RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU

“Construire

imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial”

Bacău, JudeŃul Bacău

BENEFICIAR: S.C. MAGENTA REZIDENłIAL PATRU S.R.L.

ELABORATOR: S.C. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S.R.L.

Aprilie 2010

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

CUPRINS
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14 2 2.1 2.1.1 INFORMAłII GENERALE Titularul proiectului Autorul lucrării Denumirea proiectului Descrierea proiectului Baza legală Lucrările de bază Descrierea soluŃiei Regimul tehnic Durata etapei de funcŃionare InformaŃii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei InformaŃii despre materii prime, substanŃe sau preparate chimice InformaŃii despre poluanŃii fizici şi biologici, care afectează mediul, generaŃi de activitatea propusă Alte tipuri de poluare fizică sau biologică Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia din ele Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru alternativele la proiect InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă InformaŃii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă PROCESE TEHNOLOGICE Procese tehnologice de producŃie Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi a echipamentelor 43 43 43 61 61 61 42 41 41 40 39 6 6 6 9 9 9 10 11 12 39 39

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

1

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2

Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile (tabel 2.1.) ActivităŃi de dezafectare Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădirile ce urmează a fi dezafectate : descriere SubstanŃe conŃinute / stocate (inclusiv azbest şi PCB) Tehnologia de dezafectare aferentă Măsuri, echipamente şi condiŃii de protecŃie DEŞEURI Generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea acestora (tabelul 3.1) IMPACTUL POTENłIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA APA CondiŃiile hidrogeologice ale amplasamentului Alimentarea cu apă Managementul apelor uzate Prognoza impactului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Apa" AERUL Date generale Surse şi poluanŃi generaŃi Prognozarea poluării aerului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Aer" SOLUL Caracteristicile solurilor dominante (tipul, granulometrică, permeabilitatea, densitatea)

62 62 62 63 63 63 63 63 66 66 66 69 75 77 79 81 82 82 84 88 90 92 93

compoziŃia 93

CondiŃile chimice din sol (pH, cantitatea de material organic- 94 humus, etc), activitate biologică, poluarea în zonă. Acestea se prezintă diferenŃiat după tipul de folosinŃă actuală a terenului : teren agricol, zonă forestieră, zonă industrială, etc
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

2

1 4.8 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. populaŃiei locale Măsuri de diminuarea impactului 126 CONDITII CULTURALE şi ETNICE.1 4. microbiologice.7.3 4.4 4.7 4. arheologic sau asupra monumentelor istorice SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4.2 4.4 4..eu 126 126 126 3 . tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi Prognozarea impactului 97 Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Sol” GEOLOGIA SUBSOLULUI Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Subsol" BIODIVERSITATE Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul „Biodiversitate” PEISAJUL InformaŃii generale Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul „Peisaj” MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC 99 101 101 107 108 109 109 109 109 113 116 118 120 120 120 121 122 122 Impactul potenŃial al activităŃii propuse asupra caracteristicilor 123 demografice. sector 3.2 4.eu.4 4.8.5.8. radiaŃii).5. parazitologice.1 4.4. 50.3 4.3.5 4.3. www.1 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.3.1 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4. office@environmental-expert.3.5.3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3.eu.4 4.3 4.7 4. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii 95 95 95 4.6..6.6 4.8 4.3 4.9 4.4.2 4.7.2 4.5. Theodor Pallady nr.expert-mediu.4 4.6.3. PATRIMONIUL CULTURAL Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural.6.2 Surse de poluare a solurilor : surse de poluare fixe sau mobile 95 ale activităŃii economice propuse (chimice. entomologice.5 4.6 Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Tipuri de culturi pe sol in zona respectivă Poluarea existentă.

etc. viabilitatea şi 128 eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu MONITORIZARE 128 SituaŃiI DE RISC Riscuri naturale (cutremur.. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea făcută Analiza mărimii impactului . durata reversibilităŃii. alunecări de teren. alt moment 127 pentru demararea lucrărilor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului.5 9. office@environmental-expert. STANDARDULUI DE VIAłĂ ŞI ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT ENUMERAREA.inundaŃii.6 9.7 9.4 9.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. DUPA CAZ.3 9. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 4 .expert-mediu.3 7. sector 3.) Accidente potenŃiale (analiza de risc) 129 129 129 Analiza posibilităŃii apariŃiei unor accidente industriale cu 129 impact semnificativ asupra mediului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5 5.5 8 9 9. ACORDURI OBłINUTE BIBLIOGRAFIE – BAZE LEGALE ANEXE 129 129 130 130 131 132 134 134 148 139 139 141 146 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. A ALTOR AVIZE.eu.1 7. Theodor Pallady nr.. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Planuri pentru situaŃii de risc 129 Măsuri de prevenire a accidentelor DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR REZUMAT FAĂRĂ CARACTER TEHNIC DESCRIEREA ACTIVITĂłII METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi dacă există incertitudini semnificative despre proiect şi efectele sale asupra mediului IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIETII.2 9.eu..1 9.1 ANALIZA ALTERNATIVELOR 127 5.2 6 7 7.2 7. etc. secetă.8 10 11 Decrierea alternativelor: amplasamentul alternativ. www. 50. alte soluŃii tehnice şi tehnologii.4 7.

. UTILIZAREA LOR FĂRĂ ACORDUL ACESTUIA ESTE INTERZISĂ. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DATELE DIN LUCRARE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A ELABORATORULUI.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATĂ NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZIłIE DE CĂTRE BENEFICIAR ŞI PRIN OBSERVAłII DIRECTE LA FAłA LOCULUI DE CĂTRE ELABORATORII LUCRĂRII. office@environmental-expert. INTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZIłIA ELABORATORULUI REVINE BENEFICIARULUI.expert-mediu. 50.eu 5 . Theodor Pallady nr. www. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

Energ. inscris in RNSPM. Prot. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 6 . inscris in RNSPM. Mănescu Mihai Florin – Drd. 50.C. poziŃia 114. inscris in RNSPM. Theodor Pallady nr.108. Numele : S. inscris in RNSPM. camera 2. 50. ap. SubstanŃe periculoase şi explozivi.. Specialist Energii NeconvenŃionale. poziŃia 107. poziŃia 115. Pahon Anca Mariana – Biolog. Drd.Sc. Radu Ştefan Robert – Ecolog. Bucureşti. Adresa: Bvd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. Ing. Tel: 0314 253 023.R. Vasile Andreea – Biolog. Ing. bl. Ing. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S. Fax: 0314 253 024 Atestare pentru elaborarea studiilor de mediu figura 1 şi figura 2 Persoana de contact: LaurenŃiu Bulimar.L..2. poziŃia 108. AUTORUL LUCRĂRII – titular lucrare Bulimar LaurenŃiu – M. office@environmental-expert. www.expert-mediu. Ingineria Mediului Nadolu Virgil Dorin – Ing. sector 3. INFORMAłII GENERALE TITULARUL PROIECTULUI Titularul proiectului : SC MAGENTA REZIDENłIAL PATRU SRL Adresa : Calea Vitan.eu. Tel: 0722 575 687 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. poziŃia 113. Theodor Pallady. inscris in RNSPM. nr. Mediului. Colaborator Petrescu Traian – expert evaluator de mediu. MărunŃelu Nicolae – Dr.3. nr. Turlea Mirela – Consilier juridic. Bucureşti Persoana de contact : Dumitru Darlaiane 1. sector 3.eu. 1. Automatizări şi energetică. Bădescu Iulia Simona – Biolog.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.V35.1.

office@environmental-expert. RIM. BM. RA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. 50.eu 7 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. Theodor Pallady nr.eu. Certificat de inregistrare elaborare RM. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Figura 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu...

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Figura 2. Certificat de inregistrare elaborare RS, EA

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

8

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

1.3.

DENUMIREA PROIECTULUI

„CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL+12E REZIDENTIAL” având ca locaŃie municipiul Bacău, judeŃul Bacău.

1.4.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul şi importanŃa obiectivului de investitie InvestiŃia doreşte să participe la acoperirea necesarului de locuinŃe din Municipiul Bacău şi la dezvoltarea comercială a zonei. DocumentaŃia are ca scop evaluarea impactului pe care il are asupra mediului construirea unui imobil rezidenŃial şi comercial. Construirea acestuia se va face cu respectarea prevederilor certificatului de urbanism nr 34 din 15.02.2010. Imobilul va avea regimul de inaltime D+P+M+12 E. Obiectivul propus va fi amplasat pe un teren in suprafata de 2500 mp, in strada Pictor Aman, nr.33, municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile PUZ/2007 al Municipiului Bacău. 1.4.1. Baza legală • Regimul juridic Terenul de amplasament este situat in intravilanul municipiului Bacău. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare cumparare nr. 1105/2008. • Regimul economic FolosinŃa actuală a terenului situat in intravilanul municipiului Bacău în strada Pictor Aman, nr. 33 este de teren curŃi – construcŃii. FuncŃiunea aprobată prin PUZ/2007 este zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare, inclusă in UTR 9 din cadrul PUG/2000, conform certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010. Terenul se află in zona “A” de impozitare. • Regimul tehnic Conform PUZ/2007 şi a certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010 se va construi un ansamblu comercial şi rezidenŃial. Se vor prevedea drumuri de acces, alei pietonale, parcări in sistem Klaus, reŃele edilitare, spaŃii verzi. POT max = 75%, CUT = 7%, Hmax = +47, 80 m.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

9

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Organizarea de şantier se organizează la limita terenului proprietate privată a beneficiarului şi numai dacă este necesar, cu avizul primăriei, se va desfăşura in extensie pe terenul consiliului local, pe zona limitrofă terenurilor de tenis de câmp, longitudinal acestora. Descrierea funcŃională Terenul analizat (cu suprafaŃa de 2500 mp) este proprietate privată a SC MAGENTA REZIDENTIAL PATRU SRL, conform contractului de vânzare-cumparare nr. 1105/2008 şi este situat in Str. Pictor Aman, nr.33, Municipiul Bacău, judeŃul Bacău. Terenul este situat in sud-estul Municipiului Bacău şi are următoarele vecinătăŃi: La nord: teren Primăria Bacău; La est: teren Primăria Bacău; La sud: teren Primăria Bacău; La vest: teren Primăria Bacău.

Terenul in prezent este liber de construcŃii. Terenul de amplasament nu este denivelat, neavând pante accentuate. Accesul la imobil se face din strada Mărăşesti, situată la aproximativ 400 m distanŃă. 1.4.2. Lucrările de bază ConstrucŃia prezintă următoarele funcŃiuni: DEMISOL: • • • 158 locuri de parcare in sistem Klaus (parcări etajate) o scară şi patru lifturi acces nivele superioare spaŃii tehnice PARTER: • • • • 3 căi de acces pentru locuinŃe SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

10

Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. balustrade din oŃel la scările de acces şi la balcoane. www. socluri placate cu granit. var lavabil la pereŃi şi tavane..eu 11 . balustrade din otel la podeste şi terase. tâmplarie din aluminiu (cu bariera termica) + geam termopan. luminator la spaŃiul comercial.4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Finisaje exterioare: - 1. compartimentări interioare din gips-carton.eu. tavane false din gips-carton.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. faianŃă in grupurile sanitare şi bucătărie. placări decorative. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI MEZANIN: • • • SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare NIVEL CURENT • • • holuri acces 15 apartamente 2 camere 4 apartamente 3 camere PENTHOUSE • • Holuri acces 7 apartamente 4 camere Finisaje interioare: pardoseli din gresie şi parchet.eu.3. tâmplărie interioara din lemn şi aluminiu. gresie antiderapanta la podeste şi terase.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. Descrierea soluŃiei Realizarea practică a investiŃiei presupune realizarea următoarelor lucrări: Construirea unui imobil comercial şi rezidenŃial Conectarea la reŃele tehnico-edilitare. office@environmental-expert. 50.

PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm). sector 3. sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică.77 mp Adesfăşurată = 23078. 50. Grosimea radierului este de 180 cm. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat.50 m Hmax = +47. Theodor Pallady nr. Radierul este din beton armat de tip dală groasă cu grosime constantă şi este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol.80 m BilanŃ teritorial P.00 mp Aconstruită = 1796.expert-mediu. MAX = 75% alei pietonale şi carosabile spaŃii verzi Clasa de importanŃă a construcŃiei (conform regulamentului aprobat prin HG SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4. Alte amenajări 766/1997): C Clasa de importanŃă (potrivit reglementărilor tehnice): III 1. având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 4. compusă din piloŃi înglobaŃi complet în teren şi un radier de solidarizare...eu 12 .92 mp Hnivel = +3.eu.T. au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat. office@environmental-expert.O. Regimul tehnic Date şi indici care caracterizează investiŃia proiectată Regimul de inălŃime strict a construcŃiilor implicate D+P+M+12E Ateren = 2500. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura blocului este alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi.4.eu.15 m. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. PiloŃii sunt verticali.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. conform C107-2005. Pe verticală. www..rezistenŃa şi stabilitatea structurii Clădirea are o formă poligonală relativ neregulată în plan. Presiunea de referinŃă a vântului 0. alimentare cu energie electrică curenŃi tari. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. alimentate cu gaze naturale.80-0. = 7 SuprafaŃa drumuri de acces. Tc = 0. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 13 . • • • Zona climatică III.5 KN/m2. Theodor Pallady nr.28g.eu. 50. UtilităŃile vor fi asigurate prin branşamente la reŃelele publice existente in vecinătatea amplasamentului.eu. conform STAS 3-2005. conform PI00-1/2006. Bucureşti Tel: 0314 253 023.7 s.U. UtilităŃi prevăzute Imobilul va fi prevăzut cu instalaŃii de alimentare cu apă şi canalizare pentru ape menajere şi pluviale. Descrierea detaliată a instalaŃiilor proiectate se face in memoriile tehnice de specialitate şi sunt ilustrate in schemele de principiu din proiect. sector 3. conform CR 1-1Adâncimea de îngheŃ 0. parcări = 12% SuprafaŃa spaŃii verzi = 13% SuprafaŃa de spaŃii verzi se va suplimenta cu zone verzi amenajate de către beneficiar la solicitarea agenŃiei de mediu.5 Kpa. Cerinta A . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI C.. Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt: • • Clasa de importanŃă 3(111) conform CR 0-2005 şi PI00-1/2006. cu respectarea avizelor emise de către furnizori şi a proiectelor speciale ce vor fi elaborate de către aceştia. incălzire cu centrale termice individuale pe spaŃii.3 m. alei pietonale. in conformitate cu legislaŃia in vigoare.90 m de la suprafaŃa terenului.T. SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE A. Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă 2. înscriindu-se într-un dreptunghi cu dimensiunile maxime 109. office@environmental-expert. • 6054/77. Amplasamentul se află în zona de hazard seismic cu acceleraŃia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0. conform NP-082-04.4 x 33.expert-mediu. construcŃia se dezvoltă pe D+P+M+12E.

0.eu 14 . — în conformitate cu STAS 3300/2-85 calculul terenului de fundare şi dimensionarea definitivă a fundaŃiilor se va putea face utilizând Pconv . Vasile Mircea: — perimetrul analizat se prezintă ca o suprafaŃă cvasiorizontală. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4.. — caracterizând geotehnic pământurile din amplasament. local mijlocie. C.R.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.N..expert-mediu. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare. 50. cu curba continuă. Bucureşti Tel: 0314 253 023.L. stabilitatea generală şi locală fiind asigurate.T. office@environmental-expert.60 m C. — nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare. geol. sensibile la umezire . iar în baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv. — nivelul apei subterane interceptat în foraje Ia data execuŃiei acestora (octombrie-noiembrie 2008).T.90 m. sector 3. hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale. plastic vârtoase la tari la suprafaŃă. 0. amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0° care în zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de C.77.eu. este situat în jurul adâncimii de -2.C. granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi îndesare medie. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.80 . care se dezvoltă pe D+P+M. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic întocmit pentru amplasament de către S. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovănişuri).T. fără denivelări semnificative.. 2 şi 3.N. plastic vârtos constituit din argile mărnoase grezoase. Theodor Pallady nr. fără pericol de inundaŃii. BACĂU. www.N. — conform STAS 6054 .300 kPa.50 m C. de Ia umede la practic saturate. GEOSTUD S. cu dezvoltare până în jurul adâncimii de -1. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii. — structura litologică amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENłĂ A CLĂDIRII ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. ing. cu dezvoltare până în talpa forajelor.

expert-mediu. 109/N/01.50m.1997. in documentaŃie se prezintă şi programul de urmărire şi supraveghere a stării tehnice a construcŃiei.77 mp.A. Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici. iar balustrada şi parapetele sunt proiectate conform STAS 6131.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor. Tipul clădirii: civile-publică inaltă. acoperisul de tip terasă are panta maximă de 2%. www. elaborat conform Normelor metodologice indicativ P 130-97. M.P. cu funcŃiunea principală clădire de locuit.. nr.eu. Theodor Pallady nr.10 m. Hnivel = 3. B.08..siguranŃă in exploatare Privind asigurarea cerintelor de siguranŃă in exploatare a imobilului proiectat s-au prevăzut urmatoarele: la faza proiect tehnic de executie cu detalii. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. parter = 4. aprobat cu Ord. Hmezanin. DS+ P+Mez+12 E. Cerinta B . Hnivel subsol = 3. Sc = 1796.T. office@environmental-expert.eu 15 .L. H max =47. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. proiectarea scărilor de acces care leaga toate nivelele constructiei s-a facut cu respectarea prevederilor din STAS 2965.50 m. iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE. sector 3. Sd = 21671 mp. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm.339 mc. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. V =90. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA.80 m. măsuri conform normativ CE 1-95. Acoperişul este de tip terasă.eu. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor).

la intrarea la spaŃiile de servicii. Bucureşti Tel: 0314 253 023.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65M. - la exterior. office@environmental-expert.eu. SiguranŃa la instalaŃiile electrice Este asigurată prin utilizarea paratrăsnetului.80–1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - destinaŃia clădirii fiind de locuit cu apartamente şi spatii pentru servicii.comerciale. balustrade la scara şi logii – balcoane cu h = 0.priza de pământ Priza de pământ Se utilizează priza de pământ comună. .conductoare de coborâre (formate din platbanda OL-Zn 25x4mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: . conform cerintelor din normativul NP 051/2001 (rampa de acces la intrare. www. InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului pentru obiectivul analizat constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului InstalaŃia se compune din: . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 16 .).. locuri de parcare in parcajul de la demisol. iar pardoselile se vor executa cu plăci din piatra naturală/compozită. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. rampa de acces in imobil pentru persoane handicapate locomotor va fi finisată cu mozaic spălat antiderapant. 50..00 m. in proiect s-a prevăzut rampa de acces pentru utilizatori la spaŃii serviciicomerciale (panta 8 %) şi măsuri speciale pentru persoane cu handicap locomotor.90 m.expert-mediu. inclusiv uşă specială de acces la parter.eu. uşi de intrare cu lăŃimea de 0. a instalaŃiilor de protecŃie prin legare la pământ şi a prizei de pământ. - rampa exterioară de acces pentru parcajul de la demisol va avea panta de 8% şi va fi prevăzută cu sistem de degivrare pentru timp de iarnă. Theodor Pallady nr. antiderapantă. sector 3. ce va fi utilizată atât pentru protecŃia împotriva trăsnetului cât şi pentru protecŃia contra atingerilor accidentale.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Dimensionarea echipamentului de protecŃie: Alegerea caracteristicilor materialelor. InstalaŃia electrică va SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 2. aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: -parametrii regimului de funcŃionare (tensiune. -categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea. prin executarea unor prize secundare ce vor fi legate la priza principală. Legaturile intre coborâri şi priza de pământ artificială se fac in cutii de conexiuni (piese de separaŃie) ingropate la nivelul solului. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: 1. ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃîlor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. frecvenŃa.. cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. etc). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Priza de pământ va fi formată dintr-o platbandă OL-Zn 40X4mm amplasată pe exteriorul clădirii. Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare. In cazul in care valoarea de dispersie a prizei de pământ este mai mare de 1ohm acesta se va completa cu electrozi verticali pana la realizarea valorii R<1 Ohm. -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective. sector 3. curent. Fiecare stâlp de pe conturul clădirii se va lega la platbanda menŃionată mai sus prin intermediul unor conexiuni din platbanda OL-Zn 40x4 mm. se va verifica valoarea rezistenŃei de dispersie.8 m sub pământ. îngropată la 0. în cazul în care această valoare nu este respectată se vor lua măsuri pentru reducerea valorii sub cea impusă. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. putere. www. 50. Deoarece se utilizează o priză comună.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 17 .expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. ce nu trebuie să depăşească 1ohm.

Densitatea sarcinii termice de incendiu a obiectivului analizat este sub 420 Mj/mp ceea ce. există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15 m (Nivel de protecŃie Normal III). din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118-99. Timpul minim de aprindere: 10 minute SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. 1. Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului.2. Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm. Bucureşti Tel: 0314 253 023. începând de Ia FDCP în schemă TN-CS Pentru instalaŃia electrică proiectată în cadrul acestei documentaŃii se va realiza protecŃia prin legare la nul . 3. din Normativul P 118/99 face ca riscul de incendiu sa fie considerat mic. 1. conform art.2.eu 18 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se va suplimenta cu o priză artificială până ia atingerea valorii obligatorii. 50. cu respectarea STAS 6616/83. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. La nivelul acoperişului. şi) faŃă de vecinătăŃii conform art.9 / P 118-99.00 m. Theodor Pallady nr. Timpul estimat de propagare a incendiului la clădirile vecine este 180 minute. 1 Ohm. 2. Cerinta C – siguranŃa la foc La proiectarea noii constructii s-a tinut cont de prevederile art. www.eu. cu regim normal de inăltime având pardoseala ultimului nivel folosibil sub 50 m fata de terenul accesibil autovehiculelor de intervenŃie) constituie un singur compartiment de incendiu şi este amplasată la distanŃele normate ( > 6. Constructia de tip “civilă-publică inaltă” (obisnuită. ceea ce.eu.1. Masurile de protectie la foc sunt cuprinse in scenariul de siguranta la foc care face parte din proiect. Priza de pământ va avea valori de max. office@environmental-expert. şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie.1. precum şi a grinzilor de fundaŃie).ca mijloc de bază. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm.. C.2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate.expert-mediu. sector 3..

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: se apreciază la 120 minute. Theodor Pallady nr.313 mc Volum total incăperi= 65. şi conform NP 24-97 pentru spatiile şi încăperile subterane destinate parcării autoturismelor. riscul de incendiu este mare. www.cu risc mare = 7. conform art. In funcŃie de destinaŃia spaŃiilor ( parcaje autoturisme). clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu rezistenta la foc minim 21/2 h. Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de apărare impotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice.eu.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Volum (locuinŃe+birouri) .2. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc minim 2 ore. Stabilitatea la foc a fost estimată in funcŃie de: a.942 mc (30% din 65. Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃa la foc minim 2 ore.cu risc mic = 42...765 + 7425 = 50190 mc Volum (spaŃiu comercial*) .942 mc = 19783 mc) -» Pentru intreg compartimentul de incendiu se considera RISC MIC de pericol de incendiu. 50 x 60 cm. * conform ari. office@environmental-expert. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele. PereŃi exteriori şi interiori din beton la demisol clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 4 ore.cu risc mijlociu = 8439 mc Volum (parcare) .43 spatiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu insă atunci cand sunt prevăzute cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor sunt considerate cu risc mijlociu de incendiu. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3.1. 2.eu 19 . 4. rezistenŃa la foc a principalelor elemente de construcŃie Stâlpi metalici în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. PereŃi exteriori din panouri sandwich cu grosimea de 25 cm (tablă+vată minerală+tablă) clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 21/2 h. sector 3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. din Normativul PI 18/1999.

21/2 h Ascensoarele cu care va fi dotata clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu încăperi tampon realizate cu pereŃi şi planşeu C0 rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute. office@environmental-expert..1. Theodor Pallady nr.1. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistenŃi la foc minim 2 ore. 2. Limitarea apariŃiei şi propagării focului şi fumului in interiorul construcŃiei: a.conform prevederilor art. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Compartimentări interioare cu pereŃi din gips-carton de 10 cm cu rezistenŃa la foc minim 30 minute.eu. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei. - La nivelurile supraterane ale clădirilor înalte. compartimentarea antifoc şi elementele de protecŃie a golurilor funcŃionale din elementele de compartimentare: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.C.9. gradul de rezistenta la foc a construcŃiei: I .eu 20 .. 50. In acest caz performaŃele pentru elementele de construcŃie ale parcajului subteran vor fi conform art. Acoperiş autoportant din beton tip terasă cu invelitoare hidroizolată şi termoizolată clasa C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Conform NP 24-97 atunci când parcajele subterane pentru autoturisme sunt dispuse la subsolurile clădirilor inalte. din Normativul P118/1999. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1.8.b din NP 24-97: - pereŃi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minimum 4 ore şi planşee clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc 3 ore stâlpi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minim 4 ore pereŃi despărŃitori neportanŃi cu rezistenŃa la foc 60 minute b.eu.3. sector 3.2. gradul de rezistenŃă la foc a construcŃiei sau compartimentului de incendiu Conform art. . III. www. trebuie sa îndeplinească condiŃiile de încadrare la nivelul I de stabilitate la incendiu.5. din Normativul P118/1999 clădirile inalte.2. 4.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.

expert-mediu.5. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate tiraj natural-organizat. daca pentru fiecare nivel de parcare SC House Construct Invest Environment SRL Bd. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare auto cu sistem de distribuŃie automată. se pot utiliza şi combinaŃii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu. Theodor Pallady nr. In funcŃie de amplasarea şi conformarea fiecărui parcaj subteran. dupa caz. sector 3. De asemenea.30 aliniatul 3 din PI 18/1999.77 mp) şi numărul de niveluri (D+P+Mez+12E) stabilite in Normativul P118/1999 atr.2.4. 2500 mp). 50.. suplimentar. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. măsurile constructive adaptate la utilizarea construcŃiei: Dat fiind faptul ca obiectivul face parte din clădiri civile-publice. 2. se asigură condiŃiile de corelaŃie intre gradul de rezistenŃă la foc (I). sistemele de evacuare a fumului şi. tiraj mecanic. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. office@environmental-expert. (max. c. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. materialele şi elementele de construcŃie fac parte din clasa CO (CAI) de combustibilitate şi sunt rezistente la foc. Bucureşti Tel: 0314 253 023. a gazelor fierbinŃi: Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automata prin comanda de la nivelul de acces in scara. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Clădirea se constituie intr-un singur compartiment de incendiu cu suprafaŃa construită de 1796.. www. b. golurile de la demisol vor fi libere.77 mp. nu vor avea montate geamuri pentru a putea fi asigurată evacuarea naturală a fumului in caz de incendiu. evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tehnic. Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum doua niveluri. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai dacă sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate sisteme de tip jet/impuls fan. aria construită (1796.eu.eu 21 . 3.eu.

S. office@environmental-expert. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere.2. racordandu-se direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc.5. sector 3. In acest sens golurile de acces la casele de scări şi cele de evacuare se vor proteja prin uşi cu geam. 50. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. Conform art.. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu incaperi tampon care asigura împiedicarea propagării fumului conform prevederilor Normativului PH8/1999.6. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigura suprafaŃa minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. prevăzute cu sisteme de autoinchidere sau închidere automată conform prevederilor art. d. instalarea de bariere contra fumului (uşi etanşe la fum etc. Casele de scări vor fi închise şi vor avea incăperi tampon care vor comunica cu culoarele de evacuare prin uşi etanşe la fum. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioara a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.00 m de pardoseală). incendiului SC House Construct Invest Environment SRL Bd. semnalizare şi stingere a 22 . Theodor Pallady nr.expert-mediu.eu.e din NP24-97 la parcajele etajate (in acest caz sistem Klaus) pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu incăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute. P118/1999. 2.. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare.00 m. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. Distanta dintre gurile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75.eu.23.I. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza şi debitele necesare stabilite in normativ. www.) La nivelurile supraterane ale clădirilor inalte. etanşe la fum.eu sistemele şi instalaŃiile de detectare. realizate cu pereŃi şi planseu CO rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute. e.N. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 2.

