RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU

“Construire

imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial”

Bacău, JudeŃul Bacău

BENEFICIAR: S.C. MAGENTA REZIDENłIAL PATRU S.R.L.

ELABORATOR: S.C. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S.R.L.

Aprilie 2010

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

CUPRINS
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14 2 2.1 2.1.1 INFORMAłII GENERALE Titularul proiectului Autorul lucrării Denumirea proiectului Descrierea proiectului Baza legală Lucrările de bază Descrierea soluŃiei Regimul tehnic Durata etapei de funcŃionare InformaŃii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei InformaŃii despre materii prime, substanŃe sau preparate chimice InformaŃii despre poluanŃii fizici şi biologici, care afectează mediul, generaŃi de activitatea propusă Alte tipuri de poluare fizică sau biologică Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia din ele Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru alternativele la proiect InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă InformaŃii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă PROCESE TEHNOLOGICE Procese tehnologice de producŃie Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi a echipamentelor 43 43 43 61 61 61 42 41 41 40 39 6 6 6 9 9 9 10 11 12 39 39

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

1

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2

Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile (tabel 2.1.) ActivităŃi de dezafectare Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădirile ce urmează a fi dezafectate : descriere SubstanŃe conŃinute / stocate (inclusiv azbest şi PCB) Tehnologia de dezafectare aferentă Măsuri, echipamente şi condiŃii de protecŃie DEŞEURI Generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea acestora (tabelul 3.1) IMPACTUL POTENłIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA APA CondiŃiile hidrogeologice ale amplasamentului Alimentarea cu apă Managementul apelor uzate Prognoza impactului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Apa" AERUL Date generale Surse şi poluanŃi generaŃi Prognozarea poluării aerului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Aer" SOLUL Caracteristicile solurilor dominante (tipul, granulometrică, permeabilitatea, densitatea)

62 62 62 63 63 63 63 63 66 66 66 69 75 77 79 81 82 82 84 88 90 92 93

compoziŃia 93

CondiŃile chimice din sol (pH, cantitatea de material organic- 94 humus, etc), activitate biologică, poluarea în zonă. Acestea se prezintă diferenŃiat după tipul de folosinŃă actuală a terenului : teren agricol, zonă forestieră, zonă industrială, etc
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

2

6 4.8 4.1 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.3.6.3.3.6 Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Tipuri de culturi pe sol in zona respectivă Poluarea existentă.4 4.3 4.5 4. tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi Prognozarea impactului 97 Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Sol” GEOLOGIA SUBSOLULUI Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Subsol" BIODIVERSITATE Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul „Biodiversitate” PEISAJUL InformaŃii generale Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul „Peisaj” MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC 99 101 101 107 108 109 109 109 109 113 116 118 120 120 120 121 122 122 Impactul potenŃial al activităŃii propuse asupra caracteristicilor 123 demografice.8.1 4.eu.1 4.4.6.1 4. www.2 Surse de poluare a solurilor : surse de poluare fixe sau mobile 95 ale activităŃii economice propuse (chimice. microbiologice. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii 95 95 95 4..5. 50.4 4. populaŃiei locale Măsuri de diminuarea impactului 126 CONDITII CULTURALE şi ETNICE.7 4.. entomologice. PATRIMONIUL CULTURAL Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural. parazitologice.8.3.4 4.2 4.5.eu. sector 3.2 4.5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.expert-mediu.1 4.6. office@environmental-expert.7.3 4.8 4.4.6.3.eu 126 126 126 3 .2 4.4 4.7.3 4.5 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4 4.2 4.3. radiaŃii).9 4.7 4.4.3.3 4. Theodor Pallady nr.4.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. arheologic sau asupra monumentelor istorice SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

2 7.. viabilitatea şi 128 eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu MONITORIZARE 128 SituaŃiI DE RISC Riscuri naturale (cutremur. durata reversibilităŃii. A ALTOR AVIZE. STANDARDULUI DE VIAłĂ ŞI ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT ENUMERAREA.4 7.4 9.3 9. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Planuri pentru situaŃii de risc 129 Măsuri de prevenire a accidentelor DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR REZUMAT FAĂRĂ CARACTER TEHNIC DESCRIEREA ACTIVITĂłII METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi dacă există incertitudini semnificative despre proiect şi efectele sale asupra mediului IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIETII. 50.7 9.2 9.2 6 7 7. Theodor Pallady nr.eu 4 . ACORDURI OBłINUTE BIBLIOGRAFIE – BAZE LEGALE ANEXE 129 129 130 130 131 132 134 134 148 139 139 141 146 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.3 7.expert-mediu.) Accidente potenŃiale (analiza de risc) 129 129 129 Analiza posibilităŃii apariŃiei unor accidente industriale cu 129 impact semnificativ asupra mediului.1 ANALIZA ALTERNATIVELOR 127 5. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea făcută Analiza mărimii impactului . www.5 8 9 9. alunecări de teren. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5 5.6 9. sector 3. DUPA CAZ. Bucureşti Tel: 0314 253 023.8 10 11 Decrierea alternativelor: amplasamentul alternativ. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. alt moment 127 pentru demararea lucrărilor.5 9. alte soluŃii tehnice şi tehnologii. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului. etc.1 9.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1 7..eu.eu. etc.inundaŃii. secetă.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. office@environmental-expert.eu.eu 5 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. www. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DATELE DIN LUCRARE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A ELABORATORULUI. 50. PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATĂ NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZIłIE DE CĂTRE BENEFICIAR ŞI PRIN OBSERVAłII DIRECTE LA FAłA LOCULUI DE CĂTRE ELABORATORII LUCRĂRII. INTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZIłIA ELABORATORULUI REVINE BENEFICIARULUI.. UTILIZAREA LOR FĂRĂ ACORDUL ACESTUIA ESTE INTERZISĂ.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.expert-mediu.

Bădescu Iulia Simona – Biolog. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. Ing.. Theodor Pallady. poziŃia 115. Fax: 0314 253 024 Atestare pentru elaborarea studiilor de mediu figura 1 şi figura 2 Persoana de contact: LaurenŃiu Bulimar. Theodor Pallady nr. Bucureşti Persoana de contact : Dumitru Darlaiane 1.Sc.1.eu 6 . MărunŃelu Nicolae – Dr.V35. AUTORUL LUCRĂRII – titular lucrare Bulimar LaurenŃiu – M.. Tel: 0314 253 023.R. 50. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S. Mănescu Mihai Florin – Drd.eu. Vasile Andreea – Biolog. Pahon Anca Mariana – Biolog. Turlea Mirela – Consilier juridic. Ing. Bucureşti Tel: 0314 253 023. poziŃia 108. Automatizări şi energetică.108. Prot. Colaborator Petrescu Traian – expert evaluator de mediu. inscris in RNSPM. Ingineria Mediului Nadolu Virgil Dorin – Ing. Tel: 0722 575 687 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. bl. inscris in RNSPM.C. Bucureşti.eu. Drd. Ing. Numele : S.L. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ap. Radu Ştefan Robert – Ecolog. sector 3. sector 3. Energ. poziŃia 107. Mediului.3. nr. inscris in RNSPM. www.expert-mediu. nr. inscris in RNSPM. 50. Adresa: Bvd. sector 3. Specialist Energii NeconvenŃionale. inscris in RNSPM.2. INFORMAłII GENERALE TITULARUL PROIECTULUI Titularul proiectului : SC MAGENTA REZIDENłIAL PATRU SRL Adresa : Calea Vitan. camera 2. poziŃia 114. poziŃia 113. SubstanŃe periculoase şi explozivi.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 1.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Certificat de inregistrare elaborare RM. RA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. BM. Bucureşti Tel: 0314 253 023. RIM.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.eu 7 . sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Figura 1.. 50.expert-mediu. www.eu.eu.. office@environmental-expert.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Figura 2. Certificat de inregistrare elaborare RS, EA

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

8

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

1.3.

DENUMIREA PROIECTULUI

„CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL+12E REZIDENTIAL” având ca locaŃie municipiul Bacău, judeŃul Bacău.

1.4.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul şi importanŃa obiectivului de investitie InvestiŃia doreşte să participe la acoperirea necesarului de locuinŃe din Municipiul Bacău şi la dezvoltarea comercială a zonei. DocumentaŃia are ca scop evaluarea impactului pe care il are asupra mediului construirea unui imobil rezidenŃial şi comercial. Construirea acestuia se va face cu respectarea prevederilor certificatului de urbanism nr 34 din 15.02.2010. Imobilul va avea regimul de inaltime D+P+M+12 E. Obiectivul propus va fi amplasat pe un teren in suprafata de 2500 mp, in strada Pictor Aman, nr.33, municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile PUZ/2007 al Municipiului Bacău. 1.4.1. Baza legală • Regimul juridic Terenul de amplasament este situat in intravilanul municipiului Bacău. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare cumparare nr. 1105/2008. • Regimul economic FolosinŃa actuală a terenului situat in intravilanul municipiului Bacău în strada Pictor Aman, nr. 33 este de teren curŃi – construcŃii. FuncŃiunea aprobată prin PUZ/2007 este zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare, inclusă in UTR 9 din cadrul PUG/2000, conform certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010. Terenul se află in zona “A” de impozitare. • Regimul tehnic Conform PUZ/2007 şi a certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010 se va construi un ansamblu comercial şi rezidenŃial. Se vor prevedea drumuri de acces, alei pietonale, parcări in sistem Klaus, reŃele edilitare, spaŃii verzi. POT max = 75%, CUT = 7%, Hmax = +47, 80 m.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

9

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Organizarea de şantier se organizează la limita terenului proprietate privată a beneficiarului şi numai dacă este necesar, cu avizul primăriei, se va desfăşura in extensie pe terenul consiliului local, pe zona limitrofă terenurilor de tenis de câmp, longitudinal acestora. Descrierea funcŃională Terenul analizat (cu suprafaŃa de 2500 mp) este proprietate privată a SC MAGENTA REZIDENTIAL PATRU SRL, conform contractului de vânzare-cumparare nr. 1105/2008 şi este situat in Str. Pictor Aman, nr.33, Municipiul Bacău, judeŃul Bacău. Terenul este situat in sud-estul Municipiului Bacău şi are următoarele vecinătăŃi: La nord: teren Primăria Bacău; La est: teren Primăria Bacău; La sud: teren Primăria Bacău; La vest: teren Primăria Bacău.

Terenul in prezent este liber de construcŃii. Terenul de amplasament nu este denivelat, neavând pante accentuate. Accesul la imobil se face din strada Mărăşesti, situată la aproximativ 400 m distanŃă. 1.4.2. Lucrările de bază ConstrucŃia prezintă următoarele funcŃiuni: DEMISOL: • • • 158 locuri de parcare in sistem Klaus (parcări etajate) o scară şi patru lifturi acces nivele superioare spaŃii tehnice PARTER: • • • • 3 căi de acces pentru locuinŃe SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

10

var lavabil la pereŃi şi tavane. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI MEZANIN: • • • SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare NIVEL CURENT • • • holuri acces 15 apartamente 2 camere 4 apartamente 3 camere PENTHOUSE • • Holuri acces 7 apartamente 4 camere Finisaje interioare: pardoseli din gresie şi parchet.4. faianŃă in grupurile sanitare şi bucătărie. luminator la spaŃiul comercial. Theodor Pallady nr. sector 3.eu. balustrade din otel la podeste şi terase. tavane false din gips-carton.eu 11 . 50.expert-mediu. tâmplarie din aluminiu (cu bariera termica) + geam termopan.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. tâmplărie interioara din lemn şi aluminiu..3. placări decorative. balustrade din oŃel la scările de acces şi la balcoane.eu. compartimentări interioare din gips-carton. socluri placate cu granit. office@environmental-expert. www. gresie antiderapanta la podeste şi terase. Finisaje exterioare: - 1. Descrierea soluŃiei Realizarea practică a investiŃiei presupune realizarea următoarelor lucrări: Construirea unui imobil comercial şi rezidenŃial Conectarea la reŃele tehnico-edilitare.

50 m Hmax = +47.expert-mediu. au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. Alte amenajări 766/1997): C Clasa de importanŃă (potrivit reglementărilor tehnice): III 1.4.92 mp Hnivel = +3. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023.00 mp Aconstruită = 1796. MAX = 75% alei pietonale şi carosabile spaŃii verzi Clasa de importanŃă a construcŃiei (conform regulamentului aprobat prin HG SC House Construct Invest Environment SRL Bd. având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. Radierul este din beton armat de tip dală groasă cu grosime constantă şi este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol. 4. PiloŃii sunt verticali.eu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.15 m. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică.4. www.eu.eu 12 . Regimul tehnic Date şi indici care caracterizează investiŃia proiectată Regimul de inălŃime strict a construcŃiilor implicate D+P+M+12E Ateren = 2500.80 m BilanŃ teritorial P. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat. Grosimea radierului este de 180 cm..T.O. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat. compusă din piloŃi înglobaŃi complet în teren şi un radier de solidarizare. 50. sector 3. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura blocului este alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi.77 mp Adesfăşurată = 23078. office@environmental-expert.

80-0.3 m. conform PI00-1/2006. parcări = 12% SuprafaŃa spaŃii verzi = 13% SuprafaŃa de spaŃii verzi se va suplimenta cu zone verzi amenajate de către beneficiar la solicitarea agenŃiei de mediu. • • • Zona climatică III. Cerinta A .eu. înscriindu-se într-un dreptunghi cu dimensiunile maxime 109. Tc = 0. Pe verticală. sector 3.90 m de la suprafaŃa terenului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. cu respectarea avizelor emise de către furnizori şi a proiectelor speciale ce vor fi elaborate de către aceştia.expert-mediu. UtilităŃi prevăzute Imobilul va fi prevăzut cu instalaŃii de alimentare cu apă şi canalizare pentru ape menajere şi pluviale. conform C107-2005.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. • 6054/77. Amplasamentul se află în zona de hazard seismic cu acceleraŃia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0. 50.. office@environmental-expert.. incălzire cu centrale termice individuale pe spaŃii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. alimentare cu energie electrică curenŃi tari. conform CR 1-1Adâncimea de îngheŃ 0. SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE A. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI C.5 KN/m2.7 s. construcŃia se dezvoltă pe D+P+M+12E. conform NP-082-04.eu 13 . alei pietonale. UtilităŃile vor fi asigurate prin branşamente la reŃelele publice existente in vecinătatea amplasamentului. conform STAS 3-2005.T. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr.rezistenŃa şi stabilitatea structurii Clădirea are o formă poligonală relativ neregulată în plan.4 x 33. in conformitate cu legislaŃia in vigoare. Presiunea de referinŃă a vântului 0.eu.28g. Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt: • • Clasa de importanŃă 3(111) conform CR 0-2005 şi PI00-1/2006. Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă 2. Descrierea detaliată a instalaŃiilor proiectate se face in memoriile tehnice de specialitate şi sunt ilustrate in schemele de principiu din proiect.5 Kpa.U. www. alimentate cu gaze naturale. = 7 SuprafaŃa drumuri de acces.

0.L. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1.eu. — nivelul apei subterane interceptat în foraje Ia data execuŃiei acestora (octombrie-noiembrie 2008). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic întocmit pentru amplasament de către S.77. 2 şi 3. — structura litologică amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară. de Ia umede la practic saturate. fără denivelări semnificative.300 kPa. Vasile Mircea: — perimetrul analizat se prezintă ca o suprafaŃă cvasiorizontală. este situat în jurul adâncimii de -2. Theodor Pallady nr.eu 14 .T. — conform STAS 6054 . local mijlocie.. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENłĂ A CLĂDIRII ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive. granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi îndesare medie. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4.expert-mediu. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023.N.50 m C.T. BACĂU.T. fără pericol de inundaŃii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. GEOSTUD S. amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0° care în zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de C.N. — nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare... plastic vârtoase la tari la suprafaŃă. hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale.60 m C. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare.80 . iar în baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv. stabilitatea generală şi locală fiind asigurate. 50. — caracterizând geotehnic pământurile din amplasament. C. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.90 m. cu dezvoltare până în talpa forajelor.N. 0. www. — în conformitate cu STAS 3300/2-85 calculul terenului de fundare şi dimensionarea definitivă a fundaŃiilor se va putea face utilizând Pconv .R.C. geol.eu. cu curba continuă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sensibile la umezire . fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii. sector 3.. care se dezvoltă pe D+P+M. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovănişuri). plastic vârtos constituit din argile mărnoase grezoase.. cu dezvoltare până în jurul adâncimii de -1. ing.

parter = 4. aprobat cu Ord. nr.eu.L. Sd = 21671 mp.50m. Hnivel subsol = 3.80 m. Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici... Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA.A. 50. Theodor Pallady nr.eu. M. cu funcŃiunea principală clădire de locuit. sector 3. www. elaborat conform Normelor metodologice indicativ P 130-97. Hmezanin. DS+ P+Mez+12 E.50 m. B.P. Sc = 1796. proiectarea scărilor de acces care leaga toate nivelele constructiei s-a facut cu respectarea prevederilor din STAS 2965. H max =47. iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE.expert-mediu. office@environmental-expert.T. Hnivel = 3.339 mc. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). acoperisul de tip terasă are panta maximă de 2%. V =90.siguranŃă in exploatare Privind asigurarea cerintelor de siguranŃă in exploatare a imobilului proiectat s-au prevăzut urmatoarele: la faza proiect tehnic de executie cu detalii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Cerinta B .77 mp.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. iar balustrada şi parapetele sunt proiectate conform STAS 6131.eu 15 . Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. 109/N/01. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm.10 m.08. Tipul clădirii: civile-publică inaltă. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Acoperişul este de tip terasă.1997. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. măsuri conform normativ CE 1-95. in documentaŃie se prezintă şi programul de urmărire şi supraveghere a stării tehnice a construcŃiei. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor.

Bucureşti Tel: 0314 253 023.80–1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. inclusiv uşă specială de acces la parter.).comerciale. SiguranŃa la instalaŃiile electrice Este asigurată prin utilizarea paratrăsnetului. iar pardoselile se vor executa cu plăci din piatra naturală/compozită. rampa de acces in imobil pentru persoane handicapate locomotor va fi finisată cu mozaic spălat antiderapant. sector 3. uşi de intrare cu lăŃimea de 0. conform cerintelor din normativul NP 051/2001 (rampa de acces la intrare. www. locuri de parcare in parcajul de la demisol. ce va fi utilizată atât pentru protecŃia împotriva trăsnetului cât şi pentru protecŃia contra atingerilor accidentale. .expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - destinaŃia clădirii fiind de locuit cu apartamente şi spatii pentru servicii.priza de pământ Priza de pământ Se utilizează priza de pământ comună.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65M. - la exterior.eu.00 m.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. - rampa exterioară de acces pentru parcajul de la demisol va avea panta de 8% şi va fi prevăzută cu sistem de degivrare pentru timp de iarnă. 50. balustrade la scara şi logii – balcoane cu h = 0. InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului pentru obiectivul analizat constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului InstalaŃia se compune din: . office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.90 m..eu 16 . in proiect s-a prevăzut rampa de acces pentru utilizatori la spaŃii serviciicomerciale (panta 8 %) şi măsuri speciale pentru persoane cu handicap locomotor. a instalaŃiilor de protecŃie prin legare la pământ şi a prizei de pământ.conductoare de coborâre (formate din platbanda OL-Zn 25x4mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: . antiderapantă.. la intrarea la spaŃiile de servicii.

aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: -parametrii regimului de funcŃionare (tensiune. In cazul in care valoarea de dispersie a prizei de pământ este mai mare de 1ohm acesta se va completa cu electrozi verticali pana la realizarea valorii R<1 Ohm. îngropată la 0. 50. Fiecare stâlp de pe conturul clădirii se va lega la platbanda menŃionată mai sus prin intermediul unor conexiuni din platbanda OL-Zn 40x4 mm.8 m sub pământ. Legaturile intre coborâri şi priza de pământ artificială se fac in cutii de conexiuni (piese de separaŃie) ingropate la nivelul solului. Theodor Pallady nr.. 2. -categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea. se va verifica valoarea rezistenŃei de dispersie. cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. în cazul în care această valoare nu este respectată se vor lua măsuri pentru reducerea valorii sub cea impusă. frecvenŃa. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.eu 17 . ProtecŃia instalaŃiilor electrice: 1. putere.eu..eu. InstalaŃia electrică va SC House Construct Invest Environment SRL Bd. spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare.expert-mediu. -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective. Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃîlor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. etc). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Priza de pământ va fi formată dintr-o platbandă OL-Zn 40X4mm amplasată pe exteriorul clădirii. Deoarece se utilizează o priză comună. curent. prin executarea unor prize secundare ce vor fi legate la priza principală. Dimensionarea echipamentului de protecŃie: Alegerea caracteristicilor materialelor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. ce nu trebuie să depăşească 1ohm.

Densitatea sarcinii termice de incendiu a obiectivului analizat este sub 420 Mj/mp ceea ce. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate.2. Cerinta C – siguranŃa la foc La proiectarea noii constructii s-a tinut cont de prevederile art.. din Normativul P 118/99 face ca riscul de incendiu sa fie considerat mic. C. şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie. şi) faŃă de vecinătăŃii conform art.00 m. 50. cu regim normal de inăltime având pardoseala ultimului nivel folosibil sub 50 m fata de terenul accesibil autovehiculelor de intervenŃie) constituie un singur compartiment de incendiu şi este amplasată la distanŃele normate ( > 6. Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. Masurile de protectie la foc sunt cuprinse in scenariul de siguranta la foc care face parte din proiect.1. Constructia de tip “civilă-publică inaltă” (obisnuită.eu 18 . La nivelul acoperişului. Priza de pământ va avea valori de max. Theodor Pallady nr.. office@environmental-expert. Timpul estimat de propagare a incendiului la clădirile vecine este 180 minute. 3. sector 3. www.eu. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118-99.eu. 2. ceea ce. conform art. începând de Ia FDCP în schemă TN-CS Pentru instalaŃia electrică proiectată în cadrul acestei documentaŃii se va realiza protecŃia prin legare la nul .9 / P 118-99.1. Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm. precum şi a grinzilor de fundaŃie). există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15 m (Nivel de protecŃie Normal III).expert-mediu. 1 Ohm. 1. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se va suplimenta cu o priză artificială până ia atingerea valorii obligatorii.2.2. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. 1. Timpul minim de aprindere: 10 minute SC House Construct Invest Environment SRL Bd.ca mijloc de bază. Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cu respectarea STAS 6616/83. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

www. 50. Stabilitatea la foc a fost estimată in funcŃie de: a. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.765 + 7425 = 50190 mc Volum (spaŃiu comercial*) . 50 x 60 cm. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: se apreciază la 120 minute. din Normativul PI 18/1999.1. Volum (locuinŃe+birouri) . office@environmental-expert. riscul de incendiu este mare. Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de apărare impotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc minim 2 ore.942 mc (30% din 65. Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃa la foc minim 2 ore.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. şi conform NP 24-97 pentru spatiile şi încăperile subterane destinate parcării autoturismelor. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele. PereŃi exteriori şi interiori din beton la demisol clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 4 ore. conform art.eu. clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu rezistenta la foc minim 21/2 h. Bucureşti Tel: 0314 253 023. In funcŃie de destinaŃia spaŃiilor ( parcaje autoturisme). * conform ari.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2.942 mc = 19783 mc) -» Pentru intreg compartimentul de incendiu se considera RISC MIC de pericol de incendiu.43 spatiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu insă atunci cand sunt prevăzute cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor sunt considerate cu risc mijlociu de incendiu. PereŃi exteriori din panouri sandwich cu grosimea de 25 cm (tablă+vată minerală+tablă) clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 21/2 h.eu.cu risc mare = 7. sector 3.. 4.cu risc mic = 42. rezistenŃa la foc a principalelor elemente de construcŃie Stâlpi metalici în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA.cu risc mijlociu = 8439 mc Volum (parcare) . 2.313 mc Volum total incăperi= 65.3.eu 19 .expert-mediu.

Conform NP 24-97 atunci când parcajele subterane pentru autoturisme sunt dispuse la subsolurile clădirilor inalte.eu. III. 4.. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei.1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Compartimentări interioare cu pereŃi din gips-carton de 10 cm cu rezistenŃa la foc minim 30 minute. Acoperiş autoportant din beton tip terasă cu invelitoare hidroizolată şi termoizolată clasa C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste. gradul de rezistenta la foc a construcŃiei: I . golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu încăperi tampon realizate cu pereŃi şi planşeu C0 rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute. trebuie sa îndeplinească condiŃiile de încadrare la nivelul I de stabilitate la incendiu. din Normativul P118/1999 clădirile inalte. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 20 .2.1. 2.8. 50.1.5.3. din Normativul P118/1999. Bucureşti Tel: 0314 253 023.b din NP 24-97: - pereŃi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minimum 4 ore şi planşee clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc 3 ore stâlpi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minim 4 ore pereŃi despărŃitori neportanŃi cu rezistenŃa la foc 60 minute b.expert-mediu.C.. gradul de rezistenŃă la foc a construcŃiei sau compartimentului de incendiu Conform art. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.conform prevederilor art. Theodor Pallady nr. Limitarea apariŃiei şi propagării focului şi fumului in interiorul construcŃiei: a. sector 3.1. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistenŃi la foc minim 2 ore.9.2. . 21/2 h Ascensoarele cu care va fi dotata clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii. office@environmental-expert. - La nivelurile supraterane ale clădirilor înalte. compartimentarea antifoc şi elementele de protecŃie a golurilor funcŃionale din elementele de compartimentare: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. In acest caz performaŃele pentru elementele de construcŃie ale parcajului subteran vor fi conform art.

77 mp) şi numărul de niveluri (D+P+Mez+12E) stabilite in Normativul P118/1999 atr.expert-mediu. dupa caz. 2. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. materialele şi elementele de construcŃie fac parte din clasa CO (CAI) de combustibilitate şi sunt rezistente la foc.eu. Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum doua niveluri.30 aliniatul 3 din PI 18/1999. De asemenea. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Clădirea se constituie intr-un singur compartiment de incendiu cu suprafaŃa construită de 1796. aria construită (1796.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. se pot utiliza şi combinaŃii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu. office@environmental-expert. se asigură condiŃiile de corelaŃie intre gradul de rezistenŃă la foc (I). b. măsurile constructive adaptate la utilizarea construcŃiei: Dat fiind faptul ca obiectivul face parte din clădiri civile-publice. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. nu vor avea montate geamuri pentru a putea fi asigurată evacuarea naturală a fumului in caz de incendiu. a gazelor fierbinŃi: Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automata prin comanda de la nivelul de acces in scara. Theodor Pallady nr.eu.. suplimentar. 2500 mp). (max.eu 21 .2. c. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare auto cu sistem de distribuŃie automată. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai dacă sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate sisteme de tip jet/impuls fan.77 mp. In funcŃie de amplasarea şi conformarea fiecărui parcaj subteran. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tehnic.5. evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari. www. daca pentru fiecare nivel de parcare SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate tiraj natural-organizat. sistemele de evacuare a fumului şi. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. 50. tiraj mecanic.. golurile de la demisol vor fi libere.4.

50.N. etanşe la fum.23. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioara a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1. 2. P118/1999. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Conform art. instalarea de bariere contra fumului (uşi etanşe la fum etc.expert-mediu.6. semnalizare şi stingere a 22 .S.. racordandu-se direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. prevăzute cu sisteme de autoinchidere sau închidere automată conform prevederilor art.) La nivelurile supraterane ale clădirilor inalte. www.00 m. e.5. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. realizate cu pereŃi şi planseu CO rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute.2. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu incaperi tampon care asigura împiedicarea propagării fumului conform prevederilor Normativului PH8/1999. office@environmental-expert.e din NP24-97 la parcajele etajate (in acest caz sistem Klaus) pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu incăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute. Distanta dintre gurile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75.eu sistemele şi instalaŃiile de detectare. incendiului SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu).eu.. 2. d. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.00 m de pardoseală).I. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza şi debitele necesare stabilite in normativ. sector 3. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigura suprafaŃa minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. In acest sens golurile de acces la casele de scări şi cele de evacuare se vor proteja prin uşi cu geam.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere. Casele de scări vor fi închise şi vor avea incăperi tampon care vor comunica cu culoarele de evacuare prin uşi etanşe la fum. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat.

de la două surse independente (de bază şi de rezervă .. sector 3. 7. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Detectoarele de gaz vor fi montate la fiecare apartament precum şi la centralele termice corespunzătoare spaŃiilor de birouri şi spaŃiului comercial.eu 23 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Declanşatoarele manuale de alarmă şi dispozitivele de semnalizare acustică şi optică se vor monta către ieşirile de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul de apariŃie a unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficientă a întregului obiectiv.20.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Clădirea va avea asigurată închiderea automată a uşilor de protecŃie a golurilor de acces la ascensoare.eu.baterii de acumulare). conform I 18/2-02 art. 7. www.1 şi art.1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1. având prevăzute C acŃionări manuale conform art. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert.. la parter şi la mezanin) şi va consta din detectoare de incendiu şi declanşatoare manuale. 4. respectiv elemente standard SR EN 54: echipament de control şi semnalizare detectoare de fum detectoare de gaz declanşatoare de alarmă dispozitiv de semnalizare acustică şi optică pentru fiecare nivel (cu semnal sonor de minim 90 dB la o distanŃă de 1 m) circuite necesare conexiunilor cu echipamente cu cabluri de cupru cu întârziere mărită la propagarea focului Detectoarele se vor monta in spatiile unde nu s-a prevăzut iluminat natural şi nu se poate realiza o desfumare naturală.2.. 50. la toate nivelele clădirii. care va avea loc in momentul dării alarmei sau când temperatura atinge 90° la partea lor superioară. La proiectarea instalaŃiei de semnalizare a incendiilor şi stabilirea parametrilor de funcŃionare trebuie respectate cerinŃele specifice din documentaŃia producătorului furnizată împreună cu echipamentele.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială (la parcarea auto subterană de la demisol. Alimentarea cu energie electrică a instalaŃiei de semnalizare se va realiza. din Normativul P118/1999.eu.

CONIMPULS S.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. din PI 18/1999. Distantele de siguranŃă sau măsurile alternative: la nord-est ..Universitatea George Bacovia GRF HI.2. Theodor Pallady nr. respectiv F200 120.0 m la sud-vest . g. la nord-vest . dist. S.eu. Ventilatoarele se alimentează din sursa de bază şi sursa de rezervă.eu.str. b. Pictor Aman DistanŃa minimă admisă pentru o construcŃie cu gradul HI de rezistenŃă la foc faŃă de construcŃiile cu gradul II de rezistenŃă la foc este de 6 m . teren Primăria Bacău. pentru 'împiedicarea propagării focului la părŃile adiacente ale aceleiaşi clădiri PereŃi exteriori panouri sandwich cu izolaŃie din vată minerală cu grosimea de 25 cm clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc peste 2>h ore. 50. măsurile de protecŃie la foc pentru instalaŃiile de ventilare – climatizare Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu vor fi rezistente Ia foc la 400° timp de 120 minute. pe acoperiş - Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului la faŃade şi PereŃi exteriori din panouri metalice tip sandwich (tabla+vata minerala+tabla) cu grosimea de 25 cm clasa de combustibilitate CO (CAI) cu rezistenta la foc peste 21/2 ore. Petrom GRFI-II dist= 28.teren Primăria Bacău. conform SR EN 12101-3 -Sistem pentru controlul fumului şi căldurii (gazelor fierbinŃi).0 m.N.teren S. sector 3. . In consecinŃă sunt respectate distanŃele de siguranŃă pe toate laturile construcŃiei. 94 P+10. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Limitarea propagării incendiului la vecinătăŃi: Pentru asigurarea limitării propagării incendiului la vecinătăŃi se precizează: a. la sud-est . www.C. office@environmental-expert.2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.P. in cazul prevederii C sprinklerelor.conform art 2. clasa F40o 120.eu 24 . pereŃi exteriori din beton cu grosimea de 30 cm la demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc peste 4 ore.A. = 13. măsurile constructive pentru faŃade. BLOC nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI f. potrivit prevederilor reglementărilor specifice.expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. b) canale verticale colectoare.eu. respectiv cu detectoare de fum optice. Evacuarea utilizatorilor: A. Pentru căile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizează: a. prin: a) canale verticale distincte fiecărui nivel de parcare. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. având gurile de evacuare a fumului protejate cu voleŃi rezistenŃi la foc El 60 şi respectiv etanşi la foc E 60 la gurile de admisie a aerului. b. admisia de aer şi evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat se realizează prin goluri dispuse alternat. măsuri pentru asigurarea controlului fumului: La parcajul etajat in sistem Klaus pentru autoturisme de la demisol. parter şi mezanin. la centralele termice vor fi montate gazanalizoare cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 in aer. www. care comunică direct sau prin tubulaturi cu exteriorul.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc minim 2 ore. Toti voleŃii vor avea acŃionare automată in caz de incendiu. sector 3. 50. protecŃia golurilor din pereŃii ce le limitează: Căile de evacuare vor fi alcătuite din pereŃi din materiale incombustibile clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc peste 2 1/2 ore (pereŃii) şi 1 1/2 ora (planşeele).eu. Dupa caz. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele. separate cu pereŃi rezistenŃi la foc El 120 la trecerea prin alte niveluri ale parcării subterane sau prin alte destinaŃii. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃă la foc minim 2 ore.. cu aria egala cu a gurilor aferente. c. De asemenea. măsuri de protecŃie activă: Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor la demisol. alcătuirea constructiva a căilor de evacuare.expert-mediu. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente. separarea de alte funcŃiuni prin elemente de separare la foc şi fum. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. canale separate cu pereŃi El 180 la trecerea prin celalalt nivel de parcare sau prin alte destinaŃii..eu 25 . office@environmental-expert. cu aria dimensionata sa preia necesarul de evacuare şi respectiv de admisie.

la nivelelele curente şi penthouse 15 m SC House Construct Invest Environment SRL Bd.16 din Normativul P118/1999. De la nivelul parterului şi al mezaninului evacuarea se face pe scara din beton drepta cu podest intermediar cu 13 trepte 17. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art.expert-mediu. geometria cailor de evacuare: Culoarele de evacuare sunt rectangulare şi au lăŃimea de 150 şi 160 cm. amplasate alterant.casa scării cu doua rampe cu mana curentă metalică şi podest intermediar cu lăŃimea de 1. d. o scară din beton cu 13 trepte in trei rampe cu podest intermediar .2. Casele de scări ale obiectivului vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comanda de la nivelul de acces in scară. prin guri de evacuare a fumului şi guri de admisie a aerului.eu. debitul de extracŃie a fumului va fi de minimum 900 mc/ora/autoturism. timpii/lungimile de evacuare: Conform tabel 4. asigurandu-se un debit de extracŃie a fumului de minimum 600 mc/ora/autoturism. respectiv pe scara din beton cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. . sector 3. In cazul de faŃă lungimea maxima a căii de evacuare este de 30 m la demisol.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..40 m cu trepte drepte 10 trepte 17 x 28 cm .eu 26 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. lungimea maxima a căii de evacuare este de 15 m atunci când evacuarea se face pe o direcŃie şi de 35 m cand evacuarea se face pe doua direcŃii opuse. pentru clădirile inalte cu gradul I de rezistenŃă Ia foc dar sub 50 m.la mezanin: 4 case ale scării drepte din beton cu mana curentă metalică cu doua rampe şi podest intermediar. tipul scărilor. Theodor Pallady nr. e. 25 m la parter şi mezanin. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic se asigură pentru parcaje şi compartimente ale acestora. 50. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.etaje curente şi penthouse: 6 case de scări cu scări drepte cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică.5 x 28 cu 2 rampe de coborâre şi una de urcare. Pentru parcajele şi compartimentele care nu sunt echipate cu instalaŃii automate de stingere a incendiului.5. office@environmental-expert. c. forma şi modul de dispunere a treptelor: Evacuarea persoanelor de la etaje in caz de incendiu se va face pe case de scări.eu.. 2.30 aliniatul 3 din PI18/1999.la parter: o scara din beton dreapta cu lăŃimea rampei de 240 cm .la demisol .

60 din PI 18-99. Bucureşti Tel: 0314 253 023. numărul fluxurilor de evacuare: Fluxurile de evacuare de la etajele 2-13 (locuinŃe) Capacitatea maxima este de 648 persoane.4 m/s este de 75 secunde la demisol. office@environmental-expert. 50.03 . 2.5.eu 27 .2.. Timpul normat de evacuare este de 88 secunde pentru două direcŃii de evacuare şi 38 secunde când evacuarea se face intr-o direcŃie. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu.41 . lăŃimea minima necesară fiind de 2.10 m conform art. . Parcajul de la demisol va avea asigurată evacuarea persoanelor conform art. www. lăŃimea minimă necesară fiind de 2.tronsonul 2 -103 apartamente x 3 persoane = 309 persoane F = 309 / 70 = 4. 2.tronsonul 1-79 apartamente x 3 persoane = 237 persoane F = 237 /70 = 3.6. lăŃimea minima necesara fiind de 1. 63 secunde la parter şi mezanin. respectiv lungimea maximă a căii de evacuare va fi sub 40 m pentru construcŃiile cu gradul I de rezistenŃă la foc..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.6.38 .a.1. Sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de Normativul PI 18/1999 in ceea ce priveşte timpii şi lungimile de evacuare. 2.C. sector 3.tronsonul 3 . . Timpul real de evacuare la o viteza normată de evacuare de 0.5 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a cinci fluxuri.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.60 din PI 18-99. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 20 m pentru sectoarele cu două direcŃii de evacuare. f. din NP24-97.4 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a patru fluxuri.6.50 m conform art. la nivelelele curente şi penthouse 38 secunde pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 50 secunde pentru sectoarele cu doua direcŃii de evacuare. C = 70 . N total = 648 .eu. Theodor Pallady nr. Evacuarea se va face separat pe fiecare dintre cele 3 tronsoane: .2 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a doua fluxuri. III.60 din P118-99.3 4 apartamente x 3 persoane = 72 persoane F = 72 / 70 = 1.10 m conform art.

07-1 flux Căile de evacuare asigură evacuarea unui flux.6.expert-mediu. 50. g. lăŃimea minimă necesară fiind de 1. Fluxurile de evacuare de la demisol (parcări) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. sector 3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. din PI 18-99. office@environmental-expert. realizată şi alimentată corespunzător reglementărilor tehnice de specialitate care să permită asigurarea unui nivel minim de iluminat necesar reperării căilor de parcurs in orice situaŃie şi marcării hidranŃilor de incendiu.80 m conform art.14 . Parcajul de la demisol. efectuarea operaŃiilor necesare asigurării siguranŃei persoanelor şi desfăşurarea intervenŃiilor in caz de nevoie. inclusiv rampele şi scările de evacuare vor fi prevăzute cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă de evacuare.6.3 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a trei fluxuri.eu.. Pentru suprafaŃa utilă de 749.2 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a două fluxuri. numărul de persoane va fi de 150. Fluxurile de evacuare de la mezanin (birouri) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 2.60.36 . N = 150. din PI 18-99.60 m conform art. C = 70 . N = 95 .eu 28 . www. F = 150 / 70= 2. F = 9 5 / 7 0 = 1. lăŃimea minima necesară fiind de 0. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fluxurile de evacuare de la parter (spaŃiu comercial) Numărul maxim de clienŃi se calculează a fi o persoana la 5 mp (pentru centrele comerciale cu o suprafaŃa de minim 500 mp). tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă: La casele de scări iluminatul va fi asigurat atât in mod natural cât şi in mod artificial. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 2. existenta iluminatului de siguranŃă..60 din PI 18-99.60. C = 70 .10 m conform art.6. N = 5 . Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a căilor de evacuare tip 4 cu sursă proprie de energie şi autonomie de funcŃionare 1 1/2 h.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.91 mp. F = 5 / 70 = 0. lăŃimea minimă necesară fiind de 1. 2. Theodor Pallady nr. C = 70.eu.

expert-mediu.A. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere. pentru ascensoarele de pompieri se precizează: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr.str. timpul de siguranŃă a căilor de evacuare şi. pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu Accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu se va face dinspre str.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. 4.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI h.3.7 m . i.A. j. Conform art.5. Conform art. Pictor Aman şi dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S. III. va fi realizat conform cerinŃelor asigurării operaŃiunilor de intervenŃie in caz de incendiu.b din NP24-97.2.la parcajul pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu încăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute. din Normativul P118-1999 in clădirile înalte cel puŃin unul dintre ascensoare. regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare. conform art.eu.aleea carosabilă dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S. Caracteristicile tehnice şi funcŃionale ale acceselor carosabile şi ale cailor de IntervenŃie referitoare la: a. dupa caz.C.22. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare. a refugiilor: . uşor accesibil. proiectate conform reglementărilor tehnice. C. www.2. sector 3.1.C. Pictor Aman. CONIMPULS S. Securitatea forŃelor de intervenŃie: A. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.C. II.căile de evacuare sunt alcătuite din materiale clasa C0 de combustibilitate cu rezistenta la foc peste 2 1/2 ore. marcarea căilor de evacuare: Se va face conform STAS 297. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile. CONIMPULS 29 . 50. b.4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. prevederea de dispozitive de siguranŃă la uşi: . din NP 24-97 parcajele trebuie sa aibă asigurat un drum carosabil care să permită accesul autospecialelor de intervenŃie.. S. numărul de cai de acces: 2 dimensiuni/gabarite: .1. Amenajările pentru accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu in clădire şi incintă. B. office@environmental-expert.eu a autospecialelor.

eu.10.eu 30 . instalaŃiile şi dispozitivele de semnalizare.1.eu. electrică amplasarea şi posibilităŃile de acces.5 l/s) o conform art.4. numărul sl caracteristicile acestora: 3. din NP 241997 şi cf art.C. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023..expert-mediu. b. fiind echipate cu dispozitive de apel prioritar al acestora in caz de incendiu. alertare in caz de incendiu se specifică: dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială spatiile comerciale. timpul de siguranŃă a ascensoarelor de pompieri: 2 ore de la izbucnirea incendiului.conform NP 086-05 art. sursa de alimentare cu energie de rezervă: vor fi alimentate de la două surse. Vor asigura astfel accesul pompierilor la toate nivelurile clădirii. birouri * parcajele cu capacitatea peste 100 autoturisme se echipează cu sistem de alarmare a persoanelor din parcaj şi de alertare a serviciului mobil de pompieri cf. Zonele protejate/de detectare la incendiu: parcajul auto* de la demisol. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. a. 50. www.7.1.1. art.. Pentru sistemele. alarmare şi Tipul şi parametrii funcŃionali specifici investiŃiei respective: obiectivul va fi Timpul de alarmare prevăzut: 2 min. III. B. din NP086-05 la parcajele subterane pentru mai mult de 50 de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. c. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI a. sector 3. vor avea o capacitate de minim 500kg.2. una dintre ele fiind reprezentată de un generator de electricitate. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de instalaŃia de protecŃie împotriva descărcărilor electrice atmosferice apărare împotriva incendiilor: (paratraznet) conform prevederilor Normativ I 20/2000.2. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor A. tipul. b. office@environmental-expert. din NP24-1997 C. instalaŃiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a clădire civilă publică cu funcŃiune principală incendilor au fost prevăzute: Tipul şi parametrii funcŃionali: clădire de locuit şi funcŃiune secundară spaŃiu comercial şi birouri): . c.3. 7.C.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. ascensoarele pentru intervenŃie in caz de incendiu vor asigura capacitatea de transport a 3-5 servanŃi cu echipamentul respectiv. 4. III. Pentru sistemele./C din anexa 3 se prevede instalaŃie de stins incendiu cu hidranti interiori (Qh=2X2.

2. pentru clădiri cu volum mai mare de 50000 mc şi gradul de rezistenŃă la foc l-ll.. având diametre constante. S-au prevăzut hidranŃi interiori 0 2" şi coloana 0 3" cu doua jeturi simultane 2 x 2.63.conform art. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pe toata suprafaŃa acestuia. Deoarece reŃeaua orăşenească nu poate asigura debitul şi presiunea necesare la incendiu exterior se va prevedea un rezervor cu capacitatea V= 400 mc. 4.eu. 8. Sprinklerele se amplasează la distanŃe egale intre ele. Astfel se vor monta un număr de 169 sprinklere astfel: sectorul I -47 . office@environmental-expert. 50.Pentru stingerea din exterior reŃeaua de hidranŃi exteriori alimentaŃi de la rezervorul proiectat va asigura un debit Qie=25 l/s. debitul pentru incendiu exterior este Q= 25 l/s. Theodor Pallady nr. pentru o durată de funcŃionare de 1 oră. dar se recomandă să se monteze maximum 6 sprinklere pe fiecare ramură. Sprinklere Sprinklerele vor fi dispuse la demisol.5 l/s. sunt necesari hidranŃi interiori cu dublu jet. Bucureşti Tel: 0314 253 023./c din anexa 3 pentru clădiri cu volum mai mare de 25000 mc.1. in spaŃiul destinat parcării auto in sistem Klaus.59. tabel 20. asigurând intensitatea de stingere de minimum 0. . Debitul necesar pentru funcŃionarea instalaŃiei de sprinklere trebuie asigurat un debit de 30 l/s. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI autoturisme amplasate intr-un singur volum şi indiferent de numărul autovehiculelor atunci când sunt dispuse in sau sub clădiri inalte . indiferent de aria construită şi numărul de niveluri sunt necesari hidranŃi interiori. HidranŃi exteriori Conform STAS 1478/90. Conform NP 086-05 art.expert-mediu. sectorul III . sectorul II . din NP086-05 instalaŃii de drencere (perdele de apă) se impun pentru protecŃia golurilor scărilor rulante. fiecare cu Q= 2 x 2.5 l/s =5 l/s. Dimensionarea instalaŃiei de sprinklere se face conform breviar de calcul anexat. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Sprinklerele se montează pe conductele de distribuŃie şi pe ramificaŃiile acestora.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.12 l/s/m2.eu. sector 3. Hidranti interiori Conform Normativ NP 86/2005 pentru o clădire cu destinaŃia -clădire de locuit din categoria -inaltă. pe conducte (distribuitoare) ale reŃelei.eu 31 .

18. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor rezervorului se va amplasa un grup cu două pompe (1A+1R) cu caracteristicile q= 2x90 mc/h. Traseul coloanei uscate este vertical şi s-a amplasat pe casa scării aparent. Coloana uscată are diametrul Dn 3" mm. 5. respectiv a golului in placă la +4. separat de orice alt racord.5. Racordurile pentru furtun se marchează cu inscripŃia "racord incendiu". sector 3. Alimentarea cu apă a rezervorului se va face cu conducta PEHD 0 110 mm. InstalaŃia de drencere cu acŃionare manuală şi automată. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. la loc vizibil.eu. utilizată numai de serviciul de pompieri.17 şi art.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Racordul de alimentare cu apă al coloanei uscate s-a amplasat la 1.expert-mediu.eu 32 . pe fiecare nivel al clădirii. Theodor Pallady nr. NPO 86-05 cap. protejate anticoroziv. H= 70 mCA. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2 l/s. De la rezervor. Pe un perimetru de 28 m se impune un număr de 28 de drencere care vor asigura un debit de 0. www. Înaintea racordului pentru furtun se prevede un robinet. cf. Coloane uscate Deoarece clădirea este inaltă s-a prevăzut coloană uscată 0 3".Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5. alimentarea hidranŃilor exteriori se va face cu conducta PEHD 0 160 mm. Coloana uscată este o instalaŃie fixă.. la baza coloanei s-a prevăzut un ventil de reŃinere şi un robinet de golire.5 m. office@environmental-expert. Drencere Se impun pentru protejarea golurilor de la scările rulante.5 m de sol la o înclinare de 45° faŃă de verticală. 5. Racordul de alimentare s-a notat cu "coloana uscata". 50. dintre parter şi mezanin. Pe reŃeaua de incendiu exterior se vor amplasa conform planului de situaŃie 2 grupuri x 3 hidranŃi de incendiu (2 dubli şi unul şimplu) care vor asigura un debit de 25 l/s. Conform NP 086/2005 art. rigidă ce s-a amplasat in interiorul obiectivului. iar racordurile pentru furtun de tip C. Racordul de tip B pentru alimentarea coloanei uscate s-a amplasat pe peretele exterior clădirii şi s-a obturat cu un racord infundat. presiunea de încercare a coloanelor uscate va fi Pi= 25 bar.. iar coloana uscată se va executa din Ńevi metalice din oŃel.

panou de incendiu.2.C. Timpul normat de funcŃionare: Tii= 10 min hidranŃi interiori şi 1 ora sprinklerele şi 1 ora drencere. prevăzută cu lopată şi amplasată..stingătoare portative tip P6. utilaje. 97: . unelte şi mijloace de intervenŃie se specifică: a. sector 3.eu. de regulş.f. c. office@environmental-expert.10. alte aparate de stins incendii.stingătoare transportabile. 4.eu 33 .. b. se prevede un rezervor care să asigure funcŃionarea timp de 10 minute a hidranŃilor interiori şi timp de 60 de minute a hidranŃilor exteriori.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.eu.2.1 stingător portativ tip P6 cu praf şi C02 la 10 maşini şi maximum 150 m2 arie construită. încăperile. Zonele. . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI b. Pentru stingătoare. Tipul şi caracteristicile de stingere asigurate: stingătoare tip P6 cu praf şi C02. instalaŃiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi 0 2" (racordul) cu două jeturi simultane pe toate nivelurile clădirii. Theodor Pallady nr.3. spaŃiile. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se vor dota cu un stingător portativ cu praf şi C02 sau Numărul şi modul de amplasare in funcŃie de parametrii specifici: Pentru parcaj. in imediata vecinătate a rampei de acces.i. se vor prevedea conform art. stingătoare transportabile tip P50. din Normativul 1478/1990 când alimentarea cu apă a rezervorului se face dintr-o reŃea exterioară existentă care asigură debitul şi presiunea necesară in caz de incendiu. www. III.o ladă de nisip cu capacitatea de 100 I (de preferinŃa mobilă).expert-mediu. dar care funcŃionează cu intermitenŃă. Pentru parcaj se vor prevedea .3. D.3. din NP24- SC House Construct Invest Environment SRL Bd. La spaŃiul comercial de la parter şi la birourile de la mezanin.ladă de nisip cu lopeŃi. la demisol.4 stingatoare transportabile P50 (unul la 50 de autovehicule) dispuse astfel incat să poată fi utilizate pentru intervenŃie. Conform art.in total 16 stingătoare . conform Normativului PI 18/1999.2. Tie= 1h hidranŃii exteriori*. . .

expert-mediu. Acesta va asigura necesarul de apă pentru funcŃionarea hidranŃilor interiori şi exteriori pentru intervalul de timp normat (10 minute in cazul hidranŃilor interiori şi 1 ora in cazul celor exteriori şi a sprinklerelor). Bucureşti Tel: 0314 253 023.la birouri .20 mp c.nu este cazul CondiŃii specifice pentru asigurarea intervenŃiei in caz de incendiu Obiectivul va fi dotat cu un rezervor de incendiu cu un volum de 400 mc.74 mp .Sc= 2125. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert.8 stingatoare tip P6 sau echivalent cantitatea de materiale combustibile/ volumul de lichide combustibile. .. H = 40 mCA Q drencere= 14 mc/h. Măsuri tehnico-organizatorice A.racordurile de apă.eu. www. .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. In funcŃie de situaŃia existentă: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. H= 40 mCA poziŃionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică. clasa de incendiu etc. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI echivalentul acestuia pentru o arie construită de 250 m2. . 50. H= 60 mCA grup pompare incendiu exterior Qie = 90 mc/h. suprafaŃa. electricitate şi gaze la reŃeaua orăşenească se vor face conform planului de situaŃie anexat.eu 34 . H= 60 mCA grup pompare sprinklere Qsprinklere= 108 mc/h.. CondiŃiile şi măsurile necesar a fi luate potrivit reglementarilor tehnice. grup pompare şi staŃie de hidrofor pentru consum sanitar cu 2 pompe (1A+1R) 0=21. . dar minimum 2 stingătoare pe nivel.9 stingătoare tip P6 sau echivalent . gaze şi.la spaŃiul comercial . alte utilităŃi: . după caz. Rezerva intangibilă pentru incendiu exterior Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor se vor amplasa grupuri de pompare dupa cum urmează: b.întrerupător general care se montează înaintea tabloului general.6 mc/h. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. destinaŃia. H=55 mCA grup pompare incendiu interior (hidranti interiori) Qii =18 mc/h.Sc = 1870.eu. sector 3.

eu 35 . 50. 58/2004. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. . La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare in sistem Klaus evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari.P118/1999. • Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃă minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comandă de la nivelul de acces in scară. Theodor Pallady nr. » In casele de scări nu vor fi amenajate spatii de lucru. sector 3.S. pentru diminuarea riscului de incendiu..F. www. ori cu alte destinaŃii conform art. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente. 7. 2.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.30 aliniatul 3 din PI 18/1999.expert-mediu.N.eu. depozitare. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. • Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială.5 din NP 86-05.6. Se va dota obiectivul cu hidranŃi interiori: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi racord 0 2" cu doua jeturi simultane 2 x 2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. 2. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a cailor de evacuare şi a hidranŃilor cu sursă proprie de energie şi independenŃă de funcŃionare 2 1/2 h. • InstalaŃiile electrice aferente construcŃiilor vor fi corespunzătoare riscului şi destinaŃiei potrivit reglementarilor tehnice de specialitate. conform prevederilor "Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" nr. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială.5. circuitele electrice vor fi prevăzute cu dispozitive de protecŃie diferenŃiale conform prevederilor normativului 17/2002.5 l/s şi coloană uscată 0 3" InstalaŃia de sprinklere proiectată va fi permanent sub presiune conform art. • In spaŃiul aferent centralelor termice se vor monta detectoare automate de gaze cu limită inferioară de sensibilitate 2% CR» in aer.29 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Se va dota obiectivul cu 33 stingatoare tip P6 cu praf şi C02 (sau echivalent) şi 4 stingătoare transportabile P50 amplasate conform prevederilor scenariului de securitate la incendiu.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. explozive. sector 3. destinate parcării autoturismelor se interzice completarea sau scoaterea de carburant combustibile. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. repararea sau efectuarea lucrărilor de întreŃinere a autoturismelor indiferent de natura defecŃiunilor acestora. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Ascensoarele cu care va fi dotată clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii.eu. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile. parcarea autoturismelor in afara spaŃiilor special destinate şi marcate in acest scop. In cazul defectării sau opririi.expert-mediu. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistente a foc minim 2 ore. după caz: ConstrucŃia se încadrează in prevederile tehnice ale Normativului PI 18/1999.eu 36 . incendiilor respectiv la stingatoare şi hidrantii interiori şi exeriori. CondiŃiile sau recomandările care trebuie avute in vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor. ascensoarele vor fi astfel realizate incât să permită aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat.1. accesul in parcajul subteran a autoturismelor cu substanŃe inflamabile. fumatul şi utilizarea focului deschis sub orice formă. 50. in afară de carburanŃii şi lubrifiantii din echiparea autoturismelor. C.2. www. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei. III.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. B. cum sunt rampele auto şi circulaŃiile din parcaj. aferente construcŃiei sau amenajării respective: MenŃinerea permanentă in stare de funcŃionare a mijloacelor de primă MenŃinerea in permanenŃă a accesului liber la mijloacele de stingere a Conform art. cu excepŃia schimbării roŃilor.3.. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare.. Theodor Pallady nr. din NP 24-97 in interiorul spaŃiilor subterane din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea lichidelor intervenŃie (respectiv a stingatoarelor şi hidrantilor interiori şi exteriori). se stabilesc masuri pentru îmbunătăŃirea parametrilor şi a nivelelor de performanŃă pentru securitatea la incendiu. dupa caz. iar in caz de incendiu toate cabinele vor fi aduse automat la parter. utilizarea in alte scopuri a spaŃiilor destinate parcării subterane a autoturismelor. Modul de încadrare a construcŃiei sau amenajării in nivelele de performanta prevăzute de reglementările tehnice şi.C. office@environmental-expert. radioactive sau corozive.

stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor. . www.eu. întreŃinerea şi acŃionarea instalaŃiei de protecŃie precum şi de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment. office@environmental-expert.igiena şi sănătatea oamenilor.1 mg/mc SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Radon . sector 3..4 mg/mc.10 mg/mc. in caz de incendiu de către salariaŃi. pulberi în suspensie . refacerea şi Conditiile de igienă şi sănătate ale locatarilor imobilului şi a persoanelor care protectia mediului vor lucra in spaŃiile pentru comert şi servicii. in funcŃie de ipoteza de intervenŃie.140 Bg/mc pe aer. clădirea va indeplini condiŃiile de asigurare a purităŃii aerului conform prevederilor din normativul . Bucureşti Tel: 0314 253 023.debitul minim de aer proaspăt reprezintă 20% din debitul de aer vehiculat. se asigură de către operatorul parcajului care răspunde de asigurarea condiŃiilor de securitate la incendiu.. cu sarcini precise pentru fiecare persoana in parte. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. monoxid de carbon CO . formaldehidă .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Cerinta D . Prin destinaŃie. Supravegherea. Verificarea periodică a instalaŃiei electrice şi de legare la pământ. sunt asigurate in ceea ce priveste microclimatul prin respectarea prevederilor din STAS 6472. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Realizarea sistemului operativ de observare şi anunŃare a incendiului.2. - D. de nocivităŃi sunt: • • • • • bioxid de carbon CO2 . Instruirea la angajare (şi periodică) a personalului privind acŃionarea in caz de incendiu.expert-mediu.5 g/mc. . aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate prin care se întocmirea şi afişarea in locuri vizibile a planurilor de evacuare.eu 37 . Theodor Pallady nr. întocmirea.concentraŃiile maxime admise. Acesta reprezintă mai mult de o reîmprospătare pe oră şi o raŃie de 300 mc/h pe persoană.NP 008.eu. Organizarea intervenŃiei. împotriva incendiilor la parcare.

F.expert-mediu. .. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Nivelele de iluminare naturală şi artificială. www. respectiv STAS 6646.eu 38 .η = 95 97%. Clădirea va fi dotata cu băi.η = 90 * 95%. office@environmental-expert. conformate şi dimensionate cu respectarea prevederilor din STAS 1478. bucătării. grupuri sanitare. ♦ compresoare ermetice cu . Bucureşti Tel: 0314 253 023.ProtecŃia la zgomot Nivelul de zgomot din spaŃiile tehnice de ventilaŃie .η = 60 80%.Randamentul izolaŃiei va fi peste 75%. Cerinta E .04 w/ mk. limitează proliferarea microorganismelor (de tip Leigionella). La spatiile pentru servicii nivelul iluminatului artificial va fi de 500 luxi pe planul de lucru şi 150-300 luxi in spatiile anexa.canale de aer tratat. Pentru a limita consumul de energie în exloatare se vor utiliza: ♦ ventilatoare cu randamente .temperatura şi umiditatea aerului refulat. Cerinta F . 50. Theodor Pallady nr.pentru centrala de tratare a aerului 65dB ( A ): SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. pentru funcŃiunile de locuinŃă sau spaŃii pentru servicii şi comert. din tablă zincată cu rugozitate redusă. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Nivelul de zgomot se va incadra in prevederile din STAS 6156 şi nu va depaşi 45-50 db conform "Normativ privind proiectarea şi executia masurilor de izolare fonica şi a tratamentelor acustice in cladiri". sunt asigurate conform prevederilor din STAS 6221. calcul care face parte din proiect.eu. In apartamente iluminatului artificial va fi de 300 luxi.eu. . indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987). piese speciale cu rezistenŃe locale reduse ( cu raze de curbură mari). conform prevederilor Normativului C 107/1-97. ♦ compresoare semiermetice . se izolează termic cu vată minerală sau de sticlă cu coeficientul de transmisie a căldurii A < 0. E.izolare termică şi hidrofugă şi economie de energie Pentru stabilirea conditiilor de izolare termică s-a intocmit calculul coeficientului global de izolare termica “G”..se prevăd canale de aer.

substante sau preparate chimice Materile prime prevăzute pentru construcŃia şi dotările obiectivului analizat vor fi numai cele aprobate de legile in vigoare privind materialele şi substantele permise pentru constructia de blocuri de locuit.agregatul producere apă răcită 85dB ( A ). a pereŃilor fonoizolanŃi intre apartamente. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. a geamurilor termopan. 1. Informatii despre materii prime.4. 1. La nivelul intregului imobil protecŃia la zgomot este asigurată prin utilizarea unei structuri de metal.eu 39 . www. .7. 1. Informatii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei Obiectivul nu este destinat producŃiei ci spaŃiilor de locuit iar resursele folosite pentru producerea energiei termice sunt gazul natural şi curentul electric. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. în exterior: Viteza aerului la circulaŃia prin canale este limitată la 8 m/s.transversale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 2 Hz: 74 dB. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Durata etapei de functionare FuncŃionarea estimată de minimum 50 ani. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Theodor Pallady nr.longitudinale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 8 Hz: 80 dB.. Se estimează că vor fi utilizate următoarele cantităŃi de materii prime: .Valorile maxime ale vibraŃiilor: . office@environmental-expert.eu. accesul autoturismelor in zona obiectivului va fi restricŃionat.6.5. sector 3. ♦ tăria la frecvenŃa de 2 Hz: 7 vibrar. ♦ tăria la frecvenŃa de 8 Hz: 1 vibrar.eu. de către producătorul agregatelor. 50.Beton: aproximativ 3000 mc. De asemenea. . Limitarea vibraŃiilor se face prin montarea pe fundaŃii din beton prin intermediul suporturilor amortizoare livrate odată cu utilajele.expert-mediu.4. a panourilor fonoizolante pentru faŃadă si terasă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4.

1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .Metal: aproximativ 600 tone. finisoare. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. atat in perioada de construcŃie a obiectivului cât şi in perioada de funcŃionare a acestuia in mică măsură.(A).eu. vole şi autogredere.. Nivelul de zgomot este variabil. 50. din cauza intensificării traficului. materiale se vor folosi antifoane generati de activitatea propusă Estimarea nivelului de zgomot datorat lucrărilor de construcŃie Utilajele de santier produc zgomot. Theodor Pallady nr.Geam termopan: estimat 3600 mp.4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. .expert-mediu. Betonul necesar realizării construcŃiei va fi adus cu betonierele. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. valorile mai mari fiind la excavatoare. nu va fi preparat pe amplasament.. Estimarea nivelului de zgomot datorat obiectivului Ca poluant fizic se poate considera zgomotul produs de intensificarea activităŃii in zonă. buldozere.eu 40 . Poluare calculata produsa de activitate Pe zone rezidentiale de recreere sau alte Masuri Pe zone zone protejate de Numar de Poluare Fara Cu Tipul Sursa de surse eliminare protectie / maxima Pe zona masuri implemenpoluarii poluare / de restrictie permisa obiectivului de tarea pouare reducere aferente eliminare masurilor de a poluarii obiecti/ eliminare/ vului reducere reducere a a poluarii poluarii Lucrarile de constructii Utilitare se vor auto face in Zgomot pe specifice afara timpul construcMaxim 3 65 dB 60-80 orelor de constructie tiilor şi odihna i transporale tului de populatiei. Informatii despre poluanti fizici şi biologici. in jurul valorii de pana la 90db. care afecteaza mediul. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.eu.8. office@environmental-expert.

efectuattă la intervale bine precizate de timp. STAS-ul nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore. CirculaŃia din zonă se incadrează in categoria tehnica II.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. strazi de categoria IV.. dr.eu 41 . iar Nivelul echivalent continuu {dB(A)} datorat traficului rutier este de 80 dB(A) in cursul zilei. Nivelul echivalent continuu {dB(A)} la limita investiŃiei este estimat sub 65 dB(A) in cursul zilei. 10. de legatură. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Atât pentru muncitori. 50. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. pag. Nivelul de zgomot echivalent continuu estimat pe baza densităŃii circulaŃiei la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul este de 80 dB(A). pentru care limita admisă de norme la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul.eu. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. ing. autori dr. sector 3. in timpul zilei. ing.şi de 75. Trebuie amintit şi faptul ca Institutul de Sănătate Bucureşti a desfăşurat o acŃiune de monitorizare care a evidenŃiat o dinamică ascendentă a nivelurilor de zgomot de la valorile medii de 50 db(A) la inceputul anilor 1980. Theodor Pallady nr. Alexei Atudorei şi prof.85 db(A) . 3 – admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) – pt. 10009-88 (Acustică urbană) – tabelul nr. office@environmental-expert.pentru strazi de categoria I.. Ioan Paunescu). www. 50 dB(A). Estimarea nivelului de zgomot datorat traficului Pentru evaluarea zgomotului generat de traficul rutier s–a stabilit densitatea medie a circulaŃiei rutiere pe baza numărării autovehiculelor. de cca. pana la aproximativ 70 db(A) in anul 2000 (extras din lucrarea „Gestiunea deseurilor urbane”. Valoarea a fost calculată pentru o circulaŃie intensă pe timpul zilei. Sursele de zgomot in cazul obiectivului sunt cele produse de pornirea/oprirea şi funcŃionarea motoarelor autovehiculelor şi de la autoutilitarele care descarcă marfa. Toate instalaŃiile şi utilajele folosite vor fi omologate conform normelor in vigoare şi produc un nivel acustic de maxim 35–40 dB. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. iar zgomotul provenit de la motoarele autovehiculelor se incadrează in limite normale asigurând in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul şi calitatea aerului.expert-mediu. este de 70 dB(A).eu.

judetul Bacău au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al municipiului Bacău. 1.9. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului ansamblu rezidenŃial din strada Pictor Aman. 50. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (ansamblul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor reŃele: reŃea alimentare cu apă. Bucureşti Tel: 0314 253 023. nr 33. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru realizarea alternativelor la proiect Nu este cazul.4. obiectivul studiat va contribui la dezvoltarea zonei şi la asigurarea necesarului de locuinŃe din zona analizată. office@environmental-expert. In situaŃia neimplementării planului. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică NU ESTE CAZUL 1.4. precum şi zone cu spaŃii verzi amenajate. In situaŃia implementării planului.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1..4. aici aflandu-se clădiri cu funcŃiunea de spaŃii de invăŃamânt. sector 3. www. de asemenea. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile.. reŃea alimentare cu energie electrică). Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia dintre ele Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continuă a pieŃei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidenŃiale. Zona in care va fi amplasat imobilul comercial şi rezidenŃial se caracterizează ca fiind o zona construită. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. reŃea alimentare cu gaz metan. reŃea telecomunicaŃii.expert-mediu.eu 42 . iar funcŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei – zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. reŃea canalizare. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime. Theodor Pallady nr.eu. apartinând de localitatea Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.10.11. amplasamentul işi va pastra funcŃiunea actuală.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

1. 1105 / 2008. Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă 1.4.4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1.14. office@environmental-expert. Terenul se află in vecinătatea reŃelelor tehnico.12 InformaŃii despre utilizarea curentă a terenului. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000. InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului S-a eliberat certificat de urbanism nr. Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. www. Alimentarea cu apă potabilă a. 50. arheologice.eu. Theodor Pallady nr. sector 3. In prezent terenul este liber de construcŃii. Pe amplasament nu există valori naturale.4. arheologice. 1.expert-mediu.4. istorice. Regimul de inălŃime strict a obiectivului analizat va fi D+P+M+12E.13.. După realizarea proiectului procentul de ocupare al terenului (P.. Realizarea acestei investiŃii nu va afecta dezvoltarea spaŃială a localităŃii Bacău.U. istorice. arii naturale/zone protejate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.O. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000. culturale. arii naturale/zone protejate. iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C. Bucureşti Tel: 0314 253 023. In prezent terenul este liber de construcŃii.T) va fi maxim 75%. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare – cumpărare nr.14. In vecinătatea amplasamentului este Universitatea Bacovia.eu. 1.02. 34 / 15. 2010.eu 43 .T) va fi 7. infrastructura existentă. zone de protectie sanitară. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. valori naturale.edilitare. zone de protecŃie sanitară Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. culturale. astfel localitatea va dobândi o zonă de locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime şi servicii cu un grad ridicat de urbanitate. Alimentarea cu apa rece SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

.eu.expert-mediu.72 mc/zi Qzi max = 6. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.conform STAS 1478/90-Tab.4 mc/zi Q zi med =1/1000 x 95 x 50 [mc/zi]= 4. 1 persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers . apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer.conform STAS 1343-1/2006 Calculul debitului zilnic mediu -Qzi med Q zi med =1/1000 x 648 x 170 [mc/zi]= 110. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul obiectivului.35 = 8.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.35 = 148. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă. www. DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt.75 mc/zi Qzi med total = 121. = 648 persoane 160 persoane in spaŃii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers .16 mc x 1. Theodor Pallady nr.conform STAS 1343- 1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers .eu 44 . sector 3.4 mc x 1.64 mc/zi SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.16 mc/zi Q zi med =1/1000 x 160 x 40 [mc/zi]= 6. pct..Qzi max Qzi max=Q zi med x Kzi [mc/zi] Kzi valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic= 1. 4.35 Qzi max = 110. office@environmental-expert.31 mc/zi Determinarea debitului zilnic maxim . pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere.

41 mc/zi Qzi max total = 163. = Qzi min.3 = 44.8 = 1.02 => coeficient care Ńine seama de nevoile sistemului de alimentare cu apă.02 x 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Kp = 1.77 mc/zi Determinarea debitului zilnic minim . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qzi max = 4.02 x 1.eu 45 .35 = 6.41 x 2. 50.15 = 174.02 x 1.61 l/s Qs o max= 17.49 l/s Qs zi max. www.45 [mc/zi] = 2.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med.34 [mc/zi] = 0.eu.15 = 129. sector 3.valoarea maximă a abaterii valorii consumului orar Qorar max =1/24 x 148. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi min.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.72 x 1.59 mc/zi Qzi min= 6.64 x 0.02 l/s Qszimin = 44. Theodor Pallady nr.72 x 2.35 [mc/h] Qorar max =1/16 x 8.51 [mc/h] Qorar max =1/10 x 6.13 mc/zi Determinarea debitului orar maxim de apă – Q 0 max Qorar max=1/h x Qzi max x Ko [mc/h] Ko= 2.92 mc/zi Qzi min total= 49. office@environmental-expert.3 [mc/zi] Qzi min= 148. -locatari: Qs zi med = 110. Bucureşti Tel: 0314 253 023.35 x 1.41 x 0.62 x 1. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi max.= 148. = Q zi max.79 [mc/h] Qorar max total = 20.15 = 52.16 x 1. = Q zi med.3 = 2.3 = 1.62 mc/zi Qzi min= 8.expert-mediu.64 x 2.35 [mc/h] = 5.15 => coeficient care Ńine seama de pierderile de apă prin reŃele (reŃele vechi).15 = 20.eu.8 . X Ks X Kp[mc/ZÎ] unde: Ks = 1.22 [mc/zi] = 1.72 x 0..65 l/s -spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Qzi min Q minim zilnic= Qzi max x 0..75 mc x 1.8 = 1.02 x 1.8 = 17.

15 = 2. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice..63 [mc/zi] = 0.75 x 1.79 x 1.52 [mc/zi] = 0.77 i/s Qs zi max= 192.13 [mc/zi] = 0. Theodor Pallady nr.02 x 1.58 l/s -cerinŃa totală: Qs zi med.51 [mc/zi] = 0. www.72 l/s Qs o max= 24.eu 46 .02 x 1.21 [mc/h] = 5.92 x 1.15 l/s Qs zi max= 6.77 [mc/h] = 0. model VIESSMANN.15 = 5. birouri şi spatii comerciale este prevăzut cu demisol cu capacitate pentru 158 autovehicule.eu.02 x 1.15 = 10.15 = 7.02 x 1.57 [mc/zi] = 0.65 l/s Blocul de locuinŃe (12 etaje).21 l/s Qs zi min = 1.02 x 1.06 l/s Qs o max= 1. iar Ia mezanin s-au prevăzut birourile.51 x 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apa caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament.4 x 1.02 x 1.15 = 2.15 = 1.10 [mc/zi] = 2.= 8.04 [mc/zi] = 0.41 x 1.15 = 7.13 l/s Qs zi max.49 l/s -birouri: Qs zi med =4. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică proprie.4 l/s Qs zi min = 57. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă. c.02 x 1. având puterea termică de 105 kw fiecare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qs zi med. Bucureşti Tel: 0314 253 023. b.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.= 142. Evacuarea apei uzate menajere Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă. office@environmental-expert.eu.17 l/s Qs zi min = 2.02 x 1.25 [mc/zi] = 0.64 x 1. 50.59 x 1. etanşate cu garnituri din elastomeri. tip VITODENS 200-W.expert-mediu.15 = 3. = 6. sector 3.30 [mc/zi] = 1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.05 l/s Qs o max= 1.09 [mc/h] = 0. La parter s-a propus amenajarea spatiilor comerciale.

la etajul 6. Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. s-a făcut conform STAS 1795. la parter şi la ultimul nivel. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate.B" Coloanele menajere.14. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare. sector 3. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° . Theodor Pallady nr.eu. Pentru partea de locuinŃe se vor monta trei branşamente la capătul SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. 1. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip . www.eu 47 .. Bucureşti Tel: 0314 253 023.4. Pentru siguranŃă în exploatare. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm. prin extinderea ei până la obiectiv .2. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigentelor legislaŃiei în vigoare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. În demisol.eu. office@environmental-expert. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele.. Alimentarea cu energie termică şi gaze Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor se realizează din reŃeaua gaze naturale presiune redusa ∅ 3 existentă pe strada Pictor Aman. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05. 50. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Coloanele menajere vor fi mascate în ghene.expert-mediu. d..

Din coloana G0. montata pe cazan şi racordată la canalul de evacuare gaze ∅ 300 canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0. grinzi. racordată la canalul SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3..R. Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin montarea unei prize de evacuare gaze arse 10 * 10 cm. printr-o tubulatura ∅ 60. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionării cazanului model VIESSMANN tip VITODENS 200 .12 mc/h.70mc/h.05 mc/h. stâlpi. Theodor Pallady nr.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. alimentarea cu gaze naturale a receptorilor din bloc se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale presiune joasă comună. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. cu ajutorul unui cos de fum coaxial ∅ 100/60. A doua situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului din cazan se realizează din coridorul interior . Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii cazanului model VISION DUAL este de 2. alimentarea receptorilor din fiecare apartament se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale-presiune joasă montată aparent pe ziduri.eu. iar la partea de magazine se montează un post de reglare măsurare. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI lor trei regulatoare. iar evacuarea gazelor arse se realizează printr-o tubulatura ∅ 60. Admisia aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse se realizează in doua situaŃii funcŃie de amplasarea bucătăriei şi centralei termice in planul imobilului şi anume : Prima situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului şi evacuarea gazelor arse se realizează din exterior. www.expert-mediu. montată aparent pe casa scării prin montarea in plan vertical a doua coloane G0. ce face parte din furnitura cazanului. Din P. protejată cu plasa de sârmă. montată pe cazan. 50. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii maşinii de gătit tip aragaz este de 1.. Măsurarea consumului de gaze naturale pe fiecare apartament se realizează cu ajutorul unui contor volumetric tip G 4.5 metri.eu 48 .W este de 12.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

instalaŃia interioara intre robinetul de incendiu a contorului proiectat şi receptorii legali aprobaŃi.05mc/h. cu dimensiunile de 20* 20 cm. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.300 mm CA. nominalizat pe următorii receptori: . SoluŃia de alimentare a noului consumator cât şi debitul de gaze necesar.70 mc/h .75 mc/h. iar proiectul va fi avizat de către E ON GAZ ROMÂNIA .1 maşina de gătit tip aragaz : Q = 1. agrementată de ANRE.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI de evacuare gaze.Centrul OperaŃional BACĂU. la inălŃimea de montaj conform schemei izometrice anexate. raportul volumic. 50. Theodor Pallady nr.instalaŃia exterioară.bucătărie) şi unde se introduc gaze naturale corespunde prevederilor din NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE . .5 metri.eu. Punerea in funcŃiune a receptorilor din bucătărie şi centrala termică se realizează pe baza unui proiect la faza de dosar preliminar ce va fi întocmit de o firma ce proiectează instalaŃii de gaze naturale. suprafaŃa de vitrare.2004. office@environmental-expert.eu 49 . cuprinsă intre regulatorul existent şi robinetul de incendiu a contorului proiectat de la fiecare apartament. privind volumul minim. www. .T. Proiectul instalaŃiei de utilizare gaze naturale de joasă presiune cuprinde : .75 mc/h .eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. destinat pentru incălzirea spaŃiilor şi prepararea hranei. asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse şi a eventualelor scăpări de gaze .. indicativ NT-DPE . canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0.1 centrală termică cu tiraj forŃat : Q = 2. sector 3. va fi aprobată de către E ON GAZ ROMÂNIA .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. CondiŃii pentru introducerea instalaŃiilor de gaze. Receptorii sunt din import sau din producŃia internă şi conform cărŃii tehnice anexate funcŃionează la presiunea de alimentare de 200 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.Centrul OperaŃional BACĂU. Încăperea unde sunt amplasaŃi receptorii (C.2004. Debitul total de gaze naturale pe fiecare apartament va fi de 3. montată aparent pe ziduri şi grinzi in sistematizare orizontală şi stâlpi in sistematizare verticală.. TOTAL DEBIT APROBAT : Q = 3.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se va realiza prin execuŃia unei variante din proiect. .DPE . 8. 50.montarea conductelor pentru alte instalaŃii in canale pentru conductele de gaze.2004 . cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. cu agent de răcire apă rece pentru răcirea aerului. 8. Conform art. amplasată la inălŃimea Hp = 2. www. Admisia aerului necesară receptorului cu flacără deschisă (aragaz). Acestea sunt alimentate: . climatizarea locală a spaŃiilor. precum şi asigurarea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune. InstalaŃie de ventilaŃie şi climatizare Pentru spaŃiile comerciale de la parterul şi mezaninul imobilului sunt prevăzute următoarele sisteme: 1.DPE -2004. Theodor Pallady nr. Evacuarea eventualelor scăpări de gaze şi admisia aerului necesar arderi. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spaŃiile comerciale.35 m.eu 50 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea gazelor naturale arse de la aragaze se face prin grila de evacuare 10 * 10 cm.cu agent termic apă caldă cu Ttur =70° Tretur =60° in regimul de încălzire. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Se interzice montarea de dispozitive de inchidere a secŃiunii de ieşire a gazelor arse conform art. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor Centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură.cu agent de răcire apă rece cu Ttur =7 ° Tretur=12 ° in regimul de răcire. C. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. NU ESTE ADMISĂ: . se realizează din exterior prin montarea unei prize de aer in peretele exterior la înălŃimea de 20 cm de la pardoseală şi va fi protejată cu plasă de sârmă. folosind climatizoare de tubulatură. Pentru calcularea necesarului de gaze s-a Ńinut cont de cantităŃile necesare pentru instalaŃiile de incălzire şi pentru instalaŃiile de ventilaŃie şi climatizare. C.expert-mediu.intersecŃia canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaŃii. De asemenea se interzice evacuarea gazelor direct in poduri. care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt. 2.eu. sector 3. asigurând încălzirea sau răcirea aerului.32 din NT . C.eu.22 din NT . office@environmental-expert.. C.

trebuie asigurat confortul termic prin realizarea instalaŃiilor interioare de incălzire şi ventilaŃii. Pentru spaŃiul comercial confortul termic se realizează de la o sursă termică proprie. suporŃii se vor executa din profile din oŃel laminate. office@environmental-expert. pe fiecare nivel cu ventiloconvectoare de plafon necarcasate. agregatul de răcire apă ca şi celelalte accesorii ale instalaŃiei sunt de ultimă generatie. Centrala termică produce agent termic 70/60° iar transferul termic se realizează C. model VIESSMANN. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează doua cazane de perete in condensatie cu tiraj forŃat şi camera etanşă.eu 51 . SpaŃiu rezidenŃial este destinat locuinŃelor cu regim de inăltime 11 etaje + penthouse totalizând 205 apartamente. SpaŃiu comercial al imobilului este format din parter şi mezanin cu destinaŃie magazine. Manipularea materialelor se va realiza cu respectarea normelor de tehnica securităŃii muncii şi in aşa fel încât sa nu se deterioreze. caserate pe folii de aluminiu armate cu fibre de sticlă. www. Aerul viciat va fi extras din spaŃiile comune printr-o reŃea de canale de ventilaŃie racordate la modulul de evacuare al centralelor de tratare a aerului. mezanin. Specificul amplasamentului impune realizarea protecŃiei termoizolaŃiei cu folii de aluminiu de 0. unsprezece etaje + penthouse (D + P + MZ + 11E + PTH). Materialele utilizate la executarea instalaŃiilor Canalele de aer se execută din tablă de oŃel zincat protejate termic cu cochilii din polistiren sau plăci rigide din vată minerală sau de sticlă. protejate anticorosic prin grunduire şi voPSIre.expert-mediu.. montate in tavan fals. respectă normele de protecŃie a mediului fiind ecologice. tip VITODENS 200 . pentru care confortul termic se realizează separat pe apartament.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. necesitând realizarea instalaŃiilor interioare de incalzire şi ventilaŃii. Consolele. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fiecare aparat de climatizare va fi racordat printr-o tubulatura la canalele principale de aer de la centralele de tratare a aerului.. InstalaŃii de incălzire şi ventilaŃie Pentru imobilul COMERCIAL ŞI REZIDENłIAL cu regim de inaltime: demisol.8 mm. Theodor Pallady nr. sector 3. SpaŃiul de la demisol este destinat parcărilor auto şi nu necesită asigurarea confortului termic. Centralele de tratare aer. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. parter.W. având puterea termică de 105 kw fiecare.eu.

. Bucureşti Tel: 0314 253 023.9 kw şi un randament de 93. izolată model REHAU. s-a determinat conform STAS 6472/3 şi Normativ C107. 2 agregate frigorifice . se realizează perimetral. SR 1907/2.. Necesarul de căldură pentru fiecare încăpere a obiectivului cu corpuri statice. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃia de climatizare este compusă din : mc/h. office@environmental-expert. intr-un spaŃiu ce corespunde condiŃiilor impuse de normativul 113 şi NTDPE -01/2004. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. montaj îngropat. pe baza datelor din proiectul de arhitectură şi a temperaturilor interioare de calcul prevăzute in standard. s-a determinat in conformitate cu SR 1907/1.răcire. www. Transportul agentului termic la corpurile de încălzire statice.eu 52 . Pentru spaŃiul rezidenŃial confortul termic se realizează individual pe fiecare apartament de la o sursă termică proprie prin amplasarea unei centrale termice murale in fiecare bucătărie.incălzire.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. tip VISION DUAL 24 SE. cu conducte tur . Agentul termic 85/65°C va fi produs de un cazan. 2 * 75 kw . ce produce agent termic pentru incălzire şi instant preparare apă caldă de consum.retur din Ńeavă de polietilenă reticulată. sector 3. C) RezistenŃa termică a elementelor de închidere ale încăperilor. 4 recuperatoare de căldură rotative cu D aer = 3500 mc/h/buc 4 baterii de incălzire . Theodor Pallady nr. Cazanul este de tip mural cu camera etanşă şi tiraj forŃat şi va fi amplasat in bucătărie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4 x 25 kw. date prin temă.eu.18° şi in zona III eoliană. ce funcŃionează cu gaze naturale la presiunea gazului din sistem de 20 mbar. Agentul termic va fi produs de un cazan model de referinŃă HERMAN. având puterea termică utilă: minimă / maximă de 9. 50.eu. clădirea incadrandu-se in zona III de temperatură (te = . tubulară introducere aer proaspăt cu anemostate având D aer = 4 x 3500 tubulatura evacuare aer viciat cu grile de ventilaŃie având D aer = 4x 3000 mc/h.1 kw / 23.4%. Agentul termic produs va fi folosit pentru incălzire şi preparare apă caldă de consum.

23 din 113-2002.. cu valoare de max. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ProtecŃia conductei cu izolaŃie va avea dublu rol şi anume de izolator şi posibilitatea dilatării conductei funcŃie de variaŃiile de temperatură. instalaŃii de iluminat şi prize. iar in punctele cele mai înalte se prevăd aerisitoare (dezaeratoare automate). Pentru o echilibrare hidraulică bună a instalaŃiei. curenŃi slabi (telefon-întemet. sector 3. pe legăturile tur-retur la corpurile de incălzire. interfon). La priza de pământ se vor racorda nulul de protecŃie pentru tablourile electrice. 50. TV.expert-mediu. nulul de lucru şi protecŃie al reŃelei. în execuŃie îngropată. se montează câte un robinet de reglaj. InstalaŃia interioară de incălzire se va supune la proba la rece şi la cald conform cap. Pentru asigurarea protecŃiei împotriva şocurilor electrice se va executa şi măsura priza de pământ naturală şi artificială. Materialele utilizate vor avea caracteristicile şi toleranŃele prevăzute in standardele de stat sau in normele interne ale unităŃilor producătoare.14.4. Plecările spre receptori (circuite) sunt protejate cu întrerupătoare automate. Transferul de căldură in incăperi va fi asigurat de corpuri statice din oŃel model ECORAD cu două rânduri.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. dimensiunea lor va fi funcŃie de incărcarea termică pe incăpere.eu 53 . Îmbinarea tubului multistrat şi a fitingurilor de tip REHAU se realizează cu racorduri prin presare sau filetare. office@environmental-expert. Se utilizează conductoare de cupru. Se va asigura panta corespunzătoare la instalaŃia de distribuŃie. 1 Ohm. 1. Presiunea de lucru la instalaŃia de incalzire este de 3 bari. In punctele cele mai coborâte se prevăd robineŃi de golire. Tablourile electrice de distribuŃie vor fi executate conform schemei electrice de distribuŃie puse la dispoziŃie de proiectant. iar in băi corpuri statice de tip port prosop. Alimentarea cu energie electrică InstalaŃiile proiectate includ instalaŃii de forŃă.3. Tabloul electric de distribuŃie va fi realizat cu grad de protecŃie IP34.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Se utilizează armături de sectorizare şi golire cu ventil sferic şi mufe. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Probele se vor efectua inaintea izolării termice a elementelor instalaŃiei şi dupa închiderea completă a clădirii. Theodor Pallady nr.

Circuite internet şi telefon.tablou general comune pentru spaŃiile comerciale Tablouri electrice individuale . sector 3. în zona de acces (se va face conform avizului de racordare ce se va obŃine de către beneficiar). FDCP.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Interfon. este la exterior. Tablouri electrice proiectate: FBE (parter) . Tablourile electrice vor fi dispuse astfel: Tabloul FBE va fi montat la intrarea in clădire. sistem de iluminat de siguranŃă.Este tabloul de distribuŃie.tablou de utilităŃi comune pentru scara de locuinŃe TGSC . 3.eu 54 . office@environmental-expert. InstalaŃii de protecŃie împotriva trăsnetului şi priza de pământ. 50. Sistem televiziune prin cablu. realizat cu două secŃiuni separate (măsură şi protecŃie).firidă de branşament. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. InstalaŃiile electrice de joasa tensiune cuprind: 1... Theodor Pallady nr.eu.eu. www. InstalaŃii electrice pentru iluminat şi prize în apartamente. 7. InstalaŃii avertizare incendiu Memoriul tehnic pentru instalaŃiile electrice nu include racordul electric şi branşamentele de curenŃi slabi. Lămpile se vor monta pe baza planurilor de montaj. 2.expert-mediu. Pentru alimentarea spaŃiilor comerciale se va prevedea un FDCP separat. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. InstalaŃiile electrice de curenŃi slabi cuprind: 5. In cadrul clădirii există următoarele categorii de circuite: sistem de iluminat normal. 8. InstalaŃii electrice în spaŃiile comune. 6. Sunt prevăzute sisteme de iluminat specifice. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru circuitele de iluminat şi forŃă se prevede protecŃia la scurtcircuit cu întrerupătoare automate cu protecŃie magnetotermică. Pentru fiecare scara de bloc se va prevedea cate un FDCP.(In fiecare apartament). TECOM . InstalaŃii electrice aferente spaŃii comerciale şi de birouri. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. cu funcŃiile de protecŃie şi măsură a energiei electrice.

frigider. amplasat la oglindă. deasupra uşii de intrare. cu aparat special pentru mediu umed (băi).. Schema de distribuŃie şi calcul adoptată este de tip magistrală cu o coloană. În bucătării s-au proiectat patru prize pentru maşina de spălat. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Se utilizează conductoarele de cupru de 2. Pentru casa scării s-au proiectat aparate de iluminat pentru fiecare etaj tip aplici de tavan sau echivalent echipate cu surse economice tip PL-T. Se utilizează conductoarele de cupru de 1.5 mmp pentru prize.. alte electrocasnice. de lampă (general loc de masă şi odihnă) cu comandă din puncte independente şi în băi s-a proiectat un loc de lampă. office@environmental-expert.A. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Tabloul FDCP va fi montat în interiorul clădirii la parter.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Prizele se vor monta la o înălŃime de 30 cm acolo unde nu sunt specificate alte cote de montaj.eu. cu cleme corespunzătoare. etc. Tabloul TECOM şi TESPC va fi montat în interiorul clădirii. 50. sau echivalent.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. InstalaŃii pentru alimentarea prizelor: Circuitele de prize din apartamente sunt racordate din tablourile individuale. la parter Tablou TER aferent rezervor Tabloul individual de apartament va fi amplasat în interiorul fiecărui In cazul apartamentelor în camera de zi s-au proiectat in general două locuri apartament. Theodor Pallady nr. sector 3.eu 55 . fiind permanent in funcŃiune HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H.eu.5 mmp pentru iluminat iar legăturile conductoarelor vor fi realizate numai în doze. www. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru zona casei scării va fi de tipul 1. InstalaŃiile electrice de iluminat vor fi realizate din conductoare FY protejate în tuburi IPEY sau echivalente pozate îngropat. Se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuala de 90 minute. Circuitele de priză nu prezintă particularităŃi deosebite. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. prin siguranŃe automate cu protecŃie diferenŃială de 30 mA. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare.

5 m. Aceste circuite sunt pozate îngropat. Din tabloul de utilităŃi comune se vor mai alimenta : Unitatea centrală a interfonului.eu.. Aceasta va fi repartizată la un anumit etaj care se va preciza de către furnizorul de internet-telefon. astfel incât la apariŃia unui incendiu liftul să se deplaseze la parter. 50. InstalaŃii electrice de curenŃi slabi: În interiorul fiecărui apartament s-au proiectat circuite de telefonie-internet. sector 3. rămânând acolo cu uşile. ~ Sistemul de internet şi telefon .eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Iluminatul pe spaŃiile comune.2. S-a proiectat instalarea unui interfon.expert-mediu.eu 56 .. casa scării. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. astfel incat să se elimine posibilitatea de pornirea a liftului in cazul unui incendiu.26. cu posturi în fiecare apartament. DistanŃele de montare dintre prize şi elementele metalice legate la pământ vor respecta prevederile cuprinse în normativul 17 pct. Alimentarea cu energie electrică a spatiilor comerciale se va face printrun tablou electric tip FDCP. Pentru zona comună şi spatiile tehnice s-a prevăzut un tablou general care se va alimenta separat din firida de branşament. Liftul. Trecerea in regimul normal de funcŃionare se va putea face numai manual de la tabloul de utilaj. Pentru siguranŃa la incendiu fiecare lift in parte a fost prevăzut cu dubla alimentare.8 m1. Fiecare lift va avea inclus in furnitura lui un tablou automat (livrat de furnizorul liftului) care trebuie pe lângă funcŃiunile lui normale să poată primi un semnal de la centrala de avertizare incendiu. tv s-a prevăzut cate o plecare separată pentru fiecare din tabloul de utilităŃi comune. 5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comutatoarele şi întrerupătoarele pentru iluminat se vor amplasa la h=0. cablu TV şi interfon. respectiv cablu. DistribuŃia SC House Construct Invest Environment SRL Bd. holuri se va face din tabloul de utilităŃi comune TECOM. Generatorul va fi echipat cu tablou de comandă şi automatizare astfel incât la căderea tensiunii acesta va intra automat in funcŃiune. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. cea de bază din TECOM şi una de rezervă de la un generator propriu pentru fiecare lift in parte. Liftul se va alimenta din tablou de utilităŃi comune înaintea disjunctorului general. www. Pentru sistemul de telefon-internet. Sistemul de televiziune prin cablu . câte unul pentru fiecare scară in parte. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

echipate cu kit de siguranŃă cu autonomie de 180 minute. Atât dozele cât şi corpurile de iluminat se vor echipa cu presetupe de etansare astfel incât să fie păstrat gradul de protecŃie de IP65.eu. sau direct de pe tabloul electric prevăzut pentru iluminat. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI circuitelor in zonele comune se va face in cablu tip CYYF (cu intârziere mărită la propagarea flăcării) pozat pe pod de cablu montat in tavanul fals. Aprinderea iluminatului se va face de la detectoare de mişcare cu unghi de 360 grade care vor comanda contactoarele SC House Construct Invest Environment SRL Bd. fiind permanent in funcŃiune . Pentru alimentarea cu energie electrică a parcărilor se va prevedea un tablou distinct contorizat separat. office@environmental-expert. Iluminatul in spatiile comune se va realiza cu corpuri de iluminat montate incastrat in tavanul fals. Din tabloul general al spatiilor comune se vor alimenta : UnităŃile de climatizare de pe terasa magazinelor.. Tabloul electric de iluminat şi prize aferent spatiilor comune. InstalaŃia de iluminat va fi de tip etanş realizată in cablu CYYF pozat aparent pe tavan sau pe pod de cablu. Iluminatul in parcare se va realiza cu corpuri de iluminat tip TCW215 sau similar cu grad de protecŃie IP65. 50. www. sector 3. In camera centralei termice. Se vor prevedea circuite electrice de prize pentru curăŃenie alimentate in cablu CYYF (cu întârziere mărită la propagarea flăcării) pozate pe pod de cablu montat in tavanul fals. Theodor Pallady nr. prin butoane de comandă. Comanda de aprindere a iluminatului pentru zona comună a spatiilor comerciale se va face centralizat de Ia camera de supraveghere. camera tabloului general. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. camera centralei de avertizare incendiu. echipate cu surse economice. Centralele termice murale aferente magazinelor.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru spaŃiile comerciale va fi de tipul 1.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 57 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. camera tehnică a grupurilor de pompare hidranŃi respectiv sprinklere se vor prevedea corpuri de iluminat pentru continuarea lucrului.

INSTALAłIA DE SEMNALIZARE LA INCENDIU Sistemul de detecŃie şi semnalizare a incendiului are rolul de a supraveghea obiectivului din punct de vedere al apariŃiei accidentale sau intenŃionate a unui focar de incendiu. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. riscul de incendiu.. Cablurile de alimentare a circuitelor de iluminat de siguranŃă vor fi rezistente la foc timp de 90 minute. traseele acestora vor fi distincte de cele ale iluminatului normal. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI aferente circuitelor din zona deservită de acestea. • detectoare de gaz. InstalaŃia de semnalizare la incendiu cuprinde: • centrala avertizare incendiu adresabilă cu 6 zone. 50.eu.expert-mediu. Conform Normativ 118/2-2002 (funcŃie de categoria de importanŃă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. categoria pericol de incendiu) se va folosi tipul de SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. fiind permanent in funcŃiune.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. www. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. sector 3. • detectoare optice adresabile de fum.eu. • declanşatoare manuale de alarmă. In cazul dispariŃiei tensiunii normale o parte din corpurile de iluminat normal au fost prevăzute şi cu kituri de siguranŃă astfel incat traseul de circulaŃie sa fie iluminat parŃial. • cablu transmisie semnal cu rezistenŃă mărită la foc. In cazul in care acestea vor avea defecte a fost prevăzut şi câte un întrerupător general amplasat unul in zona de intrare in parcare cu automobilul şi unul in zona de intrare in parcare din casa scării. office@environmental-expert. număr ocupanŃi. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru parcare va fi de tipul 1. Theodor Pallady nr.eu 58 . La stabilirea numărului de detectoare s-a avut in vedere aria de acoperire a unui detector care este de minim de 80 mp. acestea vor fi marcate pe plan distinct. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. • detectoare de monoxid de carbon.. • dispozitive de alarmă la incendiu.

instalaŃii de protecŃie prin legare la pământ şi priza de pământ InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. modul alarmă la incendiu.conductoare de coborâre (formate din platbandă OL-Zn 25x4 mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: . Bucureşti Tel: 0314 253 023.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65 M. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. Centrala de avertizare la incendiu va avea incorporate mai multe module: modul de alimentare cu sursă de rezervă.expert-mediu. sector 3.eu. Paratrăsnet.5 pozat aparent in tavanele false şi in tuburi de protecŃie la montajul ingropat in zid. InstalaŃia de avertizare la incendiu va fi executată de firme specializate şi autorizate pe domeniul respectiv. Detectoarele se vor monta pe tavanul incăperilor.. InstalaŃia se compune din: . Conexiunile intre echipamente se vor realiza cu cablu rezistent la foc 4x1. Amplasarea centralei se va face la parter in camera de supraveghere din zona spaŃiilor comerciale. Declanşatoarele de alarmă manuale şi dispozitivele de alarmare la incendiu se vor monta către ieşirile principale de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul apariŃiei unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficienta a întregului obiectiv. . www. 50.eu 59 .. modul comunicaŃii la distanŃă. modul comanda relee. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI acoperire totală pentru parcare şi spaŃii comerciale şi parŃial pentru scara fiecărui bloc in parte. office@environmental-expert.priza de pământ SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Dimensionarea echipamentului electric Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: - parametrii regimului de funcŃionare (tensiune, curent, putere, frecvenŃă, etc); - categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea, spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare; -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective, cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: a) ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃilor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. b) Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. InstalaŃia electrică va fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate, începând de Ia FDCP în schemă TN-CS. Pentru instalaŃia electrică proiectată pentru acest obiectiv se va realiza protecŃia prin legare la nul - ca mijloc de bază, cu respectarea STAS 6616/83. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. c) Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. La nivelul acoperişului, există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15m (Nivel de protecŃie Normal III), Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm. Priza de pământ va avea valori de max. 1 Ohm, şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie, precum şi a grinzilor de fundaŃie). Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm, se va suplimenta cu o priză artificială până la atingerea valorii obligatorii.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

60

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCłIE

In cadrul proiectului nu se vor desfăşura procese de producŃie. Dupa finalizarea lucrărilor de constructie imobilul va fi folosit pentru activităŃi casnice, comerciale şi de recreere. 2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi echipamentelor necesare; alternative avute in vedere Ansamblul de locuinŃe proiectat, unitar din punct de vedere funcŃional şi arhitectonic are o infrastructură alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi inglobaŃi complet in teren şi un radier de solidarizare din beton armat de tip dală groasă cu grosimea constantă. Radierul este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol. Grosimea radierului este de 180 cm. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm), sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. PiloŃii sunt verticali, au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat, având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat. Alte amenajări: Alei pietonale şi carosabile; SpaŃii verzi. Construirea blocurilor şi a parcajelor corespunzătoare, nu implică desfăşurarea unui proces tehnologic. Din acest punct de vedere putem face referire doar la procesele tehnologice desfăşurate in timpul lucrărilor de construcŃii, ce constau in: a) Decopertarea terenului ;
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

61

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

b) Cofrarea, realizarea armăturilor, turnarea betonului şi vibrarea betonului armat, decofrarea. Aceste lucrări reprezintă realizarea structurii de rezistenŃă. c) Inchiderea exerioară. d) Inchiderea interioarelor. e) Turnarea şapelor şi realizarea pardoselilor. f) Montarea tâmplăriei. g) Realizarea structurilor teraselor circulabile şi necirculabile. h) Montarea instalaŃiilor şi echipamentelor electrice, termice şi sanitare. i) Amenajarea spatiilor exterioare: a drumului de acces, a parcărilor şi a spaŃiilor verzi. CirculaŃia pe verticală este asigurată de 3 scări. Fiecare casă a scării este dotată cu scară şi lift. Accesul se va face controlat in clădire, existand posibilitatea de a intra atât din exterior cât şi din parcare. SpaŃiile care nu vor fi ocupate de construcŃii sau de căi de acces vor fi inierbate şi vor fi amenajate peisagistic/ambiental. In cadrul imobilului regăsim garsoniere, apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere; pe langa acesta sunt şi 6 tipuri de penthouse-uri. Parterul in suprafaŃă de 2125,74 mp va fi amenajat pentru spatii comerciale, iar mezaninul (1870,20mp) pentru birouri. Activitatea de asigurare in timpul exploatării FuncŃionarea in siguranŃă a lifturilor, verificarea periodică a balustrăzilor, siguranŃa impotriva incendiilor, activitatea de protecŃie impotriva intruziunii şi efractiei vor fi asigurate de firme specializate in domeniile respective. 2.1.2. Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile Nu este cazul.

2.2. ACTIVITATI DE DEZAFECTARE
2.2.1. Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădiri ce urmează a fi dezafectate Nu este cazul, terenul este liber de construcŃii.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

62

In perioada de funcŃionare Managementul deşeurilor menajere constituie o problema de mare actualitate din cauza faptului că volumul lor creşte proporŃional cu creşterea numărului de locuitori şi a nivelului lor de trai. Datorită faptului că aceste deşeuri au o mare varietate in ceea ce priveşte substanŃele organice şi anorganice existente in conŃinutul lor. In niciun caz acestea nu vor fi depozitate direct pe sol. La sfârşitul fiecărei zile de lucru deşeurile vor fi strânse in containerul central aflat in organizarea de şantier.G.eu. 50. 2. ci vor fi transportate zilnic la rampa Nicolae Bălcescu. www. SubstanŃe conŃinute / stocate ( inclusiv azbest şi PCB ) Nu este cazul. iar procesul lor de degradare este dificil de urmărit.2. GENERAREA DEŞEURILOR.1. 2. se vor produce deşeuri din construcŃii.17.eu 63 .. La fiecare punct de lucru materialele se vor depozita in cuve sau vor fi acoperite pentru a impiedica emisiile de praf şi de pulberi. Imediat după generarea lor. Tehnologia de dezafectare aferentă Nu este cazul.09. echipamente şi conditii de protectie Nu este cazul. conform H. cu titlul de cod “17” şi subtitlurile 17.eu. sector 3. Deşeurile rezultate din activitatea de construcŃie nu se depozitează.. unele dintre ele SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2. Containerul central va fi preluat de societatea de salubritate pe baza contractului incheiat şi vor fi transportate către rampa Nicolae Bălcescu.4. Măsuri. office@environmental-expert. DESEURI 3. 856/2002. 3.3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ELIMINAREA ŞI RECICLAREA ACESTORA In perioada de construcŃie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 2. nr. MANAGEMENTUL DESEURILOR.2.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023.01 . Theodor Pallady nr. In fiecare zonă de lucru vor exista containere pentru deşeuri. deşeurile vor fi depozitate in containerele de la punctele de lucru.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

containerele specializate. iar pe zona intregului obiectiv rezultă deşeuri din cadrul procesului de curăŃenie. constând in pubele sau containere. Colectarea deşeurilor se va face selectiv. Zona de stocare a fost astfel dimensionată incât să permită depozitarea tuturor deşeurilor produse până la preluarea acestora de către unitatea de salubrizare orăşenească şi de asemenea va fi amenajată astfel incât să permită colectarea pe categorii a deşeurilor produse (PET-uri. etc. metoda de tratare proiectata reziduuri de tip menajer 90mc/luna dupa ridicate de unitate nesortate presare-balotare de gospodarie comunala specializata conf. sector 3. crt. uneori la infecŃii şi afectând sănătatea publică.eu. 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. inscripŃionate şi colorate diferit. folii. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. Administratorul obiectivului va avea obligaŃia să pună la dispoziŃie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. acŃiune premergătoare colectării. Deşeurile rezultate in cadrul obiectivului provin in cea mai mare parte din zona apartamentelor şi a zonelor comerciale fiind de tipul hârtie. materiale plastice.eu Tip reziduuri cantitate estimata 2. care se depozitează in puncte de colectare de unde sunt recoltate şi transportate de unitati specializate. office@environmental-expert.expert-mediu. in recipienŃi mici.eu. cartoane. să se efectueze o activitate de precolectare şi sortare a deseurilor. De aceea. amplasaŃi in spaŃii speciale şi o precolectare secundară in care conŃinutul recipienŃilor mici este deversat in recipienŃi mai mari ecologici. Deşeurile provenite de la apartamente vor fi depozitate intr-o zonă specială de stocare temporară a deşeurilor. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fiind nebiodegradabile (peturi). apei şi solului ducând. este necesar. 64 . ele pot declanşa un proces de poluare a aerului. cartoane. pungi. 50. contract hartie. Se estimează că in perioada de construcŃie şi de exploatare a obiectivului vor fi produse următoarele cantităŃi de deşeuri: Nr. doze aluminiu. gunoi menajer. hârtie. Theodor Pallady nr.. prin contractul incheiat de aceasta cu beneficiarii. deşeuri menajere biodegradabile.). ambalaje carton 90 mc/luna dupa ridicate de unitate presare-balotare de gospodarie SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Această activitate constă intro colectare primară şi sortare a deşeurilor menajere de la locul de producere. conform legislatiei in vigoare. conform codului de culori legal. iar apoi acestea se vor colecta de către unitatea specializată de salubritate a zonei.

fiind interzisă arderea lor direct in recipienŃii de colectare precum şi aruncarea lor lângă recipienŃi. vor fi containerizate şi predate unei societăŃi de salubrizare. sa menŃină in stare de curăŃenie spaŃiul destinat depozitării. macinate. 6. ambalaje de mase plastice. 5300 mc se utilizeaza in conform proiect totalitate la lucrarile de umpluturi si amenajari exterioare ale incintei 100 tone ridicare de o firma specializata pe baza de contract Colectarea deşeurilor se va face selectiv.eu 65 . contract 900 tone/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf. Vara. platforme carosabile) becuri si alte continut Hg reziduuri cu 5. reziduuri din separatorul de produse petroliere ( platforme de parcare. contract 150 buc/an ridicare de o firma specializata pe baza de contract cca. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. contract 400 kg/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf. Beneficiarul are următoarele obligaŃii: să incheie contract cu o societate specializată. in reziduurile menajere se va adauga hipoclorură de calciu. să-şi asigure dotarea necesară precolectării deşeurilor produse in intervalul dintre două ridicări conform ciclulului de ridicare. Bucureşti Tel: 0314 253 023. care prevede colectarea. Deşeurile de tip ambalaje vor fi colectate si balotate in „mori – prese” prevăzute la parterul zonei comerciale.. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. pamant vegetal rezultat din lucrarile de sapaturi (faza de executie constructii-santier) 7.expert-mediu. sector 3. transportul şi neutralizarea deşeurilor menajere de la obiectiv. presate-balotate 4.eu.eu. in căminele de canalizare ori depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public. reziduuri de carton. 50. ambalaje (faza de executie constructiisantier) comunala specializata conf. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 66 .eu. office@environmental-expert. din apele subterane. Resursele de apă ale judeŃului Bacău sunt constituite din apele de suprafaŃă – râuri interioare. să asigure o permanentă stare de curăŃenie şi ordine. APA CondiŃiile higrogeologice ale amplasamentului Din punct de vedere hidrogeologic amplasamentul obiectivului analizat se află situat intr-o zonă cu aport acvifer important.. alte surse de alimentare fiind precipitaŃiile atmosferice. sau un desen sugestiv indicând destinaŃia. 50. SpaŃiile de precolectare trebuiesc de asemenea dezinfectate in aceleaşi condiŃii. INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA. ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA 4.expert-mediu. - se recomandă folosirea de pubele inscripŃionate cu iniŃialele societăŃii prestatoare a serviciului de salubritate şi menŃiunea “GUNOI” urmată de eventualele precizări cu privire la natura acestuia: menajer. pe străzile şi trotuarele din jurul incintelor precum şi pe celelalte terenuri pe care le deŃin. dintre SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - să incheie contract de prestări servicii cu o societate specializată. IMPACTUL POTENTIAL. In baza acestui contract.eu. să spele recipienŃii după golire şi să-i dezinfecteze cel putin o dată pe lună. - să asigure calea de acces pentru mijloacele de transport astfel incât distanŃa maximă dintre acestea şi locul de depozitare a recipienŃilor să nu depăşească 10 m. sector 3. - - 4. Resursele teoretice de apă de suprafaŃă sunt de 1310 milioane mc.. plastic etc. lacuri naturale şi artificiale şi într-o măsură mai mică. Theodor Pallady nr. prestatorul se obligă să asigure servicii de curaŃenie şi intreŃinere a curăŃeniei zilnice (interioară şi exterioară) pentru spaŃiile din cadrul şi din afara obiectivului precum şi pentru parcarea subterană. izvoarele de la baza terasei I a căror apă se varsă direct in pânză. hârtie. www. alimentarea principală a pânzei de apă subterană făcându-se prin infiltraŃie laterală din râul BistriŃa.1.1. pe căile de acces interioare.

34 Kmp. Răcăciuni şi Bereşti. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Oituz.eu 67 . Principalii sǎi afluenŃi sunt: Asǎu. Theodor Pallady nr.eu. colecteazǎ apele BistriŃei. Râul Trotuş are o suprafaŃǎ bazinalǎ de 3. Caşin.30 Kmp.expert-mediu. Pereschivului. Trotuş ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 118 Km ). pentru cele de medie şi mare adâncime SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Berheci (cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 70 Km) şi Zeletin ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km).960 kmp pe teritoriul judeŃului Bacǎu şi un debit mediu de 37 mc/s la ieşirea din judeŃ. Bacău II . Zeletinului. Râul Siret strǎbate judeŃul pe direcŃia nord–sud. 50. www. Ciobanuş. Uz şi BistriŃa. In vecinătatea amplasamentului trece Râul BistriŃa.. BistriŃa ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 40 Km). având un debit mediu 66 mc/s. sector 3. Berheciului. office@environmental-expert. la aproximativ 1. Tazlǎu etc. Bacău I (Lilieci ) . Principalele cursuri de apă care alcătuiesc reŃeaua hidrografică a judeŃului Bacău sunt: Siret ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului Bacău de 145 Km).3. tipuri şi concentraŃii de poluanŃi.1 km. are un debit mediu multianual de 70 mc/s la intrarea în judeŃ şi 137 mc/s la ieşire. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău in 2008. Tazlău ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km ). Pe amplasament nu sunt cursuri de apă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI care 470 milione mc utilizabile.2 Kmp. Lacurile de pe teritoriul judeŃului Bacău au luat naştere ca urmare a amenajărilor antropice pe Siret. 4. Uz. iar resursa teoretică de apă freatică 170 milioane mc (140 milioane mc utilizabile).eu. Singurul lac natural este lacul Bălătău situat pe Izvorul Negru – afluent al Uzului. Râul BistriŃa strǎbate judeŃul Bacǎu pe direcŃia NV–SE.3. Slǎnic.3. şi se varsǎ în Siret în aval de Bacǎu. evaluarea contaminării – obligatoriu pentru straturile freatice şi după caz..1. compoziŃia chimică.2 Kmp Pe râul Siret au fost amenajate lacurile de acumulare: Galbeni. Rǎcǎtaului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Principalele lacuri artificiale pe râul BistriŃa sunt: Gârleni – 2.1. iar pe Uz se află amenajat lacul Poiana Uzului . Trotuşului şi afluenŃilor acestora pe partea dreaptǎ şi ale Tutovei. Starea apelor subterane: dinamica.

1983. se recomandă urmărirea variaŃiei cotei apei subterane. iar modificările calitative au fost cauzate de acŃiunea factorilor poluatori (naturali şi antropogeni). Theodor Pallady nr. o serie de modificări cantitative şi calitative. Pe baza acestor considerente. apărând rare abateri de la această orientare. au fost inventariate mai multe probe de apă care au fost recoltate din vecinătatea amplasamentului. Apa subterană este localizată atât in formaŃiunile cuaternare cât şi in cele sarmaŃiene apărând sub forma a două pânze. www. 50.eu 68 .expert-mediu. se vor executa nişte canale de drenaj exterior sau o captare prin puŃuri.T. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. au interceptat acviferul freatic la adâncimi de circa .60 m. prescripŃiile SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. în timp. Lucrările de prospecŃiune executate in perimetrul studiat.eu. iar in cazul producerii unei creşteri neprevăzute.est spre sud . Modificările cantitative au fost cauzate in primul rând de folosirea apelor subterane ca sursă de apă potabilă şi industrială.N. Rezultatele analizelor probelor de apă au fost comparate cu stabilite pentru agresivitatea apei prin STAS 3349 / 1 . dar el poate varia pe verticală in funcŃie de regimul hidric al zonei. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Regimul natural al apelor subterane a suferit. Resursele de apă.. de timp şi bani. indică o direcŃie de curgere a apelor subterane aproximativ nord . łinând cont de faptul că nivelul acvifer freatic se poziŃionează la adâncimi care pot intra in contact cu fundaŃiile viitoarei lucrări de investiŃii prin variaŃia acestuia pe verticală. prin două puŃuri de observaŃie. Depoluarea surselor de apă din pânza freatică este extrem de anevoioasă. prezintă un risc ridicat de poluare. sector 3. office@environmental-expert.. HărŃile cu hidroizohipse care au fost executate in zonă.vest. executării unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative. Creşterea concentraŃiilor poluanŃilor din apă in unele zone ale judeŃului Bacău a dus la imposibilitatea folosirii acestor surse pentru alimentarea cu apă a populaŃiei. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Acest lucru va trebui luat in calcul atât in timpul execuŃiei lucrărilor de investiŃii cât mai ales in perioada exploatării acestora. influenŃate de gârliŃele apărute in urma alimentării acestora cu apă din izvoarele de la baza terasei I.2. în special cele din acviferele freatice. C.. necesitând investiŃii foarte mari.

eu 69 .80%. / m. pct.1. Theodor Pallady nr.eu. este de 390 Kg. 4. = 648 persoane 160 persoane in spatii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers . in conformitate cu prevederile Anexei A din STAS 3349 / 1979. este 430 Kg. STAS 3349 / 1979 Din analiza rezultatelor probelor de apă recoltate.1. Alimentarea cu apă In cadrul obiectivului. 50. având marca minimă a betonului B 250. sortimentul de ciment recomandat este M 30.5 m. iar dozajul minim de ciment pentru agregatele de 0 16 m. se recomandă utilizarea unui beton cu grad de impermeabilitate P8. debit mediu lunar / zilnic cu diverse asigurari (95%. Caracteristici cantitative ale sursei de apă in secŃiunea de prelevare: debit mediu.1. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer.) DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt.eu. 1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.m.m. 4. 4.2.conform STAS 1478/90-Tab. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.etc. / m. office@environmental-expert.c. şi pentru agregatele de 0 . www.. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă.31.2.. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere.c. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Tabel centralizator cu rezultatul analizelor probelor de apă şi stabilirea agresivităŃii cf. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.

63 [mc/zi] = 0..65 l/s 4.1.36/b -se asigură 2 jeturi in funcŃiune simultană. presiune. tabel 5/1. 4. cap. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers .10 [mc/zi] = 2.1/g .conform STAS 1343-1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers ./c .17b şi 6. 5.= 142.13 mc/zi Qorar max total = 20.5 l/s.2. V= 90. anexa nr.77 mc/zi Qzi min total= 49.parcaje sau garaje subterane -clădirea se dotează cu hidranti interiori.77 l/s Qs zi max= 192.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4 l/s Qs zi min = 57.289 mc.72 l/s Qs o max= 24. garaje. cap.17i -construcŃia se dotează cu instalaŃii cu hidranti exteriori.1. cap 3. având Sc= 1. cap.eu.2.. 3 -numărul jeturilor in funcŃiune simultană pentru instalaŃii cu hidranti de incendiu interiori este: clădiri inalte -2. parcaje subterane -2 pentru V= 6. 6.. Theodor Pallady nr.339 mc.30 [mc/zi] = 1. 50.1./d -se prevede perdea de drencare.eu. cap. cap.1. 7.31 mc/zi Qzi max total = 163. sector 3.796.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med. office@environmental-expert.21 [mc/h] = 5. 8.3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2. Conform STAS 1478. InstalaŃii hidrotehnice: tip.expert-mediu.2. Conform NP086-05: cap. www.1/h -echipare cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor pentru garaje şi parcaje cu mai mult de 50 autovehicule.77 mp. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Qii= 5 l/s şi numărul jeturilor in funcŃiune simultană este 2 cu debitul specific 2.eu 70 .clădiri inalte şi 4. stare tehnică Clădirea face parte din construcŃii inalte. -se prevăd coloane uscate la clădiri civile publice inalte.conform STAS 1343-1/2006 Qzi med total = 121. 4.

50 mp 44.sprinkler inox.eu. n -nr.5 = 103..eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - spatii comerciale (parter) -2 pentru V= 8.12 l/smp conform NP024 -97 cap III c.5 = 511. a= 0.2x5.355 √15= 1. Theodor Pallady nr.25 mp —► 63 capete sprinkler - Sector 3: 23 x 4.2. tabel 17) Hi -presiunea disponibila la orificiu (mCA) (Anexa B. birouri (mezanin) -1.6 mp → 59 capete sprinklere In total = 169 buc SC House Construct Invest Environment SRL Bd.07 l/s-mp.5 = 122. pentru V= 8. As= 215 mp is -intensitatea de stingere is (l/s -mp).10. Bucureşti Tel: 0314 253 023..1.085 mc.7 = 533 mp --+ 47 capete sprinklere Sector 2: 35 x 5.7= 199./h -garaje şi parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autovehicule. www. dar se considera is= 0. H ≥ 10 mCA.3. office@environmental-expert.5 x 11. sector 3. de sprinklere prevăzute sa funcŃioneze simultan montate in aria de declanşare A-determinat qik= a√H (l/s) a -coeficient de debit (Anexa B.75 mp = 711. 7.9/1.5 mp 22.expert-mediu.3 Ap -aria protejata de 1cap sprinkler - Sector 1: 42 x 12.eu 71 . is= 0. tabel 17) .37 l/s As -aria de declanşare -tab.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. ∅ orificiu =12 mm. 50.355 qik= 0. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. InstalaŃii cu sprinklere NP086-05 cap.10 mp = 662.085 mc.

50 m. Vcons= 1 20.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Art. volumul rezervorului din beton armat se calculează astfel: Vrez= Vcomp+ VRI (1) Vcomp= 3 x Vcons max zi (m3) a= 0.339 mc. office@environmental-expert.77 mp.95 mc Refacerea rezervei de apă după incendiu: QRI= VRI/ TRI x 24 mc /zi TRI= 24 h QRI = 289. Theodor Pallady nr. 7. Ti= 10 min ->Qii şi Te=1 ora-*Qie .i/f.expert-mediu.95= 289.10 (m3/zi). -se prevede o rezervă de capete sprinklere de 30 buc..65-3= 61. V= 6.5x10 + 3.6x25x1 + 3. VComp=0.5 (tabel 1 .289 mc.CALCULUL VOLUMULUI REZERVORULUI Conform SR 1343/1-2006. Hsubsol= 3.11. volumul de apă necesar pentru asigurarea debitelor hidranŃilor interiori şi exteriori este: Vi= 0.05 m3 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Te= 3 ore.volumul consumat la utilizator a=1.65 (m3/h).95 mc Volumul rezervei intangibile: VRI= Vi + Vcons (m3) VRP 228 + 61.5 -192.35 l/s Conform STAS 4165-88.6x30x1= 228 m3 Vi= 228 m3 Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiilor: Vcons= a-Qor maxTe (m3).6x2x2.2. 50. Qor max= 20.95 mc VR|= 289. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Sc= 1.n< 5000 locuitori) Qs zi max= 192.95 mc Vcons= 6 1. sector 3.6-nj-Qii-Ti + 3.3..3. Qis= 30 l/s Conform STAS 1478 cap 4.6-QisTs (mc) unde: Vi . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.6-Qie-Te + 3.volumul de apă înmagazinat (mc) Vi= 0.eu.eu 72 . www.796.95mc/ zi = 3. unde: Vcons .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. V= 90.95/ 24 x24 = 289.10 = 96.

Coloanele de apă rece au fost dispuse în spaŃiul comun .05 + 289. fără îmbinări în zona îngropată. www. La intrarea în demisol.eu. Echiparea şi dotarea PSI s-a făcut conform „Normativ pentru proiectarea. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vrez= 96. office@environmental-expert.eu 73 . B" iar în demisol ventil de reŃinere şi robinet de golire. Au fost prevăzute două coloane uscate pentru incendiu interior ∅ 3".eu. La limita clădirii s-a prevăzut racord fix tip . conductele de apă rece sunt distribuite cu distribuitoare (pentru apa rece şi apa caldă sanitară) prin Ńevi multistrat tip PEXAL cu protecŃie ignifugă prin şapă.hol.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. La nivele. 50. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apă caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament. b.. La exterior lângă racordul tip . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. La demisol. pe racordul la coloană uscată se va monta racord fix tip „C" şi inscripŃie „RACORD INCENDIU".B" se va monta indicatorul .expert-mediu. pe conducta de intrare se prevede robinet trecere şi clapetă de reŃinere şi racord la limita clădirii cu două racorduri fixe tip ... amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice. sector 3. La baza coloanelor de apă rece s-a prevăzut câte un robinet de trecere. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor s-au prevăzut coloane ∅3" şi câte doi hidranŃi interiori ∅2" pe nivel.. în apartament.95= 386 m3 (1) => Volumul rezervorului va fi de 400 mc. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se va prevedea robinet de trecere.COLOANA USCATĂ". Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Lângă fiecare apartament se va monta contorul de apă Dn 20 mm robinete de trecere într-un dulap de mascare cu uşiŃă. De la contor. Theodor Pallady nr. Alimentarea cu apă rece a imobilului se va face prin branşament la reŃeaua stradală.. Conducta de distribuŃie din demisol şi coloanele de apă rece se vor executa cu Ńevi zincate.B" în nişă cu geam. executarea şi exploatarea instalaŃiilor de stingere a incendiilor" NP086-05. Pe acest racord s-a prevăzut un robinet de trecere şi clapeta de reŃinere.

sector 3. 4.2.1.1. Alti utilizatori de apă curenti sau prognozati in zona de impact a activitatii propuse Pe amplasamentul studiat nu se preconizează apariŃia unor noi utilizatori de apă.2. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI proprie. 50. 4. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă. 4.2. Theodor Pallady nr.1. Trebuie asigurată zona de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale.1. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafetelor betonate din parcările subterane.. model VIESSMANN. Indicatii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici. office@environmental-expert. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In conditiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1.4.eu 74 . Eventual. chimici şi biologici Apa utilizată respectă parametrii fizico-chimici şi biologici. având puterea termică de 105 kw fiecare. pavele).expert-mediu. daca este cazul Nu este cazul. 4. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.2. Măsuri de imbunătăŃire a alimentarii cu apă Consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă. Motivarea metodei propuse de alimentare cu apă Metoda aleasă este cea mai favorabilă din punct de vedere al protecŃiei mediului deoarece nu implică lucrări suplimentare pentru realizarea unei alte surse de apă. tip VITODENS 200-W. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2.6.7.eu.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Motivarea folosirii apei potabile subterane in scopuri de productie.3. www.

Evacuarea apelor uzate menajere produse in cadrul obiectivului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii.= 192.4 l/s Quzimin . 50. sector 3.21 [mc/h] = 5. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii. se va realiza printr-o reŃea de polipropilenă ignifuga.. mc/h] Quzimed.3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm.72 l/s Quomax= 24. Coloanele menajere vor fi mascate în ghene. la parter şi la ultimul nivel.1. lavoare. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip . Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele.65 l/s Sistemul de colectare a apelor uzate Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă etanşate cu garnituri din elastomeri.77 l/s Quzimax. în demisol.expert-mediu. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. Managementul apelor uzate Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor menajere de la consumul obiectivului cât şi a apelor meteorice.. 4. CT din clădire.= 142. DEBITUL DE APE UZATE MENAJERE Conform STAS SR 1846-1:2006 Qu = Qs [mc/zi. Theodor Pallady nr. de pe acoperişul clădirii.10 [mc/zi] = 2.eu.B" Coloanele menajere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. PP ∅110 mm la canalizarea existentă în zonă.63 [mc/zi] = 0. www.eu debitele de ape uzate menajere caracteristice care se evacuează în reŃeaua de canalizare se calculează cu relaŃia: 75 .eu.. Scurgerea apelor meteorice se va face în sistem de colectare a apelor pluviale.30 [mc/zi] = 1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In vecinatate amplasamentului studiat există şi vor mai apărea şi alŃi utilizatori de apă. Apele uzate din cadrul obiectivului provin de la grupurile sanitare.57.

Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° .expert-mediu. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. in staŃia de epurare sau direct in receptori naturali. office@environmental-expert. pentru evacuarea in reŃele de canalizare a oraşului. Indicatori ai apelor uzate. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a altor obiective economice NU ESTE CAZUL. Pentru siguranŃa în exploatare. 188/2002 modificată şi completată de H. Theodor Pallady nr.G. s-a făcut conform STAS 1795. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu Locul de descărcare a apelor neepurate/epurate: in canalizarea orăşenească. 50. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigenŃelor legislaŃiei în vigoare. la etajul 6. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 76 . www.eu. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. concentratii de poluanti Apele uzate evacuate de la acest obiectiv vor avea calitatea solicitată de NTPA 002 din H. Apele ajung in canalizarea orăşenească. 352/2005.. etc.eu.G.

gen carburanŃi şi uleiuri. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃii de preepurare şi / sau epurare.4. Este important de menŃionat faptul ca lucrările de execuŃie au un caracter temporar. office@environmental-expert.eu. dacă se fac în organizarea de şantier şi nu la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni. pot produce ape impurificate cu substanŃe de tip petrolier. În timpul funcŃionării obiectivului Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin conducte racordate la reŃeaua orăşenească iar evacuarea apelor uzate prin racordarea la reŃeaua de canalizare din zonă a oraşului. Gospodarirea nămolului rezultat NU ESTE CAZUL. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Apele uzate menajere provenite de la organizarea de şantier şi de la punctele de lucru sunt considerate drept surse potenŃiale de poluare. Theodor Pallady nr.eu. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului. www. 50. łinând cont de faptul ca apele menajere vor fi evacuate în sistemul de canalizare. Prognoza impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii În timpul execuŃiei normale a lucrărilor de amenajare nu se poate produce nici un fel de impact major asupra factorului de mediu "apă". sector 3. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. apele subterane..eu 77 . care pot fi mult diminuate sau eliminate printr-o buna organizare a lucrărilor. pot fi spălate de apele pluviale. apele pluviale vor fi colectate în bazine de retenŃie înainte de fi deversate în sistemul de canalizare. putând polua solul. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Dar daca materialele de construcŃii vor fi depozitate în vrac. De aceea se recomandă ca materialele in vrac să fie depozitate în spatii închise sau acoperite. se consideră că activitatea de exploatarea a obiectivului nu are impact asupra factorului de mediu apă.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. subsolul. dacă există: capacitatea staŃiei şi metoda de epurare folosită Nu este cazul. astfel încât eventualele influenŃe asupra apelor sunt limitate în timp.expert-mediu. Prin împrejmuirea şantierului cu panouri de protecŃie se evita poluarea apelor de suprafaŃă sau a solurilor din vecinatatea amplasamentului.

Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului proiectului Nu este cazul. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.4. 4.6. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI În condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări ale apelor.4.1.eu 78 . Calitatea apei receptorului după descarcarea apelor uzate.7.4.3. Nicio instalaŃie sanitară nu afectează in vreun fel mediul inconjurator şi nu există nicio deversare de ape uzate menajere in terenul incintei sau in corpurile de apă aflate in apropiere. 4.1.4. zone protejate. FolosinŃe de ape (zone de recreere.. cauzat de schimbări previzibile ale condiŃiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului Nu este cazul. sector 3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2. alŃi utilizatori) in zona de impact potential provocat de evacuarea apelor uzate Nu este cazul.1.. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de frontieră. Impactul secundar asupra componentelor de mediu. office@environmental-expert.1. iar eventualele poluări accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili ce pot surveni pe suprafeŃele betonate din parcările subterane vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.4.5. łinând cont de faptul ca apele uzate sunt descărcate in canalizare. de unde vor ajunge la staŃia de epurare. prize de apă.expert-mediu. 4. 4.eu. putem spune ca acestea corespund condiŃiilor prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare.1. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă (descrierea pagubelor potenŃiale) De la reŃeaua de canalizare interioara.4.4.eu.4.1. apele uzate sunt transmise in reŃelele orăşeneşti şi de aici la staŃiile de epurare.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. 4. www. Impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apă şi asupra zonelor de coastă. comparativ cu conditiile prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare. 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1. provocat de apele uzate generate şi evacuate Nu este cazul. Impactul transfrontiera Nu este cazul.

Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. .Şantierul va fi imprejmuit cu panouri de protecŃie pentru a impiedica antrenarea materialelor de construcŃie depozitate de catre apele pluviale sau de catre vânt. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.eu. supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se face prin racord la reŃeaua consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea menajere şi pluviale. Eventual. prin haznale şi puturi absorbante. pentru asigurarea protecŃiei impotriva zgomotului in staŃia de hidrofor se SC House Construct Invest Environment SRL Bd. . Sunt interzise legăturile ocazionale sau permanente intre conductele de apă potabilă şi alte conducte.Spălarea utilajelor de construcŃie şi a mijloacelor de transport se va face numai in cadrul organizării de şantier sau in spaŃiile special amenajate. .Apele uzate vor fi colectate şi preluate de reŃeaua de canalizare a oraşului. În timpul funcŃionării obiectivului Apele uzate menajere vor fi colectate şi apoi vor ajunge impreună cu cele pluviale in reŃeaua de canalizare a municipiului Bacău. risipei de apă.eu 79 . pavele). Măsuri de diminuare a impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Materialele de construcŃie in vrac se vor depozita in spaŃii inchise sau vor fi acoperite pană vor fi utilizate.expert-mediu.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie a apei din incinta obiectivului. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. office@environmental-expert. Pentru diminuarea impactului obiectivului asupra factorului de mediu apă. se recomandă: asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..5. . 50. sector 3. www.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. Nu se admite trecerea conductelor de apă potabilă prin căminele de vizitare ale canalizării. de apă potabilă existentă in zonă . prin canalele de evacuare a apelor uzate.

4. zăcămintelor de ape minerale utilizate pentru cură internă.2.5. 50.1. conform Hotărârii de Guvern nr.eu. al lacurilor şi nămolurilor terapeutice.. Măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apă Nu este cazul.1. lucrărilor de captare.1. ele trebuie efectuate la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni.expert-mediu.5. iar normele în vigoare interzic construcŃia foselor septice. Alte măsuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apă şi a zonelor de mal ale acestora In timpul constructiei materialele de construcŃii in vrac. Theodor Pallady nr.eu. www. şi al apelor menajere se vor lua măsurile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică in jurul surselor de apă. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. În timpul funcŃionarii obiectivului În vederea diminuării impactului apelor uzate provenite din parcările subterane.101 / 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecŃie sanitară Nu este cazul.5. 4. acestea trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3. întrucât la terminarea lucrărilor vor fi foarte greu de dezafectat. subsolul şi apele subterane trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.eu 80 . sector 3. care pot fi spălate de apele pluviale şi pot polua solul.5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI prevăd postamente pentru pompe cu un strat de plută pentru preluarea vibraŃiilor şi a zgomotelor.1. Depozitele intermediare de materiale de construcŃii în vrac trebuie amenajate ( acoperite ) pentru a evita antrenarea lor de către precipitaŃii sau vânt. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4. 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4. al construcŃiilor şi instalaŃiilor de alimentare cu apă potabilă.1. Nu se pot accepta fose vidanjabile.. Măsuri de prevenirea poluărilor accidentale ale apelor Măsuri de prevenire a poluărilor accidentale ale apelor În timpul construcŃiei obiectivului În ceea ce priveşte punctele de lucru. al apelor pluviale impure.

2. zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică Nu este cazul. Theodor Pallady nr.1.1. www.. De asemenea se vor respecta cu stricteŃe modalităŃile de izolare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din obiectiv.1.expert-mediu. cu indicarea cladirilor existente sau planificate sa fie demolate. centuri şi zone de protecŃie a corpurilor de ape de suprafaŃă. retele de utilitati. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Plan de situatie. depozitarea substantelor periculoase şi a deşeurilor. amplasamente propuse pentru prelevarea de probe şi efectuarea de măsuratori asupra apelor de suprafaŃă Nu este cazul. 4.6.6.1. Pentru obiectivele/proiectele din agricultură – amplasamente ale utilizării de nămoluri şi ingrăşăminte naturale. cu indicarea surselor de alimentare cu apă. HărŃi şi desene la capitolul “ APĂ” 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.3.1. 4. zone recuperate şi reutilizate Nu este cazul.eu.eu. 50.6.. reŃele de alimentare. sector 3. 4. locul de evacuare a apelor uzate. respectiv trecerea celor pluviale prin bazinele de retenŃie şi efectuând o preepurare prealabilă înaintea deversări acestora în reŃeaua de canalizare orăşenească. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI constructive prevăzute prin proiect.6. Plan de situatie.eu 81 . staŃii de tratare a apelor uzate. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.

Numărul zilelor de vară este relativ redus cca 86 de zile cu temperaturi mai mari de 25 º C.eu. Culoarul Siretului favorizează o dirijare mai mult nord – sud a curenŃilor atmosferici. fiind considerat din acest punct de vedere an normal.2. dar nu lipsesc nici cele dinspre est şi sud-est.08. Vânturile predominante sunt cele dinspre nord .2 º C. luna cea mai călduroasă fiind iulie (21. iar luna cea mai rece ianuarie.eu.2° /05. viteza medie având valori de până la 6 m / s Pentru caracterizarea climatică a judeŃului Bacău se iau în considerare principalele elemente: temperatura aerului şi precipitaŃiile măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃ: Bacău şi Târgu Ocna. Temperatura ambientală şi precipitaŃiile atmosferice în anul 2008 sunt prezentate în tabelul urmator: Temperatura ambientală Maxima Minima anuală/Data anuală/Data înregistrării înregistrării 37. www. Relieful. anul 2008 a avut o valoare medie de 10. iar numărul mediu al zilelor cu ingheŃ este de 126 pe an.08. In timpul iernii.vest. office@environmental-expert.9 10. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.0° C/16.01. Theodor Pallady nr.6º C ( Bacău ) şi 10.6° C PrecipitaŃii atmosferice (l/an) 600.2008 C JudeŃ Bacău StaŃia meteorologic ă Bacău StaŃia meteorologic ă Târgu Ocna Media anuală 10. Temperatura medie multianuală este in jurul valorii de 9. fragmentare şi expunere introduce însă numeroase nuanŃe locale.2 grade Celsius.6° C 35.2008 -23. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. prin măsurătorile efectuate.eu 82 . prin înălŃime..vest şi nord .01. 50.1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2008 626.1 º C.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cu temperatura medie de – 4.1. AERUL 4. Din punct de vedere termic.2008 -21.6º C (Târgu Ocna )..2 º C).2. sector 3. viteza vântului poate depăşi 70 km / h.8° C/05.1° C/15. rezultând o amplitudine termică anuală de 25. Date generale JudeŃul Bacău se încadrează într-o unitate climatică de nuanŃă continentală. cu ierni reci şi veri călduroase şi cu o predominare a circulaŃiei atmosferice dinspre nord şi nord . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.

maxima absolută de temperatură a anului 2008 C măsurată la staŃia meteorologică Tg. Bucureşti Tel: 0314 253 023.7° ). C 83 .. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comparativ cu anul 2007. Fenomenele orajoase şi aversele sunt frecvente in lunile iulie-august.expert-mediu.5 ° ). Ocna a fost mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a Nivelul precipitaŃiilor Valoare medie multianuală a precipitaŃiilor din zona confluenŃei râurilor BistriŃa si Siret este de cca 542 mm/ an.eu.eu.8 mm – luna iunie) şi cel rece (24 mm.6 11. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Theodor Pallady nr. Ocna Temperaturile medii anuale măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău. C Minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe 5 ianuarie a fost mult mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 1954 şi avea valoarea de – 32. De asemenea..7° ). De C asemenea minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică de la Tg.3° ).4 10. Temperatura medie anuală 14 12 grade Celsius 10 8 6 4 2 0 13. sector 3. office@environmental-expert. 50. Ocna şi înregistrată pe data de 16 august este mai mică decât maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 39. Maxima absolută de temperatură a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe data de 16 august a fost mai mică decăt maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 40.eu înregistrat în anul 1985 şi avea valoarea de – 26. existând diferenŃe intre sezonul cald ( 82.6 Bacău 2007 2008 Tg.luna februarie).3 10. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. în anul 2008 se constată o scădere a temperaturii medii anuale măsurată la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. octombrie şi decembrie cu 20 ..eu 84 . autogredere. lucrările fiind executate după un grafic care Ńine cont de mulŃi factori (de exemplu posibilitatea de a face săpături in anumite zone doar in perioadele aprobate de municipalitate. Theodor Pallady nr. In anul 2008. iunie. var). fiind considerate surse de suprafaŃă. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. intreruperea circulaŃiei in anumite zile din săptămână şi la anumite ore. vole. pietriş.40 l/mp sub media multianuală.2 l/mp şi Suceava -190. Există deci un decalaj in spaŃiu. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative. august.50 l/mp. Utilajele de santier produc şi zgomot. autobasculante. existenŃa materialelor şi a forŃei de muncă.2. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Cantitatea anuală de precipitaŃii a depăşit media multianuală cu aproximativ 50 l /mp.expert-mediu. iulie. Aceste utilaje pot funcŃiona in câteva loturi de şantier. iar lunile februarie. deci dispersate in diferite zone.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3 l/mp ). care au dus la creşterea debitului râului Siret şi ca urmare a acestui fapt în judeŃul Bacău a fost afectată localitatea Săuceşti. sector 3.eu.27) s-au înregistrat cantităŃi mari de precipitaŃii mai ales în nordul Ńării ( RădăuŃi -186.eu. traficul auto.). etc. finisoare. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip. 4. unde s-au semnalat pagube materiale însemnate în urma revărsării Siretului. buldozere. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate. Principalele utilaje care se folosesc in mod normal pe şantier sunt: excavatoare. În ultima decadă a lunii iulie 2008 (24 . Surse de poluanti generati In perioada lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de: • • • excavarea pământului. Există şi un decalaj in timp. ciment.2. grupate cate 2-3 la o pozŃie de lucru (dar lucrând alternativ). la Bacău precipitaŃiile au depăşit media multianuală în lunile aprilie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Valorile medii multianuale ale precipitaŃiilor fiecărei luni evidenŃiază un maxim pluviometric in intervalul mai-august şi minime in lunile decembrie – martie. septembrie şi noiembrie au fost cu 15 . deci anul a fost mai ploios decât un an normal. www. office@environmental-expert..

eu.expert-mediu.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nivelul de zgomot este variabil.(A).88 (Acustica urbana) . Atat pentru muncitori. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. www. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă). In perioada funcŃionării obiectivului Sursele de impurificare a atmosferei aferente obiectivului de investiŃii studiat vor fi: • • • • Centralele termice de apartament Parcările subterane Traficul din zonă InstalaŃia de climatizare Centralele termice Clădirea este echipată cu centrale termice pe gaze naturale pentru fiecare apartament.tabelul nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. valorile mai mari fiind la excavatoare. sector 3. 3. in jurul valorii de pana la 90db. 50 dB(A).pentru străzi de categoria I. STAS-ul nr. consumatori acm.admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) . o bucatarie şi o baie) au fost prevazute cu centrale termice murale cu schimbător de căldură incorporat. străzi de categoria IV. Theodor Pallady nr. de cca.şi de 75. 10009.pt. amplasată in bucatarie. buldozere. S-a prevazut câte o centrală termică murală individuală pentru fiecare apartament. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert. coş de fum de tip ventuză. vole şi autogredere. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. b) la birouri şi spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore.eu 85 . Garsonierele şi apartamentele cu doua camere (apartamentele care au dpdv.. finisoare.85 db(A) .. Principalele elemente componente ale unei microcentrale sunt: a) la apartamente : cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie.

eu. 50. sector 3. Se face menŃiunea ca toate autovehiculele vor fi prevăzute cu motoare tip minim EURO 3. oxizi de carbon. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate In funcŃie de amplasarea si conformarea fiecărui parcaj subteran. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . . compuşi organici volatili. apa caldă de incălzire cu temperatura 70/600 C . Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum două niveluri. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă) şi schimbator cu plăci pentru prepararea apei calde menajere. Emisii de poluanŃi specifici gazelor de esapament: oxizi de azot. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. Bucureşti Tel: 0314 253 023. oxizi de sulf. tiraj mecanic. suplimentar. Evacuarea gazelor de ardere se face direct catre exterior prin cos de fum de tip ventuză. Parcările subterane In incinta amplasamentului analizat vor fi amenajate parcari la demisolul clădirii cu 158 spaŃii de parcare in sistem Klaus..expert-mediu. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tiraj natural-organizat. se pot utiliza si combinatiii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu.cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie.eu sisteme de tip jet/impuls fan. particule cu conŃinut de metale.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Cazanele functionează cu gaze naturale şi prepară agentul termic.cos de fum de tip ventuză. office@environmental-expert. www. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai daca sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate tehnic. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. dacă pentru fiecare nivel de parcare deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigură suprafaŃa SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr.eu. 86 ..

dioxidul de sulf.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. plumb.eu 87 . care sunt urmăriŃi in mod curent atunci cand se doreşte evaluarea impactului generat de traficul auto asupra calităŃii aerului. sunt grupaŃi in mai multe categorii: • • gazele anorganice: oxizii de azot. www. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza si debitele necesare stabilite in normativ. particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm sau decat 2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5 µm. Acesti poluanŃi. Traficul auto O sursă secundară de impurificare a atmosferei. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. ozonul pulberi: pulberi totale in suspensie. fumul negru • componente ale pulberilor: carbon elementar. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.eu.00 m. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. evidenŃierea se concentrează numai pe acei poluanŃi care au cel mai larg impact asupra sănătăŃii umane sau care sunt consideraŃi buni indicatori. DistanŃa dintre gurile de admisie a aerului si cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc.. Au fost evidenŃiati in urma unor studii recente peste 150 de compuşi şi grupe de compuşi. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism..expert-mediu. Poluarea aerului cauzată de traficul auto este un amestec de câteva sute de compuşi diferiti. o constituie gazele de eşapament de la autovehicule care circulă pe accesele carosabile din apropierea amplasamentului. Theodor Pallady nr. sector 3. office@environmental-expert. Masurarea tuturor acestor poluanti este imposibilă şi de aceea. oxidul de carbon. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu). hidrocarburi policiclice aromatice.00 m de pardoseală).

Impactul cel mai mare apare in zonele construite şi cu artere de trafic supraaglomerate. Bucureşti Tel: 0314 253 023. precum şi menŃinerea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune. Emisiile care pot sa apară din instalaŃiile de răcire sunt constituite din eventuale pierderi de freon. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.eu 88 . pietriş. vor putea fi cuantificate din completarile ce se vor face in instalaŃie. sector 3. fiind direcŃionate către parcări unde staŃionează. Gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zonă. climatizarea locală a spaŃiilor. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • compuşi organici volatili : benzen. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip. Având in vedere ca toate instalaŃiile sunt noi. asigurând încălzirea sau răcirea aerului. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. 4. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spatiile comerciale.expert-mediu. InstalaŃia de climatizare: Pentru a asigura parametrii interiori corespunzători unui microclimat intern de confort pe tot timpul verii. sunt prevăzute următoarele sisteme: 1. var) şi de traficul auto. cu agent de răcire apa rece pentru răcirea aerului. fiind considerate surse de suprafaŃă. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură.3. care impiedică dispersia. Prognoza poluării aerului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei sunt reprezentate de utilajele de şantier. nu se estimează pierderi de lichid de răcire in primii doi ani de la inceperea activităŃii.. butadienă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2. folosind climatizoare de tubulatură. Orice eventuale scăpări prin neetanşietăŃi.. unde dispersia poluanŃilor este dificil de realizat.eu. care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt. ConcentraŃiile poluanŃilor atmosferici sunt mai crescute in zonele cu artere de trafic străjuite de clădiri inalte sub formă compactă. după aceasta dată. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. 50. ciment.eu. 2. Theodor Pallady nr. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate. www.

CO . vole. insă nu produc şi vibraŃii semnificative. Bucureşti Tel: 0314 253 023. buldozere. Nivelul de zgomot este variabil.eu.000 g/h Rezultă ca aceste concentraŃii sunt foarte mici în comparaŃie cu concentraŃiile 89 . Conform Ordinului nr. particule 1. 462/1993.20 g/h 46. următoarele: SOx .4..322. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Factorul de mediu "aer" va fi influenŃat în timpul execuŃiei lucrărilor cu utilajele de şantier care funcŃionează cu motorină. Acestea pot fi utilizate decalat in spaŃiu şi timp. CO . în jurul valorii de pana la 90db.SOx . particule şi hidrocarburi. 50 dB(A).hidrocarburi maxim admise. 50. office@environmental-expert.00 g/h 1. finisoare. factorii de emisie pentru motoarele Diesel sunt. Theodor Pallady nr. NOx.44. NOx .00.80 g/h 133. de cca. Utilajele de şantier produc zgomot. autobasculante. valorile mai mari fiind la excavatoare. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃa de 24 ore.particule .eu.20 g/h fata de 5. hidrocarburi . cat şi pentru trecătorii care se afla la mica distanta. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant.24. sector 3.3. parcările subterane şi de la autovehiculele care tranzitează străzile apropiate.000 g/h limita nespecificată fata de 5. În conditiile unei desfăşurări de forŃe ale unităŃii constructoare se apreciază un consum de motorina specific de 30 l/h. Atât pentru muncitori.20 g/h 810.44.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. În timpul funcŃionarii obiectivului Impactul asupra aerului este datorat emisiilor de la centralele termice. www. vole şi autogredere. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. finisoare.(A). Principalele utilaje care se folosesc în mod normal pe şantier sunt: excavatoare. buldozere.40. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.000 g/h fata de 500 g/h fata de 3. în kg/1000 L.NOx . Aceste utilajele de şantier vor emite în timpul funcŃionarii SOx.27.56. CO.eu 97.expert-mediu. autogredere. Au rezultat emisii pe care le-am comparat cu limitele maxim admise prin susmenŃionatul Ordin: ..

în atmosferă. particule cu conŃinut de metale. materialele de construcŃie trebuiesc depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.. astfel nu vor apare concentraŃii mari de poluanŃi în aer care sa afecteze semnificativ calitatea acestuia. Materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât sa reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici. În timpul perioadei de execuŃie a lucrărilor.4. Impactul datorat emisiilor generate de centralele termice este redus deoarece acestea vor fi echipate cu arzătoare cu NOx redus. În timpul funcŃionării. conditiile meteorologice de dispersie a poluanŃilor în aer sunt foarte bune. prezintă. următoarele avantaje: protejarea calităŃii aerului la locurile de muncă. oxizi de sulf. care semnifică eliminarea surselor nedirijate. Pentru evacuarea emisiilor gazelor de eşapament de la autovehiculele din parcarea subterană s-au prevăzut trape la partea superioară a demisolului. sector 3. Este important de precizat ca în special în zona amplasamentului studiat. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin construcŃia Ansamblului RezidenŃial se apreciază o intensificare a traficului în zona studiată ceea ce ar mări concentraŃia în atmosfera a emisiilor provenite de la autovehicule.eu 90 . pentru evitarea dispersiei particulelor de praf. www. compuşi organici volatili. oxizi de carbon. fără a depăşi însă limitele impuse. Din punct de vedere al protecŃiei calităŃii aerului în zona de influenŃă a obiectivului.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. office@environmental-expert.. Gazele de eşapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona. ciment. crearea posibilităŃilor de efectuare a măsurătorilor la emisie în perioada de SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu. Măsuri de diminuare a impactului Se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcŃiilor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4. proiectul prevede o serie de măsuri precum: instalaŃii de captare şi evacuare dirijată a poluanŃilor generaŃi de activităŃile de preparare a hranei şi de sursele staŃionare de ardere. Emisiile de poluanŃi specifici gazelor de eşapament sunt: oxizi de azot. var etc. modificările asupra factorului de mediu aer nu sunt semnificative.eu. Aceasta categorie de măsuri. pe lângă avantajul îmbunătăŃirii parametrilor de dispersie.2. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu.

4. un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20). www. ceea ce conduce la majorarea plafoanelor sus menŃionate de la 60 la 66 dB(A) pt. epurarea gazelor emise. 4. care se refera la acŃiuni izolate. în principal următoarele: Pentru reducerea acestei poluări sonore utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI funcŃionare şi crearea posibilităŃilor cost-eficiente de punere sub control a emisiilor în cazul constatării unor neconformări cu legislaŃia în vigoare la momentul respectiv.5 dB(A) pentru străzi de categoria I. Referindu-ne la nivelul zgomotului.eu. Solutii tehnice pentru controlul poluarii aerului (reducerea poluării. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. 5 din STAS nr. 50. pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionarii obiectivului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. captatoare de zgomot. in aşa fel incât să asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumează şi debitele necesare stabilite in normativ. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. se vor lua măsuri de izolare cu panouri absorbante fonic. difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare. daca după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu..00 m de pardoseală). toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioara Ia maximum 1. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex.93.eu. 10009-88.5 ore. Bucureşti Tel: 0314 253 023. un număr cât mai mic posibil de ore/zi. acesta se poate diminua prin luarea unor măsuri. O alta posibilitate de diminuare a zgomotului este obligarea constructorilor de a lucra.2..) SoluŃia tehnică aleasă pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Pentru reducerea poluării a fost adoptată următoarea soluŃie pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. străzi de categoria IV pana la 82. sector 3. imnbunătăŃirea parametrilor de emisie.eu 91 .1. Conform tabelului nr. 1.etc.5. se admite o corecŃie de 10% pentru o perioada de lucru de max.

racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. 50.eu. Theodor Pallady nr.4.4. Zone de protecŃie sanitară (ZPS). 4. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.eu 92 . sector 3. www. Măsuri de diminuare a poluării in conditii de dispersie nefavorabile Nu este cazul. HărŃi şi desene la capitolul “ AER ” descrierea ZPS – informaŃii despre zone rezidentiale/ zone cu receptori sensibili şi despre alte activităŃi existente sau propuse in zona de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului.eu.2.3. InstalaŃii propuse pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate) şi eficienŃa lor Nu este cazul. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4.2.5. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2.4.expert-mediu.2.2.4.. luându-se in considerare impactul proiectului asupra sănătăŃii şi mediului Nu este cazul. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu).. marimea ZPS in concordanŃă cu normativele. 4.5. impact Nu este cazul. modificarea ZPS.2. office@environmental-expert. 4.4.

In judeŃul Bacău.148 1. permeabilitatea.692 63.777 2008 186.928 6.742 88.2 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. crt.557 5. Categoria de folosinŃã Arabil Păşuni FâneŃe şi pajişti naturale Vii Livezi TOTAL AGRICOL 2000 184.328 17.727 319.686 319. in perioada 2000 – 2008 a crescut suprafaŃa ocupată de terenuri arabile şi a scăzut cea ocupată de paşuni.4 2.211 37.7 121 7 TOTAL 5270 1.414 325.1 34.636 51.661 SuprafaŃa (ha) 2004 2005 184.476 325.548 39.992 7.0 Livezi 0 0 182 10.6 787 45.675 323.101 39.122 40.M.258 12.357 II 43. vii şi livezi.148 1.777 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.715 88.071 186. densitatea) Fondul funciar este descris prin doi indicatori majori: dimensiunea categoriilor de teren.636 978 787 102.930 319 182 50.777 184.593 56.637 34.317 53.611 3.062 5. www.535 6.429 5.9 % in clasa IV.0 11. conform datelor din tabelul următor.3 63. sector 3.571 2. compoziŃia granulometrică.2 978 19.822 2006 186.477 34.5 33.366 7.4 17.814 Total (ha) 186.845 86.427 11.777 2007 186..458 7.363 121 28. 5.5 6.988 7.126 1.eu 93 .6 109.2 319 6.500 39.764 3.557 5. Theodor Pallady nr.491 Aceste terenuri sunt incadrate in 5 clase de calitate.730 87.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.205 23.eu. RepartiŃia terenurilor pe clase de pretabilitate în judeŃul Bacău Nr.expert-mediu.845 126.3 134.722 319. 3.4 Pajişti 630 0.550 9.966 Clase de bonitare ale solurilor III IV V 62. 2.360 321. 50.845 86.482 39.668 16.722 319.323 40.205 2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. (ha) ha ha ha ha ha I 13.062 41. Caracteristicile solurilor dominante ( tipul.889 2001 184.7 632 36.4% din terenuri sunt incadrate in clasa III şi 41.157 5.845 86.523 13. 4. fâneŃe. SOLUL 4.557 5.277 632 123.113 88.1.8 73.596 3.342 2002 183.6 40. Bucureşti Tel: 0314 253 023.9 30. schimbările apărute in utilizarea terenurilor.500 39. Arabil Pajişti Vii Livezi Total U. în perioada 20002008 Nr. 34.163 27.3.391 322.392 87.630 2. crt 1.504 1.557 5.727 319.6 EvoluŃia repartiŃiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinŃe în judeŃul Bacău. 1 2 3 4 5 Specif .856 86.117 2003 40.148 1.079 1.148 1.505 39.130 1. Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V % din % din % din % din % din FolosinŃă ha total ha total ha total ha total ha total folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă Arabil 4.9 Vii 10 0..268 10 0 14. office@environmental-expert.999 41.eu.3.1 67.

T. fosfor şi potasiu.20 m in stratul recomandat pentru fundare. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.etc. cf. Theodor Pallady nr.eu 94 . poluarea in zonă.N.N. activitate biologică. cu curba continua. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovanisuri).2. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi. C. iar in baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros . CondiŃii chimice din sol (pH. diferenŃiat după tipul actual de folosinŃă al terenului: teren agricol. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. zonă industrială.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0.2.60 m. cu dezvoltare până in jurul adâncimii de . Normativului P 10 . cantitatea de material organicAcestea se prezintă humus.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive. Nivelul apei subterane interceptat in foraje la data execuŃiei acestora (Octombrie . fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii.T. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic realizat de SC GEOSTUD SRL structura litologică a amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară. granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi indesare medie. office@environmental-expert. este situat in jurul adâncimii de . azot.50 m C.2. local mijlocie.expert-mediu. zonă Principalii indicatori chimici care caracterizează solurile: pH.30 m. C.1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. plastic virtos constituit din argile mărnoase grezoase. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare. forestieră.eu. legate prin grinzi de fundare. cu structura naturală Adâncimea de fundare va fi de .. sensibile la umezire ..permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri).N. 50. cantitatea de material organic – humus.. de la umede la practic saturate.eu. sau sistem de fundare cu radier general. cu dezvoltare pana in talpa forajelor Caracterizând geotehnic pământurile din amplasament. etc.Noiembrie 2008).1.T..).3. 4. plastic vartoase la tari la suprafaŃă.

pentru combaterea diferitelor boli fungice – fungicidele. din zona respectivă Nu este cazul. Poluarea existentă. 4. de la 1365 ha până la 3004 ha in 2008. In categoria produselor pentru protecŃia plantelor sunt incluse substanŃele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor – erbicidele. 50. www.4. 4. Tipuri de culturi pe sol.. necesităŃile plantelor şi condiŃiile meteorologice locale. Majoritatea solurilor din judeŃ au o reacŃie slab alcalină. Solurile moderat alcaline ocupă un procent foarte redus din suprafaŃa judetului. entomologice.5%) şi mari (4%) de aprovizionare cu humus.eu. pentru combaterea insectelor dăunătoare – insecticidele. depozite de deşeuri.. La nivelul judeŃului a crescut suprafaŃa afectata de acidifiere.3. sector 3. office@environmental-expert. Pe amplasamentul analizat nu sunt soluri cu folosinŃă sensibilă sau mai puŃin sensibilă.5. activităŃi industriale. pe amplasamentul analizat nu se practică culturi. in cazul in care sunt folosite fără a se lua in considerare natura solurilor.eu. Din analiza datelor extrase din studiile efectuate pe solurile din judet se poate aprecia ca majoritatea terenurilor se regăsesc in intervale mijlocii (85. Aplicarea ingrăşămintelor este un factor important. Folosinte mai putin sensibile. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. In cadrul categoriei de soluri cu folosinŃe sensibile au fost monitorizate soluri agricole şi zone de agrement aflate sub influenta unor potenŃiale surse de poluare: trafic rutier intens. 4.6. Theodor Pallady nr. bactericidele şi virucidele.expert-mediu. Surse de poluare a solurilor: surse de poluare fixe sau mobile ale economice propuse (chimice. activităŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. parazitologice. care determină creşterea productivităŃii plantelor şi a fertilităŃii solului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SuprafeŃele afectate de salinizare s-au dublat in judeŃul Bacău in perioada 2003-2008.3.190 ha in 2008. dar cu riscul de a creşte nivelul de impurificare a mediului ambiant. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.3. provocand dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seama prin acumularea nitraŃilor).eu 95 .3.3. de la 80138 ha in 2003 la 83. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii Nu este cazul. Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Solurile corespund la doua categorii de folosinte: Folosinte sensibile.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

microbiologice, radiatii), tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi In timpul construcŃiei obiectivului Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de construcŃie a obiectivului, pot fi reprezentate de: depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcŃie; unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrărilor sau in vecinătate, in locuri nepermise; scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; de asemenea, asa cum am aratat la factorul de mediu apa, există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizarii de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montarii de wc-uri ecologice; tranzitarea sau staŃionarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare poate provoca tasarea sau distrugerea solului. In timpul funcŃionarii obiectivului Poluarea poate afecta procesele de regenerare ale solului, ceea ce poate avea efecte asupra plantelor şi animalelor. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi in aer, care pot fi antrenaŃi de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor care vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; sursele potentiale de poluanŃi pentru sol sunt apele uzate menajere, sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate in locuri nepermise.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

96

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

4.3.7. Prognoza impactului 4.3.7.1. SuprafaŃa, grosimea şi volumul stratului de sol fertil care este decopertat in timpul diferitelor etape ale implementării proiectului; locul depozitării temporare a acestui strat, perioada de depozitare, impactul prognozat al acestei decopertari asupra elementelor mediului Conform studiului geotehnic realizat pentru amplasamentul studiat, grosimea stratului fertil este de 0,20 m. Vor fi decopertaŃi 1796,77 mp iar solul excavat va fi depozitat temporar in locaŃiile indicate de Primăria Bacău. Excavatii se vor face pana la cota – 3 m şi vor fi excavaŃi aproximativ 359,354 mc de sol fertil şi 5040,646 mc sol nefertil. Depozitarea solului se va face separat pe cele doua categorii: fertil şi nefertil. 4.3.7.2. Impactul prognozat cauzat de poluare, luându-se in considerare tipurile dominante de sol; impactul fizic; acumulari şi migrari de poluanti de sol In timpul executiei lucrărilor de construcŃii Prin realizarea obiectivului analizat, intreaga suprafaŃă de teren va fi decopertată de vegetaŃie. Acest fapt poate avea drept consecinŃă, o degradare a microbiontei din sol şi implicit a calităŃii solului. Intre rădăcinile plantelor şi microoganisme existente in sol, se realizează o relatie de simbioză, care are un rol important in circuitul materiei in natură şi păstrarea echilibrului ecosistemelor. In urma realizării fundaŃiilor clădirilor va rezulta pământ de excavaŃii, care poate fi refolosit la amenajarea spaŃiilor verzi, folosind solul vegetal separat de celelalte componente; restul (ce nu poate fi utilizat) va fi depus in locurile indicate de Primăria Municipiului Bacău. Şanturile necesare amplasarii conductelor şi cablurilor pentru branşamentul la reŃelele tehnico-edilitare se realizează prin excavarea stratului vegetal şi a materialului care depăşeste cotele proiectate. Pământul rezultat se poate folosi pentru realizarea unor terasamente sau se evacuează din zonă. De asemenea, o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

97

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi poate produce pierderi pe sol. Se interzice efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianti pe sol. Obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. In cazul adoptării soluŃiei tehnice de excavare a depozitului existent, in vederea executării unei fundaŃii de adâncime pentru clădirile inalte ale amplasamentului, in timpul operaŃiunilor de excavaŃie şi punere in operă sub zona de infiltrare/sub nivelul apei, pot fi poluate straturile geologice intermediare, aflate sub depozitul de moloz până la placa sarmatică. In cazul respectării tehnologiilor de execuŃie a lucrărilor, a racordării la sistemul de canalizare menajeră al zonei, a organizării de şantier şi a punctelor de lucru, factorul ‘sol’ nu va fi afectat de poluare. În timpul funcŃionării obiectivului Asupra factorul de mediu „sol-subsol” se răsfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalŃi factori de mediu, modificându-i compoziŃia şi proprietăŃile bio-fizicochimice iniŃiale, îngreunând ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea deşeurilor menajere din activităŃi comerciale, depozitate necorespunzător; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi în aer, care pot fi antrenaŃi de apele scurgeri accidentale de produse petroliere, în urma unor defecŃiuni ale pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; autovehiculelor care vor tranzita şi vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; apele uzate sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate în locuri nepermise

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

98

4. office@environmental-expert.7. zona analizată este situată la distanŃă mare de frontierele Ńării. Modificarea factorilor care favorizeaza aparitia eroziunilor Nu se poate pune problema apariŃiei eroziunii deoarece obiectivul se află la distanŃe considerabile faŃă de zonele afectate de eroziune. 4.5.7. PotenŃialul impact se manifestă numai pe locaŃia studiată. Compactarea solurilor. Bucureşti Tel: 0314 253 023.3. după tipul terenului din terenuri „bune de fundare” conform STAS-3300/2/85. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.3. Masuri de diminuare a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. schimbarea densităŃii solurilor In cadrul zonei active a fundaŃiilor intră stratul de nisip care este considerat practic incompresibil. amestecarea straturilor de sol. 50. de unde se pot produce pierderi pe sol. tasarea solurilor. 4. Impactul fizic (mecanic) asupra solului. www. specializate în astfel de intervenŃii..4.6. sector 3.3. Impactul transfrontiera Nu este cazul.eu.eu.8. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport.3.7. iar proiectarea fundaŃiilor s-a realizat Ńinând cont de calitatea şi distribuŃia straturilor de sol intâlnite la diferite adâncimi in urma forajelor executate.3.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. provocat de activitatea propusa (proiect) In timpul realizării lucrărilor de construcŃie se vor realiza excavaŃii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianŃi pe sol. 4. pentru efectuarea lucrărilor de construcŃie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecŃie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaŃie.7. conform normelor impuse prin lege. Theodor Pallady nr.eu 99 .3. în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomanda colaborarea cu firme de depoluare. Stratul de nisip care este stratul portant face parte. Pământul rezultat va fi depozitat temporar in spaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.

staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate.. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. iar la limita dintre alei şi spaŃiul verde se vor amenaja borduri. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. aplicarea unor măsuri eficiente de filtrare pentru reŃinerea particulelor în suspensie. acesta va putea fi reutilizat parŃial la umpluturi.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. betonarea/asfaltarea aleilor carosabile. www. restul urmând sa fie transportat şi depozitat fie la o rampă de deşeuri inerte fie utilizat ca şi umplutură în alte locaŃii indicate de Primăria Bacău. Theodor Pallady nr. apariŃia fenomenului de eroziune este împiedicată prin lucrările de stabilizare/consolidare prevăzute în proiect. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - de asemenea. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului. evitarea depozitării necontrolate a acestora. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. interzicerea spălării. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. o bună execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament. în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesităŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri.eu 100 . sector 3. intervenŃia promptă cu material absorbant în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. In timpul functionării obiectivului asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea într-un separator de produse petroliere.eu. 50.

Caracterizare generală 4. www.expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. 50. Din acest depozit aflorează depozite de vârstă neogenică ( din Miocen şi Pliocen) şi cuaternară (Pleistocen). Bucureşti Tel: 0314 253 023. origini. Theodor Pallady nr.1.1. 4. HărŃi la capitolul “ SOL “ Harta tipurilor de sol din România 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. al avanfosei carpatice. compoziŃie.3.eu 101 .4.1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.4. necutat.. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. specializate în astfel de intervenŃii. condiŃii de formare Din punct de vedere geologic zona analizată (municipiul Bacău) aparŃine flancului extern. GEOLOGIA SUBSOLULUI 4.9. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus. sector 3..4.

eu. 50.8 m grosime). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. Depresiunea Cracău – BistriŃa ocupă un teritoriul redus din suprafaŃa judeŃului Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. intre interfluviul BistriŃa –Tazlău (la vest) şi falia pericarpatică (în est) care trece la est de Buhuşi şi traversează valea BistriŃei intre Racova şi Buda. care are in sectorul subcarpatic şi in cel de podiş. Altitudinea acestor platouri coboară de la 450 – 500 m (la cumpăna de ape cu Tazlăul) pînă la 400 – 350 m in est.120 m ( 4 – 6 m grosime) de pe dreapta Siretului şi a BistriŃei. www. Pleistocenul superior este reprezentat de depozitele loessoide ale terasei de 60 – 70 m.15 m grosime ) şi de nisipuri şi pietrişurile terasei de 60 – 70 m ( 6 .. Nivelul superior al acestui orizont este reprezentat de depozite loessoide aparŃinând terasei de 100 – 120 m ( 3 .eu 102 . de aluviunile grosiere ale terasei de 100 . Zona analizată este traversată de raul BistriŃa. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pleistocenul inferior este reprezentat prin aluviuni grosiere ale terasei comune Siret – BistriŃa. Pleistocenul mediu este reprezentat de depozite loessoide de pe teresa de 170 – 180 m (a căror grosime este de 2 – 8 m). perimetrul analizat aparŃine SubcarpaŃilor Tazlău – Caşin. până la confluenŃa cu Siretul o vale largă de peste 2 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Relieful subcarpatic propriu – zis este reprezentat de interfluviile largi şi platourile orientate pe direcŃia vest –est care se regăsesc pe malul drept al BistriŃei. Ulucul depresionar este reprezentat de Depresiunea Tazlău – Caşin şi de Depresiunea Cracău – BistriŃa. office@environmental-expert. ConsideraŃii geomorfologice Din punct de vedere geomorfologic. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.. delimitate de cumpăna de ape dintre BistriŃa şi Tazlaul Mare. fragmentată de câteva înşeuări largi. Theodor Pallady nr. prin depozitele loessoide aparŃinând terasei de 20 -35 m şi prin aluviunile grosiere ale terasei de 2 – 8 m. iar Holocenul Superior este reprezentat de depozitele aluvionare ale luncilor. prin depozitele aluvionare grosiere. Această subunitate are aspectul unei culmi joase. care este delimitată la vest de Hermeiuş şi a cărei altitudine relativă este de 170 – 180 m. Din Holocenul Inferior sunt prezente depozite aparŃinând terasei de 3 – 5 m. Structura tectonică a acestora a determinat alcatuirea lor (două subunităŃi geomorfologice distincte): ulucul depresionar şi culmile înalte extreme.

Au fost prelevate un număr de 4 ( patru ) probe tulburate. 50. pana la aprox.S.eu.C.N. Pentru exemplificarea modului de determinare a caracteristicilor fizico .expert-mediu. II atestat I. din cauza crustei tari a solului vegetal.mecanice ale pământurilor şi stabilirea orientativă a capacităŃii portante de calcul a terenului de fundare. Pentru a fi satisfăcute cerinŃele STAS 1242 / 1 1991 s-au executat pe amplasamentul viitoarei construcŃii doua şanŃuri geotehnice cu adâncimi de -2. şi trei foraje geotehnice manuale de. S.N. in vederea confirmării continuităŃii stratificaŃiei.T. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI km lăŃime la nivelul treptei de 2 – 4 m altitudine relativă. Theodor Pallady nr.1989 „InstrucŃiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 103 .D. C. Bucureşti Tel: 0314 253 023. HidroconstrucŃia S.A.P. vibropenetrare". sector 3. In vederea aplicării metodei şi interpretarea rezultatelor a fost utilizat Normativul C 159 . In acest sector râul BistriŃa a format numeroase terase.5.50 m..T. F2 şi F3 Magenta ). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. . analizate macroscopic şi supuse incercărilor geotehnice specifice categoriei geotehnice determinate in conformitate cu anexa E din Indicativul NP 074 / 2007. Cercetarea geotehnică a terenului de fundare s-a realizat in faza de cercetare geotehnică pentru proiectare. pâna la nivelul de 35 – 40 m la Capul Piscului. In diagrame de corelare se evidenŃiază o influenŃă redusă a adâncimii critice. Bacău.N. Cercetarea geotehnică s-a făcut pâna la o grosime a formaŃiunilor geologice.C. office@environmental-expert. penetrare statică. cu adâncimi cuprinse intre .00 m.00 şi 10.. terasele sunt din ce in ce mai joase.eu.. au fost executate pe amplasament un număr de doua incercari de penetrare dinamica cu con . C. penetrare dinamică. dintre care cea mai înaltă cu a altitudine relativă de 160 – 170 m apare pe ambele maluri.0.00 m. prospecŃiune ( FI. www. După confluenŃa cu râul Racova.T. care să asigure cunoaşterea proprietăŃilor esenŃiale ale terenului de fundare in limita zonei de influenŃă (zona activă) a construcŃiei calculată in conformitate cu prevederile Indicativului NP 074 / 2007. la un laborator de Grd.U. de la C.

Clasificarea şi identificarea pământurilor din amplasament s. office@environmental-expert.88 şi este prezentată in continuare : . se semnalează creşterea rezistentei de penetrare ca urmare a interceptării stratului necoeziv de pietrişuri cu nisipuri. cu compresibil itate medie (*M2 .10 m.27. .8 %).80 . in dreptul cărora se observă scăderea accentuată a rezistenŃei la penetrare. C. cu compresibilitate medie şi mare (M 2 . au fost străbătute formaŃiuni prăfoase compacte. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pana la adâncimi de circa . www.. nisipuri cu pietriş şi pietrişuri cu nisip ) constituite din pamânturi cu curba continuă.93 .00 . Apa subterană..20 m. ). Bucureşti Tel: 0314 253 023. se constată o creştere bruscă a rezistenŃei la penetrare. cu grosimi de cca.5.00 m.1). reprezentat de un pachet preponderent prăfos (prafuri argiloase şi prafuri nisipoase argiloase).N. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 3 = 9709 .80 şi .eu 104 .30 m. cantonată imediat după interceptarea stratului poros permeabil. sector 3. umede (Sr = 0.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. a dus la scăderea rezistenŃei la penetrare. Theodor Pallady nr. In stratul de pietriş cu nisip. .2. cu rezistenŃă mai mare decât stratul superior.4.4 .2.. constituie din argile mărnoase grezoase.expert-mediu.1..2. C. cu granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă ( Un = 3. cauzată de interceptarea formaŃiunilor sarmaŃiene bazale.50 m. 3 = 22000 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. La cote cuprinse intre .6 .a făcut conform STAS 1243 .84 .80 şi .T.. sensibile la umezire (i m3 = 1. ( F3 Magenta ) apare complexul necoeziv ( nisipuri. apare un complex coeziv. Gradul ridicat de compactare şi coeziune precum şi umiditatea scăzuta a acestora concură la rezistenŃa mare la penetrare. apare un teren fertil.eu.43 cm/m.N. plastic vârtoase la tari (Ic = 0.26 cm/m).30 m.20 ).29 Iov / 30 cm. consecinŃă a creşterii accentuate a umidităŃii in zona respectivă. pe toata grosimea acestuia. ( FI Magenta ) şi . constituit din pământuri cu plasticitate mijlocie şi mare (Ip = 17.eu.1. foarte sensibile la ingheŃ.50 m.1.1. cu grad de indesare mediu. indesare medie ( SPT 23 .78). 1.54 .T. 50.13887 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre zp2 = 1. La adâncimi cuprinse intre -4.0.la adâncimi variabile cuprinse intre ..la suprafaŃa pe o grosime de circa 0. apar intercalaŃii şi lentile de nisipuri.sub terenul fertil. puŃin permeabile (estimare pentru K = 10 -5 cm/s).

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

- 36000 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre *εp2 = 0,8 - 1,6 cm/m, permeabile (estimare pentru K = 10 -4 – 10 -3 cm/s). * valori aşimilate, din rezultatele testelor efectuate pe materiale asemănătoare. - la adâncimi cuprinse intre - 4,80 şi - 5,10 m. C.T.N. au fost interceptate formaŃiuni geologice reprezentate prin argile mărnoase grezoase, compacte, plastic virtoase, vinete.

4.4.1.2. Structura tectonică, activitatea neotectonică, activitatea seismologică Conform STAS 11100/1-93, zona studiată este cuprinsă in gradul V I I I de intensitate seismică.

-

coeficient seismic ag=0,28 g perioada de colt Tc=0,7 sec. Categoria geotehnică a amplasamentului a fost stabilită in conf. cu prev. din

Normativ NP 074/2007 - Categoria 2, Riscul geotehnic aferent - Moderat 4.4.1.3. ProtecŃia subsolului şi a resurselor de apă subterană Nu este cazul 4.4.1.4. Poluarea subsolului, inclusiv a rocilor Nu este cazul 4.4.1.5. Calitatea subsolului Nu este cazul 4.4.1.6. Resursele subsolului – prospectate preliminar şi comprehensiv, preconizate, detectate Nu este cazul 4.4.1.7. CondiŃii de extragere a resurselor naturale Nu este cazul 4.4.1.8. RelaŃia dintre resursele subsolului şi zonele protejate, zonele de recreere sau peisaj Nu este cazul 4.4.1.9. CondiŃii pentru realizarea lucrărilor de inginerie geologică CondiŃii de fundare:
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

105

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane, separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1, 2 şi 3, se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4, care se dezvoltă pe D-i-P+M. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi Ia intersecŃiile grinzilor. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA, iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici. Urmarind caracteristicile geotehnice ale terenului din zona activă a fundaŃiilor, se recomandă fundarea directă cu fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de b. a. sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros - permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri), cu structura naturală. Adâncimea de fundare va fi de - 2,30 m. C.T.N. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0,20 m. În stratul recomandat pentru fundare, cf. Normativului P 10 - 1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare, sau sistem de fundare cu radier general. 4.4.1.10. Procese geologice – alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecărilor de teren In cadrul studiului geotehnic realizat pe amplasament nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare,

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

106

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale, stabilitatea generală şi locală fiind asigurate, fără pericol de inundaŃii. Conform STAS 6054 - 77, amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0 C, care in zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de 0,80 - 0,90 m. C.T.N. 4.4.1.11. Obiective geologice valoroase protejate Nu este cazul 4.4.2. Impactul prognozat In timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de poluare pentru subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de: scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizării de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montării de wc-uri ecologice. O buna executie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. In timpul funcŃionării obiectivului In cadrul acestui obiectiv, probabilitatea poluării subsolului este extrem de redusă, având in vedere ca activitatea care se va desfăşura, prin specificul ei, nu va cauza poluări semnificative ale subsolului. In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor ce tranzitează sau stationează pe amplasament acestea pot fi antrenate in circuitul apelor pluviale. 4.4.2.1. Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice Nu este cazul
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

107

etc. evitarea depozitării necontrolate a acestora. preluarea ritmică a deşeurilor rezultate de pe amplasament.4. sector 3. biotipuri. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianŃi obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deseurilor ce se vor evacua de pe santier.4.3. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate. Impactul schimbărilor in mediu geologic asupra elementelor de mediu – condiŃii hidro. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.2. Impactul transfrontiera Nu este cazul 4. reŃeaua hidrologică. In timpul funcŃionării obiectivului betonarea/asfaltarea aleilor carosabile.3.2.. o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. zone umede. produse de proiectul propus Nu este cazul 4.2. amenajarea şi intretinerea corespunzătoare a zonelor de spaŃiu verde aferente obiectivului.. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea intrun separator de produse petroliere.eu. care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. de asemenea.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor.eu 108 . este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport.expert-mediu.4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Măsuri de diminure a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. iar la limita dintre alei şi spatiul verde se vor amenaja borduri. office@environmental-expert. 50.

eu 109 .şi nisipuri Zona studiată este amplasată in intravilanul municipiului Bacău intr. www.o zonă in care nu există ecosisteme acvatice sau terestre care să poată fi afectate de realizarea obiectivului.. Însă aceste specii cu valoare conservativă nu se regăsesc şi in perimetrul analizat. 4. In prezent in zona aflată intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport sunt 86 de arbori şi arbuşti ornamentali. tuia.1. 50. intre care şi 4 nuci (Juglans regia).5. Pe amplasament nu sunt prezente păduri. InformaŃii despre biotipurile de pe amplasament: păduri. Caracterizare generală Pe teritoriul judeŃului Bacău se regăsesc 60 de habitate naturale de interes naŃional şi 12 tipuri de habitate de interes comunitar.1. heleşteie . rauri. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4. 4. Theodor Pallady nr.4. specie protejată prin legea pomiculturii (legea 348 /2003). sector 3. Forsitia) sub formă de gard viu sau grupuri izolate. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău în 2008. BIODIVERSITATE 4. Harti şi desene la capitolul “ SUBSOL” Nu este cazul. 4 nuci şi un stejar.5.1..eu.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - intervenŃia promtă cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol.eu. castani. Zona este puternic antropizată. In cadrul acestora sunt prezente 7 specii de plante de interes comunitar şi 34 specii de plante de interes naŃional.5. zone umede sau corpuri de apă de suprafaŃă. VegetaŃia lemnoasă este compusă din arbori din specii diferite proveniŃi din plantaŃii artificiale: salcâmi. pini. ziduri de sprijin cât şi in sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecari de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. Pe amplasament mai sunt prezenŃi şi arbuşti ornamentali (Spiraeea. tei. mlaştine. Bucureşti Tel: 0314 253 023. zona fiind puternic antropizată. office@environmental-expert. corpuri de apă de suprafaŃă – lacuri. 217 specii de animale de interes comunitar şi 70 de specii de animale de interes national. 4. mlaştini. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât in fundaŃie. In perimetrul analizat nu sunt SC House Construct Invest Environment SRL Bd. zone umede.

.expert-mediu..1.eu. Flora locală este reprezentată in principal din plante mărunte şi din 86 de arbuşti şi arbori ornamentali. compoziŃia pe specii Pe amplasament nu sunt prezente păduri.2. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fotografii realizate pe amplasament SC House Construct Invest Environment SRL Bd. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 110 . Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii. specie protejată de legea 348/2003 (legea pomiculturii). dintre care 4 exemplare sunt nuci (Juglans regia). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI habitate sau specii protejate. InformaŃii despre flora locală: vârsta şi tipul pădurii. Theodor Pallady nr. sector 3.5.eu. 4. www. 50. cu excepŃia a 4 exemplare de nuc (Juglans regia).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

Taraxacum officinalis.eu.Achillea millefolium. specii de plante cu importanŃă economică.Capsella bursa-pastoris. 4. Zona este puternic antropizată. specii locale şi specii aclimatizate. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii. peşti. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. zona fiind puternic antropizată nu reprezintă un habitat prielnic pentru dezvoltarea speciilor. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vegetatia ierboasă de pe amplasament este caracterizată prin plante ruderale cum sunt: păpădia. Taraxacum officinalis Achillea millefolium 4.. in general. sector 3. Pe amplasament nu sunt prezente habitate sau specii protejate. zone verzi protejate.4. Informatii despre fauna locală.1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1.eu 111 . coada şoricelului. specii de păsări. in ceea ce priveşte vegetaŃia ierboasă zona are un aspect de buruieniş. nevertebrate. neprotejate cu excepŃia celor 4 exemplare de nuc. amfibii.3.expert-mediu. Habitate ale speciilor de plante incluse in Cartea Roşie. traista ciobanului. habitate ale speciilor de animale incluse in Cartea Roşie. specii rare de peşti Fauna locală este foarte saracă. Acestea trebuie sa aibă provenienŃa certificată.5. Theodor Pallady nr. resursele acestora.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5. reptile. păşuni. Pe amplasament nu sunt prezente plante incluse in Cartea Roşie sau in anexele Directivei Habitate. Plantele din perimetrul analizat sunt plante ornamentale. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. vânat. mamifere. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare tinere de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat).. Fauna locala este reprezentată de păsări şi rozătoare.eu.

Parus lugubris (piŃigoi de livadă). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.expert-mediu. www. Corvus corone corone (cioara neagră).. office@environmental-expert. Aegithalos caudatus (pitigoi codat). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul deplasarilor efectuate pe teren au fost identificate următoarele specii de păsări: Carduelis carduelis (sticlete). Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic). 50. Emberiza hortulana (presură de gradină).. Corvus corone cornis (cioara grivă).eu 112 . Passer domesticus Corvus corone cornis Corvus corone corone Emberiza hortulana Turdus merula Streptopelia decaocto SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Streptopelia decaocto (gugustiuc) şi Turdus merula (mierlă).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Dendrocopos syriacus (ciocănitoare de gradini). Passer domesticus (vrabie de casă).eu. sector 3. Columba palumbus (porumbel gulerat). Bucureşti Tel: 0314 253 023.

odihnă. adaposturi de animale pentru creştere.6.5. acordandu-se o importanŃă deosebită spaŃiului verde din cadrul ansamblului.5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.2.expert-mediu. 4. iar aspectul predominant este de spaŃiu verde neingrijit.. De asemenea. cele mai valoroase specii care se recoltează in mod obişnuit.5. sector 3.eu 113 . office@environmental-expert. din cauza faptului că este puternic antropizată. Zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. zona studiată nu este folosită ca loc pentru creştere. resursele acestora Nu este cazul. Fauna locală reprezentată in special de păsări va fi afectată pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie şi igienizare a zonei.eu. dar se va deplasa in zonele verzi din vecinatatea amplasamentului şi va reveni după finalizarea lucrărilor de construcŃie. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. in parcuri şi grădini. hrană.1. In timpul funcŃionării obiectivului nu va exista impact asupra biodiversităŃii. printr-o arhitectura urbană corespunzatoare. 4. urmând a fi inlocuită ulterior cu plantaŃii. fapt ce reiese şi din planurile arhitecturale. Rute de migrare. In acest fel. InformaŃii despre specile locale de ciuperci. hrană. prin: realizarea de spaŃii verzi cu o suprafaŃă de circa 250 mp in care se va incadra obiectivul. In timpul funcŃionării obiectivului In prezent. Theodor Pallady nr. cu excepŃia speciilor comune in oraşe. apreciem o menŃinere a suprafeŃei de spatiu verde faŃa de cea existentă.1. Obiectivul analizat va contribui la imbunătăŃirea aspectului peisagistic al zonei. Nu este cazul.. La finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 de exemplare tinere de nuc. Impactul prognozat In timpul construcŃiei obiectivului Marea majoritate a vegetaŃiei existente pe amplasament va fi indepartă pe perioada de constructie a ansamblului.eu. spaŃiul neconstruit de pe amplasament este ocupat de vegetaŃie ruderală şi de arbori şi arbuşti ornamentali. Bucureşti Tel: 0314 253 023. De asemenea. iernat. 50. odihnă sau iernat de nicio specie migratoare sau sedentară. www. aleile SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

4. 50.5.eu 114 .5.2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. trotuarele. Prin PUZ/2007.5. zone umede. specii locale sau aclimatizate. Theodor Pallady nr.4.2.2. compozitiei pe specii şi a tipurilor de pădure. sector 3.2. răspândirea speciilor invadatoare Nu este cazul.1. Modificarea suprafeŃei zonelor impădurite (%ha) produsă din cauza proiectului propus. Modificări ale resurselor speciilor de plante cu importanŃă economică Nu este cazul.eu. corpuri de apă de suprafaŃă şi plaje. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.2.5.2.expert-mediu.5. Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse in Cartea Roşie Nu este cazul.etc. pe amplasament sunt prezente in general specii ruderale.) şi plaje. 4. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile cu flori şi arbusti ornamentali. schimbări asupra vârstei. Modificarea compozitiei pe specii. mlaştini. produse de proiectul propus Prin realizarea proiectului propus nu se vor inregistra modificări ale suprafeŃelor funcŃionale din cadrul amplasamentului.5. zone umede. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pietonale. rauri. 4. pe amplasament nu sunt prezente păduri.5. 4.3.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. pe amplasament nu sunt prezente specii de plante incluse in Cartea Roşie.eu. impactul acestor schimbări asupra mediului Nu este cazul. Exemplarele de nuc şi arbuştii ornamentali vor fi replantaŃi in spatiile verzi care vor incadra obiectivul sau in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău. Modificări ale suprafeŃelor de păduri. pe amplasament nu sunt prezente specii cu importanŃă economică. CL Bacău a aprobat schimbarea funcŃiunii din spaŃiu verde şi zonă de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.6. Modificarea/ distrugerea populatiei de plante Nu este cazul. 4.. 4.. corpuri de apă ( lacuri. după finalizarea lucrărilor de construcŃie amenajarea spaŃiilor verzi se va face cu speciile prezente iniŃial pe amplasament. Pe amplasament nu sunt prezente păduri.

Păsările prezente pe amplasament nu vor fi afectate de realizarea proiectului propus.5.2. Dinamica resurselor de specii de vânat şi a speciilor rare de peşti. modificarea celor mai valoroase specii de ciuperci SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. creştere.. 4.13.5. Acestea se vor deplasa pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie in zonele similare invecinate.9. Alterarea sau modificarea speciilor de ciuperci / fungi. odihnă.2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.2. amfibieni. office@environmental-expert. Dinamica resurselor animale prezente pe amplasament (păsări) nu se va modifica. 50.eu 115 . 4. Alterarea speciilor şi populaŃiilor de păsări. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.7. Modificarea / distrugerea rutelor de migrare Nu este cazul. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.11. nevertebrate Nu este cazul. 4.5. mamifere. pe amplasament nu sunt prezente specii de animale incluse in Cartea Roşie.eu.eu. peşti.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. zona nu este folosită ca loc pentru adăposturi. compactarea solului. Modificarea / reducerea spatiilor pentru adăposturi.5. pe amplasament nu sunt prezente specii de vânat sau specii rare de peşti. Theodor Pallady nr. creştere sau contra frigului. contra frigului Nu este cazul. de odihnă. amfibieni. 4.8. reptile.2. dinamica resurselor animale Nu este cazul. efectivele acestor specii nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus.5. modificarea condiŃiilor hidrologice. reptile. hrană. pe amplasament nu sunt prezente specii de mamifere. Degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii. 4. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. www.10.2.) şi impactul potenŃial asupra mediului Nu este cazul. peşti..2.5.2.12. etc. 4.5.

50.eu 116 . Măsuri de diminuare a impactului Se recomandă depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate. 4. 4. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor.eu. aproximativ 101 km măsuraŃi in linie dreaptă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. În urma efectuării lucrărilor de fundare a construcŃiilor. Se recomandă inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului. amplasamentul analizat este situat la distanŃă mare faŃă de frontieră.14. Impactul cauzat de realizarea proiectului propus este temporar şi reversibil şi se manifestă până la o distanŃă de maxim 200 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nu este cazul. Solul fertil rezultat se va folosi in intregime pentru efectuarea lucrărilor de reamenajare în cadrul amplasamentului studiat.5.300 m de limita amplasamentului.5. office@environmental-expert. Pericolul distrugerii mediului natural in caz de accident Nu este cazul. Theodor Pallady nr. Impactul transfrontiera Nu este cazul.. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău. sector 3. 4.3. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci sau fungi. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde sa se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate. implicit. stratul de sol fertil (pana la o adâncime de aproximativ 20 cm) trebuie decopertat şi depozitat separat fata de restul solului excavat.2..5.eu. recomandăm intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului. Deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi. împiedica buna dezvoltare a covorului vegetal. www. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial.15. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Se recomandă menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă.

a unor grădini suspendate.eu. 4.. Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in alte locaŃii sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere in alte locaŃii. mlaştinilor. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5. care în România sunt practic inexistente dar care în alte state au mare succes tocmai datorita lipsei tot mai acute de vegetaŃie. Măsuri pentru diminuarea impactului provocat de schimbări ale suprafeŃelor impădurite.3. amplasamentul este situat la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migraŃie. ProtecŃia şi reconstrucŃia resurselor biologice Pe amplasament nu sunt prezente specii cu valoare conservativă. office@environmental-expert. rauri. realizarea proiectului propus nu ar fi dus la modificarea acestei rute. Protectia şi reconstructia speciilor incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. În continuare sunt prezentate imagini cu grădini suspendate amenajate pe diferite clădiri din lume: 4. 50.5.2.4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Măsuri de protectie şi restaurarea rutelor de migrare Nu este cazul. In cazul in care zona ar fi fost traversată de o rută de migraŃie. zona fiind puternic antropizată. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. asa-numitele roof-gardens.) şi plajelor Nu este cazul. pe amplasament nu sunt prezente specii incluse in Cartea Roşie.3.3. etc.expert-mediu. 4.3.1. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Se propune beneficiarului sa aibă în vedere posibilitatea realizării la nivelul ultimului etaj.5. corpurilor de apă (lacuri.5.eu 117 . www. inălŃimea maximă a imobilului propus nu va depăşi inălŃimea celorlalte clădiri din zonă.eu..3. De asemenea. zonelor umede – deltei.

O parte din cele 20 de exemplare de nuc necesare pentru inlocuirea celor 4 nuci prezenŃi pe amplasament vor fi plantate in limita spaŃiului disponibil pe spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil. Măsuri de protecŃie sau reconstrucŃie a adăposturilor pentru animale Nu este cazul.5.5. pe amplasamentul analizat nu există adăposturi pentru animale.. Vor fi amenajate spaŃii verzi in suprafaŃă de 250 mp.3. 50.3.7..eu 118 . 4. iar celelalte in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.3. www.eu. Theodor Pallady nr. Măsuri de protejare a faunei acvatice in timpul prelevării apei Nu este cazul. HărŃi şi desene la capitolul “ BIODIVERSITATE ” SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. 4. office@environmental-expert.3.4.9. trotuarele. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Alte măsuri pentru reducerea impactului asupra biodiversităŃii Nu este cazul. nu se vor face prelevări de apă. după finalizarea lucrărilor de construcŃie pe amplasament vor fi amenajate spaŃii verzi.6. terasele şi balcoanele vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5.8.3.5.5. Replantarea ierbii nu este necesară.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 4.eu. Măsuri de protecŃie şi reducerea degradării florei Nu este cazul.5. Apa potabilă necesară alimentării imobilului va fi preluată din reŃeaua de alimentare cu apă a municipiului Bacău.expert-mediu.5. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. 4. De asemenea aleile pietonale. Replantarea arborilor sau a ierbii Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere.

Ludovic Rudescu.expert-mediu. 1958 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Sursa: Raportul ANPM privind starea mediului in România in 2008 Sursa: MigraŃia păsărilor. office@environmental-expert. sector 3.eu.eu 119 . 50.. Theodor Pallady nr.

2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. aleile pietonale.eu. Zona analizată este complet antropizată.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.1.eu. Nu au fost făcute lucrări de igienizare a zonei astfel incat nu poate fi folosită ca zonă de recreere.eu CL al 120 . 50. neavând pante accentuate. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali. in partea sudestică a acestuia. In cadrul proiectului sunt prevăzute spaŃii verzi. Realizarea proiectului va avea impact vizual asupra peisajului pe perioada executării lucrărilor de construcŃie. sector 3. explicarea utilizării terenului pe amplasamentul propus Nu se va modifica destinaŃia actuală a terenului. office@environmental-expert. Lla alegerea designului viitorului imobil s-a Ńinut cont de caracteristicile zonei.1. De asemenea. Theodor Pallady nr. Impactul prognozat Nu se va modifica aspectul zonei analizate. PEISAJUL 4. imobilul ce urmează a fi construit se va incadra in peisaj.. iar restul vor fi puşi la dispoziŃia Primăriei Municipiului Bacău pentru a fi transplantaŃi in alte zone verzi ale oraşului. deşeurile vor fi indepărtate. 4. implicarea acestor schimbări asupra peisajului. modificari in utilizarea terenului. InformaŃii generale Zona analizată este situată in intravilanul minicipiului Bacău. Tipuri de peisaj. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4. In prezent pe acest teren sunt arbori şi arbuşti ornamentali. Prin PUZ/2007 CL al Municipiului Bacău a hotarât schimbarea funcŃiunii terenului din spaŃiu verde şi zona de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare.. nu este denivelat.6. utilizarea terenului.2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.6. Terenul pe care se va construi imobilul rezidenŃial şi comercial are aspect de parc degradat. În prezent terenul este liber de construcŃii.6. După finalizarea acestora. dispărând şi impactul vizual. terenul pe care se va construi viitorul obiectiv este situat intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport.6. O parte din arborii şi arbuştii prezenŃi pe amplasament vor fi folosiŃi pentru realizarea spaŃiilor verzi după finalizarea lucrărilor de construcŃie. Prin PUZ/2007.

2. impactul prognozat asupra acestor zone.eu. Nu se vor modifica tipurile de peisaj. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Municipiului Bacău a hotărât ca destinaŃia terenului pe care va fi construit imobilul rezidenŃial şi comercial să fie de zonă de locuire şi funcŃiuni complementare.2. office@environmental-expert. zona fiind puternic antropizată. corpuri de apă. 87%.eu 121 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. stadiul de protectie şi stadiul folosirii lor Nu este cazul. parcuri in zonele impădurite. POT 71.expert-mediu. nu este permisă depozitarea materialelor in grămezi şi nici crearea de zone cu deşeuri.6. Raportul dintre teritoriul natural sau cel putin antropizat şi cel din zonele urbanizate (drumuri. etc.3.4.6. impactul prognozat asupra acestor zone şi asupra folosinŃei lor Pe amplasament nu sunt păduri. zone tampon.). inclusiv cel de transfrontiera Realizarea proiectului analizat nu va duce la fragmentarea biotipului. Zona analizată este puternic antropizată. fragmentării biotipului.5. 50.. 4. Realizarea imobilului pe acest teren nu va duce la scăderea suprafeŃei de spaŃii verzi aferente fiecărui locuitor al municipiului Bacău.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. suprafaŃa construcŃiei fiind de 1796. Terenul pe care se va realiza proiectul este incadrat ca zonă pentru locuinŃe şi alte funcŃiuni. Măsuri de diminuare a impactului In timpul constructiei. Imobilul se va construi pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. Relatia dintre proiect şi zonele naturale folosite in scop recreativ ( păduri. valoarea estetică a peisajului. sector 3. zone verzi.eu.. campinguri. 4.6.3.2. 4. schimbări ale acestui raport Realizarea proiectului propus va duce la scăderea nesemnificativă a raportului dintre teritoriul natural şi cel antropizat. campinguri. in vecinatatea amplasamentului nu există zone protejate. 4.2. suprafeŃe construite). parcuri naturale. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pe amplasamentul studiat nu exista habitate sau specii protejate. Bucureşti Tel: 0314 253 023.6.2. www. 4. Impactul proiectului asupra cadrului natural.6. Relatia dintre proiect şi zonele protejate (rezervaŃii. corpuri de apă).77 mp.

MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC Prezentul obiectiv constă în construirea unui ansamblu rezidenŃial ce va conŃine 216 unităŃi locative.eu. Theodor Pallady nr. sector 3.7. deşeurile trebuie colectate selectiv şi depozitate in spaŃii special amenajate.eu 122 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. urmând ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. 4.6. Obiectivul. va însemna un răspuns printr-o ofertă variata de spaŃii de locuit în fata cerinŃelor pieŃei imobiliare dintr-un oraş aflat în plina expansiune urbanistică şi demografică. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru a evita poluarea fondului peisagistic.4. ce vor intra în circuitul imobiliar al judeŃului Bacău.expert-mediu.eu. HărŃi şi desene la capitolul “ PEISAJ ” Zona in care va fi dezvoltat proiectul 4.. 50.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

dar nu va conduce la creşterea numărului de locuitori la nivelul municipiului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2. educaŃie. 4.. Numărul de locuitori in zona de impact. 83 germani. Theodor Pallady nr. Impactul potential al activităŃii propuse asupra caracteristicilor Realizarea proiectului analizat va conduce la satisfacerea cererii de locuinŃe demografice. www. populaŃiei locale in această zonă a municipiului Bacău. Locuitori permanenti şi vizitatori.7. 191 maghiari.041 români. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin efectuarea lucrărilor de construcŃie se contribuie la dezvoltarea infrastructurii din domeniul construcŃiilor la nivelul municipiului. 50.1.1. 19. dimensiunea familiei. sex.1.7.3.1.expert-mediu.1. Din populaŃia totală a municipiului. 153.catolici.eu.7.7. 4. 53 italieni. 4. piaŃa de muncă. schimbări de populaŃie Nu se vor produce schimbări demografice dupa finalizarea proiectului. sector 3. 80 ceangăi. dinamica şomerilor În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Caracteristicile populaŃiei in zona de impact ( distribuŃia dupa vârstă. 4. tendinte de migrare a locuitorilor Nu se vor inregistra tendinŃe de migrare a locuitorilor in zona analizată. 1.eu 123 . Nu va creşte numărul de locuitori in zona analizată. incluzând şi locurile de muncă oferite de aceasta ramură. se apreciază şi un nou aport financiar pentru oraşul Bacău reprezentat de taxele şi impozitele încasate de instituŃiile locale..eu.849 locuitori sunt ortodocşi.605 rommi.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. populaŃia municipiului Bacău atingea 175500 locuitori. dintre care: 173. grup etnic ) Conform recesământului din 2002. De asemenea. office@environmental-expert.094 romano. 4. iar restul alte confesiuni. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor economice locale.7.

eu 124 . paza şi protecŃie. piaŃa de munca. sector 3. reprezentat de crearea unor noi locuri de muncă. ceea ce are drept rezultat creşterea numărului de tranzacŃii în acest domeniu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor şi activităŃilor economice locale. dinamica şomerilor Din acest punct de vedere impactul proiectului este unul pozitiv. Exista şi un efect pozitiv.eu. vopsitete şi inscripŃionate adecvat. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanentă a fronturilor de lucru. OperaŃiunile de pe şantier care produc zgomote vor trebui programate astfel încât sa se respecte orele legale de odihnă. dar şi pentru activităŃi conexe ce se vor efectua în afara şantierului. igiena alimentară şi desfacerea produselor. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Standardul ridicat al calităŃii viitorului imobil rezidenŃial şi comercial va conduce de asemenea la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viată şi de confort. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe şantier şi a pulberilor sedimentabile. 50. office@environmental-expert. În timpul funcŃionării obiectivului Apreciem ca investiŃia va avea un impact pozitiv asupra economiei locale.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. în construcŃii. Theodor Pallady nr.. exprimându-se prin: dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii comerciale şi turistice.expert-mediu. creşterea bugetului local prin taxele şi impozitele încasate. pe şantierul de construcŃie. www. diminuarea ratei şomajului în zona prin crearea de noi locuri de muncă. se realizează prin obligarea muncitorilor de pe şantier de a purta uniforme aspectuoase şi de a se îngriji de aspectul utilajelor de pe şantier şi al mijloacelor de transport şi de a se îngrădi toata incinta şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul negativ asupra aşezărilor umane este redus şi are un caracter limitat în timp. Efectul obiectivului asupra activitatilor economice este benefic datorita măririi şi diversificării ofertei imobiliare. Prevenirea unui impact vizual neplăcut pentru locuitori.. activităŃile de prestări servicii către populaŃie. întrucât prin realizarea acestei investiŃii se vor crea locuri de muncă temporare şi permanente în multe domenii de activitate.

transport.7. 4. Dupa finalizarea lucrărilor.7.7.eu.9. PreŃul terenului in zona aflată in discuŃie ( rezidentială.7. 4. comercială.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.7.7. 4. Finalizarea lucrărilor şi deschiderea centrului comercial va conduce la creşterea activităŃilor economice din zona analizată. InvestiŃii locale şi dinamica acestora Nu este cazul. silvicultură.8..eu.expert-mediu. Realizarea acestui proiect nu va duce la creşterea preŃului de achiziŃie a terenurilor din vecinătatea acestuia. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.10.6.1. minerit.1. Pentru a evita aceste situaŃii se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie. comert en gross şi en detail ) După finalizarea lucrărilor de construcŃie va fi disponibil un imobil rezidenŃial şi comercial. Impact potenŃial asupra condiŃiilor de viaŃă din zonă Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie populaŃia din zona analizată ar putea fi afectată din cauza emisiilor de praf şi a zgomotului aferent lucrarilor.5. După finalizarea imobilului ar putea exista fluctuaŃii in ceea ce priveşte preŃul de achiziŃie al apartamentelor din zona respectivă.eu 125 .1. piscicultură. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www.. zone industriale ) şi dinamica acestuia Terenul pe care se va construi imobilul comercial şi rezidenŃial este proprietate privată a beneficiarului.1. Theodor Pallady nr. construcŃia de locuinŃe cu unul sau mai multe etaje. 4. 4. office@environmental-expert. va creşte nivelul de trai al populaŃiei din această zonă.7. Impactul potenŃial asupra activităŃilor economice ( agricultură. turism. realizarea proiectului nu necesită investiŃii locale. 50. Public posibil nemulŃumit de existenŃa proiectului Ar putea exista public nemulŃumit de existenŃa proiectului din cauza zgomotului şi a emisiilor de praf din perioada lucrărilor de construcŃie. recreere. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1.1. Nu vor exista emisii care sa pună in pericol sănătatea populaŃiei. InformaŃii despre rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Prin realizarea proiectului analizat nu va creşte rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Municipiului Bacău.

Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Realizarea proiectului nu va avea impact asupra condiŃiilor etnice şi culturale de pe amplasament. zgomot.2. arheologic sau asupra monumentelor istorice monumente istorice. office@environmental-expert.1.8. Masuri de diminuare a impactului In perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie Impactul este temporar şi reversibil.. 4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2. 4. arheologic sau cultural. Pe perioada de exploatare a obiectivului Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv (creşterea nivelului de trai al populaŃiei.eu 126 . CONDITII CULTURALE şi ETNICE. Intensitatea zgomotului va creşte numai pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie.7.1. Nu trebuie adoptate măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului socio-economic. dezvoltarea activităŃilor comerciale).8. Zona analizată nu este folosită pentru producerea hranei. Obiectivele existente in vecinătatea amplasamentului nu vor fi fectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus. lucrările se vor realiza numai in anumite perioade pentru a evita perioadele in care populaŃia rezidentă s-ar putea odihni.eu. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. scăderea calităŃii Mediul va fi afectat nesemnificativ in perioada de execuŃie a proiectului. mediul va reveni la starea iniŃială (impactul fiind temporar şi reversibil).expert-mediu. după finalizarea acesteia. Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu Pe amplasament nu există obiective de patrimoniu cultural.7. hranei ) Impact potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor de viaŃă ale locuitorilor ( schimbări asupra calităŃii mediului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. www. sector 3. prin urmare nu se pot inregistra modificări la nivelul calităŃii hranei..8. Theodor Pallady nr.eu.11. 50. dar pentru reducerea acestuia până la eliminare se vor lua următoarele măsuri: se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie. PATRIMONIUL CULTURAL 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. energie electrică). funcŃiunea dominantă a zonei permite realizarea funcŃiunii de locuire. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea facută S-a ajuns la varianta prezentată in ceea ce priveşte atât regimul de inălŃime al clădirii cât şi modalitatea de amplasare a acesteia in cadrul parcelei. depozite şi sedii de firme. iar fucŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei . Theodor Pallady nr.eu 127 . 50. alte soluŃii tehnice şi tehnologii. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime.1 Descrierea alternativelor: amplasamentul alternativ. modul de amplasare a acestora şi distanŃele faŃă de vecinătăŃi. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate.. telecomunicaŃii. aici aflându-se clădiri pentru invăŃământ.33 au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al localităŃii Bacău.expert-mediu. ANALIZA ALTERNATIVELOR 5. tinându-se cont de necesitatea respectării prevederilor legale din regulamentul de urbanism referitoare la forma. nr. dimensiunile construcŃiilor. www. sector 3. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului etc.unităŃi industrie. precum şi zone cu spatii verzi amenajate. de asemenea. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului imobil rezidenŃial şi comercial din strada Pictor Amann. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (imobilul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor retele: apăcanalizare.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. gaz metan. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. clădiri cu funcŃiunea de dotări turistice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Zona studiată se caracterizează ca fiind o zonă construită.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. alt moment pentru demararea lucrărilor. Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continua a pietei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidentiale.

Se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. Se recomandă supravegherea strictă a materialului de umplutură care se va folosi pe terenul analizat. www.expert-mediu. sector 3. monitorizarea evoluŃiei calităŃii factorilor de mediu mai ales în perioada de construire a obiectivului.eu. cu frecventă trimestrială. de asemenea.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. office@environmental-expert.2 Analiza mărimii impactului. 50. MONITORIZARE Pentru evitarea oricăror accidente se impune o atenŃie deosebită. luarea de măsuri corespunzătoare şi alegerea metodelor celor mai adecvate în legătură cu executarea acestor lucrări. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 6. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. În vederea identificării posibilelor efecte negative asupra mediului generate de funcŃionarea obiectivului.. acordarea de asistentă tehnică din partea autorităŃilor competente. dar şi în perioada de funcŃionare. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. durata reversibilităŃii. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. Dacă se vor inregistra depăşiri ale valorilor maxime admise de legislaŃia in vigoare se recomandă folosirea de panouri fonoizolante. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. Se va urmări. În perioada executării lucrărilor se impune monitorizarea calităŃii aerului şi a nivelului de zgomot în zonele adiacente organizării de şantier.eu 128 . viabilitatea şi eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu NU ESTE CAZUL. se recomandă măsurători în emisie la coşul centralelor termice şi la evacuarea aerului din parcarea subterană.

. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Nu este cazul. 7. alunecări de teren etc.eu 129 . 7. 50.1 Riscuri naturale (cutremur.eu. 7.2 Accidente potenŃiale (analiza de risc) Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor. DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR Nu este cazul. Nu este cazul. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafeŃele betonate din parcările subterane. seceta. Bucureşti Tel: 0314 253 023.) Proiectul analizat este conceput să suporte nivelul de seismicitate caracteristic judeŃului Bacău (Categoria geotehnică 2 de risc geotehnic moderat). 7.expert-mediu. Planuri pentru situaŃii de risc Măsuri de prevenire a accidentelor Nu este cazul. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. este dotat cu toate instalatiile necesare. De asemenea. pentru a rezista in fata accidentelor naturale. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 7. www. SITUATII DE RISC 7. sector 3.eu. inundatii. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.4. In zona in care se va dezvolta obiectivul analizat nu au fost inregistrate alunecări de teren.5..3 Analiza posibilitatii apariŃiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 8. conform normelor de protectie impuse.

P. office@environmental-expert. Aconstruită = 1796. In imobil regăsim apartamente de locuit. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1. www. temporar şi reversibil şi se manifestă numai in perioada lucrărilor de construcŃie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1. Prin aceste ganguri se asigură o circulaŃie cat mai fluentă in ansamblu in general cât şi accesul in demisolul blocului unde se află parcările rezidenŃilor. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. şi 6 tipuri de penthouse.expert-mediu.eu. care se incadrează in 3 tipologii: garsoniere. Hmax a construcŃiei este de 47. ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane.O. Imobilul va fi construit pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp.eu 130 . se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere.80 mp. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 9.eu. sector 3. Realizarea acestei investiŃii nu va duce la poluarea mediului.= 7%. S-au pravăzut ganguri de trecere pe direcŃie transversală.T. 77 mp. 50. Prin aplicarea măsurilor propuse in cadrul raportului se va diminua până la dispariŃie impactul negativ asupra mediului astfel inact nu va exista impact rezidual. DESCRIEREA ACTIVITĂłII InvestiŃia presupune realizarea unui imobil rezidenŃial şi comercial in Municipiul Bacău.33.max = 75 %. pe strada Pictor Aman. Theodor Pallady nr. nr. 2 şi 3. C.uri. impactul negativ asupra mediului este nesemnificativ. La parter şi mezanin au fost prevăzute spaŃii pentru birouri şi magazine. Acoperişul este de tip terasă. care se dezvoltă pe D+P+M.. Imobilul va fi conectat la reŃelele tehnico-edilitare existente in vecinătatea amplasamentului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Regimul maxim de inălŃime este D+P+M+12E.U.T.

sol şi subsol. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.eu 131 .. METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi DACĂ EXISTA INCERTITUDINI SALE ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului s-a folosit matricea de impact propusă de ghidul SEA. Theodor Pallady nr. se manifesta in general in perioada de realizare a lucrărilor de constructie.eu. Impactul pozitiv este mult mai important. floră şi faună. sau să fie diminuate. Nu există incertitudini referitoare la realizarea proiectului. pozitive sau negative. cu excepŃia spaŃiilor care vor fi ocupate de construcŃii. aer. S-au luat in considerare următorii factori de mediu : apă.2.. 9. Este evident faptul ca orice activitate umană aduce modificări asupra stării actuale a factorilor de mediu. Aceste modificări pot fi vizibile sau mai puŃin vizibile. Ideal ar fi ca cele negative să nu existe. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul pozitiv al realizării proiectului este mult mai important: se vor crea noi locuri de muncă. mediu şi lung. 50. se vor vira taxe şi impozite către bugetul local şi va creşte nivelul de trai al locuitorilor din zonă. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. aşezările umane şi sănătatea populaŃiei SEMNIFICATIVE DESPRE PROIECT şi EFECTELE şi impactul fiecăreia dintre lucrările prevăzute in cadrul proiectului asupra acestor factori pe termen scurt. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se manifestă şi persistă pe termen lung. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. astfel incat efectele lor asupra mediului să aibă consecinŃe cât mai mici posibile. impactul negativ al implementarii proiectului este temporar si reversibil. www. Mediul va reveni la starea iniŃială după finalizarea lucrărilor de construcŃie.

IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului obiectivului studiat asupra mediului a fost utilizată matricea de impact: Componenta mediului Aer/clima Element cheie 1 Emisii de poluanŃi in perioada construcŃiei Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze apele de suprafaŃă sau cele subterane Modificarea structurii solului in perioada lucrărilor de construcŃie.expert-mediu.. apei sau a solului Dislocarea parŃială a păsărilor de pe I T S I T M 0 I T L 0 Element cheie 2 I T S I T M I T L Element cheie 3 I T S I T M I T L Apa 0 0 0 Sol - 0 0 Tasarea terenului in timpul lucrărilor - 0 0 DestinaŃia terenului se schimbă numai intr-un procent foarte mic: din suprafaŃa totala detinuta vor fi ocupati de constructi e numai 1796. Theodor Pallady nr. Pe amplasament nu exista specii sau + /- 0 0 Biodiversitate - 0 0 / + 0 0 0 - - SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 132 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50..eu.77 mp + /- 0 0 Deşeuri 0 0 0 Posibilele scăpări de uleiuri sau carburanŃi vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate in depoluări. Nu vor duce la poluarea aerului. Deşeurile vor fi colectate si transportate catre rampa Nicolae Balcescu. Acesta va reveni la forma initială imediat după terminarea lucrărilor.eu. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.3. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

Theodor Pallady nr. dar acesta va fi diminuat prin montarea de garduri de 2 m in jurul santierului / + 0 0 Nu se va schimba aspectul general al zonei.eu. office@environmental-expert. www.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. trotuarele. Zgomotul va fi diminuat prin folosirea de utilaje performante si prin antifonarea clădirilor astfel incât nu va fi afectata sănătatea locuitorilor Sănătate Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze sănătatea umană 0 0 0 0 0 0 Peisaj Executarea lucrărilor de construcŃie poate avea impact vizual asupra peisajului. Speciile ornamentale existente vor fi replantate in alte locatii indicate de primaria Bacau. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI amplasame nt in perioada constructiei habitate protejate care sa fie afectate. Aleile pietonale. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 133 .eu. terasele si balcoanel e clădirii vor fi amenajate cu gradene movibile cu flori si arbuşti ornament ali. + + + Patrimoniu cultural Mediu socioeconomic Patrimoniul cultural nu va fi afectat de implementa rea proiectului Crearea de noi locuri de muncă 0 0 0 + + + + + Virarea către bugetul local de taxe şi + + + ImbunătăŃi rea condiŃiilor 0 + + SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.. 0 0 0 După finalizarea lucrărilor vor fi amenajate spaŃii verzi (250 mp). sector 3. Pentru noul imobil se vor adopta soluŃii constructive astfel incât acesta sa se incadreze in peisaj.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

După terminarea lucrărilor de construcŃie mediul revenind la situaŃia iniŃială. sector 3. in vecinătatea Primăriei Bacău şi a UniversităŃii Bacovia. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. ci doar impact pozitiv: imbunătăŃirea condiŃiilor de trai ale locuitorilor. crearea de noi locuri de muncă. 0 neutru (fără impact).. sunt virate taxe către bugetul local. office@environmental-expert.minor.major ITS= impactul pe termen scurt ITM=impactul pe termen mediu ITL= impactul pe termen lung Din analiza matricei de impact se poate observa că impactul negativ asupra mediului este minim. +/. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorilor de mediu recomandăm adoptarea următoarelor măsuri: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 9. 9.eu 134 . virarea de taxe şi impozite către bugetul local. in general se manifestă in perioada de construcŃie a imobilului. Terenul este plat.4. fără pante majore şi in prezent liber de construcŃii. Impactul pozitiv al obiectivului este mult mai important: sunt create noi locuri de muncă. ? incert. 50. In timpul exploatării obiectivului nu există impact negativ.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. După aplicarea măsurilor recomandate in cadrul raportului nu va exista impact rezidual asupra mediului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ++/-. www..expert-mediu. se imbunătăŃesc condiŃiile de trai.. 33. nr. Legenda + impact pozitiv. Impactul cauzat de realizarea proiectului este temporar şi reversibil şi va fi resimŃit numai pe amplasamentul proiectului sau până la 200-300 m de limita amplasamentului. MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU Pentru prevenirea. pe strada Pictor Amann. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI impozite de trai. IDENTIFICAREA şi DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL Terenul pe care va fi realizat obiectivul este amplasat in intravilanul municipiului Bacău.impact negativ.eu. .

acestea se vor face in spaŃii special amenajate.1 Măsuri propuse pentru prevenirea.materialele de construcŃie trebuie depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului.izolarea cu panouri absorbante fonic. nu se pot accepta fose vidanjabile.materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.5. office@environmental-expert. 9. pavele).eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă.2 Măsuri propuse pentru prevenirea. Eventual. un număr cât mai mic posibil de ore/zi.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot.punctele de lucru trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă. .. . un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20).. .eu 135 . .supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale. Bucureşti Tel: 0314 253 023. . Theodor Pallady nr. sector 3. .asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor.obligarea constructorilor de a lucra. captatoare de zgomot. . . . . difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare.spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier.5. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu apă . reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu aer . .materialele de construcŃii în vrac trebuie depozitate în spaŃii închise sau acoperite. în aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale.izolarea corespunzătoare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din cadrul obiectivului. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex. www. dacă după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd.staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate.eu. .preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament. . ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri.în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. de unde se pot produce pierderi pe sol. .eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . specializate în astfel de intervenŃii. . Bucureşti Tel: 0314 253 023.pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionării obiectivului.3.eu 136 . .. 9. .interzicerea spălării. Măsuri propuse pentru prevenirea.în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesitaŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri.5. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianti pe sol.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. . reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu sol-subsol . .este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate. www. Theodor Pallady nr.asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului. ..amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor.este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianti. evitarea depozitării necontrolate a acestora. sector 3.se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea întrun separator de produse petroliere. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. . 50. acesta va fi reutilizat integral la umpluturi. office@environmental-expert.expert-mediu.

ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului. . astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde să se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra mediului social şi economic. 50. 9.5.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă.. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău.4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.stropirea permanentă a fronturilor de lucru pentru menŃinerea nivelului redus de pulberi sedimentabile.deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi.expert-mediu.folosirea utilajelor în condiŃii normale de exploatare din punct de vedere tehnic.montarea de panouri înalte de cel puŃin 2 m care să delimiteze spaŃiul de şantier..inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită protecŃie si urmează a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului. . www. Măsuri propuse pentru prevenirea. patrimoniului cultural . reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra aşezărilor umane şi a sănătăŃii populaŃiei . recomandam intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante. 9.5.îngrădirea incintei şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m.5. implicit. sector 3. . peisajului. .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra biodiversităŃii .6.eu. Theodor Pallady nr.eu. Măsuri propuse pentru prevenirea.menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă. vopsite şi inscripŃionate adecvat.depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate. . Bucureşti Tel: 0314 253 023. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor.5.eu 137 . împiedică buna dezvoltare a covorului vegetal. Măsuri propuse pentru prevenirea. . office@environmental-expert.

depozitarea lor în spatii special amenajate şi ridicarea lor la intervale regulate de timp de către firme specializate.montarea corecta a tuturor instalaŃiilor (centrale termice.. sector 3. .eu. se manifestă numai in perioadă de realizare a lucrărilor de construcŃie. reducerea şi compensarea efectelor zgomotelor şi vibraŃiilor .. . Bucureşti Tel: 0314 253 023.colectarea selectivă a deşeurilor. 9. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pompe.folosirea de echipamente garantate de producător privitor la intensitatea zgomotelor produse. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. ventilatoare. . 9. pardoseli a materialelor fonoabsorbante. etc) şi în limita posibilităŃilor pe sisteme de amortizare a vibraŃiilor.efectuarea tuturor proceselor tehnologice necesare execuŃiei obiectivului în spaŃiul delimitat al organizaŃiei de şantier.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă. pereŃi.6. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Theodor Pallady nr. .expert-mediu.împrejmuirea incintei pe timpul construcŃiei. Este mult mai important impactul pozitiv al realizării proiectului: se vor asigura noi locuri de muncă şi va creşte nivelul de trai al populaŃiei. .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 138 . office@environmental-expert. Măsuri propuse pentru prevenirea.se recomandă folosirea tuturor utilajelor în condiŃii normale de exploatare. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului nu va exista impact rezidual. rezultă că impactul asupra mediului este nesemnificativ şi reversibil. www.5. CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Din analiza matricei de impact. frigidere. . 50.7.eu.montarea în planşee.

817/25.02.8.2010 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Theodor Pallady nr.2010 Aviz Romtelecom nr. 9. ENUMERAREA. sector 3.2010 Aviz Regia Autonomă de Gospodărire Comunală – Bacău nr.eu 139 ..expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 1121/22.15/19.7.01. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.22/29.02. 50.eu. 34/15. SAU DOCUMENTE OBłINUTE • • • • Certificat de urbanism nr.2010 Aviz CET SA Bacău nr. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4685/23. DUPA CAZ. PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIEłII.02.02. office@environmental-expert. va creşte calitatea vieŃii şi a standardului de viaŃă in zona analizată.2009 Aviz DirecŃia Servicii Publice a Primăriei Municipiului Bacău nr.ON Gaz DistribuŃie nr.2010 • • • Aviz E. Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie va creşte numărul locurilor de muncă disponibile.03. ACORDURI.02.2010 Notificare favorabila Directia de Sănătate Publică a JudeŃului Bacău.eu. A ALTOR AVIZE. STANDARDULUI DE VIAłĂ şi ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT După finalizarea lucrărilor de construcŃie.150/22. nr.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. SE PROPUNE ELIBERAREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL +12E REZIDENłIAL" BACĂU. JUDETUL BACĂU SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 140 . 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3.eu...eu. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI IN URMA ACESTOR CONCLUZII.expert-mediu.

. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Mihailescu S. Legislatie şi monitorizare de mediu.a. Atlas Botanic.. sector 3. 2002. Metode şi tehnici in ecologia populaŃiei. 1999. 1984. • Gheorghe Dihoru. M.eu. Şinger A. Habitatele Romaniei. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. 2000: Integrated urban systems and sustainability of urban life • • • • • • Ionescu Alex. Păunescu I. Pumain D. Rosu A.a. popescu A. 2005: Ecologie aplicată. Biris.. Gavril Negrean.. www. 50. Geta.. 2005: Poluarea aerului cu particule. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. B. Risnoveanu.eu 141 ... 1980: Geografia fizică a României.. • • Ciochia V.. Cartea Roşie a plantelor vasculare din Romania. 2002: Gestiunea deşeurilor urbane. Metode analitice de monitorizare a mediului: curs la distanŃă curs. Hamlyn Guide... BIBLIOGRAFIE LUCRĂRI DE SPECIALITATE: • • • Rojanschi V. Popovici M. Svensson L. Delin H. Racine J. 2005: Metode de fundamentare pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de urbanizare. office@environmental-expert. 2005. Păsările din România şi Europa. s.. Pumnea O... Pteridophyta et Spermatophyta.. Bruun B. • • • Moldoveanu A. Zetterson D. Popescu Miron...eu. Atudorei A. Rudescu L. Theodor Pallady nr.. Bran F. Suler J.. s... Rojanschi V. 1990: Structura geologică a teritoriului României. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 10. Bica loan. 2000 Flora ilustrată a României.... Diaconu Ghe. Pauca-Comanescu M.. 2009 • Meghea Aurelia. 1994: ProtecŃia mediului ambiant.. 1999. MigraŃia pasarilor Ianos I. Editura Academiei Române. Vaşiliu Cristina. Popescu Maria. 1982: Ecologie şi protecŃia ecosistemelor. Mutihac V. 2000: Elemente de impact asupra mediului.expert-mediu. 2002: ProtecŃia şi ingineria mediului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bran F. • Ciocarlan V. Dinamica şi migraŃia păsărilor Donita N.. 2007. 2002: Politici şi strategii de mediu.. • • • • • Moldovan Zenovia.

265 din 29. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 426/2001 privind regimul deşeurilor. Publicat in MO. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • • • • Voicu Victor. Partea I nr.01.. 107/ 1996.eu. Legea nr.eu. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Partea I nr. 592 din 1 iulie 2004. dintre care enumeram: Legi • Legea ProtecŃiei Mediului nr. • Legea nr.. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecŃia mediului. Of. 360/02. 411 din 25 iulie 2001. 1997: Elemente de monitoring ecologic/integrat.06. office@environmental-expert. 2004: Ecotehnie. Godeanu S.2003 privind regimul substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase. 2002: Combaterea noxelor in industrie.1996. www. Godeanu S. Legea Apelor nr. Theodor Pallady nr.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 98/1994 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. Partea I nr. 901 din 12 decembrie 2002. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (2003).2006 din M. • Legea nr. 582 din 30 iunie 2004. Publicata in MO Partea I nr. Hotarari de guvern • HG 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului • H. Partea I nr. Publicat in MO. 244/08.10.07. 458/2002 privind calitatea apei potabile. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a productiei din surse regenerabile de energie.09. 645/7 decembrie 2002 pentru aprobarea OU nr. 586 din 06.eu 142 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. • Legea nr.13 din 09. Publicat in MO.2007 (actualizată). 34/2002 privind prevenirea. reducerea şi controlul integrat al poluării. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. sector 3. 50. • • • Legea Energiei Electrice nr.. Partea I nr. Publicat in Monitorul Oficial. Publicat in Monitorul Oficial. La elaborarea lucrării s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului.G. 635 din 05/09/2003 • Legea nr.

expert-mediu.05. publicat in M.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 131 din 28 martie 2000.2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica.08. 118 din 23 august 1999.eu 143 .2005.78 din 16.2005 privind prevenirea.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.10. inclusiv deseurile periculoase. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2000 cu privire la gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari. HG 856/16. Partea I nr. HG 1143 din 18.02.2005. Of.2005 privind depozitarea deseurilor. Of. organizarea şi functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. Publicat in M. Theodor Pallady nr. 50. Publicat in MO.09. Partea I nr. Partea I nr.2005.2005 privind gestionarea ambalajelor şi deseurilor de ambalaje. Publicat in MO. 283 din 22 iunie 2000. 707 din 7 noiembrie 2001. Nr.eu. 639 din 20. ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania • • • • • • • • • Ordonante de UrgenŃă • OUG nr. HG 173/13.2001 privind regimul bateriilor şi al acumulatorilor care contin substante periculoase.06. HG 459 din 19.05. 16 din 26. Partea I nr. • OUG nr.08.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. • OUG nr. Of. nr. Publicat in MO.11.2005 infiintarea. HG 1097/25 octombrie 2001 privind constituirea şi functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile şi strategiile sectoriale la nivel national.03.2007 priivnd instituirea de noi arii naturale protejate HG 1284 din 24. Publicat in MO. publicat in M.2001. HG 621 din 23.01.04. www. publicat in M.2000 privind regimul deseurilor. Partea I nr. 446 din 08.2005. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • HG 349 din 21... Of. 462 din 31. 394 din 10. 1078 din 30.07. Publicat in Mo.06. 152 din 10.05. HG 1057/18. sector 3.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi aprobarea listei cuprinzand deseurile. HG 170/12. office@environmental-expert.2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.10. reducerea şi controlul integrat al poluarii. Bucureşti Tel: 0314 253 023.11.

publicat in M. Of. 50.03. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 966 din 01. in cadrul Directiei de gestiune a deseurilor şi substantelor chimice periculoase. • Ordinul MAPPM nr. Ordinul MAPPM nr. • • Ordinul MAPPM nr. 1193 din 30. detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului”. Theodor Pallady nr. publicat in MO Partea I nr.. 756/1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului. 863/26 septembrie 2002. • Ordinul MAPPM nr. nr. 184/1997 – Procedurile de realizare a studiilor de impact şi a bilanturilor de mediu. nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. a floorei şi faunei salbatice. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. OUG nr 57 din 20.eu 144 . conservarea habitatelor naturale. publicat in M. • Ordinul MAPM nr.2005. privind privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului..12.2005 privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regaşi pe lista specifica unui depozit şi pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri. 1018 din 19.Aprobarea “Metodologiei de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul.2005. 73/2000 privind fondul pentru mediu. 194 din 08. 95 din 12. sector 3.11. MIC nr. 196 din 22. • Ordinul MAPPM nr.06. office@environmental-expert. • Ordine • Ordinul 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. 462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei. MTLLP. Nr. publicata in M.2005 privind infiintarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea şi controlul compuşilor desemnati.expert-mediu.2005. Of.eu. • Ordinul MAPM. Of. • Ordinul MAPM nr.2007 privind regimul ariilor naturale protejate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 2/211/118/15 aprilie 2004 . 1182/18 decembrie 2002 .eu. www.2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10.Aprobarea procedurii de reglementare şi control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei.02. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • OUG nr.12. 331 din 15 mai 2003.

56/25 martie 2004 (CNCAN) privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive.. sector 3. office@environmental-expert.2000 Conventii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. din 25 iunie 1998.05. Ordinul nr. • • STAS-uri • • STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate. Ordinul nr.05. participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justitie in probleme de mediu Publicat in MO al Romaniei Partea I.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. Conventie (Act International). Bucureşti Tel: 0314 253 023. privind accesul la informatie. 50. STAS 10009/1988 – Acustica urbana. nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena şi a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Ordinul MS nr.2007 priivnd declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. 776 din 05. www.eu.eu 145 .expert-mediu. 224 din 22.eu. Theodor Pallady nr.

eu.eu. office@environmental-expert.. 50.eu 146 .expert-mediu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. Theodor Pallady nr. ANEXE • Plan de situatie (incadrare in zonă) SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 11.

50.eu 147 ..eu. sector 3. office@environmental-expert.eu. www. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023..expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 148 . www... office@environmental-expert.eu. 50.expert-mediu. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Certificatul de urbanism SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

expert-mediu. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. www.. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr..eu 149 .

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert.expert-mediu. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.eu.. 50.eu..eu 150 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.

eu 151 . office@environmental-expert. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Regia Autonoma de Gospodarire Comunala Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.eu..expert-mediu. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..eu.

sector 3...eu. Theodor Pallady nr. www.expert-mediu.eu 152 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. office@environmental-expert. 50.

Theodor Pallady nr.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.expert-mediu.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Directia De Sanatate Publica a Judetului Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. www.eu.eu 153 . office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Gaz Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu..eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..eu 154 . 50. www. Theodor Pallady nr.

.eu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert.eu 155 .eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.

office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Moldova Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. www.eu 156 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.eu. Theodor Pallady nr... sector 3.expert-mediu.

Theodor Pallady nr. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.eu 157 . office@environmental-expert.. 50.

eu 158 . 50.expert-mediu. www.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz CET SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.eu. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

expert-mediu.eu.eu. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. Theodor Pallady nr. 50. www.eu 159 .

eu 160 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. www. 50. sector 3..expert-mediu. office@environmental-expert.eu.eu.

.eu.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 161 .expert-mediu. office@environmental-expert.. sector 3. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

Theodor Pallady nr.eu... Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 162 .eu. 50. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert.

50.eu 163 . sector 3.expert-mediu.eu. Theodor Pallady nr.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. office@environmental-expert. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Contract de colectare si transport deseuri din constructii SC House Construct Invest Environment SRL Bd..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 164 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert. www.eu.. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..expert-mediu. sector 3.

www.. Theodor Pallady nr.eu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 165 . office@environmental-expert.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.eu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful