2 c

a ace stia au
f

acut r

azboi cu Bera, regele So-
domei,
j
cu Bir sa, regele Gomo-
rei,
k
cu Sinab, regele Admei,
l
cu
Semeber, regele Teboimului,
m
si
cu regele Belei (adic

a al Toaru-
lui).
n
3 To ti ace stia s-au aliat
o
si au m

ar s

aluit spre Valea Sidi-
mului,
p
adic

a Marea S

arat

a.
q
4 Doisprezece ani

i slujise-
r

a lui Chedorlaomer, dar

n al
treisprezecelea an s-au r

ascu-
lat. 5 Iar

n al paisprezecelea
an au venit Chedorlaomer si re-
gii care erau cu el si i-au

nfr

ant
pe refaimi ti la A sterot-Carna-
im,
r
pe zuzimi la Ham, pe emimi
s
la Save-Chiriataim 6 si pe ho-
ri ti
t
pe muntele lor Seir,
u
p

an

a la
El-Paran,
v
care este l

ang

a pus-
tiu. 7 Apoi s-au

ntors, au ve-
nit la En-Mi spat, adic

a la Cades,
w
au cucerit tot tinutul amaleci-
tilor
x
si i-au

nfr

ant pe amori tii
y
care locuiau

n Ha ta ton-Tamar.
z
8 Atunci regele Sodomei, re-
gele Gomorei, regele Admei, re-
gele Teboimului si regele Be-
lei (adic

a al Toarului) au ie sit si
s-au a sezat

n linie de b

ataie

mpotriva lor

n Valea Sidimu-
lui,
a
9

mpotriva lui Chedor-
laomer, regele Elamului, a lui
CAP. 13
a Ge 36:7
b Ge 10:19
Ge 15:18
c Ge 11:27
d Ps 133:1
Pr 15:18
Ro 12:10
e Pr 17:14
Ro 12:18
Ev12:14
f Ge 19:28
g Ge 19:22
h Ge 2:9
Is 51:3
Eze 36:35
i Ge 19:29
j Ge 18:20
Ge 19:5
Ro 1:27
2Pe 2:6
Iuda 7
k De 34:1
l Ge 12:7
Ge 15:18
Ge 24:7
Ex33:1

Col. aII-a
a Ge 12:2
Ge 15:5
Ex1:7
De 26:5
Ev11:12
b De 34:4
Ios 12:7
c Ge 18:1
Ge 23:19
Ge 25:9
d Ge 23:2
e Ge 12:7

CAP. 14
f Ge 10:10
g Ge 14:17
h Ge 10:22
i Ge 14:9
j Ge 10:19
Ge 13:12
2Pe 2:6
k Ge 13:10
Ge 18:20
Iuda 7
l Os 11:8
m De 29:23
n De 34:3
o Ju20:11
p Ge 14:10
q De 3:17
r De 1:4
s De 2:10
t De 2:12
u Ge 36:8
v Ge 21:21
w Nu20:1
x Ge 36:12
1Sa 15:2
y Ge 10:16
z 2Cr 20:2
a Ge 14:3
23 Avram si Lot se despart. Regii

n r

azboi GENEZA 13:614:9
Tidal, regele Goiimului, a lui
Amrafel, regele Sinearului, si
a lui Arioc, regele Elasarului;
a
erau patru regi

mpotriva celor
cinci. 10 Valea Sidimului
b
era
plin

a de gropi de bitum.
c
Regii
Sodomei si Gomorei
d
au luat-o la
fug

a si au c

azut

n ele, iar cei r

a-
ma si au fugit

n regiunea mun-
toas

a.
e
11 Atunci

nving

atorii
au luat toate bunurile Sodomei
si ale Gomorei si toat

a hrana lor
si au plecat.
f
12 L-au luat si pe
Lot, fiul fratelui lui Avram, pre-
cum si bunurile lui, si si-au con-
tinuat drumul. C

aci pe atunci
Lot locuia

n Sodoma.
g
13 Dup

a aceea, un om care
sc

apase avenit si i-a dat de veste
lui Avram, evreul.
h
El

si avea pe
atunci tab

ara

ntre copacii mari
ai lui Mamre, amoritul,
i
frate-
le lui E scol si fratele lui Aner;
j
ace stia erau alia ti ai lui Avram.
14 Si Avram a auzit c

a fratele
s

au fusese luat captiv.
k
Astfel,
si-a mobilizat oamenii instrui ti
pentru lupt

a,
l
trei sute optspre-
zece sclavi n

ascu ti

n casa lui,
m
si a plecat

n urm

arirea regilor
p

an

a la Dan.
n
15 Apoi, noap-
tea, si-a

mp

ar tit oamenii,
o
adi-
c

a sclavii,

n cete

mpotriva lor,
i-a

nfr

ant si i-a urm

arit p

an

a la
Hoba, care este la nord de Da-
masc. 16 A adus

napoi toate
bunurile
p
si l-a adus

napoi si pe
Lot, fratele s

au, si bunurile lui,
precum si femeile si restul oa-
menilor.
q
17 Dup

a ce el i-a

nfr

ant pe
Chedorlaomer si pe regii care
erau cu acesta, regele Sodomei
i-a ie sit

n

nt

ampinare

n Va-
lea Save, adic

a

nValea Regelui.
r
18 Si Melchisedec,
s
regele Sale-
mului,
t
a adus p

aine si vin.
u
El
era preot al Dumnezeului Prea

-
nalt.
v
19 Si el l-a binecuv

antat
si a zis:
Binecuv

antat
s

a fie Avram
de Dumnezeul
Prea

nalt,
a
care a f

acut cerul
si p

am

antul!
b
20 Si binecuv

antat s

a fie
Dumnezeul Prea

nalt,
c
care i-a dat pe asupritorii
t

ai

nm

anata!
d
Atunci Avram i-a dat a zecea
parte din toate.
e
21 Apoi regele Sodomei i-a
zis lui Avram: D

a-mi mie su-
fletele,
f
iar bunurile ia-le tu.
22 Dar Avram i-a spus regelui
Sodomei:

Imi ridic m

ana c

atre
Iehova, Dumnezeul Prea

nalt,
care a f

acut cerul si p

am

antul,
si jur
g
23 c

a nu voi lua nici m

a-
car un fir de a t

a si nici m

acar
o curea de sanda din ce este al
t

au,
h
ca s

a nu zici: Eu l-am

m-
bog

a tit pe Avram. 24 Nu iau
nimic pentru mine!
i
Numai ce au
m

ancat deja tinerii si partea oa-
menilor care au mers cu mine:
Aner, E scol si Mamre;
j
ei s

a- si ia
partea lor.
k
15
Dup

a aceste lucruri, cu-
v

antul lui Iehova a venit
la Avram

ntr-o viziune
l
si i-a
zis: Nu te teme,
m
Avram! Eu
sunt scutul t

au.
n
R

asplata ta
va fi foarte mare.
o
2 Atunci
Avram a zis: Domn Suveran
Iehova, ce-mi vei da, fiindc

a m

a
duc f

ar

a s

a am copii si casa mea
va fi a lui Eliezer,
p
un om din
Damasc? 3 Si Avram a ad

au-
gat: Iat

a c

a nu mi-ai dat s

am

an-
t

a
q
si un fiu
r
al casei mele va fi
mo stenitorul meu. 4 Dar, ia-
t

a, cuv

antul lui Iehova avenit la
el si i-a zis: Nu omul acesta va
fi mo stenitorul t

au, ci acela care
va ie si din tine va fi mo stenito-
rul t

au.
s
CAP. 14
a Ge 14:1
b Ge 14:3
c Ge 11:3
Ex2:3
d De 29:23
e Ge 19:30
f Ge 14:16
g Ge 19:1
2Pe 2:7
h Ge 40:15
Ex3:18
i Ge 10:16
Ge 13:18
j Ge 14:24
Nu32:9
k Ge 11:27
l 1Re 20:27
m Ge 17:12
n Ju18:29
o Ge 32:7
Ju7:16
p 1Sa 30:19
q Ex15:13
r 2Sa 18:18
s Ps 110:4
Ev6:20
Ev7:3
Ev7:10
t Ev7:1
u Ju19:19
v Ps 83:18
Ev5:10

Col. aII-a
a Ga 3:14
b Ps 115:15
Re 10:6
c 1Cr 29:10
d De 28:7
e Ge 28:22
Ev7:4
f Ge 46:15
Ier 39:18
g De 32:40
h Es 9:15
i Fa 20:33
j Ge 14:13
k Pr 3:27
1Ti 5:18

CAP. 15
l Ex6:3
Nu12:6
m Ps 27:1
Is 41:10
Ro 8:31
Ev13:6
n De 33:29
Pr 30:5
o Ge 17:6
Ev11:6
p Ge 24:2
q Ge 12:7
Fa 7:5
r Ex2:10
s Ge 21:12
GENEZA 14:1015:4 Lot salvat. Binecuv

antarea lui Melchisedec 24
5 Atunci l-a dus afar

a si a zis:
Ridic

a- ti, te rog, privirea spre
cer si num

ar

a stelele, dac

a po ti
cumva s

a le numeri!
a
Si i-a
mai zis: A sa va fi s

am

an ta ta.
b
6 El a crezut

n Iehova,
c
care
i-a socotit lucrul acesta ca drep-
tate.
d
7 Apoi i-a mai spus: Eu
sunt Iehova, care te-am scos din
ora sul Ur al caldeenilor ca s

a- ti
dau

n st

ap

anire aceast

a tar

a.
e
8 Atunci el a zis: Domn Suve-
ran Iehova, de unde voi sti c

a o
voi lua

n st

ap

anire?
f
9 El i-a
r

aspuns: Ia pentru mine o ju-
ninc

a de trei ani, o capr

a de trei
ani, un berbec de trei ani, o tur-
turea si un pui de porumbel.
g
10 Atunci el a luat toate aces-
tea, le-a t

aiat

n dou

a si a pus ju-
m

at

a tile una

n dreptul celeilal-
te, dar p

as

arile nu le-a t

aiat

n
buc

a ti.
h
11 Si p

as

arile de pra-
d

a au

nceput s

a coboare asupra
corpurilor moarte,
i

ns

a Avram
le alunga.
12 Mai t

arziu, pe la apusul
soarelui, Avram a c

azut

ntr-un
somn ad

anc
j
si iat

a c

a un

n-
tuneric mare si

nsp

aim

ant

ator
s-a l

asat peste el. 13 Si Dum-
nezeu i-a spus lui Avram: S

a
stii c

a urma sii t

ai vor fi locui-
tori str

aini

ntr-o tar

a care nu
va fi a lor.
k
Le vor sluji, iar aceia

i vor asupri patru sute de ani.


l
14 Dar eu voi judeca na tiunea
m
c

areia

i vor sluji si, dup

a ace-
ea, ei vor ie si cu multe bunuri.
n
15 Tu te vei duce

n pace la
str

amo sii t

ai si vei fi

nmorm

an-
tat dup

a o b

atr

ane te fericit

a.
o
16 Dar, la a patra genera tie, ei
se vor

ntoarce aici,
p
c

aci nele-
giuirea amori tilor n-a ajuns

nc

a
la culme.
q
17 Atunci soarele a apus si
s-a f

acut un

ntuneric ad

anc; si
iat

a c

a un cuptor fumeg

and si
o tor t

a aprins

a treceau printre
buc

a tile de carne.
a
18

In ziua
aceea Iehova a

ncheiat un le-
g

am

ant cu Avram,
b
zic

and: Se-
min tei tale

i voi da aceast

a ta-
r

a,
c
de la r

aul Egiptului p

an

a la
fluviul cel mare, fluviul Eufrat:
d
19 pe cheni ti,
e
pe chenizi ti, pe
cadmoni ti, 20 pe heti ti,
f
pe
ferezi ti,
g
pe refaimi ti,
h
21 pe
amori ti, pe canaani ti, pe ghirga-
si ti si pe iebusi ti.
i
16
Sarai, so tia lui Avram,
nu-i n

ascuse copii,
j
dar
avea o servitoare egipteanc

a pe
nume Agar.
k
2 Si Sarai i-a zis
lui Avram: Iehova nu m-a l

asat
s

a am copii.
l
Te rog s

a te culci
cu servitoarea mea. Poate c

a
voi avea copii prin ea.
m
Avram
a ascultat de glasul lui Sarai.
n
3 Astfel, dup

a ce Avram locuise
zece ani

n tara Canaanului, Sa-
rai, so tia lui Avram, a luat-o pe
Agar, servitoarea ei egipteanc

a,
si i-a dat-o de so tie lui Avram, so-
tul ei.
o
4 El s-a culcat cu Agar
si ea a r

amas

ns

arcinat

a. C

and
a v

azut c

a a r

amas

ns

arcinat

a,
a

nceput s

a- si priveasc

a st

ap

a-
na cu dispre t.
p
5 Atunci Sarai i-a spus lui
Avram: R

aul care mi s-a f

a-
cut s

a vin

a asupra ta. Eu

ns

ami
am pus-o pe servitoarea mea la
s

anul t

au, iar ea a v

azut c

a a
r

amas

ns

arcinat

a si a

nceput
s

a m

a priveasc

a cu dispre t.
Iehova s

a judece

ntre mine si
tine.
q
6 Si Avram i-a zis lui
Sarai:
r
Iat

a c

a servitoarea ta
este

n m

ana ta. F

a-i ce este bine

n ochii t

ai.
s
Atunci Sarai a

n-
ceput s-o umileasc

a si aceasta a
fugit de la ea.
t
7 Mai t

arziu,

ngerul lui
Iehova
u
a g

asit-o

n pustiu, l

an-
g

a un izvor de ap

a, l

ang

a iz-
vorul de pe drumul spre Sur.
v
8 Si el a zis: Agar, servitoarea
CAP. 15
a Ier 33:22
b Ge 22:17
De 1:10
Ev11:12
c Ro 4:18
Ev11:8
Iac 2:23
d Ro 4:13
Ro 4:22
Ga 3:6
e Ge 11:31
Ne 9:7
Ps 105:11
f Ju6:17
Lu1:18
g Le 1:14
h Le 1:17
i Le 11:13
j 1Sa 26:12
k De 10:19
Ev11:13
l Ge 21:9
Ex1:14
Ex3:7
Fa 7:6
m Ex7:4
Nu33:4
n Ex3:22
Ps 105:37
o Ge 25:8
p Ios 14:1
Fa 7:7
q 1Re 21:26
2Re 21:11
1Te 2:16

Col. aII-a
a 1Cr 21:26
Ier 34:18
b Ge 17:19
Ge 22:17
Ga 3:17
c Ex3:8
d 1Re 4:21
e 1Sa 15:6
f Ios 1:4
g Ex3:17
h Ios 17:15
i De 7:1

CAP. 16
j Ge 15:3
k Ge 12:16
Ga 4:25
l Ge 20:17
m Ge 30:3
n Ge 21:12
Ef 5:21
o Ge 30:9
p 1Sa 1:6
q Ex5:21
1Sa 24:12
Ps 43:1
r Pr 15:1
Pr 15:18
s Pr 29:19
t Pr 15:12
Ec 10:4
1Pe 2:20
u Ge 22:11
v Ge 25:18
Ex15:22
25 Leg

am

antul cu Avram. Sarai si Agar GENEZA 15:516:8
lui Sarai, de unde vii si unde
te duci? Ea a r

aspuns: Fug de
Sarai, st

ap

ana mea. 9 Atunci

ngerul lui Iehova i-a zis:

In-
toarce-te la st

ap

anata si umile s-
te-te sub m

ana ei.
a
10 Apoi

n-
gerul lui Iehova i-a spus:

I ti voi

nmul ti at

at de mult s

am

an ta,
b

nc

at nu va putea fi num

arat

a
datorit

a mul timii ei.
c
11

In-
gerul lui Iehova i-a mai zis: Iat

a
c

a e sti

ns

arcinat

a si vei na ste
un fiu c

aruia

i vei pune numele
Ismael1,
d
pentru c

a Iehova ti-a
auzit necazul.
e
12 El va fi ca o
zebr

a. M

ana lui va fi

mpotriva
tuturor si m

anatuturor va fi

m-
potriva lui.
f

I si va a seza tab

ara

n fa ta tuturor fra tilor lui.


g
13 Atunci ea a chemat nume-
le lui Iehova, cel care

i vorbea:
Tu e sti un Dumnezeu care ve-
de,
h
c

aci a zis: Oare nu l-am
v

azut eu aici pe cel care m

a
vede? 14 De aceea, f

ant

ana
a fost numit

a Beer-Lahai-Roi1.
i
Ea este

ntre Cades si Bered.
15 Mai t

arziu, Agar i-a n

ascut
lui Avram un fiu si Avram i-a
pus fiului s

au pe care

l n

ascuse
Agar numele Ismael.
j
16 Avram
avea optzeci si sase de ani c

and
Agar i l-a n

ascut pe Ismael.
17
C

and Avram a ajuns la
v

arsta de nou

azeci si no-
u

a de ani, Iehova i s-a ar

atat
lui Avram si i-a zis:
k
Eu sunt
Dumnezeul Atotputernic.
l
Um-
bl

a

naintea mea si fii irepro-
sabil!
m
2 Voi

ncheia un leg

a-
m

ant cu tine
n
si te voi

nmul ti
nespus de mult.
o
3 Atunci Avram a c

azut cu
fa ta la p

am

ant,
p
iar Dumnezeu
i-a mai spus: 4 Iat

a c

a

nchei
un leg

am

ant cu tine
q
si tu vei
deveni tat

al unei mul timi de na-
Ge 16:111 Adic

a Dumnezeu aude. 141 Adic

a
F

ant

ana Celui viu, care m

a vede.
tiuni.
a
5 Si nu te vei mai numi
Avram1, ci numele t

au va fi
Avraam2, pentru c

a te voi face
tat

al unei mul timi de na tiuni.
6 Da, te voi face foarte roditor,
din tine voi face na tiuni si din
tine vor ie si regi.
b
7 Voi respecta leg

am

antul pe
care l-am

ncheiat cu tine
c
si cu
s

am

an ta ta dup

a tine, din ge-
nera tie

n genera tie, ca leg

a-
m

ant pe timp indefinit,
d
ca s

a
fiu Dumnezeul t

au si al semin tei
tale dup

a tine.
e
8 V

a voi da tie
si semin tei tale dup

a tine tara

n care locuie sti ca strain,
f
da,
toat

a tara Canaanului, ca s

a- ti
fie proprietate pe timp indefi-
nit; si voi fi Dumnezeul lor.
g
9 Si Dumnezeu i-a mai zis lui
Avraam: Iar tu s

a respec ti le-
g

am

antul meu, tu si s

am

an ta ta
dup

a tine, din genera tie

n ge-
nera tie.
h
10 Iat

a leg

am

antul
meu pe care s

a-l respecta ti, le-
g

am

ant pe care l-am

ncheiat cu
voi, da, si cu s

am

an ta ta du-
p

a tine:
i
to ti cei de sex b

ar-
b

atesc din mijlocul vostru s

a se
circumcid

a.
j
11 S

a v

a circum-
cide ti

n carnea prepu tului, iar
lucrul acesta s

a serveasc

a drept
semn al leg

am

antului dintre mi-
ne si voi.
k
12 To ti cei de sex
b

arb

atesc din mijlocul vostru
care au opt zile s

a fie cir-
cumci si,
l
din genera tie

n gene-
ra tie: cei n

ascu ti

n cas

a si cei
cump

ara ti cu bani de la vreun
str

ain, care nu este din s

am

an-
ta ta. 13 To ti b

arba tii n

ascu ti

n casa ta si to ti b

arba tii cump

a-
ra ti cu banii t

ai s

a se circumcid

a
negre sit,
m
iar leg

am

antul meu

n carnea voastr

a s

a serveas-
c

a drept leg

am

ant pe timp inde-
finit.
n
14 Cel de sex b

arb

atesc
Ge 17:51 Adic

a Tat

al

n

al t

arii. 52 Adic

a Ta-
t

al unei mul timi.
CAP. 16
a Ec 10:4
Ef 6:5
Tit 2:9
b Ge 17:20
c Ge 25:13
1Cr 1:29
Ef 6:8
d Ge 17:18
e Ps 22:24
f Ge 37:28
g Ge 21:20
h 2Cr 16:9
Pr 5:21
Pr 15:3
Ev4:13
i Ge 24:62
j Ge 21:9
Ga 4:24

CAP. 17
k Ge 12:7
l Re 16:7
m Ps 15:2
Ps 18:23
n Ps 105:8
Ga 3:17
o Ge 22:17
De 1:10
Ev11:12
p Ju13:20
Mt 17:6
q Ps 105:9

Col. aII-a
a Ge 13:16
Ro 4:17
b 2Re 1:18
c Mi 7:20
Lu1:72
d Ju2:1
Ps 105:10
e Ex19:5
Mr 12:26
f Ex6:4
Ev11:9
g De 14:2
Ps 105:11
h Ex19:5
De 11:13
i Ge 21:4
Lu2:21
j Ge 34:15
Ios 5:2
Ro 2:29
k Fa 7:8
Ro 4:11
l Ge 21:4
Lu2:21
Flp3:5
m Ex12:44
Fa 16:3
n Ju2:1
Ps 111:5
GENEZA 16:917:14 Ismael. Avram numit Avraam. Circumcizia 26
care este necircumcis si care
nu- si va circumcide carnea pre-
pu tului, da, sufletul acela trebu-
ie nimicit din poporul s

au.
a
A

n-
c

alcat leg

am

antul meu.
15 Si Dumnezeu i-a mai zis
lui Avraam: Iar pe Sarai, so tia
ta, s

a n-o mai nume sti Sarai1, fi-
indc

a numele ei este Sara2.
b
16 O voi binecuv

anta si

ti voi
da prin ea un fiu;
c
o voi binecu-
v

anta si din ea vor ie si na tiuni.
d
Din ea vor ie si regi ai popoare-
lor.
e
17 Atunci Avraam a c

a-
zut cu fa ta la p

am

ant si a

nce-
put s

a r

ad

a, zic

and

n inima lui:
f
I se va na ste oare un copil unui
om de o sut

a de ani si va na ste
oare Sara, o femeie de nou

azeci
de ani?
g
18 Apoi Avraam i-a spus
adev

aratului Dumnezeu: S

a
tr

aiasc

a Ismael

naintea ta!
h
19 Atunci Dumnezeu a zis: Sa-
ra, so tia ta,

ti va na ste un fiu si

i vei pune numele Isaac.


i
Si eu
voi

ncheia leg

am

antul meu cu
el, ca leg

am

ant pe timp indefi-
nit pentru s

am

an ta lui dup

a el.
j
20 Dar si

n ce-l prive ste pe Is-
mael te-am auzit. Iat

a c

a

l
voi binecuv

anta,

l voi face ro-
ditor si

l voi

nmul ti nespus de
mult.
k
Din el se vor na ste dou

a-
sprezece c

apetenii si voi face
din el o na tiune mare.
l
21 To-
tu si, leg

am

antul meu

l voi

n-
cheia cu Isaac,
m
pe care Sara
ti-l va na ste la anul, la timpul fi-
xat.
n
22 Astfel, Dumnezeu a termi-
nat de vorbit cu Avraam si a ur-
cat de la el.
o
23 Atunci Avraam
l-a luat pe Ismael, fiul lui, si pe
to ti b

arba tii n

ascu ti

n casa lui
si pe to ti cei care fuseser

a cum-
p

ara ti cu banii lui, pe to ti cei
Ge 17:151 Probabil, Cert

area t

a. 152 Adic

a Prin-
tes

a.
de sex b

arb

atesc dintre oamenii
din casa lui Avraam, si le-a cir-
cumcis carnea prepu tului chiar

n ziua aceea, cumi spusese
Dumnezeu.
a
24 Avraam avea
nou

azeci si nou

a de ani c

and i-a
fost circumcis

a carnea prepu-
tului.
b
25 Ismael, fiul lui, avea
treisprezece ani c

and i-a fost
circumcis

a carnea prepu tului.
c
26 Chiar

n ziua aceea s-a cir-
cumcis Avraam, si la fel Ismael,
fiul lui.
d
27 Si to ti b

arba tii din
casa lui, cei n

ascu ti

n cas

a si cei
cump

ara ti cu bani de la str

aini,
s-au circumcis

mpreun

a cu el.
e
18
Dup

a aceea, Iehova i s-a
ar

atat
f
la copacii mari
din Mamre,
g
pe c

and el st

a-
tea la intrarea cortului,

n ar-
si ta zilei.
h
2 C

and si-a ridicat
ochii,
i
av

azut c

atrei b

arba ti st

a-
teau la o oarecare distan t

a de
el. C

and i-a z

arit, a alergat de
la intrarea cortului

n

nt

ampi-
narea lor si s-a plecat p

an

a
la p

am

ant.
j
3 Si a zis: Iehova,
dac

a am g

asit favoare

n ochii
t

ai, te rog, nu trece pe l

ang

a
slujitorul t

au!
k
4

Ing

adui ti s

a
vi se aduc

a pu tin

a ap

a si s

a vi
se spele picioarele.
l
Apoi odih-
ni ti-v

a sub copac.
m
5 Si

ng

a-
dui ti-mi s

a aduc o bucat

a de p

ai-
ne ca s

a vi se

nvioreze inima.
n
Apoi pute ti merge mai departe,
c

aci de aceea a ti trecut pe la slu-
jitorul vostru. Atunci ei au zis:
Bine. F

a a sa cum ai spus!
6 Avraam s-a dus repede

n
cort, la Sara, si a zis: Gr

abe s-
te-te! Iatrei sea de floarea f

ainii,
fr

am

ant

a aluatul si f

a turte.
o
7 Apoi Avraam a alergat la ci-
read

a, a luat un taur t

an

ar, fra-
ged si bun, si i l-a dat slujitoru-
lui, iar el s-a dus repede s

a-l pre-
g

ateasc

a.
p
8 A luat apoi unt si
lapte, precum si taurul t

an

ar pe
CAP. 17
a Ex4:24
Nu15:31
Ioa 7:23
b Ge 11:29
c Ge 18:10
Ro 9:9
d Ge 35:11
e 2Cr 28:26
f Ge 18:12
Ge 21:6
Lu2:19
g Ro 4:19
Ev11:11
h Ge 16:11
i Mt 1:2
Ro 9:7
Ga 4:28
j Ge 26:24
Ps 105:9
Lu1:33
Ga 4:28
k Ge 16:10
Ge 21:13
Ge 25:13
l Ge 21:18
1Cr 1:29
m Ge 26:3
Ex2:24
Ev11:9
n Ge 18:14
Ge 21:1
o De 5:4

Col. aII-a
a Ge 17:13
Ios 5:2
Ro 2:29
b Fa 7:8
Ro 4:11
c Ge 16:16
d Ps 119:60
e Ex12:44

CAP. 18
f Ge 16:7
Ju13:21
Fa 7:2
g Ge 13:18
Ge 14:13
h Ge 31:40
Mt 20:12
i Ge 19:1
Ge 22:4
j Ge 23:7
Rut 2:10
k Fa 16:15
l Ge 24:32
1Sa 25:41
Ioa 13:5
m Ioa 6:10
n Ps 104:15
o Ge 19:3
Ex12:39
p Lu15:23
27 Isaac, fiul promis. Trei

ngeri GENEZA 17:1518:8
care-l preg

atise si le-a pus

nain-
tea lor.
a
Si a r

amas

n picioare
l

ang

a ei, sub copac,

n timp ce ei
m

ancau.
b
9 Atunci ei l-au

ntrebat: Un-
de este Sara, so tia ta?
c
Si el a r

as-
puns: Aici,

n cort!
d
10 Ace-
la a continuat: M

a voi

ntoarce
la tine la anul pe vremea aceas-
ta si iat

a c

a Sara, so tia ta, va
avea un fiu.
e
Sara asculta la in-
trarea cortului,

n spatele b

ar-
batului. 11 Avraam si Sara erau
b

atr

ani,

nainta ti

n v

arst

a,
f
si
Sara nu mai avea menstrua tie.
g
12 De aceea, Sara a r

as

n si-
nea ei,
h
zic

and: S

a mai am oare
vreo pl

acere la b

atr

ane te, c

and
si domnul meu este b

atr

an?
i
13 Atunci Iehova i-a spus lui
Avraam: De ce a r

as Sara, zi-
c

and: S

a nasc oare acum, c

and
am

mb

atr

anit?
j
14

Ii este oa-
re ceva imposibil lui Iehova?
k
La
timpul fixat, la anul pe vremea
aceasta, m

a voi

ntoarce la tine
si Sarava avea un fiu. 15 Dar
Sara a negat, zic

and: N-am
r

as! C

aci se temea.

Ins

a el a
spus: Ba da, ai r

as!
l
16 Mai t

arziu, b

arba tii s-au
ridicat de acolo si s-au uitat

n jos, spre Sodoma.


m
Si Avraam
a mers cu ei, ca s

a-i conduc

a.
n
17 Iar Iehova a zis: S

a tin oare
ascuns de Avraamce ams

a fac?
o
18 Avraam va deveni o na tiune
mare si puternic

a si prin el se
vor binecuv

anta toate na tiunile
p

am

antului.
p
19 C

aci de aceea
l-am cunoscut, ca s

a le porun-
ceasc

a fiilor lui si casei lui dup

a
el s

a respecte calea lui Iehova,
f

ac

and dreptate si judecat

a,
q
pentru ca Iehova s

a

mplineasc

a
fa t

a de Avraam ce a spus cu pri-
vire la el.
r
20 A sadar, Iehova a zis: Stri-
g

atul de pl

angere din cauza So-
domei si Gomorei
a
este,

ntr-ade-
v

ar, puternic, iar p

acatul lor
este foarte grav.
b
21 Sunt ho-
t

ar

at s

a cobor ca s

a v

ad dac

a

n-
tr-adev

ar se poart

a potrivit stri-
g

atului care a ajuns p

an

a la
mine si, dac

a nu, voi sti.
c
22 Atunci b

arba tii s-au

n-
tors de acolo si au pornit la
drum spre Sodoma, dar Iehova
d
st

atea

nc

a

naintea lui Avraam.
e
23 Atunci Avraam s-a apropiat
si a spus:

Il vei nimici oare pe


cel drept

mpreun

a cu cel r

au?
f
24 S

a zicem c

a sunt cincizeci de
oameni drep ti

n ora sul acela.

Ii vei nimici si nu vei ierta locul


pentru cei cincizeci de oameni
drep ti care sunt

n el?
g
25 De-
parte de tine g

andul s

a faci ast-
fel: s

a omori pe cel drept

mpre-
un

a cu cel r

au si s

a se

nt

am-
ple cu cel drept ca si cu cel r

au!
h
Departe de tine g

andul acesta!
i
Oare nu va face Judec

atorul

n-
tregului p

am

ant ce este drept?
j
26 Atunci Iehova a zis: Dac

a
voi g

asi

n ora sul Sodoma cinci-
zeci de oameni drep ti, voi ierta
tot locul datorit

a lor.
k
27

In-
s

a Avraam a r

aspuns, zic

and:
Iat

a c

a am

ndr

aznit s

a-i vor-
besc lui Iehova, de si sunt t

ar

an

a
si cenu s

a.
l
28 S

a zicem c

a din
cei cincizeci de oameni drep ti
ar lipsi cinci. Vei nimici

ntre-
gul ora s din cauza celor cinci?
Atunci El a zis: Nu-l voi nimici
dac

a voi g

asi acolo patruzeci si
cinci.
m
29 Dar Avraam i-a vorbit din
nou si a spus: S

a zicem c

a acolo
se g

asesc patruzeci. Si El a r

as-
puns: Nu voi face lucrul aces-
ta datorit

a celor patruzeci.
30

Ins

a el a continuat: Te rog,
s

a nu se aprind

a Iehova de m

a-
nie,
n
ci las

a-m

a s

a mai vorbesc:
o
S

a zicem c

a acolo se g

asesc
CAP. 18
a De 32:14
2Sa 17:29
b Lu12:37
Ro 12:13
Ev13:2
c Ge 17:15
d Ge 24:67
Ge 31:33
e Ge 21:2
Mt 3:9
Ro 9:9
f Ge 17:17
g Le 15:19
Ro 4:19
h Ge 17:17
i Lu11:27
Ev11:11
1Pe 3:6
j Is 40:29
k Mt 19:26
Lu1:37
l Ps 44:21
Ev4:13
m Ge 13:12
n 2Sa 19:31
Fa 20:38
Ro 15:24
o Ps 25:14
Am3:7
p Ge 12:3
Za 8:23
Ga 3:14
q 2Sa 22:25
Ps 15:2
Pr 2:9
Pr 21:3
r De 4:9

Col. aII-a
a Pr 21:13
2Pe 2:8
b Ge 9:25
Ge 13:13
Is 3:9
Iuda 7
c Ge 11:5
Ex3:7
Ios 22:22
Ps 14:2
d Ge 31:11
Ge 32:30
Ju6:11
e Ps 106:23
f Ge 20:4
Nu16:22
Iov34:19
Ier 15:1
Mt 13:49
Ro 3:5
g Ier 5:1
h Ps 37:10
Pr 29:16
Mal 3:18
i De 32:4
j Iov34:12
Ps 50:6
Ps 94:2
Is 33:22
Za 7:9
k Ier 5:1
Eze 22:30
l Ge 3:19
Iov30:19
Ps 113:7
1Co 15:47
m Nu14:18
Ps 78:38
Is 65:8
n Ex34:6
Ezr 5:12
Ps 86:15
Ev12:29
o Ev4:16
GENEZA 18:930 Sara r

ade. Condamnarea Sodomei si Gomorei 28
treizeci. Si El a r

aspuns: Nu
voi face lucrul acesta dac

a voi
g

asi acolo treizeci. 31 Dar el
a continuat: Iat

a c

a am

ndr

az-
nit s

a-i vorbesc lui Iehova:
a
S

a
zicem c

a acolo se g

asesc dou

a-
zeci. Si El a r

aspuns: Nu-l voi
nimici datorit

a celor dou

azeci.
b
32

In cele din urm

a, el a zis: Te
rog, s

a nu se aprind

a Iehova de
m

anie,
c
ci las

a-m

a s

a mai vor-
besc doar de data aceasta:
d
S

a
zicem c

a acolo se g

asesc zece.
Si El a r

aspuns: Nu-l voi nimici
datorit

a celor zece.
e
33 Apoi,
c

and a terminat de vorbit cu
Avraam, Iehova
f
a plecat, iar
Avraam s-a

ntors unde locuia.
19
Cei doi

ngeri au ajuns la
Sodoma seara si Lot st

a-
tea la poarta Sodomei.
g
C

and i-a
z

arit, Lot s-a ridicat s

a-i

nt

am-
pine si s-a plecat cu fa ta la p

a-
m

ant.
h
2 Si a zis: V

a rog, dom-
nii mei, abate ti-v

a pe la casa slu-
jitorului vostru, r

am

ane ti aici
peste noapte si vi se vor sp

a-
la picioarele.
i
Apoi v

a ve ti scu-
la devreme si v

a ve ti vedea de
drum.
j
Dar ei au spus: Nu, ci
vom

nnopta

n pia ta public

a.
k
3

Ins

a el a st

aruit mult,
l
astfel
c

a s-au ab

atut pe la el si au in-
trat

n casa lui. Apoi le-a preg

a-
tit un osp

a t
m
si a copt turte ne-
dospite,
n
iar ei au m

ancat.
4 Nici nu apucaser

a s

a se
culce, c

a b

arba tii din ora s, b

ar-
ba tii din Sodoma, au

nconjurat
casa,
o
de la b

aiat p

an

a la b

atr

an,
tot poporul

ntr-o gloat

a.
p
5 Si
strigau la Lot si-i ziceau: Unde
sunt b

arba tii care au intrat la
tine

n noaptea aceasta? Scoa-
te-i afar

a ca s

a ne culc

am cu
ei.
q
6

In cele dinurm

a, Lot a ie sit
la ei, la intrare, dar a

nchis u sa

n urma lui. 7 Si a spus: V

a
rog, fra tii mei, nu face ti ce este
r

au.
a
8 Iat

a c

a am dou

a fiice
care n-au avut niciodat

a rela tii
intime cu un b

arbat.
b
L

asa ti-m

a,
v

a rog, s

a le scot afar

a la voi.
Apoi face ti-le ce este bine

n
ochii vo stri.
c
Numai nu le face ti
nimic acestor b

arba ti,
d
c

aci de
aceea au venit la umbra acope-
ri sului meu.
e
9

Ins

a ei au zis:
D

a-te la o parte! Si au ad

augat:
Str

ainul
f

asta a venit aici s

a lo-
cuiasc

a retras si mai face si pe
judec

atorul!
g
Acum tie

ti vom
face mai r

au dec

at lor. Si

l

m-
pingeau cu putere pe b

arbatul
acesta,
h
pe Lot, si se apropiau ca
s

a sparg

a u sa.
i
10 Atunci b

ar-
ba tii aceia si-au

ntins m

ana,
l-au tras pe Lot

n cas

a si au

n-
chis u sa. 11 Iar pe b

arba tii de
la intrarea casei i-au lovit cu or-
bire,
j
de la mic la mare,
k
astfel c

a
ei au obosit tot

ncerc

and s

a g

a-
seasc

a intrarea.
l
12 Apoi b

arba tii aceia i-au zis
lui Lot: Mai ai pe cineva aici?
Pe gineri, pe fiii t

ai, pe fiicele
tale si pe to ti cei ce sunt ai t

ai

n ora s scoate-i din locul aces-


ta!
m
13 C

aci vom distruge lo-
cul acesta, fiindc

a strig

atul

m-
potriva lor este tot mai puternic

naintea lui Iehova.


n
De aceea,
Iehova ne-a trimis s

a distrugem
ora sul.
o
14 Lot a ie sit deci si
le-a vorbit ginerilor lui, care ur-
mau s

a le ia de so tii pe fiicele lui,
si a zis: Scula ti-v

a! Ie si ti din lo-
cul acesta, fiindc

a Iehova o s

a
distrug

a ora sul!
p
Dar ginerilor
s

ai li se p

area c

a glume ste.
q
15 Totu si, c

and s-au ivit zo-
rile,

ngerii au st

aruit, spun

an-
du-i lui Lot: Scoal

a-te! Ia- ti so-
tia si pe cele dou

a fiice care se
afl

a aici,
r
ca s

a nu pieri din cau-
za nelegiuirii ora sului!
s
16 Si,
pentru c

a el z

abovea,
t
b

arba tii
CAP. 18
a Iov40:4
Mt 7:7
Lu11:8
b Ps 9:12
Fa 27:24
c Ju6:39
Ev3:15
d Ex4:10
Ps 86:6
e Is 1:9
Eze 14:16
f Ge 18:22

CAP. 19
g Rut 4:1
Es 2:19
h Ge 18:2
1Sa 24:8
i Ge 18:4
Iov31:32
Ioa 13:12
j Ju19:9
1Sa 29:10
k Ju19:15
l Ju19:20
Lu24:29
Fa 16:15
m Ge 18:8
2Re 6:23
n Ju6:19
1Sa 28:24
o Ju19:22
p Pr 4:16
Ef 4:19
q Le 18:22
Le 20:13
Ro 1:27
1Co 6:9
Iuda 7

Col. aII-a
a Ro 1:24
2Pe 2:12
Iuda 10
b Ge 24:16
c Ju19:24
d Ro 1:26
2Pe 2:9
e De 10:19
Ju19:23
Is 58:7
f Ex22:21
g Fa 7:27
1Pe 4:4
h Ps 118:13
i Pr 14:16
j 2Re 6:18
Fa 13:11
k Ier 8:10
l Ec 10:15
Mt 15:14
m Nu16:26
1Sa 15:6
Ier 51:6
n Ge 13:13
Ge 18:20
Is 3:9
o 1Cr 21:15
Ps 11:6
Mt 13:41
p Nu16:45
Re 18:4
q 2Cr 36:16
Lu17:28
r Lu17:31
s Nu16:26
t Ro 12:11
29

Ingerii la Lot;

l

ndeamn

a s

a plece GENEZA 18:3119:16
aceia, datorit

a

ndur

arii lui
Iehova fa t

a de el,
a
l-au apucat
de m

an

a, pe el, pe so tia lui si pe
cele dou

a fiice ale lui, l-au scos
si l-au l

asat

n afara ora sului.
b
17 Si, imediat ce i-au scos la
marginea ora sului, unul dintre
ei a zis: Scap

a- ti sufletul!
c
Nu
te uita

n urm

a
d
si nu te opri
nic

aieri

n tinutul Iordanului!
e
Fugi

n regiunea muntoas

a, ca
s

a nu pieri!
f
18 Atunci Lot le-a zis: Nu,
Iehova, te rog! 19 Acum, sluji-
torul t

au a g

asit favoare

n ochii
t

ai
g
si mare este bun

atatea iu-
bitoare
h
pe care ai manifes-
tat-o fa t

a de mine p

astr

andu-mi
sufletul

n via t

a,
i
dar eu . . . eu
nu pot fugi

n regiunea muntoa-
s

a, c

aci m

a tem c

a m-ar ajunge
nenorocirea si

n mod sigur a s
muri.
j
20 Te rog, ora sul aces-
ta este destul de aproape ca s

a
fug acolo si este un lucru mic.
k
Permite-mi, te rog, s

a fug aco-
lo, pentru c

a este un lucru
mic. Si sufletul meu va r

am

ane

n via t

a.
l
21 Atunci el i-a zis:
Iat

a c

a tin seama de tine si

n
privin ta aceasta
m
si nu voi dis-
truge ora sul despre care ai vor-
bit.
n
22 Gr

abe ste-te! Fugi aco-
lo, c

aci nu pot face nimic p

an

a
nu ajungi acolo!
o
De aceea, i-a
pus ora sului numele Toar1.
p
23 Soarele se ridicase deasu-
pra t

arii c

and Lot a ajuns la
Toar.
q
24 Atunci Iehova a f

a-
cut s

a plou

a peste Sodoma si pes-
te Gomora sulf si foc de la
Iehova, din ceruri.
r
25 Si a dis-
trus aceste ora se, da,

ntregul ti-
nut al Iordanului, pe to ti locui-
torii ora selor si plantele de pe
p

am

ant.
s
26 So tia lui Lot, care
era

n urma lui, s-a uitat

napoi si
s-a f

acut un st

alp de sare.
t
Ge 19:221 Adic

a Ceea ce este mic.
27 Avraam s-a dus dis-de-di-
minea t

a la locul unde st

atuse

naintea lui Iehova.


a
28 S-a ui-
tat

n jos, spre Sodoma si Gomo-
ra si spre tot tinutul Iordanului,
si iat

a c

a av

azut ridic

andu-se de
pe p

am

ant un fumgros ca fumul
gros al unui cuptor!
b
29 C

and
a nimicit ora sele din tinutul Ior-
danului, Dumnezeu si-a adus
aminte de Avraam si s-a

ngrijit
s

a-l scape pe Lot de distrugere,
c

anda distrus ora sele din regiu-
nea

n care locuia Lot.
c
30 Mai t

arziu, Lot a urcat de
la Toar si a locuit cu cele dou

a
fiice ale lui

n regiunea muntoa-
s

a,
d
c

aci se temea s

a locuiasc

a

n
Toar.
e
Astfel, a locuit

ntr-o pe s-
ter

a, el si cele dou

a fiice ale lui.
31 Si cea

nt

ai n

ascut

a i-a spus
celei mai tinere: Tat

al nostru
este b

atr

an, iar

n tar

a nu este
niciunb

arbat care s

a se culce cu
noi, dup

a obiceiul

ntregului p

a-
m

ant.
f
32 Hai s

a-i d

am tat

alui
nostru s

a bea vin
g
si s

a ne cul-
c

am cu el, ca s

a avem urma si de
la tat

al nostru.
h
33 Astfel,

n noaptea aceea
i-au dat tat

alui lor s

a bea vin.
i
Apoi cea

nt

ai n

ascut

a a intrat
si s-a culcat cu tat

al ei,

ns

a el
n-a stiut nici c

and ea s-a culcat,
nici c

and s-a sculat. 34 Adoua
zi cea

nt

ai n

ascut

a i-a spus celei
mai tinere: Iat

a c

a eu m-amcul-
cat cu tat

al meu noaptea trecu-
t

a. S

a-i d

ams

a beavin si

n noap-
tea aceasta. Apoi intr

a tu si cul-
c

a-te cu el, ca s

a avemurma si de
la tat

al nostru. 35 A sadar, si

n noaptea aceea i-au dat tata-
lui lor s

a bea vin. Apoi cea mai
t

an

ar

a s-a ridicat si s-a culcat
cu el,

ns

a el n-a stiut nici c

and
ea s-a culcat, nici c

and s-a scu-
lat. 36 Si cele dou

a fiice ale lui
Lot au r

amas

ns

arcinate de la
tat

al lor.
j
37 Dup

a un timp,
CAP. 19
a Ex33:19
Ioe 2:18
b Ios 6:23
2Pe 2:9
c 1Sa 19:11
d Lu9:62
Flp3:13
e Ge 13:10
Ier 45:5
Ier 51:50
f Mt 24:16
Ev2:3
g Ge 18:3
Ju6:17
h Ex15:13
Mi 7:18
i Ps 41:2
Ps 143:11
j Ps 6:4
Mt 8:25
k 2Re 3:18
l Ps 68:20
Ps 119:175
m Ps 34:15
n Ge 19:30
o Hab2:3
2Pe 3:9
Re 7:3
p Ge 14:2
q Ge 19:27
r De 29:23
Ps 11:6
Is 1:9
Am4:11
Lu17:29
2Pe 2:6
s Ge 13:10
Ps 107:34
Ier 49:18
Te 2:9
t Lu17:32
Ev10:38

Col. aII-a
a Ge 18:22
b Iuda 7
c 2Pe 2:7
d Ge 19:17
e Ge 19:22
f Ge 38:8
g Ge 9:21
Hab2:15
h Le 18:6
i 1Te 5:7
j Le 18:7
Eze 22:10
GENEZA 19:1737 Distrugerea Sodomei. Planul fiicelor lui Lot 30
cea

nt

ai n

ascut

a a dat na stere
unui fiu si i-a pus numele Moab.
a
El este tat

al moabi tilor p

an

a

n
ziua de azi.
b
38 Cea mai t

an

a-
r

a a n

ascut si ea un fiu si i-a pus
numele Ben-Ammi. El este tat

al
fiilor lui Amon
c
p

an

a

n ziua de
azi.
20
Avraam si-a mutat tab

a-
ra de acolo
d

n tinutul Ne-
ghevului, s-a stabilit

ntre Ca-
des
e
si Sur
f
si a locuit ca str

ain

n Gherar.
g
2 Si Avraam zicea
despre Sara, so tia lui: Este sora
mea.
h
Atunci Abimelec1, rege-
le Gherarului, a trimis s-o ia pe
Sara.
i
3 Dup

a aceea, Dumne-
zeu a venit la Abimelec noaptea

n vis si i-a zis: Iata c

a e sti ca si
mort din cauza femeii pe care ai
luat-o,
j
fiindc

a ea este so tia al-
tui b

arbat1.
k
4 Dar Abimelec
nu se apropiase

nc

a de ea.
l
De
aceea, a zis: Iehova, vei omor

tu o na tiune dreapt

a?
m
5 Nu
mi-a spus el: Este sora mea?
Iar ea . . . n-a spus si ea: Este
fratele meu? Cu inim

a cinsti-
t

a si cu m

aini nevinovate am f

a-
cut lucrul acesta.
n
6 Atunci
adev

aratul Dumnezeu i-a spus

n vis: Si eu stiu c

a ai f

acut lu-
crul acesta cu inim

a cinstit

a
o
si
te-am

mpiedicat s

a p

ac

atuie sti

mpotriva mea.
p
De aceea nu
ti-ampermis s-o atingi.
q
7 Dar
acum d

a-i

napoi so tia acestui
b

arbat, c

aci este profet,
r
iar el
va face implor

ari pentru tine
s
si
vei r

am

ane

n via t

a. Dar, dac

a
nu i-o dai

napoi, s

a stii c

a vei
muri, tu si to ti ai t

ai.
t
8 Abimelec s-a sculat dis-de-di-
minea t

a, si-a chemat to ti slujito-
rii si a spus toate acestea

n au-
zul lor. Si oamenii aceia s-au

n-
frico sat. 9 Apoi Abimelec l-a
Ge 20:21 Probabil, un titlu. 31 Lit. proprie-
tar.
chemat pe Avraam si i-a zis:
Ce ne-ai f

acut si cu ce am p

a-
c

atuit

mpotriva ta, de-ai adus
asupra mea si asupra regatu-
lui meu un p

acat a sa de mare?
a
Ai f

acut fa t

a de mine ce n-ar fi
trebuit s

a faci.
b
10 Si Abime-
lec i-a mai zis lui Avraam: Pen-
tru ce ai f

acut lucrul acesta?
c
11 Atunci Avraam a spus: Pen-
tru c

a mi-am zis:

In locul
acesta,

n mod sigur nu exis-
t

a team

a de Dumnezeu
d
si m

a
vor omor

din cauza so tiei me-


le.
e
12 Si-apoi, ea este

ntr-a-
dev

ar sora mea, fiica tat

alui
meu,

ns

a nu si fiica mamei me-
le; si mi-a devenit so tie.
f
13 Iar
c

and Dumnezeu m-a f

acut s

a r

a-
t

acesc departe de casa tat

alui
meu,
g
i-am zis: Iat

a ce s

a faci
pentru mine din bun

atate iubi-
toare:
h

n orice loc

n care vom
ajunge, s

a spui despre mine:
Este fratele meu.
i
14 Atunci Abimelec a luat oi
si vite, servitori si servitoare
si i le-a dat lui Avraam; si i-a
dat-o

napoi pe Sara, so tia lui.
j
15 Apoi Abimelec a zis: Iat

a c

a
tara mea este

naintea ta. Locu-
ie ste unde- ti va pl

acea.
k
16 Si
Sarei i-a spus: Iat

a c

a

i dau
fratelui t

au
l
o mie de argin ti.
Aceasta s

a fie un semn
m

n ochii
tuturor celor ce sunt cu tine
si

naintea tuturor oamenilor
c

a n-ai fost dezonorat

a. 17 Si
Avraaml-a implorat pe adev

ara-
tul Dumnezeu,
n
iar Dumnezeu
i-a

ns

an

ato sit pe Abimelec, pe
so tia lui si pe sclavele lui si ele
au avut copii. 18 C

aci Iehova

nchisese de tot orice pantece
din casa lui Abimelec din cauza
Sarei, so tia lui Avraam.
o
21
Iehova si-a

ndreptat aten-
tia spre Sara, a sa cum spu-
sese, si Iehova a f

acut pentru
Sara a sa cum vorbise.
p
2 Si
CAP. 19
a De 2:9
b Rut 2:6
1Cr 18:2
c De 2:19
Ju11:4
Ne 13:1
Te 2:9

CAP. 20
d Ge 13:18
e Nu13:26
f Ge 25:18
g Ge 10:19
h Ge 12:13
Ge 20:12
i Ge 12:15
j Ge 12:17
Ps 105:14
k De 22:22
l Le 18:19
m Ge 18:25
n 1Cr 29:17
Ps 26:6
o 1Sa 16:7
Pr 21:2
Ier 17:10
p Ge 39:9
q Pr 6:29
1Co 7:1
r Ex7:1
Ps 105:15
s De 9:20
Iov42:8
Iac 5:16
1Pe 3:12
t Eze 3:19

Col. aII-a
a Le 20:10
Ev13:4
b Pr 28:10
c Ge 12:18
Ge 26:10
d Iov1:1
Pr 8:13
e Ge 12:12
Ge 26:7
f Ge 11:29
g Ge 12:1
Fa 7:3
h Ge 47:29
Rut 3:10
2Sa 9:7
Col 3:12
i Ge 12:13
Ef 5:22
j Ge 12:16
k Ge 47:6
l Ge 12:13
Ge 20:2
m Pr 12:16
n Pr 15:8
Iac 5:16
o Ge 12:17

CAP. 21
p Ge 18:10
31 Moab, Ben-Ammi. Sara la Abimelec GENEZA 19:3821:2
Sara a r

amas

ns

arcinat

a
a
si i-a
n

ascut lui Avraam un fiu

n zile-
le b

atr

ane tii lui, la timpul fixat,
despre care

i vorbise Dumne-
zeu.
b
3 Avraam i-a pus fiului
care i se n

ascuse, pe care i-l n

as-
cuse Sara, numele Isaac.
c
4 Si
Avraam l-a circumcis pe fiul
s

au Isaac c

and avea opt zile, a sa
cum

i poruncise Dumnezeu.
d
5 Avraam avea o sut

a de ani
c

and i s-a n

ascut Isaac, fiul s

au.
6 Atunci Sara a zis: Dumnezeu
m-a f

acut s

a r

ad. Oricine va auzi
lucrul acesta va r

ade cu mine.
e
7 Si a ad

augat: Cine s-ar fi gan-
dit s

a-i spun

a lui Avraam: Sara
va al

apta copii? Si totu si am
n

ascut un fiu

n zilele b

atr

ane tii
lui.
8 Copilul cre stea si a fost

n-
t

arcat.
f
Si Avraam a preg

atit un
mare osp

a t

n ziua

n care a fost

n t

arcat Isaac. 9 Sara vedea
cum fiul lui Agar, egipteanca,
g
pe care aceasta i-l n

ascuse lui
Avraam,

si b

atea joc de Isaac.
h
10 De aceea, i-a spus lui Avra-
am: Izgone ste-o pe sclava aceas-
ta si pe fiul ei, c

aci fiul aces-
tei sclave nu va fi mo stenitor cu
fiul meu, cu Isaac!
i
11 Dar cu-
v

antul acesta privitor la fiul s

au
l-a

ntristat mult pe Avraam.
j
12 Atunci Dumnezeu i-a zis lui
Avraam: S

a nu te

ntristeze cu-
vintele spuse de Sara despre b

a-
iat si despre sclava ta. Ascult

a
de glasul ei, c

aci prin Isaac va
veni ceea ce se va numi s

am

an-
ta ta.
k
13 C

at despre fiul scla-
vei,
l
voi face si din el o na tiune,
fiindc

a este urma sul t

au.
m
14 Astfel, Avraam s-a sculat
dis-de-diminea t

a, a luat p

aine si
un burduf cu ap

a si i le-a dat
lui Agar,
n
pun

andu-i-le pe um

ar;
i-a dat si copilul
o
si apoi a tri-
mis-o de acolo. Si ea a plecat si a
r

at

acit prin pustiul Beer- Sebei.
p
15

In cele din urm

a, apa din
burduf s-a terminat
a
si ea a pus
b
copilul sub un arbust. 16 Apoi
s-a dus mai departe si s-a a sezat
acolo singur

a, cam la o b

ataie
de arc, fiindc

a zicea: S

a nu v

ad
c

and moare copilul.
c
S-a a sezat
deci pu tin mai

ncolo, si-a ridi-
cat glasul si a

nceput s

a pl

an-
g

a.
d
17 Atunci Dumnezeu a au-
zit glasul b

aiatului
e
si

ngerul
lui Dumnezeu a chemat-o din
ceruri pe Agar si i-a zis:
f
Ce-i
cu tine, Agar? Nu te teme,
c

aci Dumnezeu a ascultat gla-
sul b

aiatului, acolo unde este.
18 Scoal

a-te, ridic

a b

aiatul si
sprijin

a-l cu m

ana ta, c

aci voi
face din el o na tiune mare.
g
19 Apoi Dumnezeu i-a deschis
ochii si ea a v

azut o f

ant

an

a.
h
Si s-a dus, a umplut burduful cu
ap

a si i-a dat b

aiatului s

a bea.
20 Si Dumnezeu era cu b

aiatul,
i
iar el cre stea, locuia

n pustiu si
a devenit arca s.
j
21 El s-a sta-
bilit

n pustiul Paran
k
si mama
lui i-a luat o so tie din tara Egip-
tului.
22

In timpul acela, Abimelec,

mpreun

a cu Ficol, comandan-
tul armatei lui, i-a zis lui Avra-
am: Dumnezeu este cu tine

n
tot ce faci.
l
23 Acum deci, ju-
r

a-mi aici, pe Dumnezeu,
m
c

a nu
m

a vei tr

ada nici pe mine, nici
pe fiii mei, nici pe fiii fiilor mei,
n
c

ate vei purta cu mine si cu tara

n care locuie sti ca strain
o
cu iu-
bire loial

a, a sa cum m-am pur-
tat si eu cu tine.
p
24 Atunci
Avraam a zis: Jur.
q
25 C

and Avraam l-a criticat
aspru pe Abimelec pentru f

an-
t

ana pe care slujitorii lui Abime-
lec puseser

a st

ap

anire cu for ta,
r
26 Abimelec a zis: Nu stiu cine
a f

acut lucrul acesta; nici tu nu
mi-ai spus si nici eu n-am au-
CAP. 21
a Ev11:11
b Ge 17:21
Ge 18:14
2Re 4:17
Ro 9:9
c Ge 17:19
Ios 24:3
Ro 9:7
d Ge 17:12
Le 12:3
Lu2:21
Ioa 7:22
Fa 7:8
e Ge 18:12
f 1Sa 1:22
g Ge 16:4
h Ge 15:13
Fa 7:6
Ga 4:29
i Ge 15:4
Ioa 8:35
Ga 4:30
j Ge 17:18
k Ge 17:19
Ro 9:7
Ev11:18
l Ga 4:22
m Ge 16:10
Ge 17:20
Ge 25:12
n Ps 119:60
o Ge 25:6
p Ge 22:19

Col. aII-a
a Ex15:22
Ex17:3
Ps 63:1
b Mt 15:30
c Es 8:6
Is 49:15
d Za 12:10
Lu7:13
e Ge 16:11
Ps 22:24
Ps 68:5
Ps 146:9
f Ge 16:7
g 1Cr 1:29
h 2Re 6:17
i Ge 16:16
Ge 21:5
j Ge 27:3
k Nu10:12
l Ge 20:17
Ge 26:28
Ro 8:31
1Co 14:25
m De 6:13
n Ios 2:12
1Sa 20:42
Ier 4:2
o Ge 20:15
Ge 26:3
p Ge 24:14
q Ge 14:22
Ev6:16
r Ge 26:15
Ge 26:20
Ex2:17
GENEZA 21:321:26 Na sterea lui Isaac. Agar si Ismael alunga ti 32
zit nimic despre asta p

an

a azi.
a
27 Atunci Avraam a luat oi si
vite si i le-a dat lui Abimelec
b
si am

andoi au

ncheiat un leg

a-
m

ant.
c
28 C

and Avraam a pus
deoparte sapte mielu sele din
turm

a, 29 Abimelec i-a zis lui
Avraam: Ce-i cu aceste sapte
mielu sele pe care le-ai pus deo-
parte? 30 El a r

aspuns: Pri-
me ste din m

ana mea cele sap-
te mielu sele ca s

a-mi serveasc

a
drept m

arturie
d
c

a eu am s

apat
aceast

a f

ant

an

a. 31 De aceea
a numit locul acela Beer- Seba1,
e
deoarece acolo au f

acut am

andoi
un jur

am

ant. 32 Au

ncheiat
deci un leg

am

ant
f
la Beer- Se-
ba, apoi Abimelec s-a ridicat

m-
preun

a cu Ficol, comandantul
armatei lui, si s-au

ntors

n
tara filistenilor.
g
33 Dup

a ace-
ea, Avraam a plantat un tama-
rix la Beer- Seba si a chemat aco-
lo numele lui Iehova,
h
Dumne-
zeul cel ve snic.
i
34 Si Avraam
a mai locuit multe zile ca str

ain

n tara filistenilor.
j
22
Apoi adev

aratul Dumne-
zeu l-a pus pe Avraam la

ncercare.
k
El i-a zis: Avraam!,
iar el a r

aspuns: Iat

a-m

a!
l
2 Si El a continuat: Ia-l, te
rog, pe fiul t

au, pe singurul t

au
fiu, pe care-l iube sti mult,
m
pe
Isaac.
n
Du-te

n tinutul Moria
o
si
acolo adu-l ca ofrand

a ars

a pe
unul dintre mun tii pe care ti-i
voi ar

ata.
p
3 Astfel, Avraam s-a sculat
dis-de-diminea t

a, a pus saua pe
m

agar si i-a luat cu el pe doi din-
tre slujitorii s

ai si pe Isaac, fiul
s

au,
q
si a spart lemnele pentru
ofranda ars

a. Apoi s-a ridicat si
a pornit la drum c

atre locul pe
care i-l ar

atase adev

aratul Dum-
Ge 21:311 Adic

a F

ant

ana jur

am

antului sau
F

ant

ana celor sapte.
nezeu. 4 A treia zi, Avraam
si-a ridicat ochii si a v

azut locul
de departe. 5 Atunci Avraam
le-a zis slujitorilor s

ai:
a
R

am

a-
ne ti aici cu m

agarul; eu si b

aia-
tul vrem s

a ne ducem p

an

a aco-
lo s

a ne

nchin

am,
b
apoi ne vom

ntoarce la voi.
6 Dup

a aceea, Avraam a luat
lemnele pentru ofranda ars

a
si i le-a pus

n spate lui Isaac,
fiul s

au,
c
a luat

n m

an

a focul si
cu titul de

njunghiat si am

andoi
si-au continuat drumul

mpreu-
n

a.
d
7 Si Isaac i-a zis tat

alui
s

au, Avraam: Tat

a!
e
Avraam a
r

aspuns: Iat

a-m

a, fiule!
f
Si el
a continuat: Iat

a focul si lem-
nele, dar unde este oaia pen-
tru ofranda ars

a?
g
8 Atunci
Avraam a spus: Dumnezeu

n-
su si se va

ngriji de oaia pen-
tru ofranda ars

a,
h
fiul meu. Si
am

andoi au mers

mpreun

a mai
departe.
9

In cele din urm

a au ajuns
la locul pe care i-l ar

atase ade-
v

aratul Dumnezeu si Avraam a
construit acolo un altar,
i
apoi a
aranjat lemnele, l-a legat pe fiul
s

au Isaac de m

aini si de picioa-
re si l-a pus pe altar, deasupra
lemnelor.
j
10 Apoi Avraam a

ntins m

ana si a luat cu titul
de

njunghiat ca s

a- si omoare fi-
ul.
k
11

Ins

a

ngerul lui Iehova
l-a chemat din ceruri si a zis:
l
Avraam! Avraam!, iar el a r

as-
puns: Iat

a-m

a! 12 Si

ngerul
a continuat: Nu

ntinde m

ana
asupra b

aiatului si nu-i face ni-
mic,
m
c

aci acum stiu c

a te temi
de Dumnezeu, fiindc

a n-ai ezitat
s

a mi-l dai pe fiul t

au, pe singu-
rul t

au fiu.
n
13 Atunci Avra-
am si-a ridicat ochii si s-a uitat
si iat

a c

a la o oarecare dep

arta-
re de el era un berbec prins cu
coarnele

ntr-un tufi s. Avra-
am s-a dus, a luat berbecul si
CAP. 21
a 2Co 7:11
b Ge 33:11
Pr 17:8
c Ge 26:28
1Sa 18:3
Ga 3:15
d Ge 31:52
e Ge 26:33
f Ge 26:28
g Ge 10:14
Ge 26:1
Ex13:17
h Ge 12:8
Ge 26:25
i Ps 90:2
Is 40:28
Ier 10:10
1Ti 1:17
j Ev11:9

CAP. 22
k Iov1:12
Ev4:15
Ev5:8
1Pe 1:7
l Is 6:8
m Pr 4:3
Pr 8:30
Ioa 3:16
Ioa 10:17
n Ge 17:19
Ios 24:3
Ro 9:7
o 2Cr 3:1
p De 12:14
q Ge 26:5
Ps 119:60

Col. aII-a
a Ge 12:16
b Ps 95:6
Mt 4:10
c Ioa 19:17
d Is 53:7
1Pe 2:23
e Mt 26:39
Ro 8:15
f Is 58:9
Ioa 8:29
g Ex12:5
Ro 8:36
h Ioa 1:29
Ef 5:2
Ev10:5
1Pe 1:19
i Ge 12:7
Ex20:25
Ev13:10
j Mt 27:2
Ioa 10:18
Fa 8:32
Flp2:8
k Mt 10:37
Ro 8:32
Ev2:18
Ev11:17
Iac 2:21
l Ps 34:7
Ps 91:11
Mt 17:5
m Ps 34:20
Ioa 19:36
n Ge 26:5
Ev11:19
Iac 2:21
1Io 4:10
1Io 5:3
33 Avraam, un leg

am

ant; pus la

ncercare GENEZA 21:2722:13
l-a adus ca ofrand

a ars

a

n
locul fiului s

au.
a
14 Si Avraam
a pus locului aceluia numele
Iehova-Iire1. De aceea se obi s-
nuie ste ast

azi s

a se spun

a:
Iehova se va

ngriji pe muntele
lui.
b
15 Si

ngerul lui Iehova l-a
chemat din ceruri pe Avraam
a doua oar

a 16 si a spus: Pe
mine

nsumi jur, zice Iehova,
c
c

a,

ntruc

at ai f

acut lucrul aces-
ta si n-ai ezitat s

a mi-l dai pe fiul
t

au, pe singurul t

au fiu,
d
17 te
voi binecuv

anta si

ti voi

n-
mul ti s

am

an ta ca stelele ceru-
rilor si ca firele de nisip de pe
t

armul m

arii
e
si s

am

an ta ta va
lua

n st

ap

anire poarta du sma-
nilor s

ai.
f
18 Prin s

am

an ta ta
g
se vor binecuv

anta toate na tiu-
nile p

am

antului, pentru c

a ai as-
cultat de glasul meu.
h
19 Dup

a aceea, Avraam s-a

ntors la slujitorii lui si ei s-au ri-


dicat si au plecat

mpreun

a spre
Beer- Seba.
i
Si Avraam a locuit

n continuare la Beer- Seba.


20 Dup

a aceste lucruri, Avra-
am a primit urm

atoarea veste:
Iat

a c

a Milca
j
i-a n

ascut si ea
fii fratelui t

au Nahor:
k
21 pe
U t,

nt

aiul lui n

ascut, pe Buz,
l
fratele acestuia, pe Chemuel, ta-
t

al lui Aram, 22 pe Chesed, pe
Hazo, pe Pilda s, pe Iidlaf si pe
Betuel.
m
23 Lui Betuel i s-a
n

ascut Rebeca.
n
Pe ace stia opt
i-a n

ascut Milca lui Nahor,
fratele lui Avraam. 24 Nahor
avea si o concubin

a, pe nume
Reuma. Dup

a un timp a n

ascut
si ea: pe Tebah, pe Gaham, pe
Taha s si pe Maaca.
o
23
Via ta Sarei a fost de o su-
t

a dou

azeci si sapte de
ani. Ace stia au fost anii vie tii
Sarei.
p
2 Sara a murit

n Chi-
Ge 22:141 Adic

a Iehova se va

ngriji.
riat-Arba,
a
adic

a

n Hebron,
b

n
tara Canaanului,
c
si Avraam
a intrat

n cort ca s-o jeleasc

a
pe Sara si s-o pl

ang

a. 3 Apoi
Avraam s-a ridicat de l

ang

a so-
tia lui moart

a si le-a vorbit fii-
lor lui Het,
d
zic

and: 4 Eu sunt
str

ain si locuitor temporar prin-
tre voi.
e
Da ti-mi un loc de

n-
morm

antare ca s

a-mi fie pro-
prietate

n mijlocul vostru si
s

a-mi

ngrop so tia dinaintea
mea.
f
5 Atunci fiii lui Het i-au
r

aspuns lui Avraam, zic

andu-i:
6 Ascult

a-ne, domnul meu!
g
Tu
e sti

n mijlocul nostru o c

apete-
nie a lui Dumnezeu.
h

Ingroa-
p

a- ti so tia

n cel mai bun dintre
locurile noastre de

nmorm

an-
tare.
i
Niciunul dintre noi nu va
refuza s

a- ti dea locul lui de

n-
morm

antare si nu te va

mpiedi-
ca s

a- ti

ngropi so tia.
j
7 Atunci Avraam s-a ridi-
cat si s-a plecat

naintea local-
nicilor,
k

naintea fiilor lui Het,
l
8 si le-a vorbit astfel: Dac

a su-
fletele voastre g

asesc de cuviin-
t

a s

a-mi

ngrop so tia aici, ascul-
ta ti-m

a si st

arui ti pentru mine
pe l

ang

a Efron, fiul lui Tohar,
m
9 ca s

a-mi dea pe stera Mac-
pela,
n
care este a lui si care se
afl

a la marginea terenului s

au.
S

a mi-o dea pentru pre tul

ntreg
c

ant

arit

n argint, ca s

a am un
loc de

nmorm

antare care s

a-mi
fie proprietate

n mijlocul vos-
tru.
o
10 Efron st

atea

n mijlocul
fiilor lui Het. Si Efron, hetitul,
p
i-a r

aspuns lui Avraam

n auzul
fiilor lui Het si al tuturor celor
ce intrau pe poarta ora sului s

au
si a zis:
q
11 Nu, domnul meu!
Ascult

a-m

a!

I ti dau terenul si

ti dau si pe stera care este pe


el. Ti-o dau sub ochii fiilor po-
porului meu.
r

Ingroap

a- ti so tia.
12 Atunci Avraams-a plecat

na-
CAP. 22
a Le 16:3
b Ge 22:2
2Cr 3:1
Is 25:6
c Ps 105:9
Is 45:23
Ev6:13
d Ioa 3:16
Ro 8:32
Ev11:17
e Ge 13:16
Ge 15:5
Fa 3:25
Ga 3:29
Ev6:14
f 2Sa 11:23
Ps 2:8
Da 2:44
Ev2:14
Re 11:15
g Ge 3:15
Ro 9:7
Ga 3:16
h Za 8:23
Ga 3:8
i Ge 21:31
j Ge 11:29
k Ge 11:26
l Iov32:2
m Ge 25:20
n Ge 24:15
Ro 9:10
o 2Sa 10:6

CAP. 23
p Ge 17:17

Col. aII-a
a Ios 14:15
b Ge 35:27
Nu13:22
c Ge 12:5
Ps 105:11
d Ge 10:15
Ge 23:20
e Ge 17:8
Ev11:9
f Ge 49:30
Fa 7:5
g Ge 43:20
h Ge 21:22
i Is 53:9
Ioa 19:41
j Ios 24:32
k 1Pe 2:17
l 1Cr 1:13
m Ge 25:9
n Ge 49:30
o Ge 23:15
p Ge 50:13
q Ge 34:20
De 16:18
Rut 4:1
r De 19:15
Rut 4:4
GENEZA 22:1423:12 S

am

an ta promis

a. Sara moare. Macpela 34
intea localnicilor 13 si i-a vor-
bit lui Efron

n auzul localni-
cilor, zic

and: M

acar de . . . nu,
ascult

a-m

a!

I ti voi da argintul

n
schimbul terenului. Prime ste-l
de la mine,
a
ca s

a-mi

ngrop so-
tia acolo.
14 Atunci Efron i-a r

aspuns lui
Avraam, zic

andu-i: 15 Domnul
meu, ascult

a-m

a! O bucat

a de
p

am

ant de patru sute de sicli
de argint, ce-i asta

ntre mi-
ne si tine?

Ingroap

a- ti so tia.
b
16 Astfel, Avraam a ascultat de
Efron si Avraam i-a c

ant

arit lui
Efron argintul despre care vor-
bise

n auzul fiilor lui Het: patru
sute de sicli de argint la cursul
stabilit de negustori.
c
17 A sa
s-a confirmat
d
c

a terenul lui
Efron de la Macpela, care este
fa t

a

n fa t

a cu Mamre, terenul si
pe stera de pe el, precum si to ti
copacii afla ti pe terenul ace-
la,
e

ntre hotarele lui, 18 erau
proprietatea lui Avraam cum-
p

arat

a

naintea ochilor fiilor lui
Het si

naintea tuturor celor ce
intrau pe poarta ora sului s

au.
f
19 Dup

a aceea, Avraama

ngro-
pat-o pe Sara, so tia lui,

n pe ste-
ra de pe terenul Macpela, fa t

a

n
fa t

a cu Mamre, adic

a Hebron,

n
tara Canaanului.
g
20 A sa au
confirmat fiii lui Het c

a terenul
si pe stera de pe el erau proprie-
tatea lui Avraam ca loc de

n-
morm

antare.
h
24
Avraam era b

atr

an,

na-
intat

n v

arst

a. Si Iehova

l binecuv

antase pe Avraam

n
toate.
i
2 Avraam i-a zis sluji-
torului s

au, cel mai b

atr

an din
casa lui, care administra tot ce
avea el:
j
Pune- ti, te rog, m

ana
sub coapsa mea,
k
3 c

aci trebu-
ie s

a te pun s

a juri pe Iehova,
l
Dumnezeul cerurilor si Dum-
nezeul p

am

antului, c

a nu-i vei
lua fiului meu o so tie dintre fii-
cele canaani tilor,

n mijlocul c

a-
rora locuiesc,
a
4 ci vei merge

n tara mea, la rudele mele,


b
si

i vei lua o so tie fiului meu, lui


Isaac.
5 Dar slujitorul i-a zis: Si da-
c

a femeia nu va vrea s

a vin

a cu
mine

n tara aceasta? Atunci
s

a-l duc pe fiul t

au

napoi

n tara
din care ai ie sit tu?
c
6 Avra-
am i-a r

aspuns: Ai grij

a s

a nu-l
duci pe fiul meu

napoi acolo.
d
7 Iehova, Dumnezeul cerurilor,
care m-a luat din casa tat

alui
meu si din tara rudelor mele,
e
care mi-a vorbit si care mi-a ju-
rat,
f
zic

and: Tara aceasta o voi
da semin tei tale,
g

l va tri-
mite pe

ngerul s

au

naintea ta
h
si

i vei lua de acolo o so tie fiului
meu.
i
8 Dar, dac

a femeia nu
va vrea s

a vin

a cu tine, vei fi eli-
berat de jur

am

antul pe care mi
l-ai f

acut.
j
Numai s

a nu-l duci pe
fiul meu

napoi acolo. 9 Sluji-
torul si-a pus atunci m

ana sub
coapsa lui Avraam, st

ap

anul lui,
si i-a jurat cu privire la lucrul
acesta.
k
10 Si slujitorul a luat zece c

a-
mile dintre c

amilele st

ap

anu-
lui s

au si s-a preg

atit de plecare,
lu

and cu el tot felul de lucruri
de pre t de la st

ap

anul s

au.
l
Apoi
s-a ridicat si a pornit la drum
spre Mesopotamia, spre ora sul
lui Nahor. 11

In cele din urm

a
a f

acut c

amilele s

a

ngenunche-
ze la marginea ora sului, l

ang

a o
f

ant

an

a, pe

nserate,
m
c

and ie-
seau femeile s

a scoat

a ap

a.
n
12 Si a zis: Iehova, Dumnezeul
st

ap

anului meu Avraam,
o
te rog,
f

a s

a se

nt

ample azi lucrul aces-
ta

naintea mea si arat

a bun

a-
tate iubitoare
p
fa t

a de st

ap

anul
meu Avraam.
q
13 Iat

a c

a stau
l

ang

a acest izvor si fiicele oame-
nilor din ora s ies s

a scoat

a ap

a.
r
CAP. 23
a Ge 14:23
Ro 13:8
b 2Sa 2:5
c Ezr 8:25
Fa 7:16
d Rut 4:11
Ier 32:44
e Ge 25:9
Ge 49:30
f Iov29:7
Ier 32:12
g Ge 25:10
Ge 50:13
h Ge 49:31
Fa 7:5

CAP. 24
i Ge 13:2
Ga 3:9
j Ge 15:2
Ge 41:40
1Co 4:2
k Ge 47:29
l Ge 21:23

Col. aII-a
a Ge 28:1
De 7:3
1Co 7:39
2Co 6:14
b Ge 22:20
c Ge 11:28
Ge 15:7
d Ev11:15
e Ge 12:1
Ev11:8
f Mi 7:20
Lu1:73
Ev6:13
g Ge 13:15
Ge 26:4
Ex32:13
De 34:4
Fa 7:5
Ev11:18
h Ex23:20
Ps 34:7
Ev1:14
i Ge 12:5
Fa 7:4
j Ios 2:17
k Ge 24:2
Ge 47:29
l Ge 24:35
Ge 43:11
m Pr 12:10
n Ex2:16
1Sa 9:11
Ioa 4:7
o Ge 32:9
1Re 18:36
Mt 22:32
p 1Sa 20:8
Za 7:9
q Ne 1:11
Ps 37:5
Flp4:6
r Ge 29:10
35 Sara

ngropat

a. O so tie pentru Isaac GENEZA 23:1324:13
14 S

a se

nt

ample a sa: t

an

ara
c

areia

i voi spune: Pleac

a- ti va-
sul de ap

a, te rog, ca s

a beau!
si care va spune: Bea si

ti voi
ad

apa si c

amilele!, ea s

a fie cea
pe care o vei alege pentru slu-
jitorul t

au,
a
pentru Isaac. Prin
aceasta f

a-m

a s

a stiu c

a ai ar

a-
tat iubire loial

a fa t

a de st

ap

anul
meu.
b
15 Nici nu terminase el bine
de vorbit,
c
si iat

a c

a venea Re-
beca, fiica lui Betuel,
d
fiul Mil-
c

ai,
e
so tia lui Nahor,
f
fratele lui
Avraam, si ea avea vasul de ap

a
pe um

ar.
g
16 T

an

ara era foar-
te frumoas

a la

nf

a ti sare,
h
era
fecioar

a si niciun b

arbat nu
avusese rela tii intime cu ea.
i
Ea
a cobor

at la izvor, si-a umplut
urciorul cu ap

a si apoi a urcat.
17 Slujitorul a alergat imediat

naintea ei si a zis: D

a-mi, te
rog, o gur

a de ap

a din urcio-
rul t

au!
j
18 Atunci ea a spus:
Bea, domnul meu! Apoi si-a
cobor

at repede urciorul pe m

a-
n

a si i-a dat s

a bea.
k
19 Dup

a
ce i-a dat s

a bea, a zis: Voi scoate
ap

a si pentru c

amilele tale, ca s

a
bea pe s

aturate.
l
20 Apoi si-a
golit repede urciorul

n ad

ap

a-
toare si a alergat de multe ori
la f

ant

an

a ca s

a scoat

a ap

a;
m
si
a scos pentru toate c

amilele lui.
21

In tot acest timp, omul o pri-
vea uimit,

n t

acere, ca s

a vad

a
dac

a Iehova f

acuse s

a-i reu seas-
c

a sau nu c

al

atoria.
n
22 C

and c

amilele au termi-
nat de b

aut, omul a luat un inel
de aur pentru nas,
o

n greutate
de o jum

atate de siclu, si dou

a
br

a t

ari
p

n greutate de zece sicli
de aur, pentru m

ainile ei, 23 si
a zis: Acui fiic

a e sti? Spune-mi,
te rog. Este loc

n casa tat

alui
t

au ca s

a

nnopt

am?
q
24 Ea a
r

aspuns: Sunt fiica lui Betuel,
r
fiul Milc

ai, pe care i l-a n

as-
cut lui Nahor.
a
25 Si i-a mai
spus: Avem paie si mult nutre t
si este si loc pentru

nnoptat.
b
26 Atunci omul s-a plecat si s-a
prosternat

naintea lui Iehova
c
27 si a zis: Binecuv

antat s

a fie
Iehova,
d
Dumnezeul st

ap

anului
meu Avraam, care n-a p

ar

asit
bun

atatea sa iubitoare si fideli-
tatea sa fa t

a de st

ap

anul meu.
C

and eram pe drum, Iehova m-a
condus la casa fra tilor st

ap

anu-
lui meu.
e
28 Atunci t

an

ara a alergat si
a povestit aceste lucruri celor
din casa mamei sale. 29 Rebe-
ca avea un frate, numit Laban.
f
Si Laban a alergat la omul care
era afar

a, la izvor. 30 C

aci
atunci c

and a v

azut inelul pen-
tru nas si br

a t

arile
g
de pe
m

ainile surorii lui si a auzit cu-
vintele Rebec

ai, sora lui, care
zicea: A sa mi-avorbit omul ace-
la!, s-a dus la omul acela si ia-
t

a c

a el st

atea

n picioare l

an-
g

a c

amile, la izvor. 31 Imediat
a zis: Vino, tu, cel binecuv

an-
tat de Iehova!
h
De ce stai afar

a,
c

and eu am preg

atit casa si un
loc pentru c

amile? 32 Atunci
omul a intrat

n cas

a, iar el a
scos saua de pe c

amile si a dat
paie si nutre t c

amilelor si ap

a
ca s

a fie sp

alate picioarele lui si
picioarele oamenilor care erau
cu el.
i
33 Apoi i s-a pus

nain-
te ceva de m

ancat,

ns

a el a zis:
Nu voi m

anca p

an

a nu voi vorbi
despre treburile cu care am ve-
nit. Atunci Laban a zis: Vor-
be ste!
j
34 Si el a continuat: Eu
sunt slujitorul lui Avraam.
k
35 Iehova l-a binecuv

antat foar-
te mult pe st

ap

anul meu, f

ac

an-
du-l tot mai bogat si d

andu-i oi
si vite, argint si aur, servitori
si servitoare, c

amile si m

agari.
l
36 Sara, so tia st

ap

anului meu,
CAP. 24
a Pr 19:14
b Ju6:17
Ju18:5
c Ps 34:15
Ps 65:2
Is 58:9
Is 65:24
1Io 5:14
d Ge 22:23
e Ge 11:29
f Ge 11:26
g Ge 21:14
h Ge 26:7
i De 22:20
2Co 11:2
j Ioa 4:7
k Mt 10:42
Mt 25:35
l Ro 12:13
1Pe 4:9
m Pr 31:17
Pr 31:31
n Ps 107:43
o Eze 16:12
p Ier 2:32
Eze 16:11
q Ge 19:2
Ju19:21
r Ge 22:23

Col. aII-a
a Ge 11:29
b Ge 18:4
Ge 19:3
Ge 43:24
c 1Cr 29:20
Ne 8:6
Ps 95:6
d Ge 9:26
Ps 72:18
Lu1:68
e Ps 100:5
Mi 7:20
f Ge 25:20
Ge 29:10
g Is 3:21
Ier 2:32
Eze 16:11
h Ge 26:29
Rut 3:10
Ps 115:15
i Ju19:21
Lu7:44
1Ti 5:10
j Ro 12:11
Ef 6:5
k Ge 15:2
l Ge 13:2
Ps 107:38
GENEZA 24:1436 Rebeca:

nchin

atoare adev

arat

a, harnic

a 36
i-a n

ascut la b

atr

ane te
a
un fiu
st

ap

anului meu si lui

i va da
el tot ce are.
b
37 Si st

ap

anul
meu m-a pus s

a jur, zic

and: S

a
nu-i iei fiului meu o so tie dintre
fiicele canaani tilor,

n a c

aror
tar

a locuiesc.
c
38 Nu, ci s

a te
duci la casa tat

alui meu si la fa-
milia mea
d
si s

a-i iei o so tie fiului
meu.
e
39 Dar eu i-am zis st

a-
p

anului meu: Si dac

a femeia nu
va veni cu mine?
f
40 El mi-a
r

aspuns: Iehova,

naintea c

a-
ruia am umblat,
g

l va trimite
pe

ngerul
h
s

au cu tine si te va
face s

a reu se sti pe calea ta.
i
S

a-i
iei fiului meu o so tie din fami-
lia mea si din casa tat

alui meu.
j
41 Atunci, dac

a vei merge la fa-
milia mea, vei fi scutit de obliga-
tia pe care o ai fa t

a de mine prin
jur

am

ant si, chiar dac

a nu ti-o
vor da, vei fi scutit de obliga tia
pe care o ai fa t

a de mine prin ju-
r

am

ant.
k
42 Ast

azi, c

and am ajuns la
izvor, am zis: Iehova, Dumne-
zeul st

ap

anului meu Avraam,
dac

a m

a vei face s

a reu sesc pe
calea pe care merg, s

a se

nt

am-
ple a sa:
l
43

In timp ce stau
aici, l

ang

a izvor, fata
m
care va
ie si s

a scoat

a ap

a si c

areia

i voi
spune: Te rog, las

a-m

a s

a beau
pu tin

a ap

a din urciorul t

au!
44 si care

mi va spune: Bea si
voi scoate ap

a si pentru c

amile-
le tale!, ea s

a fie femeia pe care
Iehova a ales-o pentru fiul st

a-
p

anului meu.
n
45 Nici nu terminasem bine
de vorbit
o

n inima mea
p
c

a, iat

a,
a ie sit Rebeca, cu urciorul pe
um

ar, a cobor

at la izvor si a scos
ap

a.
q
Atunci i-am spus: D

a-mi,
te rog, s

a beau!
r
46 Ea si-a
cobor

at repede urciorul de pe
um

ar si a zis: Bea
s
si

ti voi
ad

apa si c

amilele! Atunci am
b

aut si ea a ad

apat si c

amile-
le. 47 Apoi am

ntrebat-o: A
cui fiic

a e sti?,
a
iar ea a r

aspuns:
Fiica lui Betuel, fiul lui Nahor,
pe care i l-a n

ascut Milca.
Atunci i-am pus inelul

n nas
si br

a t

arile pe m

aini.
b
48 Si
m-am plecat si m-am prosternat

naintea lui Iehova si l-am bine-


cuv

antat pe Iehova, Dumnezeul
st

ap

anului meu Avraam
c
si cel
care m-a condus pe calea
d
ade-
v

arat

a ca s-o iau pe fiica frate-
lui st

ap

anului meu pentru fiul
s

au. 49 Si acum, dac

a manifes-
ta ti

ntr-adev

ar bun

atate iubi-
toare si fidelitate fa t

a de st

ap

a-
nul meu,
e
spune ti-mi; dac

a nu,
spune ti-mi, ca s

a stiu s-o iau la
dreapta sau la st

anga.
f
50 Atunci Laban si Betuel au
r

aspuns si au zis: Lucrul acesta
vine de la Iehova.
g
Noi nu putem
s

a- ti spunem nici r

au, nici bine.
h
51 Iat

a, Rebeca este

naintea ta!
Ia-o si du-te si ea s

a fie so tia
fiului st

ap

anului t

au, a sa cum
a spus Iehova!
i
52 C

and sluji-
torul lui Avraam a auzit cuvin-
tele lor, s-a prosternat imediat
la p

am

ant

naintea lui Iehova.
j
53 Si slujitorul a scos obiecte
de argint, obiecte de aur si ve s-
minte si i le-a dat Rebec

ai, apoi
le-a dat lucruri alese fratelui ei
si mamei ei.
k
54 Dup

a aceea,
el si oamenii care erau cu el au
m

ancat si au b

aut, au

nnoptat
acolo si diminea ta s-au sculat.
Atunci el a zis: L

asa ti-m

a s

a
plec la st

ap

anul meu.
l
55 Fra-
tele ei si mama ei au spus: T

a-
n

ara s

a mai stea cu noi m

acar
zece zile. Pe urm

a poate s

a ple-
ce. 56 Dar el le-a zis: Nu m

a
re tine ti, pentru c

a Iehova a f

a-
cut s

a reu sesc pe calea mea.
m
L

asa ti-m

a s

a plec, ca s

a m

a duc
la st

ap

anul meu.
n
57 Atunci
CAP. 24
a Ge 21:1
Ro 4:19
Ev11:11
b Ge 25:5
c Ge 24:3
Ge 28:1
Ezr 9:2
1Co 7:39
d Ge 22:20
e Ge 24:4
f Ge 24:5
g Ge 48:15
1Re 2:3
Ps 119:3
Is 38:3
Fa 9:31
h Ex23:20
Ev1:14
i Ge 39:3
Ne 1:11
Ps 118:25
j Ge 11:25
k Ge 24:9
Ios 2:17
l Ps 37:5
m Ge 24:16
n Ge 24:14
Pr 18:22
Pr 19:14
o Ps 65:2
Is 58:9
Is 65:24
Da 9:21
p 1Sa 1:13
Ne 2:4
q Ge 24:15
r Ge 24:17
s Ge 24:18

Col. aII-a
a Ge 24:23
b Ge 24:22
Eze 16:11
c Ge 24:27
Lu1:68
d Is 30:21
Is 48:17
e Ge 32:10
Ge 47:29
Ios 2:14
f Ge 24:8
g Ps 118:23
Mr 12:11
h Ge 31:24
Is 46:10
Fa 5:39
i Pr 18:22
Pr 19:14
j 1Cr 29:20
2Cr 20:18
k Ge 34:12
l Ge 30:25
Ge 31:27
m Ge 39:3
Ps 1:3
Is 48:15
n Ps 123:2
Col 3:22
1Pe 2:18
37 Se preg

ate ste c

as

atoria Rebec

ai cu Isaac GENEZA 24:3757
ei au spus: S-o chem

am pe t

a-
n

ar

a si s-o

ntreb

am pe ea.
a
58 Au chemat-o deci pe Rebeca
si au

ntrebat-o: Vrei s

a pleci cu
omul acesta? Si ea a r

aspuns:
Sunt gata s

a plec.
b
59 Atunci ei i-au l

asat pe Re-
beca,
c
sora lor, pe doica ei,
d
pe
slujitorul lui Avraam si pe oa-
menii lui s

a plece. 60 Si au bi-
necuv

antat-o pe Rebeca si i-au
spus: O, sora noastr

a, din tine
s

a ias

a de mii de ori zece mii
si s

am

an ta ta s

a ia

n st

ap

a-
nire poarta celor ce o ur

asc!
e
61 Apoi Rebeca si slujitoarele
f
ei s-au ridicat, au

nc

alecat pe
c

amile
g
si l-au urmat pe omul
acela. Si slujitorul a luat-o pe
Rebeca si a pornit la drum.
62 Isaac venise de pe drumul
care duce la Beer-Lahai-Roi,
h
c

aci locuia

n tinutul Neghevu-
lui.
i
63 Si Isaac ie sise pe c

amp
la l

asarea serii s

a mediteze.
j
C

and si-a ridicat ochii si s-a ui-
tat, iat

a c

a veneau ni ste c

amile.
64 C

and Rebeca si-a ridicat
ochii, l-a z

arit pe Isaac si s-a dat
jos de pe c

amil

a. 65 Apoi l-a

ntrebat pe slujitor: Cine este


omul acela care vine pe c

amp

n

nt

ampinarea noastr

a? Sluji-
torul a r

aspuns: Este st

ap

anul
meu. Atunci ea a luat un v

al
si s-a acoperit.
k
66 Si slujito-
rul i-a istorisit lui Isaac tot ce
f

acuse. 67 Dup

a aceea, Isaac
a dus-o

n cortul Sarei, mama
lui.
l
Astfel, a luat-o pe Rebeca
si ea a devenit so tia lui.
m
Isaac
s-a

ndr

agostit de ea
n
si a g

asit
m

ang

aiere dup

a pierderea ma-
mei lui.
o
25
Si Avraam si-a luat din
nou o so tie, numit

a Che-
tura.
p
2 Dup

a un timp, ea i-a
n

ascut pe Zimran, pe Ioc san, pe
Medan, pe Madian,
q
pe I sbac si
pe Suah.
r
3 Lui Ioc san i s-au n

ascut
Seba
a
si Dedan.
b
Fiii lui Dedan au fost a suri-
mii, letu simii si leumimii.
4 Fiii lui Madian au fost
Efa,
c
Efer, Hanoc, Abida si El-
daa.
d
To ti ace stia au fost fiii Cheturei.
5 Mai t

arziu, Avraam i-a dat
lui Isaac tot ce avea,
e
6 iar fii-
lor concubinelor sale, Avraam
le-a dat daruri.
f
Apoi,

n timp ce
era

nc

a

n via t

a, i-a trimis de-
parte de Isaac, fiul lui,
g
spre est,

n tara R

as

aritului.
h
7 Iat

a zi-
lele anilor vie tii lui Avraam, pe
care i-a tr

ait el: o sut

a sapte-
zeci si cinci de ani. 8 Apoi
Avraam si-a dat ultima suflare
si a murit dup

a o b

atr

ane te feri-
cit

a,

naintat

n v

arst

a si mul tu-
mit, si a fost ad

augat la poporul
lui.
i
9 Isaac si Ismael, fiii lui,
l-au

ngropat

n pe stera Macpe-
la, pe terenul lui Efron, fiul lui
Tohar, hetitul, teren care este
fa t

a

n fa t

a cu Mamre
j
10 si pe
care Avraam

l cump

arase de la
fiii lui Het. Acolo a fost

ngro-
pat Avraam, precum si Sara, so-
tia lui.
k
11 Dup

a moartea lui
Avraam, Dumnezeu l-a binecu-
v

antat pe Isaac, fiul lui.
l
Si Isaac
locuia l

ang

a Beer-Lahai-Roi.
m
12 Aceasta este istoria lui Is-
mael,
n
fiul lui Avraam, pe care
egipteanca Agar, servitoarea Sa-
rei, i l-a n

ascut lui Avraam.
o
13 Iat

a numele fiilor lui Isma-
el, dup

a numele lor si originea
familiilor lor: Nebaiot,
p

nt

aiul
n

ascut al lui Ismael, apoi Che-
dar,
q
Adbeel, Mibsam,
r
14 Mi s-
ma, Duma, Masa, 15 Hadad,
s
Tema,
t
Ietur, Nafi s si Chedma.
u
16 Ace stia sunt fiii lui Ismael
si acestea sunt numele lor dup

a
a sez

arile lor si dup

a taberele lor

mprejmuite cu ziduri:
v
dou

a-
CAP. 24
a Ioa 9:21
b Ge 2:24
Ps 45:10
c Ge 28:5
d Ge 35:8
e Ge 22:17
2Sa 12:29
f Ps 45:14
g Ge 31:17
Ge 31:34
h Ge 16:14
Ge 25:11
i Ge 12:9
Ge 20:1
Nu13:22
Ju1:9
2Sa 24:7
Ob19
j Ps 77:12
Ps 143:5
k 1Co 11:6
l Ge 18:6
Ev11:9
m Mt 19:5
n Ge 26:8
Ef 5:25
o Ge 23:2
Ge 23:19

CAP. 25
p Ro 7:2
q Ge 37:28
Ex2:15
Nu22:4
Nu31:2
Ju6:2
r 1Cr 1:32
Iov2:11

Col. aII-a
a 1Re 10:1
b Ier 25:23
Eze 27:20
c Is 60:6
d 1Cr 1:33
e Ge 24:36
Pr 13:22
Ev1:2
f 2Cr 21:3
g Ge 21:14
Ioa 8:35
Ga 4:30
h Ju6:3
i Ge 35:29
Pr 9:11
j Ge 23:9
Ge 49:30
k Ge 23:19
l Ge 17:19
Ge 26:13
m Ge 16:14
n Ge 16:10
o Ga 4:24
p Ge 36:3
Is 60:7
q Ps 120:5
Ier 49:28
Eze 27:21
r 1Cr 1:29
s 1Cr 1:30
t Iov2:11
Iov6:19
u 1Cr 1:31
v 1Cr 6:54
Ne 8:16
GENEZA 24:5825:16 Isaac se c

as

atore ste. Avraam se rec

as

atore ste 38
sprezece c

apetenii potrivit se-
min tiilor lor.
a
17 Iat

a anii vie-
tii lui Ismael: o sut

a treizeci si
sapte de ani. Apoi si-a dat ulti-
ma suflare si a murit si a fost
ad

augat la poporul lui.


b
18 Si
ei si-au a sezat tab

ara

n regiu-
nea aflat

a

ntre Havila,
c
de l

an-
g

a Sur,
d
care este

n fa ta Egip-
tului, si Asiria. El s-a stabilit

n
fa ta tuturor fra tilor lui.
e
19 Aceasta este istoria lui
Isaac, fiul lui Avraam.
f
Lui Avraam i s-a n

ascut Isaac.
20 Isaac avea patruzeci de ani
c

and a luat-o de so tie pe Rebe-
ca, fiica lui Betuel,
g
sirianul
h
din
Padan-Aram, si sora lui Laban,
sirianul. 21 Si Isaac

l implora
pe Iehova special pentru so tia
lui,
i
c

aci era stearp

a.
j
Iehova a
ascultat implor

arile lui
k
si Re-
beca, so tia lui, a r

amas

ns

arci-
nat

a. 22 Fiii din

auntrul ei au

nceput s

a se bat

a unul cu al-
tul,
l
astfel c

a ea a zis: Dac

a este
a sa, la ce bun s

a mai tr

aiesc? Si
s-a dus s

a-l

ntrebe pe Iehova.
m
23 Iehova i-a zis: Dou

a na tiuni
sunt

n p

antecele t

au
n
si dou

a po-
poare vor ie si din

auntrul t

au;
o
un popor va fi mai puternic de-
c

at cel

alalt popor,
p
iar cel mai
mare

i va sluji celui mai mic.
q
24

In cele din urm

a i s-au

m-
plinit zilele s

a nasc

a si iat

a
c

a

n p

antecele ei erau gemeni.
r
25 Primul a ie sit complet ro su
si p

aros, de parc

a ar fi avut un
ve sm

ant de p

ar,
s
astfel c

a i s-a
pus numele Esau1.
t
26 Apoi a
ie sit fratele lui, care se tinea cu
m

ana de c

alc

aiul lui Esau,
u
ast-
fel c

a i s-a pus numele Iacob1.
v
Isaac avea saizeci de ani c

and a
n

ascut so tia lui.
Ge 25:251 Adic

a P

aros. 261 Adic

a Cel ce apuc

a
de c

alc

ai; Cel ce ia locul.
27 Si b

aie tii s-au f

acut mari.
Esau a ajuns un b

arbat price-
put la v

an

atoare,
a
un omal c

am-
pului, iar Iacob un b

arbat ire-
pro sabil,
b
care locuia

n corturi.
c
28 Isaac

l iubea pe Esau, fi-
indc

a putea s

a m

an

ance v

anat,

n timp ce Rebeca

l iubea pe Ia-
cob.
d
29 Odat

a, pe c

and Iacob
fierbea o tocan

a, Esau a venit
obosit de pe c

amp. 30 Si Esau
i-a zis lui Iacob: Repede, te rog,
d

a-mi o

nghi titur

a din ro sea ta
aceea, din ro sea ta de-acolo, c

aci
sunt obosit! De aceea i s-a
pus numele Edom1.
e
31 Iacob
a zis: Vinde-mi mai

nt

ai drep-
tul t

au de

nt

ai n

ascut!
f
32 Si
Esau a continuat: Iat

a c

a sunt pe
moarte! La ce-mi folose ste drep-
tul de

nt

ai n

ascut? 33 Iacob
a ad

augat: Mai

nt

ai jur

a-mi!
g
Si el i-a jurat si i-a v

andut lui
Iacob dreptul de

nt

ai n

ascut.
h
34 Atunci Iacob i-a dat lui Esau
p

aine si tocan

a de linte, iar aces-
ta a m

ancat si a b

aut.
i
Apoi s-a
ridicat si a plecat. Astfel, Esau
si-a dispre tuit dreptul de

nt

ai
n

ascut.
j
26
Peste tar

a s-a ab

atut o
foamete,

n afar

a de foa-
metea dint

ai, care fusese

n zile-
le lui Avraam,
k
si Isaac s-a dus
la Abimelec, regele filistenilor,
la Gherar.
l
2 Atunci Iehova i
s-a ar

atat si a zis:
m
Nu cobor

n Egipt! A saz

a- ti tab

ara

n tara
pe care ti-o voi ar

ata.
n
3 Locu-
ie ste ca str

ain

n tara aceasta,
o
iar eu voi fi cu tine si te voi bine-
cuv

anta, c

aci tie si semin tei tale
v

a voi da toate aceste tinuturi
p
si voi

mplini jur

am

antul pe
care i l-am f

acut lui Avraam, ta-
t

al t

au:
q
4

I ti voi

nmul ti s

a-
m

an ta ca stelele cerurilor, voi
Ge 25:301 Adic

a Ro su; Ro scat.
CAP. 25
a Ge 17:20
Ps 117:1
b Ge 25:8
c Ge 2:11
1Sa 15:7
d Ge 16:7
e Ge 16:12
f Ge 22:2
Mt 1:2
g Ge 22:23
h De 26:5
i De 4:29
j 1Sa 1:5
k 2Sa 21:14
2Cr 33:13
Lu1:13
l Ro 9:10
m 1Sa 1:10
n Ps 139:15
Ec 11:5
o Ge 36:31
Nu20:14
p Ge 27:29
De 2:4
q 2Sa 8:14
Mal 1:2
Ro 9:12
r Ge 38:27
s Ge 27:11
2Re 1:8
Za 13:4
t Ge 27:32
Ge 36:9
Mal 1:3
u Os 12:3
v Ge 27:36
Fa 7:14

Col. aII-a
a Ge 27:3
b Ps 37:37
c Ev11:9
d Ge 27:6
Ge 27:46
e Ge 36:1
De 2:4
Mal 1:4
f Ge 43:33
De 21:17
1Cr 5:1
g Ge 14:22
Ev6:16
h Ev12:16
i 1Co 15:32
j Iov21:15
Iov34:9

CAP. 26
k Ge 12:10
l Ge 26:26
m Ex6:3
Nu12:6
1Io 4:12
n Ex32:13
o Ge 20:1
Ev11:9
p Ge 12:7
Ge 15:18
Ro 15:8
Ga 4:28
q Ge 22:16
Ps 105:9
Mi 7:20
Ev6:13
39 Esau si Iacob. Dreptul de

nt

ai n

ascut GENEZA 25:1726:4
da semin tei tale toate aceste ti-
nuturi
a
si prin s

am

an ta ta se
vor binecuv

anta toate na tiuni-
le p

am

antului,
b
5 pentru c

a
Avraama ascultat de glasul meu
si a respectat

ntotdeauna ce
i-am cerut: poruncile, instruc-
tiunile si legile mele.
c
6 Ast-
fel, Isaac a locuit mai departe

n
Gherar.
d
7 B

arba tii din locul acela

l

ntrebau despre so tia lui, iar el


zicea: Este sora mea.
e
C

aci

i
era fric

a s

a zic

a so tia mea, ca
nu cumva, dup

a cum spunea el,
b

arba tii din locul acesta s

a m

a
omoare din cauza Rebec

ai, fi-
indc

a Rebeca era frumoas

a la

nf

a ti sare.
f
8 Si, cum sederea
lui acolo se prelungea, s-a

n-
t

amplat c

a Abimelec, regele fi-
listenilor, uit

andu-se pe fereas-
tr

a, a v

azut cum Isaac o m

ang

aia
pe Rebeca, so tia lui.
g
9 Imedi-
at Abimelec l-a chemat pe Isa-
ac si a zis: Nu

ncape

ndoial

a
c

a este so tia ta! De ce-ai spus:
Este sora mea? Si Isaac i-a
r

aspuns: Am spus a sa ca s

a
nu mor din cauza ei.
h
10 Dar
Abimelec a continuat: Ce ne-ai
f

acut?
i
Pu tin a lipsit ca cine-
va din popor s

a se culce cu so-
tia ta si s

a ne faci vinova ti!
j
11 Atunci Abimelec a poruncit

ntregului popor, zicand: Cine
se atinge de omul acesta si de so-
tia lui va fi omor

at negre sit!
12 Apoi Isaac a sem

anat

n
tara aceea,
k
iar

n acel an a
str

ans

nsutit,
l
fiindc

a Iehova

l binecuv

anta.
m
13 Drept ur-
mare, omul acesta s-a

mbog

a tit
si bog

a tia lui a sporit tot mai
mult, astfel c

a a ajuns foarte bo-
gat.
n
14 Avea turme de oi, ci-
rezi de vite si mul ti slujitori;
o
de
aceea, filistenii au

nceput s

a-l
invidieze.
p
15 Iar toate f

ant

anile pe ca-
re slujitorii tat

alui s

au le s

apa-
ser

a

n zilele lui Avraam, tat

al
s

au,
a
filistenii le-au astupat si
le-au umplut cu p

am

ant uscat.
b
16

In cele din urm

a, Abimelec
i-a spus lui Isaac: Pleac

a de la
noi, fiindc

a ai devenit mult mai
puternic dec

at noi.
c
17 Isaac
a plecat de acolo, si-a a sezat ta-
b

ara

n valea1 Gherar
d
si s-a sta-
bilit acolo. 18 Si Isaac a s

apat
din nou f

ant

anile care fusese-
r

a s

apate

n zilele lui Avraam,
tat

al s

au, dar pe care filiste-
nii le astupaser

a dup

a moar-
tea lui Avraam,
e
si le-a dat ace-
lea si nume pe care le d

aduse ta-
t

al s

au.
f
19 Slujitorii lui Isaac au con-
tinuat s

a sape

n vale si au g

a-
sit acolo o f

ant

an

a cu ap

a dulce.
20 Dar p

astorii din Gherar s-au
luat la ceart

a cu p

astorii lui
Isaac,
g
zic

and: Apa este a noas-
tr

a! Astfel, Isaac a pus f

ant

a-
nii numele Esec1, pentru c

a
se certaser

a cu el. 21 Apoi au
s

apat alt

a f

ant

an

a si s-au luat
la ceart

a si pentru ea. De ace-
ea, el i-a pus numele Sitna1.
22 Mai t

arziu a plecat de acolo
si a s

apat alt

a f

ant

an

a,
h
dar nu
s-au mai certat pentru ea. Ast-
fel, i-a pus numele Rehobot1 si
a zis: Pentru c

a acum Iehova
ne-a dat loc larg
i
si ne-a f

acut ro-
ditori pe p

am

ant.
j
23 Apoi a urcat de acolo la
Beer- Seba.
k
24 Iehova i s-a ar

a-
tat

n timpul acelei nop ti si i-a
zis: Eu sunt Dumnezeul tat

a-
lui t

au, Avraam.
l
Nu te teme,
m
c

aci eu sunt cu tine si te voi bi-
Ge 26:171 Ebr. n

achal. Termenul ebraic se re-
fer

a fie la valea prin care curge un torent (Ge
26:19; 2Re 3:16; Iov 30:6; C

an 6:11), fie la torent
(1Re 17:4; Ps 110:7). Valea era de obicei seac

a,
dar uneori era str

ab

atut

a de un torent

nvol-
burat. 201 Adic

a Ceart

a. 211 Adic

a Acuza-
tie. 221 Adic

a Locuri largi.
CAP. 26
a Ge 15:5
De 34:4
Ev11:12
b Ge 12:3
Ge 22:18
Fa 3:25
Ga 3:8
c Ge 17:23
Ev11:8
Iac 2:21
d Ge 26:17
e Ge 12:13
f Ge 24:16
g Ge 24:67
Pr 5:18
Ec 9:9
h Ge 20:11
i Ge 12:18
j Ge 20:9
Ge 39:9
Pr 6:29
Ev13:4
k Ge 8:22
Is 55:10
2Co 9:10
l 1Co 3:6
m Ge 24:1
Iov42:12
Ps 3:8
Ps 67:6
Pr 10:22
Ev6:7
n Ge 24:35
o Ge 12:16
Iov1:3
p Ge 37:11
1Sa 18:9
Pr 27:4
Ro 1:29
Tit 3:3

Col. aII-a
a Ge 21:30
b Pr 25:26
c Ex1:9
Ps 105:24
d Ge 10:19
Ge 20:1
e Ge 21:25
f Ge 21:31
g Ge 13:7
h Ge 13:9
Pr 17:14
Ro 12:18
i Le 26:9
Ps 18:19
Ps 118:5
j Ge 17:6
Ge 28:3
Eze 36:11
k Ge 21:31
l Ge 17:1
Ge 28:13
Ex3:6
Mt 22:32
Fa 7:32
m Ge 15:1
De 31:8
Ps 27:1
Ev13:6
GENEZA 26:524 Isaac binecuv

antat. F

ant

anile lui Isaac 40
necuv

anta si

ti voi

nmul ti s

a-
m

an ta datorit

a slujitorului meu
Avraam.
a
25 Astfel, el a con-
struit acolo un altar si a chemat
numele lui Iehova.
b
Isaac si-a
a sezat cortul acolo,
c
iar slujito-
rii lui au s

apat acolo o f

ant

an

a.
26 Mai t

arziu, Abimelec a ve-
nit din Gherar la el, cu Ahuzat,
prietenul s

au apropiat, si cu Fi-
col, comandantul armatei sale.
d
27 Atunci Isaac le-a zis: De
ce-a ti venit la mine, c

and voi
m-a ti ur

at si m-a ti trimis de la
voi?
e
28 Ei au r

aspuns: Ve-
dembine c

a Iehova este cu tine.
f
De aceea am zis: Te rug

am, s

a
ne oblig

am printr-un jur

am

ant
f

acut

ntre noi,
g

ntre noi si tine,
si s

a

ncheiem un leg

am

ant cu
tine,
h
29 c

a nu ne vei face ni-
ciun r

au, a sa cum nici noi nu
ne-am atins de tine si nu ti-am
f

acut dec

at bine,

ntruc

at te-am
trimis

n pace.
i
Tu e sti acum
cel binecuv

antat de Iehova.
j
30 Atunci el a dat un osp

a t pen-
tru ei si au m

ancat si au b

aut.
k
31

In diminea ta urm

atoare s-au
sculat devreme si si-au f

acut ju-
r

aminte unul altuia.
l
Dup

a ace-
ea, Isaac le-a dat drumul si ei au
plecat de la el

n pace.
m
32

In ziua aceea, slujitorii
lui Isaac au venit si l-au

n stiin-
tat cu privire la f

ant

ana pe care
o s

apaser

a
n
si i-au zis: Am g

a-
sit ap

a! 33 Astfel, el i-a pus
numele Siba1. De aceea numele
ora sului este Beer- Seba2
o
p

an

a

n ziua de azi.
34 C

and Esau avea patru-
zeci de ani, si-a luat so tii: pe Iu-
dita, fiica lui Beeri, hetitul, si
pe Basemat, fiica lui Elon, heti-
tul.
p
35 Si ele au fost un motiv
Ge 26:331 Adic

a Jur

am

ant sau Sapte. 332 Adi-
c

a F

ant

ana jur

am

antului sau F

ant

ana celor sap-
te.
de am

ar

aciune pentru Isaac si
pentru Rebeca.
a
27
C

and a

mb

atr

anit si ochii

i sl

abiser

a at

at de mult,

nc

at nu mai vedea,
b
Isaac l-a
chemat pe Esau, fiul s

au mai
mare, si i-a zis:
c
Fiule!, iar el i-a
r

aspuns: Iat

a-m

a! 2 Si Isaac
a continuat: Iat

a c

a am

mb

a-
tr

anit
d
si nu-mi stiu ziua mor tii.
e
3 Acum ia- ti, te rog, uneltele
tolba cu s

age ti si arcul , ie si
pe c

amp si v

aneaz

a ceva pentru
mine.
f
4 Apoi f

a-mi o m

ancare
gustoas

a, a sa cum

mi place mie,
si adu-mi-o, ah!, s

a m

an

anc, pen-
tru ca sufletul meu s

a te binecu-
v

anteze

nainte s

a mor.
g
5 Dar,

n timp ce Isaac

i vor-
bea fiului s

au Esau, Rebeca as-
culta. Si Esau a ie sit pe c

amp
s

a prind

a v

anat si s

a-l aduc

a.
h
6 Si Rebeca i-a zis fiului ei Ia-
cob:
i
Iat

a c

a tocmai am auzit
cum tat

al t

au

i vorbea fratelui
t

au, Esau, zic

and: 7 Adu-mi
ni ste v

anat si f

a-mi o m

anca-
re gustoas

a, ah!, s

a m

an

anc,
ca s

a te binecuv

antez

n fa ta lui
Iehova

nainte s

a mor.
j
8 Si
acum, fiul meu, ascult

a de gla-
sul meu

nceea ce- ti poruncesc.
k
9 Du-te, te rog, la turm

a si
adu-mi de acolo doi iezi buni, ca
s

a fac din ei o m

ancare gustoa-
s

a pentru tat

al t

au, a sa cum

i
place lui. 10 Apoi s

a i-o duci
tat

alui t

au si el s-o m

an

ance, ca
s

a te binecuv

anteze

nainte s

a
moar

a.
11

Ins

a Iacob i-a zis Rebe-
c

ai, mama lui: Dar fratele meu,
Esau, este p

aros, iar eu nu sunt
p

aros.
l
12 Dac

a tat

al meu m

a
pip

aie?
m
Atunci voi fi

n ochii
lui ca unul care- si bate joc
de el
n
si voi aduce asupra mea
un blestem, nu o binecuv

anta-
re.
o
13 Dar mama lui i-a zis:
CAP. 26
a Ge 17:19
Ps 105:9
Ga 3:29
b Ge 12:8
Ro 10:13
c Ge 4:20
Ev11:9
d Ge 21:32
e Ju11:7
f Ge 21:22
Ge 39:5
Ios 3:7
Za 8:23
1Co 14:25
g Ge 21:31
h Ge 21:27
Ge 31:44
i Pr 16:7
j Ge 12:2
Ge 22:17
Ps 115:15
Is 61:9
Mt 25:34
k Ge 19:3
2Re 6:23
l Ge 14:22
Ge 21:23
1Sa 20:17
m Ro 12:18
Ev12:14
1Pe 3:11
n Ge 26:18
o Ju20:1
p Ge 36:2
De 7:3

Col. aII-a
a Ge 27:46
Ge 28:8

CAP. 27
b Ge 48:10
Ec 12:3
c Ge 25:28
d Is 46:4
e Ge 48:21
Pr 27:1
Ec 9:12
Iac 4:14
f Ge 25:27
g Ge 48:9
Ge 49:28
Ev11:20
h Ge 27:30
i Ge 25:28
j Ge 27:31
Ge 49:1
De 33:1
k Ge 27:13
Ge 27:43
Pr 1:8
Ef 6:1
l Ge 25:25
Ge 27:23
m Ge 27:21
n Ios 9:6
o De 11:26
De 23:5
De 30:1
41 Isaac vrea s

a-l binecuv

anteze pe Esau GENEZA 26:2527:13
Asupra mea s

a fie blestemul

n-
dreptat

mpotriva ta, fiule.
a
Nu-
mai ascult

a de glasul meu si
du-te s

a mi-i aduci!
b
14 El s-a
dus, i-a prins si i-a adus mamei
lui, iar mama lui a f

acut o m

an-
care gustoas

a, a sa cum

i pl

a-
cea tat

alui s

au. 15 Pe urm

a,
Rebeca a luat ve smintele lui
Esau, fiul ei mai mare,
c
pe ce-
le mai frumoase care erau la ea

n cas

a,
d
si l-a

mbr

acat cu ele
pe Iacob, fiul ei mai mic.
e
16 Si
i-a pus pielea iezilor pe m

aini si
pe partea f

ar

a p

ar a g

atului.
f
17 Apoi a pus

n m

ana fiului ei
Iacob m

ancarea gustoas

a si p

ai-
nea pe care o f

acuse.
g
18 Atunci el a intrat la tat

al
s

au si a zis: Tat

a!, iar el a r

as-
puns: Iat

a-m

a! Cine e sti tu, fiu-
le? 19 Si Iacob i-a spus tat

a-
lui s

au: Sunt Esau,

nt

aiul t

au
n

ascut.
h
Amf

acut a sa cummi-ai
spus. Ridic

a-te, te rog. A saz

a-te
si m

an

anc

a din v

anatul meu,
pentru ca sufletul t

au s

a m

a
binecuv

anteze.
i
20 Atunci
Isaac i-a zis fiului s

au: Cum de
l-ai g

asit a sa de repede, fiule?
El a r

aspuns: Iehova, Dumne-
zeul t

au, mi l-a scos

n cale.
21 Atunci Isaac i-a spus lui Ia-
cob: Te rog, apropie-te s

a te pi-
p

ai, fiule, ca s

a stiu dac

a e sti

ntr-adev

ar fiul meu Esau ori
nu.
j
22 Iacob s-a apropiat de
tat

al s

au, Isaac, iar acesta l-a pi-
p

ait, dup

a care a spus: Vocea
este vocea lui Iacob, dar m

ainile
sunt m

ainile lui Esau.
k
23 Si
nu l-a recunoscut, pentru c

a
m

ainile lui erau p

aroase ca m

ai-
nile fratelui s

au, Esau. De ace-
ea, l-a binecuv

antat.
l
24 Apoi a zis: E sti tu

ntr-a-
dev

ar fiul meu Esau? Eu sunt,
a r

aspuns el.
m
25 Atunci a zis:
Adu-mi s

a m

an

anc din v

anatul
fiului meu, pentru ca sufletul
meu s

ate binecuv

anteze.
a
El i-a
adus si Isaac a m

ancat, apoi i-a
adus vin si a b

aut. 26 Atunci
Isaac, tat

al lui, i-a zis: Te rog,
apropie-te si s

arut

a-m

a, fiule!
b
27 El s-a apropiat si l-a s

arutat.
Isaac a sim tit mirosul ve smin-
telor lui
c
si l-a binecuv

antat, zi-
c

and:
Iat

a, mirosul fiului meu este
ca mirosul c

ampului pe care l-a
binecuv

antat Iehova. 28 S

a- ti
dea adev

aratul Dumnezeu roua
cerurilor
d
si gr

asimea p

am

antu-
lui,
e
bel sug de gr

ane si de vin
nou!
f
29 S

a- ti slujeasc

a popoa-
re si

naintea ta s

a se plece na-
tiuni!
g
S

a fii st

ap

an peste fra-
tii t

ai si fiii mamei tale s

a se
plece

naintea ta!
h
Blestemat s

a
fie oricine te blestem

a si binecu-
v

antat s

a fie oricine te binecu-
v

anteaz

a!
i
30 Dup

a ce Isaac l-a binecu-
v

antat pe Iacob si Iacob tocmai
ie sise dinaintea fe tei tat

alui s

au,
Isaac, s-a

ntors de la v

an

atoare
Esau, fratele lui.
j
31 Si a f

acut
si el o m

ancare gustoas

a, apoi
i-a dus-o tat

alui s

au si i-a zis: S

a
se ridice tat

al meu si s

a m

an

an-
ce din v

anatul fiului s

au, pen-
tru ca sufletul t

au s

a m

a binecu-
v

anteze.
k
32 Dar Isaac, tat

al
lui, l-a

ntrebat: Cine e sti? si
el a r

aspuns: Sunt fiul t

au,

n-
t

aiul t

au n

ascut, Esau.
l
33 Si
Isaac s-a cutremurat, fiind cu-
prins de un mare tremur, si a
zis: Atunci cine este cel care a
prins v

anatul si mi l-a adus, iar
eu am m

ancat din toate

nainte
s

avii tu si l-am binecuv

antat? Si
binecuv

antat va fi!
m
34 Auzind cuvintele tat

alui
s

au, Esau a scos mari strig

ate
pline de am

ar

aciune si i-a zis ta-
t

alui s

au:
n
Binecuv

anteaz

a-m

a,
CAP. 27
a Ge 43:9
b Ge 27:8
Pr 6:20
c Ge 25:23
d 1Sa 28:8
e Ge 25:26
f Ge 25:25
Ge 27:11
g Ge 27:9
h Ge 25:33
Ro 9:12
i Ge 27:4
Ev11:20
j Ge 27:11
k Ge 27:16
l De 21:17
Ro 9:11
Ev11:20
m Ge 25:33

Col. aII-a
a De 33:28
Pr 10:6
b Ge 48:10
c Ge 25:27
Ge 27:15
C

an4:11
d De 11:11
Is 45:8
Os 14:5
e Ge 45:18
Nu13:27
f Ge 27:37
De 7:13
2Re 18:32
Ps 104:15
g 2Sa 8:1
Da 2:44
h Ge 25:23
Ge 49:8
i Ge 12:3
Ge 28:3
Ge 31:42
Nu24:9
Eze 25:12
j Ge 27:3
k Ev7:7
l Ge 25:25
Ge 25:31
Ev12:16
m Ro 9:13
n Lu13:28
GENEZA 27:1434 Iacob prime ste binecuv

antarea ca

nt

ai n

ascut 42
da, binecuv

anteaz

a-m

a si pe mi-
ne, tat

a!
a
35

Ins

a el a spus:
Fratele t

au a venit cu

n sel

a-
ciune ca s

a primeasc

a binecu-
v

antarea care era pentru tine.
b
36 Si Esau a zis: Oare nu de
aceea se nume ste el Iacob1? As-
ta e a doua oar

a c

and

mi ia lo-
cul.
c
Dreptul de

nt

ai n

ascut mi
l-a luat deja
d
si iat

a c

a acummi-a
luat si binecuv

antarea!
e
Apoi a
ad

augat: Mie nu mi-ai pastrat
nicio binecuv

antare? 37 Dar
Isaac i-a r

aspuns lui Esau astfel:
Iat

a c

a l-am numit st

ap

an pes-
te tine
f
si pe to ti fra tii lui i-am
f

acut slujitorii lui.
g
I-amdat gr

a-
ne si vin nou ca s

a aib

a cu ce s

a
tr

aiasc

a.
h
Ce-a s mai putea face
acum pentru tine, fiule?
38 Atunci Esau i-a zis tat

a-
lui s

au: N-ai dec

at o binecuv

an-
tare, tat

a? Binecuv

anteaz

a-m

a,
da, binecuv

anteaz

a-m

a si pe mi-
ne, tat

a!
i
Si Esau si-a ridicat
glasul si a

nceput s

a pl

ang

a.
j
39 Tat

al s

au, Isaac, i-a r

aspuns
astfel:
Iat

a c

a locuin ta ta va fi de-
parte de gr

asimea p

am

antului
si departe de roua cerurilor de
sus.
k
40 Vei tr

ai din sabia ta
l
si

i vei sluji fratelui t

au.
m
Dar,
c

and nu- ti vei mai g

asi lini stea,
vei rupe jugul lui de pe g

atul
t

au.
n
41 Totu si, Esau

l ura pe Ia-
cob din cauza binecuv

ant

arii pe
care i-o d

aduse tat

al lui
o
si Esau
zicea

n inima lui:
p
Zilele de ja-
le pentru tat

al meu se apropie.
q
Dup

a aceea am s

a-l omor pe
fratele meu, Iacob.
r
42 C

and
i s-au spus Rebec

ai cuvintele lui
Esau, fiul ei mai mare, ea a tri-
mis imediat s

a-l cheme pe Iacob,
fiul ei mai mic, si i-a zis: Iat

a
c

a Esau, fratele t

au, se m

ang

aie
Ge 27:361 Vezi Ge 25:26, n.s.
cu g

andul c

a o s

a te omoare.
a
43 Acum, deci, fiule, ascult

a de
glasul meu: ridic

a-te
b
si fugi la
fratele meu, Laban,

n Haran.
c
44 S

a locuie sti la el c

ateva zile,
p

an

avatrece furia fratelui t

au,
d
45 p

an

a se va abate de la tine
m

ania fratelui t

au si el va uita
ce i-ai f

acut.
e
Atunci voi trimi-
te dup

a tine si te voi aduce de
acolo. De ce s

a r

am

an f

ar

a voi
am

andoi

ntr-o singur

a zi?
46 Dup

a aceea, Rebeca

i tot
spunea lui Isaac: Sunt dezgus-
tat

a de via t

a din cauza fiicelor
lui Het.
f
Dac

a Iacob

si ia cum-
va so tie ca acestea, dintre fii-
cele lui Het, dintre fiicele aces-
tei t

ari, atunci la ce bun s

a mai
tr

aiesc?
g
28
Atunci Isaac l-a chemat
pe Iacob, l-a binecuv

antat
si i-a poruncit, zic

and: S

a nu- ti
iei so tie dintre fiicele Canaanu-
lui!
h
2 Ridic

a-te, du-te

n Pa-
dan-Aram, la casa lui Betuel, ta-
t

al mamei tale, si ia- ti so tie de
acolo, dintre fiicele lui Laban,
fratele mamei tale.
i
3 Dumne-
zeul Atotputernic te va binecu-
v

anta, te va face roditor, te va

nmul ti si vei fi o adunare de po-


poare.
j
4 El

ti va da binecu-
v

antarea lui Avraam,
k
tie si se-
min tei tale cu tine,
l
ca s

a iei

n
st

ap

anire tara

n care locuie sti
ca str

ain
m
si pe care Dumnezeu
i-a dat-o lui Avraam.
n
5 Astfel, Isaac l-a trimis pe
Iacob, iar el a plecat

n Pa-
dan-Aram, la Laban, fiul lui Be-
tuel, sirianul,
o
fratele Rebec

ai,
p
mama lui Iacob si a lui Esau.
q
6 C

and a v

azut Esau c

a Isaac

l binecuv

antase pe Iacob si

l
trimisese

n Padan-Aram ca s

a- si
ia so tie de acolo si c

a, atunci
c

and

l binecuv

antase,

i d

a-
duse porunc

a, zic

and: S

a nu- ti
CAP. 27
a Ev12:17
b De 21:17
Mal 1:2
Ga 3:9
c Ge 25:26
Ge 32:28
Os 12:3
d Ge 25:34
Mt 5:33
Ev6:16
e Ge 27:28
f Ge 25:23
Ge 27:29
Ro 9:12
g Ge 49:8
h De 33:28
Ioe 2:19
i Ev12:17
j Is 65:14
k Ios 24:4
Ev11:20
l Ge 32:6
Nu20:18
m Ge 25:23
2Sa 8:14
n 2Re 8:20
2Cr 28:17
o Ge 4:5
Ge 37:11
Am1:11
1Io 2:11
p Ps 140:2
Mr 7:21
q Ge 35:29
r Ge 4:8
1Io 3:15

Col. aII-a
a Ge 37:18
Ps 64:6
Pr 6:17
b Pr 1:8
Col 3:20
c Ge 28:5
d Ps 37:8
e Ex4:19
Mt 5:22
f Ge 26:35
Ge 28:8
g Ge 24:3

CAP. 28
h Ge 24:37
Ex34:15
1Re 11:1
1Co 7:39
2Co 6:14
i Ge 29:16
j Ge 17:5
Ge 46:15
1Cr 2:1
Ro 4:17
k Ge 12:2
l Ge 15:5
Ro 9:7
Ga 3:29
m Ge 12:7
Ge 15:13
Ge 17:8
n Ev11:9
o Ge 25:20
p Ge 24:29
q Ge 25:28
43 Ura lui Esau. Iacob trimis la Padan-Aram GENEZA 27:3528:6
iei so tie dintre fiicele Canaa-
nului!,
a
7 si c

a Iacob asculta-
se de tat

al s

au si de mama sa si
era

n drum spre Padan-Aram,
b
8 atunci Esau a v

azut c

a fii-
cele Canaanului nu erau pl

a-
cute

n ochii tat

alui s

au, Isaac.
c
9 Astfel, Esau s-a dus la Ismael
si a luat-o de so tie, pe l

ang

a ce-
lelalte so tii pe care le avea,
d
pe
Mahalat, fiica lui Ismael, fiul lui
Avraam, si sora lui Nebaiot.
10 Iacob a ie sit din Beer- Seba
si a plecat spre Haran.
e
11 Du-
p

a un timp a ajuns

ntr-un loc si
s-a preg

atit s

a

nnopteze acolo,
fiindc

a soarele apusese. A luat
o piatr

a de acolo, si-a pus-o c

a-
p

at

ai si s-a culcat

n locul ace-
la.
f
12 Si a

nceput s

aviseze
g
si
iat

a c

a pe p

am

ant era o scar

a
al c

arei v

arf ajungea p

an

a la ce-
ruri. Si iat

a c

a

ngerii lui Dum-
nezeu urcau si coborau pe ea.
h
13 Si iat

a c

a deasupra ei st

atea
Iehova, care a zis:
i
Eu sunt Iehova, Dumnezeul
tat

alui t

au Avraam si Dumne-
zeul lui Isaac.
j
P

am

antul pe care
e sti culcat ti-l voi da tie si semin-
tei tale.
k
14 S

am

an ta ta va fi
ca firele de praf de pe p

am

ant
l
si
te vei r

asp

andi la vest si la est,
la nord si la sud.
m
Prin tine si
prin s

am

an ta ta se vor binecu-
v

anta toate familiile p

am

antu-
lui.
n
15 Si iat

a c

a eu sunt cu ti-
ne si te voi p

azi pe tot drumul
pe care mergi si te voi aduce

na-
poi pe p

am

antul acesta,
o
c

aci nu
te voi p

ar

asi p

an

a nu voi face ce
ti-am spus.
p
16 Atunci Iacob s-a trezit din
somn si a zis: Cu adev

arat
Iehova este

n locul acesta si eu
n-am stiut. 17 Si i s-a f

acut fri-
c

a si a ad

augat:
q
C

at de

nfrico-
s

ator este locul acesta!
r
Nu poa-
te fi dec

at casa lui Dumnezeu
s
si poarta cerurilor! 18 Ast-
fel, Iacob s-a sculat dis-de-dimi-
nea t

a, a luat piatra care-i fuse-
se c

ap

at

ai acolo, a ridicat-o ca
st

alp si a turnat ulei pe v

ar-
ful ei.
a
19 Si a pus locului ace-
luia numele Betel1,
b
de si nume-
le ora sului era

nainte Luz.
c
20 Si Iacob a f

acut o f

ag

adu-
in t

a,
d
zic

and: Dac

a Dumnezeu
va fi cu mine

n continuare si
m

a va p

azi pe drumul acesta pe
care merg, da, dac

a

mi va da
p

aine s

a m

an

anc si haine s

a m

a

mbrac
e
21 si dac

a m

a voi

n-
toarce

n pace la casa tat

alui
meu, atunci Iehovava ar

ata clar
c

a este Dumnezeul meu.
f
22 Iar
aceast

a piatr

a pe care am ridi-
cat-o ca st

alp va fi casa lui Dum-
nezeu
g
si, din tot ce-mi vei da,
am s

a- ti dau a zecea parte.
h
29
Dup

a aceea, Iacob a por-
nit la drum, continu

an-
du- si c

al

atoria spre tara fiilor
R

as

aritului.
i
2 S-a uitat si ia-
t

a c

a pe c

amp era o f

ant

an

a si
iat

a c

a trei turme de oi st

ateau
culcate l

ang

a ea, c

aci la f

ant

ana
aceea se ad

apau turmele.
j
Si pe
gura f

ant

anii era o piatr

a mare.
k
3 C

and se adunau toate turme-
le acolo, p

astorii rostogoleau
piatra de pe gura f

ant

anii si ad

a-
pau turmele, apoi puneau piatra
la loc, pe gura f

ant

anii.
4 Si Iacob i-a

ntrebat: Fra-
tii mei, de unde sunte ti?, iar ei
au spus: Suntem din Haran.
l
5 Atunci le-a zis:

Il cunoa ste ti
pe Laban,
m
nepotul lui Nahor?
n

Il cunoa stem, au r

aspuns ei.
6 Apoi i-a

ntrebat: Este bi-
ne?
o
Si ei au spus: Este bine.
Iat

a c

a vine Rahela,
p
fiica lui, cu
oile!
q
7 Si el a mai zis: Dar
suntem

nc

a

n plin

a zi. N-a so-
Ge 28:191

Inseamn

a Casa lui Dumnezeu.
CAP. 28
a Ge 28:1
2Co 6:14
b Ge 27:43
Ex20:12
Le 19:3
c Ge 24:3
Ge 27:46
d Ge 36:2
e Ge 11:31
Ge 27:43
f Ge 28:19
g Nu12:6
Iov33:15
h Mt 28:2
Ioa 1:51
Ev1:14
i Da 7:9
j Ge 26:24
Mr 12:26
Fa 7:32
k Ge 12:7
Ge 28:4
Ps 105:11
Fa 7:5
l Ge 13:16
1Re 4:20
m Ge 13:14
n Ge 18:18
Ge 22:18
o Ge 35:6
Ge 46:4
p Ge 31:3
Nu23:19
Ios 23:14
Ev6:18
q Ex3:6
Ju13:22
Mt 17:6
r Ps 47:2
Ps 66:5
Ps 68:35
s Ge 35:1
Ps 27:4

Col. aII-a
a Ge 31:13
b Ju4:5
Os 12:4
c Ge 35:6
Ios 16:2
Ju1:23
d Ec 5:4
e Mt 6:30
f Ex15:2
De 26:17
g Ge 35:1
h Ge 14:20
Le 27:30
Mal 3:8

CAP. 29
i Ju6:3
1Re 4:30
Iov1:3
j Ge 30:40
C

an4:1
k Ge 24:11
Ex2:15
Ioa 4:6
l Ge 27:43
Fa 7:2
m Ge 24:29
n Ge 24:24
Ge 31:53
o Ge 43:27
1Sa 17:22
p Ge 31:4
Ge 46:19
Rut 4:11
q Ex2:16
GENEZA 28:729:7 Visul lui Iacob. La Haran 44
sit timpul s

a se str

ang

a turme-
le. Ad

apa ti oile, apoi duce ti-va
s

a le pa ste ti.
a
8 Dar ei au zis:
N-avem voie s

a facem asta p

a-
n

a nu se str

ang toate turmele si
nu se rostogole ste piatra de pe
gura f

ant

anii. Doar atunci pu-
tem s

a ad

ap

am oile.
9

Intimp ce

nc

avorbea cu ei,
avenit Rahela
b
cu oile tat

alui ei,
c

aci era p

astori t

a.
c
10 C

and Ia-
cob a v

azut-o pe Rahela, fiica
lui Laban, fratele mamei lui, si
oile lui Laban, fratele mamei lui,
s-a apropiat imediat, a rostogo-
lit piatra de pe gura f

ant

anii si
a ad

apat oile lui Laban, frate-


le mamei lui.
d
11 Apoi Iacob a
s

arutat-o
e
pe Rahela, si-a ridi-
cat glasul si a

nceput s

a pl

ang

a.
f
12 Si Iacob i-a spus Rahelei c

a
era rud

a
g
cu tat

al ei si c

a era fiul
Rebec

ai. Atunci ea a alergat si
i-a spus tat

alui ei.
h
13 De

ndat

a ce Laban a au-
zit vestea despre Iacob, fiul su-
rorii lui, a alergat

n

nt

ampina-
rea lui.
i
L-a

mbr

a ti sat, l-a s

a-
rutat si l-a adus

n casa lui.
j
Si el i-a istorisit lui Laban totul.
14 Atunci Laban i-a zis: Tu e sti

ntr-adev

ar osul meu si carnea
mea.
k
Si Iacob a locuit la el o
lun

a

ntreag

a.
15 Apoi Laban i-a zis lui Ia-
cob: Tu e sti fratele meu,
l
si s

a-mi
sluje sti pe degeaba?
m
Spune-mi:
Care s

a- ti fie plata?
n
16 Si
Laban avea dou

a fiice. Numele
celei mari era Lea,
o
iar nume-
le celei mici, Rahela. 17

Ins

a
ochii Leei nu aveau str

alucire,

n timp ce Rahela
p
se f

acuse
frumoas

a la trup si frumoas

a la
fa t

a.
q
18 Iacob era

ndr

agos-
tit de Rahela si a zis: Sunt ga-
ta s

a- ti slujesc sapte ani pen-
tru Rahela, fiica ta cea mic

a.
r
19 Si Laban a r

aspuns: Este mai
bine s

a ti-o dau tie dec

at s-o dau
altui b

arbat.
a
R

am

ai la mine.
20 Si Iacob a slujit sapte ani
pentru Rahela,
b
dar

n ochii lui
au p

arut doar c

ateva zile, pen-
tru c

a o iubea.
c
21 Apoi Iacob i-a spus lui La-
ban: D

a-mi so tia, c

aci mi s-au

mplinit zilele, si lasa-m

a s

a m

a
culc cu ea.
d
22 Atunci Laban
i-a str

ans pe to ti oamenii din lo-
cul acela si a dat un osp

a t.
e
23 Dar seara a luat-o pe fiica sa
Lea si i-a adus-o ca s

a se culce
cu ea. 24 Si Laban i-a dat-o ca
servitoare fiicei sale Lea pe Zil-
pa,
f
servitoarea lui. 25 Dimi-
nea t

a, iat

a c

a era Lea! Atunci el
i-a zis lui Laban: Ce mi-ai f

a-
cut? Nu ti-am slujit oare pentru
Rahela? De ce m-ai

n selat?
g
26 Laban a r

aspuns: Prin p

ar-
tile noastre nu se obi snuie ste
s

a se dea cea mic

a

naintea ce-
lei

nt

ai n

ascute. 27

Impline s-
te
h
s

apt

am

ana cu aceast

a feme-
ie. Dup

a aceea

ti va fi dat

a
si cealalt

a femeie pentru servi-
ciul pe care

l vei face la mine

nc

a sapte ani.
i
28 Si Iacob a
f

acut a sa si a

mplinit s

apt

am

a-
na cu femeia aceea. Apoi Laban
i-a dat-o de so tie pe Rahela, fii-
ca lui. 29 Si Laban i-a dat-o ca
servitoare fiicei sale Rahela pe
Bilha,
j
servitoarea lui.
30 Atunci el s-a culcat si cu
Rahela. Si o iubea mai mult pe
Rahela dec

at pe Lea.
k
Si a slu-
jit la Laban

nc

a sapte ani.
l
31 C

and Iehova a v

azut c

a Lea
era iubit

a mai pu tin1, i-a des-
chis p

antecele.
m

In schimb, Ra-
hela era stearp

a.
n
32 Si Lea a
r

amas

ns

arcinat

a si a adus pe
lume un fiu, c

aruia i-a pus nu-
mele Ruben1,
o
c

aci a zis: Iehova
Ge 29:311 Lit. c

a era ur

at

a. 321 Adic

a Ve-
de ti, un fiu!
CAP. 29
a Ps 23:2
C

an1:7
b Ge 30:1
Ge 35:19
c Ex2:16
d Ex2:17
e Ge 33:4
Ge 45:15
Lu15:20
Ro 16:16
f Ge 43:30
Ge 45:2
g Ge 13:8
Ge 14:14
h Ge 24:28
i Ge 24:29
j Fa 20:37
k Ju9:2
2Sa 5:1
l Ge 27:43
Ge 28:5
m De 25:4
1Ti 5:18
n Ge 30:28
Ge 31:7
o Ge 30:19
Ge 46:15
Rut 4:11
p Ge 30:25
Ge 35:16
q Ge 12:11
Ge 24:16
Es 2:7
r Ge 31:41
Ge 34:12

Col. aII-a
a Ps 12:2
b Ge 30:26
Os 12:12
c C

an8:6
d Rut 4:13
Pr 5:18
1Co 7:3
e Ju14:10
Mt 22:2
Re 19:9
f Ge 16:1
Ge 30:9
Ge 46:18
g Ge 31:7
Ge 31:42
Le 19:11
Mt 5:37
2Co 4:2
h De 24:5
Ps 19:5
i Ge 31:41
j Ge 30:3
Ge 35:22
k De 21:15
l Os 12:12
m Ge 46:15
Rut 4:11
n Ge 30:22
o Ge 35:22
Ge 37:22
Ge 49:3
Ex6:14
1Cr 5:1
Re 7:5
45 Iacob se

ndr

agoste ste de Rahela. 7 ani GENEZA 29:832
av

azut necazul meu
a
si de acum
so tul meu m

a va iubi. 33 Si
a r

amas

ns

arcinat

a din nou si
a adus pe lume un fiu. Atunci
a zis: Iehova a ascultat,
b
fiind-
c

a nu eram iubit

a, a sa c

a mi l-a
dat si pe acesta. De aceea, i-a
pus numele Simeon1.
c
34 Si a
mai r

amas o dat

a

ns

arcinat

a si
a adus pe lume un fiu. Atunci a
zis: De acum so tul meu se va
alipi de mine, fiindc

a i-am n

as-
cut trei fii. Si i s-a pus nume-
le Levi1.
d
35 Si a r

amas

nc

a
o dat

a

ns

arcinat

a si a adus pe
lume un fiu. Atunci a zis: De
acum

l voi l

auda pe Iehova. Si
i-a pus numele Iuda1.
e
Dup

a ace-
ea nu a mai n

ascut.
30
C

and a v

azut c

a nu-i n

a s-
tea copii lui Iacob, Ra-
hela a

nceput s-o invidieze pe
sora ei si i-a spus lui Iacob:
f
D

a-mi copii, c

aci altfel voi fi o
femeie moart

a!
g
2 Atunci Ia-
cob s-a aprins de m

anie

mpo-
triva Rahelei si a zis:
h
Sunt eu

n locul lui Dumnezeu, care ti-a


oprit rodul p

antecelui?
i
3 Ea
a spus: Iat-o pe sclava mea, Bil-
ha.
j
Culc

a-te cu ea, ca s

a nasc

a
pe genunchii mei si eu, da, eu,
s

a amcopii prinea.
k
4 Atunci
i-a dat-o de so tie pe Bilha, ser-
vitoarea ei, iar Iacob s-a culcat
cu ea.
l
5 Bilha a r

amas

ns

ar-
cinat

a si dup

auntimp i-a n

ascut
lui Iacob un fiu.
m
6 Atunci Ra-
hela a spus: Dumnezeu a fost
judec

atorul meu,
n
mi-a ascultat
glasul si mi-a dat un fiu. De ace-
ea, i-a pus numele Dan1.
o
7 Si
Bilha, servitoarea Rahelei, a r

a-
mas din nou

ns

arcinat

a si dup

a
un timp i-a n

ascut lui Iacob un
al doilea fiu. 8 Atunci Rahela
a spus: M-am luptat cu

nd

ar-
Ge 29:331 Adic

a Ascultare. 341 Adic

a Alipi-
re. 351 Adic

a L

audat. 30:61 Adic

a Judec

a-
tor.
jire cu sora mea si am

nvins!
Astfel, i-a pus numele Neftali1.
a
9 C

and Lea av

azut c

a nu mai
n

a stea, a luat-o pe Zilpa, servi-
toarea ei, si i-a dat-o de so tie lui
Iacob.
b
10 Dup

a un timp, Zil-
pa, servitoarea Leei, i-a n

ascut
lui Iacob un fiu. 11 Atunci Lea
a zis: Ce noroc! Si i-a pus
numele Gad1.
c
12 Dup

a aceea,
Zilpa, servitoarea Leei, i-a n

as-
cut lui Iacob un al doilea fiu.
13 Atunci Lea a zis: Ce ferici-
t

a sunt! Fiicele m

avor numi feri-
cit

a.
d
Si i-a pus numele A ser1.
e
14 Odat

a, lavremea seceri su-
lui gr

aului,
f
Ruben
g
a ie sit s

a se
plimbe si a g

asit pe c

amp ni ste
mandragore, pe care i le-a adus
mamei lui, Lea. Atunci Rahela
i-a zis Leei: D

a-mi, te rog, c

ate-
va dintre mandragorele
h
fiului
t

au. 15

Ins

a ea i-a r

aspuns:
Nu-i destul c

a mi-ai luat so tul,
i
de vrei acum s

a iei si man-
dragorele fiului meu? Rahela a
spus: Atunci s

a se culce cu tine

n noaptea aceasta

n schimbul
mandragorelor fiului t

au.
16 Seara,
j
c

and Iacob se

n-
torcea de la c

amp, Lea i-a ie-
sit

n

nt

ampinare si a zis: Cu
mine te vei culca, fiindc

a am
pl

atit pentru tine cu mandrago-
rele fiului meu. Si

n noaptea
aceea s-a culcat cu ea.
k
17 Si
Dumnezeu a auzit-o pe Lea si
i-a r

aspuns. Ea a r

amas

ns

arci-
nat

a si, dup

a un timp, i-a n

as-
cut lui Iacob un al cincilea fiu.
l
18 Atunci Lea a zis: Dumne-
zeu m-a r

aspl

atit, fiindc

a i-am
dat-o pe servitoarea mea so tu-
lui meu. Si i-a pus numele Isa-
har1.
m
19 Lea a r

amas din nou
m Ge 35:23; Ge 46:13; Ge 49:14; De 33:18; 1Cr
12:32; Re 7:7.
Ge 30:81 Adic

a Luptele mele. 111 Adic

a No-
roc. 131 Adic

a Fericit; Fericire. 181 Adic

a
El este o r

asplat

a.
CAP. 29
a Ge 30:20
1Sa 1:6
Lu1:25
b Ge 30:6
Ps 34:15
c Ge 34:25
Ge 42:24
Ge 49:5
1Cr 4:24
Re 7:7
d Ge 34:25
Ge 49:5
Ex6:16
Nu3:12
1Cr 6:1
Re 7:7
e Ge 35:23
Ge 37:26
Ge 38:15
Ge 44:18
Ge 49:8
1Cr 2:3
Re 5:5
Re 7:5

CAP. 30
f Ge 16:5
1Sa 1:6
Pr 14:30
Tit 3:3
g Nu11:15
1Sa 1:10
Ier 20:18
h Ef 4:26
Col 3:19
i 1Sa 1:5
Ps 127:3
Os 9:11
j Ge 29:29
k Ge 16:2
Ge 50:23
Rut 4:17
l Ge 22:24
Ge 25:6
Ge 35:22
m Ge 16:15
n Ju11:27
Ps 26:1
Ps 75:7
o Ge 35:25
Ge 46:23
Ge 49:16

Col. aII-a
a Ge 35:25
Ge 46:24
Ge 49:21
De 33:23
Re 7:6
b Ge 35:26
c Ge 49:19
Nu32:33
Re 7:5
d C

an6:9
Lu1:48
e Ge 35:26
Ge 46:17
Ge 49:20
De 33:24
Re 7:6
f Ex34:22
Ioa 4:35
g Ge 29:32
h C

an7:13
i Ge 29:30
j Lu2:8
k 1Co 7:3
l Ps 65:2
Lu1:13
GENEZA 29:3330:19 Fiii Leei, ai Bilh

ai si ai Zilpei 46

ns

arcinat

a si, dup

a un timp,
i-a n

ascut lui Iacob un al sase-
lea fiu.
a
20 Atunci Lea a zis:
Dumnezeu mi-a f

acut mie, da,
mie, un cadou frumos.

In sf

ar-
sit, so tul meu m

a va accep-
ta,
b
c

aci i-am n

ascut sase fii.
c
Astfel, i-a pus numele Zabu-
lon1.
d
21 Dup

a aceea a n

ascut
o fiic

a si i-a pus numele Dina1.
e
22

In cele din urm

a, Dumne-
zeu si-a adus aminte de Rahe-
la si Dumnezeu a auzit-o si i-a
r

aspuns, deschiz

andu-i p

antece-
le.
f
23 Ea a r

amas

ns

arcinat

a
si a adus pe lume un fiu. Atunci
a zis: Dumnezeu mi-a

nl

aturat
ru sinea!
g
24 Si i-a pus numele
Iosif1,
h
zic

and: Iehova

mi mai
d

a acum un fiu.
25 Dup

a ce Rahela l-a n

ascut
pe Iosif, Iacob i-a spus lui La-
ban: D

a-mi drumul ca s

a m

a
duc la locul meu si

n tara mea.
i
26 D

a-mi so tiile si copiii, pen-
tru care ti-am slujit, ca s

a plec,
fiindc

a stii bine cum ti-am slu-
jit.
j
27 Atunci Laban i-a zis:
Acum, dac

a am g

asit favoa-
re

n ochii t

ai, nu pleca! Am

n teles din semnele prevestitoa-


re c

a Iehova m

a binecuv

antea-
z

a datorit

a tie.
k
28 Si a ad

au-
gat: Stabile ste- ti plata si eu ti-o
voi da.
l
29 Iacob i-a r

aspuns:
Tu stii bine cum ti-am slujit
si cum i-a mers turmei tale cu
mine.
m
30 Stii c

a,

nainte de
venirea mea, aveai pu tin si c

a
pu tinul acesta a crescut p

an

a a
devenit mult, pentru c

a, de c

and
am venit eu, Iehova te-a binecu-
v

antat.
n
Si-acum, c

and o s

a fac
ceva si pentru casa mea?
o
31 Atunci Laban a zis: Ce
s

a- ti dau? Si Iacob a r

aspuns:
Nu-mi da nimic!
p
Dac

a vei face
Ge 30:201 Adic

a Locuin t

a; probabil, Accep-
tare. 211 Adic

a Judecat

a; Achitat

a; Justifica-
t

a. 241 Adic

a El mai d

a.
pentru mine ce- ti voi spune,

ti
voi pa ste din nou turma.
a
O voi
p

azi

n continuare.
b
32 Ast

azi
voi trece prin toat

a turma ta.
Pune deoparte orice oaie pestri-
t

a si t

arcat

a, orice berbec t

an

ar
de culoare brun

nchis si orice
capr

a t

arcat

a si pestri t

a. Aceas-
ta s

a fie de-acum

ncolo plata
mea.
c
33 Si cinstea mea va r

as-
punde pentru mine oric

and vei
veni s

a-mi verifici plata:
d
tot ce
nu este pestri t si t

arcat

ntre ca-
pre si de culoare brun

nchis

n-
tre berbecii tineri va fi ceva fu-
rat dac

a va fi la mine.
e
34 Laban a zis: Foarte bine!
S

a fie dup

a cuv

antul t

au.
f
35 Si

nziua aceea a pus deopar-
te tapii v

arga ti si t

arca ti si toate
caprele pestri te si t

arcate, tot
ce era cu alb si tot ce era de cu-
loare brun

nchis

ntre berbecii
tineri,

ns

a le-a dat

n m

ainile fii-
lor lui. 36 Apoi a pus

ntre el
si Iacob o distan t

a de trei zile
de mers, iar Iacob p

a stea restul
turmelor lui Laban.
37 Atunci Iacob si-a luat nu-
iele de stirax,
g
de migdal
h
si de
platan,
i

nc

a pline de sev

a, le-a
descojit din loc

n loc, l

as

and s

a
se vad

a p

ar tile albe de pe nuie-
le.
j
38 Apoi a pus nuielele des-
cojite

n fa ta turmei,

n jghea-
buri,

n ad

ap

atorile
k
unde ve-
neau s

a bea turmele, pentru ca,
atunci c

andveneau s

a bea, s

a in-
tre

n c

alduri.
39 Astfel, turmele intrau

n
c

alduri

n fa ta nuielelor si ani-
malele n

a steau pui v

arga ti, pes-
tri ti si t

arca ti.
l
40 Iacob a se-
parat berbecii tineri si a

ntors
fa ta animalelor din turmele lui
Laban spre cele v

argate si spre
toate cele de culoare brun

n-
chis. Apoi a pus deoparte tur-
mele lui si nu le-a l

asat l

an-
g

a turmele lui Laban. 41 Ori
CAP. 30
a Rut 4:11
b Ge 29:32
Ps 127:3
c Ge 35:23
Ge 46:15
d Ge 46:14
Ge 49:13
De 33:18
Re 7:8
e Ge 34:1
f Ge 29:31
1Sa 1:6
Ps 113:9
g Is 54:1
Lu1:25
h Ge 35:24
Ge 45:4
De 33:13
Fa 7:9
Re 7:8
i Ge 28:15
Ge 31:13
j Ge 31:41
Os 12:12
k Ge 12:3
Ge 39:3
l Ge 31:7
Le 19:13
m Ge 31:38
Ef 6:8
n Ps 107:38
o Ge 32:10
1Ti 5:8
p Ps 118:8
Ev13:5

Col. aII-a
a Ge 46:34
Ge 47:3
b 1Sa 25:7
Os 12:12
c Ge 31:7
De 24:15
1Re 5:6
Iov7:2
Ier 22:13
1Ti 5:18
d Mal 3:5
e Ex22:1
f Ge 31:8
g Os 4:13
h Nu17:8
Ec 12:5
i Eze 31:8
j Nu21:18
Za 11:7
k Ge 24:20
l Ge 31:10
47 Se na ste Iosif. Plata lui Iacob GENEZA 30:2041
de c

ate ori animalele viguroa-
se
a
intrau

n c

alduri, Iacob pu-
nea nuielele

n jgheaburi,
b
sub
ochii animalelor, pentru ca ele
s

a intre

n c

alduri l

ang

a nuie-
le. 42 Dar c

and animalele d

a-
deau semne de sl

abiciune, nu le
punea acolo. Astfel, cele slabe
erau

ntotdeauna ale lui Laban,
iar cele viguroase, ale lui Iacob.
c
43 Si omul acesta prospera
tot mai mult si a ajuns s

a aib

a
turme mari, servitori si servi-
toare, c

amile si m

agari.
d
31
Dup

a un timp, el a au-
zit cuvintele fiilor lui La-
ban, care ziceau: Iacob a luat
tot ce era al tat

alui nostru si din
ceea ce era al tat

alui nostru a
str

ans el toat

a aceast

a avere.
e
2 C

and Iacob s-a uitat la fa ta lui
Laban, a v

azut c

a nu-l mai pri-
vea ca

nainte.
f
3

In cele din
urm

a, Iehova i-a zis lui Ia-
cob:

Intoarce-te

n tara p

arin ti-
lor t

ai si la rudele tale,
g
iar eu
voi fi cu tine.
h
4 Atunci Iacob
a trimis s

a le cheme pe Rahela
si pe Lea pe c

amp, la turma lui,
5 si le-a zis:
M

a uit la fa ta tat

alui vostru
si v

ad c

a el nu mai este fa t

a de
mine ca

nainte.
i

Ins

a Dumne-
zeul tat

alui meu a fost cu mine.
j
6 Si voi sti ti bine c

a i-am slu-
jit tat

alui vostru cu toat

a pu-
terea mea.
k
7 Tat

al vostru si-a
b

atut joc de mine si mi-a schim-
bat plata de zece ori,

ns

a Dum-
nezeu nu i-a permis s

a-mi fac

a
r

au.
l
8 Dac

a el spunea: Cele
pestri te vor fi plata ta, toa-
te animalele n

a steau pui pes-
tri ti, iar dac

a spunea: Cele v

ar-
gate vor fi plata ta, toate ani-
malele n

a steau pui v

arga ti.
m
9 Astfel, Dumnezeu lua anima-
lele tat

alui vostru si mi le d

a-
dea mie.
n
10

In cele din urm

a,
c

and a venit timpul ca turma s

a
intre

n c

alduri, mi-am ridicat
ochii si iat

a ce-am v

azut

n vis:
a
tapii care s

areau pe turm

a erau
v

arga ti, pestri ti si cu pete.
b
11 Atunci

ngerul adev

aratului
Dumnezeu mi-a spus

n vis: Ia-
cob! Iat

a-m

a!, am r

aspuns
eu.
c
12 Si el a continuat: Ri-
dic

a- ti ochii, te rog, si prive ste:
to ti tapii care sar pe turm

a sunt
v

arga ti, pestri ti si cu pete, c

aci
am v

azut tot ce- ti face Laban.
d
13 Eu sunt adev

aratul Dumne-
zeu care ti s-a ar

atat la Betel,
e
unde ai uns un st

alp
f
si unde
mi-ai f

acut o f

ag

aduin t

a.
g
Acum,
ridic

a-te, ie si din tara aceasta si

ntoarce-te

n tara ta natal

a!
h
14 Atunci Rahela si Lea au
r

aspuns si i-au zis: Mai avem
noi vreo parte de mo stenire

n casa tat

alui nostru?
i
15 Nu
ne consider

a el ni ste str

aine de
vreme ce ne-a v

andut si m

an

an-
c

a

ntruna din banii da ti pen-
tru noi?
j
16 C

aci toate bog

a tii-
le pe care Dumnezeu le-a luat de
la tat

al nostru sunt ale noastre
si ale copiilor no stri.
k
Acum dar,
f

a tot ce ti-a spus Dumnezeu.
l
17 Atunci Iacob s-a ridicat,
si-a urcat copiii si so tiile pe
c

amile
m
18 si a

nceput s

a- si
m

ane toat

a turma cu toate bu-
nurile pe care le agonisise,
n
tur-
ma pe care o str

ansese

n Pa-
dan-Aram, ca s

a se duc

a la
Isaac, tat

al lui,

n tara Canaanu-
lui.
o
19 Laban se dusese s

a- si tun-
d

a oile.

Intre timp, Rahela a fu-


rat terafimii
p
tat

alui ei. 20 Si
Iacob a fost viclean cu Laban,
sirianul, pentru c

a nu i-a spus
c

a o s

a fug

a. 21 A fugit si a
trecut Fluviul
q
cu tot ce avea.
Apoi si-a

ndreptat fa ta spre re-
giunea muntoas

a a Galaadului.
r
22 Atreia zi i s-a spus lui Laban
CAP. 30
a Iov39:4
b Ex2:16
c Ge 31:9
Ge 32:5
d Ge 32:5
Ge 36:7

CAP. 31
e Ge 30:33
Ec 4:4
f Ge 30:27
1Sa 18:9
g Ge 28:15
Ge 32:9
Ge 35:27
h Is 41:10
Ro 8:31
Ev13:5
i Ge 30:27
j Ge 48:15
k Ge 30:29
Ef 6:8
Col 3:23
l Ps 37:28
Ec 8:12
Is 54:17
1Pe 3:13
m Ge 30:32
n Pr 13:22

Col. aII-a
a Nu12:6
b Ge 30:39
c Is 6:8
d Ge 29:25
Ge 31:39
De 24:15
e Ge 12:8
Ge 35:15
f Ge 28:18
Ge 35:14
g Ge 28:22
De 23:21
Ec 5:4
h Ge 37:1
i Nu27:4
j Ge 31:41
Os 12:12
k Ge 31:1
l Ge 31:3
Ge 32:9
Ps 45:10
m Ge 33:13
n Ge 30:43
o Ge 35:27
p Ge 31:14
Ge 31:30
Ge 35:2
Ios 24:2
Eze 21:21
Za 10:2
q Ge 15:18
r Nu32:1
GENEZA 30:4231:22 Iacob prosper

a; i se spune s

a plece 48
c

a Iacob fugise. 23 Atunci La-
ban i-a luat cu el pe fra tii lui,
l-a urm

arit
a
cale de sapte zile si
l-a ajuns din urm

a

n regiunea
muntoas

a a Galaadului. 24

In-
s

a Dumnezeu a venit la Laban,
sirianul,
b
noaptea

n vis
c
si i-a
zis: Ai grij

a s

a nu-i spui nimic
lui Iacob, nici de bine, nici de
r

au!
d
25 Laban l-a ajuns din urm

a
pe Iacob c

and Iacob tocmai

si
a sezase cortul pe munte si La-
ban a a sezat si el tab

ara fra tilor
lui

n regiunea muntoas

a a Ga-
laadului. 26 Atunci Laban i-a
zis lui Iacob: Ce-ai f

acut? Ai
umblat cu viclenii si le-ai dus
pe fiicele mele ca pe ni ste pri-
zoniere luate cu sabia.
e
27 De
ce a trebuit s

a fugi pe ascuns si
s

a umbli cu viclenii? De ce nu
mi-ai spus? Ti-a s fi dat drumul
cu bucurie si cu c

ant

ari,
f
cu tam-
burina si cu harpa.
g
28 Tu nu
m-ai l

asat s

a-mi s

arut copiii si
fiicele.
h
Te-ai purtat nebune ste!
29 St

a

n puterea m

ainii mele
s

a v

a fac r

au,
i

ns

a Dumneze-
ul tat

alui vostru mi-a vorbit
azi-noapte, zic

and: Ai grij

a s

a
nu-i spui nimic lui Iacob, nici
de bine, nici de r

au!
j
30 Dar
acum, dac

a ai plecat pentru c

a

ti era foarte dor de casa tata-
lui t

au, de ce mi-ai furat dumne-
zeii?
k
31 Iacob i-a r

aspuns lui La-
ban astfel: Am f

acut a sa pen-
tru c

a mi-a fost fric

a,
l
g

andin-
du-m

a c

a le-ai putea smulge
de l

ang

a mine pe fiicele tale.
32 Dar cel la care

ti vei g

asi
dumnezeii s

a nu mai tr

aiasc

a!
m

In fa ta fra tilor no stri, cercetea-


z

a tu

nsu ti ce este la mine si
ia- ti-i.
n
Dar Iacob nu stia c

a Ra-
hela

i furase.
o
33 Astfel, La-
ban a intrat

n cortul lui Iacob,

n cortul Leei si

n cortul celor
dou

a sclave,
a
dar nu i-a g

asit.

In
cele din urm

a a ie sit din cortul
Leei si a intrat

n cortul Rahe-
lei. 34 Rahela luase terafimii
si-i pusese

n co sul de la saua
pentru femei a c

amilei, iar ea
st

atea pe ei. Laban a scotocit
prin tot cortul, dar nu i-a g

asit.
35 Atunci ea i-a spus tat

alui ei:
S

a nu scapere de m

anie ochii
domnului meu
b
c

a nu pot s

a m

a
ridic

n fa ta ta, fiindc

a am ceea
ce au

n mod obi snuit femeile.
c
Si el a c

autat cu aten tie, dar n-a
g

asit terafimii.
d
36 Atunci Iacob s-a m

aniat
e
si a

nceput s

a se certe cu La-
ban si, r

aspunz

andu-i, Iacob i-a
zis lui Laban: Care este nele-
giuirea mea,
f
care este p

acatul
meu, de m-ai urm

arit cu

nver-
sunare?
g
37 Acum, c

a ai sco-
tocit prin toate bunurile mele,
ce-ai g

asit din toate bunurile
casei tale?
h
Pune-le aici,

n fa ta
fra tilor mei si a fra tilor t

ai,
i
iar ei s

a hot

arasc

a

ntre noi doi!
j
38

In ace sti dou

azeci de ani am
fost la tine. Oile tale si capre-
le tale n-au lep

adat
k
si nicioda-
t

a n-am m

ancat berbeci din tur-
ma ta. 39 Nu ti-am adus nicio-
dat

a vreun animal sf

a siat.
l
Eu

nsumi am suportat pierderea


lui. Indiferent c

a un animal a
fost furat ziua sau c

a a fost fu-
rat noaptea, l-ai cerut din m

ana
mea.
m
40 Pe mine m

a chinuia
ziua c

aldura si noaptea frigul,
iar somnul

mi fugea de pe ochi.
n
41 Dou

azeci de ani am stat

n
casa ta. Ti-am slujit paispreze-
ce ani pentru cele dou

a fiice ale
tale si sase ani pentru turma ta,
iar tu de zece ori mi-ai schim-
bat plata.
o
42 Dac

a Dumneze-
ul tat

alui meu,
p
Dumnezeul lui
Avraam si Cel de care se teme
Isaac,
q
n-ar fi fost de partea
mea, acum mi-ai fi dat drumul
CAP. 31
a Ps 10:2
b Ge 25:20
De 26:5
Os 12:12
c Ge 20:3
Mt 27:19
d Ge 24:50
Nu24:13
Ps 105:15
e Ge 2:24
f Ps 98:5
g Ex15:20
Iov21:12
Ps 149:3
h Ge 31:55
i Ps 52:1
Ioa 19:10
j Ge 31:7
Ge 31:24
Fa 5:39
k Ge 31:19
Ge 35:2
Ju18:24
Is 37:12
Fa 19:26
1Co 10:14
l Ge 31:43
m Ge 44:9
n Ge 30:33
o Ge 31:19

Col. aII-a
a Ge 46:18
Ge 46:25
b Ge 18:12
Le 19:3
Ef 6:2
c Le 15:19
Eze 22:10
d Ge 31:19
2Re 23:24
Za 10:2
e Ge 30:2
Pr 19:11
Ef 4:26
f 1Sa 24:11
Ps 59:3
g Pln4:19
h Ex22:8
i Ge 13:8
j 1Sa 12:3
1Ti 5:19
k Ge 30:27
Iov21:10
l Ex22:13
1Sa 17:34
m Pr 29:7
Pln3:36
n Ge 47:9
Col 3:23
o Ge 31:7
p Ge 28:13
Ge 31:29
q Ge 31:53
Is 8:13
49 Laban

l ajunge din urm

a pe Iacob. Cearta GENEZA 31:2342
cu m

ainile goale. Dumnezeu a
v

azut necazul meu si osteneala
m

ainilor mele, a sa c

a azi-noapte
te-a mustrat.
a
43 Atunci Laban i-a r

aspuns
lui Iacob astfel: Fiicele sunt fii-
cele mele, copiii sunt copiii
mei, turma este turma mea si
tot ce vezi este al meu si al fii-
celor mele. Ce pot face azi

m-
potriva lor sau

mpotriva aces-
tor copii pe care i-au n

ascut ele?
44 Acum, vino s

a

ncheiem un
leg

am

ant,
b
eu si cu tine, si aces-
ta s

a serveasc

a drept martor

ntre mine si tine.


c
45 Astfel,
Iacob a luat o piatr

a si a ridi-
cat-o ca st

alp.
d
46 Si Iacob le-a
zis fra tilor lui: Str

ange ti pie-
tre! Ei s-au dus s

a str

ang

a pie-
tre si au f

acut o movil

a.
e
Apoi au
m

ancat acolo, pe movil

a. 47 Si
Laban a numit-o Iegar-Sahadu-
ta1, iar Iacob a numit-o Galeed2.
48 Si Laban a zis: Aceast

a
movil

a este ast

azi martor

a

ntre
mine si tine. De aceea i-a pus
numele Galeed
f
49 si Turnul
de veghe, fiindc

a a zis: Iehova
s

a vegheze

ntre mine si tine
c

and nu ne vomvedea unul pe al-
tul.
g
50 Dac

a

mi vei asupri fii-
cele
h
si dac

a

ti vei mai lua si alte
so tii

n afar

a de fiicele mele, nu
este niciun om cu noi, dar iat

a:
Dumnezeu este martor

ntre
mine si tine!
i
51 Apoi Laban
i-a spus lui Iacob: Iat

a movila
aceasta si iat

a st

alpul pe care
l-am ridicat

ntre mine si tine!
52 Movila aceasta este marto-
r

a si st

alpul depune m

arturie
j
c

a eu nu voi trece de aceast

a
movil

a

mpotriva ta si c

a tu nu
vei trece de aceast

a movil

a si
de acest st

alp

mpotriva mea, ca
s

a-mi faci r

au.
k
53 Dumnezeul
Ge 31:471 Expresie arameic

a (sirian

a)

nsem-
n

and Movila m

arturiei. 472 Expresie ebraic

a

nsemn

and Movila m

arturiei.
lui Avraam
a
si dumnezeul lui
Nahor,
b
dumnezeul tat

alui lor,
s

a judece

ntre noi!

Ins

a Iacob a
jurat pe Cel de care se temea ta-
t

al s

au, Isaac.
c
54 Apoi Iacob a adus o jert-
f

a pe munte si i-a invitat pe fra-
tii lui s

a m

an

ance p

aine.
d
Ei
au m

ancat p

aine si au

nnoptat
pe munte. 55 Laban s-a sculat
dis-de-diminea t

a, si-a s

arutat
e
co-
piii si fiicele si i-a binecuv

antat.
f
Apoi Laban a pornit la drum si
s-a

ntors acas

a.
g
32
Iacob si-a continuat dru-
mul si atunci l-au

nt

alnit

ngerii lui Dumnezeu.


h
2 C

and
i-a v

azut, Iacob a zis imediat:
Aceasta este tab

ara lui Dum-
nezeu!
i
De aceea a pus locului
aceluia numele Mahanaim1.
j
3 Apoi Iacob a trimis mesa-
geri
k

naintea sa, la fratele s

au,
Esau,

n tara Seirului,
l

n tinutul
Edomului,
m
4 si le-a poruncit,
zic

and: A sa s

a-i spune ti dom-
nului meu,
n
lui Esau: Iat

a ce a
spus slujitorul t

au Iacob: Am
locuit la Laban ca str

ain si
amr

amas acolo mult timp, p

an

a
acum.
o
5 Am tauri, m

agari si
oi, servitori si servitoare
p
si de
aceea trimit s

a-l

n stiin tez pe
domnul meu, ca s

a g

asesc favoa-
re

n ochii t

ai.
q
6 Dup

a un timp, mesagerii
s-au

ntors la Iacob si i-au zis:
Am ajuns la fratele t

au, Esau.
Vine si el

n

nt

ampinarea ta
si cu el sunt patru sute de b

ar-
ba ti.
r
7 Atunci pe Iacob l-a cu-
prins o mare fric

a si s-a

ngrijo-
rat.
s
De aceea, a

mp

ar tit

n do-
u

a tabere oamenii care erau cu
el, oile, vitele si c

amilele
t
8 si
a zis: Dac

a Esau ajunge la una
dintre tabere si o atac

a, atunci
Ge 32:21 Adic

a Dou

a tabere.
CAP. 31
a Ge 31:24
Ps 31:7
b Ge 26:28
Ga 3:15
c Ge 21:30
Ios 22:27
3Io 12
d Ge 28:18
e Ios 4:7
Ios 4:20
Ios 24:26
f Ge 31:23
g 2Cr 16:9
Pr 5:21
Pr 15:3
h Mal 2:15
Col 3:19
i Ju11:10
1Sa 12:5
Mal 2:14
j Ge 31:45
k Ios 4:6

Col. aII-a
a Ge 17:7
Lu20:37
b Ios 24:2
c Ge 31:42
d Ge 18:5
Ps 104:15
e Ge 31:28
f Ge 24:60
g Ge 27:43
Ge 28:2

CAP. 32
h Ps 34:7
i Lu2:13
j 2Sa 17:24
C

an6:13
k Lu9:52
Lu14:32
l Ge 27:39
Ge 36:8
De 2:5
Ios 24:4
m Ge 25:30
Ju5:4
n Ge 23:6
Ro 12:10
o Ge 31:41
p Ge 30:43
Ge 33:11
q Ge 33:8
Ge 47:25
r Ge 33:1
s Ge 27:41
Ge 32:11
t Pr 2:11
Ec 9:18
GENEZA 31:4332:8 Leg

am

antul de la Galeed. Iacob si

ngerii 50
va mai r

am

ane o tab

ar

a care va
sc

apa.
a
9 Apoi Iacob a zis: O, Dum-
nezeul tat

alui meu Avraam si
Dumnezeul tat

alui meu Isaac,
b
o, Iehova, tu care-mi spui:

In-
toarce-te

n tara ta si la rudele
tale si

ti voi face bine,
c
10 eu
nu merit bun

atatea iubitoare si
fidelitatea pe care le-ai manifes-
tat fa t

a de slujitorul t

au,
d
c

aci
am trecut Iordanul acesta doar
cu toiagul meu si acumam dou

a
tabere.
e
11 Scap

a-m

a, te rog,
f
de m

ana fratelui meu, de m

ana
lui Esau, fiindc

a mi-e fric

a de
el, s

a nu vin

a si s

a m

a atace,
g
pe mine, pe mame si pe copii.
12 Tu, tu ai spus: F

ar

a

ndoia-
l

a,

ti voi face bine si voi face s

a-
m

an ta ta ca firele de nisip ale
m

arii, care, de multe ce sunt, nu
pot fi num

arate.
h
13 Si a r

amas acolo

n noap-
tea aceea. Si a luat din bunu-
rile lui un dar pentru fratele
s

au, Esau:
i
14 dou

a sute de ca-
pre si dou

azeci de tapi, dou

a su-
te de oi si dou

azeci de berbeci,
15 treizeci de c

amile care al

ap-
tau, cu puii lor, patruzeci de
vaci si zece tauri, dou

azeci de
m

ag

ari te si zece m

agari.
j
16 Apoi le-a

ncredin tat slu-
jitorilor s

ai c

ate o turm

a si
le-a spus: Trece ti

naintea mea
si l

asa ti o distan t

a

ntre turm

a
si turm

a.
k
17 Si i-a poruncit
primului, zic

and: Dac

a te

nt

al-
ne ste fratele meu, Esau, si te

n-
treab

a: Al cui e sti si unde te
duci? Si a cui este turma aceas-
ta dinaintea ta?, 18 s

a spui:
A slujitorului t

au, a lui Iacob.
Este un dar
l
trimis domnului
meu,
m
lui Esau, si iat

a c

a vine si
el

n urma noastr

a! 19 Apoi
i-a poruncit si celui de-al doi-
lea, si celui de-al treilea, precum
si tuturor celor ce mergeau

n
urma turmelor, si le-a zis: A sa
s

a-i vorbi ti lui Esau c

and

l ve ti

nt

alni.
a
20 Si s

a-i mai spune ti:
Iat

a c

a slujitorul t

au Iacob este

n urma noastr

a!
b
C

aci

si zi-
cea: Poate-l voi

mbuna cu da-
rul care merge

naintea mea,
c
iar apoi

i voi vedea fa ta. Poate
c

a m

a va primi cu bun

avoin t

a.
d
21 Astfel, darul a trecut

nain-
tea lui, iar el a r

amas

n noaptea
aceea

n tab

ar

a.
e
22 Mai t

arziu,

n noaptea ace-
ea, s-a ridicat si le-a luat pe cele
dou

a so tii
f
ale lui, pe cele dou

a
servitoare
g
ale lui si pe cei un-
sprezece fii
h
ai lui si a trecut va-
dul Iabocului.
i
23 I-a luat si i-a
trecut de cealalt

a parte a toren-
tului1,
j
iar apoi a trecut dincolo
tot ce avea.
24

In cele din urm

a, Iacob a
r

amas singur. Atunci un om s-a
luptat corp la corp cu el p

a-
n

a la ivirea zorilor.
k
25 C

and
a v

azut c

a nu-l biruise,
l
aces-
ta i-a atins

ncheietura soldului,
iar

ncheietura soldului lui Ia-
cob s-a scr

antit

ntimp ce se lup-
ta corp la corp cu el.
m
26 Apoi
a zis: Las

a-m

a s

a plec, c

aci s-au
ivit zorile.

Ins

a Iacob a spus:
N-am s

a te las s

a pleci p

an

a
nu m

a vei binecuv

anta!
n
27 Si
el l-a

ntrebat: Care

ti este
numele? Iacob, a r

aspuns el.
28 Atunci acesta a spus: Nu-
mele t

au nu va mai fi Iacob, ci
Israel1,
o
pentru c

a te-ai luptat
p
cu Dumnezeu si cu oamenii si
p

an

a la urm

a ai biruit. 29 Ia-
cob a

ntrebat si a zis: Spu-
ne-mi, te rog, numele t

au.

Ins

a
el a zis: De ce

ntrebi de nu-
mele meu?
q
Si l-a binecuv

antat
acolo. 30 Astfel, Iacob a pus
Ge 32:231 Vezi Ge 26:17, n.s. 281 Adic

a Dum-
nezeu lupt

a; Cel ce lupt

a cu Dumnezeu.
CAP. 32
a Ge 33:1
b Ex3:6
1Pe 5:7
c Ge 31:3
Ge 31:13
d Ge 28:15
Ps 100:5
Mi 7:20
e Ge 28:10
Ge 30:43
Ge 32:7
Ps 113:7
f Ps 34:4
Ps 107:19
2Pe 2:9
g Ge 27:41
Ps 112:8
Pr 18:19
h Ge 28:14
Ge 46:3
Ex1:7
Ex32:13
Fa 7:17
i Ge 33:10
Pr 18:16
Ro 12:20
j Ge 30:43
k Ge 33:8
Mt 10:16
l Ge 32:13
1Sa 25:27
m Ge 33:8
Lu14:32

Col. aII-a
a Pr 13:17
b Pr 25:13
c Ge 43:11
1Sa 25:18
Pr 17:8
d Ps 133:1
Pr 6:3
e Ge 32:13
f Ge 29:30
Rut 4:11
g Ge 30:3
Ge 30:9
h Ge 30:26
i De 3:16
Ju11:13
j Ios 12:2
k Os 12:3
l Os 12:4
m Ge 32:32
2Co 12:7
n 1Cr 4:10
Ps 115:12
Os 12:4
o Ge 35:10
2Re 17:34
Ps 22:23
Ps 78:71
p Os 12:3
q Ju13:18
51 Rug

aciunea lui Iacob. Lupta cu

ngerul GENEZA 32:930
locului aceluia numele Peniel1,
a
pentru c

a, dup

a cum a spus el,
l-am v

azut pe Dumnezeu fa t

a

n fa t

a si totu si sufletul meu a
sc

apat.
b
31 Si soarele a

nceput s

a str

a-
luceasc

a peste el de

ndat

a ce a
trecut de Penuel,

ns

a el schio-
p

ata din cauza coapsei.
c
32 De
aceea, p

an

a

n ziua de azi fiii
lui Israel nu m

an

anc

a tendonul
de la

ncheietura soldului, care
este

n scobitura

ncheieturii
soldului, pentru c

a el a atins

n-
cheietura soldului lui Iacob, l

an-
g

a tendonul de la

ncheietura
soldului.
d
33
Dup

a un timp, Iacob si-a
ridicat ochii, s-a uitat si
iat

a c

avenea Esau cu patru sute
de b

arba ti.
e
Atunci a

mp

ar tit
copiii

ntre Lea, Rahela si cele
dou

a servitoare,
f
2 le-a pus

n
fa t

a pe servitoare si pe copiii
lor,
g
dup

a ele pe Lea si pe copiii
ei
h
si

n urma lor pe Rahela si pe
Iosif.
i
3 Si el a trecut

naintea
lor si s-a plecat p

an

a la p

am

ant
de sapte ori, p

an

a s-a apropiat
de fratele lui.
j
4 Esau a alergat

n

nt

ampi-
narea lui,
k
l-a

mbr

a ti sat
l
si s-a
aruncat de g

atul lui si l-a s

a-
rutat si am

andoi au

nceput s

a
pl

ang

a. 5 Apoi si-a ridicat ochii
si a v

azut femeile si copiii si a

n-
trebat: Cine sunt ace stia care
te

nso tesc? El a r

aspuns: Sunt
copiii pe care Dumnezeu,

n ma-
rea lui bun

atate, i-a dat sluji-
torului t

au.
m
6 Atunci servi-
toarele au p

a sit

nainte, ele si
copiii lor, si s-au plecat. 7 Lea
a p

a sit si ea

nainte cu copiii ei
si s-au plecat. Apoi au p

a sit

na-
inte Iosif si Rahela si s-au ple-
cat.
n
Ge 32:301 Adic

a Fa ta lui Dumnezeu.
8 Si Esau a zis: Ce-ai de
g

and s

a faci cu toat

a aceast

a ta-
b

ar

a de c

al

atori cu care m-am

nt

alnit?
a
El a r

aspuns: S

a g

a-
sesc favoare

n ochii domnului
meu.
b
9 Atunci Esau a spus:
Eu am din bel sug, fratele meu.
c
Ce-i al t

au s

a r

am

an

a al t

au.
10

Ins

a Iacob a zis: Nu, te rog!
Acum, dac

a am g

asit favoare

n
ochii t

ai,
d
prime ste darul din
m

ana mea, deoarece m-am ui-
tat la fa ta ta ca si cum m-a s fi
uitat la fa ta lui Dumnezeu, fi-
indc

a m-ai primit cu pl

acere.
e
11 Prime ste, te rog, darul pe ca-
re ti l-am adus ca binecuv

anta-
re,
f
c

aci Dumnezeu mi-a ar

atat
favoare si amde toate.
g
Si a st

a-
ruit p

an

a c

and Esau l-a primit.
h
12 Apoi Esau a zis: Hai s

a
pornim la drum si eu voi mer-
ge

naintea ta! 13

Ins

a Iacob
a spus: Dup

a cum stie domnul
meu, copiii sunt pl

ap

anzi si am

n grij

a oi si vite care al

aptea-
z

a.
i
Dac

a acestea sunt m

anate
prea repede fie si numai o zi, va
muri

ntreaga turm

a.
j
14 S

a
treac

a, te rog, domnul meu

na-
intea slujitorului s

au, dar mie
permite-mi s

a-mi continui c

al

a-
toria a sa cum pot,

n pas cu tur-
ma
k
dinaintea mea si

n pas cu
copiii,
l
p

an

a voi ajunge la dom-
nul meu,

n Seir.
m
15 Atunci
Esau a zis: Las

a-m

a, te rog,
s

a- ti pun la dispozi tie c

a tiva din-
tre oamenii mei.

Ins

a el a zis:
Pentru ce? Mi-e de-ajuns s

a g

a-
sesc favoare

n ochii domnului
meu!
n
16 Astfel, Esau s-a

n-
tors

n ziua aceea pe drumul
spre Seir.
17 Iacob a pornit spre Sucot1,
o
apoi si-a construit o cas

a si a f

a-
cut colibe pentru turma sa.
p
De
Ge 33:171

Inseamn

a Colibe; Staule acoperite.
CAP. 32
a Ju8:8
1Re 12:25
b Ge 16:7
Ge 16:13
Ju6:22
Ioa 1:18
c Ge 32:25
d Iov10:11

CAP. 33
e Ge 14:14
Ge 32:6
f Ge 32:22
g Ge 30:7
Ge 30:12
h Ge 30:19
i Ge 30:22
j Pr 6:3
Lu14:11
k Ge 27:44
l Ec 3:5
m Ge 32:22
Ps 127:3
n Ge 33:2

Col. aII-a
a Ge 32:16
b Ge 32:5
Ge 33:15
Pr 18:16
c Ge 36:7
d Ge 47:29
e Ge 32:11
Ge 32:20
Iov33:26
f Ge 32:13
Pr 18:16
g Ge 30:43
Ev13:5
h Fa 16:15
i Ge 31:17
Is 40:11
j Pr 12:10
k Pr 12:10
l Is 40:11
Ro 15:1
m Ge 27:39
Ge 32:3
n Ge 34:11
Rut 2:13
o Ios 13:27
1Re 7:46
Ps 60:6
p Ev11:9
GENEZA 32:3133:17

Int

alnirea lui Iacob cu Esau 52
aceea, a pus locului aceluia nu-
mele Sucot.
18 Dup

a un timp, venind din
Padan-Aram,
a
Iacob a ajuns cu
bine la ora sul Sihem,
b

n tara
Canaanului,
c
si si-a a sezat tab

a-
ra

n fa ta ora sului. 19 Apoi, bu-
cata de teren pe care

si a sezase
cortul a cump

arat-o din m

a-
na fiilor lui Hamor, tat

al lui Si-
hem, pentru o sut

a de chesita.
d
20 Acolo a ridicat un altar si l-a
numit: Dumnezeu, Dumnezeul
lui Israel.
e
34
Dina, fiica Leei,
f
pe care
aceasta i-o n

ascuse lui Ia-
cob, obi snuia s

a ias

a ca s

a le va-
d

a
g
pe fiicele t

arii.
h
2 Sihem,
fiul lui Hamor, hevitul,
i
o c

ape-
tenie a t

arii, a v

azut-o, a luat-o,
s-a culcat cu ea si a violat-o.
j
3 Si sufletul lui a

nceput s

a se
alipeasc

a de Dina, fiica lui Ia-
cob. El s-a

ndr

agostit de fat

a
si

i vorbea inimii ei. 4

In cele
din urm

a, Sihem i-a spus tat

alui
s

au, Hamor:
k
Ia-mi-o pe t

an

ara
aceasta de so tie.
l
5 Si Iacob a auzit c

a o necin-
stise pe Dina, fiica sa. Fiii lui
erau pe c

amp cu turma lui
m
si
Iacob a t

acut p

an

a c

and s-au

n-
tors.
n
6 Mai t

arziu, Hamor, ta-
t

al lui Sihem, a ie sit la Iacob s

a-i
vorbeasc

a.
o
7 De

ndat

a ce au
auzit de lucrul acesta, fiii lui Ia-
cob s-au

ntors de pe c

amp. Si
b

arba tii ace stia s-au sim tit jig-
ni ti si s-au m

aniat foarte tare,
p
fiindc

a el comisese o infamie

mpotriva lui Israel culcandu-se
cu fiica lui Iacob,
q
de si a sa ceva
n-ar fi trebuit s

a se

nt

ample.
r
8 Si Hamor le-a vorbit, zi-
c

and: Sufletul lui Sihem, fiul
meu, s-a ata sat de fiica voastr

a.
s
Da ti-i-o, v

a rog, de so tie
t
9 si

ncuscri ti-v

a cu noi.
u
Da ti-ni-le
pe fiicele voastre si lua ti-le pe
fiicele noastre.
a
10 Locui ti cu
noi, tara v

a st

a

nainte. Locui ti

n aceast

a tar

a, face ti nego t
si stabili ti-v

a aici.
b
11 Atunci
Sihem le-a spus tat

alui si fra-
tilor Dinei: S

a g

asesc favoare

n ochii vo stri! Voi da orice-mi


ve ti spune! 12 Oric

at de mare
ar fi pre tul de mireas

a si darul
pe care mi-l cere ti,
c
sunt gata
s

a v

a dau tot ce spune ti. Numai
da ti-mi fata de so tie!
13 Atunci fiii lui Iacob le-au
r

aspuns cu viclenie lui Sihem si
lui Hamor, tat

al lui, si vorbeau
a sa pentru c

a o necinstise pe
Dina, sora lor.
d
14 Si le-au zis:
Nu putem face a sa ceva: s-o
d

ampe sora noastraunui b

arbat
necircumcis,
e
c

aci lucrul aces-
ta este o batjocur

a pentru noi.
15 Numai cu aceast

a condi tie
putem fi de acord: s

a fi ti ca noi,
adic

a fiecare b

arbat al vostru s

a
se circumcid

a.
f
16 Atunci vi le
vom da pe fiicele noastre si le
vomlua pe fiicele voastre si vom
locui cu voi si vomdeveni un sin-
gur popor.
g
17 Dar, dac

a nu ne
asculta ti si nu v

a circumcide ti,
ne vom lua fata si vom pleca.
18 Cuvintele lor au p

arut
bune

n ochii lui Hamor si

n
ochii lui Sihem, fiul lui Hamor,
h
19 iar t

an

arul n-a

nt

arziat s

a

ndeplineasc

a aceast

a condi tie,
i
c

aci

i pl

acea de fiica lui Iacob si
era cel mai respectat
j
din toat

a
casa tat

alui s

au.
k
20 Astfel, Hamor si Sihem, fi-
ul lui, s-au dus la poarta ora-
sului lor si le-au vorbit b

arba ti-
lor din ora s
l
astfel: 21 Oame-
nii ace stia au g

anduri de pace
fa t

a de noi.
m
S

a locuiasc

a deci

n
tar

a si s

a fac

a nego t

n ea, c

aci
tara este destul de larg

a

nain-
tea lor.
n
Putem s

a le lu

am
de so tii pe fiicele lor si putem
s

a li le d

am pe fiicele noastre.
o
CAP. 33
a Ge 25:20
Ge 28:6
b Ge 37:14
Ios 24:1
c Ge 10:19
Ge 12:6
d Ios 24:32
Fa 7:16
e Ge 35:1
Ge 35:7

CAP. 34
f Ge 30:21
Ge 46:15
g 1Re 11:2
1Co 15:33
2Co 6:14
h Ge 26:35
Ge 27:46
i De 7:1
1Cr 1:15
j Ge 6:2
Ge 34:26
De 22:29
2Sa 13:14
1Co 6:18
k Ge 33:19
l Ge 21:21
Ju14:2
m Ge 37:13
n Ps 39:1
Ec 3:7
o De 7:3
Ne 13:25
p Ps 37:8
Iac 1:20
q De 22:21
2Sa 13:22
r Ev13:4
s De 21:11
t Ex22:16
u Ex34:12
Ios 23:12
Ezr 9:14

Col. aII-a
a Ge 24:3
De 7:3
1Re 11:2
1Co 7:39
b Ge 42:34
Lu19:15
c Ge 24:53
1Sa 18:25
Os 3:2
d Pr 6:18
Pr 16:29
Pr 26:26
Mr 7:22
e Ge 17:12
Ro 4:11
f Ge 17:10
Ex12:48
g Pr 4:24
h Ge 33:19
Ge 34:2
i Ge 34:15
j Mi 7:4
k 1Sa 22:14
l Ge 23:10
Rut 4:1
Za 8:16
m Pr 14:15
n Ge 13:9
o Ge 34:9
De 7:3
Ezr 9:1
53 Dina violat

a. Viclenia fiilor lui Iacob GENEZA 33:1834:21
22 Oamenii ace stia vor fi de
acord s

a locuiasc

a cu noi ca s

a
devenim un singur popor numai
cu o condi tie: fiecare b

arbat din-
tre noi s

a se circumcid

a a sa cum
sunt circumci si ei.
a
23 Atunci
bunurile lor, averea lor si toate
animalele lor, nu vor fi oare ale
noastre?
b
Numai s

a fim de acord
s

a locuiasc

a cu noi!
c
24 To ti
cei ce ie seau pe poarta ora su-
lui s

au i-au ascultat pe Hamor si
pe Sihem, fiul lui, si to ti b

arba-
tii s-au circumcis, to ti cei ce ie-
seau pe poarta ora sului s

au.
25

Ins

a a treia zi, c

and ei
aveau

nc

a dureri,
d
doi fii ai lui
Iacob, Simeon si Levi,
e
fra tii Di-
nei,
f
si-au luat fiecare sabia, s-au
dus

n ora s f

ar

a s

a trezeasc

a b

a-
nuieli si i-au omor

at pe to ti b

ar-
ba tii.
g
26 Si i-au omor

at, tre-
c

andu-i prin ascu ti sul sabiei,
h
si
pe Hamor si pe Sihem, fiul lui.
Apoi au luat-o pe Dina din casa
lui Sihem si au ie sit.
i
27 Cei-
lal ti fii ai lui Iacob i-au atacat pe
b

arba tii r

ani ti de moarte si au
jefuit ora sul, fiindc

a sora lor fu-
sese necinstit

a.
j
28 Le-au luat
oile, vitele si m

agarii, tot ce era

n ora s si tot ce era pe camp.
k
29 Le-au luat toat

a averea, i-au
luat prizonieri pe to ti copila sii
lor si pe so tiile lor si au luat ca
prad

a tot ce era

n case.
l
30 Atunci Iacob le-a zis lui Si-
meon si lui Levi:
m
A ti adus ne-
norocirea1 asupra mea, f

ac

an-
du-m

a o duhoare pentru locui-
torii t

arii,
n
pentru canaani ti si
pentru ferezi ti. Ei se vor aduna

mpotriva mea, m

a vor ataca si
m

a vor nimici

mpreun

a cu casa
mea, iar eu nu am dec

at pu tini
oameni.
o
31 Dar ei au zis: Se
cuvenea ca sora noastr

a s

a fie
tratat

a ca o prostituat

a?
p
Ge 34:301 Sau ostracizare, adic

a excludere.
35
Dup

a aceea, Dumnezeu i-a
zis lui Iacob: Ridic

a-te,
urc

a la Betel, locuie ste acolo
a
si
f

a-i acolo un altar adev

aratu-
lui Dumnezeu, care ti s-a ar

a-
tat c

and fugeai de fratele t

au,
Esau!
b
2 Atunci Iacob a zis casei sale
si tuturor celor ce erau cu el:

Indep

arta ti dumnezeii str

aini
din mijlocul vostru,
c
cur

a ta ti-v

a
si schimba ti-v

a mantiile
d
3 si
s

a ne ridic

am si s

a urc

am la Be-
tel. Acolo

i voi face unaltar ade-
v

aratului Dumnezeu, care mi-a
r

aspuns

n ziua necazului meu,
e
fiindc

a a fost cu mine pe drumul
pe care am mers.
f
4 Astfel,
i-au dat lui Iacob to ti dumnezeii
str

aini
g
din m

ainile lor si cerceii
din urechi, iar Iacob i-a ascuns
h
sub copacul cel mare care era
l

ang

a Sihem.
5 Dup

a aceea au plecat si
groaza de la Dumnezeu s-a ab

a-
tut peste ora sele din jurul lor,
i
astfel c

a fiii lui Iacob n-au fost
urm

ari ti. 6

In cele din urm

a,
Iacob a ajuns la Luz,
j

n tara
Canaanului, adic

a la Betel, el
si to ti oamenii care erau cu el.
7 Acolo a construit un altar
si i-a pus locului aceluia numele
El-Betel1, pentru c

a acolo i se
dezv

aluise adev

aratul Dumne-
zeu pe vremea c

and fugea de fra-
tele s

au.
k
8 Mai t

arziu, Debo-
ra,
l
doica Rebec

ai, a murit si a
fost

ngropat

a la poalele Betelu-
lui, sub un copac falnic. De ace-
ea, el i-a pus numele Alon-Ba-
cut1.
9 Dumnezeu i s-a ar

atat din
nou lui Iacob la sosirea lui din
Padan-Aram
m
si l-a binecuv

an-
tat.
n
10 Si Dumnezeu i-a zis:
Numele t

au este Iacob.
o

Ins

a nu
Ge 35:71 Adic

a Dumnezeul Betelului. 81 Adic

a
Falnicul copac al pl

ansului.
CAP. 34
a Ge 17:11
b Pr 23:4
1Ti 6:9
c Ps 35:20
d Ios 5:8
e Ge 49:5
f Ge 46:15
g Ge 49:6
Ge 49:7
Ps 140:2
Mi 2:1
h 2Sa 2:26
i Ge 34:2
j Ge 34:2
k Nu31:11
l De 2:35
De 20:14
Ios 8:2
m Ge 49:5
n Ex5:21
Pr 11:17
o De 7:1
p 2Sa 13:32

Col. aII-a

CAP. 35
a Ge 28:19
Ge 31:13
b Ge 27:43
c Ge 31:19
De 5:7
Ios 23:7
1Co 10:14
d Ex19:10
e Ge 28:13
Ps 46:1
f Ge 28:20
Ge 31:42
Pr 3:6
Is 43:2
g Ios 24:23
1Io 5:21
h De 7:25
i Ex1:12
Ex23:27
De 11:25
Ios 2:9
Ps 14:5
j Ge 28:19
k Ge 28:22
l Ge 24:59
m Ge 25:20
n Os 12:4
o Ge 25:26
Ge 27:36
GENEZA 34:2235:10 Dina este r

azbunat

a.

Inl

aturarea idolilor 54
te vei mai numi Iacob, ci Israel
va fi numele t

au. Si i-a pus nu-
mele Israel.
a
11 Si Dumnezeu
i-a mai zis: Eu sunt Dumnezeul
Atotputernic.
b
S

a fii roditor si
s

ate

nmul te sti. Dintine vor ie si
na tiuni, ba chiar o adunare de
na tiuni, iar din coapsele tale vor
ie si regi.
c
12 C

at despre tara
pe care le-am dat-o lui Avraam
si lui Isaac, tara aceea ti-o voi
da tie si semin tei tale dup

a
tine.
d
13 Apoi Dumnezeu s-a
ridicat de deasupra lui, din locul

n care-i vorbise.
e
14 Atunci Iacob a pus un
st

alp

n locul

n care-i vorbise,
f
un st

alp de piatr

a, a turnat pe el
o ofrand

a de b

autur

a si apoi a
turnat pe el ulei.
g
15 Si Iacob
a numit

n continuare Betel
h
lo-
cul

n care-i vorbise Dumnezeu.
16 Apoi au plecat de la Be-
tel. Mai era o bun

a bucat

a de
drum p

an

a s

a ajung

a la Efrata,
i
c

and Rahelei i-avenit vremea s

a
nasc

a; si a avut o na stere grea.
j
17 Dar,

n timp ce n

a stea cu
greu, moa sa i-a zis: Nu te teme,
c

aci

l vei avea si pe acest fiu.
k
18 Si, pe c

and

si d

adea sufle-
tul
l
(c

aci a murit),
m
ea i-a pus
numele Ben-Oni1,

ns

a tat

al lui
l-a numit Beniamin2.
n
19 Ast-
fel, Rahela a murit si a fost

n-
gropat

a pe drumul spre Efrata,
adic

a Betleem.
o
20 Si Iacob a
pus un st

alp pe morm

antul ei.
Acesta este st

alpul de la mor-
m

antul Rahelei p

an

a

n ziua de
azi.
p
21 Dup

a aceea, Israel a ple-
cat si si-a a sezat cortul dincolo
de turnul Eder.
q
22 Odat

a,

n
timp ce Israel avea tab

ara a se-
zat

a
r

n tara aceea, Ruben s-a
culcat cu Bilha, concubina tat

a-
Ge 35:181 Adic

a Fiul

ntrist

arii mele. 182 Adic

a
Fiul m

ainii drepte.
lui s

au, iar Israel a auzit de lu-
crul acesta.
a
Iacob a avut doisprezece fii.
23 Fiii n

ascu ti de Lea au fost:
Ruben,
b

nt

aiul n

ascut al lui Ia-
cob, apoi Simeon, Levi, Iuda, Isa-
har si Zabulon. 24 Fiii n

ascu ti
de Rahela au fost Iosif si Benia-
min. 25 Fiii n

ascu ti de Bilha,
servitoarea Rahelei, au fost Dan
si Neftali. 26 Fiii n

ascu ti de
Zilpa, servitoarea Leei, au fost
Gad si A ser. Ace stia sunt fiii lui
Iacob care i s-au n

ascut

n Pa-
dan-Aram.
27

In cele din urm

a, Iacob
a ajuns la tat

al s

au, Isaac, la
Mamre,
c
la Chiriat-Arba,
d
adic

a
Hebron, unde at

at Avraam, c

at
si Isaac locuiser

a ca str

aini.
e
28 Si zilele lui Isaac au fost de
o sut

a optzeci de ani.
f
29 Apoi
Isaac si-a dat ultima suflare si
a murit si a fost ad

augat la po-
porul s

au, b

atr

an si s

atul de zi-
le.
g
Esau si Iacob, fiii lui, l-au

n-
gropat.
h
36
Aceasta este istoria lui
Esau, adic

a Edom.
i
2 Esau si-a luat so tii dintre
fiicele Canaanului:
j
pe Ada,
k
fii-
ca lui Elon, hetitul,
l
pe Oholi-
bama,
m
fiica lui Anah si nepoa-
ta lui Tibeon, hevitul, 3 si pe
Basemat,
n
fiica lui Ismael si sora
lui Nebaiot.
o
4 Ada i l-a n

ascut lui Esau
pe Elifaz, Basemat i l-a n

ascut
pe Reuel,
5 iar Oholibama i-a n

ascut
pe Ieu s, pe Ialam si pe Core.
p
Ace stia sunt fiii lui Esau care
i s-au n

ascut

n tara Canaanu-
lui. 6 Apoi Esau si-a luat so tii-
le, fiii si fiicele si toate sufletele
din casa lui, turma si toate cele-
lalte animale ale lui si toat

a ave-
rea
q
pe care o str

ansese

n tara
Canaanului si a plecat

n alt

a
CAP. 35
a Ge 32:28
1Re 18:31
b Ge 17:1
Ex6:3
2Co 6:18
Re 15:3
c Ge 17:5
Ge 48:4
Mr 15:32
Ioa 12:13
d Ge 15:18
De 34:4
Ga 3:16
e Ju13:20
Lu24:31
f Ge 31:52
Ju9:6
g Ge 28:18
h Ge 28:19
i Ge 48:7
Mi 5:2
Mt 2:6
j Ge 3:16
k Ge 30:24
1Sa 4:20
l Ge 2:7
m Ps 146:4
Ec 9:5
n Ge 46:21
Ge 49:27
De 33:12
o Ge 48:7
p 1Sa 10:2
q Mi 4:8
r Ge 14:13
2Sa 7:6

Col. aII-a
a Ge 49:4
Le 18:8
1Cr 5:1
1Co 5:1
b Ge 49:3
c Ge 31:18
d Ge 23:2
e Ge 15:13
Ex6:4
Ex23:9
Fa 7:6
Ev11:9
f Ge 25:20
Ge 25:26
g Ge 25:8
1Cr 29:28
h Ge 49:31

CAP. 36
i Ge 25:30
De 23:7
Eze 25:12
Ro 9:13
j De 7:3
De 9:5
Ju3:5
k Ge 36:10
l Ge 26:34
m Ge 36:18
n Ge 36:17
o Ge 25:13
Ge 28:9
p 1Cr 1:35
q Ge 33:9
Ob6
55 Rahela si Isaac mor. Urma sii lui Esau GENEZA 35:1136:6
tar

a, departe de fratele s

au, Ia-
cob,
a
7 fiindc

a bunurile lor de-
veniser

a prea multe ca ei s

a mai
poat

a locui

mpreun

a, iar tara

n
care locuiau ca str

aini era ne-

nc

ap

atoare din cauza turmelor
lor.
b
8 Astfel, Esau s-a stabilit

n regiunea muntoas

a a Seiru-
lui.
c
Esau este Edom.
d
9 Aceasta este istoria lui
Esau, tat

al edomi tilor,

n regiu-
nea muntoas

a a Seirului.
e
10 Iat

a numele fiilor lui Esau:
Elifaz, fiul Adei, so tia lui Esau;
Reuel, fiul lui Basemat, so tia lui
Esau.
f
11 Fiii lui Elifaz au fost
Teman,
g
Omar, Tefo, Gatam si
Chenaz.
h
12 Timna
i
a deve-
nit concubina lui Elifaz, fiul lui
Esau. Dup

a un timp, ea i l-a
n

ascut lui Elifaz pe Amalec.
j
Ace stia sunt fiii Adei, so tia lui
Esau.
13 Iat

a fiii lui Reuel: Nahat,
Zerah, Samah si Miza.
k
Ace stia
au fost fiii lui Basemat,
l
so tia
lui Esau.
14 Iat

a fiii Oholibamei, fiica
lui Anah si nepoata lui Tibeon
si so tia lui Esau, pe care i-a
n

ascut lui Esau: Ieu s, Ialam si
Core.
m
15 Iat

a seicii
n
fiilor lui Esau:
Fiii lui Elifaz,

nt

aiul n

ascut
al lui Esau: seicul Teman,
o
sei-
cul Omar, seicul Tefo, seicul
Chenaz, 16 seicul Core, seicul
Gatam, seicul Amalec. Ace s-
tia sunt seicii lui Elifaz
p

n tara
Edomului. Ace stia sunt fiii n

as-
cu ti de Ada.
17 Iat

a fiii lui Reuel, fiul
lui Esau: seicul Nahat, seicul Ze-
rah, seicul Samah, seicul Miza.
Ace stia sunt seicii lui Reuel

n tara Edomului.
q
Ace stia sunt
fiii n

ascu ti de Basemat, so tia lui
Esau.
18

In sf

ar sit, iat

a fiii Oholiba-
mei, so tia lui Esau: seicul Ieu s,
seicul Ialam, seicul Core. Ace s-
tia sunt seicii Oholibamei, fiica
lui Anah si so tia lui Esau.
19 Ace stia sunt fiii lui Esau,
adic

a Edom,
a
si ace stia sunt sei-
cii lor.
20 Iat

a fiii lui Seir, horitul,
locuitorii t

arii:
b
Lotan, Sobal,
Tibeon, Anah,
c
21 Di son, E ter
si Di san.
d
Ace stia sunt seicii ho-
ritului, fiii lui Seir,

n tara Edo-
mului.
22 Fiii lui Lotan au fost Ho-
ri si Hemam; sora lui Lotan a
fost Timna.
e
23 Iat

a fiii lui Sobal: Alvan,
Manahat, Ebal, Sefo si Onam.
24 Iat

a fiii lui Tibeon: Aia si
Anah. Este acel Anah care a
g

asit izvoarele termale

n pus-
tiu

ntimp ce p

azea m

agarii ta-
t

alui s

au, Tibeon.
f
25 Iat

a copiii lui Anah: Di son
si Oholibama, fiica lui Anah.
26 Iat

a fiii lui Di son: Hem-
dan, E sban, Itran si Cheran.
g
27 Iat

a fiii lui E ter: Bilhan,
Zaavan si Akan.
28 Iat

a fiii lui Di san: U t si
Aran.
h
29 Iat

a seicii horitului: seicul
Lotan, seicul Sobal, seicul Tibe-
on, seicul Anah, 30 seicul Di-
son, seicul E ter, seicul Di san.
i
Ace stia sunt seicii horitului, du-
p

a seicii lor,

n tara Seirului.
31 Iat

a regii care au domnit

n tara Edomului
j

nainte ca pes-
te fiii lui Israel s

a domneasc

a
un rege.
k
32 Bela, fiul lui Be-
or, a domnit

n Edom,
l
iar nu-
mele ora sului s

au a fost Dinha-
ba. 33 C

and Bela a murit,

n
locul lui a

nceput s

a domneas-
c

a Iobab, fiul lui Zerah din Bo t-
ra.
m
34 C

and Iobab a murit,

n
locul lui a

nceput s

a domneas-
CAP. 36
a Ge 27:39
Ge 32:3
b Ge 13:6
Ge 28:4
c Ge 14:6
De 2:5
d Ge 25:30
e De 2:12
Ob8
f 1Cr 1:35
g Ge 36:34
Eze 25:13
Ob9
h Ge 36:42
1Cr 1:36
i 1Cr 1:39
j Ex17:8
Nu13:29
Nu24:20
De 25:19
1Sa 15:8
1Sa 30:1
k 1Cr 1:37
l Ge 26:34
m 1Cr 1:35
n Ex15:15
o 1Cr 1:53
Iov4:1
Ier 49:20
p 1Cr 1:36
q Nu20:23
Ju11:18
1Re 9:26

Col. aII-a
a Ge 25:30
Ge 32:3
Mal 1:3
b Ge 14:6
De 2:12
De 2:22
c 1Cr 1:40
d 1Cr 1:38
e 1Cr 1:39
f Ge 36:2
g 1Cr 1:41
h 1Cr 1:42
i 1Cr 1:38
j Nu20:14
k De 17:14
De 17:15
1Sa 10:19
l 1Cr 1:43
m 1Cr 1:44
Is 34:6
Ier 49:13
GENEZA 36:734 Seicii si regii Edomului 56
c

a Hu sam, din tara temani tilor.
a
35 C

and Hu sam a murit,

n lo-
cul lui a

nceput s

a domneasc

a
Hadad, fiul lui Bedad, care i-a

nfr

ant pe madiani ti
b

n c

ampia
Moabului,
c
iar numele ora sului
s

au era Avit.
d
36 C

and Hadad
a murit,

n locul lui a

nceput
s

a domneasc

a Samla, din Mas-
reca.
e
37 C

and Samla a murit,

n locul lui a

nceput s

a dom-
neasc

a Saul, din Rehobot, de
l

ang

a Fluviu.
f
38 C

and Saul
a murit,

n locul lui a

nceput
s

a domneasc

a Baal-Hanan, fiul
lui Acbor.
g
39 C

and Baal-Ha-
nan, fiul lui Acbor, a murit,

n
locul lui a

nceput s

a domneas-
c

a Hadar. Numele ora sului s

au
era Pau, iar numele so tiei lui era
Mehetabel, fiica lui Matred, fii-
ca lui Mezahab.
h
40 Iat

a deci numele seicilor
lui Esau, dup

a familiile, locuri-
le si numele lor: seicul Timna,
seicul Alva, seicul Ietet,
i
41 se-
icul Oholibama, seicul Ela, sei-
cul Pinon,
j
42 seicul Chenaz,
seicul Teman, seicul Mib tar,
k
43 seicul Magdiel, seicul Iram.
Ace stia sunt seicii Edomului,
l
dup

a locuin tele lor

n tara care
era proprietatea lor.
m
Acesta
este Esau, tat

al edomi tilor.
n
37
Si Iacob a locuit

n tara

n
care locuise tat

al s

au ca
str

ain,
o

n tara Canaanului.
p
2 Aceasta este istoria lui Ia-
cob.
C

and Iosif
q
avea saptespreze-
ce ani, p

azea oile cu fra tii lui
r
si, fiind doar un copil, st

atea cu
fiii Bilh

ai
s
si cu fiii Zilpei,
t
so-
tiile tat

alui s

au. Si Iosif i-a vor-
bit tat

alui lor despre faptele lor
rele.
u
3 Israel

l iubea pe Iosif
mai mult dec

at pe to ti ceilal ti fii
ai s

ai,
v
fiindc

a era fiul b

atr

ane tii
sale, si a pus s

a i se fac

a un ve s-
m

ant lung cu dungi, asem

an

ator
unei c

am

a si.
a
4 C

and fra tii lui
au v

azut c

a tat

al lor

l iubea mai
mult dec

at pe to ti fra tii lui, au

nceput s

a-l urasc

a
b
si n-au mai
putut s

a-i vorbeasc

a bl

and.
c
5 Mai t

arziu, Iosif a avut un
vis si l-a spus fra tilor lui,
d
iar ei
au g

asit

nc

a un motiv s

a-l uras-
c

a. 6 El le-a zis: Asculta ti, v

a
rog, ce vis am avut!
e
7 Iat

a c

a
noi legam snopi

n mijlocul c

am-
pului, c

and iat

a c

a snopul meu
s-a ridicat si a stat drept, iar sno-
pii vo stri au

nconjurat snopul
meu si s-au plecat

naintea lui.
f
8

Ins

a fra tii lui i-au zis: O s

a
fii tu rege peste noi?
g
Sau o s

a
st

ap

ane sti tu peste noi?
h
Si au
g

asit

nc

a un motiv s

a-l urasc

a,
pentru visele lui si pentru cu-
vintele lui.
9 Apoi a mai avut un vis si
l-a povestit fra tilor lui, zic

and:
Iat

a c

a am avut din nou un vis
si iat

a c

a soarele, luna si un-
sprezece stele se plecau

nain-
tea mea.
i
10 L-a povestit ta-
t

alui s

au si fra tilor s

ai, iar tat

al
s

au l-a certat si i-a zis:
j
Ce

n-
seamn

a visul acesta pe care l-ai
avut? Nu cumva o s

a venim noi,
eu, mama ta si fra tii t

ai, si o s

a
ne plec

am p

an

a la p

am

ant

na-
inteata? 11 Fra tii lui au

nce-
put s

a-l invidieze,
k

ns

a tat

al
s

au a p

astrat

n minte cuvintele
acestea.
l
12 Apoi fra tii lui s-au dus s

a
pasc

a turma tat

alui lor aproa-
pe de Sihem.
m
13 Dup

a o vre-
me, Israel i-a spus lui Iosif: Oa-
re nu p

azesc fra tii t

ai turmele
aproape de Sihem? Vino s

a te
trimit la ei. Si el i-a zis: Ia-
t

a-m

a!
n
14 Atunci Israel i-a
spus: Du-te, te rog, si vezi da-
c

a fra tii t

ai sunt bine, dac

a tur-
ma este bine si adu-mi ve sti.
o
CAP. 36
a 1Cr 1:45
Iov2:11
b Ge 25:2
Ex2:15
Nu31:2
c Rut 1:1
d 1Cr 1:46
e 1Cr 1:47
f 1Cr 1:48
g 1Cr 1:49
h 1Cr 1:50
i 1Cr 1:51
j 1Cr 1:52
k 1Cr 1:53
l 1Cr 1:54
m De 2:5
n Ge 25:30
Ge 36:8

CAP. 37
o Ge 23:4
Ge 28:4
Ev11:9
p Ge 17:8
q Ge 30:25
Ge 46:19
r Ge 47:3
s Ge 35:25
t Ge 35:26
u Le 5:1
1Sa 2:24
Ioa 7:7
v 1Cr 2:1

Col. aII-a
a Ge 37:32
b Pr 14:30
Pr 27:4
c Ga 5:20
Tit 3:3
d Ge 37:19
e Nu12:6
f Ge 42:6
Ge 42:9
g Ge 45:8
h Ge 49:26
i Ge 44:14
Ge 45:9
j Pr 17:10
Ec 7:5
k Pr 14:30
Fa 7:9
Iac 3:14
l Da 7:28
Lu2:19
m Ge 33:18
n 1Sa 3:4
Is 6:8
o 1Sa 17:17
Pr 15:30
57 Iacob

l iube ste pe Iosif. Vise GENEZA 36:3537:14
L-a trimis astfel din valea He-
bronului,
a
iar Iosif s-a dus la Si-
hem. 15 Mai t

arziu, c

and r

a-
t

acea pe un c

amp, l-a

nt

alnit un
om. Omul l-a

ntrebat: Ce cau ti?
16 El a r

aspuns:

Ii caut pe fra-
tii mei. Spune-mi, te rog: Unde
p

azesc turmele? 17 Omul a
continuat: Au plecat de aici,
c

aci i-am auzit spun

and: S

a
mergem la Dotan. Iosif a mers
dup

a fra tii lui si i-a g

asit la Do-
tan.
18 Ei l-au z

arit de la distan t

a
si,

nainte ca el s

a se apropie, au
urzit cu viclenie un plan

mpo-
triva lui, ca s

a-l omoare.
b
19 Si
si-au zis unul altuia: Iat

a, vine
vis

atorul!
c
20 Hai s

a-l omo-
r

am si s

a-l arunc

am

ntr-o groa-
p

a de ap

a;
d
o s

a spunem c

a l-a
m

ancat o fiar

a.
e
Si o s

a vedem
apoi ce-o s

a se aleag

a de visurile
lui! 21 C

and a auzit aceasta,
Ruben a

ncercat s

a-l scape din
m

ana lor.
f
Astfel, a zis: S

a nu-i
omor

am sufletul!
g
22 Si Ru-
ben le-a mai zis: Nu v

arsa ti s

an-
ge!
h
Arunca ti-l

n aceast

a groa-
p

a de ap

a din pustiu, dar nu ridi-
ca ti m

ana asupra lui.
i
C

aci voia
s

a-l scape din m

ana lor ca s

a-l
duc

a

napoi la tat

al s

au.
23 C

and Iosif a ajuns la fra tii
lui, ei l-au dezbr

acat de ve sm

an-
tul lung, de ve sm

antul lung cu
dungi care era pe el,
j
24 apoi
l-au luat si l-au aruncat

n groa-
pa de ap

a.
k
Pe atunci, groapa
era goal

a, nu era ap

a

n ea.
25 Apoi s-au a sezat s

a m

a-
n

ance p

aine.
l
C

and si-au ridicat
ochii, iat

a c

a au v

azut o cara-
van

a de ismaeli ti
m
care venea
din Galaad. C

amilele lor erau

nc

arcate cu ladin, balsam si
scoar t

a r

a sinoas

a,
n
pe care le
duceau

n Egipt. 26 Atunci Iu-
da le-a zis fra tilor lui: Ce folos
dac

a

l omor

am pe fratele nostru
si

i acoperim s

angele?
a
27 Hai
s

a-l vindem ismaeli tilor
b
si s

a nu
ridic

am m

ana asupra lui!
c
La ur-
ma urmei, este fratele nostru,
carnea noastr

a. Si ei l-au ascul-
tat pe fratele lor.
d
28 Si ni s-
te oameni, negustori madiani ti,
e
tocmai treceau pe acolo. Astfel,
l-au tras afar

a pe Iosif, sco t

an-
du-l din groapa de ap

a,
f
si l-au
v

andut ismaeli tilor pe dou

azeci
de argin ti.
g

In cele din urma,
ace stia l-au dus pe Iosif

n Egipt.
29 Mai t

arziu, Ruben s-a

n-
tors la groapa de ap

a si iat

a c

a Io-
sif nu mai era acolo. Atunci si-a
sf

a siat ve smintele.
h
30 C

and
s-a

ntors la fra tii s

ai, a strigat:
Copilul a disp

arut! Acum,

nco-
tro s-o apuc?
i
31

Ins

a ei au luat ve sm

antul
lung al lui Iosif, au

njunghiat
un tap si au

nmuiat de mai
multe ori ve sm

antul lung

n s

an-
ge.
j
32 Dup

a aceea au trimis
ve sm

antul lung cu dungi, ca s

a-i
fie dus tat

alui lor si s

a i se spu-
n

a: Iat

a ce-am g

asit. Cercetea-
z

a-l,
k
te rug

am, si vezi dac

a este
sau nu ve sm

antul cel lung al fiu-
lui t

au.
l
33 Si el l-a cercetat
si a strigat: Este ve sm

antul cel
lung al fiului meu! L-a m

ancat o
fiar

a!
m
F

ar

a

ndoial

a, Iosif a fost
sf

a siat!
n
34 Atunci Iacob si-a
rupt mantia, si-a pus o p

anz

a de
sac pe solduri si a tinut doliu
dup

a fiul s

au multe zile.
o
35 Si
to ti fiii s

ai si toate fiicele sale
s-au ridicat s

a-l m

ang

aie,
p
dar
el n-a vrut s

a primeasc

a m

ang

a-
iere si zicea:
q

Indoliat m

a voi
cobor

la fiul meu

n Seol! Si ta-
t

al s

au a pl

ans dup

a el.
36

Ins

a madiani tii l-au v

an-
dut

n Egipt lui Potifar, un dem-
nitar de la curtea faraonului,
r
seful g

arzii personale.
s
CAP. 37
a Ge 23:19
Ge 35:27
b Ps 37:14
Ps 94:21
Pr 6:17
Mt 15:19
c Ge 37:5
d Ps 64:5
Pr 1:11
Pr 27:4
e Ge 31:39
Ex22:13
f Ps 97:10
Da 3:17
g Ge 9:5
Ex20:13
Le 24:17
1Io 3:15
h Ge 4:10
Ge 42:22
Pr 6:17
i Ge 42:21
Ps 37:8
Ier 22:3
j Ge 37:3
k Ps 69:8
l Am6:6
m Ge 25:12
n Ge 43:11
Ex25:6

Col. aII-a
a Ge 4:10
Ex21:14
b Ex21:16
Ne 5:8
Fa 7:9
c Ier 22:3
d Pr 12:15
e Ge 25:2
f Ier 38:13
g Ge 40:15
Ge 45:4
De 24:7
Ps 105:17
h Ge 44:13
Fa 14:14
i Ge 49:3
j Pr 28:17
k Ge 38:25
Nu35:24
l Ge 37:3
1Ti 5:24
m Ge 44:28
n Ex22:13
2Re 2:24
o 2Sa 1:11
Iov1:20
p 1Te 5:14
q Ps 77:2
Mt 2:18
r Ge 39:1
s Ge 40:3
GENEZA 37:1536 Iosif aruncat

n groap

a, v

andut ca sclav 58
38

In vremea aceea, c

and a
cobor

at de la fra tii s

ai, Iu-
da si-a a sezat cortul l

ang

a un
b

arbat pe nume Hira, un adu-
lamit.
a
2 Acolo, Iuda a v

azut-o
pe fiica unui canaanit,
b
al c

arui
nume era Sua. Atunci a luat-o
si s-a culcat cu ea. 3 Si ea a
r

amas

ns

arcinat

a. Mai t

arziu a
n

ascut un fiu, iar el i-a pus nu-
mele Er.
c
4 Ea a r

amas din nou

ns

arcinat

a. Dup

a un timp a
n

ascut un fiu si i-a pus numele
Onan. 5 Si a mai n

ascut un fiu
si i-a pus numele Selah. Iuda era
la Aczib c

and a n

ascut ea.
d
6 Dup

a un timp, Iuda i-a luat
lui Er,

nt

aiul s

au n

ascut, o so tie
pe nume Tamar.
e
7

Ins

a Er,

n-
t

aiul n

ascut al lui Iuda, a fost r

au

n ochii lui Iehova.


f
De aceea,
Iehova l-a omor

at.
g
8 Atunci
Iuda i-a spus lui Onan: Culc

a-te
cu so tia fratelui t

au;

ncheie
cu ea c

as

atoria

ntre cumna ti
si ridic

a-i urma si fratelui t

au.
h
9 Dar Onan stia c

a urma sii nu
vor fi ai lui
i
si, c

and se culca cu
so tia fratelui s

au,

si v

arsa s

a-
m

an ta pe p

am

ant, ca s

a nu-i dea
urma si fratelui s

au.
j
10 Ceea
ce a f

acut el a fost r

au

n ochii
lui Iehova.
k
De aceea l-a omo-
r

at si pe el.
l
11 Atunci Iuda
i-a spus nurorii sale Tamar: Lo-
cuie ste ca v

aduv

a

n casa tat

a-
lui t

au p

an

a c

and va cre ste fiul
meu Selah.
m
C

aci

si zicea: S

a
nu cumva s

a moar

a si el ca fra-
tii lui.
n
Si Tamar s-a dus si a lo-
cuit mai departe

n casa tat

alui
ei.
o
12 Au trecut multe zile, si
fiica lui Sua, so tia lui Iuda,
p
a
murit si Iuda a tinut perioada
de doliu.
q
Dup

a aceea a urcat la
Timna,
r
el si tovar

a sul s

au Hira,
adulamitul,
s
la cei care-i tun-
deau oile. 13 Si i s-a spus lui
Tamar: Iat

a c

a socrul t

au urc

a
la Timna ca s

a- si tund

a oile.
a
14 Atunci ea si-a scos ve sminte-
le de v

aduv

a, s-a acoperit cu un
sal, si-a pus un v

al si s-a a sezat
la intrarea

n Enaim, pe drumul
spre Timna. C

aci a v

azut c

a Se-
lah crescuse si totu si nu-i fuse-
se dat

a de so tie.
b
15 Imediat ce a z

arit-o, Iuda a
luat-o drept prostituat

a,
c
fiind-
c

a

si acoperise fa ta.
d
16 Ast-
fel, s-a ab

atut pe la ea, la margi-
nea drumului, si a zis: Las

a-m

a,
te rog, s

a m

a culc cu tine.
e
C

aci nu stia c

a era nora lui.
f

In-
s

a ea a zis: Ce-mi vei da ca s

a
te culci cu mine?
g
17 El a r

as-
puns:

I ti voi trimite un ied din


turm

a. Dar ea a

ntrebat:

Imi
vei da un z

alog p

an

a-l vei trimi-
te?
h
18 Si el a continuat: Ce
z

alog s

a- ti dau?, iar ea a zis:
Inelul t

au cu sigiliu,
i
snurul t

au
si toiagul din m

ana ta. Atunci i
le-a dat si s-a culcat cu ea, iar ea
a r

amas

ns

arcinat

a. 19 Apoi
ea s-a ridicat si s-a dus, si-a scos
salul si s-a

mbr

acat cu ve smin-
tele ei de v

aduv

a.
j
20 Iuda a trimis iedul prin to-
var

a sul s

au, adulamitul,
k
ca s

a ia

napoi z

alogul din m

ana femeii,
dar acesta n-a g

asit-o. 21 Si
i-a

ntrebat pe b

arba tii din lo-
cul acela: Unde este prostitu-
ata sacr

a care st

atea

n Enaim,
la marginea drumului? Dar ei
au zis: N-a fost niciodat

a vreo
prostituat

a sacr

a
l

n locul aces-
ta. 22

In cele din urm

a, el s-a

ntors la Iuda si a zis: N-am


g

asit-o, si-apoi b

arba tii din locul
acela au spus: N-a fost nicio-
dat

a vreo prostituat

a sacr

a

n
locul acesta. 23 Atunci Iuda
a zis: S

a le p

astreze ea, ca
s

a n-ajungem de batjocur

a.
m
La
urma urmei, eu am trimis iedul
acesta, dar tu, tu n-ai g

asit-o.
CAP. 38
a Ios 12:15
1Sa 22:1
b Ge 24:3
Ge 28:1
c Nu26:19
d Ios 19:29
Ju1:31
e Mt 1:3
f De 21:20
Ga 5:19
1Pe 3:12
g 2Sa 6:7
Fa 12:23
h De 25:5
De 25:6
Rut 1:11
Mt 22:24
i Rut 4:6
j De 25:9
k Is 65:12
l 1Cr 2:3
Ps 55:23
m Rut 1:13
Mt 22:24
n Nu26:19
o Le 22:13
p Ge 38:2
q Nu20:29
De 34:8
r Ios 15:10
Ju14:1
s Ge 38:1

Col. aII-a
a 1Sa 25:4
b De 25:5
Rut 1:11
Mt 22:24
c Ier 3:2
d Pr 7:10
e 1Co 6:18
Ev13:4
f Ge 38:11
g De 23:18
Eze 16:33
Lu15:30
h Pr 20:16
i Ge 41:42
1Re 21:8
Es 8:8
Da 6:17
j 2Sa 14:2
k Ge 38:1
l De 23:17
m Pr 6:33
Pr 12:14
Pr 18:3
Ro 6:21
2Co 4:2
Ef 5:12
59 Familia lui Iuda. Tamar GENEZA 38:123
24

Ins

a dup

a vreo trei luni i
s-a spus lui Iuda: Tamar, nora
ta, s-a prostituat
a
si iat

a c

a a r

a-
mas

ns

arcinat

a
b

n urma pros-
titu

arii ei. Atunci Iuda a zis:
Scoate ti-o afar

a si arde ti-o!
c
25 C

and era scoas

a afar

a, ea a
trimis s

a i se spun

a socrului ei:
Cu b

arbatul c

aruia

i apar tin
aceste lucruri amr

amas

ns

arci-
nat

a.
d
Si a ad

augat: Cercetea-
z

a,
e
te rog, si vezi ale cui sunt
acestea: inelul cu sigiliu, snu-
rul si toiagul.
f
26 Atunci Iuda
le-a cercetat si a zis:
g
Ea este
mai dreapt

a dec

at mine,
h
c

aci
nu i-am dat-o fiului meu Selah.
i
Si n-a mai avut rela tii intime cu
ea dup

a aceea.
j
27 C

and i-a venit vremea s

a
nasc

a, iat

a c

a

n p

antecele ei
erau gemeni. 28

Intimp ce n

a s-
tea, unul dintre ei si-a scos m

a-
na, moa sa i-a prins-o imediat
si i-a legat-o cu un fir stacojiu,
zic

and: Acesta a ie sit primul.
29 Dar el si-a tras m

ana

napoi
si imediat a ie sit fratele lui, ast-
fel c

a ea a zis: Ce vrei s

a ar

a ti
cu asta, cu ruptura1 pe care ai
f

acut-o? De aceea i s-a pus nu-
mele Pere t2.
k
30 Apoi a ie sit
fratele lui, la m

ana c

aruia era fi-
rul stacojiu, si i s-a pus numele
Zerah1.
l
39
Iosif a fost dus jos,

n
Egipt,
m
iar Potifar,
n
un
demnitar egiptean de la curtea
faraonului, seful g

arzii persona-
le, l-a cump

arat din m

ana ismae-
li tilor
o
care

l aduseser

a acolo.
2 Dar Iehova a fost cu Iosif si
de aceea el reu sea

n toate
p
si
a fost pus peste casa st

ap

anu-
lui s

au, egipteanul. 3 St

ap

a-
nul s

au a v

azut c

a Iehova era cu
Ge 38:291 Lit. ruptur

a de perineu. 292 Adi-
c

a Ruptur

a de perineu. 301 Adic

a Str

aluci-
re; R

as

arit.
el si c

a Iehova f

acea s

a reu seas-
c

a

n m

ana lui tot ce

nf

aptuia.
4 Iosif g

asea favoare

n ochii
lui si

i slujea ne

ncetat, astfel
c

a st

ap

anul s

au l-a numit pes-
te casa lui
a
si i-a dat pe m

an

a
tot ce avea. 5 Si, din momen-
tul

n care st

ap

anul l-a numit
peste casa lui si i-a dat

n gri-
j

a tot ce avea, Iehova a bine-
cuv

antat casa egipteanului da-
torit

a lui Iosif, iar binecuv

anta-
rea lui Iehova a venit peste tot
ce avea el,

n cas

a si pe c

amp.
b
6

In cele din urm

a, el a l

asat

n
m

ana lui Iosif tot ce avea
c
si nu
purta grija niciunuia dintre lu-
crurile lui,

n afar

a de p

ainea pe
care o m

anca. Pe l

ang

a aceasta,
Iosif s-a f

acut frumos la trup si
frumos la chip.
7 Dup

a aceste lucruri, so tia
st

ap

anului s

au a pus ochii
d
pe
Iosif si-i zicea: Culc

a-te cu mi-
ne!
e
8

Ins

a el refuza
f
si-i zi-
cea so tiei st

ap

anului s

au: Iat

a
c

a st

ap

anul meu nu poart

a grija
nici unui lucru pe care

l fac

n
casa lui si mi-a dat

n m

an

a tot
ce are.
g
9 Nu este nimeni mai
mare ca mine

n casa aceasta si
el nu mi-a interzis nimic

n afa-
r

a de tine, pentru c

a e sti so tia
lui.
h
Cum a s putea s

a fac un r

au
at

at de mare si s

a p

ac

atuiesc

m-
potriva lui Dumnezeu?
i
10 Si, cu toate c

a ea

i vorbea
lui Iosif zi de zi, el n-a ascultat
de ea, ca s

a se culce cu ea sau s

a
stea cu ea.
j
11 Dar

ntr-o zi, la
fel ca-n alte zile, el a intrat

n
cas

a pentru a- si face munca si
niciunul dintre oamenii casei
nu era acolo.
k
12 Atunci ea l-a
apucat de ve sm

ant,
l
zic

and: Cul-
c

a-te cu mine!
m

Ins

a el si-a l

asat
ve sm

antul

n m

ana ei, a luat-o la
fug

a si a ie sit afar

a.
n
13 C

and
a v

azut c

a

si l

asase ve sm

antul

n m

ana ei si fugise afar

a,
CAP. 38
a Ge 34:31
Nu5:12
b Ge 19:36
2Sa 11:5
c Le 21:9
De 24:16
d Ge 38:16
Pr 18:17
1Co 4:5
e Ge 31:32
Ge 37:32
Le 19:15
f Ge 38:18
g Ro 2:1
h 1Sa 24:17
Iov33:27
Pr 11:6
i Ge 38:11
De 25:5
Rut 3:12
j Iov34:32
k Ge 46:12
Rut 4:12
1Cr 2:4
Lu3:33
l 1Cr 9:6
Mt 1:3

CAP. 39
m Ps 105:17
Fa 7:9
n Ge 37:36
o Ge 17:20
Ge 37:25
p Ps 1:3
Ro 8:31
Ev13:6

Col. aII-a
a Pr 14:35
Lu12:44
1Co 4:2
b Ge 30:27
De 28:3
2Sa 6:11
c Lu16:10
Lu19:17
d Mt 5:28
2Pe 2:14
e Le 20:10
Pr 2:16
1Co 6:9
f Pr 1:10
Pr 5:20
Pr 22:6
g Lu16:12
1Co 4:2
h Pr 6:29
Mr 10:8
i Ge 2:24
Ge 20:6
Ps 51:4
Ga 5:19
Ev13:4
j Pr 5:3
Pr 22:14
k Iov24:15
Ier 23:24
l Ec 7:26
Iac 1:14
m 2Sa 13:11
n Pr 6:32
1Co 6:18
2Ti 2:22
GENEZA 38:2439:13 Tamar are gemeni. So tia lui Potifar 60
14 ea a

nceput s

a- si strige oa-
menii casei si s

a le zic

a: Ui-
ta ti-v

a, ne-a adus un b

arbat, un
evreu, ca s

a ne fac

a de batjocu-
r

a! El a venit la mine ca s

a se
culce cu mine, dar eu am

nce-
put s

a strig c

at m

a tinea gura.
a
15 Si, c

and a auzit c

a am ridi-
cat glasul si am

nceput s

a strig,
si-a l

asat ve sm

antul l

ang

a mine,
a luat-o la fug

a si a ie sit afar

a.
16 Dup

a aceea, a pus ve sm

an-
tul lui l

ang

a ea si l-a tinut aco-
lo p

an

a c

and st

ap

anul lui s-a

n-
tors acas

a.
b
17 Atunci i-a spus aceste cu-
vinte: Slujitorul evreu pe care
l-ai adus la noi a venit la mine
ca s

a m

a fac

a de batjocur

a.
18 Dar, c

and am ridicat glasul
si am

nceput s

a strig, si-a l

asat
ve sm

antul l

ang

a mine si a fu-
git afar

a.
c
19 C

and st

ap

anul
lui a auzit cuvintele so tiei sale,
care i-a zis: Slujitorul t

au mi-a
f

acut asta si asta, s-a aprins de
m

anie.
d
20 Atunci st

ap

anul lui
Iosif l-a luat si l-a aruncat

n

n-
chisoarea

n care erau p

azi ti

n-
temni ta tii regelui si el a r

amas
acolo,

n

nchisoare.
e
21

Ins

a Iehova a fost

n con-
tinuare cu Iosif si i-a ar

atat bu-
n

atate iubitoare, f

ac

andu-l s

a g

a-
seasc

a favoare

n ochii coman-
dantului

nchisorii.
f
22 Astfel,
comandantul

nchisorii i-a dat

n
m

ana lui Iosif pe to ti

ntemni ta-
tii din

nchisoarea aceea si ei f

a-
ceau totul a sa cumporuncea el.
g
23 Comandantul

nchisorii nu
se mai ocupa de absolut nimic
din ce era

n m

ana lui, pentru c

a
Iehova era cu Iosif si Iehova f

a-
cea s

a reu seasc

atot ce

nf

aptuia
el.
h
40
Dup

a aceste lucruri, s-a

nt

amplat c

a paharnicul
i
regelui Egiptului si brutarul au
p

ac

atuit

mpotriva domnului lor,
regele Egiptului.
a
2 Si farao-
nul s-a m

aniat pe cei doi slujitori
ai s

ai:
b
pe seful paharnicilor si
pe seful brutarilor.
c
3 De ace-
ea, i-a aruncat

n temni ta din
casa sefului g

arzii personale,
d

n

nchisoarea
e
unde era

nchis Io-
sif. 4 Atunci seful g

arzii per-
sonale i-a poruncit lui Iosif s

a
stea pe l

ang

a ei, ca s

a-i serveas-
c

a.
f
Si ei au r

amas

n temni t

a
mai multe zile.
5 Odat

a,

n aceea si noapte,
am

andoi au avut un vis, fiecare
visul lui
g
paharnicul si bruta-
rul regelui Egiptului, care erau

n

nchisoare
h
si fiecare vis
avea interpretarea lui.
i
6 Di-
minea t

a, c

and Iosif a intrat la ei
si i-av

azut, iat

a c

a erau ab

atu ti.
j
7 Atunci i-a

ntrebat pe sluji-
torii faraonului care erau cu el

n temni ta casei st

ap

anului s

au:
De ce sunt fe tele voastre triste
azi?
k
8 Ei i-au r

aspuns: Am
avut un vis si nu este nimeni
care s

a-l interpreteze.

Ins

a Io-
sif le-a zis: Oare nu lui Dum-
nezeu

i apar tin interpret

arile?
l
Povesti ti-mi-l, v

a rog.
9 Seful paharnicilor i-a po-
vestit lui Iosif visul lui si i-a zis:
Iat

a c

a

n visul meu aveam

n fa t

a o vi t

a-de-vie. 10 Pe vi-
ta-de-vie erau trei ml

adi te si se
p

area c

a ea

nmugure ste.
m
I-au
dat florile, iar boabele din cior-
chinii ei s-au copt. 11 Si paha-
rul faraonului era

n m

ana mea.
Atunci am luat strugurii si
i-am stors

n paharul faraonu-
lui.
n
Apoi am pus paharul

n m

a-
na faraonului.
o
12 Atunci Io-
sif i-a zis: Iat

a interpretarea:
p
Cele trei ml

adi te sunt trei zile.
13 Peste trei zile faraonul

ti
va

n

al ta capul, d

andu- ti

na-
poi func tia,
q
si vei pune paha-
rul

n m

ana faraonului, potrivit
obiceiului de alt

adat

a, c

and erai
CAP. 39
a Ps 35:20
Pr 6:19
Pr 12:17
b Ps 37:12
c Ex20:16
Pr 12:22
Pr 19:5
d De 19:15
Pr 6:34
Pr 29:12
e Ps 105:18
1Pe 2:20
1Pe 3:14
f Ge 40:3
Ps 105:19
Pr 16:7
Da 1:9
Fa 7:9
g Ge 39:6
h Ge 49:22
Ps 1:3
Fa 7:10

CAP. 40
i Ge 40:11
Ge 41:9

Col. aII-a
a Fa 7:10
b Ge 41:10
Pr 16:14
Pr 19:12
c Ge 40:20
d Ge 37:36
e Ge 39:20
Ps 105:18
f Ge 39:22
g Ge 41:11
Iov33:15
h Ge 41:10
i Ge 41:12
j Pr 15:13
Da 1:10
k Lu24:17
l Ge 41:16
Ps 25:14
Da 2:28
Da 2:45
m Nu13:23
n Pr 3:10
o Ge 40:21
p Ge 41:12
Da 2:30
q Ge 40:21
Ge 41:13
Ier 52:31
61 Iosif acuzat si

nchis. Explicarea viselor GENEZA 39:1440:13
paharnicul lui.
a
14 Dar adu- ti
aminte de mine c

and

ti va mer-
ge bine
b
si arat

a, te rog, bun

ata-
te iubitoare fa t

a de mine, vor-
be ste-i despre mine faraonului
c
si scoate-m

a din casa aceasta.
15 C

aci am fost r

apit din tara
evreilor
d
si nici aici n-am f

acut
nimic ca s

a fiu aruncat

n groa-
pa

nchisorii.
e
16 C

and seful brutarilor a v

a-
zut c

a Iosif d

aduse o interpreta-
re bun

a, i-a zis: Si eu,

n visul
meu, aveam pe cap trei co suri cu
p

aine alb

a. 17

In co sul de sus
erau tot felul de alimente pen-
tru faraon,
f
f

acute de brutar, iar
ni ste p

as

ari
g
m

ancau din co sul


de pe capul meu. 18 Atunci Io-
sif a r

aspuns si a zis: Iat

a inter-
pretarea:
h
Cele trei co suri sunt
trei zile. 19 Peste trei zile fa-
raonul

ti va

n

al ta capul, at

ar-
n

andu-te pe un st

alp,
i
iar carnea
ti-o vor m

anca p

as

arile.
j
20 A treia zi era ziua de na s-
tere a faraonului.
k
El a dat un
osp

a t pentru to ti slujitorii lui si
a

n

al tat capul sefului paharni-
cilor si capul sefului brutari-
lor

n mijlocul slujitorilor s

ai.
l
21 Sefului paharnicilor i-a dat

napoi func tia de paharnic


m
si
acesta a pus mai departe paha-
rul

n m

ana faraonului. 22

In-
s

a pe seful brutarilor l-a at

arnat
pe un st

alp,
n
a sa cum le spuse-
se Iosif c

and d

aduse interpreta-
rea.
o
23 Dar seful paharnici-
lor nu si-a mai adus aminte de
Iosif, ci l-a uitat.
p
41
Dup

a doi ani

ntregi, fara-
onul a avut un vis:
q
iat

a
c

a st

atea l

ang

a Nil. 2 Si din
Nil au ie sit sapte vaci frumoa-
se si grase si au

nceput s

a
pasc

a printre trestiile Nilului.
r
3 Dup

a ele au ie sit din Nil alte
sapte vaci, ur

ate si slabe,
s
si s-au
oprit l

ang

a celelalte vaci, pe ma-
lul Nilului. 4 Si vacile ur

ate si
slabe le-au m

ancat pe cele sapte
vaci frumoase si grase.
a
Atunci
faraonul s-a trezit.
b
5 Dar a adormit din nou si a
visat a doua oar

a. Si iat

a c

a sap-
te spice grase si bune cre steau
pe un singur pai.
c
6 Dup

a ele
au crescut sapte spice sub tiri si
arse de v

antul de est.
d
7 Si
spicele sub tiri le-au

nghi tit pe
cele sapte spice grase si pline.
e
Atunci faraonul s-a trezit si iat

a
c

a fusese un vis.
8 Diminea t

a, spiritul

i era
tulburat.
f
A trimis s

a fie che-
ma ti to ti preo tii care practicau
magia
g
si to ti

n telep tii
h
Egiptu-
lui, iar faraonul le-a povestit vi-
sele sale.
i
Dar n-a fost nimeni
care s

a i le interpreteze farao-
nului.
9 Atunci seful paharnicilor
i-a vorbit faraonului,
j
zic

and:
Ast

azi trebuie s

a vorbesc de-
spre p

acatele mele.
k
10 Fara-
onul s-a m

aniat pe slujitorii s

ai
l
si m-a aruncat

n temni ta din
casa sefului g

arzii persona-
le,
m
at

at pe mine, c

at si pe seful
brutarilor. 11 Apoi am avut
am

andoi un vis, si eu, si el,

n aceea si noapte. Visul fieca-
ruia a avut interpretarea lui.
n
12 Si era acolo cu noi un t

an

ar,
un evreu,
o
slujitor al sefului
g

arzii personale.
p
C

and i-am po-
vestit visurile,
q
el ne-a dat inter-
pretarea lor. I-a dat fiec

aruia in-
terpretarea potrivit visului s

au.
13 Si a sa cum ne-a interpretat,
a sa a fost. Eu am fost pus

napoi

n func tia mea,


r
iar seful bruta-
rilor a fost at

arnat pe un st

alp.
s
14 Faraonul a trimis dup

a Io-
sif,
t
ca s

a fie adus repede din
groapa

nchisorii.
u
El s-a ras,
v
si-a schimbat hainele
w
si a intrat
la faraon. 15 Atunci faraonul
CAP. 40
a Ne 2:1
b 1Sa 25:31
Lu23:42
c 2Sa 9:1
d Ge 14:13
Ge 37:28
Ge 41:12
Ex21:16
Fa 7:9
e Ge 39:8
Ps 105:19
Ps 119:86
Da 6:22
Ioa 15:25
Ev12:11
1Pe 3:17
f Ge 49:20
1Cr 12:40
g Ge 15:11
h Ge 41:12
i Ge 41:13
De 21:22
Ios 8:29
Ios 10:26
j 1Sa 17:44
2Sa 21:10
Ier 16:4
Eze 39:4
Re 19:17
k Ec 7:1
Mr 6:21
l Pr 16:14
m Ne 2:1
n Ge 41:13
Es 7:10
o Ge 40:8
Da 2:30
p Ge 40:14
Iov19:14

CAP. 41
q Ge 20:3
Ge 40:5
Iov33:15
Da 2:1
r Ge 1:30
Ge 41:18
s Ge 41:19

Col. aII-a
a Ge 41:20
b Ge 41:21
1Re 3:15
c Ge 41:22
d Ge 41:23
2Re 19:26
Eze 17:10
Os 13:15
e Ge 41:24
f Da 2:1
g Ex7:11
h Is 19:11
Da 2:2
1Co 3:20
i Da 4:7
j Ge 40:21
k Pr 28:13
l Ge 40:2
m Ge 37:36
Ge 40:3
n Ge 40:5
o Ge 39:17
p Ge 39:1
q Ge 40:8
r Ge 40:21
s Ge 40:22
t 1Sa 2:8
Ps 105:20
u Ge 40:15
Da 2:25
v Ier 9:26
w Ier 52:33
GENEZA 40:1441:15 Ziua de na stere si visele faraonului 62
i-a zis lui Iosif: Am avut un vis,
dar nu este nimeni care s

a-l in-
terpreteze.

Ins

a am auzit spu-
n

andu-se despre tine c

a, dac

a
auzi un vis, po ti s

a-i dai interpre-
tarea.
a
16 Iosif i-a r

aspuns fa-
raonului: Nu este meritul meu!
Dumnezeu

i va vesti bun

astare
faraonului.
b
17 Si faraonul i-a spus lui Io-
sif:

Invisul meu st

ateampe ma-
lul Nilului. 18 Si din Nil au ie-
sit sapte vaci grase si frumoa-
se si au

nceput s

a pasc

a printre
trestiile Nilului.
c
19 Dup

a ele
au ie sit alte sapte vaci, usc

a tive,
foarte ur

ate si slabe.
d
N-am mai
v

azut altele at

at de ur

ate ca ele

n toat

a tara Egiptului. 20 Si
vacile slabe si ur

ate le-au m

an-
cat pe primele sapte vaci, cele
grase.
e
21 Acestea au intrat

n
p

antecele lor si totu si nu se cu-
no stea c

a intraser

a

n p

antece-
le lor, ci erau la fel de ur

ate ca
la

nceput.
f
Atunci m-am trezit.
22 Dup

a aceea am v

azut

n
visul meu cum pe un singur pai
cre steau sapte spice pline si bu-
ne.
g
23 Dup

a ele au crescut
sapte spice seci, sub tiri, arse de
v

antul de est.
h
24 Si spicele
sub tiri le-au

nghi tit pe cele sap-
te spice bune.
i
Le-am spus toate
acestea preo tilor care practic

a
magia,
j
dar n-a fost nimeni care
s

a mi le explice.
k
25 Atunci Iosif i-a zis fara-
onului: Visul faraonului este
unul si acela si. Adev

aratul Dum-
nezeu i-a spus faraonului ce va
face.
l
26 Cele sapte vaci bune
sunt sapte ani. Tot a sa, cele sap-
te spice bune sunt sapte ani. Vi-
sul este unul si acela si. 27 Ce-
le sapte vaci slabe si ur

ate care
au ie sit dup

a ele sunt sapte ani,
iar cele sapte spice goale, arse
de v

antul de est,
m
sunt sapte ani
de foamete.
n
28 Despre acesta
i-amvorbit faraonului: Adev

ara-
tul Dumnezeu i-a ar

atat farao-
nului ce va face.
a
29 Iat

a c

a vin sapte ani de
mare bel sug

n toat

a tara Egip-
tului. 30 Dar dup

a ei vor ve-
ni sapte ani de foamete si tot
bel sugul din tara Egiptului va fi
uitat, iar foameteava sec

atui ta-
ra.
b
31 Si bel sugul care era al-
t

adat

a

n tar

a nu se va mai cu-
noa ste din cauza foametei care
va urma, c

aci va fi cumplit

a.
32 Si dac

a visul i-a fost dat de
dou

a ori faraonului,

nseamn

a
c

a adev

aratul Dumnezeu a ho-
t

ar

at lucrul acesta
c
si c

a adev

a-
ratul Dumnezeu se gr

abe ste s

a-l

mplineasc

a.
d
33 Acum dar, faraonul s

a ca-
ute un om prev

az

ator si

n telept
si s

a-l pun

a peste tara Egiptu-
lui.
e
34 Faraonul s

a treac

a la
fapte, s

a numeasc

a supraveghe-
tori peste tar

a
f
si,

n cei sap-
te ani de bel sug, s

a ia o cinci-
me din recolta t

arii Egiptului.
g
35 Ei s

a adune toate alimente-
le din urm

atorii ani buni si, sub
m

ana faraonului, s

a str

ang

a

n
ora se ca hran

a gr

amezi de cere-
ale
h
si s

a le p

azeasc

a. 36 Ali-
mentele vor servi drept rezerv

a
pentru tar

a

n cei sapte ani de
foamete care se vor abate peste
tara Egiptului,
i
pentru ca tara
s

a nu piar

a din cauza foametei.
j
37 Lucrul acesta a p

arut bun

n ochii faraonului si ai tuturor


slujitorilor s

ai.
k
38 De aceea,
faraonul le-a zis slujitorilor
s

ai: Mai poate fi g

asit un om
ca acesta,

n care s

a fie spiri-
tul lui Dumnezeu?
l
39 Si fa-
raonul i-a spus lui Iosif: Fiind-
c

a Dumnezeu te-a f

acut s

a cu-
no sti toate acestea,
m
nu este
nimeni at

at de prev

az

ator si
de

n telept ca tine.
n
40 Tu vei
fi peste casa mea
o
si tot poporul
CAP. 41
a Ps 25:14
Da 5:12
Fa 7:10
b Ge 40:8
Da 2:23
Da 2:28
c Ge 41:2
d Ge 41:3
e Ge 41:4
f Le 26:26
Is 9:20
g Ge 41:5
h Ge 41:6
Ps 129:6
i Ge 41:7
j Ge 41:8
Ex7:11
Da 2:2
k Da 2:27
Da 4:7
l Ps 98:2
Is 41:22
Da 2:28
Am3:7
m Ex14:21
n Ge 12:10
2Re 8:1

Col. aII-a
a Da 2:28
b Is 24:4
Mt 24:7
Fa 7:11
Fa 11:28
c De 19:15
Iov33:14
Mt 18:16
d 2Te 3:1
e De 1:13
1Co 4:2
f 1Re 11:28
g Ge 41:47
Ge 47:26
h Ge 41:48
Pr 8:21
Fa 7:12
i Ge 47:13
j Ge 45:11
Ge 47:19
k Da 1:20
l Nu27:18
Iov32:8
Is 61:1
Da 4:8
m Ps 32:8
Pr 14:35
1Co 1:27
n Pr 2:6
1Co 2:6
o Ge 39:6
Ps 105:21
Fa 7:10
63 Faraonul poveste ste visele, Iosif le explic

a GENEZA 41:1640
meu te va asculta

ntru totul.
a
Numai

n ce prive ste tronul voi
fi mai mare dec

at tine.
b
41 Si
faraonul i-a mai spus lui Iosif:
Iat

a c

a te pun peste toat

a tara
Egiptului.
c
42 Apoi faraonul
si-a scos inelul cu sigiliu
d
de la
m

an

a si l-a pus la m

ana lui Io-
sif, l-a

mbr

acat cu ve sminte de
in fin si i-a pus la g

at un colier
de aur.
e
43 A pus s

a fie plim-
bat

n al doilea car de onoare al
s

au
f
si s

a se strige

naintea lui:
Avrec!1, pun

andu-l astfel pes-
te toat

a tara Egiptului.
44 Faraonul i-a mai spus lui
Iosif: Eu sunt faraon,

ns

a f

a-
r

a permisiunea ta niciun om nu
va putea ridica m

ana sau pi-
ciorul

n toat

a tara Egiptului.
g
45 Dup

a aceea, faraonul i-a pus
lui Iosif numele Tafnat-Paneah
si i-a dat-o de so tie pe Asenat,
h
fiica lui Potifera, preotul din On.
i
Si Iosif a str

ab

atut tara Egip-
tului.
j
46 Iosif avea treizeci de
ani
k
c

and s-a

nf

a ti sat

naintea
faraonului, regele Egiptului.
Apoi Iosif a ie sit dinaintea fa-
raonului si a str

ab

atut toat

a ta-
ra Egiptului. 47

In timpul ce-
lor sapte ani de bel sug, p

am

an-
tul a rodit din plin1.
l
48 El a
adunat toate alimentele din cei
sapte ani care au venit peste
tara Egiptului si a pus alimente-
le

n ora se.
m
Hrana de pe ogorul
din jurul unui ora s o punea

n
mijlocul acestuia.
n
49 Si Iosif
a str

ans foarte multe gr

amezi
de cereale,
o
ca nisipul m

arii, ast-
fel c

a,

n cele din urm

a, au

n-
cetat s

a le mai numere, fiindc

a
erau f

ar

a num

ar.
p
50

Inainte s

a vin

a anul de
foamete, lui Iosif i s-au n

ascut
Ge 41:431 Sensul exact al acestei expresii trans-
literate din egiptean

a

n ebraic

a nu se cunoa ste.
471 Lit. m

aini pline.
doi fii;
a
i-a n

ascut Asenat, fii-
ca lui Potifera, preotul din On.
51 Iosif i-a pus

nt

aiului n

ascut
numele Manase1,
b
c

aci, a spus
el, Dumnezeu m-a f

acut s

a uit
tot necazul meu si toat

a casa ta-
t

alui meu.
c
52 Iar celui de-al
doilea i-a pus numele Efraim1,
d
c

aci, a spus el, Dumnezeu m-a
f

acut roditor

n tara necazului
meu.
e
53 P

an

a la urm

a, cei sapte
ani de bel sug, care fuseser

a

n ta-
ra Egiptului, s-au sf

ar sit
f
54 si
au

nceput cei sapte ani de foa-
mete, a sa cum spusese Iosif.
g
Foametea se ab

atuse peste toa-
te t

arile, dar

n toat

a tara Egip-
tului se g

asea p

aine.
h
55

In
cele din urm

a, toat

a tara Egip-
tului a fl

am

anzit, iar poporul a

nceput s

a strige c

atre fara-
on dup

a p

aine.
i
Atunci farao-
nul le-a spus tuturor egipteni-
lor: Duce ti-v

a la Iosif si face ti
ce v

a va spune el.
j
56 Foame-
tea s-a

ntins pe toat

a fa ta p

a-
m

antului.
k
Atunci Iosif a des-
chis toate gr

anarele din mijlo-
cul lor si le-a v

andut alimente
egiptenilor,
l
c

aci foametea ap

a-
sa greu asupra t

arii Egiptului.
57 Si

n Egipt au venit oameni
de pe tot p

am

antul ca s

a cumpe-
re alimente de la Iosif, c

aci foa-
metea ap

asa greu asupra

ntre-
gului p

am

ant.
m
42
Si Iacob a v

azut c

a

n
Egipt erau cereale.
n
Atunci
Iacob le-a zis fiilor s

ai: De ce
sta ti si v

a uita ti unul la altul?
2 Si a ad

augat: Iat

a, am auzit
c

a

n Egipt sunt cereale.
o
Cobo-
r

a ti acolo si cump

ara ti-ne ali-
mente, ca s

a r

am

anem

n via-
t

a si s

a nu murim. 3 Atunci
zece fra ti
p
ai lui Iosif au cobo-
Ge 41:511 Adic

a Cel ce face s

a ui ti. 521 Adic

a
De dou

a ori roditor.
CAP. 41
a Ge 49:10
b Es 10:3
Da 6:3
c Da 5:7
d Es 8:10
Da 6:17
e Es 8:2
Ps 75:7
Da 5:29
f 1Re 1:38
Es 6:11
g Ge 44:18
Ge 45:8
Fa 7:10
h Ge 46:20
i Ier 43:13
Eze 30:17
j Ps 105:21
k Nu4:3
2Sa 5:4
Lu3:23
l Ge 26:12
Ps 65:9
m Ex1:11
n 1Re 9:19
2Cr 32:28
o Ps 107:37
p De 28:11
Mal 3:10

Col. aII-a
a Ge 48:5
b Ge 50:23
Nu1:35
Re 7:6
c Ps 30:11
Is 65:16
Re 21:4
d Ge 48:17
Nu1:33
De 33:17
Ios 14:4
e Ps 105:18
Ps 107:41
Am6:6
Fa 7:10
f Ge 41:26
g Ge 41:30
Fa 7:11
h Ge 45:11
Ge 47:17
i Ge 47:13
Pln5:10
j Ps 105:21
Ps 146:7
k Ge 43:1
Lu4:25
l Ge 41:48
Ge 47:16
Pr 11:26
m Ge 47:4
Ps 33:19

CAP. 42
n Ge 41:48
o Fa 7:12
p 1Cr 2:1
GENEZA 41:4142:3 Iosif numit peste Egipt. Foametea 64
r

at

n Egipt s

a cumpere cereale.
4

Ins

a Iacob nu l-a trimis pe Be-
niamin,
a
fratele lui Iosif, cu cei-
lal ti fra ti ai lui, c

aci a zis: Nu
cumva s

a i se

nt

ample vreo ne-
norocire si s

a moar

a.
b
5 Astfel, fiii lui Israel s-au
dus

mpreun

a cu al tii s

a cumpe-
re de m

ancare, c

aci

n tara Ca-
naanului era foamete.
c
6 Si Io-
sif era la putere

n tar

a.
d
El le
vindea cereale tuturor oameni-
lor de pe p

am

ant.
e
De aceea, fra-
tii lui Iosif au venit si s-au ple-
cat

naintea lui, cu fe tele p

an

a
la p

am

ant.
f
7 C

and si-a v

azut
fra tii, Iosif i-a recunoscut ime-
diat, dar

naintea lor s-a pref

a-
cut c

a este str

ain.
g
Si le-a vorbit
cu asprime si le-a zis: De unde
veni ti?, iar ei au r

aspuns: Din
tara Canaanului, ca s

a cump

a-
r

am alimente.
h
8 Astfel, Iosif si-a recunoscut
fra tii,

ns

a ei nu l-au recunos-
cut. 9 Imediat, Iosif si-a amin-
tit visele pe care le avusese cu
privire la ei
i
si le-a zis: Sunte ti
spioni! A ti venit s

a vede ti locu-
rile lipsite de ap

arare ale t

arii!
j
10 Ei i-au spus: Nu, domnul
meu,
k
ci slujitorii t

ai
l
au venit
s

a cumpere alimente. 11 Sun-
tem to ti fiii aceluia si om. Sun-
tem oameni cinsti ti. Slujitorii
t

ai nu sunt spioni.
m
12 Dar el
le-a zis: Ba da! C

aci a ti venit s

a
vede ti locurile lipsite de ap

ara-
re ale t

arii!
n
13 Atunci ei au
spus: Slujitorii t

ai sunt doispre-
zece fra ti.
o
Suntem fiii aceluia si
om,
p
din tara Canaanului. Si iat

a
c

a cel mai mic este ast

azi cu ta-
t

al nostru,
q
iar cel

alalt nu mai
este.
r
14 Dar Iosif le-a spus: Este
a sa cum v-am zis: Sunte ti spi-
oni! 15 Iat

a cum ve ti fi pu si
la

ncercare: Viu este faraonul
c

a nu ve ti pleca de aici p

an

a nu
va veni aici fratele vostru cel
mai mic.
a
16 Trimite ti-l pe unul
dintre voi s

a-l aduc

a pe frate-
le vostru, iar voi ve ti sta lega ti,
ca s

a pun la

ncercare cuvintele
voastre, s

a v

ad dac

a sunt adev

a-
rate.
b
Dac

a nu, viu este faraonul
c

a sunte ti spioni! 17 Dup

a
aceea i-a pus

mpreun

a sub paz

a
trei zile.
18 A treia zi, Iosif le-a zis:
Face ti a sa si ve ti r

am

ane

n
via t

a. Eu m

a tem
c
de adev

ara-
tul Dumnezeu. 19 Dac

a sun-
te ti cinsti ti, unul dintre fra tii
vo stri s

a r

am

an

a legat

n casa
de paz

a,
d
iar restul duce ti-v

a si
lua ti cereale, din cauza foame-
tei din casele voastre.
e
20 Apoi
s

a-l aduce ti la mine pe fratele
vostru cel mai mic, pentru ca
vorbele voastre s

a se dovedeas-
c

a demne de

ncredere, si nu
ve ti muri.
f
Si a sa au f

acut.
21 Ei si-au zis atunci unul al-
tuia: F

ar

a

ndoial

a, suntem vi-
nova ti fa t

a de fratele nostru,
g
c

aci am v

azut necazul sufletu-
lui s

au, c

and ne implora s

a-i ar

a-
t

am

ndurare, dar nu l-am as-
cultat. De aceea a venit necazul
acesta peste noi.
h
22 Atunci
Ruben le-a zis: Nu v-am spus eu:
S

a nu p

ac

atui ti

mpotriva co-
pilului? Dar voi n-a ti ascultat.
i
Acum iat

a c

a ni se cere socotea-
l

a pentru s

angele lui.
j
23

In-
s

a ei nu stiau c

a Iosif

i

n te-
legea, fiindc

a

ntre ei era un
interpret. 24 Atunci el s-a

nde-
p

artat de ei si a pl

ans.
k
Apoi s-a

ntors la ei si le-a vorbit, l-a luat


pe Simeon
l
dintre ei si l-a legat

naintea ochilor lor.


m
25 Si Io-
sif a dat porunc

a s

a li se um-
ple sacii cu cereale, s

a i se pun

a
fiec

aruia banii

napoi,

n sacul
lui,
n
si s

a li se dea hran

a pentru
drum.
o
Si a sa li s-a f

acut.
CAP. 42
a Ge 35:18
Ge 42:38
Ge 44:20
b Ge 43:14
c Ge 41:57
Fa 7:11
d Ge 41:44
Ge 45:8
Ps 105:21
Fa 7:10
e Ge 47:14
f Ge 37:7
Ge 37:9
g Ge 42:23
Ps 81:5
h Ge 37:1
Fa 7:12
i Ge 37:7
Ge 37:9
Nu12:6
j Ge 47:13
k Ro 13:7
l Ge 37:8
m Ge 42:31
n Ge 41:30
o 1Cr 2:1
p Ex1:1
q Ge 35:18
Ge 42:38
Ge 43:7
r Ge 37:27
Ge 37:35
Ge 44:20
Ge 45:26
Fa 7:9

Col. aII-a
a Ge 42:34
Ge 43:29
b Ps 7:9
c Ge 20:11
Le 25:43
Ne 5:15
Pr 8:13
2Co 7:1
d Ge 42:24
e Ge 43:2
Ge 45:23
f Ge 43:5
Ge 44:23
g Ge 37:18
Ge 37:28
Ge 50:17
Fa 7:9
h Nu32:23
Pr 21:13
Mt 7:2
1Ti 5:24
i Ge 37:21
Ro 2:15
j Ge 9:5
Ps 9:12
Re 6:10
k Ge 43:30
l Ge 42:19
Ge 49:5
m Ge 43:23
Iov36:8
n Ge 44:1
o Ge 45:21
1Pe 3:9
65 Iosif se

nt

alne ste cu fra tii s

ai. Simeon legat GENEZA 42:425
26 Ei si-au

nc

arcat cerealele
pe m

agari si au plecat de acolo.
27 La locul de popas, c

and unul
dintre ei si-a deschis sacul ca s

a
dea nutre t m

agarului s

au,
a
a v

a-
zut banii: iat

a c

a erau la gura sa-
cului.
b
28 Atunci le-a zis fra ti-
lor s

ai: Banii mi-au fost da ti

na-
poi! Iat

a-i

n sacul meu! Atunci
li s-a

ngrozit inima si, tremu-
r

and,
c
si-au spus unul altuia: Ce
ne-a f

acut Dumnezeu?
d
29

In cele din urm

a au ajuns
la Iacob, tat

al lor,

n tara Canaa-
nului, si i-au povestit tot ce li se

nt

amplase, zic

and: 30 Omul
care este domnul t

arii ne-a vor-
bit cu asprime,
e
fiindc

a a cre-
zut c

a spion

am tara.
f
31 Dar
noi i-am spus: Suntem oameni
cinsti ti.
g
Nu suntem spioni.
32 Suntem doisprezece fra ti,
h
fiii tat

alui nostru.
i
Unul nu mai
este,
j
iar cel mai mic este ast

azi
cu tat

al nostru

n tara Canaanu-
lui.
k
33

Ins

a omul care este
domnul t

arii ne-a zis:
l
Iat

a cum
voi sti c

a sunte ti cinsti ti:
m
unul
dintre fra tii vo stri s

a r

am

an

a
cu mine,
n
iar voi lua ti ceva din
cauza foametei din casele voas-
tre si duce ti-v

a.
o
34 Si aduce-
ti-mi-l pe fratele vostru cel mai
mic, ca s

a stiu c

a nu sunte ti
spioni, ci oameni cinsti ti. Eu vi-l
voi da

napoi pe fratele vostru si
ve ti putea face nego t

n tar

a.
p
35 C

and si-au golit sacii, ia-
t

a c

a fiecare avea

n sac leg

a-
tura lui cu bani. Si ei, si tat

al
lor au v

azut leg

aturile cu bani si
li s-a f

acut fric

a. 36 Atunci Ia-
cob, tat

al lor, le-a zis: Pe mine
m-a ti l

asat f

ar

a copii!
q
Iosif nu
mai este, Simeon nu mai este,
r
iar pe Beniamin o s

a mi-l lua ti!
Peste mine au venit toate aces-
tea! 37

Ins

a Ruben i-a spus
tat

alui s

au: S

a-i omori pe cei
doi fii ai mei dac

a nu ti-l aduc

napoi!
a
D

a-l

n grija mea si eu
ti-l voi aduce

napoi!
b
38 Dar
el a zis: Fiul meu nu va cobo-
r

cu voi, fiindc

a fratele lui este
mort si el a r

amas singur.
c
Dac

a
i s-ar

nt

ampla vreo nenorocire
pe drumul pe care ve ti merge
si ar muri, atunci plin de dure-
re mi-a ti cobor

p

arul c

arunt

n
Seol.
d
43
Si

n tar

a era mare foa-
mete.
e
2 C

and au termi-
nat de m

ancat cerealele pe care
le aduseser

a din Egipt,
f
tat

al lor
le-a zis:

Intoarce ti-v

a si cump

a-
ra ti-ne alimente.
g
3 Atunci Iu-
da i-a spus:
h
Omul acela ne-a
avertizat cu t

arie, zic

and: S

a
nu-mi mai vede ti fa ta dac

a fra-
tele vostru nu este cu voi!
i
4 Dac

a-l trimi ti pe fratele nos-
tru cu noi,
j
suntem gata s

a cobo-
r

am si s

a- ti cump

ar

am alimen-
te. 5 Dar, dac

a nu-l trimi ti,
nu vom cobor

, c

aci omul acela
ne-a spus: S

a nu-mi mai vede ti
fa ta dac

a fratele vostru nu este
cu voi!
k
6 Si Israel a strigat:
l
De ce mi-a ti f

acut r

au spun

an-
du-i omului aceluia c

a mai ave ti
un frate? 7 Ei au r

aspuns:
Omul acela ne-a

ntrebat direct
despre noi si rudele noastre,
zic

and: Mai tr

aie ste tat

al vos-
tru?
m
Mai ave ti vreun frate?,
iar noi i-am spus totul a sa cum
este.
n
De unde s

a fi stiut noi c

a
el o s

a spun

a: Aduce ti-l pe fra-
tele vostru?
o
8

In cele din urm

a, Iuda i-a
spus lui Israel, tat

al s

au: Tri-
mite b

aiatul cu mine,
p
ca s

a
ne ridic

am si s

a plec

am, ca s

a
r

am

anem

n via t

a si s

a nu mu-
rim,
q
nici noi, nici tu, nici copi-
la sii no stri.
r
9 M

a pun eu ga-
rant pentru el.
s
Din m

ana mea
s

a-l ceri

napoi.
t
Dac

a nu ti-l
voi aduce

napoi si nu-l voi pune
CAP. 42
a Ge 43:21
Pr 12:10
Ier 9:2
Ier 41:17
b Ge 43:21
c Le 26:36
Lu19:21
d Is 45:7
Am3:6
Ev10:30
e Ge 42:7
f Ios 2:1
Ju1:23
2Sa 10:3
g Ge 42:11
Pr 11:6
Pr 14:2
h Ge 42:13
i Fa 7:8
j Ge 37:28
Ge 37:35
k Ge 35:18
Ge 42:4
l Ge 45:9
m Pr 14:9
n Ge 42:19
o Ge 42:2
Pln4:9
p Ge 34:10
Ge 42:20
Iac 4:13
q Ge 43:14
r Ge 37:28
Ge 37:35
Ge 42:24

Col. aII-a
a Ge 37:22
Ge 46:9
b Ge 43:9
Ge 44:32
c Ge 37:33
Ge 44:20
d Ge 37:35
Nu16:30
1Re 2:6
Ps 49:14
Ps 89:48
Ec 9:10
Os 13:14
Fa 2:27
Re 20:13

CAP. 43
e Ge 41:30
Fa 7:11
f Ge 42:2
Fa 7:12
g De 2:6
h Ge 29:35
i Ge 42:15
j Ge 42:20
Ge 42:36
k Ge 42:15
Ge 44:26
l Ge 32:28
m Ge 43:27
n Ge 42:13
o Ge 42:16
p Ge 37:26
Ge 42:38
q Ge 42:2
Pln4:9
r Fa 7:14
s Ge 44:32
Ioa 15:13
t Ex21:23
1Re 20:39
Ro 5:7
GENEZA 42:2643:9 Iacob

ndurerat. Foametea continu

a 66

naintea ta, atunci am pac

atuit

mpotriva ta pentru totdeauna.


10 Si dac

a n-am fi z

abovit at

at,
p

an

a acumne-amfi dus si ne-am
fi

ntors deja de dou

a ori.
a
11 Israel, tat

al lor, le-a zis:
Atunci, dac

a a sa stau lucruri-
le,
b
face ti astfel: Lua ti

n sacii
vo stri ce este mai bun

n tar

a si
duce ti-i

n dar
c
omului aceluia:
pu tin balsam
d
si pu tin

a miere,
e
ladin si scoar t

a r

a sinoas

a,
f
fis-
tic si migdale.
g
12 S

a lua ti

n
m

an

a de dou

a ori mai mul ti bani
si s

a duce ti

napoi

n m

ana voas-
tr

a si banii care v-au fost pu si

napoi la gura sacilor.


h
Poate
c

a a fost o gre seal

a.
i
13 Lua ti-l
pe fratele vostru, ridica ti-v

a
si

ntoarce ti-v

a la omul acela.
14 Si Dumnezeul Atotputernic
s

av

a fac

a s

a g

asi ti mil

a

naintea
omului aceluia,
j
ca s

a vi-i elibe-
reze pe cel

alalt frate al vostru si
pe Beniamin.

Ins

a eu, dac

a va
trebui s

a r

am

an f

ar

a copii, voi
r

am

ane f

ar

a copii!
k
15 Atunci b

arba tii ace stia au
luat darul si au dus cu ei de
dou

a ori mai mul ti bani, pre-
cum si pe Beniamin. Si s-au ridi-
cat, au cobor

at

n Egipt si apoi
s-au

nf

a ti sat

naintea lui Iosif.
l
16 C

and l-a v

azut pe Beniamin
cu ei, Iosif i-a zis omului numit
peste casa lui: Du-i pe b

arba-
tii ace stia la casa mea,

njunghie
ni ste animale si f

a preg

atiri,
m
fi-
indc

a b

arba tii ace stia vor m

an-
ca la pr

anz cu mine. 17 Omul
a f

acut

ndat

a a sa cum spusese
Iosif
n
si i-a dus pe b

arba tii aceia
la casa lui Iosif. 18 Dar, pen-
tru c

a fuseser

a du si la casa lui
Iosif, li s-a f

acut fric

a
o
si au zis:
Ne-au adus aici din cauza bani-
lor care ne-au fost pu si la

nce-
put

n saci, ca s

a se arunce asu-
pra noastr

a, s

a ne atace si s

a ne
ia sclavi cu m

agari cu tot!
p
19 Astfel, s-au apropiat de
omul numit peste casa lui Iosif,
i-au vorbit la intrarea casei
20 si i-au zis: Iart

a-ne, domnul
meu! Noi am mai venit o dat

a
aici ca s

a cump

ar

am alimente.
a
21 Dar, c

and am ajuns la locul
de popas
b
si ne-am deschis sacii,
iat

a c

a banii fiec

aruia erau la
gura sacului s

au: banii no stri

n
greutate complet

a. Amdori deci
s

a-i

napoiem cu m

ana noastr

a.
c
22 Si amadus si al ti bani

n m

ai-
nile noastre ca s

a cump

ar

amali-
mente. Nu stim cine ne-a pus ba-
nii

n saci.
d
23 Atunci el a zis:
Sta ti lini sti ti, nu v

a fie fric

a!
e
Dumnezeul vostru si Dumne-
zeul tat

alui vostru v-a pus acea
comoar

a

n saci.
f
Banii vo stri au
ajuns mai

nt

ai la mine. Dup

a
aceea l-a adus pe Simeon afar

a,
la ei.
g
24 Apoi omul i-a dus pe b

ar-
ba tii ace stia

n casa lui Iosif, le-a
dat ap

a ca s

a- si spele picioare-
le
h
si a dat nutre t pentru m

a-
garii lor.
i
25 Si ei au preg

a-
tit darul,
j
a stept

and venirea lui
Iosif la pr

anz, c

aci auziser

a
c

a acolo aveau s

a m

an

ance p

ai-
ne.
k
26 C

and Iosif a intrat

n
cas

a, i-au adus

n cas

a darul pe
care-l aveau

n m

an

a si s-au ple-
cat p

an

a la p

am

ant

naintea lui.
l
27 El i-a

ntrebat de s

an

atate
si a zis:
m
Tat

al vostru, b

atr

a-
nul despre care a ti vorbit, este
bine? Mai tr

aie ste?
n
28 Ei au
r

aspuns: Slujitorul t

au, tat

al
nostru, este bine. Este

nc

a

n
via t

a. Apoi s-au plecat si s-au
prosternat.
o
29 C

and si-a ridicat ochii si
l-a v

azut pe fratele s

au Benia-
min, fiul mamei sale,
p
el a

ntre-
bat: Acesta este fratele vostru
cel mai mic, despre care mi-a ti
vorbit?
q
Si a ad

augat: Dumne-
zeu s

a- ti arate bun

avoin t

a,
r
fiul
CAP. 43
a 1Cr 5:2
b 2Re 7:4
Fa 21:14
c Ge 32:20
Pr 18:16
d Ex25:6
Es 2:12
Ier 8:22
Ier 46:11
Eze 27:17
e 1Sa 14:25
Pr 25:16
Mt 3:4
f Ge 37:25
g Nu17:8
h Ge 42:25
Ge 42:35
i Ro 13:8
2Co 8:21
Ev13:18
j Ne 1:11
Lu1:50
2Co 5:10
k Ge 27:45
Ge 42:36
l Ge 37:7
m Ge 18:7
Pr 9:2
n Ge 41:40
o Ge 20:11
Ge 42:21
p Ge 42:25
Ge 42:35

Col. aII-a
a Ge 42:3
b Ge 42:27
Lu2:7
c De 22:2
Fa 20:33
Ro 13:8
Ev13:5
1Pe 2:12
d Ge 43:12
e Ju6:23
f Ec 5:19
Fa 17:25
g Ge 42:24
h Ge 18:4
Ge 19:2
1Sa 25:41
Ioa 13:12
i Ge 24:32
Ju19:21
j Ge 43:11
Pr 18:16
k Ge 43:16
Ex2:20
Iov42:11
l Ge 37:7
Ge 42:6
m Ex18:7
1Sa 17:22
n Ge 43:7
o Ge 37:9
2Sa 1:2
2Cr 24:17
p Ge 35:24
q Ge 42:13
r Nu6:25
67 Fiii lui Iacob

n Egipt

mpreun

a cu Beniamin GENEZA 43:1029
meu! 30 Atunci Iosif s-a gr

a-
bit s

a plece, fiindc

a

i ardea ini-
ma pentru fratele s

au,
a
si a c

au-
tat un loc unde s

a pl

ang

a. A in-
trat

ntr-o camer

a unde s

a fie
singur si acolo a v

arsat lacrimi.
b
31 Apoi s-a sp

alat pe fa t

a, a ie sit
si, st

ap

anindu-se, a zis:
c
Adu-
ce ti m

ancarea!
d
32 Si a fost
adus

a, pentru el deoparte, pen-
tru ei deoparte si pentru egip-
tenii care m

ancau cu el deopar-
te, c

aci egiptenii nu puteau s

a
ia masa cu evreii, fiindc

a acesta
este un lucru detestabil pentru
egipteni.
e
33 Ei au fost a seza ti

n fa ta
lui: de la cel

nt

ai n

ascut, dup

a
dreptul lui de

nt

ai n

ascut,
f
p

a-
n

a la cel mai t

an

ar, dup

a v

ar-
st

a. Si b

arba tii ace stia se uitau
cu mirare unii la al tii. 34 El a
poruncit s

a li se duc

a din por-
tiile care erau

naintea lui, dar
lui Beniamin i-a dat o por tie de
cinci ori mai mare dec

at a tutu-
ror celorlal ti.
g
Si s-au osp

atat si
au b

aut cu el pe s

aturate.
h
44
Mai t

arziu, el i-a poruncit
omului numit peste casa
lui,
i
zic

and: Umple cu alimen-
te sacii acestor b

arba ti, c

at pot
ei s

a duc

a, si pune banii fiec

a-
ruia la gura sacului s

au.
j
2 Si
s

a pui paharul meu, paharul de
argint, la gura sacului celui mai
mic,

mpreun

a cu banii pentru
cerealele lui. Astfel, el a f

acut
dup

a cuv

antul pe care-l spusese
Iosif.
k
3 Diminea t

a, c

and s-a cr

apat
de ziu

a, li s-a dat drumul
l
b

ar-
ba tilor si m

agarilor lor. 4 Si
au ie sit din ora s. Nu ajunsese-
r

a prea departe, c

and Iosif i-a
zis omului numit peste casa lui:
Ridic

a-te! Du-te dup

a b

arba tii
aceia, ajunge-i din urm

a si spu-
ne-le: De ce a ti r

aspl

atit binele
cu r

au?
a
5 Nu este acesta pa-
harul din care bea st

ap

anul
meu si cu ajutorul c

aruia cite s-
te cu iscusin t

a semnele preves-
titoare?
b
R

au lucru a ti f

acut!
6 El i-a ajuns din urm

a si le-a
spus aceste cuvinte. 7

Ins

a ei
i-au zis: De ce vorbe ste a sa
domnul meu? Departe de sluji-
torii t

ai g

andul s

a fac

a a sa ceva.
8 Iat

a c

a noi ti-am adus

na-
poi din tara Canaanului banii pe
care i-am g

asit la gura sacilor
no stri.
c
Cum am putea s

a fur

am
argint sau aur din casa st

ap

anu-
lui t

au?
d
9 Acela dintre scla-
vii t

ai la care se va g

asi paha-
rul s

a moar

a, iar noi s

a de-
venim sclavii st

ap

anului meu!
e
10 Si el a zis: S

a fie a sa cum a ti
spus!
f
Cel la care se va g

asi pa-
harul va fi sclavul meu,
g

ns

a voi
ve ti fi nevinova ti. 11 Atunci
fiecare si-a dat repede sacul jos,
pe p

am

ant, si fiecare si-a des-
chis sacul. 12 Si el a

nceput
s

a caute cu aten tie. A

nceput
cu cel mai mare si a terminat cu
cel mai mic.

In cele din urma,
paharul a fost g

asit

n sacul lui
Beniamin.
h
13 Atunci ei si-au sf

a siat man-
tiile,
i
fiecare si-a

nc

arcat

napoi
m

agarul si s-au

ntors

n ora s.
14 Si Iuda
j
si fra tii lui au in-
trat

n casa lui Iosif, pe c

and el
era

nc

a acolo, si s-au aruncat la
p

am

ant

naintea lui.
k
15 Iosif
le-a zis: Cum de-a ti f

acut una ca
asta? Nu stia ti c

a un om ca mine
poate citi cu iscusin t

a semnele
prevestitoare?
l
16 Iuda a stri-
gat: Ce putem s

a-i mai spunem
st

ap

anului meu? Cum s

a vor-
bim? Si cum putem s

a ne dove-
dim drep ti?
m
Adev

aratul Dum-
nezeu a descoperit nelegiuirea
sclavilor t

ai.
n
Iat

a c

a suntem
sclavii st

ap

anului meu,
o
si noi, si
CAP. 43
a 1Re 3:26
Flp1:8
Col 3:12
b Ge 42:24
c Ge 45:1
d Ge 43:25
e Ge 46:34
Ex8:26
f Ge 49:3
De 21:17
g Ge 45:22
Mt 20:15
h Ju14:10
Iov1:4

CAP. 44
i Ge 43:16
j Ge 42:25
k Ge 41:40
l Ge 19:2
Ju19:5

Col. aII-a
a Ps 109:5
Pr 17:13
b Ge 44:15
Le 19:26
c Ge 43:12
d Le 19:11
Pr 29:24
1Pe 3:16
e Fa 25:11
f Pr 6:2
g Ex22:3
Mt 18:25
h Ge 44:2
i Ge 37:29
Ios 7:6
Fa 14:14
j Ge 43:8
Ge 44:32
k Ge 37:7
Ge 50:18
l Ge 44:5
m Mt 7:20
n Ge 37:28
Ge 42:21
Pr 28:17
Fa 2:37
o Ge 50:18
GENEZA 43:3044:16 Osp

a tul. Paharul

n sacul lui Beniamin 68
cel

n m

ana c

aruia a fost g

asit
paharul! 17 Dar el a zis: De-
parte de mine g

andul s

a fac lu-
crul acesta!
a
B

arbatul

n m

ana
c

aruia a fost g

asit paharul va fi
sclavul meu.
b
Dar voi ceilal ti ur-
ca ti

n pace la tat

al vostru.
c
18 Atunci Iuda s-a apropiat
de el si a zis: Te implor, st

a-
p

anul meu,

ng

aduie-i, te rog,
sclavului t

au s

a spun

a un cu-
v

ant

n auzul st

ap

anului meu
d
si nu te aprinde de m

anie
e

m-
potriva sclavului t

au, fiindc

a
tu e sti ca faraonul!
f
19 St

ap

a-
nul meu i-a

ntrebat pe sclavii
lui: Ave ti tat

a sau vreun fra-
te? 20 Noi i-am r

aspuns st

a-
p

anului nostru: Avem un tat

a

n v

arst

a si pe copilul b

atr

a-
ne tii lui, pe cel mai mic.
g
Dar
fratele lui este mort, a sa c

a nu-
mai el a mai r

amas de la ma-
ma lui,
h
iar tat

al lui

l iube ste.
21 Apoi le-ai spus sclavilor t

ai:
Aduce ti-l la mine ca s

a-l v

ad
cu ochii mei.
i
22 Dar noi i-am
zis st

ap

anului meu: B

aiatul
nu poate s

a- si p

ar

aseasc

a ta-
t

al. Dac

a si-ar p

ar

asi tat

al, aces-
ta ar muri.
j
23 Atunci tu le-ai
zis sclavilor t

ai: Dac

a fratele
vostru cel mai mic nu coboar

a
cu voi, s

a nu-mi mai vede ti fa-
ta!
k
24 Noi amurcat la sclavul t

au,
tat

al meu, si i-am spus cuvinte-
le st

ap

anului meu. 25 Mai t

ar-
ziu, tat

al nostru a zis:

Intoar-
ce ti-v

a si cump

ara ti-ne alimen-
te.
l
26

Ins

a noi am r

aspuns:
Nu putem cobor

. Dac

a fratele
nostru cel mai mic va fi cu noi,
vom cobor

, fiindc

a nu putem s

a
vedem fa ta omului aceluia dac

a
fratele nostru cel mai mic nu
este cu noi.
m
27 Atunci scla-
vul t

au, tat

al meu, ne-a zis: Voi
sti ti bine c

a so tia mea nu mi-a
n

ascut dec

at doi fii.
n
28 Unul
a plecat de l

ang

a mine si eu
am strigat: Ah, cu siguran t

a
a fost sf

a siat!
a
Si de atunci nu
l-am mai v

azut. 29 Dac

a l-a ti
lua si pe acesta dinaintea ochi-
lor mei si i s-ar

nt

amplavreo ne-
norocire si ar muri, plin de dure-
re mi-a ti cobor

p

arul c

arunt

n
Seol.
b
30 Si acum, dac

a m

a

ntorc la
sclavul t

au, tat

al meu, si b

aiatul
nu va fi cu noi sufletul unuia
fiind legat de sufletul celui-
lalt
c
, 31 atunci, c

and va ve-
dea c

a b

aiatul nu este, va muri,
iar sclavii t

ai vor cobor

plin
de durere p

arul c

arunt al scla-
vului t

au, tat

al nostru,

n Se-
ol. 32 C

aci sclavul t

au s-a pus
garant
d
pentru b

aiat, c

at timp
acesta va fi departe de tat

al
s

au, zic

and: Dac

a nu ti-l aduc

napoi, am p

ac

atuit pentru tot-
deauna

mpotriva tat

alui meu.
e
33 Acum dar, te rog,

ng

aduie-i
sclavului t

au s

a r

am

an

a sclav al
st

ap

anului meu

n locul b

aiatu-
lui, pentru ca b

aiatul s

a urce cu
fra tii lui.
f
34 C

aci, dac

a b

aia-
tul nu este cu mine, cum a s pu-
tea s

a urc la tat

al meu si s

a v

ad
nenorocirea care-l va ajunge pe
tat

al meu?
g
45
Atunci Iosif nu s-a mai pu-
tut st

ap

ani

naintea tutu-
ror celor ce st

ateau l

ang

a el
h
si
a strigat: S

a ias

a toat

a lumea
afar

a! Si n-a mai r

amas nimeni
l

ang

a Iosif c

and s-a f

acut cunos-
cut fra tilor s

ai.
i
2 Si el a pl

ans at

at de tare,
j

n-
c

at l-au auzit egiptenii si l-a au-
zit chiar si casa faraonului.
3

In cele din urm

a, Iosif le-a zis
fra tilor s

ai: Eu sunt Iosif. Mai
tr

aie ste tat

al meu? Dar fra-
tii lui n-au putut s

a-i r

aspund

a,
at

at de tulbura ti erau din cauza
lui.
k
4 Iosif le-a zis fra tilor lui:
CAP. 44
a Ge 42:18
b Ge 44:9
c Ge 26:29
d Ge 18:30
e Pr 14:29
Pr 19:11
Pr 29:8
f Ge 41:44
Ge 45:8
g Ge 42:13
Ge 43:7
h Ge 35:18
Ge 37:33
i Ge 42:15
Ge 43:29
j Ge 42:38
k Ge 42:20
Ge 43:3
l Ge 43:2
m Ge 43:5
n Ge 29:18
Ge 30:23
Ge 35:18
Ge 46:19

Col. aII-a
a Ge 37:33
b Ge 37:35
Ge 42:38
Ps 16:10
Ps 88:3
Ec 9:10
Os 13:14
Mt 11:23
Fa 2:31
Re 20:13
c 1Sa 18:1
2Sa 18:33
d Ro 16:4
e Ge 43:9
1Re 20:39
f Ro 9:3
g Es 8:6

CAP. 45
h Ge 43:30
i Fa 7:13
j Rut 1:9
k Mr 6:50
69 Iuda

i ia ap

ararea lui Beniamin GENEZA 44:1745:4
Veni ti l

ang

a mine, v

a rog! Si ei
s-au dus l

ang

a el.
Apoi a zis: Eu sunt Iosif, fra-
tele vostru, pe care l-a ti v

andut

n Egipt.
a
5 Dar acum nu v

a

ntrista ti
b
si nu v

a m

ania ti pe
voi c

a m-a ti v

andut aici, fiind-
c

a Dumnezeu m-a trimis

nain-
tea voastr

a ca s

a v

a tin

a

n via-
t

a.
c
6 C

aci acesta este al doi-
lea an de foamete pe p

am

ant
d
si
mai sunt

nc

a cinci ani

n care
nu va fi nici arat, nici secerat.
e
7 De aceea, Dumnezeu m-a tri-
mis

naintea voastr

a ca s

a v

a la-
se o r

am

a si t

a
f
pe p

am

ant si s

a
v

a tin

a

n via t

a printr-o mare
salvare. 8 A sa c

a nu voi m-a ti
trimis aici,
g
ci adev

aratul Dum-
nezeu, ca s

a m

a numeasc

a tat

a
h
al faraonului, domn al

ntregii
lui case si st

ap

anitor peste toa-
t

a tara Egiptului.
9 Urca ti repede la tat

al meu
si spune ti-i: Iat

a ce a zis fiul
t

au Iosif: Dumnezeu m-a nu-
mit domn al

ntregului Egipt.
i
Coboar

a la mine si nu

nt

ar-
zia! 10 Vei locui

n tinutul Go-
sen
j
si vei r

am

ane l

ang

a mine,
tu, fiii t

ai si fiii fiilor t

ai, pre-
cum si turmele tale, cirezile tale
si tot ce este al t

au. 11 Acolo
m

a voi

ngriji de hrana ta, c

aci
mai sunt cinci ani de foamete,
k
ca nu cumva s

a ajungi s

arac, tu,
casa ta si tot ce este al t

au.
12 Si iat

a c

a ochii vo stri si ochii
fratelui meu Beniamin v

ad c

a
gura mea v

a vorbe ste.
l
13 Po-
vesti ti-i tat

alui meu despre toa-
t

a gloria mea din Egipt si tot ce
a ti v

azut si gr

abi ti-v

a s

a-l adu-
ce ti pe tat

al meu aici.
14 Apoi s-a aruncat de g

a-
tul lui Beniamin, fratele lui, si a

nceput s

a pl

ang

a, iar Beniamin
a pl

ans si el la g

atul lui.
m
15 Si
i-a s

arutat pe to ti fra tii lui si a
pl

ans la g

atul lor.
a
Dup

a aceea,
fra tii lui au vorbit cu el.
16 Si

n casa faraonului s-a
auzit vestea aceasta: Au ve-
nit fra tii lui Iosif! Lucrul aces-
ta a p

arut bun

n ochii faraonu-
lui si ai slujitorilor s

ai.
b
17 De
aceea, faraonul i-a zis lui Iosif:
Spune-le fra tilor t

ai: A sa s

a
face ti:

nc

arca ti-v

a animalele de
povar

a si duce ti-v

a

n tara Ca-
naanului.
c
18 Lua ti-l pe tat

al
vostru si casele voastre si veni ti
aici, la mine, ca s

av

a dau ce este
bun

n tara Egiptului si s

a m

an-
ca ti gr

asimea t

arii.
d
19 Si tie
ti se porunce ste s

a le spui:
e
A sa
s

a face ti: Lua ti-v

a care
f
din tara
Egiptului pentru copiii vo stri si
pentru so tiile voastre, urca ti-l
pe tat

al vostru

nunul dintre ele
si veni ti aici.
g
20 Ochiului vos-
tru s

a nu-i par

a r

au dup

a bu-
nurile voastre,
h
fiindc

a ale voas-
tre sunt lucrurile bune din toa-
t

a tara Egiptului.
i
21 Atunci fiii lui Israel au f

a-
cut a sa si Iosif le-a dat care, du-
p

a porunca faraonului, si le-a dat
si hran

a
j
pentru drum. 22 Fi-
ec

aruia dintre ei i-a dat c

ate o
mantie de schimb,
k
dar lui Be-
niamin i-a dat trei sute de ar-
gin ti si cinci mantii de schimb.
l
23 Tat

alui s

au i-a trimis: zece
m

agari

nc

arca ti cu lucruri bu-
ne din Egipt si zece m

ag

ari-
te

nc

arcate cu cereale, p

aine si
hran

a pentru tat

al s

au, pentru
drum. 24 Apoi le-a dat dru-
mul fra tilor s

ai, iar ei au plecat.
Dar

nainte le-a zis: S

a nu v

a
certa ti pe drum.
m
25 Ei au urcat din Egipt si,

n cele din urma, au ajuns

n
tara Canaanului, la Iacob, ta-
t

al lor. 26 Atunci i-au dat de
veste, zic

and: Iosif este

nc

a

n
via t

a si st

ap

ane ste peste toat

a
CAP. 45
a Ge 37:28
Fa 7:9
b 2Co 2:7
c Ge 47:25
Ge 50:20
1Sa 2:6
Ps 33:19
Ps 105:17
d Ge 41:30
Ge 47:18
e 1Co 9:10
f Ge 46:26
g Ro 8:28
h Ju17:10
Iov29:16
Ps 105:21
i Ge 45:26
Fa 7:10
1Io 4:14
j Ge 46:34
Ge 47:1
Ex8:22
Ex9:26
k Ge 47:12
Pr 3:27
Fa 7:14
l Ge 42:23
m Ge 33:4
Ge 46:29

Col. aII-a
a Ex4:27
1Sa 20:41
Lu15:20
b 2Sa 3:36
Es 1:21
c Ge 42:25
Ge 43:18
d Ge 27:28
Ge 47:6
e Ge 41:40
f Ge 45:27
Ge 46:5
Nu7:3
1Sa 6:14
g Ge 47:9
h Ge 46:6
i Is 1:19
j Ge 21:14
Ge 42:25
k 2Re 5:5
l Ge 43:34
m Ge 42:21
Ps 133:1
GENEZA 45:526 Iosif se face cunoscut, trimite dup

a Iacob 70
tara Egiptului!
a
Dar inima lui
a r

amas rece, c

aci nu-i credea.
b
27 C

and i-au spus ei toate cu-
vintele rostite de Iosif si c

and a
v

azut carele trimise de Iosif ca
s

a-l aduc

a, spiritul lui Iacob, ta-
t

al lor, s-a

nviorat.
c
28 Si Is-
rael a strigat: Destul! Iosif, fiul
meu, este

nc

a

n via t

a! Ah, m

a
duc s

a-l v

ad

nainte s

a mor!
d
46
Israel si to ti ai lui au por-
nit la drum si au ajuns la
Beer- Seba,
e
iar el i-a adus jertfe
Dumnezeului tat

alui s

au Isaac.
f
2 Atunci Dumnezeu i-a vorbit
lui Israel

n viziunile nop tii si a
zis:
g
Iacob, Iacob!, iar el a r

as-
puns: Iat

a-m

a!
h
3 Si El a zis:
Eu sunt adev

aratul Dumnezeu,
i
Dumnezeul tat

alui t

au.
j
Nu te
teme s

a cobori

n Egipt, c

aci
acolo voi face din tine o na tiune
mare.
k
4 Eu

nsumi voi cobo-
r

cu tine

n Egipt si eu

nsumi
te voi si scoate de acolo,
l
iar Io-
sif

ti va

nchide ochii cu m

ana
lui.
m
5 Apoi Iacob s-a ridicat si a
plecat din Beer- Seba. Fiii lui Is-
rael

l duceau pe Iacob, tat

al
lor, precum si pe copiii lor si pe
so tiile lor, cu carele pe care le
trimisese faraonul ca s

a-l duc

a.
n
6 Si si-au luat si turmele si bu-
nurile pe care le str

anseser

a

n tara Canaanului.
o

In cele
din urm

a, Iacob si to ti urma sii
lui

mpreun

a cu el au intrat

n
Egipt. 7 I-a adus cu el pe fiii
lui si pe fiii fiilor lui, pe fiicele
lui si pe fiicele fiilor lui, da, i-a
adus cu el

n Egipt pe to ti urma-
sii lui.
p
8 Iat

a numele fiilor lui Israel,
ale fiilor lui Iacob, care au intrat

nEgipt:
q

nt

aiul n

ascut al lui Ia-
cob a fost Ruben.
r
9 Fiii lui Ruben au fost Ha-
noc, Palu, He tron si Carmi.
s
10 Fiii lui Simeon
a
au fost
Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin,
b
Tohar si Saul,
c
fiul unei canaa-
nite.
11 Fiii lui Levi
d
au fost Gher-
son,
e
Chehat
f
si Merari.
g
12 Fiii lui Iuda
h
au fost Er,
i
Onan,
j
Selah,
k
Pere t
l
si Zerah.
m

Ins

a Er si Onan au murit

n
tara Canaanului.
n
Fiii lui Pere t au fost He-
tron
o
si Hamul.
p
13 Fiii lui Isahar
q
au fost To-
la,
r
Puva,
s
Iob si Simron.
t
14 Fiii lui Zabulon
u
au fost
Sered, Elon si Iahleel.
v
15 Ace stia sunt fiii Leei,
w
pe
care i-a n

ascut lui Iacob

n Pa-
dan-Aram, si Dina, fiica lui.
x
Toate sufletele fiilor si fiicelor
lui au fost treizeci si trei.
16 Fiii lui Gad
y
au fost Ti-
fion, Haghi, Suni, E tbon, Eri,
Arodi si Areli.
z
17 Fiii lui A ser
a
au fost Im-
na, I sva, I svi si Beria,
b
iar sora
lor era Serah.
Fiii lui Beria au fost Heber
si Malchiel.
c
18 Ace stia sunt fiii Zilpei,
d
pe
care Laban i-a dat-o fiicei sale
Lea. Pe ace stia i-a n

ascut ea lui
Iacob, saisprezece suflete.
19 Fiii Rahelei,
e
so tia lui Ia-
cob, au fost Iosif
f
si Beniamin.
g
20

In tara Egiptului, lui Io-
sif i s-au n

ascut Manase
h
si
Efraim1,
i
pe care i-a n

ascut
Asenat,
j
fiica lui Potifera, pre-
otul din On.
u Ge 30:20; Ge 49:13; v Nu 26:26; w Ge 35:23;
x Ge 30:21; y Ge 30:11; Ge 49:19; z Nu 26:15; a Ge
30:13; Ge 49:20; De 33:24; b Nu 26:44; c Nu 26:45;
d Ge 29:24; Ge 35:26; e Ge 29:18; Ge 35:24; f Ge
30:24; Ge 49:22; g Ge 35:18; Ge 49:27; h Ge 41:51;
Ge 48:14; i Ge 41:52; j Ge 41:50.
Ge 46:201 Dup

a Efraim, Septuaginta adaug

a
cinci nume. Astfel se explic

a de ce Stefan,

n Fa
7:14, vorbe ste despre 75 de suflete

n loc de 70;
se pare c

a el a citat din Septuaginta.
CAP. 45
a Ps 105:21
b Ge 42:38
Ge 44:28
Lu24:11
c Is 57:15
1Co 16:18
2Co 7:13
d Ge 46:30
Lu2:29

CAP. 46
e Ge 21:31
f Ge 31:42
Ex3:6
Lu20:37
g Nu12:6
Iov33:15
h 1Sa 3:4
i Ge 5:22
1Re 18:21
1Co 8:6
j Ge 28:13
Mt 22:32
k Ge 12:2
Ex1:7
De 26:5
Ps 105:12
Fa 7:17
l Ge 15:16
Ge 28:15
Ge 47:29
Ge 50:13
Ex3:8
Ps 105:37
m Ge 50:1
n Ge 45:19
o Ge 31:18
Ge 36:7
p Nu20:15
Ps 105:23
Is 52:4
Fa 7:15
q Ex1:1
r Ge 35:23
Ge 49:3
1Cr 5:1
s Ex6:14
Nu26:5

Col. aII-a
a Ge 29:33
b Nu26:12
c Ex6:15
1Cr 4:24
d Ge 29:34
1Cr 6:16
e Ex6:16
Nu3:23
f Ex6:18
Nu3:27
1Cr 9:32
g Nu3:33
1Cr 6:63
h Ge 29:35
Ge 49:10
Re 5:5
i Ge 38:3
j Ge 38:4
k Ge 38:5
l Rut 4:12
Lu3:33
m Ge 38:30
n Ge 38:7
Ge 38:10
o Nu26:21
p 1Cr 2:5
q Ge 49:14
Ios 19:17
r Nu26:23
s 1Cr 7:1
t Nu26:24
71 Iacob si familia lui pleac

a

n Egipt GENEZA 45:2746:20
21 Fiii lui Beniamin au fost
Bela,
a
Becher,
b
A sbel, Ghera,
c
Naaman,
d
Ehi, Ro s, Mupim,
e
Hupim
f
si Ard.
22 Ace stia sunt fiii Rahelei,
pe care i-a n

ascut lui Iacob. Toa-
te sufletele au fost paisprezece.
23 Fiii lui Dan:
g
Hu sim.
h
24 Fiii lui Neftali
i
au fost
Iah teel, Guni,
j
Ie ter si Silem.
k
25 Ace stia sunt fiii Bilh

ai,
l
pe
care Laban i-a dat-o fiicei sale
Rahela. Pe ace stia i-a n

ascut ea
lui Iacob,

n total sapte suflete.
26 Toate sufletele care s-au
dus cu Iacob

n Egipt au ie sit din
coapsele lui,
m

n afar

a de so tii-
le fiilor lui Iacob. Toate suflete-
le au fost saizeci si sase. 27 Si
fiii lui Iosif care i s-au n

ascut

n
Egipt au fost dou

a suflete. Toa-
te sufletele casei lui Iacob care
au intrat

n Egipt au fost sapte-
zeci1.
n
28 Iacob l-a trimis pe Iuda
o

naintea lui la Iosif, ca sa duc

a
ve sti

naintea lui la Gosen. Apoi
au intrat si ei

n tinutul Gosen.
p
29 Atunci Iosif si-a preg

atit ca-
rul si a urcat

n

nt

ampinarea ta-
t

alui s

au, Israel, la Gosen.
q
C

and
l-a v

azut, s-a aruncat de g

atul
lui si a v

arsat multe lacrimi la
g

atul lui.
r
30

In cele din urm

a,
Israel i-a zis lui Iosif: Acum pot
s

a mor,
s
pentru c

a e sti

nc

a

n
via t

a si ti-am v

azut fa ta!
31 Atunci Iosif le-a zis fra ti-
lor s

ai si casei tat

alui s

au: Am
s

a urc s

a-l

n stiin tez pe faraon
si s

a-i spun:
t
Fra tii mei si casa
tat

alui meu, care erau

n tara
Canaanului, au venit la mine.
u
32 B

arba tii ace stia sunt p

as-
tori,
v
c

aci cresc animale.
w
Ei
si-au adus aici turmele, cirezile
si tot ce au.
x
33 Si, c

and fa-
Ge 46:271 Sau saptezeci si cinci, potrivit cu
Septuaginta. Vezi Ge 46:20, n.s.
raonul v

a va chema si v

a va

n-
treba: Care este ocupa tia voas-
tr

a?, 34 s

a spune ti: Din ti-
nere te p

an

a acum, slujitorii t

ai
sunt cresc

atori de animale, at

at
noi, c

at si str

amo sii no stri,
a
ca
s

a locui ti

n tinutul Gosen,
b
fi-
indc

a to ti p

astorii sunt detes-
ta ti

n Egipt.
c
47
Astfel, Iosif s-a dus s

a-l

n stiin teze pe faraon si a


spus:
d
Tat

al meu si fra tii mei,
cu turmele lor, cu cirezile lor si
cu tot ce este al lor, au venit din
tara Canaanului si iat

a c

a sunt

n tinutul Gosen.
e
2 Si i-a luat
pe cinci dintre fra tii lui ca s

a-i
prezinte faraonului.
f
3 Atunci faraonul i-a

ntrebat
pe fra tii lui: Care este ocupa tia
voastr

a?
g
Ei i-au r

aspuns farao-
nului: Slujitorii t

ai sunt p

as-
tori,
h
at

at noi, c

at si str

amo sii
no stri.
i
4 Apoi i-au spus fa-
raonului: Am venit s

a locuim
ca str

aini

n tar

a,
j
pentru c

a nu
mai este p

a sune pentru turma
slujitorilor t

ai,
k
iar

n tara Ca-
naanului este mare foamete.
l
Si
acum, te rug

am,

ng

aduie-le slu-
jitorilor t

ai s

a locuiasc

a

n tinu-
tul Gosen!
m
5 Atunci faraonul
i-a spus lui Iosif: Tat

al t

au si fra-
tii t

ai au venit la tine. 6 Tara
Egiptului este

naintea ta.
n
Pu-
ne-i pe tat

al t

au si pe fra tii t

ai s

a
locuiasc

a

n cea mai bun

a par-
te a t

arii.
o
S

a locuiasc

a

n tinu-
tul Gosen
p
si, dac

a stii c

a prin-
tre ei sunt b

arba ti curajo si,
q
nu-
me ste-i peste turmele mele.
r
7 Apoi Iosif l-a adus

n

aun-
tru pe tat

al s

au, Iacob, si i l-a
prezentat faraonului, iar Ia-
cob l-a binecuv

antat pe faraon.
s
8 Atunci faraonul l-a

ntrebat
pe Iacob: C

ate sunt zilele anilor
vie tii tale? 9 Iacob i-a zis fa-
raonului: Zilele anilor mei, c

at
CAP. 46
a Nu26:38
b 1Cr 7:6
c 1Cr 8:3
d Nu26:40
e Nu26:39
f 1Cr 7:12
g Ge 30:6
Ge 49:16
h Nu26:42
i Ge 30:8
Ge 49:21
j Nu26:48
k Nu26:49
l Ge 29:29
Ge 35:25
m Ge 35:11
n Ex1:5
De 10:22
Fa 7:14
o Ge 43:8
Ge 44:18
p Ge 45:10
Ge 47:1
q Ge 41:43
r Ge 33:4
Ge 45:14
s Ge 45:28
Lu2:29
t Ge 41:40
u Ge 45:19
Ge 47:1
Fa 7:13
v Ge 31:18
Ge 47:3
w Ge 31:38
x Ge 46:6

Col. aII-a
a Ge 30:35
Ge 34:5
b Ge 45:18
Ge 47:27
c Ge 43:32

CAP. 47
d Ge 46:31
e Ge 45:10
Ex8:22
f Fa 7:13
g Ge 46:33
h Ge 31:18
i Ge 12:16
Ge 26:14
Ge 46:34
j Ge 15:13
De 26:5
Ps 105:23
Is 52:4
Fa 7:6
k Ioe 1:18
l Fa 7:11
m Ge 45:10
n Ge 42:34
o Ge 13:10
Ge 45:18
p Ge 46:34
q Pr 22:29
r 1Cr 27:31
s Ex12:32
1Sa 13:10
2Re 10:15
GENEZA 46:2147:9

Int

alnirea cu Iosif. Iacob la faraon 72
am locuit ca str

ain, sunt o sut

a
treizeci de ani.
a
Pu tine si pline
de necazuri au fost zilele anilor
vie tii mele
b
si n-au ajuns s

a fie
c

at zilele anilor vie tii p

arin tilor
mei, c

at au locuit ca str

aini.
c
10 Apoi Iacob l-a binecuv

antat
pe faraon si a ie sit dinaintea fa-
raonului.
d
11 Iosif a stabilit o locuin t

a
pentru tat

al s

au si pentru fra-
tii s

ai si le-a dat o proprietate

n
tara Egiptului,

n cea mai bun

a
parte a t

arii,

n tinutul Ramses,
e
a sa cum poruncise faraonul.
12 Si Iosif le-a asigurat p

ainea
tat

alui si fra tilor s

ai, precum si

ntregii case a tatalui s

au,
f
dup

a
num

arul copiilor.
g
13 Si nu mai era p

aine nic

a-
ieri

n tar

a, fiindc

a foametea era
cumplit

a,
h
iar tara Egiptului si
tara Canaanului erau sec

atuite
de foamete.
i
14 Iosif str

angea
to ti banii care se g

aseau

n tara
Egiptului si

n tara Canaanului
si pe care

i d

adeau oamenii

n
schimbul cerealelor pe care le
cump

arau.
j
Si Iosif aducea banii

n casa faraonului. 15

In cele
din urm

a, banii din tara Egip-
tului si din tara Canaanului s-au
terminat si to ti egiptenii au ve-
nit la Iosif, zic

and: D

a-ne p

ai-
ne!
k
De ce s

a murim

n fa ta ta
doar pentru c

a nu mai avem
bani?
l
16 Atunci Iosif a zis:
Dac

a nu mai ave ti bani, da ti
animalele voastre si eu v

a voi
da p

aine

n schimbul animale-
lor. 17 Si ei si-au adus anima-
lele la Iosif, iar Iosif le d

adea
p

aine

n schimbul cailor, al ani-
malelor din turm

a, al animale-
lor din ciread

a si al m

agarilor
m
si

n anul acela le-a asigurat p

ai-
nea

n schimbul tuturor anima-
lelor lor.
18 P

an

a la urm

a anul acela a
trecut, iar

n anul urm

ator au
venit la el si i-au zis: Nu-i vom
ascunde domnului meu c

a banii
si animalele domestice le-amdat
deja domnului meu.
a
N-au mai
r

amas

naintea domnului meu
dec

at corpurile si p

am

anturile
noastre.
b
19 De ce s

a murim
sub ochii t

ai,
c
noi si p

am

anturile
noastre? Cump

ar

a-ne, pe noi si
p

am

anturile noastre,

n schim-
bul p

ainii,
d
iar noi, cu p

am

antu-
rile noastre cu tot, vom deveni
sclavii faraonului. D

a-ne s

am

an-
t

a ca s

a tr

aim si s

a nu mu-
rim si ca p

am

anturile noastre
s

a nu r

am

an

a pustii.
e
20 Io-
sif a cump

arat toate p

am

antu-
rile egiptenilor pentru faraon,
f
fiindc

a to ti egiptenii si-au v

an-
dut ogoarele, c

aci foametea ap

a-
sa greu asupra lor. Si tara a
ajuns s

a fie a faraonului.
21 Si a mutat poporul

n ora-
se, de la un cap

at la altul al teri-
toriului Egiptului.
g
22 Numai
p

am

anturile preo tilor nu le-a
cump

arat,
h
pentru c

a hrana pre-
o tilor venea de la faraon si ei
m

ancau hrana pe care le-o d

a-
dea faraonul.
i
De aceea, nu si-au
v

andut p

am

anturile.
j
23 Apoi
Iosif a zis poporului: Iat

a c

a
ast

azi v-am cump

arat pe voi si
p

am

anturile voastre pentru fa-
raon. Iat

a s

am

an t

a pentru voi:
sem

ana ti p

am

antul cu ea.
k
24 C

and va da rod,
l
s

a-i da ti fa-
raonului o cincime,
m
iar patru
p

ar ti vor fi ale voastre, ca s

a
sem

ana ti ogorul, s

a ave ti hra-
n

a voi si cei din casele voas-
tre si s

a aib

a ce s

a m

an

ance co-
piii vo stri.
n
25 Atunci ei au
zis: Tu ne-ai p

astrat

n via t

a.
o
S

a g

asim favoare

n ochii dom-
nului meu si vom deveni sclavii
faraonului!
p
26 Si Iosif a dat
o porunc

a valabil

a p

an

a

n ziua
de azi cu privire la p

am

anturi-
le Egiptului, pentru ca faraonul
CAP. 47
a 1Cr 29:15
Ps 39:12
Ev11:9
b Iov14:1
Iac 4:14
c Ge 25:7
Ge 35:28
Ex6:4
d 2Sa 19:39
1Re 8:66
e Ge 45:10
Ex1:11
Ex12:37
Nu33:3
f Pr 11:25
1Ti 5:8
g Ge 50:8
h Ge 41:31
i Ge 41:30
j Ge 41:56
Ge 44:25
k Ex16:3
l Ec 7:12
Pln1:11
m 1Re 10:28

Col. aII-a
a Ne 5:3
b Ne 5:2
Mr 8:37
c Iov2:4
d Pln4:9
e Ev2:15
f Pr 11:26
g Ge 41:48
Ps 33:19
Ps 107:36
h Ge 41:45
i Ne 13:13
Mt 10:10
1Co 9:13
j Ezr 7:24
k Ge 45:6
Ps 41:1
2Co 9:10
l Ps 85:12
Ps 107:37
m Ge 41:34
1Sa 8:15
Ro 13:7
n Pr 12:11
1Ti 5:18
o Ge 45:5
Pr 11:26
Fa 7:11
p Ge 47:19
Pr 14:21
73 Foametea continu

a. Iosif, administrator drept GENEZA 47:1026
GENEZA 47:2748:15 Iacob

i adopt

a pe Efraim si pe Manase 74
s

a primeasc

a a cincea parte. Nu-
mai p

am

anturile preo tilor, con-
sidera ti un grup aparte, nu au
devenit ale faraonului.
a
27 Si Israel a locuit

n tara
Egiptului,

n tinutul Gosen.
b
Ei
s-au stabilit acolo, au fost rodi-
tori si s-au

nmul tit foarte mult.
c
28 Iacob a tr

ait

n tara Egiptu-
lui saptesprezece ani, astfel c

a
zilele anilor vie tii lui Iacob au
fost o sut

a patruzeci si sapte de
ani.
d
29 C

and i s-a apropiat ziua
mor tii,
e
Israel l-a chemat pe fiul
s

au Iosif si i-a zis: Acum, dac

a
am g

asit favoare

n ochii t

ai,
pune- ti m

ana, te rog, sub coap-
sa
f
mea si poart

a-te cu bun

ata-
te iubitoare si fidelitate fa t

a de
mine.
g
(Te rog, nu m

a

ngropa

n
Egipt!)
h
30 Eu voi adormi al

a-
turi de p

arin tii mei
i
si tu s

a m

a
sco ti din Egipt si s

a m

a

ngropi

n morm

antul lor.
j
El a r

as-
puns: Voi face dup

a cuv

antul
t

au. 31 Atunci Israel a spus:
Jur

a-mi! Si el i-a jurat.
k
Apoi
Israel s-a plecat pe capul patu-
lui.
l
48
Dup

a aceste lucruri, i s-a
zis lui Iosif: Iat

a c

a tat

al
t

au este tot mai sl

abit. Atunci
el i-a luat cu sine pe cei doi fii
ai s

ai, pe Manase si pe Efraim.
m
2 Si Iacob a fost

n stiin tat, spu-
n

andu-i-se: A venit la tine fiul
t

au Iosif. Atunci Israel si-a adu-
nat puterile si s-a ridicat

n
capul oaselor pe pat. 3 Si Ia-
cob i-a spus lui Iosif:
Dumnezeul Atotputernic mi
s-a ar

atat la Luz,
n

n tara Ca-
naanului, ca s

a m

a binecuv

an-
teze.
o
4 Si mi-a zis: Iat

a c

a te
voi face roditor,
p
te voi

nmul-
ti si voi face din tine o adunare
de popoare
q
si voi da tara aceas-
ta semin tei tale dup

a tine ca
s

a-i fie proprietate pe timp in-
definit.
a
5 Acum, cei doi fii ai
t

ai, care ti s-au n

ascut

n tara
Egiptului

nainte s

a vin la tine,

n Egipt, sunt ai mei.


b
Efraim si
Manase vor fi ai mei ca Ruben
si Simeon.
c
6 Dar copiii care ti
se vor na ste dup

a ei vor fi ai
t

ai. Ace stia vor fi numi ti

n mo s-
tenirea lor dup

a numele fra tilor
lor.
d
7 C

and eu veneam din Pa-
dan,
e
Rahela a murit
f
l

ang

a mi-
ne

n tara Canaanului, pe drum,
la o distan t

a destul de mare de
Efrata,
g
si am

ngropat-o acolo,
pe drumul spre Efrata, adic

a
Betleem.
h
8 Apoi Israel i-a v

azut pe
fiii lui Iosif si a

ntrebat: Cine
sunt ace stia?
i
9 Iosif i-a r

as-
puns tat

alui s

au: Sunt fiii mei,
pe care mi i-a dat Dumnezeu

n locul acesta.
j
Atunci el a zis:
Adu-i, te rog, la mine, ca s

a-i bi-
necuv

antez!
k
10 Ochii lui Is-
rael erau sl

abi ti de b

atr

ane te
l
si
el nu mai vedea. Iosif i-a adus
l

ang

a el si el i-a s

arutat si i-a

mbr

a ti sat.
m
11 Apoi Israel i-a
spus lui Iosif: Nu m

a g

andeam
c

a- ti voi mai vedea fa ta,
n
dar
iat

a c

a Dumnezeu m-a l

asat s

a- ti
v

ad chiar si urma sii. 12 Du-
p

a aceea, Iosif i-a luat dintre ge-
nunchii lui si s-a plecat cu fa ta
la p

am

ant.
o
13 Apoi Iosif i-a luat pe am

an-
doi, pe Efraim cu m

ana dreap-
t

a, ca s

a fie la st

anga lui Israel,
p
si pe Manase cu m

ana st

ang

a,
ca s

a fie la dreapta lui Israel,
q
si i-a adus l

ang

a el. 14 Dar
Israel si-a

ntins m

ana dreapt

a
si a pus-o pe capul lui Efraim,
r
de si acesta era mai mic,
s
si m

ana
st

ang

a pe capul lui Manase.
t
Si-a pus dinadins m

ainile a sa, cu
toate c

a Manase era

nt

aiul n

as-
cut.
u
15 Si l-a binecuv

antat pe
Iosif si a zis:
v
CAP. 47
a Ge 47:22
b Ge 47:4
c Ex1:7
De 10:22
Ps 105:24
Fa 7:17
d Ge 47:9
e Ge 49:33
Ev11:21
f Ge 24:9
g Ge 24:49
h Ge 46:4
Ge 50:13
Fa 7:16
i Ge 49:33
j Ge 25:9
Ge 49:29
k Ge 50:5
l 1Re 1:47
Ev11:21

CAP. 48
m Ge 41:50
Ios 14:4
n Ge 28:19
o Ge 28:13
Os 12:4
p Ge 28:14
Ge 32:12
q Ge 28:3
Ge 35:11
Fa 7:17

Col. aII-a
a Ge 28:13
De 32:8
Am9:15
Fa 7:5
b Ios 14:4
1Cr 5:1
c Ge 35:23
d Ios 13:29
Ios 16:5
Ps 77:15
e Ge 33:18
Os 12:12
f Ge 35:19
g Rut 4:11
Mi 5:2
h 1Sa 17:12
Mt 2:6
i Ge 27:18
j Ge 41:50
k Ge 27:4
Ge 28:1
De 33:1
Ev11:21
l Ge 27:1
Ec 12:3
m Ge 27:26
n Ge 37:35
Ge 42:36
Ge 46:30
o Ge 18:2
Ge 33:3
p Ge 41:52
q Ge 41:51
Ps 89:13
Fa 2:34
Ef 1:20
r Ex15:6
Ps 110:1
1Pe 3:22
Re 1:17
s Ge 25:23
t Mr 10:16
u Ge 41:51
Ge 46:20
v 1Cr 5:2
75 Cei doi fii sunt binecuv

anta ti. Profe tiile GENEZA 48:1649:10
Adev

aratul Dumnezeu,

naintea c

aruia
au umblat p

arin tii mei
Avraam si Isaac,
a
adev

aratul Dumnezeu,
care m-a p

astorit
de c

and sunt p

an

a

nziua de azi,
b
16

ngerul care m-a sc

apat de
toate nenorocirile
c
s

a-i
binecuv

anteze
pe b

aie ti.
d
Peste ei s

a fie chemat
numele meu si numele
p

arin tilor mei,
Avraam si Isaac,
e
si ei s

a creasc

a p

an

a
vor deveni o mul time

n
mijlocul p

am

antului.
f
17 C

and a v

azut Iosif c

a ta-
t

al s

au

si tinea m

ana dreapt

a pe
capul lui Efraim, nu i-a pl

acut
g
si a

ncercat s

a apuce m

ana ta-
t

alui s

au ca s-o mute de pe capul
lui Efraim pe capul lui Manase.
h
18 Si Iosif i-a zis tat

alui s

au:
Nu a sa, tat

a, c

aci acesta este

nt

aiul n

ascut!
i
Pune- ti m

ana
dreapt

a pe capul lui! 19 Dar
tat

al s

au a refuzat, zic

and: Stiu,
fiule, stiu! Va deveni si el un po-
por, va deveni si el mare.
j
To-
tu si, fratele s

au mai mic va fi
mai mare dec

at el,
k
iar urma sii
lui vor fi numero si c

at o mul ti-
me de na tiuni.
l
20 Si

n ziua
aceea i-a binecuv

antat,
m
zic

and:
Cu numele t

au
s

a binecuv

anteze Israel
si s

a spun

a:
S

ate fac

a Dumnezeu
ca pe Efraim
si ca pe Manase.
n
Astfel, l-a pus pe Efraim

nain-
tea lui Manase.
o
21 Apoi Israel i-a zis lui Iosif:
Iat

a c

a eu mor,
p
dar Dumnezeu
va fi

n continuare cu voi si v

a
va duce

napoi

n tara str

amo si-
lor vo stri.
a
22 Tie

ti dau o bu-
cat

a1 de p

am

ant

n plus fa t

a de
fra tii t

ai,
b
p

am

ant pe care l-am
luat din m

ana amori tilor cu sa-
bia si cu arcul meu.
49
Mai t

arziu, Iacob si-a che-
mat fiii si a zis: Str

an-
ge ti-v

a ca s

a v

a spun ce vi se va

nt

ampla

n zilele care vor veni!
2 Aduna ti-v

a si asculta ti, fii ai
lui Iacob, da, asculta ti-l pe Is-
rael, tat

al vostru!
c
3 Ruben, tu e sti

nt

aiul meu
n

ascut,
d
vigoarea mea si primul
rod al puterii mele de procre-
are,
e
cel dint

ai

n demnitate si
cel dint

ai

nt

arie. 4 Nest

avilit
ca apele, s

a n-ai

nt

aietate,
f
pen-
tru c

a te-ai urcat

n patul tat

a-
lui t

au
g
si mi-ai profanat a ster-
nutul.
h
S-a urcat

n el!
5 Simeon si Levi sunt fra ti.
i
Armele lor de lupt

a sunt unel-
te ale violen tei.
j
6 Nu intra

n
grupul celor apropia ti lor,
k
o, su-
fletul meu! Nu te uni cu adu-
narea lor,
l
o, cugetul meu, c

aci
au omor

at oameni

n m

ania lor
m
si au t

aiat tendoanele taurilor
dup

a bunul lor plac. 7 Bleste-
mat

a s

a fie m

ania
n
lor, c

aci este
plin

a de cruzime,
o
si furia lor,
c

aci este necru t

atoare!
p

Ii voi

mp

ar ti

n Iacob si

i voi

mpr

a s-
tia

n Israel.
q
8 Pe tine, Iuda,
r
fra tii t

ai te
vor l

auda.
s
M

ana ta va fi pe
ceafa du smanilor t

ai.
t
Fiii tat

a-
lui t

au se vor prosterna

nain-
tea ta.
u
9 Iuda este un pui de
leu.
v
De la prad

a, fiul meu,
te vei ridica negre sit. El s-a l

a-
sat jos, s-a

ntins ca un leu si
pe leu cine

ndr

azne ste s

a-l scoa-
le?
w
10 Sceptrul nu se va

n-
dep

arta de la Iuda,
x
nici toiagul
w Nu 24:9; x Nu 24:17; 2Sa 2:4; 2Sa 7:16.
Ge 48:221 Lit. un um

ar.
CAP. 48
a Ge 17:1
Ge 24:40
b Ge 28:13
Ps 23:1
1Pe 2:25
c Ge 28:15
Ge 31:11
Ex15:13
Iov19:25
Ps 34:7
d Ge 32:26
e Ge 32:28
Is 44:5
f Ex1:7
Nu26:34
Nu26:37
g Ro 9:16
h 1Sa 16:7
i Ge 41:51
De 21:17
j Ge 17:20
k Nu2:19
Nu2:21
l Ge 25:23
Nu1:33
Nu1:35
De 33:17
Ier 31:9
m Ev11:21
n De 10:22
o De 33:17
De 34:2
Ios 17:17
p Ge 50:24

Col. aII-a
a Ge 15:14
Ge 26:3
De 31:8
b De 21:17
Ios 17:14
Eze 47:13

CAP. 49
c Ge 49:28
d Ge 29:32
Ex6:14
1Cr 5:1
e De 21:17
Ps 78:51
f De 33:6
g Ge 35:22
h Le 18:8
De 27:20
1Co 5:1
i Ge 29:33
Ge 29:34
Ge 35:23
j Ge 34:25
k Ps 64:2
l Ps 26:5
m Ge 34:7
Ro 12:19
n Pr 22:24
Ef 4:31
o Pr 11:17
p Ge 34:25
q Ios 19:1
Ios 21:41
r Ge 29:35
s Ge 43:9
Ge 46:28
1Cr 5:2
t Ios 10:24
Ju1:2
2Sa 22:41
u Nu10:14
De 33:7
2Sa 5:3
v Os 5:14
Re 5:5
GENEZA 49:1132 Iacob

si binecuv

anteaz

a fiii 76
de conduc

ator dintre picioare-
le sale, p

an

a va veni Silo1;
a
si
de el vor asculta popoarele.
b
11 El

si leag

a m

agarul de o vi-
t

a-de-vie si puiul m

ag

ari tei de o
vi t

a aleas

a,

si spal

a hainele

n
vin si ve sm

antul

n s

angele stru-
gurilor.
c
12 Ochii lui sunt ro-
sii de vin, iar din tii lui sunt albi
de lapte.
13 Zabulon va locui pe t

ar-
mul m

arii,
d
va fi pe t

armul unde
sunt ancorate cor

abiile
e
si mar-
ginea lui cea mai

ndep

artat

a va
fi

nspre Sidon.
f
14 Isahar
g
este un m

agar cu
oase puternice, culcat

ntre cei
doi desagi. 15 El va vedea c

a
locul de odihn

a este bun si c

a
tara este pl

acut

a,

si va pleca
um

arul ca s

a poarte poveri si
va face munc

a de sclav.
16 Dan, unul dintre triburile
lui Israel,

si va judeca poporul.
h
17 Dan va fi un sarpe la margi-
nea drumului, o viper

a cu corn
la marginea c

ar

arii, care mu s-
c

a de c

alc

aie calul, iar c

al

are tul
cade pe spate.
i
18 Da, voi a s-
tepta salvarea de la tine, o,
Iehova!
j
19 Pe Gad

l va ataca o trup

a
de jefuitori, dar el le va ataca
partea dinapoi.
k
20 P

ainea de la A ser va fi
gras

a
l
si el va da bucate alese,
rege sti.
m
21 Neftali
n
este o cerboaic

a
zvelt

a. El roste ste cuvinte ale-
se.
o
22 Iosif este vl

astarul unui
pomroditor,
p
vl

astarul unui pom
roditor de l

ang

a izvor,
q
care

si

nal t

a ramurile peste zid.
r
23

Ins

a arca sii l-au tot h

ar tuit,
au tras

n el si l-au ur

at ne

nce-
tat.
s
24 Totu si arcul s

au a r

a-
Ge 49:101 Adic

a Cel c

aruia

i apar tine.
mas neclintit,
a
iar m

ainile sale
au fost puternice si iu ti.
b
Din
m

ainile Puternicului lui Iacob,
c
de acolo vine P

astorul, Pia-
tra lui Israel.
d
25 El vine de la
Dumnezeul tat

alui t

au,
e
care te
va ajuta.
f
El este cu Cel Atotpu-
ternic,
g
care te va binecuv

anta
cu binecuv

ant

arile cerurilor de
sus,
h
cu binecuv

ant

arile ad

an-
cului de ape care se

ntinde de-
desubt,
i
cu binecuv

ant

arile s

a-
nilor si ale p

antecelui.
j
26 Bi-
necuv

ant

arile tat

alui t

au vor

ntrece binecuv

ant

arile mun ti-
lor eterni
k
si podoaba dealuri-
lor ve snice.
l
Ele vor r

am

ane pe
capul lui Iosif, da, pe cre stetul
celui ales1 dintre fra tii lui.
m
27 Beniamin va sf

a sia ca un
lup.
n
Diminea ta va m

anca ani-
malul prins, iar searava

mp

ar ti
prada.
o
28 Din to ti ace stia se trag
cele dou

asprezece triburi ale lui
Israel si a sa le-a vorbit tat

al lor
c

and i-a binecuv

antat. I-a bine-
cuv

antat pe fiecare cu binecu-
v

antarea lui.
p
29 Apoi le-a poruncit, zic

and:
Eu sunt ad

augat la poporul
meu.
q

Ingropa ti-m

a l

ang

a p

arin-
tii mei,

n pe stera de pe terenul
lui Efron, hetitul,
r
30

n pe s-
tera de pe terenul Macpela, fa t

a

n fa t

a cu Mamre,

n tara Ca-
naanului, teren pe care Avraam
l-a cump

arat de la Efron, heti-
tul, ca s

a aib

a un loc de

nmor-
m

antare care s

a-i fie proprieta-
te.
s
31 Acolo au fost

ngropa ti
Avraam si Sara, so tia lui.
t
Acolo
au fost

ngropa ti Isaac si Rebe-
ca, so tia lui,
u
si acolo am

n-
gropat-o eu pe Lea. 32 Tere-
nul cump

arat si pe stera de pe el
sunt de la fiii lui Het.
v
Ge 49:261 Ebr. nezir;

n Nu 6:2, 13, 1820 este
tradus prin nazireu si

nseamn

a cel ales; cel
dedicat; cel pus deoparte.
CAP. 49
a Is 9:6
Eze 21:27
Lu1:32
Ev7:14
b De 18:18
Ps 2:8
Is 11:10
Mt 2:6
Ioa 10:16
Re 7:9
c Is 63:2
d De 33:19
Is 9:1
e Mt 4:13
f Ios 19:10
g De 33:18
Ios 19:17
1Cr 7:5
h Ju13:2
Ju13:24
Ju15:20
i De 33:22
Ju14:19
Ju15:15
j Ps 14:7
k De 33:20
Ios 13:8
l De 32:14
Ps 81:16
m De 33:24
Ios 19:24
1Re 4:7
1Re 4:16
n De 33:23
Ios 19:32
Mt 4:15
o Mt 4:13
Ioa 7:46
p Ex1:5
q De 33:13
Ios 16:1
r De 33:17
s Ge 37:8
Ge 40:15

Col. aII-a
a Ge 50:20
b Nu13:8
Ios 1:6
Ios 8:18
Ju6:14
Ju11:32
c Ps 80:1
d Ge 45:7
Ge 50:20
Is 28:16
Mt 21:42
1Pe 2:4
e Ioa 17:3
f Flp4:19
g Ev10:12
h Mal 3:10
i De 33:13
Is 11:9
j Is 59:21
k Ios 17:14
l Is 54:10
m De 33:16
Fa 7:9
n De 33:12
Ju20:16
1Sa 9:16
o Es 2:5
Es 8:7
p Ev11:21
q Ge 35:29
Ge 49:33
r Ge 23:17
s Ge 23:20
t Ge 23:19
Ge 25:10
u Ge 35:29
v Ge 23:18
77 Iacob moare;

ngropat

n Canaan GENEZA 49:3350:20
33 Cu aceasta, Iacob a termi-
nat de dat porunci fiilor s

ai.
Apoi si-a tras picioarele

n pat,
si-a dat ultima suflare si a fost
ad

augat la poporul lui.


a
50
Atunci Iosif s-a aruncat pe
fa ta tat

alui s

au,
b
a

nce-
put s

a-l pl

ang

a si l-a s

arutat.
c
2 Apoi Iosif le-a poruncit slu-
jitorilor s

ai, doctorilor, s

a-l

m-
b

als

ameze
d
pe tat

al s

au. Ast-
fel, doctorii l-au

mb

als

amat pe
Israel 3 si le-au trebuit patru-
zeci de zile

ntregi, fiindc

a de
at

atea zile este nevoie de obicei
pentru

mb

als

amare; si egipte-
nii l-au pl

ans saptezeci de zile.
e
4

In cele din urm

a au tre-
cut zilele

n care l-au pl

ans si Io-
sif a vorbit casei faraonului, zi-
c

and: Acum, dac

a am g

asit fa-
voare

n ochii vo stri,
f
vorbi ti, v

a
rog,

n auzul faraonului si zice ti:
5 Tat

al meu m-a pus s

a jur,
g
spun

and: Iat

a c

a mor!
h
S

a m

a

ngropi

n locul de

nmorm

anta-
re pe care mi l-am s

apat

n tara
Canaanului.
i
Acum, las

a-m

a, te
rog, s

a urc si s

a-mi

ngrop tat

al
si dup

a aceea m

a voi

ntoarce.
6 Atunci faraonul a zis: Urc

a
si

ngroap

a- ti tat

al, a sa cumte-a
pus s

a juri!
j
7 Astfel, Iosif a urcat s

a- si

n-
groape tat

al si cu el au urcat
to ti slujitorii faraonului, b

atr

a-
nii
k
casei lui si to ti b

atr

anii t

a-
rii Egiptului, 8 precum si toa-
t

a casa lui Iosif, fra tii lui si ca-
sa tat

alui s

au.
l
Nu si-au l

asat

n tinutul Gosen decat copila sii,
turmele si cirezile. 9 Cu el au
mai urcat care
m
si c

al

are ti si de
aceea tab

ara era foarte mare.
10 Si au ajuns la aria de treie-
rat
n
a lui Atad,

n regiunea Ior-
danului.
o
Acolo au pl

ans cu ma-
re jale si el a

ndeplinit ritua-
lurile de doliu pentru tat

al s

au
sapte zile.
a
11 Locuitorii t

arii,
canaani tii, au v

azut ritualurile
de doliu din aria de treierat a lui
Atad si au zis: Este mare do-
liu la egipteni! De aceea locul
acela s-a numit Abel-Mi traim1 si
el se afl

a

n regiunea Iordanu-
lui.
b
12 Si fiii lui au f

acut a sa cum
le poruncise.
c
13 Fiii lui l-au
dus

n tara Canaanului si l-au

n-
gropat

n pe stera de pe terenul
Macpela, fa t

a

n fa t

a cu Mamre,
teren pe care Avraam

l cump

a-
rase de la Efron, hetitul, ca s

a
aib

a un loc de

nmorm

antare ca-
re s

a-i fie proprietate.
d
14 Du-
p

a ce si-a

ngropat tat

al, Iosif s-a

ntors

n Egipt, el, fra tii lui si
to ti cei care urcaser

a cu el ca
s

a- si

ngroape tat

al.
15 C

and fra tii lui Iosif au v

a-
zut c

a tat

al lor era mort, au zis:
Poate c

a Iosif ne ur

a ste
e
si ne
va pl

ati pentru tot r

aul pe care i
l-am f

acut.
f
16 De aceea, i-au
adus la cuno stin t

a lui Iosif o po-
runc

a, prin aceste cuvinte:

Ina-
inte de a muri, tat

al t

au a dat
urm

atoarea porunc

a: 17 Iat

a
ce s

a-i spune ti lui Iosif: Te im-
plor, iart

a,
g
te rog, nelegiuirea
fra tilor t

ai si p

acatul lor, c

aci
ti-au f

acut r

au!
h
Si acum iart

a,
te rog, nelegiuirea slujitorilor
Dumnezeului tat

alui t

au.
i
Si Io-
sif a

nceput s

a pl

ang

a c

and i-au
spus acestea. 18 Dup

a aceea
au venit si fra tii lui, au c

azut
la p

am

ant

naintea lui si au
zis: Iat

a c

a suntem sclavii t

ai!
j
19 Atunci Iosif le-a zis: Nu
v

a teme ti! Sunt eu oare

n locul
lui Dumnezeu?
k
20 Voi mi-a ti
vrut r

aul, dar Dumnezeu a vrut
s

a schimbe r

aul

n bine, ca s

a ac-
tioneze ca

n ziua aceasta si s

a
p

astreze

n via t

a mul ti oameni.
l
Ge 50:111 Adic

a Doliul egiptenilor.
CAP. 49
a Ge 25:8
Ps 116:15
Mt 22:32
Fa 7:15

CAP. 50
b Ge 46:4
c Ec 7:2
Ioa 11:35
Fa 8:2
d Ge 50:26
e Nu20:29
f Ge 18:3
g Ge 47:31
Mt 5:33
Ev6:16
h Ge 48:21
1Co 15:22
i Ge 23:17
Ge 46:4
Ge 47:29
Ge 49:30
Ioa 19:38
j Ge 47:31
k Ps 105:22
Fa 4:8
l Ge 32:5
Ge 46:27
m Ge 41:43
Ge 46:29
Fa 8:28
n Mt 3:12
o De 1:1

Col. aII-a
a 1Sa 31:13
Mr 5:38
b Ge 10:19
c Ge 47:29
Ge 49:29
Ef 6:1
d Ge 23:17
Ge 25:9
Ge 35:27
Ge 49:30
e Ge 27:41
Le 19:17
Pr 19:11
Pr 28:1
f Ge 37:28
Ge 42:21
Ps 105:17
Pr 24:29
Lu17:3
Ro 12:17
1Co 13:5
g Mt 6:12
Mt 18:35
Lu17:3
Ef 4:32
h Ge 37:28
1Sa 24:17
Pr 28:13
Ro 13:10
i 2Co 7:10
j Ge 37:7
Ef 6:7
k De 32:35
Ro 12:19
l Ge 37:18
Ge 45:5
Ps 105:17
Ps 119:71
Ro 8:28
GENEZA 50:21 EXODUL 1:15 Iosif moare. Fiii lui Israel 78
21 Acum dar, nu v

a teme ti! Eu
m

a voi

ngriji de hrana voastr

a
si a copila silor vo stri.
a
Astfel,
i-a m

ang

aiat si le-a vorbit

ncu-
rajator.
22 Iosif a locuit mai depar-
te

n Egipt, el si casa tat

alui
s

au. Si Iosif a tr

ait o sut

a ze-
ce ani. 23 Iosif a ajuns s

a-i va-
d

a pe fiii lui Efraim din a tre-


ia genera tie,
b
precum si pe fiii
lui Machir,
c
fiul lui Manase. Ei
s-au n

ascut pe genunchii lui Io-
sif.
d
24

In cele din urm

a, Iosif
le-a spus fra tilor s

ai: Eu mor,

ns

a Dumnezeu

si va

ndrepta
aten tia spre voi
a
si v

a va scoate
din tara aceasta ca s

a v

a duc

a

n tara despre care le-a jurat lui


Avraam, lui Isaac si lui Iacob.
b
25 Iosif i-a pus atunci pe fra tii
lui s

a jure si a zis: Dumnezeu

si va

ndrepta negre sit aten tia
spre voi. S

a lua ti oasele mele de
aici.
c
26 Apoi Iosif a murit la
v

arsta de o sut

a zece ani. L-au

mb

als

amat
d
si l-au pus

ntr-un
sicriu

n Egipt.
CAP. 50
a Ge 47:12
1Pe 3:9
b 1Cr 7:20
c Ios 17:1
1Cr 7:14
d Ge 30:3

Col. aII-a
a Ex4:31
b Ge 12:7
Ge 17:8
Ge 26:3
Ge 28:13
c Ex13:19
Ios 24:32
Ev11:22
d Ge 50:2
1
Iat

a numele fiilor lui Israel
care s-au dus

n Egipt

mpre-
un

a cu Iacob, fiecare b

arbat cu
casa lui:
a
2 Ruben,
b
Simeon,
c
Levi
d
si Iuda,
e
3 Isahar,
f
Zabu-
lon
g
si Beniamin,
h
4 Dan
i
si
Neftali,
j
Gad
k
si A ser.
l
5 Toa-
te sufletele care au ie sit din coap-
sele lui Iacob
m
erau saptezeci de
suflete. Iosif era deja

n Egipt.
n
6

In cele din urm

a, Iosif a mu-
rit
o
si, la fel, to ti fra tii lui si toa-
t

a genera tia aceea. 7 Fiii lui
Israel erau roditori si au ajuns
numero si. At

at de repede se

n-
mul teau si deveneau tot mai pu-
ternici,

nc

at tara s-a umplut de
ei.
p
8 Dup

a un timp s-a ridicat pes-
te Egipt un nou rege, care nu-l cu-
noscuse pe Iosif.
q
9 El a spus
poporului s

au: Iat

a c

a poporul
fiilor lui Israel este mai nume-
ros si mai puternic dec

at noi.
r
10 S

a lucr

am cu viclenie fa t

a de
ei,
s
ca nu cumva s

a continue s

a
se

nmul teasc

a, pentru c

a, dac

a
izbucne ste un r

azboi, li se vor
al

atura si ei celor ce ne ur

asc,
vor lupta

mpotriva noastr

a si
vor ie si din tar

a.
11 Astfel, au pus peste ei res-
ponsabili cu munca for tat

a, ca
s

a-i apese cu poveri,
a
iar ei au con-
struit pentru faraon ora se-depo-
zit: Pitom si Ramses.
b
12 Dar,
cu c

at

i asupreau mai mult, cu
at

at se

nmul teau si se r

asp

an-
deau mai mult, astfel c

a egiptenii
tremurau de frica fiilor lui Isra-
el.
c
13 De aceea, egiptenii i-au
f

acut pe fiii lui Israel sclavi, pur-
t

andu-se cu ei tiranic.
d
14 Ei
le f

aceau via ta amar

a prin mun-
c

a grea de sclav, pun

andu-i s

a
fac

a mortar din argil

a
e
si c

a-
r

amizi1 si tot felul de munci de
sclav pe c

amp,
f
da, tot felul de
munci de sclav

n care

i folo-
seau ca sclavi, purt

andu-se cu ei
tiranic.
g
15 Mai t

arziu, regele Egiptu-
lui le-a spus moa selor
h
evrei-
ce numele uneia fiind Sifra,
g Ex 20:2; Le 25:43; Le 26:13; Pr 29:2; Is 14:6;
h Ge 35:17; Ge 38:28; Eze 16:4.
Ex 1:141 C

ar

amizi uscate la soare.
EXODUL
CAP. 1
a Ge 46:8
b Ex6:14
c Ex6:15
d Ex2:1
Ex6:16
e 1Cr 2:3
Ev7:14
f Ge 46:13
g Ge 46:14
h Ge 46:21
i Ge 46:23
j 1Cr 7:13
k Ge 46:16
l 1Cr 7:30
m Ge 46:26
n De 10:22
Fa 7:14
o Ge 50:26
p Ge 46:3
De 26:5
Fa 7:17
q Fa 7:18
r Nu22:3
Ps 105:24
s Ps 105:25
Pr 21:30
Fa 7:19
1Co 3:19

Col. aII-a
a Ge 15:13
Ex3:7
Nu20:15
De 26:6
Fa 7:34
b Ge 47:11
c Ps 105:24
Ps 105:38
d Ex2:23
Pr 14:31
Fa 7:6
e Na 3:14
f Ex5:7
Ps 81:6
ccc
d
ccc
iar numele celeilalte, Pua ,
16 da, a mers p

an

a acolo,

nc

at
a zis: C

and le ajuta ti pe evrei-
ce s

a nasc

a, da, c

and le vede ti
pe scaunul de na stere, dac

a este
b

aiat, s

a-l omor

a ti, dar, dac

a
este fat

a, s

a tr

aiasc

a. 17 Dar
moa sele s-au temut de adev

a-
ratul Dumnezeu
a
si n-au f

acut
cum le spusese regele Egiptu-
lui,
b
ci au cru tat via ta copiilor
de sex b

arb

atesc.
c
18 Dup

a un
timp, regele Egiptului le-a che-
mat pe moa se si le-a zis: De
ce a ti f

acut lucrul acesta, de ce
a ti cru tat via ta copiilor de sex
b

arb

atesc?
d
19 Atunci moa sele
i-au spus faraonului: Deoare-
ce evreicele nu sunt ca egipten-
cele. Pentru c

a sunt viguroase,
nasc

nainte ca moa sa s

a ajung

a
la ele.
20 De aceea, Dumnezeu le-a
f

acut bine moa selor,
e
iar poporul
cre stea la num

ar si devenea foar-
te puternic. 21 Si, pentru c

a
moa sele se temuser

a de adev

a-
ratul Dumnezeu, el le-a dat mai
t

arziu familii.
f
22

In cele din
urm

a, faraonul a poruncit

ntre-
gului s

au popor, zic

and: Pe to ti
b

aie tii nou-n

ascu ti s

a-i arunca ti

n Nil, dar pe fete sa le l

asa ti

n
via t

a.
g
2
Si un b

arbat din casa lui Le-
vi s-a dus si si-a luat de so tie
o fiic

a a lui Levi.
h
2 Femeia a
r

amas

ns

arcinat

a si a adus pe
lume un fiu. C

and a v

azut c

at de
frumos era, l-a tinut ascuns
i
trei
luni1.
j
3 C

and n-a mai putut
s

a-l ascund

a,
k
a luat pentru el o
arc

a de papirus, a c

aptu sit-o cu
bitum si cu smoal

a,
l
a a sezat co-
pilul

n ea si a pus-o

ntre trestii-
le
m
de pe malul Nilului. 4 Sora
copilului st

atea la o oarecare de-
Ex 2:21 Lit. lun

a lunar

a, adic

a de la lun

a nou

a
la lun

a nou

a.
p

artare, ca s

a vad

a ce se va

n-
t

ampla cu el.
a
5 Dup

a un timp, fiica farao-
nului a cobor

at s

a se scalde

n
Nil, iar slujitoarele ei mergeau
pe malul Nilului. Ea a z

arit ar-
ca

n mijlocul trestiilor si a tri-
mis-o imediat pe sclava ei s

a o
ia.
b
6 C

and a deschis-o, a v

azut
copilul si iat

a c

a b

aiatul pl

an-
gea. I s-a f

acut mil

a
c
de el si a
zis: Este un copil al evreilor.
7 Atunci sora lui i-a spus fiicei
faraonului: Vrei s

a m

a duc s

a- ti
chem o doic

a dintre evreice ca
s

a- ti al

apteze copilul? 8 Fiica
faraonului i-a zis: Du-te! Fata
s-a dus imediat si a chemat-o pe
mama copilului.
d
9 Atunci fii-
ca faraonului i-a zis: Ia copilul,
al

apteaz

a-mi-l si

ti voi pl

ati.
e
A sadar, femeia a luat copilul si
l-a al

aptat. 10 Si copilul a cres-
cut. Atunci ea i l-a adus fiicei
faraonului si el i-a devenit fiu,
f
iar ea i-a pus numele Moise1, zi-
c

and: Fiindc

a l-am scos din
ap

a.
g
11

In zilele acelea, c

and deve-
nise puternic, Moise a ie sit la fra-
tii lui ca s

a vad

a ce poveri pur-
tau
h
si a v

azut un egiptean care

l lovea pe un evreu, unul dintre


fra tii lui.
i
12 S-a uitat

n jur
si, v

az

and c

a nu este nimeni, l-a
omor

at pe egiptean si l-a ascuns

n nisip.
j
13

In ziua urm

atoare a ie sit
din nou si a v

azut c

a doi evrei se
b

ateau. Atunci i-a spus celui ca-
re nu avea dreptate: De ce-l lo-
ve sti pe tovar

a sul t

au?
k
14 El
i-a r

aspuns: Cine te-a pus pe ti-
ne prin t si judec

ator peste noi?
l
Ai de g

and s

a m

a omori si pe mi-
ne a sa cum l-ai omor

at pe egip-
tean?
m
Lui Moise i s-a f

acut fric

a
Ex 2:101 Adic

a Scos, Salvat din ap

a.
CAP. 1
a Ne 5:15
Pr 8:13
b Da 3:16
Da 6:13
Mt 10:28
Fa 5:29
c Ge 9:6
d Ec 8:4
e Ps 41:2
Pr 11:18
Pr 19:17
Ec 8:12
Is 3:10
Lu1:50
Ev6:10
f Ps 107:41
Ps 127:3
g Ps 105:25
Mt 2:16
Fa 7:19

CAP. 2
h Ex6:20
Nu26:59
i 2Re 11:2
j Fa 7:20
Ev11:23
k Fa 7:19
l Ge 6:14
Ge 14:10
m Iov8:11

Col. aII-a
a Ex15:20
1Cr 6:3
Mi 6:4
b Fa 7:21
c 1Re 8:50
Ps 106:46
1Pe 3:8
d Ex6:20
e 1Ti 5:18
f Ev11:24
g Fa 7:21
h Ex1:11
Ex3:7
Fa 7:23
i Ex5:14
j Fa 7:24
Ev11:24
k Ge 13:8
Fa 7:26
l Nu16:13
Fa 7:27
m Fa 7:28
79 Moa sele

i cru t

a pe copii. Se na ste Moise EXODUL 1:162:14
EXODUL 2:153:8 Moise fuge. Tufa de m

ar

acini 80
si a zis: Cu siguran t

a, lucrul
acesta este cunoscut!
a
15 Mai t

arziu, faraonul a au-
zit despre lucrul acesta si a c

au-
tat s

a-l omoare pe Moise.
b
Dar
Moise a fugit
c
de la faraon ca
s

a locuiasc

a

n tara Madianu-
lui.
d
Si s-a a sezat l

ang

a o f

an-
t

an

a. 16 Preotul
e
Madianului
avea sapte fiice. Ele au venit
ca de obicei s

a scoat

a ap

a si au
umplut jgheaburile ca s

a adape
turma tat

alui lor.
f
17 Si, tot
ca de obicei, au venit p

astorii
si le-au alungat. Atunci Moise
s-a ridicat, le-a venit

n ajutor
femeilor si le-a ad

apat turma.
g
18 C

and s-au

ntors acas

a la Re-
uel,
h
tat

al lor, acesta a

ntrebat:
Cum de v-a ti

ntors a sa de re-
pede azi? 19 Ele au r

aspuns:
Un egiptean
i
ne-a sc

apat din
m

ana p

astorilor si chiar ne-a
scos ap

a ca s

a adape turma.
20 Atunci el le-a spus fiicelor
lui: Dar unde este? De ce l-a ti l

a-
sat acolo pe omul acela? Chema-
ti-l s

a m

an

ance p

aine.
j
21 Du-
p

a aceea, Moise a consim tit s

a
locuiasc

a la omul acesta, iar el
i-a dat-o lui Moise pe Sefora,
k
fii-
ca lui. 22 Mai t

arziu, ea a n

as-
cut un fiu, iar el i-a pus numele
Gher som1,
l
pentru c

a a zis: Am
ajuns locuitor str

ain

ntr-o tar

a
str

ain

a.
m
23 Dup

a multe zile, regele
Egiptului a murit,
n
dar fiii lui Is-
rael au continuat s

a suspine din
cauza sclaviei, s

a strige si s

a se
pl

ang

a,
o
iar strig

atele lor de aju-
tor din cauza sclaviei se

n

al tau
p

an

a la adev

aratul Dumnezeu.
p
24 Atunci Dumnezeu a auzit
q
gemetele lor
r
si Dumnezeu si-a
adus aminte de leg

am

antul s

au
cu Avraam, cu Isaac si cu Iacob.
s
25 Atunci Dumnezeu a privit
Ex 2:221 Adic

a Locuitor str

ain acolo.
spre fiii lui Israel si Dumnezeu
a luat aminte.
3
Moise p

a stea turma lui Ie-
tro,
a
preotul Madianului, c

a-
ruia

i era ginere.
b

In timp ce
m

ana turma spre vestul pustiu-
lui, a ajuns la muntele adev

ara-
tului Dumnezeu,
c
la Horeb.
d
2 Atunci

ngerul lui Iehova i s-a
ar

atat

ntr-o flac

ar

a de foc,

n
mijlocul unei tufe de m

ar

acini.
e

In timp ce el privea, iata c

a
tufa de m

ar

acini ardea cu v

al-
v

at

ai si totu si tufa de m

ar

acini
nu se mistuia. 3 Atunci Moise
a zis: S

a m

a abat din drum ca
s

a privesc mai de aproape aceas-
t

a priveli ste uluitoare: De ce nu
se mistuie tufa de m

ar

acini?
f
4 C

and Iehova a v

azut c

a el s-a
ab

atut din drum ca s

a priveas-
c

a mai de aproape, Dumnezeu
l-a chemat din mijlocul tufei de
m

ar

acini si a zis: Moise! Moi-
se!, iar el a r

aspuns: Iat

a-m

a!
g
5 Si El a spus: Nu te apropia de
locul acesta! Scoate- ti sandalele
din picioare, c

aci locul pe care
stai este p

am

ant sf

ant!
h
6 Si a mai zis: Eu sunt
Dumnezeul tat

alui t

au, Dumne-
zeul lui Avraam, Dumnezeul lui
Isaac si Dumnezeul lui Iacob.
i
Atunci Moise si-a ascuns fa-
ta, fiindc

a se temea s

a-l priveas-
c

a pe adev

aratul Dumnezeu.
7 Iehova a ad

augat: Am v

azut,

ntr-adev

ar, asuprirea poporu-
lui meu care este

n Egipt si
am auzit strig

atul lor pricinuit
de cei ce

i oblig

a s

a munceasc

a,
deoarece cunosc bine durerile
pe care le

ndur

a.
j
8 Cobor s

a-i
eliberez dinm

ana egiptenilor
k
si
s

a-i duc din tara aceea

ntr-o ta-
r

a bun

a si

ntins

a,

ntr-o tar

a

n
care curge lapte si miere,
l
unde
locuiesc canaani tii, heti tii, amo-
ri tii, ferezi tii, hevi tii si iebusi-
CAP. 2
a Pr 19:12
b Ex4:19
c Pr 22:3
Ev11:27
d Ge 25:2
Ex3:1
e Ex18:12
f Ge 24:20
g Ge 29:10
h Ex4:18
Ex18:1
Nu10:29
i Fa 7:22
j Ge 19:3
Ge 24:31
Iov31:32
Ro 12:13
Ev13:2
k Ex18:2
Nu12:1
l Ex18:3
1Cr 23:15
m Fa 7:29
n Ex4:19
Ex7:7
Fa 7:30
o Ex6:5
Nu20:16
De 26:7
Ps 12:5
p Ex3:7
1Re 8:51
Ne 9:9
Ps 107:19
q Ju2:18
Ne 9:27
1Pe 5:7
r Fa 7:34
s Ge 15:14
2Re 13:23
Ps 105:8

Col. aII-a

CAP. 3
a Ex2:16
Ex18:1
b Ju1:16
Ju4:11
c Ex24:13
d Ex17:6
1Re 19:8
Mal 4:4
e De 33:16
Fa 7:30
f Ge 18:14
Da 3:27
Fa 7:31
g 1Sa 3:4
h Ios 5:15
Fa 7:33
i Ge 26:24
Ge 32:9
Mt 22:32
Fa 7:32
j Ex1:11
Ex6:5
Ps 106:44
Is 63:9
Fa 7:34
k Ex12:51
l Nu13:27
De 27:3
81 Iehova

si explic

a numele. Instruc tiuni EXODUL 3:94:2
tii.
a
9 Si acum, iat

a c

a strig

a-
tul fiilor lui Israel a ajuns p

an

a
la mine si am v

azut cum

i asu-
presc egiptenii.
b
10 Acum vi-
no s

a te trimit la faraon si s

a-l
sco ti din Egipt pe poporul meu,
pe fiii lui Israel.
c
11 Dar Moise i-a zis adev

ara-
tului Dumnezeu: Cine sunt eu
ca s

a m

a duc la faraon si s

a-i
scot pe fiii lui Israel din Egipt?
d
12 El a zis: Eu voi fi cu tine
e
si acesta

ti va fi semnul c

a eu
te-am trimis:
f
Dup

a ce vei scoa-
te poporul din Egipt,

i ve ti slu-
ji adev

aratului Dumnezeu pe
muntele acesta.
g
13 Dar Moise i-a spus adev

a-
ratului Dumnezeu: S

a zicem c

a
m

a duc acum la fiii lui Israel si
le spun: Dumnezeul str

amo si-
lor vo stri m-a trimis la voi,
iar ei

mi zic: Care este nu-
mele lui?
h
Eu ce s

a le spun?
14 Atunci Dumnezeu i-a spus
lui Moise: EU VOI DEVENI CE
VOI VREA S

A DEVIN1.
i
Si a
ad

augat: Iat

a ce s

a le spui fii-
lor lui Israel: EU VOI DEVENI
m-a trimis la voi.
j
15 Apoi
Dumnezeu i-a zis din nou lui
Moise:
Iat

a ce s

a le spui fiilor lui Is-
rael: Iehova, Dumnezeul str

a-
mo silor vo stri, Dumnezeul lui
Avraam,
k
Dumnezeul lui Isaac
l
si Dumnezeul lui Iacob,
m
m-atri-
mis la voi. Acesta este numele
meu pe ve snicie
n
si prin el

si vor
aduce aminte de mine din gene-
ra tie

n genera tie.
o
16 Du-te,
adun

a-i pe b

atr

anii lui Israel
si spune-le: Iehova, Dumneze-
ul str

amo silor vo stri, Dumneze-
Ex 3:141 Aici, Ehy

eh este la timpul imperfect,

nsemn

and Eu voi deveni sau Eu m

a voi do-
vedi a fi. Aici nu se face referire la existen ta
independent

a a lui Dumnezeu (Eu sunt cel ce
sunt), ci la ceea ce

si propune s

a devin

a

n leg

a-
tur

a cu al tii. Vezi Ap 1.
ul lui Avraam, al lui Isaac si al
lui Iacob, mi s-a ar

atat,
a
zic

and:

Imi voi

ndrepta negre sit aten-
tia
b
spre voi si spre ceea ce vi
se face

n Egipt. 17 De aceea
spun: V

a voi scoate de sub asu-


prirea
c
egiptenilor si v

avoi duce

n tara canaani tilor, a heti tilor,


a amori tilor,
d
a ferezi tilor, a he-
vi tilor si a iebusi tilor,
e

ntr-o ta-
r

a

n care curge lapte si mie-
re.
f
18 Ei vor asculta de glasul
t

au,
g
iar tu si b

atr

anii lui Isra-
el va trebui s

a v

a duce ti la re-
gele Egiptului si s

a-i spune ti:
Iehova, Dumnezeul evreilor,
h
a
vorbit cu noi;
i
si acum, las

a-ne, te
rug

am, s

a mergem cale de trei
zile

n pustiu si las

a-ne s

a-i adu-
cem jertfe lui Iehova, Dumneze-
ul nostru.
j
19 Eu

nsumi stiu
bine c

a regele Egiptului nu v

a
va l

asa s

a pleca ti dec

at prin
m

an

a tare.
k
20

Imi voi

ntinde
deci m

ana
l
si voi lovi Egiptul
cu toate faptele uimitoare pe
care le voi face

n mijlocul lui.
Dup

a aceea v

a va da drumul.
m
21 Voi face ca acest popor s

a g

a-
seasc

a favoare

n ochii egipteni-
lor. C

and ve ti pleca, nu ve ti ple-
ca cu m

ana goal

a.
n
22 Fiecare
femeie s

a cear

a de la vecina ei
si de la femeia care locuie ste ca
str

ain

a

n casa ei obiecte de ar-
gint, obiecte de aur si mantii si
s

a le pune ti pe fiii vo stri si pe fii-
cele voastre; s

a-i jefui ti pe egip-
teni.
o
4

Ins

a Moise, r

aspunz

and, a
zis: Dar s

a zicem c

a nu
m

a cred si nu ascult

a de gla-
sul meu,
p
pentru c

a vor spu-
ne: Iehova nu ti s-a ar

atat.
2 Atunci Iehova i-a spus: Ce
ai

n m

an

a?, iar el a zis:
o Ge 15:14; Ex 12:36; Ps 105:37; CAP. 4 p Ex
2:14; Fa 7:25.
CAP. 3
a Ge 10:16
Ex33:2
De 7:1
Ios 3:10
Ne 9:8
b Ex1:11
c 1Sa 12:6
Ps 105:26
Is 63:11
Fa 7:34
d Ex6:12
2Sa 7:18
Ier 1:6
e De 31:23
Ios 1:5
Is 41:10
Ro 8:31
Flp4:13
f Ju6:17
g Ex19:2
De 4:11
h Ex15:3
1Sa 17:45
Ps 96:8
Ps 135:13
Os 12:5
Mt 21:9
Ioa 17:26
Ro 10:13
i Le 11:45
Iov23:13
Is 14:27
Da 4:35
Ioa 12:28
j Ex6:3
Ex6:7
Ro 9:17
k Ge 17:7
Mt 22:32
l Ge 26:24
m Ge 28:13
n Ps 135:13
o Ps 30:4
Ps 102:12
Os 12:5

Col. aII-a
a Ge 17:1
Ge 48:15
b Ge 50:24
Ex13:19
Ps 80:14
Lu1:68
c Ge 15:13
Le 26:13
Ne 9:9
Fa 7:34
d Ge 15:16
e Ex23:23
f Nu13:27
De 8:7
g Ex4:31
Ex20:19
h Ge 14:13
Ge 40:15
Ex10:3
i Ex5:3
j Ex7:16
Ex8:27
Ex10:26
k Ex5:2
Ex7:4
Ex14:8
Ro 9:17
l Ps 118:15
m Ex7:3
Ex12:33
De 6:22
Ps 135:9
Fa 7:36
n Ex11:2
Ex12:35
EXODUL 4:323 Trei semne. Moise se simte incapabil. Aaron 82
Un toiag.
a
3 Apoi el a spus:
Arunc

a-l la p

am

ant. El l-a
aruncat la p

am

ant si toiagul s-a
f

acut sarpe,
b
iar Moise a fugit de
el. 4 Dar Iehova i-a zis lui Moi-
se:

Intinde- ti m

ana si apuc

a-l
de coad

a. Si el si-a

ntins m

ana
si l-a apucat, iar acesta s-a f

a-
cut toiag

n m

ana lui. 5 Pen-
tru ca, a spus el, ei s

a cread

a
c

a ti s-a ar

atat Iehova,
c
Dum-
nezeul str

amo silor lor,
d
Dumne-
zeul lui Avraam,
e
Dumnezeul lui
Isaac
f
si Dumnezeul lui Iacob.
g
6 Apoi Iehova i-a spus din nou:
Bag

a- ti, te rog, m

ana

n s

an. Si
el si-a b

agat m

ana

n s

an. C

and
si-a scos m

ana, iat

a c

a era lovit

a
de lepr

a, era ca z

apada!
h
7 Du-
p

a aceea, el a spus: Bag

a- ti din
nou m

ana

n s

an. Astfel, el si-a
b

agat dinnou m

ana

ns

an. C

and
a scos-o din s

an, iat

a c

a m

ana i
se f

acuse din nou ca restul c

ar-
nii lui!
i
8 Si, dac

a nu te vor
crede si nu vor asculta de glasul
primului semn, vor crede glasul
celui de-al doilea semn,
j
a spus
el. 9 Dar, dac

a nu vor crede
nici aceste dou

a semne si nu vor
asculta de glasul t

au,
k
s

a iei ap

a
din Nil si s

a o ver si pe p

am

ant
uscat. Si apa pe care o vei lua
din Nil va deveni cu siguran t

a
s

ange pe p

am

antul uscat.
l
10 Moise i-a zis atunci lui
Iehova: Iart

a-m

a, Iehova, dar
eu nu sunt un om cu vorbirea
u soar

a, nici de ieri, nici de alal-
t

aieri, nici m

acar de c

and

i vor-
be sti slujitorului t

au, c

aci gu-
ra si limba

mi sunt greoa-
ie.
m
11 Atunci Iehova i-a zis:
Cine i-a f

acut omului gur

a
sau cine

l face mut sau surd,
cu vedere clar

a sau orb? Nu eu,
Iehova?
n
12 Du-te acum si eu
voi fi cu gura ta si te voi

nv

a-
ta ce s

a spui.
o
13 Dar el a zis:
Iart

a-m

a, Iehova, dar trimite,
te rog, pe altcineva si f

a ce ti-ai
propus prin m

ana celui pe care-l
vei trimite. 14 Atunci Iehova
s-a aprins de m

anie

mpotriva
lui Moise si a zis: Nu este Aa-
ron, levitul, fratele t

au?
a
Stiu
bine c

a el poate s

a vorbeasc

a.
Iat

a c

a vine

naintea ta. C

and te
va vedea, se va bucura

n inima
lui.
b
15 S

a-i vorbe sti si s

a pui
cuvintele

n gura lui.
c
Si eu voi
fi cu gura ta si cu gura lui
d
si v

a
voi

nv

a ta ce s

a face ti.
e
16 El
vavorbi poporului

n locul t

au si

ti va fi gur

a,
f
iar tu

i vei fi Dum-
nezeu.
g
17 Si vei lua

n m

an

a
toiagul acesta ca s

a faci cu el
semnele.
h
18 A sadar, Moise a plecat, s-a

ntors la Ietro, socrul sau, si i-a
spus:
i
A s vrea, te rog, s

a plec si
s

a m

a

ntorc la fra tii mei, care
sunt

n Egipt, ca s

a v

ad dac

a
mai sunt

n via t

a.
j
Atunci Ie-
tro i-a zis lui Moise: Du-te

n
pace!
k
19 Dup

a aceea, Iehova
i-a spus lui Moise

n Madian:
Du-te,

ntoarce-te

n Egipt, c

aci
au murit to ti cei care c

autau
s

a- ti v

aneze sufletul.
l
20 Moise si-a luat deci so tia
si fiii, i-a pus c

alare pe m

a-
gar si s-a

ntors

n tara Egip-
tului. Si Moise a luat

n m

a-
n

a toiagul adev

aratului Dumne-
zeu.
m
21 Si Iehova i-a mai spus
lui Moise: Dup

a ce vei pleca si
te vei

ntoarce

n Egipt, ai grij

a
s

a faci

naintea faraonului toate
miracolele pe care ti le-am pus

n m

an

a.
n
Eu

i voi l

asa inima
s

a se

nc

ap

a t

aneze
o
si el nu va
l

asa poporul s

a plece.
p
22 S

a-i
spui faraonului: Iat

a ce a zis
Iehova: Israel este fiul meu,

n-
t

aiul meu n

ascut.
q
23 Si eu

ti
spun: Las

a-l pe fiul meu s

a ple-
ce ca s

a-mi slujeasc

a. Dar, dac

a
nu-l la si s

a plece, iat

a c

a

l voi
CAP. 4
a Ex8:5
Ex17:5
Nu20:11
b Ex7:9
c Ex3:16
Ex4:31
Ier 31:3
d 1Sa 2:27
Fa 7:32
e Fa 7:2
Ro 4:3
f Ge 28:13
Mr 12:26
g Ge 28:21
Lu20:37
h Nu12:10
2Re 5:27
i 2Re 5:14
Mt 8:3
j Ioa 10:38
Fa 7:36
k 2Te 3:2
l Ex4:30
m Ex6:12
Nu12:3
Ier 1:6
Fa 7:22
2Co 11:6
n Ps 94:9
Is 6:10
Lu1:20
Fa 13:11
o Ps 51:15
Ps 143:10
Is 50:4
Mr 13:11
Lu12:12

Col. aII-a
a Nu26:59
b Ge 33:4
Ex4:27
Fa 7:30
c Ex4:28
Ex7:1
d Ier 1:9
e Is 54:13
1Co 1:5
2Co 3:5
f Ex7:2
g Ex7:1
Ps 82:6
Ioa 10:34
h Ex7:19
i Ex2:18
Ex18:1
Nu10:29
j Ge 30:25
Fa 7:30
k 1Sa 1:17
l Ex2:15
m Ex17:9
Nu20:8
n Ex7:9
o Ex7:3
Ex10:1
Ex11:10
De 2:30
1Sa 6:6
Da 5:20
Ro 9:18
p Ex7:22
Ex8:15
q De 7:6
De 14:2
Ier 31:9
Os 11:1
Ro 9:4
83

Int

alnirea cu Aaron. Asuprirea se

n

aspre ste EXODUL 4:245:14
ucide pe fiul t

au, pe

nt

aiul t

au
n

ascut.
a
24 Pe drum, la locul de popas,
b
Iehova l-a

nt

alnit
c
si a c

autat
s

a-l omoare.
d
25

In cele dinur-
m

a, Sefora
e
a luat o bucat

a de
cremene, i-a t

aiat fiului ei pre-
pu tul,
f
l-a aruncat la picioarele
lui si a zis: Pentru c

a

mi e sti
so t de s

ange. 26 Si el l-a l

asat.
Ea a zis atunci: So t de s

ange,
din cauza circumciziei.
27 Atunci Iehova i-a spus lui
Aaron: Du-te s

a-l

nt

ampini pe
Moise

n pustiu!
g
El s-a dus,
l-a

nt

alnit la muntele adev

ara-
tului Dumnezeu
h
si l-a s

arutat.
28 Moise i-a spus lui Aaron toa-
te cuvintele lui Iehova, care

l
trimisese,
i
si toate semnele pe
care

i poruncise s

a le fac

a.
j
29 Apoi Moise si Aaron s-au
dus si i-au adunat pe to ti b

atr

a-
nii fiilor lui Israel.
k
30 Aaron
a spus toate cuvintele pe care
Iehova i le spusese lui Moise,
l
iar acesta a f

acut semnele
m
sub
ochii poporului. 31 Atunci po-
porul a crezut.
n
C

and au auzit
c

a Iehova

si

ndreptase aten tia
o
spre fiii lui Israel si c

a v

azuse
necazul lor,
p
s-au plecat si s-au
prosternat.
q
5
Apoi Moise si Aaron au in-
trat si i-au zis faraonului:
r
Iat

a ce a spus Iehova, Dum-
nezeul lui Israel: Las

a-l pe po-
porul meu s

a plece ca s

a tin

a o
s

arb

atoare

n pustiu!
s
2 Dar
faraonul a zis: Cine este Iehova,
t
ca s

a ascult de glasul lui si s

a-l
las pe Israel s

a plece?
u
Eu nu-l
cunosc pe Iehova
v
si nu-l voi l

asa
pe Israel s

a plece.
w
3 Dar ei
au mai spus: Dumnezeul evrei-
lor a vorbit cu noi.
x
Las

a-ne, te
rug

am, s

a mergem cale de trei
zile

n pustiu si s

a-i aducem jert-
fe lui Iehova, Dumnezeul nos-
tru;
a
altfel ne va lovi cu cium

a
sau cu sabie.
b
4 Atunci rege-
le Egiptului le-a r

aspuns, zic

and:
Moise si Aaron, de ce abate ti
poporul de la muncile lui?
c
Du-
ce ti-v

a si purta ti-v

a poverile!
d
5 Si faraon a mai spus: Iat

a
c

a poporul t

arii este numeros
acum,
e
iar voi

i

mpiedica ti s

a- si
poarte poverile.
f
6 Chiar

n aceea si zi, farao-
nul le-a poruncit celor ce obli-
gau poporul s

a munceasc

a, pre-
cum si supraveghetorilor lor,
g
zic

and: 7 S

a nu mai str

ange ti
paie ca s

a le da ti poporului pen-
tru a face c

ar

amizi,
h
ca

nainte.
S

a se duc

a singuri s

a- si str

ang

a
paie. 8 Dar s

a cere ti

n con-
tinuare cantitatea de c

ar

amizi
pe care o f

aceau

nainte. S

a nu
le-o reduce ti, pentru c

a tr

and

a-
vesc.
i
De aceea strig

a ei, zi-
c

and: Vrem s

a plec

am si vrem
s

a-i aducem jertfe Dumnezeului
nostru!
j
9 S

a fie greu servi-
ciul acestor oameni, s

a munceas-
c

a si s

a nu dea aten tie cuvinte-
lor mincinoase!
k
10 Astfel, cei care obligau po-
porul s

a munceasc

a,
l
precum si
supraveghetorii lui, au ie sit si
au spus poporului: Iat

a ce a zis
faraonul: Nu v

a mai dau paie.
11 Duce ti-v

a singuri s

a v

a lua ti
paie de unde ve ti g

asi, c

aci nu
v

a vom reduce cu nimic servi-
ciul!
m
12 Atunci poporul s-a
r

asp

andit

n toat

a tara Egip-
tului ca s

a str

ang

a miri ste pen-
tru a o folosi drept paie. 13 Cei
care

i obligau s

a munceasc

a

i
gr

abeau,
n
spun

and: Termina-
ti-v

a lucrul, fiecare munca lui,
zi de zi, ca atunci c

and erau pa-
ie.
o
14 Mai t

arziu, supraveghe-
torii
p
fiilor lui Israel, care fuse-
ser

a pu si peste ei de cei numi ti
p De 29:10.
CAP. 4
a Ex12:29
Ps 105:36
Ps 135:8
b Ge 42:27
Ier 9:2
c Nu22:22
1Cr 21:16
d Ge 17:14
e Ex2:21
Ex18:2
f Ios 5:2
g Ex4:14
h Ex3:1
Ex20:18
Ex24:16
1Re 19:8
i Ex4:15
Ex7:1
j Ex4:8
k Ex3:16
Ex24:1
l Ex3:16
m Ex4:3
Ex4:6
Ex4:9
n Ex3:18
Ex4:8
o Ge 50:25
Ex13:19
p Ex1:14
Ex3:7
De 26:6
q Ge 43:28
2Cr 7:3
Ne 8:6

CAP. 5
r Ex7:1
Ex7:10
Ps 119:46
s Ex10:9
t Ex7:5
Ex9:16
1Sa 25:10
u 2Re 18:35
Iov21:15
Ro 1:21
v 1Sa 2:12
Ioa 16:3
2Te 1:8
w Ex3:19
Ex7:3
x Ex3:18
Ro 3:29

Col. aII-a
a Ge 46:1
Ex8:27
b De 28:21
2Re 17:25
c Ier 38:4
Fa 16:20
d Ex1:11
Ex2:11
e Ex1:9
f Ex6:6
g Ex3:7
h Ge 11:3
Ex1:14
Na 3:14
i Ex5:17
j Ex10:25
k 2Re 18:20
Ier 43:2
l Ex1:11
Ex3:7
m 1Re 12:10
Ec 7:7
n Ex3:9
o De 26:7
Ec 4:1
EXODUL 5:156:12 Fabricarea c

ar

amizilor. Promisiunea eliber

arii 84
de faraon s

a

mpart

a munca, au
fost b

atu ti.
a
Ei ziceau: De ce nu
v-a ti terminat, nici ieri, nici azi,
munca repartizat

a si n-a ti f

acut
c

ar

amizi
b
ca mai

nainte?
c
15 Atunci supraveghetorii
d
fi-
ilor lui Israel s-au dus si au

n-
ceput s

a strige c

atre faraon, zi-
c

and: De ce te por ti a sa cu slu-
jitorii t

ai? 16 Slujitorilor t

ai
nu li se mai dau paie, si totu si ni
se spune: Face ti c

ar

amizi! Si
iat

a c

a slujitorii t

ai sunt b

atu ti,
de si vina este a poporului t

au.
e
17 Dar el a zis: Tr

and

avi ti,
da, tr

and

avi ti!
f
De aceea spu-
ne ti: Vrem s

a plec

am si vrem
s

a-i aducem jertfe lui Iehova.
g
18 Acum duce ti-v

a si munci ti!
Chiar dac

a nu vi se vor da paie,
tot va trebui s

a da ti cantitatea
de c

ar

amizi stabilit

a.
h
19 Atunci supraveghetorii fi-
ilor lui Israel s-au v

azut

ntr-o si-
tua tie grea, c

aci se spusese:
i
S

a
nu le reduce ti cantitatea zilni-
c

a de c

ar

amizi.
j
20 Apoi i-au

nt

alnit pe Moise si pe Aaron,
k
care st

ateau acolo ca s

a-i

nt

am-
pine c

and aveau s

a ias

a de la fa-
raon. 21 Ei le-au spus imediat:
Iehova s

a v

a vad

a si s

a jude-
ce,
l
pentru c

a a ti f

acut s

a miro-
sim ur

at
m

naintea faraonului si
a slujitorilor s

ai, pun

andu-le

n
m

an

a o sabie ca s

a ne omoare!
n
22 Atunci Moise s-a

ntors c

a-
tre Iehova
o
si a zis: Iehova, de
ce ai f

acut r

au acestui popor?
p
De ce m-ai trimis?
q
23 Fiind-
c

a, de c

and am intrat la faraon
s

a-i vorbesc

n numele t

au,
r
el
a f

acut r

au acestui popor,
s
iar
tu nu ti-ai sc

apat nicidecum po-
porul.
t
6
Atunci Iehova i-a zis lui Moi-
se: Acum vei vedea ce

i voi
face faraonului,
u
c

aci prin m

an

a
tare

i va l

asa el s

a plece si prin
m

an

a tare

i va izgoni din tara
lui.
a
2 Si Dumnezeu i-a vorbit din
nou lui Moise si i-a zis: Eu sunt
Iehova.
b
3 Eu m-am ar

atat lui
Avraam,
c
lui Isaac
d
si lui Iacob
e
ca Dumnezeu Atotputernic,
f
dar nu m-amf

acut cunoscut
g
lor
sub numele meu Iehova.
h
4 De
asemenea, am

ncheiat un le-
g

am

ant cu ei, ca s

a le dau
tara Canaanului, tara sederii
lor ca str

aini,

n care au locuit
ca str

aini.
i
5 Eu

nsumi amau-
zit gemetele fiilor lui Israel,
j
pe
care egiptenii

i

nrobesc, si

mi
amintesc de leg

am

antul meu.
k
6 De aceea, spune-le fiilor lui
Israel: Eu sunt Iehova si eu v

a
voi scoate de sub poverile egip-
tenilor si v

a voi elibera din scla-
via lor.
l
Da, eu v

a voi lua

na-
poi cu bra t

ntins si cu judec

a ti
mari.
m
7 V

a voi lua ca popor


al meu
n
si v

a voi ar

ata c

a sunt
Dumnezeu.
o
Si ve ti sti c

a eu
sunt Iehova, Dumnezeul vostru,
care v

a scoate de sub poverile
Egiptului.
p
8 V

a voi aduce

n
tara despre care, ridic

andu-mi
m

ana, am jurat
q
c

a le-o voi da
lui Avraam, lui Isaac si lui Iacob;
si am s

a v-o dau ca proprietate.
r
Eu sunt Iehova.
s
9 Apoi Moise le-a spus aceste
cuvinte fiilor lui Israel, dar, din
cauza descuraj

arii si a sclaviei
grele, nu l-au ascultat pe Moise.
t
10 Atunci Iehova i-a vorbit
lui Moise, zic

and: 11 Du-te si
vorbe ste cu faraonul, regele
Egiptului,
u
ca s

a-i lase pe fiii lui
Israel s

a plece din tara lui.
v
12 Dar Moise a vorbit

naintea
lui Iehova, zic

and: Iat

a c

a fiii
lui Israel nu m-au ascultat,
w
atunci cum o s

a m

a asculte
r Ge 15:18; Ge 26:3; Ge 35:12; Ex 32:13; s Ex 20:2;
Is 42:8; t Ex 5:21; u Ex 1:8; v Ex 3:10; Ex 5:1;
w Ex 5:21; Ex 6:9.
CAP. 5
a Ex2:11
Fa 7:24
b Na 3:14
c Ge 15:13
d Nu11:16
Ioa 18:12
e Ps 37:12
f Ex5:8
g Ex3:18
Ex5:3
Ex10:25
h Ex1:14
i Ex5:7
j Ex5:8
k Ex7:1
l Ju11:27
1Sa 2:10
Is 33:22
m Ge 34:30
1Sa 13:4
1Cr 19:6
n Ex6:9
Ex17:3
o Ex17:4
Ier 12:1
p Nu11:11
1Sa 30:6
q Ex3:12
r Ex5:1
s Ex5:9
t Ex3:8

CAP. 6
u Ex12:29
Ex14:13
Ps 12:5

Col. aII-a
a Ex9:3
Ex11:1
Ex12:31
b Is 43:11
c Ge 18:1
d Ge 26:2
e Ge 28:13
f Ge 17:1
Ge 35:11
g Ge 12:8
Ge 27:27
Ge 28:16
2Sa 7:23
Ps 9:16
Is 52:6
Ier 16:21
Ier 32:20
h Ex10:2
Ps 83:18
Lu11:2
Ioa 12:28
Fa 15:14
Re 15:3
i Ge 15:18
Ge 28:4
j Ex2:24
k Ge 17:7
l De 4:20
m Ex7:5
De 26:8
1Cr 17:21
Fa 13:17
n De 7:6
2Sa 7:24
Ps 33:12
o Ex29:45
De 20:4
p Ex1:14
Ex7:5
Ex9:16
Ro 9:17
q Ev6:13
85 Capii triburilor. Iehova

l

nt

are ste pe Moise EXODUL 6:137:3
faraonul pe mine,
a
care am
buze necircumcise1?
b
13 Dar
Iehova a continuat s

a le vor-
beasc

a lui Moise si lui Aaron si
s

a le porunceasc

a, prin ei, fii-
lor lui Israel si faraonului, rege-
le Egiptului, ca s

a-i scoat

a pe fiii
lui Israel din tara Egiptului.
c
14 Iat

a capii caselor lor p

a-
rinte sti: Fiii lui Ruben,

nt

aiul
n

ascut al lui Israel,
d
au fost:
Hanoc, Palu, Her ton si Carmi.
e
Acestea sunt familiile lui Ru-
ben.
f
15 Si fiii lui Simeon au fost:
Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, To-
har si Saul, fiul unei canaani-
te.
g
Acestea sunt familiile lui Si-
meon.
h
16 Iat

a numele fiilor lui Le-
vi,
i
dup

a originea familiilor lor:
j
Gher son, Chehat si Merari.
k
Anii
vie tii lui Levi au fost de o sut

a
treizeci si sapte de ani.
17 Fiii lui Gher son au fost
Libni si Simei,
l
dup

a familiile
lor.
m
18 Fiii lui Chehat au fost Am-
ram, I tehar, Hebron si Uziel.
n
Anii vie tii lui Chehat au fost o
sut

a treizeci si trei de ani.
19 Fiii lui Merari au fost
Mahli si Mu si.
o
Acestea au fost familiile le-
vi tilor, dup

a originea familiilor
lor.
p
20 Amram a luat-o de so tie pe
Iochebed, sora tat

alui s

au.
q
Mai
t

arziu, ea i i-a n

ascut pe Aaron
si pe Moise.
r
Anii vie tii lui Am-
ramau fost o sut

atreizeci si sap-
te de ani.
21 Fiii lui I tehar au fost Co-
re,
s
Nefeg si Zicri.
Ex 6:121 Ca si cum buzele ar fi fost acoperite cu
un prepu t, fiind, astfel, prea lungi si groase pen-
tru a pronun ta cuvintele cu u surin t

a. Se poate
referi la un anumit defect de vorbire (compar

a
cu Ex 6:30).
22 Fiii lui Uziel au fost Mi-
sael, El tafan si Sitri.
a
23 Aaron a luat-o de so tie pe
Eli seba, fiica lui Aminadab si so-
ra lui Nah son.
b
Mai t

arziu, ea i-a
n

ascut pe Nadab si pe Abihu, pe
Eleazar si pe Itamar.
c
24 Fiii lui Core au fost Asir,
Elcana si Abiasaf.
d
Acestea au
fost familiile corei tilor.
e
25 Eleazar, fiul lui Aaron,
f
a
luat-o de so tie pe una dintre fii-
cele lui Putiel. Mai t

arziu, ea i
l-a n

ascut pe Fineas.
g
Ace stia sunt capii caselor p

a-
rinte sti ale levi tilor, dup

a fami-
liile lor.
h
26 Ace stia sunt Aaron si Moi-
se c

arora Iehova le-a zis:
i
Scoa-
te ti-i pe fiii lui Israel din tara
Egiptului, dup

a armatele lor.
j
27 Ei sunt cei care i-au vorbit
faraonului, regele Egiptului, ca
s

a-i scoat

a pe fiii lui Israel din
Egipt.
k
Ace stia sunt Moise si Aa-
ron.
28 Si,

n ziua aceea, c

and
Iehova i-a vorbit lui Moise

n ta-
ra Egiptului,
l
29 Iehova i-a zis
lui Moise: Eu sunt Iehova.
m
Spu-
ne-i faraonului, regele Egiptului,
tot ce- ti spun eu. 30 Atunci
Moise a zis

naintea lui Iehova:
Iat

a c

a eu am buze necircumci-
se1, cum o s

a m

a asculte farao-
nul?
n
7
Atunci Iehova i-a zis lui Moi-
se: Iat

a c

ate-amf

acut Dum-
nezeu pentru faraon,
o
iar Aa-
ron, fratele t

au, va fi profetul
t

au.
p
2 Tu vei spune tot ce- ti
voi porunci eu,
q
iar Aaron, fra-
tele t

au,

i va vorbi faraonului,
r
care va trebui s

a-i lase pe fiii
lui Israel s

a plece din tara lui.
s
3 Eu voi l

asa ca inima faraonu-
lui s

a se

nc

ap

a t

aneze
t
si

mi voi
Ex 6:301 Vezi Ex 6:12, n.s.
CAP. 6
a Ex5:2
b Ex4:10
Ier 1:6
Fa 7:22
c Ex7:4
Ex9:13
d Ge 49:3
e Ge 46:9
f Nu26:7
Ios 13:15
g 1Cr 4:24
h Nu26:14
Ios 21:9
i Ge 29:34
1Cr 6:1
j Nu26:57
k Ge 46:11
l 1Cr 23:7
m Nu3:18
n Nu3:19
1Cr 23:12
o Nu3:20
1Cr 23:21
p Ios 21:40
1Cr 6:19
q Ex2:1
Nu26:59
r 1Cr 23:13
s Nu16:1
Nu16:32
Nu26:10

Col. aII-a
a Le 10:4
Nu3:30
b Rut 4:20
Mt 1:4
c Nu3:2
d Nu26:11
1Cr 6:37
e Nu26:58
1Cr 9:19
f Nu3:32
g Nu25:7
Nu31:6
Ios 22:31
Ju20:28
h Ex6:19
i Ios 24:5
1Sa 12:6
j Ex7:4
Ex12:41
Fa 7:35
k Ex33:1
Ps 77:20
Mi 6:4
l Ex6:1
m Ex6:2
n Ex4:10
Ex6:12

CAP. 7
o Ex4:16
Ps 82:6
p Ex4:15
Ex4:30
q Ex4:12
r Ex4:15
s Ex6:11
t Ex4:21
Ex8:15
Ex9:12
Ro 9:18
EXODUL 7:424 Primul miracol. Prima plag

a, apa

n s

ange 86

nmul ti semnele si miracolele

n tara Egiptului.
a
4 Faraonul
nu v

a va asculta.
b
De aceea va
trebui s

a-mi ridic m

ana asupra
Egiptului si s

a scot cu judec

a ti
mari
c
din tara Egiptului armate-
le mele,
d
pe poporul meu,
e
pe fiii
lui Israel.
f
5 Si egiptenii vor
sti c

a eu sunt Iehova c

and

mi
voi

ntinde m

ana

mpotriva Egip-
tului
g
si

i voi scoate pe fiii lui Is-
rael din mijlocul lor.
h
6 Moi-
se si Aaron au f

acut dup

a cumle
poruncise Iehova.
i
Au f

acut

n-
tocmai.
j
7 Moise avea optzeci
de ani, iar Aaron avea optzeci si
trei de ani c

and i-au vorbit fa-
raonului.
k
8 Atunci Iehova le-a spus lui
Moise si lui Aaron: 9 Dac

a fa-
raonul v

a spune: Face ti un mi-
racol!,
l
s

a-i spui lui Aaron: Ia- ti
toiagul
m
si arunc

a-l

naintea fa-
raonului! El se va face un
sarpe mare.
n
10 Atunci Moi-
se si Aaron au intrat la fara-
on si au f

acut exact cum porun-
cise Iehova. Aaron si-a arun-
cat toiagul

naintea faraonului
si a slujitorilor s

ai si el s-a f

a-
cut un sarpe mare. 11 Farao-
nul

ns

a a chemat si el

n telep tii
si vr

ajitorii,
o
iar preo tii Egiptu-
lui care practicau magia au f

a-
cut si ei acela si lucru prin ma-
gia lor.
p
12 Fiecare si-a arun-
cat toiagul si ele s-au f

acut serpi
mari, dar toiagul lui Aaron a

n-
ghi tit toiegele lor. 13 Cu toa-
te acestea, inima faraonului s-a

nc

ap

a t

anat
q
si el nu i-a ascul-
tat, a sa cum spusese Iehova.
14 Atunci Iehova i-a zis lui
Moise: Inima faraonului este

mpietrit

a.
r
El n-a l

asat poporul
s

a plece.
s
15 Du-te diminea t

a
la faraon. Iat

a c

a el va ie si la
ap

a,
t
iar tu s

a stai

naintea lui pe
malul Nilului
u
si s

a iei

n m

an

a
toiagul care s-a pref

acut

n sar-
pe.
a
16 Si s

a-i spui: Iehova,
Dumnezeul evreilor, m-a tri-
mis la tine,
b
zic

and: Las

a-l pe
poporul meu s

a plece, ca s

a-mi
slujeasc

a

n pustiu,
c
dar iat

a c

a
p

an

a acum n-ai ascultat. 17 Ia-
t

a ce a zis Iehova:
d
Prin aceas-
tavei sti c

a eu sunt Iehova.
e
Iat

a
c

a lovesc cu toiagul din m

ana
mea apa Nilului,
f
iar ea se va
preface

n s

ange.
g
18 Pe stii din
Nil vor muri,
h
Nilul va mirosi
greu,
i
iar egiptenilor le va fi sil

a
s

a bea ap

a din Nil.
j
19 Mai t

arziu, Iehova i-a zis
lui Moise: Spune-i lui Aaron:
Ia- ti toiagul si

ntinde- ti m

ana
k
peste apele Egiptului, peste r

au-
rile lor, peste canalele Nilului
lor, peste iazurile lor cu trestii
l
si peste toat

a apa din rezervoa-
rele lor, ca s

a se prefac

a

n s

an-
ge. Si va fi s

ange

n toat

a tara
Egiptului, si

n vasele de lemn,
si

n vasele de piatr

a. 20 Moi-
se si Aaron au f

acut imediat
a sa
m


ntocmai cum porunci-
se Iehova.
n
El si-a ridicat toia-
gul si, sub ochii faraonului si ai
slujitorilor s

ai, a lovit apa Nilu-
lui,
o
iar toat

a apa Nilului s-a pre-
f

acut

n s

ange.
p
21 Pe stii din
Nil au murit,
q
iar Nilul a

nceput
s

a miroas

a greu. Egiptenii n-au
mai putut s

a bea ap

a din Nil;
r
si
a fost s

ange

n toat

a tara Egip-
tului.
22 Dar preo tii Egiptului ca-
re practicau magia au f

acut ace-
la si lucru prin artele lor oculte,
s
astfel c

a inima faraonului a con-
tinuat s

a se

nc

ap

a t

aneze
t
si el
nu i-a ascultat, a sa cum spuse-
se Iehova.
u
23 A sadar, farao-
nul s-a

ntors, a intrat

n casa lui
si nu si-a

ndreptat inima asupra
acestui lucru, nu i-a p

asat de-
loc.
v
24 To ti egiptenii au s

a-
t Ex 4:21; Ex 8:15; Ro 9:18; u Ex 3:19; v Ex 9:21;
Pr 29:1; Ier 5:3.
CAP. 7
a Ex3:20
Ex11:9
Ps 105:27
Fa 7:36
b Ex9:35
c Ex6:6
Ex12:12
d Ex12:51
e Ex5:1
f Ex6:11
g Ex3:19
Ex8:19
Ex8:22
Ex14:4
Ps 83:18
h Ex3:20
i Ex4:28
j Ge 6:22
Ex12:28
k De 34:7
Fa 7:23
l Is 7:11
Mt 12:39
Ioa 6:30
m Ex4:2
Ex9:23
n Ex4:3
o Ge 41:8
Is 19:11
Ier 27:9
Da 2:2
2Ti 3:8
Re 21:8
p Ex7:22
Ex8:18
Ex9:11
Fa 8:9
2Te 2:9
q Ex4:21
Ex7:3
Ex8:15
Ro 9:18
r Ex10:1
1Sa 6:6
s Ex10:20
t Ex2:5
Ex8:20
u Ex9:13

Col. aII-a
a Ex4:3
b Ex3:18
Ex9:1
Ro 3:29
c Ex5:1
d 1Re 20:28
e Ex7:5
Ex8:22
Eze 25:17
f Ex4:9
g Ps 78:44
h Ps 105:29
i Is 50:2
j Ex7:24
k Ex9:22
Ex10:12
Ex14:21
l Ex8:5
m Ex7:6
Ex12:28
n Ex4:28
o Ex17:5
p Ps 78:44
q Ps 105:29
r Ex7:18
Ex7:24
s Ex7:11
Ex8:7
Da 1:20
Fa 8:9
2Co 11:14
2Ti 3:8
87 A doua plag

a, broa ste. A treia plag

a, t

an tari EXODUL 7:258:19
pat l

ang

a Nil dup

a ap

a de b

aut,
pentru c

a nu puteau s

a bea din
apa Nilului.
a
25 Si s-au

mpli-
nit sapte zile de c

and Iehova lo-
vise Nilul.
8
Atunci Iehova i-a zis lui Moi-
se: Du-te la faraon si spu-
ne-i: Iat

a ce a zis Iehova: La-
s

a-l pe poporul meu s

a plece, ca
s

a-mi slujeasc

a!
b
2 Dac

a nici
acum nu-i la si s

a plece, iat

a c

a

ti
lovesc tot teritoriul cu broa ste.
c
3 Nilul va mi suna de broa ste si
ele vor urca si vor intra

n casa
ta,

n dormitorul t

au,

n patul
t

au,

n casele slujitorilor t

ai,

n
mijlocul poporului t

au,

n cup-
toarele tale si

n albiile tale de
fr

am

antat.
d
4 Si broa stele vor
urca pe tine, pe poporul t

au si
pe to ti slujitorii t

ai.
e
5 Mai t

arziu, Iehova i-a zis lui
Moise: Spune-i lui Aaron:

In-
tinde- ti m

ana cu toiagul
f
pes-
te r

auri, peste canalele Nilului
si peste iazurile cu trestii si f

a
s

a urce broa ste peste tara Egip-
tului. 6 Aaron si-a

ntins
atunci m

ana peste apele Egip-
tului si broa stele au

nceput s

a
urce si au acoperit tara Egiptu-
lui. 7

Ins

a preo tii care practi-
cau magia au f

acut acela si lucru
prin artele lor oculte: au f

acut
s

a urce broa ste peste tara Egip-
tului.
g
8 Dup

a un timp, farao-
nul i-a chemat pe Moise si pe
Aaron si a zis: Implora ti-l pe
Iehova
h
s

a

ndep

arteze broa ste-
le de la mine si de la poporul
meu, pentru c

a vreau s

a las po-
porul s

a plece ca s

a-i aduc

a jert-
fe lui Iehova.
i
9 Atunci Moi-
se i-a spus faraonului: A ta s

a
fie gloria de a-mi spune c

and s

a
fac implor

ari pentru tine, pen-
tru slujitorii t

ai si pentru popo-
rul t

au, ca s

a fie st

arpite broa s-
tele de la tine si din casele tale.
Nu vor r

am

ane dec

at

n Nil.
10 El a zis: M

aine! Atunci Moi-
se a spus: S

a fie dup

a cuv

antul
t

au, ca s

a stii c

a nu este nimeni
altul ca Iehova, Dumnezeul nos-
tru,
a
11 pentru c

a broa stele se
vor

ndep

arta de la tine, din ca-
sele tale, de la slujitorii t

ai si de
la poporul t

au! Nu vor r

am

ane
dec

at

n Nil.
b
12 Astfel, Moise si Aaron au
ie sit de la faraon, iar Moise a
strigat c

atre Iehova
c
din cauza
broa stelor pe care El le adu-
sese peste faraon. 13 Atunci
Iehova a f

acut dup

a cuv

antul
lui Moise
d
si broa stele din ca-
se, din cur ti si de pe c

ampuri
au murit. 14 Egiptenii le-au
str

ans gr

amezi, iar tara a

nce-
put s

a miroas

a greu.
e
15 C

and
faraonul a v

azut c

a s-a u surat
situa tia, si-a

mpietrit inima
f
si
nu i-a ascultat, a sa cum spusese
Iehova.
g
16 Atunci Iehova i-a zis lui
Moise: Spune-i lui Aaron:

In-
tinde- ti toiagul
h
si love ste t

ar

a-
na p

am

antului si ea se va pre-
face

n t

an tari

n toat

a tara
Egiptului. 17 Si ei au f

acut
a sa. Aaron si-a

ntins m

ana cu
toiagul si a lovit t

ar

ana p

am

an-
tului si t

an tarii au venit peste
oameni si peste animale. Toat

a
t

ar

ana p

am

antului s-a pref

acut

n t

an tari

n toat

a tara Egiptu-
lui.
i
18 Preo tii care practicau
magia au

ncercat s

a fac

a ace-
la si lucru prin artele lor ocul-
te,
j
ca s

a fac

a si ei t

an tari, dar
n-au putut.
k
Si t

an tarii au ve-
nit peste oameni si peste anima-
le. 19 De aceea, preo tii care
practicau magia i-au spus farao-
nului: Este degetul
l
lui Dum-
nezeu!
m
Dar inima faraonului a
continuat s

a se

nc

ap

a t

aneze
n
si
el nu i-a ascultat, a sa cum spu-
sese Iehova.
CAP. 7
a Ex7:18

CAP. 8
b Ex3:12
Ex5:1
c Ex12:12
Ios 24:5
Ps 78:45
d Ex12:34
Ps 105:30
e Da 4:37
f Ex4:20
Ex17:9
g Ex7:11
Ex7:22
Ex8:18
2Ti 3:8
h Ge 20:7
Ex10:17
Nu21:7
1Re 13:6
Fa 8:24
i Ex8:15
Ex8:29
Ex10:8
Ex12:31

Col. aII-a
a Ex9:14
Ex15:11
2Sa 7:22
Ps 83:18
Ps 86:8
Is 46:9
Ier 10:6
Ro 9:17
b Ex8:3
c Ex8:30
Ex9:33
Iac 5:16
d De 34:10
e Ex7:21
f Ex4:21
Ex7:3
Pr 21:29
Ro 9:18
g Is 26:10
Ier 34:11
h Ex17:9
i Ps 105:31
j Ex7:11
Ex9:11
Da 1:20
2Ti 3:8
k Ge 41:8
Da 2:10
l Ex31:18
Mt 12:28
Lu11:20
m Ex12:12
n Ex14:8
De 2:30
Ios 11:20
1Sa 6:6
EXODUL 8:209:7 A patra plag

a, t

auni. A cincea plag

a, cium

a 88
20 Atunci Iehova i-a zis lui
Moise: Scoal

a-te dis-de-diminea-
t

a si stai

naintea faraonului.
a
Iat

a c

a el iese la ap

a! S

a-i spui:
Iat

a ce a zis Iehova: Las

a-l pe
poporul meu s

a plece, ca s

a-mi
slujeasc

a!
b
21 Dar, dac

a nu-l
vei l

asa pe poporul meu s

a ple-
ce, iat

a c

a voi trimite t

auni pes-
te tine, peste slujitorii t

ai, pes-
te poporul t

au si

n casele tale.
c
Casele Egiptului vor fi pline de
t

auni si la fel p

am

antul pe care
se afl

a ele. 22 Da,

n ziua ace-
ea voi face ca tinutul Gosen,

n
care st

a poporul meu, s

a fie di-
ferit si acolo nu vor fi t

auni,
d
ca
s

a stii c

a eu sunt Iehova peste
tot p

am

antul.
e
23 Da, voi face
o delimitare

ntre poporul meu
si poporul t

au.
f
Acest semn va fi
m

aine.
24 Si Iehova a sa a f

acut. Ro-
iuri mari de t

auni au invadat
casa faraonului, casele slujitori-
lor s

ai si toat

a tara Egiptului.
g
Tara a ajuns o paragin

a din ca-
uza t

aunilor.
h
25

In cele din
urm

a, faraonul i-a chemat pe
Moise si pe Aaron si a zis: Duce-
ti-v

a si aduce ti-i jertfe Dumne-
zeului vostru

n tar

a!
i
26

Ins

a
Moise a spus: Nu se cuvine s

a
facem asta, pentru c

a i-am adu-
ce ca jertf

a lui Iehova, Dumne-
zeul nostru, un lucru detestat
de egipteni.
j
Dac

a am aduce ca
jertf

a sub ochii lor un lucru de-
testat de egipteni, nu ne-ar omo-
r

ei cu pietre? 27 Vom mer-


ge cale de trei zile

n pustiu si

i vom aduce jertfe lui Iehova,


Dumnezeul nostru, a sa cum
ne-a spus el.
k
28 Atunci faraonul a zis: Eu,
da, eu am s

a v

a las s

a pleca ti
l
ca s

a-i aduce ti jertfe lui Iehova,
Dumnezeul vostru,

n pustiu.
m
Numai s

a nu merge ti foarte de-
parte! Face ti implor

ari pentru
mine!
a
29 Atunci Moise a spus:
Iat

a c

a ies de la tine si

l
voi implora pe Iehova, iar m

ai-
ne t

aunii se vor

ndep

arta de
la faraon, de la slujitorii
s

ai si de la poporul s

au. Numai
faraonul s

a nu- si bat

a iar

a si joc
de noi, nel

as

and poporul s

a plece
ca s

a-i aduc

a jertfe lui Iehova.
b
30 Apoi Moise a ie sit de la fa-
raon si l-a implorat pe Iehova.
c
31 Iehova a f

acut atunci dup

a
cuv

antul lui Moise
d
si t

aunii
s-au

ndep

artat de la faraon, de
la slujitorii s

ai si de la poporul
s

au.
e
N-a mai r

amas niciunul.
32 Totu si, faraonul si-a

mpie-
trit inima si de data aceasta si
n-a l

asat poporul s

a plece.
f
9
Atunci Iehova i-a zis lui Moi-
se: Du-te la faraon si spu-
ne-i:
g
Iat

a ce a zis Iehova, Dum-
nezeul evreilor: Las

a-l pe po-
porul meu s

a plece, ca s

a-mi
slujeasc

a! 2 Dar, dac

a nici acum
nu-l la si s

a plece si-l re tii,
h
3 iat

a c

a m

ana lui Iehova
i
va
veni peste animalele
j
tale de pe
c

amp. O cium

a cumplit

a va ve-
ni peste cai, peste m

agari, peste
c

amile, peste vite si peste oi.
k
4 Iehova va face deosebire

n-
tre animalele lui Israel si anima-
lele Egiptului si din tot ce este
al fiilor lui Israel nimic nu va
muri.
l
5 Iehova a fixat un
timp, zic

and: M

aine, Iehova va
face

n tar

a lucrul acesta.
m
6 A sadar, Iehova a f

acut
acest lucru a doua zi si au

n-
ceput s

a moar

a tot felul de ani-
male din Egipt,
n
dar niciunul
dintre animalele fiilor lui Israel
n-a murit. 7 Atunci faraonul
si-a trimis oamenii s

a vad

a si
iat

a c

a nu murise nici m

acar
unul dintre animalele lui Israel.
CAP. 8
a Ex7:15
b Ex8:1
c Ps 78:45
Ps 105:31
d Ex9:4
Ex10:23
Ex11:7
Ex12:13
e Ex7:5
Ex8:10
1Sa 17:46
1Re 20:28
2Re 19:19
Eze 34:30
f Mal 3:18
g Ex8:3
h Ps 78:45
Ps 105:31
i Ex5:2
Ex7:2
j Ge 43:32
Ge 46:34
Ex10:26
k Ge 8:20
Ex3:12
Ex3:18
Ex5:3
l Ex9:28
m Ex7:16

Col. aII-a
a Ex8:8
Ex9:28
1Sa 12:19
Fa 8:24
b Ex8:8
Ex8:15
Ps 78:36
Ga 6:7
c Ex9:33
Iac 5:16
d Ps 65:2
e 1Re 13:6
f Ex4:21
Pr 28:14
Fa 28:27
Ro 2:5
Ro 9:18

CAP. 9
g Ex5:1
Ex8:1
h Ex4:23
Ex8:2
Ps 68:21
Pr 6:15
i Ex7:4
Ex8:19
1Sa 5:7
Ps 39:10
Fa 13:11
j Ps 78:48
k Ex9:15
Ps 78:50
Eze 14:21
Am4:10
l Ex8:22
Ex10:23
Ex11:7
Ex12:13
Is 65:13
Mal 3:18
m Ex8:23
Ps 76:12
n Ps 78:48
89 A sasea plag

a, furuncule. A saptea plag

a, grindin

a EXODUL 9:826
Cu toate acestea, inima farao-
nului a r

amas

mpietrit

a
a
si el
n-a l

asat poporul s

a plece.
8 Dup

a aceea, Iehova le-a zis
lui Moise si lui Aaron: Um-
ple ti-v

a am

andou

a m

ainile cu
funingine din cuptor,
b
iar Moise
s-o arunce spre cer, sub priviri-
le faraonului. 9 Ea va deveni
pulbere peste toat

a tara Egiptu-
lui si se va preface

n furuncule
cu b

a sici
c
pe oameni si pe anima-
le,

n toat

a tara Egiptului.
10 Au luat deci funingine din
cuptor si au stat

naintea farao-
nului, iar Moise a aruncat-o spre
cer, iar ea s-a pref

acut

n furun-
cule cu b

a sici,
d
care ie seau pe
oameni si pe animale. 11 Pre-
o tii care practicau magia n-au
putut s

a stea

naintea lui Moi-
se din cauza furunculelor, c

aci
ap

aruser

a furuncule pe preo-
tii care practicau magia si pe
to ti egiptenii.
e
12 Dar Iehova
a l

asat ca inima faraonului s

a se

nc

ap

a t

aneze si el nu i-a ascul-
tat, a sa cum

i spusese Iehova
lui Moise.
f
13 Apoi Iehova i-a zis lui Moi-
se: Scoal

a-te dis-de-diminea t

a,
stai

naintea faraonului
g
si spu-
ne-i: Iat

a ce a zis Iehova, Dum-
nezeul evreilor: Las

a-l pe po-
porul meu s

a plece, ca s

a-mi
slujeasc

a!
h
14 Fiindc

a de data
aceasta

mi voi trimite toate
pl

agile

mpotriva inimii tale,
peste slujitorii t

ai si peste po-
porul t

au, ca s

a stii c

a nu este ni-
meni ca mine pe tot p

am

antul.
i
15 C

aci mi-a s fi putut

ntinde
deja m

ana ca s

a te lovesc cu ciu-
m

a, pe tine si pe poporul t

au,
si s

a te sterg de pe fa ta p

am

an-
tului.
j
16 Dar, de aceea te-am
l

asat

n via t

a,
k
ca s

a- ti ar

at pu-
terea mea, iar numele meu s

a
fie proclamat pe tot p

am

antul.
l
17 Tot te mai por ti cu trufie cu
poporul meu si nu-l la si s

a ple-
ce?
a
18 Iat

a c

a m

aine, pe vre-
mea aceasta, voi face s

a plou

a
cu buc

a ti mari de grindin

a, cum
n-a mai fost niciodat

a

n Egipt,
din ziua

n care a fost

nteme-
iat si p

an

a acum.
b
19 Trimite
acum oameni s

a- ti duc

a la ad

a-
post toate animalele si tot ce ai
pe c

amp. C

at despre orice om si
orice animal care se vor afla pe
c

amp si nu vor fi du si

n cas

a,
grindina
c
va c

adea peste ei si vor
muri.
20 Aceia dintre slujitorii fara-
onului care s-au temut de cuv

an-
tul lui Iehova si-au dus

n cas

a
slujitorii si animalele,
d
21 dar
cei care nu si-au

ndreptat inima
spre cuv

antul lui Iehova si nu
i-au dat aten tie si-au l

asat sluji-
torii si animalele pe c

amp.
e
22 Iehova i-a zis atunci lui
Moise:

Intinde- ti m

ana
f
spre
cer, ca s

a vin

a grindin

a
g
peste
toat

a tara Egiptului, peste oa-
meni, peste animale si peste
toate plantele c

ampului din ta-
ra Egiptului. 23 Moise si-a

n-
tins deci toiagul spre cer si
Iehova a trimis tunete si grin-
din

a,
h
iar pe p

am

ant a cobor

at
foc si Iehova a f

acut s

a plou

a
cu grindin

a peste tara Egiptu-
lui. 24 Astfel, a venit grindi-
n

a si foc amestecat cu grindin

a.
Aceasta era a sa de mare, cum
nu mai fusese alta

n toat

a tara
Egiptului de c

and devenise na-
tiune.
i
25 Grindina a lovit toa-
t

a tara Egiptului. Grindina a lo-
vit tot ce se afla pe c

amp, de
la oameni p

an

a la animale, pre-
cum si tot felul de plante de pe
c

amp, si a distrus tot felul de co-
paci de pe c

amp.
j
26 Numai

n
tinutul Gosen, unde erau fiii lui
Israel, nu a fost grindin

a.
k
CAP. 9
a Ex4:21
1Sa 6:6
Iov9:4
Pr 29:1
Da 5:20
Ro 9:18
b Ge 11:3
Ge 19:28
c Le 13:18
De 28:35
Iov2:7
d De 28:27
e Ex7:11
Ex8:18
2Ti 3:8
f Ex4:21
Ex8:32
Ex14:17
Ios 11:20
2Cr 36:13
Ps 75:5
g Ex7:15
h Ex7:16
i Ex8:10
De 33:26
2Sa 7:22
Ps 71:19
Ps 83:18
Is 45:5
Is 46:9
Ier 10:7
j Ex3:20
Ex9:3
k Ex14:17
Pr 16:4
l Ios 2:10
1Cr 16:24
Is 63:12
Mal 1:11
Ro 9:17

Col. aII-a
a Iov9:4
Is 37:23
b Ps 78:47
Ps 105:32
c Ios 10:11
d Pr 22:3
Ion3:5
e Ex7:23
f Ex7:19
Ex8:5
g Ex10:5
Iov38:22
Ps 78:47
Ps 105:32
h Ps 148:8
Is 30:30
i Ex9:18
j Ps 105:33
k Ex8:22
Ex9:4
EXODUL 9:2710:11 Faraonul se

mpietre ste. Slujitorii faraonului 90
27

In cele din urm

a, farao-
nul a trimis s

a-i cheme pe Moi-
se si pe Aaron si le-a spus: De
data asta am p

ac

atuit.
a
Iehova
este drept,
b
iar eu si poporul
meu am gre sit. 28 Implora ti-l
pe Iehova s

a

nceteze tunete-
le si grindina de la Dumne-
zeu.
c
Atunci voi fi gata s

a v

a las
s

a pleca ti si nu ve ti mai r

am

a-
ne. 29 Si Moise i-a zis:

Inda-
t

a ce voi ie si din ora s,

mi voi

n-
tinde m

ainile spre Iehova.
d
Tu-
netele vor

nceta, iar grindina
nu va mai continua, ca s

a stii
c

a p

am

antul este al lui Iehova.
e
30 Stiu deja c

a nici atunci tu si
slujitorii t

ai nu v

a ve ti teme de
Iehova Dumnezeu.
f
31 Inul si orzul fuseser

a lo-
vite, pentru c

a orzul d

aduse

n spic, iar inul eran floare.
g
32 Dar gr

aul si alacul
h
nu fuse-
ser

a lovite, fiindc

a erau plante
t

arzii. 33 Moise a ie sit atunci
din ora s, de la faraon, si-a

n-
tins m

ainile spre Iehova, iar tu-
netele si grindina au

ncetat si
ploaia n-a mai c

azut pe p

a-
m

ant.
i
34 C

and a v

azut farao-
nul c

a ploaia, grindina si tunete-
le au

ncetat, a p

ac

atuit din nou
si si-a

mpietrit inima,
j
at

at el,
c

at si slujitorii lui. 35 Si inima
faraonului a r

amas

mpietrit

a si
el nu i-a l

asat pe fiii lui Israel s

a
plece, a sa cum spusese Iehova
prin Moise.
k
10
Atunci Iehova i-a zis lui
Moise: Du-te la faraon,
c

aci eu, da, eu am l

asat s

a se

mpietreasc

a inima lui si inima
slujitorilor lui,
l
ca s

a pun aces-
te semne ale mele chiar

n fa ta
lui
m
2 si ca tu s

a istorise sti

n
auzul fiului t

au si al fiului fiu-
lui t

au c

at de aspru m-am purtat
cu Egiptul, precum si semnele
mele pe care le-am f

acut

n mij-
locul lor.
a
Si ve ti sti c

a eu sunt
Iehova.
b
3 Moise si Aaron au intrat la
faraon si i-au spus: Iat

a ce a
zis Iehova, Dumnezeul evreilor:
P

an

a c

and refuzi s

a mi te su-
pui?
c
Las

a-l pe poporul meu s

a
plece, ca s

a-mi slujeasc

a! 4 Fi-
indc

a, dac

a nici acum nu-l la si
pe poporul meu s

a plece, iat

a
c

a m

aine voi aduce l

acuste

n-
tre grani tele tale.
d
5 Ele vor
acoperi fa ta p

am

antului, iar p

a-
m

antul nu se va mai putea
vedea. Vor devora tot ce a r

a-
mas, tot ce v-a l

asat grindina, si
v

a vor m

anca to ti copacii care
cresc pe c

amp.
e
6 Casele tale,
casele tuturor slujitorilor t

ai si
toate casele din Egipt vor fi at

at
de pline, cum n-au v

azut nici p

a-
rin tii t

ai, nici p

arin tii p

arin tilor
t

ai, din ziua

n care au existat pe
p

am

ant p

an

a

n ziua aceasta.
f
Apoi s-a

ntors si a ie sit de la fa-
raon.
g
7 Slujitorii faraonului i-au
spus acestuia: P

an

a c

and va
mai fi omul acesta o curs

a pen-
tru noi?
h
Las

a-i pe oamenii ace s-
tia s

a plece, ca s

a-i slujeasc

a
lui Iehova, Dumnezeul lor.

Inc

a
nu stii c

a Egiptul a pierit?
i
8 Moise si Aaron au fost adu si

napoi la faraon, iar el le-a zis:


Duce ti-v

a si sluji ti-i lui Iehova,
Dumnezeul vostru!
j
Cine sunt
cei care vor merge? 9 Atunci
Moise a spus: Vom merge cu ti-
nerii si cu b

atr

anii no stri. Vom
merge cu fiii si cu fiicele noas-
tre,
k
cu oile si cu vitele noas-
tre,
l
fiindc

a avem o s

arb

atoare
pentru Iehova.
m
10 Si el le-a
zis: A sa s

a se

nt

ample: s

a fie
Iehova cu voi c

and v

a voi l

asa
eu s

a pleca ti, pe voi si pe co-
piii vo stri!
n
Lua ti seama!

In mod
sigur pune ti ceva r

au la cale!
o
11 Nu, nu va fi a sa! Duce ti-v

a
CAP. 9
a 1Sa 26:21
Ps 12:2
Mt 27:4
b Ps 129:4
Ps 145:17
Da 9:14
Ro 2:5
c Ex8:8
Ex10:17
Fa 8:24
d 1Re 8:22
Ezr 9:5
Ps 143:6
e De 10:14
Ps 24:1
Ps 50:12
1Co 10:26
f Pr 16:6
Is 26:10
Lu16:31
g Rut 1:22
h Is 28:25
Eze 4:9
i Ex10:18
Iac 5:17
j Ex4:21
Ex8:15
De 2:30
Ios 11:20
Ro 9:18
k Ex7:4
Ex8:15

CAP. 10
l Ex4:21
Ex9:34
Ps 7:11
m Ex7:4
Ex9:16
1Sa 4:8
Ps 78:12
Ps 135:9
Ro 9:17

Col. aII-a
a Ex13:8
De 4:9
De 6:21
Ps 44:1
Ps 78:5
Ioe 1:3
b Ex6:3
c Ex9:17
Ex16:28
Pr 18:12
Is 2:11
Ier 13:18
d Ps 78:46
Ps 105:34
Pr 30:27
Ioe 1:4
e Ex9:32
Ps 105:35
Ioe 2:3
f Ex9:24
Ioe 2:9
g Ex11:8
Ev11:27
h Pr 29:6
i Ps 107:34
j Ex12:31
k De 31:12
Ps 148:12
l Ge 46:6
Ge 50:8
Ex10:26
m Ex3:18
Ex5:1
n Ex12:31
o 2Cr 32:15
91 A opta plag

a, l

acuste. A noua plag

a,

ntuneric EXODUL 10:1211:1
doar voi, b

arba tii, si sluji ti-i lui
Iehova, pentru c

a asta vre ti s

a
face ti. Apoi i-au izgonit dinain-
tea faraonului.
a
12 Iehova i-a zis atunci lui
Moise:

Intinde- ti
b
m

ana peste
tara Egiptului ca s

a urce l

a-
custele peste tara Egiptului si
s

a devoreze toate plantele din
tar

a, tot ce a l

asat grindina.
c
13 Moise si-a

ntins imediat to-
iagul peste tara Egiptului si
Iehova a f

acut s

a sufle peste ta-
r

a un v

ant de la est
d
toat

a ziua
aceea si toat

a noaptea. A venit
diminea ta si v

antul de la est a
adus l

acustele. 14 Si l

acustele
au urcat peste toat

a tara Egip-
tului si s-au a sezat pe tot terito-
riul Egiptului.
e
Au adus mult

a
suferin t

a.
f
O asemenea invazie
de l

acuste n-a mai fost

nainte si
nici dup

a aceea nu avea s

a mai
fie. 15 Ele au acoperit

ntinde-
rea

ntregii t

ari
g
si tara s-a

ntu-
necat.
h
Au devorat toate plante-
le din tar

a si toate roadele pomi-
lor pe care le l

asase grindina.
i
N-a mai r

amas nimic verde

n
pomi si nici pe plantele de pe
c

amp,

n toat

a tara Egiptului.
j
16 Atunci faraonul i-a che-
mat imediat pe Moise si pe Aa-
ron si a zis: Am p

ac

atuit

m-
potriva lui Iehova, Dumnezeul
vostru, si

mpotriva voastr

a.
k
17 Acum iart

a,
l
te rog, p

aca-
tul meu doar de data aceasta si
implora ti-l
m
pe Iehova, Dumne-
zeul vostru, s

a

ndep

arteze de
la mine aceast

a plag

a ucig

atoa-
re. 18 Si Moise a ie sit de la fa-
raon si l-a implorat pe Iehova.
n
19 Atunci Iehova a transformat
v

antul

ntr-un v

ant de vest foar-
te puternic, care a luat l

acuste-
le si le-a aruncat

nMarea Ro sie.
N-a r

amas nici m

acar o l

acus-
t

a pe tot teritoriul Egiptului.
20 Totu si, Iehova a l

asat inima
faraonului s

a se

nc

ap

a t

aneze
a
si el nu i-a l

asat pe fiii lui Israel
s

a plece.
21 Iehova i-a spus atunci lui
Moise:

Intinde- ti m

ana spre cer,


b
ca s

a se fac

a

ntuneric peste ta-
ra Egiptului, un

ntuneric foar-
te gros! 22 Moise si-a

ntins
imediat m

ana spre cer si trei
zile a fost

ntuneric bezn

a

ntoa-
t

a tara Egiptului.
c
23 Nu se
vedeau unii pe al tii si trei zile
niciunul nu s-a ridicat din locul

n care era, dar acolo unde lo-


cuiau to ti fiii lui Israel era lu-
min

a.
d
24 Dup

a aceea, farao-
nul l-a chemat pe Moise si a zis:
Duce ti-v

a si sluji ti-i lui Iehova!
e
Numai oile si vitele voastre
s

a r

am

an

a. Copiii vo stri vor pu-
tea merge si ei cu voi.
f
25 Dar
Moise a spus: Tu

nsu ti ne vei
da

n m

aini jertfe si ofrande ar-
se, c

aci trebuie s

a i le aducem
lui Iehova, Dumnezeul nostru.
g
26 Animalele noastre vor mer-
ge si ele cu noi.
h
Nu poate s

a
r

am

an

a nici m

acar o copit

a,
c

aci dintre ele vom lua c

ate-
va ca s

a-i aducem

nchinare
lui Iehova, Dumnezeul nostru.
i
Nici chiar noi nu stim ce vom
oferi ca jertf

a

n

nchinarea la
Iehova p

an

a nu vom ajunge aco-
lo.
j
27 Atunci Iehova a l

asat
inima faraonului s

a se

nc

ap

a t

a-
neze si el n-a vrut s

a-i lase s

a
plece.
k
28 Si faraonul i-a zis:
Ie si de la mine!
l
Ai grij

a! S

a nu

ncerci s

a-mi mai vezi fa ta, c

aci

n ziua

n care-mi vei vedea fa ta
vei muri.
m
29 Si Moise a r

as-
puns: A sa cum ai spus, nu voi
mai

ncerca s

a- ti v

ad fa ta.
n
11
Si Iehova i-a zis lui Moi-
se: Voi mai aduce o pla-
g

a asupra faraonului si asupra
Egiptului. Apoi el v

a va l

asa s

a
CAP. 10
a Ex10:28
b Ex7:19
c De 28:38
Ioe 2:3
d Ge 41:6
Ex14:21
Ps 78:26
Ion4:8
e Ps 78:46
Ps 105:34
f Ex10:5
g Ioe 1:6
h Ioe 2:10
i Ps 105:35
j Ioe 1:7
Ioe 2:3
k Ex9:27
1Sa 26:21
l Ps 76:12
m Ex9:28
1Re 13:6
Fa 8:24
n Ex8:30

Col. aII-a
a Ex7:3
Ex11:10
Ioa 12:40
Ro 9:18
b Ex8:5
c Ps 105:28
Am5:8
d Ex8:22
Ex9:6
Ex9:26
Mal 3:18
e Ex8:28
Ex9:28
f Ge 34:23
Ex10:10
g Ex3:18
Ex5:3
Ex8:27
h Ex12:32
i Mal 1:11
j Pr 3:9
k Ex4:21
Ex14:4
Ro 9:18
l Ex10:11
m 2Cr 16:10
n Ev11:27
EXODUL 11:212:11 Israelul cere daruri. Pa stele 92
pleca ti de aici.
a
C

and v

a va l

asa
s

a pleca ti cu totul, v

a va izgoni
de aici.
b
2 Vorbe ste deci

n au-
zul poporului, pentru ca fiecare
b

arbat s

a cear

a de la vecinul lui
si fiecare femeie de la vecina ei
obiecte de argint si obiecte de
aur.
c
3 Atunci Iehova a f

acut
ca poporul s

a g

aseasc

a favoare

n ochii egiptenilor.
d
Moise era
foarte mare

n tara Egiptului,

n
ochii slujitorilor faraonului si

n
ochii poporului.
e
4 Moise a spus: Iat

a ce a
zis Iehova: Pe la miezul nop-
tii voi ie si

n mijlocul Egiptului
f
5 si to ti

nt

aii n

ascu ti
g
din tara
Egiptului vor muri: de la

nt

aiul
n

ascut al faraonului, care st

a pe
tronul lui, p

an

a la

nt

aiul n

ascut
al servitoarei care st

a la r

a sni-
t

a si p

an

a la to ti

nt

aii n

ascu ti
ai animalelor.
h
6

In toat

a tara
Egiptului va fi un mare stri-
g

at, cum n-a mai fost niciodat

a
si cum nu va mai fi niciodat

a.
i
7 Dar la fiii lui Israel nici m

a-
car c

ainele nu va m

ar

ai, nici la
om, nici la animal,
j
ca s

a sti ti c

a
Iehova poate s

a fac

a deosebire

ntre egipteni si fiii lui Israel.


k
8 To ti ace sti slujitori ai t

ai vor
cobor

la mine si se vor proster-


na

naintea mea,
l
zic

and: Plea-
c

a, tu si tot poporul care te ur-
meaz

a! Si dup

a aceea voi ie si.
Apoi Moise a ie sit de la faraon
aprins de m

anie.
9 Atunci Iehova i-a zis lui
Moise: Faraonul nu va ascul-
ta de voi,
m
pentru ca miracolele
mele s

a se

nmul teasc

a

n tara
Egiptului.
n
10 Moise si Aaron
au f

acut toate aceste miracole

naintea faraonului,
o
dar Iehova
a l

asat inima faraonului s

a se

n-
c

ap

a t

aneze si el nu i-a l

asat pe
fiii lui Israel s

a plece din tara
lui.
p
12
Atunci Iehova le-a zis lui
Moise si lui Aaron

n tara
Egiptului: 2 Luna aceasta va
fi pentru voi

nceputul lunilor.
Ea va fi pentru voi prima dintre
lunile anului.
a
3 Vorbe ste

n-
tregii adun

ari a lui lsrael si spu-
ne-i:

In a zecea zi a acestei luni,


fiecare s

a ia un miel
b
pentru ca-
sa str

amo seasc

a, un miel de fi-
ecare cas

a. 4 Dar, dac

a fami-
lia este prea mic

a pentru mie-
lul acela, atunci s

a-l duc

a

n casa
lui

mpreun

a cu vecinul lui din
apropiere, dup

a num

arul sufle-
telor. S

a socoti ti c

at poate m

an-
ca fiecare din miel. 5 Mielul
vostru s

a fie f

ar

a defect,
c
un
mascul de un an.
d
Pute ti alege
dintre berbecii tineri sau dintre
capre. 6 S

a-l p

astra ti p

an

a

n
a paisprezecea zi a acestei luni,
e
iar toat

a congrega tia lui Israel
s

a-l

njunghie

ntre cele dou

a
seri1.
f
7 S

a ia pu tin din s

an-
gele lui si s

a stropeasc

a cei doi
u sori si partea de sus a u sii de la
casele

n care

l vor m

anca.
g
8 S

a m

an

ance carnea

n noap-
tea aceea.
h
S

a o m

an

ance fript

a
la foc, cu turte nedospite
i
si cu
ierburi amare.
j
9 S

a nu m

an-
ca ti nimic din el crud sau fiert,
g

atit

n ap

a, ci fript la foc: ca-
pul

mpreun

a cu picioarele si cu
m

aruntaiele. 10 S

a nu l

asa ti
nimic din el p

an

a diminea t

a, iar
ceea ce r

am

ane din el p

an

a dimi-
nea t

a s

a arde ti

n foc.
k
11 Iat

a
cum s

a-l m

anca ti: s

a ave ti sol-
durile

ncinse,
l
sandalele
m

n
j Ex 1:14; Nu 9:11; k Le 7:15; Le 22:30; De 16:4;
l Lu 12:35; Ef 6:14; 1Pe 1:13; m Ef 6:15.
Ex 12:61 Potrivit unor erudi ti si iudeilor carai ti
si samariteni, aceasta este perioada cuprins

a

n-
tre apusul soarelui si

ntunericul propriu-zis. Fa-
riseii si rabinii

n telegeau expresia diferit: prima
sear

a se referea la momentul c

and soarele

nce-
pea s

a coboare, iar a doua sear

a se referea la as-
fin titul propriu-zis.
CAP. 11
a Ex12:31
De 4:34
b Ex3:20
Ex12:32
c Ex3:22
Ex12:35
Ps 105:37
Pr 13:22
d Ex3:21
Ex12:36
e 2Sa 7:9
Es 9:4
Fa 7:22
f Ex12:29
Am4:10
g Ex4:23
Ex13:15
Ps 78:51
Ps 105:36
Ps 136:10
Ev11:28
h Ex12:12
Ps 135:8
i Ex12:30
j Ios 10:21
k Ex8:22
Ex9:4
Ex10:23
Ex12:13
Ps 91:7
Mal 3:18
l Ex12:33
m Ex3:19
Ex7:4
Ro 9:18
n Ex7:3
Ier 32:20
o Ps 135:9
p Ex4:21
Ex9:16
Ex10:20
1Sa 6:6
Is 26:10

Col. aII-a

CAP. 12
a Ex13:4
Ex23:15
Ex34:18
Nu28:16
De 16:1
Es 3:7
b Ge 22:8
Ioa 1:29
1Co 5:7
Re 5:6
Re 7:10
c Le 22:19
De 17:1
Mal 1:14
Ev7:26
Ev9:14
1Pe 1:19
d Le 1:3
Le 23:12
e Nu28:16
Eze 45:21
f Ex12:18
Ex16:12
Le 23:5
Nu9:3
De 16:6
g 1Co 5:7
Ef 1:7
Ev11:28
1Pe 1:2
h De 16:7
Mt 26:17
i Ex13:3
Ex34:25
De 16:3
1Co 5:8
93 S

arb

atoarea Turtelor Nedospite EXODUL 12:1228
picioare si toiagul

n m

an

a si
s

a-l m

anca ti

n grab

a. Este Pa s-
tele lui Iehova.
a
12

In noaptea
aceea voi trece prin tara Egip-
tului,
b
voi lovi pe fiecare

nt

ai
n

ascut din tara Egiptului, de la
om p

an

a la animal,
c
si voi execu-
ta judec

a ti asupra tuturor dum-
nezeilor Egiptului.
d
Eu sunt
Iehova.
e
13 S

angele v

a va ser-
vi drept semn pe casele

n care
ve ti fi. Eu am s

a v

ad s

angele
si am s

a trec pe deasupra voas-
tr

a,
f
iar plaga nimicitoare nu va
veni peste voi c

and voi lovi tara
Egiptului.
14 Ziua aceasta s

a v

a ser-
veasc

a drept aducere-aminte si
s-o tine ti ca s

arb

atoare pentru
Iehova

n toate genera tiile voas-
tre. S

a o s

arb

atori ti. Aceasta
este o lege pe timp indefinit.
15 Sapte zile s

a m

anca ti turte
nedospite. Da,

n prima zi s

a
scoate ti aluatul dospit din case-
le voastre, fiindc

a oricine va
m

anca ceva dospit, din prima zi
p

an

a

n a saptea,
g
sufletul ace-
la trebuie nimicit din Israel.
h
16

In prima zi s

a tine ti o aduna-
re sf

ant

a si s

a tine ti o adunare
sf

ant

a si

n a saptea zi.
i
Nu se va
face nicio munc

a

n aceste zile.
j
Numai at

at c

at trebuie s

a m

a-
n

ance fiecare suflet, numai at

at
se va putea preg

ati.
k
17 S

a tine ti S

arb

atoarea Tur-
telor Nedospite,
l
deoarece chiar

n ziua aceasta voi scoate arma-


tele voastre din tara Egiptului.
S

a tine ti ziua aceasta

n toate
genera tiile voastre; este o lege
pe timp indefinit. 18

In prima
lun

a,

n a paisprezecea zi a lunii,
seara, s

a m

anca ti turte nedos-
pite p

an

a

n seara zilei a dou

a-
zeci si una a lunii.
m
19 Sapte
zile s

a nu se g

aseasc

a aluat dos-
pit

n casele voastre, fiindc

a ci-
ne va m

anca ceva dospit, indi-
ferent c

a este locuitor str

ain
sau israelit din na stere,
a
su-
fletul acela trebuie nimicit din
adunarea lui Israel.
b
20 S

a nu
m

anca ti nimic dospit. S

a m

an-
ca ti turte nedospite

n toate lo-
curile

n care ve ti locui.
21 Moise i-a chemat imediat
pe to ti b

atr

anii lui Israel
c
si le-a
zis: Alege ti-v

a si lua ti-v

a oi
si capre dup

a familiile voastre
si

njunghia ti animalele pentru
jertfa pascal

a.
d
22 S

a lua ti un
m

anunchi de isop,
e
s

a-l

nmuia ti

n s

angele care este

n lighean si
s

a stropi ti partea de sus a u sii si
cei doi u sori cu o parte din s

an-
gele din lighean. Nici unul din-
tre voi s

a nu ias

a pe u sa casei
sale p

an

a diminea t

a. 23 C

and
Iehova va trece ca s

a-i loveasc

a
pe egipteni si va vedea s

angele
pe partea de sus a u sii si pe cei
doi u sori, Iehovavatrece pe dea-
supra intr

arii si nu va l

asa s

a in-
tre nimicirea

n casele voastre
si s

a v

a loveasc

a.
f
24 S

a respecta ti lucrul aces-
ta, fiindc

a este o dispozi tie
g
pen-
tru tine si pentru fiii t

ai pe timp
indefinit.
h
25 C

and ve ti intra

n tara pe care Iehova v-o va da,


a sa cum a spus, si atunci va tre-
bui s

a

ndeplini ti acest serviciu.
i
26 C

and fiii vo stri v

a vor zice:
Ce

nseamn

a acest serviciu pen-
tru voi?,
j
27 s

a spune ti: Este
jertfa de Pa ste pentru Iehova,
k
care a trecut pe deasupra case-
lor fiilor lui Israel

n Egipt, c

and
i-a lovit pe egipteni, dar a sc

apat
casele noastre.
Atunci poporul s-a plecat si
s-a prosternat.
l
28 Apoi fiii lui
Israel s-au dus si au f

acut a sa
cumle poruncise Iehova lui Moi-
se si lui Aaron.
m
Au f

acut

ntoc-
mai.
CAP. 12
a Nu28:16
De 16:6
b Ex11:4
Am5:17
c Ex11:5
Ex12:29
d Nu33:4
Is 19:1
Ier 43:13
Te 2:11
e 1Co 8:6
f Mt 20:28
Ro 5:9
Ev11:28
1Io 1:7
g Ex23:15
Le 23:6
h Nu9:13
i Le 23:4
j Le 23:8
k Mt 12:1
l Le 23:6
Lu22:1
1Co 5:8
m Le 23:5
Le 23:6
Eze 45:21

Col. aII-a
a Ex12:49
Nu9:14
De 16:3
1Co 5:7
b Nu9:13
c Ex3:16
Ex19:7
Nu11:16
d Nu9:2
Ios 5:10
2Re 23:21
2Cr 35:6
Ezr 6:20
Lu22:7
e Le 14:6
Ps 51:7
Ev9:19
f Is 37:36
Eze 9:6
Ev11:28
g Le 23:4
De 16:3
h Ef 2:15
Col 2:14
Ev8:13
i Ios 5:10
Ps 105:45
j Ex13:8
De 6:7
Ios 4:6
Ps 78:6
Ps 145:4
Ef 6:4
k Ex34:25
De 16:2
1Co 5:7
l Ex4:31
Ne 8:6
m Ev11:28
EXODUL 12:2950 A zecea plag

a,

nt

aii n

ascu ti mor. 430 de ani 94
29 La miezul nop tii, Iehova
i-a lovit pe to ti

nt

aii n

ascu ti din
tara Egiptului,
a
de la

nt

aiul n

as-
cut al faraonului, care st

atea pe
tronul lui, p

an

a la

nt

aiul n

ascut
al de tinutului din groapa

nchi-
sorii si p

an

a la to ti

nt

aii n

as-
cu ti ai animalelor.
b
30 Atunci
faraonul s-a sculat noaptea, el,
to ti slujitorii lui si to ti ceilal ti
egipteni, si un mare strig

at a iz-
bucnit printre egipteni,
c
pentru
c

a nu era cas

a

n care s

a nu fie
un mort. 31 Noaptea, el i-a che-
mat
d
imediat pe Moise si pe Aa-
ron si a zis: Scula ti-v

a, ie si ti
din mijlocul poporului meu, voi
si ceilal ti fii ai lui Israel, duce-
ti-v

a si sluji ti-i lui Iehova a sa
cum a ti spus!
e
32 Lua ti-v

a si
turmele si cirezile, a sa cum a ti
spus,
f
si duce ti-v

a! Si binecuv

an-
ta ti-m

a si pe mine.
33 Egiptenii gr

abeau poporul,
fiindc

a voiau s

a-i scoat

a mai re-
pede
g
din tar

a, c

aci, ziceau
ei, suntem cu to tii ca mor ti!
h
34 Atunci poporul si-a dus alua-
tul

nc

a nedospit, purt

andu-l pe
um

ar

n albiile de fr

am

antat

n-
f

a surate

n mantii. 35 Si fiii
lui Israel au f

acut dup

a cuv

an-
tul lui Moise: le-au cerut egipte-
nilor obiecte de argint, obiecte
de aur si mantii.
i
36 Iehova a
f

acut ca poporul s

a g

aseasc

a fa-
voare

n ochii egiptenilor
j
si ei
le-au dat ce au cerut.
k
Si i-au je-
fuit pe egipteni.
l
37 Fiii lui Israel au plecat din
Ramses
m
la Sucot,
n

n num

ar de
sase sute de mii de b

arba ti, care
mergeau pe jos, f

ar

a a socoti si
copiii.
o
38 Si o mul time de oa-
meni de tot felul
p
au urcat cu ei,
precum si turme si cirezi, foarte
multe animale. 39 Au

nceput
s

a coac

a turte, turte nedospite,
din aluatul pe care

l aduseser

a
din Egipt, c

aci nu dospise, fiind-
c

a fuseser

a izgoni ti din Egipt si
nu putuser

a s

a z

aboveasc

a, nici
nu- si preg

atiser

a hran

a.
a
40 Sederea fiilor lui Israel,
care au locuit
b

n Egipt,
c
a fost
de patru sute treizeci de ani.
d
41 La sf

ar situl celor patru sute
treizeci de ani, chiar

n ziua ace-
ea, toate armatele lui Iehova
au ie sit din tara Egiptului.
e
42 Aceasta este o noapte care
trebuie tinut

a pentru Iehova,
fiindc

a i-a scos din tara Egiptu-
lui. Aceasta este o noapte pe ca-
re to ti fiii lui Israel trebuie s-o
tin

a pentru Iehova

n toate ge-
nera tiile lor.
f
43 Si Iehova le-a mai spus lui
Moise si lui Aaron: Iat

a legea
referitoare la Pa ste:
g
Nici un
str

ain nu va putea m

anca din
el.
h
44 Dar acolo unde este un
sclav cump

arat cu bani, trebuie
s

a-l circumcide ti.
i
Numai atunci
va putea si acesta s

a m

an

ance
din el. 45 Locuitorul tempo-
rar si lucr

atorul tocmit nu vor
putea s

a m

an

ance din el. 46 Se
va m

anca

ntr-o singur

a cas

a. S

a
nu duci nimic din carne afar

a
din cas

a si s

a nu-i zdrobi ti ni-
ciun os.
j
47 Toat

a adunarea
lui Israel s

a-l tin

a.
k
48 Dac

a
un locuitor str

ain locuie ste la
tine si vrea s

a tin

a Pa stele
pentru Iehova, to ti cei de sex
b

arb

atesc din casa lui s

a fie
circumci si.
l
Numai atunci va pu-
tea s

a se apropie s

a-l tin

a. S

a
devin

a ca un israelit din na s-
tere. Dar niciun necircumcis
nu poate s

a m

an

ance din el.
49 S

a fie o singur

a lege pentru
israelitul din na stere si pentru
locuitorul str

ain care locuie ste

n mijlocul vostru.
m
50 To ti fiii lui Israel au f

a-
cut deci a sa cum le-a poruncit
Iehova lui Moise si lui Aaron. Au
CAP. 12
a Ge 15:14
Nu33:4
Ps 78:51
Ps 105:36
Ps 136:10
Ev11:28
b Ex11:5
Nu3:13
Ps 135:8
c Ex11:6
d Ex10:29
e Ex3:20
Ex6:1
Ex10:9
Ps 105:38
f Ex10:26
g Ex12:11
h Ge 20:3
Ex10:7
Nu17:12
i Ge 15:14
Ex3:21
Ex11:2
Ps 105:37
j Ex11:3
Pr 16:7
k De 15:15
l Ex3:22
m Ge 47:11
Ex1:11
n Nu33:5
o Ge 12:2
Ge 15:5
Ge 46:3
Ex1:7
Ex38:26
Nu2:32
Nu11:21
p Nu11:4
Za 8:23

Col. aII-a
a Ex6:1
Ex11:1
Ex12:31
b Ge 12:4
Ge 21:5
Ge 25:26
Ge 47:9
c Ge 46:3
Ge 47:27
Fa 13:17
d Ge 15:13
Fa 7:6
Ga 3:17
e Ex7:4
f Ex12:14
De 16:1
g Le 23:5
Nu9:14
De 16:2
Ios 5:10
Mr 14:1
1Co 5:7
h Le 22:10
Ef 2:12
i Ge 17:12
Ge 17:23
j Nu9:12
Ps 34:20
Ioa 19:33
Ioa 19:36
k Nu9:14
l Ge 17:12
m Le 24:22
Nu15:16
Ga 3:28
Col 3:11
95

Int

aiul n

ascut al lui Iehova. La Marea Ro sie EXODUL 12:5113:19
f

acut

ntocmai.
a
51 Chiar

n zi-
ua aceea, Iehova i-a scos din ta-
ra Egiptului pe fiii lui Israel

m-
preun

a cu armatele lor.
b
13
Si Iehova i-a vorbit ia-
r

a si lui Moise, zic

and:
2 Sfin te ste pentru mine pe ori-
ce

nt

ai n

ascut de sex b

arb

atesc
dintre fiii lui Israel, at

at dintre
oameni, c

at si dintre animale,
care deschide p

antecele. Este al
meu.
c
3 Si Moise a mai zis poporu-
lui: S

a v

a aduce ti aminte de
ziua aceasta

n care a ti ie sit din
Egipt,
d
din casa sclavilor, c

aci
prin t

aria m

ainii sale v-a scos
Iehova de aici.
e
S

a nu m

an-
ca ti nimic dospit.
f
4 Voi ie si ti
ast

azi,

n luna abib.
g
5 C

and
Iehova te va aduce

n tara
canaani tilor, a heti tilor, a amo-
ri tilor, a hevi tilor si a iebusi ti-
lor,
h
despre care le-a jurat str

a-
mo silor t

ai c

a ti-o va da,
i
o
tar

a

n care curge lapte si mie-
re,
j
s

a faci acest serviciu

n lu-
na aceasta: 6 Sapte zile s

a m

a-
n

anci turte nedospite,
k
iar

n
a saptea zi s

a fie o s

arb

atoare
pentru Iehova.
l
7 Sapte zile s

a
m

an

anci turte nedospite
m
si s

a
nu se vad

a la tine nimic dospit


n
si s

a nu se vad

a la tine aluat dos-


pit

ntre hotarele tale.
o
8

In
ziua aceea, s

a-i vorbe sti fiu-
lui t

au, zic

and: Aceasta este
pentru ceea ce a f

acut Iehova
pentru mine c

and am ie sit
din Egipt.
p
9 S

a- ti serveasc

a
drept semn pe m

an

a si drept
aducere-aminte pe frunte,

ntre
ochi,
q
pentru ca legea lui Iehova
s

a fie

n gura ta,
r
c

aci cu m

an

a
tare te-a scos Iehova din Egipt.
s
10 S

a respec ti aceast

a dispozi-
tie la timpul fixat, an de an.
t
11 C

and Iehova te va aduce

n tara canaani tilor,


u
a sa cum
ti-a jurat tie si str

amo silor t

ai,
a
si c

and ti-o va da, 12 s

a-i de-
dici lui Iehova pe orice copil

n-
t

ai n

ascut1
b
si pe orice pui de
animal

nt

ai n

ascut
c
care va fi al
t

au: cei de sex b

arb

atesc sunt
ai lui Iehova.
d
13 Pe orice

n-
t

ai n

ascut al m

agarului s

a-l r

as-
cumperi cu o oaie, iar dac

a nu-l
r

ascumperi, s

a-i fr

angi g

atul.
e
S

a-l r

ascumperi pe orice

nt

ai
n

ascut al omului dintre fiii t

ai.
f
14 Dac

a fiul t

au te va

n-
treba mai t

arziu,
g
zic

and: Ce

nseamn

a aceasta?, s

a-i spui:
Prin t

aria m

ainii sale ne-a scos
Iehova din Egipt,
h
din casa scla-
vilor.
i
15 Faraonul s-a

nc

a-
p

a t

anat si nu ne-a l

asat s

a ple-
c

am,
j
iar Iehova l-a omor

at pe
fiecare

nt

ai n

ascut din tara
Egiptului,
k
de la

nt

aiul n

ascut
al omului p

an

a la

nt

aiul n

ascut
al animalului.
l
Iat

a de ce

i aduc
jertf

a lui Iehova pe to ti mas-
culii

nt

ai n

ascu ti
m
si

l r

ascum-
p

ar pe orice

nt

ai n

ascut al fii-
lor mei.
n
16 Aceasta s

a- ti ser-
veasc

a drept semn pe m

an

a si
drept fruntar

ntre ochi,
o
c

aci
prin t

aria m

ainii sale ne-a scos
Iehova din Egipt.
p
17 C

and faraonul a l

asat po-
porul s

a plece, Dumnezeu nu i-a
condus pe drumul care duce

n
tara filistenilor, de si era aproa-
pe, c

aci Dumnezeu a zis: S-ar
putea ca, v

az

and r

azboiul, po-
porului s

a-i par

a r

au si s

a se

n-
toarc

a

n Egipt.
q
18 De ace-
ea, Dumnezeu a dus poporul pe
un drum ocolit, pe drumul spre
pustiul de l

ang

a Marea Ro sie.
r
Dar fiii lui Israel au urcat din ta-
ra Egiptului

n forma tie de lup-
t

a.
s
19 Si Moise a luat cu el
p Ex 6:1; Iuda 5; q Ex 14:11; Ex 16:3; Nu 14:3; Ne
9:17; Fa 7:39; r Ex 14:2; Nu 33:5; s Ex 12:51.
Ex 13:121 Lit. pe oricine deschide p

antecele.
CAP. 12
a Ex7:6
Ex39:32
De 12:32
b Ex6:26
Ex13:18

CAP. 13
c Le 27:26
Nu3:13
Nu18:15
De 15:19
Lu2:23
d Ex12:42
De 16:3
e Ex6:1
De 4:34
Ne 9:10
f Ex12:20
1Co 5:7
g Ex23:15
Ex34:18
De 16:1
h Ex3:8
Ex34:11
1Re 9:20
i Ge 15:18
Ex6:8
Fa 7:5
j Ex3:17
De 6:3
De 8:8
k Ex12:15
Ex34:18
1Co 5:8
l Ex10:9
Le 23:8
Lu22:1
m Ex23:15
n De 16:3
o Ex12:19
p Ex12:27
q Ex12:14
De 6:8
De 11:18
r Pr 23:16
s Ex6:1
Ex7:4
t Ex12:24
Ex23:15
Le 23:6
De 16:3
u Ne 9:24

Col. aII-a
a Ge 15:18
Ps 105:42
b Nu3:13
c Le 27:26
d Ex22:29
Ex34:19
Nu8:17
De 15:19
Lu2:23
e Ex34:20
f Nu18:15
g Ex12:26
De 6:20
Ps 145:4
h De 26:8
i De 7:8
j Ex5:2
k Ps 78:51
Ps 135:8
l Ex11:5
Ex12:29
m Ex13:2
Ex13:12
De 21:17
n Ex6:6
o De 6:8
De 11:18
EXODUL 13:2014:16 St

alpul de foc, cel de nor.

Incuraj

ari 96
oasele lui Iosif, c

aci acesta

i pu-
sese pe fiii lui Israel s

a jure so-
lemn, zic

and: Dumnezeu

si va

ndrepta negre sit aten tia spre


voi
a
si atunci s

a lua ti cu voi oa-
sele mele de aici.
b
20 Ei au
plecat din Sucot si si-au a sezat
tab

ara la Etam, la marginea
pustiului.
c
21 Si Iehova mergea

naintea
lor, ziua

ntr-un st

alp de nor, ca
s

a-i conduc

a pe drum,
d
iar noap-
tea

ntr-un st

alp de foc, ca s

a
le dea lumin

a, iar ei s

a mearg

a
si ziua, si noaptea.
e
22 St

alpul
de nor nu se

ndep

arta dinaintea
poporului

n timpul zilei, nici
st

alpul de foc

n timpul nop tii.
f
14
Iehova i-a vorbit atunci
lui Moise, zic

and: 2 Spu-
ne-le fiilor lui Israel s

a se

ntoar-
c

a si s

a- si a seze tab

ara

naintea
Pi-Hahirotului,

ntre Migdol si
mare, fa t

a-n fa t

a cu Baal- Tefon.
g
S

av

a a seza ti tab

ara

n fa ta aces-
tui loc, l

ang

a mare. 3 Atunci,
cu siguran t

a, faraonul va zice
despre fiii lui Israel: R

at

acesc

n ne stire prin tara. I-a

nchis
pustiul.
h
4 Si eu voi l

asa ca
inima faraonului s

a se

nc

ap

a t

a-
neze
i
si el

i va urm

ari, iar eu m

a
voi glorifica prin intermediul fa-
raonului si al

ntregii lui arma-
te;
j
si egiptenii vor sti c

a eu sunt
Iehova.
k
Ei au f

acut

ntocmai.
5 Mai t

arziu, regelui Egiptu-
lui i s-a dat de stire c

a poporul
fugise. Imediat, inima faraonului
si a slujitorilor s

ai s-a schimbat
fa t

a de popor,
l
astfel c

a au zis:
Ce-am f

acut de l-am l

asat pe Is-
rael s

a plece ca s

a nu mai mun-
ceasc

a pentru noi ca sclav?
m
6 El si-a preg

atit deci carele de
r

azboi si si-a luat poporul cu el.
n
7 A luat sase sute de care
o
de
elit

a si toate celelalte care ale
Egiptului, cu r

azboinici

n fieca-
re dintre ele. 8 Astfel, Iehova
a l

asat ca inima faraonului, re-
gele Egiptului, s

a se

nc

ap

a t

ane-
ze,
a
si el a pornit

n urm

arirea
fiilor lui Israel,

n timp ce fiii lui
Israel ie seau cu m

an

a

n

al tat

a1.
b
9 Egiptenii au pornit

n urm

a-
rirea lor si to ti caii de la care-
le faraonului, c

al

are tii
c
si arma-
ta lui i-au ajuns din urm

a

n
timp ce

si a sezau tab

ara l

ang

a
mare, la Pi-Hahirot, fa t

a-n fa t

a
cu Baal- Tefon.
d
10 C

and faraonul s-a apro-
piat, fiii lui Israel si-au ridicat
ochii si iat

a c

a egiptenii m

ar-
s

aluiau

n urma lor. Pe fiii
lui Israel i-a cuprins o mare fri-
c

a si au

nceput s

a strige c

atre
Iehova.
e
11 Apoi i-au zis lui
Moise: Oare nu mai sunt locuri
de

nmorm

antare

n Egipt de
ne-ai adus aici s

a murim

n
pustiul acesta?
f
Ce ne-ai f

acut
de ne-ai scos din Egipt? 12 Nu
este acesta cuv

antul pe care
ti l-am spus

n Egipt, zic

and:
Las

a-ne

n pace, ca s

a le slu-
jim egiptenilor? C

aci este mai
bine s

a le slujim egiptenilor
dec

at s

a murim

n pustiu.
g
13 Atunci Moise a zis poporu-
lui: Nu v

a teme ti!
h
R

am

ane ti
neclinti ti si ve ti vedea salvarea
lui Iehova, pe care o va

nf

aptui
azi pentru voi!
i
C

aci pe egipte-
nii pe care-i vede ti azi nu-i ve ti
mai vedea niciodat

a, nu, nicioda-
t

a.
j
14 Iehova

nsu si va lupta
pentru voi,
k
iar voi ve ti sta lini s-
ti ti!
15 Iehova i-a zis atunci lui
Moise: De ce strigi

ntruna c

a-
tre mine?
l
Spune-le fiilor lui Is-
rael s

a ridice tab

ara. 16 Si tu
ridic

a- ti toiagul,
m

ntinde- ti m

a-
na peste mare si desparte-o,
n
m Ex 4:20; Ex 17:9; n Ps 78:13.
Ex 14:81 Adic

a victorio si, plini de curaj.
CAP. 13
a Ps 135:4
Lu1:68
Lu7:16
b Ge 50:25
Ios 24:32
Ev11:22
c Nu33:6
d Ex14:19
Nu9:15
De 1:33
Ne 9:12
Ps 99:7
e Ex14:24
Nu14:14
Ps 78:14
f Ps 105:39
1Co 10:1

CAP. 14
g Ex13:18
Nu33:7
h Ps 71:11
i Ex4:21
Ex7:13
Ro 9:18
j Ex9:16
Ex15:11
Ex18:11
Ios 2:10
Ne 9:11
Is 2:11
Ro 9:17
k Ex7:5
Ex8:22
Ps 83:18
Eze 26:6
l Ex12:33
Ps 105:25
m Ju6:8
1Sa 2:27
1Sa 6:6
n Ex14:23
o Ios 17:16
Ju4:3

Col. aII-a
a Ex7:3
De 2:30
Ios 11:20
Ps 10:2
Pr 16:18
b Nu33:3
c Ex15:19
d Ex15:9
Ios 24:6
e Ios 24:7
Ne 9:9
Ps 34:17
Ps 107:6
f Ex16:3
Ex17:3
Nu14:2
Ps 106:7
g Ex5:21
Ex6:9
Ev3:16
Ev10:38
h Nu14:9
De 20:3
2Cr 20:15
Ps 27:1
Ps 46:1
Is 41:10
i 2Cr 20:17
Pr 29:25
j Ex14:30
Ex15:5
Ps 136:15
Pr 16:4
Ne 9:11
k De 1:30
De 20:4
2Cr 20:29
l Ios 7:10
97 Desp

ar tirea m

arii. Israelul trece Marea Ro sie EXODUL 14:1715:1
pentru ca fiii lui Israel s

a mear-
g

a prin mijlocul m

arii, pe p

a-
m

ant uscat.
a
17 Si iat

a c

a eu
las inimile egiptenilor s

a se

n-
c

ap

a t

aneze,
b
pentru ca ace stia
s

a intre dup

a ei si pentru ca eu
s

a m

a glorific prin intermediul
faraonului si al

ntregii lui ar-
mate, al carelor lui de r

azboi si
al c

al

are tilor lui.
c
18 Si egip-
tenii vor sti c

a eu sunt Iehova
c

and m

a voi glorifica prin inter-
mediul faraonului, al carelor lui
de r

azboi si al c

al

are tilor lui.
d
19 Atunci

ngerul
e
adev

aratu-
lui Dumnezeu care mergea

na-
intea taberei lui Israel a plecat
si s-a dus

napoia lor si st

alpul
de nor a plecat dinaintea lor si
a stat

napoia lor.
f
20 Astfel,
a ajuns

ntre tab

ara egiptenilor
si tab

ara lui Israel.
g
Pe o par-
te, el era nor si

ntuneric, dar
pe cealalt

a parte lumina

ncon-
tinuu noaptea.
h
Si un grup nu
s-a apropiat de cel

alalt grup toa-
t

a noaptea.
21 Moise si-a

ntins atunci
m

ana peste mare.
i
Iehova a
f

acut s

a bat

a toat

a noaptea un
v

ant puternic de la est si marea
s-a retras. El a f

acut din bazi-
nul m

arii p

am

ant uscat,
j
iar ape-
le s-au desp

ar tit.
k
22

In cele
din urm

a, fiii lui Israel au mers
prin mijlocul m

arii, pe p

am

ant
uscat,
l

n timp ce apele erau ca
un zid la dreapta si la st

anga
lor.
m
23 Si egiptenii au pornit

n urm

arirea lor, iar to ti caii fa-
raonului, carele lui de r

azboi si
c

al

are tii lui au intrat dup

a ei
n

n mijlocul m

arii. 24

In timpul
str

ajii de diminea t

a1, Iehova a
privit din st

alpul de foc si de nor
o
spre tab

ara egiptenilor, apoi a
provocat

nv

alm

a seal

a
p

n tab

a-
Ex 14:241 Atreia si ultima straj

a potrivit evrei-
lor, aproximativ de la ora 2 a.m. la ora 6 a.m.
ra egiptenilor. 25 A scos ro ti-
le de la carele lor, astfel c

a ei le
conduceau cu greu.
a
Si egipte-
nii au

nceput s

a zic

a: S

a fugim
dinaintea lui Israel, c

aci Iehova
lupt

a pentru ei

mpotriva egip-
tenilor!
b
26

In cele din urm

a, Iehova
i-a zis lui Moise:

Intinde- ti m

a-
na peste mare,
c
pentru ca ape-
le s

a se

ntoarc

a peste egipteni,
peste carele lor de r

azboi si pes-
te c

al

are tii lor. 27 Moise si-a

ntins imediat m

ana peste mare
si, spre diminea t

a, marea a

n-
ceput s

a se

ntoarc

a la locul ei.

In tot acest timp, egiptenii fu-


geau dinaintea ei,

ns

a Iehova
i-a aruncat pe egipteni

n mijlo-
cul m

arii.
d
28 Si apele s-au

n-
tors.
e

In cele din urma, ele au
acoperit carele de r

azboi si c

a-
l

are tii,

ntreaga armat

a a farao-
nului, care intraser

a dup

a ei

n
mare.
f
Nici unul dintre ei n-a r

a-
mas.
g
29 Fiii lui Israel au mers pe
p

am

antul uscat de pe fundul
m

arii,
h
iar apele erau ca un
zid la dreapta si la st

anga lor.
i
30 Astfel,

n ziua aceea, Iehova
l-a salvat pe Israel din m

ana
egiptenilor,
j
iar Israel i-a v

azut
pe egipteni mor ti pe t

armul m

a-
rii.
k
31 Israel a v

azut si m

ana
puternic

a pe care Iehova a

n-
dreptat-o

mpotriva egiptenilor.
Si poporul a

nceput s

a se team

a
de Iehova si s

a cread

a

n Iehova
si

n Moise, slujitorul s

au.
l
15
Atunci Moise si fiii lui Is-
rael au

nceput s

a-i c

ante
lui Iehova aceast

a c

antare si s

a
zic

a:
m
S

a-i c

ant lui Iehova,
c

aci mare a ajuns
gloria sa.
n
A aruncat

n mare
pe cal si pe c

al

are t.
o
CAP. 14
a Ne 9:11
b Ex4:21
Ex7:13
Ro 9:18
c Ex9:16
Ios 24:6
Ro 9:17
d Ex14:4
e Ge 48:16
Ex32:34
Nu20:16
Iuda 9
f Ex13:21
Ps 34:7
Is 52:12
g Ios 24:7
h Ps 105:39
i Ex14:16
Fa 7:36
j Ios 2:10
Ps 66:6
Ps 106:9
Ps 114:3
Is 51:10
k Ne 9:11
Ps 78:13
Ps 136:13
Is 63:12
l Ex15:19
Nu33:8
Is 63:13
1Co 10:1
Ev11:29
m Ex15:8
n Ex14:17
Ps 10:2
o Ex13:21
p Ex23:27
1Sa 5:11
Ps 18:14

Col. aII-a
a Ps 76:6
b Ex14:4
De 3:22
1Sa 4:8
c Ex7:19
Ex8:5
d Ex15:1
e Ex15:10
De 11:4
Ne 9:11
Ps 78:53
Ev11:29
f Ge 15:14
Ex14:23
Ios 24:7
g Ex14:13
Ps 106:11
Ps 136:15
h Ps 66:6
Ps 77:19
i Ex14:22
Ex15:8
j De 4:20
Ps 106:8
k Ps 58:10
Ps 59:10
Ps 91:8
Pr 16:4
l Ex4:31
Ex19:9
Ps 106:12

CAP. 15
m Ju5:1
2Sa 22:1
Re 15:3
n Ex9:16
Ex18:11
Ps 106:12
o Ex15:21
Ps 136:15
EXODUL 15:217 C

antarea de biruin t

a a lui Moise 98
2 For ta si puterea mea
este Iah1,
a
c

aci el este
salvarea mea.
b
El este Dumnezeul meu
si eu

l voi l

auda,
c
Dumnezeul tat

alui
meu
d
si eu

l voi

n

al ta.
e
3 Iehova este unr

azboinic
viteaz.
f
Numele s

au
este Iehova.
g
4 A aruncat

n mare
carele faraonului
si armata lui,
h
elita r

azboinicilor lui
a fost

nghi tit

a
de Marea Ro sie.
i
5 I-au acoperit talazurile;
j
au cobor

at

nad

ancuri
ca o piatr

a.
k
6 Dreapta ta, o, Iehova,
este m

area t

a

nputere,
l
dreapta ta, o, Iehova,
poate s

a-l zdrobeasc

a
pe du sman.
m
7

Inm

are tiata nem

arginit

a
po ti s

a-i dobori
pe cei ce se ridic

a

mpotrivata;
n

ti trimi ti m

ania aprins

a
si ea

i mistuie
ca pe miri ste.
o
8 Prin suflarea n

arilor tale,
p
apele s-au

ngr

am

adit,
au r

amas nemi scate
ca un dig

mpotrivavalurilor,
talazurile s-au

nchegat

ninima m

arii.
9 Du smanul zicea:

Ii voi urm

ari!
q

Ii voi ajunge dinurma!
r
Voi

mp

ar ti prada!
s
Mi se va s

atura
sufletul cu ei!
Ex 15:21 Acesta este primul loc unde apare Iah,
care reprezint

a abrevierea numelui Iehova, pri-
mele dou

a litere ale tetragramei YHWH. Vezi Ap 1.

Imi voi scoate sabia!


M

ana mea

i va alunga!
a
10 Ai suflat cu suflarea ta
b
si marea i-a acoperit;
c
ca plumbul s-au scufundat

napele cele mari.


d
11 Cine este ca tine

ntre dumnezei,
o, Iehova?
e
Cine este catine m

are t

nsfin tenie?
f
Tu, Cel de care trebuie
s

a ne temem
g
cu c

ant

ari de laud

a,
h
tu,
Cel care faci minuni.
i
12 Ti-ai

ntins m

ana dreapt

a
j
si p

am

antul i-a

nghi tit.
k
13 Prinbun

atateata iubitoare
ai condus poporul pe
care l-ai r

ascump

arat;
l
prinfor tata

i vei conduce
spre loca sul t

au
cel sf

ant.
m
14 Popoarele vor auzi
n
si se vor cutremura;
o
pe locuitorii Filistiei

i vor apuca durerile.


p
15 Atunci seicii Edomului
se vor

nsp

aim

anta,
conduc

atorii puternici
ai Moabului vor fi
cuprin si de tremur.
q
To ti locuitorii Canaanului
se vor descuraja.
r
16 Frica si groaza

i vor cuprinde.
s
De m

are tia bra tului t

au,
vor

ncremeni ca piatra
p

an

a c

and va trece
poporul t

au,
t
o, Iehova,
p

an

a c

andvatrece
u
poporul pe care
l-ai adus

nexisten t

a.
v
17

Ii vei aduce
si

i vei s

adi pe muntele
mo stenirii tale,
w
CAP. 15
a Ex17:16
Ps 18:1
Is 12:2
Flp4:13
b Re 7:10
c 2Sa 22:47
Ps 99:5
Is 25:1
d Ex3:15
e Ps 83:18
Ps 148:13
f Ne 4:20
Ps 24:8
g Ex6:3
Is 42:8
h Ex14:27
Ios 24:6
i Ex14:7
j Ios 24:7
k Ne 9:11
l Ps 17:7
Ps 60:5
Ps 89:13
Ps 118:15
1Pe 5:6
m Ev10:31
n Ps 148:13
Is 5:16
Is 37:23
o De 4:24
Ps 59:13
Ev12:29
p 2Sa 22:16
Ps 18:15
q Ex14:8
r Ex14:9
s Eze 38:12

Col. aII-a
a Ex14:5
Is 36:20
b Ge 8:1
Ex14:21
c Ex14:28
De 11:4
d Ex15:5
Ne 9:11
e De 3:24
2Sa 7:22
1Co 8:5
f Le 19:2
Is 6:3
1Pe 1:16
g Lu12:5
Ev12:28
h Ev2:12
i Ex11:9
j Ex15:6
k Ps 78:53
Ev11:29
l Ps 106:10
m Ps 78:54
n Nu14:14
Ios 2:10
o Ps 99:1
p Ps 48:6
q Nu22:3
r Ios 2:11
Ios 5:1
s De 11:25
Ios 2:9
t Ex19:5
De 32:9
2Sa 7:23
u Nu20:17
Nu21:22
De 2:27
v Is 43:1
w De 4:21
Ps 44:2
Ps 78:54
Ps 80:8
99

Indulcirea apelor. Murmure EXODUL 15:1816:5
un loc stabil,
pe care ti l-ai preg

atit
ca s

a locuie sti acolo,
a
o, Iehova,
unsanctuar,
b
o, Iehova,
pe care m

ainile tale
l-au construit!
18 Iehovava domni ve snic,
da, pentru
totdeauna.
c
19 C

and caii faraonului,
d
carele lui de r

azboi
si c

al

are tii lui au intrat

nmare,
e
Iehova a f

acut
ca apele m

arii
s

a se

ntoarc

a peste ei,
f
iar fiii lui Israel au mers
pe p

am

ant uscat,
prinmijlocul m

arii.
g
20 Profetesa Miriam, sora lui
Aaron,
h
a luat

n m

an

a o tambu-
rin

a
i
si toate femeile au ie sit cu
ea, c

ant

and la tamburine si dan-
s

and.
j
21 Miriam le r

aspundea
b

arba tilor:
k
C

anta ti-i lui Iehova,
l
c

aci mare a ajuns
gloria sa!
m
A aruncat

n mare
pe cal si pe c

al

are t.
n
22 Apoi Moise a f

acut ca Is-
rael s

a plece de la Marea Ro sie
si ei au ie sit

n pustiul Sur
o
si
au mers trei zile prin pustiu, dar
n-au g

asit ap

a.
p
23

In cele din
urm

a au ajuns la Mara,
q
dar n-au
putut s

a bea apa de la Mara, fi-
indc

a era amar

a. De aceea, el i-a
pus numele Mara1.
r
24 Si po-
porul a

nceput s

a murmure

m-
potriva lui Moise,
s
zic

and: Ce-o
s

a bem? 25 Atunci el a stri-
gat c

atre Iehova,
t
iar Iehova i-a
ar

atat un pom. El l-a aruncat

n
ap

a, iar apa a devenit dulce.
u
Ex 15:231 Adic

a Am

ar

aciune.
Acolo, El le-a dat o dispozi tie
si a stabilit o baz

a pentru jude-
cat

a si acolo i-a pus la

ncercare.
a
26 El a mai zis: Dac

a vei as-
culta cu stricte te de glasul lui
Iehova, Dumnezeul t

au, si vei
face ceea ce este drept

n ochii
s

ai, dac

a

ti vei pleca urechea la
poruncile lui si vei respecta toa-
te dispozi tiile lui,
b
nu voi aduce
asupra ta niciuna dintre bolile
pe care le-am adus asupra egip-
tenilor,
c
c

aci eu sunt Iehova,
care te vindec

a.
d
27 Apoi au ajuns la Elim, un-
de erau dou

asprezece izvoare de
ap

a si saptezeci de palmieri.
e
Si
si-au a sezat tab

ara acolo, l

ang

a
ap

a.
16
Mai t

arziu au plecat din
Elim
f
si,

n cele din urm

a,

ntreaga adunare a fiilor lui Is-


rael a ajuns

n pustiul Sin,
g
care
se afl

a

ntre Elim si Sinai,

n a
cincisprezecea zi a lunii a doua
de la ie sirea lor din tara Egiptu-
lui.
2

Intreaga adunare a fiilor
lui Israel a

nceput s

a murmure

mpotriva lui Moise si a lui Aa-


ron

n pustiu.
h
3 Fiii lui Israel
le spuneau: M

acar de-am fi mu-
rit
i
de m

ana lui Iehova

n tara
Egiptului, c

and st

ateam l

ang

a
oalele cu carne,
j
c

and m

ancam
p

aine pe s

aturate, c

aci voi ne-a ti
adus

n pustiul acesta ca s

a
omor

a ti toat

a aceast

a congrega-
tie

nfomet

and-o.
k
4 Atunci Iehova i-a zis lui Moi-
se: Iat

a c

a fac s

a plou

a pentru
voi p

aine din ceruri.
l
Poporul s

a
ias

a si fiecare s

a- si str

ang

a por-
tia zi de zi,
m
pentru ca eu s

a-i
pun la

ncercare si s

a v

ad dac

a
vor umbla sau nu

n legea mea.
n
5

In a sasea zi
o
s

a preg

ateasc

a
ceea ce vor aduce

n

auntru, iar
aceasta s

a fie de dou

a ori mai
CAP. 15
a 1Re 8:27
b Ex25:8
c Ps 10:16
Ps 146:10
Da 4:3
d Ex14:23
Pr 21:31
e Ios 24:6
f Ex14:28
Ev11:29
g Ex14:22
h Nu26:59
i Ps 81:2
j Ju11:34
1Sa 18:6
2Sa 6:5
Ps 150:4
Ier 31:4
k 1Sa 18:7
l Ju5:3
m Ex14:17
Ex18:11
n Ex14:27
o Ge 16:7
Ge 25:18
p Ex17:1
q Nu33:8
r Rut 1:20
s Ex16:2
Ex17:3
Nu11:1
1Co 10:10
Iuda 16
t Ex17:4
Ps 50:15
u 2Re 2:21

Col. aII-a
a Ex16:4
De 8:2
1Pe 1:7
b Le 26:3
De 28:1
1Io 5:3
c Ex9:10
De 7:15
d Ex23:25
Ps 103:3
e Nu33:9

CAP. 16
f Nu33:10
g Nu33:11
h Ex15:24
Ps 106:25
1Co 10:10
i Nu14:2
Ion4:8
j Nu11:4
k Ex17:3
Nu16:13
De 8:3
Pln4:9
l Ps 78:24
Ps 105:40
Ioa 6:31
1Co 10:3
m Ne 11:23
Pr 30:8
Mt 6:11
n De 8:2
Iac 1:3
1Pe 1:7
o Ex35:2
EXODUL 16:625 Prepeli tele. Mana 100
mult dec

at ceea ce vor str

ange
zi de zi.
a
6 Si Moise si Aaron le-au spus
tuturor fiilor lui Israel:

In sea-
ra aceastave ti sti c

a Iehova este
cel care v-a scos din tara Egip-
tului.
b
7 Diminea t

a ve ti vedea
gloria lui Iehova,
c
pentru c

a el
a auzit murmurele voastre

m-
potriva lui Iehova. C

aci ce sun-
tem noi de murmura ti

mpotri-
va noastr

a? 8 Si Moise a con-
tinuat: Seara, Iehova v

a va da
s

a m

anca ti carne, iar diminea-
ta p

aine pe s

aturate, c

aci Iehova
a auzit murmurele voastre, cu
care murmura ti

mpotriva lui.
C

aci ce suntem noi? Murmurele
voastre nu sunt

mpotriva noas-
tr

a, ci

mpotriva lui Iehova.
d
9 Apoi Moise i-a zis lui Aaron:
Spune

ntregii adun

ari a fii-
lor lui Israel: Prezenta ti-v

a

na-
intea lui Iehova, fiindc

a v-a au-
zit murmurele.
e
10 De

nda-
t

a ce Aaron a vorbit

ntregii
adun

ari a fiilor lui Israel, ei s-au

ntors cu fa ta spre pustiu si iata
c

a gloria lui Iehova s-a ar

atat

n
nor.
f
11 Si Iehova i-a vorbit iar

a si
lui Moise, zic

and: 12 Am au-
zit murmurele fiilor lui Israel.
g
Vorbe ste-le si spune-le:

Intre
cele dou

a seri1 o s

a m

anca ti car-
ne, iar diminea t

a o s

av

a s

atura ti
cu p

aine;
h
si ve ti sti c

a eu sunt
Iehova, Dumnezeul vostru.
i
13 Seara au venit prepeli te
j
si au acoperit tab

ara, iar dimi-
nea t

a se formase un strat de ro-
u

a

n jurul taberei.
k
14 Dup

a
un timp, stratul de rou

a s-a ridi-
cat si iat

a c

a pe suprafa ta pus-
tiului era ceva m

arunt ca ni s-
te gr

aun te,
l
m

arunt ca bruma
m
pe p

am

ant. 15 C

and fiii lui Is-
Ex 16:121 Vezi Ex 12:6, n.s.
rael au v

azut aceasta, au

nce-
put s

a- si zic

a unul altuia: Ce-i
asta? C

aci nu stiau ce era. De
aceea, Moise le-a spus: Este
p

ainea pe care Iehova v-a dat-o
ca hran

a.
a
16 Iat

a cuv

antul pe
care l-a poruncit Iehova: Str

an-
ge ti din ea, fiecare at

at c

at poa-
te s

a m

an

ance. S

a lua ti c

ate un
omer
b
de persoan

a, dup

a num

a-
rul sufletelor pe care le are fie-
care

n cortul s

au. 17 Fiii lui
Israel au f

acut a sa si au

nceput
s-o str

ang

a; unii au str

ans mult,
iar al tii pu tin. 18 C

and o m

a-
surau cu omerul, cel care adu-
nase mult nu avea

n plus, iar
cel care adunase pu tin nu ducea
lips

a.
c
Fiecare str

angea at

at c

at
putea s

a m

an

ance.
19 Atunci Moise le-a zis: Ni-
meni s

a nu lase ceva din ea p

an

a
diminea t

a.
d
20 Dar n-au as-
cultat de Moise. C

and unii au
l

asat din ea p

an

a diminea t

a, a
f

acut viermi si s-a stricat.
e
De
aceea, Moise s-a m

aniat pe ei.
f
21 Astfel, diminea t

a
g
de dimi-
nea t

a, fiecare str

angea c

at pu-
tea s

a m

an

ance. C

and soarele

ncepea s

a ard

a, ea se topea.
22

In a sasea zi au str

ans de
dou

a ori mai mult

a p

aine,
h
doi
omeri de persoan

a. Toate c

apete-
niile adun

arii au venit si i-au dat
de stire lui Moise. 23 Atunci
el le-a zis: A sa a vorbit Iehova:
M

aine se va tine un sabat, un
sabat sf

ant pentru Iehova.
i
Coa-
ce ti ce ave ti de copt, fierbe ti ce
ave ti de fiert
j
si pune ti deopar-
te tot ce r

am

ane, ca s-o p

astra ti
p

an

a diminea t

a. 24 Si ei au
pus-o deoparte p

an

a diminea t

a,
a sa cum poruncise Moise. Nu
s-a stricat si n-a f

acut viermi.
k
25 Atunci Moise a zis: M

an-
ca ti-o azi, fiindc

a azi este un sa-
bat
l
pentru Iehova. Azi n-o ve ti
CAP. 16
a Ex16:22
b Ex6:7
Nu16:28
Ps 77:20
Is 63:11
c Ex24:10
Le 9:6
Nu16:42
Ioa 11:40
d Nu21:7
1Sa 8:7
Is 32:6
Lu10:16
e Ex16:2
Nu11:1
f Ex13:21
Nu16:19
1Re 8:11
Mt 17:5
g Nu14:27
Iuda 16
h Ps 105:40
i Ex4:5
Ex6:7
Eze 34:31
j Nu11:31
Ps 78:27
k Nu11:9
l Nu11:7
De 8:3
Ne 9:15
Ps 78:24
m Ps 147:16

Col. aII-a
a Nu21:5
De 8:16
Ios 5:12
Ioa 6:31
Ioa 6:58
1Co 10:3
Ev9:4
b Ex16:36
c 2Co 8:15
d Ex12:10
Mt 6:34
e Mt 6:19
f Ex32:19
Nu16:15
Ef 4:26
g Mt 6:11
h Ex16:5
i Ex20:8
Ex31:15
Ex35:2
Le 23:3
Mr 2:27
j Nu11:8
k Ex16:33
l Ne 9:14
101 Legea sabatului. Ceart

a la Masa si Meriba EXODUL 16:2617:9
g

asi pe c

amp. 26 Sase zile s

a o
str

ange ti, dar a saptea zi este un
sabat.
a
Atunci nu va fi. 27 To-
tu si,

n a saptea zi, unii din po-
por au ie sit s

a str

ang

a, dar n-au
g

asit nimic.
28 Atunci Iehova i-a zis lui
Moise: P

an

a c

and ve ti refuza
s

a respecta ti poruncile si legi-
le mele?
b
29 S

a sti ti c

a Iehova
v-a dat sabatul.
c
De aceea v

a d

a
el

n a sasea zi p

ainea pentru do-
u

a zile. Fiecare s

a r

am

an

a la lo-
cul lui.
d
Nimeni s

a nu ias

a

n a
saptea zi din locul

n care este.
30 Si poporul a

nceput s

a tin

a
sabatul

n a saptea zi.
e
31 Casa lui Israel a numit-o
man

a. Era alb

a ca s

am

an ta de
coriandru si avea gust de tur-
t

a cu miere.
f
32 Atunci Moi-
se a zis: Iat

a cuv

antul pe care
l-a poruncit Iehova: Umple ti cu
ea un omer si p

astra ti-o

n toate
genera tiile voastre,
g
pentru ca
ele s

a vad

a ce fel de p

aine v-am
dat s

a m

anca ti

n pustiu, c

and
v-am scos din tara Egiptului.
h
33 Astfel, Moise i-a zis lui Aa-
ron: Ia un urcior, pune

n el un
omer de man

a si a saz

a-l

nain-
tea lui Iehova, ca s

a fie p

as-
trat

a

n toate genera tiile voas-
tre.
i
34 Dup

a cum

i porun-
cise Iehova lui Moise, Aaron a
a sezat-o

naintea M

arturiei1,
j
ca
s

a fie p

astrat

a. 35 Si fiii lui Is-
rael au m

ancat man

a patruzeci
de ani,
k
p

an

a au ajuns

ntr-o tar

a
locuit

a.
l
Au m

ancat man

a p

an

a
au ajuns la grani ta t

arii Canaa-
nului.
m
36 Un omer este a ze-
cea parte dintr-o ef

a.
17

Intreaga adunare a fiilor
lui Israel a pornit din pus-
tiul Sin,
n
parcurg

and drumul

n etape, a sa cum le-a poruncit


Ex 16:341 Dup

a c

at se pare, o lad

a pentru p

as-
trarea documentelor importante.
Iehova,
a
si si-au a sezat tab

ara la
Refidim.
b
Dar acolo nu era ap

a
de b

aut pentru popor.
2 Si poporul a

nceput s

a se
certe cu Moise, zic

and:
c
D

a-ne
ap

a s

a bem! Dar Moise le-a
spus: De ce v

a certa ti cu mi-
ne? De ce-l pune ti

ncontinuu
pe Iehova la

ncercare?
d
3 Si
acolo poporul a fost

nsetat si
murmura

ntruna

mpotriva lui
Moise, zic

and: De ce ne-ai scos
din Egipt? Ca s

a ne omori prin

nsetare, pe noi, pe fiii no stri si


animalele noastre?
e
4

In cele
din urm

a, Moise a strigat c

atre
Iehova, zic

and: Ce s

a fac cu po-
porul acesta?

Inc

a pu tin si m

a
vor omor

cu pietre!
f
5 Atunci Iehova i-a zis lui
Moise: Treci

naintea poporu-
lui
g
si ia-i cu tine pe c

a tiva din-
tre b

atr

anii lui Israel, precum si
toiagul t

au, cu care ai lovit Ni-
lul.
h
Ia-l

n m

an

a si du-te. 6 Ia-
t

a c

a eu stau

n fa ta ta acolo, pe
st

anc

a, la Horeb. S

a love sti st

an-
ca si din ea va ie si ap

a, iar po-
porul va putea s

a bea.
i
Si Moise
a f

acut a sa sub ochii b

atr

anilor
lui Israel. 7 El a pus deci locu-
lui aceluia numele Masa1
j
si Me-
riba2,
k
din cauza certei fiilor lui
Israel si din cauz

a c

a l-au pus
pe Iehova la

ncercare,
l
zic

and:
Este Iehova

n mijlocul nostru
sau nu?
m
8 Si amaleci tii
n
au venit s

a
lupte

mpotriva lui Israel la Re-
fidim.
o
9 Atunci Moise i-a zis
lui Iosua1:
p
Alege pentru noi
ni ste oameni, ie si
q
si lupt

a

m-
potriva amaleci tilor. M

aine voi
sta

n v

arful dealului, cu toia-
gul adev

aratului Dumnezeu

n
p Nu 11:28; De 32:44; Fa 7:45; q Nu 31:3.
Ex 17:71 Adic

a

Incercare. 72 Adic

a Cear-
t

a. 91 Lit. Iehoshua,

nseamn

a Iehova este
Salvare.
CAP. 16
a Ex20:9
Ex31:13
De 5:15
Ier 17:22
Mt 12:12
Lu13:15
b Nu14:11
2Re 17:14
Ps 78:10
Ps 81:13
Ps 106:13
Lu16:31
c Ex31:13
Is 58:13
Eze 20:12
d Lu23:56
e Le 23:3
De 5:14
f Ex16:15
Nu11:7
g Ps 105:5
Ps 111:4
h Ps 78:20
i Ev9:4
j Ex27:21
Ex30:6
Ex40:20
1Re 8:9
k De 8:2
Ne 9:21
Ps 78:24
Ioa 6:49
l Ios 5:12
Ne 9:15
m Nu33:48
De 1:8
De 34:1

CAP. 17
n Nu33:12

Col. aII-a
a Nu33:2
b Nu33:14
c Ex5:21
Nu14:2
Nu20:3
d Nu14:22
Ps 78:18
Ps 95:9
Ps 106:14
Lu4:12
1Co 10:9
Ev3:9
e Ex16:2
f 1Sa 30:6
Ioa 10:31
g Eze 2:6
h Ex7:20
i Nu20:8
De 8:15
Ne 9:15
Ps 78:15
Ps 105:41
Ps 114:8
Is 48:21
1Co 10:4
j De 9:22
De 33:8
k Ps 81:7
l De 6:16
Ps 95:8
Ev3:8
m Ex34:9
De 31:17
Fa 7:39
n Ge 36:12
o De 25:17
1Sa 15:2
EXODUL 17:1018:13 Amaleci tii sunt

nvin si. Ietro 102
m

an

a.
a
10 Iosua a f

acut deci
cum

i spusese Moise,
b
ca s

a lup-
te

mpotriva amaleci tilor, iar
Moise, Aaron si Hur
c
au urcat pe
v

arful dealului.
11 C

and Moise

si ridica m

a-
na, erau mai tari israeli tii,
d
dar
c

and

si l

asa m

ana

n jos, erau
mai tari amaleci tii. 12 C

and
m

ainile lui Moise s-au

ngreu-
nat, au adus o piatr

a si au pus-o
sub el si el s-a a sezat pe ea, iar
Aaron si Hur i-au sprijinit m

ai-
nile, unul de o parte si altul de
cealalt

a parte, astfel c

a m

ainile
lui au r

amas nemi scate p

an

a la
apusul soarelui. 13 Astfel, Io-
sua i-a

nfr

ant pe amaleci ti si pe
alia tii lor, trec

andu-i prin ascu-
ti sul sabiei.
e
14 Iehova i-a zis atunci lui
Moise: Scrie aceasta ca adu-
cere-aminte

n carte
f
si spu-
ne-i lui Iosua: Voi sterge com-
plet de sub ceruri amintirea lui
Amalec.
g
15 Si Moise a con-
struit un altar si i-a pus nume-
le Iehova-Nisi1, 16 zic

and: Fi-
indc

a Amalec si-a ridicat m

a-
na asupra tronului
h
lui Iah1,
i
Iehovava lupta cu el din genera-
tie

n genera tie.
j
18
Ietro, preotul Madianu-
lui, socrul lui Moise,
k
a au-
zit tot ce f

acuse Dumnezeu pen-
tru Moise si pentru Israel, po-
porul s

au: cum Iehova

l scosese
pe Israel din Egipt.
l
2 Atunci
Ietro, socrul lui Moise, a luat-o
pe Sefora, so tia lui Moise, dup

a
ce aceasta fusese trimis

a

na-
poi, 3 si pe cei doi fii ai ei:
m
nu-
mele unuia era Gher som,
n
pen-
tru c

a, a zis el, am ajuns locu-
itor str

ain

ntr-o tar

a str

ain

a,
4 iar numele celuilalt era Elie-
Ex 17:151

Inseamn

a, probabil, Iehova este
Steagul meu. 161 Vezi Ex 15:2, n.s., si Ap 1.
zer1,
a
c

aci, cuma spus el, Dum-
nezeul tat

alui meu este ajutorul
meu, fiindc

a m-a sc

apat de sabia
faraonului.
b
5 Ietro, socrul lui Moise,

m-
preun

a cu fiii si so tia acestuia
au venit la Moise,

n pustiul

n
care

si a sezase tab

ara, la mun-
tele adev

aratului Dumnezeu.
c
6 Apoi a trimis s

a i se spun

a lui
Moise: Eu, socrul t

au, Ietro,
d
vin la tine cu so tia ta si cu cei
doi fii ai ei, care sunt cu ea.
7 Moise a ie sit imediat

n

nt

am-
pinarea socrului s

au, s-a pro-
sternat si l-a s

arutat
e
si s-au

n-
trebat unul pe altul de s

an

atate.
Apoi au intrat

n cort.
8 Moise i-a istorisit socrului
s

au tot ce f

acuse Iehova cu fa-
raonul si cu Egiptul, de dragul lui
Israel,
f
si toate necazurile care
se ab

atuser

a asupra lor pe drum
g
si c

a Iehova totu si i-a sc

apat.
h
9 Atunci Ietro s-a bucurat de tot
binele pe care Iehova

l f

acuse
pentru Israel, c

a

i sc

apase din
m

ana Egiptului.
i
10 Si Ietro a
zis: Binecuv

antat s

a fie Iehova,
care v-a eliberat din m

ana Egip-
tului si din m

ana faraonului si
care a eliberat poporul din m

a-
na Egiptului!
j
11 Acum stiu c

a
Iehova este mai mare dec

at
to ti ceilal ti dumnezei,
k
c

aci lu-
crul acesta s-a v

azut c

and egip-
tenii s-au purtat cu

nfumurare
fa t

a de Israel. 12 Apoi Ietro,
socrul lui Moise, a luat o ofran-
d

a ars

a si jertfe pentru Dumne-
zeu.
l
Si Aaron si to ti b

atr

anii lui
Israel au venit s

a m

an

ance p

ai-
ne cu socrul lui Moise

naintea
adev

aratului Dumnezeu.
m
13 Adoua zi, Moise s-a a sezat
ca de obicei pentru a sluji ca jude-
Ex 18:41 Adic

a Dumnezeul meu este ajutorul
meu.
CAP. 17
a Ex4:2
b Ios 11:15
c Ex24:14
d Ps 56:9
e Ios 11:12
f Ex34:27
g Nu24:20
De 25:19
1Cr 4:43
h Is 66:1
Fa 7:49
i Ps 94:12
Is 12:2
Is 26:4
Re 19:1
j 1Sa 15:20
Es 3:1
Es 7:10
Es 9:24

CAP. 18
k Ex2:21
Ex3:1
l Ios 2:10
Ios 9:9
m Fa 7:29
n Ex2:22

Col. aII-a
a 1Cr 23:15
b Ex2:15
2Co 1:10
c Ex19:2
1Re 19:8
d Ex4:18
Nu10:29
e Ge 33:3
2Sa 14:33
Ro 12:10
f Ex7:3
Ex14:28
De 4:34
Ne 9:10
g Ex15:22
Ex16:3
Nu20:14
h Ps 81:7
Ps 102:2
Da 3:29
i De 33:29
Ro 15:10
j Ge 14:20
Lu1:68
k Ex15:11
2Cr 2:5
Ps 95:3
Ps 97:9
Da 2:47
l Mal 1:11
m Ge 31:54
103 Sfatul lui Ietro.

In pustiul Sinai EXODUL 18:1419:6
c

ator pentru popor;
a
si poporul
st

atea

naintea lui Moise de di-
minea ta p

an

a seara. 14 So-
crul lui Moise a v

azut tot ce f

a-
cea el pentru popor. De aceea
a zis: Ce

nseamn

a lucrul aces-
ta pe care-l faci pentru popor?
De ce stai singur si tot poporul
st

a

naintea ta de diminea ta
p

an

a seara? 15 Atunci Moise
i-a spus socrului s

au: Deoare-
ce poporul vine

ntruna la mine
ca s

a-l

ntrebe pe Dumnezeu.
b
16 Dac

a

ntre ei apare o ne

n-
telegere,
c
aceasta

mi este pre-
zentat

a mie, iar eu judec

ntre o
parte si cealalt

a si fac cunoscu-
te hot

ar

arile adev

aratului Dum-
nezeu si legile sale.
d
17 Atunci socrul lui Moise i-a
zis: Ce faci tu nu este bine.
18 Te vei epuiza, at

at tu, c

at si
poporul acesta care este cu tine,
c

aci sarcina aceasta este prea
grea pentru tine.
e
Nu po ti s-o
duci la

ndeplinire de unul sin-
gur.
f
19 Acum, ascult

a de gla-
sul meu:
g
Eu te voi sf

atui si
Dumnezeu va fi cu tine.
h
Tu
s

a fii reprezentantul poporului

naintea adev

aratului Dumne-
zeu
i
si s

a-i prezin ti adev

ara-
tului Dumnezeu ne

n telegerile.
j
20 S

a-i avertizezi cu privire la
ce spun dispozi tiile si legile
k
si s

a le faci cunoscute si calea
pe care trebuie s

a umble, si lu-
crarea pe care trebuie s-o fac

a.
l
21 Dar s

a alegi din tot poporul
b

arba ti capabili,
m
care se tem de
Dumnezeu,
n
b

arba ti de

ncrede-
re,
o
care ur

asc c

a stigul necin-
stit,
p
si s

a-i pui c

apetenii peste
mii,
q
c

apetenii peste sute, c

ape-
tenii peste cincizeci si c

apetenii
peste zeci.
r
22 Ei s

a judece po-
porul ori de c

ate ori este nevoie.
Toate cazurile mari s

a ti le pre-
zinte tie,
s
iar toate cazurile mici
s

a le judece ei. U sureaz

a- ti deci
sarcina si ei s

a o poarte

mpreu-
n

a cu tine.
a
23 Dac

a vei face
a sa, si Dumnezeu

ti porunce ste
lucrul acesta, vei rezista, iar tot
acest popor se va duce

n pace la
locul lui.
b
24 Moise a ascultat imediat
de glasul socrului s

au si a f

acut
tot ce-i spusese el.
c
25 Moise a
ales din tot Israelul b

arba ti ca-
pabili si i-a pus conduc

atori pes-
te popor:
d
c

apetenii peste mii,
c

apetenii peste sute, c

apetenii
peste cincizeci si c

apetenii pes-
te zeci. 26 Ei judecau poporul
ori de c

ate ori era nevoie. Cazu-
rile grele i le prezentau lui Moi-
se,
e
iar toate cazurile u soare le
judecau ei. 27 Dup

a aceea, Moi-
se si-a luat r

amas bun de la so-
crul s

au,
f
iar acesta s-a dus

n ta-
ra lui.
19

In a treia lun

a de la ie si-
rea fiilor lui Israel din ta-
ra Egiptului,
g

n aceea si zi, ei au
ajuns

n pustiul Sinai.
h
2 Au
plecat din Refidim,
i
au ajuns

n
pustiul Sinai si si-au a sezat ta-
b

ara

n pustiu;
j
si Israel si-a a se-
zat corturile acolo,

n fa ta mun-
telui.
k
3 Moise a urcat la adev

ara-
tul Dumnezeu si Iehova l-a che-
mat de pe munte,
l
zic

and: Ia-
t

a ce s

a-i spui casei lui Iacob
si ce s

a le vorbe sti fiilor lui Is-
rael: 4 A ti v

azut ce le-am f

a-
cut egiptenilor,
m
ca s

a v

a port
pe aripi de acvil

a si s

av

a aduc la
mine.
n
5 Si acum, dac

ave ti as-
culta cu aten tie
o
de glasul meu
si dac

a ve ti respecta leg

am

an-
tul meu,
p
ve ti deveni proprie-
tatea mea special

a dintre toate
popoarele,
q
fiindc

a tot p

am

an-
tul este al meu.
r
6 Ve ti fi un
r De 10:14; 1Co 10:26.
CAP. 18
a Mt 23:2
b Ex20:19
Nu12:8
Nu27:5
c Ex24:14
De 17:8
1Co 6:1
d De 4:5
De 5:1
De 6:1
e Nu11:11
f Nu11:14
De 1:9
Fa 6:2
g Ex18:24
Pr 9:9
h Ios 1:17
i Ex20:19
De 5:5
j Nu27:5
k De 7:11
Ne 9:14
Mr 10:3
l 1Sa 12:23
Ps 32:8
Is 30:21
Ier 42:3
Mi 4:2
m Nu11:17
De 1:13
Fa 6:3
1Ti 3:2
Tit 1:9
n 2Cr 6:31
2Cr 19:7
Iov2:3
Pr 8:13
o Eze 18:8
Da 6:5
1Te 2:10
1Ti 3:7
Tit 1:7
p Ex23:8
Fa 20:33
1Ti 3:3
1Pe 5:2
q Nu10:4
r De 1:15
Fa 14:23
Tit 1:5
s Le 24:11
Nu15:33
De 1:17

Col. aII-a
a Nu11:17
b Pr 11:14
c Pr 12:15
d Fa 6:5
e Fa 15:2
f Nu10:29

CAP. 19
g Es 8:9
h Le 7:38
i Ex17:1
j Nu33:15
k Ex3:12
l Ne 9:13
Fa 7:38
m De 4:34
n De 32:11
Is 63:9
o Ps 119:4
Pr 19:16
1Io 5:3
p 1Re 8:21
Ps 25:10
Ga 4:24
q 1Re 8:53
Ps 135:4
EXODUL 19:725 Poporul sfin tit; avertizat s

a nu ating

a muntele 104
regat de preo ti si o na tiune sf

an-
t

a pentru mine.
a
Acestea sunt
cuvintele pe care s

a le spui fii-
lor lui Israel.
7 Moise s-a dus deci si i-a
chemat pe b

atr

anii
b
poporului
si a prezentat

naintea lor toa-
te aceste cuvinte pe care i le
poruncise Iehova.
c
8 Apoi tot
poporul a r

aspuns

ntr-un glas
si a zis: Suntem gata s

a facem
tot ce a spus Iehova.
d
Imedi-
at, Moise s-a

ntors, aduc

andu-i
lui Iehova cuvintele poporului.
e
9 Si Iehova i-a zis lui Moise: Ia-
t

a c

a vin la tine

ntr-un nor

n-
tunecos,
f
pentru ca poporul s

a
aud

a c

and vorbesc cu tine
g
si s

a
cread

a mereu

n tine.
h
Atunci
Moise i-a spus lui Iehova cuvin-
tele poporului.
10 Si Iehova i-a mai zis lui
Moise: Du-te la popor si sfin te s-
te-l azi si m

aine, iar ei s

a- si spe-
le mantiile.
i
11 S

a fie preg

ati ti
pentru cea de-a treia zi, c

aci

n
a treia zi Iehova va cobor

pe
muntele Sinai

naintea ochilor

ntregului popor.
j
12 S

a stabi-
le sti un hotar de jur

mprejur
pentru popor, spun

and: Feri-
ti-v

a s

a urca ti pe munte si s

a nu
v

a atinge ti de poalele lui. Ori-
cine se va atinge de munte va
fi omor

at negre sit.
k
13 Nici o
m

an

a s

a nu-l ating

a, fiindc

a cine

l va atinge va trebui omorat cu
pietre sau str

apuns. Fie om, fie
animal, nu va tr

ai.
l
C

and se va
suna din cornul de berbec,
m
vor
putea s

a urce pe munte.
14 Apoi Moise a cobor

at de pe
munte la popor si a

nceput s

a
sfin teasc

a poporul, iar ei si-au
sp

alat mantiile.
n
15 El a spus
poporului: Preg

ati ti-v

a
o
pentru
cea de-a treia zi. S

a nu v

a apro-
pia ti de vreo femeie.
p
16

In cea de-a treia zi, c

and
s-a f

acut diminea t

a, au fost tu-
nete, fulgere
a
si un nor gros
b
pe
munte si s-a auzit un sunet
foarte puternic de corn,
c
astfel
c

atot poporul dintab

ar

a tremu-
ra.
d
17 Atunci Moise a scos po-
porul din tab

ar

a

n

nt

ampina-
rea adev

aratului Dumnezeu si
ei s-au oprit la poalele munte-
lui.
e
18 Tot muntele Sinai fu-
mega,
f
pentru c

a Iehova cobor

a-
se pe el

n foc;
g
si fumul se ridi-
ca la fel ca fumul unui cuptor
h
si
tot muntele se cutremura foar-
te tare.
i
19

In timp ce sunetul
cornului devenea tot mai puter-
nic, Moise a

nceput s

a vorbeas-
c

a, iar adev

aratul Dumnezeu

i
r

aspundea printr-o voce.
j
20 Astfel, Iehova a cobor

at pe
muntele Sinai, pe v

arful munte-
lui. Iehova l-a chemat pe Moise
pe v

arful muntelui si Moise a ur-
cat.
k
21 Iehova i-a zis atunci
lui Moise: Coboar

a si avertizea-
z

a poporul s

a nu

ncerce s

a- si
croiasc

a drum spre Iehova ca
s

a priveasc

a si mul ti dintre
ei s

a piar

a.
l
22 Iar preo tii ca-
re se apropie cu regularitate
de Iehova s

a se sfin teasc

a si ei,
m
pentru ca m

ania lui Iehova s

a
nu izbucneasc

a

mpotriva lor.
n
23 Atunci Moise i-a zis lui
Iehova: Poporul nu poate s

a ur-
ce pe muntele Sinai, pentru c

a
tu

nsu ti ne-ai avertizat deja,
spun

and: S

a stabile sti un ho-
tar

n jurul muntelui si s

a-l
sfin te sti.
o
24

Ins

a Iehova i-a
spus: Du-te, coboar

a si apoi ur-
c

a, tu si Aaron

mpreun

a cu ti-
ne; dar preo tii si poporul s

a
nu- si croiasc

a drumca s

aurce la
Iehova, ca nu cumva m

ania lui
s

a izbucneasc

a

mpotriva lor.
p
25 Moise a cobor

at deci la popor
si i-a vorbit.
q
CAP. 19
a Le 11:44
De 7:6
Is 61:6
1Pe 2:9
Re 5:10
b Ex3:16
c Ex24:3
d Ex24:7
De 26:17
Ios 24:24
e Nu12:8
f De 4:11
1Re 8:12
Ps 97:2
Ev12:18
g De 4:12
De 4:36
Fa 7:38
h Lu10:16
i Nu8:21
j Ex34:5
De 33:2
Ps 18:9
k Le 10:2
2Sa 6:7
l Ev12:20
m Ex20:18
Ios 6:4
n Ex19:10
Ios 7:13
1Sa 16:5
o Am4:12
p 1Sa 21:4
1Co 7:5

Col. aII-a
a Ps 77:18
b De 4:11
1Re 8:12
Ps 97:2
c Ev12:19
d Ev12:21
e De 4:10
De 5:5
f De 4:11
De 5:22
Ps 68:8
Ps 104:32
g Ex24:17
2Cr 7:3
h Ge 19:28
Ps 144:5
i 1Re 19:11
Ps 68:8
j Ne 9:13
Ps 81:7
k Ex24:12
l 1Sa 6:19
m Ex28:41
n Le 10:2
1Cr 13:10
Fa 5:5
o Ex19:12
p Nu16:35
q Fa 20:27
105 Cele zece porunci EXODUL 20:123
20
Atunci Dumnezeu a ros-
tit toate aceste cuvinte,
zic

and:
a
2 Eu sunt Iehova, Dumneze-
ul t

au,
b
care te-a scos din tara
Egiptului, din casa sclavilor.
c
3 S

a nu ai al ti dumnezei
d

n afa-
r

a de mine.
4 S

a nu- ti faci chip cioplit
sau imaginea vreunui lucru ca-
re este sus

n ceruri sau jos pe
p

am

ant sau

n apele de sub p

a-
m

ant.
e
5 S

a nu te pleci

nain-
tea lor si s

a nu te la si convins
s

a le sluje sti,
f
fiindc

a eu, Iehova,
Dumnezeul t

au, sunt un Dumne-
zeu care pretinde devo tiune ex-
clusiv

a1,
g
care aduce pedeapsa
pentru nelegiuirea ta tilor asupra
fiilor, asupra celei de-a treia ge-
nera tii si asupra celei de-a patra
genera tii a celor ce m

a ur

asc,
h
6 dar care manifest

a bun

atate
iubitoare p

an

a la a mia genera-
tie a celor ce m

a iubesc si res-
pect

a poruncile mele.
i
7 S

a nu folose sti

n mod ne-
demn numele lui Iehova, Dum-
nezeul t

au,
j
c

aci Iehova nu-l va
l

asa nepedepsit pe cel ce folose s-
te numele s

au

n mod nedemn.
k
8 Aminte ste- ti de ziua sa-
batului ca s-o sfin te sti:
l
9 sa-
se zile s

a lucrezi si s

a- ti faci
toat

a munca,
m
10 dar a sap-
tea zi este un sabat pentru
Iehova, Dumnezeul t

au.
n
S

a nu
faci nicio munc

a, nici tu, nici
fiul t

au, nici fiica ta, nici scla-
vul t

au, nici sclava ta, nici ani-
malul t

au, nici locuitorul str

ain
care locuie ste

n

auntrul por ti-
lor tale.
o
11 C

aci

n sase zile a
f

acut Iehova cerurile si p

am

an-
tul, marea si tot ce este

n ele,
p
iar

n ziua a saptea s-a odihnit.
q
Ex 20:51 Sau un Dumnezeu gelos (zelos); un
Dumnezeu care nu tolereaz

a rivalitatea.
Iat

a de ce a binecuv

antat Iehova
ziua sabatului si a sfin tit-o.
a
12 Onoreaz

a-i pe tat

al t

au
si pe mama ta
b
ca s

a ai multe
zile pe p

am

antul pe care ti-l d

a
Iehova, Dumnezeul t

au.
c
13 S

a nu ucizi.
d
14 S

a nu comi ti adulter.
e
15 S

a nu furi.
f
16 S

a nu depui m

arturie min-
cinoas

a

mpotriva semenului
t

au.
g
17 S

a nu dore sti casa semenu-
lui t

au. S

a nu dore sti so tia seme-
nului t

au,
h
nici sclavul lui, nici
sclava lui, nici taurul lui, nici
m

agarul lui, nici orice altceva

i
apar tine semenului t

au.
i
18 Tot poporul auzea tunete-
le si sunetul de corn si vedea
fulgerele si muntele fumeg

and.1
C

and poporul a v

azut si a auzit
toate acestea, s-a cutremurat si
a stat la distan t

a.
j
19 Ei i-au
zis lui Moise: Vorbe ste-ne tu si
noi te vom asculta, dar s

a nu
ne vorbeasc

a Dumnezeu, ca s

a
nu murim.
k
20 Atunci Moise
a zis poporului: Nu v

a teme ti,
c

aci adev

aratul Dumnezeu a
venit ca s

a v

a pun

a la

ncer-
care
l
si ca teama de el s

a r

am

a-
n

a

naintea fe telor voastre, ca
s

a nu p

ac

atui ti.
m
21 Poporul
st

atea la distan t

a, dar Moise s-a
apropiat de masa de nori

ntu-
necoas

a

n care era adev

aratul
Dumnezeu.
n
22 Iehova i-a mai zis lui Moi-
se:
o
Iat

a ce s

a le spui fiilor lui
Israel: Voi a ti v

azut c

a v-am
vorbit din ceruri.
p
23 S

a nu v

a
g Le 19:16; De 5:20; De 19:16; Ps 15:3; h Mt 5:28;
i Ios 7:21; Mi 2:2; Lu 12:15; Ro 7:7; j Ex 19:16; Ev
12:18; k De 18:16; Fa 7:38; Ga 3:19; l Ge 22:1; De
8:2; m Ios 24:14; Iov 28:28; Pr 1:7; Is 8:13; n De
5:5; Ps 97:2; o Ex 33:1; Nu 12:8; p De 4:36; Ne
9:13.
Ex 20:181 Lit. Tot poporul vedea tunetele, ful-
gerele, sunetul de corn si muntele fumeg

and.
CAP. 20
a De 5:22
Fa 7:38
b Ps 81:10
Os 13:4
Ro 3:29
c Ex13:3
d De 5:7
2Re 17:35
Ier 25:6
e Le 26:1
De 4:16
De 5:8
Is 40:25
Fa 17:29
1Co 8:4
Re 9:20
f Ge 35:2
Ex23:24
1Co 10:20
1Io 5:21
g Ex34:14
Nu25:11
Mt 4:10
Lu10:27
h De 5:9
2Sa 21:6
1Re 21:29
Mt 23:35
i De 4:37
De 5:10
Ec 12:13
Ro 11:28
j Le 19:12
Pr 30:9
Eze 36:21
k Le 24:16
De 5:11
Ios 9:20
l Ex16:23
Ex31:13
De 5:12
m Ex23:12
De 5:13
Lu13:14
n Ex34:21
o Ex16:29
De 5:14
Ne 13:16
Ioa 7:23
p Fa 4:24
Fa 14:15
Re 10:6
Re 14:7
q Ge 2:2
Ev4:4

Col. aII-a
a De 5:12
b Ex21:15
Pr 1:8
Ier 35:18
c Le 19:3
De 5:16
Mt 15:4
Ef 6:2
d Ge 9:6
De 5:17
Iac 2:11
1Io 3:15
Re 21:8
e Ge 39:9
De 5:18
Pr 6:32
Mt 5:27
Mt 5:28
Ro 13:9
1Co 6:18
Ev13:4
f Le 19:11
De 5:19
Mr 10:19
1Co 6:10
Ef 4:28
EXODUL 20:2421:19 Legi: sclavie, r

apire 106
face ti dumnezei de argint, pe
care s

a-i ave ti al

aturi de mine,
si s

a nu v

a face ti dumnezei de
aur.
a
24 S

a-mi faci un altar de
p

am

ant
b
si s

a aduci pe el ofran-
dele tale arse si jertfele tale
de comuniune, turma ta si cirea-
da ta.
c

In orice loc

n care voi
face s

a fie amintit numele meu,
voi veni la tine si te voi bine-
cuv

anta.
d
25 Iar dac

a

mi vei
face un altar de piatr

a, s

a nu-l
construie sti din pietre cioplite.
Dac

a te vei atinge de el cu dal-
ta,

l vei profana.
e
26 S

a nu te
urci la altarul meu pe trepte, ca
s

a nu ti se dezveleasc

a goliciu-
nea deasupra lui.
21
Iat

a hot

ar

arile judec

ato-
re sti pe care trebuie s

a le
pui

naintea lor:
f
2 Dac

a cumperi un sclav
evreu,
g
el s

a fie sclav sase ani,
dar

n al saptelea an s

a plece
liber, f

ar

a s

a pl

ateasc

a nimic.
h
3 Dac

a intr

a singur, s

a plece
singur. Dac

a este so tul1 unei so-
tii, so tia lui s

a plece

mpreun

a
cu el. 4 Dac

a st

ap

anul lui

i d

a
o so tie, iar aceasta

i na ste fii
sau fiice, so tia si copiii ei s

a fie ai
st

ap

anului ei,
i
iar el s

a plece sin-
gur.
j
5 Dar, dac

a sclavul spu-
ne st

aruitor:

Ii iubesc cu ade-
v

arat pe st

ap

anul meu, pe so tia
mea si pe fiii mei; nu vreau s

a
plec liber,
k
6 atunci st

ap

anul
lui s

a-l duc

a

naintea adev

aratu-
lui Dumnezeu si s

a-l apropie de
u s

a sau de u sorul u sii; st

ap

anul
lui s

a-i str

apung

a urechea cu o
sul

a, iar el s

a fie sclavul lui pen-
tru totdeauna.
l
7 Dac

a un om o vinde pe fii-
ca lui ca sclav

a,
m
ea s

a nu plece
a sa cum pleac

a b

arba tii sclavi.
8 Dac

a nu va fi pl

acut

a

n ochii
Ex 21:31 Lit. proprietarul.
st

ap

anului ei si el nu si-o ale-
ge concubin

a,
a
ci las

a s

a fie r

as-
cump

arat

a, el nu va avea drep-
tul s-o v

and

a unui popor stra-
in, fiindc

a nu s-a purtat cinstit
cu ea. 9 Iar dac

a o alege pen-
tru fiul s

au, s

a se poarte cu ea
dup

a dreptul fiicelor.
b
10 Da-
c

a

si mai ia o so tie, s

a nu-i
reduc

a din hran

a, din

mbr

ac

a-
minte
c
si din dreptul conjugal.
d
11 Dac

a nu-i va da aceste trei
lucruri, ea s

a plece f

ar

a s

a pl

a-
teasc

a nimic, f

ar

a s

a dea bani.
12 Dac

a cineva love ste un om
si acesta moare, s

a fie omor

at
negre sit.
e
13 Dar, dac

a nu l-a
p

andit si adev

aratul Dumnezeu
permite ca lucrul acesta s

a se

nt

ample prin m

ana lui,
f
atunci

ti voi stabili un locn care va
putea s

a fug

a.
g
14 Dac

aun om
se aprinde de m

anie

mpotriva
semenului s

au at

at de mult,

n-
c

at

l omoar

a cu viclenie,
h
s

a-l iei
chiar si de l

ang

a altarul meu,
ca s

a moar

a.
i
15 Cine

si lo-
ve ste tat

al sau mama s

a fie omo-
r

at negre sit.
j
16 Dac

a cineva r

ape ste un
om
k
si

l vinde
l
sau este g

asit

n m

ana lui , s

a fie omor

at ne-
gre sit.
m
17 Cine

l blestem

a pe tat

al
sau pe mama sa s

a fie omor

at
negre sit.
n
18 Dac

a ni ste oameni se iau
la ceart

a si unul dintre ei

l lo-
ve ste pe semenul s

au cu o piatr

a
sau cu o sap

a, iar acesta nu moa-
re, dar trebuie s

a stea la pat,
19 dac

a se scoal

a si umbl

a pe
afar

a sprijinit

n c

arj

a, atunci
cel care l-a lovit s

a fie scutit de
pedeaps

a. El s

a pl

ateasc

a des-
p

agubire numai pentru timpul
pierdut de cel

alalt de la mun-
c

a, p

an

a se

ns

an

ato se ste com-
plet.
CAP. 20
a Ex32:4
Da 5:4
Fa 17:29
b 2Re 5:17
c Le 6:9
Iov1:5
d De 12:5
2Cr 6:6
e De 27:5
Ios 8:31

CAP. 21
f Ex24:3
De 4:14
Re 15:4
g Le 25:39
2Re 4:1
Mt 18:25
h De 15:12
Ier 34:14
i Le 25:44
Le 25:46
j De 15:12
k De 15:16
l De 15:17
m Ne 5:5

Col. aII-a
a Ge 16:5
Ga 4:22
b Nu30:16
c Ef 5:29
1Ti 5:8
d De 25:5
1Co 7:3
e Ge 9:6
Nu35:30
Mt 5:21
f Nu35:22
De 19:4
Ec 9:11
g Nu35:11
De 4:42
De 19:3
Ios 20:7
h Nu15:30
De 19:11
2Sa 3:27
1Io 3:15
i 1Re 1:50
1Re 2:29
2Re 11:15
j Ex20:12
1Ti 1:9
k Ge 40:15
1Ti 1:10
l Ge 37:28
m De 24:7
n Le 20:9
Pr 20:20
Pr 30:11
Pr 30:17
Mt 15:4
107 Legi: ochi pentru ochi, furt EXODUL 21:2022:4
20 Dac

a un om

si love ste
a
sclavul sau sclava cu un b

a t, iar
sclavul moare sub m

ana lui, s

a
fie r

azbunat negre sit.
b
21 Dar,
dac

a mai tr

aie ste o zi sau dou

a,
s

a nu fie r

azbunat, fiindc

a el a
fost cump

arat cu banii lui.
22 Dac

a ni ste b

arba ti se bat
si lovesc o femeie

ns

arcinat

a,
iar copilul
c
ei se na ste, dar nu
are loc un accident mortal, vino-
vatului i se va impune plataunei
desp

agubiri, dup

a cum

i va cere
so tul1 femeii; si el va trebui s-o
dea prin judec

atori.
d
23 Dar,
dac

a are loc un accident mor-
tal, s

a dai suflet pentru suflet,
e
24 ochi pentru ochi, dinte pen-
tru dinte, m

an

a pentru m

an

a,
picior pentru picior,
f
25 arsu-
r

a pentru arsur

a, ran

a pentru
ran

a, lovitur

a pentru lovitur

a.
g
26 Dac

a un om love ste ochiul
sclavului s

au sau ochiul scla-
vei sale si

l face s

a-l piard

a, s

a-l
lase s

a plece ca om liber, drept
desp

agubire pentru ochiul s

au.
h
27 Dac

a face s

a cad

a dintele
sclavului s

au sau dintele sclavei
sale, s

a-l lase s

a plece ca om li-
ber, drept desp

agubire pentru
dintele s

au.
28 Dac

a un taur

mpunge un
b

arbat sau o femeie si omul moa-
re, taurul s

a fie omor

at negre-
sit cu pietre,
i
dar carnea lui s

a
nu fie m

ancat

a, iar proprietarul
taurului s

a fie scutit de pedeap-
s

a. 29 Dar, dac

a un taur avea
obiceiul s

a

mpung

a, iar proprie-
tarul lui fusese avertizat, dar
nu l-a supravegheat si acesta a
omor

at un b

arbat sau o femeie,
taurul s

a fie omor

at cu pietre,
iar proprietarul lui s

a fie si el
omor

at. 30 Dac

a i se impune
o r

ascump

arare, s

a dea pre tul
de r

ascump

arare pentru sufle-
Ex 21:221 Lit. proprietarul.
tul lui potrivit cu tot ce i se im-
pune.
a
31 Trebuie s

a i se fac

a
potrivit acestei hot

ar

ari judec

a-
tore sti fie c

a taurul a

mpuns
un b

aiat, fie c

a a

mpuns o fa-
t

a.
b
32 Dac

a taurul a

mpuns
un sclav sau o sclav

a, atunci s

a-i
dea st

ap

anului acelui sclav pre-
tul de treizeci de sicli,
c
iar tau-
rul s

a fie omor

at cu pietre.
33 Dac

a un om deschide o
groap

a sau dac

a un om sap

a
o groap

a si nu o acoper

a, iar un
taur sau un m

agar cade

n ea,
d
34 proprietarul gropii s

a pl

a-
teasc

a desp

agubire.
e
S

a dea pro-
prietarului pre tul animalului,
iar animalul mort s

a fie al lui.
35 Dac

a taurul unui om love ste
taurul altui om si-l omoar

a, ei
s

a v

and

a taurul viu, s

a

mpart

a
pre tul lui si s

a

mpart

a si ani-
malul mort.
f
36 Dar, dac

a se
stia mai dinainte c

a taurul avea
obiceiul s

a

mpung

a, si totu si
proprietarul lui nu l-a suprave-
gheat,
g
el s

a dea desp

agubire,
h
taur pentru taur, iar animalul
mort s

a-i revin

a lui.
22
Dac

a un om fur

a un taur
sau o oaie si

l

njunghie
sau

l vinde, s

a dea desp

agubire
cinci capete din ciread

a pentru
taur si patru capete din turm

a
pentru oaie.
i
2 (Dac

a un ho t
j
este prins

n
timp ce sparge o cas

a
k
si dac

a
este lovit si moare, nu este vin

a
de s

ange pentru el.
l
3 Dar, da-
c

a soarele a str

alucit peste el,
atunci este vin

a de s

ange pen-
tru el.)
El trebuie s

a dea desp

agubi-
re. Dac

a nu are nimic, s

a fie v

an-
dut pentru lucrurile pe care le-a
furat.
m
4 Dac

a ce a fost furat,
fie taur, fie m

agar, fie oaie, este
g

asit viu

n m

ana lui, s

a dea o
desp

agubire dubl

a.
CAP. 21
a Pr 10:13
b Ge 9:5
Le 24:17
c Ps 139:16
Ier 1:5
d Ex18:26
De 16:18
De 17:8
De 22:18
2Cr 19:10
e Ge 9:6
Le 24:17
Nu35:31
Re 21:8
f Le 24:20
Ju1:7
Mt 5:38
g 1Sa 15:33
Mt 7:2
h Ef 6:9
Col 4:1
i Ge 9:5
Nu35:33

Col. aII-a
a De 17:8
b De 1:17
c Za 11:12
Mt 27:9
d Mt 12:11
1Co 10:24
e Ex22:6
Ex22:14
De 22:8
f Le 25:17
Mt 7:12
g Pr 22:3
h Le 24:21

CAP. 22
i 2Sa 12:6
Lu19:8
j Ex20:15
Ro 13:9
1Co 6:10
Ef 4:28
1Pe 4:15
k Ier 2:26
Mt 6:20
Mt 24:43
l Nu35:27
m Mt 18:25
EXODUL 22:527 Legi: desp

agubiri, vr

ajitorie, bestialitate 108
5 Dac

a un om face stric

aciuni

ntr-un ogor sauntr-o vie l

as

an-
du- si animalele de povar

a s

a pas-
c

a pe ogorul altuia, s

a dea ca des-
p

agubire
a
ce e mai bun din ogo-
rul lui si ce e mai bun din via lui.
6 Dac

a izbucne ste un foc si
cuprinde spinii si dac

a sunt mis-
tui ti snopii sau holda sau ogo-
rul,
b
cel care a aprins focul s

a
dea negre sit desp

agubire pentru
ceea ce a ars.
7 Dac

a un om

i d

a semenu-
lui s

au bani sau obiecte spre p

as-
trare,
c
iar acestea sunt furate
din casa acelui om, dac

a ho tul
este g

asit, s

a dea o desp

agubire
dubl

a.
d
8 Dac

a ho tul nu este
g

asit, proprietarul casei s

a fie
adus

naintea adev

aratului Dum-
nezeu,
e
ca s

a se vad

a dac

a nu
cumva el a pus m

ana pe bunuri-
le semenului s

au. 9 Dac

a are
loc o

nc

alcare a legii
f
cu privire
la un taur, la un m

agar, la o oa-
ie, launve sm

ant sau lavreun lu-
cru pierdut despre care cineva
spune: Acesta este al meu!, ca-
zul celor doi s

a ajung

a

naintea
adev

aratului Dumnezeu.
g
Cel pe
care Dumnezeu

l va declara vi-
novat s

a-i dea semenului s

au o
desp

agubire dubl

a.
h
10 Dac

a un om

i d

a

n paz

a
semenului s

au un m

agar, un
taur, o oaie sau alt animal, iar
acesta moare, se schilode ste sau
este luat c

and nu vede nimeni,
11 s

a se fac

aunjur

am

ant
i

nain-
tea lui Iehova

ntre cei doi c

a
el n-a pus m

ana pe bunurile se-
menului s

au.
j
Proprietarul aces-
tora s

a-l accepte, iar cel

alalt s

a
nu dea desp

agubire. 12 Dar,
dac

a i-au fost

ntr-adev

ar fura-
te, atunci el s

a-i dea desp

agubire
proprietarului.
k
13 Dac

a ani-
malul a fost sf

a siat de o fiar

a,
l
s

a-l aduc

a drept dovad

a.
m
Pen-
tru ceea ce a sf

a siat o fiar

a nu
trebuie s

a dea desp

agubire.
14

Ins

a, dac

a cineva

mpru-
mut

a de la semenul s

au
a
un ani-
mal si acesta se schilode ste sau
moare c

and proprietarul lui nu
este de fa t

a, el trebuie s

a dea
desp

agubire.
b
15 Dac

a propri-
etarul lui este de fa t

a, nu trebu-
ie s

a dea desp

agubire. Dac

a ani-
malul este

nchiriat, paguba va
intra

n pre tul de

nchiriere.
16 Dac

a un om seduce o fe-
cioar

a care nu este logodit

a si se
culc

a cu ea,
c
trebuie s-o ia de so-
tie

n schimbul pre tului de mi-
reas

a.
d
17 Dac

a tat

al ei refuz

a
categoric s

a i-o dea, atunci b

ar-
batul trebuie s

a pl

ateasc

a banii
corespunz

atori pre tului de mi-
reas

a pentru fecioare.
e
18 S

a nu la si

n via t

a o vr

aji-
toare.
f
19 Cine se culc

a cu un animal
s

a fie omor

at.
g
20 Cine aduce jertfe altor
dumnezei si nu doar lui Iehova
s

a fie nimicit.
h
21 S

a nu te por ti r

au cu locui-
torul str

ain si s

a nu-l asupre sti,
i
fiindc

a si voi a ti fost locuitori
str

aini

n tara Egiptului.
j
22 S

a nu asupri ti pe v

aduv

a
sau pe orfanul de tat

a.
k
23 Da-
c

a

l vei asupri si va striga c

atre
mine,

i voi auzi negre sit strig

a-
tul.
l
24 M

a voi aprinde de m

a-
nie
m
si v

a voi omor

cu sabia, iar
so tiile voastre vor ajunge v

adu-
ve si fiii vo stri orfani de tat

a.
n
25 Dac

a

i

mprumu ti bani
poporului meu, celui n

ap

astuit
de l

ang

a tine,
o
s

a nu fii ca un c

a-
m

atar pentru el. S

a nu-i ceri do-
b

and

a.
p
26 Dac

a vei lua ca z

alog
ve sm

antul semenului t

au,
q
s

a
i-l

napoiezi la apusul soarelui,
27 pentru c

a este singura lui

n-
CAP. 22
a Ev2:2
b 2Sa 14:30
c Mt 25:14
d Ex22:4
e De 16:18
De 19:17
Ps 82:1
f Ex23:21
g Ex18:22
De 16:18
De 25:1
1Sa 2:25
2Cr 19:10
h Ex22:4
i Ev6:16
j Le 6:3
Pr 30:9
k Ge 31:39
l Eze 4:14
m Ge 37:33
Am3:12

Col. aII-a
a Ps 37:21
Pr 22:7
b Ex21:34
Le 24:18
c Ge 34:2
De 22:28
d Ge 34:12
e De 22:29
f Le 19:26
Le 20:6
De 18:10
1Sa 28:3
Ga 5:20
Re 22:15
g Le 18:23
Le 20:15
De 27:21
h Nu25:3
1Re 18:40
2Re 10:25
1Co 10:20
i Le 19:33
Le 25:35
Za 7:10
j De 10:19
Fa 7:6
k De 27:19
Ps 94:6
Is 1:17
Eze 22:7
Iac 1:27
l Iov34:28
Ps 10:18
Lu18:7
Iac 5:4
m Ps 69:24
Ev10:31
n De 32:35
Ps 109:9
o Le 25:35
p Le 25:36
De 23:19
Ne 5:7
Lu6:35
q De 24:6
Iov24:9
Am2:8
109 Legi: blestem, minciun

a, sabat EXODUL 22:2823:17
velitoare.
a
Este mantia pentru
pielea lui.

In ce se va culca? El
va striga c

atre mine, iar eu voi
auzi, pentru c

a sunt

ndur

ator.
b
28 S

a nu-l blestemi pe Dum-
nezeu
c
si s

a nu blestemi o c

ape-
tenie din poporul t

au.
d
29 S

a nu dai cu re tinere din
bel sugul recoltei tale si din
preaplinul teascului t

au.
e
Pe

n-
t

aiul n

ascut dintre fiii t

ai s

a mi-l
dai mie.
f
30 Iat

a ce s

a faci cu
vi telul si cu mielul t

au:
g
s

a r

a-
m

an

a sapte zile cu mama lui,
h
iar

n a opta zi s

a mi-l dai mie.
31 S

a-mi fi ti oameni sfin ti.
i
S

a nu m

anca ti carne care a fost
sf

a siat

a pe c

amp de o fiar

a.
j
S-o
arunca ti la c

aini.
k
23
S

a nu r

asp

ande sti o stire
neadev

arat

a.
l
S

a nu te

n-
so te sti cu cel r

au, ajung

and un
martor care pune la cale ceva
r

au.
m
2 S

a nu urmezi mul ti-
mea la r

au
n
si s

a nu depui m

artu-
rie mincinoas

a

ntr-un proces,
trec

and de partea mul timii si
str

amb

and judecata.
o
3 S

a nu
fii p

artinitor

n procesul celui
de condi tie umil

a.
p
4 Dac

a

nt

alne sti taurul du s-
manului t

au sau m

agarul lui r

a-
t

acit, s

a i-l duci negre sit

napoi.
q
5 Dac

avezi c

a m

agarul celui ca-
re te ur

a ste zace sub povara lui,
s

a nu-l la si acolo si s

a pleci. S

a
despov

arezi animalul

mpreun

a
cu el.
r
6 S

a nu faci judecat

a str

am-
b

a

n procesul pe care

l are s

a-
racul t

au.
s
7 S

a te tii departe de cuv

an-
tul mincinos
t
si s

a nu-l omori pe
cel nevinovat si pe cel drept,
c

aci nu-l voi declara drept pe cel
r

au.
u
8 S

a nu lua ti mit

a, c

aci mita

i orbe ste pe cei cu vederea cla-


r

a si poate denatura cuvintele
celor drep ti.
a
9 S

a nu-l asupre sti pe locu-
itorul str

ain,
b
c

aci voi cunoa s-
te ti sufletul locuitorului str

ain,
fiindc

a a ti fost locuitori str

aini

n tara Egiptului.
c
10 Sase ani s

a- ti semeni p

a-
m

antul si s

a-i str

angi roadele.
d
11

Ins

a

n al saptelea an s

a-l
la si necultivat si s

a r

am

an

a ne-
lucrat.
e
Din el s

a m

an

ance s

ara-
cii poporului t

au, iar ce vor l

asa
ei s

a m

an

ance animalele s

albati-
ce ale c

ampului.
f
A sa s

a faci cu
via ta si cu livada ta de m

aslini.
12 Sase zile s

a- ti faci munca,
g
dar

n a saptea zi s

a

ncetezi ori-
ce lucrare, pentru ca taurul si
m

agarul t

au s

a se odihneasc

a si
pentru ca fiul sclavei tale si lo-
cuitorul str

ain s

a- si refac

a pu-
terile.
h
13 S

a p

azi ti tot ce v-am spus
i
si s

a nu aminti ti numele altor
dumnezei. S

a nu se aud

a a sa ce-
va din gura ta.
j
14 De trei ori pe an s

a tii o
s

arb

atoare pentru mine.
k
15 S

a
tii S

arb

atoarea Turtelor Nedos-
pite.
l
S

a m

an

anci turte nedos-
pite
m
sapte zile, a sa cum ti-am
poruncit, la timpul fixat,

n lu-
na abib,
n
c

aci atunci ai ie sit din
Egipt. Nimeni s

a nu se prezinte

naintea mea cu m

ainile goale.
o
16 S

a tii si S

arb

atoarea Seceri-
sului primelor roade
p
coapte din
munca ta, din ce ai sem

anat pe
c

amp,
q
si S

arb

atoarea Recoltei,
spre sf

ar situl anului, c

and vei
str

ange de pe c

amp rodul mun-
cii tale.
r
17 De trei ori pe an,
to ti b

arba tii t

ai s

a se prezinte

na-
intea fe tei adev

aratului Domn,
Iehova.
s
k De 16:16; l Le 23:6; Lu 22:7; m 1Co 5:8; n Ex
12:18; o De 16:17; p Iac 1:18; Re 14:4; q Le 23:10;
Nu 28:26; De 16:9; Fa 2:1; r De 16:13; Ne 8:14; Ioa
7:2; Ioa 7:37; s De 12:5.
CAP. 22
a De 10:18
De 24:13
Iov24:10
b Ps 34:6
Ef 2:7
c Le 24:14
Ioa 10:36
Iuda 15
d Ec 10:20
Fa 23:5
2Pe 2:10
Iuda 8
e Pr 3:9
2Co 9:7
f Ex13:2
g De 15:19
h Le 22:27
i Le 19:2
Nu15:40
1Pe 1:15
j Le 22:8
Eze 4:14
Fa 10:14
k 1Re 14:11
Ier 15:3

CAP. 23
l Le 19:16
Pr 6:19
Pr 10:18
Ioa 8:44
m De 19:18
Pr 19:5
Mt 26:59
Fa 6:11
Re 12:10
n Pr 1:10
Pr 1:11
1Co 15:33
1Pe 4:4
o Iov31:34
Lu23:23
Fa 25:9
Ro 1:32
p Le 19:15
Iac 3:17
q Pr 25:21
1Te 5:15
r De 22:4
Lu6:27
Ro 12:21
s De 16:19
2Cr 19:7
Am5:12
t Le 19:11
Lu3:14
Ef 4:25
u Pr 17:15
Na 1:3
Ro 1:18
Ro 2:6

Col. aII-a
a 1Sa 8:3
1Sa 12:3
Pr 17:23
Ec 7:7
b Eze 22:7
c Le 19:34
De 10:19
d Le 25:3
e Le 25:4
f Ps 147:9
g Ex20:9
Lu13:14
h De 5:14
i De 4:9
1Ti 4:16
Ev12:15
j De 12:3
Ios 23:7
Os 2:17
EXODUL 23:1824:5

Indrumarea

ngerilor. Separarea Israelului 110
18 S

a nu jertfi ti s

angele jert-
fei mele

mpreun

a cu ceva dos-
pit, iar gr

asimea s

arb

atorii mele
s

a nu r

am

an

a peste noapte, p

a-
n

a diminea t

a.
a
19 S

a aduci la casa lui
Iehova, Dumnezeul t

au, cele
mai bune dintre primele roade
coapte ale p

am

antului t

au.
b
S

a nu fierbi un ied

n laptele
mamei lui.
c
20 Iat

a c

a trimit un

nger
d

na-
intea ta, ca s

a te p

azeasc

a pe
drum si s

a te aduc

a

n locul pe
care l-am preg

atit.
e
21 Fii cu
grij

a

naintea lui si ascult

a de
glasul lui. S

a nu te r

azvr

ate sti

mpotriva lui, c

aci nu v

a va ier-
ta f

ar

adelegile,
f
fiindc

a numele
meu este

n el. 22 Dar, dac

a
vei asculta cu aten tie de glasul
lui si dac

a vei face tot ce voi
spune,
g
voi fi du smanul du sma-
nilor t

ai si

i voi h

ar tui pe cei
ce te h

ar tuiesc.
h
23 C

aci

nge-
rul meu va merge

naintea ta si
te va conduce la amori ti, la he-
ti ti, la ferezi ti, la canaani ti, la
hevi ti si la iebusi ti si

i voi ster-
ge din existen t

a.
i
24 S

a nu te
pleci

naintea dumnezeilor lor
sau s

a te la si convins s

a le slu-
je sti si s

a nu faci nimic care s

a
semene cu lucr

arile lor,
j
ci s

a le
d

ar

ami negre sit si s

a le sf

ar

ami
coloanele sacre.
k
25 S

a-i slu-
ji ti lui Iehova, Dumnezeul vos-
tru,
l
si el va binecuv

anta p

ainea
si apa ta
m
si eu voi

ndep

arta
boala din mijlocul t

au.
n
26 Nu
va fi

n tara ta nicio femeie care
s

a piard

a sarcina si nicio femeie


stearp

a.
o
Voi face ca num

arul zi-
lelor tale s

a fie deplin.
p
27 Voi trimite groaza de mi-
ne

naintea ta
q
si voi provoca

n-
v

alm

a seal

a

ntoate popoarele

n
mijlocul c

arora ve ti merge.

I ti
voi da ceafa tuturor du smanilor
t

ai.
r
28 Voi trimite groaza

na-
intea ta,
a
iar aceasta

i va izgoni
pe hevi ti, pe canaani ti si pe he-
ti ti dinaintea ta.
b
29 Nu-i voi
izgoni dinaintea ta

ntr-un sin-
gur an, pentru ca tara s

a n-ajun-
g

a o

ntindere pustie si fiarele
c

ampului s

a se

nmul teasc

a

m-
potriva ta.
c
30

Ii voi izgoni di-
naintea ta

ncetul cu

ncetul,
p

an

avei deveni roditor si vei lua

n st

ap

anire tara.
d
31

I ti voi fixa grani ta de la
Marea Ro sie p

an

a la marea fi-
listenilor si de la pustiu p

an

a la
Fluviu,
e
c

aci

i voi da

n m

ana
voastr

a pe locuitorii t

arii, iar tu

i vei izgoni dinaintea ta.


f
32 S

a
nu

nchei niciun leg

am

ant cu
ei sau cu dumnezeii lor.
g
33 Ei
s

a nu locuiasc

a

n tara ta, ca s

a
nu te fac

a s

a p

ac

atuie sti

mpo-
triva mea. Dac

a le-ai sluji dum-
nezeilor lor, aceasta ar fi o
curs

a pentru tine.
h
24
Si el i-a spus lui Moise: Ur-
c

a la Iehova, tu si Aaron,
Nadab si Abihu,
i
precum si sap-
tezeci
j
dintre b

atr

anii lui Israel
si s

a v

a prosterna ti de departe.
2 Numai Moise s

a se apropie de
Iehova. Ei s

a nu se apropie si po-
porul s

a nu urce cu el.
k
3 Atunci Moise a venit si a
spus poporului toate cuvintele
lui Iehova si toate hot

ar

arile ju-
dec

atore sti.
l
Tot poporul a r

as-
puns

ntr-un glas si a zis: Sun-
tem gata s

a

mplinim toate
cuvintele pe care le-a spus
Iehova.
m
4 Si Moise a scris
toate cuvintele lui Iehova.
n
Apoi
s-a sculat dis-de-diminea t

a si a
construit la poalele muntelui un
altar si doisprezece st

alpi, dup

a
cele dou

asprezece triburi ale
lui Israel.
o
5 Apoi a trimis ni s-
te tineri dintre fiii lui Israel si ei
au adus ofrande arse si au sa-
crificat tauri ca jertfe, ca jertfe
CAP. 23
a Ex12:10
Le 7:15
b Ex34:26
Nu18:12
Ne 10:35
1Co 15:20
c De 14:21
Pr 12:10
d Ex14:19
e Nu20:16
f Nu14:35
Ios 24:19
Ev12:25
g Ex19:5
De 30:8
h Ge 12:3
De 30:7
i Ex34:11
Ios 5:13
Ios 24:8
j Ex20:5
Le 18:3
De 12:30
2Cr 33:2
k Ex20:3
Nu33:52
2Cr 34:3
l De 6:13
De 10:12
Ios 22:5
Mt 4:10
m De 7:13
Mal 3:10
n De 7:15
Ps 103:3
o De 7:14
De 28:4
p Ex20:12
Ps 92:14
q De 2:25
Ios 2:9
r De 7:23

Col. aII-a
a De 7:20
Ios 2:11
b Ios 24:11
c De 7:22
d De 9:4
Ps 80:8
e Ge 15:18
De 1:7
Ios 1:4
1Re 4:21
f Ju1:4
Ju11:21
g Ex34:12
Nu25:2
De 7:2
2Co 6:14
h Ios 23:13
Ju1:28
Ju2:3
Ps 106:36

CAP. 24
i Le 10:1
1Cr 6:3
j Nu11:16
k Ex20:21
Nu12:8
l Ex21:1
De 4:1
Ev8:6
m De 5:27
Ios 24:22
n Ex34:27
De 31:9
o Ios 4:8
111 Moise urc

a dup

a table. Contribu tii EXODUL 24:625:14
de comuniune
a
pentru Iehova.
6 Atunci Moise a luat jum

ata-
te din s

ange si l-a pus

n cas-
troane,
b
iar cu cealalt

a jum

ata-
te din s

ange a stropit altarul.
c
7

In cele din urm

a a luat car-
tea leg

am

antului
d
si a citit-o

n
auzul poporului.
e
Atunci ei au
zis: Suntem gata s

a facem tot
ce a zis Iehova si s

a fim ascult

a-
tori.
f
8 Si Moise a luat s

ange-
le si a stropit poporul cu el,
g
zi-
c

and: Iat

a s

angele leg

am

antu-
lui
h
pe care Iehova l-a

ncheiat
cu voi potrivit cu toate aceste
cuvinte.
9 Moise si Aaron, Nadab si
Abihu si saptezeci dintre b

atr

a-
nii lui Israel au urcat 10 si l-au
v

azut pe Dumnezeul lui Israel.
i
Sub picioarele lui era ceva ce se-
m

ana cu o lucrare din lespezi de
safir si cu cerurile

n puritatea
lor.
j
11 El nu si-a

ntins m

ana

mpotriva b

arba tilor de seam

a
ai fiilor lui Israel,
k
ci ei au avut
o viziune a adev

aratului Dum-
nezeu
l
si au m

ancat si au b

aut.
m
12 Atunci Iehova i-a zis lui
Moise: Urc

a la mine pe munte
si r

am

ai acolo, fiindc

a vreau s

a- ti
dau tablele de piatr

a, legea si po-
runca pe care le scriu ca s

a-i

n-
v

a t.
n
13 Moise si Iosua, sluji-
torul lui, s-au ridicat si Moise
a urcat pe muntele adev

aratu-
lui Dumnezeu.
o
14 Dar b

atr

a-
nilor le zisese: A stepta ti-ne

n
locul acesta p

an

a ne

ntoarcem
la voi.
p
Si iat

a c

a Aaron si Hur
q
sunt cu voi. Cine are o ne

n tele-
gere s

a mearg

a la ei.
r
15 Ast-
fel, Moise a urcat pe munte

n
timp ce norul acoperea munte-
le.
s
16 Si gloria lui Iehova
t
a r

a-
mas pe muntele Sinai,
u
iar norul
l-a acoperit sase zile.

In a sap-
tea zi, el l-a chemat pe Moise din
mijlocul norului.
v
17

In ochii
fiilor lui Israel, gloria lui Iehova,
pe v

arful muntelui, sem

ana cu
un foc mistuitor.
a
18 Atunci
Moise a intrat

n mijlocul noru-
lui si a urcat pe munte.
b
Moise
a r

amas pe munte patruzeci de
zile si patruzeci de nop ti.
c
25
Si Iehova i-avorbit lui Moi-
se,
d
zic

and: 2 Spune-le
fiilor lui Israel s

a str

ang

a o con-
tribu tie pentru mine: de la fieca-
re om pe care

l va

ndemna ini-
ma s

a str

ange ti contribu tia pen-
tru mine.
e
3 Iat

a contribu tia
pe care s

a o str

ange ti de la ei:
aur,
f
argint
g
si aram

a,
h
4 fir al-
bastru, l

an

avopsit

a

n purpuriu,
fire vopsite

n stacojiu, in fin
si p

ar de capr

a,
i
5 piei de ber-
bec vopsite

n ro su, piei de foc

a
si lemn de acacie;
j
6 ulei pen-
tru lampadar,
k
balsam
l
pentru
uleiul de ungere
m
si pentru t

a-
m

aia parfumat

a;
n
7 pietre de
onix si pietre de montur

a pen-
tru efod
o
si pentru pectoral.
p
8 Ei s

a-mi fac

a un sanctuar, fi-
indc

a am s

a locuiesc

n mijlo-
cul lor.
q
9 S

a-l face ti potrivit
cu tot ce

ti ar

at ca model pen-
tru tabernacol si ca model pen-
tru tot mobilierul lui.
r
10 S

a fac

a o Arc

a din lemn
de acacie,
s
de doi co ti si jum

a-
tate lungime, un cot si jum

atate
l

a time si un cot si jum

atate

n

al-
time. 11 S-o

mbraci cu aur
pur.
t
S-o

mbraci

n interior si

n exterior, iar pe ea s

a faci o
bordur

a de aur de jur

mprejur.
u
12 S

a torni pentru ea patru ine-
le de aur si s

a le pui deasupra
celor patru picioare ale ei: do-
u

a inele pe o latur

a a ei si do-
u

a inele pe cealalt

a latur

a a ei.
v
13 S

a faci ni ste drugi din lemn
de acacie si s

a-i

mbraci cu aur.
w
14 S

atreci drugii prin inelele de
w Ex 30:5; 1Cr 15:15.
CAP. 24
a Le 3:1
Le 7:11
b Ev9:18
c Le 17:11
d Ex34:27
e De 31:11
Fa 13:15
f Ex19:8
g Ev9:19
Ev12:24
h Ga 3:19
Ga 3:24
Col 2:17
Ev9:20
Ev10:1
i Ex24:11
Is 6:1
Ioa 1:18
j Eze 1:26
Re 4:3
k Ex24:1
l Nu12:6
m Ge 31:54
Ex18:12
1Co 10:18
n De 5:22
Mt 5:19
o Ex24:2
Nu11:28
p Ex32:1
q Ex17:10
r Ex18:26
s Ex19:9
t Ex16:10
Le 9:23
Nu16:42
Eze 1:28
u Ex19:11
v Mt 17:5

Col. aII-a
a Ex3:2
De 4:24
Eze 1:27
Ev12:29
b Ex19:20
c Ex34:28
De 9:9
1Re 19:8
Mt 4:2

CAP. 25
d Fa 7:53
Ga 3:19
e Ex35:5
1Cr 29:9
2Co 9:7
f Ex38:24
g Ex38:25
h Ex38:3
Ex38:29
i Ex35:6
j Ex36:20
k Ex27:20
l Ex35:8
m Ex30:23
n Ex30:34
o Ex28:6
p Ex28:15
q Ex29:45
1Re 6:13
Ev9:11
r 1Cr 28:12
Fa 7:44
Ev8:5
Ev9:9
s Ex37:1
t Ex37:2
Ev9:4
u Ex30:3
v Ex37:5
EXODUL 25:1540 Capacul arcei, masa, lampadarul 112
pe laturile Arcei, pentru ca Ar-
ca s

a fie purtat

a cu ei. 15 Dru-
gii s

a r

am

an

a

n inelele Arcei.
S

a nu fie sco si de acolo.
a
16 S

a
pui

nArc

a m

arturia pe care ti-o
voi da.
b
17 S

a faci un capac de aur
pur, de doi co ti si jum

atate lun-
gime si un cot si jum

atate l

a-
time.
c
18 S

a faci doi heruvimi
de aur. S

a-i faci din aur b

atut,
la ambele capete ale capacului.
d
19 S

a faci un heruvim la un
cap

at si un heruvimla cel

alalt ca-
p

at.
e
S

a face ti heruvimii pe ca-
pac, la cele dou

a capete ale lui.
20 Heruvimii s

a fie cu cele dou

a
aripi

ntinse

n sus, acoperind
capacul cu aripile lor, iar fe tele
lor s

a fie una spre cealalt

a.
f
Fe-
tele heruvimilor s

a fie aplecate
spre capac. 21 S

a pui capacul
g
deasupra, pe Arc

a, iar

n Arc

a
s

a pui m

arturia pe care ti-o voi
da. 22 Eu

ti voi ap

area acolo
si voi vorbi cu tine de deasupra
capacului,
h
dintre cei doi heru-
vimi care sunt pe arca m

artu-
riei, ca s

a- ti spuntot ce- ti voi po-
runci pentru fiii lui Israel.
i
23 S

a faci o mas

a
j
din lemn de
acacie, de doi co ti lungime, un
cot l

a time si un cot si jum

ata-
te

n

al time. 24 S-o

mbraci cu
aur pur si s

a-i faci o bordur

a de
aur de jur

mprejur.
k
25 S

a-i
faci o ram

a de un lat de palm

a,
de jur

mprejur, si pe ram

a s

a
faci o bordur

a de aur de jur

m-
prejur.
l
26 S

a-i faci patru ine-
le de aur si s

a fixezi inelele

n ce-
le patru col turi care sunt pentru
cele patru picioare.
m
27 Ine-
lele s

a fie aproape de ram

a, ca
suporturi pentru drugii cu care
s

a se transporte masa.
n
28 S

a
faci drugii din lemn de acacie si
s

a-i

mbraci cu aur, iar cu ei s

a
fie transportat

a masa.
o
29 S

a-i faci castroane, paha-
re, urcioare si vase, cu care se
vor turna ofrandele de b

autur

a.
S

a le faci din aur pur.
a
30 S

a
pui pe mas

a p

ainea de prezenta-
re si aceasta s

a fie

naintea mea
tot timpul.
b
31 S

a faci un lampadar din
aur pur. Lampadarul s

a fie f

a-
cut din aur b

atut.
c
Baza, bra-
tele, cupele, bobocii si florile
lui s

a porneasc

a din piciorul lui.
32 Din piciorul lui vor porni
sase bra te: trei bra te ale lampa-
darului dintr-o latur

a si trei bra-
te ale lampadarului din cealal-
t

a latur

a.
d
33 Pe un bra t s

a fie
trei cupe

n form

a de floare de
migdal, cu boboci si flori care
alterneaz

a, iar pe cel

alalt bra t,
trei cupe

n form

a de floare de
migdal, cu boboci si flori care
alterneaz

a.
e
A sa s

a fie pe cele
sase bra te care pornesc din lam-
padar. 34 Pe piciorul lampa-
darului s

a fie patru cupe

n for-
m

a de floare de migdal, cu bo-
boci si flori care alterneaz

a.
f
35 Un boboc s

a fie sub primele
dou

a bra te care pornesc din el,
un boboc sub urm

atoarele dou

a
bra te care pornesc din el si un
boboc sub ultimele dou

a bra te
care pornesc din el, pentru cele
sase bra te care pornesc din pi-
ciorul lampadarului.
g
36 Bo-
bocii si bra tele lor s

a porneasc

a
din piciorul lui. Lampadarul s

a
fie

n

ntregime din aur pur b

a-
tut,
h
o singur

a bucat

a. 37 S

a-i
faci sapte l

ampi; l

ampile s

a fie
aprinse si s

a lumineze locul din
fa ta lui.
i
38 Muc

arile si f

ara-
sele lui pentru foc s

a fie din
aur pur.
j
39 S

a-l fac

a dintr-un
talant de aur pur,

mpreun

a cu
toate ustensilele lui. 40 S

a le
faci dup

a modelul care ti-a fost
ar

atat pe munte.
k
CAP. 25
a 1Re 8:8
b Ex16:34
Ex31:18
Ex40:20
Nu17:10
De 31:26
1Re 8:9
Ev9:4
c Ex37:6
d 1Sa 4:4
Ev9:5
e Ge 3:24
f 1Re 8:7
1Cr 28:18
g Ex40:20
1Cr 28:11
Ev9:5
h Ex30:6
Le 16:2
Nu7:89
Ju20:27
Ps 80:1
i 2Sa 6:2
2Re 19:15
Is 37:16
j Ex40:22
Le 24:6
Nu3:31
Ev9:2
k Ex37:11
l Ex37:12
m Ex37:13
n Ex37:14
o Ex37:15

Col. aII-a
a Ex37:16
Nu4:7
1Re 7:50
b Le 24:5
1Sa 21:6
1Cr 9:32
2Cr 13:11
Mt 12:4
c Ex37:17
Ex40:24
1Re 7:49
Ev9:2
d Ex37:18
e Ex37:19
f Ex37:20
g Ex37:21
h Nu8:4
i Ex30:8
Le 24:3
Nu8:2
2Cr 13:11
j Ex37:23
Nu4:9
k Ex39:42
Nu8:4
Fa 7:44
Ev8:5
113 P

anzele de cort, cadrele de sc

andur

a EXODUL 26:120
26
S

a faci tabernacolul din ze-
ce p

anze de cort,
a
din in
fin r

asucit, din fir albastru, din
l

an

a vopsit

a

n purpuriu si din
fire vopsite

n stacojiu.
b
S

a bro-
dezi pe ele heruvimi.
c
2 Lun-
gimea fiec

arei p

anze de cort s

a
fie de dou

azeci si opt de co ti, iar
l

a timea fiec

arei p

anze de cort s

a
fie de patru co ti. Toate p

anzele
de cort
d
s

a aib

a aceea si m

asur

a.
3 S

a pui

mpreun

a cinci p

anze
de cort, prinse una de alta, si
cinci p

anze de cort

mpreun

a,
prinse una de alta.
e
4 S

a faci
ni ste bride din fir albastru pe
marginea p

anzei de cort de la
cap

atul unei

mbin

ari si la fel
s

a faci pe marginea p

anzei de
cort de la cap

atul celeilalte

m-
bin

ari, acolo unde se unesc

m-
bin

arile.
f
5 S

a faci cincizeci de
bride pe una dintre p

anzele de
cort si s

a faci cincizeci de bri-
de pe marginea p

anzei de cort
a celeilalte

mbin

ari, acolo unde
se unesc

mbin

arile. Bridele s

a
fie fa t

a-n fa t

a.
g
6 S

a faci cinci-
zeci de c

arlige de aur si s

a prinzi
p

anzele de cort una de alta cu
ajutorul c

arligelor, astfel

nc

at
tabernacolul s

a formeze un

n-
treg.
h
7 S

a faci ni ste p

anze din p

ar
de capr

a
i
ca

nvelitoare pe ta-
bernacol. S

a faci unsprezece p

an-
ze de cort. 8 Lungimea fiec

a-
rei p

anze de cort s

a fie de trei-
zeci de co ti,
j
iar l

a timea fiec

arei
p

anze de cort, de patru co ti.
Cele unsprezece p

anze de cort
s

a aib

a aceea si m

asur

a. 9 S

a
une sti cinci p

anze de cort sepa-
rat si sase p

anze de cort sepa-
rat
k
si s

a

ndoi a sasea p

anz

a de
cort

n partea din fa t

a a cortu-
lui. 10 S

a faci cincizeci de bri-
de pe marginea p

anzei de cort de
la cap

atul unei

mbin

ari si cinci-
zeci de bride pe marginea p

anzei
de cort de la cap

atul celeilalte

mbin

ari, acolo unde se unesc

mbin

arile. 11 S

a faci cinci-
zeci de c

arlige de aram

a,
a
s

a in-
troduci c

arligele

n bride si s

a
asamblezi cortul, ca s

a fie un

n-
treg.
b
12 Ce r

am

ane din p

an-
zele cortului va fi partea care
at

arn

a. Jum

atate din p

anza de
cort care r

am

ane s

a at

arne

n
partea din spate a tabernacolu-
lui. 13 Cotul de pe o parte si
cotul de pe cealalt

a parte, care
r

am

andin lungimea p

anzelor de
cort, s

a at

arne pe laturile taber-
nacolului, ca s

a-l acopere pe o
latur

a si pe cealalt

a.
14 S

a faci pentru cort o

nve-
litoare din piei de berbec vopsi-
te

n ro su si peste ea o

nvelitoa-
re din piei de foc

a.
15 S

a faci cadrele de sc

an-
dur

a
c
pentru tabernacol din
lemn de acacie, puse

n picioa-
re. 16 Lungimea unui cadru
de sc

andur

a s

a fie de zece co ti,
iar l

a timea fiec

arui cadru de
sc

andur

a, de un cot si jum

ata-
te. 17 Fiecare cadru de sc

an-
dur

a s

a aib

a dou

a cepuri parale-
le. A sa s

a faci cu toate cadrele
de sc

andur

a ale tabernacolului.
18 S

a faci cadrele de sc

andur

a
pentru tabernacol: dou

azeci de
cadre de sc

andur

a pentru latu-
ra dinspre Neghev, de la sud.
19 Sub cele dou

azeci de ca-
dre de sc

andur

a s

a faci patru-
zeci de postamente
d
de argint cu
scobitur

a pentru cep; dou

a pos-
tamente cu scobitur

a pentru cep
sub un cadru de sc

andur

a cu ce-
le dou

a cepuri ale lui si dou

a
postamente cu scobitur

a pentru
cep sub cel

alalt cadru de sc

an-
dur

a cu cele dou

a cepuri ale
lui. 20 Pentru cealalt

a latur

a
atabernacolului, latura de nord,
CAP. 26
a Ev8:5
Ev9:11
b Ex36:8
c Ge 3:24
Ps 99:1
d Nu4:25
1Cr 17:1
e Ex36:10
f Ex36:11
g Ex36:12
h Ex36:13
Ex39:33
Ev9:9
i Ex35:26
j De 3:11
k Ex36:16

Col. aII-a
a De 8:9
Iov28:2
b Ex36:13
c Nu4:31
d Nu3:36
EXODUL 26:2127:4 Drugii, perdeaua, paravanul, altarul 114
dou

azeci de cadre de sc

andur

a,
a
21 precum si cele patruzeci de
postamente de argint ale lor cu
scobitur

a pentru cep: dou

a pos-
tamente cu scobitur

a pentru
cep sub un cadru de sc

andur

a
si dou

a postamente cu scobitu-
r

a pentru cep sub cel

alalt cadru
de sc

andur

a.
b
22 Pentru par-
tea din spate a tabernacolului,
cea dinspre vest, s

a faci sase ca-
dre de sc

andur

a.
c
23 S

a faci
dou

a cadre de sc

andur

a ca spri-
jinitori pentru cele dou

a col turi
din spate ale tabernacolului.
d
24 S

a fie duble de jos p

an

a sus,
unde se unesc si unde este pri-
mul inel. A sa s

a fie pentru am-
bele cadre de sc

andur

a. Ele vor
servi ca sprijinitori pentru cele
dou

a col turi. 25 S

a fie opt ca-
dre de sc

andur

a cu postamen-
tele lor de argint cu scobitur

a
pentru cep, saisprezece posta-
mente: dou

a postamente cu sco-
bitur

a pentru cep sub un cadru
de sc

andur

a si dou

a postamente
cu scobitur

a pentru cep sub ce-
l

alalt cadru de sc

andur

a.
26 S

a faci ni ste drugi din lemn
de acacie:
e
cinci pentru cadrele
de sc

andur

a ale unei laturi a ta-
bernacolului 27 si cinci drugi
pentru cadrele de sc

andur

a ale
celeilalte laturi a tabernacolu-
lui, precum si cinci drugi pen-
tru cadrele de sc

andur

a ale la-
turii din spate a tabernacolului,
dinspre vest.
f
28 Drugul din
mijloc, de la jum

atatea cadrelor
de sc

andur

a, s

a treac

a de la un
cap

at la cel

alalt.
29 S

a

mbraci cadrele de sc

an-
dur

a cu aur,
g
iar inelele lor s

a le
faci din aur, ca suporturi pentru
drugi; s

a

mbraci drugii cu aur.
30 S

a ridici tabernacolul dup

a
planul pe care ti l-am ar

atat pe
munte.
h
31 S

a faci o perdea
a
din fir al-
bastru, din l

an

a vopsit

a

n pur-
puriu, din fire vopsite

n staco-
jiu si din in fin r

asucit. S

a bro-
dezi pe ea heruvimi.
b
32 S

a o
pui pe patru st

alpi de acacie

m-
br

aca ti cu aur. Stifturile lor s

a
fie de aur. Ei s

a fie pe patru
postamente de argint cu scobi-
tur

a pentru cep. 33 S

a at

arni
perdeaua de c

arlige si s

a duci ar-
ca m

arturiei
c

n spatele perde-
lei; perdeaua s

a despart

a pentru
voi Sf

anta
d
de Sf

anta Sfintelor.
e
34 S

a pui capacul pe arca m

ar-
turiei,

n Sf

anta Sfintelor.
35 S

a pui masa

n fa ta perde-
lei, iar lampadarul
f
fa t

a

n fa t

a
cu masa, pe latura dinspre sud a
tabernacolului; s

a pui masa pe
latura de nord. 36 Pentru in-
trarea cortului s

a faci un para-
van
g
din fir albastru, din l

an

a
vopsit

a

n purpuriu, din fire
vopsite

n stacojiu si din in fin
r

asucit, o lucrare de tes

ator.
37 Pentru paravan s

a faci cinci
st

alpi de acacie si s

a-i

mbraci cu
aur. Stifturile lor s

a fie de aur.
S

a torni pentru st

alpi cinci pos-
tamente de aram

a cu scobitur

a
pentru cep.
27
S

a faci altarul din lemn de
acacie, de cinci co ti lungi-
me si de cinci co ti l

a time. Alta-
rul
h
s

a fie p

atrat si s

a aib

a

n

al-
timea de trei co ti. 2

In cele
patru col turi ale lui s

a faci ni s-
te coarne.
i
Coarnele lui s

a ias

a
din el si s

a-l

mbraci cu aram

a.
j
3 S

a-i faci cenu sare pentru scoa-
terea cenu sii grase1, lope ti, cas-
troane, furculi te si f

ara se pen-
tru foc; toate ustensilele lui s

a
le faci din aram

a.
k
4 S

a-i faci
un gr

atar, o plas

a
l
de aram

a, iar
pe aceast

a plas

a s

a faci pa-
Ex 27:31 Adic

a lemnul ars de la altar,

mbibat cu
gr

asime de animal.
CAP. 26
a Ex36:25
b Ex36:26
c Ex36:20
Ex36:27
d Ex36:28
e Ex36:31
f Ex36:32
g Ex12:35
Ex36:34
h Ex19:3
Ex25:9
Ex27:8
Fa 7:44
Ev8:5

Col. aII-a
a Ex36:35
Ex40:21
Le 16:2
Lu23:45
Ev6:19
Ev9:3
Ev10:20
b Ge 3:24
c 1Re 8:6
Ev9:4
d Ex40:22
Ex40:26
Ev9:2
e Ex40:21
Le 16:2
1Re 8:6
Ev9:3
Ev9:12
Ev9:24
f Le 24:3
1Re 7:49
g Ex36:37

CAP. 27
h Ex38:1
Ex40:29
2Cr 4:1
Ev13:10
i Le 4:25
1Re 2:28
Ps 118:27
j Ex38:2
Nu16:38
1Re 8:64
k Ex38:3
Le 16:12
1Re 7:45
l Ex35:16
115 Curtea, poarta cur tii, uleiul pentru l

ampi EXODUL 27:528:3
tru inele de aram

a la cele pa-
tru col turi ale ei. 5 S

a-l pui
sub marginea altarului,

n par-
tea de jos,

n interior, si pla-
sa s

a fie spre mijlocul altaru-
lui.
a
6 S

a faci ni ste drugi pen-
tru altar drugii lui s

a fie din
lemn de acacie si s

a-i

mbraci
cu aram

a.
b
7 Drugii s

a fie in-
trodu si

n inele si drugii s

a
fie pe cele dou

a laturi ale alta-
rului c

and acesta este transpor-
tat.
c
8 S

a-l faci ca o lad

a goal

a
din sc

anduri. A sa cum ti-a ar

a-
tat el pe munte, a sa s

a fie f

acut.
d
9 S

a faci

mprejmuirea cur tii
e
tabernacolului. Pentru latura
dinspre Neghev, de la sud,

m-
prejmuirea cur tii s

a fie din p

an-
ze de in fin r

asucit,
f
lungimea
unei laturi fiind de o sut

a de
co ti. 10 Cei dou

azeci de st

alpi
ai ei si cele dou

azeci de posta-
mente cu scobitur

a pentru cep
ale acestora s

a fie de aram

a.
Stifturile st

alpilor si piesele lor
de leg

atur

a s

a fie de argint.
g
11 La fel s

a fie si pentru lungi-
mea laturii de nord: p

anzele s

a
fie pe o lungime de o sut

a de
co ti, cei dou

azeci de st

alpi ai ei
si cele dou

azeci de postamen-
te cu scobitur

a pentru cep ale
acestora s

a fie de aram

a, iar
stifturile st

alpilor si piesele lor
de leg

atur

a s

a fie de argint.
h
12 Pe l

a timea cur tii, pe latura
de vest, p

anzele s

a fie de cinci-
zeci de co ti, cu zece st

alpi si ze-
ce postamente cu scobitur

a pen-
tru cep.
i
13 L

a timea

mprej-
muirii cur tii pe latura dinspre
r

as

arit s

a fie de cincizeci de
co ti.
j
14 S

a fie cincisprezece
co ti de p

anze pe o parte, cu trei
st

alpi si trei postamente cu sco-
bitur

a pentru cep.
k
15 De cea-
lalt

a parte s

a fie cincisprezece
co ti de p

anze, cu trei st

alpi si
trei postamente cu scobitur

a
pentru cep.
a
16 Pentru poarta cur tii s

a fie
un paravan de dou

azeci de co ti
lungime, din fir albastru, din l

a-
n

a vopsit

a

n purpuriu, din fi-
re vopsite

n stacojiu si din in fin
r

asucit, o lucrare de tes

ator,
b
cu patru st

alpi si patru posta-
mente cu scobitur

a pentru cep.
c
17 To ti st

alpii pentru

mprej-
muirea cur tii s

a aib

a tije de ar-
gint; stifturile lor s

a fie de ar-
gint, iar postamentele cu scobi-
tur

a pentru cep s

a fie de aram

a.
d
18

Imprejmuirea cur tii s

a aib

a
lungimea de o sut

a de co ti,
e
l

a ti-
mea de cincizeci de co ti si

n

al-
timea de cinci co ti, de in fin r

a-
sucit, iar postamentele cu scobi-
tur

a pentru cep s

a fie de aram

a.
19 Toate ustensilele care se fo-
losesc

n tot serviciul de la ta-
bernacol, to ti t

aru sii lui si to ti
t

aru sii

mprejmuirii cur tii s

a fie
de aram

a.
f
20 S

a le porunce sti fiilor lui
Israel s

a- ti aduc

a pentru lampa-
dar ulei pur de m

asline zdrobi-
te, pentru ca l

ampile s

a ard

a tot
timpul.
g
21 Aaron si fiii lui

l
vor preg

ati

n fa ta perdelei
h
care
este aproape de M

arturie,

n cor-
tul

nt

alnirii, ca s

a ard

a de sea-
ra p

an

a diminea ta

naintea lui
Iehova.
i
Acestea sunt instruc ti-
uni pe timp indefinit pentru toa-
te genera tiile lor,
j
pe care fiii lui
Israel trebuie s

a le respecte.
k
28
Adu-l la tine pe Aaron, fra-
tele t

au, si pe fiii lui

m-
preun

a cu el, din mijlocul fii-
lor lui Israel, ca s

a-mi slujeas-
c

a drept preo ti:
l
pe Aaron,
m
pe
Nadab si pe Abihu,
n
pe Elea-
zar si pe Itamar,
o
fiii lui Aaron.
2 S

a-i faci fratelui t

au, Aaron,
ve sminte sfinte pentru glorie
si frumuse te.
p
3 S

a le vorbe sti
CAP. 27
a Ex38:4
b Ex38:6
Nu4:14
c Ex38:7
Nu4:15
d Ex25:40
1Cr 28:12
Fa 7:44
Ev8:5
e Ex40:8
1Re 6:36
1Re 8:64
Ps 84:10
Ps 92:13
Ps 100:4
f Ex38:9
g Ex38:10
h Ex38:11
i Ex38:12
j Ex38:13
k Ex38:14
Ex39:40

Col. aII-a
a Ex38:15
b Ex35:25
Ex38:18
c Ex38:19
d Ex38:17
e Ex27:9
f Ex38:20
Nu3:36
g Ex39:37
Le 24:2
h Ex26:33
Ex40:3
Ev6:19
Ev9:2
Ev9:3
Ev10:20
i Ex30:8
Le 24:3
2Cr 13:11
j Ex28:43
Ex40:15
k Le 21:21
Nu16:40
Nu18:23
2Cr 26:18

CAP. 28
l Le 8:2
Ev5:1
m Ex4:14
Ps 99:6
Ev5:4
n Ex6:23
Le 10:1
Nu26:61
o Ex38:21
Le 10:16
1Cr 6:3
1Cr 24:2
p Ex29:5
Le 8:7
EXODUL 28:427 Ve smintele preo te sti, efodul, pectoralul 116
tuturor celor ce au o inim

a

n te-
leapt

a, pe care i-am umplut cu
spirit de

n telepciune,
a
ca s

a fa-
c

a ve smintele lui Aaron pentru
sfin tirea sa, ca el s

a-mi slujeas-
c

a drept preot.
b
4 Iat

a ve smintele pe care le
vor face: un pectoral,
c
un efod,
d
o tunic

a f

ar

a m

aneci
e
si o rob

a
dintr-o tes

atur

a cu model

n for-
m

a de p

atrate, un turban
f
si o
e sarf

a.
g
S

a fac

a ve smintele sfin-
te pentru Aaron, fratele t

au, si
pentru fiii s

ai, ca el s

a-mi slu-
jeasc

a drept preot. 5 S

a ia au-
rul, firul albastru si l

ana vopsi-
t

a

n purpuriu, firele vopsite

n
stacojiu si inul fin.
6 S

a fac

a efodul din aur, din
fir albastru, din l

an

a vopsit

a

n
purpuriu, din fire vopsite

n sta-
cojiu si din in fin r

asucit, o bro-
derie.
h
7 S

a aib

a dou

a umera-
re prinse la cele dou

a margini
ale lui si el s

a fie prins de ele.
i
8 Cordonul
j
cu care se leag

a
str

ans s

a fie lucrat din acela si
material: din aur, din fir albas-
tru, din l

an

a vopsit

a

n purpu-
riu, din fire vopsite

n stacojiu si
din in fin r

asucit.
9 S

a iei dou

a pietre de onix
k
si s

a gravezi
l
pe ele numele fiilor
lui Israel,
m
10 sase nume pe o
piatr

a si sase nume pe cealalt

a
piatr

a,

n ordinea na sterii lor.
n
11 S

a gravezi pe cele dou

a pie-
tre numele fiilor lui Israel, o lu-
crare de cioplitor

n piatr

a, cu
gravuri de sigiliu.
o
S

a le pui

n
monturi de aur; a sa s

a le faci.
p
12 S

a pui cele dou

a pietre pe
umerarele efodului ca pietre de
aducere-aminte pentru fiii lui
Israel
q
si Aaron s

a poarte nume-
le lor

naintea lui Iehova, pe am-
bele lui umerare, ca aducere-a-
minte. 13 S

a faci ni ste monturi
de aur 14 si dou

a l

an ti soare de
aur pur.
r
S

a le faci ca ni ste snu-
ruri, a sa cumse face fr

anghia, si
s

a fixezi de monturi l

an ti soare-
le asem

an

atoare unei fr

anghii.
a
15 S

a faci apoi pectoralul ju-
dec

a tii
b
cu broderie. Lucr

atura
lui s

a fie ca a efodului. S

a-l
faci din aur, din fir albastru,
din l

an

avopsit

a

n purpuriu, din
fire vopsite

n stacojiu si din in
fin r

asucit.
c
16 C

and este

m-
p

aturit

n dou

a, s

a fie p

atrat, cu
lungimea de o palm

a si l

a timea
de o palm

a.
d
17 S

a-l

mpodo-
be sti cu pietre incrustate: patru
r

anduri de pietre.
e
Un r

and: ru-
bin,
f
topaz
g
si smarald,
h
primul
r

and. 18 Al doilea r

and: tur-
coaz

a,
i
safir
j
si jasp.
k
19 Al
treilea r

and: piatr

a de le sem1,
agat
l
si ametist.
m
20 Iar al pa-
trulea r

and: crisolit,
n
onix
o
si jad.
S

a fie puse

n monturi de aur.
p
21 Pietrele s

a fie dup

a numele
fiilor lui Israel, s

a fie dou

aspre-
zece, dup

a numele acestora.
q
S

a
fie cu gravuri de sigiliu, fiecare
cu numele ei, dup

a cele dou

as-
prezece triburi.
r
22 S

a faci pentru pectoral
ni ste l

an ti soare r

asucite, a sa cum
se fac snururile, de aur pur.
s
23 S

a faci pentru pectoral dou

a
inele de aur
t
si s

a pui cele do-
u

a inele la cele dou

a col turi ale
pectoralului. 24 S

a treci cele
dou

a snururi de aur prin cele
dou

a inele de la col turile pecto-
ralului.
u
25 S

a treci cele dou

a
capete ale celor dou

a snururi
prin cele dou

a monturi si s

a
le pui pe umerarele efodului, pe
partea de deasupra a acestuia.
v
26 S

a faci alte dou

a inele de
aur si s

a le pui la cele dou

a col-
turi ale pectoralului, pe margi-
nea de jos dinspre efod, dede-
subt.
w
27 S

a mai faci dou

a ine-
le de aur si s

a le pui pe cele dou

a
Ex 28:191 O piatr

a pre tioas

a necunoscut

a.
CAP. 28
a Ef 1:17
b Ex31:6
Ex36:1
Pr 2:6
c Ex39:8
Ex39:15
Le 8:8
d Ex39:2
e Ex39:22
f Ex39:28
Ex39:30
Le 8:9
g Ex39:29
Le 8:7
Is 11:5
h Ex39:3
i Ex39:4
j Ex29:5
k Ge 2:12
Ex35:9
l Ex39:6
2Cr 2:7
m Ex39:14
n Ge 43:33
Ex1:1
o Ex35:27
p Ex39:13
q Ex39:7
r Ex39:15

Col. aII-a
a Ex39:18
b Ex28:30
Le 8:8
Nu27:21
c Ex39:8
d Ex39:9
e Ex39:10
f Eze 27:16
g Re 21:20
h Ex39:10
Re 21:19
i Ex39:11
j Ex24:10
Eze 1:26
k Re 4:3
Re 21:11
l Ex39:12
m Re 21:20
n C

an5:14
o 1Cr 29:2
p Ex39:13
q 1Re 18:31
r Ex1:1
s Ex39:15
t Ex39:16
u Ex39:17
Le 8:8
v Ex39:18
w Ex39:19
117 Urimul si Tumimul, turbanul, placa de aur EXODUL 28:2829:3
umerare ale efodului, jos, pe
partea de deasupra a acestu-
ia, aproape de locul de

mbina-
re, deasupra cordonului efodu-
lui.
a
28 Pectoralul s

a fie legat
prin inelele lui de inelele efodu-
lui cu un snur albastru, ca s

a r

a-
m

an

a deasupra cordonului efo-
dului si ca pectoralul s

a nu se
mi ste de pe efod.
b
29 Si Aaron, c

and intr

a

n
Sf

anta, s

a poarte numele fiilor
lui Israel pe acest pectoral al ju-
dec

a tii, deasupra inimii lui, ca
aducere-aminte permanent

a

na-
intea lui Iehova. 30 S

a pui Uri-
mul
c
si Tumimul1

n pectoralul
judec

a tii si ele s

a fie deasupra
inimii lui Aaron c

and intr

a

na-
intea lui Iehova. Aaron s

a poar-
te tot timpul judec

a tile
d
fiilor
lui Israel deasupra inimii lui,

naintea lui Iehova.


31 S

a faci tunica f

ar

a m

a-
neci a efodului

n

ntregime din
fir albastru.
e
32

In partea de
sus, la mijloc, s

a aib

a o deschi-
z

atur

a. Deschiz

atura s

a aib

a de
jur

mprejur o margine, o lucra-
re de tes

ator. S

a fie ca deschi-
z

atura unei c

am

a si de zale, ca
s

a nu se rup

a.
f
33 Pe tivul ei
s

a faci ni ste rodii din fir albas-
tru, din l

an

a vopsit

a

n purpu-
riu si din fire vopsite

n stacojiu,
pe tivul ei de jur

mprejur, iar

ntre ele ni ste clopo tei


g
de aur,
de jur

mprejur: 34 un clopo-
tel de aur si o rodie, un clopo tel
de aur si o rodie, pe tivul tuni-
cii f

ar

a m

aneci, de jur

mprejur.
h
35 Aceasta s

a fie pe Aaron ca s

a
poat

a sluji, iar sunetul clopo tei-
lor s

a se aud

a c

and el va intra

n
sanctuar

naintea lui Iehova si
c

and va ie si, ca s

a nu moar

a.
i
Ex 28:301 Urimul si Tumimul erau obiecte fo-
losite pentru transmiterea declara tiilor sacre.
Este posibil ca ele s

a fi fost pietre folosite ca
sor ti.
36 Apoi s

a faci o plac

a str

alu-
citoare de aur pur si s

a gravezi
pe ea cu gravuri de sigiliu: Sfin-
tenia este a lui Iehova.
a
37 S-o
legi cu un snur albastru, ca s

a
fie pe turban.
b
S

a fie pe partea
din fa t

a a turbanului. 38 S

a
fie pe fruntea lui Aaron, iar Aa-
ron s

a r

aspund

a pentru nelegiu-
irea comis

a

mpotriva obiecte-
lor sfinte,
c
pe care fiii lui Israel
le vor sfin ti, adic

a

mpotriva tu-
turor darurilor lor sfinte. Ea
s

a r

am

an

a tot timpul pe fruntea
lui, ca s

a ob tin

a aprobare
d
pen-
tru ei

naintea lui Iehova.
39 S

a te si roba de in fin cu
model

n form

a de p

atrate si s

a
faci un turban de in fin;
e
s

a faci
o e sarf

a,
f
o lucrare de tes

ator.
40 Fiilor lui Aaron s

a le faci
robe,
g
s

a le faci e sarfe si s

a le
faci acoperitoare de cap,
h
pen-
tru glorie si frumuse te.
i
41 S

a-i

mbraci cu ele pe Aaron, frate-


le t

au, si pe fiii s

ai care sunt cu
el. S

a-i ungi,
j
s

a le umpli m

ana
de putere
k
si s

a-i sfin te sti, iar
ei s

a-mi slujeasc

a drept preo ti.
42 S

a le faci pantaloni de in
ca s

a- si acopere goliciunea.
l
S

a
fie de la solduri p

an

a la coapse.
43 Aaron si fiii lui s

a-i poar-
te c

and intr

a

n cortul

nt

alni-
rii sau c

and se apropie de altar
pentru a sluji

n locul sf

ant, ca
s

a nu- si atrag

a nelegiuirea si s

a
moar

a. Este o regul

a pe timp in-
definit pentru el si pentru urma-
sii lui, care vor veni dup

a el.
m
29
Iat

a ce s

a faci pentru ei
ca s

a-i sfin te sti pentru
a-mi sluji ca preo ti: Ia un taur
t

an

ar si doi berbeci,
n
s

an

ato si,
o
2 p

aine nedospit

a si turte ne-
dospite

n form

a de inel, fr

am

an-
tate cu ulei, si lipii nedospite,
unse cu ulei.
p
S

a le faci din floa-
rea f

ainii de gr

au. 3 S

a le pui
CAP. 28
a Ex28:8
Ex39:20
Le 8:7
b Ex39:21
c Le 8:8
Nu27:21
De 33:8
1Sa 28:6
Ezr 2:63
d Is 58:2
Ioa 8:16
Ev4:15
Ev5:1
e Ex39:22
Le 8:7
f Ex39:23
g Ex39:25
h Ex39:26
i Le 16:2
Nu18:7

Col. aII-a
a Ex39:30
Le 8:9
1Cr 16:29
Ps 93:5
Za 14:20
Ev7:26
1Pe 1:16
b Ex29:6
Ex39:31
c Le 10:17
Le 22:9
Nu18:1
Is 53:11
2Co 5:21
Ev9:28
1Pe 2:24
d Le 23:11
Ro 8:34
Ev7:25
e Ex28:4
Re 19:8
f Ex39:29
g Ex39:27
Le 8:13
1Sa 2:18
h Ex39:28
Le 8:13
i Ex28:2
j Ex29:7
Ex30:30
Le 10:7
Fa 10:38
2Co 1:21
1Io 2:27
k Ex29:9
Le 8:33
Nu3:3
l Le 6:10
m Ex27:21

CAP. 29
n Le 8:2
Le 9:2
2Cr 13:9
o De 15:21
De 17:1
p Le 6:20
Le 7:12
EXODUL 29:425 Ceremonia de

nvestire 118

ntr-un co s si s

a le prezin ti

n
co s,
a

mpreun

a cu taurul si cu
cei doi berbeci.
4 S

a-i aduci pe Aaron si pe
fiii lui la intrarea
b
cortului

n-
t

alnirii si s

a-i speli cu ap

a.
c
5 Apoi s

a iei ve smintele
d
si s

a-l

mbraci pe Aaron cu roba, cu


tunica f

ar

a m

aneci a efodului,
cu efodul si cu pectoralul si s

a-l
legi str

ans pe el cu cordonul efo-
dului.
e
6 S

a-i pui turbanul pe
cap, iar pe turban s

a-i pui sem-
nul sf

ant al dedic

arii.
f
7 S

a iei
uleiul de ungere,
g
s

a i-l torni pe
cap si s

a-l ungi.
h
8 Apoi s

a-i aduci pe fiii lui si
s

a-i

mbraci cu robele.
i
9 S

a-i

ncingi cu e sarfele, at

at pe Aa-
ron, c

at si pe fiii lui, si s

a le

n-
f

a sori acoperitoarea pe cap. Si
preo tia va fi a lor. Aceasta este
o regul

a pe timp indefinit.
j
Ast-
fel, s

a umpli de putere m

ana lui
Aaron si m

ana fiilor lui.
k
10 Apoi s

a prezin ti taurul

na-
intea cortului

nt

alnirii, iar Aa-
ron si fiii lui s

a- si pun

a m

ainile
pe capul taurului.
l
11 S

a

njun-
ghii taurul

naintea lui Iehova,
la intrarea cortului

nt

alnirii.
m
12 S

a iei pu tin din s

angele
n
tau-
rului si s

a ungi cu degetul coar-
nele altarului,
o
iar restul s

ange-
lui s

a-l ver si la baza altarului.
p
13 S

a iei toat

a gr

asimea
q
care
acoper

a intestinele,
r
gr

asimea
de pe ficat
s
si cei doi rinichi,
precum si gr

asimea de pe ei
si s

a le pui s

a fumege pe altar.
t
14 Dar carnea taurului, pielea
si baliga lui s

a le arzi

n foc

n afara taberei.
u
Este o ofrand

a
pentru p

acat.
15 S

a iei apoi unul dintre ber-
beci,
v
iar Aaron si fiii lui s

a- si
pun

a m

ainile pe capul berbecu-
lui.
w
16 S

a

njunghii berbecul,
s

a-i iei s

angele si s

a strope sti
cu el altarul de jur

mprejur.
a
17 S

a tai berbecul

n buc

a ti, s

a-i
speli intestinele
b
si picioarele si
s

a pui buc

a tile una l

ang

a alta,
p

an

a la cap. 18 S

a pui s

a fu-
mege

ntregul berbec pe al-
tar. Este o ofrand

a ars

a
c
pen-
tru Iehova, o mireasm

a odihni-
toare.
d
Este o ofrand

a prin foc
pentru Iehova.
19 Apoi s

a iei cel

alalt berbec,
iar Aaron si fiii lui s

a- si pun

a
m

ainile pe capul berbecului.
e
20 S

a

njunghii berbecul si s

a iei
dins

angele lui si s

a-l pui pe lobul
urechii drepte a lui Aaron si pe
lobul urechii drepte a fiilor lui,
pe degetul mare de la m

ana lor
dreapt

a si pe degetul mare de la
piciorul lor drept
f
si s

a strope sti
altarul cu s

ange de jur

mpre-
jur. 21 S

a iei din s

angele de pe
altar si din uleiul de ungere
g
si
s

a-l strope sti pe Aaron si ve s-
mintele lui, precum si pe fiii lui
si ve smintele fiilor lui

mpreun

a
cu el, pentru ca el si ve smintele
lui, precum si fiii lui si ve smin-
tele fiilor lui

mpreun

a cu el s

a
fie

ntr-adev

ar sfin ti.
h
22 Apoi s

a iei de la berbec
gr

asimea, coada gras

a,
i
gr

asi-
mea care acoper

a intestinele,
gr

asimea de pe ficat, cei doi ri-
nichi si gr

asimea de pe ei si
pulpa dreapt

a,
j
fiindc

a acesta
este un berbec pentru ceremo-
nia de

nvestire,
k
23 precum
si o p

aine rotund

a, o turt

a cu
ulei,

n form

a de inel, si o li-
pie din co sul cu turte nedospi-
te care este

naintea lui Iehova.
l
24 S

a pui toate acestea

n pal-
mele lui Aaron si

n palmele fii-
lor lui
m
si s

a le legeni

ntr-o par-
te si-n alta ca ofrand

a leg

anat

a

naintea lui Iehova.


n
25 Apoi
s

a le iei din m

ainile lor si s

a
le pui s

a fumege pe altar, peste
CAP. 29
a Le 8:26
b Ex26:36
Ex40:28
Le 8:3
c Le 8:6
Ev7:26
Ev10:22
d Ex28:4
Le 8:7
Le 16:4
e Ex28:8
f Ex28:36
Ex39:30
Le 8:9
g Ex30:25
h Le 8:12
Ps 133:2
Is 61:1
Fa 10:38
i Ex28:40
Le 8:13
j Ex28:1
Ex28:43
Ex40:15
k Ex28:41
Ex32:29
Flp4:13
l Le 8:14
m Le 1:3
Le 1:5
n Le 8:15
o Ex27:2
p Le 4:7
q Le 3:17
Le 4:8
Ps 69:9
r Le 1:9
Le 9:14
s Le 8:16
Le 9:19
t Le 17:6
u Le 16:27
v Le 8:18
w Le 1:4

Col. aII-a
a Le 8:19
Ev9:22
b Le 1:13
Le 8:21
c Ge 22:2
Le 9:24
d Ge 8:21
Ef 5:2
Flp4:18
e Le 8:22
f Le 8:24
g Ex30:25
Ps 133:2
Is 61:1
h Le 8:30
i Le 3:9
Le 7:3
Le 9:19
j Le 7:32
Le 9:21
Nu18:18
k Le 8:22
l Le 8:26
1Co 5:8
m Le 8:27
n Le 7:30
119 M

ana umplut

a de putere. Ofranda zilnic

a EXODUL 29:2643
ofranda ars

a, ca mireasm

a odih-
nitoare

naintea lui Iehova.
a
Este o ofrand

a prin foc pentru


Iehova.
b
26 S

a iei pieptul berbecului
pentru ceremonia de

nvestire,
c
care este pentru Aaron, si s

a-l
legeni

ntr-o parte si-n alta ca
ofrand

a leg

anat

a

naintea lui
Iehova. Aceasta s

a fie por tia ta.
27 S

a sfin te sti pieptul
d
din ofran-
da leg

anat

a si pulpa din por tia
sacr

a: ofranda care a fost leg

a-
nat

a si ofranda care a fost pre-
zentat

a din berbecul pentru ce-
remonia de

nvestire,
e
din ceea
ce era pentru Aaron si din ceea
ce era pentru fiii lui. 28 Ele s

a
le revin

a lui Aaron si fiilor lui
printr-o dispozi tie pe timp inde-
finit, care trebuie

ndeplinit

a de
fiii lui Israel, fiindc

a este o por-
tie sacr

a;
f
si va fi o por tie sacr

a
care trebuie dat

a de fiii lui Is-
rael. Este por tia lor sacr

a pen-
tru Iehova din jertfele lor de co-
muniune.
g
29 Ve smintele sfinte
h
ale lui
Aaron vor fi ale fiilor lui,
i
dup

a
el, ca s

a fie un si
j

n ele si, pur-
t

andu-le, s

a li se umple m

ana
de putere.
k
30 Preotul care

i
va succeda dintre fiii lui si care
va intra

n cortul

nt

alnirii ca
s

a slujeasc

a

n locul sf

ant le va
purta sapte zile.
l
31 Apoi s

a iei berbecul pen-
tru ceremonia de

nvestire si
s

a-i fierbi carnea

ntr-un loc
sf

ant.
m
32 Aaron si fiii lui s

a
m

an

ance
n
la intrarea cortului

nt

alnirii carnea berbecului si
p

ainea din co s. 33 S

a m

an

an-
ce lucrurile cu care s-a f

acut is-
p

a sire, ca s

a li se umple m

ana
de putere si s

a fie sfin ti ti.
o
Dar
str

ainul1 nu va putea s

a m

an

an-
Ex 29:331 Adic

a un om care nu f

acea parte din
familia lui Aaron.
ce din ele, fiindc

a sunt sfinte.
a
34 Dac

a r

am

ane p

an

a diminea-
t

a carne de la jertfa de

nvestire
sau p

aine, s

a arzi

n foc ce r

am

a-
ne.
b
S

a nu se m

an

ance, fiindc

a
este un lucru sf

ant.
35 A sa s

a faci pentru Aaron
si pentru fiii lui, potrivit cu tot
ce ti-am poruncit.
c

I ti vor trebui
sapte zile ca s

a le umpli m

ana
de putere.
d
36 S

a oferi ca isp

a-
sire
e

n fiecare zi taurul ofran-
dei pentru p

acat si s

a purifici
de p

acat altarul, f

ac

and isp

a si-
re pentru el si s

a-l ungi
f
ca s

a-l
sfin te sti. 37

I ti vor trebui sap-
te zile ca s

a faci isp

a sire pentru
altar si s

a-l sfin te sti
g
ca s

a fie un
altar preasf

ant.
h
Cine atinge al-
tarul va fi sf

ant.
i
38 Iat

a ce s

a oferi pe altar:
berbeci tineri, de un an fieca-
re, c

ate doi pe zi, tot timpul.
j
39 Pe unul dintre berbecii ti-
neri s

a-l oferi diminea ta,
k
iar pe
cel

alalt berbec t

an

ar s

a-l oferi

ntre cele doua seri1.
l
40 L

an-
g

a primul berbec t

an

ar s

a mai
fie si a zecea parte dintr-o ef

a
de floarea f

ainii,
m
fr

am

antat

a cu
un sfert de hin de ulei de m

asli-
ne zdrobite, precum si o ofran-
d

a de b

autur

a
n
de un sfert de hin
de vin. 41 Pe cel de-al doilea
berbec t

an

ar s

a-l oferi

ntre cele
dou

a seri. S

a-l oferi ca mireasm

a
odihnitoare, ca ofrand

a prin foc
pentru Iehova,

mpreun

a cu o
ofrand

a de cereale
o
si cu o
ofrand

a de b

autur

a ca acelea de
diminea t

a. 42 S

a fie o ofrand

a
ars

a zilnic

a
p

n toate genera tiile
voastre, la intrarea cortului

n-
t

alnirii,

naintea lui Iehova, un-
de v

a voi ap

area, ca s

a- ti vor-
besc.
q
43 M

a voi ar

ata acolo fiilor
lui Israel, iar locul acela va fi
Ex 29:391 Vezi Ex 12:6, n.s.
CAP. 29
a Le 8:28
Ef 5:2
b Le 10:13
1Sa 2:28
c Le 8:29
Ps 99:6
d Le 10:15
e Ex29:22
Le 7:37
f Le 7:34
Le 10:14
Nu15:19
Nu18:24
De 18:3
g Le 7:11
h Ex28:4
i Nu20:26
j Ex30:30
Ex40:15
Le 8:12
2Co 1:21
k Ex28:41
Le 8:33
2Co 3:5
l Le 8:35
Le 9:1
m Le 8:31
n 1Co 9:13
1Co 9:14
o Le 10:13

Col. aII-a
a Le 22:10
Nu3:10
Mt 12:4
b Ex12:10
Le 8:32
c Le 8:4
d Le 8:33
e Le 4:20
f Ex30:28
Le 8:11
Nu7:1
g Ex40:10
h Ex30:29
Mt 23:19
i Ex30:29
j 1Cr 16:40
2Cr 2:4
2Cr 13:11
Da 9:27
Ev7:27
Ev10:11
k 2Re 16:15
Fa 26:7
l Da 9:21
m Ex16:36
Nu28:5
n Ge 35:14
Le 23:13
Flp2:17
o 1Re 18:29
Ps 141:2
p Nu28:6
q Ex25:22
Le 1:1
Nu17:4
EXODUL 29:4430:16 Altarul pentru t

am

aie. Recens

am

antul 120
sfin tit de gloria mea.
a
44 Voi
sfin ti cortul

nt

alnirii si altarul.

Ii voi sfin ti
b
pe Aaron si pe fiii
lui, pentru ca ei s

a-mi slujeas-
c

a drept preo ti. 45 Voi locui

n mijlocul fiilor lui Israel si voi


fi Dumnezeul lor.
c
46 Si ei vor
sti c

a eu sunt Iehova, Dumne-
zeul lor, care i-a scos din tara
Egiptului ca s

a locuiesc

n mijlo-
cul lor.
d
Eu sunt Iehova, Dum-
nezeul lor.
e
30
S

a faci un altar ca loc
pentru arderea t

am

aiei:
f
s

a-l faci din lemn de acacie.
2 Lungimea lui s

a fie de un cot,
l

a timea de un cot s

a fie p

a-
trat si

n

al timea lui de doi
co ti. Coarnele lui s

a ias

a din
el.
g
3 S

a-i

mbraci cu aur pur
partea de deasupra, laturile de
jur

mprejur si coarnele si s

a-i
faci de jur

mprejur o bordur

a
de aur.
h
4 S

a-i faci, de aseme-
nea, dou

a inele de aur. S

a le faci
dedesubtul bordurii lui, pe do-
u

a dintre laturile lui, pe fieca-
re dintre cele dou

a laturi opu-
se, fiindc

a ele trebuie s

a ser-
veasc

a drept suporturi pentru
drugii cu care va fi transpor-
tat.
i
5 S

a faci drugii din lemn
de acacie si s

a-i

mbraci cu aur.
j
6 Apoi s

a-l pui

n fa ta perdelei
care este aproape de arca m

ar-
turiei,
k

naintea capacului care
este deasupra M

arturiei, unde
eu m

a voi ar

ata tie.
l
7 Aaron s

a pun

a s

a fumege
m
pe el t

am

aie parfumat

a.
n
S

a o
pun

a s

a fumege

n fiecare dimi-
nea t

a, c

and preg

ate ste l

ampile.
o
8 C

and Aaron va aprinde l

am-
pile

ntre cele dou

a seri1, s

a o
pun

a s

a fumege. Aceast

a t

am

aie
va r

am

ane tot timpul

naintea
lui Iehova

n toate genera tiile
Ex 30:81 Vezi Ex 12:6, n.s.
voastre. 9 S

a nu aduce ti pe el
t

am

aie nepermis

a,
a
nici ofrand

a
ars

a, nici ofrand

a de cereale si
s

a nu turna ti pe el vreo ofrand

a
de b

autur

a. 10 Aaron s

a fac

a
isp

a sire pe coarnele altarului o
dat

a pe an.
b
Cu o parte din
s

angele ofrandei pentru p

acat
c
din ziua isp

a sirii s

a fac

a isp

a-
sire pentru altar o dat

a pe
an,

n toate genera tiile voastre.
Acest altar este preasf

ant pen-
tru Iehova.
11 Iehova i-a vorbit

n continu-
are lui Moise, zic

and: 12 Ori
de c

ate ori

i vei num

ara pe fiii
lui Israel la recens

am

ant,
d
fieca-
re s

a-i dea lui Iehova o r

ascum-
p

arare pentru sufletul lui c

and
li se face recens

am

antul,
e
ca s

a
nu vin

a nicio plag

a asupra lor
c

and li se face recens

am

an-
tul.
f
13 Iat

a ce s

a dea to ti cei
cuprin si

n num

ar

atoare: o ju-
m

atate de siclu, dup

a siclul lo-
cului sf

ant1.
g
Dou

azeci de ghe-
re fac un siclu. O jum

atate de
siclu s

a fie contribu tia pentru
Iehova.
h
14 To ti cei ce vor fi

nregistra ti, de la douazeci de
ani

n sus, s

a dea contribu tia
pentru Iehova.
i
15 C

and ve ti
da contribu tia pentru Iehova ca
s

a face ti isp

a sire pentru sufle-
tele voastre,
j
bogatul s

a nu dea
mai mult, iar s

aracul s

a nu
dea mai pu tin de o jum

atate de
siclu.
k
16 S

a iei argin tii pen-
tru isp

a sire de la fiii lui Israel
si s

a-i dai pentru serviciul de la
cortul

nt

alnirii,
l
ca s

a slujeas-
c

a drept aducere-aminte pentru
fiii lui Israel

naintea lui Iehova,
f

ac

and isp

a sire pentru sufletele
voastre.
Ex 30:131 Sau dup

a siclul sf

ant. Greutate
standard p

astrat

a la tabernacol sau, probabil, o
expresie care arat

a c

a greutatea trebuia s

a fie
precis

a. Compar

a cu 2Sa 14:26, n.s., piatr

a.
CAP. 29
a Ex40:34
Nu12:5
1Re 8:11
b Le 21:15
Le 22:9
Ioa 10:36
c Ex25:8
Le 26:12
Za 2:11
2Co 6:16
Ef 2:22
d Ex20:2
e Le 11:44
Le 18:30
Le 19:2
Eze 20:5

CAP. 30
f Ex40:5
Ps 141:2
g Ex27:2
Ex37:25
Le 4:7
h Ex37:26
i Ex37:27
j Ex37:28
k Ex26:33
Ev9:3
l Ex25:22
m Le 16:13
Nu16:40
1Sa 2:28
1Cr 23:13
Lu1:9
n Ex30:34
2Cr 13:11
Re 8:4
o Ex27:20
1Sa 3:3

Col. aII-a
a Le 10:1
2Cr 26:18
Eze 8:11
b Le 16:18
Le 23:27
Ev9:7
c Le 16:5
Le 16:6
Le 16:19
d Ex38:25
Nu1:2
e Nu31:50
f 2Sa 24:10
2Sa 24:15
1Cr 21:12
g Le 27:25
h 2Cr 24:9
Ne 10:32
Mt 17:24
i Ex38:26
Nu1:3
Nu26:2
j Nu31:50
k Iov34:19
Pr 22:2
Ef 6:9
l Ex38:25
121 Ligheanul. Uleiul de ungere sf

ant

a EXODUL 30:1731:4
17 Si Iehova i-a vorbit din
nou lui Moise, zic

and: 18 Pen-
tru sp

alat, s

a faci un lighean
de aram

a si un suport de aram

a
pentru el.
a
S

a-l a sezi

ntre cortul

nt

alnirii si altar si s

a pui ap

a

n el.
b
19 Aaron si fiii lui s

a- si
spele m

ainile si picioarele

n
el.
c
20 C

and vor intra

n cor-
tul

nt

alnirii, s

a se spele cu ap

a
ca s

a nu moar

a si, la fel, c

and
se vor apropia de altar s

a slu-
jeasc

a si s

a pun

a s

a fumege o
ofrand

a prin foc pentru Iehova.


d
21 S

a- si spele m

ainile si picioa-
rele ca s

a nu moar

a,
e
iar aceas-
ta s

a fie o regul

a pe timp indefi-
nit pentru el si pentru urma sii
lui,

n toate genera tiile lor.
f
22 Si Iehova i-a vorbit

n
continuare lui Moise, zic

and:
23 Ia- ti cele mai bune parfu-
muri:
g
pic

aturi de smirn

a
h

nt

a-
rit

a, cinci sute de unit

a ti, scor-
ti soar

a
i
dulce, o jum

atate din
aceast

a cantitate, adic

a dou

a su-
te cincizeci de unit

a ti, trestie
j
dulce, dou

a sute cincizeci de
unit

a ti, 24 casia,
k
cinci sute
de unit

a ti, dup

a siclul locului
sf

ant1,
l
si ulei de m

asline, un
hin.
m
25 Apoi s

a faci din aces-
tea un ulei de ungere sf

ant

a, un
amestec de uleiuri parfumate,
lucrarea unui parfumier.
n
Aces-
ta va fi un ulei de ungere sf

an-
t

a.
o
26 S

a ungi cu el cortul

nt

al-
nirii
p
si arca m

arturiei, 27 ma-
sa si toate ustensilele ei, lampa-
darul si ustensilele lui, altarul
t

am

aiei, 28 altarul ofrandei ar-


se si toate ustensilele lui, pre-
cum si ligheanul si suportul lui.
29 S

a le sfin te sti ca s

a fie prea-
sfinte.
q
Cine le va atinge va fi
sf

ant.
r
30 Apoi s

a-i ungi pe
Aaron
s
si pe fiii lui
t
si s

a-i sfin-
Ex 30:241 Vezi Ex 30:13, n.s.
te sti ca s

a-mi slujeasc

a drept
preo ti.
a
31 S

a le vorbe sti fiilor lui Is-
rael, zic

and: Acesta va fi pen-
tru mine un ulei de ungere sf

an-
t

a

n toate genera tiile voastre.
b
32 S

a nu se ung

a cu el corpul
oamenilor si s

a nu face ti vreu-
nul asem

an

ator, care s

a aib

a
compozi tia acestuia. Este sf

ant.
Va r

am

ane sf

ant pentru voi.
33 Cine face un ulei ca acesta si
va unge cu el un str

ain1 trebu-
ie nimicit dinmijlocul poporului
s

au.
c
34 Si Iehova i-a mai zis lui
Moise: Ia- ti ni ste parfumuri:
d
pic

aturi de stacte, onice, galban
parfumat si t

am

aie alb

a pur

a.
e
S

a fie aceea si cantitate din fie-
care. 35 S

a faci din ele o t

a-
m

aie,
f
un amestec de mirodenii,
lucrarea unui parfumier; s

a fie
s

arat

a,
g
pur

a si sf

ant

a. 36 S

a
pisezi o parte din ea p

an

a ob tii
o pulbere fin

a si s

a pui din ea

naintea M

arturiei,

n cortul

n-
t

alnirii,
h
unde m

a voi ar

ata tie.
i
S

a fie preasf

ant

a pentru voi.
37 T

am

aia pe care o vei face cu
aceast

a compozi tie s

a n-o face ti
pentru voi.
j
Aceastava fi pentru
tine un lucru sf

ant, rezervat lui
Iehova.
k
38 Cine va face ceva
asem

an

ator ca s

a-i simt

a miro-
sul trebuie nimicit
l
din mijlocul
poporului s

au.
31
Si Iehova i-a vorbit

n con-
tinuare lui Moise, zic

and:
2 Iat

a c

a l-am chemat pe nume
pe Be taleel,
m
fiul lui Uri, fiul lui
Hur, din tribul lui Iuda.
n
3

Il
voi umple cu spiritul lui Dumne-
zeu

n

n telepciune,

n pricepe-
re,

n cuno stin t

a si

n orice fel de
me ste sug,
o
4 ca s

a

ntocmeas-
c

a proiecte, s

a lucreze

n aur,
Ex 30:331 Adic

a un om care nu f

acea parte din
familia lui Aaron.
CAP. 30
a Ex38:8
Le 8:11
1Re 7:38
b Ex40:7
c Ex40:31
Ef 5:26
Ev10:22
d 2Cr 13:11
e Ex40:31
f Ex28:43
2Cr 4:6
g C

an4:14
Ier 6:20
h Ps 45:8
C

an1:13
C

an3:6
i Pr 7:17
Re 18:13
j Eze 27:19
k Ps 45:8
l Nu3:47
m Ex29:40
Le 19:36
Nu15:5
n Ex37:29
o Nu35:25
Ps 89:20
Ps 133:2
Ev1:9
p Ex40:9
Nu7:1
q Le 8:10
r Ex29:37
Le 6:18
s Le 8:12
Fa 10:38
t Nu3:3
2Co 1:21

Col. aII-a
a Ex40:15
Re 5:10
b Ex37:29
1Re 1:39
Ps 89:20
c Ex30:38
d Ex25:6
Ex37:29
e Le 5:11
Ne 13:5
C

an3:6
Mt 2:11
f Ps 141:2
Re 5:8
g Le 2:13
h Ex16:34
i Ex29:42
Le 16:2
j Ex30:32
k Ex29:37
l Le 24:16
Nu15:35

CAP. 31
m Ex37:1
n Ex35:30
1Cr 2:20
o Ex35:31
1Re 7:14
EXODUL 31:532:7 Oholiab prime ste

n telepciune. Vi telul de aur 122

nargint si

naram

a,
a
5 s

ataie
pietre si s

a le monteze
b
si s

a lu-
creze

n lemn ca s

a fac

a lucr

ari
de orice fel.
c
6 Iat

a c

a l-ampus

mpreun

a cu el pe Oholiab, fiul
lui Ahisamac, din tribul lui
Dan,
d
si am pus

n telepciune

n
inima oric

arui om cu inima

n te-
leapt

a, pentru ca ei s

a fac

a tot
ce ti-am poruncit:
e
7 cortul

nt

alnirii,
f
Arca
g
pentru m

ar-
turie, capacul
h
de pe ea si toa-
te ustensilele cortului, 8 ma-
sa si ustensilele ei,
i
lampadarul
de aur pur si toate ustensile-
le lui,
j
altarul t

am

aiei,
k
9 alta-
rul ofrandei arse si toate usten-
silele lui,
l
ligheanul si supor-
tul lui,
m
10 ve smintele tesute
fin si ve smintele sfinte pentru
preotul Aaron si ve smintele fii-
lor lui pentru a sluji ca preo ti,
n
11 uleiul de ungere si t

am

aia
parfumat

a pentru sanctuar.
o
S

a
fac

a potrivit cu tot ce ti-am po-
runcit.
12 Si Iehova i-a mai zis lui
Moise: 13 Vorbe ste-le fiilor lui
Israel si spune-le: Ave ti grij

a s

a
tine ti sabatele mele,
p
c

aci aces-
ta este un semn

ntre mine si
voi

n toate genera tiile voas-
tre, ca s

a sti ti c

a eu, Iehova, v

a
sfin tesc.
q
14 S

a tine ti sabatul,
c

aci este un lucru sf

ant pentru
voi.
r
Cine

l va profanava fi omo-
r

at.
s
Dac

a cineva face vreo mun-
c

a

n ziua aceea, sufletul ace-
la trebuie nimicit din mijlocul
poporului s

au.
t
15 Sase zile se
poate face orice fel de mun-
c

a, dar a saptea zi este un sa-
bat de odihn

a complet

a.
u
Este
un lucru sf

ant pentru Iehova.
Cine va face vreo munc

a

n ziua
de sabat va fi omor

at negre sit.
16 Fiii lui Israel s

a tin

a saba-
tul, s

arb

atorindu-l

n toate ge-
nera tiile lor. Este un leg

am

ant
pe timp indefinit.
a
17 Este un
semn

ntre mine si fiii lui Israel
pe timp indefinit,
b
fiindc

a

n sa-
se zile a f

acut Iehova cerurile si
p

am

antul, iar

n a saptea zi s-a
odihnit si s-a

nviorat.
c
18 Si imediat ce a terminat
de vorbit cu Moise pe muntele
Sinai, i-a dat dou

a table ale M

ar-
turiei,
d
table de piatr

a scrise cu
degetul lui Dumnezeu.
e
32

Intre timp, poporul a v

a-
zut c

a Moise

nt

arzie s

a
coboare de pe munte.
f
Atunci
poporul s-a str

ans

n jurul lui
Aaron si i-a zis: Scoal

a-te, f

a-ne
un dumnezeu care s

a mearg

a

naintea noastr

a,
g
c

aci nu stim
ce s-a

nt

amplat cu acest Moi-
se, omul care ne-a scos din ta-
ra Egiptului.
h
2 Atunci Aaron
le-a spus: Scoate ti cerceii de
aur
i
din urechile so tiilor voas-
tre, ale fiilor vo stri si ale fiice-
lor voastre si aduce ti-i la mine.
3 Si tot poporul si-a scos cer-
ceii de aur dinurechi si i-au adus
la Aaron. 4 El a luat aurul din
m

ainile lor, l-a modelat
j
cu dalta
si a f

acut dinel statuiaturnat

a a
unui vi tel.
k
Si ei au zis: O, Israe-
le, acesta este Dumnezeul t

au,
care te-a scos din tara Egiptu-
lui.
l
5 C

and a v

azut Aaron lucrul
acesta, a construit un altar

n
fa ta statuii.

In cele din urma,
Aaron a strigat si a zis: M

ai-
ne va fi o s

arb

atoare pentru
Iehova. 6 Astfel, a doua zi
s-au sculat devreme si au adus
ofrande arse si au prezentat
jertfe de comuniune. Dup

a ace-
ea, poporul s-a a sezat s

a m

an

an-
ce si s

a bea. Apoi s-au ridicat s

a
se distreze.
m
7 Atunci Iehova i-a zis lui
Moise: Coboar

a, c

aci poporul
t

au, pe care l-ai scos din tara
CAP. 31
a 2Cr 2:7
b Ex28:9
c Ex35:33
d Ex35:34
Ex38:23
e Ex36:1
f Ex36:8
g Ex37:1
h Ex37:6
i Ex37:10
j Ex35:14
Ex37:17
k Ex37:25
l Ex38:1
Ex40:6
m Ex30:18
Ex38:8
n Ex28:2
Ex28:15
Ex39:1
Ex39:27
Le 8:7
o Ex30:25
Ex30:35
Ex37:29
p Ex20:8
Le 19:30
Col 2:17
q Eze 20:12
Ioa 17:17
1Te 5:23
r De 5:12
Is 56:2
s Eze 20:13
t Ex35:2
Nu15:32
Nu15:35
u Ex16:23
Ex20:10
Lu23:56

Col. aII-a
a Le 24:8
b Ex31:13
c Ge 2:2
Is 40:28
Ev4:4
d Ex24:12
Ex32:15
De 4:13
De 9:15
e Ex8:19
Mt 12:28
Lu11:20
2Co 3:3

CAP. 32
f Ex24:18
De 9:9
g De 4:15
Ioa 4:24
Fa 7:40
Fa 17:29
h Os 12:13
Mi 6:4
i Ex12:35
j De 9:16
Is 44:9
Is 46:6
Fa 7:41
k 1Re 12:28
2Re 10:29
Ps 106:19
Os 13:2
l Ex20:4
Ne 9:18
Ps 106:20
Ro 1:23
m Fa 7:41
1Co 10:7
123 M

ania lui Dumnezeu. Moise sparge tablele EXODUL 32:826
Egiptului, a f

acut ce este r

au.
a
8 S-au ab

atut repede de la calea
pe care le-am poruncit s

a mear-
g

a.
b
Si-au f

acut o statuie turna-
t

a a unui vi tel si se pleac

a

ntru-
na

naintea ei si

i aduc jertfe,
spun

and: Acesta este Dum-
nezeul t

au, o, Israele, care te-a
scos din tara Egiptului.
c
9 Si
Iehova i-a mai zis lui Moise:
M-am uitat la acest popor si
iat

a c

a este un popor cu g

atul
teap

an.
d
10 Acum, las

a-m

a, ca
s

a m

a aprind de m

anie

mpotri-
va lor si s

a-i nimicesc
e
si s

a fac
din tine o na tiune mare.
f
11 Si Moise s-a str

aduit s

a

mbuneze fa ta lui Iehova, Dum-


nezeul s

au,
g
si a zis: O, Iehova,
de ce s

a te aprinzi de m

anie
h

m-
potriva poporului t

au, pe ca-
re l-ai scos din tara Egiptului
cu putere mare si cu m

an

a ta-
re? 12 De ce s

a zic

a egipte-
nii:
i
I-a scos cu inten tii rele, ca
s

a-i omoare

n mun ti si s

a-i
nimiceasc

a de pe fa ta p

am

antu-
lui?
j

Intoarce-te de la m

ania ta
aprins

a
k
si schimb

a- ti g

andul
l
de
la r

aul pe care vrei s

a-l faci po-
porului t

au! 13 Aminte ste- ti de
Avraam, de Isaac si de Israel,
slujitorii t

ai, c

arora le-ai jurat
pe tine

nsu ti,
m
spun

andu-le: V

a
voi

nmul ti s

am

an ta ca stelele
cerurilor
n
si voi da semin tei
voastre toat

a tara aceasta pe
care am ar

atat-o,
o
ca s-o ia

n
st

ap

anire pe timp indefinit.
p
14 Si Iehova si-a schimbat
g

andul de la r

aul pe care spuse-
se c

a-l va face poporului s

au.
q
15 Dup

a aceea, Moise s-a

n-
tors si a cobor

at de pe mun-
te
r
cu cele dou

a table ale M

ar-
turiei
s

n m

an

a, table scrise pe
ambele p

ar ti. Erau scrise si pe-o
parte, si pe cealalt

a. 16 Table-
le erau lucrarea lui Dumnezeu
si scrisul era scrisul lui Dumne-
zeu, gravat pe table.
a
17 Si Io-
sua a auzit larma poporului, fi-
indc

a strigau, si i-a zis lui Moise:
Este zgomot de lupt

a
b

n tab

a-
r

a. 18 Dar el a spus:
Nu este sunetul unei
c

ant

ari de biruin t

a
c
si nici sunetul unei
c

ant

ari de

nfr

angere.
Ce audeu este sunetul
altor c

ant

ari.
19 De

ndat

a ce s-a apropi-
at de tab

ar

a si a v

azut vi telul
d
si dansurile, Moise s-a aprins de
m

anie. A aruncat imediat table-
le din m

aini si le-a spart la poa-
lele muntelui.
e
20 Apoi a luat
vi telul pe care-l f

acuser

a, l-a ars

n foc si l-a zdrobit pan

a l-a f

a-
cut pulbere,
f
dup

a care a

m-
pr

a stiat-o pe suprafa ta apei
g
si
le-a dat-o fiilor lui Israel s-o
bea.
h
21 Dup

a aceea, Moise l-a

ntrebat pe Aaron: Ce ti-a facut
poporul acesta de ai adus asu-
pra lui un p

acat at

at de mare?
22 Atunci, Aaron a r

aspuns: S

a
nu se aprind

a de m

anie domnul
meu! Tu

nsu ti cuno sti bine po-
porul, c

a este

nclinat spre r

au.
i
23 Ei mi-au zis: F

a-ne un dum-
nezeu care s

a mearg

a

nain-
tea noastr

a,
j
c

aci nu stim ce s-a

nt

amplat cu acest Moise, omul
care ne-a scos din tara Egiptu-
lui. 24 De aceea le-am spus:
Cine are aur? S

a si-l scoat

a ca
s

a mi-l dea. Eu l-am aruncat

n
foc si a ie sit vi telul acesta.
25 Moise a v

azut c

a poporul
era ne

nfr

anat, pentru c

a Aaron

i l

asase s

a fie ne

nfr

ana ti,
k
spre
ru sinea lor

naintea

mpotrivi-
torilor lor.
l
26 Atunci Moise
s-a a sezat la poarta taberei si a
zis: Cine este de partea lui
Iehova? S

a vin

a la mine!
m
Si to ti
fiii lui Levi s-au str

ans la el.
CAP. 32
a De 4:16
De 9:12
De 32:5
Ju2:19
b Ex18:20
Ex20:3
De 9:16
Ju2:17
c 1Re 12:28
d Ex34:9
De 9:6
Ne 9:16
Fa 7:51
Ev3:15
e De 9:14
f Nu14:12
g De 9:18
Ps 106:23
h De 9:19
i Nu14:13
j De 9:28
k Ios 7:26
l De 32:36
2Sa 24:16
m Ge 22:16
Ev6:13
n Ge 22:17
Ge 26:4
Ge 35:11
o Ro 9:7
p Ge 13:15
q Ps 106:45
Os 11:9
Ioe 2:13
r De 9:15
s Ex40:20
De 5:22

Col. aII-a
a Ex31:18
Ex34:1
De 9:10
De 10:2
2Co 3:7
b Ios 6:5
Am1:14
c Ex15:1
d De 9:16
Ne 9:18
Ps 106:19
Fa 7:41
e De 9:17
f De 7:25
De 9:21
2Re 23:6
g Ex17:6
h Pr 1:31
i Ex15:24
Ex16:2
Ex17:2
De 9:7
De 31:27
j Ex32:1
De 4:15
Fa 7:40
Fa 17:29
k 2Cr 28:19
l Ex32:12
De 28:37
m Ios 24:15
2Re 9:32
2Re 10:15
EXODUL 32:2733:11 Cartea lui Iehova. Cortul

nt

alnirii 124
27 El le-a spus: Iat

a ce a zis
Iehova, Dumnezeul lui Israel:
Pune ti-v

a fiecare sabia la sold.
Str

abate ti tab

ara de la o poar-
t

a la alta si fiecare s

a-l omoare
pe fratele lui, fiecare pe seme-
nul lui si fiecare pe apropiatul
lui.
a
28 Si fiii lui Levi
b
au f

a-
cut a sa cum a spus Moise, astfel
c

a

n ziua aceea au c

azut din po-
por aproximativ trei mii de b

ar-
ba ti. 29 Apoi Moise a spus:
Umple ti-v

a ast

azi m

ana de pu-
tere pentru Iehova,
c
c

aci fiecare
dintre voi este

mpotriva fiului
s

au si a fratelui s

au,
d
pentru ca
ast

azi el s

a v

a binecuv

anteze.
e
30 A doua zi, Moise a zis po-
porului: A ti comis un mare p

a-
cat.
f
Voi urca acum la Iehova
si poate c

a voi reu si s

a fac is-
p

a sire pentru p

acatul vostru.
g
31 Astfel, Moise s-a

ntors la
Iehova si a spus: Ah, poporul
acesta a comis un mare p

acat,
fiindc

a si-a f

acut un dumne-
zeu de aur!
h
32 Acum

ns

a, da-
c

a vrei, iart

a-le p

acatul
i
. . ., da-
c

a nu, sterge-m

a,
j
te rog, din
cartea ta,
k
pe care ai scris-o!
33 Dar Iehova i-a zis lui Moi-
se: Pe cel ce a p

ac

atuit

mpotri-
va mea

l voi sterge din cartea
mea.
l
34 Acum du-te si condu
poporul acolo unde ti-am spus.
Iat

a c

a

ngerul meu va merge

naintea ta
m
si,

n ziua

n care
voi aduce pedeapsa, cu siguran-
t

a

i voi pedepsi pentru p

acatul
lor.
n
35 Si Iehova a lovit po-
porul pentru c

a f

acuse vi telul,
pe care

l f

acuse Aaron.
o
33
Iehova i-a mai zis lui Moi-
se: Du-te, urc

a de aici, tu
si poporul pe care l-ai scos din
tara Egiptului,
p

n tara despre
care le-am jurat lui Avraam, lui
Isaac si lui Iacob, zic

and: Se-
min tei tale i-o voi da.
q
2 Voi
trimite

naintea ta un

nger
a
si

i voi izgoni pe canaani ti, pe
amori ti, pe heti ti, pe ferezi ti, pe
hevi ti si pe iebusi ti.
b
3 Du-te
deci

n tara

ncare curge lapte si
miere,
c
dar eu nu voi urca

n mij-
locul t

au fiindc

a e sti un po-
por cu g

atul teap

an
d
, ca nu
cumva s

ate nimicesc pe drum.
e
4 C

and poporul a auzit acest
cuv

ant r

au, a fost cuprins de ja-
le
f
si nimeni nu si-a mai pus po-
doabele. 5 Iehova i-a mai zis
lui Moise: Spune-le fiilor lui Is-
rael: Sunte ti un popor cu g

a-
tul teap

an.
g
A s putea

ntr-o cli-
p

a
h
s

a m

a ridic

n mijlocul t

au
si s

a te nimicesc. Scoate- ti deci
podoabele si apoi voi vedea ce- ti
voi face.
i
6 Si fiii lui Israel
si-au scos podoabele la munte-
le Horeb
j
si nu le-au mai purtat
dup

a aceea.
7 Moise a luat cortul si l-a
a sezat

n afara taberei, depar-
te de tab

ar

a, si l-a numit cortul

nt

alnirii. To ti cei ce voiau s

a-l

ntrebe
k
pe Iehova se duceau la
cortul

nt

alnirii, care era

n afa-
ra taberei. 8 C

and Moise se
ducea la cort, tot poporul se ri-
dica
l
si fiecare se oprea la intra-
rea propriului cort si-l urm

area
cu privirea pe Moise, p

an

a c

and
intra

n cort. 9 C

and Moise in-
tra

n cort, st

alpul de nor
m
cobo-
ra si r

am

anea la intrarea cortu-
lui, iar El vorbea
n
cu Moise.
10 Si tot poporul vedea st

alpul
de nor
o
care st

atea la intrarea
cortului si tot poporul se ridi-
ca si se pleca, fiecare la intrarea
propriului cort.
p
11 Si Iehova

i vorbea lui Moise fa ta

n fa t

a,
q
a sa cumun om

i vorbe ste seme-
nului s

au. C

and Moise se

ntor-
cea

n tab

ar

a, slujitorul s

au
r
Io-
q Ge 32:30; Ex 33:23; Nu 12:8; De 34:10; Ioa 1:18;
Ioa 6:46; Fa 7:38; r Ex 17:9; Ex 24:13.
CAP. 32
a Nu25:5
De 13:8
Za 13:3
b De 33:9
Mal 2:4
c 2Cr 29:31
d Nu25:11
De 13:6
Za 13:3
e De 33:11
f 1Sa 2:17
1Sa 12:20
g Nu14:20
Nu16:47
Nu21:7
De 9:18
h Ex20:23
i Nu14:19
Is 1:18
j De 9:14
Ro 9:3
k Ps 69:28
Da 12:1
Flp4:3
Re 3:5
Re 17:8
l Ier 15:1
Eze 18:4
m Ex23:20
Ex33:2
n Am3:14
Ro 2:5
o Fa 7:41

CAP. 33
p Fa 7:36
q Ge 12:7
Ge 15:6
Ge 26:3
Ev11:9

Col. aII-a
a Ex23:20
Ex32:34
b De 7:1
De 7:22
Ios 24:11
c Ex3:8
De 8:7
Ios 5:6
Ier 11:5
d Ex32:9
De 9:6
Fa 7:51
e Ex32:10
Nu16:21
f Nu14:39
Os 7:14
g Ex34:9
Ps 78:8
Ps 106:25
h Nu16:45
Ps 73:19
i Ge 18:21
De 8:2
Ps 139:23
j De 9:8
k Ex18:26
Nu27:5
l Le 19:32
m Ex13:21
Ps 99:7
n Nu11:17
Nu12:5
o Ex40:35
p Ex4:31
125 Gloria lui Iehova v

azut

a. Alte table de piatr

a EXODUL 33:1234:7
sua, fiul lui Nun,
a
care era aju-
torul s

au, nu pleca din mijlocul
cortului.
12 Si Moise i-a spus lui
Iehova: Iat

a c

a tu

mi zici:
Scoate acest popor, dar nu
mi-ai f

acut cunoscut pe cine vei
trimite cu mine. Mai mult, tu ai
spus: Te cunosc pe nume
b
si ai
g

asit favoare

n ochii mei.
13 Si acum, te rog, dac

a am g

a-
sit favoare

n ochii t

ai,
c
f

a-m

a, te rog, s

a cunosc c

aile
tale,
d
ca s

a te cunosc si s

a g

a-
sesc favoare

n ochii t

ai! Adu- ti
aminte c

a aceast

a na tiune este
poporul t

au!
e
14 Atunci el a
zis: Eu

nsumi voi merge cu
tine
f
si

ti voi da odihn

a.
g
15 Si Moise i-a spus: Dac

a nu
vei merge tu

nsu ti cu noi, nu ne
scoate de aici. 16 Si cum se va
sti c

a am g

asit favoare

n ochii
t

ai, eu si poporul t

au? Nu din
faptul c

a vei merge cu noi
h
si,
astfel, eu si poporul t

au vom fi
deosebi ti de toate celelalte po-
poare de pe fa ta p

am

antului?
i
17 Iehova i-a mai spus lui
Moise: Voi face si acest lucru
despre care ai vorbit,
j
c

aci ai g

a-
sit favoare

n ochii mei si te cu-
nosc pe nume. 18 Atunci el a
zis: F

a-m

a, te rog, s

a v

ad glo-
ria ta!
k
19

Ins

a el a spus: Voi
face s

a treac

a pe dinaintea fe-
tei tale toat

a bun

atatea mea
l
si
voi proclama numele lui Iehova

naintea ta.
m

Ii voi ar

ata favoa-
re celui c

aruia vreau s

a-i ar

at
favoare si

i voi ar

ata

ndurare
celui c

aruia vreau s

a-i ar

at

n-
durare.
n
20 Si a ad

augat: Nu
po ti s

a-mi vezi fa ta, fiindc

a ni-
ciun om nu poate s

a m

a vad

a si
s

a tr

aiasc

a.
o
21 Si Iehova a mai spus: Ia-
t

a un loc al

aturi de mine: stai pe
st

anc

a. 22

In timp ce va tre-
ce gloria mea, te voi pune

ntr-o
gaur

a a st

ancii si-mi voi pune
palma peste tine ca un paravan,
p

an

a voi trece. 23 Apoi

mi voi
lua palma, iar tu

mi vei vedea
spatele. Dar fa ta mea nu poate
fi v

azut

a.
a
34
Apoi Iehova i-a zis lui
Moise: Taie- ti dou

a table
de piatr

a asemenea celor dint

ai
b
si eu voi scrie pe aceste table cu-
vintele care se g

aseau pe pri-
mele table,
c
pe care le-ai spart.
d
2 Preg

ate ste-te pentru diminea-
t

a, c

aci diminea t

a va trebui s

a
urci pe muntele Sinai si s

a
stai l

ang

a mine acolo, pe v

ar-
ful muntelui.
e
3 Dar nimeni
nu va putea s

a urce

mpreun

a
cu tine si nimeni altcineva s

a nu
fie v

azut pe tot muntele.
f
Nicio
turm

a si nicio ciread

a s

a nu pas-
c

a

n fa ta acestui munte.
g
4 Astfel, Moise a t

aiat dou

a
table de piatr

a asemenea celor
dint

ai, s-a sculat dis-de-diminea-
t

a si a urcat pe muntele Sinai,
a sa cum

i poruncise Iehova;
si ducea

n m

an

a cele dou

a ta-
ble de piatr

a. 5 Atunci Iehova
a cobor

at
h

n nor, a stat aco-
lo cu el si a proclamat numele
lui Iehova.
i
6 Si Iehova a tre-
cut pe dinaintea fe tei lui si a
proclamat: Iehova, Iehova, un
Dumnezeu

ndur

ator
j
si bine-
voitor,
k

ncet la m

anie
l
si bogat

n bun

atate iubitoare
m
si ade-
v

ar,
n
7 care p

astreaz

a bun

ata-
tea iubitoare pentru mii,
o
care
iart

a nelegiuirea, f

ar

adelegile si
p

acatul,
p
dar care nicidecum nu
va acorda scutire de pedeaps

a,
q
ci

i va pedepsi pentru nelegiui-
rea ta tilor pe fii si pe nepo ti, pe
cea de-atreia genera tie si pe cea
de-a patra genera tie!
r
p Ps 103:12; Is 55:7; Ef 4:32; 1Io 1:9; q De 32:35;
Ios 24:19; Ro 2:5; 2Pe 2:4; Iuda 15; r Ex 20:5; Nu
14:18; De 30:19; 1Sa 15:2.
CAP. 33
a Nu11:28
De 1:38
Ios 1:1
b Ge 18:19
Ps 1:6
2Ti 2:19
c Ex34:9
d Ps 25:4
Ps 27:11
Ps 86:11
Ps 119:33
Is 30:21
e De 9:26
Ps 33:12
f Ex13:21
Ex40:34
Ios 1:5
Is 63:9
g Ios 21:44
Ios 23:1
Ier 6:16
h Nu14:14
i De 4:34
2Sa 7:23
Ps 147:20
j Iac 5:16
1Io 5:14
k Ex16:10
Ex24:17
l Lu2:9
Fa 7:38
Fa 7:53
m Ex3:13
Ex6:3
Ex34:6
n Ro 9:15
Ro 9:18
o De 5:24
Ioa 4:24

Col. aII-a
a Ex33:20
Ioa 1:18

CAP. 34
b De 10:1
c De 9:10
2Co 3:3
d Ex32:19
De 9:17
e Ex19:20
Ex24:12
f Ex19:12
g Ex19:13
Ev12:20
h Fa 7:38
Fa 7:53
i Ex6:3
Ex33:19
j 2Cr 30:9
Ne 9:17
Ioe 2:13
Lu6:36
Ev8:12
k Ex22:27
Ne 9:31
Ps 86:15
Ion4:2
l Nu14:18
Na 1:3
Ro 9:22
2Pe 3:9
m Ier 31:3
Pln3:22
Mi 7:18
n Ps 31:5
Ro 2:2
o Ier 32:18
Da 9:4
EXODUL 34:826 Repetarea leg

am

antului 126
8 Moise s-a plecat imediat p

a-
n

a la p

am

ant si s-a prosternat.
a
9 Apoi a zis: Acum, dac

a am g

a-
sit favoare

n ochii t

ai, o, Iehova,
te rog, s

a mearg

a Iehova

n mij-
locul nostru,
b
c

aci este un popor
cu g

atul teap

an.
c
Iart

a-ne ne-
legiuirea si p

acatul
d
si ia-ne ca
proprietate a ta!
e
10 Atunci
el i-a zis: Iat

a c

a

nchei un le-
g

am

ant:

Inaintea

ntregului t

au
popor voi face lucruri minuna-
te care n-au mai fost f

acute ni-
c

aieri pe p

am

ant si

n niciuna
dintre na tiuni;
f
si tot poporul

n
mijlocul c

aruia te afli va vedea
lucrarea lui Iehova, c

aci voi face
cu tine un lucru

nfrico s

ator.
g
11 Respect

a ceea ce

ti porun-
cesc azi.
h
Iat

a c

a

i izgonesc di-
naintea ta pe amori ti, pe canaa-
ni ti, pe heti ti, pe ferezi ti, pe he-
vi ti si pe iebusi ti.
i
12 Ai grij

a
s

a nu

nchei vreun leg

am

ant cu
locuitorii t

arii

n care mergi,
j
ca
nu cumva acesta s

a fie o curs

a

n mijlocul t

au.
k
13 S

a le d

ar

a-
ma ti altarele, s

a le sf

ar

ama ti co-
loanele sacre si s

a le t

aia ti
st

alpii.
l
14 C

aci n-ai voie s

a te
prosterni

naintea altui dumne-
zeu,
m
fiindc

a Iehova, care se nu-
me ste Gelos, este un Dumnezeu
gelos.
n
15 S

a nu cumva s

a

n-
chei vreun leg

am

ant cu locuito-
rii t

arii, fiindc

a ei vor avea re-
la tii imorale cu dumnezeii lor
o
si vor aduce jertf

a dumnezei-
lor lor,
p
iar cineva te va invita
si tu vei m

anca din jertfa lui.
q
16 Apoi le vei lua pe unele din-
tre fiicele lor pentru fiii t

ai,
r
iar
fiicele lor vor avea rela tii imora-
le cu dumnezeii lor si

i vor face
pe fiii t

ai s

a aib

a rela tii imorale
cu dumnezeii lor.
s
17 S

a nu- ti faci dumnezei-idoli
turna ti.
t
18 S

a tii S

arb

atoarea Turte-
lor Nedospite.
u
Sapte zile s

a m

a-
n

anci turte nedospite, a sa cum
ti-am poruncit, la timpul fixat
din luna abib,
a
fiindc

a

n luna
abib ai ie sit din Egipt.
19 Orice

nt

ai n

ascut1 este al
meu,
b
iar dintre toate animale-
le tale,

nt

aiul n

ascut al tauru-
lui si al berbecului.
c
20 Pe

n-
t

aiul n

ascut al m

agarului s

a-l
r

ascumperi cu o oaie.
d
Dar, dac

a
nu-l vei r

ascump

ara, s

a-i fr

angi
g

atul. S

a-l r

ascumperi pe fieca-
re

nt

ai n

ascut dintre fiii t

ai.
e
Nimeni s

a nu se prezinte

nain-
tea mea cu m

ainile goale.
f
21 S

a lucrezi sase zile, dar

n
a saptea zi s

a tii sabatul.
g
S

a tii
sabatul

n timpul aratului si al
seceratului.
h
22 S

a tii S

arb

atoarea S

apt

a-
m

anilor cu primele roade coap-
te ale seceri sului gr

aului,
i
apoi
S

arb

atoarea Recoltei la venirea
noului an.
j
23 De trei ori pe an, to ti b

ar-
ba tii t

ai s

a se prezinte
k

nain-
tea adev

aratului Domn, Iehova,
Dumnezeul lui Israel. 24 C

aci
voi alunga na tiunile dinaintea
ta
l
si- ti voi l

argi teritoriul.
m
Ni-
meni nu va dori tara ta c

and
vei urca s

a vezi fa ta lui Iehova,
Dumnezeul t

au, de trei ori pe
an.
n
25 S

a nu prezin ti ca jertf

a s

an-
gele jertfei mele

mpreun

a cu ce-
va dospit.
o
Jertfa s

arb

atorii Pa s-
telui s

a nu r

am

an

a peste noap-
te p

an

a diminea t

a.
p
26 S

a aduci la casa lui
Iehova, Dumnezeul t

au, cele
mai bune dintre primele roade
coapte ale solului t

au.
q
S

a nu fierbi un ied

n laptele
mamei lui.
r
q Nu 18:12; De 26:2; Ne 10:35; Pr 3:9; Eze 44:30;
Ro 8:23; 1Co 15:23; Iac 1:18; Re 14:4; r Ex 23:19;
De 14:21.
Ex 34:191 Lit. oricine deschide p

antecele.
CAP. 34
a De 9:18
b Ex33:14
c Ex32:9
Ex33:3
d Nu14:19
e Ps 33:12
Ps 94:14
f 1Sa 12:16
2Sa 7:23
1Cr 17:21
Ps 147:20
g Ex33:16
De 10:21
Is 64:3
h Ex19:5
De 12:28
i Ge 15:18
Ex3:8
Ex33:2
De 7:1
j Ex23:32
De 7:2
Ju2:2
k Ex23:33
Ios 23:13
l Ex23:24
De 12:3
Ju6:25
2Re 18:4
m Ex20:3
1Co 10:14
1Io 5:21
n Ios 24:19
Eze 39:25
1Co 10:22
o Le 17:7
De 31:16
Ju2:17
Ju8:33
Ier 3:9
Eze 6:9
p Nu25:2
1Co 10:20
q Ps 106:28
Eze 18:6
2Co 6:14
Re 2:20
r Ezr 9:2
s Nu25:2
De 7:4
1Re 11:2
Ne 13:26
t Ex32:8
Le 19:4
u Le 23:6
1Co 5:8

Col. aII-a
a Ex23:15
b Ex13:2
Lu2:23
c Ex22:30
d Ex13:13
e Ex13:15
Nu18:15
Nu18:16
f De 16:16
g De 5:12
Mt 12:8
Lu13:14
h Ier 17:22
i Ex23:16
j Le 23:34
k De 16:16
l Ex34:11
Ios 24:8
m De 12:20
Ps 78:55
n Ge 35:5
Pr 16:7
o Ex23:18
p Ex12:10
Nu9:12
127 Fa ta lui Moise str

aluce ste. Contribu tii EXODUL 34:2735:15
27 Si Iehova i-a mai zis lui
Moise: Scrie- ti aceste cuvinte,
a
c

aci pe baza acestor cuvinte

n-
chei un leg

am

ant cu tine si cu
Israel.
b
28 Si a r

amas acolo
cu Iehova patruzeci de zile si
patruzeci de nop ti. N-a m

an-
cat p

aine si n-a b

aut ap

a.
c
Si el
a scris pe table cuvintele leg

a-
m

antului, cele Zece Cuvinte1.
d
29 C

and Moise a cobor

at de
pe muntele Sinai cele dou

a
table ale M

arturiei erau

n m

ana
lui Moise c

and a cobor

at de pe
munte
e
, Moise nu stia c

a
pielea fe tei lui str

alucea fiind-
c

a vorbise cu El.
f
30 C

and Aa-
ron si to ti fiii lui Israel l-au v

a-
zut pe Moise, iat

a c

a pielea fe tei
lui str

alucea; si s-au temut s

a se
apropie de el.
g
31 Atunci Moise i-a chemat.
Astfel, Aaron si toate c

apete-
niile din mijlocul adun

arii s-au

ntors la el si Moise le-a vorbit.


