Sunteți pe pagina 1din 13

SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA

NR______

CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA IMPOZITULUI PE


PROFIT

1. Contribuabili
- persoanele juridice române;
- persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în
România;
- persoanele juridice străine si persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România
într-o asociere fără personalitate juridica;
- persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare
situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana
juridica româna;
- persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în
România cât si în străinătate din asocieri fără personalitate juridica; în acest caz, impozitul datorat
de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica româna.

2. Baza de impozitare

Contribuabili Baza de impozitare


Persoane juridice române Profitul impozabil obţinut din orice sursa, atât
din România, cât si din străinătate
Persoane juridice straine care desfasoara Profitul impozabil atribuibil sediului permanent
activitate prin intermediul unui sediu permanent
în România
Persoane juridice straine si persoane fizice Partea din profitul impozabil al asocierii
nerezidente care desfasoara activitate în atribuibile fiecărei persoane
România într-o asociere fara personalitate
juridica
Persoane juridice străine care realizează venituri Profitul impozabil aferent acestor venituri
din/sau în legătura cu proprietăţi imobiliare
situate în România sau din vânzarea/cesionarea
titlurilor de participare deţinute la o persoană
juridica româna
Persoane fizice rezidente asociate cu persoane Partea din profitul impozabil al asocierii
juridice române care realizează venituri atât în atribuibile persoanei fizice rezidente
România, cât si în străinătate, din asocieri fără
personalitate juridică

3. Scutiri

- trezoreria statului;
- instituţiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile
realizate si utilizate;
- persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
1
SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA
- cultele religioase, pentru veniturile obţinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor
necesare activităţii de cult, potrivit legii, si pentru veniturile obtinute din chirii cu anumite
condiţii;
- institutiile de învatamânt particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate;
- asociatiile de proprietari;
- Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
- Banca Naţională a României.

Anul fiscal este anul calendaristic.

4. Cotele de impozitare - 16%

Excepţii:
 pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri si pariuri sportive dacă impozitul
pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5 % din
veniturile respective se plăteşte un impozit de 5 % aplicat acestor venituri realizate.
 scutirea de impozit pe profitul aferent investiţiilor noi se aplica în continuare pe perioada
existentei zonei defavorizate în cazul persoanelor juridice care au obţinut, înainte de 1 iulie
2003, certificatul permanent de investitor în zona defavorizata.
 beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit, în continuare, pâna la data de 31
decembrie 2006 contribuabilii care îsi desfasoara activitatea în zona libera pe baza de licenta si
care pâna la data de 1 iulie 2002 au realizat investitii în zona libera, în active corporale
amortizabile utilizate în industria prelucratoare, în valoare de cel putin 1.000.000 dolari S.U.A.
 contribuabilii direct implicati în productia de filme cinematografice, înscrisi ca atare în Registrul
cinematografic, beneficiaza, pâna la data de 31 decembrie 2006, de:
- scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei-parti din profitul brut reinvestit în
domeniul cinematografiei;
- reducerea impozitului pe profit în proportie de 20 %, în cazul în care se creeaza noi locuri
de munca si se asigura cresterea numarului scriptic de angajati, cu cel putin 10 % fata de
anul financiar precedent.

5. Calculul profitului impozabil

Profitul = Veniturile - Cheltuielile - Veniturile + Cheltuielile


impozabil realizate din efectuate în neimpozabile nedeductibile
orice sursa scopul realizării
de venituri

5.1 Venituri neimpozabile

- dividendele primite de la o persoana juridica româna;


- diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporarii
rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de
participare, precum si diferentele de valoare a investitiilor financiare pe termen lung, reprezentând
actiuni detinute la societati afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca imobilizari,
înregistrate astfel potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii
cu titlu gratuit a cesionarii, a retragerii, lichidarii investitiilor financiare, precum si la data
retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;

2
SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA
- veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea
sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din
recuperarea cheltuielilor nedeductibile

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene:
După data aderării României la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele
plătite de o persoana juridica româna unei alte persoane juridice române, daca beneficiarul
dividendelor deţine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de
participare ale acesteia la data plătii dividendelor, pe o perioada de 2 ani împliniţi până la data plăţii
acestora.
Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica româna prin
intermediul sediului sau permanent situat într-un stat membru, în cazul în care persoana juridica
româna îndeplineste cumulativ conditiile prevazute anterior.

5.2 Cheltuieli

5.2.1 Cheltuieli deductibile


= cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

- cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil;


- cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru
prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
- cheltuielile reprezentând contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli
profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri
profesionale;
- cheltuielile de reclama si publicitate efectuate în scopul popularizarii firmei, produselor sau
serviciilor, în baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor
necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclama si
publicitate si bunurile care se acorda în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru
încercarea produselor si demonstraţii la punctele de vânzare, precum si alte bunuri si servicii
acordate cu scopul stimulării vânzărilor;
- cheltuielile de transport si cazare în tara si în străinătate, efectuate de catre salariati si
administratori;
- cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;
- cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea
la
- târguri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;
- cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea,
întretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii conform
cu standardele de calitate;
- pierderile înregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neîncasate, în cazul existenţei unei
hotarâri judecatoresti; decesului; dizolvării; lichidării; unor dificultati financiare majore..

5.2.2 Cheltuieli cu deductibilitate limitata:

- cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2 % aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul
veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât
cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit (Exemplu 1);

3
SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA
- suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari în România si
în strainatate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
- cheltuielile sociale, în limita unei cote de pâna la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu
salariile personalului: ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru
boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a
unor activitati sau unitati aflate în administrarea contribuabililor; gradinite, crese, servicii de
sanatate acordate în cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pâna la internarea într-o
unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si
pentru scolile pe care le au sub patronaj. În cadrul acestei limite, pot fi deduse si cheltuielile
reprezentând: tichete de cresa acordate de angajator în conformitate cu legislatia în vigoare,
cadouri în bani sau în natura oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri în bani sau în natura
acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru
salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit
pierderi în gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a
minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament (Exemplu 2);
- perisabilitatile, în limitele prevăzute de lege (Exemplu 3);
- cheltuielile reprezentând tichetele de masa acordate de angajatori;
- cheltuielile cu provizioane si rezerve;
- cheltuielile cu dobânda si diferentele de curs valutar;
- amortizarea;
- cheltuielile efectuate, în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative sau cu primele de
asigurare voluntară, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro într-un an
fiscal pentru fiecare participant;
- cheltuielile de funcţionare, întreţinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de angajatii cu
functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un
singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii. Pentru a fi deductibile
fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente legale.

Exemplu 1
Venituri totale 50.000 lei, din care din dividende (761) 2.000 lei
Cheltuieli totale 40.000 lei, din care cheltuieli de protocol: a) 3.000 lei; b) 500 lei

Cazul a) Cazul b)
Înregistrarea protocolului Înregistrarea protocolului
% = 401 3.570 % = 401 595
623 3.000 623 500
4426 570 4426 95

623 deductibilă = 2% * (50.000 – 40.000 – 2.000 623 deductibilă = 2% * (50.000 – 40.000 – 2.000
+ 3.000) = 220 + 100) = 162
623 nedeductibilă = 3.000 – 220 = 2.780 623 este integral deductibilă.

Rezultat impozabil = 50.000 – 40.000 – 2.000 + Rezultat impozabil = 50.000 – 40.000 – 2.000 =
2.780 = 10.780 8.000

Exemplu 2
Societatea înregistrează următoarele cheltuieli sociale:
- ajutor pentru înmormântare 6.000 lei
4
SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA
- cadourile salariaţilor şi copiilor minori ai acestora 5.000 lei
- bilete de tratament şi odihnă acordate salariaţilor 8.000 lei
Fond de salarii: a) 300.000 lei; b) 1.000.000 lei

Cheltuieli sociale = 6.000 + 5.000 + 8.000 = 19.000 lei


Cazul a Cazul b
Cheltuieli sociale deductibile = 2% * 300.000 = Cheltuieli sociale deductibile = 2% * 1.000.000
6.000 = 20.000
Cheltuieli sociale nedeductibile = 19.000 – 6.000 Cheltuieli sociale nedeductibile = 19.000 –
= 13.000 20.000 = > integral deductibile

Exemplu 3
O societate care comercializează fructe suportă o pierdere pe parcursul transportului de 5.000 lei din
totalul cantităţii aprovizionate în valoare de 42.000 lei. Diferenţa rămasă a fost vândută la un preţ de
70.000 lei

Înregistrarea pierderii
607 = 371 5.000 lei
Limita de perisabilităţi (în normele speciale) = 0,5% * 42.000 = 2.100 lei
Perisabilităţi nedeductibile fiscal = 5.000 – 2.100 = 2.900 lei
TVA aferent = 19% * 2.900 = 551 lei

635 = 4427 551


Total cheltuieli nedeductibile = 2.900 + 551= 3.451 lei

5.2.3 Cheltuieli nedeductibile:

⇒ cheltuielile cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferente din anii
precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite în strainatate.
Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa în numele persoanelor fizice
si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România;
⇒ dobânzile/majorarile de întârziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de întârziere datorate
catre autoritatile române, potrivit prevederilor legale;
⇒ cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa
gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare,
precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata. Nu intra sub incidenta
acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitati
naturale sau a altor cauze de forta majora, în conditiile stabilite prin norme;
⇒ cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor
avantaje în natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;
⇒ cheltuielile facute în favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decât cele generate de plati
pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste
bunuri sau servicii;
⇒ cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baza un document justificativ;
⇒ cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;

5
SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA
⇒ cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator, în numele angajatului, care nu sunt
incluse în veniturile salariale ale angajatului;
⇒ alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat;
⇒ cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestări de servicii,
pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora, în scopul activitatilor
desfăşurate si pentru care nu sunt încheiate contracte;
⇒ pierderile înregistrate la scoaterea din evidenta a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate,
pentru partea neacoperita de provizion;
⇒ cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private. Contribuabilii
care efectuează sponsorizări si/sau acte de mecenat, scad din impozitul pe profit datorat sumele
aferente, daca totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- este în limita a 3 %o din cifra de afaceri;
- nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
⇒ cheltuielile înregistrate în evidenta contabila, care au la baza un document emis de un
contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscala a fost suspendat în baza ordinului
preşedintelui.

5.3. Provizioane si rezerve

 Rezerva legala este deductibila în limita unei cote de 5 % aplicata asupra profitului contabil,
înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se
adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea
parte din capitalul social subscris si vărsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de
organizare si functionare. În cazul în care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau
este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la
calculul profitului impozabil.

Exemplu
Baza de calcul = Vt – Cht + Ch impozit profit – V neimpozabile + Ch aferente veniturilor
neimpozabile

Venituri totale - 60.000 lei


Cheltuieli totale - 20.000
761 Venituri din dividende de la persoane juridice române - 2.000 lei
6581 (datorate statului) - 3.000 lei
1012 - 10.000 lei
1061 din anii precedenţi: a) 50 lei; b) 1.980 lei

Cazul a)
5% * (60.000 - 20.000 + 0 - 2.000 + 0) = 1.900 lei
20% * Capital social = 20% * 10.000 = 2.000 lei
Rezerva legală deductibilă = 1.900 lei
Rezervă legală totală 1.900 + 50 = 1.950 lei
Rezultat fiscal = 60.000 - 20.000 + 0 - 2.000 + 3.000 – 1.900 = 39.100 lei
Impozit pe profit = 16% * 39.100 = 6.256 lei

Cazul b)
5% * (60.000 - 20.000 + 0 - 2.000 + 0) = 1.900 lei
6
SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA
20% * Capital social = 20% * 10.000 – 1.980 = 20 lei
Rezerva legală deductibilă = 20 lei

Rezervă legală totală 1.980 + 20 = 2.000 lei


Rezultat fiscal = 60.000 - 20.000 + 0 - 2.000 + 3.000 – 20 = 40.980 lei
Impozit pe profit = 16% * 40.980 = 6.557 lei

!! Sumele înregistrate la rezerve legale nu pot fi folosite pentru creşterea capitalului social sau
pentru acoperirea pierderii. În caz contrar, asupra acestora sume se recalculează impozitul pe profit
şi se stabilesc majorări de întârziere.

 Provizioanele pentru garanţii de buna execuţie acordate clienţilor;


 Provizioanele constituite în limita unui procent de 30 % începând cu data de 1 ianuarie 2006,
din valoarea creanţelor asupra clientilor, înregistrate de către contribuabili care îndeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
1. Sunt înregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;
2. Sunt neîncasate într-o perioada ce depăşeşte 270 de zile de la data scadentei;
3. Nu sunt garantate de alta persoana;
4. Sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
5. Au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;
 Provizioanele constituite în limita unei procent de 100 % din valoarea creanţelor asupra
clientilor, înregistrate de catre contribuabili, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. Sunt înregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007;
2. Creanta este detinuta la o persoana juridica asupra căreia este declarata procedura de
deschidere a falimentului, pe baza hotarârii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;
3. nu sunt garantate de alta persoana;
4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.

 Contribuabilii autorizaţi sa desfăşoare activitate în domeniul exploatării zăcămintelor


naturale sunt obligaţi sa înregistreze în evidenta contabila si sa deducă provizoane pentru
refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol,
în limita unei cote de 1 % aplicate asupra diferenţei dintre veniturile si cheltuielile din
exploatare, pe toata durata de funcţionare a exploatării zăcămintelor naturale.

 Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre


marine ce includ zone cu adâncime de apa mai mare de 100 m, cota provizionului constituit
pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalaţiilor, a dependinţelor si anexelor, precum si
pentru reabilitarea mediului este de 10 %, aplicata asupra diferenţei dintre veniturile si
cheltuielile înregistrate, pe toata perioada exploatării petroliere.

5.4 Cheltuieli cu dobânzi si diferente de curs valutar

Gradul de îndatorare a capitalului = Capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an/


(SI + SF)Capitalul propriu

7
SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA
Capital împrumutat = totalul creditelor si împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an,
potrivit clauzelor contractuale.

Grad de îndatorare Cheltuieli cu dobânzile şi pierderea netă din diferenţe de curs valutar
<=3 Integral deductibile
>3 Nedeductibile

În cazul în care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depăşesc veniturile
din diferentele de curs valutar, diferenţa va fi tratata ca o cheltuiala cu dobânda. Cheltuielile din
diferentele de curs valutar, care se limitează potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente
împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului.
Gradul de aplicare se aplică pentru împrumuturilor obţinute de la entităţi nespecializate. Dobânzile
deductibile sunt limitate la:
- nivelul ratei dobânzii de referinţa a BNR, corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru
împrumuturile în lei; si
- nivelul ratei dobânzii anuale actualizat prin hotărâre a Guvernului pentru împrumuturile în valuta.
Limita prevăzuta se aplica separat pentru fiecare împrumut.

Astfel, nivelul ratei dobânzii de referinţa a BNR, pentru luna ianuarie 2007 este de 8,75 % pe an.

Prevederile anterioare nu se aplica societăţilor comerciale bancare, persoane juridice române,


sucursalelor băncilor străine care îşi desfăşoară activitatea în România, societăţilor de leasing pentru
operaţiunile de leasing, societăţilor de credit ipotecar, instituţiilor de credit, precum si instituţiilor
financiare nebancare.

Exemplu
O societate datorează dobânzi unei entităţi alta decât o bancă sau instituţie de credit autorizată în
valoare de 9.400 lei. Rata dobânzii este cu 3% mai mare decât nivelul ratei de referinţă a BNR
(8,75%). Gradul de îndatorare este de 3,2.

La nivelul ratei dobânzii aplicate de BNR cheltuiala cu dobânda ar fi fost (9.400*8,75%) / 11,75% =
7.000 lei
Cheltuieli cu dobânda nedeductibile = 9.400 – 7.000 = 2.400 lei
Aceste cheltuieli se reportează pentru a fi recuperate în perioada în care gradul de îndatorare va fi
mai mic de 3.

5.5 Amortizarea fiscală

Cheltuielile aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătăţirii


mijloacelor fixe amortizabile se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării
potrivit prevederilor prezentului articol.
Mijlocul fix amortizabil îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- este deţinut si utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi
închiriat tertilor sau în scopuri administrative;
- are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilita prin HG (1.800 RON);
- are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Pentru imobilizările corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp,
lot sau set, la determinarea amortizării se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru

8
SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA
componentele care intra în structura unui activ corporal, a căror durata normala de utilizare diferă de
cea a activului rezultat, amortizarea se determina pentru fiecare componenta în parte.

Regimul de amortizare:
Mijloc fix Metoda de amortizare fiscală
Construcţii Metoda de amortizare liniara
Echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor Metoda de amortizare liniara,
si instalaţiilor, precum si pentru computere si echipamente degresiva sau accelerata
periferice ale acestora
Alt mijloc fix amortizabil Amortizare liniara sau degresiva

Cheltuielile aferente achiziţionării de brevete, drepturi de autor, licenţe, mărci de comerţ sau
fabrica si alte valori similare, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil
reprezintă imobilizări necorporale se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniara
pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.
 Cheltuielile aferente achiziţionării sau producerii programelor informatice se recuperează prin
intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani.
 Pentru brevetele de invenţie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata.

Mod de calcul: din luna următoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcţiune
Excepţii:
 cheltuielile cu investiţiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe
durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare rămasă sau pe perioada contractului
de concesionare sau închiriere, după caz;
 pentru cheltuielile cu investiţiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în
locaţie de gestiune de cel care a efectuat investiţia, pe perioada contractului sau pe durata
normala de utilizare, după caz;
 pentru cheltuielile cu investiţiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioada de
10 ani;
 amortizarea clădirilor si a construcţiilor minelor, salinelor cu extracţie în soluţie prin sonde,
carierelor, exploatărilor la zi, pentru substanţe minerale solide si cele din industria extractiva de
petrol, a căror durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte
utilizări după epuizarea rezervelor, precum si a investitiilor pentru descoperta se calculeaza pe
unitate de produs, în functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila;
 mijloacele de transport pot fi amortizate si în functie de numarul de kilometri sau numarul de ore
de funcţionare prevăzut în cărţile tehnice, pentru cele achiziţionate dupa data de 1 ianuarie 2004;
 pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pâna la nivelul corespunzator
suprafeţei construite prevăzute de legea locuinţei.

În cazul unei imobilizări corporale cu o valoare de intrare mai mica decât limita stabilita prin
hotarâre a Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea cheltuielilor aferente imobilizarii
sau pentru recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de amortizare.
Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii de containere sau ambalaje, care circula între
contribuabil si clienţi, se recuperează prin deduceri de amortizare, prin metoda liniara, pe durata
normala de utilizare stabilita de contribuabilul care îşi menţine dreptul de proprietate asupra
containerelor sau a ambalajelor.

9
SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA

Contracte de leasing
Leasing financiar Leasing operaţional
Utilizatorul este tratat din punct de vedere Locatorul este tratat ca proprietar.
fiscal ca proprietar.
Amortizarea bunului se face de către utilizator. Amortizarea bunului se face de catre locator.
Utilizatorul deduce dobânda. Locatarul deduce chiria (rata de leasing).

