RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU

“Construire

imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial”

Bacău, JudeŃul Bacău

BENEFICIAR: S.C. MAGENTA REZIDENłIAL PATRU S.R.L.

ELABORATOR: S.C. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S.R.L.

Aprilie 2010

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

CUPRINS
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14 2 2.1 2.1.1 INFORMAłII GENERALE Titularul proiectului Autorul lucrării Denumirea proiectului Descrierea proiectului Baza legală Lucrările de bază Descrierea soluŃiei Regimul tehnic Durata etapei de funcŃionare InformaŃii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei InformaŃii despre materii prime, substanŃe sau preparate chimice InformaŃii despre poluanŃii fizici şi biologici, care afectează mediul, generaŃi de activitatea propusă Alte tipuri de poluare fizică sau biologică Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia din ele Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru alternativele la proiect InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă InformaŃii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă PROCESE TEHNOLOGICE Procese tehnologice de producŃie Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi a echipamentelor 43 43 43 61 61 61 42 41 41 40 39 6 6 6 9 9 9 10 11 12 39 39

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

1

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2

Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile (tabel 2.1.) ActivităŃi de dezafectare Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădirile ce urmează a fi dezafectate : descriere SubstanŃe conŃinute / stocate (inclusiv azbest şi PCB) Tehnologia de dezafectare aferentă Măsuri, echipamente şi condiŃii de protecŃie DEŞEURI Generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea acestora (tabelul 3.1) IMPACTUL POTENłIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA APA CondiŃiile hidrogeologice ale amplasamentului Alimentarea cu apă Managementul apelor uzate Prognoza impactului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Apa" AERUL Date generale Surse şi poluanŃi generaŃi Prognozarea poluării aerului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Aer" SOLUL Caracteristicile solurilor dominante (tipul, granulometrică, permeabilitatea, densitatea)

62 62 62 63 63 63 63 63 66 66 66 69 75 77 79 81 82 82 84 88 90 92 93

compoziŃia 93

CondiŃile chimice din sol (pH, cantitatea de material organic- 94 humus, etc), activitate biologică, poluarea în zonă. Acestea se prezintă diferenŃiat după tipul de folosinŃă actuală a terenului : teren agricol, zonă forestieră, zonă industrială, etc
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

2

eu.8 4.7 4.6 4. PATRIMONIUL CULTURAL Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural.eu.3.3 4. Theodor Pallady nr.3.7.5.3.3 4.8 4.4.1 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4 4.5 4. populaŃiei locale Măsuri de diminuarea impactului 126 CONDITII CULTURALE şi ETNICE.expert-mediu.2 Surse de poluare a solurilor : surse de poluare fixe sau mobile 95 ale activităŃii economice propuse (chimice. tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi Prognozarea impactului 97 Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Sol” GEOLOGIA SUBSOLULUI Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Subsol" BIODIVERSITATE Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul „Biodiversitate” PEISAJUL InformaŃii generale Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul „Peisaj” MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC 99 101 101 107 108 109 109 109 109 113 116 118 120 120 120 121 122 122 Impactul potenŃial al activităŃii propuse asupra caracteristicilor 123 demografice.2 4.3.8. arheologic sau asupra monumentelor istorice SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2 4. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii 95 95 95 4.5.8.3.2 4.6 Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Tipuri de culturi pe sol in zona respectivă Poluarea existentă.3.9 4.4. www.5.5 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.6. microbiologice.1 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.7.4 4.4 4..3 4.6.6. parazitologice.eu 126 126 126 3 .2 4.5. radiaŃii).1 4..4 4.7 4. sector 3. entomologice.4. office@environmental-expert.4. 50.3.3 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.6.1 4.1 4.4 4.

2 7..1 9.4 9.) Accidente potenŃiale (analiza de risc) 129 129 129 Analiza posibilităŃii apariŃiei unor accidente industriale cu 129 impact semnificativ asupra mediului.2 9. Bucureşti Tel: 0314 253 023. ACORDURI OBłINUTE BIBLIOGRAFIE – BAZE LEGALE ANEXE 129 129 130 130 131 132 134 134 148 139 139 141 146 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3.6 9. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului. alunecări de teren. Theodor Pallady nr. www.5 9. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5 5.inundaŃii. 50. viabilitatea şi 128 eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu MONITORIZARE 128 SituaŃiI DE RISC Riscuri naturale (cutremur.3 9. alte soluŃii tehnice şi tehnologii.eu. DUPA CAZ. A ALTOR AVIZE.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1 7.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.2 6 7 7.. etc.8 10 11 Decrierea alternativelor: amplasamentul alternativ. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Planuri pentru situaŃii de risc 129 Măsuri de prevenire a accidentelor DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR REZUMAT FAĂRĂ CARACTER TEHNIC DESCRIEREA ACTIVITĂłII METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi dacă există incertitudini semnificative despre proiect şi efectele sale asupra mediului IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIETII.3 7.7 9. durata reversibilităŃii. etc.5 8 9 9.eu. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea făcută Analiza mărimii impactului .eu 4 . STANDARDULUI DE VIAłĂ ŞI ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT ENUMERAREA.expert-mediu.4 7. secetă. alt moment 127 pentru demararea lucrărilor.1 ANALIZA ALTERNATIVELOR 127 5.

INTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZIłIA ELABORATORULUI REVINE BENEFICIARULUI. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DATELE DIN LUCRARE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A ELABORATORULUI. Theodor Pallady nr.. 50. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.. UTILIZAREA LOR FĂRĂ ACORDUL ACESTUIA ESTE INTERZISĂ. sector 3.eu 5 . PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATĂ NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZIłIE DE CĂTRE BENEFICIAR ŞI PRIN OBSERVAłII DIRECTE LA FAłA LOCULUI DE CĂTRE ELABORATORII LUCRĂRII. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

poziŃia 113. Bucureşti. Adresa: Bvd. 50. www.. poziŃia 108. Mediului.V35. inscris in RNSPM. nr.R.eu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Persoana de contact : Dumitru Darlaiane 1. inscris in RNSPM. Ing. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S. Mănescu Mihai Florin – Drd.108. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 1. INFORMAłII GENERALE TITULARUL PROIECTULUI Titularul proiectului : SC MAGENTA REZIDENłIAL PATRU SRL Adresa : Calea Vitan.Sc. bl. Specialist Energii NeconvenŃionale. camera 2. MărunŃelu Nicolae – Dr. Tel: 0314 253 023. poziŃia 115.L. office@environmental-expert. SubstanŃe periculoase şi explozivi. Numele : S. sector 3. Radu Ştefan Robert – Ecolog.3. Theodor Pallady nr. Automatizări şi energetică. Colaborator Petrescu Traian – expert evaluator de mediu. sector 3. Energ. poziŃia 114. Tel: 0722 575 687 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Ing. Pahon Anca Mariana – Biolog. 50. nr. inscris in RNSPM.expert-mediu. sector 3. inscris in RNSPM.eu. inscris in RNSPM. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. Ing. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2. poziŃia 107. Vasile Andreea – Biolog. Drd. Bădescu Iulia Simona – Biolog. AUTORUL LUCRĂRII – titular lucrare Bulimar LaurenŃiu – M. Theodor Pallady. Prot. Ingineria Mediului Nadolu Virgil Dorin – Ing. Fax: 0314 253 024 Atestare pentru elaborarea studiilor de mediu figura 1 şi figura 2 Persoana de contact: LaurenŃiu Bulimar. Turlea Mirela – Consilier juridic. ap.C.eu 6 .1.

Certificat de inregistrare elaborare RM. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Figura 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 7 . 50. RIM. office@environmental-expert..eu.expert-mediu. RA SC House Construct Invest Environment SRL Bd..eu. Theodor Pallady nr. www. BM.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Figura 2. Certificat de inregistrare elaborare RS, EA

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

8

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

1.3.

DENUMIREA PROIECTULUI

„CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL+12E REZIDENTIAL” având ca locaŃie municipiul Bacău, judeŃul Bacău.

1.4.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul şi importanŃa obiectivului de investitie InvestiŃia doreşte să participe la acoperirea necesarului de locuinŃe din Municipiul Bacău şi la dezvoltarea comercială a zonei. DocumentaŃia are ca scop evaluarea impactului pe care il are asupra mediului construirea unui imobil rezidenŃial şi comercial. Construirea acestuia se va face cu respectarea prevederilor certificatului de urbanism nr 34 din 15.02.2010. Imobilul va avea regimul de inaltime D+P+M+12 E. Obiectivul propus va fi amplasat pe un teren in suprafata de 2500 mp, in strada Pictor Aman, nr.33, municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile PUZ/2007 al Municipiului Bacău. 1.4.1. Baza legală • Regimul juridic Terenul de amplasament este situat in intravilanul municipiului Bacău. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare cumparare nr. 1105/2008. • Regimul economic FolosinŃa actuală a terenului situat in intravilanul municipiului Bacău în strada Pictor Aman, nr. 33 este de teren curŃi – construcŃii. FuncŃiunea aprobată prin PUZ/2007 este zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare, inclusă in UTR 9 din cadrul PUG/2000, conform certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010. Terenul se află in zona “A” de impozitare. • Regimul tehnic Conform PUZ/2007 şi a certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010 se va construi un ansamblu comercial şi rezidenŃial. Se vor prevedea drumuri de acces, alei pietonale, parcări in sistem Klaus, reŃele edilitare, spaŃii verzi. POT max = 75%, CUT = 7%, Hmax = +47, 80 m.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

9

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Organizarea de şantier se organizează la limita terenului proprietate privată a beneficiarului şi numai dacă este necesar, cu avizul primăriei, se va desfăşura in extensie pe terenul consiliului local, pe zona limitrofă terenurilor de tenis de câmp, longitudinal acestora. Descrierea funcŃională Terenul analizat (cu suprafaŃa de 2500 mp) este proprietate privată a SC MAGENTA REZIDENTIAL PATRU SRL, conform contractului de vânzare-cumparare nr. 1105/2008 şi este situat in Str. Pictor Aman, nr.33, Municipiul Bacău, judeŃul Bacău. Terenul este situat in sud-estul Municipiului Bacău şi are următoarele vecinătăŃi: La nord: teren Primăria Bacău; La est: teren Primăria Bacău; La sud: teren Primăria Bacău; La vest: teren Primăria Bacău.

Terenul in prezent este liber de construcŃii. Terenul de amplasament nu este denivelat, neavând pante accentuate. Accesul la imobil se face din strada Mărăşesti, situată la aproximativ 400 m distanŃă. 1.4.2. Lucrările de bază ConstrucŃia prezintă următoarele funcŃiuni: DEMISOL: • • • 158 locuri de parcare in sistem Klaus (parcări etajate) o scară şi patru lifturi acces nivele superioare spaŃii tehnice PARTER: • • • • 3 căi de acces pentru locuinŃe SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

10

50.expert-mediu. luminator la spaŃiul comercial.eu 11 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. compartimentări interioare din gips-carton.4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI MEZANIN: • • • SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare NIVEL CURENT • • • holuri acces 15 apartamente 2 camere 4 apartamente 3 camere PENTHOUSE • • Holuri acces 7 apartamente 4 camere Finisaje interioare: pardoseli din gresie şi parchet..eu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. tâmplarie din aluminiu (cu bariera termica) + geam termopan. Bucureşti Tel: 0314 253 023. var lavabil la pereŃi şi tavane. Finisaje exterioare: - 1. sector 3. placări decorative.3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Descrierea soluŃiei Realizarea practică a investiŃiei presupune realizarea următoarelor lucrări: Construirea unui imobil comercial şi rezidenŃial Conectarea la reŃele tehnico-edilitare. faianŃă in grupurile sanitare şi bucătărie. socluri placate cu granit. office@environmental-expert. www. tâmplărie interioara din lemn şi aluminiu. Theodor Pallady nr. balustrade din otel la podeste şi terase. tavane false din gips-carton. balustrade din oŃel la scările de acces şi la balcoane. gresie antiderapanta la podeste şi terase.

Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat.80 m BilanŃ teritorial P... 4. Grosimea radierului este de 180 cm.92 mp Hnivel = +3.77 mp Adesfăşurată = 23078.eu 12 . www. Regimul tehnic Date şi indici care caracterizează investiŃia proiectată Regimul de inălŃime strict a construcŃiilor implicate D+P+M+12E Ateren = 2500. sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat.eu. Alte amenajări 766/1997): C Clasa de importanŃă (potrivit reglementărilor tehnice): III 1.50 m Hmax = +47.O. având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. Radierul este din beton armat de tip dală groasă cu grosime constantă şi este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol.T. sector 3.00 mp Aconstruită = 1796. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura blocului este alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm). compusă din piloŃi înglobaŃi complet în teren şi un radier de solidarizare. PiloŃii sunt verticali. MAX = 75% alei pietonale şi carosabile spaŃii verzi Clasa de importanŃă a construcŃiei (conform regulamentului aprobat prin HG SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică.15 m.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.4. au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m.

alimentate cu gaze naturale.expert-mediu. alimentare cu energie electrică curenŃi tari. Tc = 0. • • • Zona climatică III.U.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE A. parcări = 12% SuprafaŃa spaŃii verzi = 13% SuprafaŃa de spaŃii verzi se va suplimenta cu zone verzi amenajate de către beneficiar la solicitarea agenŃiei de mediu. 50.5 Kpa. conform PI00-1/2006. incălzire cu centrale termice individuale pe spaŃii.4 x 33.5 KN/m2.80-0.eu. Descrierea detaliată a instalaŃiilor proiectate se face in memoriile tehnice de specialitate şi sunt ilustrate in schemele de principiu din proiect. sector 3. Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt: • • Clasa de importanŃă 3(111) conform CR 0-2005 şi PI00-1/2006. cu respectarea avizelor emise de către furnizori şi a proiectelor speciale ce vor fi elaborate de către aceştia. UtilităŃi prevăzute Imobilul va fi prevăzut cu instalaŃii de alimentare cu apă şi canalizare pentru ape menajere şi pluviale. www. conform C107-2005. in conformitate cu legislaŃia in vigoare. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. = 7 SuprafaŃa drumuri de acces. UtilităŃile vor fi asigurate prin branşamente la reŃelele publice existente in vecinătatea amplasamentului. Amplasamentul se află în zona de hazard seismic cu acceleraŃia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0. • 6054/77. înscriindu-se într-un dreptunghi cu dimensiunile maxime 109. Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă 2.eu.7 s. conform NP-082-04. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Cerinta A . construcŃia se dezvoltă pe D+P+M+12E.3 m. office@environmental-expert. Presiunea de referinŃă a vântului 0.eu 13 .. conform CR 1-1Adâncimea de îngheŃ 0.T. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI C.. alei pietonale. conform STAS 3-2005.rezistenŃa şi stabilitatea structurii Clădirea are o formă poligonală relativ neregulată în plan. Pe verticală.90 m de la suprafaŃa terenului. Theodor Pallady nr.28g.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. local mijlocie. 2 şi 3.. BACĂU.80 . Vasile Mircea: — perimetrul analizat se prezintă ca o suprafaŃă cvasiorizontală. fără denivelări semnificative. GEOSTUD S. iar în baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv. — în conformitate cu STAS 3300/2-85 calculul terenului de fundare şi dimensionarea definitivă a fundaŃiilor se va putea face utilizând Pconv . este situat în jurul adâncimii de -2. 0.N.. ing.T.eu. — conform STAS 6054 . C. — nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. — nivelul apei subterane interceptat în foraje Ia data execuŃiei acestora (octombrie-noiembrie 2008). cu dezvoltare până în talpa forajelor. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4. de Ia umede la practic saturate. hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale. sensibile la umezire . amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0° care în zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de C.expert-mediu.L..50 m C. stabilitatea generală şi locală fiind asigurate.eu 14 .C.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive.N.0.T. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare.. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENłĂ A CLĂDIRII ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii. 50.. cu dezvoltare până în jurul adâncimii de -1. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic întocmit pentru amplasament de către S. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovănişuri). Theodor Pallady nr. — structura litologică amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1.eu. — caracterizând geotehnic pământurile din amplasament. care se dezvoltă pe D+P+M.T. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. plastic vârtoase la tari la suprafaŃă.300 kPa. plastic vârtos constituit din argile mărnoase grezoase. fără pericol de inundaŃii. geol.R. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.90 m. cu curba continuă. granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi îndesare medie.77.60 m C.N.

. proiectarea scărilor de acces care leaga toate nivelele constructiei s-a facut cu respectarea prevederilor din STAS 2965.50m.eu. office@environmental-expert. Hnivel subsol = 3. www. Theodor Pallady nr. M.77 mp. elaborat conform Normelor metodologice indicativ P 130-97.50 m. 109/N/01.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.80 m. Acoperişul este de tip terasă. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. V =90. acoperisul de tip terasă are panta maximă de 2%. măsuri conform normativ CE 1-95.eu 15 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). Tipul clădirii: civile-publică inaltă. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. aprobat cu Ord.A. Sc = 1796. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA.eu.L.339 mc. DS+ P+Mez+12 E.. sector 3. iar balustrada şi parapetele sunt proiectate conform STAS 6131. 50. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm. B. iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE. Sd = 21671 mp.1997.T. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. H max =47. Hmezanin. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor. parter = 4. Cerinta B .siguranŃă in exploatare Privind asigurarea cerintelor de siguranŃă in exploatare a imobilului proiectat s-au prevăzut urmatoarele: la faza proiect tehnic de executie cu detalii.08. in documentaŃie se prezintă şi programul de urmărire şi supraveghere a stării tehnice a construcŃiei. cu funcŃiunea principală clădire de locuit. nr.10 m.P. Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici. Hnivel = 3.

iar pardoselile se vor executa cu plăci din piatra naturală/compozită. InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului pentru obiectivul analizat constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului InstalaŃia se compune din: .eu. . conform cerintelor din normativul NP 051/2001 (rampa de acces la intrare. rampa de acces in imobil pentru persoane handicapate locomotor va fi finisată cu mozaic spălat antiderapant. la intrarea la spaŃiile de servicii..). ce va fi utilizată atât pentru protecŃia împotriva trăsnetului cât şi pentru protecŃia contra atingerilor accidentale.eu 16 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.conductoare de coborâre (formate din platbanda OL-Zn 25x4mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: . - la exterior. locuri de parcare in parcajul de la demisol. inclusiv uşă specială de acces la parter. sector 3. 50. Theodor Pallady nr.eu. antiderapantă. - rampa exterioară de acces pentru parcajul de la demisol va avea panta de 8% şi va fi prevăzută cu sistem de degivrare pentru timp de iarnă. in proiect s-a prevăzut rampa de acces pentru utilizatori la spaŃii serviciicomerciale (panta 8 %) şi măsuri speciale pentru persoane cu handicap locomotor.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65M.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.80–1. SiguranŃa la instalaŃiile electrice Este asigurată prin utilizarea paratrăsnetului. www. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - destinaŃia clădirii fiind de locuit cu apartamente şi spatii pentru servicii. balustrade la scara şi logii – balcoane cu h = 0.priza de pământ Priza de pământ Se utilizează priza de pământ comună.comerciale. a instalaŃiilor de protecŃie prin legare la pământ şi a prizei de pământ.. uşi de intrare cu lăŃimea de 0. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.90 m. office@environmental-expert.00 m.

Theodor Pallady nr. Legaturile intre coborâri şi priza de pământ artificială se fac in cutii de conexiuni (piese de separaŃie) ingropate la nivelul solului. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Priza de pământ va fi formată dintr-o platbandă OL-Zn 40X4mm amplasată pe exteriorul clădirii.eu. îngropată la 0. ce nu trebuie să depăşească 1ohm. Fiecare stâlp de pe conturul clădirii se va lega la platbanda menŃionată mai sus prin intermediul unor conexiuni din platbanda OL-Zn 40x4 mm. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. în cazul în care această valoare nu este respectată se vor lua măsuri pentru reducerea valorii sub cea impusă. prin executarea unor prize secundare ce vor fi legate la priza principală. -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective. 50. office@environmental-expert. InstalaŃia electrică va SC House Construct Invest Environment SRL Bd. frecvenŃa. cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Dimensionarea echipamentului de protecŃie: Alegerea caracteristicilor materialelor.. Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare..8 m sub pământ.expert-mediu. curent. spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare. se va verifica valoarea rezistenŃei de dispersie.eu 17 . putere. Deoarece se utilizează o priză comună. -categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea. ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃîlor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: -parametrii regimului de funcŃionare (tensiune. etc). sector 3. In cazul in care valoarea de dispersie a prizei de pământ este mai mare de 1ohm acesta se va completa cu electrozi verticali pana la realizarea valorii R<1 Ohm. www. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: 1. 2.

La nivelul acoperişului. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. începând de Ia FDCP în schemă TN-CS Pentru instalaŃia electrică proiectată în cadrul acestei documentaŃii se va realiza protecŃia prin legare la nul .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Constructia de tip “civilă-publică inaltă” (obisnuită. www. şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie.1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate. din Normativul P 118/99 face ca riscul de incendiu sa fie considerat mic. office@environmental-expert.2. există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15 m (Nivel de protecŃie Normal III).00 m. sector 3. C. precum şi a grinzilor de fundaŃie).eu 18 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.2. Theodor Pallady nr.. 1. 1. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. Masurile de protectie la foc sunt cuprinse in scenariul de siguranta la foc care face parte din proiect. 1 Ohm.9 / P 118-99.2. ceea ce. cu respectarea STAS 6616/83. 2. Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm. Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.1. Cerinta C – siguranŃa la foc La proiectarea noii constructii s-a tinut cont de prevederile art.eu.. 50. Timpul estimat de propagare a incendiului la clădirile vecine este 180 minute. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118-99.ca mijloc de bază. 3. se va suplimenta cu o priză artificială până ia atingerea valorii obligatorii. conform art. Densitatea sarcinii termice de incendiu a obiectivului analizat este sub 420 Mj/mp ceea ce. Priza de pământ va avea valori de max.eu. Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. şi) faŃă de vecinătăŃii conform art. cu regim normal de inăltime având pardoseala ultimului nivel folosibil sub 50 m fata de terenul accesibil autovehiculelor de intervenŃie) constituie un singur compartiment de incendiu şi este amplasată la distanŃele normate ( > 6. Timpul minim de aprindere: 10 minute SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

rezistenŃa la foc a principalelor elemente de construcŃie Stâlpi metalici în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. Volum (locuinŃe+birouri) . şi conform NP 24-97 pentru spatiile şi încăperile subterane destinate parcării autoturismelor. www..expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: se apreciază la 120 minute.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele. 4.cu risc mare = 7. din Normativul PI 18/1999. In funcŃie de destinaŃia spaŃiilor ( parcaje autoturisme). conform art.cu risc mijlociu = 8439 mc Volum (parcare) . 2. Stabilitatea la foc a fost estimată in funcŃie de: a.eu 19 . riscul de incendiu este mare.43 spatiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu insă atunci cand sunt prevăzute cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor sunt considerate cu risc mijlociu de incendiu.942 mc = 19783 mc) -» Pentru intreg compartimentul de incendiu se considera RISC MIC de pericol de incendiu. PereŃi exteriori şi interiori din beton la demisol clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 4 ore.eu.. 50 x 60 cm. PereŃi exteriori din panouri sandwich cu grosimea de 25 cm (tablă+vată minerală+tablă) clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 21/2 h. * conform ari. Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de apărare impotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice. sector 3.3. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc minim 2 ore.cu risc mic = 42.2.765 + 7425 = 50190 mc Volum (spaŃiu comercial*) .942 mc (30% din 65.1. 50. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert. Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃa la foc minim 2 ore.313 mc Volum total incăperi= 65. clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu rezistenta la foc minim 21/2 h.

office@environmental-expert. din Normativul P118/1999 clădirile inalte. . In acest caz performaŃele pentru elementele de construcŃie ale parcajului subteran vor fi conform art.8. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www.1.b din NP 24-97: - pereŃi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minimum 4 ore şi planşee clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc 3 ore stâlpi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minim 4 ore pereŃi despărŃitori neportanŃi cu rezistenŃa la foc 60 minute b.1.5.3. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu încăperi tampon realizate cu pereŃi şi planşeu C0 rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.conform prevederilor art. gradul de rezistenŃă la foc a construcŃiei sau compartimentului de incendiu Conform art.eu 20 . - La nivelurile supraterane ale clădirilor înalte. 4..eu. Conform NP 24-97 atunci când parcajele subterane pentru autoturisme sunt dispuse la subsolurile clădirilor inalte.expert-mediu.1. 21/2 h Ascensoarele cu care va fi dotata clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii. 50.C. Theodor Pallady nr. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistenŃi la foc minim 2 ore. trebuie sa îndeplinească condiŃiile de încadrare la nivelul I de stabilitate la incendiu.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1. Acoperiş autoportant din beton tip terasă cu invelitoare hidroizolată şi termoizolată clasa C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste. sector 3. Limitarea apariŃiei şi propagării focului şi fumului in interiorul construcŃiei: a.9.2.2. din Normativul P118/1999. III.. gradul de rezistenta la foc a construcŃiei: I . compartimentarea antifoc şi elementele de protecŃie a golurilor funcŃionale din elementele de compartimentare: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Compartimentări interioare cu pereŃi din gips-carton de 10 cm cu rezistenŃa la foc minim 30 minute.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. sistemele de evacuare a fumului şi.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tehnic. evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Clădirea se constituie intr-un singur compartiment de incendiu cu suprafaŃa construită de 1796. măsurile constructive adaptate la utilizarea construcŃiei: Dat fiind faptul ca obiectivul face parte din clădiri civile-publice. In funcŃie de amplasarea şi conformarea fiecărui parcaj subteran. materialele şi elementele de construcŃie fac parte din clasa CO (CAI) de combustibilitate şi sunt rezistente la foc.77 mp. se pot utiliza şi combinaŃii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu.77 mp) şi numărul de niveluri (D+P+Mez+12E) stabilite in Normativul P118/1999 atr. c. 2500 mp). golurile de la demisol vor fi libere. daca pentru fiecare nivel de parcare SC House Construct Invest Environment SRL Bd. dupa caz. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art.4.5. De asemenea. tiraj mecanic. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai dacă sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate sisteme de tip jet/impuls fan.eu. suplimentar. (max. 3. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare auto cu sistem de distribuŃie automată. nu vor avea montate geamuri pentru a putea fi asigurată evacuarea naturală a fumului in caz de incendiu. 2.eu..expert-mediu. se asigură condiŃiile de corelaŃie intre gradul de rezistenŃă la foc (I). Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum doua niveluri. sector 3. a gazelor fierbinŃi: Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automata prin comanda de la nivelul de acces in scara. office@environmental-expert. aria construită (1796. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate tiraj natural-organizat.eu 21 . b. 50.. Theodor Pallady nr.30 aliniatul 3 din PI 18/1999. www.

N. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. etanşe la fum. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. Distanta dintre gurile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. prevăzute cu sisteme de autoinchidere sau închidere automată conform prevederilor art. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu incaperi tampon care asigura împiedicarea propagării fumului conform prevederilor Normativului PH8/1999. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat.00 m de pardoseală). in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza şi debitele necesare stabilite in normativ. Theodor Pallady nr. In acest sens golurile de acces la casele de scări şi cele de evacuare se vor proteja prin uşi cu geam.eu.) La nivelurile supraterane ale clădirilor inalte. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. racordandu-se direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.. 50. realizate cu pereŃi şi planseu CO rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute.5. d. P118/1999. Conform art.S. 2.6.e din NP24-97 la parcajele etajate (in acest caz sistem Klaus) pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu incăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute. e. www. instalarea de bariere contra fumului (uşi etanşe la fum etc.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigura suprafaŃa minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu).I.eu sistemele şi instalaŃiile de detectare.2. incendiului SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu.. 2.23. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioara a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1.eu. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului.00 m. semnalizare şi stingere a 22 . Casele de scări vor fi închise şi vor avea incăperi tampon care vor comunica cu culoarele de evacuare prin uşi etanşe la fum.