1 şi art. Clădirea va avea asigurată închiderea automată a uşilor de protecŃie a golurilor de acces la ascensoare. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. din Normativul P118/1999. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială (la parcarea auto subterană de la demisol. conform I 18/2-02 art. la parter şi la mezanin) şi va consta din detectoare de incendiu şi declanşatoare manuale.2.eu 23 . Declanşatoarele manuale de alarmă şi dispozitivele de semnalizare acustică şi optică se vor monta către ieşirile de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul de apariŃie a unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficientă a întregului obiectiv. 4. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. care va avea loc in momentul dării alarmei sau când temperatura atinge 90° la partea lor superioară. Detectoarele de gaz vor fi montate la fiecare apartament precum şi la centralele termice corespunzătoare spaŃiilor de birouri şi spaŃiului comercial. de la două surse independente (de bază şi de rezervă . Alimentarea cu energie electrică a instalaŃiei de semnalizare se va realiza...1. la toate nivelele clădirii. 50. office@environmental-expert.. 7. având prevăzute C acŃionări manuale conform art.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. respectiv elemente standard SR EN 54: echipament de control şi semnalizare detectoare de fum detectoare de gaz declanşatoare de alarmă dispozitiv de semnalizare acustică şi optică pentru fiecare nivel (cu semnal sonor de minim 90 dB la o distanŃă de 1 m) circuite necesare conexiunilor cu echipamente cu cabluri de cupru cu întârziere mărită la propagarea focului Detectoarele se vor monta in spatiile unde nu s-a prevăzut iluminat natural şi nu se poate realiza o desfumare naturală.expert-mediu. Theodor Pallady nr. La proiectarea instalaŃiei de semnalizare a incendiilor şi stabilirea parametrilor de funcŃionare trebuie respectate cerinŃele specifice din documentaŃia producătorului furnizată împreună cu echipamentele.20. 7. www.1.baterii de acumulare). Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.

măsurile constructive pentru faŃade.A. Bucureşti Tel: 0314 253 023. teren Primăria Bacău. din PI 18/1999.. măsurile de protecŃie la foc pentru instalaŃiile de ventilare – climatizare Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu vor fi rezistente Ia foc la 400° timp de 120 minute. Distantele de siguranŃă sau măsurile alternative: la nord-est . Theodor Pallady nr. dist. office@environmental-expert. pe acoperiş - Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului la faŃade şi PereŃi exteriori din panouri metalice tip sandwich (tabla+vata minerala+tabla) cu grosimea de 25 cm clasa de combustibilitate CO (CAI) cu rezistenta la foc peste 21/2 ore. . la nord-vest . conform SR EN 12101-3 -Sistem pentru controlul fumului şi căldurii (gazelor fierbinŃi). clasa F40o 120. respectiv F200 120.str. in cazul prevederii C sprinklerelor.eu. la sud-est .eu 24 .0 m. pereŃi exteriori din beton cu grosimea de 30 cm la demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc peste 4 ore.C. pentru 'împiedicarea propagării focului la părŃile adiacente ale aceleiaşi clădiri PereŃi exteriori panouri sandwich cu izolaŃie din vată minerală cu grosimea de 25 cm clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc peste 2>h ore. BLOC nr..P.2.N. = 13. Ventilatoarele se alimentează din sursa de bază şi sursa de rezervă. b.eu.expert-mediu. S. Pictor Aman DistanŃa minimă admisă pentru o construcŃie cu gradul HI de rezistenŃă la foc faŃă de construcŃiile cu gradul II de rezistenŃă la foc este de 6 m .teren S. 50. sector 3.Universitatea George Bacovia GRF HI. 94 P+10.teren Primăria Bacău. www. Petrom GRFI-II dist= 28. g.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.conform art 2.2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. In consecinŃă sunt respectate distanŃele de siguranŃă pe toate laturile construcŃiei. potrivit prevederilor reglementărilor specifice. Limitarea propagării incendiului la vecinătăŃi: Pentru asigurarea limitării propagării incendiului la vecinătăŃi se precizează: a.0 m la sud-vest . CONIMPULS S. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI f.

De asemenea. separate cu pereŃi rezistenŃi la foc El 120 la trecerea prin alte niveluri ale parcării subterane sau prin alte destinaŃii. Bucureşti Tel: 0314 253 023. canale separate cu pereŃi El 180 la trecerea prin celalalt nivel de parcare sau prin alte destinaŃii. c. Theodor Pallady nr.eu. la centralele termice vor fi montate gazanalizoare cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 in aer. sector 3. alcătuirea constructiva a căilor de evacuare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃă la foc minim 2 ore. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pentru căile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizează: a. office@environmental-expert. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc minim 2 ore.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. b. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele. prin: a) canale verticale distincte fiecărui nivel de parcare.eu.expert-mediu. b) canale verticale colectoare. admisia de aer şi evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat se realizează prin goluri dispuse alternat. Evacuarea utilizatorilor: A. separarea de alte funcŃiuni prin elemente de separare la foc şi fum. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Toti voleŃii vor avea acŃionare automată in caz de incendiu. măsuri pentru asigurarea controlului fumului: La parcajul etajat in sistem Klaus pentru autoturisme de la demisol.eu 25 .. protecŃia golurilor din pereŃii ce le limitează: Căile de evacuare vor fi alcătuite din pereŃi din materiale incombustibile clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc peste 2 1/2 ore (pereŃii) şi 1 1/2 ora (planşeele). 50. parter şi mezanin. respectiv cu detectoare de fum optice. care comunică direct sau prin tubulaturi cu exteriorul. cu aria dimensionata sa preia necesarul de evacuare şi respectiv de admisie. având gurile de evacuare a fumului protejate cu voleŃi rezistenŃi la foc El 60 şi respectiv etanşi la foc E 60 la gurile de admisie a aerului.. Dupa caz. măsuri de protecŃie activă: Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor la demisol. cu aria egala cu a gurilor aferente.

forma şi modul de dispunere a treptelor: Evacuarea persoanelor de la etaje in caz de incendiu se va face pe case de scări.eu.30 aliniatul 3 din PI18/1999. la nivelelele curente şi penthouse 15 m SC House Construct Invest Environment SRL Bd.16 din Normativul P118/1999.casa scării cu doua rampe cu mana curentă metalică şi podest intermediar cu lăŃimea de 1. timpii/lungimile de evacuare: Conform tabel 4.etaje curente şi penthouse: 6 case de scări cu scări drepte cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. geometria cailor de evacuare: Culoarele de evacuare sunt rectangulare şi au lăŃimea de 150 şi 160 cm. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. d.. debitul de extracŃie a fumului va fi de minimum 900 mc/ora/autoturism.la parter: o scara din beton dreapta cu lăŃimea rampei de 240 cm . Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. o scară din beton cu 13 trepte in trei rampe cu podest intermediar . lungimea maxima a căii de evacuare este de 15 m atunci când evacuarea se face pe o direcŃie şi de 35 m cand evacuarea se face pe doua direcŃii opuse. 25 m la parter şi mezanin. De la nivelul parterului şi al mezaninului evacuarea se face pe scara din beton drepta cu podest intermediar cu 13 trepte 17. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert. 50. Pentru parcajele şi compartimentele care nu sunt echipate cu instalaŃii automate de stingere a incendiului. pentru clădirile inalte cu gradul I de rezistenŃă Ia foc dar sub 50 m. e. In cazul de faŃă lungimea maxima a căii de evacuare este de 30 m la demisol. asigurandu-se un debit de extracŃie a fumului de minimum 600 mc/ora/autoturism. www. c.40 m cu trepte drepte 10 trepte 17 x 28 cm .5 x 28 cu 2 rampe de coborâre şi una de urcare. . Casele de scări ale obiectivului vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comanda de la nivelul de acces in scară.la mezanin: 4 case ale scării drepte din beton cu mana curentă metalică cu doua rampe şi podest intermediar. respectiv pe scara din beton cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic se asigură pentru parcaje şi compartimente ale acestora.expert-mediu. 2.5.eu. tipul scărilor.eu 26 .2. amplasate alterant.la demisol .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. prin guri de evacuare a fumului şi guri de admisie a aerului..

lăŃimea minimă necesară fiind de 2.10 m conform art.expert-mediu.tronsonul 3 .eu 27 .a.50 m conform art.6. Evacuarea se va face separat pe fiecare dintre cele 3 tronsoane: .1. 2.tronsonul 2 -103 apartamente x 3 persoane = 309 persoane F = 309 / 70 = 4. . f.6. lăŃimea minima necesara fiind de 1.tronsonul 1-79 apartamente x 3 persoane = 237 persoane F = 237 /70 = 3. numărul fluxurilor de evacuare: Fluxurile de evacuare de la etajele 2-13 (locuinŃe) Capacitatea maxima este de 648 persoane. Sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de Normativul PI 18/1999 in ceea ce priveşte timpii şi lungimile de evacuare.C. N total = 648 .4 m/s este de 75 secunde la demisol.4 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a patru fluxuri. C = 70 . .60 din PI 18-99.3 4 apartamente x 3 persoane = 72 persoane F = 72 / 70 = 1. 2.60 din PI 18-99. office@environmental-expert. la nivelelele curente şi penthouse 38 secunde pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 50 secunde pentru sectoarele cu doua direcŃii de evacuare.5. Parcajul de la demisol va avea asigurată evacuarea persoanelor conform art.2.5 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a cinci fluxuri.60 din P118-99. III. Timpul real de evacuare la o viteza normată de evacuare de 0. sector 3.eu. din NP24-97. Theodor Pallady nr.38 . 2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 20 m pentru sectoarele cu două direcŃii de evacuare. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Timpul normat de evacuare este de 88 secunde pentru două direcŃii de evacuare şi 38 secunde când evacuarea se face intr-o direcŃie. lăŃimea minima necesară fiind de 2. respectiv lungimea maximă a căii de evacuare va fi sub 40 m pentru construcŃiile cu gradul I de rezistenŃă la foc. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.2 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a doua fluxuri..10 m conform art.eu. www.41 .6.03 . 63 secunde la parter şi mezanin. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..

Parcajul de la demisol. N = 5 . existenta iluminatului de siguranŃă. realizată şi alimentată corespunzător reglementărilor tehnice de specialitate care să permită asigurarea unui nivel minim de iluminat necesar reperării căilor de parcurs in orice situaŃie şi marcării hidranŃilor de incendiu..2 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a două fluxuri.36 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. F = 150 / 70= 2. numărul de persoane va fi de 150.91 mp. F = 5 / 70 = 0.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. lăŃimea minimă necesară fiind de 1. 2.60.07-1 flux Căile de evacuare asigură evacuarea unui flux. 50. office@environmental-expert. Fluxurile de evacuare de la demisol (parcări) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane.3 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a trei fluxuri. sector 3. Pentru suprafaŃa utilă de 749. efectuarea operaŃiilor necesare asigurării siguranŃei persoanelor şi desfăşurarea intervenŃiilor in caz de nevoie. N = 95 .60. C = 70. C = 70 . lăŃimea minima necesară fiind de 0.60 m conform art. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a căilor de evacuare tip 4 cu sursă proprie de energie şi autonomie de funcŃionare 1 1/2 h.10 m conform art. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.60 din PI 18-99. din PI 18-99..eu 28 .14 .6. 2. F = 9 5 / 7 0 = 1.eu. g.expert-mediu.80 m conform art. www.6. inclusiv rampele şi scările de evacuare vor fi prevăzute cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă de evacuare. lăŃimea minimă necesară fiind de 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fluxurile de evacuare de la mezanin (birouri) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. C = 70 . 2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fluxurile de evacuare de la parter (spaŃiu comercial) Numărul maxim de clienŃi se calculează a fi o persoana la 5 mp (pentru centrele comerciale cu o suprafaŃa de minim 500 mp). N = 150. tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă: La casele de scări iluminatul va fi asigurat atât in mod natural cât şi in mod artificial.6. din PI 18-99.

7 m .C. Theodor Pallady nr.eu. Pictor Aman. CONIMPULS 29 .1. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI h.1. II. pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu Accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu se va face dinspre str.5. i. va fi realizat conform cerinŃelor asigurării operaŃiunilor de intervenŃie in caz de incendiu.la parcajul pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu încăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute. 50. Conform art. numărul de cai de acces: 2 dimensiuni/gabarite: .A..A. pentru ascensoarele de pompieri se precizează: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile.3.expert-mediu.b din NP24-97. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere. din Normativul P118-1999 in clădirile înalte cel puŃin unul dintre ascensoare. b.str. 4.C.eu a autospecialelor. www. Amenajările pentru accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu in clădire şi incintă. S. timpul de siguranŃă a căilor de evacuare şi. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare. Conform art.4. B.22. Securitatea forŃelor de intervenŃie: A. office@environmental-expert. uşor accesibil. dupa caz. Pictor Aman şi dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S.. a refugiilor: . j. marcarea căilor de evacuare: Se va face conform STAS 297. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare.C. Caracteristicile tehnice şi funcŃionale ale acceselor carosabile şi ale cailor de IntervenŃie referitoare la: a. C. proiectate conform reglementărilor tehnice.căile de evacuare sunt alcătuite din materiale clasa C0 de combustibilitate cu rezistenta la foc peste 2 1/2 ore. CONIMPULS S.2. prevederea de dispozitive de siguranŃă la uşi: . conform art. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.aleea carosabilă dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S. III.2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. din NP 24-97 parcajele trebuie sa aibă asigurat un drum carosabil care să permită accesul autospecialelor de intervenŃie.

conform NP 086-05 art.eu.1.. electrică amplasarea şi posibilităŃile de acces.C. b.1. ascensoarele pentru intervenŃie in caz de incendiu vor asigura capacitatea de transport a 3-5 servanŃi cu echipamentul respectiv.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI a. a.4. Zonele protejate/de detectare la incendiu: parcajul auto* de la demisol. instalaŃiile şi dispozitivele de semnalizare. Vor asigura astfel accesul pompierilor la toate nivelurile clădirii. timpul de siguranŃă a ascensoarelor de pompieri: 2 ore de la izbucnirea incendiului. instalaŃiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a clădire civilă publică cu funcŃiune principală incendilor au fost prevăzute: Tipul şi parametrii funcŃionali: clădire de locuit şi funcŃiune secundară spaŃiu comercial şi birouri): . Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor A.C. numărul sl caracteristicile acestora: 3. www.5 l/s) o conform art. Pentru sistemele.2.3.1. B.expert-mediu. c. b. III. din NP24-1997 C. din NP 241997 şi cf art. c. din NP086-05 la parcajele subterane pentru mai mult de 50 de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. birouri * parcajele cu capacitatea peste 100 autoturisme se echipează cu sistem de alarmare a persoanelor din parcaj şi de alertare a serviciului mobil de pompieri cf. III. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de instalaŃia de protecŃie împotriva descărcărilor electrice atmosferice apărare împotriva incendiilor: (paratraznet) conform prevederilor Normativ I 20/2000. tipul.2. una dintre ele fiind reprezentată de un generator de electricitate./C din anexa 3 se prevede instalaŃie de stins incendiu cu hidranti interiori (Qh=2X2. 7. art.10. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. alertare in caz de incendiu se specifică: dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială spatiile comerciale.7. fiind echipate cu dispozitive de apel prioritar al acestora in caz de incendiu. Pentru sistemele. sursa de alimentare cu energie de rezervă: vor fi alimentate de la două surse. vor avea o capacitate de minim 500kg.eu 30 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4. alarmare şi Tipul şi parametrii funcŃionali specifici investiŃiei respective: obiectivul va fi Timpul de alarmare prevăzut: 2 min.eu. office@environmental-expert..

Conform NP 086-05 art. . pe conducte (distribuitoare) ale reŃelei.Pentru stingerea din exterior reŃeaua de hidranŃi exteriori alimentaŃi de la rezervorul proiectat va asigura un debit Qie=25 l/s.5 l/s =5 l/s./c din anexa 3 pentru clădiri cu volum mai mare de 25000 mc.conform art. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5 l/s. HidranŃi exteriori Conform STAS 1478/90. debitul pentru incendiu exterior este Q= 25 l/s. pentru o durată de funcŃionare de 1 oră. tabel 20. sunt necesari hidranŃi interiori cu dublu jet. dar se recomandă să se monteze maximum 6 sprinklere pe fiecare ramură. indiferent de aria construită şi numărul de niveluri sunt necesari hidranŃi interiori.eu.2. Sprinklere Sprinklerele vor fi dispuse la demisol..59. Theodor Pallady nr. 50. S-au prevăzut hidranŃi interiori 0 2" şi coloana 0 3" cu doua jeturi simultane 2 x 2.12 l/s/m2.. sector 3.eu. sectorul III .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. in spaŃiul destinat parcării auto in sistem Klaus.1. Deoarece reŃeaua orăşenească nu poate asigura debitul şi presiunea necesare la incendiu exterior se va prevedea un rezervor cu capacitatea V= 400 mc. sectorul II .eu 31 . fiecare cu Q= 2 x 2. pe toata suprafaŃa acestuia. Dimensionarea instalaŃiei de sprinklere se face conform breviar de calcul anexat. Sprinklerele se montează pe conductele de distribuŃie şi pe ramificaŃiile acestora. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI autoturisme amplasate intr-un singur volum şi indiferent de numărul autovehiculelor atunci când sunt dispuse in sau sub clădiri inalte . www. 8. având diametre constante. Sprinklerele se amplasează la distanŃe egale intre ele. 4. pentru clădiri cu volum mai mare de 50000 mc şi gradul de rezistenŃă la foc l-ll. Astfel se vor monta un număr de 169 sprinklere astfel: sectorul I -47 . asigurând intensitatea de stingere de minimum 0. office@environmental-expert. Hidranti interiori Conform Normativ NP 86/2005 pentru o clădire cu destinaŃia -clădire de locuit din categoria -inaltă.expert-mediu.63. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Debitul necesar pentru funcŃionarea instalaŃiei de sprinklere trebuie asigurat un debit de 30 l/s. din NP086-05 instalaŃii de drencere (perdele de apă) se impun pentru protecŃia golurilor scărilor rulante.

respectiv a golului in placă la +4. Alimentarea cu apă a rezervorului se va face cu conducta PEHD 0 110 mm. Theodor Pallady nr. cf. utilizată numai de serviciul de pompieri. dintre parter şi mezanin. Coloane uscate Deoarece clădirea este inaltă s-a prevăzut coloană uscată 0 3".18. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. NPO 86-05 cap. De la rezervor. la loc vizibil.5. www. la baza coloanei s-a prevăzut un ventil de reŃinere şi un robinet de golire. Pe un perimetru de 28 m se impune un număr de 28 de drencere care vor asigura un debit de 0.eu 32 ..expert-mediu. Traseul coloanei uscate este vertical şi s-a amplasat pe casa scării aparent. pe fiecare nivel al clădirii.5 m de sol la o înclinare de 45° faŃă de verticală.5. office@environmental-expert. Racordul de tip B pentru alimentarea coloanei uscate s-a amplasat pe peretele exterior clădirii şi s-a obturat cu un racord infundat. Înaintea racordului pentru furtun se prevede un robinet. 5. Coloana uscată are diametrul Dn 3" mm.. iar racordurile pentru furtun de tip C. H= 70 mCA. InstalaŃia de drencere cu acŃionare manuală şi automată. alimentarea hidranŃilor exteriori se va face cu conducta PEHD 0 160 mm.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. separat de orice alt racord. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor rezervorului se va amplasa un grup cu două pompe (1A+1R) cu caracteristicile q= 2x90 mc/h. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Pe reŃeaua de incendiu exterior se vor amplasa conform planului de situaŃie 2 grupuri x 3 hidranŃi de incendiu (2 dubli şi unul şimplu) care vor asigura un debit de 25 l/s. Racordul de alimentare cu apă al coloanei uscate s-a amplasat la 1.eu.eu.2. Coloana uscată este o instalaŃie fixă. sector 3.17 şi art. Racordul de alimentare s-a notat cu "coloana uscata".5 m. Drencere Se impun pentru protejarea golurilor de la scările rulante. rigidă ce s-a amplasat in interiorul obiectivului. protejate anticoroziv. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. iar coloana uscată se va executa din Ńevi metalice din oŃel. Racordurile pentru furtun se marchează cu inscripŃia "racord incendiu". 5. presiunea de încercare a coloanelor uscate va fi Pi= 25 bar. Conform NP 086/2005 art.2 l/s.

Theodor Pallady nr. de regulş. Tipul şi caracteristicile de stingere asigurate: stingătoare tip P6 cu praf şi C02.eu. încăperile. utilaje. b. stingătoare transportabile tip P50.eu 33 . 97: .stingătoare portative tip P6.2. office@environmental-expert. conform Normativului PI 18/1999.3. instalaŃiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi 0 2" (racordul) cu două jeturi simultane pe toate nivelurile clădirii. sector 3. Conform art.eu.stingătoare transportabile. Pentru parcaj se vor prevedea .f. in imediata vecinătate a rampei de acces. prevăzută cu lopată şi amplasată. Zonele. 4.3.. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Timpul normat de funcŃionare: Tii= 10 min hidranŃi interiori şi 1 ora sprinklerele şi 1 ora drencere.10.2. La spaŃiul comercial de la parter şi la birourile de la mezanin. www. alte aparate de stins incendii.1 stingător portativ tip P6 cu praf şi C02 la 10 maşini şi maximum 150 m2 arie construită. se vor dota cu un stingător portativ cu praf şi C02 sau Numărul şi modul de amplasare in funcŃie de parametrii specifici: Pentru parcaj. . dar care funcŃionează cu intermitenŃă. Tie= 1h hidranŃii exteriori*. .expert-mediu. c. D. se vor prevedea conform art.2.ladă de nisip cu lopeŃi. din NP24- SC House Construct Invest Environment SRL Bd. III. spaŃiile. . Bucureşti Tel: 0314 253 023. panou de incendiu. se prevede un rezervor care să asigure funcŃionarea timp de 10 minute a hidranŃilor interiori şi timp de 60 de minute a hidranŃilor exteriori. Pentru stingătoare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI b.in total 16 stingătoare .4 stingatoare transportabile P50 (unul la 50 de autovehicule) dispuse astfel incat să poată fi utilizate pentru intervenŃie.C. unelte şi mijloace de intervenŃie se specifică: a.o ladă de nisip cu capacitatea de 100 I (de preferinŃa mobilă).3. din Normativul 1478/1990 când alimentarea cu apă a rezervorului se face dintr-o reŃea exterioară existentă care asigură debitul şi presiunea necesară in caz de incendiu.i.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. la demisol.

expert-mediu. Rezerva intangibilă pentru incendiu exterior Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor se vor amplasa grupuri de pompare dupa cum urmează: b. suprafaŃa. . clasa de incendiu etc.întrerupător general care se montează înaintea tabloului general. H = 40 mCA Q drencere= 14 mc/h.la birouri . Theodor Pallady nr.nu este cazul CondiŃii specifice pentru asigurarea intervenŃiei in caz de incendiu Obiectivul va fi dotat cu un rezervor de incendiu cu un volum de 400 mc.20 mp c.6 mc/h. H= 40 mCA poziŃionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică.la spaŃiul comercial . gaze şi. Măsuri tehnico-organizatorice A.9 stingătoare tip P6 sau echivalent . www.Sc= 2125.Sc = 1870.8 stingatoare tip P6 sau echivalent cantitatea de materiale combustibile/ volumul de lichide combustibile. H=55 mCA grup pompare incendiu interior (hidranti interiori) Qii =18 mc/h.74 mp . alte utilităŃi: . grup pompare şi staŃie de hidrofor pentru consum sanitar cu 2 pompe (1A+1R) 0=21. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. după caz. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI echivalentul acestuia pentru o arie construită de 250 m2.. In funcŃie de situaŃia existentă: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. dar minimum 2 stingătoare pe nivel.racordurile de apă. electricitate şi gaze la reŃeaua orăşenească se vor face conform planului de situaŃie anexat.eu 34 .. sector 3. . CondiŃiile şi măsurile necesar a fi luate potrivit reglementarilor tehnice. Acesta va asigura necesarul de apă pentru funcŃionarea hidranŃilor interiori şi exteriori pentru intervalul de timp normat (10 minute in cazul hidranŃilor interiori şi 1 ora in cazul celor exteriori şi a sprinklerelor). .eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. H= 60 mCA grup pompare incendiu exterior Qie = 90 mc/h. Bucureşti Tel: 0314 253 023. destinaŃia. .eu. H= 60 mCA grup pompare sprinklere Qsprinklere= 108 mc/h.

• In spaŃiul aferent centralelor termice se vor monta detectoare automate de gaze cu limită inferioară de sensibilitate 2% CR» in aer. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente.P118/1999.eu 35 . 58/2004. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială.5 l/s şi coloană uscată 0 3" InstalaŃia de sprinklere proiectată va fi permanent sub presiune conform art. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. • Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃă minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comandă de la nivelul de acces in scară. • Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială.30 aliniatul 3 din PI 18/1999. . Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a cailor de evacuare şi a hidranŃilor cu sursă proprie de energie şi independenŃă de funcŃionare 2 1/2 h.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 2. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Se va dota obiectivul cu 33 stingatoare tip P6 cu praf şi C02 (sau echivalent) şi 4 stingătoare transportabile P50 amplasate conform prevederilor scenariului de securitate la incendiu. office@environmental-expert. 7.expert-mediu. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare in sistem Klaus evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari.N. ori cu alte destinaŃii conform art. » In casele de scări nu vor fi amenajate spatii de lucru. pentru diminuarea riscului de incendiu.eu.29 .S.. Se va dota obiectivul cu hidranŃi interiori: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi racord 0 2" cu doua jeturi simultane 2 x 2.F.eu. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. depozitare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5. 2. 50. Theodor Pallady nr.6. circuitele electrice vor fi prevăzute cu dispozitive de protecŃie diferenŃiale conform prevederilor normativului 17/2002. • InstalaŃiile electrice aferente construcŃiilor vor fi corespunzătoare riscului şi destinaŃiei potrivit reglementarilor tehnice de specialitate.5 din NP 86-05. www. conform prevederilor "Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" nr..

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. din NP 24-97 in interiorul spaŃiilor subterane din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea lichidelor intervenŃie (respectiv a stingatoarelor şi hidrantilor interiori şi exteriori). după caz: ConstrucŃia se încadrează in prevederile tehnice ale Normativului PI 18/1999. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.eu. sector 3.eu 36 . cum sunt rampele auto şi circulaŃiile din parcaj.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. repararea sau efectuarea lucrărilor de întreŃinere a autoturismelor indiferent de natura defecŃiunilor acestora. dupa caz. In cazul defectării sau opririi. 50. aferente construcŃiei sau amenajării respective: MenŃinerea permanentă in stare de funcŃionare a mijloacelor de primă MenŃinerea in permanenŃă a accesului liber la mijloacele de stingere a Conform art. cu excepŃia schimbării roŃilor. www. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare. accesul in parcajul subteran a autoturismelor cu substanŃe inflamabile. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Ascensoarele cu care va fi dotată clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii. ascensoarele vor fi astfel realizate incât să permită aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat. se stabilesc masuri pentru îmbunătăŃirea parametrilor şi a nivelelor de performanŃă pentru securitatea la incendiu. utilizarea in alte scopuri a spaŃiilor destinate parcării subterane a autoturismelor. iar in caz de incendiu toate cabinele vor fi aduse automat la parter. in afară de carburanŃii şi lubrifiantii din echiparea autoturismelor.3.1. incendiilor respectiv la stingatoare şi hidrantii interiori şi exeriori.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistente a foc minim 2 ore. destinate parcării autoturismelor se interzice completarea sau scoaterea de carburant combustibile. radioactive sau corozive.. Modul de încadrare a construcŃiei sau amenajării in nivelele de performanta prevăzute de reglementările tehnice şi.eu. parcarea autoturismelor in afara spaŃiilor special destinate şi marcate in acest scop. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei. fumatul şi utilizarea focului deschis sub orice formă.C. III.2. explozive. CondiŃiile sau recomandările care trebuie avute in vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor.expert-mediu. C. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile. B.

monoxid de carbon CO . împotriva incendiilor la parcare. in funcŃie de ipoteza de intervenŃie.debitul minim de aer proaspăt reprezintă 20% din debitul de aer vehiculat. Verificarea periodică a instalaŃiei electrice şi de legare la pământ.eu 37 . Instruirea la angajare (şi periodică) a personalului privind acŃionarea in caz de incendiu. Radon . Cerinta D . Acesta reprezintă mai mult de o reîmprospătare pe oră şi o raŃie de 300 mc/h pe persoană.eu. stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor. cu sarcini precise pentru fiecare persoana in parte. . sunt asigurate in ceea ce priveste microclimatul prin respectarea prevederilor din STAS 6472.2. Prin destinaŃie. se asigură de către operatorul parcajului care răspunde de asigurarea condiŃiilor de securitate la incendiu..expert-mediu. Supravegherea. întreŃinerea şi acŃionarea instalaŃiei de protecŃie precum şi de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment. - D. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Organizarea intervenŃiei. . Theodor Pallady nr.1 mg/mc SC House Construct Invest Environment SRL Bd. de nocivităŃi sunt: • • • • • bioxid de carbon CO2 .4 mg/mc. in caz de incendiu de către salariaŃi.140 Bg/mc pe aer. formaldehidă . sector 3. clădirea va indeplini condiŃiile de asigurare a purităŃii aerului conform prevederilor din normativul .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.concentraŃiile maxime admise. refacerea şi Conditiile de igienă şi sănătate ale locatarilor imobilului şi a persoanelor care protectia mediului vor lucra in spaŃiile pentru comert şi servicii..5 g/mc.NP 008. întocmirea. pulberi în suspensie . aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate prin care se întocmirea şi afişarea in locuri vizibile a planurilor de evacuare.10 mg/mc. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Realizarea sistemului operativ de observare şi anunŃare a incendiului. office@environmental-expert.igiena şi sănătatea oamenilor.eu.

La spatiile pentru servicii nivelul iluminatului artificial va fi de 500 luxi pe planul de lucru şi 150-300 luxi in spatiile anexa. Cerinta F . piese speciale cu rezistenŃe locale reduse ( cu raze de curbură mari).η = 90 * 95%.pentru centrala de tratare a aerului 65dB ( A ): SC House Construct Invest Environment SRL Bd.η = 95 97%. Clădirea va fi dotata cu băi.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. ♦ compresoare semiermetice .izolare termică şi hidrofugă şi economie de energie Pentru stabilirea conditiilor de izolare termică s-a intocmit calculul coeficientului global de izolare termica “G”. Cerinta E .ProtecŃia la zgomot Nivelul de zgomot din spaŃiile tehnice de ventilaŃie . 50. respectiv STAS 6646. office@environmental-expert. conform prevederilor Normativului C 107/1-97.eu.eu. bucătării. E. se izolează termic cu vată minerală sau de sticlă cu coeficientul de transmisie a căldurii A < 0. limitează proliferarea microorganismelor (de tip Leigionella).temperatura şi umiditatea aerului refulat.Randamentul izolaŃiei va fi peste 75%. conformate şi dimensionate cu respectarea prevederilor din STAS 1478.expert-mediu. Pentru a limita consumul de energie în exloatare se vor utiliza: ♦ ventilatoare cu randamente . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .canale de aer tratat. F. . din tablă zincată cu rugozitate redusă.. ♦ compresoare ermetice cu . In apartamente iluminatului artificial va fi de 300 luxi. Theodor Pallady nr.eu 38 . indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. grupuri sanitare.se prevăd canale de aer. sunt asigurate conform prevederilor din STAS 6221. Nivelul de zgomot se va incadra in prevederile din STAS 6156 şi nu va depaşi 45-50 db conform "Normativ privind proiectarea şi executia masurilor de izolare fonica şi a tratamentelor acustice in cladiri". calcul care face parte din proiect.η = 60 80%. pentru funcŃiunile de locuinŃă sau spaŃii pentru servicii şi comert.04 w/ mk. . sector 3.. Nivelele de iluminare naturală şi artificială.

Durata etapei de functionare FuncŃionarea estimată de minimum 50 ani.7. www. accesul autoturismelor in zona obiectivului va fi restricŃionat.agregatul producere apă răcită 85dB ( A ). office@environmental-expert.4. La nivelul intregului imobil protecŃia la zgomot este asigurată prin utilizarea unei structuri de metal. Limitarea vibraŃiilor se face prin montarea pe fundaŃii din beton prin intermediul suporturilor amortizoare livrate odată cu utilajele.transversale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 2 Hz: 74 dB. . Informatii despre materii prime. Bucureşti Tel: 0314 253 023.6.expert-mediu. a pereŃilor fonoizolanŃi intre apartamente.eu. a geamurilor termopan. Se estimează că vor fi utilizate următoarele cantităŃi de materii prime: . . sector 3.4.5. Theodor Pallady nr. în exterior: Viteza aerului la circulaŃia prin canale este limitată la 8 m/s. De asemenea.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . 1.eu 39 . 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. substante sau preparate chimice Materile prime prevăzute pentru construcŃia şi dotările obiectivului analizat vor fi numai cele aprobate de legile in vigoare privind materialele şi substantele permise pentru constructia de blocuri de locuit.4.. a panourilor fonoizolante pentru faŃadă si terasă. ♦ tăria la frecvenŃa de 2 Hz: 7 vibrar. ♦ tăria la frecvenŃa de 8 Hz: 1 vibrar.Beton: aproximativ 3000 mc. 1..longitudinale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 8 Hz: 80 dB.eu. Informatii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei Obiectivul nu este destinat producŃiei ci spaŃiilor de locuit iar resursele folosite pentru producerea energiei termice sunt gazul natural şi curentul electric.Valorile maxime ale vibraŃiilor: . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. de către producătorul agregatelor. 1.

nu va fi preparat pe amplasament. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. atat in perioada de construcŃie a obiectivului cât şi in perioada de funcŃionare a acestuia in mică măsură.eu. sector 3. finisoare.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert.expert-mediu. din cauza intensificării traficului. Betonul necesar realizării construcŃiei va fi adus cu betonierele. care afecteaza mediul.Geam termopan: estimat 3600 mp. in jurul valorii de pana la 90db.eu. buldozere. Estimarea nivelului de zgomot datorat obiectivului Ca poluant fizic se poate considera zgomotul produs de intensificarea activităŃii in zonă. . www. materiale se vor folosi antifoane generati de activitatea propusă Estimarea nivelului de zgomot datorat lucrărilor de construcŃie Utilajele de santier produc zgomot. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative. valorile mai mari fiind la excavatoare.eu 40 .. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Nivelul de zgomot este variabil. 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50.4.. Informatii despre poluanti fizici şi biologici.Metal: aproximativ 600 tone. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. vole şi autogredere.8. Poluare calculata produsa de activitate Pe zone rezidentiale de recreere sau alte Masuri Pe zone zone protejate de Numar de Poluare Fara Cu Tipul Sursa de surse eliminare protectie / maxima Pe zona masuri implemenpoluarii poluare / de restrictie permisa obiectivului de tarea pouare reducere aferente eliminare masurilor de a poluarii obiecti/ eliminare/ vului reducere reducere a a poluarii poluarii Lucrarile de constructii Utilitare se vor auto face in Zgomot pe specifice afara timpul construcMaxim 3 65 dB 60-80 orelor de constructie tiilor şi odihna i transporale tului de populatiei.(A).

Alexei Atudorei şi prof. strazi de categoria IV. Nivelul echivalent continuu {dB(A)} la limita investiŃiei este estimat sub 65 dB(A) in cursul zilei.şi de 75. 50.eu. dr.expert-mediu. pentru care limita admisă de norme la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul. STAS-ul nr. Toate instalaŃiile şi utilajele folosite vor fi omologate conform normelor in vigoare şi produc un nivel acustic de maxim 35–40 dB. este de 70 dB(A).eu. Nivelul de zgomot echivalent continuu estimat pe baza densităŃii circulaŃiei la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul este de 80 dB(A). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 41 . 50 dB(A). Sursele de zgomot in cazul obiectivului sunt cele produse de pornirea/oprirea şi funcŃionarea motoarelor autovehiculelor şi de la autoutilitarele care descarcă marfa. ing. de cca. iar Nivelul echivalent continuu {dB(A)} datorat traficului rutier este de 80 dB(A) in cursul zilei. efectuattă la intervale bine precizate de timp. ing. 10009-88 (Acustică urbană) – tabelul nr. in timpul zilei.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. pana la aproximativ 70 db(A) in anul 2000 (extras din lucrarea „Gestiunea deseurilor urbane”. Estimarea nivelului de zgomot datorat traficului Pentru evaluarea zgomotului generat de traficul rutier s–a stabilit densitatea medie a circulaŃiei rutiere pe baza numărării autovehiculelor.85 db(A) . Valoarea a fost calculată pentru o circulaŃie intensă pe timpul zilei. Ioan Paunescu). zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. CirculaŃia din zonă se incadrează in categoria tehnica II. Atât pentru muncitori. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore. office@environmental-expert. autori dr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.pentru strazi de categoria I.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. iar zgomotul provenit de la motoarele autovehiculelor se incadrează in limite normale asigurând in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul şi calitatea aerului. 3 – admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) – pt. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. www. Theodor Pallady nr. pag. sector 3. Trebuie amintit şi faptul ca Institutul de Sănătate Bucureşti a desfăşurat o acŃiune de monitorizare care a evidenŃiat o dinamică ascendentă a nivelurilor de zgomot de la valorile medii de 50 db(A) la inceputul anilor 1980. 10. de legatură.

reŃea canalizare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. reŃea alimentare cu gaz metan. Theodor Pallady nr.. de asemenea. reŃea telecomunicaŃii. apartinând de localitatea Bacău.4. In situaŃia neimplementării planului. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4.4.10. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică NU ESTE CAZUL 1.11. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (ansamblul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor reŃele: reŃea alimentare cu apă. sector 3. reŃea alimentare cu energie electrică).expert-mediu. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru realizarea alternativelor la proiect Nu este cazul. amplasamentul işi va pastra funcŃiunea actuală. judetul Bacău au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al municipiului Bacău.eu. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. www. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului ansamblu rezidenŃial din strada Pictor Aman. aici aflandu-se clădiri cu funcŃiunea de spaŃii de invăŃamânt..9. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. Zona in care va fi amplasat imobilul comercial şi rezidenŃial se caracterizează ca fiind o zona construită. In situaŃia implementării planului. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia dintre ele Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continuă a pieŃei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidenŃiale. precum şi zone cu spaŃii verzi amenajate.eu 42 . 1. obiectivul studiat va contribui la dezvoltarea zonei şi la asigurarea necesarului de locuinŃe din zona analizată.eu. nr 33. iar funcŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei – zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. Bucureşti Tel: 0314 253 023. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului S-a eliberat certificat de urbanism nr. 1. www.edilitare.14. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare – cumpărare nr.4. Regimul de inălŃime strict a obiectivului analizat va fi D+P+M+12E. 50. astfel localitatea va dobândi o zonă de locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime şi servicii cu un grad ridicat de urbanitate.eu.13. Alimentarea cu apă potabilă a.T) va fi 7. După realizarea proiectului procentul de ocupare al terenului (P. istorice.14. Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. arheologice. In vecinătatea amplasamentului este Universitatea Bacovia.1. iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C. 1105 / 2008. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000. Theodor Pallady nr. sector 3. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000.U. culturale.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. In prezent terenul este liber de construcŃii. culturale.02.eu. 34 / 15. arii naturale/zone protejate. zone de protectie sanitară. Alimentarea cu apa rece SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Terenul se află in vecinătatea reŃelelor tehnico. Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă 1. In prezent terenul este liber de construcŃii. zone de protecŃie sanitară Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. valori naturale. Realizarea acestei investiŃii nu va afecta dezvoltarea spaŃială a localităŃii Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. infrastructura existentă. Pe amplasament nu există valori naturale.4.O. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 43 .expert-mediu. office@environmental-expert. 1. arii naturale/zone protejate. arheologice.T) va fi maxim 75%..4.4.. istorice. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. 2010.12 InformaŃii despre utilizarea curentă a terenului.

4. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă.conform STAS 1478/90-Tab. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer. www. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 1 persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers . = 648 persoane 160 persoane in spaŃii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers .35 Qzi max = 110. sector 3. office@environmental-expert.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere. 50.16 mc x 1.conform STAS 1343-1/2006 Calculul debitului zilnic mediu -Qzi med Q zi med =1/1000 x 648 x 170 [mc/zi]= 110.16 mc/zi Q zi med =1/1000 x 160 x 40 [mc/zi]= 6.72 mc/zi Qzi max = 6.eu.35 = 148.4 mc/zi Q zi med =1/1000 x 95 x 50 [mc/zi]= 4.31 mc/zi Determinarea debitului zilnic maxim ..conform STAS 1343- 1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers .35 = 8. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.64 mc/zi SC House Construct Invest Environment SRL Bd.75 mc/zi Qzi med total = 121. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul obiectivului. pct. DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt.Qzi max Qzi max=Q zi med x Kzi [mc/zi] Kzi valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic= 1.4 mc x 1.eu 44 .

8 = 1.51 [mc/h] Qorar max =1/10 x 6.41 mc/zi Qzi max total = 163.15 => coeficient care Ńine seama de pierderile de apă prin reŃele (reŃele vechi). X Ks X Kp[mc/ZÎ] unde: Ks = 1.02 => coeficient care Ńine seama de nevoile sistemului de alimentare cu apă.Qzi min Q minim zilnic= Qzi max x 0.15 = 174.. -locatari: Qs zi med = 110.59 mc/zi Qzi min= 6.= 148.8 .72 x 0.35 x 1. = Q zi max.34 [mc/zi] = 0.79 [mc/h] Qorar max total = 20.72 x 2.35 [mc/h] = 5. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi max.valoarea maximă a abaterii valorii consumului orar Qorar max =1/24 x 148. = Qzi min. sector 3.3 [mc/zi] Qzi min= 148. Theodor Pallady nr.eu.35 = 6. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi min.22 [mc/zi] = 1..15 = 129.64 x 0.02 x 1. = Q zi med.16 x 1. office@environmental-expert.77 mc/zi Determinarea debitului zilnic minim .02 x 1.3 = 2. 50.8 = 17. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qzi max = 4.02 x 1.8 = 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.35 [mc/h] Qorar max =1/16 x 8.eu 45 .02 x 1.02 l/s Qszimin = 44.expert-mediu. www.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med.61 l/s Qs o max= 17.3 = 1.3 = 44.92 mc/zi Qzi min total= 49.eu.45 [mc/zi] = 2.41 x 0.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.15 = 52.15 = 20.62 x 1.49 l/s Qs zi max.64 x 2.41 x 2.65 l/s -spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.13 mc/zi Determinarea debitului orar maxim de apă – Q 0 max Qorar max=1/h x Qzi max x Ko [mc/h] Ko= 2.72 x 1.75 mc x 1.62 mc/zi Qzi min= 8. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Kp = 1.

77 [mc/h] = 0.10 [mc/zi] = 2.02 x 1.15 l/s Qs zi max= 6.05 l/s Qs o max= 1.02 x 1. etanşate cu garnituri din elastomeri.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.15 = 7.15 = 3. având puterea termică de 105 kw fiecare.21 [mc/h] = 5. c. La parter s-a propus amenajarea spatiilor comerciale. iar Ia mezanin s-au prevăzut birourile.02 x 1.04 [mc/zi] = 0.4 l/s Qs zi min = 57.57 [mc/zi] = 0. model VIESSMANN..52 [mc/zi] = 0.79 x 1.eu.eu 46 . = 6. tip VITODENS 200-W.58 l/s -cerinŃa totală: Qs zi med. office@environmental-expert.= 142. 50.15 = 2.02 x 1. www.51 [mc/zi] = 0.13 [mc/zi] = 0. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică proprie.06 l/s Qs o max= 1.59 x 1. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apa caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament.64 x 1.72 l/s Qs o max= 24.17 l/s Qs zi min = 2.15 = 10. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qs zi med.15 = 2. Bucureşti Tel: 0314 253 023.30 [mc/zi] = 1. Theodor Pallady nr.4 x 1.21 l/s Qs zi min = 1.02 x 1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Evacuarea apei uzate menajere Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă.51 x 1.49 l/s -birouri: Qs zi med =4. b.15 = 7. birouri şi spatii comerciale este prevăzut cu demisol cu capacitate pentru 158 autovehicule.09 [mc/h] = 0. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice.expert-mediu.77 i/s Qs zi max= 192.02 x 1.75 x 1.65 l/s Blocul de locuinŃe (12 etaje).15 = 5.63 [mc/zi] = 0. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă.15 = 1.92 x 1..41 x 1.13 l/s Qs zi max.02 x 1.25 [mc/zi] = 0.= 8. sector 3.02 x 1.

2. Alimentarea cu energie termică şi gaze Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor se realizează din reŃeaua gaze naturale presiune redusa ∅ 3 existentă pe strada Pictor Aman. Pentru partea de locuinŃe se vor monta trei branşamente la capătul SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° .4. 50. Theodor Pallady nr. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795. office@environmental-expert. prin extinderea ei până la obiectiv . Bucureşti Tel: 0314 253 023. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu. la etajul 6. sector 3..eu. În demisol.14. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigentelor legislaŃiei în vigoare. s-a făcut conform STAS 1795. d. la parter şi la ultimul nivel. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip .eu. www. Pentru siguranŃă în exploatare. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm. 1. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele..B" Coloanele menajere. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Coloanele menajere vor fi mascate în ghene. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii.expert-mediu. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială.eu 47 ..

R. Măsurarea consumului de gaze naturale pe fiecare apartament se realizează cu ajutorul unui contor volumetric tip G 4. stâlpi. 50.12 mc/h. sector 3. A doua situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului din cazan se realizează din coridorul interior .70mc/h..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii cazanului model VISION DUAL este de 2. Din coloana G0.eu. montata pe cazan şi racordată la canalul de evacuare gaze ∅ 300 canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0. alimentarea receptorilor din fiecare apartament se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale-presiune joasă montată aparent pe ziduri. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionării cazanului model VIESSMANN tip VITODENS 200 . Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin montarea unei prize de evacuare gaze arse 10 * 10 cm. Din P. alimentarea cu gaze naturale a receptorilor din bloc se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale presiune joasă comună.5 metri. protejată cu plasa de sârmă. cu ajutorul unui cos de fum coaxial ∅ 100/60. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii maşinii de gătit tip aragaz este de 1. Admisia aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse se realizează in doua situaŃii funcŃie de amplasarea bucătăriei şi centralei termice in planul imobilului şi anume : Prima situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului şi evacuarea gazelor arse se realizează din exterior.W este de 12. www.expert-mediu. office@environmental-expert. ce face parte din furnitura cazanului. iar evacuarea gazelor arse se realizează printr-o tubulatura ∅ 60.05 mc/h. grinzi. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI lor trei regulatoare.. iar la partea de magazine se montează un post de reglare măsurare. printr-o tubulatura ∅ 60.eu 48 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. montată pe cazan.eu. montată aparent pe casa scării prin montarea in plan vertical a doua coloane G0. racordată la canalul SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

cuprinsă intre regulatorul existent şi robinetul de incendiu a contorului proiectat de la fiecare apartament.eu 49 .75 mc/h . Încăperea unde sunt amplasaŃi receptorii (C. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse şi a eventualelor scăpări de gaze . Bucureşti Tel: 0314 253 023. Proiectul instalaŃiei de utilizare gaze naturale de joasă presiune cuprinde : . cu dimensiunile de 20* 20 cm.Centrul OperaŃional BACĂU. raportul volumic. TOTAL DEBIT APROBAT : Q = 3.75 mc/h. nominalizat pe următorii receptori: .Centrul OperaŃional BACĂU.eu. Theodor Pallady nr. SoluŃia de alimentare a noului consumator cât şi debitul de gaze necesar. iar proiectul va fi avizat de către E ON GAZ ROMÂNIA . destinat pentru incălzirea spaŃiilor şi prepararea hranei. www.1 centrală termică cu tiraj forŃat : Q = 2.expert-mediu.2004.instalaŃia exterioară. office@environmental-expert..eu.5 metri. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI de evacuare gaze. Debitul total de gaze naturale pe fiecare apartament va fi de 3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.T. . . agrementată de ANRE..70 mc/h .05mc/h. canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0. Receptorii sunt din import sau din producŃia internă şi conform cărŃii tehnice anexate funcŃionează la presiunea de alimentare de 200 . montată aparent pe ziduri şi grinzi in sistematizare orizontală şi stâlpi in sistematizare verticală.2004.300 mm CA.instalaŃia interioara intre robinetul de incendiu a contorului proiectat şi receptorii legali aprobaŃi. suprafaŃa de vitrare. privind volumul minim.. CondiŃii pentru introducerea instalaŃiilor de gaze. indicativ NT-DPE .bucătărie) şi unde se introduc gaze naturale corespunde prevederilor din NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE . 50.1 maşina de gătit tip aragaz : Q = 1. sector 3. Punerea in funcŃiune a receptorilor din bucătărie şi centrala termică se realizează pe baza unui proiect la faza de dosar preliminar ce va fi întocmit de o firma ce proiectează instalaŃii de gaze naturale. va fi aprobată de către E ON GAZ ROMÂNIA . la inălŃimea de montaj conform schemei izometrice anexate.

Evacuarea eventualelor scăpări de gaze şi admisia aerului necesar arderi. Bucureşti Tel: 0314 253 023. asigurând încălzirea sau răcirea aerului. . NU ESTE ADMISĂ: . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 8.DPE . Pentru calcularea necesarului de gaze s-a Ńinut cont de cantităŃile necesare pentru instalaŃiile de incălzire şi pentru instalaŃiile de ventilaŃie şi climatizare.DPE -2004.. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor Centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură. Acestea sunt alimentate: . C. 50. se realizează din exterior prin montarea unei prize de aer in peretele exterior la înălŃimea de 20 cm de la pardoseală şi va fi protejată cu plasă de sârmă. folosind climatizoare de tubulatură. cu agent de răcire apă rece pentru răcirea aerului.35 m.cu agent de răcire apă rece cu Ttur =7 ° Tretur=12 ° in regimul de răcire. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea gazelor naturale arse de la aragaze se face prin grila de evacuare 10 * 10 cm.cu agent termic apă caldă cu Ttur =70° Tretur =60° in regimul de încălzire. De asemenea se interzice evacuarea gazelor direct in poduri. amplasată la inălŃimea Hp = 2. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spaŃiile comerciale.montarea conductelor pentru alte instalaŃii in canale pentru conductele de gaze.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 2. Conform art.eu. Theodor Pallady nr.eu. . www. sector 3. climatizarea locală a spaŃiilor. care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt. se va realiza prin execuŃia unei variante din proiect. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. precum şi asigurarea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune.intersecŃia canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaŃii.eu 50 . Se interzice montarea de dispozitive de inchidere a secŃiunii de ieşire a gazelor arse conform art. C. C.2004 . InstalaŃie de ventilaŃie şi climatizare Pentru spaŃiile comerciale de la parterul şi mezaninul imobilului sunt prevăzute următoarele sisteme: 1.expert-mediu. 8.32 din NT .22 din NT . cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. C.. office@environmental-expert. Admisia aerului necesară receptorului cu flacără deschisă (aragaz).

necesitând realizarea instalaŃiilor interioare de incalzire şi ventilaŃii. Manipularea materialelor se va realiza cu respectarea normelor de tehnica securităŃii muncii şi in aşa fel încât sa nu se deterioreze. având puterea termică de 105 kw fiecare.eu. protejate anticorosic prin grunduire şi voPSIre. model VIESSMANN. parter. Aerul viciat va fi extras din spaŃiile comune printr-o reŃea de canale de ventilaŃie racordate la modulul de evacuare al centralelor de tratare a aerului. suporŃii se vor executa din profile din oŃel laminate. Specificul amplasamentului impune realizarea protecŃiei termoizolaŃiei cu folii de aluminiu de 0. montate in tavan fals. pe fiecare nivel cu ventiloconvectoare de plafon necarcasate. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează doua cazane de perete in condensatie cu tiraj forŃat şi camera etanşă.expert-mediu. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. agregatul de răcire apă ca şi celelalte accesorii ale instalaŃiei sunt de ultimă generatie. Consolele. SpaŃiu rezidenŃial este destinat locuinŃelor cu regim de inăltime 11 etaje + penthouse totalizând 205 apartamente. office@environmental-expert. mezanin. 50. InstalaŃii de incălzire şi ventilaŃie Pentru imobilul COMERCIAL ŞI REZIDENłIAL cu regim de inaltime: demisol. SpaŃiul de la demisol este destinat parcărilor auto şi nu necesită asigurarea confortului termic. trebuie asigurat confortul termic prin realizarea instalaŃiilor interioare de incălzire şi ventilaŃii. SpaŃiu comercial al imobilului este format din parter şi mezanin cu destinaŃie magazine.8 mm. pentru care confortul termic se realizează separat pe apartament. Pentru spaŃiul comercial confortul termic se realizează de la o sursă termică proprie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. tip VITODENS 200 .eu. caserate pe folii de aluminiu armate cu fibre de sticlă. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. respectă normele de protecŃie a mediului fiind ecologice. Centrala termică produce agent termic 70/60° iar transferul termic se realizează C. unsprezece etaje + penthouse (D + P + MZ + 11E + PTH).eu 51 .W. Materialele utilizate la executarea instalaŃiilor Canalele de aer se execută din tablă de oŃel zincat protejate termic cu cochilii din polistiren sau plăci rigide din vată minerală sau de sticlă.. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fiecare aparat de climatizare va fi racordat printr-o tubulatura la canalele principale de aer de la centralele de tratare a aerului. Centralele de tratare aer.

SR 1907/2. cu conducte tur . montaj îngropat. având puterea termică utilă: minimă / maximă de 9. Agentul termic produs va fi folosit pentru incălzire şi preparare apă caldă de consum. s-a determinat conform STAS 6472/3 şi Normativ C107. tubulară introducere aer proaspăt cu anemostate având D aer = 4 x 3500 tubulatura evacuare aer viciat cu grile de ventilaŃie având D aer = 4x 3000 mc/h. Necesarul de căldură pentru fiecare încăpere a obiectivului cu corpuri statice. date prin temă.9 kw şi un randament de 93. Pentru spaŃiul rezidenŃial confortul termic se realizează individual pe fiecare apartament de la o sursă termică proprie prin amplasarea unei centrale termice murale in fiecare bucătărie. clădirea incadrandu-se in zona III de temperatură (te = .eu. Agentul termic va fi produs de un cazan model de referinŃă HERMAN.18° şi in zona III eoliană. Agentul termic 85/65°C va fi produs de un cazan. 4 x 25 kw. ce funcŃionează cu gaze naturale la presiunea gazului din sistem de 20 mbar. s-a determinat in conformitate cu SR 1907/1. Cazanul este de tip mural cu camera etanşă şi tiraj forŃat şi va fi amplasat in bucătărie.1 kw / 23. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃia de climatizare este compusă din : mc/h..eu 52 . 50. se realizează perimetral. Bucureşti Tel: 0314 253 023. intr-un spaŃiu ce corespunde condiŃiilor impuse de normativul 113 şi NTDPE -01/2004.4%.răcire.expert-mediu.retur din Ńeavă de polietilenă reticulată. 2 agregate frigorifice . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.incălzire. izolată model REHAU. pe baza datelor din proiectul de arhitectură şi a temperaturilor interioare de calcul prevăzute in standard.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 2 * 75 kw . ce produce agent termic pentru incălzire şi instant preparare apă caldă de consum. 4 recuperatoare de căldură rotative cu D aer = 3500 mc/h/buc 4 baterii de incălzire . Theodor Pallady nr. tip VISION DUAL 24 SE. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Transportul agentului termic la corpurile de încălzire statice. C) RezistenŃa termică a elementelor de închidere ale încăperilor. www..eu. sector 3.

Alimentarea cu energie electrică InstalaŃiile proiectate includ instalaŃii de forŃă. Îmbinarea tubului multistrat şi a fitingurilor de tip REHAU se realizează cu racorduri prin presare sau filetare. se montează câte un robinet de reglaj. nulul de lucru şi protecŃie al reŃelei.3. iar in punctele cele mai înalte se prevăd aerisitoare (dezaeratoare automate). Transferul de căldură in incăperi va fi asigurat de corpuri statice din oŃel model ECORAD cu două rânduri. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Se utilizează conductoare de cupru. Tabloul electric de distribuŃie va fi realizat cu grad de protecŃie IP34. instalaŃii de iluminat şi prize. 50. sector 3. Presiunea de lucru la instalaŃia de incalzire este de 3 bari. InstalaŃia interioară de incălzire se va supune la proba la rece şi la cald conform cap. Theodor Pallady nr.expert-mediu. interfon). Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.4.. office@environmental-expert. Materialele utilizate vor avea caracteristicile şi toleranŃele prevăzute in standardele de stat sau in normele interne ale unităŃilor producătoare. 1.eu 53 . pe legăturile tur-retur la corpurile de incălzire. TV.. La priza de pământ se vor racorda nulul de protecŃie pentru tablourile electrice. dimensiunea lor va fi funcŃie de incărcarea termică pe incăpere. în execuŃie îngropată. Tablourile electrice de distribuŃie vor fi executate conform schemei electrice de distribuŃie puse la dispoziŃie de proiectant. 1 Ohm. In punctele cele mai coborâte se prevăd robineŃi de golire. Pentru asigurarea protecŃiei împotriva şocurilor electrice se va executa şi măsura priza de pământ naturală şi artificială. Se va asigura panta corespunzătoare la instalaŃia de distribuŃie. www. Probele se vor efectua inaintea izolării termice a elementelor instalaŃiei şi dupa închiderea completă a clădirii.eu. iar in băi corpuri statice de tip port prosop. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ProtecŃia conductei cu izolaŃie va avea dublu rol şi anume de izolator şi posibilitatea dilatării conductei funcŃie de variaŃiile de temperatură. cu valoare de max.14. Plecările spre receptori (circuite) sunt protejate cu întrerupătoare automate. curenŃi slabi (telefon-întemet. Se utilizează armături de sectorizare şi golire cu ventil sferic şi mufe. Pentru o echilibrare hidraulică bună a instalaŃiei.23 din 113-2002.

tablou de utilităŃi comune pentru scara de locuinŃe TGSC .tablou general comune pentru spaŃiile comerciale Tablouri electrice individuale . realizat cu două secŃiuni separate (măsură şi protecŃie). Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. cu funcŃiile de protecŃie şi măsură a energiei electrice. în zona de acces (se va face conform avizului de racordare ce se va obŃine de către beneficiar). 3. InstalaŃii electrice aferente spaŃii comerciale şi de birouri. FDCP. Sunt prevăzute sisteme de iluminat specifice. Pentru alimentarea spaŃiilor comerciale se va prevedea un FDCP separat.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Tablourile electrice vor fi dispuse astfel: Tabloul FBE va fi montat la intrarea in clădire. Sistem televiziune prin cablu.. 6. Tablouri electrice proiectate: FBE (parter) . InstalaŃiile electrice de joasa tensiune cuprind: 1.eu 54 . 8.eu. 4. In cadrul clădirii există următoarele categorii de circuite: sistem de iluminat normal. InstalaŃii electrice în spaŃiile comune. 7.eu. InstalaŃiile electrice de curenŃi slabi cuprind: 5. TECOM . sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru circuitele de iluminat şi forŃă se prevede protecŃia la scurtcircuit cu întrerupătoare automate cu protecŃie magnetotermică. 2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sistem de iluminat de siguranŃă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Circuite internet şi telefon.. office@environmental-expert.Este tabloul de distribuŃie. www. Pentru fiecare scara de bloc se va prevedea cate un FDCP. Theodor Pallady nr.firidă de branşament. Interfon. 50. InstalaŃii avertizare incendiu Memoriul tehnic pentru instalaŃiile electrice nu include racordul electric şi branşamentele de curenŃi slabi. este la exterior.(In fiecare apartament). InstalaŃii de protecŃie împotriva trăsnetului şi priza de pământ. Lămpile se vor monta pe baza planurilor de montaj. InstalaŃii electrice pentru iluminat şi prize în apartamente.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Tabloul FDCP va fi montat în interiorul clădirii la parter. etc. 50. frigider. Se utilizează conductoarele de cupru de 1. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT.5 mmp pentru prize. Bucureşti Tel: 0314 253 023. fiind permanent in funcŃiune HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. Circuitele de priză nu prezintă particularităŃi deosebite. InstalaŃiile electrice de iluminat vor fi realizate din conductoare FY protejate în tuburi IPEY sau echivalente pozate îngropat. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru zona casei scării va fi de tipul 1. Pentru casa scării s-au proiectat aparate de iluminat pentru fiecare etaj tip aplici de tavan sau echivalent echipate cu surse economice tip PL-T.eu 55 . cu aparat special pentru mediu umed (băi). În bucătării s-au proiectat patru prize pentru maşina de spălat. office@environmental-expert. prin siguranŃe automate cu protecŃie diferenŃială de 30 mA. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu..A. sector 3. www. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. alte electrocasnice. Se utilizează conductoarele de cupru de 2. Tabloul TECOM şi TESPC va fi montat în interiorul clădirii. Prizele se vor monta la o înălŃime de 30 cm acolo unde nu sunt specificate alte cote de montaj.expert-mediu. deasupra uşii de intrare.. InstalaŃii pentru alimentarea prizelor: Circuitele de prize din apartamente sunt racordate din tablourile individuale.5 mmp pentru iluminat iar legăturile conductoarelor vor fi realizate numai în doze.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuala de 90 minute. sau echivalent. Theodor Pallady nr. amplasat la oglindă. la parter Tablou TER aferent rezervor Tabloul individual de apartament va fi amplasat în interiorul fiecărui In cazul apartamentelor în camera de zi s-au proiectat in general două locuri apartament. de lampă (general loc de masă şi odihnă) cu comandă din puncte independente şi în băi s-a proiectat un loc de lampă.eu. Schema de distribuŃie şi calcul adoptată este de tip magistrală cu o coloană. cu cleme corespunzătoare.

2. DistribuŃia SC House Construct Invest Environment SRL Bd. astfel incat să se elimine posibilitatea de pornirea a liftului in cazul unui incendiu.. 50. Iluminatul pe spaŃiile comune. Fiecare lift va avea inclus in furnitura lui un tablou automat (livrat de furnizorul liftului) care trebuie pe lângă funcŃiunile lui normale să poată primi un semnal de la centrala de avertizare incendiu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. câte unul pentru fiecare scară in parte. holuri se va face din tabloul de utilităŃi comune TECOM. www. Theodor Pallady nr.. respectiv cablu. Pentru siguranŃa la incendiu fiecare lift in parte a fost prevăzut cu dubla alimentare.26. Generatorul va fi echipat cu tablou de comandă şi automatizare astfel incât la căderea tensiunii acesta va intra automat in funcŃiune. cablu TV şi interfon. Din tabloul de utilităŃi comune se vor mai alimenta : Unitatea centrală a interfonului. cu posturi în fiecare apartament. office@environmental-expert. Alimentarea cu energie electrică a spatiilor comerciale se va face printrun tablou electric tip FDCP. Pentru sistemul de telefon-internet. Pentru zona comună şi spatiile tehnice s-a prevăzut un tablou general care se va alimenta separat din firida de branşament.eu. Aceste circuite sunt pozate îngropat. sector 3. rămânând acolo cu uşile. S-a proiectat instalarea unui interfon.eu. 5.expert-mediu. tv s-a prevăzut cate o plecare separată pentru fiecare din tabloul de utilităŃi comune. Aceasta va fi repartizată la un anumit etaj care se va preciza de către furnizorul de internet-telefon. astfel incât la apariŃia unui incendiu liftul să se deplaseze la parter. Liftul se va alimenta din tablou de utilităŃi comune înaintea disjunctorului general. InstalaŃii electrice de curenŃi slabi: În interiorul fiecărui apartament s-au proiectat circuite de telefonie-internet.eu 56 . Trecerea in regimul normal de funcŃionare se va putea face numai manual de la tabloul de utilaj. Bucureşti Tel: 0314 253 023. cea de bază din TECOM şi una de rezervă de la un generator propriu pentru fiecare lift in parte. Sistemul de televiziune prin cablu . Liftul. DistanŃele de montare dintre prize şi elementele metalice legate la pământ vor respecta prevederile cuprinse în normativul 17 pct.8 m1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comutatoarele şi întrerupătoarele pentru iluminat se vor amplasa la h=0. ~ Sistemul de internet şi telefon .5 m. casa scării. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

. camera tehnică a grupurilor de pompare hidranŃi respectiv sprinklere se vor prevedea corpuri de iluminat pentru continuarea lucrului. sector 3. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. camera centralei de avertizare incendiu. Pentru alimentarea cu energie electrică a parcărilor se va prevedea un tablou distinct contorizat separat. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Iluminatul in parcare se va realiza cu corpuri de iluminat tip TCW215 sau similar cu grad de protecŃie IP65. sau direct de pe tabloul electric prevăzut pentru iluminat. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. InstalaŃia de iluminat va fi de tip etanş realizată in cablu CYYF pozat aparent pe tavan sau pe pod de cablu.eu 57 . Comanda de aprindere a iluminatului pentru zona comună a spatiilor comerciale se va face centralizat de Ia camera de supraveghere. fiind permanent in funcŃiune . www. Atât dozele cât şi corpurile de iluminat se vor echipa cu presetupe de etansare astfel incât să fie păstrat gradul de protecŃie de IP65. office@environmental-expert. camera tabloului general. Se vor prevedea circuite electrice de prize pentru curăŃenie alimentate in cablu CYYF (cu întârziere mărită la propagarea flăcării) pozate pe pod de cablu montat in tavanul fals.eu. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru spaŃiile comerciale va fi de tipul 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. echipate cu surse economice.eu. In camera centralei termice. Iluminatul in spatiile comune se va realiza cu corpuri de iluminat montate incastrat in tavanul fals. Tabloul electric de iluminat şi prize aferent spatiilor comune. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H.expert-mediu. Aprinderea iluminatului se va face de la detectoare de mişcare cu unghi de 360 grade care vor comanda contactoarele SC House Construct Invest Environment SRL Bd.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute.. Din tabloul general al spatiilor comune se vor alimenta : UnităŃile de climatizare de pe terasa magazinelor. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. echipate cu kit de siguranŃă cu autonomie de 180 minute. Centralele termice murale aferente magazinelor. prin butoane de comandă. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI circuitelor in zonele comune se va face in cablu tip CYYF (cu intârziere mărită la propagarea flăcării) pozat pe pod de cablu montat in tavanul fals.

• detectoare optice adresabile de fum.eu. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru parcare va fi de tipul 1. Theodor Pallady nr. In cazul dispariŃiei tensiunii normale o parte din corpurile de iluminat normal au fost prevăzute şi cu kituri de siguranŃă astfel incat traseul de circulaŃie sa fie iluminat parŃial. In cazul in care acestea vor avea defecte a fost prevăzut şi câte un întrerupător general amplasat unul in zona de intrare in parcare cu automobilul şi unul in zona de intrare in parcare din casa scării. riscul de incendiu. categoria pericol de incendiu) se va folosi tipul de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT.. • dispozitive de alarmă la incendiu. 50. La stabilirea numărului de detectoare s-a avut in vedere aria de acoperire a unui detector care este de minim de 80 mp. INSTALAłIA DE SEMNALIZARE LA INCENDIU Sistemul de detecŃie şi semnalizare a incendiului are rolul de a supraveghea obiectivului din punct de vedere al apariŃiei accidentale sau intenŃionate a unui focar de incendiu. InstalaŃia de semnalizare la incendiu cuprinde: • centrala avertizare incendiu adresabilă cu 6 zone. • detectoare de monoxid de carbon. fiind permanent in funcŃiune. Cablurile de alimentare a circuitelor de iluminat de siguranŃă vor fi rezistente la foc timp de 90 minute. • declanşatoare manuale de alarmă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. Conform Normativ 118/2-2002 (funcŃie de categoria de importanŃă.expert-mediu.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. • detectoare de gaz. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H.eu. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. traseele acestora vor fi distincte de cele ale iluminatului normal. acestea vor fi marcate pe plan distinct. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 58 . număr ocupanŃi. • cablu transmisie semnal cu rezistenŃă mărită la foc.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI aferente circuitelor din zona deservită de acestea. sector 3.

eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.conductoare de coborâre (formate din platbandă OL-Zn 25x4 mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: . Bucureşti Tel: 0314 253 023.5 pozat aparent in tavanele false şi in tuburi de protecŃie la montajul ingropat in zid.priza de pământ SC House Construct Invest Environment SRL Bd. modul alarmă la incendiu. modul comanda relee.. Amplasarea centralei se va face la parter in camera de supraveghere din zona spaŃiilor comerciale. InstalaŃia se compune din: . InstalaŃia de avertizare la incendiu va fi executată de firme specializate şi autorizate pe domeniul respectiv. modul comunicaŃii la distanŃă.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI acoperire totală pentru parcare şi spaŃii comerciale şi parŃial pentru scara fiecărui bloc in parte. Centrala de avertizare la incendiu va avea incorporate mai multe module: modul de alimentare cu sursă de rezervă.eu 59 .eu. www. Theodor Pallady nr. Conexiunile intre echipamente se vor realiza cu cablu rezistent la foc 4x1. 50. Declanşatoarele de alarmă manuale şi dispozitivele de alarmare la incendiu se vor monta către ieşirile principale de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul apariŃiei unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficienta a întregului obiectiv.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65 M. . Detectoarele se vor monta pe tavanul incăperilor. sector 3. Paratrăsnet. instalaŃii de protecŃie prin legare la pământ şi priza de pământ InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Dimensionarea echipamentului electric Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: - parametrii regimului de funcŃionare (tensiune, curent, putere, frecvenŃă, etc); - categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea, spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare; -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective, cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: a) ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃilor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. b) Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. InstalaŃia electrică va fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate, începând de Ia FDCP în schemă TN-CS. Pentru instalaŃia electrică proiectată pentru acest obiectiv se va realiza protecŃia prin legare la nul - ca mijloc de bază, cu respectarea STAS 6616/83. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. c) Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. La nivelul acoperişului, există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15m (Nivel de protecŃie Normal III), Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm. Priza de pământ va avea valori de max. 1 Ohm, şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie, precum şi a grinzilor de fundaŃie). Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm, se va suplimenta cu o priză artificială până la atingerea valorii obligatorii.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

60

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCłIE

In cadrul proiectului nu se vor desfăşura procese de producŃie. Dupa finalizarea lucrărilor de constructie imobilul va fi folosit pentru activităŃi casnice, comerciale şi de recreere. 2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi echipamentelor necesare; alternative avute in vedere Ansamblul de locuinŃe proiectat, unitar din punct de vedere funcŃional şi arhitectonic are o infrastructură alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi inglobaŃi complet in teren şi un radier de solidarizare din beton armat de tip dală groasă cu grosimea constantă. Radierul este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol. Grosimea radierului este de 180 cm. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm), sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. PiloŃii sunt verticali, au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat, având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat. Alte amenajări: Alei pietonale şi carosabile; SpaŃii verzi. Construirea blocurilor şi a parcajelor corespunzătoare, nu implică desfăşurarea unui proces tehnologic. Din acest punct de vedere putem face referire doar la procesele tehnologice desfăşurate in timpul lucrărilor de construcŃii, ce constau in: a) Decopertarea terenului ;
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

61

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

b) Cofrarea, realizarea armăturilor, turnarea betonului şi vibrarea betonului armat, decofrarea. Aceste lucrări reprezintă realizarea structurii de rezistenŃă. c) Inchiderea exerioară. d) Inchiderea interioarelor. e) Turnarea şapelor şi realizarea pardoselilor. f) Montarea tâmplăriei. g) Realizarea structurilor teraselor circulabile şi necirculabile. h) Montarea instalaŃiilor şi echipamentelor electrice, termice şi sanitare. i) Amenajarea spatiilor exterioare: a drumului de acces, a parcărilor şi a spaŃiilor verzi. CirculaŃia pe verticală este asigurată de 3 scări. Fiecare casă a scării este dotată cu scară şi lift. Accesul se va face controlat in clădire, existand posibilitatea de a intra atât din exterior cât şi din parcare. SpaŃiile care nu vor fi ocupate de construcŃii sau de căi de acces vor fi inierbate şi vor fi amenajate peisagistic/ambiental. In cadrul imobilului regăsim garsoniere, apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere; pe langa acesta sunt şi 6 tipuri de penthouse-uri. Parterul in suprafaŃă de 2125,74 mp va fi amenajat pentru spatii comerciale, iar mezaninul (1870,20mp) pentru birouri. Activitatea de asigurare in timpul exploatării FuncŃionarea in siguranŃă a lifturilor, verificarea periodică a balustrăzilor, siguranŃa impotriva incendiilor, activitatea de protecŃie impotriva intruziunii şi efractiei vor fi asigurate de firme specializate in domeniile respective. 2.1.2. Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile Nu este cazul.

2.2. ACTIVITATI DE DEZAFECTARE
2.2.1. Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădiri ce urmează a fi dezafectate Nu este cazul, terenul este liber de construcŃii.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

62

2. se vor produce deşeuri din construcŃii. Containerul central va fi preluat de societatea de salubritate pe baza contractului incheiat şi vor fi transportate către rampa Nicolae Bălcescu.1. deşeurile vor fi depozitate in containerele de la punctele de lucru. 3. SubstanŃe conŃinute / stocate ( inclusiv azbest şi PCB ) Nu este cazul.01 . MANAGEMENTUL DESEURILOR. cu titlul de cod “17” şi subtitlurile 17. Theodor Pallady nr. www. 2. office@environmental-expert. Datorită faptului că aceste deşeuri au o mare varietate in ceea ce priveşte substanŃele organice şi anorganice existente in conŃinutul lor. In niciun caz acestea nu vor fi depozitate direct pe sol.eu. unele dintre ele SC House Construct Invest Environment SRL Bd.3.eu 63 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2.4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. sector 3. La fiecare punct de lucru materialele se vor depozita in cuve sau vor fi acoperite pentru a impiedica emisiile de praf şi de pulberi. ELIMINAREA ŞI RECICLAREA ACESTORA In perioada de construcŃie.expert-mediu.G.09. La sfârşitul fiecărei zile de lucru deşeurile vor fi strânse in containerul central aflat in organizarea de şantier..2. conform H. Deşeurile rezultate din activitatea de construcŃie nu se depozitează. In fiecare zonă de lucru vor exista containere pentru deşeuri.2. nr. 856/2002. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 2. iar procesul lor de degradare este dificil de urmărit. In perioada de funcŃionare Managementul deşeurilor menajere constituie o problema de mare actualitate din cauza faptului că volumul lor creşte proporŃional cu creşterea numărului de locuitori şi a nivelului lor de trai. Tehnologia de dezafectare aferentă Nu este cazul. Imediat după generarea lor. Măsuri.17. GENERAREA DEŞEURILOR. DESEURI 3.eu. echipamente şi conditii de protectie Nu este cazul. ci vor fi transportate zilnic la rampa Nicolae Bălcescu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 2.

De aceea. Deşeurile rezultate in cadrul obiectivului provin in cea mai mare parte din zona apartamentelor şi a zonelor comerciale fiind de tipul hârtie. Deşeurile provenite de la apartamente vor fi depozitate intr-o zonă specială de stocare temporară a deşeurilor.eu Tip reziduuri cantitate estimata 2. containerele specializate. gunoi menajer.eu. www. in recipienŃi mici. uneori la infecŃii şi afectând sănătatea publică. contract hartie. Colectarea deşeurilor se va face selectiv. amplasaŃi in spaŃii speciale şi o precolectare secundară in care conŃinutul recipienŃilor mici este deversat in recipienŃi mai mari ecologici. Theodor Pallady nr. 64 .)..eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fiind nebiodegradabile (peturi). cartoane. 50. folii. materiale plastice. să se efectueze o activitate de precolectare şi sortare a deseurilor. 1. Această activitate constă intro colectare primară şi sortare a deşeurilor menajere de la locul de producere. deşeuri menajere biodegradabile. inscripŃionate şi colorate diferit. cartoane. Zona de stocare a fost astfel dimensionată incât să permită depozitarea tuturor deşeurilor produse până la preluarea acestora de către unitatea de salubrizare orăşenească şi de asemenea va fi amenajată astfel incât să permită colectarea pe categorii a deşeurilor produse (PET-uri. pungi. iar pe zona intregului obiectiv rezultă deşeuri din cadrul procesului de curăŃenie. prin contractul incheiat de aceasta cu beneficiarii. conform codului de culori legal. acŃiune premergătoare colectării. hârtie. metoda de tratare proiectata reziduuri de tip menajer 90mc/luna dupa ridicate de unitate nesortate presare-balotare de gospodarie comunala specializata conf. sector 3. Administratorul obiectivului va avea obligaŃia să pună la dispoziŃie. ambalaje carton 90 mc/luna dupa ridicate de unitate presare-balotare de gospodarie SC House Construct Invest Environment SRL Bd. conform legislatiei in vigoare. crt. iar apoi acestea se vor colecta de către unitatea specializată de salubritate a zonei.expert-mediu. ele pot declanşa un proces de poluare a aerului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. constând in pubele sau containere. etc. este necesar. care se depozitează in puncte de colectare de unde sunt recoltate şi transportate de unitati specializate.. Se estimează că in perioada de construcŃie şi de exploatare a obiectivului vor fi produse următoarele cantităŃi de deşeuri: Nr. office@environmental-expert. doze aluminiu. apei şi solului ducând.

reziduuri din separatorul de produse petroliere ( platforme de parcare. 5300 mc se utilizeaza in conform proiect totalitate la lucrarile de umpluturi si amenajari exterioare ale incintei 100 tone ridicare de o firma specializata pe baza de contract Colectarea deşeurilor se va face selectiv. in reziduurile menajere se va adauga hipoclorură de calciu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. office@environmental-expert. să-şi asigure dotarea necesară precolectării deşeurilor produse in intervalul dintre două ridicări conform ciclulului de ridicare. Theodor Pallady nr. contract 900 tone/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf. sa menŃină in stare de curăŃenie spaŃiul destinat depozitării. 50. fiind interzisă arderea lor direct in recipienŃii de colectare precum şi aruncarea lor lângă recipienŃi. Deşeurile de tip ambalaje vor fi colectate si balotate in „mori – prese” prevăzute la parterul zonei comerciale. Vara. www. care prevede colectarea. ambalaje de mase plastice. sector 3.eu 65 .. transportul şi neutralizarea deşeurilor menajere de la obiectiv. contract 150 buc/an ridicare de o firma specializata pe baza de contract cca. contract 400 kg/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf.. vor fi containerizate şi predate unei societăŃi de salubrizare. reziduuri de carton.expert-mediu. in căminele de canalizare ori depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 6. pamant vegetal rezultat din lucrarile de sapaturi (faza de executie constructii-santier) 7.eu. Beneficiarul are următoarele obligaŃii: să incheie contract cu o societate specializată. presate-balotate 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. platforme carosabile) becuri si alte continut Hg reziduuri cu 5. ambalaje (faza de executie constructiisantier) comunala specializata conf. macinate. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA.1.eu. www.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. dintre SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. sau un desen sugestiv indicând destinaŃia.eu. office@environmental-expert. prestatorul se obligă să asigure servicii de curaŃenie şi intreŃinere a curăŃeniei zilnice (interioară şi exterioară) pentru spaŃiile din cadrul şi din afara obiectivului precum şi pentru parcarea subterană. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. APA CondiŃiile higrogeologice ale amplasamentului Din punct de vedere hidrogeologic amplasamentul obiectivului analizat se află situat intr-o zonă cu aport acvifer important. pe căile de acces interioare. lacuri naturale şi artificiale şi într-o măsură mai mică. sector 3. hârtie. pe străzile şi trotuarele din jurul incintelor precum şi pe celelalte terenuri pe care le deŃin.expert-mediu. SpaŃiile de precolectare trebuiesc de asemenea dezinfectate in aceleaşi condiŃii.eu 66 . - - 4. Resursele de apă ale judeŃului Bacău sunt constituite din apele de suprafaŃă – râuri interioare. 4. alte surse de alimentare fiind precipitaŃiile atmosferice. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. să spele recipienŃii după golire şi să-i dezinfecteze cel putin o dată pe lună. Resursele teoretice de apă de suprafaŃă sunt de 1310 milioane mc. ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA 4. In baza acestui contract. - se recomandă folosirea de pubele inscripŃionate cu iniŃialele societăŃii prestatoare a serviciului de salubritate şi menŃiunea “GUNOI” urmată de eventualele precizări cu privire la natura acestuia: menajer.1. Theodor Pallady nr. plastic etc. izvoarele de la baza terasei I a căror apă se varsă direct in pânză. - să asigure calea de acces pentru mijloacele de transport astfel incât distanŃa maximă dintre acestea şi locul de depozitare a recipienŃilor să nu depăşească 10 m. să asigure o permanentă stare de curăŃenie şi ordine.1. din apele subterane. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - să incheie contract de prestări servicii cu o societate specializată. alimentarea principală a pânzei de apă subterană făcându-se prin infiltraŃie laterală din râul BistriŃa. IMPACTUL POTENTIAL.

Ciobanuş. iar resursa teoretică de apă freatică 170 milioane mc (140 milioane mc utilizabile). Uz. Principalii sǎi afluenŃi sunt: Asǎu. Caşin.960 kmp pe teritoriul judeŃului Bacǎu şi un debit mediu de 37 mc/s la ieşirea din judeŃ.30 Kmp. colecteazǎ apele BistriŃei. Principalele cursuri de apă care alcătuiesc reŃeaua hidrografică a judeŃului Bacău sunt: Siret ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului Bacău de 145 Km). Berheci (cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 70 Km) şi Zeletin ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km).expert-mediu. Tazlǎu etc. iar pe Uz se află amenajat lacul Poiana Uzului . Tazlău ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km ). tipuri şi concentraŃii de poluanŃi. Râul Siret strǎbate judeŃul pe direcŃia nord–sud. In vecinătatea amplasamentului trece Râul BistriŃa. BistriŃa ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 40 Km). Pereschivului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1. are un debit mediu multianual de 70 mc/s la intrarea în judeŃ şi 137 mc/s la ieşire. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Trotuşului şi afluenŃilor acestora pe partea dreaptǎ şi ale Tutovei. având un debit mediu 66 mc/s. şi se varsǎ în Siret în aval de Bacǎu. Bacău I (Lilieci ) . Trotuş ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 118 Km ).3. Theodor Pallady nr. 4.3.2 Kmp Pe râul Siret au fost amenajate lacurile de acumulare: Galbeni. Pe amplasament nu sunt cursuri de apă. Râul BistriŃa strǎbate judeŃul Bacǎu pe direcŃia NV–SE. evaluarea contaminării – obligatoriu pentru straturile freatice şi după caz.1 km. Răcăciuni şi Bereşti. Slǎnic. Oituz. Rǎcǎtaului. sector 3. Zeletinului. office@environmental-expert. compoziŃia chimică..1. Bacău II . pentru cele de medie şi mare adâncime SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Râul Trotuş are o suprafaŃǎ bazinalǎ de 3. Berheciului. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI care 470 milione mc utilizabile.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Singurul lac natural este lacul Bălătău situat pe Izvorul Negru – afluent al Uzului. Starea apelor subterane: dinamica. Principalele lacuri artificiale pe râul BistriŃa sunt: Gârleni – 2. 50. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău in 2008. Uz şi BistriŃa.34 Kmp.eu.eu 67 .. la aproximativ 1.3. Lacurile de pe teritoriul judeŃului Bacău au luat naştere ca urmare a amenajărilor antropice pe Siret.eu.2 Kmp.

C. influenŃate de gârliŃele apărute in urma alimentării acestora cu apă din izvoarele de la baza terasei I. prezintă un risc ridicat de poluare. Acest lucru va trebui luat in calcul atât in timpul execuŃiei lucrărilor de investiŃii cât mai ales in perioada exploatării acestora. prin două puŃuri de observaŃie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Regimul natural al apelor subterane a suferit. HărŃile cu hidroizohipse care au fost executate in zonă. o serie de modificări cantitative şi calitative.eu. Modificările cantitative au fost cauzate in primul rând de folosirea apelor subterane ca sursă de apă potabilă şi industrială. executării unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative.vest. au interceptat acviferul freatic la adâncimi de circa . Apa subterană este localizată atât in formaŃiunile cuaternare cât şi in cele sarmaŃiene apărând sub forma a două pânze.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.T. 50. se recomandă urmărirea variaŃiei cotei apei subterane. dar el poate varia pe verticală in funcŃie de regimul hidric al zonei.60 m.eu. au fost inventariate mai multe probe de apă care au fost recoltate din vecinătatea amplasamentului. Theodor Pallady nr. prescripŃiile SC House Construct Invest Environment SRL Bd.est spre sud . Lucrările de prospecŃiune executate in perimetrul studiat. indică o direcŃie de curgere a apelor subterane aproximativ nord .N.eu 68 . Creşterea concentraŃiilor poluanŃilor din apă in unele zone ale judeŃului Bacău a dus la imposibilitatea folosirii acestor surse pentru alimentarea cu apă a populaŃiei. Resursele de apă. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se vor executa nişte canale de drenaj exterior sau o captare prin puŃuri.2. office@environmental-expert.1983. Depoluarea surselor de apă din pânza freatică este extrem de anevoioasă. www.expert-mediu... iar modificările calitative au fost cauzate de acŃiunea factorilor poluatori (naturali şi antropogeni). apărând rare abateri de la această orientare. în special cele din acviferele freatice. Pe baza acestor considerente. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. de timp şi bani. Rezultatele analizelor probelor de apă au fost comparate cu stabilite pentru agresivitatea apei prin STAS 3349 / 1 . necesitând investiŃii foarte mari. sector 3. łinând cont de faptul că nivelul acvifer freatic se poziŃionează la adâncimi care pot intra in contact cu fundaŃiile viitoarei lucrări de investiŃii prin variaŃia acestuia pe verticală. în timp. iar in cazul producerii unei creşteri neprevăzute..

Bucureşti Tel: 0314 253 023. sortimentul de ciment recomandat este M 30. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere.conform STAS 1478/90-Tab. având marca minimă a betonului B 250.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. 4.m. 4.80%.31.m.5 m.expert-mediu.. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă. Alimentarea cu apă In cadrul obiectivului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. iar dozajul minim de ciment pentru agregatele de 0 16 m.c. www. şi pentru agregatele de 0 . se recomandă utilizarea unui beton cu grad de impermeabilitate P8.) DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Tabel centralizator cu rezultatul analizelor probelor de apă şi stabilirea agresivităŃii cf. / m.2.1.eu. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer. office@environmental-expert.1.eu 69 . 4. 1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. in conformitate cu prevederile Anexei A din STAS 3349 / 1979.eu.etc.2..1. / m.c. 50. Theodor Pallady nr. pct. este de 390 Kg. este 430 Kg. Caracteristici cantitative ale sursei de apă in secŃiunea de prelevare: debit mediu. debit mediu lunar / zilnic cu diverse asigurari (95%. STAS 3349 / 1979 Din analiza rezultatelor probelor de apă recoltate. = 648 persoane 160 persoane in spatii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers .

eu 70 . garaje.65 l/s 4.conform STAS 1343-1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1/g .3.2.17b şi 6. 6. cap.1.2./c . 3 -numărul jeturilor in funcŃiune simultană pentru instalaŃii cu hidranti de incendiu interiori este: clădiri inalte -2. Conform STAS 1478..72 l/s Qs o max= 24.63 [mc/zi] = 0.77 mc/zi Qzi min total= 49.36/b -se asigură 2 jeturi in funcŃiune simultană.2.17i -construcŃia se dotează cu instalaŃii cu hidranti exteriori. anexa nr. cap.2.30 [mc/zi] = 1.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med. cap. sector 3.parcaje sau garaje subterane -clădirea se dotează cu hidranti interiori.1/h -echipare cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor pentru garaje şi parcaje cu mai mult de 50 autovehicule.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.289 mc. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers . 4.77 l/s Qs zi max= 192.conform STAS 1343-1/2006 Qzi med total = 121.eu. 8. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.796.1. cap. tabel 5/1. cap 3..339 mc. www.77 mp. Qii= 5 l/s şi numărul jeturilor in funcŃiune simultană este 2 cu debitul specific 2. presiune.4 l/s Qs zi min = 57. Theodor Pallady nr. 5. 50. parcaje subterane -2 pentru V= 6.5 l/s. Conform NP086-05: cap. InstalaŃii hidrotehnice: tip.21 [mc/h] = 5.1. -se prevăd coloane uscate la clădiri civile publice inalte..= 142.13 mc/zi Qorar max total = 20. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. V= 90.31 mc/zi Qzi max total = 163./d -se prevede perdea de drencare.clădiri inalte şi 4.10 [mc/zi] = 2. office@environmental-expert. 7. stare tehnică Clădirea face parte din construcŃii inalte.1. având Sc= 1. cap.

085 mc.37 l/s As -aria de declanşare -tab.. de sprinklere prevăzute sa funcŃioneze simultan montate in aria de declanşare A-determinat qik= a√H (l/s) a -coeficient de debit (Anexa B. birouri (mezanin) -1.5 x 11. is= 0.2.12 l/smp conform NP024 -97 cap III c. dar se considera is= 0.10 mp = 662.7 = 533 mp --+ 47 capete sprinklere Sector 2: 35 x 5. www.eu.expert-mediu. a= 0.5 mp 22.07 l/s-mp. sector 3.eu.1. pentru V= 8.50 mp 44.5 = 511.5 = 122.6 mp → 59 capete sprinklere In total = 169 buc SC House Construct Invest Environment SRL Bd.355 qik= 0. office@environmental-expert. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. ∅ orificiu =12 mm.. H ≥ 10 mCA. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2x5.3 Ap -aria protejata de 1cap sprinkler - Sector 1: 42 x 12.25 mp —► 63 capete sprinkler - Sector 3: 23 x 4. Theodor Pallady nr. 7./h -garaje şi parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autovehicule.10.085 mc.9/1.3.7= 199.5 = 103. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - spatii comerciale (parter) -2 pentru V= 8. n -nr.355 √15= 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. As= 215 mp is -intensitatea de stingere is (l/s -mp). tabel 17) . tabel 17) Hi -presiunea disponibila la orificiu (mCA) (Anexa B. InstalaŃii cu sprinklere NP086-05 cap.eu 71 .75 mp = 711.sprinkler inox.

10 (m3/zi).5x10 + 3. Sc= 1.volumul de apă înmagazinat (mc) Vi= 0.eu 72 .65 (m3/h).volumul consumat la utilizator a=1.. -se prevede o rezervă de capete sprinklere de 30 buc.95 mc Vcons= 6 1.expert-mediu. Hsubsol= 3.6-QisTs (mc) unde: Vi .3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.339 mc.796.95= 289.eu. sector 3.10 = 96. V= 6.6x30x1= 228 m3 Vi= 228 m3 Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiilor: Vcons= a-Qor maxTe (m3).2. office@environmental-expert.50 m.35 l/s Conform STAS 4165-88.n< 5000 locuitori) Qs zi max= 192.3. Qis= 30 l/s Conform STAS 1478 cap 4. www.95 mc VR|= 289.95/ 24 x24 = 289.i/f. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Art.6-nj-Qii-Ti + 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5 -192. VComp=0. unde: Vcons . Te= 3 ore. Qor max= 20.05 m3 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.6-Qie-Te + 3.6x25x1 + 3. 7. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.11.6x2x2.95mc/ zi = 3.95 mc Volumul rezervei intangibile: VRI= Vi + Vcons (m3) VRP 228 + 61. 50. Ti= 10 min ->Qii şi Te=1 ora-*Qie .eu.95 mc Refacerea rezervei de apă după incendiu: QRI= VRI/ TRI x 24 mc /zi TRI= 24 h QRI = 289. volumul de apă necesar pentru asigurarea debitelor hidranŃilor interiori şi exteriori este: Vi= 0. Vcons= 1 20.77 mp.. V= 90. Theodor Pallady nr.CALCULUL VOLUMULUI REZERVORULUI Conform SR 1343/1-2006.65-3= 61. volumul rezervorului din beton armat se calculează astfel: Vrez= Vcomp+ VRI (1) Vcomp= 3 x Vcons max zi (m3) a= 0.289 mc.5 (tabel 1 .

B" se va monta indicatorul . www. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apă caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament. La intrarea în demisol. fără îmbinări în zona îngropată. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice. Echiparea şi dotarea PSI s-a făcut conform „Normativ pentru proiectarea. 50.eu.05 + 289.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. office@environmental-expert.eu. B" iar în demisol ventil de reŃinere şi robinet de golire.B" în nişă cu geam. se va prevedea robinet de trecere. Conducta de distribuŃie din demisol şi coloanele de apă rece se vor executa cu Ńevi zincate. La demisol. Lângă fiecare apartament se va monta contorul de apă Dn 20 mm robinete de trecere într-un dulap de mascare cu uşiŃă. în apartament. De la contor. sector 3. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor s-au prevăzut coloane ∅3" şi câte doi hidranŃi interiori ∅2" pe nivel. Au fost prevăzute două coloane uscate pentru incendiu interior ∅ 3".. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vrez= 96. Alimentarea cu apă rece a imobilului se va face prin branşament la reŃeaua stradală.95= 386 m3 (1) => Volumul rezervorului va fi de 400 mc. Coloanele de apă rece au fost dispuse în spaŃiul comun ..hol. La limita clădirii s-a prevăzut racord fix tip . b. pe racordul la coloană uscată se va monta racord fix tip „C" şi inscripŃie „RACORD INCENDIU"..expert-mediu. La baza coloanelor de apă rece s-a prevăzut câte un robinet de trecere.COLOANA USCATĂ". Theodor Pallady nr. Pe acest racord s-a prevăzut un robinet de trecere şi clapeta de reŃinere.. pe conducta de intrare se prevede robinet trecere şi clapetă de reŃinere şi racord la limita clădirii cu două racorduri fixe tip . La nivele. executarea şi exploatarea instalaŃiilor de stingere a incendiilor" NP086-05. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. conductele de apă rece sunt distribuite cu distribuitoare (pentru apa rece şi apa caldă sanitară) prin Ńevi multistrat tip PEXAL cu protecŃie ignifugă prin şapă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică SC House Construct Invest Environment SRL Bd. La exterior lângă racordul tip .eu 73 .

Motivarea folosirii apei potabile subterane in scopuri de productie. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4. www. 50.2.2.5. Trebuie asigurată zona de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului.2. Motivarea metodei propuse de alimentare cu apă Metoda aleasă este cea mai favorabilă din punct de vedere al protecŃiei mediului deoarece nu implică lucrări suplimentare pentru realizarea unei alte surse de apă.7. Eventual.2. Indicatii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI proprie.1..3.. 4. sector 3.eu. 4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. daca este cazul Nu este cazul.2.1.1. Theodor Pallady nr. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. model VIESSMANN. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. 4.1.1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pavele). tip VITODENS 200-W. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In conditiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor. Alti utilizatori de apă curenti sau prognozati in zona de impact a activitatii propuse Pe amplasamentul studiat nu se preconizează apariŃia unor noi utilizatori de apă. office@environmental-expert.eu. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafetelor betonate din parcările subterane. Măsuri de imbunătăŃire a alimentarii cu apă Consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă. chimici şi biologici Apa utilizată respectă parametrii fizico-chimici şi biologici. având puterea termică de 105 kw fiecare.6. 4. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă.eu 74 .4.expert-mediu.

www. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. la parter şi la ultimul nivel. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Scurgerea apelor meteorice se va face în sistem de colectare a apelor pluviale. Coloanele menajere vor fi mascate în ghene.72 l/s Quomax= 24. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In vecinatate amplasamentului studiat există şi vor mai apărea şi alŃi utilizatori de apă. mc/h] Quzimed..= 192.B" Coloanele menajere. 4.. în demisol. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii. Managementul apelor uzate Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor menajere de la consumul obiectivului cât şi a apelor meteorice.eu.77 l/s Quzimax. sector 3.63 [mc/zi] = 0.21 [mc/h] = 5.. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip . care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate.57. office@environmental-expert.10 [mc/zi] = 2.3. CT din clădire. Evacuarea apelor uzate menajere produse in cadrul obiectivului.1.eu.30 [mc/zi] = 1. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu debitele de ape uzate menajere caracteristice care se evacuează în reŃeaua de canalizare se calculează cu relaŃia: 75 .65 l/s Sistemul de colectare a apelor uzate Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă etanşate cu garnituri din elastomeri. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii. PP ∅110 mm la canalizarea existentă în zonă. lavoare.4 l/s Quzimin .expert-mediu. DEBITUL DE APE UZATE MENAJERE Conform STAS SR 1846-1:2006 Qu = Qs [mc/zi. Apele uzate din cadrul obiectivului provin de la grupurile sanitare.= 142. de pe acoperişul clădirii. se va realiza printr-o reŃea de polipropilenă ignifuga.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd.G. Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795. 352/2005.eu.G.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. la etajul 6. concentratii de poluanti Apele uzate evacuate de la acest obiectiv vor avea calitatea solicitată de NTPA 002 din H. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu Locul de descărcare a apelor neepurate/epurate: in canalizarea orăşenească. Conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a altor obiective economice NU ESTE CAZUL. Indicatori ai apelor uzate. pentru evacuarea in reŃele de canalizare a oraşului. Pentru siguranŃa în exploatare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. in staŃia de epurare sau direct in receptori naturali. etc.expert-mediu.. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare. 188/2002 modificată şi completată de H.eu 76 . Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05. www.eu. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigenŃelor legislaŃiei în vigoare. Theodor Pallady nr. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° . 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. s-a făcut conform STAS 1795. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. Apele ajung in canalizarea orăşenească. sector 3.

care pot fi mult diminuate sau eliminate printr-o buna organizare a lucrărilor.eu.1.4. 50. subsolul. gen carburanŃi şi uleiuri.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃii de preepurare şi / sau epurare. sector 3. Dar daca materialele de construcŃii vor fi depozitate în vrac. pot fi spălate de apele pluviale. astfel încât eventualele influenŃe asupra apelor sunt limitate în timp. www. apele subterane. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. Este important de menŃionat faptul ca lucrările de execuŃie au un caracter temporar.. dacă se fac în organizarea de şantier şi nu la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni. pot produce ape impurificate cu substanŃe de tip petrolier. Bucureşti Tel: 0314 253 023. dacă există: capacitatea staŃiei şi metoda de epurare folosită Nu este cazul. În timpul funcŃionării obiectivului Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin conducte racordate la reŃeaua orăşenească iar evacuarea apelor uzate prin racordarea la reŃeaua de canalizare din zonă a oraşului. se consideră că activitatea de exploatarea a obiectivului nu are impact asupra factorului de mediu apă.eu 77 . Gospodarirea nămolului rezultat NU ESTE CAZUL. łinând cont de faptul ca apele menajere vor fi evacuate în sistemul de canalizare. Theodor Pallady nr. apele pluviale vor fi colectate în bazine de retenŃie înainte de fi deversate în sistemul de canalizare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. Apele uzate menajere provenite de la organizarea de şantier şi de la punctele de lucru sunt considerate drept surse potenŃiale de poluare. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Prognoza impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii În timpul execuŃiei normale a lucrărilor de amenajare nu se poate produce nici un fel de impact major asupra factorului de mediu "apă". De aceea se recomandă ca materialele in vrac să fie depozitate în spatii închise sau acoperite. putând polua solul. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului.expert-mediu. Prin împrejmuirea şantierului cu panouri de protecŃie se evita poluarea apelor de suprafaŃă sau a solurilor din vecinatatea amplasamentului.

4. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă (descrierea pagubelor potenŃiale) De la reŃeaua de canalizare interioara.1. www. provocat de apele uzate generate şi evacuate Nu este cazul.expert-mediu.eu.7.6.eu 78 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI În condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări ale apelor.. putem spune ca acestea corespund condiŃiilor prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare. prize de apă. 4.4.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. zone protejate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1.1.2. Impactul secundar asupra componentelor de mediu.. 4. Calitatea apei receptorului după descarcarea apelor uzate. iar eventualele poluări accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili ce pot surveni pe suprafeŃele betonate din parcările subterane vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.4. Impactul transfrontiera Nu este cazul. 4.4.4. cauzat de schimbări previzibile ale condiŃiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului Nu este cazul. FolosinŃe de ape (zone de recreere. łinând cont de faptul ca apele uzate sunt descărcate in canalizare. office@environmental-expert. sector 3. 4.1.4.4. alŃi utilizatori) in zona de impact potential provocat de evacuarea apelor uzate Nu este cazul.1. 4. Impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apă şi asupra zonelor de coastă. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1. Theodor Pallady nr. apele uzate sunt transmise in reŃelele orăşeneşti şi de aici la staŃiile de epurare.3. 4. Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului proiectului Nu este cazul.1. comparativ cu conditiile prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare.4. de unde vor ajunge la staŃia de epurare. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de frontieră. Nicio instalaŃie sanitară nu afectează in vreun fel mediul inconjurator şi nu există nicio deversare de ape uzate menajere in terenul incintei sau in corpurile de apă aflate in apropiere.1.5.4. 50.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Măsuri de diminuare a impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Materialele de construcŃie in vrac se vor depozita in spaŃii inchise sau vor fi acoperite pană vor fi utilizate. Bucureşti Tel: 0314 253 023. supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se face prin racord la reŃeaua consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea menajere şi pluviale.Apele uzate vor fi colectate şi preluate de reŃeaua de canalizare a oraşului. se recomandă: asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor..eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie a apei din incinta obiectivului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pentru diminuarea impactului obiectivului asupra factorului de mediu apă.Spălarea utilajelor de construcŃie şi a mijloacelor de transport se va face numai in cadrul organizării de şantier sau in spaŃiile special amenajate. . pentru asigurarea protecŃiei impotriva zgomotului in staŃia de hidrofor se SC House Construct Invest Environment SRL Bd. . office@environmental-expert.eu 79 .5.eu. prin haznale şi puturi absorbante. În timpul funcŃionării obiectivului Apele uzate menajere vor fi colectate şi apoi vor ajunge impreună cu cele pluviale in reŃeaua de canalizare a municipiului Bacău. Nu se admite trecerea conductelor de apă potabilă prin căminele de vizitare ale canalizării. Sunt interzise legăturile ocazionale sau permanente intre conductele de apă potabilă şi alte conducte. risipei de apă. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale..Şantierul va fi imprejmuit cu panouri de protecŃie pentru a impiedica antrenarea materialelor de construcŃie depozitate de catre apele pluviale sau de catre vânt. sector 3. .expert-mediu. 50. Eventual.1. de apă potabilă existentă in zonă . prin canalele de evacuare a apelor uzate. . Theodor Pallady nr. www. pavele).

4.1. al construcŃiilor şi instalaŃiilor de alimentare cu apă potabilă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.3. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Depozitele intermediare de materiale de construcŃii în vrac trebuie amenajate ( acoperite ) pentru a evita antrenarea lor de către precipitaŃii sau vânt. care pot fi spălate de apele pluviale şi pot polua solul. şi al apelor menajere se vor lua măsurile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. iar normele în vigoare interzic construcŃia foselor septice.4.eu. întrucât la terminarea lucrărilor vor fi foarte greu de dezafectat.1.5. Măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apă Nu este cazul. al apelor pluviale impure. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI prevăd postamente pentru pompe cu un strat de plută pentru preluarea vibraŃiilor şi a zgomotelor. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier..1.2. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. acestea trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă.. 4. ele trebuie efectuate la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni. Alte măsuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apă şi a zonelor de mal ale acestora In timpul constructiei materialele de construcŃii in vrac. Măsuri de prevenirea poluărilor accidentale ale apelor Măsuri de prevenire a poluărilor accidentale ale apelor În timpul construcŃiei obiectivului În ceea ce priveşte punctele de lucru. subsolul şi apele subterane trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite. 4.eu.1.5. 4. www. zăcămintelor de ape minerale utilizate pentru cură internă. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Nu se pot accepta fose vidanjabile.101 / 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecŃie sanitară Nu este cazul. lucrărilor de captare. al lacurilor şi nămolurilor terapeutice. conform Hotărârii de Guvern nr. În timpul funcŃionarii obiectivului În vederea diminuării impactului apelor uzate provenite din parcările subterane.5.eu 80 . Zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică in jurul surselor de apă.1.5.

Theodor Pallady nr.1. HărŃi şi desene la capitolul “ APĂ” 4.eu.1. zone recuperate şi reutilizate Nu este cazul.1. office@environmental-expert.eu 81 . centuri şi zone de protecŃie a corpurilor de ape de suprafaŃă. Plan de situatie. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI constructive prevăzute prin proiect.1.6. locul de evacuare a apelor uzate.eu. Plan de situatie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.6.6. Pentru obiectivele/proiectele din agricultură – amplasamente ale utilizării de nămoluri şi ingrăşăminte naturale. 50.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. reŃele de alimentare. www. zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică Nu este cazul.3.2. retele de utilitati.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. staŃii de tratare a apelor uzate.. respectiv trecerea celor pluviale prin bazinele de retenŃie şi efectuând o preepurare prealabilă înaintea deversări acestora în reŃeaua de canalizare orăşenească.1.6. cu indicarea cladirilor existente sau planificate sa fie demolate. depozitarea substantelor periculoase şi a deşeurilor. De asemenea se vor respecta cu stricteŃe modalităŃile de izolare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din obiectiv. amplasamente propuse pentru prelevarea de probe şi efectuarea de măsuratori asupra apelor de suprafaŃă Nu este cazul. sector 3. 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4. cu indicarea surselor de alimentare cu apă.

50. viteza vântului poate depăşi 70 km / h. prin înălŃime.2008 C JudeŃ Bacău StaŃia meteorologic ă Bacău StaŃia meteorologic ă Târgu Ocna Media anuală 10. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Relieful. In timpul iernii.2008 -23.08. iar luna cea mai rece ianuarie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. rezultând o amplitudine termică anuală de 25. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. Vânturile predominante sunt cele dinspre nord . luna cea mai călduroasă fiind iulie (21. www.08. Date generale JudeŃul Bacău se încadrează într-o unitate climatică de nuanŃă continentală.1° C/15.6° C 35.2008 -21. iar numărul mediu al zilelor cu ingheŃ este de 126 pe an.. viteza medie având valori de până la 6 m / s Pentru caracterizarea climatică a judeŃului Bacău se iau în considerare principalele elemente: temperatura aerului şi precipitaŃiile măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃ: Bacău şi Târgu Ocna.vest şi nord . Theodor Pallady nr.01.1.01.6º C (Târgu Ocna ). AERUL 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.vest.2. Temperatura ambientală şi precipitaŃiile atmosferice în anul 2008 sunt prezentate în tabelul urmator: Temperatura ambientală Maxima Minima anuală/Data anuală/Data înregistrării înregistrării 37. anul 2008 a avut o valoare medie de 10.1 º C. Temperatura medie multianuală este in jurul valorii de 9.eu. Din punct de vedere termic.eu 82 .8° C/05.0° C/16. fiind considerat din acest punct de vedere an normal. cu ierni reci şi veri călduroase şi cu o predominare a circulaŃiei atmosferice dinspre nord şi nord ..1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.6º C ( Bacău ) şi 10. prin măsurătorile efectuate.2 º C. Culoarul Siretului favorizează o dirijare mai mult nord – sud a curenŃilor atmosferici.2 º C).2° /05.6° C PrecipitaŃii atmosferice (l/an) 600. Numărul zilelor de vară este relativ redus cca 86 de zile cu temperaturi mai mari de 25 º C.2 grade Celsius. fragmentare şi expunere introduce însă numeroase nuanŃe locale.2. office@environmental-expert.2008 626. dar nu lipsesc nici cele dinspre est şi sud-est.9 10. cu temperatura medie de – 4. sector 3.eu.expert-mediu.

Maxima absolută de temperatură a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe data de 16 august a fost mai mică decăt maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 40. Ocna şi înregistrată pe data de 16 august este mai mică decât maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 39.. office@environmental-expert. Ocna Temperaturile medii anuale măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău. maxima absolută de temperatură a anului 2008 C măsurată la staŃia meteorologică Tg. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.7° ). existând diferenŃe intre sezonul cald ( 82. C Minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe 5 ianuarie a fost mult mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 1954 şi avea valoarea de – 32.eu înregistrat în anul 1985 şi avea valoarea de – 26.3 10. Fenomenele orajoase şi aversele sunt frecvente in lunile iulie-august.luna februarie). Temperatura medie anuală 14 12 grade Celsius 10 8 6 4 2 0 13. în anul 2008 se constată o scădere a temperaturii medii anuale măsurată la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5 ° ). C 83 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..8 mm – luna iunie) şi cel rece (24 mm.4 10. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comparativ cu anul 2007. www.7° ).6 Bacău 2007 2008 Tg.6 11.eu.3° ). De C asemenea minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică de la Tg. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. De asemenea.eu. Theodor Pallady nr.expert-mediu. 50. Ocna a fost mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a Nivelul precipitaŃiilor Valoare medie multianuală a precipitaŃiilor din zona confluenŃei râurilor BistriŃa si Siret este de cca 542 mm/ an.

office@environmental-expert. care au dus la creşterea debitului râului Siret şi ca urmare a acestui fapt în judeŃul Bacău a fost afectată localitatea Săuceşti. iulie. iunie. septembrie şi noiembrie au fost cu 15 . Există şi un decalaj in timp.40 l/mp sub media multianuală. autogredere. traficul auto.2. august. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Valorile medii multianuale ale precipitaŃiilor fiecărei luni evidenŃiază un maxim pluviometric in intervalul mai-august şi minime in lunile decembrie – martie. fiind considerate surse de suprafaŃă.2 l/mp şi Suceava -190. finisoare.27) s-au înregistrat cantităŃi mari de precipitaŃii mai ales în nordul Ńării ( RădăuŃi -186. ciment.eu. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. octombrie şi decembrie cu 20 . Surse de poluanti generati In perioada lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de: • • • excavarea pământului. etc. În ultima decadă a lunii iulie 2008 (24 .eu 84 . deci dispersate in diferite zone.2. unde s-au semnalat pagube materiale însemnate în urma revărsării Siretului. In anul 2008. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Există deci un decalaj in spaŃiu. buldozere. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative.expert-mediu. sector 3. existenŃa materialelor şi a forŃei de muncă. iar lunile februarie. lucrările fiind executate după un grafic care Ńine cont de mulŃi factori (de exemplu posibilitatea de a face săpături in anumite zone doar in perioadele aprobate de municipalitate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. var). pietriş.eu. www. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip. Utilajele de santier produc şi zgomot.3 l/mp ). autobasculante. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.).. vole. Principalele utilaje care se folosesc in mod normal pe şantier sunt: excavatoare.50 l/mp. 50. intreruperea circulaŃiei in anumite zile din săptămână şi la anumite ore. Aceste utilaje pot funcŃiona in câteva loturi de şantier. Theodor Pallady nr. grupate cate 2-3 la o pozŃie de lucru (dar lucrând alternativ). 4. deci anul a fost mai ploios decât un an normal. Cantitatea anuală de precipitaŃii a depăşit media multianuală cu aproximativ 50 l /mp. la Bacău precipitaŃiile au depăşit media multianuală în lunile aprilie.

S-a prevazut câte o centrală termică murală individuală pentru fiecare apartament. străzi de categoria IV. 10009. amplasată in bucatarie. office@environmental-expert. in jurul valorii de pana la 90db.pentru străzi de categoria I. sector 3. b) la birouri şi spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. Atat pentru muncitori. 3.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.85 db(A) .eu. de cca.pt.(A).şi de 75. STAS-ul nr.admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) . elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. 50 dB(A). cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. Theodor Pallady nr. Garsonierele şi apartamentele cu doua camere (apartamentele care au dpdv.expert-mediu. 50. consumatori acm.. buldozere.88 (Acustica urbana) . zgomotul produs de aceste utilaje este poluant.tabelul nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nivelul de zgomot este variabil. valorile mai mari fiind la excavatoare. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore. vole şi autogredere. coş de fum de tip ventuză.eu 85 . In perioada funcŃionării obiectivului Sursele de impurificare a atmosferei aferente obiectivului de investiŃii studiat vor fi: • • • • Centralele termice de apartament Parcările subterane Traficul din zonă InstalaŃia de climatizare Centralele termice Clădirea este echipată cu centrale termice pe gaze naturale pentru fiecare apartament. Principalele elemente componente ale unei microcentrale sunt: a) la apartamente : cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie. finisoare. o bucatarie şi o baie) au fost prevazute cu centrale termice murale cu schimbător de căldură incorporat.

suplimentar. www.eu. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă) şi schimbator cu plăci pentru prepararea apei calde menajere. se pot utiliza si combinatiii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu. Se face menŃiunea ca toate autovehiculele vor fi prevăzute cu motoare tip minim EURO 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . 86 .cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie. office@environmental-expert. .. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai daca sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate tehnic. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. Evacuarea gazelor de ardere se face direct catre exterior prin cos de fum de tip ventuză. Emisii de poluanŃi specifici gazelor de esapament: oxizi de azot. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. oxizi de sulf.eu sisteme de tip jet/impuls fan.eu. sector 3. Parcările subterane In incinta amplasamentului analizat vor fi amenajate parcari la demisolul clădirii cu 158 spaŃii de parcare in sistem Klaus.. tiraj mecanic. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate In funcŃie de amplasarea si conformarea fiecărui parcaj subteran. particule cu conŃinut de metale. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tiraj natural-organizat.expert-mediu. dacă pentru fiecare nivel de parcare deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigură suprafaŃa SC House Construct Invest Environment SRL Bd.cos de fum de tip ventuză. oxizi de carbon. Theodor Pallady nr. apa caldă de incălzire cu temperatura 70/600 C . Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum două niveluri. compuşi organici volatili. 50. Cazanele functionează cu gaze naturale şi prepară agentul termic.

eu.. oxidul de carbon. Au fost evidenŃiati in urma unor studii recente peste 150 de compuşi şi grupe de compuşi. care sunt urmăriŃi in mod curent atunci cand se doreşte evaluarea impactului generat de traficul auto asupra calităŃii aerului. evidenŃierea se concentrează numai pe acei poluanŃi care au cel mai larg impact asupra sănătăŃii umane sau care sunt consideraŃi buni indicatori. o constituie gazele de eşapament de la autovehicule care circulă pe accesele carosabile din apropierea amplasamentului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. Theodor Pallady nr. fumul negru • componente ale pulberilor: carbon elementar.expert-mediu. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. DistanŃa dintre gurile de admisie a aerului si cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. plumb. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza si debitele necesare stabilite in normativ. www.00 m.00 m de pardoseală).. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. hidrocarburi policiclice aromatice. 50. sector 3. Traficul auto O sursă secundară de impurificare a atmosferei. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm sau decat 2.eu. dioxidul de sulf. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu). Poluarea aerului cauzată de traficul auto este un amestec de câteva sute de compuşi diferiti. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. office@environmental-expert. Acesti poluanŃi.eu 87 . Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1.5 µm. Masurarea tuturor acestor poluanti este imposibilă şi de aceea. sunt grupaŃi in mai multe categorii: • • gazele anorganice: oxizii de azot. ozonul pulberi: pulberi totale in suspensie.

Emisiile care pot sa apară din instalaŃiile de răcire sunt constituite din eventuale pierderi de freon.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. fiind considerate surse de suprafaŃă. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip.eu. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate. butadienă. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • compuşi organici volatili : benzen. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spatiile comerciale. sunt prevăzute următoarele sisteme: 1. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură.eu 88 . climatizarea locală a spaŃiilor.. Gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zonă. unde dispersia poluanŃilor este dificil de realizat.expert-mediu. care impiedică dispersia. asigurând încălzirea sau răcirea aerului. nu se estimează pierderi de lichid de răcire in primii doi ani de la inceperea activităŃii. Având in vedere ca toate instalaŃiile sunt noi. folosind climatizoare de tubulatură.. cu agent de răcire apa rece pentru răcirea aerului. var) şi de traficul auto. ciment. care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. ConcentraŃiile poluanŃilor atmosferici sunt mai crescute in zonele cu artere de trafic străjuite de clădiri inalte sub formă compactă. vor putea fi cuantificate din completarile ce se vor face in instalaŃie.3. după aceasta dată. Impactul cel mai mare apare in zonele construite şi cu artere de trafic supraaglomerate. pietriş. sector 3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. InstalaŃia de climatizare: Pentru a asigura parametrii interiori corespunzători unui microclimat intern de confort pe tot timpul verii. Theodor Pallady nr. Orice eventuale scăpări prin neetanşietăŃi. 2. precum şi menŃinerea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune. Bucureşti Tel: 0314 253 023. fiind direcŃionate către parcări unde staŃionează. Prognoza poluării aerului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei sunt reprezentate de utilajele de şantier. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. 4. 50.2.

autogredere.000 g/h limita nespecificată fata de 5.56. Atât pentru muncitori. particule 1. parcările subterane şi de la autovehiculele care tranzitează străzile apropiate.NOx . vole şi autogredere. www. cat şi pentru trecătorii care se afla la mica distanta. Principalele utilaje care se folosesc în mod normal pe şantier sunt: excavatoare.eu.(A). buldozere. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.80 g/h 133. finisoare.SOx . hidrocarburi .particule . vole. factorii de emisie pentru motoarele Diesel sunt. Aceste utilajele de şantier vor emite în timpul funcŃionarii SOx. 50 dB(A). particule şi hidrocarburi.44.40. În timpul funcŃionarii obiectivului Impactul asupra aerului este datorat emisiilor de la centralele termice. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃa de 24 ore. 50.CO . în jurul valorii de pana la 90db.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. În conditiile unei desfăşurări de forŃe ale unităŃii constructoare se apreciază un consum de motorina specific de 30 l/h.20 g/h 810. Bucureşti Tel: 0314 253 023. NOx . 462/1993. Acestea pot fi utilizate decalat in spaŃiu şi timp. Nivelul de zgomot este variabil. Conform Ordinului nr.3. autobasculante. sector 3. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Factorul de mediu "aer" va fi influenŃat în timpul execuŃiei lucrărilor cu utilajele de şantier care funcŃionează cu motorină. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. CO.000 g/h fata de 500 g/h fata de 3.000 g/h Rezultă ca aceste concentraŃii sunt foarte mici în comparaŃie cu concentraŃiile 89 . Au rezultat emisii pe care le-am comparat cu limitele maxim admise prin susmenŃionatul Ordin: .hidrocarburi maxim admise.expert-mediu. insă nu produc şi vibraŃii semnificative.4.00 g/h 1.27.44. de cca. Theodor Pallady nr. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant.. în kg/1000 L.eu 97. finisoare.322. Utilajele de şantier produc zgomot. NOx. CO .eu.24.00. buldozere.20 g/h 46. următoarele: SOx ..20 g/h fata de 5. valorile mai mari fiind la excavatoare.

expert-mediu. particule cu conŃinut de metale. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. oxizi de carbon. Din punct de vedere al protecŃiei calităŃii aerului în zona de influenŃă a obiectivului. pentru evitarea dispersiei particulelor de praf. var etc. Bucureşti Tel: 0314 253 023.4. Impactul datorat emisiilor generate de centralele termice este redus deoarece acestea vor fi echipate cu arzătoare cu NOx redus. Aceasta categorie de măsuri. 50. sector 3. modificările asupra factorului de mediu aer nu sunt semnificative. Măsuri de diminuare a impactului Se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcŃiilor. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin construcŃia Ansamblului RezidenŃial se apreciază o intensificare a traficului în zona studiată ceea ce ar mări concentraŃia în atmosfera a emisiilor provenite de la autovehicule. oxizi de sulf. materialele de construcŃie trebuiesc depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. Pentru evacuarea emisiilor gazelor de eşapament de la autovehiculele din parcarea subterană s-au prevăzut trape la partea superioară a demisolului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 4.eu 90 . În timpul perioadei de execuŃie a lucrărilor. în atmosferă. proiectul prevede o serie de măsuri precum: instalaŃii de captare şi evacuare dirijată a poluanŃilor generaŃi de activităŃile de preparare a hranei şi de sursele staŃionare de ardere. crearea posibilităŃilor de efectuare a măsurătorilor la emisie în perioada de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pe lângă avantajul îmbunătăŃirii parametrilor de dispersie. fără a depăşi însă limitele impuse.. Materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât sa reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici. următoarele avantaje: protejarea calităŃii aerului la locurile de muncă. compuşi organici volatili. Gazele de eşapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona.eu. În timpul funcŃionării. Este important de precizat ca în special în zona amplasamentului studiat. conditiile meteorologice de dispersie a poluanŃilor în aer sunt foarte bune. ciment. astfel nu vor apare concentraŃii mari de poluanŃi în aer care sa afecteze semnificativ calitatea acestuia.2. prezintă. Emisiile de poluanŃi specifici gazelor de eşapament sunt: oxizi de azot. office@environmental-expert.. www. care semnifică eliminarea surselor nedirijate.

Theodor Pallady nr.) SoluŃia tehnică aleasă pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Pentru reducerea poluării a fost adoptată următoarea soluŃie pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se admite o corecŃie de 10% pentru o perioada de lucru de max. 10009-88.5 ore. captatoare de zgomot. office@environmental-expert. Conform tabelului nr.5 dB(A) pentru străzi de categoria I. 1. in aşa fel incât să asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumează şi debitele necesare stabilite in normativ. acesta se poate diminua prin luarea unor măsuri.1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. imnbunătăŃirea parametrilor de emisie. un număr cât mai mic posibil de ore/zi. difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare.93. sector 3. 4. 50.eu. 5 din STAS nr. pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionarii obiectivului. ceea ce conduce la majorarea plafoanelor sus menŃionate de la 60 la 66 dB(A) pt.eu. în principal următoarele: Pentru reducerea acestei poluări sonore utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot. care se refera la acŃiuni izolate. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioara Ia maximum 1. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex. se vor lua măsuri de izolare cu panouri absorbante fonic.expert-mediu. O alta posibilitate de diminuare a zgomotului este obligarea constructorilor de a lucra.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www.etc. Solutii tehnice pentru controlul poluarii aerului (reducerea poluării.eu 91 .5. străzi de categoria IV pana la 82. Referindu-ne la nivelul zgomotului. un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI funcŃionare şi crearea posibilităŃilor cost-eficiente de punere sub control a emisiilor în cazul constatării unor neconformări cu legislaŃia în vigoare la momentul respectiv. daca după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege.2.00 m de pardoseală)..4. epurarea gazelor emise. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

luându-se in considerare impactul proiectului asupra sănătăŃii şi mediului Nu este cazul. 4.4.3. marimea ZPS in concordanŃă cu normativele.eu.. 4.eu 92 . 4.2.eu. InstalaŃii propuse pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate) şi eficienŃa lor Nu este cazul.4.2.2.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023..4. 4. modificarea ZPS. Zone de protecŃie sanitară (ZPS). Măsuri de diminuare a poluării in conditii de dispersie nefavorabile Nu este cazul. office@environmental-expert.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5. impact Nu este cazul. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.2. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului.2. 50.4.expert-mediu. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. HărŃi şi desene la capitolul “ AER ” descrierea ZPS – informaŃii despre zone rezidentiale/ zone cu receptori sensibili şi despre alte activităŃi existente sau propuse in zona de SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu). 4.

2 978 19.0 Livezi 0 0 182 10.071 186.557 5.7 632 36.342 2002 183.999 41.814 Total (ha) 186.637 34.3 134. Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V % din % din % din % din % din FolosinŃă ha total ha total ha total ha total ha total folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă Arabil 4. 34.992 7. in perioada 2000 – 2008 a crescut suprafaŃa ocupată de terenuri arabile şi a scăzut cea ocupată de paşuni.391 322.930 319 182 50.458 7.845 86.476 325. Categoria de folosinŃã Arabil Păşuni FâneŃe şi pajişti naturale Vii Livezi TOTAL AGRICOL 2000 184.557 5.845 126.3.593 56.675 323.7 121 7 TOTAL 5270 1.360 321.427 11.686 319.523 13.117 2003 40.5 6. RepartiŃia terenurilor pe clase de pretabilitate în judeŃul Bacău Nr.596 3.062 5.9 % in clasa IV. crt.363 121 28.742 88. sector 3.3.845 86.571 2.357 II 43.211 37.557 5.157 5. schimbările apărute in utilizarea terenurilor.148 1.504 1. permeabilitatea.822 2006 186..535 6. Bucureşti Tel: 0314 253 023. compoziŃia granulometrică.630 2.692 63.4 17.6 787 45. www. 5.777 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.482 39. 50.366 7.277 632 123. office@environmental-expert.777 184.062 41.5 33. 1 2 3 4 5 Specif .889 2001 184.323 40.777 2008 186.328 17.550 9.505 39.722 319.6 EvoluŃia repartiŃiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinŃe în judeŃul Bacău.126 1.148 1.1 34.414 325. conform datelor din tabelul următor.491 Aceste terenuri sunt incadrate in 5 clase de calitate.6 40.2 319 6. Arabil Pajişti Vii Livezi Total U.845 86.113 88. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..988 7.777 2007 186.9 30.2 1.392 87.636 978 787 102. densitatea) Fondul funciar este descris prin doi indicatori majori: dimensiunea categoriilor de teren.101 39.6 109.928 6.M.268 10 0 14. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.148 1. crt 1.130 1.205 2. In judeŃul Bacău.727 319.122 40.148 1.727 319.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.966 Clase de bonitare ale solurilor III IV V 62.557 5.eu.611 3. SOLUL 4.eu. Theodor Pallady nr.1.856 86. în perioada 20002008 Nr.636 51.eu 93 .4 2.3 63.1 67.0 11.8 73. 2. 3. vii şi livezi.715 88.477 34. Caracteristicile solurilor dominante ( tipul.205 23.730 87.317 53.4% din terenuri sunt incadrate in clasa III şi 41.668 16. (ha) ha ha ha ha ha I 13.9 Vii 10 0.722 319.258 12.548 39.661 SuprafaŃa (ha) 2004 2005 184.079 1.163 27.expert-mediu.500 39.764 3.429 5. 4. fâneŃe.4 Pajişti 630 0.500 39.

Normativului P 10 .eu.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive. azot. legate prin grinzi de fundare. cu curba continua. poluarea in zonă. local mijlocie. plastic vartoase la tari la suprafaŃă.1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii.permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri). zonă Principalii indicatori chimici care caracterizează solurile: pH. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovanisuri). plastic virtos constituit din argile mărnoase grezoase.Noiembrie 2008). cantitatea de material organic – humus.60 m.50 m C. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic realizat de SC GEOSTUD SRL structura litologică a amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară..N. Theodor Pallady nr. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. este situat in jurul adâncimii de .1. cu structura naturală Adâncimea de fundare va fi de . granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi indesare medie. sensibile la umezire .2.3. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros . activitate biologică.T. cf. CondiŃii chimice din sol (pH.). fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii.T. office@environmental-expert. diferenŃiat după tipul actual de folosinŃă al terenului: teren agricol. 50. C. cu dezvoltare până in jurul adâncimii de .expert-mediu.T.20 m in stratul recomandat pentru fundare. etc.2. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi. forestieră. cantitatea de material organicAcestea se prezintă humus.. cu dezvoltare pana in talpa forajelor Caracterizând geotehnic pământurile din amplasament.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. sau sistem de fundare cu radier general.2.N. de la umede la practic saturate.N. Nivelul apei subterane interceptat in foraje la data execuŃiei acestora (Octombrie . fosfor şi potasiu. 4. iar in baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv. sector 3.30 m. Bucureşti Tel: 0314 253 023. C.eu 94 .etc. zonă industrială.eu..

Din analiza datelor extrase din studiile efectuate pe solurile din judet se poate aprecia ca majoritatea terenurilor se regăsesc in intervale mijlocii (85.3. activităŃi industriale.. pentru combaterea insectelor dăunătoare – insecticidele. Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Solurile corespund la doua categorii de folosinte: Folosinte sensibile. Majoritatea solurilor din judeŃ au o reacŃie slab alcalină. care determină creşterea productivităŃii plantelor şi a fertilităŃii solului.eu. In categoria produselor pentru protecŃia plantelor sunt incluse substanŃele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor – erbicidele. pe amplasamentul analizat nu se practică culturi. dar cu riscul de a creşte nivelul de impurificare a mediului ambiant.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii Nu este cazul. pentru combaterea diferitelor boli fungice – fungicidele. In cadrul categoriei de soluri cu folosinŃe sensibile au fost monitorizate soluri agricole şi zone de agrement aflate sub influenta unor potenŃiale surse de poluare: trafic rutier intens. provocand dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seama prin acumularea nitraŃilor).4.3. 4. Surse de poluare a solurilor: surse de poluare fixe sau mobile ale economice propuse (chimice. 50.5%) şi mari (4%) de aprovizionare cu humus.190 ha in 2008. 4.eu. Aplicarea ingrăşămintelor este un factor important. entomologice. de la 1365 ha până la 3004 ha in 2008. Poluarea existentă. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SuprafeŃele afectate de salinizare s-au dublat in judeŃul Bacău in perioada 2003-2008. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. activităŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. bactericidele şi virucidele.eu 95 . Solurile moderat alcaline ocupă un procent foarte redus din suprafaŃa judetului. La nivelul judeŃului a crescut suprafaŃa afectata de acidifiere. din zona respectivă Nu este cazul. Pe amplasamentul analizat nu sunt soluri cu folosinŃă sensibilă sau mai puŃin sensibilă.5. Tipuri de culturi pe sol.6. depozite de deşeuri. 4. sector 3. 4.expert-mediu. parazitologice.3. office@environmental-expert. necesităŃile plantelor şi condiŃiile meteorologice locale. www. Folosinte mai putin sensibile. in cazul in care sunt folosite fără a se lua in considerare natura solurilor. de la 80138 ha in 2003 la 83.3.3. Theodor Pallady nr.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

microbiologice, radiatii), tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi In timpul construcŃiei obiectivului Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de construcŃie a obiectivului, pot fi reprezentate de: depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcŃie; unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrărilor sau in vecinătate, in locuri nepermise; scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; de asemenea, asa cum am aratat la factorul de mediu apa, există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizarii de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montarii de wc-uri ecologice; tranzitarea sau staŃionarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare poate provoca tasarea sau distrugerea solului. In timpul funcŃionarii obiectivului Poluarea poate afecta procesele de regenerare ale solului, ceea ce poate avea efecte asupra plantelor şi animalelor. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi in aer, care pot fi antrenaŃi de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor care vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; sursele potentiale de poluanŃi pentru sol sunt apele uzate menajere, sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate in locuri nepermise.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

96

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

4.3.7. Prognoza impactului 4.3.7.1. SuprafaŃa, grosimea şi volumul stratului de sol fertil care este decopertat in timpul diferitelor etape ale implementării proiectului; locul depozitării temporare a acestui strat, perioada de depozitare, impactul prognozat al acestei decopertari asupra elementelor mediului Conform studiului geotehnic realizat pentru amplasamentul studiat, grosimea stratului fertil este de 0,20 m. Vor fi decopertaŃi 1796,77 mp iar solul excavat va fi depozitat temporar in locaŃiile indicate de Primăria Bacău. Excavatii se vor face pana la cota – 3 m şi vor fi excavaŃi aproximativ 359,354 mc de sol fertil şi 5040,646 mc sol nefertil. Depozitarea solului se va face separat pe cele doua categorii: fertil şi nefertil. 4.3.7.2. Impactul prognozat cauzat de poluare, luându-se in considerare tipurile dominante de sol; impactul fizic; acumulari şi migrari de poluanti de sol In timpul executiei lucrărilor de construcŃii Prin realizarea obiectivului analizat, intreaga suprafaŃă de teren va fi decopertată de vegetaŃie. Acest fapt poate avea drept consecinŃă, o degradare a microbiontei din sol şi implicit a calităŃii solului. Intre rădăcinile plantelor şi microoganisme existente in sol, se realizează o relatie de simbioză, care are un rol important in circuitul materiei in natură şi păstrarea echilibrului ecosistemelor. In urma realizării fundaŃiilor clădirilor va rezulta pământ de excavaŃii, care poate fi refolosit la amenajarea spaŃiilor verzi, folosind solul vegetal separat de celelalte componente; restul (ce nu poate fi utilizat) va fi depus in locurile indicate de Primăria Municipiului Bacău. Şanturile necesare amplasarii conductelor şi cablurilor pentru branşamentul la reŃelele tehnico-edilitare se realizează prin excavarea stratului vegetal şi a materialului care depăşeste cotele proiectate. Pământul rezultat se poate folosi pentru realizarea unor terasamente sau se evacuează din zonă. De asemenea, o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

97

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi poate produce pierderi pe sol. Se interzice efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianti pe sol. Obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. In cazul adoptării soluŃiei tehnice de excavare a depozitului existent, in vederea executării unei fundaŃii de adâncime pentru clădirile inalte ale amplasamentului, in timpul operaŃiunilor de excavaŃie şi punere in operă sub zona de infiltrare/sub nivelul apei, pot fi poluate straturile geologice intermediare, aflate sub depozitul de moloz până la placa sarmatică. In cazul respectării tehnologiilor de execuŃie a lucrărilor, a racordării la sistemul de canalizare menajeră al zonei, a organizării de şantier şi a punctelor de lucru, factorul ‘sol’ nu va fi afectat de poluare. În timpul funcŃionării obiectivului Asupra factorul de mediu „sol-subsol” se răsfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalŃi factori de mediu, modificându-i compoziŃia şi proprietăŃile bio-fizicochimice iniŃiale, îngreunând ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea deşeurilor menajere din activităŃi comerciale, depozitate necorespunzător; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi în aer, care pot fi antrenaŃi de apele scurgeri accidentale de produse petroliere, în urma unor defecŃiuni ale pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; autovehiculelor care vor tranzita şi vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; apele uzate sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate în locuri nepermise

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

98

.3. tasarea solurilor. 50.7. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianŃi pe sol.3.7. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. după tipul terenului din terenuri „bune de fundare” conform STAS-3300/2/85. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.6.eu 99 . Compactarea solurilor. 4. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport..3. iar proiectarea fundaŃiilor s-a realizat Ńinând cont de calitatea şi distribuŃia straturilor de sol intâlnite la diferite adâncimi in urma forajelor executate. de unde se pot produce pierderi pe sol. zona analizată este situată la distanŃă mare de frontierele Ńării. Stratul de nisip care este stratul portant face parte.7. Modificarea factorilor care favorizeaza aparitia eroziunilor Nu se poate pune problema apariŃiei eroziunii deoarece obiectivul se află la distanŃe considerabile faŃă de zonele afectate de eroziune.3. Impactul transfrontiera Nu este cazul. în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomanda colaborarea cu firme de depoluare. 4. amestecarea straturilor de sol.8. www.eu. provocat de activitatea propusa (proiect) In timpul realizării lucrărilor de construcŃie se vor realiza excavaŃii. Impactul fizic (mecanic) asupra solului. pentru efectuarea lucrărilor de construcŃie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecŃie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaŃie.7. PotenŃialul impact se manifestă numai pe locaŃia studiată.3. sector 3. 4.5. Pământul rezultat va fi depozitat temporar in spaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. specializate în astfel de intervenŃii. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. Masuri de diminuare a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi.3. 4. office@environmental-expert. schimbarea densităŃii solurilor In cadrul zonei active a fundaŃiilor intră stratul de nisip care este considerat practic incompresibil. conform normelor impuse prin lege.4.

50. apariŃia fenomenului de eroziune este împiedicată prin lucrările de stabilizare/consolidare prevăzute în proiect..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. evitarea depozitării necontrolate a acestora. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. interzicerea spălării. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate.expert-mediu. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesităŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri.. In timpul functionării obiectivului asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului.eu. staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. aplicarea unor măsuri eficiente de filtrare pentru reŃinerea particulelor în suspensie. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea într-un separator de produse petroliere.eu 100 . office@environmental-expert. preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament. betonarea/asfaltarea aleilor carosabile. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - de asemenea. Bucureşti Tel: 0314 253 023. iar la limita dintre alei şi spaŃiul verde se vor amenaja borduri. o bună execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului. acesta va putea fi reutilizat parŃial la umpluturi. www. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal.eu. intervenŃia promptă cu material absorbant în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. restul urmând sa fie transportat şi depozitat fie la o rampă de deşeuri inerte fie utilizat ca şi umplutură în alte locaŃii indicate de Primăria Bacău. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. sector 3.

9.1.1. al avanfosei carpatice.3. Theodor Pallady nr. 4.4. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023.4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus. compoziŃie. www. origini. Caracterizare generală 4.eu. necutat. Din acest depozit aflorează depozite de vârstă neogenică ( din Miocen şi Pliocen) şi cuaternară (Pleistocen). condiŃii de formare Din punct de vedere geologic zona analizată (municipiul Bacău) aparŃine flancului extern. specializate în astfel de intervenŃii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. HărŃi la capitolul “ SOL “ Harta tipurilor de sol din România 4..4.expert-mediu.1.eu 101 . sector 3. GEOLOGIA SUBSOLULUI 4..

Depresiunea Cracău – BistriŃa ocupă un teritoriul redus din suprafaŃa judeŃului Bacău. Pleistocenul mediu este reprezentat de depozite loessoide de pe teresa de 170 – 180 m (a căror grosime este de 2 – 8 m). care este delimitată la vest de Hermeiuş şi a cărei altitudine relativă este de 170 – 180 m.eu.eu 102 . de aluviunile grosiere ale terasei de 100 . ConsideraŃii geomorfologice Din punct de vedere geomorfologic.. Relieful subcarpatic propriu – zis este reprezentat de interfluviile largi şi platourile orientate pe direcŃia vest –est care se regăsesc pe malul drept al BistriŃei. fragmentată de câteva înşeuări largi.eu. Ulucul depresionar este reprezentat de Depresiunea Tazlău – Caşin şi de Depresiunea Cracău – BistriŃa. delimitate de cumpăna de ape dintre BistriŃa şi Tazlaul Mare. Zona analizată este traversată de raul BistriŃa. care are in sectorul subcarpatic şi in cel de podiş. până la confluenŃa cu Siretul o vale largă de peste 2 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. iar Holocenul Superior este reprezentat de depozitele aluvionare ale luncilor. Structura tectonică a acestora a determinat alcatuirea lor (două subunităŃi geomorfologice distincte): ulucul depresionar şi culmile înalte extreme. Theodor Pallady nr. intre interfluviul BistriŃa –Tazlău (la vest) şi falia pericarpatică (în est) care trece la est de Buhuşi şi traversează valea BistriŃei intre Racova şi Buda. Această subunitate are aspectul unei culmi joase.120 m ( 4 – 6 m grosime) de pe dreapta Siretului şi a BistriŃei. office@environmental-expert.8 m grosime). prin depozitele loessoide aparŃinând terasei de 20 -35 m şi prin aluviunile grosiere ale terasei de 2 – 8 m. perimetrul analizat aparŃine SubcarpaŃilor Tazlău – Caşin. Nivelul superior al acestui orizont este reprezentat de depozite loessoide aparŃinând terasei de 100 – 120 m ( 3 .expert-mediu. Pleistocenul superior este reprezentat de depozitele loessoide ale terasei de 60 – 70 m. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pleistocenul inferior este reprezentat prin aluviuni grosiere ale terasei comune Siret – BistriŃa. prin depozitele aluvionare grosiere.. Din Holocenul Inferior sunt prezente depozite aparŃinând terasei de 3 – 5 m. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. Altitudinea acestor platouri coboară de la 450 – 500 m (la cumpăna de ape cu Tazlăul) pînă la 400 – 350 m in est.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.15 m grosime ) şi de nisipuri şi pietrişurile terasei de 60 – 70 m ( 6 .

penetrare dinamică. office@environmental-expert. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI km lăŃime la nivelul treptei de 2 – 4 m altitudine relativă. Au fost prelevate un număr de 4 ( patru ) probe tulburate. II atestat I.C. Bacău. In vederea aplicării metodei şi interpretarea rezultatelor a fost utilizat Normativul C 159 . Cercetarea geotehnică s-a făcut pâna la o grosime a formaŃiunilor geologice. prospecŃiune ( FI. din cauza crustei tari a solului vegetal.eu 103 . pana la aprox. . penetrare statică. C. au fost executate pe amplasament un număr de doua incercari de penetrare dinamica cu con . sector 3.N.00 m...T. F2 şi F3 Magenta ). cu adâncimi cuprinse intre . pâna la nivelul de 35 – 40 m la Capul Piscului.00 şi 10.. analizate macroscopic şi supuse incercărilor geotehnice specifice categoriei geotehnice determinate in conformitate cu anexa E din Indicativul NP 074 / 2007.T. care să asigure cunoaşterea proprietăŃilor esenŃiale ale terenului de fundare in limita zonei de influenŃă (zona activă) a construcŃiei calculată in conformitate cu prevederile Indicativului NP 074 / 2007. terasele sunt din ce in ce mai joase.50 m. şi trei foraje geotehnice manuale de.U. dintre care cea mai înaltă cu a altitudine relativă de 160 – 170 m apare pe ambele maluri.T.P. la un laborator de Grd. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.D. de la C.1989 „InstrucŃiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con. Theodor Pallady nr. După confluenŃa cu râul Racova.C. S. Pentru a fi satisfăcute cerinŃele STAS 1242 / 1 1991 s-au executat pe amplasamentul viitoarei construcŃii doua şanŃuri geotehnice cu adâncimi de -2.eu. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. vibropenetrare".0.mecanice ale pământurilor şi stabilirea orientativă a capacităŃii portante de calcul a terenului de fundare. HidroconstrucŃia S. in vederea confirmării continuităŃii stratificaŃiei. C. Bucureşti Tel: 0314 253 023. In acest sector râul BistriŃa a format numeroase terase.A.S.N.expert-mediu.5. Cercetarea geotehnică a terenului de fundare s-a realizat in faza de cercetare geotehnică pentru proiectare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.00 m.. In diagrame de corelare se evidenŃiază o influenŃă redusă a adâncimii critice.N. Pentru exemplificarea modului de determinare a caracteristicilor fizico .

84 .2. cu compresibil itate medie (*M2 . 1.30 m.93 . La cote cuprinse intre .54 . constituie din argile mărnoase grezoase.eu.80 .13887 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre zp2 = 1. Gradul ridicat de compactare şi coeziune precum şi umiditatea scăzuta a acestora concură la rezistenŃa mare la penetrare.78). in dreptul cărora se observă scăderea accentuată a rezistenŃei la penetrare. cauzată de interceptarea formaŃiunilor sarmaŃiene bazale. office@environmental-expert.80 şi .. sector 3. cu grad de indesare mediu. apare un teren fertil. a dus la scăderea rezistenŃei la penetrare. 3 = 9709 . cu compresibilitate medie şi mare (M 2 .29 Iov / 30 cm.88 şi este prezentată in continuare : .50 m. se semnalează creşterea rezistentei de penetrare ca urmare a interceptării stratului necoeziv de pietrişuri cu nisipuri.la adâncimi variabile cuprinse intre .a făcut conform STAS 1243 . au fost străbătute formaŃiuni prăfoase compacte. Apa subterană...1. In stratul de pietriş cu nisip. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. . 3 = 22000 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2.sub terenul fertil.6 .00 . ). .30 m.27.expert-mediu. puŃin permeabile (estimare pentru K = 10 -5 cm/s).la suprafaŃa pe o grosime de circa 0. indesare medie ( SPT 23 . reprezentat de un pachet preponderent prăfos (prafuri argiloase şi prafuri nisipoase argiloase).8 %). consecinŃă a creşterii accentuate a umidităŃii in zona respectivă..20 m. plastic vârtoase la tari (Ic = 0. cu granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă ( Un = 3.20 ). se constată o creştere bruscă a rezistenŃei la penetrare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pana la adâncimi de circa . ( F3 Magenta ) apare complexul necoeziv ( nisipuri.4 .1.1. foarte sensibile la ingheŃ.10 m.. nisipuri cu pietriş şi pietrişuri cu nisip ) constituite din pamânturi cu curba continuă. La adâncimi cuprinse intre -4.0. C.1.1).4. pe toata grosimea acestuia.5. C.. Theodor Pallady nr. 50.T. constituit din pământuri cu plasticitate mijlocie şi mare (Ip = 17. cu grosimi de cca.00 m. Bucureşti Tel: 0314 253 023. apar intercalaŃii şi lentile de nisipuri.50 m.80 şi .T. cu rezistenŃă mai mare decât stratul superior.N. ( FI Magenta ) şi .2.N. www.43 cm/m.eu 104 . Clasificarea şi identificarea pământurilor din amplasament s. cantonată imediat după interceptarea stratului poros permeabil. umede (Sr = 0.eu.26 cm/m). apare un complex coeziv. sensibile la umezire (i m3 = 1.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

- 36000 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre *εp2 = 0,8 - 1,6 cm/m, permeabile (estimare pentru K = 10 -4 – 10 -3 cm/s). * valori aşimilate, din rezultatele testelor efectuate pe materiale asemănătoare. - la adâncimi cuprinse intre - 4,80 şi - 5,10 m. C.T.N. au fost interceptate formaŃiuni geologice reprezentate prin argile mărnoase grezoase, compacte, plastic virtoase, vinete.

4.4.1.2. Structura tectonică, activitatea neotectonică, activitatea seismologică Conform STAS 11100/1-93, zona studiată este cuprinsă in gradul V I I I de intensitate seismică.

-

coeficient seismic ag=0,28 g perioada de colt Tc=0,7 sec. Categoria geotehnică a amplasamentului a fost stabilită in conf. cu prev. din

Normativ NP 074/2007 - Categoria 2, Riscul geotehnic aferent - Moderat 4.4.1.3. ProtecŃia subsolului şi a resurselor de apă subterană Nu este cazul 4.4.1.4. Poluarea subsolului, inclusiv a rocilor Nu este cazul 4.4.1.5. Calitatea subsolului Nu este cazul 4.4.1.6. Resursele subsolului – prospectate preliminar şi comprehensiv, preconizate, detectate Nu este cazul 4.4.1.7. CondiŃii de extragere a resurselor naturale Nu este cazul 4.4.1.8. RelaŃia dintre resursele subsolului şi zonele protejate, zonele de recreere sau peisaj Nu este cazul 4.4.1.9. CondiŃii pentru realizarea lucrărilor de inginerie geologică CondiŃii de fundare:
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

105

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane, separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1, 2 şi 3, se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4, care se dezvoltă pe D-i-P+M. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi Ia intersecŃiile grinzilor. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA, iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici. Urmarind caracteristicile geotehnice ale terenului din zona activă a fundaŃiilor, se recomandă fundarea directă cu fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de b. a. sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros - permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri), cu structura naturală. Adâncimea de fundare va fi de - 2,30 m. C.T.N. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0,20 m. În stratul recomandat pentru fundare, cf. Normativului P 10 - 1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare, sau sistem de fundare cu radier general. 4.4.1.10. Procese geologice – alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecărilor de teren In cadrul studiului geotehnic realizat pe amplasament nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare,

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

106

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale, stabilitatea generală şi locală fiind asigurate, fără pericol de inundaŃii. Conform STAS 6054 - 77, amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0 C, care in zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de 0,80 - 0,90 m. C.T.N. 4.4.1.11. Obiective geologice valoroase protejate Nu este cazul 4.4.2. Impactul prognozat In timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de poluare pentru subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de: scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizării de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montării de wc-uri ecologice. O buna executie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. In timpul funcŃionării obiectivului In cadrul acestui obiectiv, probabilitatea poluării subsolului este extrem de redusă, având in vedere ca activitatea care se va desfăşura, prin specificul ei, nu va cauza poluări semnificative ale subsolului. In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor ce tranzitează sau stationează pe amplasament acestea pot fi antrenate in circuitul apelor pluviale. 4.4.2.1. Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice Nu este cazul
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

107

expert-mediu. o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul.eu.3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4. de asemenea. zone umede. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. preluarea ritmică a deşeurilor rezultate de pe amplasament. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute.2.2.2. evitarea depozitării necontrolate a acestora. reŃeaua hidrologică.4. iar la limita dintre alei şi spatiul verde se vor amenaja borduri. 50. Impactul transfrontiera Nu este cazul 4.3. In timpul funcŃionării obiectivului betonarea/asfaltarea aleilor carosabile. sector 3. care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianŃi obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deseurilor ce se vor evacua de pe santier.4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. produse de proiectul propus Nu este cazul 4.eu 108 . amenajarea şi intretinerea corespunzătoare a zonelor de spaŃiu verde aferente obiectivului. Impactul schimbărilor in mediu geologic asupra elementelor de mediu – condiŃii hidro.eu. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea intrun separator de produse petroliere...Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. etc. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. biotipuri. www. Măsuri de diminure a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. office@environmental-expert.

BIODIVERSITATE 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4. specie protejată prin legea pomiculturii (legea 348 /2003). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pe amplasament nu sunt prezente păduri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1. Caracterizare generală Pe teritoriul judeŃului Bacău se regăsesc 60 de habitate naturale de interes naŃional şi 12 tipuri de habitate de interes comunitar. 4.1.4. VegetaŃia lemnoasă este compusă din arbori din specii diferite proveniŃi din plantaŃii artificiale: salcâmi. castani.expert-mediu. ziduri de sprijin cât şi in sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecari de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. Zona este puternic antropizată. sector 3. In cadrul acestora sunt prezente 7 specii de plante de interes comunitar şi 34 specii de plante de interes naŃional.o zonă in care nu există ecosisteme acvatice sau terestre care să poată fi afectate de realizarea obiectivului.1. tei.5.4. 50. Harti şi desene la capitolul “ SUBSOL” Nu este cazul. rauri. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - intervenŃia promtă cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât in fundaŃie. 4.eu.. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău în 2008. corpuri de apă de suprafaŃă – lacuri. zone umede. Pe amplasament mai sunt prezenŃi şi arbuşti ornamentali (Spiraeea.eu 109 .. mlaştine. 4 nuci şi un stejar. heleşteie .5.şi nisipuri Zona studiată este amplasată in intravilanul municipiului Bacău intr. zone umede sau corpuri de apă de suprafaŃă. intre care şi 4 nuci (Juglans regia). Theodor Pallady nr. www. InformaŃii despre biotipurile de pe amplasament: păduri. Forsitia) sub formă de gard viu sau grupuri izolate.5. Însă aceste specii cu valoare conservativă nu se regăsesc şi in perimetrul analizat. zona fiind puternic antropizată. In perimetrul analizat nu sunt SC House Construct Invest Environment SRL Bd. mlaştini. In prezent in zona aflată intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport sunt 86 de arbori şi arbuşti ornamentali.eu. tuia. pini. 217 specii de animale de interes comunitar şi 70 de specii de animale de interes national.

www.. Fotografii realizate pe amplasament SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. dintre care 4 exemplare sunt nuci (Juglans regia).expert-mediu. InformaŃii despre flora locală: vârsta şi tipul pădurii. compoziŃia pe specii Pe amplasament nu sunt prezente păduri. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.5. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat).eu. specie protejată de legea 348/2003 (legea pomiculturii).1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. Flora locală este reprezentată in principal din plante mărunte şi din 86 de arbuşti şi arbori ornamentali. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI habitate sau specii protejate. cu excepŃia a 4 exemplare de nuc (Juglans regia).2. Theodor Pallady nr. sector 3. 4. 50..eu 110 . Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii.

4. habitate ale speciilor de animale incluse in Cartea Roşie.1. păşuni. Pe amplasament nu sunt prezente habitate sau specii protejate. nevertebrate. amfibii.eu 111 . office@environmental-expert.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vegetatia ierboasă de pe amplasament este caracterizată prin plante ruderale cum sunt: păpădia. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5.Capsella bursa-pastoris. vânat. sector 3. www.expert-mediu. in general. Plantele din perimetrul analizat sunt plante ornamentale. reptile.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023.4. Fauna locala este reprezentată de păsări şi rozătoare. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare tinere de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat). Habitate ale speciilor de plante incluse in Cartea Roşie. zona fiind puternic antropizată nu reprezintă un habitat prielnic pentru dezvoltarea speciilor. specii rare de peşti Fauna locală este foarte saracă. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. resursele acestora.1. specii de plante cu importanŃă economică..3. traista ciobanului. specii locale şi specii aclimatizate.Taraxacum officinalis. 50. in ceea ce priveşte vegetaŃia ierboasă zona are un aspect de buruieniş.eu. Pe amplasament nu sunt prezente plante incluse in Cartea Roşie sau in anexele Directivei Habitate. Taraxacum officinalis Achillea millefolium 4. Theodor Pallady nr. mamifere. coada şoricelului. Acestea trebuie sa aibă provenienŃa certificată. zone verzi protejate. specii de păsări.eu. Informatii despre fauna locală. peşti.Achillea millefolium. Zona este puternic antropizată.5. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii. neprotejate cu excepŃia celor 4 exemplare de nuc.

eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul deplasarilor efectuate pe teren au fost identificate următoarele specii de păsări: Carduelis carduelis (sticlete)..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Corvus corone corone (cioara neagră). Dendrocopos syriacus (ciocănitoare de gradini). Passer domesticus (vrabie de casă).expert-mediu. 50. www. Corvus corone cornis (cioara grivă). Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. Emberiza hortulana (presură de gradină).eu. Passer domesticus Corvus corone cornis Corvus corone corone Emberiza hortulana Turdus merula Streptopelia decaocto SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Aegithalos caudatus (pitigoi codat). Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic). Theodor Pallady nr.eu 112 . office@environmental-expert. Columba palumbus (porumbel gulerat). Parus lugubris (piŃigoi de livadă). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Streptopelia decaocto (gugustiuc) şi Turdus merula (mierlă).

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. Fauna locală reprezentată in special de păsări va fi afectată pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie şi igienizare a zonei. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5. fapt ce reiese şi din planurile arhitecturale. hrană. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci.5.expert-mediu.eu 113 . acordandu-se o importanŃă deosebită spaŃiului verde din cadrul ansamblului.2.eu. din cauza faptului că este puternic antropizată. cu excepŃia speciilor comune in oraşe. 50.eu. 4.. In acest fel. spaŃiul neconstruit de pe amplasament este ocupat de vegetaŃie ruderală şi de arbori şi arbuşti ornamentali. Theodor Pallady nr. hrană. In timpul funcŃionării obiectivului nu va exista impact asupra biodiversităŃii. apreciem o menŃinere a suprafeŃei de spatiu verde faŃa de cea existentă. urmând a fi inlocuită ulterior cu plantaŃii. Zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. odihnă sau iernat de nicio specie migratoare sau sedentară. resursele acestora Nu este cazul. aleile SC House Construct Invest Environment SRL Bd.6. Impactul prognozat In timpul construcŃiei obiectivului Marea majoritate a vegetaŃiei existente pe amplasament va fi indepartă pe perioada de constructie a ansamblului. iar aspectul predominant este de spaŃiu verde neingrijit. dar se va deplasa in zonele verzi din vecinatatea amplasamentului şi va reveni după finalizarea lucrărilor de construcŃie.1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. In timpul funcŃionării obiectivului In prezent. odihnă..5. De asemenea. adaposturi de animale pentru creştere. Nu este cazul. De asemenea.1. office@environmental-expert. www. La finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 de exemplare tinere de nuc. prin: realizarea de spaŃii verzi cu o suprafaŃă de circa 250 mp in care se va incadra obiectivul. printr-o arhitectura urbană corespunzatoare. InformaŃii despre specile locale de ciuperci. iernat. cele mai valoroase specii care se recoltează in mod obişnuit. Rute de migrare. zona studiată nu este folosită ca loc pentru creştere. sector 3. in parcuri şi grădini.5. 4. Obiectivul analizat va contribui la imbunătăŃirea aspectului peisagistic al zonei.

5.expert-mediu..5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pietonale. 50.) şi plaje.5. Exemplarele de nuc şi arbuştii ornamentali vor fi replantaŃi in spatiile verzi care vor incadra obiectivul sau in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.2. Modificări ale suprafeŃelor de păduri. Modificări ale resurselor speciilor de plante cu importanŃă economică Nu este cazul. 4. Pe amplasament nu sunt prezente păduri.4.5. 4. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile cu flori şi arbusti ornamentali. 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. compozitiei pe specii şi a tipurilor de pădure. 4. pe amplasament nu sunt prezente specii de plante incluse in Cartea Roşie. 4. pe amplasament sunt prezente in general specii ruderale. corpuri de apă de suprafaŃă şi plaje. Theodor Pallady nr.5. corpuri de apă ( lacuri. Prin PUZ/2007. trotuarele.2..eu. office@environmental-expert. mlaştini. Modificarea suprafeŃei zonelor impădurite (%ha) produsă din cauza proiectului propus.5.2. zone umede. pe amplasament nu sunt prezente specii cu importanŃă economică.1. răspândirea speciilor invadatoare Nu este cazul.eu 114 . CL Bacău a aprobat schimbarea funcŃiunii din spaŃiu verde şi zonă de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. schimbări asupra vârstei.eu.etc. www. după finalizarea lucrărilor de construcŃie amenajarea spaŃiilor verzi se va face cu speciile prezente iniŃial pe amplasament. 4.3.2. produse de proiectul propus Prin realizarea proiectului propus nu se vor inregistra modificări ale suprafeŃelor funcŃionale din cadrul amplasamentului.2. Modificarea/ distrugerea populatiei de plante Nu este cazul. sector 3.5.6. Bucureşti Tel: 0314 253 023. pe amplasament nu sunt prezente păduri. impactul acestor schimbări asupra mediului Nu este cazul. Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. rauri.2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2. specii locale sau aclimatizate. Modificarea compozitiei pe specii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. zone umede.

pe amplasament nu sunt prezente specii de mamifere.. modificarea condiŃiilor hidrologice. odihnă. pe amplasament nu sunt prezente specii de vânat sau specii rare de peşti.eu.5. zona nu este folosită ca loc pentru adăposturi.7.expert-mediu. contra frigului Nu este cazul. Păsările prezente pe amplasament nu vor fi afectate de realizarea proiectului propus.2. amfibieni.2. compactarea solului.11.5. www. dinamica resurselor animale Nu este cazul.) şi impactul potenŃial asupra mediului Nu este cazul. Modificarea / distrugerea rutelor de migrare Nu este cazul. 4.2. modificarea celor mai valoroase specii de ciuperci SC House Construct Invest Environment SRL Bd.9.2. 50. Alterarea speciilor şi populaŃiilor de păsări. 4. de odihnă. Degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii. office@environmental-expert. Dinamica resurselor animale prezente pe amplasament (păsări) nu se va modifica. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4. sector 3. Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse in Cartea Roşie Nu este cazul.13.. peşti.5. creştere. reptile. peşti. Dinamica resurselor de specii de vânat şi a speciilor rare de peşti. Acestea se vor deplasa pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie in zonele similare invecinate. efectivele acestor specii nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. mamifere. creştere sau contra frigului. 4. etc.5.5.12.eu.5.8. amfibieni.eu 115 . Theodor Pallady nr. reptile. pe amplasament nu sunt prezente specii de animale incluse in Cartea Roşie. hrană. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. 4.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5.2.2.10. Modificarea / reducerea spatiilor pentru adăposturi. Alterarea sau modificarea speciilor de ciuperci / fungi. nevertebrate Nu este cazul. 4. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare.

stratul de sol fertil (pana la o adâncime de aproximativ 20 cm) trebuie decopertat şi depozitat separat fata de restul solului excavat. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului.5. 4. Impactul cauzat de realizarea proiectului propus este temporar şi reversibil şi se manifestă până la o distanŃă de maxim 200 .2. recomandăm intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante..5. împiedica buna dezvoltare a covorului vegetal. Theodor Pallady nr. Deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci sau fungi.. Se recomandă inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului.2. implicit. aproximativ 101 km măsuraŃi in linie dreaptă. În urma efectuării lucrărilor de fundare a construcŃiilor. Impactul transfrontiera Nu este cazul. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde sa se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate. www.eu 116 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nu este cazul.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Solul fertil rezultat se va folosi in intregime pentru efectuarea lucrărilor de reamenajare în cadrul amplasamentului studiat. 50.5. Se recomandă menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău. amplasamentul analizat este situat la distanŃă mare faŃă de frontieră.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.15. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial.14.300 m de limita amplasamentului. 4. Măsuri de diminuare a impactului Se recomandă depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate. sector 3. office@environmental-expert. 4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.3. Pericolul distrugerii mediului natural in caz de accident Nu este cazul.

Măsuri de protectie şi restaurarea rutelor de migrare Nu este cazul.3. care în România sunt practic inexistente dar care în alte state au mare succes tocmai datorita lipsei tot mai acute de vegetaŃie. sector 3.5.2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. asa-numitele roof-gardens. inălŃimea maximă a imobilului propus nu va depăşi inălŃimea celorlalte clădiri din zonă. mlaştinilor. www. În continuare sunt prezentate imagini cu grădini suspendate amenajate pe diferite clădiri din lume: 4. rauri. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr.. 4. 4.3.3. office@environmental-expert.5. corpurilor de apă (lacuri. etc. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Măsuri pentru diminuarea impactului provocat de schimbări ale suprafeŃelor impădurite. Protectia şi reconstructia speciilor incluse in Cartea Roşie Nu este cazul.eu. 4..5.eu. amplasamentul este situat la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migraŃie. a unor grădini suspendate. realizarea proiectului propus nu ar fi dus la modificarea acestei rute. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Se propune beneficiarului sa aibă în vedere posibilitatea realizării la nivelul ultimului etaj. 50.4. zona fiind puternic antropizată.) şi plajelor Nu este cazul. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pe amplasament nu sunt prezente specii incluse in Cartea Roşie.3.3.expert-mediu. zonelor umede – deltei.eu 117 . In cazul in care zona ar fi fost traversată de o rută de migraŃie. ProtecŃia şi reconstrucŃia resurselor biologice Pe amplasament nu sunt prezente specii cu valoare conservativă. De asemenea.1.5. Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in alte locaŃii sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere in alte locaŃii.

Bucureşti Tel: 0314 253 023.4. după finalizarea lucrărilor de construcŃie pe amplasament vor fi amenajate spaŃii verzi. Măsuri de protejare a faunei acvatice in timpul prelevării apei Nu este cazul.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5.3.6.eu.5.8. 4. 4.9. iar celelalte in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.3.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. nu se vor face prelevări de apă. terasele şi balcoanele vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali.5.3. 4. Vor fi amenajate spaŃii verzi in suprafaŃă de 250 mp. trotuarele.eu 118 .7. 4. O parte din cele 20 de exemplare de nuc necesare pentru inlocuirea celor 4 nuci prezenŃi pe amplasament vor fi plantate in limita spaŃiului disponibil pe spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil.3. pe amplasamentul analizat nu există adăposturi pentru animale. Măsuri de protecŃie şi reducerea degradării florei Nu este cazul.. HărŃi şi desene la capitolul “ BIODIVERSITATE ” SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Apa potabilă necesară alimentării imobilului va fi preluată din reŃeaua de alimentare cu apă a municipiului Bacău. Theodor Pallady nr. 50. www. Replantarea arborilor sau a ierbii Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere.expert-mediu.5..3. De asemenea aleile pietonale.eu.5. 4. office@environmental-expert. sector 3. Alte măsuri pentru reducerea impactului asupra biodiversităŃii Nu este cazul.5. Măsuri de protecŃie sau reconstrucŃie a adăposturilor pentru animale Nu este cazul. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. Replantarea ierbii nu este necesară.

.eu. www. office@environmental-expert. 1958 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 119 .eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Sursa: Raportul ANPM privind starea mediului in România in 2008 Sursa: MigraŃia păsărilor.. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. Ludovic Rudescu.

terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali. Theodor Pallady nr. nu este denivelat. Realizarea proiectului va avea impact vizual asupra peisajului pe perioada executării lucrărilor de construcŃie.eu. office@environmental-expert.6. După finalizarea acestora. Impactul prognozat Nu se va modifica aspectul zonei analizate. Zona analizată este complet antropizată. aleile pietonale. iar restul vor fi puşi la dispoziŃia Primăriei Municipiului Bacău pentru a fi transplantaŃi in alte zone verzi ale oraşului. Nu au fost făcute lucrări de igienizare a zonei astfel incat nu poate fi folosită ca zonă de recreere.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Lla alegerea designului viitorului imobil s-a Ńinut cont de caracteristicile zonei. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.6.eu CL al 120 . neavând pante accentuate. Tipuri de peisaj. Prin PUZ/2007 CL al Municipiului Bacău a hotarât schimbarea funcŃiunii terenului din spaŃiu verde şi zona de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. Terenul pe care se va construi imobilul rezidenŃial şi comercial are aspect de parc degradat. 4. deşeurile vor fi indepărtate. in partea sudestică a acestuia. De asemenea.eu. implicarea acestor schimbări asupra peisajului..expert-mediu. În prezent terenul este liber de construcŃii. O parte din arborii şi arbuştii prezenŃi pe amplasament vor fi folosiŃi pentru realizarea spaŃiilor verzi după finalizarea lucrărilor de construcŃie. In prezent pe acest teren sunt arbori şi arbuşti ornamentali. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. dispărând şi impactul vizual. PEISAJUL 4.1.6. Prin PUZ/2007. 50. explicarea utilizării terenului pe amplasamentul propus Nu se va modifica destinaŃia actuală a terenului. modificari in utilizarea terenului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. In cadrul proiectului sunt prevăzute spaŃii verzi..1. terenul pe care se va construi viitorul obiectiv este situat intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport.6. sector 3.2. imobilul ce urmează a fi construit se va incadra in peisaj. 4. www. utilizarea terenului. InformaŃii generale Zona analizată este situată in intravilanul minicipiului Bacău.

in vecinatatea amplasamentului nu există zone protejate.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. POT 71. Imobilul se va construi pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. 4. schimbări ale acestui raport Realizarea proiectului propus va duce la scăderea nesemnificativă a raportului dintre teritoriul natural şi cel antropizat. campinguri. Realizarea imobilului pe acest teren nu va duce la scăderea suprafeŃei de spaŃii verzi aferente fiecărui locuitor al municipiului Bacău. valoarea estetică a peisajului.2.5. Nu se vor modifica tipurile de peisaj. Relatia dintre proiect şi zonele naturale folosite in scop recreativ ( păduri. Zona analizată este puternic antropizată. corpuri de apă). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Municipiului Bacău a hotărât ca destinaŃia terenului pe care va fi construit imobilul rezidenŃial şi comercial să fie de zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. zona fiind puternic antropizată. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Terenul pe care se va realiza proiectul este incadrat ca zonă pentru locuinŃe şi alte funcŃiuni.6.eu 121 . 87%. inclusiv cel de transfrontiera Realizarea proiectului analizat nu va duce la fragmentarea biotipului. sector 3.4. etc.2. Relatia dintre proiect şi zonele protejate (rezervaŃii.eu. impactul prognozat asupra acestor zone. corpuri de apă. 4. nu este permisă depozitarea materialelor in grămezi şi nici crearea de zone cu deşeuri. suprafeŃe construite).3. campinguri.eu. impactul prognozat asupra acestor zone şi asupra folosinŃei lor Pe amplasament nu sunt păduri. Impactul proiectului asupra cadrului natural. 4. zone tampon. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. office@environmental-expert.6.2.2. suprafaŃa construcŃiei fiind de 1796. fragmentării biotipului.77 mp.2. zone verzi.6.6. parcuri in zonele impădurite.). SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Măsuri de diminuare a impactului In timpul constructiei. www. 50. stadiul de protectie şi stadiul folosirii lor Nu este cazul. parcuri naturale. Theodor Pallady nr.expert-mediu.6. pe amplasamentul studiat nu exista habitate sau specii protejate. Raportul dintre teritoriul natural sau cel putin antropizat şi cel din zonele urbanizate (drumuri. 4.3.

4. deşeurile trebuie colectate selectiv şi depozitate in spaŃii special amenajate..eu 122 . HărŃi şi desene la capitolul “ PEISAJ ” Zona in care va fi dezvoltat proiectul 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.7. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru a evita poluarea fondului peisagistic.. Obiectivul. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.6. 50.eu. www. urmând ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate. va însemna un răspuns printr-o ofertă variata de spaŃii de locuit în fata cerinŃelor pieŃei imobiliare dintr-un oraş aflat în plina expansiune urbanistică şi demografică. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr.expert-mediu. office@environmental-expert.eu. sector 3. MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC Prezentul obiectiv constă în construirea unui ansamblu rezidenŃial ce va conŃine 216 unităŃi locative. Bucureşti Tel: 0314 253 023. ce vor intra în circuitul imobiliar al judeŃului Bacău.

Nu va creşte numărul de locuitori in zona analizată.1. 4. tendinte de migrare a locuitorilor Nu se vor inregistra tendinŃe de migrare a locuitorilor in zona analizată. se apreciază şi un nou aport financiar pentru oraşul Bacău reprezentat de taxele şi impozitele încasate de instituŃiile locale. office@environmental-expert. De asemenea. dinamica şomerilor În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4. 50. populaŃia municipiului Bacău atingea 175500 locuitori.eu 123 . Impactul potential al activităŃii propuse asupra caracteristicilor Realizarea proiectului analizat va conduce la satisfacerea cererii de locuinŃe demografice.849 locuitori sunt ortodocşi.expert-mediu. 153.7. Numărul de locuitori in zona de impact. 53 italieni. iar restul alte confesiuni.eu.catolici. 191 maghiari. sector 3. 4.1. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor economice locale.4. Locuitori permanenti şi vizitatori. dintre care: 173. 4.. schimbări de populaŃie Nu se vor produce schimbări demografice dupa finalizarea proiectului.7. incluzând şi locurile de muncă oferite de aceasta ramură.1. 83 germani. 4. 1.094 romano.eu.2. dar nu va conduce la creşterea numărului de locuitori la nivelul municipiului. 19. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Din populaŃia totală a municipiului. 80 ceangăi.605 rommi.7. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.7.1.1.041 români. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin efectuarea lucrărilor de construcŃie se contribuie la dezvoltarea infrastructurii din domeniul construcŃiilor la nivelul municipiului.3.. grup etnic ) Conform recesământului din 2002.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. educaŃie. populaŃiei locale in această zonă a municipiului Bacău. piaŃa de muncă. dimensiunea familiei. Caracteristicile populaŃiei in zona de impact ( distribuŃia dupa vârstă.1.7. sex. Theodor Pallady nr.

OperaŃiunile de pe şantier care produc zgomote vor trebui programate astfel încât sa se respecte orele legale de odihnă. activităŃile de prestări servicii către populaŃie. Prevenirea unui impact vizual neplăcut pentru locuitori. creşterea bugetului local prin taxele şi impozitele încasate. piaŃa de munca. Efectul obiectivului asupra activitatilor economice este benefic datorita măririi şi diversificării ofertei imobiliare. ceea ce are drept rezultat creşterea numărului de tranzacŃii în acest domeniu. igiena alimentară şi desfacerea produselor. vopsitete şi inscripŃionate adecvat. În timpul funcŃionării obiectivului Apreciem ca investiŃia va avea un impact pozitiv asupra economiei locale. sector 3. exprimându-se prin: dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii comerciale şi turistice... pe şantierul de construcŃie. în construcŃii. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanentă a fronturilor de lucru.expert-mediu. se realizează prin obligarea muncitorilor de pe şantier de a purta uniforme aspectuoase şi de a se îngriji de aspectul utilajelor de pe şantier şi al mijloacelor de transport şi de a se îngrădi toata incinta şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m. Exista şi un efect pozitiv.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul negativ asupra aşezărilor umane este redus şi are un caracter limitat în timp. 50. Theodor Pallady nr. fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe şantier şi a pulberilor sedimentabile. Standardul ridicat al calităŃii viitorului imobil rezidenŃial şi comercial va conduce de asemenea la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viată şi de confort. dinamica şomerilor Din acest punct de vedere impactul proiectului este unul pozitiv. reprezentat de crearea unor noi locuri de muncă. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor şi activităŃilor economice locale.eu.eu 124 . office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. paza şi protecŃie. diminuarea ratei şomajului în zona prin crearea de noi locuri de muncă. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. întrucât prin realizarea acestei investiŃii se vor crea locuri de muncă temporare şi permanente în multe domenii de activitate. dar şi pentru activităŃi conexe ce se vor efectua în afara şantierului.

8..1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1.eu. Public posibil nemulŃumit de existenŃa proiectului Ar putea exista public nemulŃumit de existenŃa proiectului din cauza zgomotului şi a emisiilor de praf din perioada lucrărilor de construcŃie.eu 125 .1. comercială. Impactul potenŃial asupra activităŃilor economice ( agricultură. minerit. office@environmental-expert. silvicultură. turism.9. recreere. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1. Impact potenŃial asupra condiŃiilor de viaŃă din zonă Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie populaŃia din zona analizată ar putea fi afectată din cauza emisiilor de praf şi a zgomotului aferent lucrarilor. Pentru a evita aceste situaŃii se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie. Realizarea acestui proiect nu va duce la creşterea preŃului de achiziŃie a terenurilor din vecinătatea acestuia. va creşte nivelul de trai al populaŃiei din această zonă.7. InformaŃii despre rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Prin realizarea proiectului analizat nu va creşte rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Municipiului Bacău. InvestiŃii locale şi dinamica acestora Nu este cazul. După finalizarea imobilului ar putea exista fluctuaŃii in ceea ce priveşte preŃul de achiziŃie al apartamentelor din zona respectivă.1.7. piscicultură.expert-mediu. 4. 4. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. comert en gross şi en detail ) După finalizarea lucrărilor de construcŃie va fi disponibil un imobil rezidenŃial şi comercial. zone industriale ) şi dinamica acestuia Terenul pe care se va construi imobilul comercial şi rezidenŃial este proprietate privată a beneficiarului.7.7.1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Nu vor exista emisii care sa pună in pericol sănătatea populaŃiei.7. 4. Finalizarea lucrărilor şi deschiderea centrului comercial va conduce la creşterea activităŃilor economice din zona analizată. transport. 4.eu. 4. Theodor Pallady nr.7.. Dupa finalizarea lucrărilor. construcŃia de locuinŃe cu unul sau mai multe etaje. realizarea proiectului nu necesită investiŃii locale. sector 3. PreŃul terenului in zona aflată in discuŃie ( rezidentială.5.7. www.6.10.

50. arheologic sau cultural. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3.8.. arheologic sau asupra monumentelor istorice monumente istorice.8. dezvoltarea activităŃilor comerciale). Bucureşti Tel: 0314 253 023. scăderea calităŃii Mediul va fi afectat nesemnificativ in perioada de execuŃie a proiectului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.1. Theodor Pallady nr. Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu Pe amplasament nu există obiective de patrimoniu cultural. Masuri de diminuare a impactului In perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie Impactul este temporar şi reversibil.. 4. PATRIMONIUL CULTURAL 4. Intensitatea zgomotului va creşte numai pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie. zgomot. 4. dar pentru reducerea acestuia până la eliminare se vor lua următoarele măsuri: se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie. lucrările se vor realiza numai in anumite perioade pentru a evita perioadele in care populaŃia rezidentă s-ar putea odihni.11. mediul va reveni la starea iniŃială (impactul fiind temporar şi reversibil). CONDITII CULTURALE şi ETNICE. prin urmare nu se pot inregistra modificări la nivelul calităŃii hranei.expert-mediu. office@environmental-expert.7. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. Nu trebuie adoptate măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului socio-economic.eu.8. Zona analizată nu este folosită pentru producerea hranei. hranei ) Impact potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor de viaŃă ale locuitorilor ( schimbări asupra calităŃii mediului. Pe perioada de exploatare a obiectivului Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv (creşterea nivelului de trai al populaŃiei.eu 126 . 4. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Realizarea proiectului nu va avea impact asupra condiŃiilor etnice şi culturale de pe amplasament.7.2.2. Obiectivele existente in vecinătatea amplasamentului nu vor fi fectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. după finalizarea acesteia.1.

Zona studiată se caracterizează ca fiind o zonă construită. dimensiunile construcŃiilor.33 au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al localităŃii Bacău. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului etc. de asemenea. iar fucŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 127 . tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. Theodor Pallady nr. gaz metan. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime. Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continua a pietei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidentiale. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. telecomunicaŃii. nr. precum şi zone cu spatii verzi amenajate. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.expert-mediu. www.. depozite şi sedii de firme. aici aflându-se clădiri pentru invăŃământ.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. alt moment pentru demararea lucrărilor. tinându-se cont de necesitatea respectării prevederilor legale din regulamentul de urbanism referitoare la forma.. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (imobilul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor retele: apăcanalizare. ANALIZA ALTERNATIVELOR 5. 50.eu. energie electrică). funcŃiunea dominantă a zonei permite realizarea funcŃiunii de locuire. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. alte soluŃii tehnice şi tehnologii.1 Descrierea alternativelor: amplasamentul alternativ. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea facută S-a ajuns la varianta prezentată in ceea ce priveşte atât regimul de inălŃime al clădirii cât şi modalitatea de amplasare a acesteia in cadrul parcelei. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului imobil rezidenŃial şi comercial din strada Pictor Amann.unităŃi industrie. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. clădiri cu funcŃiunea de dotări turistice.eu. modul de amplasare a acestora şi distanŃele faŃă de vecinătăŃi.

Se va urmări. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. viabilitatea şi eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu NU ESTE CAZUL. Dacă se vor inregistra depăşiri ale valorilor maxime admise de legislaŃia in vigoare se recomandă folosirea de panouri fonoizolante. 6. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. În vederea identificării posibilelor efecte negative asupra mediului generate de funcŃionarea obiectivului. dar şi în perioada de funcŃionare.eu. MONITORIZARE Pentru evitarea oricăror accidente se impune o atenŃie deosebită. de asemenea.eu.eu 128 . sector 3. În perioada executării lucrărilor se impune monitorizarea calităŃii aerului şi a nivelului de zgomot în zonele adiacente organizării de şantier. cu frecventă trimestrială.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. monitorizarea evoluŃiei calităŃii factorilor de mediu mai ales în perioada de construire a obiectivului. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.2 Analiza mărimii impactului. www. Se recomandă supravegherea strictă a materialului de umplutură care se va folosi pe terenul analizat. Theodor Pallady nr.expert-mediu. acordarea de asistentă tehnică din partea autorităŃilor competente. se recomandă măsurători în emisie la coşul centralelor termice şi la evacuarea aerului din parcarea subterană. luarea de măsuri corespunzătoare şi alegerea metodelor celor mai adecvate în legătură cu executarea acestor lucrări. Se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie.. durata reversibilităŃii. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

Planuri pentru situaŃii de risc Măsuri de prevenire a accidentelor Nu este cazul.eu. alunecări de teren etc. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Nu este cazul. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate. SITUATII DE RISC 7.expert-mediu. In zona in care se va dezvolta obiectivul analizat nu au fost inregistrate alunecări de teren. 7. office@environmental-expert. conform normelor de protectie impuse. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2 Accidente potenŃiale (analiza de risc) Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor. De asemenea. sector 3.. inundatii. Theodor Pallady nr. 7.4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 7. 7.5.eu 129 . www. 7. pentru a rezista in fata accidentelor naturale. Nu este cazul. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafeŃele betonate din parcările subterane.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. seceta.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. este dotat cu toate instalatiile necesare.) Proiectul analizat este conceput să suporte nivelul de seismicitate caracteristic judeŃului Bacău (Categoria geotehnică 2 de risc geotehnic moderat).3 Analiza posibilitatii apariŃiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului.1 Riscuri naturale (cutremur. DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR Nu este cazul. 8.

max = 75 %. La parter şi mezanin au fost prevăzute spaŃii pentru birouri şi magazine. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. Prin aceste ganguri se asigură o circulaŃie cat mai fluentă in ansamblu in general cât şi accesul in demisolul blocului unde se află parcările rezidenŃilor.T.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. S-au pravăzut ganguri de trecere pe direcŃie transversală.= 7%. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei.eu 130 .33.T. sector 3. pe strada Pictor Aman. Acoperişul este de tip terasă. Imobilul va fi conectat la reŃelele tehnico-edilitare existente in vecinătatea amplasamentului.expert-mediu. Imobilul va fi construit pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. 77 mp. In imobil regăsim apartamente de locuit. Aconstruită = 1796. DESCRIEREA ACTIVITĂłII InvestiŃia presupune realizarea unui imobil rezidenŃial şi comercial in Municipiul Bacău.uri. impactul negativ asupra mediului este nesemnificativ. Realizarea acestei investiŃii nu va duce la poluarea mediului.80 mp. 50. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 9. nr. apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere. şi 6 tipuri de penthouse. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4. ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane.1. office@environmental-expert.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor. Theodor Pallady nr. Regimul maxim de inălŃime este D+P+M+12E. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.U. 2 şi 3.. Prin aplicarea măsurilor propuse in cadrul raportului se va diminua până la dispariŃie impactul negativ asupra mediului astfel inact nu va exista impact rezidual.eu. temporar şi reversibil şi se manifestă numai in perioada lucrărilor de construcŃie. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1. Hmax a construcŃiei este de 47. C. care se incadrează in 3 tipologii: garsoniere.O.. P. care se dezvoltă pe D+P+M.

2. Nu există incertitudini referitoare la realizarea proiectului. se manifesta in general in perioada de realizare a lucrărilor de constructie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Aceste modificări pot fi vizibile sau mai puŃin vizibile. se vor vira taxe şi impozite către bugetul local şi va creşte nivelul de trai al locuitorilor din zonă. astfel incat efectele lor asupra mediului să aibă consecinŃe cât mai mici posibile. Este evident faptul ca orice activitate umană aduce modificări asupra stării actuale a factorilor de mediu. aşezările umane şi sănătatea populaŃiei SEMNIFICATIVE DESPRE PROIECT şi EFECTELE şi impactul fiecăreia dintre lucrările prevăzute in cadrul proiectului asupra acestor factori pe termen scurt. mediu şi lung. impactul negativ al implementarii proiectului este temporar si reversibil. METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi DACĂ EXISTA INCERTITUDINI SALE ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului s-a folosit matricea de impact propusă de ghidul SEA. www.. 50. Mediul va reveni la starea iniŃială după finalizarea lucrărilor de construcŃie. 9.eu 131 .. Theodor Pallady nr. aer.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. Ideal ar fi ca cele negative să nu existe. floră şi faună. sau să fie diminuate. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul pozitiv al realizării proiectului este mult mai important: se vor crea noi locuri de muncă. sol şi subsol. pozitive sau negative. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. Impactul pozitiv este mult mai important.expert-mediu. cu excepŃia spaŃiilor care vor fi ocupate de construcŃii. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. se manifestă şi persistă pe termen lung.eu. S-au luat in considerare următorii factori de mediu : apă. sector 3.

eu. Nu vor duce la poluarea aerului. sector 3. 50. apei sau a solului Dislocarea parŃială a păsărilor de pe I T S I T M 0 I T L 0 Element cheie 2 I T S I T M I T L Element cheie 3 I T S I T M I T L Apa 0 0 0 Sol - 0 0 Tasarea terenului in timpul lucrărilor - 0 0 DestinaŃia terenului se schimbă numai intr-un procent foarte mic: din suprafaŃa totala detinuta vor fi ocupati de constructi e numai 1796.expert-mediu..77 mp + /- 0 0 Deşeuri 0 0 0 Posibilele scăpări de uleiuri sau carburanŃi vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate in depoluări.eu. Theodor Pallady nr. Deşeurile vor fi colectate si transportate catre rampa Nicolae Balcescu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului obiectivului studiat asupra mediului a fost utilizată matricea de impact: Componenta mediului Aer/clima Element cheie 1 Emisii de poluanŃi in perioada construcŃiei Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze apele de suprafaŃă sau cele subterane Modificarea structurii solului in perioada lucrărilor de construcŃie. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Acesta va reveni la forma initială imediat după terminarea lucrărilor. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.. www. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.3.eu 132 . Pe amplasament nu exista specii sau + /- 0 0 Biodiversitate - 0 0 / + 0 0 0 - - SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. Aleile pietonale.expert-mediu. 50. terasele si balcoanel e clădirii vor fi amenajate cu gradene movibile cu flori si arbuşti ornament ali. + + + Patrimoniu cultural Mediu socioeconomic Patrimoniul cultural nu va fi afectat de implementa rea proiectului Crearea de noi locuri de muncă 0 0 0 + + + + + Virarea către bugetul local de taxe şi + + + ImbunătăŃi rea condiŃiilor 0 + + SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.eu.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. trotuarele.. office@environmental-expert. dar acesta va fi diminuat prin montarea de garduri de 2 m in jurul santierului / + 0 0 Nu se va schimba aspectul general al zonei.eu 133 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 0 0 0 După finalizarea lucrărilor vor fi amenajate spaŃii verzi (250 mp). Speciile ornamentale existente vor fi replantate in alte locatii indicate de primaria Bacau. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI amplasame nt in perioada constructiei habitate protejate care sa fie afectate. Zgomotul va fi diminuat prin folosirea de utilaje performante si prin antifonarea clădirilor astfel incât nu va fi afectata sănătatea locuitorilor Sănătate Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze sănătatea umană 0 0 0 0 0 0 Peisaj Executarea lucrărilor de construcŃie poate avea impact vizual asupra peisajului. Pentru noul imobil se vor adopta soluŃii constructive astfel incât acesta sa se incadreze in peisaj. sector 3. www.

in general se manifestă in perioada de construcŃie a imobilului.4. crearea de noi locuri de muncă. nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 33. Impactul pozitiv al obiectivului este mult mai important: sunt create noi locuri de muncă. După aplicarea măsurilor recomandate in cadrul raportului nu va exista impact rezidual asupra mediului.eu 134 . reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorilor de mediu recomandăm adoptarea următoarelor măsuri: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pe strada Pictor Amann. www.eu. 9.expert-mediu. Impactul cauzat de realizarea proiectului este temporar şi reversibil şi va fi resimŃit numai pe amplasamentul proiectului sau până la 200-300 m de limita amplasamentului.major ITS= impactul pe termen scurt ITM=impactul pe termen mediu ITL= impactul pe termen lung Din analiza matricei de impact se poate observa că impactul negativ asupra mediului este minim. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI impozite de trai. sector 3. ++/-. După terminarea lucrărilor de construcŃie mediul revenind la situaŃia iniŃială. 0 neutru (fără impact). ci doar impact pozitiv: imbunătăŃirea condiŃiilor de trai ale locuitorilor. 50. .. MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU Pentru prevenirea.. In timpul exploatării obiectivului nu există impact negativ.minor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5. fără pante majore şi in prezent liber de construcŃii. in vecinătatea Primăriei Bacău şi a UniversităŃii Bacovia. +/. Legenda + impact pozitiv. Terenul este plat.. virarea de taxe şi impozite către bugetul local. 9. se imbunătăŃesc condiŃiile de trai.impact negativ.eu. IDENTIFICAREA şi DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL Terenul pe care va fi realizat obiectivul este amplasat in intravilanul municipiului Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. ? incert. sunt virate taxe către bugetul local. office@environmental-expert.

izolarea corespunzătoare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din cadrul obiectivului. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu aer .punctele de lucru trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă.5. un număr cât mai mic posibil de ore/zi.5. 50.. un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20).materialele de construcŃie trebuie depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului. acestea se vor face in spaŃii special amenajate. office@environmental-expert.spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. .izolarea cu panouri absorbante fonic.obligarea constructorilor de a lucra.materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului. . difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare.materialele de construcŃii în vrac trebuie depozitate în spaŃii închise sau acoperite.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă. .eu. www. nu se pot accepta fose vidanjabile. . . . reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu apă . dacă după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege. sector 3.utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot.eu. .eu 135 . într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex. în aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023.1 Măsuri propuse pentru prevenirea.asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor. Eventual.2 Măsuri propuse pentru prevenirea. captatoare de zgomot.supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale. 9. . Theodor Pallady nr. .expert-mediu. . pavele). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..

www. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianti pe sol.amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. sector 3.este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. .în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. .expert-mediu.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50.se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. .pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionării obiectivului. Theodor Pallady nr. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului. evitarea depozitării necontrolate a acestora.eu 136 . 9. . . acesta va fi reutilizat integral la umpluturi. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .interzicerea spălării. de unde se pot produce pierderi pe sol. specializate în astfel de intervenŃii. Măsuri propuse pentru prevenirea.în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesitaŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri.preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate. office@environmental-expert. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal.3.colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea întrun separator de produse petroliere.eu.. . . Bucureşti Tel: 0314 253 023. .. .este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianti.staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. .eu. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu sol-subsol .

.folosirea utilajelor în condiŃii normale de exploatare din punct de vedere tehnic. patrimoniului cultural .eu. sector 3. . astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde să se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită protecŃie si urmează a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului.îngrădirea incintei şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m. vopsite şi inscripŃionate adecvat.deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.stropirea permanentă a fronturilor de lucru pentru menŃinerea nivelului redus de pulberi sedimentabile.montarea de panouri înalte de cel puŃin 2 m care să delimiteze spaŃiul de şantier. Măsuri propuse pentru prevenirea.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Măsuri propuse pentru prevenirea.5. .6. .. Bucureşti Tel: 0314 253 023..menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă. www. . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. peisajului.depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra mediului social şi economic.expert-mediu.5. recomandam intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante.eu. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra biodiversităŃii .4. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra aşezărilor umane şi a sănătăŃii populaŃiei . office@environmental-expert. 9. 9. împiedică buna dezvoltare a covorului vegetal. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial.5. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului. implicit.eu 137 . . Măsuri propuse pentru prevenirea.

se recomandă folosirea tuturor utilajelor în condiŃii normale de exploatare. .expert-mediu... etc) şi în limita posibilităŃilor pe sisteme de amortizare a vibraŃiilor. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.eu. Măsuri propuse pentru prevenirea.folosirea de echipamente garantate de producător privitor la intensitatea zgomotelor produse. pardoseli a materialelor fonoabsorbante.6. .efectuarea tuturor proceselor tehnologice necesare execuŃiei obiectivului în spaŃiul delimitat al organizaŃiei de şantier.7. . frigidere. Este mult mai important impactul pozitiv al realizării proiectului: se vor asigura noi locuri de muncă şi va creşte nivelul de trai al populaŃiei.montarea corecta a tuturor instalaŃiilor (centrale termice. . pereŃi. rezultă că impactul asupra mediului este nesemnificativ şi reversibil. pompe. ventilatoare.eu 138 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.montarea în planşee. 9. www.eu. CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Din analiza matricei de impact. . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.colectarea selectivă a deşeurilor. 9.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului nu va exista impact rezidual. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. se manifestă numai in perioadă de realizare a lucrărilor de construcŃie. .împrejmuirea incintei pe timpul construcŃiei. reducerea şi compensarea efectelor zgomotelor şi vibraŃiilor .5. depozitarea lor în spatii special amenajate şi ridicarea lor la intervale regulate de timp de către firme specializate. sector 3.

STANDARDULUI DE VIAłĂ şi ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT După finalizarea lucrărilor de construcŃie..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2010 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.150/22.expert-mediu. nr.15/19. DUPA CAZ. 817/25. www.01. 34/15.8.02.02.2010 • • • Aviz E. office@environmental-expert.eu.03. SAU DOCUMENTE OBłINUTE • • • • Certificat de urbanism nr.ON Gaz DistribuŃie nr.22/29. Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie va creşte numărul locurilor de muncă disponibile. PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIEłII. va creşte calitatea vieŃii şi a standardului de viaŃă in zona analizată.02. 9. A ALTOR AVIZE.2010 Aviz Regia Autonomă de Gospodărire Comunală – Bacău nr.eu. 1121/22. Bucureşti Tel: 0314 253 023. ENUMERAREA..02. sector 3. Theodor Pallady nr. 4685/23. 50.eu 139 .2009 Aviz DirecŃia Servicii Publice a Primăriei Municipiului Bacău nr.2010 Aviz Romtelecom nr.2010 Notificare favorabila Directia de Sănătate Publică a JudeŃului Bacău.02. ACORDURI.7. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.2010 Aviz CET SA Bacău nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI IN URMA ACESTOR CONCLUZII.eu. www. office@environmental-expert.. JUDETUL BACĂU SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 140 .expert-mediu. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.. 50. SE PROPUNE ELIBERAREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL +12E REZIDENłIAL" BACĂU.

Pumain D. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Rudescu L. Biris. Păunescu I. 2002: Gestiunea deşeurilor urbane. Hamlyn Guide... Atudorei A. 1999..expert-mediu. • • • • • Moldovan Zenovia. Delin H. 1984. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Metode analitice de monitorizare a mediului: curs la distanŃă curs. Rojanschi V.. 2005: Ecologie aplicată.. Risnoveanu. 2000: Elemente de impact asupra mediului... Geta.. 2005. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Vaşiliu Cristina... BIBLIOGRAFIE LUCRĂRI DE SPECIALITATE: • • • Rojanschi V. Mutihac V. 1980: Geografia fizică a României.. Popescu Miron.. B. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. 1990: Structura geologică a teritoriului României. Atlas Botanic. • • Ciochia V.... 2005: Metode de fundamentare pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de urbanizare. Bica loan. popescu A. www.. 2000 Flora ilustrată a României. Popovici M.. 2002. Svensson L.a.. • Gheorghe Dihoru. Bran F. 50.. 1994: ProtecŃia mediului ambiant. Şinger A. 2005: Poluarea aerului cu particule. • Ciocarlan V. Cartea Roşie a plantelor vasculare din Romania. Legislatie şi monitorizare de mediu.. 2002: ProtecŃia şi ingineria mediului.eu 141 . 2007.. Suler J. Habitatele Romaniei. 2000: Integrated urban systems and sustainability of urban life • • • • • • Ionescu Alex. Bran F.eu. 2009 • Meghea Aurelia. 1982: Ecologie şi protecŃia ecosistemelor.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 10. Popescu Maria.. Rosu A..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Pteridophyta et Spermatophyta. Pauca-Comanescu M. Racine J. Metode şi tehnici in ecologia populaŃiei.. Păsările din România şi Europa. Dinamica şi migraŃia păsărilor Donita N.a.. Gavril Negrean. MigraŃia pasarilor Ianos I. Editura Academiei Române. Mihailescu S. 2002: Politici şi strategii de mediu. Bruun B. Diaconu Ghe. • • • Moldoveanu A.eu.. sector 3. Pumnea O. M.. Zetterson D. s. 1999.. s.

Partea I nr. 645/7 decembrie 2002 pentru aprobarea OU nr. Partea I nr. office@environmental-expert. Publicat in MO. Publicat in Monitorul Oficial. 107/ 1996. 458/2002 privind calitatea apei potabile. Legea nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • • • • Voicu Victor.13 din 09. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.01. 244/08. • Legea nr. Theodor Pallady nr. Publicat in MO..1996. Publicata in MO Partea I nr.2006 din M. • Legea nr. Partea I nr.07. 426/2001 privind regimul deşeurilor.2007 (actualizată). 360/02. Hotarari de guvern • HG 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului • H. Godeanu S.10.09. Legea Apelor nr. sector 3. 411 din 25 iulie 2001. • • • Legea Energiei Electrice nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 265 din 29. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50.eu.2003 privind regimul substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase.06.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. dintre care enumeram: Legi • Legea ProtecŃiei Mediului nr. 586 din 06. Publicat in Monitorul Oficial.eu.. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Of. www. 2002: Combaterea noxelor in industrie. Partea I nr. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (2003).. 98/1994 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. Partea I nr. 592 din 1 iulie 2004. Godeanu S. reducerea şi controlul integrat al poluării. 2004: Ecotehnie. 635 din 05/09/2003 • Legea nr.2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecŃia mediului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 34/2002 privind prevenirea.. Publicat in MO. 901 din 12 decembrie 2002.G.expert-mediu. 582 din 30 iunie 2004.eu 142 . 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a productiei din surse regenerabile de energie. La elaborarea lucrării s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului. 1997: Elemente de monitoring ecologic/integrat. • Legea nr.

10.07.2001. • OUG nr. office@environmental-expert.2005.05. reducerea şi controlul integrat al poluarii.01. organizarea şi functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. Nr. Of. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Partea I nr. 152 din 10. 16 din 26. HG 1143 din 18. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • HG 349 din 21. Theodor Pallady nr. HG 173/13. HG 856/16. Publicat in MO. 462 din 31.05.expert-mediu. 446 din 08. HG 170/12.2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica. 283 din 22 iunie 2000. Publicat in Mo. 639 din 20. Publicat in MO. 131 din 28 martie 2000. Partea I nr. Publicat in M. 394 din 10.10.2005 privind depozitarea deseurilor.2000 cu privire la gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari. Publicat in MO. inclusiv deseurile periculoase.11. publicat in M.2005 privind prevenirea.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi aprobarea listei cuprinzand deseurile.2007 priivnd instituirea de noi arii naturale protejate HG 1284 din 24. HG 621 din 23. Partea I nr. HG 1057/18.2005 infiintarea.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.11.03. Publicat in MO. publicat in M. HG 459 din 19. 1078 din 30. 50.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. Of.2000 privind regimul deseurilor. nr.78 din 16.2005.2001 privind regimul bateriilor şi al acumulatorilor care contin substante periculoase. • OUG nr.2005. Of.05. 118 din 23 august 1999. Partea I nr. Partea I nr..08.02. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 143 .09. HG 1097/25 octombrie 2001 privind constituirea şi functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile şi strategiile sectoriale la nivel national.04.eu. 707 din 7 noiembrie 2001.2005. ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania • • • • • • • • • Ordonante de UrgenŃă • OUG nr.2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. www. publicat in M.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2005 privind gestionarea ambalajelor şi deseurilor de ambalaje. sector 3.06.06. Of.eu.08.

publicat in MO Partea I nr. privind privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. publicat in M. 194 din 08. Of.02.eu.2007 privind regimul ariilor naturale protejate. detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului”. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. publicat in M. 756/1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului.2005. Of..2005.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. OUG nr 57 din 20. • Ordinul MAPPM nr.06.2005. nr. 2/211/118/15 aprilie 2004 . MIC nr.. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • OUG nr. 462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei. 196 din 22.12. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 331 din 15 mai 2003. 1018 din 19.03. sector 3. 1182/18 decembrie 2002 . • Ordine • Ordinul 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu.12. 50. a floorei şi faunei salbatice.2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. • Ordinul MAPM nr. • Ordinul MAPPM nr. in cadrul Directiei de gestiune a deseurilor şi substantelor chimice periculoase. 184/1997 – Procedurile de realizare a studiilor de impact şi a bilanturilor de mediu.10. • Ordinul MAPPM nr.2005 privind infiintarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea şi controlul compuşilor desemnati.2005 privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regaşi pe lista specifica unui depozit şi pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri. publicata in M.Aprobarea “Metodologiei de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul. 73/2000 privind fondul pentru mediu. • • Ordinul MAPPM nr. MTLLP.11.expert-mediu.eu 144 . www. 863/26 septembrie 2002. Nr. Of.eu. Theodor Pallady nr. Ordinul MAPPM nr. 95 din 12. • Ordinul MAPM. Bucureşti Tel: 0314 253 023. conservarea habitatelor naturale. 966 din 01. • Ordinul MAPM nr.Aprobarea procedurii de reglementare şi control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei. nr. 1193 din 30.

224 din 22.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. • • STAS-uri • • STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate. Conventie (Act International). participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justitie in probleme de mediu Publicat in MO al Romaniei Partea I.expert-mediu. Ordinul nr.eu.. nr. 56/25 martie 2004 (CNCAN) privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive. din 25 iunie 1998.05.2007 priivnd declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. www. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Ordinul MS nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena şi a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei. Bucureşti Tel: 0314 253 023. STAS 10009/1988 – Acustica urbana.eu 145 . sector 3. Ordinul nr.05. privind accesul la informatie.2000 Conventii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 776 din 05.

eu 146 .eu. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 11. www. ANEXE • Plan de situatie (incadrare in zonă) SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.eu.

www.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.eu 147 ..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.eu. sector 3. 50.

office@environmental-expert.eu.. www. 50. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 148 .expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Certificatul de urbanism SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 149 . www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. office@environmental-expert. sector 3. 50..eu.

sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.eu. 50.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 150 . Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www..eu.

www..eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Regia Autonoma de Gospodarire Comunala Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. office@environmental-expert. sector 3. 50.eu 151 ..

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert... 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www.eu. sector 3.eu 152 . Theodor Pallady nr.

eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. www. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert..eu 153 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Directia De Sanatate Publica a Judetului Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.expert-mediu.

sector 3..eu.eu 154 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Gaz Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. www. 50.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. office@environmental-expert.

Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 155 . 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3. www.eu.eu. office@environmental-expert.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr...Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Moldova Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. sector 3. www.. 50. Theodor Pallady nr.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 156 .

Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.expert-mediu. www.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 157 . office@environmental-expert. sector 3...eu.

eu. Theodor Pallady nr.. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz CET SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert..expert-mediu.eu 158 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. 50.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. www. office@environmental-expert..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.eu 159 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50..eu. sector 3.

www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd..eu 160 .expert-mediu.. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Theodor Pallady nr.

office@environmental-expert.eu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 161 .expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. Theodor Pallady nr.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. sector 3..

office@environmental-expert. www. Theodor Pallady nr.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 162 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. 50.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3..

expert-mediu.eu 163 . Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Contract de colectare si transport deseuri din constructii SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. office@environmental-expert. 50. sector 3.. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. sector 3.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Theodor Pallady nr.eu 164 . 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.

. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.. office@environmental-expert.expert-mediu.eu.eu 165 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful