P. 1
Suport Curs IRU 2011

Suport Curs IRU 2011

|Views: 136|Likes:
Published by balabucovidiu8132

More info:

Published by: balabucovidiu8132 on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

STRUCTURA CURSULUI

INSPECTOR RESURSE UMANE

PARTEA I Modulul 1 Modulul 2 Legislatia Muncii Contractul colectiv de munca Contractul individual de munca

PARTEA II Modulul 1 Modulul 2 Modulul 3 Salarizarea personalului Securitatea si sanatatea in munca Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Compartimentul de resurse umane

Modulul 4 Modulul 5

1

PARTEA I Modulul 1 LEGISLATIA MUNCII Dreptul Muncii este ramura sistemului de drept care conţine ansamblul regulilor juridice aplicabile relaţiilor de muncă care se nasc între angajatori şi salariaţi. Aşa cum rezultă din definiţie, obiectul dreptului muncii cuprinde, în primul rând, relaţiile sociale de muncă care, reglementate de normele juridice, devin raporturi juridice de muncă. Noţiunea de relaţii de muncă are o sferă largă; ea cuprinde totalitatea relaţiilor care se formează între oameni în procesul muncii, pe baza aplicării directe a forţei de muncă la mijloacele de producţie. Dar nu toate relaţiile sociale de muncă, astfel definite, sunt reglementate prin normele dreptului muncii, ci numai acelea care se stabilesc ca urmare a încheierii contractelor de muncă. În al doilea rând, sfera de reglementare proprie dreptului muncii cuprinde şi unele raporturi juridice conexe (pregătirea profesională, protecţia şi igiena muncii, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile sindicatelor, jurisdicţia muncii), denumite astfel pentru că derivă din încheierea contractului de muncă ori sunt grefate pe acesta şi servesc la organizarea muncii, precum şi la asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea ei. 1. Raporturile juridice de muncă Raporturile juridice de muncă sunt acele relaţii sociale reglementate prin lege, ce iau naştere între o persoană fizică, pe de o parte, şi, ca regulă, o persoană juridică (societate comercială, regie autonomă, instituţie publică) sau fizică, pe de altă parte, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de-a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şi să-i creeze condiţiile necesare prestării acelei munci. 1.1. Formele raporturilor juridice de muncă Raporturile juridice de muncă se prezintă sub două forme: tipice şi atipice. Raporturi tipice de muncă sunt, în primul rând, cele fundamentate pe contractul individual de muncă. Dreptul muncii are ca obiect specific raportul juridic izvorât din acest contract. Tot forme tipice, însă reglementate de alte ramuri de drept sunt considerate raporturile juridice de muncă ce privesc militarii - cadre permanente în instituţiile publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi membrii cooperativelor meşteşugăreşti şi ai societăţilor agricole. Raporturi atipice de muncă sunt cele ce privesc pe membrii barourilor de avocaţi. Formele tipice ale raporturilor juridice de muncă: - Raporturi juridice de muncă bazate pe contractul individual de muncă Se caracterizează prin aceea că una din părţi, întotdeauna o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Pe baza unor astfel de contracte îşi desfăşoară activitatea majoritatea persoanelor apte de muncă încadrate la societăţile comerciale cu capital de stat/privat *), regii autonome**), instituţii publice (unităţi bugetare), alte persoane juridice sau fizice. *) Societăţile comerciale Conform dispoziţiilor art.1 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale (republicată în Monitorul Oficial nr.1066/2004) în vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice/juridice se pot asocia şi constitui în societăţi comerciale cu respectarea prevederilor acestei legi. Potrivit art.2 din lege, societăţile se pot constitui sub una din următoarele forme: S.C. în nume colectiv, S.C. în comandită simplă, S.C. pe acţiuni, S.C. în comandită pe acţiuni, S.C. cu răspundere limitată. Potrivit art.213 din lege, încadrarea în societăţile comerciale se face pe baza contractului individual de muncă, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a regimului asigurărilor sociale de stat. Salarizarea se stabileşte prin negocieri colective sau individuale. Aceste reglementări sunt completate prin dispoziţiile Legii privind Codul Muncii nr.53/24.01.2003 (Monitorul Oficial nr.72/05.02.2003). **) Regiile autonome Potrivit art.1 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale (Monitorul Oficial nr.98/1990) unităţile economice de stat, indiferent de

2

organul în subordinea căruia se află, se organizează şi funcţionează în condiţiile prezentei legi sub formă de regie autonomă sau societate comercială. Conform art.2 din lege, regiile autonome se organizează şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare în ramurile strategice ale economiei (transporturi, energetică, producţia de armament etc.). Raporturile juridice de muncă în cadrul regiilor autonome se bazează pe contractul individual de muncă, reglementat de legislaţia muncii. Salarizarea se stabileşte prin negocieri colective sau individuale. Aceste reglementări sunt completate prin dispoziţiile Codului Muncii. - Raporturile juridice de muncă ale militarilor - cadre permanente ( Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare) Potrivit art. 41^1 din legea nr. 80/1995 ,,persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in conditiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c), ale art. 38 lit. a) si ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor in prima functie’’. In conditiile prevazute la art. 36 alin. 1 lit. d) si e), art. 38 lit. b) si c), precum si la art. 40 alin. 1 lit. b) si c) persoanele in cauza, inainte de a urma cursul de formare ofiteri, maistri militari sau subofiteri in activitate, in conditiile Ghidului carierei militare, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 4 ani. Dupa expirare contractele pot fi reinnoite, in functie de optiunea partilor, pe perioade succesive cu durata de pana la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale. Raporturile de muncă ale cadrelor militare active sunt în sfera dreptului administrativ. - Raporturile juridice de muncă ale membrilor cooperativelor meşteşugăreşti Potrivit art.4 din Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (Monitorul Oficial nr.172/2005), cooperativele meşteşugăreşti sunt asociaţii cu caracter economic constituite pe baza consimţământului liber exprimat al persoanelor care devin membri ai cooperativei, în scopul desfăşurării în comun a unor activităţi productive/comerciale cu mijloace de producţie proprietate colectivă sau închiriate. Raportul juridic de muncă al cooperatorilor se stabileşte pe baza convenţiei de asociere (cooperare) şi nu pe baza contractului individual de muncă. Convenţia creează un raport juridic de muncă dar şi unul patrimonial (viitorul membru cooperator are obligaţia statutară de a aduce maşini şi unelte pentru desfăşurarea muncii, de a subscrie, la intrarea în cooperativă, cu o taxă de înscriere şi contribuie la fondul social al cooperativei. Raporturile juridice de muncă în cooperaţia meşteşugărească constituie obiectul dreptului cooperatist. - Raporturile juridice de muncă ale membrilor asociaţiilor agricole Legea nr.36/1991 permite proprietarilor terenurilor agricole de a exploata pământul prin intermediul societăţilor agricole sau chiar al societăţilor comerciale. Raporturile membrilor în cadrul asociaţiei sunt raporturi juridice de muncă şi patrimoniale şi au la bază actul de asociere. - Raportul juridic de muncă bazat pe contractul de ucenicie la locul de muncă (art.205-213 din Codul Muncii şi Legea nr. 279-2005 privind ucenicia la locul de muncă – Monitorul Oficial nr. 9072005). Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia: a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate; b) ucenicul să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe o durată determinată care nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 6 luni. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie de către angajatorul autorizat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale si Familiei. Contractul de uncenicie de încheie în formă scrisă şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean / al municipiului Bucureşti. Poate fi încadrat ca ucenic orice tânăr care nu deţine o calificare profesională şi care, la debutul perioadei de ucenicie, nu a împlinit vârsta de 25 de ani. Ucenicul beneficiază de dispoziţiile aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său.

3

Trăsăturile caracteristice ale raportului juridic de muncă reglementat prin normele dreptului muncii (contract individual de muncă): • ia naştere prin încheierea unui contract individual de muncă. din bugetul asigurărilor pentru şomaj. . Forme atipice ale raporturilor juridice de muncă Potrivit dispoziţiilor Legii nr. Nu se acordă pe perioada de probă şi pe durata suspendării raportului de muncă. 188/1999 republicată în Monitorul Oficial nr. cu modificările şi completările ulterioare). Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului. precum şi prin acte normative specifice (Legea nr. într-o anumită structură organizatorică şi într-o anumită ierarhie funcţională.113/2001). această profesie este independentă şi se exercită numai de către membrii barourilor de avocaţi. încetarea raportului de serviciu. vătămătoare sau periculoase.). Aptitudinile ucenicului de a presta meseria pentru care este pregătit prin contractul de ucenicie. 4 . b) munca suplimentară. Implică încadrarea într-un colectiv de muncă al unei unităţi determinate. denumită maistru de ucenicie şi calificarea acestuia.Timpul afectat pregătirii teoretice este inclus în programul normal de lucru. pentru fiecare ucenic: . 251/2004. atestat pentru pregătirea ucenicilor de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. precum şi orice alte aspecte legate de acest tip de contract sunt reglementate prin Legea nr. pe durata derulării contractului. Salariul reprezintă contraprestaţia. verificarea finală a aptitudinilor ucenicului.o sumă egală cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului fără a depăşi 20% sin salariul de bază minim brut pe ţară. 1. Ucenicul nu suportă cheltuielile de formare făcute de angajator. Între barou şi avocat nu se creează un raport de subordonare specific raportului juridic de muncă bazat pe contractul individual de muncă. statutul uncenicului. primesc lunar. c) munca de noapte. la cerere. în afara dispoziţiilor obligatorii prevăzute în contractul individual de muncă. 279-2005 şi normele metodologice de aplicare a acestei legi. aprobat prin lege. precum şi salarizarea sunt reglementate prin Statutul funcţionarilor publici. următoarele: a) precizarea persoanei care urmează să se ocupe de pregătirea ucenicului.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (republicată în Monitorul Oficial nr. atestarea maistrului de ucenicie. modul de încheiere şi executare a contractului de ucenicie la locul de muncă. în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. autorizarea angajatorilor pentru încheierea acestor contracte. fac obietul unei verificări finale organizate de către angajator. • munca trebuie să fie remunerată. Controlul activităţii de ucenicie la locul de muncă. • are un caracter bilateral (angajat-angajator). întrucât baroul nu reglementează programul de lucru al avocatului şi nu poate da indicaţii privind instrumentarea cauzelor. În cazul ucenicilor este interzisă : a) munca prestată în condiţii grele.2. indicaţiile primite etc. b) durata necesară pentru obţinerea calificării în meseria respectivă. Subordonarea implică respectarea disciplinei muncii (respectarea programului de lucru. Contractul de ucenicie la locul de muncă va cuprinde. • are un caracter personal (munca este prestată de o anumită persoană fizică . Numirea în funcţie. . drepturile şi îndatoririle acestora.Raporturile juridice de muncă ale funcţionarilor publici Raporturile juridice de muncă ale funcţionarilor publici au la bază actul de numire în funcţie şi nu contractul individual de muncă. c) avantajele în natură acordate ucenicului în vederea calificării profesionale. • subordonarea persoanei fizice care prestează munca. în folosul unui anumit angajator (persoană juridică sau fizică). în calitate de salariat. Angajatorii care încadrează în muncă persoane.salariat. angajatorului. răspunderea disciplinară.o sumă egală cu 50% din salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare.

adoptată de ONU în 1948.1 din Constituţia României. 2. respectiv în caz de război. 2. Munca forţată este interzisă. art. Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau. • art.(2). 2. 2.41 alin (5) din Constitutia României. catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii.61 lit.23 pct. art. în general.41 alin. o durată mai mică sau mai mare de 8 ore a timpului de muncă. Pentru anumite sectoare de activitate. 2.6 alin. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi constă într-o actiune sau inactiune săvârşită cu vinovătie de către salariat. unităti sau profesii. Nu constituie muncă forţată.k).112. oricare ar fi acestea. Orice contract individual de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor stipulate mai sus este nul de drept. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă sau într-o anumită profesie. după caz. Negocierea conditiilor de muncă şi acordarea unor drepturi generate de contractul individual de muncă Baza legală: • art.157 din Codul Muncii.130/1996 privind contractul colectiv de muncă (republicată în Monitorul Oficial 184/1998). în condiţiile legii. sanctiuni disciplinare salariatilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. colective între angajator şi salariati sau reprezentanti ai acestora.2. Neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii Baza legală: • art. cutremur. art. Termenul de muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare sau pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber. d) în caz de forţă majoră.39 alin. având dreptul de a aplica.(1) lit.263-268 din Codul Muncii Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară. • art. • art.3 din Codul Muncii Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei.140. c) în baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare. potrivit legii.4 din Codul Muncii. în toate circumstanţele care pun în pericol viaţa sau condiţiile normale de existenţă ale ansamblului ori ale unei părţi a populaţiei. inundaţii. • art. Baza legală: • art.1. prin care acesta a încălcat normele legale.42 alin (1) din Constituţia României.4. Principiile dreptului muncii Sunt reguli fundamentale formulate direct în texte de lege ori deduse pe cale de interpretare.37. • Legea nr. ori prin acte normative specifice.171 din Codul Muncii angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. se poate stabili prin negocieri colective sau individuale.1 din Declaraţia universală a drepturilor omului. epidemii sau epizotii violente. Disciplina muncii Baza legală: · art.a) şi art. regulamentul 5 . b) pentru îndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin lege.3. meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil şi este prevăzută în contractul individual de muncă. invazii de animale sau de insecte şi. art. art. munca sau activitatea impusă de autorităţile publice: a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu. rămasă definitivă.• asigurarea. Potrivit art.

împrejurările în care a fost săvârşită fapta....... în decizie se cuprind în mod obligatoriu: a) descrierea faptei... Sub sanctiunea nulitătii absolute.. Decizia de sanctionare se comunică în scris în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării (se predă personal cu semnătură. motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea.. (art. b) precizarea prevederilor din statutul de personal.. ordinele şi dispozitiile legale ale conducătorilor ierarhici. . b) . sanctiunea cea mai drastică fiind desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă (art. d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sanctiunea disciplinară.. prin statute profesionale aprobate prin lege speciala. precizându-se obiectul..comportarea generală în serviciu a salariatului şi .... va fi aplicat acesta... pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile..intern.eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.. avându-se în vedere: . Radierea sancţiunilor disciplinare se constatã prin decizie a angajatorului emisã în formã scrisã Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul sunt graduale.. fără un motiv obiectiv. !Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica o singură sanctiune... e) termenul în care sanctiunea poate fi contestată... f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%... dupa caz..... In cazul in care..a) din Codul Muncii)... nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări prealabile. regulamentul intern.264 alin. nici o măsură disciplinară..61 lit. prin scrisoare recomandată la domiciliu (reşedintă). Acestea sunt: a) avertismentul scris. !Amenzile disciplinare sunt interzise. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă. ori în caz de refuz. 264 din Codul muncii... c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat sau. 6 ... contractul individual de muncã sau contractul colectiv de muncã aplicabil care au fost încãlcate de salariat. ora şi locul întrevederii.. Sub sanctiunea nulitătii absolute. c) retrogradarea din functie.... dacã salariatului nu i se aplicã o nouã sancţiune disciplinarã în acest termen.. în cazul neprezentării. cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea.gradul de vinovătie... în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare. contractul individual de muncă sau colectiv de muncă aplicabil...... precum şi să fie asistat. la cererea sa... e) reducerea salariului de baza si/sau. dă dreptul angajatorului să dispună sanctionarea fără efectuarea cercetării prealabile.. Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul sunt prevazute la art.. d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%.... ..f) coroborat cu art. Sancţiunea disciplinarã se radiazã de drept în termen de 12 luni de la aplicare. Angajatorul stabileşte sanctiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat. dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.. f) instanta competentă la care sanctiunea poate fi contestată.. În cursul cercetării salariatul are dreptul să se apere cu probe şi motivatii.. cu exceptia avertismentului scris. Neprezentarea salariatului..(1) lit. ..268 din Codul Muncii). data... de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este..consecintele abaterii...... se stabileste un alt regim sanctionator. Salariatul se convoacă în scris de persoana împuternicită de angajator să realizeze cercetarea.

salariatul beneficiazã de vechime la acel loc de muncã. b) obtinerea unei calificări suplimentare. c) actualizarea cunoştintelor şi deprinderilor specifice postului/locului de muncă şi perfectionarea pregătirii profesionale. necesare pentru realizarea activitătilor profesionale. proportional cu perioada nelucrată din perioada stabilită prin actul aditional. Obligatia revine şi salariatilor care au fost concediati în perioada stabilită prin actul aditional. durata formării profesionale. nu pot avea iniţiativa încetãrii contractului individual de muncã pentru o perioadã stabilitã prin act adiţional. se stabilesc prin act aditional la contractul individual de muncă. face parte integrantă din contractul colectiv de muncă aplicabil.ucenicie organizată la locul de muncă. Angajatorul are obligatia de a asigura conditiile necesare pentru ca salariatii să aibă acces periodic la formarea profesională. Durata obligatiei. după cum urmează: a)cel puţin o dată la 2 ani. Planul de formare profesională.Decizia de sanctionare poate fi contestată de salariat la instantele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la data comunicării. Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii. Pe perioada participãrii la cursurile sau stagiile de formare profesionalã. precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de muncă. toate cheltuielile ocazionate de aceastã participare sunt suportate de cãtre acesta. . g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. iniţiatã de angajator. a unor procedee şi metode moderne. pentru motive disciplinare. Nerespectarea clauzelor din actul aditional de către salariat determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională.5. Formarea profesională se poate realiza prin următoarele forme: . sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pe o durată 7 . . Pe perioada participãrii la cursurile sau stagiile de formare profesionalã.stagii de adaptare profesională la cerintele postului sau a locului de muncă. de toate drepturile salariale deţinute.stagii de practică şi specializare în tară şi în străinătate.participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din tară sau străinătate.188-213) din Codul Muncii. d) reconversia profesională determinată de restructurare.formare individualizată. drepturile şi obligatiile părtilor. salariatul va beneficia.alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat. . f) prevenirea riscului şomajului. dacă au cel puţin 21 de salariaţi. Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionalã. b) cel puţin o dată la 3 ani. aceastã perioadã fiind consideratã stagiu de cotizare în sistemul asigurãrilor sociale de stat. e) dobândirea unor cunoştinte avansate. ulterioare formării profesionale. elaborat de angajatorul persoană juridică şi de care salariatii au dreptul să fie informati. precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligatiile salariatului. dacă au sub 21 de salariaţi Modalitatea concretă de formare profesională. . . 2. · Contractul colectiv de muncă unic la nivel national Formarea profesională a salariatilor are următoarele obiective principale: a) adaptarea la cerintele postului sau locului de muncă. pe toatã durata formãrii profesionale. Perfectionarea pregătirii profesionale Baza legală: · Titlul VI (art. În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalã este iniţiatã de angajator.

au vârsta minimă de 16 ani împliniti. ce nu poate fi mai mare de un an. a) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare profesională organizare de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale.41 din Constitutia României. * ** Formarea profesională într-o anumită meserie se poate realiza şi prin contractul de ucenicie la locul de muncă. la debutul perioadei de ucenicie. Procedura se stabileşte prin lege specială. Dreptul la odihnă Baza legală: · art. În cazul în care salariatul solicită participarea la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate. în temeiul căruia angajatorul persoană juridică se obligă ca. în afara salariului şi alte avantaje în natură pentru formarea profesională. pentru cel mult 3 salariati. 2. Exercitarea activitătii de formare profesională se include în programul normal de lucru al formatorului. a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infractiune în legătură cu munca sa. La expirarea termenului. Acest contract se încheie numai de către angajatorii autorizati de Ministerul Muncii şi Solidaritătii Sociale. 8 . angajatorul va analiza împreună cu sindicatul/reprezentantii salariatilor şi va decide în termen de 15 zile de la primirea solicitării conditiile în care se permite salariatului participarea. în afara plătii salariului. salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta s-a adaptat la noul loc de muncă. Un formator poate asigura formarea. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe o perioadă determinată ce nu poate fi mai mare de 3 ani. dintre salariatii cu o experientă profesională de cel putin 2 ani în domeniu. b) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariatilor debutanti într-o functie nouă. · art. inclusiv dacă va suporta în tot sau în parte costul ocazionat de aceasta. Acest contract se încheie o dată cu încheierea contractului individual de muncă sau. Contractul de calificare profesională se încheie pe o durată cuprinsă între 6 luni şi 2 ani. * ** Formarea profesională la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de către un formator. la debutul salariatului în functia nouă. să asigure salariatului şi formarea profesională. un contract individual de muncă de tip particular. Pot încheia astfel de contracte salariatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: .108-153 din Codul Muncii. după caz.nu au dobândit o calificare pe parcursul perioadei de şcolarizare sau au dobândit o calificare care nu le permite mentinerea locului de muncă la acel angajator. Poate fi încadrat ca ucenic orice tânăr care nu detine o calificare profesională şi care. Salariatii care au încheiat un act aditional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi. Pot încheia astfel de contracte numai angajatorii autorizati de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale şi Ministerul Educatiei şi Culturii. temporar sau definitiv. Formatorul participă la evaluarea salariatului. la un nou loc de muncă sau în cadrul unui nou colectiv.6. în acelaşi timp. nu a împlinit vârsta de 25 de ani. precum şi în cazul în care instanta penală a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei. Formatorul este numit de angajator.6 alin. la locul de muncă nou sau în colectivul nou.mai mare de 60 de zile. Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată determinată. Contractul de ucenicie la locul de muncă a fost prezentat în cadrul contractelor tipice de muncă. În cadrul formelor de formare profesională Codul Muncii reglementează contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională (contracte speciale). .(1) şi art.

poate fi prelungitã peste 48 de ore pe sãptãmânã. repausul săptămânal. În functie de specificul unitătii sau a muncii prestate. contractele colective de muncã pot prevedea derogãri de la durata perioadei de referinţã mentionata mai sus. dar care sã nu depãşeascã 6 luni. La stabilirea perioadelor de referinţã nu se iau în calcul durata concediului de odihnã anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncã. conform prevederilor contractului individual de munca. munca suplimentară. Programul de muncă şi modul de repartizare al acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinta salariatilor şi afişate la sediul angajatorului. Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este. inclusiv orele suplimentare/peste 8 ore pe zi şi 48 de ore pe săptămână. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani. cu respectarea timpului de muncă zilnic. Pentru anumite sectoare de activitate. sărbătorile legale. Pentru salariatii angajati cu normă întreagă.117-121 din Codul Muncii) 9 . din motive obiective. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. prin contractul colectiv de muncã respectiv. unităti sau profesii. se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă. va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau. precum şi concediile -concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariatilor. Pentru anumite activitãţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncã aplicabil.durata. tehnice sau privind organizarea muncii. o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mare de 8 ore.uniformă.108-116 din Codul Muncii) Timpul de muncă definit de art. inclusiv orele suplimentare. repausurile periodice pauza de masă şi repausul zilnic. în care salariatul îşi alege orele de sosire şi plecare.6. în absenta acestuia. norma de muncă. mobilă. Durata maximã legalã a timpului de muncã nu poate depãşi 48 de ore pe sãptãmânã. Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncã. se pot negocia. Timpul de muncă (art. dar pentru perioade de referinţã care în niciun caz sã nu depãşeascã 12 luni. contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare. cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauzã.· contractul colectiv de muncă unic la nivel national. Munca suplimentară (art. Programul de lucru inegal poate functiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă. va fi prevăzut în regulamentul intern. se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale.munca de noapte. concediile pentru formarea profesională. sã nu depãşeascã 48 de ore pe sãptãmânã.1. Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspectiei muncii această evidentă. respectiv a duratei normale a timpului de muncă (8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână/6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani) şi a duratei maxime legale a timpului de muncă (48 de ore pe săptămână. cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână. Dreptul la odihnă nu este reprezentat numai de acordarea concediului de odihnă.108 din Codul Muncii reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca. cu condiţia ca media orelor de muncã. Sub rezerva respectãrii reglementãrilor privind protecţia sãnãtãţii şi securitãţii în muncã a salariaţilor. durata timpului de muncã. calculatã pe o perioadã de referinţã de 4 luni calendaristice. de regulă. Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru comprimate. Durata timpului de muncă este împărtită în două perioade: o perioadă fixă în care personalul se află simultan la locul şi muncă şi o perioadă variabilă. durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. ori prin acte normative specifice. ci şi de stabilirea timpului de muncă . perioade de referinţã mai mari de 4 luni. cu exceptia tinerilor în vârstă de până la 18 ani). să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână. timp de 5 zile cu două zile de repaus. de 8 ore pe zi. Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă. se poate stabili prin negocieri colective sau individuale. cu conditia ca media orelor de muncă efectuate în schimburi. 2. ori de câte ori este solicitată. ce include şi orele suplimentare. Prin excepţie.

Salariatii care au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu munca de noapte vor fi trecuti la o muncă de zi pentru care sunt apti. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 30 de zile. respectiv 48 de ore pe săptămână. Salariatii care urmează să desfăşoare cel putin 3 ore de muncă noaptea sau care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activitătii. nu va depasi o medie de 8 ore pe zi. munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. care lucrează cu intensitate normală. În perioadele de reducere a activitãţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plãtite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în urmãtoarele 12 luni . cu exceptia cazului de fortă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecintelor unui accidente. Salariatii de noapte beneficiaza: a) fie de program de lucru redus cu o orã faţã de durata normalã a zilei de muncã. Munca de noapte (art.122-125 din Codul Muncii) Munca prestata intre orele 22. pentru salariatul de noapte. b) fie de un spor pentru munca prestatã în timpul nopţii de 25% din salariul de bazã. şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. Angajatorul care. Durata normalã a timpului de lucru pentru salariaţii de noapte a cãror activitate se desfãşoarã în condiţii speciale sau deosebite de muncã nu va depãşi 8 ore pe parcursul oricãrei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevãzutã în contractul colectiv de muncã aplicabil şi numai în situaţia în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncã încheiat la nivel superior. La solicitarea angajatorului. Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară. fãrã ca aceasta sã ducã la scãderea salariului de bazã.00-6. în cadrul contractului colectiv de muncă sau. cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal. în conditiile unor 10 . salariatii pot efectua muncă suplimentară fără a se depăşi durata maximă legală a timpului de muncă stipulată la art. a contractului individual de muncă. periodic. Sporul pentru munca suplimentară se stabileşte prin negociere. dacã timpul astfel lucrat reprezintã cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. Norma de muncă (art. pentru zilele în care efectueazã cel puţin 3 ore de muncã de noapte. Durata normala a timpului de lucru. Conditiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii şi solidaritătii sociale şi ministrului sănătătii şi familiei. Efectuarea de muncă suplimentară peste limita stabilită mai sus este interzisă. după caz. lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte. dupa caz: a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru. respectiv 40 de ore. Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului.00 este considerata munca de noapte.111 din Codul Muncii. Tinerii sub 18 ani nu pot presta munca de noapte iar femeile gravide. şi după aceea.126-129 din Codul Muncii) Norma de muncă exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea operatiilor sau lucrărilor de către o persoană cu calificare corespunzătoare. Salariatul de noapte reprezinta. Munca suplimentarã se compenseazã prin ore libere plãtite în urmãtoarele 60 de zile calendaristice dupã efectuarea acesteia. b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru. utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca.Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal. in mod frecvent. În aceste condiţii salariatul beneficiazã de salariul corespunzãtor pentru orele prestate peste programul normal de lucru. calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice.

procese tehnologice şi de muncă determinată. Norma de muncă cuprinde timpul productiv, timpul pentru -întreruperi impuse de desfăşurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale în cadrul programului de muncă. Norma de muncă se exprimă în functie de caracteristicile procesului de,productie sau al activitătii ce se normează sub formă de:  norme de timp;  norme de productie;  norme de personal;  sferă de atributii;  alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activităti. Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariati. Normele de muncã se elaboreazã de cãtre angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu existã normative, normele de muncã se elaboreazã de cãtre angajator dupã consultarea sindicatului reprezentativ ori, dupã caz, a reprezentanţilor salariaţilor. În cazul în care normele de muncă nu mai corespund conditiilor tehnice în care au fost adoptate sau nu asigură un grad complet de ocupare a timpului normal de muncă, acestea vor fi supuse unei reexaminări. Procedura de reexaminare, precum şi situatiile concrete în care poate interveni, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. 2.6.2. Repausuri periodice (art.129^1 - 138 din Codul Muncii) Prin perioada de repaus se intelege orice perioada care nu este timp de munca. Pauza de masă şi repausul zilnic În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariatii au dreptul la pauza de masă şi la alte pauze, în conditiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel putin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de lucru este mai mare de 4 ore şi jumătate. Pauzele, cu exceptia dispozitiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil şi regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă. Salariatii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. Prin exceptie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi. Munca in schimburi reprezinta orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit caruia salariatii se succed unul pe altul la acelasi post de munca, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicand pentru salariat necesitatea realizarii unei activitati în intervale orare diferite în raport cu o perioada zilnica sau saptamanala, stabilita prin contractul individual de munca. Salariat in schimburi reprezinta orice salariat al carui program de lucru se înscrie in cadrul programului de munca in schimburi. Repausul săptămânal Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În cazul în care acesta ar prejudicia interesul public sau ar compromite desfăşurarea normală a activitătii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile, stabilite prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern. În acest caz, salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă. In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor. În acest caz, salariatii au dreptul la dublul compensatiei stabilită cu titlu de spor pentru munca suplimentară stipulată la art.120 alin.(2) din Codul Muncii (spor care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază). În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru salvarea persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau înlăturarea efectelor acestor

11

accidente, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar executării acestor lucrări. Salariatii au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art.120 alin.(2) din Codul Muncii. Sărbătorile legale Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: - 1 şi 2 ianuarie; - prima şi a doua zi de Paşti; - 1 mai; - prima şi a doua zi de Rusalii; - Adormirea Maicii Domnului; - 1 decembrie; - prima şi a doua zi de Crăciun; - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. Acordarea zilelor libere se face de către angajator. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe adecvate pentru unitătile sanitare şi cele de alimentatie publică, în scopul asigurării asistentei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populatiei cu produse alimentare de strictă necesitate. Prevederile referitoare la zilele de sărbătoare legale nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de productie sau specificului activitătii. Pentru toate situatiile stipulate mai sus, salariatilor li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariatii beneficiază de un spor la salariu ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili şi alte zile libere. 2.6.3. Concediile (art.144-153 din Codul Muncii) Concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor Concediul de odihnă Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariatilor. Acest drept nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntări saulimitări. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. Durata efectivã a concediului de odihnã anual se stabileşte în contractul individual de muncã, cu respectarea legii şi a contractelor colective aplicabile, şi se acordã proporţional cu activitatea prestatã într-un an calendaristic. Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Prin exceptie, efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă. Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariatilor care, într-un an calendaristic, nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. Salariatii care lucrează în conditii grele, vătămătoare sau periculoase, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel putin 3 zile lucrătoare. Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.

12

Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediuluinde odihnă sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. În cadrul perioadelor de concediu stabilite prin programări, salariatul poate solicita efectuarea concediului de odihnă cu cel putin 60 de zile anterior executării acestuia. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat sã stabileascã programarea astfel încât fiecare salariat sã efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrãtoare de concediu neîntrerupt. Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioadele în care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu a putut fi efectuat. Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă. Indemnizatia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care se efectueaza concediul de odihna, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Indemnizatia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă, în caz de fortă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului. În acest caz, angajatorul are obligatia: - - de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare revenirii la locul de muncă, precum şi - eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern. Concediile pentru formarea profesională (art.154-158 din Codul Muncii). Salariatii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată a) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din initiativa sa. Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacã absenţa salariatului ar prejudicia grav desfãşurarea activitãţii. Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel putin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea institutiei de formare profesională. Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fractionat în cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de învătământ sau pentru sustinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul institutiilor de învătământ superior în conditiile stipulate mai sus referitoare la cerere. b) In cazul an care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore. Indemnizatia de concediu va fi stabilită similar cu cea acordată în cazul concediului de odihnă. Perioada în care salariatul beneficiază de concediu plătit se stabileşte de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată cu cel putin o lună înainte de efectuarea acestuia. Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul. 2.7. Dreptul la protectia muncii Baza legală: - art.41 din Constitutia României; - art.6 alin.(1) şi art.171-187 din Codul Muncii;

13

În cuprinsul regulamentelor interne sunt prevăzute în mod obligatoriu reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă. atributiile specifice şi functionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii şi solidaritătii sociale. modul de organizare a activitătii. Nerespectarea acestor deziderate atrage răspunderea contraventionala.10. nr.8.G. privat şi cooperatist. inclusiv cu capital străin. 2. Componenta. 1. publicata in Monitorul oficial nr. Obligatiile salariatilor în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă nu pot aduce atingerea responsabilitătii angajatorului. Angajatorul are obligatia să asigure toti salariatii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale. 739/2006 Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de conditii de muncă adecvate activitătii desfăşurate.646/2006. Angajatorul are obligatia să organizeze instruirea salariatilor săi în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă. care intra in vigoare incepand cu 01. În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă angajatorul se consultă cu sindicatul şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă. Durata muncii prestate de medicul de medicină a muncii se calculează în functie de numărul de salariati ai angajatorului. de protectie socială. În unităti dispersate teritorial se pot constitui mai multe comitete. potrivit legii. 90/1996 privind protectia muncii. acestor comitete şi pentru angajatorii care au mai putin de 50 de salariati. Protectia salariatilor prin servicii medicale Angajatorii au obligatia să asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicină a muncii. Medicul de medicină a muncii este membru de drept în comitetul de securitate şi sănătate în muncă. În cazul în care conditiile de muncă sunt deosebite. organismul de control. civila si penala. Instruirea se realizează periodic. precum şi statutul profesional al medicului de medicină a muncii.- LEGE nr. H. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca. Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine. Angajatorul răspunde de organizarea activitătii de asigurare a sănătătii şi securitătii în muncă. cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protectiei muncii. La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă. prin modalităti stabilite de comun acord de către angajator. împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul/reprezentantii salariatilor. Serviciul medical de medicină a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociatie patronală. Angajatorul are obligatia să asigure securitatea şi sănătatea salariatilor în toate aspectele legate de muncă.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public. Dacă angajatorul apelează la persoane sau servicii exterioare. Instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activitătii. În cazul în care nu se impune constituirea unui comitet. aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu. atributiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protectia muncii numit de angajator. în conditiile legii. obligatii financiare pentru salariati. în nici un caz. Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca. Legea nr. Instruirea este obligatorie în cazul noilor angajati. Dreptul la asociere Baza legală: 14 .2006 si abroga. al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii sau al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. publicata in Monitorul oficial nr. potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil. Prin lege specială sunt reglementate atributiile specifice. cu aceeasi data. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadrati cel putin 50 de salariati. care desfăşoară activităti pe teritoriul României. de securitate şi sănătate în muncă.

în scopul promovãrii intereselor lor profesionale. Este interzisă orice interventie a autoritătilor publice de natură a limita drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legală. la tratative şi la acorduri cu autoritătile publice şi cu patronatele. Durata mandatului nu poate fi mai mare de 2 ani. b) să participe la regulamentul intern. prin reprezentanti proprii. Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au capacitate deplinã de exerciţiu. federaţiile şi confederaţiile sindicale. cu respectarea drepturilor şi libertătilor garantate prin Constitutie şi în conformitate cu dispozitiile Codului Muncii şi legilor speciale. Sindicatele. în raport cu numărul de salariati ai acestuia. Salariatii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărare drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale. în conditiile legii. în conformitate cu legislatia în vigoare. la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă. de asemenea. economice şi sociale legate de relatiile de muncă. · art. în constituirea organizatiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor. organizarea şi funcţionarea sindicatelor se reglementeazã prin lege. conditii de muncă. precum şi în legislaţia naţionalã. Reprezentantii nu pot să desfăşoare activităti ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor. Reprezentantilor aleşi în organele sindicale li se asigură protectia legii. fie prin reprezentantii sau membrii lor. 15 . Exercitiul dreptului sindical al salariatilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor. Reprezentantii salariatilor au următoarele atributii principale: a) să urmărească respectarea drepturilor salariatilor. timp de muncă şi timp de odihnă. · art. Numărul reprezentantilor aleşi ai salariatilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul. e) sã negocieze contractul colectiv de muncã. modul de îndeplinire a acestora. Constituirea. economice şi sociale. cu contractele individuale de muncă şi cu regulamentul intern. între administratia publică.7 şi art. economice şi sociale. fie direct. c) să promoveze interesele salariatilor referitoare la salariu. Reprezentantii sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariatilor. La cererea membrilor lor. Atributiile reprezentantilor salariatilor. în conditiile legii. denumite în continuare organizaţii sindicale. în condiţiile legii.217-235 din Codul Muncii.· art. d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil. precum şi în structurile specifice dialogului social (în cadrul ministerelor şi prefecturilor functionează.73/2003). precum şi durata şi limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariatilor. orice act de ingerintă a patronilor sau al organizatiilor patronale. sunt constituite de cãtre salariaţi pe baza dreptului de liberã asociere. sindicatele pot sã îi reprezinte pe aceştia în cadrul conflictelor de muncã. stabilitate în muncă. Este interzis. precum şi orice alte interese profesionale. cu votul a cel putin jumătate din numărul total al salariatilor. cu contractul colectiv de muncă aplicabil. Pe toatã durata exercitãrii mandatului.2 din Legea sindicatelor nr. reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate. sindicate şi patronat). Reprezentantii salariatilor La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii. comisii de dialog social. aleşi şi mandataţi special în acest scop. tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte.54/2003 (Monitorul Oficial nr. Sindicatele participă.40 din Constitutia României. în conditiile legii. interesele salariaţilor pot fi promovate şi apãrate de reprezentanţii lor. cu caracter consultativ. precum şi al apãrãrii drepturilor individuale şi colective ale acestora prevãzute în contractele colective şi individuale de muncã sau în acordurile colective de muncã şi raporturile de serviciu. în condiţiile legii. în pactele.

în lipsa acestuia. apartenentă ori activitate sindicală. constituite în condiţiile legii.168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă (Monitorul Oficial nr. etnice. handicap. dreptul la protectie muncii .16 şi 41 din Constitutia României . 2. Participarea la grevă nu reprezintă o încălcare a obligatiilor salariatilor şi nu poate avea drept consecintă sanctionarea disciplinară.art. participantii la raporturile.250-253 din Codul Muncii. 16 . de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc. Orice discriminare directă sau indirectă fată de un salariat bazată pe criterii de sex. culoare. precum şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor acestora sunt reglementate prin lege specialã. Consensul şi buna-credintă în relatiile de muncă Baza legală: . . art.11. sunt organizaţii ale angajatorilor. autonome. orientare sexuală. fãrã scop patrimonial. optiune politică. patronatele îi pot reprezenta pe aceştia în cazul conflictelor de drepturi.9. La cererea membrilor lor.art. Limitarea sau interzicerea dreptului la grevă poate interveni numai în cazurile şi pentru categoriile de salariati prevăzute expres de lege. Patronatul Patronatele.art. Pe toatã durata exercitãrii mandatului.art. în conditiile legii şi ale contractelor colective de muncă.8 din Codul Muncii.41.43). Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii constituie ansamblul de acte normative care reglementează raporturile juridice de muncă. rasă. caracteristici genetice.Legea nr. Modul de exercitare a dreptului la grevă se stabileşte prin lege specială. Constituirea. Relatiile de muncă se bazează pe principiul consensualitătii şi al bunei credinte. reprezentanţii salariaţilor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţi.40. Dreptul la grevă Baza legală: . organizarea şi funcţionarea patronatelor.43 din Constitutia României. Participarea salariatilor la grevă este liberă. Constitutia României · unele drepturi fundamentale ale cetătenilor referitoare la muncă sunt înscrise în Constitutie (dreptul la asociere . religie.5 din Codul Muncii. 2. denumite şi organizaţii de angajatori. origine socială. prin negociere directã cu conducerea unitãţii. Pentru buna desfăşurare a relatiilor de muncă.10. conform legii.Numãrul de ore în cadrul programului normal de lucru pentru reprezentanţii salariaţilor destinat în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabileşte prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau. 4. fãrã caracter politic.582/1999). Angajatorii se pot asocia în federaţii şi/sau confederaţii ori alte structuri asociative. pe perioada grevei se suspendă contractele individuale de muncă ale celor care participă la grevă.art. vârstă. dreptul la grevă . Greva reprezintă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către salariati. Ca efect juridic. economice şi sociale. Egalitatea de tratament Baza legală: · art. înfiinţate ca persoane juridice de drept privat.art. 2. În cadrul relatiilor de muncă functionează principiul egalitătii de tratament fată de toti salariatii şi angajatorii. este interzisă. situatie sau responsabilitate familială. Salariatii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale. apartenentă natională.

Cap.II .I .· principiile fundamentale ale dreptului muncii au ca izvor primar textele constitutionale (neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii. f) angajatorilor. Titlul II reglementează contractul individual de muncă. Titlul I contine dispozitiile generale.III . Codul Muncii Codul Muncii aprobat prin Legea nr. g) organizatiilor sindicale şi patronale. Cap.V .II . Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă.modificarea contractului individual de muncă. Codul Muncii este structurat pe titluri iar în cadrul acestora pe capitole şi sectiuni.III .protectia drepturilor salariatilor în cazul transferului întreprinderii al unitătii sau al unor părti ale acesteia.II . Cap. Cap. Titlul IV reglementează salarizarea. c) cetătenilor străini sau apatrizilor încadrati cu contract individual de muncă. Cap.53/2003 (Monitorul Oficial nr.suspendarea contractului individual de muncă.I .munca prin agent de muncă temporară.protectia salariatilor prin servicii medicale.I .executarea contractului individual de muncă. toate reglementate la art.salariul minim garantat.III . cu exceptia cazului în care legislatia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă. e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.V . Cap.IV .timpul de muncă.contractul individual de muncă pe durată determinată.72/05.repausuri periodice.IX . respectiv: Cap. în conditiile legii.VI . respectiv: Cap. care prestează muncă în România.comitetul de securitate şi sănătate în muncă. Cap.munca la domiciliu.încheierea contractului individual de muncă.principii fundamentale. respectiv: Cap. respectiv: Cap.concediile. care prestează muncă pe teritoriul României.I . Cap. Cap.III .fondul de garantare pentru plata creantelor salaria Cap. persoane fizice şi juridice.II . negocierea conditiilor de muncă şi dreptul la odihnă. respectiv: Cap. 17 .contractul individual de muncă cu timp partial. Cap. Titlul VI reglementează formarea profesională.VII .încetarea contractului individual de muncă. Cap. Codul Muncii se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale numai în măsura în care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii.I . precum şi jurisdictia muncii.dispozitii generale.VIII .domeniul de aplicare şi la Cap. Cap. Cap.41). în baza unor contracte încheiate cu un angajator român. Dispozitiile cuprinse în cod se aplică: a) cetătenilor români încadrati cu contract individual de muncă.IV .dispozitii generale. respectiv la Cap. Titlul V reglementează sănătatea şi securitatea muncii. Titlul III reglementează timpul de muncă şi de odihnă. b) cetătenilor români încadrati cu contract individual de muncă în străinătate.I .II .plata salariului. modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă.02. Cap.2003) intră în vigoare la data de 1 martie 2003. în conditiile legii.reguli general Cap. d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României.

III .II . Cap.MO 578/02 în 364/00 Monitorul Oficial 64/91 40/91 Rep. guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive (toate drepturile salariale mai putin salariile de baza). Cap. 31/91 Caracterizare Privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare.contracte speciale de formare profesională organizată de angajator.Cap.contractul de ucenicie la locul de muncă. ordonantele şi hotărârile Guvernului. salarizare.dispozitii generale. 251/2004 Privind concediul paternal (in primele 8 saptamâni de la nastere) Privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Privind protectia cetatenilor români care lucreaza strainatate OG 43/02 modif. Anexa 11 – plata colaboratorilor in ministere (conventii civile) Cu privire la protectia muncii (obligativitatea examenului medical la angajare. în cadrul sistemului legislatiei muncii suntlegile. precum şi ordinele miniştrilor. ale conducătorilor celorlalte organe centrale sau ale administratiei locale. ANEXA  LEGI Nr.sindicatele.I . Cap. prin OG 43/02 .reprezentantii salariatilor. si compl. concediu de odihna) Sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica (face trimiteri la evaluarea personalului) Privind acordarea tichetelor de masa Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Privind solutionarea conflictelor de munca Privind statutul functionarilor publici. grele sau periculoase Salarizarea presedintelui si guvernului României precum si a personalului presedintiei. respectiv: Cap. Titlul VII reglementează dialogul social. 162/93 90/96 130/96 128/97 154/98 142/98 202/2006 168/99 188/99 210/99 19/00 156/00 47/01 184/98 158/97 266/98 260/98 452/2006 582/99 600/99 293/00 696/00 279/03 654/99 140/00 18 . modif. OUG 284/00 si L 161/03.IV . Cap.patronatul. În ordinea fortei juridice.III . înaintea încheierii contractului individual de munca) republicata Privind contractul colectiv de munca Statutul personalului didactic (încadrare. Acestea sunt prezentate în anexă. republicata în MO nr.II . prin OUG 82/00.

a functiilor publice si in 279/03 mediul de afaceri. e) a art. Prin OUG 107/2003. modif prin OUG 124/02-MO 740/02 si Legea 107/2004-MO 338/2004. în MO 711/02 Privind organizare si desf. modif. 108/99 76/02 202/02 116/02 338/02 346/02 375/02 507/02 53/03 54/03 Caracterizare Pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei muncii Privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. aprobata prin L 598/03 Pentru aprobarea OG 129/2000 (MO 430/00) privind formarea profesionala a adultilor. Privind egalitatea de sanse intre femei si barbati Privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale Privind aprobarea OUG 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.580/2004 (MO. prevenirea si sanctionarea coruptiei (Titlul III se refera la functionarii publici si modifica Legea 188/1999) Privind registrul unic de control 429/03 252/03 480/03 541/03 571/03 303/04 304/04 418/04 477/04 31/90 567/04 348/04 1/05 279/05 7/06 200/2006 Pentru modificarea lit.Nr. Asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale. L.1214/2004). în termen de 90 zile) Codul Muncii Legea sindicatelor 72/03 73/03 Monitorul Oficial 740/02 103/02 r. 50 din L 53/03 – Codul Muncii 814/03 Pentru modificarea unor dispozitii ale Legii 53/03 – Codul 913/03 Muncii Privind Codul Fiscal Privind statutul magistratilor Privind organizarea judiciara Privind statutul profesional specific al medicului de medicina muncii Privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice Privind societatile comerciale Privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea Privind denominarea monedei nationale Privind organizarea si functionarea cooperatiei Privind ucenicia la locul de munca Privind Statutul functionarului public parlamentar Pprivind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale 927/03 576/04 576/04 998/04 1105/04 r.republ.1066/04 1197/04 664/04 172/05 907/05 35/06 453/2006 19 .135/05 193/02 446/02 454/02 747/03 936/03 436/02 582/02 161/03 Privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice. unor activitati economice de catre persoane fizice (norme metod.

76/2002 pivind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.Nr.571/03 privind Codul fiscal Privind unele masuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr.53/03-Codul muncii Pentru modificarea si completarea Legii nr.482/04 (M.1116/04) Privind Codul de procedura fiscala. Privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului Privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Privind reglementarea drepturilor salariale ale functionarilor publici pentru anul 2006 Privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din unitatile si institutiile de învatamânt. 201/04 941/03 750/03 880/04 1281/04 119/05 263/05 492/05 576/05 969/05 1008/05 1074/05 57/06 57/06 80/06 20 . provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat Pentru modificarea si completarea legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Privind cresterile salatiale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitatile sanitare publice din Monitorul Oficial 303/99 310/99 138/00 304/00 610/00 413/01 924/02 Rep. republicat în MO 863/05 Privind protectia maternitatii la locurile de munca (aprobatǎ prin L.348/04 privind denominarea monedei nationale Pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/99 102/99 24/00 99/00 221/00 177/02 194/02 92/03 96/03 68/04 138/04 4/05 24/05 47/05 65/05 144/05 148/05 158/05 2/2006 4/06 23/06 Caracterizare Privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective Privind protectia sociala si încadrarea in munca a persoanelor cu handicap Privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar Privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru persoane încadrate in munca Pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor(Aprobata prin legea 452/01) Privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor Privind regimul strainilor in România.25/2004-MO 214/2004) Privind unele masuri în domeniul învatamântului Pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 387/2007 388/2007 Caracterizare Privind reforma in domeniul sanatatii Privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 Privind bugetul de stat pe anul 2008 Monitorul Oficial 372/2006 901/2007 902/2007 ORDONANTE DE URGENTA ALE GUVERNULUI Nr. modificata prin legea nr.571/03 privind Codul fiscal Privind recalcularea pensiilor în sistemul public.O. salariat potrivit Legii nr.

II si III la Legea nr. 56/2007 Caracterizare sectorul sanitar. 118/95 Nr. precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor. 250/92 281/93 543/95 Caracterizare Privind concediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica. Privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. detasarii si deplasarii in cadrul localitatilor în interesul serviciului (exista si o reglementare pentru sectorul privat) Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 99/00 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru protectia personalului încadrat in munca Pentru aprobarea Listei cuprinzând urgentele medicochirurgicale precum si bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare. regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare Privind salarizarea personalului din unitatile bugetare Privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii. si pentru acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici in anul 2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant Monitorul Oficial 424/2007 9/2008 80/2008 10/2008 79/2008 13/2008 15/2008 81/2008 82/2008 HOTARÂRI DE GUVERN Monitorul Oficial Rep. 232/2007. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici. 220/96 580/00 315/00 1186/00 631/00 261/01 114/01 21 . Privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca in conditii deosebite 135/93 174/95 rep.Nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica. precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007. aprobata cu modificari prin Legea nr.

1251/04) Privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul institutiilor publice Pentru modificarea si comletarea HG.823/02. 606/02 310/02 181/02 224/02 377/02 174/02 277/02 1089/02 741/02 1090/02 1091/02 1149/02 247/03 768/03 1025/03 1209/03 1210/03 290/04 537/04 938/04 1021/04 432/04 2269/04 44/04 Privind modul de plata a unor drepturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj Pentru modificarea procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca. 384/01 Caracterizare Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 156/00 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate Privind înfiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasarea Fotelor de Munca in Strainatate. modul de finantare si instructiunile de implementare a acestora.Nr.247/03 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentǎ a salariatilor Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.prin HG.96/03 privind protectia maternitatii la locurile de munca Privind conditiile de înfiintare si functionare.558/04) Privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca Pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Monitorul Oficial 208/01 1320/01 19/02. 377/2002 Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr116/02 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale Privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor Privind aprobarea statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca Privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale. precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara Pentru aprobarea modelului comun European de curriculum vitae Privind dosarul profesional al functionarilor publici Pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul a contributiei pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale Norme metodologice de aplicare a Legii nr.Modif. modif.2280/04 (MO.prin HG.G. Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 76/02 privind sistemul de asigurari pentru somaj si stimularea ocuparii fortelor de munca. (Oficul pentru Migratia Fortei de Munca) Pentru aprobarea procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca.571/03 privind Codul 741/2002 741/2002 795/02 164/03 487/03 645/03 757/03 757/03 238/04 378/04 633/04 341/04 5/05 112/04 22 . modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora aprobate prin H.934/04(MO. modificata prin HG nr.

732/01) modificata si completata prin ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale 942.Nr.571/03 privind Codul fiscal. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului. modificate prin HG nr. Monitorul Nr.44/04 Pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata (330 lei 2006) Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina Monitorul Oficial 147/05 427/05 575/05 1182/05 7/06 57/06 54/06 172/2006 768/2007 84/05 412/05 610/05 1766/05 1825/05 1859/05 161/2003 1344/2007 Ordine. înregistrarea si raportarea accidentelor de 270/92 si al MS munca si bolilor profesionale 299/92 954/92 Ordinul MMPS pentru aprobarea Normelor privind încasarea. Ag N Pentru aprobarea procedurii de primire si solutionare a 181/02 pt Oc Fortei de cererilor de locuri de munca si indemnizatiilor de somaj Munca 85/02 Ord MMSS Pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de 181/02 23 . detalieri si concretizari ale dispozitiilor legale precum si îndrumari necesare in vederea executarii întocmai a acestora. de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile 343/399/01 de asigurari sociale (M. a Procedurii de înregistrare a contractului individual de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti de art. Caracterizare Oficial Ordinul MMPS Privind cercetarea. 53/2006 Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/03 privind Codul fiscal aprobate prin HG. evidenta si 653/99 747/99 modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratul teritorial de munca si directia generala de munca si protectie sociala potrivit art. Pres. Scopul lor este acela de a stabili masuri tehnico-organizatorice. 12 din Legea 130/99. instructiuni si alte acte normative emise de ministri sau conducatorii celorlalte organe centrale.44/04 Privind organizarea si functionarea MMSSF Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Se emit in baza si vederea executarii legilor.15/02 Ord. aprobate prin HG. 8 legea 130/99 precum si de înregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari servicii Ordinul MSF si pentru aprobarea instructiunilor privind eliberarea certificatelor 113/02 MMSS nr. Caracterizare fiscal Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. ordonantelor si hotarârilor de guvern.O.

848/1687/04 Ord.346/02 nr. CNAS Pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributiile 221/05 de asigurari sociale de sanatate – declaratiile Ord. MMSSF Pentru modificarea si completarea Procedurii privind 86/06 declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a 237/01 886/02 300/01 836/01 754/01 880/02 139/2003 159/2003 219/04 765/04 158/04 39/05 22/05 1064/05 1055/05 56/06 131/06 24 . privind constituirea Registrului operativ national al bolilor 188/04 profesionale si a Centrului national de coordonare metodologicǎ si informare privind bolile profesionale Ord MMSSF nr.declaratiile.01. 237/01). 516/02 . controlul medical periodic.13. Privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 281/04 „Declaratie privind obligatiile de platǎ la bugetul general consolidat”.(2) din Legea nr. MFP Pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare 2017/05 prevazute la titlul III din Legea nr. modificat prin Ord. cod 14. 340/01 19/00 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (M. 181/02 MMSS Pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de catre beneficiari persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire Ord. MFP Pentru completarea continutului declaratiilor fiscale si 1521/05 utilizarea formularului „Ordin de plata pentru trezoreria Statului (OPT)” pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat Ord. examenul medical de adaptare.O. MMSS pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor legii nr.56 alin.110/02 Ord 111/02 catre angajat a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj .19/05 contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza începând cu luna ianuarie 2005 potrivit art.MO 886/02 Ord MMSS pentru aprobarea Normelor de aplicare a HG 261/01 privind 352/01 criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca in conditii deosebite Ord MSF 761/01 Pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea in munca. 571/2003 privind Codul Fiscal Ord.571/03 privind Codul fiscal Ord MMSSF si Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii MS nr. examenul medical la reluarea muncii Ord MMSS Pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea 657/01 functionarii persoanelor juridice si persoanelor fizice din punct de vedere al protectiei muncii Ord MMSS si privind aprobarea Normele generale de protectie a muncii MSF 508/933/02 Ord MMSS Pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de 64/2003 munca Ord MMSS Pentru modificarea si completarea modelului cadru al 76/2003 contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul MMSS 64/2003 Ord MSF nr. MMSS nr.01/a Ord MFP privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru nr. pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunarǎ de 405/04 cǎtre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de platǎ la bugetul asigurǎrilor pentru somaj Ord MFP nr.

405/2004 (noile declaratii) si Pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG 147/06 158/2005 privind concendiile indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Conventii internationale Conventiile Organizatiei Internationale a Muncii ratificate de România precum si conventiile încheiate cu alte state prin care sunt reglementate raporturile juridice de munca sunt de asemenea izvoare ale dreptului muncii. MMSSF nr.Ord. MS CNAS 60/32/2006 asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aprobata prin Ord. 25 .

respectiv art. in afara drepturilor cuvenite la zi). republicata în Monitorul Oficial nr. durata preavizului va fi de 20 de zile lucratoare. Clauze privind acordarea unor drepturi de personal în cuantumuri superioare celor prevazute în legislatia muncii (in cazurile in care unitatea este obligata. prevenirea si limitarea conflictelor colective de munca ori evitarea declansarii grevelor (art.1 din Legea nr. art.236 din Legea nr. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 1. sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca.6 alin.Modulul II.(2).31/1991 . • Hotarârea Guvernului nr. Ca urmare.1.(2) din Legea nr. art. Continutul contractului colectiv de munca rezulta si din obiectul negocierii colective: salariile. Continutul contractului colectiv de munca Prin încheierea contractului colectiv de munca se urmareste promovarea unor relatii de munca echitabile de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor. În continutul contractului colectiv de munca se disting 3 categorii de clauze:  Clauze care privesc drepturi de personal pentru care actele normative prevad negocierea: • art.(3) din Legea nr.2. salarizare. la desfacerea contractului individual de munca din motive care nu tin de persoana salariatului.drepturile de delegare. programul de lucru. durata timpului de lucru.2).543/1995 . 1.(2) din Codul Muncii . În sustinerea acestei norme sunt prevederile art. Potrivit art. în timp ce în Codul Muncii. Definitie.157 din Codul Muncii .17 si art. 1.130/1996 privind contractul colectiv de munca. precum si programarea lor se negociaza. individuala.130/1996 si art. detasare pentru personalul din societatile comerciale si regiile autonome se stabilesc prin negociere. Conform art. a concediilor fara plata si a celorlalte categorii de concedii.140 alin.7 din Legea nr. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA 1.salariile se stabilesc prin negociere colectiva sau. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 2.8 alin. 236 din Codul muncii care precizeaza ca contractul colectiv de munca devine lege pentru parti.73 26 .2). contractul colectiv de munca este conventia încheiata între patron sau organizatia patronala (pe de-o parte) si salariati reprezentati prin sindicate ori în alt mod prevazut de lege (reprezentanti) (de cealalta parte) prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca. precum si alte drepturi sau obligatii care decurg din raportul de munca. • art. la art. înaintea contractului individual de munca.durata reducerii timpului de munca si nominalizarea persoanelor care beneficiaza de un program de munca sub 8 ore/zi se stabilesc prin negociere. concediul de odihna etc.  Clauze în legatura cu unele drepturi de personal care nu se regasesc în legislatia muncii (în contractul colectiv de munca unic la nivel national s-a prevazut ca.238 din Codul muncii. • art. contractul individual de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut în contractul colectiv de munca.184/1998.durata concediului de odihna.2).53/2003 – Codul muncii.130/1996 si art. potrivit legii. dupa caz. pe o scara ierarhica. Contractul colectiv de munca contine si prevederi referitoare la protectia celor alesi sau delegati în organele de conducere ale sindicatelor ori a reprezentantilor salariatilor acolo unde nu sunt organizatii sindicale (art.(2).3 alin. În contractul colectiv de munca sunt prevazute si acordurile de solutionare a conflictelor colective de munca (art.6 alin.17 si art. conditiile de munca. contractul colectiv de munca se situeaza dupa lege. angajatorii vor acorda o compensatie de cel ptin un salariu lunar.