Alimentarea cu energie electrică a instalaŃiei de semnalizare se va realiza.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. care va avea loc in momentul dării alarmei sau când temperatura atinge 90° la partea lor superioară. având prevăzute C acŃionări manuale conform art. office@environmental-expert. de la două surse independente (de bază şi de rezervă . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.20.eu 23 . la toate nivelele clădirii.eu. sector 3.1 şi art. respectiv elemente standard SR EN 54: echipament de control şi semnalizare detectoare de fum detectoare de gaz declanşatoare de alarmă dispozitiv de semnalizare acustică şi optică pentru fiecare nivel (cu semnal sonor de minim 90 dB la o distanŃă de 1 m) circuite necesare conexiunilor cu echipamente cu cabluri de cupru cu întârziere mărită la propagarea focului Detectoarele se vor monta in spatiile unde nu s-a prevăzut iluminat natural şi nu se poate realiza o desfumare naturală. 7. 50. Theodor Pallady nr. Detectoarele de gaz vor fi montate la fiecare apartament precum şi la centralele termice corespunzătoare spaŃiilor de birouri şi spaŃiului comercial. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială (la parcarea auto subterană de la demisol.1.. www.2. conform I 18/2-02 art. Declanşatoarele manuale de alarmă şi dispozitivele de semnalizare acustică şi optică se vor monta către ieşirile de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul de apariŃie a unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficientă a întregului obiectiv. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. din Normativul P118/1999.expert-mediu. la parter şi la mezanin) şi va consta din detectoare de incendiu şi declanşatoare manuale.baterii de acumulare).. 7.. 4. Clădirea va avea asigurată închiderea automată a uşilor de protecŃie a golurilor de acces la ascensoare. La proiectarea instalaŃiei de semnalizare a incendiilor şi stabilirea parametrilor de funcŃionare trebuie respectate cerinŃele specifice din documentaŃia producătorului furnizată împreună cu echipamentele.

eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. din PI 18/1999. la sud-est . office@environmental-expert.Universitatea George Bacovia GRF HI.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. BLOC nr. Petrom GRFI-II dist= 28.P. www.C.2. S. dist. In consecinŃă sunt respectate distanŃele de siguranŃă pe toate laturile construcŃiei. Theodor Pallady nr. pentru 'împiedicarea propagării focului la părŃile adiacente ale aceleiaşi clădiri PereŃi exteriori panouri sandwich cu izolaŃie din vată minerală cu grosimea de 25 cm clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc peste 2>h ore. clasa F40o 120. măsurile constructive pentru faŃade. = 13. la nord-vest . b.teren S. 94 P+10. conform SR EN 12101-3 -Sistem pentru controlul fumului şi căldurii (gazelor fierbinŃi). pe acoperiş - Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului la faŃade şi PereŃi exteriori din panouri metalice tip sandwich (tabla+vata minerala+tabla) cu grosimea de 25 cm clasa de combustibilitate CO (CAI) cu rezistenta la foc peste 21/2 ore. Distantele de siguranŃă sau măsurile alternative: la nord-est ..eu 24 .2. . pereŃi exteriori din beton cu grosimea de 30 cm la demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc peste 4 ore. in cazul prevederii C sprinklerelor.teren Primăria Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.0 m la sud-vest . Bucureşti Tel: 0314 253 023. CONIMPULS S.N. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI f.eu. respectiv F200 120.A. Limitarea propagării incendiului la vecinătăŃi: Pentru asigurarea limitării propagării incendiului la vecinătăŃi se precizează: a. sector 3.. g. potrivit prevederilor reglementărilor specifice.expert-mediu.conform art 2. 50.0 m. Ventilatoarele se alimentează din sursa de bază şi sursa de rezervă. măsurile de protecŃie la foc pentru instalaŃiile de ventilare – climatizare Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu vor fi rezistente Ia foc la 400° timp de 120 minute.str. Pictor Aman DistanŃa minimă admisă pentru o construcŃie cu gradul HI de rezistenŃă la foc faŃă de construcŃiile cu gradul II de rezistenŃă la foc este de 6 m . teren Primăria Bacău.

office@environmental-expert. având gurile de evacuare a fumului protejate cu voleŃi rezistenŃi la foc El 60 şi respectiv etanşi la foc E 60 la gurile de admisie a aerului.expert-mediu. De asemenea. Pentru căile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizează: a. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. protecŃia golurilor din pereŃii ce le limitează: Căile de evacuare vor fi alcătuite din pereŃi din materiale incombustibile clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc peste 2 1/2 ore (pereŃii) şi 1 1/2 ora (planşeele).. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele. cu aria dimensionata sa preia necesarul de evacuare şi respectiv de admisie.eu. măsuri pentru asigurarea controlului fumului: La parcajul etajat in sistem Klaus pentru autoturisme de la demisol. Toti voleŃii vor avea acŃionare automată in caz de incendiu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃă la foc minim 2 ore. 50. prin: a) canale verticale distincte fiecărui nivel de parcare. la centralele termice vor fi montate gazanalizoare cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 in aer. c. www. canale separate cu pereŃi El 180 la trecerea prin celalalt nivel de parcare sau prin alte destinaŃii. respectiv cu detectoare de fum optice. b. separate cu pereŃi rezistenŃi la foc El 120 la trecerea prin alte niveluri ale parcării subterane sau prin alte destinaŃii. b) canale verticale colectoare. separarea de alte funcŃiuni prin elemente de separare la foc şi fum.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. parter şi mezanin. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc minim 2 ore. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente. Evacuarea utilizatorilor: A. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. cu aria egala cu a gurilor aferente.. Theodor Pallady nr. alcătuirea constructiva a căilor de evacuare. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. Dupa caz. măsuri de protecŃie activă: Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor la demisol. care comunică direct sau prin tubulaturi cu exteriorul.eu. admisia de aer şi evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat se realizează prin goluri dispuse alternat.eu 25 .

office@environmental-expert. prin guri de evacuare a fumului şi guri de admisie a aerului.la demisol .2.. la nivelelele curente şi penthouse 15 m SC House Construct Invest Environment SRL Bd. lungimea maxima a căii de evacuare este de 15 m atunci când evacuarea se face pe o direcŃie şi de 35 m cand evacuarea se face pe doua direcŃii opuse.eu. o scară din beton cu 13 trepte in trei rampe cu podest intermediar .5. Casele de scări ale obiectivului vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comanda de la nivelul de acces in scară. forma şi modul de dispunere a treptelor: Evacuarea persoanelor de la etaje in caz de incendiu se va face pe case de scări. 2. geometria cailor de evacuare: Culoarele de evacuare sunt rectangulare şi au lăŃimea de 150 şi 160 cm.eu 26 .5 x 28 cu 2 rampe de coborâre şi una de urcare. debitul de extracŃie a fumului va fi de minimum 900 mc/ora/autoturism.16 din Normativul P118/1999. pentru clădirile inalte cu gradul I de rezistenŃă Ia foc dar sub 50 m.la parter: o scara din beton dreapta cu lăŃimea rampei de 240 cm . tipul scărilor.expert-mediu. In cazul de faŃă lungimea maxima a căii de evacuare este de 30 m la demisol. 50. Pentru parcajele şi compartimentele care nu sunt echipate cu instalaŃii automate de stingere a incendiului.30 aliniatul 3 din PI18/1999.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 25 m la parter şi mezanin. e. De la nivelul parterului şi al mezaninului evacuarea se face pe scara din beton drepta cu podest intermediar cu 13 trepte 17. www. asigurandu-se un debit de extracŃie a fumului de minimum 600 mc/ora/autoturism.eu.la mezanin: 4 case ale scării drepte din beton cu mana curentă metalică cu doua rampe şi podest intermediar.40 m cu trepte drepte 10 trepte 17 x 28 cm . c. timpii/lungimile de evacuare: Conform tabel 4. Theodor Pallady nr. . amplasate alterant. d. respectiv pe scara din beton cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic se asigură pentru parcaje şi compartimente ale acestora.etaje curente şi penthouse: 6 case de scări cu scări drepte cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art..casa scării cu doua rampe cu mana curentă metalică şi podest intermediar cu lăŃimea de 1.

2. Theodor Pallady nr.C.4 m/s este de 75 secunde la demisol.expert-mediu. lăŃimea minima necesară fiind de 2. 2. lăŃimea minima necesara fiind de 1.tronsonul 3 .eu.60 din P118-99.60 din PI 18-99. Timpul real de evacuare la o viteza normată de evacuare de 0.tronsonul 1-79 apartamente x 3 persoane = 237 persoane F = 237 /70 = 3. lăŃimea minimă necesară fiind de 2..6. Parcajul de la demisol va avea asigurată evacuarea persoanelor conform art.41 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.tronsonul 2 -103 apartamente x 3 persoane = 309 persoane F = 309 / 70 = 4. Sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de Normativul PI 18/1999 in ceea ce priveşte timpii şi lungimile de evacuare.38 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.50 m conform art.2 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a doua fluxuri.5. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 20 m pentru sectoarele cu două direcŃii de evacuare. office@environmental-expert.6. numărul fluxurilor de evacuare: Fluxurile de evacuare de la etajele 2-13 (locuinŃe) Capacitatea maxima este de 648 persoane.. N total = 648 .6. Bucureşti Tel: 0314 253 023.10 m conform art. III.5 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a cinci fluxuri. 2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.10 m conform art. la nivelelele curente şi penthouse 38 secunde pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 50 secunde pentru sectoarele cu doua direcŃii de evacuare. din NP24-97. . Timpul normat de evacuare este de 88 secunde pentru două direcŃii de evacuare şi 38 secunde când evacuarea se face intr-o direcŃie. 2.eu.a. C = 70 . 63 secunde la parter şi mezanin.3 4 apartamente x 3 persoane = 72 persoane F = 72 / 70 = 1.4 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a patru fluxuri.03 . Evacuarea se va face separat pe fiecare dintre cele 3 tronsoane: .1.60 din PI 18-99. 50. .eu 27 . f. sector 3. respectiv lungimea maximă a căii de evacuare va fi sub 40 m pentru construcŃiile cu gradul I de rezistenŃă la foc.

C = 70 . Fluxurile de evacuare de la demisol (parcări) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. office@environmental-expert.eu 28 . lăŃimea minimă necesară fiind de 1. existenta iluminatului de siguranŃă. Parcajul de la demisol. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fluxurile de evacuare de la parter (spaŃiu comercial) Numărul maxim de clienŃi se calculează a fi o persoana la 5 mp (pentru centrele comerciale cu o suprafaŃa de minim 500 mp).07-1 flux Căile de evacuare asigură evacuarea unui flux. din PI 18-99.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.36 . 50.6. N = 95 .2 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a două fluxuri. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a căilor de evacuare tip 4 cu sursă proprie de energie şi autonomie de funcŃionare 1 1/2 h.6.60. Fluxurile de evacuare de la mezanin (birouri) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. 2. tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă: La casele de scări iluminatul va fi asigurat atât in mod natural cât şi in mod artificial. F = 150 / 70= 2. N = 150.91 mp. 2.eu. www.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. lăŃimea minimă necesară fiind de 1..10 m conform art. F = 5 / 70 = 0. din PI 18-99. N = 5 . Bucureşti Tel: 0314 253 023..60 m conform art. 2.60 din PI 18-99. g.6. Pentru suprafaŃa utilă de 749. C = 70 . numărul de persoane va fi de 150.80 m conform art. lăŃimea minima necesară fiind de 0.14 . Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. inclusiv rampele şi scările de evacuare vor fi prevăzute cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă de evacuare.3 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a trei fluxuri. C = 70.60. efectuarea operaŃiilor necesare asigurării siguranŃei persoanelor şi desfăşurarea intervenŃiilor in caz de nevoie.expert-mediu. realizată şi alimentată corespunzător reglementărilor tehnice de specialitate care să permită asigurarea unui nivel minim de iluminat necesar reperării căilor de parcurs in orice situaŃie şi marcării hidranŃilor de incendiu. F = 9 5 / 7 0 = 1.

C. timpul de siguranŃă a căilor de evacuare şi. Caracteristicile tehnice şi funcŃionale ale acceselor carosabile şi ale cailor de IntervenŃie referitoare la: a.expert-mediu. din NP 24-97 parcajele trebuie sa aibă asigurat un drum carosabil care să permită accesul autospecialelor de intervenŃie..C. pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu Accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu se va face dinspre str. j. proiectate conform reglementărilor tehnice.A.căile de evacuare sunt alcătuite din materiale clasa C0 de combustibilitate cu rezistenta la foc peste 2 1/2 ore.2. Securitatea forŃelor de intervenŃie: A. B. Conform art. a refugiilor: .la parcajul pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu încăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute.4. regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare. pentru ascensoarele de pompieri se precizează: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.b din NP24-97. dupa caz.5.1. Conform art. CONIMPULS 29 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI h. II.A. Pictor Aman şi dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Amenajările pentru accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu in clădire şi incintă.C. III.3. sector 3. 50.1. www. office@environmental-expert.aleea carosabilă dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S. din Normativul P118-1999 in clădirile înalte cel puŃin unul dintre ascensoare. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. uşor accesibil.eu.str.7 m . marcarea căilor de evacuare: Se va face conform STAS 297.2. b.eu a autospecialelor. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare. va fi realizat conform cerinŃelor asigurării operaŃiunilor de intervenŃie in caz de incendiu. Pictor Aman. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.22. conform art. i.eu. numărul de cai de acces: 2 dimensiuni/gabarite: . CONIMPULS S. S. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere. prevederea de dispozitive de siguranŃă la uşi: . C.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.conform NP 086-05 art. alertare in caz de incendiu se specifică: dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială spatiile comerciale.. instalaŃiile şi dispozitivele de semnalizare. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor A.1./C din anexa 3 se prevede instalaŃie de stins incendiu cu hidranti interiori (Qh=2X2. www. din NP086-05 la parcajele subterane pentru mai mult de 50 de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de instalaŃia de protecŃie împotriva descărcărilor electrice atmosferice apărare împotriva incendiilor: (paratraznet) conform prevederilor Normativ I 20/2000. c. Theodor Pallady nr.C.1. din NP24-1997 C. 50. 4. una dintre ele fiind reprezentată de un generator de electricitate. alarmare şi Tipul şi parametrii funcŃionali specifici investiŃiei respective: obiectivul va fi Timpul de alarmare prevăzut: 2 min. fiind echipate cu dispozitive de apel prioritar al acestora in caz de incendiu. B.. din NP 241997 şi cf art. Pentru sistemele.5 l/s) o conform art. numărul sl caracteristicile acestora: 3. b. c. III.2. birouri * parcajele cu capacitatea peste 100 autoturisme se echipează cu sistem de alarmare a persoanelor din parcaj şi de alertare a serviciului mobil de pompieri cf. III.4. sursa de alimentare cu energie de rezervă: vor fi alimentate de la două surse. tipul.eu. Vor asigura astfel accesul pompierilor la toate nivelurile clădirii. timpul de siguranŃă a ascensoarelor de pompieri: 2 ore de la izbucnirea incendiului. ascensoarele pentru intervenŃie in caz de incendiu vor asigura capacitatea de transport a 3-5 servanŃi cu echipamentul respectiv.eu 30 .3. a. b.2. electrică amplasarea şi posibilităŃile de acces. art. vor avea o capacitate de minim 500kg.7.expert-mediu.C. 7.10. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pentru sistemele.1. instalaŃiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a clădire civilă publică cu funcŃiune principală incendilor au fost prevăzute: Tipul şi parametrii funcŃionali: clădire de locuit şi funcŃiune secundară spaŃiu comercial şi birouri): . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI a.eu. Zonele protejate/de detectare la incendiu: parcajul auto* de la demisol.

2. S-au prevăzut hidranŃi interiori 0 2" şi coloana 0 3" cu doua jeturi simultane 2 x 2. www. office@environmental-expert. 8. Astfel se vor monta un număr de 169 sprinklere astfel: sectorul I -47 . sectorul III .eu./c din anexa 3 pentru clădiri cu volum mai mare de 25000 mc. Conform NP 086-05 art. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. pe conducte (distribuitoare) ale reŃelei. având diametre constante.eu.5 l/s =5 l/s.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5 l/s. Deoarece reŃeaua orăşenească nu poate asigura debitul şi presiunea necesare la incendiu exterior se va prevedea un rezervor cu capacitatea V= 400 mc. asigurând intensitatea de stingere de minimum 0. in spaŃiul destinat parcării auto in sistem Klaus. sunt necesari hidranŃi interiori cu dublu jet..conform art.1.Pentru stingerea din exterior reŃeaua de hidranŃi exteriori alimentaŃi de la rezervorul proiectat va asigura un debit Qie=25 l/s. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Sprinklerele se montează pe conductele de distribuŃie şi pe ramificaŃiile acestora. tabel 20. Debitul necesar pentru funcŃionarea instalaŃiei de sprinklere trebuie asigurat un debit de 30 l/s. sectorul II . debitul pentru incendiu exterior este Q= 25 l/s.12 l/s/m2. Hidranti interiori Conform Normativ NP 86/2005 pentru o clădire cu destinaŃia -clădire de locuit din categoria -inaltă.expert-mediu. indiferent de aria construită şi numărul de niveluri sunt necesari hidranŃi interiori.63. pe toata suprafaŃa acestuia.eu 31 . dar se recomandă să se monteze maximum 6 sprinklere pe fiecare ramură. Sprinklere Sprinklerele vor fi dispuse la demisol. sector 3. . Theodor Pallady nr. fiecare cu Q= 2 x 2.59. din NP086-05 instalaŃii de drencere (perdele de apă) se impun pentru protecŃia golurilor scărilor rulante. Sprinklerele se amplasează la distanŃe egale intre ele. Dimensionarea instalaŃiei de sprinklere se face conform breviar de calcul anexat. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4. pentru o durată de funcŃionare de 1 oră. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI autoturisme amplasate intr-un singur volum şi indiferent de numărul autovehiculelor atunci când sunt dispuse in sau sub clădiri inalte . pentru clădiri cu volum mai mare de 50000 mc şi gradul de rezistenŃă la foc l-ll. HidranŃi exteriori Conform STAS 1478/90.

eu. De la rezervor.expert-mediu. la baza coloanei s-a prevăzut un ventil de reŃinere şi un robinet de golire. Înaintea racordului pentru furtun se prevede un robinet. Coloana uscată are diametrul Dn 3" mm. Racordul de alimentare cu apă al coloanei uscate s-a amplasat la 1. sector 3. 5. Conform NP 086/2005 art.eu 32 . rigidă ce s-a amplasat in interiorul obiectivului.eu.2. utilizată numai de serviciul de pompieri. Traseul coloanei uscate este vertical şi s-a amplasat pe casa scării aparent. iar coloana uscată se va executa din Ńevi metalice din oŃel. www.18. Bucureşti Tel: 0314 253 023. NPO 86-05 cap. Racordul de tip B pentru alimentarea coloanei uscate s-a amplasat pe peretele exterior clădirii şi s-a obturat cu un racord infundat. alimentarea hidranŃilor exteriori se va face cu conducta PEHD 0 160 mm. separat de orice alt racord. 50. InstalaŃia de drencere cu acŃionare manuală şi automată..5 m de sol la o înclinare de 45° faŃă de verticală.5 m. 5. Racordurile pentru furtun se marchează cu inscripŃia "racord incendiu". Alimentarea cu apă a rezervorului se va face cu conducta PEHD 0 110 mm. iar racordurile pentru furtun de tip C.17 şi art. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pe fiecare nivel al clădirii. Theodor Pallady nr.5.. presiunea de încercare a coloanelor uscate va fi Pi= 25 bar. Coloane uscate Deoarece clădirea este inaltă s-a prevăzut coloană uscată 0 3". Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pe reŃeaua de incendiu exterior se vor amplasa conform planului de situaŃie 2 grupuri x 3 hidranŃi de incendiu (2 dubli şi unul şimplu) care vor asigura un debit de 25 l/s. la loc vizibil. Coloana uscată este o instalaŃie fixă. cf. Drencere Se impun pentru protejarea golurilor de la scările rulante.5.2 l/s. Racordul de alimentare s-a notat cu "coloana uscata". respectiv a golului in placă la +4. protejate anticoroziv. H= 70 mCA. dintre parter şi mezanin. office@environmental-expert. Pe un perimetru de 28 m se impune un număr de 28 de drencere care vor asigura un debit de 0.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor rezervorului se va amplasa un grup cu două pompe (1A+1R) cu caracteristicile q= 2x90 mc/h.

eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. utilaje. Tie= 1h hidranŃii exteriori*. se prevede un rezervor care să asigure funcŃionarea timp de 10 minute a hidranŃilor interiori şi timp de 60 de minute a hidranŃilor exteriori. dar care funcŃionează cu intermitenŃă. Pentru parcaj se vor prevedea . încăperile.3. La spaŃiul comercial de la parter şi la birourile de la mezanin.eu.10. la demisol. se vor dota cu un stingător portativ cu praf şi C02 sau Numărul şi modul de amplasare in funcŃie de parametrii specifici: Pentru parcaj. in imediata vecinătate a rampei de acces. b. panou de incendiu. Theodor Pallady nr.stingătoare portative tip P6.C. 97: .4 stingatoare transportabile P50 (unul la 50 de autovehicule) dispuse astfel incat să poată fi utilizate pentru intervenŃie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. . III.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se vor prevedea conform art.1 stingător portativ tip P6 cu praf şi C02 la 10 maşini şi maximum 150 m2 arie construită. www.in total 16 stingătoare .3. . c. conform Normativului PI 18/1999. Pentru stingătoare. stingătoare transportabile tip P50. instalaŃiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi 0 2" (racordul) cu două jeturi simultane pe toate nivelurile clădirii. office@environmental-expert.o ladă de nisip cu capacitatea de 100 I (de preferinŃa mobilă). Timpul normat de funcŃionare: Tii= 10 min hidranŃi interiori şi 1 ora sprinklerele şi 1 ora drencere.stingătoare transportabile. . unelte şi mijloace de intervenŃie se specifică: a. Tipul şi caracteristicile de stingere asigurate: stingătoare tip P6 cu praf şi C02. din NP24- SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2.2.expert-mediu. spaŃiile.eu 33 .f. Zonele... 50. 4. prevăzută cu lopată şi amplasată. de regulş. Conform art. alte aparate de stins incendii.ladă de nisip cu lopeŃi.i. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI b.3. din Normativul 1478/1990 când alimentarea cu apă a rezervorului se face dintr-o reŃea exterioară existentă care asigură debitul şi presiunea necesară in caz de incendiu. D.

Bucureşti Tel: 0314 253 023.Sc = 1870. .întrerupător general care se montează înaintea tabloului general. dar minimum 2 stingătoare pe nivel.6 mc/h.eu 34 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. . . Rezerva intangibilă pentru incendiu exterior Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor se vor amplasa grupuri de pompare dupa cum urmează: b. www. .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. H= 60 mCA grup pompare sprinklere Qsprinklere= 108 mc/h. alte utilităŃi: . H = 40 mCA Q drencere= 14 mc/h.expert-mediu. gaze şi..8 stingatoare tip P6 sau echivalent cantitatea de materiale combustibile/ volumul de lichide combustibile.. 50. electricitate şi gaze la reŃeaua orăşenească se vor face conform planului de situaŃie anexat.la spaŃiul comercial . office@environmental-expert.la birouri . suprafaŃa. destinaŃia. grup pompare şi staŃie de hidrofor pentru consum sanitar cu 2 pompe (1A+1R) 0=21.20 mp c. Măsuri tehnico-organizatorice A. clasa de incendiu etc. sector 3.racordurile de apă.74 mp . Theodor Pallady nr.eu. Acesta va asigura necesarul de apă pentru funcŃionarea hidranŃilor interiori şi exteriori pentru intervalul de timp normat (10 minute in cazul hidranŃilor interiori şi 1 ora in cazul celor exteriori şi a sprinklerelor).eu. H= 60 mCA grup pompare incendiu exterior Qie = 90 mc/h. CondiŃiile şi măsurile necesar a fi luate potrivit reglementarilor tehnice.9 stingătoare tip P6 sau echivalent . după caz.nu este cazul CondiŃii specifice pentru asigurarea intervenŃiei in caz de incendiu Obiectivul va fi dotat cu un rezervor de incendiu cu un volum de 400 mc. In funcŃie de situaŃia existentă: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI echivalentul acestuia pentru o arie construită de 250 m2. H= 40 mCA poziŃionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică.Sc= 2125. H=55 mCA grup pompare incendiu interior (hidranti interiori) Qii =18 mc/h.

. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială. » In casele de scări nu vor fi amenajate spatii de lucru.29 . circuitele electrice vor fi prevăzute cu dispozitive de protecŃie diferenŃiale conform prevederilor normativului 17/2002.eu.F. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.P118/1999. 2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.30 aliniatul 3 din PI 18/1999.S.N. ori cu alte destinaŃii conform art.eu 35 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Se va dota obiectivul cu 33 stingatoare tip P6 cu praf şi C02 (sau echivalent) şi 4 stingătoare transportabile P50 amplasate conform prevederilor scenariului de securitate la incendiu.6.eu. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare in sistem Klaus evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari. sector 3. 7. Se va dota obiectivul cu hidranŃi interiori: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi racord 0 2" cu doua jeturi simultane 2 x 2.. 58/2004.5. • InstalaŃiile electrice aferente construcŃiilor vor fi corespunzătoare riscului şi destinaŃiei potrivit reglementarilor tehnice de specialitate. 2. Theodor Pallady nr. • In spaŃiul aferent centralelor termice se vor monta detectoare automate de gaze cu limită inferioară de sensibilitate 2% CR» in aer. pentru diminuarea riscului de incendiu. 50. • Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială.. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a cailor de evacuare şi a hidranŃilor cu sursă proprie de energie şi independenŃă de funcŃionare 2 1/2 h.5 l/s şi coloană uscată 0 3" InstalaŃia de sprinklere proiectată va fi permanent sub presiune conform art. depozitare.5 din NP 86-05. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. • Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃă minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comandă de la nivelul de acces in scară. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. conform prevederilor "Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" nr. www.

in afară de carburanŃii şi lubrifiantii din echiparea autoturismelor. dupa caz.C. repararea sau efectuarea lucrărilor de întreŃinere a autoturismelor indiferent de natura defecŃiunilor acestora. destinate parcării autoturismelor se interzice completarea sau scoaterea de carburant combustibile. sector 3. din NP 24-97 in interiorul spaŃiilor subterane din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea lichidelor intervenŃie (respectiv a stingatoarelor şi hidrantilor interiori şi exteriori). Theodor Pallady nr. www.. se stabilesc masuri pentru îmbunătăŃirea parametrilor şi a nivelelor de performanŃă pentru securitatea la incendiu. după caz: ConstrucŃia se încadrează in prevederile tehnice ale Normativului PI 18/1999. parcarea autoturismelor in afara spaŃiilor special destinate şi marcate in acest scop. CondiŃiile sau recomandările care trebuie avute in vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor.eu 36 . accesul in parcajul subteran a autoturismelor cu substanŃe inflamabile. cu excepŃia schimbării roŃilor. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei.eu.3. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile. explozive. aferente construcŃiei sau amenajării respective: MenŃinerea permanentă in stare de funcŃionare a mijloacelor de primă MenŃinerea in permanenŃă a accesului liber la mijloacele de stingere a Conform art. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.1. fumatul şi utilizarea focului deschis sub orice formă.expert-mediu. III. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistente a foc minim 2 ore. C.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2. 50. utilizarea in alte scopuri a spaŃiilor destinate parcării subterane a autoturismelor. iar in caz de incendiu toate cabinele vor fi aduse automat la parter. incendiilor respectiv la stingatoare şi hidrantii interiori şi exeriori. cum sunt rampele auto şi circulaŃiile din parcaj.. Modul de încadrare a construcŃiei sau amenajării in nivelele de performanta prevăzute de reglementările tehnice şi. In cazul defectării sau opririi.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. B. radioactive sau corozive. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare. ascensoarele vor fi astfel realizate incât să permită aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Ascensoarele cu care va fi dotată clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii.

se asigură de către operatorul parcajului care răspunde de asigurarea condiŃiilor de securitate la incendiu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Organizarea intervenŃiei. www. in funcŃie de ipoteza de intervenŃie.1 mg/mc SC House Construct Invest Environment SRL Bd. clădirea va indeplini condiŃiile de asigurare a purităŃii aerului conform prevederilor din normativul .igiena şi sănătatea oamenilor.2.debitul minim de aer proaspăt reprezintă 20% din debitul de aer vehiculat.eu.NP 008. întocmirea. sunt asigurate in ceea ce priveste microclimatul prin respectarea prevederilor din STAS 6472. 50.140 Bg/mc pe aer. monoxid de carbon CO .eu. Supravegherea. Verificarea periodică a instalaŃiei electrice şi de legare la pământ. împotriva incendiilor la parcare.10 mg/mc. formaldehidă . Instruirea la angajare (şi periodică) a personalului privind acŃionarea in caz de incendiu. Theodor Pallady nr.4 mg/mc.expert-mediu. Acesta reprezintă mai mult de o reîmprospătare pe oră şi o raŃie de 300 mc/h pe persoană.concentraŃiile maxime admise. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Realizarea sistemului operativ de observare şi anunŃare a incendiului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. cu sarcini precise pentru fiecare persoana in parte.. . aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate prin care se întocmirea şi afişarea in locuri vizibile a planurilor de evacuare. refacerea şi Conditiile de igienă şi sănătate ale locatarilor imobilului şi a persoanelor care protectia mediului vor lucra in spaŃiile pentru comert şi servicii. in caz de incendiu de către salariaŃi. Prin destinaŃie.5 g/mc. sector 3. - D. pulberi în suspensie . Radon . Cerinta D . stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor. office@environmental-expert. de nocivităŃi sunt: • • • • • bioxid de carbon CO2 ..eu 37 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. întreŃinerea şi acŃionarea instalaŃiei de protecŃie precum şi de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment. .

