Sunteți pe pagina 1din 10

1

Seminar - ANM


SERII NUMERICE IN R


Obs 1 (forma generala) :

Fie sirul ( )
N n n
a
e
, un sir de numere reale. Atunci definim expresia:
(F
1
) S =

=0 n
n
a =

>0 n
n
a = ... ...
2 1 0
+ + + + +
n
a a a a

sau
(F
2
) S = ... ...
3 2 1
1 1
+ + + + + = =

>

=
n
n
n
n
n
a a a a a a
sau
(F
3
) S = ... ...
2 1
+ + + + + = =
+ +
>

=
n p p p
p n
n
p n
n
a a a a a a , unde fixat p N p e , ,
iar S se numeste serie sau suma infinita .


Obs 2

Pentru seria S de forma (F
1
) (F
3
), termenul
n
a se numeste termenul general al seriei S si avem
ca:
S g t a
not
n
. . = ( termenul general al seriei S )


Obs 3

Pentru seria S de forma (F
1
) (F
3
), definim sirul
N n n
s
e
) ( care se numeste sirul sumelor partiale
al seriei S, unde:
(1) pentru S =

>0 n
n
a ( )
o n n
s
>
si

=
=
n
k
k n
a s
0

(2) pentru S =

>1 n
n
a ( )
1 > n n
s si

=
=
n
k
k n
a s
1

(3) pentru S =

> p n
n
a ( )
p n n
s
>
si

=
=
n
p k
k n
a s , unde fixat p N p e , .
Termenul
n
s reprezinta termenul general al sirului sumelor partiale ( )
N n n
s
e
si este o
suma finita de termeni, unde:
. . . s g t s
not
n
= ( termenul general al sirului sumelor partiale ( )
N n n
s
e
)
2
Obs 4

Natura sau tipul unei serii numerice S 2 cazuri:
(C
1
) seria S este convergenta S
not
=

(C
2
) seria S este divergenta S
not
=


Obs 5

Astfel, se impun 2 tipuri de aplicatii ( probleme ):

Tip I : Sa se studieze natura seriei numerice S date si in caz de convergenta , sa se determine
suma seriei S date;

Tip II : Sa se studieze natura seriei numerice S date, folosind criteriile de convergenta uzuale
( indicate in enunt sau nu ).


Obs 6

Pentru a rezolva Tip I si Tip II vom utiliza:

a) stabilirea C / D cu definitia ( pentru Tip I );
b) S.R. = seriile numerice remarcabile ( pentru Tip II );
c) CRT. = criteriile de convergenta uzuale ( pentru Tip II ).C
D
3
Obs 7

Tip I (de probleme etape de rezolvare ).

Ip: fie data seria numerica S
C: a) sa se determine natura seriei numerice date S ( adica C / D );
b) sa se determine suma seriei numerice date S ( doar in cazul in care seria S este C ) .
D: Rezolvare ( etape ):

Pas 1 : determinam t.g.S determinam
n
a
Pas 2 : aplicam CRT.1
Pas 3 : ( daca CRT.1 0 = a )
formam sirul sumelor partiale ( )
n n
s ;
determinam t.g.s. determinam
n
s ;
calculam
n
s
Pas 4 : ( raspuns cerinte problema Tip I )
calculam
n
n
s l

= lim urmatoarele 2 cazuri:
daca R l e ( limita finita ) 1) S = C ( adica seria numerica data S este convergenta )

2) suma S = l

daca l = sau nu - S = D (adica seria data S este divergenta )


Obs 8

Tip II ( de probleme etape de rezolvare ).

Ip: fie data seria numerica S
C: sa se determine natura seriei numerice date S ( adica C / D );
D: Rezolvare ( etape ):

Pas 1 : determinam t.g.S determinam
n
a
Pas 2 : aplicam CRT.1
Pas 3 : ( daca CRT.1 0 = a )
Aplicam S.R. ( seriile numerice remarcabile ) sau CRT.2-8 ( criteriile de convergenta uzuale )
pentru a determina natura seriei numerice date S .
Pas 4 : ( raspuns cerinta problema Tip II )
Conform rezultatului de la Pas3 stabilim in final daca seria numerica data S este C / D.

4
Obs 9
SERII REMARCABILE
not
= S.R.

A. SERIA GEOMETRICA
not
= S
g


Nr.
Crt.

F.G. forma generala


Natura seriei S
g

C / D

Suma serie S
g


1.

S
g
=

>0 n
n
q
unde q = ratia , q <1C

S
g
=
q 1
12.

S
g
=

>1 n
n
q
unde q = ratia , q <1C

S
g
=
q
q
13.

S
g
=

>
>
) 1 (
0
n
n
n
q
unde q = ratia , q >1D


S
g
=


B. SERIA ARMONICA GENERALIZATA ( RIEMANN )
not
= S
a


Nr.
Crt.

F.G. forma generala


Natura seriei S
a

C / D


1.

S
a
=

>1
1
n
nunde R e , >1C


2.

S
a
=

>1
1
n
nunde R e , s1D
5
Obs 10

Criteriile de convergenta se aplica astfel:
a. pentru serii numerice cu termeni oarecare CRT.1
b. pentru serii numerice cu termeni pozitivi ( strict pozitivi ) CRT.2 CRT.8
c. pentru serii numerice alternate CRT.9


Obs 11

CRITERII DE CONVERGENTA

CRT.1 ( Criteriul necesar dar nu suficient de convergenta )

fie seria numerica:
S =

>
>
) 1 ( n
o n
n
a
calculam limita:

n
n
a a

= lim
atunci:
1) daca 0 = a ? - studiem natura seriei numerice date S ( C / D ) cu
alte CRT. de convergenta

2) daca 0 = a (
*
R a e ) , = a sau a nu - seria numerica data S este DCRT.2 ( Criteriul comparatiei : I , II , III )

I.
fie seriile numerice:
A =

>1 n
n
a
B =

>1 n
n
b astfel incat
n n
b a s ,
0
n n >

n
a ,
n
b >0 ,
*
N n e

atunci:
1) daca seria numerica B este C seria A este C

2) daca seria numerica A este D seria B este D6

II. ( criteriul rapoartelor inegale al lui Kummer )
fie seriile numerice:
A =

>1 n
n
a
B =

>1 n
n
b astfel incat
n
n
n
n
b
b
a
a
1 1 + +
s ,
0
n n >

n
a ,
n
b >0 ,
*
N n e

atunci:
1) daca seria numerica B este C seria A este C

2) daca seria numerica A este D seria B este D


III. ( criteriul raportului la limita )
fie seriile numerice:
A =

>1 n
n
a
B =

>1 n
n
b calculam
n
n
n
b
a
l

= lim ,
0
n n >

n
a ,
n
b >0 ,
*
N n e

atunci:
1) daca 0 > l seriile numerice A si B au aceeasi natura ( ambele C sau ambele D )
2) daca 0 = l si seria numerica B este C seria numerica A este C
3) daca = l si seria numerica B este D seria numerica A este D

7
Observatii:

O1. frecvent utilizat in calcule ( aplicatii serii numerice ) este CRT.2 ( III )

O2. in rezolvari se vor utiliza seriile remarcabile astfel:

pentru C seriile remarcabile convergente :

S
g
cu ratia 1 < q
sau
S
a
cu 1 >pentru D seriile remarcabile divergente :

S
g
cu ratia 1 > q
sau
S
a
cu 1 s

CRT.3 ( Criteriul condensarii al lui Cauchy )

fie seria numerica:
A =

>1 n
n
a
formam seria numerica condensata A (
n
2 ):

n
a >0 , +
n
a ,
*
N n e
A (
n
2 ) =
n
a
n
n
2
1
2

>

( in seria numerica data A , facem :
n
n 2 )

atunci:

1) daca seria numerica condensata A (
n
2 ) este C seria numerica A este C

2) daca seria numerica condensata A (
n
2 ) este D seria numerica A este D8
CRT.4 ( Criteriul radacinii al lui Cauchy )

fie seria numerica:
A =

>1 n
n
a
calculam limita :
n
n
n
a a

= lim

n
a >0 ,
*
N n e

atunci:

1) daca 1 < a seria numerica A este C

2) daca 1 > a seria numerica A este D

3) daca 1 = a ? ( aplicam un alt criteriu pentru a stabili natura seriei numerice A )


CRT.5 ( Criteriul raportului al lui DAlembert )

fie seria numerica:
A =

>1 n
n
a
calculam limita :

n
a >0 ,
*
N n e
n
n
n
a
a
a
1
lim
+

=

atunci:

1) daca 1 < a seria numerica A este C

4) daca 1 > a seria numerica A este D

5) daca 1 = a ? ( aplicam un alt criteriu pentru a stabili natura seriei numerice A )
9
CRT.6 ( Criteriul lui Raabe - Duhamel )

fie seria numerica:
A =

>1 n
n
a
calculam limita :

n
a >0 ,
*
N n e
|
|
.
|

\
|
=
+

1 lim
1 n
n
n
a
a
n a sau
|
|
.
|

\
|
=
+

n
n
n
a
a
n a
1
1 lim

atunci:

1) daca 1 < a seria numerica A este D

6) daca 1 > a seria numerica A este C

7) daca 1 = a ? ( aplicam un alt criteriu pentru a stabili natura seriei numerice A )


CRT.7 ( Criteriul logaritmic )

fie seria numerica:
A =

>1 n
n
a
calculam limita :

n
a >0 ,
*
N n e
n
a
a
n
n
ln
) ln(
lim

=


atunci:

1) daca 1 < a seria numerica A este D

8) daca 1 > a seria numerica A este C

9) daca 1 = a ? ( aplicam un alt criteriu pentru a stabili natura seriei numerice A )


Observatie:

pentru criteriile CRT. 4 , 5 , 6 , 7 avem urmatoarea corespondenta :

CRT.4 ( radical ) CRT.5 ( raport )


CRT.6 ( R D ) CRT.7 ( logaritm )
10
CRT.8 ( Criteriul integral )

fie seria numerica:
A =

>1 n
n
a
determinam functia ) (x f astfel:

n
a >0 ,
*
N n e | |
x n n
a x f
=
= ) ( , unde | ) R f , 1 :

calculam :

}

= =
1
) ( ) ( x F dx x f I |

1
l F x F I
not
n
= =

) 1 ( ) ( lim
atunci:

1) daca R l e ( limita finita ) seria numerica A este C

2) daca = l sau nu - seria numerica A este D


Obs 12

SERII NUMERICE ALTERNATE

forma generala:

(F
1
) S =
n
n
n
a

>0
) 1 ( , 0 >
n
a , N n e
sau

(F
2
) S =

>
+

1
1
) 1 (
n
n
n
a ,
n
a >0 ,
*
N n e

CRT.9 ( Criteriul de convergenta pentru serii alternate criteriul lui Leibnitz )

fie seria numerica:

S =

>
+

1
1
) 1 (
n
n
n
a ,
n
a >0 ,
*
N n e

atunci daca sirul:
( )
1 > n n
a este + si 0 lim =

n
n
a seria numerica S este C

Exemplu Seria armonica alternata
S =
n
n
n
1
) 1 (
1
1

>
+
, unde S este C si are suma S = 2 ln