Sunteți pe pagina 1din 104

nv|mntuI profesionaI i tehnic n domeniuI TIC

Proiect cofinan|at din FonduI SociaI European n cadruI POS DRU 2007-2013
Beneficiar-Centrul Na[ional de Dezvoltare a nv[mntului Profesional i Tehnic
Str.Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureti-010176, tel 021-3111162, fax. 021- 3125498, vet@tvet.ro
MSURRI ELECTRICE
Material de predare partea

Domeniul: Mecatronic i nformatic
Calificarea: Tehnician infrastructur re[ele de telecomunica[ii
Nivel 3+
coala postliceal2009

2

UTOR:
#SCU CONSTANTN profesor grad didactic - Colegiul Tehnic de
Comunica[ii ,Nicolae Vasilescu-Karpen Bacu

COORDONTOR:
O#DACH FO#N inginer - Colegiul Tehnic de Comunica[ii ,Nicolae Vasilescu-
Karpen Bacu

CONSULTN|:
OANA C#STA expert CNDPT
ZOCA VfDU| expert CNDPT
ANGA POPSCU expert CNDPT
DANA ST#O expert CNDPT

Acest material a fost elaborat n cadrul proiectului nvtmntul profesional i tehnic n domeniul TIC,
proiect cofinan[at din Fondul Social uropean n cadrul POS D#U 2007-2013


3
l ln18CuuCL8L 3
ll uCCuMLn1L nLCLSA8L Ln18u AC1lvl1A1LA uL 8LuA8L 8
lll 8LSu8SL 9
1LMA 1 M8lMl LLLC18lCL / C1lCL 5l unl1|l uL MSu8 9
ll5A SuC81 11 Mrlml elecLrlce deflnlrea lor unlL(l de msur 9
ll5A SuC81 12 Mrlml opLlce deflnlrea lor unlL(l de msur 14
1LMA 2 LLLMLn1LLL CCMCnLn1L ALL unul 8CCLS uL MSu8A8L Ml!LCACL uL
MSu8A8L L1ALCAnL ML1CuL uL MSu8A8L 20
ll5A SuC81 21 Ml[loace de msurare LLaloane 20
ll5A SuC81 22 MeLode de msurare 23
1LMA 3 L8C8l uL MSu8A8L CLASL uL 8LClZlL ALL AA8A1LLC8 L8CA8LA A8SCLu1
8LLA1lv 8AC81A1 1CLL8A1 (CLASA uL 8LClZlL) 23
ll5A SuC81 31 Lrorlle msurrllor eroarea absoluL relaLlv raporLaL LoleraL
clasa de preclzle 23
1LMA 1 AA8A1L uL MSu8 vCL1ML18uL AML8ML18uL l8LCvLn|ML18uL CML18uL
un|l 8LC MLCCPMML18uL CSClLCSCCuL CALl88A8LA AA8A1LLC8 uL MSu8 28
ll5A SuC81 11 volLmeLrul 28
ll5A SuC81 12 AmpermeLrul 32
ll5A SuC81 13 MegommeLrul 33
ll5A SuC81 14 un(l 8LC 37
ll5A SuC81 13 lmpedan(meLrul (zeLmeLrul) 39
ll5A SuC81 16 CmeLrul 41
ll5A SuC81 17 lrecven(meLrul 43
ll5A SuC81 18 Csclloscopul 48
ll5A SuC81 19 Callbrarea aparaLelor de msur 30
1LMA 2 MSu8A8LA M8lMlLC8 SLClllCL 8L|LLLLC8 uL CCMunlCA|ll AMLl1uulnLA
l8LCvLn|A L8lCAuA u1L8LA 8LZlS1Ln|A ulS18l8ul1 CAACl1A1LA ulS18l8ul1
lnuuC1An|A ulS18l8ul1 (Ln18u L8LCPl uL CCnuuC1CA8L) lMLuAn|A 36
ll5A SuC81 21 Msurarea ampllLudlnll frecven(el perloadel 36
ll5A SuC81 22 Msurarea puLerll elecLrlce 63
ll5A SuC81 23 Msurarea elemenLelor de clrculL 8LCZ 69
4
1LMA 1 S18uC1u8A CSClLCSCCuLul 8LCCu8l CCMCnLn1L 8CLuL 8LCCu8lLC8
CCMCnLn1L SCPLMA 8LCC A 1u8uLul CA1CulC CCnul|lA uL S1A8lLl1A1L A lMAClnll L
LC8An 8lnClluL uL lunC|lCnA8L 8LCLA!LLL CSClLCSCCuLul CALl88A8LA L
C8lZCn1AL CALl88A8LA L vL81lCAL SlnC8CnlZA8LA 84
ll5A SuC81 11 Schema bloc a osclloscopulul blocurl componenLe rolul blocurllor
componenLe 84
ll5A SuC81 12 Schema bloc a Lubulul caLodlc 87
ll5A SuC81 13 Condl(la de sLablllLaLe a lmaglnll pe ecran prlnclplul de func(lonare 90
ll5A SuC81 14 8egla[ele osclloscopulul callbrarea pe orlzonLal pe verLlcal
slncronlzarea 94
1LMA 2 MSu88l Cu CSClLCSCCuL 97
ll5A SuC81 21 Msurarea Lenslunll ;l lnLenslL(ll curenLulul elecLrlc 97
ll5A SuC81 22 Msurarea lnLervalelor de Llmp 99
ll5A SuC81 23 Msurarea frecven(elor 101
ll5A 24 Msurarea defaza[elor 103
8l8LlCC8AllL 104
3
I. INTRODUCERE
Materialele de predare reprezint o resurs suport pentru activitatea de
predare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informa[ie didactic.
Prezentul material de predare, se adreseaz cadrelor didactice care predau
elevilor din anul al colii postliceale, calificarea Tehnician infrastructur re|eIe de
teIecomunica|ii, domeniul Mecatronic i informatic.
Suplimentar, ghidul i propune s orienteze i s ajute cadrul didactic n
activitatea de proiectare, desfurare i evaluare a procesului de nv[are, pentru
ob[inerea unor rezultate ct mai bune.
Fiecare material, precum descrierea documentelor care stau la baza
procesului de predare-nv[are-evaluare n nv[mntul profesional i tehnic,
descrierea unor materiale de predare(planificri calendaristice, sugestii de organizare
a lec[iilor, fie suport pentru profesori, fie de observare) i aduce o contribu[ie
diferen[iat la realizarea competen[elor tehnice specifice modulului Msurri
eIectrice.
Modulul Msurri eIectrice se desfoar pe durata anului colar astfel :
modulul are alocate un numr de 120 ore/an, din care :
- teorie 60 ore
- laborator tehnologic 20 ore
- instruire practic 40 ore
Modulul Msurri eIectrice se adreseaz elevilor din anul al colii
postliceale, calificarea Tehnician infrastructur re|eIe de comunica|ii.
Parcurgerea acestui modul familiarizeaz pe cei instrui[i cu no[iuni de baz n
procesul de msurare, mijloace de msurare, metode de msurare, msurarea
parametrilor electrici n circuitele de curent continuu (intensitatea curentului,
tensiunea i puterea electric), msurri n curent alternativ, msurri cu
osciloscopul.

6

Modulul are alocate un numr de dou credite transferabile.
Lista unit|iIor de competen| reIevante pentru moduI
- xecutarea msurrilor specifice re[elelor de comunica[ii
Tabel de corelare a competen[elor i con[inuturilor
Tab. 1
Competen|e/rezuItate
aIe nv|rii
Teme Fie suport
1 2 3
C1. dentific mrimile
electrice i unit[ile de
msur

Tema 1: Mrimile electrice / optice
i unit[i de msur: rezisten[a
electric, inductan[a, capacitatea,
tensiunea electric, intensitatea
curentului electric, puterea
electric, frecven[a, perioada,
lungimea de und, atenuarea,
dispersia.
Fia 1.1 Cunoaterea
mrimilor electrice, definirea
lor, unit[ile de msur
Fia 1.2 Cunoaterea
mrimilor optice, definirea lor,
unit[ile de msur
Tema 2: lementele componente
ale unui proces de msurare;
mijloace de msurare, etaloane,
metode de msurare.
Fia 2.1 Mijloace de
msurare, etaloane
Fia 2.2 Metode de msurare
Tema 3: rori de msurare, clase
de precizie ale aparatelor. roarea
absolut, relativ, raportat,
tolerat(clasa de precizie)
Fia 3.1 rorile msurrilor,
eroarea absolut, relativ,
raportat, tolerat, clasa de
precizie
C3. Utilizeaz mijloace
i metode de msurare a
mrimilor specifice
re[elelor de comunica[ii

Tema 1: Aparate de msur:
voltmetrul, ampermetrul,
frecven[metrul, Q-metrul, pun[ile
#C, megohmmetrul, osciloscopul
(pentru perechi metalice),
calibrarea aparatelor de msur.
Fia 1.1 Voltmetrul
Fia 1.2 Ampermetrul
Fia 1.3 Megohmmetrul
Fia 1.4 Pun[i #,,C
Fia 1.5 mpedan[metrul
(zetmetrul)
Fia 1.6 Q-metrul
Fia 1.7 Frecven[metrul
Fia 1.8 Osciloscopul
Fia 1.9 Calibrarea
aparatelor de msur
7


1 2 3
Tema 2: Msurarea mrimilor
specifice re[elelor de comunica[ii:
amplitudinea, frecven[a, perioada,
puterea, rezisten[a distribuit,
capacitatea distribuit, inductan[a
distribuit(pentru perechi de
conductoare), impedan[a.
Fia 2.1 Msurarea
amplitudinii, frecven[ei,
perioadei
Fia 2.2 Msurarea puterii
electrice
Fia 2.3 Msurarea
elementelor de circuit
#,,C, Z
C4. Utilizeaz
osciloscopul pentru
interpretarea diferitelor
semnale electrice
Tema 1: Structura osciloscopului:
blocuri componente, rolul blocurilor
componente, schema bloc a
tubului catodic, condi[ia de
stabilitate a imaginii pe ecran,
principiul de func[ionare, reglajele
osciloscopului: calibrarea pe
orizontal, calibrarea pe vertical,
sincronizarea.
Fia 1.1 Schema bloc a
osciloscopului, blocuri
componente, rolul blocurilor
componente
Fia 1.2 Schema bloc a
tubului catodic.
Fia 1.3 Condi[ia de
stabilitate a imaginii pe
ecran, principiul de
func[ionare
Fia 1.4 #eglajele
osciloscopului, calibrarea pe
orizontal, pe vertical,
sincronizarea.
Tema 2: Msurri cu osciloscopul Fia 2.1 Msurarea tensiunii
Fia 2.2 Msurarea
intensit[ii curentului electric
Fia 2.3 Msurarea timpului,
duratei i perioadei unui
semnal
Fia 2.4 Msurarea
frecven[ei
Fia 2.5 Msurarea
defazajului

8

II. DOCUMENTE NECESRE PENTRU CTIVITTE DE
PREDRE
Pentru predarea con[inuturilor abordate n cadrul materialului de predare,
cadrul didactic are obliga[ia de a studia urmtoarele documente :
- Standardul de Pregtire Profesional, nivel 3+, www.tvet.ro sec[iunea
SPP sau www.edu.ro sec[iunea nv[mnt preuniversitar.
- Curriculum, nivelul 3+, www.tvet.ro sec[iunea Curriculum sau
www.edu.ro sec[iunea nv[mnt preuniversitar.
- Cr[i de specialitate
- #eviste de specialitate
- Ghiduri de utilizare a echipamentelor specifice calificrilor pentru care
se elaboreaz materialele.


9
III. RESURSE
TEM 1 : MRIMI ELECTRICE / OPTICE I UNIT|I DE MSUR
C1 dentific mrimile electrice i unit[ile de msur
FA SUPO#T 1.1 - Mrimi electrice, definirea lor, unit[i de msur
- Mrimea este un atribut al unui fenomen, corp sau al unei substan[e, care
este susceptibil de a fi diferen[iat calitativ i determinat cantitativ.
- Mrimea fundamentaI este o mrime admis, prin conven[ie, ca fiind
independent func[ional de alte mrimi.
- Mrimea derivat este mrimea definit func[ie de mrimile fundamentale
dintr-un sistem de mrimi.
- Unitatea de msur este o mrime particular, definit i adoptat prin
conven[ie, cu care sunt comparate alte mrimi de aceeasi natur, pentru
exprimarea valorilor lor n raport cu acea mrime.
Marea diversitate de unit[i de msur i de materializri fizice ale acestora a
condus la crearea unui sistem interna|ionaI de unit|i de msur - SI. Acesta a
fost adoptat n anul 1960 la Paris, prin conven[ie interna[ional. Din anul 1961, S
este legal i obligatoriu n #omnia. S are apte unit[i fundamentale
corespunztoare celor apte mrimi fundamentale, precum i dou unit[i
suplimentare corespunztoare celor dou mrimi suplimentare, tabelul 1.1.
S cuprinde mrimi i unit[i derivate care sunt prezentate n tabelul 1.2.
10
Mrimi fundamentale,suplimentare
Tab. 1.1.
Mrime fundamental
Denumire Simbol Unitate de msur
Denumire Simbol
ungime l metru m
Mas m kilogram kg
Timp t secund s
ntensitatea curentului
electric
amper A
Temperatura
termodinamic
T kelvin K
ntensitatea luminoas J candel cd
Cantitatea de substan[ n; v mol mol
Mrime suplimentar
unghiul plan radian rad
unghiul n spa[iu (solid) steradian sr

Mrimi derivate
Tab. 1.2.
Mrime derivat
Denumire Simbol #ela[ia de
defini[ie
Unitate de msur
Denumire Simbol
Putere electric P P=U watt w
Tensiune electric U U=/q volt V
#ezisten[ electric # #=U/ ohm C
ucru mecanic,
energie,
cantitate de cldur

W
Q

W=Pt

joule

J
Frecven[ f f=1/t hertz Hz
Cantitate de electricitate,
sarcin electric
Q Q=t Coulomb C
Capacitate electric C C=Q/U farad F
nductan[ =4/ henry H11
Pentru exprimarea unor valori numerice de diferite ordine de mrime ale
unit[ilor S, se folosesc anumite prefixe, care se adaug la denumirile unit[ilor S
formnd multipli sau submultipli.
Prefixe S
Tab. 1.3.
Prefixe S
Factor de multiplicare Denumire Simbol
10
18
exa
M
U


10
15
peta P
10
12
tera T
10
9
giga G
10
6
mega M
10
3
kilo k
10
2
hecto h
10
1
deca da
10
-1
deci d
S
U
B
M
U


10
-2
centi c
10
-3
mili m
10
-6
micro
10
-9
nano n
10
-12
pico p
10
-15
femto f
10
-18
atto a

Unitatea de msur din afara sistemului este o unitate de msur care nu
apar[ine nici unui sistem de unit[i. xemplu : ziua, ora, minutul, luna, etc.
- #ezisten[a electric este o mrime care const n proprietatea unui material
de a se opune trecerii curentului electric. #ezisten[a electric este o mrime egal cu
raportul ntre tensiunea electric aplicat ntre capetele unui conductor i intensitatea
curentului produs de aceast tensiune n conductorul respectiv #= U/. Unitatea de
msur n S este ohmul (C).
n circuitele electrice rezisten[a se simbolizeaz
- ntensitatea curentului electric este o mrime fundamental n S i
reprezint cantitatea de sarcin electric ce trece prin sec[iunea transversal a unui
#

12
conductor n unitatea de timp. Unitatea de msur a intensit[ii curentului electric
este amperul(A)
- Tensiune electric reprezint lucrul mecanic efectuat pentru transportul
sarcinii electrice ntre dou puncte ale unui circuit electric. Unitatea de msur n S
este voltul (V).
- mpedan[a este o mrime care caracterizeaz func[ionarea elementelor de
circuit n curent alternativ. Z=U/. Unitatea de msur n S este ohmul (C). Fa[ de
rezisten[, impedan[a are un caracter mai complex deoarece n curent alternativ
elementele de circuit prezint, pe lng proprietatea de rezisten[, i propriet[ile de
inductan[ () i capacitate (C).
- nductan[a este proprietatea elementelor de circuit de a se opune varia[iilor
de curent. nductan[a se poate defini ca raportul ntre fluxul magnetic ce trece
printr-un element de circuit i intensitatea curentului care a generat acel flux =4/.
Unitatea de msur pentru inductan[ este henry (H).
nductan[a este o proprietate specific bobinelor : inductan[a proprie a unei
bobine sau inductan[a mutual ntre dou bobine, atunci cnd fluxul creat de o
bobin trece i prin spirele celeilalte bobine.
- Capacitatea este proprietatea elementelor de circuit de a acumula sarcini
electrice. Capacitatea se poate defini ca raportul ntre cantitatea de electricitate ce se
acumuleaz ntr-un element de circuit i tensiunea la care este alimentat elementul
respectiv C= Q/U. Unitatea de msur pentru capacitate este faradul (F).
- #eactan[a. Valorile inductan[elor i capacit[ilor depind de datele
constructive ale elementelor de circuit (dimensiuni, materiale). n circuit ele se
manifest prin reactan[ele corespunztoare care depind de frecven[. n curent
alternativ sinusoidal reactan[a inductiv este X

= o, iar reactan[a capacitiv


este

=

1
, unde o = 2f reprezint pulsa[ia, iar f este frecven[a. Unitatea de
msur pentru reactan[ este ohmul.
- Factorul de calitate. lementele reactive de circuit (bobinele i
condensatoarele) prezint pe lng reactan[ i o rezisten[ n care se consum
energie. Cu ct pierderile de energie sunt mai mici cu att calitatea elementelor
reactive este mai bun. Factorul de calitate, care se noteaz cu Q, se definete prin
13
raportul ntre reactan[a i rezisten[a unui element de circuit sau unui circuit : Q=X/#.
Factorul de calitate este o mrime adimensional, este un numr.
- Puterea reprezint energia consumat n unitatea de timp : P = W / t .
Unitatea de msur pentru puterea n S este wattul (w). n curent alternativ se
definesc urmtoarele puteri:
- puterea activ P = U cos [ w ]
- puterea reactiv Q = U sin [ VA# ] voltamper reactiv
- puterea aparent S = U [ VA ]
ntre cele trei puteri exist rela[ia S
2
= P
2
+ Q
2

- Perioada T este timpul scurs ntre dou treceri consecutive ale valorii
instantanee a semnalului alternativ prin aceleai valori i n acelai sens de varia[ie.
Ca valoare de referin[, se ia de obicei trecerea prin zero. Unitatea de msur pentru
perioad este secunda (s). O perioad corespunde unei oscila[ii complete, adic o
alternan[ pozitiv i una negativ.

- Frecven[a f a semnalului alternativ este inversul perioadei T i reprezint fizic
numrul de oscila[ii complete pe secund. f =1/ T Unitatea de msur pentru
frecven[ se numete hertz ( Hz ).
- ungimea de und reprezint drumul parcurs de semnalul alternativ pe
durata unei perioade.
I
c
T c = =
Unitatea de msur pentru lungimea de und este metrul ( m ).

U
T
t
Fig. 1.1.
14
FA SUPO#T 1.2. - Mrimi optice, definirea lor, unit[i de msur.

- Atenuarea fibrei optice
umina care se propag ntr-o fibr optic, sufer o atenuare, adic are loc o
pierdere de energie. Aceste pierderi trebuie s rmn mici, pentru a putea parcurge
distan[e mari, fr regeneratori intermediari. Atenuarea fibrei optice se datoreaz, n
principal, fenomenelor fizice: absorb[ie i difuzie.
mportan[a acestor pierderi luminoase depinde, ntre altele, de lungimea de
und a luminii injectate. Din aceast cauz este n general, util s se msoare
atenuarea fibrei optice n func[ie de und (msura spectral). Putem astfel determina
gamele de und cu pierderi mici, deosebit de interesante pentru fibra optic.
n timp ce fenomenul absorb[iei nu se produce dect la lungimi de und
precise, numite benzi de absorb[ie (de exemplu 1390 nm : absorb[ia OH ), pierderile
luminoase prin difuzie exist pentru toate lungimile de und. Pentru c difuzia rezult
din fluctua[iile densit[ii (lipsa de omogenitate) n fibra optic i cum aceasta are
dimensiuni adesea mai mici dect lungimea de und a luminii, putem apela la "legea
de difuzie a lui #ayleigh. Aceasta spune : dac lungimea de und / crete,
pierderile prin difuzie d scad cu puterea a 4-a lui /.

(nm)
1

-
km
dB

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
0.7
0.15
1.3
1.9
2.5
2
3
Fig. 2.1. Curba de atenuare a lui #ayleigh
1.Atenuarea lui #ayleigh
2.Atenuarea tipic fibrei optice
3.Absor[ia OH

13
Atenuarea unei fibre optice de lungime i cu un coeficient de atenuare d
este egal cu :

L P
0 P
log 10 L = - ; unde d = coeficientul de atenuare n dB/km
P(0) este egal cu puterea luminii injectate n fibra optic
P() este puterea luminii care se calculeaz la lungimea
Fibrele monomod au, la o lungime de und de 1550 nm, atenuri de 0.2 dB/km,
adic doar 4,5% din puterea luminii se pierde pe kilometru.

- Banda de trecere B este un parametru important pentru definirea
propriet[ilor de transmisie ale unei fibre optice. n practic, banda de trecere este
produsul dintre largimea benzii i lungimea caracteristic. n timp ce atenuarea
descrie pierderile optice de linie ale fibrei optice, banda de trecere reprezint o
msur a fenomenului de dispersie.
Un impuls care se propag n lungul unei fibre optice se mprtie n timp din
cauza dispersiei. Din punct de vedere al frecven[ei, acest efect implic faptul c fibra
optic se comport ca un filtru trece jos. Aceasta nseamn c odat cu creterea
frecven[ei de modula[ie f
m
se diminueaz amplitudinea undei luminoase n fibr pn
la dispari[ia total. Fibra optic las s treac semnale de frecven[e joase i
atenueaz pe cele cu frecven[e nalte. Dac se msoar, pentru fiecare frecven[ de
modula[ie f
m
, amplitudinile puterii optice la intrarea P
1
(f
m
) i la ieirea P
2
(f
m
) a fibrei
optice i dac facem raportul lor, ob[inem modulul func[iei de transfer H(f
m
) :
(nm)
1

-
km
dB

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
1600
0.2
0.1
0.5
1.0
2.0
2
5.0
Fig. 2.2. Curbele spectrale ale coeficientului de atenuare ale unei fibre optice
mono i multimod : 1-fibr optic multimod 2-fibr optic monomod
16m 1
m 2
m
I P
I P
I H = ; H(f
m
) este o func[ie de frecven[ de modula[ie f
m
. Obinuit se
normeaz modulul func[iei de transfer mpr[indu-l cu H(0). H(0) este func[ia de
transfer pentru o frecven[ de modula[ie f
m
= 0, adic fr modula[ie.


Figura 2.3 este o curb tipic. Alura acestei curbe corespunde aproape cu cea a unui
filtru trece jos gaussian. Frecven[a de modula[ie pentru care valoarea normat a
modulului func[iei de transfer este egal cu 0,5 este numit banda de trecere B a
fibrei optice. a corespunde la


0
0 H
B I H
m
=
=

Banda de trecere este egal cu intervalul de frecven[ n care amplitudinea (puterii
optice) comparat cu valoarea sa la frecven[a zero a sczut cu 50%, adic 3 dB.
- Dispersia cromatic
mpulsurile luminoase se propag n fibra optic, cu o vitez de grup de
c
g
=c/n
g
; n
g
fiind indicele de refrac[ie de grup al sticlei miezului, care depinde de
lungimea , ntr-un timp de grup :
g C
L
c
L
g
n t
g
= =

Deci, timpul de grup, care este o func[ie de indicele de grup, depinde i de lungimea
de und /. Fiecare surs luminoas pentru fibr optic, emite lumina sa nu numai pe
o lungime de und / unic, ci i ntr-un spectru (lungime spectral A/) distribuit n
jurul acestei lungimi de und. Datorit acestui lucru, cantit[ile luminoase n A/ se
propag cu viteze diferite i aceasta implic diferi[i timpi de ntrziere. Dispersia
1
B
0
0.5

0 H
I H
m

Fig. 2.3. Func[ia de transfer a fibrei optice
17
materialului M
0
este o msur a varia[iei indicelui de grup n
g
pe diferite lungimi de
und. a este egal cu derivata indicelui de grup n raport cu lungimea de und :

=
d
) ( dt
L
1
d
) ( dn
c
1
) ( M
g g
0

Unitatea de msur a dispersiei este ps/nm km
Deoarece indicele de refrac[ie de grup n
g
al sticlei de cuar[ atinge un minim la
o lungime de und de circa 1300 nm, derivata se anuleaz n acest punct i dispersia
materialului M
0
(/) este infinit de mic la aceast lungime de und. Valoarea
dispersiei materialului depinde de materialul utilizat. Se poate dopnd sticla de miez,
s influen[eze n anumite limite dispersia, i astfel , punctul zero. Aceast dispersie
se produce n toate fibrele optice. a fibrele multimod n apropierea punctului zero,
dispersia modal ntrece cu mult dispersia materialului.
xist i un alt efect de dispersie : dispersia ghidului de und , cu o
importan[ deosebit pentru fibrele optice monomod. a se datoreaz faptului c
distribu[ia luminii modului fundamental pe sticla miezului i a nveliului este o func[ie
de lungime de und. Aceast dispersie este datorat diferen[ei relative de indice,
care depinde de asemenea , de lungimea de und A=A(/). Cu lungimi de und /
cresctoare, modul fundamental P
01
se ntinde din sticla miezului n sticla
nveliului. Aceasta implic faptul c o cantitate cresctoare de lumin a modului
fundamental este ghidat n nveliul care are un indice de refrac[ie mai sczut dect
cel al miezului i, astfel, n plaja lrgimii spectrale A(/), exist diferen[e n timpii de
ntrziere. Viteza de propagare a undei luminoase este uniform n sticla miezului i
nveliului, adic se formeaz o valoare medie ponderat a vitezelor n cele dou
medii.


r r
/
1
/
2
< /
1

Fig. 2.4 - Distribu[ia energiei modului fundamental n func[ie de dou lungimi
de und diferite
18
Suma celor dou tipuri de dispersie (dispersia materialului i dispersia
ghidului de und) este numit dispersia cromatic M(/):
M(/) = M
0
(/) + M
1
(/)
ungimea de und /
0
la care dispersia cromatic dispare este numit
lungime de und la dispersia nul.Un impuls luminos injectat ntr-o fibr optic monomod de o surs de lrgime
spectral A/ (lrgimea la jumtatea nl[imii maximului) care corespunde unei lrgimi
spectrale efective A/
ef
:
A = A = A 0
4 ln
1
eI

Pentru un spectru gaussian, ntr-o fibr optic monomod variaz n timp datorit
dispersiei cromatice M(/). Pentru o durat efectiv a impulsului T
1
la intrarea unei
fibre optice i T
2
dup o lungime , lungimea efectiv a impulsului AT
ef
se calculeaz:
AT
ef
=
2
1
2
2
T - T =
L M
eI
AA

ulspersle
(nm)
1
km nm
ps


1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
1800
8
0
16
24
32
2
40
-40
-32
-16
-24
-8
3
Fig. 2.5 Curbe de dispersie ale unei fibre optice monomod
1-dispersia materialului M
0
(/)
2-dispersia cromatic M(/)
3-dispersia ghidului de und M
1
(/)
19
ungimea impulsului este propor[ional cu lungimea a fibrei optice i cu
lrgimea spectral A/ a sursei. Valorile tipice pentru dioda laser (A/) sunt :
A/ = 3 5 nm i pentru o diod electroluminescent A/ = 40 70 nm (la 850nm)
Banda de trecere B a unei fibre monomod se poate calcula n func[ie de
lungimea de und / pentru un spectru de emisie gaussian i o lungime efectiv a
impulsurilor T
ef
:

T
441 . 0
T
37 . 0
T
1 4 ln
T
1 4 ln
B
eI eI
A
<
A
<
A

x
=
A

x
=
Fig. 2.6. Produsul lrgime de band lungime caracteristic a unei fibre optice
monomod, n func[ie de lrgimea spectral A/ a sursei.

(nm)
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
1
0.1
10
100
1000
10000
GHzkm
Produsul lrgime de band
ungime caracteristic
A/=2nm
A/=10nm
A/=5nm
20
TEM 2 : ELEMENTELE COMPONENTE LE UNUI PROCES DE
MSURRE : MIJLOCE DE MSURRE, ETLONE,
METODE DE MSURRE
FA SUPO#T 2.1. - Mijloace de msurare. taloane
ProcesuI de msurare
Msurarea este ansamblu de opera[ii avnd ca scop determinarea unei valori
a unei mrimi. Pentru msurarea unei mrimi fizice x, aceasta se compar cu
unitatea de msur U
m
, rezultatul fiind valoarea numeric a mrimii msurate X
m
.
cua[ia fundamental a msurrii se poate scrie :
x = X
m
U
m
xemplu : timp = 3 ore
tensiune = 40 kV
mas = 60 kg
Mrimea de msurat x se mai numete i msurand.
Din punct de vedere practic, msurarea poate fi o
- opera[ie, atunci cnd operatorul execut manevrele necesare (msurarea
lungimii cu ublerul )
- proces, atunci cnd odat realizate anumite condi[ii, msurarea se
efectueaz pe baza energiei proprii a sistemului (msurarea tensiunii
electrice cu voltmetrul)Proces de
msurare
Metode de
msurare
Mijloace de
msurare
Msurand
(mrimea de msurat)
Ce ?
Cum ?
Cu ce ?
Fig 1.1. Schema procesului de msurare.
21
Principalele elemente ale procesului de msurare sunt :
- Mrimea de msurat (msurandul) care reprezint un atribut al unui
fenomen, corp sau substan[, care este susceptibil de a fi diferen[iat calitativ i
determinat cantitativ.
- Mijloacele de msurare care reprezint mijloacele tehnice utilizate pentru
ob[inerea, prelucrarea, transmiterea i stocarea unor informa[ii.
- Metode de msurare care reprezint succesiunea logic a opera[iilor utilizat
n efectuarea msurrilor.
MijIoace de msurare
Mijloacele de msurare sunt acele mijloace tehnice cu ajutorul crora se
determin cantitativ mrimile de msurat.
Clasificarea mijloacelor de msurare
a) n func[ie de complexitate :
- msura reprezint mijlocul de msurare ce materializez una sau mai
multe valori ale unei mrimi fizice. xemple: rigl gradat, msur de
volum, de mas etc.
- aparatul de msurat este un dispozitiv destinat a fi utilizat pentru a efectua
msurri, singur sau asociat cu unul sau mai multe dispozitive
suplimentare. xemple : voltmetru, termometru, ceas, micrometrul, etc.
- sistemul de msurare este un ansamblu complet de mijloace de msurare
i alte echipamente reunite pentru efectuarea unor msurri specificate.
xemple : tomograful, electrocardiograful, etc.
b) n func[ie de destina[ie :
- mijloace de msurare etalon care servesc la materializarea, conservarea
legal i transmiterea unit[ilor de msur altor mijloace de msurare.
- mijloace de msurare de lucru care sunt utilizate n toate domeniile de
activitate pentru efectuarea msurrilor.
c) Dup forma prezentrii rezultatului :
22
- mijloace de msurare analogice la care rezultatul msurrii este o func[ie
continu. Valorea msurat este ob[inut prin aprecierea pozi[iei unui
indice n raport cu reperele unei scri gradate.
- mijloace de msurare digitale (numerice) la care rezultatul msurrii este
prezentat direct sub form numeric.

EtaIoane
talonul este o msur, aparat de msurat sau sitem de msurare, destinat a
defini, realiza, conserva, sau reproduce o unitate sau una sau mai multe valori ale
unei mrimi pentru a servi ca referin[.
Dup rolul lor exist urmtoarele categorii de etaloane :
- taloane de defini[ie care materializeaz defini[ia unei anumite unit[i de
msur printr-un obiect sau experiment. xemplu : generarea unit[ii de
msur pentru mas kilogramul etalon.
- taloanele de conservare sunt caracterizate de un parametru fizic foarte
stabil n timp i fa[ de influen[ele exterioare.
- talonul de transfer este utilizat ca intermediar pentru a compara ntre ele
etaloane.
- talonul de lucru este utilizat n mod curent pentru a etalona sau verifica
mijloace de msurare.
n func[ie de exactitate etaloanele pot fi :
- taloane primare care sunt recunoscute ca avnd cele mai nalte calit[i
metrologice i a cror valoare este atribuit fr raportare la alte etaloane
ale aceleiai mrimi. Sunt cunoscute sub forma etaloanelor interna[ionale
i na[ionale.
- taloane secundare , a cror valoare este atribuit prin comparare cu
etalonul primar al aceleiai mrimi.
- taloane de referin[ , care sunt disponibile ntr-un loc dat i de la care
deriv msurrile care sunt efectuate n acel loc.
23
- taloane de lucru , care sunt utilizate ca intermediar pentru a compara
ntre ele alte etaloane.

FA SUPO#T 2.2 - Metode de msurare
- Metoda de msurare cuprinde ansamblu de rela[ii teoretice i opera[ii
practice folosite la efectuarea msurrii pe baza unui principiu dat.
- Clasificarea metodelor de msurare
a) dup exactitatea ob[inut
- metode de msurare de laborator : metode utilizate n mod repetat, cu
mijloace de exactitate ridicat, asupra rezultatului efectundu-se calculul
erorilor.
- metode de msurare industriale : metode utilizate cu aparate mai pu[in
sensibile, dar robuste, integrate procesului tehnologic, urmrindu-se
men[inerea sub control a mrimii msurate.
b) modul de prezentare a rezultatului msurrii :
- metode de msurare analogice la care mrimea de ieire (rezultatul
msurrii) variaz n mod continuu.
- metode de msurare digitale la care mrimea de ieire variaz n mod
discontinuu sub form de cifre.
c) modul de ob[inere a valorii msurate :
- metode directe la care se ob[ine nemijlocit valoarea msurat. xemplu
msurarea lungimii cu ublerul, msurarea tensiunii cu voltmetrul.
- metode indirecte : valoarea mrimii de msurat rezult prin calculul n
func[ie de alte mrimi efectiv msurate. xemplu msurarea rezisten[ei
electrice cu ampermetrul i voltmetrul, msurarea volumului folosind rigla.
- metode de compara[ie : mrimea de msurat este comparat cu o mrime
de referin[. xemplu msurarea rezisten[ei electrice cu puntea
Wheatstone.
24
d) modul de sesizare a valorii msurandului :
- cu contact : suprafe[ele de msurare ale aparatului vin n contact direct cu
suprafa[a piesei.
- fr contact : mijlocul de msurare nu este prevzut cu sistem de palpare,
transmitere i amplificare.


23
TEM 3 : ERORI DE MSURRE, CLSE DE PRECIZIE LE
PRTELOR. ERORE SOLUT, RELTIV,
RPORTT, TOLERT (CLS DE PRECIZIE).
FA SUPO#T 3.1. - rorile msurrilor, eroarea absolut, relativ,
raportat, tolerat, clasa de precizie.
- rori de msurare
Din cauza imperfec[iunii aparatului de msurat i operatorului, precum i datorit
prezen[ei unor factori perturbatori (temperatur, umiditate, cmpuri electrice etc)
rezultatul msurrii este ntotdeauna afectat de o eroare. Cu ct eroarea este mai
mic, exactitatea msurrii este mai bun.


- xactitatea msurrii este gradul de concordan[ ntre rezultatul msurrii
i valoarea adevrat a mrimii. Deoarece valoarea adevrat nu poate fi cunoscut,
pentru aprecierea calit[ii unei msurri se compar valoarea msurat cu o valoare
de referin[ x
0
ob[inut prin msurri efectuate cu mijloace de msurare etalon.
- roare absolut
Ax = x
m
- x
0
; roare absolut este diferen[a dintre valoarea msurat i
valoarea de referin[. a se exprim n aceleai unit[i de msur ca i mrimea de
msurat. Poate fi pozitiv, negativ sau zero. Arat cu ct difer valoarea msurat
fa[ de valoarea de referin[.


axa numerelor reale

x - valoarea adevrat

x
m
- valoarea msurat

eroarea de msurare

0

Fig. 3.1. Valorile msurandului

26
- roarea relativ
) 100
x
x x
100
x
x
0
0 m
0

=
A
= s
roarea relativ este raportul dintre eroarea absolut i valoarea de referin[.
Fiind un raport ntre dou mrimi fizice de aceeai natur, eroarea relativ este un
numr i se exprim n procente. roarea relativ arat precizia cu care se
efectueaz msurarea.
xemplu : Se msoar tensiunea unei baterii de 5V i se ob[ine valoarea de
6V. Ax = x
m
- x
0
= 6 5 = 1V
20 100

1
100
x
x
0
= =
A
= s
Se msoara tensiunea de 220V i se ob[ine valoarea de 219V.
Ax = x
m
- x
0
= 219 220 = 1V
4 . 0 100
220
1
100
x
x
0
=

=
A
= s
Dei eroarea absolut este aceeai ca valoare, a doua msurare este mai precis.
rorile aparatelor de msurat
- roarea instrumental este diferen[a ntre indica[ia n momentul msurrii i
indica[ia exact (de referin[) a aparatului (instrumentului) de msurat.
Aa = a
m
a
roarea instrumental se exprim n aceleai unit[i de msur ca i mrimea de
msurat i poate avea diferite valori.
- roarea instrumental tolerat reprezint valoarea maxim admisibil a erorii
instrumentale. Aceast eroare caracterizez fiecare aparat i este stabilit prin
construc[ie de productorul de aparate de msurat. xemplu : Un miliampermetru de
100 mA poate avea o eroare instrumental de 1 mA.

max m max i
a a = s
27
roarea absolut cu semn schimbat se numete corec[ie c : c = Ax .
Corec[ia este adugat la rezultatul msurrii pentru a ob[ine valoarea mrimii de
msurat. x = x
m
+ c
- roarea raportat tolerat este raportul ntre eroarea instrumental tolerat i
valoarea maxim pe care o indic aparatul respectiv, exprimat de obicei n procente :

) 100
a
a a
max
max m
rap

= s
.
unde a
max
este indica[ia (valoarea de la captul scrii)
roarea raportat tolerat este o mrime specific fiecrui aparat de msurat i, n
func[ie de ea, se stabilete clasa de precizie.
Clasa de precizie (exactitate) a aparatelor
- Clasa de precizie a unui aparat de msurat electric este un numr egal cu
eroarea raportat tolerat (maxim admis) exprimat n procente. Clasa de precizie
este indicat pe cadranul fiecarui aparat de msurat.
Pentru aparatele de msurat electrice fabricate n #omnia, se folosesc
urmtoarele clase de precizie : 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5. Clasa de precizie
caracterizeaz aparatul i nu msurarea. Pentru a ob[ine o precizie ct mai bun a
msurrii se recomand s se foloseasc aparatul de msurat astfel nct s se
ob[in o indica[ie ct mai mare (n cea de-a doua jumtate a scrii gradate )


28
TEM 1 : PRTE DE MSUR : VOLTMETRUL, MPERMETRUL,
FRECVEN|METRUL, Q-METRUL, PUN|I RLC,
MEGOHMMETRUL, OSCILOSCOPUL, CLIRRE
PRTELOR DE MSUR
C3. Utilizeaz mijloace i metode de msurare a mrimilor specifice re[elelor de
comunica[ii
FA SUPO#T 1.1. - Voltmetrul
Voltmetrul este un mijloc de msurare folosit pentru msurarea tensiunii
electrice. Voltmetrul poate fi analogic sau digital.
Schema unui voltmetru


- Conectarea voltmetrului n circuit
Voltmetrul se conecteaz n paralel cu circuitul, sursa sau consumatorul. Prin
introducerea voltmetrului n circuit se produc erori sistematice de metod prin faptul
c voltmetrul are o rezisten[ intern proprie notat #
v
. Pentru ca erorile fcute n
msurtori s fie ct mai mici trebuie ca #
v
>> # rezisten[a circuitului.
n practic #
v
< kC sute kC .
n cazul conectrilor greite, adic voltmetrul este montat n serie cu circuitul,
curentul prin circuit scade foarte mult i consumatorul poate s numai func[ioneze
normal.

V
SU#Sf CONSUMATO# V
#
V
Fig. 1.1. Conectarea corect a
voltmetrului n circuit
29
Observa[ie : ste interzis a se conecta voltmetrul n serie n circuit.


- Voltmetre de curent continuu
Voltmetrul se conecteaz n paralel cu circuitul. Sursa este de curent continuu
(baterie) iar consumatorul este un rezistor #.

- Se va respecta polaritatea curentului continuu adic plusul sursei se va
conecta la plusul voltmetrului i minusul sursei se va la minusul voltmetrului. n caz
de nerespectare a polarit[ii, acul indicator se va deplasa spre zero i se va putea
rupe.
- Ca aparat indicator n curent continuu se va folosi, de regul, un voltmetru
magnetoelectric.
- Voltmetre de curent alternativ
Voltmetrul se conecteaz n paralel cu circuitul. Sursa este un generator de semnal
alternativ G iar consumatorul este o impedan[ Z (mrime complex format din
rezisten[, inductan[ i capacitate).

SU#Sf CONSUMATO#
V
Fig. 1.2. Conectarea greit a
voltmetrului
Fig. 1.3. Voltmetru de curent continuu
V
+


-

+

-

#

30


n curent alternativ nu conteaz polaritatea bornelor. n curent alternativ se
poate folosi un voltmetru magnetoelectric asociat cu un dispozitiv redresor care
transform curentul alternativ n curent continuu. Se poate folosi i un dispozitiv
feromagnetic pentru sute de vol[i. Pentru valori mai mari ale tensiunii se va asocia o
rezisten[ adi[ional sau transformator de msur de tensiune. Voltmetrul
electrodinamic are cea mai bun clas de precizie. Voltmetrele msoar valoarea
efectiv a tensiunii alternative sinusoidale.
- Voltmetre cu mai multe domenii de msurare
Sunt prevzute cu un selector (comutator) sau cu mai multe borne cu ajutorul
crora se alege domeniul n func[ie de valoarea tensiunii ce trebuie msurat. Pentru
fiecare scar i domeniu de msurare, la voltmetrele analogice, se va calcula
constanta scrii :

-
=
div
V U
C
max
n
U ; U = C
U
d [V] , unde :
U
n
valoarea tensiunii nominale pentru domeniul respectiv
d
max
numrul maxim de diviziuni ale scrii gradate
d - numrul de diviziuni artate de acul indicator
Aplica[ie : Un voltmetru cu U
n
= 2,5V n curent continuu are scara d
max
= 50 diviziuni.
Acul indic 30 diviziuni. Ce tensiune se msoar ?
div
V
0 0
div 0
V 2
C
V 2
= =

V
Fig. 1.4. Voltmetru de curent
alternativ
~
Z

G

31

V 1 div 30
div
V
0 0 C U
U
= = - =
.

xtinderea domeniului de msurare al voltmetrului cu rezisten[ adi[ional #
ad

#ezisten[a adi[ional este o rezisten[ de valoare mare, care se monteaz n
serie cu voltmetrul i pe care cade o parte din tensiunea de msurat. Deoarece
voltmetrul i rezisten[a adi[ional #
ad
sunt conectate n serie, ele sunt strbtute de
acelai curent =
V


Conform legii lui Ohm scriem :
V
V
V
R
U
I = ;
ad V
R R
U
I

=
V
ad
V
ad V
V
R
R
1
R
R R
U
U
=

=
; Se face nota[ia n
U
U
V
= numit coeficient de
multiplicare al tensiunii, care arat de cte ori tensiunea de msurat este mai mare
dect tensiunea nominal a voltmetrului.
#ezult :
V
ad
R
R
1 n =
; #
ad
= #
V
(n-1)
Aplica[ie : Pentru un voltmetru cu #
V
= 1kC i U
V
= 10mV , se cere rezisten[a
adi[ional necesar pentru a msura U = 1V.
100
10
1000
U
U
n mV 1000 V 1
V
= = = = ; #
ad
= #
V
(n-1) = 110
3
(100-1) = 99000C = 99kC
#ezisten[a n ohmi pe volt
#ezisten[a n ohmi pe volt ce caracterizeaz un aparat este inversul curentului su
nominal.
a
I
1
V
R =


.
Aplica[ie : Un voltmetru avnd
a
= 1mA are 1000 C/V.
V
#
ad
#
V
U
ad

V

U
V
U

32
FA SUPO#T 1.2 - Ampermetrul
Ampermetrul este un mijloc de msurare folosit pentru msurarea intensit[ii
curentului electric. Ampermetrul poate fi analogic sau digital.
Schema unui ampermetru

- Conectarea ampermetrului n circuit


Ampermetrul se conecteaz n serie cu circuitul. Prin introducerea
ampermetrului n circuit se produc erori sistematice de metod prin faptul c
ampermetrul are o rezisten[ intern proprie notat cu r
A
. Pentru ca erorile fcute n
msurri s fie ct mai mici, trebuie ca r
A
<< #, rezisten[a circuitului.
n practic r
A
> C sau zeci C.

n cazul conectrii greite a ampermetrului
n circuit, adic n paralel cu circuitul,
curentul prin ampermetru crete foarte
mult ceea ce poate duce la deteriorarea
sau chiar distrugerea aparatului.Observa[ie : ste interzis a se conecta ampermetrul n paralel n circuit.
A
SU#Sf CONSUMATO#
A
r
A
Fig. 2.1. Conectarea corect a
ampermetrului n circuit
SU#Sf CONSUMATO# A
Fig. 2.2. Conectarea greit a
ampermetrului n circuit
33
- Ampermetre de curent continuu
Ampermetrul se conecteaz n serie cu circuitul. Sursa este de curent continuu
(baterie) iar consumatorul este un rezistor #.


Se va respecta polaritatea curentului continuu adic plusul sursei se va
conecta la plusul ampermetrului i minusul sursei se va la minusul ampermetrului. n
caz de nerespectare a polarit[ii, acul indicator se va deplasa spre zero i se va
putea rupe.
Ca aparat indicator n curent continuu se va folosi, de regul, un ampermetru
magnetoelectric.
- Ampermetre de curent alternativ
Ampermetrul se conecteaz n serie cu circuitul. Sursa este un generator de
semnal alternativ G iar consumatorul este o impedan[ Z (mrime complex format
din rezisten[, inductan[ i capacitate).Fig. 2.3. Ampermetru de curent
continuu
A
+


-

+

-

#

A
Fig. 2.4. Ampermetru de curent
alternativ
~
Z

G34
n curent alternativ nu conteaz polaritatea bornelor. Ampermetrul msoar
valoarea efectiv a intensit[ii curentului alternativ.
n curent alternativ se poate folosi un ampermetru magnetoelectric asociat cu
un dispozitiv redresor care transform curentul alternativ n curent continuu. Se poate
folosi un dispozitiv feromagnetic pentru aparate de tablou, pentru curen[i de 1sau 5A.
Pentru valori mari ale curentului alternativ de sute de amperi, se asociaz cu unturi
sau transformatoare de msur de curent. Ampermetrul electrodinamic are cea mai
bun clas de precizie.
- Ampermetre cu mai multe domenii de msurare
Sunt prevzute cu un selector (comutator) sau cu mai multe borne cu ajutorul
crora se alege domeniul n func[ie de valoarea curentului ce trebuie msurat. Pentru
fiecare scar i domeniu de msurare, la ampermetrele analogice, se va calcula
constanta scrii :

-
=
div
A I
C
max
n
I
; = C

d [A] , unde :

n
valoarea tensiunii nominale pentru domeniul respectiv
d
max
numrul maxim de diviziuni ale scrii gradate
d - numrul de diviziuni artate de acul indicator

Aplica[ie : Un ampermetru cu
n
= 10mA n curent continuu are scara d
max
= 100
diviziuni. Acul indic 57 diviziuni. Ce curent se msoar ?
div
A
1 0
div 100
A 10
C
A 10
= =
A 7 div 7
div
A
1 0 C I
I
= = - =


- xtinderea domeniului de msurare al ampermetrului cu unt
untul este o rezisten[ electric, de obicei de valoare mic, i care se
monteaz n paralel pe aparatul de msurat i prin care trece o parte din curentul de
msurat.
Conform legii lui Ohm, putem scrie : U = #
S

S
= r
A

A

$
A A
$
I
I r
R

= ; =
A
+
S

1
I
I
r
I
I I
I r
R
A
A
A
A
A A
$

=
33


Notm raportul n
I
I
A
= - numit coeficient de multiplicare sau factor de untare care
arat de cte ori curentul de msurat este mai mare dect curentul nominal al
ampermetrului
A
.
1 n
r
R
A
$

= .
Aplica[ie : S se determine rezisten[a unui unt pentru un ampermetru care are

A
=2mA i r
A
=5C pentru a msura un curent =10mA.

2
10
I
I
n
A
= = = ; =

= 2 1
1

1 n
r
R
A
$
.
untul universal este un ansamblu de rezisten[e conectate ntre ele n serie i
care se distribuie fie n serie, fie n paralel cu apartul de msurat n func[ie de un
comutator care schimb domeniile de msurare.

FA SUPO#T 1.3 - Megommetrul
Pentru msurarea rezisten[elor foarte mari, peste 10
5
C, se folosesc
megommetre. Se construiesc asemntor cu ohmmetrele serie, dar au ca surs
interioar de tensiune un mic generator de curent continuu cu magnet permanent
(magnetou) ac[ionat manual, care furnizeaz o tensiune nalt de 500, 1000 sau
2500V, sau un convertor electronic care transform tensiunea continu dat de o
baterie obinuit (9V) ntr-una alternativ care, dup ridicarea la valoarea necesar
cu ajutorul unui transformator este redresat i filtrat. Ca aparat indicator se
A
#

#
s

S

U

A
r
A
Fig. 2.5. Ampermetru cu unt
36
utilizeaz un miliampermetru magnetoelectric cu bobin simpl sau de tip logometru.
imitele de msurare ale megohmmetrelor sunt cuprinse ntre 0,2 i 500 MC, uneori
pn la 10000 MC. Cea mai bun clas de precizie a acestor instrumente este de
1%.
Megohmmetrul cu logometru magnetoelectric prezint avantajul c indica[ia sa
este independent de tensiunea sursei de alimentare. a aceste aparate, rezisten[a
de msurat #
X
se conecteaz, fie n serie, fie n paralel, cu una dintre bobinele
mobile ale logometrului, aezate la 90

i fixate pe acelai ax. a echilibru,
momentele celor dou cupluri care ac[ioneaz asupra celor dou bobine devin
egale, iar devia[ia este o func[ie de raportul curen[ilor ce parcurg bobinele. Ca
urmare, curentul prin una dintre bobinele mobile ale logometrului depinde de
valoarea rezisten[ei de msurat, curentul prin cealalt bobin fiind independent de
aceasta. Devia[ia logometrului este determinat de raportul curen[ilor din cele dou
bobine. Ambii curen[i fiind propor[ionali cu tensiunea sursei, raportul lor nu depinde
de aceasta.
2
x 2
1
2
1
i
R I
R R
R
I
I
I
I =

= - n care #
1
i #
2
sunt rezisten[ele bobinelor
logometrului. ndica[iile megommetrului cu logometru sunt n func[ie numai de
rezisten[a de msurat, fiind independente de tensiunea sursei, adic de viteza de
rota[ie a manivelei inductorului. Ca urmare, aceste megommetre nu necesit nici o
reglare prealabil msurrii.

+

G
N S
d
i
-
B
#
1

1
G
N
S

2
#
2
#
x
Fig 3.1. Dispozitivul logometric Fig 3.2. Schema electric a megohmmetrului
37
FA SUPO#T 1.4 - Pun[i #,,C
n practic se ntlnesc frecvent pun[i care permit msurarea rezisten[elor,
inductan[elor i capacit[ilor cunoscute sub numele de pun[i universale sau pun[i
#C. Schema pun[ilor universale permite realizarea, printr-o simpl manevrare a
unui comutator, fie a unui montaj de punte de curent continuu (puntea Wheatstone),
fie a unor montaje de pun[i de curent alternativ (pun[i Maxwell, Wien, Sauty, Nernst)
Pun[ile universale #C sunt alctuite, n general, din : un generator stabilizat
(de obicei de 1000 Hz n joas frecven[ i 1 MHz la nalt frecven[), un redresor
pentru alimentarea n curent continuu, rezisten[e de raport, elemente etalon de
compara[ie (rezisten[e, inductan[e, condensatoare), un aparat indicator de zero(de
obicei un voltmetru electronic). lementele reglabile sunt etalonate direct n unit[ile
mrimilor de msurat.
Schema unei pun[il universale #C este prezentat n figura 4.1 :Msurarea rezisten[elor se face cu montajul de punte Wheatstone (fig. 4.1.a)
Se pot msura rezisten[e ntre 0,1C i 10
6
C, cu o precizie de 1%. Pentru msurarea
rezisten[elor mai mici de 1C, din valoarea ob[inut trebuie sczute rezistentele
conductoarelor de legtur i a contactelor din interiorul pun[ii, precum i a celor din
exterior.
nductan[ele se msoar cu un montaj de punte Maxwell (fig. 4.1.b). Se pot
msura inductan[e cuprinse ntre 10
-6
i 100H, cu o eroare de 1%.
a b c
Fig 4.1 Schema pun[ilor #C
38
Capacit[ile se msoar cu un montaj de punte Sauty (fig. 4.1.c), unde ca
element de compara[ie se folosete condensatorul C
0
, montat n bra[ul alturat
condensatorului de msurat. Domeniul de msurare este cuprins ntre 10
-5
i 100 F,
cu o eroare de msurare 1%. Odat cu msurarea capacit[ilor se poate determina
i tangenta unghiului de pierderi.
Pentru a da posibilitatea msurrii cu acelai aparat a mai multor elemente de
circuit, pun[ile industriale se realizeaz sub form combinat, putndu-se realiza
diverse tipuri de pun[i n acelai aparat, cu ajutorul unor comutatoare.
xemplu puntea #C 0704
- rezisten[e 0,5 C 105 MC
- capacit[i 1 pF 1050 F
- inductan[e 50 H 105 H
Panoul frontal al unei pun[i #C - cuprinde urmtoarele elemente (conform schemei)
Pun[i digitale
Apari[ia aparaturii numerice a dus la realizarea unor pun[i a cror performan[
se impune tot mai mult n raport cu pun[ile anterioare. Cunoscute sub denumirea de
pun[i digitale , acestea se caracterizeaz prin clas de precizie mult superioar
pun[ilor analogice i printr-o gam de msur mult lrgit. Aceste pun[i digitale au
posibilitatea ca rezultatul msurrii s fie afiat, cu ajutorul unui display CD, direct
pe ecran.
1 - discul cu scrile gradate de msur
2 - plcu[a transparent cu linie de reper pentru
citirea scrilor
3 - lampa de semnalizare a tensiunii din re[ea
4 - instrument indicator de zero
5 - comutatorul modului de func[ionare (#,,C)
6 - comutatorul subdomeniilor de lucru
(5 pozi[ii, x 1, x 10, x 10
2
, x 10
3
, x 10
4
)
7 - butonul de demultiplicare a micrilor discului
gradat
8 - poten[iometrul de sensibilitate cu ntreruptor
de re[ea
9 - poten[iometrul de compensare a rezisten[ei
bobinei
10 - bornele de conectare a obiectului de msurat
(rezisten[ei #
x
)
Fig. 4.2. Panoul frontal al pun[ii #C
39


FA SUPO#T 1.5 - mpedan[metrul (zetmetrul)
Msurarea exact a impedan[ei este important pentru cunoaterea
comportrii elementelor de circuit, precum i a subansamblurilor func[ionale, a liniilor
de transmisie aeriene sau n cablu, a antenelor etc.
mpedan[a Z este o mrime vectorial exprimat prin modulul i argument
sau prin componenta real (rezistiv) # i componenta imaginar (reactiv) X.
R e

= =

.
Componentele impedan[ei variaz de obicei cu frecven[a deci trebuie specificat
frecven[a de msur, aleas de obicei n domeniul de frecven[e n care este folosit
acea impedan[. Trebuie apreciat dup specificul msurrii, dac nu este suficient
cunoaterea numai a modulului impedan[ei, care se msoar mai uor dect
componenetele # i X sau modulul i argumentul.
mpedan[metrul (zetmetrul) folosete o msurare indirect de curent :
Un generator cu rezisten[a intern i tensiunea cunoscut V alimenteaz un circuit
serie format din impedan[a Z
X
al crui modul se msoar i o rezisten[ etalon r de
valoare comparativ mic. r <<

. Curentul prin circuit este :
U
r
U
I

=
ntensitatea curentului prin circuit este invers propor[ional cu
modulul impedan[ei Z
X
. Se msoar indirect curentul prin cderea de tensiune ce
apare la bornele rezisten[ei r :

U
r I r u = =
Fig. 4.3 Pun[i digitale
40
ndica[ia voltmetrului electronic este invers propor[ional cu modulul
impedan[ei Z
X
, deci scara sa se poate grada direct n valoari de modul ale
impedan[ei Z
X
.
Pentru a lrgi domeniul de msurare, trebuie s se modifice tensiunea
generatorului sau sensibilitatea voltmetrului electronic. De obicei se utilizeaz un
montaj n care impedan[a ce se msoar se introduce printr-un autotransformator.
Aceast variant prezint avantajul c impedan[a care apare ntre capetele
autotransformatorului depinde de raportul de transformare, care poate fi variat prin
prize convenabil alese.
Montajul cu autotransformator are neajunsul c, atunci cnd n circuit nu este
montat nici o impedan[ (Z
X
= C) , circuitul este parcurs de curentul prin
autotransformator, deci exist totui o indica[ie la voltmetrul electronic.
Spre a evita acest neajuns, s-au introdus dou autotransformatoare cu prize.
~
V

U=constant

r

Z
X


f

r
i
=0
u

Fig. 5.1. Principiul msurrii cu impedan[metrul (zetmetrul)
~ U=constant

r

Z
X
Atenuator

f

r
i
=0
u

Fig. 5.2. Zetmetrul cu autotransformator
V

41


mpedan[a Z
X
se introduce ntre prizele cu acelai numr ale
autotransformatoarelor i care corespund la aceleai rapoarte de transformare. Se
pot msura astfel impedan[e ntre limite largi.
FA SUPO#T 1.6 - Q-metrul
Q-metrul este un aparat industrial, destinat s msoare factorul de caltate Q.
l permite i alte msurri cum ar fi : msurarea inductan[elor, a rezisten[elor n
nalt frecven[, a capacit[ilor etc.
Func[ionarea Q-metrului se bazeaz pe, proprietatea circuitelor C serie, de a
prezenta la rezonan[,la bornele elementelor lor, o tensiune de Q ori mai mare dect
tensiunea cu care au fost alimentate n serie.
- Schema de principiu
~
U
=
c
o
n
s
t
a
n
t

r

Z
X
Atenuator 1

f

r
i
=0
u

Fig. 5.3. Zetmetrul cu dou autotransformatoare
V
1
1'
6'
5'
4' 4
5
6
Atenuator 2

3'
3
G
V 1
V 2
Fig. 6.1. Schema de principiu a Q-metrului
CUPAJ
C

X
, #
X
A

B

42
Condensatorul variabil C mpreun cu bobina ce se monteaz la bornele A, B
formeaz un circuit C, care este alimentat n serie de la un generator G de frecven[
variabil prin intermediul unui circuit de cuplaj care trebuie s prezinte o rezisten[
neglijabil. Voltmetru electronic V
1
msoar tensiunea cu care este alimentat
circuitul C, iar voltmetrul electronic V
2
msoar tensiunea la bornele
condensatorului C.
- Modul de lucru
Dac circuitului C i se aplic n serie o tensiune U
1
, intensitatea curentului prin
acest circuit va fi :=
C
1
L R
U
I
L
1
; Variind capacitatea condensatorului
C sau frecven[a generatorului, se aduce circuitul C la rezonan[. n acest caz,
C
1
L
0
0

=
i intensitatea curentului devine maxim :
L
1
max
R
U
I I = = . #ezonan[a este
pus n eviden[ de voltmetrul V
2
care msoar la rezonan[, la bornele
condensatorului tot o tensiune maxim :
C
1
R
U
I U
0 L
1
C max max 2

= = nlocuind
L
C
1
0
0
=

se ob[ine " U
R
L
U U
1
L
0
1 max 2
=

= .Conform acestei rela[ii tensiunea la


bornele condensatorului , la rezonan[, este de Q ori mai mare dect tensiunea U
1
cu
care s-a alimentat circuitul.
Dac se men[ine U
1
constant, U
2
=KQ . Aceast rela[ie permite transcrierea
scrii gradate a voltmetrului V
2
n valori ale lui Q, ob[inndu-se astfel un aparat cu
citire direct pentru msurarea factorului de calitate. Punndu-se condi[ia U
1
=K ,
rezult c scara gradat n valori ale lui Q este valabil numai pentru o anumit
valoare a tensiunii U
1
. Pentru a se respecta aceast condi[ie, pe scara gradat a
voltmetrului V
1
este trasat un reper, iar tensiunea U
1
se regleaz astfel nct
indica[ia voltmetrului V
1
s fie totdeauna la reperul respectiv.


43
FA SUPO#T 1.7. - Frecven[metrul
Frecven[metrele cu citire direct sunt aparate indicatoare cu scar gradat n
hertzi i care necesit reglaje sau opera[ii suplimentare n timpul msurrii.
- Frecven[metrul cu lame vibrante
Frecven[metrul cu lame vibrante se folosete pentru frecven[e joase, de obicei
frecven[a re[elei, 50Hz.

Aparatul con[ine mai multe lame metalice avnd frecven[e de rezonan[ mecanic
diferite. n apropierea lamelor, se afl o bobin parcurs de curentul a crui frecven[
se msoar. Sub influen[a bobinei, lama care are frecven[a de rezonan[ egal cu
frecven[a curentului ncepe s vibreze, indicnd n acest mod frecven[a.
- Frecven[metrul cu logometru
Frecven[metrul cu logometru func[ioneaz la frecven[e joase(pn la cteva mii de
hertzi). le folosesc ca instrumente indicatoare logometre feromagnetice,
electrodinamice sau ferodinamice.
Un logometru este un aparat cu dou circuite de msurare, parcurse de doi
curen[i
1
i
2
i a crui indica[ie este func[ie de raportul intensit[ilor celor doi curen[i:
1
2
I
I
K = - . n serie cu fiecare bobin a logometrului este conectat cte un circuit C,
acordat pe frecven[ele f
10
i respectiv f
20
. ndica[ia aparatului fiind propor[ional cu
raportul celor doi curen[i, va fi la rndul su func[ie de frecven[, iar scara se poate
grada direct n frecven[.U
f
x

49 50 51 52 Hz
Fig. 7.1. Frecven[metrul cu lame vibrante

44


Frecven[metrele cu logometru se construiesc pentru intervalle reduse de
frecven[e, cuprinse ntre cele dou frecven[e de rezonan[ (de exemplu 45 55 Hz,
410 450 Hz,1450 1550 Hz)
- Frecven[metre cu condensator
Frecven[metrele cu condensator func[ioneaz ntr-o band larg de frecven[e,
ncepnd de la frac[iuni de hertz pn la circa 100 kHz . Func[ionarea lor se bazeaz
pe propor[ionalitatea ntre intensitatea curentului ntr-un circuit care are ca sarcin un
condensator i frecven[.A
~
C
U, f
X


Fig. 7.3. Schema de principiu a unui frecven[metrul cu condensator
a

f


2


f
20

f
10

b

Fig. 7.2. Frecven[metrul cu logometru
a schema de principiu
b varia[ia curen[ilor n func[ie de frecven[

C
22

C
11

U
1
f
x

~
43
Aplicnd legea lui Ohm n circuitul din figur se ob[ine :

C
I 2 C U C U
C
1
U

U
I x = =

= = . Dac circuitul se alimenteaz de la tensiune
constant, se poate nota UC2 = K i se ob[ine : = Kf . Aceast rela[ie ntre
intensitatea curentului i frecven[ permite transcrierea scrii gradate a
ampermetrului n valori ale frecven[ei, ob[inndu-se un frecven[metru cu citire direct.


a realizarea practic a frecven[metrelor cu condensator apar dou probleme :
4 tensiunea ce alimenteaz circuitul cu condensator trebuie s fie
constant
4 ampermetrul trebuie s func[ioneze ntr-o band larg de frecven[e.
Pentru men[inerea tensiunii constante n circuitul cu condensator, indiferent de
aplitudinea tensiunii aplicate la intrarea aparatului, frecven[metrele sunt prevzute cu
un limitator. imitatorul este un circuit care men[ine tensiunea la ieirea sa constant
dac tensiunea de la intrare depete o anumit valoare, numit prag de limitare.
Pentru ob[inerea unui ampermetru care s func[ioneze ntr-o band larg de
frecven[e, se folosete un aparat magnetoelectric mpreun cu un detector.
Comutatorul K permite schimbarea condensatorului pentru a ob[ine mai multe
intervale de msurare (x1, x10, x100, .).Fig. 7.4. Schema de bloc a unui frecven[metrul cu condensator
imitator

A
K
C
1
C
2
C
3
46
- Frecven[metrul digital (numeric)
Numrtorul universal poate fi folosit la msurarea intervalelor de timp i a
frecven[elor. Aceste mrimi se pot msura numeric prin metode directe. n cazul
msurrii frecven[elor, se numr perioadele semanlului a crui frecven[ se
msoar, ntr-un interval de timp prestabilit, de exemplu o secund. Practic,
msurarea const n numrarea unor impulsuri , numrare ce se poate realiza cu
numrtorul universal. Frecven[metrele numerice moderne sunt construite sub forma
unui numrtor universal, adaptat pentru func[ionarea ca frecven[metru.
- Numrtorul universal este din punct de vedere cronologic, primul aparat de
msurat digital. Acest aparat este destinat s numere o serie de impulsuri. l are o
utilizare foarte larg. n afar de numrarea de impulsuri, el poate fi folosit pentru
msurarea frecven[elor, a perioadelor, a raportului ntre dou frecven[e.
Prin utilizarea anumitor traductoare, numrtorul universal poate msura
viteze, tura[ii, timpi de atragere relee, grosimea laminatelor sau poate face numrri
cu preselec[ie (la amabalri, dozri etc.)Schema bloc a unui numrtorul universal con[ine urmtoarele circuite
principale : oscilator cu cuar[, divizorul de frecven[, circuitul de intrare, circuitul
poart, numrtorul, decodificatorul i dispozitivul de afiare.Circuit
poart
Numrtor Decodificator Afiare
Circuit
de intrare
Oscilator
cu cuar[
Divizor
de frecven[
1
4
3
2
Fig. 7.5. Schema bloc a unui numrtorul universal
47
- Principiul de func[ionare a unui numrtor universal
Const n numrarea unor impulsuri ntr-un timp determinat. n acest scop, el
con[ine un circuit poart, la intrarea cruia se aplic impulsurile de numrat mpreun
cu un semnal de comand care determin durata numrrii. Circuitul poart este de
obicei un circuit de tip . a ieirea por[ii se vor regsi impulsurile aplicate la intrare,
numai pe durata coinciden[ei dintre cele dou semnale. mpulsurile de la ieirea por[ii
sunt numrate de numrtor n sistemul binar sau binar codificat zecimal (BCD).
Decodificatorul transform rezultatul numrrii din binar sau din BCD, n sistemul
zecimal, pentru a fi apoi afiat numeric de dispozitivul de afiare.
Func[ionarea numrtorului universal este comandat de un oscilator cu cuar[
de mare stabilitate. Deoarece oscilatorul cu cuar[ func[ioneaz pe o frecven[ fix,
pentru ob[inerea unor semnale de frecven[e diferite se folosete un divizor de
frecven[, care mparte prin decade succesive (1, 1/10, 1/100, .) frecven[a
semnalelor date de oscilatorul cu cuar[. Semnalele ob[inute la ieirea divizorului de
frecven[ se aplic la una dintre intrrile circuitului poart, determinnd n acest mod,
cu precizie foarte mare, durata unuia dintre semnalele ce se aplic por[ii. Oscilatorul
cu cuar[ mpreun cu divizorul de frecven[ alctuiesc baza de timp a numrtorului
universal.
Circuitul de intrare prelucreaz semnalele aplicate la intrare, pentru a fi
compatibile cu intrarea por[ii logice a numrtorului (intrarea circuitului poart).
Deoarece la intrarea por[ii trebuie s se aplice semnale sub forma unor impulsuri de
o anumit amplitudine, circuitul de intrare are rolul de a transforma semnalele
aplicate la intrare, care pot avea amplitudini i forme diferite, n impulsuri de aceeai
frecven[.
- Pentru func[ionarea ca frecven[metru, semnalul a crui frecven[ se
msoar se aplic circuitului de intrare, care l transform n impulsuri avnd aceeai
frecven[. a cea de-a dou intrare a por[ii se aplic semnalul de la divizorul de
frecven[, semnal ce are o durat bine determinat, de exemplu o secund. Pe
durata ct cele dou semnale coincid, impulsurile trec prin poart spre numrator.
Acesta le numr, iar rezultatul numrrii este decodificat i afiat numeric. n figura
7.6. s-au reprezentat diagramele semnalelor n diferite puncte ale frecven[metrului :

48
1 semnalul la intrare
2 semnalul la ieirea circuitului de intrare
3 semnalul dat de divizorul de frecven[
4 semnalul la ieirea circuitului poart, respectiv la intrarea numrtorului
FA SUPO#T 1.8. - Osciloscopul
Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe ecranul unui tub
catodic a curbelor ce reprezint varia[ia n timp a diferitelor mrimi sau a curbelor ce
reprezint dependen[a ntre dou mrimi. maginile ob[inute pe ecran se numesc
oscilograme.
- Utilizri
Osciloscopul este unul dintre cele mai rspndite aparate electronice, i are o
larg utilizare, fie ca aparat de sine stttor, fie ca parte component a altor aparate
electronice.
- Ca aparat de sine stttor, el se utilizeaz la :
4 Vizualizarea i studierea curbelor de varia[ie n timp a diferitelor
semnale electrice(curen[i, tensiuni)
U
1

t
U
2

t
U
3

t
U
4

t
1s
Fig. 7.6. Msurarea numeric a frecven[ei
49
4 Comapararea diferitelor semnale electrice
4 Msurarea unor mrimi electrice (tensiuni, intensit[i ale curentului,
frecven[e, defazaje, grad de modula[ie, distorsiuni etc.)
4 Msurarea valorilor instantanee ale unor semnale (tensiuni, curen[i)
4 Msurarea intervalelor de timp
4 Vizualizarea caracteristicilor componenetelor electronice (tuburi
electronice, tranzistoare), a curbelor de histerezis ale materialelor
magnetice etc.
Uneori osciloscopul face parte din sisteme de msurare i control sau din
aparate mai complexe cum ar fi : caracterograful (aparat pentru vizualizarea
caracteristicilor tranzistoarelor), vobuloscopul (aparat pentru vizualizarea
caracteristicilor de frecven[ ale amplificatoarelor), selectograful (aparat pentru
vizualizarea curbelor de selectivitate) etc.
mpreun cu diferite traductoare, osciloscopul poate fi folosit i la studierea i
msurarea unor mrimi neelectrice, cum ar fi n medicin, fizic nuclear, geofizic
etc.
Osciloscopul se realizeaz ntr-o mare varietate de tipuri constructive.
- Osciloscoape catodice n timp real
Se caracterizeaz prin dependen[a dintre fiecare punct al imaginii de pe ecran
i fiecare valoare a semnalului vizualizat. Majoritatea osciloscoapelor folosite n
practica industrial sau laboratoare sunt osciloscoape catodice n timp real a cror
band de frecven[e se ntinde din curent continuu pn la circa 500 MHz.
- Osciloscoape cu eantionare
Sunt utilizate pentru vizualizarea semnalelor cu frecven[e mai mari de 500
MHz, n locul osciloscoapelor catodice n timp real, limitate din cauza elementelor
componenete. Aceste osciloscoape selecteaz eantioane din semnalul de frecven[
mare i afieaz pe ecran date n legtur cu pozi[ia comutatoarelor (V/div, timp/div),
depirea ecranului etc. se folosesc pn la circa 20 GHz.

30
- Osciloscoape cu microprocesoare
Sunt cele mai moderne aparate de msurat. Pe ecranul acestor osciloscoape
se afieaz scrile pe care se lucreaz, amplitudinea, valoarea medie sau eficace a
tensiunii, durata i frontul unor impulsuri, frecven[a semnalelor, efectuarea unor
calcule despre semnalele afiate.
- Analizoare spectrale
Sunt tot osciloscoape care permit afiarea pe ecran a distribu[iei puterilor sau
amplitudinilor semnalului pentru spectrul de frecven[ corespunztor acestui semnal.
- Osciloscoape cu mai multe canale
Se folosesc pentru vizualizarea simultan a dou sau mai multe mrimi pe
ecran. Majoritatea are dou canale de semnal dar sunt osciloscoape cu 4 sau 8
canale. a aceste osciloscoape se folosete tubul catodic monospot cu comutator
electronic sau tubul catodic multispot.
- Osciloscoape cu memorie
#e[in forma semnalelor cu varia[ie periodic sau aperiodic. Dup memorare
se poate studia varia[ia n timp a semnalului, se pot compara semnale aprute la
momente diferite. Dup felul memoriei pot fi osciloscoape cu memorie analogic i cu
memorie numeric.
FA SUPO#T 1.9. - Calibrarea aparatelor de msur
- Aparatele de msurat sunt mijloace de msurat realizate pe baza unei
scheme electrice de conversie a energiei i a unui instrument de msurat (exemplu :
termometrul electric, ampermetrul etc.).Fig. 9.1. #eprezentarea general a aparatului de msurat
Mrimi de
influen[
Aparat
de msurat
Mrimi de
msurat
Mrimi de
ieire
comenzi
31
Un aparat de msurat primete o mrime de intrare i furnizeaz o mrime de
ieire. Mrimea de ieire depinde i de alte mrimi denumite mrimi de influen[ :
temperatur, presiune, umiditate, cmpuri electrice i magnetice etc. De asemenea,
mrimea de ieire a aparatului depinde i de comenzile care au fost date aparatului
din exterior
- Mrimile de intrare ale aparatului de msurat sunt caracterizate prin :
4 natura mrimii (temperatur, tensiune, curent etc)
4 intervalul de valori msurabile (valoarea minim, valoarea maxim)
4 varia[ia n timp (mrimi constante, mrimi variabile)
- Comenzile primite din exterior de un aparat de msurat pot fi :
4 func[iune (msurarea timpului, temperaturii, curentului, tensiunii etc)
4 game de msurare
4 calibrare intern
4 reglarea zeroului
4 echilibrare (la compensatoare, pun[i)
4 repetarea msurrii
n general comenzile aparatelor de msurat pot fi grupate astfel :
4 pentru introducerea de date
4 pentru manevrarea aparatului
Ambele grupe de comenzi pot fi automatizate par[ial sau complet . Mrimile de
ieire ale unui aparat de msurat pot fi recep[ionate de om sau de un dispozitiv
conectat aparatului (nregistrare, comand, prelucrare ulterioar, etc).
Aparatele de msurat, dup felul cum furnizeaz mrimea de ieire pot fi :
analogice i numerice (digitale).
- Aparatul analogic furnizeaz informa[ia de msurare sub forma unei
mrimi fizice variabile continue i omul apreciaz indica[ia aparatului exprimnd-o
sub forma unui numr.
32
- Aparatul numeric prezint rezultatul msurrii la ieire direct sub forma
unui numr care este citit de om.
a msurarea mrimilor electrice, se are n vedere respectarea urmtoarelor
criterii:
- verificarea integrit[ii aparatelor de msurat i control utilizate n msurare
- verificarea accesoriilor necesare msurrii
- alegerea domeniului de msurare
- realizarea reglajelor pregtitoare pentru efectuarea msurrilor
- precizarea unit[ilor de msur pentru mrimile msurate
- utilizarea limbajului de specialitate
- respectarea normelor de protec[ia muncii
fectuarea reglajelor ini[iale i alegerea domeniului de msurare la
ampermetre i voltmetre
Cnd vrem s msurm o anumit mrime electric trebuie s apreciem care
va fi cu aproxima[ie valoarea ei. Aceast valoare o determinm pe baza diferitelor
date ca : marcaje, calcule etc. Dac vrem, s determinm cu aproxima[ie curentul, n
amperi, care trece printr-o intala[ie, pies sau circuit i cunoatem tensiunea aplicat
i puterea dezvoltat, folosim formula =P/U, unde P este puterea n Watt i U este
tensiunea n vol[i. Dup ce au determinat cu aproxima[ie valoarea mrimii care
trebuie msurat, alegem aparatul de msurat astfel nct pe una din scrile lui de
msurare s fie cuprins i valoarea calculat de noi. n cazul n care se cunosc
precis valorile necesare, este mai bine s se aleag la nceput o scar cu valori mai
mari de msurare, s se determine cu aproxima[ie valoarea cutat i abia atunci s
se utilizeze aparatul de msurat corespunztor, dect s se foloseasc instrumentul
cu o scar de valori prea mic, putnd provoca deteriorarea lui.
Aparatele de msurat, care au mai multe scri de msurare, le conectm mai
nti pe scara cea mai mare i apoi dup msurarea aproximativ le comutm pe
scara pe care se poate face citirea corect. Scara de msurare va fi cea necesar n
momentul n care acul indicator al aparatului de msurat se va afla ntre mijlocul
33
scrii i captul scrii, cu indica[ia maxim, deoarece la majoritatea instrumentelor,
pe aceast jumtate de scar precizia msurrilor este mai mare.
- Dac este cazul, nainte de nceperea msurrilor, se face reglarea
pozi[iei acului indicator cu ajutorul butonului corectorului de zero.
- Pentru msurri n curent continuu, se va respecta polaritatea bornelor i
anume : borna cu semnul + se leag la plusul sursei de tensiune, iar borna la
minusul sursei. Dac polaritatea nu se respect aparatul risc s se distrug.
- a multimetrele digitale se va verifica bateria ncorporat pentru toate
modurile de func[ionare.
Deoarece multimetrele sunt aparate portabile, manevrarea lor se va face
respectnd cu stricte[e toate instruc[iunile de utilizare. a aparatele analogice se va
calcula constanta scrii att pentru ampermetru ct i pentru voltmetru, dup care se
va nmul[i cu numrul diviziunilor artate de acul indicator.
fectuarea reglajelor ini[iale la ohmmetru
#eglarea indica[iei acului indicator este necesar n cazul ohmmetrelor,
deoarece mbtrnirea bateriei determin modificarea tensiunii cu care este alimentat
aparatul i prin urmare creterea erorii de msurare.
- Pentru ohmmetrul serie reglarea se realizeaz pentru valorile de la
capetele scalei astfel :
4 pentru #
X
= 0 se realizeaz un scurtcircuit ntre bornele aparatului.
Dac acul indicator nu indic 0 C, se regleaz rezisten[a variabil
#
P
pn se ob[ine indica[ia corect.
4 pentru #
X
= se las bornele aparatului n gol i se regleaz pozi[ia
acului indicator cu ajutorul corectorului de zero al aparatului
magnetoelectric.
- Pentru ohmmetrul deriva[ie reglarea se face tot pentru valorile de la
capetele scrii :
4 pentru #
X
= 0 se regleaz din corectorul de zero al aparatului
magnetoelectric
34
4 pentru #
X
= se las bornele aparatului n gol i se variaz
rezisten[a #
P
pn se ob[ine indica[ia corect.
- a megohmmetrul cu logometru indica[iile sunt n func[ie de rezisten[a de
msurat, fiind independente de tensiunea sursei i ca urmare aceste aparate nu
necesit nici o reglare prealabil a msurrii.
fectuarea reglajelor ini[iale i alegerea domeniului de msurare la multimetre.
- Multimetre analogice
Orice multimetru are un selector cu mai multe pozi[ii cu ajutorul cruia se
ob[ine tipul aparatului, felul curentului i domeniul de msurare. Cnd facem o
msurare cu multimetru, punem selectorul pe domeniul cel mai mare i apoi l
scdem, pn cnd indica[ia ajunge s fie uor de citit. Dac procedm invers,
putem distruge aparatul.
a msurrile n curent continuu trebuie respectat polaritatea acestuia, adic
plusul sursei la plusul aparatului i minusul sursei la minusul aparatului. Dac
polaritatea nu se respect, acul deviaz n sens contrar celui normal i aparatul se
poate distruge. n curent alternativ modul de conectare este indiferent.Cnd
func[ioneaz ca ampermetru i voltmetru, multimetrul analogic nu are nevoie de
alimentare. Pentru func[ionarea ca ohmmetru, multimetrul analogic este alimentat de
la o baterie ncorporat.
- Multimetre digitale
Pe panoul frontal se afl un comutator cu ajutorul cruia se alege tipul
aparatului, felul curentului i domeniul de msurare. Bornele nu au + i - , dar exist
o born notat "COM (comun sau mas). n curent continuu, borna COM poate fi
conectat la oricare din punctele de msurare, iar semnul mrimii se va afia
automat.
Dac domeniul ales este mai mic dect valoarea msurat, operatorul este
aten[ionat c manevra este greit, fie prin afiarea unei anumite combina[ii de
semne i cifre, fie prin stingerea intermitent a afirii. Unele aparate schimb
automat domeniul de msurare, n func[ie de valoarea mrimii msurate.
33
Multimetrul digital este alimentat de o baterie ncorporat, pentru toate
modurile de func[ionare.


36
TEM 2 : MSURRE MRIMILOR SPECIFICE RE|ELELOR DE
COMUNIC|II : MPLITUDINE, FRECVEN|,
PERIOD, PUTERE, REZISTEN| DISTRIUIT,
CPCITTE DISTRIUIT, INDUCTN|
DISTRIUIT (PENTRU PERECHI DE CONDUCTORE),
IMPEDN|
C3. Utilizeaz mijloace i metode de msurare a mrimilor specifice re[elelor de
comunica[ii
FA SUPO#T 2.1 - Msurarea amplitudinii, frecven[ei, perioadei
- Msurarea amplitudinii
Msurarea tensiunilor i curen[ilor n echipamentele i instala[iile de
comunica[ii ocup o pondere nsemnat, ceea ce explic varietatea de metode i
aparate utilizate att n curent continuu ct i n curent alternativ (n special de nalt
frecven[). Tensiunea alternativ sinusoidal se poate scrie sub forma :
. = . = t sin U 2 t sin U u
m
n care
u valoarea instantanee a tensiunii electrice la timpul t
U
m
valoarea eficace a tensiunii (V)
o pulsa[ia sau frecven[a unghiular (rad/s)
t timpul (s)
faza ini[ial (rad)
I 2x = n care f frecven[a curentului alternativ
T
2
I 2
x
= x = n care T perioada (s)U
m
-U
m
T

2
ot
Fig 1.1. #eprezentarea grafic a tensiunii alternative
37
Voltmetrele electronice se utilizeaz n special pentru msurarea tensiunilor
(amplitudinii) n audio, radiofrecven[ i alte instala[ii de comunica[ii de nalt
frecven[ : le sunt formate dintr-o parte de detec[ie care transform semnalul
alternativ de msurat ntr-un semnal continuu propor[ional cu acesta i partea de
msurare propriu-zis. Aparatele sunt prevzute de obicei i cu un amplificator care
poate fi dispus nainte sau dup circuitul de detec[ie.


- Voltmetre electronice de valori medii, cu diode


Voltmetre electronice de valori medii cu diode sunt formate dintr-un instrument
indicator magnetoelectric, o rezisten[ # de valoare foarte mare i o diod. n cazul
variantei serie, aplicnd la intrare o tensiune alternativ u = f(t), n timpul alternan[ei
pozitive pe anodul diodei, aceasta conduce i prin circuit va trece un curent i care va
Fig. 1.2. Scheme bloc de voltmetre electronice de curent alternativ
Circuit de
detec[ie
Circuit de
detec[ie
Amplificator
Amplificator
Circuit de
detec[ie
a
b
c
Fig. 1.3. Voltmetre de valori medii cu diode
V
r
a
U

#

D


t
U
i
u
u
mediu
38
urmri varia[iile tensiunii.
R
u
i . Cnd pe anodul diodei se aplic alternan[a
negativ, dioda este blocat, nu conduce i curentul n circuit este nul.
a aplicarea unei tensiuni alternative la intrarea voltmetrului, prin instrumentul
indicator va trece un curent pulsatoriu. chipajul mobil al instrumentului indicator nu
poate urmri acest curent i va fi ac[ionat de un cuplu mediu propor[ional cu valoarea
medie a curentului.
R
U
K I K
med
med
= = -
- Voltmetre electronice cu diode, de valori maxime (de vrf)
Se caracterizeaz prin existen[a unui condensator C, care se ncarc rapid
prin diod cnd aceasta conduce i se descarc foarte ncet cnd dioda este blocat,
men[innd la bornele sale o tensiune aproximativ egal cu valoarea maxim a
tensiunii msurate. Se poate folosi varianta serie sau paralel. n alternan[a pozitiv
aplicat pe anodul diodei, dioda conduce condensatorul C se ncarc rapid pn la
valoarea maxim a lui u. Cnd tensiunea la intrare ncepe s scad i tensiunea pe
condensator u
C
pe catodul diodei, devine mai mare dect tensiunea aplicat pe anod,
dioda va fi polarizat invers se blocheaz (t
1
).Din acest moment, condensatorul C se descarc lent pe rezisten[a #
( RC
d
= t >> ). n momentul t
2
, tensiunea aplicat este mai mare dect tensiunea
u
C
de pe condensator, dioda este polarizat direct i conduce, se ncarc rapid
condensatorul C pn n momentul t
3
. Apoi fenomenul se repet.
C
r
a
U
~

#

D

Fig. 1.4. Voltmetre de valori maxime cu diode

t
2
t
u
C
t
1 t
3
u
C
u
u
39
Pentru o constant de timp foarte mare #C >>T
max
(T
max
fiind perioada
corespunztoare celor mai joase frecven[e la care se folosete voltmetrul), ntre dou
alternan[e pozitive condensatorul se descarc foarte pu[in i tensiunea la bornele lui
rmne aproximativ egal cu valoarea maxim a tensiunii de msurat.
R
U
I
max


n practic se folosesc voltmetre de valori medii sau de valori maxime, care se
gradeaz n valori efective. Aceast gradare nu este valabil dect n cazul
tensiunilor sinusoidale.
2
U
U ;
U
U
max max
med
=
x
=
Msurarea frecven|ei
- Metoda heterodinrii
Metoda heterodinrii este o metod de compara[ie folosit att n joas ct i
n nalt frecven[. Msurarea frecven[elor cu metoda heterodinrii se bazeaz pe
principiul heterodinrii, conform cruia dac la intrarea, unui element de circuit
neliniar se aplic simultan dou semnale de frecven[e diferite f
1
i f
2
, la ieirea lui, pe
lng semnalele aplicate la intrare, datorit neliniarit[ii, apar i semnale care au
frecven[e egale cu suma frecven[elor de la intrare (f
1
+ f
2
) sau cu diferen[a lor (f
1
- f
2
).
Semnalul frecven[a egal cu f
1
- f
2
se poate separa cu un filtru trece jos i msura.

Montajul folosit la msurarea frecven[elor prin metoda heterodinrii con[ine :
G
x
este generatorul frecven[ei f
x
ce urmeaz s se msoare, iar G
0
este un generator
de frecven[ f
0
variabil i cunoscut. Semnalele date de cele dou generatoare se
aplic elementului neliniar M. a ieirea acestuia apar i semnale avnd frecven[e
f
x
+ f
0
i f
x
- f
0
. Semnalul cu frecven[ f
1
- f
0
se selecteaz cu filtrul trece jos (FTJ) i
se urmrete ntr-o casc telefonic, conectat n paralel cu un voltmetru de curent
alternativ.
f
x
-f
0
V
G
x
G
0
M

FTJ

f
x
+f
0
f
0
f
x
f
x
-f
0
f
x
,f
0
T

Fig. 1.5. Msurarea frecven[elor prin metoda heterodinrii
60
Modul de lucru. Se realizeaz montajul din figura 1.5 i se variaz frecven[a f
0

a generatorului G
0
, urmrind ca n casc s se aud tonuri din ce n ce mai joase.
Cnd n casc nu se mai aude nimic, se continu varia[ia frecven[ei f
0
n acelai
sens, pn cnd voltmetrul V indic zero. n acest caz nu mai exist componente de
curent alternativ, deci f
x
- f
0
= 0. Se ob[ine f
x
= f
0
ceea ce nseamn c n momentul n
care voltmetrul indic zero, frecven[a de msurat este egal cu frecven[a
generatorului G
0
.
- Metode de rezonan[
Se bazeaz pe propriet[ile selective ale circuitelor C. Aceste circuite
prezint fenomenul de rezonan[ pentru o frecven[ dependent de valorile
inductan[ei i capacit[ii C :
LC 2
1
I
0
x
= .
Pentru frecven[a de rezonan[ la circuitul C serie intensitatea curentului este
maxim, iar la circuitul C deriva[ie tensiunea este maxim.- Frecven[metrul de rezonan[
Montajul. Frecven[metrul de rezonan[ se folosete la msurarea frecven[elor
nalte (radiofrecven[e). l este format dintr-un circuit C alctuit dintr-o bobin fix
i un condensator variabil C i un aparat cu care se poate pune n eviden[
fenomenul de rezonan[. n acest scop se poate folosi n serie cu circuitul un
ampermetru cu termocuplu (fig. 1.7.a), sau n paralel pe circuit un voltmetru
electronic (fig. 1.7.b)

b
f
U
f
0
a
f

f
0
Fig. 1.6. Curbele de rezonan[ ale circuitelor C :
a circuitul C serie b circuitul C deriva[ie
61

Modul de lucru. Pentru msurarea frecven[ei f
x
a unui semnal, se apropie
frecven[metrul la c[iva centimetri de sursa de semnal, realizndu-se n acest mod
un cuplaj inductiv. Se variaz condensatorul C pn cnd ampermetrul A sau
voltmetrul V indic un maxim. n acest moment, frecven[metrul este la rezonan[ pe
frecven[a sursei :
LC 2
1
I I
0 x
x
= = . Deoarece inductan[a are o valoare constant,
se poate scrie
C
1
K I = . Pe baza acestei rela[ii, se poate transcrie scara gradat a
condensatorului C n valori ale frecven[ei, ob[inndu-se un aparat cu citire direct.
Frecven[metrele de rezonan[ se pot etalona i n lungimi de und
corespunztoare frecven[elor ce se msoar pe baza rela[iei : / = cT, unde / este
lungimea de und, c viteza de propagare a undelor electromagnetice, egal cu
viteza luminii (310
10
cm/s) iar T perioada semnalului ce se msoar. Deoarece
T=1/f, rezult /=c/f. Aceast rela[ie permite transcrierea n lungimi de und,
ob[inndu-se aparate ce poart numele de undametre. Undametrele sunt foarte mult
utilizate n radiocomunica[ii.

Msurarea perioadei
O metod indirect de msurare a perioadei este realizat prin msurarea
frecven[ei i apoi pe baza formulei T=1/f (s) se ob[ine prin calcul perioada.
Metoda uzual pentru msurarea perioadei T a unui semnal alternativ este
prin folosirea oscilosopului catodic.

A
a

M
~
g
C
G
f
x

f
x
b

M
~
g
C
G
V


Fig. 1.7. Msurarea frecven[ei cu frecven[metrul de rezonan[
a cu ampermetru cu termocuplu b cu voltmetru electronic
62
Msurarea intervalelor de timp se poate realiza cunoscnd viteza de
deplasare a spotului i msurnd pe ecran lungimea segmentului care corespunde
intervalului de timp considerat. Osciloscoapele moderne au baza de timp calibrate n
ms/cm sau s/cm , adic se indic pentru fiecare pozi[ie a comutatorului ce regleaz
n trepte frecven[a bazei de timp, timpul necesar pentru ca spotul s se deplaseze pe
direc[ia orizontal cu un centimetru.
Pentru msurarea perioadei este necesar ca baza de timp s fie astfel reglat
nct oscilograma s con[in cel pu[in dou perioade succesive ale semnalului. n
acest caz, dac reglajul fin al bazei de timp este la maxim, se msoar pe ecran n
centimetri distan[a ntre dou treceri succesive ale semnalului prin aceeiai valoare i
cu indica[ia reglajului n trepte al bazei de timp. n acest fel, se ob[ine direct perioada
semnalului.
xemplu : n cazul oscilogramei din figura 1.8. , dac reglajul n trepte al bazei
de timp este pe pozi[ia 1 ms/cm, iar l[imea semnalului (perioada) este de 3 cm,
durata (perioada) semnalului va fi T = 31 = 3 ms.T
T
Fig. 1.8. Msurarea perioadei unui semnal variabil n timp
63
FA SUPO#T 2.2. - Msurarea puterii electrice
No|iuni generaIe
Puterea reprezint energia consumat n unitatea de timp.Unitatea de msur
pentru putere n S este wattul (w). n curent continuu ntreaga energie absorbit de
un consumator de la o surs se consum, n sensul c se transform n alte forme de
energie : caloric, mecanic, luminoas etc.
R
U
I R I U P
2
2
= = = , unde U este tensiunea la bornele receptorului,
este curentul prin receptor, # este rezisten[a receptorului.
n curent alternativ nu ntotdeauna ntreaga energie absorbit de la surs se
consum. n cazul circuitelor ce con[in componente reactive (bobine sau
condensatoare), o parte din energie se nmagazineaz sub form de energie
reactiv. n curent alternativ se definesc urmtoarele tipuri de puteri electrice :
- puterea activ P = Ucos [w]
- puterea reactiv P = Ucos [var] - voltamperreactiv
- puterea aparent S = U [VA]
ntre cele trei puteri exist rela[ia S
2
= P
2
+ Q
2
.
- Puterea n audiofrecven[ i radiofrecven[
Msurarea puterii absorbite de o sarcin specific (difuzorul n audiofrecven[
i antena de emisie n radiofrecven[) i produs de un generator i sistem de
transmitere a puterii, se face n urmtoarele scopuri:
4 determinarea puterii maxime P
max
n sursa de putere
i
max
R 4
E
P =
unde este tensiunea electromotoare a generatorului echivalent ,
#
i
este rezisten[a intern a generatorului echivalent
4 determinarea puterii maxime n anumite condi[ii, n audiofrecven[,
pentru un coeficient de distorsiune dat.

64
n audiofrecven[ se definesc puterile urmtoare :
4 puterea de ieire este puterea electric aplicat difuzorului i
caracterizeaz intensitatea sonor perceput n audi[ie (pentru
radioreceptoare)
4 puterea nominal P
n
este puterea de ieire maxim. (xemplu :
pentru radioreceptoare pentru care distorsiunile de neliniaritate nu
depesc o anumit limit admisibil , 10% )
4 puterea de ieire standard P
s
reprezint puterea la care se
efectueaz msurrile ntr-un radioreceptor i corespunde puterii
nominale a radioreceptorului P
n
.
Msurarea puterii n curent continuu
- Metoda ampermetrului i voltmetrului
n curent continuu puterea se poate calcula cu rela[ia P = U. Pornind de la
aceast rela[ie se poate deduce faptul c puterea consumat n curent continuu de
un receptor avnd rezisten[a electric # se poate msura cu un ampermetru i
voltmetru folosind un montaj ca n figura 2.1.


Pot fi realizate dou montaje : amonte (comutatorul K pe pozi[ia a) sau aval
(comutatorul K pe pozi[ia b) n func[ie de mrimea rezisten[ei #. Cnd # >> r
a
(r
a
fiind
rezisten[a ampermetrului) se va folosi varianta amonte. Cnd # << r
v
(r
v
fiind
rezisten[a voltmetrului) se va folosi varianta aval. Montajul amonte se va folosi pentru
msurarea puterilor mari (kw) iar montajul aval pentru puteri mici (w).
Pentru montajul amonte : P
#
= U
#

#
= (U-U
A
) = (U-r
A
) = U-r
A

2

a
V
K
1
A
U
#
U
a
b
#
U

#
Fig. 2.1. Msurarea puterii n curent continuu cu ampermetrul i voltmetrul
63

U
Fig. 2.2. Simbolul wattmetrului
Pentru montajul aval :
V
2
V
V R R R
r
U
UI
r
U
U UI I I U I U P = = = =
- Msurarea puterii cu wattmetrul electrodinamic
Aparatul este alctuit din dou bobine : fix i mobil. Bobina fix (de curent)
se leag n serie n circuit, iar bobina mobil (de tensiune) se leag mpreun cu o
rezisten[ adi[ional n paralel n circuit.
- linia orizontal bobina de curent
- linia vertical bobina de tensiune

Devia[ia acului indicator al wattmetrului :
P K I U K
R r
U
I K I I K
1 1
ad
2 1
= =

= = - . Scara wattmetrului este uniform


r este rezisten[a bobinei de tensiune.

Deoarece la wattmetre exist pericolul de suprancrcare chiar dac indica[ia
aparatului este sub limita de msurare (valorile sau U pot depi valorile nominale
chiar dac produsul U este n limite nominale), la utilizarea wattmetrului este
necesar s se monteze un ampermetru n serie i un voltmetru n paralel cu ajutorul
crora s se poat urmri ncrcarea wattmetrului.
n cazul montajului din figura 2.3 se poate alege varianta amonte (K pe pozi[ia
a) sau aval (K pe pozi[ia b).
Pentru a ob[ine o indica[ie corect n sensul c acul indicator s se deplaseze
de la stnga la dreapta, este necesar s se respecte o anumit ordine de legare a
a
K
1
A
b
#
ad
V
#
K
Fig. 2.3. Msurarea puterii n curent continuu cu wattmetrul
66
celor dou bobine. n acest scop, wattmetrele sunt prevzute cu cte o bobin
marcat printr-o stelu[ reprezentnd nceputurile bobinelor de curent i de tensiune.
Bobinele marcate se vor lega ntotdeauna spre surs.
- Wattmetre cu mai multe domenii de msurare
Sunt prevzute cu mai multe domenii pentru intensitatea curentului electric i
mai multe domenii pentru tensiune (xemplu
1
=0,5A;
2
=1A; V
1
=150V; V
2
=300V)
Pentru a putea determina puterea msurat de wattmetru, este necesar s se
cunoasc, constanta K
w
a wattmetrului, corespunztor domeniilor alese pentru
intensitatea curentului i pentru tensiune. Constanta K
w
reprezint puterea
corespunztoare unei diviziuni a scrii gradate.

=
div
V U I
K
max
n n
w
unde
n
este domeniul de msurare ales pentru intensitatea
curentului, U
n
este domeniul de msurare ales pentru tensiune, d
max
este numrul
maxim de diviziuni ale scrii gardate.
Puterea msurat de wattmetru n cazul n care acul indicator arat d diviziuni,
va fi : P = K
w
d [w].
Msurarea puterii n curent aIternativ monofazat
- Msurarea puterii aparente

Deoarece S=U, puterea aparent se poate msura cu un voltmetru i cu
ampermetru. Din figura 2.4. se observ c se poate folosi varianta amonte sau aval
n func[ie de impedan[a consumatorului Z.
- Msurarea puterii active
~
a
K
1 A
b
V
Z
K

Fig. 2.4. Msurarea puterii aparente
67
Se poate msura cu wattmetrul electrodinamic. n curent alternativ indica[ia
aparatului electrodinamic este
2 1 2 1
I I cos I I K = - ; dar
1
= ,
ad
2
R
U
I = ;
P K cos I U K IU cos
R
U
I K
1 1
ad
= = = - - scara wattmetrului este uniform.

Montarea wattmetrului n circuit se va face ca n figura 2.5. alegnd varianta
amonte sau aval n func[ie de mrimea consumatorului Z, avnd grij ca bornele
marcate s fie legate spre surs. n schem se conecteaz un ampermetru i
voltmetru pentru a urmri ncrcarea wattmetrului. Cnd wattmetrul are mai multe
domenii de msurare se va calcula constanta wattmetrului :

-
= -
div
V I U
max
n n
w
; iar puterea msurat va fi : ) w K P
w
- =
- Msurarea puterii reactive
Metoda indirect. Din rela[ia S
2
= P
2
+ Q
2
cunoscnd puterea activ i
aparent, se ob[ine prin calcul puterea reactiv :
2 2
P $ " = . Puterea activ se
msoar cu wattmetrul, iar puterea aparent prin metoda ampermetrului i
voltmetrului.
Varmetrul se realizeaz cu aparate electrodinamice fiind folosit pentru
msurarea puterii reactive. Varmetrele sunt asemntoare cu wattmetrele dar au n
serie cu bobina mobil n loc de rezisten[a adi[ional, o bobin sau un condensator,
care introduc un defazaj suplimentar de 90. Q=Usin iar indica[ia aparatului
electrodinamic este
2 1 2 1
I I cos I I K = - unde
1
este intensitatea curentului prin
bobina fix,
2
este intensitatea curentului prin bobina mobil.

~
a
K
1
A
b
#
ad
V
Z
K
Fig. 2.5. Msurarea puterii active cu wattmetrul
68Dac bobina fix se monteaz n serie cu consumatorul, iar bobina mobil
mpreun cu o bobin adi[ional de inductan[ mare se monteaz n paralel cu
consumatorul (fig. 2.6. a) atunci
1
= ;

=
L
U
I
2
; iar unghiul de defazaj ntre
1
i
2
devine 90 - , deoarece bobina adi[ional defazeaz curentul n urma tensiunii cu
90. n acest caz indica[ia devine:
"
L
K
sin I U
L
1
K 90 cos
L
U
I K
o

= -
#ela[ia de mai sus arat c n cazul n care n locul rezisten[ei adi[ionale se
monteaz o bobin adi[ional, indica[ia aparatelor electrodinamice este propor[ional
cu puterea reactiv deci ele func[ioneaz ca varmetre.
Dac n serie cu bobina mobil se monteaz un condensator de capacitate C
(figura 2.6. b) indica[ia devine :
" C K sin C U I K 90 cos C U I K
o
= = = -
Dup cum se observ, i n cazul bobinei adi[ionale i n cazul
condensatorului adi[ional, indica[ia depinde de frecven[ (o=2f). Pentru a se
micora influen[a frecven[ei asupra indica[iilor, se construiesc varmetre compensate,
cu dou bobine de tensiune cuplate pe acelai ax, una dintre ele n serie cu o
bobin, iar cealalt n serie cu un condensator (fig. 2.6.c). n acest caz se ob[ine :
" C
L
1
K

= - . a varmetrele compensate, n jurul frecven[ei pentru care este


ndeplinit condi[ia Co
2
= 1, indica[iile sunt foarte pu[in influen[ate de frecven[.
b
U
~

Z
C
~

a
U
Z

C
~

c
U
Z
Fig. 2.6. Varmetre electrodinamice
a cu bobin adi[ional ; b cu condensator adi[ional ; c compensat

69
Montarea varmetrelor n circuit este asemntoare cu montarea wattmetrelor,
fiind necesar montarea bornelor marcate spre surs. a o montare corect
varmetrul va indica n sensul normal dac defazajul dintre U i este inductiv i in
sens contrar dac defazajul este capacitiv. n acest ultim caz, se vor inversa bornele
uneia dintre bobine.
FA SUPO#T 2.3 - Msurarea elementelor de circuit : #,,C,Z
Msurarea rezisten|eIor eIectrice
- Metoda apermetrului i voltmetrului
ste o metod indirect : se msoar tensiunea la bornele rezisten[ei cu
voltmetrul i intensitatea curentului ce trece prin rezisten[, cu ampermetrul. Valoarea
rezisten[ei de msurat se ob[ine aplicnd legea lui Ohm # = U/. Deoarece se
folosesc dou aparate de msurat, se pune problema pozi[ionrii lor reciproce. ste
posibil s se realizeze dou variante (fig. 3.1) care difer ntre ele prin pozi[ia
voltmetrului fa[ de ampermetru i sursa de alimentare. Cele dou montaje sunt aval
i amonte.
a montajul aval voltmetrul se conecteaz n urma ampermetrului fa[ de
sursa de alimentare figura 3.1.a.
Deoarece voltmetrul este conectat n paralel cu #
x
, tensiunea la bornele lor va
fi aceeai : U=U
x
.
Conform legii a lui Kirchhoff, n nodul de re[ea =
v
+
x
.
a

#
V
#
x
U

K


A


V
#
h

x
U
x

V
b

r
A
#
x
U

K


A


V
#
h

x
U
x
U
A
Fig. 3.1. Msurarea rezisten[elor prin metoda ampermetrului i voltmetrului
a varianta aval b varianta amonte

70
Conform legii lui Ohm :
x
v
R
U
I =
a montajul amonte voltmetrul se conecteaz naintea ampermetrului fa[ de
sursa de alimentare figura 3.1.b.
Deoarece ampermetrul este conectat n serie cu #
x
, curentul care le strbate
este acelai : =
x
.
Conform legii a -a a lui Kirchhoff, n ochiul de re[ea U = U
A
+U
x
.
Conform legii lui Ohm : U
A
=r
A

Ambele montaje introduc o eroare sistematic de metod prin faptul c
aparatele au rezisten[e proprii deci au un consum propriu de curent sau tensiune .
Pentru ca erorile fcute n msurri s fie ct mai mici, trebuie ca la ambele montaje
s se fac o corec[ie astfel : la montajul aval se va scdea consumul de curent al
voltmetrului, iar la montajul amonte se va scdea cderea de tensiune pe
ampermetru.
Corec[ia la montajul aval :
v
v x
x
x
R
U
I
U
I I
U
I
U
R

= =
Corec[ia la montajul amonte :
A
A A
x
x
x
r
I
U
I
I r
I
U
I
U U
I
U
R = =

= =
Concluzii : Pentru ca erorile fcute n msurri s fie ct mai mici, trebuie ca la
montajul aval #
v
s fie ct mai mare (#
v
rezisten[a intern a voltmetrului este de
ordinul kiloohmilor - sute de kiloohmi), iar la montajul aval r
A
s fie ct mai mic (r
A

rezisten[a intern a ampermetrului este de ordinul ohmilor - zeci de ohmi).
Cu montajul aval se msoar rezisten[e mici de ordinul ohmilor, iar cu
montajul amonte se msoar rezisten[e mari de ordinul kiloohmilor.

- Metoda de punte (Wheatstone)
Metoda de punte este o metod de compara[ie la care valoarea rezisten[ei de
msurat se compar cu valoarea unei rezisten[e cunoscute. Puntea este un circuit
tipic care con[ine patru elemente(bra[e) dispuse ntr-o schem sub forma unui
patrulater. Circuitul se alimenteaz pe una dintre diagonalele patrulaterului, iar n
cealalt diagonal se monteaz un aparat indicator de nul. Cnd indicatorul de nul
arat zero, ntre cele patru elemente ce formeaz puntea exist o rela[ie bine
determinat din care cunoscnd valorile a trei elemente ale pun[ii se deduce
valoarea celui de-al patrulea. Msurarea rezisten[elor cu metode de punte prezint
71
urmtoarele avantaje : sensibilitate mare, precizie mare, domeniu larg de utilizare,
manevrare uoar.
Schema de principiu a pun[ii Wheatstone

#
x
este rezisten[a de msurat
#
3
rezisten[a variabil n decade
#
1
, #
2
rezisten[e de raport cunoscute
surs de curent continuu
K
1
, K
2
ntreruptoare
G galvanometru (aparat magnetoelectric,
de mare sensibilitate cu zero la mijloc)
Func[ionarea pun[ii.
#ezisten[a de msurat #
x
se monteaz la bornele de msurare ale pun[ii i se
nchid ntreruptoarele K
1
i K
2
. Se variaz rezisten[a #
3
pn cnd galvanometrul
indic zero. n acest caz punctele A i B vor fi la acelai poten[ial. Acest lucru este
posibil dac : U
CA
=U
CB
i U
DA
=U
DB
.
Aplicnd legea lui Ohm pe cele patru bra[e i observnd c prin #
1
i #
x
trece
acelai curent
1
(prin diagonala n care este montat galvanometrul nu se ramific
curent), iar prin #
2
i #
3
trece acelai curent
2
se poate scrie
1
#
1
=
2
#
2
i
1
#
x
=
2
#
3

mpr[ind cele dou rela[ii ntre ele, se ob[ine :
3
2
x
1
R
R
R
R
= sau
3
x
2
1
R
R
R
R
= sau #
1
#
3
= #
2
#
x
Aceste rela[ii, care leag ntre ele cele patru elemente ale unei pun[i cnd prin
diagonala n care se afl galvanometrul curentul este zero, reprezint condi[ia de
echilibru a pun[ii. Aceasta se poate exprima astfel :
- la o punte n echilibru produsele bra[elor opuse sunt egale .
- la o punte n echilibru rapoartele bra[elor alturate sunt egale .
G

#
2
A

#
1
#
x
#
3
2

#
a
r

K
1
K
2
1

B

C
D

1

1

2
2

Fig. 3.2. Puntea Wheatstone
72
Din condi[ia de echilibru, cunoscnd trei elemente ale pun[ii se deduce al
patrulea :
3
2
1
x
R
R
R
R = . Se compar #
x
cu rezisten[ele #
1
,#
2
,#
3
de valori cunoscute.
De obicei rezisten[ele #
1
i #
2
pot lua valori multiplu de 10 nct raportul lor s
reprezinte un multiplu de 10 pentru rezisten[a #
3
. Precizia maxim se ob[ine pentru
raportul #
1
/#
2
= 1.
Protec[ia galvanometrului.
Deoarece la nceputul msurrii puntea poate s fie mult dezechilibrat,
trebuie s se micoreze sensibilitatea galvanometrului pentru a nu fi deteriorat la
trecerea unui curent prea mare prin el. n acest scop, galvanometrul se protejeaz cu
o rezisten[ care se poate introduce n serie prin intermediul comutatorului K
2
.
a nceputul msurrii, comutatorului K
2
este pe pozi[ia 1 i introduce n serie
cu galvanometrul rezisten[a de protec[ie #
a
, ceea ce duce la scderea sensibilit[ii.
Cnd echilibrul pun[ii a fost aproximativ atins, se trece comutatorului K
2
pe pozi[ia 2
i se continu echilibrarea cu o sensibilitate sporit.
Metodele de punte sunt cele mai sensibile i mai precise metode folosite la
msurarea rezisten[elor electrice. a noi n [ar se construiesc pun[i Wheatstone la
nstitul Na[ional de Metrologie din Bucureti.
- Msurarea rezisten[elor cu ohmmetrul
Ohmmetrele sunt aparate cu ajutorul crora se msoar direct valoarea
rezisten[elor electrice.
Principiul de func[ionare const n msurarea curentului ce strbate circuitul
ohmmetrului i a crui valoare depinde de rezisten[a de msurat, conform legii lui
Ohm : =U/#, U=constant.
Ohmmetrul are urmtoarele componente :
- un miliampermetru magnetoelectric, mA
- o surs de tensiune continu(baterie) ntre 1,5 18 V
- rezistoare pentru protec[ia instrumentului magnetoelectric i pentru
schimbarea domeniilor de msurare
73
- borne pentru conectarea rezisten[elor de msurare
Dup modul n care este montat miliampermetrul, ohmmetrele pot fi aparate
cu o singur func[ie, analogice sau digitale, sau pot face parte dintr-un multimetru.
Ohmmetrul serie se caracterizeaz prin faptul c toate elementele sunt
conectate n serie.


Schema ohmmetrului serie este reprezentat n figura 3.3. n care este o
baterie de curent continuu 1,5 18 V cu rezisten[a r
i
, # rezisten[ fix pentru
limitarea curentului , #
1
rezisten[ variabil, mA miliampermetru magnetoelectric,
cu rezisten[a de msurat r
a
, A, B bornele la care se monteaz rezisten[a de msurat
#
x
.
Func[ionarea. a montarea unei rezisten[e #
x
ntre bornele A B, intensitatea
curentului n circuitul ohmmetrului va fi :
x 1 a i
R R R r r
E
I

= .

Valorile extreme se vor ob[ine pentru #
x
=0 i #
x
=. Pentru #
x
=0, bornele A B
sunt n scurtcircuit i =
max
. Pentru #
x
= la borne nu este conectat nici o rezisten[
i =0.
Concluzii :
- Scara gradat a ohmmetrului serie este invers i foarte neuniform

#
x

0

max

0
Fig. 3.4. Scara gradat a unui ohmmetru serie
mA

i
r
i


#
1
#
A
#
x
B
r
a
K

Fig. 3.3. Ohmmetru serie
74
- Citirea indica[iilor la ohmmetrul serie se face de la dreapta la stnga
- Se folosete pentru msurarea rezisten[elor mari.
#eglarea ohmmetrelor serie.
O problem deosebit pe care o prezint ohmmetrele este determinat de
alimentarea lor de la bateriile chimice. Acestea cu timpul mbtrnesc (i mresc
rezisten[a intern) , ceea ce duce la indica[ii eronate. Pentru a evita nrut[irea
preciziei msurrii, nainte de utilizare este necesar s se regleze indica[ia
corespunztoare pentru #
x
=0, fcnd scurtcircuit ntre bornele A B. ndica[ia
corespunztoare valorii #
x
= (bornele A B n gol) se regleaz cu ajutorul corectorului
de zero al aparatului magnetoelectric.
Ohmmetrul deriva[ie se caracterizeaz prin faptul c miliamapermetrul este
conectat n deriva[ie cu por[iunea de circuit A B supus msurrii.


Schema aparatului este reprezentat n figura 3.5 n care : este o baterie de
curent continuu 1,5 18 V cu rezisten[a r
i,
# rezisten[ fix pentru limitarea
intensit[ii curentului , #
1
rezisten[ variabil, mA miliampermetru
magnetoelectric cu rezisten[a r
0
, A ,B bornele la care se monteaz rezisten[a de
msurat #
x
, K ntreruptor, pentru ntreruperea circuitului cnd ohmmetrul nu
func[ioneaz pentru evitarea consumrii bateriei.

#
x

0

max

0
Fig. 3.6. Scara gradat a unui ohmmetru deriva[ie
A
mA

i
r
i


#
1
#
x
#
B
r
a
K

Fig. 3.5. Ohmmetru deriva[ie
73
Func[ionarea
Dup nchiderea ntreruptorului K la montarea unei rezisten[e la bornele A B,
curentul debitat de sursa se distribuie prin miliampermetru i prin #
x
. Pentru #
x
=0
(bornele A B n scurtcircuit) =0 iar pentru #
x
= (bornele A B n gol), =
max
.
Concluzii :
- Scara ohmmetrului deriva[ie este normal dar rmne foarte neuniform
- Citirea indica[iilor la ohmmetrul serie se face de la stnga la dreapta
- Ohmmetrul deriva[ie msoar valori mici ale rezisten[elor,comparabile cu r
a

#eglarea ohmmetrelor deriva[ie.
i la ohmmetrul deriva[ie intervine problema mbtrnirii bateriilor chimice. De
aceea, nainte de folosire, este necesar reglarea ohmmetrului . #eglarea se face
pentru #
x
= (bornele A B n gol), variind rezisten[a #
1
pn se ob[ine indica[ia
corect. ndica[ia corespunztoare valorii #
x
=0 se regleaz din corectorul de zero al
aparatului magnetoelectric.
- Msurarea inductan[elor prin metoda ampermetrului i voltmetrului
Msurarea inductan[elor proprii ale bobinelor folosind metoda ampermetrului
i voltmetrului se bazeaz pe comportarea diferit a bobinelor n curent continuu i
curent alternativ. ntruct bobinele au de obicei impedan[e mult mai mici dect
rezisten[a voltmetrului se folosete varianta aval.
Montajul folosit este reprezentat n figura 3.7.

V
A

#
x

x
#
h
~

K
2

1

Fig. 3.7. Msurarea inductan[elor proprii prin metoda ampermetrului i voltmetrului
76
Comutatorul K are dou pozi[ii i permite alimentarea succesiv a circuitului n
curent continuu i curent alternativ.
Modul de lucru : Msurarea se desfoar n trei etape :
. Se nchide comutatorul K pe pozi[ia 1 i montajul se alimenteaz
n curent continuu. Se msoar intensitatea curentului cu
ampermetrul, tensiunea U cu voltmetrul i aplicnd legea lui Ohm
se calculeaz =
I
U
R
x
.
. Se trece comutatorul K pe pozi[ia 2 i montajul se alimenteaz n
curent alternativ. Se msoar din nou intensitatea curentului i
tensiunea i aplicnd legea lui Ohm, se calculeaz =
I
U

x
.
. Cunoscnd valorile #
x
i Z
x
i cunoscnd sau msurnd frecven[a,
se poate deduce valoarea inductan[ei
2
x
2 2
x x
L R = de unde :
2
x
2
x x
R
I 2
1
L
x
= I 2x =Msurarea inductan[elor proprii cu puntea Maxwell
Puntea Maxwell este cea mai utilizat punte pentru msurarea bobinelor. n
construc[ia sa, n dou bra[e opuse se folosesc rezistoare, iar n bra[ul opus bobinei
ce se msoar se afl un condensator n paralel cu un rezistor.


Modul de lucru : Se aduce puntea n echlibru prin reglarea pe rnd a
elementelor variabile. a echilibru se poate scrie :
f

#
2
~
#
1

x
#
3
#
x
C
2
Fig. 3.8. Puntea Maxwell
77


=
2
2
x x 3 1
C
R
1
1
L R R R
fectund nmul[irile i separnd partea real i partea imaginar se ob[in dou
condi[ii de echilibru :
2
3 1
x
R
R R
R = i
x
=#
1
#
3
C
2

Puntea Maxwell este destinat msurrii bobinelor cu factor de calitate mic


=
x
x
R
L
" . a bobinele cu Q mare, #
x
este foarte mic i ar fi necesar ca #
2
s fie de
valoare foarte mare, ceea ce este mai dificil de realizat n practic.

Msurarea condensatoarelor
Factorii care influen[eaz capacitatea unui condensator sunt : frecven[a,
temperatura, umiditatea, presiunea atmosferic etc.
- Metoda apermetrului i voltmetrului
Msurarea capacit[ilor prin aceast metod se face folosind montajul aval
sau amonte (figura 3.9). Aceast metod se poate aplica numai n cazul
condensatoarelor de capacit[i C < 1F. a montajul aval :
U I 2
I I
C
2
V
2

= ; a montajul amonte :
2
A
2
2

R
I
U
I 2
1
C
x
= unde

V
=U/#
V
este curentul care trece prin voltmetrul V
#
V
rezisten[a intern a ampermetrului
#
A
rezisten[a intern a ampermetrului
f frecven[a sursei de alimentare indicat de frecven[metrul F
78


Pun[i pentru msurarea capacit[ii
Puntea Sauty este folosit pentru msurarea condensatoarelor de bun
calitate, cu pierderi mici. #ezisten[a #
x
n serie cu capacitatea C
x
reprezint
rezisten[a armturilor condensatorului i a terminalelor i este de valoare mic.
Modul de lucru : Se monteaz condensatorul de msurat la bornele special
prevzute n construc[ia pun[ii i se regleaz elementele variabile pn cnd
instrumentul indicator arat zero. n acest moment condi[ia de echilibru se poate
scrie :

x
x 2
3
3 1
C
1
R R
C
1
R R . fectund nmul[irile i separnd
pr[ile imaginare de cele reale, rezult :
x 2 3 1
R R R R = de unde
3
2
1
x
R
R
R
R =
x
2
3
1
C
R
C
R

de unde :
3
1
2
x
C
R
R
C = .


a

C
X


#
X
Fig. 3.10. Msurarea condensatoarelor
a schema echivalent a unui condensator cu pierderi mici b puntea Sauty
#
3


#
2
C
X


#
X
C
3


#
1
~
u,f

f

b

Fig. 3.9. Msurarea capacit[ilor prin metoda ampermetrului i voltmetrului
a amonte ; b aval
a

#
V
C
X
V
K
1
~

#
A
A
K
2
b

F
79
Dup cum se observ, #
x
este propor[ional cu #
3
, iar C
x
cu C
3
. Aceast
propor[ionalitate permite s se gradeze #
3
n valori ale lui #
x
i C
3
n valori ale lui C
x
.
#aportul
2
1
R
R
devine factor de multiplicare
Puntea Nernst se folosete pentru msurarea condensatoarelor cu pierderi
mari. #ezisten[a #
x
figurat n paralel cu capacitatea C
x
este n acest caz de valoare
mare i reprezint rezisten[a n curent alternativ a dielectricului dintre armturile
condensatorului. Bra[ul n care se afl elementele de reglaj are o schem
asemntoare cu schema echivalent a condensatorului de msurat.
Modul de lucru : Se monteaz condensatorul de msurat la bornele prevzute n
acest scop i se regleaz pe rnd elementele variabile pn se aduce puntea la
echlibru, cnd se poate scrie :


x
x
2
3
3
1
C
R
1
1
R
C
R
1
1
R

fectund nmul[irile i separnd partea real i partea imaginar se ob[ine :
3
2
x
1
R
R
R
R
= de unde
3
2
1
x
R
R
R
R = ;
3 2 x 1
C R C R = de unde
3
1
2
x
C
R
R
C =

C
X
#
X
a

C
X


#
X
b

#
3


#
2
C
3


~
u,f

#
1
f

Fig. 3.11. Msurarea condensatoarelor
a schema echivalent a unui condensator cu pierderi mari b puntea Nernst

80
Ca i la puntea Sauty i la puntea Nernst se pot grada #
3
n valori ale lui #
x
i
C
3
n valori ale lui C
x
. #aportul
2
1
R
R
devine factor de multiplicare
Msurarea impedan|eIor
Deoarece rezisten[a n curent continuu i impedan[a n curent alternativ au
aceeai rela[ie de defini[ie, metodele utilizate pentru msurarea rezisten[elor n
curent continuu se pot adapta i la msurarea impedan[elor n curent alternativ cu
urmtoarele observa[ii :
- circuitele n curent alternativ vor fi alimenate de la o surs de frecven[ f
- aparatele de msurat folosite trebuie astfel alese nct s func[ioneze la
frecven[a f a sursei de alimentare
- elementele de circuit, fiind alimentate n curent alternativ, se vor comporta
ca impedan[e
Msurarea impedan[elor prin metoda substitu[iei
Metoda substitu[iei este cea mai simpl metod. a folosete montajul din
figura 3.12., n care :
G este un generator de curent alternativ de tensiune U i frecven[ f ;
A ampermetru de curent alterantiv capabil s func[ioneze la frecven[a f ;
#
e
rezisten[ variabil, etalonat (cutie de rezisten[e) ;
K comutator cu dou pozi[ii.
Z
x


#
e
1

~
A
K
G

u, f
2

f

Fig. 3.12. Msurarea impedan[elor prin metoda substitu[iei
81
Modul de lucru are dou etape ca i n curent continuu :
. se nchide comutatorul K pe pozi[ia 1 i se citete pe ampermetrul A
intensitatea
1
a curentului
x
1

U
I = ;
. se trece comutatorul K pe pozi[ia 2 i se regleaz rezisten[a variabil
#
e
pn cnd ampermetrul va indica un curent
2
=
1
. n acest caz
e
2
R
U
I = . Deoarece
2
=
1
, rezult c Z
x
= #
e
. Aceast metod permite
msurarea global a impedan[elor.
Pun[i de curent alternativ pentru msurarea impedan[elor
Pun[ile de curent alternativ, utilizate la msurarea impedan[elor au aceeai
schem de principiu i acelai mod de func[ionare ca i pun[ile de curent continuu.
Puntea de curent alternativ este alimentat de la o surs de frecven[ f, elementele
din bra[ele sale se comport ca impedan[e, iar instrumentul indicator de nul trebuie
s func[ioneze la frecven[a f a sursei.
Condi[iile de echilibru.Ca i la pun[ile de curent continuu, cnd prin diagonala n care este montat
instrumentul indicator curentul este zero ntre cele patru bra[e ale pun[ii exist o
rela[ie bine determinat, cunoscut sub numele condi[ia de echilibru i care este
aceeai ca i la pun[ile de curent continuu (produsul a dou bra[e opuse este egal cu
produsul celorlalte dou bra[e opuse, sau raportul a dou bra[e alturate este egal cu
raportul celorlalte dou bra[e alturate).
f

G

Z
2
N

u,f

~
Z
1 Z
4
Z
3
Fig. 3.13. Punte de curent alternativ
82
n curent alternativ, aceast condi[ie devine :
4 2 3 1
= sau
3
4
2
1

=
Fiecare impedan[ poate fi exprimat prin modulul su i prin defazajul pe care
l introduce :

=

e Condi[ia de echilibru se poate scrie sub forma :
4 2 3 1

4

1
e e e e

=

Acest lucru este echivalent cu dou rela[ii :
- una referitoare la module :
4 2 3 1
=
- una referitoare la faze :
4 2 3 1
=
Cea de-a doua rela[ie arat c pun[ile de curent alternativ nu pot avea orice
configura[ie.
Dac n dou bra[e ale unei pun[i sunt numai rezisten[e n celelalte dou bra[e
opuse trebuie s fie reactan[e de semne contrare (ntr-un bra[ inductan[, n bra[ul
opus capacitate). Din aceast categorie fac parte pun[ile Maxwell i Hay.
Dac n dou bra[e alturate ale unei pun[i sunt numai rezisten[e(de exemplu
Z
1
= #
1
i Z
2
= #
2
) n celelalte dou bra[e alturate trebuie s fie reactan[e de acelai
fel (
1
=
2
= 0 i
3
=
4
deci
3
i
4
trebuie s aib acelai semn). Din aceast
categorie fac parte pun[ile Sauty i Nernst.
Ca i la pun[ile de curent continuu, dac se cunosc elemente din trei bra[e, se
pot deduce cele din al patrulea bra[. Pentru calcule se utilizeaz de obicei
exprimarea impedan[elor sub forma numerelor complexe. n cazul cel mai general,
fiecare impedan[ poate fi de forma Z = # + jX i condi[ia de echilibru devine :
(#
1
+ jX
1
)(#
3
+ jX
3
) = (#
2
+ jX
2
)(#
4
+ jX
4
). fectund nmul[irile i separnd partea
real de partea imaginar se ob[in dou rela[ii care exprim mpreun condi[ia de
echilibru :

2 4 4 2 1 3 3 1
4 2 4 2 3 1 3 1
R R R R
R R R R
=
=

83
chilibrarea pun[ii
Pentru satisfacerea celor dou rela[ii de echilibru, la pun[ile de curent
alternativ sunt necesare dou elemente de reglaj. Acestea pot fi rezistoare, bobine
sau condensatoare variabile. Deoarece bobinele variabile de inductan[e cunoscute
se realizeaz mai greu n practic, pentru echilibrarea pun[ilor de curent alternativ se
prefer rezistoare i condensatoare variabile.
84
TEM 1 : STRUCTUR OSCILOSCOPULUI: LOCURI
COMPONENTE, ROLUL LOCURILOR COMPONENTE,
SCHEM LOC TUULUI CTODIC, CONDI|I DE
STILITTE IMGINII PE ECRN, PRINCIPIUL DE
FUNC|IONRE, REGLJELE OSCILOSCOPULUI:
CLIRRE PE ORIZONTL, CLIRRE PE
VERTICL, SINCRONIZRE.

C4. Utilizeaz osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice
FA SUPO#T 1.1. - Schema bloc a osciloscopului, blocuri componente,
rolul blocurilor componente
Osciloscoapele moderne sunt alctuite din mai multe elemente componente,
conectate ntre ele dup o schem bloc reprezentat n figura 1.1., care con[ine :
tubul catodic, amplificatoarele A
y
i A
x
, atenuatoarele At
y
i At
x
, generatorul bazei de
timp, circuitul de sincronizare (declanare), circuitul pentru controlul intensit[ii
spotului, circuitul de ntrziere i blocul de alimentare.
n afara blocurilor componente reprezentate n figura 1.1., care sunt comune
tuturor osciloscoapelor moderne, n unele osciloscoape se mai ntlnesc i alte
circuite, cu destina[ii diferite n func[ie de tipul i complexitatea aparatului.
Fig. 1.1. Schema bloc a unui osciloscop catodic
83
Tubul catodic este elementul principal al osciloscopului. n interiorul lui se
genereaz fasciculul de electroni care deviat sub ac[iunea cmpurilor produse de
semnalele de studiat, ciocnete ecranul, descriind pe acesta curbele dorite.
Amplificatoarele A
y
i A
x
amplific semnalele de studiat prea mici, nainte de a
fi aplicate plcilor de deflexie.
Atenuatoarele At
y
i At
x
micoreaz semnalele prea mari nainte de a fi
aplicate amplificatoarele A
y
i A
x
. a osciloscoapele moderne, atenuatoarele sunt
calibrate n V/cm sau mV/cm reprezentnd tensiunea necesar la intrarea
atenuatorului pentru a produce o deplasare a spotului pe ecran de 1 cm. Aceast
calibrare este valabil numai dac reglajul amplificrii amplificatorului respectiv este
la maxim.
Generatorul bazei de timp. n cazul vizualizrii curbelor ce reprezint varia[ia
n timp a unei mrimi A=f(t), la plcile x trebuie s se aplice o tensiune propor[ional
cu timpul : U
x
=Kt . Tensiunea U
x
trebuie deci s fie o tensiune liniar-variabil n timp,
adic de forma din[ilor de ferstru. Aceast tensiune este generat n osciloscop de
generatorul bazei de timp.
Circuitul de sincronizare (de declanare). Pentru ca imaginea de pe ecran s
fie stabil, este necesar ca frecven[a semnalului de vizualizat s fie un multiplu ntreg
al frecven[ei bazei de timp : f
A
= nf
BT
. Pentru realizarea acestei condi[ii, generatorul
bazei de timp are frecven[a variabil i, n plus, exist posibilitatea sincronizrii prin
circuitul de sincronizare, fie cu semnalul de vizualizat, fie cu un alt semnal exterior.

Func[ionarea cu baza de timp declanat
Pentru a se putea vizualiza i semnale neperiodice, la osciloscoapele
moderne generatorul bazei de timp poate func[iona la alegere, fie continuu (relaxat)
genernd un semnal periodic chiar i n absen[a semnalului de vizualizat, fie
declanat.
Spre deosebire de func[ionarea periodic, func[ionarea declanat este
comandat chiar de semnalul de vizualizat. n lipsa semnalului baza de timp nu
func[ioneaz . a apari[ia unui semnal la intrare, baza de timp se declaneaz,
genereaz un singur dinte de ferstru i apoi se blocheaz din nou n ateptarea
86
unui alt semnal. n cazul n care la intrare se aplic un semnal periodic, baza de timp
urmrind semnalul de la intrare devine periodic.n figura 1.2. sunt reprezentate diagramele tensiunilor n diferite puncte ale
schemei unui osciloscop func[ionnd cu baza de timp declanat. n figura 1.2.a este
reprezentat semnalul aplicat la intrare, n momentul t = t
1
. Pn la apari[ia
semnalului, baza de timp este blocat. a t = t
1
, baza de timp se declaneaz,
genereaz un dinte de ferstru i apoi se blocheaz din nou (fig. 1.2.b). n cazul
cazul func[ionrii cu baza de timp declanat, mai sunt necesare urmtoarele
circuite : circuitul pentru controlul intensit[ii spotului, circuitul de ntrziere.
Circuitul pentru controlul intensit[ii spotului. n cazul cazul func[ionrii cu baza
de timp declanat, n lipsa semnalului de intrare, baza de timp fiind blocat, att
plcilor de deflexie Y ct i plcilor de deflexie X nu li se aplic nici un semnal. n
aceast situa[ie, fasciculul de electroni ar bombarda ecranul ntr-un singur punct, n
centru , ceea ce ar duce la distrugerea luminoforului n punctul respectiv. Pentru a
proteja ecranul, osciloscopul este prevzut cu un circuit pentru controlul intensit[ii
spotului. Acesta furnizeaz o tensiune negativ care se aplic pe cilindrul Wehnelt
pentru tergerea spotului, cnd baza de timp este blocat (fig. 1.2.c).
U
i

t
a
U
y

t
d
U
BT

t
b
U
w

t
c
t
Fig. 1.2. Diagramele tensiunilor n diferite puncte ale schemei osciloscopului
a tensiunea la intrare
b tensiunea generat de baza de timp
c tensiunea pe cilindru Wehnelt
d tensiunea dup circuitul de ntrziere

87
Concluzie : Cnd generatorul func[ioneaz cu baza de timp declanat i la
intrare nu se aplic semnal, spotul nu se vede deoarece este stins.
Circuitul pentru controlul intensit[ii spotului mai este folosit i la stingerea
spotului pe durata cursei de ntoarcere i uneori la modularea intensit[ii spotului cu
semnal exterior.
Circuitul de ntrziere are rolul de a ntrzia semnalul astfel nct acesta s se
aplice plcilor Y dup ce baza de timp a nceput s func[ioneze. n figura 1.2.d este
reprezentat diagrama tensiunii U
y
ntrziat fa[ de tensiunea de la intrare U
i
cu
timpul t . Dac nu s-ar folosi circuitul de ntrziere, semnalul s-ar aplica plcilor Y
cnd spotul este stins i baza de timp blocat, ceea ce ar face ca nceputul
semnalului s nu apar pe ecran (fig. 1.3.a).Cu circuitul de ntrziere, semnalul se vizualizeaz corect (fig. 1.3.b).
Blocul de alimentare con[ine surse stabilizate de nalt i joas tensiune i
asigur alimentare celorlalte blocuri, inclusiv a tubului catodic.

FA SUPO#T 1.2 - Schema bloc a tubului catodic.
Tubul catodic este elementul principal al osciloscopului. l este un tub catodic
cu vid, care are o parte cilindric i o parte tronconic (fig. 1.4.).

a
b
Fig. 1.3. fectele circuitul de ntrziere :
a oscilograma fr circuit de ntrziere
b oscilograma cu circuit de ntrziere

Fig. 1.4. Tubul catodic
88
n interiorul tubului catodic n partea cilindric, se afl un dispozitiv de emisie
i focalizare, numit tun electronic, care emite, focalizeaz i accelereaz fasciculul de
electroni, i un sistem de deflexie pentru devierea acestui fascicul.
n partea frontal, tubul catodic are un ecran, acoperit spre interior cu
substan[e luminofore. l devine luminos n punctul n care este lovit de fasciculul de
electroni.
n interiorul tubului pe partea tronconic, este depus un strat bun conductor
de electricitate, care are rolul de ecranare i de colectare a electronilor, dup ce
acetia au lovit ecranul.
a) Dispozitivul de emisie i focalizare (tunul de electroni)
Tunul de electroni este format de obicei dintr-un catod, un electrod de
comand i doi anozi : de focalizare i de accelerare.
Catodul 1 este un cilindru metalic cu suprafa[a frontal acoperit cu un strat
de oxizi de bariu i stron[iu, ce pot emite uor electroni. Catodul este nclzit de un
filament, care se afl n interior.
lectrodul de comand 2, numit i cilindrul Wehnelt, este un electrod cilindric
ce nconjoar catodul i care este prevzut n partea frontal cu un mic orificiu prin
care trec electronii. lectrodul de comand se afl la un poten[ial negativ fa[ de
catod, frnnd n acest mod deplasarea electronilor. Poten[ialul electrodului de
comand se poate varia cu poten[iometrul #
G
. Cu ct electrodul de comand va fi
mai negativ fa[ de catod, cu att mai pu[ini electroni vor reui s treac de el. n
acest mod, reglnd negativarea cilindrului Wehnelt se poate controla numrul
electronilor din fasciculul ce se ndreapt spre ecran i, ca urmare, se poate regla
luminozitatea spotului de pe ecran.
Dup trecerea prin electrodul de comand, fasciculul de electroni este
focalizat pe ecranul tubului catodic cu o lentil electronic format din cei doi anozi,
de focalizare i accelerare.
Anodul de focalizare 3 este un cilindru care are un poten[ial pozitiv fa[ de
catod (cteva sute de vol[i), reglabil cu poten[iometrul #
A
.Variind acest poten[ial se
regleaz distan[a focal a lentilei electronice, astfel nct focarul ei s cad pe ecran.
Cnd reglajul este corect, imaginea de pe ecran are claritate maxim.
89
Anodul de accelerare 4 este tot de form cilindric i are un poten[ial fix,
pozitiv fa[ de catod, de ordinul miilor de vol[i. l are rolul de a accelera micarea
electronilor, determinnd viteza v
0
cu care acetia se ndreapt spre ecran.
b) Dispozitivul de deflexie
Devia[ia fasciculului de electroni se poate realiza cu cmpuri electrostatice sau
magnetice. a tuburile catodice folosite n osciloscoape se utilizeaz devia[ia cu
cmpuri electrostatice. Dispozitivul de deflexie este format din dou perechi de plci
de deflexie dispuse perpendicular una pe alta, pentru devierea fasciculului de
electroni dup cele dou direc[ii, x i y .Cnd plcile sunt la acelai poten[ial, fasciculul de electroni trece printre ele
fr a fi deviat i lovete ecranul n centru. Dac se aplic plcilor de deflexie 5 o
tensiune U
y
(fig.1.5) ntre ele apare un cmp electric
y
. Sub ac[iunea acestui cmp,
electronii vor fi atrai de placa mai pozitiv i respini de placa mai negativ cu o
for[ F
y
= e
y
care va imprima electronilor o accelera[ie a
y
dup direc[ia y. Ca
urmare, n spa[iul dintre plci electronii vor avea att o micare uniform cu viteza v
0

n lungul tubului, ct i o micare uniform accelerat pe direc[ia y. n urma
combinrii celor dou micri rezult o traiectorie parabolic.
Cnd electronii ies dintre plci, ac[iunea cmpului
y
nceteaz i ei i
continu micarea dup o direc[ie tangent la traiectoria parabolic, lovind ecranul la
o distan[ D
y
fa[ de centru. Devia[ia spotului pe ecran D
y
, este cu att mai mare cu
ct tensiunea U
y
aplicat plcilor y este mai mare.
Fig. 1.5. Devia[ia fasciculului de electroni
90
Analog, dac se aplic plcilor o diferen[ de poten[ial, ntre ele apare un
cmp electric care deviaz fasciculul de electroni pe direc[ia orizontal (plcile de
deflexie G).
Cnd pe ambele perechi de plci se aplic simultan cte o diferen[ de
poten[ial, fasciculul de electroni va fi deviat dup o direc[ie rezultant a ac[iunii celor
dou cmpuri.
c) cranul
Dup ce au trecut prin sistemul de deflexie, electronii ajung pe ecran (7)
producnd spotul luminos. #olul ecranului este de a transforma o parte ct mai mare
din energia cinetic a electronilor n energie luminoas. n acest scop, pe suprafa[a
interioar a ecranului, este depus o substan[ fluorescent numit luminofor , care
devine luminoas cnd este bombardat de electroni. Pentru a i se mri eficacitatea,
se adaug diferite substan[e activante. Culoarea spotului luminos depinde de
compozi[ia substan[ei fluorescente : Pentru observri vizuale se folosesc ecrane cu
fluorescen[ galben-verzuie, deoarece sensibilitatea ochiului, este maxim n acest
domeniu. Materialul folosit pentru aceste ecrane este wilemetul (ortosilicat de zinc)
activat cu magneziu.
Dup ncetarea bombardrii cu electroni, ecranul continu s emit lumin un
timp oarecare. Persisten[a luminii depinde de materialul luminoforului, ea putnd
varia ntre milisecunde i cteva secunde.
Dup ce au lovit ecranul, electronii sunt colecta[i de electrodul de ecranare 8,
depus pe suprafa[a interioar a pr[ii tronconice a tubului catodic. Pe aceast cale,
electronii se ntorc la sursa de alimentare.

FA SUPO#T 1.3. - Condi[ia de stabilitate a imaginii pe ecran, principiul
de func[ionare
Principiul de func[ionare
lementul principal al unui osciloscop este tubul catodic. Pentru a putea afia
pe ecranul tubului catodic curba ce reprezint dependen[a ntre dou mrimi, A=f(B),
este necesar :
91
- s se ob[in pe un ecran un punct luminos(spot)
- s se poat deplasa acest punct dup dou direc[ii orizontal (x) i
vertical (y), pentru a descrie pe un ecran curba dorit.
#ealizarea acestor deziderate este posibil avnd n vedere :
- proprietatea unui fascicul de electroni de a produce n punctul de impact
(ciocnire) iluminarea unui ecran tratat cu substan[e luminofore.
- proprietatea unui fascicul de electroni de a fi deviat sub ac[iunea unui
cmp electric sau magnetic.
Fasciculul de electroni este produs, focalizat i accelerat n tubul catodic i
lovete ecranul acestuia producnd un punct luminos (spot). Deplasarea spotului pe
ecran se realizeaz prin devierea fasciculului de electroni cu ajutorul unor cmpuri
electrice create de dou perechi de plci de deflexie din interiorul tubului catodic, la
aplicarea unor tensiuni U
y
la plcile de deflexie pe direc[ia y i U
x
la plcile de
deflexie pe direc[ia x.
Pentru ca pe ecran s apar curba A=f(B), celor dou perechi de plci de
deflexie li se aplic tensiuni U
y
i U
x
propor[ionale cu mrimile A i respectiv B. Ca
urmare spotul se va deplasa dup direc[iile y i x n acelai ritm n care variaz
mrimile A i B. Dac mrimile A i B sunt periodice, pentru ca pe ecran s apar o
imagine stabil este necesar ca ntre frecven[ele celor dou mrimi s existe rela[ia :
f
A
= nf
B
, unde n este un numr ntreg.
Generatorul baz de timp
Generatorul baz de timp este blocul func[ional al oscilosopului n care se
genereaz tensiunea de forma din[ilor de ferstru ce se aplic plcilor X n cazul
vizualizrii curbelor ce reprezint varia[ia n timp a diferitelor mrimi.
Condi[ii impuse tensiunii baz de timp
Deoarece timpul se scurge uniform este necesar ca tensiunea aplicat plcilor
x s creasc liniar, deplasnd spotul cu vitez uniform de la stnga la dreapta, iar
apoi s scad brusc, pentru a rencepe o nou varia[ie. n intervalul de timp t
1
t
0

92
cnd tensiunea U
x
crete, spotul se deplaseaz de la stnga la dreapta, descriind pe
ecran curba dorit.
Forma ideal a tensiunii U
x
este cea desenat cu linie plin n figura 3.1.a . n
practic ns, nu se poate ob[ine o astfel de varia[ie. Semnalele ob[inute cu circuitele
reale nu sunt perfect liniare i anularea lor nu se face instantaneu, ci ntr-un interval
de timp finit t
2
t
1
(figura 3.1.a linie punctat).
Datorit acestor diferen[e ntre forma real i forma ideal a tensiunii U
x
, apar
neajunsuri care trebuie s fie minimizate :
- din cauza neliniarit[ii, spotul nu se deplaseaz pe ecran cu vitez
constant i, ca urmare, curba ce apare pe ecran este deformat fa[ de
curba real.
- deoarece tensiunea U
x
nu scade instantaneu n intervalul de timp t
2
t
1
,
cnd tensiunea scade, spotul se ntoarce de la dreapta la stnga descriind
pe ecran o linie de ntoarcere care nu face parte din semnal. Pentru a evita
apari[ia liniei de ntoarcere, n intervalul de timp t
2
t
1
se aplic cilindrului
Wehnelt un impuls negativ (fig. 3.1.b) care blocheaz fasciculul de
electroni i spotul se stinge. n acest mod pe ecran nu se mai vede linia de
ntoarcere, dar, n acelai timp, nu se mai vede nici partea final a
oscilogramei. Pentru ca partea care se pierde din oscilogram s fie mai
mic, este necesar ca intervalul de timp t
2
t
1
n care tensiunea U
x
scade
s fie mult mai mic dect intervalul de timp t
1
t
0.

U
x

t
a
U
w

b
t
t
0
t
1
-t
0
t
2
t
1
t
2
-t
1
ideal
real
Fig. 3.1. Tensiunea baz de timp
a forma real i ideal a tensiunii U
x

b tensiunea care trebuie aplicat cilindrului Wehnelt U
W


93
- O alt condi[ie pe care trebuie s o ndeplineasc baza de timp pentru ca
imaginea s fie stabil pe ecran, este ca frecven[a sa s fie un submultiplu
ntreg al frecven[ei semnalului de vizualizat :
$ BT
I
n
1
I = ; n=1,2,3..
Schema de principiu pentru generarea tensiunii baz de timp.
|innd seama de condi[iile impuse tensiunii U
x
, s-au realizat diferite
construc[ii de generatoare baz de timp. n principiu ns, toate schemele adoptate
se bazeaz pe ncrcarea i descrcarea unui condensator.
Modelul cel mai simplu al generatorului bazei de timp este reprezentat n
figura 3.2.

a nchiderea ntreruptorului K
1
, n momentul t = t
0
, condensatorul C se
ncarc de la sursa prin rezisten[a #, dup o lege exponen[ial.

RC
1
C
e 1 E U
ncrcarea este cu att mai lent cu ct constanta de timp RC
1
= t este mai
mare. a momentul t = t
1
, cnd tensiunea pe condensator are o valoare

c
U , se
nchide ntreruptorul K
2
, ce prezint o rezisten[ de contact r , de valoare mic.
ncepnd din acest moment, condensatorul C se descarc pe rezisten[a de contact r,
de valoare mic, conform rela[iei :
rC
1

C C
e U U

= . Descrcarea va fi cu att mai


rapid cu ct constanta de timp RC
1
= t este mai mic. Pentru satisfacerea condi[iei
(t
2
t
1
) << (t
2
t
1
) este necesar ca r << #.
n cazul n care generatorul baz de timp func[ioneaz periodic, aceast
varia[ie a tensiunii pe condensatorul C trebuie s se repete periodic, adic
comutatorul K
2
s se nchid i s se deschid periodic, cu o frecven[ care s

C

#

r

#

K
1
K
2
U
C

t
t
0
t
2 t
1
U'

Fig. 3.2. Modelul unui generator baz de timp
Fig. 3.3. Varia[ia tensiunii la bornele
condensatorului
94
satisfac rela[ia de stabilitate. n practic, comutatorul K
2
este realizat cu diferite
dispozitive electronice. Osciloscoapele moderne utilizeaz pentru producerea
tensiunii baz de timp un generator cu integrator Miller. Tensiunea baz de timp se
mai numete i tensiune de baleiaj. (tensiune liniar variabil n dinte de ferstru care
se aplic pe plcile de deflexie orizontal)
FA SUPO#T 1.4 - #eglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontal,
pe vertical, sincronizarea.
#eglarea osciloscoapelor catodice
nainte de a folosi un osciloscop catodic necunoscut sau nou, trebuie s se
citeasc instruc[iunile de ntrebuin[are din prospectul lui, dac exist. n lipsa unor
instruc[iuni speciale, trebuie procedat metodic, dup cum urmeaz :
ntreruptorul de re[ea. Se verific dac transformatorul de re[ea al
osciloscopului catodic este pus la tensiunea re[elei. Se fixeaz poten[iometrul de
reglaj al luminozit[ii n pozi[ia de luminozitate limit, se aeaz reglajele pozi[iei
orizontal i vertical aproape de centrul gamelor i se pune la minim reglajul
amplitudinii verticale.Se conecteaz la priz cordonul de re[ea i se nchide
ntreruptorul de re[ea.
#eglajul luminozit[ii. Trebuie s se atepte aproximativ un minut, pentru ca
tuburile s se nclzeasc. Dup acest timp, se rotete ncet poten[iometrul de reglaj
al luminozit[ii, pn cnd spotul devine vizibil. Urmeaz apoi centrarea spotului
luminos.
#eglajul focalizrii. ntruct reglajele focalizrii i luminozit[ii se influen[eaz
reciproc, aceast opera[ie se face cu ambele mini n acelai timp, mai ales c
aceste butoane se afl plasate de o parte i de alta a tubului catodic.
#eglajele pozi[iei. Dac poten[iometrele de reglaj ale pozi[iei nu au fost
manipulate n timpul reglrii luminozit[ii, func[ionarea lor poate fi acum verificat.
Dup aceast verificare se readuce spotul la centrul ecranului.
#eglajul amplitudinii bazei de timp. Se verific fiecare gam de reglaj brut al
frecven[ei baz de timp, comutnd butoanele de reglaj ale amplitudinii n diferite
pozi[ii.
93
Amplificatorul deflexiei verticale. Se aeaz comutatorul bazei de timp n
pozi[ia corespunztoare gamei care include frecven[a de 50 Hz. Se regleaz
atenuatorul n trepte pentru a ob[ine, sensibilitatea minim, iar atenuatorul fin pentru
sensibilitatea maxim. Se introduce apoi un fir n borna de intrare de mare impedan[
a amplificatorului deflexiei verticale i se [ine n mn captul cellalt al firului. n
acest caz trebuie s apar o uoar devia[ie vertical. Se mrete imaginea de pe
ecran pn ce ocup ntregul ecran.
#eguli pentru utilizarea osciloscoapelor catodice
Tubul catodic al unui osciloscop catodic nu trebuie lsat s func[ioneze cu
spotul sta[ionar, din cauza pericolului de ardere a ecranului. n pauzele dintre lucrri,
spotul trebuie stins cu ajutorul reglajului luminozit[ii, iar osciloscopul nu trebuie scos
din func[iune cu comutatorul de re[ea, n afar de cazul cnd aparatul nu va fi
ntrebuin[at un timp mai ndelungat.
ntruct osciloscoapele catodice au orificii de aerisire (pentru a se asigura o
ventila[ie corespunztoare) va trebui periodic s fie cur[ate de praf. Cur[area se va
face cu un aspirator de praf sau cu pensul i aer comprimat de mic presiune.
Calibrarea pe orizontal
Msurarea intervalelor de timp se poate realiza cunoscnd viteza de
deplasare a spotului i msurnd pe ecran lungimea segmentului care corespunde
intervalului de timp considerat.
Osciloscoapele moderne au baz de timp calibrat n ms/cm sau s/cm ,
adic se indic pentru fiecare pozi[ie a comutatorului ce regleaz n trepte frecven[a
bazei de timp, timpul necesar ca spotul s se deplaseze pe direc[ia orizontal cu un
centimetru. Aceast calibrare este corect numai dac reglajul fin al bazei de timp
este la maxim.
Calibrarea pe vertical
Msurarea tensiunilor cu osciloscopul catodic se bazeaz pe faptul c devia[ia
spotului este propor[ional cu amplitudinea tensiunii aplicate plcilor de deflexie.
nainte de utilizare, se recomand s se verifice calibrarea atenuatorului A
ty
. n acest
scop, osciloscoapele dispun, la o born de pe panoul frontal, de o tensiune de
calibrare. Cu ajutorul unei sonde (cordon de legtur), se aplic tensiunea de
96
calibrare la intrarea oscilosopului i se verific dac varia[ia ob[inut pe ecran
corespunde indica[iei atenuatorului.
Pentru msurri precise, sursa de tensiune intern are frecven[a de 1 kHz i
amplitudinea tensiunii egal cu 1 sau 2 V.
Sincronizarea osciloscopului

Durata unui dinte de ferstru corespunde intervalului de timp t
1
t
0
n care
tensiunea pe condensator crete pn la

c
U , necesar devierii fasciculului de
electroni, astfel nct spotul s se deplaseze pe tot ecranul de la stnga la dreapta.
a depinde de constanta de timp RC
1
= t . Dac se variaz valorile lui # i C, se pot
ob[ine durate diferite pentru din[ii de ferstru (fig. 4.1.). De obicei aceast durat se
variaz n trepte cu un comutator ce introduce n circuit condensatoare de diferite
valori i fin prin varia[ia continu a rezisten[ei #. Comutatorul este calibrat n ms/cm
sau s/cm, corespunztor timpului necesar ca spotul s se deplaseze pe direc[ia
orizontal cu 1 cm. Aceast calibrare este valabil numai dac reglajul fin este la
maxim. n cazul func[ionrii periodice, se poate considera c durata unui dinte de
ferstru corespunde unei perioade a semnalului generat de baza de timp, deci
variind durata din[ilor de ferstru se variaz frecven[a bazei de timp


U
C

1 1
t t
t
0
1
t
U'

T
T'
t

1
t
Fig. 4.1. Varia[ia duratei din[ilor de ferstru n func[ie de constanta de timp RC = t .
97
TEM 2: MSURRI CU OSCILOSCOPUL
C4. Utilizeaz osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice
FA SUPO#T 2.1 - Msurarea tensiunii i intensit[ii curentului electric
Msurarea tensiunilor cu osciloscopul catodic se bazeaz pe faptul c devia[ia
spotului este propor[ional cu amplitudinea tensiunii aplicate plcilor de deflexie.
Metoda direct se utilizeaz n cazul osciloscoapelor moderne prevzute cu
ecran caroiat (mpr[irea n ptrate cu latura de obicei de 1 cm) i care au
atenuatorul At
y
etalonat n mV/cm sau V/cm.


Modul de lucru. Se aplic semnalul de msurat la intrarea Y a osciloscopului,
se controleaz dac reglajul amplificrii este la maxim i se regleaz atenuatorul At
y

i baza de timp astfel nct s se ob[in o oscilogram corect ncadrat pe ecran.
(fig. 1.1). Se msoar cu ajutorul caroiajului de pe ecran nl[imea oscilogramei n
centimetri i se nmul[ete cu indica[ia atenuatorului, ob[inndu-se astfel direct
valoarea tensiunii msurate.
xemplu : n cazul oscilogramei din figura 1.1., dac atenuatorul este pus pe
pozi[ia 0,5V/cm, valoarea tensiunii este V 1 cm 2
cm
V
0 U
y
= = .
Metoda compara[iei.
Cnd oscilosopul nu are atenuatorul calibrat sau calibrarea nu mai este
corect, se poate folosi metoda compara[iei. a aceast metod, tensiunea de
msurat de o form oarecare, se compar cu o tensiune sinusoidal de joas
frecven[, care poate fi msurat cu un voltmetru obinuit.
U
y
Fig. 1.1. Msurarea direct a tensiunii cu osciloscopul catodic
98
Y

~
V
U
x
P

1 K 2

G

Fig. 1.2. Msurarea tensiunii prin metoda compara[ieiModul de lucru. Se realizeaz montajul din figura 1.2. cu comutatorul K pe
pozi[ia 1 se aplic la intrarea Y a osciloscopului tensiunea U
y
de msurat. Se
regleaz amplificarea i baza de timp pn se ob[ine o oscilogram corect ncadrat
n ecran i se msoar nl[imea l a oscilogramei, cu o rigl sau un compas.


Fr a interveni n reglajul amplificrii, se trece comutatorul K pe pozi[ia 2,
aplicndu-se la intrarea Y a osciloscopului o tensiune sinusoidal de joas frecven[.
Aceasta se regleaz pn cnd oscilograma ob[inut pe ecran are aceeai nl[ime l
ca i n cazul vizualizrii tensiunii U
y
.
Cele dou oscilograme avnd aceeai nl[ime, nseamn c amplitudinea
tensiunii U
y
este egal cu amplitudinea vrf la vrf a tensiunii sinusoidale.
Tensiunea sinusoidal se msoar cu voltmetrul V, care de obicei este
etalonat n valori eficace. Dac U este tensiunea citit pe un voltmetru, atunci :
U 2 2 U 2 U U
max vv y
= = = unde U 2 U
max
=
U
m
t
U
y
U
U
U
m
Fig. 1.3 Tensiunile msurate la metoda compara[iei
99
Msurarea intensit[ii curentului electric
ntruct osciloscopul catodic func[ioneaz cu deflexie electrostatic, semnalele
ce se aplic la intrarea lui sunt de natura unor tensiuni. Pentru msurarea intensit[ii
curentului cu osciloscopul catodic se trece curentul de msurat printr-o rezisten[ de
valoare cunoscut i se msoar cu una din metodele studiate cderea de tensiune
la bornele rezisten[ei.
#
e
este o rezisten[ etalon de valoare cunoscut. Apoi aplicnd legea lui
Ohm, se calculeaz valoarea intensit[ii curentului de msurat.

FA SUPO#T 2.2 - Msurarea intervalelor de timp
Msurarea intervalelor de timp se poate realiza cunoscnd viteza de
deplasare a spotului i msurnd pe ecran lungimea segmentului care corespunde
intervalului de timp considerat.
Osciloscoapele moderne au baza de timp calibrate n ms/cm sau s/cm ,
adic se indic pentru fiecare pozi[ie a comutatorului ce regleaz n trepte frecven[a
bazei de timp, timpul necesar pentru ca spotul s se deplaseze pe direc[ia orizontal
cu un centimetru. Aceast calibrare este corect numai dac reglajul fin al bazei de
timp este la maxim.
Msurarea duratei unui semnal
Pentru msurarea duratei unui semnal acesta se aplic la intrarea Y a
osciloscopului i se regleaz amplificarea i baza de timp pn cnd se ob[ine o
oscilogram corect ncadrat n ecran.


#
e
A
y

U
y
Fig. 1.4. Msurarea intensit[ii curentului electric cu osciloscopul
100
Se verific dac reglajul fin al bazei de timp este la maxim. Apoi se msoar
l[imea semnalului pe ecran, n centimetri, i se nmul[ete cu indica[ia reglajului n
trepte al bazei de timp, ob[inndu-se astfel durata semnalului de msurat.
xemplu : n cazul oscilogramei din figura 2.1., dac reglajul n trepte al bazei
de timp este pe pozi[ia 1ms/cm i l[imea impulsului este de 2,5cm, durata impulsului
va fi mA 2
cm
ms 1
cm 2 = = t
n mod analog se poate msura i durata unei pr[i din semnal, cum ar fi
durata timpului de cretere a unui impuls(timpul n care semnalul crete de la 10% la
90% din amplitudinea sa).
Msurarea perioadei unui semnal
Pentru msurarea perioadei, este necesar ca baza de timp s fie astfel reglat
nct oscilograma s con[in cel pu[in dou perioade succesive ale semnalului. n
acest caz, dac relajul fin al bazei de timp este la maxim, se msoar pe ecran n
centimetri distan[a ntre dou treceri succesive ale semnalului prin aceeai valoare i
cu acelai sens de varia[ie, i se nmul[ete cu indica[ia reglajului n trepte al bazei
de timp. n acest fel se ob[ine direct perioada semnalului.T
Fig. 2.1. Msurarea duratei unui semnal cu oscilosopul
101

FA SUPO#T 2.3. - Msurarea frecven[elor
Frecven[a se poate msura cu osciloscopul catodic, msurnd perioada
semnalului ca la punctul precedent i apoi calculnd frecven[a cu rela[ia :
T
1
I = . Aceast metod nu asigur ns o precizie bun.
Metoda figurilor lui issajous
Figurile lui issajous se pot ob[ine pe ecranul osciloscopului catodic dac se
aplic ambelor perechi de plci de deflexie tensiuni sinusoidale.

Modul de lucru. Pentru msurarea frecven[ei f
y
a unui semnal, acesta se aplic unei
perechi de plci de deflexie a osciloscopului, iar la cealalt pereche de plci de
deflexie se aplic un semnal de la un generator de frecven[ variabil i cunoscut f
x

(fig. 3.1.). Se variaz frecven[a f
x
pn cnd pe ecran se ob[ine una dintre figurile lui
T
T
Fig. 2.2. Msurarea perioadei unui semnal cu osciloscopul
U
x
f
x
U
y
; f
y
Fig. 3.1. Msurarea frecven[elor cu figurile lui issajous
102
issajous. Pentru a determina raportul corespunztor figurii ob[inute pe ecran, se
intersecteaz figura cu dou drepte, una orizontal x i una vertical y i se numr
punctele de intersec[ie ale figurii cu cele dou drepte.

Pentru orice figur a lui issajous raportul ntre numrul de intersec[ii n
x
cu
dreapta orizontal i numrul de intersec[ii n
y
cu dreapta vertical este egal cu
raportul ntre frecven[a semnalului aplicat plcilor y i frecven[a semnalului aplicat
plcilor x :
x
y
y
x
I
I
n
n
=
Cunoscnd raportul corespunztor figurii ob[inute pe ecran i frecven[a f
x
, se poate
determina frecven[a f
y
folosind rela[ia de mai sus. De obicei se variaz f
x
pn cnd
se ob[in figurile corespunztoare egalit[ii celor dou frecven[e.

x
y
n
x
=2
n
y
=3
Fig. 3.2. Determinarea frecven[ei necunoscute
Fig. 3.3. Figurile lui issajous
103
FA 2.4 - Msurarea defazajelor
Figurile lui issajous depind de raportul frecven[elor a dou oscila[ii
sinusoidale dar i de defazajul dintre ele.Pentru determinarea defazajului dintre dou semnale de aceeai frecven[,
acestea se aplic celor dou perechi de plci de deflexie ale osciloscopului. n acest
caz :

=
=
t sin U u
t sin U u
m
m
Y y
x

Devia[iile ob[inute pe ecran fiind n fiecare moment propor[ionale cu tensiunile
aplicate, vor varia dup expresiile :

=
=
t sin Y y
t sin x
unde X i Y sunt devia[iile maxime.
Pe ecran apare o figur de forma unei elipse, care pentru = 0 i =
ajunge la forma unei linii nclinate, iar pentru = /2 i = 3/2 devine un cerc (fig.
3.3.). n cazul general, dac elipsa este bine centrat pe ecran (fig. 4.1.) defazajul se
poate determina prin raportul ntre devia[ia maxim pe verticala Y i devia[ia y
corespunztoare punctului n care elipsa intersecteaz axa vertical a ecranului.
n acest punct x=0, deci sinot = 0 ; o t = 0 i y=Ysin. Din aceast rela[ie se
deduce :
Y
y
sin = . n cazul n care se dispune de un osciloscop cu dou canale (cu
comutator electronic), msurarea defazajului dintre dou semnale se poate face
comod vizualiznd simultan cele dou semnale.
x
y

x
Y
y
Fig. 4.1. Msurarea defazajelor
104
ILIOGRFIE
1. eonte, Carmen ; Jilveanu, Cristina ; onescu, on ; zeanu, on. (2005).
surri tehnice, Ploieti : ditura VS C#PUSCU
2. Tnsescu, Mariana ; Gheorghiu, Tatiana ; Ghe[u, Camelia ; Cepic,
Camelia. (2005). surri tehnice, Bucureti : ditura A#AMS P#NT
3. sac, ugenia. (1995). surri electrice i electronice, Bucureti : DP
4. (1989). Sistemul international de unitti (SI) traducere din limba francez,
Bucureti : ditura Academiei #S#.
5. Ciocrlea-Vasilescu, Aurel ; Mariana, Constantin ; Neagu, on. (2007). Tehnici
de msurare n domeniu, Bucureti : ditura CD P#SS
6. Trifu, Adriana ; Seefeld, #adu ; Wardalla, Mircea ; ie, Mirela ; Clin, Mihaela.
(2000). Electronic, automatic, informatic tehnologic industrial manual
pentru pregtirea de baz, Bucureti : ditura tehnic.
7. (1992). Cabluri cu fibre optice, Bucureti : Centrul de instruire i documentare
#omtelecom.
8. Cosma, Drago ; Mare, Florin ; Dick, Doina ; Chivu, Aurelian. (2008).
Electronic : tehnologii i msurri, Bucureti : ditura CD P#SS
9. Bomie, on ; Wardalla, Mircea. (1997). surri speciale n telecomunicatii
vol. 1, Bucureti : Centrul de instruire i documentare #omtelecom
10. Wardalla, Mircea ; Pascu, Aurel. (1972). surri electrice n telecomunicatii,
Bucureti : ditura Didactic i Pedagogic
11. Doncescu, Dumitru. (1985). Aparate de msur i control vol.2, Bucureti :
.P.Filaret