5.6 Pierderi fiscale

Pierderea anuala, stabilita prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile
impozabile obtinute în urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea
înregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în
vigoare din anul înregistrarii acestora.
Pierderea fiscala înregistrata de contribuabilii care îsi înceteaza existenta prin divizare sau fuziune
nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-înfiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul
societatii absorbite, dupa caz.
Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Orice pierdere fiscala neta care apare în perioada în care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe
profit poate fi recuperata din profiturile impozabile viitoare.

Pierdere fiscală netă = Pierderi fiscale totale pe perioada de scutire - Profit impozabil total în
aceeaşi perioada.

5.7 Aspecte fiscale internationale

Credit fiscal
Pentru veniturile obţinute de o persoana juridica româna dintr-un stat străin prin intermediul unui
sediu permanent sau pentru veniturile supuse impozitului cu reţinere la sursa, ambele impozitate atât
în România cât si în statul străin, impozitul plătit către statul străin, fie direct, fie indirect prin
reţinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit ce se determina potrivit
prevederilor prezentului titlu.
Deducerea pentru impozitele plătite către un stat străin într-un an fiscal nu poate depăşi impozitul pe
profit, calculat prin aplicarea cotei de 16% la profitul impozabil obţinut în statul străin, determinat
în conformitate cu regulile prevazute în prezentul titlu sau la venitul obtinut din statul strain.
Impozitul platit unui stat strain este dedus, numai daca persoana juridica româna prezinta
documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a
fost platit statului strain.

Pierderi fiscale externe


Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent din strainatate este deductibila doar din veniturile
obtinute din strainatate.
Pierderile realizate printr-un sediu permanent din strainatate se deduc numai din aceste venituri,
separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza în urmatorii
5 ani fiscali consecutivi.

10
SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA
5.8 Plata impozitului si depunerea declaraţiilor fiscale

Plata impozitului:
Contribuabilii, societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, si sucursalele din
România ale băncilor, persoane juridice străine:
- Au obligaţia de a plăti impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate
cu indicele de inflaţie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia
elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate. Termenul până la
care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind
impozitul pe profit respectiv pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care
se efectueaza plata;
- Nouînfiintati, înfiintati în cursul anului precedent sau care la sfârşitul anului fiscal precedent,
înregistreaza pierdere fiscala, efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul
sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se
efectueaza plata anticipata;
- Care înregistreaza pierdere contabila la sfârsitul unui trimestru, nu mai au obligatia de a efectua
plata anticipata stabilita pentru acel trimestru;
- Declară, regularizează si platesc impozitului pe profit aferent anului fiscal 2006 până la data de 31
martie 2007.

Contribuabilii, alţii decât cei prevazuti anterior:


- Au obligaţia de a declara si plaţi impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei
luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul,;
- Începând cu anul 2008, aceşti contribuabili urmează sa aplice sistemul plaţilor anticipate prevăzut
pentru contribuabilii menţionaţi anterior;
- Plătesc pentru ultimul trimestru o suma egala cu impozitul calculat si evidenţiat pentru trimestrul
III al aceluiaşi an fiscal, urmând ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se facă
până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit;
- Contribuabilii care definitivează până la data de 15 februarie închiderea exercitiului financiar
anterior, depun declaraţia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului
fiscal încheiat, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor.
Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara si plăti impozitul pe profit anual, până la data de
15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculeaza impozitul.
Persoanele juridice care înceteaza sa existe în cursul anului fiscal au obligatia sa depuna
declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pâna la data depunerii situatiilor
financiare la registrul comertului.

Depunerea declaratiilor de impozit pe profit:


- pâna la data de 15 aprilie inclusiv a anului următor.
Se depune si o declaratie privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezidente, care
cuprinde scopul si suma fiecarei plati, numele si adresa beneficiarului. Nu se cuprind în aceasta
declaratie sumele angajate sau platite pentru bunurile importate sau pentru transportul international.
Contribuabilii sunt răspunzători pentru calculul impozitului pe profit.

11
SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA
5.9 Contabilitatea şi fiscalitatea impozitului pe dividende

Dividende
Dividendele se plătesc în termenul stabilit de AGA, dar nu mai târziu de 6 luni (anterior 8 luni) de la
data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.
Daca nu sunt plătite in acest termen, societatea poate plăti daune-interese pentru perioada de
întârziere, fie la nivelul dobânzii legale, fie la un nivel mai mare, in măsura in care acesta s-a stabilit
prin actul constitutiv sau hotărârea AGA de distribuire a dividendelor.

Declararea si reţinerea impozitului pe dividende


Persoana juridica româna care plăteşte dividende către o persoana juridica româna are obligaţia sa
retina, sa declare si sa plătească impozitul pe dividende, reţinut către bugetul de stat.
Calcul: Cota de impozit de 10% * Dividendul brut plătit către o persoana juridica româna.
Cota de impozit de 16% * Dividendul brut plătit către o persoana fizică româna

Termen de plată: până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.

În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat
situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 31 decembrie a
anului respectiv.

Excepţie: Dividendele platite de o persoana juridica româna unei alte persoane juridice române,
daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din
titlurile de participare ale acesteia la data plătii dividendelor, pe o perioada de 2 ani împliniţi până la
data platii acestora. Prevederile prezentului alineat se aplica după data aderării României la Uniunea
Europeana.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Definiţie: O microîntreprindere este o persoana juridica româna care îndeplineste cumulativ


urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
 realizeaza venituri, altele decât cele din consultanta si management, în proportie de peste
50% din veniturile totale;
 are de la 1 pâna la 9 salariati inclusiv;
 a realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei a 100.000 EUR;
 capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decât statul,
autoritatile locale si institutiile publice.

Microîntreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de
prezentul titlu începând cu anul fiscal urmator, daca îndeplinesc conditiile anterioare si daca nu au
mai fost platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
O persoana juridica româna care este nou-înfiintata poate opta sa plateasca impozit pe venitul
microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, în 60 de zile inclusiv de la data înregistrarii.
(Declaratia 010)
Din anul fiscal urmator anului în care nu mai sunt îndeplinite una dintre conditii întreprinderea
devine plăitoare de impozit pe profit.

Microîntreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru plata

12
SUPORT DE CURS POPA ADRIANA FLORINA
impozitului pe profit începând cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pâna la data de 31
ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile
microîntreprinderilor.

Aria de cuprindere a impozitului : Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se aplica asupra


veniturilor obtinute de microîntreprinderi din orice sursa.

Cota de impozitare:
- 2% în anul 2007;
- 2,5% în anul 2008;
- 3% în anul 2009.

Exceptie: Daca, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizeaza venituri mai mari de
100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luând în calcul veniturile si cheltuielile realizate de
la începutul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza începând cu trimestrul
în care s-a depasit limita prevazuta în acest articol, fara a se datora majorari de întârziere. La
determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentând impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.

Baza impozabila:
Veniturile din orice sursa
- Veniturile din variatia stocurilor
- Veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
- Veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse
pentru finantarea investitiilor;
- Veniturile din provizioane;
- Veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au
fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
- Veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la
activele corporale proprii.

Calculul si plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se efectueaza trimestrial, pâna la


data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.
Microîntreprinderile au obligatia de a depune, pâna la termenul de plata a impozitului, declaratia de
impozit pe venit.

Societăţile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor vor plati impozit pe profit luând
în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal daca in cursul anului
realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau, in cursul anului ponderea veniturilor realizate din
consultanta si management în veniturile totale depaseste 50% inclusiv. Calculul si plata impozitului
pe profit se efectueaza începând cu trimestrul în care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute
anterior, fara a se datora majorari de întârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad
platile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.

13

S-ar putea să vă placă și