Sunteți pe pagina 1din 51

LEGEA Nr.

287/2009*) privind Codul civil

TITLUL PRELIMINAR Despre legea civila**) CAPITOLUL I Dispozi?ii generale Izvoarele dreptului civil Art. 1. (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzan?ele ?i principiile generale ale dreptului (2) n cazurile neprevazute de lege se aplica uzan?ele, iar n lipsa acestora, dispo zi?iile legale privitoare la situa?ii asemanatoare, iar cnd nu exista asemenea di spozi?ii, principiile generale ale dreptului (3) n materiile reglementate prin lege, uzan?ele se aplica numai n masura n care le gea trimite n mod expres la acestea (4) Numai uzan?ele conforme ordinii publice ?i bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept (5) Partea interesata trebuie sa faca dovada existen?ei ?i a con?inutului uzan?e lor. Uzan?ele publicate n culegeri elaborate de catre entita?ile sau organismele autorizate n domeniu se prezuma ca exista, pna la proba contrara (6) n sensul prezentului cod, prin uzan?e se n?elege obiceiul (cutuma) ?i uzurile profesionale. Obiectul ?i con?inutul Codului civil Art. 2. (1) Dispozi?iile prezentului cod reglementeaza raporturile patrimoniale ?i nepat rimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil (2) Prezentul cod este alcatuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie drep tul comun pentru toate domeniile la care se refera litera sau spiritul dispozi?i ilor sale. Aplicarea generala a Codului civil Art. 3. (1) Dispozi?iile prezentului cod se aplica ?i raporturilor dintre profesioni?ti, precum ?i raporturilor dintre ace?tia ?i orice alte subiecte de drept civil (2) Sunt considera?i profesioni?ti to?i cei care exploateaza o ntreprindere (3) Constituie exploatarea unei ntreprinderi exercitarea sistematica, de catre un a sau mai multe persoane, a unei activita?i organizate ce consta n producerea, ad ministrarea ori nstrainarea de bunuri sau n prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ. Aplicarea prioritara a tratatelor interna?ionale p rivind drepturile omului Art. 4. (1) n materiile reglementate de prezentul cod, dispozi?iile privind drepturile ?i liberta?ile persoanelor vor fi interpretate ?i aplicate n concordan?a cu Constit u?ia, Declara?ia Universala a Drepturilor Omului, pactele ?i celelalte tratate l a care Romnia este parte (2) Daca exista neconcordan?e ntre pactele ?i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, ?i prezentul cod, au priorita te reglementarile interna?ionale, cu excep?ia cazului n care prezentul cod con?in e dispozi?ii mai favorabile. Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene Art. 5. - n materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Eu ropene se aplica n mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul par?ilor. CAPITOLUL II Aplicarea legii civile

Aplicarea n timp a legii civile Art. 6. (1) Legea civila este aplicabila ct timp este n vigoare. Aceasta nu are putere ret roactiva (2) Actele ?i faptele juridice ncheiate ori, dupa caz, savr?ite sau produse nainte de intrarea n vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice dect cele pre vazute de legea n vigoare la data ncheierii sau, dupa caz, a savr?irii ori producer ii lor (3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrarii n vigoare a legii noi sunt supuse dispozi?iilor legii vechi, nep utnd fi considerate valabile ori, dupa caz, eficace potrivit dispozi?iilor legii noi (4) Prescrip?iile, decaderile ?i uzucapiunile ncepute ?i nemplinite la data intrar ii n vigoare a legii noi sunt n ntregime supuse dispozi?iilor legale care le-au ins tituit (5) Dispozi?iile legii noi se aplica tuturor actelor ?i faptelor ncheiate sau, du pa caz, produse ori savr?ite dupa intrarea sa n vigoare, precum ?i situa?iilor jur idice nascute dupa intrarea sa n vigoare (6) Dispozi?iile legii noi sunt de asemenea aplicabile ?i efectelor viitoare ale situa?iilor juridice nascute anterior intrarii n vigoare a acesteia, derivate di n starea ?i capacitatea persoanelor, din casatorie, filia?ie, adop?ie ?i obliga? ia legala de ntre?inere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, ?i din raporturile de vecinatate, daca aceste situa?ii juridice s ubzista dupa intrarea n vigoare a legii noi. Teritorialitatea legii civile Art. 7. (1) Actele normative adoptate de autorita?ile ?i institu?iile publice centrale s e aplica pe ntreg teritoriul ?arii, afara de cazul n care se prevede altfel (2) Actele normative adoptate, n condi?iile legii, de autorita?ile ?i institu?iil e administra?iei publice locale se aplica numai n raza lor de competen?a teritori ala. Extrateritorialitatea legii civile Art. 8. - n cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate, determinarea legii civile aplicabile se face ?inndu-se seama de normele de drept interna?ional privat cuprinse n cartea a VII-a din prezentul cod. CAPITOLUL III Interpretarea ?i efectele legii civile Interpretarea legii Art. 9. (1) Cel care a adoptat norma civila este competent sa faca ?i interpretarea ei o ficiala (2) Norma interpretativa produce efecte numai pentru viitor (3) Interpretarea legii de catre instan?a se face numai n scopul aplicarii ei n ca zul dedus judeca?ii. Interzicerea analogiei Art. 10. - Legile care deroga de la o dispozi?ie generala, care restrng exerci?iu l unor drepturi civile sau care prevad sanc?iuni civile se aplica numai n cazuril e expres ?i limitativ prevazute de lege. Respectarea ordinii publice ?i a bunelo r moravuri Art. 11. - Nu se poate deroga prin conven?ii sau acte juridice unilaterale de la legile care intereseaza ordinea publica sau de la bunele moravuri. Libertatea d e a dispune Art. 12. (1) Oricine poate dispune liber de bunurile sale, daca legea nu prevede n mod exp res altfel (2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, daca este insolvabil. Renun?area l

a drept Art. 13. - Renun?area la un drept nu se prezuma. Buna-credin?a Art. 14. (1) Orice persoana fizica sau persoana juridica trebuie sa ?i exercite drepturile ?i sa ?i execute obliga?iile civile cu buna-credin?a, n acord cu ordinea publica ?i bunele moravuri (2) Buna-credin?a se prezuma pna la proba contrara. Abuzul de drept Art. 15. - Niciun drept nu poate fi exercitat n scopul de a vatama sau pagubi pe altul ori ntr-un mod excesiv ?i nerezonabil, contrar bunei-credin?e. Vinova?ia Art. 16. (1) Daca prin lege nu se prevede altfel, persoana raspunde numai pentru faptele sale savr?ite cu inten?ie sau din culpa (2) Fapta este savr?ita cu inten?ie cnd autorul prevede rezultatul faptei sale ?i fie urmare?te producerea lui prin intermediul faptei, fie, de?i nu l urmare?te, a ccepta posibilitatea producerii acestui rezultat (3) Fapta este savr?ita din culpa cnd autorul fie prevede rezultatul faptei sale, dar nu l accepta, socotind fara temei ca nu se va produce, fie nu prevede rezulta tul faptei, de?i trebuia sa l prevada. Culpa este grava atunci cnd autorul a ac?io nat cu o neglijen?a sau impruden?a pe care nici persoana cea mai lipsita de diba cie nu ar fi manifestat-o fa?a de propriile interese (4) Atunci cnd legea condi?ioneaza efectele juridice ale unei fapte de savr?irea s a din culpa, condi?ia este ndeplinita ?i daca fapta a fost savr?ita cu inten?ie. E roarea comuna ?i invincibila Art. 17. (1) Nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi dect are el nsu?i (2) Cu toate acestea, cnd cineva, mparta?ind o credin?a comuna ?i invincibila, a c onsiderat ca o persoana are un anumit drept sau o anumita calitate juridica, ins tan?a judecatoreasca, ?innd seama de mprejurari, va putea hotar ca actul ncheiat n ac easta stare va produce, fa?a de cel aflat n eroare, acelea?i efecte ca ?i cnd ar f i valabil, afara de cazul n care desfiin?area lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu (3) Eroarea comuna ?i invincibila nu se prezuma (4) Dispozi?iile prezentului articol nu sunt aplicabile n materie de carte funcia ra ?i nici n alte materii n care legea reglementeaza un sistem de publicitate. CAPITOLUL IV Publicitatea drepturilor, a actelor ?i a faptelor juridice Obiectul publicita?ii ?i modalita?ile de realizare Art. 18. (1) Drepturile, actele ?i faptele privitoare la starea ?i capacitatea persoanelo r, cele n legatura cu bunurile care apar?in acestora, precum ?i orice alte raport uri juridice sunt supuse publicita?ii n cazurile expres prevazute de lege (2) Publicitatea se realizeaza prin cartea funciara, Arhiva Electronica de Garan ?ii Reale Mobiliare, denumita n cuprinsul prezentului cod ?i arhiva, prin registr ul comer?ului, precum ?i prin alte forme de publicitate prevazute de lege. Condi ?iile de publicitate Art. 19. (1) Procedura ?i condi?iile de publicitate se stabilesc prin lege (2) ndeplinirea formalita?ii de publicitate poate fi ceruta de orice persoana, ch iar daca este lipsita de capacitatea de exerci?iu (3) Orice renun?are sau restrngere a dreptului de a ndeplini o formalitate de publ icitate, precum ?i orice clauza penala sau alta sanc?iune stipulata pentru a mpie dica exercitarea acestui drept sunt considerate nescrise (4) Nimeni nu poate invoca faptul ca nu a cunoscut dreptul, actul sau faptul sup us publicita?ii, daca formalitatea de publicitate a fost legal ndeplinita. Efecte

le publicita?ii Art. 20. (1) Publicitatea asigura opozabilitatea dreptului, actului, faptului, precum ?i a oricarui alt raport juridic supus publicita?ii, stabile?te rangul acestora ?i, daca legea prevede n mod expres, condi?ioneaza constituirea sau efectele lor jur idice (2) ntre par?i sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal, dupa caz, d repturile, actele sau faptele juridice, precum ?i orice alte raporturi juridice produc efecte depline, chiar daca nu au fost ndeplinite formalita?ile de publicit ate, afara de cazul n care prin lege se dispune altfel (3) Publicitatea nu valideaza dreptul, actul sau faptul supus ori admis la publi citate. Cu toate acestea, n cazurile ?i condi?iile expres prevazute de lege, ea p oate produce efecte achizitive n favoarea ter?ilor dobnditori de buna-credin?a (4) Publicitatea nu ntrerupe cursul prescrip?iei extinctive, afara de cazul n care prin lege se dispune altfel. Prezum?iile Art. 21. (1) Daca un drept, act sau fapt a fost nscris ntr-un registru public, se prezuma c a el exista, ct timp nu a fost radiat sau modificat n condi?iile legii (2) n cazul n care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezuma ca el nu exist a. Lipsa publicita?ii. Sanc?iuni Art. 22. (1) Daca formalitatea de publicitate nu a fost realizata, iar aceasta nu era pre vazuta de lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau alte rap orturi juridice supuse publicita?ii sunt inopozabile ter?ilor, afara de cazul n c are se dovede?te ca ace?tia le-au cunoscut pe alta cale (2) Atunci cnd legea prevede ca simpla cunoa?tere de fapt nu supline?te lipsa de publicitate, absen?a acesteia poate fi invocata de orice persoana interesata, in clusiv de ter?ul care a cunoscut, pe alta cale, dreptul, actul, faptul sau rapor tul juridic supus publicita?ii (3) n toate cazurile nsa, simpla cunoa?tere a dreptului, actului, faptului sau rap ortului juridic nu supline?te lipsa de publicitate fa?a de alte persoane dect ter ?ul care, n fapt, le-a cunoscut. Concursul dintre formele de publicitate Art. 23. - Daca un drept, act, fapt sau orice raport juridic este supus n acela?i timp unor formalita?i de publicitate diferite, neefectuarea unei cerin?e de pub licitate nu este acoperita de ndeplinirea alteia. Consultarea registrelor publice Art. 24. - Orice persoana, chiar fara a justifica un interes, poate, n condi?iile legii, sa consulte registrele publice privitoare la un drept, act, fapt sau o a numita situa?ie juridica ?i sa ob?ina extrase sau copii certificate de pe aceste a. CARTEA I Despre persoane*) TITLUL I Dispozi?ii generale Subiectele de drept civil Art. 25. (1) Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice ?i persoanele juridice (2) Persoana fizica este omul, privit individual, ca titular de drepturi ?i de o bliga?ii civile (3) Persoana juridica este orice forma de organizare care, ntrunind condi?iile ce rute de lege, este titulara de drepturi ?i de obliga?ii civile. Recunoa?terea dr epturilor ?i liberta?ilor civile Art. 26. Drepturile ?i liberta?ile civile ale p ersoanelor fizice, precum ?i drepturile ?i liberta?ile civile ale persoanelor ju

ridice sunt ocrotite ?i garantate de lege. Ceta?enii straini ?i apatrizii Art. 27. (1) Ceta?enii straini ?i apatrizii sunt asimila?i, n condi?iile legii, cu ceta?en ii romni, n ceea ce prive?te drepturile ?i liberta?ile lor civile (2) Asimilarea se aplica n mod corespunzator ?i persoanelor juridice straine. Cap acitatea civila Art. 28. (1) Capacitatea civila este recunoscuta tuturor persoanelor (2) Orice persoana are capacitate de folosin?a ?i, cu excep?ia cazurilor prevazu te de lege, capacitate de exerci?iu. Limitele capacita?ii civile Art. 29. (1) Nimeni nu poate fi ngradit n capacitatea de folosin?a sau lipsit, n tot sau n pa rte, de capacitatea de exerci?iu, dect n cazurile ?i condi?iile expres prevazute d e lege (2) Nimeni nu poate renun?a, n tot sau n parte, la capacitatea de folosin?a sau la capacitatea de exerci?iu. Egalitatea n fa?a legii civile Art. 30. - Rasa, culoarea, na?ionalitatea, originea etnica, limba, religia, vrsta , sexul sau orientarea sexuala, opinia, convingerile personale, apartenen?a poli tica, sindicala, la o categorie sociala ori la o categorie defavorizata, averea, originea sociala, gradul de cultura, precum ?i orice alta situa?ie similara nu au nicio influen?a asupra capacita?ii civile. Patrimoniul. Mase patrimoniale ?i patrimonii de afecta?iune Art. 31. (1) Orice persoana fizica sau persoana juridica este titulara a unui patrimoniu care include toate drepturile ?i datoriile ce pot fi evaluate n bani ?i apar?in a cesteia (2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afecta?iuni numai n cazuri le ?i condi?iile prevazute de lege (3) Patrimoniile de afecta?iune sunt masele patrimoniale fiduciare, constituite potrivit dispozi?iilor titlului IV al car?ii a III-a, cele afectate exercitarii unei profesii autorizate, precum ?i alte patrimonii determinate potrivit legii. Transferul intrapatrimonial Art. 32. (1) n caz de diviziune sau afecta?iune, transferul drepturilor ?i obliga?iilor di ntr-o masa patrimoniala n alta, n cadrul aceluia?i patrimoniu, se face cu respecta rea condi?iilor prevazute de lege ?i fara a prejudicia drepturile creditorilor a supra fiecarei mase patrimoniale (2) n toate cazurile prevazute la alin. (1), transferul drepturilor ?i obliga?iil or dintr-o masa patrimoniala n alta nu constituie o nstrainare. Patrimoniul profes ional individual Art. 33. (1) Constituirea masei patrimoniale afectate exercitarii n mod individual a unei profesii autorizate se stabile?te prin actul ncheiat de titular, cu respectarea c ondi?iilor de forma ?i de publicitate prevazute de lege (2) Dispozi?iile alin. (1) se aplica n mod corespunzator ?i n cazul maririi sau mi c?orarii patrimoniului profesional individual (3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face n conformitate cu dis pozi?iile art. 1.941-1.948, daca prin lege nu se dispune altfel. TITLUL II Persoana fizica CAPITOLUL I Capacitatea civila a persoanei fizice

SEC?IUNEA 1 Capacitatea de folosin?a No?iune Art. 34. - Capacitatea de folosin?a este aptitudinea persoanei de a avea dreptur i ?i obliga?ii civile. Durata capacita?ii de folosin?a Art. 35. - Capacitatea de folosin?a ncepe la na?terea persoanei ?i nceteaza odata cu moartea acesteia. Drepturile copilului conceput Art. 36. - Drepturile copilului sunt recunoscute de la concep?iune, nsa numai dac a el se na?te viu. Dispozi?iile art. 412 referitoare la timpul legal al concep?i unii sunt aplicabile. SEC?IUNEA a 2-a Capacitatea de exerci?iu No?iune Art. 37. - Capacitatea de exerci?iu este aptitudinea persoanei de a ncheia singur a acte juridice civile. nceputul capacita?ii de exerci?iu Art. 38. (1) Capacitatea de exerci?iu deplina ncepe la data cnd persoana devine majora (2) Persoana devine majora la mplinirea vrstei de 18 ani. Situa?ia minorului casat orit Art. 39. (1) Minorul dobnde?te, prin casatorie, capacitatea deplina de exerci?iu (2) n cazul n care casatoria este anulata, minorul care a fost de buna-credin?a la ncheierea casatoriei pastreaza capacitatea deplina de exerci?iu. Capacitatea de exerci?iu anticipata Art. 40. - Pentru motive temeinice, instan?a de tutela poate recunoa?te minorulu i care a mplinit vrsta de 16 ani capacitatea deplina de exerci?iu. n acest scop, vo r fi asculta?i ?i parin?ii sau tutorele minorului, lundu-se, cnd este cazul, ?i av izul consiliului de familie. Capacitatea de exerci?iu restrnsa Art. 41. (1) Minorul care a mplinit vrsta de 14 ani are capacitatea de exerci?iu restrnsa (2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exerci?iu restrnsa se ncheie de catre acesta, cu ncuviin?area parin?ilor sau, dupa caz, a tutorelui, iar n cazuri le prevazute de lege, ?i cu autorizarea instan?ei de tutela. ncuviin?area sau aut orizarea poate fi data, cel mai trziu, n momentul ncheierii actului (3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exerci?iu restrnsa poate face sing ur acte de conservare, acte de administrare care nu l prejudiciaza, precum ?i act e de dispozi?ie de mica valoare, cu caracter curent ?i care se executa la data nc heierii lor. Regimul unor acte ale minorului Art. 42. (1) Minorul poate sa ncheie acte juridice privind munca, ndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu ncuviin?area parin?ilor sau a tut orelui, precum ?i cu respectarea dispozi?iilor legii speciale, daca este cazul (2) n acest caz, minorul exercita singur drepturile ?i executa tot astfel obliga? iile izvorte din aceste acte ?i poate dispune singur de veniturile dobndite. Lipsa capacita?ii de exerci?iu Art. 43. (1) n afara altor cazuri prevazute de lege, nu au capacitate de exerci?iu: a) minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani; b) interzisul judecatoresc (2) Pentru cei care nu au capacitate de exerci?iu, actele juridice se ncheie, n nu mele acestora, de reprezentan?ii lor legali, n condi?iile prevazute de lege. Disp ozi?iile art. 42 alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunzator (3) Cu toate acestea, persoana lipsita de capacitatea de exerci?iu poate ncheia s

ingura actele anume prevazute de lege, actele de conservare, precum ?i actele de dispozi?ie de mica valoare, cu caracter curent ?i care se executa la momentul nc heierii lor (4) Actele pe care minorul le poate ncheia singur pot fi facute ?i de reprezentan tul sau legal, afara de cazul n care legea ar dispune altfel sau natura actului n u i-ar permite acest lucru. Sanc?iune Art. 44. (1) Actele facute de persoana lipsita de capacitate de exerci?iu sau cu capacita te de exerci?iu restrnsa, altele dect cele prevazute la art. 41 alin. (3) ?i la ar t. 43 alin. (3), precum ?i actele facute de tutore fara autorizarea instan?ei de tutela, atunci cnd aceasta autorizare este ceruta de lege, sunt anulabile, chiar fara dovedirea unui prejudiciu (2) Cel lipsit de capacitate de exerci?iu sau cu capacitate de exerci?iu restrnsa poate invoca ?i singur, n aparare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea s a rezultata din minoritate ori din punerea sub interdic?ie judecatoreasca. Fraud a comisa de incapabil Art. 45. - Simpla declara?ie ca este capabil sa contracteze, facuta de cel lipsi t de capacitate de exerci?iu sau cu capacitate de exerci?iu restrnsa, nu nlatura a nulabilitatea actului. Daca nsa a folosit manopere dolosive, instan?a, la cererea par?ii induse n eroare, poate men?ine contractul atunci cnd apreciaza ca aceasta ar constitui o sanc?iune civila adecvata. Regimul nulita?ii Art. 46. (1) Persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus sub interdic?ie judecatoreasca incapacitatea acestuia (2) Ac?iunea n anulare poate fi exercitata de reprezentantul legal, de minorul ca re a mplinit vrsta de 14 ani, precum ?i de ocrotitorul legal (3) Atunci cnd actul s-a ncheiat fara autorizarea instan?ei de tutela, necesara po trivit legii, aceasta va sesiza procurorul n vederea exercitarii ac?iunii n anular e. Limitele obliga?iei de restituire Art. 47. - Persoana lipsita de capacitate de exerci?iu sau cu capacitate de exer ci?iu restrnsa nu este obligata la restituire dect n limita folosului realizat. Dis pozi?iile art. 1.635-1.649 se aplica n mod corespunzator. Confirmarea actului anu labil Art. 48. - Minorul devenit major poate confirma actul facut singur n timpul minor ita?ii, atunci cnd el trebuia sa fie reprezentat sau asistat. Dupa descarcarea tu torelui, el poate, de asemenea, sa confirme actul facut de tutorele sau fara res pectarea tuturor formalita?ilor cerute pentru ncheierea lui valabila. n timpul min orita?ii, confirmarea actului anulabil se poate face numai n condi?iile art. 1.26 3 ?i 1.264. SEC?IUNEA a 3-a Declararea judecatoreasca a mor?ii Cazul general Art. 49. (1) n cazul n care o persoana este disparuta ?i exista indicii ca a ncetat din via? a, aceasta poate fi declarata moarta prin hotarre judecatoreasca, la cererea oric arei persoane interesate, daca au trecut cel pu?in 2 ani de la data primirii ult imelor informa?ii sau indicii din care rezulta ca era n via?a (2) Daca data primirii ultimelor informa?ii sau indicii despre cel disparut nu s e poate stabili cu exactitate, termenul prevazut n alin. (1) se socote?te de la s fr?itul lunii n care s-au primit ultimele informa?ii sau indicii, iar n cazul n care nu se poate stabili nici luna, de la sfr?itul anului calendaristic. Cazuri speci ale Art. 50. (1) Cel disparut n mprejurari deosebite, cum sunt inunda?iile, cutremurul, catastr ofa de cale ferata ori aeriana, naufragiul, n cursul unor fapte de razboi sau ntro alta mprejurare asemanatoare, ce ndrepta?e?te a se presupune decesul, poate fi d

eclarat mort, daca au trecut cel pu?in 6 luni de la data mprejurarii n care a avut loc dispari?ia (2) Daca ziua n care a intervenit mprejurarea cnd a avut loc dispari?ia nu poate fi stabilita, sunt aplicabile, n mod corespunzator, dispozi?iile art. 49 alin. (2) (3) Atunci cnd este sigur ca decesul s-a produs, de?i cadavrul nu poate fi gasit sau identificat, moartea poate fi declarata prin hotarre judecatoreasca, fara a s e a?tepta mplinirea vreunui termen de la dispari?ie. Procedura de declarare a mor ?ii Art. 51. - Solu?ionarea cererii de declarare a mor?ii se face potrivit dispozi?i ilor Codului de procedura civila. Data prezumata a mor?ii celui disparut Art. 52. (1) Cel declarat mort este socotit ca a ncetat din via?a la data pe care hotarrea ramasa definitiva a stabilit-o ca fiind aceea a mor?ii. Daca hotarrea nu arata ?i ora mor?ii, se socote?te ca cel declarat mort a ncetat din via?a n ultima ora a z ilei stabilite ca fiind aceea a mor?ii (2) n lipsa unor indicii ndestulatoare, se va stabili ca cel declarat mort a ncetat din via?a n ultima ora a celei din urma zile a termenului prevazut de art. 49 sa u 50, dupa caz (3) Instan?a judecatoreasca poate rectifica data mor?ii stabilita potrivit dispo zi?iilor alin. (1) ?i (2), daca se dovede?te ca nu era posibil ca persoana decla rata moarta sa fi decedat la acea data. n acest caz, data mor?ii este cea stabili ta prin hotarrea de rectificare. Prezum?ie Art. 53. - Cel disparut este socotit a fi n via?a, daca nu a intervenit o hotarre declarativa de moarte ramasa definitiva. Anularea hotarrii de declarare a mor?ii Art. 54. (1) Daca cel declarat mort este n via?a, se poate cere, oricnd, anularea hotarrii p rin care s-a declarat moartea (2) Cel care a fost declarat mort poate cere, dupa anularea hotarrii declarative de moarte, napoierea bunurilor sale n natura, iar daca aceasta nu este cu putin?a, restituirea lor prin echivalent. Cu toate acestea, dobnditorul cu titlu oneros n u este obligat sa le napoieze dect daca, sub rezerva dispozi?iilor n materie de car te funciara, se va face dovada ca la data dobndirii ?tia ori trebuia sa ?tie ca p ersoana declarata moarta este n via?a. Descoperirea certificatului de deces Art. 55. - Orice persoana interesata poate cere oricnd anularea hotarrii declarati ve de moarte, n cazul n care se descopera certificatul de deces al celui declarat mort. Plata facuta mo?tenitorilor aparen?i Art. 56. - Plata facuta mo?tenitorilor legali sau legatarilor unei persoane, car e reapare ulterior hotarrii declarative de moarte, este valabila ?i liberatorie, daca a fost facuta nainte de radierea din registrul de stare civila a men?iunii p rivitoare la deces, cu excep?ia cazului n care cel care a facut plata a cunoscut faptul ca persoana declarata moarta este n via?a. Drepturile mo?tenitorului apare nt Art. 57. - Mo?tenitorul aparent care afla ca persoana care a fost declarata dece data prin hotarre judecatoreasca este n via?a pastreaza posesia bunurilor ?i dobnde ?te fructele acestora, ct timp cel reaparut nu solicita restituirea lor. CAPITOLUL II Respectul datorat fiin?ei umane ?i drepturilor ei inerente SEC?IUNEA 1 Dispozi?ii comune Drepturi ale personalita?ii Art. 58. (1) Orice persoana are dreptul la via?a, la sanatate, la integritate fizica ?i p

sihica, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vie?ii private, precum ?i alte asemenea drepturi recunoscute de lege (2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile. Atributele de identificare Art. 59. - Orice persoana are dreptul la nume, la domiciliu, la re?edin?a, precu m ?i la o stare civila, dobndite n condi?iile legii. Dreptul de a dispune de sine n su?i Art. 60. - Persoana fizica are dreptul sa dispuna de sine nsa?i, daca nu ncalca dr epturile ?i liberta?ile altora, ordinea publica sau bunele moravuri. SEC?IUNEA a 2-a Drepturile la via?a, la sanatate ?i la integritate ale persoanei fizice Gar antarea drepturilor inerente fiin?ei umane Art. 61. (1) Via?a, sanatatea ?i integritatea fizica ?i psihica a oricarei persoane sunt garantate ?i ocrotite n mod egal de lege (2) Interesul ?i binele fiin?ei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societa?ii sau al ?tiin?ei. Interzicerea practicii eugenice Art. 62. (1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane (2) Este interzisa orice practica eugenica prin care se tinde la organizarea sel ec?iei persoanelor. Interven?iile asupra caracterelor genetice Art. 63. (1) Sunt interzise orice interven?ii medicale asupra caracterelor genetice avnd d rept scop modificarea descenden?ei persoanei, cu excep?ia celor care privesc pre venirea ?i tratamentul maladiilor genetice (2) Este interzisa orice interven?ie avnd drept scop crearea unei fiin?e umane ge netic identice unei alte fiin?e umane vii sau moarte, precum ?i crearea de embri oni umani n scopuri de cercetare (3) Utilizarea tehnicilor de reproducere umana asistata medical nu este admisa p entru alegerea sexului viitorului copil dect n scopul evitarii unei boli ereditare grave legate de sexul acestuia. Inviolabilitatea corpului uman Art. 64. (1) Corpul uman este inviolabil (2) Orice persoana are dreptul la integritatea sa fizica ?i psihica. Nu se poate aduce atingere integrita?ii fiin?ei umane dect n cazurile ?i n condi?iile expres ? i limitativ prevazute de lege. Examenul caracteristicilor genetice Art. 65. (1) Examenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate fi ntreprins d ect n scopuri medicale sau de cercetare ?tiin?ifica, efectuate n condi?iile legii (2) Identificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu poate fi ef ectuata dect n cadrul unei proceduri judiciare civile sau penale, dupa caz, sau n s copuri medicale ori de cercetare ?tiin?ifica, efectuate n condi?iile legii. Inter zicerea unor acte patrimoniale Art. 66. - Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corp ului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite de nulitate absoluta, cu excep?ia cazurilor expres prevazute de lege. Interven?iile medicale asupra unei persoane Art. 67. - Nicio persoana nu poate fi supusa experien?elor, testelor, prelevaril or, tratamentelor sau altor interven?ii n scop terapeutic ori n scop de cercetare ?tiin?ifica dect n cazurile ?i n condi?iile expres ?i limitativ prevazute de lege. Prelevarea ?i transplantul de la persoanele n via?a Art. 68. -

(1) Prelevarea ?i transplantul de organe, ?esuturi ?i celule de origine umana de la donatori n via?a se fac exclusiv n cazurile ?i condi?iile prevazute de lege, c u acordul scris, liber, prealabil ?i expres al acestora ?i numai dupa ce au fost informa?i, n prealabil, asupra riscurilor interven?iei. n toate cazurile, donator ul poate reveni asupra consim?amntului dat, pna n momentul prelevarii (2) Se interzice prelevarea de organe, ?esuturi ?i celule de origine umana de la minori, precum ?i de la persoanele aflate n via?a, lipsite de discernamnt din cau za unui handicap mintal, unei tulburari mintale grave sau dintr-un alt motiv sim ilar, n afara cazurilor expres prevazute de lege. Sesizarea instan?ei judecatore? ti Art. 69. - La cererea persoanei interesate, instan?a poate lua toate masurile ne cesare pentru a mpiedica sau a face sa nceteze orice atingere ilicita adusa integr ita?ii corpului uman, precum ?i pentru a dispune repararea, n condi?iile prevazut e la art. 252-256, a daunelor materiale ?i morale suferite. SEC?IUNEA a 3-a Resp ectul vie?ii private ?i al demnita?ii persoanei umane Dreptul la libera exprimar e Art. 70. (1) Orice persoana are dreptul la libera exprimare (2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrnsa dect n cazurile ?i limitele prev azute la art. 75. Dreptul la via?a privata Art. 71. (1) Orice persoana are dreptul la respectarea vie?ii sale private (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni n via?a intima, personala sau de f amilie, nici n domiciliul, re?edin?a sau coresponden?a sa, fara consim?amntul sau ori fara respectarea limitelor prevazute la art. 75 (3) Este, de asemenea, interzisa utilizarea, n orice mod, a coresponden?ei, manus criselor sau a altor documente personale, precum ?i a informa?iilor din via?a pr ivata a unei persoane, fara acordul acesteia ori fara respectarea limitelor prev azute la art. 75. Dreptul la demnitate Art. 72. (1) Orice persoana are dreptul la respectarea demnita?ii sale (2) Este interzisa orice atingere adusa onoarei ?i reputa?iei unei persoane, far a consim?amntul acesteia ori fara respectarea limitelor prevazute la art. 75. Dre ptul la propria imagine Art. 73. (1) Orice persoana are dreptul la propria imagine (2) n exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate sa interzica ori sa mpied ice reproducerea, n orice mod, a nfa?i?arii sale fizice ori a vocii sale sau, dupa caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispozi?iile art. 75 ramn aplicabile. Atingeri aduse vie?ii private Art. 74. - Sub rezerva aplicarii dispozi?iilor art. 75, pot fi considerate ca at ingeri aduse vie?ii private: a) intrarea sau ramnerea fara drept n locuin?a sau luarea din aceasta a oricarui o biect fara acordul celui care o ocupa n mod legal; b) interceptarea fara drept a unei convorbiri private, savr?ita prin orice mijloa ce tehnice, sau utilizarea, n cuno?tin?a de cauza, a unei asemenea interceptari; c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate ntr-un spa?i u privat, fara acordul acesteia; d) difuzarea de imagini care prezinta interioare ale unui spa?iu privat, fara ac ordul celui care l ocupa n mod legal; e) ?inerea vie?ii private sub observa?ie, prin orice mijloace, n afara de cazuril e prevazute expres de lege; f) difuzarea de ?tiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizua le privind via?a intima, personala sau de familie, fara acordul persoanei n cauza

; g) difuzarea de materiale con?innd imagini privind o persoana aflata la tratament n unita?ile de asisten?a medicala, precum ?i a datelor cu caracter personal priv ind starea de sanatate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circums tan?e n legatura cu boala ?i cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei , fara acordul persoanei n cauza, iar n cazul n care aceasta este decedata, fara ac ordul familiei sau al persoanelor ndrepta?ite; h) utilizarea, cu rea-credin?a, a numelui, imaginii, vocii sau asemanarii cu o a lta persoana; i) difuzarea sau utilizarea coresponden?ei, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, re?edin?a, precum ?i numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fara acordul perso anei careia acestea i apar?in sau care, dupa caz, are dreptul de a dispune de ele . Limite Art. 75. (1) Nu constituie o ncalcare a drepturilor prevazute n aceasta sec?iune atingerile care sunt permise de lege sau de conven?iile ?i pactele interna?ionale privitoa re la drepturile omului la care Romnia este parte (2) Exercitarea drepturilor ?i liberta?ilor constitu?ionale cu buna-credin?a ?i cu respectarea pactelor ?i conven?iilor interna?ionale la care Romnia este parte nu constituie o ncalcare a drepturilor prevazute n prezenta sec?iune. Prezum?ia de consim?amnt Art. 76. - Cnd nsu?i cel la care se refera o informa?ie sau un material le pune la dispozi?ia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cuno?tin? a ca ?i desfa?oara activitatea n domeniul informarii publicului, consim?amntul pent ru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris. Prelucrare a datelor personale Art. 77. - Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automa te sau neautomate, se poate face numai n cazurile ?i condi?iile prevazute de lege a speciala. SEC?IUNEA a 4-a Respectul datorat persoanei ?i dupa decesul sau Resp ectul datorat persoanei decedate Art. 78. - Persoanei decedate i se datoreaza respect cu privire la memoria sa, p recum ?i cu privire la corpul sau. Interzicerea atingerii memoriei persoanei dec edate Art. 79. - Memoria persoanei decedate este protejata n acelea?i condi?ii ca ?i im aginea ?i reputa?ia persoanei aflate n via?a. Respectarea voin?ei persoanei deced ate Art. 80. (1) Orice persoana poate determina felul propriilor funeralii ?i poate dispune c u privire la corpul sau dupa moarte. n cazul celor lipsi?i de capacitate de exerc i?iu sau al celor cu capacitate de exerci?iu restrnsa este necesar ?i consim?amntu l scris al parin?ilor sau, dupa caz, al tutorelui (2) n lipsa unei op?iuni exprese a persoanei decedate, va fi respectata, n ordine, voin?a so?ului, parin?ilor, descenden?ilor, rudelor n linie colaterala pna la al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoz i?ia primarului comunei, ora?ului, municipiului sau al sectorului municipiului B ucure?ti n a carui raza teritoriala a avut loc decesul. n toate cazurile se va ?in e seama de apartenen?a confesionala a persoanei decedate. Prelevarea de la perso anele decedate Art. 81. - Prelevarea de organe, ?esuturi ?i celule umane, n scop terapeutic sau ?tiin?ific, de la persoanele decedate se efectueaza numai n condi?iile prevazute de lege, cu acordul scris, exprimat n timpul vie?ii, al persoanei decedate sau, n lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, prealabil ?i expres dat, n ordine, de so

?ul supravie?uitor, de parin?i, de descenden?i ori, n sfr?it, de rudele n linie col aterala pna la al patrulea grad inclusiv. CAPITOLUL III Identificarea persoanei fizice SEC?IUNEA 1 Numele Dreptul la nume Art. 82. - Orice persoana are dreptul la numele stabilit sau dobndit, potrivit le gii. Structura numelui Art. 83. - Numele cuprinde numele de familie ?i prenumele. Dobndirea numelui Art. 84. (1) Numele de familie se dobnde?te prin efectul filia?iei ?i poate fi modificat p rin efectul schimbarii starii civile, n condi?iile prevazute de lege (2) Prenumele se stabile?te la data nregistrarii na?terii, pe baza declara?iei de na?tere. Este interzisa nregistrarea de catre ofi?erul de stare civila a prenume lor indecente, ridicole ?i a altora asemenea, de natura a afecta ordinea publica ?i bunele moravuri ori interesele copilului, dupa caz (3) Numele de familie ?i prenumele copilului gasit, nascut din parin?i necunoscu ?i, precum ?i cele ale copilului care este parasit de catre mama n spital, iar id entitatea acesteia nu a fost stabilita n termenul prevazut de lege, se stabilesc prin dispozi?ia primarului comunei, ora?ului, municipiului sau al sectorului mun icipiului Bucure?ti n a carui raza teritoriala a fost gasit copilul ori, dupa caz , s-a constatat parasirea lui, n condi?iile legii speciale. Schimbarea numelui pe cale administrativa Art. 85. - Ceta?enii romni pot ob?ine, n condi?iile legii, schimbarea pe cale admi nistrativa a numelui de familie ?i a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea . SEC?IUNEA a 2-a Domiciliul ?i re?edin?a Dreptul la domiciliu ?i re?edin?a Art. 86. (1) Ceta?enii romni au dreptul sa ?i stabileasca ori sa ?i schimbe, n mod liber, dom iciliul sau re?edin?a, n ?ara sau n strainatate, cu excep?ia cazurilor anume preva zute de lege (2) Daca prin lege nu se prevede altfel, o persoana fizica nu poate sa aiba n ace la?i timp dect un singur domiciliu ?i o singura re?edin?a, chiar ?i atunci cnd de? ine mai multe locuin?e. Domiciliul Art. 87. - Domiciliul persoanei fizice, n vederea exercitarii drepturilor ?i libe rta?ilor sale civile, este acolo unde aceasta declara ca ?i are locuin?a principa la. Re?edin?a Art. 88. - Re?edin?a persoanei fizice este n locul unde ?i are locuin?a secundara. Stabilirea ?i schimbarea domiciliului Art. 89. (1) Stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispozi?iilor legii speciale (2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu opereaza dect atunci cnd cel care oc upa sau se muta ntr-un anumit loc a facut-o cu inten?ia de a avea acolo locuin?a principala (3) Dovada inten?iei rezulta din declara?iile persoanei facute la organele admin istrative competente sa opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar n lip sa acestor declara?ii, din orice alte mprejurari de fapt. Prezum?ia de domiciliu Art. 90. (1) Re?edin?a va fi considerata domiciliu cnd acesta nu este cunoscut (2) n lipsa de re?edin?a, persoana fizica este considerata ca domiciliaza la locu

l ultimului domiciliu, iar daca acesta nu se cunoa?te, la locul unde acea persoa na se gase?te. Dovada Art. 91. (1) Dovada domiciliului ?i a re?edin?ei se face cu men?iunile cuprinse n cartea d e identitate (2) n lipsa acestor men?iuni ori atunci cnd acestea nu corespund realita?ii, stabi lirea sau schimbarea domiciliului ori a re?edin?ei nu va putea fi opusa altor pe rsoane (3) Dispozi?iile alin. (2) nu se aplica n cazul n care domiciliul sau re?edin?a a fost cunoscuta prin alte mijloace de cel caruia i se opune. Domiciliul minorului ?i al celui pus sub interdic?ie judecatoreasca Art. 92. (1) Domiciliul minorului care nu a dobndit capacitate deplina de exerci?iu n condi ?iile prevazute de lege este la parin?ii sai sau la acela dintre parin?i la care el locuie?te n mod statornic (2) n cazul n care parin?ii au domicilii separate ?i nu se n?eleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instan?a de tutela, ascultndu-i pe parin?i, precum ? i pe copil, daca acesta a mplinit vrsta de 10 ani, va decide ?innd seama de interes ele copilului. Pna la ramnerea definitiva a hotarrii judecatore?ti, minorul este pr ezumat ca are domiciliul la parintele la care locuie?te n mod statornic (3) Prin excep?ie, n situa?iile prevazute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de ncredere, cu consim?amntul acestora. De as emenea, domiciliul minorului poate fi ?i la o institu?ie de ocrotire (4) Domiciliul minorului, n cazul n care numai unul dintre parin?ii sai l reprezint a ori n cazul n care se afla sub tutela, precum ?i domiciliul persoanei puse sub i nterdic?ie judecatoreasca este la reprezentantul legal. Cazuri speciale Art. 93. - Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea par in?ilor sai ?i supus unor masuri de protec?ie speciala, n cazurile prevazute de l ege, se afla la institu?ia, la familia sau la persoanele carora le-a fost dat n p lasament. Domiciliul persoanei puse sub curatela Art. 94. - n cazul n care s-a instituit o curatela asupra bunurilor celui care a d isparut, acesta are domiciliul la curator, n masura n care acesta este ndrepta?it s a l reprezinte. Domiciliul la curatorul special Art. 95. - Daca a fost numit un curator special pentru administrarea bunurilor s uccesorale, cei chema?i la mo?tenire au domiciliul la curator, n masura n care ace sta este ndrepta?it sa i reprezinte. Domiciliul profesional Art. 96. - Cel care exploateaza o ntreprindere are domiciliul ?i la locul acelei n treprinderi, n tot ceea ce prive?te obliga?iile patrimoniale ce s-au nascut sau u rmeaza a se executa n acel loc. Domiciliul ales Art. 97. (1) Par?ile unui act juridic pot sa aleaga un domiciliu n vederea exercitarii dre pturilor sau a executarii obliga?iilor nascute din acel act (2) Alegerea domiciliului nu se prezuma, ci trebuie facuta n scris. SEC?IUNEA a 3 -a Actele de stare civila Starea civila Art. 98. - Starea civila este dreptul persoanei de a se individualiza, n familie ?i societate, prin calita?ile strict personale care decurg din actele ?i faptele de stare civila. Dovada starii civile Art. 99. (1) Starea civila se dovede?te prin actele de na?tere, casatorie ?i deces ntocmit e, potrivit legii, n registrele de stare civila, precum ?i prin certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora

(2) Actele de stare civila sunt nscrisuri autentice ?i fac dovada, pna la nscrierea n fals, pentru ceea ce reprezinta constatarile personale ale ofi?erului de stare civila ?i, pna la proba contrara, pentru celelalte men?iuni (3) Hotarrea judecatoreasca data cu privire la starea civila a unei persoane este opozabila oricarei alte persoane ct timp printr-o noua hotarre nu s-a stabilit co ntrariul (4) Daca printr-o hotarre judecatoreasca s-a stabilit o anumita stare civila a un ei persoane, iar printr-o hotarre judecatoreasca ulterioara este admisa o ac?iune prin care s-a contestat starea civila astfel stabilita, prima hotarre ?i pierde e fectele la data ramnerii definitive a celei de a doua hotarri. Anularea, completar ea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civila Art. 100. (1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civila ?i a men?iunil or nscrise pe acestea se poate face numai n temeiul unei hotarri judecatore?ti defi nitive (2) Rectificarea actelor de stare civila ?i a men?iunilor nscrise pe marginea ace stora se poate face, din oficiu sau la cerere, numai n temeiul dispozi?iei primar ului de la primaria care are n pastrare actul de stare civila (3) Starea civila poate fi modificata n baza unei hotarri de anulare, completare s au modificare a unui act de stare civila numai daca a fost formulata ?i o ac?iun e de modificare a starii civile, admisa printr-o hotarre judecatoreasca ramasa de finitiva (4) Hotarrea judecatoreasca prin care se dispune anularea, completarea sau modifi carea unui act de stare civila, precum ?i nregistrarea facuta n temeiul unei aseme nea hotarri sunt opozabile oricarei alte persoane ct timp printr-o noua hotarre nu s-a stabilit contrariul. Actul administrativ prin care s-a dispus rectificarea u nui act de stare civila, precum ?i nregistrarea facuta n baza lui sunt opozabile o ricarei persoane pna la proba contrara. nscrierea men?iunilor pe actul de stare ci vila Art. 101. - Anularea, completarea, modificarea ?i rectificarea unui act de stare civila sau a unei men?iuni nscrise pe acesta, dispuse prin hotarre judecatoreasca ramasa definitiva ori, dupa caz, prin dispozi?ie a primarului, se nscriu numai p rin men?iune pe actul de stare civila corespunzator. n acest scop, hotarrea judeca toreasca ramasa definitiva se comunica de ndata, din oficiu, de catre instan?a ca re s-a pronun?at ultima asupra fondului. Actele ntocmite de un ofi?er de stare ci vila necompetent Art. 102. - Actele de stare civila ntocmite de o persoana care a exercitat n mod p ublic atribu?iile de ofi?er de stare civila, cu respectarea tuturor prevederilor legale, sunt valabile, chiar daca acea persoana nu avea aceasta calitate, afara de cazul n care beneficiarii acestor acte au cunoscut, n momentul ntocmirii lor, l ipsa acestei calita?i. Alte mijloace de dovada a starii civile Art. 103. - Starea civila se poate dovedi, naintea instan?ei judecatore?ti, prin orice mijloace de proba, daca: a) nu au existat registre de stare civila; b) registrele de stare civila s-au pierdut ori au fost distruse, n tot sau n parte ; c) nu este posibila procurarea din strainatate a certificatului de stare civila sau a extrasului de pe actul de stare civila; d) ntocmirea actului de stare civila a fost omisa sau, dupa caz, refuzata. TITLUL III Ocrotirea persoanei fizice CAPITOLUL I Dispozi?ii generale Interesul persoanei ocrotite

Art. 104. (1) Orice masura de ocrotire a persoanei fizice se stabile?te numai n interesul a cesteia (2) La luarea unei masuri de ocrotire trebuie sa se ?ina seama de posibilitatea persoanei fizice de a-?i exercita drepturile ?i de a-?i ndeplini obliga?iile cu p rivire la persoana ?i bunurile sale. Persoanele ocrotite Art. 105. - Sunt supu?i unor masuri speciale de ocrotire minorii ?i cei care, de ?i capabili, din cauza batrne?ii, a bolii sau a altor motive prevazute de lege nu pot sa ?i administreze bunurile ?i nici sa ?i apere interesele n condi?ii corespun zatoare. Masurile de ocrotire Art. 106. (1) Ocrotirea minorului se realizeaza prin parin?i, prin instituirea tutelei, pr in darea n plasament sau, dupa caz, prin alte masuri de protec?ie speciala anume prevazute de lege (2) Ocrotirea majorului are loc prin punerea sub interdic?ie judecatoreasca sau prin instituirea curatelei, n condi?iile prevazute de prezentul cod. Instan?a de tutela Art. 107. (1) Procedurile prevazute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice su nt de competen?a instan?ei de tutela ?i de familie stabilite potrivit legii, den umita n continuare instan?a de tutela (2) n toate cazurile, instan?a de tutela solu?ioneaza de ndata aceste cereri. Ocro tirea persoanei prin tutela Art. 108. (1) Ocrotirea persoanei fizice prin tutela se realizeaza de catre tutore, desemn at sau numit, n condi?iile prezentului cod, precum ?i de catre consiliul de famil ie, ca organ consultativ (2) Consiliul de familie poate fi constituit de catre instan?a de tutela numai l a cererea persoanelor interesate (3) n cazul n care nu se constituie consiliul de familie, atribu?iile acestuia vor fi exercitate de catre instan?a de tutela. Ocrotirea persoanei prin curatela Art. 109. - Ocrotirea persoanei fizice prin curatela are loc numai n cazurile ?i condi?iile prevazute de lege. CAPITOLUL II Tutela minorului SEC?IUNEA 1 Deschiderea tutelei Cazurile de instituire Art. 110. - Tutela minorului se instituie atunci cnd ambii parin?i sunt, dupa caz , deceda?i, necunoscu?i, decazu?i din exerci?iul drepturilor parinte?ti sau li s -a aplicat pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parinte?ti, pu?i sub inter dic?ie judecatoreasca, disparu?i ori declara?i judecatore?te mor?i, precum ?i n c azul n care, la ncetarea adop?iei, instan?a hotara?te ca este n interesul minorului instituirea unei tutele. Persoanele obligate sa n?tiin?eze instan?a de tutela Art. 111. - Au obliga?ia ca, de ndata ce afla de existen?a unui minor lipsit de ng rijire parinteasca n cazurile prevazute la art. 110, sa n?tiin?eze instan?a de tut ela: a) persoanele apropiate minorului, precum ?i administratorii ?i locatarii casei n care locuie?te minorul; b) serviciul de stare civila, cu prilejul nregistrarii mor?ii unei persoane, prec um ?i notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale; c) instan?ele judecatore?ti, cu prilejul condamnarii la pedeapsa penala a interz icerii drepturilor parinte?ti;

d) organele administra?iei publice locale, institu?iile de ocrotire, precum ?i o rice alta persoana. SEC?IUNEA a 2-a Tutorele Persoana care poate fi numita tutor e Art. 112. (1) Poate fi tutore o persoana fizica sau so?ul ?i so?ia, mpreuna, daca nu se afl a n vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de prezentul cod (2) n cazul n care n situa?ia prevazuta la art. 110 se afla mai mul?i minori care s unt fra?i sau surori, se nume?te, de regula, un singur tutore. Persoanele care n u pot fi numite tutore Art. 113. (1) Nu poate fi tutore: a) minorul, persoana pusa sub interdic?ie judecatoreasca sau cel pus sub curatel a; b) cel decazut din exerci?iul drepturilor parinte?ti sau declarat incapabil de a fi tutore; c) cel caruia i s-a restrns exerci?iul unor drepturi civile, fie n temeiul legii, fie prin hotarre judecatoreasca, precum ?i cel cu rele purtari re?inute ca atare de catre o instan?a judecatoreasca; d) cel care, exercitnd o tutela, a fost ndepartat din aceasta n condi?iile art. 158 ; e) cel aflat n stare de insolvabilitate; f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea ndeplini sarcina tutelei; g) cel nlaturat prin nscris autentic sau prin testament de catre parintele care ex ercita singur, n momentul mor?ii, autoritatea parinteasca (2) Daca una dintre mprejurarile prevazute la alin. (1) survine sau este descoper ita n timpul tutelei, tutorele va fi ndepartat, respectndu-se aceea?i procedura ca ?i la numirea lui. Desemnarea tutorelui de catre parinte Art. 114. (1) Parintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, nch eiate n forma autentica, ori, dupa caz, prin testament, persoana care urmeaza a f i numita tutore al copiilor sai (2) Desemnarea facuta de parintele care n momentul mor?ii era decazut din dreptur ile parinte?ti sau pus sub interdic?ie judecatoreasca este lipsita de efecte (3) Desemnarea facuta n condi?iile prezentului articol poate fi revocata oricnd de catre parinte, chiar ?i printr-un nscris sub semnatura privata (4) nscrisul prin care se revoca persoana desemnata pentru a fi numita tutore se va nscrie n registrul prevazut la art. 1.046 sau la art. 2.033, dupa caz (5) Notarul public sau instan?a de tutela, dupa caz, are obliga?ia sa verifice l a registrele prevazute la alin. (4) daca persoana desemnata pentru a fi tutore n u a fost revocata. Desemnarea mai multor tutori Art. 115. - n cazul n care au fost desemnate mai multe persoane ca tutore, fara vr eo preferin?a, ori exista mai multe rude, afini sau prieteni ai familiei minorul ui n stare sa ndeplineasca sarcinile tutelei ?i care ?i exprima dorin?a de a fi tut ore, instan?a de tutela va hotar ?innd seama de condi?iile lor materiale, precum ? i de garan?iile morale necesare dezvoltarii armonioase a minorului. Masuri provi zorii Art. 116. (1) Cel chemat la tutela n conformitate cu dispozi?iile art. 114 nu poate fi nlatu rat de catre instan?a fara acordul sau dect daca se afla n vreunul dintre cazurile prevazute la art. 113 sau daca prin numirea sa interesele minorului ar fi peric litate (2) n cazul n care cel chemat la tutela este numai temporar mpiedicat n exercitarea atribu?iilor ce i-au fost conferite, instan?a de tutela, dupa ncetarea mpiedicarii , l nume?te tutore la cererea sa, dar nu mai trziu de 6 luni de la deschiderea tut elei. Pna atunci, instan?a desemneaza un tutore provizoriu (3) Dupa trecerea celor 6 luni, daca persoana desemnata nu a cerut numirea sa ca

tutore, cel numit provizoriu tutore ramne sa ndeplineasca n continuare sarcinile t utelei pna la numirea unui tutore n condi?iile art. 118. Garan?ii Art. 117. - La numirea sau, dupa caz, n timpul tutelei, instan?a de tutela poate hotar, din oficiu sau la cererea consiliului de familie, ca tutorele sa dea garan ?ii reale sau personale, daca interesele minorului cer o astfel de masura. n aces t caz, ea stabile?te potrivit cu mprejurarile felul ?i ntinderea garan?iilor. Numi rea tutorelui de catre instan?a de tutela Art. 118. - n lipsa unui tutore desemnat, instan?a de tutela nume?te cu prioritat e ca tutore, daca nu se opun motive ntemeiate, o ruda sau un afin ori un prieten al familiei minorului, n stare sa ndeplineasca aceasta sarcina, ?innd seama, dupa c az, de rela?iile personale, de apropierea domiciliilor, de condi?iile materiale ?i de garan?iile morale pe care le prezinta cel chemat la tutela. Procedura de n umire Art. 119. (1) Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de catre instan?a de tutela n camera de consiliu, prin ncheiere definitiva. Atunci cnd desemnarea tutorelui s-a facut prin contract de mandat, cel desemnat tutore nu poate refuza numirea dect pentru motivele prevazute la art. 120 alin. (2) (2) Ascultarea minorului care a mplinit vrsta de 10 ani este obligatorie (3) n lipsa unui tutore desemnat, daca instan?a de tutela a constituit consiliul de familie, numirea tutorelui se face, potrivit alin. (1), cu consultarea consil iului de familie (4) ncheierea de numire se comunica n scris tutorelui ?i se afi?eaza la sediul ins tan?ei de tutela ?i la primaria de la domiciliul minorului (5) Drepturile ?i ndatoririle tutorelui ncep de la data comunicarii ncheierii de nu mire (6) ntre timp, instan?a de tutela poate lua masuri provizorii cerute de interesel e minorului, putnd chiar sa numeasca un curator special. Refuzul continuarii tute lei Art. 120. (1) Cel numit tutore este dator sa continue ndeplinirea sarcinilor tutelei (2) Poate refuza continuarea tutelei: a) cel care are vrsta de 60 de ani mplini?i; b) femeia nsarcinata sau mama unui copil mai mic de 8 ani; c) cel care cre?te ?i educa 2 sau mai mul?i copii; d) cel care, din cauza bolii, a infirmita?ii, a felului activita?ilor desfa?urat e, a departarii domiciliului de locul unde se afla bunurile minorului sau din al te motive ntemeiate, nu ar mai putea sa ndeplineasca aceasta sarcina. nlocuirea tut orelui Art. 121. - Daca vreuna dintre mprejurarile prevazute la art. 120 alin. (2) survi ne n timpul tutelei, tutorele poate cere sa fie nlocuit. Cererea de nlocuire se adr eseaza instan?ei de tutela, care va hotar de urgen?a. Pna la solu?ionarea cererii sale de nlocuire, el este obligat sa continue exercitarea atribu?iilor. Caracteru l personal al tutelei Art. 122. (1) Tutela este o sarcina personala (2) Cu toate acestea, instan?a de tutela, cu avizul consiliului de familie, poat e, ?innd seama de marimea ?i compunerea patrimoniului minorului, sa decida ca adm inistrarea patrimoniului ori doar a unei par?i a acestuia sa fie ncredin?ata, pot rivit legii, unei persoane fizice sau persoane juridice specializate. Gratuitate a tutelei Art. 123. (1) Tutela este o sarcina gratuita

(2) Cu toate acestea, tutorele poate fi ndrepta?it, pe perioada exercitarii sarci nilor tutelei, la o remunera?ie al carei cuantum va fi stabilit de instan?a de t utela, cu avizul consiliului de familie, ?innd seama de munca depusa n administrar ea averii ?i de starea materiala a minorului ?i a tutorelui, dar nu mai mult de 10% din veniturile produse de bunurile minorului. Instan?a de tutela, cu avizul consiliului de familie, va putea modifica sau suprima aceasta remunera?ie, potri vit mprejurarilor. SEC?IUNEA a 3-a Consiliul de familie Rolul consiliului de fami lie Art. 124. (1) Consiliul de familie se poate constitui pentru a supraveghea modul n care tut orele ?i exercita drepturile ?i ?i ndepline?te ndatoririle cu privire la persoana ?i bunurile minorului (2) n cazul ocrotirii minorului prin parin?i, prin darea n plasament sau, dupa caz , prin alte masuri de protec?ie speciala prevazute de lege nu se va institui con siliul de familie. Membrii consiliului de familie Art. 125. (1) Instan?a de tutela poate constitui un consiliu de familie, compus din 3 rude sau afini, ?innd seama de gradul de rudenie ?i de rela?iile personale cu familia minorului. n lipsa de rude sau afini pot fi numite ?i alte persoane care au avut legaturi de prietenie cu parin?ii minorului sau care manifesta interes pentru s itua?ia acestuia (2) So?ul ?i so?ia nu pot fi, mpreuna, membri ai aceluia?i consiliu de familie (3) n acelea?i condi?ii, instan?a de tutela nume?te ?i 2 suplean?i (4) Tutorele nu poate fi membru n consiliul de familie. Alte dispozi?ii aplicabil e consiliului de familie Art. 126. - Dispozi?iile art. 113, art. 120 alin. (1) ?i alin. (2) lit. d), art. 121 ?i 147 se aplica n mod corespunzator ?i membrilor consiliului de familie. Mo dificarea consiliului de familie Art. 127. - n afara de cazul prevazut la art. 131, alcatuirea consiliului de fami lie nu se poate modifica n timpul tutelei, afara numai daca interesele minorului ar cere o asemenea schimbare sau daca, prin moartea ori dispari?ia unuia dintre membri, ar fi necesara completarea. Constituirea consiliului de familie Art. 128. (1) n vederea constituirii consiliului de familie, persoanele care ndeplinesc cond i?iile pentru a fi membri sunt convocate la domiciliul minorului de catre instan ?a de tutela, din oficiu sau la sesizarea minorului, daca acesta a mplinit vrsta d e 14 ani, a tutorelui desemnat, a oricaror altor persoane care au cuno?tin?a des pre situa?ia minorului (2) Numirea membrilor consiliului de familie se face cu acordul acestora (3) Minorul care a mplinit vrsta de 10 ani va fi ascultat n condi?iile art. 264. Fu nc?ionarea consiliului de familie Art. 129. (1) Consiliul de familie este convocat cu cel pu?in 10 zile nainte de data ntrunir ii de catre tutore, din propria ini?iativa sau la cererea oricaruia dintre membr ii acestuia, a minorului care a mplinit vrsta de 14 ani sau a instan?ei de tutela. Cu acordul tuturor membrilor consiliului de familie, convocarea se poate face ? i mai devreme de mplinirea termenului de 10 zile dinainte de data ntrunirii. n toat e cazurile, prezen?a tuturor membrilor consiliului de familie acopera neregulari tatea convocarii (2) Cei convoca?i sunt obliga?i sa se prezinte personal la locul indicat n actul de convocare. n cazul n care ace?tia nu se pot prezenta, ei pot fi reprezenta?i de persoane care sunt rude sau afini cu parin?ii minorului, daca aceste persoane n u sunt desemnate sau convocate n nume propriu ca membri ai consiliului de familie . So?ii se pot reprezenta reciproc

(3) ?edin?ele consiliului de familie se ?in la domiciliul minorului. n cazul n car e convocarea a fost facuta la solicitarea instan?ei de tutela, ?edin?a se ?ine l a sediul acesteia. Atribu?ii Art. 130. (1) Consiliul de familie da avize consultative, la solicitarea tutorelui sau a i nstan?ei de tutela, ?i ia decizii, n cazurile prevazute de lege. Avizele consulta tive ?i deciziile se iau n mod valabil cu votul majorita?ii membrilor sai, consil iul fiind prezidat de persoana cea mai naintata n vrsta (2) La luarea deciziilor, minorul care a mplinit vrsta de 10 ani va fi ascultat, d ispozi?iile art. 264 fiind aplicabile n mod corespunzator (3) Deciziile consiliului de familie vor fi motivate ?i consemnate ntr-un registr u special constituit, care se ?ine de unul dintre membrii consiliului, desemnat n acest scop de instan?a de tutela (4) Actele ncheiate de tutore n lipsa avizului consultativ sunt anulabile. ncheiere a actului cu nerespectarea avizului atrage numai raspunderea tutorelui. Dispozi? iile art. 155 sunt aplicabile n mod corespunzator. nlocuirea consiliului de famili e Art. 131. - Tutorele poate cere instituirea unui nou consiliu, daca n plngerile fo rmulate potrivit prezentului cod instan?a a hotart de cel pu?in doua ori, n mod de finitiv, mpotriva deciziilor consiliului de familie. Imposibilitatea constituirii consiliului de familie Art. 132. - Daca n cazul prevazut la art. 131 nu este posibila constituirea unui nou consiliu, ca ?i n cazul contrarieta?ii de interese dintre minor ?i to?i membr ii consiliului de familie ?i suplean?i, tutorele poate cere instan?ei de tutela autoriza?ia de a exercita singur tutela. SEC?IUNEA a 4-a Exercitarea tutelei 1. D ispozi?ii generale Exercitarea tutelei n interesul minorului Art. 133. - Tutela se exercita numai n interesul minorului att n ceea ce prive?te p ersoana, ct ?i bunurile acestuia. Con?inutul tutelei Art. 134. (1) Tutorele are ndatorirea de a ngriji de minor (2) El este obligat sa asigure ngrijirea minorului, sanatatea ?i dezvoltarea lui fizica ?i mentala, educarea, nva?atura ?i pregatirea profesionala a acestuia, pot rivit cu aptitudinile lui. Tutela exercitata de ambii so?i Art. 135. (1) n cazul n care tutori sunt 2 so?i, ace?tia raspund mpreuna pentru exercitarea a tribu?iilor tutelei. Dispozi?iile privind autoritatea parinteasca sunt aplicabil e n mod corespunzator (2) n cazul n care unul dintre so?i introduce ac?iunea de divor?, instan?a, din of iciu, va n?tiin?a instan?a de tutela pentru a dispune cu privire la exercitarea t utelei. 2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului Avizul consiliulu i de familie Art. 136. - Masurile privind persoana minorului se iau de catre tutore, cu avizu l consiliului de familie, cu excep?ia masurilor care au caracter curent. Domicil iul minorului Art. 137. (1) Minorul pus sub tutela are domiciliul la tutore. Numai cu autorizarea instan ?ei de tutela minorul poate avea ?i o re?edin?a (2) Prin excep?ie de la prevederile alin. (1), tutorele poate ncuviin?a ca minoru l sa aiba o re?edin?a determinata de educarea ?i pregatirea sa profesionala. n ac est caz, instan?a de tutela va fi de ndata ncuno?tin?ata de tutore. Felul nva?aturi i sau al pregatirii profesionale

Art. 138. (1) Felul nva?aturii sau al pregatirii profesionale pe care minorul care nu a mpli nit vrsta de 14 ani o primea la data instituirii tutelei nu poate fi schimbat de acesta dect cu ncuviin?area instan?ei de tutela (2) Instan?a de tutela nu poate, mpotriva voin?ei minorului care a mplinit vrsta de 14 ani, sa schimbe felul nva?aturii acestuia, hotarta de parin?i sau pe care mino rul o primea la data instituirii tutelei. Ascultarea minorului care a mplinit vrst a de 10 ani Art. 139. - Instan?a de tutela nu poate hotar fara ascultarea minorului, daca ace sta a mplinit vrsta de 10 ani, dispozi?iile art. 264 fiind aplicabile. 3. Exercitar ea tutelei cu privire la bunurile minorului Inventarul bunurilor minorului Art. 140. (1) Dupa numirea tutorelui ?i n prezen?a acestuia ?i a membrilor consiliului de f amilie, un delegat al instan?ei de tutela va verifica la fa?a locului toate bunu rile minorului, ntocmind un inventar, care va fi supus aprobarii instan?ei de tut ela. Inventarul bunurilor minorului va ncepe sa fie ntocmit n maximum 10 zile de la numirea tutorelui de catre instan?a de tutela (2) Cu prilejul inventarierii, tutorele ?i membrii consiliului de familie sunt ? inu?i sa declare n scris, la ntrebarea expresa a delegatului instan?ei de tutela, crean?ele, datoriile sau alte preten?ii pe care le au fa?a de minor. Declara?iil e vor fi consemnate n procesul-verbal de inventariere (3) Tutorele sau membrii consiliului de familie care, cunoscnd crean?ele sau pret en?iile proprii fa?a de minori, nu le-au declarat, de?i au fost soma?i sa le dec lare, sunt prezuma?i ca au renun?at la ele. Daca tutorele sau membrii consiliulu i de familie nu declara datoriile pe care le au fa?a de minor, de?i au fost soma ?i sa le declare, pot fi ndeparta?i din func?ie (4) Crean?ele pe care le au asupra minorului tutorele sau vreunul dintre membrii consiliului de familie, so?ul, o ruda n linie dreapta ori fra?ii sau surorile ac estora pot fi platite voluntar numai cu autorizarea instan?ei de tutela. Actele facute n lipsa inventarului Art. 141. - nainte de ntocmirea inventarului, tutorele nu poate face, n numele mino rului, dect acte de conservare ?i acte de administrare ce nu sufera ntrziere. Admin istrarea bunurilor minorului Art. 142. (1) Tutorele are ndatorirea de a administra cu buna-credin?a bunurile minorului. n acest scop, tutorele ac?ioneaza n calitate de administrator nsarcinat cu simpla a dministrare a bunurilor minorului, dispozi?iile titlului V din cartea a III-a ap licndu-se n mod corespunzator, afara de cazul n care prin prezentul capitol se disp une altfel (2) Nu sunt supuse administrarii bunurile dobndite de minor cu titlu gratuit dect daca testatorul sau donatorul a stipulat altfel. Aceste bunuri sunt administrate de curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispozi?ie sau, dupa caz, numit de catre instan?a de tutela. Reprezentarea minorului Art. 143. - Tutorele are ndatorirea de a-l reprezenta pe minor n actele juridice, dar numai pna cnd acesta mpline?te vrsta de 14 ani. Regimul juridic al actelor de di spozi?ie Art. 144. (1) Tutorele nu poate, n numele minorului, sa faca dona?ii ?i nici sa garanteze o bliga?ia altuia. Fac excep?ie darurile obi?nuite, potrivite cu starea materiala a minorului (2) Tutorele nu poate, fara avizul consiliului de familie ?i autorizarea instan? ei de tutela, sa faca acte de nstrainare, mpar?eala, ipotecare ori de grevare cu a lte sarcini reale a bunurilor minorului, sa renun?e la drepturile patrimoniale a le acestuia, precum ?i sa ncheie n mod valabil orice alte acte ce depa?esc dreptul

de administrare (3) Actele facute cu ncalcarea dispozi?iilor prevazute la alin. (1) ?i (2) sunt a nulabile. n aceste cazuri, ac?iunea n anulare poate fi exercitata de tutore, de co nsiliul de familie sau de oricare membru al acestuia, precum ?i de catre procuro r, din oficiu sau la sesizarea instan?ei de tutela (4) Cu toate acestea, tutorele poate nstraina, fara avizul consiliului de familie ?i fara autorizarea instan?ei de tutela, bunurile supuse pieirii, degradarii, a lterarii ori deprecierii, precum ?i cele devenite nefolositoare pentru minor. Au torizarea instan?ei de tutela Art. 145. (1) Instan?a de tutela acorda tutorelui autorizarea numai daca actul raspunde un ei nevoi sau prezinta un folos nendoielnic pentru minor (2) Autorizarea se va da pentru fiecare act n parte, stabilindu-se, cnd este cazul , condi?iile de ncheiere a actului (3) n caz de vnzare, autorizarea va arata daca vnzarea se va face prin acordul par? ilor, prin licita?ie publica sau n alt mod (4) n toate cazurile, instan?a de tutela poate indica tutorelui modul n care se ntr ebuin?eaza sumele de bani ob?inute. ncuviin?area ?i autorizarea actelor minorului care a mplinit vrsta de 14 ani Art. 146. (1) Minorul care a mplinit vrsta de 14 ani ncheie actele juridice cu ncuviin?area sc risa a tutorelui sau, dupa caz, a curatorului (2) Daca actul pe care minorul care a mplinit vrsta de 14 ani urmeaza sa l ncheie fa ce parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate face dect cu autorizarea inst an?ei de tutela ?i cu avizul consiliului de familie, va fi necesara att autorizar ea acesteia, ct ?i avizul consiliului de familie (3) Minorul nu poate sa faca dona?ii, altele dect darurile obi?nuite potrivit sta rii lui materiale, ?i nici sa garanteze obliga?ia altuia (4) Actele facute cu ncalcarea dispozi?iilor alin. (1)-(3) sunt anulabile, dispoz i?iile art. 144 alin. (3) fiind aplicabile n mod corespunzator. Interzicerea unor acte juridice Art. 147. (1) Este interzisa, sub sanc?iunea nulita?ii relative, ncheierea de acte juridice ntre tutore sau so?ul, o ruda n linie dreapta ori fra?ii sau surorile tutorelui, pe de o parte, ?i minor, pe de alta parte (2) Cu toate acestea, oricare dintre persoanele prevazute la alin. (1) poate cum para la licita?ie publica un bun al minorului, daca are o garan?ie reala asupra acestui bun ori l de?ine n coproprietate cu minorul, dupa caz. Suma anuala necesar a pentru ntre?inerea minorului Art. 148. (1) Consiliul de familie stabile?te suma anuala necesara pentru ntre?inerea minor ului ?i administrarea bunurilor sale ?i poate modifica, potrivit mprejurarilor, a ceasta suma. Decizia consiliului de familie se aduce la cuno?tin?a, de ndata, ins tan?ei de tutela (2) Cheltuielile necesare pentru ntre?inerea minorului ?i administrarea bunurilor sale se acopera din veniturile acestuia. n cazul n care veniturile minorului nu s unt ndestulatoare, instan?a de tutela va dispune vnzarea bunurilor minorului, prin acordul par?ilor sau prin licita?ie publica (3) Obiectele ce au valoare afectiva pentru familia minorului sau pentru minor n u vor fi vndute dect n mod excep?ional (4) Daca minorul este lipsit de bunuri ?i nu are parin?i sau alte rude care sunt obligate prin lege sa i acorde ntre?inere ori aceasta nu este suficienta, minorul are dreptul la asisten?a sociala, n condi?iile legii. Constituirea de depozite b ancare Art. 149. -

(1) Sumele de bani care depa?esc nevoile ntre?inerii minorului ?i ale administrar ii bunurilor sale, precum ?i instrumentele financiare se depun, pe numele minoru lui, la o institu?ie de credit indicata de consiliul de familie, n termen de cel mult 5 zile de la data ncasarii lor (2) Tutorele poate dispune de aceste sume ?i instrumente financiare numai cu aut orizarea prealabila a instan?ei de tutela, cu excep?ia opera?iunilor prevazute l a alin. (3) (3) Cu toate acestea, el nu va putea folosi, n niciun caz, sumele de bani ?i inst rumentele financiare prevazute la alin. (1) pentru ncheierea, pe numele minorului , a unor tranzac?ii pe pia?a de capital, chiar daca ar fi ob?inut autorizarea in stan?ei de tutela (4) Tutorele poate depune la o institu?ie de credit ?i sumele necesare ntre?ineri i, tot pe numele minorului. Acestea se trec ntr-un cont separat ?i pot fi ridicat e de tutore, fara autorizarea instan?ei de tutela. Cazurile de numire a curatoru lui special Art. 150. (1) Ori de cte ori ntre tutore ?i minor se ivesc interese contrare, care nu sunt d intre cele ce trebuie sa duca la nlocuirea tutorelui, instan?a de tutela va numi un curator special (2) De asemenea, daca din cauza bolii sau din alte motive tutorele este mpiedicat sa ndeplineasca un anumit act n numele minorului pe care l reprezinta sau ale caru i acte le ncuviin?eaza, instan?a de tutela va numi un curator special (3) Pentru motive temeinice, n cadrul procedurilor succesorale, notarul public, l a cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va fi validat ori, dupa caz, nlocuit de catre instan?a de t utela. SEC?IUNEA a 5-a Controlul exercitarii tutelei Controlul instan?ei de tute la Art. 151. (1) Instan?a de tutela va efectua un control efectiv ?i continuu asupra modului n care tutorele ?i consiliul de familie ?i ndeplinesc atribu?iile cu privire la min or ?i bunurile acestuia (2) n ndeplinirea activita?ii de control, instan?a de tutela va putea cere colabor area autorita?ilor administra?iei publice, a institu?iilor ?i serviciilor public e specializate pentru protec?ia copilului sau a institu?iilor de ocrotire, dupa caz. Darea de seama Art. 152. (1) Tutorele este dator sa prezinte anual instan?ei de tutela o dare de seama de spre modul cum s-a ngrijit de minor, precum ?i despre administrarea bunurilor ace stuia (2) Darea de seama se va prezenta instan?ei de tutela n termen de 30 de zile de l a sfr?itul anului calendaristic (3) Daca averea minorului este de mica nsemnatate, instan?a de tutela poate sa au torizeze ca darea de seama privind administrarea bunurilor minorului sa se faca pe termene mai lungi, care nu vor depa?i nsa 3 ani (4) n afara de darea de seama anuala, tutorele este obligat, la cererea instan?ei de tutela, sa dea oricnd dari de seama despre felul cum s-a ngrijit de minor, pre cum ?i despre administrarea bunurilor acestuia. Descarcarea tutorelui Art. 153. - Instan?a de tutela va verifica socotelile privitoare la veniturile m inorului ?i la cheltuielile facute cu ntre?inerea acestuia ?i cu administrarea bu nurilor sale ?i, daca sunt corect ntocmite ?i corespund realita?ii, va da descarc are tutorelui. Interzicerea dispensei de a da socoteala Art. 154. - Dispensa de a da socoteala acordata de parin?i sau de o persoana car e ar fi facut minorului o liberalitate este considerata ca nescrisa. Plngerea mpot riva tutorelui

Art. 155. (1) Minorul care a mplinit vrsta de 14 ani, consiliul de familie, oricare membru a l acestuia, precum ?i to?i cei prevazu?i la art. 111 pot face plngere la instan?a de tutela cu privire la actele sau faptele tutorelui pagubitoare pentru minor (2) Plngerea se solu?ioneaza de urgen?a, prin ncheiere executorie, de catre instan ?a de tutela, cu citarea par?ilor ?i a membrilor consiliului de familie. Minorul care a mplinit vrsta de 10 ani va fi ascultat, daca instan?a de tutela considera ca este necesar. SEC?IUNEA a 6-a ncetarea tutelei Cazurile de ncetare Art. 156. (1) Tutela nceteaza n cazul n care nu se mai men?ine situa?ia care a dus la institu irea tutelei, precum ?i n cazul mor?ii minorului (2) Func?ia tutorelui nceteaza prin moartea acestuia, prin ndepartarea de la sarci na tutelei sau prin nlocuirea tutorelui. Moartea tutorelui Art. 157. (1) n cazul mor?ii tutorelui, mo?tenitorii sai sau orice alta persoana dintre cel e prevazute la art. 111 au datoria de a n?tiin?a, de ndata, instan?a de tutela (2) Pna la numirea unui nou tutore, mo?tenitorii vor prelua sarcinile tutelei. Da ca sunt mai mul?i mo?tenitori, ace?tia pot desemna, prin procura speciala, pe un ul dintre ei sa ndeplineasca n mod provizoriu sarcinile tutelei (3) Daca mo?tenitorii sunt minori, n?tiin?area instan?ei de tutela se poate face de orice persoana interesata, precum ?i de cele prevazute la art. 111. n acest ca z, mo?tenitorii tutorelui nu vor prelua sarcinile tutelei, ci instan?a de tutela va numi de urgen?a un curator special, care poate fi executorul testamentar. nde partarea tutorelui Art. 158. - n afara de alte cazuri prevazute de lege, tutorele este ndepartat daca savr?e?te un abuz, o neglijen?a grava sau alte fapte care l fac nedemn de a fi tu tore, precum ?i daca nu ?i ndepline?te n mod corespunzator sarcina. Numirea curator ului special Art. 159. - Pna la preluarea func?iei de catre noul tutore, n cazurile prevazute l a art. 157 ?i 158, instan?a de tutela poate numi un curator special. Darea de se ama generala Art. 160. (1) La ncetarea din orice cauza a tutelei, tutorele sau, dupa caz, mo?tenitorii a cestuia sunt datori ca, n termen de cel mult 30 de zile, sa prezinte instan?ei de tutela o dare de seama generala. Tutorele are aceea?i ndatorire ?i n caz de ndepar tare de la tutela (2) Daca func?ia tutorelui nceteaza prin moartea acestuia, darea de seama general a va fi ntocmita de mo?tenitorii sai majori sau, n caz de incapacitate a tuturor m o?tenitorilor, de reprezentantul lor legal, n termen de cel mult 30 de zile de la data acceptarii mo?tenirii sau, dupa caz, de la data solicitarii de catre insta n?a de tutela. n cazul n care nu exista mo?tenitori ori ace?tia sunt n imposibilita te de a ac?iona, darea de seama generala va fi ntocmita de catre un curator speci al, numit de instan?a de tutela, n termenul stabilit de aceasta (3) Darea de seama generala va trebui sa cuprinda situa?iile veniturilor ?i chel tuielilor pe ultimii ani, sa indice activul ?i pasivul, precum ?i stadiul n care se afla procesele minorului (4) Instan?a de tutela l poate constrnge pe cel obligat sa faca darea de seama gen erala, potrivit dispozi?iilor art. 163. Predarea bunurilor Art. 161. - Bunurile care au fost n administrarea tutorelui vor fi predate, dupa caz, fostului minor, mo?tenitorilor acestuia sau noului tutore de catre tutore, mo?tenitorii acestuia sau reprezentantul lor legal ori, n lipsa, de curatorul spe cial numit potrivit dispozi?iilor art. 160 alin. (2). Descarcarea de gestiune Art. 162. -

(1) Dupa predarea bunurilor, verificarea socotelilor ?i aprobarea lor, instan?a de tutela va da tutorelui descarcare de gestiunea sa (2) Chiar daca instan?a de tutela a dat tutorelui descarcare de gestiune, acesta raspunde pentru prejudiciul cauzat din culpa sa (3) Tutorele care nlocuie?te un alt tutore are obliga?ia sa ceara acestuia, chiar ?i dupa descarcarea de gestiune, repararea prejudiciilor pe care le-a cauzat mi norului din culpa sa, sub sanc?iunea de a fi obligat el nsu?i de a repara aceste prejudicii. Amenda civila Art. 163. (1) n cazul refuzului de a continua sarcina tutelei, n alte cazuri dect cele prevaz ute la art. 120 alin. (2), tutorele poate fi sanc?ionat cu amenda civila, n folos ul statului, care nu poate depa?i valoarea unui salariu minim pe economie. Amend a poate fi repetata de cel mult 3 ori, la interval de cte 7 zile, dupa care se va numi un alt tutore (2) De asemenea, daca tutorele, din culpa sa, ndepline?te defectuos sarcina tutel ei, va fi obligat la plata unei amenzi civile, n folosul statului, care nu poate depa?i 3 salarii medii pe economie (3) Amenda civila se aplica de catre instan?a de tutela, prin ncheiere executorie . CAPITOLUL III Ocrotirea interzisului judecatoresc Condi?ii Art. 164. (1) Persoana care nu are discernamntul necesar pentru a se ngriji de interesele sa le, din cauza aliena?iei ori debilita?ii mintale, va fi pusa sub interdic?ie jud ecatoreasca (2) Pot fi pu?i sub interdic?ie judecatoreasca ?i minorii cu capacitate de exerc i?iu restrnsa. Persoanele care pot cere punerea sub interdic?ie Art. 165. - Interdic?ia poate fi ceruta de persoanele prevazute la art. 111, car e este aplicabil n mod corespunzator. Desemnarea tutorelui Art. 166. - Orice persoana care are capacitatea deplina de exerci?iu poate desem na prin act unilateral sau contract de mandat, ncheiate n forma autentica, persoan a care urmeaza a fi numita tutore pentru a se ngriji de persoana ?i bunurile sale n cazul n care ar fi pusa sub interdic?ie judecatoreasca. Dispozi?iile art. 114 a lin. (3)-(5) se aplica n mod corespunzator. Numirea unui curator special Art. 167. - n caz de nevoie ?i pna la solu?ionarea cererii de punere sub interdic? ie judecatoreasca, instan?a de tutela poate numi un curator special pentru ngriji rea ?i reprezentarea celui a carui interdic?ie a fost ceruta, precum ?i pentru a dministrarea bunurilor acestuia. Procedura Art. 168. - Solu?ionarea cererii de punere sub interdic?ie judecatoreasca se fac e potrivit dispozi?iilor Codului de procedura civila. Opozabilitatea interdic?ie i Art. 169. (1) Interdic?ia ?i produce efectele de la data cnd hotarrea judecatoreasca a ramas definitiva (2) Cu toate acestea, lipsa de capacitate a celui interzis nu poate fi opusa une i ter?e persoane dect de la data ndeplinirii formalita?ilor de publicitate prevazu te de Codul de procedura civila, afara numai daca cel de-al treilea a cunoscut p unerea sub interdic?ie pe alta cale. Numirea tutorelui Art. 170. - Prin hotarrea de punere sub interdic?ie, instan?a de tutela nume?te, de ndata, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdic?ie judecatoreasca. Di spozi?iile art. 114-120 se aplica n mod corespunzator. Aplicarea regulilor de la

tutela Art. 171. - Regulile privitoare la tutela minorului care nu a mplinit vrsta de 14 ani se aplica ?i n cazul tutelei celui pus sub interdic?ie judecatoreasca, n masur a n care legea nu dispune altfel. Actele ncheiate de cel pus sub interdic?ie judec atoreasca Art. 172. - Actele juridice ncheiate de persoana pusa sub interdic?ie judecatorea sca, altele dect cele prevazute la art. 43 alin. (3), sunt anulabile, chiar daca la data ncheierii lor aceasta ar fi avut discernamnt. nlocuirea tutorelui Art. 173. (1) Tutorele celui pus sub interdic?ie judecatoreasca este n drept sa ceara nlocui rea sa dupa 3 ani de la numire (2) Pentru motive temeinice tutorele poate cere nlocuirea sa ?i naintea mplinirii t ermenului de 3 ani. Obliga?iile tutorelui Art. 174. (1) Tutorele este dator sa ngrijeasca de cel pus sub interdic?ie judecatoreasca, spre a-i grabi vindecarea ?i a-i mbunata?i condi?iile de via?a. n acest scop, se v or ntrebuin?a veniturile ?i, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdic?ie judecatoreasca (2) Instan?a de tutela, lund avizul consiliului de familie ?i consultnd un medic d e specialitate, va hotar, ?innd seama de mprejurari, daca cel pus sub interdic?ie j udecatoreasca va fi ngrijit la locuin?a lui sau ntr-o institu?ie sanitara (3) Cnd cel pus sub interdic?ie judecatoreasca este casatorit, va fi ascultat ?i so?ul acestuia. Liberalita?ile primite de descenden?ii interzisului judecatoresc Art. 175. - Din bunurile celui pus sub interdic?ie judecatoreasca, descenden?ii acestuia pot fi gratifica?i de catre tutore, cu avizul consiliului de familie ?i cu autorizarea instan?ei de tutela, fara nsa sa se poata da scutire de raport. M inorul pus sub interdic?ie judecatoreasca Art. 176. (1) Minorul care, la data punerii sub interdic?ie judecatoreasca, se afla sub oc rotirea parin?ilor ramne sub aceasta ocrotire pna la data cnd devine major, fara a i se numi un tutore. Dispozi?iile art. 174 sunt aplicabile ?i situa?iei prevazut e n prezentul alineat (2) Daca la data cnd minorul devine major acesta se afla nca sub interdic?ie judec atoreasca, instan?a de tutela nume?te un tutore (3) n cazul n care, la data punerii sub interdic?ie judecatoreasca, minorul se afl a sub tutela, instan?a de tutela va hotar daca fostul tutore al minorului pastrea za sarcina tutelei sau daca trebuie numit un nou tutore. Ridicarea interdic?iei judecatore?ti Art. 177. (1) Daca au ncetat cauzele care au provocat interdic?ia, instan?a judecatoreasca va pronun?a ridicarea ei (2) Cererea se poate introduce de cel pus sub interdic?ie judecatoreasca, de tut ore, precum ?i de persoanele sau institu?iile prevazute la art. 111 (3) Hotarrea prin care se pronun?a ridicarea interdic?iei judecatore?ti ?i produce efectele de la data cnd a ramas definitiva (4) Cu toate acestea, ncetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea fi opusa dect n condi?iile prevazute la art. 169 alin. (2), care se aplica n mod c orespunzator. CAPITOLUL IV Curatela Cazuri de instituire

Art. 178. - n afara de cazurile prevazute de lege, instan?a de tutela poate insti tui curatela: a) daca, din cauza batrne?ii, a bolii sau a unei infirmita?i fizice, o persoana, de?i capabila, nu poate, personal, sa ?i administreze bunurile sau sa ?i apere int eresele n condi?ii corespunzatoare ?i, din motive temeinice, nu ?i poate numi un r eprezentant sau un administrator; b) daca, din cauza bolii sau din alte motive, o persoana, de?i capabila, nu poat e, nici personal, nici prin reprezentant, sa ia masurile necesare n cazuri a caro r rezolvare nu sufera amnare; c) daca o persoana, fiind obligata sa lipseasca vreme ndelungata de la domiciliu, nu a lasat un mandatar sau un administrator general; d) daca o persoana a disparut fara a exista informa?ii despre ea ?i nu a lasat u n mandatar sau un administrator general. Competen?a instan?ei de tutela Art. 179. - Instan?a de tutela competenta este: a) n cazul prevazut la art. 178 lit. a), instan?a de la domiciliul persoanei repr ezentate; b) n cazul prevazut la art. 178 lit. b), fie instan?a de la domiciliul persoanei reprezentate, fie instan?a de la locul unde trebuie luate masurile urgente; c) n cazurile prevazute la art. 178 lit. c) sau d), instan?a de la ultimul domici liu din ?ara al celui lipsa ori al celui disparut. Persoana care poate fi numita curator Art. 180. (1) Poate fi numita curator orice persoana fizica avnd deplina capacitate de exer ci?iu ?i care este n masura sa ndeplineasca aceasta sarcina (2) Cnd cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin contract de mandat , ncheiate n forma autentica, o persoana care sa fie numita curator, aceasta va fi numita cu prioritate. Numirea poate fi nlaturata numai pentru motive temeinice, dispozi?iile art. 114-120 aplicndu-se n mod corespunzator. Efectele curatelei Art. 181. - n cazurile prevazute la art. 178, instituirea curatelei nu aduce nici o atingere capacita?ii celui pe care curatorul l reprezinta. Procedura de institu ire Art. 182. (1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmeaza a fi reprezentat, a so?ului sau, a rudelor sau a celor prevazu?i la art. 111 (2) Curatela nu se poate institui dect cu consim?amntul celui reprezentat, n afara de cazurile n care consim?amntul nu poate fi dat (3) Numirea curatorului se face de instan?a de tutela, cu acordul celui desemnat , printr-o ncheiere care se comunica n scris curatorului ?i se afi?eaza la sediul instan?ei de tutela, precum ?i la primaria de la domiciliul celui reprezentat. C on?inutul curatelei Art. 183. (1) n cazurile n care se instituie curatela, se aplica regulile de la mandat, cu e xcep?ia cazului n care, la cererea persoanei interesate ori din oficiu, instan?a de tutela va hotar ca se impune nvestirea curatorului cu drepturile ?i obliga?iile unui administrator nsarcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia (2) Daca sunt aplicabile regulile de la mandat, instan?a de tutela poate stabili limitele mandatului ?i poate da instruc?iuni curatorului, n locul celui reprezen tat, n toate cazurile n care acesta din urma nu este n masura sa o faca. nlocuirea c uratorului Art. 184. (1) Curatorul este n drept sa ceara nlocuirea sa dupa 3 ani de la numire (2) Pentru motive temeinice curatorul poate cere nlocuirea sa ?i naintea mplinirii termenului de 3 ani. ncetarea curatelei

Art. 185. - Daca au ncetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceast a va fi ridicata de instan?a de tutela la cererea curatorului, a celui reprezent at sau a celor prevazu?i la art. 111. Dispozi?ii speciale Art. 186. - Dispozi?iile prezentului capitol nu se aplica ?i curatorului special prevazut la art. 150, 159 ?i 167. n aceste din urma cazuri, drepturile ?i obliga ?iile stabilite de lege n sarcina tutorelui se aplica, n mod corespunzator, ?i cur atorului special. TITLUL IV Persoana juridica CAPITOLUL I Dispozi?ii generale Elementele constitutive Art. 187. - Orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statato are ?i un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit ?i moral , n acord cu interesul general. Calitatea de persoana juridica Art. 188. - Sunt persoane juridice entita?ile prevazute de lege, precum ?i orice alte organiza?ii legal nfiin?ate care, de?i nu sunt declarate de lege persoane j uridice, ndeplinesc toate condi?iile prevazute la art. 187. Categorii de persoane juridice Art. 189. - Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat. Persoa na juridica de drept privat Art. 190. - Persoanele juridice de drept privat se pot constitui, n mod liber, n u na dintre formele prevazute de lege. Persoana juridica de drept public Art. 191. (1) Persoanele juridice de drept public se nfiin?eaza prin lege (2) Prin excep?ie de la dispozi?iile alin. (1), n cazurile anume prevazute de leg e, persoanele juridice de drept public se pot nfiin?a prin acte ale autorita?ilor administra?iei publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevazute de le ge. Regimul juridic aplicabil Art. 192 - Persoanele juridice legal nfiin?ate se supun dispozi?iilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum ?i celor cuprinse n prezentul cod, daca pri n lege nu se prevede altfel. Efectele personalita?ii juridice Art. 193. (1) Persoana juridica participa n nume propriu la circuitul civil ?i raspunde pen tru obliga?iile asumate cu bunurile proprii, afara de cazul n care prin lege s-ar dispune altfel (2) Nimeni nu poate invoca mpotriva unei persoane de buna-credin?a calitatea de s ubiect de drept a unei persoane juridice, daca prin aceasta se urmare?te ascunde rea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice. CAPITOLUL II nfiin?area persoanei juridice SEC?IUNEA 1 Dispozi?ii comune Modurile de nfiin?are Art. 194. (1) Persoana juridica se nfiin?eaza: a) prin actul de nfiin?are al organului competent, n cazul autorita?ilor ?i al ins titu?iilor publice, al unita?ilor administrativ-teritoriale, precum ?i al operat orilor economici care se constituie de catre stat sau de catre unita?ile adminis

trativ-teritoriale. n toate cazurile, actul de nfiin?are trebuie sa prevada n mod e xpres daca autoritatea publica sau institu?ia publica este persoana juridica; b) prin actul de nfiin?are al celor care o constituie, autorizat, n condi?iile leg ii; c) n orice alt mod prevazut de lege (2) Daca prin lege nu se dispune altfel, prin act de nfiin?are se n?elege actul de constituire a persoanei juridice ?i, dupa caz, statutul acesteia. Durata persoa nei juridice Art. 195. - Persoana juridica se nfiin?eaza pe durata nedeterminata, daca prin le ge, actul de constituire sau statut nu se prevede altfel. SEC?IUNEA a 2-a Nulita tea persoanei juridice Cauzele de nulitate Art. 196. (1) Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatata sau, dupa caz, declarat a de instan?a judecatoreasca numai atunci cnd: a) lipse?te actul de nfiin?are sau nu a fost ncheiat n forma autentica n situa?iile anume prevazute de lege; b) to?i fondatorii sau asocia?ii au fost, potrivit legii, incapabili, la data nfi in?arii persoanei juridice; c) obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor morav uri; d) lipse?te autoriza?ia administrativa necesara pentru nfiin?area acesteia; e) actul de nfiin?are nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate; f) actul de nfiin?are nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asocia?ilor ori capitalul social subscris ?i varsat; g) s-au ncalcat dispozi?iile legale privind patrimoniul ini?ial sau capitalul soc ial minim, subscris ?i varsat; h) nu s-a respectat numarul minim de fondatori sau asocia?i prevazut de lege; i) au fost nesocotite alte dispozi?ii legale imperative prevazute sub sanc?iunea nulita?ii actului de nfiin?are a persoanei juridice (2) Nerespectarea dispozi?iilor alin. (1) lit. a), c)-g) se sanc?ioneaza cu nuli tatea absoluta. Aspectele speciale privind regimul nulita?ii Art. 197. (1) Nulitatea relativa a persoanei juridice poate fi invocata n termen de un an d e la data nregistrarii sau nfiin?arii acesteia, dupa caz (2) Nulitatea absoluta sau relativa a persoanei juridice se acopera n toate cazur ile, daca, pna la nchiderea dezbaterilor n fa?a primei instan?e de judecata, cauza de nulitate a fost nlaturata. Efectele nulita?ii Art. 198. (1) De la data la care hotarrea judecatoreasca de constatare sau declarare a nuli ta?ii a devenit definitiva, persoana juridica nceteaza fara efect retroactiv ?i i ntra n lichidare (2) Prin hotarrea judecatoreasca de constatare sau declarare a nulita?ii se numes c ?i lichidatorii (3) Hotarrea judecatoreasca definitiva se comunica, din oficiu, spre a fi notata n toate registrele publice n care persoana juridica a fost nregistrata sau, dupa ca z, men?ionata (4) n toate cazurile, fondatorii sau asocia?ii raspund, n condi?iile legii, pentru obliga?iile persoanei juridice care s-au nascut n sarcina acesteia de la data nfi in?arii ei ?i pna la data notarii n registrele publice a hotarrii judecatore?ti pre vazute la alin. (3). Regimul actelor juridice ncheiate cu ter?ii Art. 199. (1) Constatarea sau, dupa caz, declararea nulita?ii nu aduce atingere actelor nch eiate anterior n numele persoanei juridice de catre organele de administrare, dir ect sau prin reprezentare, dupa caz (2) Nici persoana juridica ?i nici fondatorii sau asocia?ii nu pot opune ter?ilo

r nulitatea acesteia, n afara de cazul n care se dovede?te ca ace?tia cuno?teau ca uza de nulitate la momentul ncheierii actului. SEC?IUNEA a 3-a nregistrarea persoa nei juridice nregistrarea persoanei juridice Art. 200. (1) Persoanele juridice sunt supuse nregistrarii, daca legile care le sunt aplica bile prevad aceasta nregistrare (2) Prin nregistrare se n?elege nscrierea, nmatricularea sau, dupa caz, orice alta f ormalitate de publicitate prevazuta de lege, facuta n scopul dobndirii personalita ?ii juridice sau al luarii n eviden?a a persoanelor juridice legal nfiin?ate, dupa caz (3) nregistrarea se face la cerere sau, n cazurile anume prevazute de lege, din of iciu. Obliga?ia de verificare a documentelor publicate Art. 201. - Persoana juridica este obligata sa verifice identitatea dintre textu l actului constitutiv sau al statutului ?i textul depus la registrul public ?i c el aparut ntr-o publica?ie oficiala. n caz de neconcordan?a, ter?ii pot opune pers oanei juridice oricare dintre aceste texte, n afara de cazul n care se face dovada ca ei cuno?teau textul depus la registru. Lipsa nregistrarii Art. 202. (1) Daca nregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv, persoana jurid ica nu se considera legal nfiin?ata ct timp nregistrarea nu a fost efectuata (2) Daca nsa nregistrarea este ceruta numai pentru opozabilitate fa?a de ter?i, ac tele sau faptele juridice facute n numele sau n contul persoanei juridice, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta n acest scop de lege, nu pot fi opuse ter?ilor, n afara de cazul n care se face dovada ca ace?tia cuno?teau ca publicit atea nu a fost ndeplinita. Raspunderea pentru neefectuarea formalita?ilor de nregi strare Art. 203. - Fondatorii, reprezentan?ii persoanei juridice supuse nregistrarii, pr ecum ?i primii membri ai organelor de conducere, de administrare ?i de control a le acesteia raspund nelimitat ?i solidar pentru prejudiciul cauzat prin nendeplin irea formalita?ilor de nregistrare a persoanei juridice, daca aceste formalita?i trebuiau sa fie cerute de aceste persoane. nregistrarea modificarilor aduse actul ui de nfiin?are Art. 204. - Dispozi?iile art. 200-203 sunt aplicabile ?i n cazul nregistrarii modi ficarilor aduse actului de nfiin?are a persoanei juridice, realizate cu respectar ea condi?iilor prevazute de lege sau de actul de nfiin?are a acesteia, dupa caz. CAPITOLUL III Capacitatea civila a persoanei juridice SEC?IUNEA 1 Capacitatea de folosin?a a persoanei juridice Data dobndirii capacita?ii de folos in?a Art. 205. (1) Persoanele juridice care sunt supuse nregistrarii au capacitatea de a avea dr epturi ?i obliga?ii de la data nregistrarii lor (2) Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi ?i obliga?ii, dupa caz, potrivit art. 194, de la data actului de nfiin?are, de la data autoriza rii constituirii lor sau de la data ndeplinirii oricarei alte cerin?e prevazute d e lege (3) Cu toate acestea, persoanele juridice prevazute la alin. (1) pot, chiar de l a data actului de nfiin?are, sa dobndeasca drepturi ?i sa ?i asume obliga?ii, nsa nu mai n masura necesara pentru ca persoana juridica sa ia fiin?a n mod valabil (4) Fondatorii, asocia?ii, reprezentan?ii ?i orice alte persoane care au lucrat n numele unei persoane juridice n curs de constituire raspund nelimitat ?i solidar fa?a de ter?i pentru actele juridice ncheiate n contul acesteia cu ncalcarea dispo

zi?iilor alin. (3), n afara de cazul n care persoana juridica nou-creata, dupa ce a dobndit personalitate juridica, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei juridice nca de la data ncheierii lor ?i produ c efecte depline. Con?inutul capacita?ii de folosin?a Art. 206. (1) Persoana juridica poate avea orice drepturi ?i obliga?ii civile, afara de ac elea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot apar?ine dect persoanei fiz ice (2) Persoanele juridice fara scop lucrativ pot avea doar acele drepturi ?i oblig a?ii civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, ac tul de constituire sau statut (3) Actul juridic ncheiat cu ncalcarea dispozi?iilor alin. (1) ?i (2) este lovit d e nulitate absoluta. Desfa?urarea activita?ilor autorizate Art. 207. (1) n cazul activita?ilor care trebuie autorizate de organele competente, dreptul de a desfa?ura asemenea activita?i se na?te numai din momentul ob?inerii autori za?iei respective, daca prin lege nu se prevede altfel (2) Actele ?i opera?iunile savr?ite fara autoriza?iile prevazute de lege sunt lov ite de nulitate absoluta, iar persoanele care le-au facut raspund nelimitat ?i s olidar pentru toate prejudiciile cauzate, independent de aplicarea altor sanc?iu ni prevazute de lege. Capacitatea de a primi liberalita?i Art. 208. - Prin excep?ie de la prevederile art. 205 alin. (3) ?i daca prin lege nu se dispune altfel, orice persoana juridica poate primi liberalita?i n condi?i ile dreptului comun, de la data actului de nfiin?are sau, n cazul funda?iilor test amentare, din momentul deschiderii mo?tenirii testatorului, chiar ?i n cazul n car e liberalita?ile nu sunt necesare pentru ca persoana juridica sa ia fiin?a n mod legal. SEC?IUNEA a 2-a Capacitatea de exerci?iu ?i func?ionarea persoanei juridi ce 1. Capacitatea de exerci?iu Data dobndirii capacita?ii de exerci?iu Art. 209. (1) Persoana juridica ?i exercita drepturile ?i ?i ndepline?te obliga?iile prin org anele sale de administrare, de la data constituirii lor (2) Au calitatea de organe de administrare, n sensul alin. (1), persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate sa ac?ioneze, n raporturile cu ter?ii, individual sau colectiv, n numele ?i pe seama persoanei juridice (3) Raporturile dintre persoana juridica ?i cei care alcatuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, daca nu s-a prev azut altfel prin lege, actul de constituire sau statut. Lipsa organelor de admin istrare Art. 210. (1) Pna la data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor ? i ndeplinirea obliga?iilor care privesc persoana juridica se fac de catre fondato ri ori de catre persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate n acest scop (2) Actele juridice ncheiate de catre fondatori sau de catre persoanele desemnate cu depa?irea puterilor conferite potrivit legii, actului de constituire ori sta tutului, pentru nfiin?area persoanei juridice, precum ?i actele ncheiate de alte p ersoane nedesemnate obliga persoana juridica n condi?iile gestiunii de afaceri (3) Cel care contracteaza pentru persoana juridica ramne personal ?inut fa?a de t er?i daca aceasta nu se nfiin?eaza ori daca nu ?i asuma obliga?ia contractata, n af ara cazului cnd prin contract a fost exonerat de aceasta obliga?ie. Incapacita?i ?i incompatibilita?i Art. 211. (1) Nu pot face parte din organele de administrare ?i de control ale persoanei j uridice incapabilii, cei cu capacitate de exerci?iu restrnsa, cei decazu?i din dr

eptul de a exercita o func?ie n cadrul acestor organe, precum ?i cei declara?i pr in lege sau prin actul de constituire incompatibili sa ocupe o astfel de func?ie (2) Actele ncheiate cu ncalcarea dispozi?iilor alin. (1) sunt anulabile. Acestea n u pot fi anulate pentru simplul fapt ca persoanele care fac parte din aceste org ane sunt incapabile ori incompatibile, dupa caz, sau pentru ca acestea au fost n umite cu ncalcarea dispozi?iilor legale ori statutare, daca nu s-a produs o vatam are. 2. Func?ionarea persoanei juridice Actele emise de organele persoanei juridi ce Art. 212. (1) Hotarrile ?i deciziile luate de organele de conducere ?i administrare n condi? iile legii, actului de constituire sau statutului sunt obligatorii chiar pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau au votat mpotriva (2) Fa?a de ter?i hotarrile ?i deciziile luate n condi?iile legii, ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicarii lor, n c azurile ?i condi?iile prevazute de lege, n afara de cazul n care se face dovada ca ace?tia le-au cunoscut pe alta cale. Obliga?iile membrilor organelor de adminis trare Art. 213. - Membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie sa ac?ioneze n interesul acesteia, cu pruden?a ?i diligen?a cerute unui bun prop rietar. Separarea patrimoniilor Art. 214. (1) Membrii organelor de administrare au obliga?ia sa asigure ?i sa men?ina sepa ra?ia dintre patrimoniul persoanei juridice ?i propriul lor patrimoniu (2) Ei nu pot folosi n profitul ori n interesul lor sau al unor ter?i, dupa caz, b unurile persoanei juridice ori informa?iile pe care le ob?in n virtutea func?iei lor, afara de cazul n care ar fi autoriza?i n acest scop de catre cei care i-au nu mit. Contrarietatea de interese Art. 215. (1) Este anulabil actul juridic ncheiat n frauda intereselor persoanei juridice de un membru al organelor de administrare, daca acesta din urma, so?ul, ascenden?i i sau descenden?ii lui, rudele n linie colaterala sau afinii sai, pna la gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun interes sa se ncheie acel act ?i daca partea ceal alta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca acest lucru (2) Atunci cnd cel care face parte din organele de administrare ale persoanei jur idice ori una dintre persoanele prevazute la alin. (1) are interes ntr-o problema supusa hotarrii acestor organe, trebuie sa n?tiin?eze persoana juridica ?i sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta. n caz contrar, el raspunde pe ntru daunele cauzate persoanei juridice, daca fara votul lui nu s-ar fi putut ob ?ine majoritatea ceruta. Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice Art. 216. (1) Hotarrile ?i deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate n justi?ie de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat mpotriva ?i a u cerut sa se insereze aceasta n procesul-verbal de ?edin?a, n termen de 15 zile d e la data cnd li s-a comunicat copia de pe hotarrea sau decizia respectiva ori de la data cnd a avut loc ?edin?a, dupa caz (2) Administratorii nu pot nsa ataca hotarrea privitoare la revocarea lor din func ?ie. Ei au numai dreptul de a fi despagubi?i, daca revocarea a fost nejustificat a sau intempestiva ?i au suferit astfel un prejudiciu (3) Cererea de anulare se solu?ioneaza n camera de consiliu de catre instan?a com petenta n circumscrip?ia careia persoana juridica ?i are sediul, n contradictoriu c u persoana juridica n cauza, reprezentata prin administratori. Hotarrea instan?ei este supusa numai apelului (4) Daca hotarrea este atacata de to?i administratorii, persoana juridica este re prezentata n justi?ie de persoana desemnata de pre?edintele instan?ei dintre memb

rii persoanei juridice, care va ndeplini mandatul cu care a fost nsarcinata pna cnd organul de conducere competent, convocat n acest scop, va alege o alta persoana (5) Hotarrea definitiva de anulare va fi men?ionata n registrul public n care este n registrata persoana juridica, fiind opozabila de la aceasta data fa?a de orice p ersoana, inclusiv fa?a de membrii acelei persoane juridice (6) Daca se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la ac?iunea n constatarea nulita?ii este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata de orice persoan a interesata. Dispozi?iile alin. (3)-(5) ramn aplicabile (7) Prevederile prezentului articol se aplica n masura n care prin legi speciale n u se dispune altfel. Suspendarea actelor atacate Art. 217. (1) Odata cu intentarea ac?iunii n anulare, reclamantul poate cere instan?ei, pe cale de ordonan?a pre?edin?iala, suspendarea executarii actelor atacate (2) Pentru a ncuviin?a suspendarea, instan?a l poate obliga pe reclamant sa depuna o cau?iune, n condi?iile legii. Participarea la circuitul civil Art. 218. (1) Actele juridice facute de organele de administrare ale persoanei juridice, n limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice nse?i (2) n raporturile cu ter?ii, persoana juridica este angajata prin actele organelo r sale, chiar daca aceste acte depa?esc puterea de reprezentare conferita prin a ctul de constituire sau statut, n afara de cazul n care ea dovede?te ca ter?ii o c uno?teau la data ncheierii actului. Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei juridice nu constituie dovada cunoa?terii acestui fapt (3) Clauzele sau dispozi?iile actului de constituire ori ale statutului, precum ?i hotarrile organelor statutare ale persoanei juridice care limiteaza sau larges c puterile conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, chiar daca au fost publicate. Raspunderea pentru fapte juridice Art. 219. (1) Faptele licite sau ilicite savr?ite de organele persoanei juridice obliga nsa? i persoana juridica, nsa numai daca ele au legatura cu atribu?iile sau cu scopul func?iilor ncredin?ate (2) Faptele ilicite atrag ?i raspunderea personala ?i solidara a celor care le-a u savr?it, att fa?a de persoana juridica, ct ?i fa?a de ter?i. Raspunderea membrilo r organelor persoanei juridice Art. 220. (1) Ac?iunea n raspundere mpotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor ?i a altor persoane care au ac?ionat n calitate de membri ai organelor persoanei jur idice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice de catre ace?tia prin ncalc area ndatoririlor stabilite n sarcina lor, apar?ine, n numele persoanei juridice, o rganului de conducere competent, care va decide cu majoritatea ceruta de lege, i ar n lipsa, cu majoritatea ceruta de prevederile statutare (2) Hotarrea poate fi luata chiar daca problema raspunderii persoanelor prevazute la alin. (1) nu figureaza pe ordinea de zi (3) Organul de conducere competent desemneaza cu aceea?i majoritate persoana nsar cinata sa exercite ac?iunea n justi?ie (4) Daca s-a hotart introducerea ac?iunii n raspundere mpotriva administratorilor, mandatul acestora nceteaza de drept ?i organul de conducere competent va proceda la nlocuirea lor (5) n cazul n care ac?iunea se introduce mpotriva directorilor angaja?i n baza unui alt contract dect a unui contract individual de munca, ace?tia sunt suspenda?i de drept din func?ie pna la ramnerea definitiva a hotarrii judecatore?ti. 3. Dispozi?i i speciale Raspunderea persoanelor juridice de drept public Art. 221. - Daca prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept pu blic sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organele lor, n acelea?i condi?ii ca persoanele juridice de drept privat. Independen?a patrimoniala

Art. 222. - Persoana juridica avnd n subordine o alta e pentru neexecutarea obliga?iilor acesteia din urma ?i ubordonata nu raspunde pentru persoana juridica fa?a de aca prin lege nu se dispune altfel. Statul ?i unita?ile e

persoana juridica nu raspund nici persoana juridica s care este subordonata, d administrativ-teritorial

Art. 223. (1) n raporturile civile n care se prezinta nemijlocit, n nume propriu, ca titular de drepturi ?i obliga?ii, statul participa prin Ministerul Finan?elor Publice, a fara de cazul n care legea stabile?te un alt organ n acest sens (2) Dispozi?iile alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunzator ?i unita?ilor admi nistrativ-teritoriale care participa la raporturile civile n nume propriu, prin o rganele prevazute de lege. Raspunderea civila a statului ?i a unita?ilor adminis trativ-teritoriale Art. 224. (1) Daca prin lege nu se dispune altfel, statul nu raspunde dect n mod subsidiar p entru obliga?iile organelor, autorita?ilor ?i institu?iilor publice care sunt pe rsoane juridice ?i niciuna dintre aceste persoane juridice nu raspunde pentru ob liga?iile statului (2) Dispozi?iile alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunzator ?i unita?ilor admi nistrativ-teritoriale care nu raspund dect n mod subsidiar pentru obliga?iile orga nelor, institu?iilor ?i serviciilor publice din subordinea acestora atunci cnd ac estea au personalitate juridica. CAPITOLUL IV Identificarea persoanei juridice Na?ionalitatea persoanei juridice Art. 225. - Sunt de na?ionalitate romna toate persoanele juridice al caror sediu, potrivit actului de constituire sau statutului, este stabilit n Romnia. Denumirea persoanei juridice Art. 226. (1) Persoana juridica poarta denumirea stabilita, n condi?iile legii, prin actul de constituire sau prin statut (2) Odata cu nregistrarea persoanei juridice se vor trece n registrul public denum irea ei ?i celelalte atribute de identificare. Sediul persoanei juridice Art. 227. (1) Sediul persoanei juridice se stabile?te potrivit actului de constituire sau statutului (2) n func?ie de obiectul de activitate, persoana juridica poate avea mai multe s edii cu caracter secundar pentru sucursalele, reprezentan?ele sale teritoriale ? i punctele de lucru. Dispozi?iile art. 97 sunt aplicabile n mod corespunzator. Sc himbarea denumirii ?i sediului Art. 228. - Persoana juridica poate sa ?i schimbe denumirea sau sediul, n condi?ii le prevazute de lege. Dovada denumirii ?i sediului Art. 229. (1) n raporturile cu ter?ii, dovada denumirii ?i a sediului persoanei juridice se face cu men?iunile nscrise n registrele de publicitate sau de eviden?a prevazute de lege pentru persoana juridica respectiva (2) n lipsa acestor men?iuni, stabilirea sau schimbarea denumirii ?i a sediului n u va putea fi opusa altor persoane. Alte atribute de identificare Art. 230. - n func?ie de specificul obiectului de activitate, persoana juridica m ai poate avea ?i alte atribute de identificare, cum sunt numarul de nregistrare n registrul comer?ului sau ntr-un alt registru public, codul unic de nregistrare ?i

alte elemente de identificare, n condi?iile legii. Men?iuni obligatorii Art. 231. - Toate documentele, indiferent de forma, care emana de la persoana ju ridica trebuie sa cuprinda denumirea ?i sediul, precum ?i alte atribute de ident ificare, n cazurile prevazute de lege, sub sanc?iunea pla?ii de daune-interese pe rsoanei prejudiciate. CAPITOLUL V Reorganizarea persoanei juridice No?iune Art. 232. - Reorganizarea persoanei juridice este opera?iunea juridica n care pot fi implicate una sau mai multe persoane juridice ?i care are ca efecte nfiin?are a, modificarea ori ncetarea acestora. Modurile de reorganizare Art. 233. (1) Reorganizarea persoanei juridice se realizeaza prin fuziune, prin divizare s au prin transformare (2) Reorganizarea se face cu respectarea condi?iilor prevazute pentru dobndirea p ersonalita?ii juridice, n afara de cazurile n care prin lege, actul de constituire sau statut se dispune altfel. Fuziunea Art. 234. - Fuziunea se face prin absorb?ia unei persoane juridice de catre o al ta persoana juridica sau prin contopirea mai multor persoane juridice pentru a a lcatui o persoana juridica noua. Efectele fuziunii Art. 235. (1) n cazul absorb?iei, drepturile ?i obliga?iile persoanei juridice absorbite se transfera n patrimoniul persoanei juridice care o absoarbe (2) n cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile ?i obliga?iile acestora s e transfera n patrimoniul persoanei juridice nou-nfiin?ate. Divizarea Art. 236. (1) Divizarea poate fi totala sau par?iala (2) Divizarea totala se face prin mpar?irea ntregului patrimoniu al unei persoane juridice ntre doua sau mai multe persoane juridice care exista deja sau care se nf iin?eaza prin divizare (3) Divizarea par?iala consta n desprinderea unei par?i din patrimoniul unei pers oane juridice, care continua sa existe, ?i n transmiterea acestei par?i catre una sau mai multe persoane juridice care exista sau care se nfiin?eaza n acest mod. E fectele divizarii Art. 237. (1) Patrimoniul persoanei juridice care a ncetat de a avea fiin?a prin divizare s e mparte n mod egal ntre persoanele juridice dobnditoare, daca prin actul ce a dispu s divizarea nu s-a stabilit o alta propor?ie (2) n cazul divizarii par?iale, cnd o parte din patrimoniul unei persoane juridice se desprinde ?i se transmite unei singure persoane juridice deja existente sau care se nfiin?eaza n acest mod, reducerea patrimoniului persoanei juridice divizat e este propor?ionala cu partea transmisa (3) n cazul n care partea desprinsa se transmite mai multor persoane juridice deja existente sau care se nfiin?eaza n acest mod, mpar?irea patrimoniului ntre persoana juridica fa?a de care s-a facut desprinderea ?i persoanele juridice dobnditoare se va face potrivit dispozi?iilor alin. (2), iar ntre persoanele juridice dobndito are, mpar?irea par?ii desprinse se va face potrivit dispozi?iilor alin. (1), ce s e vor aplica n mod corespunzator. ntinderea raspunderii n caz de divizare Art. 238. (1) n cazul divizarii, fiecare dintre persoanele juridice dobnditoare va raspunde: a) pentru obliga?iile legate de bunurile care formeaza obiectul drepturilor dobnd

ite sau pastrate integral; b) pentru celelalte obliga?ii ale persoanei juridice divizate, propor?ional cu v aloarea drepturilor dobndite sau pastrate, socotita dupa scaderea obliga?iilor pr evazute la lit.a) (2) Daca o persoana juridica nfiin?ata n condi?iile art. 194 alin. (1) lit. a) est e supusa divizarii, prin actul de reorganizare se va putea stabili ?i un alt mod de repartizare a obliga?iilor dect acela prevazut n prezentul articol. Repartizar ea contractelor n caz de divizare Art. 239. - n caz de divizare, contractele se vor repartiza, cu respectarea dispo zi?iilor art. 206 alin. (2), art. 237 ?i 238, astfel nct executarea fiecaruia dint re ele sa se faca n ntregime de catre o singura persoana juridica dobnditoare, afar a numai daca aceasta nu este cu putin?a. ncetarea unor contracte Art. 240. (1) n cazul contractelor ncheiate n considerarea calita?ii persoanei juridice supus e reorganizarii, acestea nu ?i nceteaza efectele, cu excep?ia cazului n care par?il e au stipulat expres contrariul sau men?inerea ori repartizarea contractului est e condi?ionata de acordul par?ii interesate (2) Daca men?inerea sau repartizarea contractului este condi?ionata de acordul p ar?ii interesate, aceasta va fi notificata sau, dupa caz, n?tiin?ata prin scrisoa re recomandata, cu confirmare de primire, pentru a-?i da ori nu consim?amntul n te rmen de 10 zile lucratoare de la comunicarea notificarii sau n?tiin?arii. Lipsa d e raspuns n acest termen echivaleaza cu refuzul de men?inere sau preluare a contr actului de catre persoana juridica succesoare. Transformarea persoanei juridice Art. 241. (1) Transformarea persoanei juridice intervine n cazurile prevazute de lege, atun ci cnd o persoana juridica ?i nceteaza existen?a, concomitent cu nfiin?area, n locul ei, a unei alte persoane juridice (2) n cazul transformarii, drepturile ?i obliga?iile persoanei juridice care ?i-a ncetat existen?a se transfera n patrimoniul persoanei juridice nou-nfiin?ate, cu e xcep?ia cazului n care prin actul prin care s-a dispus transformarea se prevede a ltfel. n aceste din urma cazuri, dispozi?iile art. 239, 240 ?i 243 ramn aplicabile . Data transmiterii drepturilor ?i obliga?iilor Art. 242. (1) n cazul reorganizarii persoanelor juridice supuse nregistrarii, transmiterea d repturilor ?i obliga?iilor se realizeaza att ntre par?i, ct ?i fa?a de ter?i, numai prin nregistrarea opera?iunii ?i de la data acesteia (2) n ceea ce prive?te celelalte persoane juridice nesupuse nregistrarii, transmit erea drepturilor ?i obliga?iilor, n cazurile prevazute la alin. (1), se realizeaz a att ntre par?i, ct ?i fa?a de ter?i, numai pe data aprobarii de catre organul com petent a inventarului, a bilan?ului contabil ntocmit n vederea predarii-primirii, a eviden?ei ?i a repartizarii tuturor contractelor n curs de executare, precum ?i a oricaror alte asemenea acte prevazute de lege (3) n cazul bunurilor imobile care fac obiectul transmisiunii, dreptul de proprie tate ?i celelalte drepturi reale se dobndesc numai prin nscrierea n cartea funciara , n baza actului de reorganizare ncheiat n forma autentica sau, dupa caz, a actului administrativ prin care s-a dispus reorganizarea, n ambele situa?ii nso?it, daca este cazul, de certificatul de nregistrare a persoanei juridice nou-nfiin?ate. Opo zi?ii Art. 243. (1) Actele prin care s-a hotart reorganizarea pot fi atacate, daca prin lege nu s e dispune altfel, prin opozi?ie, de catre creditori ?i orice alte persoane inter esate, n termen de 30 de zile de la data cnd au luat cuno?tin?a de aprobarea reorg anizarii, dar nu mai trziu de un an de la data publicarii acesteia, sau, dupa caz , de la data aprobarii acesteia de catre organul competent, potrivit legii (2) Opozi?ia suspenda executarea fa?a de oponen?i pna la ramnerea definitiva a hot

arrii judecatore?ti, n afara de cazul n care persoana juridica debitoare face dovad a executarii obliga?iilor sau ofera garan?ii acceptate de creditori ori ncheie cu ace?tia un acord pentru plata datoriilor (3) Opozi?ia se judeca n camera de consiliu, cu citarea par?ilor, de catre instan ?a competenta (4) Hotarrea pronun?ata asupra opozi?iei este supusa numai apelului. CAPITOLUL VI ncetarea persoanei juridice SEC?IUNEA 1 Dispozi?ii generale Modurile de ncetare Art. 244. - Persoana juridica nceteaza, dupa caz, prin constatarea ori declararea nulita?ii, prin fuziune, divizare totala, transformare, dizolvare sau desfiin?a re ori printr-un alt mod prevazut de actul constitutiv sau de lege. SEC?IUNEA a 2-a Dizolvarea persoanei juridice Dizolvarea persoanelor juridice de drept priva t Art. 245. - Persoanele juridice de drept privat se dizolva: a) daca termenul pentru care au fost constituite s-a mplinit; b) daca scopul a fost realizat ori nu mai poate fi ndeplinit; c) daca scopul pe care l urmaresc sau mijloacele ntrebuin?ate pentru realizarea ac estuia au devenit contrare legii sau ordinii publice ori daca ele urmaresc un al t scop dect cel declarat; d) prin hotarrea organelor competente ale acestora; e) prin orice alt mod prevazut de lege, actul de constituire sau statut. Dizolva rea persoanelor juridice de drept public Art. 246. - Persoanele juridice de drept public se dizolva numai n cazurile ?i n c ondi?iile anume prevazute de lege. Opozi?ii Art. 247. - n cazul n care persoana juridica se dizolva prin hotarrea organului com petent, creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opozi?ie, dispozi ?iile art. 243 aplicndu-se n mod corespunzator. Lichidarea Art. 248. (1) Prin efectul dizolvarii persoana juridica intra n lichidare n vederea valorifi carii activului ?i a pla?ii pasivului (2) Persoana juridica ?i pastreaza capacitatea civila pentru opera?iunile necesar e lichidarii pna la finalizarea acesteia (3) Daca ncetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau prin divizare totala, nu se declan?eaza procedura lichidarii. Destina?ia bunurilor ra mase dupa lichidare Art. 249. (1) Oricare ar fi cauzele dizolvarii, bunurile persoanei juridice ramase dupa li chidare vor primi destina?ia stabilita n actul de constituire sau statut ori dest ina?ia stabilita n hotarrea organului competent luata nainte de dizolvare (2) n lipsa unei asemenea prevederi n actul de constituire sau statut ori n lipsa u nei hotarri luate n condi?iile alin. (1), precum ?i n cazul n care prevederea sau ho tarrea este contrara legii sau ordinii publice, la propunerea lichidatorului, bun urile ramase dupa lichidare se atribuie de instan?a competenta, prin hotarre supu sa numai apelului, unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator, daca p rin lege nu se prevede altfel. Atunci cnd exista mai multe astfel de persoane jur idice, lichidatorul propune cel pu?in 3 persoane juridice, caz n care bunurile se atribuie prin tragere la sor?i (3) n cazul n care persoana juridica a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 245 lit. d), precum ?i n cazul n care nicio persoana juridica nu este de aco rd cu preluarea bunurilor ramase dupa lichidare n condi?iile alin. (2), acestea v or trece n proprietatea comunei, ora?ului sau municipiului n a carui raza teritori

ala se afla bunurile (4) n toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rama se dupa lichidare are loc la data preluarii lor de catre beneficiari, daca prin lege nu se prevede altfel. Procesul-verbal de predare-primire ?i hotarrea judecat oreasca ramasa definitiva, n cazurile prevazute la alin. (2) ori (3), constituie titlu de proprietate sau, dupa caz, pot servi drept temei juridic pentru intabul area n cartea funciara. ncazul bunurilor imobile, dispozi?iile art. 1.244 ?i cele n materie de carte funciara ramn aplicabile. SEC?IUNEA a 3-a Dispozi?ii speciale D esfiin?area unor persoane juridice Art. 250. (1) Persoanele juridice nfiin?ate de catre autorita?ile publice centrale sau loca le, nesupuse dizolvarii, pot fi desfiin?ate prin hotarrea organului care le-a nfii n?at (2) n acest caz, daca organul competent nu a dispus altfel, drepturile ?i obliga? iile persoanei juridice desfiin?ate se transfera persoanei juridice dobnditoare, propor?ional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ?inndu-se nsa seama ?i de n atura obliga?iilor respective. Data ncetarii personalita?ii juridice Art. 251. (1) Persoanele juridice supuse nregistrarii nceteaza la data radierii din registre le n care au fost nscrise (2) Celelalte persoane juridice nceteaza la data actului prin care s-a dispus ncet area sau, dupa caz, la data ndeplinirii oricarei alte cerin?e prevazute de lege. TITLUL V Apararea drepturilor nepatrimoniale Ocrotirea personalita?ii umane Art. 252. - Orice persoana fizica are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiin?ei umane, cum sunt via?a, sanatatea, integritatea fizica ?i psihica, demnit atea, intimitatea vie?ii private, libertatea de con?tiin?a, crea?ia ?tiin?ifica, artistica, literara sau tehnica. Mijloace de aparare Art. 253. (1) Persoana fizica ale carei drepturi nepatrimoniale au fost ncalcate ori amenin ?ate poate cere oricnd instan?ei: a) interzicerea savr?irii faptei ilicite, daca aceasta este iminenta; b) ncetarea ncalcarii ?i interzicerea pentru viitor, daca aceasta dureaza nca; c) constatarea caracterului ilicit al faptei savr?ite, daca tulburarea pe care a produs-o subzista (2) Prin excep?ie de la prevederile alin. (1), n cazul ncalcarii drepturilor nepat rimoniale prin exercitarea dreptului la libera exprimare, instan?a poate dispune numai masurile prevazute la alin. (1) lit. b) ?i c) (3) Totodata, cel care a suferit o ncalcare a unor asemenea drepturi poate cere i nstan?ei sa l oblige pe autorul faptei sa ndeplineasca orice masuri socotite neces are de catre instan?a spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt: a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotarrii de condamnare; b) orice alte masuri necesare pentru ncetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat (4) De asemenea, persoana prejudiciata poate cere despagubiri sau, dupa caz, ore para?ie patrimoniala pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat , daca vatamarea este imputabila autorului faptei prejudiciabile. n aceste cazuri , dreptul la ac?iune este supus prescrip?iei extinctive. Apararea dreptului la n ume Art. 254. (1) Cel al carui nume este contestat poate sa ceara instan?ei judecatore?ti recu noa?terea dreptului sau la acel nume (2) De asemenea, cel care este lezat prin uzurparea, n tot sau n parte, a numelui sau poate sa ceara oricnd instan?ei judecatore?ti sa dispuna ncetarea acestei atin

geri nelegitime (3) Dispozi?iile prezentului articol se aplica, n mod corespunzator, ?i apararii dreptului la pseudonim, ales n condi?iile legii. Masuri provizorii Art. 255. (1) Daca persoana care se considera lezata face dovada credibila ca drepturile s ale nepatrimoniale fac obiectul unei ac?iuni ilicite, actuale sau iminente ?i ca aceasta ac?iune risca sa i cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sa ceara instan?ei judecatore?ti luarea unor masuri provizorii (2) Instan?a judecatoreasca poate sa dispuna n special: a) interzicerea ncalcarii sau ncetarea ei provizorie; b) luarea masurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor (3) n cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale, i nstan?a judecatoreasca nu poate sa dispuna ncetarea, cu titlu provizoriu, a ac?iu nii prejudiciabile dect daca prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave, daca ac?iunea nu este n mod evident justificata, potrivit art. 75, ?i daca masura luat a de instan?a nu apare ca fiind dispropor?ionata n raport cu prejudiciile cauzate . Dispozi?iile art. 253 alin. (2) ramn aplicabile (4) Instan?a solu?ioneaza cererea potrivit dispozi?iilor privitoare la ordonan?a pre?edin?iala, care se aplica n mod corespunzator. n cazul n care cererea este for mulata nainte de introducerea ac?iunii de fond, prin hotarrea prin care s-a dispus masura provizorie se va fixa ?i termenul n care ac?iunea n fond trebuie sa fie in trodusa, sub sanc?iunea ncetarii de drept a acelei masuri. Dispozi?iile alin. (6) sunt aplicabile (5) Daca masurile luate sunt de natura sa produca un prejudiciu par?ii adverse, instan?a l poate obliga pe reclamant sa dea o cau?iune n cuantumul fixat de aceast a, sub sanc?iunea ncetarii de drept a masurii dispuse (6) Masurile luate potrivit prezentului articol anterior introducerii ac?iunii n justi?ie pentru apararea dreptului nepatrimonial ncalcat nceteaza de drept, daca r eclamantul nu a sesizat instan?a n termenul fixat de aceasta, dar nu mai trziu de 30 de zile de la luarea acestora (7) Reclamantul este ?inut sa repare, la cererea par?ii interesate, prejudiciul cauzat prin masurile provizorii luate, daca ac?iunea de fond este respinsa ca nen temeiata. Cu toate acestea, daca reclamantul nu a fost n culpa ori a avut o culpa u?oara, instan?a, n raport cu circumstan?ele concrete, poate fie sa refuze oblig area sa la despagubirile cerute de partea adversa, fie sa dispuna reducerea aces tora (8) Daca partea adversa nu solicita daune-interese, instan?a va dispune eliberar ea cau?iunii, la cererea reclamantului, prin hotarre data cu citarea par?ilor. Ce rerea sejudeca potrivit dispozi?iilor privitoare la ordonan?a pre?edin?iala, car e se aplica nmod corespunzator. n cazul n care prtul se opune la eliberarea cau?iunii , instan?a va fixa un termen n vederea introducerii ac?iunii de fond, care nu poa te fi mai lung de 30 de zile de la data pronun?arii hotarrii, sub sanc?iunea nceta rii de drept a masurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cau?iune. Decesul titularului dreptului nepatrimonial Art. 256. (1) Ac?iunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial ncalcat poate fi continu ata sau pornita, dupa moartea persoanei vatamate, de catre so?ul supravie?uitor, de oricare dintre rudele n linie dreapta ale persoanei decedate, precum ?i de or icare dintre rudele sale colaterale pna la gradul al patrulea inclusiv (2) Ac?iunea pentru restabilirea integrita?ii memoriei unei persoane decedate po ate fi pornita de cei prevazu?i la alin. (1). Apararea drepturilor nepatrimonial e ale persoanei juridice Art. 257. - Dispozi?iile prezentului titlu se aplica prin asemanare ?i drepturil or nepatrimoniale ale persoanelor juridice. CARTEA a II-a Despre familie*) TITLUL I Dispozi?ii generale Familia

