RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU

“Construire

imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial”

Bacău, JudeŃul Bacău

BENEFICIAR: S.C. MAGENTA REZIDENłIAL PATRU S.R.L.

ELABORATOR: S.C. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S.R.L.

Aprilie 2010

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

CUPRINS
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14 2 2.1 2.1.1 INFORMAłII GENERALE Titularul proiectului Autorul lucrării Denumirea proiectului Descrierea proiectului Baza legală Lucrările de bază Descrierea soluŃiei Regimul tehnic Durata etapei de funcŃionare InformaŃii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei InformaŃii despre materii prime, substanŃe sau preparate chimice InformaŃii despre poluanŃii fizici şi biologici, care afectează mediul, generaŃi de activitatea propusă Alte tipuri de poluare fizică sau biologică Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia din ele Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru alternativele la proiect InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă InformaŃii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă PROCESE TEHNOLOGICE Procese tehnologice de producŃie Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi a echipamentelor 43 43 43 61 61 61 42 41 41 40 39 6 6 6 9 9 9 10 11 12 39 39

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

1

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2

Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile (tabel 2.1.) ActivităŃi de dezafectare Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădirile ce urmează a fi dezafectate : descriere SubstanŃe conŃinute / stocate (inclusiv azbest şi PCB) Tehnologia de dezafectare aferentă Măsuri, echipamente şi condiŃii de protecŃie DEŞEURI Generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea acestora (tabelul 3.1) IMPACTUL POTENłIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA APA CondiŃiile hidrogeologice ale amplasamentului Alimentarea cu apă Managementul apelor uzate Prognoza impactului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Apa" AERUL Date generale Surse şi poluanŃi generaŃi Prognozarea poluării aerului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Aer" SOLUL Caracteristicile solurilor dominante (tipul, granulometrică, permeabilitatea, densitatea)

62 62 62 63 63 63 63 63 66 66 66 69 75 77 79 81 82 82 84 88 90 92 93

compoziŃia 93

CondiŃile chimice din sol (pH, cantitatea de material organic- 94 humus, etc), activitate biologică, poluarea în zonă. Acestea se prezintă diferenŃiat după tipul de folosinŃă actuală a terenului : teren agricol, zonă forestieră, zonă industrială, etc
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

2

7 4.1 4.4.6 4..6 Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Tipuri de culturi pe sol in zona respectivă Poluarea existentă.3.eu.3 4.4 4.8.1 4.2 4. entomologice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..6. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii 95 95 95 4.4 4.4 4.2 4.4.8 4.1 4.4.6.3.5 4.8.5.1 4.7 4. tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi Prognozarea impactului 97 Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Sol” GEOLOGIA SUBSOLULUI Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Subsol" BIODIVERSITATE Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul „Biodiversitate” PEISAJUL InformaŃii generale Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul „Peisaj” MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC 99 101 101 107 108 109 109 109 109 113 116 118 120 120 120 121 122 122 Impactul potenŃial al activităŃii propuse asupra caracteristicilor 123 demografice.2 4.5 4.1 4. microbiologice. office@environmental-expert.3.2 4.6.3 4.6. 50. populaŃiei locale Măsuri de diminuarea impactului 126 CONDITII CULTURALE şi ETNICE.4. radiaŃii). sector 3.expert-mediu.5. www.3.7.7.3 4.4 4.4 4.3. Theodor Pallady nr. parazitologice. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 126 126 126 3 .5.2 Surse de poluare a solurilor : surse de poluare fixe sau mobile 95 ale activităŃii economice propuse (chimice. arheologic sau asupra monumentelor istorice SC House Construct Invest Environment SRL Bd.3 4. PATRIMONIUL CULTURAL Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.8 4.3.eu.5.3.9 4.

inundaŃii. viabilitatea şi 128 eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu MONITORIZARE 128 SituaŃiI DE RISC Riscuri naturale (cutremur.eu 4 . alte soluŃii tehnice şi tehnologii.. etc. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5 5.1 9.7 9.8 10 11 Decrierea alternativelor: amplasamentul alternativ. Bucureşti Tel: 0314 253 023.3 9.5 9. secetă.5 8 9 9. alt moment 127 pentru demararea lucrărilor. Theodor Pallady nr.6 9. A ALTOR AVIZE.4 9. www..eu. ACORDURI OBłINUTE BIBLIOGRAFIE – BAZE LEGALE ANEXE 129 129 130 130 131 132 134 134 148 139 139 141 146 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului.eu.1 7. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3 7. 50.2 6 7 7.4 7. etc. STANDARDULUI DE VIAłĂ ŞI ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT ENUMERAREA.1 ANALIZA ALTERNATIVELOR 127 5.2 7.expert-mediu..2 9. sector 3.) Accidente potenŃiale (analiza de risc) 129 129 129 Analiza posibilităŃii apariŃiei unor accidente industriale cu 129 impact semnificativ asupra mediului. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea făcută Analiza mărimii impactului . inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Planuri pentru situaŃii de risc 129 Măsuri de prevenire a accidentelor DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR REZUMAT FAĂRĂ CARACTER TEHNIC DESCRIEREA ACTIVITĂłII METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi dacă există incertitudini semnificative despre proiect şi efectele sale asupra mediului IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIETII. DUPA CAZ. office@environmental-expert. durata reversibilităŃii. alunecări de teren.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DATELE DIN LUCRARE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A ELABORATORULUI.eu.eu. PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATĂ NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZIłIE DE CĂTRE BENEFICIAR ŞI PRIN OBSERVAłII DIRECTE LA FAłA LOCULUI DE CĂTRE ELABORATORII LUCRĂRII. UTILIZAREA LOR FĂRĂ ACORDUL ACESTUIA ESTE INTERZISĂ. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.eu 5 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. office@environmental-expert. www. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. sector 3. INTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZIłIA ELABORATORULUI REVINE BENEFICIARULUI.

eu.V35.eu.expert-mediu. poziŃia 115. Tel: 0314 253 023. Mănescu Mihai Florin – Drd. Turlea Mirela – Consilier juridic. Radu Ştefan Robert – Ecolog. Theodor Pallady.C. AUTORUL LUCRĂRII – titular lucrare Bulimar LaurenŃiu – M.1. INFORMAłII GENERALE TITULARUL PROIECTULUI Titularul proiectului : SC MAGENTA REZIDENłIAL PATRU SRL Adresa : Calea Vitan.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. bl. camera 2.2. inscris in RNSPM. 50.. nr. sector 3. Pahon Anca Mariana – Biolog. www. Theodor Pallady nr. Ing. Ingineria Mediului Nadolu Virgil Dorin – Ing..L. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. poziŃia 114.eu 6 . Bucureşti. Ing. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. inscris in RNSPM. Numele : S. sector 3. Prot. ap. Vasile Andreea – Biolog. Tel: 0722 575 687 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Persoana de contact : Dumitru Darlaiane 1. office@environmental-expert. inscris in RNSPM. 1. sector 3. Mediului. Bădescu Iulia Simona – Biolog.3. Fax: 0314 253 024 Atestare pentru elaborarea studiilor de mediu figura 1 şi figura 2 Persoana de contact: LaurenŃiu Bulimar. poziŃia 113. nr. Specialist Energii NeconvenŃionale.108. Colaborator Petrescu Traian – expert evaluator de mediu. Drd. inscris in RNSPM. inscris in RNSPM. poziŃia 107. SubstanŃe periculoase şi explozivi. Energ.R. Automatizări şi energetică.Sc. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. MărunŃelu Nicolae – Dr. poziŃia 108. Ing. Adresa: Bvd.

office@environmental-expert.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. BM.eu 7 . RA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Certificat de inregistrare elaborare RM. RIM.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Figura 1.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Theodor Pallady nr. 50.eu. sector 3.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Figura 2. Certificat de inregistrare elaborare RS, EA

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

8

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

1.3.

DENUMIREA PROIECTULUI

„CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL+12E REZIDENTIAL” având ca locaŃie municipiul Bacău, judeŃul Bacău.

1.4.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul şi importanŃa obiectivului de investitie InvestiŃia doreşte să participe la acoperirea necesarului de locuinŃe din Municipiul Bacău şi la dezvoltarea comercială a zonei. DocumentaŃia are ca scop evaluarea impactului pe care il are asupra mediului construirea unui imobil rezidenŃial şi comercial. Construirea acestuia se va face cu respectarea prevederilor certificatului de urbanism nr 34 din 15.02.2010. Imobilul va avea regimul de inaltime D+P+M+12 E. Obiectivul propus va fi amplasat pe un teren in suprafata de 2500 mp, in strada Pictor Aman, nr.33, municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile PUZ/2007 al Municipiului Bacău. 1.4.1. Baza legală • Regimul juridic Terenul de amplasament este situat in intravilanul municipiului Bacău. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare cumparare nr. 1105/2008. • Regimul economic FolosinŃa actuală a terenului situat in intravilanul municipiului Bacău în strada Pictor Aman, nr. 33 este de teren curŃi – construcŃii. FuncŃiunea aprobată prin PUZ/2007 este zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare, inclusă in UTR 9 din cadrul PUG/2000, conform certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010. Terenul se află in zona “A” de impozitare. • Regimul tehnic Conform PUZ/2007 şi a certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010 se va construi un ansamblu comercial şi rezidenŃial. Se vor prevedea drumuri de acces, alei pietonale, parcări in sistem Klaus, reŃele edilitare, spaŃii verzi. POT max = 75%, CUT = 7%, Hmax = +47, 80 m.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

9

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Organizarea de şantier se organizează la limita terenului proprietate privată a beneficiarului şi numai dacă este necesar, cu avizul primăriei, se va desfăşura in extensie pe terenul consiliului local, pe zona limitrofă terenurilor de tenis de câmp, longitudinal acestora. Descrierea funcŃională Terenul analizat (cu suprafaŃa de 2500 mp) este proprietate privată a SC MAGENTA REZIDENTIAL PATRU SRL, conform contractului de vânzare-cumparare nr. 1105/2008 şi este situat in Str. Pictor Aman, nr.33, Municipiul Bacău, judeŃul Bacău. Terenul este situat in sud-estul Municipiului Bacău şi are următoarele vecinătăŃi: La nord: teren Primăria Bacău; La est: teren Primăria Bacău; La sud: teren Primăria Bacău; La vest: teren Primăria Bacău.

Terenul in prezent este liber de construcŃii. Terenul de amplasament nu este denivelat, neavând pante accentuate. Accesul la imobil se face din strada Mărăşesti, situată la aproximativ 400 m distanŃă. 1.4.2. Lucrările de bază ConstrucŃia prezintă următoarele funcŃiuni: DEMISOL: • • • 158 locuri de parcare in sistem Klaus (parcări etajate) o scară şi patru lifturi acces nivele superioare spaŃii tehnice PARTER: • • • • 3 căi de acces pentru locuinŃe SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

10

tavane false din gips-carton. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI MEZANIN: • • • SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare NIVEL CURENT • • • holuri acces 15 apartamente 2 camere 4 apartamente 3 camere PENTHOUSE • • Holuri acces 7 apartamente 4 camere Finisaje interioare: pardoseli din gresie şi parchet. Descrierea soluŃiei Realizarea practică a investiŃiei presupune realizarea următoarelor lucrări: Construirea unui imobil comercial şi rezidenŃial Conectarea la reŃele tehnico-edilitare. gresie antiderapanta la podeste şi terase. 50.. sector 3. Theodor Pallady nr. var lavabil la pereŃi şi tavane.expert-mediu. Finisaje exterioare: - 1.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 11 . office@environmental-expert..eu. tâmplărie interioara din lemn şi aluminiu. tâmplarie din aluminiu (cu bariera termica) + geam termopan. www. compartimentări interioare din gips-carton. faianŃă in grupurile sanitare şi bucătărie. balustrade din otel la podeste şi terase. placări decorative. balustrade din oŃel la scările de acces şi la balcoane.4. socluri placate cu granit.3. luminator la spaŃiul comercial. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

4.eu.77 mp Adesfăşurată = 23078. au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. Alte amenajări 766/1997): C Clasa de importanŃă (potrivit reglementărilor tehnice): III 1.50 m Hmax = +47.expert-mediu.T. 4. PiloŃii sunt verticali. Theodor Pallady nr. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică.. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat. Grosimea radierului este de 180 cm.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.eu. având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. office@environmental-expert.. compusă din piloŃi înglobaŃi complet în teren şi un radier de solidarizare.O.92 mp Hnivel = +3. 50.15 m. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura blocului este alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi. Radierul este din beton armat de tip dală groasă cu grosime constantă şi este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat.80 m BilanŃ teritorial P. Regimul tehnic Date şi indici care caracterizează investiŃia proiectată Regimul de inălŃime strict a construcŃiilor implicate D+P+M+12E Ateren = 2500. sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 12 . sector 3. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm).00 mp Aconstruită = 1796.4. MAX = 75% alei pietonale şi carosabile spaŃii verzi Clasa de importanŃă a construcŃiei (conform regulamentului aprobat prin HG SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. conform NP-082-04. conform CR 1-1Adâncimea de îngheŃ 0. parcări = 12% SuprafaŃa spaŃii verzi = 13% SuprafaŃa de spaŃii verzi se va suplimenta cu zone verzi amenajate de către beneficiar la solicitarea agenŃiei de mediu. alei pietonale. UtilităŃi prevăzute Imobilul va fi prevăzut cu instalaŃii de alimentare cu apă şi canalizare pentru ape menajere şi pluviale. Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă 2.eu 13 .4 x 33. sector 3. conform C107-2005. Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt: • • Clasa de importanŃă 3(111) conform CR 0-2005 şi PI00-1/2006. Amplasamentul se află în zona de hazard seismic cu acceleraŃia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0.5 Kpa.3 m. = 7 SuprafaŃa drumuri de acces.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. in conformitate cu legislaŃia in vigoare..rezistenŃa şi stabilitatea structurii Clădirea are o formă poligonală relativ neregulată în plan. alimentare cu energie electrică curenŃi tari. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI C. incălzire cu centrale termice individuale pe spaŃii. înscriindu-se într-un dreptunghi cu dimensiunile maxime 109.expert-mediu.. www. UtilităŃile vor fi asigurate prin branşamente la reŃelele publice existente in vecinătatea amplasamentului. Theodor Pallady nr. 50. Cerinta A .90 m de la suprafaŃa terenului. Presiunea de referinŃă a vântului 0.eu. SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE A.eu.U. • 6054/77.28g.T. Pe verticală. Bucureşti Tel: 0314 253 023. alimentate cu gaze naturale. • • • Zona climatică III.5 KN/m2. Tc = 0.7 s. office@environmental-expert.80-0. cu respectarea avizelor emise de către furnizori şi a proiectelor speciale ce vor fi elaborate de către aceştia. conform STAS 3-2005. Descrierea detaliată a instalaŃiilor proiectate se face in memoriile tehnice de specialitate şi sunt ilustrate in schemele de principiu din proiect. construcŃia se dezvoltă pe D+P+M+12E. conform PI00-1/2006.

— caracterizând geotehnic pământurile din amplasament. 50. office@environmental-expert.N.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.60 m C.. sector 3.T. — structura litologică amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară.N. geol..T. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. — nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare.300 kPa. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii. fără pericol de inundaŃii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. iar în baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv.R.N. amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0° care în zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de C.C. Theodor Pallady nr. — conform STAS 6054 . granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi îndesare medie.77. — nivelul apei subterane interceptat în foraje Ia data execuŃiei acestora (octombrie-noiembrie 2008).90 m. BACĂU. este situat în jurul adâncimii de -2. GEOSTUD S. stabilitatea generală şi locală fiind asigurate. 2 şi 3.T. cu dezvoltare până în talpa forajelor. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic întocmit pentru amplasament de către S. Bucureşti Tel: 0314 253 023.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive.. C. de Ia umede la practic saturate.0.L. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENłĂ A CLĂDIRII ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane.. plastic vârtos constituit din argile mărnoase grezoase. cu curba continuă. — în conformitate cu STAS 3300/2-85 calculul terenului de fundare şi dimensionarea definitivă a fundaŃiilor se va putea face utilizând Pconv . plastic vârtoase la tari la suprafaŃă. local mijlocie. ing. cu dezvoltare până în jurul adâncimii de -1. fără denivelări semnificative. Vasile Mircea: — perimetrul analizat se prezintă ca o suprafaŃă cvasiorizontală. www.eu. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovănişuri). 0.. sensibile la umezire .eu 14 .50 m C. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4. care se dezvoltă pe D+P+M.80 .expert-mediu. hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale.

Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. cu funcŃiunea principală clădire de locuit. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). Hmezanin. sector 3. V =90.1997. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Sc = 1796. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor. Sd = 21671 mp. Theodor Pallady nr.50 m.. Hnivel subsol = 3.eu. Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici. in documentaŃie se prezintă şi programul de urmărire şi supraveghere a stării tehnice a construcŃiei. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.siguranŃă in exploatare Privind asigurarea cerintelor de siguranŃă in exploatare a imobilului proiectat s-au prevăzut urmatoarele: la faza proiect tehnic de executie cu detalii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. măsuri conform normativ CE 1-95. iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE.T.A. parter = 4.339 mc.08. nr.50m.80 m. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm..L. aprobat cu Ord. 109/N/01. Cerinta B .eu 15 . 50. Tipul clădirii: civile-publică inaltă. elaborat conform Normelor metodologice indicativ P 130-97. H max =47.10 m. Acoperişul este de tip terasă. www. iar balustrada şi parapetele sunt proiectate conform STAS 6131. DS+ P+Mez+12 E. Hnivel = 3.P. Bucureşti Tel: 0314 253 023. proiectarea scărilor de acces care leaga toate nivelele constructiei s-a facut cu respectarea prevederilor din STAS 2965. B.expert-mediu.77 mp. M. office@environmental-expert. acoperisul de tip terasă are panta maximă de 2%.

90 m. la intrarea la spaŃiile de servicii.eu.. in proiect s-a prevăzut rampa de acces pentru utilizatori la spaŃii serviciicomerciale (panta 8 %) şi măsuri speciale pentru persoane cu handicap locomotor. uşi de intrare cu lăŃimea de 0. www.priza de pământ Priza de pământ Se utilizează priza de pământ comună.comerciale.. a instalaŃiilor de protecŃie prin legare la pământ şi a prizei de pământ. .elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65M. inclusiv uşă specială de acces la parter. InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului pentru obiectivul analizat constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului InstalaŃia se compune din: . - la exterior.eu 16 . conform cerintelor din normativul NP 051/2001 (rampa de acces la intrare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.00 m. office@environmental-expert. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. SiguranŃa la instalaŃiile electrice Este asigurată prin utilizarea paratrăsnetului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - destinaŃia clădirii fiind de locuit cu apartamente şi spatii pentru servicii. Theodor Pallady nr. locuri de parcare in parcajul de la demisol. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.expert-mediu.conductoare de coborâre (formate din platbanda OL-Zn 25x4mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: . balustrade la scara şi logii – balcoane cu h = 0. rampa de acces in imobil pentru persoane handicapate locomotor va fi finisată cu mozaic spălat antiderapant.).eu. - rampa exterioară de acces pentru parcajul de la demisol va avea panta de 8% şi va fi prevăzută cu sistem de degivrare pentru timp de iarnă. iar pardoselile se vor executa cu plăci din piatra naturală/compozită.80–1. ce va fi utilizată atât pentru protecŃia împotriva trăsnetului cât şi pentru protecŃia contra atingerilor accidentale. antiderapantă.

8 m sub pământ. Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. 50.. spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare. prin executarea unor prize secundare ce vor fi legate la priza principală. ce nu trebuie să depăşească 1ohm.expert-mediu. -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective. Fiecare stâlp de pe conturul clădirii se va lega la platbanda menŃionată mai sus prin intermediul unor conexiuni din platbanda OL-Zn 40x4 mm. se va verifica valoarea rezistenŃei de dispersie. Legaturile intre coborâri şi priza de pământ artificială se fac in cutii de conexiuni (piese de separaŃie) ingropate la nivelul solului.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: -parametrii regimului de funcŃionare (tensiune. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Priza de pământ va fi formată dintr-o platbandă OL-Zn 40X4mm amplasată pe exteriorul clădirii. curent. Theodor Pallady nr..eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. putere. îngropată la 0. etc). www. frecvenŃa.eu 17 . în cazul în care această valoare nu este respectată se vor lua măsuri pentru reducerea valorii sub cea impusă. Deoarece se utilizează o priză comună. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. -categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea. Dimensionarea echipamentului de protecŃie: Alegerea caracteristicilor materialelor. 2. ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃîlor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. sector 3. office@environmental-expert. InstalaŃia electrică va SC House Construct Invest Environment SRL Bd. cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: 1. In cazul in care valoarea de dispersie a prizei de pământ este mai mare de 1ohm acesta se va completa cu electrozi verticali pana la realizarea valorii R<1 Ohm.

Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. Constructia de tip “civilă-publică inaltă” (obisnuită. Priza de pământ va avea valori de max. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. Masurile de protectie la foc sunt cuprinse in scenariul de siguranta la foc care face parte din proiect. cu regim normal de inăltime având pardoseala ultimului nivel folosibil sub 50 m fata de terenul accesibil autovehiculelor de intervenŃie) constituie un singur compartiment de incendiu şi este amplasată la distanŃele normate ( > 6. 1. conform art.expert-mediu. cu respectarea STAS 6616/83.2. sector 3. 1. La nivelul acoperişului.eu. office@environmental-expert. există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15 m (Nivel de protecŃie Normal III). începând de Ia FDCP în schemă TN-CS Pentru instalaŃia electrică proiectată în cadrul acestei documentaŃii se va realiza protecŃia prin legare la nul . www.9 / P 118-99. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm.. 50. 3.. Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Timpul estimat de propagare a incendiului la clădirile vecine este 180 minute. C.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Cerinta C – siguranŃa la foc La proiectarea noii constructii s-a tinut cont de prevederile art.00 m. şi) faŃă de vecinătăŃii conform art.eu 18 . Timpul minim de aprindere: 10 minute SC House Construct Invest Environment SRL Bd.ca mijloc de bază. ceea ce. precum şi a grinzilor de fundaŃie). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate.eu. Densitatea sarcinii termice de incendiu a obiectivului analizat este sub 420 Mj/mp ceea ce. din Normativul P 118/99 face ca riscul de incendiu sa fie considerat mic. 2. se va suplimenta cu o priză artificială până ia atingerea valorii obligatorii.2. Theodor Pallady nr.1. 1 Ohm.2. şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie. Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118-99.1.

942 mc = 19783 mc) -» Pentru intreg compartimentul de incendiu se considera RISC MIC de pericol de incendiu.3. rezistenŃa la foc a principalelor elemente de construcŃie Stâlpi metalici în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de apărare impotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50 x 60 cm. Volum (locuinŃe+birouri) . riscul de incendiu este mare.eu 19 .expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.43 spatiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu insă atunci cand sunt prevăzute cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor sunt considerate cu risc mijlociu de incendiu. Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃa la foc minim 2 ore.1. PereŃi exteriori din panouri sandwich cu grosimea de 25 cm (tablă+vată minerală+tablă) clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 21/2 h.313 mc Volum total incăperi= 65. sector 3.cu risc mijlociu = 8439 mc Volum (parcare) . din Normativul PI 18/1999. şi conform NP 24-97 pentru spatiile şi încăperile subterane destinate parcării autoturismelor. 50. www. Theodor Pallady nr. clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu rezistenta la foc minim 21/2 h. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.cu risc mic = 42. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele. PereŃi exteriori şi interiori din beton la demisol clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 4 ore.cu risc mare = 7. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc minim 2 ore.765 + 7425 = 50190 mc Volum (spaŃiu comercial*) ... 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: se apreciază la 120 minute. Stabilitatea la foc a fost estimată in funcŃie de: a.eu.2. office@environmental-expert.942 mc (30% din 65. * conform ari. conform art. In funcŃie de destinaŃia spaŃiilor ( parcaje autoturisme). 2.

50.eu 20 .1. Conform NP 24-97 atunci când parcajele subterane pentru autoturisme sunt dispuse la subsolurile clădirilor inalte. sector 3.1. office@environmental-expert.b din NP 24-97: - pereŃi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minimum 4 ore şi planşee clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc 3 ore stâlpi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minim 4 ore pereŃi despărŃitori neportanŃi cu rezistenŃa la foc 60 minute b. . gradul de rezistenŃă la foc a construcŃiei sau compartimentului de incendiu Conform art. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei.5. Acoperiş autoportant din beton tip terasă cu invelitoare hidroizolată şi termoizolată clasa C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste. 4. trebuie sa îndeplinească condiŃiile de încadrare la nivelul I de stabilitate la incendiu..2. compartimentarea antifoc şi elementele de protecŃie a golurilor funcŃionale din elementele de compartimentare: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2. 21/2 h Ascensoarele cu care va fi dotata clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii. din Normativul P118/1999 clădirile inalte.eu.conform prevederilor art. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu încăperi tampon realizate cu pereŃi şi planşeu C0 rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute. gradul de rezistenta la foc a construcŃiei: I ..1.9. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Limitarea apariŃiei şi propagării focului şi fumului in interiorul construcŃiei: a. - La nivelurile supraterane ale clădirilor înalte.1. www. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistenŃi la foc minim 2 ore.C. III.eu. In acest caz performaŃele pentru elementele de construcŃie ale parcajului subteran vor fi conform art. Theodor Pallady nr.3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Compartimentări interioare cu pereŃi din gips-carton de 10 cm cu rezistenŃa la foc minim 30 minute.8.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. din Normativul P118/1999. 2.

eu.4.eu. materialele şi elementele de construcŃie fac parte din clasa CO (CAI) de combustibilitate şi sunt rezistente la foc.expert-mediu. sistemele de evacuare a fumului şi.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5. sector 3. 2. c. se pot utiliza şi combinaŃii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu. se asigură condiŃiile de corelaŃie intre gradul de rezistenŃă la foc (I). office@environmental-expert. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. 3. evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Clădirea se constituie intr-un singur compartiment de incendiu cu suprafaŃa construită de 1796. 2500 mp). alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai dacă sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate sisteme de tip jet/impuls fan. dupa caz.30 aliniatul 3 din PI 18/1999.. De asemenea. suplimentar.eu 21 . daca pentru fiecare nivel de parcare SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate tiraj natural-organizat.77 mp) şi numărul de niveluri (D+P+Mez+12E) stabilite in Normativul P118/1999 atr. Theodor Pallady nr. a gazelor fierbinŃi: Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automata prin comanda de la nivelul de acces in scara. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. In funcŃie de amplasarea şi conformarea fiecărui parcaj subteran. tiraj mecanic. (max.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. golurile de la demisol vor fi libere. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tehnic.77 mp. măsurile constructive adaptate la utilizarea construcŃiei: Dat fiind faptul ca obiectivul face parte din clădiri civile-publice.2. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare auto cu sistem de distribuŃie automată. Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum doua niveluri. nu vor avea montate geamuri pentru a putea fi asigurată evacuarea naturală a fumului in caz de incendiu. www. aria construită (1796. b.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. 2. Theodor Pallady nr..e din NP24-97 la parcajele etajate (in acest caz sistem Klaus) pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu incăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute. Distanta dintre gurile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigura suprafaŃa minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu).23.) La nivelurile supraterane ale clădirilor inalte. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere.6.S. d. instalarea de bariere contra fumului (uşi etanşe la fum etc. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. incendiului SC House Construct Invest Environment SRL Bd. prevăzute cu sisteme de autoinchidere sau închidere automată conform prevederilor art.00 m. 2.eu sistemele şi instalaŃiile de detectare. Conform art. etanşe la fum.eu.5. e.. 50. In acest sens golurile de acces la casele de scări şi cele de evacuare se vor proteja prin uşi cu geam. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. realizate cu pereŃi şi planseu CO rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. semnalizare şi stingere a 22 . sector 3. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu incaperi tampon care asigura împiedicarea propagării fumului conform prevederilor Normativului PH8/1999.2. P118/1999. racordandu-se direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza şi debitele necesare stabilite in normativ. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioara a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1. Casele de scări vor fi închise şi vor avea incăperi tampon care vor comunica cu culoarele de evacuare prin uşi etanşe la fum. www. office@environmental-expert.00 m de pardoseală).eu.N.I.expert-mediu.

. la parter şi la mezanin) şi va consta din detectoare de incendiu şi declanşatoare manuale. având prevăzute C acŃionări manuale conform art.2.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială (la parcarea auto subterană de la demisol. Theodor Pallady nr. conform I 18/2-02 art. 50. La proiectarea instalaŃiei de semnalizare a incendiilor şi stabilirea parametrilor de funcŃionare trebuie respectate cerinŃele specifice din documentaŃia producătorului furnizată împreună cu echipamentele. www. Alimentarea cu energie electrică a instalaŃiei de semnalizare se va realiza.1 şi art. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. 7. Clădirea va avea asigurată închiderea automată a uşilor de protecŃie a golurilor de acces la ascensoare. de la două surse independente (de bază şi de rezervă .eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Declanşatoarele manuale de alarmă şi dispozitivele de semnalizare acustică şi optică se vor monta către ieşirile de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul de apariŃie a unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficientă a întregului obiectiv. 4.eu 23 . office@environmental-expert. care va avea loc in momentul dării alarmei sau când temperatura atinge 90° la partea lor superioară. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. la toate nivelele clădirii.20. 7. din Normativul P118/1999.1.1. respectiv elemente standard SR EN 54: echipament de control şi semnalizare detectoare de fum detectoare de gaz declanşatoare de alarmă dispozitiv de semnalizare acustică şi optică pentru fiecare nivel (cu semnal sonor de minim 90 dB la o distanŃă de 1 m) circuite necesare conexiunilor cu echipamente cu cabluri de cupru cu întârziere mărită la propagarea focului Detectoarele se vor monta in spatiile unde nu s-a prevăzut iluminat natural şi nu se poate realiza o desfumare naturală. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.eu.baterii de acumulare). Detectoarele de gaz vor fi montate la fiecare apartament precum şi la centralele termice corespunzătoare spaŃiilor de birouri şi spaŃiului comercial.

conform art 2. pereŃi exteriori din beton cu grosimea de 30 cm la demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc peste 4 ore. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Pictor Aman DistanŃa minimă admisă pentru o construcŃie cu gradul HI de rezistenŃă la foc faŃă de construcŃiile cu gradul II de rezistenŃă la foc este de 6 m . sector 3.expert-mediu. CONIMPULS S. Distantele de siguranŃă sau măsurile alternative: la nord-est .2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. dist.teren Primăria Bacău. in cazul prevederii C sprinklerelor. teren Primăria Bacău. la sud-est . Limitarea propagării incendiului la vecinătăŃi: Pentru asigurarea limitării propagării incendiului la vecinătăŃi se precizează: a. măsurile constructive pentru faŃade. din PI 18/1999. respectiv F200 120. g. 50.eu. = 13. la nord-vest . măsurile de protecŃie la foc pentru instalaŃiile de ventilare – climatizare Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu vor fi rezistente Ia foc la 400° timp de 120 minute.str. .. clasa F40o 120.N.0 m la sud-vest . office@environmental-expert. In consecinŃă sunt respectate distanŃele de siguranŃă pe toate laturile construcŃiei. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 94 P+10..P. Petrom GRFI-II dist= 28. pe acoperiş - Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului la faŃade şi PereŃi exteriori din panouri metalice tip sandwich (tabla+vata minerala+tabla) cu grosimea de 25 cm clasa de combustibilitate CO (CAI) cu rezistenta la foc peste 21/2 ore. www. S. pentru 'împiedicarea propagării focului la părŃile adiacente ale aceleiaşi clădiri PereŃi exteriori panouri sandwich cu izolaŃie din vată minerală cu grosimea de 25 cm clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc peste 2>h ore.A.C. BLOC nr.2.eu.Universitatea George Bacovia GRF HI.teren S.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 24 . Ventilatoarele se alimentează din sursa de bază şi sursa de rezervă. potrivit prevederilor reglementărilor specifice. conform SR EN 12101-3 -Sistem pentru controlul fumului şi căldurii (gazelor fierbinŃi). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI f. b. Theodor Pallady nr.0 m.

separarea de alte funcŃiuni prin elemente de separare la foc şi fum.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃă la foc minim 2 ore. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Evacuarea utilizatorilor: A. prin: a) canale verticale distincte fiecărui nivel de parcare. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele.eu.eu 25 . De asemenea. măsuri de protecŃie activă: Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor la demisol. c. protecŃia golurilor din pereŃii ce le limitează: Căile de evacuare vor fi alcătuite din pereŃi din materiale incombustibile clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc peste 2 1/2 ore (pereŃii) şi 1 1/2 ora (planşeele). care comunică direct sau prin tubulaturi cu exteriorul. cu aria egala cu a gurilor aferente. parter şi mezanin. Toti voleŃii vor avea acŃionare automată in caz de incendiu. office@environmental-expert. respectiv cu detectoare de fum optice. măsuri pentru asigurarea controlului fumului: La parcajul etajat in sistem Klaus pentru autoturisme de la demisol. b. Dupa caz. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente. b) canale verticale colectoare.eu. Pentru căile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizează: a. canale separate cu pereŃi El 180 la trecerea prin celalalt nivel de parcare sau prin alte destinaŃii. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. cu aria dimensionata sa preia necesarul de evacuare şi respectiv de admisie. admisia de aer şi evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat se realizează prin goluri dispuse alternat. 50. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc minim 2 ore. Bucureşti Tel: 0314 253 023. alcătuirea constructiva a căilor de evacuare. la centralele termice vor fi montate gazanalizoare cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 in aer. având gurile de evacuare a fumului protejate cu voleŃi rezistenŃi la foc El 60 şi respectiv etanşi la foc E 60 la gurile de admisie a aerului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. separate cu pereŃi rezistenŃi la foc El 120 la trecerea prin alte niveluri ale parcării subterane sau prin alte destinaŃii.expert-mediu.

prin guri de evacuare a fumului şi guri de admisie a aerului.. amplasate alterant. la nivelelele curente şi penthouse 15 m SC House Construct Invest Environment SRL Bd. d. In cazul de faŃă lungimea maxima a căii de evacuare este de 30 m la demisol. geometria cailor de evacuare: Culoarele de evacuare sunt rectangulare şi au lăŃimea de 150 şi 160 cm.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. pentru clădirile inalte cu gradul I de rezistenŃă Ia foc dar sub 50 m.40 m cu trepte drepte 10 trepte 17 x 28 cm .30 aliniatul 3 din PI18/1999.eu 26 .5. timpii/lungimile de evacuare: Conform tabel 4. 2.expert-mediu. Pentru parcajele şi compartimentele care nu sunt echipate cu instalaŃii automate de stingere a incendiului. sector 3. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. respectiv pe scara din beton cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. o scară din beton cu 13 trepte in trei rampe cu podest intermediar . Casele de scări ale obiectivului vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comanda de la nivelul de acces in scară. asigurandu-se un debit de extracŃie a fumului de minimum 600 mc/ora/autoturism. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic se asigură pentru parcaje şi compartimente ale acestora. De la nivelul parterului şi al mezaninului evacuarea se face pe scara din beton drepta cu podest intermediar cu 13 trepte 17. lungimea maxima a căii de evacuare este de 15 m atunci când evacuarea se face pe o direcŃie şi de 35 m cand evacuarea se face pe doua direcŃii opuse..16 din Normativul P118/1999. www.eu.5 x 28 cu 2 rampe de coborâre şi una de urcare. debitul de extracŃie a fumului va fi de minimum 900 mc/ora/autoturism.etaje curente şi penthouse: 6 case de scări cu scări drepte cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. c.casa scării cu doua rampe cu mana curentă metalică şi podest intermediar cu lăŃimea de 1. 25 m la parter şi mezanin.la demisol . forma şi modul de dispunere a treptelor: Evacuarea persoanelor de la etaje in caz de incendiu se va face pe case de scări. .eu.la parter: o scara din beton dreapta cu lăŃimea rampei de 240 cm . office@environmental-expert.la mezanin: 4 case ale scării drepte din beton cu mana curentă metalică cu doua rampe şi podest intermediar. e. 50. tipul scărilor. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2.

lăŃimea minima necesara fiind de 1. la nivelelele curente şi penthouse 38 secunde pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 50 secunde pentru sectoarele cu doua direcŃii de evacuare. din NP24-97.eu.50 m conform art. office@environmental-expert.eu. respectiv lungimea maximă a căii de evacuare va fi sub 40 m pentru construcŃiile cu gradul I de rezistenŃă la foc.6. lăŃimea minima necesară fiind de 2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.tronsonul 2 -103 apartamente x 3 persoane = 309 persoane F = 309 / 70 = 4.4 m/s este de 75 secunde la demisol.. C = 70 .10 m conform art.60 din PI 18-99.6. numărul fluxurilor de evacuare: Fluxurile de evacuare de la etajele 2-13 (locuinŃe) Capacitatea maxima este de 648 persoane.2 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a doua fluxuri. N total = 648 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Timpul normat de evacuare este de 88 secunde pentru două direcŃii de evacuare şi 38 secunde când evacuarea se face intr-o direcŃie. sector 3. lăŃimea minimă necesară fiind de 2.41 .60 din P118-99. Bucureşti Tel: 0314 253 023.1.3 4 apartamente x 3 persoane = 72 persoane F = 72 / 70 = 1. Timpul real de evacuare la o viteza normată de evacuare de 0.a.10 m conform art. 2.5.60 din PI 18-99.C.5 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a cinci fluxuri. Theodor Pallady nr. 50.tronsonul 3 . 63 secunde la parter şi mezanin. Sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de Normativul PI 18/1999 in ceea ce priveşte timpii şi lungimile de evacuare. III. www.tronsonul 1-79 apartamente x 3 persoane = 237 persoane F = 237 /70 = 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 20 m pentru sectoarele cu două direcŃii de evacuare.expert-mediu.03 .. Evacuarea se va face separat pe fiecare dintre cele 3 tronsoane: .eu 27 . f. . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2.4 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a patru fluxuri. 2. 2. Parcajul de la demisol va avea asigurată evacuarea persoanelor conform art.6. .38 .

91 mp.14 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. C = 70. 50..6.6.2 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a două fluxuri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. lăŃimea minima necesară fiind de 0. office@environmental-expert. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.60. N = 150. numărul de persoane va fi de 150. C = 70 . lăŃimea minimă necesară fiind de 1.80 m conform art. N = 5 . realizată şi alimentată corespunzător reglementărilor tehnice de specialitate care să permită asigurarea unui nivel minim de iluminat necesar reperării căilor de parcurs in orice situaŃie şi marcării hidranŃilor de incendiu. Fluxurile de evacuare de la mezanin (birouri) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. sector 3.36 . din PI 18-99..60 m conform art.10 m conform art.expert-mediu. Theodor Pallady nr. Fluxurile de evacuare de la demisol (parcări) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. 2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. existenta iluminatului de siguranŃă. C = 70 . N = 95 .3 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a trei fluxuri. din PI 18-99. 2. Parcajul de la demisol. g.eu. F = 150 / 70= 2.eu 28 .60. inclusiv rampele şi scările de evacuare vor fi prevăzute cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă de evacuare. 2.07-1 flux Căile de evacuare asigură evacuarea unui flux. tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă: La casele de scări iluminatul va fi asigurat atât in mod natural cât şi in mod artificial. efectuarea operaŃiilor necesare asigurării siguranŃei persoanelor şi desfăşurarea intervenŃiilor in caz de nevoie. F = 5 / 70 = 0. F = 9 5 / 7 0 = 1.eu. www. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a căilor de evacuare tip 4 cu sursă proprie de energie şi autonomie de funcŃionare 1 1/2 h.60 din PI 18-99. Pentru suprafaŃa utilă de 749.6. lăŃimea minimă necesară fiind de 1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fluxurile de evacuare de la parter (spaŃiu comercial) Numărul maxim de clienŃi se calculează a fi o persoana la 5 mp (pentru centrele comerciale cu o suprafaŃa de minim 500 mp).

uşor accesibil.2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI h. 4. din Normativul P118-1999 in clădirile înalte cel puŃin unul dintre ascensoare. Securitatea forŃelor de intervenŃie: A.A. B. a refugiilor: .4. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile. Theodor Pallady nr. din NP 24-97 parcajele trebuie sa aibă asigurat un drum carosabil care să permită accesul autospecialelor de intervenŃie. office@environmental-expert.22. timpul de siguranŃă a căilor de evacuare şi. CONIMPULS 29 .aleea carosabilă dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S.eu a autospecialelor. dupa caz. b. pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu Accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu se va face dinspre str. II.3. S.str.expert-mediu.. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare. marcarea căilor de evacuare: Se va face conform STAS 297. numărul de cai de acces: 2 dimensiuni/gabarite: . www.la parcajul pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu încăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute.5.C. prevederea de dispozitive de siguranŃă la uşi: . CONIMPULS S.A. va fi realizat conform cerinŃelor asigurării operaŃiunilor de intervenŃie in caz de incendiu..eu.b din NP24-97.C. C.eu.căile de evacuare sunt alcătuite din materiale clasa C0 de combustibilitate cu rezistenta la foc peste 2 1/2 ore.1. 50.1. sector 3. Amenajările pentru accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu in clădire şi incintă. pentru ascensoarele de pompieri se precizează: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Conform art. III. j. Caracteristicile tehnice şi funcŃionale ale acceselor carosabile şi ale cailor de IntervenŃie referitoare la: a. i.7 m . conform art.2. Pictor Aman.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pictor Aman şi dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S.C. proiectate conform reglementărilor tehnice. regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Conform art.

electrică amplasarea şi posibilităŃile de acces.eu 30 . a. Theodor Pallady nr. vor avea o capacitate de minim 500kg.2. b. c. instalaŃiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a clădire civilă publică cu funcŃiune principală incendilor au fost prevăzute: Tipul şi parametrii funcŃionali: clădire de locuit şi funcŃiune secundară spaŃiu comercial şi birouri): . Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de instalaŃia de protecŃie împotriva descărcărilor electrice atmosferice apărare împotriva incendiilor: (paratraznet) conform prevederilor Normativ I 20/2000.2. alarmare şi Tipul şi parametrii funcŃionali specifici investiŃiei respective: obiectivul va fi Timpul de alarmare prevăzut: 2 min.4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI a.1.C. B. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5 l/s) o conform art../C din anexa 3 se prevede instalaŃie de stins incendiu cu hidranti interiori (Qh=2X2.eu. sursa de alimentare cu energie de rezervă: vor fi alimentate de la două surse. din NP 241997 şi cf art. una dintre ele fiind reprezentată de un generator de electricitate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50.10. fiind echipate cu dispozitive de apel prioritar al acestora in caz de incendiu. 7. Pentru sistemele.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. alertare in caz de incendiu se specifică: dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială spatiile comerciale. art. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor A. din NP086-05 la parcajele subterane pentru mai mult de 50 de SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1. Zonele protejate/de detectare la incendiu: parcajul auto* de la demisol. b. c. www. Vor asigura astfel accesul pompierilor la toate nivelurile clădirii. office@environmental-expert. 4.3.1. instalaŃiile şi dispozitivele de semnalizare. tipul. timpul de siguranŃă a ascensoarelor de pompieri: 2 ore de la izbucnirea incendiului. numărul sl caracteristicile acestora: 3. III.conform NP 086-05 art.eu.C. sector 3.expert-mediu.7. ascensoarele pentru intervenŃie in caz de incendiu vor asigura capacitatea de transport a 3-5 servanŃi cu echipamentul respectiv. birouri * parcajele cu capacitatea peste 100 autoturisme se echipează cu sistem de alarmare a persoanelor din parcaj şi de alertare a serviciului mobil de pompieri cf.. Pentru sistemele. III. din NP24-1997 C.

Sprinklerele se montează pe conductele de distribuŃie şi pe ramificaŃiile acestora. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI autoturisme amplasate intr-un singur volum şi indiferent de numărul autovehiculelor atunci când sunt dispuse in sau sub clădiri inalte . Sprinklerele se amplasează la distanŃe egale intre ele. asigurând intensitatea de stingere de minimum 0. sectorul II . debitul pentru incendiu exterior este Q= 25 l/s. office@environmental-expert. S-au prevăzut hidranŃi interiori 0 2" şi coloana 0 3" cu doua jeturi simultane 2 x 2. Theodor Pallady nr./c din anexa 3 pentru clădiri cu volum mai mare de 25000 mc. Debitul necesar pentru funcŃionarea instalaŃiei de sprinklere trebuie asigurat un debit de 30 l/s. Deoarece reŃeaua orăşenească nu poate asigura debitul şi presiunea necesare la incendiu exterior se va prevedea un rezervor cu capacitatea V= 400 mc. sunt necesari hidranŃi interiori cu dublu jet. pe conducte (distribuitoare) ale reŃelei. dar se recomandă să se monteze maximum 6 sprinklere pe fiecare ramură. Dimensionarea instalaŃiei de sprinklere se face conform breviar de calcul anexat. Bucureşti Tel: 0314 253 023. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 31 .5 l/s =5 l/s. pentru clădiri cu volum mai mare de 50000 mc şi gradul de rezistenŃă la foc l-ll. pe toata suprafaŃa acestuia. HidranŃi exteriori Conform STAS 1478/90. Astfel se vor monta un număr de 169 sprinklere astfel: sectorul I -47 . .eu. indiferent de aria construită şi numărul de niveluri sunt necesari hidranŃi interiori. pentru o durată de funcŃionare de 1 oră..12 l/s/m2. Sprinklere Sprinklerele vor fi dispuse la demisol.conform art. Conform NP 086-05 art.expert-mediu. din NP086-05 instalaŃii de drencere (perdele de apă) se impun pentru protecŃia golurilor scărilor rulante. in spaŃiul destinat parcării auto in sistem Klaus.5 l/s. Hidranti interiori Conform Normativ NP 86/2005 pentru o clădire cu destinaŃia -clădire de locuit din categoria -inaltă. 50.1. fiecare cu Q= 2 x 2.Pentru stingerea din exterior reŃeaua de hidranŃi exteriori alimentaŃi de la rezervorul proiectat va asigura un debit Qie=25 l/s. 4.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.63. tabel 20.59. sector 3.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. având diametre constante. sectorul III .2. 8.

www. NPO 86-05 cap.5. Coloane uscate Deoarece clădirea este inaltă s-a prevăzut coloană uscată 0 3". dintre parter şi mezanin. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Coloana uscată are diametrul Dn 3" mm. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Alimentarea cu apă a rezervorului se va face cu conducta PEHD 0 110 mm. Traseul coloanei uscate este vertical şi s-a amplasat pe casa scării aparent. Coloana uscată este o instalaŃie fixă. Drencere Se impun pentru protejarea golurilor de la scările rulante. Racordul de tip B pentru alimentarea coloanei uscate s-a amplasat pe peretele exterior clădirii şi s-a obturat cu un racord infundat. Racordurile pentru furtun se marchează cu inscripŃia "racord incendiu". Pe reŃeaua de incendiu exterior se vor amplasa conform planului de situaŃie 2 grupuri x 3 hidranŃi de incendiu (2 dubli şi unul şimplu) care vor asigura un debit de 25 l/s. 5. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5 m. Theodor Pallady nr. separat de orice alt racord. Pe un perimetru de 28 m se impune un număr de 28 de drencere care vor asigura un debit de 0. sector 3. 5. Înaintea racordului pentru furtun se prevede un robinet. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor rezervorului se va amplasa un grup cu două pompe (1A+1R) cu caracteristicile q= 2x90 mc/h.5. H= 70 mCA. rigidă ce s-a amplasat in interiorul obiectivului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. alimentarea hidranŃilor exteriori se va face cu conducta PEHD 0 160 mm. respectiv a golului in placă la +4..2. Conform NP 086/2005 art. la loc vizibil.eu 32 . Racordul de alimentare cu apă al coloanei uscate s-a amplasat la 1.5 m de sol la o înclinare de 45° faŃă de verticală.expert-mediu. presiunea de încercare a coloanelor uscate va fi Pi= 25 bar. De la rezervor.18. 50.2 l/s.eu. office@environmental-expert. cf.17 şi art. utilizată numai de serviciul de pompieri. pe fiecare nivel al clădirii. la baza coloanei s-a prevăzut un ventil de reŃinere şi un robinet de golire. Racordul de alimentare s-a notat cu "coloana uscata".eu. iar racordurile pentru furtun de tip C. InstalaŃia de drencere cu acŃionare manuală şi automată. protejate anticoroziv. iar coloana uscată se va executa din Ńevi metalice din oŃel.

Tipul şi caracteristicile de stingere asigurate: stingătoare tip P6 cu praf şi C02. dar care funcŃionează cu intermitenŃă.C.2. office@environmental-expert.stingătoare transportabile.2. unelte şi mijloace de intervenŃie se specifică: a.i. b. . Timpul normat de funcŃionare: Tii= 10 min hidranŃi interiori şi 1 ora sprinklerele şi 1 ora drencere. se prevede un rezervor care să asigure funcŃionarea timp de 10 minute a hidranŃilor interiori şi timp de 60 de minute a hidranŃilor exteriori. III. .eu.stingătoare portative tip P6..3.3.expert-mediu. se vor prevedea conform art.ladă de nisip cu lopeŃi. încăperile.3.f. c. spaŃiile. Conform art. la demisol.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 4.2.o ladă de nisip cu capacitatea de 100 I (de preferinŃa mobilă). La spaŃiul comercial de la parter şi la birourile de la mezanin. instalaŃiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi 0 2" (racordul) cu două jeturi simultane pe toate nivelurile clădirii. se vor dota cu un stingător portativ cu praf şi C02 sau Numărul şi modul de amplasare in funcŃie de parametrii specifici: Pentru parcaj. de regulş..in total 16 stingătoare . din Normativul 1478/1990 când alimentarea cu apă a rezervorului se face dintr-o reŃea exterioară existentă care asigură debitul şi presiunea necesară in caz de incendiu. utilaje. Pentru parcaj se vor prevedea . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. stingătoare transportabile tip P50. din NP24- SC House Construct Invest Environment SRL Bd. D. in imediata vecinătate a rampei de acces.eu. prevăzută cu lopată şi amplasată. alte aparate de stins incendii. conform Normativului PI 18/1999. Bucureşti Tel: 0314 253 023.10. 97: . Theodor Pallady nr. panou de incendiu.1 stingător portativ tip P6 cu praf şi C02 la 10 maşini şi maximum 150 m2 arie construită.eu 33 . sector 3. . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI b. 50. Zonele. www. Tie= 1h hidranŃii exteriori*. Pentru stingătoare.4 stingatoare transportabile P50 (unul la 50 de autovehicule) dispuse astfel incat să poată fi utilizate pentru intervenŃie.

8 stingatoare tip P6 sau echivalent cantitatea de materiale combustibile/ volumul de lichide combustibile.9 stingătoare tip P6 sau echivalent . .la spaŃiul comercial . H = 40 mCA Q drencere= 14 mc/h.eu. H= 60 mCA grup pompare incendiu exterior Qie = 90 mc/h. suprafaŃa. 50. destinaŃia. Theodor Pallady nr.la birouri . www. H= 60 mCA grup pompare sprinklere Qsprinklere= 108 mc/h. electricitate şi gaze la reŃeaua orăşenească se vor face conform planului de situaŃie anexat. office@environmental-expert. alte utilităŃi: . dar minimum 2 stingătoare pe nivel.expert-mediu.Sc= 2125.racordurile de apă. .20 mp c. grup pompare şi staŃie de hidrofor pentru consum sanitar cu 2 pompe (1A+1R) 0=21.nu este cazul CondiŃii specifice pentru asigurarea intervenŃiei in caz de incendiu Obiectivul va fi dotat cu un rezervor de incendiu cu un volum de 400 mc. după caz.Sc = 1870. . CondiŃiile şi măsurile necesar a fi luate potrivit reglementarilor tehnice.întrerupător general care se montează înaintea tabloului general. H=55 mCA grup pompare incendiu interior (hidranti interiori) Qii =18 mc/h. . sector 3..6 mc/h. clasa de incendiu etc.74 mp . gaze şi. Acesta va asigura necesarul de apă pentru funcŃionarea hidranŃilor interiori şi exteriori pentru intervalul de timp normat (10 minute in cazul hidranŃilor interiori şi 1 ora in cazul celor exteriori şi a sprinklerelor). Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 34 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. H= 40 mCA poziŃionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI echivalentul acestuia pentru o arie construită de 250 m2. In funcŃie de situaŃia existentă: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Măsuri tehnico-organizatorice A. Rezerva intangibilă pentru incendiu exterior Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor se vor amplasa grupuri de pompare dupa cum urmează: b.

. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ori cu alte destinaŃii conform art.. » In casele de scări nu vor fi amenajate spatii de lucru. circuitele electrice vor fi prevăzute cu dispozitive de protecŃie diferenŃiale conform prevederilor normativului 17/2002.P118/1999. 2. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.N. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare in sistem Klaus evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială. Theodor Pallady nr. • InstalaŃiile electrice aferente construcŃiilor vor fi corespunzătoare riscului şi destinaŃiei potrivit reglementarilor tehnice de specialitate. sector 3. • Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃă minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comandă de la nivelul de acces in scară. .eu. www. 7. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a cailor de evacuare şi a hidranŃilor cu sursă proprie de energie şi independenŃă de funcŃionare 2 1/2 h. 2.eu 35 . 50.S. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 58/2004. pentru diminuarea riscului de incendiu.F.eu. Se va dota obiectivul cu hidranŃi interiori: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi racord 0 2" cu doua jeturi simultane 2 x 2.29 . depozitare. • Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente.5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Se va dota obiectivul cu 33 stingatoare tip P6 cu praf şi C02 (sau echivalent) şi 4 stingătoare transportabile P50 amplasate conform prevederilor scenariului de securitate la incendiu. conform prevederilor "Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" nr.5 l/s şi coloană uscată 0 3" InstalaŃia de sprinklere proiectată va fi permanent sub presiune conform art.5 din NP 86-05.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.6.30 aliniatul 3 din PI 18/1999. • In spaŃiul aferent centralelor termice se vor monta detectoare automate de gaze cu limită inferioară de sensibilitate 2% CR» in aer.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile.3. In cazul defectării sau opririi. CondiŃiile sau recomandările care trebuie avute in vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor. aferente construcŃiei sau amenajării respective: MenŃinerea permanentă in stare de funcŃionare a mijloacelor de primă MenŃinerea in permanenŃă a accesului liber la mijloacele de stingere a Conform art. parcarea autoturismelor in afara spaŃiilor special destinate şi marcate in acest scop. din NP 24-97 in interiorul spaŃiilor subterane din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea lichidelor intervenŃie (respectiv a stingatoarelor şi hidrantilor interiori şi exteriori).C. incendiilor respectiv la stingatoare şi hidrantii interiori şi exeriori. destinate parcării autoturismelor se interzice completarea sau scoaterea de carburant combustibile.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se stabilesc masuri pentru îmbunătăŃirea parametrilor şi a nivelelor de performanŃă pentru securitatea la incendiu.. Modul de încadrare a construcŃiei sau amenajării in nivelele de performanta prevăzute de reglementările tehnice şi. iar in caz de incendiu toate cabinele vor fi aduse automat la parter. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. după caz: ConstrucŃia se încadrează in prevederile tehnice ale Normativului PI 18/1999. repararea sau efectuarea lucrărilor de întreŃinere a autoturismelor indiferent de natura defecŃiunilor acestora. dupa caz. B. Theodor Pallady nr. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare. C.eu 36 . ascensoarele vor fi astfel realizate incât să permită aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat..2. sector 3. radioactive sau corozive. www.expert-mediu. accesul in parcajul subteran a autoturismelor cu substanŃe inflamabile. explozive. 50. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei. cum sunt rampele auto şi circulaŃiile din parcaj. utilizarea in alte scopuri a spaŃiilor destinate parcării subterane a autoturismelor. III. fumatul şi utilizarea focului deschis sub orice formă. office@environmental-expert.1. in afară de carburanŃii şi lubrifiantii din echiparea autoturismelor.eu. cu excepŃia schimbării roŃilor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistente a foc minim 2 ore.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Ascensoarele cu care va fi dotată clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii.

. - D. întocmirea. . Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. clădirea va indeplini condiŃiile de asigurare a purităŃii aerului conform prevederilor din normativul . refacerea şi Conditiile de igienă şi sănătate ale locatarilor imobilului şi a persoanelor care protectia mediului vor lucra in spaŃiile pentru comert şi servicii.5 g/mc. Verificarea periodică a instalaŃiei electrice şi de legare la pământ.1 mg/mc SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4 mg/mc.2. in caz de incendiu de către salariaŃi.10 mg/mc.eu..debitul minim de aer proaspăt reprezintă 20% din debitul de aer vehiculat. sunt asigurate in ceea ce priveste microclimatul prin respectarea prevederilor din STAS 6472.140 Bg/mc pe aer. împotriva incendiilor la parcare. se asigură de către operatorul parcajului care răspunde de asigurarea condiŃiilor de securitate la incendiu..NP 008. Radon .concentraŃiile maxime admise.igiena şi sănătatea oamenilor. stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor.eu 37 . sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. întreŃinerea şi acŃionarea instalaŃiei de protecŃie precum şi de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment. Prin destinaŃie.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Organizarea intervenŃiei. in funcŃie de ipoteza de intervenŃie. aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate prin care se întocmirea şi afişarea in locuri vizibile a planurilor de evacuare. Acesta reprezintă mai mult de o reîmprospătare pe oră şi o raŃie de 300 mc/h pe persoană. formaldehidă .eu. de nocivităŃi sunt: • • • • • bioxid de carbon CO2 . monoxid de carbon CO . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Realizarea sistemului operativ de observare şi anunŃare a incendiului. Theodor Pallady nr. Instruirea la angajare (şi periodică) a personalului privind acŃionarea in caz de incendiu. office@environmental-expert. 50. cu sarcini precise pentru fiecare persoana in parte. Cerinta D . pulberi în suspensie . Supravegherea.

Clădirea va fi dotata cu băi.. Cerinta E . 50. din tablă zincată cu rugozitate redusă. In apartamente iluminatului artificial va fi de 300 luxi. conformate şi dimensionate cu respectarea prevederilor din STAS 1478. indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987). office@environmental-expert. sunt asigurate conform prevederilor din STAS 6221. Pentru a limita consumul de energie în exloatare se vor utiliza: ♦ ventilatoare cu randamente . Nivelele de iluminare naturală şi artificială. .η = 95 97%.ProtecŃia la zgomot Nivelul de zgomot din spaŃiile tehnice de ventilaŃie .temperatura şi umiditatea aerului refulat. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . limitează proliferarea microorganismelor (de tip Leigionella). F. sector 3. se izolează termic cu vată minerală sau de sticlă cu coeficientul de transmisie a căldurii A < 0.expert-mediu. E. respectiv STAS 6646.eu. ♦ compresoare ermetice cu .canale de aer tratat.se prevăd canale de aer. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.eu 38 .pentru centrala de tratare a aerului 65dB ( A ): SC House Construct Invest Environment SRL Bd.η = 90 * 95%. calcul care face parte din proiect. bucătării. Cerinta F .04 w/ mk. piese speciale cu rezistenŃe locale reduse ( cu raze de curbură mari).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. .eu.Randamentul izolaŃiei va fi peste 75%. grupuri sanitare. pentru funcŃiunile de locuinŃă sau spaŃii pentru servicii şi comert. La spatiile pentru servicii nivelul iluminatului artificial va fi de 500 luxi pe planul de lucru şi 150-300 luxi in spatiile anexa. conform prevederilor Normativului C 107/1-97. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.η = 60 80%.izolare termică şi hidrofugă şi economie de energie Pentru stabilirea conditiilor de izolare termică s-a intocmit calculul coeficientului global de izolare termica “G”. ♦ compresoare semiermetice . Nivelul de zgomot se va incadra in prevederile din STAS 6156 şi nu va depaşi 45-50 db conform "Normativ privind proiectarea şi executia masurilor de izolare fonica şi a tratamentelor acustice in cladiri"..

Valorile maxime ale vibraŃiilor: . sector 3.4. ♦ tăria la frecvenŃa de 2 Hz: 7 vibrar. 1.. . a panourilor fonoizolante pentru faŃadă si terasă.. 1.expert-mediu. de către producătorul agregatelor. a geamurilor termopan. Durata etapei de functionare FuncŃionarea estimată de minimum 50 ani.Beton: aproximativ 3000 mc.agregatul producere apă răcită 85dB ( A ). substante sau preparate chimice Materile prime prevăzute pentru construcŃia şi dotările obiectivului analizat vor fi numai cele aprobate de legile in vigoare privind materialele şi substantele permise pentru constructia de blocuri de locuit. Informatii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei Obiectivul nu este destinat producŃiei ci spaŃiilor de locuit iar resursele folosite pentru producerea energiei termice sunt gazul natural şi curentul electric. accesul autoturismelor in zona obiectivului va fi restricŃionat. în exterior: Viteza aerului la circulaŃia prin canale este limitată la 8 m/s. La nivelul intregului imobil protecŃia la zgomot este asigurată prin utilizarea unei structuri de metal.transversale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 2 Hz: 74 dB.6. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . a pereŃilor fonoizolanŃi intre apartamente. Informatii despre materii prime.4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Se estimează că vor fi utilizate următoarele cantităŃi de materii prime: . . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Limitarea vibraŃiilor se face prin montarea pe fundaŃii din beton prin intermediul suporturilor amortizoare livrate odată cu utilajele.longitudinale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 8 Hz: 80 dB. ♦ tăria la frecvenŃa de 8 Hz: 1 vibrar.4. De asemenea.5.eu.eu 39 . www. office@environmental-expert. 1.7. Theodor Pallady nr. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

sector 3.Metal: aproximativ 600 tone. Estimarea nivelului de zgomot datorat obiectivului Ca poluant fizic se poate considera zgomotul produs de intensificarea activităŃii in zonă. . buldozere. din cauza intensificării traficului. nu va fi preparat pe amplasament. Nivelul de zgomot este variabil. Betonul necesar realizării construcŃiei va fi adus cu betonierele. Theodor Pallady nr.. 50.eu.Geam termopan: estimat 3600 mp. finisoare. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. materiale se vor folosi antifoane generati de activitatea propusă Estimarea nivelului de zgomot datorat lucrărilor de construcŃie Utilajele de santier produc zgomot. vole şi autogredere. www.eu 40 .4. valorile mai mari fiind la excavatoare. Bucureşti Tel: 0314 253 023. atat in perioada de construcŃie a obiectivului cât şi in perioada de funcŃionare a acestuia in mică măsură. in jurul valorii de pana la 90db.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. care afecteaza mediul. Poluare calculata produsa de activitate Pe zone rezidentiale de recreere sau alte Masuri Pe zone zone protejate de Numar de Poluare Fara Cu Tipul Sursa de surse eliminare protectie / maxima Pe zona masuri implemenpoluarii poluare / de restrictie permisa obiectivului de tarea pouare reducere aferente eliminare masurilor de a poluarii obiecti/ eliminare/ vului reducere reducere a a poluarii poluarii Lucrarile de constructii Utilitare se vor auto face in Zgomot pe specifice afara timpul construcMaxim 3 65 dB 60-80 orelor de constructie tiilor şi odihna i transporale tului de populatiei. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.eu. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative.8. office@environmental-expert.(A). Informatii despre poluanti fizici şi biologici. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . 1..

Toate instalaŃiile şi utilajele folosite vor fi omologate conform normelor in vigoare şi produc un nivel acustic de maxim 35–40 dB. de legatură.eu.85 db(A) .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50 dB(A).. pana la aproximativ 70 db(A) in anul 2000 (extras din lucrarea „Gestiunea deseurilor urbane”. CirculaŃia din zonă se incadrează in categoria tehnica II.şi de 75. dr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 3 – admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) – pt. iar Nivelul echivalent continuu {dB(A)} datorat traficului rutier este de 80 dB(A) in cursul zilei. 10. pag. sector 3. 50.. autori dr. Theodor Pallady nr. pentru care limita admisă de norme la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul. Valoarea a fost calculată pentru o circulaŃie intensă pe timpul zilei.pentru strazi de categoria I. www. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. este de 70 dB(A). Nivelul echivalent continuu {dB(A)} la limita investiŃiei este estimat sub 65 dB(A) in cursul zilei. ing. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore.eu 41 . iar zgomotul provenit de la motoarele autovehiculelor se incadrează in limite normale asigurând in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul şi calitatea aerului. ing. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Sursele de zgomot in cazul obiectivului sunt cele produse de pornirea/oprirea şi funcŃionarea motoarelor autovehiculelor şi de la autoutilitarele care descarcă marfa. Ioan Paunescu). Atât pentru muncitori. 10009-88 (Acustică urbană) – tabelul nr. STAS-ul nr. Estimarea nivelului de zgomot datorat traficului Pentru evaluarea zgomotului generat de traficul rutier s–a stabilit densitatea medie a circulaŃiei rutiere pe baza numărării autovehiculelor.expert-mediu. office@environmental-expert. de cca. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. Trebuie amintit şi faptul ca Institutul de Sănătate Bucureşti a desfăşurat o acŃiune de monitorizare care a evidenŃiat o dinamică ascendentă a nivelurilor de zgomot de la valorile medii de 50 db(A) la inceputul anilor 1980. in timpul zilei. strazi de categoria IV. Nivelul de zgomot echivalent continuu estimat pe baza densităŃii circulaŃiei la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul este de 80 dB(A). Alexei Atudorei şi prof. efectuattă la intervale bine precizate de timp.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică NU ESTE CAZUL 1. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia dintre ele Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continuă a pieŃei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidenŃiale. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. 50. de asemenea. reŃea canalizare. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru realizarea alternativelor la proiect Nu este cazul.11. 1. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. In situaŃia neimplementării planului. reŃea telecomunicaŃii. reŃea alimentare cu gaz metan. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. amplasamentul işi va pastra funcŃiunea actuală. judetul Bacău au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al municipiului Bacău. obiectivul studiat va contribui la dezvoltarea zonei şi la asigurarea necesarului de locuinŃe din zona analizată.4.eu.eu 42 . Zona in care va fi amplasat imobilul comercial şi rezidenŃial se caracterizează ca fiind o zona construită..9. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului ansamblu rezidenŃial din strada Pictor Aman..10.4. aici aflandu-se clădiri cu funcŃiunea de spaŃii de invăŃamânt. www.eu. In situaŃia implementării planului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime. iar funcŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei – zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare.4. precum şi zone cu spaŃii verzi amenajate. reŃea alimentare cu energie electrică). sector 3. office@environmental-expert. apartinând de localitatea Bacău.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. nr 33. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (ansamblul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor reŃele: reŃea alimentare cu apă.expert-mediu.

zone de protecŃie sanitară Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. infrastructura existentă. culturale. 1. arii naturale/zone protejate. istorice. www.O. Realizarea acestei investiŃii nu va afecta dezvoltarea spaŃială a localităŃii Bacău.4. 1105 / 2008. istorice..1. 50. office@environmental-expert.14.13. 34 / 15. arheologice. sector 3.eu.eu.expert-mediu. Theodor Pallady nr. InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului S-a eliberat certificat de urbanism nr. In vecinătatea amplasamentului este Universitatea Bacovia. valori naturale. Alimentarea cu apa rece SC House Construct Invest Environment SRL Bd.12 InformaŃii despre utilizarea curentă a terenului.. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000. Regimul de inălŃime strict a obiectivului analizat va fi D+P+M+12E. zone de protectie sanitară. In prezent terenul este liber de construcŃii. astfel localitatea va dobândi o zonă de locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime şi servicii cu un grad ridicat de urbanitate.4. Terenul se află in vecinătatea reŃelelor tehnico. Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă 1. culturale.4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000. Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. Alimentarea cu apă potabilă a. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare – cumpărare nr. In prezent terenul este liber de construcŃii.02. iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1.T) va fi maxim 75%.4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.edilitare. După realizarea proiectului procentul de ocupare al terenului (P. 1. Pe amplasament nu există valori naturale. arheologice. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 2010.U. arii naturale/zone protejate.eu 43 .T) va fi 7.14.

conform STAS 1478/90-Tab. 50. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer. Theodor Pallady nr. 1 persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers .4 mc/zi Q zi med =1/1000 x 95 x 50 [mc/zi]= 4.conform STAS 1343-1/2006 Calculul debitului zilnic mediu -Qzi med Q zi med =1/1000 x 648 x 170 [mc/zi]= 110. 4.eu 44 . sector 3.. pct. office@environmental-expert.35 Qzi max = 110.16 mc/zi Q zi med =1/1000 x 160 x 40 [mc/zi]= 6.conform STAS 1343- 1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers .eu.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul obiectivului.72 mc/zi Qzi max = 6. DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4 mc x 1. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă.31 mc/zi Determinarea debitului zilnic maxim .16 mc x 1. = 648 persoane 160 persoane in spaŃii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers .. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Qzi max Qzi max=Q zi med x Kzi [mc/zi] Kzi valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic= 1.64 mc/zi SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.75 mc/zi Qzi med total = 121.35 = 148.35 = 8.expert-mediu.

02 x 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.15 = 174.8 = 17.= 148. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qzi max = 4.62 mc/zi Qzi min= 8.3 = 2.02 => coeficient care Ńine seama de nevoile sistemului de alimentare cu apă.15 = 129.02 x 1.valoarea maximă a abaterii valorii consumului orar Qorar max =1/24 x 148. Bucureşti Tel: 0314 253 023.8 = 1.13 mc/zi Determinarea debitului orar maxim de apă – Q 0 max Qorar max=1/h x Qzi max x Ko [mc/h] Ko= 2. = Q zi max.3 [mc/zi] Qzi min= 148.51 [mc/h] Qorar max =1/10 x 6.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.72 x 0. Kp = 1.62 x 1.35 [mc/h] = 5.. X Ks X Kp[mc/ZÎ] unde: Ks = 1.22 [mc/zi] = 1. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi max.expert-mediu.34 [mc/zi] = 0.41 x 2.8 = 1.35 [mc/h] Qorar max =1/16 x 8.72 x 1.eu 45 .eu.35 x 1.72 x 2.3 = 44.64 x 0.77 mc/zi Determinarea debitului zilnic minim . X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi min.eu.49 l/s Qs zi max.15 = 52.64 x 2. Theodor Pallady nr.02 x 1.41 mc/zi Qzi max total = 163.3 = 1..15 => coeficient care Ńine seama de pierderile de apă prin reŃele (reŃele vechi). www. -locatari: Qs zi med = 110.61 l/s Qs o max= 17.02 l/s Qszimin = 44. office@environmental-expert.16 x 1.65 l/s -spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. = Q zi med.41 x 0.02 x 1.15 = 20.92 mc/zi Qzi min total= 49.75 mc x 1.8 . = Qzi min.Qzi min Q minim zilnic= Qzi max x 0. sector 3.79 [mc/h] Qorar max total = 20.59 mc/zi Qzi min= 6.35 = 6.45 [mc/zi] = 2.

10 [mc/zi] = 2.79 x 1.72 l/s Qs o max= 24.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.75 x 1.15 = 2. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică proprie.= 8.eu.02 x 1.02 x 1. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apa caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.06 l/s Qs o max= 1.02 x 1. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice.15 = 7. etanşate cu garnituri din elastomeri.77 [mc/h] = 0.04 [mc/zi] = 0.eu. birouri şi spatii comerciale este prevăzut cu demisol cu capacitate pentru 158 autovehicule.77 i/s Qs zi max= 192. având puterea termică de 105 kw fiecare. office@environmental-expert.21 l/s Qs zi min = 1.51 x 1.17 l/s Qs zi min = 2.eu 46 .02 x 1.59 x 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.15 = 5.15 = 3.25 [mc/zi] = 0.02 x 1.13 l/s Qs zi max.30 [mc/zi] = 1.41 x 1. b. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qs zi med.57 [mc/zi] = 0.15 l/s Qs zi max= 6. www. Evacuarea apei uzate menajere Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă.15 = 10.. model VIESSMANN.49 l/s -birouri: Qs zi med =4.15 = 7.51 [mc/zi] = 0.05 l/s Qs o max= 1.63 [mc/zi] = 0.65 l/s Blocul de locuinŃe (12 etaje).92 x 1. 50. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă.02 x 1.= 142.4 l/s Qs zi min = 57. tip VITODENS 200-W.15 = 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.09 [mc/h] = 0. sector 3.13 [mc/zi] = 0. Theodor Pallady nr.4 x 1.64 x 1.52 [mc/zi] = 0.58 l/s -cerinŃa totală: Qs zi med.02 x 1.02 x 1.expert-mediu. = 6. c. La parter s-a propus amenajarea spatiilor comerciale. iar Ia mezanin s-au prevăzut birourile.21 [mc/h] = 5..15 = 2.

Theodor Pallady nr. În demisol. office@environmental-expert. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii. Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05.4.eu. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu. 1.expert-mediu. sector 3. Pentru siguranŃă în exploatare.14. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip . Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigentelor legislaŃiei în vigoare. d. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. Alimentarea cu energie termică şi gaze Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor se realizează din reŃeaua gaze naturale presiune redusa ∅ 3 existentă pe strada Pictor Aman.2. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm.B" Coloanele menajere. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pentru partea de locuinŃe se vor monta trei branşamente la capătul SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Coloanele menajere vor fi mascate în ghene. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www.. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare. 50.eu. s-a făcut conform STAS 1795.eu 47 .. prin extinderea ei până la obiectiv . coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° . Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. la parter şi la ultimul nivel. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. la etajul 6..

Din P. office@environmental-expert.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.70mc/h. stâlpi. Theodor Pallady nr.R. A doua situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului din cazan se realizează din coridorul interior . 50. ce face parte din furnitura cazanului.05 mc/h.eu 48 . Admisia aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse se realizează in doua situaŃii funcŃie de amplasarea bucătăriei şi centralei termice in planul imobilului şi anume : Prima situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului şi evacuarea gazelor arse se realizează din exterior. Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin montarea unei prize de evacuare gaze arse 10 * 10 cm. protejată cu plasa de sârmă. printr-o tubulatura ∅ 60.W este de 12..12 mc/h. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionării cazanului model VIESSMANN tip VITODENS 200 . iar la partea de magazine se montează un post de reglare măsurare. montată pe cazan. www. cu ajutorul unui cos de fum coaxial ∅ 100/60. alimentarea receptorilor din fiecare apartament se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale-presiune joasă montată aparent pe ziduri. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI lor trei regulatoare. montata pe cazan şi racordată la canalul de evacuare gaze ∅ 300 canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0. grinzi. racordată la canalul SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii cazanului model VISION DUAL este de 2.eu.5 metri. alimentarea cu gaze naturale a receptorilor din bloc se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale presiune joasă comună. montată aparent pe casa scării prin montarea in plan vertical a doua coloane G0. iar evacuarea gazelor arse se realizează printr-o tubulatura ∅ 60. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii maşinii de gătit tip aragaz este de 1. Din coloana G0.eu. sector 3. Măsurarea consumului de gaze naturale pe fiecare apartament se realizează cu ajutorul unui contor volumetric tip G 4.

la inălŃimea de montaj conform schemei izometrice anexate. asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse şi a eventualelor scăpări de gaze .eu 49 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.75 mc/h.2004.instalaŃia interioara intre robinetul de incendiu a contorului proiectat şi receptorii legali aprobaŃi.eu...instalaŃia exterioară.2004.T. SoluŃia de alimentare a noului consumator cât şi debitul de gaze necesar. iar proiectul va fi avizat de către E ON GAZ ROMÂNIA . montată aparent pe ziduri şi grinzi in sistematizare orizontală şi stâlpi in sistematizare verticală. www. privind volumul minim. 50.05mc/h..70 mc/h . Receptorii sunt din import sau din producŃia internă şi conform cărŃii tehnice anexate funcŃionează la presiunea de alimentare de 200 . Încăperea unde sunt amplasaŃi receptorii (C. va fi aprobată de către E ON GAZ ROMÂNIA .75 mc/h . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. raportul volumic.1 maşina de gătit tip aragaz : Q = 1. Debitul total de gaze naturale pe fiecare apartament va fi de 3. indicativ NT-DPE . Bucureşti Tel: 0314 253 023. CondiŃii pentru introducerea instalaŃiilor de gaze.expert-mediu. destinat pentru incălzirea spaŃiilor şi prepararea hranei. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI de evacuare gaze.eu.300 mm CA.bucătărie) şi unde se introduc gaze naturale corespunde prevederilor din NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE .1 centrală termică cu tiraj forŃat : Q = 2. cu dimensiunile de 20* 20 cm. nominalizat pe următorii receptori: .5 metri. suprafaŃa de vitrare.Centrul OperaŃional BACĂU. agrementată de ANRE. office@environmental-expert. Proiectul instalaŃiei de utilizare gaze naturale de joasă presiune cuprinde : .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. . TOTAL DEBIT APROBAT : Q = 3. . Theodor Pallady nr. Punerea in funcŃiune a receptorilor din bucătărie şi centrala termică se realizează pe baza unui proiect la faza de dosar preliminar ce va fi întocmit de o firma ce proiectează instalaŃii de gaze naturale. canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0.Centrul OperaŃional BACĂU. sector 3. cuprinsă intre regulatorul existent şi robinetul de incendiu a contorului proiectat de la fiecare apartament.

montarea conductelor pentru alte instalaŃii in canale pentru conductele de gaze. 8. Evacuarea eventualelor scăpări de gaze şi admisia aerului necesar arderi. C. C. C.22 din NT . climatizarea locală a spaŃiilor.eu 50 .35 m.intersecŃia canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaŃii. . asigurând încălzirea sau răcirea aerului.. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. Se interzice montarea de dispozitive de inchidere a secŃiunii de ieşire a gazelor arse conform art. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea gazelor naturale arse de la aragaze se face prin grila de evacuare 10 * 10 cm.2004 . www. amplasată la inălŃimea Hp = 2. cu agent de răcire apă rece pentru răcirea aerului.32 din NT . se realizează din exterior prin montarea unei prize de aer in peretele exterior la înălŃimea de 20 cm de la pardoseală şi va fi protejată cu plasă de sârmă. office@environmental-expert. 2. folosind climatizoare de tubulatură.eu. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spaŃiile comerciale. Conform art. C. Admisia aerului necesară receptorului cu flacără deschisă (aragaz).expert-mediu. Pentru calcularea necesarului de gaze s-a Ńinut cont de cantităŃile necesare pentru instalaŃiile de incălzire şi pentru instalaŃiile de ventilaŃie şi climatizare.DPE -2004. se va realiza prin execuŃia unei variante din proiect.cu agent de răcire apă rece cu Ttur =7 ° Tretur=12 ° in regimul de răcire.cu agent termic apă caldă cu Ttur =70° Tretur =60° in regimul de încălzire. 8. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor Centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură. NU ESTE ADMISĂ: . sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.DPE . Theodor Pallady nr. InstalaŃie de ventilaŃie şi climatizare Pentru spaŃiile comerciale de la parterul şi mezaninul imobilului sunt prevăzute următoarele sisteme: 1.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. precum şi asigurarea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune. 50. Acestea sunt alimentate: . . care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt. De asemenea se interzice evacuarea gazelor direct in poduri. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.

SpaŃiu comercial al imobilului este format din parter şi mezanin cu destinaŃie magazine. suporŃii se vor executa din profile din oŃel laminate. unsprezece etaje + penthouse (D + P + MZ + 11E + PTH).W.eu 51 . Centralele de tratare aer. pe fiecare nivel cu ventiloconvectoare de plafon necarcasate. Manipularea materialelor se va realiza cu respectarea normelor de tehnica securităŃii muncii şi in aşa fel încât sa nu se deterioreze. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează doua cazane de perete in condensatie cu tiraj forŃat şi camera etanşă.8 mm. parter. InstalaŃii de incălzire şi ventilaŃie Pentru imobilul COMERCIAL ŞI REZIDENłIAL cu regim de inaltime: demisol. Aerul viciat va fi extras din spaŃiile comune printr-o reŃea de canale de ventilaŃie racordate la modulul de evacuare al centralelor de tratare a aerului. agregatul de răcire apă ca şi celelalte accesorii ale instalaŃiei sunt de ultimă generatie. caserate pe folii de aluminiu armate cu fibre de sticlă. având puterea termică de 105 kw fiecare. SpaŃiul de la demisol este destinat parcărilor auto şi nu necesită asigurarea confortului termic. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. model VIESSMANN. protejate anticorosic prin grunduire şi voPSIre. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Materialele utilizate la executarea instalaŃiilor Canalele de aer se execută din tablă de oŃel zincat protejate termic cu cochilii din polistiren sau plăci rigide din vată minerală sau de sticlă.. 50. Theodor Pallady nr. www. montate in tavan fals. Centrala termică produce agent termic 70/60° iar transferul termic se realizează C.. Consolele. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Pentru spaŃiul comercial confortul termic se realizează de la o sursă termică proprie. tip VITODENS 200 . Specificul amplasamentului impune realizarea protecŃiei termoizolaŃiei cu folii de aluminiu de 0. office@environmental-expert. respectă normele de protecŃie a mediului fiind ecologice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. necesitând realizarea instalaŃiilor interioare de incalzire şi ventilaŃii. sector 3. trebuie asigurat confortul termic prin realizarea instalaŃiilor interioare de incălzire şi ventilaŃii. pentru care confortul termic se realizează separat pe apartament.eu. SpaŃiu rezidenŃial este destinat locuinŃelor cu regim de inăltime 11 etaje + penthouse totalizând 205 apartamente. mezanin.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fiecare aparat de climatizare va fi racordat printr-o tubulatura la canalele principale de aer de la centralele de tratare a aerului.expert-mediu.

intr-un spaŃiu ce corespunde condiŃiilor impuse de normativul 113 şi NTDPE -01/2004.expert-mediu. Cazanul este de tip mural cu camera etanşă şi tiraj forŃat şi va fi amplasat in bucătărie. ce funcŃionează cu gaze naturale la presiunea gazului din sistem de 20 mbar. Bucureşti Tel: 0314 253 023. s-a determinat conform STAS 6472/3 şi Normativ C107. Agentul termic 85/65°C va fi produs de un cazan. tubulară introducere aer proaspăt cu anemostate având D aer = 4 x 3500 tubulatura evacuare aer viciat cu grile de ventilaŃie având D aer = 4x 3000 mc/h. C) RezistenŃa termică a elementelor de închidere ale încăperilor. cu conducte tur . Transportul agentului termic la corpurile de încălzire statice. izolată model REHAU. 50.eu.. se realizează perimetral. office@environmental-expert.9 kw şi un randament de 93.eu. s-a determinat in conformitate cu SR 1907/1.eu 52 . montaj îngropat. pe baza datelor din proiectul de arhitectură şi a temperaturilor interioare de calcul prevăzute in standard.retur din Ńeavă de polietilenă reticulată. Agentul termic produs va fi folosit pentru incălzire şi preparare apă caldă de consum.1 kw / 23.18° şi in zona III eoliană. Necesarul de căldură pentru fiecare încăpere a obiectivului cu corpuri statice.răcire. Theodor Pallady nr. 2 * 75 kw . ce produce agent termic pentru incălzire şi instant preparare apă caldă de consum.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. având puterea termică utilă: minimă / maximă de 9. www.. date prin temă. tip VISION DUAL 24 SE. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 2 agregate frigorifice .4%. Pentru spaŃiul rezidenŃial confortul termic se realizează individual pe fiecare apartament de la o sursă termică proprie prin amplasarea unei centrale termice murale in fiecare bucătărie. 4 x 25 kw. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃia de climatizare este compusă din : mc/h. SR 1907/2.incălzire. Agentul termic va fi produs de un cazan model de referinŃă HERMAN. 4 recuperatoare de căldură rotative cu D aer = 3500 mc/h/buc 4 baterii de incălzire . clădirea incadrandu-se in zona III de temperatură (te = . sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

Alimentarea cu energie electrică InstalaŃiile proiectate includ instalaŃii de forŃă.3. în execuŃie îngropată. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. La priza de pământ se vor racorda nulul de protecŃie pentru tablourile electrice.. Materialele utilizate vor avea caracteristicile şi toleranŃele prevăzute in standardele de stat sau in normele interne ale unităŃilor producătoare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ProtecŃia conductei cu izolaŃie va avea dublu rol şi anume de izolator şi posibilitatea dilatării conductei funcŃie de variaŃiile de temperatură.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pentru asigurarea protecŃiei împotriva şocurilor electrice se va executa şi măsura priza de pământ naturală şi artificială.. 50. Theodor Pallady nr. pe legăturile tur-retur la corpurile de incălzire.expert-mediu. se montează câte un robinet de reglaj. Se va asigura panta corespunzătoare la instalaŃia de distribuŃie. Plecările spre receptori (circuite) sunt protejate cu întrerupătoare automate.eu 53 .eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Se utilizează armături de sectorizare şi golire cu ventil sferic şi mufe. Transferul de căldură in incăperi va fi asigurat de corpuri statice din oŃel model ECORAD cu două rânduri. cu valoare de max. Îmbinarea tubului multistrat şi a fitingurilor de tip REHAU se realizează cu racorduri prin presare sau filetare. TV.23 din 113-2002. interfon). 1. InstalaŃia interioară de incălzire se va supune la proba la rece şi la cald conform cap. iar in băi corpuri statice de tip port prosop. Probele se vor efectua inaintea izolării termice a elementelor instalaŃiei şi dupa închiderea completă a clădirii. 1 Ohm. instalaŃii de iluminat şi prize. sector 3. Pentru o echilibrare hidraulică bună a instalaŃiei.14. iar in punctele cele mai înalte se prevăd aerisitoare (dezaeratoare automate). www. nulul de lucru şi protecŃie al reŃelei. In punctele cele mai coborâte se prevăd robineŃi de golire. Bucureşti Tel: 0314 253 023. dimensiunea lor va fi funcŃie de incărcarea termică pe incăpere. Tabloul electric de distribuŃie va fi realizat cu grad de protecŃie IP34.eu. Se utilizează conductoare de cupru. office@environmental-expert. Tablourile electrice de distribuŃie vor fi executate conform schemei electrice de distribuŃie puse la dispoziŃie de proiectant. curenŃi slabi (telefon-întemet.4. Presiunea de lucru la instalaŃia de incalzire este de 3 bari.

InstalaŃiile electrice de curenŃi slabi cuprind: 5. Sunt prevăzute sisteme de iluminat specifice. realizat cu două secŃiuni separate (măsură şi protecŃie). Pentru alimentarea spaŃiilor comerciale se va prevedea un FDCP separat. Theodor Pallady nr.Este tabloul de distribuŃie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru circuitele de iluminat şi forŃă se prevede protecŃia la scurtcircuit cu întrerupătoare automate cu protecŃie magnetotermică. 2.eu. InstalaŃii electrice aferente spaŃii comerciale şi de birouri.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Tablouri electrice proiectate: FBE (parter) . FDCP. InstalaŃii avertizare incendiu Memoriul tehnic pentru instalaŃiile electrice nu include racordul electric şi branşamentele de curenŃi slabi. 8. Tablourile electrice vor fi dispuse astfel: Tabloul FBE va fi montat la intrarea in clădire. www.tablou general comune pentru spaŃiile comerciale Tablouri electrice individuale . în zona de acces (se va face conform avizului de racordare ce se va obŃine de către beneficiar). sector 3. TECOM . sistem de iluminat de siguranŃă. InstalaŃii electrice în spaŃiile comune.(In fiecare apartament). 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 3. Pentru fiecare scara de bloc se va prevedea cate un FDCP. cu funcŃiile de protecŃie şi măsură a energiei electrice.tablou de utilităŃi comune pentru scara de locuinŃe TGSC .eu.eu 54 . Circuite internet şi telefon. Interfon. InstalaŃii electrice pentru iluminat şi prize în apartamente. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. InstalaŃii de protecŃie împotriva trăsnetului şi priza de pământ. office@environmental-expert. 6. Lămpile se vor monta pe baza planurilor de montaj.firidă de branşament. 7. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. este la exterior. InstalaŃiile electrice de joasa tensiune cuprind: 1.. 50.. Sistem televiziune prin cablu. In cadrul clădirii există următoarele categorii de circuite: sistem de iluminat normal.

www. alte electrocasnice. Circuitele de priză nu prezintă particularităŃi deosebite. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru zona casei scării va fi de tipul 1. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. de lampă (general loc de masă şi odihnă) cu comandă din puncte independente şi în băi s-a proiectat un loc de lampă. la parter Tablou TER aferent rezervor Tabloul individual de apartament va fi amplasat în interiorul fiecărui In cazul apartamentelor în camera de zi s-au proiectat in general două locuri apartament.5 mmp pentru prize. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuala de 90 minute. etc. prin siguranŃe automate cu protecŃie diferenŃială de 30 mA.. Se utilizează conductoarele de cupru de 1.expert-mediu. InstalaŃiile electrice de iluminat vor fi realizate din conductoare FY protejate în tuburi IPEY sau echivalente pozate îngropat. cu cleme corespunzătoare. 50. frigider. fiind permanent in funcŃiune HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sau echivalent. În bucătării s-au proiectat patru prize pentru maşina de spălat. Schema de distribuŃie şi calcul adoptată este de tip magistrală cu o coloană. Theodor Pallady nr. InstalaŃii pentru alimentarea prizelor: Circuitele de prize din apartamente sunt racordate din tablourile individuale.eu 55 .. Prizele se vor monta la o înălŃime de 30 cm acolo unde nu sunt specificate alte cote de montaj. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.A. office@environmental-expert.eu. Pentru casa scării s-au proiectat aparate de iluminat pentru fiecare etaj tip aplici de tavan sau echivalent echipate cu surse economice tip PL-T. Tabloul TECOM şi TESPC va fi montat în interiorul clădirii. amplasat la oglindă. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Tabloul FDCP va fi montat în interiorul clădirii la parter. deasupra uşii de intrare.5 mmp pentru iluminat iar legăturile conductoarelor vor fi realizate numai în doze. Se utilizează conductoarele de cupru de 2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. cu aparat special pentru mediu umed (băi).

Pentru siguranŃa la incendiu fiecare lift in parte a fost prevăzut cu dubla alimentare. rămânând acolo cu uşile. Liftul se va alimenta din tablou de utilităŃi comune înaintea disjunctorului general.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Generatorul va fi echipat cu tablou de comandă şi automatizare astfel incât la căderea tensiunii acesta va intra automat in funcŃiune. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comutatoarele şi întrerupătoarele pentru iluminat se vor amplasa la h=0.eu. DistanŃele de montare dintre prize şi elementele metalice legate la pământ vor respecta prevederile cuprinse în normativul 17 pct. astfel incat să se elimine posibilitatea de pornirea a liftului in cazul unui incendiu. Theodor Pallady nr. Aceste circuite sunt pozate îngropat. DistribuŃia SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. 50.eu.2.26. Trecerea in regimul normal de funcŃionare se va putea face numai manual de la tabloul de utilaj. casa scării. Sistemul de televiziune prin cablu . câte unul pentru fiecare scară in parte. S-a proiectat instalarea unui interfon. Pentru zona comună şi spatiile tehnice s-a prevăzut un tablou general care se va alimenta separat din firida de branşament. respectiv cablu. holuri se va face din tabloul de utilităŃi comune TECOM.eu 56 . Fiecare lift va avea inclus in furnitura lui un tablou automat (livrat de furnizorul liftului) care trebuie pe lângă funcŃiunile lui normale să poată primi un semnal de la centrala de avertizare incendiu.. tv s-a prevăzut cate o plecare separată pentru fiecare din tabloul de utilităŃi comune.8 m1. Din tabloul de utilităŃi comune se vor mai alimenta : Unitatea centrală a interfonului. InstalaŃii electrice de curenŃi slabi: În interiorul fiecărui apartament s-au proiectat circuite de telefonie-internet.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cablu TV şi interfon. Liftul. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Alimentarea cu energie electrică a spatiilor comerciale se va face printrun tablou electric tip FDCP. Iluminatul pe spaŃiile comune. cu posturi în fiecare apartament. Pentru sistemul de telefon-internet. astfel incât la apariŃia unui incendiu liftul să se deplaseze la parter. ~ Sistemul de internet şi telefon . 5. office@environmental-expert. Aceasta va fi repartizată la un anumit etaj care se va preciza de către furnizorul de internet-telefon.5 m. www. sector 3. cea de bază din TECOM şi una de rezervă de la un generator propriu pentru fiecare lift in parte.

In camera centralei termice. office@environmental-expert.. Atât dozele cât şi corpurile de iluminat se vor echipa cu presetupe de etansare astfel incât să fie păstrat gradul de protecŃie de IP65.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Din tabloul general al spatiilor comune se vor alimenta : UnităŃile de climatizare de pe terasa magazinelor. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. camera centralei de avertizare incendiu. InstalaŃia de iluminat va fi de tip etanş realizată in cablu CYYF pozat aparent pe tavan sau pe pod de cablu. 50. sector 3. sau direct de pe tabloul electric prevăzut pentru iluminat. prin butoane de comandă.expert-mediu. Centralele termice murale aferente magazinelor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Iluminatul in parcare se va realiza cu corpuri de iluminat tip TCW215 sau similar cu grad de protecŃie IP65. camera tabloului general. Comanda de aprindere a iluminatului pentru zona comună a spatiilor comerciale se va face centralizat de Ia camera de supraveghere. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. Bucureşti Tel: 0314 253 023. fiind permanent in funcŃiune . Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru spaŃiile comerciale va fi de tipul 1. www. Pentru alimentarea cu energie electrică a parcărilor se va prevedea un tablou distinct contorizat separat. Aprinderea iluminatului se va face de la detectoare de mişcare cu unghi de 360 grade care vor comanda contactoarele SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Se vor prevedea circuite electrice de prize pentru curăŃenie alimentate in cablu CYYF (cu întârziere mărită la propagarea flăcării) pozate pe pod de cablu montat in tavanul fals. camera tehnică a grupurilor de pompare hidranŃi respectiv sprinklere se vor prevedea corpuri de iluminat pentru continuarea lucrului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI circuitelor in zonele comune se va face in cablu tip CYYF (cu intârziere mărită la propagarea flăcării) pozat pe pod de cablu montat in tavanul fals. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare.eu. Tabloul electric de iluminat şi prize aferent spatiilor comune.. echipate cu surse economice.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. Iluminatul in spatiile comune se va realiza cu corpuri de iluminat montate incastrat in tavanul fals.eu 57 . Theodor Pallady nr. echipate cu kit de siguranŃă cu autonomie de 180 minute.eu.

riscul de incendiu. categoria pericol de incendiu) se va folosi tipul de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Conform Normativ 118/2-2002 (funcŃie de categoria de importanŃă.eu.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. office@environmental-expert. număr ocupanŃi. La stabilirea numărului de detectoare s-a avut in vedere aria de acoperire a unui detector care este de minim de 80 mp. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI aferente circuitelor din zona deservită de acestea. fiind permanent in funcŃiune. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare.. INSTALAłIA DE SEMNALIZARE LA INCENDIU Sistemul de detecŃie şi semnalizare a incendiului are rolul de a supraveghea obiectivului din punct de vedere al apariŃiei accidentale sau intenŃionate a unui focar de incendiu. InstalaŃia de semnalizare la incendiu cuprinde: • centrala avertizare incendiu adresabilă cu 6 zone. sector 3. 50.eu. traseele acestora vor fi distincte de cele ale iluminatului normal. www.expert-mediu. acestea vor fi marcate pe plan distinct. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. In cazul dispariŃiei tensiunii normale o parte din corpurile de iluminat normal au fost prevăzute şi cu kituri de siguranŃă astfel incat traseul de circulaŃie sa fie iluminat parŃial. Cablurile de alimentare a circuitelor de iluminat de siguranŃă vor fi rezistente la foc timp de 90 minute. • detectoare de monoxid de carbon. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. • cablu transmisie semnal cu rezistenŃă mărită la foc. • detectoare de gaz..eu 58 . In cazul in care acestea vor avea defecte a fost prevăzut şi câte un întrerupător general amplasat unul in zona de intrare in parcare cu automobilul şi unul in zona de intrare in parcare din casa scării. • dispozitive de alarmă la incendiu. • detectoare optice adresabile de fum.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru parcare va fi de tipul 1. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. • declanşatoare manuale de alarmă.

Conexiunile intre echipamente se vor realiza cu cablu rezistent la foc 4x1. InstalaŃia se compune din: .eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.priza de pământ SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3.. InstalaŃia de avertizare la incendiu va fi executată de firme specializate şi autorizate pe domeniul respectiv. Amplasarea centralei se va face la parter in camera de supraveghere din zona spaŃiilor comerciale. Theodor Pallady nr. .. Declanşatoarele de alarmă manuale şi dispozitivele de alarmare la incendiu se vor monta către ieşirile principale de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul apariŃiei unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficienta a întregului obiectiv.conductoare de coborâre (formate din platbandă OL-Zn 25x4 mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: . modul comunicaŃii la distanŃă. www.5 pozat aparent in tavanele false şi in tuburi de protecŃie la montajul ingropat in zid. modul alarmă la incendiu.expert-mediu. Paratrăsnet. Detectoarele se vor monta pe tavanul incăperilor.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65 M.eu 59 . office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI acoperire totală pentru parcare şi spaŃii comerciale şi parŃial pentru scara fiecărui bloc in parte. instalaŃii de protecŃie prin legare la pământ şi priza de pământ InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului. Centrala de avertizare la incendiu va avea incorporate mai multe module: modul de alimentare cu sursă de rezervă. modul comanda relee.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Dimensionarea echipamentului electric Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: - parametrii regimului de funcŃionare (tensiune, curent, putere, frecvenŃă, etc); - categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea, spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare; -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective, cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: a) ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃilor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. b) Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. InstalaŃia electrică va fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate, începând de Ia FDCP în schemă TN-CS. Pentru instalaŃia electrică proiectată pentru acest obiectiv se va realiza protecŃia prin legare la nul - ca mijloc de bază, cu respectarea STAS 6616/83. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. c) Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. La nivelul acoperişului, există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15m (Nivel de protecŃie Normal III), Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm. Priza de pământ va avea valori de max. 1 Ohm, şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie, precum şi a grinzilor de fundaŃie). Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm, se va suplimenta cu o priză artificială până la atingerea valorii obligatorii.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

60

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCłIE

In cadrul proiectului nu se vor desfăşura procese de producŃie. Dupa finalizarea lucrărilor de constructie imobilul va fi folosit pentru activităŃi casnice, comerciale şi de recreere. 2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi echipamentelor necesare; alternative avute in vedere Ansamblul de locuinŃe proiectat, unitar din punct de vedere funcŃional şi arhitectonic are o infrastructură alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi inglobaŃi complet in teren şi un radier de solidarizare din beton armat de tip dală groasă cu grosimea constantă. Radierul este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol. Grosimea radierului este de 180 cm. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm), sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. PiloŃii sunt verticali, au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat, având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat. Alte amenajări: Alei pietonale şi carosabile; SpaŃii verzi. Construirea blocurilor şi a parcajelor corespunzătoare, nu implică desfăşurarea unui proces tehnologic. Din acest punct de vedere putem face referire doar la procesele tehnologice desfăşurate in timpul lucrărilor de construcŃii, ce constau in: a) Decopertarea terenului ;
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

61

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

b) Cofrarea, realizarea armăturilor, turnarea betonului şi vibrarea betonului armat, decofrarea. Aceste lucrări reprezintă realizarea structurii de rezistenŃă. c) Inchiderea exerioară. d) Inchiderea interioarelor. e) Turnarea şapelor şi realizarea pardoselilor. f) Montarea tâmplăriei. g) Realizarea structurilor teraselor circulabile şi necirculabile. h) Montarea instalaŃiilor şi echipamentelor electrice, termice şi sanitare. i) Amenajarea spatiilor exterioare: a drumului de acces, a parcărilor şi a spaŃiilor verzi. CirculaŃia pe verticală este asigurată de 3 scări. Fiecare casă a scării este dotată cu scară şi lift. Accesul se va face controlat in clădire, existand posibilitatea de a intra atât din exterior cât şi din parcare. SpaŃiile care nu vor fi ocupate de construcŃii sau de căi de acces vor fi inierbate şi vor fi amenajate peisagistic/ambiental. In cadrul imobilului regăsim garsoniere, apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere; pe langa acesta sunt şi 6 tipuri de penthouse-uri. Parterul in suprafaŃă de 2125,74 mp va fi amenajat pentru spatii comerciale, iar mezaninul (1870,20mp) pentru birouri. Activitatea de asigurare in timpul exploatării FuncŃionarea in siguranŃă a lifturilor, verificarea periodică a balustrăzilor, siguranŃa impotriva incendiilor, activitatea de protecŃie impotriva intruziunii şi efractiei vor fi asigurate de firme specializate in domeniile respective. 2.1.2. Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile Nu este cazul.

2.2. ACTIVITATI DE DEZAFECTARE
2.2.1. Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădiri ce urmează a fi dezafectate Nu este cazul, terenul este liber de construcŃii.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

62

856/2002.2. Deşeurile rezultate din activitatea de construcŃie nu se depozitează. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 2. Containerul central va fi preluat de societatea de salubritate pe baza contractului incheiat şi vor fi transportate către rampa Nicolae Bălcescu. cu titlul de cod “17” şi subtitlurile 17. La fiecare punct de lucru materialele se vor depozita in cuve sau vor fi acoperite pentru a impiedica emisiile de praf şi de pulberi. In perioada de funcŃionare Managementul deşeurilor menajere constituie o problema de mare actualitate din cauza faptului că volumul lor creşte proporŃional cu creşterea numărului de locuitori şi a nivelului lor de trai.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.eu. Datorită faptului că aceste deşeuri au o mare varietate in ceea ce priveşte substanŃele organice şi anorganice existente in conŃinutul lor. GENERAREA DEŞEURILOR.expert-mediu.2. Tehnologia de dezafectare aferentă Nu este cazul.09. iar procesul lor de degradare este dificil de urmărit. ELIMINAREA ŞI RECICLAREA ACESTORA In perioada de construcŃie. Măsuri. 50. ci vor fi transportate zilnic la rampa Nicolae Bălcescu. conform H.eu 63 . sector 3. 2.4. se vor produce deşeuri din construcŃii. SubstanŃe conŃinute / stocate ( inclusiv azbest şi PCB ) Nu este cazul. nr. unele dintre ele SC House Construct Invest Environment SRL Bd.G.17.3. La sfârşitul fiecărei zile de lucru deşeurile vor fi strânse in containerul central aflat in organizarea de şantier. office@environmental-expert. MANAGEMENTUL DESEURILOR.2. 2. DESEURI 3. In niciun caz acestea nu vor fi depozitate direct pe sol. echipamente şi conditii de protectie Nu este cazul.01 .eu. In fiecare zonă de lucru vor exista containere pentru deşeuri. deşeurile vor fi depozitate in containerele de la punctele de lucru.1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. 3. Imediat după generarea lor.2..

). inscripŃionate şi colorate diferit.eu. acŃiune premergătoare colectării. etc. ele pot declanşa un proces de poluare a aerului. Administratorul obiectivului va avea obligaŃia să pună la dispoziŃie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Colectarea deşeurilor se va face selectiv. este necesar. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fiind nebiodegradabile (peturi). 1. conform codului de culori legal. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. doze aluminiu.eu Tip reziduuri cantitate estimata 2.eu. office@environmental-expert. Deşeurile rezultate in cadrul obiectivului provin in cea mai mare parte din zona apartamentelor şi a zonelor comerciale fiind de tipul hârtie.expert-mediu. care se depozitează in puncte de colectare de unde sunt recoltate şi transportate de unitati specializate. amplasaŃi in spaŃii speciale şi o precolectare secundară in care conŃinutul recipienŃilor mici este deversat in recipienŃi mai mari ecologici. Zona de stocare a fost astfel dimensionată incât să permită depozitarea tuturor deşeurilor produse până la preluarea acestora de către unitatea de salubrizare orăşenească şi de asemenea va fi amenajată astfel incât să permită colectarea pe categorii a deşeurilor produse (PET-uri. gunoi menajer. De aceea. 64 . cartoane. Se estimează că in perioada de construcŃie şi de exploatare a obiectivului vor fi produse următoarele cantităŃi de deşeuri: Nr. apei şi solului ducând. conform legislatiei in vigoare. materiale plastice. cartoane. prin contractul incheiat de aceasta cu beneficiarii. containerele specializate. Deşeurile provenite de la apartamente vor fi depozitate intr-o zonă specială de stocare temporară a deşeurilor. constând in pubele sau containere. iar pe zona intregului obiectiv rezultă deşeuri din cadrul procesului de curăŃenie. ambalaje carton 90 mc/luna dupa ridicate de unitate presare-balotare de gospodarie SC House Construct Invest Environment SRL Bd. in recipienŃi mici. sector 3. iar apoi acestea se vor colecta de către unitatea specializată de salubritate a zonei. 50. hârtie. uneori la infecŃii şi afectând sănătatea publică... să se efectueze o activitate de precolectare şi sortare a deseurilor. contract hartie. deşeuri menajere biodegradabile. pungi. folii. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. crt. metoda de tratare proiectata reziduuri de tip menajer 90mc/luna dupa ridicate de unitate nesortate presare-balotare de gospodarie comunala specializata conf. Această activitate constă intro colectare primară şi sortare a deşeurilor menajere de la locul de producere.

ambalaje (faza de executie constructiisantier) comunala specializata conf. reziduuri de carton. pamant vegetal rezultat din lucrarile de sapaturi (faza de executie constructii-santier) 7. contract 400 kg/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 3.expert-mediu. in căminele de canalizare ori depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public. 6. Deşeurile de tip ambalaje vor fi colectate si balotate in „mori – prese” prevăzute la parterul zonei comerciale. contract 150 buc/an ridicare de o firma specializata pe baza de contract cca. 50. reziduuri din separatorul de produse petroliere ( platforme de parcare. platforme carosabile) becuri si alte continut Hg reziduuri cu 5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. contract 900 tone/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf. vor fi containerizate şi predate unei societăŃi de salubrizare.eu. Beneficiarul are următoarele obligaŃii: să incheie contract cu o societate specializată. 5300 mc se utilizeaza in conform proiect totalitate la lucrarile de umpluturi si amenajari exterioare ale incintei 100 tone ridicare de o firma specializata pe baza de contract Colectarea deşeurilor se va face selectiv. ambalaje de mase plastice. să-şi asigure dotarea necesară precolectării deşeurilor produse in intervalul dintre două ridicări conform ciclulului de ridicare.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. care prevede colectarea.. www.eu 65 . Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. macinate. office@environmental-expert. presate-balotate 4. in reziduurile menajere se va adauga hipoclorură de calciu. fiind interzisă arderea lor direct in recipienŃii de colectare precum şi aruncarea lor lângă recipienŃi. sa menŃină in stare de curăŃenie spaŃiul destinat depozitării. transportul şi neutralizarea deşeurilor menajere de la obiectiv.. Vara.

hârtie. INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA. 50. APA CondiŃiile higrogeologice ale amplasamentului Din punct de vedere hidrogeologic amplasamentul obiectivului analizat se află situat intr-o zonă cu aport acvifer important. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - să incheie contract de prestări servicii cu o societate specializată. pe străzile şi trotuarele din jurul incintelor precum şi pe celelalte terenuri pe care le deŃin. - să asigure calea de acces pentru mijloacele de transport astfel incât distanŃa maximă dintre acestea şi locul de depozitare a recipienŃilor să nu depăşească 10 m. dintre SC House Construct Invest Environment SRL Bd. lacuri naturale şi artificiale şi într-o măsură mai mică. www. izvoarele de la baza terasei I a căror apă se varsă direct in pânză. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. să asigure o permanentă stare de curăŃenie şi ordine. Resursele de apă ale judeŃului Bacău sunt constituite din apele de suprafaŃă – râuri interioare. să spele recipienŃii după golire şi să-i dezinfecteze cel putin o dată pe lună..eu.1. office@environmental-expert. pe căile de acces interioare. - - 4. ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA 4. prestatorul se obligă să asigure servicii de curaŃenie şi intreŃinere a curăŃeniei zilnice (interioară şi exterioară) pentru spaŃiile din cadrul şi din afara obiectivului precum şi pentru parcarea subterană. Theodor Pallady nr.expert-mediu.1. Resursele teoretice de apă de suprafaŃă sunt de 1310 milioane mc. plastic etc.eu 66 .eu.1.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. IMPACTUL POTENTIAL. sector 3. In baza acestui contract. SpaŃiile de precolectare trebuiesc de asemenea dezinfectate in aceleaşi condiŃii. din apele subterane. sau un desen sugestiv indicând destinaŃia. alte surse de alimentare fiind precipitaŃiile atmosferice. alimentarea principală a pânzei de apă subterană făcându-se prin infiltraŃie laterală din râul BistriŃa. - se recomandă folosirea de pubele inscripŃionate cu iniŃialele societăŃii prestatoare a serviciului de salubritate şi menŃiunea “GUNOI” urmată de eventualele precizări cu privire la natura acestuia: menajer.

Trotuş ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 118 Km ). Râul Trotuş are o suprafaŃǎ bazinalǎ de 3. şi se varsǎ în Siret în aval de Bacǎu. Uz. la aproximativ 1. Starea apelor subterane: dinamica. www. Slǎnic. Răcăciuni şi Bereşti. Principalele lacuri artificiale pe râul BistriŃa sunt: Gârleni – 2. compoziŃia chimică.3. Ciobanuş. tipuri şi concentraŃii de poluanŃi. 50. Râul Siret strǎbate judeŃul pe direcŃia nord–sud. Caşin.960 kmp pe teritoriul judeŃului Bacǎu şi un debit mediu de 37 mc/s la ieşirea din judeŃ. având un debit mediu 66 mc/s. Bacău I (Lilieci ) .2 Kmp Pe râul Siret au fost amenajate lacurile de acumulare: Galbeni.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. In vecinătatea amplasamentului trece Râul BistriŃa.30 Kmp. Pe amplasament nu sunt cursuri de apă.3. Oituz.1. are un debit mediu multianual de 70 mc/s la intrarea în judeŃ şi 137 mc/s la ieşire. Bacău II .1. Berheciului.. Lacurile de pe teritoriul judeŃului Bacău au luat naştere ca urmare a amenajărilor antropice pe Siret.34 Kmp. Pereschivului. Tazlău ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km ). evaluarea contaminării – obligatoriu pentru straturile freatice şi după caz.eu. Zeletinului. Râul BistriŃa strǎbate judeŃul Bacǎu pe direcŃia NV–SE.eu. pentru cele de medie şi mare adâncime SC House Construct Invest Environment SRL Bd.3. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.eu 67 . conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău in 2008. Berheci (cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 70 Km) şi Zeletin ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km).1. Singurul lac natural este lacul Bălătău situat pe Izvorul Negru – afluent al Uzului. iar pe Uz se află amenajat lacul Poiana Uzului . Principalii sǎi afluenŃi sunt: Asǎu.expert-mediu. BistriŃa ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 40 Km). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Rǎcǎtaului. Uz şi BistriŃa. Principalele cursuri de apă care alcătuiesc reŃeaua hidrografică a judeŃului Bacău sunt: Siret ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului Bacău de 145 Km). iar resursa teoretică de apă freatică 170 milioane mc (140 milioane mc utilizabile). Theodor Pallady nr..2 Kmp.1 km. Tazlǎu etc. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI care 470 milione mc utilizabile. colecteazǎ apele BistriŃei. Trotuşului şi afluenŃilor acestora pe partea dreaptǎ şi ale Tutovei.

prescripŃiile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Rezultatele analizelor probelor de apă au fost comparate cu stabilite pentru agresivitatea apei prin STAS 3349 / 1 . prezintă un risc ridicat de poluare.. office@environmental-expert.60 m. se vor executa nişte canale de drenaj exterior sau o captare prin puŃuri. au fost inventariate mai multe probe de apă care au fost recoltate din vecinătatea amplasamentului. indică o direcŃie de curgere a apelor subterane aproximativ nord .eu. în special cele din acviferele freatice.1983. Theodor Pallady nr.vest. Apa subterană este localizată atât in formaŃiunile cuaternare cât şi in cele sarmaŃiene apărând sub forma a două pânze. C.2. HărŃile cu hidroizohipse care au fost executate in zonă.. apărând rare abateri de la această orientare. Pe baza acestor considerente. prin două puŃuri de observaŃie.T. Bucureşti Tel: 0314 253 023. executării unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative. au interceptat acviferul freatic la adâncimi de circa .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Resursele de apă. necesitând investiŃii foarte mari. dar el poate varia pe verticală in funcŃie de regimul hidric al zonei. Depoluarea surselor de apă din pânza freatică este extrem de anevoioasă.N. Lucrările de prospecŃiune executate in perimetrul studiat. Acest lucru va trebui luat in calcul atât in timpul execuŃiei lucrărilor de investiŃii cât mai ales in perioada exploatării acestora.est spre sud . influenŃate de gârliŃele apărute in urma alimentării acestora cu apă din izvoarele de la baza terasei I. 50. www. Modificările cantitative au fost cauzate in primul rând de folosirea apelor subterane ca sursă de apă potabilă şi industrială. sector 3.expert-mediu. iar modificările calitative au fost cauzate de acŃiunea factorilor poluatori (naturali şi antropogeni). iar in cazul producerii unei creşteri neprevăzute. o serie de modificări cantitative şi calitative. łinând cont de faptul că nivelul acvifer freatic se poziŃionează la adâncimi care pot intra in contact cu fundaŃiile viitoarei lucrări de investiŃii prin variaŃia acestuia pe verticală. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Regimul natural al apelor subterane a suferit. Creşterea concentraŃiilor poluanŃilor din apă in unele zone ale judeŃului Bacău a dus la imposibilitatea folosirii acestor surse pentru alimentarea cu apă a populaŃiei.. se recomandă urmărirea variaŃiei cotei apei subterane. de timp şi bani. în timp.eu 68 .eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

se recomandă utilizarea unui beton cu grad de impermeabilitate P8.. este 430 Kg. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.etc. STAS 3349 / 1979 Din analiza rezultatelor probelor de apă recoltate.2.31. in conformitate cu prevederile Anexei A din STAS 3349 / 1979.5 m.eu. sector 3. 4. Caracteristici cantitative ale sursei de apă in secŃiunea de prelevare: debit mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Tabel centralizator cu rezultatul analizelor probelor de apă şi stabilirea agresivităŃii cf.c. pct. 1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. şi pentru agregatele de 0 .80%.1.2. debit mediu lunar / zilnic cu diverse asigurari (95%.1.m. = 648 persoane 160 persoane in spatii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers .eu 69 . Alimentarea cu apă In cadrul obiectivului. / m. este de 390 Kg.m. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere.expert-mediu.1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.eu. având marca minimă a betonului B 250. / m.c.) DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt. office@environmental-expert. sortimentul de ciment recomandat este M 30. 4. www. 4. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer. 50..conform STAS 1478/90-Tab. Bucureşti Tel: 0314 253 023. iar dozajul minim de ciment pentru agregatele de 0 16 m.

Bucureşti Tel: 0314 253 023.339 mc.796. cap.conform STAS 1343-1/2006 Qzi med total = 121. parcaje subterane -2 pentru V= 6.3. presiune.77 mp.65 l/s 4../d -se prevede perdea de drencare. 5. 3 -numărul jeturilor in funcŃiune simultană pentru instalaŃii cu hidranti de incendiu interiori este: clădiri inalte -2.1./c .289 mc.1. Conform NP086-05: cap. cap.expert-mediu.conform STAS 1343-1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers .eu.1/g .10 [mc/zi] = 2.eu. 6. cap.17b şi 6.2. Qii= 5 l/s şi numărul jeturilor in funcŃiune simultană este 2 cu debitul specific 2. tabel 5/1. -se prevăd coloane uscate la clădiri civile publice inalte. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. având Sc= 1. 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 70 .5 l/s. anexa nr.77 mc/zi Qzi min total= 49.31 mc/zi Qzi max total = 163.30 [mc/zi] = 1..72 l/s Qs o max= 24. www.. garaje.1.2. InstalaŃii hidrotehnice: tip. cap. 8.1/h -echipare cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor pentru garaje şi parcaje cu mai mult de 50 autovehicule.= 142.36/b -se asigură 2 jeturi in funcŃiune simultană. 7. Theodor Pallady nr. cap 3.17i -construcŃia se dotează cu instalaŃii cu hidranti exteriori.2.2.13 mc/zi Qorar max total = 20.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med. 50. 4.1.clădiri inalte şi 4.77 l/s Qs zi max= 192. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4 l/s Qs zi min = 57.parcaje sau garaje subterane -clădirea se dotează cu hidranti interiori. V= 90.63 [mc/zi] = 0.21 [mc/h] = 5. stare tehnică Clădirea face parte din construcŃii inalte. sector 3. cap. Conform STAS 1478.

5 = 122. tabel 17) .5 x 11. www. birouri (mezanin) -1. pentru V= 8.355 qik= 0. As= 215 mp is -intensitatea de stingere is (l/s -mp).085 mc.7= 199.07 l/s-mp.5 = 511.37 l/s As -aria de declanşare -tab. is= 0.10 mp = 662.9/1.1..75 mp = 711.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.7 = 533 mp --+ 47 capete sprinklere Sector 2: 35 x 5. InstalaŃii cu sprinklere NP086-05 cap.sprinkler inox.6 mp → 59 capete sprinklere In total = 169 buc SC House Construct Invest Environment SRL Bd.3.expert-mediu.12 l/smp conform NP024 -97 cap III c.085 mc. ∅ orificiu =12 mm.2x5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - spatii comerciale (parter) -2 pentru V= 8.5 mp 22. Theodor Pallady nr. H ≥ 10 mCA.10. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu./h -garaje şi parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autovehicule. n -nr.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert. a= 0.eu 71 . sector 3.50 mp 44.5 = 103.eu.2.25 mp —► 63 capete sprinkler - Sector 3: 23 x 4. tabel 17) Hi -presiunea disponibila la orificiu (mCA) (Anexa B. 50. dar se considera is= 0.. 7. de sprinklere prevăzute sa funcŃioneze simultan montate in aria de declanşare A-determinat qik= a√H (l/s) a -coeficient de debit (Anexa B.3 Ap -aria protejata de 1cap sprinkler - Sector 1: 42 x 12.355 √15= 1.

Te= 3 ore. Qor max= 20. unde: Vcons . Bucureşti Tel: 0314 253 023. VComp=0.35 l/s Conform STAS 4165-88.10 (m3/zi).6-nj-Qii-Ti + 3.2.6-QisTs (mc) unde: Vi . V= 90.6x2x2.volumul consumat la utilizator a=1. Sc= 1.5 -192.5x10 + 3.. www.eu.95 mc Vcons= 6 1.6-Qie-Te + 3.3. Hsubsol= 3.95= 289.65-3= 61..05 m3 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.6x25x1 + 3. volumul de apă necesar pentru asigurarea debitelor hidranŃilor interiori şi exteriori este: Vi= 0.eu 72 .n< 5000 locuitori) Qs zi max= 192.339 mc.289 mc.95 mc VR|= 289. office@environmental-expert. V= 6. sector 3.5 (tabel 1 .11. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Art.95 mc Volumul rezervei intangibile: VRI= Vi + Vcons (m3) VRP 228 + 61.3.CALCULUL VOLUMULUI REZERVORULUI Conform SR 1343/1-2006.10 = 96. Ti= 10 min ->Qii şi Te=1 ora-*Qie .i/f. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 7.50 m.796.95mc/ zi = 3.volumul de apă înmagazinat (mc) Vi= 0.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.77 mp.65 (m3/h). -se prevede o rezervă de capete sprinklere de 30 buc.95/ 24 x24 = 289.eu.95 mc Refacerea rezervei de apă după incendiu: QRI= VRI/ TRI x 24 mc /zi TRI= 24 h QRI = 289.6x30x1= 228 m3 Vi= 228 m3 Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiilor: Vcons= a-Qor maxTe (m3). 50. Vcons= 1 20. Theodor Pallady nr. Qis= 30 l/s Conform STAS 1478 cap 4. volumul rezervorului din beton armat se calculează astfel: Vrez= Vcomp+ VRI (1) Vcomp= 3 x Vcons max zi (m3) a= 0.

La demisol..eu 73 ..COLOANA USCATĂ". Pe acest racord s-a prevăzut un robinet de trecere şi clapeta de reŃinere. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. La nivele.eu. pe racordul la coloană uscată se va monta racord fix tip „C" şi inscripŃie „RACORD INCENDIU". La intrarea în demisol. Alimentarea cu apă rece a imobilului se va face prin branşament la reŃeaua stradală. B" iar în demisol ventil de reŃinere şi robinet de golire.expert-mediu... Theodor Pallady nr. pe conducta de intrare se prevede robinet trecere şi clapetă de reŃinere şi racord la limita clădirii cu două racorduri fixe tip . b.95= 386 m3 (1) => Volumul rezervorului va fi de 400 mc. La limita clădirii s-a prevăzut racord fix tip .eu. Coloanele de apă rece au fost dispuse în spaŃiul comun . fără îmbinări în zona îngropată.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor s-au prevăzut coloane ∅3" şi câte doi hidranŃi interiori ∅2" pe nivel. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vrez= 96. La exterior lângă racordul tip . se va prevedea robinet de trecere. conductele de apă rece sunt distribuite cu distribuitoare (pentru apa rece şi apa caldă sanitară) prin Ńevi multistrat tip PEXAL cu protecŃie ignifugă prin şapă.B" se va monta indicatorul ..05 + 289. Lângă fiecare apartament se va monta contorul de apă Dn 20 mm robinete de trecere într-un dulap de mascare cu uşiŃă. executarea şi exploatarea instalaŃiilor de stingere a incendiilor" NP086-05. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apă caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice. La baza coloanelor de apă rece s-a prevăzut câte un robinet de trecere. www.B" în nişă cu geam. Conducta de distribuŃie din demisol şi coloanele de apă rece se vor executa cu Ńevi zincate. în apartament.hol. De la contor. office@environmental-expert. 50. Echiparea şi dotarea PSI s-a făcut conform „Normativ pentru proiectarea. Au fost prevăzute două coloane uscate pentru incendiu interior ∅ 3".. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

chimici şi biologici Apa utilizată respectă parametrii fizico-chimici şi biologici.1. 4. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.1. Motivarea metodei propuse de alimentare cu apă Metoda aleasă este cea mai favorabilă din punct de vedere al protecŃiei mediului deoarece nu implică lucrări suplimentare pentru realizarea unei alte surse de apă. model VIESSMANN. daca este cazul Nu este cazul.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4.4. pavele).2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4. Theodor Pallady nr.eu.2. Măsuri de imbunătăŃire a alimentarii cu apă Consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă.eu 74 . office@environmental-expert.1. 4.1..1.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.7.6. www. Indicatii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici. Eventual. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In conditiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă. 4.expert-mediu. Motivarea folosirii apei potabile subterane in scopuri de productie.3. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI proprie. 50.. tip VITODENS 200-W. având puterea termică de 105 kw fiecare.2. Trebuie asigurată zona de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului.2. Alti utilizatori de apă curenti sau prognozati in zona de impact a activitatii propuse Pe amplasamentul studiat nu se preconizează apariŃia unor noi utilizatori de apă. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafetelor betonate din parcările subterane.

Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip . pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii. www.4 l/s Quzimin .30 [mc/zi] = 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. CT din clădire. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.21 [mc/h] = 5.57.77 l/s Quzimax. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In vecinatate amplasamentului studiat există şi vor mai apărea şi alŃi utilizatori de apă. se va realiza printr-o reŃea de polipropilenă ignifuga. Evacuarea apelor uzate menajere produse in cadrul obiectivului. de pe acoperişul clădirii. Apele uzate din cadrul obiectivului provin de la grupurile sanitare.eu debitele de ape uzate menajere caracteristice care se evacuează în reŃeaua de canalizare se calculează cu relaŃia: 75 .63 [mc/zi] = 0..1. DEBITUL DE APE UZATE MENAJERE Conform STAS SR 1846-1:2006 Qu = Qs [mc/zi. sector 3. Theodor Pallady nr. 50. mc/h] Quzimed. la parter şi la ultimul nivel. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. lavoare. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm. Scurgerea apelor meteorice se va face în sistem de colectare a apelor pluviale.eu. Coloanele menajere vor fi mascate în ghene.eu. Managementul apelor uzate Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor menajere de la consumul obiectivului cât şi a apelor meteorice..= 142.72 l/s Quomax= 24.B" Coloanele menajere.10 [mc/zi] = 2. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. PP ∅110 mm la canalizarea existentă în zonă.expert-mediu. în demisol.65 l/s Sistemul de colectare a apelor uzate Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă etanşate cu garnituri din elastomeri.3. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele.= 192.

. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. 188/2002 modificată şi completată de H. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. concentratii de poluanti Apele uzate evacuate de la acest obiectiv vor avea calitatea solicitată de NTPA 002 din H. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° . In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu Locul de descărcare a apelor neepurate/epurate: in canalizarea orăşenească.expert-mediu. 352/2005. www.G. Indicatori ai apelor uzate. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare. la etajul 6. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 76 .G. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. etc.eu. sector 3. s-a făcut conform STAS 1795. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pentru evacuarea in reŃele de canalizare a oraşului. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. in staŃia de epurare sau direct in receptori naturali. Conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a altor obiective economice NU ESTE CAZUL.. Apele ajung in canalizarea orăşenească. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigenŃelor legislaŃiei în vigoare. 50. Pentru siguranŃa în exploatare. Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului.1.eu 77 .expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se consideră că activitatea de exploatarea a obiectivului nu are impact asupra factorului de mediu apă. Gospodarirea nămolului rezultat NU ESTE CAZUL. dacă există: capacitatea staŃiei şi metoda de epurare folosită Nu este cazul.. sector 3. În timpul funcŃionării obiectivului Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin conducte racordate la reŃeaua orăşenească iar evacuarea apelor uzate prin racordarea la reŃeaua de canalizare din zonă a oraşului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃii de preepurare şi / sau epurare. gen carburanŃi şi uleiuri. Dar daca materialele de construcŃii vor fi depozitate în vrac. 4. care pot fi mult diminuate sau eliminate printr-o buna organizare a lucrărilor.eu. Este important de menŃionat faptul ca lucrările de execuŃie au un caracter temporar. astfel încât eventualele influenŃe asupra apelor sunt limitate în timp. apele subterane. Prin împrejmuirea şantierului cu panouri de protecŃie se evita poluarea apelor de suprafaŃă sau a solurilor din vecinatatea amplasamentului. łinând cont de faptul ca apele menajere vor fi evacuate în sistemul de canalizare. pot fi spălate de apele pluviale. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert..eu. dacă se fac în organizarea de şantier şi nu la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni. Apele uzate menajere provenite de la organizarea de şantier şi de la punctele de lucru sunt considerate drept surse potenŃiale de poluare. De aceea se recomandă ca materialele in vrac să fie depozitate în spatii închise sau acoperite. putând polua solul. 50. Theodor Pallady nr. apele pluviale vor fi colectate în bazine de retenŃie înainte de fi deversate în sistemul de canalizare. pot produce ape impurificate cu substanŃe de tip petrolier.4. Prognoza impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii În timpul execuŃiei normale a lucrărilor de amenajare nu se poate produce nici un fel de impact major asupra factorului de mediu "apă". www. subsolul.

zone protejate.5.6. 4. cauzat de schimbări previzibile ale condiŃiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului Nu este cazul.3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Impactul secundar asupra componentelor de mediu.. provocat de apele uzate generate şi evacuate Nu este cazul.eu. 4. Theodor Pallady nr. 4.4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.4.1. de unde vor ajunge la staŃia de epurare. sector 3. apele uzate sunt transmise in reŃelele orăşeneşti şi de aici la staŃiile de epurare.1.1. comparativ cu conditiile prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare. 4. 4. FolosinŃe de ape (zone de recreere. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. łinând cont de faptul ca apele uzate sunt descărcate in canalizare. putem spune ca acestea corespund condiŃiilor prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare.4. prize de apă.1.1. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de frontieră.1.eu 78 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI În condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări ale apelor. 4.4.expert-mediu. alŃi utilizatori) in zona de impact potential provocat de evacuarea apelor uzate Nu este cazul.1. Impactul transfrontiera Nu este cazul.4. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă (descrierea pagubelor potenŃiale) De la reŃeaua de canalizare interioara. Nicio instalaŃie sanitară nu afectează in vreun fel mediul inconjurator şi nu există nicio deversare de ape uzate menajere in terenul incintei sau in corpurile de apă aflate in apropiere.7.. Impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apă şi asupra zonelor de coastă.4. office@environmental-expert. www. 50.4.4.2. 4.1. Calitatea apei receptorului după descarcarea apelor uzate. Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului proiectului Nu este cazul.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. iar eventualele poluări accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili ce pot surveni pe suprafeŃele betonate din parcările subterane vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.

prin canalele de evacuare a apelor uzate. Bucureşti Tel: 0314 253 023. În timpul funcŃionării obiectivului Apele uzate menajere vor fi colectate şi apoi vor ajunge impreună cu cele pluviale in reŃeaua de canalizare a municipiului Bacău.Apele uzate vor fi colectate şi preluate de reŃeaua de canalizare a oraşului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3..asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie a apei din incinta obiectivului. . 50.eu 79 . . supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se face prin racord la reŃeaua consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea menajere şi pluviale. . risipei de apă. www.expert-mediu. Eventual. Sunt interzise legăturile ocazionale sau permanente intre conductele de apă potabilă şi alte conducte. Theodor Pallady nr. pavele). Nu se admite trecerea conductelor de apă potabilă prin căminele de vizitare ale canalizării. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale.1.eu. Pentru diminuarea impactului obiectivului asupra factorului de mediu apă. se recomandă: asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor. de apă potabilă existentă in zonă ..Şantierul va fi imprejmuit cu panouri de protecŃie pentru a impiedica antrenarea materialelor de construcŃie depozitate de catre apele pluviale sau de catre vânt. pentru asigurarea protecŃiei impotriva zgomotului in staŃia de hidrofor se SC House Construct Invest Environment SRL Bd. prin haznale şi puturi absorbante. . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Măsuri de diminuare a impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Materialele de construcŃie in vrac se vor depozita in spaŃii inchise sau vor fi acoperite pană vor fi utilizate. office@environmental-expert.5.Spălarea utilajelor de construcŃie şi a mijloacelor de transport se va face numai in cadrul organizării de şantier sau in spaŃiile special amenajate.eu.

.expert-mediu. 4.5. 4.5. întrucât la terminarea lucrărilor vor fi foarte greu de dezafectat.eu.eu. Nu se pot accepta fose vidanjabile. al lacurilor şi nămolurilor terapeutice. lucrărilor de captare.1.4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. al construcŃiilor şi instalaŃiilor de alimentare cu apă potabilă.eu 80 . şi al apelor menajere se vor lua măsurile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. acestea trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă. www. Măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apă Nu este cazul. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI prevăd postamente pentru pompe cu un strat de plută pentru preluarea vibraŃiilor şi a zgomotelor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.101 / 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecŃie sanitară Nu este cazul. subsolul şi apele subterane trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.1. office@environmental-expert. ele trebuie efectuate la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni.1. Zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică in jurul surselor de apă. În timpul funcŃionarii obiectivului În vederea diminuării impactului apelor uzate provenite din parcările subterane.. 4.1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2. Alte măsuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apă şi a zonelor de mal ale acestora In timpul constructiei materialele de construcŃii in vrac. al apelor pluviale impure. Theodor Pallady nr. conform Hotărârii de Guvern nr.5. sector 3.5.3.1. care pot fi spălate de apele pluviale şi pot polua solul. Măsuri de prevenirea poluărilor accidentale ale apelor Măsuri de prevenire a poluărilor accidentale ale apelor În timpul construcŃiei obiectivului În ceea ce priveşte punctele de lucru. Depozitele intermediare de materiale de construcŃii în vrac trebuie amenajate ( acoperite ) pentru a evita antrenarea lor de către precipitaŃii sau vânt. 4. zăcămintelor de ape minerale utilizate pentru cură internă. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. iar normele în vigoare interzic construcŃia foselor septice.

Theodor Pallady nr.2.eu. respectiv trecerea celor pluviale prin bazinele de retenŃie şi efectuând o preepurare prealabilă înaintea deversări acestora în reŃeaua de canalizare orăşenească.eu.6. sector 3.6. Plan de situatie. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1.6. centuri şi zone de protecŃie a corpurilor de ape de suprafaŃă.. www.3. HărŃi şi desene la capitolul “ APĂ” 4. staŃii de tratare a apelor uzate. 4. amplasamente propuse pentru prelevarea de probe şi efectuarea de măsuratori asupra apelor de suprafaŃă Nu este cazul. zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică Nu este cazul.1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. reŃele de alimentare. Plan de situatie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. locul de evacuare a apelor uzate. depozitarea substantelor periculoase şi a deşeurilor. retele de utilitati. 4.1. Pentru obiectivele/proiectele din agricultură – amplasamente ale utilizării de nămoluri şi ingrăşăminte naturale.6.1. zone recuperate şi reutilizate Nu este cazul.1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI constructive prevăzute prin proiect. cu indicarea cladirilor existente sau planificate sa fie demolate. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. 50. cu indicarea surselor de alimentare cu apă.eu 81 . 4. De asemenea se vor respecta cu stricteŃe modalităŃile de izolare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din obiectiv.

viteza medie având valori de până la 6 m / s Pentru caracterizarea climatică a judeŃului Bacău se iau în considerare principalele elemente: temperatura aerului şi precipitaŃiile măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃ: Bacău şi Târgu Ocna.eu.9 10. luna cea mai călduroasă fiind iulie (21.6º C ( Bacău ) şi 10.eu.2008 626. sector 3.0° C/16. www. fragmentare şi expunere introduce însă numeroase nuanŃe locale.vest şi nord ..vest.8° C/05.1.2 º C. Culoarul Siretului favorizează o dirijare mai mult nord – sud a curenŃilor atmosferici.01. Relieful. rezultând o amplitudine termică anuală de 25. AERUL 4.6º C (Târgu Ocna ). Numărul zilelor de vară este relativ redus cca 86 de zile cu temperaturi mai mari de 25 º C. prin măsurătorile efectuate. cu temperatura medie de – 4.1° C/15. Temperatura ambientală şi precipitaŃiile atmosferice în anul 2008 sunt prezentate în tabelul urmator: Temperatura ambientală Maxima Minima anuală/Data anuală/Data înregistrării înregistrării 37. office@environmental-expert.08. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cu ierni reci şi veri călduroase şi cu o predominare a circulaŃiei atmosferice dinspre nord şi nord . dar nu lipsesc nici cele dinspre est şi sud-est. Temperatura medie multianuală este in jurul valorii de 9.2008 C JudeŃ Bacău StaŃia meteorologic ă Bacău StaŃia meteorologic ă Târgu Ocna Media anuală 10. Date generale JudeŃul Bacău se încadrează într-o unitate climatică de nuanŃă continentală.6° C 35. fiind considerat din acest punct de vedere an normal.1 º C.08.2.2° /05.2 grade Celsius. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.01.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Vânturile predominante sunt cele dinspre nord . iar numărul mediu al zilelor cu ingheŃ este de 126 pe an.6° C PrecipitaŃii atmosferice (l/an) 600..1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. anul 2008 a avut o valoare medie de 10.2008 -23. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. viteza vântului poate depăşi 70 km / h. prin înălŃime. Din punct de vedere termic.expert-mediu.eu 82 .2 º C). iar luna cea mai rece ianuarie. In timpul iernii. 50.2008 -21.

C 83 .7° ). Temperatura medie anuală 14 12 grade Celsius 10 8 6 4 2 0 13.6 Bacău 2007 2008 Tg. în anul 2008 se constată o scădere a temperaturii medii anuale măsurată la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău.6 11. Ocna a fost mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a Nivelul precipitaŃiilor Valoare medie multianuală a precipitaŃiilor din zona confluenŃei râurilor BistriŃa si Siret este de cca 542 mm/ an. sector 3.3 10.3° ).. Ocna şi înregistrată pe data de 16 august este mai mică decât maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 39. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comparativ cu anul 2007.expert-mediu.eu.. C Minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe 5 ianuarie a fost mult mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 1954 şi avea valoarea de – 32. maxima absolută de temperatură a anului 2008 C măsurată la staŃia meteorologică Tg.4 10. De asemenea. Fenomenele orajoase şi aversele sunt frecvente in lunile iulie-august. Ocna Temperaturile medii anuale măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău. Maxima absolută de temperatură a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe data de 16 august a fost mai mică decăt maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 40. Theodor Pallady nr. De C asemenea minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică de la Tg.eu înregistrat în anul 1985 şi avea valoarea de – 26.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. existând diferenŃe intre sezonul cald ( 82..8 mm – luna iunie) şi cel rece (24 mm.5 ° ). 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023.7° ). office@environmental-expert. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.luna februarie).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

autogredere.). Cantitatea anuală de precipitaŃii a depăşit media multianuală cu aproximativ 50 l /mp. existenŃa materialelor şi a forŃei de muncă. Theodor Pallady nr. octombrie şi decembrie cu 20 . Surse de poluanti generati In perioada lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de: • • • excavarea pământului.3 l/mp ).2. Există şi un decalaj in timp.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. iulie. grupate cate 2-3 la o pozŃie de lucru (dar lucrând alternativ). office@environmental-expert. Utilajele de santier produc şi zgomot. autobasculante. iar lunile februarie. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip. sector 3.eu.2 l/mp şi Suceava -190. deci dispersate in diferite zone. septembrie şi noiembrie au fost cu 15 . intreruperea circulaŃiei in anumite zile din săptămână şi la anumite ore. În ultima decadă a lunii iulie 2008 (24 . var). Există deci un decalaj in spaŃiu.40 l/mp sub media multianuală. etc. care au dus la creşterea debitului râului Siret şi ca urmare a acestui fapt în judeŃul Bacău a fost afectată localitatea Săuceşti. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative. august. finisoare.2. vole. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Valorile medii multianuale ale precipitaŃiilor fiecărei luni evidenŃiază un maxim pluviometric in intervalul mai-august şi minime in lunile decembrie – martie. ciment.. iunie. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. buldozere. fiind considerate surse de suprafaŃă. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate. pietriş. traficul auto.eu.expert-mediu. In anul 2008. deci anul a fost mai ploios decât un an normal.27) s-au înregistrat cantităŃi mari de precipitaŃii mai ales în nordul Ńării ( RădăuŃi -186. 4.eu 84 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.50 l/mp. Principalele utilaje care se folosesc in mod normal pe şantier sunt: excavatoare. lucrările fiind executate după un grafic care Ńine cont de mulŃi factori (de exemplu posibilitatea de a face săpături in anumite zone doar in perioadele aprobate de municipalitate. 50. Aceste utilaje pot funcŃiona in câteva loturi de şantier. Bucureşti Tel: 0314 253 023. la Bacău precipitaŃiile au depăşit media multianuală în lunile aprilie. unde s-au semnalat pagube materiale însemnate în urma revărsării Siretului.

S-a prevazut câte o centrală termică murală individuală pentru fiecare apartament..expert-mediu. sector 3. Principalele elemente componente ale unei microcentrale sunt: a) la apartamente : cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie. Atat pentru muncitori.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă). finisoare. 10009. Garsonierele şi apartamentele cu doua camere (apartamentele care au dpdv. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nivelul de zgomot este variabil. STAS-ul nr. amplasată in bucatarie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. In perioada funcŃionării obiectivului Sursele de impurificare a atmosferei aferente obiectivului de investiŃii studiat vor fi: • • • • Centralele termice de apartament Parcările subterane Traficul din zonă InstalaŃia de climatizare Centralele termice Clădirea este echipată cu centrale termice pe gaze naturale pentru fiecare apartament.(A). www.pt. b) la birouri şi spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50.admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) . consumatori acm. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. vole şi autogredere..pentru străzi de categoria I. valorile mai mari fiind la excavatoare.eu.tabelul nr. 50 dB(A). zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. office@environmental-expert.85 db(A) .şi de 75. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore. in jurul valorii de pana la 90db. buldozere. coş de fum de tip ventuză. de cca.eu 85 . străzi de categoria IV. o bucatarie şi o baie) au fost prevazute cu centrale termice murale cu schimbător de căldură incorporat.88 (Acustica urbana) .

Emisii de poluanŃi specifici gazelor de esapament: oxizi de azot. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tiraj natural-organizat. 86 . Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum două niveluri. Theodor Pallady nr. Parcările subterane In incinta amplasamentului analizat vor fi amenajate parcari la demisolul clădirii cu 158 spaŃii de parcare in sistem Klaus. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă) şi schimbator cu plăci pentru prepararea apei calde menajere..eu. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai daca sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate tehnic. Evacuarea gazelor de ardere se face direct catre exterior prin cos de fum de tip ventuză. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. suplimentar. se pot utiliza si combinatiii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu. www. oxizi de sulf. apa caldă de incălzire cu temperatura 70/600 C . dacă pentru fiecare nivel de parcare deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigură suprafaŃa SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate In funcŃie de amplasarea si conformarea fiecărui parcaj subteran. oxizi de carbon. 50. Se face menŃiunea ca toate autovehiculele vor fi prevăzute cu motoare tip minim EURO 3.cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie.expert-mediu.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. compuşi organici volatili.eu sisteme de tip jet/impuls fan. sector 3.. tiraj mecanic. Cazanele functionează cu gaze naturale şi prepară agentul termic. Bucureşti Tel: 0314 253 023. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.cos de fum de tip ventuză. particule cu conŃinut de metale. . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . office@environmental-expert.

50. Masurarea tuturor acestor poluanti este imposibilă şi de aceea. Traficul auto O sursă secundară de impurificare a atmosferei.00 m de pardoseală).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. dioxidul de sulf.eu 87 . racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm sau decat 2.. oxidul de carbon. Acesti poluanŃi. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu).eu. sector 3. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza si debitele necesare stabilite in normativ. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. DistanŃa dintre gurile de admisie a aerului si cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. Theodor Pallady nr. evidenŃierea se concentrează numai pe acei poluanŃi care au cel mai larg impact asupra sănătăŃii umane sau care sunt consideraŃi buni indicatori. Poluarea aerului cauzată de traficul auto este un amestec de câteva sute de compuşi diferiti.expert-mediu. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. plumb. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Au fost evidenŃiati in urma unor studii recente peste 150 de compuşi şi grupe de compuşi. o constituie gazele de eşapament de la autovehicule care circulă pe accesele carosabile din apropierea amplasamentului.. sunt grupaŃi in mai multe categorii: • • gazele anorganice: oxizii de azot. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ozonul pulberi: pulberi totale in suspensie. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1.00 m. office@environmental-expert. fumul negru • componente ale pulberilor: carbon elementar. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. hidrocarburi policiclice aromatice. care sunt urmăriŃi in mod curent atunci cand se doreşte evaluarea impactului generat de traficul auto asupra calităŃii aerului. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5 µm.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. ciment. Gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zonă.. nu se estimează pierderi de lichid de răcire in primii doi ani de la inceperea activităŃii. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. precum şi menŃinerea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune. vor putea fi cuantificate din completarile ce se vor face in instalaŃie. office@environmental-expert. unde dispersia poluanŃilor este dificil de realizat. 4. care impiedică dispersia. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip.3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. Orice eventuale scăpări prin neetanşietăŃi. Având in vedere ca toate instalaŃiile sunt noi. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • compuşi organici volatili : benzen. Theodor Pallady nr. care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spatiile comerciale. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate. pietriş.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. fiind direcŃionate către parcări unde staŃionează. folosind climatizoare de tubulatură. Prognoza poluării aerului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei sunt reprezentate de utilajele de şantier. ConcentraŃiile poluanŃilor atmosferici sunt mai crescute in zonele cu artere de trafic străjuite de clădiri inalte sub formă compactă. www.2. 50. după aceasta dată. fiind considerate surse de suprafaŃă.expert-mediu. asigurând încălzirea sau răcirea aerului. butadienă. var) şi de traficul auto. cu agent de răcire apa rece pentru răcirea aerului. 2. InstalaŃia de climatizare: Pentru a asigura parametrii interiori corespunzători unui microclimat intern de confort pe tot timpul verii. sunt prevăzute următoarele sisteme: 1. Emisiile care pot sa apară din instalaŃiile de răcire sunt constituite din eventuale pierderi de freon.eu.eu 88 . Impactul cel mai mare apare in zonele construite şi cu artere de trafic supraaglomerate. climatizarea locală a spaŃiilor. sector 3.

hidrocarburi maxim admise.NOx . în kg/1000 L.(A).27. în jurul valorii de pana la 90db.000 g/h limita nespecificată fata de 5. office@environmental-expert.000 g/h Rezultă ca aceste concentraŃii sunt foarte mici în comparaŃie cu concentraŃiile 89 .44. Atât pentru muncitori. NOx.56.20 g/h fata de 5. CO. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. buldozere. particule şi hidrocarburi. finisoare.CO . cat şi pentru trecătorii care se afla la mica distanta.000 g/h fata de 500 g/h fata de 3. Principalele utilaje care se folosesc în mod normal pe şantier sunt: excavatoare.. 50 dB(A).eu 97. valorile mai mari fiind la excavatoare. Au rezultat emisii pe care le-am comparat cu limitele maxim admise prin susmenŃionatul Ordin: . finisoare. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant.24. NOx .eu. insă nu produc şi vibraŃii semnificative. Bucureşti Tel: 0314 253 023. parcările subterane şi de la autovehiculele care tranzitează străzile apropiate.4. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃa de 24 ore. particule 1. Aceste utilajele de şantier vor emite în timpul funcŃionarii SOx.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Conform Ordinului nr. www. Acestea pot fi utilizate decalat in spaŃiu şi timp.eu. autobasculante. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Factorul de mediu "aer" va fi influenŃat în timpul execuŃiei lucrărilor cu utilajele de şantier care funcŃionează cu motorină.44. factorii de emisie pentru motoarele Diesel sunt.40.expert-mediu. 50.00 g/h 1. CO .80 g/h 133.20 g/h 810. În timpul funcŃionarii obiectivului Impactul asupra aerului este datorat emisiilor de la centralele termice. autogredere.322.SOx .20 g/h 46. hidrocarburi . buldozere. următoarele: SOx . sector 3. 462/1993. În conditiile unei desfăşurări de forŃe ale unităŃii constructoare se apreciază un consum de motorina specific de 30 l/h.. Utilajele de şantier produc zgomot. vole şi autogredere.particule . Nivelul de zgomot este variabil. de cca. vole.00.3.

oxizi de sulf.expert-mediu. În timpul funcŃionării. ciment.4. prezintă. astfel nu vor apare concentraŃii mari de poluanŃi în aer care sa afecteze semnificativ calitatea acestuia. Din punct de vedere al protecŃiei calităŃii aerului în zona de influenŃă a obiectivului. materialele de construcŃie trebuiesc depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului. crearea posibilităŃilor de efectuare a măsurătorilor la emisie în perioada de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. În timpul perioadei de execuŃie a lucrărilor. Pentru evacuarea emisiilor gazelor de eşapament de la autovehiculele din parcarea subterană s-au prevăzut trape la partea superioară a demisolului. compuşi organici volatili. Este important de precizat ca în special în zona amplasamentului studiat. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. sector 3. în atmosferă. Gazele de eşapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin construcŃia Ansamblului RezidenŃial se apreciază o intensificare a traficului în zona studiată ceea ce ar mări concentraŃia în atmosfera a emisiilor provenite de la autovehicule. office@environmental-expert.eu. Măsuri de diminuare a impactului Se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcŃiilor. proiectul prevede o serie de măsuri precum: instalaŃii de captare şi evacuare dirijată a poluanŃilor generaŃi de activităŃile de preparare a hranei şi de sursele staŃionare de ardere. Impactul datorat emisiilor generate de centralele termice este redus deoarece acestea vor fi echipate cu arzătoare cu NOx redus. var etc. care semnifică eliminarea surselor nedirijate.2. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. Aceasta categorie de măsuri. pentru evitarea dispersiei particulelor de praf. Materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât sa reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici. următoarele avantaje: protejarea calităŃii aerului la locurile de muncă. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 90 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 4. Emisiile de poluanŃi specifici gazelor de eşapament sunt: oxizi de azot. fără a depăşi însă limitele impuse. oxizi de carbon. particule cu conŃinut de metale.. www. 50. modificările asupra factorului de mediu aer nu sunt semnificative. pe lângă avantajul îmbunătăŃirii parametrilor de dispersie.. conditiile meteorologice de dispersie a poluanŃilor în aer sunt foarte bune.

sector 3.4. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate. difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare. străzi de categoria IV pana la 82. se admite o corecŃie de 10% pentru o perioada de lucru de max.93. care se refera la acŃiuni izolate. in aşa fel incât să asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumează şi debitele necesare stabilite in normativ. daca după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege. pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionarii obiectivului. ceea ce conduce la majorarea plafoanelor sus menŃionate de la 60 la 66 dB(A) pt. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex. captatoare de zgomot. www. acesta se poate diminua prin luarea unor măsuri. se vor lua măsuri de izolare cu panouri absorbante fonic. un număr cât mai mic posibil de ore/zi.) SoluŃia tehnică aleasă pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Pentru reducerea poluării a fost adoptată următoarea soluŃie pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 1. Theodor Pallady nr.1. Referindu-ne la nivelul zgomotului.eu.. 50. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 10009-88.eu. 5 din STAS nr.expert-mediu. office@environmental-expert.5 ore.5.2. imnbunătăŃirea parametrilor de emisie.00 m de pardoseală). Solutii tehnice pentru controlul poluarii aerului (reducerea poluării. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioara Ia maximum 1.eu 91 .. Conform tabelului nr. 4. O alta posibilitate de diminuare a zgomotului este obligarea constructorilor de a lucra. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI funcŃionare şi crearea posibilităŃilor cost-eficiente de punere sub control a emisiilor în cazul constatării unor neconformări cu legislaŃia în vigoare la momentul respectiv.5 dB(A) pentru străzi de categoria I. în principal următoarele: Pentru reducerea acestei poluări sonore utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot. epurarea gazelor emise. un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20).etc. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

2. 4.. 4.eu. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Măsuri de diminuare a poluării in conditii de dispersie nefavorabile Nu este cazul.2.4. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc.5.4. HărŃi şi desene la capitolul “ AER ” descrierea ZPS – informaŃii despre zone rezidentiale/ zone cu receptori sensibili şi despre alte activităŃi existente sau propuse in zona de SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2. 50.4. Zone de protecŃie sanitară (ZPS). modificarea ZPS. office@environmental-expert.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu). sector 3.eu.4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4. marimea ZPS in concordanŃă cu normativele. impact Nu este cazul. www.5. 4. luându-se in considerare impactul proiectului asupra sănătăŃii şi mediului Nu este cazul.2.4. InstalaŃii propuse pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate) şi eficienŃa lor Nu este cazul. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.3.2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 92 .expert-mediu. Theodor Pallady nr.2.

930 319 182 50.777 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.675 323. în perioada 20002008 Nr.777 184. www.500 39.M.482 39. RepartiŃia terenurilor pe clase de pretabilitate în judeŃul Bacău Nr.1.966 Clase de bonitare ale solurilor III IV V 62.630 2. 2.2 319 6.715 88.157 5.504 1.0 11.366 7.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.7 632 36.636 51.1 67. 34.722 319.323 40.163 27. Categoria de folosinŃã Arabil Păşuni FâneŃe şi pajişti naturale Vii Livezi TOTAL AGRICOL 2000 184.6 40.148 1.342 2002 183.9 Vii 10 0. permeabilitatea.328 17.777 2008 186. 1 2 3 4 5 Specif . vii şi livezi.eu.277 632 123.742 88.637 34..596 3.101 39.079 1.557 5. Theodor Pallady nr.205 23.3. densitatea) Fondul funciar este descris prin doi indicatori majori: dimensiunea categoriilor de teren.500 39.856 86.550 9.1 34.999 41.557 5.6 109.764 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.7 121 7 TOTAL 5270 1.429 5.722 319. 4.392 87. 3.535 6.988 7.391 322.2 1.268 10 0 14. fâneŃe.3.777 2007 186. Arabil Pajişti Vii Livezi Total U.845 126.5 6.9 % in clasa IV.360 321.686 319.928 6. in perioada 2000 – 2008 a crescut suprafaŃa ocupată de terenuri arabile şi a scăzut cea ocupată de paşuni.4 Pajişti 630 0.211 37. 50.477 34. (ha) ha ha ha ha ha I 13.062 41. office@environmental-expert.0 Livezi 0 0 182 10.814 Total (ha) 186. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.491 Aceste terenuri sunt incadrate in 5 clase de calitate.4% din terenuri sunt incadrate in clasa III şi 41.889 2001 184.126 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.727 319.148 1.3 63.845 86.6 EvoluŃia repartiŃiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinŃe în judeŃul Bacău. Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V % din % din % din % din % din FolosinŃă ha total ha total ha total ha total ha total folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă Arabil 4.205 2. sector 3.062 5. conform datelor din tabelul următor.668 16.expert-mediu.317 53.5 33.505 39.8 73.476 325..611 3.661 SuprafaŃa (ha) 2004 2005 184.992 7.eu.557 5.822 2006 186.148 1.571 2.117 2003 40.557 5.071 186.458 7. crt.548 39.730 87.363 121 28.414 325.727 319.636 978 787 102.6 787 45.692 63.4 17.845 86.4 2.eu 93 .845 86. Caracteristicile solurilor dominante ( tipul.113 88.593 56.258 12.122 40. compoziŃia granulometrică.3 134. 5.9 30.148 1.523 13. crt 1. SOLUL 4. schimbările apărute in utilizarea terenurilor.2 978 19.427 11.130 1. In judeŃul Bacău.357 II 43.

3. iar in baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv.1.2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.T.1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0. este situat in jurul adâncimii de .T. cu dezvoltare până in jurul adâncimii de . forestieră.eu 94 . cantitatea de material organicAcestea se prezintă humus.20 m in stratul recomandat pentru fundare. cf. poluarea in zonă. zonă industrială. cu curba continua. granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi indesare medie.permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic realizat de SC GEOSTUD SRL structura litologică a amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară.N. legate prin grinzi de fundare.60 m. www. zonă Principalii indicatori chimici care caracterizează solurile: pH. azot. 50..50 m C. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii.eu. cantitatea de material organic – humus. CondiŃii chimice din sol (pH. plastic virtos constituit din argile mărnoase grezoase. Theodor Pallady nr.). Nivelul apei subterane interceptat in foraje la data execuŃiei acestora (Octombrie . office@environmental-expert. sensibile la umezire .. fosfor şi potasiu. Normativului P 10 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. diferenŃiat după tipul actual de folosinŃă al terenului: teren agricol. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros .N. cu structura naturală Adâncimea de fundare va fi de . local mijlocie.2. sau sistem de fundare cu radier general. C.N. 4..T. C. de la umede la practic saturate. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cu dezvoltare pana in talpa forajelor Caracterizând geotehnic pământurile din amplasament. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovanisuri). activitate biologică.Noiembrie 2008)..30 m.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive.etc. sector 3.eu. etc. plastic vartoase la tari la suprafaŃă.expert-mediu.

eu 95 . activităŃi industriale.5%) şi mari (4%) de aprovizionare cu humus. parazitologice.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SuprafeŃele afectate de salinizare s-au dublat in judeŃul Bacău in perioada 2003-2008. pentru combaterea insectelor dăunătoare – insecticidele. La nivelul judeŃului a crescut suprafaŃa afectata de acidifiere. office@environmental-expert. Poluarea existentă. Tipuri de culturi pe sol. entomologice. bactericidele şi virucidele. care determină creşterea productivităŃii plantelor şi a fertilităŃii solului.3.3. de la 1365 ha până la 3004 ha in 2008. Majoritatea solurilor din judeŃ au o reacŃie slab alcalină.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. pe amplasamentul analizat nu se practică culturi.3. 4. Surse de poluare a solurilor: surse de poluare fixe sau mobile ale economice propuse (chimice. 4. sector 3.. Folosinte mai putin sensibile.4. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii Nu este cazul. depozite de deşeuri. provocand dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seama prin acumularea nitraŃilor). 4.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Solurile corespund la doua categorii de folosinte: Folosinte sensibile. Bucureşti Tel: 0314 253 023. dar cu riscul de a creşte nivelul de impurificare a mediului ambiant. necesităŃile plantelor şi condiŃiile meteorologice locale.6.eu. Solurile moderat alcaline ocupă un procent foarte redus din suprafaŃa judetului. Din analiza datelor extrase din studiile efectuate pe solurile din judet se poate aprecia ca majoritatea terenurilor se regăsesc in intervale mijlocii (85. www. pentru combaterea diferitelor boli fungice – fungicidele.190 ha in 2008. In cadrul categoriei de soluri cu folosinŃe sensibile au fost monitorizate soluri agricole şi zone de agrement aflate sub influenta unor potenŃiale surse de poluare: trafic rutier intens. de la 80138 ha in 2003 la 83. activităŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. In categoria produselor pentru protecŃia plantelor sunt incluse substanŃele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor – erbicidele.3. Pe amplasamentul analizat nu sunt soluri cu folosinŃă sensibilă sau mai puŃin sensibilă. din zona respectivă Nu este cazul.3. Aplicarea ingrăşămintelor este un factor important. in cazul in care sunt folosite fără a se lua in considerare natura solurilor. 50. 4.expert-mediu.5.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

microbiologice, radiatii), tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi In timpul construcŃiei obiectivului Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de construcŃie a obiectivului, pot fi reprezentate de: depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcŃie; unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrărilor sau in vecinătate, in locuri nepermise; scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; de asemenea, asa cum am aratat la factorul de mediu apa, există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizarii de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montarii de wc-uri ecologice; tranzitarea sau staŃionarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare poate provoca tasarea sau distrugerea solului. In timpul funcŃionarii obiectivului Poluarea poate afecta procesele de regenerare ale solului, ceea ce poate avea efecte asupra plantelor şi animalelor. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi in aer, care pot fi antrenaŃi de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor care vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; sursele potentiale de poluanŃi pentru sol sunt apele uzate menajere, sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate in locuri nepermise.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

96

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

4.3.7. Prognoza impactului 4.3.7.1. SuprafaŃa, grosimea şi volumul stratului de sol fertil care este decopertat in timpul diferitelor etape ale implementării proiectului; locul depozitării temporare a acestui strat, perioada de depozitare, impactul prognozat al acestei decopertari asupra elementelor mediului Conform studiului geotehnic realizat pentru amplasamentul studiat, grosimea stratului fertil este de 0,20 m. Vor fi decopertaŃi 1796,77 mp iar solul excavat va fi depozitat temporar in locaŃiile indicate de Primăria Bacău. Excavatii se vor face pana la cota – 3 m şi vor fi excavaŃi aproximativ 359,354 mc de sol fertil şi 5040,646 mc sol nefertil. Depozitarea solului se va face separat pe cele doua categorii: fertil şi nefertil. 4.3.7.2. Impactul prognozat cauzat de poluare, luându-se in considerare tipurile dominante de sol; impactul fizic; acumulari şi migrari de poluanti de sol In timpul executiei lucrărilor de construcŃii Prin realizarea obiectivului analizat, intreaga suprafaŃă de teren va fi decopertată de vegetaŃie. Acest fapt poate avea drept consecinŃă, o degradare a microbiontei din sol şi implicit a calităŃii solului. Intre rădăcinile plantelor şi microoganisme existente in sol, se realizează o relatie de simbioză, care are un rol important in circuitul materiei in natură şi păstrarea echilibrului ecosistemelor. In urma realizării fundaŃiilor clădirilor va rezulta pământ de excavaŃii, care poate fi refolosit la amenajarea spaŃiilor verzi, folosind solul vegetal separat de celelalte componente; restul (ce nu poate fi utilizat) va fi depus in locurile indicate de Primăria Municipiului Bacău. Şanturile necesare amplasarii conductelor şi cablurilor pentru branşamentul la reŃelele tehnico-edilitare se realizează prin excavarea stratului vegetal şi a materialului care depăşeste cotele proiectate. Pământul rezultat se poate folosi pentru realizarea unor terasamente sau se evacuează din zonă. De asemenea, o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

97

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi poate produce pierderi pe sol. Se interzice efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianti pe sol. Obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. In cazul adoptării soluŃiei tehnice de excavare a depozitului existent, in vederea executării unei fundaŃii de adâncime pentru clădirile inalte ale amplasamentului, in timpul operaŃiunilor de excavaŃie şi punere in operă sub zona de infiltrare/sub nivelul apei, pot fi poluate straturile geologice intermediare, aflate sub depozitul de moloz până la placa sarmatică. In cazul respectării tehnologiilor de execuŃie a lucrărilor, a racordării la sistemul de canalizare menajeră al zonei, a organizării de şantier şi a punctelor de lucru, factorul ‘sol’ nu va fi afectat de poluare. În timpul funcŃionării obiectivului Asupra factorul de mediu „sol-subsol” se răsfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalŃi factori de mediu, modificându-i compoziŃia şi proprietăŃile bio-fizicochimice iniŃiale, îngreunând ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea deşeurilor menajere din activităŃi comerciale, depozitate necorespunzător; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi în aer, care pot fi antrenaŃi de apele scurgeri accidentale de produse petroliere, în urma unor defecŃiuni ale pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; autovehiculelor care vor tranzita şi vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; apele uzate sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate în locuri nepermise

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

98

eu 99 .3..8. schimbarea densităŃii solurilor In cadrul zonei active a fundaŃiilor intră stratul de nisip care este considerat practic incompresibil. de unde se pot produce pierderi pe sol.4.3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023.3. în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomanda colaborarea cu firme de depoluare.eu.6.7.7. Masuri de diminuare a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. tasarea solurilor. zona analizată este situată la distanŃă mare de frontierele Ńării. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Impactul transfrontiera Nu este cazul. sector 3.3. provocat de activitatea propusa (proiect) In timpul realizării lucrărilor de construcŃie se vor realiza excavaŃii. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.. iar proiectarea fundaŃiilor s-a realizat Ńinând cont de calitatea şi distribuŃia straturilor de sol intâlnite la diferite adâncimi in urma forajelor executate. Pământul rezultat va fi depozitat temporar in spaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.expert-mediu. Impactul fizic (mecanic) asupra solului. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. specializate în astfel de intervenŃii. 4. www. 4.7. Compactarea solurilor.eu. amestecarea straturilor de sol.3. 4. PotenŃialul impact se manifestă numai pe locaŃia studiată. 4. pentru efectuarea lucrărilor de construcŃie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecŃie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaŃie. Modificarea factorilor care favorizeaza aparitia eroziunilor Nu se poate pune problema apariŃiei eroziunii deoarece obiectivul se află la distanŃe considerabile faŃă de zonele afectate de eroziune. conform normelor impuse prin lege.7. 50.5. după tipul terenului din terenuri „bune de fundare” conform STAS-3300/2/85. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.3. Stratul de nisip care este stratul portant face parte. office@environmental-expert. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianŃi pe sol.

betonarea/asfaltarea aleilor carosabile.eu 100 . colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea într-un separator de produse petroliere. preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament. interzicerea spălării.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. In timpul functionării obiectivului asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesităŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. o bună execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. evitarea depozitării necontrolate a acestora. 50. sector 3. staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - de asemenea.. Theodor Pallady nr. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. acesta va putea fi reutilizat parŃial la umpluturi. restul urmând sa fie transportat şi depozitat fie la o rampă de deşeuri inerte fie utilizat ca şi umplutură în alte locaŃii indicate de Primăria Bacău. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate. apariŃia fenomenului de eroziune este împiedicată prin lucrările de stabilizare/consolidare prevăzute în proiect. iar la limita dintre alei şi spaŃiul verde se vor amenaja borduri.. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. www. aplicarea unor măsuri eficiente de filtrare pentru reŃinerea particulelor în suspensie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. office@environmental-expert. intervenŃia promptă cu material absorbant în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol.eu.

4.4. HărŃi la capitolul “ SOL “ Harta tipurilor de sol din România 4.4.4.eu.eu. www. condiŃii de formare Din punct de vedere geologic zona analizată (municipiul Bacău) aparŃine flancului extern. al avanfosei carpatice.1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Din acest depozit aflorează depozite de vârstă neogenică ( din Miocen şi Pliocen) şi cuaternară (Pleistocen). Caracterizare generală 4.expert-mediu. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus. specializate în astfel de intervenŃii. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. sector 3...1. Theodor Pallady nr. GEOLOGIA SUBSOLULUI 4. origini.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.9.1.3. compoziŃie. office@environmental-expert.eu 101 . necutat. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

intre interfluviul BistriŃa –Tazlău (la vest) şi falia pericarpatică (în est) care trece la est de Buhuşi şi traversează valea BistriŃei intre Racova şi Buda. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pleistocenul inferior este reprezentat prin aluviuni grosiere ale terasei comune Siret – BistriŃa. office@environmental-expert. Ulucul depresionar este reprezentat de Depresiunea Tazlău – Caşin şi de Depresiunea Cracău – BistriŃa.15 m grosime ) şi de nisipuri şi pietrişurile terasei de 60 – 70 m ( 6 . Zona analizată este traversată de raul BistriŃa. Depresiunea Cracău – BistriŃa ocupă un teritoriul redus din suprafaŃa judeŃului Bacău. www.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. perimetrul analizat aparŃine SubcarpaŃilor Tazlău – Caşin. prin depozitele loessoide aparŃinând terasei de 20 -35 m şi prin aluviunile grosiere ale terasei de 2 – 8 m. fragmentată de câteva înşeuări largi. până la confluenŃa cu Siretul o vale largă de peste 2 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. prin depozitele aluvionare grosiere. Relieful subcarpatic propriu – zis este reprezentat de interfluviile largi şi platourile orientate pe direcŃia vest –est care se regăsesc pe malul drept al BistriŃei. Theodor Pallady nr. sector 3.eu.8 m grosime). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pleistocenul superior este reprezentat de depozitele loessoide ale terasei de 60 – 70 m. iar Holocenul Superior este reprezentat de depozitele aluvionare ale luncilor. Altitudinea acestor platouri coboară de la 450 – 500 m (la cumpăna de ape cu Tazlăul) pînă la 400 – 350 m in est. ConsideraŃii geomorfologice Din punct de vedere geomorfologic. de aluviunile grosiere ale terasei de 100 . care este delimitată la vest de Hermeiuş şi a cărei altitudine relativă este de 170 – 180 m. Bucureşti Tel: 0314 253 023.120 m ( 4 – 6 m grosime) de pe dreapta Siretului şi a BistriŃei. Din Holocenul Inferior sunt prezente depozite aparŃinând terasei de 3 – 5 m. Nivelul superior al acestui orizont este reprezentat de depozite loessoide aparŃinând terasei de 100 – 120 m ( 3 . 50..eu 102 . Această subunitate are aspectul unei culmi joase. Structura tectonică a acestora a determinat alcatuirea lor (două subunităŃi geomorfologice distincte): ulucul depresionar şi culmile înalte extreme. Pleistocenul mediu este reprezentat de depozite loessoide de pe teresa de 170 – 180 m (a căror grosime este de 2 – 8 m).eu. care are in sectorul subcarpatic şi in cel de podiş. delimitate de cumpăna de ape dintre BistriŃa şi Tazlaul Mare.

T.eu 103 . la un laborator de Grd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.C. C. terasele sunt din ce in ce mai joase. din cauza crustei tari a solului vegetal. care să asigure cunoaşterea proprietăŃilor esenŃiale ale terenului de fundare in limita zonei de influenŃă (zona activă) a construcŃiei calculată in conformitate cu prevederile Indicativului NP 074 / 2007.P.S.5. In diagrame de corelare se evidenŃiază o influenŃă redusă a adâncimii critice. pâna la nivelul de 35 – 40 m la Capul Piscului.A. C.00 şi 10.eu. dintre care cea mai înaltă cu a altitudine relativă de 160 – 170 m apare pe ambele maluri. Pentru a fi satisfăcute cerinŃele STAS 1242 / 1 1991 s-au executat pe amplasamentul viitoarei construcŃii doua şanŃuri geotehnice cu adâncimi de -2.mecanice ale pământurilor şi stabilirea orientativă a capacităŃii portante de calcul a terenului de fundare.N. cu adâncimi cuprinse intre . F2 şi F3 Magenta ). sector 3. . Au fost prelevate un număr de 4 ( patru ) probe tulburate. pana la aprox. Cercetarea geotehnică s-a făcut pâna la o grosime a formaŃiunilor geologice.C. www. office@environmental-expert. II atestat I.D. Bucureşti Tel: 0314 253 023. vibropenetrare". prospecŃiune ( FI. penetrare statică.U.eu.00 m.expert-mediu. penetrare dinamică.00 m.N. au fost executate pe amplasament un număr de doua incercari de penetrare dinamica cu con . Theodor Pallady nr. in vederea confirmării continuităŃii stratificaŃiei. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI km lăŃime la nivelul treptei de 2 – 4 m altitudine relativă. şi trei foraje geotehnice manuale de.50 m.1989 „InstrucŃiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con.T.N. analizate macroscopic şi supuse incercărilor geotehnice specifice categoriei geotehnice determinate in conformitate cu anexa E din Indicativul NP 074 / 2007.. In vederea aplicării metodei şi interpretarea rezultatelor a fost utilizat Normativul C 159 . HidroconstrucŃia S..T. După confluenŃa cu râul Racova.. Cercetarea geotehnică a terenului de fundare s-a realizat in faza de cercetare geotehnică pentru proiectare. Pentru exemplificarea modului de determinare a caracteristicilor fizico . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. de la C.. Bacău. S. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. In acest sector râul BistriŃa a format numeroase terase.0.

umede (Sr = 0.eu.1.8 %). 50.sub terenul fertil. pe toata grosimea acestuia.00 .1.20 ). cu granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă ( Un = 3.88 şi este prezentată in continuare : .93 . Apa subterană. 3 = 22000 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.a făcut conform STAS 1243 .la suprafaŃa pe o grosime de circa 0.eu 104 .80 şi . ( F3 Magenta ) apare complexul necoeziv ( nisipuri. ). reprezentat de un pachet preponderent prăfos (prafuri argiloase şi prafuri nisipoase argiloase). sensibile la umezire (i m3 = 1. nisipuri cu pietriş şi pietrişuri cu nisip ) constituite din pamânturi cu curba continuă.80 şi .20 m.78). Bucureşti Tel: 0314 253 023.N.. . La cote cuprinse intre .0. ( FI Magenta ) şi .expert-mediu. plastic vârtoase la tari (Ic = 0.4 .la adâncimi variabile cuprinse intre . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. cu grad de indesare mediu. 3 = 9709 ..80 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pana la adâncimi de circa .43 cm/m..29 Iov / 30 cm.2.. cauzată de interceptarea formaŃiunilor sarmaŃiene bazale. se constată o creştere bruscă a rezistenŃei la penetrare.4. In stratul de pietriş cu nisip. apar intercalaŃii şi lentile de nisipuri. apare un teren fertil. cu compresibilitate medie şi mare (M 2 .26 cm/m). www..N.10 m.30 m.5. indesare medie ( SPT 23 .30 m. 1.00 m.6 .T. C.1.1). constituit din pământuri cu plasticitate mijlocie şi mare (Ip = 17.eu. sector 3. puŃin permeabile (estimare pentru K = 10 -5 cm/s). cantonată imediat după interceptarea stratului poros permeabil.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. apare un complex coeziv..50 m.T.1.27.13887 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre zp2 = 1. constituie din argile mărnoase grezoase. foarte sensibile la ingheŃ. a dus la scăderea rezistenŃei la penetrare. Clasificarea şi identificarea pământurilor din amplasament s. consecinŃă a creşterii accentuate a umidităŃii in zona respectivă. cu grosimi de cca.50 m. au fost străbătute formaŃiuni prăfoase compacte. cu rezistenŃă mai mare decât stratul superior. C. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr.2. . se semnalează creşterea rezistentei de penetrare ca urmare a interceptării stratului necoeziv de pietrişuri cu nisipuri. Gradul ridicat de compactare şi coeziune precum şi umiditatea scăzuta a acestora concură la rezistenŃa mare la penetrare. in dreptul cărora se observă scăderea accentuată a rezistenŃei la penetrare.54 . cu compresibil itate medie (*M2 .84 . La adâncimi cuprinse intre -4.2.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

- 36000 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre *εp2 = 0,8 - 1,6 cm/m, permeabile (estimare pentru K = 10 -4 – 10 -3 cm/s). * valori aşimilate, din rezultatele testelor efectuate pe materiale asemănătoare. - la adâncimi cuprinse intre - 4,80 şi - 5,10 m. C.T.N. au fost interceptate formaŃiuni geologice reprezentate prin argile mărnoase grezoase, compacte, plastic virtoase, vinete.

4.4.1.2. Structura tectonică, activitatea neotectonică, activitatea seismologică Conform STAS 11100/1-93, zona studiată este cuprinsă in gradul V I I I de intensitate seismică.

-

coeficient seismic ag=0,28 g perioada de colt Tc=0,7 sec. Categoria geotehnică a amplasamentului a fost stabilită in conf. cu prev. din

Normativ NP 074/2007 - Categoria 2, Riscul geotehnic aferent - Moderat 4.4.1.3. ProtecŃia subsolului şi a resurselor de apă subterană Nu este cazul 4.4.1.4. Poluarea subsolului, inclusiv a rocilor Nu este cazul 4.4.1.5. Calitatea subsolului Nu este cazul 4.4.1.6. Resursele subsolului – prospectate preliminar şi comprehensiv, preconizate, detectate Nu este cazul 4.4.1.7. CondiŃii de extragere a resurselor naturale Nu este cazul 4.4.1.8. RelaŃia dintre resursele subsolului şi zonele protejate, zonele de recreere sau peisaj Nu este cazul 4.4.1.9. CondiŃii pentru realizarea lucrărilor de inginerie geologică CondiŃii de fundare:
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

105

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane, separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1, 2 şi 3, se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4, care se dezvoltă pe D-i-P+M. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi Ia intersecŃiile grinzilor. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA, iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici. Urmarind caracteristicile geotehnice ale terenului din zona activă a fundaŃiilor, se recomandă fundarea directă cu fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de b. a. sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros - permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri), cu structura naturală. Adâncimea de fundare va fi de - 2,30 m. C.T.N. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0,20 m. În stratul recomandat pentru fundare, cf. Normativului P 10 - 1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare, sau sistem de fundare cu radier general. 4.4.1.10. Procese geologice – alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecărilor de teren In cadrul studiului geotehnic realizat pe amplasament nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare,

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

106

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale, stabilitatea generală şi locală fiind asigurate, fără pericol de inundaŃii. Conform STAS 6054 - 77, amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0 C, care in zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de 0,80 - 0,90 m. C.T.N. 4.4.1.11. Obiective geologice valoroase protejate Nu este cazul 4.4.2. Impactul prognozat In timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de poluare pentru subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de: scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizării de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montării de wc-uri ecologice. O buna executie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. In timpul funcŃionării obiectivului In cadrul acestui obiectiv, probabilitatea poluării subsolului este extrem de redusă, având in vedere ca activitatea care se va desfăşura, prin specificul ei, nu va cauza poluări semnificative ale subsolului. In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor ce tranzitează sau stationează pe amplasament acestea pot fi antrenate in circuitul apelor pluviale. 4.4.2.1. Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice Nu este cazul
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

107

pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate. evitarea depozitării necontrolate a acestora. Bucureşti Tel: 0314 253 023. care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianŃi obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deseurilor ce se vor evacua de pe santier.eu 108 . office@environmental-expert. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. sector 3.eu. care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. preluarea ritmică a deşeurilor rezultate de pe amplasament. o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul.expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. Măsuri de diminure a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi.2. iar la limita dintre alei şi spatiul verde se vor amenaja borduri. reŃeaua hidrologică. produse de proiectul propus Nu este cazul 4..4. Impactul transfrontiera Nu este cazul 4. amenajarea şi intretinerea corespunzătoare a zonelor de spaŃiu verde aferente obiectivului.3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea intrun separator de produse petroliere. In timpul funcŃionării obiectivului betonarea/asfaltarea aleilor carosabile. zone umede. www.4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. etc.. biotipuri. Impactul schimbărilor in mediu geologic asupra elementelor de mediu – condiŃii hidro.eu.2. 50. de asemenea.2. Theodor Pallady nr.3. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport.

office@environmental-expert. In perimetrul analizat nu sunt SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât in fundaŃie. www. ziduri de sprijin cât şi in sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecari de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. zone umede sau corpuri de apă de suprafaŃă.5. InformaŃii despre biotipurile de pe amplasament: păduri.4.1. In cadrul acestora sunt prezente 7 specii de plante de interes comunitar şi 34 specii de plante de interes naŃional. Pe amplasament mai sunt prezenŃi şi arbuşti ornamentali (Spiraeea.. Caracterizare generală Pe teritoriul judeŃului Bacău se regăsesc 60 de habitate naturale de interes naŃional şi 12 tipuri de habitate de interes comunitar. 50. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău în 2008. Harti şi desene la capitolul “ SUBSOL” Nu este cazul.expert-mediu. intre care şi 4 nuci (Juglans regia). BIODIVERSITATE 4. mlaştine..eu. 217 specii de animale de interes comunitar şi 70 de specii de animale de interes national.1. corpuri de apă de suprafaŃă – lacuri.5. VegetaŃia lemnoasă este compusă din arbori din specii diferite proveniŃi din plantaŃii artificiale: salcâmi. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. rauri. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - intervenŃia promtă cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. tuia.eu 109 . specie protejată prin legea pomiculturii (legea 348 /2003). mlaştini. heleşteie . tei. sector 3. Theodor Pallady nr. 4.5.4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pe amplasament nu sunt prezente păduri. In prezent in zona aflată intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport sunt 86 de arbori şi arbuşti ornamentali.eu.şi nisipuri Zona studiată este amplasată in intravilanul municipiului Bacău intr. Zona este puternic antropizată.o zonă in care nu există ecosisteme acvatice sau terestre care să poată fi afectate de realizarea obiectivului. 4 nuci şi un stejar. castani. zona fiind puternic antropizată.1. pini. zone umede. Forsitia) sub formă de gard viu sau grupuri izolate. Însă aceste specii cu valoare conservativă nu se regăsesc şi in perimetrul analizat. 4.

compoziŃia pe specii Pe amplasament nu sunt prezente păduri.. www. Fotografii realizate pe amplasament SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. sector 3.2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI habitate sau specii protejate. cu excepŃia a 4 exemplare de nuc (Juglans regia). Flora locală este reprezentată in principal din plante mărunte şi din 86 de arbuşti şi arbori ornamentali.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. InformaŃii despre flora locală: vârsta şi tipul pădurii. Theodor Pallady nr..5.eu. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat).1. 4.eu 110 . office@environmental-expert. specie protejată de legea 348/2003 (legea pomiculturii).expert-mediu. dintre care 4 exemplare sunt nuci (Juglans regia).

peşti. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii. sector 3. specii rare de peşti Fauna locală este foarte saracă. păşuni. Pe amplasament nu sunt prezente habitate sau specii protejate. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5.Achillea millefolium. in ceea ce priveşte vegetaŃia ierboasă zona are un aspect de buruieniş. zona fiind puternic antropizată nu reprezintă un habitat prielnic pentru dezvoltarea speciilor. zone verzi protejate. Fauna locala este reprezentată de păsări şi rozătoare. resursele acestora. specii de păsări.1.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.Taraxacum officinalis.eu. specii de plante cu importanŃă economică. Taraxacum officinalis Achillea millefolium 4. Zona este puternic antropizată.eu.. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. habitate ale speciilor de animale incluse in Cartea Roşie. Acestea trebuie sa aibă provenienŃa certificată. Plantele din perimetrul analizat sunt plante ornamentale.expert-mediu. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare tinere de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat). Habitate ale speciilor de plante incluse in Cartea Roşie. Pe amplasament nu sunt prezente plante incluse in Cartea Roşie sau in anexele Directivei Habitate.3. mamifere. 50. amfibii.eu 111 . nevertebrate. in general. specii locale şi specii aclimatizate. reptile. traista ciobanului. office@environmental-expert.. www. neprotejate cu excepŃia celor 4 exemplare de nuc. Informatii despre fauna locală.Capsella bursa-pastoris. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vegetatia ierboasă de pe amplasament este caracterizată prin plante ruderale cum sunt: păpădia. coada şoricelului.1.4. vânat.

www. Streptopelia decaocto (gugustiuc) şi Turdus merula (mierlă). Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic). Dendrocopos syriacus (ciocănitoare de gradini). Corvus corone cornis (cioara grivă). Parus lugubris (piŃigoi de livadă).eu. Emberiza hortulana (presură de gradină). Columba palumbus (porumbel gulerat). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Corvus corone corone (cioara neagră). sector 3.eu.expert-mediu. Aegithalos caudatus (pitigoi codat). Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul deplasarilor efectuate pe teren au fost identificate următoarele specii de păsări: Carduelis carduelis (sticlete). office@environmental-expert. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Passer domesticus (vrabie de casă). Theodor Pallady nr.. Passer domesticus Corvus corone cornis Corvus corone corone Emberiza hortulana Turdus merula Streptopelia decaocto SC House Construct Invest Environment SRL Bd..eu 112 .

cu excepŃia speciilor comune in oraşe.5. resursele acestora Nu este cazul. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. 4. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. din cauza faptului că este puternic antropizată. De asemenea. iar aspectul predominant este de spaŃiu verde neingrijit. Impactul prognozat In timpul construcŃiei obiectivului Marea majoritate a vegetaŃiei existente pe amplasament va fi indepartă pe perioada de constructie a ansamblului. urmând a fi inlocuită ulterior cu plantaŃii.5. fapt ce reiese şi din planurile arhitecturale. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. De asemenea.1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.2. sector 3.expert-mediu.eu 113 . hrană..eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Obiectivul analizat va contribui la imbunătăŃirea aspectului peisagistic al zonei. odihnă. In timpul funcŃionării obiectivului In prezent. apreciem o menŃinere a suprafeŃei de spatiu verde faŃa de cea existentă. adaposturi de animale pentru creştere. Rute de migrare.eu.1.. cele mai valoroase specii care se recoltează in mod obişnuit. Nu este cazul. aleile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. in parcuri şi grădini. Fauna locală reprezentată in special de păsări va fi afectată pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie şi igienizare a zonei. www. In acest fel. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci. printr-o arhitectura urbană corespunzatoare.6.5. iernat. zona studiată nu este folosită ca loc pentru creştere. In timpul funcŃionării obiectivului nu va exista impact asupra biodiversităŃii. dar se va deplasa in zonele verzi din vecinatatea amplasamentului şi va reveni după finalizarea lucrărilor de construcŃie. acordandu-se o importanŃă deosebită spaŃiului verde din cadrul ansamblului. InformaŃii despre specile locale de ciuperci. La finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 de exemplare tinere de nuc. hrană. Zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. 50.5. spaŃiul neconstruit de pe amplasament este ocupat de vegetaŃie ruderală şi de arbori şi arbuşti ornamentali. prin: realizarea de spaŃii verzi cu o suprafaŃă de circa 250 mp in care se va incadra obiectivul. odihnă sau iernat de nicio specie migratoare sau sedentară.

impactul acestor schimbări asupra mediului Nu este cazul.. 4. Modificarea/ distrugerea populatiei de plante Nu este cazul. Theodor Pallady nr.5.2.2.6. trotuarele. răspândirea speciilor invadatoare Nu este cazul. Exemplarele de nuc şi arbuştii ornamentali vor fi replantaŃi in spatiile verzi care vor incadra obiectivul sau in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.expert-mediu. CL Bacău a aprobat schimbarea funcŃiunii din spaŃiu verde şi zonă de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. compozitiei pe specii şi a tipurilor de pădure. schimbări asupra vârstei. Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. Modificări ale resurselor speciilor de plante cu importanŃă economică Nu este cazul.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pietonale. Bucureşti Tel: 0314 253 023. corpuri de apă de suprafaŃă şi plaje. 4. mlaştini.5. Modificarea suprafeŃei zonelor impădurite (%ha) produsă din cauza proiectului propus. 50.5. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile cu flori şi arbusti ornamentali.4. 4.3.5. zone umede.etc. 4. după finalizarea lucrărilor de construcŃie amenajarea spaŃiilor verzi se va face cu speciile prezente iniŃial pe amplasament. corpuri de apă ( lacuri. Pe amplasament nu sunt prezente păduri. pe amplasament nu sunt prezente păduri.eu. rauri. sector 3.2..eu. Modificarea compozitiei pe specii. pe amplasament nu sunt prezente specii cu importanŃă economică.1.2.5. Prin PUZ/2007.2. 4.eu 114 . www.) şi plaje.2. 4. produse de proiectul propus Prin realizarea proiectului propus nu se vor inregistra modificări ale suprafeŃelor funcŃionale din cadrul amplasamentului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.5. pe amplasament sunt prezente in general specii ruderale.5. Modificări ale suprafeŃelor de păduri. zone umede.2. pe amplasament nu sunt prezente specii de plante incluse in Cartea Roşie. specii locale sau aclimatizate.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. hrană. www.5. 4.2.) şi impactul potenŃial asupra mediului Nu este cazul. efectivele acestor specii nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus.2.10.5. 4. Alterarea sau modificarea speciilor de ciuperci / fungi. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5.expert-mediu. de odihnă. Păsările prezente pe amplasament nu vor fi afectate de realizarea proiectului propus.2. 4. 50. Dinamica resurselor de specii de vânat şi a speciilor rare de peşti. amfibieni.9. pe amplasament nu sunt prezente specii de mamifere. reptile. reptile. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. pe amplasament nu sunt prezente specii de animale incluse in Cartea Roşie. zona nu este folosită ca loc pentru adăposturi. peşti. sector 3.5.2. creştere. dinamica resurselor animale Nu este cazul.7.eu.2. pe amplasament nu sunt prezente specii de vânat sau specii rare de peşti. contra frigului Nu este cazul.. modificarea condiŃiilor hidrologice. office@environmental-expert.11.2.. Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. peşti. nevertebrate Nu este cazul. Alterarea speciilor şi populaŃiilor de păsări. Modificarea / distrugerea rutelor de migrare Nu este cazul. 4. odihnă. etc. amfibieni. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.13.eu 115 . creştere sau contra frigului. modificarea celor mai valoroase specii de ciuperci SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2. mamifere.12. 4.5. Theodor Pallady nr.8. Dinamica resurselor animale prezente pe amplasament (păsări) nu se va modifica.5. Modificarea / reducerea spatiilor pentru adăposturi.5.eu. Degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii. Acestea se vor deplasa pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie in zonele similare invecinate. compactarea solului.

În urma efectuării lucrărilor de fundare a construcŃiilor... amplasamentul analizat este situat la distanŃă mare faŃă de frontieră.2. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău. Solul fertil rezultat se va folosi in intregime pentru efectuarea lucrărilor de reamenajare în cadrul amplasamentului studiat.2.5. sector 3. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde sa se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate. office@environmental-expert. www. 50.5. 4. Se recomandă menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor. Deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi.eu 116 .300 m de limita amplasamentului. împiedica buna dezvoltare a covorului vegetal. aproximativ 101 km măsuraŃi in linie dreaptă. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nu este cazul.14. recomandăm intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante. implicit. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4.5. Măsuri de diminuare a impactului Se recomandă depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate.3.expert-mediu. Impactul cauzat de realizarea proiectului propus este temporar şi reversibil şi se manifestă până la o distanŃă de maxim 200 .15. 4. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci sau fungi. Pericolul distrugerii mediului natural in caz de accident Nu este cazul. Se recomandă inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului. Impactul transfrontiera Nu este cazul. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. stratul de sol fertil (pana la o adâncime de aproximativ 20 cm) trebuie decopertat şi depozitat separat fata de restul solului excavat. Theodor Pallady nr.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Se propune beneficiarului sa aibă în vedere posibilitatea realizării la nivelul ultimului etaj. asa-numitele roof-gardens. etc.3.5. De asemenea.4.3. pe amplasament nu sunt prezente specii incluse in Cartea Roşie. Protectia şi reconstructia speciilor incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5.) şi plajelor Nu este cazul. Măsuri pentru diminuarea impactului provocat de schimbări ale suprafeŃelor impădurite. Măsuri de protectie şi restaurarea rutelor de migrare Nu este cazul.eu. Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in alte locaŃii sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere in alte locaŃii. rauri. 4. ProtecŃia şi reconstrucŃia resurselor biologice Pe amplasament nu sunt prezente specii cu valoare conservativă. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5. zonelor umede – deltei. www.expert-mediu. office@environmental-expert.3. zona fiind puternic antropizată.5. a unor grădini suspendate.2. realizarea proiectului propus nu ar fi dus la modificarea acestei rute. În continuare sunt prezentate imagini cu grădini suspendate amenajate pe diferite clădiri din lume: 4. In cazul in care zona ar fi fost traversată de o rută de migraŃie.eu. mlaştinilor. sector 3.eu 117 . Theodor Pallady nr. amplasamentul este situat la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migraŃie.3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. corpurilor de apă (lacuri. 4.1. inălŃimea maximă a imobilului propus nu va depăşi inălŃimea celorlalte clădiri din zonă. 50. care în România sunt practic inexistente dar care în alte state au mare succes tocmai datorita lipsei tot mai acute de vegetaŃie. 4..3.

5. Apa potabilă necesară alimentării imobilului va fi preluată din reŃeaua de alimentare cu apă a municipiului Bacău. 4. terasele şi balcoanele vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali. Theodor Pallady nr.9. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.eu 118 . Replantarea ierbii nu este necesară.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3.eu. nu se vor face prelevări de apă.8. după finalizarea lucrărilor de construcŃie pe amplasament vor fi amenajate spaŃii verzi.eu. Replantarea arborilor sau a ierbii Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. HărŃi şi desene la capitolul “ BIODIVERSITATE ” SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.. Măsuri de protejare a faunei acvatice in timpul prelevării apei Nu este cazul. 4.5. 4. office@environmental-expert. sector 3. www.6. O parte din cele 20 de exemplare de nuc necesare pentru inlocuirea celor 4 nuci prezenŃi pe amplasament vor fi plantate in limita spaŃiului disponibil pe spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil. Măsuri de protecŃie şi reducerea degradării florei Nu este cazul. Vor fi amenajate spaŃii verzi in suprafaŃă de 250 mp. 50.5.5.3.. trotuarele.3. Măsuri de protecŃie sau reconstrucŃie a adăposturilor pentru animale Nu este cazul. iar celelalte in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.4.7. 4. 4. Alte măsuri pentru reducerea impactului asupra biodiversităŃii Nu este cazul.5. De asemenea aleile pietonale.5.3. pe amplasamentul analizat nu există adăposturi pentru animale.3.5.

office@environmental-expert.expert-mediu.. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Theodor Pallady nr.eu 119 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. Ludovic Rudescu. 1958 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Sursa: Raportul ANPM privind starea mediului in România in 2008 Sursa: MigraŃia păsărilor.eu. 50.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu CL al 120 . Impactul prognozat Nu se va modifica aspectul zonei analizate.expert-mediu. Nu au fost făcute lucrări de igienizare a zonei astfel incat nu poate fi folosită ca zonă de recreere. O parte din arborii şi arbuştii prezenŃi pe amplasament vor fi folosiŃi pentru realizarea spaŃiilor verzi după finalizarea lucrărilor de construcŃie. imobilul ce urmează a fi construit se va incadra in peisaj. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. In cadrul proiectului sunt prevăzute spaŃii verzi. Realizarea proiectului va avea impact vizual asupra peisajului pe perioada executării lucrărilor de construcŃie.6. terenul pe care se va construi viitorul obiectiv este situat intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport. aleile pietonale. modificari in utilizarea terenului. De asemenea. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali. InformaŃii generale Zona analizată este situată in intravilanul minicipiului Bacău. Zona analizată este complet antropizată. nu este denivelat. 50. Prin PUZ/2007. Lla alegerea designului viitorului imobil s-a Ńinut cont de caracteristicile zonei. In prezent pe acest teren sunt arbori şi arbuşti ornamentali.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. Tipuri de peisaj. dispărând şi impactul vizual.eu. În prezent terenul este liber de construcŃii. utilizarea terenului.2. iar restul vor fi puşi la dispoziŃia Primăriei Municipiului Bacău pentru a fi transplantaŃi in alte zone verzi ale oraşului. deşeurile vor fi indepărtate. Prin PUZ/2007 CL al Municipiului Bacău a hotarât schimbarea funcŃiunii terenului din spaŃiu verde şi zona de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. www. Terenul pe care se va construi imobilul rezidenŃial şi comercial are aspect de parc degradat.6.eu. PEISAJUL 4.2. neavând pante accentuate. in partea sudestică a acestuia. 4.6. implicarea acestor schimbări asupra peisajului. După finalizarea acestora.1. Theodor Pallady nr. sector 3. 4.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. explicarea utilizării terenului pe amplasamentul propus Nu se va modifica destinaŃia actuală a terenului.6.. office@environmental-expert.1.

Relatia dintre proiect şi zonele naturale folosite in scop recreativ ( păduri.5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Municipiului Bacău a hotărât ca destinaŃia terenului pe care va fi construit imobilul rezidenŃial şi comercial să fie de zonă de locuire şi funcŃiuni complementare.eu.2. fragmentării biotipului.6. 87%. parcuri naturale. 50. etc. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. corpuri de apă. 4.. campinguri.). zona fiind puternic antropizată.2.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023.3. impactul prognozat asupra acestor zone şi asupra folosinŃei lor Pe amplasament nu sunt păduri. zone tampon. schimbări ale acestui raport Realizarea proiectului propus va duce la scăderea nesemnificativă a raportului dintre teritoriul natural şi cel antropizat. POT 71. campinguri. zone verzi. Măsuri de diminuare a impactului In timpul constructiei. stadiul de protectie şi stadiul folosirii lor Nu este cazul.eu.6. inclusiv cel de transfrontiera Realizarea proiectului analizat nu va duce la fragmentarea biotipului. suprafeŃe construite). Raportul dintre teritoriul natural sau cel putin antropizat şi cel din zonele urbanizate (drumuri. sector 3.3. Zona analizată este puternic antropizată. pe amplasamentul studiat nu exista habitate sau specii protejate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 4. parcuri in zonele impădurite. impactul prognozat asupra acestor zone. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4. 4.77 mp. www.2. Nu se vor modifica tipurile de peisaj. suprafaŃa construcŃiei fiind de 1796.6.2.expert-mediu.6. Impactul proiectului asupra cadrului natural. corpuri de apă). SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Terenul pe care se va realiza proiectul este incadrat ca zonă pentru locuinŃe şi alte funcŃiuni. Realizarea imobilului pe acest teren nu va duce la scăderea suprafeŃei de spaŃii verzi aferente fiecărui locuitor al municipiului Bacău. valoarea estetică a peisajului. Imobilul se va construi pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp.4. 4..6. Relatia dintre proiect şi zonele protejate (rezervaŃii. in vecinatatea amplasamentului nu există zone protejate.eu 121 . nu este permisă depozitarea materialelor in grămezi şi nici crearea de zone cu deşeuri.

50. HărŃi şi desene la capitolul “ PEISAJ ” Zona in care va fi dezvoltat proiectul 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru a evita poluarea fondului peisagistic. Theodor Pallady nr. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.7. MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC Prezentul obiectiv constă în construirea unui ansamblu rezidenŃial ce va conŃine 216 unităŃi locative. SC House Construct Invest Environment SRL Bd..eu. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. deşeurile trebuie colectate selectiv şi depozitate in spaŃii special amenajate.4.6. ce vor intra în circuitul imobiliar al judeŃului Bacău. urmând ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. va însemna un răspuns printr-o ofertă variata de spaŃii de locuit în fata cerinŃelor pieŃei imobiliare dintr-un oraş aflat în plina expansiune urbanistică şi demografică.. 4.expert-mediu. Obiectivul. www.eu 122 .

094 romano. dintre care: 173. 1.1. Caracteristicile populaŃiei in zona de impact ( distribuŃia dupa vârstă. sex.1. 4.7. iar restul alte confesiuni. dinamica şomerilor În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1. schimbări de populaŃie Nu se vor produce schimbări demografice dupa finalizarea proiectului. 4.eu 123 . 53 italieni. 80 ceangăi. Locuitori permanenti şi vizitatori.7. incluzând şi locurile de muncă oferite de aceasta ramură. grup etnic ) Conform recesământului din 2002.. dimensiunea familiei.849 locuitori sunt ortodocşi.eu. 4.7. sector 3.catolici.expert-mediu.605 rommi. 83 germani. www. 191 maghiari. Impactul potential al activităŃii propuse asupra caracteristicilor Realizarea proiectului analizat va conduce la satisfacerea cererii de locuinŃe demografice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. piaŃa de muncă. tendinte de migrare a locuitorilor Nu se vor inregistra tendinŃe de migrare a locuitorilor in zona analizată. 19.7. 153. dar nu va conduce la creşterea numărului de locuitori la nivelul municipiului.eu. 4. populaŃiei locale in această zonă a municipiului Bacău. se apreciază şi un nou aport financiar pentru oraşul Bacău reprezentat de taxele şi impozitele încasate de instituŃiile locale. Nu va creşte numărul de locuitori in zona analizată. educaŃie. De asemenea.041 români. Theodor Pallady nr. 4.3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin efectuarea lucrărilor de construcŃie se contribuie la dezvoltarea infrastructurii din domeniul construcŃiilor la nivelul municipiului.1.1.. office@environmental-expert. 50. populaŃia municipiului Bacău atingea 175500 locuitori.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023.4.7. Din populaŃia totală a municipiului. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor economice locale. Numărul de locuitori in zona de impact.

office@environmental-expert. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor şi activităŃilor economice locale. Prevenirea unui impact vizual neplăcut pentru locuitori. pe şantierul de construcŃie.expert-mediu. Exista şi un efect pozitiv.eu. reprezentat de crearea unor noi locuri de muncă. fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe şantier şi a pulberilor sedimentabile. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul negativ asupra aşezărilor umane este redus şi are un caracter limitat în timp. exprimându-se prin: dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii comerciale şi turistice. activităŃile de prestări servicii către populaŃie. dar şi pentru activităŃi conexe ce se vor efectua în afara şantierului. creşterea bugetului local prin taxele şi impozitele încasate. diminuarea ratei şomajului în zona prin crearea de noi locuri de muncă.. se realizează prin obligarea muncitorilor de pe şantier de a purta uniforme aspectuoase şi de a se îngriji de aspectul utilajelor de pe şantier şi al mijloacelor de transport şi de a se îngrădi toata incinta şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m. dinamica şomerilor Din acest punct de vedere impactul proiectului este unul pozitiv. Efectul obiectivului asupra activitatilor economice este benefic datorita măririi şi diversificării ofertei imobiliare. paza şi protecŃie. sector 3..eu 124 . Standardul ridicat al calităŃii viitorului imobil rezidenŃial şi comercial va conduce de asemenea la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viată şi de confort.eu. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. vopsitete şi inscripŃionate adecvat.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. În timpul funcŃionării obiectivului Apreciem ca investiŃia va avea un impact pozitiv asupra economiei locale. piaŃa de munca. OperaŃiunile de pe şantier care produc zgomote vor trebui programate astfel încât sa se respecte orele legale de odihnă. Bucureşti Tel: 0314 253 023. întrucât prin realizarea acestei investiŃii se vor crea locuri de muncă temporare şi permanente în multe domenii de activitate. igiena alimentară şi desfacerea produselor. în construcŃii. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanentă a fronturilor de lucru. ceea ce are drept rezultat creşterea numărului de tranzacŃii în acest domeniu. www.

minerit. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. comercială. recreere. Pentru a evita aceste situaŃii se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie.eu.7. www. PreŃul terenului in zona aflată in discuŃie ( rezidentială.expert-mediu. Nu vor exista emisii care sa pună in pericol sănătatea populaŃiei. 4. Theodor Pallady nr. turism. comert en gross şi en detail ) După finalizarea lucrărilor de construcŃie va fi disponibil un imobil rezidenŃial şi comercial.10. Impactul potenŃial asupra activităŃilor economice ( agricultură.7.eu.5.1.7.9..1. Dupa finalizarea lucrărilor. 4. transport.7. sector 3.1. Finalizarea lucrărilor şi deschiderea centrului comercial va conduce la creşterea activităŃilor economice din zona analizată.1. Impact potenŃial asupra condiŃiilor de viaŃă din zonă Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie populaŃia din zona analizată ar putea fi afectată din cauza emisiilor de praf şi a zgomotului aferent lucrarilor.6. silvicultură.7. InvestiŃii locale şi dinamica acestora Nu este cazul.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Public posibil nemulŃumit de existenŃa proiectului Ar putea exista public nemulŃumit de existenŃa proiectului din cauza zgomotului şi a emisiilor de praf din perioada lucrărilor de construcŃie. 4. piscicultură. 50.1.7. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4.7.8. După finalizarea imobilului ar putea exista fluctuaŃii in ceea ce priveşte preŃul de achiziŃie al apartamentelor din zona respectivă. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. realizarea proiectului nu necesită investiŃii locale. Realizarea acestui proiect nu va duce la creşterea preŃului de achiziŃie a terenurilor din vecinătatea acestuia.eu 125 .. va creşte nivelul de trai al populaŃiei din această zonă. 4. construcŃia de locuinŃe cu unul sau mai multe etaje. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert. zone industriale ) şi dinamica acestuia Terenul pe care se va construi imobilul comercial şi rezidenŃial este proprietate privată a beneficiarului. InformaŃii despre rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Prin realizarea proiectului analizat nu va creşte rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Municipiului Bacău.1.

7. prin urmare nu se pot inregistra modificări la nivelul calităŃii hranei. www.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Obiectivele existente in vecinătatea amplasamentului nu vor fi fectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus. hranei ) Impact potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor de viaŃă ale locuitorilor ( schimbări asupra calităŃii mediului. Zona analizată nu este folosită pentru producerea hranei.eu.11. mediul va reveni la starea iniŃială (impactul fiind temporar şi reversibil). 4. 50. arheologic sau asupra monumentelor istorice monumente istorice.. Nu trebuie adoptate măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului socio-economic. dar pentru reducerea acestuia până la eliminare se vor lua următoarele măsuri: se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2. Intensitatea zgomotului va creşte numai pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie. Pe perioada de exploatare a obiectivului Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv (creşterea nivelului de trai al populaŃiei. lucrările se vor realiza numai in anumite perioade pentru a evita perioadele in care populaŃia rezidentă s-ar putea odihni. sector 3. arheologic sau cultural. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Realizarea proiectului nu va avea impact asupra condiŃiilor etnice şi culturale de pe amplasament. office@environmental-expert.eu 126 . 4.1.7. după finalizarea acesteia. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.8.8.. PATRIMONIUL CULTURAL 4. Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu Pe amplasament nu există obiective de patrimoniu cultural. zgomot. scăderea calităŃii Mediul va fi afectat nesemnificativ in perioada de execuŃie a proiectului.8. Theodor Pallady nr. CONDITII CULTURALE şi ETNICE.2. dezvoltarea activităŃilor comerciale). Masuri de diminuare a impactului In perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie Impactul este temporar şi reversibil.eu.expert-mediu.

www. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului imobil rezidenŃial şi comercial din strada Pictor Amann. Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continua a pietei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidentiale. Bucureşti Tel: 0314 253 023. alte soluŃii tehnice şi tehnologii. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. depozite şi sedii de firme. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. Theodor Pallady nr. aici aflându-se clădiri pentru invăŃământ. ANALIZA ALTERNATIVELOR 5. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (imobilul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor retele: apăcanalizare.1 Descrierea alternativelor: amplasamentul alternativ.. modul de amplasare a acestora şi distanŃele faŃă de vecinătăŃi. telecomunicaŃii. funcŃiunea dominantă a zonei permite realizarea funcŃiunii de locuire.eu. gaz metan. dimensiunile construcŃiilor. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea facută S-a ajuns la varianta prezentată in ceea ce priveşte atât regimul de inălŃime al clădirii cât şi modalitatea de amplasare a acesteia in cadrul parcelei. Zona studiată se caracterizează ca fiind o zonă construită. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime.eu. 50. iar fucŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei . tinându-se cont de necesitatea respectării prevederilor legale din regulamentul de urbanism referitoare la forma.33 au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al localităŃii Bacău. energie electrică).. nr. clădiri cu funcŃiunea de dotări turistice.expert-mediu. alt moment pentru demararea lucrărilor. sector 3. office@environmental-expert. de asemenea. precum şi zone cu spatii verzi amenajate.unităŃi industrie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 127 . măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului etc. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

Se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. 6. office@environmental-expert.expert-mediu. Dacă se vor inregistra depăşiri ale valorilor maxime admise de legislaŃia in vigoare se recomandă folosirea de panouri fonoizolante. Bucureşti Tel: 0314 253 023. În vederea identificării posibilelor efecte negative asupra mediului generate de funcŃionarea obiectivului. monitorizarea evoluŃiei calităŃii factorilor de mediu mai ales în perioada de construire a obiectivului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.2 Analiza mărimii impactului. se recomandă măsurători în emisie la coşul centralelor termice şi la evacuarea aerului din parcarea subterană. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. de asemenea... Se va urmări. Se recomandă supravegherea strictă a materialului de umplutură care se va folosi pe terenul analizat. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cu frecventă trimestrială. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. viabilitatea şi eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu NU ESTE CAZUL. În perioada executării lucrărilor se impune monitorizarea calităŃii aerului şi a nivelului de zgomot în zonele adiacente organizării de şantier.eu. dar şi în perioada de funcŃionare. durata reversibilităŃii.eu 128 . acordarea de asistentă tehnică din partea autorităŃilor competente. www. Theodor Pallady nr. sector 3. MONITORIZARE Pentru evitarea oricăror accidente se impune o atenŃie deosebită. luarea de măsuri corespunzătoare şi alegerea metodelor celor mai adecvate în legătură cu executarea acestor lucrări.

conform normelor de protectie impuse.) Proiectul analizat este conceput să suporte nivelul de seismicitate caracteristic judeŃului Bacău (Categoria geotehnică 2 de risc geotehnic moderat). Planuri pentru situaŃii de risc Măsuri de prevenire a accidentelor Nu este cazul.5.eu 129 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. inundatii. 8. este dotat cu toate instalatiile necesare. 7. 7. seceta. 7. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.4. alunecări de teren etc. sector 3.eu..2 Accidente potenŃiale (analiza de risc) Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor. De asemenea. In zona in care se va dezvolta obiectivul analizat nu au fost inregistrate alunecări de teren. Theodor Pallady nr. SITUATII DE RISC 7.eu. Nu este cazul. DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR Nu este cazul.1 Riscuri naturale (cutremur. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 7.expert-mediu. 7. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Nu este cazul.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. www. pentru a rezista in fata accidentelor naturale. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafeŃele betonate din parcările subterane. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.3 Analiza posibilitatii apariŃiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert..

.= 7%. Hmax a construcŃiei este de 47. Prin aceste ganguri se asigură o circulaŃie cat mai fluentă in ansamblu in general cât şi accesul in demisolul blocului unde se află parcările rezidenŃilor. C. pe strada Pictor Aman. Realizarea acestei investiŃii nu va duce la poluarea mediului. 2 şi 3. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 130 . 50. P. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. La parter şi mezanin au fost prevăzute spaŃii pentru birouri şi magazine.uri.T. Regimul maxim de inălŃime este D+P+M+12E.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Imobilul va fi conectat la reŃelele tehnico-edilitare existente in vecinătatea amplasamentului. şi 6 tipuri de penthouse. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4. care se incadrează in 3 tipologii: garsoniere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. In imobil regăsim apartamente de locuit..T. apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere.eu.max = 75 %. temporar şi reversibil şi se manifestă numai in perioada lucrărilor de construcŃie. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1.expert-mediu. impactul negativ asupra mediului este nesemnificativ. DESCRIEREA ACTIVITĂłII InvestiŃia presupune realizarea unui imobil rezidenŃial şi comercial in Municipiul Bacău. 77 mp. nr. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor. Aconstruită = 1796. S-au pravăzut ganguri de trecere pe direcŃie transversală.80 mp. www.U. Prin aplicarea măsurilor propuse in cadrul raportului se va diminua până la dispariŃie impactul negativ asupra mediului astfel inact nu va exista impact rezidual. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. care se dezvoltă pe D+P+M. office@environmental-expert. Acoperişul este de tip terasă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.O.33. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 9. ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane.1. Imobilul va fi construit pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp.

.eu. Este evident faptul ca orice activitate umană aduce modificări asupra stării actuale a factorilor de mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. cu excepŃia spaŃiilor care vor fi ocupate de construcŃii. aşezările umane şi sănătatea populaŃiei SEMNIFICATIVE DESPRE PROIECT şi EFECTELE şi impactul fiecăreia dintre lucrările prevăzute in cadrul proiectului asupra acestor factori pe termen scurt. 50. 9. Theodor Pallady nr.2. Impactul pozitiv este mult mai important. se manifestă şi persistă pe termen lung. floră şi faună. mediu şi lung.eu 131 . aer. astfel incat efectele lor asupra mediului să aibă consecinŃe cât mai mici posibile.. Ideal ar fi ca cele negative să nu existe. Mediul va reveni la starea iniŃială după finalizarea lucrărilor de construcŃie. Nu există incertitudini referitoare la realizarea proiectului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sol şi subsol. se manifesta in general in perioada de realizare a lucrărilor de constructie. www. METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi DACĂ EXISTA INCERTITUDINI SALE ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului s-a folosit matricea de impact propusă de ghidul SEA.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul pozitiv al realizării proiectului este mult mai important: se vor crea noi locuri de muncă. sau să fie diminuate. pozitive sau negative. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. S-au luat in considerare următorii factori de mediu : apă. impactul negativ al implementarii proiectului este temporar si reversibil. Aceste modificări pot fi vizibile sau mai puŃin vizibile. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. se vor vira taxe şi impozite către bugetul local şi va creşte nivelul de trai al locuitorilor din zonă.

IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului obiectivului studiat asupra mediului a fost utilizată matricea de impact: Componenta mediului Aer/clima Element cheie 1 Emisii de poluanŃi in perioada construcŃiei Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze apele de suprafaŃă sau cele subterane Modificarea structurii solului in perioada lucrărilor de construcŃie. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. Bucureşti Tel: 0314 253 023.3. www..eu. sector 3.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pe amplasament nu exista specii sau + /- 0 0 Biodiversitate - 0 0 / + 0 0 0 - - SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Deşeurile vor fi colectate si transportate catre rampa Nicolae Balcescu. apei sau a solului Dislocarea parŃială a păsărilor de pe I T S I T M 0 I T L 0 Element cheie 2 I T S I T M I T L Element cheie 3 I T S I T M I T L Apa 0 0 0 Sol - 0 0 Tasarea terenului in timpul lucrărilor - 0 0 DestinaŃia terenului se schimbă numai intr-un procent foarte mic: din suprafaŃa totala detinuta vor fi ocupati de constructi e numai 1796. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Acesta va reveni la forma initială imediat după terminarea lucrărilor. 50.expert-mediu.77 mp + /- 0 0 Deşeuri 0 0 0 Posibilele scăpări de uleiuri sau carburanŃi vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate in depoluări.eu 132 . office@environmental-expert.. Nu vor duce la poluarea aerului.

sector 3.eu.eu. Zgomotul va fi diminuat prin folosirea de utilaje performante si prin antifonarea clădirilor astfel incât nu va fi afectata sănătatea locuitorilor Sănătate Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze sănătatea umană 0 0 0 0 0 0 Peisaj Executarea lucrărilor de construcŃie poate avea impact vizual asupra peisajului.. trotuarele. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI amplasame nt in perioada constructiei habitate protejate care sa fie afectate. terasele si balcoanel e clădirii vor fi amenajate cu gradene movibile cu flori si arbuşti ornament ali. 0 0 0 După finalizarea lucrărilor vor fi amenajate spaŃii verzi (250 mp). office@environmental-expert. dar acesta va fi diminuat prin montarea de garduri de 2 m in jurul santierului / + 0 0 Nu se va schimba aspectul general al zonei. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. Pentru noul imobil se vor adopta soluŃii constructive astfel incât acesta sa se incadreze in peisaj. + + + Patrimoniu cultural Mediu socioeconomic Patrimoniul cultural nu va fi afectat de implementa rea proiectului Crearea de noi locuri de muncă 0 0 0 + + + + + Virarea către bugetul local de taxe şi + + + ImbunătăŃi rea condiŃiilor 0 + + SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Speciile ornamentale existente vor fi replantate in alte locatii indicate de primaria Bacau.eu 133 .. Theodor Pallady nr.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Aleile pietonale.

office@environmental-expert. Impactul cauzat de realizarea proiectului este temporar şi reversibil şi va fi resimŃit numai pe amplasamentul proiectului sau până la 200-300 m de limita amplasamentului. crearea de noi locuri de muncă. Bucureşti Tel: 0314 253 023. După aplicarea măsurilor recomandate in cadrul raportului nu va exista impact rezidual asupra mediului.eu.impact negativ. Theodor Pallady nr. virarea de taxe şi impozite către bugetul local.eu. ? incert.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. 0 neutru (fără impact). 9. ci doar impact pozitiv: imbunătăŃirea condiŃiilor de trai ale locuitorilor. MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU Pentru prevenirea. in general se manifestă in perioada de construcŃie a imobilului. sector 3.. +/.5..eu 134 . www. se imbunătăŃesc condiŃiile de trai. .. in vecinătatea Primăriei Bacău şi a UniversităŃii Bacovia. 33. ++/-.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. nr. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorilor de mediu recomandăm adoptarea următoarelor măsuri: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.minor.major ITS= impactul pe termen scurt ITM=impactul pe termen mediu ITL= impactul pe termen lung Din analiza matricei de impact se poate observa că impactul negativ asupra mediului este minim. 9. Impactul pozitiv al obiectivului este mult mai important: sunt create noi locuri de muncă. IDENTIFICAREA şi DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL Terenul pe care va fi realizat obiectivul este amplasat in intravilanul municipiului Bacău. Terenul este plat. După terminarea lucrărilor de construcŃie mediul revenind la situaŃia iniŃială. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI impozite de trai. Legenda + impact pozitiv. pe strada Pictor Amann. fără pante majore şi in prezent liber de construcŃii. sunt virate taxe către bugetul local. In timpul exploatării obiectivului nu există impact negativ.4.

. Theodor Pallady nr.eu 135 .obligarea constructorilor de a lucra. nu se pot accepta fose vidanjabile.materialele de construcŃii în vrac trebuie depozitate în spaŃii închise sau acoperite. . .supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale.utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot.5. . reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu aer .5. .materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici.punctele de lucru trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă.1 Măsuri propuse pentru prevenirea. 9. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pavele).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. captatoare de zgomot. . . office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex.izolarea corespunzătoare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din cadrul obiectivului. acestea se vor face in spaŃii special amenajate.asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor. .2 Măsuri propuse pentru prevenirea. un număr cât mai mic posibil de ore/zi.consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă. .materialele de construcŃie trebuie depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului.eu.spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare.izolarea cu panouri absorbante fonic. www.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului..eu. . Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. în aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. dacă după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege. . Eventual. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu apă .. un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20).

de unde se pot produce pierderi pe sol.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu sol-subsol .în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. sector 3. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului. acesta va fi reutilizat integral la umpluturi.este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. .3.colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea întrun separator de produse petroliere.staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. .. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianti pe sol.eu 136 . Theodor Pallady nr. .pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionării obiectivului. specializate în astfel de intervenŃii.în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesitaŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri.5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal.se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. evitarea depozitării necontrolate a acestora.. . 9.expert-mediu. . . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. . .interzicerea spălării.eu. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. .este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianti.amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. 50. . Măsuri propuse pentru prevenirea.preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament.

9.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. . Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. 50.îngrădirea incintei şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m. Măsuri propuse pentru prevenirea. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului.inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită protecŃie si urmează a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului.6. Theodor Pallady nr. peisajului.menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău. . vopsite şi inscripŃionate adecvat.montarea de panouri înalte de cel puŃin 2 m care să delimiteze spaŃiul de şantier. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra biodiversităŃii .eu.4.expert-mediu. .deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi.5.eu. implicit. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde să se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate.. office@environmental-expert. recomandam intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate. .5..folosirea utilajelor în condiŃii normale de exploatare din punct de vedere tehnic. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra aşezărilor umane şi a sănătăŃii populaŃiei .5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. patrimoniului cultural . . 9.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă. împiedică buna dezvoltare a covorului vegetal. .5.eu 137 . sector 3. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor.stropirea permanentă a fronturilor de lucru pentru menŃinerea nivelului redus de pulberi sedimentabile. Măsuri propuse pentru prevenirea. Măsuri propuse pentru prevenirea. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra mediului social şi economic.

. 9. rezultă că impactul asupra mediului este nesemnificativ şi reversibil. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 9.împrejmuirea incintei pe timpul construcŃiei.expert-mediu.colectarea selectivă a deşeurilor. www. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Măsuri propuse pentru prevenirea. frigidere. reducerea şi compensarea efectelor zgomotelor şi vibraŃiilor .eu 138 .eu. . pompe.. sector 3. se manifestă numai in perioadă de realizare a lucrărilor de construcŃie.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă.6.5. office@environmental-expert.se recomandă folosirea tuturor utilajelor în condiŃii normale de exploatare.montarea corecta a tuturor instalaŃiilor (centrale termice. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. pardoseli a materialelor fonoabsorbante. . ventilatoare.efectuarea tuturor proceselor tehnologice necesare execuŃiei obiectivului în spaŃiul delimitat al organizaŃiei de şantier. etc) şi în limita posibilităŃilor pe sisteme de amortizare a vibraŃiilor. Theodor Pallady nr. pereŃi. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului nu va exista impact rezidual. Este mult mai important impactul pozitiv al realizării proiectului: se vor asigura noi locuri de muncă şi va creşte nivelul de trai al populaŃiei.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.montarea în planşee. . . depozitarea lor în spatii special amenajate şi ridicarea lor la intervale regulate de timp de către firme specializate.folosirea de echipamente garantate de producător privitor la intensitatea zgomotelor produse. 50. CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Din analiza matricei de impact. . .7.

4685/23. office@environmental-expert. 50. 817/25. 34/15. SAU DOCUMENTE OBłINUTE • • • • Certificat de urbanism nr. STANDARDULUI DE VIAłĂ şi ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT După finalizarea lucrărilor de construcŃie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2010 • • • Aviz E.. va creşte calitatea vieŃii şi a standardului de viaŃă in zona analizată. 1121/22.2010 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. A ALTOR AVIZE.02.ON Gaz DistribuŃie nr.02. PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIEłII.2009 Aviz DirecŃia Servicii Publice a Primăriei Municipiului Bacău nr.eu.eu 139 .2010 Aviz CET SA Bacău nr.2010 Aviz Regia Autonomă de Gospodărire Comunală – Bacău nr. Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie va creşte numărul locurilor de muncă disponibile. nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.02. sector 3.15/19.01.2010 Aviz Romtelecom nr. ENUMERAREA. www.7.8.expert-mediu. 9..22/29.2010 Notificare favorabila Directia de Sănătate Publică a JudeŃului Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023.02.03. DUPA CAZ. ACORDURI.eu.150/22.02.

office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI IN URMA ACESTOR CONCLUZII.eu 140 . SE PROPUNE ELIBERAREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL +12E REZIDENłIAL" BACĂU. sector 3.expert-mediu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. Theodor Pallady nr.. www. JUDETUL BACĂU SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.eu.

B. Pumain D..... Bruun B. Şinger A. Biris. Pteridophyta et Spermatophyta. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 10. Popescu Miron. s.. office@environmental-expert. Atudorei A.. 1999..eu 141 . 2002. Zetterson D. www. Păunescu I. 1982: Ecologie şi protecŃia ecosistemelor. Cartea Roşie a plantelor vasculare din Romania. MigraŃia pasarilor Ianos I... Svensson L.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Gavril Negrean.. Suler J.. M. Bica loan. Racine J. 2002: Politici şi strategii de mediu.. • • Ciochia V.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 1999.. popescu A.. Rosu A. 2002: ProtecŃia şi ingineria mediului. Delin H... Pauca-Comanescu M. Pumnea O. 50.. Metode analitice de monitorizare a mediului: curs la distanŃă curs. Geta.eu.. • • • Moldoveanu A. 1990: Structura geologică a teritoriului României. sector 3.. 1994: ProtecŃia mediului ambiant... 2005: Metode de fundamentare pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de urbanizare. Theodor Pallady nr.expert-mediu. Risnoveanu. Păsările din România şi Europa. Mutihac V. Rudescu L. Atlas Botanic. 2005: Poluarea aerului cu particule. Habitatele Romaniei. 2000 Flora ilustrată a României. Popovici M. • • • • • Moldovan Zenovia. Vaşiliu Cristina. 1980: Geografia fizică a României. 2009 • Meghea Aurelia. Editura Academiei Române.eu. Diaconu Ghe. Legislatie şi monitorizare de mediu. Popescu Maria. 2005: Ecologie aplicată.. • Ciocarlan V.a. Hamlyn Guide. Bran F. Mihailescu S.. Dinamica şi migraŃia păsărilor Donita N...Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 1984. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. BIBLIOGRAFIE LUCRĂRI DE SPECIALITATE: • • • Rojanschi V. Metode şi tehnici in ecologia populaŃiei. 2000: Integrated urban systems and sustainability of urban life • • • • • • Ionescu Alex. s... 2005. Rojanschi V.a.. 2007. 2002: Gestiunea deşeurilor urbane. 2000: Elemente de impact asupra mediului. • Gheorghe Dihoru. Bran F.

sector 3. Partea I nr. 2002: Combaterea noxelor in industrie.. office@environmental-expert.eu 142 . Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (2003). 50. 1997: Elemente de monitoring ecologic/integrat.2003 privind regimul substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase. Publicata in MO Partea I nr. Partea I nr. 360/02. 265 din 29. Godeanu S. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a productiei din surse regenerabile de energie. Legea Apelor nr.G. reducerea şi controlul integrat al poluării. 107/ 1996.1996. Publicat in MO.. Partea I nr. 592 din 1 iulie 2004. 98/1994 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. Publicat in MO.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • • • • Voicu Victor. Godeanu S.13 din 09.01. • Legea nr.2007 (actualizată). 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.2006 din M. Of.07. • • • Legea Energiei Electrice nr. 34/2002 privind prevenirea.09. • Legea nr. 901 din 12 decembrie 2002. Partea I nr.. 244/08.. www. Publicat in MO. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. 635 din 05/09/2003 • Legea nr. Partea I nr. 411 din 25 iulie 2001. 458/2002 privind calitatea apei potabile. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Hotarari de guvern • HG 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului • H. 426/2001 privind regimul deşeurilor. Publicat in Monitorul Oficial. 645/7 decembrie 2002 pentru aprobarea OU nr.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 2004: Ecotehnie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.10.eu.2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecŃia mediului. Publicat in Monitorul Oficial. Legea nr. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.06. La elaborarea lucrării s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului. 586 din 06. • Legea nr. dintre care enumeram: Legi • Legea ProtecŃiei Mediului nr. 582 din 30 iunie 2004.

eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Publicat in MO. 118 din 23 august 1999. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • HG 349 din 21. HG 1097/25 octombrie 2001 privind constituirea şi functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile şi strategiile sectoriale la nivel national. HG 1143 din 18.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2007 priivnd instituirea de noi arii naturale protejate HG 1284 din 24.2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. reducerea şi controlul integrat al poluarii.2000 privind regimul deseurilor. Partea I nr.2005.2005 infiintarea.11..09. Publicat in MO. publicat in M. HG 621 din 23. inclusiv deseurile periculoase.05. 462 din 31.10.08. HG 170/12. 446 din 08. Theodor Pallady nr. Publicat in M. • OUG nr.2001 privind regimul bateriilor şi al acumulatorilor care contin substante periculoase.eu. Nr. 639 din 20.2005. organizarea şi functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. office@environmental-expert. Of.78 din 16. publicat in M. 152 din 10.2005 privind depozitarea deseurilor.2005. Publicat in Mo.2005 privind prevenirea. HG 173/13. 16 din 26.02.2005. Partea I nr. 283 din 22 iunie 2000. Of.2000 cu privire la gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari. • OUG nr.expert-mediu.05. Publicat in MO. HG 856/16. Partea I nr. 50.2001.10.11. 1078 din 30. HG 459 din 19.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. 394 din 10.2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica. 707 din 7 noiembrie 2001.01. sector 3. ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania • • • • • • • • • Ordonante de UrgenŃă • OUG nr.04. HG 1057/18. Of. 131 din 28 martie 2000.03. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2005 privind gestionarea ambalajelor şi deseurilor de ambalaje.08. Of..05.eu 143 . publicat in M.06. Partea I nr. Partea I nr.06.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi aprobarea listei cuprinzand deseurile.07. nr. Publicat in MO. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

publicat in M. publicat in M. 2/211/118/15 aprilie 2004 . 1018 din 19. • • Ordinul MAPPM nr.06. 462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei.10. publicata in M.2007 privind regimul ariilor naturale protejate. publicat in MO Partea I nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • OUG nr. • Ordinul MAPPM nr. 331 din 15 mai 2003. Nr. 73/2000 privind fondul pentru mediu. 756/1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului. MIC nr. nr. 863/26 septembrie 2002.2005. • Ordinul MAPPM nr.12. 1182/18 decembrie 2002 .Aprobarea procedurii de reglementare şi control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei. OUG nr 57 din 20.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert. Of.2005. • Ordinul MAPM nr.2005. 196 din 22. 50. Of..02. 966 din 01. nr. 1193 din 30. • Ordinul MAPM nr. Of. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Ordinul MAPPM nr.2005 privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regaşi pe lista specifica unui depozit şi pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri. 184/1997 – Procedurile de realizare a studiilor de impact şi a bilanturilor de mediu..03.2005 privind infiintarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea şi controlul compuşilor desemnati. a floorei şi faunei salbatice. www.Aprobarea “Metodologiei de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul. sector 3. conservarea habitatelor naturale. • Ordinul MAPPM nr. • Ordine • Ordinul 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. in cadrul Directiei de gestiune a deseurilor şi substantelor chimice periculoase. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului”.eu.12. privind privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. MTLLP.eu. Theodor Pallady nr. 95 din 12. 194 din 08. • Ordinul MAPM.expert-mediu.11.eu 144 .2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

Ordinul nr. office@environmental-expert. sector 3. din 25 iunie 1998. www.2007 priivnd declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. 776 din 05.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Ordinul MS nr.expert-mediu. 56/25 martie 2004 (CNCAN) privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive. Conventie (Act International). 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena şi a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei. participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justitie in probleme de mediu Publicat in MO al Romaniei Partea I.05.. privind accesul la informatie.eu. 224 din 22.2000 Conventii SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 145 .05. 50. Ordinul nr. • • STAS-uri • • STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate. nr. Theodor Pallady nr. STAS 10009/1988 – Acustica urbana. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

office@environmental-expert. sector 3. ANEXE • Plan de situatie (incadrare in zonă) SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu.. Theodor Pallady nr.eu 146 .eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 11. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.

eu 147 . sector 3...expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.

office@environmental-expert. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Certificatul de urbanism SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. www.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.eu. Theodor Pallady nr.eu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 148 .

Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. sector 3. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.. www. 50.eu 149 .eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.eu.eu 150 . www. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. sector 3.eu...

50.. Theodor Pallady nr. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 151 . www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Regia Autonoma de Gospodarire Comunala Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd..eu.eu. office@environmental-expert.expert-mediu.

sector 3. office@environmental-expert.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd..expert-mediu. 50.eu.eu 152 .eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. www.

Theodor Pallady nr.expert-mediu.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Directia De Sanatate Publica a Judetului Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. 50.eu 153 . office@environmental-expert.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Gaz Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. 50..eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 154 . sector 3.. office@environmental-expert.eu.

. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3.eu 155 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www..expert-mediu.eu. office@environmental-expert.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50.

Theodor Pallady nr.eu 156 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Moldova Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. 50.. sector 3. www.expert-mediu.

eu.. www. 50.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Theodor Pallady nr.eu 157 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.eu 158 .eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz CET SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr... Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

eu. www. sector 3.eu 159 . 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. office@environmental-expert.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..

sector 3. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 160 . office@environmental-expert.expert-mediu.eu.eu.

50. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. office@environmental-expert..eu.eu 161 . www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3..expert-mediu.

50.eu 162 . sector 3.. www.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.eu.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Contract de colectare si transport deseuri din constructii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr.eu 163 . www.expert-mediu. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.eu..

.eu 164 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. www.eu.. 50. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

eu 165 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr..eu. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..expert-mediu. 50.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.