Sunteți pe pagina 1din 42

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . DECIZIA NR. Directorul unitatii scolare, profesor ., numit prin Decizia ISMB Nr. 1541/29.08.

2003, in baza adresei ISMB nr.1671/12.02.2003, avand in vedere Ordinul 3946/1.06.2001, privitor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, specifice MECTS SI ROI, potrivit drepturilor conferite de lege. DECIDE: Art. 1 Incepand cu data de 1.09.2004, se constituie Colectivul de aparare impotriva incendiilor, in cadru gradinitei/scolii/liceului ., pentru anul scolar 2004 - 2005, formata din urmatorii: -COLECTIVUL PSIPresedinte: Director adjunct prof. ................ Responsabil: tehnician ................ Contabil: Profesor: .. Secretar sef: .. Bibliotecar: ............... Administrator: ............ Informatician: ............... Art. 2 Obligatiile Colectivului PSI, precum si metodologia de lucru: 1. Intocmeste anual planul de aparare impotriva incendiilor si il prezinta spre aprobare conducatorului unitatii; 2. controleaza semestrial si ori de cate ori este nevoie, modul in care se respecta normele si masurile de PSI, actioneaza pentru inlaturarea imediata a cauzelor de incendii si a neajunsurilor constatate si prezinta conducerii propuneri pentru remedierea deficientelor care nu au fost inlaturate pe timpul controlului; 3. acorda sprijin conducatorului sectorului de activitate si celorlalte cadre de instruirea personalului. In acest scop, intocmeste sarcini ce revin personalului si elevilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor, participa cel putin o data pe luna la instruirea personalului, verifica periodic, o data pe semestru sau atunci cand este cazul, modul in care se face instruirea personalului la angajare. 4. verifica daca se respecta din datele tehnice, normele PSI; 5. stabileste responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor, sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor, in conformitate cu prevederile legale; 6. sa asigure identificarea si evaluarea riscului de incendiu; 7. sa intocmeasca si sa actualizeze lista cu substantele periculoase, clasificate astfel, potrivit legii, utilizate in activitate sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico 1

chimice, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloace de protectie recomandate, metode de prim ajutor, substante pentru stingere, neutralizare si decontaminare; 8. sa eleboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce le revin salariatilor pentru fiecare loc de munca; 9. sa verifice ca, atat salariatii cat si persoanele din exterior, care au acces in institutie sa cunoasca si sa respecte instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor; 10.sa asigure mijloace tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum conditiile de pregatire ale acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea institutiei; 11.sa asigure planurilor de interventie si conditii pentru acestea, sa fie operationale in orice moment; 12.sa prevada fonfurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; 13.sa stabileasca si sa transmita catre utilizatori produsele rezultate din activitatea institutiei, precum si catre terti interesati, regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor specifice acestora, correlate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective. Art. 3 Pentru indeplinirea acestor obligatii, responsabilul PSI desfasoara o activitate permanenta, potrivit obligatiilor generale care sunt anexa 1. Art. 4 Obligatiile si metodologia de lucru a responsabilului PSI, sunt specifice la anexa 1, care face parte din prezenta decizie. DIRECTOR, PROF. Am luat la cunostinta, -COLECTIVUL PSIPresedinte: Director adjunct prof. Responsabil: tehnician ............ Contabil: .................. Profesor: ...................... Bibliotecar: .................. Administrator: ..................... Informatician: .........................

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . DISPOZITIA NR. Avand in vedere prevederile articolului 19 lit.a din legea 307/2006, privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor ,directorul gradinite/scolii/liceului . DECIDE: Art. 1.Se numeste responsabil(a) PSI ......................... ; Art. 2. Obligatiile principale ale responsabilei PSI: a. sa stabileasca responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor, sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor, in conformitate cu prevederile legale; b. sa asigure identificarea si evaluarea riscului de incendiu; c. sa intocmeasca si sa actualizeze lista cu substantele periculoase, clasificate astfel, potrivit legii, utilizate in activitate sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico chimice, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloace de protectie recomandate, metode de prim ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; d. sa elaboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce le revin salariatilor pentru fiecare loc de munca; e. sa verifice ca, atat salariatii cat si persoanele din exterior, care au acces in institutie sa cunoasca si sa respecte instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor; f. sa verifice modul cum sunt respectate masurile de aparare impotriva incendiilor; g. sa asigure mijloace tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire ale acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea institutiei; h. sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditii pentru acestea, sa fie operationale in orice moment; i. sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; j. sa stabileasca si sa transmita catre utilizatori produsele rezultate din activitatea institutiei, precum si catre terti interesati, regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective. Art. 3 Pentru indeplinirea acestor obligatii, responsabilul PSI desfasoara o activitate permanenta, potrivit obligatiilor generale si specifice care sunt in anexa 1. Art. 4 Obligatiile si metodologia de lucru a responsabilului PSI, sunt cele specifice la anexa 1, care face parte din prezenta decizie. DIRECTOR PROF. ............................ Am luat la cunostinta responsabil PSI, ........................................
3

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . DECIZIA NR. _______/_________ Directorul unitatii scolare, profesor , numit prin Decizia ISMB Nr. 1541/29.08.2003, in baza adresei ISMB nr.1671/12.02.2003, avand in vedere Ordinul 3946/1.06.2001, privitor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, specifice MECT SI ROI, potrivit drepturilor conferite de lege,pentru dispozitiile generale pentru prevenirea si stingerea incendiilor,care reglementeaza : a- lucrarile cu focul deschis ; b- fumatul ; c- asigurarea cailor de acces ,de evacuare si de interventie ; d- colectarea deseurilor , rezidurilor si ambalajelor combustibile,precum si distrugerea acestora ; e- efectuarea de lucrari premergatoare in timpul sezonului rece si in perioade caniculare si secetoase . DECIDE : Art. 1- Este interzis fumatul in toate spatii publice inchise de la locul de munca, cu exceptia spatiului amenajat in holul cancelariei, loc inscriptionat si amenajat special cu scrumiere metalice si cu apa . Art.2- Este interzisa aruncarea resturilor de tigare la intimplare . Art.3- Este interzisa golirea scrumierelor in cosurile de gunoi sau in alte materiale combustibile . Art.4- Este interzisa depunerea in scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile ( hirtie, materiale textile ,e.t.c. ). Art.5- Golirea scrumierelor va fi facuta cu respectarea masurilor P.S.I. ( stringerea resturilor de tigari in vase cu apa, apoi aruncarea lor ). Art.6- Comisia P.S.I. va lua la cunostinta si va instrui toate cadrele didactice si tot personalul, pe baza de semnatura cu mentionarea prezentei decizii in fisa individuala de instruire Art.7- Presedintele colectivului P.S.I. va anunta directiunea pentru emiterea unor decizii scrise, pentru lucrarile cu foc deschis, prin luarea la cunostinta, pe baza de semnatura a normelor si regulilor ce trebuie respectate in timpul executarii lucrarilor de moment sau de durata mai mare, atat cu personalul scolii cat si cu cei din afara, ce executa lucrari ocazionale. Art.8- Prezenta decizie se comunica colectivului P.S.I. pe baza de semnatura si va fi adusa la cunostinta fiecarui salariat in parte, in sedinta de instruire a semestrului I, sub semnatura . DIRECTOR Am luat la cunostinta : -COLECTIVUL PSIProf......................... Presedinte: Director adjunct prof. Responsabil: tehnician Contabil: Profesor: Secretar sef: Bibliotecar: Administrator
4