Art. 258. (1) Familia se ntemeiaza pe casatoria liber consim?ita ntre so?i, pe egalitatea ac estora, precum ?i pe dreptul ?i ndatorirea parin?ilor de a asigura cre?terea ?i e ducarea copiilor lor (2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societa?ii ?i a statului (3) Statul este obligat sa sprijine, prin masuri economice ?i sociale, ncheierea casatoriei, precum ?i dezvoltarea ?i consolidarea familiei (4) n sensul prezentului cod, prin so?i se n?elege barbatul ?i femeia uni?i prin c asatorie. Casatoria Art. 259. (1) Casatoria este uniunea liber consim?ita ntre un barbat ?i o femeie, ncheiata n condi?iile legii (2) Barbatul ?i femeia au dreptul de a se casatori n scopul de a ntemeia o familie (3) Celebrarea religioasa a casatoriei poate fi facuta numai dupa ncheierea casat oriei civile (4) Condi?iile de ncheiere ?i cauzele de nulitate ale casatoriei se stabilesc pri n prezentul cod (5) Casatoria nceteaza prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mor?ii u nuia dintre so?i (6) Casatoria poate fi desfacuta prin divor?, n condi?iile legii. Egalitatea n dre pturi a copiilor Art. 260. - Copiii din afara casatoriei sunt egali n fa?a legii cu cei din casato rie, precum ?i cu cei adopta?i. ndatorirea parin?ilor Art. 261. - Parin?ii sunt cei care au, n primul rnd, ndatorirea de cre?tere ?i educ are a copiilor lor minori. Rela?iile dintre parin?i ?i copii Art. 262. (1) Copilul nu poate fi separat de parin?ii sai fara ncuviin?area acestora, cu ex cep?ia cazurilor prevazute de lege (2) Copilul care nu locuie?te la parin?ii sai sau, dupa caz, la unul dintre ei a re dreptul de a avea legaturi personale cu ace?tia. Exerci?iul acestui drept nu poate fi limitat dect n condi?iile prevazute de lege, pentru motive temeinice, lund n considerare interesul superior al copilului. Principiul interesului superior a l copilului Art. 263. (1) Orice masura privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie sa fie l uata cu respectarea interesului superior al copilului (2) Pentru rezolvarea cererilor care se refera la copii, autorita?ile competente sunt datoare sa dea toate ndrumarile necesare pentru ca par?ile sa recurga la me todele de solu?ionare a conflictelor pe cale amiabila (3) Procedurile referitoare la rela?iile dintre parin?i ?i copii trebuie sa gara nteze ca dorin?ele ?i interesele parin?ilor referitoare la copii pot fi aduse la cuno?tin?a autorita?ilor ?i ca acestea ?in cont de ele n hotarrile pe care le iau (4) Procedurile privitoare la copii trebuie sa se desfa?oare ntr-un timp rezonabi l, astfel nct interesul superior al copilului ?i rela?iile de familie sa nu fie af ectate (5) n sensul prevederilor legale privind protec?ia copilului, prin copil se n?eleg e persoana care nu a mplinit vrsta de 18 ani ?i nici nu a dobndit capacitatea depli na de exerci?iu, potrivit legii. Ascultarea copilului Art. 264. (1) n procedurile administrative sau judiciare care l privesc, ascultarea copilulu i care a mplinit vrsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascu ltat ?i copilul care nu a mplinit vrsta de 10 ani, daca autoritatea competenta con sidera ca acest lucru este necesar pentru solu?ionarea cauzei

(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere ?i a pr imi orice informa?ie, potrivit cu vrsta sa, de a-?i exprima opinia ?i de a fi inf ormat asupra consecin?elor pe care le poate avea aceasta, daca este respectata, precum ?i asupra consecin?elor oricarei decizii care l prive?te (3) Orice copil poate cere sa fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) ?i ( 2). Respingerea cererii de catre autoritatea competenta trebuie motivata (4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate n considerare n raport cu vrsta ?i cu gradul sau de maturitate (5) Dispozi?iile legale speciale privind consim?amntul sau prezen?a copilului, n p rocedurile care l privesc, precum ?i prevederile referitoare la desemnarea de cat re instan?a a unui reprezentant n caz de conflict de interese ramn aplicabile. Ins tan?a competenta Art. 265. - Toate masurile date prin prezenta carte n competen?a instan?ei judeca tore?ti, toate litigiile privind aplicarea dispozi?iilor prezentei car?i, precum ?i masurile de ocrotire a copilului prevazute n legi speciale sunt de competen?a instan?ei de tutela. Dispozi?iile art. 107 sunt aplicabile n mod corespunzator. TITLUL II Casatoria CAPITOLUL I Logodna ncheierea logodnei Art. 266. (1) Logodna este promisiunea reciproca de a ncheia casatoria (2) Dispozi?iile privind condi?iile de fond pentru ncheierea casatoriei sunt apli cabile n mod corespunzator, cu excep?ia avizului medical ?i a autorizarii instan? ei de tutela (3) ncheierea logodnei nu este supusa niciunei formalita?i ?i poate fi dovedita c u orice mijloc de proba (4) ncheierea casatoriei nu este condi?ionata de ncheierea logodnei (5) Logodna se poate ncheia doar ntre barbat ?i femeie. Ruperea logodnei Art. 267. (1) Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrns sa ncheie casatoria (2) Clauza penala stipulata pentru ruperea logodnei este considerata nescrisa (3) Ruperea logodnei nu este supusa niciunei formalita?i ?i poate fi dovedita cu orice mijloc de proba. Restituirea darurilor Art. 268. (1) n cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit n considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, n vederea casatorie i, cu excep?ia darurilor obi?nuite (2) Darurile se restituie n natura sau, daca aceasta nu mai este cu putin?a, n mas ura mboga?irii (3) Obliga?ia de restituire nu exista daca logodna a ncetat prin moartea unuia di ntre logodnici. Raspunderea pentru ruperea logodnei Art. 269. (1) Partea care rupe logodna n mod abuziv poate fi obligata la despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate n vederea casatoriei, n masura n care au fost potrivite cu mprejurarile, precum ?i pentru orice alte prejudicii cauzate (2) Partea care, n mod culpabil, l-a determinat pe celalalt sa rupa logodna poate fi obligata la despagubiri n condi?iile alin. (1). Termenul de prescrip?ie Art. 270. - Dreptul la ac?iune ntemeiat pe dispozi?iile art. 268 ?i 269 se prescr ie ntr-un an de la ruperea logodnei. CAPITOLUL II ncheierea casatoriei

SEC?IUNEA 1 Condi?iile de fond pentru ncheierea casatoriei Consim?amntul la casatorie Art. 271. - Casatoria se ncheie ntre barbat ?i femeie prin consim?amntul personal ? i liber al acestora. Vrsta matrimoniala Art. 272. (1) Casatoria se poate ncheia daca viitorii so?i au mplinit vrsta de 18 ani (2) Pentru motive temeinice, minorul care a mplinit vrsta de 16 ani se poate casat ori n temeiul unui aviz medical, cu ncuviin?area parin?ilor sai sau, dupa caz, a t utorelui ?i cu autorizarea instan?ei de tutela n a carei circumscrip?ie minorul ?i are domiciliul. n cazul n care unul dintre parin?i refuza sa ncuviin?eze casatoria , instan?a de tutela hotara?te ?i asupra acestei divergen?e, avnd n vedere interes ul superior al copilului (3) Daca unul dintre parin?i este decedat sau se afla n imposibilitate de a-?i ma nifesta voin?a, ncuviin?area celuilalt parinte este suficienta (4) De asemenea, n condi?iile art. 398, este suficienta ncuviin?area parintelui ca re exercita autoritatea parinteasca (5) Daca nu exista nici parin?i, nici tutore care sa poata ncuviin?a casatoria, e ste necesara ncuviin?area persoanei sau a autorita?ii care a fost abilitata sa ex ercite drepturile parinte?ti. Bigamia Art. 273. - Este interzisa ncheierea unei noi casatorii de catre persoana care es te casatorita. Interzicerea casatoriei ntre rude Art. 274. (1) Este interzisa ncheierea casatoriei ntre rudele n linie dreapta, precum ?i ntre cele n linie colaterala pna la al patrulea grad inclusiv (2) Pentru motive temeinice, casatoria ntre rudele n linie colaterala de gradul al patrulea poate fi autorizata de instan?a de tutela n a carei circumscrip?ie ?i ar e domiciliul cel care cere ncuviin?area. Instan?a se va putea pronun?a pe baza un ui aviz medical special dat n acest sens (3) n cazul adop?iei, dispozi?iile alin. (1) ?i (2) sunt aplicabile att ntre cei ca re au devenit rude prin adop?ie, ct ?i ntre cei a caror rudenie fireasca a ncetat p rin efectul adop?iei. Interzicerea casatoriei ntre tutore ?i persoana minora Art. 275. - Casatoria este oprita ntre tutore ?i persoana minora care se afla sub tutela sa. Aliena?ia ?i debilitatea mintala Art. 276. - Este interzis sa se casatoreasca alienatul mintal ?i debilul mintal. Interzicerea sau echivalarea unor forme de convie?uire cu casatoria Art. 277. (1) Este interzisa casatoria dintre persoane de acela?i sex (2) Casatoriile dintre persoane de acela?i sex ncheiate sau contractate n strainat ate fie de ceta?eni romni, fie de ceta?eni straini nu sunt recunoscute n Romnia (3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acela?i sex ncheiate sau contractate n strainatate fie de ceta?eni romni, fie de ceta?eni straini nu s unt recunoscute n Romnia (4) Dispozi?iile legale privind libera circula?ie pe teritoriul Romniei a ceta?en ilor statelor membre ale Uniunii Europene ?i Spa?iului Economic European ramn apl icabile. SEC?IUNEA a 2-a Formalita?ile pentru ncheierea casatoriei Comunicarea st arii de sanatate Art. 278. - Casatoria nu se ncheie daca viitorii so?i nu declara ca ?i-au comunic at reciproc starea sanata?ii lor. Dispozi?iile legale prin care este oprita casa toria celor care sufera de anumite boli ramn aplicabile. Locul ncheierii casatorie i

Art. 279. (1) Casatoria se celebreaza de catre ofi?erul de stare civila, la sediul primari ei (2) Prin excep?ie, casatoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de catre un ofi?er de stare civila de la o alta primarie dect cea n a carei raza teritoria la domiciliaza sau ?i au re?edin?a viitorii so?i, cu obligativitatea n?tiin?arii p rimariei de domiciliu sau de re?edin?a a viitorilor so?i, n vederea publicarii. D eclara?ia de casatorie Art. 280. (1) Cei care vor sa se casatoreasca vor face personal declara?ia de casatorie, p otrivit legii, la primaria unde urmeaza a se ncheia casatoria (2) n cazurile prevazute de lege, declara?ia de casatorie se poate face ?i n afara sediului primariei (3) Atunci cnd viitorul so? este minor, parin?ii sau, dupa caz, tutorele vor face personal o declara?ie prin care ncuviin?eaza ncheierea casatoriei. Dispozi?iile a rt. 272 alin. (5) ramn aplicabile (4) Daca unul dintre viitorii so?i, parin?ii sau tutorele nu se afla n localitate a unde urmeaza a se ncheia casatoria, ei pot face declara?ia la primaria n a carei raza teritoriala ?i au domiciliul sau re?edin?a, care o transmite, n termen de 48 de ore, la primaria unde urmeaza a se ncheia casatoria. Con?inutul declara?iei d e casatorie Art. 281. (1) n declara?ia de casatorie, viitorii so?i vor arata ca nu exista niciun impedi ment legal la casatorie ?i vor men?iona numele de familie pe care l vor purta n ti mpul casatoriei, precum ?i regimul matrimonial ales (2) Odata cu declara?ia de casatorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege pe ntru ncheierea casatoriei. Alegerea numelui de familie Art. 282. - Viitorii so?i pot conveni sa ?i pastreze numele dinaintea casatoriei, sa ia numele oricaruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un so? po ate sa ?i pastreze numele de dinaintea casatoriei, iar celalalt sa poarte numele lor reunite. Publicitatea declara?iei de casatorie Art. 283. (1) n aceea?i zi cu primirea declara?iei de casatorie, ofi?erul de stare civila d ispune publicarea acesteia, prin afi?area n extras, ntr-un loc special amenajat la sediul primariei ?i pe pagina de internet a acesteia unde urmeaza sa se ncheie c asatoria ?i, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt so? ?i are domiciliul sa u re?edin?a (2) Extrasul din declara?ia de casatorie cuprinde, n mod obligatoriu: data afi?ar ii, datele de stare civila ale viitorilor so?i ?i, dupa caz, ncuviin?area parin?i lor sau a tutorelui, precum ?i n?tiin?area ca orice persoana poate face opozi?ie la casatorie, n termen de 10 zile de la data afi?arii (3) Casatoria se ncheie dupa 10 zile de la afi?area declara?iei de casatorie, ter men n care se cuprind att data afi?arii, ct ?i data ncheierii casatoriei (4) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucure?ti, al ora?ului sau al comunei unde urmeaza a se ncheia casatoria poate sa ncuviin?eze, pentru motive temeinice, ncheierea casatoriei nainte de mplinirea termenului prevazut la alin. ( 3). Rennoirea declara?iei de casatorie Art. 284. - n cazul n care casatoria nu s-a ncheiat n termen de 30 de zile de la dat a afi?arii declara?iei de casatorie sau daca viitorii so?i doresc sa modifice de clara?ia ini?iala, trebuie sa se faca o noua declara?ie de casatorie ?i sa se di spuna publicarea acesteia. Opozi?ia la casatorie Art. 285. (1) Orice persoana poate face opozi?ie la casatorie, daca exista un impediment l egal sau daca alte cerin?e ale legii nu sunt ndeplinite

(2) Opozi?ia la casatorie se face numai n scris, cu aratarea dovezilor pe care se ntemeiaza. Refuzul celebrarii casatoriei Art. 286. - Ofi?erul de stare civila refuza sa celebreze casatoria daca, pe baza verificarilor pe care este obligat sa le efectueze, a opozi?iilor primite sau a informa?iilor pe care le de?ine, n masura n care acestea din urma sunt notorii, c onstata ca nu sunt ndeplinite condi?iile prevazute de lege. Celebrarea casatoriei Art. 287. (1) Viitorii so?i sunt obliga?i sa se prezinte mpreuna la sediul primariei, pentr u a-?i da consim?amntul la casatorie n mod public, n prezen?a a 2 martori, n fa?a of i?erului de stare civila (2) Cu toate acestea, n cazurile prevazute de lege, ofi?erul de stare civila poat e celebra casatoria ?i n afara sediului serviciului de stare civila, cu respectar ea celorlalte condi?ii men?ionate la alin. (1) (3) Persoanele care apar?in minorita?ilor na?ionale pot solicita celebrarea casa toriei n limba lor materna, cu condi?ia ca ofi?erul de stare civila sau cel care oficiaza casatoria sa cunoasca aceasta limba. Martorii la casatorie Art. 288. (1) Martorii atesta faptul ca so?ii ?i-au exprimat consim?amntul potrivit art. 28 7 (2) Nu pot fi martori la ncheierea casatoriei incapabilii, precum ?i cei care din cauza unei deficien?e psihice sau fizice nu sunt ap?i sa ateste faptele prevazu te la alin. (1) (3) Martorii pot fi ?i rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare dintre vii torii so?i. Momentul ncheierii casatoriei Art. 289. - Casatoria este ncheiata n momentul n care, dupa ce ia consim?amntul fiec aruia dintre viitorii so?i, ofi?erul de stare civila i declara casatori?i. CAPITOLUL III Formalita?i ulterioare ncheierii casatoriei Actul de casatorie Art. 290. - Dupa ncheierea casatoriei, ofi?erul de stare civila ntocme?te, de ndata , n registrul actelor de stare civila, actul de casatorie, care se semneaza de ca tre so?i, de cei 2 martori ?i de catre ofi?erul de stare civila. Formalita?ile p rivind regimul matrimonial Art. 291. - Ofi?erul de stare civila face men?iune pe actul de casatorie despre regimul matrimonial ales. El are obliga?ia ca, din oficiu ?i de ndata, sa comunic e la registrul prevazut la art. 334 alin. (1), precum ?i, dupa caz, notarului pu blic care a autentificat conven?ia matrimoniala o copie de pe actul de casatorie . Dovada casatoriei Art. 292. (1) Casatoria se dovede?te cu actul de casatorie ?i prin certificatul de casator ie eliberat pe baza acestuia (2) Cu toate acestea, n situa?iile prevazute de lege, casatoria se poate dovedi c u orice mijloc de proba. CAPITOLUL IV Nulitatea casatoriei SEC?IUNEA 1 Nulitatea absoluta a casatoriei Cazurile de nulitate absoluta Art. 293. (1) Este lovita de nulitate absoluta casatoria ncheiata cu ncalcarea dispozi?iilor prevazute la art. 271, 273, 274, 276 ?i art. 287 alin. (1)

(2) n cazul n care so?ul unei persoane declarate moarte s-a recasatorit ?i, dupa a ceasta, hotarrea declarativa de moarte este anulata, noua casatorie ramne valabila , daca so?ul celui declarat mort a fost de buna-credin?a. Prima casatorie se con sidera desfacuta pe data ncheierii noii casatorii. Lipsa vrstei matrimoniale Art. 294. (1) Casatoria ncheiata de minorul care nu a mplinit vrsta de 16 ani este lovita de nulitate absoluta (2) Cu toate acestea, nulitatea casatoriei se acopera daca, pna la ramnerea defini tiva a hotarrii judecatore?ti, ambii so?i au mplinit vrsta de 18 ani sau daca so?ia a nascut ori a ramas nsarcinata. Casatoria fictiva Art. 295. (1) Casatoria ncheiata n alte scopuri dect acela de a ntemeia o familie este lovita de nulitate absoluta (2) Cu toate acestea, nulitatea casatoriei se acopera daca, pna la ramnerea defini tiva a hotarrii judecatore?ti, a intervenit convie?uirea so?ilor, so?ia a nascut sau a ramas nsarcinata ori au trecut 2 ani de la ncheierea casatoriei. Persoanele care pot invoca nulitatea absoluta Art. 296. - Orice persoana interesata poate introduce ac?iunea n constatarea nuli ta?ii absolute a casatoriei. Cu toate acestea, procurorul nu poate introduce ac? iunea dupa ncetarea sau desfacerea casatoriei, cu excep?ia cazului n care ar ac?io na pentru apararea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse sub interdic?ie. SEC?IUNEA a 2-a Nulitatea relativa a casatoriei Lipsa ncuviin?arilor cerute de l ege Art. 297. (1) Este anulabila casatoria ncheiata fara ncuviin?arile sau autorizarea prevazute la art. 272 alin. (2), (4) ?i (5) (2) Anulabilitatea poate fi invocata numai de cel a carui ncuviin?are era necesar a. Dispozi?iile art. 46 alin. (4) se aplica n mod corespunzator. Viciile de consi m?amnt Art. 298. (1) Casatoria poate fi anulata la cererea so?ului al carui consim?amnt a fost vic iat prin eroare, prin dol sau prin violen?a (2) Eroarea constituie viciu de consim?amnt numai atunci cnd prive?te identitatea fizica a viitorului so?. Lipsa discernamntului Art. 299. - Este anulabila casatoria ncheiata de persoana lipsita vremelnic de di scernamnt. Existen?a tutelei Art. 300. - Casatoria ncheiata ntre tutore ?i persoana minora aflata sub tutela sa este anulabila. Termenul de prescrip?ie Art. 301. (1) Anularea casatoriei poate fi ceruta n termen de 6 luni (2) n cazul prevazut la art. 297, termenul curge de la data la care cei a caror nc uviin?are sau autorizare era necesara pentru ncheierea casatoriei au luat cuno?ti n?a de aceasta (3) n cazul nulita?ii pentru vicii de consim?amnt ori pentru lipsa discernamntului, termenul curge de la data ncetarii violen?ei sau, dupa caz, de la data la care c el interesat a cunoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnica a discernamntului (4) n cazul prevazut la art. 300, termenul curge de la data ncheierii casatoriei. Caracterul personal al ac?iunii Art. 302. - Dreptul la ac?iunea n anulare nu se transmite mo?tenitorilor. Cu toat e acestea, daca ac?iunea a fost pornita de catre unul dintre so?i, ea poate fi c ontinuata de catre oricare dintre mo?tenitorii sai. Acoperirea nulita?ii

Art. 303. (1) n cazurile prevazute la art. 272 alin. (2), (4) ?i (5), anulabilitatea casato riei se acopera daca, pna la ramnerea definitiva a hotarrii judecatore?ti, s-au ob? inut ncuviin?arile ?i autorizarea cerute de lege (2) Casatoria nu poate fi anulata daca so?ii au convie?uit timp de 6 luni de la data ncetarii violen?ei sau de la data descoperirii dolului, a erorii ori a lipse i vremelnice a faculta?ilor mintale (3) n toate cazurile, nulitatea casatoriei se acopera daca, ntre timp, ambii so?i au mplinit vrsta de 18 ani sau daca so?ia a nascut ori a ramas nsarcinata. SEC?IUNE A a 3-a Efectele nulita?ii casatoriei Casatoria putativa Art. 304. (1) So?ul de buna-credin?a la ncheierea unei casatorii nule sau anulate pastreaza , pna la data cnd hotarrea judecatoreasca ramne definitiva, situa?ia unui so? dintro casatorie valabila (2) n situa?ia prevazuta la alin. (1), raporturile patrimoniale dintre fo?tii so? i sunt supuse, prin asemanare, dispozi?iilor privitoare la divor?. Situa?ia copi ilor Art. 305. (1) Nulitatea casatoriei nu are niciun efect n privin?a copiilor, care pastreaza situa?ia de copii din casatorie (2) n ceea ce prive?te drepturile ?i obliga?iile dintre parin?i ?i copii se aplic a, prin asemanare, dispozi?iile privitoare la divor?. Opozabilitatea hotarrii jud ecatore?ti Art. 306. (1) Hotarrea judecatoreasca de constatare a nulita?ii sau de anulare a casatoriei este opozabila ter?elor persoane, n condi?iile legii. Dispozi?iile art. 291, 334 ?i 335 sunt aplicabile n mod corespunzator (2) Nulitatea casatoriei nu poate fi opusa unei ter?e persoane mpotriva unui act n cheiat anterior de aceasta cu unul dintre so?i, n afara de cazul n care au fost nde plinite formalita?ile de publicitate prevazute de lege cu privire la ac?iunea n c onstatarea nulita?ii ori n anulare sau ter?ul a cunoscut, pe alta cale, nainte de n cheierea actului, cauza de nulitate a casatoriei. Dispozi?iile art. 291, 334 ?i 335 sunt aplicabile n mod corespunzator ?i publicita?ii ac?iunii n constatarea nul ita?ii sau n anularea casatoriei. CAPITOLUL V Drepturile ?i ndatoririle personale ale so?ilor Reglementarea raporturilor personale dintre so?i Art. 307. - Dispozi?iile prezentului capitol se aplica raporturilor personale di ntre so?i, oricare ar fi regimul lor matrimonial. Luarea deciziilor de catre so? i Art. 308. - So?ii hotarasc de comun acord n tot ceea ce prive?te casatoria. ndator irile so?ilor Art. 309. (1) So?ii ?i datoreaza reciproc respect, fidelitate ?i sprijin moral (2) Ei au ndatorirea de a locui mpreuna. Pentru motive temeinice, ei pot hotar sa l ocuiasca separat. Independen?a so?ilor Art. 310. - Un so? nu are dreptul sa cenzureze coresponden?a, rela?iile sociale sau alegerea profesiei celuilalt so?. Schimbarea numelui de familie Art. 311. (1) So?ii sunt obliga?i sa poarte numele declarat la ncheierea casatoriei (2) Daca so?ii au convenit sa poarte n timpul casatoriei un nume comun ?i l-au de

clarat potrivit dispozi?iilor art. 281, unul dintre so?i nu poate cere schimbare a acestui nume pe cale administrativa dect cu consim?amntul celuilalt so?. CAPITOL UL VI Drepturile ?i obliga?iile patrimoniale ale so?ilor SEC?IUNEA 1 Dispozi?ii comune 1. Despre regimul matrimonial n general Regimurile matrimoniale Art. 312. (1) Viitorii so?i pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legala, separa?ia de bunuri sau comunitatea conven?ionala (2) Indiferent de regimul matrimonial ales, nu se poate deroga de la dispozi?iil e prezentei sec?iuni, daca prin lege nu se prevede altfel. Efectele regimului ma trimonial Art. 313. (1) ntre so?i, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua ncheierii casator iei (2) Fa?a de ter?i, regimul matrimonial este opozabil de la data ndeplinirii forma lita?ilor de publicitate prevazute de lege, afara de cazul n care ace?tia l-au cu noscut pe alta cale (3) Nendeplinirea formalita?ilor de publicitate face ca so?ii sa fie considera?i, n raport cu ter?ii de buna-credin?a, ca fiind casatori?i sub regimul matrimonial al comunita?ii legale. Mandatul conven?ional Art. 314. - Un so? poate sa dea mandat celuilalt so? sa l reprezinte pentru exerc itarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Mandatul judic iar Art. 315. (1) n cazul n care unul dintre so?i se afla n imposibilitate de a-?i manifesta voin ?a, celalalt so? poate cere instan?ei de tutela ncuviin?area de a-l reprezenta pe ntru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Prin hotarrea pronun?ata se stabilesc condi?iile, limitele ?i perioada de valabilitat e a acestui mandat (2) n afara altor cazuri prevazute de lege, mandatul nceteaza atunci cnd so?ul repr ezentat nu se mai afla n situa?ia prevazuta la alin. (1) sau cnd este numit un tut ore ori, dupa caz, un curator (3) Dispozi?iile art. 346 ?i 347 sunt aplicabile n mod corespunzator. Actele de d ispozi?ie care pun n pericol grav interesele familiei Art. 316. (1) n mod excep?ional, daca unul dintre so?i ncheie acte juridice prin care pune n pericol grav interesele familiei, celalalt so? poate cere instan?ei de tutela ca , pentru o durata determinata, dreptul de a dispune de anumite bunuri sa poata f i exercitat numai cu consim?amntul sau expres. Durata acestei masuri poate fi pre lungita, fara nsa a se depa?i n total 2 ani. Hotarrea de ncuviin?are a masurii se co munica n vederea efectuarii formalita?ilor de publicitate imobiliara sau mobiliar a, dupa caz (2) Actele ncheiate cu nerespectarea hotarrii judecatore?ti sunt anulabile. Dreptu l la ac?iune se prescrie n termen de un an, care ncepe sa curga de la data cnd so?u l vatamat a luat cuno?tin?a de existen?a actului (3) Dispozi?iile art. 346 ?i 347 sunt aplicabile n mod corespunzator. Independen? a patrimoniala a so?ilor Art. 317. (1) Daca prin lege nu se prevede altfel, fiecare so? poate sa ncheie orice acte j uridice cu celalalt so? sau cu ter?e persoane (2) Fiecare so? poate sa faca singur, fara consim?amntul celuilalt, depozite banc are, precum ?i orice alte opera?iuni n legatura cu acestea (3) n raport cu institu?ia de credit, so?ul titular al contului are, chiar ?i dup a desfacerea sau ncetarea casatoriei, dreptul de a dispune de fondurile depuse, d

aca prin hotarre judecatoreasca executorie nu s-a decis altfel. Dreptul la inform are Art. 318. (1) Fiecare so? poate sa i ceara celuilalt sa l informeze cu privire la bunurile, veniturile ?i datoriile sale, iar n caz de refuz nejustificat se poate adresa ins tan?ei de tutela (2) Instan?a poate sa l oblige pe so?ul celui care a sesizat-o sau pe orice ter? sa furnizeze informa?iile cerute ?i sa depuna probele necesare n acest sens (3) Ter?ii pot sa refuze furnizarea informa?iilor cerute atunci cnd, potrivit leg ii, refuzul este justificat de pastrarea secretului profesional (4) Atunci cnd informa?iile solicitate de un so? pot fi ob?inute, potrivit legii, numai la cererea celuilalt so?, refuzul acestuia de a le solicita na?te prezum? ia relativa ca sus?inerile so?ului reclamant sunt adevarate. ncetarea regimului m atrimonial Art. 319. (1) Regimul matrimonial nceteaza prin constatarea nulita?ii, anularea, desfacerea sau ncetarea casatoriei (2) n timpul casatoriei, regimul matrimonial poate fi modificat, n condi?iile legi i. Lichidarea regimului matrimonial Art. 320. - n caz de ncetare sau de schimbare, regimul matrimonial se lichideaza p otrivit legii, prin buna nvoiala sau, n caz de nen?elegere, pe cale judiciara. Hota rrea judecatoreasca definitiva sau, dupa caz, nscrisul ntocmit n forma autentica not ariala constituie act de lichidare. 2. Locuin?a familiei No?iune Art. 321. (1) Locuin?a familiei este locuin?a comuna a so?ilor sau, n lipsa, locuin?a so?ul ui la care se afla copiii (2) Oricare dintre so?i poate cere notarea n cartea funciara, n condi?iile legii, a unui imobil ca locuin?a a familiei, chiar daca nu este proprietarul imobilului . Regimul unor acte juridice Art. 322. (1) Fara consim?amntul scris al celuilalt so?, niciunul dintre so?i, chiar daca e ste proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuin?ei familie i ?i nici nu poate ncheia acte prin care ar fi afectata folosin?a acesteia (2) De asemenea, un so? nu poate deplasa din locuin?a bunurile ce mobileaza sau decoreaza locuin?a familiei ?i nu poate dispune de acestea fara consim?amntul scr is al celuilalt so? (3) n cazul n care consim?amntul este refuzat fara un motiv legitim, celalalt so? p oate sa sesizeze instan?a de tutela, pentru ca aceasta sa autorizeze ncheierea ac tului (4) So?ul care nu ?i-a dat consim?amntul la ncheierea actului poate cere anularea lui n termen de un an de la data la care a luat cuno?tin?a despre acesta, dar nu mai trziu de un an de la data ncetarii regimului matrimonial (5) n lipsa notarii locuin?ei familiei n cartea funciara, so?ul care nu ?i-a dat c onsim?amntul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celala lt so?, cu excep?ia cazului n care ter?ul dobnditor a cunoscut, pe alta cale, cali tatea de locuin?a a familiei (6) Dispozi?iile alin. (5) se aplica n mod corespunzator actelor ncheiate cu ncalca rea prevederilor alin. (2). Drepturile so?ilor asupra locuin?ei nchiriate Art. 323. (1) n cazul n care locuin?a este de?inuta n temeiul unui contract de nchiriere, fiec are so? are un drept locativ propriu, chiar daca numai unul dintre ei este titul arul contractului ori contractul este ncheiat nainte de casatorie (2) Dispozi?iile art. 322 sunt aplicabile n mod corespunzator (3) n caz de deces al unuia dintre so?i, so?ul supravie?uitor continua exercitare

a dreptului sau locativ, daca nu renun?a n mod expres la acesta, n termenul prevaz ut la art. 1.834. Atribuirea beneficiului contractului de nchiriere Art. 324. (1) La desfacerea casatoriei, daca nu este posibila folosirea locuin?ei de catre ambii so?i ?i ace?tia nu se n?eleg, beneficiul contractului de nchiriere poate fi atribuit unuia dintre so?i, ?innd seama, n ordine, de interesul superior al copii lor minori, de culpa n desfacerea casatoriei ?i de posibilita?ile locative propri i ale fo?tilor so?i (2) So?ul caruia i s-a atribuit beneficiul contractului de nchiriere este dator s a plateasca celuilalt so? o indemniza?ie pentru acoperirea cheltuielilor de inst alare ntr-o alta locuin?a, cu excep?ia cazului n care divor?ul a fost pronun?at di n culpa exclusiva a acestuia din urma. Daca exista bunuri comune, indemniza?ia s e poate imputa, la partaj, asupra cotei cuvenite so?ului caruia i s-a atribuit b eneficiul contractului de nchiriere (3) Atribuirea beneficiului contractului de nchiriere se face cu citarea locatoru lui ?i produce efecte fa?a de acesta de la data cnd hotarrea judecatoreasca a rama s definitiva (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica n mod similar ?i n cazul n care bunul este proprietatea comuna a celor 2 so?i, atribuirea beneficiului locuin?ei conjugale producnd efecte pna la data ramnerii definitive a hotarrii de partaj. 3. Cheltuielile casatoriei Contribu?ia so?ilor Art. 325. (1) So?ii sunt obliga?i sa ?i acorde sprijin material reciproc (2) Ei sunt obliga?i sa contribuie, n raport cu mijloacele fiecaruia, la cheltuie lile casatoriei, daca prin conven?ie matrimoniala nu s-a prevazut altfel (3) Orice conven?ie care prevede ca suportarea cheltuielilor casatoriei revine d oar unuia dintre so?i este considerata nescrisa. Munca n gospodarie Art. 326. - Munca oricaruia dintre so?i n gospodarie ?i pentru cre?terea copiilor reprezinta o contribu?ie la cheltuielile casatoriei. Veniturile din profesie Art. 327. - Fiecare so? este liber sa exercite o profesie ?i sa dispuna, n condi? iile legii, de veniturile ncasate, cu respectarea obliga?iilor ce i revin privind cheltuielile casatoriei. Dreptul la compensa?ie Art. 328. - So?ul care a participat efectiv la activitatea profesionala a celuil alt so? poate ob?ine o compensa?ie, n masura mboga?irii acestuia din urma, daca pa rticiparea sa a depa?it limitele obliga?iei de sprijin material ?i ale obliga?ie i de a contribui la cheltuielile casatoriei. 4. Alegerea regimului matrimonial Co nven?ia matrimoniala Art. 329. - Alegerea unui alt regim matrimonial dect cel al comunita?ii legale se face prin ncheierea unei conven?ii matrimoniale. ncheierea conven?iei matrimonial e Art. 330. (1) Sub sanc?iunea nulita?ii absolute, conven?ia matrimoniala se ncheie prin nscri s autentificat de notarul public, cu consim?amntul tuturor par?ilor, exprimat per sonal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala ?i avnd con?inut predeterm inat (2) Conven?ia matrimoniala ncheiata nainte de casatorie produce efecte numai de la data ncheierii casatoriei (3) Conven?ia ncheiata n timpul casatoriei produce efecte de la data prevazuta de par?i sau, n lipsa, de la data ncheierii ei. Simula?ia conven?iei matrimoniale Art. 331. - Actul secret, prin care se alege un alt regim matrimonial sau se mod ifica regimul matrimonial pentru care sunt ndeplinite formalita?ile de publicitat e prevazute de lege, produce efecte numai ntre so?i ?i nu poate fi opus ter?ilor

de buna-credin?a. Obiectul conven?iei matrimoniale Art. 332. (1) Prin conven?ia matrimoniala nu se poate deroga, sub sanc?iunea nulita?ii abs olute, de la dispozi?iile legale privind regimul matrimonial ales dect n cazurile anume prevazute de lege (2) De asemenea, conven?ia matrimoniala nu poate aduce atingere egalita?ii dintr e so?i, autorita?ii parinte?ti sau devolu?iunii succesorale legale. Clauza de pr eciput Art. 333. (1) Prin conven?ie matrimoniala se poate stipula ca so?ul supravie?uitor sa prei a fara plata, nainte de partajul mo?tenirii, unul sau mai multe dintre bunurile c omune, de?inute n devalma?ie sau n coproprietate. Clauza de preciput poate fi stip ulata n beneficiul fiecaruia dintre so?i sau numai n favoarea unuia dintre ei (2) Clauza de preciput nu este supusa raportului dona?iilor, ci numai reduc?iuni i, n condi?iile art. 1.096 alin. (1) ?i (2) (3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmari, chiar nainte de ncetarea comunita?ii, bunurile ce fac obiectul clauzei (4) Clauza de preciput devine caduca atunci cnd comunitatea nceteaza n timpul vie?i i so?ilor, cnd so?ul beneficiar a decedat naintea so?ului dispunator ori cnd ace?ti a au decedat n acela?i timp sau cnd bunurile care au facut obiectul ei au fost vndu te la cererea creditorilor comuni (5) Executarea clauzei de preciput se face n natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent. Publicitatea conven?iei matrimoniale Art. 334. (1) Pentru a fi opozabile ter?ilor, conven?iile matrimoniale se nscriu n Registrul na?ional notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii (2) Dupa autentificarea conven?iei matrimoniale n timpul casatoriei sau dupa prim irea copiei de pe actul casatoriei, potrivit art. 291, notarul public expediaza, din oficiu, un exemplar al conven?iei la serviciul de stare civila unde a avut loc celebrarea casatoriei, pentru a se face men?iune pe actul de casatorie, la r egistrul men?ionat la alin. (1), precum ?i la celelalte registre de publicitate, n condi?iile alin. (4) (3) Dispozi?iile alin. (2) nu exclud dreptul oricaruia dintre so?i de a solicita ndeplinirea formalita?ilor de publicitate (4) ?innd seama de natura bunurilor, conven?iile matrimoniale se vor nota n cartea funciara, se vor nscrie n registrul comer?ului, precum ?i n alte registre de publi citate prevazute de lege. n toate aceste cazuri, nendeplinirea formalita?ilor de p ublicitate speciale nu poate fi acoperita prin nscrierea facuta n registrul men?io nat la alin. (1) (5) Orice persoana, fara a fi ?inuta sa justifice vreun interes, poate cerceta r egistrul men?ionat la alin. (1) ?i poate solicita, n condi?iile legii, eliberarea de extrase certificate. Inopozabilitatea conven?iei matrimoniale Art. 335. (1) Conven?ia matrimoniala nu poate fi opusa ter?ilor cu privire la actele ncheia te de ace?tia cu unul dintre so?i, dect daca au fost ndeplinite formalita?ile de p ublicitate prevazute la art. 334 sau daca ter?ii au cunoscut-o pe alta cale (2) De asemenea, conven?ia matrimoniala nu poate fi opusa ter?ilor cu privire la actele ncheiate de ace?tia cu oricare dintre so?i nainte de ncheierea casatoriei. Modificarea conven?iei matrimoniale Art. 336. - Conven?ia matrimoniala poate fi modificata nainte de ncheierea casator iei, cu respectarea condi?iilor prevazute la art. 330 ?i 332. Dispozi?iile art. 334 ?i 335 sunt aplicabile. ncheierea conven?iei matrimoniale de catre minor Art. 337. (1) Minorul care a mplinit vrsta matrimoniala poate ncheia sau modifica o conven?ie

matrimoniala numai cu ncuviin?area ocrotitorului sau legal ?i cu autorizarea ins tan?ei de tutela (2) n lipsa ncuviin?arii sau a autorizarii prevazute la alin. (1), conven?ia ncheia ta de minor poate fi anulata n condi?iile art. 46, care se aplica n mod corespunza tor (3) Ac?iunea n anulare nu poate fi formulata daca a trecut un an de la ncheierea c asatoriei. Nulitatea conven?iei matrimoniale Art. 338. - n cazul n care conven?ia matrimoniala este nula sau anulata, ntre so?i se aplica regimul comunita?ii legale, fara a fi afectate drepturile dobndite de t er?ii de buna-credin?a. SEC?IUNEA a 2-a Regimul comunita?ii legale Bunurile comu ne Art. 339. - Bunurile dobndite n timpul regimului comunita?ii legale de oricare din tre so?i sunt, de la data dobndirii lor, bunuri comune n devalma?ie ale so?ilor. B unurile proprii Art. 340. - Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecarui so?: a) bunurile dobndite prin mo?tenire legala, legat sau dona?ie, cu excep?ia cazulu i n care dispunatorul a prevazut, n mod expres, ca ele vor fi comune; b) bunurile de uz personal; c) bunurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre so?i, daca nu sunt elem ente ale unui fond de comer? care face parte din comunitatea de bunuri; d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra crea?iilor sale ?i asupra semnelor distinctive pe care le-a nregistrat; e) bunurile dobndite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele ?tiin?ifice sau literare, schi?ele ?i proiectele artistice, proiectele de inven?ii ?i alte a semenea bunuri; f) indemniza?ia de asigurare ?i despagubirile pentru orice prejudiciu material s au moral adus unuia dintre so?i; g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care nlocuiesc un bun propriu, precu m ?i bunul dobndit n schimbul acestora; h) fructele bunurilor proprii. Veniturile din munca ?i cele asimilate acestora Art. 341. - Veniturile din munca, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie n ca drul asigurarilor sociale ?i altele asemenea, precum ?i veniturile cuvenite n tem eiul unui drept de proprietate intelectuala sunt bunuri comune, indiferent de da ta dobndirii lor, nsa numai n cazul n care crean?a privind ncasarea lor devine scaden ta n timpul comunita?ii. Regimul juridic al bunurilor proprii Art. 342. - Fiecare so? poate folosi, administra ?i dispune liber de bunurile sa le proprii, n condi?iile legii. Dovada bunurilor so?ilor Art. 343. (1) Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita (2) Dovada ca un bun este propriu se poate face ntre so?i prin orice mijloc de pr oba. n cazul prevazut la art. 340 lit. a), dovada se face n condi?iile legii (3) Pentru bunurile mobile dobndite anterior casatoriei, nainte de ncheierea aceste ia se ntocme?te un inventar de catre notarul public sau sub semnatura privata, da ca par?ile convin astfel. n lipsa inventarului, se prezuma, pna la proba contrara, ca bunurile sunt comune. Formalita?ile de publicitate Art. 344. - Oricare dintre so?i poate cere sa se faca men?iune n cartea funciara ori, dupa caz, n alte registre de publicitate prevazute de lege despre apartenen? a unui bun la comunitate. Actele de conservare, de folosin?a ?i de administrare Art. 345. (1) Fiecare so? are dreptul de a folosi bunul comun fara consim?amntul expres al celuilalt so?. Cu toate acestea, schimbarea destina?iei bunului comun nu se poat e face dect prin acordul so?ilor

(2) De asemenea, fiecare so? poate ncheia singur acte de conservare, acte de admi nistrare cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum ?i acte de dobndire a bunurilor comune (3) Dispozi?iile art. 322 ramn aplicabile (4) n masura n care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejud iciate printr-un act juridic, so?ul care nu a participat la ncheierea actului nu poate pretinde dect daune-interese de la celalalt so?, fara a fi afectate dreptur ile dobndite de ter?ii de buna-credin?a. Actele de nstrainare ?i de grevare Art. 346. (1) Actele de nstrainare sau de grevare cu drepturi reale avnd ca obiect bunurile comune nu pot fi ncheiate dect cu acordul ambilor so?i (2) Cu toate acestea, oricare dintre so?i poate dispune singur, cu titlu oneros, de bunurile mobile comune a caror nstrainare nu este supusa, potrivit legii, anu mitor formalita?i de publicitate. Dispozi?iile art. 345 alin. (4) ramn aplicabile (3) Sunt, de asemenea, exceptate de la prevederile alin. (1) darurile obi?nuite. Nulitatea relativa Art. 347. (1) Actul ncheiat fara consim?amntul expres al celuilalt so?, atunci cnd el este ne cesar potrivit legii, este anulabil (2) Ter?ul dobnditor care a depus diligen?a necesara pentru a se informa cu privi re la natura bunului este aparat de efectele nulita?ii. Dispozi?iile art. 345 al in. (4) ramn aplicabile. Aportul de bunuri comune Art. 348. - Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societa?i, asocia?ii sau funda?ii, n condi?iile legii. Regimul aporturilor Art. 349. (1) Sub sanc?iunea prevazuta la art. 347, niciunul dintre so?i nu poate singur, fara consim?amntul scris al celuilalt so?, sa dispuna de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobndirea de par?i sociale ori, dupa caz, de ac?iuni. n cazul societa?ilor comerciale ale caror ac?iuni sunt tranzac?ionate pe o pia?a reglementata, so?ul care nu ?i-a dat consim?amntul scris la ntrebuin?area bunurilo r comune nu poate pretinde dect daune-interese de la celalalt so?, fara a fi afec tate drepturile dobndite de ter?i (2) n cazul prevazut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscuta so?ului care a aportat bunul comun, dar par?ile sociale sau ac?iunile sunt bunuri comune . So?ul asociat exercita singur drepturile ce decurg din aceasta calitate ?i poa te realiza singur transferul par?ilor sociale ori, dupa caz, al ac?iunilor de?in ute (3) Calitatea de asociat poate fi recunoscuta ?i celuilalt so?, daca acesta ?i-a exprimat voin?a n acest sens. n acest caz, fiecare dintre so?i are calitatea de a sociat pentru par?ile sociale sau ac?iunile atribuite n schimbul a jumatate din v aloarea bunului, daca, prin conven?ie, so?ii nu au stipulat alte cote-par?i. Par ?ile sociale sau ac?iunile ce revin fiecaruia dintre so?i sunt bunuri proprii. D ispozi?ii testamentare Art. 350. - Fiecare so? poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cuveni, la n cetarea casatoriei, din comunitatea de bunuri. Datoriile comune ale so?ilor Art. 351. - So?ii raspund cu bunurile comune pentru: a) obliga?iile nascute n legatura cu conservarea, administrarea sau dobndirea bunu rilor comune; b) obliga?iile pe care le-au contractat mpreuna; c) obliga?iile asumate de oricare dintre so?i pentru acoperirea cheltuielilor ob i?nuite ale casatoriei;