32 Apoi au mers la el to ti fiii lui
Israel, iar el le-a poruncit tot ce
vorbise Iehova cu el pe munte-
le Sinai.
h
33 C

and termina de
vorbit cu ei, Moise

si punea un
v

al pe fa t

a.
i
34 Dar c

and intra

naintea lui Iehova sa vorbeasc

a
cu el, Moise

si d

adea jos v

alul,
p

an

a c

and ie sea.
j
Si ie sea si le
spunea fiilor lui Israel ce i se po-
runcise.
k
35 Iar fiii lui Israel
vedeau fa ta lui Moise, c

a pie-
lea fe tei lui Moise str

alucea.
l
Si
Moise

si punea din nou v

alul pe
fa t

a, p

an

a c

and intra s

avorbeas-
c

a cu el.
m
35
Mai t

arziu, Moise a con-
vocat

ntreaga adunare a
fiilor lui Israel si le-a spus: Ia-
t

a cuvintele pe care le-a porun-
Ex 34:281 Ebr. As

ereth haddevar

m; gr. Tous
d

eka l

ogous; adic

a cele zece cuvinte ale porun-
cii, cele zece lucruri care trebuie f

acute, Decalo-
gul sau Cele Zece Porunci. Vezi De 4:13, n.s.
cit Iehova ca s

a fie

mplinite:
a
2 Sase zile se poate face orice
fel de munc

a,
b
dar a saptea zi
va fi sf

ant

a pentru voi, un sa-
bat de odihn

a complet

a pentru
Iehova. Cine va face vreo mun-
c

a

n ziua aceea va fi omor

at.
c
3

In ziua sabatului s

a nu aprin-
de ti focul

n niciunul dintre lo-
curile

n care locui ti.
4 Si Moise a mai spus

ntregii
adun

ari a fiilor lui Israel: Ia-
t

a cuv

antul pe care l-a poruncit
Iehova, zic

and: 5 Lua ti din
ce ave ti o contribu tie pentru
Iehova.
d
Orice om cu inim

a
binevoitoare
e
s-o aduc

a drept
contribu tie pentru Iehova: aur,
argint si aram

a,
f
6 fir albas-
tru, l

an

a vopsit

a

n purpuriu,
fire vopsite

n stacojiu, in fin si
p

ar de capr

a,
g
7 piei de berbec
vopsite

n ro su si piei de foc

a,
lemn de acacie, 8 ulei pentru
lampadar, balsam pentru uleiul
de ungere si pentru t

am

aia par-
fumat

a,
h
9 pietre de onix si
pietre de montur

a pentru efod
i
si pentru pectoral.
j
10 Si to ti cei cu inima

n te-
leapt

a
k
dintre voi s

a vin

a si s

a
fac

a tot ce a poruncit Iehova:
11 tabernacolul cu toate p

ar ti-
le lui si cu

nvelitoarea lui, c

ar-
ligele si cadrele lui de sc

andu-
r

a, drugii, st

alpii si postamente-
le lui cu scobitur

a pentru cep;
12 Arca
l
si drugii ei,
m
capa-
cul
n
si perdeaua
o
desp

ar titoare;
13 masa,
p
drugii si toate us-
tensilele ei, precum si p

ainea de
prezentare;
q
14 lampadarul
r
de iluminat si ustensilele lui,
precum si l

ampile lui si ule-
iul
s
pentru iluminat; 15 alta-
rul t

am

aiei
t
si drugii lui; ule-
iul de ungere si t

am

aia parfu-
mat

a;
u
paravanul de la intrare,
pentru intrarea tabernacolului;
CAP. 34
a Ex24:4
De 31:9
De 31:11
b Ex24:8
De 4:13
c De 9:18
Mt 4:2
d Ex31:18
De 10:2
2Co 3:6
e Ex32:15
2Co 3:3
Ev9:4
f Mt 17:2
g 2Co 3:7
h Ex24:3
De 1:3
i 2Co 3:13
j 2Co 3:16
k De 27:10
l 2Co 3:7
m 2Co 3:13

Col. aII-a

CAP. 35
a Ex34:32
Ro 2:13
Iac 1:22
b Ex20:9
Ex31:15
Le 23:3
De 5:13
Lu13:14
c Ex31:14
Nu15:32
Nu15:35
d Ex35:29
e 2Co 8:12
2Co 9:7
f Ex25:3
g Ex25:4
Ex26:7
Ex36:8
h Ex25:6
Ps 141:2
Re 5:8
i Ex28:9
Ex39:14
j Ex28:15
k Ex31:6
Ex36:1
l Ex25:10
m Ex25:13
n Ex25:17
o Ex26:31
p Ex25:23
q Ex25:30
Le 24:5
r Ex25:31
s Ex27:20
t Ex30:1
Ex37:25
Ex40:5
Ps 141:2
Re 5:8
u Ex30:34
EXODUL 35:1636:1 Se ofer

a bijuterii si metale pre tioase 128
16 altarul
a
ofrandei arse si gr

a-
tarul lui de aram

a, drugii si
toate ustensilele lui; ligheanul
b
si
suportul lui; 17 p

anzele

m-
prejmuirii cur tii,
c
st

alpii ei si
postamentele ei cu scobitur

a
pentru cep; paravanul de la
poarta cur tii; 18 t

aru sii taber-
nacolului, t

aru sii

mprejmuirii
cur tii si funiile lor;
d
19 ve s-
mintele
e
tesute fin pentru sluji-
rea la sanctuar, ve smintele sfin-
te
f
pentru preotul Aaron si ve s-
mintele fiilor lui pentru a sluji
ca preo ti.
20 Toat

a adunarea fiilor lui
Israel a ie sit dinaintea lui Moise.
21 Apoi au venit to ti cei pe care
i-a

ndemnat inima,
g
to ti aceia
pe care i-a

ndemnat spiritul,
si au adus contribu tia pentru
Iehova, da, pentru lucrarea de
la cortul

nt

alnirii si pentru
tot serviciul de acolo, precum si
pentru ve smintele sfinte. 22 Si
au continuat s

a vin

a, b

arba ti
si femei, to ti oamenii cu ini-
ma binevoitoare. To ti cei care
i-au prezentat lui Iehova ofran-
da leg

anat

a de aur au adus bro-
se, cercei, inele si podoabe pen-
tru femei, tot felul de obiecte
de aur.
h
23 To ti cei la care se
g

asea fir albastru, l

an

a vopsit

a

n purpuriu, fire vopsiten sta-
cojiu, in fin, p

ar de capr

a, piei
de berbec vopsite

n ro su si piei
de foc

a le-au adus.
i
24 To ti cei
care ofereau contribu tia de ar-
gint si de aram

a au adus contri-
bu tia pentru Iehova si to ti cei
la care se g

asea lemn de acacie
pentru toat

a munca privind ser-
viciul, l-au adus.
25 Toate femeile cu inima

n-
teleapt

a
j
au tors cu m

ainile lor
si, ca fir tors, aduceau fir albas-
tru, l

an

a vopsit

a

n purpuriu,
fire vopsite

n stacojiu si in fin.
26 Toate femeile pe care inima
le-a

ndemnat cu

n telepciune
au tors p

arul de capr

a.
27 C

apeteniile au adus pie-
tre de onix si pietre de mon-
tur

a pentru efod si pectoral,
a
28 precum si balsam si ulei pen-
tru iluminat, pentru uleiul de
ungere si pentru t

am

aia parfu-
mat

a.
b
29 Fiecare b

arbat si fi-
ecare femeie pe care inima i-a

ndemnat s

a aduc

a ceva pentru
toat

a lucrarea pe care Iehova
a poruncit-o s

a fie f

acut

a prin
Moise au f

acut a sa. Fiii lui Israel
i-au adus o ofrand

a benevol

a lui
Iehova.
c
30 Atunci Moise le-a zis fii-
lor lui Israel: Iat

a c

a Iehova l-a
chemat pe nume pe Be taleel,
d
fiul lui Uri, fiul lui Hur, din tri-
bul lui Iuda. 31 El l-a umplut
cu spiritul lui Dumnezeu ca
s

a aib

a

n telepciune, pricepere
si cuno stin t

a si s

a fie iscusit

n orice me ste sug, 32 ca sa

n-
tocmeasc

a proiecte, s

a lucre-
ze

n aur,

n argint si

n aram

a,
e
33 ca s

a taie pietre si s

a le mon-
teze si ca s

a lucreze

n lemn pen-
tru a face tot felul de lucr

ari is-
cusit lucrate.
f
34 At

at lui, c

at
si lui Oholiab,
g
fiul lui Ahisa-
mac, din tribul lui Dan, le-a pus

n inim

a s

a-i

nve te pe al tii,
35 i-a umplut cu

n telepciune
h
ca s

a fac

atoat

a lucrarea de me s-
te sugar, de broder
i
si de tes

ator
cu fir albastru, cu l

an

a vopsit

a

n purpuriu, cu fire vopsiten
stacojiu si cu in fin, precum si
lucrarea de tes

ator, s

a fac

a tot
felul de munci si s

a

ntocmeasc

a
tot felul de proiecte.
36
Be taleel s

a lucreze si,
la fel, Oholiab
j
si fieca-
re om cu inima

n teleapt

a c

a-
ruia Iehova i-a dat

n telepciune
k
si pricepere
l

n aceste lucruri,
CAP. 35
a Ex27:1
b Ex30:18
Ex38:8
c Ex27:9
d Ex27:19
e Ex31:10
Ex39:41
f Ex39:1
g Ex25:2
Ex36:2
2Co 8:12
2Co 9:7
h Ex38:24
i Ex25:4
j Ex28:3
Ex31:6
Ex36:8

Col. aII-a
a Ex28:15
Ex28:29
Ex28:30
Ex39:15
Ex39:21
b Ex30:23
Ex30:34
c Ex36:5
Ezr 2:68
2Co 9:7
d Ex31:2
e Ex31:4
f Ex31:5
g Ex31:6
Ex36:1
h Ex31:3
i Ex26:1

CAP. 36
j Ex31:6
k 1Re 4:29
Pr 2:6
2Pe 3:15
l Iov32:8
129 Be taleel si Oholiab. P

anzele de cort EXODUL 36:220
ca s

a stie s

a fac

a toat

a lucrarea
pentru serviciul sf

ant, potrivit
cu tot ce a poruncit Iehova.
a
2 Si Moise i-a chemat pe Be-
taleel si pe Oholiab, precum si
pe fiecare om cu inima

n te-
leapt

a, pe care Iehova l-a

nzes-
trat cu

n telepciune,
b
pe fiecare
om pe care l-a

ndemnat inima
s

a mearg

a s

a fac

a aceast

a lucra-
re.
c
3 Atunci ei au luat dinain-
tea lui Moise toat

a contribu tia
d
pe care fiii lui Israel o aduseser

a
ca s

a fac

a lucrarea pentru servi-
ciul sf

ant. Ace stia dinurm

a

nc

a

i mai aduceau o ofrand

a bene-
vol

a

n fiecare diminea t

a.
4 To ti cei

n telep ti care f

a-
ceau toat

a lucrarea sf

ant

a au
venit, unul dup

a altul, de la
munca pe care o f

aceau 5 si
i-au zis lui Moise: Poporul adu-
ce mult mai mult dec

at trebuie
pentru serviciul lucr

arii pe care
Iehova a poruncit-o s

a se fac

a.
6 Moise a poruncit deci s

a se
fac

a un anun t

n toat

a tab

ara:
B

arba ti si femei, nu mai preg

a-
ti ti alte lucruri pentru contribu-
tia sf

ant

a.

In felul acesta, po-


porul a fost oprit s

a mai aduc

a
ceva. 7 Si materialele au fost
suficiente pentru toat

a lucrarea
care era de f

acut, ba chiar mai
mult dec

at suficiente.
8 To ti cei

n telep ti
e
dintre cei
care efectuau lucrarea au

nce-
put s

a fac

a tabernacolul:
f
cele
zece p

anze de cort din in fin r

a-
sucit, din fir albastru, din l

an

a
vopsit

a

n purpuriu si din fire
vopsite

n stacojiu. El1 a bro-
dat pe ele heruvimi. 9 Lungi-
mea fiec

arei p

anze de cort era
de dou

azeci si opt de co ti, iar
l

a timea fiec

arei p

anze de cort
era de patru co ti. Toate p

anze-
le de cort aveau aceea si m

asur

a.
Ex 36:81 Be taleel
10 Apoi a prins cinci p

anze de
cort una de alta
a
si a prins ce-
lelalte cinci p

anze de cort una
de alta. 11 A f

acut ni ste bri-
de din fir albastru pe margi-
nea unei p

anze de cort, unde se
unesc

mbin

arile. La fel a f

a-
cut pe marginea p

anzei de cort
de la cap

atul celeilalte

mbin

ari,
acolo unde se unesc

mbin

arile.
b
12 A f

acut cincizeci de bride pe
una dintre p

anzele de cort si a
f

acut cincizeci de bride pe mar-
ginea p

anzei de cort a celeilal-
te

mbin

ari, acolo unde se unesc

mbin

arile. Bridele erau fa t

a-n
fa t

a.
c
13

In cele din urm

a a f

a-
cut cincizeci de c

arlige de aur
si a prins p

anzele de cort una
de cealalt

a cu ajutorul c

arlige-
lor, astfel c

a tabernacolul a for-
mat un

ntreg.
d
14 Apoi a f

acut ni ste p

anze
de cort din p

ar de capr

a ca

n-
velitoare pe tabernacol. A f

a-
cut unsprezece p

anze de cort.
e
15 Lungimea fiec

arei p

anze de
cort era de treizeci de co ti, iar
l

a timea fiec

arei p

anze de cort
era de patru co ti. Cele unspreze-
ce p

anze de cort aveau aceea si
m

asur

a.
f
16 Apoi a unit cinci
p

anze de cort separat si alte sa-
se p

anze de cort separat.
g
17 A
f

acut cincizeci de bride pe mar-
ginea p

anzei de cort de la ca-
p

atul unde se uneau

mbin

ari-
le si a f

acut cincizeci de bride
pe marginea celeilalte p

anze de
cort care se unea cu aceasta.
h
18 Apoi a f

acut cincizeci de c

ar-
lige de aram

a pentru a asambla
cortul, ca s

a fie un

ntreg.
i
19 Si el a f

acut pentru cort
o

nvelitoare din piei de berbec
vopsite

n ro su si peste ea o

n-
velitoare din piei de foc

a.
j
20 Af

acut pentru tabernacol
cadrele de sc

andur

a din lemn
CAP. 36
a Ex25:9
Ex39:1
b Ex28:3
Ex31:6
Ex35:10
c Ex35:21
Ex35:26
d Ex35:5
Pr 3:9
2Co 9:7
e Ex31:6
f Ex25:9
Ex39:32
Ev9:9

Col. aII-a
a Ex26:3
b Ex26:4
c Ex26:5
d Ex26:6
Ev8:5
Ev9:9
e Ex25:4
Ex26:7
f Ex26:8
g Ex26:9
h Ex26:10
i Ex26:11
j Ex25:5
Ex26:14
EXODUL 36:2137:2 Cadrele de sc

andur

a, drugii, perdeaua 130
de acacie,
a
puse

n picioare.
21 Lungimea unui cadru de sc

an-
dur

a era de zece co ti, iar l

a ti-
mea fiec

arui cadru de sc

andur

a,
de un cot si jum

atate.
b
22 Fie-
care cadru de sc

andur

a avea
dou

a cepuri paralele. A sa a
f

acut cu toate cadrele de sc

an-
dur

a ale tabernacolului.
c
23 A
f

acut cadrele de sc

andur

a pen-
tru tabernacol: dou

azeci de ca-
dre de sc

andur

a pentru latu-
ra dinspre Neghev, de la sud.
d
24 Sub cele dou

azeci de cadre
de sc

andur

a a f

acut patruzeci
de postamente de argint cu sco-
bitur

a pentru cep: dou

a posta-
mente cu scobitur

a pentru cep
sub un cadru de sc

andur

a cu
cele dou

a cepuri ale lui si dou

a
postamente cu scobitur

a pentru
cep sub cel

alalt cadru de sc

an-
dur

a cu cele dou

a cepuri ale
lui.
e
25 Pentru cealalt

a latur

a
atabernacolului, latura de nord,
a f

acut dou

azeci de cadre de
sc

andur

a,
f
26 precum si cele
patruzeci de postamente de ar-
gint ale lor cu scobitur

a pentru
cep: dou

a postamente cu scobi-
tur

a pentru cep sub un cadru de
sc

andur

a si dou

a postamente cu
scobitur

a pentru cep sub cel

a-
lalt cadru de sc

andur

a.
g
27 Pentru partea din spate
a tabernacolului, cea dinspre
vest, a f

acut sase cadre de sc

an-
dur

a.
h
28 A f

acut dou

a cadre
de sc

andur

a ca sprijinitori pen-
tru cele dou

a col turi din spa-
te ale tabernacolului.
i
29 Aces-
tea erau duble de jos p

an

a
sus, unde se uneau si unde era
primul inel. A sa a f

acut el pen-
tru ambele cadre de sc

andur

a,
pentru sprijinitorile celor dou

a
col turi.
j
30

In total au fost opt
cadre de sc

andur

a cu saispreze-
ce postamente de argint cu sco-
bitur

a pentru cep: c

ate dou

a
postamente cu scobitur

a pentru
cep sub fiecare cadru.
a
31 A f

acut ni ste drugi din
lemn de acacie: cinci pentru
cadrele de sc

andur

a ale uneia
dintre laturile tabernacolului
b
32 si cinci drugi pentru cadre-
le de sc

andur

a ale celeilalte la-
turi a tabernacolului, precum si
cinci drugi pentru cadrele de
sc

andur

a ale laturii din spate
a tabernacolului, dinspre vest.
c
33 Apoi a f

acut drugul din mij-
loc, care s

a treac

a pe la mijlocul
cadrelor de sc

andur

a, de la un
cap

at la cel

alalt.
d
34 A

mbr

a-
cat cadrele de sc

andur

a cu aur,
iar inelele lor le-a f

acut din aur,
ca suporturi pentru drugi; apoi
a

mbr

acat drugii cu aur.
e
35 Af

acut o perdea
f
dinfir al-
bastru, din l

an

a vopsit

a

n pur-
puriu, din fire vopsite

n sta-
cojiu si din in fin r

asucit. A
brodat pe ele heruvimi.
g
36 I-a
f

acut patru st

alpi de acacie si
i-a

mbr

acat cu aur, cepurile lor
fiind de aur, si aturnat pentru ei
patru postamente de argint cu
scobitur

a pentru cep.
h
37 A
f

acut pentru intrarea cortului
un paravan din fir albastru, din
l

an

a vopsit

a

n purpuriu, din fi-
re vopsite

n stacojiu si din in
fin r

asucit, o lucrare de tes

ator,
i
38 precum si cei cinci st

alpi ai
lui si cepurile lor. Le-a acope-
rit v

arfurile si piesele de leg

atu-
r

a cu aur,

ns

a cele cinci posta-
mente ale lor cu scobitur

a pen-
tru cep erau de aram

a.
j
37
Be taleel
k
a f

acut apoi Ar-
ca
l
din lemn de acacie.
Lungimea ei era de doi co ti si ju-
m

atate, l

a timea de un cot si ju-
m

atate, iar

n

al timea de un cot
si jum

atate.
m
2 A

mbr

acat-o
cu aur pur pe din

auntru si pe di-
CAP. 36
a Ex25:10
Ex25:23
Ex26:15
Ex27:1
Ex30:5
Ex36:36
b Ex26:16
c Ex26:17
d Ex26:18
e Ex26:19
f Ex26:20
g Ex26:21
h Ex26:22
i Ex26:23
j Ex26:24

Col. aII-a
a Ex26:25
b Ex26:26
c Ex26:27
d Ex26:28
e Ex26:29
f Ex26:31
Ex40:21
Ev10:20
g Ge 3:24
h Ex26:32
i Ex26:36
j Ex26:37

CAP. 37
k Ex31:2
Ex38:22
l Ex40:3
Nu10:33
m Ex25:10
131 Capacul arcei, masa, lampadarul EXODUL 37:326
nafar

a si i-a f

acut o bordur

a de
aur de jur

mprejur.
a
3 A tur-
nat pentru ea patru inele de aur,
ca s

a le pun

a deasupra celor pa-
tru picioare ale ei, dou

a inele
pe o latur

a a ei si dou

a inele pe
cealalt

a latur

a a ei.
b
4 A f

acut
apoi ni ste drugi dinlemn de aca-
cie si i-a

mbr

acat cu aur.
c
5 A
trecut drugii prin inelele de pe
laturile Arcei, pentru transpor-
tarea Arcei.
d
6 A f

acut apoi capacul
e
de
aur pur. Lungimea lui era de doi
co ti si jum

atate, iar l

a timea de
un cot si jum

atate.
f
7 A f

acut
si doi heruvimi de aur. I-a f

a-
cut din aur b

atut, la ambele ca-
pete ale capacului.
g
8 Un he-
ruvim era la un cap

at si un
heruvim la cel

alalt cap

at. A f

a-
cut heruvimii pe capac, la am-
bele lui capete.
h
9 Heruvimii
aveau cele dou

a aripi

ntinse

n
sus, acoperind capacul cu aripi-
le lor,
i
iar fe tele lor erau

ndrep-
tate una spre alta. Fe tele heru-
vimilor erau aplecate spre ca-
pac.
j
10 A f

acut masa din lemn de
acacie.
k
Lungimea ei era de doi
co ti, l

a timea de un cot, iar

n

al-
timea de un cot si jum

atate.
l
11 A

mbr

acat-o cu aur pur si
i-a f

acut o bordur

a de aur de
jur

mprejur.
m
12 Apoi i-a f

a-
cut o ram

a de unlat de palm

a, de
jur

mprejur, si pe ram

a a f

acut
o bordur

a de aur de jur

mpre-
jur.
n
13 I-a turnat patru inele
de aur si a pus inelele

n cele pa-
tru col turi de la cele patru pi-
cioare.
o
14 Inelele erau l

ang

a
ram

a, ca suporturi pentru dru-
gii cu care s

a se transporte ma-
sa.
p
15 A f

acut apoi drugii din
lemn de acacie pentru transpor-
tarea mesei si i-a

mbr

acat cu
aur.
q
16 A f

acut din aur pur
ustensilele care sunt pe mas

a,
castroanele, paharele, vasele si
urcioarele ei cu care s

a fie tur-
nate ofrandele de b

autur

a.
a
17 Apoi a f

acut lampadarul
b
din aur pur. Lampadarul era f

a-
cut din aur b

atut. Laturile, bra-
tele, cupele, bobocii si florile
lui porneau din picior.
c
18 Din
laturile lui porneau sase bra-
te: trei bra te ale lampadarului
dintr-o latur

a si trei bra te ale
lampadarului din cealalt

a latu-
r

a.
d
19 Pe unul dintre bra te
erau trei cupe

n form

a de floare
de migdal, cu boboci si flori care
alternau, iar pe cel

alalt bra t
erau trei cupe

n form

a de floa-
re de migdal, cu boboci si flori
care alternau. A sa era pentru
cele sase bra te care porneau
din lampadar.
e
20 Pe piciorul
lampadarului erau patru cupe

n form

a de floare de migdal, cu
boboci si flori care alternau.
f
21 Un boboc era sub primele do-
u

a bra te care porneau din el,
un boboc sub urm

atoarele dou

a
bra te care porneau din el si un
boboc sub ultimele dou

a bra te
care porneau din el, pentru cele
sase bra te care porneau din pi-
ciorul lampadarului.
g
22 Bo-
bocii si bra tele lor porneau din
piciorul lui. Tot lampadarul era
din aur pur b

atut, o singur

a bu-
cat

a.
h
23 Apoi i-a f

acut cele
sapte l

ampi, muc

arile si f

ara se-
le lui pentru foc, din aur pur.
i
24 L-a f

acut dintr-un talant de
aur pur, pe el si toate ustensile-
le lui.
25 A f

acut apoi altarul t

a-
m

aiei
j
din lemn de acacie.
k
Lun-
gimea lui era de un cot, l

a timea
lui era de un cot era p

atrat
, iar

n

al timea lui era de doi
co ti. Coarnele lui porneau din
el.
l
26 I-a

mbr

acat apoi cu aur
CAP. 37
a Ex25:11
Ev9:4
b Ex25:12
c Ex25:13
2Cr 5:9
d Ex25:14
Ios 3:8
e Le 16:2
Le 16:14
1Cr 28:11
f Ex25:17
g Ex25:18
Ex40:20
h Ex25:19
i Ge 3:24
Ex25:20
Ev9:5
j 1Sa 4:4
Ps 80:1
k Ex35:13
Ex40:4
l Ex25:23
m Ex25:24
n Ex25:25
o Ex25:26
p Ex25:27
q Ex25:28

Col. aII-a
a Ex25:29
Ier 52:19
b Ex40:24
Le 24:4
2Cr 13:11
c Ex25:31
d Ex25:32
e Ex25:33
f Ex25:34
g Ex25:35
h Ex25:36
i Ex25:37
Ex25:38
Nu8:2
j Ex30:7
Ex39:38
Ps 141:2
Lu1:10
Re 8:3
k Ex30:1
Ex40:5
l Ex30:2
EXODUL 37:2738:17 Altarele, ustensilele, curtea 132
pur partea de deasupra, laturi-
le de jur

mprejur si coarnele si
i-a f

acut de jur

mprejur o bor-
dur

a de aur.
a
27 I-a f

acut dou

a
inele de aur dedesubtul bordu-
rii lui, pe dou

a dintre laturile
lui, pe fiecare dintre cele dou

a
laturi opuse, ca suporturi pen-
tru drugii cu care s

a fie trans-
portat.
b
28 Apoi a f

acut dru-
gii din lemn de acacie si i-a

m-
br

acat cu aur.
c
29 A f

acut si
uleiul de ungere sf

ant

a
d
si t

a-
m

aia parfumat

a,
e
pur

a, lucrarea
unui parfumier.
38
Apoi a f

acut altarul ofran-
dei arse din lemn de aca-
cie. Lungimea lui era de cinci
co ti, l

a timea de cinci co ti era
p

atrat , iar

n

al timea lui era
de trei co ti.
f
2

In cele patru
col turi ale lui i-a f

acut ni ste
coarne.
g
Coarnele lui porneau
din el. Apoi l-a

mbr

acat cu ara-
m

a.
h
3 Dup

a aceea, a f

acut
toate ustensilele altarului, ce-
nu sarele, lope tile, castroanele,
furculi tele si f

ara sele pentru
foc. Toate ustensilele lui le-a f

a-
cut din aram

a.
i
4 A f

acut pen-
tru altar si un gr

atar, o plas

a de
aram

a, sub marginea acestuia,

n partea de jos, spre mijlocul


lui.
j
5 Apoi a turnat patru ine-
le la cele patru col turi, l

ang

a
gr

atarul de aram

a, ca suporturi
pentru drugi. 6 A f

acut drugii
din lemn de acacie si i-a

mbr

a-
cat cu aram

a.
k
7 A introdus
drugii

n inelele de pe laturile al-
tarului, ca s

a fie transportat cu
ei.
l
L-a f

acut ca o lad

a goal

a din
sc

anduri.
m
8 A f

acut apoi ligheanul de
aram

a
n
si suportul lui de aram

a
din oglinzile1 slujitoarelor care
Ex 38:81 Oglinzi de metal foarte bine lustruite
pentru a reflecta o imagine.
f

aceau un serviciu organizat la
intrarea cortului

nt

alnirii.
a
9 Apoi a f

acut

mprejmuirea
cur tii.
b
Pentru latura dinspre
Neghev, de la sud, p

anzele

m-
prejmuirii cur tii erau de in fin
r

asucit si aveau o sut

a de co ti.
c
10 Cele dou

azeci de coloane ale
lor si cele dou

azeci de posta-
mente cu scobitur

a pentru cep
ale acestora erau de aram

a. Stif-
turile coloanelor si piesele lor
de leg

atur

a erau de argint.
d
11 Pentru latura de nord erau
o sut

a de co ti. Cele dou

azeci de
coloane ale lor si cele dou

azeci
de postamente cu scobitur

a pen-
tru cep ale acestora erau de ara-
m

a. Stifturile coloanelor si pie-
sele lor de leg

atur

a erau de
argint.
e
12 Dar pentru latura
de vest, p

anzele aveau cincizeci
de co ti. Coloanele lor erau zece
si postamentele cu scobitur

a
pentru cep ale acestora, zece.
f
Stifturile coloanelor si piesele
lor de leg

atur

a erau de argint.
13 Si pentru latura dinspre r

a-
s

arit erau cincizeci de co ti.
g
14 P

anzele aveau cincisprezece
co ti pe o arip

a. Coloanele lor
erau trei si postamentele cu
scobitur

a pentru cep ale aces-
tora, trei.
h
15 Pe cealalt

a ari-
p

a, adic

a de aceast

a parte a por-
tii cur tii ca si de cealalt

a par-
te, p

anzele aveau cincisprezece
co ti. St

alpii lor erau trei si pos-
tamentele cu scobitur

a pentru
cep ale acestora, trei.
i
16 Toa-
te p

anzele

mprejmuirii cur tii,
de jur

mprejur, erau de infin r

a-
sucit. 17 Postamentele cu sco-
bitur

a pentru cep ale st

alpilor
erau de aram

a. Stifturile st

al-
pilor si piesele lor de leg

atur

a
erau de argint, v

arfurile aces-
tora erau

mbr

acate

n argint si
to ti st

alpii pentru

mprejmuirea
CAP. 37
a Ex30:3
b Ex30:4
c Ex30:5
d Ex30:25
Ex30:33
Ex40:9
1Cr 9:30
Ps 45:7
Ev1:9
e Ex30:35
Ps 141:2
Re 5:8

CAP. 38
f Ex27:1
Ex40:10
Ev13:10
g Ex27:2
h 2Cr 1:5
i Ex27:3
j Ex27:4
k Ex27:6
l Ex27:7
m Ex27:8
n Ex30:18
Ex31:9
Ex40:7
Le 8:11
1Re 7:23

Col. aII-a
a 1Sa 2:22
b Ex40:8
Ps 84:2
Ps 92:13
c Ex27:9
d Ex27:10
Nu3:37
e Ex27:11
f Ex27:12
g Ex27:13
h Ex27:14
i Ex27:15
133 Paravanul, inventarul, metalele folosite EXODUL 38:1839:2
cur tii aveau piese de leg

atur

a de
argint.
a
18 Paravanul de la poarta
cur tii era o lucrare de tes

ator,
din fir albastru, din l

an

a vopsi-
t

a

n purpuriu, din fire vopsite

n stacojiu si din in fin rasucit.
b
Avea lungimea de dou

azeci de
co ti, iar

n

al timea lui era peste
tot de cinci co ti, la fel ca p

anze-
le

mprejmuirii cur tii.
c
19 Cei
patru st

alpi ai lor si cele patru
postamente cu scobitur

a pentru
cep ale acestora erau de aram

a.
Stifturile lor erau de argint, ca-
petele lor erau

mbr

acate

n ar-
gint, iar piesele lor de leg

atur

a
erau de argint. 20 To ti t

aru sii
pentru tabernacol si pentru

m-
prejmuirea cur tii, de jur

mpre-
jur, erau de aram

a.
d
21 Iat

a lucrurile inventaria-
te ale tabernacolului, ale taber-
nacolului M

arturiei,
e
care au fost
inventariate la porunca lui Moi-
se serviciu f

acut de levi ti
f
sub

ndrumarea lui Itamar,


g
fiul pre-
otului Aaron. 22 Be taleel,
h
fi-
ul lui Uri, fiul lui Hur, din tribul
lui Iuda, a f

acut tot ce-i porun-
cise Iehova lui Moise. 23

Im-
preun

a cu el era Oholiab,
i
fiul
lui Ahisamac, din tribul lui Dan,
me ste sugar, broder si tes

ator cu
fir albastru, cu l

an

a vopsit

a

n
purpuriu, cu fire vopsite

n sta-
cojiu si cu in fin.
24 Tot aurul folosit la lucru
pentru

ntreaga lucrare de la
locul sf

ant c

ant

area c

at aurul
ofrandei leg

anate:
j
dou

azeci si
nou

a de talan ti si sapte sute
treizeci de sicli,
k
dup

a siclul lo-
cului sf

ant1.
l
25 Argintul de
la cei

nregistra ti din adunare a
fost de o sut

a de talan ti si o mie
sapte sute saptezeci si cinci de
sicli, dup

a siclul locului sf

ant.
Ex 38:241 Vezi Ex 30:13, n.s.
26 Jum

atatea de siclu pentru fi-
ecare persoan

a era jum

atate de
siclu dup

a siclul locului sf

ant,
pentru fiecare b

arbat

nregis-
trat, de la v

arsta de dou

azeci de
ani

n sus;
a
ace stia erau

n to-
tal sase sute trei mii cinci sute
cincizeci.
b
27 La turnarea postamente-
lor cu scobitur

a pentru cep ale
locului sf

ant si a postamentelor
cu scobitur

a pentru cep ale per-
delei s-au folosit o sut

a de ta-
lan ti de argint. O sut

a de posta-
mente cu scobitur

a pentru cep
reprezentau o sut

a de talan ti,
untalant pentru un postament cu
scobitur

a pentru cep.
c
28 Din
cei o mie sapte sute saptezeci
si cinci de sicli a f

acut stifturile
pentru st

alpi, a

mbr

acat v

arfu-
rile acestora si le-a unit.
29 Arama ofrandei leg

anate
a fost de saptezeci de talan ti
si dou

a mii patru sute de sicli.
30 Cu aceasta a

nceput s

a fac

a
postamentele cu scobitur

a pen-
tru cep de la intrarea cortu-
lui

nt

alnirii, altarul de aram

a
cu gr

atarul lui de aram

a si toa-
te ustensilele altarului, 31 pre-
cum si postamentele cu scobitu-
r

a pentru cep ale

mprejmuirii
cur tii, postamentele cu scobitu-
r

a pentru cep de la poarta
cur tii, to ti t

aru sii tabernacolu-
lui si to ti t

aru sii
d

mprejmuirii
cur tii.
39
Din firul albastru, din l

a-
na vopsit

a

n purpuriu si
din firele vopsite

n stacojiu
e
au
f

acut ve sminte
f
tesute fin pen-
tru slujirea la locul sf

ant.
g
I-au
f

acut astfel lui Aaron ve sminte-
le sfinte,
h
a sa cum

i poruncise
Iehova lui Moise.
2 A f

acut efodul
i
din aur, din
fir albastru, din l

an

a vopsit

a

n purpuriu, din fire vopsiten
CAP. 38
a Ex27:17
b Ex35:6
c Ex27:16
d Ex27:19
e Ex25:16
Ex31:18
Ex34:29
Nu17:7
f Nu3:6
Nu4:47
g Ex6:23
Nu4:28
1Cr 6:3
h Ex31:2
Ex35:30
Ex36:1
Ex37:1
2Cr 1:5
i Ex31:6
Ex35:34
Ex36:2
j Ex35:22
k Ex30:13
Nu3:47
Nu18:16
l Le 5:15
Le 27:3

Col. aII-a
a Ex30:15
b Ex12:37
Nu1:46
c Ex26:19
Ex26:25
Ex26:32
d Ex27:19

CAP. 39
e Ex25:4
Ex35:23
f Ex29:5
Ex31:10
Ex35:19
g Ex25:8
Le 16:2
h Ex28:4
i Ex25:7
Ex28:6
Le 8:7
EXODUL 39:325 Efodul, pectoralul, tunica f

ar

a m

aneci 134
stacojiu si din in fin r

asucit.
3 Au b

atut apoi pl

aci de aur

n foi sub tiri, iar el le-a taiat

n
fire ca s

a le

ntre teas

a cu fir al-
bastru, cu l

an

avopsit

a

n purpu-
riu, cu fire vopsite

n stacojiu si
cu in fin, o broderie.
a
4 I-au f

a-
cut umerare, pe care le-au prins
de el. Acesta a fost prins la cele
dou

a margini ale lui. 5 Cor-
donul de pe el, cu care se le-
ga str

ans, era din acela si ma-
terial: din aur, din fir albastru,
din l

an

avopsit

a

n purpuriu, din
fire vopsite

n stacojiu si din in
fin r

asucit,
b
a sa cum

i porunci-
se Iehova lui Moise.
6 Apoi au f

acut pietrele de
onix
c
montate

nmonturi de aur,
gravate cu gravuri de sigiliu,
dup

a numele fiilor lui Israel.
d
7 Le-a pus pe umerarele efodu-
lui ca pietre de aducere-aminte
e
pentru fiii lui Israel, a sa cum

i poruncise Iehova lui Moise.


8 Apoi a f

acut pectoralul
f
cu
broderie, lucr

atura lui fiind ca
a efodului, din aur, din fir al-
bastru, din l

an

a vopsit

a

n pur-
puriu, din fire vopsite

n staco-
jiu si din in fin r

asucit.
g
9

Im-
p

aturit

n dou

a, avea form

a de
p

atrat. Au f

acut pectoralul, ast-
fel

nc

at,

mp

aturit

n dou

a, avea
lungimea de o palm

a si l

a timea
de o palm

a.
h
10 Apoi l-au

m-
podobit cu patru r

anduri de pie-
tre. Un r

and: rubin, topaz si
smarald, primul r

and.
i
11 Al
doilea
j
r

and: turcoaz

a, safir
k
si
jasp.
l
12 Al treilea
m
r

and: pia-
tr

a de le sem1, agat si ametist.
13 Al patrulea
n
r

and: crisolit,
onix
o
si jad. Au fost fixate

n lo-
curile lor,

n monturi de aur.
14 Pietrele erau dup

a numele
fiilor lui Israel. Erau dou

aspre-
zece, dup

a numele lor, cu gra-
Ex 39:121 O piatr

a pre tioas

a necunoscut

a.
vuri de sigiliu, fiecare cu nume-
le ei, dup

a cele dou

asprezece
triburi.
a
15 Pentru acest pectoral au
f

acut ni ste l

an ti soare r

asucite,
a sa cum se fac snururile, de aur
pur.
b
16 Apoi au f

acut dou

a
monturi de aur si dou

a inele de
aur si au pus cele dou

a inele
la cele dou

a col turi ale pectora-
lului.
c
17 Au trecut cele dou

a
snururi de aur prin cele dou

a
inele de la col turile pectoralu-
lui,
d
18 apoi au trecut cele do-
u

a capete ale celor dou

a snururi
prin cele dou

a monturi si le-au
pus pe umerarele efodului, pe
partea de deasupra a acestuia.
e
19 Au f

acut alte dou

a inele de
aur si le-au pus la cele dou

a col-
turi ale pectoralului, pe margi-
nea de jos dinspre efod, dede-
subt.
f
20 Au mai f

acut dou

a
inele de aur si le-au pus pe cele
dou

a umerare ale efodului, jos,
pe partea de deasupra a acestu-
ia, aproape de locul de

mbina-
re, deasupra cordonului efodu-
lui.
g
21

In final, pectoralul a
fost legat prin inelele lui de ine-
lele efodului cu un snur albas-
tru, ca s

a r

am

an

a deasupra cor-
donului efodului si ca pectoralul
s

a nu se mi ste de pe efod, a sa
cum

i poruncise Iehova lui Moi-
se.
h
22 Apoi a f

acut tunica f

ar

a
m

aneci
i
a efodului, o lucrare de
tes

ator, toat

a din fir albastru.
23 Deschiz

atura tunicii f

ar

a m

a-
neci era la mijlocul ei, ca deschi-
z

atura unei c

am

a si de zale. Des-
chiz

atura ei avea de jur

mpre-
jur o margine, ca s

a nu se rup

a.
j
24 Apoi au f

acut pe tivul tuni-
cii f

ar

a m

aneci ni ste rodii din
fir albastru, din l

an

a vopsit

a

n purpuriu si din fire vopsite

n stacojiu, r

asucite

mpreun

a.
k
25 Au mai f

acut ni ste clopo tei
CAP. 39
a Ex26:1
Ex36:8
b Ex28:8
Ex29:5
Is 11:5
c Ex25:7
Ex35:9
d Ex1:1
Ex28:9
Ex28:10
e Ex28:12
f Ex25:7
Le 8:8
g Ex28:15
h Ex28:16
i Ex28:17
j Ex28:18
k Iov28:6
l Re 4:3
m Ex28:19
n Ex28:20
o Ge 2:12
1Cr 29:2

Col. aII-a
a Ex28:21
b Ex28:22
c Ex28:23
d Ex28:24
e Ex28:25
f Ex28:26
g Ex28:27
h Ex28:28
i Ex28:31
Le 8:7
Is 61:10
j Ex28:32
k Ex28:33
135 Tabernacolul este adus la Moise EXODUL 39:2640:6
de aur pur si au pus clopo teii

n-
tre rodii,
a
pe tivul tunicii f

ar

a
m

aneci, de jur

mprejur,

ntre
rodii: 26 unclopo tel si o rodie,
un clopo tel si o rodie, pe tivul
tunicii f

ar

a m

aneci, de jur

m-
prejur,
b
pentru slujire, a sa cum

i poruncise Iehova lui Moise.


27 Apoi au f

acut robele de in
fin,
c
o lucrare de tes

ator, pen-
tru Aaron si pentru fiii lui,
28 precum si turbanul
d
de in
fin, acoperitoarele pentru cap
e
folosite ca podoab

a, de in fin,
pantalonii
f
de in fin r

asucit
29 si e sarfa
g
din in fin r

asucit,
din fir albastru, din l

an

a vopsi-
t

a

n purpuriu si din fire vopsite

n stacojiu, o lucrare de tesator,
a sa cum

i poruncise Iehova lui
Moise.
30

In final au f

acut placa str

a-
lucitoare, semnul sf

ant al dedi-
c

arii, din aur pur si au gra-
vat pe ea o inscrip tie cu gra-
vuri de sigiliu: Sfin tenia este a
lui Iehova.
h
31 Apoi i-au pus
un snur albastru ca s-o fixeze
pe turban,
i
a sa cum

i poruncise
Iehova lui Moise.
32 Astfel a fost terminat

a toa-
t

a lucrarea pentru tabernacol,
adic

a pentru cortul

nt

alnirii,
fiii lui Israel f

ac

and potrivit cu
tot ce

i poruncise Iehova lui
Moise.
j
Au f

acut

ntocmai.
33 Ei au adus tabernacolul
k
la Moise,

nvelitoarea
l
si toa-
te ustensilele lui,
m
c

arligele,
n
ca-
drele,
o
drugii,
p
coloanele si pos-
tamentele lui cu scobitur

a pen-
tru cep,
q
34

nvelitoarea lui
din piei de berbec
r
vopsite

n ro-
su si

nvelitoarea lui din piei de
foc

a,
s
perdeaua desp

ar titoare,
t
35 arca
u
m

arturiei, drugii
v
si
capacul ei,
w
36 masa,
x
toate us-
tensilele ei
y
si p

ainea de prezen-
tare, 37 lampadarul
z
din aur
pur, l

ampile lui a sezate

n sir
a
si toate ustensilele lui,
b
pre-
cum si uleiul pentru iluminat,
c
38 altarul
d
de aur, uleiul unge-
rii,
e
t

am

aia parfumat

a
f
si para-
vanul
g
pentru intrarea cortului,
39 altarul
h
de aram

a cu gr

ata-
rul
i
lui de aram

a, drugii
j
si
toate ustensilele lui,
k
lighea-
nul
l
si suportul lui,
m
40 p

an-
zele
n

mprejmuirii cur tii, coloa-
nele ei,
o
postamentele ei
p
cu
scobitur

a pentru cep si parava-
nul
q
pentru poarta cur tii, funii-
le
r
si t

aru sii ei,
s
precum si toate
ustensilele
t
pentru serviciul de
la tabernacol, pentru cortul

n-
t

alnirii, 41 ve smintele
u
tesute
fin pentru slujirea la sanctuar,
ve smintele sfinte
v
pentru preo-
tul Aaron si ve smintele fiilor lui
pentru a sluji ca preo ti.
w
42 Si fiii lui Israel au f

acut
tot acest serviciu potrivit cu tot
ce-i poruncise Iehova lui Moise.
x
43 Moise a v

azut toat

a lucrarea
si iat

a c

a o f

acuser

a a sa cum po-
runcise Iehova. A sa o f

acuser

a.
Atunci Moise i-a binecuv

antat.
y
40
Apoi Iehova i-a vorbit lui
Moise, zic

and: 2

In pri-
ma lun

a,
z

n prima zi a lunii, s

a
ridici tabernacolul, adic

a cortul

nt

alnirii.
a
3 S

a pui

n el arca
m

arturiei
b
si s

a

mpiedici intra-
rea la Arc

a cu perdeaua.
c
4 S

a
duci masa
d

n

auntru si s-o aran-
jezi, s

a aduci lampadarul
e

n

a-
untru si s

a-i aprinzi l

ampile.
f
5 S

a pui altarul de aur pentru
t

am

aie
g

naintea arcei m

artu-
riei si s

a pui la locul lui parava-
nul de la intrarea tabernacolu-
lui.
h
6 S

a pui altarul
i
ofrandei ar-
se

naintea intr

arii

n tabernacol,
d Ex 26:35; e Ex 25:31; Ev 9:2; f Ex 25:37; g Ex
30:1; Ps 141:2; Lu 1:10; Re 5:8; h Ex 26:36; Ex
39:38; i Ex 38:1; 1Co 10:18; Ev 13:10.
CAP. 39
a 2Re 25:17
b Ex28:34
c Ex28:39
Le 8:7
Le 8:13
Re 19:8
d Ex28:4
Ex28:39
e Ex28:40
Ex29:9
Le 8:13
f Ex28:42
Eze 44:18
g Ex28:4
Ex28:39
Is 11:5
h Ex28:36
Le 8:9
Za 14:20
i Ex28:37
j Ex25:40
Ev8:5
k Ex36:8
l Ex36:14
m Ex31:7
n Ex36:18
o Ex36:20
p Ex36:31
q Ex36:24
r Ex36:19
s Ex26:14
t Ex36:35
u Ex37:1
v Ex37:4
w Ex37:6
x Ex37:10
y Ex37:16
z Ex37:17

Col. aII-a
a Ex37:23
b Ex25:38
c Ex35:28
d Ex37:25
e Ex37:29
f Ex30:35
g Ex36:37
h Ex38:1
i Ex38:4
j Ex38:6
k Ex38:30
l Ex38:8
m Ex30:18
n Ex38:9
o Ex38:10
p Ex38:11
q Ex38:18
r Ex35:18
s Ex38:20
t Ex27:19
u Ex31:10
v Ex28:3
w Ex35:19
x Ex35:10
Ex36:1
y Le 9:23
Nu6:23
Ios 22:6
1Re 8:14
2Cr 30:27

CAP. 40
z Ex12:2
Ex34:18
Es 3:7
a Nu7:1
b Ex25:21
c Nu4:5
Ev9:3
Ev10:20
EXODUL 40:734 Ridicarea tabernacolului 136
adic

a

n cortul

nt

alnirii, 7 s

a
pui ligheanul

ntre cortul

nt

al-
nirii si altar si s

a pui ap

a

n el.
a
8 S

a a sezi

mprejmuirea cur tii
b
si s

a pui paravanul
c
de la poarta
cur tii. 9 S

a iei uleiul de unge-
re
d
si s

a ungi tabernacolul si tot
ce este

n el,
e
s

a-l sfin te sti

m-
preun

a cu toate ustensilele lui
si, astfel, va fi sf

ant. 10 S

a
ungi altarul ofrandei arse si toa-
te ustensilele lui si s

a sfin te sti
altarul
f
si, astfel, va fi un altar
preasf

ant.
g
11 S

a ungi lighea-
nul si suportul lui si s

a-l sfin-
te sti.
12 Apoi s

a-i aduci pe Aaron
si pe fiii lui la intrarea cor-
tului

nt

alnirii si s

a-i speli cu
ap

a.
h
13 S

a-l

mbraci pe Aa-
ron cu ve smintele sfinte,
i
apoi
s

a-l ungi
j
si s

a-l sfin te sti si, ast-
fel, s

a-mi slujeasc

a drept preot.
14 Dup

a aceea s

a-i duci acolo si
pe fiii lui si s

a-i

mbraci cu robe.
k
15 S

a-i ungi a sa cum l-ai uns pe
tat

al lor
l
si, astfel, ei s

a-mi slu-
jeasc

a drept preo ti, iar ungerea
lor s

a le serveasc

a

ncontinuu
pentru preo tie, pe timp indefi-
nit,

n toate genera tiile lor.
m
16 Moise a f

acut potrivit cu
tot ce-i poruncise Iehova.
n
A f

a-
cut

ntocmai.
17 A sadar,

n prima lun

a,

n
al doilea an,

n prima zi a lu-
nii, a fost ridicat tabernacolul.
o
18 C

and a ridicat tabernacolul,
Moise i-a a sezat postamentele
cu scobitur

a pentru cep,
p
i-a fi-
xat cadrele,
q
i-a pus drugii
r
si
i-a ridicat st

alpii.
s
19 A

n-
tins

nvelitoarea
t
peste taberna-
col si peste aceast

a

nvelitoare
a pus

nvelitoarea exterioar

a
u
a
cortului, a sa cum

i poruncise
Iehova lui Moise.
20 Apoi a luat M

arturia
v
si a
pus-o

n Arc

a,
w
a pus drugii
x
la
Arc

a si a pus capacul
a
pe Arc

a.
b
21 A adus Arca

n tabernacol, a
pus perdeaua
c
desp

ar titoare la
locul ei,

mpiedic

and intrarea la
arca m

arturiei,
d
a sa cum

i po-
runcise Iehova lui Moise.
22 Apoi a pus masa
e

n cor-
tul

nt

alnirii, pe latura di-
nspre nord a tabernacolului,

n
fa ta perdelei, 23 si a pus

n or-
dine p

ainile
f
pe ea,

naintea
lui Iehova, a sa cum

i poruncise
Iehova lui Moise.
24 A pus lampadarul
g

n cor-
tul

nt

alnirii,

n fa ta mesei, pe
latura de sud a tabernacolului.
25 A aprins l

ampile
h

naintea
lui Iehova, a sa cum

i poruncise
Iehova lui Moise.
26 Apoi a pus altarul
i
de aur

ncortul

nt

alnirii,

n fa ta perde-
lei, 27 ca s

a fac

a s

a fumege pe
el t

am

aia parfumat

a,
j
a sa cum

i
poruncise Iehova lui Moise.
28

In cele din urm

a a a sezat
la locul lui paravanul
k
de la in-
trarea tabernacolului.
29 A pus altarul
l
ofrandei ar-
se la intrarea

n tabernacol, adi-
c

a

n cortul

nt

alnirii, ca s

a adu-
c

a pe el ofranda ars

a
m
si ofranda
de cereale, a sa cum

i poruncise
Iehova lui Moise.
30 A pus ligheanul

ntre cor-
tul

nt

alnirii si altar si a pus

n el
ap

a de sp

alat.
n
31 Acolo Moi-
se, Aaron si fiii lui si-au sp

alat
m

ainile si picioarele. 32 C

and
intrau

n cortul

nt

alnirii si c

and
se apropiau de altar, se sp

alau,
o
a sa cum

i poruncise Iehova lui
Moise.
33

In cele din urm

a a ridicat

mprejmuirea cur tii


p

n jurul ta-
bernacolului si al altarului si a
pus paravanul por tii cur tii.
q
Astfel, Moise a terminat lu-
crarea. 34 Si norul
r
a acoperit
CAP. 40
a Ex30:18
b Ex27:9
c Ex27:16
Ex38:18
d Ex30:25
Ev1:9
e Le 8:10
Nu7:1
f Ex29:36
Le 8:11
g Ex29:37
h Le 8:6
Ef 5:26
Ev7:28
i Ex29:5
Le 8:7
j Le 8:12
Ps 133:2
Fa 10:38
k Le 8:13
l Le 8:30
2Co 1:21
m Nu25:13
Ev7:11
Ev7:23
n Ex39:43
De 4:2
o Nu7:1
Nu9:15
p Ex36:24
q Ex26:15
r Ex36:31
s Ex35:11
t Ex26:7
Ex36:14
u Ex26:14
v Ex16:34
Ex31:18
w Ex25:22
Ex37:1
x Ex37:4
1Re 8:8

Col. aII-a
a Ex37:6
1Cr 28:11
b Le 16:2
c Ex36:35
Ev10:20
d Ev9:3
Ev10:19
e Ex37:10
Ev9:2
f Ex25:30
Mt 12:4
g Ex37:17
h Ex25:37
Ex37:23
Ps 119:105
i Ex30:1
Ex37:25
j Ex30:7
Ex30:35
k Ex26:36
Ex36:37
l Ex38:1
Ev13:10
m Ex29:38
n Ex30:18
Ev10:22
o Ex30:19
p Ex27:9
Ex38:9
q Ex38:18
r Le 16:2
Nu9:15
Nu16:42
1Re 8:10
Re 15:8
137 Gloria lui Iehova EXODUL 40:35 LEVITICUL 1:15
cortul

nt

alnirii, iar gloria lui
Iehova a umplut tabernacolul.
35 Moise n-a putut s

a intre

n
cortul

nt

alnirii, fiindc

a norul
a
st

atea deasupra acestuia, iar
gloria lui Iehova umplea taber-
nacolul.
b
36 C

and norul se

n

al ta de
deasupra tabernacolului, fiii lui
Israel ridicau tab

ara,

n toate
etapele c

al

atoriei lor.
a
37 Dar,
dac

a norul nu se

n

al ta, nu ri-
dicau tab

ara, p

an

a

n ziua c

and
se

n

al ta.
b
38 C

aci norul lui
Iehova era deasupra tabernaco-
lului ziua si un foc r

am

anea
deasupra acestuia noaptea, sub
privirile

ntregii case a lui Is-
rael,

n toate etapele c

al

atoriei
lor.
c
CAP. 40
a Ps 78:14
b Ex29:43
2Cr 5:14

Col. aII-a
a Nu10:11
Ne 9:19
b Nu9:17
Nu9:22
c Ex13:21
Nu9:16
Ps 78:14
ccc
d
ccc
1
Si Iehova l-a chemat pe Moi-
se si i-a vorbit din cortul

n-
t

alnirii,
a
zic

and: 2 Vorbe ste-le
fiilor lui Israel
b
si spune-le: Da-
c

a cineva vrea s

a-i prezinte lui
Iehova o ofrand

a dintre animale-
le domestice, s

a prezinte ofran-
da din ciread

a si din turm

a.
3 Dac

a ofranda lui este o
ofrand

a ars

a
c
luat

a din ciread

a,
s

a prezinte un mascul f

ar

a de-
fect.
d
S

a-l prezinte de bun

avoie

naintea lui Iehova


e
la intrarea
cortului

nt

alnirii. 4 S

a- si pu-
n

a m

ana pe capul ofrandei arse,
iar aceasta s

a fie primit

a
f
cu bu-
n

avoin t

a

n folosul lui, ca s

a fac

a
isp

a sire pentru el.
g
5 Apoi taurul t

an

ar s

a fie

n-
junghiat

naintea lui Iehova. Fiii
lui Aaron, preo tii,
h
s

a prezinte
s

angele si s

a stropeasc

a cu s

an-
ge de jur

mprejur altarul
i
care
este la intrarea cortului

nt

al-
nirii. 6 Taurul pentru ofranda
ars

a s

a fie jupuit si t

aiat

n
buc

a ti.
j
7 Fiii lui Aaron, preo-
tii, s

a aprind

a focul pe altar
k
si
s

a a seze lemnele pe foc.
l
8 Si
fiii lui Aaron, preo tii, s

a a seze

n
ordine buc

a tile,
m
capul si seul pe
lemnele puse pe focul de pe al-
tar. 9 Intestinele
n
si picioare-
le s

a fie sp

alate cu ap

a si preotul
s

a le pun

a pe toate s

a fumege pe
altar ca ofrand

a ars

a, o ofrand

a
prin foc, o mireasm

a odihnitoa-
re pentru Iehova.
a
10 Dac

a ofranda adus

a de el
ca ofrand

a ars

a este din turm

a,
b
dintre berbecii tineri sau din-
tre capre, s

a prezinte un mascul
f

ar

a defect.
c
11 S

a fie

njun-
ghiat l

ang

a partea dinspre nord
a altarului,

naintea lui Iehova,
si fiii lui Aaron, preo tii, s

a stro-
peasc

a altarul cu s

angele aces-
tuia, de jur

mprejur.
d
12 S

a
fie t

aiat

n buc

a ti, si preotul s

a
a seze

n ordine buc

a tile, capul si
seul pe lemnele puse pe focul de
pe altar.
e
13 Apoi el s

a spele
cu ap

a intestinele
f
si picioarele;
g
preotul s

a le prezinte pe toate si
s

a le pun

a s

a fumege
h
pe altar.
Este o ofrand

a ars

a, o ofrand

a
prin foc, o mireasm

a odihnitoa-
re pentru Iehova.
i
14

Ins

a, dac

a ofranda adus

a
de el ca ofrand

a ars

a pentru
Iehova este dintre p

as

ari, s

a- si
prezinte ofranda dintre turture-
le
j
sau dintre puii de porumbel
domestic.
k
15 Preotul s-o pre-
zinte la altar, s

a-i fr

ang

a
l
g

a-
tul cu unghia si s-o pun

a s

a
LEVITICUL
CAP. 1
a Ex40:34
Nu12:5
b Le 22:18
c Le 12:6
Nu15:3
d Ex12:5
Le 22:20
De 15:21
Mal 1:14
Ev9:14
1Pe 1:19
e 2Co 9:7
f Is 56:7
g Nu15:25
Ro 3:25
1Io 2:2
h Ev10:11
i Ev9:13
1Pe 1:2
j Le 7:8
k Le 6:12
l Ge 22:9
Ne 13:31
m Ex29:17
Le 9:13
1Re 18:23
n Le 8:21
Le 9:14

Col. aII-a
a Ge 8:21
Ex29:18
Nu15:3
Ef 5:2
Flp4:18
b Ge 4:4
c Le 22:19
Le 22:20
Mal 1:14
1Pe 1:19
d Le 9:12
2Cr 29:22
e Le 9:13
1Re 18:23
f Le 9:14
g Ex29:17
h Ex29:18
i Ex29:41
Le 1:9
j Lu2:24
k Le 5:7
Le 12:8
l Le 5:8
fumege pe altar, dar s

angele s

a
i-l scurg

a pe peretele altarului.
16 Apoi s

a-i scoat

a gu sa cu pe-
ne cu tot si s-o arunce l

ang

a al-
tar, la est,

n locul unde se pu-
ne cenu sa gras

a1.
a
17 S-o fr

an-
g

a la

ncheietura aripilor, dar
s

a n-o desfac

a.
b
Apoi preotul s-o
pun

a s

a fumege pe altar, pe
lemnele care sunt pe foc. Este
o ofrand

a ars

a,
c
o ofrand

a prin
foc, o mireasm

a odihnitoare pen-
tru Iehova.
d
2
Dac

a vreun suflet vrea
s

a-i prezinte ca ofrand

a lui
Iehova o ofrand

a de cereale,
e
ofranda lui s

a fie din floarea f

ai-
nii,
f
s

a toarne ulei peste ea
si s

a pun

a deasupra t

am

aie al-
b

a. 2 Apoi s

a le-o aduc

a fii-
lor lui Aaron, preo tii, iar pre-
otul s

a ia din aceasta o m

an

a
de floarea f

ainii si ulei,

mpreu-
n

a cu toat

a t

am

aia alb

a, si s

a le
pun

a s

a fumege pe altar ca adu-
cere-aminte,
g
ca ofrand

a prin
foc, ca mireasm

a odihnitoare
pentru Iehova. 3 Ce r

am

ane
din ofranda de cereale le revi-
ne lui Aaron si fiilor lui.
h
Este
un lucru preasf

ant
i
din ofrande-
le prin foc ale lui Iehova.
4 Dac

a vrei s

a prezin ti ca
ofrand

a o ofrand

a de cereale
coapt

a

n cuptor, s

a fie f

acut

a
din floarea f

ainii: turte nedospi-
te

n form

a de inel,
j
fr

am

antate
cu ulei, sau lipii nedospite,
k
unse
cu ulei.
l
5 Dac

a ofranda ta este o ofran-
d

a de cereale f

acut

a pe plit

a,
m
s

a
fie din floarea f

ainii fr

am

anta-
t

a cu ulei, nedospit

a. 6 S

a fie
rupt

a

n buc

a ti si s

a torni ulei
peste ea.
n
Este o ofrand

a de ce-
reale.
7 Iar dac

a ofranda ta este
o ofrand

a de cereale f

acut

a

n
Le 1:161 Vezi Ex 27:3, n.s.
crati ta ad

anc

a pentru pr

ajit, s

a
fie din floarea f

ainii si ulei.
8 Apoi s

a-i aduci lui Iehova
ofranda de cereale f

acut

a din lu-
crurile acestea si s

a i-o prezin ti
preotului care o va duce la al-
tar. 9 Preotul s

a ia din ofran-
da de cereale partea de aduce-
re-aminte
a
si s-o pun

a s

a fumege
pe altar, ca ofrand

a prin foc, ca
mireasm

a odihnitoare pentru
Iehova.
b
10 Iar ce r

am

ane din
ofranda de cereale s

a le revin

a
lui Aaron si fiilor lui. Este un lu-
cru preasf

ant din ofrandele prin
foc ale lui Iehova.
c
11 Nicio ofrand

a de cereale
pe care i-o ve ti prezenta lui
Iehova s

a nu fie f

acut

a cu pl

a-
m

adeal

a,
d
deoarece nu trebuie
s

a pune ti s

a fumege nici aluat
dospit, nici miere1, ca ofrand

a
prin foc pentru Iehova.
12 I le ve ti prezenta lui
Iehova ca ofrand

a din primele
roade,
e
dar s

a nu fie puse pe al-
tar ca mireasm

a odihnitoare.
13 Orice ofrand

a dintre ofran-
dele tale de cereale s

a fie pres

a-
rat

a cu sare.
f
S

a nu la si s

a lip-
seasc

a sarea leg

am

antului
g
Dum-
nezeului t

au de pe ofranda ta de
cereale. Orice ofrand

a a ta s

a o
prezin ti cu sare.
14 Dac

a vrei s

a-i prezin ti lui
Iehova ofranda de cereale din
primele roade coapte, s

a pre-
zin ti boabe de spice verzi pr

aji-
te si m

arun tite, ca ofrand

a de
cereale din primele tale roade
coapte.
h
15 S

a torni ulei pes-
te ea si s

a pui deasupra t

am

aie
alb

a. Este o ofrand

a de cereale.
i
16 Si preotul s

a pun

a s

a fumege
partea de aducere-aminte,
j
adi-
c

a o parte din boabele m

arun ti-
Le 2:111 Desigur, nu miere de albine, ci un
amestec de sirop de smochine sau suc ori sirop
de fructe.
CAP. 1
a Ex27:3
Le 4:12
Le 6:10
b Ge 15:10
c Ge 8:20
Ex29:18
d Le 6:21
Nu28:8

CAP. 2
e Le 6:14
Le 9:17
Nu15:4
f Ex29:2
Nu7:13
g Le 6:15
Nu5:26
h Le 7:9
i Le 10:12
Nu18:9
j Ex29:23
Le 8:26
k Nu6:19
1Co 5:7
l Ex29:2
Le 7:10
Nu6:15
m Le 6:21
Le 7:9
1Cr 23:29
n Nu28:9

Col. aII-a
a Le 2:2
Le 5:12
b Ex29:41
Nu28:8
c Nu18:9
Ev13:10
d Ex12:19
Le 6:17
Mt 16:12
1Co 5:7
Ga 5:9
e Ex23:19
Nu15:20
2Cr 31:5
Pr 3:9
1Co 15:20
Re 14:4
f Eze 43:24
g Nu18:19
2Cr 13:5
h Ex23:16
Ex34:22
Nu28:26
i Ier 17:26
Ier 41:5
j Ex29:25
Le 5:12
LEVITICUL 1:162:16 Legi cu privire la ofrandele de cereale 138
te si din ulei,

mpreun

a cu toat

a
t

am

aia alb

a, ca ofrand

a prin foc
pentru Iehova.
3
Dac

a ofranda lui este o jert-
f

a de comuniune
a
si el pre-
zint

a din ciread

a fie un mascul,
fie o femel

a, s

a prezinte

nain-
tea lui Iehova un animal f

ar

a
defect.
b
2 S

a- si pun

a m

ana pe
capul
c
ofrandei lui si aceasta s

a
fie

njunghiat

a la intrarea cor-
tului

nt

alnirii, iar fiii lui Aaron,
preo tii, s

a stropeasc

a altarul cu
s

ange, de jur

mprejur. 3 Apoi
el s

a prezinte o parte din jert-
fa de comuniune ca ofrand

a prin
foc pentru Iehova, si anume
gr

asimea
d
care acoper

a intesti-
nele, chiar toat

a gr

asimea de pe
intestine,
e
4 precum si cei doi
rinichi
f
si gr

asimea de pe ei, care
este si pe sale. Gr

asimea de pe
ficat s-o scoat

a

mpreun

a cu ri-
nichii. 5 Fiii lui Aaron
g
s

a le
pun

a s

a fumege
h
pe altar, peste
ofranda ars

a de pe lemnele
i
care
sunt pe foc, ca ofrand

a prin foc,
ca mireasm

a odihnitoare
j
pen-
tru Iehova.
6 Dac

a ofranda lui este luat

a
din turm

a ca jertf

a de comuniu-
ne pentru Iehova, s

a prezinte
un animal f

ar

a defect,
k
mascul
sau femel

a. 7 Dac

a prezint

a
ca ofrand

a un berbec t

an

ar, s

a-l
prezinte

naintea lui Iehova.
l
8 S

a- si pun

a m

ana pe capul
m
ofrandei lui si aceasta s

a fie

n-
junghiat

a
n

naintea cortului

n-
t

alnirii, iar fiii lui Aaron s

a stro-
peasc

a altarul de jur

mprejur
cu s

angele ei. 9 Din jertfa de
comuniune, el s

a prezinte gr

asi-
mea acesteia ca ofrand

a prin foc
pentru Iehova.
o
S

a scoat

a toat

a
coada gras

a,
p
de l

ang

a sira spi-
n

arii, si gr

asimea care acope-
r

a intestinele, chiar toat

a gr

a-
simea de pe intestine,
q
10 pre-
cum si cei doi rinichi si gr

asimea
de pe ei, care este si pe sale. Gr

a-
simea
a
de pe ficat s-o scoat

a

m-
preun

a cu rinichii. 11 Si preo-
tul s

a le pun

a s

a fumege
b
pe al-
tar ca hran

a,
c
ca ofrand

a prin
foc pentru Iehova.
12 Dac

a ofranda lui este o
capr

a,
d
s-o prezinte

naintea lui
Iehova. 13 S

a- si pun

a m

ana pe
capul
e
ei si aceasta s

a fie

n-
junghiat

a
f

naintea cortului

n-
t

alnirii, iar fiii lui Aaron s

a stro-
peasc

a altarul cu s

angele ei, de
jur

mprejur. 14 Din ea, el s

a
prezinte ca ofrand

a, ca ofran-
d

a prin foc pentru Iehova, gra-
simea care acoper

a intestinele,
chiar toat

a gr

asimea de pe in-
testine,
g
15 precum si cei doi
rinichi si gr

asimea de pe ei, care
este si pe sale. Gr

asimea de pe fi-
cat s-o scoat

a

mpreun

a cu rini-
chii. 16 Iar preotul s

a le pun

a
s

a fumege pe altar ca hran

a,
ca ofrand

a prin foc, ca mireas-


m

a odihnitoare. Toat

a gr

asimea
este a lui Iehova.
h
17 Iat

a o lege pe timp indefi-
nit pentru toate genera tiile voas-
tre,

n toate locurile

n care ve ti
locui: S

a nu m

anca ti nici gr

asi-
me, nici s

ange!
i
4
Iehova i-a vorbit

n continua-
re lui Moise, zic

and: 2 Vor-
be ste-le fiilor lui Israel si spu-
ne-le: Dac

a un suflet
j
p

ac

atu-
ie ste din gre seal

a1
k

n vreunul
dintre lucrurile despre care
Iehova porunce ste s

a nu fie f

a-
cute si face vreunul dintre ele:
3 Dac

a preotul, unsul,
l
p

a-
c

atuie ste
m
si prin aceasta face
vinovat

ntregul popor, atunci,
pentru p

acatul
n
comis, s

a-i pre-
zinte lui Iehova ca ofrand

a pen-
tru p

acat un taur t

an

ar, f

ar

a
Le 4:21 Sau neinten tionat.
CAP. 3
a Le 22:21
b Nu6:14
c Ex29:10
Le 8:18
d Ex29:13
Le 7:23
Le 7:30
1Re 8:64
Eze 44:15
e Le 1:13
f Le 3:15
Le 7:4
Le 8:16
g Nu3:2
Mal 2:4
h Le 1:9
Le 7:31
Le 9:10
i Le 6:12
j Le 1:17
Le 4:31
Ef 5:2
k Ex12:5
Nu6:14
2Co 5:21
Ev7:26
1Pe 1:19
l Ev9:14
m Le 4:4
n Le 4:15
o 2Cr 7:7
p Ex29:22
Le 9:19
q Le 3:3

Col. aII-a
a Le 4:9
Le 9:10
b Le 3:5
Le 4:31
c Le 21:6
d Le 9:3
Le 22:19
e Ex29:10
Le 3:2
f Ex29:11
Le 3:8
Le 14:13
g Le 3:3
Le 3:9
Le 4:26
Ps 20:3
h Le 7:23
1Sa 2:16
i Ge 9:4
Le 17:10
Le 17:13
De 12:23
Eze 44:7
Fa 15:20

CAP. 4
j Ge 46:26
k Le 5:17
Nu15:28
Ps 119:67
Ga 6:1
Iac 2:10
l Le 8:12
Le 21:10
Lu4:18
Ev1:9
m Nu12:1
Ev4:15
Ev7:26
n Ev5:3
Ev7:27
139 Jertfe de comuniune. S

angele este interzis LEVITICUL 3:14:3
LEVITICUL 4:424 Ofrande pentru p

acat: preotul, adunarea 140
defect. 4 S

a aduc

a taurul

na-
intea lui Iehova la intrarea cor-
tului

nt

alnirii,
a
apoi s

a- si pun

a
m

ana pe capul taurului
b
si s

a

njunghie taurul

naintea lui
Iehova. 5 Iar preotul, unsul,
c
s

a ia pu tin din s

angele tauru-
lui si s

a-l aduc

a

n cortul

nt

alni-
rii. 6 Preotul s

a- si

nmoaie de-
getul
d

n s

ange si s

a stropeasc

a
de sapte ori
e
cu s

ange

naintea
lui Iehova,

n fa ta perdelei lo-
cului sf

ant. 7 Apoi preotul s

a
ung

a cu s

ange coarnele
f
altaru-
lui t

am

aiei parfumate care este

n cortul

nt

alnirii,

naintea lui
Iehova, iar restul s

angelui tau-
rului s

a-l verse la baza
g
altaru-
lui ofrandei arse, care este la in-
trarea cortului

nt

alnirii.
8 S

a ia toat

a gr

asimea tauru-
lui ofrandei pentru p

acat: gr

a-
simea care acoper

a intestine-
le, chiar toat

a gr

asimea de pe
intestine,
h
9 precum si cei doi
rinichi si gr

asimea de pe ei, care
este si pe sale. Gr

asimea de pe fi-
cat s-o scoat

a

mpreun

a cu rini-
chii.
i
10 S

a se ia acelea si p

ar ti
care se iau si din taurul prezen-
tat ca jertf

a de comuniune.
j
Si
preotul s

a le pun

a s

a fumege pe
altarul ofrandei arse.
k
11 Dar pielea taurului si toa-
t

a carnea lui,

mpreun

a cu ca-
pul, picioarele, intestinele si ba-
liga lui,
l
12 da,

ntregul taur
s

a fie scos afar

a si dus la margi-
nea taberei,
m

ntr-un loc curat,
unde se vars

a cenu sa gras

a1.
n
S

a-l ard

a pe lemne,

n foc.
o
S

a fie
ars unde se vars

a cenu sa gras

a.
13 Dac

a

ns

a

ntreaga aduna-
re a lui Israel face o gre seal

a
p
si fapta r

am

ane ascuns

a ochilor
congrega tiei, iar ei au f

acut unul
dintre toate acele lucruri de-
Le 4:121 Vezi Ex 27:3, n.s.
spre care Iehova porunce ste s

a
nu fie f

acute si astfel au ajuns s

a
fie vinova ti,
a
14 si dac

a p

aca-
tul comis

mpotriva poruncii de-
vine cunoscut,
b
atunci congre-
ga tia s

a prezinte ca ofrand

a
pentru p

acat un taur t

an

ar si
s

a-l aduc

a

naintea cortului

n-
t

alnirii. 15 B

atr

anii adun

arii
s

a- si pun

a m

ainile pe capul tau-
rului
c

naintea lui Iehova, iar
taurul s

a fie

njunghiat

naintea
lui Iehova.
16 Apoi preotul, unsul,
d
s

a
aduc

a pu tin din s

angele tauru-
lui

n cortul

nt

alnirii.
e
17 Pre-
otul s

a- si

nmoaie degetul

n s

an-
ge si s

a stropeasc

a de sapte ori
cu el

naintea lui Iehova,

n fa ta
perdelei.
f
18 S

a ung

a cu s

an-
ge coarnele altarului
g
care este

n cortul

nt

alnirii,

naintea lui
Iehova, iar restul s

angelui s

a-l
verse la baza altarului ofrandei
arse,
h
care este la intrarea cor-
tului

nt

alnirii. 19 S

a ia toat

a
gr

asimea taurului si s-o pun

a s

a
fumege pe altar.
i
20 S

a fac

a si
cu taurul acesta cum a f

acut cu
cel

alalt taur prezentat ca ofran-
d

a pentru p

acat. A sa s

a fac

a cu
el. Preotul s

a fac

a isp

a sire
j
pen-
tru ei si astfel vor fi ierta ti.
21 Apoi s

a pun

a s

a fie scos tau-
rul afar

a, la marginea taberei,
si s

a-l ard

a ca pe primul taur.
k
Este o ofrand

a pentru p

acat

n
folosul congrega tiei.
l
22 Dac

a o c

apetenie
m
p

ac

a-
tuie ste si comite neinten tionat
unul dintre toate acele lucruri
despre care Iehova, Dumnezeul
s

au, porunce ste s

a nu fie f

acu-
te,
n
si astfel ajunge s

a fie vino-
vat, 23 sau dac

a i se face cu-
noscut
o
p

acatul comis

mpotriva
poruncii, s

a aduc

a drept ofrand

a
un ied
p
f

ar

a defect. 24 S

a- si pu-
n

a m

ana pe capul
q
tapului t

an

ar
CAP. 4
a Le 1:3
Le 6:25
b Ex29:10
Le 1:4
c Ex29:29
Ex30:30
d Le 8:15
Le 16:19
e Le 16:14
f Ex30:10
g Le 5:9
h Le 4:19
Le 4:26
i Le 3:4
Le 9:10
j Le 3:3
k Le 4:26
Ps 20:3
Ev10:8
l Ex29:14
Nu19:5
m Nu5:3
Ev13:11
n Le 6:11
o Le 8:17
p Ios 7:11
Pr 14:34

Col. aII-a
a Ex32:30
Nu15:24
b Ec 12:14
1Ti 5:24
c Ex29:10
Le 1:4
Le 3:2
Le 16:21
Mt 8:17
Ev9:28
1Pe 2:24
d Ex40:15
e Le 4:5
f Ex26:31
Ex40:21
Ev10:20
g Ex30:1
Ex30:6
h Ex27:1
Ex40:6
Le 4:7
i Le 3:16
j Ex32:30
Le 12:8
Le 16:17
Nu15:25
Ef 1:7
1Ti 2:5
Ev2:17
k Le 4:12
l Le 16:15
Mt 20:28
Ioa 1:29
1Io 2:2
m Ex18:21
Nu16:2
Nu34:18
Ios 22:14
2Sa 24:10
n Le 5:4
Le 5:17
Le 6:2
o 2Sa 12:13
p Le 23:19
Nu15:24
Nu28:15
Nu29:5
q Le 1:4
Le 4:4
Pr 28:13
Is 53:6
141 Animale f

ar

a defect. De ce se aduc ofrande LEVITICUL 4:255:4
si s

a-l

njunghie

n locul unde se

njunghie ofranda arsa

naintea
lui Iehova.
a
Este o ofrand

a pen-
tru p

acat.
b
25 Preotul s

a ia cu
degetul pu tin din s

angele ofran-
dei pentru p

acat si s

a ung

a coar-
nele
c
altarului ofrandei arse, iar
restul s

angelui s

a-l verse la baza
altarului ofrandei arse. 26 Si
s

a pun

a s

a fumege pe altar toa-
t

a gr

asimea ei, cum se face cu
gr

asimea jertfei de comuniune.
d
Preotul s

a fac

a isp

a sire pentru
c

apetenia aceea, pentru p

acatul
s

au,
e
si astfel va fi iertat.
27 Dac

a vreun suflet din po-
porul t

arii p

ac

atuie ste neinten-
tionat f

ac

and unul dintre lucru-
rile despre care Iehova porun-
ce ste s

a nu fie f

acute si ajunge
s

a fie vinovat
f
28 sau dac

a i se
face cunoscut p

acatul comis, s

a
aduc

a drept ofrand

a o iad

a
g
f

a-
r

a defect pentru p

acatul comis.
29 S

a- si pun

a m

ana pe capul
h
ofrandei pentru p

acat si s

a

n-
junghie ofranda pentru p

acat

n acela si loc unde senjunghie
ofranda ars

a.
i
30 Preotul s

a
ia cu degetul pu tin din s

angele
ei si s

a ung

a coarnele
j
altarului
ofrandei arse, iar restul s

an-
gelui s

a-l verse la baza altaru-
lui.
k
31 S

a-i scoat

a toat

a gr

asi-
mea,
l
a sa cum a fost scoas

a gr

a-
simea din jertfa de comuniune,
m
si preotul s-o pun

a s

a fumege pe
altar ca mireasm

a odihnitoare
pentru Iehova.
n
Preotul s

a fac

a
isp

a sire pentru el, si astfel va fi
iertat.
o
32 Dar dac

a vrea s

a aduc

a
ofrand

a un miel
p
ca ofrand

a pen-
tru p

acat, s

a aduc

a o mielu sea
f

ar

a defect.
q
33 S

a- si pun

a m

a-
na pe capul ofrandei pentru p

a-
cat si s-o

njunghie ca ofrand

a
pentru p

acat

n locul unde se

n-
junghie ofranda ars

a.
r
34 Pre-
otul s

a ia cu degetul pu tin din
s

angele ofrandei pentru p

acat
si s

a ung

a coarnele altarului
ofrandei arse,
a
iar restul s

ange-
lui s

a-l verse la baza altarului.
35 S

a-i scoat

a toat

a gr

asimea,
a sa cum se scoate gr

asimea ber-
becului t

an

ar prezentat ca jert-
f

a de comuniune, si preotul
s-o pun

a s

a fumege pe altar,
peste ofrandele prin foc ale lui
Iehova.
b
Preotul s

a fac

a isp

a si-
re
c
pentru el, pentru p

acatul co-
mis, si astfel va fi iertat.
d
5
Dac

a un suflet
e
p

ac

atuie ste
fiindc

a a auzit un blestem
f
rostit

n public si a fost martor
la acesta sau a v

azut sau a ajuns
s

a afle de el, dar nu-l face cunos-
cut,
g
trebuie s

a r

aspund

a pen-
tru nelegiuirea sa.
2 Sau dac

a un suflet se atin-
ge de ceva necurat, fie de cor-
pul mort al unui animal s

alba-
tic necurat, fie de corpul mort al
unui animal domestic necurat,
fie de corpul mort al unei crea-
turi mici necurate,
h
chiar dac

a
nu este con stient de lucrul aces-
ta,
i
el este necurat1 si este vi-
novat.
j
3 Sau dac

a se atinge de
necur

a tia unui om, adic

a de ori-
ce necur

a tie
k
a acestuia care

l
poate face necurat, chiar dac

a
nu este con stient de lucrul aces-
ta, dar dup

a aceea

si d

a seama,
este vinovat.
4 Sau dac

a un suflet jur

a, vor-
bind necugetat
l
cu buzele lui, c

a
va face r

au
m
sau bine cu privire
la orice lucru necugetat pe care
omul l-ar putea spune

ntr-unju-
r

am

ant,
n
chiar dac

a nu este con-
stient de lucrul acesta, dar dup

a
h Le 11:24; Le 17:15; Le 21:1; Nu 19:11; De 14:8;
i Ps 19:12; j Le 4:13; k Le 12:2; Le 13:3; Le 15:3;
Nu 19:11; l Iac 3:8; 1Pe 3:10; m Mal 3:5; n Ju 21:7;
1Sa 14:24; Mt 5:33; Mr 6:23.
Le 5:21 Din punct de vedere ceremonial.
CAP. 4
a Le 1:11
Le 3:2
Le 6:25
Le 7:2
b Le 4:3
c Le 8:15
Le 9:9
Le 16:18
Ev9:22
d Le 3:5
e Ex32:30
Nu15:28
f Ex12:49
Nu5:6
Nu15:29
g Le 5:6
h Le 1:4
Le 3:2
Le 4:4
Le 16:21
Pr 28:13
Is 53:6
Mt 8:17
1Pe 2:24
i Le 1:11
Le 6:25
j Le 4:25
k Le 8:15
Le 9:9
Ev9:22
l Le 3:16
Le 4:8
m Le 3:3
n Ex29:18
Le 1:9
Le 3:5
Le 8:21
Ezr 6:10
o Le 4:26
Os 14:2
p Is 53:7
Ioa 1:29
Ev9:14
1Pe 1:19
q Le 3:6
Ev7:26
Ev9:14
1Pe 2:22
r Le 1:11
Le 4:4

Col. aII-a
a Le 4:25
Le 16:18
b Ex29:13
Le 3:3
Le 6:12
Le 9:10
c Le 1:4
Le 4:26
Le 4:31
Le 6:7
Le 16:30
Nu15:28
Col 1:14
1Io 2:2
d 1Io 1:7

CAP. 5
e Ge 2:7
Ge 46:26
Eze 18:4
f Pr 29:24
g Ge 37:2
1Sa 2:24
Es 6:2
Pr 29:24
1Co 1:11
1Co 5:1
LEVITICUL 5:519 Ofrande pentru vin

a. P

acate neinten tionate 142
aceea

si d

a seama, se face vi-


novat de unul dintre aceste lu-
cruri.
5 Dac

a se

nt

ampl

a deci s

a
se fac

a vinovat de unul dintre
aceste lucruri, s

a m

arturiseas-
c

a
a

n ce fel a p

ac

atuit. 6 Pen-
tru p

acatul comis, s

a-i aduc

a lui
Iehova ofranda sa pentru vin

a,
b
si anume o femel

a din turm

a, o
mielu sea sau o iad

a,
c
ca ofrand

a
pentru p

acat, iar preotul s

a fac

a
isp

a sire pentru el, pentru p

aca-
tul lui.
d
7 Dar dac

a posibilit

a tile nu-i
permit s

a ofere o oaie,
e
atunci
s

a-i aduc

a lui Iehova ca ofran-
d

a pentru vin

a, pentru p

acatul
comis, dou

a turturele
f
sau doi
pui de porumbel domestic, unul
ca ofrand

a pentru p

acat
g
si unul
ca ofrand

a ars

a. 8 S

a-i adu-
c

a preotului, iar acesta s

a-l pre-
zinte mai

nt

ai pe cel adus ca
ofrand

a pentru p

acat si s

a-i fr

an-
g

a
h
g

atul cu unghia pe partea
din fa t

a, dar f

ar

a s

a-i desprind

a
capul. 9 S

a ia pu tin din s

an-
gele ofrandei pentru p

acat si s

a
stropeasc

a peretele altarului,
iar s

angele r

amas s

a-l scurg

a la
baza altarului.
i
Este o ofrand

a
pentru p

acat. 10 Iar pe cel

a-
lalt

l va folosi ca ofrand

a ars

a,
dup

a regula stabilit

a.
j
Preotul
s

a fac

a isp

a sire
k
pentru el, pen-
tru p

acatul comis, si astfel va fi
iertat.
l
11 Dac

a nu are posibilitate
m
s

a ofere dou

a turturele sau doi
pui de porumbel domestic, s

a
aduc

a ofrand

a pentru p

acatul
comis o zecime de ef

a
n
de floa-
rea f

ainii ca ofrand

a pentru p

a-
cat. S

a nu toarne ulei
o
peste ea
si s

a nu pun

a t

am

aie alb

a pes-
te ea, c

aci este o ofrand

a pen-
tru p

acat.
p
12 S

a i-o aduc

a
preotului, iar preotul s

a ia o
m

an

a din ea ca aducere-aminte
a
si s-o pun

a s

a fumege pe altar
peste ofrandele prin foc ale lui
Iehova.
b
Este o ofrand

a pentru
p

acat.
c
13 Preotul s

a fac

a is-
p

a sire
d
pentru el, pentru p

aca-
tul comis, oricare ar fi acesta,
si astfel va fi iertat, iar restul
ofrandei

i va reveni preotului,
e
ca la ofranda de cereale.
14 Si Iehova a continuat s

a-i
vorbeasc

a lui Moise, zic

and:
15 Dac

a un suflet este infidel,
p

ac

atuind din gre seal

a

mpotri-
va lucrurilor sfinte ale lui
Iehova,
f
s

a-i aduc

a lui Iehova ca
ofrand

a pentru vin

a
g
un berbec
f

ar

a defect din turm

a, conform
valorii stabilite

n sicli
h
de ar-
gint, dup

a siclul locului sf

ant1,
ca ofrand

a pentru vin

a. 16 S

a
dea desp

agubire pentru p

acatul
comis

mpotriva locului sf

ant
si, ad

aug

andu-i o cincime,
i
s

a i-o
dea preotului, pentru ca preo-
tul s

a fac

a isp

a sire
j
pentru el
cu berbecul prezentat ca ofran-
d

a pentru vin

a, si astfel va fi ier-
tat.
k
17 Iar dac

a un suflet p

ac

a-
tuie ste, f

ac

and unul dintre toa-
te acele lucruri despre care
Iehova porunce ste s

a nu fie f

a-
cute, chiar dac

a nu a stiut,
l
este
totu si vinovat si trebuie s

a r

as-
pund

a pentru nelegiuirea lui.


m
18 S

a-i aduc

a preotului, ca ofran-
d

a pentru vin

a,
n
un berbec f

a-
r

a defect din turm

a conform
valorii stabilite, iar preotul s

a
fac

a isp

a sire
o
pentru el, pentru
gre seala comis

a neinten tionat,
chiar dac

a nu a stiut de ea, si
astfel va fi iertat.
p
19 Este o
ofrand

a pentru vin

a. El s-a f

a-
cut vinovat
q
fa t

a de Iehova.
Le 5:151 Sau dup

a siclul sf

ant. Greutate stan-
dard p

astrat

a la tabernacol sau, probabil, o ex-
presie care arat

a c

a greutatea trebuia s

a fie pre-
cis

a. Compar

a cu 2Sa 14:26, n.s., piatr

a.
CAP. 5
a Le 26:40
Nu5:7
Ios 7:19
Ezr 10:11
Ps 32:5
Pr 28:13
1Io 1:9
b Le 7:1
Le 14:12
Le 19:21
Nu6:12
c Le 4:28
d Le 4:20
Ioa 1:29
1Ti 2:5
Ev9:14
1Io 4:10
e Le 12:8
Le 14:21
2Co 8:12
Iac 2:5
f Le 1:14
Le 15:14
g Le 14:22
Lu2:24
h Le 1:15
i Le 1:5
Le 7:2
Ev9:22
j Le 1:17
k Le 6:7
Ev2:17
1Io 2:2
l Ex34:9
m 2Co 8:12
n Ex16:36
o Nu5:15
p Le 5:6
Pr 28:13
2Co 5:21

Col. aII-a
a Le 6:15
Nu5:26
b Le 4:35
c Le 4:3
d Le 4:26
e Le 2:10
Le 7:6
1Sa 2:28
1Co 9:13
f Le 10:18
Le 22:14
Nu18:9
g Le 6:6
h Ex30:13
Le 27:25
i Le 6:5
Le 22:14
Le 27:13
Nu5:7
j Ex32:30
Le 12:8
Nu15:25
Ev2:17
1Io 2:2
k Ex34:9
Le 4:20
Le 6:7
Le 19:22
l Ps 19:12
Lu12:48
Ev5:2
m Le 5:2
1Ti 5:24
n Le 5:7
Le 6:6
o Le 1:4
p Is 53:12
q Ezr 10:2
Ps 51:3
143 Diverse p

acate. Ofrande arse LEVITICUL 6:120
6
Si Iehova i-a vorbit

n con-
tinuare lui Moise, zic

and:
2 Dac

a un suflet p

ac

atuie ste,
fiindu-i infidel lui Iehova,
a
si

si

n sal

a
b
semenul

n privin ta unui
lucru ce i-a fost

ncredin tat ori
aunui lucru ce i-a fost dat

n m

a-
n

a spre p

astrare
c
ori pe care i
l-a furat sau

si p

agube ste seme-
nul
d
3 sau g

ase ste ceva pier-
dut
e
si neag

a sau jur

a str

amb
f

n
privin ta oric

arui lucru pe care
omul ar putea s

a-l fac

a si astfel
p

ac

atuie ste, 4 dac

a deci p

ac

a-
tuie ste si ajunge s

a fie vinovat,
g
atunci s

a dea

napoi lucrul fu-
rat sau lucrul extorcat, pe care
l-a luat prin

n sel

aciune, sau lu-
crul ce i-a fost

ncredin tat sau
lucrul pierdut, pe care l-a g

asit,
5 sau orice lucru despre care a
jurat str

amb, s

a dea desp

agubi-
re
h
pre tul

ntreg la care s

a adau-
ge o cincime.

In ziua

n care i se
dovede ste vinov

a tia, s

a-l dea ce-
lui c

aruia

i apar tine. 6 Iar ca
ofrand

a pentru vin

a s

a-i aduc

a
lui Iehova un berbec
i
f

ar