Sunteți pe pagina 1din 36
Mihaela Mihaela Brut Brut Instrumente Instrumente pentru pentru E E - - Business Business Mihaela

MihaelaMihaela BrutBrut

InstrumenteInstrumente pentrupentru EE--BusinessBusiness

Instrumente pentru pentru E E - - Business Business Mihaela Brut Facultatea de Informatic ă

Mihaela Brut Facultatea de Informatică

mihaela@infoiasi.ro

http://www.infoiasi.ro/~mihaela

E E - - Business Business Mihaela Brut Facultatea de Informatic ă mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela 1
E E - - Business Business Mihaela Brut Facultatea de Informatic ă mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela 1
Mihaela Mihaela Brut Brut Î Î ntreb ntreb ă ă ri ri preliminare preliminare •

MihaelaMihaela BrutBrut

ÎÎntrebntrebăăriri preliminarepreliminare

• Ce segment de public se încearcă a se atrage?

• Ce segment de public se încearc ă a se atrage? • Cine se va ocupa

• Cine se va ocupa de întreţinerea şi actualizarea sitului?

• Ce produse/servicii vor fi comercializate?

• Care vor fi modalităţile de plată prin intermediul sitului?

• Cum va fi protejat situl împotriva hacker-ilor?

Care vor fi modalit ăţ ile de plat ă prin intermediul sitului? • Cum va fi
Care vor fi modalit ăţ ile de plat ă prin intermediul sitului? • Cum va fi
Mihaela Mihaela Brut Brut De De avut avut î î n n vedere vedere •

MihaelaMihaela BrutBrut

DeDe avutavut îînn vederevedere

• Informaţii despre firmă şi beneficiile avute de clienţi

• Subscriere la buletinul de ştiri al firmei

• Informaţii pentru presă şi un catalog de presă

• Informaţii doar pentru clienţii care accesează o zonă protejată prin parolă

• Sfaturi şi relaţii utile, link-uri către alte situri Web de interes (inclusiv ale concurenţei), către articole tehnice

• Implementarea coşului de cumpărături

de interes (inclusiv ale concuren ţ ei), c ă tre articole tehnice • Implementarea co ş
de interes (inclusiv ale concuren ţ ei), c ă tre articole tehnice • Implementarea co ş
de interes (inclusiv ale concuren ţ ei), c ă tre articole tehnice • Implementarea co ş
Mihaela Mihaela Brut Brut De De avut avut î î n n vedere vedere •

MihaelaMihaela BrutBrut

DeDe avutavut îînn vederevedere

• Ordinea priorităţilor: încărcare rapidă, conţinut, mod de organizare a informaţiilor, uşurinţa navigării, estetica sitului

• Conţinut: întâi informaţii de interes pt. vizitatori, apoi prezentarea echipei

• Informaţii de contact vizibile

• Care se doreşte a fi următorul pas al vizitatorului

• Focalizare permanentă asupra scopului

vizibile • Care se dore ş te a fi urm ă torul pas al vizitatorului •
vizibile • Care se dore ş te a fi urm ă torul pas al vizitatorului •
vizibile • Care se dore ş te a fi urm ă torul pas al vizitatorului •
Mihaela Mihaela Brut Brut De De avut avut î î n n vedere vedere •

MihaelaMihaela BrutBrut

DeDe avutavut îînn vederevedere

• Mijloace de promovare a sitului

î î n n vedere vedere • Mijloace de promovare a sitului • Contactarea tuturor vizitatorilor

• Contactarea tuturor vizitatorilor care şi-au lăsat adresa de e-mail (newsletter, felicitări de sărbători, mulţumiri)

• Oferirea permanentă de motive de revenire pe sit (noutăţi, promoţii, discount-uri, materiale gratuite – articole, sfaturi, reţete, versiuni demo)

pe sit (nout ăţ i, promo ţ ii, discount-uri, materiale gratuite – articole, sfaturi, re ţ
pe sit (nout ăţ i, promo ţ ii, discount-uri, materiale gratuite – articole, sfaturi, re ţ
Mihaela Mihaela Brut Brut Con siliere Con siliere global global ă ă • Dezvoltarea situl

MihaelaMihaela BrutBrut

ConsiliereConsiliere globalglobalăă

• Dezvoltarea sitului: www.thesitewizard.com/

• Soluţii de e-business

(Home-based & Micro Business, Small & Medium Size, Large Enterprises):

www.zeennet.com/, www.iqnetcom.com/, www.ibm.com/servicessolutions/ (biz&IT), www.healthit.com/ (Healthcare) www.aslins.com/ (Small eBusiness)

ce sso luti ons/ (biz&IT), www.healthit.co m/ (H eal thc are) www.aslins.com/ (S m all eBu
ce sso luti ons/ (biz&IT), www.healthit.co m/ (H eal thc are) www.aslins.com/ (S m all eBu
Mihaela Mihaela Brut Brut Nume de dom eni i Prez en Prez en ţ ţ

MihaelaMihaela BrutBrut

Nume de domenii

PrezenPrezenţţăă WebWeb

Nume de dom eni i Prez en Prez en ţ ţ ă ă Web Web http://ww
Nume de dom eni i Prez en Prez en ţ ţ ă ă Web Web http://ww
Nume de dom eni i Prez en Prez en ţ ţ ă ă Web Web http://ww

http://www.godaddy.com/, www.rnc.ro

http://www.whois.sc/ - verificare disponibilitate domeniu Găzduire Web

www.inregistrari.ro, www.gazduire-web.ro/

webhosting.rol.ro/

ISP - Internet Service Provider

www.fx-net.ro, www.astral.ro, www.netzero.net,

• webhosting. rol . ro/ ISP - Internet Service Provider • www.fx-net.ro , www.astral.ro , www.netzero.net
Mihaela Mihaela Brut Brut Design Design Web Web Prelucrare i mag ini • www.mac ro

MihaelaMihaela BrutBrut

DesignDesign WebWeb

Prelucrare imagini

www.macromedia.com/software/fireworks/

i mag ini • www.mac ro med ia.com/software/fireworks/ • http://w ww. ado be.com/ Branding =c rea

http://www.adobe.com/

Branding=crearea unei experienţe plăcute pt. vizitator: logo, motto, mesaje cheie, identităţi vizuale, metode de a comunica un mesaj, interactiune în timp real cu vizitatorul:

vizuale, metode d e a com unica un mesaj, interactiu ne î n ti mp real

corporate-branding.com/

vizuale, metode d e a com unica un mesaj, interactiu ne î n ti mp real
Mihaela Mihaela Brut Brut Design Design Web Web Ş abloane de situri comerciale, identitatea firmei:

MihaelaMihaela BrutBrut

DesignDesign WebWeb

Şabloane de situri comerciale, identitatea firmei:

Web Ş abloane de situri comerciale, identitatea firmei: • www.freewebtemplat es. co m , www.templateshop.b e
Web Ş abloane de situri comerciale, identitatea firmei: • www.freewebtemplat es. co m , www.templateshop.b e

www.freewebtemplates.com, www.templateshop.be

www.templatemonster.com /corporate-identity.php

www.logo-design99.com/,

www.logo-togo.com/ Exemple negative:

www.webpagesthatsuck.com

hp • www.logo-design99. co m/ , www.logo-togo.com/ Exemple negative: www.webpagesthatsuck.com 9
Mihaela Mihaela Brut Brut Ed it oa re Ed it oa re Web Web •

MihaelaMihaela BrutBrut

EditoareEditoare WebWeb

www.macromedia.com/software/dreamweaver/

• Nvu: http://nvu.com/

• Amaya: www.w3.org/Amaya

:// nv u.c om / • Amaya: ww w. w3. org /A ma ya • HTML
:// nv u.c om / • Amaya: ww w. w3. org /A ma ya • HTML

• HTML Kit: www.chami.com/html-kit/

• PSPad: www.pspad.com/

• Bluefish: bluefish.openoffice.nl/

• TopStyle Lite: www.bradsoft.com/

• Mozilla Composer: www.mozilla.org/

• Validator HTML: validator.w3.org/

• Resurse pt. webmasteri:

www.thefreecountry.com/webmaster

www.mozilla.org/ • Validator HT ML: validator.w3.org/ • Resurse pt. webmasteri: www.thefreecountry.com/webmaster 10
Mihaela Mihaela Brut Brut E di to ar e E di t oar e CSS

MihaelaMihaela BrutBrut

EditoareEditoare CSSCSS

• Cascade DTP:

http://www.price-media.demon.co.uk/cascade.html

w.pr ice- me di a.d emo n.c o.u k/c asc ade.html • CSSEdit 1. 6: ht

• CSSEdit 1.6:http://www.macrabbit.com/cssedit/

• Style Master:http://www.westciv.com/style_master/

• Style Studio v3.76:

http://www.style-sheets.com/index.asp

• etc.: http://www.w3.org/Style/CSS/#editors

http://www.csszengarden.com/

• Validator CSS:

http://jigsaw.w3.org/css-validator/

en.c om / • Validator CSS: – http://jigsaw.w3.org/css-validator/ – http://www.style-sheets.com/validator.asp 11

http://www.style-sheets.com/validator.asp

en.c om / • Validator CSS: – http://jigsaw.w3.org/css-validator/ – http://www.style-sheets.com/validator.asp 11
Mihaela Mihaela Brut Brut Oferte Oferte speciale speciale E-books • www.eboo kc om pile r.co

MihaelaMihaela BrutBrut

OferteOferte specialespeciale

E-books www.ebookcompiler.com/

speciale E-books • www.eboo kc om pile r.co m/ • www.eboo kg ene rat or.c om
speciale E-books • www.eboo kc om pile r.co m/ • www.eboo kg ene rat or.c om

www.ebookgenerator.com

www.ebookpro.com

www.planetebook.com/ Mostre, sfaturi, sugestii Discount-uri, promoţii, oferte speciale

m www.plan ete boo k.c om / Mostre, sfat uri, su ges tii Discount-uri, promo ţ
Mihaela Mihaela Brut Brut Pl Pl ă ă ţ ţ i i on on -

MihaelaMihaela BrutBrut

PlPlăăţţii onon--lineline

Pentru a accepta plata prin cărţi de credit:

• Deţinerea unui cont de comerciant sau

de cre dit : • De ţ inerea unui cont de comerciant s au • Apelarea

• Apelarea la intermediari de tranzacţii

indicat într-o primă etapă

taxă de înscriere, apoi taxă/tranzacţie

www.clickbank.com

partener pt. vânzări de cărţi electronice, software,

produse ce se pot descărca de pe Internet

www.digibuy.com/ - produse electronice, 13,9%

www.regnow.com/ - pt. produse software

www.shareit.com/, www.v-share.com/ - pt. produse software shareware

- p t . p rodu se sof twa re • www.shareit.com/ , www.v-share.com/ - pt.
- p t . p rodu se sof twa re • www.shareit.com/ , www.v-share.com/ - pt.
Mihaela Mihaela Brut Brut Inter me dia ri Inter me dia ri tranzac tranzac ţ

MihaelaMihaela BrutBrut

IntermediariIntermediari tranzactranzacţţiiii

www.paypal.com/ - clienţii vor trebui să se înscrie înainte de a plăti

ii vor trebui s ă se înscrie înainte de a pl ă ti • www. ccbi

www.ccbill.com/ - fără taxe iniţiale, maxim 14,5% taxă pt. o tranzacţie

www.ccnow.com pt. produse fizice, 8-9% www.ibill.com/ - soluţii de plată on-line

http://totalmerchantservices.com/

http://www.marketerschoice.com/

14

ă on-line • http:/ /tot al mer ch ant ser vic es.c om/ • http:/ /ww
ă on-line • http:/ /tot al mer ch ant ser vic es.c om/ • http:/ /ww
Mihaela Mihaela Brut Brut Contact Contact C ă r ţ i de oa sp e

MihaelaMihaela BrutBrut

ContactContact

Cărţi de oaspeţi

Brut Brut Contact Contact C ă r ţ i de oa sp e ţ i •

http://www.theguestbook.com/

http://www.dreambook.com/ Forumuri de discuţii

Chat: www.chat.com/, www.eyeballchat.com/download/ E-mail

www.yahoo.com, www.hotmail.com, geocities.yahoo.com/, www.as.ro, www.freeservers.com, www.netaddress.com

o.co m , ww w.hot m ail. com , geocities.yahoo.com/ , www.as.ro , www.freeservers.com , www.netaddress.com
o.co m , ww w.hot m ail. com , geocities.yahoo.com/ , www.as.ro , www.freeservers.com , www.netaddress.com
Mihaela Mihaela Brut Brut Tra fic Tra fic Internet Internet Contorizare t raf i c:

MihaelaMihaela BrutBrut

TraficTrafic InternetInternet

Contorizare trafic:

Tra fic Tra fic Internet Internet Contorizare t raf i c: • www.sitem ete r.co m/

www.sitemeter.com/, www.thecounter.com/

www.webcounter.com/, www.freebot.com

www.trafic.ro

Securizare trafic:

www.thefreecountry.com/security/ antivirus, firewall, transmisii criptate

ro Securizare tr afic : www.thefree cou ntr y.co m/ sec urity / → antivirus, firewall,
Mihaela Mihaela Brut Brut Utilitare Utilitare • www.dyn ami te cove r s.c om/ index/64569

MihaelaMihaela BrutBrut

UtilitareUtilitare

Mihaela Mihaela Brut Brut Utilitare Utilitare • www.dyn ami te cove r s.c om/ index/64569 →
Mihaela Mihaela Brut Brut Utilitare Utilitare • www.dyn ami te cove r s.c om/ index/64569 →

www.dynamitecovers.com/index/64569

boxe de prezentare a ofertei

www.clipart.com cu taxă (model de afacere pe Web)

www.flashcomponents.com/ - cu taxă

http://www.stickyserver.com/?countz utilitare de asistenţă design Web

/ - cu tax ă • http://ww w . s ti ckys e rve r .
Utilitare Utilitare Mihaela Mihaela Brut Brut • www.hy peri onics.com → instr ume nte de

UtilitareUtilitare

MihaelaMihaela BrutBrut

www.hyperionics.com instrumente de creare de capturi ecran ale siturilor de interes (HyperSnap-DX) sau de creare fişiere video (HyperCam)

nap -DX) sau d e c reare fi ş iere vi deo (HyperCa m) • www.wil

www.wilsoninfo.com/

generare dinamică de meniuri de tip pop-up, animaţii, cărţi de oaspeţi etc.

son info.com/ → gener are dinamic ă de m eniuri de tip pop-up, anima ţ ii,
son info.com/ → gener are dinamic ă de m eniuri de tip pop-up, anima ţ ii,
Mihaela Mihaela Brut Brut Distribuirea Distribuirea informa informa ţ ţ iilor iilor • Comunit ăţ

MihaelaMihaela BrutBrut

DistribuireaDistribuirea informainformaţţiiloriilor

• Comunităţi virtuale;

• chat-uri;

• conferinţe electronice;

• sistemul buletinelor electronice;

• grupuri de discuţii;

• cataloage online;

• notificarea prin e-mail a clienţilor actuali sau potenţiali despre noile caracteristici ale produselor sau noile produse ale firmei;

caracteristici ale produselor sau noile produse ale firmei; • asisten ţ a asigurat ă clien ţ

• asistenţa asigurată clienţilor în utilizarea produselor;

• FAQs (Frequently Asked Questions) - incluse în sit sau distribuite prin e-mail.

Questions) - incluse în sit sau distribuite prin e-mail. • brokeri → site-uri specializate pentru interac

• brokeri site-uri specializate pentru interacţiunea pe piaţă a cumpărătorilor şi vânzătorilor

brokeri → site-uri specializate pentru interac ţ iunea pe pia ţă a cump ă r ă
Mihaela Mihaela Brut Brut Promovarea Promovarea sitului sitului • Search engines (motoare de c ă

MihaelaMihaela BrutBrut

PromovareaPromovarea situluisitului

• Search engines (motoare de căutare)

• Open Directories (directoare cu situri web)

• E-mail Marketing (marketing prin e-mail)

• Grupuri de discuţii (Newsgroups)

• Schimbul de bannere şi link-uri (banner / link exchange)

• Rings (Inele)

Grupuri de discu ţ ii (Newsgroups) • Schimbul de bannere ş i link-uri (banner / link
Grupuri de discu ţ ii (Newsgroups) • Schimbul de bannere ş i link-uri (banner / link
Grupuri de discu ţ ii (Newsgroups) • Schimbul de bannere ş i link-uri (banner / link
Mihaela Mihaela Brut Brut Promovarea Promovarea sitului sitului • Fi ş ierul semn ă tur

MihaelaMihaela BrutBrut

PromovareaPromovarea situluisitului

• Fişierul semnătură (signature file)

• Autoresponderul (mailbot, infobot, mail demon)

file) • Autoresponderul (mailbot, infobot, mail demon) • Pagini cu leg ă turi gratuite – Free

• Pagini cu legături gratuite – Free For All Link Pages (FFA)

• Premierea

• Promovarea offline

mail demon) • Pagini cu leg ă turi gratuite – Free For All Link Pages (FFA)
mail demon) • Pagini cu leg ă turi gratuite – Free For All Link Pages (FFA)
Mihaela Mihaela Brut Brut Motoare Motoare de de c c ă ă utare utare •

MihaelaMihaela BrutBrut

MotoareMotoare dede ccăăutareutare

Structură:

1.

robot (spider sau crawler ) - 1 GB/s, 3 milioane pagini web / zi

2.

index (catalog )

3.

software-ul de căutare

sau crawler ) - 1 GB/s, 3 milioane pagini web / zi 2. index ( catalog
sau crawler ) - 1 GB/s, 3 milioane pagini web / zi 2. index ( catalog
Mihaela Mihaela Brut Brut Motoare Motoare de de c c ă ă utare utare •

MihaelaMihaela BrutBrut

MotoareMotoare dede ccăăutareutare

www.wordtracker.com

de de c c ă ă utare utare • www.w ord tracker.co m → cuvi nte
de de c c ă ă utare utare • www.w ord tracker.co m → cuvi nte

cuvinte cheie căutate în mod uzual

cât de des e căutat un anumit cuvânt şi

ce situri competitive îl folosesc drept

cuvânt cheie

www.webpositiongold.com

ilustrează poziţia unui sit în

listele de rezultate asistenţă pentru îmbunătăţirea sitului

rea z ă pozi ţ ia u nui sit în → listele de rezultate → asisten
Mihaela Mihaela Brut Brut M ot o are M ot o are de de c

MihaelaMihaela BrutBrut

MotoareMotoare dede ccăăutareutare

www.webferret.com

instrument gratuit de asistenţă a căutării

de clienţi pe Web

ste n ţă a c ă ut ă rii → de clie n ţ i pe

http://www.searchengineoptimizer.com /national/

http://www.searchengine-news.com/kda/ analizator de cuvinte cheie

http://7search.com/fasstsearch.htm

“Browser accelerator”

analiz ator de c uvinte che ie • http:// 7se arch. com/f ass tse arc h.htm
analiz ator de c uvinte che ie • http:// 7se arch. com/f ass tse arc h.htm
Mihaela Mihaela Brut Brut Open Open Directories Directories • Situri web create manual, fiecare leg

MihaelaMihaela BrutBrut

OpenOpen DirectoriesDirectories

• Situri web create manual, fiecare legătură având asociat comentariu

manual, fiecare leg ă tur ă având asociat comentariu • Paginile grupate tematic • Actualizare mai

• Paginile grupate tematic

• Actualizare mai greoaie

• Cererea de înscriere a unui sit analizată de redactori

www.google.com oferă secţ. Directory

Cererea de înscriere a unu i si t → analizat ă de redactori • www.google.com ofer
Cererea de înscriere a unu i si t → analizat ă de redactori • www.google.com ofer
Mihaela Mihaela Brut Brut E E - - m ail m ail Marketing Marketing •

MihaelaMihaela BrutBrut

EE--mailmail MarketingMarketing

• E-mail nediferenţiat (bulk email sau spam)

• E-mail diferenţiat

• închirierea de liste cu adrese email "Opt In": http://www.bulletmail.com; http://www.targ-it.com

http://www.b ul letm ail.com ; http://www.targ-it.c om • editarea unui ziar el ectr onic • reclame

• editarea unui ziar electronic

• reclame sau anunţuri publicitare online

ziar el ectr onic • reclame sau anun ţ uri publicitare online • participarea la liste

• participarea la liste de discuţii prin

26 email

ziar el ectr onic • reclame sau anun ţ uri publicitare online • participarea la liste
Mihaela Mihaela Brut Brut Newsgroups Newsgroups • Echivalentul Internet pt. grupuri de discu ţ ii

MihaelaMihaela BrutBrut

NewsgroupsNewsgroups

• Echivalentul Internet pt. grupuri de discuţii

• Organizate ierarhic, în sub-grupuri

de discu ţ ii • Organizate ierarhic, în sub-grupur i • USENET = set de grupuri

• USENET = set de grupuri de interes global comp, news, rec, sci, soc, talk, misc

• Grupuri alternative (pe lângă USENET):

alt, bionet, biz, hepnet

• anunţuri publicitare: "biz", "business", "mlm", money", "marketplace"

• Înscriere la ştiri:

comp.infosystems.www.providers

• Înscriere la ş tiri: comp.infosystems.www.providers • www.google.com ofer ă sec ţ . news 27

www.google.com oferă secţ. news

• Înscriere la ş tiri: comp.infosystems.www.providers • www.google.com ofer ă sec ţ . news 27
Mihaela Mihaela Brut Brut Banner Banner / / L i n k L in k

MihaelaMihaela BrutBrut

BannerBanner//LinkLink exchangeexchange

• Banner suprafaţă grafică = mini-reclamă, hiperlegătură către un sit

ă , hiperleg ă tu r ă c ă t re un sit • Firmele complementare

• Firmele complementare fac în general schimb de bannere/link-uri

• Rata de schimb în funcţie de prestigiul fiecărui partener

http://www.igoldrush.com/missing/

http://iwr.com/free/reciprocal.htm

http://www.reciprocallink.com

ssi ng/ • http://iwr.com/free/reciprocal.htm • http://www.reciprocallink.com • http://www.fraternet.com/zel 28

http://www.fraternet.com/zel

ssi ng/ • http://iwr.com/free/reciprocal.htm • http://www.reciprocallink.com • http://www.fraternet.com/zel 28
Mihaela Mihaela Brut Brut Rings Rings • Înl ă n ţ uire de pag ini

MihaelaMihaela BrutBrut

RingsRings

• Înlănţuire de pagini Web înrudite tematic

• Înl ă n ţ uire de pag ini We b în rudite tematic • server

• server web central lista de situri

• fiecare sit: Next, Previous, Home

http://www.webring.com

http://www.ringsurf.com

www.promotionworld.com/webrings/

• Provocare: acces la situri concurente

http://www.ring sur f.co m • www.promotion wor l d . c om /webrings/ • Provocare: acces
http://www.ring sur f.co m • www.promotion wor l d . c om /webrings/ • Provocare: acces
Mihaela Mihaela Brut Brut Signature Signature file file • Text inserat la sfâr ş itul

MihaelaMihaela BrutBrut

SignatureSignature filefile

• Text inserat la sfârşitul mesajelor de email sau celor transmise la grupuri de discuţii

• informaţii de identificare şi contactare rapidă a expeditorului

----------------------------------------

Jon

"It's hard to believe that the entire fate of the world lies in the hands of the Phone Company."

jon@pacbell.com

--- War of the Worlds

----------------------------------------

in the hands of the Phone Company." jon@pacbell.com --- War of the Worlds ---------------------------------------- 30
in the hands of the Phone Company." jon@pacbell.com --- War of the Worlds ---------------------------------------- 30
Mihaela Mihaela Brut Brut Signature Signature file file 31

MihaelaMihaela BrutBrut

SignatureSignature filefile

Mihaela Mihaela Brut Brut Signature Signature file file 31
Mihaela Mihaela Brut Brut Signature Signature file file 31
Mihaela Mihaela Brut Brut Autoresponder Autoresponder • adresa e-mail special ă car e e ste

MihaelaMihaela BrutBrut

AutoresponderAutoresponder

• adresa e-mail specială care este programată să furnizeze instantaneu un răspuns email preformatat când se primesşte un mesaj la adresa respectivă

• email de confirmare: adresa destinatarului, data şi ora trimiterii

http://www.aweber.com, www.getresponse.com/, www.aceresponse.com/

stin atarului, data ş i ora trimiterii • http://www.aweber.com , www.getresponse.com/ , www.aceresponse.com/ 32
stin atarului, data ş i ora trimiterii • http://www.aweber.com , www.getresponse.com/ , www.aceresponse.com/ 32
stin atarului, data ş i ora trimiterii • http://www.aweber.com , www.getresponse.com/ , www.aceresponse.com/ 32
Mihaela Mihaela Brut Brut Free Free For For All All Li nk Li n k

MihaelaMihaela BrutBrut

FreeFree ForFor AllAll LinkLink PagesPages (FFA)(FFA)

• Permit plasarea unei legături către situl nostru

• structurate pe categorii specifice

nostru • structurate pe cate gor ii s pe cifi ce • cu fiecare nou ă

• cu fiecare nouă legătură adăugată, celelalte coboară cu o treaptă

http://www.virtualpromote.com/ffapenance

http://www.ecki.com/links

http://www.linkomatic.com

fapenance • http://www.ecki.com/links • http://www.linkomatic.com • http://engine.ffanet.com/totaltop.shtml 33

http://engine.ffanet.com/totaltop.shtml

fapenance • http://www.ecki.com/links • http://www.linkomatic.com • http://engine.ffanet.com/totaltop.shtml 33
Mihaela Mihaela Brut Brut P re mierea P re mierea • Ob ţ inere de

MihaelaMihaela BrutBrut

PremiereaPremierea

• Obţinere de premii pentru situl nostru

• Evaluate: machetarea, prezentarea grafică, meniul de navigare

http://www.techsightings.com http://www.dailyhotsite.com http://www.dailywebsite.com http://www.goldenwebawards.com http://www.webbyawards.com

eb aw ar ds.co m http://www.web by a war ds. co m http://www.marketme.com/awards/index1.s html

http://www.marketme.com/awards/index1.s

html http://www.surferschoiceawards.com http://www.websiteawards.xe.net/index.htm

html http://www.surferschoiceawards.com http://www.websiteawards.xe.net/index.htm 34
html http://www.surferschoiceawards.com http://www.websiteawards.xe.net/index.htm 34
Mihaela Mihaela Brut Brut Promovarea Promovarea off off - - line line Numele ş i

MihaelaMihaela BrutBrut

PromovareaPromovarea offoff--lineline

Numele şi logo-ul f. importante

• corespondenţă

• facturi

• fax-uri

• scrisori

• materialele promoţionale :

• broşuri

• pliante

• reclame tipărite

• cărţi de vizită

• materialele promo ţ ionale : • bro ş uri • pliante • reclame tip ă
• materialele promo ţ ionale : • bro ş uri • pliante • reclame tip ă
• materialele promo ţ ionale : • bro ş uri • pliante • reclame tip ă
Mihaela Mihaela Brut Brut Î Î ntreb ntreb ă ă ri ri ? ? 36

MihaelaMihaela BrutBrut

ÎÎntrebntrebăăriri??

Mihaela Mihaela Brut Brut Î Î ntreb ntreb ă ă ri ri ? ? 36
Mihaela Mihaela Brut Brut Î Î ntreb ntreb ă ă ri ri ? ? 36
Mihaela Mihaela Brut Brut Î Î ntreb ntreb ă ă ri ri ? ? 36