130/1996.(1) .3. Aceste dispozitii sunt prevazute si la art. . • pentru toti salariatii din unitatile ramurei pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel.7 alin.durata timpului de lucru. Clauzele contractului colectiv de munca produc efecte: • pentru toti salariatii încadrati în unitate sau în unitatile din grupul de unitati pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel.8 alin.000 lei si 6.grup de societati comerciale si regii autonome denumite GRUPURI DE UNITATI daca sunt constituite asociatii patronale la acest nivel.contractul colectiv de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut în contractul colectiv de munca încheiat la nivel superior.4.000.unitate. patronul trebuie sa convoace partile in vederea negocierii contractului colectiv de munca.salariile. . • art.prevederile legale ale contractului colectiv de munca au un caracter minimal pentru partile contractante. în cazul contractului colectiv de munca unic la nivel national. negocierea colectiva la nivel de unitate este OBLIGATIVA cu EXCEPTIA unitatilor care au MAI PUTIN de 21 de salariati. Câmpul de aplicare a contractului colectiv de munca Contractul colectiv de munca se poate încheia la nivel de: . dupa cum urmeaza: a) dupa cel putin 12 luni de la data negocierii precedente. respectiv art.(1) . In termen de 15 zile de la data formularii cererii de catre organizatia sindicala sau de catre reprezentantii salariatilor. • art. Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile. 1. In cazul in care patronul nu angajeaza negocierea. • art. programul de lucru si .clauzele contractului colectiv de munca pot fi stabilite numai în limitele si conditiile prevazute de prezenta lege.conditiile de munca. 1. ! OBSERVATIE: Legea prevede sanctionarea patronului pentru NEINCEPEREA negocierii. in termen de 15 zile de la formularea cererii.8 alin. nu prevede sanctiune pentru neincheierea contractului colectiv de munca.000.8 alin. 236 din Codul muncii. b) cu cel putin 30 de zile anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an. cel putin: .ramura de activitate. • art.8 alin. dupa caz.(4) .000 lei.contractul individual de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut în contractul colectiv de munca. . neurmata de incheierea contractului colectiv de munca.3 din Legea nr. aceasta are loc la cererea organizatiei sindicale sau a reprezentantilor salariatilor.(3) . sau de la data intrarii in vigoare a contractului colectiv de munca. Negocierea Potrivit art. Negocierea colectiva are loc in fiecare an. • pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din tara. 27 .(2) . .national. Negocierea colectiva va avea ca obiect.la negocierea clauzelor partile sunt egale si libere. La fiecare dintre nivelurile prevazute se incheie un singur contract colectiv de munca. dupa caz. În sustinerea acordarii unor drepturi superioare sunt prevederile Legii nr.se prevede cel putin 15 zile lucratoare (mai putin pentru persoanele aflate în proba care nu corespund profesional). 236 si 238 din Codul muncii.130/1996: • art. INITIATIVA negocierii APARTINE patronului. Neindeplinirea de catre patron a obligatiilor privitoare la angajarea negocierii si la convocarea partilor in vederea negocierii contractului colectiv de munca constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa antre 3.

organizatiile sindicale componente au.au statut legal de federatie sindicala. CUMULATIV. Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor sindicale se constata. urmatoarele conditii: a) la nivel national: .reprezinta patroni ale caror unitati functioneaza in cel putin jumatate din numarul total al judetelor. La negocierea contractelor colective de munca la nivel national. OBSERVATIE: Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale.5. . .la nivel de unitate prin organul de conducere stabilit de lege sau statut. Hotararea este supusa numai recursului.reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 10% din numarul salariatilor din ramura respectiva.la nivelul grupurilor si al ramurilor.• contractul colectiv de munca se poate încheia si pentru salariatii unitatilor bugetare. 28 . b) la nivel de ramura: .numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin o treime din numarul salariatilor unitatii. La negocierea contractului colectiv de munca la nivel national.au independenta organizatorica si patrimoniala. Hotararea este supusa numai recursului.la nivel national. . de asociatii patronale legal constituite.reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 7% din efectivul salariatilor din economia nationala. . la cererea asociatiei patronale.III Legea nr. Partile si reprezentarea acestora la negocierea si încheierea contractului colectiv de munca (cap.organizatiile sindicale componente au. reprezentate dupa cum urmeaza: • Patronul . . de organele sindicale de tip confederativ (confederatii sindicale). de ramura si de unitate participa ORGANIZATIILE SANDICALE care indeplinesc. . . . .130/1996). de catre instantele judecatoresti. in cel putin jumatate din numarul total al judetelor. ramura sau national. c) la nivel de unitate: . de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti. inclusiv in municipiul Bucuresti.au in componenta structuri sindicale proprii. b) la nivel de ramura: . urmatoarele CONDITII: a) la nivel national: . Partile contractului colectiv de munca sunt PATRONUL si SALARIATII.la nivel de grup de unitati. cumulat. cumulat.au independenta organizatorica si patrimoniala. b) la nivel de unitate. la cererea acestora. dupa cum urmeaza: a) la nivel national si de ramura. de ramura sau de grup de unitati participa ASOCIATIILE PATRONALE care indeplinesc.au statut legal de organizatie sindicala. 1.au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 25% din ramurile de activitate. • Salariatii .au independenta organizatorica si patrimoniala.au statut legal de confederatie sindicala. inclusiv in municipiul Bucuresti. . Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate se constata de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti. CUMULATIV. . . .reprezinta patroni ale caror unitati isi desfasoara activitatea in cel putin 25% din ramurile de activitate. un numar de membri cel putin egal cu 7% din efectivul salariatilor din ramura respectiva.la nivelul unitatii de organizatia sindicala sau de reprezentantii alesi. . un numar de membri cel putin egal cu 5% din efectivul salariatilor din economia nationala.au independenta organizatorica si patrimoniala. de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul unitatii. de organizatii sindicale tip federativ (federatii sindicale).

prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca.16 din Codul Muncii se precizeaza ca încadrarea unei persoane se realizeaza prin încheierea unui contract individual de munca între persoana fizica care presteaza munca si persoana juridica sau fizica în beneficiul careia se presteaza munca. în 30 de zile de la înregistrare.130/1996.32). precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.30 din Legea nr. regie autonoma) denumita angajator.236-247) din Codul Muncii. Notiune Spre deosebire de contractul colectiv de munca. Executarea. modificarea. partile pot hotarî prelungirea contractului colectiv de munca în aceleasi conditii sau altele convenite. .la terminarea lucrarii pentru care a fost încheiat. Încetarea contractului colectiv de munca are loc: . La expirarea termenului.pe o durata ce nu poate fi mai mica de 12 luni sau .legislatia muncii. Definitia contractului individual de munca îsi are originea în art. .prin acordul partilor. se depune si se înregistreaza la Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala. ce se încheie între angajator/organizatia patronala si salariati reprezentati prin sindicate/reprezentanti alesi. Încetarea si suspendarea contractului colectiv de munca va fi notificata în termen de 5 zile organului la care a fost înregistrat. pe parcursul executarii unele clauze pot fi modificate prin negociere. Persoana încadrata cu contract individual de munca dobândeste calitatea de salariat si are drepturile si obligatiile reglementate de: .6. Contractul individual de munca se încheie în FORMA SCRISA. partea a V-a. obligativitatea încheierii contractului individual de munca revenindu-i angajatorului. Prevederile stipulate în Legea nr. pâna la renegocierea acestora sunt înlocuite cu prevederi favorabile cuprinse în lege sau în contractul colectiv de munca încheiat la nivel superior. În cazul constatarii nulitatii unor clauze de catre instanta de judecata competenta. 2.1470 din Codul Civil referitoare la locatiunea lucrarilor. suspendarea si încetarea contractului colectiv de munca Conform art. . denumita angajator.7.la împlinirea termenului.contractul individual de munca. 29 . . De asemenea. societate comerciala.130/1996 sunt întarite de dispozitiile Titlului VIII (art.1.contractul colectiv de munca si .31. la art. contractul individual de munca se încheie între o persoana fizica. Potrivit art.pe durata executarii unei lucrari determinate (art. executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.1.23). Suspendarea contractului colectiv de munca are loc pe durata grevei (art.la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a angajatorului. 1. salarizarea. Contractul colectiv de munca încheiat la nivel national sau ramura se depune si se înregistreaza la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si se publica în monitorul oficial. denumita salariat si o persoana fizica sau juridica (institutie publica. Contractul colectiv de munca se încheie în forma scrisa. Încheierea contractului colectiv de munca Contractul colectiv de munca se încheie: . CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA 2.

4 din Constitutie si art.4. sanctiunea este rezilierea care are ca efect desfacerea pentru viitor a contractului (în cazul rezolutiunii efectul este retroactiv). prin capacitatea juridica a persoanei fizice întelegem capacitatea de folosinta adica aptitudinea generala a persoanei de a dobândi drepturi si de a-si asuma obligatii (se dobândeste la nastere) cât si capacitatea de exercitiu (aptitudinea persoanei de a-si executa drepturile si de a-si asuma obligatiile). în consens cu reglementarile internationale. • conditii speciale care privesc anumite categorii de posturi sau functii.3.2. 2. respectiv ale contractului colectiv de munca. • conditii specifice dreptului muncii (existenta postului. • conditii de fond si forma.8/1954). respectiv situatiile în care pot înceta contractele individuale de munca pe durata nedeterminata: se prevede un termen cert de incepere. se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator. conditii de studii si pregatire). • conditii generale aplicabile tuturor contractelor. art.4 din Codul familiei aprobat prin Decretul 32/1954).8 din Decretul 31/1954. 2.(2) si (3) din Codul Muncii. unde capacitatea de exercitiu deplina se dobândeste la 18 ani iar în cazul femeii casatorite si anterior acestei vârste (art. are un caracter personal. concretizând în masura necesara drepturile si obligatiile celor doua parti. 2.10 din Decretul 31/1954. Contractul individual de munca si contractul colectiv de munca Sub aspectul drepturilor si obligatiilor.angajator. art. Art. si o persoana juridica sau fizica . Legea si contractul individual de munca Contractul individual de munca se încheie în conditiile prevazute de lege si. contractul colectiv de munca este opozabil tuturor salariatilor din unitate indiferent de data încadrarii sau de afilierea la organizatiile sindicale. • • • • • • • 2. prevede ca tinerii sub 15 ani nu pot fi angajati ca salariati ceea ce 30 .13 alin.Potrivit dispozitiilor art. denumita salariat.45 alin. Persoana fizica dobândeste capacitatea de exercitiu pentru a încheia un contract individual de munca la 16 ani (art.5. Încheierea contractului individual de munca 2.1.5. Capacitatea juridica a persoanei fizice care urmeaza sa fie încadrata Conform art.31/1954 privind persoanele fizice si juridice (Buletinul Oficial nr.2. Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca Este un act juridic determinat de manifestarea de vointa a partilor având ca scop stabilirea de drepturi si obligatii care alcatuiesc obiectul contractului. prin care prima se obliga a presta munca stipulata în contract iar cea de-a doua se obliga sa-i ofere conditii corespunzatoare pentru prestarea muncii si sa o remunereze în raport cu clauzele contractuale pentru munca prestata.5 din Decretul nr. IN CONCLUZIE.salariat. da nastere la drepturi si obligatii reciproce (contract sinalagmatic). Contractul individual de munca este opozabil salariatului si angajatorului. contractul individual de munca TREBUIE încheiat în anumite CONDITII legale: • conditii comune tuturor contractelor (capacitatea juridica si consimtamântul). contractul individual de munca se defineste ca fiind întelegerea scrisa între o persoana fizica .13 din Codul Muncii) spre deosebire de dreptul comun-civil. ceea ce înseamna ca acesta se realizeaza în timp si ca urmare. are un caracter oneros si comutativ întrucât partile realizeaza reciproc prestatia (munca si plata muncii): Partile realizeaza reciproc o contraprestatie. contractul individual de munca nu poate fi încheiat sub conditie suspensiva sau rezolutorie deoarece se precizeaza data începerii activitatii sau chiar a încetarii ei în cazul contractului individual de munca pe durata determinata.10 din Codul Muncii contractul individual de munca este contractul în temeiul caruia o persoana fizica. CIM nu poate sa prevada clauze contrare Codului muncii sau Contractului colectiv de munca. 2. persoana fizica sau juridica. Conditiile încheierii Pentru a fi valabil. ambele prestatii sunt cunoscute la incheierea contractului iar exitenta lor nu depinde de un eveniment viitor. în schimbul unei remuneratii denumite salariu.5. este cu executare succesiva. are doua parti: salariat si angajator. în cazul în care nu se executa sau se executa necorespunzator de catre o parte.

nu pot fi extinse. sunt posibile anumite limitari sau restrângeri ale capacitatii juridice. 5. Masuri de protectie a femeilor si tinerilor Conform art. în cazul celui pedepsit care a savârsit infractiunea datorata incapacitatii. în scopul ocrotirii persoanelor sau al apararii unor interese generale. Incompatibilitati Capacitatea de folosinta . 3. grele sau periculoase ori folosirea lor la munca în schimbul de noapte. deoarece este inseprabila de persoana omului.(3) din Codul Muncii se prevede ca nu pot încheia contract individual de munca tinerii sub 15 ani. personalul de executie este recrutat din rândul personalului care nu are antecedente penale. se poate dispune masura de siguranta constând în interzicerea de a exercita acea profesie sau meserie. sa fie exemple de probitate si corectitudine Conform art. Cu privire la incheiera contractului individual de munca aceste limitari sunt numite INCOMPATIBILITATI. potrivit legii. 13 din Legea nr. nepregatirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru exercitarea unei anumite profesii sau meserii.Exigentele specifice cadrelor didactice Potrivit art.(2) din Codul Muncii se interzice folosirea femeilor gravide. Este o pedeapsa complementara care poate fi aplicata daca pedeapsa este închisoarea de cel putin doi ani. familie si societate se dovedesc corespunzatoare pentru instruirea si educarea tinerilor.128/1997. Art.3 si 4 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.712/2003).47/2001). au un caracter imperativ iar încadrarea în munca cu încalcarea acestora devine nula.13 alin. La art. constituirea de garantii si raspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici. Nu se poate renunta la ea însa. nu se pot deduce prin analogie . 2. Incompatibilitatile nu se prezuma.22/1969 .(5).125 alin.5.este interzisa încadrarea tinerilor sub 18 ani în locuri de munca cu conditii vatamatoare. interdictia se aplica timp de doi ani dupa care cel în cauza poate depune cerere pentru anularea acestei masuri.303/2004 privind Statutul magistratilor (Monitorul Oficial nr.91/2003 privind organizarea Garzii financiare (Monitorul Oficial nr. art. pot ocupa functii didactice persoane care prin comportamentul lor în scoala. Conform art.3. În cazul acestora. Exercitarea unor functii de catre persoanele care trebuie sa se bucure de o deosebita autoritate morala. Interdictia ocuparii unor functii implicând exercitiul autoritatii de stat. Apararea avutului public sau privat Art. nu poate fi înstrainata sau ridicata. ale libertatii muncii. lauzelor sau a celor care alapteaza la munca în timp de noapte. Daca dupa condamnare a intervenit amnistia sau celui în cauza i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei.125 alin. Categorii de incompatibilitati 1.presupune ca între 15 si 16 ani se recunoaste o capacitate restrânsa de a se angaja în munca. 2. nu pot fi încadrate în functii de gestionari persoanele condamnate (inclusiv cei aflati în cursul urmaririi penale ori judecatoresti) si nereabilitate pentru infractiunile prevazute de anexa legii. De asemenea. Executarea ei începe dupa terminarea pedepsei principale si este reglementata de Codul penal. Masura poate fi revocata la cerere dupa trecerea unui termen mai mare de un an. contractul individual de munca va fi semnat alaturi de tânar si de catre parinti sau tutori. 31 .3 din Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor. autoritatilor sau institutiilor publice (republicata în Monitorul Oficial nr. Art.este interzisa încadrarea în functii de gestionari a persoanelor care nu au împlinit 21 de ani sau în unele situatii cel putin 18 ani (depinde de categoria de gestiune). precum si de a ocupa o functie sau profesie de care s-a folosit condamnatul pentru savârsirea unei infractiuni.13 alin. ci sunt reglementate expres si restrictiv de lege . 4.10 din OUG nr. Incompatibilitati: condamnare penala.547/2004) nu poate fi numit magistrat (judecator sau procuror) cel care are antecedente penale sau cel care nu are reputatie nestirbita.121 si art.4 din Legea nr. Codul penal prevede ca. boli contagioase sau infirmitati pentru care cei în cauza sunt inapti pentru activitatea instructiv educativa.(1) din Codul Muncii .

publicata in Monitorul oficial nr.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. Autorizaţia de munca este necesară pentru obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în munca sau.10. după caz. precum şi de rezidenţi permanenţi pe teritoriul României. denumit în Codul Muncii (art. ai altor state membre ale Uniunii Europene.G.5.5.646/2006.O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical.U.5. nr. c) fac dovada faptului ca sunt apţi din punct de vedere medical sa desfăşoare activitatea respectiva şi nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează sa o desfăşoare pe teritoriul României. încadrarea în munca şi detasarea acestora pe teritoriul României. în calitate de angajator. eliberatã/eliberat potrivit legii. Legea nr. Potrivit art.6. ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European.(1) din Codul Muncii. 2.5. pentru străinii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia romana cu privire la regimul străinilor. de către Oficiul Roman pentru Imigrari. b) îndeplinesc condiţiile speciale de pregătire profesională. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca. 739/2006 • • • 2. actul de înfiintare sau statut (art. la cererea angajatorului.27 din Codul Muncii: . care administreaza si utilizeaza capitalul indiferent de natura acestuia.31/1954) si îsi exercita drepturile respectiv îsi îndeplineste obligatiile prin organele sale (art.35 alin. care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci’’.14 alin. solicitate de angajator potrivit legislaţiei în vigoare.G. cu îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii: a) locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni romani. d) angajatorii au achitate la zi obligaţiile către bugetul de stat.(2) si (3) din Codul Muncii. a permisului de şedere în scop de munca. în scopul obtinerii de profit în conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata. persoana juridica poate încheia contracte individuale de munca. care intra in vigoare incepand cu 01. Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator.nr.strain’’ ca fiind persoana care nu are cetăţenia romana sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European.2006 si abroga.230) angajator este persoana juridica înmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii.6. 32 . 90/1996 privind protectia muncii. O. cu aceeasi data. Examenul medical (o persoana poate fi angajata numai pe baza unui certificat medical) Baza legala: art. Capacitatea juridica a angajatorului Patronul.. d) se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului. publicata in Monitorul oficial nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în munca şi detasarea străinilor pe teritoriul României defineste notiunea de . Lege nr. experienta în activitate şi autorizare. Angajatorul reprezinta atât unitati ale statului (institutii publice. 1. 2. beneficiind de salariul corespunzãtor pentru fiecare dintre acestea.Capacitatea juridica a strainilor Cetãţenii strãini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de muncã în baza autorizaţiei de muncã sau a permisului de şedere în scop de muncã. Străinii pot fi încadraţi în munca pe teritoriul României la angajatori care funcţionează în mod legal. Cumulul de functii Conform prevederilor art.. în baza unor contracte individuale de muncã. regii autonome) cât si societati comerciale cu capital privat sau alte persoane juridice sau fizice.4.35 din Decretul 31/1954).34 din Decretul nr. H. în momentul dobândirii personalitatii juridice iar persoana fizica dobândeste aceeasi calitate în momentul dobândirii capacitatii de exercitiu. Persoana juridica nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege. Autorizaţia de munca poate fi eliberata.

Potrivit art. Consimtamântul În practica. la încheierea contractului individual de muncã se poate stabili o perioadã de probã de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Conditiile de angajare si modul de desfasurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarârea Guvernului. Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizeazã exclusiv prin modalitatea perioadei de probã de maximum 30 de zile calendaristice.10. tehnicieni. Incheierea valabila presupune in primul rand exprimarea in mod valabil. in al doilea rand.29 din Codul Muncii. precum şi în contractul individual de muncã. al carui rezultat revine în întregime angajatorului. avându-se în vedere prevederile art.5.29 . la iniţiativa oricãreia dintre pãrţi.2.G. toate dispozitiile legale care conditionau ocuparea unor posturi de existenta unor vechimi în munca sau în specialitate. 2. Cauza este obiectivul urmarit de fiecare dintre parti. concurs ori perioada de proba. 3/2006 si O. neechivoc si in deplina cunostinta de cauza a vointei fiecarei parti. consimtamântul se evidentiaza în mod concret prin semnarea contractului individual de munca. în raport cu necesitatile fiecarei unitati. economist.5.154/1998). în statutul de personal profesional sau disciplinar . Potrivit art.5 alin.si în regulamentul intern.30 din Codul Muncii se stipuleaza ca la institutiile publice/unitati bugetare. Astfel. în masura în care legea nu dispune altfel.9.16 alin. în contractul colectiv de muncã aplicabil. modalitatile în care urmeaza sa se realizeze verificarea aptitudinilor profesionale si personale sunt stabilite în contractul colectiv de munca aplicabil. Verificarea aptitudinilor profesionale Art.(1) din Codul Muncii.8. încadrarea salariatilor se face numai prin concurs sau examen. 2. Obiectul si cauza contractului individual de munca Obiectul contractului individual de munca îl reprezinta prestatiile la care se obliga cele doua parti.5. În actele normative care reglementeaza salarizarea personalului din sectorul bugetar sunt prevazute expres pentru fiecare functie studiile corespunzatoare (O. fãrã preaviz. nr. încadrarea se face prin examen. se abroga (vezi Legea nr. asistent medical etc. 33 .7. 2. atributiile si raspunderile functiilor respective. contractul individual de muncã poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisã. La art. consilier juridic etc.5. în regulamentul intern. Nivelul si natura studiilor sunt concepute în raport direct cu specialitate. sa se realizeze acordul de vointa a celor doa parti in conditiile prevazute de lege. absolventii învatamântului superior de specialitate pot ocupa functii de inginer. 2. Angajatorul poate cere informatii în legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori dar numai cu privire la functiile îndeplinite si la durata angajarii si numai cu încunostiintarea prealabila a celui în cauza. în schimbul unei remuneratii. de a contracta si. Pe durata perioadei de probã salariatul beneficiazã de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevãzute în legislaţia muncii.5.30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competenta (Monitorul Oficial nr. dupa caz. Cei ai învatamântului liceal si postliceal functii de contabili. 2/2006).125/1990). Prin munca salariata întelegem orice munca prestata fara mijloace propriii. Conditii de vechime în munca si specialitate Potrivit art.G. chimist. Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probã. Posturile vacante existente în statul de functii vor fi scoase la concurs. Conditii de studii Pentru încadrarea si promovarea în orice functie este necesara îndeplinirea unor conditii de studii (pregatire în cazul muncitorilor calificati). fãrã a fi necesarã motivarea acesteia. nr.11.(1) din Legea nr. În cazul în care la concurs nu s-au prezentat mai multi candidati.33 din Codul Muncii prevad ca încadrarea se face pe baza verificarii prealabile a aptitudinilor profesionale si personale prin examen. Aceasta dispozitie ramâne în vigoare si dupa abrogarea legii prin Codul Muncii. analist programator ajutor.31 din Codul Muncii pentru verificarea aptitudinilor salariatului.

d^1) angajarea unei persoane care. (5) se reglementeazã prin lege specialã.5. d^2) ocuparea unei functii eligibile an cadrul organizatiilor sindicale. contractul individual de munca se poate încheia si pe durata determinata. pe perioada mandatului. andeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta. contractul colectiv de munca aplicabil. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementatã prin legi speciale.. pe durata executarii contractului individual de munca. Modalitatea de efectuare a stagiului prevãzut la alin. Perioada de proba reprezinta o clauza de dezicere/denuntare a contractului individual de munca. Astfel.33 precizeaza ca perioada în care se pot face angajãri succesive de probã ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni. Numirea exprima investirea acestora cu prerogativele exercitarii autoritatii de stat. precum si în contractul individual de munca.204/2001). Pe durata perioadei de proba.12 alin. cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva. 2. proprie acestor functii. primarii. Perioada de proba constituie vechime în munca. în conditiile prevazute expres de lege. d^3) angajarea pensionarilor care.5 din Legea administratiei publice locale nr. La sfârşitul perioadei de stagiu.12 alin. Actul de alegere sau de numire în functie Pentru încadrarea în anumite functii este necesar actul de alegere. 2.13.5. nu poate fi stabilita decât o singura perioada de proba. b) creşterea şi/sau modificarea temporarã a structurii activitãţii angajatorului. proiecte sau programe. prin exceptie. Pe durata sau la sfârsitul perioadei de proba CIM poate înceta printr-o notificare scrisa la initiativa oricareia dintre parti.(1) din Codul Muncii. vatamatoare sau periculoase. sunt alesi de cetateni. conditie prealabila. Potrivit Constitutiei.12. Potrivit art.251/2004). în regulamentul intern. Potrivit Legii nr.128/1997 privind statutul cadrelor didactice. e)în alte cazuri prevãzute expres de legi speciale ori pentru desfãşurarea unor lucrãri. angajatorul elibereazã obligatoriu o adeverinţã.Pentru absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt superior. primele 6 luni dupã debutul în profesie se considerã perioadã de stagiu. salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute de legislatia muncii. Contractul individual de munca pe durata determinata se poate încheia numai în forma scrisa. patronale sau al organizatiilor neguvernamentale. pot cumula pensia cu salariul. care este vizatã de inspectoratul teritorial de muncã în a cãrui razã teritorialã de competenţã acesta îşi are sediul. salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba în situatia în care acesta debuteaza la acelasi angajator într-o noua functie/profesie/la un nou loc de munca cu conditii grele.215/2001 (Monitorul Oficial nr. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi încheiat numai în urmatoarele cazuri: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca.32 din Codul Muncii. autoritati executive ale administratiei publice. contractul individual de munca se încheie pe durata nedeterminata (REGULA ). Potrivit art.(2) din Codul Muncii. Durata contractului individual de munca Potrivit dispozitiilor art. Codul Muncii la art. Exemplu: potrivit art.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicata în Monitorul Oficial nr. cu precizarea expresa a duratei pentru care se încheie.. de care se poate folosi angajatorul în cazul în care salariatul nu corespunde cerintelor postului în care a fost încadrat. c) in situatia an care este ancheiat an temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca. aceasta categorie de personal îsi desfasoara activitatea în cadrul raportului de serviciu în baza actului de numire în functia publica si nu a contractului individual de munca. la capitolul IV (art. Prin exceptie. an termen de 5 ani de la data angajarii. personalul didactic este numit în învatamânt. in conditiile legii. 34 . desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier. potrivit Legii nr.80-86) din Codul Muncii sunt reglementate situatiile în care se poate încheia contract individual de munca pe durata determinata. De asemenea. functiile de demnitari sunt ocupate ca urmare a alegerii sau numirii în functie.

pentru perioada realizãrii unui proiect. 81.5. cu titlu de exemplu. 21/2007 privind institutiile si copaniile de spectacole si concerte. Între aceleaşi pãrţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncã pe duratã determinatã. pentru o durata a contractului mai mare de 6 luni. în condiţiile prevãzute la art. numai pe motivul duratei contractului individual de munca. dar numai pentru o perioada determinata. Atunci când nu existã un salariat cu contract individual de muncã încheiat pe duratã nedeterminatã comparabil în aceeaşi unitate. reglementate de art.14. Potrivit art. cu acordul scris al partilor. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. reglementate de art. În cazul în care acesta este încheiat pentru a înlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat. 16 din Legea nr. A) Clauzele ESENTIALE ale contractului individual de munca (art. dar numai înlauntrul termenului mentionat mai sus (art.80 alin. reglementãrile legale în domeniu. în lipsa acestuia. durata contractului va expira la momentul încetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular. corespunzatoare pregatirii acestora si sa le asigure accesul la aceste locuri de munca în conditii egale cu cele ale salariatilor angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata. Contractele individuale de muncã pe duratã determinatã încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncã pe duratã determinatã sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o duratã mai mare de 12 luni fiecare.83 din Codul Muncii. 13 alin.conform art. Perioada de proba pentru încadrarea cu contract de munca pe durata determinata. şi dupã expirarea termenului iniţial. ontractul individual de muncã pe duratã determinatã nu poate fi încheiat pe o perioadã mai mare de 36 de luni. se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncã aplicabil sau. nr.17-19 din Codul Muncii): a) identitatea partilor.82 din Codul Muncii.Alte situatii prevazute de lege’’ : sunt avute in vedere acele dispozitii ce se regasesc un acte normative speciale si. cu exceptia cazurilor in care tratamentul diferit este justificat de motive obiective. pot interveni.(1) lit. B) clauze specifice.. Contractul individual de muncã pe duratã determinatã poate fi prelungit. personalul poate fi angajat de regula cu contrat individual de munca pe durata nedeterminata. in aceeasi unitate. d) 45 de zile lucratoare în cazul salariatilor încadrati în functii de conducere. Potrivit art. 35 . contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial. O copie a anuntului se transmite de indata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor Cfm art. b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului cuprinsa între 3 si 6 luni. in urmatoarele situatii: .(2) din Codul Muncii. precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic. c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mare de 6 luni. suplinitorii pot ocupa posturile scoase la concurs. reglementata de art. pe durata unei stagiuni sau a unei productii. avandu-se in vedere calificarea/aptitudinile profesionale. dar si prin contract pe durata determinata. prin exceptie. Salariatul permanent comparabil reprezinta salariatul al carui contract individual de munca este incheiat pe durata nedeterminata si care desfasoara aceeasi activitate sau una similara..b) din O.G. .20-26 din Codul Muncii. 86 din Codul muncii salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decat salariatii permanenti comparabili.(3) din Codul Muncii.17 alin. se poate incheia contract individual de munca pe durata determinata. Continutul contractului individual de munca În contractul individual de munca se disting doua categorii de clauze: A) clauze esentiale. in temeiul carora. nu poate depasi: a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mica de 3 luni.. 2. Angajatorii sunt obligati sa informeze salariatii angajati cu contracte de munca pe durata determinata despre locurile de munca vacante sau care se vor vacanta. Astfel de cazuri.82) si de cel mult doua ori consecutiv. program sau unei lucrãri. sau ori decate ori partile convin in acest sens. cu acordul scris al pãrţilor.conform art.

an lipsa unui loc de munca fix. în termen de 30 de zile. instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare. d) conditiile de clima. alte elemente constitutive ale veniturilor salariale. dupa caz Aceste elemente se completeaza prin legi speciale care reglementeaza conditiile specifice de munca în strainatate.19 din Codul Muncii. între parti poate interveni un contract de confidentialitate. In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul.locul de munca sau. în interesul propriu sau al unui tert. c) prestatiile în bani si/sau în natura aferente desfasurarii activitatii în strainatate. inainte de plecare. h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul.17 alin. g) conditiile de repatriere a lucratorului. durata acestora. g) an cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara. Potrivit art. Potrivit art. l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului. clauza de confidentialitate. b) • 36 . c) sediul sau. informatiile prevazute la art. dupa caz. precum şi fişa postului. d) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune în pericol viata. Obligatia de informare a persoanei selectate în vederea angajarii sau a salariatului se considera îndeplinita de catre angajator la momentul comunicarii ofertei privind continutul contractului sau al actului aditional. 17 alin.20-26 din Codul Muncii): clauza cu privire la formarea profesionala. k) durata normala a muncii. Orice modificare a unuia dintre elementele prevãzute la alin. posibilitatea ca salariatul sa munceasca an diverse locuri. urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate. m) durata perioadei de proba. precum si informatii referitoare la: a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata în strainatate. e) riscurile specifice postului. într-un termen de 20 de zile lucrãtoare de la data apariţiei modificãrii. libertatea sau siguranta personala. clauza de neconcurenta. j) salariul pe baza. cu specificarea atribuţiilor postului. cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevãzutã în mod expres de lege. i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia. f) data de la care contractul urmeaza sa asi produca efectele. (2) în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract. Cu privire la informatiile furnizate salariatului. e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara. clauza de mobilitate. domiciliul angajatorului. exprimata an ore/zi si ore/saptamana. a) b) c) d) B) Clauzele SPECIFICE ale contractului individual de munca (art. respectiv modificarii acestuia. b) moneda în care vor fi platite drepturile salariale. precum si modalitatile de plata. dupa caz. o activitate care se afla în concurenta cu cea prestata la angajatorul si îl obliga pe angajator sa îi plateasca salariatului o indemnizatie lunara. prealabil încheierii contractului individual de munca. (2) din Codul muncii . d^1) criteriile de evaluare a activitãţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului. precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul. în situatia în care angajatorul nu îsi executa obligatia de informare în termenul de 15 zile salariatul este în drept sa sesizeze. angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util. Clauza de neconcurenta îl obliga pe salariat ca dupa încetarea contractului individual de munca sa nu presteze.(2-4) din Codul Muncii elementele sus-mentionate trebuie sa constituie si sa se regaseasca în continutul unei informari prealabile încheierii contractului individual de munca. d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificãrii ocupaţiilor din România sau altor acte normative.

Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de muncã temporarã cu un agent de muncã temporarã. dupa caz.139/2003. Indemnizatia de neconcurenta lunara nu este de natura salariala si este deductibila din profitul impozabil.j) (la expirarea termenului. instanta competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta. lit. În acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare în bani sau în natura.(1) si (2) din Codul Muncii. contractul individual de munca se încheie în forma scrisa. Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.e) din Codul Muncii primirea la munca a unei persoane pentru care nu a fost întocmit contract individual de mun ca.g) (condamnare penala privativa de libertate).Clauza de neconcurenta îsi produce efectele NUMAI DACA în cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute în mod EXPRES activitatile care sunt interzise salariatului. sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta în timpul executarii contractului. (1) lit. Indemnizatia trebuie platita întocmai si la timp.500lei la 2. se prezuma ca a fost încheiat pe o durata nedeterminata. Clauza de neconcurenta îsi produce efectele pâna la cel mult 2 ani de la data încetarii contractului individual de munca.(1) lit. • Prin clauza de confidentialitate partile convin ca. care încheie contracte de muncã temporarã cu salariaţi temporari. pentru CIM pe durata determinata) ori a intervenit din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului. fara sa depaseasca cumulat 100. Forma contractului individual de munca Potrivit art. în conditiile stabilite în regulamentele interne. Obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revine angajatorului. La negocierea. În cazul nerespectarii.h) (retragere aviz/autorizatie) si lit. cu vinovatie.000 lei pentru fiecare persoana identificata. Munca prin agent de munca temporara (art. cuantumul indemnizatiei. Potrivit art.56 lit. în vederea punerii sale la dispoziţia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmã. Munca prin agent de muncã temporarã este munca prestatã de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncã temporarã cu un agent de muncã temporarã şi care este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmã. modificat prin Ordinul 76/2003 (Monitorul Oficial nr.5. • Prin clauza de mobilitate partile în contractul individual de munca stabilesc ca. În situatia în care contractul individual de munca nu a fost încheiat în forma scrisa. iar cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalitãţile prestaţiilor suplimentare în naturã sunt specificate în contractul individual de muncã.16. la daune . La sesizarea salariatului sau a inspectorului teritorial de munca. executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza într-un loc stabil de munca.000lei. Familiei şi Protecţiei Sociale. d) din Codul Muncii). în contractele colective de munca sau în contractele individuale de munca. 2. Aceasta prevedere legala nu se aplica în cazurile în care încetarea contractului individual de munca s-a produs de drept cu exceptia cazurilor prevazute la art. autorizatã de Ministerul Muncii. salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si. în considerarea specificului muncii. pe toata durata contractului individual de munca si dupa încetarea acestuia.87-100 din Codul Muncii).interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorul. încheierea sau modificarea contractului individual de munca. pe durata prevazuta în contract. Prevederea în contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 2.16 alin. tertii interzisi si aria geografica unde salariatul poate fi în reala competitie cu angajatorul. 276 alin. oricare dintre parti poate fi asistata de terti conform propriei optiuni. perioada. lit. Se impoziteaza la persoana beneficiara. 2. Modelul contractului individual de munca este aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.000lei (art.64/2003.276 alin.f) (reintegrarea titularului postului). pentru a-i pune la 37 . respectiv 159/2003). Agentul de muncã temporarã este persoana juridicã.15.d) (comunicarea deciziei de pensionare). a clauzei de neconcurenta. Indemnizatia datorata salariatului se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni.000 lei – 5. lit. iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.5. ca respectarea confidentialitatii informatiilor.

precum şi procedura de autorizare se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului. f) valoarea comisionului de care beneficiazã agentul de muncã temporarã. Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar. b) caracteristicile specifice postului. pentru a lucra pe perioada stabilitã de contractul de punere la dispoziţie sub supravegherea şi conducerea acestuia. Orice clauza prin care se interzice angajarea de catre utilizator a salariatului temporar dupa îndeplinirea misiunii este nula. Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileşte prin negociere directã cu agentul de muncã temporarã şi nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţarã garantat în platã. Condiţiile în care durata unei misiuni de muncã temporarã poate fi prelungitã sunt prevãzute în contractul de muncã temporarã sau pot face obiectul unui act adiţional la acest contract. precum şi remuneraţia la care are dreptul salariatul. Durata misiunii de muncã temporarã poate fi prelungitã pe perioade succesive care. în condiţiile contractului de punere la dispoziţie. 92 din codul muncii. Utilizatorul este obligat sa asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protectie si de munca. Agentul de muncã temporarã poate încheia cu salariatul temporar un contract de muncã pe duratã nedeterminatã. Misiunea de muncã temporarã înseamnã acea perioadã în care salariatul temporar este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia.dispoziţia utilizatorului. g) condiţiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziţie de un agent de muncã temporarã. Agentul de munca temporara pune la dispozitie utilizatorului un salariat angajat prin contract de munca temporara. Pentru fiecare nouã misiune între pãrţi se încheie un contract de muncã temporarã. Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda: a) durata misiunii. Agentul de munca este cel care retine si vireaza toate contributiile si impozitele datorate de salariatul temporar catre bugetele statului si plateste pentru acesta toate contributiile datorate în conditiile legii. Contractul de munca temporara se poate încheia si pentru mai multe misiuni. daca urmareste sa înlocuiasca astfel un salariat al sau al carui contract de munca este suspendat ca urmare a participarii la greva. nu poate conduce la depãşirea unei perioade de 36 de luni. Utilizatorul este persoana fizicã sau juridicã pentru care şi sub supravegherea şi conducerea cãreia munceşte temporar un salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de muncã temporarã." Un utilizator poate apela la agenţi de muncã temporarã pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar. situaţie în care în perioada dintre douã misiuni salariatul temporar se aflã la dispoziţia agentului de muncã temporarã. pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar. e) orice alte servicii şi facilitãţi în favoarea salariatului temporar. Condiţiile de funcţionare a agentului de muncã temporarã. adãugate la durata iniţialã a misiunii. pe durata unei misiuni. d) echipamentele individuale de protecţie şi de muncã pe care salariatul temporar trebuie sã le utilizeze. Contractul de muncã temporarã este un contract individual de muncã ce se încheie în scris între agentul de muncã temporarã şi salariatul temporar. cu exceptia situatiei în care prin contractul de punere la dispozitie dotarea este în sarcina agentului de munca temporara. locul executãrii misiunii şi programul de lucru. Salariatii temporari au acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator. în aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia. 38 . în special calificarea necesarã. Misiunea de muncã temporarã se stabileşte pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni. cu respectarea termenului de 24 de luni. Pe toata durata misiunii salariatul temporar este platit de agentul de munca temporara. c) condiţiile concrete de muncã. Contractul de muncã temporarã înceteazã la terminarea misiunii pentru care a fost încheiat sau dacã utilizatorul renunţã la serviciile sale înainte de încheierea misiunii. cu excepţia cazului prevãzut la art. în baza unui contract de punere la dispozitie încheiat în forma scrisa.

101-104 din Codul Muncii) Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru. La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu utilizatorul un contract individual de munca. c) 15 zile lucrãtoare. are obligatia de a respecta reglementarile legale privind încetarea contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Utilizatorul va notifica de îndata agentului de munca temporara orice accident de munca sau îmbolnavire profesionala de care a luat cunostinta si a careia victima a fost un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara. b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru. Contractul individual de munca cu timp partial (art. utilizatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de munca. Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată. în afara elementelor prevăzute la art. 2. în lipsa acestuia. reglementãrile legale în domeniu. Utilizatorul care a platit sumele datorate se subroga. în cazul în care contractul de muncã temporarã este încheiat pentru o perioadã cuprinsã între o lunã şi 3 luni. Contractul individual de muncă cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă. Pe parcursul misiunii. În acest caz. în conformitate cu legislatia în vigoare. cum ar fi vechimea în muncă şi calificarea/aptitudinile profesionale. pentru o duratã a contractului de muncã temporarã mai mare de 6 luni. în baza solicitarii salariatului temporar. în cazul în care contractul de muncã temporarã este încheiat pentru o perioadã cuprinsã între 3 şi 6 luni. b) 5 zile lucrãtoare. a cãrei duratã nu poate fi mai mare de: a) douã zile lucrãtoare. pentru sumele platite. d) 20 de zile lucrãtoare. precum si a celorlalte drepturi prevazute de legislatia muncii. Cu exceptia dispozitiilor speciale contrare. este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil. dispozitiile legale si prevederile contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica în egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta. în cazul în care contractul de muncã temporarã este încheiat pentru o perioadã mai mare de 6 luni. durata misiunii se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale. Prin contractul de muncã temporarã se poate stabili o perioadã de probã pentru realizarea misiunii. Atunci când nu existã un salariat comparabil în aceeaşi unitate. Daca utilizatorul îl foloseste în continuare fara a încheia un asemenea contract sau fara a solicita prelungirea contractului de punere la dispozitie. 39 . e) 30 de zile lucrãtoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere. avându-se în vedere şi alte considerente. prestează aceeaşi activitate sau una similară cu cea a salariatului angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial. Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă din aceeaşi unitate. cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora. stipulate mai sus. contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă. în cazul în care contractul de muncã temporarã este încheiat pentru o perioadã mai micã sau egalã cu o lunã. denumite contracte individuale de muncă cu timp parţial. ele vor fi platite de utilizator. c) interdicţia de a efectua ore suplimentare. Agentul de munca temporara care concediaza salariatul temporar înainte de termenul prevazut în contractul de munca temporara.5. se considera ca între salariatul temporar si utilizator a intervenit un contract individual de munca pe durata nedeterminata. În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate elementele de mai sus. care are acelaşi tip de contract individual de muncă. 17 alin. în drepturile salariatului temporar împotriva agentului de munca temporara. (2). se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncã aplicabil sau. Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde.În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele datorate de catre salariatul temporar au devenit scadente si exigibile iar agentul de munca temporara nu le executa.17. următoarele: a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru. calculate săptămânal sau ca sau ca medie lunară. pentru alte motive decât cele disciplinare.

la domiciliul lor. activitatea desfasurata. Situatii speciale privind încheierea contractului individual de munca a) Prestarea muncii de catre cetatenii români în strainatate Conform Legii nr. 2. . În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin.daca persoana a fost încadrata. în măsura în care este posibil. în afara elementelor generale ale contractului individual de munca urmatoarele: a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu. . 2.105-107 din Codul Muncii) Sunt considerati cu munca la domiciliu acei salariati care îndeplinesc. Contractul individual de munca la domiciliu se încheie numai în forma scrisa si contine.Carnetul de munca . în conditiile stabilite prin contractul individual de munca. (2) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.Livret militar. în cazul în care apare această oportunitate.sunt angajatii unor institutii publice straine care sunt organizate si functioneaza pe teritoriul altui stat decât România. O copie a anunţului prevăzut la alin.sunt angajatii misiunilor diplomatice.20.Adeverinta pe baza datelor din registrul general de evidenta a salariatilor. Prin contractele colective de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu. accesul la locuri de muncă cu fracţiune de normă la toate nivelurile. Angajatorul asigură.Certificat de cazier judiciar. în măsura în care este posibil. . Munca la domiciliu (art. 2. atributiile specifice functiei pe care o detin. b) programul în cadrul caruia angajatorul este în drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului. Angajatorul este obligat ca. vechimea în meserie si în specialitate.364/2000). Angajatorul este în drept sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracţiune de normă şi invers. al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza în activitate. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului.Nota de lichidare cu situatia debitelor. în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile. fie de la un loc de muncă cu fracţiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-şi mări programul de lucru. Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului.Buletinul de identitate .face dovada cetateniei si domiciliului.Documente privind examenul medical. să ia în considerare cererile salariaţilor de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune de normă. Actele a caror prezentare este obligatorie la încheierea contractului individual de munca . dupa caz. oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale române. c) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului.5. . cetatenii care lucreaza în strainatate si carora nu li se aplica prevederile acestei legi beneficiaza de masuri speciale de protectie stabilite prin legile române sau straine sau prin tratate si conventii internationale la care România este parte. Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat.5.19. 40 . salariatii cu munca la domiciliu îsi stabilesc singuri programul de lucru.Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă. prin care se dovedeste vechimea în munca. .5. . dupa caz. .Actele originale referitoare la studii si calificare.156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate (Monitorul Oficial nr. raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.18. precum si al produselor finite pe care le realizeaza. Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariţia unor locuri de muncă cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă. . daca se afla în urmatoarele situatii: .

.conditiile de protectie si securitate a muncii. De asemenea. .transferul salariului în România. . boli profesionale sau obisnuite. reprezentante ale societatilor straine autorizate sa functioneze în România potrivit art.conditii de angajare.salariul. .156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate reglementeaza si activitatea agentiilor de ocupare a fortei de munca având ca obiect activitatea de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate. tratate sau conventii cu autoritatile publice similare din alte state în vederea stabilirii conditiilor de protectie a cetatenilor români care lucreaza în tarile respective: . prin autoritatile competente. De asemenea.conditii de locuit si hrana.31/1990 privind societatile comerciale.durata si natura muncii prestate. Nerespectarea de catre agentii a acestor conditii atrage raspundere civila sau penala.384/2001 (Monitorul Oficial nr. Agentii pot trimite în strainatate si persoane încadrate de acestia cu contract individual de munca (care contine drepturile si obligatiile mentionate mai sus. Agentiile pot fi societati comerciale cu sediul în România. Agentii pot efectua medierea angajarii numai pe baza contractelor încheiate cu persoane juridice sau fizice straine care contin oferte ferme de munca. cu capital român.conditiile generale de munca. prin misiunile diplomatice si oficiile consulare va depune aceleasi diligente pe lânga autoritatile straine ca cetatenii români sa beneficieze atât de masurile de protectie sus-mentionate. cu participare straina sau cu capital integral strain constituite în conditiile Legii nr. cât si de cele care se aplica în tarile respective (inclusiv cele de solutionare a litigiilor de munca). .datele de plata a salariilor.orele de repaus. Legea nr. meseria. Ministerul Afacerilor Externe. . sunt angajatii unor organizatii comerciale. cu evitarea dublei impuneri sau dublei perceperi de contributii.indemnizatii pentru întretinerea familiei în tara. 41 .despagubiri pentru boli profesionale si accidente de munca.durata timpului de munca si odihna. inclusiv plata contributiilor obligatorii). .nivelul salariului minim. va depune diligentele necesare pentru încheierea de acorduri. . În sensul legii. Cetatenii care lucreaza în strainatate prin intermediul unor astfel de contracte beneficiaza de prestatii din bugetul asigurarilor sociale. Acreditarea agentiilor si agentilor se face conform Normelor Metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. .sunt angajatii unor organisme internationale cu sediul pe teritoriul altui stat decât România. . . . care efectueaza activitati de transport international. prin oferta ferma de munca se întelege respectarea urmatoarelor conditii: . . .44 din Legea nr. Agentiile pot presta aceasta activitate numai dupa acreditarea lor de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. . . agentii.fiscalitatea si contributiile obligatorii.208/2001). bugetul asigurarilor sociale de sanatate si somaj pe baza unei declaratii privind veniturile lunare realizate în strainatate si contributiilor platite organelor competente din România. întelegeri.masurile de protectie a muncii.plata orelor suplimentare. . dupa caz. . sucursale.31/1990.asigurarea pentru accidente de munca.concediul de odihna.obligatiile angajatilor români în strainatate. Guvernul României. persoane juridice române sau straine.functia. pot fi filiale.

special. b) o sumă egală cu de 1. art. încheie cu Agentia conventii în baza carora Agentia ramburseaza lunar salariul de baza stabilit la angajare dar nu mai mult de 75% din salariul net stabilit pe economie comunicat de INS. aferentă absolvenţilor încadraţi. 84 alin.116/2002 privind prevenirea marginalizarii sociale (Monitorul Oficial nr. postliceal sau superior de stat ori particular autorizat sau acreditat în conditiile legii.76/2002privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (Monitorul Oficial nr. Sumele se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. 55 lit. În perioada celor 3 ani absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala organizata de angajator în conditiile legii. b) si c). c) o sumă egală cu de 1. angajatorul care are conventie cu Agentia încheie cu tânarul CIM pe durata determinata egala cu cea a contractului de solidaritate. Prin absolvent al unei institutii de învatamânt se întelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii în conditiile legii în una din institutiile de învatamânt gimnazial. e) si f) din Legea nr. 188/1999. Daca la încetarea contractului de solidaritate. alin. Angajatorii. şi primesc lunar. Ajutorul se vireaza la cerere. Angajatorii care înceteaza din initiativa lor / prin acordul pǎrtilor raporturile de munca / serviciu ale absolventilor (art. În baza contractului de solidaritate. pe o perioadă de 12 luni. 56 lit.5 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii. Nu beneficiazǎ de aceste facilitati angajatorii care au obligatia. primesc pentru fiecare an. Aceasta sanctiune nu se aplica în situatia în care încetarea raporturilor de munca sau serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului. pentru fiecare absolvent: a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Tinerii încheie cu Agentia un contract de solidaritate (pâna la 2 ani. liceal. de a încadra absolventi ai institutiilor de învǎtǎmânt. pe această perioadă.b). Angajatorii care încadreaza absolventi în aceste conditii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin trei ani de la data încadrarii. dar nu mai mult de 2 ani. Pentru absolventii care au handicap avantajele sus-mentionate se acorda pe o perioada de 18 luni. potrivit legii.b) Încadrarea în munca a absolventilor (baza legala art. f) si g) si alin. din bugetul asigurarilor pentru somaj angajatorilor care nu înregistreza debite pentru neplata contributiilor sociale. respectiv plasarea la un angajator avizat de agentie. 42 . În acest caz.193/2002) tinerii cu vârsta între 16 si 25 de ani aflati în dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale sunt consiliati si mediati de ANOFM. c). denumiti angajatori de insertie. cheltuielile vor fi suportate la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj. pentru absolvenţii de învăţământ superior. Masurile de stimulare sus-mentionate nu se acorda pe perioada în care raporturile de munca sau serviciu sunt suspendate. cu modificarile si completǎrile ulterioare) anterior împlinirii termenului de trei ani sunt obligati sa restituie în totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referintǎ a BNR în vigoare la data respectivǎ.2 lit. Angajatorii care.1 lit. de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj. angajatorii de insertie îi angajeaza pe acesti tineri cu CIM pe durata nedeterminata Agentia le ramburseaza lunar o suma în cuantum de 50% din indemnizatia de somaj.5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă.103/2002) Conform Legii nr. art. pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii. dar nu mai putin de 1 an). pentru aceastǎ categorie. de continuare a acestor raporturi. profesional. un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate pentru aceste persoane. dupa îndeplinirea obligatiei de mentinere a reporturilor de munca/serviciu cel putin 3 ani îi mentin pe absolventi pe posturile în care au fost încadrati.80-84 din Legea nr. pe o durata de maximum 2 ani. pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal. c) Accesul tinerilor la un loc de munca Conform prevederilor Legii nr. Absolventii pot fi încadrati în aceste conditii o singura data pentru fiecare forma de învatamânt în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

subventiile prevazute la art. someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc.93 din Legea 76/2002.79 din Legea 76/2002.1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. conform legii. b) în perioada 1 noiembrie-31 martie. daca ancadreaza an munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. aferente acestuia.tinerii familisti care au executat pedepse privative de libertate. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuata în cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rândul somerilor pentru dezvoltarea comunitatile locale. Conform art. pe o perioada de 12 luni. aferenta persoanelor ancadrate din aceste categorii. 70% din valoarea indicatorului social de referinţă. Aceasta sanctiune nu se aplica în situatia în care încetarea raporturilor de munca sau serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului. În limita sumelor disponibile Agentia poate încheia contracte de solidaritate si cu tinerii în vârsta de pâna la 35 de ani în conditiile sus-mentionate. cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. . valoarea indicatorului social de referinţă. potrivit legii. pe această perioadă. datorata de angajator pentru persoanele respective. de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara an vigoare. din rândul somerilor. de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj. pana la data andeplinirii conditiilor respective. Angajatorii care incadreaza an munca. la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori. beneficiaza lunar. potrivit legii. angajatorilor cǎrora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementǎrilor în viguare privind achizitiile publice. d) Încadrarea cu contract individual de munca din rândul somerilor Conform art. 78 se acordǎ. nu au obligatia. În functie de suma prevazuta în bugetul asigurarilor pentru somaj Agentia încheie contracte de solidaritate cu tinerii.78 din Legea nr. De facilitatile prevazute mai sus . pe o perioadǎ de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana încadratǎ. daca nu andeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala. Angajatorii care înceteaza raporturile de munca sau servicii anterior celor 2 ani sunt obligati sa restituie în totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele încasate pentru fiecare persoanǎ plus dobânda de referintǎ a BNR. cu exceptia contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj. conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta. e) Încadrarea în munca a unor categorii de personal din rândul somerilor: Angajatorii care incadreaza an munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti.tinerii proveniti din centre de plasament. beneficiaza si angajatorii care.795/2002). pe perioada angajarii. . şi primesc lunar. de a ancadra an munca persoane cu handicap.tinerii familisti fara copii în întretinere. beneficiaza de reducerea sumei reprezentând contributia de 1% (fond salarii) datorata bugetului asigurarilor pentru somaj. . la solicitarea autoritǎtilor publice locale. an raport cu numarul de angajati. al cǎror cuantum este: a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale (Monitorul Oficial nr. angajatorul care încadreaza persoane din rândul somerilor si pe care-i mentin în activitate o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii. din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale.76/2002. pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii. f) Facilitati acordate angajatorilor privind contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj. .Detalii sunt stipulate în Hotarârea Guvernului nr.alte categorii de tineri aflati în dificultate. Reducerea se acorda începând din anul fiscal urmator pentru o perioada de 6 luni si consta în diminuarea sumei datorate 43 . potrivit urmatoarelor prioritati: .tinerii singuri cu copii în întretinere. Conform art. cu contract individual de munca pe perioadǎ determinatǎ de cel mult 12 luni.

Angajatorului îi revin. cu exceptia informatiilor sensibile si secrete. c) dreptul la concediul de odihna anual.37-art. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. j) dreptul la protectie în caz de concediere. contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern. l) dreptul de a participa la actiuni colective. Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.6. e) sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare. sub rezerva legalitatii lor. f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate în sarcina sa. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. Salariatului îi revin. b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca. dupa caz. în principal. precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati. prin negociere. urmatoarele obligatii: a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca. urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii. potrivit legii. d) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa.40 din Codul Muncii) Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii. de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului. în cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca. k) dreptul la negociere colectiva si individuala. în principal. din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca. c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege. Salariatul are. e) dreptul la demnitate în munca. urmatoarele obligatii: a) obligatia de a realiza norma de munca sau. d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament. b) dreptul la repaus zilnic si saptamânal. precum si contractul individual de munca. Executarea contractului individual de munca (art. b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat. h) dreptul la informare si consultare. dupa caz. i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca. e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate. 44 . b) obligatia de a respecta disciplina muncii. Orice tranzitie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat. e) sa se consulte cu sindicatul sau. cu reprezentantii salariatilor în privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora. c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. d) obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de serviciu. în contractul colectiv de munca aplicabil. în conditiile legii si/sau contractului colectiv de munca aplicabil.5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou angajat din numarul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de munca din anul respectiv. g) dreptul la acces la formarea profesionala. potrivit legii. Angajatorul are. în principal. f) obligatia de a respecta secretul de serviciu. 2. d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii. în principal. g) sa înfiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze înregistrarile prevazute de lege. f) dreptul la securitate si sanatate în munca.lunar cu 0.

41. perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la acel angajator. Cu titlu de exceptie. i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal a salariatilor. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 1 an. Delegarea poate fi dispusã pentru o perioadã de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice.7. Contractul individual de munca poate fi modificat NUMAI prin acordul partilor. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare. Trecerea temporara într-o alta munca Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii. e) salariul. din 6 în 6 luni. în mod obisnuit. acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detasarea. prin exceptie. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: a) durata contractului. c) felul muncii. schimbarea. numai cu acordul salariatului. Modificarea contractului individual de munca (art. salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat. În mod exceptional. f) timpul de munca si timpul de odihna. precum si la o indemnizatie de delegare. în conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. 2. Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare. cu acordul ambelor parti. . în scopul exercitarii unor lucrari în interesul acestuia. Pe durata delegarii/detasarii salariatul îsi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute în contractul individual de munca.unor situatii de forta majora.cu titlu de sanctiune disciplinara sau . salariatul beneficiaza de drepturile care îi sunt mai favorabile. de catre salariat. 3. fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea.: sanctiune disciplinara). În cazul în care exista divergente între cei doi angajatori si nici unul dintre ei nu îsi îndeplineste obligatiile. prin acordul partilor sau. d) conditiile de munca. la un alt angajator.h) sa elibereze. Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai în mod exceptional si pentru motive temeinice. în cazurile si în conditiile prevazute de Codul Muncii. prin detasare se poate modifica si felul muncii. fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat. la cerere. 2. a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu în afara locului sau de munca. b) locul muncii. Pe durata detasarii. fara consimtamântul salariatului în cazul: . de a se îndrepta împotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neîndeplinite. Delegarea reprezinta exercitarea temporara. precum si la o indemnizatie de detasare. toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului. 45 . în conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai în cazurile si în conditiile prevazute de Codul Muncii (ex. Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca. dar NUMAI cu consimtamântul scris al salariatului. din dispozitia angajatorului. Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea. Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu îsi îndeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.ca masura de protectie a salariatului. a elementelor contractului individual de munca.48 din Codul Muncii) Modificarea contractului individual de munca vizeaza. În mod exceptional. Refuzul salariatului de prelungire a delegãrii nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinarã a acestuia. Delegarea/detasarea Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea/detasarea salariatului întrun alt loc de munca decât cel prevazut în contractul individual de munca. 1. prin vointa uneia dintre parti. din dispozitia angajatorului.

În cazul suspendãrii contractului individual de muncã. Dacã în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele. b) concediu pentru incapacitate temporara de munca. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate.204/2001). 2. Incapacitate temporara de munca . Suspendarea de drept a contractului individual de munca (art. g) forta majora.4/1990 (Monitorul Oficial nr. b) suspendarea prin ACORDUL partilor.49-54 din Codul Muncii) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect SUSPENDAREA prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. autorizaţiile ori atestãrile necesare pentru exercitarea profesiei. în conditiile Codului de procedura penala. legislative ori judecatoresti. modificarea. Suspendarea contractului individual de munca poate fi: a) suspendarea de DREPT. d) abrogat. 46 .1. Suspendarea contractului individual de munca (art.54/2003 (Monitorul Oficial nr. 158/2005 (Monitorul Oficial nr. Concediul de maternitate (riscuri asigurate) . Exercitarea mandatelor de senator si deputat . c) carantina.art.50 din Codul Muncii) Contractul individual de munca se suspenda de drept în urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate. De fiecare datã când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauzã de încetare de drept a contractului individual de muncã. c) suspendarea prin actul UNILATERAL al uneia dintre parti.pentru protejarea mamei si copilului conform art. dupa caz. f) îndeplinirea unei functii de conducere salarizate în sindicat. executarea sau încetarea contractului individual de muncã. 158/2005. pe toata durata mandatului. Exercitarea mandatului de primar Conform art. pe durata suspendarii acesta nu beneficiaza de nici un drept care rezulta din calitatea de salariat. 1074/2005) beneficiaza de concediu medical. Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decât cele salariale/munca. autorizaţiile ori atestãrile necesare pentru exercitarea profesiei. i) în alte cazuri expres prevazute de lege.11 din Legea nr. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate / din fondul de salarii. cauza de încetare de drept prevaleazã. h^1) de la data expirãrii perioadei pentru care au fost emise avizele. contractul individual de muncã înceteazã de drept. se suspendã toate termenele care au legãturã cu încheierea.8. daca prin legi speciale. cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncã înceteazã de drept. Îndeplinirea unor functii de conducere platite în sindicat . prin contractele individuale de munca sau regulamentele interne nu se prevede astfel.73/2003) prevede mentinerea contractului individual de munca pe perioada cât cei în cauza îndeplinesc functii de conducere în sindicat.37 alin.7 din Legea nr. 12-17 din OUG nr. În cazul suspendarii contractului individual de munca pentru fapte imputabile salariatului.215/2001 (Monitorul Oficial nr. prin contractul colectiv de munca aplicabil. h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv. raporturile de munca sau serviciu se suspenda. salariatul are dreptul la un concediu de maternitate de 126 zile (cuantum 85%). e) exercitarea unor functii în cadrul unei autoritati executive.2. pe durata mandatului de primar raporturile de munca/serviciu avute anterior se suspenda.91/1990). Activitatea desfasurata în aceasta calitate constituie vechime în munca sau în specialitate iar la reluarea activitatii se va stabili un salariu care sa nu fie inferior celui pe care l-ar fi dobândit daca ar fi continuat activitatea anterioara pe baza raporturilor de munca/serviciu.(4) din Legea nr.datorita incapacitatii create de boala (obisnuita sau urgenta medico-chirurgicala/ infecto-contagioasa) conform art.8. pe durata mandatului de senator sau deputat.conform art.23-25 din OUG nr.

210/1999 (Monitorul Oficial nr. 1008/2005). art 20 si art. f) participarea la greva. 158/2005. 22 OUG nr. d) concediu pentru formare profesionala.Începând cu data de 1 ianuarie 2009.654/1999).conform OUG nr. în cazul copilului cu handicap. . Se poate acorda si sotului (optional).2007. precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 600 lei sau.3. de până la 3 ani.indemnizatia se plateste din bugetul de stat de catre directiile teritoriale ale MMSSF. cu modificările şi completările ulterioare. în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni. . pe perioada suspendarii se acorda concediu medical si o indemnizatie. 148/2005 (MO nr. oricare dintre parinti are dreptul la un concediu medical si indemnizatie în cuantum de 85% din baza de calcul. persoanele care. 158/2005. precum şi prin regulamentul intern. contractul individual de muncă. Concediul pentru crestere copil în vârsta de pâna la doi ani si a celui cu handicap în vârsta de pâna la trei ani: . Exceptie fac afectiunile pentru care medicul curant recomanda un numar mai mare de zile. sub tutela ori încredintati sau dati în plasament familial. dar nu mai mult de 4. Concediul paternal este reglementat de Legea nr. de 600 lei.8.000 lei. e) exercitarea unei functii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local.Carantina . Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate. 2.se acorda la cerere. salariatul beneficiaza de un concediu medical si o indemnizatie stabilita în functie de baza de calcul (75%). 2. în cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.2. . Suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatului (art. au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.54 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate fi suspendat. în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil. pe toata durata mandatului. în anul 2008.8. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate. începând cu 01.18 lit. c) concediu paternal. Contractul individual de muncă POATE fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului.01.51 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului în urmatoarele situatii: a) concediu pentru cresterea copilului.26-30 din OUG nr. b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani si a copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente pâna la împlinirea vârstei de 18 ani Conform art. în ultimul an anterior datei naşterii copilului. prin acordul partilor. Concediu paternal Tatal are dreptul la cerere la un concediu de cinci zile lucratoare sau 15 zile lucratoare daca a urmat un curs de puericultura pentru îngrijirea noului nascut în primele 8 saptamâni de la nastere. beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. opţional. .conform art. Suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor (art. Indemnizatia este egala cu salariul de baza corespunzator perioadei de concediu si se plateste din fondul de salarii. 571/2003 privind Codul fiscal. Durata maxima a acestui concediu este de 45 zile pe an. 47 .se acorda si pentru copiii înfiati.b).

. pe perioade care depãşesc 30 de zile lucrãtoare. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului (art. c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penala împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecata pentru fapte incompatibile cu functia detinuta. Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decât valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva si reprezinta media veniturilor din luna/lunile în care se efectueaza concediul. platit de angajator. . .În cazul în care nu a fost asigurata participarea la o formare profesionala pe cheltuiala angajatorului. tehnologice. altele decât salariul. pentru motive economice.art.168/1999 (Monitorul Oficial nr. dupã consultarea prealabilã a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitãţii sau a reprezentanţilor salariaţilor.4. structurale sau similare. . d) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activitãţii. structurale sau similare. 2. .Se poate acorda si fractionat pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de învatamânt sau pentru sustinerea examenelor de promovare în anul urmator în cadrul institutiilor de învatamânt superior. .8. denumirea institutiei). multiplicata cu numarul de zile de concediu. salariatul în cauza are dreptul la un concediu pentru formare profesionala. f) pe durata suspendãrii de cãtre autoritãţile competente a avizelor. cu reducerea corespunzãtoare a salariului. angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe sãptãmânã. concediul se poate acorda cu sau fara plata. autorizaţiilor sau atestãrilor necesare pentru exercitarea profesiilor.Este reglementat de Codul Muncii .art. la o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului individual de munca. în temeiul normelor legale ale raspunderii civile contractuale. • În cazul reducerii temporare a activitãţii. pentru motive economice. daca salariatul este declarat nevinovat.40 din Legea nr.Durata concediului de formare profesionala nu se deduce din durata concediului de odihna si este asimilata unei perioade de munca efectiva în ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului. ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. fãrã încetarea raportului de muncã. acesta îsi reia activitatea avuta anterior si are dreptul.Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii. e) pe durata detasarii.582/1999) prevede ca greva constituie o cauza de suspendare a contractului individual de munca.52-53 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului în urmatoarele situatii: a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile. Pe durata grevei . • În cazul în care angajatorul a formulat plângere penala împotriva salariatului si acesta a fost trimis în judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta. salariatii beneficiaza de o indemnizatie.Cererea se depune cu o luna înainte de efectuarea concediului (data începerii. durata. tehnologice. în conditiile legii. de pâna la 10 zile lucratoare sau 80 de ore. 48 .Concediu pentru formare profesionala . domeniul. pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti.Se acorda la solicitarea salariatului pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa. dupã caz.Perioada efectuarii se stabileste de comun acord cu angajatorul. b) abrogat.149-153. platita din fondul de salarii. . • În cazul întreruperii temporare a activitatii angajatorului.Este un drept al salariatului. . precum si în cazul suspendarii contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare prealabile sau al sanctiunii disciplinare prin suspendarea contractului individual de munca. pânã la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului.

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate. i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată. f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate. salariatul primeste indemnizatie (incapacitate temporara de munca. Efectele suspendarii contractului individual de munca Suspendarea contractului individual de munca afecteaza în principal cele doua clauze: munca si plata muncii. h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii.57 din Codul Muncii se stipuleaza ca nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru încheierea valabila a contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia. în cazul anularii suspendarii din functie. pensiei anticipate parţiale.55 din Codul Muncii): de drept. executarea pedepsei la locul de munca) sau chiar salariu (detasare. 2. în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.5.Pe durata întreruperii temporare a activitatii. salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului. pot beneficia de despagubiri. autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei. În aceasta perioada se suspenda contractul individual de munca cu angajatorul care a dispus detasarea (se înscrie în carnetul de munca).9. ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti. în alte unitati. crestere copil. 2.55-79 si art. În cele mai multe cazuri salariatul. c) abrogat. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia. pensiei pentru limitã de vârstã cu reducerea vârstei standard de pensionare. De asemenea. de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii. Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.1. îndeplinirea unei functii de conducere în sindicat). ca urmare a acordului partilor. precum şi în cazul dizolvãrii angajatorului persoanã juridicã. e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă. ● a) b) c) 49 . Detasarea Conform art. la art. Încetarea de drept a contractului individual de munca (art. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare. la data convenita de acestea.169-170 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate înceta (art. desi nu presteaza activitate. de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă. Astfel. nu este lipsit de venituri.56 lit. acesta având oricând posibilitatea sa dispuna reînceperea activitatii. salariatii pot fi detasati sa îndeplineasca anumite lucrari corespunzatoare pregatirii si atributiilor lor de serviciu. g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor. INCETAREA contractului individual de munca (art.e) din Codul Muncii). concediu de odihna. j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali. • Referitor la nulitatea contractului individual de munca (art. la data comunicãrii deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate.56-57 din Codul Muncii) Contractul individual de muncă încetează de drept: a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoanã fizicã. ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară.9. pensiei anticipate.45-47 din Codul Muncii. b) la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoanã fizicã. Drepturile salariale se platesc de catre unitatea în care a fost detasat salariatul.8. în cazurile si în conditiile limitativ prevazute de lege. d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstã standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. 2. maternitate.

Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului. salariatul având dreptul la despagubiri. 2. Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la remunerarea acestuia. g) abrogat. Potrivit art. 50 . e) pe durata concediului pentru cresterea copilului. vârsta.3. caracteristici genetice. concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: a) pe durata incapacitatii temporare de munca. b) pentru exercitarea. în conditiile legii. Concedierea salariatilor este interzisa: a) pe criterii de sex.60 din Codul Muncii. contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern. rasa. b) pe durata suspendãrii activitãţii ca urmare a instituirii carantinei. c) pe durata în care femeia salariata este gravida. savârsite de catre acel salariat. apartenenta nationala. la data convenita de acestea.Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin îndeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege. În situatia în care o clauza este afectata de nulitate.3. origine sociala.2. Încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului (art. Daca partile nu se înteleg. optiune politica. poate înceta prin acordul partilor. întrucât stabileste drepturi si obligatii pentru salariati. a dreptului la greva si a drepturilor sindicale. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului (art. i) pe durata efectuarii concediului de odihna. contract cu timp partial sau contract de munca la domiciliu. a efectelor acesteia se pot face prin acordul partilor. etnie. Constatarea nulitatii si stabilirea.9. nulitatea se pronunta de catre instanta judecatoreasca. ca sanctiune disciplinara. religie. în masura în care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere. potrivit legii.55 lit. în conditiile legii. situatie sau responsabilitate familiala. Încetarea contractului individual de munca prin acordul partilor Potrivit art. culoare. h) pe durata exercitarii unei functii eligibile într-un organism sindical. ca este contract de munca temporara.58-78 din Codul Muncii) Concedierea reprezinta încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. stabilita prin certificat medical conform legii. orientare sexuala.61-64 din Codul Muncii) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului în urmatoarele situatii: a) în cazul în care salariatul a savârsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca. cu exceptia situatiei în care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate. aceasta este înlocuita de drept cu dispozitiile legale sau conventionale aplicabile. d) pe durata concediului de maternitate. indiferent ca este încheiat pe durata nedeterminata sau pe durata determinata. handicap. 2.9.9. Ca urmare. 2. corespunzator modului de îndeplinire a atributiilor de serviciu. contractul individual de munca. apartenenta ori activitate sindicala. care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de munca aplicabile.1. f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav.b) din Codul Muncii contractul individual de munca poate înceta prin acordul partilor. Aceste interdictii legale nu opereaza în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului.

urmând sa îi comunice salariatului solutiile propuse de agentie. salariatul beneficiaza de o compensatie.f) din Codul Muncii). dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art. Decizia se emite în scris si. într-o perioadă de 30 de zile calendaristice. c) cel puţin 30 de salariaţi.9. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi. Concedierea pentru necorespunderea profesionala poate fi dispusa dupa evaluarea prealabila a salariatului conform unei proceduri de evaluare stabilita prin contractul colectiv de munca sau prin regulamentul intern. trebuie sa fie motivata în fapt si în drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul în care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta.c) si d) si art. prin decizie a organelor competente de expertiza medicala.61 lit. angajatorul poate dispune concedierea salariatului. angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante în unitate. din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului. sub sanctiunea nulitatii absolute. Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului pentru a-si manifesta consimtamântul cu privire la noul loc de munca oferit. dar mai puţin de 300 de salariaţi. Concedierea colectiva Prin concediere colectivă se înţelege concedierea. în conditiile Codului de procedura penala. corespunzator pregatirii profesionale/capacitatii de munca. Salariatii care sunt concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii în conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil.2. compatibile.b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile.3.268 alin. precum si dupa notificarea agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca în care se precizeaza ca nu îi poate oferi un loc de munca. dupa caz. 2. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi. se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului. În cazurile în care concedierea este dispusa pentru inaptitudinea fizica/psihica sau profesionala sau pentru reintegrarea titularului postului (art. a unui număr de: a) cel puţin 10 salariaţi. În cazul concedierii pentru inaptitudine fizica/psihica.art. fapt ce nu permite acestuia sa îsi îndeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat. • Concedierea pentru savârsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa îndeplinirea de catre angajator a cercetarii prealabile si în termenele stabilite de Codul Muncii (decizia se emite în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei . În situatia în care nu dispune de locuri vacante. Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. • În cazul în care concedierea intervine pentru unul din motivele prevazute la lit. În cazul în care salariatul nu îsi manifesta expres consimtamântul în acest termen. în conditiile stabilite în contractul colectiv de munca aplicabil sau în contractul individual de munca.65-72 din Codul Muncii) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat.56 lit. 51 .colectiva. are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca în vederea redistribuirii salariatului. d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de munca în care este încadrat. din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. c) în cazul în care.(1) din Codul Muncii).individuala sau . Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi: .b)-d) (arestare mai mult de 30 de zile/inaptitudine fizica si/sau psihica si necorespundere profesionala) angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii. b) cel puţin 10% din salariaţi.

ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor. reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi. h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau. inspectoratul teritorial de muncă.La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv. c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere. Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi încadrări pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi timp de 9 luni de la data concedierii acestora. într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării. cu consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă. în scris. La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi. astfel cum e prevazut mai sus. În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective. de faptul că întreprinderea respectivă nu i-a furnizat informaţiile necesare. Obligaţiile prevăzute mai sus se menţin indiferent dacă decizia care determină concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului. consultări cu sindicatul sau. din unul sau mai multe motive. conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil. printre altele. în nerespectarea obligaţiilor prevazute mai sus . în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere. acesta nu se poate prevala. Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării angajatorului 52 . În situaţia în care decizia care determină concedierile colective este luată de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului. b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează. potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă. 69 alin. Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi. b) motivele care determină concedierea preconizată. angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice. Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la art. În situaţia în care. cu privire cel puţin la: a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi. angajatorul are obligaţia de a transmite salariaţilor care au fost concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior. potrivit prevederilor art. pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere. se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului. în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate până la data stabilită în notificarea de concediere colectivă ca fiind data emiterii deciziilor de concediere. fără legătură cu persoana salariatului. cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri. Sindicatul sau. următoarele: a) numărul total şi categoriile de salariaţi. în condiţiile prevăzute de lege. pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util. fără examen sau concurs ori perioadă de probă. poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice. f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi. după caz. după caz. (2) inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau. cu reprezentanţii salariaţilor. după caz. după caz. d) criteriile avute în vedere. sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi. În situaţia în care în această perioadă se reiau activităţile a căror încetare a condus la concedieri colective. angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă. e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor. 69 şi 71. acesta are obligaţia de a iniţia. acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă. În perioada în care au loc consultări. reprezentanţilor salariaţilor. g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile.

3.9. respectiv de 30 de zile calendaristice pentru functii de conducere. În cazul în care concedierea a fost efectuata în mod netemeinic sau nelegal. 2. angajatorul nu poate invoca în fata instantei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere. d) lista tuturor locurilor de munca disponibile în unitate si termenul în care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant (art. majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. 2. În situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat.61 lit.73-75 din Codul Muncii) Persoanele concediate pentru inaptitudine fizica/psihica si necorespundere profesionala (art. termenul de preaviz este suspendat corespunzator.d) din Codul Muncii) carora nu li se acorda acest drept. Dreptul la preaviz (art. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.64 din Codul Muncii .(2) lit.3. În situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat. c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere (art. Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale (art. 53/2003 . instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate. angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. Fac exceptie persoanele care nu corespund profesional în perioada de proba (art. La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile în situatia anterioara actului de concediere (nu reîncadrarea). Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare.70 alin. după data deschiderii procedurii de insolventa.76-78 din Codul Muncii) Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta. Decizia de concediere se comunica salariatului în scris si trebuie sa contina în mod obligatoriu: a) motivele care determina concedierea.79 din Codul Muncii) Prin demisie se întelege actul unilateral de vointa a salariatului care. în contractul individual de munca sau. b) durata preavizului. Termenul de preaviz este cel convenit de parti. potrivit Legii nr.pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit. Demisia (art.Codul muncii. cel prevazut în contractul colectiv de munca aplicabil si nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru functii de executie.9. Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. 53 . printr-o notificare scrisa. dupa împlinirea unui termen de preaviz.61 lit.9. fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Contractul individual de munca înceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul de preaviz. cu modificările şi completările ulterioare. dupa caz.d) din Codul Muncii) numai în cazul concedierilor colective. comunica angajatorului încetarea contractului individual de munca.c) si d) din Codul Muncii). Prin derogare de la prevederile Legii nr. termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.4.are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare pentru a-si manifesta expres consimtamântul cu privire la noul loc de munca oferit). În caz de conflict de munca. desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidator. 85/2006 privind procedura insolvenţei . În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi nu îşi manifestă în scris consimţământul în termenul de maximum 10 zile lucratoare sau refuză locul de muncă oferit. 2.3. Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa îsi produca toate efectele. Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.65 si 66 din Codul Muncii) beneficiaza de dreptul la un preaviz care nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare.4. precum si pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art.

sunt reglementate de Legea nr.Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca. contractul individual de munca înceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data convenita de parti. Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare. 2. efectul general îl reprezinta încetarea pentru viitor a drepturilor si obligatiilor partilor care decurgeau din contractul individual de munca.9. Conditiile privind constituirea. aplicata asupra asupra sumei veniturilor care constituie. utilizarea si controlul Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.09. denumiti angajatori in stare de insolventa. pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale.c) si d) din Codul Muncii). Efectele încetarii contractului individual de munca În cazul încetarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive care tin de persoana salariatului.56 lit. denumit Fondul de garantare.G. În cazurile încetarii contractului individual de munca pentru inaptitudine fizica/psihica sau necorespunderea profesionala sau al reintegrarii titularului postului (art. respectiv pentru arest preventiv mai mare de 60 de zile. REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENTA A SALARIATILOR La data de 01.G. respectiv art. Dispozitiile Legii nr. hotarare care va abroga H.66 din Codul Muncii). nr.c) si d). registrul se intocmeste in forma electronica.G. Decizia se emite în scris. c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative.65 si art. inaptitudine fizica/psihica si necorespunderea profesionala (art. 200/2006 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007. b) data angajarii. 247/2003. 2. inclusiv pentru motivele care tin de persoana salariatului pentru inaptitudine fizica/psihica sau necorespundere profesionala (art.61 lit.61 lit. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor. baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă. Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente: a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele. 3. codul numeric personal (CNP). potrivit prevederilor legale. prenumele.b)-d) si art. 54 .f) din Codul Muncii) angajatorul poate dispune concedierea. Sunt însa si situatii când unele drepturi sau obligatii urmaresc salariatul si dupa încetarea contractului individual de munca (participarea la beneficii. nr. nr. Conform H. gestionarea. premiul anual/raspundere materiala sau cheltuieli de scolarizare).5. trebuie sa precizeze termenul în care poate fi contestata si instanta judecatoreasca la care se contesta.61 lit. Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii salariatului. in cota de 0. în mod expres. În toate cazurile de încetare a contractului individual de munca. Angajatorii au obligatia de a declara lunar contributia la Fondul de garantare la organul fiscal competent. În cazurile încetarii contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art. respectiv emite decizia numai dupa ce a dispus toate diligentele prevazute de art.62 din Codul Muncii) angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii.25%. ofertei (angajatorului sau agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca). 161/2005.2006 intra in vigoare H.64 din Codul Muncii pentru a oferi un alt loc de munca si numai dupa expirarea termenului de 3 zile lucratoare în care salariatul poate sa dea curs. motivata în fapt si în drept.Fondul de garantare a creantelor salariale (167-168 din Codul Muncii) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se stabileste prin lege speciala. potrivit legii. Din Fondul de garantare se asigura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare.

dupa adoptarea solutiei tehnice a registrului in format electronic si in functie de aceasta.d) tipul contractului individual de munca.G. Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati si de a-l prezenta inspectorilor de munca. pe baza de semnatura electronica. dupa caz. Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic. 161/2006 au incadrat personal cu contract individual de munca sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul. prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati: a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii. Procedura privind transmiterea registrului in format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii. 55 . Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin: . Angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor. suspendarea si ancetarea contractelor individuale de munca. solidaritatii sociale si familiei. la solicitarea acestora. agentiei. in termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificari in situatia angajatului. Angajatorii care la data intrarii in vigoare a H.orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru. dupa caz. dupa caz. c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic. cu modificarile si completarile ulterioare. Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul angajatorul. nr. b) prin e-mail. precum si . reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica. se pastreaza si se arhiveaza de catre angajatori.G. registrul in forma electronica. insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator. .actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea.actele necesare angajarii. la sediul sucursalei. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii. e) data si temeiul ancetarii contractului individual de munca. Registrele infiintate si inregistrate in conformitate cu prevederile H.contractul individual de munca. . Registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si. in termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat. nr.

fundamentele legii. Conform Conferintei Nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri public. FUNDAMENTELE LEGII. Codul Muncii (L53/20003) la titlul 4 – prevederi: 56 . • Legea-cadru nr. 42/77/2011.12.1948 adoptând Declaratia Universala a Drepturilor Omului declara ca a ori cine munceste are dreptul la un salariu echitabil si suficient care sa-i asigure lui si familiei sale o existenta conforma cu demnitatea umanaa. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. • Legea nr.U. familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr.L53/2003 privind Codul Muncii MO72/2003. SALARIZAREA CA SISTEM–NOTIUNI DE BAZA.N. Baza legala: • .Partea a II-a Modulul 2 SALARIZAREA PERSONALULUI Salarizarea ca sistem – notiuni de baza. Adunarea Generala a O.95/1949 a Organizatiei Internationale a Muncii salariul reprezinta suma de bani data de patronat salariatului în temeiul unui contract individual de munca pentru munca efectuata sau ce ar trebui efectuata sau pentru serviciile efectuate sau ce ar trebui efectuatea. aprobate prin Ordinul ministrului muncii. din 10. • Normele metodologice pentru aplicarea acesteia. I.

2003 este stabilit la suma de 2500000 lei. c) cetatenilor straini sau apatrizi ce au CIM în România.166/CM). reglementând totodata mijloacele. . metodele si instrumentele de înfaptuire ale acestora prin determinarea conditiilor de stabilire si acordare a salariului. în raportul dintre persoanele juridice sau fizice care angajeaza si salariati sau reprezentanti ai acestora în functie de posibilitatile financiare ale angajatorului. .forma de organizare a unitatii.calificarea personala. confesionale. 57 .se acorda în functie de: . b) cetatenilor români angajati ai unor institutii constituite în tara care îsi desfasoara activitatea în strainatate cu exceptia cazului în care legislatia statului respectiv este mai rentabila.importanta muncii.conditiile concrete în care se lucreaza. varsta. Sistemul de salarizare este ansamblul de norme prin care sunt stabilite principiile. f) angajatorilor persoane juridice sau fizice.  salariu diferentiat în raport cu conditiile de munca.complexitatea lucrarilor de efectuat.rezultatele obtinute. d) refugiatilor încadrati cu CIM în România.  drepturile salariale cuvenite angajatilor se platesc înaintea altor obligatii ale unitatii.  S se plateste periodic la interval de cel mult o luna. obiectivele. etnice. . Salariile se stabilesc în raport cu: .pregatirea si competenta profesionala. . stare materiala. Atât salariul stabilit prin negociere între parti cât si salariul stabilit prin OG sau HG nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe tara care din 01.  salariu diferentiat în raport cu cantitatea si calitatea muncii (ex: la salarizare în  acord).vechimea în munca.b) adaosuri si sporuri la salariu. Conform art.caracterul activitatii. elementele si formele salarizarii muncii. Drepturile salariale nereclamate se prescriu în termen de trei ani de la data datorarii (art. 2 prevederile CM se aplica: a) persoanelor angajate cu CIM care au domiciliul în România sau cu autorizatie de a lucra în România. Modificarea salariului stabilit prin negociere între parti nu poate fi solicitata înainte de 1 an de la data stabilirii. Întârzierea nejustificata a platii poate duce la obligarea angajatorului de a plati daune interese salariatilor. în masura în care au caracter de continuitate si sunt prevazute de lege. etc. .01.  la stabilirea S nu pot fi facute discriminari pe criterii politice. b) adaosuri si sporuri: . . Principiile sistemului de salarizare:  la munca egala salariu egal. g) organizatiilor sindicale sau patronale. e) ucenicilor cu contract de ucenicie.se iau în calcul la stabilirea drepturilor ce se determina în raport cu salariul. .  salariu diferentiat în raport cu functia îndeplinita.  salariu diferentiat dupa nivelul studiilor. Salariile se stabilesc prin negocieri colective sau individuale.  caracterul confidential al S.forma de finantare.a) salariul de baza (SB).- pentru munca prestata în conditiile CIM fiecare persoana are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului. salariul cuprinde . cu conditia sa îsi desfasoare activitatea în tara. a) SB se stabileste în raport cu: . . .

 S se stabileste prin negocieri colective sau individuale.  drepturile salariale ale angajatilor nu pot fi urmarite si nu se pot face retineri ale acestora decât în conditiile si cazurile prevazute de lege. 58 .

5% Explicatii (obligatii fiscale) VN = VB – Contrib. crt. dupa caz V.5% 5. CONTRIBUTII LA ASIGURARILE SOCIALE începând cu 01. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. 287/2010 . prevazuta de Legea nr. imp = VB – Contrib.5%.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 B. CAS SALARIAT Cota contributiei individale de asigurari sociale este de 10. 1.5% 10.5% 5. Baza legala: Legea nr. sociale Venit impozabil = VN – Deducere personala.5% 5.5%.5% 0.5% 10. imp = VN – Deducere personala (la fct. SOMAJ SALARIAT – 0. Fel angajare CIMb – Contract individual de munca – Functie de baza CIMc – Contract individual de munca – Functie cumulata CIMp – Contract individual de munca – pensionari Obligatii de plata angajat Somaj(xx CAS(x) CASS(xx) x) 10. Sociale VN = VB – Contrib.Legea bugetului asigurarilor de stat pe anul 2011 C.sociale V.Alte probleme privind salariile.5% . 287/2010 .01. In aceasta cota este inclusa si cota de 3% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 59 .5% 0. Legea nr. indiferent de conditiile de munca. SANATATE – 5. de baza) A. 3. cfm legea 286/2010 .2011 Nr. 2.

Norme metodologice de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.2%.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 D.4 (M.CONTRIBUTII ALE ANGAJATORULUI (la fondul de salarii) A. 287/2010 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 31. aplicate asupra veniturilor brute realizate lunar.Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate.Legea bugetului asigurarilor de stat pe anul 2011 B. legea 286/2010 .3 % Contributia individuala Contributia angajatorului condiţii normale de munca condiţii deosebite de munca condiţii speciale de munca 10.8 % 30.0.5% . Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii (OUG nr. 287/2010 . 287/2010 . 1074/2005) • 0.5% 10.Of. in care se regasesc noile tarife de risc corespunzatoare activitatii desfasurate sunt reglementate prin HG nr.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 Plata contributiei se face luandu-se in considerare tariful de risc corespunzator diviziunii CAEN a activitatii principale.0. stabilite Legea nr.85% C. Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj. cfm.85% . Incepand cu 1 ianuarie 2008 intra in vigoare Ordinul 337/2007 privind actualizarea CAEN.5% 20.Legea nr. 50/2009 pentru modificarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 60 . respectiv activitatea cu numarul cel mai mare de salariati.5. cfm Legea nr. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. 158/2005 art.8 % 25.2. Cotele de CAS (contributii de asigurari sociale) : Conditii de munca cotele de contribuţie de asigurări sociale.3 % 41.1.15%-0.3 % 36.5% 10.8 % B.

Legea nr. in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat.CAS ANGAJATOR Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale. c) participarea salariatilor la profit. BAZA DE CALCUL A CONTRIBUTIILOR IN ANUL 2011 Nr. pe baza de contract. detasare si transfer.0. 78 din L 448/2006 republicata) Angajatorii care au cel putin 50 de salariati au obligatia de a angaja persoane cu handicap in procent de cel putin 4% din nr. declaratia pe proprie raspundere a persoanei aflate in intretinere. insotite de documentele justificative corespunzatoare. b) diurne de deplasare si de delegare. indemnizatii de delegare. 287/2010 . Baza de calcul a contributiilor nu se plafoneaza. ordine publică şi siguranţă naţională. precum si drepturi de autor. 1. CONTRIBUTIA CAS – Legea 19/2000. Contributia pentru fondul de garantare a creantelor salariale . inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale. G.CAS SALARIAT a) venitul brut realizat lunar b) salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata. CAS nu se datoreaza asupra sumelor reprezentând: a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat. sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate. corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. 61 . NEANGAJAREA DE PERSOANE CU HANDICAP (art. cu modificarile si completarile ulterioare) BAZA DE CALCUL 1. 2.III. crt. insotit de factura si dovada platii.E. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. Fac excepţie de la obligatia de mai sus instituţiile publice de apărare naţională. TITLUL III din Codul fiscal • IMPOZIT PE SALARII 16% In vederea stabilirii si acordarii deducerilor personale trebuie sa solicitati salariatilor declaratia contribuabilului si dupa caz.25%. CONTRIBUTIA PT. IMPOZIT PE SALARII Cap. în cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate. de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap. total de salariati. Angajatorii in cauza pot opta:  sa plateasca lunar o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu nr.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 F.

2. Contributiile la fd. 400 euro pe an). b) diurnele de deplasare si de delegare. CONTRIBUTIA PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII Fd.total salarii brute realizate inclusiv concediile medicale suportate de societate.2.cotizatia sindicala . 44 alin. 57 din L571/2003) 62 . cu modificarile si completarile ulterioare 3. Somaj –Legea nr. Pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri: venit brut . sociale .la functia de baza: venit brut . cu modificarile si completarile ulterioare Impozitul pe veniturile din salarii 16% (art. si se deduce din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. 7. 4. plata creantelor salariale – Lega 200/2006. b) salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata. OUG 226/2008) a) suma veniturilor brute realizate lunar. Contributia nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand: a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat. de garantare pt. potrivit legii_ 1. 2.2 din OUG 158/2005.salariati x 12 x salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. de somaj nu se datoreaza pentru pensionari.contributia la fondurile facultative de pensii (max. 258 din L95/2006. contributia se calculeaza la un salariu de baza minim brut pe tara. Contributia la FNUASS aferenta accidentelor de munca suportate din fondul de accidente de munca se deduce din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.CASS SALARIAT Venitul brut realizat fara concedii medicale indiferent de unde se suporta. 2. art. Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj realizate de salariatii încadrati cu contract individual de munca. Contributia se aplica si asupra concediilor medicale in caz de accident de munca sau boala profesionala. daca aceasta nu depaseste 30 de zile. cu modificarile si completarile ulterioare 5. art. Nu se datoreaza in perioada in care raporturile de munca sunt suspendate cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca. detasare si transfer.deducerea personala .SOMAJ SALARIAT Venitul brut realizat lunar.contrib. CASS ANGAJATOR Fd.6.257. Baza plafonata = nr. Sanatate (art.contributii sociale.76/2002 . cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. 1.total salarii brute realizate inclusiv concediile medicale suportate de societate 3. indemnizatiile de delegare. Pentru persoanele care realizeaza exclusiv venituri din salarii care potrivit Codului fiscal nu sunt impozabile. corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.Legea mr346/2002 . c) participarea salariatilor la profit. 1. Contributia la fd. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale. Contributia la fd. SOMAJ ANGAJATOR Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei salariatului. precum si drepturile de autor. de accidente de munca si boli profesionale. Contributia se datoreaza si asupra indemnizatiei de concediu medical pentru accident de munca sau boala profesionala.

de lucru. Echipamente tehnice.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă 3. Normele metodologice de punere in aplicare a Legii nr. V. Prezenta lege se aplică în toate sectoarele de activitate. IV. vin în contradicţie cu prezenta lege. Cu exceptia cazurilor în care particularităţile inerente ale anumitor activităţi specifice din serviciile publice. Prin lucrător se intelege a fi persoana angajată de către un angajator. L53/2003 2. atât publice. precum şi cazurile de dezastre. alimentaţia de protecţie şi materiale igienico – sanitare. II. III. inclusiv studenţii. potrivit legii. elevii în perioada efectuării stagiului de practică. DISPOZIŢII GENERALE. cum ar fi forţele armate sau poliţia. 63 . 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca I. Persoanele juridice vor stabili obligatoriu prin decizie scrisă personalul cu atribuţii în PM sau vor organiza chiar compartimente de PM. Norme metodologice date în aplicarea legii. Coordonarea şi controlul activităţii. integrităţii fizice şi psihice. apărarea vieţii. Evenimente: Accidente de muncă şi boli profesionale. cât şi private.Modulul 2 SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA I. Prevederile prezentei legi se aplică angajatorilor. precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă. Răspunderea juridică. sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. Dispoziţii generale. de protecţie. Obligaţii privind realizarea regulilor de PM. LEGEA nr.ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă. VI. lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor. VII. Securitatea şi sănătatea în muncă . Baza legală: 1. cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice. inundaţii şi pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă.

64 .

prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor. ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor. a testării psihologice a aptitudinilor. f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit.echipament de protecţie: halate. j) să angajeze numai persoane care. precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare. corespund sarcinii de 65 . persoane juridice sau persoane fizice. II. .materiale igienico-sanitare – se acordă obligatoriu şi gratuit de către unitate pentru locurile de muncă unde igiena personală impune aceasta. . ochelari şi mănuşi de protecţie – se acordă obligatoriu şi gratuit angajatului. filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. d) să stabilească pentru lucrători. g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor. organizatorice şi de altă natură. lămâi. iar salariatul plăteşte 50% din valoarea lor. inclusiv TVA. după caz. de prevenire şi avertizare a stărilor de pericol. asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă. III. pentru proprii angajati au obligatii: a) să adopte. şorţuri azbest. Angajatorii.echipamente tehnice – aparate de măsură şi control. bazat pe evaluarea riscurilor. înainte de începerea oricărei activităţi. Cheltuielile cu PM sunt finanţate integral din costurile de producţie sau sunt prevăzute în bugetul de stat sau bugetele locale. prin fişa postului. OBLIGATII PRIVIND REALIZAREA REGULILOR DE PM. ECHIPAMENTE TEHNICE. b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice. sanitare. soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă. a echipamentelor de muncă. h) să asigure informarea fiecărei persoane. e) să elaboreze instrucţiuni proprii. atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. pliante. . pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă. i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică.).echipament de lucru – se foloseşte la serviciu în scopul de a proteja îmbrăcămintea angajaţilor. APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL. . pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii. conform prevederilor legale. etc. DE PREVENIRE ŞI AVERTIZARE A STĂRILOR DE PERICOL. prin lucrătorii desemnaţi. precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie.Nici o activitate de producţie sau prestări servicii nu poate fi desfăşurată fără autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca eliberată de Inspectoratul Teritorial de Munca . din faza de cercetare. proiectare şi execuţie a construcţiilor.alimentaţie de protecţie – se acordă obligatoriu şi gratuit în locurile de muncă cu condiţii grele sau vătămătoare (lapte. anterior angajării în muncă. apă minerală. în urma examenului medical şi. c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. măşti de sudura. corespunzător funcţiilor exercitate. cum ar fi afişe. măşti de gaze. . prin propria competenţă sau prin servicii externe. este distribuit ca inventar de unitate. în spiritul prezentei legi.

p) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv. b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. Angajatii sunt obligati: a) să utilizeze corect maşinile. în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie. e). instalaţiilor tehnice şi clădirilor. la modificarea. o) să desemneze. după utilizare. lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. r) să asigure echipamente individuale de protecţie. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. după caz. m) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor. pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. COORDONAREA SI CONTROLUL ACTIVITATII. reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice. Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori. a aparaturii de măsură şi cntrol. aparatura. c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune.sa ceara informatii de la orice persoana privind accidentele de munca. d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. la solicitarea inspectorului de muncă. în special ale maşinilor. n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie. aparaturii. e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă. în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane. precum şi a instalaţiilor de captare. pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. în domeniul său de activitate. f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. atât timp cât este necesar. Inspectorul de munca este autorizat: .sa execute control la persoanele juridice si fizice. l) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. uneltele. (4) lit.muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi. g) să coopereze. k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. uneltelor. . substanţele periculoase. să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare. 66 . ulterior angajării. IV. controlul psihologic periodic. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 7 alin. atât timp cât este necesar. şi să utilizeze corect aceste dispozitive.

Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele.sa dispuna masuri de sistare a unei activitati sau a unui echipament tehnic în cazul în care constata o stare de pericol. produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu. EVENIMENTE: ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE. etc. invaliditate sau deces. Orice eveniment va fi comunicat de îndată angajatorului. incidentul periculos. procedee de exploatare. . cu modificările şi completările ulterioare. Inspectorul de munca este si obligat: . Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează după cum urmează: a) de către angajator. situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie.sa aiba acces liber permanent si fara înstiintare prealabila. (2) se efectuează către autoritatea de sănătate publică teritorială sau a municipiului Bucureşti. precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute.sa aplice sanctiuni si amenzi pentru încalcari ale prevederilor legale. evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă.accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului. de îndată. sa solicite conducerii documentele si informatiile necesare. în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentă sau confirmată. precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune. Orice medic. de îndată. c) organelor de urmărire penală. toate evenimentele. va semnala obligatoriu suspiciunea de boală profesională sau legată de profesiune. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice. Semnalarea prevăzută la alin. inclusiv medicul de medicină a muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul. după caz. conform prevederilor legale. deces. . b) asigurătorului. după cum urmează: a) inspectoratelor teritoriale de muncă. potrivit Legii nr. depistată cu prilejul prestaţiilor medicale. organele de poliţie rutieră competente vor trimite instituţiilor şi/sau persoanelor fizice/juridice în termen de 5 zile de la data solicitării. . sa efectueze sau sa ceara masuratori si determinari de laborator în scopul clarificarii unor situatii.sa pastreze confidentialitatea surselor de informare în legatua cu sesizarile si plângerile primite si sa nu spuna conducerii unitatii ca face control ca urmare a unei sesizari. - V.dupa încetarea functiei de inspector sa nu dezvaluie secrete de fabricatie. în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate. .sa nu aiba interes patrimonial sau de alta natura în relatia cu persoana fizica sau juridica ce o controleaza. la constatarea cazului. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. la confirmarea acestora. accidente colective. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă. un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului.sa propuna conducerii inspectoratului retragerea autorizatiei de functionare. b) de către inspectoratele teritoriale de muncă.. incidente periculoase. de comert. . Eveniment . de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia. În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice. 67 .

în ţară sau în afara graniţelor ţării. În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment. Accident de munca: vatamarea volenta a organismului. e) accidentul suferit de orice persoană. în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu. i) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrată victima. convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege. accident de muncă: a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere şi/sau unitate. precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri. pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă. n) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare. precum avariile sau exploziile. 68 . în cazul accidentelor colective. în termen de 7 zile de la data decesului. m) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări. de asemenea. dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat. în calitate de angajator. cu permisiunea angajatorului. este. trăsnet (electrocutare). locul de muncă. cutremur. alunecări de teren. k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare. dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru. dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. j) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului. dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers. sportive. l) accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române.c) de către Inspecţia Muncii. utilajul ori materialele. b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public. c) accidentul survenit în cadrul activităţilor culturalsportive organizate. o) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale. f) accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii. pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal. în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică. ori în alt loc de muncă organizat de aceştia. g). la o altă persoană juridică sau fizică. dacă schimba îmbrăcămintea personală. inclusiv în cadrul unor activităţi culturale. generate de unele evenimente deosebite. care au loc in timpului procesului de munca sau in indeplinirea indatorirlor de servciusi care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice. echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator. viscol. respectiv a municipiului Bucureşti. g) accidentul de traseu. dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator. instituţia medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului teritorial de muncă. recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale. în cazul suspiciunilor de boală profesională şi a bolilor legate de profesiune. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi. delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării. cum ar fi furtună. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti. dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice. h) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul. o copie a raportului de constatare medico-legală. d) de către autorităţile de sănătate publică teritoriale. În sensul prevederilor art. d) accidentul suferit de orice persoană. 5 lit. pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare. invaliditate sau deces. în baza unor contracte. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini. precum si intoxicatia acuta profesionala. ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea. încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini. şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului. inundaţie. în timpul programului de muncă. pe durata normală de deplasare.

Bolile profesionale nou-declarate se raportează lunar de către autoritatea de sănătate publică teritorială şi a municipiului Bucureşti la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. de asemenea. b) accidente care produc invaliditate. boli profesionale. g). potrivit legii. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă. Accidentele de muncă se clasifică. Intoxicaţia acută profesională se declară. În situaţiile menţionate la lit. anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor. când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă. c) accidente mortale. q) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. chimici ori biologici caracteristici locului de muncă. în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de muncă. Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare. în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate. h). 69 . ca urmare a unei agresiuni. d) accidente colective. Boală profesională . se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională.p) dispariţia unei persoane. i) şi l). maşinilor şi utilajelor. Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către medicii din cadrul autorităţilor de sănătate publică teritoriale şi a municipiului Bucureşti.afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii. Afecţiunile suferite de elevi şi studenţi în timpul efectuării instruirii practice sunt. Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale. Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de muncă. Dacă nerespectarea constă în repunerea în funcţiune a instalaţiilor. precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilit conform legii. în: a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice. dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională. precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se fac de către specialiştii autorităţilor de sănătate publică teritoriale. precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. de asemenea. deplasarea trebuie să se facă fără abateri nejustificate de la traseul normal şi. VI. la Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti. RASPUNDEREA JURIDICA. în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia. Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri. în vederea confirmării sau infirmării lor. pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amendă. dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională. precum şi la asigurător. cauzată de agenţi nocivi fizici. în procesul de muncă. transportul să se facă în condiţiile prevăzute de reglementările de securitate şi sănătate în muncă sau de circulaţie în vigoare. Înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului-verbal de cercetare. cât şi ca accident de muncă.

Locul de munca cu pericol iminent de accidentare este situatia concreta. folosit de angajat în procesul muncii. raportarea. utilaj. întreprinderea de masuri de eliminare a situatiei create. masinile nucleare. 5. raportarea si evidenta accidentelor de munca si declararea. Norme privind autorizatia de functionare. cazanele cu aburi si recipiente sub presiune. 6. de informare si instruire în domeniul protectiei muncii. înregistrarea. 4. aparatura. vii. alertarea conducerii. VII. pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale. cercetarea. NORME METODOLOGICE DATE ÎN APLICAREA LEGII. instalatiile pe cablu pentru transport. 3. masinile de uz medical. Norme privind certificarea calitatii echipamentelor de protectie si de lucru. evidenta bolilor profesionale. echipamentul gospodaresc. Norme privind certificarea din punct de vedere al securitatii muncii a echipamentelor tehnice: ii. evacuarea personalului din zona periculoasa. Norme privind comunicarea. vi. 2. instalatie. unealta sau alt mijloc asemanator. masinile din parcul de distractii. Norme privind locul de munca cu pericol deosebit si locul de munca cu pericol iminent de accidentare. Locul de munca cu pericol deosebit este locul cu nivel ridicat de risc de accidentare sau îmbolnavire profesionala care poate genera accidente cu consecinte grave. Este obligatorie identificarea si evidenta acestora. dispozitiv. Angajatorii răspund patrimonial. Norme privind finantarea cheltuielilor privind PM. 8. întocmirea unor liste de acces limitat si de fise de protectie privind atributiuni concrete privind starile de pericol. invaliditate sau deces. confirmarea. echipamentele tehnice sunt reprezentate de orice masina. înregistrarea. 7. iii. oprirea instalatiilor sau a activitatii. v. Normele privind clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze. în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaţiile asigurărilor sociale de stat. armele de foc. Modulul 3 70 . cuptoarele electrice. 1. nu constituie obiectul curentelor norme: masinile activate manual prin forta fizica. rezervoarele si conductele pentru carburanti si alte lichide inflamabile. Constatarea situatiei se face de catre orice persoana si se impun de urgenta urmatoarele masuri: iv. precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala. potrivit legii civile. sursele de radiatii si alte surse nucleare. Norme privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic. reala si actuala. careia îi lipseste doar prilejul declansator pentru a deveni realitate în orice moment.Angajatorii raspund si contraventional pentru nerespectarea prevederilor legale privind securitea sanatatea in munca.

persoanele care îşi desfãşoarã activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autoritãţii executive. ce se asigurã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. DISPOZITII GENERALE. altele decât cele salariale. 71 . 571/2003 privind Codul fiscal. Dispozitii generale. c) cadrele militare în activitate. din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 1. un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi care se aflã în una dintre situaţiile urmãtoare: a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management. precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugãreşti. c) Pensie anticipata partiala. 1. SUSTINEREA FAMILIEI IN VEDEREA CRESTERII COPILULUI A. II.. II. ale cãror drepturi şi obligaţii sunt asimilate. 3. Generalitati. e) Pensie de urmasi. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice I. în condiţiile prezentei legi.. persoanele care realizeazã. Alte dispozitii privind asigurarile sociale (AS). cu cele ale persoanelor prevãzute la pct. e) …………………. b) funcţionarii publici. Categorii de ajutoare. 13^1 din Legea nr. 2. Bugetul asigurarilor sociale (AS). Pensiile. legislative ori judecãtoreşti. d) persoanele care realizeazã venituri de naturã profesionalã. 1. IV.A. III. 2. I. a) persoanele care desfãşoarã activitãţi pe bazã de contract individual de muncã. inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari. b) Pensie anticipata. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (1) pct. LEGE nr. pe durata mandatului. ordinii publice şi siguranţei naţionale. din domeniul apãrãrii naţionale. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice I. Baza legala: LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice B. soldaţii şi gradaţii voluntari. c)…………… d)…………. f) Ajutorul de deces. Bugetul si contributia la asigurarile sociale(AS). în mod exclusiv. denumite în continuare şomeri. CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE C. LEGE nr. a) Pensie pentru limita de varsta. d) Pensie de invaliditate. În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu. III. în condiţiile legii. a) …………… b) ……………. 7 alin. persoanele care beneficiazã de drepturi bãneşti lunare. prin efectul legii: I. Dispozitii generale. Alte drepturi de asigurari sociale. precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil. Contributii la asigurarile sociale (AS). 3.

8% datoratã de angajatori. din care 10. Condiţiile de muncã în care se desfãşoarã activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot fi normale.3% pentru condiţii deosebite de muncã. avocaţii. ordinii publice şi siguranţei naţionale. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. (2) În cota de contribuţie individualã de asigurãri sociale prevãzutã la alin. asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi. datoratã de angajator şi angajaţi.5% datoratã de angajaţi şi 20.5% datoratã de angajaţi şi 30. deosebite şi speciale. ordinii publice şi siguranţei naţionale. din care 10. (3) este inclusã şi cota de contribuţie aferentã fondurilor de pensii administrate privat. specifice pentru cadrele militare în activitate. datoratã de angajator şi angajaţi. pe bazã de contract de asigurare socialã. IV şi alin.8% datoratã de angajatori.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncã şi a activitãţilor cu condiţii deosebite. (1) pct.b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale.3% pentru condiţii normale de muncã. V.5% datoratã de angajaţi şi 25. precum şi orice persoanã care doreşte sã se asigure. personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege. (1) pct. pentru şomeri. republicatã. Cotele prevãzute mai sus se aplicã începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011 În cota de contribuţie individualã de asigurãri sociale prevãzutã la alin. 571/2003 privind Codul fiscal.8% datoratã de angajatori. din care 10. din domeniul apãrãrii naţionale. deosebite. respectiv sã îşi completeze venitul asigurat. În sistemul public de pensii sunt contribuabili. 6 alin. Se pot asigura în sistemul public de pensii. Cotele de contribuţii de asigurãri sociale. dacã nu sunt asiguraţii acestora. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 6 alin. Contributii la asigurarile sociale(AS). Cotele de contribuţii de asigurãri sociale sunt diferenţiate în funcţie de condiţiile de muncã normale. e) alte persoane care realizeazã venituri din activitãţi profesionale. neintegrate în sistemul public. (1) pct. sunt prevãzute în Legea nr. condiţii speciale şi alte condiţii. b) 36. V. I lit. care beneficiazã de ajutoare lunare ce se asigurã din bugetul de stat. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale cãror raporturi de serviciu au încetat. instituţie care. d) persoane angajate în instituţii internaţionale. e) persoanele prevãzute la art. cadrele militare trecute în rezervã. dupã caz: a) asiguraţii care datoreazã contribuţii individuale de asigurãri sociale. (2). încadrarea locurilor de muncã în condiţii deosebite. c) persoane fizice autorizate sã desfãşoare activitãţi economice. 1. speciale şi alte condiţii de muncã. respectiv cota contribuţiei individuale de asigurãri sociale şi cota contribuţiei de asigurãri sociale datoratã de angajator. Sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncã stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevãzute de legislaţia în vigoare la data încadrãrii acestora. Pentru anul 2011 cotele de contribuţie de asigurãri sociale se stabilesc dupã cum urmeazã: a) 31. d) şi pct. 2. în condiţiile legii. În domeniul apãrãrii naţionale. prevãzutã de Legea nr.3% pentru condiţii speciale de muncã. b) angajatorii şi instituţiile care efectueazã plata ajutoarelor în situaţia persoanelor prevãzute la art. Cotele de contribuţii de asigurãri sociale pot fi modificate prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat*). d) Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã. datoratã de angajator şi angajaţi. este asimilatã angajatorului. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. în condiţiile prezentei legi. cu 72 . (1) este inclusã şi cota de 3% aferentã fondurilor de pensii administrate privat. prevãzutã de Legea nr. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. c) 41. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. care administreazã bugetul asigurãrilor pentru şomaj. republicatã. speciale şi alte condiţii se realizeazã pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. c) persoanele juridice la care îşi desfãşoarã activitatea asiguraţii prevãzuţi la art. 6 alin. II.

c) a satisfãcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus. d) pensia de invaliditate. f) activitatea artisticã desfãşuratã în profesiile prevãzute în anexa nr. pentru personalul navigant prevãzut în anexa nr. ca stagiu de cotizare. organizat potrivit legii. de pânã la 3 ani. pentru personalul care îşi desfãşoarã activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncã în luna respectivã. b) pensia anticipatã. a fost concentrat. speciale şi alte condiţii. în care asiguratul: a) a beneficiat de pensie de invaliditate. atât pentru femei. beneficiazã de asimilarea. În sistemul public de pensii se asimileazã stagiului de cotizare şi perioadele necontributive.1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurãri sociale. e) a beneficiat. de concediu pentru incapacitate temporarã de muncã cauzatã de accident de muncã şi boli profesionale. d) aviaţia civilã.263/2010. 1. prevãzute de actele normative cu regim clasificat emise pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. a unei singure perioade de studii. d) a beneficiat. Perioadele asimilate prevãzute la alin. la alegere. II. acordate potrivit legii. Atingerea acestui stagiu 73 . zonele I şi II de expunere la radiaţii. în cazul copilului cu handicap. b) a urmat cursurile de zi ale învãţãmântului universitar. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncã şi activitãţilor cu condiţii deosebite. condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate. începând cu data de 1 ianuarie 2005. 1. ordine publicã şi siguranţã naţionalã pentru formarea cadrelor militare. începând cu data de 1 ianuarie 2006. 2 şi 3. f) a beneficiat. a) Pensie pentru limita de vârsta. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bãrbaţi şi 63 de ani pentru femei. b) activitãţile de cercetare. 5 la legea nr. denumite în continuare perioade asimilate. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. prevãzute de prezenta lege. cu condiţia absolvirii acestora cu diplomã. ordinii publice şi siguranţei naţionale. Persoanele prevãzute la alin. specifice pentru poliţişti. Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învãţãmânt superior. cumulativ. Locurile de muncã în condiţii speciale sunt cele din: a) unitãţile miniere. g) a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învãţãmânt din sistemul de apãrare naţionalã. dupã caz. explorare. pe durata normalã a studiilor respective. cât şi pentru bãrbaţi. (1) lit. în perioada 1 aprilie 2001 . pe durata legal stabilitã. (1) se valorificã pentru obţinerea prestaţiilor de asigurãri sociale în condiţiile prevãzute de prezenta lege. e) pensia de urmaş. cu modificãrile ulterioare. mobilizat sau în prizonierat.modificãrile ulterioare. Legea stabileste urmatoarele categorii de pensii: a) pensia pentru limitã de vârstã. şi de Hotãrârea Guvernului nr. Atingerea acestei vârste se realizeazã prin creşterea vârstelor standard de pensionare. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare. de concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau. cu excepţia liceului militar. Pensia pentru limitã de vârstã se cuvine persoanelor care îndeplinesc. (1) beneficiazã de perioadele asimilate dacã în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile prezentei legi. c) activitãţile din domeniul apãrãrii naţionale.263/2010. conform prevederilor alin. e) activitãţile şi unitãţile prevãzute în anexele nr. c) pensia anticipatã parţialã. PENSIILE. 4 la Legea nr. b). la data pensionãrii.

în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncã.263/2010. 1 ┌────────────────────┬──────────────────────────┐ │Stagiul de cotizare │Reducerea vârstei standard│ │realizat în condiţii│ de pensionare cu: │ │ deosebite ├────────────┬─────────────┤ │ (ani împliniţi) │ Ani │ Luni │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 6 │ 1 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 8 │ 1 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 10 │ 2 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 12 │ 2 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 14 │ 3 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 16 │ 3 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 18 │ 4 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 20 │ 4 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 22 │ 5 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 24 │ 5 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 26 │ 6 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 28 │ 6 │ 6 │ 74 . atât pentru femei. Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limitã de vârstã. c) legea nr. cât şi pentru bãrbaţi. stagiul complet de cotizare este de 30 de ani. Tabelul nr. 6 la legea nr. I lit. C ) legea nr. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr.263/2010. atât pentru femei. I lit. 6 alin. (1) pct.263/2010. I lit. atât pentru femei. atât pentru femei. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. Atingerea acestei vârste se realizeazã prin creşterea vârstelor standard de pensionare. vârsta standard de pensionare este de 60 de ani. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. 6 alin. 1. (1) pct. În cazul persoanelor prevãzute la art.se realizeazã prin creşterea stagiului minim de cotizare. 5 la legea nr. 5. 5 la legea nr.263/2010. 6 la legea nr. 5 conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. cât şi pentru bãrbaţi. cât şi pentru bãrbaţi. În cazul persoanelor prevãzute la art. Atingerea acestui stagiu se realizeazã prin creşterea stagiului complet de cotizare.263/2010.263/2010 Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. stagiul minim de cotizare în specialitate este de 20 de ani. 6 la legea nr. Atingerea acestui stagiu se realizeazã prin creşterea stagiului minim de cotizare în specialitate. 6 alin. În cazul persoanelor prevãzute la art. cât şi pentru bãrbaţi. dupã cum urmeazã: a) conform tabelului nr. cu reducerea vârstelor standard de pensionare.263/2010 . c) legea nr. Atingerea acestui stagiu se realizeazã prin creşterea stagiului complet de cotizare. (1) pct.263/2010.

│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 5 │ 2 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 6 │ 3 │ .│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ 75 .│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 17 │ 8 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 18 │ 9 │ .263/2010 şi în condiţii speciale prevãzute la art. Tabelul nr.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 11 │ 5 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 12 │ 6 │ . (1) din legea nr.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 7 │ 3 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 8 │ 4 │ .263/2010.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 15 │ 7 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 16 │ 8 │ . în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncã încadrate în alte condiţii de muncã prevãzute la art.├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 30 │ 7 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 32 │ 7 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 35 │ 8 │ │ └────────────────────┴────────────┴─────────────┘ b) conform tabelului nr.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 9 │ 4 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 10 │ 5 │ .│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 13 │ 6 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 14 │ 7 │ . 2 ┌────────────────────┬──────────────────────────┐ │Stagiul de cotizare │Reducerea vârstei standard│ │realizat în condiţii│ de pensionare cu: │ │ speciale ├────────────┬─────────────┤ │ (ani împliniţi) │ Ani │ Luni │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 2 │ 1 │ .│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 3 │ 1 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 4 │ 2 │ . (2) din legea nr. 2. 29 alin. 30 alin.

cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. b) sunt trecute în rezervã sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasãrii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã. Pensia anticipatã parţialã se cuvine. 49 alin. (2) din Decretul-lege nr. La acordarea pensiei anticipate. a)-c) şi g) din lege. c) Pensie anticipata partiala. (1) lit. în condiţiile prevãzute la art. Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limitã de vârstã. (1) lit.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 23 │ 11 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 24 │ 12 │ . (1). I lit. 6. (1) pct. c) din legea nr. pe lângã condiţiile prevãzute la alin. Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limitã de vârstã se face din oficiu. pentru fiecare an de privare de libertate. şi care se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii: a) sunt trecute în rezervã/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstã în grad prevãzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizãrii unor unitãţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare. republicat. şi/sau de prizonierat. I lit. dupã data de 23 august 1944. persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevãzut de prezenta lege. b) Pensie anticipata. pentru obţinerea pensiei anticipate. ordinii publice şi siguranţei naţionale. (2) În cazul persoanelor prevãzute la art. pe lângã condiţiile prevãzute mai sus. (1) pct.│ 19 │ 9 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 20 │ 10 │ . a)-c) şi la alin.63/2010. persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare. La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limitã de vârstã. 6 alin. prevãzut în anexa nr. este necesarã şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 21 │ 10 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 22 │ 11 │ . 1 alin. 118/1990. pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale. în situaţia persoanelor cãrora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncã. pensia anticipatã se transformã în pensie pentru limitã de vârstã şi se recalculeazã prin adãugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plãţii pensiei anticipate. (1) din legea nr.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 25 │ 12 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 26 de ani şi peste │ 13 │ .263/2010. precum şi celor care au depãşit stagiul complet de cotizare cu pânã la 8 ani. În cazul persoanelor prevãzute la art. reducerea vârstei standard de pensionare prevãzute la art. (3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordãrii pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevãzute la art. c) din legea nr. 62 alin. de deportare în strãinãtate. cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Pensia anticipatã se cuvine.263/2010 nu poate fi cumulatã cu nicio altã reducere reglementatã de prezenta lege sau de alte acte normative. este necesarã şi realizarea stagiului minim de 76 .│ └────────────────────┴────────────┴─────────────┘ c) cu câte 6 luni. 6 alin. precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apãrãrii naţionale.

cotizare în specialitate, prevãzut în anexa nr. 6, şi care se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii: a) sunt trecute în rezervã/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstã în grad prevãzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizãrii unor unitãţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) sunt trecute în rezervã sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasãrii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã. La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordãrii pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g) din lege. Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limitã de vârstã care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lunã de anticipare, pânã la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limitã de vârstã. Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentã datoritã extracţiei şi prelucrãrii minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Micã şi Zlatna, pe o razã de 8 km în jurul acestor localitãţi, beneficiazã de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fãrã penalizarea prevãzutã mai sus, aceste prevederi aplicandu-se pânã la data de 31 decembrie 2030. La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevãzute la art. 65 alin. (1) di legea nr.263/2010 nu poate fi cumulatã cu nicio altã reducere reglementatã de prezenta lege sau de alte acte normative. La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limitã de vârstã, pensia anticipatã parţialã se transformã în pensie pentru limitã de vârstã şi se recalculeazã prin eliminarea diminuãrii prevãzute la art. 65 alin. (4) din legea nr.263/2010 şi prin adãugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plãţii pensiei anticipate parţiale. Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limitã de vârstã, în condiţiile prevãzute la alin. (1), se face din oficiu. d) Pensie de invaliditate (PI). Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã, din cauza: a) accidentelor de muncã şi bolilor profesionale, conform legii; b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legãturã cu munca. Beneficiazã de pensie de invaliditate, în condiţiile prevãzute la alin. (1), şi persoanele care se aflã în situaţiile prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. c) şi g) din legea nr.263/2010. Au dreptul la pensie de invaliditateşi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã, ca urmare a accidentelor de muncã sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale. Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã şi marii mutilaţi, ca urmare a participãrii la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legãturã cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurãri sociale anterior datei ivirii invaliditãţii din aceastã cauzã, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordã pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncã. În raport cu gradul de reducere a capacitãţii de muncã, invaliditatea este: a) de gradul I, caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãţii de muncã şi a capacitãţii de autoîngrijire; b) de gradul II, caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãţii de muncã, cu pãstrarea capacitãţii de autoîngrijire; c) de gradul III, caracterizatã prin pierderea a cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã, persoana putând sã presteze o activitate profesionalã, corespunzãtoare a cel mult jumãtate din timpul normal de muncã. e) Pensia de urmasi (PU).

77

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacã susţinãtorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. 1. Copiii au dreptul la pensie de urmaş: a) pânã la vârsta de 16 ani; b) dacã îşi continuã studiile într-o formã de învãţãmânt organizatã potrivit legii, pânã la terminarea acestora, fãrã a depãşi vârsta de 26 de ani; c) pe toatã durata invaliditãţii de orice grad, dacã aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevãzute la lit. a) sau b). b) Sotul supravietuitor are dreptul: - la împlinirea vârstei de pensionare standard daca durata casatoriei este de cel putin 15 ani; - daca durata casatoriei este mai mica, dar de cel putin 10 ani, PU se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6% pentru fiecare an de casatorie în minus; - indiferent de vârsta pe perioada de invaliditate gradele I sau II daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an. Cuantumul PU se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, functie de numarul urmasilor si anume: - 50% pentru un singur urmas; - 75% pentru 2 urmasi; - 100% pentru 3 sau mai multi urmasi. Pentru copii orfani de ambii parinti PU reprezinta însumarea drepturilor cumulate dupa fiecare parinte. Daca sotul supravietuitor are pensie proprie poate opta pentru PU daca aceasta este mai rentabila.

78

B.CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE • • • Dispozitii generale. Categorii de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Baza legala: ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in M. O. nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005 I. Dispozitii generale.

Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca: A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu; B. desfasoara activitati an functii elective sau sunt numite an cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti; C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii. De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile de mai sus dar sunt: a) asociati, comanditari sau actionari; b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management; c) membri ai asociatiei familiale; d) autorizate sa desfasoare activitati independente; e) persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care a început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. De asemenea, sunt asigurati pensionarii de invaliditate de gradul III si pensionarii nevazatori daca sunt membri ai asociatiei familiale sau persoane autorizate sa desfasoare activitati independente Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii sunt: a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii; b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, EXCLUSIV pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale; c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate; d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav; e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal. Acestea sunt denumite, generic, concedii si indemnizatii.

79

comanditari sau actionari. Incepand cu 01. 1 alin. cu plata contributiei din alte surse. Cota de contributie de 0. cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii.01. respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj’ b) pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse.Începând cu data de 1 ianuarie 2006. (1) lit. persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. d) concedii medicale si indemnizatii pentru angrijirea copilului bolnav. STAGIUL DE COTIZARE in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru acordarea drepturilor de concedii si indemnizatii se constituie din INSUMAREA perioadelor: a) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau. este de 0... la care au dreptul asiguratii. (2).U. e) si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. A si B. 2 alin. după caz. b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca. Art. de către asigurat. Prin . nr.2007. 54 din O. cauzata de boli obisnuite sau de accidente an afara muncii. administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate: Sunt asigurate sistemului de asigurari sociale de sanatate. persoane autorizate sa desfasoare activitati independente. (2) lit. ori d) asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art. c) persoanele prevazute la art. C. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate. cu modificarile si completarile ulterioare. c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate. contributia pentru concedii si indemnizatii medicale este de 0. 2 (1) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art.85% se datoreaza si se achita de catre: a) angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. (2) lit. 6 alin.85% aplicata la: a) fondul de salarii. respectiv asociati. a)-d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical ART. (1) lit. 6 alin. in conditiile prezentei ordonante de urgenta. 1 alin. in conditiile prevazute la art. (1) lit. destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. fara plata contributiei la asigurari sociale de sanatate. sunt: a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca.G. b) drepturile reprezentand indemnizatie de somaj ori c) asupra veniturilor supuse impozitului pe venit. b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art. membri ai asociatiei familiale. 150/2002 80 . 1 alin. (2) lit. 1 alin. exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale. pe durata acesteia. in conditiile prezentei ordonante de urgenta: a) satisfac serviciul militar in termen NOTA: pentru aceste persoane contributia datorata se suporta de catre bugetul de stat conform art.fond de salarii realizat’’ se antelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala.85%.

b) tuberculozei. (2) lit.U. organizat potrivit legii.U. an concediu medical pentru angrijirea copilului bolnav an varsta de pana la 7 ani sau an concediu pentru cresterea copilului pana la amplinirea varstei de 2 ani si an cazul copilului cu handicap. 6 alin. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar. Perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate sau a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar se asimileaza stagiului de cotizare NUMAI DACA in c) aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul O. dupa caz. anan sistemul de asigurari sociale de si lauzie. pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. in cazul: a) urgentelor medico-chirurgicale. pentru persoanele prevazute la art. precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului. nr. potrivit prevederilor art. 158/2005. fara plata contributiei la asigurari sociale de sanatate.U.c) pentru care. cu modificarile si completarile ulterioare. FARA CONDITII DE STAGIU DE COTIZARE . Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale. d) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau. nr. pana la amplinirea de catre copil a varstei de 3 ani. nr. persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii. 6 alin. Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie de invaliditate. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate: Sunt asigurate sistemului de asigurari sociale de sanatate. cu conditia absolvirii acestora.% x NZLCM Σ V Mzbci = ------------NTZ Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de O. Art. b) si de catre bugetul asigurarilor de somaj. 158/2005. d) neoplaziilor si e) SIDA. NOTA: pentru aceste persoane contributia datorata se suporta de catre de catre bugetul asigurarilor sociale de stat. cu plata contributiei din alte surse. pentru persoanele prevazute la Ci = Mzbci x …. 150/2002. in conditiile prezentei ordonante de urgenta: b) asimileaza stagiului de cotizare concediu medical pentru sarcina sanatate Se se afla an concediu medical.G. pe durata acesteia. CU CONDITIA ca in aceste perioade asiguratul sa nu realizeze stagii de cotizare in intelesul prevederilor O. (2) lit. Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA. de alocatie de sprijin.G. plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81 . 158/2005. (2) lit. 6 alin. pe durata normala a studiilor respective.G. c) bolilor infectocontagioase din grupa A.

SE PLATESC zilele LUCRATOARE.8 alin. 8 alin.G. in conditiile prevazute la art. baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii.158/2005. (1) lit. Din duratele de acordare a concediilor medicale. 6 alin.(1) lit.Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditii de stagiu’’) din O. cu luarea in considerare si a perioadelor asimilate stagiului de cotizare. 1. conform legii. (1) lit. venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia. din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă. incepand cu: a) ziua urmatoare celor suportate de angajator. A. din lunile respective sau. Art. si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia.(3) se refera la perioadele asimilate in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate sau a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar se asimileaza stagiului de cotizare. tuberculozei. b) prima zi de incapacitate temporara de munca. 6 alin. 158/2005. contributia pentru concedii si indemnizatii. cu modificarile si completarile ulterioare. b) salariul de baza minim brut pe tara. Art.b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002.U. (3). in conditiile legii. bolilor infectocontagioase din grupa A. si 31 (.beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.b) se refera la perioadele pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse. an cazul urgentelor medico-chirurgicale. Categorii de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. 8 alin. veniturile ce se iau in considerare sunt: a) cuantumul indemnizatiilor. pentru situatiile prevazute la art. in conditiile prevazute la art. fara conditii de stagiu de cotizare. Art.. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni. (2). a.(2) se refera la perioadele asimilate stagiului de cotizare in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de O. din perioadele respective. dupa caz. 82 .Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca. de către angajator. nr. c) si alin.Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca MEDIE a VENITURILOR LUNARE din ultimele 6 luni pe baza carora se calculeaza. pentru situatiile prevazute la art. b) si alin. exprimate in zile calendaristice.U.G. (2) lit. neoplaziilor si SIDA’’) . 8 alin. In situatia in care la stabilirea celor 6 luni se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare SAU perioade pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse. 9 (.. conform lit. nr. in cazul persoanelor care: . din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. pentru situatiile prevazute la art. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate. 8 alin. (2) lit. Art. Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza: A.(1) lit.c se refera la perioadele pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse. 8 alin. B.

Tratamentul balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă se desfăşoară în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de către medicul specialist. comanditari sau actionari. socotită din prima zi de îmbolnăvire. in acest caz. in una sau mai multe etape. asiguratii pot beneficia de: a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca. calitatea de asigurate daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.21 de zile şi se stabileşte de către medicul curant. membri ai asociatiei familiale. Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an. c) tratament balnear. a indemnizatiei de maternitate se 83 . administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management. structurat pe etape. la propunerea medicului curant. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre baza de calcul si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca. precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medicochirurgicale este de 100% din baza de calcul . fara a depasi 25% din baza de calcul. Indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora. Concediul si indemnizatia de maternitate Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie. Începând cu a 91-a zi concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile. nu mai pot realiza durata normala de munca. b) concediu si indemnizatie pentru carantina. Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă. neoplazii. stadiul şi prognosticul bolii. 2. 3. din motive de sanatate.au calitatea de asociati. din motive neimputabile lor. SIDA. În funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului. durata tratamentului balnear este de 15 . cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale. determinata de tuberculoza. pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica. persoane autorizate sa desfasoare activitati independente. pe baza biletului de trimitere. Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor care. perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. în funcţie de natura. pe o perioada de 126 de zile calendaristice. De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu mai au. Indemnizatia prevazuta se acorda. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul.a Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul. Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase. an conformitate cu programul individual de recuperare. pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. Baza de calcul. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

G.U. durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant. cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase. Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare. Concediul si indemnizatia de risc maternal Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. (2) reprezinta 75% din baza de calcul. daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare. Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. dupa caz. emis an conditiile legii. in antregime sau fractionat. Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere. iar după depăşirea termenului de 90 de zile. b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu. in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice. 4. este supus unor intervenţii chirurgicale. pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile.constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii. Indemnizatia se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 25/2004. pana la implinirea varstei de 18 ani. 96/2003 salariatele au dreptul la concediu de risc maternal. la cerere. in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si angrijirea copilului pana la amplinirea varstei de 2 ani sau. nr. Conform art. de către medicul specialist cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul. iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. unul dintre parinti. In situatia copilului nascut mort sau in situatia an care acesta moare in perioada concediului de lauzie. este imobilizat în aparat gipsat. Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza. pentru afectiunile intercurente. Concediul de risc maternal se poate acorda. Durata de acordare a indemnizaţiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil. OPTIONAL. iar in cazul copilului cu handicap. in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare. Indemnizatia pentru angrijirea copilului bolnav an varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la amplinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap. an cazul copilului cu handicap. de concediu pentru sarcina. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul. Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. de catre medicul de familie sau de medicul specialist. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca. Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. dupa cum urmeaza: a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele. 10 din O. neoplazii. indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia. incepand cu luna a 6-a de sarcina. din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat. Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani. 5. pana la 3 ani. 84 . Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav.

fara intrerupere intre ele. a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive.U. legislative ori judecatoresti. c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are ncheiata conventie de asigurari sociale. faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege. Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate In cazul in care. potrivit legii. durata lor NU SE CUMULEAZA.U. care constituie document justificativ pentru plata. care se platesc asiguratilor si care. lichidare. Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de O. reorganizare judiciara.b. aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele. lichidare judiciara. potrivit prevederilor O. 158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii.G. de fiecare angajator. Plata indemnizatiilor INCETEAZA incepand cu ziua urmatoare celei in care: a) beneficiarul a decedat. CU EXCEPTIA contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune. care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă. nr. SE RETIN de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva. dizolvare. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste SEPARAT.U. 158/2005. datorată de angajatori pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora. nr. d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a ancheiat conventie de asigurari sociale. acestea se iau in considerare separat. Pentru persoana asigurata care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori.G. care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii. Drepturile achitate urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la angajator. 158/2005. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă. indemnizatiile se calculeaza si se platesc. daca an cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de. Aceasta prevedere se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca. Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor. Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani. 158/2005 . Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor. dupa caz. nr. cu excepţia contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii datorată de angajatori 85 . în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite în cuantum de 6.G. conform legii. drepturile la concedii si indemniztii. la fiecare fiind asigurata conform O.U. reorganizare.G. se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie. In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite. de O. Plata indemnizatiilor se face LUNAR Sumele reprezentand indemnizatii. nr.5% şi 7% pentru asigurările sociale de sănătate. se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate. dupa caz.

precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti.U. Contributia angajatului la asigurari = salariul de baza minim brut * 9.G. ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate. (1). A. dar sunt: a) asociati. c) membri ai asociatiei familiale. 86 . corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical şi se suportă din cuantumul brut al indemnizaţiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. de catre platitori odata cu plata indemnizatiilor.. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau an baza raportului de serviciu. (2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla an una dintre situatiile prevazute la alin. SE SUPORTA din cuantumul brut al indemnizatiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si se achita bugetului asigurarilor sociale de stat. Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale pentru asiguraţii prevazuti la art.5% sociale pe perioada in care beneficiaza de indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Contributia astfel calculata se va suporta din CUANTUMUL BRUT AL INDEMNIZATIEI de asigurari sociale de sanatate Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale se efectueaza lunar.(1) si (2) beneficiază de indemnizaţiile de concedii medicale constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. B. e) persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat. comanditari sau actionari. C. Perioadele în care asiguraţii prevazuti la art. pentru aceste indemnizaţii datorându-se contribuţia de asigurări sociale reglementată de prevederile Legii nr. pe durata mandatului.la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj. nr. cu ale persoanelor prevazute la lit. desfasoara activitati an functii elective sau sunt numite an cadrul autoritatii executive. 1 alin. an conditiile legii.(2) se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. d) autorizate sa desfasoare activitati independente. Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cuvenite asiguraţilor se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. în condiţiile în care a început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006.1 alin.pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora şi. legislative ori judecatoresti. 158/2005 (1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate an sistemul de asigurari sociale de sanatate. denumite an continuare asigurati. respectiv a indemnizaţiilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. care se achită bugetului asigurărilor sociale de stat. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. b) administratori sau manageri care au ancheiat contract de administrare ori de management. Contributia de asigurari sociale SE CALCULEAZA prin aplicarea cotei stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata. au dreptul ……. an conditiile prezentei legi.1 alin. daca: A. 1 din O.(1) prevăzuţi precum şi cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate integral de asiguraţii prevazuti la art. corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical ART.

dar nu mai mult de 4. b) au beneficiat de indemnizatie de somaj. 87 .C.U. c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. 148/2005 privind sustinerea familiei in vedereea cresterii copilului Începând cu data de 1 ianuarie 2009.G. de până la 3 ani. Cuantumul indemnizaţiei prevăzute mai sus se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 571/2003 privind Codul fiscal. au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. Cele 12 luni prevazute mai sus pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate. SUSTINEREA FAMILIEI IN VEDEREA CRESTERII COPILULUI Baza legala: O. stabilita conform legii. în cazul copilului cu handicap. în ultimul an anterior datei naşterii copilului. potrivit legii. precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 600 lei sau. în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni. începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere. beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de pâna la 2 ani sau. de tripleţi sau multipleţi.000 lei. opţional. persoanele care.

. n) urmează cursuri cu frecvenţă de masterat în ţară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Tineretului şi Sportului. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. potrivit legii.venituri din salarii. perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala. beneficiază de un stimulent în cuantum lunar de 300 lei. potrivit prevederilor Legii nr. precum şi de alte acte normative referitoare la stabilirea şi acordarea acestui drept. e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective. 38 alin. (1) este de 100 lei. denumite în continuare acte normative speciale. (1) se acorda şi persoanelor care au fost îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului reglementată de dispoziţiile aplicabile pana la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta. 19/2000. i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul. cfm Legii nr. Persoanele care sunt îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului. reglementată de prezenta ordonanta de urgenta. cuantumul alocatiei de stat pentru copii prevazute de Legea nr. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. pentru motive economice. 88 . este urmatorul: a) 200 lei (RON) lunar. 3 alin. cu modificările şi completările ulterioare. k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii. cu modificările şi completările ulterioare. cuantumul stimulentului lunar prevăzut la alin. republicata. şi cel puţin unul dintre părinţii copilului are cetăţenie română. respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap. potrivit legii. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 571/2003 privind Codul fical. frecventate fără întrerupere. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. cuantumul indemnizatiei este de 600 lei (RON). Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. republicată. f) au realizat in sistemul public de pensii. organizat potrivit legii. m) urmează cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar şi universitar. 61/1993. h) au beneficiat de pensii de invaliditate. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. structurale sau similare. in vederea angajarii ori. Stimulentul prevăzut la alin. tehnologice. respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap. (1) din Legea nr.venituri din activitati independente. 571/2003. se intelege: . din initiativa angajatorului. plata acestei indemnizaţii se suspenda. supuse impozitului pe venit. republicata. cu modificările ulterioare. organizate in conditiile legii. Indemnizatia sau stimulentul SE CUMULEAZA cu alocatia de stat pentru copii. respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap.d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii. dupa caz. Începând cu data de 1 ianuarie 2007. pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state. g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani. de Legea nr. (1) din Legea nr.venituri din activitati agricole. in situatia copiilor in varsta de pana la 2 ani. fara incetarea raportului de munca. Sunt exceptate de la această obligaţie persoanele care au întrerupt cursurile din motive medicale. trecerii in somaj. Prin . . cu examen de licenta sau de diploma. in situatia copiilor in varsta de peste 2 ani. şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit. in conditiile prevazute la art. În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului şi solicita dreptul la stimulent. l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar. j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate. . 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. cuprinse în Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. întrun domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei. Nu beneficiază de indemnizaţie de creştere a copilului cursanţii care o primesc din partea altui stat membru al Uniunii Europene. organizat potrivit legii. 452/2001. Cercetării. b) cel acordat conform art.venituri profesionale’’.

cu modificarile si completarile ulterioare. la cerere. fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau. si se suporta de la bugetul de stat. 148/2005. in cazul copilului cu handicap. se acorda. de pana la 3 ani. In situatia persoanelor prevazute mai sus. cu modificarile ulterioare. 148/2005 nu se datoreaza celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege. se face tinanduse seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care. Cererile pentru acordarea drepturilor reprezentand indemnizatie.01. pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului. in cazul copilului cu handicap. precum si persoana care a fost numita tutore. cu exceptia asistentului maternal profesionist. . garantat in plata. cu exceptia asistentului maternal profesionist. Concediul si indemnizatia lunara se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau. ORICARE dintre parintii firesti ai copilului. Durata concediului fara plata indemnizatiei este de 3 luni si se acorda integral.drepturilor prevazute de Legea nr. a fost facuta incredintarea. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.care a adoptat copilul. dupa primii 3 copii ai persoanei care a adoptat copilul sau careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta. s-a aprobat adoptia. Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele: . 19/2000. 158/2005. Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatie contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand valoarea a de doua ori salariul de baza minim brut pe tara. precum si in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2000. stimulent sau alocatie de stat pentru copii. de pana la 3 ani constituie: . persoanelor prevazute la art. care a fost numita tutore. au dreptul la concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri sau. nr. (2). acordarea indemnizatiei sau a stimulentului. cu modificarile si completarile ulterioare. reprezentand indemnizatie. 5 alin.U. Asupra drepturilor prevazute de O.perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. dupa caz. . stimulent sau alocatie de stat pentru copii. Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator. In acest caz se acorda o singura indemnizatie.careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau . dupa caz. a drepturilor stabilite de Legea nr. Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau.precum si persoana care a fost numita tutore.care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta. si documentele din care rezulta indeplinirea 89 . . Persoanele care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. dupa data de 01.U. OPTIONAL.2006. o singura data. cu modificarile ulterioare.perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. pentru primii 3 copii ai persoanelor care au adoptat copii. respectiv a varstei de 3 ani in cazul copilului cu handicap. dupa caz. Durata de acordare a concediului pentru ingrijire copil se prelungeste corespunzator. cu modificarile si completarile ulterioare. in cuantumul prevazut de O.G. sau carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta. dupa caz. Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.De indemnizatia si stimulentul prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza. nr.G. s-a instituit plasamentul sau tutela. Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii: . in cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept. in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

În aplicarea prevederilor legii. asigurarea unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele de pe piata muncii. 19-22 – Sunt asigurati obligatoriu prin efectul legii: 90 . solidaritate sociala si familie.conditiilor legale de acordare a acestora se depun. dupa caz. pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta. categorie sociala. Categorii de beneficiari ai legii: somerii care nu au loc de munca. • nu au putut ocupa loc de munca după absolvirea unei instituţii de învăţământ sau după satisfacerea stagiului militar. orasului. L76/2002 reglementeaza masuri de realizare a strategiilor si politicilor ce au drept scop protectia persoanelor pentru riscul de somaj. convingeri. conform legii. respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti. solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti. insotite de documentele justificative. primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara. • ocupa un loc de munca si. doresc schimbarea acestuia. Modulul 4 SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ SI STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA Impusa ca necesitate. in vigoare. în vigoare. din diferite motive. cetateni straini sau apatrizi care au fost ancadrati an munca sau au realizat venituri an Romania. ocupa un loc de munca si. toate locurile de munca vacante în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de anvatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar. doresc schimbarea acestuia. venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat un plata. religie. din activităţi autorizate potrivit legii. la primaria comunei. • au obţinut statutul de refugiat sau alta forma de protecţie internaţionala. Asiguratii au OBLIGATIA sa plateasca contributia de asigurari pentru somaj si au DREPTUL la indemnizatie de somaj. Angajatorii sunt obligati sa comunice Agentiilor pentru ocuparea fortei de munca. conform legii. nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie. • cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România. la directiile judetene de munca. din diferite motive. sex. Pana la data de 10 a fiecarei luni. nu realizeaza venituri sau realizeaza. din activitati autorizate potrivit legii. limba. vârsta. origine etnica. - Categorii de asigurati: • nu are loc de muncă. • nu au putut ocupa loc de munca după repatriere sau după eliberarea din detenţie. au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala. conform legii. sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice. nationalitate. Art. venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă. nu realizează venituri sau realizează. conform legii. respectiv la directia de munca. municipiului. de rasa.

dupa caz. • 91 . j) abrogat j) rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. conform legii. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează veniturile persoanelor respective. în condiţiile în care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective există obligaţia. l) expirării perioadei de 60 de zile. prin efectul legii. k) încetării activităţii desfăşurate exclusiv pe baza convenţiei civile. in cazul persoanelor care. sunt suspendate potrivit legii. in varsta de minimum 16 ani. activitati independente. inainte de efectuarea stagiului militar. alte persoane care realizeaza venituri din activitati legale si care nu se regasesc într-una din situatiile de mai sus. n) expirării perioadei de 30 de zile. a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj. potrivit prevederilor legale. care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. Sunt asimilate somerilor persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant. nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca. c) încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese. • funcţionarii publici si alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire. declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. • soldaţii şi gradaţii voluntari. Angajatorii au obligaţia de a calcula. e) încetării calităţii de membru cooperator. potrivit legii. b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani. cetateni români care lucreaza în strainatate. în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate. h) încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu. conform legii. de a reţine şi de a vira lunar. pe durata mandatului. Angajatorii au obligaţia de a calcula şi de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj. administratorii. legislative ori judecătoreşti. Se pot asigura la sistemul pentru somaj: asociatul unic. • alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile de mai sus. în condiţiile legii. asociatii. f) încetării contractului de asigurare pentru şomaj. cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari. prevăzută de lege. • persoanele care îşi desfăşoară activitatea in funcţii elective sau care sunt numite in cadrul autorităţii executive. Aceste prevederi nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu. Angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea persoanele asigurate obligatoriu sunt obligaţi să depună. d) expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe baza de contract. c) sunt persoane care. membrii asociatiei familiale. a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj. în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu. g) încetării motivului pentru care au fost pensionate. in varsta de minimum 16 ani. b) încetării raporturilor de serviciu. in cazul absolventii institutiilor de invatamant. stabilită potrivit legii. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. • persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator. de la data: a) încetării raporturilor de muncă. stabilită potrivit legii. la cerere. de plată a contribuţiei de asigurări pentru şomaj. nu au fost incadrate in munca si care intro perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca. Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor. m) absolvirii. prin efectul legii. contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj. care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară. in cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani. inainte de efectuarea stagiului militar.

care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze an munca potrivit pregatirii profesionale. b) suma prevăzută la lit. dupa caz. resedinta. b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat an plata. după cum urmează: a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia. Cuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzute mai sus este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat. d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta mai sus. d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca an a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau. sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap an varsta de minimum 16 ani. al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinţă. c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate. Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi. Fondului social european şi Fondului de coeziune. daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca. care nu au reusit sa se incadreze an munca potrivit pregatirii profesionale sau sunt persoane care. Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj. pe perioade stabilite diferenţiat. în funcţie de stagiul de cotizare. b). pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an. c) 12 luni. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani*). inainte de efectuarea stagiului militar. daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate. b) 9 luni. 76/2002 beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii. c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani. b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani. la agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani. 17 alin. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile. in varsta de minimum 16 ani. pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate. a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România.Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta mai sus. in termen de 30 de zile de la aceasta data. c) nu indeplinesc conditiile de pensionare. b) sa comunice in termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor. sunt: a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani. prevăzute la alin. Pentru persoanele asimilate somerilor (absolventi ai institutiilor de invatamant. Aceasta obligatie nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj participă la programe de formare profesională. la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj. în vigoare la data stabilirii acesteia. organizate în condiţiile legii. lunara. indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data anregistrarii cererii. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an. prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională. Somerii prevazuti la art. pentru a primi sprijin in vederea încadrării in munca. nu au fost incadrate an munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca) indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa. Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare. în funcţie de stagiul de cotizare. (1) din Legea nr. Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. după cum urmează: a) 6 luni. în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Obligaţia nu se aplică pe perioada în 92 . a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. (2) lit. INDEMNIZATIA DE SOMAJ. conform legii. Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte lunar.

d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor. b) la data când realizează. dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă. Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care. iar contributiile respective se vireaza de catre ANOFM. În cazul încetarii raportului de munca mai devreme de 12 luni prima de instalare se restituie. b) medierea. Cei ce se încadreaza la distante mai mari de 50 km beneficiaza de prima de instalare egala cu valoarea a 2 salarii minime pe economie. în prima zi lucrătoare. în vigoare. d) sa caute activ un loc de munca. h) la data plecării in străinătate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni. venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă. f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni. precum si în perioada incapacitatii temporare sau crestere copil. 93 . persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate. de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibila. nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în perioada de acordare a acestor servicii. Beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt asigurati în sistemul CAS si CASS. 45 alin. Cei ce se încadreaza vor primi în continuare 30% din indemnizatia de somaj. k) la expirarea termenelor prevăzute la art. (3) şi (3^1) din lege. (1) din lege. respectiv la art. conform legii. i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni. j) in cazul decesului beneficiarului. e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare. prevăzute la art. anterior includerii în cadrul acestor programe. pentru o perioada mai mare de 12 luni. g) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta. f) stimularea mobilitatii fortei de munca. (1).44 precizeaza conditiile în care plata indemnizatiei de somaj înceteaza cum ar fi: a) la data încadrării in munca. în vigoare. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare. 17 alin. 39 alin.care persoanele participă la aceste programe de formare profesională. din activităţi autorizate potrivit legii. în cazul persoanelor asimilate şomerilor. în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. Conform art. refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. Art.4. (2) lit. l) la expirarea termenelor prevăzute la art. (2). suma neimpozabila. indemnizatia se suspenda. în condiţiile în care. c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare. a) şi b) din lege. conform legii. iar în cazul ca schimba si domiciliul în acea localitate primesc o indemnizatie de instalare de 7 salarii minime pe tara. e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării si de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei. c) formarea profesionala. 40 alin. m) la data admiterii într-o formă de învăţământ. Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor în cautarea unui loc de munca se realizeaza prin: a) informarea si consilierea profesionala. e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor. respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta.45 pentru unele perioade prevazute la art. la data solicitării dreptului. d) consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati sau afaceri. În cazul unor restructurari angajatorii au obligatia sa înstiinteze ANOFM si sa acorde preaviz conform prevederilor legale.

cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni. aferentă absolvenţilor încadraţi. beneficiază lunar. de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. potrivit legii. c) o sumă egală cu de 1. servicii. a) Subventionarea locurilor de munca: Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate an cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor. pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii. 94 . pentru fiecare absolvent: a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. până la data îndeplinirii condiţiilor respective.2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. vor restitui integral sumele si dobânda aferenta acordata de trezorerie bugetului asigurarilor pentru somaj.50% dintre angajati sa provina din someri înregistrati la ANOFM. pentru absolvenţii de învăţământ superior. la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori. b) o sumă egală cu de 1. şi primesc lunar. turism. . Subventia se acorda pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata. pentru investitii. pe această perioadă. conform legii. aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii. sumele prevazute mai sus pe o perioada de 18 luni. condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă. pentru cel putin 3 ani. b) Acordarea unor credite în conditii avantajoase: Pentru crearea de noi locuri de munca prin înfiintarea de întreprinderi mici si mijlocii. in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi. pe această perioadă. inclusiv perioada de gratie de maxim 6 luni si respectiv pentru un an pentru asigurarea productiei cu o dobânda de 50% din dobânda de referinta. de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj. de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj. pe o perioadă de 12 luni.sa aiba cel putin 250 de angajati. Beneficiarii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: . . din randul somerilor.locurile de munca sa nu fie vacante în ultimele 12 luni prin disponibilizari de presonal. iar în caz contrar. şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc. şi primesc lunar. aferente acestuia. Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este: a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie. pe o perioadă de 12 luni. pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal. Angajatorii care încadrează în muncă.încadratii sa fie mentinuti cel putin 3 ani. acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. Angajatorii sunt obligati sa mentina contractul cel putin 3 ani de la încheiere. dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială. pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii. b) in perioada 1 noiembrie-31 martie. Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi.activitate de baza – productie. Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar. .STIMULAREA ANGAJATORILOR PENTRU ÎNCADRAREA ÎN MUNCA A SOMERILOR. Absolventii pot fi incadrati in aceste conditii. un salariu de baza minim brut pe tara. o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. 70% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. unitati cooperatiste. pentru fiecare absolvent. pentru dezvoltarea comunitatilor locale. . o singura data pentru fiecare forma de anvatamant. pe perioada angajării. asociatii familiale si activitati independente se acorda credit proportional cu numarul locurilor de munca înfiintate.

76/2002.000 lei la 5. cu amendă de la 5. Baza legala: . . Cei care au beneficiat de credite preferential. e) din Legea nr. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. h) necomunicarea datelor si informaţiilor solicitate in scris de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca pentru îndeplinirea atribuţiilor sale prevăzute de lege. (2) din Legea nr. cu amendă de la 3. fără acreditarea prevăzută de lege. i) furnizarea. de la data comunicării acestuia. jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. Reducerea se aplica în anul fiscal urmator pe o perioada de 6 luni si consta în diminuarea sumei datorate lunar de 0. după caz. beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia datorata bugetului asigurarilor pentru somaj. e). 41 alin.c) Facilitati acordate angajatorilor: Angajatorii care ancadreaza an munca persoane din randul somerilor.5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou angajat (dintre someri) din numarul mediu scriptic de personal încadrat cu contract de munca pe perioada nedeterminata. vor beneficia de aceste prevederi numai pentru somerii ce depasesc 50% din personalul încadrat.MO 740/2002.sustragerea agajatorului de la plata contributiei pentru somaj este infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau amenda. h) şi j). . f) nerespectarea prevederilor art. j) neeliberarea de către angajator. 76/2002. b). OG 147/2002 – MO 821/2002 si HG 1089/2002 – MO 741/2002. g) şi i). RASPUNDEREA JURIDICA: . c). Contravenţiile se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit.000 lei la 10. (1). a). CONTRAVENTII a) necomunicarea lunară a locurilor de munca vacante b) neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din România c) nedepunerea lunară a declaraţiei privind locurile de munca vacante e) nerespectarea prevederilor art. \ 95 .Norme metodologice privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (MO181/2002) aprobate cu HG 174/2002. 100 alin.Modificari ulterioare OG 124/2002 . Se înfiinteaza COMISIA NATIONALA DE PROMOVARE SI OCUPARE A FORTEI DE MUNCA. 76/2002. 50 din Legea nr.000 lei. a documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare.000 lei. . Contravenientul poate achita. a serviciilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă. persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu. (2) lit. pe care le mentin an activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii. necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj. această posibilitate fiind expres menţionată în procesul-verbal.retinerea de la salariati a contributiei de somaj si nevirarea acesteia în termen de 15 zile constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau amenda.L76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (MO103/2002). f). b) cele prevăzute la lit. g) nerespectarea prevederilor art.

Activitatea de selectare. cu institutii de învatamânt. 16. Compartimentul de resurse umane se subordoneaza direct managerului general. iar dupa aprobarea acestui document de catre director. alte unitati de analiza si sinteza din administratia centrala si locala.). 4. Organizeaza. Întocmeste graficul cu planificarea concediilor de odihna (pe baza propunerilor primite). la elaborarea fisei individuale privind atributiunile ce revin fiecarui post. Propune masuri de asigurare a unor conditii mai bune de munca. Respecta si urmareste respectarea întocmai a normelor privind evidenta si lucrul cu documentele secrete. Organizeaza o evidenta stricta a prezentei personalului la program si propune masuri de exigenta si control privind respectarea programului de lucru efectiv. Colaboreaza cu centrele militare în problemele de evidenta militara a angajatilor. raspunderi. care se reflecta în urmatoarele activitati: 1. II. personal de paza etc. Stabilirea si asigurarea numerica si calitativ structurala a necesarului de personal. urmareste respectarea întocmai a planiflcarii. ANOFM. a contractelor individuale. iar în realizarea atributiunilor ce-i revin colaboreaza cu toate compartimentele din structura agentului economic.Modulul 5 COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE I. fochist. III. a dosarului cu atributiuni de serviciu pe compartimente si individual. aplicarea legislatiei în vigoare privind organizarea si disciplina muncii. Elaboreaza proiecte de decizii pe unitate prin care se nasc. raspunderea materiala. Comisia Nationala de Statistica. masina de serviciu. 15. I. 3. Realizeaza si alte obiective sau activitati ce îi revin în mod direct din legislatia muncii si din normative economico-financiare sau repartizate de conducerea unitatii. cu organe din M. se modifica sau se sting drepturi salariale ale personalului. Competente. 7. Participa la elaborarea masurilor si urmareste respectarea lor de catre întregul personal privind legislatia apararii civile.N. 17. conduce si contribuie efectiv la activitatea de elaborare a contractului colectiv de munca. policalificare sau specializare profesionala a personalului. Stabilirea criteriilor de performanta si de apreciere periodica a angajatilor. 11. Obiectul activitatii îl constituie elaborarea si aplicarea politicii de personal si salarizare la nivelul agentului economic. Atributiuni si raspunderi nominale. Administrarea corecta a fondului de salarii. RELATII.profesionale. 12. 96 . 9. îl supune dezbaterii cu sefii de compartimente si la comitetul sindical. protectia muncii. Inspector resurse umane . ATRIBUTIUNI. M. 5. 6. atributiuni. CNPAS — Oficiul de pensii. 8.. Calitati psiho . Un program de calificare. recalificare.Ap. Asigura documentele necesare pentru deplasarile în interes de serviciu în strainatate de catre personalul unitatii. Asigura si urmareste nominalizarea prin decizie a personalului din serviciul de zi (ofiter de serviciu. cu alte societati. 14. apararea civila. 13.I. 10. IV. cu organe de specialitate din MMSS — Inspectia Muncii. relatii. evaluare si integrare a personalului în cadrul unitatii – Elemente de management psihologic. Elaborarea de programe si propuneri privind politica structurii de personal si politica salariala. COMPETENTE. Contribuie la realizarea unor programe care sa asigure certitudini si convingeri privind respectarea cu strictete a normelor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor. RASPUNDERI. pompier de serviciu. respectarea normelor de ordine interioara. 2.. evidenta militara si lucrul cu documentele secrete.

-primeste instructiuni de detaliu privind evidenta si lucrul cu documente secrete.8 CONDUCEREA SOCIETATII: -transmite propuneri privind îmbunatatirea activitatii de personal a societatii (firmei). nr.DIAGRAMA DE RELATII A COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE 1 2 3 4 5 6 7 9 CONDUCEREA UNITATII 15 10 11 Legenda COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE 12 14 13 nr.2 MINISTERUL DE INTERNE: -transmite informatiile solicitate de organe de control pe linie de documente secrete sau alte domenii. alte situatii privind drepturile de protectie sociala. nr. colaborari pe teme de proiecte de stat. nr. nr. -primeste instructiuni de detaliu si formulare tip privind evidenta militara. nr. situatii privind activitatea de evidenta militara. concedii suplimentare. documente si informatii privind potentialii ocupanti ai posturilor vacante. descrierea posturilor libere. informatii. declaratii lunare privind plata contributiilor.7 INSTITUTII DE ÎNVATAMÂNT MEDIU SI SUPERIOR: -transmit oferte privind posibilitatea colaborarii cu elevii si studentii pe tema specificului de activitate al firmei.3 COMISIA NATIONALA DE STATISTICA: -transmite raportari statistice periodice. program redus. -primeste oferte. informari privind abaterile de la Regulamentul de Ordine Interioara (ROI) ale 97 . -primesc propuneri privind stagiul de practica al studentilor. nr.4 MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE —directii specializate: -transmite informatii si solicita precizari referitoare la grupele speciale de munca si grupele deosebite de munca. studii în probleme de personal. -primeste instructiuni de detaliu si norme privind interpretarea si aplicarea corecta a unor acte normative. nr. documentatii privind contributia personalului la fondul de somaj si alte date solicitate.1 MINISTERUL APARARII NATIONALE: -transmite rapoarte. -primeste instructiuni si formulare tipizate privind întocmirea raportarilor statistice.6 CNPAS — Oficiul de pensii: -transmite dosare de pensionare.5 AGENTIA NATIONALA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA: -transmite necesarul de personal pe meserii si specialitati. -primeste decizii de pensionare.

solicitari de întocmirea unor situatii privind personalul compartimentului. stat de functiuni. solicitari de întocmirea unor situatii privind personalul compartimentului. lichidat.l4 si 15 ALTE COMPARTIMENTE – COMITETUL SINDICAL. referate si cereri prezentate conducerii de catre salariati. nr. sanctionare.11 SECTII DE PRODUCTIE: -transmite decizii de personal. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. decizii de personal. pontaje. indexari. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului.l2 COMPARTIMENTUL FINANCIAR: -transmite decizii privind modificarile individuale ale sporurilor de conditii grele si periculoase.9 COMPARTIMENTUL MANAGEMENT LEGISLATIE: -transmite informatii necesare pentru elaborarea unor studii si analize. sanctionare. negocieri. sanctionare. -primeste informatii specifice compartimentului precum si informatii privind necesarul de personal. 98 . desfacerea contractului de munca.: -transmite comunicari specifice compartimentului respectiv. negocieri. decizii de personal. situatii de personal solicitate. sanctionare. indexari. nr. propuneri de promovare. decizii privind aplicarea sistemului de salarizare. desfacerea contractului de munca. II.l0 COMPARTIMENTUL SINTEZE ECONOMICE — (serviciul plan): -transmite informatii necesare lucrarilor de planificare. situatii de personal solicitate. -primeste informatii privind organizarea societatii. referate înaintate managerului de catre sindicat etc. propuneri pentru pregatirea si perfectionarea personalului. indexari. pontaje. desfacerea contractului de munca. desfacerea contractului de munca. a personalului compartimentului. -primeste date privind productia lunara. situatii de personal solicitate. ETC. sanctionare. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. decizii de personal. pontaje. coeficientul de acord. situatii de personal solicitate. lucrari privind necesarul si structura de personal. nr. decizii de personal. ATRIBUTIUNI SI RASPUNDERI NOMINALE. desfacerea contractului de munca. indexari. -primeste rapoarte salarii. statul de functiuni. colaboreaza la actualizarea contractului colectiv de munca. negocieri. situatii de personal solicitate. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. pontaje. decizii. situatii de personal solicitate.salariatilor. informatii privind orice alte probleme de personal. decizii privind aplicarea sistemului de salarizare. situatia fondului de salarii realizat în acord. desfacerea contractului de munca. informatii privind fondurile de salarii pe structura de personal. propuneri de promovare. -primeste dispozitii si recomandari privind organizarea si desfasurarea activitatii specifice. comunicari. propuneri de promovare. negocieri. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. negocieri. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. lucrari si documente care necesita viza sau aprobarea directorilor. pontaje. pontaje. -primeste recapitulatii la statele avans-lichidare. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului.l3 OFICIUL DE CALCUL: -transmite tabele nominale cu personalul angajat. -primeste situatiile de personal solicitate si cele realizate prin prelucrarea automata la oficiul de calcul. propuneri de promovare. sanctionare. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. solicitari de elaborare de programe informatice specifice. solicitari de întocmire a unor situatii privind personalul compartimentului. programe de pregatire si perfectionare profesionala. oferte adresate conducerii privind perfectionarea profesionala a salariatilor. propuneri de promovare. solicitari privind întocmirea unor situatii ale personalului compartimentului. decizii de personal. solicitari privind întocmirea unor situatii despre personalul compartimentului. negocieri. nr. repartizarea concediilor medicale pe structura de personal. indexari. nr. nr. indexari. propuneri de promovare. decizii privind noile angajari si lichidari de personal.

tine legatura si depune statele si rapoartele lunare la directiile teritoriale de specialitate. . . .tine evidenta pensionarilor în vederea completarii vechimii în munca a acestora. cu toate rubricile necesare unei evidente operative de personal. la agentiile pentru ocupare a fortei de munca si la Casa de Asigurari de Sanatate. . precum si obtinerea vizelor de la ambasade.elibereaza adeverinte la solicitarea salariatilor. contraventional sau penal. .tine evidenta concediilor fara plata si a absentelor nemotivate pentru a putea fi operate în carnetele de munca sau registrul de evidenta. RESPONSABILITATI: • raspunde de exactitatea si realitatea actelor întocmite. . 7. ATRIBTII. detaliem o fisa a postului pentru inspector resurse umane încadrat în compartimentul de resurse umane si prezentam un sinoptic cu principalele obiective ce sunt în atentia inspectorului de resurse umane la încadrarea în aceasta functie. demisie.întocmeste formele de angajare (contract individual de munca sau contract de prestari servicii).tine evidenta si face înscrieri în carnetul de munca al fiecarui salariat. . . 4.întocmeste documentele necesare pentru pensionare si somaj. În vederea cunoasterii de catre angajat a atributiunilor si sarcinilor ce îi revin. • nu angajeaza direct compartimentul în fata conducerii unitatii. . verifica actele de studii si de stare civila. LUCRARI.calculeaza vechimea în munca pentru stabilirea indemnizatiei de concediu medical si pentru pensie. se întocmeste fisa postului.tine evidenta formelor de scolarizare si perfectionare a salariatilor. LIMITE DE COMPETENTA: • contrasemneaza toate lucrarile întocmite. disciplinar. c) cerinte specifice = experienta în munca de personal si profil moral integru. . POSTUL: inspector resurse umane 2.) . b) vechime = nu este obligatoriu sa aiba vechime.tine evidenta sanctiunilor si a motivelor acestora. .recruteaza forta de munca. 99 . • nu admite accesul la dosar fara aprobarea sefului.urmareste si tine la zi registrul de personal.întocmeste actele necesare în vederea încetarii contractului de munca conform modalitatilor de încetare (transfer. la oficiile de pensii. . COMPARTIMENTUL: resurse umane 3. FISA POSTULUI 1.preia pontajele de la compartimente în vederea definitivarii drepturilor salariale pe luna respectiva. RELATII: a) ierarhice = este subordonat sefului compartimentului resurse umane b) de colaborare = cu toate structurile organizatorice din cadrul societatii.Fiecare salariat prevazut în statul de functii (schema de organizare) se regaseste în organigrama unitatii pe un post cu atributii concrete în cadrul unui compartiment. • nu angajeaza societatea în raport cu alte societati. CERINTE: a) studii = medii si de specialitate. SARCINI: . propunem în continuare un model. 5. Pentru a veni în sprijinul inspectorilor de resurse umane.tine evidenta militara si întocmeste situatiile solicitate de organele de resort.executa orice alte sarcini trasate de conducere. . • raspunde material.întocmeste formele pentru deplasarea în strainatate în interesul serviciului. dupa caz. . 6. . • informeaza seful direct de toate aspectele intervenite în domeniul de activitate. colectiv sau sectie. initiativa societatii etc.

prenume.......... (nume.. Evidenta nominala a calificativelor finale obtinute anual de salariati si coeficientul de multiplicare corespunzator performantei profesionale individuale realizate de salariat............ Legislatia strict necesara privind cadrul de competente si raspunderi rezultate din fisa postului.... Evidenta telefonica necesara în relatiile cu sefii de compartimente....... sistem numeric etc. LA ÎNCADRAREA ÎN FUNCTIE 1....... scoateri din evidenta..... 3.. Registru pentru elaborarea proiectelor de decizie pe unitate privind probleme de personal.. 8.. prenume... organizarea unitatii. inclusiv arhivarea documentelor de catre cel ce preda functia... 2.. cu personalul unitatii cu alte institutii. cum ar fi: alocari (încadrari) de noi salariati. 9. III.. acordarea sporurilor de vechime. aprobate si înregistrate la registratura unitatii. • raspunde conform legii pentru secretul si securitatea documentelor pe care le pastreaza si manipuleaza... 7... promovari. eventual fisa postului.... Graficul cu planificarea concediilor de odihna.. 12. Studierea si însusirea statului (schemei) de organizare (de functii). Dosarul unitatii cu câte un exemplar din atributiunile functionale pe compartimente si pe salariati........ Data .... l3. aprobate de directorul unitatii..... confruntarea acestui document cu registrul nominal de încadrare a personalului pe functii..... absente de la program. inclusiv schema de relatii cu sefii de compartimente si alte organe.... disciplina în munca si folosirea integrala si eficienta a timpului de munca. semnatura) 100 . Dosarul cu atributiuni functionale ce revin biroului de personal....... CALITATI PSIHO-PROFESIONALE...... (nume. semnatura) SINOPTIC CU PRINCIPALELE OBIECTIVE CE SUNT IN ATENTIA INSPECTORULUI DE RESURSE UMANE.... (nume..... 10.. INSPECTOR RESURSE UMANE. delegari. 6..... ANGAJATUL .pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu.... 11...... MANAGER . Întocmirea documentelor legale privind predarea-primirea functiei..... concedii medicale si de odihna etc.. calitatea personalului încadrat........ Verificarea existentei si eficientei condicilor de prezenta la program si propunerea unui eventual alt sistem de respectare a programului (cartele magnetice.... colaborarea si întrajutorarea colegiala. 5. 14..... conform HG749/1998 sau HG775/1998. la finele anului.... Fiset metalic cu sistem de siguranta pentru pastrarea carnetelor de munca. Contractul colectiv si contractele individuale de munca semnate.. 4. a dosarelor personale si a altor documente de evidenta.....).. semnatura si stampila unitatii) SEF COMPARTIMENT . prenume. cu carnetele de munca si existenta reala a personalului nominalizat pe fiecare sector de activitate. Evidente extracontabile privind beneficiarii de indemnizatii de conducere...... starea de spirit. Respectarea disciplinei de state..... Orientarea de principiu privind profilul... învoiri.. Ultimele doua se evidentiaza în mod distinct în carnetele de munca......... a statului de organizare.. evidenta sporurilor variabile la salariu si a absentelor de la program care influenteaza vechimea în munca. • raspunde în fata sefului direct pentru calitatea lucrarilor întocmite........ detasari..

Un manager (inspector) de resurse umane ce se doreste a avea o maxima competenta si eficienta trebuie sa îsi puna în valoare si deosebite calitati psiho-profesionale. .) presupune proiectarea (strategia) masurilor de selectie. . utilizând rational. ca premisa a reusitei actiunii. în situatiile noastre concrete va trebui sa punem accent pe metode personale. . receptivitate la solicitarile acestora. caci el. ceea ce ne obliga sa gândim stiintific. exista riscul ca totul sa se transforme în rutina. • spirit de raspundere. o platforma de pe care se va actiona dând o anumita siguranta exercitarii functiilor cognitive.valorificarea cunostintelor si experientei.promptitudine si seriozitate în abordarea problemelor ridicate de angajati. . Oprindu-ne însa numai la aceasta. al sablonizarii. • sociabilitate. • spirit de orientare. amânarea reactiilor. . elaborate stiintific. Echipa manageriala reprezinta acel grup de lucru ce se constituie cu caracter permanent. Activitatea cotidiana a unei unitati (societate. • volum de cunostinte teoretice si practice. rezistenta la efort psihic. • receptivitate fata de solicitarile profesionale. un rol deosebit revine psihologului (sociolog). deplin si eficient resursele umane. asociatie etc.cunoasterea implicatiilor si repercusiunilor propriei activitati asupra starii psihice a angajatilor. rezistenta la frustrare. • atentie distributiva.solutionarea în timp optim a situatiilor nou aparute. Proiectarea (gândirea strategica) exprima o stare de pregatire optionala. sa întrepatrundem perceperea intuitiva a realitatii psihologice.deschidere fata de realizarile altora. • sa înteleaga si sa se faca înteles. IV. realizarea efectiva a acestora si evaluarea constanta a modului cum a decurs demersul stiintific propus. . planifica. al gândirii. Ne putem baza si pe modele ce încorporeaza o experienta generalizata. ca fiind raspunsul la nevoia patronatului (a directorului general) de a folosi competenta deosebita a anumitor colaboratori pentru a analiza. • orizont cultural. cooperare.pregatire de exceptie dublata de un simt deosebit. dobândita si definita în timp. putem conta si pe experienta noastra proprie.bagaj de cunostinte si deprinderi duse chiar pâna la nivel de subtilitate. • abilitate în relatiile cu oamenii. atât în actiuni de sondare a mediului de afaceri. . . firma. EVALUARE SI INTEGRARE A PERSONALULUI ÎN CADRUL UNITATII — ELEMENTE DE MANAGEMENT PSIHOLOGIC. • autocontrol. În actul proiectarii. ACTIVITATEA DE SELECTARE. dar aceasta numai orientativ pentru ca adesea structurile tipice ascund pericolul uniformizarii. Într-o echipa manageriala completa. . Dar elaborarea oricaror prognoze nu poate face abstractie de dimensiunea umana si sociala a oricarui proces de munca. având în vedere si urmatoarele: • capacitate de concentrare a atentiei pe perioada de lunga durata.maniera în care raspunde la solicitarile formulate. • minutiozitate si precizie. • f1exibil în comportamentul cotidian. De aceea. organiza si urmari realizarea obiectivelor propuse. • echilibru nervos. prin politici realiste de strategie a dezvoltarii economice. prin natura 101 . empirica.mobilizare pentru finalizarea la timp a unor lucrari. cât si în dezvoltarea politicii de personal ce are rol determinant în manageriatul general al factorilor si relatiilor de productie plecând de la relatia fundamentala cauza — efect. a relatiilor interumane la nivel de grup si la nivel global. iar imaginatia si creativitatea noastra sa vina în sprijinul intereselor unitatii. desi orice compartiment este specific.

Ce sarcini de serviciu ati avut? 4. Ce post ati ocupat? 3. poate surprinde (cuantifica) pulsul unitatii si. Recrutarea se realizeaza prin reclama. analiza CV-uluin (curricullum vitae). de perspectiva si au ambitie în realizarea lor. probleme privind viata de familie si cea particulara. Ce eficienta ati avut în serviciu comparativ cu alti angajati de pe functii similare? 9. Cât timp ati fost angajat în perioada anterioara? 2. integrarea în activitate. organizarea si desfasurarea concursului. activitati anterioare. acte de studii. anunt publicitar într-un ziar central sau local si prin afisare la sediul unitatii. pasiuni. Câte zile ati absentat în ultimele 12 luni de serviciu si pe ce motive? 6. evaluarea periodica a performantelor. interviu. Ati fost avansat vreodata? Când? Pe ce functie? 7. la cresterea imaginii unitatii (firmei). Postul trebuie descris cu detalii ca: obiective. Acest document poate releva aspecte ca: • nivelul educational rezultat din performantele realizate si nu din titlul institutiei de învatamânt absolvite. sarcini. resurse disponibile etc. relatii cu alte persoane sau compartimente. pasiuni. fara disfunctii. hobby-uri. profesional. Revenind la angajarea si mentinerea în functie a salariatilor. semioficiale. abilitate. cum ar fi: stabilirea nevoilor de personal pe functii. alocarea diferentiala a salariilor. starea de sanatate etc. stimulentelor si altor beneficii. Ce critici vi s-au adus în principal? 10. Pentru selectia candidatilor în vederea încadrarii posturilor vacante se impune ca necesara o cunoastere detaliata a competentelor ce le impune fiecare post. trebuinte etc) si scopul ca munca sa se desfasoare normal. aria de exercitare a autoritatii personale. de confirmare a abilitatii si competentei profesionale. De modul cum se conduce interviul depinde determinarea: domeniului preferat de candidat. • interogatie a educatiei suplimentare si permanente — participare la conferinte si programe. stiluri de reactie. evaluarea performantelor. se impun unele conditii. organizarea concursului. responsabilitati. comunicari si realizari în domeniu. În continuare. abordarea subiectului experienta în munca. personalitate. eficient. selectia propriu-zisa. la reducerea si eliminarea accidentelor de orice fel. cu trimiteri la atributiuni concrete avute anterior. preocupari privind activitati adiacente. • experienta în munca — se prefera cel ce iubeste cu adevarat meseria si vorbeste despre ea într-un limbaj clar. primitoare. Analiza CV-ului (curricullum vitae) convinge daca persoana care l-a întocmit poate contribui cu ceva valoros la sporirea performantelor postului. scrisori de acreditare etc. Pentru realizarea unui interviu eficient. pretentiile salariale. stabilirea criteriilor de pregatire si performanta practic—aplicativa. sa duca la reducerea cheltuielilor materiale si de fluctuatie a personalului. referinte. organizeaza si realizeaza o legatura realista între firescul uman (structura. selectarea candidatilor. precum si promovarea în functii — factori generatori de performanta. Evaluarea posturilor din schema are un rol determinant în politica de mentinere în functie a diferitelor persoane. nivelul instructiv-educativ. Interviul — se realizeaza dupa vizualizarea documentelor de referinta pentru formele de angajare — CV. Vi s-a refuzat vreo avansare? 8. redam un set de întrebari ce ar reprezenta un Ghid de interviu: 1. Ce calitati deosebite considerati ca aveti? 102 . implicarea si decizia în anumite situatii. publicatii. • este necesar a se cere o lista a domeniilor studiate si a aprecia daca acestea se pot raporta la cerintele postului. mentionam ca aceasta reprezinta o succesiune metodica de activitati. crearea si mentinerea unui dialog aparent liber (ce va fi punctat cu întrebari sau interventii de interes). stabilitatea în locurile de munca anterioare. • scopuri caracteristice — sunt preferati salariatii ce au scopuri bine conturate. Alegerea candidatului ideal presupune: recrutarea. aspiratii. perioada de proba (daca este cazul). Ce salariu ati avut la angajare? Dar la plecare? 5.pregatirii. împreuna cu inspectorul de resurse umane. alte probleme de serviciu. si anume: crearea unui climat de discutii confortabile.

cu placere si cu sufletul. se hotaraste asupra optiunilor si se comunica în scris concurentilor. precum si evolutia. nu doresc schimbarea. trebuie permanent urmariti si aconstrânsia sa realizeze sarcinile ce le revin. în doua categorii: • pasivii — au o repulsie fata de solicitarile noi la locul de munca. pentru ca au mai putina initiativa. astfel.Cât de motivati erati în munca pe care ati desfasurat-o? 16. ci sa evidentieze interesul. sunt mai putin ambitiosi. doresc sa fie dirijati. cu precizarea termenului de prezentare la serviciu pentru cei declarati reusiti. V-ati putea descrie ca un jucator într-o echipa? 18. au initiativa. creeaza inspectorului de resurse umane satisfactii depline. Fiecare actiune încheiata cu realizari notabile. Specializarea în acest domeniu impune studierea permanenta. Ce relatii ati avut cu superiorii? Cum v-ati împacat? 12. autorii considera lucrarea un modest îndrumar în activitatea celor ce opereaza în sfera infinita a resurselor umane. sentimentul datoriei împlinite. precum si la încadrarea definitiva.11. Dar cu colegii de munca? 13. dar doresc în primul rând siguranta locului de munca. 103 . persoane ce pot fi clasificate. se realizeaza cu competenta. cu prestanta. suporta monotonia. le prezinta directorului (managerului). receptivitate la nou. Ce munca vi se potriveste cel mai bine? 15. Ulterior opereaza talentul sefului de compartiment ca noul angajat sa se poata integra rapid în colectiv. De ce doriti sa plecati de la vechiul loc de munca? 14. colaborarea cu organe de specialitate si nu în ultimul rând cursuri de formare profesionale calificare periodica. • activii — sunt capabili de autocontrol si autodisciplina. Poate fi îmbunatatit si trebuie actualizat permanent ca urmare a modificarilor ce se vor aduce legislatiei muncii si legislatiei economico-financiare. Testele scrise si probele practice au o pondere importanta într-o asamblare fericita a rezultatelor. de actualizare a legislatiei. definesc imaginea de ansamblu asupra persoanelor participante la concurs. iar inspectorul de resurse umane si sociologul au obligatia sa urmareasca un timp relatiile si conditiile de munca. de specializare. motivatia si alte aspecte relevante. experienta. comisia definitiveaza rezultatele concursului. satisfactiile profesionale si raspunderile pe care si le asuma noii angajati. În loc de concluzii. selectia nu trebuie sa fixeze niste maniere rigide. Pe baza tuturor acestor elemente. creativitate si nu se pregeta sa solicite renegocierea salariului. Obisnuiti sa faceti mai mult decât vi se cere? 17. Ca urmare a interviului. Au intervenit vreodata probleme familiale sau personale în munca dumneavoastra? Tot acum se discuta si salarizarea pentru perioada de proba. dar si convingerea certa ca munca aceasta în sfera relatiilor umane este continua.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->