Informatician: GRADINITA/SCOALA LICEUL COLECTIVUL PSI OBLIGATIILE SPECIFICE SI MODALITATEA DE LUCRU PENTRU MEMBRII COLECTIVULUI PRESEDINTELE COLECTIVULUI P.S.I. - Dir.adj.prof. Art.1 Presedintele colectivului PSI are urmatoarele obligatii specifice : a) organizeaza si conduce activitatea colectivului PSI; b) verifica sistematic modul de indeplinire de catre membrii colectivului a obligatiilor, masurilor si sarcinilor ce le revin; c) intocmeste pina la 20 noiembrie a.c. impreuna cu membrii colectivului planul anual de aparare importiva incendiilor si asigura completarea si reactualizarea acestuia conform normelor; supune spre aprobare conducerii planul de aparare impotriva incendiilor si completarii ulterioare; ia masuri pentru aducerea la cunostinta a factorilor interesati, a masurilor si sarcinilor stabilite; d) organizeaza, conduce si finalizeaza controalele ce le executa colectivul pe intreg teritoriul unitatii cel putin o data pe semestru; e) verifica si analizeaza semestrial activitatea desfasurata de colectivul P.S.I. si responsabilul pentru indrumarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in unitate; f) aproba programul lunar de pregatire al colectivului P.S.I., graficul anual cu activitatile de instruirea si planul de control tehnic de prevenire a incendiilor ce se executa de cadrul tehnic; g) intocmeste impreuna cu responsabilul, si cu alti membrii din colectiv, tematicile si graficile de instruire periodica a intregului personal incadrat in munca, precum si pentru instructajul introductiv general; h) stabileste cu colectivul PSI si supune spre aprobare conducerii unitatii propunerile privind : - Tabelul nominal cu membrii colectivului imputerniciti sa emita permisul de lucru cu foc, inclusiv sectoarele si tipurile de lucrari ce intra in componenta fiecaruia; - Tabelul nominal cu personalul autorizat sa execute in unitate lucrari cu foc deschis - Tabelul cu locurile amenajate conform normelor in care se admite fumatul
5

i)

organizeaza si controleaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor ce o desfasoara colectivul, responsabilul si personalul de serviciu pe timpul reviziilor , reparatiilor, pornirii si punerilor in functiune a instalatiilor precum si pe timpul dispozitiilor speciale, zile de sarbatori, in schimbul II si III, in caz de calamitati naturale si catastrofe; j ) sprijina sefii sectoarelor de activitate in organizarea activitatii de P.S.I munca si o supune spre aprobare conducerii scolii; pe locurile de

k) urmareste ca la elaborarea si avizarea notelor de comanda si a celorlalte documentatii tehnice ale investitiilor tehnice sa se respecte prevederile actelor normative privind protectia impotriva incendiilor (normative, norme, standarde si alte prescriptii tehnice) asigura pregatirea tehnica de specialitate in domeniul incendiilor si a comisiilor de avizare si receptie a investitiilor din cadrul scolii; l) verifica si actioneaza pentru realizarea la termen si de calitate a masurilor de protectie prevazute la noile investitii astfel incit sa fie terminate si in stare de utilizare inainte de efectuarea probelor tehnologice si a rodajului si de darea in exploatare; m) stabileste impreuna cu comisia si supune spre aprobare conducerii scolii modul de organizare si desfasurare a verificarilor, intretinerilor, reviziilor si reparatiilor la masinile, instalatiile si mijloacele ce asigura instruirea de specialitate a personalului desemnat sa execute aceste lucrari tehnice; n) avizeaza prescriptiile de P.S.I. la depozitarea si transportul produselor combustibile periculoase ce le produce si le livreaza unitatea; avizeaza reguli de prevenire si stingere a incendiilor pentru activitatile nereglementate in norme; o) informeaza semestrial conducerea scolii, intocmeste impreuna cu membrii colectivului rapoartele de analiza a activitatii P.S.I.; p) pastreaza ex.1 a planului de aparare impotriva incendii D I R E C T O R, Prof.

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, .
6

COLECTIVUL PSI OBLIGATIILE SPECIFICE SI MODALITATEA DE LUCRU PENTRU MEMBRII COLECTIVULUI RESPONSABILUL COLECTIVULUI P.S.I. Obligatiile principale ale responsabilei PSI: 1. sa stabileasca responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor, sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor, in conformitate cu prevederile legale 2. sa asigure identificarea si evaluarea riscului de incendiu; 3. sa intocmeasca si sa actualizeze lista cu substantele periculoase, clasificate astfel, potrivit legii, utilizate in activitate sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico chimice, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloace de protectie recomandate, metode de prim ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; 4. sa elaboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce le revin salariatilor pentru fiecare loc de munca; 5. sa verifice ca, atat salariatii cat si persoanele din exterior, care au acces in institutie sa cunoasca si sa respecte instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor; 6. sa verifice modul cum sunt respectate masurile de aparare impotriva incendiilor; 7. sa asigure mijloace tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire ale acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea institutiei; 8. sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditii pentru acestea, sa fie operationale in orice moment; 9. sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; 10.sa stabileasca si sa transmita catre utilizatori produsele rezultate din activitatea institutiei, precum si catre terti interesati, regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective. 11.Pentru indeplinirea acestor obligatii, responsabilul PSI desfasoara o activitate permanenta, potrivit obligatiilor generale si specifice PRESEDINTELE COLECTIVULUI P.S.I. DIR.ADJ.PROF. GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL PSI
7

OBLIGATIILE SPECIFICE SI MODALITATEA DE LUCRU PENTRU MEMBRII COLECTIVULUI 1. Intocmeste anual planul de aparare impotriva incendiilor si il prezinta spre aprobare conducatorului unitatii; 2. controleaza semestrial si ori de cate ori este nevoie, modul in care se respecta normele si masurile de PSI, actioneaza pentru inlaturarea imediata a cauzelor de incendii si a neajunsurilor constatate si prezinta conducerii propuneri pentru remedierea deficientelor care nu au fost inlaturate pe timpul controlului; 3. acorda sprijin conducatorului sectorului de activitate si celorlalte cadre de instruirea personalului. In acest scop, intocmeste sarcini ce revin personalului si elevilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor, participa cel putin o data pe luna la instruirea personalului, verifica periodic, o data pe semestru sau atunci cand este cazul, modul in care se face instruirea personalului la angajare. 4. verifica daca se respecta din datele tehnice, normele PSI; 5. stabileste responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor, sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor, in conformitate cu prevederile legale; 6. sa asigure identificarea si evaluarea riscului de incendiu; 7. sa intocmeasca si sa actualizeze lista cu substantele periculoase, clasificate astfel, potrivit legii, utilizate in activitate sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico chimice, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloace de protectie recomandate, metode de prim ajutor, substante pentru stingere, neutralizare si decontaminare; 8. sa eleboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce le revin salariatilor pentru fiecare loc de munca; 9. sa verifice ca, atat salariatii cat si persoanele din exterior, care au acces in institutie sa cunoasca si sa respecte instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor; 10.sa asigure mijloace tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum conditiile de pregatire ale acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea institutiei; 11.sa asigure planurilor de interventie si conditii pentru acestea, sa fie operationale in orice moment; 12.sa prevada fonfurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; sa stabileasca si sa transmita catre utilizatori produsele rezultate din activitatea institutiei, precum si catre terti interesati, regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor specifice acestora, correlate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective. RESPONSABIL COLECTIV PSI,

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL PSI

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE MEMBRILOR COLECTIVULUI PSI

CONTABILUL Contabilul are urmatoarele obligatii specifice: a. asigura cuprinderea in proiectele planurilor economice si financiare, anuale si de perspectiva, a fondurilor pentru dotarea cu mijloace de interventie, echipament de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si pentru procurarea si realizarea masurilor de protectie impotriva incendiilor si a materialelor, actiunilor si mijloacelor instructiv educative de prevenire a incendiilor; b. urmareste procurarea la timp a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor si realizarea masurilor cuprinse in planurile ecomomice, financiare si de aparare impotriva incendiilor aprobate, asigura receptia calitativa si cantitativa a acestora; c. instruieste personalul din subordine cu materialele legate de normele de PSI privind depozitele de materiale, de folosire a curentului electric, de respectare a normelor pentru arhiva contabilitatii; d. face evacuarea bunurilor si a personalului de la serviciul contabilitate, in cazul executarii exercitiilor de evacuare in caz de calamitati. RESPONSABILUL COLECTIVULUI PSI

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL PSI OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE MEMBRILOR COLECTIVULUI PSI BIBLIOTECAR Doamna bibliotecar a va indruma din punct de vedere metodologic activitatea pentru biblioteca scolii. Doamna bibliotecar are urmatoarele atributii: verifica locul de munca pentru elevi si domnii profesori, asigurandu-le cele mai bune conditii legate de prevenirea si stingerea incendiilor; propune responsabilului Colectivului PSI si ia masuri de rezolvare imediata a defectiunilor din scoala si a celor semnalate la nivel de scoala, in urma controalelor si verificarilor curente; urmareste inlocuirea la termen a stingatoarelor pentru partea electrica, cat si pentru hartie, material textil, modul de manipulare sa fie cunoscut de tot personalul; in cazul unor accidente, in biblioteca se va acorda primul ajutor imediat; va trage la raspundere disciplinar pe cei ce nu respecta regulamentul de ordine interioara al bibliotecii, cu respectarea stricta a normelor de protectie si igiena a muncii generale si speciale; va urmari modul in care toti membrii Colectivului PSI respecta regulile privind fumatul, locurile special amenajate pentru fumat, modul de instruire al elevilor in biblioteca, cu mentiunea ca in scoala si in anexe este interzis fumatul; va merge pe teren cu membrii Colectivului PSI pentru a vedea concret pe fiecare compartiment defectiunile ivite intre doua controale consecutive; va participa la intocmirea planurilor de masuri imediate ce trebuie luate in rezolvarea la termen si de calitate a defectiunilor semnalate; verifica cu toti membrii Colectivului PSI dotarea cu mijloace de prima interventie pe toate locurile vulnerabile la incendii, verificand dotarea punctelor de prima interventie.

RESPONSABIL COLECTIV PSI,

10

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL PSI OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE MEMBRILOR COLECTIVULUI PSI INFORMATICIAN Participa la intocmirea sarcinilor ce revin personalului scolii, alaturi de responsabilul Colectivului PSI; verifica periodic, impreuna cu presedintele de colecticv PSIsi ceilalti membrii, toate compartimentele prin sondaj inopinat si ia cu acestia masuri imediate ce se vor indeplini conform sarcinilor ce revin fiecaruia; verifica cu membrii Colectivului PSI pe teren, modul de indeplinire a masurilor impuse in caz de necesitate calamitati, interventii; ajuta la mobilizarea tuturor cadrelor didactice pentru exercitiile de alarmare, evacuare a elevilor, materialelor, documentelor scolare si a aparaturii de laborator; asigura documentarea Colectivului PSI cu actele normative la zi; verifica impreuna cu membrii Colectivului PSI, dotarea cu mijloace de interventie pe sectoarele de activitate; ia masuri imediate in caz de necesitate in locul responsabilului Colectivului PSI ce nu este momentan prezent, coordonand activitatea spre evitarea oricarui accident; raspunde de instructajul specific al celor care vor lucra in laboratoarele de informatica.

RESPONSABILUL COLECTIVULUI PSI,

11

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL PSI OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE MEMBRILOR COLECTIVULUI PSI ADMINISTRATOR Art. 1 Administratorul are urmatoarele obligatii specifice: a. Aplica deciziile, programele de masuri referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor adoptate de conducerea obiectivului sau de organelle tutelare, prelucreaza tematicile de instruire a personalului subordonat in munca, privind cunoasterea si respectarea normelor PSI, instruirii echipelor de interventie din unitate; b. Marcheaza locurile de munca, schemele de interventie in caz de incendiu si explozie, asigura controlul zilnic si la sfarsitul programului. c. Instruieste personalul din subordine, periodic si cu ocazia executarii unor lucrari cu risc de incendiu. d. Verifica respectarea normelor si indeplinirea la termen si de calitate a masurilor de aparare impotriva incendiilor pe intreg teritoriul unitatii si acorda asistenta tehnica de specilit. In apalicarea si realizarea acestora. e. Convoaca din dispozitia conducerii unitatii sau a responsabilului pe membrii Colectivului PSI pentru organizarea de controale, analize, aplicatii si intocmirea planului de aparare impotriva incendiilor, propune convocarea Colectivului in caz de nevoie. RESPONSABILUL COLECTIVULUI PSI,

12

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I. Se aproba, Director, Prof.

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU ANUL SCOLAR 2008-2009


Nr. crt. 1. 2. Masurile ce urmeaza a fi indeplinite si verificate Reactualizarea deciziei de constituire a colectivului PSI Efectuarea instructajului de PSI la nivelul scolii cu prezentarea planului de prevenire si protectie precum si a celui de alarmare evacuare si interventie Efectuarea semestriala a instructajului de PSI cu elevii de liceu zi, conform normelor MEC si in cadrul instruirii practice cu consemnarea capitolelor si articolelor prelu-crate in fisa individuala de PSI. Se vor prezenta mijloacele PSI din dotare si modul de functionare al acestora la inceputul perioadei de practica Se vor organiza demonstratii apalicative cu privire la utilizarea mijloacelor de stingere si cu personalul muncitor, de ingrijire, de paza, personalul didactic, didactic auxiliar administrator,tehnician, bibliotecar. Cine raspunde Presedintele colectivului Responsabilul colectivului PSI Termen 30.X. a.c. 30.X. a.c. Cine verifica si ia masuri Directorul coordonator Presedintele Colectivului PSI TerMen 30.X. a.c. 30.X. a.c.

3.

Responsabil Colectiv PSI Dirigintii

30.X. Responsabilul a.c. colectivului PSI

30.X. a.c.

4.

Responsabil+ colectiv PSI

Seme strial

Responsabil PSI

30.x. a.c.

13

5.

Se vor procura mijloace de stingere la nivelul necesarului stabilit de norme, se vor completa materialele de la pichetul de incendiu. Asigurarea functionarii in bune conditiuni a instalatiilor electrice de iluminat, de forta si siguranta, evitandu-se improvizatiile. Se vor folosi numai sigurante calibrate. Tablourile electrice vor fi montate conform normelor actualede securitate, iar prizele montate pe lemn vor fi desfiintate, eliminandu-se orice improvizatii posibile. Va fi verificata etanseitatea furtunului ce alimenteaza butelia. Se vor instrui la inceputul fiecarui an scolar membrii colectivului PSI, precum si cu profesorii nou veniti si cei care vor intra ocazional si cei care fac ore in laboratorul de chimie. In vederea evacuarii elevilor si a bunurilor materiale in deplina siguranta, in cazul unor evenimente deosebite se vor efectua: - intocmirea si afisarea pe fiecare etaj a planului de evacuare, marcandu-se cu indicatoare caile de acces si evacuare si nominalizandu-se echipa de interventie. - Se va cunoaste si se va folosi semnul de alarma in caz necessitate: de 5 ori 3 secunde; - Se va asigura functionarea iluminatului

Administratorul

30.XI I. a.c.

Responsabil PSI

30.XII a.c.

Administrator Personal autorizat

30.XI I. a.c.

Responsabil colectiv PSI

30.XII a.c.

Tehnician laboratorant

Perm anent

Responsabil colectiv PSI

Permanent

Administrator Mmembrii Colectivului psi

Per manent

Responsabilul

Permanent

14

10

11

de siguranta pe timpul noptii. Se vor efectua cu elevii de la cursurile de zi, precum si cu intreg personalul din scoala, aplicatii de evacuare. Depozitarea substantelor infamabile se va face cu respectarea normelor in vigoare.Substantele chimice din labo-rator vor fi astfel depositate incat sa nu produca reactii chimice periculoase. In depozitele de materiale vor fi folosite corpuri de iluminat numai cu globurifara improvizatii Deseurile de hartie vor fi depozitate pe termene scurte,intr-o incapere lipsita de pericolul de incendiu, fiind evitat accesul elevilor in afara de bibliotecar, administratie si personalul de ingrijire.,maculatura predanduse regular la centre specializate de colectare. Terasele cladirilor vor fi incuiate, iar cheile vor fi pastrate de administratorul scolii care va infiinta un registru in care vor consemna: cine a luat cheia si de ce ? Pentru cat timp a fost luata cheia ?

Tehnician Laborant Profesori de chimie

Per Ma nent

Responsabil

Permanent

Administrator

Per ma nent

Responsabil

Permanent

Administrator mecanic intretinere

Per ma nent

Responsabil

Permanent

12

In cazul lucrului cu foc deschis Administrator in cazul unor reparatii in scoala se va emite permis de lucru cu Responsabil foc deschis valabil o singura zi Colectiv care va contine: Cine va executa lucrarea? Unde se executa lucrarea? Intre ce ora se executa lucrarea? Ce masuri de PSI au fost luate. Se va instrui
15

Per Ma nent

Director

Permanent

13

14

personalul ce lucreaza semnand pentru instruirea efectuata. Se va asigura buna functionare a Administrator insta-latiei de incalzire din toate Mecanic incaperile scolii. Se va asigura buna functionare a hidrantilor interiori sau exteriori, Administrator acolo unde exista in dotare. Vor fi dotati conform normelor si va marca exis-tenta lor. Hidrantii de exterior vor fi protejati pentru iarna, in vederea functionarii lor Permanent, membrii colectivului PSI din scoala. Terasele cladirilor vor fi incuiate permanent, cheia acesteia gasindu-se numai la administrator sau mecanic, accesul copiilor la acastea facandu-se numai supravegheat pentru recuperarea unor mingii in timpul orelor de sport. Pichetele de incendiu vor fi dotate conform normelor in vigore si nu vor fi descompletate de uneltele din dotare pentru lucrari de intretinerea spatiilor verzi si pentru gradinina scolii. La terminarea programului de lucru se vor controla apa,lumina, ferestrele, de catre personalul de ingrijire pe fiecare palier, la clasele, laboratoare, salile cu practica, restul incaperilor, in vederea verificarii unor nereguli ce ar fi putut sa apara si luind masuri operative de remediere. Se va intocmi un registru pentru Lucrarile cu foc deschis si pentru intocmirea permiselor de lucru. Se vor face instruiri si schimburi de experienta organizate la nivel de Administrator

Per ma nent Per ma ne nt

Responsabil

Permanent Permanent

Responsabil

15

Per ma nent

Responsabil

Permanent

16

Administrator

Per ma nent

Responsabil

Permanent

17

Colectiv PSI

Per ma nent

Responsabil

Permanent

18

Administrator

Sept. a.c.

Responsabil

Permanent Permanent

19

Responsabil psi
16

Anual Responsabil PSI

Inspectoratul Scolar al Sectorului 6 in colaborare cu departamentul Protectiei Civile a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta Sectorul 6.

PRESEDINTELE COLECTIVULUI PSI Dir.adj. Reprezentant al salariatilor cu atributii de coordonare si control PSI

17

LICEUL .. COLECTIVUL DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR ORGANIZAREA INTERVENTIILOR PENTRU STINGEREA INCENDIILOR B1. ORGANIZAREA STINGERII ECHIPELER DE INTERVENTII. INCENDIILOR, ALARMAREA, ANUNTAREA

In vederea unei interventii promte proprii in caz de incendiu, in incinta scolii se organizeaza 3 echipe pentru stingerea incendiilor, compusa din: Echipa nr. 1 actioneaza la parterul cladirii. 1. ..................... administrator, sef de echipa; 2. ....................- secretar sef 3. bibliotecar, alarmeaza echipa si anunta incendiul; 4. ..sau , salveaza si evacueaza personalul si materialul didactic din sala de sport; 5. mecanic, manuieste materialul de stingere; 6. - salveaza materialele din arhiva si/sau secretariatul. Echipa nr. 2 actioneaza la etajul I 1. Prof sef de echipa 2. Profesorul de serviciu alarmeaza echipa si anunta incendiul 3. Prof. manuieste materialul de stingere 4. sau.. salveaza si evacueaza personalul si materialul didactic; 5. Personalul contabilitatii salveaza si evacueaza materialele din arhiva, cu actele contabile si birouri. Echipa nr. 3 actioneaza la etajul II 1. sef de echipa; 2. Prof. alarmeaza echipa si anunta incendiul; 3. Prof. - manuieste materialul de stingere; 4. .sau salveaza si evacueaza personalul si materialul didactic. Echipa nr. 4 - actioneaza la sala de sport. 1. Prof. ..- sef de echipa 2. Prof. - alarmeaza echipa 3. .si ..- anunta incendiul, salveaza si evacueaza personalul si materialele didactice.

18

1. Semnul de alarma consta din folosirea soneriei scolii de 5 ori consecutiv a 3 secunde, semnal ce va fi cunoscut de tot personalul scolii si de toti elevii. 2. In caz de incendiu, pe timpul noptii, portarul de serviciu va alarma pe 2 membrii ai COLECTIVi PSI.- Badrea Eugenia si Serbanescu Ovidiu care locuiesc in aparopierea scolii. 3. Mecanicul scolii si administratorul au ca sarcina actionarea la punctele vulnerabile din scoala, vor manui mijloacele de stingere din dotare. 4. Pe langa aceste obligatii, echipele vor avea sarcinile: o intrerup instalatiile electrice si de gaz metan de la butelia din laboratorul de chimie; o acorda primul ajutor si salveaza personalul; o actioneaza energic pentru localizarea si lichidarea incendiului izbucnit, folosind mijloacele de stingere pana la sosirea formatiilor civile sau militare de pompieri; o actioneaza asupra punctelor vulnerabile la incendiu; o In timpul programului, membrii echipei de stingere a incendiilor supravegheaza respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la locurile de munca, verificand periodic, starea de functionare a mijloacelor de stingere a incendiilor din dotare, precum si verifica caile de acces si evacuare.

RESPONSABILUL COLECTIVULUI PSI,

19

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . Colectivul PSI LISTA PRIVIND DOTAREA LICEULUI CU MIJLOACE DE STINGERE A INCENDIILOR I. II. III. IV. V. VI. Laboratorul de Chimie 1 stingator cu spuma; 1 stingator cu CO2=P6 si SC 9; Laboratorul de Fizica 1 stingator cu spuma; 1 stingator cu CO2 = P6 si SC 9; Laboratorul de Biologie=1 stingator cu spuma; 1 stingator cu CO= P6 si SC 9; Magazia de material didactic sala 39 = 1stingator cu spuma P6; Biblioteca 1 stingator cu spuma; 1 stingator cu CO= P6 si SC 9; Palierele liceului: parter stingator cu spuma P6 Et.1 stingator cu spuma P6 Et. 2 stingator cu spuma P6

VII. Tabloul general pentru distribuirea energiei electrice si pichet 1 stingator cu spuma; 1 stingator cu CO2=P6 si SC9. VIII. Magazia nucleului 1 stingator cu spuma=P6 IX. X. XI. Sala de sport 1 stingator cu spumaP6 Atelier de intretinere si reparatii G3 cu spuma chimica ; Cabinetul medical si bufet 1 stingator cu spuma P6;

XII. Arhiva scolii 1 stingator cu spuma P6; XIII. Loc de fumat langa cancelarie - 1 stingator cu spuma P6 ; 1 stingator CO2=G3 XIV. Birouri parter 1 stingator cu spuma P6 + 1 stingator CO2=G3 XV. Firma de exercitiu: stingator cu spuma P6 XVI. Magazia liceului :stingator cu spuma P6 RESPONSABILUL COLECTIVULUI PSI
20

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . Colectivul PSI

PRCOCES VERBAL Incheiat astazi __________ in urma efectuarii unui exercitiu de simularea unei calamitati prin alarmarea si evacuarea personalului si elevilor din tura de dimineata/ dupa amiaza la ora___________. Au participat membrii din colectivul de prevenire si stingere a incendiilor . Doamna a trecut din clasa in clasa instruind cu planul de evacuare modul de executare a simularii dand semnalul de 5 ori 3 secunde si prin anuntul EVACUAREA de la etajul 2 pana la parter. Domnii profesori au fos instruiti in pauza pentru insotirea elevilor in careul din curtea scolii. Evacuarea a durat _______ minute. Dupa exercitiu s-a facut o analiza cu membrii colectivului PSI destre modul cum a decurs evacuarea. Clasele prezente la evacuare : Profesor de serviciu : Elevi de serviciu:

Presedintele colectivului de prevenire si stingere a incendiilor Director adjunct Responsabil psi

Administrator,
21

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

EVIDENTA EXERCITIILOR DE STINGERE, ALARMARE, EVACUARE. Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Data si ora executarii exercitiuluide alarmare si evacuare Felul exercitiului si ipoteza Cine a organizat functia si semnatura Timp realizat Observatii

RESPONSABILUL PSI,

22

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR EVIDENTA INCENDIILOR, INCEPUTURILOR DE INCENDIU, EXPLOZII SI AVARII

o MASURI o EVENIMENTUL PRODUS o DATA o ORA o LOCUL o CAUZA o CONSECINTE o OBSERVATII

RESPONSABILUL PSI,

23

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

CUM SE FACE EVACUAREA MATERIALELOR Materialele vor fi evacuate in urmatoarea ordine, in functie de locul de incendiu: 1. substantele cchimice si aparatura din laboratoarele de fizica, chimie, biologie, merceologie pe usa de la intrarea elevilor; 2. arhiva liceului, a contabilitatii si magazia materialelor, documentele scolare din cancelarie si secretariat pe usa de la intrarea profesorilor. Ordinul de evacuare in caz de calamitate va fi dat de conducatorul unitatii sau de responsabilul Colectivului PSI responsabilii echipelor de salvare evacuare din fiecare sector de activitate. Paza bunurilor materiale se va face de catre sefii de echipa si de responsabilii respectivi, gestionari ai compartimentelor din scoala si sala de sport membrii colectivului PSI. In caz de calamitate pe timpul de noapte, evacuarea se va face de catre paznicul de serviciu din tura. In caz de avarii suferite la unul din imobilele scolii pentru evitarea incendiilor se va proceda astfel: - in cursul zilei vor actiona membrii echipei pentru stingerea incendiilor, inclusiv asupra punctelor vitale vulnerabile, inchiderea alimentarii gazelor din laboratorul de chimie, decuplarea tabloului electric general al scolii intrarea profesorilor -, vor da primul ajutor necesar pe timp de noapte. Aceste operatii vor fi facute de paznicul de serviciu care va fi instruit in acest sens cu semnatura de catre responsabilul compartimentului respectiv administratorul scolii ce il are in subordine. In cazul unei calamitati cutremur urmate de un inceput de incendiu pe timpul zilei, membrii echipei pentru dtingerea incendiilor vor actiona conform instructiunilor cunoscute pentru localizarea incendiului si evacuarea de bunuri materiale, iar pe timp de noapte, in acelasi sens vor actiona paznicul de serviciu ajutat de ceilalti membri ai COLECTIVi PSI care stau cat mai aproape de scoala. RESPONSABILUL COLECTIVI PSI,

24

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I.

INSTRUCTIUNI SPECIFICE PRIVIND ORDINEA INTERIOARA ( CAI DE ACCES SI DE EVACUARE ) Nu va fi admisa parcarea autovehiculelor in imediata vecinatate a locurilor de amplasare pentru interventie a masinilor de pompieri. Caile de acces si evacuare vor fi marcate vizibil. Accesul catre dispozitivele si instalatiile de stingere a incendiilor se pastreaza permanent liber. Usile, coridoarele si in general toate caile de evacuare a persoanelor, in caz de incendiu nu vor fi blocate, incuiate sau suprimate ata timp cat exista personal in cladire. In dreptul usilor de evacuare nu se admit praguri. Caile de acces si evacuare trebuie sa permita: a. evacuarea nestingherita si in conditii de siguranta a tuturor persoanelor si bunurilor materiale; b. accesul usor al personalului ce actioneaza la stingerea incendiului sau la evacuarea persoanelor si bunurilor Este interzisa blocarea cailor de acces si evacuare ale cladirilor, a unor materiale, care sa impiedice evacuarea sau care sa mareasca pericolul de incendiu. Pentru asigurarea evacuarii rapide a persoanelor si a bunurilor din cladire se intocmesc planuri de evacuare. Este interzisa practicarea unor goluri in elementele de compartimentare impotriva incendiilor, fara ca acestea sa fie protejate impotriva propagarii focului corespunzator reglementarilor in vigoare. Orice modificare sau modernizare ce se aduce constructiei se face numai dupa eleborarea unui proiect aprobat de proiectant(abilitat) si acceptat de proprietar. Proiect pentru instalatia electrica - Sala 22 ( AUIPS si firma S.C. CARO - CONSTRUCT SRL.

RESPONSABILUL COLECTIVULUI P.S.I.

25

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I. INSTRUCTIUNI SPECIFICE CARE REGLEMENTEAZA UTILIZAREA FOCULUI DESCHIS Lucrarile cu foc deschis ( suduri, taieturi, lipiri, topiri, etc. ) sunt interzise pe teritoriu. Aceste lucrari se pot efectua in caz de necessitate pe baza unui PERMIS DE LUCRU CU FOC. Permisul este eliberat de seful locului de munca, aprobat de responsabilul cu apararea impotriva incendiilor si inregistrat intr-un registru special destinat. Prin foc deschis, in sensul prezentelor instructiuni, se intelege arderea in aer liber sau incinte construite, fara spatiu inchis de combustie special amenajat ( de exemplu: flacara de chibrit, de lumanare, de bricheta, flacara utilizata la sudura, flacara rezultata in urma unor reactii chimice, etc.). Se interzice folosirea focului deschis in anumite spatii stabilite de conducerea unitatii. In cazul in care in aceste locuri este strict necesar sa se utilizeze focul deschis, operatiunile ce implica folosirea acestuia se vor incepe dupa ce s-a eliberat permisul de lucru cu foc si s-au luat toate masurile de prevenire a incendiilor, astfel: a. Stabilirea lucrarilor si persoanelor participante b. Precizarea operatiunilor ce se executa ( sudura, taiere cu flacara, etc. ) si a duratei acestora. c. Indepartarea materialelor si a substantelor combustibile de pe locul in care se executa operatiunile si din apropiere. d. Protejarea materialelor combustibile ce nu se pot indeparta e. Asigurarea mijloacelor de stingere necesare f. Asigurarea supravegherii permanente a zonei de lucru cu foc deschis. g. Instruirea personalului de executie si supraveghere Permisul de lucru cu foc se emite de catre conducatorul sectorului de activitate sau inlocuitorul acestuia, mentionandu-se data si orele de valabilitate in cazul in care lucrarile de sudura le executa personal de specilitate din afara obiectivului in care se executa lucrarea. Permisul de lucru cu foc se intocmeste in doua exemplare din care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru iar celalalt ramanand la organul emitent.

26

RESPONSABILUL COLECTIVULUI P.S.I. GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I. PUNCTE VITALE VULNERABILE LA INCENDIU Punctul vital vulnerabil la incendiu, definit in lucrarea "TERMENI SI EXPRESII PSI" elaborata de MINISTERUL DE INTERNE - COMANDAMENTUL POMPIERILOR MILITARI este: "Zona ( sector, sectie, instalatie, etc. ) cu pericol potential de incendiu din cadrul unui obiectiv, care ii asigura acestuia functionalitatea si indisponibilitatea desfasurarii activitatii economice sau social culturale". Conform definitiei de mai sus in unitatile scolare, asemena zone sunt: 1. Tabloul general de distributie a energiei electrice REGLEMENTAREA FOCULUI DESCHIS SI A FUMATULUI Lucrarile cu foc deschis ( suduri, taieturi, lipiri, topiri, etc. ) sunt interzise pe teritoriu. Aceste lucrari se pot efectua in caz de necessitate pe baza unui PERMIS DE LUCRU CU FOC. Permisul este eliberat de seful locului de munca, aprobat de responsabilul cu apararea impotriva incendiilor si inregistrat intr-un registru special destinat. Fumatul este interzis cu desavarsire in: - toate magaziile - tabloul general de distributie a energiei electrice. Locurile de fumat stabilite de conducere sunt indicate si dotate cu: - scrumiere - stingatoare cu praf CO2, Tip P6.

RESPONSABILUL COLECTIVULUI,

27

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I. INSTRUCTIUNI GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR 1. Pentru fiecare loc de munca se afiseaza norme generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor, iar dupa caz si planurile de evacuare a persoanelor si bunurilor materiale. 2. Caile de circulatie din interiorul unitatii se intretin astfel incat sa fie asigurate permanent posibilitatile de acces a fortelor si mijloacelor de interventie la incendii, precum si conditiile necesare de evacuare in siguranta a persoanelor si de salvare a bunurilor materiale. 3. Usile cu rol de limitare a propagarii incendiilor ( antifoc si rezistente la foc ), nu se blocheaza in pozitie deschisa si se asigura functionarea dispozitivelor de autoinchidere sau inchidere in caz de incendiu; 4. Materialele si substantele cu pericol de incendiu sau explozie nu se depoziteaza si nu se pastreaza temporar in case de scari sau pe terasele utilizate pentru evacuarea persoanelor in caz de incendiu, in podurile combustibile, incaperile centralelor termice, statii si tablouri electrice, etc. 5. Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile rezultate din activitatea curenta, se evacueaza zilnic in afara sectoarelor respective. Distrugerea lor prin ardere se poate face numai in crematorii speciale sau in locuri ce nu prezinta pericol de incendiu. 6. Instalatiile si utilajele de productie se exploateaza si se intretin astfel incat sa se previna aparitia de neetanseitati ce determina scurgeri de substante combustibile, supraincalzirea unor piese datorita frecarilor sau producerea de flame si scantei ce pot genera incendii. La termenele stabilite prin grafice se executa lucrarile de revizii si reparatii planificate. 7. Interventia pentru remedierea eventualelor defectiuni sau pentru efectuarea unor lucrari de revizii si reparatii la instalatiile utilitare ( electrice, gaze, incalzire, etc. ), echipamente si utilaje de lucru, precum si la sistemele de protectie impotriva incendiilor, se asigura numai cu personal specializat sau autorizat in domeniile respective. 8. La terminarea programului se verifica locurile de munca, pentru depistarea si inlaturarea eventualelor deficiente si se asigura conditiile necesare de protectie pe durata intreruperii activitatii ( scoaterea de sub tensiune a consumatorilor electrici, oprirea focurilor, intreruperea alimentarii cu lichide si gaze combustibile, evacuarea deseurilor, golirea scrumierelor, etc.) 9. Mijloacele de protectie impotriva incendiilor se mentin permanent in stare de functionare si nu se folosesc in alte scopuri. 10.Sectoarele de activitate cu pericol de incendiu sau explozie, precum si caile de evacuare si sistemele de protectie la incendii, se marcheaza cu indicatoare de securitate executate conform STAS 297.
28

RESPONSABILUL COLECTIVULUI, GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I. INSTALATII ELECTRICE Instalatiile electrice de iluminat si de forta se executa si se exploateaza in conformitate cu normativele tehnice de specilitate in vigoare ( 17, ID - 17, PE 107, etc. ) 1. Instalatiile se revizuiesc periodic, pe baza de grafice, inlaturandu-se defectiunile si improvizatiile ce pot determina suprasolicitarea acestora, producerea de scurtcircuite, arce si scantei cauzatoare de incendii. 2. Tablourile electrice, releele, panourile de comanda, etc., se amenajeaza pe suporturi si in carcase de protectie executate din materiale incombustibile, utilizandu-se sigurante adecvate puterii de consum admise. 3. Tablourile electrice se inscriptioneaza si se mentin incuiate, pentru limitarea accesului la acestea a persoanelor neautorizate, iar circuitele se marcheaza privind destinatiile acestora si valorile puterilor de consum. 4. Intrarile si iesirile cablurilor din tablouri si panouri electrice, precum si trecerile acestora prin elementele de constructie ce separa diferite incaperi, se etanseizeaza cu materiale incombustibile rezistente la foc ; 5. Cablurile electrice se pozitioneaza astfel incat sa se asigure protectia lor impotriva deteriorarilor mecanice, a coroziunii vibratiilor si supraincalzirii. Gruparea acestora pe fluxuri comune se realizeaza in raport de destinatii, importanta consumatorilor si nivelul tensiunilor, potrivit reglementarilor de specilit. 6. Conductorii cu izolatie combustibila sau greu combustibila se pot monta direct pe elementele de constructie sau suporturi combustibile, daca se aplica una din urmatoarele solutii: a. introducerea in tuburi (tevi) de protectie, incombustibile; b. amplasarea pe strat isolator incombustibil ( 2 cm tencuiala sau fasii de azbestprotejate de tabla ); c. suspendarea pe console metalice, la distanta de minim 2 cm.

29

7. Nu se admite montarea cablurilor electrice in canalele comune sau pe aceleasi trasee cu conductele ce transporta gaze sau lichide inflamabile. 8. Aparatele, utilajele si masinile electrice se leaga la pamantare, verificandu-se annual rezistenta de dispersie a prizelor. 9. Consumatorii electrici care degaja caldura pe timpul functionarii ( radiatoare ), se pozitioneaza pe suporturi incombustibile si la distante de minim 1 m fata de materialele combustibile sau 70 cm fata de cele greu combustibile. 10.Se interzice amplasarea pe aparatele si echipamentele electrice si electronice de vaze, ghivece, sau alte vase care contin lichide, care in situatii accidentale se pot varsa si produce scurtcircuite urmate de incendii. 11.Cantitatea de lichide combustibile din incaperile administrative se limiteaza la 25 litri, care se pastreaza in vase incasabile, ermetic inchise si ferite de caldura. 12. In casele de scari, pe caile de circulatie si in podul combustibil ala cladirii, nu se admite amenajarea de spatii pentru cazare, activitati de productie sau depozitare de materiale combustibile. 13.Traversele utilizate pe caile de circulatie, se fixeaza de pardoseli sau treptele scarilor.
14.

Incaperile in care se admite fumatul, culoarele si holurile de asteptare, se golesc in locuri ce nu prezinta pericol de incendiu.

15. In fisete, dulapuri de vestiar sau oficii, nu se pastreaza produse inflamabile sau solutii acide, precum si echipamente de lucru sau materiale imbibate cu uleiuri sau reziduuri combustibile. 16.Cosurile cu deseuri de hartie sau alte resturi combustibile, se evacueaza zilnic din incaperi, in locuri special destinate. 17.Pe fiecare loc de munca se stabilesc responsabilitati concrete cu privire la verificarea spatiilor dupa incetarea programului si pentru realizarea primei interventii in caz de incendiu.

RESPONSABIL COLECTIV P.S.I.

30

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I. DEPOZITE SI MAGAZII Organizarea depozitelor de materiale se efectueaza astfel incat acestea sa fie grupate pe sorturi, in raport de propietatile lor fizico-chimice, de contabilitatea intre ele si posibilele reactii fata de substantele de stingere, de clasele de periculozitate si tendintele de autoaprindere sau explozie, cu respectarea instructiunilor furnizorului. Se interzice depozitarea in spatii comune a materialelor ce pot da nastere la reactii periculoase prin contact sau amestec, asa cum sunt: recipientii cu gaze sub presiune impreuna cu substantele corozive, sau materiale la care stingerea incendiilor se face cu apa, impreuna cu carbid, var nestins, sau alte materiale ce reactioneaza cu apa; substante acide impreuna cu lacuri, vopsele sau alte lichide inflamabile. La fiecare deposit se afiseaza instructiunile specifice de aparare impotriva incendiilor, precum si organizarea echipelor de prima interventie. Depozitarea materialelor se realizeaza in mod ordonat pe stive sau rafturi, asigurandu-se intervalul de circulatie intre acestea, precum si fata de elementele de constructie, pentru asigurarea conditiilor de interventie si de evacuare in caz de incendiu. Culoarele respective se marcheaza pe pardoseli cu vopsele de culoare deschisa. Ambalajele si deseurile rezultate din activitatea de depozitare si de livrare a produselor se evacueaza zilnic din depozite in spatii separate si special amenajate sau se distrug prin ardere in crematorii sau locuri supravegheate si fara pericol de incendiu. Depozitele se separa fata de spatii cu alte destinatii prin elemente de constructie rezistente la foc sau antifoc, corespunzator normelor specifice de proiectare si executie a constructiilor si instalatiilor din punct de vedere al protectiei impotriva incendiilor ( P - 118 ). Se poate amplasa in depozite numai mobilierul strict necesar pentru efectuarea operatiunilor zilnice de evidenta materiala. Compartimentarea functionala a depozitelor pe gestiuni se realizeaza numai cu elemente incombustibile si astfel incat sa nu se afecteze conditiile de interventie in orice punct al incintei. Ferestrele cu goluri de aerisire ale depozitelor amplasate la subsol, demisol sau parterul constructiilor se protejeaza cu plasa de sarma avand ochiuri dese pentru impiedicarea introducerii in interiorul acestora a resturilor de tigari aprinse sau a altor surse de initiere a incendiilor. Inainte de a se introduce in depozite materialele se vor verifica pentru depistarea eventualelor deteriorari ce pot favoriza producerea de incendii si se studiaza caracteristicile acestora din instructiunile furnizorului cu privire la conditiile de depozitare si de stingere. Nu se introduc in depozite materiale periculoase la care nu se cunosc proprietatile si modul de comportare la incendiu.

31

In caz de incendiu, concomitent cu actiunea de stingere a incendiilor se iau masuri pentru evacuarea bunurilor sau protejarea lor potrivit sarcinilor stabilite pe locurile de munca si precizarilor din planurile de interventie RESPONSABIL COLECTIV P.S.I. Tehnician Badrea Eugenia GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I. E. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR a. MASURI TEHNICO - ORGANIZATORICE Apararea impotriva incendiilor in cadrul unitatilor de invatamant va fi organizata in conformitate cu prevederile legii nr. 212/1997 si a normelor de prevenire si stingere a incediilor specifice unitatilor de invatamant si educatie cuprinse in ordinul ministrului Educatiei si Culturii nr. 39 - 46/2001 Instalatia electrica de forta si iluminat din cadrul unitatilor scolare va fi verificata astfel incat sa corespunda normativelor tehnice in vigoare; in acest sens se vor lua masuri de verificare pe baza de bultin de incercare a prizelor de impamantare PRAM, instalatiei de paratrasnet si a rezistentei de izolatie a mantalelor de protectie a cablurilor. Aceste verificari se vor executa annual pana la data de 1 septembrie si de fiecare data cand are loc o interventie majora la instalatia electrica. b. ACTIVITATI INSTRUCTIV - EDUCATIVE In toate locurile de munca se vor intocmi si afisa instructiunile specifice de PSI, echipele de interventie si planurile de evacuare in caz de incendiu. In cadrul programei scolare vor fi prelucrate norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, exemplificate cu imagini tematice. Organizarea cu responsabilii PSI, de simpozioane tematice si demonstratii aplicative. Organizarea de demonstratii aplicative in unitatile de invatamant.

RESPONSABIL COLECTIV P.S.I.


32

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I.

ORGANIZAREA INSTRUCTAJULUI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIULUI Organizarea instructajelor pe categorii de ocupatii : 1.Instructajul introductiv general se face de catre cadrul tehnic sau persoana numita cu atributii de coordonare pentru : - noii angajati - salariati transferati - lucratori sezonieri,temporari sau zilieri - elevi aflati in practica de specialitate Timp alocat: 8 ore 2. Instructaj specific locului de munca se face de catre cadrul tehnic sau persoana numita cu atributii de coordonare. Timp alocat: 8 ore 3. Instructaj periodic se face de catre cadrul tehnic sau persoana numita cu atributii de coordonare. Timp alocat: 2 ore - personal didactic si didactic auxiliar - 1 data pe semestru - personal muncitor de ingrijire si de paza - lunar - elevi,studenti - 1 data pe semestru 1 h

RESPONSABIL COLECTIV,

33

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I.

MODEL ATENTIE!!!-

INSTRUIREA PERSONALULUI IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR TEMATICA ANUALA

ATENTIE !!!!!!! IANUARIE

Prezenta tematic constituie model i trebuie completat cu prevederi din


NORME DE PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNITILOR CU PROFIL DE NVMNT I EDUCAIE, ediia 2001.

Tema nr.1 Acte normative ce reglementeaz activitatea de aprare mpotriva incendiilor: 1. Legea nr. 307 din 2006 privind aprarea mpotriva incendiilor 2. Norme generale de prevenirea i stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul M.I.nr.163/2007 3. Hotrrea Guvernului Romniei nr.537/2007 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor a normelor de prevenire i stingere a incendiilor -expunereFEBRUARIE Tema nr.2 Acte normative ce reglementeaz activitatea de aprare mpotriva incendiilor 1. O.M.A.I. 712/2005 modificat i completat prin O.M.A.I. 786/2005-privind instruirea n domeniul situaiilor de urgen 3. O.M.A.I. 163/2007 cap. 2. - expunere MARTIE Tema nr.3 Obligaii generale i specifice ce revin salariaiilor pe linie de prevenirea i stingerea incendiilor conform actelor normative i deciziilor interne. - expunere Exerciiu practic de alarmare/evacuare cu cadrele didactice i elevii. - edin practic APRILIE Tema nr.4 Cunoaterea i mnuirea mijloacelor i instalaiilor de stingere din dotare (stingtoare portative i hidrani de incendiu descriere,funcionare i intreinere ) -edina practic
34

MAI Tema nr.5 Evaluarea riscului de incendiu,surse poteniale de aprindere i mprejurari determinante msuri de prevenire -expunereIUNIE Tema nr.6 Caracteristicile de ardere ale produselor existente ageni de stingere edina practic IULIE Tema nr.7 Norme specifice de protecie mpotriva incendiilor la exploatarea instalaiilor electrice de iluminat i fora din dotare - expunere AUGUST Tema nr.8 Norme de prevenirea i stingerea incendiilor specifice locului de munc (depozite,ateliere,magazii etc.) - expunere SEPTEMBRIE Tema nr.9 Norme specifice de protecie mpotriva incendiilor la folosirea mijloacelor de nclzire cu sobe,aparate electocasnice i instalaii ce utilizeaz G.P.L. sau gazul metan -Msuri pentru sezonul rece - expunere OCTOMBRIE Tema nr.10 Organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor pe locurile de munc O.M.A.I. 163/2007 -exercuiu de stingereNOIEMBRIE Tema nr.11 Ci de acces,evacuare i intervenie ( marcare,ntreinere,utilizare ) - expunere DECEMBRIE Tema nr.12 Masuri specifice srbtorilor de iarn ntocmit,

35

NOT:Prezenta tematic constituie model i trebuie completat cu prevederi din NORME DE


PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNITILOR CU PROFIL DE NVMNT I EDUCAIE, ediia 2001.

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I MIJLOACE DE STINGERE 1. STINGATOARE STINGATORUL PORTATIV CU PRAF SI BIOXID DE CARBON ( GEN SIFON ) MODUL DE FOLOSIRE: se ia stingatorul de maner de la locul fixat si se deplaseaza la locul incendiului, se fixeaza stingatorul de sol, se trage siguranta, se indreapta spre centrul focului si se loveste butonul percutor. Se utilizeaza la instalatii electrice, substante chimice ( acetlena sodium, potasiu, magneziu ), lacuri si vopsele pe baza de nitroceluloza, produse petroliere si alcooli in cantitati mici, filme didactice, etc. 1.2 STINGATOR PORTATIV CU SPUMA CHIMICA MODUL DE FOLOSIRE: - se desfunda orificiul din lateral cu o sarma sau cu ajutorul cuiului din dotare, se agita de 4 - 5 ori, se mentine stingatorul rasturnat cu jetul indreptat la baza flacarii; Se utilizeaza la stingerea incendiilor din materiale solide - lemn, hartie, lichide combustibile benzina - nu la instalatiile electrice, existand riscul electrocutarii. 2. AGENTI DE STINGERE 2.1 APA - se utilizeaza la stingerea incendiilor de materiale lemnoase, carbune, hartie, textile, celuloid, mase plastice, piele si inlocuitori, instalatii de gaze naturale; APA SE GASESTE LA RETELELE DE HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI, RETEAUA DE APA POTABILA, REZERVOARE DE APA ETC. 2.2 Aburul se utilizeaza la stingerea incendiilor de gaze naturale; 2.3 Spuma chimica: se gaseste in stingatoare; 2.4 Alte mijloace de stingere: nisip, galeti pentru apa, lopeti cu coada, maturi din nuiele. Localizarea pichetului din unitatea scolara: langa tabloul electric general Dotarea unui pichet de incendiu: 4 galeti din tabla, 2 stingatoare portative cu spuma chimica sau cu praf, 2 furtune de refulare tip C, 2 tevi de refulare tip C, 1 topor cu coada, 1 lopata cu coada, 1 tarnacop. Verificarea stingatoarelor:

36

Verificarea aspectului exterior si a starii de integritate constatandu-se eventualele folosiri prealabile ( neincarcat, sigiliul deteriorat, verificarea etichetei in care se precizeaza firma unde s-a incarcat, modul de folosire, cine l-a incarcat, data, durata de valabilitate, semnatura. Verificarea stingatoarelor se face semestrial in functie de temperatura cu inlocuirea solutiilor spumante de vara sau iarna. 2.5 Spuma chimica: se gaseste in stingatoare.

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I. STINGEREA INCENDIILOR Neexistand conditii de incadrare a unui serviciu civil de pompieri, conducerea unitatii scolare prin decizie numeste un responsabil cu probleme de prevenire si stingere a incendiilor cu sarcini specifice. De asemenea prin decizia conducatorului unitatii se numesc echipele de interventie pentru fiecare loc de munca, compuse din lucratori ai aceluiasi loc de munca si conduse de sefii directi ai acestora. Echipele de interventie sunt nominalizate in planurile de evacuare si interventie afisate la fiecare loc de munca. La interventie participa: echipele de prima interventie; pompierii militari; alte forte Echipele de interventie sunt anexate in lista! A. NIVELE DE PERFORMANTA SI TIMPI DE SIGURANTA LA FOC ASIGURATII ( Cf reglementari tehnice ) Risc de incendiu: - activitati: cladire civila - densitati, sarcini termice: q < 420MJ/mp - claselor de combustibili si periculozitate ale principalelor materiale si substante utilizate: Co - C4 ( materiale de constructii ) si P1 - P3 ( materiale sportive depozitate) - surse potentiale de aprindere: * instalatii electrice cu defectiuni; * nerespectarea normei PSI Nivelul riscului de incendiu ( general ): Risc mic de incendiu Posibilitati de reducere a riscului de incendiu, dupa caz: (potrivit reglementarilor tehnice si a conditiilor functionale ). *respectarea normelor PSI Rezistenta la foc a constructiei:
37

B.

- combustibilitatea si rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie: Stalpi beton armat Co 120 m in. Pereti interiori ( caramida ) C1>30 min. Pereti exteriori ( caramida ) C1>30 min. Grinzi beton armat Co 45 min. Gradul de rezistenta la foc al constructiei II. Compartimentarea antifoc si elemente de protectie a golurilor din pereti si planseele antifoc. Pereti Co Plansee Co Nu este cazul Usi, obloane rezistente la foc * Masuri suplimentare de protectie la foc Nu este cazul * La vecinatati si in constructie Constructia este amplasata fata de alte cladiri din zona la distantele normate, conform P118/1999 Stabilitate la foc: 45min. - estimate in functie de cea mai mica rezistenta la foc a principalelor elemente. - structurale prevazute. Cai de acces, evacuare si interventie: Caracteristici tehnice si functionale ale acceselor si circulatiilor exterioare carosabile: Dimensiuni - minimum 3,5m Trasee: se va asigura accesul autospecialelor la cel putin doua fatade conform P118. Caracteristici ale cailor interioare de evacuare a persoanelor Gabarite cai de evacuare - latime usi 1,6m si 1,8m - inaltime 2,10m Timpi de evacuare 25sec (10m) - evacuarea se face in trei directii diferite: Numarul fluxului de evacuare 2 Marcare cai de evacuare cf. STAS 297/2 Timpi de asiguranta pe caile de evacuare 8 min. Timp de supravietuire pe caile de evacuare 9 min. ECHIPARE CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR. Stingatoare si alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace initiale de interventie: Stingatoare 25 buc.si anume: Tip G3- . Tip P6- ....... Tip P3- .......... Hidranti interiori Hidranti exteriori Clasele de incendiu A, B, C Mod de amplasare ( in functie de parametrii specifici ) Aria maxima 250mp - cel putin 2 buc de tip P6 pe nivel.
38

A.

CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI Debitul necesar pentru interventia din exterior, conform stas 1478/1990 este 201/s ( pentru constructii civile de gradul V rezistenta la foc si volum cuprins intre 5000 - 10000 m c ). CONCLUZII SI MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE Aprecierea incadrarii in nivelurile de performanta - se asigura conform normelor: - la reparatii, modernizari se vor asigura nivelurile minime privind siguranta la foc precizate in prezentul scenariu de siguranta. RESPONSABIL COLECTIV PSI,

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I. SCENARI U DE SIGURANTA LA FOC A. DATE DE RECUNOASTERE SI CARACTERISTICI Denumirea constructiei: Liceul Economic Costin C. Kiritescu IX - XII Amplasare: Str. Pestera Dambovicioarei nr. 12, sector 6. Destinatie: Invatamant si educatie Cu functiuni: - principale - Sali, clase, laboratoare ( fizica, chimie, informatica, lucrari manuale ) - secundare - birouri, cabinet medical, deposit de materiale didactice si sportive, magazie. Categoria de importanta a constructiei C Clasa de importanta a constructiei II Tip si particularitati specifice constructiei - civila ( obisnuita ) - arie construita ( Ac ) = 4221 - arie desfasurata 3486 . - regimul de inaltime P + 2 3+6=9 - inaltimea maxima fata de teren/carosabil 9m - vol. constructiei Ac x 9 = 37989 - utilizatori * personae in cladire 957elevi, 62 cadre didactice +24 Tesa - schimbul intai 8-13,30 -schimbul II 13,30- 20 Tip de depozitare si capacitate maxime ( pentru depozite )................. depozit de materiale sportive si didactice................(suprafata de depozitare la materiale didactice si sportive ) - Numarul cailor de acces 3 Prin Str. Pestera Dambovicioarei nr.12 si din curtea scolii la sala de sport Numarul cailor de evacuare 3

39

Dotari cu echipamente portabile de stingere - 5 stingatoare tip G3 - rezerve 6 role furtun tip C - 14 stingatoare tip P6 pulbere A,B,C - 4 teava refulare tip C - un pichet PSI - 5 stingatoare tip P9 pulbere A,B,C Dotari cu hidranti interiori - 3, cate 1 pe fiecare nivel Dotari cu hidranti interiori - .............. RESPONSABIL COLECTIV PSI,

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, . COLECTIVUL P.S.I. INSTRUCTIUNI SPECIFICE PENTRU UTILIZAREA FOCULUI DESCHIS Prin foc deschis, in sensul prezentelor instructiuni, se intelege arderea in aer liber sau incinte construite, fara spatiu inchis de combustie special amenajat ( de exemplu: flacara de chibrit, de lumanare, de bricheta, flacara utilizata la sudura, flacara rezultata in urma unor reactii chimice, etc.). Se interzice folosirea focului deschis in anumite spatii stabilite de conducerea unitatii. In cazul in care in aceste locuri este strict necesar sa se utilizeze focul deschis, operatiunile ce implica folosirea acestuia se vor incepe dupa ce s-a eliberat permisul de lucru cu foc si s-au luat toate masurile de prevenire a incendiilor, astfel: h. Stabilirea lucrarilor si persoanelor participante i. Precizarea operatiunilor ce se executa ( sudura, taiere cu flacara, etc. ) si a duratei acestora. j. Indepartarea materialelor si a substantelor combustibile de pe locul in care se executa operatiunile si din apropiere. k. Protejarea materialelor combustibile ce nu se pot indeparta l. Asigurarea mijloacelor de stingere necesare m. Asigurarea supravegherii permanente a zonei de lucru cu foc deschis. n. Instruirea personalului de executie si supraveghere Permisul de lucru cu foc se emite de catre conducatorul sectorului de activitate sau inlocuitorul acestuia, mentionandu-se data si orele de valabilitate in cazul in care lucrarile de sudura le executa personal de specilitate din afara obiectivului in care se executa lucrarea.
40

Permisul de lucru cu foc se intocmeste in doua exemplare din care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru iar celalalt ramanand la organul emitent.

RESPONSABIL COLECTIV PSI,

COM. PSI DEZASTRE-SITUATII DE URGENTA

COMPORTAMENT IN CAZ DE PERICOL 1. ALARMAREA


Directorul scolii, directorul adjunct, presedintele colectivului PSI, profesorul de serviciu sau persoana cu atributii pe linia prevenirii si stingerii incendiilor poate declansa alarma anuntand fortele de interventie respectand principiul gradual. 2.EVACUAREA CLADIRII ARE INTAIETATE STINGERII INCENDIULUI Elevii parasesc cladirea sub supravegherea profesorului clasei. Se vor utiliza caile de evacuare si salvare in caz de pericole. Nu se vor lua alte obiecte. La parasirea clasei profesorul se va asigura ca toti elevii au iesit din incapere.

3.LOCUL DE ALARMARE
Elevii se vor aduna conform careului stabilit pentru fiecare clasa pe platoul din curtea interioara in fata intrarii in scoala, de la a IX-a la a XII-a de la stanga la dreapta.

4. INFORMAREA COMPARTIMENTULUI SITUATIILOR DE URGENTA


Delegatii compartimentului situatiilor de urgenta sunt intampinati de catre directorul scolii sau de persoana cu atributii PSI sau de prof. de serviciu, care-i va informa cu privire la: - numarul si locurile posibile din scoala in care mai sunt persoane - situatia intrarilor, pe casele de scari si pe coridoare - locul unde s-a produs incendiul si propagarea acestuia - alte date solicitate de fortele de interventie

COMPORTAMENT IN CAZ DE INCENDIU


Pastrati-va calmul, nu intrati in panica!
1. Anuntati incendiul 2.Evacuarea in siguranta 3. Stingeti incendiul Cine anunta: Ce s-a intamplat? Unde s-a intamplat Salvati persoanele aflate in pericol Urmati caile de evacuare marcate Fiti atenti la indicatoare Utilizati stingatoarele

IN TIMPUL PRODUCERII UNUI CUTREMUR


41

Pastrati-va calmul, nu intrati in panica!


INCHIDETI SURSELE DE FOC ADAPOSTITI-VA SUB: TOC DE USA; BANCA, BIROU SAU MASA; GRINDA NU UTILIZATI LIFTUL, NU ALERGATI PE SCARI NU SARITI PE GEAM, NU FUGITI PE USA

TELEFOANE UTILE

Apel urgenta (Politia,Salvarea,Pompieri):112 Gaze:9281;Spital urgenta:962;Jandarmerie:956;Elec:9291

42