P. 1
Suport Curs IRU 2011

Suport Curs IRU 2011

|Views: 136|Likes:
Published by balabucovidiu8132

More info:

Published by: balabucovidiu8132 on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

STRUCTURA CURSULUI

INSPECTOR RESURSE UMANE

PARTEA I Modulul 1 Modulul 2 Legislatia Muncii Contractul colectiv de munca Contractul individual de munca

PARTEA II Modulul 1 Modulul 2 Modulul 3 Salarizarea personalului Securitatea si sanatatea in munca Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Compartimentul de resurse umane

Modulul 4 Modulul 5

1

PARTEA I Modulul 1 LEGISLATIA MUNCII Dreptul Muncii este ramura sistemului de drept care conţine ansamblul regulilor juridice aplicabile relaţiilor de muncă care se nasc între angajatori şi salariaţi. Aşa cum rezultă din definiţie, obiectul dreptului muncii cuprinde, în primul rând, relaţiile sociale de muncă care, reglementate de normele juridice, devin raporturi juridice de muncă. Noţiunea de relaţii de muncă are o sferă largă; ea cuprinde totalitatea relaţiilor care se formează între oameni în procesul muncii, pe baza aplicării directe a forţei de muncă la mijloacele de producţie. Dar nu toate relaţiile sociale de muncă, astfel definite, sunt reglementate prin normele dreptului muncii, ci numai acelea care se stabilesc ca urmare a încheierii contractelor de muncă. În al doilea rând, sfera de reglementare proprie dreptului muncii cuprinde şi unele raporturi juridice conexe (pregătirea profesională, protecţia şi igiena muncii, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile sindicatelor, jurisdicţia muncii), denumite astfel pentru că derivă din încheierea contractului de muncă ori sunt grefate pe acesta şi servesc la organizarea muncii, precum şi la asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea ei. 1. Raporturile juridice de muncă Raporturile juridice de muncă sunt acele relaţii sociale reglementate prin lege, ce iau naştere între o persoană fizică, pe de o parte, şi, ca regulă, o persoană juridică (societate comercială, regie autonomă, instituţie publică) sau fizică, pe de altă parte, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de-a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şi să-i creeze condiţiile necesare prestării acelei munci. 1.1. Formele raporturilor juridice de muncă Raporturile juridice de muncă se prezintă sub două forme: tipice şi atipice. Raporturi tipice de muncă sunt, în primul rând, cele fundamentate pe contractul individual de muncă. Dreptul muncii are ca obiect specific raportul juridic izvorât din acest contract. Tot forme tipice, însă reglementate de alte ramuri de drept sunt considerate raporturile juridice de muncă ce privesc militarii - cadre permanente în instituţiile publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi membrii cooperativelor meşteşugăreşti şi ai societăţilor agricole. Raporturi atipice de muncă sunt cele ce privesc pe membrii barourilor de avocaţi. Formele tipice ale raporturilor juridice de muncă: - Raporturi juridice de muncă bazate pe contractul individual de muncă Se caracterizează prin aceea că una din părţi, întotdeauna o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Pe baza unor astfel de contracte îşi desfăşoară activitatea majoritatea persoanelor apte de muncă încadrate la societăţile comerciale cu capital de stat/privat *), regii autonome**), instituţii publice (unităţi bugetare), alte persoane juridice sau fizice. *) Societăţile comerciale Conform dispoziţiilor art.1 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale (republicată în Monitorul Oficial nr.1066/2004) în vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice/juridice se pot asocia şi constitui în societăţi comerciale cu respectarea prevederilor acestei legi. Potrivit art.2 din lege, societăţile se pot constitui sub una din următoarele forme: S.C. în nume colectiv, S.C. în comandită simplă, S.C. pe acţiuni, S.C. în comandită pe acţiuni, S.C. cu răspundere limitată. Potrivit art.213 din lege, încadrarea în societăţile comerciale se face pe baza contractului individual de muncă, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a regimului asigurărilor sociale de stat. Salarizarea se stabileşte prin negocieri colective sau individuale. Aceste reglementări sunt completate prin dispoziţiile Legii privind Codul Muncii nr.53/24.01.2003 (Monitorul Oficial nr.72/05.02.2003). **) Regiile autonome Potrivit art.1 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale (Monitorul Oficial nr.98/1990) unităţile economice de stat, indiferent de

2

organul în subordinea căruia se află, se organizează şi funcţionează în condiţiile prezentei legi sub formă de regie autonomă sau societate comercială. Conform art.2 din lege, regiile autonome se organizează şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare în ramurile strategice ale economiei (transporturi, energetică, producţia de armament etc.). Raporturile juridice de muncă în cadrul regiilor autonome se bazează pe contractul individual de muncă, reglementat de legislaţia muncii. Salarizarea se stabileşte prin negocieri colective sau individuale. Aceste reglementări sunt completate prin dispoziţiile Codului Muncii. - Raporturile juridice de muncă ale militarilor - cadre permanente ( Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare) Potrivit art. 41^1 din legea nr. 80/1995 ,,persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in conditiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c), ale art. 38 lit. a) si ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor in prima functie’’. In conditiile prevazute la art. 36 alin. 1 lit. d) si e), art. 38 lit. b) si c), precum si la art. 40 alin. 1 lit. b) si c) persoanele in cauza, inainte de a urma cursul de formare ofiteri, maistri militari sau subofiteri in activitate, in conditiile Ghidului carierei militare, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 4 ani. Dupa expirare contractele pot fi reinnoite, in functie de optiunea partilor, pe perioade succesive cu durata de pana la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale. Raporturile de muncă ale cadrelor militare active sunt în sfera dreptului administrativ. - Raporturile juridice de muncă ale membrilor cooperativelor meşteşugăreşti Potrivit art.4 din Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (Monitorul Oficial nr.172/2005), cooperativele meşteşugăreşti sunt asociaţii cu caracter economic constituite pe baza consimţământului liber exprimat al persoanelor care devin membri ai cooperativei, în scopul desfăşurării în comun a unor activităţi productive/comerciale cu mijloace de producţie proprietate colectivă sau închiriate. Raportul juridic de muncă al cooperatorilor se stabileşte pe baza convenţiei de asociere (cooperare) şi nu pe baza contractului individual de muncă. Convenţia creează un raport juridic de muncă dar şi unul patrimonial (viitorul membru cooperator are obligaţia statutară de a aduce maşini şi unelte pentru desfăşurarea muncii, de a subscrie, la intrarea în cooperativă, cu o taxă de înscriere şi contribuie la fondul social al cooperativei. Raporturile juridice de muncă în cooperaţia meşteşugărească constituie obiectul dreptului cooperatist. - Raporturile juridice de muncă ale membrilor asociaţiilor agricole Legea nr.36/1991 permite proprietarilor terenurilor agricole de a exploata pământul prin intermediul societăţilor agricole sau chiar al societăţilor comerciale. Raporturile membrilor în cadrul asociaţiei sunt raporturi juridice de muncă şi patrimoniale şi au la bază actul de asociere. - Raportul juridic de muncă bazat pe contractul de ucenicie la locul de muncă (art.205-213 din Codul Muncii şi Legea nr. 279-2005 privind ucenicia la locul de muncă – Monitorul Oficial nr. 9072005). Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia: a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate; b) ucenicul să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe o durată determinată care nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 6 luni. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie de către angajatorul autorizat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale si Familiei. Contractul de uncenicie de încheie în formă scrisă şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean / al municipiului Bucureşti. Poate fi încadrat ca ucenic orice tânăr care nu deţine o calificare profesională şi care, la debutul perioadei de ucenicie, nu a împlinit vârsta de 25 de ani. Ucenicul beneficiază de dispoziţiile aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său.

3

c) munca de noapte. Ucenicul nu suportă cheltuielile de formare făcute de angajator. c) avantajele în natură acordate ucenicului în vederea calificării profesionale. primesc lunar. aprobat prin lege. cu modificările şi completările ulterioare). Angajatorii care încadrează în muncă persoane. Trăsăturile caracteristice ale raportului juridic de muncă reglementat prin normele dreptului muncii (contract individual de muncă): • ia naştere prin încheierea unui contract individual de muncă. b) munca suplimentară. Salariul reprezintă contraprestaţia. 188/1999 republicată în Monitorul Oficial nr. verificarea finală a aptitudinilor ucenicului. • munca trebuie să fie remunerată. vătămătoare sau periculoase. . în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.). • are un caracter bilateral (angajat-angajator). atestat pentru pregătirea ucenicilor de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. răspunderea disciplinară. modul de încheiere şi executare a contractului de ucenicie la locul de muncă. Forme atipice ale raporturilor juridice de muncă Potrivit dispoziţiilor Legii nr.Raporturile juridice de muncă ale funcţionarilor publici Raporturile juridice de muncă ale funcţionarilor publici au la bază actul de numire în funcţie şi nu contractul individual de muncă. Între barou şi avocat nu se creează un raport de subordonare specific raportului juridic de muncă bazat pe contractul individual de muncă. 1. . fac obietul unei verificări finale organizate de către angajator. angajatorului. 251/2004. Contractul de ucenicie la locul de muncă va cuprinde. această profesie este independentă şi se exercită numai de către membrii barourilor de avocaţi.2. în afara dispoziţiilor obligatorii prevăzute în contractul individual de muncă. 279-2005 şi normele metodologice de aplicare a acestei legi. încetarea raportului de serviciu. întrucât baroul nu reglementează programul de lucru al avocatului şi nu poate da indicaţii privind instrumentarea cauzelor. b) durata necesară pentru obţinerea calificării în meseria respectivă. Implică încadrarea într-un colectiv de muncă al unei unităţi determinate. precum şi orice alte aspecte legate de acest tip de contract sunt reglementate prin Legea nr. într-o anumită structură organizatorică şi într-o anumită ierarhie funcţională. denumită maistru de ucenicie şi calificarea acestuia. următoarele: a) precizarea persoanei care urmează să se ocupe de pregătirea ucenicului. Controlul activităţii de ucenicie la locul de muncă. autorizarea angajatorilor pentru încheierea acestor contracte. precum şi prin acte normative specifice (Legea nr. Subordonarea implică respectarea disciplinei muncii (respectarea programului de lucru.Timpul afectat pregătirii teoretice este inclus în programul normal de lucru. Numirea în funcţie. din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 4 .51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (republicată în Monitorul Oficial nr. la cerere. Aptitudinile ucenicului de a presta meseria pentru care este pregătit prin contractul de ucenicie. pentru fiecare ucenic: . pe durata derulării contractului. în calitate de salariat. Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului. • are un caracter personal (munca este prestată de o anumită persoană fizică .o sumă egală cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului fără a depăşi 20% sin salariul de bază minim brut pe ţară. drepturile şi îndatoririle acestora. în folosul unui anumit angajator (persoană juridică sau fizică).o sumă egală cu 50% din salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare. • subordonarea persoanei fizice care prestează munca. indicaţiile primite etc. În cazul ucenicilor este interzisă : a) munca prestată în condiţii grele.113/2001). Nu se acordă pe perioada de probă şi pe durata suspendării raportului de muncă. atestarea maistrului de ucenicie.salariat. precum şi salarizarea sunt reglementate prin Statutul funcţionarilor publici. statutul uncenicului.

2. oricare ar fi acestea. o durată mai mică sau mai mare de 8 ore a timpului de muncă. 2. art.4 din Codul Muncii. invazii de animale sau de insecte şi.(1) lit.• asigurarea. în general.37. 2. • art. colective între angajator şi salariati sau reprezentanti ai acestora. art. în condiţiile legii. Pentru anumite sectoare de activitate.140.6 alin. b) pentru îndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin lege. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil şi este prevăzută în contractul individual de muncă. Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau.263-268 din Codul Muncii Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară.3. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi constă într-o actiune sau inactiune săvârşită cu vinovătie de către salariat.23 pct. în toate circumstanţele care pun în pericol viaţa sau condiţiile normale de existenţă ale ansamblului ori ale unei părţi a populaţiei. art.a) şi art. • art. • Legea nr.42 alin (1) din Constituţia României. având dreptul de a aplica. Potrivit art.k). 2.39 alin.130/1996 privind contractul colectiv de muncă (republicată în Monitorul Oficial 184/1998). Termenul de muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare sau pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber.3 din Codul Muncii Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei. Principiile dreptului muncii Sunt reguli fundamentale formulate direct în texte de lege ori deduse pe cale de interpretare.4.41 alin (5) din Constitutia României. • art. Nu constituie muncă forţată. se poate stabili prin negocieri colective sau individuale. art. Baza legală: • art.157 din Codul Muncii. catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii. Negocierea conditiilor de muncă şi acordarea unor drepturi generate de contractul individual de muncă Baza legală: • art.41 alin. după caz. inundaţii. d) în caz de forţă majoră.2. Neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii Baza legală: • art. potrivit legii.(2).1 din Declaraţia universală a drepturilor omului. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă sau într-o anumită profesie. respectiv în caz de război. munca sau activitatea impusă de autorităţile publice: a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu. • art.112. unităti sau profesii. rămasă definitivă. prin care acesta a încălcat normele legale.171 din Codul Muncii angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. regulamentul 5 .1 din Constituţia României. sanctiuni disciplinare salariatilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. ori prin acte normative specifice. Orice contract individual de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor stipulate mai sus este nul de drept. meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze. 2.61 lit. Disciplina muncii Baza legală: · art. adoptată de ONU în 1948.1. art. cutremur. Munca forţată este interzisă. c) în baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare. epidemii sau epizotii violente.

Acestea sunt: a) avertismentul scris... Sub sanctiunea nulitătii absolute.. .... b) ..... dacã salariatului nu i se aplicã o nouã sancţiune disciplinarã în acest termen. fără un motiv obiectiv. d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sanctiunea disciplinară.. !Amenzile disciplinare sunt interzise. prin scrisoare recomandată la domiciliu (reşedintă). Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul sunt prevazute la art. nici o măsură disciplinară.. de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea.. .consecintele abaterii... Radierea sancţiunilor disciplinare se constatã prin decizie a angajatorului emisã în formã scrisã Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul sunt graduale. In cazul in care. f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.(1) lit... d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%..intern.. precizându-se obiectul. (art. contractul individual de muncã sau contractul colectiv de muncã aplicabil care au fost încãlcate de salariat.. nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări prealabile.a) din Codul Muncii).comportarea generală în serviciu a salariatului şi .. În cursul cercetării salariatul are dreptul să se apere cu probe şi motivatii.. b) precizarea prevederilor din statutul de personal.gradul de vinovătie. si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%... motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea...... dupa caz. dă dreptul angajatorului să dispună sanctionarea fără efectuarea cercetării prealabile.. Angajatorul stabileşte sanctiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat.. prin statute profesionale aprobate prin lege speciala. . !Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica o singură sanctiune..268 din Codul Muncii)... în decizie se cuprind în mod obligatoriu: a) descrierea faptei.... regulamentul intern. dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. data..... în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare.. Neprezentarea salariatului.... precum şi să fie asistat.. se stabileste un alt regim sanctionator.... va fi aplicat acesta..264 alin.. avându-se în vedere: . c) retrogradarea din functie. ordinele şi dispozitiile legale ale conducătorilor ierarhici. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat sau.. Sub sanctiunea nulitătii absolute. în cazul neprezentării. e) termenul în care sanctiunea poate fi contestată. e) reducerea salariului de baza si/sau. f) instanta competentă la care sanctiunea poate fi contestată.f) coroborat cu art.împrejurările în care a fost săvârşită fapta..... ori în caz de refuz. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile.. sanctiunea cea mai drastică fiind desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă (art.. Salariatul se convoacă în scris de persoana împuternicită de angajator să realizeze cercetarea... 264 din Codul muncii.. Decizia de sanctionare se comunică în scris în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării (se predă personal cu semnătură...61 lit.. contractul individual de muncă sau colectiv de muncă aplicabil. cu exceptia avertismentului scris..eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. Sancţiunea disciplinarã se radiazã de drept în termen de 12 luni de la aplicare... la cererea sa... Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă... ora şi locul întrevederii.. 6 .

d) reconversia profesională determinată de restructurare. necesare pentru realizarea activitătilor profesionale. elaborat de angajatorul persoană juridică şi de care salariatii au dreptul să fie informati. drepturile şi obligatiile părtilor. e) dobândirea unor cunoştinte avansate. . · Contractul colectiv de muncă unic la nivel national Formarea profesională a salariatilor are următoarele obiective principale: a) adaptarea la cerintele postului sau locului de muncă. aceastã perioadã fiind consideratã stagiu de cotizare în sistemul asigurãrilor sociale de stat. face parte integrantă din contractul colectiv de muncă aplicabil. se stabilesc prin act aditional la contractul individual de muncă.ucenicie organizată la locul de muncă. g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.stagii de practică şi specializare în tară şi în străinătate. iniţiatã de angajator. În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalã este iniţiatã de angajator. . 2. b) obtinerea unei calificări suplimentare. . de toate drepturile salariale deţinute. după cum urmează: a)cel puţin o dată la 2 ani. f) prevenirea riscului şomajului. Durata obligatiei. Nerespectarea clauzelor din actul aditional de către salariat determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională. Formarea profesională se poate realiza prin următoarele forme: . proportional cu perioada nelucrată din perioada stabilită prin actul aditional.participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din tară sau străinătate. Pe perioada participãrii la cursurile sau stagiile de formare profesionalã.188-213) din Codul Muncii.alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat. Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii. precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligatiile salariatului. precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de muncă. . pentru motive disciplinare. Perfectionarea pregătirii profesionale Baza legală: · Titlul VI (art. c) actualizarea cunoştintelor şi deprinderilor specifice postului/locului de muncă şi perfectionarea pregătirii profesionale. dacă au sub 21 de salariaţi Modalitatea concretă de formare profesională. Angajatorul are obligatia de a asigura conditiile necesare pentru ca salariatii să aibă acces periodic la formarea profesională. toate cheltuielile ocazionate de aceastã participare sunt suportate de cãtre acesta. b) cel puţin o dată la 3 ani. . salariatul va beneficia. nu pot avea iniţiativa încetãrii contractului individual de muncã pentru o perioadã stabilitã prin act adiţional. salariatul beneficiazã de vechime la acel loc de muncã. Planul de formare profesională.Decizia de sanctionare poate fi contestată de salariat la instantele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la data comunicării. Pe perioada participãrii la cursurile sau stagiile de formare profesionalã. Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionalã. Obligatia revine şi salariatilor care au fost concediati în perioada stabilită prin actul aditional.formare individualizată. a unor procedee şi metode moderne. ulterioare formării profesionale. dacă au cel puţin 21 de salariaţi. durata formării profesionale.5. pe toatã durata formãrii profesionale.stagii de adaptare profesională la cerintele postului sau a locului de muncă. sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pe o durată 7 .

Acest contract se încheie o dată cu încheierea contractului individual de muncă sau.108-153 din Codul Muncii. pentru cel mult 3 salariati. * ** Formarea profesională într-o anumită meserie se poate realiza şi prin contractul de ucenicie la locul de muncă. Exercitarea activitătii de formare profesională se include în programul normal de lucru al formatorului. în acelaşi timp. la locul de muncă nou sau în colectivul nou. Procedura se stabileşte prin lege specială. Salariatii care au încheiat un act aditional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi. Formatorul participă la evaluarea salariatului. dintre salariatii cu o experientă profesională de cel putin 2 ani în domeniu. La expirarea termenului. a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infractiune în legătură cu munca sa. la debutul perioadei de ucenicie. Pot încheia astfel de contracte numai angajatorii autorizati de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale şi Ministerul Educatiei şi Culturii. să asigure salariatului şi formarea profesională. . b) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariatilor debutanti într-o functie nouă. nu a împlinit vârsta de 25 de ani.6. ce nu poate fi mai mare de un an. salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta s-a adaptat la noul loc de muncă. angajatorul va analiza împreună cu sindicatul/reprezentantii salariatilor şi va decide în termen de 15 zile de la primirea solicitării conditiile în care se permite salariatului participarea.6 alin. temporar sau definitiv. Poate fi încadrat ca ucenic orice tânăr care nu detine o calificare profesională şi care. Formatorul este numit de angajator. Acest contract se încheie numai de către angajatorii autorizati de Ministerul Muncii şi Solidaritătii Sociale. Dreptul la odihnă Baza legală: · art. la debutul salariatului în functia nouă. inclusiv dacă va suporta în tot sau în parte costul ocazionat de aceasta. Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată determinată. Un formator poate asigura formarea. Contractul de ucenicie la locul de muncă a fost prezentat în cadrul contractelor tipice de muncă. un contract individual de muncă de tip particular. · art. în afara plătii salariului.nu au dobândit o calificare pe parcursul perioadei de şcolarizare sau au dobândit o calificare care nu le permite mentinerea locului de muncă la acel angajator. În cazul în care salariatul solicită participarea la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate. în afara salariului şi alte avantaje în natură pentru formarea profesională. după caz. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe o perioadă determinată ce nu poate fi mai mare de 3 ani. În cadrul formelor de formare profesională Codul Muncii reglementează contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională (contracte speciale).au vârsta minimă de 16 ani împliniti.(1) şi art. * ** Formarea profesională la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de către un formator. în temeiul căruia angajatorul persoană juridică se obligă ca.41 din Constitutia României. Pot încheia astfel de contracte salariatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: . precum şi în cazul în care instanta penală a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei. 2. la un nou loc de muncă sau în cadrul unui nou colectiv. 8 .mai mare de 60 de zile. a) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare profesională organizare de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale. Contractul de calificare profesională se încheie pe o durată cuprinsă între 6 luni şi 2 ani.

durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. inclusiv orele suplimentare.108-116 din Codul Muncii) Timpul de muncă definit de art. Prin excepţie. mobilă. Munca suplimentară (art. Pentru anumite sectoare de activitate. va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau. ci şi de stabilirea timpului de muncă . Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă. o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mare de 8 ore. cu condiţia ca media orelor de muncã. cu respectarea timpului de muncă zilnic. sărbătorile legale. munca suplimentară. contractele colective de muncã pot prevedea derogãri de la durata perioadei de referinţã mentionata mai sus. se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale. din motive obiective. precum şi concediile -concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariatilor. respectiv a duratei normale a timpului de muncă (8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână/6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani) şi a duratei maxime legale a timpului de muncă (48 de ore pe săptămână. ce include şi orele suplimentare. dar pentru perioade de referinţã care în niciun caz sã nu depãşeascã 12 luni. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani. cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână. se pot negocia. să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână. Durata maximã legalã a timpului de muncã nu poate depãşi 48 de ore pe sãptãmânã. repausul săptămânal. contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare. ori de câte ori este solicitată. repausurile periodice pauza de masă şi repausul zilnic. Pentru salariatii angajati cu normă întreagă. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este. cu conditia ca media orelor de muncă efectuate în schimburi. în absenta acestuia. sã nu depãşeascã 48 de ore pe sãptãmânã.6. ori prin acte normative specifice. cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauzã. Programul de muncă şi modul de repartizare al acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinta salariatilor şi afişate la sediul angajatorului. Durata timpului de muncă este împărtită în două perioade: o perioadă fixă în care personalul se află simultan la locul şi muncă şi o perioadă variabilă. tehnice sau privind organizarea muncii. Dreptul la odihnă nu este reprezentat numai de acordarea concediului de odihnă.117-121 din Codul Muncii) 9 . în care salariatul îşi alege orele de sosire şi plecare. dar care sã nu depãşeascã 6 luni. perioade de referinţã mai mari de 4 luni. se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă. durata timpului de muncã. În functie de specificul unitătii sau a muncii prestate.durata. de regulă. Programul de lucru inegal poate functiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă. Sub rezerva respectãrii reglementãrilor privind protecţia sãnãtãţii şi securitãţii în muncã a salariaţilor.uniformă.108 din Codul Muncii reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca. Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncã.1. conform prevederilor contractului individual de munca. inclusiv orele suplimentare/peste 8 ore pe zi şi 48 de ore pe săptămână. se poate stabili prin negocieri colective sau individuale. 2. La stabilirea perioadelor de referinţã nu se iau în calcul durata concediului de odihnã anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncã. unităti sau profesii. Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. prin contractul colectiv de muncã respectiv. poate fi prelungitã peste 48 de ore pe sãptãmânã.munca de noapte. de 8 ore pe zi. cu exceptia tinerilor în vârstă de până la 18 ani). timp de 5 zile cu două zile de repaus. Pentru anumite activitãţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncã aplicabil. norma de muncă. va fi prevăzut în regulamentul intern. Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru comprimate. calculatã pe o perioadã de referinţã de 4 luni calendaristice. Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspectiei muncii această evidentă.· contractul colectiv de muncă unic la nivel national. Timpul de muncă (art. concediile pentru formarea profesională.

în cadrul contractului colectiv de muncă sau. respectiv 40 de ore. Salariatul de noapte reprezinta. În aceste condiţii salariatul beneficiazã de salariul corespunzãtor pentru orele prestate peste programul normal de lucru. La solicitarea angajatorului. Munca de noapte (art. salariatii pot efectua muncă suplimentară fără a se depăşi durata maximă legală a timpului de muncă stipulată la art. Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului. Efectuarea de muncă suplimentară peste limita stabilită mai sus este interzisă. Munca suplimentarã se compenseazã prin ore libere plãtite în urmãtoarele 60 de zile calendaristice dupã efectuarea acesteia. Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară. şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. după caz. Salariatii care urmează să desfăşoare cel putin 3 ore de muncă noaptea sau care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activitătii. Durata normalã a timpului de lucru pentru salariaţii de noapte a cãror activitate se desfãşoarã în condiţii speciale sau deosebite de muncã nu va depãşi 8 ore pe parcursul oricãrei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevãzutã în contractul colectiv de muncã aplicabil şi numai în situaţia în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncã încheiat la nivel superior. periodic. care lucrează cu intensitate normală. Tinerii sub 18 ani nu pot presta munca de noapte iar femeile gravide.Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal. lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.00 este considerata munca de noapte. fãrã ca aceasta sã ducã la scãderea salariului de bazã.122-125 din Codul Muncii) Munca prestata intre orele 22. Salariatii care au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu munca de noapte vor fi trecuti la o muncă de zi pentru care sunt apti. pentru zilele în care efectueazã cel puţin 3 ore de muncã de noapte. Norma de muncă (art. cu exceptia cazului de fortă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecintelor unui accidente. calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice. munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.126-129 din Codul Muncii) Norma de muncă exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea operatiilor sau lucrărilor de către o persoană cu calificare corespunzătoare.111 din Codul Muncii. Conditiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii şi solidaritătii sociale şi ministrului sănătătii şi familiei. pentru salariatul de noapte. în conditiile unor 10 . Angajatorul care. b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru. şi după aceea. Durata normala a timpului de lucru. dacã timpul astfel lucrat reprezintã cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. dupa caz: a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru.00-6. cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal. respectiv 48 de ore pe săptămână. Salariatii de noapte beneficiaza: a) fie de program de lucru redus cu o orã faţã de durata normalã a zilei de muncã. b) fie de un spor pentru munca prestatã în timpul nopţii de 25% din salariul de bazã. nu va depasi o medie de 8 ore pe zi. utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca. Sporul pentru munca suplimentară se stabileşte prin negociere. in mod frecvent. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 30 de zile. În perioadele de reducere a activitãţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plãtite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în urmãtoarele 12 luni . a contractului individual de muncă.

procese tehnologice şi de muncă determinată. Norma de muncă cuprinde timpul productiv, timpul pentru -întreruperi impuse de desfăşurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale în cadrul programului de muncă. Norma de muncă se exprimă în functie de caracteristicile procesului de,productie sau al activitătii ce se normează sub formă de:  norme de timp;  norme de productie;  norme de personal;  sferă de atributii;  alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activităti. Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariati. Normele de muncã se elaboreazã de cãtre angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu existã normative, normele de muncã se elaboreazã de cãtre angajator dupã consultarea sindicatului reprezentativ ori, dupã caz, a reprezentanţilor salariaţilor. În cazul în care normele de muncă nu mai corespund conditiilor tehnice în care au fost adoptate sau nu asigură un grad complet de ocupare a timpului normal de muncă, acestea vor fi supuse unei reexaminări. Procedura de reexaminare, precum şi situatiile concrete în care poate interveni, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. 2.6.2. Repausuri periodice (art.129^1 - 138 din Codul Muncii) Prin perioada de repaus se intelege orice perioada care nu este timp de munca. Pauza de masă şi repausul zilnic În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariatii au dreptul la pauza de masă şi la alte pauze, în conditiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel putin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de lucru este mai mare de 4 ore şi jumătate. Pauzele, cu exceptia dispozitiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil şi regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă. Salariatii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. Prin exceptie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi. Munca in schimburi reprezinta orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit caruia salariatii se succed unul pe altul la acelasi post de munca, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicand pentru salariat necesitatea realizarii unei activitati în intervale orare diferite în raport cu o perioada zilnica sau saptamanala, stabilita prin contractul individual de munca. Salariat in schimburi reprezinta orice salariat al carui program de lucru se înscrie in cadrul programului de munca in schimburi. Repausul săptămânal Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În cazul în care acesta ar prejudicia interesul public sau ar compromite desfăşurarea normală a activitătii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile, stabilite prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern. În acest caz, salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă. In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor. În acest caz, salariatii au dreptul la dublul compensatiei stabilită cu titlu de spor pentru munca suplimentară stipulată la art.120 alin.(2) din Codul Muncii (spor care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază). În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru salvarea persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau înlăturarea efectelor acestor

11

accidente, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar executării acestor lucrări. Salariatii au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art.120 alin.(2) din Codul Muncii. Sărbătorile legale Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: - 1 şi 2 ianuarie; - prima şi a doua zi de Paşti; - 1 mai; - prima şi a doua zi de Rusalii; - Adormirea Maicii Domnului; - 1 decembrie; - prima şi a doua zi de Crăciun; - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. Acordarea zilelor libere se face de către angajator. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe adecvate pentru unitătile sanitare şi cele de alimentatie publică, în scopul asigurării asistentei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populatiei cu produse alimentare de strictă necesitate. Prevederile referitoare la zilele de sărbătoare legale nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de productie sau specificului activitătii. Pentru toate situatiile stipulate mai sus, salariatilor li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariatii beneficiază de un spor la salariu ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili şi alte zile libere. 2.6.3. Concediile (art.144-153 din Codul Muncii) Concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor Concediul de odihnă Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariatilor. Acest drept nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntări saulimitări. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. Durata efectivã a concediului de odihnã anual se stabileşte în contractul individual de muncã, cu respectarea legii şi a contractelor colective aplicabile, şi se acordã proporţional cu activitatea prestatã într-un an calendaristic. Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Prin exceptie, efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă. Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariatilor care, într-un an calendaristic, nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. Salariatii care lucrează în conditii grele, vătămătoare sau periculoase, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel putin 3 zile lucrătoare. Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.

12

Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediuluinde odihnă sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. În cadrul perioadelor de concediu stabilite prin programări, salariatul poate solicita efectuarea concediului de odihnă cu cel putin 60 de zile anterior executării acestuia. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat sã stabileascã programarea astfel încât fiecare salariat sã efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrãtoare de concediu neîntrerupt. Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioadele în care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu a putut fi efectuat. Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă. Indemnizatia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care se efectueaza concediul de odihna, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Indemnizatia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă, în caz de fortă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului. În acest caz, angajatorul are obligatia: - - de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare revenirii la locul de muncă, precum şi - eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern. Concediile pentru formarea profesională (art.154-158 din Codul Muncii). Salariatii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată a) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din initiativa sa. Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacã absenţa salariatului ar prejudicia grav desfãşurarea activitãţii. Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel putin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea institutiei de formare profesională. Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fractionat în cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de învătământ sau pentru sustinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul institutiilor de învătământ superior în conditiile stipulate mai sus referitoare la cerere. b) In cazul an care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore. Indemnizatia de concediu va fi stabilită similar cu cea acordată în cazul concediului de odihnă. Perioada în care salariatul beneficiază de concediu plătit se stabileşte de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată cu cel putin o lună înainte de efectuarea acestuia. Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul. 2.7. Dreptul la protectia muncii Baza legală: - art.41 din Constitutia României; - art.6 alin.(1) şi art.171-187 din Codul Muncii;

13

90/1996 privind protectia muncii. atributiile specifice şi functionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii şi solidaritătii sociale. În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă angajatorul se consultă cu sindicatul şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă. care desfăşoară activităti pe teritoriul României. H. inclusiv cu capital străin. în conditiile legii. Obligatiile salariatilor în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă nu pot aduce atingerea responsabilitătii angajatorului. prin modalităti stabilite de comun acord de către angajator.10. Durata muncii prestate de medicul de medicină a muncii se calculează în functie de numărul de salariati ai angajatorului.646/2006. civila si penala. 2. al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii sau al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni.8. de protectie socială. 1. Instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activitătii.G. Prin lege specială sunt reglementate atributiile specifice.- LEGE nr. atributiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protectia muncii numit de angajator. Nerespectarea acestor deziderate atrage răspunderea contraventionala. nr. publicata in Monitorul oficial nr. Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca. Componenta. 739/2006 Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de conditii de muncă adecvate activitătii desfăşurate. În cazul în care nu se impune constituirea unui comitet. Medicul de medicină a muncii este membru de drept în comitetul de securitate şi sănătate în muncă. cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protectiei muncii. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca. Dreptul la asociere Baza legală: 14 .091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. precum şi statutul profesional al medicului de medicină a muncii. cu aceeasi data. Angajatorul are obligatia să organizeze instruirea salariatilor săi în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă. Protectia salariatilor prin servicii medicale Angajatorii au obligatia să asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicină a muncii. În cazul în care conditiile de muncă sunt deosebite. potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil. Legea nr. În unităti dispersate teritorial se pot constitui mai multe comitete. Serviciul medical de medicină a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociatie patronală. de securitate şi sănătate în muncă. organismul de control. obligatii financiare pentru salariati. modul de organizare a activitătii. aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu. Angajatorul are obligatia să asigure securitatea şi sănătatea salariatilor în toate aspectele legate de muncă. în nici un caz. Instruirea se realizează periodic. Angajatorul răspunde de organizarea activitătii de asigurare a sănătătii şi securitătii în muncă. La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadrati cel putin 50 de salariati. Instruirea este obligatorie în cazul noilor angajati.2006 si abroga. Dacă angajatorul apelează la persoane sau servicii exterioare. împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul/reprezentantii salariatilor. potrivit legii. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public. Angajatorul are obligatia să asigure toti salariatii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale. publicata in Monitorul oficial nr. Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine. care intra in vigoare incepand cu 01. privat şi cooperatist. În cuprinsul regulamentelor interne sunt prevăzute în mod obligatoriu reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă. acestor comitete şi pentru angajatorii care au mai putin de 50 de salariati.

Atributiile reprezentantilor salariatilor. precum şi durata şi limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariatilor. · art. e) sã negocieze contractul colectiv de muncã. Sindicatele. economice şi sociale. în condiţiile legii. sindicate şi patronat). Reprezentantii salariatilor au următoarele atributii principale: a) să urmărească respectarea drepturilor salariatilor. la tratative şi la acorduri cu autoritătile publice şi cu patronatele. între administratia publică. cu votul a cel putin jumătate din numărul total al salariatilor. în scopul promovãrii intereselor lor profesionale. aleşi şi mandataţi special în acest scop. economice şi sociale. în conformitate cu legislatia în vigoare. reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate. d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil.40 din Constitutia României. denumite în continuare organizaţii sindicale. Constituirea. în condiţiile legii.7 şi art. precum şi orice alte interese profesionale. în conditiile legii. Durata mandatului nu poate fi mai mare de 2 ani. sunt constituite de cãtre salariaţi pe baza dreptului de liberã asociere. cu contractul colectiv de muncă aplicabil. conditii de muncă. Este interzisă orice interventie a autoritătilor publice de natură a limita drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legală.217-235 din Codul Muncii. Reprezentantii salariatilor La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii. sindicatele pot sã îi reprezinte pe aceştia în cadrul conflictelor de muncã. cu caracter consultativ. comisii de dialog social. timp de muncă şi timp de odihnă.73/2003). cu respectarea drepturilor şi libertătilor garantate prin Constitutie şi în conformitate cu dispozitiile Codului Muncii şi legilor speciale. Pe toatã durata exercitãrii mandatului.· art. modul de îndeplinire a acestora. fie direct. Reprezentantilor aleşi în organele sindicale li se asigură protectia legii. Numărul reprezentantilor aleşi ai salariatilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul. precum şi în legislaţia naţionalã.2 din Legea sindicatelor nr. organizarea şi funcţionarea sindicatelor se reglementeazã prin lege. Sindicatele participă. orice act de ingerintă a patronilor sau al organizatiilor patronale. Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au capacitate deplinã de exerciţiu. La cererea membrilor lor. precum şi al apãrãrii drepturilor individuale şi colective ale acestora prevãzute în contractele colective şi individuale de muncã sau în acordurile colective de muncã şi raporturile de serviciu. în raport cu numărul de salariati ai acestuia. prin reprezentanti proprii. economice şi sociale legate de relatiile de muncă. interesele salariaţilor pot fi promovate şi apãrate de reprezentanţii lor. de asemenea. Reprezentantii sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariatilor. federaţiile şi confederaţiile sindicale. fie prin reprezentantii sau membrii lor. în pactele. Salariatii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărare drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale. în conditiile legii. Reprezentantii nu pot să desfăşoare activităti ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor. precum şi în structurile specifice dialogului social (în cadrul ministerelor şi prefecturilor functionează. c) să promoveze interesele salariatilor referitoare la salariu. Este interzis. 15 .54/2003 (Monitorul Oficial nr. tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte. Exercitiul dreptului sindical al salariatilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor. stabilitate în muncă. · art. b) să participe la regulamentul intern. în constituirea organizatiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor. în conditiile legii. cu contractele individuale de muncă şi cu regulamentul intern. la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă.

organizarea şi funcţionarea patronatelor. Limitarea sau interzicerea dreptului la grevă poate interveni numai în cazurile şi pentru categoriile de salariati prevăzute expres de lege. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii constituie ansamblul de acte normative care reglementează raporturile juridice de muncă. Pe toatã durata exercitãrii mandatului. handicap. denumite şi organizaţii de angajatori.43 din Constitutia României. economice şi sociale.8 din Codul Muncii. precum şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor acestora sunt reglementate prin lege specialã. apartenentă natională.art.5 din Codul Muncii. Participarea salariatilor la grevă este liberă. sunt organizaţii ale angajatorilor. Orice discriminare directă sau indirectă fată de un salariat bazată pe criterii de sex. Patronatul Patronatele. prin negociere directã cu conducerea unitãţii. 16 . caracteristici genetice. optiune politică. orientare sexuală.Numãrul de ore în cadrul programului normal de lucru pentru reprezentanţii salariaţilor destinat în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabileşte prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau. Pentru buna desfăşurare a relatiilor de muncă. 2.41. dreptul la grevă .art.9. patronatele îi pot reprezenta pe aceştia în cazul conflictelor de drepturi. 2. Angajatorii se pot asocia în federaţii şi/sau confederaţii ori alte structuri asociative. În cadrul relatiilor de muncă functionează principiul egalitătii de tratament fată de toti salariatii şi angajatorii. în conditiile legii şi ale contractelor colective de muncă. conform legii. Constituirea.168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă (Monitorul Oficial nr. rasă. 4. . Consensul şi buna-credintă în relatiile de muncă Baza legală: . constituite în condiţiile legii.Legea nr. este interzisă. reprezentanţii salariaţilor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţi.11. pe perioada grevei se suspendă contractele individuale de muncă ale celor care participă la grevă. participantii la raporturile. Relatiile de muncă se bazează pe principiul consensualitătii şi al bunei credinte. Egalitatea de tratament Baza legală: · art. Constitutia României · unele drepturi fundamentale ale cetătenilor referitoare la muncă sunt înscrise în Constitutie (dreptul la asociere . Participarea la grevă nu reprezintă o încălcare a obligatiilor salariatilor şi nu poate avea drept consecintă sanctionarea disciplinară. origine socială.art. culoare. Dreptul la grevă Baza legală: .10. fãrã scop patrimonial. religie. vârstă.art.art. etnice. dreptul la protectie muncii . apartenentă ori activitate sindicală.16 şi 41 din Constitutia României . autonome. Modul de exercitare a dreptului la grevă se stabileşte prin lege specială.43). Salariatii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale. în lipsa acestuia. situatie sau responsabilitate familială.582/1999). art.250-253 din Codul Muncii. Greva reprezintă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către salariati. 2. de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc. La cererea membrilor lor.art. fãrã caracter politic.40. înfiinţate ca persoane juridice de drept privat. Ca efect juridic.

persoane fizice şi juridice. Titlul V reglementează sănătatea şi securitatea muncii.plata salariului.02.IX . Codul Muncii este structurat pe titluri iar în cadrul acestora pe capitole şi sectiuni. Cap. Titlul VI reglementează formarea profesională. Cap.concediile. d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României. precum şi jurisdictia muncii.timpul de muncă.domeniul de aplicare şi la Cap. 17 . Titlul II reglementează contractul individual de muncă. Cap.I . e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.executarea contractului individual de muncă.încetarea contractului individual de muncă.II . respectiv: Cap.I .contractul individual de muncă pe durată determinată.41).salariul minim garantat. în baza unor contracte încheiate cu un angajator român. Cap. Cap. Cap.munca la domiciliu.protectia drepturilor salariatilor în cazul transferului întreprinderii al unitătii sau al unor părti ale acesteia. în conditiile legii. g) organizatiilor sindicale şi patronale. f) angajatorilor.72/05. modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă. care prestează muncă pe teritoriul României. c) cetătenilor străini sau apatrizilor încadrati cu contract individual de muncă. Cap. Codul Muncii Codul Muncii aprobat prin Legea nr. Codul Muncii se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale numai în măsura în care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii.protectia salariatilor prin servicii medicale.III .I .2003) intră în vigoare la data de 1 martie 2003. b) cetătenilor români încadrati cu contract individual de muncă în străinătate. respectiv la Cap.IV . toate reglementate la art.VII .munca prin agent de muncă temporară.IV .III . Cap. Titlul IV reglementează salarizarea. respectiv: Cap. Titlul I contine dispozitiile generale. respectiv: Cap. Cap.dispozitii generale. negocierea conditiilor de muncă şi dreptul la odihnă.III . Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă. în conditiile legii.I . Cap.· principiile fundamentale ale dreptului muncii au ca izvor primar textele constitutionale (neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii.principii fundamentale. care prestează muncă în România.modificarea contractului individual de muncă.repausuri periodice. Dispozitiile cuprinse în cod se aplică: a) cetătenilor români încadrati cu contract individual de muncă.I .VIII .II . respectiv: Cap. Cap.II .dispozitii generale. respectiv: Cap. Cap. Cap.III .II .comitetul de securitate şi sănătate în muncă. Cap.suspendarea contractului individual de muncă.VI .II .fondul de garantare pentru plata creantelor salaria Cap.53/2003 (Monitorul Oficial nr.reguli general Cap.I .V .contractul individual de muncă cu timp partial. Titlul III reglementează timpul de muncă şi de odihnă. cu exceptia cazului în care legislatia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă.încheierea contractului individual de muncă.V .

31/91 Caracterizare Privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare. Cap. ANEXA  LEGI Nr. Anexa 11 – plata colaboratorilor in ministere (conventii civile) Cu privire la protectia muncii (obligativitatea examenului medical la angajare. modif. Cap. si compl. prin OG 43/02 . Cap. respectiv: Cap. Acestea sunt prezentate în anexă. 251/2004 Privind concediul paternal (in primele 8 saptamâni de la nastere) Privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Privind protectia cetatenilor români care lucreaza strainatate OG 43/02 modif. Cap.Cap. precum şi ordinele miniştrilor.contractul de ucenicie la locul de muncă. 162/93 90/96 130/96 128/97 154/98 142/98 202/2006 168/99 188/99 210/99 19/00 156/00 47/01 184/98 158/97 266/98 260/98 452/2006 582/99 600/99 293/00 696/00 279/03 654/99 140/00 18 . în cadrul sistemului legislatiei muncii suntlegile. guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive (toate drepturile salariale mai putin salariile de baza).III . grele sau periculoase Salarizarea presedintelui si guvernului României precum si a personalului presedintiei.III .MO 578/02 în 364/00 Monitorul Oficial 64/91 40/91 Rep. În ordinea fortei juridice.reprezentantii salariatilor. prin OUG 82/00.contracte speciale de formare profesională organizată de angajator. ordonantele şi hotărârile Guvernului.IV .patronatul.II . salarizare. ale conducătorilor celorlalte organe centrale sau ale administratiei locale. concediu de odihna) Sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica (face trimiteri la evaluarea personalului) Privind acordarea tichetelor de masa Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Privind solutionarea conflictelor de munca Privind statutul functionarilor publici.dispozitii generale. Titlul VII reglementează dialogul social.I . înaintea încheierii contractului individual de munca) republicata Privind contractul colectiv de munca Statutul personalului didactic (încadrare.sindicatele. republicata în MO nr.II . OUG 284/00 si L 161/03.

Asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.Nr. a functiilor publice si in 279/03 mediul de afaceri.1214/2004). Privind egalitatea de sanse intre femei si barbati Privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale Privind aprobarea OUG 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.580/2004 (MO. modif prin OUG 124/02-MO 740/02 si Legea 107/2004-MO 338/2004. prevenirea si sanctionarea coruptiei (Titlul III se refera la functionarii publici si modifica Legea 188/1999) Privind registrul unic de control 429/03 252/03 480/03 541/03 571/03 303/04 304/04 418/04 477/04 31/90 567/04 348/04 1/05 279/05 7/06 200/2006 Pentru modificarea lit.republ. modif. aprobata prin L 598/03 Pentru aprobarea OG 129/2000 (MO 430/00) privind formarea profesionala a adultilor. L. unor activitati economice de catre persoane fizice (norme metod. în MO 711/02 Privind organizare si desf. în termen de 90 zile) Codul Muncii Legea sindicatelor 72/03 73/03 Monitorul Oficial 740/02 103/02 r. 50 din L 53/03 – Codul Muncii 814/03 Pentru modificarea unor dispozitii ale Legii 53/03 – Codul 913/03 Muncii Privind Codul Fiscal Privind statutul magistratilor Privind organizarea judiciara Privind statutul profesional specific al medicului de medicina muncii Privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice Privind societatile comerciale Privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea Privind denominarea monedei nationale Privind organizarea si functionarea cooperatiei Privind ucenicia la locul de munca Privind Statutul functionarului public parlamentar Pprivind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale 927/03 576/04 576/04 998/04 1105/04 r.1066/04 1197/04 664/04 172/05 907/05 35/06 453/2006 19 . Prin OUG 107/2003. 108/99 76/02 202/02 116/02 338/02 346/02 375/02 507/02 53/03 54/03 Caracterizare Pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei muncii Privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. e) a art.135/05 193/02 446/02 454/02 747/03 936/03 436/02 582/02 161/03 Privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice.

571/03 privind Codul fiscal Privind unele masuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr.571/03 privind Codul fiscal Privind recalcularea pensiilor în sistemul public. modificata prin legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Privind cresterile salatiale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitatile sanitare publice din Monitorul Oficial 303/99 310/99 138/00 304/00 610/00 413/01 924/02 Rep.53/03-Codul muncii Pentru modificarea si completarea Legii nr.482/04 (M. 201/04 941/03 750/03 880/04 1281/04 119/05 263/05 492/05 576/05 969/05 1008/05 1074/05 57/06 57/06 80/06 20 . provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat Pentru modificarea si completarea legii nr. 76/2002 pivind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. 98/99 102/99 24/00 99/00 221/00 177/02 194/02 92/03 96/03 68/04 138/04 4/05 24/05 47/05 65/05 144/05 148/05 158/05 2/2006 4/06 23/06 Caracterizare Privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective Privind protectia sociala si încadrarea in munca a persoanelor cu handicap Privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar Privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru persoane încadrate in munca Pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor(Aprobata prin legea 452/01) Privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor Privind regimul strainilor in România. salariat potrivit Legii nr.Nr. republicat în MO 863/05 Privind protectia maternitatii la locurile de munca (aprobatǎ prin L.25/2004-MO 214/2004) Privind unele masuri în domeniul învatamântului Pentru modificarea si completarea Legii nr.1116/04) Privind Codul de procedura fiscala. 95/2006 387/2007 388/2007 Caracterizare Privind reforma in domeniul sanatatii Privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 Privind bugetul de stat pe anul 2008 Monitorul Oficial 372/2006 901/2007 902/2007 ORDONANTE DE URGENTA ALE GUVERNULUI Nr. Privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului Privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Privind reglementarea drepturilor salariale ale functionarilor publici pentru anul 2006 Privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din unitatile si institutiile de învatamânt.O.348/04 privind denominarea monedei nationale Pentru modificarea si completarea Legii nr.

Nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici. precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica. precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007. Privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca in conditii deosebite 135/93 174/95 rep. procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant Monitorul Oficial 424/2007 9/2008 80/2008 10/2008 79/2008 13/2008 15/2008 81/2008 82/2008 HOTARÂRI DE GUVERN Monitorul Oficial Rep. 220/96 580/00 315/00 1186/00 631/00 261/01 114/01 21 . detasarii si deplasarii in cadrul localitatilor în interesul serviciului (exista si o reglementare pentru sectorul privat) Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 99/00 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru protectia personalului încadrat in munca Pentru aprobarea Listei cuprinzând urgentele medicochirurgicale precum si bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare. Privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 232/2007. 118/95 Nr. regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare Privind salarizarea personalului din unitatile bugetare Privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii. 56/2007 Caracterizare sectorul sanitar. si pentru acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici in anul 2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. aprobata cu modificari prin Legea nr. II si III la Legea nr. 250/92 281/93 543/95 Caracterizare Privind concediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica.

823/02.2280/04 (MO. modificata prin HG nr.934/04(MO. 384/01 Caracterizare Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 156/00 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate Privind înfiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasarea Fotelor de Munca in Strainatate.Modif.prin HG.571/03 privind Codul 741/2002 741/2002 795/02 164/03 487/03 645/03 757/03 757/03 238/04 378/04 633/04 341/04 5/05 112/04 22 .1251/04) Privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul institutiilor publice Pentru modificarea si comletarea HG.96/03 privind protectia maternitatii la locurile de munca Privind conditiile de înfiintare si functionare. (Oficul pentru Migratia Fortei de Munca) Pentru aprobarea procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca.247/03 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentǎ a salariatilor Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. modif. Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 76/02 privind sistemul de asigurari pentru somaj si stimularea ocuparii fortelor de munca. modul de finantare si instructiunile de implementare a acestora.prin HG.558/04) Privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca Pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Monitorul Oficial 208/01 1320/01 19/02. modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora aprobate prin H.Nr. 606/02 310/02 181/02 224/02 377/02 174/02 277/02 1089/02 741/02 1090/02 1091/02 1149/02 247/03 768/03 1025/03 1209/03 1210/03 290/04 537/04 938/04 1021/04 432/04 2269/04 44/04 Privind modul de plata a unor drepturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj Pentru modificarea procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca. precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara Pentru aprobarea modelului comun European de curriculum vitae Privind dosarul profesional al functionarilor publici Pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul a contributiei pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 377/2002 Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr116/02 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale Privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor Privind aprobarea statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca Privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale.G.

Caracterizare Oficial Ordinul MMPS Privind cercetarea. 8 legea 130/99 precum si de înregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari servicii Ordinul MSF si pentru aprobarea instructiunilor privind eliberarea certificatelor 113/02 MMSS nr. Se emit in baza si vederea executarii legilor. 732/01) modificata si completata prin ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale 942.44/04 Pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata (330 lei 2006) Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. a Procedurii de înregistrare a contractului individual de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti de art. Caracterizare fiscal Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Monitorul Nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului. înregistrarea si raportarea accidentelor de 270/92 si al MS munca si bolilor profesionale 299/92 954/92 Ordinul MMPS pentru aprobarea Normelor privind încasarea. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina Monitorul Oficial 147/05 427/05 575/05 1182/05 7/06 57/06 54/06 172/2006 768/2007 84/05 412/05 610/05 1766/05 1825/05 1859/05 161/2003 1344/2007 Ordine.O. detalieri si concretizari ale dispozitiilor legale precum si îndrumari necesare in vederea executarii întocmai a acestora. Scopul lor este acela de a stabili masuri tehnico-organizatorice. de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile 343/399/01 de asigurari sociale (M. aprobate prin HG. Ag N Pentru aprobarea procedurii de primire si solutionare a 181/02 pt Oc Fortei de cererilor de locuri de munca si indemnizatiilor de somaj Munca 85/02 Ord MMSS Pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de 181/02 23 .15/02 Ord. Pres.Nr.571/03 privind Codul fiscal aprobate prin HG. evidenta si 653/99 747/99 modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratul teritorial de munca si directia generala de munca si protectie sociala potrivit art. 12 din Legea 130/99. 53/2006 Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. ordonantelor si hotarârilor de guvern.44/04 Privind organizarea si functionarea MMSSF Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. modificate prin HG nr. instructiuni si alte acte normative emise de ministri sau conducatorii celorlalte organe centrale.571/03 privind Codul fiscal.

MMSSF Pentru modificarea si completarea Procedurii privind 86/06 declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a 237/01 886/02 300/01 836/01 754/01 880/02 139/2003 159/2003 219/04 765/04 158/04 39/05 22/05 1064/05 1055/05 56/06 131/06 24 . 181/02 MMSS Pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de catre beneficiari persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire Ord. 571/2003 privind Codul Fiscal Ord.01/a Ord MFP privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru nr.(2) din Legea nr. MFP Pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare 2017/05 prevazute la titlul III din Legea nr. examenul medical de adaptare. pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunarǎ de 405/04 cǎtre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de platǎ la bugetul asigurǎrilor pentru somaj Ord MFP nr. 237/01).declaratiile. MMSS pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor legii nr. MMSS nr. controlul medical periodic. modificat prin Ord.56 alin. privind constituirea Registrului operativ national al bolilor 188/04 profesionale si a Centrului national de coordonare metodologicǎ si informare privind bolile profesionale Ord MMSSF nr. 340/01 19/00 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (M.19/05 contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza începând cu luna ianuarie 2005 potrivit art.571/03 privind Codul fiscal Ord MMSSF si Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii MS nr. cod 14.110/02 Ord 111/02 catre angajat a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj . examenul medical la reluarea muncii Ord MMSS Pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea 657/01 functionarii persoanelor juridice si persoanelor fizice din punct de vedere al protectiei muncii Ord MMSS si privind aprobarea Normele generale de protectie a muncii MSF 508/933/02 Ord MMSS Pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de 64/2003 munca Ord MMSS Pentru modificarea si completarea modelului cadru al 76/2003 contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul MMSS 64/2003 Ord MSF nr.13.346/02 nr. CNAS Pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributiile 221/05 de asigurari sociale de sanatate – declaratiile Ord.848/1687/04 Ord. 516/02 .MO 886/02 Ord MMSS pentru aprobarea Normelor de aplicare a HG 261/01 privind 352/01 criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca in conditii deosebite Ord MSF 761/01 Pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea in munca. Privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 281/04 „Declaratie privind obligatiile de platǎ la bugetul general consolidat”.O.01. MFP Pentru completarea continutului declaratiilor fiscale si 1521/05 utilizarea formularului „Ordin de plata pentru trezoreria Statului (OPT)” pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat Ord.

Ord. 25 . MMSSF nr. MS CNAS 60/32/2006 asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aprobata prin Ord. 405/2004 (noile declaratii) si Pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG 147/06 158/2005 privind concendiile indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Conventii internationale Conventiile Organizatiei Internationale a Muncii ratificate de România precum si conventiile încheiate cu alte state prin care sunt reglementate raporturile juridice de munca sunt de asemenea izvoare ale dreptului muncii.

contractul individual de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut în contractul colectiv de munca. la art.Modulul II. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 2. dupa caz. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA 1.130/1996 si art. În continutul contractului colectiv de munca se disting 3 categorii de clauze:  Clauze care privesc drepturi de personal pentru care actele normative prevad negocierea: • art. înaintea contractului individual de munca.(2) din Codul Muncii .2).184/1998.17 si art.(3) din Legea nr. contractul colectiv de munca este conventia încheiata între patron sau organizatia patronala (pe de-o parte) si salariati reprezentati prin sindicate ori în alt mod prevazut de lege (reprezentanti) (de cealalta parte) prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca. la desfacerea contractului individual de munca din motive care nu tin de persoana salariatului. individuala. respectiv art. durata timpului de lucru. Potrivit art. Conform art.6 alin. angajatorii vor acorda o compensatie de cel ptin un salariu lunar. În sustinerea acestei norme sunt prevederile art. potrivit legii.  Clauze în legatura cu unele drepturi de personal care nu se regasesc în legislatia muncii (în contractul colectiv de munca unic la nivel national s-a prevazut ca. • Hotarârea Guvernului nr.1. Continutul contractului colectiv de munca Prin încheierea contractului colectiv de munca se urmareste promovarea unor relatii de munca echitabile de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor.130/1996 si art. art. în timp ce în Codul Muncii. Contractul colectiv de munca contine si prevederi referitoare la protectia celor alesi sau delegati în organele de conducere ale sindicatelor ori a reprezentantilor salariatilor acolo unde nu sunt organizatii sindicale (art. art. in afara drepturilor cuvenite la zi). republicata în Monitorul Oficial nr. concediul de odihna etc. 1. conditiile de munca. • art.3 alin. sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca.(2).(2) din Legea nr.2. precum si programarea lor se negociaza. Definitie. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 1.543/1995 . programul de lucru. 236 din Codul muncii care precizeaza ca contractul colectiv de munca devine lege pentru parti. salarizare.157 din Codul Muncii . prevenirea si limitarea conflictelor colective de munca ori evitarea declansarii grevelor (art. Clauze privind acordarea unor drepturi de personal în cuantumuri superioare celor prevazute în legislatia muncii (in cazurile in care unitatea este obligata.7 din Legea nr.salariile se stabilesc prin negociere colectiva sau. 1. detasare pentru personalul din societatile comerciale si regiile autonome se stabilesc prin negociere.2). • art.1 din Legea nr. pe o scara ierarhica. Continutul contractului colectiv de munca rezulta si din obiectul negocierii colective: salariile.8 alin.53/2003 – Codul muncii.durata reducerii timpului de munca si nominalizarea persoanelor care beneficiaza de un program de munca sub 8 ore/zi se stabilesc prin negociere. a concediilor fara plata si a celorlalte categorii de concedii.140 alin.drepturile de delegare.236 din Legea nr.6 alin.17 si art. precum si alte drepturi sau obligatii care decurg din raportul de munca. În contractul colectiv de munca sunt prevazute si acordurile de solutionare a conflictelor colective de munca (art.238 din Codul muncii.2).(2).31/1991 .73 26 . durata preavizului va fi de 20 de zile lucratoare.130/1996 privind contractul colectiv de munca. Ca urmare.durata concediului de odihna. contractul colectiv de munca se situeaza dupa lege.

Câmpul de aplicare a contractului colectiv de munca Contractul colectiv de munca se poate încheia la nivel de: .000 lei si 6. patronul trebuie sa convoace partile in vederea negocierii contractului colectiv de munca.8 alin.4. nu prevede sanctiune pentru neincheierea contractului colectiv de munca. dupa cum urmeaza: a) dupa cel putin 12 luni de la data negocierii precedente. .salariile.3 din Legea nr. în cazul contractului colectiv de munca unic la nivel national.(4) .(3) .(2) . Aceste dispozitii sunt prevazute si la art.(1) . 1. • pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din tara. dupa caz. cel putin: .prevederile legale ale contractului colectiv de munca au un caracter minimal pentru partile contractante. În sustinerea acordarii unor drepturi superioare sunt prevederile Legii nr.se prevede cel putin 15 zile lucratoare (mai putin pentru persoanele aflate în proba care nu corespund profesional). .national. In cazul in care patronul nu angajeaza negocierea. . 1. Negocierea Potrivit art. 27 . 236 din Codul muncii.130/1996: • art. Negocierea colectiva va avea ca obiect. programul de lucru si . respectiv art. Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile. dupa caz.130/1996. . sau de la data intrarii in vigoare a contractului colectiv de munca.la negocierea clauzelor partile sunt egale si libere. • art. ! OBSERVATIE: Legea prevede sanctionarea patronului pentru NEINCEPEREA negocierii.unitate.8 alin.000. Negocierea colectiva are loc in fiecare an.contractul colectiv de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut în contractul colectiv de munca încheiat la nivel superior. • art.ramura de activitate. negocierea colectiva la nivel de unitate este OBLIGATIVA cu EXCEPTIA unitatilor care au MAI PUTIN de 21 de salariati. • art.000 lei. • art.(1) . 236 si 238 din Codul muncii. neurmata de incheierea contractului colectiv de munca.durata timpului de lucru. in termen de 15 zile de la formularea cererii. In termen de 15 zile de la data formularii cererii de catre organizatia sindicala sau de catre reprezentantii salariatilor.conditiile de munca.contractul individual de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut în contractul colectiv de munca. La fiecare dintre nivelurile prevazute se incheie un singur contract colectiv de munca. • pentru toti salariatii din unitatile ramurei pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel.7 alin. aceasta are loc la cererea organizatiei sindicale sau a reprezentantilor salariatilor. Neindeplinirea de catre patron a obligatiilor privitoare la angajarea negocierii si la convocarea partilor in vederea negocierii contractului colectiv de munca constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa antre 3. b) cu cel putin 30 de zile anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an.grup de societati comerciale si regii autonome denumite GRUPURI DE UNITATI daca sunt constituite asociatii patronale la acest nivel. INITIATIVA negocierii APARTINE patronului.000.8 alin. Clauzele contractului colectiv de munca produc efecte: • pentru toti salariatii încadrati în unitate sau în unitatile din grupul de unitati pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel.3.8 alin.clauzele contractului colectiv de munca pot fi stabilite numai în limitele si conditiile prevazute de prezenta lege.

la nivelul grupurilor si al ramurilor. in cel putin jumatate din numarul total al judetelor. La negocierea contractului colectiv de munca la nivel national. CUMULATIV. de asociatii patronale legal constituite. . b) la nivel de ramura: .numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin o treime din numarul salariatilor unitatii. un numar de membri cel putin egal cu 5% din efectivul salariatilor din economia nationala. . ramura sau national. . de ramura si de unitate participa ORGANIZATIILE SANDICALE care indeplinesc. urmatoarele conditii: a) la nivel national: .la nivel de grup de unitati.au statut legal de federatie sindicala.au independenta organizatorica si patrimoniala.la nivelul unitatii de organizatia sindicala sau de reprezentantii alesi.au independenta organizatorica si patrimoniala. inclusiv in municipiul Bucuresti. de catre instantele judecatoresti. . 1. . Hotararea este supusa numai recursului. de organizatii sindicale tip federativ (federatii sindicale). la cererea acestora. de organele sindicale de tip confederativ (confederatii sindicale). dupa cum urmeaza: a) la nivel national si de ramura.reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 7% din efectivul salariatilor din economia nationala.organizatiile sindicale componente au.III Legea nr. un numar de membri cel putin egal cu 7% din efectivul salariatilor din ramura respectiva. 28 . . . . La negocierea contractelor colective de munca la nivel national. urmatoarele CONDITII: a) la nivel national: .au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 25% din ramurile de activitate. b) la nivel de unitate. . de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul unitatii. cumulat. Hotararea este supusa numai recursului.au statut legal de confederatie sindicala.130/1996).au independenta organizatorica si patrimoniala.la nivel national. . CUMULATIV. • Salariatii . . OBSERVATIE: Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale.reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 10% din numarul salariatilor din ramura respectiva.au independenta organizatorica si patrimoniala. . b) la nivel de ramura: .5. reprezentate dupa cum urmeaza: • Patronul . Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate se constata de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti.reprezinta patroni ale caror unitati functioneaza in cel putin jumatate din numarul total al judetelor. . inclusiv in municipiul Bucuresti. de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti.la nivel de unitate prin organul de conducere stabilit de lege sau statut. de ramura sau de grup de unitati participa ASOCIATIILE PATRONALE care indeplinesc. Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor sindicale se constata. . cumulat.au statut legal de organizatie sindicala. c) la nivel de unitate: .au in componenta structuri sindicale proprii.reprezinta patroni ale caror unitati isi desfasoara activitatea in cel putin 25% din ramurile de activitate.• contractul colectiv de munca se poate încheia si pentru salariatii unitatilor bugetare. la cererea asociatiei patronale.organizatiile sindicale componente au. Partile si reprezentarea acestora la negocierea si încheierea contractului colectiv de munca (cap. Partile contractului colectiv de munca sunt PATRONUL si SALARIATII.

denumita salariat si o persoana fizica sau juridica (institutie publica. la art. partea a V-a.la împlinirea termenului.1. Prevederile stipulate în Legea nr. ce se încheie între angajator/organizatia patronala si salariati reprezentati prin sindicate/reprezentanti alesi. se depune si se înregistreaza la Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala.31. Definitia contractului individual de munca îsi are originea în art.23). Încetarea contractului colectiv de munca are loc: .236-247) din Codul Muncii. societate comerciala. Contractul individual de munca se încheie în FORMA SCRISA. modificarea. în 30 de zile de la înregistrare. denumita angajator. Potrivit art. suspendarea si încetarea contractului colectiv de munca Conform art.32).130/1996. Notiune Spre deosebire de contractul colectiv de munca.la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a angajatorului. pe parcursul executarii unele clauze pot fi modificate prin negociere. De asemenea.prin acordul partilor.1.130/1996 sunt întarite de dispozitiile Titlului VIII (art. Încetarea si suspendarea contractului colectiv de munca va fi notificata în termen de 5 zile organului la care a fost înregistrat. partile pot hotarî prelungirea contractului colectiv de munca în aceleasi conditii sau altele convenite. La expirarea termenului. contractul individual de munca se încheie între o persoana fizica.7. .legislatia muncii. salarizarea. Suspendarea contractului colectiv de munca are loc pe durata grevei (art.pe durata executarii unei lucrari determinate (art.contractul individual de munca. 29 . executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti. Încheierea contractului colectiv de munca Contractul colectiv de munca se încheie: . 2. Contractul colectiv de munca se încheie în forma scrisa.pe o durata ce nu poate fi mai mica de 12 luni sau . 1. Contractul colectiv de munca încheiat la nivel national sau ramura se depune si se înregistreaza la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si se publica în monitorul oficial.1470 din Codul Civil referitoare la locatiunea lucrarilor. Persoana încadrata cu contract individual de munca dobândeste calitatea de salariat si are drepturile si obligatiile reglementate de: . CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA 2. precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca. . pâna la renegocierea acestora sunt înlocuite cu prevederi favorabile cuprinse în lege sau în contractul colectiv de munca încheiat la nivel superior.30 din Legea nr. . .la terminarea lucrarii pentru care a fost încheiat. Executarea.6. obligativitatea încheierii contractului individual de munca revenindu-i angajatorului.16 din Codul Muncii se precizeaza ca încadrarea unei persoane se realizeaza prin încheierea unui contract individual de munca între persoana fizica care presteaza munca si persoana juridica sau fizica în beneficiul careia se presteaza munca. prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca.contractul colectiv de munca si . În cazul constatarii nulitatii unor clauze de catre instanta de judecata competenta. regie autonoma) denumita angajator.

5 din Decretul nr.4 din Constitutie si art.5. • conditii specifice dreptului muncii (existenta postului. • conditii speciale care privesc anumite categorii de posturi sau functii. prin capacitatea juridica a persoanei fizice întelegem capacitatea de folosinta adica aptitudinea generala a persoanei de a dobândi drepturi si de a-si asuma obligatii (se dobândeste la nastere) cât si capacitatea de exercitiu (aptitudinea persoanei de a-si executa drepturile si de a-si asuma obligatiile). în consens cu reglementarile internationale. 2. concretizând în masura necesara drepturile si obligatiile celor doua parti. în cazul în care nu se executa sau se executa necorespunzator de catre o parte. persoana fizica sau juridica.8/1954).10 din Codul Muncii contractul individual de munca este contractul în temeiul caruia o persoana fizica. respectiv ale contractului colectiv de munca. contractul colectiv de munca este opozabil tuturor salariatilor din unitate indiferent de data încadrarii sau de afilierea la organizatiile sindicale. Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca Este un act juridic determinat de manifestarea de vointa a partilor având ca scop stabilirea de drepturi si obligatii care alcatuiesc obiectul contractului.13 alin. • conditii generale aplicabile tuturor contractelor.45 alin. este cu executare succesiva.Potrivit dispozitiilor art.2. Contractul individual de munca si contractul colectiv de munca Sub aspectul drepturilor si obligatiilor. art.3. contractul individual de munca nu poate fi încheiat sub conditie suspensiva sau rezolutorie deoarece se precizeaza data începerii activitatii sau chiar a încetarii ei în cazul contractului individual de munca pe durata determinata.4 din Codul familiei aprobat prin Decretul 32/1954). Conditiile încheierii Pentru a fi valabil. ambele prestatii sunt cunoscute la incheierea contractului iar exitenta lor nu depinde de un eveniment viitor. contractul individual de munca TREBUIE încheiat în anumite CONDITII legale: • conditii comune tuturor contractelor (capacitatea juridica si consimtamântul). CIM nu poate sa prevada clauze contrare Codului muncii sau Contractului colectiv de munca. • • • • • • • 2.10 din Decretul 31/1954. Încheierea contractului individual de munca 2.4. respectiv situatiile în care pot înceta contractele individuale de munca pe durata nedeterminata: se prevede un termen cert de incepere. 2. contractul individual de munca se defineste ca fiind întelegerea scrisa între o persoana fizica .2.5. • conditii de fond si forma. în schimbul unei remuneratii denumite salariu.13 din Codul Muncii) spre deosebire de dreptul comun-civil. are doua parti: salariat si angajator. da nastere la drepturi si obligatii reciproce (contract sinalagmatic). denumita salariat. are un caracter personal. 2. IN CONCLUZIE. are un caracter oneros si comutativ întrucât partile realizeaza reciproc prestatia (munca si plata muncii): Partile realizeaza reciproc o contraprestatie. se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator.31/1954 privind persoanele fizice si juridice (Buletinul Oficial nr. Persoana fizica dobândeste capacitatea de exercitiu pentru a încheia un contract individual de munca la 16 ani (art.8 din Decretul 31/1954.(2) si (3) din Codul Muncii. prin care prima se obliga a presta munca stipulata în contract iar cea de-a doua se obliga sa-i ofere conditii corespunzatoare pentru prestarea muncii si sa o remunereze în raport cu clauzele contractuale pentru munca prestata. Contractul individual de munca este opozabil salariatului si angajatorului. conditii de studii si pregatire). unde capacitatea de exercitiu deplina se dobândeste la 18 ani iar în cazul femeii casatorite si anterior acestei vârste (art. Art. 2.5. Capacitatea juridica a persoanei fizice care urmeaza sa fie încadrata Conform art. sanctiunea este rezilierea care are ca efect desfacerea pentru viitor a contractului (în cazul rezolutiunii efectul este retroactiv). Legea si contractul individual de munca Contractul individual de munca se încheie în conditiile prevazute de lege si.salariat.1. si o persoana juridica sau fizica . art. prevede ca tinerii sub 15 ani nu pot fi angajati ca salariati ceea ce 30 .angajator. ceea ce înseamna ca acesta se realizeaza în timp si ca urmare.

nu poate fi înstrainata sau ridicata. lauzelor sau a celor care alapteaza la munca în timp de noapte. Apararea avutului public sau privat Art.este interzisa încadrarea în functii de gestionari a persoanelor care nu au împlinit 21 de ani sau în unele situatii cel putin 18 ani (depinde de categoria de gestiune). 13 din Legea nr.(1) din Codul Muncii . Incompatibilitati Capacitatea de folosinta . De asemenea. Este o pedeapsa complementara care poate fi aplicata daca pedeapsa este închisoarea de cel putin doi ani. au un caracter imperativ iar încadrarea în munca cu încalcarea acestora devine nula. nepregatirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru exercitarea unei anumite profesii sau meserii.3 si 4 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.presupune ca între 15 si 16 ani se recunoaste o capacitate restrânsa de a se angaja în munca. 2. Cu privire la incheiera contractului individual de munca aceste limitari sunt numite INCOMPATIBILITATI. Art. 31 . ale libertatii muncii.91/2003 privind organizarea Garzii financiare (Monitorul Oficial nr.125 alin. sa fie exemple de probitate si corectitudine Conform art. 4.13 alin. Masura poate fi revocata la cerere dupa trecerea unui termen mai mare de un an. sunt posibile anumite limitari sau restrângeri ale capacitatii juridice.(3) din Codul Muncii se prevede ca nu pot încheia contract individual de munca tinerii sub 15 ani. 5.22/1969 privind angajarea gestionarilor. boli contagioase sau infirmitati pentru care cei în cauza sunt inapti pentru activitatea instructiv educativa. familie si societate se dovedesc corespunzatoare pentru instruirea si educarea tinerilor. autoritatilor sau institutiilor publice (republicata în Monitorul Oficial nr. nu pot fi încadrate în functii de gestionari persoanele condamnate (inclusiv cei aflati în cursul urmaririi penale ori judecatoresti) si nereabilitate pentru infractiunile prevazute de anexa legii. art. Interdictia ocuparii unor functii implicând exercitiul autoritatii de stat.3. nu pot fi extinse. Conform art. potrivit legii. precum si de a ocupa o functie sau profesie de care s-a folosit condamnatul pentru savârsirea unei infractiuni.este interzisa încadrarea tinerilor sub 18 ani în locuri de munca cu conditii vatamatoare.(2) din Codul Muncii se interzice folosirea femeilor gravide. deoarece este inseprabila de persoana omului.(5). în scopul ocrotirii persoanelor sau al apararii unor interese generale.13 alin. grele sau periculoase ori folosirea lor la munca în schimbul de noapte. În cazul acestora.22/1969 . contractul individual de munca va fi semnat alaturi de tânar si de catre parinti sau tutori. Executarea ei începe dupa terminarea pedepsei principale si este reglementata de Codul penal.128/1997. se poate dispune masura de siguranta constând în interzicerea de a exercita acea profesie sau meserie.47/2001). constituirea de garantii si raspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici.Exigentele specifice cadrelor didactice Potrivit art.3 din Legea nr. 3. Nu se poate renunta la ea însa. interdictia se aplica timp de doi ani dupa care cel în cauza poate depune cerere pentru anularea acestei masuri.125 alin. personalul de executie este recrutat din rândul personalului care nu are antecedente penale.712/2003). pot ocupa functii didactice persoane care prin comportamentul lor în scoala. ci sunt reglementate expres si restrictiv de lege .4 din Legea nr. Incompatibilitati: condamnare penala.547/2004) nu poate fi numit magistrat (judecator sau procuror) cel care are antecedente penale sau cel care nu are reputatie nestirbita. Art. 2.121 si art. în cazul celui pedepsit care a savârsit infractiunea datorata incapacitatii. La art. Daca dupa condamnare a intervenit amnistia sau celui în cauza i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei. nu se pot deduce prin analogie . Exercitarea unor functii de catre persoanele care trebuie sa se bucure de o deosebita autoritate morala. Codul penal prevede ca. Incompatibilitatile nu se prezuma. Masuri de protectie a femeilor si tinerilor Conform art.10 din OUG nr. Categorii de incompatibilitati 1.303/2004 privind Statutul magistratilor (Monitorul Oficial nr.5.

eliberatã/eliberat potrivit legii.5.6. regii autonome) cât si societati comerciale cu capital privat sau alte persoane juridice sau fizice. cu îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii: a) locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni romani.5. de către Oficiul Roman pentru Imigrari. actul de înfiintare sau statut (art.. în baza unor contracte individuale de muncã. ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European. 90/1996 privind protectia muncii. d) se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului.G. care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci’’. Cumulul de functii Conform prevederilor art.strain’’ ca fiind persoana care nu are cetăţenia romana sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European. Potrivit art. solicitate de angajator potrivit legislaţiei în vigoare. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în munca şi detasarea străinilor pe teritoriul României defineste notiunea de .U. experienta în activitate şi autorizare. Autorizaţia de munca poate fi eliberata. a permisului de şedere în scop de munca.O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical. beneficiind de salariul corespunzãtor pentru fiecare dintre acestea.10.34 din Decretul nr.G.. în calitate de angajator.230) angajator este persoana juridica înmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii.4. publicata in Monitorul oficial nr. Autorizaţia de munca este necesară pentru obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în munca sau. în scopul obtinerii de profit în conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata. Străinii pot fi încadraţi în munca pe teritoriul României la angajatori care funcţionează în mod legal. cu aceeasi data. O.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. 2. după caz.35 din Decretul 31/1954).2006 si abroga. care administreaza si utilizeaza capitalul indiferent de natura acestuia. Persoana juridica nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege. H. 1.5. b) îndeplinesc condiţiile speciale de pregătire profesională. Legea nr. Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator.6.(2) si (3) din Codul Muncii. pentru străinii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia romana cu privire la regimul străinilor. la cererea angajatorului. ai altor state membre ale Uniunii Europene.(1) din Codul Muncii.Capacitatea juridica a strainilor Cetãţenii strãini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de muncã în baza autorizaţiei de muncã sau a permisului de şedere în scop de muncã. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca.31/1954) si îsi exercita drepturile respectiv îsi îndeplineste obligatiile prin organele sale (art. 739/2006 • • • 2. Angajatorul reprezinta atât unitati ale statului (institutii publice. denumit în Codul Muncii (art. nr. publicata in Monitorul oficial nr. Capacitatea juridica a angajatorului Patronul. încadrarea în munca şi detasarea acestora pe teritoriul României. Lege nr. d) angajatorii au achitate la zi obligaţiile către bugetul de stat. care intra in vigoare incepand cu 01. 32 .35 alin. în momentul dobândirii personalitatii juridice iar persoana fizica dobândeste aceeasi calitate în momentul dobândirii capacitatii de exercitiu.14 alin.646/2006. c) fac dovada faptului ca sunt apţi din punct de vedere medical sa desfăşoare activitatea respectiva şi nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează sa o desfăşoare pe teritoriul României. Examenul medical (o persoana poate fi angajata numai pe baza unui certificat medical) Baza legala: art.27 din Codul Muncii: . precum şi de rezidenţi permanenţi pe teritoriul României. persoana juridica poate încheia contracte individuale de munca.nr.5. 2.

in al doilea rand. consilier juridic etc. absolventii învatamântului superior de specialitate pot ocupa functii de inginer. în contractul colectiv de muncã aplicabil.G. fãrã a fi necesarã motivarea acesteia. Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizeazã exclusiv prin modalitatea perioadei de probã de maximum 30 de zile calendaristice.8. încadrarea salariatilor se face numai prin concurs sau examen. în statutul de personal profesional sau disciplinar . în raport cu necesitatile fiecarei unitati.5. de a contracta si.9.2. Astfel. dupa caz. asistent medical etc.30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competenta (Monitorul Oficial nr. Aceasta dispozitie ramâne în vigoare si dupa abrogarea legii prin Codul Muncii.(1) din Legea nr. la iniţiativa oricãreia dintre pãrţi. economist. Potrivit art.10.29 . analist programator ajutor.si în regulamentul intern. 33 . în schimbul unei remuneratii. Cauza este obiectivul urmarit de fiecare dintre parti. nr. Verificarea aptitudinilor profesionale Art. neechivoc si in deplina cunostinta de cauza a vointei fiecarei parti. se abroga (vezi Legea nr. Angajatorul poate cere informatii în legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori dar numai cu privire la functiile îndeplinite si la durata angajarii si numai cu încunostiintarea prealabila a celui în cauza.7. Obiectul si cauza contractului individual de munca Obiectul contractului individual de munca îl reprezinta prestatiile la care se obliga cele doua parti. 2. Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probã. Pe durata perioadei de probã salariatul beneficiazã de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevãzute în legislaţia muncii. În cazul în care la concurs nu s-au prezentat mai multi candidati. încadrarea se face prin examen. 2/2006). tehnicieni.125/1990). contractul individual de muncã poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisã. Conditiile de angajare si modul de desfasurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarârea Guvernului.(1) din Codul Muncii. avându-se în vedere prevederile art. concurs ori perioada de proba. Nivelul si natura studiilor sunt concepute în raport direct cu specialitate. Cei ai învatamântului liceal si postliceal functii de contabili. atributiile si raspunderile functiilor respective. 2. în regulamentul intern. Posturile vacante existente în statul de functii vor fi scoase la concurs. În actele normative care reglementeaza salarizarea personalului din sectorul bugetar sunt prevazute expres pentru fiecare functie studiile corespunzatoare (O. sa se realizeze acordul de vointa a celor doa parti in conditiile prevazute de lege. în masura în care legea nu dispune altfel. La art. Conditii de studii Pentru încadrarea si promovarea în orice functie este necesara îndeplinirea unor conditii de studii (pregatire în cazul muncitorilor calificati).5.5 alin. nr.16 alin.29 din Codul Muncii. Incheierea valabila presupune in primul rand exprimarea in mod valabil. Conditii de vechime în munca si specialitate Potrivit art. consimtamântul se evidentiaza în mod concret prin semnarea contractului individual de munca. chimist.5. Prin munca salariata întelegem orice munca prestata fara mijloace propriii. la încheierea contractului individual de muncã se poate stabili o perioadã de probã de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. 2. Consimtamântul În practica. al carui rezultat revine în întregime angajatorului.33 din Codul Muncii prevad ca încadrarea se face pe baza verificarii prealabile a aptitudinilor profesionale si personale prin examen. fãrã preaviz.31 din Codul Muncii pentru verificarea aptitudinilor salariatului. 3/2006 si O.154/1998). toate dispozitiile legale care conditionau ocuparea unor posturi de existenta unor vechimi în munca sau în specialitate.30 din Codul Muncii se stipuleaza ca la institutiile publice/unitati bugetare.5.11.G. Potrivit art.5. 2. modalitatile în care urmeaza sa se realizeze verificarea aptitudinilor profesionale si personale sunt stabilite în contractul colectiv de munca aplicabil. precum şi în contractul individual de muncã.

precum si în contractul individual de munca. De asemenea.5.13. 2. Perioada de proba reprezinta o clauza de dezicere/denuntare a contractului individual de munca. Prin exceptie. contractul individual de munca se poate încheia si pe durata determinata. patronale sau al organizatiilor neguvernamentale.33 precizeaza ca perioada în care se pot face angajãri succesive de probã ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni. primarii. de care se poate folosi angajatorul în cazul în care salariatul nu corespunde cerintelor postului în care a fost încadrat. Numirea exprima investirea acestora cu prerogativele exercitarii autoritatii de stat.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicata în Monitorul Oficial nr. vatamatoare sau periculoase.80-86) din Codul Muncii sunt reglementate situatiile în care se poate încheia contract individual de munca pe durata determinata. nu poate fi stabilita decât o singura perioada de proba.32 din Codul Muncii. prin exceptie. Exemplu: potrivit art.12.12 alin. Contractul individual de munca pe durata determinata se poate încheia numai în forma scrisa. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi încheiat numai în urmatoarele cazuri: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca. desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier. andeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta.215/2001 (Monitorul Oficial nr. pe durata executarii contractului individual de munca. pe perioada mandatului.251/2004). proprie acestor functii.(1) din Codul Muncii. (5) se reglementeazã prin lege specialã. la capitolul IV (art. pot cumula pensia cu salariul. Potrivit art. autoritati executive ale administratiei publice. sunt alesi de cetateni. d^3) angajarea pensionarilor care. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementatã prin legi speciale. an termen de 5 ani de la data angajarii. e)în alte cazuri prevãzute expres de legi speciale ori pentru desfãşurarea unor lucrãri. Perioada de proba constituie vechime în munca.. Potrivit Constitutiei. cu precizarea expresa a duratei pentru care se încheie. La sfârşitul perioadei de stagiu. Actul de alegere sau de numire în functie Pentru încadrarea în anumite functii este necesar actul de alegere.12 alin. angajatorul elibereazã obligatoriu o adeverinţã.5 din Legea administratiei publice locale nr. contractul colectiv de munca aplicabil.204/2001).128/1997 privind statutul cadrelor didactice. Potrivit art. proiecte sau programe. Codul Muncii la art. Durata contractului individual de munca Potrivit dispozitiilor art.. functiile de demnitari sunt ocupate ca urmare a alegerii sau numirii în functie. în regulamentul intern. conditie prealabila. primele 6 luni dupã debutul în profesie se considerã perioadã de stagiu. în conditiile prevazute expres de lege.5. Potrivit Legii nr. aceasta categorie de personal îsi desfasoara activitatea în cadrul raportului de serviciu în baza actului de numire în functia publica si nu a contractului individual de munca. contractul individual de munca se încheie pe durata nedeterminata (REGULA ). in conditiile legii. salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute de legislatia muncii. b) creşterea şi/sau modificarea temporarã a structurii activitãţii angajatorului. 2. 34 . c) in situatia an care este ancheiat an temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca. potrivit Legii nr. care este vizatã de inspectoratul teritorial de muncã în a cãrui razã teritorialã de competenţã acesta îşi are sediul.Pentru absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt superior. Pe durata perioadei de proba. Pe durata sau la sfârsitul perioadei de proba CIM poate înceta printr-o notificare scrisa la initiativa oricareia dintre parti. cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva.(2) din Codul Muncii. salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba în situatia în care acesta debuteaza la acelasi angajator într-o noua functie/profesie/la un nou loc de munca cu conditii grele. d^2) ocuparea unei functii eligibile an cadrul organizatiilor sindicale. d^1) angajarea unei persoane care. personalul didactic este numit în învatamânt. Modalitatea de efectuare a stagiului prevãzut la alin. Astfel.

conform art.b) din O. in temeiul carora. 21/2007 privind institutiile si copaniile de spectacole si concerte. prin exceptie.20-26 din Codul Muncii. precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic.. pe durata unei stagiuni sau a unei productii. Potrivit art. Perioada de proba pentru încadrarea cu contract de munca pe durata determinata. durata contractului va expira la momentul încetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular. în condiţiile prevãzute la art. ontractul individual de muncã pe duratã determinatã nu poate fi încheiat pe o perioadã mai mare de 36 de luni. şi dupã expirarea termenului iniţial. corespunzatoare pregatirii acestora si sa le asigure accesul la aceste locuri de munca în conditii egale cu cele ale salariatilor angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata. 86 din Codul muncii salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decat salariatii permanenti comparabili. 13 alin. În cazul în care acesta este încheiat pentru a înlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat. B) clauze specifice. Între aceleaşi pãrţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncã pe duratã determinatã. Potrivit art. Salariatul permanent comparabil reprezinta salariatul al carui contract individual de munca este incheiat pe durata nedeterminata si care desfasoara aceeasi activitate sau una similara.83 din Codul Muncii.. Atunci când nu existã un salariat cu contract individual de muncã încheiat pe duratã nedeterminatã comparabil în aceeaşi unitate. b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului cuprinsa între 3 si 6 luni. 81. in urmatoarele situatii: . c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mare de 6 luni. personalul poate fi angajat de regula cu contrat individual de munca pe durata nedeterminata. reglementata de art. suplinitorii pot ocupa posturile scoase la concurs. dar numai pentru o perioada determinata. dar numai înlauntrul termenului mentionat mai sus (art. nu poate depasi: a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mica de 3 luni.G.(3) din Codul Muncii. se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncã aplicabil sau. Contractele individuale de muncã pe duratã determinatã încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncã pe duratã determinatã sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o duratã mai mare de 12 luni fiecare. pentru perioada realizãrii unui proiect. pot interveni.17 alin. program sau unei lucrãri. avandu-se in vedere calificarea/aptitudinile profesionale. ..17-19 din Codul Muncii): a) identitatea partilor. reglementate de art. numai pe motivul duratei contractului individual de munca. 2.82 din Codul Muncii. A) Clauzele ESENTIALE ale contractului individual de munca (art. cu exceptia cazurilor in care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.(2) din Codul Muncii. 35 . reglementãrile legale în domeniu.(1) lit. reglementate de art. O copie a anuntului se transmite de indata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor Cfm art. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. cu acordul scris al pãrţilor.5. cu acordul scris al partilor.Alte situatii prevazute de lege’’ : sunt avute in vedere acele dispozitii ce se regasesc un acte normative speciale si. în lipsa acestuia.82) si de cel mult doua ori consecutiv. cu titlu de exemplu. in aceeasi unitate.14. nr. dar si prin contract pe durata determinata. Contractul individual de muncã pe duratã determinatã poate fi prelungit. Continutul contractului individual de munca În contractul individual de munca se disting doua categorii de clauze: A) clauze esentiale. pentru o durata a contractului mai mare de 6 luni. Astfel de cazuri. 16 din Legea nr. contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial. d) 45 de zile lucratoare în cazul salariatilor încadrati în functii de conducere. Angajatorii sunt obligati sa informeze salariatii angajati cu contracte de munca pe durata determinata despre locurile de munca vacante sau care se vor vacanta.conform art. se poate incheia contract individual de munca pe durata determinata.80 alin. sau ori decate ori partile convin in acest sens.

j) salariul pe baza. c) sediul sau. clauza de confidentialitate. angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util. informatiile prevazute la art. alte elemente constitutive ale veniturilor salariale.17 alin. precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul. respectiv modificarii acestuia. l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului. dupa caz. k) durata normala a muncii. în situatia în care angajatorul nu îsi executa obligatia de informare în termenul de 15 zile salariatul este în drept sa sesizeze.locul de munca sau. o activitate care se afla în concurenta cu cea prestata la angajatorul si îl obliga pe angajator sa îi plateasca salariatului o indemnizatie lunara. d) conditiile de clima. e) riscurile specifice postului. (2) în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract. exprimata an ore/zi si ore/saptamana.(2-4) din Codul Muncii elementele sus-mentionate trebuie sa constituie si sa se regaseasca în continutul unei informari prealabile încheierii contractului individual de munca. d^1) criteriile de evaluare a activitãţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului. i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia. d) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune în pericol viata. inainte de plecare. prealabil încheierii contractului individual de munca. a) b) c) d) B) Clauzele SPECIFICE ale contractului individual de munca (art. dupa caz. domiciliul angajatorului. într-un termen de 20 de zile lucrãtoare de la data apariţiei modificãrii. d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificãrii ocupaţiilor din România sau altor acte normative. Cu privire la informatiile furnizate salariatului. precum si modalitatile de plata. între parti poate interveni un contract de confidentialitate. Clauza de neconcurenta îl obliga pe salariat ca dupa încetarea contractului individual de munca sa nu presteze. Orice modificare a unuia dintre elementele prevãzute la alin. b) • 36 . clauza de neconcurenta. în termen de 30 de zile. precum şi fişa postului. cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevãzutã în mod expres de lege. Potrivit art. libertatea sau siguranta personala.20-26 din Codul Muncii): clauza cu privire la formarea profesionala. c) prestatiile în bani si/sau în natura aferente desfasurarii activitatii în strainatate. b) moneda în care vor fi platite drepturile salariale. g) an cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara. Obligatia de informare a persoanei selectate în vederea angajarii sau a salariatului se considera îndeplinita de catre angajator la momentul comunicarii ofertei privind continutul contractului sau al actului aditional. instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare. g) conditiile de repatriere a lucratorului. an lipsa unui loc de munca fix. Potrivit art. cu specificarea atribuţiilor postului. clauza de mobilitate. m) durata perioadei de proba. posibilitatea ca salariatul sa munceasca an diverse locuri. precum si informatii referitoare la: a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata în strainatate. (2) din Codul muncii . durata acestora. 17 alin. urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate. în interesul propriu sau al unui tert.19 din Codul Muncii. f) data de la care contractul urmeaza sa asi produca efectele. dupa caz Aceste elemente se completeaza prin legi speciale care reglementeaza conditiile specifice de munca în strainatate. e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara. In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul. h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul.

e) din Codul Muncii primirea la munca a unei persoane pentru care nu a fost întocmit contract individual de mun ca.64/2003. modificat prin Ordinul 76/2003 (Monitorul Oficial nr. lit.f) (reintegrarea titularului postului).16.000lei. fara sa depaseasca cumulat 100. • Prin clauza de mobilitate partile în contractul individual de munca stabilesc ca. iar cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalitãţile prestaţiilor suplimentare în naturã sunt specificate în contractul individual de muncã.h) (retragere aviz/autorizatie) si lit.j) (la expirarea termenului. sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta în timpul executarii contractului. încheierea sau modificarea contractului individual de munca. în contractele colective de munca sau în contractele individuale de munca.276 alin. Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de muncã temporarã cu un agent de muncã temporarã. oricare dintre parti poate fi asistata de terti conform propriei optiuni. În acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare în bani sau în natura. Indemnizatia trebuie platita întocmai si la timp. în considerarea specificului muncii. În cazul nerespectarii. a clauzei de neconcurenta. pentru a-i pune la 37 . executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza într-un loc stabil de munca.87-100 din Codul Muncii). în vederea punerii sale la dispoziţia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmã. La sesizarea salariatului sau a inspectorului teritorial de munca.(1) si (2) din Codul Muncii. d) din Codul Muncii). La negocierea. în conditiile stabilite în regulamentele interne. lit.5. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1. tertii interzisi si aria geografica unde salariatul poate fi în reala competitie cu angajatorul. salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si. Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine. contractul individual de munca se încheie în forma scrisa. lit.000lei (art. Prevederea în contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 2. autorizatã de Ministerul Muncii. Potrivit art. Clauza de neconcurenta îsi produce efectele pâna la cel mult 2 ani de la data încetarii contractului individual de munca. se prezuma ca a fost încheiat pe o durata nedeterminata. Se impoziteaza la persoana beneficiara.interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorul. Forma contractului individual de munca Potrivit art. • Prin clauza de confidentialitate partile convin ca. Familiei şi Protecţiei Sociale. Agentul de muncã temporarã este persoana juridicã. Munca prin agent de muncã temporarã este munca prestatã de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncã temporarã cu un agent de muncã temporarã şi care este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmã. instanta competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta.g) (condamnare penala privativa de libertate). Modelul contractului individual de munca este aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.16 alin. cu vinovatie.56 lit.139/2003. perioada. ca respectarea confidentialitatii informatiilor. care încheie contracte de muncã temporarã cu salariaţi temporari. pentru CIM pe durata determinata) ori a intervenit din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Munca prin agent de munca temporara (art.15.Clauza de neconcurenta îsi produce efectele NUMAI DACA în cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute în mod EXPRES activitatile care sunt interzise salariatului. Indemnizatia de neconcurenta lunara nu este de natura salariala si este deductibila din profitul impozabil. 2. 276 alin. respectiv 159/2003).5.500lei la 2. pe durata prevazuta în contract. Indemnizatia datorata salariatului se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni.d) (comunicarea deciziei de pensionare). dupa caz.000 lei pentru fiecare persoana identificata. iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba. Aceasta prevedere legala nu se aplica în cazurile în care încetarea contractului individual de munca s-a produs de drept cu exceptia cazurilor prevazute la art. pe toata durata contractului individual de munca si dupa încetarea acestuia. la daune .(1) lit. Obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revine angajatorului. 2.000 lei – 5. (1) lit. cuantumul indemnizatiei. În situatia în care contractul individual de munca nu a fost încheiat în forma scrisa.

" Un utilizator poate apela la agenţi de muncã temporarã pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar. în condiţiile contractului de punere la dispoziţie. b) caracteristicile specifice postului. Condiţiile de funcţionare a agentului de muncã temporarã. f) valoarea comisionului de care beneficiazã agentul de muncã temporarã. adãugate la durata iniţialã a misiunii. Agentul de munca este cel care retine si vireaza toate contributiile si impozitele datorate de salariatul temporar catre bugetele statului si plateste pentru acesta toate contributiile datorate în conditiile legii. pe durata unei misiuni. Orice clauza prin care se interzice angajarea de catre utilizator a salariatului temporar dupa îndeplinirea misiunii este nula. cu excepţia cazului prevãzut la art. Pe toata durata misiunii salariatul temporar este platit de agentul de munca temporara. daca urmareste sa înlocuiasca astfel un salariat al sau al carui contract de munca este suspendat ca urmare a participarii la greva. d) echipamentele individuale de protecţie şi de muncã pe care salariatul temporar trebuie sã le utilizeze. Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileşte prin negociere directã cu agentul de muncã temporarã şi nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţarã garantat în platã. Utilizatorul este obligat sa asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protectie si de munca. nu poate conduce la depãşirea unei perioade de 36 de luni.dispoziţia utilizatorului. Salariatii temporari au acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator. precum şi remuneraţia la care are dreptul salariatul. Agentul de muncã temporarã poate încheia cu salariatul temporar un contract de muncã pe duratã nedeterminatã. în aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia. Durata misiunii de muncã temporarã poate fi prelungitã pe perioade succesive care. cu respectarea termenului de 24 de luni. Contractul de munca temporara se poate încheia si pentru mai multe misiuni. e) orice alte servicii şi facilitãţi în favoarea salariatului temporar. pentru a lucra pe perioada stabilitã de contractul de punere la dispoziţie sub supravegherea şi conducerea acestuia. Misiunea de muncã temporarã înseamnã acea perioadã în care salariatul temporar este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia. pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar. precum şi procedura de autorizare se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului. c) condiţiile concrete de muncã. situaţie în care în perioada dintre douã misiuni salariatul temporar se aflã la dispoziţia agentului de muncã temporarã. Pentru fiecare nouã misiune între pãrţi se încheie un contract de muncã temporarã. 92 din codul muncii. Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda: a) durata misiunii. g) condiţiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziţie de un agent de muncã temporarã. Contractul de muncã temporarã este un contract individual de muncã ce se încheie în scris între agentul de muncã temporarã şi salariatul temporar. 38 . Condiţiile în care durata unei misiuni de muncã temporarã poate fi prelungitã sunt prevãzute în contractul de muncã temporarã sau pot face obiectul unui act adiţional la acest contract. cu exceptia situatiei în care prin contractul de punere la dispozitie dotarea este în sarcina agentului de munca temporara. în special calificarea necesarã. în baza unui contract de punere la dispozitie încheiat în forma scrisa. Contractul de muncã temporarã înceteazã la terminarea misiunii pentru care a fost încheiat sau dacã utilizatorul renunţã la serviciile sale înainte de încheierea misiunii. Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar. Utilizatorul este persoana fizicã sau juridicã pentru care şi sub supravegherea şi conducerea cãreia munceşte temporar un salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de muncã temporarã. locul executãrii misiunii şi programul de lucru. Misiunea de muncã temporarã se stabileşte pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni. Agentul de munca temporara pune la dispozitie utilizatorului un salariat angajat prin contract de munca temporara.

b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru. precum si a celorlalte drepturi prevazute de legislatia muncii. e) 30 de zile lucrãtoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere. În acest caz. stipulate mai sus. 17 alin.În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele datorate de catre salariatul temporar au devenit scadente si exigibile iar agentul de munca temporara nu le executa. în cazul în care contractul de muncã temporarã este încheiat pentru o perioadã cuprinsã între 3 şi 6 luni. Utilizatorul care a platit sumele datorate se subroga. se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncã aplicabil sau. c) 15 zile lucrãtoare. reglementãrile legale în domeniu. în cazul în care contractul de muncã temporarã este încheiat pentru o perioadã mai mare de 6 luni. pentru o duratã a contractului de muncã temporarã mai mare de 6 luni. (2). este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil. Agentul de munca temporara care concediaza salariatul temporar înainte de termenul prevazut în contractul de munca temporara. Cu exceptia dispozitiilor speciale contrare. Utilizatorul va notifica de îndata agentului de munca temporara orice accident de munca sau îmbolnavire profesionala de care a luat cunostinta si a careia victima a fost un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara. durata misiunii se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale.101-104 din Codul Muncii) Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru. care are acelaşi tip de contract individual de muncă. Pe parcursul misiunii. în afara elementelor prevăzute la art. În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate elementele de mai sus. a cãrei duratã nu poate fi mai mare de: a) douã zile lucrãtoare. Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată. Contractul individual de munca cu timp partial (art. Contractul individual de muncă cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă. pentru sumele platite. în cazul în care contractul de muncã temporarã este încheiat pentru o perioadã cuprinsã între o lunã şi 3 luni. Prin contractul de muncã temporarã se poate stabili o perioadã de probã pentru realizarea misiunii. d) 20 de zile lucrãtoare. în drepturile salariatului temporar împotriva agentului de munca temporara. pentru alte motive decât cele disciplinare. contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă. 39 . La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu utilizatorul un contract individual de munca.17. 2. cum ar fi vechimea în muncă şi calificarea/aptitudinile profesionale. calculate săptămânal sau ca sau ca medie lunară. b) 5 zile lucrãtoare. următoarele: a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru. are obligatia de a respecta reglementarile legale privind încetarea contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului.5. în baza solicitarii salariatului temporar. se considera ca între salariatul temporar si utilizator a intervenit un contract individual de munca pe durata nedeterminata. Daca utilizatorul îl foloseste în continuare fara a încheia un asemenea contract sau fara a solicita prelungirea contractului de punere la dispozitie. în conformitate cu legislatia în vigoare. Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde. în cazul în care contractul de muncã temporarã este încheiat pentru o perioadã mai micã sau egalã cu o lunã. prestează aceeaşi activitate sau una similară cu cea a salariatului angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial. cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora. avându-se în vedere şi alte considerente. c) interdicţia de a efectua ore suplimentare. utilizatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de munca. Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă din aceeaşi unitate. ele vor fi platite de utilizator. Atunci când nu existã un salariat comparabil în aceeaşi unitate. denumite contracte individuale de muncă cu timp parţial. în lipsa acestuia. dispozitiile legale si prevederile contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica în egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta.

sunt angajatii misiunilor diplomatice. fie de la un loc de muncă cu fracţiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-şi mări programul de lucru.156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate (Monitorul Oficial nr. 2.sunt angajatii unor institutii publice straine care sunt organizate si functioneaza pe teritoriul altui stat decât România.364/2000).105-107 din Codul Muncii) Sunt considerati cu munca la domiciliu acei salariati care îndeplinesc. în afara elementelor generale ale contractului individual de munca urmatoarele: a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu.Certificat de cazier judiciar. dupa caz. Munca la domiciliu (art. .face dovada cetateniei si domiciliului.19. cetatenii care lucreaza în strainatate si carora nu li se aplica prevederile acestei legi beneficiaza de masuri speciale de protectie stabilite prin legile române sau straine sau prin tratate si conventii internationale la care România este parte. salariatii cu munca la domiciliu îsi stabilesc singuri programul de lucru.Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă. în măsura în care este posibil. Prin contractele colective de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu. prin care se dovedeste vechimea în munca. să ia în considerare cererile salariaţilor de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune de normă. Actele a caror prezentare este obligatorie la încheierea contractului individual de munca .Carnetul de munca . în măsura în care este posibil. Situatii speciale privind încheierea contractului individual de munca a) Prestarea muncii de catre cetatenii români în strainatate Conform Legii nr. la domiciliul lor. al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza în activitate. . în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile.Buletinul de identitate . Angajatorul este obligat ca. 2. Contractul individual de munca la domiciliu se încheie numai în forma scrisa si contine.5. Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat. b) programul în cadrul caruia angajatorul este în drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului. .5. O copie a anunţului prevăzut la alin. În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin. 40 . atributiile specifice functiei pe care o detin. . Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariţia unor locuri de muncă cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă. . (2) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. dupa caz. daca se afla în urmatoarele situatii: . . vechimea în meserie si în specialitate. . accesul la locuri de muncă cu fracţiune de normă la toate nivelurile.daca persoana a fost încadrata. în cazul în care apare această oportunitate.20. raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. Angajatorul asigură.18.Adeverinta pe baza datelor din registrul general de evidenta a salariatilor. oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale române. activitatea desfasurata. c) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului.Actele originale referitoare la studii si calificare. în conditiile stabilite prin contractul individual de munca. 2. precum si al produselor finite pe care le realizeaza. Angajatorul este în drept sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu.Livret militar. . pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracţiune de normă şi invers.Nota de lichidare cu situatia debitelor.Documente privind examenul medical. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului. Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului.5.

dupa caz. .sunt angajatii unor organisme internationale cu sediul pe teritoriul altui stat decât România. În sensul legii. prin misiunile diplomatice si oficiile consulare va depune aceleasi diligente pe lânga autoritatile straine ca cetatenii români sa beneficieze atât de masurile de protectie sus-mentionate.conditii de locuit si hrana.conditii de angajare.conditiile generale de munca. . .conditiile de protectie si securitate a muncii. prin autoritatile competente.31/1990. . . Acreditarea agentiilor si agentilor se face conform Normelor Metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. întelegeri.asigurarea pentru accidente de munca. Agentiile pot presta aceasta activitate numai dupa acreditarea lor de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate reglementeaza si activitatea agentiilor de ocupare a fortei de munca având ca obiect activitatea de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate. . persoane juridice române sau straine. va depune diligentele necesare pentru încheierea de acorduri.fiscalitatea si contributiile obligatorii. reprezentante ale societatilor straine autorizate sa functioneze în România potrivit art.plata orelor suplimentare.durata timpului de munca si odihna. boli profesionale sau obisnuite.masurile de protectie a muncii. . . . care efectueaza activitati de transport international. tratate sau conventii cu autoritatile publice similare din alte state în vederea stabilirii conditiilor de protectie a cetatenilor români care lucreaza în tarile respective: . . agentii.concediul de odihna. sunt angajatii unor organizatii comerciale. pot fi filiale.nivelul salariului minim.durata si natura muncii prestate. . Agentii pot efectua medierea angajarii numai pe baza contractelor încheiate cu persoane juridice sau fizice straine care contin oferte ferme de munca.datele de plata a salariilor.31/1990 privind societatile comerciale. . De asemenea. inclusiv plata contributiilor obligatorii). Legea nr. prin oferta ferma de munca se întelege respectarea urmatoarelor conditii: .salariul. Agentii pot trimite în strainatate si persoane încadrate de acestia cu contract individual de munca (care contine drepturile si obligatiile mentionate mai sus. De asemenea. . Ministerul Afacerilor Externe. Agentiile pot fi societati comerciale cu sediul în România.208/2001). . cu evitarea dublei impuneri sau dublei perceperi de contributii.despagubiri pentru boli profesionale si accidente de munca. .transferul salariului în România. Guvernul României. .orele de repaus. cu capital român.functia. Cetatenii care lucreaza în strainatate prin intermediul unor astfel de contracte beneficiaza de prestatii din bugetul asigurarilor sociale. . Nerespectarea de catre agentii a acestor conditii atrage raspundere civila sau penala.obligatiile angajatilor români în strainatate.indemnizatii pentru întretinerea familiei în tara. 41 . meseria. cu participare straina sau cu capital integral strain constituite în conditiile Legii nr. . sucursale.384/2001 (Monitorul Oficial nr.44 din Legea nr. bugetul asigurarilor sociale de sanatate si somaj pe baza unei declaratii privind veniturile lunare realizate în strainatate si contributiilor platite organelor competente din România. cât si de cele care se aplica în tarile respective (inclusiv cele de solutionare a litigiilor de munca).

c) o sumă egală cu de 1. profesional. 84 alin. alin. c). dar nu mai putin de 1 an). 56 lit. art. pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii. Aceasta sanctiune nu se aplica în situatia în care încetarea raporturilor de munca sau serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului. pentru aceastǎ categorie. Angajatorii. pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal. denumiti angajatori de insertie. Nu beneficiazǎ de aceste facilitati angajatorii care au obligatia. un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate pentru aceste persoane. şi primesc lunar.193/2002) tinerii cu vârsta între 16 si 25 de ani aflati în dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale sunt consiliati si mediati de ANOFM.76/2002privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (Monitorul Oficial nr. încheie cu Agentia conventii în baza carora Agentia ramburseaza lunar salariul de baza stabilit la angajare dar nu mai mult de 75% din salariul net stabilit pe economie comunicat de INS. Angajatorii care încadreaza absolventi în aceste conditii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin trei ani de la data încadrarii. b) si c). de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Tinerii încheie cu Agentia un contract de solidaritate (pâna la 2 ani. Angajatorii care înceteaza din initiativa lor / prin acordul pǎrtilor raporturile de munca / serviciu ale absolventilor (art. angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi. Absolventii pot fi încadrati în aceste conditii o singura data pentru fiecare forma de învatamânt în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Pentru absolventii care au handicap avantajele sus-mentionate se acorda pe o perioada de 18 luni. pe o durata de maximum 2 ani. Masurile de stimulare sus-mentionate nu se acorda pe perioada în care raporturile de munca sau serviciu sunt suspendate. Sumele se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. de continuare a acestor raporturi. f) si g) si alin. b) o sumă egală cu de 1. Prin absolvent al unei institutii de învatamânt se întelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii în conditiile legii în una din institutiile de învatamânt gimnazial. 53/2003-Codul muncii. Ajutorul se vireaza la cerere.2 lit.116/2002 privind prevenirea marginalizarii sociale (Monitorul Oficial nr. pe o perioadă de 12 luni. În baza contractului de solidaritate.103/2002) Conform Legii nr. de a încadra absolventi ai institutiilor de învǎtǎmânt. din bugetul asigurarilor pentru somaj angajatorilor care nu înregistreza debite pentru neplata contributiilor sociale. angajatorul care are conventie cu Agentia încheie cu tânarul CIM pe durata determinata egala cu cea a contractului de solidaritate. c) Accesul tinerilor la un loc de munca Conform prevederilor Legii nr. dar nu mai mult de 2 ani.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. special. cu modificarile si completǎrile ulterioare) anterior împlinirii termenului de trei ani sunt obligati sa restituie în totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referintǎ a BNR în vigoare la data respectivǎ.b). Daca la încetarea contractului de solidaritate. În perioada celor 3 ani absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala organizata de angajator în conditiile legii. 42 . 55 lit. 188/1999. potrivit legii. art. pentru absolvenţii de învăţământ superior.80-84 din Legea nr.2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă.5 din Legea nr. pentru fiecare absolvent: a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. cheltuielile vor fi suportate la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj.1 lit. aferentă absolvenţilor încadraţi. primesc pentru fiecare an.b) Încadrarea în munca a absolventilor (baza legala art. Angajatorii care. angajatorii de insertie îi angajeaza pe acesti tineri cu CIM pe durata nedeterminata Agentia le ramburseaza lunar o suma în cuantum de 50% din indemnizatia de somaj. respectiv plasarea la un angajator avizat de agentie. dupa îndeplinirea obligatiei de mentinere a reporturilor de munca/serviciu cel putin 3 ani îi mentin pe absolventi pe posturile în care au fost încadrati. e) si f) din Legea nr. pe această perioadă. În acest caz. liceal. postliceal sau superior de stat ori particular autorizat sau acreditat în conditiile legii.

cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. potrivit legii. beneficiaza lunar. din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale. . Aceasta sanctiune nu se aplica în situatia în care încetarea raporturilor de munca sau serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului. conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta. Angajatorii care incadreaza an munca. şi primesc lunar. pana la data andeplinirii conditiilor respective. nu au obligatia. potrivit urmatoarelor prioritati: . În limita sumelor disponibile Agentia poate încheia contracte de solidaritate si cu tinerii în vârsta de pâna la 35 de ani în conditiile sus-mentionate. la solicitarea autoritǎtilor publice locale. subventiile prevazute la art. cu contract individual de munca pe perioadǎ determinatǎ de cel mult 12 luni.Detalii sunt stipulate în Hotarârea Guvernului nr. daca nu andeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala. d) Încadrarea cu contract individual de munca din rândul somerilor Conform art.tinerii proveniti din centre de plasament. se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuata în cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rândul somerilor pentru dezvoltarea comunitatile locale. . pe perioada angajarii.78 din Legea nr. la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori. 78 se acordǎ. Reducerea se acorda începând din anul fiscal urmator pentru o perioada de 6 luni si consta în diminuarea sumei datorate 43 . angajatorul care încadreaza persoane din rândul somerilor si pe care-i mentin în activitate o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii.tinerii familisti fara copii în întretinere.alte categorii de tineri aflati în dificultate. cu exceptia contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj. De facilitatile prevazute mai sus . beneficiaza si angajatorii care. 70% din valoarea indicatorului social de referinţă. datorata de angajator pentru persoanele respective. . de a ancadra an munca persoane cu handicap. aferenta persoanelor ancadrate din aceste categorii.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale (Monitorul Oficial nr. de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara an vigoare. an raport cu numarul de angajati. pe o perioadǎ de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana încadratǎ.1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. din rândul somerilor. Conform art. f) Facilitati acordate angajatorilor privind contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj. angajatorilor cǎrora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementǎrilor în viguare privind achizitiile publice.93 din Legea 76/2002. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. Conform art. b) în perioada 1 noiembrie-31 martie. conform legii. aferente acestuia. .tinerii singuri cu copii în întretinere. e) Încadrarea în munca a unor categorii de personal din rândul somerilor: Angajatorii care incadreaza an munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti. de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj.795/2002). beneficiaza de reducerea sumei reprezentând contributia de 1% (fond salarii) datorata bugetului asigurarilor pentru somaj. Angajatorii care înceteaza raporturile de munca sau servicii anterior celor 2 ani sunt obligati sa restituie în totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele încasate pentru fiecare persoanǎ plus dobânda de referintǎ a BNR.76/2002. pe această perioadă. pe o perioada de 12 luni.tinerii familisti care au executat pedepse privative de libertate. potrivit legii. al cǎror cuantum este: a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie. daca ancadreaza an munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii. În functie de suma prevazuta în bugetul asigurarilor pentru somaj Agentia încheie contracte de solidaritate cu tinerii. o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. valoarea indicatorului social de referinţă.79 din Legea 76/2002. someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc.

dupa caz. c) dreptul la concediul de odihna anual. în principal. k) dreptul la negociere colectiva si individuala. în contractul colectiv de munca aplicabil. b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat. în principal. precum si contractul individual de munca.6. i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca. Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. f) dreptul la securitate si sanatate în munca. c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege.40 din Codul Muncii) Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii. contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern. Angajatorul are. d) obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de serviciu. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. e) dreptul la demnitate în munca. g) dreptul la acces la formarea profesionala. d) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. dupa caz. în principal. e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate. f) obligatia de a respecta secretul de serviciu. b) dreptul la repaus zilnic si saptamânal. d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament. sub rezerva legalitatii lor. Salariatul are. d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii. 2. urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa. urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii. în principal. j) dreptul la protectie în caz de concediere. Angajatorului îi revin. urmatoarele obligatii: a) obligatia de a realiza norma de munca sau. l) dreptul de a participa la actiuni colective. c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat. potrivit legii. de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului. h) dreptul la informare si consultare. din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca. prin negociere. urmatoarele obligatii: a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca. cu reprezentantii salariatilor în privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora.lunar cu 0. e) sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare. Salariatului îi revin.37-art. b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca. g) sa înfiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze înregistrarile prevazute de lege. precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati.5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou angajat din numarul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de munca din anul respectiv. în conditiile legii si/sau contractului colectiv de munca aplicabil. 44 . în cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca. e) sa se consulte cu sindicatul sau. b) obligatia de a respecta disciplina muncii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. Executarea contractului individual de munca (art. Orice tranzitie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. cu exceptia informatiilor sensibile si secrete. f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate în sarcina sa. potrivit legii.

la un alt angajator. fara consimtamântul salariatului în cazul: . prin vointa uneia dintre parti. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: a) durata contractului. Contractul individual de munca poate fi modificat NUMAI prin acordul partilor. a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu în afara locului sau de munca. Refuzul salariatului de prelungire a delegãrii nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinarã a acestuia. 1. a elementelor contractului individual de munca. în conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare. În mod exceptional.h) sa elibereze. Pe durata delegarii/detasarii salariatul îsi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute în contractul individual de munca. Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu îsi îndeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat. 3. Pe durata detasarii. cu acordul ambelor parti. prin detasare se poate modifica si felul muncii. dar NUMAI cu consimtamântul scris al salariatului. 2. Delegarea/detasarea Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea/detasarea salariatului întrun alt loc de munca decât cel prevazut în contractul individual de munca. e) salariul.41. în scopul exercitarii unor lucrari în interesul acestuia. în mod obisnuit. 45 . d) conditiile de munca.ca masura de protectie a salariatului. Modificarea contractului individual de munca (art. din 6 în 6 luni.unor situatii de forta majora. fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea. numai cu acordul salariatului. în cazurile si în conditiile prevazute de Codul Muncii. precum si la o indemnizatie de delegare.7. salariatul beneficiaza de drepturile care îi sunt mai favorabile. la cerere. Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.: sanctiune disciplinara). Trecerea temporara într-o alta munca Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii. de catre salariat. Delegarea reprezinta exercitarea temporara. f) timpul de munca si timpul de odihna. acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detasarea. salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat.48 din Codul Muncii) Modificarea contractului individual de munca vizeaza. precum si la o indemnizatie de detasare. În cazul în care exista divergente între cei doi angajatori si nici unul dintre ei nu îsi îndeplineste obligatiile. schimbarea. . Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare. b) locul muncii.cu titlu de sanctiune disciplinara sau . în conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. Cu titlu de exceptie. perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la acel angajator. 2. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 1 an. Delegarea poate fi dispusã pentru o perioadã de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice. prin exceptie. din dispozitia angajatorului. În mod exceptional. prin acordul partilor sau. din dispozitia angajatorului. Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai în mod exceptional si pentru motive temeinice. fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat. Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca. c) felul muncii. i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal a salariatilor. toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului. de a se îndrepta împotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neîndeplinite. modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai în cazurile si în conditiile prevazute de Codul Muncii (ex.

în conditiile Codului de procedura penala.7 din Legea nr. prin contractele individuale de munca sau regulamentele interne nu se prevede astfel. În cazul suspendãrii contractului individual de muncã.11 din Legea nr. h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv.91/1990). Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate / din fondul de salarii. executarea sau încetarea contractului individual de muncã. h^1) de la data expirãrii perioadei pentru care au fost emise avizele.37 alin. Concediul de maternitate (riscuri asigurate) . d) abrogat. Suspendarea de drept a contractului individual de munca (art. cauza de încetare de drept prevaleazã. b) suspendarea prin ACORDUL partilor.54/2003 (Monitorul Oficial nr.conform art.8. De fiecare datã când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauzã de încetare de drept a contractului individual de muncã.49-54 din Codul Muncii) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect SUSPENDAREA prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. dupa caz.datorita incapacitatii create de boala (obisnuita sau urgenta medico-chirurgicala/ infecto-contagioasa) conform art.50 din Codul Muncii) Contractul individual de munca se suspenda de drept în urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate.215/2001 (Monitorul Oficial nr. Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decât cele salariale/munca. cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncã înceteazã de drept.204/2001). Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate.1.2. pe durata mandatului de senator sau deputat. salariatul are dreptul la un concediu de maternitate de 126 zile (cuantum 85%). contractul individual de muncã înceteazã de drept.23-25 din OUG nr. 158/2005 (Monitorul Oficial nr. autorizaţiile ori atestãrile necesare pentru exercitarea profesiei. c) carantina. Dacã în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele. 158/2005. 1074/2005) beneficiaza de concediu medical.(4) din Legea nr. daca prin legi speciale. pe durata suspendarii acesta nu beneficiaza de nici un drept care rezulta din calitatea de salariat. 2. În cazul suspendarii contractului individual de munca pentru fapte imputabile salariatului. Exercitarea mandatelor de senator si deputat .73/2003) prevede mentinerea contractului individual de munca pe perioada cât cei în cauza îndeplinesc functii de conducere în sindicat. pe toata durata mandatului. Activitatea desfasurata în aceasta calitate constituie vechime în munca sau în specialitate iar la reluarea activitatii se va stabili un salariu care sa nu fie inferior celui pe care l-ar fi dobândit daca ar fi continuat activitatea anterioara pe baza raporturilor de munca/serviciu. se suspendã toate termenele care au legãturã cu încheierea. prin contractul colectiv de munca aplicabil. c) suspendarea prin actul UNILATERAL al uneia dintre parti. Îndeplinirea unor functii de conducere platite în sindicat . pe durata mandatului de primar raporturile de munca/serviciu avute anterior se suspenda. g) forta majora.4/1990 (Monitorul Oficial nr.pentru protejarea mamei si copilului conform art. e) exercitarea unor functii în cadrul unei autoritati executive. Incapacitate temporara de munca . 46 . b) concediu pentru incapacitate temporara de munca. autorizaţiile ori atestãrile necesare pentru exercitarea profesiei. raporturile de munca sau serviciu se suspenda.8. legislative ori judecatoresti.art. Suspendarea contractului individual de munca poate fi: a) suspendarea de DREPT. 12-17 din OUG nr. Suspendarea contractului individual de munca (art. Exercitarea mandatului de primar Conform art. f) îndeplinirea unei functii de conducere salarizate în sindicat. modificarea. i) în alte cazuri expres prevazute de lege.

Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani si a copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente pâna la împlinirea vârstei de 18 ani Conform art.2007. Concediul paternal este reglementat de Legea nr. sub tutela ori încredintati sau dati în plasament familial.b).3. 571/2003 privind Codul fiscal. c) concediu paternal. persoanele care.8. Contractul individual de muncă POATE fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului.26-30 din OUG nr. 1008/2005). au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.8. .Începând cu data de 1 ianuarie 2009. 2.Carantina . Suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatului (art. b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav. Suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor (art. d) concediu pentru formare profesionala.000 lei. salariatul beneficiaza de un concediu medical si o indemnizatie stabilita în functie de baza de calcul (75%).2.01. beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni. de până la 3 ani. . în cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.indemnizatia se plateste din bugetul de stat de catre directiile teritoriale ale MMSSF.se acorda la cerere.conform OUG nr. 148/2005 (MO nr. e) exercitarea unei functii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local. Durata maxima a acestui concediu este de 45 zile pe an. contractul individual de muncă. în anul 2008. 2. opţional. prin acordul partilor. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate. pe toata durata mandatului.654/1999). începând cu 01. 158/2005.54 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate fi suspendat. Indemnizatia este egala cu salariul de baza corespunzator perioadei de concediu si se plateste din fondul de salarii.conform art. . în ultimul an anterior datei naşterii copilului.51 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului în urmatoarele situatii: a) concediu pentru cresterea copilului. precum şi prin regulamentul intern. 158/2005.210/1999 (Monitorul Oficial nr.se acorda si pentru copiii înfiati. . 22 OUG nr. de 600 lei. Concediu paternal Tatal are dreptul la cerere la un concediu de cinci zile lucratoare sau 15 zile lucratoare daca a urmat un curs de puericultura pentru îngrijirea noului nascut în primele 8 saptamâni de la nastere. Se poate acorda si sotului (optional). art 20 si art. f) participarea la greva. dar nu mai mult de 4. pe perioada suspendarii se acorda concediu medical si o indemnizatie. precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 600 lei sau. în cazul copilului cu handicap. 47 .18 lit. cu modificările şi completările ulterioare. în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Exceptie fac afectiunile pentru care medicul curant recomanda un numar mai mare de zile. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate. oricare dintre parinti are dreptul la un concediu medical si indemnizatie în cuantum de 85% din baza de calcul. Concediul pentru crestere copil în vârsta de pâna la doi ani si a celui cu handicap în vârsta de pâna la trei ani: .

tehnologice. • În cazul în care angajatorul a formulat plângere penala împotriva salariatului si acesta a fost trimis în judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta. c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penala împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecata pentru fapte incompatibile cu functia detinuta. salariatii beneficiaza de o indemnizatie. . ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. acesta îsi reia activitatea avuta anterior si are dreptul. Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decât valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva si reprezinta media veniturilor din luna/lunile în care se efectueaza concediul. . pe perioade care depãşesc 30 de zile lucrãtoare. denumirea institutiei).Perioada efectuarii se stabileste de comun acord cu angajatorul.Este un drept al salariatului. dupã consultarea prealabilã a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitãţii sau a reprezentanţilor salariaţilor. dupã caz. e) pe durata detasarii.582/1999) prevede ca greva constituie o cauza de suspendare a contractului individual de munca. cu reducerea corespunzãtoare a salariului. concediul se poate acorda cu sau fara plata.Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii. platit de angajator. . domeniul. platita din fondul de salarii.Concediu pentru formare profesionala .art. • În cazul întreruperii temporare a activitatii angajatorului. fãrã încetarea raportului de muncã. pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti. structurale sau similare. daca salariatul este declarat nevinovat. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului (art. structurale sau similare.52-53 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului în urmatoarele situatii: a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile. altele decât salariul. pentru motive economice.Durata concediului de formare profesionala nu se deduce din durata concediului de odihna si este asimilata unei perioade de munca efectiva în ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului.Se poate acorda si fractionat pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de învatamânt sau pentru sustinerea examenelor de promovare în anul urmator în cadrul institutiilor de învatamânt superior.Cererea se depune cu o luna înainte de efectuarea concediului (data începerii. de pâna la 10 zile lucratoare sau 80 de ore.Este reglementat de Codul Muncii . f) pe durata suspendãrii de cãtre autoritãţile competente a avizelor. . . durata. pentru motive economice.În cazul în care nu a fost asigurata participarea la o formare profesionala pe cheltuiala angajatorului.168/1999 (Monitorul Oficial nr. precum si în cazul suspendarii contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare prealabile sau al sanctiunii disciplinare prin suspendarea contractului individual de munca.Se acorda la solicitarea salariatului pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.4.40 din Legea nr. în temeiul normelor legale ale raspunderii civile contractuale. d) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activitãţii.art.149-153. angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe sãptãmânã. multiplicata cu numarul de zile de concediu. • În cazul reducerii temporare a activitãţii. .8. . Pe durata grevei . autorizaţiilor sau atestãrilor necesare pentru exercitarea profesiilor. la o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului individual de munca. pânã la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului. 2. salariatul în cauza are dreptul la un concediu pentru formare profesionala. 48 . tehnologice. b) abrogat. . în conditiile legii.

maternitate. 2. f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate.55 din Codul Muncii): de drept.169-170 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate înceta (art. autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei. executarea pedepsei la locul de munca) sau chiar salariu (detasare. ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară. De asemenea. Încetarea de drept a contractului individual de munca (art. la data convenita de acestea. e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia. În aceasta perioada se suspenda contractul individual de munca cu angajatorul care a dispus detasarea (se înscrie în carnetul de munca). i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată. nu este lipsit de venituri. d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstã standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. pot beneficia de despagubiri. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. pensiei anticipate parţiale. 2. INCETAREA contractului individual de munca (art. În cele mai multe cazuri salariatul.57 din Codul Muncii se stipuleaza ca nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru încheierea valabila a contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia. Drepturile salariale se platesc de catre unitatea în care a fost detasat salariatul. j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali. c) abrogat. îndeplinirea unei functii de conducere în sindicat).1. salariatii pot fi detasati sa îndeplineasca anumite lucrari corespunzatoare pregatirii si atributiilor lor de serviciu.8. la data comunicãrii deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate. crestere copil. concediu de odihna. b) la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoanã fizicã. acesta având oricând posibilitatea sa dispuna reînceperea activitatii. Efectele suspendarii contractului individual de munca Suspendarea contractului individual de munca afecteaza în principal cele doua clauze: munca si plata muncii. Astfel. • Referitor la nulitatea contractului individual de munca (art. în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani. ca urmare a acordului partilor.e) din Codul Muncii). în cazul anularii suspendarii din functie. desi nu presteaza activitate. în alte unitati. Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor. ● a) b) c) 49 . 2.56-57 din Codul Muncii) Contractul individual de muncă încetează de drept: a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoanã fizicã. de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă. la art. f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate.Pe durata întreruperii temporare a activitatii.45-47 din Codul Muncii.56 lit. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare.9. ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti. în cazurile si în conditiile limitativ prevazute de lege. pensiei pentru limitã de vârstã cu reducerea vârstei standard de pensionare. pensiei anticipate.9.5. de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii.55-79 si art. precum şi în cazul dizolvãrii angajatorului persoanã juridicã. h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii. salariatul primeste indemnizatie (incapacitate temporara de munca. Detasarea Conform art. g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor. salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului.

vârsta. g) abrogat. corespunzator modului de îndeplinire a atributiilor de serviciu. situatie sau responsabilitate familiala. Încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului (art. 2. la data convenita de acestea. potrivit legii. apartenenta nationala. cu exceptia situatiei în care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate.2.3.9. Aceste interdictii legale nu opereaza în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului. în masura în care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere. concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: a) pe durata incapacitatii temporare de munca. religie. Ca urmare. 2. d) pe durata concediului de maternitate. origine sociala. ca este contract de munca temporara.Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin îndeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege. stabilita prin certificat medical conform legii. care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de munca aplicabile. întrucât stabileste drepturi si obligatii pentru salariati. În situatia în care o clauza este afectata de nulitate. caracteristici genetice. savârsite de catre acel salariat. i) pe durata efectuarii concediului de odihna. contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern.60 din Codul Muncii. f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav. 50 . a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.58-78 din Codul Muncii) Concedierea reprezinta încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. în conditiile legii. optiune politica. salariatul având dreptul la despagubiri. poate înceta prin acordul partilor. contractul individual de munca.b) din Codul Muncii contractul individual de munca poate înceta prin acordul partilor.61-64 din Codul Muncii) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului în urmatoarele situatii: a) în cazul în care salariatul a savârsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca. b) pentru exercitarea. Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la remunerarea acestuia. handicap. indiferent ca este încheiat pe durata nedeterminata sau pe durata determinata. etnie. a efectelor acesteia se pot face prin acordul partilor. e) pe durata concediului pentru cresterea copilului. h) pe durata exercitarii unei functii eligibile într-un organism sindical. c) pe durata în care femeia salariata este gravida.3. culoare. aceasta este înlocuita de drept cu dispozitiile legale sau conventionale aplicabile. nulitatea se pronunta de catre instanta judecatoreasca. contract cu timp partial sau contract de munca la domiciliu.9.9. apartenenta ori activitate sindicala. ca sanctiune disciplinara. Constatarea nulitatii si stabilirea. Concedierea salariatilor este interzisa: a) pe criterii de sex. 2. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului (art. rasa. Daca partile nu se înteleg.1. b) pe durata suspendãrii activitãţii ca urmare a instituirii carantinei. Potrivit art. orientare sexuala. în conditiile legii. Încetarea contractului individual de munca prin acordul partilor Potrivit art.55 lit.

salariatul beneficiaza de o compensatie. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi. • Concedierea pentru savârsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa îndeplinirea de catre angajator a cercetarii prealabile si în termenele stabilite de Codul Muncii (decizia se emite în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei .colectiva.65-72 din Codul Muncii) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat.(1) din Codul Muncii). d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de munca în care este încadrat. prin decizie a organelor competente de expertiza medicala.2. din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Salariatii care sunt concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii în conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi. 2. corespunzator pregatirii profesionale/capacitatii de munca. În cazul concedierii pentru inaptitudine fizica/psihica. Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului pentru a-si manifesta consimtamântul cu privire la noul loc de munca oferit. dupa caz. se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului.268 alin.9. angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante în unitate. din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului. b) cel puţin 10% din salariaţi. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art. angajatorul poate dispune concedierea salariatului. În cazul în care salariatul nu îsi manifesta expres consimtamântul în acest termen. a unui număr de: a) cel puţin 10 salariaţi.f) din Codul Muncii).b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile.61 lit. are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca în vederea redistribuirii salariatului. trebuie sa fie motivata în fapt si în drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul în care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta. 51 .b)-d) (arestare mai mult de 30 de zile/inaptitudine fizica si/sau psihica si necorespundere profesionala) angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii. Concedierea pentru necorespunderea profesionala poate fi dispusa dupa evaluarea prealabila a salariatului conform unei proceduri de evaluare stabilita prin contractul colectiv de munca sau prin regulamentul intern. Concedierea colectiva Prin concediere colectivă se înţelege concedierea. • În cazul în care concedierea intervine pentru unul din motivele prevazute la lit. Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.c) si d) si art. fapt ce nu permite acestuia sa îsi îndeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat.56 lit.3. în conditiile Codului de procedura penala. În cazurile în care concedierea este dispusa pentru inaptitudinea fizica/psihica sau profesionala sau pentru reintegrarea titularului postului (art.art. într-o perioadă de 30 de zile calendaristice. urmând sa îi comunice salariatului solutiile propuse de agentie. precum si dupa notificarea agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca în care se precizeaza ca nu îi poate oferi un loc de munca. sub sanctiunea nulitatii absolute. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi: .individuala sau . dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi. compatibile. c) cel puţin 30 de salariaţi. dar mai puţin de 300 de salariaţi. în conditiile stabilite în contractul colectiv de munca aplicabil sau în contractul individual de munca. În situatia în care nu dispune de locuri vacante. c) în cazul în care. Decizia se emite în scris si.

se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului. b) motivele care determină concedierea preconizată. după caz. Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării angajatorului 52 . fără legătură cu persoana salariatului. în nerespectarea obligaţiilor prevazute mai sus . g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile. (2) inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau. cu reprezentanţii salariaţilor. cu consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă. angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă. angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice. printre altele. În situaţia în care.La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv. inspectoratul teritorial de muncă. sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi. consultări cu sindicatul sau. e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor. h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau. într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării. reprezentanţilor salariaţilor. cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi. În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective. Obligaţiile prevăzute mai sus se menţin indiferent dacă decizia care determină concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului. acesta nu se poate prevala. după caz. potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă. fără examen sau concurs ori perioadă de probă. reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi. 69 şi 71. cu privire cel puţin la: a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi. potrivit prevederilor art. în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere. acesta are obligaţia de a iniţia. următoarele: a) numărul total şi categoriile de salariaţi. în scris. astfel cum e prevazut mai sus. Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la art. c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere. În situaţia în care în această perioadă se reiau activităţile a căror încetare a condus la concedieri colective. reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi. acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă. În situaţia în care decizia care determină concedierile colective este luată de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului. din unul sau mai multe motive. în condiţiile prevăzute de lege. de faptul că întreprinderea respectivă nu i-a furnizat informaţiile necesare. pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util. La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi. după caz. în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate până la data stabilită în notificarea de concediere colectivă ca fiind data emiterii deciziilor de concediere. cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri. d) criteriile avute în vedere. Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi încadrări pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi timp de 9 luni de la data concedierii acestora. Sindicatul sau. b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează. În perioada în care au loc consultări. pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere. 69 alin. angajatorul are obligaţia de a transmite salariaţilor care au fost concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior. poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice. după caz. ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor. conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil.

d) din Codul Muncii) carora nu li se acorda acest drept.pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit.9.4.(2) lit. În caz de conflict de munca. Decizia de concediere se comunica salariatului în scris si trebuie sa contina în mod obligatoriu: a) motivele care determina concedierea. Demisia (art. în contractul individual de munca sau.4. angajatorul nu poate invoca în fata instantei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere. Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.65 si 66 din Codul Muncii) beneficiaza de dreptul la un preaviz care nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare. fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Termenul de preaviz este cel convenit de parti. 53/2003 . În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi nu îşi manifestă în scris consimţământul în termenul de maximum 10 zile lucratoare sau refuză locul de muncă oferit.70 alin. majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. cel prevazut în contractul colectiv de munca aplicabil si nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru functii de executie.79 din Codul Muncii) Prin demisie se întelege actul unilateral de vointa a salariatului care. 85/2006 privind procedura insolvenţei .Codul muncii. cu modificările şi completările ulterioare. 2. după data deschiderii procedurii de insolventa. dupa împlinirea unui termen de preaviz. c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere (art.3.c) si d) din Codul Muncii). instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate. respectiv de 30 de zile calendaristice pentru functii de conducere. comunica angajatorului încetarea contractului individual de munca. desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidator. printr-o notificare scrisa. 2. La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile în situatia anterioara actului de concediere (nu reîncadrarea). Fac exceptie persoanele care nu corespund profesional în perioada de proba (art.73-75 din Codul Muncii) Persoanele concediate pentru inaptitudine fizica/psihica si necorespundere profesionala (art. În situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat.9. Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului. Contractul individual de munca înceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul de preaviz. dupa caz.3. Dreptul la preaviz (art.d) din Codul Muncii) numai în cazul concedierilor colective. precum si pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art.61 lit.61 lit. Prin derogare de la prevederile Legii nr. angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare. b) durata preavizului. 53 . potrivit Legii nr. 2.3. În situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat.9. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba. În cazul în care concedierea a fost efectuata în mod netemeinic sau nelegal. termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator. Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale (art. Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa îsi produca toate efectele. d) lista tuturor locurilor de munca disponibile în unitate si termenul în care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant (art.64 din Codul Muncii . termenul de preaviz este suspendat corespunzator.are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare pentru a-si manifesta expres consimtamântul cu privire la noul loc de munca oferit).76-78 din Codul Muncii) Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.

61 lit.2006 intra in vigoare H. În toate cazurile de încetare a contractului individual de munca. În cazurile încetarii contractului individual de munca pentru inaptitudine fizica/psihica sau necorespunderea profesionala sau al reintegrarii titularului postului (art. 2. 247/2003. Conform H. În cazurile încetarii contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art. utilizarea si controlul Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.25%. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. în mod expres.65 si art. 54 .f) din Codul Muncii) angajatorul poate dispune concedierea.61 lit. c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative. respectiv emite decizia numai dupa ce a dispus toate diligentele prevazute de art. nr.c) si d).G.61 lit. Conditiile privind constituirea. ofertei (angajatorului sau agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca). 200/2006 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007. pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale. trebuie sa precizeze termenul în care poate fi contestata si instanta judecatoreasca la care se contesta. b) data angajarii. Angajatorii au obligatia de a declara lunar contributia la Fondul de garantare la organul fiscal competent. 2.9. motivata în fapt si în drept.5.Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.c) si d) din Codul Muncii). prenumele. Sunt însa si situatii când unele drepturi sau obligatii urmaresc salariatul si dupa încetarea contractului individual de munca (participarea la beneficii.G.09. codul numeric personal (CNP). baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă. efectul general îl reprezinta încetarea pentru viitor a drepturilor si obligatiilor partilor care decurgeau din contractul individual de munca.56 lit. nr. premiul anual/raspundere materiala sau cheltuieli de scolarizare). Dispozitiile Legii nr.64 din Codul Muncii pentru a oferi un alt loc de munca si numai dupa expirarea termenului de 3 zile lucratoare în care salariatul poate sa dea curs. aplicata asupra asupra sumei veniturilor care constituie. REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENTA A SALARIATILOR La data de 01. Efectele încetarii contractului individual de munca În cazul încetarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive care tin de persoana salariatului. Decizia se emite în scris. gestionarea. inclusiv pentru motivele care tin de persoana salariatului pentru inaptitudine fizica/psihica sau necorespundere profesionala (art. potrivit legii. respectiv art.b)-d) si art. in cota de 0. 3. 161/2005. sunt reglementate de Legea nr. Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente: a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele. respectiv pentru arest preventiv mai mare de 60 de zile. registrul se intocmeste in forma electronica. Din Fondul de garantare se asigura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare. denumiti angajatori in stare de insolventa. nr.Fondul de garantare a creantelor salariale (167-168 din Codul Muncii) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se stabileste prin lege speciala. potrivit prevederilor legale.G. Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii salariatului. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.66 din Codul Muncii). denumit Fondul de garantare. hotarare care va abroga H.62 din Codul Muncii) angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii. Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare. contractul individual de munca înceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data convenita de parti. inaptitudine fizica/psihica si necorespunderea profesionala (art.

solidaritatii sociale si familiei.d) tipul contractului individual de munca. Angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul. la solicitarea acestora. Procedura privind transmiterea registrului in format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii. agentiei. la sediul sucursalei. dupa caz. Registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si. . in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii.contractul individual de munca. in termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificari in situatia angajatului.actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea. nr. se pastreaza si se arhiveaza de catre angajatori. dupa caz. Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic. nr. Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin: . dupa caz. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor. . e) data si temeiul ancetarii contractului individual de munca. b) prin e-mail.G. suspendarea si ancetarea contractelor individuale de munca. reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica.orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru. in termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat. Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul angajatorul. registrul in forma electronica.G.actele necesare angajarii. precum si . Registrele infiintate si inregistrate in conformitate cu prevederile H. dupa adoptarea solutiei tehnice a registrului in format electronic si in functie de aceasta. Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati si de a-l prezenta inspectorilor de munca. prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati: a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii. pe baza de semnatura electronica. cu modificarile si completarile ulterioare. Angajatorii care la data intrarii in vigoare a H. 55 . 161/2006 au incadrat personal cu contract individual de munca sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul. insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator. c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic.

Baza legala: • .L53/2003 privind Codul Muncii MO72/2003. SALARIZAREA CA SISTEM–NOTIUNI DE BAZA. 42/77/2011.N. familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr.U. Conform Conferintei Nr. din 10.1948 adoptând Declaratia Universala a Drepturilor Omului declara ca a ori cine munceste are dreptul la un salariu echitabil si suficient care sa-i asigure lui si familiei sale o existenta conforma cu demnitatea umanaa. I. FUNDAMENTELE LEGII. Adunarea Generala a O.Partea a II-a Modulul 2 SALARIZAREA PERSONALULUI Salarizarea ca sistem – notiuni de baza. • Legea-cadru nr.95/1949 a Organizatiei Internationale a Muncii salariul reprezinta suma de bani data de patronat salariatului în temeiul unui contract individual de munca pentru munca efectuata sau ce ar trebui efectuata sau pentru serviciile efectuate sau ce ar trebui efectuatea. fundamentele legii. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. aprobate prin Ordinul ministrului muncii.12. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri public. • Legea nr. Codul Muncii (L53/20003) la titlul 4 – prevederi: 56 . • Normele metodologice pentru aplicarea acesteia.

. f) angajatorilor persoane juridice sau fizice.complexitatea lucrarilor de efectuat.  drepturile salariale cuvenite angajatilor se platesc înaintea altor obligatii ale unitatii.forma de organizare a unitatii. elementele si formele salarizarii muncii. cu conditia sa îsi desfasoare activitatea în tara.  salariu diferentiat în raport cu cantitatea si calitatea muncii (ex: la salarizare în  acord).calificarea personala.  salariu diferentiat în raport cu functia îndeplinita. Drepturile salariale nereclamate se prescriu în termen de trei ani de la data datorarii (art.importanta muncii. varsta. . Atât salariul stabilit prin negociere între parti cât si salariul stabilit prin OG sau HG nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe tara care din 01. Salariile se stabilesc în raport cu: . Conform art. b) cetatenilor români angajati ai unor institutii constituite în tara care îsi desfasoara activitatea în strainatate cu exceptia cazului în care legislatia statului respectiv este mai rentabila.conditiile concrete în care se lucreaza. salariul cuprinde . . etnice.se acorda în functie de: .01. . g) organizatiilor sindicale sau patronale.  salariu diferentiat dupa nivelul studiilor. e) ucenicilor cu contract de ucenicie.  la stabilirea S nu pot fi facute discriminari pe criterii politice. Modificarea salariului stabilit prin negociere între parti nu poate fi solicitata înainte de 1 an de la data stabilirii.- pentru munca prestata în conditiile CIM fiecare persoana are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului. c) cetatenilor straini sau apatrizi ce au CIM în România. . în raportul dintre persoanele juridice sau fizice care angajeaza si salariati sau reprezentanti ai acestora în functie de posibilitatile financiare ale angajatorului. stare materiala.166/CM).a) salariul de baza (SB).  salariu diferentiat în raport cu conditiile de munca. etc. metodele si instrumentele de înfaptuire ale acestora prin determinarea conditiilor de stabilire si acordare a salariului. 57 .pregatirea si competenta profesionala.se iau în calcul la stabilirea drepturilor ce se determina în raport cu salariul. în masura în care au caracter de continuitate si sunt prevazute de lege. Întârzierea nejustificata a platii poate duce la obligarea angajatorului de a plati daune interese salariatilor. .rezultatele obtinute. confesionale. d) refugiatilor încadrati cu CIM în România. Principiile sistemului de salarizare:  la munca egala salariu egal.vechimea în munca. . a) SB se stabileste în raport cu: .forma de finantare. 2 prevederile CM se aplica: a) persoanelor angajate cu CIM care au domiciliul în România sau cu autorizatie de a lucra în România. Salariile se stabilesc prin negocieri colective sau individuale. b) adaosuri si sporuri: . .  caracterul confidential al S. reglementând totodata mijloacele.2003 este stabilit la suma de 2500000 lei.  S se plateste periodic la interval de cel mult o luna.b) adaosuri si sporuri la salariu.caracterul activitatii. obiectivele. Sistemul de salarizare este ansamblul de norme prin care sunt stabilite principiile. .

 drepturile salariale ale angajatilor nu pot fi urmarite si nu se pot face retineri ale acestora decât în conditiile si cazurile prevazute de lege. S se stabileste prin negocieri colective sau individuale. 58 .

5% . Baza legala: Legea nr.5% 5.2011 Nr. 1. sociale Venit impozabil = VN – Deducere personala.5% 5. crt. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. de baza) A.sociale V. imp = VB – Contrib. CAS SALARIAT Cota contributiei individale de asigurari sociale este de 10. In aceasta cota este inclusa si cota de 3% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 59 . SANATATE – 5. Sociale VN = VB – Contrib. prevazuta de Legea nr. cfm legea 286/2010 . 287/2010 .5% 10.Alte probleme privind salariile.5%. imp = VN – Deducere personala (la fct. 287/2010 .5% Explicatii (obligatii fiscale) VN = VB – Contrib. Fel angajare CIMb – Contract individual de munca – Functie de baza CIMc – Contract individual de munca – Functie cumulata CIMp – Contract individual de munca – pensionari Obligatii de plata angajat Somaj(xx CAS(x) CASS(xx) x) 10.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 B. Legea nr. SOMAJ SALARIAT – 0.Legea bugetului asigurarilor de stat pe anul 2011 C. indiferent de conditiile de munca.5% 0.5% 10.5%. 3. 2. dupa caz V.01.5% 0. CONTRIBUTII LA ASIGURARILE SOCIALE începând cu 01.5% 5.

respectiv activitatea cu numarul cel mai mare de salariati. aplicate asupra veniturilor brute realizate lunar. 50/2009 pentru modificarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 60 .bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 D.0. legea 286/2010 . Cotele de CAS (contributii de asigurari sociale) : Conditii de munca cotele de contribuţie de asigurări sociale.2.4 (M.8 % B.Legea bugetului asigurarilor de stat pe anul 2011 B.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 Plata contributiei se face luandu-se in considerare tariful de risc corespunzator diviziunii CAEN a activitatii principale.3 % 41.3 % Contributia individuala Contributia angajatorului condiţii normale de munca condiţii deosebite de munca condiţii speciale de munca 10. stabilite Legea nr. cfm Legea nr. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.5.1.Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate. Norme metodologice de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.Of.8 % 25. 287/2010 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 31.0. in care se regasesc noile tarife de risc corespunzatoare activitatii desfasurate sunt reglementate prin HG nr. 287/2010 .5% .3 % 36.5% 10. cfm.Legea nr. Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj. Incepand cu 1 ianuarie 2008 intra in vigoare Ordinul 337/2007 privind actualizarea CAEN.85% C. 158/2005 art.5% 20. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii (OUG nr.2%.5% 10. 287/2010 .15%-0.CONTRIBUTII ALE ANGAJATORULUI (la fondul de salarii) A.85% . 1074/2005) • 0.8 % 30.

0.CAS ANGAJATOR Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale. c) participarea salariatilor la profit. 61 . în cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate. Baza de calcul a contributiilor nu se plafoneaza.E. insotit de factura si dovada platii. in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat. b) diurne de deplasare si de delegare. CONTRIBUTIA PT.III. corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. detasare si transfer. CONTRIBUTIA CAS – Legea 19/2000. Fac excepţie de la obligatia de mai sus instituţiile publice de apărare naţională. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. ordine publică şi siguranţă naţională. Angajatorii in cauza pot opta:  sa plateasca lunar o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu nr. 1. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale. NEANGAJAREA DE PERSOANE CU HANDICAP (art. 287/2010 . Legea nr. de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap. pe baza de contract. IMPOZIT PE SALARII Cap. 78 din L 448/2006 republicata) Angajatorii care au cel putin 50 de salariati au obligatia de a angaja persoane cu handicap in procent de cel putin 4% din nr.25%. declaratia pe proprie raspundere a persoanei aflate in intretinere.bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 F.CAS SALARIAT a) venitul brut realizat lunar b) salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata. TITLUL III din Codul fiscal • IMPOZIT PE SALARII 16% In vederea stabilirii si acordarii deducerilor personale trebuie sa solicitati salariatilor declaratia contribuabilului si dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare) BAZA DE CALCUL 1. G. BAZA DE CALCUL A CONTRIBUTIILOR IN ANUL 2011 Nr. precum si drepturi de autor. crt. 2. sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate. indemnizatii de delegare. total de salariati. insotite de documentele justificative corespunzatoare. CAS nu se datoreaza asupra sumelor reprezentând: a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat. Contributia pentru fondul de garantare a creantelor salariale .

Pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri: venit brut . Contributia se aplica si asupra concediilor medicale in caz de accident de munca sau boala profesionala. 57 din L571/2003) 62 . plata creantelor salariale – Lega 200/2006.CASS SALARIAT Venitul brut realizat fara concedii medicale indiferent de unde se suporta. detasare si transfer.deducerea personala . sociale . Pentru persoanele care realizeaza exclusiv venituri din salarii care potrivit Codului fiscal nu sunt impozabile. CASS ANGAJATOR Fd. b) salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata. 7. Contributia la FNUASS aferenta accidentelor de munca suportate din fondul de accidente de munca se deduce din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. de garantare pt. 400 euro pe an). art. daca aceasta nu depaseste 30 de zile. Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj realizate de salariatii încadrati cu contract individual de munca.salariati x 12 x salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. contributia se calculeaza la un salariu de baza minim brut pe tara. SOMAJ ANGAJATOR Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei salariatului. 2. precum si drepturile de autor. indemnizatiile de delegare.total salarii brute realizate inclusiv concediile medicale suportate de societate. 4. cu modificarile si completarile ulterioare 5.contrib. si se deduce din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.2. Contributia se datoreaza si asupra indemnizatiei de concediu medical pentru accident de munca sau boala profesionala.contributii sociale. 1. 2. Contributia la fd. Somaj –Legea nr. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. art. de accidente de munca si boli profesionale. de somaj nu se datoreaza pentru pensionari. b) diurnele de deplasare si de delegare.la functia de baza: venit brut . Contributiile la fd.total salarii brute realizate inclusiv concediile medicale suportate de societate 3. Baza plafonata = nr.SOMAJ SALARIAT Venitul brut realizat lunar. 44 alin.cotizatia sindicala . cu modificarile si completarile ulterioare 3.76/2002 .257.6. 2. OUG 226/2008) a) suma veniturilor brute realizate lunar. Contributia la fd. c) participarea salariatilor la profit. cu modificarile si completarile ulterioare Impozitul pe veniturile din salarii 16% (art.contributia la fondurile facultative de pensii (max. Nu se datoreaza in perioada in care raporturile de munca sunt suspendate cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca. Sanatate (art. CONTRIBUTIA PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII Fd.2 din OUG 158/2005. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale.Legea mr346/2002 . 258 din L95/2006. corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. potrivit legii_ 1. Contributia nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand: a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat. 1.

Modulul 2 SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA I. Norme metodologice date în aplicarea legii. precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă. LEGEA nr. 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca I. Prevederile prezentei legi se aplică angajatorilor. sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. DISPOZIŢII GENERALE.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă 3. L53/2003 2. II. Normele metodologice de punere in aplicare a Legii nr. Dispoziţii generale. apărarea vieţii. Securitatea şi sănătatea în muncă . V. Răspunderea juridică. IV. de lucru. precum şi cazurile de dezastre. Coordonarea şi controlul activităţii. Echipamente tehnice. de protecţie. elevii în perioada efectuării stagiului de practică. vin în contradicţie cu prezenta lege. Obligaţii privind realizarea regulilor de PM. inundaţii şi pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă. III. Prezenta lege se aplică în toate sectoarele de activitate. VI. VII.ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă. potrivit legii. Prin lucrător se intelege a fi persoana angajată de către un angajator. cât şi private. atât publice. Persoanele juridice vor stabili obligatoriu prin decizie scrisă personalul cu atribuţii în PM sau vor organiza chiar compartimente de PM. inclusiv studenţii. Evenimente: Accidente de muncă şi boli profesionale. lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor. Baza legală: 1. alimentaţia de protecţie şi materiale igienico – sanitare. cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice. cum ar fi forţele armate sau poliţia. 63 . integrităţii fizice şi psihice. Cu exceptia cazurilor în care particularităţile inerente ale anumitor activităţi specifice din serviciile publice.

64 .

prin lucrătorii desemnaţi. . .Nici o activitate de producţie sau prestări servicii nu poate fi desfăşurată fără autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca eliberată de Inspectoratul Teritorial de Munca . şorţuri azbest. pliante.echipamente tehnice – aparate de măsură şi control. cum ar fi afişe. după caz. III. iar salariatul plăteşte 50% din valoarea lor. apă minerală. etc. anterior angajării în muncă. j) să angajeze numai persoane care. corespunzător funcţiilor exercitate.). APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL. corespund sarcinii de 65 . II. d) să stabilească pentru lucrători. e) să elaboreze instrucţiuni proprii. pentru proprii angajati au obligatii: a) să adopte. DE PREVENIRE ŞI AVERTIZARE A STĂRILOR DE PERICOL. măşti de sudura. OBLIGATII PRIVIND REALIZAREA REGULILOR DE PM. Angajatorii. pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă. de prevenire şi avertizare a stărilor de pericol. precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare. înainte de începerea oricărei activităţi. pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii.materiale igienico-sanitare – se acordă obligatoriu şi gratuit de către unitate pentru locurile de muncă unde igiena personală impune aceasta. i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică. a testării psihologice a aptitudinilor. persoane juridice sau persoane fizice. b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice. ochelari şi mănuşi de protecţie – se acordă obligatoriu şi gratuit angajatului. inclusiv TVA. . sanitare. ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor. c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.echipament de lucru – se foloseşte la serviciu în scopul de a proteja îmbrăcămintea angajaţilor. . . proiectare şi execuţie a construcţiilor. bazat pe evaluarea riscurilor. h) să asigure informarea fiecărei persoane. f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit.alimentaţie de protecţie – se acordă obligatoriu şi gratuit în locurile de muncă cu condiţii grele sau vătămătoare (lapte. în spiritul prezentei legi. din faza de cercetare. g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor. soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă. este distribuit ca inventar de unitate. a echipamentelor de muncă. organizatorice şi de altă natură. prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor. precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. în urma examenului medical şi. ECHIPAMENTE TEHNICE. lămâi. măşti de gaze. filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. prin propria competenţă sau prin servicii externe. precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie.echipament de protecţie: halate. conform prevederilor legale. Cheltuielile cu PM sunt finanţate integral din costurile de producţie sau sunt prevăzute în bugetul de stat sau bugetele locale. asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă. prin fişa postului. atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. în special ale maşinilor. aparatura. m) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor. substanţele periculoase. g) să coopereze. atât timp cât este necesar. pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. aparaturii. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie. i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. la solicitarea inspectorului de muncă. Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori. a aparaturii de măsură şi cntrol. reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice. l) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. precum şi a instalaţiilor de captare. pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. COORDONAREA SI CONTROLUL ACTIVITATII. e). uneltelor.muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi. şi să utilizeze corect aceste dispozitive. k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. în domeniul său de activitate. să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare. s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou. echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane. c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune. după caz. p) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv. după utilizare. instalaţiilor tehnice şi clădirilor.sa execute control la persoanele juridice si fizice. Angajatii sunt obligati: a) să utilizeze corect maşinile. d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. controlul psihologic periodic. r) să asigure echipamente individuale de protecţie. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. 7 alin. (4) lit. h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie. Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă. la modificarea. . Inspectorul de munca este autorizat: . atât timp cât este necesar. e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.sa ceara informatii de la orice persoana privind accidentele de munca. n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor. o) să desemneze. q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. uneltele. 66 . ulterior angajării. IV. b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi.

. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute. - V. deces. situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie.sa pastreze confidentialitatea surselor de informare în legatua cu sesizarile si plângerile primite si sa nu spuna conducerii unitatii ca face control ca urmare a unei sesizari. etc. la constatarea cazului. după cum urmează: a) inspectoratelor teritoriale de muncă. . Orice medic. inclusiv medicul de medicină a muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul. Inspectorul de munca este si obligat: . după caz. 67 . Orice eveniment va fi comunicat de îndată angajatorului. depistată cu prilejul prestaţiilor medicale. în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentă sau confirmată. . evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă. conform prevederilor legale. (2) se efectuează către autoritatea de sănătate publică teritorială sau a municipiului Bucureşti. toate evenimentele. invaliditate sau deces.sa aiba acces liber permanent si fara înstiintare prealabila. un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului. EVENIMENTE: ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE. produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. incidentul periculos. precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune.accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului. de comert. organele de poliţie rutieră competente vor trimite instituţiilor şi/sau persoanelor fizice/juridice în termen de 5 zile de la data solicitării. sa efectueze sau sa ceara masuratori si determinari de laborator în scopul clarificarii unor situatii. c) organelor de urmărire penală. Semnalarea prevăzută la alin. Eveniment . de îndată. Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează după cum urmează: a) de către angajator. Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele. În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice.sa nu aiba interes patrimonial sau de alta natura în relatia cu persoana fizica sau juridica ce o controleaza. . . b) de către inspectoratele teritoriale de muncă. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice. b) asigurătorului.dupa încetarea functiei de inspector sa nu dezvaluie secrete de fabricatie. incidente periculoase.sa dispuna masuri de sistare a unei activitati sau a unui echipament tehnic în cazul în care constata o stare de pericol. de îndată. în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu. de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.sa propuna conducerii inspectoratului retragerea autorizatiei de functionare. la confirmarea acestora. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă. potrivit Legii nr. va semnala obligatoriu suspiciunea de boală profesională sau legată de profesiune. procedee de exploatare. . sa solicite conducerii documentele si informatiile necesare. cu modificările şi completările ulterioare. accidente colective.sa aplice sanctiuni si amenzi pentru încalcari ale prevederilor legale. în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate.

în termen de 7 zile de la data decesului. precum avariile sau exploziile. i) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrată victima. 5 lit. utilajul ori materialele. dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers. în cazul suspiciunilor de boală profesională şi a bolilor legate de profesiune. inclusiv în cadrul unor activităţi culturale. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat. la o altă persoană juridică sau fizică. respectiv a municipiului Bucureşti. e) accidentul suferit de orice persoană. n) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare. invaliditate sau deces. sportive. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi. în ţară sau în afara graniţelor ţării. precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri. j) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului. cu permisiunea angajatorului. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti. şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului. instituţia medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului teritorial de muncă. încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini. cum ar fi furtună. c) accidentul survenit în cadrul activităţilor culturalsportive organizate. dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. 68 . f) accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii. ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea. inundaţie. o) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale. echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator. locul de muncă. este. în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu. ori în alt loc de muncă organizat de aceştia. alunecări de teren. viscol. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini. în cazul accidentelor colective. precum si intoxicatia acuta profesionala. dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru. accident de muncă: a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere şi/sau unitate. de asemenea. Accident de munca: vatamarea volenta a organismului. în timpul programului de muncă. cutremur. g) accidentul de traseu. h) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul. Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal. d) accidentul suferit de orice persoană. pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă. dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers. pe durata normală de deplasare. În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment. trăsnet (electrocutare). g). generate de unele evenimente deosebite. dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice. care au loc in timpului procesului de munca sau in indeplinirea indatorirlor de servciusi care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice. În sensul prevederilor art. delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării. convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege. dacă schimba îmbrăcămintea personală. în calitate de angajator. în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică. pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare.c) de către Inspecţia Muncii. în baza unor contracte. pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare. d) de către autorităţile de sănătate publică teritoriale. recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale. m) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări. l) accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române. b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public. dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator. o copie a raportului de constatare medico-legală.

b) accidente care produc invaliditate. Afecţiunile suferite de elevi şi studenţi în timpul efectuării instruirii practice sunt. Dacă nerespectarea constă în repunerea în funcţiune a instalaţiilor. Intoxicaţia acută profesională se declară.p) dispariţia unei persoane. potrivit legii. chimici ori biologici caracteristici locului de muncă. în vederea confirmării sau infirmării lor. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă. Accidentele de muncă se clasifică. boli profesionale. q) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri. anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor. 69 . în procesul de muncă. dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională. se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională. h). Bolile profesionale nou-declarate se raportează lunar de către autoritatea de sănătate publică teritorială şi a municipiului Bucureşti la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. transportul să se facă în condiţiile prevăzute de reglementările de securitate şi sănătate în muncă sau de circulaţie în vigoare. când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză. în: a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice. pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amendă. RASPUNDEREA JURIDICA. în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia. g). precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilit conform legii. de asemenea. maşinilor şi utilajelor. de asemenea. precum şi la asigurător. ca urmare a unei agresiuni. dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională. Înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului-verbal de cercetare. d) accidente colective. în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de muncă. Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către medicii din cadrul autorităţilor de sănătate publică teritoriale şi a municipiului Bucureşti. precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. cât şi ca accident de muncă. în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate. VI. deplasarea trebuie să se facă fără abateri nejustificate de la traseul normal şi. la Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti. i) şi l).afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii. precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se fac de către specialiştii autorităţilor de sănătate publică teritoriale. Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare. c) accidente mortale. Boală profesională . constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă. Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale. În situaţiile menţionate la lit. cauzată de agenţi nocivi fizici. Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de muncă.

Normele privind clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze. înregistrarea. Norme privind locul de munca cu pericol deosebit si locul de munca cu pericol iminent de accidentare. întocmirea unor liste de acces limitat si de fise de protectie privind atributiuni concrete privind starile de pericol. 7. iii. Norme privind certificarea calitatii echipamentelor de protectie si de lucru. unealta sau alt mijloc asemanator. de informare si instruire în domeniul protectiei muncii. instalatie. evacuarea personalului din zona periculoasa. Angajatorii răspund patrimonial. 5. Locul de munca cu pericol deosebit este locul cu nivel ridicat de risc de accidentare sau îmbolnavire profesionala care poate genera accidente cu consecinte grave. în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaţiile asigurărilor sociale de stat. alertarea conducerii. 2. 8. Norme privind certificarea din punct de vedere al securitatii muncii a echipamentelor tehnice: ii.Angajatorii raspund si contraventional pentru nerespectarea prevederilor legale privind securitea sanatatea in munca. dispozitiv. masinile din parcul de distractii. aparatura. raportarea si evidenta accidentelor de munca si declararea. folosit de angajat în procesul muncii. vii. 1. confirmarea. invaliditate sau deces. cazanele cu aburi si recipiente sub presiune. careia îi lipseste doar prilejul declansator pentru a deveni realitate în orice moment. VII. Constatarea situatiei se face de catre orice persoana si se impun de urgenta urmatoarele masuri: iv. 4. masinile de uz medical. masinile nucleare. raportarea. Modulul 3 70 . rezervoarele si conductele pentru carburanti si alte lichide inflamabile. înregistrarea. cuptoarele electrice. utilaj. Locul de munca cu pericol iminent de accidentare este situatia concreta. Norme privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic. pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale. instalatiile pe cablu pentru transport. echipamentul gospodaresc. Este obligatorie identificarea si evidenta acestora. echipamentele tehnice sunt reprezentate de orice masina. sursele de radiatii si alte surse nucleare. Norme privind autorizatia de functionare. NORME METODOLOGICE DATE ÎN APLICAREA LEGII. oprirea instalatiilor sau a activitatii. 6. evidenta bolilor profesionale. Norme privind finantarea cheltuielilor privind PM. întreprinderea de masuri de eliminare a situatiei create. nu constituie obiectul curentelor norme: masinile activate manual prin forta fizica. v. 3. cercetarea. reala si actuala. Norme privind comunicarea. vi. armele de foc. potrivit legii civile. precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala.

III. din domeniul apãrãrii naţionale. CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE C. pe durata mandatului. e) Pensie de urmasi. inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari. II. ordinii publice şi siguranţei naţionale.. d) persoanele care realizeazã venituri de naturã profesionalã. d) Pensie de invaliditate. prin efectul legii: I. c)…………… d)…………. f) Ajutorul de deces. un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi care se aflã în una dintre situaţiile urmãtoare: a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management. persoanele care beneficiazã de drepturi bãneşti lunare. II. precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil. e) …………………. 7 alin. Dispozitii generale. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice B. 1. a) Pensie pentru limita de varsta. DISPOZITII GENERALE. Contributii la asigurarile sociale (AS). Dispozitii generale. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Bugetul si contributia la asigurarile sociale(AS). IV. Categorii de ajutoare. Alte drepturi de asigurari sociale. În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu. Bugetul asigurarilor sociale (AS). în condiţiile prezentei legi. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice I. 3. soldaţii şi gradaţii voluntari. persoanele care realizeazã. Pensiile. SUSTINEREA FAMILIEI IN VEDEREA CRESTERII COPILULUI A. 3. în condiţiile legii. ale cãror drepturi şi obligaţii sunt asimilate. (1) pct. 571/2003 privind Codul fiscal. Generalitati.A. ce se asigurã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice I. a) persoanele care desfãşoarã activitãţi pe bazã de contract individual de muncã. persoanele care îşi desfãşoarã activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autoritãţii executive. altele decât cele salariale. cu cele ale persoanelor prevãzute la pct. c) Pensie anticipata partiala.. precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugãreşti. III. c) cadrele militare în activitate. legislative ori judecãtoreşti. 2. a) …………… b) ……………. 2. b) funcţionarii publici. LEGE nr. b) Pensie anticipata. 1. Baza legala: LEGE nr. în mod exclusiv. din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 1. 71 . I. 13^1 din Legea nr. denumite în continuare şomeri. LEGE nr. Alte dispozitii privind asigurarile sociale (AS). poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Pentru anul 2011 cotele de contribuţie de asigurãri sociale se stabilesc dupã cum urmeazã: a) 31. (1) pct. datoratã de angajator şi angajaţi. (1) pct. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale cãror raporturi de serviciu au încetat. precum şi orice persoanã care doreşte sã se asigure. c) persoane fizice autorizate sã desfãşoare activitãţi economice. sunt prevãzute în Legea nr. d) Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã. Cotele de contribuţii de asigurãri sociale.5% datoratã de angajaţi şi 20.5% datoratã de angajaţi şi 25. ordinii publice şi siguranţei naţionale. republicatã. din care 10. Sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncã stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevãzute de legislaţia în vigoare la data încadrãrii acestora. 6 alin. În domeniul apãrãrii naţionale. V. speciale şi alte condiţii se realizeazã pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr.5% datoratã de angajaţi şi 30. (1) pct. cadrele militare trecute în rezervã. pe bazã de contract de asigurare socialã.b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale. 1. V. prevãzutã de Legea nr. dupã caz: a) asiguraţii care datoreazã contribuţii individuale de asigurãri sociale. încadrarea locurilor de muncã în condiţii deosebite. deosebite şi speciale. II. republicatã. (1) este inclusã şi cota de 3% aferentã fondurilor de pensii administrate privat. 6 alin.8% datoratã de angajatori. personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege. ordinii publice şi siguranţei naţionale. din care 10. specifice pentru cadrele militare în activitate.3% pentru condiţii normale de muncã. b) 36. respectiv sã îşi completeze venitul asigurat. (2). Cotele de contribuţii de asigurãri sociale pot fi modificate prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat*). prevãzutã de Legea nr. avocaţii. Contributii la asigurarile sociale(AS). e) persoanele prevãzute la art. asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi. care beneficiazã de ajutoare lunare ce se asigurã din bugetul de stat. din domeniul apãrãrii naţionale. cu 72 . datoratã de angajator şi angajaţi. Cotele de contribuţii de asigurãri sociale sunt diferenţiate în funcţie de condiţiile de muncã normale. d) şi pct. în condiţiile legii. Condiţiile de muncã în care se desfãşoarã activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot fi normale. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. pentru şomeri. care administreazã bugetul asigurãrilor pentru şomaj.8% datoratã de angajatori. în condiţiile prezentei legi. IV şi alin. neintegrate în sistemul public. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. din care 10. (2) În cota de contribuţie individualã de asigurãri sociale prevãzutã la alin. e) alte persoane care realizeazã venituri din activitãţi profesionale. datoratã de angajator şi angajaţi. c) 41. I lit. 2. dacã nu sunt asiguraţii acestora. (3) este inclusã şi cota de contribuţie aferentã fondurilor de pensii administrate privat. b) angajatorii şi instituţiile care efectueazã plata ajutoarelor în situaţia persoanelor prevãzute la art. c) persoanele juridice la care îşi desfãşoarã activitatea asiguraţii prevãzuţi la art.8% datoratã de angajatori. Se pot asigura în sistemul public de pensii. respectiv cota contribuţiei individuale de asigurãri sociale şi cota contribuţiei de asigurãri sociale datoratã de angajator. instituţie care. este asimilatã angajatorului. În sistemul public de pensii sunt contribuabili. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. deosebite.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncã şi a activitãţilor cu condiţii deosebite. cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 571/2003 privind Codul fiscal. speciale şi alte condiţii de muncã. condiţii speciale şi alte condiţii. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. 6 alin. Cotele prevãzute mai sus se aplicã începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011 În cota de contribuţie individualã de asigurãri sociale prevãzutã la alin.3% pentru condiţii speciale de muncã.3% pentru condiţii deosebite de muncã. d) persoane angajate în instituţii internaţionale.

cu excepţia liceului militar. condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate. zonele I şi II de expunere la radiaţii. în perioada 1 aprilie 2001 . pe durata legal stabilitã. cât şi pentru bãrbaţi. b) pensia anticipatã.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncã şi activitãţilor cu condiţii deosebite. e) pensia de urmaş. PENSIILE.263/2010. c) pensia anticipatã parţialã. c) a satisfãcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus. Locurile de muncã în condiţii speciale sunt cele din: a) unitãţile miniere. a) Pensie pentru limita de vârsta. începând cu data de 1 ianuarie 2006. mobilizat sau în prizonierat. la alegere. f) activitatea artisticã desfãşuratã în profesiile prevãzute în anexa nr. e) a beneficiat. pentru personalul navigant prevãzut în anexa nr. e) activitãţile şi unitãţile prevãzute în anexele nr. la data pensionãrii. a fost concentrat. cumulativ. f) a beneficiat. beneficiazã de asimilarea. speciale şi alte condiţii. acordate potrivit legii. pentru personalul care îşi desfãşoarã activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncã în luna respectivã.1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurãri sociale. (1) beneficiazã de perioadele asimilate dacã în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile prezentei legi. şi de Hotãrârea Guvernului nr. pe durata normalã a studiilor respective. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bãrbaţi şi 63 de ani pentru femei. ordine publicã şi siguranţã naţionalã pentru formarea cadrelor militare. a unei singure perioade de studii. (1) lit. explorare. prevãzute de actele normative cu regim clasificat emise pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. în care asiguratul: a) a beneficiat de pensie de invaliditate. Atingerea acestei vârste se realizeazã prin creşterea vârstelor standard de pensionare. Pensia pentru limitã de vârstã se cuvine persoanelor care îndeplinesc. ca stagiu de cotizare. organizat potrivit legii. de concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau. b) activitãţile de cercetare. de pânã la 3 ani. atât pentru femei. de concediu pentru incapacitate temporarã de muncã cauzatã de accident de muncã şi boli profesionale. Legea stabileste urmatoarele categorii de pensii: a) pensia pentru limitã de vârstã. b). conform prevederilor alin. specifice pentru poliţişti.263/2010. prevãzute de prezenta lege. 4 la Legea nr. începând cu data de 1 ianuarie 2005. cu condiţia absolvirii acestora cu diplomã. d) pensia de invaliditate. 2 şi 3. II. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. în cazul copilului cu handicap. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani. Perioadele asimilate prevãzute la alin. Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învãţãmânt superior. cu modificãrile ulterioare. d) aviaţia civilã. exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare. denumite în continuare perioade asimilate. 5 la legea nr. (1) se valorificã pentru obţinerea prestaţiilor de asigurãri sociale în condiţiile prevãzute de prezenta lege. g) a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învãţãmânt din sistemul de apãrare naţionalã. dupã caz. 1. 1. Persoanele prevãzute la alin.modificãrile ulterioare. În sistemul public de pensii se asimileazã stagiului de cotizare şi perioadele necontributive. b) a urmat cursurile de zi ale învãţãmântului universitar. ordinii publice şi siguranţei naţionale. Atingerea acestui stagiu 73 . c) activitãţile din domeniul apãrãrii naţionale. d) a beneficiat.

se realizeazã prin creşterea stagiului minim de cotizare. 5 conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr.263/2010. cât şi pentru bãrbaţi. (1) pct. atât pentru femei. Atingerea acestui stagiu se realizeazã prin creşterea stagiului complet de cotizare.263/2010. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. cu reducerea vârstelor standard de pensionare. cât şi pentru bãrbaţi. stagiul minim de cotizare în specialitate este de 20 de ani.263/2010.263/2010. c) legea nr.263/2010 Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. atât pentru femei. I lit. 1 ┌────────────────────┬──────────────────────────┐ │Stagiul de cotizare │Reducerea vârstei standard│ │realizat în condiţii│ de pensionare cu: │ │ deosebite ├────────────┬─────────────┤ │ (ani împliniţi) │ Ani │ Luni │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 6 │ 1 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 8 │ 1 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 10 │ 2 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 12 │ 2 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 14 │ 3 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 16 │ 3 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 18 │ 4 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 20 │ 4 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 22 │ 5 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 24 │ 5 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 26 │ 6 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 28 │ 6 │ 6 │ 74 . conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. 5. c) legea nr. I lit. 6 alin. Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limitã de vârstã. (1) pct.263/2010. în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncã. Tabelul nr. C ) legea nr. Atingerea acestei vârste se realizeazã prin creşterea vârstelor standard de pensionare. cât şi pentru bãrbaţi. 6 alin. În cazul persoanelor prevãzute la art. Atingerea acestui stagiu se realizeazã prin creşterea stagiului complet de cotizare. 1. vârsta standard de pensionare este de 60 de ani. 6 alin. atât pentru femei. 6 la legea nr. 5 la legea nr.263/2010. În cazul persoanelor prevãzute la art. conform eşalonãrii prevãzute în anexa nr. În cazul persoanelor prevãzute la art. 6 la legea nr. 6 la legea nr. Atingerea acestui stagiu se realizeazã prin creşterea stagiului minim de cotizare în specialitate. stagiul complet de cotizare este de 30 de ani. dupã cum urmeazã: a) conform tabelului nr. 5 la legea nr.263/2010 . I lit. cât şi pentru bãrbaţi. (1) pct. atât pentru femei.

│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 13 │ 6 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 14 │ 7 │ .│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 3 │ 1 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 4 │ 2 │ .263/2010. 2 ┌────────────────────┬──────────────────────────┐ │Stagiul de cotizare │Reducerea vârstei standard│ │realizat în condiţii│ de pensionare cu: │ │ speciale ├────────────┬─────────────┤ │ (ani împliniţi) │ Ani │ Luni │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 2 │ 1 │ . (1) din legea nr.263/2010 şi în condiţii speciale prevãzute la art.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 7 │ 3 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 8 │ 4 │ .├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 30 │ 7 │ │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 32 │ 7 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 35 │ 8 │ │ └────────────────────┴────────────┴─────────────┘ b) conform tabelului nr.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ 75 . 29 alin.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 17 │ 8 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 18 │ 9 │ . 2.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 5 │ 2 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 6 │ 3 │ .│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 9 │ 4 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 10 │ 5 │ . 30 alin. Tabelul nr. (2) din legea nr.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 15 │ 7 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 16 │ 8 │ . în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncã încadrate în alte condiţii de muncã prevãzute la art.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 11 │ 5 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 12 │ 6 │ .

263/2010. ordinii publice şi siguranţei naţionale. (1) lit. persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare. (1) din legea nr. c) din legea nr. în situaţia persoanelor cãrora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncã. dupã data de 23 august 1944. în condiţiile prevãzute la art. 118/1990. I lit. În cazul persoanelor prevãzute la art. Pensia anticipatã se cuvine. pentru obţinerea pensiei anticipate. 6 alin. 1 alin. La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limitã de vârstã. pensia anticipatã se transformã în pensie pentru limitã de vârstã şi se recalculeazã prin adãugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plãţii pensiei anticipate.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 21 │ 10 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 22 │ 11 │ . precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apãrãrii naţionale.│ └────────────────────┴────────────┴─────────────┘ c) cu câte 6 luni. şi/sau de prizonierat. (1) lit. pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 23 │ 11 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 24 │ 12 │ . a)-c) şi la alin. a)-c) şi g) din lege. pentru fiecare an de privare de libertate. şi care se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii: a) sunt trecute în rezervã/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstã în grad prevãzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizãrii unor unitãţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare. cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. 62 alin. (2) În cazul persoanelor prevãzute la art. (1). precum şi celor care au depãşit stagiul complet de cotizare cu pânã la 8 ani. Pensia anticipatã parţialã se cuvine. (2) din Decretul-lege nr.│ 19 │ 9 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 20 │ 10 │ . este necesarã şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate. c) din legea nr. I lit. este necesarã şi realizarea stagiului minim de 76 . La acordarea pensiei anticipate. b) Pensie anticipata. 49 alin. (3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordãrii pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevãzute la art. b) sunt trecute în rezervã sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasãrii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã. de deportare în strãinãtate. cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. (1) pct. reducerea vârstei standard de pensionare prevãzute la art. pe lângã condiţiile prevãzute mai sus. prevãzut în anexa nr. c) Pensie anticipata partiala. Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limitã de vârstã.│ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 25 │ 12 │ 6 │ ├────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 26 de ani şi peste │ 13 │ . Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limitã de vârstã se face din oficiu. 6.263/2010 nu poate fi cumulatã cu nicio altã reducere reglementatã de prezenta lege sau de alte acte normative.63/2010. republicat. pe lângã condiţiile prevãzute la alin. 6 alin. (1) pct. persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevãzut de prezenta lege.

cotizare în specialitate, prevãzut în anexa nr. 6, şi care se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii: a) sunt trecute în rezervã/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstã în grad prevãzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizãrii unor unitãţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) sunt trecute în rezervã sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasãrii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã. La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordãrii pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g) din lege. Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limitã de vârstã care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lunã de anticipare, pânã la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limitã de vârstã. Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentã datoritã extracţiei şi prelucrãrii minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Micã şi Zlatna, pe o razã de 8 km în jurul acestor localitãţi, beneficiazã de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fãrã penalizarea prevãzutã mai sus, aceste prevederi aplicandu-se pânã la data de 31 decembrie 2030. La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevãzute la art. 65 alin. (1) di legea nr.263/2010 nu poate fi cumulatã cu nicio altã reducere reglementatã de prezenta lege sau de alte acte normative. La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limitã de vârstã, pensia anticipatã parţialã se transformã în pensie pentru limitã de vârstã şi se recalculeazã prin eliminarea diminuãrii prevãzute la art. 65 alin. (4) din legea nr.263/2010 şi prin adãugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plãţii pensiei anticipate parţiale. Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limitã de vârstã, în condiţiile prevãzute la alin. (1), se face din oficiu. d) Pensie de invaliditate (PI). Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã, din cauza: a) accidentelor de muncã şi bolilor profesionale, conform legii; b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legãturã cu munca. Beneficiazã de pensie de invaliditate, în condiţiile prevãzute la alin. (1), şi persoanele care se aflã în situaţiile prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. c) şi g) din legea nr.263/2010. Au dreptul la pensie de invaliditateşi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã, ca urmare a accidentelor de muncã sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale. Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã şi marii mutilaţi, ca urmare a participãrii la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legãturã cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurãri sociale anterior datei ivirii invaliditãţii din aceastã cauzã, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordã pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncã. În raport cu gradul de reducere a capacitãţii de muncã, invaliditatea este: a) de gradul I, caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãţii de muncã şi a capacitãţii de autoîngrijire; b) de gradul II, caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãţii de muncã, cu pãstrarea capacitãţii de autoîngrijire; c) de gradul III, caracterizatã prin pierderea a cel puţin jumãtate din capacitatea de muncã, persoana putând sã presteze o activitate profesionalã, corespunzãtoare a cel mult jumãtate din timpul normal de muncã. e) Pensia de urmasi (PU).

77

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacã susţinãtorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. 1. Copiii au dreptul la pensie de urmaş: a) pânã la vârsta de 16 ani; b) dacã îşi continuã studiile într-o formã de învãţãmânt organizatã potrivit legii, pânã la terminarea acestora, fãrã a depãşi vârsta de 26 de ani; c) pe toatã durata invaliditãţii de orice grad, dacã aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevãzute la lit. a) sau b). b) Sotul supravietuitor are dreptul: - la împlinirea vârstei de pensionare standard daca durata casatoriei este de cel putin 15 ani; - daca durata casatoriei este mai mica, dar de cel putin 10 ani, PU se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6% pentru fiecare an de casatorie în minus; - indiferent de vârsta pe perioada de invaliditate gradele I sau II daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an. Cuantumul PU se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, functie de numarul urmasilor si anume: - 50% pentru un singur urmas; - 75% pentru 2 urmasi; - 100% pentru 3 sau mai multi urmasi. Pentru copii orfani de ambii parinti PU reprezinta însumarea drepturilor cumulate dupa fiecare parinte. Daca sotul supravietuitor are pensie proprie poate opta pentru PU daca aceasta este mai rentabila.

78

B.CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE • • • Dispozitii generale. Categorii de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Baza legala: ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in M. O. nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005 I. Dispozitii generale.

Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca: A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu; B. desfasoara activitati an functii elective sau sunt numite an cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti; C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii. De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile de mai sus dar sunt: a) asociati, comanditari sau actionari; b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management; c) membri ai asociatiei familiale; d) autorizate sa desfasoare activitati independente; e) persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care a început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. De asemenea, sunt asigurati pensionarii de invaliditate de gradul III si pensionarii nevazatori daca sunt membri ai asociatiei familiale sau persoane autorizate sa desfasoare activitati independente Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii sunt: a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii; b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, EXCLUSIV pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale; c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate; d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav; e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal. Acestea sunt denumite, generic, concedii si indemnizatii.

79

(2). membri ai asociatiei familiale. sunt: a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca.85% aplicata la: a) fondul de salarii. cu plata contributiei din alte surse. 1 alin.85% se datoreaza si se achita de catre: a) angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii. Prin . c) persoanele prevazute la art. ori d) asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art. b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. Cota de contributie de 0.U. administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management. c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate: Sunt asigurate sistemului de asigurari sociale de sanatate. a)-d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical ART. STAGIUL DE COTIZARE in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru acordarea drepturilor de concedii si indemnizatii se constituie din INSUMAREA perioadelor: a) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau. b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca. cu modificarile si completarile ulterioare. in conditiile prezentei ordonante de urgenta. (2) lit. 6 alin. 1 alin. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. A si B.Începând cu data de 1 ianuarie 2006. cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii. destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) lit. respectiv asociati. nr. (2) lit. (1) lit. e) si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. comanditari sau actionari.G. Art. exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale. C. in conditiile prezentei ordonante de urgenta: a) satisfac serviciul militar in termen NOTA: pentru aceste persoane contributia datorata se suporta de catre bugetul de stat conform art. d) concedii medicale si indemnizatii pentru angrijirea copilului bolnav. 54 din O. respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj’ b) pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse. fara plata contributiei la asigurari sociale de sanatate.01.fond de salarii realizat’’ se antelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala.2007. (1) lit.85%. după caz. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate. pe durata acesteia. 2 alin. de către asigurat. Incepand cu 01. 6 alin. persoane autorizate sa desfasoare activitati independente. la care au dreptul asiguratii. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 80 . contributia pentru concedii si indemnizatii medicale este de 0. b) drepturile reprezentand indemnizatie de somaj ori c) asupra veniturilor supuse impozitului pe venit. in conditiile prevazute la art.. 1 alin. este de 0. cauzata de boli obisnuite sau de accidente an afara muncii. 2 (1) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art.. (1) lit.

dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. potrivit prevederilor art. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate: Sunt asigurate sistemului de asigurari sociale de sanatate. (2) lit.c) pentru care. NOTA: pentru aceste persoane contributia datorata se suporta de catre de catre bugetul asigurarilor sociale de stat. nr. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Art. fara plata contributiei la asigurari sociale de sanatate. 81 . Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA. pana la amplinirea de catre copil a varstei de 3 ani. cu plata contributiei din alte surse. cu conditia absolvirii acestora. pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.% x NZLCM Σ V Mzbci = ------------NTZ Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de O. in conditiile prezentei ordonante de urgenta: b) asimileaza stagiului de cotizare concediu medical pentru sarcina sanatate Se se afla an concediu medical. b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar. de alocatie de sprijin.U. in cazul: a) urgentelor medico-chirurgicale. Perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate sau a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar se asimileaza stagiului de cotizare NUMAI DACA in c) aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul O. pentru persoanele prevazute la Ci = Mzbci x …. 158/2005. an concediu medical pentru angrijirea copilului bolnav an varsta de pana la 7 ani sau an concediu pentru cresterea copilului pana la amplinirea varstei de 2 ani si an cazul copilului cu handicap. nr.G. pentru persoanele prevazute la art. pe durata normala a studiilor respective. 158/2005.G. 6 alin.G. 150/2002. FARA CONDITII DE STAGIU DE COTIZARE .U. persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii. (2) lit. pe durata acesteia. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. b) tuberculozei. anan sistemul de asigurari sociale de si lauzie. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale. 158/2005. Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie de invaliditate. d) neoplaziilor si e) SIDA. nr. precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului. plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse. b) si de catre bugetul asigurarilor de somaj.U. organizat potrivit legii. (2) lit. d) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau. 6 alin. 6 alin. c) bolilor infectocontagioase din grupa A. CU CONDITIA ca in aceste perioade asiguratul sa nu realizeze stagii de cotizare in intelesul prevederilor O.

tuberculozei. (1) lit. contributia pentru concedii si indemnizatii.(1) lit.8 alin. Categorii de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.. Art. din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. B. Din duratele de acordare a concediilor medicale. 8 alin.U. pentru situatiile prevazute la art. b) prima zi de incapacitate temporara de munca. 8 alin. in conditiile prevazute la art.(2) se refera la perioadele asimilate stagiului de cotizare in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de O. incepand cu: a) ziua urmatoare celor suportate de angajator. din lunile respective sau. 8 alin. exprimate in zile calendaristice. 82 .158/2005.b) se refera la perioadele pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse. pentru situatiile prevazute la art.G. veniturile ce se iau in considerare sunt: a) cuantumul indemnizatiilor. dupa caz. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate. (1) lit.Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditii de stagiu’’) din O.Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca MEDIE a VENITURILOR LUNARE din ultimele 6 luni pe baza carora se calculeaza. conform lit. 150/2002. fara conditii de stagiu de cotizare. a. de către angajator. an cazul urgentelor medico-chirurgicale. SE PLATESC zilele LUCRATOARE. Art. bolilor infectocontagioase din grupa A. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Art. neoplaziilor si SIDA’’) . (2) lit.(1) lit.U. in cazul persoanelor care: . b) salariul de baza minim brut pe tara. In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni. cu luarea in considerare si a perioadelor asimilate stagiului de cotizare.beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj. 6 alin. A. in conditiile legii. pentru situatiile prevazute la art. nr. in conditiile prevazute la art. 158/2005. (2). (3). si 31 (. baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii. Art. Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza: A.Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca. 8 alin. 1.. venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia. In situatia in care la stabilirea celor 6 luni se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare SAU perioade pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse. si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia. 9 (. c) si alin.(3) se refera la perioadele asimilate in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate sau a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar se asimileaza stagiului de cotizare. conform legii. 8 alin. din perioadele respective. din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) lit. 6 alin.G. nr. b) si alin.c se refera la perioadele pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse.

an conformitate cu programul individual de recuperare. administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management. in una sau mai multe etape. stadiul şi prognosticul bolii. durata tratamentului balnear este de 15 . Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă.21 de zile şi se stabileşte de către medicul curant. c) tratament balnear. Tratamentul balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă se desfăşoară în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de către medicul specialist. Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca. a indemnizatiei de maternitate se 83 . În funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului. calitatea de asigurate daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. comanditari sau actionari. pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica. asiguratii pot beneficia de: a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca. Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor care. socotită din prima zi de îmbolnăvire. pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu. De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu mai au. 2. 3. Baza de calcul. pe baza biletului de trimitere. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. determinata de tuberculoza. nu mai pot realiza durata normala de munca.a Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul. Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an. neoplazii. precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medicochirurgicale este de 100% din baza de calcul . pe o perioada de 126 de zile calendaristice. structurat pe etape. fara a depasi 25% din baza de calcul. Începând cu a 91-a zi concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile. cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. b) concediu si indemnizatie pentru carantina. Concediul si indemnizatia de maternitate Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre baza de calcul si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca. persoane autorizate sa desfasoare activitati independente. Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase. in acest caz. din motive neimputabile lor. SIDA. în funcţie de natura. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora. perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. Indemnizatia prevazuta se acorda. din motive de sanatate. cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale. membri ai asociatiei familiale. la propunerea medicului curant.au calitatea de asociati.

Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca. Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. nr. in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice. pana la implinirea varstei de 18 ani. in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare. Indemnizatia pentru angrijirea copilului bolnav an varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la amplinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap. pana la 3 ani. Conform art. 10 din O. 4. (2) reprezinta 75% din baza de calcul. de către medicul specialist cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele. 5. emis an conditiile legii. este imobilizat în aparat gipsat. OPTIONAL. de catre medicul de familie sau de medicul specialist. unul dintre parinti.constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii. 84 . Durata de acordare a indemnizaţiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil. pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile. in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si angrijirea copilului pana la amplinirea varstei de 2 ani sau. Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul. pentru afectiunile intercurente. Concediul si indemnizatia de risc maternal Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. dupa cum urmeaza: a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate. durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant. Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare. 25/2004.U. iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Indemnizatia se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. la cerere. Concediul de risc maternal se poate acorda. Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza. este supus unor intervenţii chirurgicale. incepand cu luna a 6-a de sarcina. de concediu pentru sarcina. an cazul copilului cu handicap. b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu.G. in antregime sau fractionat. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase. neoplazii. daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare. indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia. In situatia copilului nascut mort sau in situatia an care acesta moare in perioada concediului de lauzie. iar in cazul copilului cu handicap. iar după depăşirea termenului de 90 de zile. dupa caz. Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere. din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat. 96/2003 salariatele au dreptul la concediu de risc maternal.

G. acestea se iau in considerare separat.U. Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. SE RETIN de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva. Pentru persoana asigurata care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori. daca an cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat. nr. 158/2005. nr. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite în cuantum de 6. lichidare judiciara. Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani. indemnizatiile se calculeaza si se platesc. se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie. dupa caz.G.G. care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii.U. dupa caz. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste SEPARAT. de fiecare angajator.U. 158/2005 .G. faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege. nr. care se platesc asiguratilor si care. durata lor NU SE CUMULEAZA. 158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii. Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor. c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are ncheiata conventie de asigurari sociale. legislative ori judecatoresti. nr.U. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de. conform legii. b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor. cu excepţia contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii datorată de angajatori 85 . a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive. se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate. dizolvare. Plata indemnizatiilor INCETEAZA incepand cu ziua urmatoare celei in care: a) beneficiarul a decedat. angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune. lichidare. se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele.b. la fiecare fiind asigurata conform O. de O. drepturile la concedii si indemniztii. Plata indemnizatiilor se face LUNAR Sumele reprezentand indemnizatii. reorganizare. d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a ancheiat conventie de asigurari sociale. CU EXCEPTIA contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. potrivit prevederilor O. care constituie document justificativ pentru plata. Drepturile achitate urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la angajator. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă. în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de O. datorată de angajatori pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora.5% şi 7% pentru asigurările sociale de sănătate. fara intrerupere intre ele. care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă. reorganizare judiciara. potrivit legii. Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite. Aceasta prevedere se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca. Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate In cazul in care. 158/2005.

(1). pe durata mandatului.U. 1 din O. B. (2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla an una dintre situatiile prevazute la alin. ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate. cu ale persoanelor prevazute la lit.1 alin. pentru aceste indemnizaţii datorându-se contribuţia de asigurări sociale reglementată de prevederile Legii nr..5% sociale pe perioada in care beneficiaza de indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Contributia astfel calculata se va suporta din CUANTUMUL BRUT AL INDEMNIZATIEI de asigurari sociale de sanatate Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale se efectueaza lunar. Contributia angajatului la asigurari = salariul de baza minim brut * 9. denumite an continuare asigurati. d) autorizate sa desfasoare activitati independente. dar sunt: a) asociati. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.(2) se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti.(1) prevăzuţi precum şi cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate integral de asiguraţii prevazuti la art. de catre platitori odata cu plata indemnizatiilor. Perioadele în care asiguraţii prevazuti la art.la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. 158/2005 (1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate an sistemul de asigurari sociale de sanatate. Contributia de asigurari sociale SE CALCULEAZA prin aplicarea cotei stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata.G. desfasoara activitati an functii elective sau sunt numite an cadrul autoritatii executive. 1 alin. legislative ori judecatoresti.(1) si (2) beneficiază de indemnizaţiile de concedii medicale constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj. an conditiile legii. au dreptul ……. Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale pentru asiguraţii prevazuti la art.. A. corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical şi se suportă din cuantumul brut al indemnizaţiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau an baza raportului de serviciu.pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora şi. comanditari sau actionari. C. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat. în condiţiile în care a început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. daca: A. nr. c) membri ai asociatiei familiale. b) administratori sau manageri care au ancheiat contract de administrare ori de management. care se achită bugetului asigurărilor sociale de stat. 86 . an conditiile prezentei legi. corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical ART. e) persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav.1 alin. respectiv a indemnizaţiilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. SE SUPORTA din cuantumul brut al indemnizatiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si se achita bugetului asigurarilor sociale de stat. Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cuvenite asiguraţilor se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

571/2003 privind Codul fiscal. nr.C. SUSTINEREA FAMILIEI IN VEDEREA CRESTERII COPILULUI Baza legala: O.000 lei. 87 . beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de pâna la 2 ani sau. în ultimul an anterior datei naşterii copilului. persoanele care.U. în cazul copilului cu handicap. 148/2005 privind sustinerea familiei in vedereea cresterii copilului Începând cu data de 1 ianuarie 2009. c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. cu modificările şi completările ulterioare. potrivit legii. opţional. de tripleţi sau multipleţi. au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. b) au beneficiat de indemnizatie de somaj. stabilita conform legii. începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere. dar nu mai mult de 4.G. Cuantumul indemnizaţiei prevăzute mai sus se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară. Cele 12 luni prevazute mai sus pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate. precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 600 lei sau. de până la 3 ani. în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.

571/2003 privind Codul fical. Persoanele care sunt îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului. republicată. Indemnizatia sau stimulentul SE CUMULEAZA cu alocatia de stat pentru copii. republicata. pentru motive economice. cu modificările şi completările ulterioare. Prin . 19/2000. organizat potrivit legii. f) au realizat in sistemul public de pensii. Cercetării. cu modificările şi completările ulterioare. . 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii.d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii. in conditiile prevazute la art. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. h) au beneficiat de pensii de invaliditate. cfm Legii nr. dupa caz. denumite în continuare acte normative speciale.venituri din salarii. 61/1993. beneficiază de un stimulent în cuantum lunar de 300 lei. organizate in conditiile legii. trecerii in somaj. m) urmează cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar şi universitar. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. n) urmează cursuri cu frecvenţă de masterat în ţară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene. perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala. b) cel acordat conform art. şi cel puţin unul dintre părinţii copilului are cetăţenie română. potrivit prevederilor Legii nr. Nu beneficiază de indemnizaţie de creştere a copilului cursanţii care o primesc din partea altui stat membru al Uniunii Europene. Începând cu data de 1 ianuarie 2007. in vederea angajarii ori. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului şi solicita dreptul la stimulent. plata acestei indemnizaţii se suspenda. 88 . structurale sau similare. Stimulentul prevăzut la alin. cuprinse în Legea nr.venituri din activitati independente. Sunt exceptate de la această obligaţie persoanele care au întrerupt cursurile din motive medicale. potrivit legii. 38 alin. (1) din Legea nr. i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul. e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective. cu modificarile si completarile ulterioare. respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. republicata.venituri din activitati agricole. supuse impozitului pe venit. k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii. . in situatia copiilor in varsta de pana la 2 ani. 3 alin. reglementată de prezenta ordonanta de urgenta. respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap. (1) este de 100 lei. organizat potrivit legii. respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap. g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. potrivit legii. in situatia copiilor in varsta de peste 2 ani. şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. precum şi de alte acte normative referitoare la stabilirea şi acordarea acestui drept. se intelege: . 571/2003. l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar. pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state.. frecventate fără întrerupere. 452/2001. Tineretului şi Sportului. anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. fara incetarea raportului de munca. întrun domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei. (1) se acorda şi persoanelor care au fost îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului reglementată de dispoziţiile aplicabile pana la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta. j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate. de Legea nr.venituri profesionale’’. (1) din Legea nr. este urmatorul: a) 200 lei (RON) lunar. tehnologice. din initiativa angajatorului. cuantumul indemnizatiei este de 600 lei (RON). cu examen de licenta sau de diploma. cuantumul alocatiei de stat pentru copii prevazute de Legea nr. cuantumul stimulentului lunar prevăzut la alin. cu modificările ulterioare.

care a fost numita tutore. acordarea indemnizatiei sau a stimulentului. Concediul si indemnizatia lunara se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau.careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau . nr. cu modificarile si completarile ulterioare. au dreptul la concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri sau.G. a drepturilor stabilite de Legea nr. de pana la 3 ani. cu modificarile si completarile ulterioare. 148/2005 nu se datoreaza celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege. in cazul copilului cu handicap. Cererile pentru acordarea drepturilor reprezentand indemnizatie. se face tinanduse seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care.U. pentru primii 3 copii ai persoanelor care au adoptat copii. precum si in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5 alin. Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele: .G. dupa caz. 19/2000. Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator. Persoanele care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. a fost facuta incredintarea. respectiv a varstei de 3 ani in cazul copilului cu handicap. (2). sau carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta. in cuantumul prevazut de O. persoanelor prevazute la art. . . cu modificarile ulterioare. In situatia persoanelor prevazute mai sus. . in cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept. Durata concediului fara plata indemnizatiei este de 3 luni si se acorda integral. in cazul copilului cu handicap. s-a instituit plasamentul sau tutela.precum si persoana care a fost numita tutore. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.01. dupa caz. si documentele din care rezulta indeplinirea 89 . dupa data de 01. si se suporta de la bugetul de stat.De indemnizatia si stimulentul prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza. In acest caz se acorda o singura indemnizatie.care a adoptat copilul. cu exceptia asistentului maternal profesionist. dupa caz. la cerere. Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. cu modificarile ulterioare. Durata de acordare a concediului pentru ingrijire copil se prelungeste corespunzator.drepturilor prevazute de Legea nr. 148/2005. o singura data. cu modificarile si completarile ulterioare. ORICARE dintre parintii firesti ai copilului. dupa primii 3 copii ai persoanei care a adoptat copilul sau careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta.perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. de pana la 3 ani constituie: . in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani. 19/2000. Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatie contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand valoarea a de doua ori salariul de baza minim brut pe tara. reprezentand indemnizatie.2006. OPTIONAL. stimulent sau alocatie de stat pentru copii. 158/2005. s-a aprobat adoptia. stimulent sau alocatie de stat pentru copii.care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta. Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. cu exceptia asistentului maternal profesionist. fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau. se acorda. Asupra drepturilor prevazute de O. nr. garantat in plata. Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii: . pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului. dupa caz.perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr.U. precum si persoana care a fost numita tutore.

asigurarea unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele de pe piata muncii. - Categorii de asigurati: • nu are loc de muncă. au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala. Pana la data de 10 a fiecarei luni. Asiguratii au OBLIGATIA sa plateasca contributia de asigurari pentru somaj si au DREPTUL la indemnizatie de somaj. limba. categorie sociala. solidaritate sociala si familie. conform legii. in vigoare. sex. venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă. Angajatorii sunt obligati sa comunice Agentiilor pentru ocuparea fortei de munca. nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie. Categorii de beneficiari ai legii: somerii care nu au loc de munca. primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara. din activitati autorizate potrivit legii. venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat un plata. la directiile judetene de munca. solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti. dupa caz. din diferite motive. din activităţi autorizate potrivit legii. • nu au putut ocupa loc de munca după repatriere sau după eliberarea din detenţie. nationalitate. religie. orasului. respectiv la directia de munca. Modulul 4 SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ SI STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA Impusa ca necesitate. pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta. În aplicarea prevederilor legii. toate locurile de munca vacante în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. conform legii. • cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România. de rasa. nu realizează venituri sau realizează. • nu au putut ocupa loc de munca după absolvirea unei instituţii de învăţământ sau după satisfacerea stagiului militar. origine etnica. vârsta.conditiilor legale de acordare a acestora se depun. Art. ocupa un loc de munca si. din diferite motive. nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de anvatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar. • ocupa un loc de munca si. conform legii. nu realizeaza venituri sau realizeaza. cetateni straini sau apatrizi care au fost ancadrati an munca sau au realizat venituri an Romania. doresc schimbarea acestuia. la primaria comunei. în vigoare. respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti. 19-22 – Sunt asigurati obligatoriu prin efectul legii: 90 . sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice. L76/2002 reglementeaza masuri de realizare a strategiilor si politicilor ce au drept scop protectia persoanelor pentru riscul de somaj. municipiului. • au obţinut statutul de refugiat sau alta forma de protecţie internaţionala. insotite de documentele justificative. conform legii. convingeri. doresc schimbarea acestuia.

potrivit legii. Angajatorii au obligaţia de a calcula şi de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj. prin efectul legii. la cerere. • alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile de mai sus. sunt suspendate potrivit legii. in varsta de minimum 16 ani. conform legii. inainte de efectuarea stagiului militar. l) expirării perioadei de 60 de zile. în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu. a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj. • soldaţii şi gradaţii voluntari. • persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator. Se pot asigura la sistemul pentru somaj: asociatul unic. inainte de efectuarea stagiului militar. Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor. n) expirării perioadei de 30 de zile. f) încetării contractului de asigurare pentru şomaj. activitati independente. d) expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe baza de contract. Aceste prevederi nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu. care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. in cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani. • funcţionarii publici si alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire. g) încetării motivului pentru care au fost pensionate. b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani. Angajatorii au obligaţia de a calcula. b) încetării raporturilor de serviciu. c) sunt persoane care. care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. prin efectul legii. in varsta de minimum 16 ani. în condiţiile în care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective există obligaţia. in cazul absolventii institutiilor de invatamant. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează veniturile persoanelor respective. nu au fost incadrate in munca si care intro perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca. j) abrogat j) rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. e) încetării calităţii de membru cooperator. membrii asociatiei familiale. stabilită potrivit legii. legislative ori judecătoreşti. nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. de a reţine şi de a vira lunar. cetateni români care lucreaza în strainatate. declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. de la data: a) încetării raporturilor de muncă. în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu. • 91 .persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară. cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari. in cazul persoanelor care. asociatii. • persoanele care îşi desfăşoară activitatea in funcţii elective sau care sunt numite in cadrul autorităţii executive. dupa caz. pe durata mandatului. c) încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese. în condiţiile legii. Sunt asimilate somerilor persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant. de plată a contribuţiei de asigurări pentru şomaj. conform legii. alte persoane care realizeaza venituri din activitati legale si care nu se regasesc într-una din situatiile de mai sus. Angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea persoanele asigurate obligatoriu sunt obligaţi să depună. a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj. stabilită potrivit legii. m) absolvirii. cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate. h) încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu. contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj. administratorii. prevăzută de lege. k) încetării activităţii desfăşurate exclusiv pe baza convenţiei civile. potrivit prevederilor legale.

în funcţie de stagiul de cotizare. Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor. Obligaţia nu se aplică pe perioada în 92 . indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data anregistrarii cererii. 76/2002 beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii. în calitate de stat membru al Uniunii Europene. c) nu indeplinesc conditiile de pensionare. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze an munca potrivit pregatirii profesionale. Fondului social european şi Fondului de coeziune. prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională. Pentru persoanele asimilate somerilor (absolventi ai institutiilor de invatamant. in termen de 30 de zile de la aceasta data. d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca an a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau. prevăzute la alin. (1) din Legea nr. pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an.Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta mai sus. Aceasta obligatie nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj participă la programe de formare profesională. a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj. în vigoare la data stabilirii acesteia. d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani. Somerii prevazuti la art. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani. în funcţie de stagiul de cotizare. in varsta de minimum 16 ani. al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinţă. dupa caz. c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile. după cum urmează: a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia. a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România. b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani*). b). daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca. sunt: a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani. după cum urmează: a) 6 luni. resedinta. c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani. c) 12 luni. Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte lunar. organizate în condiţiile legii. care nu au reusit sa se incadreze an munca potrivit pregatirii profesionale sau sunt persoane care. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare. inainte de efectuarea stagiului militar. b) suma prevăzută la lit. b) 9 luni. sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap an varsta de minimum 16 ani. conform legii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta mai sus. lunara. la agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate. Cuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzute mai sus este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat. (2) lit. b) sa comunice in termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor. 17 alin. nu au fost incadrate an munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca) indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa. pentru a primi sprijin in vederea încadrării in munca. pe perioade stabilite diferenţiat. Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj. b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat an plata. daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate. Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. INDEMNIZATIA DE SOMAJ.

iar contributiile respective se vireaza de catre ANOFM. d) sa caute activ un loc de munca. în cazul persoanelor asimilate şomerilor.4. d) consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati sau afaceri. nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în perioada de acordare a acestor servicii. respectiv la art. prevăzute la art. suma neimpozabila. refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. c) formarea profesionala. 93 .care persoanele participă la aceste programe de formare profesională. precum si în perioada incapacitatii temporare sau crestere copil. b) medierea. 40 alin. În cazul încetarii raportului de munca mai devreme de 12 luni prima de instalare se restituie. anterior includerii în cadrul acestor programe. d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor. Cei ce se încadreaza vor primi în continuare 30% din indemnizatia de somaj. (2). dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă. din activităţi autorizate potrivit legii. Beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt asigurati în sistemul CAS si CASS. persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate. venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă.45 pentru unele perioade prevazute la art. (2) lit. h) la data plecării in străinătate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni. k) la expirarea termenelor prevăzute la art. de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibila. la data solicitării dreptului. Cei ce se încadreaza la distante mai mari de 50 km beneficiaza de prima de instalare egala cu valoarea a 2 salarii minime pe economie. Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care. i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni. pentru o perioada mai mare de 12 luni. 45 alin. m) la data admiterii într-o formă de învăţământ. 39 alin. b) la data când realizează. e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării si de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei. f) stimularea mobilitatii fortei de munca. în prima zi lucrătoare. 17 alin. iar în cazul ca schimba si domiciliul în acea localitate primesc o indemnizatie de instalare de 7 salarii minime pe tara. a) şi b) din lege. Conform art. l) la expirarea termenelor prevăzute la art. e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor.44 precizeaza conditiile în care plata indemnizatiei de somaj înceteaza cum ar fi: a) la data încadrării in munca. (3) şi (3^1) din lege. în vigoare. conform legii. în vigoare. f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni. În cazul unor restructurari angajatorii au obligatia sa înstiinteze ANOFM si sa acorde preaviz conform prevederilor legale. Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor în cautarea unui loc de munca se realizeaza prin: a) informarea si consilierea profesionala. c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare. în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. Art. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare. indemnizatia se suspenda. g) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta. în condiţiile în care. e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare. (1). (1) din lege. conform legii. respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta. j) in cazul decesului beneficiarului.

pentru cel putin 3 ani. pe o perioadă de 12 luni. asociatii familiale si activitati independente se acorda credit proportional cu numarul locurilor de munca înfiintate. cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. pe o perioadă de 12 luni. Absolventii pot fi incadrati in aceste conditii. in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Beneficiarii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: . pe această perioadă. Angajatorii sunt obligati sa mentina contractul cel putin 3 ani de la încheiere. pentru dezvoltarea comunitatilor locale. pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal. b) in perioada 1 noiembrie-31 martie. inclusiv perioada de gratie de maxim 6 luni si respectiv pentru un an pentru asigurarea productiei cu o dobânda de 50% din dobânda de referinta. . b) Acordarea unor credite în conditii avantajoase: Pentru crearea de noi locuri de munca prin înfiintarea de întreprinderi mici si mijlocii. pe această perioadă. şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc. aferentă absolvenţilor încadraţi. a) Subventionarea locurilor de munca: Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate an cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor. iar în caz contrar. pentru investitii. servicii. pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii. aferente acestuia. . acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj. o singura data pentru fiecare forma de anvatamant. pentru fiecare absolvent: a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. potrivit legii.activitate de baza – productie. de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj.sa aiba cel putin 250 de angajati. beneficiază lunar.50% dintre angajati sa provina din someri înregistrati la ANOFM. pentru fiecare absolvent. vor restitui integral sumele si dobânda aferenta acordata de trezorerie bugetului asigurarilor pentru somaj.2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni. Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este: a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie. . Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi. până la data îndeplinirii condiţiilor respective. pe perioada angajării. o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. . conform legii.5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. sumele prevazute mai sus pe o perioada de 18 luni. din randul somerilor. Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar.locurile de munca sa nu fie vacante în ultimele 12 luni prin disponibilizari de presonal.încadratii sa fie mentinuti cel putin 3 ani. şi primesc lunar. Subventia se acorda pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata. de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj. 94 . aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii.STIMULAREA ANGAJATORILOR PENTRU ÎNCADRAREA ÎN MUNCA A SOMERILOR. 70% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă. şi primesc lunar. pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii. turism. Angajatorii care încadrează în muncă. b) o sumă egală cu de 1. dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială. un salariu de baza minim brut pe tara. c) o sumă egală cu de 1. la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori. unitati cooperatiste. de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. pentru absolvenţii de învăţământ superior.

pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. . 41 alin. Reducerea se aplica în anul fiscal urmator pe o perioada de 6 luni si consta în diminuarea sumei datorate lunar de 0. cu amendă de la 5. h) şi j). 50 din Legea nr. Cei care au beneficiat de credite preferential. g) şi i).000 lei. b) cele prevăzute la lit. Contravenţiile se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. . pe care le mentin an activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii. (2) din Legea nr.retinerea de la salariati a contributiei de somaj si nevirarea acesteia în termen de 15 zile constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau amenda. 76/2002. RASPUNDEREA JURIDICA: . e) din Legea nr. de la data comunicării acestuia. 76/2002. c). 76/2002. (2) lit. f). necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj.L76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (MO103/2002). \ 95 . b).Norme metodologice privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (MO181/2002) aprobate cu HG 174/2002.MO 740/2002. a serviciilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă. Contravenientul poate achita. CONTRAVENTII a) necomunicarea lunară a locurilor de munca vacante b) neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din România c) nedepunerea lunară a declaraţiei privind locurile de munca vacante e) nerespectarea prevederilor art.Modificari ulterioare OG 124/2002 . după caz.000 lei. cu amendă de la 3. j) neeliberarea de către angajator. fără acreditarea prevăzută de lege. persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu. i) furnizarea.000 lei la 10. Se înfiinteaza COMISIA NATIONALA DE PROMOVARE SI OCUPARE A FORTEI DE MUNCA. g) nerespectarea prevederilor art. . OG 147/2002 – MO 821/2002 si HG 1089/2002 – MO 741/2002. e). f) nerespectarea prevederilor art. h) necomunicarea datelor si informaţiilor solicitate in scris de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca pentru îndeplinirea atribuţiilor sale prevăzute de lege. vor beneficia de aceste prevederi numai pentru somerii ce depasesc 50% din personalul încadrat.sustragerea agajatorului de la plata contributiei pentru somaj este infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau amenda. (1). Baza legala: . a documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare. a). jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin.000 lei la 5. această posibilitate fiind expres menţionată în procesul-verbal. 100 alin.c) Facilitati acordate angajatorilor: Angajatorii care ancadreaza an munca persoane din randul somerilor. beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou angajat (dintre someri) din numarul mediu scriptic de personal încadrat cu contract de munca pe perioada nedeterminata.

I. aplicarea legislatiei în vigoare privind organizarea si disciplina muncii. fochist. Propune masuri de asigurare a unor conditii mai bune de munca. conduce si contribuie efectiv la activitatea de elaborare a contractului colectiv de munca. 13.N. 11. Organizeaza o evidenta stricta a prezentei personalului la program si propune masuri de exigenta si control privind respectarea programului de lucru efectiv. Stabilirea criteriilor de performanta si de apreciere periodica a angajatilor. evaluare si integrare a personalului în cadrul unitatii – Elemente de management psihologic. Întocmeste graficul cu planificarea concediilor de odihna (pe baza propunerilor primite). care se reflecta în urmatoarele activitati: 1. pompier de serviciu. atributiuni. evidenta militara si lucrul cu documentele secrete. Compartimentul de resurse umane se subordoneaza direct managerului general. cu alte societati. protectia muncii. 16. III. Asigura documentele necesare pentru deplasarile în interes de serviciu în strainatate de catre personalul unitatii. Inspector resurse umane . iar dupa aprobarea acestui document de catre director. Stabilirea si asigurarea numerica si calitativ structurala a necesarului de personal. Administrarea corecta a fondului de salarii. 15.. Asigura si urmareste nominalizarea prin decizie a personalului din serviciul de zi (ofiter de serviciu. 96 . Contribuie la realizarea unor programe care sa asigure certitudini si convingeri privind respectarea cu strictete a normelor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor. Organizeaza. recalificare. 9. urmareste respectarea întocmai a planiflcarii. iar în realizarea atributiunilor ce-i revin colaboreaza cu toate compartimentele din structura agentului economic. alte unitati de analiza si sinteza din administratia centrala si locala.. se modifica sau se sting drepturi salariale ale personalului. ANOFM. Calitati psiho . Competente. a contractelor individuale. 17. cu institutii de învatamânt. cu organe de specialitate din MMSS — Inspectia Muncii. Obiectul activitatii îl constituie elaborarea si aplicarea politicii de personal si salarizare la nivelul agentului economic.Modulul 5 COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE I. 12. 3. 2. 6. Realizeaza si alte obiective sau activitati ce îi revin în mod direct din legislatia muncii si din normative economico-financiare sau repartizate de conducerea unitatii. la elaborarea fisei individuale privind atributiunile ce revin fiecarui post. cu organe din M. Respecta si urmareste respectarea întocmai a normelor privind evidenta si lucrul cu documentele secrete. îl supune dezbaterii cu sefii de compartimente si la comitetul sindical. 14. RASPUNDERI. apararea civila. 4. Elaboreaza proiecte de decizii pe unitate prin care se nasc. policalificare sau specializare profesionala a personalului. CNPAS — Oficiul de pensii. Colaboreaza cu centrele militare în problemele de evidenta militara a angajatilor. relatii.Ap. a dosarului cu atributiuni de serviciu pe compartimente si individual. respectarea normelor de ordine interioara. COMPETENTE. 8. Un program de calificare. Elaborarea de programe si propuneri privind politica structurii de personal si politica salariala. Atributiuni si raspunderi nominale. I. 10. II.profesionale. personal de paza etc. masina de serviciu. raspunderi. M. IV. RELATII.). raspunderea materiala. ATRIBUTIUNI. 7. Participa la elaborarea masurilor si urmareste respectarea lor de catre întregul personal privind legislatia apararii civile. Activitatea de selectare. 5. Comisia Nationala de Statistica.

DIAGRAMA DE RELATII A COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE 1 2 3 4 5 6 7 9 CONDUCEREA UNITATII 15 10 11 Legenda COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE 12 14 13 nr. studii în probleme de personal. program redus. nr.3 COMISIA NATIONALA DE STATISTICA: -transmite raportari statistice periodice. concedii suplimentare. colaborari pe teme de proiecte de stat. -primeste instructiuni de detaliu privind evidenta si lucrul cu documente secrete. informatii.6 CNPAS — Oficiul de pensii: -transmite dosare de pensionare. situatii privind activitatea de evidenta militara. -primesc propuneri privind stagiul de practica al studentilor. -primeste decizii de pensionare. nr. descrierea posturilor libere. alte situatii privind drepturile de protectie sociala. -primeste instructiuni de detaliu si norme privind interpretarea si aplicarea corecta a unor acte normative. nr.7 INSTITUTII DE ÎNVATAMÂNT MEDIU SI SUPERIOR: -transmit oferte privind posibilitatea colaborarii cu elevii si studentii pe tema specificului de activitate al firmei. -primeste instructiuni si formulare tipizate privind întocmirea raportarilor statistice.4 MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE —directii specializate: -transmite informatii si solicita precizari referitoare la grupele speciale de munca si grupele deosebite de munca. informari privind abaterile de la Regulamentul de Ordine Interioara (ROI) ale 97 . documentatii privind contributia personalului la fondul de somaj si alte date solicitate. nr. documente si informatii privind potentialii ocupanti ai posturilor vacante. -primeste oferte. nr.2 MINISTERUL DE INTERNE: -transmite informatiile solicitate de organe de control pe linie de documente secrete sau alte domenii. -primeste instructiuni de detaliu si formulare tip privind evidenta militara. nr. nr.1 MINISTERUL APARARII NATIONALE: -transmite rapoarte. declaratii lunare privind plata contributiilor.5 AGENTIA NATIONALA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA: -transmite necesarul de personal pe meserii si specialitati.8 CONDUCEREA SOCIETATII: -transmite propuneri privind îmbunatatirea activitatii de personal a societatii (firmei).

colaboreaza la actualizarea contractului colectiv de munca. lucrari privind necesarul si structura de personal. stat de functiuni. decizii de personal. lucrari si documente care necesita viza sau aprobarea directorilor.9 COMPARTIMENTUL MANAGEMENT LEGISLATIE: -transmite informatii necesare pentru elaborarea unor studii si analize. propuneri pentru pregatirea si perfectionarea personalului. desfacerea contractului de munca. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. lichidat. solicitari de întocmirea unor situatii privind personalul compartimentului. decizii de personal.: -transmite comunicari specifice compartimentului respectiv. -primeste date privind productia lunara. situatii de personal solicitate. nr.11 SECTII DE PRODUCTIE: -transmite decizii de personal. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. indexari. solicitari privind întocmirea unor situatii ale personalului compartimentului. decizii privind noile angajari si lichidari de personal. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. ATRIBUTIUNI SI RASPUNDERI NOMINALE. sanctionare. situatii de personal solicitate. nr. pontaje. -primeste recapitulatii la statele avans-lichidare. negocieri. programe de pregatire si perfectionare profesionala. pontaje. propuneri de promovare. situatii de personal solicitate. -primeste dispozitii si recomandari privind organizarea si desfasurarea activitatii specifice. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. pontaje. decizii privind aplicarea sistemului de salarizare. desfacerea contractului de munca. sanctionare. solicitari de elaborare de programe informatice specifice. situatii de personal solicitate. pontaje. coeficientul de acord. 98 . desfacerea contractului de munca. sanctionare. statul de functiuni. comunicari. nr. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. sanctionare. negocieri. decizii de personal. informatii privind fondurile de salarii pe structura de personal. propuneri de promovare. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. negocieri. a personalului compartimentului. -primeste informatii specifice compartimentului precum si informatii privind necesarul de personal.salariatilor. sanctionare. indexari. referate înaintate managerului de catre sindicat etc.l4 si 15 ALTE COMPARTIMENTE – COMITETUL SINDICAL. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. decizii privind aplicarea sistemului de salarizare. -primeste situatiile de personal solicitate si cele realizate prin prelucrarea automata la oficiul de calcul. situatia fondului de salarii realizat în acord. indexari. solicitari privind întocmirea unor situatii despre personalul compartimentului. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. -primeste rapoarte salarii. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. indexari. negocieri. situatii de personal solicitate. decizii. decizii de personal. desfacerea contractului de munca. nr. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. propuneri de promovare.l2 COMPARTIMENTUL FINANCIAR: -transmite decizii privind modificarile individuale ale sporurilor de conditii grele si periculoase. ETC. indexari. informatii privind orice alte probleme de personal. repartizarea concediilor medicale pe structura de personal. negocieri. referate si cereri prezentate conducerii de catre salariati. solicitari de întocmire a unor situatii privind personalul compartimentului. desfacerea contractului de munca. indexari. desfacerea contractului de munca. negocieri. decizii de personal.l0 COMPARTIMENTUL SINTEZE ECONOMICE — (serviciul plan): -transmite informatii necesare lucrarilor de planificare.l3 OFICIUL DE CALCUL: -transmite tabele nominale cu personalul angajat. II. propuneri de promovare. -primeste informatii privind organizarea societatii. solicitari de întocmirea unor situatii privind personalul compartimentului. propuneri de promovare. pontaje. nr. nr. pontaje. propuneri de promovare. situatii de personal solicitate. sanctionare. oferte adresate conducerii privind perfectionarea profesionala a salariatilor.

. .tine evidenta formelor de scolarizare si perfectionare a salariatilor.preia pontajele de la compartimente în vederea definitivarii drepturilor salariale pe luna respectiva.tine evidenta pensionarilor în vederea completarii vechimii în munca a acestora.întocmeste documentele necesare pentru pensionare si somaj. CERINTE: a) studii = medii si de specialitate. COMPARTIMENTUL: resurse umane 3. SARCINI: . RELATII: a) ierarhice = este subordonat sefului compartimentului resurse umane b) de colaborare = cu toate structurile organizatorice din cadrul societatii. . . detaliem o fisa a postului pentru inspector resurse umane încadrat în compartimentul de resurse umane si prezentam un sinoptic cu principalele obiective ce sunt în atentia inspectorului de resurse umane la încadrarea în aceasta functie.întocmeste formele de angajare (contract individual de munca sau contract de prestari servicii). RESPONSABILITATI: • raspunde de exactitatea si realitatea actelor întocmite. ATRIBTII.) .întocmeste formele pentru deplasarea în strainatate în interesul serviciului. . dupa caz.tine evidenta si face înscrieri în carnetul de munca al fiecarui salariat. cu toate rubricile necesare unei evidente operative de personal. precum si obtinerea vizelor de la ambasade. initiativa societatii etc. 4.elibereaza adeverinte la solicitarea salariatilor. . • raspunde material. .tine legatura si depune statele si rapoartele lunare la directiile teritoriale de specialitate. disciplinar. 7. . În vederea cunoasterii de catre angajat a atributiunilor si sarcinilor ce îi revin. Pentru a veni în sprijinul inspectorilor de resurse umane.calculeaza vechimea în munca pentru stabilirea indemnizatiei de concediu medical si pentru pensie. 5. propunem în continuare un model. . contraventional sau penal. c) cerinte specifice = experienta în munca de personal si profil moral integru. .recruteaza forta de munca.Fiecare salariat prevazut în statul de functii (schema de organizare) se regaseste în organigrama unitatii pe un post cu atributii concrete în cadrul unui compartiment. • informeaza seful direct de toate aspectele intervenite în domeniul de activitate. FISA POSTULUI 1. 99 . 6. POSTUL: inspector resurse umane 2. b) vechime = nu este obligatoriu sa aiba vechime. . • nu admite accesul la dosar fara aprobarea sefului. colectiv sau sectie.executa orice alte sarcini trasate de conducere. demisie.urmareste si tine la zi registrul de personal. la oficiile de pensii. se întocmeste fisa postului.tine evidenta concediilor fara plata si a absentelor nemotivate pentru a putea fi operate în carnetele de munca sau registrul de evidenta. • nu angajeaza direct compartimentul în fata conducerii unitatii. LUCRARI.tine evidenta militara si întocmeste situatiile solicitate de organele de resort. la agentiile pentru ocupare a fortei de munca si la Casa de Asigurari de Sanatate. . . • nu angajeaza societatea în raport cu alte societati.tine evidenta sanctiunilor si a motivelor acestora. . LIMITE DE COMPETENTA: • contrasemneaza toate lucrarile întocmite. .întocmeste actele necesare în vederea încetarii contractului de munca conform modalitatilor de încetare (transfer. verifica actele de studii si de stare civila.

....... Ultimele doua se evidentiaza în mod distinct în carnetele de munca........... 7..... inclusiv schema de relatii cu sefii de compartimente si alte organe. aprobate de directorul unitatii....... inclusiv arhivarea documentelor de catre cel ce preda functia... Orientarea de principiu privind profilul. 12. Fiset metalic cu sistem de siguranta pentru pastrarea carnetelor de munca...... semnatura) SINOPTIC CU PRINCIPALELE OBIECTIVE CE SUNT IN ATENTIA INSPECTORULUI DE RESURSE UMANE.. învoiri. a dosarelor personale si a altor documente de evidenta.... Graficul cu planificarea concediilor de odihna. semnatura si stampila unitatii) SEF COMPARTIMENT ... 9... concedii medicale si de odihna etc. Evidenta telefonica necesara în relatiile cu sefii de compartimente. Registru pentru elaborarea proiectelor de decizie pe unitate privind probleme de personal... organizarea unitatii.. eventual fisa postului........ 14.)...pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu. CALITATI PSIHO-PROFESIONALE.. calitatea personalului încadrat. • raspunde în fata sefului direct pentru calitatea lucrarilor întocmite. 6....... prenume..... Întocmirea documentelor legale privind predarea-primirea functiei.... colaborarea si întrajutorarea colegiala....... conform HG749/1998 sau HG775/1998..... disciplina în munca si folosirea integrala si eficienta a timpului de munca. Legislatia strict necesara privind cadrul de competente si raspunderi rezultate din fisa postului. LA ÎNCADRAREA ÎN FUNCTIE 1...... sistem numeric etc....... cum ar fi: alocari (încadrari) de noi salariati. III... Evidente extracontabile privind beneficiarii de indemnizatii de conducere... prenume.. 2. Verificarea existentei si eficientei condicilor de prezenta la program si propunerea unui eventual alt sistem de respectare a programului (cartele magnetice. cu carnetele de munca si existenta reala a personalului nominalizat pe fiecare sector de activitate. Studierea si însusirea statului (schemei) de organizare (de functii). cu personalul unitatii cu alte institutii.. delegari...... detasari. ANGAJATUL ... 5.... promovari... scoateri din evidenta.... 11. MANAGER ...... 8.. semnatura) 100 . Respectarea disciplinei de state. 4. Evidenta nominala a calificativelor finale obtinute anual de salariati si coeficientul de multiplicare corespunzator performantei profesionale individuale realizate de salariat. Dosarul cu atributiuni functionale ce revin biroului de personal.. Data ....... confruntarea acestui document cu registrul nominal de încadrare a personalului pe functii...... l3.... Dosarul unitatii cu câte un exemplar din atributiunile functionale pe compartimente si pe salariati........ absente de la program.. Contractul colectiv si contractele individuale de munca semnate.... 10.. acordarea sporurilor de vechime. (nume.... • raspunde conform legii pentru secretul si securitatea documentelor pe care le pastreaza si manipuleaza.. a statului de organizare.. starea de spirit.. prenume.. 3. (nume... (nume.... aprobate si înregistrate la registratura unitatii. evidenta sporurilor variabile la salariu si a absentelor de la program care influenteaza vechimea în munca... INSPECTOR RESURSE UMANE......... la finele anului..

deplin si eficient resursele umane.cunoasterea implicatiilor si repercusiunilor propriei activitati asupra starii psihice a angajatilor. firma. organiza si urmari realizarea obiectivelor propuse.maniera în care raspunde la solicitarile formulate. ca fiind raspunsul la nevoia patronatului (a directorului general) de a folosi competenta deosebita a anumitor colaboratori pentru a analiza. • minutiozitate si precizie. iar imaginatia si creativitatea noastra sa vina în sprijinul intereselor unitatii. Echipa manageriala reprezinta acel grup de lucru ce se constituie cu caracter permanent. având în vedere si urmatoarele: • capacitate de concentrare a atentiei pe perioada de lunga durata. prin politici realiste de strategie a dezvoltarii economice. • spirit de raspundere. cât si în dezvoltarea politicii de personal ce are rol determinant în manageriatul general al factorilor si relatiilor de productie plecând de la relatia fundamentala cauza — efect. empirica.) presupune proiectarea (strategia) masurilor de selectie. . un rol deosebit revine psihologului (sociolog). De aceea.solutionarea în timp optim a situatiilor nou aparute. al sablonizarii. ca premisa a reusitei actiunii. realizarea efectiva a acestora si evaluarea constanta a modului cum a decurs demersul stiintific propus. • f1exibil în comportamentul cotidian.promptitudine si seriozitate în abordarea problemelor ridicate de angajati. exista riscul ca totul sa se transforme în rutina. • spirit de orientare. receptivitate la solicitarile acestora. rezistenta la frustrare. ceea ce ne obliga sa gândim stiintific.valorificarea cunostintelor si experientei. . utilizând rational. sa întrepatrundem perceperea intuitiva a realitatii psihologice. . . atât în actiuni de sondare a mediului de afaceri. dar aceasta numai orientativ pentru ca adesea structurile tipice ascund pericolul uniformizarii. . IV. o platforma de pe care se va actiona dând o anumita siguranta exercitarii functiilor cognitive. • receptivitate fata de solicitarile profesionale. Proiectarea (gândirea strategica) exprima o stare de pregatire optionala. dobândita si definita în timp. . asociatie etc. Activitatea cotidiana a unei unitati (societate.bagaj de cunostinte si deprinderi duse chiar pâna la nivel de subtilitate.deschidere fata de realizarile altora. rezistenta la efort psihic. prin natura 101 . cooperare.mobilizare pentru finalizarea la timp a unor lucrari.Un manager (inspector) de resurse umane ce se doreste a avea o maxima competenta si eficienta trebuie sa îsi puna în valoare si deosebite calitati psiho-profesionale. putem conta si pe experienta noastra proprie. desi orice compartiment este specific. În actul proiectarii. • sociabilitate. în situatiile noastre concrete va trebui sa punem accent pe metode personale. ACTIVITATEA DE SELECTARE. • abilitate în relatiile cu oamenii. • orizont cultural. • autocontrol. amânarea reactiilor. Ne putem baza si pe modele ce încorporeaza o experienta generalizata. elaborate stiintific. . a relatiilor interumane la nivel de grup si la nivel global. planifica. caci el. • volum de cunostinte teoretice si practice. • sa înteleaga si sa se faca înteles. • echilibru nervos. Dar elaborarea oricaror prognoze nu poate face abstractie de dimensiunea umana si sociala a oricarui proces de munca. .pregatire de exceptie dublata de un simt deosebit. Oprindu-ne însa numai la aceasta. • atentie distributiva. EVALUARE SI INTEGRARE A PERSONALULUI ÎN CADRUL UNITATII — ELEMENTE DE MANAGEMENT PSIHOLOGIC. al gândirii. . Într-o echipa manageriala completa.

cu trimiteri la atributiuni concrete avute anterior. precum si promovarea în functii — factori generatori de performanta. publicatii. În continuare. personalitate. redam un set de întrebari ce ar reprezenta un Ghid de interviu: 1. resurse disponibile etc. Postul trebuie descris cu detalii ca: obiective. alte probleme de serviciu. alocarea diferentiala a salariilor. Ce sarcini de serviciu ati avut? 4. Câte zile ati absentat în ultimele 12 luni de serviciu si pe ce motive? 6. • este necesar a se cere o lista a domeniilor studiate si a aprecia daca acestea se pot raporta la cerintele postului. Cât timp ati fost angajat în perioada anterioara? 2. hobby-uri. analiza CV-uluin (curricullum vitae). la reducerea si eliminarea accidentelor de orice fel. • interogatie a educatiei suplimentare si permanente — participare la conferinte si programe. primitoare. • scopuri caracteristice — sunt preferati salariatii ce au scopuri bine conturate. cum ar fi: stabilirea nevoilor de personal pe functii. profesional. crearea si mentinerea unui dialog aparent liber (ce va fi punctat cu întrebari sau interventii de interes). Ce post ati ocupat? 3. starea de sanatate etc. • experienta în munca — se prefera cel ce iubeste cu adevarat meseria si vorbeste despre ea într-un limbaj clar. aspiratii. pasiuni. sa duca la reducerea cheltuielilor materiale si de fluctuatie a personalului. abilitate. stiluri de reactie. semioficiale. aria de exercitare a autoritatii personale. Ce eficienta ati avut în serviciu comparativ cu alti angajati de pe functii similare? 9. selectarea candidatilor. anunt publicitar într-un ziar central sau local si prin afisare la sediul unitatii. evaluarea performantelor. pasiuni. de confirmare a abilitatii si competentei profesionale. Interviul — se realizeaza dupa vizualizarea documentelor de referinta pentru formele de angajare — CV. Ce calitati deosebite considerati ca aveti? 102 . stabilirea criteriilor de pregatire si performanta practic—aplicativa. Revenind la angajarea si mentinerea în functie a salariatilor. Recrutarea se realizeaza prin reclama. eficient. relatii cu alte persoane sau compartimente. acte de studii. si anume: crearea unui climat de discutii confortabile. De modul cum se conduce interviul depinde determinarea: domeniului preferat de candidat. preocupari privind activitati adiacente. abordarea subiectului experienta în munca. Ce critici vi s-au adus în principal? 10. implicarea si decizia în anumite situatii. la cresterea imaginii unitatii (firmei). împreuna cu inspectorul de resurse umane. probleme privind viata de familie si cea particulara. organizeaza si realizeaza o legatura realista între firescul uman (structura. Acest document poate releva aspecte ca: • nivelul educational rezultat din performantele realizate si nu din titlul institutiei de învatamânt absolvite. poate surprinde (cuantifica) pulsul unitatii si. evaluarea periodica a performantelor. Alegerea candidatului ideal presupune: recrutarea.pregatirii. trebuinte etc) si scopul ca munca sa se desfasoare normal. stabilitatea în locurile de munca anterioare. sarcini. Ce salariu ati avut la angajare? Dar la plecare? 5. Analiza CV-ului (curricullum vitae) convinge daca persoana care l-a întocmit poate contribui cu ceva valoros la sporirea performantelor postului. nivelul instructiv-educativ. Evaluarea posturilor din schema are un rol determinant în politica de mentinere în functie a diferitelor persoane. Pentru selectia candidatilor în vederea încadrarii posturilor vacante se impune ca necesara o cunoastere detaliata a competentelor ce le impune fiecare post. comunicari si realizari în domeniu. stimulentelor si altor beneficii. Ati fost avansat vreodata? Când? Pe ce functie? 7. fara disfunctii. se impun unele conditii. organizarea concursului. pretentiile salariale. interviu. referinte. Vi s-a refuzat vreo avansare? 8. de perspectiva si au ambitie în realizarea lor. perioada de proba (daca este cazul). scrisori de acreditare etc. selectia propriu-zisa. integrarea în activitate. mentionam ca aceasta reprezinta o succesiune metodica de activitati. responsabilitati. Pentru realizarea unui interviu eficient. activitati anterioare. organizarea si desfasurarea concursului.

receptivitate la nou. cu placere si cu sufletul. ci sa evidentieze interesul. Ce munca vi se potriveste cel mai bine? 15. Poate fi îmbunatatit si trebuie actualizat permanent ca urmare a modificarilor ce se vor aduce legislatiei muncii si legislatiei economico-financiare. suporta monotonia. selectia nu trebuie sa fixeze niste maniere rigide.Cât de motivati erati în munca pe care ati desfasurat-o? 16. Ca urmare a interviului. Ulterior opereaza talentul sefului de compartiment ca noul angajat sa se poata integra rapid în colectiv. precum si la încadrarea definitiva. Au intervenit vreodata probleme familiale sau personale în munca dumneavoastra? Tot acum se discuta si salarizarea pentru perioada de proba. trebuie permanent urmariti si aconstrânsia sa realizeze sarcinile ce le revin. precum si evolutia. iar inspectorul de resurse umane si sociologul au obligatia sa urmareasca un timp relatiile si conditiile de munca. le prezinta directorului (managerului). de specializare. experienta. dar si convingerea certa ca munca aceasta în sfera relatiilor umane este continua. cu precizarea termenului de prezentare la serviciu pentru cei declarati reusiti. în doua categorii: • pasivii — au o repulsie fata de solicitarile noi la locul de munca. pentru ca au mai putina initiativa. astfel. dar doresc în primul rând siguranta locului de munca. Testele scrise si probele practice au o pondere importanta într-o asamblare fericita a rezultatelor. doresc sa fie dirijati. se realizeaza cu competenta. creeaza inspectorului de resurse umane satisfactii depline. de actualizare a legislatiei. nu doresc schimbarea. creativitate si nu se pregeta sa solicite renegocierea salariului. satisfactiile profesionale si raspunderile pe care si le asuma noii angajati. se hotaraste asupra optiunilor si se comunica în scris concurentilor. 103 . Specializarea în acest domeniu impune studierea permanenta. sunt mai putin ambitiosi. definesc imaginea de ansamblu asupra persoanelor participante la concurs. motivatia si alte aspecte relevante. comisia definitiveaza rezultatele concursului. autorii considera lucrarea un modest îndrumar în activitatea celor ce opereaza în sfera infinita a resurselor umane. Fiecare actiune încheiata cu realizari notabile. • activii — sunt capabili de autocontrol si autodisciplina. cu prestanta. persoane ce pot fi clasificate. Dar cu colegii de munca? 13.11. În loc de concluzii. au initiativa. Obisnuiti sa faceti mai mult decât vi se cere? 17. colaborarea cu organe de specialitate si nu în ultimul rând cursuri de formare profesionale calificare periodica. V-ati putea descrie ca un jucator într-o echipa? 18. Ce relatii ati avut cu superiorii? Cum v-ati împacat? 12. Pe baza tuturor acestor elemente. De ce doriti sa plecati de la vechiul loc de munca? 14. sentimentul datoriei împlinite.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->