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pentru a limita consumul de energie în exloatare se vor utiliza: ♦ ventilatoare cu randamente . Cerinta E . Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. Nivelul de zgomot se va incadra in prevederile din STAS 6156 şi nu va depaşi 45-50 db conform "Normativ privind proiectarea şi executia masurilor de izolare fonica şi a tratamentelor acustice in cladiri". E.canale de aer tratat. . ♦ compresoare semiermetice .04 w/ mk. Theodor Pallady nr. pentru funcŃiunile de locuinŃă sau spaŃii pentru servicii şi comert. office@environmental-expert.eu 38 . La spatiile pentru servicii nivelul iluminatului artificial va fi de 500 luxi pe planul de lucru şi 150-300 luxi in spatiile anexa. se izolează termic cu vată minerală sau de sticlă cu coeficientul de transmisie a căldurii A < 0.. piese speciale cu rezistenŃe locale reduse ( cu raze de curbură mari).ProtecŃia la zgomot Nivelul de zgomot din spaŃiile tehnice de ventilaŃie .izolare termică şi hidrofugă şi economie de energie Pentru stabilirea conditiilor de izolare termică s-a intocmit calculul coeficientului global de izolare termica “G”.η = 90 * 95%. F. calcul care face parte din proiect. limitează proliferarea microorganismelor (de tip Leigionella). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .se prevăd canale de aer. Clădirea va fi dotata cu băi. conformate şi dimensionate cu respectarea prevederilor din STAS 1478. www.pentru centrala de tratare a aerului 65dB ( A ): SC House Construct Invest Environment SRL Bd. conform prevederilor Normativului C 107/1-97. Nivelele de iluminare naturală şi artificială.η = 60 80%.. sunt asigurate conform prevederilor din STAS 6221.temperatura şi umiditatea aerului refulat. grupuri sanitare.expert-mediu. Cerinta F . respectiv STAS 6646. din tablă zincată cu rugozitate redusă.η = 95 97%.eu. In apartamente iluminatului artificial va fi de 300 luxi. . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. bucătării.Randamentul izolaŃiei va fi peste 75%. indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987). ♦ compresoare ermetice cu .eu.

accesul autoturismelor in zona obiectivului va fi restricŃionat.4. 50. Limitarea vibraŃiilor se face prin montarea pe fundaŃii din beton prin intermediul suporturilor amortizoare livrate odată cu utilajele. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Informatii despre materii prime.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 39 .transversale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 2 Hz: 74 dB. ♦ tăria la frecvenŃa de 2 Hz: 7 vibrar.4. Informatii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei Obiectivul nu este destinat producŃiei ci spaŃiilor de locuit iar resursele folosite pentru producerea energiei termice sunt gazul natural şi curentul electric.6.7.agregatul producere apă răcită 85dB ( A ).eu.4. 1.. ♦ tăria la frecvenŃa de 8 Hz: 1 vibrar. Theodor Pallady nr. a pereŃilor fonoizolanŃi intre apartamente. De asemenea. www. sector 3. 1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Beton: aproximativ 3000 mc.longitudinale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 8 Hz: 80 dB. a panourilor fonoizolante pentru faŃadă si terasă. La nivelul intregului imobil protecŃia la zgomot este asigurată prin utilizarea unei structuri de metal. .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Se estimează că vor fi utilizate următoarele cantităŃi de materii prime: .expert-mediu.5. de către producătorul agregatelor. office@environmental-expert.Valorile maxime ale vibraŃiilor: . în exterior: Viteza aerului la circulaŃia prin canale este limitată la 8 m/s.eu. Durata etapei de functionare FuncŃionarea estimată de minimum 50 ani. substante sau preparate chimice Materile prime prevăzute pentru construcŃia şi dotările obiectivului analizat vor fi numai cele aprobate de legile in vigoare privind materialele şi substantele permise pentru constructia de blocuri de locuit. a geamurilor termopan. 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. .

4. 50. sector 3.eu 40 . finisoare. Informatii despre poluanti fizici şi biologici... Betonul necesar realizării construcŃiei va fi adus cu betonierele. atat in perioada de construcŃie a obiectivului cât şi in perioada de funcŃionare a acestuia in mică măsură.Metal: aproximativ 600 tone. Estimarea nivelului de zgomot datorat obiectivului Ca poluant fizic se poate considera zgomotul produs de intensificarea activităŃii in zonă. in jurul valorii de pana la 90db. . Nivelul de zgomot este variabil.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . materiale se vor folosi antifoane generati de activitatea propusă Estimarea nivelului de zgomot datorat lucrărilor de construcŃie Utilajele de santier produc zgomot. care afecteaza mediul. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. vole şi autogredere.(A).8. nu va fi preparat pe amplasament. buldozere. din cauza intensificării traficului. valorile mai mari fiind la excavatoare. office@environmental-expert.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.Geam termopan: estimat 3600 mp.eu. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative. 1. Poluare calculata produsa de activitate Pe zone rezidentiale de recreere sau alte Masuri Pe zone zone protejate de Numar de Poluare Fara Cu Tipul Sursa de surse eliminare protectie / maxima Pe zona masuri implemenpoluarii poluare / de restrictie permisa obiectivului de tarea pouare reducere aferente eliminare masurilor de a poluarii obiecti/ eliminare/ vului reducere reducere a a poluarii poluarii Lucrarile de constructii Utilitare se vor auto face in Zgomot pe specifice afara timpul construcMaxim 3 65 dB 60-80 orelor de constructie tiilor şi odihna i transporale tului de populatiei. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.

pentru care limita admisă de norme la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul. sector 3. Toate instalaŃiile şi utilajele folosite vor fi omologate conform normelor in vigoare şi produc un nivel acustic de maxim 35–40 dB. Atât pentru muncitori. iar zgomotul provenit de la motoarele autovehiculelor se incadrează in limite normale asigurând in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul şi calitatea aerului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. pana la aproximativ 70 db(A) in anul 2000 (extras din lucrarea „Gestiunea deseurilor urbane”.eu. 10. CirculaŃia din zonă se incadrează in categoria tehnica II. Nivelul de zgomot echivalent continuu estimat pe baza densităŃii circulaŃiei la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul este de 80 dB(A). de legatură.eu 41 . efectuattă la intervale bine precizate de timp. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. in timpul zilei.eu. STAS-ul nr. iar Nivelul echivalent continuu {dB(A)} datorat traficului rutier este de 80 dB(A) in cursul zilei. www. pag. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ing.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 3 – admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) – pt.85 db(A) . 50 dB(A). cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore. Nivelul echivalent continuu {dB(A)} la limita investiŃiei este estimat sub 65 dB(A) in cursul zilei. Sursele de zgomot in cazul obiectivului sunt cele produse de pornirea/oprirea şi funcŃionarea motoarelor autovehiculelor şi de la autoutilitarele care descarcă marfa. Ioan Paunescu).. Trebuie amintit şi faptul ca Institutul de Sănătate Bucureşti a desfăşurat o acŃiune de monitorizare care a evidenŃiat o dinamică ascendentă a nivelurilor de zgomot de la valorile medii de 50 db(A) la inceputul anilor 1980. 50.pentru strazi de categoria I. 10009-88 (Acustică urbană) – tabelul nr. Valoarea a fost calculată pentru o circulaŃie intensă pe timpul zilei.. de cca. office@environmental-expert. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. Estimarea nivelului de zgomot datorat traficului Pentru evaluarea zgomotului generat de traficul rutier s–a stabilit densitatea medie a circulaŃiei rutiere pe baza numărării autovehiculelor.expert-mediu. ing. dr. este de 70 dB(A).şi de 75. Alexei Atudorei şi prof. strazi de categoria IV. autori dr.

eu.expert-mediu.eu. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (ansamblul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor reŃele: reŃea alimentare cu apă. aici aflandu-se clădiri cu funcŃiunea de spaŃii de invăŃamânt. sector 3. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime. reŃea alimentare cu gaz metan.4. obiectivul studiat va contribui la dezvoltarea zonei şi la asigurarea necesarului de locuinŃe din zona analizată.4. reŃea telecomunicaŃii.10. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. office@environmental-expert.. 50. In situaŃia neimplementării planului. reŃea canalizare.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică NU ESTE CAZUL 1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului ansamblu rezidenŃial din strada Pictor Aman.eu 42 . Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru realizarea alternativelor la proiect Nu este cazul. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia dintre ele Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continuă a pieŃei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidenŃiale. apartinând de localitatea Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. 1. amplasamentul işi va pastra funcŃiunea actuală. precum şi zone cu spaŃii verzi amenajate. Zona in care va fi amplasat imobilul comercial şi rezidenŃial se caracterizează ca fiind o zona construită. iar funcŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei – zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. www.11.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. reŃea alimentare cu energie electrică). nr 33. judetul Bacău au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al municipiului Bacău. In situaŃia implementării planului.9. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. Bucureşti Tel: 0314 253 023. de asemenea.

4.eu. arheologice.edilitare. Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă 1.1.. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000.eu 43 . Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. zone de protectie sanitară. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1.4. 34 / 15. InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului S-a eliberat certificat de urbanism nr. istorice.02. culturale. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000. După realizarea proiectului procentul de ocupare al terenului (P. Terenul se află in vecinătatea reŃelelor tehnico. culturale. Regimul de inălŃime strict a obiectivului analizat va fi D+P+M+12E.14. Alimentarea cu apă potabilă a. Theodor Pallady nr. www.4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4.13. Bucureşti Tel: 0314 253 023. istorice. Pe amplasament nu există valori naturale. arii naturale/zone protejate. 2010. infrastructura existentă. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 1. office@environmental-expert. 50.. zone de protecŃie sanitară Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare – cumpărare nr. valori naturale.expert-mediu.14.T) va fi maxim 75%. Realizarea acestei investiŃii nu va afecta dezvoltarea spaŃială a localităŃii Bacău.12 InformaŃii despre utilizarea curentă a terenului. iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C. In vecinătatea amplasamentului este Universitatea Bacovia.O.eu.U. arii naturale/zone protejate. In prezent terenul este liber de construcŃii. Alimentarea cu apa rece SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 1105 / 2008. 1.T) va fi 7. arheologice. astfel localitatea va dobândi o zonă de locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime şi servicii cu un grad ridicat de urbanitate. In prezent terenul este liber de construcŃii.

16 mc/zi Q zi med =1/1000 x 160 x 40 [mc/zi]= 6. www.. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer.72 mc/zi Qzi max = 6.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.64 mc/zi SC House Construct Invest Environment SRL Bd.31 mc/zi Determinarea debitului zilnic maxim .Qzi max Qzi max=Q zi med x Kzi [mc/zi] Kzi valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic= 1. pct.eu 44 .conform STAS 1478/90-Tab.conform STAS 1343-1/2006 Calculul debitului zilnic mediu -Qzi med Q zi med =1/1000 x 648 x 170 [mc/zi]= 110. Bucureşti Tel: 0314 253 023.conform STAS 1343- 1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..35 Qzi max = 110.75 mc/zi Qzi med total = 121. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul obiectivului. = 648 persoane 160 persoane in spaŃii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers . 4. DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt.35 = 148. 1 persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers . Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă.eu.expert-mediu. Theodor Pallady nr. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere.35 = 8. sector 3.4 mc/zi Q zi med =1/1000 x 95 x 50 [mc/zi]= 4.eu.16 mc x 1.4 mc x 1. office@environmental-expert.

59 mc/zi Qzi min= 6.02 x 1.Qzi min Q minim zilnic= Qzi max x 0.51 [mc/h] Qorar max =1/10 x 6. X Ks X Kp[mc/ZÎ] unde: Ks = 1.62 x 1.92 mc/zi Qzi min total= 49.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.45 [mc/zi] = 2.72 x 1.15 = 52. Kp = 1.35 [mc/h] Qorar max =1/16 x 8.22 [mc/zi] = 1.3 = 44. = Q zi max. 50.3 = 2.35 = 6.41 x 2.62 mc/zi Qzi min= 8. office@environmental-expert.eu.35 x 1.8 = 1.eu.65 l/s -spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.15 = 174.41 x 0.3 [mc/zi] Qzi min= 148.61 l/s Qs o max= 17.75 mc x 1.49 l/s Qs zi max.02 => coeficient care Ńine seama de nevoile sistemului de alimentare cu apă.72 x 0.15 = 20.72 x 2.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qzi max = 4.8 .15 => coeficient care Ńine seama de pierderile de apă prin reŃele (reŃele vechi).3 = 1.02 l/s Qszimin = 44. -locatari: Qs zi med = 110.13 mc/zi Determinarea debitului orar maxim de apă – Q 0 max Qorar max=1/h x Qzi max x Ko [mc/h] Ko= 2.02 x 1.8 = 17..= 148. www.valoarea maximă a abaterii valorii consumului orar Qorar max =1/24 x 148.77 mc/zi Determinarea debitului zilnic minim . X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi max.15 = 129..eu 45 .34 [mc/zi] = 0.79 [mc/h] Qorar max total = 20. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi min.64 x 2.64 x 0. sector 3.02 x 1.35 [mc/h] = 5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med.16 x 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr.8 = 1.41 mc/zi Qzi max total = 163. = Qzi min. = Q zi med.02 x 1.

model VIESSMANN.77 [mc/h] = 0. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică proprie.15 = 10.02 x 1.4 l/s Qs zi min = 57. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.64 x 1.4 x 1.15 = 2. www. Theodor Pallady nr.04 [mc/zi] = 0.21 [mc/h] = 5.15 = 7.25 [mc/zi] = 0. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apa caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament.09 [mc/h] = 0.02 x 1.52 [mc/zi] = 0.15 = 2. La parter s-a propus amenajarea spatiilor comerciale.13 [mc/zi] = 0.30 [mc/zi] = 1. = 6. etanşate cu garnituri din elastomeri.77 i/s Qs zi max= 192. c. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..= 8. iar Ia mezanin s-au prevăzut birourile.51 [mc/zi] = 0. având puterea termică de 105 kw fiecare.02 x 1.59 x 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.06 l/s Qs o max= 1.15 = 5. 50.58 l/s -cerinŃa totală: Qs zi med.13 l/s Qs zi max.02 x 1. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă.79 x 1.63 [mc/zi] = 0.41 x 1.49 l/s -birouri: Qs zi med =4. Evacuarea apei uzate menajere Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă.65 l/s Blocul de locuinŃe (12 etaje).57 [mc/zi] = 0.eu 46 .72 l/s Qs o max= 24.15 = 1.15 = 7.15 l/s Qs zi max= 6.02 x 1.51 x 1. office@environmental-expert.eu. birouri şi spatii comerciale este prevăzut cu demisol cu capacitate pentru 158 autovehicule.17 l/s Qs zi min = 2. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice.21 l/s Qs zi min = 1.15 = 3.92 x 1.= 142. tip VITODENS 200-W. b.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qs zi med.02 x 1.02 x 1.75 x 1.02 x 1.. sector 3.expert-mediu.10 [mc/zi] = 2.05 l/s Qs o max= 1.eu.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. la etajul 6. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigentelor legislaŃiei în vigoare. office@environmental-expert. s-a făcut conform STAS 1795. Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Coloanele menajere vor fi mascate în ghene. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° .4.eu 47 . 1.B" Coloanele menajere. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. În demisol. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii.expert-mediu. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Pentru partea de locuinŃe se vor monta trei branşamente la capătul SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. Pentru siguranŃă în exploatare. d.2. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05. Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795. la parter şi la ultimul nivel. www.eu. prin extinderea ei până la obiectiv . Alimentarea cu energie termică şi gaze Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor se realizează din reŃeaua gaze naturale presiune redusa ∅ 3 existentă pe strada Pictor Aman. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare. 50...Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.14. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip .eu. Theodor Pallady nr.. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu.

sector 3.12 mc/h. montată pe cazan. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. A doua situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului din cazan se realizează din coridorul interior . Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii cazanului model VISION DUAL este de 2. iar la partea de magazine se montează un post de reglare măsurare. Admisia aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse se realizează in doua situaŃii funcŃie de amplasarea bucătăriei şi centralei termice in planul imobilului şi anume : Prima situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului şi evacuarea gazelor arse se realizează din exterior.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Măsurarea consumului de gaze naturale pe fiecare apartament se realizează cu ajutorul unui contor volumetric tip G 4. racordată la canalul SC House Construct Invest Environment SRL Bd.W este de 12. cu ajutorul unui cos de fum coaxial ∅ 100/60. Din coloana G0.eu. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionării cazanului model VIESSMANN tip VITODENS 200 . www. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii maşinii de gătit tip aragaz este de 1.R. iar evacuarea gazelor arse se realizează printr-o tubulatura ∅ 60. grinzi.05 mc/h.expert-mediu. printr-o tubulatura ∅ 60. Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin montarea unei prize de evacuare gaze arse 10 * 10 cm. montată aparent pe casa scării prin montarea in plan vertical a doua coloane G0.eu 48 . Theodor Pallady nr. ce face parte din furnitura cazanului. alimentarea receptorilor din fiecare apartament se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale-presiune joasă montată aparent pe ziduri.eu..70mc/h. montata pe cazan şi racordată la canalul de evacuare gaze ∅ 300 canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI lor trei regulatoare. stâlpi. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5 metri. Din P. alimentarea cu gaze naturale a receptorilor din bloc se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale presiune joasă comună.. protejată cu plasa de sârmă.

sector 3. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Receptorii sunt din import sau din producŃia internă şi conform cărŃii tehnice anexate funcŃionează la presiunea de alimentare de 200 .2004.instalaŃia interioara intre robinetul de incendiu a contorului proiectat şi receptorii legali aprobaŃi. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI de evacuare gaze. Debitul total de gaze naturale pe fiecare apartament va fi de 3.. TOTAL DEBIT APROBAT : Q = 3. iar proiectul va fi avizat de către E ON GAZ ROMÂNIA . .instalaŃia exterioară. montată aparent pe ziduri şi grinzi in sistematizare orizontală şi stâlpi in sistematizare verticală..75 mc/h. Încăperea unde sunt amplasaŃi receptorii (C. va fi aprobată de către E ON GAZ ROMÂNIA .70 mc/h .eu. privind volumul minim.Centrul OperaŃional BACĂU.. www. raportul volumic.1 centrală termică cu tiraj forŃat : Q = 2.05mc/h.2004. Punerea in funcŃiune a receptorilor din bucătărie şi centrala termică se realizează pe baza unui proiect la faza de dosar preliminar ce va fi întocmit de o firma ce proiectează instalaŃii de gaze naturale.1 maşina de gătit tip aragaz : Q = 1.T.75 mc/h . destinat pentru incălzirea spaŃiilor şi prepararea hranei. SoluŃia de alimentare a noului consumator cât şi debitul de gaze necesar.eu 49 . agrementată de ANRE. . la inălŃimea de montaj conform schemei izometrice anexate. canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0.5 metri. office@environmental-expert. CondiŃii pentru introducerea instalaŃiilor de gaze. cuprinsă intre regulatorul existent şi robinetul de incendiu a contorului proiectat de la fiecare apartament.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. suprafaŃa de vitrare.bucătărie) şi unde se introduc gaze naturale corespunde prevederilor din NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE .300 mm CA. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Proiectul instalaŃiei de utilizare gaze naturale de joasă presiune cuprinde : . nominalizat pe următorii receptori: . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse şi a eventualelor scăpări de gaze .Centrul OperaŃional BACĂU.expert-mediu. cu dimensiunile de 20* 20 cm. indicativ NT-DPE .

22 din NT .intersecŃia canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaŃii.montarea conductelor pentru alte instalaŃii in canale pentru conductele de gaze. Admisia aerului necesară receptorului cu flacără deschisă (aragaz). Theodor Pallady nr. C. Bucureşti Tel: 0314 253 023. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor Centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură.DPE . care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt.cu agent de răcire apă rece cu Ttur =7 ° Tretur=12 ° in regimul de răcire. Se interzice montarea de dispozitive de inchidere a secŃiunii de ieşire a gazelor arse conform art. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. folosind climatizoare de tubulatură. De asemenea se interzice evacuarea gazelor direct in poduri. 2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. InstalaŃie de ventilaŃie şi climatizare Pentru spaŃiile comerciale de la parterul şi mezaninul imobilului sunt prevăzute următoarele sisteme: 1. Evacuarea eventualelor scăpări de gaze şi admisia aerului necesar arderi. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spaŃiile comerciale. www. . C.2004 . amplasată la inălŃimea Hp = 2. Conform art.. Acestea sunt alimentate: . 50.32 din NT .eu. sector 3.cu agent termic apă caldă cu Ttur =70° Tretur =60° in regimul de încălzire. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea gazelor naturale arse de la aragaze se face prin grila de evacuare 10 * 10 cm. .35 m.eu. se realizează din exterior prin montarea unei prize de aer in peretele exterior la înălŃimea de 20 cm de la pardoseală şi va fi protejată cu plasă de sârmă. Pentru calcularea necesarului de gaze s-a Ńinut cont de cantităŃile necesare pentru instalaŃiile de incălzire şi pentru instalaŃiile de ventilaŃie şi climatizare. asigurând încălzirea sau răcirea aerului.DPE -2004.expert-mediu. 8. climatizarea locală a spaŃiilor. office@environmental-expert. 8. precum şi asigurarea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune. NU ESTE ADMISĂ: . C. C.eu 50 . se va realiza prin execuŃia unei variante din proiect. cu agent de răcire apă rece pentru răcirea aerului.

sector 3.expert-mediu.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Consolele. caserate pe folii de aluminiu armate cu fibre de sticlă. respectă normele de protecŃie a mediului fiind ecologice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. pentru care confortul termic se realizează separat pe apartament. model VIESSMANN. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează doua cazane de perete in condensatie cu tiraj forŃat şi camera etanşă. Materialele utilizate la executarea instalaŃiilor Canalele de aer se execută din tablă de oŃel zincat protejate termic cu cochilii din polistiren sau plăci rigide din vată minerală sau de sticlă. Centralele de tratare aer. agregatul de răcire apă ca şi celelalte accesorii ale instalaŃiei sunt de ultimă generatie.. Specificul amplasamentului impune realizarea protecŃiei termoizolaŃiei cu folii de aluminiu de 0. Pentru spaŃiul comercial confortul termic se realizează de la o sursă termică proprie. protejate anticorosic prin grunduire şi voPSIre. SpaŃiu rezidenŃial este destinat locuinŃelor cu regim de inăltime 11 etaje + penthouse totalizând 205 apartamente. trebuie asigurat confortul termic prin realizarea instalaŃiilor interioare de incălzire şi ventilaŃii. tip VITODENS 200 . montate in tavan fals. office@environmental-expert. parter. SpaŃiu comercial al imobilului este format din parter şi mezanin cu destinaŃie magazine.8 mm.. suporŃii se vor executa din profile din oŃel laminate. SpaŃiul de la demisol este destinat parcărilor auto şi nu necesită asigurarea confortului termic. Manipularea materialelor se va realiza cu respectarea normelor de tehnica securităŃii muncii şi in aşa fel încât sa nu se deterioreze.eu 51 . având puterea termică de 105 kw fiecare.eu. 50. Centrala termică produce agent termic 70/60° iar transferul termic se realizează C. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fiecare aparat de climatizare va fi racordat printr-o tubulatura la canalele principale de aer de la centralele de tratare a aerului.W. Theodor Pallady nr. unsprezece etaje + penthouse (D + P + MZ + 11E + PTH). www. pe fiecare nivel cu ventiloconvectoare de plafon necarcasate. InstalaŃii de incălzire şi ventilaŃie Pentru imobilul COMERCIAL ŞI REZIDENłIAL cu regim de inaltime: demisol. Aerul viciat va fi extras din spaŃiile comune printr-o reŃea de canale de ventilaŃie racordate la modulul de evacuare al centralelor de tratare a aerului. necesitând realizarea instalaŃiilor interioare de incalzire şi ventilaŃii. mezanin.

sector 3.incălzire. cu conducte tur . Agentul termic va fi produs de un cazan model de referinŃă HERMAN.18° şi in zona III eoliană.retur din Ńeavă de polietilenă reticulată. Necesarul de căldură pentru fiecare încăpere a obiectivului cu corpuri statice.răcire. Cazanul este de tip mural cu camera etanşă şi tiraj forŃat şi va fi amplasat in bucătărie. office@environmental-expert. tubulară introducere aer proaspăt cu anemostate având D aer = 4 x 3500 tubulatura evacuare aer viciat cu grile de ventilaŃie având D aer = 4x 3000 mc/h.1 kw / 23.9 kw şi un randament de 93. www. s-a determinat in conformitate cu SR 1907/1. 2 agregate frigorifice . montaj îngropat. pe baza datelor din proiectul de arhitectură şi a temperaturilor interioare de calcul prevăzute in standard. având puterea termică utilă: minimă / maximă de 9. C) RezistenŃa termică a elementelor de închidere ale încăperilor. intr-un spaŃiu ce corespunde condiŃiilor impuse de normativul 113 şi NTDPE -01/2004.. Agentul termic 85/65°C va fi produs de un cazan. Theodor Pallady nr. Transportul agentului termic la corpurile de încălzire statice. 2 * 75 kw .eu. 50. SR 1907/2. Agentul termic produs va fi folosit pentru incălzire şi preparare apă caldă de consum. s-a determinat conform STAS 6472/3 şi Normativ C107. 4 x 25 kw. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se realizează perimetral. ce funcŃionează cu gaze naturale la presiunea gazului din sistem de 20 mbar. 4 recuperatoare de căldură rotative cu D aer = 3500 mc/h/buc 4 baterii de incălzire .eu. clădirea incadrandu-se in zona III de temperatură (te = . Pentru spaŃiul rezidenŃial confortul termic se realizează individual pe fiecare apartament de la o sursă termică proprie prin amplasarea unei centrale termice murale in fiecare bucătărie.expert-mediu. izolată model REHAU.eu 52 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. tip VISION DUAL 24 SE..4%.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃia de climatizare este compusă din : mc/h. ce produce agent termic pentru incălzire şi instant preparare apă caldă de consum. date prin temă.

23 din 113-2002. Presiunea de lucru la instalaŃia de incalzire este de 3 bari. iar in punctele cele mai înalte se prevăd aerisitoare (dezaeratoare automate). TV.eu.eu. La priza de pământ se vor racorda nulul de protecŃie pentru tablourile electrice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ProtecŃia conductei cu izolaŃie va avea dublu rol şi anume de izolator şi posibilitatea dilatării conductei funcŃie de variaŃiile de temperatură. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. In punctele cele mai coborâte se prevăd robineŃi de golire. pe legăturile tur-retur la corpurile de incălzire. în execuŃie îngropată.eu 53 . Se utilizează conductoare de cupru. InstalaŃia interioară de incălzire se va supune la proba la rece şi la cald conform cap. 50. Materialele utilizate vor avea caracteristicile şi toleranŃele prevăzute in standardele de stat sau in normele interne ale unităŃilor producătoare. curenŃi slabi (telefon-întemet. Bucureşti Tel: 0314 253 023. nulul de lucru şi protecŃie al reŃelei. se montează câte un robinet de reglaj.3. Îmbinarea tubului multistrat şi a fitingurilor de tip REHAU se realizează cu racorduri prin presare sau filetare. Pentru asigurarea protecŃiei împotriva şocurilor electrice se va executa şi măsura priza de pământ naturală şi artificială. Se utilizează armături de sectorizare şi golire cu ventil sferic şi mufe. interfon). dimensiunea lor va fi funcŃie de incărcarea termică pe incăpere.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4. Se va asigura panta corespunzătoare la instalaŃia de distribuŃie. www.. 1. 1 Ohm. cu valoare de max. Transferul de căldură in incăperi va fi asigurat de corpuri statice din oŃel model ECORAD cu două rânduri. office@environmental-expert.14. sector 3. Plecările spre receptori (circuite) sunt protejate cu întrerupătoare automate.expert-mediu. Pentru o echilibrare hidraulică bună a instalaŃiei. Tabloul electric de distribuŃie va fi realizat cu grad de protecŃie IP34. Tablourile electrice de distribuŃie vor fi executate conform schemei electrice de distribuŃie puse la dispoziŃie de proiectant. Probele se vor efectua inaintea izolării termice a elementelor instalaŃiei şi dupa închiderea completă a clădirii. Alimentarea cu energie electrică InstalaŃiile proiectate includ instalaŃii de forŃă. instalaŃii de iluminat şi prize. iar in băi corpuri statice de tip port prosop.

InstalaŃii electrice în spaŃiile comune. InstalaŃiile electrice de joasa tensiune cuprind: 1. 4. Pentru fiecare scara de bloc se va prevedea cate un FDCP. In cadrul clădirii există următoarele categorii de circuite: sistem de iluminat normal. sector 3.(In fiecare apartament). SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. Pentru alimentarea spaŃiilor comerciale se va prevedea un FDCP separat. TECOM . Lămpile se vor monta pe baza planurilor de montaj.tablou de utilităŃi comune pentru scara de locuinŃe TGSC . office@environmental-expert.eu. Sistem televiziune prin cablu. FDCP. Theodor Pallady nr. este la exterior.firidă de branşament.eu. 2. InstalaŃii de protecŃie împotriva trăsnetului şi priza de pământ.. Tablouri electrice proiectate: FBE (parter) . 6. realizat cu două secŃiuni separate (măsură şi protecŃie). Interfon. 50. cu funcŃiile de protecŃie şi măsură a energiei electrice. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru circuitele de iluminat şi forŃă se prevede protecŃia la scurtcircuit cu întrerupătoare automate cu protecŃie magnetotermică. Tablourile electrice vor fi dispuse astfel: Tabloul FBE va fi montat la intrarea in clădire. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. InstalaŃii electrice aferente spaŃii comerciale şi de birouri.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. InstalaŃii electrice pentru iluminat şi prize în apartamente. în zona de acces (se va face conform avizului de racordare ce se va obŃine de către beneficiar). 7. Bucureşti Tel: 0314 253 023.tablou general comune pentru spaŃiile comerciale Tablouri electrice individuale . sistem de iluminat de siguranŃă. 8. Sunt prevăzute sisteme de iluminat specifice. 3. Circuite internet şi telefon. InstalaŃiile electrice de curenŃi slabi cuprind: 5.Este tabloul de distribuŃie. InstalaŃii avertizare incendiu Memoriul tehnic pentru instalaŃiile electrice nu include racordul electric şi branşamentele de curenŃi slabi.eu 54 .

Circuitele de priză nu prezintă particularităŃi deosebite. la parter Tablou TER aferent rezervor Tabloul individual de apartament va fi amplasat în interiorul fiecărui In cazul apartamentelor în camera de zi s-au proiectat in general două locuri apartament.eu.A. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru zona casei scării va fi de tipul 1. Schema de distribuŃie şi calcul adoptată este de tip magistrală cu o coloană.. alte electrocasnice. prin siguranŃe automate cu protecŃie diferenŃială de 30 mA.eu. sau echivalent. Theodor Pallady nr. fiind permanent in funcŃiune HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H.expert-mediu. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. În bucătării s-au proiectat patru prize pentru maşina de spălat. 50. office@environmental-expert. cu cleme corespunzătoare. de lampă (general loc de masă şi odihnă) cu comandă din puncte independente şi în băi s-a proiectat un loc de lampă. frigider. Prizele se vor monta la o înălŃime de 30 cm acolo unde nu sunt specificate alte cote de montaj. sector 3. InstalaŃii pentru alimentarea prizelor: Circuitele de prize din apartamente sunt racordate din tablourile individuale. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5 mmp pentru iluminat iar legăturile conductoarelor vor fi realizate numai în doze.eu 55 . Tabloul TECOM şi TESPC va fi montat în interiorul clădirii. Pentru casa scării s-au proiectat aparate de iluminat pentru fiecare etaj tip aplici de tavan sau echivalent echipate cu surse economice tip PL-T. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. InstalaŃiile electrice de iluminat vor fi realizate din conductoare FY protejate în tuburi IPEY sau echivalente pozate îngropat. deasupra uşii de intrare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Tabloul FDCP va fi montat în interiorul clădirii la parter.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuala de 90 minute.5 mmp pentru prize. Se utilizează conductoarele de cupru de 1. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. amplasat la oglindă. etc. Se utilizează conductoarele de cupru de 2.. cu aparat special pentru mediu umed (băi). www. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

sector 3. Liftul se va alimenta din tablou de utilităŃi comune înaintea disjunctorului general. DistanŃele de montare dintre prize şi elementele metalice legate la pământ vor respecta prevederile cuprinse în normativul 17 pct. Liftul. Pentru siguranŃa la incendiu fiecare lift in parte a fost prevăzut cu dubla alimentare. Theodor Pallady nr.8 m1.eu. Iluminatul pe spaŃiile comune. Generatorul va fi echipat cu tablou de comandă şi automatizare astfel incât la căderea tensiunii acesta va intra automat in funcŃiune. cablu TV şi interfon. Din tabloul de utilităŃi comune se vor mai alimenta : Unitatea centrală a interfonului. Pentru zona comună şi spatiile tehnice s-a prevăzut un tablou general care se va alimenta separat din firida de branşament. Aceasta va fi repartizată la un anumit etaj care se va preciza de către furnizorul de internet-telefon. Pentru sistemul de telefon-internet. tv s-a prevăzut cate o plecare separată pentru fiecare din tabloul de utilităŃi comune.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5 m. cea de bază din TECOM şi una de rezervă de la un generator propriu pentru fiecare lift in parte.expert-mediu. Alimentarea cu energie electrică a spatiilor comerciale se va face printrun tablou electric tip FDCP. Aceste circuite sunt pozate îngropat. Sistemul de televiziune prin cablu . Fiecare lift va avea inclus in furnitura lui un tablou automat (livrat de furnizorul liftului) care trebuie pe lângă funcŃiunile lui normale să poată primi un semnal de la centrala de avertizare incendiu. Trecerea in regimul normal de funcŃionare se va putea face numai manual de la tabloul de utilaj.. 50.2. cu posturi în fiecare apartament. respectiv cablu. câte unul pentru fiecare scară in parte. astfel incat să se elimine posibilitatea de pornirea a liftului in cazul unui incendiu. rămânând acolo cu uşile.eu.26. holuri se va face din tabloul de utilităŃi comune TECOM.. DistribuŃia SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. 5.eu 56 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comutatoarele şi întrerupătoarele pentru iluminat se vor amplasa la h=0. S-a proiectat instalarea unui interfon. astfel incât la apariŃia unui incendiu liftul să se deplaseze la parter. casa scării. office@environmental-expert. ~ Sistemul de internet şi telefon . Bucureşti Tel: 0314 253 023. InstalaŃii electrice de curenŃi slabi: În interiorul fiecărui apartament s-au proiectat circuite de telefonie-internet.

eu. camera tehnică a grupurilor de pompare hidranŃi respectiv sprinklere se vor prevedea corpuri de iluminat pentru continuarea lucrului.. camera centralei de avertizare incendiu. Aprinderea iluminatului se va face de la detectoare de mişcare cu unghi de 360 grade care vor comanda contactoarele SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Centralele termice murale aferente magazinelor. sau direct de pe tabloul electric prevăzut pentru iluminat. Din tabloul general al spatiilor comune se vor alimenta : UnităŃile de climatizare de pe terasa magazinelor.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. Se vor prevedea circuite electrice de prize pentru curăŃenie alimentate in cablu CYYF (cu întârziere mărită la propagarea flăcării) pozate pe pod de cablu montat in tavanul fals. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI circuitelor in zonele comune se va face in cablu tip CYYF (cu intârziere mărită la propagarea flăcării) pozat pe pod de cablu montat in tavanul fals. Iluminatul in spatiile comune se va realiza cu corpuri de iluminat montate incastrat in tavanul fals. In camera centralei termice.. fiind permanent in funcŃiune . echipate cu kit de siguranŃă cu autonomie de 180 minute.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pentru alimentarea cu energie electrică a parcărilor se va prevedea un tablou distinct contorizat separat. Iluminatul in parcare se va realiza cu corpuri de iluminat tip TCW215 sau similar cu grad de protecŃie IP65. office@environmental-expert. Atât dozele cât şi corpurile de iluminat se vor echipa cu presetupe de etansare astfel incât să fie păstrat gradul de protecŃie de IP65. prin butoane de comandă. echipate cu surse economice.eu 57 . sector 3. 50. Tabloul electric de iluminat şi prize aferent spatiilor comune. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. Comanda de aprindere a iluminatului pentru zona comună a spatiilor comerciale se va face centralizat de Ia camera de supraveghere.eu. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru spaŃiile comerciale va fi de tipul 1. www. InstalaŃia de iluminat va fi de tip etanş realizată in cablu CYYF pozat aparent pe tavan sau pe pod de cablu.expert-mediu. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. camera tabloului general. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. Conform Normativ 118/2-2002 (funcŃie de categoria de importanŃă. sector 3. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru parcare va fi de tipul 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. • cablu transmisie semnal cu rezistenŃă mărită la foc. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI aferente circuitelor din zona deservită de acestea. La stabilirea numărului de detectoare s-a avut in vedere aria de acoperire a unui detector care este de minim de 80 mp. • detectoare optice adresabile de fum. • dispozitive de alarmă la incendiu. In cazul in care acestea vor avea defecte a fost prevăzut şi câte un întrerupător general amplasat unul in zona de intrare in parcare cu automobilul şi unul in zona de intrare in parcare din casa scării. Theodor Pallady nr. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. număr ocupanŃi. • declanşatoare manuale de alarmă. riscul de incendiu. • detectoare de gaz. traseele acestora vor fi distincte de cele ale iluminatului normal. InstalaŃia de semnalizare la incendiu cuprinde: • centrala avertizare incendiu adresabilă cu 6 zone. INSTALAłIA DE SEMNALIZARE LA INCENDIU Sistemul de detecŃie şi semnalizare a incendiului are rolul de a supraveghea obiectivului din punct de vedere al apariŃiei accidentale sau intenŃionate a unui focar de incendiu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. office@environmental-expert.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. categoria pericol de incendiu) se va folosi tipul de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. www. Cablurile de alimentare a circuitelor de iluminat de siguranŃă vor fi rezistente la foc timp de 90 minute.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.eu 58 . acestea vor fi marcate pe plan distinct. fiind permanent in funcŃiune. • detectoare de monoxid de carbon. In cazul dispariŃiei tensiunii normale o parte din corpurile de iluminat normal au fost prevăzute şi cu kituri de siguranŃă astfel incat traseul de circulaŃie sa fie iluminat parŃial.

. Declanşatoarele de alarmă manuale şi dispozitivele de alarmare la incendiu se vor monta către ieşirile principale de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul apariŃiei unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficienta a întregului obiectiv. InstalaŃia se compune din: . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.priza de pământ SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Amplasarea centralei se va face la parter in camera de supraveghere din zona spaŃiilor comerciale. www. InstalaŃia de avertizare la incendiu va fi executată de firme specializate şi autorizate pe domeniul respectiv. Bucureşti Tel: 0314 253 023. modul comunicaŃii la distanŃă.5 pozat aparent in tavanele false şi in tuburi de protecŃie la montajul ingropat in zid. Detectoarele se vor monta pe tavanul incăperilor.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65 M.expert-mediu. instalaŃii de protecŃie prin legare la pământ şi priza de pământ InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI acoperire totală pentru parcare şi spaŃii comerciale şi parŃial pentru scara fiecărui bloc in parte.conductoare de coborâre (formate din platbandă OL-Zn 25x4 mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: .eu 59 .eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. modul comanda relee. sector 3. modul alarmă la incendiu.. Theodor Pallady nr. Conexiunile intre echipamente se vor realiza cu cablu rezistent la foc 4x1. Centrala de avertizare la incendiu va avea incorporate mai multe module: modul de alimentare cu sursă de rezervă. 50. Paratrăsnet.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Dimensionarea echipamentului electric Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: - parametrii regimului de funcŃionare (tensiune, curent, putere, frecvenŃă, etc); - categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea, spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare; -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective, cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: a) ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃilor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. b) Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. InstalaŃia electrică va fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate, începând de Ia FDCP în schemă TN-CS. Pentru instalaŃia electrică proiectată pentru acest obiectiv se va realiza protecŃia prin legare la nul - ca mijloc de bază, cu respectarea STAS 6616/83. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. c) Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. La nivelul acoperişului, există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15m (Nivel de protecŃie Normal III), Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm. Priza de pământ va avea valori de max. 1 Ohm, şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie, precum şi a grinzilor de fundaŃie). Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm, se va suplimenta cu o priză artificială până la atingerea valorii obligatorii.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

60

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCłIE

In cadrul proiectului nu se vor desfăşura procese de producŃie. Dupa finalizarea lucrărilor de constructie imobilul va fi folosit pentru activităŃi casnice, comerciale şi de recreere. 2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi echipamentelor necesare; alternative avute in vedere Ansamblul de locuinŃe proiectat, unitar din punct de vedere funcŃional şi arhitectonic are o infrastructură alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi inglobaŃi complet in teren şi un radier de solidarizare din beton armat de tip dală groasă cu grosimea constantă. Radierul este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol. Grosimea radierului este de 180 cm. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm), sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. PiloŃii sunt verticali, au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat, având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat. Alte amenajări: Alei pietonale şi carosabile; SpaŃii verzi. Construirea blocurilor şi a parcajelor corespunzătoare, nu implică desfăşurarea unui proces tehnologic. Din acest punct de vedere putem face referire doar la procesele tehnologice desfăşurate in timpul lucrărilor de construcŃii, ce constau in: a) Decopertarea terenului ;
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

61

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

b) Cofrarea, realizarea armăturilor, turnarea betonului şi vibrarea betonului armat, decofrarea. Aceste lucrări reprezintă realizarea structurii de rezistenŃă. c) Inchiderea exerioară. d) Inchiderea interioarelor. e) Turnarea şapelor şi realizarea pardoselilor. f) Montarea tâmplăriei. g) Realizarea structurilor teraselor circulabile şi necirculabile. h) Montarea instalaŃiilor şi echipamentelor electrice, termice şi sanitare. i) Amenajarea spatiilor exterioare: a drumului de acces, a parcărilor şi a spaŃiilor verzi. CirculaŃia pe verticală este asigurată de 3 scări. Fiecare casă a scării este dotată cu scară şi lift. Accesul se va face controlat in clădire, existand posibilitatea de a intra atât din exterior cât şi din parcare. SpaŃiile care nu vor fi ocupate de construcŃii sau de căi de acces vor fi inierbate şi vor fi amenajate peisagistic/ambiental. In cadrul imobilului regăsim garsoniere, apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere; pe langa acesta sunt şi 6 tipuri de penthouse-uri. Parterul in suprafaŃă de 2125,74 mp va fi amenajat pentru spatii comerciale, iar mezaninul (1870,20mp) pentru birouri. Activitatea de asigurare in timpul exploatării FuncŃionarea in siguranŃă a lifturilor, verificarea periodică a balustrăzilor, siguranŃa impotriva incendiilor, activitatea de protecŃie impotriva intruziunii şi efractiei vor fi asigurate de firme specializate in domeniile respective. 2.1.2. Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile Nu este cazul.

2.2. ACTIVITATI DE DEZAFECTARE
2.2.1. Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădiri ce urmează a fi dezafectate Nu este cazul, terenul este liber de construcŃii.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

62

2. www.G. deşeurile vor fi depozitate in containerele de la punctele de lucru.2.17. 856/2002. In niciun caz acestea nu vor fi depozitate direct pe sol. se vor produce deşeuri din construcŃii. Tehnologia de dezafectare aferentă Nu este cazul.. In fiecare zonă de lucru vor exista containere pentru deşeuri. La sfârşitul fiecărei zile de lucru deşeurile vor fi strânse in containerul central aflat in organizarea de şantier. nr.1. office@environmental-expert.01 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ci vor fi transportate zilnic la rampa Nicolae Bălcescu.2. 50.2. conform H. Datorită faptului că aceste deşeuri au o mare varietate in ceea ce priveşte substanŃele organice şi anorganice existente in conŃinutul lor. Măsuri. MANAGEMENTUL DESEURILOR. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Containerul central va fi preluat de societatea de salubritate pe baza contractului incheiat şi vor fi transportate către rampa Nicolae Bălcescu. SubstanŃe conŃinute / stocate ( inclusiv azbest şi PCB ) Nu este cazul. DESEURI 3. 3.4.eu 63 . echipamente şi conditii de protectie Nu este cazul. In perioada de funcŃionare Managementul deşeurilor menajere constituie o problema de mare actualitate din cauza faptului că volumul lor creşte proporŃional cu creşterea numărului de locuitori şi a nivelului lor de trai. La fiecare punct de lucru materialele se vor depozita in cuve sau vor fi acoperite pentru a impiedica emisiile de praf şi de pulberi. iar procesul lor de degradare este dificil de urmărit. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.09. Imediat după generarea lor. 2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 2. ELIMINAREA ŞI RECICLAREA ACESTORA In perioada de construcŃie.expert-mediu. cu titlul de cod “17” şi subtitlurile 17.eu.3.eu. Deşeurile rezultate din activitatea de construcŃie nu se depozitează. Theodor Pallady nr.2.. unele dintre ele SC House Construct Invest Environment SRL Bd. GENERAREA DEŞEURILOR.

Administratorul obiectivului va avea obligaŃia să pună la dispoziŃie. iar pe zona intregului obiectiv rezultă deşeuri din cadrul procesului de curăŃenie. conform codului de culori legal.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. De aceea. hârtie. Deşeurile rezultate in cadrul obiectivului provin in cea mai mare parte din zona apartamentelor şi a zonelor comerciale fiind de tipul hârtie. in recipienŃi mici. să se efectueze o activitate de precolectare şi sortare a deseurilor. amplasaŃi in spaŃii speciale şi o precolectare secundară in care conŃinutul recipienŃilor mici este deversat in recipienŃi mai mari ecologici. Deşeurile provenite de la apartamente vor fi depozitate intr-o zonă specială de stocare temporară a deşeurilor. constând in pubele sau containere.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. ambalaje carton 90 mc/luna dupa ridicate de unitate presare-balotare de gospodarie SC House Construct Invest Environment SRL Bd. inscripŃionate şi colorate diferit.eu Tip reziduuri cantitate estimata 2. apei şi solului ducând. doze aluminiu. este necesar. pungi. conform legislatiei in vigoare. metoda de tratare proiectata reziduuri de tip menajer 90mc/luna dupa ridicate de unitate nesortate presare-balotare de gospodarie comunala specializata conf. uneori la infecŃii şi afectând sănătatea publică. 50. iar apoi acestea se vor colecta de către unitatea specializată de salubritate a zonei.). crt.eu. ele pot declanşa un proces de poluare a aerului.expert-mediu. etc. containerele specializate. gunoi menajer. sector 3. Zona de stocare a fost astfel dimensionată incât să permită depozitarea tuturor deşeurilor produse până la preluarea acestora de către unitatea de salubrizare orăşenească şi de asemenea va fi amenajată astfel incât să permită colectarea pe categorii a deşeurilor produse (PET-uri. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fiind nebiodegradabile (peturi). Se estimează că in perioada de construcŃie şi de exploatare a obiectivului vor fi produse următoarele cantităŃi de deşeuri: Nr. Theodor Pallady nr. contract hartie. 64 . cartoane. www. deşeuri menajere biodegradabile. care se depozitează in puncte de colectare de unde sunt recoltate şi transportate de unitati specializate. office@environmental-expert. acŃiune premergătoare colectării.. cartoane. Colectarea deşeurilor se va face selectiv. prin contractul incheiat de aceasta cu beneficiarii. Această activitate constă intro colectare primară şi sortare a deşeurilor menajere de la locul de producere. folii.eu. 1. materiale plastice.

reziduuri de carton.eu. contract 900 tone/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf.. să-şi asigure dotarea necesară precolectării deşeurilor produse in intervalul dintre două ridicări conform ciclulului de ridicare. in căminele de canalizare ori depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. contract 400 kg/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf. presate-balotate 4. reziduuri din separatorul de produse petroliere ( platforme de parcare. contract 150 buc/an ridicare de o firma specializata pe baza de contract cca. fiind interzisă arderea lor direct in recipienŃii de colectare precum şi aruncarea lor lângă recipienŃi. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. transportul şi neutralizarea deşeurilor menajere de la obiectiv.expert-mediu. office@environmental-expert. platforme carosabile) becuri si alte continut Hg reziduuri cu 5. vor fi containerizate şi predate unei societăŃi de salubrizare. in reziduurile menajere se va adauga hipoclorură de calciu. 6. sector 3. ambalaje de mase plastice. ambalaje (faza de executie constructiisantier) comunala specializata conf. macinate. Theodor Pallady nr. Vara. 5300 mc se utilizeaza in conform proiect totalitate la lucrarile de umpluturi si amenajari exterioare ale incintei 100 tone ridicare de o firma specializata pe baza de contract Colectarea deşeurilor se va face selectiv.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pamant vegetal rezultat din lucrarile de sapaturi (faza de executie constructii-santier) 7. care prevede colectarea. sa menŃină in stare de curăŃenie spaŃiul destinat depozitării. Deşeurile de tip ambalaje vor fi colectate si balotate in „mori – prese” prevăzute la parterul zonei comerciale.eu 65 . 50. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 3. Beneficiarul are următoarele obligaŃii: să incheie contract cu o societate specializată.

izvoarele de la baza terasei I a căror apă se varsă direct in pânză.1. - să asigure calea de acces pentru mijloacele de transport astfel incât distanŃa maximă dintre acestea şi locul de depozitare a recipienŃilor să nu depăşească 10 m. hârtie. din apele subterane. plastic etc. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert. IMPACTUL POTENTIAL. dintre SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pe străzile şi trotuarele din jurul incintelor precum şi pe celelalte terenuri pe care le deŃin. să spele recipienŃii după golire şi să-i dezinfecteze cel putin o dată pe lună. SpaŃiile de precolectare trebuiesc de asemenea dezinfectate in aceleaşi condiŃii. sector 3. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 66 .expert-mediu.1..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA 4. Resursele de apă ale judeŃului Bacău sunt constituite din apele de suprafaŃă – râuri interioare. sau un desen sugestiv indicând destinaŃia. In baza acestui contract. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - să incheie contract de prestări servicii cu o societate specializată. - - 4.eu.. - se recomandă folosirea de pubele inscripŃionate cu iniŃialele societăŃii prestatoare a serviciului de salubritate şi menŃiunea “GUNOI” urmată de eventualele precizări cu privire la natura acestuia: menajer. Resursele teoretice de apă de suprafaŃă sunt de 1310 milioane mc. alte surse de alimentare fiind precipitaŃiile atmosferice. pe căile de acces interioare. INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA. prestatorul se obligă să asigure servicii de curaŃenie şi intreŃinere a curăŃeniei zilnice (interioară şi exterioară) pentru spaŃiile din cadrul şi din afara obiectivului precum şi pentru parcarea subterană. lacuri naturale şi artificiale şi într-o măsură mai mică. să asigure o permanentă stare de curăŃenie şi ordine.1.eu. 50. www. APA CondiŃiile higrogeologice ale amplasamentului Din punct de vedere hidrogeologic amplasamentul obiectivului analizat se află situat intr-o zonă cu aport acvifer important. alimentarea principală a pânzei de apă subterană făcându-se prin infiltraŃie laterală din râul BistriŃa.

30 Kmp.eu. In vecinătatea amplasamentului trece Râul BistriŃa.3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Principalele lacuri artificiale pe râul BistriŃa sunt: Gârleni – 2. Berheciului.1.3. colecteazǎ apele BistriŃei. Lacurile de pe teritoriul judeŃului Bacău au luat naştere ca urmare a amenajărilor antropice pe Siret.34 Kmp. Principalele cursuri de apă care alcătuiesc reŃeaua hidrografică a judeŃului Bacău sunt: Siret ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului Bacău de 145 Km). office@environmental-expert. Berheci (cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 70 Km) şi Zeletin ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km). evaluarea contaminării – obligatoriu pentru straturile freatice şi după caz.960 kmp pe teritoriul judeŃului Bacǎu şi un debit mediu de 37 mc/s la ieşirea din judeŃ. Caşin. are un debit mediu multianual de 70 mc/s la intrarea în judeŃ şi 137 mc/s la ieşire. Râul Trotuş are o suprafaŃǎ bazinalǎ de 3. Singurul lac natural este lacul Bălătău situat pe Izvorul Negru – afluent al Uzului..3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI care 470 milione mc utilizabile. Oituz. Tazlău ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km ). BistriŃa ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 40 Km).. Pe amplasament nu sunt cursuri de apă. Theodor Pallady nr.2 Kmp. Bacău II .1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 67 . Uz şi BistriŃa.1. sector 3. Slǎnic. Rǎcǎtaului. la aproximativ 1. Pereschivului. şi se varsǎ în Siret în aval de Bacǎu. iar resursa teoretică de apă freatică 170 milioane mc (140 milioane mc utilizabile). Zeletinului. având un debit mediu 66 mc/s.2 Kmp Pe râul Siret au fost amenajate lacurile de acumulare: Galbeni. 4. pentru cele de medie şi mare adâncime SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Uz.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Tazlǎu etc. iar pe Uz se află amenajat lacul Poiana Uzului . Trotuşului şi afluenŃilor acestora pe partea dreaptǎ şi ale Tutovei.1 km. Răcăciuni şi Bereşti.eu. Starea apelor subterane: dinamica. Principalii sǎi afluenŃi sunt: Asǎu. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău in 2008. compoziŃia chimică. Râul Siret strǎbate judeŃul pe direcŃia nord–sud.expert-mediu. Ciobanuş. Bacău I (Lilieci ) . 50. www. Trotuş ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 118 Km ). tipuri şi concentraŃii de poluanŃi. Râul BistriŃa strǎbate judeŃul Bacǎu pe direcŃia NV–SE.

Apa subterană este localizată atât in formaŃiunile cuaternare cât şi in cele sarmaŃiene apărând sub forma a două pânze. prescripŃiile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Depoluarea surselor de apă din pânza freatică este extrem de anevoioasă. influenŃate de gârliŃele apărute in urma alimentării acestora cu apă din izvoarele de la baza terasei I. se recomandă urmărirea variaŃiei cotei apei subterane. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Regimul natural al apelor subterane a suferit. apărând rare abateri de la această orientare.est spre sud .N. Pe baza acestor considerente. sector 3.60 m.vest.2.1983.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 68 . iar in cazul producerii unei creşteri neprevăzute. necesitând investiŃii foarte mari. dar el poate varia pe verticală in funcŃie de regimul hidric al zonei. executării unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative. C. în special cele din acviferele freatice. Acest lucru va trebui luat in calcul atât in timpul execuŃiei lucrărilor de investiŃii cât mai ales in perioada exploatării acestora.. o serie de modificări cantitative şi calitative. www.expert-mediu. indică o direcŃie de curgere a apelor subterane aproximativ nord . Modificările cantitative au fost cauzate in primul rând de folosirea apelor subterane ca sursă de apă potabilă şi industrială. în timp. Theodor Pallady nr.eu. Lucrările de prospecŃiune executate in perimetrul studiat. Creşterea concentraŃiilor poluanŃilor din apă in unele zone ale judeŃului Bacău a dus la imposibilitatea folosirii acestor surse pentru alimentarea cu apă a populaŃiei. prin două puŃuri de observaŃie. office@environmental-expert... HărŃile cu hidroizohipse care au fost executate in zonă. iar modificările calitative au fost cauzate de acŃiunea factorilor poluatori (naturali şi antropogeni). se vor executa nişte canale de drenaj exterior sau o captare prin puŃuri. au interceptat acviferul freatic la adâncimi de circa . prezintă un risc ridicat de poluare. Bucureşti Tel: 0314 253 023. de timp şi bani. au fost inventariate mai multe probe de apă care au fost recoltate din vecinătatea amplasamentului.T. Resursele de apă. łinând cont de faptul că nivelul acvifer freatic se poziŃionează la adâncimi care pot intra in contact cu fundaŃiile viitoarei lucrări de investiŃii prin variaŃia acestuia pe verticală. Rezultatele analizelor probelor de apă au fost comparate cu stabilite pentru agresivitatea apei prin STAS 3349 / 1 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. 50.

m. Theodor Pallady nr.80%. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Tabel centralizator cu rezultatul analizelor probelor de apă şi stabilirea agresivităŃii cf. este de 390 Kg.2. Alimentarea cu apă In cadrul obiectivului.. debit mediu lunar / zilnic cu diverse asigurari (95%. in conformitate cu prevederile Anexei A din STAS 3349 / 1979. sortimentul de ciment recomandat este M 30. Bucureşti Tel: 0314 253 023. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere..1. iar dozajul minim de ciment pentru agregatele de 0 16 m. Caracteristici cantitative ale sursei de apă in secŃiunea de prelevare: debit mediu. / m. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.) DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt.conform STAS 1478/90-Tab.eu.eu 69 .1.5 m. STAS 3349 / 1979 Din analiza rezultatelor probelor de apă recoltate. 1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. = 648 persoane 160 persoane in spatii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers .1. office@environmental-expert. / m. pct. www.expert-mediu. având marca minimă a betonului B 250.31. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer.2. 50.c. 4. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. este 430 Kg.m.etc. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă.eu. 4. se recomandă utilizarea unui beton cu grad de impermeabilitate P8. şi pentru agregatele de 0 .c.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers .65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.conform STAS 1343-1/2006 Qzi med total = 121..parcaje sau garaje subterane -clădirea se dotează cu hidranti interiori. 6. sector 3. 8.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2.796.65 l/s 4.1. www.1/g . Conform NP086-05: cap. 4. cap..2.= 142. având Sc= 1.1. stare tehnică Clădirea face parte din construcŃii inalte.. anexa nr. cap 3. 50. parcaje subterane -2 pentru V= 6. cap.72 l/s Qs o max= 24.eu. Theodor Pallady nr.31 mc/zi Qzi max total = 163.clădiri inalte şi 4. cap.4 l/s Qs zi min = 57.339 mc.77 mp. garaje.2.10 [mc/zi] = 2. InstalaŃii hidrotehnice: tip.289 mc.1/h -echipare cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor pentru garaje şi parcaje cu mai mult de 50 autovehicule. office@environmental-expert. 4. cap. 7.eu 70 .17b şi 6.77 mc/zi Qzi min total= 49. tabel 5/1. Qii= 5 l/s şi numărul jeturilor in funcŃiune simultană este 2 cu debitul specific 2./d -se prevede perdea de drencare.77 l/s Qs zi max= 192.1.conform STAS 1343-1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers . -se prevăd coloane uscate la clădiri civile publice inalte.36/b -se asigură 2 jeturi in funcŃiune simultană. presiune.eu.21 [mc/h] = 5.17i -construcŃia se dotează cu instalaŃii cu hidranti exteriori. cap.63 [mc/zi] = 0.5 l/s.13 mc/zi Qorar max total = 20.30 [mc/zi] = 1. 5. 3 -numărul jeturilor in funcŃiune simultană pentru instalaŃii cu hidranti de incendiu interiori este: clădiri inalte -2.3.expert-mediu./c . Conform STAS 1478. V= 90.1.2.

6 mp → 59 capete sprinklere In total = 169 buc SC House Construct Invest Environment SRL Bd.3. H ≥ 10 mCA.2.eu. de sprinklere prevăzute sa funcŃioneze simultan montate in aria de declanşare A-determinat qik= a√H (l/s) a -coeficient de debit (Anexa B.355 √15= 1.12 l/smp conform NP024 -97 cap III c. office@environmental-expert. tabel 17) .50 mp 44. Theodor Pallady nr.7 = 533 mp --+ 47 capete sprinklere Sector 2: 35 x 5.5 = 511. 7. Bucureşti Tel: 0314 253 023. dar se considera is= 0.. is= 0. a= 0. pentru V= 8.5 = 122.25 mp —► 63 capete sprinkler - Sector 3: 23 x 4./h -garaje şi parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autovehicule.eu 71 .085 mc.37 l/s As -aria de declanşare -tab.355 qik= 0.sprinkler inox. InstalaŃii cu sprinklere NP086-05 cap. 50.085 mc.5 = 103. www. As= 215 mp is -intensitatea de stingere is (l/s -mp).75 mp = 711.7= 199.5 mp 22. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - spatii comerciale (parter) -2 pentru V= 8.10. n -nr.expert-mediu.9/1. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. tabel 17) Hi -presiunea disponibila la orificiu (mCA) (Anexa B.10 mp = 662..07 l/s-mp.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. birouri (mezanin) -1.2x5.eu.5 x 11.3 Ap -aria protejata de 1cap sprinkler - Sector 1: 42 x 12. ∅ orificiu =12 mm.1.

6x30x1= 228 m3 Vi= 228 m3 Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiilor: Vcons= a-Qor maxTe (m3). Vcons= 1 20.eu 72 . 50. VComp=0.95mc/ zi = 3.77 mp.95 mc VR|= 289.eu.6x2x2. office@environmental-expert..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.expert-mediu.5 -192.10 (m3/zi). Te= 3 ore.95/ 24 x24 = 289. 7.289 mc.95 mc Volumul rezervei intangibile: VRI= Vi + Vcons (m3) VRP 228 + 61.05 m3 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.2.i/f.6-QisTs (mc) unde: Vi . Hsubsol= 3. Qis= 30 l/s Conform STAS 1478 cap 4. volumul rezervorului din beton armat se calculează astfel: Vrez= Vcomp+ VRI (1) Vcomp= 3 x Vcons max zi (m3) a= 0.6x25x1 + 3.6-nj-Qii-Ti + 3.6-Qie-Te + 3.5 (tabel 1 . sector 3.10 = 96.339 mc..volumul de apă înmagazinat (mc) Vi= 0.CALCULUL VOLUMULUI REZERVORULUI Conform SR 1343/1-2006. Qor max= 20.n< 5000 locuitori) Qs zi max= 192.95= 289. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.95 mc Refacerea rezervei de apă după incendiu: QRI= VRI/ TRI x 24 mc /zi TRI= 24 h QRI = 289.65-3= 61. www. -se prevede o rezervă de capete sprinklere de 30 buc.95 mc Vcons= 6 1. Ti= 10 min ->Qii şi Te=1 ora-*Qie .65 (m3/h). unde: Vcons .3.5x10 + 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.volumul consumat la utilizator a=1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Art. V= 6.796.35 l/s Conform STAS 4165-88. V= 90. volumul de apă necesar pentru asigurarea debitelor hidranŃilor interiori şi exteriori este: Vi= 0.50 m.3. Sc= 1.11.

B" iar în demisol ventil de reŃinere şi robinet de golire. se va prevedea robinet de trecere.COLOANA USCATĂ". Pe acest racord s-a prevăzut un robinet de trecere şi clapeta de reŃinere.. executarea şi exploatarea instalaŃiilor de stingere a incendiilor" NP086-05. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu... Coloanele de apă rece au fost dispuse în spaŃiul comun . Bucureşti Tel: 0314 253 023. pe racordul la coloană uscată se va monta racord fix tip „C" şi inscripŃie „RACORD INCENDIU"..B" se va monta indicatorul .hol. De la contor. La nivele..eu. www. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice. Conducta de distribuŃie din demisol şi coloanele de apă rece se vor executa cu Ńevi zincate. în apartament. office@environmental-expert. b.05 + 289.95= 386 m3 (1) => Volumul rezervorului va fi de 400 mc.B" în nişă cu geam. fără îmbinări în zona îngropată. Alimentarea cu apă rece a imobilului se va face prin branşament la reŃeaua stradală. La exterior lângă racordul tip . La limita clădirii s-a prevăzut racord fix tip . Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apă caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament. Lângă fiecare apartament se va monta contorul de apă Dn 20 mm robinete de trecere într-un dulap de mascare cu uşiŃă. La demisol. La intrarea în demisol. conductele de apă rece sunt distribuite cu distribuitoare (pentru apa rece şi apa caldă sanitară) prin Ńevi multistrat tip PEXAL cu protecŃie ignifugă prin şapă. Echiparea şi dotarea PSI s-a făcut conform „Normativ pentru proiectarea.. 50. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 73 . Theodor Pallady nr. Au fost prevăzute două coloane uscate pentru incendiu interior ∅ 3". La baza coloanelor de apă rece s-a prevăzut câte un robinet de trecere. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vrez= 96. sector 3. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor s-au prevăzut coloane ∅3" şi câte doi hidranŃi interiori ∅2" pe nivel.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. pe conducta de intrare se prevede robinet trecere şi clapetă de reŃinere şi racord la limita clădirii cu două racorduri fixe tip .eu.expert-mediu.

office@environmental-expert.2.eu 74 . Motivarea folosirii apei potabile subterane in scopuri de productie. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă. tip VITODENS 200-W.3. model VIESSMANN. 4. Motivarea metodei propuse de alimentare cu apă Metoda aleasă este cea mai favorabilă din punct de vedere al protecŃiei mediului deoarece nu implică lucrări suplimentare pentru realizarea unei alte surse de apă.1.2. Theodor Pallady nr. pavele).1. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafetelor betonate din parcările subterane.eu. Măsuri de imbunătăŃire a alimentarii cu apă Consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In conditiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor.1. 4.eu. 4. chimici şi biologici Apa utilizată respectă parametrii fizico-chimici şi biologici. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1.2.4.6.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..1. Eventual. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI proprie.5. Indicatii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici. sector 3. Alti utilizatori de apă curenti sau prognozati in zona de impact a activitatii propuse Pe amplasamentul studiat nu se preconizează apariŃia unor noi utilizatori de apă. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2.expert-mediu.. daca este cazul Nu este cazul. www. 4. 4. având puterea termică de 105 kw fiecare. Trebuie asigurată zona de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului.7.2.

10 [mc/zi] = 2.65 l/s Sistemul de colectare a apelor uzate Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă etanşate cu garnituri din elastomeri. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. mc/h] Quzimed. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. de pe acoperişul clădirii. Evacuarea apelor uzate menajere produse in cadrul obiectivului.77 l/s Quzimax. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In vecinatate amplasamentului studiat există şi vor mai apărea şi alŃi utilizatori de apă. lavoare. PP ∅110 mm la canalizarea existentă în zonă. Theodor Pallady nr. CT din clădire.= 192. la parter şi la ultimul nivel. Scurgerea apelor meteorice se va face în sistem de colectare a apelor pluviale. Coloanele menajere vor fi mascate în ghene.4 l/s Quzimin . 50. 4.B" Coloanele menajere. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip .. DEBITUL DE APE UZATE MENAJERE Conform STAS SR 1846-1:2006 Qu = Qs [mc/zi. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii.. office@environmental-expert..expert-mediu.eu.57. Apele uzate din cadrul obiectivului provin de la grupurile sanitare.63 [mc/zi] = 0.21 [mc/h] = 5. Bucureşti Tel: 0314 253 023.72 l/s Quomax= 24.3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. în demisol.30 [mc/zi] = 1.= 142.eu. Managementul apelor uzate Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor menajere de la consumul obiectivului cât şi a apelor meteorice.eu debitele de ape uzate menajere caracteristice care se evacuează în reŃeaua de canalizare se calculează cu relaŃia: 75 . se va realiza printr-o reŃea de polipropilenă ignifuga. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele.1. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. pentru evacuarea in reŃele de canalizare a oraşului. www.expert-mediu. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° . In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu Locul de descărcare a apelor neepurate/epurate: in canalizarea orăşenească.eu. sector 3.eu. Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795.eu 76 . Indicatori ai apelor uzate.. 50. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. concentratii de poluanti Apele uzate evacuate de la acest obiectiv vor avea calitatea solicitată de NTPA 002 din H. la etajul 6. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială.G. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05. Pentru siguranŃa în exploatare. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigenŃelor legislaŃiei în vigoare. Theodor Pallady nr. Apele ajung in canalizarea orăşenească. Conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a altor obiective economice NU ESTE CAZUL. etc. 188/2002 modificată şi completată de H. 352/2005. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. in staŃia de epurare sau direct in receptori naturali. s-a făcut conform STAS 1795.G. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

eu. Theodor Pallady nr.4. gen carburanŃi şi uleiuri. Dar daca materialele de construcŃii vor fi depozitate în vrac. De aceea se recomandă ca materialele in vrac să fie depozitate în spatii închise sau acoperite. dacă există: capacitatea staŃiei şi metoda de epurare folosită Nu este cazul. Prognoza impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii În timpul execuŃiei normale a lucrărilor de amenajare nu se poate produce nici un fel de impact major asupra factorului de mediu "apă".eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. care pot fi mult diminuate sau eliminate printr-o buna organizare a lucrărilor. putând polua solul. În timpul funcŃionării obiectivului Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin conducte racordate la reŃeaua orăşenească iar evacuarea apelor uzate prin racordarea la reŃeaua de canalizare din zonă a oraşului. 4. subsolul. office@environmental-expert. Este important de menŃionat faptul ca lucrările de execuŃie au un caracter temporar. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului. apele subterane. pot produce ape impurificate cu substanŃe de tip petrolier.eu 77 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3. Apele uzate menajere provenite de la organizarea de şantier şi de la punctele de lucru sunt considerate drept surse potenŃiale de poluare. se consideră că activitatea de exploatarea a obiectivului nu are impact asupra factorului de mediu apă. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. Prin împrejmuirea şantierului cu panouri de protecŃie se evita poluarea apelor de suprafaŃă sau a solurilor din vecinatatea amplasamentului.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.. dacă se fac în organizarea de şantier şi nu la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni. pot fi spălate de apele pluviale. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃii de preepurare şi / sau epurare. łinând cont de faptul ca apele menajere vor fi evacuate în sistemul de canalizare. Gospodarirea nămolului rezultat NU ESTE CAZUL.1. apele pluviale vor fi colectate în bazine de retenŃie înainte de fi deversate în sistemul de canalizare. astfel încât eventualele influenŃe asupra apelor sunt limitate în timp.

4.2. 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă (descrierea pagubelor potenŃiale) De la reŃeaua de canalizare interioara. apele uzate sunt transmise in reŃelele orăşeneşti şi de aici la staŃiile de epurare. Nicio instalaŃie sanitară nu afectează in vreun fel mediul inconjurator şi nu există nicio deversare de ape uzate menajere in terenul incintei sau in corpurile de apă aflate in apropiere. comparativ cu conditiile prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare.. 4. Calitatea apei receptorului după descarcarea apelor uzate. sector 3.4.1. cauzat de schimbări previzibile ale condiŃiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului Nu este cazul. www.4.1.1. Impactul transfrontiera Nu este cazul.1. alŃi utilizatori) in zona de impact potential provocat de evacuarea apelor uzate Nu este cazul. de unde vor ajunge la staŃia de epurare.4. łinând cont de faptul ca apele uzate sunt descărcate in canalizare..1. 50. putem spune ca acestea corespund condiŃiilor prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare. Impactul secundar asupra componentelor de mediu.3.1.7.1. FolosinŃe de ape (zone de recreere.4. zone protejate. provocat de apele uzate generate şi evacuate Nu este cazul. prize de apă.4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI În condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări ale apelor.5.4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de frontieră.4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apă şi asupra zonelor de coastă. 4.1.eu 78 .6.4.eu. 4. 4. iar eventualele poluări accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili ce pot surveni pe suprafeŃele betonate din parcările subterane vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului proiectului Nu este cazul.expert-mediu. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr.eu.

prin canalele de evacuare a apelor uzate. se recomandă: asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor. Eventual.eu 79 . Sunt interzise legăturile ocazionale sau permanente intre conductele de apă potabilă şi alte conducte. Nu se admite trecerea conductelor de apă potabilă prin căminele de vizitare ale canalizării. . office@environmental-expert.1. sector 3. prin haznale şi puturi absorbante.eu. . risipei de apă. supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se face prin racord la reŃeaua consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea menajere şi pluviale. Theodor Pallady nr. 50.expert-mediu.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie a apei din incinta obiectivului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. . pavele). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pentru diminuarea impactului obiectivului asupra factorului de mediu apă. În timpul funcŃionării obiectivului Apele uzate menajere vor fi colectate şi apoi vor ajunge impreună cu cele pluviale in reŃeaua de canalizare a municipiului Bacău.Spălarea utilajelor de construcŃie şi a mijloacelor de transport se va face numai in cadrul organizării de şantier sau in spaŃiile special amenajate. www. .. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.Apele uzate vor fi colectate şi preluate de reŃeaua de canalizare a oraşului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.Şantierul va fi imprejmuit cu panouri de protecŃie pentru a impiedica antrenarea materialelor de construcŃie depozitate de catre apele pluviale sau de catre vânt. Măsuri de diminuare a impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Materialele de construcŃie in vrac se vor depozita in spaŃii inchise sau vor fi acoperite pană vor fi utilizate. pentru asigurarea protecŃiei impotriva zgomotului in staŃia de hidrofor se SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. de apă potabilă existentă in zonă .5.

şi al apelor menajere se vor lua măsurile SC House Construct Invest Environment SRL Bd.101 / 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecŃie sanitară Nu este cazul. Zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică in jurul surselor de apă.4.5. al apelor pluviale impure.1. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023..5.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apă Nu este cazul. Theodor Pallady nr. www. subsolul şi apele subterane trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI prevăd postamente pentru pompe cu un strat de plută pentru preluarea vibraŃiilor şi a zgomotelor.expert-mediu. ele trebuie efectuate la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni. Nu se pot accepta fose vidanjabile. iar normele în vigoare interzic construcŃia foselor septice.5. zăcămintelor de ape minerale utilizate pentru cură internă. lucrărilor de captare.5. Depozitele intermediare de materiale de construcŃii în vrac trebuie amenajate ( acoperite ) pentru a evita antrenarea lor de către precipitaŃii sau vânt..1. 4.eu.2.1. al lacurilor şi nămolurilor terapeutice.1. acestea trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. care pot fi spălate de apele pluviale şi pot polua solul.eu 80 . Măsuri de prevenirea poluărilor accidentale ale apelor Măsuri de prevenire a poluărilor accidentale ale apelor În timpul construcŃiei obiectivului În ceea ce priveşte punctele de lucru. Alte măsuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apă şi a zonelor de mal ale acestora In timpul constructiei materialele de construcŃii in vrac. întrucât la terminarea lucrărilor vor fi foarte greu de dezafectat. 4. conform Hotărârii de Guvern nr. 50.1. 4. În timpul funcŃionarii obiectivului În vederea diminuării impactului apelor uzate provenite din parcările subterane. 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. al construcŃiilor şi instalaŃiilor de alimentare cu apă potabilă.

eu 81 . retele de utilitati.1. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică Nu este cazul. office@environmental-expert.1.2. staŃii de tratare a apelor uzate. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI constructive prevăzute prin proiect. 4. Plan de situatie. De asemenea se vor respecta cu stricteŃe modalităŃile de izolare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din obiectiv.1. zone recuperate şi reutilizate Nu este cazul. locul de evacuare a apelor uzate.. centuri şi zone de protecŃie a corpurilor de ape de suprafaŃă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.6.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pentru obiectivele/proiectele din agricultură – amplasamente ale utilizării de nămoluri şi ingrăşăminte naturale. www. respectiv trecerea celor pluviale prin bazinele de retenŃie şi efectuând o preepurare prealabilă înaintea deversări acestora în reŃeaua de canalizare orăşenească. reŃele de alimentare.eu. cu indicarea cladirilor existente sau planificate sa fie demolate. cu indicarea surselor de alimentare cu apă.6. Bucureşti Tel: 0314 253 023.6.6.expert-mediu. Plan de situatie. 4. HărŃi şi desene la capitolul “ APĂ” 4.1.1. depozitarea substantelor periculoase şi a deşeurilor.. amplasamente propuse pentru prelevarea de probe şi efectuarea de măsuratori asupra apelor de suprafaŃă Nu este cazul.eu. 4.3. sector 3.

Culoarul Siretului favorizează o dirijare mai mult nord – sud a curenŃilor atmosferici.2008 C JudeŃ Bacău StaŃia meteorologic ă Bacău StaŃia meteorologic ă Târgu Ocna Media anuală 10.2 º C. www. fragmentare şi expunere introduce însă numeroase nuanŃe locale.6º C (Târgu Ocna ).2 º C).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Relieful. Theodor Pallady nr.2008 -23.2 grade Celsius. cu temperatura medie de – 4. office@environmental-expert.2008 -21.2..8° C/05. AERUL 4.expert-mediu.2° /05.vest. prin măsurătorile efectuate. viteza medie având valori de până la 6 m / s Pentru caracterizarea climatică a judeŃului Bacău se iau în considerare principalele elemente: temperatura aerului şi precipitaŃiile măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃ: Bacău şi Târgu Ocna. fiind considerat din acest punct de vedere an normal.6º C ( Bacău ) şi 10. Temperatura ambientală şi precipitaŃiile atmosferice în anul 2008 sunt prezentate în tabelul urmator: Temperatura ambientală Maxima Minima anuală/Data anuală/Data înregistrării înregistrării 37.vest şi nord . viteza vântului poate depăşi 70 km / h.9 10. Bucureşti Tel: 0314 253 023. In timpul iernii. Temperatura medie multianuală este in jurul valorii de 9.0° C/16.6° C PrecipitaŃii atmosferice (l/an) 600.01. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. luna cea mai călduroasă fiind iulie (21.08. anul 2008 a avut o valoare medie de 10.. Numărul zilelor de vară este relativ redus cca 86 de zile cu temperaturi mai mari de 25 º C.1 º C. 50. Din punct de vedere termic. sector 3.2008 626.01.eu 82 . Vânturile predominante sunt cele dinspre nord . cu ierni reci şi veri călduroase şi cu o predominare a circulaŃiei atmosferice dinspre nord şi nord .6° C 35.2.1. prin înălŃime. iar luna cea mai rece ianuarie. iar numărul mediu al zilelor cu ingheŃ este de 126 pe an. dar nu lipsesc nici cele dinspre est şi sud-est. Date generale JudeŃul Bacău se încadrează într-o unitate climatică de nuanŃă continentală.1° C/15. rezultând o amplitudine termică anuală de 25.08.

în anul 2008 se constată o scădere a temperaturii medii anuale măsurată la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău. maxima absolută de temperatură a anului 2008 C măsurată la staŃia meteorologică Tg.5 ° ).6 Bacău 2007 2008 Tg. 50.3 10. C 83 .. De asemenea.7° ).8 mm – luna iunie) şi cel rece (24 mm. Theodor Pallady nr.eu înregistrat în anul 1985 şi avea valoarea de – 26.6 11. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4 10. Ocna a fost mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a Nivelul precipitaŃiilor Valoare medie multianuală a precipitaŃiilor din zona confluenŃei râurilor BistriŃa si Siret este de cca 542 mm/ an.3° ). Maxima absolută de temperatură a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe data de 16 august a fost mai mică decăt maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 40.eu. Fenomenele orajoase şi aversele sunt frecvente in lunile iulie-august. C Minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe 5 ianuarie a fost mult mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 1954 şi avea valoarea de – 32.. sector 3.luna februarie). www. Ocna şi înregistrată pe data de 16 august este mai mică decât maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 39. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comparativ cu anul 2007.expert-mediu.7° ). office@environmental-expert.. Temperatura medie anuală 14 12 grade Celsius 10 8 6 4 2 0 13. De C asemenea minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică de la Tg. Ocna Temperaturile medii anuale măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău.eu. existând diferenŃe intre sezonul cald ( 82.

etc. Utilajele de santier produc şi zgomot. august.3 l/mp ). Există deci un decalaj in spaŃiu.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. finisoare. buldozere. iar lunile februarie. Principalele utilaje care se folosesc in mod normal pe şantier sunt: excavatoare. lucrările fiind executate după un grafic care Ńine cont de mulŃi factori (de exemplu posibilitatea de a face săpături in anumite zone doar in perioadele aprobate de municipalitate. Cantitatea anuală de precipitaŃii a depăşit media multianuală cu aproximativ 50 l /mp. la Bacău precipitaŃiile au depăşit media multianuală în lunile aprilie. 4. var). iunie.27) s-au înregistrat cantităŃi mari de precipitaŃii mai ales în nordul Ńării ( RădăuŃi -186. care au dus la creşterea debitului râului Siret şi ca urmare a acestui fapt în judeŃul Bacău a fost afectată localitatea Săuceşti. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Valorile medii multianuale ale precipitaŃiilor fiecărei luni evidenŃiază un maxim pluviometric in intervalul mai-august şi minime in lunile decembrie – martie. grupate cate 2-3 la o pozŃie de lucru (dar lucrând alternativ).40 l/mp sub media multianuală. traficul auto. septembrie şi noiembrie au fost cu 15 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.2 l/mp şi Suceava -190. vole. autobasculante. existenŃa materialelor şi a forŃei de muncă. Surse de poluanti generati In perioada lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de: • • • excavarea pământului. sector 3.. octombrie şi decembrie cu 20 . intreruperea circulaŃiei in anumite zile din săptămână şi la anumite ore. deci anul a fost mai ploios decât un an normal.2. Aceste utilaje pot funcŃiona in câteva loturi de şantier. 50. iulie. fiind considerate surse de suprafaŃă.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Există şi un decalaj in timp.eu 84 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip. pietriş.50 l/mp. deci dispersate in diferite zone. www.. Theodor Pallady nr. ciment.). unde s-au semnalat pagube materiale însemnate în urma revărsării Siretului.eu. In anul 2008. autogredere. În ultima decadă a lunii iulie 2008 (24 . Nu produc insă şi vibraŃii semnificative.2. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate.

(A). amplasată in bucatarie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. valorile mai mari fiind la excavatoare. b) la birouri şi spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. S-a prevazut câte o centrală termică murală individuală pentru fiecare apartament. buldozere.eu. străzi de categoria IV. o bucatarie şi o baie) au fost prevazute cu centrale termice murale cu schimbător de căldură incorporat.expert-mediu. 50 dB(A). Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore. Bucureşti Tel: 0314 253 023. consumatori acm. Garsonierele şi apartamentele cu doua camere (apartamentele care au dpdv. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nivelul de zgomot este variabil.85 db(A) .şi de 75. finisoare. in jurul valorii de pana la 90db.88 (Acustica urbana) . office@environmental-expert.eu 85 . coş de fum de tip ventuză. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. vole şi autogredere.admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) . Theodor Pallady nr. sector 3. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă). STAS-ul nr. de cca. 10009. 3. Atat pentru muncitori. www. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. In perioada funcŃionării obiectivului Sursele de impurificare a atmosferei aferente obiectivului de investiŃii studiat vor fi: • • • • Centralele termice de apartament Parcările subterane Traficul din zonă InstalaŃia de climatizare Centralele termice Clădirea este echipată cu centrale termice pe gaze naturale pentru fiecare apartament.pentru străzi de categoria I..eu.pt.tabelul nr. Principalele elemente componente ale unei microcentrale sunt: a) la apartamente : cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Cazanele functionează cu gaze naturale şi prepară agentul termic. Bucureşti Tel: 0314 253 023. dacă pentru fiecare nivel de parcare deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigură suprafaŃa SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 86 . . Emisii de poluanŃi specifici gazelor de esapament: oxizi de azot.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Parcările subterane In incinta amplasamentului analizat vor fi amenajate parcari la demisolul clădirii cu 158 spaŃii de parcare in sistem Klaus. sector 3. office@environmental-expert. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate In funcŃie de amplasarea si conformarea fiecărui parcaj subteran. Se face menŃiunea ca toate autovehiculele vor fi prevăzute cu motoare tip minim EURO 3. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tiraj natural-organizat. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă) şi schimbator cu plăci pentru prepararea apei calde menajere. oxizi de carbon.eu.cos de fum de tip ventuză. se pot utiliza si combinatiii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu. Theodor Pallady nr.. particule cu conŃinut de metale. suplimentar. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum două niveluri. 50. Evacuarea gazelor de ardere se face direct catre exterior prin cos de fum de tip ventuză.eu sisteme de tip jet/impuls fan. tiraj mecanic. apa caldă de incălzire cu temperatura 70/600 C .expert-mediu. oxizi de sulf. compuşi organici volatili. www.cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie.eu. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai daca sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate tehnic..

sunt grupaŃi in mai multe categorii: • • gazele anorganice: oxizii de azot. Traficul auto O sursă secundară de impurificare a atmosferei. Acesti poluanŃi. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. Masurarea tuturor acestor poluanti este imposibilă şi de aceea. evidenŃierea se concentrează numai pe acei poluanŃi care au cel mai larg impact asupra sănătăŃii umane sau care sunt consideraŃi buni indicatori. ozonul pulberi: pulberi totale in suspensie. sector 3. plumb. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.5 µm. o constituie gazele de eşapament de la autovehicule care circulă pe accesele carosabile din apropierea amplasamentului. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu).. oxidul de carbon. Poluarea aerului cauzată de traficul auto este un amestec de câteva sute de compuşi diferiti. hidrocarburi policiclice aromatice. 50. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm sau decat 2. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. Theodor Pallady nr..eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.00 m. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza si debitele necesare stabilite in normativ. office@environmental-expert. care sunt urmăriŃi in mod curent atunci cand se doreşte evaluarea impactului generat de traficul auto asupra calităŃii aerului. DistanŃa dintre gurile de admisie a aerului si cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. dioxidul de sulf.expert-mediu.eu 87 . fumul negru • componente ale pulberilor: carbon elementar.00 m de pardoseală). Au fost evidenŃiati in urma unor studii recente peste 150 de compuşi şi grupe de compuşi.

Theodor Pallady nr.. cu agent de răcire apa rece pentru răcirea aerului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. asigurând încălzirea sau răcirea aerului. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. Emisiile care pot sa apară din instalaŃiile de răcire sunt constituite din eventuale pierderi de freon. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • compuşi organici volatili : benzen. care impiedică dispersia. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate. fiind direcŃionate către parcări unde staŃionează. var) şi de traficul auto.3. Impactul cel mai mare apare in zonele construite şi cu artere de trafic supraaglomerate. InstalaŃia de climatizare: Pentru a asigura parametrii interiori corespunzători unui microclimat intern de confort pe tot timpul verii. folosind climatizoare de tubulatură.eu 88 . vor putea fi cuantificate din completarile ce se vor face in instalaŃie.expert-mediu.eu. sector 3. unde dispersia poluanŃilor este dificil de realizat. pietriş. Având in vedere ca toate instalaŃiile sunt noi. după aceasta dată.eu. precum şi menŃinerea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune. care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt. Orice eventuale scăpări prin neetanşietăŃi. nu se estimează pierderi de lichid de răcire in primii doi ani de la inceperea activităŃii.. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. sunt prevăzute următoarele sisteme: 1. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip. fiind considerate surse de suprafaŃă. ciment. 4. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spatiile comerciale. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură. www. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. climatizarea locală a spaŃiilor. office@environmental-expert. Prognoza poluării aerului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei sunt reprezentate de utilajele de şantier. butadienă. ConcentraŃiile poluanŃilor atmosferici sunt mai crescute in zonele cu artere de trafic străjuite de clădiri inalte sub formă compactă. 50. Gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zonă. 2.

40. 462/1993. insă nu produc şi vibraŃii semnificative. Theodor Pallady nr.44. 50.hidrocarburi maxim admise.. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃa de 24 ore.322. CO. Au rezultat emisii pe care le-am comparat cu limitele maxim admise prin susmenŃionatul Ordin: .CO . în jurul valorii de pana la 90db. particule 1. valorile mai mari fiind la excavatoare..00.20 g/h 46. autobasculante. buldozere. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Utilajele de şantier produc zgomot.20 g/h fata de 5.SOx .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. finisoare.(A). CO . sector 3.80 g/h 133. vole şi autogredere. Atât pentru muncitori. hidrocarburi . 50 dB(A). Bucureşti Tel: 0314 253 023. parcările subterane şi de la autovehiculele care tranzitează străzile apropiate.27.00 g/h 1.3. www.expert-mediu. în kg/1000 L.000 g/h fata de 500 g/h fata de 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.NOx .56.000 g/h limita nespecificată fata de 5. particule şi hidrocarburi.eu.eu 97. În conditiile unei desfăşurări de forŃe ale unităŃii constructoare se apreciază un consum de motorina specific de 30 l/h. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Factorul de mediu "aer" va fi influenŃat în timpul execuŃiei lucrărilor cu utilajele de şantier care funcŃionează cu motorină. NOx . Acestea pot fi utilizate decalat in spaŃiu şi timp. În timpul funcŃionarii obiectivului Impactul asupra aerului este datorat emisiilor de la centralele termice.20 g/h 810. vole. Nivelul de zgomot este variabil. cat şi pentru trecătorii care se afla la mica distanta. autogredere. office@environmental-expert. următoarele: SOx . factorii de emisie pentru motoarele Diesel sunt. finisoare. Aceste utilajele de şantier vor emite în timpul funcŃionarii SOx. Principalele utilaje care se folosesc în mod normal pe şantier sunt: excavatoare.24.eu. Conform Ordinului nr. de cca. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. buldozere.44.000 g/h Rezultă ca aceste concentraŃii sunt foarte mici în comparaŃie cu concentraŃiile 89 . NOx.4.particule .

Materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât sa reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici. Impactul datorat emisiilor generate de centralele termice este redus deoarece acestea vor fi echipate cu arzătoare cu NOx redus. Aceasta categorie de măsuri. pe lângă avantajul îmbunătăŃirii parametrilor de dispersie. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. compuşi organici volatili. www. Pentru evacuarea emisiilor gazelor de eşapament de la autovehiculele din parcarea subterană s-au prevăzut trape la partea superioară a demisolului. particule cu conŃinut de metale. materialele de construcŃie trebuiesc depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului. 50. care semnifică eliminarea surselor nedirijate.expert-mediu. sector 3. modificările asupra factorului de mediu aer nu sunt semnificative.2. proiectul prevede o serie de măsuri precum: instalaŃii de captare şi evacuare dirijată a poluanŃilor generaŃi de activităŃile de preparare a hranei şi de sursele staŃionare de ardere.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. var etc.eu. următoarele avantaje: protejarea calităŃii aerului la locurile de muncă. office@environmental-expert.eu 90 .. 4. crearea posibilităŃilor de efectuare a măsurătorilor la emisie în perioada de SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. conditiile meteorologice de dispersie a poluanŃilor în aer sunt foarte bune. În timpul perioadei de execuŃie a lucrărilor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. Gazele de eşapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona.4. Măsuri de diminuare a impactului Se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcŃiilor. Este important de precizat ca în special în zona amplasamentului studiat. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin construcŃia Ansamblului RezidenŃial se apreciază o intensificare a traficului în zona studiată ceea ce ar mări concentraŃia în atmosfera a emisiilor provenite de la autovehicule. astfel nu vor apare concentraŃii mari de poluanŃi în aer care sa afecteze semnificativ calitatea acestuia. Theodor Pallady nr. În timpul funcŃionării. oxizi de sulf. prezintă. ciment. Emisiile de poluanŃi specifici gazelor de eşapament sunt: oxizi de azot. fără a depăşi însă limitele impuse. oxizi de carbon. Din punct de vedere al protecŃiei calităŃii aerului în zona de influenŃă a obiectivului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. în atmosferă. pentru evitarea dispersiei particulelor de praf.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1. Solutii tehnice pentru controlul poluarii aerului (reducerea poluării. în principal următoarele: Pentru reducerea acestei poluări sonore utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot. ceea ce conduce la majorarea plafoanelor sus menŃionate de la 60 la 66 dB(A) pt. 5 din STAS nr..eu. un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20). Theodor Pallady nr.5. sector 3. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex. Conform tabelului nr. captatoare de zgomot. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI funcŃionare şi crearea posibilităŃilor cost-eficiente de punere sub control a emisiilor în cazul constatării unor neconformări cu legislaŃia în vigoare la momentul respectiv. care se refera la acŃiuni izolate. in aşa fel incât să asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumează şi debitele necesare stabilite in normativ. daca după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege. imnbunătăŃirea parametrilor de emisie.etc. Bucureşti Tel: 0314 253 023. acesta se poate diminua prin luarea unor măsuri. pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionarii obiectivului. epurarea gazelor emise. Referindu-ne la nivelul zgomotului. 1. se vor lua măsuri de izolare cu panouri absorbante fonic. 50.4. 10009-88. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate.eu 91 .5 ore. difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare.) SoluŃia tehnică aleasă pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Pentru reducerea poluării a fost adoptată următoarea soluŃie pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat.5 dB(A) pentru străzi de categoria I. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioara Ia maximum 1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.00 m de pardoseală).. www. străzi de categoria IV pana la 82.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. O alta posibilitate de diminuare a zgomotului este obligarea constructorilor de a lucra.93. un număr cât mai mic posibil de ore/zi.2. 4. se admite o corecŃie de 10% pentru o perioada de lucru de max.

HărŃi şi desene la capitolul “ AER ” descrierea ZPS – informaŃii despre zone rezidentiale/ zone cu receptori sensibili şi despre alte activităŃi existente sau propuse in zona de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. 4..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Măsuri de diminuare a poluării in conditii de dispersie nefavorabile Nu este cazul. impact Nu este cazul. InstalaŃii propuse pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate) şi eficienŃa lor Nu este cazul.4.5.eu. www.2. 4. modificarea ZPS. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. 4.4.2. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.4.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.3. 4.2. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. marimea ZPS in concordanŃă cu normativele. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc.2. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu).expert-mediu.eu.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 92 . Zone de protecŃie sanitară (ZPS).2.4.. luându-se in considerare impactul proiectului asupra sănătăŃii şi mediului Nu este cazul. sector 3. 4.4.

363 121 28.4 17.500 39.477 34.630 2.845 86...expert-mediu.482 39.eu 93 .777 2008 186.5 33. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.6 109.366 7.458 7. RepartiŃia terenurilor pe clase de pretabilitate în judeŃul Bacău Nr.163 27.6 EvoluŃia repartiŃiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinŃe în judeŃul Bacău. In judeŃul Bacău.1 67.3 63.505 39.992 7.6 787 45.357 II 43. (ha) ha ha ha ha ha I 13.636 978 787 102.845 126.722 319.0 11.557 5.427 11.764 3. conform datelor din tabelul următor.686 319.557 5.9 30.4% din terenuri sunt incadrate in clasa III şi 41.1 34.692 63.2 319 6. in perioada 2000 – 2008 a crescut suprafaŃa ocupată de terenuri arabile şi a scăzut cea ocupată de paşuni.205 2.596 3.856 86. schimbările apărute in utilizarea terenurilor.742 88.822 2006 186. office@environmental-expert.eu.0 Livezi 0 0 182 10. 4.637 34.9 % in clasa IV.550 9.476 325.M.845 86.391 322.258 12. Caracteristicile solurilor dominante ( tipul.3.101 39.148 1. 50.277 632 123.2 978 19.2 1.157 5. 1 2 3 4 5 Specif .727 319.7 632 36.eu. SOLUL 4. 3.777 2007 186.317 53.3 134.3.4 2.966 Clase de bonitare ale solurilor III IV V 62.9 Vii 10 0. sector 3.360 321.722 319.548 39. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. crt 1. în perioada 20002008 Nr.148 1.814 Total (ha) 186.8 73.988 7.6 40.126 1. densitatea) Fondul funciar este descris prin doi indicatori majori: dimensiunea categoriilor de teren. Categoria de folosinŃã Arabil Păşuni FâneŃe şi pajişti naturale Vii Livezi TOTAL AGRICOL 2000 184.211 37. 2.414 325. vii şi livezi.777 184. fâneŃe.071 186.148 1.392 87.715 88.205 23. Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V % din % din % din % din % din FolosinŃă ha total ha total ha total ha total ha total folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă Arabil 4.668 16.730 87.4 Pajişti 630 0.148 1.323 40.930 319 182 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. Arabil Pajişti Vii Livezi Total U.593 56. 5.928 6.328 17.675 323.491 Aceste terenuri sunt incadrate in 5 clase de calitate.062 5.268 10 0 14.429 5.727 319.535 6.523 13.500 39.571 2.1.113 88.557 5.342 2002 183. permeabilitatea.636 51. www.5 6.611 3. crt.122 40.7 121 7 TOTAL 5270 1.504 1. compoziŃia granulometrică.062 41.117 2003 40.999 41.079 1.777 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.661 SuprafaŃa (ha) 2004 2005 184.889 2001 184.130 1.557 5. 34.845 86.

Noiembrie 2008). cf. cu dezvoltare până in jurul adâncimii de .. www. Theodor Pallady nr. sau sistem de fundare cu radier general. Normativului P 10 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii.etc.1. Nivelul apei subterane interceptat in foraje la data execuŃiei acestora (Octombrie . diferenŃiat după tipul actual de folosinŃă al terenului: teren agricol. cantitatea de material organic – humus. cu structura naturală Adâncimea de fundare va fi de .N. zonă industrială. plastic virtos constituit din argile mărnoase grezoase. CondiŃii chimice din sol (pH. sector 3.2.expert-mediu.permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri). un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovanisuri).eu. plastic vartoase la tari la suprafaŃă. legate prin grinzi de fundare. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros . forestieră. activitate biologică. C. azot. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive.2. fosfor şi potasiu.T. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0. etc.T.).2.N. 50. office@environmental-expert. granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi indesare medie. sensibile la umezire . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. poluarea in zonă.T.20 m in stratul recomandat pentru fundare. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi.N.. de la umede la practic saturate. este situat in jurul adâncimii de ..60 m. cu dezvoltare pana in talpa forajelor Caracterizând geotehnic pământurile din amplasament. iar in baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv. 4..eu 94 . cu curba continua. cantitatea de material organicAcestea se prezintă humus.30 m.3. C.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. zonă Principalii indicatori chimici care caracterizează solurile: pH. local mijlocie.50 m C. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic realizat de SC GEOSTUD SRL structura litologică a amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.

Surse de poluare a solurilor: surse de poluare fixe sau mobile ale economice propuse (chimice.3.4. www.5. Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Solurile corespund la doua categorii de folosinte: Folosinte sensibile. activităŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4.190 ha in 2008. Folosinte mai putin sensibile. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4. Tipuri de culturi pe sol. necesităŃile plantelor şi condiŃiile meteorologice locale. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii Nu este cazul.3. 4. Din analiza datelor extrase din studiile efectuate pe solurile din judet se poate aprecia ca majoritatea terenurilor se regăsesc in intervale mijlocii (85.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3. office@environmental-expert. sector 3. pentru combaterea insectelor dăunătoare – insecticidele. pentru combaterea diferitelor boli fungice – fungicidele. entomologice. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SuprafeŃele afectate de salinizare s-au dublat in judeŃul Bacău in perioada 2003-2008. dar cu riscul de a creşte nivelul de impurificare a mediului ambiant.3.5%) şi mari (4%) de aprovizionare cu humus. Pe amplasamentul analizat nu sunt soluri cu folosinŃă sensibilă sau mai puŃin sensibilă.eu 95 .3. care determină creşterea productivităŃii plantelor şi a fertilităŃii solului. din zona respectivă Nu este cazul. Aplicarea ingrăşămintelor este un factor important. In categoria produselor pentru protecŃia plantelor sunt incluse substanŃele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor – erbicidele. In cadrul categoriei de soluri cu folosinŃe sensibile au fost monitorizate soluri agricole şi zone de agrement aflate sub influenta unor potenŃiale surse de poluare: trafic rutier intens. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4. La nivelul judeŃului a crescut suprafaŃa afectata de acidifiere. parazitologice.. Solurile moderat alcaline ocupă un procent foarte redus din suprafaŃa judetului. depozite de deşeuri. Majoritatea solurilor din judeŃ au o reacŃie slab alcalină. activităŃi industriale. Theodor Pallady nr. in cazul in care sunt folosite fără a se lua in considerare natura solurilor. Poluarea existentă. 50.expert-mediu.eu. pe amplasamentul analizat nu se practică culturi. provocand dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seama prin acumularea nitraŃilor).6. de la 80138 ha in 2003 la 83. de la 1365 ha până la 3004 ha in 2008.. bactericidele şi virucidele.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

microbiologice, radiatii), tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi In timpul construcŃiei obiectivului Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de construcŃie a obiectivului, pot fi reprezentate de: depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcŃie; unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrărilor sau in vecinătate, in locuri nepermise; scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; de asemenea, asa cum am aratat la factorul de mediu apa, există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizarii de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montarii de wc-uri ecologice; tranzitarea sau staŃionarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare poate provoca tasarea sau distrugerea solului. In timpul funcŃionarii obiectivului Poluarea poate afecta procesele de regenerare ale solului, ceea ce poate avea efecte asupra plantelor şi animalelor. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi in aer, care pot fi antrenaŃi de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor care vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; sursele potentiale de poluanŃi pentru sol sunt apele uzate menajere, sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate in locuri nepermise.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

96

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

4.3.7. Prognoza impactului 4.3.7.1. SuprafaŃa, grosimea şi volumul stratului de sol fertil care este decopertat in timpul diferitelor etape ale implementării proiectului; locul depozitării temporare a acestui strat, perioada de depozitare, impactul prognozat al acestei decopertari asupra elementelor mediului Conform studiului geotehnic realizat pentru amplasamentul studiat, grosimea stratului fertil este de 0,20 m. Vor fi decopertaŃi 1796,77 mp iar solul excavat va fi depozitat temporar in locaŃiile indicate de Primăria Bacău. Excavatii se vor face pana la cota – 3 m şi vor fi excavaŃi aproximativ 359,354 mc de sol fertil şi 5040,646 mc sol nefertil. Depozitarea solului se va face separat pe cele doua categorii: fertil şi nefertil. 4.3.7.2. Impactul prognozat cauzat de poluare, luându-se in considerare tipurile dominante de sol; impactul fizic; acumulari şi migrari de poluanti de sol In timpul executiei lucrărilor de construcŃii Prin realizarea obiectivului analizat, intreaga suprafaŃă de teren va fi decopertată de vegetaŃie. Acest fapt poate avea drept consecinŃă, o degradare a microbiontei din sol şi implicit a calităŃii solului. Intre rădăcinile plantelor şi microoganisme existente in sol, se realizează o relatie de simbioză, care are un rol important in circuitul materiei in natură şi păstrarea echilibrului ecosistemelor. In urma realizării fundaŃiilor clădirilor va rezulta pământ de excavaŃii, care poate fi refolosit la amenajarea spaŃiilor verzi, folosind solul vegetal separat de celelalte componente; restul (ce nu poate fi utilizat) va fi depus in locurile indicate de Primăria Municipiului Bacău. Şanturile necesare amplasarii conductelor şi cablurilor pentru branşamentul la reŃelele tehnico-edilitare se realizează prin excavarea stratului vegetal şi a materialului care depăşeste cotele proiectate. Pământul rezultat se poate folosi pentru realizarea unor terasamente sau se evacuează din zonă. De asemenea, o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

97

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi poate produce pierderi pe sol. Se interzice efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianti pe sol. Obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. In cazul adoptării soluŃiei tehnice de excavare a depozitului existent, in vederea executării unei fundaŃii de adâncime pentru clădirile inalte ale amplasamentului, in timpul operaŃiunilor de excavaŃie şi punere in operă sub zona de infiltrare/sub nivelul apei, pot fi poluate straturile geologice intermediare, aflate sub depozitul de moloz până la placa sarmatică. In cazul respectării tehnologiilor de execuŃie a lucrărilor, a racordării la sistemul de canalizare menajeră al zonei, a organizării de şantier şi a punctelor de lucru, factorul ‘sol’ nu va fi afectat de poluare. În timpul funcŃionării obiectivului Asupra factorul de mediu „sol-subsol” se răsfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalŃi factori de mediu, modificându-i compoziŃia şi proprietăŃile bio-fizicochimice iniŃiale, îngreunând ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea deşeurilor menajere din activităŃi comerciale, depozitate necorespunzător; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi în aer, care pot fi antrenaŃi de apele scurgeri accidentale de produse petroliere, în urma unor defecŃiuni ale pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; autovehiculelor care vor tranzita şi vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; apele uzate sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate în locuri nepermise

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

98

50. sector 3. pentru efectuarea lucrărilor de construcŃie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecŃie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaŃie.6. amestecarea straturilor de sol.. în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomanda colaborarea cu firme de depoluare. 4.expert-mediu.7. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. specializate în astfel de intervenŃii.3. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. provocat de activitatea propusa (proiect) In timpul realizării lucrărilor de construcŃie se vor realiza excavaŃii.3.3. tasarea solurilor.7. Impactul fizic (mecanic) asupra solului. după tipul terenului din terenuri „bune de fundare” conform STAS-3300/2/85.3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Masuri de diminuare a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianŃi pe sol. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. iar proiectarea fundaŃiilor s-a realizat Ńinând cont de calitatea şi distribuŃia straturilor de sol intâlnite la diferite adâncimi in urma forajelor executate.7.eu.eu 99 .3.eu.. schimbarea densităŃii solurilor In cadrul zonei active a fundaŃiilor intră stratul de nisip care este considerat practic incompresibil.7. de unde se pot produce pierderi pe sol. Bucureşti Tel: 0314 253 023.4. conform normelor impuse prin lege.5. Impactul transfrontiera Nu este cazul.8. 4.3. zona analizată este situată la distanŃă mare de frontierele Ńării. www. Theodor Pallady nr. Modificarea factorilor care favorizeaza aparitia eroziunilor Nu se poate pune problema apariŃiei eroziunii deoarece obiectivul se află la distanŃe considerabile faŃă de zonele afectate de eroziune. Stratul de nisip care este stratul portant face parte. Pământul rezultat va fi depozitat temporar in spaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău. Compactarea solurilor. PotenŃialul impact se manifestă numai pe locaŃia studiată. office@environmental-expert. 4.

preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament. o bună execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. apariŃia fenomenului de eroziune este împiedicată prin lucrările de stabilizare/consolidare prevăzute în proiect. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. Theodor Pallady nr. restul urmând sa fie transportat şi depozitat fie la o rampă de deşeuri inerte fie utilizat ca şi umplutură în alte locaŃii indicate de Primăria Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. iar la limita dintre alei şi spaŃiul verde se vor amenaja borduri. Bucureşti Tel: 0314 253 023. staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. aplicarea unor măsuri eficiente de filtrare pentru reŃinerea particulelor în suspensie. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea într-un separator de produse petroliere.. acesta va putea fi reutilizat parŃial la umpluturi..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.eu 100 . betonarea/asfaltarea aleilor carosabile. sector 3. interzicerea spălării. în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesităŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie.eu.expert-mediu. www. evitarea depozitării necontrolate a acestora. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri.eu. In timpul functionării obiectivului asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. intervenŃia promptă cu material absorbant în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - de asemenea.

. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. origini.3.1.4. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus. necutat. GEOLOGIA SUBSOLULUI 4. HărŃi la capitolul “ SOL “ Harta tipurilor de sol din România 4.4. compoziŃie.9.eu 101 . Din acest depozit aflorează depozite de vârstă neogenică ( din Miocen şi Pliocen) şi cuaternară (Pleistocen). Theodor Pallady nr.expert-mediu.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. Caracterizare generală 4.1. condiŃii de formare Din punct de vedere geologic zona analizată (municipiul Bacău) aparŃine flancului extern.4.1. 4.eu. 50. www. specializate în astfel de intervenŃii. al avanfosei carpatice.

15 m grosime ) şi de nisipuri şi pietrişurile terasei de 60 – 70 m ( 6 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. care este delimitată la vest de Hermeiuş şi a cărei altitudine relativă este de 170 – 180 m. Altitudinea acestor platouri coboară de la 450 – 500 m (la cumpăna de ape cu Tazlăul) pînă la 400 – 350 m in est..120 m ( 4 – 6 m grosime) de pe dreapta Siretului şi a BistriŃei.eu. Pleistocenul mediu este reprezentat de depozite loessoide de pe teresa de 170 – 180 m (a căror grosime este de 2 – 8 m). office@environmental-expert. iar Holocenul Superior este reprezentat de depozitele aluvionare ale luncilor. care are in sectorul subcarpatic şi in cel de podiş. fragmentată de câteva înşeuări largi. Această subunitate are aspectul unei culmi joase. Nivelul superior al acestui orizont este reprezentat de depozite loessoide aparŃinând terasei de 100 – 120 m ( 3 . sector 3. intre interfluviul BistriŃa –Tazlău (la vest) şi falia pericarpatică (în est) care trece la est de Buhuşi şi traversează valea BistriŃei intre Racova şi Buda. Pleistocenul superior este reprezentat de depozitele loessoide ale terasei de 60 – 70 m. 50. Theodor Pallady nr.. Din Holocenul Inferior sunt prezente depozite aparŃinând terasei de 3 – 5 m. Relieful subcarpatic propriu – zis este reprezentat de interfluviile largi şi platourile orientate pe direcŃia vest –est care se regăsesc pe malul drept al BistriŃei. Depresiunea Cracău – BistriŃa ocupă un teritoriul redus din suprafaŃa judeŃului Bacău. de aluviunile grosiere ale terasei de 100 .8 m grosime). Structura tectonică a acestora a determinat alcatuirea lor (două subunităŃi geomorfologice distincte): ulucul depresionar şi culmile înalte extreme.eu 102 . Ulucul depresionar este reprezentat de Depresiunea Tazlău – Caşin şi de Depresiunea Cracău – BistriŃa. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Zona analizată este traversată de raul BistriŃa.eu. prin depozitele loessoide aparŃinând terasei de 20 -35 m şi prin aluviunile grosiere ale terasei de 2 – 8 m.expert-mediu. delimitate de cumpăna de ape dintre BistriŃa şi Tazlaul Mare. prin depozitele aluvionare grosiere. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pleistocenul inferior este reprezentat prin aluviuni grosiere ale terasei comune Siret – BistriŃa. Bucureşti Tel: 0314 253 023. perimetrul analizat aparŃine SubcarpaŃilor Tazlău – Caşin. ConsideraŃii geomorfologice Din punct de vedere geomorfologic. până la confluenŃa cu Siretul o vale largă de peste 2 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

. După confluenŃa cu râul Racova. Cercetarea geotehnică a terenului de fundare s-a realizat in faza de cercetare geotehnică pentru proiectare.expert-mediu. Cercetarea geotehnică s-a făcut pâna la o grosime a formaŃiunilor geologice. şi trei foraje geotehnice manuale de. penetrare statică. In acest sector râul BistriŃa a format numeroase terase.5. office@environmental-expert.S.N.C.P.00 m. 50.. din cauza crustei tari a solului vegetal. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.A.0.mecanice ale pământurilor şi stabilirea orientativă a capacităŃii portante de calcul a terenului de fundare. Theodor Pallady nr. Bacău. cu adâncimi cuprinse intre . www. prospecŃiune ( FI.T.T. Au fost prelevate un număr de 4 ( patru ) probe tulburate.50 m. vibropenetrare". au fost executate pe amplasament un număr de doua incercari de penetrare dinamica cu con . In diagrame de corelare se evidenŃiază o influenŃă redusă a adâncimii critice. . SC House Construct Invest Environment SRL Bd..00 m. analizate macroscopic şi supuse incercărilor geotehnice specifice categoriei geotehnice determinate in conformitate cu anexa E din Indicativul NP 074 / 2007.D.N.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. F2 şi F3 Magenta ).T. II atestat I. de la C. HidroconstrucŃia S. pana la aprox.1989 „InstrucŃiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con. S. dintre care cea mai înaltă cu a altitudine relativă de 160 – 170 m apare pe ambele maluri. C. Pentru exemplificarea modului de determinare a caracteristicilor fizico . In vederea aplicării metodei şi interpretarea rezultatelor a fost utilizat Normativul C 159 . Pentru a fi satisfăcute cerinŃele STAS 1242 / 1 1991 s-au executat pe amplasamentul viitoarei construcŃii doua şanŃuri geotehnice cu adâncimi de -2.00 şi 10.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 103 .U. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI km lăŃime la nivelul treptei de 2 – 4 m altitudine relativă.. terasele sunt din ce in ce mai joase. pâna la nivelul de 35 – 40 m la Capul Piscului.eu. C.N. la un laborator de Grd. sector 3.C. penetrare dinamică. care să asigure cunoaşterea proprietăŃilor esenŃiale ale terenului de fundare in limita zonei de influenŃă (zona activă) a construcŃiei calculată in conformitate cu prevederile Indicativului NP 074 / 2007. in vederea confirmării continuităŃii stratificaŃiei.

N. ( F3 Magenta ) apare complexul necoeziv ( nisipuri.1. consecinŃă a creşterii accentuate a umidităŃii in zona respectivă.43 cm/m.13887 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre zp2 = 1. ( FI Magenta ) şi . in dreptul cărora se observă scăderea accentuată a rezistenŃei la penetrare. Gradul ridicat de compactare şi coeziune precum şi umiditatea scăzuta a acestora concură la rezistenŃa mare la penetrare.29 Iov / 30 cm. apare un complex coeziv. Apa subterană. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.80 . cu grad de indesare mediu.20 ). C.eu.sub terenul fertil. 1. apare un teren fertil..00 . cu compresibil itate medie (*M2 ..N.00 m. sensibile la umezire (i m3 = 1.a făcut conform STAS 1243 .2.6 .expert-mediu...T.50 m. cu compresibilitate medie şi mare (M 2 . ).88 şi este prezentată in continuare : .78). office@environmental-expert. cu granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă ( Un = 3. C.1).2. foarte sensibile la ingheŃ. Clasificarea şi identificarea pământurilor din amplasament s.la suprafaŃa pe o grosime de circa 0. indesare medie ( SPT 23 .1. .80 şi . cu rezistenŃă mai mare decât stratul superior. umede (Sr = 0. Bucureşti Tel: 0314 253 023.8 %).1. apar intercalaŃii şi lentile de nisipuri.84 . au fost străbătute formaŃiuni prăfoase compacte.T.20 m. . La adâncimi cuprinse intre -4..2. nisipuri cu pietriş şi pietrişuri cu nisip ) constituite din pamânturi cu curba continuă..4. constituie din argile mărnoase grezoase. pe toata grosimea acestuia. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pana la adâncimi de circa .26 cm/m). In stratul de pietriş cu nisip.1. 3 = 22000 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3.0.50 m. cu grosimi de cca.54 . se semnalează creşterea rezistentei de penetrare ca urmare a interceptării stratului necoeziv de pietrişuri cu nisipuri. plastic vârtoase la tari (Ic = 0.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.80 şi .30 m. puŃin permeabile (estimare pentru K = 10 -5 cm/s). La cote cuprinse intre .27. reprezentat de un pachet preponderent prăfos (prafuri argiloase şi prafuri nisipoase argiloase). cantonată imediat după interceptarea stratului poros permeabil. 50.la adâncimi variabile cuprinse intre . 3 = 9709 .5.eu 104 . constituit din pământuri cu plasticitate mijlocie şi mare (Ip = 17. Theodor Pallady nr.30 m. cauzată de interceptarea formaŃiunilor sarmaŃiene bazale.4 . se constată o creştere bruscă a rezistenŃei la penetrare. a dus la scăderea rezistenŃei la penetrare.93 .10 m.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

- 36000 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre *εp2 = 0,8 - 1,6 cm/m, permeabile (estimare pentru K = 10 -4 – 10 -3 cm/s). * valori aşimilate, din rezultatele testelor efectuate pe materiale asemănătoare. - la adâncimi cuprinse intre - 4,80 şi - 5,10 m. C.T.N. au fost interceptate formaŃiuni geologice reprezentate prin argile mărnoase grezoase, compacte, plastic virtoase, vinete.

4.4.1.2. Structura tectonică, activitatea neotectonică, activitatea seismologică Conform STAS 11100/1-93, zona studiată este cuprinsă in gradul V I I I de intensitate seismică.

-

coeficient seismic ag=0,28 g perioada de colt Tc=0,7 sec. Categoria geotehnică a amplasamentului a fost stabilită in conf. cu prev. din

Normativ NP 074/2007 - Categoria 2, Riscul geotehnic aferent - Moderat 4.4.1.3. ProtecŃia subsolului şi a resurselor de apă subterană Nu este cazul 4.4.1.4. Poluarea subsolului, inclusiv a rocilor Nu este cazul 4.4.1.5. Calitatea subsolului Nu este cazul 4.4.1.6. Resursele subsolului – prospectate preliminar şi comprehensiv, preconizate, detectate Nu este cazul 4.4.1.7. CondiŃii de extragere a resurselor naturale Nu este cazul 4.4.1.8. RelaŃia dintre resursele subsolului şi zonele protejate, zonele de recreere sau peisaj Nu este cazul 4.4.1.9. CondiŃii pentru realizarea lucrărilor de inginerie geologică CondiŃii de fundare:
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

105

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane, separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1, 2 şi 3, se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4, care se dezvoltă pe D-i-P+M. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi Ia intersecŃiile grinzilor. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA, iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici. Urmarind caracteristicile geotehnice ale terenului din zona activă a fundaŃiilor, se recomandă fundarea directă cu fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de b. a. sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros - permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri), cu structura naturală. Adâncimea de fundare va fi de - 2,30 m. C.T.N. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0,20 m. În stratul recomandat pentru fundare, cf. Normativului P 10 - 1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare, sau sistem de fundare cu radier general. 4.4.1.10. Procese geologice – alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecărilor de teren In cadrul studiului geotehnic realizat pe amplasament nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare,

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

106

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale, stabilitatea generală şi locală fiind asigurate, fără pericol de inundaŃii. Conform STAS 6054 - 77, amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0 C, care in zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de 0,80 - 0,90 m. C.T.N. 4.4.1.11. Obiective geologice valoroase protejate Nu este cazul 4.4.2. Impactul prognozat In timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de poluare pentru subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de: scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizării de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montării de wc-uri ecologice. O buna executie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. In timpul funcŃionării obiectivului In cadrul acestui obiectiv, probabilitatea poluării subsolului este extrem de redusă, având in vedere ca activitatea care se va desfăşura, prin specificul ei, nu va cauza poluări semnificative ale subsolului. In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor ce tranzitează sau stationează pe amplasament acestea pot fi antrenate in circuitul apelor pluviale. 4.4.2.1. Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice Nu este cazul
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

107

Măsuri de diminure a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. etc.4.4. Impactul transfrontiera Nu este cazul 4. 50.2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate.4.eu 108 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. zone umede.. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. In timpul funcŃionării obiectivului betonarea/asfaltarea aleilor carosabile. office@environmental-expert.2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. reŃeaua hidrologică.expert-mediu.3. biotipuri. care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianŃi obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deseurilor ce se vor evacua de pe santier. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul.eu. de asemenea. evitarea depozitării necontrolate a acestora. www. Theodor Pallady nr. iar la limita dintre alei şi spatiul verde se vor amenaja borduri. amenajarea şi intretinerea corespunzătoare a zonelor de spaŃiu verde aferente obiectivului. sector 3. produse de proiectul propus Nu este cazul 4.3.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea intrun separator de produse petroliere. preluarea ritmică a deşeurilor rezultate de pe amplasament. Impactul schimbărilor in mediu geologic asupra elementelor de mediu – condiŃii hidro.2.

4. InformaŃii despre biotipurile de pe amplasament: păduri. sector 3.5. www. Pe amplasament nu sunt prezente păduri. tei. heleşteie .5. BIODIVERSITATE 4. corpuri de apă de suprafaŃă – lacuri. In cadrul acestora sunt prezente 7 specii de plante de interes comunitar şi 34 specii de plante de interes naŃional. castani.1. 4.. mlaştine. VegetaŃia lemnoasă este compusă din arbori din specii diferite proveniŃi din plantaŃii artificiale: salcâmi.eu. pini.5. specie protejată prin legea pomiculturii (legea 348 /2003).1. Theodor Pallady nr.o zonă in care nu există ecosisteme acvatice sau terestre care să poată fi afectate de realizarea obiectivului. 4 nuci şi un stejar. zona fiind puternic antropizată. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.eu 109 . Pe amplasament mai sunt prezenŃi şi arbuşti ornamentali (Spiraeea. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât in fundaŃie. Însă aceste specii cu valoare conservativă nu se regăsesc şi in perimetrul analizat. zone umede sau corpuri de apă de suprafaŃă. rauri. 4.şi nisipuri Zona studiată este amplasată in intravilanul municipiului Bacău intr. 50. office@environmental-expert.expert-mediu. intre care şi 4 nuci (Juglans regia). Caracterizare generală Pe teritoriul judeŃului Bacău se regăsesc 60 de habitate naturale de interes naŃional şi 12 tipuri de habitate de interes comunitar. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - intervenŃia promtă cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. Zona este puternic antropizată. In perimetrul analizat nu sunt SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1.4. tuia. In prezent in zona aflată intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport sunt 86 de arbori şi arbuşti ornamentali. Bucureşti Tel: 0314 253 023. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău în 2008. mlaştini. Harti şi desene la capitolul “ SUBSOL” Nu este cazul. Forsitia) sub formă de gard viu sau grupuri izolate. 217 specii de animale de interes comunitar şi 70 de specii de animale de interes national.. zone umede. ziduri de sprijin cât şi in sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecari de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 4.

expert-mediu. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat)..1.eu. InformaŃii despre flora locală: vârsta şi tipul pădurii. office@environmental-expert. cu excepŃia a 4 exemplare de nuc (Juglans regia).eu. 4.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI habitate sau specii protejate.eu 110 . specie protejată de legea 348/2003 (legea pomiculturii). Flora locală este reprezentată in principal din plante mărunte şi din 86 de arbuşti şi arbori ornamentali. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. sector 3. 50. compoziŃia pe specii Pe amplasament nu sunt prezente păduri. Fotografii realizate pe amplasament SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2. dintre care 4 exemplare sunt nuci (Juglans regia). Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

vânat.eu. amfibii. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fauna locala este reprezentată de păsări şi rozătoare.. Zona este puternic antropizată. office@environmental-expert.Capsella bursa-pastoris. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare tinere de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..eu 111 .Achillea millefolium.4. Acestea trebuie sa aibă provenienŃa certificată. mamifere. in ceea ce priveşte vegetaŃia ierboasă zona are un aspect de buruieniş. nevertebrate. specii locale şi specii aclimatizate. specii de plante cu importanŃă economică. in general.Taraxacum officinalis. peşti. habitate ale speciilor de animale incluse in Cartea Roşie. Habitate ale speciilor de plante incluse in Cartea Roşie. Taraxacum officinalis Achillea millefolium 4. 4. neprotejate cu excepŃia celor 4 exemplare de nuc. zona fiind puternic antropizată nu reprezintă un habitat prielnic pentru dezvoltarea speciilor. traista ciobanului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vegetatia ierboasă de pe amplasament este caracterizată prin plante ruderale cum sunt: păpădia. specii de păsări.3. păşuni. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii. Pe amplasament nu sunt prezente plante incluse in Cartea Roşie sau in anexele Directivei Habitate.5. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. resursele acestora.expert-mediu.eu. reptile. Pe amplasament nu sunt prezente habitate sau specii protejate. specii rare de peşti Fauna locală este foarte saracă.5. Informatii despre fauna locală.1. sector 3. coada şoricelului. zone verzi protejate.1. Theodor Pallady nr. Plantele din perimetrul analizat sunt plante ornamentale. www.

sector 3. Emberiza hortulana (presură de gradină). Streptopelia decaocto (gugustiuc) şi Turdus merula (mierlă). Columba palumbus (porumbel gulerat). Parus lugubris (piŃigoi de livadă)..eu.eu. Aegithalos caudatus (pitigoi codat). office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Passer domesticus Corvus corone cornis Corvus corone corone Emberiza hortulana Turdus merula Streptopelia decaocto SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul deplasarilor efectuate pe teren au fost identificate următoarele specii de păsări: Carduelis carduelis (sticlete). www. Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic). Passer domesticus (vrabie de casă).eu 112 .. Corvus corone cornis (cioara grivă). Corvus corone corone (cioara neagră).expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Dendrocopos syriacus (ciocănitoare de gradini).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. 50.

5.1. Theodor Pallady nr. iernat. InformaŃii despre specile locale de ciuperci. spaŃiul neconstruit de pe amplasament este ocupat de vegetaŃie ruderală şi de arbori şi arbuşti ornamentali. Rute de migrare. office@environmental-expert. De asemenea.eu. sector 3.eu 113 . La finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 de exemplare tinere de nuc. acordandu-se o importanŃă deosebită spaŃiului verde din cadrul ansamblului.5. dar se va deplasa in zonele verzi din vecinatatea amplasamentului şi va reveni după finalizarea lucrărilor de construcŃie. Zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. in parcuri şi grădini. urmând a fi inlocuită ulterior cu plantaŃii. fapt ce reiese şi din planurile arhitecturale.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. hrană. odihnă sau iernat de nicio specie migratoare sau sedentară.eu. 50.6. cu excepŃia speciilor comune in oraşe. apreciem o menŃinere a suprafeŃei de spatiu verde faŃa de cea existentă.. aleile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. De asemenea. Fauna locală reprezentată in special de păsări va fi afectată pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie şi igienizare a zonei.. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci. resursele acestora Nu este cazul. In acest fel. hrană. 4. cele mai valoroase specii care se recoltează in mod obişnuit. In timpul funcŃionării obiectivului nu va exista impact asupra biodiversităŃii. adaposturi de animale pentru creştere. prin: realizarea de spaŃii verzi cu o suprafaŃă de circa 250 mp in care se va incadra obiectivul. 4. Obiectivul analizat va contribui la imbunătăŃirea aspectului peisagistic al zonei.5. odihnă. zona studiată nu este folosită ca loc pentru creştere. printr-o arhitectura urbană corespunzatoare. Impactul prognozat In timpul construcŃiei obiectivului Marea majoritate a vegetaŃiei existente pe amplasament va fi indepartă pe perioada de constructie a ansamblului.5. din cauza faptului că este puternic antropizată. Bucureşti Tel: 0314 253 023. iar aspectul predominant este de spaŃiu verde neingrijit. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.2.expert-mediu. In timpul funcŃionării obiectivului In prezent. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. Nu este cazul.

4.eu 114 . Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse in Cartea Roşie Nu este cazul.5. 50. pe amplasament nu sunt prezente specii de plante incluse in Cartea Roşie.. Exemplarele de nuc şi arbuştii ornamentali vor fi replantaŃi in spatiile verzi care vor incadra obiectivul sau in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.2. 4. zone umede.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Modificarea suprafeŃei zonelor impădurite (%ha) produsă din cauza proiectului propus. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.etc. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pietonale.5.5. Modificări ale resurselor speciilor de plante cu importanŃă economică Nu este cazul.2. corpuri de apă ( lacuri. trotuarele. compozitiei pe specii şi a tipurilor de pădure. pe amplasament nu sunt prezente specii cu importanŃă economică. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile cu flori şi arbusti ornamentali. specii locale sau aclimatizate.. produse de proiectul propus Prin realizarea proiectului propus nu se vor inregistra modificări ale suprafeŃelor funcŃionale din cadrul amplasamentului. sector 3. 4.2. Modificări ale suprafeŃelor de păduri.5.3.2.) şi plaje. corpuri de apă de suprafaŃă şi plaje.expert-mediu. pe amplasament sunt prezente in general specii ruderale. 4. office@environmental-expert. rauri. Bucureşti Tel: 0314 253 023. schimbări asupra vârstei.2. 4.eu. 4.5. 4. zone umede. după finalizarea lucrărilor de construcŃie amenajarea spaŃiilor verzi se va face cu speciile prezente iniŃial pe amplasament. Pe amplasament nu sunt prezente păduri. răspândirea speciilor invadatoare Nu este cazul. Modificarea compozitiei pe specii. www. pe amplasament nu sunt prezente păduri. mlaştini.1.eu. impactul acestor schimbări asupra mediului Nu este cazul. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. CL Bacău a aprobat schimbarea funcŃiunii din spaŃiu verde şi zonă de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare.5.2.2.5. Modificarea/ distrugerea populatiei de plante Nu este cazul.6. Prin PUZ/2007.

4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. mamifere. www.7. 4. Theodor Pallady nr. modificarea condiŃiilor hidrologice..5. etc. office@environmental-expert.2.5. sector 3.9. creştere. Acestea se vor deplasa pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie in zonele similare invecinate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2.5. 4. peşti.2.10.2.11. hrană.5.8. de odihnă.eu 115 . Modificarea / reducerea spatiilor pentru adăposturi. odihnă.13. amfibieni. Dinamica resurselor de specii de vânat şi a speciilor rare de peşti. dinamica resurselor animale Nu este cazul. 4. 4.expert-mediu.2. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare.) şi impactul potenŃial asupra mediului Nu este cazul.5. reptile.5. zona nu este folosită ca loc pentru adăposturi. Degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii. 50. compactarea solului. creştere sau contra frigului. reptile. Alterarea sau modificarea speciilor de ciuperci / fungi. Modificarea / distrugerea rutelor de migrare Nu este cazul. modificarea celor mai valoroase specii de ciuperci SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pe amplasament nu sunt prezente specii de mamifere.. amfibieni.eu. nevertebrate Nu este cazul. pe amplasament nu sunt prezente specii de animale incluse in Cartea Roşie. contra frigului Nu este cazul. pe amplasament nu sunt prezente specii de vânat sau specii rare de peşti. Bucureşti Tel: 0314 253 023. efectivele acestor specii nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.eu. Dinamica resurselor animale prezente pe amplasament (păsări) nu se va modifica.5. Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. 4.2.12.2. peşti. Alterarea speciilor şi populaŃiilor de păsări. Păsările prezente pe amplasament nu vor fi afectate de realizarea proiectului propus.

Theodor Pallady nr. stratul de sol fertil (pana la o adâncime de aproximativ 20 cm) trebuie decopertat şi depozitat separat fata de restul solului excavat. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nu este cazul.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci sau fungi. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor. Se recomandă inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului..15. implicit. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial. sector 3. Măsuri de diminuare a impactului Se recomandă depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate. 4. Se recomandă menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde sa se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate.5.5.14.2. aproximativ 101 km măsuraŃi in linie dreaptă.eu 116 . recomandăm intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante. Deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi. Impactul transfrontiera Nu este cazul. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău. 4.300 m de limita amplasamentului. 50.. www.2.5. împiedica buna dezvoltare a covorului vegetal. Pericolul distrugerii mediului natural in caz de accident Nu este cazul. Solul fertil rezultat se va folosi in intregime pentru efectuarea lucrărilor de reamenajare în cadrul amplasamentului studiat. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului. Bucureşti Tel: 0314 253 023.3.expert-mediu. În urma efectuării lucrărilor de fundare a construcŃiilor. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. amplasamentul analizat este situat la distanŃă mare faŃă de frontieră.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Impactul cauzat de realizarea proiectului propus este temporar şi reversibil şi se manifestă până la o distanŃă de maxim 200 .

pe amplasament nu sunt prezente specii incluse in Cartea Roşie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. inălŃimea maximă a imobilului propus nu va depăşi inălŃimea celorlalte clădiri din zonă. 4. 4.. realizarea proiectului propus nu ar fi dus la modificarea acestei rute. office@environmental-expert. amplasamentul este situat la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migraŃie.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.3. asa-numitele roof-gardens.5.. etc.4. Măsuri de protectie şi restaurarea rutelor de migrare Nu este cazul. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. a unor grădini suspendate. sector 3. zonelor umede – deltei. rauri. corpurilor de apă (lacuri.eu 117 . ProtecŃia şi reconstrucŃia resurselor biologice Pe amplasament nu sunt prezente specii cu valoare conservativă. Theodor Pallady nr. Măsuri pentru diminuarea impactului provocat de schimbări ale suprafeŃelor impădurite. mlaştinilor. În continuare sunt prezentate imagini cu grădini suspendate amenajate pe diferite clădiri din lume: 4. De asemenea. Protectia şi reconstructia speciilor incluse in Cartea Roşie Nu este cazul.1. care în România sunt practic inexistente dar care în alte state au mare succes tocmai datorita lipsei tot mai acute de vegetaŃie.5.5. zona fiind puternic antropizată. Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in alte locaŃii sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere in alte locaŃii. In cazul in care zona ar fi fost traversată de o rută de migraŃie.3.3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Se propune beneficiarului sa aibă în vedere posibilitatea realizării la nivelul ultimului etaj.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.eu.5. 4.3.) şi plajelor Nu este cazul.3.expert-mediu.

9. 4. după finalizarea lucrărilor de construcŃie pe amplasament vor fi amenajate spaŃii verzi. Măsuri de protecŃie şi reducerea degradării florei Nu este cazul. Bucureşti Tel: 0314 253 023. nu se vor face prelevări de apă. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. pe amplasamentul analizat nu există adăposturi pentru animale. 4.3.expert-mediu. HărŃi şi desene la capitolul “ BIODIVERSITATE ” SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5.3. 4.. terasele şi balcoanele vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali. Alte măsuri pentru reducerea impactului asupra biodiversităŃii Nu este cazul. Vor fi amenajate spaŃii verzi in suprafaŃă de 250 mp.6.3.5. Replantarea arborilor sau a ierbii Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere.5. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.7. Apa potabilă necesară alimentării imobilului va fi preluată din reŃeaua de alimentare cu apă a municipiului Bacău. sector 3. iar celelalte in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.8. 4.5.5. Replantarea ierbii nu este necesară.5. trotuarele.5.4. De asemenea aleile pietonale. Măsuri de protecŃie sau reconstrucŃie a adăposturilor pentru animale Nu este cazul.3.3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.eu. Măsuri de protejare a faunei acvatice in timpul prelevării apei Nu este cazul.eu 118 .. O parte din cele 20 de exemplare de nuc necesare pentru inlocuirea celor 4 nuci prezenŃi pe amplasament vor fi plantate in limita spaŃiului disponibil pe spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil. 4. 50.eu.

eu. Theodor Pallady nr. Ludovic Rudescu. 1958 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 119 .. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Sursa: Raportul ANPM privind starea mediului in România in 2008 Sursa: MigraŃia păsărilor. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.expert-mediu.. sector 3.

. Zona analizată este complet antropizată. modificari in utilizarea terenului. imobilul ce urmează a fi construit se va incadra in peisaj. sector 3. iar restul vor fi puşi la dispoziŃia Primăriei Municipiului Bacău pentru a fi transplantaŃi in alte zone verzi ale oraşului. De asemenea.2. neavând pante accentuate. In prezent pe acest teren sunt arbori şi arbuşti ornamentali. În prezent terenul este liber de construcŃii. 4. nu este denivelat.eu.eu CL al 120 . dispărând şi impactul vizual.. Impactul prognozat Nu se va modifica aspectul zonei analizate.1. terenul pe care se va construi viitorul obiectiv este situat intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport.2. O parte din arborii şi arbuştii prezenŃi pe amplasament vor fi folosiŃi pentru realizarea spaŃiilor verzi după finalizarea lucrărilor de construcŃie. office@environmental-expert. Lla alegerea designului viitorului imobil s-a Ńinut cont de caracteristicile zonei. utilizarea terenului. www. Prin PUZ/2007. Tipuri de peisaj. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.6. aleile pietonale.6. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. In cadrul proiectului sunt prevăzute spaŃii verzi. explicarea utilizării terenului pe amplasamentul propus Nu se va modifica destinaŃia actuală a terenului.expert-mediu. 4. După finalizarea acestora. InformaŃii generale Zona analizată este situată in intravilanul minicipiului Bacău. deşeurile vor fi indepărtate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. in partea sudestică a acestuia. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Prin PUZ/2007 CL al Municipiului Bacău a hotarât schimbarea funcŃiunii terenului din spaŃiu verde şi zona de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. Terenul pe care se va construi imobilul rezidenŃial şi comercial are aspect de parc degradat.6. Realizarea proiectului va avea impact vizual asupra peisajului pe perioada executării lucrărilor de construcŃie. implicarea acestor schimbări asupra peisajului. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali.1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.6. Theodor Pallady nr. PEISAJUL 4. 50. Nu au fost făcute lucrări de igienizare a zonei astfel incat nu poate fi folosită ca zonă de recreere.

Relatia dintre proiect şi zonele naturale folosite in scop recreativ ( păduri.3. in vecinatatea amplasamentului nu există zone protejate. Impactul proiectului asupra cadrului natural. office@environmental-expert. impactul prognozat asupra acestor zone.expert-mediu. suprafeŃe construite). 4. 87%. etc. Raportul dintre teritoriul natural sau cel putin antropizat şi cel din zonele urbanizate (drumuri.. zona fiind puternic antropizată. zone verzi.6. zone tampon.eu 121 . 4. corpuri de apă. suprafaŃa construcŃiei fiind de 1796. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. campinguri. campinguri. Realizarea imobilului pe acest teren nu va duce la scăderea suprafeŃei de spaŃii verzi aferente fiecărui locuitor al municipiului Bacău. sector 3. nu este permisă depozitarea materialelor in grămezi şi nici crearea de zone cu deşeuri.eu. Măsuri de diminuare a impactului In timpul constructiei. inclusiv cel de transfrontiera Realizarea proiectului analizat nu va duce la fragmentarea biotipului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.6.3. Nu se vor modifica tipurile de peisaj. 4. schimbări ale acestui raport Realizarea proiectului propus va duce la scăderea nesemnificativă a raportului dintre teritoriul natural şi cel antropizat. Relatia dintre proiect şi zonele protejate (rezervaŃii. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Municipiului Bacău a hotărât ca destinaŃia terenului pe care va fi construit imobilul rezidenŃial şi comercial să fie de zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. Imobilul se va construi pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. Zona analizată este puternic antropizată. 4.2.5.. parcuri naturale.6. pe amplasamentul studiat nu exista habitate sau specii protejate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. stadiul de protectie şi stadiul folosirii lor Nu este cazul.2. 4.2. Terenul pe care se va realiza proiectul este incadrat ca zonă pentru locuinŃe şi alte funcŃiuni. parcuri in zonele impădurite.). fragmentării biotipului. Theodor Pallady nr.4. 50. valoarea estetică a peisajului.2. www.6.77 mp.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. impactul prognozat asupra acestor zone şi asupra folosinŃei lor Pe amplasament nu sunt păduri. corpuri de apă).6. POT 71.2.

eu 122 . 4.7. www.eu. ce vor intra în circuitul imobiliar al judeŃului Bacău.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC Prezentul obiectiv constă în construirea unui ansamblu rezidenŃial ce va conŃine 216 unităŃi locative. deşeurile trebuie colectate selectiv şi depozitate in spaŃii special amenajate. 50.4. office@environmental-expert. urmând ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate..eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. va însemna un răspuns printr-o ofertă variata de spaŃii de locuit în fata cerinŃelor pieŃei imobiliare dintr-un oraş aflat în plina expansiune urbanistică şi demografică. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru a evita poluarea fondului peisagistic. Obiectivul. Theodor Pallady nr.6.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. HărŃi şi desene la capitolul “ PEISAJ ” Zona in care va fi dezvoltat proiectul 4.

Din populaŃia totală a municipiului.7. iar restul alte confesiuni.7. 83 germani. 4.. 153. Caracteristicile populaŃiei in zona de impact ( distribuŃia dupa vârstă. 53 italieni. 80 ceangăi. 4. 4.. 191 maghiari.2. office@environmental-expert.catolici.849 locuitori sunt ortodocşi.4. Numărul de locuitori in zona de impact.1. schimbări de populaŃie Nu se vor produce schimbări demografice dupa finalizarea proiectului.expert-mediu. incluzând şi locurile de muncă oferite de aceasta ramură. dimensiunea familiei.7.041 români.094 romano. 19.eu.7. populaŃiei locale in această zonă a municipiului Bacău.3. Theodor Pallady nr.1. 50.1. dinamica şomerilor În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. populaŃia municipiului Bacău atingea 175500 locuitori. 1. dintre care: 173.7. 4. sex. grup etnic ) Conform recesământului din 2002. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se apreciază şi un nou aport financiar pentru oraşul Bacău reprezentat de taxele şi impozitele încasate de instituŃiile locale.605 rommi. tendinte de migrare a locuitorilor Nu se vor inregistra tendinŃe de migrare a locuitorilor in zona analizată. De asemenea. Nu va creşte numărul de locuitori in zona analizată.1.eu. piaŃa de muncă. sector 3.1. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor economice locale. 4. Locuitori permanenti şi vizitatori. Impactul potential al activităŃii propuse asupra caracteristicilor Realizarea proiectului analizat va conduce la satisfacerea cererii de locuinŃe demografice. www. educaŃie.eu 123 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin efectuarea lucrărilor de construcŃie se contribuie la dezvoltarea infrastructurii din domeniul construcŃiilor la nivelul municipiului.1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. dar nu va conduce la creşterea numărului de locuitori la nivelul municipiului.

creşterea bugetului local prin taxele şi impozitele încasate. Efectul obiectivului asupra activitatilor economice este benefic datorita măririi şi diversificării ofertei imobiliare. reprezentat de crearea unor noi locuri de muncă. sector 3. piaŃa de munca. paza şi protecŃie. În timpul funcŃionării obiectivului Apreciem ca investiŃia va avea un impact pozitiv asupra economiei locale. Theodor Pallady nr.eu 124 . OperaŃiunile de pe şantier care produc zgomote vor trebui programate astfel încât sa se respecte orele legale de odihnă. Prevenirea unui impact vizual neplăcut pentru locuitori. 50. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Exista şi un efect pozitiv.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. pe şantierul de construcŃie...expert-mediu. ceea ce are drept rezultat creşterea numărului de tranzacŃii în acest domeniu. în construcŃii. întrucât prin realizarea acestei investiŃii se vor crea locuri de muncă temporare şi permanente în multe domenii de activitate. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanentă a fronturilor de lucru. Bucureşti Tel: 0314 253 023. exprimându-se prin: dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii comerciale şi turistice. vopsitete şi inscripŃionate adecvat. activităŃile de prestări servicii către populaŃie. diminuarea ratei şomajului în zona prin crearea de noi locuri de muncă. fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe şantier şi a pulberilor sedimentabile. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor şi activităŃilor economice locale.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se realizează prin obligarea muncitorilor de pe şantier de a purta uniforme aspectuoase şi de a se îngriji de aspectul utilajelor de pe şantier şi al mijloacelor de transport şi de a se îngrădi toata incinta şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m. dinamica şomerilor Din acest punct de vedere impactul proiectului este unul pozitiv. dar şi pentru activităŃi conexe ce se vor efectua în afara şantierului. Standardul ridicat al calităŃii viitorului imobil rezidenŃial şi comercial va conduce de asemenea la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viată şi de confort. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul negativ asupra aşezărilor umane este redus şi are un caracter limitat în timp.eu. office@environmental-expert. igiena alimentară şi desfacerea produselor.

minerit.7. Finalizarea lucrărilor şi deschiderea centrului comercial va conduce la creşterea activităŃilor economice din zona analizată. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Pentru a evita aceste situaŃii se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie. turism. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. InformaŃii despre rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Prin realizarea proiectului analizat nu va creşte rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Municipiului Bacău..9. 4. www.7. 4. Theodor Pallady nr.7. Public posibil nemulŃumit de existenŃa proiectului Ar putea exista public nemulŃumit de existenŃa proiectului din cauza zgomotului şi a emisiilor de praf din perioada lucrărilor de construcŃie. Dupa finalizarea lucrărilor. PreŃul terenului in zona aflată in discuŃie ( rezidentială. transport.10.8. Nu vor exista emisii care sa pună in pericol sănătatea populaŃiei.5.1. Impact potenŃial asupra condiŃiilor de viaŃă din zonă Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie populaŃia din zona analizată ar putea fi afectată din cauza emisiilor de praf şi a zgomotului aferent lucrarilor.7. 4. silvicultură.expert-mediu..eu.7. Impactul potenŃial asupra activităŃilor economice ( agricultură. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. construcŃia de locuinŃe cu unul sau mai multe etaje. zone industriale ) şi dinamica acestuia Terenul pe care se va construi imobilul comercial şi rezidenŃial este proprietate privată a beneficiarului. 4. recreere.eu. piscicultură. Realizarea acestui proiect nu va duce la creşterea preŃului de achiziŃie a terenurilor din vecinătatea acestuia.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.7. comert en gross şi en detail ) După finalizarea lucrărilor de construcŃie va fi disponibil un imobil rezidenŃial şi comercial. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.7.1. sector 3. După finalizarea imobilului ar putea exista fluctuaŃii in ceea ce priveşte preŃul de achiziŃie al apartamentelor din zona respectivă.6.1.eu 125 .1. va creşte nivelul de trai al populaŃiei din această zonă. 50. InvestiŃii locale şi dinamica acestora Nu este cazul. office@environmental-expert. realizarea proiectului nu necesită investiŃii locale.1. 4. comercială.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd.8.11.2.7. prin urmare nu se pot inregistra modificări la nivelul calităŃii hranei. Zona analizată nu este folosită pentru producerea hranei.1. arheologic sau asupra monumentelor istorice monumente istorice. Intensitatea zgomotului va creşte numai pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie. Pe perioada de exploatare a obiectivului Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv (creşterea nivelului de trai al populaŃiei. sector 3. Theodor Pallady nr. 50. Masuri de diminuare a impactului In perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie Impactul este temporar şi reversibil. Obiectivele existente in vecinătatea amplasamentului nu vor fi fectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus. hranei ) Impact potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor de viaŃă ale locuitorilor ( schimbări asupra calităŃii mediului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. dezvoltarea activităŃilor comerciale). zgomot. PATRIMONIUL CULTURAL 4. după finalizarea acesteia. office@environmental-expert. arheologic sau cultural. lucrările se vor realiza numai in anumite perioade pentru a evita perioadele in care populaŃia rezidentă s-ar putea odihni.eu. 4.2.eu..expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.8.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.8. dar pentru reducerea acestuia până la eliminare se vor lua următoarele măsuri: se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. scăderea calităŃii Mediul va fi afectat nesemnificativ in perioada de execuŃie a proiectului..1. Nu trebuie adoptate măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului socio-economic.eu 126 . Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Realizarea proiectului nu va avea impact asupra condiŃiilor etnice şi culturale de pe amplasament.7. Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu Pe amplasament nu există obiective de patrimoniu cultural. CONDITII CULTURALE şi ETNICE. www. mediul va reveni la starea iniŃială (impactul fiind temporar şi reversibil). 4.

expert-mediu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. ANALIZA ALTERNATIVELOR 5.eu. aici aflându-se clădiri pentru invăŃământ. precum şi zone cu spatii verzi amenajate. 50.. energie electrică). dimensiunile construcŃiilor. alte soluŃii tehnice şi tehnologii. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. sector 3. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului etc. Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continua a pietei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidentiale. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului imobil rezidenŃial şi comercial din strada Pictor Amann. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. gaz metan. www. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime. funcŃiunea dominantă a zonei permite realizarea funcŃiunii de locuire. telecomunicaŃii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. clădiri cu funcŃiunea de dotări turistice. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. alt moment pentru demararea lucrărilor. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea facută S-a ajuns la varianta prezentată in ceea ce priveşte atât regimul de inălŃime al clădirii cât şi modalitatea de amplasare a acesteia in cadrul parcelei.eu 127 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.1 Descrierea alternativelor: amplasamentul alternativ. depozite şi sedii de firme. nr. modul de amplasare a acestora şi distanŃele faŃă de vecinătăŃi. Zona studiată se caracterizează ca fiind o zonă construită. iar fucŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei .unităŃi industrie.eu.33 au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al localităŃii Bacău. Theodor Pallady nr. tinându-se cont de necesitatea respectării prevederilor legale din regulamentul de urbanism referitoare la forma. de asemenea. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (imobilul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor retele: apăcanalizare.

.2 Analiza mărimii impactului. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. acordarea de asistentă tehnică din partea autorităŃilor competente. se recomandă măsurători în emisie la coşul centralelor termice şi la evacuarea aerului din parcarea subterană. sector 3. În vederea identificării posibilelor efecte negative asupra mediului generate de funcŃionarea obiectivului. În perioada executării lucrărilor se impune monitorizarea calităŃii aerului şi a nivelului de zgomot în zonele adiacente organizării de şantier. cu frecventă trimestrială.expert-mediu. luarea de măsuri corespunzătoare şi alegerea metodelor celor mai adecvate în legătură cu executarea acestor lucrări. monitorizarea evoluŃiei calităŃii factorilor de mediu mai ales în perioada de construire a obiectivului. Bucureşti Tel: 0314 253 023..eu 128 . de asemenea. office@environmental-expert. 6. viabilitatea şi eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu NU ESTE CAZUL. MONITORIZARE Pentru evitarea oricăror accidente se impune o atenŃie deosebită. www. Se va urmări. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. durata reversibilităŃii. Dacă se vor inregistra depăşiri ale valorilor maxime admise de legislaŃia in vigoare se recomandă folosirea de panouri fonoizolante. dar şi în perioada de funcŃionare. Se recomandă supravegherea strictă a materialului de umplutură care se va folosi pe terenul analizat. Se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. 50. Theodor Pallady nr.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. De asemenea. Theodor Pallady nr.. 7.) Proiectul analizat este conceput să suporte nivelul de seismicitate caracteristic judeŃului Bacău (Categoria geotehnică 2 de risc geotehnic moderat). iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafeŃele betonate din parcările subterane.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4. Planuri pentru situaŃii de risc Măsuri de prevenire a accidentelor Nu este cazul. 7. seceta. inundatii. 7.eu. Nu este cazul. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Nu este cazul. SITUATII DE RISC 7. www. office@environmental-expert. 50.expert-mediu. DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR Nu este cazul.5.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 7.eu 129 . pentru a rezista in fata accidentelor naturale. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.2 Accidente potenŃiale (analiza de risc) Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor. 7.1 Riscuri naturale (cutremur. conform normelor de protectie impuse.eu. sector 3.3 Analiza posibilitatii apariŃiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului. alunecări de teren etc. este dotat cu toate instalatiile necesare. 8. In zona in care se va dezvolta obiectivul analizat nu au fost inregistrate alunecări de teren. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. impactul negativ asupra mediului este nesemnificativ. Imobilul va fi conectat la reŃelele tehnico-edilitare existente in vecinătatea amplasamentului. pe strada Pictor Aman. Prin aceste ganguri se asigură o circulaŃie cat mai fluentă in ansamblu in general cât şi accesul in demisolul blocului unde se află parcările rezidenŃilor.T. 2 şi 3.max = 75 %. Regimul maxim de inălŃime este D+P+M+12E. Aconstruită = 1796.uri. DESCRIEREA ACTIVITĂłII InvestiŃia presupune realizarea unui imobil rezidenŃial şi comercial in Municipiul Bacău.. nr.U. In imobil regăsim apartamente de locuit. care se dezvoltă pe D+P+M. www. Hmax a construcŃiei este de 47.T. ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane. 50. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.. La parter şi mezanin au fost prevăzute spaŃii pentru birouri şi magazine. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere. Prin aplicarea măsurilor propuse in cadrul raportului se va diminua până la dispariŃie impactul negativ asupra mediului astfel inact nu va exista impact rezidual. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.eu.eu 130 . care se incadrează in 3 tipologii: garsoniere.80 mp. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. Realizarea acestei investiŃii nu va duce la poluarea mediului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1.eu. temporar şi reversibil şi se manifestă numai in perioada lucrărilor de construcŃie.1. P. şi 6 tipuri de penthouse. S-au pravăzut ganguri de trecere pe direcŃie transversală.= 7%. C.O.33. sector 3. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4. 77 mp. Acoperişul este de tip terasă. Imobilul va fi construit pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 9.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

50.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. aşezările umane şi sănătatea populaŃiei SEMNIFICATIVE DESPRE PROIECT şi EFECTELE şi impactul fiecăreia dintre lucrările prevăzute in cadrul proiectului asupra acestor factori pe termen scurt. www. S-au luat in considerare următorii factori de mediu : apă. astfel incat efectele lor asupra mediului să aibă consecinŃe cât mai mici posibile. Theodor Pallady nr. se vor vira taxe şi impozite către bugetul local şi va creşte nivelul de trai al locuitorilor din zonă. sector 3. METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi DACĂ EXISTA INCERTITUDINI SALE ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului s-a folosit matricea de impact propusă de ghidul SEA.eu. Mediul va reveni la starea iniŃială după finalizarea lucrărilor de construcŃie. se manifestă şi persistă pe termen lung. Aceste modificări pot fi vizibile sau mai puŃin vizibile. floră şi faună. office@environmental-expert. Impactul pozitiv este mult mai important. Ideal ar fi ca cele negative să nu existe. impactul negativ al implementarii proiectului este temporar si reversibil. se manifesta in general in perioada de realizare a lucrărilor de constructie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul pozitiv al realizării proiectului este mult mai important: se vor crea noi locuri de muncă. Nu există incertitudini referitoare la realizarea proiectului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pozitive sau negative. sau să fie diminuate. Este evident faptul ca orice activitate umană aduce modificări asupra stării actuale a factorilor de mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. mediu şi lung. sol şi subsol. cu excepŃia spaŃiilor care vor fi ocupate de construcŃii.eu. 9. aer..2.eu 131 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

Nu vor duce la poluarea aerului. Deşeurile vor fi colectate si transportate catre rampa Nicolae Balcescu. apei sau a solului Dislocarea parŃială a păsărilor de pe I T S I T M 0 I T L 0 Element cheie 2 I T S I T M I T L Element cheie 3 I T S I T M I T L Apa 0 0 0 Sol - 0 0 Tasarea terenului in timpul lucrărilor - 0 0 DestinaŃia terenului se schimbă numai intr-un procent foarte mic: din suprafaŃa totala detinuta vor fi ocupati de constructi e numai 1796.eu.expert-mediu..eu. 50.3. sector 3. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.77 mp + /- 0 0 Deşeuri 0 0 0 Posibilele scăpări de uleiuri sau carburanŃi vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate in depoluări. Theodor Pallady nr. IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului obiectivului studiat asupra mediului a fost utilizată matricea de impact: Componenta mediului Aer/clima Element cheie 1 Emisii de poluanŃi in perioada construcŃiei Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze apele de suprafaŃă sau cele subterane Modificarea structurii solului in perioada lucrărilor de construcŃie. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Acesta va reveni la forma initială imediat după terminarea lucrărilor.eu 132 .. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. Pe amplasament nu exista specii sau + /- 0 0 Biodiversitate - 0 0 / + 0 0 0 - - SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

trotuarele. Pentru noul imobil se vor adopta soluŃii constructive astfel incât acesta sa se incadreze in peisaj.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Speciile ornamentale existente vor fi replantate in alte locatii indicate de primaria Bacau. Zgomotul va fi diminuat prin folosirea de utilaje performante si prin antifonarea clădirilor astfel incât nu va fi afectata sănătatea locuitorilor Sănătate Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze sănătatea umană 0 0 0 0 0 0 Peisaj Executarea lucrărilor de construcŃie poate avea impact vizual asupra peisajului. 50. Aleile pietonale.eu 133 .expert-mediu.eu. 0 0 0 După finalizarea lucrărilor vor fi amenajate spaŃii verzi (250 mp). terasele si balcoanel e clădirii vor fi amenajate cu gradene movibile cu flori si arbuşti ornament ali. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI amplasame nt in perioada constructiei habitate protejate care sa fie afectate.eu. + + + Patrimoniu cultural Mediu socioeconomic Patrimoniul cultural nu va fi afectat de implementa rea proiectului Crearea de noi locuri de muncă 0 0 0 + + + + + Virarea către bugetul local de taxe şi + + + ImbunătăŃi rea condiŃiilor 0 + + SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. sector 3. Theodor Pallady nr. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. dar acesta va fi diminuat prin montarea de garduri de 2 m in jurul santierului / + 0 0 Nu se va schimba aspectul general al zonei.

reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorilor de mediu recomandăm adoptarea următoarelor măsuri: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Impactul pozitiv al obiectivului este mult mai important: sunt create noi locuri de muncă. 0 neutru (fără impact). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI impozite de trai.. nr. Theodor Pallady nr. pe strada Pictor Amann.eu. se imbunătăŃesc condiŃiile de trai. 9.. ci doar impact pozitiv: imbunătăŃirea condiŃiilor de trai ale locuitorilor.major ITS= impactul pe termen scurt ITM=impactul pe termen mediu ITL= impactul pe termen lung Din analiza matricei de impact se poate observa că impactul negativ asupra mediului este minim.expert-mediu. fără pante majore şi in prezent liber de construcŃii. 9. .5. Legenda + impact pozitiv.4. Terenul este plat. După terminarea lucrărilor de construcŃie mediul revenind la situaŃia iniŃială. 50. Impactul cauzat de realizarea proiectului este temporar şi reversibil şi va fi resimŃit numai pe amplasamentul proiectului sau până la 200-300 m de limita amplasamentului. www. in general se manifestă in perioada de construcŃie a imobilului. in vecinătatea Primăriei Bacău şi a UniversităŃii Bacovia.impact negativ. MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU Pentru prevenirea.eu 134 . virarea de taxe şi impozite către bugetul local. IDENTIFICAREA şi DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL Terenul pe care va fi realizat obiectivul este amplasat in intravilanul municipiului Bacău. ++/-. crearea de noi locuri de muncă.eu. sector 3. 33. office@environmental-expert. sunt virate taxe către bugetul local. In timpul exploatării obiectivului nu există impact negativ. ? incert.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.minor. După aplicarea măsurilor recomandate in cadrul raportului nu va exista impact rezidual asupra mediului. +/.

expert-mediu. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu apă . un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20).consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă. Eventual. www. .5. 50.materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici. acestea se vor face in spaŃii special amenajate. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. .izolarea cu panouri absorbante fonic. 9.materialele de construcŃie trebuie depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului. . Theodor Pallady nr.1 Măsuri propuse pentru prevenirea.eu.5. office@environmental-expert.eu 135 . captatoare de zgomot. . un număr cât mai mic posibil de ore/zi. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu aer . . difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare.izolarea corespunzătoare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din cadrul obiectivului.materialele de construcŃii în vrac trebuie depozitate în spaŃii închise sau acoperite. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. ...Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor. . .supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale. .asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului. pavele).utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot.punctele de lucru trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă. dacă după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege. Bucureşti Tel: 0314 253 023. în aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale.2 Măsuri propuse pentru prevenirea. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. nu se pot accepta fose vidanjabile. .eu.obligarea constructorilor de a lucra. .spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex.

. sector 3. .eu.în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesitaŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri.este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianti.5.asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului.staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului. 9.preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament. specializate în astfel de intervenŃii.în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. . reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu sol-subsol . ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. .eu. Theodor Pallady nr. . Măsuri propuse pentru prevenirea. . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . office@environmental-expert. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.3. evitarea depozitării necontrolate a acestora.amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor.interzicerea spălării. www.. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianti pe sol.pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionării obiectivului. .se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. . toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate.este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport.eu 136 . .colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea întrun separator de produse petroliere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. . acesta va fi reutilizat integral la umpluturi. de unde se pot produce pierderi pe sol.

deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău... Măsuri propuse pentru prevenirea. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. vopsite şi inscripŃionate adecvat. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. peisajului.menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă. 9. . 9.eu. office@environmental-expert. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă.depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate. www. patrimoniului cultural . Theodor Pallady nr. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra mediului social şi economic. recomandam intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.expert-mediu.5.6.stropirea permanentă a fronturilor de lucru pentru menŃinerea nivelului redus de pulberi sedimentabile.eu 137 .4. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra aşezărilor umane şi a sănătăŃii populaŃiei .5. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde să se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra biodiversităŃii .montarea de panouri înalte de cel puŃin 2 m care să delimiteze spaŃiul de şantier. . Măsuri propuse pentru prevenirea. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită protecŃie si urmează a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului.eu. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial.îngrădirea incintei şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m. .5. . implicit. împiedică buna dezvoltare a covorului vegetal. . Măsuri propuse pentru prevenirea.folosirea utilajelor în condiŃii normale de exploatare din punct de vedere tehnic. sector 3. .

se manifestă numai in perioadă de realizare a lucrărilor de construcŃie. . . sector 3. rezultă că impactul asupra mediului este nesemnificativ şi reversibil. 50.7.eu.eu. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. . După aplicarea măsurilor de reducere a impactului nu va exista impact rezidual. 9. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . etc) şi în limita posibilităŃilor pe sisteme de amortizare a vibraŃiilor.montarea corecta a tuturor instalaŃiilor (centrale termice. Este mult mai important impactul pozitiv al realizării proiectului: se vor asigura noi locuri de muncă şi va creşte nivelul de trai al populaŃiei. . Theodor Pallady nr. ventilatoare.5. Bucureşti Tel: 0314 253 023. CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Din analiza matricei de impact.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. . 9.colectarea selectivă a deşeurilor.se recomandă folosirea tuturor utilajelor în condiŃii normale de exploatare. Măsuri propuse pentru prevenirea.expert-mediu.împrejmuirea incintei pe timpul construcŃiei.efectuarea tuturor proceselor tehnologice necesare execuŃiei obiectivului în spaŃiul delimitat al organizaŃiei de şantier.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă. . www.eu 138 . frigidere. reducerea şi compensarea efectelor zgomotelor şi vibraŃiilor . pereŃi.6.montarea în planşee. pompe. depozitarea lor în spatii special amenajate şi ridicarea lor la intervale regulate de timp de către firme specializate.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. pardoseli a materialelor fonoabsorbante.folosirea de echipamente garantate de producător privitor la intensitatea zgomotelor produse.

ENUMERAREA. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.eu 139 . PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIEłII. Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie va creşte numărul locurilor de muncă disponibile.02. 1121/22. sector 3.ON Gaz DistribuŃie nr.2010 Aviz CET SA Bacău nr.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.22/29.7.eu.150/22. nr.2009 Aviz DirecŃia Servicii Publice a Primăriei Municipiului Bacău nr.2010 • • • Aviz E..2010 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. STANDARDULUI DE VIAłĂ şi ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT După finalizarea lucrărilor de construcŃie. 4685/23.02.2010 Aviz Romtelecom nr.8.expert-mediu. va creşte calitatea vieŃii şi a standardului de viaŃă in zona analizată.2010 Aviz Regia Autonomă de Gospodărire Comunală – Bacău nr. SAU DOCUMENTE OBłINUTE • • • • Certificat de urbanism nr.02.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. A ALTOR AVIZE. DUPA CAZ. Theodor Pallady nr.02. 50. 34/15.15/19. 817/25.eu. www. 9. office@environmental-expert. ACORDURI. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.03.01.2010 Notificare favorabila Directia de Sănătate Publică a JudeŃului Bacău.02.

Theodor Pallady nr. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 140 .eu. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI IN URMA ACESTOR CONCLUZII. 50. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. SE PROPUNE ELIBERAREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL +12E REZIDENłIAL" BACĂU. JUDETUL BACĂU SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu... Bucureşti Tel: 0314 253 023.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Atlas Botanic. • Ciocarlan V. sector 3.. Biris.eu.. 1990: Structura geologică a teritoriului României. 2002. Păunescu I. 2005: Poluarea aerului cu particule. Risnoveanu. Gavril Negrean. Editura Academiei Române. Bran F.... Diaconu Ghe.expert-mediu. Păsările din România şi Europa. 2007. Metode şi tehnici in ecologia populaŃiei.. s. Legislatie şi monitorizare de mediu.. Dinamica şi migraŃia păsărilor Donita N. Vaşiliu Cristina. Rojanschi V. Popovici M.. Rosu A.. Şinger A. 2000: Elemente de impact asupra mediului... Popescu Miron. Delin H. 2002: ProtecŃia şi ingineria mediului. Bruun B.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 10. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bica loan. 2005: Metode de fundamentare pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de urbanizare. Popescu Maria. • • Ciochia V. • • • Moldoveanu A. Pumain D.. Hamlyn Guide.eu.. Geta. www. M.. Zetterson D. 1982: Ecologie şi protecŃia ecosistemelor. Svensson L. 1999. Pteridophyta et Spermatophyta..a. B.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Habitatele Romaniei... 2000: Integrated urban systems and sustainability of urban life • • • • • • Ionescu Alex. • • • • • Moldovan Zenovia. Mutihac V. office@environmental-expert. 50. Rudescu L.. Pauca-Comanescu M. Bran F. 1980: Geografia fizică a României. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 1984.. MigraŃia pasarilor Ianos I.eu 141 . 2005. popescu A. BIBLIOGRAFIE LUCRĂRI DE SPECIALITATE: • • • Rojanschi V. Racine J. 2002: Politici şi strategii de mediu. 2000 Flora ilustrată a României. 2009 • Meghea Aurelia..... 1999. Cartea Roşie a plantelor vasculare din Romania. s.. 2002: Gestiunea deşeurilor urbane. • Gheorghe Dihoru.... Pumnea O. Theodor Pallady nr. 1994: ProtecŃia mediului ambiant. Mihailescu S. Atudorei A. Suler J.a. 2005: Ecologie aplicată. Metode analitice de monitorizare a mediului: curs la distanŃă curs..

Publicat in MO. 107/ 1996.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.09. Hotarari de guvern • HG 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului • H. 586 din 06.eu. 1997: Elemente de monitoring ecologic/integrat.. office@environmental-expert.1996. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Of. 592 din 1 iulie 2004.eu 142 .2006 din M. 582 din 30 iunie 2004. 645/7 decembrie 2002 pentru aprobarea OU nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. Partea I nr. Godeanu S.13 din 09. 411 din 25 iulie 2001. www. 244/08. La elaborarea lucrării s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului. 265 din 29. reducerea şi controlul integrat al poluării.. • Legea nr. 50. • Legea nr.06.01. • • • Legea Energiei Electrice nr. Publicat in Monitorul Oficial. Partea I nr. Partea I nr.expert-mediu. Partea I nr.2003 privind regimul substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase.10.. 360/02. Partea I nr.eu. 98/1994 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. Theodor Pallady nr.G. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Godeanu S. 34/2002 privind prevenirea. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (2003). Bucureşti Tel: 0314 253 023.. Publicat in Monitorul Oficial. sector 3. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor.2007 (actualizată). 901 din 12 decembrie 2002. Legea Apelor nr. Legea nr. • Legea nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • • • • Voicu Victor.07. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a productiei din surse regenerabile de energie. Publicat in MO. 2002: Combaterea noxelor in industrie.2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecŃia mediului. Publicat in MO. Publicata in MO Partea I nr. 2004: Ecotehnie. dintre care enumeram: Legi • Legea ProtecŃiei Mediului nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 635 din 05/09/2003 • Legea nr.

50.05. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2005. Publicat in Mo. HG 1143 din 18. publicat in M.08. HG 459 din 19.09. 283 din 22 iunie 2000. 639 din 20. Publicat in M.2005.78 din 16.05. Partea I nr.11.04. • OUG nr.. ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania • • • • • • • • • Ordonante de UrgenŃă • OUG nr. 131 din 28 martie 2000.2005 infiintarea.2005 privind depozitarea deseurilor.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 143 .06. 1078 din 30.2000 cu privire la gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari. HG 856/16.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • HG 349 din 21. Partea I nr. publicat in M. Publicat in MO.10. Partea I nr.2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica.10. inclusiv deseurile periculoase.2005.. 152 din 10.eu. 462 din 31. reducerea şi controlul integrat al poluarii.2005 privind prevenirea.01. nr. 707 din 7 noiembrie 2001. www. Publicat in MO. 16 din 26. Partea I nr.08. sector 3.2001. office@environmental-expert. Of. Publicat in MO. Of. Of. Of.03. Partea I nr.05.2005 privind gestionarea ambalajelor şi deseurilor de ambalaje.06. • OUG nr.2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. Theodor Pallady nr.2001 privind regimul bateriilor şi al acumulatorilor care contin substante periculoase. organizarea şi functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. HG 1057/18.2005. 118 din 23 august 1999.02.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi aprobarea listei cuprinzand deseurile. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 394 din 10.2007 priivnd instituirea de noi arii naturale protejate HG 1284 din 24. HG 1097/25 octombrie 2001 privind constituirea şi functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile şi strategiile sectoriale la nivel national.2000 privind regimul deseurilor. HG 170/12.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. HG 621 din 23. Publicat in MO. 446 din 08. publicat in M. Nr.07.11.eu. HG 173/13.

Nr. 966 din 01. detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului”. 184/1997 – Procedurile de realizare a studiilor de impact şi a bilanturilor de mediu.Aprobarea “Metodologiei de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul. office@environmental-expert. Of. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.02. 1182/18 decembrie 2002 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • OUG nr. • Ordinul MAPPM nr. publicat in M.. publicata in M. 196 din 22.2005 privind infiintarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea şi controlul compuşilor desemnati. www. Theodor Pallady nr. OUG nr 57 din 20. Bucureşti Tel: 0314 253 023. a floorei şi faunei salbatice. 462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei. nr. • Ordine • Ordinul 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. privind privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. • Ordinul MAPPM nr. • Ordinul MAPM.2005. 50.10. • Ordinul MAPM nr. publicat in M.06. MTLLP.2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. sector 3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 95 din 12. Ordinul MAPPM nr.2005. 331 din 15 mai 2003. 194 din 08.12.. 73/2000 privind fondul pentru mediu.2007 privind regimul ariilor naturale protejate.11.eu. in cadrul Directiei de gestiune a deseurilor şi substantelor chimice periculoase. 1018 din 19.2005 privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regaşi pe lista specifica unui depozit şi pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. • Ordinul MAPM nr. 2/211/118/15 aprilie 2004 . • • Ordinul MAPPM nr.eu 144 . nr. Of.eu. conservarea habitatelor naturale.expert-mediu. publicat in MO Partea I nr. 1193 din 30.03. • Ordinul MAPPM nr. 756/1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului.Aprobarea procedurii de reglementare şi control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei.12.2005. 863/26 septembrie 2002. MIC nr. Of.

office@environmental-expert. Ordinul nr.05.eu. privind accesul la informatie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. • • STAS-uri • • STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate.2000 Conventii SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.eu 145 . STAS 10009/1988 – Acustica urbana.2007 priivnd declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. Conventie (Act International). Theodor Pallady nr. Ordinul nr.. 224 din 22. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Ordinul MS nr. din 25 iunie 1998. participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justitie in probleme de mediu Publicat in MO al Romaniei Partea I.. nr. www.expert-mediu. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena şi a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei. 50. 56/25 martie 2004 (CNCAN) privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive.05. 776 din 05.

www.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 11.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. ANEXE • Plan de situatie (incadrare in zonă) SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 146 .expert-mediu.. 50..

Theodor Pallady nr.. office@environmental-expert. www.expert-mediu.eu.eu 147 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..eu 148 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.expert-mediu. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr.. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Certificatul de urbanism SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr.. www.eu..eu.expert-mediu. sector 3. 50.eu 149 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.expert-mediu. office@environmental-expert.eu 150 ..eu.

Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3..eu 151 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. 50. office@environmental-expert. www..expert-mediu.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Regia Autonoma de Gospodarire Comunala Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

Theodor Pallady nr.. 50. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.expert-mediu..eu 152 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.

50. www. Theodor Pallady nr.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Directia De Sanatate Publica a Judetului Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. office@environmental-expert. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 153 ..eu.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

50.expert-mediu. www. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Gaz Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr..eu 154 . sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..eu.

eu.eu. sector 3.expert-mediu. Theodor Pallady nr.. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 155 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. 50.

eu. office@environmental-expert. www.eu. sector 3. Theodor Pallady nr. 50.eu 156 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Moldova Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.eu..expert-mediu. sector 3. office@environmental-expert.eu 157 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.eu.

eu. office@environmental-expert.eu 158 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz CET SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. 50.. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.

.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. www. Theodor Pallady nr.expert-mediu. office@environmental-expert.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 159 .eu.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www.eu. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert..eu.eu 160 .. 50.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.expert-mediu. office@environmental-expert.eu. sector 3.eu 161 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. www.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

Theodor Pallady nr. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. 50. office@environmental-expert.eu.eu 162 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.

eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr..eu 163 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Contract de colectare si transport deseuri din constructii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.eu. 50. sector 3. www..

..eu. Theodor Pallady nr. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 164 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. sector 3.eu. office@environmental-expert.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

sector 3. 50. www. Theodor Pallady nr..expert-mediu.eu.eu 165 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful