RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU

“Construire

imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial”

Bacău, JudeŃul Bacău

BENEFICIAR: S.C. MAGENTA REZIDENłIAL PATRU S.R.L.

ELABORATOR: S.C. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S.R.L.

Aprilie 2010

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

CUPRINS
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14 2 2.1 2.1.1 INFORMAłII GENERALE Titularul proiectului Autorul lucrării Denumirea proiectului Descrierea proiectului Baza legală Lucrările de bază Descrierea soluŃiei Regimul tehnic Durata etapei de funcŃionare InformaŃii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei InformaŃii despre materii prime, substanŃe sau preparate chimice InformaŃii despre poluanŃii fizici şi biologici, care afectează mediul, generaŃi de activitatea propusă Alte tipuri de poluare fizică sau biologică Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia din ele Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru alternativele la proiect InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă InformaŃii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă PROCESE TEHNOLOGICE Procese tehnologice de producŃie Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi a echipamentelor 43 43 43 61 61 61 42 41 41 40 39 6 6 6 9 9 9 10 11 12 39 39

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

1

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2

Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile (tabel 2.1.) ActivităŃi de dezafectare Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădirile ce urmează a fi dezafectate : descriere SubstanŃe conŃinute / stocate (inclusiv azbest şi PCB) Tehnologia de dezafectare aferentă Măsuri, echipamente şi condiŃii de protecŃie DEŞEURI Generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea acestora (tabelul 3.1) IMPACTUL POTENłIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA APA CondiŃiile hidrogeologice ale amplasamentului Alimentarea cu apă Managementul apelor uzate Prognoza impactului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Apa" AERUL Date generale Surse şi poluanŃi generaŃi Prognozarea poluării aerului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Aer" SOLUL Caracteristicile solurilor dominante (tipul, granulometrică, permeabilitatea, densitatea)

62 62 62 63 63 63 63 63 66 66 66 69 75 77 79 81 82 82 84 88 90 92 93

compoziŃia 93

CondiŃile chimice din sol (pH, cantitatea de material organic- 94 humus, etc), activitate biologică, poluarea în zonă. Acestea se prezintă diferenŃiat după tipul de folosinŃă actuală a terenului : teren agricol, zonă forestieră, zonă industrială, etc
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

2

3.6.3 4.2 Surse de poluare a solurilor : surse de poluare fixe sau mobile 95 ale activităŃii economice propuse (chimice.4 4. radiaŃii).5.7.2 4.6 4.3. www..7 4.4.4 4.3 4.3.1 4.eu. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii 95 95 95 4.3.5.6.8.8 4.1 4.4 4.2 4.2 4.6. sector 3. tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi Prognozarea impactului 97 Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Sol” GEOLOGIA SUBSOLULUI Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Subsol" BIODIVERSITATE Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul „Biodiversitate” PEISAJUL InformaŃii generale Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul „Peisaj” MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC 99 101 101 107 108 109 109 109 109 113 116 118 120 120 120 121 122 122 Impactul potenŃial al activităŃii propuse asupra caracteristicilor 123 demografice.8 4.7 4.5 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5.eu.3 4.1 4.9 4.5 4.3.3. populaŃiei locale Măsuri de diminuarea impactului 126 CONDITII CULTURALE şi ETNICE.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.6. office@environmental-expert.4.4 4.3.1 4.4.4.4 4.2 4. microbiologice.6 Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Tipuri de culturi pe sol in zona respectivă Poluarea existentă.1 4.3 4. 50. arheologic sau asupra monumentelor istorice SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. PATRIMONIUL CULTURAL Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural. entomologice.7.5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.eu 126 126 126 3 . parazitologice. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.8.

alt moment 127 pentru demararea lucrărilor. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1 ANALIZA ALTERNATIVELOR 127 5. DUPA CAZ.eu. STANDARDULUI DE VIAłĂ ŞI ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT ENUMERAREA.7 9. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Planuri pentru situaŃii de risc 129 Măsuri de prevenire a accidentelor DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR REZUMAT FAĂRĂ CARACTER TEHNIC DESCRIEREA ACTIVITĂłII METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi dacă există incertitudini semnificative despre proiect şi efectele sale asupra mediului IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIETII.3 7. durata reversibilităŃii. etc.1 7. secetă.5 9. ACORDURI OBłINUTE BIBLIOGRAFIE – BAZE LEGALE ANEXE 129 129 130 130 131 132 134 134 148 139 139 141 146 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.inundaŃii.2 7.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea făcută Analiza mărimii impactului . A ALTOR AVIZE. etc. alte soluŃii tehnice şi tehnologii.4 9.eu 4 .8 10 11 Decrierea alternativelor: amplasamentul alternativ.2 9...1 9.eu. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5 5. viabilitatea şi 128 eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu MONITORIZARE 128 SituaŃiI DE RISC Riscuri naturale (cutremur.5 8 9 9.) Accidente potenŃiale (analiza de risc) 129 129 129 Analiza posibilităŃii apariŃiei unor accidente industriale cu 129 impact semnificativ asupra mediului. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului.6 9.expert-mediu. Theodor Pallady nr.2 6 7 7.4 7.3 9. alunecări de teren. sector 3.

www. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATĂ NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZIłIE DE CĂTRE BENEFICIAR ŞI PRIN OBSERVAłII DIRECTE LA FAłA LOCULUI DE CĂTRE ELABORATORII LUCRĂRII.. Theodor Pallady nr.eu. 50.eu 5 .eu.expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. INTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZIłIA ELABORATORULUI REVINE BENEFICIARULUI.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DATELE DIN LUCRARE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A ELABORATORULUI. UTILIZAREA LOR FĂRĂ ACORDUL ACESTUIA ESTE INTERZISĂ..

Sc. inscris in RNSPM. Mediului. Numele : S.1. Colaborator Petrescu Traian – expert evaluator de mediu. Vasile Andreea – Biolog. nr. Fax: 0314 253 024 Atestare pentru elaborarea studiilor de mediu figura 1 şi figura 2 Persoana de contact: LaurenŃiu Bulimar.eu. Automatizări şi energetică. Prot. Bucureşti Persoana de contact : Dumitru Darlaiane 1. MărunŃelu Nicolae – Dr. poziŃia 115. Specialist Energii NeconvenŃionale. Bădescu Iulia Simona – Biolog.3. 1. Energ. Bucureşti. Theodor Pallady. Ingineria Mediului Nadolu Virgil Dorin – Ing. Adresa: Bvd.eu. Drd.eu 6 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. bl.. inscris in RNSPM. AUTORUL LUCRĂRII – titular lucrare Bulimar LaurenŃiu – M. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S. Ing. poziŃia 107. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. inscris in RNSPM. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.C. sector 3. nr. SubstanŃe periculoase şi explozivi. Ing. Tel: 0722 575 687 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. camera 2.108. Radu Ştefan Robert – Ecolog. INFORMAłII GENERALE TITULARUL PROIECTULUI Titularul proiectului : SC MAGENTA REZIDENłIAL PATRU SRL Adresa : Calea Vitan. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1.L.2. Tel: 0314 253 023.R. Mănescu Mihai Florin – Drd. Ing. sector 3. inscris in RNSPM. ap. poziŃia 114. Pahon Anca Mariana – Biolog. Turlea Mirela – Consilier juridic. www. 50. poziŃia 113.V35. office@environmental-expert. poziŃia 108. inscris in RNSPM. sector 3.expert-mediu.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. Certificat de inregistrare elaborare RM.expert-mediu. office@environmental-expert. www.eu. RIM.eu 7 . sector 3. RA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Figura 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. BM.eu. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50...

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Figura 2. Certificat de inregistrare elaborare RS, EA

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

8

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

1.3.

DENUMIREA PROIECTULUI

„CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL+12E REZIDENTIAL” având ca locaŃie municipiul Bacău, judeŃul Bacău.

1.4.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul şi importanŃa obiectivului de investitie InvestiŃia doreşte să participe la acoperirea necesarului de locuinŃe din Municipiul Bacău şi la dezvoltarea comercială a zonei. DocumentaŃia are ca scop evaluarea impactului pe care il are asupra mediului construirea unui imobil rezidenŃial şi comercial. Construirea acestuia se va face cu respectarea prevederilor certificatului de urbanism nr 34 din 15.02.2010. Imobilul va avea regimul de inaltime D+P+M+12 E. Obiectivul propus va fi amplasat pe un teren in suprafata de 2500 mp, in strada Pictor Aman, nr.33, municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile PUZ/2007 al Municipiului Bacău. 1.4.1. Baza legală • Regimul juridic Terenul de amplasament este situat in intravilanul municipiului Bacău. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare cumparare nr. 1105/2008. • Regimul economic FolosinŃa actuală a terenului situat in intravilanul municipiului Bacău în strada Pictor Aman, nr. 33 este de teren curŃi – construcŃii. FuncŃiunea aprobată prin PUZ/2007 este zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare, inclusă in UTR 9 din cadrul PUG/2000, conform certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010. Terenul se află in zona “A” de impozitare. • Regimul tehnic Conform PUZ/2007 şi a certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010 se va construi un ansamblu comercial şi rezidenŃial. Se vor prevedea drumuri de acces, alei pietonale, parcări in sistem Klaus, reŃele edilitare, spaŃii verzi. POT max = 75%, CUT = 7%, Hmax = +47, 80 m.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

9

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Organizarea de şantier se organizează la limita terenului proprietate privată a beneficiarului şi numai dacă este necesar, cu avizul primăriei, se va desfăşura in extensie pe terenul consiliului local, pe zona limitrofă terenurilor de tenis de câmp, longitudinal acestora. Descrierea funcŃională Terenul analizat (cu suprafaŃa de 2500 mp) este proprietate privată a SC MAGENTA REZIDENTIAL PATRU SRL, conform contractului de vânzare-cumparare nr. 1105/2008 şi este situat in Str. Pictor Aman, nr.33, Municipiul Bacău, judeŃul Bacău. Terenul este situat in sud-estul Municipiului Bacău şi are următoarele vecinătăŃi: La nord: teren Primăria Bacău; La est: teren Primăria Bacău; La sud: teren Primăria Bacău; La vest: teren Primăria Bacău.

Terenul in prezent este liber de construcŃii. Terenul de amplasament nu este denivelat, neavând pante accentuate. Accesul la imobil se face din strada Mărăşesti, situată la aproximativ 400 m distanŃă. 1.4.2. Lucrările de bază ConstrucŃia prezintă următoarele funcŃiuni: DEMISOL: • • • 158 locuri de parcare in sistem Klaus (parcări etajate) o scară şi patru lifturi acces nivele superioare spaŃii tehnice PARTER: • • • • 3 căi de acces pentru locuinŃe SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

10

tâmplarie din aluminiu (cu bariera termica) + geam termopan. luminator la spaŃiul comercial. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI MEZANIN: • • • SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare NIVEL CURENT • • • holuri acces 15 apartamente 2 camere 4 apartamente 3 camere PENTHOUSE • • Holuri acces 7 apartamente 4 camere Finisaje interioare: pardoseli din gresie şi parchet.. tâmplărie interioara din lemn şi aluminiu. Finisaje exterioare: - 1. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. compartimentări interioare din gips-carton.3. sector 3. tavane false din gips-carton.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.eu. 50.eu.expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. office@environmental-expert. faianŃă in grupurile sanitare şi bucătărie. socluri placate cu granit. placări decorative. var lavabil la pereŃi şi tavane.eu 11 . balustrade din otel la podeste şi terase. Descrierea soluŃiei Realizarea practică a investiŃiei presupune realizarea următoarelor lucrări: Construirea unui imobil comercial şi rezidenŃial Conectarea la reŃele tehnico-edilitare. gresie antiderapanta la podeste şi terase. balustrade din oŃel la scările de acces şi la balcoane.

având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor.. compusă din piloŃi înglobaŃi complet în teren şi un radier de solidarizare. Radierul este din beton armat de tip dală groasă cu grosime constantă şi este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol.00 mp Aconstruită = 1796.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.T. sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie.4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.92 mp Hnivel = +3.50 m Hmax = +47.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Grosimea radierului este de 180 cm. office@environmental-expert.77 mp Adesfăşurată = 23078. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura blocului este alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi.eu. 50.4. www. au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. MAX = 75% alei pietonale şi carosabile spaŃii verzi Clasa de importanŃă a construcŃiei (conform regulamentului aprobat prin HG SC House Construct Invest Environment SRL Bd. PiloŃii sunt verticali. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat. Alte amenajări 766/1997): C Clasa de importanŃă (potrivit reglementărilor tehnice): III 1. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm). Regimul tehnic Date şi indici care caracterizează investiŃia proiectată Regimul de inălŃime strict a construcŃiilor implicate D+P+M+12E Ateren = 2500.O. 4.15 m.eu 12 .80 m BilanŃ teritorial P.eu. Theodor Pallady nr. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat. sector 3.

3 m. office@environmental-expert.7 s.4 x 33.rezistenŃa şi stabilitatea structurii Clădirea are o formă poligonală relativ neregulată în plan. UtilităŃi prevăzute Imobilul va fi prevăzut cu instalaŃii de alimentare cu apă şi canalizare pentru ape menajere şi pluviale.5 KN/m2. conform NP-082-04. Pe verticală.eu. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Presiunea de referinŃă a vântului 0. conform C107-2005. www. Cerinta A . Tc = 0. cu respectarea avizelor emise de către furnizori şi a proiectelor speciale ce vor fi elaborate de către aceştia.eu 13 . incălzire cu centrale termice individuale pe spaŃii. conform CR 1-1Adâncimea de îngheŃ 0.5 Kpa. UtilităŃile vor fi asigurate prin branşamente la reŃelele publice existente in vecinătatea amplasamentului.80-0. in conformitate cu legislaŃia in vigoare. Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă 2. 50. înscriindu-se într-un dreptunghi cu dimensiunile maxime 109. Amplasamentul se află în zona de hazard seismic cu acceleraŃia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0.U.28g. sector 3. = 7 SuprafaŃa drumuri de acces. alei pietonale. conform PI00-1/2006. parcări = 12% SuprafaŃa spaŃii verzi = 13% SuprafaŃa de spaŃii verzi se va suplimenta cu zone verzi amenajate de către beneficiar la solicitarea agenŃiei de mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt: • • Clasa de importanŃă 3(111) conform CR 0-2005 şi PI00-1/2006..eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Descrierea detaliată a instalaŃiilor proiectate se face in memoriile tehnice de specialitate şi sunt ilustrate in schemele de principiu din proiect.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI C. conform STAS 3-2005. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.90 m de la suprafaŃa terenului.expert-mediu. • 6054/77. • • • Zona climatică III. alimentate cu gaze naturale. SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE A. alimentare cu energie electrică curenŃi tari.T. construcŃia se dezvoltă pe D+P+M+12E.

de Ia umede la practic saturate. care se dezvoltă pe D+P+M. plastic vârtos constituit din argile mărnoase grezoase. — structura litologică amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară.... — în conformitate cu STAS 3300/2-85 calculul terenului de fundare şi dimensionarea definitivă a fundaŃiilor se va putea face utilizând Pconv . DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENłĂ A CLĂDIRII ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane. office@environmental-expert.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive.N.N.77. C.T. — nivelul apei subterane interceptat în foraje Ia data execuŃiei acestora (octombrie-noiembrie 2008). 50. — nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare. 2 şi 3. sector 3. Theodor Pallady nr. hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale.80 . 0.300 kPa.eu. cu dezvoltare până în jurul adâncimii de -1.eu. geol. www. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare. fără denivelări semnificative. sensibile la umezire . cu curba continuă. Vasile Mircea: — perimetrul analizat se prezintă ca o suprafaŃă cvasiorizontală. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4. plastic vârtoase la tari la suprafaŃă.eu 14 .90 m.T.N..L.50 m C. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.R. stabilitatea generală şi locală fiind asigurate. BACĂU.expert-mediu. GEOSTUD S. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii. Bucureşti Tel: 0314 253 023.0.. este situat în jurul adâncimii de -2. cu dezvoltare până în talpa forajelor. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovănişuri). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic întocmit pentru amplasament de către S.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. — caracterizând geotehnic pământurile din amplasament. — conform STAS 6054 . granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi îndesare medie. iar în baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv.C. ing. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1. fără pericol de inundaŃii. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.60 m C.T. amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0° care în zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de C. local mijlocie.

50 m. aprobat cu Ord. cu funcŃiunea principală clădire de locuit.. office@environmental-expert. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA.expert-mediu. Hmezanin. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. Sd = 21671 mp. 109/N/01. 50. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. DS+ P+Mez+12 E. H max =47.eu 15 . măsuri conform normativ CE 1-95. proiectarea scărilor de acces care leaga toate nivelele constructiei s-a facut cu respectarea prevederilor din STAS 2965. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Sc = 1796.T. V =90.A. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Acoperişul este de tip terasă. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor. Hnivel subsol = 3. B. parter = 4.50m.P. in documentaŃie se prezintă şi programul de urmărire şi supraveghere a stării tehnice a construcŃiei. acoperisul de tip terasă are panta maximă de 2%. Theodor Pallady nr. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm.80 m. sector 3.siguranŃă in exploatare Privind asigurarea cerintelor de siguranŃă in exploatare a imobilului proiectat s-au prevăzut urmatoarele: la faza proiect tehnic de executie cu detalii.eu. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023.339 mc. Hnivel = 3.1997. elaborat conform Normelor metodologice indicativ P 130-97. Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici.77 mp. M. Cerinta B . nr.L. iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE.08. Tipul clădirii: civile-publică inaltă.eu.10 m. iar balustrada şi parapetele sunt proiectate conform STAS 6131.

www. InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului pentru obiectivul analizat constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului InstalaŃia se compune din: .conductoare de coborâre (formate din platbanda OL-Zn 25x4mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: .expert-mediu. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - destinaŃia clădirii fiind de locuit cu apartamente şi spatii pentru servicii. sector 3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. uşi de intrare cu lăŃimea de 0. - rampa exterioară de acces pentru parcajul de la demisol va avea panta de 8% şi va fi prevăzută cu sistem de degivrare pentru timp de iarnă. . locuri de parcare in parcajul de la demisol.80–1. Theodor Pallady nr.eu. iar pardoselile se vor executa cu plăci din piatra naturală/compozită. antiderapantă.comerciale. balustrade la scara şi logii – balcoane cu h = 0.. - la exterior.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. la intrarea la spaŃiile de servicii.eu. SiguranŃa la instalaŃiile electrice Este asigurată prin utilizarea paratrăsnetului.eu 16 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.).00 m. a instalaŃiilor de protecŃie prin legare la pământ şi a prizei de pământ.90 m. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. in proiect s-a prevăzut rampa de acces pentru utilizatori la spaŃii serviciicomerciale (panta 8 %) şi măsuri speciale pentru persoane cu handicap locomotor.priza de pământ Priza de pământ Se utilizează priza de pământ comună.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65M. ce va fi utilizată atât pentru protecŃia împotriva trăsnetului cât şi pentru protecŃia contra atingerilor accidentale. conform cerintelor din normativul NP 051/2001 (rampa de acces la intrare. rampa de acces in imobil pentru persoane handicapate locomotor va fi finisată cu mozaic spălat antiderapant. inclusiv uşă specială de acces la parter.

Fiecare stâlp de pe conturul clădirii se va lega la platbanda menŃionată mai sus prin intermediul unor conexiuni din platbanda OL-Zn 40x4 mm. 50. etc). frecvenŃa. cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. Theodor Pallady nr. îngropată la 0. -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective.eu. se va verifica valoarea rezistenŃei de dispersie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Priza de pământ va fi formată dintr-o platbandă OL-Zn 40X4mm amplasată pe exteriorul clădirii.. www. Deoarece se utilizează o priză comună.. spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare. sector 3. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: 1. putere.eu. aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: -parametrii regimului de funcŃionare (tensiune. curent. 2. ce nu trebuie să depăşească 1ohm. Dimensionarea echipamentului de protecŃie: Alegerea caracteristicilor materialelor. In cazul in care valoarea de dispersie a prizei de pământ este mai mare de 1ohm acesta se va completa cu electrozi verticali pana la realizarea valorii R<1 Ohm. prin executarea unor prize secundare ce vor fi legate la priza principală.expert-mediu. -categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Legaturile intre coborâri şi priza de pământ artificială se fac in cutii de conexiuni (piese de separaŃie) ingropate la nivelul solului. în cazul în care această valoare nu este respectată se vor lua măsuri pentru reducerea valorii sub cea impusă.8 m sub pământ. InstalaŃia electrică va SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃîlor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale.eu 17 . office@environmental-expert. Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

sector 3. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială.2. office@environmental-expert. www. ceea ce. începând de Ia FDCP în schemă TN-CS Pentru instalaŃia electrică proiectată în cadrul acestei documentaŃii se va realiza protecŃia prin legare la nul . 1. 1 Ohm. şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie. Timpul estimat de propagare a incendiului la clădirile vecine este 180 minute. precum şi a grinzilor de fundaŃie).expert-mediu.1. 2. se va suplimenta cu o priză artificială până ia atingerea valorii obligatorii..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cu regim normal de inăltime având pardoseala ultimului nivel folosibil sub 50 m fata de terenul accesibil autovehiculelor de intervenŃie) constituie un singur compartiment de incendiu şi este amplasată la distanŃele normate ( > 6. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie.00 m.1. şi) faŃă de vecinătăŃii conform art. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. conform art. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118-99.eu..9 / P 118-99. cu respectarea STAS 6616/83. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate. Timpul minim de aprindere: 10 minute SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Priza de pământ va avea valori de max. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm. Cerinta C – siguranŃa la foc La proiectarea noii constructii s-a tinut cont de prevederile art.2. 3. există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15 m (Nivel de protecŃie Normal III). Masurile de protectie la foc sunt cuprinse in scenariul de siguranta la foc care face parte din proiect. Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. 50. La nivelul acoperişului. C. 1. din Normativul P 118/99 face ca riscul de incendiu sa fie considerat mic.eu 18 .ca mijloc de bază. Theodor Pallady nr.2. Constructia de tip “civilă-publică inaltă” (obisnuită. Densitatea sarcinii termice de incendiu a obiectivului analizat este sub 420 Mj/mp ceea ce. Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm.eu.

PereŃi exteriori din panouri sandwich cu grosimea de 25 cm (tablă+vată minerală+tablă) clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 21/2 h.313 mc Volum total incăperi= 65. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. riscul de incendiu este mare. din Normativul PI 18/1999. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. şi conform NP 24-97 pentru spatiile şi încăperile subterane destinate parcării autoturismelor. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc minim 2 ore. conform art. clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu rezistenta la foc minim 21/2 h.765 + 7425 = 50190 mc Volum (spaŃiu comercial*) ..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.cu risc mic = 42.cu risc mare = 7.43 spatiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu insă atunci cand sunt prevăzute cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor sunt considerate cu risc mijlociu de incendiu. Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃa la foc minim 2 ore.expert-mediu. 2.1. 50.eu 19 . Stabilitatea la foc a fost estimată in funcŃie de: a. Volum (locuinŃe+birouri) . PereŃi exteriori şi interiori din beton la demisol clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 4 ore. * conform ari.eu.eu. office@environmental-expert.3.942 mc = 19783 mc) -» Pentru intreg compartimentul de incendiu se considera RISC MIC de pericol de incendiu. 50 x 60 cm.2.942 mc (30% din 65.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: se apreciază la 120 minute. www. In funcŃie de destinaŃia spaŃiilor ( parcaje autoturisme). Bucureşti Tel: 0314 253 023. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele. Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de apărare impotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice. sector 3.cu risc mijlociu = 8439 mc Volum (parcare) . rezistenŃa la foc a principalelor elemente de construcŃie Stâlpi metalici în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. 4.

din Normativul P118/1999. compartimentarea antifoc şi elementele de protecŃie a golurilor funcŃionale din elementele de compartimentare: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Conform NP 24-97 atunci când parcajele subterane pentru autoturisme sunt dispuse la subsolurile clădirilor inalte. Theodor Pallady nr.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Acoperiş autoportant din beton tip terasă cu invelitoare hidroizolată şi termoizolată clasa C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste. 50. - La nivelurile supraterane ale clădirilor înalte. 21/2 h Ascensoarele cu care va fi dotata clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Compartimentări interioare cu pereŃi din gips-carton de 10 cm cu rezistenŃa la foc minim 30 minute.2.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. .9. III. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu încăperi tampon realizate cu pereŃi şi planşeu C0 rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute.eu 20 . separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistenŃi la foc minim 2 ore. gradul de rezistenta la foc a construcŃiei: I .2.eu.1.3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.1. In acest caz performaŃele pentru elementele de construcŃie ale parcajului subteran vor fi conform art. gradul de rezistenŃă la foc a construcŃiei sau compartimentului de incendiu Conform art. Limitarea apariŃiei şi propagării focului şi fumului in interiorul construcŃiei: a. 4. sector 3.. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei. 2. www.1.expert-mediu. trebuie sa îndeplinească condiŃiile de încadrare la nivelul I de stabilitate la incendiu.b din NP 24-97: - pereŃi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minimum 4 ore şi planşee clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc 3 ore stâlpi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minim 4 ore pereŃi despărŃitori neportanŃi cu rezistenŃa la foc 60 minute b..C.8.1. office@environmental-expert.conform prevederilor art. din Normativul P118/1999 clădirile inalte.

a gazelor fierbinŃi: Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automata prin comanda de la nivelul de acces in scara. dupa caz.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.2.. www. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate tiraj natural-organizat. c. tiraj mecanic. (max. In funcŃie de amplasarea şi conformarea fiecărui parcaj subteran. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Clădirea se constituie intr-un singur compartiment de incendiu cu suprafaŃa construită de 1796. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. golurile de la demisol vor fi libere.77 mp. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari.expert-mediu. nu vor avea montate geamuri pentru a putea fi asigurată evacuarea naturală a fumului in caz de incendiu. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare auto cu sistem de distribuŃie automată. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tehnic. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. aria construită (1796. De asemenea. sistemele de evacuare a fumului şi. se pot utiliza şi combinaŃii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 2500 mp).eu 21 . se asigură condiŃiile de corelaŃie intre gradul de rezistenŃă la foc (I). 3.5. b. suplimentar.eu.77 mp) şi numărul de niveluri (D+P+Mez+12E) stabilite in Normativul P118/1999 atr.4. 2. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai dacă sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate sisteme de tip jet/impuls fan. 50. materialele şi elementele de construcŃie fac parte din clasa CO (CAI) de combustibilitate şi sunt rezistente la foc. office@environmental-expert.30 aliniatul 3 din PI 18/1999.. sector 3. daca pentru fiecare nivel de parcare SC House Construct Invest Environment SRL Bd. măsurile constructive adaptate la utilizarea construcŃiei: Dat fiind faptul ca obiectivul face parte din clădiri civile-publice. Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum doua niveluri.

.eu.eu. d.00 m. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigura suprafaŃa minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. P118/1999. Conform art. Theodor Pallady nr.S.00 m de pardoseală).5. realizate cu pereŃi şi planseu CO rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu sistemele şi instalaŃiile de detectare. www. Distanta dintre gurile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. instalarea de bariere contra fumului (uşi etanşe la fum etc. e. office@environmental-expert. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu). semnalizare şi stingere a 22 .6.23. racordandu-se direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. 2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.e din NP24-97 la parcajele etajate (in acest caz sistem Klaus) pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu incăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute.) La nivelurile supraterane ale clădirilor inalte.. etanşe la fum. incendiului SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioara a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1.N. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. 2. prevăzute cu sisteme de autoinchidere sau închidere automată conform prevederilor art. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu incaperi tampon care asigura împiedicarea propagării fumului conform prevederilor Normativului PH8/1999. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere. In acest sens golurile de acces la casele de scări şi cele de evacuare se vor proteja prin uşi cu geam.expert-mediu.2. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.I. 50. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza şi debitele necesare stabilite in normativ. sector 3. Casele de scări vor fi închise şi vor avea incăperi tampon care vor comunica cu culoarele de evacuare prin uşi etanşe la fum.

www. la parter şi la mezanin) şi va consta din detectoare de incendiu şi declanşatoare manuale. la toate nivelele clădirii.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Alimentarea cu energie electrică a instalaŃiei de semnalizare se va realiza. Declanşatoarele manuale de alarmă şi dispozitivele de semnalizare acustică şi optică se vor monta către ieşirile de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul de apariŃie a unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficientă a întregului obiectiv.eu. 4. conform I 18/2-02 art.1. Clădirea va avea asigurată închiderea automată a uşilor de protecŃie a golurilor de acces la ascensoare. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.1.1 şi art. din Normativul P118/1999.baterii de acumulare). 7. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială (la parcarea auto subterană de la demisol.. având prevăzute C acŃionări manuale conform art. Detectoarele de gaz vor fi montate la fiecare apartament precum şi la centralele termice corespunzătoare spaŃiilor de birouri şi spaŃiului comercial.2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. La proiectarea instalaŃiei de semnalizare a incendiilor şi stabilirea parametrilor de funcŃionare trebuie respectate cerinŃele specifice din documentaŃia producătorului furnizată împreună cu echipamentele.. de la două surse independente (de bază şi de rezervă . 7.. office@environmental-expert.eu 23 . care va avea loc in momentul dării alarmei sau când temperatura atinge 90° la partea lor superioară.20. respectiv elemente standard SR EN 54: echipament de control şi semnalizare detectoare de fum detectoare de gaz declanşatoare de alarmă dispozitiv de semnalizare acustică şi optică pentru fiecare nivel (cu semnal sonor de minim 90 dB la o distanŃă de 1 m) circuite necesare conexiunilor cu echipamente cu cabluri de cupru cu întârziere mărită la propagarea focului Detectoarele se vor monta in spatiile unde nu s-a prevăzut iluminat natural şi nu se poate realiza o desfumare naturală. sector 3.

office@environmental-expert. BLOC nr. măsurile de protecŃie la foc pentru instalaŃiile de ventilare – climatizare Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu vor fi rezistente Ia foc la 400° timp de 120 minute.2. din PI 18/1999.teren Primăria Bacău.eu. respectiv F200 120. b. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI f. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Ventilatoarele se alimentează din sursa de bază şi sursa de rezervă.str.. pereŃi exteriori din beton cu grosimea de 30 cm la demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc peste 4 ore. dist.A. 50. măsurile constructive pentru faŃade. In consecinŃă sunt respectate distanŃele de siguranŃă pe toate laturile construcŃiei.eu.conform art 2. in cazul prevederii C sprinklerelor. S.Universitatea George Bacovia GRF HI.0 m. Theodor Pallady nr.teren S.P. pe acoperiş - Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului la faŃade şi PereŃi exteriori din panouri metalice tip sandwich (tabla+vata minerala+tabla) cu grosimea de 25 cm clasa de combustibilitate CO (CAI) cu rezistenta la foc peste 21/2 ore.0 m la sud-vest . sector 3. pentru 'împiedicarea propagării focului la părŃile adiacente ale aceleiaşi clădiri PereŃi exteriori panouri sandwich cu izolaŃie din vată minerală cu grosimea de 25 cm clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc peste 2>h ore. conform SR EN 12101-3 -Sistem pentru controlul fumului şi căldurii (gazelor fierbinŃi). 94 P+10. la sud-est .2.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. potrivit prevederilor reglementărilor specifice. g.C. teren Primăria Bacău. www. Petrom GRFI-II dist= 28..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. CONIMPULS S. Pictor Aman DistanŃa minimă admisă pentru o construcŃie cu gradul HI de rezistenŃă la foc faŃă de construcŃiile cu gradul II de rezistenŃă la foc este de 6 m . Limitarea propagării incendiului la vecinătăŃi: Pentru asigurarea limitării propagării incendiului la vecinătăŃi se precizează: a. = 13. clasa F40o 120.eu 24 . .N. Distantele de siguranŃă sau măsurile alternative: la nord-est . la nord-vest . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

măsuri de protecŃie activă: Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor la demisol. b) canale verticale colectoare.. separate cu pereŃi rezistenŃi la foc El 120 la trecerea prin alte niveluri ale parcării subterane sau prin alte destinaŃii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. prin: a) canale verticale distincte fiecărui nivel de parcare. Evacuarea utilizatorilor: A. Dupa caz. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele. separarea de alte funcŃiuni prin elemente de separare la foc şi fum. Bucureşti Tel: 0314 253 023. admisia de aer şi evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat se realizează prin goluri dispuse alternat. la centralele termice vor fi montate gazanalizoare cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 in aer.eu 25 .. măsuri pentru asigurarea controlului fumului: La parcajul etajat in sistem Klaus pentru autoturisme de la demisol. www.expert-mediu. respectiv cu detectoare de fum optice. Pentru căile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizează: a. sector 3. protecŃia golurilor din pereŃii ce le limitează: Căile de evacuare vor fi alcătuite din pereŃi din materiale incombustibile clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc peste 2 1/2 ore (pereŃii) şi 1 1/2 ora (planşeele). office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃă la foc minim 2 ore. Toti voleŃii vor avea acŃionare automată in caz de incendiu. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc minim 2 ore. b.eu. canale separate cu pereŃi El 180 la trecerea prin celalalt nivel de parcare sau prin alte destinaŃii. 50. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. care comunică direct sau prin tubulaturi cu exteriorul. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente. c. cu aria egala cu a gurilor aferente. având gurile de evacuare a fumului protejate cu voleŃi rezistenŃi la foc El 60 şi respectiv etanşi la foc E 60 la gurile de admisie a aerului. cu aria dimensionata sa preia necesarul de evacuare şi respectiv de admisie. De asemenea. alcătuirea constructiva a căilor de evacuare. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. parter şi mezanin.

eu 26 . asigurandu-se un debit de extracŃie a fumului de minimum 600 mc/ora/autoturism.30 aliniatul 3 din PI18/1999.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 25 m la parter şi mezanin. De la nivelul parterului şi al mezaninului evacuarea se face pe scara din beton drepta cu podest intermediar cu 13 trepte 17. c.etaje curente şi penthouse: 6 case de scări cu scări drepte cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. geometria cailor de evacuare: Culoarele de evacuare sunt rectangulare şi au lăŃimea de 150 şi 160 cm. o scară din beton cu 13 trepte in trei rampe cu podest intermediar . www.. timpii/lungimile de evacuare: Conform tabel 4. Theodor Pallady nr.expert-mediu. office@environmental-expert.40 m cu trepte drepte 10 trepte 17 x 28 cm . lungimea maxima a căii de evacuare este de 15 m atunci când evacuarea se face pe o direcŃie şi de 35 m cand evacuarea se face pe doua direcŃii opuse. d.5 x 28 cu 2 rampe de coborâre şi una de urcare. forma şi modul de dispunere a treptelor: Evacuarea persoanelor de la etaje in caz de incendiu se va face pe case de scări. pentru clădirile inalte cu gradul I de rezistenŃă Ia foc dar sub 50 m.5. Casele de scări ale obiectivului vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comanda de la nivelul de acces in scară. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art.2.la mezanin: 4 case ale scării drepte din beton cu mana curentă metalică cu doua rampe şi podest intermediar.la demisol . tipul scărilor.. amplasate alterant. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic se asigură pentru parcaje şi compartimente ale acestora. respectiv pe scara din beton cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. sector 3.la parter: o scara din beton dreapta cu lăŃimea rampei de 240 cm .eu.casa scării cu doua rampe cu mana curentă metalică şi podest intermediar cu lăŃimea de 1. debitul de extracŃie a fumului va fi de minimum 900 mc/ora/autoturism.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. . 2. e. la nivelelele curente şi penthouse 15 m SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Pentru parcajele şi compartimentele care nu sunt echipate cu instalaŃii automate de stingere a incendiului.16 din Normativul P118/1999. 50. In cazul de faŃă lungimea maxima a căii de evacuare este de 30 m la demisol. prin guri de evacuare a fumului şi guri de admisie a aerului.

respectiv lungimea maximă a căii de evacuare va fi sub 40 m pentru construcŃiile cu gradul I de rezistenŃă la foc.10 m conform art.expert-mediu.50 m conform art..tronsonul 1-79 apartamente x 3 persoane = 237 persoane F = 237 /70 = 3.tronsonul 3 . lăŃimea minima necesară fiind de 2. 2.6.6.60 din P118-99. 50.38 .4 m/s este de 75 secunde la demisol.tronsonul 2 -103 apartamente x 3 persoane = 309 persoane F = 309 / 70 = 4.a.2. 63 secunde la parter şi mezanin.60 din PI 18-99. lăŃimea minimă necesară fiind de 2. la nivelelele curente şi penthouse 38 secunde pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 50 secunde pentru sectoarele cu doua direcŃii de evacuare.4 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a patru fluxuri. Sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de Normativul PI 18/1999 in ceea ce priveşte timpii şi lungimile de evacuare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 20 m pentru sectoarele cu două direcŃii de evacuare.10 m conform art.eu.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. . Parcajul de la demisol va avea asigurată evacuarea persoanelor conform art.6. N total = 648 . Timpul real de evacuare la o viteza normată de evacuare de 0. www. 2.03 .C. C = 70 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Timpul normat de evacuare este de 88 secunde pentru două direcŃii de evacuare şi 38 secunde când evacuarea se face intr-o direcŃie.2 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a doua fluxuri. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. III.eu. din NP24-97.5 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a cinci fluxuri. Evacuarea se va face separat pe fiecare dintre cele 3 tronsoane: . office@environmental-expert.41 . . lăŃimea minima necesara fiind de 1..eu 27 .3 4 apartamente x 3 persoane = 72 persoane F = 72 / 70 = 1. f. 2. numărul fluxurilor de evacuare: Fluxurile de evacuare de la etajele 2-13 (locuinŃe) Capacitatea maxima este de 648 persoane.1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.60 din PI 18-99.

60 din PI 18-99. sector 3.. F = 150 / 70= 2. N = 95 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.36 .60.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.14 . numărul de persoane va fi de 150. C = 70 .60 m conform art. N = 150.07-1 flux Căile de evacuare asigură evacuarea unui flux. din PI 18-99.2 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a două fluxuri. 2. inclusiv rampele şi scările de evacuare vor fi prevăzute cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă de evacuare.eu. N = 5 .eu. efectuarea operaŃiilor necesare asigurării siguranŃei persoanelor şi desfăşurarea intervenŃiilor in caz de nevoie. Fluxurile de evacuare de la demisol (parcări) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane.80 m conform art.60.6. realizată şi alimentată corespunzător reglementărilor tehnice de specialitate care să permită asigurarea unui nivel minim de iluminat necesar reperării căilor de parcurs in orice situaŃie şi marcării hidranŃilor de incendiu. lăŃimea minimă necesară fiind de 1. 2. F = 5 / 70 = 0.6. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a căilor de evacuare tip 4 cu sursă proprie de energie şi autonomie de funcŃionare 1 1/2 h. lăŃimea minimă necesară fiind de 1.. C = 70.expert-mediu.eu 28 .10 m conform art. office@environmental-expert.3 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a trei fluxuri.91 mp. Pentru suprafaŃa utilă de 749. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. existenta iluminatului de siguranŃă. www.6. lăŃimea minima necesară fiind de 0. C = 70 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fluxurile de evacuare de la parter (spaŃiu comercial) Numărul maxim de clienŃi se calculează a fi o persoana la 5 mp (pentru centrele comerciale cu o suprafaŃa de minim 500 mp). Parcajul de la demisol. tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă: La casele de scări iluminatul va fi asigurat atât in mod natural cât şi in mod artificial. F = 9 5 / 7 0 = 1. Fluxurile de evacuare de la mezanin (birouri) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. din PI 18-99. g. 2.

Pictor Aman. Conform art. pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu Accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu se va face dinspre str. 50. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile.b din NP24-97.str. Amenajările pentru accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu in clădire şi incintă. proiectate conform reglementărilor tehnice. prevederea de dispozitive de siguranŃă la uşi: .C.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. III. a refugiilor: . Securitatea forŃelor de intervenŃie: A. office@environmental-expert. b. marcarea căilor de evacuare: Se va face conform STAS 297. www. i.22. din NP 24-97 parcajele trebuie sa aibă asigurat un drum carosabil care să permită accesul autospecialelor de intervenŃie. sector 3. II. j. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare. Conform art. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI h.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4.expert-mediu.C. conform art.4. timpul de siguranŃă a căilor de evacuare şi.căile de evacuare sunt alcătuite din materiale clasa C0 de combustibilitate cu rezistenta la foc peste 2 1/2 ore. pentru ascensoarele de pompieri se precizează: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. uşor accesibil. CONIMPULS 29 . B. CONIMPULS S. Pictor Aman şi dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S.aleea carosabilă dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S. S.eu.A. C.1.1.C.5.2. Theodor Pallady nr. dupa caz.eu.7 m . Caracteristicile tehnice şi funcŃionale ale acceselor carosabile şi ale cailor de IntervenŃie referitoare la: a..A. numărul de cai de acces: 2 dimensiuni/gabarite: .2.la parcajul pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu încăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute.3.eu a autospecialelor. din Normativul P118-1999 in clădirile înalte cel puŃin unul dintre ascensoare. va fi realizat conform cerinŃelor asigurării operaŃiunilor de intervenŃie in caz de incendiu. regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare.

Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor A. Vor asigura astfel accesul pompierilor la toate nivelurile clădirii.1. fiind echipate cu dispozitive de apel prioritar al acestora in caz de incendiu.expert-mediu. c. birouri * parcajele cu capacitatea peste 100 autoturisme se echipează cu sistem de alarmare a persoanelor din parcaj şi de alertare a serviciului mobil de pompieri cf. c.4. Theodor Pallady nr. Zonele protejate/de detectare la incendiu: parcajul auto* de la demisol. www.eu 30 . sector 3. ascensoarele pentru intervenŃie in caz de incendiu vor asigura capacitatea de transport a 3-5 servanŃi cu echipamentul respectiv.C. III. Pentru sistemele. din NP24-1997 C.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.1.eu. III. a.3. sursa de alimentare cu energie de rezervă: vor fi alimentate de la două surse. b.eu. B.7.C. 7.10. Pentru sistemele.conform NP 086-05 art. instalaŃiile şi dispozitivele de semnalizare.1.. una dintre ele fiind reprezentată de un generator de electricitate. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de instalaŃia de protecŃie împotriva descărcărilor electrice atmosferice apărare împotriva incendiilor: (paratraznet) conform prevederilor Normativ I 20/2000. vor avea o capacitate de minim 500kg. office@environmental-expert.2. alertare in caz de incendiu se specifică: dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială spatiile comerciale. instalaŃiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a clădire civilă publică cu funcŃiune principală incendilor au fost prevăzute: Tipul şi parametrii funcŃionali: clădire de locuit şi funcŃiune secundară spaŃiu comercial şi birouri): .2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5 l/s) o conform art. numărul sl caracteristicile acestora: 3. din NP086-05 la parcajele subterane pentru mai mult de 50 de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. din NP 241997 şi cf art./C din anexa 3 se prevede instalaŃie de stins incendiu cu hidranti interiori (Qh=2X2. b. alarmare şi Tipul şi parametrii funcŃionali specifici investiŃiei respective: obiectivul va fi Timpul de alarmare prevăzut: 2 min. timpul de siguranŃă a ascensoarelor de pompieri: 2 ore de la izbucnirea incendiului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI a. 4. art. tipul. electrică amplasarea şi posibilităŃile de acces.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.

pentru o durată de funcŃionare de 1 oră. tabel 20. Sprinklerele se amplasează la distanŃe egale intre ele. sector 3. din NP086-05 instalaŃii de drencere (perdele de apă) se impun pentru protecŃia golurilor scărilor rulante. sunt necesari hidranŃi interiori cu dublu jet.. debitul pentru incendiu exterior este Q= 25 l/s.2. Deoarece reŃeaua orăşenească nu poate asigura debitul şi presiunea necesare la incendiu exterior se va prevedea un rezervor cu capacitatea V= 400 mc. . pentru clădiri cu volum mai mare de 50000 mc şi gradul de rezistenŃă la foc l-ll.conform art.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sectorul II . dar se recomandă să se monteze maximum 6 sprinklere pe fiecare ramură.63. 50. Conform NP 086-05 art. in spaŃiul destinat parcării auto in sistem Klaus. pe conducte (distribuitoare) ale reŃelei. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI autoturisme amplasate intr-un singur volum şi indiferent de numărul autovehiculelor atunci când sunt dispuse in sau sub clădiri inalte . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5 l/s.eu 31 . 8.59. office@environmental-expert. indiferent de aria construită şi numărul de niveluri sunt necesari hidranŃi interiori. Sprinklere Sprinklerele vor fi dispuse la demisol. Sprinklerele se montează pe conductele de distribuŃie şi pe ramificaŃiile acestora. pe toata suprafaŃa acestuia. 4.expert-mediu.Pentru stingerea din exterior reŃeaua de hidranŃi exteriori alimentaŃi de la rezervorul proiectat va asigura un debit Qie=25 l/s. Dimensionarea instalaŃiei de sprinklere se face conform breviar de calcul anexat. Theodor Pallady nr. Astfel se vor monta un număr de 169 sprinklere astfel: sectorul I -47 . asigurând intensitatea de stingere de minimum 0.. având diametre constante./c din anexa 3 pentru clădiri cu volum mai mare de 25000 mc. Debitul necesar pentru funcŃionarea instalaŃiei de sprinklere trebuie asigurat un debit de 30 l/s.12 l/s/m2.eu.5 l/s =5 l/s. S-au prevăzut hidranŃi interiori 0 2" şi coloana 0 3" cu doua jeturi simultane 2 x 2. HidranŃi exteriori Conform STAS 1478/90. fiecare cu Q= 2 x 2. Hidranti interiori Conform Normativ NP 86/2005 pentru o clădire cu destinaŃia -clădire de locuit din categoria -inaltă. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sectorul III .1. www.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. dintre parter şi mezanin. utilizată numai de serviciul de pompieri. Pe un perimetru de 28 m se impune un număr de 28 de drencere care vor asigura un debit de 0. Theodor Pallady nr. pe fiecare nivel al clădirii.5 m. la loc vizibil. Înaintea racordului pentru furtun se prevede un robinet.2.. InstalaŃia de drencere cu acŃionare manuală şi automată. 50.eu. Alimentarea cu apă a rezervorului se va face cu conducta PEHD 0 110 mm.eu. sector 3. H= 70 mCA. respectiv a golului in placă la +4. iar racordurile pentru furtun de tip C. presiunea de încercare a coloanelor uscate va fi Pi= 25 bar. cf. 5.5.eu 32 .5 m de sol la o înclinare de 45° faŃă de verticală. la baza coloanei s-a prevăzut un ventil de reŃinere şi un robinet de golire. Racordul de alimentare cu apă al coloanei uscate s-a amplasat la 1. rigidă ce s-a amplasat in interiorul obiectivului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.17 şi art. Coloana uscată are diametrul Dn 3" mm. office@environmental-expert. Racordul de alimentare s-a notat cu "coloana uscata". www. Coloane uscate Deoarece clădirea este inaltă s-a prevăzut coloană uscată 0 3".2 l/s. iar coloana uscată se va executa din Ńevi metalice din oŃel.expert-mediu. Racordurile pentru furtun se marchează cu inscripŃia "racord incendiu". Traseul coloanei uscate este vertical şi s-a amplasat pe casa scării aparent. alimentarea hidranŃilor exteriori se va face cu conducta PEHD 0 160 mm. Pe reŃeaua de incendiu exterior se vor amplasa conform planului de situaŃie 2 grupuri x 3 hidranŃi de incendiu (2 dubli şi unul şimplu) care vor asigura un debit de 25 l/s. separat de orice alt racord. NPO 86-05 cap. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor rezervorului se va amplasa un grup cu două pompe (1A+1R) cu caracteristicile q= 2x90 mc/h. Conform NP 086/2005 art.5. Coloana uscată este o instalaŃie fixă. 5.18.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. protejate anticoroziv. Racordul de tip B pentru alimentarea coloanei uscate s-a amplasat pe peretele exterior clădirii şi s-a obturat cu un racord infundat. Drencere Se impun pentru protejarea golurilor de la scările rulante. De la rezervor.

se prevede un rezervor care să asigure funcŃionarea timp de 10 minute a hidranŃilor interiori şi timp de 60 de minute a hidranŃilor exteriori. instalaŃiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi 0 2" (racordul) cu două jeturi simultane pe toate nivelurile clădirii. Tie= 1h hidranŃii exteriori*.eu. Timpul normat de funcŃionare: Tii= 10 min hidranŃi interiori şi 1 ora sprinklerele şi 1 ora drencere.eu.expert-mediu. La spaŃiul comercial de la parter şi la birourile de la mezanin. III. de regulş.1 stingător portativ tip P6 cu praf şi C02 la 10 maşini şi maximum 150 m2 arie construită. din Normativul 1478/1990 când alimentarea cu apă a rezervorului se face dintr-o reŃea exterioară existentă care asigură debitul şi presiunea necesară in caz de incendiu.f.stingătoare portative tip P6. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. spaŃiile.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3. Tipul şi caracteristicile de stingere asigurate: stingătoare tip P6 cu praf şi C02. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. panou de incendiu.ladă de nisip cu lopeŃi. office@environmental-expert. 50. Conform art. unelte şi mijloace de intervenŃie se specifică: a.o ladă de nisip cu capacitatea de 100 I (de preferinŃa mobilă). se vor dota cu un stingător portativ cu praf şi C02 sau Numărul şi modul de amplasare in funcŃie de parametrii specifici: Pentru parcaj. b. utilaje. prevăzută cu lopată şi amplasată. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI b. D.2. din NP24- SC House Construct Invest Environment SRL Bd. .i. încăperile. la demisol. stingătoare transportabile tip P50. c. se vor prevedea conform art. alte aparate de stins incendii.2. . in imediata vecinătate a rampei de acces.4 stingatoare transportabile P50 (unul la 50 de autovehicule) dispuse astfel incat să poată fi utilizate pentru intervenŃie.. dar care funcŃionează cu intermitenŃă. Pentru parcaj se vor prevedea . 97: . Pentru stingătoare.C.3.eu 33 . sector 3. conform Normativului PI 18/1999. Zonele.in total 16 stingătoare . .10..2.3. Theodor Pallady nr. 4.stingătoare transportabile.

nu este cazul CondiŃii specifice pentru asigurarea intervenŃiei in caz de incendiu Obiectivul va fi dotat cu un rezervor de incendiu cu un volum de 400 mc.eu. destinaŃia. Acesta va asigura necesarul de apă pentru funcŃionarea hidranŃilor interiori şi exteriori pentru intervalul de timp normat (10 minute in cazul hidranŃilor interiori şi 1 ora in cazul celor exteriori şi a sprinklerelor).racordurile de apă.74 mp . Theodor Pallady nr.6 mc/h. In funcŃie de situaŃia existentă: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 34 . . H = 40 mCA Q drencere= 14 mc/h. dar minimum 2 stingătoare pe nivel.8 stingatoare tip P6 sau echivalent cantitatea de materiale combustibile/ volumul de lichide combustibile. electricitate şi gaze la reŃeaua orăşenească se vor face conform planului de situaŃie anexat. 50. .. Rezerva intangibilă pentru incendiu exterior Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor se vor amplasa grupuri de pompare dupa cum urmează: b.Sc= 2125. sector 3. H= 60 mCA grup pompare incendiu exterior Qie = 90 mc/h. H=55 mCA grup pompare incendiu interior (hidranti interiori) Qii =18 mc/h.întrerupător general care se montează înaintea tabloului general. gaze şi. www.la birouri .9 stingătoare tip P6 sau echivalent .eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI echivalentul acestuia pentru o arie construită de 250 m2.expert-mediu. CondiŃiile şi măsurile necesar a fi luate potrivit reglementarilor tehnice. H= 60 mCA grup pompare sprinklere Qsprinklere= 108 mc/h. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. . ..la spaŃiul comercial .Sc = 1870. office@environmental-expert. alte utilităŃi: . H= 40 mCA poziŃionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică. suprafaŃa. Măsuri tehnico-organizatorice A. clasa de incendiu etc. după caz.20 mp c. Bucureşti Tel: 0314 253 023. grup pompare şi staŃie de hidrofor pentru consum sanitar cu 2 pompe (1A+1R) 0=21.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială. 50.expert-mediu. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare in sistem Klaus evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari. 2. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente. 2.eu.P118/1999.5 din NP 86-05. • Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială. pentru diminuarea riscului de incendiu.N. Se va dota obiectivul cu hidranŃi interiori: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi racord 0 2" cu doua jeturi simultane 2 x 2.5. • In spaŃiul aferent centralelor termice se vor monta detectoare automate de gaze cu limită inferioară de sensibilitate 2% CR» in aer.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a cailor de evacuare şi a hidranŃilor cu sursă proprie de energie şi independenŃă de funcŃionare 2 1/2 h.30 aliniatul 3 din PI 18/1999. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. depozitare. www. 7.5 l/s şi coloană uscată 0 3" InstalaŃia de sprinklere proiectată va fi permanent sub presiune conform art. ori cu alte destinaŃii conform art.29 . office@environmental-expert.F. 58/2004.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Se va dota obiectivul cu 33 stingatoare tip P6 cu praf şi C02 (sau echivalent) şi 4 stingătoare transportabile P50 amplasate conform prevederilor scenariului de securitate la incendiu. . • Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃă minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comandă de la nivelul de acces in scară. circuitele electrice vor fi prevăzute cu dispozitive de protecŃie diferenŃiale conform prevederilor normativului 17/2002. • InstalaŃiile electrice aferente construcŃiilor vor fi corespunzătoare riscului şi destinaŃiei potrivit reglementarilor tehnice de specialitate. Theodor Pallady nr..eu 35 . » In casele de scări nu vor fi amenajate spatii de lucru. conform prevederilor "Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" nr.6.S.

se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile. după caz: ConstrucŃia se încadrează in prevederile tehnice ale Normativului PI 18/1999. B. iar in caz de incendiu toate cabinele vor fi aduse automat la parter. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Ascensoarele cu care va fi dotată clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii. parcarea autoturismelor in afara spaŃiilor special destinate şi marcate in acest scop. utilizarea in alte scopuri a spaŃiilor destinate parcării subterane a autoturismelor. III. fumatul şi utilizarea focului deschis sub orice formă. www.3.eu. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare. ascensoarele vor fi astfel realizate incât să permită aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat.1.2. in afară de carburanŃii şi lubrifiantii din echiparea autoturismelor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. explozive.expert-mediu.. incendiilor respectiv la stingatoare şi hidrantii interiori şi exeriori. repararea sau efectuarea lucrărilor de întreŃinere a autoturismelor indiferent de natura defecŃiunilor acestora. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. C. dupa caz. destinate parcării autoturismelor se interzice completarea sau scoaterea de carburant combustibile. radioactive sau corozive. se stabilesc masuri pentru îmbunătăŃirea parametrilor şi a nivelelor de performanŃă pentru securitatea la incendiu. 50.C.eu 36 . Theodor Pallady nr. cum sunt rampele auto şi circulaŃiile din parcaj. office@environmental-expert. accesul in parcajul subteran a autoturismelor cu substanŃe inflamabile. cu excepŃia schimbării roŃilor.. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistente a foc minim 2 ore. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Modul de încadrare a construcŃiei sau amenajării in nivelele de performanta prevăzute de reglementările tehnice şi. aferente construcŃiei sau amenajării respective: MenŃinerea permanentă in stare de funcŃionare a mijloacelor de primă MenŃinerea in permanenŃă a accesului liber la mijloacele de stingere a Conform art. sector 3. In cazul defectării sau opririi. din NP 24-97 in interiorul spaŃiilor subterane din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea lichidelor intervenŃie (respectiv a stingatoarelor şi hidrantilor interiori şi exteriori). CondiŃiile sau recomandările care trebuie avute in vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor.

întreŃinerea şi acŃionarea instalaŃiei de protecŃie precum şi de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Radon .10 mg/mc. Organizarea intervenŃiei.1 mg/mc SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.140 Bg/mc pe aer. Theodor Pallady nr. in funcŃie de ipoteza de intervenŃie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Realizarea sistemului operativ de observare şi anunŃare a incendiului. .NP 008.4 mg/mc. formaldehidă . Bucureşti Tel: 0314 253 023.concentraŃiile maxime admise. Supravegherea.igiena şi sănătatea oamenilor. Prin destinaŃie. cu sarcini precise pentru fiecare persoana in parte. office@environmental-expert. împotriva incendiilor la parcare.expert-mediu. sector 3. stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor. refacerea şi Conditiile de igienă şi sănătate ale locatarilor imobilului şi a persoanelor care protectia mediului vor lucra in spaŃiile pentru comert şi servicii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate prin care se întocmirea şi afişarea in locuri vizibile a planurilor de evacuare. in caz de incendiu de către salariaŃi.5 g/mc. se asigură de către operatorul parcajului care răspunde de asigurarea condiŃiilor de securitate la incendiu. clădirea va indeplini condiŃiile de asigurare a purităŃii aerului conform prevederilor din normativul . www. monoxid de carbon CO .debitul minim de aer proaspăt reprezintă 20% din debitul de aer vehiculat.2. Verificarea periodică a instalaŃiei electrice şi de legare la pământ..eu 37 .eu. întocmirea. Cerinta D . Instruirea la angajare (şi periodică) a personalului privind acŃionarea in caz de incendiu. . Acesta reprezintă mai mult de o reîmprospătare pe oră şi o raŃie de 300 mc/h pe persoană.eu. de nocivităŃi sunt: • • • • • bioxid de carbon CO2 . - D. pulberi în suspensie . sunt asigurate in ceea ce priveste microclimatul prin respectarea prevederilor din STAS 6472..

Clădirea va fi dotata cu băi. indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987)..eu 38 .temperatura şi umiditatea aerului refulat. bucătării. . Cerinta F .se prevăd canale de aer. Pentru a limita consumul de energie în exloatare se vor utiliza: ♦ ventilatoare cu randamente . conformate şi dimensionate cu respectarea prevederilor din STAS 1478. La spatiile pentru servicii nivelul iluminatului artificial va fi de 500 luxi pe planul de lucru şi 150-300 luxi in spatiile anexa.expert-mediu. piese speciale cu rezistenŃe locale reduse ( cu raze de curbură mari). conform prevederilor Normativului C 107/1-97.η = 95 97%. office@environmental-expert.ProtecŃia la zgomot Nivelul de zgomot din spaŃiile tehnice de ventilaŃie . In apartamente iluminatului artificial va fi de 300 luxi. grupuri sanitare.. Theodor Pallady nr.izolare termică şi hidrofugă şi economie de energie Pentru stabilirea conditiilor de izolare termică s-a intocmit calculul coeficientului global de izolare termica “G”.η = 60 80%. calcul care face parte din proiect. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . F. E.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Cerinta E . Nivelul de zgomot se va incadra in prevederile din STAS 6156 şi nu va depaşi 45-50 db conform "Normativ privind proiectarea şi executia masurilor de izolare fonica şi a tratamentelor acustice in cladiri".04 w/ mk. din tablă zincată cu rugozitate redusă.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. limitează proliferarea microorganismelor (de tip Leigionella). 50.pentru centrala de tratare a aerului 65dB ( A ): SC House Construct Invest Environment SRL Bd. se izolează termic cu vată minerală sau de sticlă cu coeficientul de transmisie a căldurii A < 0. . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Randamentul izolaŃiei va fi peste 75%. sector 3. ♦ compresoare semiermetice . pentru funcŃiunile de locuinŃă sau spaŃii pentru servicii şi comert. www. ♦ compresoare ermetice cu . sunt asigurate conform prevederilor din STAS 6221.η = 90 * 95%.canale de aer tratat. respectiv STAS 6646.eu. Nivelele de iluminare naturală şi artificială.

7. a geamurilor termopan. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. accesul autoturismelor in zona obiectivului va fi restricŃionat. Informatii despre materii prime. în exterior: Viteza aerului la circulaŃia prin canale este limitată la 8 m/s.6.4. Durata etapei de functionare FuncŃionarea estimată de minimum 50 ani. de către producătorul agregatelor.eu.eu 39 .transversale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 2 Hz: 74 dB.agregatul producere apă răcită 85dB ( A ).expert-mediu.5. . ♦ tăria la frecvenŃa de 2 Hz: 7 vibrar. Theodor Pallady nr. Limitarea vibraŃiilor se face prin montarea pe fundaŃii din beton prin intermediul suporturilor amortizoare livrate odată cu utilajele. a panourilor fonoizolante pentru faŃadă si terasă. 1. La nivelul intregului imobil protecŃia la zgomot este asigurată prin utilizarea unei structuri de metal. Se estimează că vor fi utilizate următoarele cantităŃi de materii prime: .Valorile maxime ale vibraŃiilor: . 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. substante sau preparate chimice Materile prime prevăzute pentru construcŃia şi dotările obiectivului analizat vor fi numai cele aprobate de legile in vigoare privind materialele şi substantele permise pentru constructia de blocuri de locuit.4.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .longitudinale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 8 Hz: 80 dB. 1. www. 1. Informatii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei Obiectivul nu este destinat producŃiei ci spaŃiilor de locuit iar resursele folosite pentru producerea energiei termice sunt gazul natural şi curentul electric.eu.4..Beton: aproximativ 3000 mc. ♦ tăria la frecvenŃa de 8 Hz: 1 vibrar. a pereŃilor fonoizolanŃi intre apartamente. office@environmental-expert. De asemenea. Bucureşti Tel: 0314 253 023. . sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

Geam termopan: estimat 3600 mp. sector 3.eu 40 .(A). vole şi autogredere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. materiale se vor folosi antifoane generati de activitatea propusă Estimarea nivelului de zgomot datorat lucrărilor de construcŃie Utilajele de santier produc zgomot. atat in perioada de construcŃie a obiectivului cât şi in perioada de funcŃionare a acestuia in mică măsură.4. Estimarea nivelului de zgomot datorat obiectivului Ca poluant fizic se poate considera zgomotul produs de intensificarea activităŃii in zonă. finisoare.. in jurul valorii de pana la 90db.expert-mediu. office@environmental-expert. Informatii despre poluanti fizici şi biologici. din cauza intensificării traficului. valorile mai mari fiind la excavatoare. .. Betonul necesar realizării construcŃiei va fi adus cu betonierele.Metal: aproximativ 600 tone.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Poluare calculata produsa de activitate Pe zone rezidentiale de recreere sau alte Masuri Pe zone zone protejate de Numar de Poluare Fara Cu Tipul Sursa de surse eliminare protectie / maxima Pe zona masuri implemenpoluarii poluare / de restrictie permisa obiectivului de tarea pouare reducere aferente eliminare masurilor de a poluarii obiecti/ eliminare/ vului reducere reducere a a poluarii poluarii Lucrarile de constructii Utilitare se vor auto face in Zgomot pe specifice afara timpul construcMaxim 3 65 dB 60-80 orelor de constructie tiilor şi odihna i transporale tului de populatiei. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Nivelul de zgomot este variabil. 1. 50. nu va fi preparat pe amplasament. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative.8.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. care afecteaza mediul. www. buldozere.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore. CirculaŃia din zonă se incadrează in categoria tehnica II. strazi de categoria IV. 50 dB(A). Alexei Atudorei şi prof.. Nivelul de zgomot echivalent continuu estimat pe baza densităŃii circulaŃiei la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul este de 80 dB(A).pentru strazi de categoria I. Sursele de zgomot in cazul obiectivului sunt cele produse de pornirea/oprirea şi funcŃionarea motoarelor autovehiculelor şi de la autoutilitarele care descarcă marfa.expert-mediu.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pag.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Toate instalaŃiile şi utilajele folosite vor fi omologate conform normelor in vigoare şi produc un nivel acustic de maxim 35–40 dB. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 41 . de legatură. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. Trebuie amintit şi faptul ca Institutul de Sănătate Bucureşti a desfăşurat o acŃiune de monitorizare care a evidenŃiat o dinamică ascendentă a nivelurilor de zgomot de la valorile medii de 50 db(A) la inceputul anilor 1980. dr. 10009-88 (Acustică urbană) – tabelul nr. 50.. pentru care limita admisă de norme la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul. efectuattă la intervale bine precizate de timp. iar zgomotul provenit de la motoarele autovehiculelor se incadrează in limite normale asigurând in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul şi calitatea aerului. pana la aproximativ 70 db(A) in anul 2000 (extras din lucrarea „Gestiunea deseurilor urbane”. ing. STAS-ul nr. in timpul zilei. office@environmental-expert. Nivelul echivalent continuu {dB(A)} la limita investiŃiei este estimat sub 65 dB(A) in cursul zilei. Ioan Paunescu). Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. ing. sector 3. www. Estimarea nivelului de zgomot datorat traficului Pentru evaluarea zgomotului generat de traficul rutier s–a stabilit densitatea medie a circulaŃiei rutiere pe baza numărării autovehiculelor. iar Nivelul echivalent continuu {dB(A)} datorat traficului rutier este de 80 dB(A) in cursul zilei. de cca.şi de 75. 10. 3 – admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) – pt. Atât pentru muncitori. este de 70 dB(A).85 db(A) . Valoarea a fost calculată pentru o circulaŃie intensă pe timpul zilei. autori dr.

4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. amplasamentul işi va pastra funcŃiunea actuală. reŃea telecomunicaŃii.. 1. nr 33. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia dintre ele Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continuă a pieŃei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidenŃiale. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului ansamblu rezidenŃial din strada Pictor Aman.4.11.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. reŃea alimentare cu gaz metan.eu. aici aflandu-se clădiri cu funcŃiunea de spaŃii de invăŃamânt.9. Zona in care va fi amplasat imobilul comercial şi rezidenŃial se caracterizează ca fiind o zona construită. In situaŃia neimplementării planului. sector 3.. apartinând de localitatea Bacău. In situaŃia implementării planului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. precum şi zone cu spaŃii verzi amenajate. iar funcŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei – zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. reŃea alimentare cu energie electrică).eu. judetul Bacău au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al municipiului Bacău. 50.10.4. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru realizarea alternativelor la proiect Nu este cazul.eu 42 . de asemenea. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. Theodor Pallady nr.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. obiectivul studiat va contribui la dezvoltarea zonei şi la asigurarea necesarului de locuinŃe din zona analizată. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică NU ESTE CAZUL 1. reŃea canalizare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (ansamblul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor reŃele: reŃea alimentare cu apă. office@environmental-expert.

InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului S-a eliberat certificat de urbanism nr.eu.T) va fi 7. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare – cumpărare nr. Terenul se află in vecinătatea reŃelelor tehnico. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1.12 InformaŃii despre utilizarea curentă a terenului.. In prezent terenul este liber de construcŃii. arii naturale/zone protejate. Realizarea acestei investiŃii nu va afecta dezvoltarea spaŃială a localităŃii Bacău. valori naturale.4. Alimentarea cu apa rece SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr.edilitare. 1105 / 2008.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. In prezent terenul este liber de construcŃii. culturale. Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 43 . 2010. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000. astfel localitatea va dobândi o zonă de locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime şi servicii cu un grad ridicat de urbanitate. arii naturale/zone protejate. arheologice. istorice. După realizarea proiectului procentul de ocupare al terenului (P. zone de protectie sanitară.14..4.O.expert-mediu. infrastructura existentă.1.U. 50. 1. istorice. zone de protecŃie sanitară Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă 1. culturale. arheologice.eu. 1. Regimul de inălŃime strict a obiectivului analizat va fi D+P+M+12E. In vecinătatea amplasamentului este Universitatea Bacovia. Pe amplasament nu există valori naturale.4. iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C. 34 / 15. www. sector 3. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000.14.13.02. Alimentarea cu apă potabilă a.T) va fi maxim 75%.4.

4 mc/zi Q zi med =1/1000 x 95 x 50 [mc/zi]= 4.35 Qzi max = 110.16 mc x 1.75 mc/zi Qzi med total = 121. www.72 mc/zi Qzi max = 6. = 648 persoane 160 persoane in spaŃii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers ..eu 44 . 4..conform STAS 1478/90-Tab. sector 3. 50. 1 persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers . pct.35 = 148. DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul obiectivului.conform STAS 1343-1/2006 Calculul debitului zilnic mediu -Qzi med Q zi med =1/1000 x 648 x 170 [mc/zi]= 110.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.35 = 8. office@environmental-expert.conform STAS 1343- 1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers . apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer.expert-mediu. Theodor Pallady nr.64 mc/zi SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.31 mc/zi Determinarea debitului zilnic maxim . pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.16 mc/zi Q zi med =1/1000 x 160 x 40 [mc/zi]= 6.Qzi max Qzi max=Q zi med x Kzi [mc/zi] Kzi valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic= 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.4 mc x 1.

41 mc/zi Qzi max total = 163.= 148.valoarea maximă a abaterii valorii consumului orar Qorar max =1/24 x 148.expert-mediu. -locatari: Qs zi med = 110.Qzi min Q minim zilnic= Qzi max x 0.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med.3 [mc/zi] Qzi min= 148.8 = 17. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.8 . www.3 = 1.77 mc/zi Determinarea debitului zilnic minim .62 mc/zi Qzi min= 8.3 = 2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Kp = 1.72 x 2.02 x 1. X Ks X Kp[mc/ZÎ] unde: Ks = 1.41 x 0.3 = 44.65 l/s -spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.59 mc/zi Qzi min= 6. office@environmental-expert.35 = 6.92 mc/zi Qzi min total= 49.eu.15 => coeficient care Ńine seama de pierderile de apă prin reŃele (reŃele vechi). = Q zi med.22 [mc/zi] = 1.45 [mc/zi] = 2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qzi max = 4.49 l/s Qs zi max.15 = 174. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi max.35 x 1..51 [mc/h] Qorar max =1/10 x 6.02 => coeficient care Ńine seama de nevoile sistemului de alimentare cu apă. = Qzi min. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi min.75 mc x 1.72 x 0.02 x 1.02 x 1. sector 3..15 = 52.41 x 2.16 x 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.15 = 129.02 l/s Qszimin = 44.eu 45 . = Q zi max.61 l/s Qs o max= 17. 50.35 [mc/h] = 5.79 [mc/h] Qorar max total = 20.64 x 0.13 mc/zi Determinarea debitului orar maxim de apă – Q 0 max Qorar max=1/h x Qzi max x Ko [mc/h] Ko= 2. Theodor Pallady nr.15 = 20.35 [mc/h] Qorar max =1/16 x 8.64 x 2.72 x 1.8 = 1.02 x 1.34 [mc/zi] = 0.8 = 1.62 x 1.

63 [mc/zi] = 0. model VIESSMANN.02 x 1.15 = 7.64 x 1.eu.4 l/s Qs zi min = 57.65 l/s Blocul de locuinŃe (12 etaje).79 x 1. etanşate cu garnituri din elastomeri.15 = 2.30 [mc/zi] = 1. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică proprie.04 [mc/zi] = 0.17 l/s Qs zi min = 2.77 [mc/h] = 0.25 [mc/zi] = 0. La parter s-a propus amenajarea spatiilor comerciale.eu 46 .15 = 7. www. = 6.57 [mc/zi] = 0.21 l/s Qs zi min = 1.02 x 1.02 x 1.expert-mediu.02 x 1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.72 l/s Qs o max= 24.75 x 1. b. tip VITODENS 200-W.49 l/s -birouri: Qs zi med =4.15 = 2. 50.13 [mc/zi] = 0. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.41 x 1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qs zi med. Evacuarea apei uzate menajere Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă. iar Ia mezanin s-au prevăzut birourile.= 142.02 x 1. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apa caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament. birouri şi spatii comerciale este prevăzut cu demisol cu capacitate pentru 158 autovehicule. având puterea termică de 105 kw fiecare.06 l/s Qs o max= 1. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice.52 [mc/zi] = 0.10 [mc/zi] = 2.4 x 1.51 [mc/zi] = 0.09 [mc/h] = 0.02 x 1.13 l/s Qs zi max.05 l/s Qs o max= 1... Theodor Pallady nr.15 = 5.58 l/s -cerinŃa totală: Qs zi med. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă.15 = 3.92 x 1.77 i/s Qs zi max= 192.51 x 1.02 x 1.21 [mc/h] = 5.02 x 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. sector 3. c.= 8.15 l/s Qs zi max= 6.15 = 10.59 x 1.15 = 1.eu.

50. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii. www. Pentru siguranŃă în exploatare. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05. sector 3. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu.. s-a făcut conform STAS 1795.expert-mediu. Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795.2. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip . Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. Pentru partea de locuinŃe se vor monta trei branşamente la capătul SC House Construct Invest Environment SRL Bd. la etajul 6.eu. office@environmental-expert. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Coloanele menajere vor fi mascate în ghene. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. d. Alimentarea cu energie termică şi gaze Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor se realizează din reŃeaua gaze naturale presiune redusa ∅ 3 existentă pe strada Pictor Aman.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. În demisol.4.14.. 1.eu.B" Coloanele menajere.eu 47 . coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° . prin extinderea ei până la obiectiv . la parter şi la ultimul nivel. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigentelor legislaŃiei în vigoare.

5 metri. cu ajutorul unui cos de fum coaxial ∅ 100/60. grinzi. montata pe cazan şi racordată la canalul de evacuare gaze ∅ 300 canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0.05 mc/h. Admisia aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse se realizează in doua situaŃii funcŃie de amplasarea bucătăriei şi centralei termice in planul imobilului şi anume : Prima situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului şi evacuarea gazelor arse se realizează din exterior. montată pe cazan. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Măsurarea consumului de gaze naturale pe fiecare apartament se realizează cu ajutorul unui contor volumetric tip G 4. protejată cu plasa de sârmă. Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin montarea unei prize de evacuare gaze arse 10 * 10 cm.expert-mediu. sector 3. A doua situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului din cazan se realizează din coridorul interior . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI lor trei regulatoare. alimentarea cu gaze naturale a receptorilor din bloc se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale presiune joasă comună.12 mc/h. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii maşinii de gătit tip aragaz este de 1. iar evacuarea gazelor arse se realizează printr-o tubulatura ∅ 60.70mc/h.W este de 12. Din coloana G0. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii cazanului model VISION DUAL este de 2. racordată la canalul SC House Construct Invest Environment SRL Bd. ce face parte din furnitura cazanului. iar la partea de magazine se montează un post de reglare măsurare. montată aparent pe casa scării prin montarea in plan vertical a doua coloane G0. Din P. Bucureşti Tel: 0314 253 023. stâlpi. Theodor Pallady nr. 50. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionării cazanului model VIESSMANN tip VITODENS 200 ..eu 48 .eu.. office@environmental-expert.R. printr-o tubulatura ∅ 60.eu. alimentarea receptorilor din fiecare apartament se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale-presiune joasă montată aparent pe ziduri.

bucătărie) şi unde se introduc gaze naturale corespunde prevederilor din NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE . Punerea in funcŃiune a receptorilor din bucătărie şi centrala termică se realizează pe baza unui proiect la faza de dosar preliminar ce va fi întocmit de o firma ce proiectează instalaŃii de gaze naturale. destinat pentru incălzirea spaŃiilor şi prepararea hranei. la inălŃimea de montaj conform schemei izometrice anexate.expert-mediu.75 mc/h. nominalizat pe următorii receptori: . va fi aprobată de către E ON GAZ ROMÂNIA .Centrul OperaŃional BACĂU. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI de evacuare gaze. privind volumul minim. . SoluŃia de alimentare a noului consumator cât şi debitul de gaze necesar. iar proiectul va fi avizat de către E ON GAZ ROMÂNIA . suprafaŃa de vitrare.05mc/h.1 centrală termică cu tiraj forŃat : Q = 2.1 maşina de gătit tip aragaz : Q = 1.2004. CondiŃii pentru introducerea instalaŃiilor de gaze... cuprinsă intre regulatorul existent şi robinetul de incendiu a contorului proiectat de la fiecare apartament. TOTAL DEBIT APROBAT : Q = 3.5 metri. Theodor Pallady nr.T.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. . indicativ NT-DPE . www. Proiectul instalaŃiei de utilizare gaze naturale de joasă presiune cuprinde : .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3.Centrul OperaŃional BACĂU..70 mc/h . raportul volumic. agrementată de ANRE.eu. montată aparent pe ziduri şi grinzi in sistematizare orizontală şi stâlpi in sistematizare verticală. asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse şi a eventualelor scăpări de gaze . 50. Încăperea unde sunt amplasaŃi receptorii (C.300 mm CA.75 mc/h . cu dimensiunile de 20* 20 cm. canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0. Receptorii sunt din import sau din producŃia internă şi conform cărŃii tehnice anexate funcŃionează la presiunea de alimentare de 200 . Debitul total de gaze naturale pe fiecare apartament va fi de 3. office@environmental-expert.instalaŃia interioara intre robinetul de incendiu a contorului proiectat şi receptorii legali aprobaŃi. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.instalaŃia exterioară.eu 49 .2004.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea gazelor naturale arse de la aragaze se face prin grila de evacuare 10 * 10 cm.montarea conductelor pentru alte instalaŃii in canale pentru conductele de gaze. InstalaŃie de ventilaŃie şi climatizare Pentru spaŃiile comerciale de la parterul şi mezaninul imobilului sunt prevăzute următoarele sisteme: 1. NU ESTE ADMISĂ: . Theodor Pallady nr.cu agent termic apă caldă cu Ttur =70° Tretur =60° in regimul de încălzire.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Conform art.expert-mediu. Acestea sunt alimentate: . care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt.32 din NT . 8. se va realiza prin execuŃia unei variante din proiect. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spaŃiile comerciale. Pentru calcularea necesarului de gaze s-a Ńinut cont de cantităŃile necesare pentru instalaŃiile de incălzire şi pentru instalaŃiile de ventilaŃie şi climatizare.DPE . office@environmental-expert. Evacuarea eventualelor scăpări de gaze şi admisia aerului necesar arderi. folosind climatizoare de tubulatură.cu agent de răcire apă rece cu Ttur =7 ° Tretur=12 ° in regimul de răcire. C. cu agent de răcire apă rece pentru răcirea aerului.eu. se realizează din exterior prin montarea unei prize de aer in peretele exterior la înălŃimea de 20 cm de la pardoseală şi va fi protejată cu plasă de sârmă.35 m. www. 50. ..2004 .intersecŃia canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaŃii.eu 50 . 8. sector 3. C. De asemenea se interzice evacuarea gazelor direct in poduri. climatizarea locală a spaŃiilor. C. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor Centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură.eu.DPE -2004. C. amplasată la inălŃimea Hp = 2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.22 din NT . . Se interzice montarea de dispozitive de inchidere a secŃiunii de ieşire a gazelor arse conform art. asigurând încălzirea sau răcirea aerului.. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. 2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Admisia aerului necesară receptorului cu flacără deschisă (aragaz). precum şi asigurarea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune.

protejate anticorosic prin grunduire şi voPSIre. SpaŃiu rezidenŃial este destinat locuinŃelor cu regim de inăltime 11 etaje + penthouse totalizând 205 apartamente. InstalaŃii de incălzire şi ventilaŃie Pentru imobilul COMERCIAL ŞI REZIDENłIAL cu regim de inaltime: demisol. necesitând realizarea instalaŃiilor interioare de incalzire şi ventilaŃii. Consolele. având puterea termică de 105 kw fiecare.. montate in tavan fals.eu 51 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. Manipularea materialelor se va realiza cu respectarea normelor de tehnica securităŃii muncii şi in aşa fel încât sa nu se deterioreze. suporŃii se vor executa din profile din oŃel laminate. Centrala termică produce agent termic 70/60° iar transferul termic se realizează C. agregatul de răcire apă ca şi celelalte accesorii ale instalaŃiei sunt de ultimă generatie.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fiecare aparat de climatizare va fi racordat printr-o tubulatura la canalele principale de aer de la centralele de tratare a aerului.W. SpaŃiu comercial al imobilului este format din parter şi mezanin cu destinaŃie magazine. pentru care confortul termic se realizează separat pe apartament. parter. tip VITODENS 200 . amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează doua cazane de perete in condensatie cu tiraj forŃat şi camera etanşă. office@environmental-expert. Aerul viciat va fi extras din spaŃiile comune printr-o reŃea de canale de ventilaŃie racordate la modulul de evacuare al centralelor de tratare a aerului. Materialele utilizate la executarea instalaŃiilor Canalele de aer se execută din tablă de oŃel zincat protejate termic cu cochilii din polistiren sau plăci rigide din vată minerală sau de sticlă. Theodor Pallady nr.. www. mezanin.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Specificul amplasamentului impune realizarea protecŃiei termoizolaŃiei cu folii de aluminiu de 0. Pentru spaŃiul comercial confortul termic se realizează de la o sursă termică proprie. caserate pe folii de aluminiu armate cu fibre de sticlă. sector 3. Centralele de tratare aer. respectă normele de protecŃie a mediului fiind ecologice. pe fiecare nivel cu ventiloconvectoare de plafon necarcasate.8 mm. SpaŃiul de la demisol este destinat parcărilor auto şi nu necesită asigurarea confortului termic.eu. model VIESSMANN. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. trebuie asigurat confortul termic prin realizarea instalaŃiilor interioare de incălzire şi ventilaŃii. unsprezece etaje + penthouse (D + P + MZ + 11E + PTH). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

tip VISION DUAL 24 SE. office@environmental-expert. izolată model REHAU. ce funcŃionează cu gaze naturale la presiunea gazului din sistem de 20 mbar. Agentul termic produs va fi folosit pentru incălzire şi preparare apă caldă de consum..eu.expert-mediu.. ce produce agent termic pentru incălzire şi instant preparare apă caldă de consum.retur din Ńeavă de polietilenă reticulată. s-a determinat conform STAS 6472/3 şi Normativ C107. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.răcire.1 kw / 23. 2 agregate frigorifice . SR 1907/2. pe baza datelor din proiectul de arhitectură şi a temperaturilor interioare de calcul prevăzute in standard. cu conducte tur . 50. sector 3. www. intr-un spaŃiu ce corespunde condiŃiilor impuse de normativul 113 şi NTDPE -01/2004. 4 recuperatoare de căldură rotative cu D aer = 3500 mc/h/buc 4 baterii de incălzire . Transportul agentului termic la corpurile de încălzire statice. Bucureşti Tel: 0314 253 023. date prin temă.9 kw şi un randament de 93.eu. Cazanul este de tip mural cu camera etanşă şi tiraj forŃat şi va fi amplasat in bucătărie. Agentul termic va fi produs de un cazan model de referinŃă HERMAN. Agentul termic 85/65°C va fi produs de un cazan.4%. Theodor Pallady nr.incălzire. 4 x 25 kw.eu 52 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. având puterea termică utilă: minimă / maximă de 9. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.18° şi in zona III eoliană. se realizează perimetral. clădirea incadrandu-se in zona III de temperatură (te = . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃia de climatizare este compusă din : mc/h. 2 * 75 kw . Pentru spaŃiul rezidenŃial confortul termic se realizează individual pe fiecare apartament de la o sursă termică proprie prin amplasarea unei centrale termice murale in fiecare bucătărie. montaj îngropat. tubulară introducere aer proaspăt cu anemostate având D aer = 4 x 3500 tubulatura evacuare aer viciat cu grile de ventilaŃie având D aer = 4x 3000 mc/h. Necesarul de căldură pentru fiecare încăpere a obiectivului cu corpuri statice. s-a determinat in conformitate cu SR 1907/1. C) RezistenŃa termică a elementelor de închidere ale încăperilor.

în execuŃie îngropată.14.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Tablourile electrice de distribuŃie vor fi executate conform schemei electrice de distribuŃie puse la dispoziŃie de proiectant.. Pentru asigurarea protecŃiei împotriva şocurilor electrice se va executa şi măsura priza de pământ naturală şi artificială.4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. iar in băi corpuri statice de tip port prosop. In punctele cele mai coborâte se prevăd robineŃi de golire. dimensiunea lor va fi funcŃie de incărcarea termică pe incăpere. Se utilizează armături de sectorizare şi golire cu ventil sferic şi mufe. iar in punctele cele mai înalte se prevăd aerisitoare (dezaeratoare automate).expert-mediu.eu 53 . Îmbinarea tubului multistrat şi a fitingurilor de tip REHAU se realizează cu racorduri prin presare sau filetare.eu. Se va asigura panta corespunzătoare la instalaŃia de distribuŃie. instalaŃii de iluminat şi prize. Presiunea de lucru la instalaŃia de incalzire este de 3 bari. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. 50. Probele se vor efectua inaintea izolării termice a elementelor instalaŃiei şi dupa închiderea completă a clădirii. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ProtecŃia conductei cu izolaŃie va avea dublu rol şi anume de izolator şi posibilitatea dilatării conductei funcŃie de variaŃiile de temperatură. pe legăturile tur-retur la corpurile de incălzire. office@environmental-expert. La priza de pământ se vor racorda nulul de protecŃie pentru tablourile electrice. interfon). se montează câte un robinet de reglaj. www. Pentru o echilibrare hidraulică bună a instalaŃiei. Bucureşti Tel: 0314 253 023. curenŃi slabi (telefon-întemet. Theodor Pallady nr. 1. Plecările spre receptori (circuite) sunt protejate cu întrerupătoare automate. nulul de lucru şi protecŃie al reŃelei. Alimentarea cu energie electrică InstalaŃiile proiectate includ instalaŃii de forŃă. Materialele utilizate vor avea caracteristicile şi toleranŃele prevăzute in standardele de stat sau in normele interne ale unităŃilor producătoare. TV.3. 1 Ohm. cu valoare de max. Se utilizează conductoare de cupru.23 din 113-2002.. Tabloul electric de distribuŃie va fi realizat cu grad de protecŃie IP34. sector 3. Transferul de căldură in incăperi va fi asigurat de corpuri statice din oŃel model ECORAD cu două rânduri. InstalaŃia interioară de incălzire se va supune la proba la rece şi la cald conform cap.

Sunt prevăzute sisteme de iluminat specifice. Lămpile se vor monta pe baza planurilor de montaj. InstalaŃii avertizare incendiu Memoriul tehnic pentru instalaŃiile electrice nu include racordul electric şi branşamentele de curenŃi slabi. InstalaŃii de protecŃie împotriva trăsnetului şi priza de pământ.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.eu 54 .tablou de utilităŃi comune pentru scara de locuinŃe TGSC .expert-mediu. 2. în zona de acces (se va face conform avizului de racordare ce se va obŃine de către beneficiar). FDCP. 6. InstalaŃiile electrice de joasa tensiune cuprind: 1. Pentru alimentarea spaŃiilor comerciale se va prevedea un FDCP separat. Pentru fiecare scara de bloc se va prevedea cate un FDCP. 4.. Tablourile electrice vor fi dispuse astfel: Tabloul FBE va fi montat la intrarea in clădire. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. In cadrul clădirii există următoarele categorii de circuite: sistem de iluminat normal. sector 3. 8. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Este tabloul de distribuŃie. 50. realizat cu două secŃiuni separate (măsură şi protecŃie). office@environmental-expert. InstalaŃii electrice aferente spaŃii comerciale şi de birouri. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru circuitele de iluminat şi forŃă se prevede protecŃia la scurtcircuit cu întrerupătoare automate cu protecŃie magnetotermică.eu. sistem de iluminat de siguranŃă. TECOM . InstalaŃii electrice în spaŃiile comune. 3. Tablouri electrice proiectate: FBE (parter) . este la exterior. www.firidă de branşament.(In fiecare apartament). Sistem televiziune prin cablu. Interfon. cu funcŃiile de protecŃie şi măsură a energiei electrice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.tablou general comune pentru spaŃiile comerciale Tablouri electrice individuale . InstalaŃii electrice pentru iluminat şi prize în apartamente. Circuite internet şi telefon. InstalaŃiile electrice de curenŃi slabi cuprind: 5.eu. 7.

Se utilizează conductoarele de cupru de 2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. fiind permanent in funcŃiune HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H.. InstalaŃii pentru alimentarea prizelor: Circuitele de prize din apartamente sunt racordate din tablourile individuale. cu aparat special pentru mediu umed (băi). Pentru casa scării s-au proiectat aparate de iluminat pentru fiecare etaj tip aplici de tavan sau echivalent echipate cu surse economice tip PL-T.5 mmp pentru iluminat iar legăturile conductoarelor vor fi realizate numai în doze. sau echivalent. Circuitele de priză nu prezintă particularităŃi deosebite. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. frigider. alte electrocasnice. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Prizele se vor monta la o înălŃime de 30 cm acolo unde nu sunt specificate alte cote de montaj. prin siguranŃe automate cu protecŃie diferenŃială de 30 mA.5 mmp pentru prize.eu. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. sector 3. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. deasupra uşii de intrare.eu. de lampă (general loc de masă şi odihnă) cu comandă din puncte independente şi în băi s-a proiectat un loc de lampă. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Tabloul FDCP va fi montat în interiorul clădirii la parter.A.. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru zona casei scării va fi de tipul 1. la parter Tablou TER aferent rezervor Tabloul individual de apartament va fi amplasat în interiorul fiecărui In cazul apartamentelor în camera de zi s-au proiectat in general două locuri apartament. Tabloul TECOM şi TESPC va fi montat în interiorul clădirii. cu cleme corespunzătoare. InstalaŃiile electrice de iluminat vor fi realizate din conductoare FY protejate în tuburi IPEY sau echivalente pozate îngropat. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuala de 90 minute. Se utilizează conductoarele de cupru de 1. etc.eu 55 . În bucătării s-au proiectat patru prize pentru maşina de spălat. amplasat la oglindă.expert-mediu. office@environmental-expert. Schema de distribuŃie şi calcul adoptată este de tip magistrală cu o coloană.

cea de bază din TECOM şi una de rezervă de la un generator propriu pentru fiecare lift in parte. Pentru sistemul de telefon-internet. rămânând acolo cu uşile. astfel incat să se elimine posibilitatea de pornirea a liftului in cazul unui incendiu.eu. 5. Pentru zona comună şi spatiile tehnice s-a prevăzut un tablou general care se va alimenta separat din firida de branşament. DistribuŃia SC House Construct Invest Environment SRL Bd. ~ Sistemul de internet şi telefon . Liftul se va alimenta din tablou de utilităŃi comune înaintea disjunctorului general. Theodor Pallady nr. sector 3. InstalaŃii electrice de curenŃi slabi: În interiorul fiecărui apartament s-au proiectat circuite de telefonie-internet. astfel incât la apariŃia unui incendiu liftul să se deplaseze la parter. Alimentarea cu energie electrică a spatiilor comerciale se va face printrun tablou electric tip FDCP. Aceasta va fi repartizată la un anumit etaj care se va preciza de către furnizorul de internet-telefon.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. Liftul. Aceste circuite sunt pozate îngropat. Fiecare lift va avea inclus in furnitura lui un tablou automat (livrat de furnizorul liftului) care trebuie pe lângă funcŃiunile lui normale să poată primi un semnal de la centrala de avertizare incendiu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comutatoarele şi întrerupătoarele pentru iluminat se vor amplasa la h=0. DistanŃele de montare dintre prize şi elementele metalice legate la pământ vor respecta prevederile cuprinse în normativul 17 pct. cablu TV şi interfon. Iluminatul pe spaŃiile comune. Generatorul va fi echipat cu tablou de comandă şi automatizare astfel incât la căderea tensiunii acesta va intra automat in funcŃiune. 50.eu 56 .26. www. Sistemul de televiziune prin cablu . cu posturi în fiecare apartament.5 m. câte unul pentru fiecare scară in parte. respectiv cablu. Pentru siguranŃa la incendiu fiecare lift in parte a fost prevăzut cu dubla alimentare. Din tabloul de utilităŃi comune se vor mai alimenta : Unitatea centrală a interfonului. Trecerea in regimul normal de funcŃionare se va putea face numai manual de la tabloul de utilaj.expert-mediu.8 m1.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. casa scării.. tv s-a prevăzut cate o plecare separată pentru fiecare din tabloul de utilităŃi comune. S-a proiectat instalarea unui interfon. holuri se va face din tabloul de utilităŃi comune TECOM.2..

. Theodor Pallady nr. camera tabloului general. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI circuitelor in zonele comune se va face in cablu tip CYYF (cu intârziere mărită la propagarea flăcării) pozat pe pod de cablu montat in tavanul fals. office@environmental-expert. Centralele termice murale aferente magazinelor.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. Bucureşti Tel: 0314 253 023. camera centralei de avertizare incendiu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Comanda de aprindere a iluminatului pentru zona comună a spatiilor comerciale se va face centralizat de Ia camera de supraveghere. InstalaŃia de iluminat va fi de tip etanş realizată in cablu CYYF pozat aparent pe tavan sau pe pod de cablu.eu 57 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Atât dozele cât şi corpurile de iluminat se vor echipa cu presetupe de etansare astfel incât să fie păstrat gradul de protecŃie de IP65. www.eu. camera tehnică a grupurilor de pompare hidranŃi respectiv sprinklere se vor prevedea corpuri de iluminat pentru continuarea lucrului. Iluminatul in parcare se va realiza cu corpuri de iluminat tip TCW215 sau similar cu grad de protecŃie IP65.. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. echipate cu surse economice. Din tabloul general al spatiilor comune se vor alimenta : UnităŃile de climatizare de pe terasa magazinelor. prin butoane de comandă. 50. In camera centralei termice. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru spaŃiile comerciale va fi de tipul 1. Tabloul electric de iluminat şi prize aferent spatiilor comune.eu. Iluminatul in spatiile comune se va realiza cu corpuri de iluminat montate incastrat in tavanul fals. Aprinderea iluminatului se va face de la detectoare de mişcare cu unghi de 360 grade care vor comanda contactoarele SC House Construct Invest Environment SRL Bd. echipate cu kit de siguranŃă cu autonomie de 180 minute. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. Se vor prevedea circuite electrice de prize pentru curăŃenie alimentate in cablu CYYF (cu întârziere mărită la propagarea flăcării) pozate pe pod de cablu montat in tavanul fals. fiind permanent in funcŃiune . sector 3. sau direct de pe tabloul electric prevăzut pentru iluminat. Pentru alimentarea cu energie electrică a parcărilor se va prevedea un tablou distinct contorizat separat.expert-mediu.

HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. număr ocupanŃi. categoria pericol de incendiu) se va folosi tipul de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. 50. Theodor Pallady nr. Conform Normativ 118/2-2002 (funcŃie de categoria de importanŃă. acestea vor fi marcate pe plan distinct. traseele acestora vor fi distincte de cele ale iluminatului normal. • detectoare optice adresabile de fum. • detectoare de gaz. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. riscul de incendiu. In cazul in care acestea vor avea defecte a fost prevăzut şi câte un întrerupător general amplasat unul in zona de intrare in parcare cu automobilul şi unul in zona de intrare in parcare din casa scării. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI aferente circuitelor din zona deservită de acestea.eu. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru parcare va fi de tipul 1. Cablurile de alimentare a circuitelor de iluminat de siguranŃă vor fi rezistente la foc timp de 90 minute. • cablu transmisie semnal cu rezistenŃă mărită la foc..expert-mediu.eu 58 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. InstalaŃia de semnalizare la incendiu cuprinde: • centrala avertizare incendiu adresabilă cu 6 zone. In cazul dispariŃiei tensiunii normale o parte din corpurile de iluminat normal au fost prevăzute şi cu kituri de siguranŃă astfel incat traseul de circulaŃie sa fie iluminat parŃial. office@environmental-expert. www. La stabilirea numărului de detectoare s-a avut in vedere aria de acoperire a unui detector care este de minim de 80 mp. • declanşatoare manuale de alarmă.. INSTALAłIA DE SEMNALIZARE LA INCENDIU Sistemul de detecŃie şi semnalizare a incendiului are rolul de a supraveghea obiectivului din punct de vedere al apariŃiei accidentale sau intenŃionate a unui focar de incendiu. fiind permanent in funcŃiune. • dispozitive de alarmă la incendiu. • detectoare de monoxid de carbon.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT.eu.

InstalaŃia de avertizare la incendiu va fi executată de firme specializate şi autorizate pe domeniul respectiv. Theodor Pallady nr..priza de pământ SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Detectoarele se vor monta pe tavanul incăperilor. Centrala de avertizare la incendiu va avea incorporate mai multe module: modul de alimentare cu sursă de rezervă.expert-mediu. modul comunicaŃii la distanŃă.eu. 50. office@environmental-expert.5 pozat aparent in tavanele false şi in tuburi de protecŃie la montajul ingropat in zid. Amplasarea centralei se va face la parter in camera de supraveghere din zona spaŃiilor comerciale.eu. Paratrăsnet. InstalaŃia se compune din: .. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI acoperire totală pentru parcare şi spaŃii comerciale şi parŃial pentru scara fiecărui bloc in parte. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.conductoare de coborâre (formate din platbandă OL-Zn 25x4 mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: .eu 59 . sector 3.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65 M. Conexiunile intre echipamente se vor realiza cu cablu rezistent la foc 4x1. . instalaŃii de protecŃie prin legare la pământ şi priza de pământ InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului. modul alarmă la incendiu. Declanşatoarele de alarmă manuale şi dispozitivele de alarmare la incendiu se vor monta către ieşirile principale de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul apariŃiei unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficienta a întregului obiectiv. modul comanda relee.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Dimensionarea echipamentului electric Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: - parametrii regimului de funcŃionare (tensiune, curent, putere, frecvenŃă, etc); - categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea, spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare; -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective, cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: a) ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃilor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. b) Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. InstalaŃia electrică va fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate, începând de Ia FDCP în schemă TN-CS. Pentru instalaŃia electrică proiectată pentru acest obiectiv se va realiza protecŃia prin legare la nul - ca mijloc de bază, cu respectarea STAS 6616/83. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. c) Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. La nivelul acoperişului, există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15m (Nivel de protecŃie Normal III), Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm. Priza de pământ va avea valori de max. 1 Ohm, şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie, precum şi a grinzilor de fundaŃie). Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm, se va suplimenta cu o priză artificială până la atingerea valorii obligatorii.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

60

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCłIE

In cadrul proiectului nu se vor desfăşura procese de producŃie. Dupa finalizarea lucrărilor de constructie imobilul va fi folosit pentru activităŃi casnice, comerciale şi de recreere. 2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi echipamentelor necesare; alternative avute in vedere Ansamblul de locuinŃe proiectat, unitar din punct de vedere funcŃional şi arhitectonic are o infrastructură alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi inglobaŃi complet in teren şi un radier de solidarizare din beton armat de tip dală groasă cu grosimea constantă. Radierul este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol. Grosimea radierului este de 180 cm. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm), sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. PiloŃii sunt verticali, au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat, având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat. Alte amenajări: Alei pietonale şi carosabile; SpaŃii verzi. Construirea blocurilor şi a parcajelor corespunzătoare, nu implică desfăşurarea unui proces tehnologic. Din acest punct de vedere putem face referire doar la procesele tehnologice desfăşurate in timpul lucrărilor de construcŃii, ce constau in: a) Decopertarea terenului ;
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

61

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

b) Cofrarea, realizarea armăturilor, turnarea betonului şi vibrarea betonului armat, decofrarea. Aceste lucrări reprezintă realizarea structurii de rezistenŃă. c) Inchiderea exerioară. d) Inchiderea interioarelor. e) Turnarea şapelor şi realizarea pardoselilor. f) Montarea tâmplăriei. g) Realizarea structurilor teraselor circulabile şi necirculabile. h) Montarea instalaŃiilor şi echipamentelor electrice, termice şi sanitare. i) Amenajarea spatiilor exterioare: a drumului de acces, a parcărilor şi a spaŃiilor verzi. CirculaŃia pe verticală este asigurată de 3 scări. Fiecare casă a scării este dotată cu scară şi lift. Accesul se va face controlat in clădire, existand posibilitatea de a intra atât din exterior cât şi din parcare. SpaŃiile care nu vor fi ocupate de construcŃii sau de căi de acces vor fi inierbate şi vor fi amenajate peisagistic/ambiental. In cadrul imobilului regăsim garsoniere, apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere; pe langa acesta sunt şi 6 tipuri de penthouse-uri. Parterul in suprafaŃă de 2125,74 mp va fi amenajat pentru spatii comerciale, iar mezaninul (1870,20mp) pentru birouri. Activitatea de asigurare in timpul exploatării FuncŃionarea in siguranŃă a lifturilor, verificarea periodică a balustrăzilor, siguranŃa impotriva incendiilor, activitatea de protecŃie impotriva intruziunii şi efractiei vor fi asigurate de firme specializate in domeniile respective. 2.1.2. Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile Nu este cazul.

2.2. ACTIVITATI DE DEZAFECTARE
2.2.1. Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădiri ce urmează a fi dezafectate Nu este cazul, terenul este liber de construcŃii.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

62

01 . ELIMINAREA ŞI RECICLAREA ACESTORA In perioada de construcŃie. MANAGEMENTUL DESEURILOR. In fiecare zonă de lucru vor exista containere pentru deşeuri. se vor produce deşeuri din construcŃii. SubstanŃe conŃinute / stocate ( inclusiv azbest şi PCB ) Nu este cazul.4. 2. nr. conform H.17. office@environmental-expert. La fiecare punct de lucru materialele se vor depozita in cuve sau vor fi acoperite pentru a impiedica emisiile de praf şi de pulberi. 50..2.2.eu. Imediat după generarea lor. iar procesul lor de degradare este dificil de urmărit.G. Datorită faptului că aceste deşeuri au o mare varietate in ceea ce priveşte substanŃele organice şi anorganice existente in conŃinutul lor. In niciun caz acestea nu vor fi depozitate direct pe sol. Măsuri. cu titlul de cod “17” şi subtitlurile 17.09. echipamente şi conditii de protectie Nu este cazul. ci vor fi transportate zilnic la rampa Nicolae Bălcescu.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 2. Theodor Pallady nr.2.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Tehnologia de dezafectare aferentă Nu este cazul. In perioada de funcŃionare Managementul deşeurilor menajere constituie o problema de mare actualitate din cauza faptului că volumul lor creşte proporŃional cu creşterea numărului de locuitori şi a nivelului lor de trai.eu 63 . DESEURI 3. www. deşeurile vor fi depozitate in containerele de la punctele de lucru. GENERAREA DEŞEURILOR. 3. sector 3. Containerul central va fi preluat de societatea de salubritate pe baza contractului incheiat şi vor fi transportate către rampa Nicolae Bălcescu. La sfârşitul fiecărei zile de lucru deşeurile vor fi strânse in containerul central aflat in organizarea de şantier.eu. 856/2002.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3.2.1. unele dintre ele SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Deşeurile rezultate din activitatea de construcŃie nu se depozitează. 2.

64 . iar apoi acestea se vor colecta de către unitatea specializată de salubritate a zonei. conform legislatiei in vigoare. acŃiune premergătoare colectării.eu. office@environmental-expert. Zona de stocare a fost astfel dimensionată incât să permită depozitarea tuturor deşeurilor produse până la preluarea acestora de către unitatea de salubrizare orăşenească şi de asemenea va fi amenajată astfel incât să permită colectarea pe categorii a deşeurilor produse (PET-uri. hârtie. in recipienŃi mici. este necesar. containerele specializate. constând in pubele sau containere. Colectarea deşeurilor se va face selectiv. conform codului de culori legal. Deşeurile rezultate in cadrul obiectivului provin in cea mai mare parte din zona apartamentelor şi a zonelor comerciale fiind de tipul hârtie.). care se depozitează in puncte de colectare de unde sunt recoltate şi transportate de unitati specializate. gunoi menajer. ele pot declanşa un proces de poluare a aerului. inscripŃionate şi colorate diferit. www. cartoane. sector 3.. folii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. deşeuri menajere biodegradabile. să se efectueze o activitate de precolectare şi sortare a deseurilor. uneori la infecŃii şi afectând sănătatea publică. doze aluminiu. Această activitate constă intro colectare primară şi sortare a deşeurilor menajere de la locul de producere. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.. Theodor Pallady nr. 1. Se estimează că in perioada de construcŃie şi de exploatare a obiectivului vor fi produse următoarele cantităŃi de deşeuri: Nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pungi. apei şi solului ducând. Administratorul obiectivului va avea obligaŃia să pună la dispoziŃie. contract hartie. crt. Deşeurile provenite de la apartamente vor fi depozitate intr-o zonă specială de stocare temporară a deşeurilor. iar pe zona intregului obiectiv rezultă deşeuri din cadrul procesului de curăŃenie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fiind nebiodegradabile (peturi). 50. cartoane. De aceea. materiale plastice.eu Tip reziduuri cantitate estimata 2. metoda de tratare proiectata reziduuri de tip menajer 90mc/luna dupa ridicate de unitate nesortate presare-balotare de gospodarie comunala specializata conf. amplasaŃi in spaŃii speciale şi o precolectare secundară in care conŃinutul recipienŃilor mici este deversat in recipienŃi mai mari ecologici. etc. ambalaje carton 90 mc/luna dupa ridicate de unitate presare-balotare de gospodarie SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. prin contractul incheiat de aceasta cu beneficiarii.

macinate. Vara. transportul şi neutralizarea deşeurilor menajere de la obiectiv. in reziduurile menajere se va adauga hipoclorură de calciu. in căminele de canalizare ori depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public. contract 900 tone/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf.eu. sector 3.eu 65 . 6. www. 50. Deşeurile de tip ambalaje vor fi colectate si balotate in „mori – prese” prevăzute la parterul zonei comerciale. care prevede colectarea.. sa menŃină in stare de curăŃenie spaŃiul destinat depozitării. platforme carosabile) becuri si alte continut Hg reziduuri cu 5. 5300 mc se utilizeaza in conform proiect totalitate la lucrarile de umpluturi si amenajari exterioare ale incintei 100 tone ridicare de o firma specializata pe baza de contract Colectarea deşeurilor se va face selectiv. reziduuri din separatorul de produse petroliere ( platforme de parcare. Theodor Pallady nr. contract 150 buc/an ridicare de o firma specializata pe baza de contract cca. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 3. presate-balotate 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ambalaje (faza de executie constructiisantier) comunala specializata conf.expert-mediu. Beneficiarul are următoarele obligaŃii: să incheie contract cu o societate specializată. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. să-şi asigure dotarea necesară precolectării deşeurilor produse in intervalul dintre două ridicări conform ciclulului de ridicare. office@environmental-expert. contract 400 kg/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. ambalaje de mase plastice. vor fi containerizate şi predate unei societăŃi de salubrizare.eu. fiind interzisă arderea lor direct in recipienŃii de colectare precum şi aruncarea lor lângă recipienŃi. pamant vegetal rezultat din lucrarile de sapaturi (faza de executie constructii-santier) 7.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. reziduuri de carton.

Theodor Pallady nr.eu 66 . sector 3. In baza acestui contract. www. plastic etc.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. alimentarea principală a pânzei de apă subterană făcându-se prin infiltraŃie laterală din râul BistriŃa. 4. să spele recipienŃii după golire şi să-i dezinfecteze cel putin o dată pe lună. IMPACTUL POTENTIAL. prestatorul se obligă să asigure servicii de curaŃenie şi intreŃinere a curăŃeniei zilnice (interioară şi exterioară) pentru spaŃiile din cadrul şi din afara obiectivului precum şi pentru parcarea subterană. hârtie. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert. APA CondiŃiile higrogeologice ale amplasamentului Din punct de vedere hidrogeologic amplasamentul obiectivului analizat se află situat intr-o zonă cu aport acvifer important. pe căile de acces interioare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. izvoarele de la baza terasei I a căror apă se varsă direct in pânză. SpaŃiile de precolectare trebuiesc de asemenea dezinfectate in aceleaşi condiŃii. Resursele teoretice de apă de suprafaŃă sunt de 1310 milioane mc. INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA.eu. din apele subterane. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - să incheie contract de prestări servicii cu o societate specializată. - se recomandă folosirea de pubele inscripŃionate cu iniŃialele societăŃii prestatoare a serviciului de salubritate şi menŃiunea “GUNOI” urmată de eventualele precizări cu privire la natura acestuia: menajer.eu. dintre SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1. sau un desen sugestiv indicând destinaŃia.expert-mediu. alte surse de alimentare fiind precipitaŃiile atmosferice.1. 50. să asigure o permanentă stare de curăŃenie şi ordine.. - - 4. lacuri naturale şi artificiale şi într-o măsură mai mică. pe străzile şi trotuarele din jurul incintelor precum şi pe celelalte terenuri pe care le deŃin. - să asigure calea de acces pentru mijloacele de transport astfel incât distanŃa maximă dintre acestea şi locul de depozitare a recipienŃilor să nu depăşească 10 m.. Resursele de apă ale judeŃului Bacău sunt constituite din apele de suprafaŃă – râuri interioare. ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA 4.1.

Tazlǎu etc. Uz.3. BistriŃa ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 40 Km). Ciobanuş.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1. Theodor Pallady nr. www. Pe amplasament nu sunt cursuri de apă. 4. Principalele lacuri artificiale pe râul BistriŃa sunt: Gârleni – 2.. evaluarea contaminării – obligatoriu pentru straturile freatice şi după caz. Oituz. pentru cele de medie şi mare adâncime SC House Construct Invest Environment SRL Bd.30 Kmp. iar pe Uz se află amenajat lacul Poiana Uzului . Slǎnic. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Râul Siret strǎbate judeŃul pe direcŃia nord–sud. Pereschivului. In vecinătatea amplasamentului trece Râul BistriŃa. Trotuşului şi afluenŃilor acestora pe partea dreaptǎ şi ale Tutovei.eu. Singurul lac natural este lacul Bălătău situat pe Izvorul Negru – afluent al Uzului. Bacău I (Lilieci ) .2 Kmp. iar resursa teoretică de apă freatică 170 milioane mc (140 milioane mc utilizabile).. Răcăciuni şi Bereşti. Zeletinului. Lacurile de pe teritoriul judeŃului Bacău au luat naştere ca urmare a amenajărilor antropice pe Siret.34 Kmp.1. Uz şi BistriŃa.1. şi se varsǎ în Siret în aval de Bacǎu.2 Kmp Pe râul Siret au fost amenajate lacurile de acumulare: Galbeni. Caşin. 50.3. Berheciului. office@environmental-expert. Rǎcǎtaului. având un debit mediu 66 mc/s. are un debit mediu multianual de 70 mc/s la intrarea în judeŃ şi 137 mc/s la ieşire. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI care 470 milione mc utilizabile. Râul Trotuş are o suprafaŃǎ bazinalǎ de 3. Trotuş ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 118 Km ).expert-mediu. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău in 2008. Principalele cursuri de apă care alcătuiesc reŃeaua hidrografică a judeŃului Bacău sunt: Siret ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului Bacău de 145 Km). sector 3.eu 67 . Bacău II . Râul BistriŃa strǎbate judeŃul Bacǎu pe direcŃia NV–SE.3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. compoziŃia chimică. Berheci (cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 70 Km) şi Zeletin ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km). Tazlău ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km ).960 kmp pe teritoriul judeŃului Bacǎu şi un debit mediu de 37 mc/s la ieşirea din judeŃ. tipuri şi concentraŃii de poluanŃi. Starea apelor subterane: dinamica. Principalii sǎi afluenŃi sunt: Asǎu. la aproximativ 1.eu.1 km. colecteazǎ apele BistriŃei.

expert-mediu. se vor executa nişte canale de drenaj exterior sau o captare prin puŃuri. se recomandă urmărirea variaŃiei cotei apei subterane. indică o direcŃie de curgere a apelor subterane aproximativ nord . Apa subterană este localizată atât in formaŃiunile cuaternare cât şi in cele sarmaŃiene apărând sub forma a două pânze. Creşterea concentraŃiilor poluanŃilor din apă in unele zone ale judeŃului Bacău a dus la imposibilitatea folosirii acestor surse pentru alimentarea cu apă a populaŃiei. prin două puŃuri de observaŃie.60 m.eu. sector 3. de timp şi bani. în timp. au interceptat acviferul freatic la adâncimi de circa . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Regimul natural al apelor subterane a suferit.. 50. prezintă un risc ridicat de poluare. o serie de modificări cantitative şi calitative. în special cele din acviferele freatice.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Lucrările de prospecŃiune executate in perimetrul studiat.N. C. HărŃile cu hidroizohipse care au fost executate in zonă. office@environmental-expert. au fost inventariate mai multe probe de apă care au fost recoltate din vecinătatea amplasamentului.vest. iar modificările calitative au fost cauzate de acŃiunea factorilor poluatori (naturali şi antropogeni). Rezultatele analizelor probelor de apă au fost comparate cu stabilite pentru agresivitatea apei prin STAS 3349 / 1 . necesitând investiŃii foarte mari.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. prescripŃiile SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. executării unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative.est spre sud .1983. łinând cont de faptul că nivelul acvifer freatic se poziŃionează la adâncimi care pot intra in contact cu fundaŃiile viitoarei lucrări de investiŃii prin variaŃia acestuia pe verticală. Modificările cantitative au fost cauzate in primul rând de folosirea apelor subterane ca sursă de apă potabilă şi industrială. Resursele de apă. Depoluarea surselor de apă din pânza freatică este extrem de anevoioasă. apărând rare abateri de la această orientare. iar in cazul producerii unei creşteri neprevăzute.T. www. Theodor Pallady nr. Pe baza acestor considerente. Acest lucru va trebui luat in calcul atât in timpul execuŃiei lucrărilor de investiŃii cât mai ales in perioada exploatării acestora.eu 68 .eu.. influenŃate de gârliŃele apărute in urma alimentării acestora cu apă din izvoarele de la baza terasei I. dar el poate varia pe verticală in funcŃie de regimul hidric al zonei.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă. 4.1.1.31. www. Alimentarea cu apă In cadrul obiectivului.m.etc.2. se recomandă utilizarea unui beton cu grad de impermeabilitate P8. 1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. / m. Theodor Pallady nr. 4. având marca minimă a betonului B 250. = 648 persoane 160 persoane in spatii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers .m.2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Tabel centralizator cu rezultatul analizelor probelor de apă şi stabilirea agresivităŃii cf. / m. 4. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer. sortimentul de ciment recomandat este M 30. şi pentru agregatele de 0 .eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pct. Caracteristici cantitative ale sursei de apă in secŃiunea de prelevare: debit mediu.c. STAS 3349 / 1979 Din analiza rezultatelor probelor de apă recoltate.c. 50. debit mediu lunar / zilnic cu diverse asigurari (95%. este de 390 Kg.eu. este 430 Kg. iar dozajul minim de ciment pentru agregatele de 0 16 m. sector 3.expert-mediu.1. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere. in conformitate cu prevederile Anexei A din STAS 3349 / 1979.80%. Bucureşti Tel: 0314 253 023..conform STAS 1478/90-Tab. office@environmental-expert.eu 69 ..) DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt.5 m.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

2.expert-mediu.21 [mc/h] = 5./d -se prevede perdea de drencare.2. 4.36/b -se asigură 2 jeturi in funcŃiune simultană. sector 3. Qii= 5 l/s şi numărul jeturilor in funcŃiune simultană este 2 cu debitul specific 2.1/h -echipare cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor pentru garaje şi parcaje cu mai mult de 50 autovehicule.eu 70 .conform STAS 1343-1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers . parcaje subterane -2 pentru V= 6.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.77 mp. Bucureşti Tel: 0314 253 023./c .1.1. cap. garaje. 4. InstalaŃii hidrotehnice: tip. cap. presiune.2. Conform NP086-05: cap.30 [mc/zi] = 1.77 mc/zi Qzi min total= 49.1. 3 -numărul jeturilor in funcŃiune simultană pentru instalaŃii cu hidranti de incendiu interiori este: clădiri inalte -2. Theodor Pallady nr.eu.4 l/s Qs zi min = 57. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.31 mc/zi Qzi max total = 163. 5.17i -construcŃia se dotează cu instalaŃii cu hidranti exteriori.289 mc.17b şi 6...339 mc. cap.parcaje sau garaje subterane -clădirea se dotează cu hidranti interiori. stare tehnică Clădirea face parte din construcŃii inalte. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1/g . V= 90. cap. anexa nr.conform STAS 1343-1/2006 Qzi med total = 121. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers . Conform STAS 1478. 7.2. cap.13 mc/zi Qorar max total = 20.796.10 [mc/zi] = 2. www..3.77 l/s Qs zi max= 192.5 l/s. -se prevăd coloane uscate la clădiri civile publice inalte. 8. 50. având Sc= 1.1. 6.63 [mc/zi] = 0.65 l/s 4. office@environmental-expert.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med.= 142.clădiri inalte şi 4.eu. cap 3. tabel 5/1.72 l/s Qs o max= 24.

dar se considera is= 0..355 qik= 0. tabel 17) .10.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - spatii comerciale (parter) -2 pentru V= 8.5 mp 22.5 = 511.9/1.7= 199.3. birouri (mezanin) -1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. H ≥ 10 mCA.. is= 0. 50.37 l/s As -aria de declanşare -tab. n -nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.sprinkler inox.2.5 = 122. As= 215 mp is -intensitatea de stingere is (l/s -mp).085 mc.5 = 103. de sprinklere prevăzute sa funcŃioneze simultan montate in aria de declanşare A-determinat qik= a√H (l/s) a -coeficient de debit (Anexa B.07 l/s-mp. Bucureşti Tel: 0314 253 023.50 mp 44. tabel 17) Hi -presiunea disponibila la orificiu (mCA) (Anexa B.25 mp —► 63 capete sprinkler - Sector 3: 23 x 4.3 Ap -aria protejata de 1cap sprinkler - Sector 1: 42 x 12. a= 0.1.eu.355 √15= 1. ∅ orificiu =12 mm./h -garaje şi parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autovehicule.085 mc.6 mp → 59 capete sprinklere In total = 169 buc SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.12 l/smp conform NP024 -97 cap III c.7 = 533 mp --+ 47 capete sprinklere Sector 2: 35 x 5.5 x 11.2x5. sector 3. pentru V= 8. 7. Theodor Pallady nr.10 mp = 662. InstalaŃii cu sprinklere NP086-05 cap.75 mp = 711.eu 71 .

n< 5000 locuitori) Qs zi max= 192. volumul rezervorului din beton armat se calculează astfel: Vrez= Vcomp+ VRI (1) Vcomp= 3 x Vcons max zi (m3) a= 0.CALCULUL VOLUMULUI REZERVORULUI Conform SR 1343/1-2006.05 m3 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Te= 3 ore.6x25x1 + 3.6-Qie-Te + 3.95 mc Refacerea rezervei de apă după incendiu: QRI= VRI/ TRI x 24 mc /zi TRI= 24 h QRI = 289.796.5 -192.289 mc.3. office@environmental-expert. V= 90.10 = 96. Ti= 10 min ->Qii şi Te=1 ora-*Qie .65-3= 61.6-QisTs (mc) unde: Vi .6x30x1= 228 m3 Vi= 228 m3 Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiilor: Vcons= a-Qor maxTe (m3).95/ 24 x24 = 289. www. Qor max= 20.95 mc Vcons= 6 1. Sc= 1. Qis= 30 l/s Conform STAS 1478 cap 4.volumul consumat la utilizator a=1.. VComp=0.5 (tabel 1 .eu.eu.3.35 l/s Conform STAS 4165-88.i/f. V= 6.95 mc Volumul rezervei intangibile: VRI= Vi + Vcons (m3) VRP 228 + 61. Hsubsol= 3. volumul de apă necesar pentru asigurarea debitelor hidranŃilor interiori şi exteriori este: Vi= 0. 7. Bucureşti Tel: 0314 253 023.10 (m3/zi).volumul de apă înmagazinat (mc) Vi= 0. Theodor Pallady nr.5x10 + 3.2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 72 . unde: Vcons . Vcons= 1 20.6x2x2.95= 289. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Art.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.11.6-nj-Qii-Ti + 3. 50.77 mp.50 m.339 mc.expert-mediu. -se prevede o rezervă de capete sprinklere de 30 buc.95mc/ zi = 3.65 (m3/h). sector 3.95 mc VR|= 289.

. B" iar în demisol ventil de reŃinere şi robinet de golire. în apartament. Alimentarea cu apă rece a imobilului se va face prin branşament la reŃeaua stradală.05 + 289. Theodor Pallady nr.eu..eu.B" se va monta indicatorul . Coloanele de apă rece au fost dispuse în spaŃiul comun . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. executarea şi exploatarea instalaŃiilor de stingere a incendiilor" NP086-05. sector 3.eu 73 . amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor s-au prevăzut coloane ∅3" şi câte doi hidranŃi interiori ∅2" pe nivel. La nivele. b. www.expert-mediu. Au fost prevăzute două coloane uscate pentru incendiu interior ∅ 3". La exterior lângă racordul tip . fără îmbinări în zona îngropată. Bucureşti Tel: 0314 253 023. pe racordul la coloană uscată se va monta racord fix tip „C" şi inscripŃie „RACORD INCENDIU".Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert.95= 386 m3 (1) => Volumul rezervorului va fi de 400 mc.COLOANA USCATĂ". La limita clădirii s-a prevăzut racord fix tip . Lângă fiecare apartament se va monta contorul de apă Dn 20 mm robinete de trecere într-un dulap de mascare cu uşiŃă.B" în nişă cu geam. conductele de apă rece sunt distribuite cu distribuitoare (pentru apa rece şi apa caldă sanitară) prin Ńevi multistrat tip PEXAL cu protecŃie ignifugă prin şapă.. Pe acest racord s-a prevăzut un robinet de trecere şi clapeta de reŃinere.. La baza coloanelor de apă rece s-a prevăzut câte un robinet de trecere. 50. Echiparea şi dotarea PSI s-a făcut conform „Normativ pentru proiectarea. se va prevedea robinet de trecere. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vrez= 96. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică SC House Construct Invest Environment SRL Bd. De la contor... pe conducta de intrare se prevede robinet trecere şi clapetă de reŃinere şi racord la limita clădirii cu două racorduri fixe tip . Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apă caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament. Conducta de distribuŃie din demisol şi coloanele de apă rece se vor executa cu Ńevi zincate.hol. La demisol. La intrarea în demisol.

Măsuri de imbunătăŃire a alimentarii cu apă Consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.6. 4.2. pavele). Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. Indicatii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici. 4.2. chimici şi biologici Apa utilizată respectă parametrii fizico-chimici şi biologici. Eventual. 4. www. tip VITODENS 200-W. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI proprie.3.5. Trebuie asigurată zona de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului..2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă. Alti utilizatori de apă curenti sau prognozati in zona de impact a activitatii propuse Pe amplasamentul studiat nu se preconizează apariŃia unor noi utilizatori de apă.eu 74 . Motivarea metodei propuse de alimentare cu apă Metoda aleasă este cea mai favorabilă din punct de vedere al protecŃiei mediului deoarece nu implică lucrări suplimentare pentru realizarea unei alte surse de apă.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. 4.eu. office@environmental-expert.7.1. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafetelor betonate din parcările subterane. model VIESSMANN.1.2. Motivarea folosirii apei potabile subterane in scopuri de productie.1.4.. sector 3.1. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In conditiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor. 4. daca este cazul Nu este cazul. având puterea termică de 105 kw fiecare.2. Theodor Pallady nr. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.1.

lavoare. 50.57.63 [mc/zi] = 0.1. Coloanele menajere vor fi mascate în ghene. Managementul apelor uzate Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor menajere de la consumul obiectivului cât şi a apelor meteorice. se va realiza printr-o reŃea de polipropilenă ignifuga. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip .= 192. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In vecinatate amplasamentului studiat există şi vor mai apărea şi alŃi utilizatori de apă.4 l/s Quzimin .eu. DEBITUL DE APE UZATE MENAJERE Conform STAS SR 1846-1:2006 Qu = Qs [mc/zi.expert-mediu.eu debitele de ape uzate menajere caracteristice care se evacuează în reŃeaua de canalizare se calculează cu relaŃia: 75 . PP ∅110 mm la canalizarea existentă în zonă. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii.= 142.72 l/s Quomax= 24.65 l/s Sistemul de colectare a apelor uzate Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă etanşate cu garnituri din elastomeri.77 l/s Quzimax. mc/h] Quzimed. de pe acoperişul clădirii. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. Theodor Pallady nr. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele. CT din clădire.10 [mc/zi] = 2. office@environmental-expert..eu.30 [mc/zi] = 1. sector 3. Scurgerea apelor meteorice se va face în sistem de colectare a apelor pluviale. Apele uzate din cadrul obiectivului provin de la grupurile sanitare. la parter şi la ultimul nivel. www. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm... Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii. 4.3. Evacuarea apelor uzate menajere produse in cadrul obiectivului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.B" Coloanele menajere.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. în demisol.21 [mc/h] = 5.

La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigenŃelor legislaŃiei în vigoare. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare. in staŃia de epurare sau direct in receptori naturali.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. s-a făcut conform STAS 1795.eu.. etc. Indicatori ai apelor uzate. 50..G. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu Locul de descărcare a apelor neepurate/epurate: in canalizarea orăşenească. 352/2005. Apele ajung in canalizarea orăşenească. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. 188/2002 modificată şi completată de H. Conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a altor obiective economice NU ESTE CAZUL.expert-mediu. Theodor Pallady nr. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. concentratii de poluanti Apele uzate evacuate de la acest obiectiv vor avea calitatea solicitată de NTPA 002 din H. pentru evacuarea in reŃele de canalizare a oraşului. Pentru siguranŃa în exploatare.eu 76 . Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05. www. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° . Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478.G. la etajul 6. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

subsolul. Gospodarirea nămolului rezultat NU ESTE CAZUL. apele subterane. De aceea se recomandă ca materialele in vrac să fie depozitate în spatii închise sau acoperite. Prognoza impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii În timpul execuŃiei normale a lucrărilor de amenajare nu se poate produce nici un fel de impact major asupra factorului de mediu "apă". astfel încât eventualele influenŃe asupra apelor sunt limitate în timp. office@environmental-expert.eu.4. În timpul funcŃionării obiectivului Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin conducte racordate la reŃeaua orăşenească iar evacuarea apelor uzate prin racordarea la reŃeaua de canalizare din zonă a oraşului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃii de preepurare şi / sau epurare.1.eu. Dar daca materialele de construcŃii vor fi depozitate în vrac. pot fi spălate de apele pluviale. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. gen carburanŃi şi uleiuri. se consideră că activitatea de exploatarea a obiectivului nu are impact asupra factorului de mediu apă. dacă se fac în organizarea de şantier şi nu la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.eu 77 . łinând cont de faptul ca apele menajere vor fi evacuate în sistemul de canalizare. Este important de menŃionat faptul ca lucrările de execuŃie au un caracter temporar. sector 3. Prin împrejmuirea şantierului cu panouri de protecŃie se evita poluarea apelor de suprafaŃă sau a solurilor din vecinatatea amplasamentului. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. dacă există: capacitatea staŃiei şi metoda de epurare folosită Nu este cazul.. Apele uzate menajere provenite de la organizarea de şantier şi de la punctele de lucru sunt considerate drept surse potenŃiale de poluare. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului. pot produce ape impurificate cu substanŃe de tip petrolier.. care pot fi mult diminuate sau eliminate printr-o buna organizare a lucrărilor. 50. apele pluviale vor fi colectate în bazine de retenŃie înainte de fi deversate în sistemul de canalizare. www. putând polua solul. Theodor Pallady nr.

4. sector 3. comparativ cu conditiile prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare. 4. Calitatea apei receptorului după descarcarea apelor uzate. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. de unde vor ajunge la staŃia de epurare. 50. Impactul secundar asupra componentelor de mediu.1. alŃi utilizatori) in zona de impact potential provocat de evacuarea apelor uzate Nu este cazul.6.5. cauzat de schimbări previzibile ale condiŃiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului Nu este cazul.4. łinând cont de faptul ca apele uzate sunt descărcate in canalizare.4.4.4. 4. zone protejate. 4.eu 78 . 4.4. iar eventualele poluări accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili ce pot surveni pe suprafeŃele betonate din parcările subterane vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.1. FolosinŃe de ape (zone de recreere. putem spune ca acestea corespund condiŃiilor prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă (descrierea pagubelor potenŃiale) De la reŃeaua de canalizare interioara.1.. provocat de apele uzate generate şi evacuate Nu este cazul. www.4. Impactul transfrontiera Nu este cazul. prize de apă.1.4. 4.2. Impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apă şi asupra zonelor de coastă.1. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI În condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări ale apelor. office@environmental-expert.3..expert-mediu. Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului proiectului Nu este cazul.1.7. Theodor Pallady nr.eu. apele uzate sunt transmise in reŃelele orăşeneşti şi de aici la staŃiile de epurare. Nicio instalaŃie sanitară nu afectează in vreun fel mediul inconjurator şi nu există nicio deversare de ape uzate menajere in terenul incintei sau in corpurile de apă aflate in apropiere.1. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de frontieră. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4.

eu.expert-mediu. Sunt interzise legăturile ocazionale sau permanente intre conductele de apă potabilă şi alte conducte. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.1. Nu se admite trecerea conductelor de apă potabilă prin căminele de vizitare ale canalizării. www. prin haznale şi puturi absorbante..Spălarea utilajelor de construcŃie şi a mijloacelor de transport se va face numai in cadrul organizării de şantier sau in spaŃiile special amenajate. Eventual. . pentru asigurarea protecŃiei impotriva zgomotului in staŃia de hidrofor se SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pavele).eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie a apei din incinta obiectivului. de apă potabilă existentă in zonă . se recomandă: asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor. .Şantierul va fi imprejmuit cu panouri de protecŃie pentru a impiedica antrenarea materialelor de construcŃie depozitate de catre apele pluviale sau de catre vânt. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale.5. Pentru diminuarea impactului obiectivului asupra factorului de mediu apă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. Theodor Pallady nr. .eu 79 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. risipei de apă.Apele uzate vor fi colectate şi preluate de reŃeaua de canalizare a oraşului. În timpul funcŃionării obiectivului Apele uzate menajere vor fi colectate şi apoi vor ajunge impreună cu cele pluviale in reŃeaua de canalizare a municipiului Bacău. Măsuri de diminuare a impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Materialele de construcŃie in vrac se vor depozita in spaŃii inchise sau vor fi acoperite pană vor fi utilizate.. supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se face prin racord la reŃeaua consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea menajere şi pluviale. prin canalele de evacuare a apelor uzate. . sector 3.

Zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică in jurul surselor de apă.4. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. 4. sector 3.eu.5. şi al apelor menajere se vor lua măsurile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4. ele trebuie efectuate la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni.1. conform Hotărârii de Guvern nr. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. www.expert-mediu. 4.eu. care pot fi spălate de apele pluviale şi pot polua solul.101 / 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecŃie sanitară Nu este cazul. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apă Nu este cazul. zăcămintelor de ape minerale utilizate pentru cură internă. 50. acestea trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. al lacurilor şi nămolurilor terapeutice. Depozitele intermediare de materiale de construcŃii în vrac trebuie amenajate ( acoperite ) pentru a evita antrenarea lor de către precipitaŃii sau vânt.5. iar normele în vigoare interzic construcŃia foselor septice.3.2.1. În timpul funcŃionarii obiectivului În vederea diminuării impactului apelor uzate provenite din parcările subterane..1.eu 80 . întrucât la terminarea lucrărilor vor fi foarte greu de dezafectat.5. Măsuri de prevenirea poluărilor accidentale ale apelor Măsuri de prevenire a poluărilor accidentale ale apelor În timpul construcŃiei obiectivului În ceea ce priveşte punctele de lucru. Alte măsuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apă şi a zonelor de mal ale acestora In timpul constructiei materialele de construcŃii in vrac. subsolul şi apele subterane trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.1. Nu se pot accepta fose vidanjabile.1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI prevăd postamente pentru pompe cu un strat de plută pentru preluarea vibraŃiilor şi a zgomotelor. al construcŃiilor şi instalaŃiilor de alimentare cu apă potabilă. al apelor pluviale impure. lucrărilor de captare.

staŃii de tratare a apelor uzate.expert-mediu.6. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1. office@environmental-expert. cu indicarea cladirilor existente sau planificate sa fie demolate. Plan de situatie. Bucureşti Tel: 0314 253 023.6.6.1. amplasamente propuse pentru prelevarea de probe şi efectuarea de măsuratori asupra apelor de suprafaŃă Nu este cazul.1. Pentru obiectivele/proiectele din agricultură – amplasamente ale utilizării de nămoluri şi ingrăşăminte naturale. De asemenea se vor respecta cu stricteŃe modalităŃile de izolare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din obiectiv. 4. 4.2. centuri şi zone de protecŃie a corpurilor de ape de suprafaŃă. depozitarea substantelor periculoase şi a deşeurilor. retele de utilitati. HărŃi şi desene la capitolul “ APĂ” 4.1...eu 81 . reŃele de alimentare. zone recuperate şi reutilizate Nu este cazul.eu.6. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. cu indicarea surselor de alimentare cu apă. www. Plan de situatie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI constructive prevăzute prin proiect. zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică Nu este cazul. respectiv trecerea celor pluviale prin bazinele de retenŃie şi efectuând o preepurare prealabilă înaintea deversări acestora în reŃeaua de canalizare orăşenească. Theodor Pallady nr.eu. 4.3.1. 50. locul de evacuare a apelor uzate. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.08. Relieful. luna cea mai călduroasă fiind iulie (21.6° C PrecipitaŃii atmosferice (l/an) 600. viteza vântului poate depăşi 70 km / h. prin măsurătorile efectuate.9 10. anul 2008 a avut o valoare medie de 10.2.2008 C JudeŃ Bacău StaŃia meteorologic ă Bacău StaŃia meteorologic ă Târgu Ocna Media anuală 10.6º C (Târgu Ocna ). dar nu lipsesc nici cele dinspre est şi sud-est.vest şi nord .eu. www.2008 -23.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2° /05.2 º C)..1 º C. AERUL 4. Date generale JudeŃul Bacău se încadrează într-o unitate climatică de nuanŃă continentală.eu.8° C/05.01. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.2 º C.08.1° C/15. Din punct de vedere termic.1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Numărul zilelor de vară este relativ redus cca 86 de zile cu temperaturi mai mari de 25 º C. Vânturile predominante sunt cele dinspre nord . 50.6º C ( Bacău ) şi 10. iar numărul mediu al zilelor cu ingheŃ este de 126 pe an. Temperatura ambientală şi precipitaŃiile atmosferice în anul 2008 sunt prezentate în tabelul urmator: Temperatura ambientală Maxima Minima anuală/Data anuală/Data înregistrării înregistrării 37. cu temperatura medie de – 4. rezultând o amplitudine termică anuală de 25.. cu ierni reci şi veri călduroase şi cu o predominare a circulaŃiei atmosferice dinspre nord şi nord .0° C/16. sector 3. iar luna cea mai rece ianuarie.vest. prin înălŃime. In timpul iernii.eu 82 .6° C 35.2008 626. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. fragmentare şi expunere introduce însă numeroase nuanŃe locale.2 grade Celsius. Theodor Pallady nr. viteza medie având valori de până la 6 m / s Pentru caracterizarea climatică a judeŃului Bacău se iau în considerare principalele elemente: temperatura aerului şi precipitaŃiile măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃ: Bacău şi Târgu Ocna. fiind considerat din acest punct de vedere an normal. Temperatura medie multianuală este in jurul valorii de 9. office@environmental-expert.01.2008 -21. Culoarul Siretului favorizează o dirijare mai mult nord – sud a curenŃilor atmosferici.2.

Theodor Pallady nr. existând diferenŃe intre sezonul cald ( 82.7° ).3° )...6 11. în anul 2008 se constată o scădere a temperaturii medii anuale măsurată la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău. De C asemenea minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică de la Tg.eu înregistrat în anul 1985 şi avea valoarea de – 26.8 mm – luna iunie) şi cel rece (24 mm.3 10.4 10. office@environmental-expert. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu.eu.. C 83 . maxima absolută de temperatură a anului 2008 C măsurată la staŃia meteorologică Tg.5 ° ). Ocna a fost mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a Nivelul precipitaŃiilor Valoare medie multianuală a precipitaŃiilor din zona confluenŃei râurilor BistriŃa si Siret este de cca 542 mm/ an. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. Maxima absolută de temperatură a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe data de 16 august a fost mai mică decăt maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 40.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3.luna februarie).eu. C Minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe 5 ianuarie a fost mult mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 1954 şi avea valoarea de – 32. Fenomenele orajoase şi aversele sunt frecvente in lunile iulie-august.6 Bacău 2007 2008 Tg.7° ). De asemenea. 50. Ocna Temperaturile medii anuale măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău. Ocna şi înregistrată pe data de 16 august este mai mică decât maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 39. Temperatura medie anuală 14 12 grade Celsius 10 8 6 4 2 0 13. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comparativ cu anul 2007.

eu 84 .50 l/mp. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip. unde s-au semnalat pagube materiale însemnate în urma revărsării Siretului. fiind considerate surse de suprafaŃă. Theodor Pallady nr. sector 3. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Valorile medii multianuale ale precipitaŃiilor fiecărei luni evidenŃiază un maxim pluviometric in intervalul mai-august şi minime in lunile decembrie – martie. traficul auto. la Bacău precipitaŃiile au depăşit media multianuală în lunile aprilie. buldozere. Aceste utilaje pot funcŃiona in câteva loturi de şantier. Cantitatea anuală de precipitaŃii a depăşit media multianuală cu aproximativ 50 l /mp. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate. iar lunile februarie. autobasculante.expert-mediu. etc. În ultima decadă a lunii iulie 2008 (24 .eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. existenŃa materialelor şi a forŃei de muncă. iulie. Surse de poluanti generati In perioada lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de: • • • excavarea pământului.). septembrie şi noiembrie au fost cu 15 . var).3 l/mp ).2. 50. pietriş. Există deci un decalaj in spaŃiu. Principalele utilaje care se folosesc in mod normal pe şantier sunt: excavatoare.40 l/mp sub media multianuală. iunie. deci anul a fost mai ploios decât un an normal. finisoare. intreruperea circulaŃiei in anumite zile din săptămână şi la anumite ore. august.. care au dus la creşterea debitului râului Siret şi ca urmare a acestui fapt în judeŃul Bacău a fost afectată localitatea Săuceşti. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.27) s-au înregistrat cantităŃi mari de precipitaŃii mai ales în nordul Ńării ( RădăuŃi -186.. ciment. octombrie şi decembrie cu 20 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. vole. Utilajele de santier produc şi zgomot.2 l/mp şi Suceava -190. office@environmental-expert. grupate cate 2-3 la o pozŃie de lucru (dar lucrând alternativ). In anul 2008. lucrările fiind executate după un grafic care Ńine cont de mulŃi factori (de exemplu posibilitatea de a face săpături in anumite zone doar in perioadele aprobate de municipalitate.2. autogredere. 4. Există şi un decalaj in timp.eu. deci dispersate in diferite zone.

3. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă.eu 85 .88 (Acustica urbana) . buldozere. Atat pentru muncitori. amplasată in bucatarie. finisoare. www. valorile mai mari fiind la excavatoare.şi de 75.eu. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nivelul de zgomot este variabil. S-a prevazut câte o centrală termică murală individuală pentru fiecare apartament. o bucatarie şi o baie) au fost prevazute cu centrale termice murale cu schimbător de căldură incorporat.tabelul nr. consumatori acm. străzi de categoria IV.pentru străzi de categoria I. office@environmental-expert.pt.. 50 dB(A).admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) .85 db(A) . In perioada funcŃionării obiectivului Sursele de impurificare a atmosferei aferente obiectivului de investiŃii studiat vor fi: • • • • Centralele termice de apartament Parcările subterane Traficul din zonă InstalaŃia de climatizare Centralele termice Clădirea este echipată cu centrale termice pe gaze naturale pentru fiecare apartament. 10009. sector 3.expert-mediu.(A). vole şi autogredere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant.. b) la birouri şi spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. in jurul valorii de pana la 90db. Principalele elemente componente ale unei microcentrale sunt: a) la apartamente : cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Garsonierele şi apartamentele cu doua camere (apartamentele care au dpdv. de cca. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă). 50. STAS-ul nr.eu. coş de fum de tip ventuză.

compuşi organici volatili. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai daca sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate tehnic. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu sisteme de tip jet/impuls fan. dacă pentru fiecare nivel de parcare deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigură suprafaŃa SC House Construct Invest Environment SRL Bd. tiraj mecanic. Parcările subterane In incinta amplasamentului analizat vor fi amenajate parcari la demisolul clădirii cu 158 spaŃii de parcare in sistem Klaus. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tiraj natural-organizat.cos de fum de tip ventuză. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă) şi schimbator cu plăci pentru prepararea apei calde menajere. www. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. sector 3. Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum două niveluri.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . apa caldă de incălzire cu temperatura 70/600 C .eu. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate In funcŃie de amplasarea si conformarea fiecărui parcaj subteran.eu. oxizi de carbon. suplimentar. Emisii de poluanŃi specifici gazelor de esapament: oxizi de azot. Se face menŃiunea ca toate autovehiculele vor fi prevăzute cu motoare tip minim EURO 3. Evacuarea gazelor de ardere se face direct catre exterior prin cos de fum de tip ventuză. particule cu conŃinut de metale. se pot utiliza si combinatiii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. 86 . Cazanele functionează cu gaze naturale şi prepară agentul termic.cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie. . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. oxizi de sulf. office@environmental-expert..

5 µm. Acesti poluanŃi. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. fumul negru • componente ale pulberilor: carbon elementar.00 m. sunt grupaŃi in mai multe categorii: • • gazele anorganice: oxizii de azot.. office@environmental-expert. o constituie gazele de eşapament de la autovehicule care circulă pe accesele carosabile din apropierea amplasamentului. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza si debitele necesare stabilite in normativ. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului.expert-mediu. particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm sau decat 2. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. Theodor Pallady nr. 50.00 m de pardoseală).eu. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu). care sunt urmăriŃi in mod curent atunci cand se doreşte evaluarea impactului generat de traficul auto asupra calităŃii aerului. ozonul pulberi: pulberi totale in suspensie. hidrocarburi policiclice aromatice. Bucureşti Tel: 0314 253 023. evidenŃierea se concentrează numai pe acei poluanŃi care au cel mai larg impact asupra sănătăŃii umane sau care sunt consideraŃi buni indicatori. Au fost evidenŃiati in urma unor studii recente peste 150 de compuşi şi grupe de compuşi. dioxidul de sulf.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 87 . Traficul auto O sursă secundară de impurificare a atmosferei. Masurarea tuturor acestor poluanti este imposibilă şi de aceea. Poluarea aerului cauzată de traficul auto este un amestec de câteva sute de compuşi diferiti. plumb..eu. oxidul de carbon. DistanŃa dintre gurile de admisie a aerului si cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1.

manevrarea materialelor de construcŃie (nisip. vor putea fi cuantificate din completarile ce se vor face in instalaŃie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • compuşi organici volatili : benzen. Orice eventuale scăpări prin neetanşietăŃi. fiind direcŃionate către parcări unde staŃionează. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. 2.. cu agent de răcire apa rece pentru răcirea aerului. var) şi de traficul auto. 50. care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt. care impiedică dispersia.expert-mediu. Prognoza poluării aerului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei sunt reprezentate de utilajele de şantier. office@environmental-expert. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. ciment.eu. sector 3.eu. www. Impactul cel mai mare apare in zonele construite şi cu artere de trafic supraaglomerate.. Emisiile care pot sa apară din instalaŃiile de răcire sunt constituite din eventuale pierderi de freon.3. nu se estimează pierderi de lichid de răcire in primii doi ani de la inceperea activităŃii. InstalaŃia de climatizare: Pentru a asigura parametrii interiori corespunzători unui microclimat intern de confort pe tot timpul verii. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură. fiind considerate surse de suprafaŃă. pietriş. după aceasta dată. Gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zonă. 4. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spatiile comerciale. ConcentraŃiile poluanŃilor atmosferici sunt mai crescute in zonele cu artere de trafic străjuite de clădiri inalte sub formă compactă. unde dispersia poluanŃilor este dificil de realizat.eu 88 . butadienă. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Având in vedere ca toate instalaŃiile sunt noi. folosind climatizoare de tubulatură. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. precum şi menŃinerea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune.2. climatizarea locală a spaŃiilor. asigurând încălzirea sau răcirea aerului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sunt prevăzute următoarele sisteme: 1.

particule . cat şi pentru trecătorii care se afla la mica distanta.000 g/h Rezultă ca aceste concentraŃii sunt foarte mici în comparaŃie cu concentraŃiile 89 . Utilajele de şantier produc zgomot. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. valorile mai mari fiind la excavatoare. Principalele utilaje care se folosesc în mod normal pe şantier sunt: excavatoare.NOx . CO. office@environmental-expert. Acestea pot fi utilizate decalat in spaŃiu şi timp.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3.(A).expert-mediu.hidrocarburi maxim admise.40.20 g/h 810. în kg/1000 L.eu 97. Conform Ordinului nr.44.00 g/h 1. NOx. în jurul valorii de pana la 90db. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃa de 24 ore. hidrocarburi . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Factorul de mediu "aer" va fi influenŃat în timpul execuŃiei lucrărilor cu utilajele de şantier care funcŃionează cu motorină. Atât pentru muncitori. Au rezultat emisii pe care le-am comparat cu limitele maxim admise prin susmenŃionatul Ordin: .eu. În conditiile unei desfăşurări de forŃe ale unităŃii constructoare se apreciază un consum de motorina specific de 30 l/h..24. vole şi autogredere. sector 3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. următoarele: SOx . insă nu produc şi vibraŃii semnificative. 50 dB(A).000 g/h limita nespecificată fata de 5. particule 1. parcările subterane şi de la autovehiculele care tranzitează străzile apropiate.eu. buldozere.000 g/h fata de 500 g/h fata de 3. finisoare. 462/1993. de cca. Theodor Pallady nr.80 g/h 133.27. autobasculante. finisoare. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. www. factorii de emisie pentru motoarele Diesel sunt.20 g/h fata de 5. NOx . Aceste utilajele de şantier vor emite în timpul funcŃionarii SOx.CO .20 g/h 46.322. În timpul funcŃionarii obiectivului Impactul asupra aerului este datorat emisiilor de la centralele termice.56.SOx .00.4. Nivelul de zgomot este variabil.44. Bucureşti Tel: 0314 253 023. particule şi hidrocarburi. buldozere. 50.. CO . autogredere. vole.

expert-mediu. Pentru evacuarea emisiilor gazelor de eşapament de la autovehiculele din parcarea subterană s-au prevăzut trape la partea superioară a demisolului. office@environmental-expert. Gazele de eşapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona. proiectul prevede o serie de măsuri precum: instalaŃii de captare şi evacuare dirijată a poluanŃilor generaŃi de activităŃile de preparare a hranei şi de sursele staŃionare de ardere. materialele de construcŃie trebuiesc depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului. oxizi de sulf. ciment. în atmosferă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4.eu.. var etc. Impactul datorat emisiilor generate de centralele termice este redus deoarece acestea vor fi echipate cu arzătoare cu NOx redus. particule cu conŃinut de metale.eu 90 . În timpul funcŃionării.eu. pe lângă avantajul îmbunătăŃirii parametrilor de dispersie. Din punct de vedere al protecŃiei calităŃii aerului în zona de influenŃă a obiectivului. Materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât sa reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici.2. Este important de precizat ca în special în zona amplasamentului studiat. Emisiile de poluanŃi specifici gazelor de eşapament sunt: oxizi de azot. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin construcŃia Ansamblului RezidenŃial se apreciază o intensificare a traficului în zona studiată ceea ce ar mări concentraŃia în atmosfera a emisiilor provenite de la autovehicule. fără a depăşi însă limitele impuse. 50. crearea posibilităŃilor de efectuare a măsurătorilor la emisie în perioada de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. În timpul perioadei de execuŃie a lucrărilor. modificările asupra factorului de mediu aer nu sunt semnificative. conditiile meteorologice de dispersie a poluanŃilor în aer sunt foarte bune. astfel nu vor apare concentraŃii mari de poluanŃi în aer care sa afecteze semnificativ calitatea acestuia. pentru evitarea dispersiei particulelor de praf. următoarele avantaje: protejarea calităŃii aerului la locurile de muncă. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. 4. Măsuri de diminuare a impactului Se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcŃiilor. www. sector 3. care semnifică eliminarea surselor nedirijate. Aceasta categorie de măsuri. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. oxizi de carbon. compuşi organici volatili. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. prezintă.

00 m de pardoseală). în principal următoarele: Pentru reducerea acestei poluări sonore utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot. O alta posibilitate de diminuare a zgomotului este obligarea constructorilor de a lucra. difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare. Referindu-ne la nivelul zgomotului. captatoare de zgomot.eu 91 . acesta se poate diminua prin luarea unor măsuri. imnbunătăŃirea parametrilor de emisie. Solutii tehnice pentru controlul poluarii aerului (reducerea poluării. in aşa fel incât să asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumează şi debitele necesare stabilite in normativ.4. pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionarii obiectivului. epurarea gazelor emise.2. www. Theodor Pallady nr. 1. se vor lua măsuri de izolare cu panouri absorbante fonic. un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20).93. sector 3.eu. se admite o corecŃie de 10% pentru o perioada de lucru de max. 50. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex.) SoluŃia tehnică aleasă pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Pentru reducerea poluării a fost adoptată următoarea soluŃie pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate. care se refera la acŃiuni izolate. ceea ce conduce la majorarea plafoanelor sus menŃionate de la 60 la 66 dB(A) pt.eu. Conform tabelului nr. străzi de categoria IV pana la 82..5 ore. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. daca după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege.expert-mediu.. un număr cât mai mic posibil de ore/zi.etc.1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI funcŃionare şi crearea posibilităŃilor cost-eficiente de punere sub control a emisiilor în cazul constatării unor neconformări cu legislaŃia în vigoare la momentul respectiv. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5.5 dB(A) pentru străzi de categoria I. 5 din STAS nr. 4. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 10009-88. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioara Ia maximum 1.

2. Măsuri de diminuare a poluării in conditii de dispersie nefavorabile Nu este cazul. 4.2.5. sector 3.eu. Zone de protecŃie sanitară (ZPS). Bucureşti Tel: 0314 253 023.4.expert-mediu.3. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. 4. 4. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. InstalaŃii propuse pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate) şi eficienŃa lor Nu este cazul. 4..4. 4. www.2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4.2.eu.. impact Nu este cazul.2. Theodor Pallady nr. modificarea ZPS.2. marimea ZPS in concordanŃă cu normativele.4. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. luându-se in considerare impactul proiectului asupra sănătăŃii şi mediului Nu este cazul. 50. office@environmental-expert. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu).5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare.4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 92 . HărŃi şi desene la capitolul “ AER ” descrierea ZPS – informaŃii despre zone rezidentiale/ zone cu receptori sensibili şi despre alte activităŃi existente sau propuse in zona de SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

392 87. Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V % din % din % din % din % din FolosinŃă ha total ha total ha total ha total ha total folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă Arabil 4.eu.822 2006 186.675 323. In judeŃul Bacău.777 184. Theodor Pallady nr. (ha) ha ha ha ha ha I 13.258 12.722 319.9 Vii 10 0.3 134.1 67.845 86.113 88.477 34. 1 2 3 4 5 Specif .845 126.4 Pajişti 630 0.715 88.500 39.205 23.504 1.548 39. vii şi livezi.6 40.1 34. www. in perioada 2000 – 2008 a crescut suprafaŃa ocupată de terenuri arabile şi a scăzut cea ocupată de paşuni.692 63.889 2001 184.992 7. sector 3.0 11.491 Aceste terenuri sunt incadrate in 5 clase de calitate.5 33.211 37.M.360 321.742 88.856 86. densitatea) Fondul funciar este descris prin doi indicatori majori: dimensiunea categoriilor de teren.777 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Categoria de folosinŃã Arabil Păşuni FâneŃe şi pajişti naturale Vii Livezi TOTAL AGRICOL 2000 184.122 40.126 1.429 5.277 632 123.4 2.476 325. office@environmental-expert.414 325.686 319.391 322. permeabilitatea.557 5.4 17. 2. Caracteristicile solurilor dominante ( tipul.expert-mediu.3.458 7.557 5.148 1. 34.2 1.6 EvoluŃia repartiŃiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinŃe în judeŃul Bacău. 3.323 40. fâneŃe.845 86.148 1.130 1.3. conform datelor din tabelul următor. crt. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.661 SuprafaŃa (ha) 2004 2005 184.550 9.163 27.777 2007 186.596 3. schimbările apărute in utilizarea terenurilor. Arabil Pajişti Vii Livezi Total U.157 5..0 Livezi 0 0 182 10.557 5.062 41.101 39. 50.eu.777 2008 186.9 30.317 53.205 2.764 3.999 41..6 109. Bucureşti Tel: 0314 253 023.427 11.814 Total (ha) 186.117 2003 40.523 13.5 6.668 16.2 319 6.8 73.505 39.988 7.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. compoziŃia granulometrică.079 1.535 6.571 2.6 787 45.1.7 121 7 TOTAL 5270 1. SOLUL 4.557 5.730 87.366 7. 4.930 319 182 50.2 978 19.363 121 28.7 632 36.062 5.611 3.148 1.928 6.636 978 787 102.9 % in clasa IV.482 39.328 17.eu 93 .268 10 0 14.845 86. RepartiŃia terenurilor pe clase de pretabilitate în judeŃul Bacău Nr. în perioada 20002008 Nr.727 319.637 34. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.722 319.593 56.071 186.3 63.630 2.4% din terenuri sunt incadrate in clasa III şi 41.966 Clase de bonitare ale solurilor III IV V 62. crt 1.342 2002 183.727 319.500 39.636 51. 5.357 II 43.148 1.

3. C.eu.expert-mediu. activitate biologică.2.30 m.1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic realizat de SC GEOSTUD SRL structura litologică a amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii..T. Theodor Pallady nr. forestieră. cf. 50. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0. granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi indesare medie. de la umede la practic saturate. Nivelul apei subterane interceptat in foraje la data execuŃiei acestora (Octombrie . cu dezvoltare până in jurul adâncimii de . local mijlocie. www. cu dezvoltare pana in talpa forajelor Caracterizând geotehnic pământurile din amplasament.N.etc. legate prin grinzi de fundare.T.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive.permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri). cantitatea de material organicAcestea se prezintă humus.. cu curba continua. poluarea in zonă.eu. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi. cu structura naturală Adâncimea de fundare va fi de .N. zonă Principalii indicatori chimici care caracterizează solurile: pH.N. Normativului P 10 . plastic vartoase la tari la suprafaŃă. sensibile la umezire . plastic virtos constituit din argile mărnoase grezoase.20 m in stratul recomandat pentru fundare.2. zonă industrială.50 m C. diferenŃiat după tipul actual de folosinŃă al terenului: teren agricol. 4. iar in baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv. fosfor şi potasiu.2. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovanisuri). C.). sau sistem de fundare cu radier general.60 m. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare.. cantitatea de material organic – humus. sector 3..T.eu 94 .1. etc.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. CondiŃii chimice din sol (pH. este situat in jurul adâncimii de . azot. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros .Noiembrie 2008).

eu 95 . bactericidele şi virucidele. pe amplasamentul analizat nu se practică culturi. din zona respectivă Nu este cazul.3. La nivelul judeŃului a crescut suprafaŃa afectata de acidifiere.3. parazitologice. care determină creşterea productivităŃii plantelor şi a fertilităŃii solului. 4. dar cu riscul de a creşte nivelul de impurificare a mediului ambiant.expert-mediu. Poluarea existentă. Surse de poluare a solurilor: surse de poluare fixe sau mobile ale economice propuse (chimice.190 ha in 2008. Solurile moderat alcaline ocupă un procent foarte redus din suprafaŃa judetului. office@environmental-expert. necesităŃile plantelor şi condiŃiile meteorologice locale.6. Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Solurile corespund la doua categorii de folosinte: Folosinte sensibile. Folosinte mai putin sensibile. Aplicarea ingrăşămintelor este un factor important. sector 3.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4. activităŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SuprafeŃele afectate de salinizare s-au dublat in judeŃul Bacău in perioada 2003-2008. 50. In categoria produselor pentru protecŃia plantelor sunt incluse substanŃele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor – erbicidele. in cazul in care sunt folosite fără a se lua in considerare natura solurilor. de la 1365 ha până la 3004 ha in 2008. provocand dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seama prin acumularea nitraŃilor). activităŃi industriale. pentru combaterea diferitelor boli fungice – fungicidele.. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii Nu este cazul. Theodor Pallady nr. Majoritatea solurilor din judeŃ au o reacŃie slab alcalină. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. de la 80138 ha in 2003 la 83. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5. entomologice. pentru combaterea insectelor dăunătoare – insecticidele. In cadrul categoriei de soluri cu folosinŃe sensibile au fost monitorizate soluri agricole şi zone de agrement aflate sub influenta unor potenŃiale surse de poluare: trafic rutier intens. 4.eu.4.3. Tipuri de culturi pe sol.3.5%) şi mari (4%) de aprovizionare cu humus.3. depozite de deşeuri.. Pe amplasamentul analizat nu sunt soluri cu folosinŃă sensibilă sau mai puŃin sensibilă. Din analiza datelor extrase din studiile efectuate pe solurile din judet se poate aprecia ca majoritatea terenurilor se regăsesc in intervale mijlocii (85.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

microbiologice, radiatii), tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi In timpul construcŃiei obiectivului Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de construcŃie a obiectivului, pot fi reprezentate de: depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcŃie; unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrărilor sau in vecinătate, in locuri nepermise; scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; de asemenea, asa cum am aratat la factorul de mediu apa, există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizarii de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montarii de wc-uri ecologice; tranzitarea sau staŃionarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare poate provoca tasarea sau distrugerea solului. In timpul funcŃionarii obiectivului Poluarea poate afecta procesele de regenerare ale solului, ceea ce poate avea efecte asupra plantelor şi animalelor. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi in aer, care pot fi antrenaŃi de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor care vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; sursele potentiale de poluanŃi pentru sol sunt apele uzate menajere, sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate in locuri nepermise.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

96

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

4.3.7. Prognoza impactului 4.3.7.1. SuprafaŃa, grosimea şi volumul stratului de sol fertil care este decopertat in timpul diferitelor etape ale implementării proiectului; locul depozitării temporare a acestui strat, perioada de depozitare, impactul prognozat al acestei decopertari asupra elementelor mediului Conform studiului geotehnic realizat pentru amplasamentul studiat, grosimea stratului fertil este de 0,20 m. Vor fi decopertaŃi 1796,77 mp iar solul excavat va fi depozitat temporar in locaŃiile indicate de Primăria Bacău. Excavatii se vor face pana la cota – 3 m şi vor fi excavaŃi aproximativ 359,354 mc de sol fertil şi 5040,646 mc sol nefertil. Depozitarea solului se va face separat pe cele doua categorii: fertil şi nefertil. 4.3.7.2. Impactul prognozat cauzat de poluare, luându-se in considerare tipurile dominante de sol; impactul fizic; acumulari şi migrari de poluanti de sol In timpul executiei lucrărilor de construcŃii Prin realizarea obiectivului analizat, intreaga suprafaŃă de teren va fi decopertată de vegetaŃie. Acest fapt poate avea drept consecinŃă, o degradare a microbiontei din sol şi implicit a calităŃii solului. Intre rădăcinile plantelor şi microoganisme existente in sol, se realizează o relatie de simbioză, care are un rol important in circuitul materiei in natură şi păstrarea echilibrului ecosistemelor. In urma realizării fundaŃiilor clădirilor va rezulta pământ de excavaŃii, care poate fi refolosit la amenajarea spaŃiilor verzi, folosind solul vegetal separat de celelalte componente; restul (ce nu poate fi utilizat) va fi depus in locurile indicate de Primăria Municipiului Bacău. Şanturile necesare amplasarii conductelor şi cablurilor pentru branşamentul la reŃelele tehnico-edilitare se realizează prin excavarea stratului vegetal şi a materialului care depăşeste cotele proiectate. Pământul rezultat se poate folosi pentru realizarea unor terasamente sau se evacuează din zonă. De asemenea, o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

97

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi poate produce pierderi pe sol. Se interzice efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianti pe sol. Obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. In cazul adoptării soluŃiei tehnice de excavare a depozitului existent, in vederea executării unei fundaŃii de adâncime pentru clădirile inalte ale amplasamentului, in timpul operaŃiunilor de excavaŃie şi punere in operă sub zona de infiltrare/sub nivelul apei, pot fi poluate straturile geologice intermediare, aflate sub depozitul de moloz până la placa sarmatică. In cazul respectării tehnologiilor de execuŃie a lucrărilor, a racordării la sistemul de canalizare menajeră al zonei, a organizării de şantier şi a punctelor de lucru, factorul ‘sol’ nu va fi afectat de poluare. În timpul funcŃionării obiectivului Asupra factorul de mediu „sol-subsol” se răsfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalŃi factori de mediu, modificându-i compoziŃia şi proprietăŃile bio-fizicochimice iniŃiale, îngreunând ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea deşeurilor menajere din activităŃi comerciale, depozitate necorespunzător; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi în aer, care pot fi antrenaŃi de apele scurgeri accidentale de produse petroliere, în urma unor defecŃiuni ale pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; autovehiculelor care vor tranzita şi vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; apele uzate sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate în locuri nepermise

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

98

sector 3.expert-mediu. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023.8. Impactul transfrontiera Nu este cazul. zona analizată este situată la distanŃă mare de frontierele Ńării. Pământul rezultat va fi depozitat temporar in spaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.4.7.7. PotenŃialul impact se manifestă numai pe locaŃia studiată.7.5. pentru efectuarea lucrărilor de construcŃie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecŃie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaŃie. Stratul de nisip care este stratul portant face parte. 4. Impactul fizic (mecanic) asupra solului. Compactarea solurilor. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. specializate în astfel de intervenŃii. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianŃi pe sol. Masuri de diminuare a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi.3.eu 99 . office@environmental-expert.3. 4.3.3.. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomanda colaborarea cu firme de depoluare.6.eu. 4. www.. Modificarea factorilor care favorizeaza aparitia eroziunilor Nu se poate pune problema apariŃiei eroziunii deoarece obiectivul se află la distanŃe considerabile faŃă de zonele afectate de eroziune. după tipul terenului din terenuri „bune de fundare” conform STAS-3300/2/85.3. conform normelor impuse prin lege. 50. provocat de activitatea propusa (proiect) In timpul realizării lucrărilor de construcŃie se vor realiza excavaŃii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. de unde se pot produce pierderi pe sol.eu. 4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. tasarea solurilor. schimbarea densităŃii solurilor In cadrul zonei active a fundaŃiilor intră stratul de nisip care este considerat practic incompresibil.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. amestecarea straturilor de sol.3. iar proiectarea fundaŃiilor s-a realizat Ńinând cont de calitatea şi distribuŃia straturilor de sol intâlnite la diferite adâncimi in urma forajelor executate.7.

aplicarea unor măsuri eficiente de filtrare pentru reŃinerea particulelor în suspensie. acesta va putea fi reutilizat parŃial la umpluturi.. apariŃia fenomenului de eroziune este împiedicată prin lucrările de stabilizare/consolidare prevăzute în proiect.eu 100 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. o bună execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. betonarea/asfaltarea aleilor carosabile.eu. staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate. 50. office@environmental-expert. intervenŃia promptă cu material absorbant în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. evitarea depozitării necontrolate a acestora. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea într-un separator de produse petroliere. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. Theodor Pallady nr. interzicerea spălării. Bucureşti Tel: 0314 253 023. restul urmând sa fie transportat şi depozitat fie la o rampă de deşeuri inerte fie utilizat ca şi umplutură în alte locaŃii indicate de Primăria Bacău. iar la limita dintre alei şi spaŃiul verde se vor amenaja borduri. în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesităŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri..eu. preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament. In timpul functionării obiectivului asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - de asemenea. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului.expert-mediu. www.

. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 101 . specializate în astfel de intervenŃii. 50.4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3.eu.4.eu..1. Din acest depozit aflorează depozite de vârstă neogenică ( din Miocen şi Pliocen) şi cuaternară (Pleistocen). necutat.1. condiŃii de formare Din punct de vedere geologic zona analizată (municipiul Bacău) aparŃine flancului extern. al avanfosei carpatice.1. Caracterizare generală 4.4. HărŃi la capitolul “ SOL “ Harta tipurilor de sol din România 4. 4. office@environmental-expert.9. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. GEOLOGIA SUBSOLULUI 4. www.expert-mediu. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. Bucureşti Tel: 0314 253 023. origini. compoziŃie. Theodor Pallady nr.

eu 102 . iar Holocenul Superior este reprezentat de depozitele aluvionare ale luncilor. perimetrul analizat aparŃine SubcarpaŃilor Tazlău – Caşin.eu. 50. Pleistocenul superior este reprezentat de depozitele loessoide ale terasei de 60 – 70 m. Depresiunea Cracău – BistriŃa ocupă un teritoriul redus din suprafaŃa judeŃului Bacău. Nivelul superior al acestui orizont este reprezentat de depozite loessoide aparŃinând terasei de 100 – 120 m ( 3 . www. de aluviunile grosiere ale terasei de 100 . sector 3. care este delimitată la vest de Hermeiuş şi a cărei altitudine relativă este de 170 – 180 m. Pleistocenul mediu este reprezentat de depozite loessoide de pe teresa de 170 – 180 m (a căror grosime este de 2 – 8 m). Altitudinea acestor platouri coboară de la 450 – 500 m (la cumpăna de ape cu Tazlăul) pînă la 400 – 350 m in est. care are in sectorul subcarpatic şi in cel de podiş.8 m grosime). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ConsideraŃii geomorfologice Din punct de vedere geomorfologic. prin depozitele loessoide aparŃinând terasei de 20 -35 m şi prin aluviunile grosiere ale terasei de 2 – 8 m.120 m ( 4 – 6 m grosime) de pe dreapta Siretului şi a BistriŃei. Relieful subcarpatic propriu – zis este reprezentat de interfluviile largi şi platourile orientate pe direcŃia vest –est care se regăsesc pe malul drept al BistriŃei. Theodor Pallady nr. prin depozitele aluvionare grosiere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert. delimitate de cumpăna de ape dintre BistriŃa şi Tazlaul Mare.15 m grosime ) şi de nisipuri şi pietrişurile terasei de 60 – 70 m ( 6 . Structura tectonică a acestora a determinat alcatuirea lor (două subunităŃi geomorfologice distincte): ulucul depresionar şi culmile înalte extreme. până la confluenŃa cu Siretul o vale largă de peste 2 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. fragmentată de câteva înşeuări largi.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. intre interfluviul BistriŃa –Tazlău (la vest) şi falia pericarpatică (în est) care trece la est de Buhuşi şi traversează valea BistriŃei intre Racova şi Buda. Această subunitate are aspectul unei culmi joase. Din Holocenul Inferior sunt prezente depozite aparŃinând terasei de 3 – 5 m. Zona analizată este traversată de raul BistriŃa.. Ulucul depresionar este reprezentat de Depresiunea Tazlău – Caşin şi de Depresiunea Cracău – BistriŃa.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pleistocenul inferior este reprezentat prin aluviuni grosiere ale terasei comune Siret – BistriŃa.

N.C. pâna la nivelul de 35 – 40 m la Capul Piscului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Cercetarea geotehnică a terenului de fundare s-a realizat in faza de cercetare geotehnică pentru proiectare.5. penetrare dinamică.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.T. Cercetarea geotehnică s-a făcut pâna la o grosime a formaŃiunilor geologice.C.T. la un laborator de Grd.. Au fost prelevate un număr de 4 ( patru ) probe tulburate.00 şi 10. C. care să asigure cunoaşterea proprietăŃilor esenŃiale ale terenului de fundare in limita zonei de influenŃă (zona activă) a construcŃiei calculată in conformitate cu prevederile Indicativului NP 074 / 2007.. . prospecŃiune ( FI. vibropenetrare".D.eu.eu.expert-mediu. In diagrame de corelare se evidenŃiază o influenŃă redusă a adâncimii critice.T. analizate macroscopic şi supuse incercărilor geotehnice specifice categoriei geotehnice determinate in conformitate cu anexa E din Indicativul NP 074 / 2007. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI km lăŃime la nivelul treptei de 2 – 4 m altitudine relativă. S.S.0. penetrare statică. C. 50. După confluenŃa cu râul Racova. Theodor Pallady nr.N. Pentru a fi satisfăcute cerinŃele STAS 1242 / 1 1991 s-au executat pe amplasamentul viitoarei construcŃii doua şanŃuri geotehnice cu adâncimi de -2. pana la aprox. Pentru exemplificarea modului de determinare a caracteristicilor fizico . din cauza crustei tari a solului vegetal.mecanice ale pământurilor şi stabilirea orientativă a capacităŃii portante de calcul a terenului de fundare.1989 „InstrucŃiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con. HidroconstrucŃia S. II atestat I.N.A.50 m. cu adâncimi cuprinse intre . F2 şi F3 Magenta ).eu 103 .P. www.00 m. In vederea aplicării metodei şi interpretarea rezultatelor a fost utilizat Normativul C 159 .00 m. office@environmental-expert. in vederea confirmării continuităŃii stratificaŃiei.U. sector 3. au fost executate pe amplasament un număr de doua incercari de penetrare dinamica cu con . de la C. dintre care cea mai înaltă cu a altitudine relativă de 160 – 170 m apare pe ambele maluri. Bacău. In acest sector râul BistriŃa a format numeroase terase. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. şi trei foraje geotehnice manuale de.. terasele sunt din ce in ce mai joase.

cu grosimi de cca.eu. Gradul ridicat de compactare şi coeziune precum şi umiditatea scăzuta a acestora concură la rezistenŃa mare la penetrare. La adâncimi cuprinse intre -4. Apa subterană. umede (Sr = 0.1.2.1.50 m. ). constituit din pământuri cu plasticitate mijlocie şi mare (Ip = 17.sub terenul fertil. cu compresibil itate medie (*M2 . plastic vârtoase la tari (Ic = 0. cu grad de indesare mediu. consecinŃă a creşterii accentuate a umidităŃii in zona respectivă.eu.expert-mediu.8 %).30 m.1). a dus la scăderea rezistenŃei la penetrare. apare un complex coeziv. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se semnalează creşterea rezistentei de penetrare ca urmare a interceptării stratului necoeziv de pietrişuri cu nisipuri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cauzată de interceptarea formaŃiunilor sarmaŃiene bazale. indesare medie ( SPT 23 .la adâncimi variabile cuprinse intre . apare un teren fertil.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pana la adâncimi de circa .29 Iov / 30 cm.27. Clasificarea şi identificarea pământurilor din amplasament s.13887 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre zp2 = 1. sensibile la umezire (i m3 = 1.5.0.84 . au fost străbătute formaŃiuni prăfoase compacte. www.eu 104 .1.2. nisipuri cu pietriş şi pietrişuri cu nisip ) constituite din pamânturi cu curba continuă.00 .88 şi este prezentată in continuare : .80 şi . se constată o creştere bruscă a rezistenŃei la penetrare.. reprezentat de un pachet preponderent prăfos (prafuri argiloase şi prafuri nisipoase argiloase).4.80 . constituie din argile mărnoase grezoase. .54 .20 m.6 . 3 = 22000 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ( FI Magenta ) şi .93 . . puŃin permeabile (estimare pentru K = 10 -5 cm/s).10 m..1.78). C. in dreptul cărora se observă scăderea accentuată a rezistenŃei la penetrare.T. 1. foarte sensibile la ingheŃ.80 şi .N..30 m.50 m. sector 3.20 ). In stratul de pietriş cu nisip.la suprafaŃa pe o grosime de circa 0. cantonată imediat după interceptarea stratului poros permeabil. ( F3 Magenta ) apare complexul necoeziv ( nisipuri. C.T.4 .2. apar intercalaŃii şi lentile de nisipuri. 3 = 9709 .N. cu granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă ( Un = 3..00 m.26 cm/m).43 cm/m. 50.. cu rezistenŃă mai mare decât stratul superior. pe toata grosimea acestuia. office@environmental-expert.a făcut conform STAS 1243 . cu compresibilitate medie şi mare (M 2 . La cote cuprinse intre . Theodor Pallady nr.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

- 36000 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre *εp2 = 0,8 - 1,6 cm/m, permeabile (estimare pentru K = 10 -4 – 10 -3 cm/s). * valori aşimilate, din rezultatele testelor efectuate pe materiale asemănătoare. - la adâncimi cuprinse intre - 4,80 şi - 5,10 m. C.T.N. au fost interceptate formaŃiuni geologice reprezentate prin argile mărnoase grezoase, compacte, plastic virtoase, vinete.

4.4.1.2. Structura tectonică, activitatea neotectonică, activitatea seismologică Conform STAS 11100/1-93, zona studiată este cuprinsă in gradul V I I I de intensitate seismică.

-

coeficient seismic ag=0,28 g perioada de colt Tc=0,7 sec. Categoria geotehnică a amplasamentului a fost stabilită in conf. cu prev. din

Normativ NP 074/2007 - Categoria 2, Riscul geotehnic aferent - Moderat 4.4.1.3. ProtecŃia subsolului şi a resurselor de apă subterană Nu este cazul 4.4.1.4. Poluarea subsolului, inclusiv a rocilor Nu este cazul 4.4.1.5. Calitatea subsolului Nu este cazul 4.4.1.6. Resursele subsolului – prospectate preliminar şi comprehensiv, preconizate, detectate Nu este cazul 4.4.1.7. CondiŃii de extragere a resurselor naturale Nu este cazul 4.4.1.8. RelaŃia dintre resursele subsolului şi zonele protejate, zonele de recreere sau peisaj Nu este cazul 4.4.1.9. CondiŃii pentru realizarea lucrărilor de inginerie geologică CondiŃii de fundare:
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

105

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane, separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1, 2 şi 3, se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4, care se dezvoltă pe D-i-P+M. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi Ia intersecŃiile grinzilor. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA, iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici. Urmarind caracteristicile geotehnice ale terenului din zona activă a fundaŃiilor, se recomandă fundarea directă cu fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de b. a. sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros - permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri), cu structura naturală. Adâncimea de fundare va fi de - 2,30 m. C.T.N. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0,20 m. În stratul recomandat pentru fundare, cf. Normativului P 10 - 1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare, sau sistem de fundare cu radier general. 4.4.1.10. Procese geologice – alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecărilor de teren In cadrul studiului geotehnic realizat pe amplasament nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare,

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

106

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale, stabilitatea generală şi locală fiind asigurate, fără pericol de inundaŃii. Conform STAS 6054 - 77, amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0 C, care in zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de 0,80 - 0,90 m. C.T.N. 4.4.1.11. Obiective geologice valoroase protejate Nu este cazul 4.4.2. Impactul prognozat In timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de poluare pentru subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de: scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizării de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montării de wc-uri ecologice. O buna executie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. In timpul funcŃionării obiectivului In cadrul acestui obiectiv, probabilitatea poluării subsolului este extrem de redusă, având in vedere ca activitatea care se va desfăşura, prin specificul ei, nu va cauza poluări semnificative ale subsolului. In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor ce tranzitează sau stationează pe amplasament acestea pot fi antrenate in circuitul apelor pluviale. 4.4.2.1. Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice Nu este cazul
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

107

3. www.2. amenajarea şi intretinerea corespunzătoare a zonelor de spaŃiu verde aferente obiectivului. o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul.2.eu. In timpul funcŃionării obiectivului betonarea/asfaltarea aleilor carosabile. evitarea depozitării necontrolate a acestora. Theodor Pallady nr.2. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. reŃeaua hidrologică. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4. iar la limita dintre alei şi spatiul verde se vor amenaja borduri.4. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Impactul transfrontiera Nu este cazul 4. care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianŃi obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deseurilor ce se vor evacua de pe santier. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.expert-mediu. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea intrun separator de produse petroliere. biotipuri. zone umede. produse de proiectul propus Nu este cazul 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Măsuri de diminure a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. Impactul schimbărilor in mediu geologic asupra elementelor de mediu – condiŃii hidro. 50. etc.eu 108 . este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport.. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate.eu. preluarea ritmică a deşeurilor rezultate de pe amplasament.4.3.. de asemenea. care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute.

rauri. Harti şi desene la capitolul “ SUBSOL” Nu este cazul.o zonă in care nu există ecosisteme acvatice sau terestre care să poată fi afectate de realizarea obiectivului. 217 specii de animale de interes comunitar şi 70 de specii de animale de interes national. www.eu 109 .1. zone umede. ziduri de sprijin cât şi in sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecari de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. 4 nuci şi un stejar.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. In perimetrul analizat nu sunt SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4. mlaştine. castani.eu. 4. specie protejată prin legea pomiculturii (legea 348 /2003).expert-mediu. intre care şi 4 nuci (Juglans regia). sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. tuia. Forsitia) sub formă de gard viu sau grupuri izolate. zona fiind puternic antropizată. InformaŃii despre biotipurile de pe amplasament: păduri. In prezent in zona aflată intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport sunt 86 de arbori şi arbuşti ornamentali. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât in fundaŃie.eu. Zona este puternic antropizată. pini. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - intervenŃia promtă cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol.1.1. 4. heleşteie . Bucureşti Tel: 0314 253 023.5.. BIODIVERSITATE 4. corpuri de apă de suprafaŃă – lacuri. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău în 2008. In cadrul acestora sunt prezente 7 specii de plante de interes comunitar şi 34 specii de plante de interes naŃional. Pe amplasament nu sunt prezente păduri.5.. mlaştini. 50. zone umede sau corpuri de apă de suprafaŃă. Caracterizare generală Pe teritoriul judeŃului Bacău se regăsesc 60 de habitate naturale de interes naŃional şi 12 tipuri de habitate de interes comunitar. Pe amplasament mai sunt prezenŃi şi arbuşti ornamentali (Spiraeea.5.şi nisipuri Zona studiată este amplasată in intravilanul municipiului Bacău intr. Theodor Pallady nr.4. VegetaŃia lemnoasă este compusă din arbori din specii diferite proveniŃi din plantaŃii artificiale: salcâmi. office@environmental-expert. 4. Însă aceste specii cu valoare conservativă nu se regăsesc şi in perimetrul analizat. tei.

.5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI habitate sau specii protejate. 50. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii. office@environmental-expert. sector 3.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Flora locală este reprezentată in principal din plante mărunte şi din 86 de arbuşti şi arbori ornamentali.expert-mediu. www. Theodor Pallady nr.. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat). compoziŃia pe specii Pe amplasament nu sunt prezente păduri. InformaŃii despre flora locală: vârsta şi tipul pădurii. Fotografii realizate pe amplasament SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. 4. specie protejată de legea 348/2003 (legea pomiculturii). cu excepŃia a 4 exemplare de nuc (Juglans regia). dintre care 4 exemplare sunt nuci (Juglans regia).eu 110 .2.eu.

eu. zona fiind puternic antropizată nu reprezintă un habitat prielnic pentru dezvoltarea speciilor. nevertebrate. in ceea ce priveşte vegetaŃia ierboasă zona are un aspect de buruieniş.5.. Taraxacum officinalis Achillea millefolium 4. Pe amplasament nu sunt prezente habitate sau specii protejate.Achillea millefolium. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. coada şoricelului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.Capsella bursa-pastoris.expert-mediu. neprotejate cu excepŃia celor 4 exemplare de nuc. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vegetatia ierboasă de pe amplasament este caracterizată prin plante ruderale cum sunt: păpădia.1. Habitate ale speciilor de plante incluse in Cartea Roşie. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. zone verzi protejate.4. traista ciobanului. specii de plante cu importanŃă economică. Bucureşti Tel: 0314 253 023. peşti. păşuni. resursele acestora. specii locale şi specii aclimatizate. Plantele din perimetrul analizat sunt plante ornamentale. vânat. in general. Fauna locala este reprezentată de păsări şi rozătoare. reptile.5. sector 3. amfibii. 4.. Zona este puternic antropizată. www.1.eu. specii rare de peşti Fauna locală este foarte saracă.3. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii. Theodor Pallady nr. specii de păsări. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare tinere de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat).eu 111 . habitate ale speciilor de animale incluse in Cartea Roşie. office@environmental-expert.Taraxacum officinalis. mamifere. Acestea trebuie sa aibă provenienŃa certificată. Pe amplasament nu sunt prezente plante incluse in Cartea Roşie sau in anexele Directivei Habitate. Informatii despre fauna locală. 50.

Passer domesticus Corvus corone cornis Corvus corone corone Emberiza hortulana Turdus merula Streptopelia decaocto SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.expert-mediu. Emberiza hortulana (presură de gradină). www.. Corvus corone corone (cioara neagră). Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 112 . Streptopelia decaocto (gugustiuc) şi Turdus merula (mierlă).eu. Aegithalos caudatus (pitigoi codat). Columba palumbus (porumbel gulerat). 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul deplasarilor efectuate pe teren au fost identificate următoarele specii de păsări: Carduelis carduelis (sticlete). Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Corvus corone cornis (cioara grivă). Dendrocopos syriacus (ciocănitoare de gradini). sector 3. Passer domesticus (vrabie de casă). Parus lugubris (piŃigoi de livadă).eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. cele mai valoroase specii care se recoltează in mod obişnuit. Rute de migrare. Zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. Theodor Pallady nr. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci. acordandu-se o importanŃă deosebită spaŃiului verde din cadrul ansamblului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. In timpul funcŃionării obiectivului In prezent. Obiectivul analizat va contribui la imbunătăŃirea aspectului peisagistic al zonei.eu 113 . Nu este cazul. apreciem o menŃinere a suprafeŃei de spatiu verde faŃa de cea existentă. zona studiată nu este folosită ca loc pentru creştere.1. iernat. prin: realizarea de spaŃii verzi cu o suprafaŃă de circa 250 mp in care se va incadra obiectivul.5. La finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 de exemplare tinere de nuc.. dar se va deplasa in zonele verzi din vecinatatea amplasamentului şi va reveni după finalizarea lucrărilor de construcŃie.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. resursele acestora Nu este cazul. InformaŃii despre specile locale de ciuperci. urmând a fi inlocuită ulterior cu plantaŃii. fapt ce reiese şi din planurile arhitecturale. odihnă sau iernat de nicio specie migratoare sau sedentară. adaposturi de animale pentru creştere.6. In acest fel. spaŃiul neconstruit de pe amplasament este ocupat de vegetaŃie ruderală şi de arbori şi arbuşti ornamentali.eu. Fauna locală reprezentată in special de păsări va fi afectată pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie şi igienizare a zonei.5. sector 3. De asemenea. odihnă. De asemenea. office@environmental-expert..expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4. Impactul prognozat In timpul construcŃiei obiectivului Marea majoritate a vegetaŃiei existente pe amplasament va fi indepartă pe perioada de constructie a ansamblului. iar aspectul predominant este de spaŃiu verde neingrijit. cu excepŃia speciilor comune in oraşe.2. printr-o arhitectura urbană corespunzatoare. din cauza faptului că este puternic antropizată. In timpul funcŃionării obiectivului nu va exista impact asupra biodiversităŃii.eu.5. 4. in parcuri şi grădini.1. hrană. hrană. aleile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.

) şi plaje. 4. CL Bacău a aprobat schimbarea funcŃiunii din spaŃiu verde şi zonă de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare.2. Prin PUZ/2007. rauri.2. schimbări asupra vârstei.3. pe amplasament nu sunt prezente specii cu importanŃă economică. Pe amplasament nu sunt prezente păduri.5. Modificarea suprafeŃei zonelor impădurite (%ha) produsă din cauza proiectului propus.5.expert-mediu. pe amplasament nu sunt prezente păduri.. Modificări ale resurselor speciilor de plante cu importanŃă economică Nu este cazul. Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse in Cartea Roşie Nu este cazul.eu.1.5.5.. 50.eu. Modificarea compozitiei pe specii.5.5. pe amplasament nu sunt prezente specii de plante incluse in Cartea Roşie. Modificarea/ distrugerea populatiei de plante Nu este cazul.4. după finalizarea lucrărilor de construcŃie amenajarea spaŃiilor verzi se va face cu speciile prezente iniŃial pe amplasament. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pietonale. impactul acestor schimbări asupra mediului Nu este cazul. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. trotuarele. 4. www. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4. Modificări ale suprafeŃelor de păduri. zone umede. Exemplarele de nuc şi arbuştii ornamentali vor fi replantaŃi in spatiile verzi care vor incadra obiectivul sau in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău. corpuri de apă ( lacuri. Theodor Pallady nr.6. pe amplasament sunt prezente in general specii ruderale. compozitiei pe specii şi a tipurilor de pădure. răspândirea speciilor invadatoare Nu este cazul.2. 4.5.etc. produse de proiectul propus Prin realizarea proiectului propus nu se vor inregistra modificări ale suprafeŃelor funcŃionale din cadrul amplasamentului.2.2. zone umede.eu 114 . office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2. corpuri de apă de suprafaŃă şi plaje. specii locale sau aclimatizate. mlaştini.2. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile cu flori şi arbusti ornamentali.

amfibieni. peşti. creştere sau contra frigului. pe amplasament nu sunt prezente specii de vânat sau specii rare de peşti.2. reptile. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse in Cartea Roşie Nu este cazul.2. dinamica resurselor animale Nu este cazul. Modificarea / reducerea spatiilor pentru adăposturi. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. nevertebrate Nu este cazul. creştere. Acestea se vor deplasa pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie in zonele similare invecinate. reptile. 4. compactarea solului. Degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii. 4.7.2. Theodor Pallady nr. Modificarea / distrugerea rutelor de migrare Nu este cazul.expert-mediu. peşti.eu. 4. pe amplasament nu sunt prezente specii de animale incluse in Cartea Roşie. Dinamica resurselor animale prezente pe amplasament (păsări) nu se va modifica.2. 4. Alterarea sau modificarea speciilor de ciuperci / fungi.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. mamifere. pe amplasament nu sunt prezente specii de mamifere. www.eu.5. amfibieni.5. office@environmental-expert.5. hrană.5.10. efectivele acestor specii nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus.11.8. modificarea celor mai valoroase specii de ciuperci SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5.2.12.5. Dinamica resurselor de specii de vânat şi a speciilor rare de peşti.. modificarea condiŃiilor hidrologice..2.5. etc. sector 3. zona nu este folosită ca loc pentru adăposturi.) şi impactul potenŃial asupra mediului Nu este cazul. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. contra frigului Nu este cazul. 4.eu 115 .13. 4. de odihnă.9. Păsările prezente pe amplasament nu vor fi afectate de realizarea proiectului propus. 50. Alterarea speciilor şi populaŃiilor de păsări. odihnă.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. Măsuri de diminuare a impactului Se recomandă depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi..5. office@environmental-expert.eu..300 m de limita amplasamentului. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău. 4. Se recomandă menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nu este cazul. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial. 4.2. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor.3. împiedica buna dezvoltare a covorului vegetal.5. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu. 4. amplasamentul analizat este situat la distanŃă mare faŃă de frontieră. implicit. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde sa se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate. aproximativ 101 km măsuraŃi in linie dreaptă. 50. Theodor Pallady nr. Impactul transfrontiera Nu este cazul. Se recomandă inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului.2.eu. În urma efectuării lucrărilor de fundare a construcŃiilor. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci sau fungi. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului. Impactul cauzat de realizarea proiectului propus este temporar şi reversibil şi se manifestă până la o distanŃă de maxim 200 . stratul de sol fertil (pana la o adâncime de aproximativ 20 cm) trebuie decopertat şi depozitat separat fata de restul solului excavat. sector 3. Solul fertil rezultat se va folosi in intregime pentru efectuarea lucrărilor de reamenajare în cadrul amplasamentului studiat. Bucureşti Tel: 0314 253 023. recomandăm intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante.eu 116 .14. Pericolul distrugerii mediului natural in caz de accident Nu este cazul.15.5.

5. zonelor umede – deltei. www. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Se propune beneficiarului sa aibă în vedere posibilitatea realizării la nivelul ultimului etaj.3. 50. sector 3.eu. In cazul in care zona ar fi fost traversată de o rută de migraŃie. asa-numitele roof-gardens.5. amplasamentul este situat la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migraŃie. De asemenea.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5. Protectia şi reconstructia speciilor incluse in Cartea Roşie Nu este cazul.5.4. 4.expert-mediu.eu.3. corpurilor de apă (lacuri. 4. 4.. În continuare sunt prezentate imagini cu grădini suspendate amenajate pe diferite clădiri din lume: 4. etc. Bucureşti Tel: 0314 253 023. mlaştinilor. a unor grădini suspendate. Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in alte locaŃii sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere in alte locaŃii. rauri.3. pe amplasament nu sunt prezente specii incluse in Cartea Roşie.3. realizarea proiectului propus nu ar fi dus la modificarea acestei rute.2. Măsuri pentru diminuarea impactului provocat de schimbări ale suprafeŃelor impădurite.eu 117 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. care în România sunt practic inexistente dar care în alte state au mare succes tocmai datorita lipsei tot mai acute de vegetaŃie.1..3. zona fiind puternic antropizată. Măsuri de protectie şi restaurarea rutelor de migrare Nu este cazul.) şi plajelor Nu este cazul. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. inălŃimea maximă a imobilului propus nu va depăşi inălŃimea celorlalte clădiri din zonă. ProtecŃia şi reconstrucŃia resurselor biologice Pe amplasament nu sunt prezente specii cu valoare conservativă.

6.eu. Replantarea ierbii nu este necesară. Alte măsuri pentru reducerea impactului asupra biodiversităŃii Nu este cazul. Măsuri de protecŃie sau reconstrucŃie a adăposturilor pentru animale Nu este cazul. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5. De asemenea aleile pietonale.7. Măsuri de protejare a faunei acvatice in timpul prelevării apei Nu este cazul. Vor fi amenajate spaŃii verzi in suprafaŃă de 250 mp. Apa potabilă necesară alimentării imobilului va fi preluată din reŃeaua de alimentare cu apă a municipiului Bacău.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert.5.9. Theodor Pallady nr. 4. O parte din cele 20 de exemplare de nuc necesare pentru inlocuirea celor 4 nuci prezenŃi pe amplasament vor fi plantate in limita spaŃiului disponibil pe spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil. 4.eu 118 . iar celelalte in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.5. 4.expert-mediu. terasele şi balcoanele vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.8. Replantarea arborilor sau a ierbii Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4.5.3. www. trotuarele.5. HărŃi şi desene la capitolul “ BIODIVERSITATE ” SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5. pe amplasamentul analizat nu există adăposturi pentru animale... 4.3. după finalizarea lucrărilor de construcŃie pe amplasament vor fi amenajate spaŃii verzi.3.3. sector 3.4.3. Măsuri de protecŃie şi reducerea degradării florei Nu este cazul.eu. nu se vor face prelevări de apă.5.

sector 3.eu 119 . 1958 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Ludovic Rudescu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Sursa: Raportul ANPM privind starea mediului in România in 2008 Sursa: MigraŃia păsărilor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.eu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. office@environmental-expert.. www. Theodor Pallady nr. 50.

eu..6.1. aleile pietonale. imobilul ce urmează a fi construit se va incadra in peisaj. De asemenea. In cadrul proiectului sunt prevăzute spaŃii verzi. in partea sudestică a acestuia. iar restul vor fi puşi la dispoziŃia Primăriei Municipiului Bacău pentru a fi transplantaŃi in alte zone verzi ale oraşului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. implicarea acestor schimbări asupra peisajului. Impactul prognozat Nu se va modifica aspectul zonei analizate. Tipuri de peisaj. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. În prezent terenul este liber de construcŃii.6. modificari in utilizarea terenului. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali. utilizarea terenului. Lla alegerea designului viitorului imobil s-a Ńinut cont de caracteristicile zonei. PEISAJUL 4.eu. Realizarea proiectului va avea impact vizual asupra peisajului pe perioada executării lucrărilor de construcŃie. neavând pante accentuate. Nu au fost făcute lucrări de igienizare a zonei astfel incat nu poate fi folosită ca zonă de recreere. explicarea utilizării terenului pe amplasamentul propus Nu se va modifica destinaŃia actuală a terenului. Terenul pe care se va construi imobilul rezidenŃial şi comercial are aspect de parc degradat. Theodor Pallady nr. 50. dispărând şi impactul vizual.. office@environmental-expert. După finalizarea acestora. InformaŃii generale Zona analizată este situată in intravilanul minicipiului Bacău.1.6. Zona analizată este complet antropizată. Prin PUZ/2007 CL al Municipiului Bacău a hotarât schimbarea funcŃiunii terenului din spaŃiu verde şi zona de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. terenul pe care se va construi viitorul obiectiv este situat intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport. deşeurile vor fi indepărtate. O parte din arborii şi arbuştii prezenŃi pe amplasament vor fi folosiŃi pentru realizarea spaŃiilor verzi după finalizarea lucrărilor de construcŃie.eu CL al 120 . Prin PUZ/2007. nu este denivelat.2.6. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. 4. 4. In prezent pe acest teren sunt arbori şi arbuşti ornamentali. sector 3.

impactul prognozat asupra acestor zone şi asupra folosinŃei lor Pe amplasament nu sunt păduri. Theodor Pallady nr.3.6. campinguri. schimbări ale acestui raport Realizarea proiectului propus va duce la scăderea nesemnificativă a raportului dintre teritoriul natural şi cel antropizat.). Zona analizată este puternic antropizată..6. impactul prognozat asupra acestor zone.77 mp. 87%.expert-mediu. in vecinatatea amplasamentului nu există zone protejate.4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Municipiului Bacău a hotărât ca destinaŃia terenului pe care va fi construit imobilul rezidenŃial şi comercial să fie de zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. suprafeŃe construite). zone verzi.eu.2.2..5. suprafaŃa construcŃiei fiind de 1796.2. 4. Realizarea imobilului pe acest teren nu va duce la scăderea suprafeŃei de spaŃii verzi aferente fiecărui locuitor al municipiului Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. fragmentării biotipului.6. parcuri naturale. sector 3. 4. stadiul de protectie şi stadiul folosirii lor Nu este cazul. pe amplasamentul studiat nu exista habitate sau specii protejate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2. Impactul proiectului asupra cadrului natural.eu 121 .eu. zona fiind puternic antropizată. campinguri.3. Relatia dintre proiect şi zonele naturale folosite in scop recreativ ( păduri. 4. zone tampon. parcuri in zonele impădurite. Imobilul se va construi pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. office@environmental-expert.6. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. corpuri de apă. Măsuri de diminuare a impactului In timpul constructiei. POT 71. Terenul pe care se va realiza proiectul este incadrat ca zonă pentru locuinŃe şi alte funcŃiuni. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. etc. Raportul dintre teritoriul natural sau cel putin antropizat şi cel din zonele urbanizate (drumuri.2. 4. Nu se vor modifica tipurile de peisaj. Relatia dintre proiect şi zonele protejate (rezervaŃii. www.6. inclusiv cel de transfrontiera Realizarea proiectului analizat nu va duce la fragmentarea biotipului. valoarea estetică a peisajului. nu este permisă depozitarea materialelor in grămezi şi nici crearea de zone cu deşeuri. corpuri de apă). 4.

MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC Prezentul obiectiv constă în construirea unui ansamblu rezidenŃial ce va conŃine 216 unităŃi locative. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 122 . Obiectivul. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru a evita poluarea fondului peisagistic.expert-mediu. HărŃi şi desene la capitolul “ PEISAJ ” Zona in care va fi dezvoltat proiectul 4.eu. 4. Theodor Pallady nr.6. va însemna un răspuns printr-o ofertă variata de spaŃii de locuit în fata cerinŃelor pieŃei imobiliare dintr-un oraş aflat în plina expansiune urbanistică şi demografică. sector 3. office@environmental-expert. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4.7.eu. urmând ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate. ce vor intra în circuitul imobiliar al judeŃului Bacău. deşeurile trebuie colectate selectiv şi depozitate in spaŃii special amenajate. 50.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

7. Locuitori permanenti şi vizitatori. piaŃa de muncă. 80 ceangăi.4. dinamica şomerilor În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. schimbări de populaŃie Nu se vor produce schimbări demografice dupa finalizarea proiectului.849 locuitori sunt ortodocşi.catolici.094 romano. 1. Theodor Pallady nr. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor economice locale. tendinte de migrare a locuitorilor Nu se vor inregistra tendinŃe de migrare a locuitorilor in zona analizată. educaŃie. 19. Impactul potential al activităŃii propuse asupra caracteristicilor Realizarea proiectului analizat va conduce la satisfacerea cererii de locuinŃe demografice. De asemenea.1.1.605 rommi. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin efectuarea lucrărilor de construcŃie se contribuie la dezvoltarea infrastructurii din domeniul construcŃiilor la nivelul municipiului. grup etnic ) Conform recesământului din 2002. 53 italieni. Bucureşti Tel: 0314 253 023. populaŃia municipiului Bacău atingea 175500 locuitori.. incluzând şi locurile de muncă oferite de aceasta ramură. 153.1. 83 germani. www.. 4. dar nu va conduce la creşterea numărului de locuitori la nivelul municipiului. 4.1.1. iar restul alte confesiuni. 50. dimensiunea familiei.eu 123 . Numărul de locuitori in zona de impact. Din populaŃia totală a municipiului.7.7. office@environmental-expert.eu.7. populaŃiei locale in această zonă a municipiului Bacău. 4. 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.7. Caracteristicile populaŃiei in zona de impact ( distribuŃia dupa vârstă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1.eu. 4.expert-mediu.3.2. sector 3.041 români. sex. se apreciază şi un nou aport financiar pentru oraşul Bacău reprezentat de taxele şi impozitele încasate de instituŃiile locale. Nu va creşte numărul de locuitori in zona analizată. dintre care: 173. 191 maghiari.

. În timpul funcŃionării obiectivului Apreciem ca investiŃia va avea un impact pozitiv asupra economiei locale. sector 3. Prevenirea unui impact vizual neplăcut pentru locuitori. exprimându-se prin: dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii comerciale şi turistice. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanentă a fronturilor de lucru. office@environmental-expert. întrucât prin realizarea acestei investiŃii se vor crea locuri de muncă temporare şi permanente în multe domenii de activitate.eu 124 . dinamica şomerilor Din acest punct de vedere impactul proiectului este unul pozitiv. diminuarea ratei şomajului în zona prin crearea de noi locuri de muncă. în construcŃii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. piaŃa de munca.expert-mediu. creşterea bugetului local prin taxele şi impozitele încasate. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor şi activităŃilor economice locale. dar şi pentru activităŃi conexe ce se vor efectua în afara şantierului. reprezentat de crearea unor noi locuri de muncă. Standardul ridicat al calităŃii viitorului imobil rezidenŃial şi comercial va conduce de asemenea la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viată şi de confort. Exista şi un efect pozitiv. igiena alimentară şi desfacerea produselor.. www. vopsitete şi inscripŃionate adecvat. activităŃile de prestări servicii către populaŃie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul negativ asupra aşezărilor umane este redus şi are un caracter limitat în timp. paza şi protecŃie. Theodor Pallady nr. fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe şantier şi a pulberilor sedimentabile. 50.eu. pe şantierul de construcŃie.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. se realizează prin obligarea muncitorilor de pe şantier de a purta uniforme aspectuoase şi de a se îngriji de aspectul utilajelor de pe şantier şi al mijloacelor de transport şi de a se îngrădi toata incinta şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m. OperaŃiunile de pe şantier care produc zgomote vor trebui programate astfel încât sa se respecte orele legale de odihnă. ceea ce are drept rezultat creşterea numărului de tranzacŃii în acest domeniu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Efectul obiectivului asupra activitatilor economice este benefic datorita măririi şi diversificării ofertei imobiliare.

. Impact potenŃial asupra condiŃiilor de viaŃă din zonă Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie populaŃia din zona analizată ar putea fi afectată din cauza emisiilor de praf şi a zgomotului aferent lucrarilor. office@environmental-expert.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. construcŃia de locuinŃe cu unul sau mai multe etaje. comert en gross şi en detail ) După finalizarea lucrărilor de construcŃie va fi disponibil un imobil rezidenŃial şi comercial.7. comercială.7. Nu vor exista emisii care sa pună in pericol sănătatea populaŃiei. sector 3. recreere.1. zone industriale ) şi dinamica acestuia Terenul pe care se va construi imobilul comercial şi rezidenŃial este proprietate privată a beneficiarului. 4.10. silvicultură.1. 4. PreŃul terenului in zona aflată in discuŃie ( rezidentială. transport. Dupa finalizarea lucrărilor. Theodor Pallady nr.9. Public posibil nemulŃumit de existenŃa proiectului Ar putea exista public nemulŃumit de existenŃa proiectului din cauza zgomotului şi a emisiilor de praf din perioada lucrărilor de construcŃie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. După finalizarea imobilului ar putea exista fluctuaŃii in ceea ce priveşte preŃul de achiziŃie al apartamentelor din zona respectivă.7. Pentru a evita aceste situaŃii se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie.1. 4.1. Impactul potenŃial asupra activităŃilor economice ( agricultură.expert-mediu.6.7.. minerit.7. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. piscicultură.5.eu 125 . 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. realizarea proiectului nu necesită investiŃii locale.8. Realizarea acestui proiect nu va duce la creşterea preŃului de achiziŃie a terenurilor din vecinătatea acestuia.eu. InformaŃii despre rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Prin realizarea proiectului analizat nu va creşte rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Municipiului Bacău. va creşte nivelul de trai al populaŃiei din această zonă. Finalizarea lucrărilor şi deschiderea centrului comercial va conduce la creşterea activităŃilor economice din zona analizată. 4. InvestiŃii locale şi dinamica acestora Nu este cazul. 50.7.eu.1.7. turism.

lucrările se vor realiza numai in anumite perioade pentru a evita perioadele in care populaŃia rezidentă s-ar putea odihni.8. Intensitatea zgomotului va creşte numai pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie. CONDITII CULTURALE şi ETNICE. arheologic sau cultural. zgomot.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.8. Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu Pe amplasament nu există obiective de patrimoniu cultural. www. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Realizarea proiectului nu va avea impact asupra condiŃiilor etnice şi culturale de pe amplasament. 4.2.. 50. Nu trebuie adoptate măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului socio-economic. Zona analizată nu este folosită pentru producerea hranei. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. prin urmare nu se pot inregistra modificări la nivelul calităŃii hranei.expert-mediu.. 4. Obiectivele existente in vecinătatea amplasamentului nu vor fi fectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus. dezvoltarea activităŃilor comerciale). arheologic sau asupra monumentelor istorice monumente istorice.1. PATRIMONIUL CULTURAL 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. Theodor Pallady nr. Pe perioada de exploatare a obiectivului Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv (creşterea nivelului de trai al populaŃiei. după finalizarea acesteia. 4.7.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.11.eu 126 . mediul va reveni la starea iniŃială (impactul fiind temporar şi reversibil). Masuri de diminuare a impactului In perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie Impactul este temporar şi reversibil.7.2. hranei ) Impact potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor de viaŃă ale locuitorilor ( schimbări asupra calităŃii mediului. scăderea calităŃii Mediul va fi afectat nesemnificativ in perioada de execuŃie a proiectului.8.eu. office@environmental-expert.1. dar pentru reducerea acestuia până la eliminare se vor lua următoarele măsuri: se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie.

eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. clădiri cu funcŃiunea de dotări turistice. tinându-se cont de necesitatea respectării prevederilor legale din regulamentul de urbanism referitoare la forma. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. modul de amplasare a acestora şi distanŃele faŃă de vecinătăŃi. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime. Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continua a pietei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidentiale. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. alte soluŃii tehnice şi tehnologii. funcŃiunea dominantă a zonei permite realizarea funcŃiunii de locuire.. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (imobilul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor retele: apăcanalizare. de asemenea.expert-mediu. iar fucŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei . www. gaz metan. alt moment pentru demararea lucrărilor.. energie electrică). dimensiunile construcŃiilor. ANALIZA ALTERNATIVELOR 5. 50.eu 127 . Zona studiată se caracterizează ca fiind o zonă construită. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului etc.unităŃi industrie.1 Descrierea alternativelor: amplasamentul alternativ. telecomunicaŃii. aici aflându-se clădiri pentru invăŃământ.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. depozite şi sedii de firme. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. nr.33 au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al localităŃii Bacău. sector 3. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea facută S-a ajuns la varianta prezentată in ceea ce priveşte atât regimul de inălŃime al clădirii cât şi modalitatea de amplasare a acesteia in cadrul parcelei. office@environmental-expert. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului imobil rezidenŃial şi comercial din strada Pictor Amann. precum şi zone cu spatii verzi amenajate.

luarea de măsuri corespunzătoare şi alegerea metodelor celor mai adecvate în legătură cu executarea acestor lucrări. dar şi în perioada de funcŃionare..2 Analiza mărimii impactului. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. durata reversibilităŃii. monitorizarea evoluŃiei calităŃii factorilor de mediu mai ales în perioada de construire a obiectivului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. 50. Se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Se va urmări. se recomandă măsurători în emisie la coşul centralelor termice şi la evacuarea aerului din parcarea subterană. 6.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.. sector 3.eu. În vederea identificării posibilelor efecte negative asupra mediului generate de funcŃionarea obiectivului. www. Se recomandă supravegherea strictă a materialului de umplutură care se va folosi pe terenul analizat. acordarea de asistentă tehnică din partea autorităŃilor competente. viabilitatea şi eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu NU ESTE CAZUL. de asemenea. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr.eu 128 . office@environmental-expert. MONITORIZARE Pentru evitarea oricăror accidente se impune o atenŃie deosebită. cu frecventă trimestrială.expert-mediu. În perioada executării lucrărilor se impune monitorizarea calităŃii aerului şi a nivelului de zgomot în zonele adiacente organizării de şantier. Dacă se vor inregistra depăşiri ale valorilor maxime admise de legislaŃia in vigoare se recomandă folosirea de panouri fonoizolante.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate. SITUATII DE RISC 7. conform normelor de protectie impuse. Bucureşti Tel: 0314 253 023.) Proiectul analizat este conceput să suporte nivelul de seismicitate caracteristic judeŃului Bacău (Categoria geotehnică 2 de risc geotehnic moderat).1 Riscuri naturale (cutremur. 7. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafeŃele betonate din parcările subterane. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 129 . 7.eu. Planuri pentru situaŃii de risc Măsuri de prevenire a accidentelor Nu este cazul. Theodor Pallady nr.expert-mediu.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 7. 8.2 Accidente potenŃiale (analiza de risc) Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor.. este dotat cu toate instalatiile necesare.. 7. 7.eu. office@environmental-expert. alunecări de teren etc.4. seceta. De asemenea. DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR Nu este cazul. www. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Nu este cazul. Nu este cazul. inundatii. pentru a rezista in fata accidentelor naturale.3 Analiza posibilitatii apariŃiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului. sector 3. 50. In zona in care se va dezvolta obiectivul analizat nu au fost inregistrate alunecări de teren.

REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 9. Theodor Pallady nr. La parter şi mezanin au fost prevăzute spaŃii pentru birouri şi magazine. www. Prin aceste ganguri se asigură o circulaŃie cat mai fluentă in ansamblu in general cât şi accesul in demisolul blocului unde se află parcările rezidenŃilor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. şi 6 tipuri de penthouse.O..max = 75 %.= 7%. 50. care se incadrează in 3 tipologii: garsoniere. care se dezvoltă pe D+P+M. Acoperişul este de tip terasă.1. DESCRIEREA ACTIVITĂłII InvestiŃia presupune realizarea unui imobil rezidenŃial şi comercial in Municipiul Bacău.eu. impactul negativ asupra mediului este nesemnificativ.expert-mediu. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor. 77 mp.U. Prin aplicarea măsurilor propuse in cadrul raportului se va diminua până la dispariŃie impactul negativ asupra mediului astfel inact nu va exista impact rezidual. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4.33.T. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 2 şi 3. sector 3. pe strada Pictor Aman. ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane. Regimul maxim de inălŃime este D+P+M+12E. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. temporar şi reversibil şi se manifestă numai in perioada lucrărilor de construcŃie. office@environmental-expert. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1. Imobilul va fi construit pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. P. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. C. nr. S-au pravăzut ganguri de trecere pe direcŃie transversală..T. apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere. Realizarea acestei investiŃii nu va duce la poluarea mediului.80 mp. Aconstruită = 1796. Hmax a construcŃiei este de 47. In imobil regăsim apartamente de locuit.eu.eu 130 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. Imobilul va fi conectat la reŃelele tehnico-edilitare existente in vecinătatea amplasamentului.uri.

mediu şi lung. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. floră şi faună. Este evident faptul ca orice activitate umană aduce modificări asupra stării actuale a factorilor de mediu. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.eu 131 . Aceste modificări pot fi vizibile sau mai puŃin vizibile.expert-mediu. impactul negativ al implementarii proiectului este temporar si reversibil. 50. sau să fie diminuate. cu excepŃia spaŃiilor care vor fi ocupate de construcŃii.2. Mediul va reveni la starea iniŃială după finalizarea lucrărilor de construcŃie. se vor vira taxe şi impozite către bugetul local şi va creşte nivelul de trai al locuitorilor din zonă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. se manifestă şi persistă pe termen lung. Theodor Pallady nr. aşezările umane şi sănătatea populaŃiei SEMNIFICATIVE DESPRE PROIECT şi EFECTELE şi impactul fiecăreia dintre lucrările prevăzute in cadrul proiectului asupra acestor factori pe termen scurt. 9. sol şi subsol.eu. Ideal ar fi ca cele negative să nu existe. astfel incat efectele lor asupra mediului să aibă consecinŃe cât mai mici posibile... aer. Impactul pozitiv este mult mai important. se manifesta in general in perioada de realizare a lucrărilor de constructie. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Nu există incertitudini referitoare la realizarea proiectului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul pozitiv al realizării proiectului este mult mai important: se vor crea noi locuri de muncă. S-au luat in considerare următorii factori de mediu : apă. pozitive sau negative. METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi DACĂ EXISTA INCERTITUDINI SALE ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului s-a folosit matricea de impact propusă de ghidul SEA.

expert-mediu. office@environmental-expert.77 mp + /- 0 0 Deşeuri 0 0 0 Posibilele scăpări de uleiuri sau carburanŃi vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate in depoluări.eu 132 . Nu vor duce la poluarea aerului. sector 3. Pe amplasament nu exista specii sau + /- 0 0 Biodiversitate - 0 0 / + 0 0 0 - - SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. Acesta va reveni la forma initială imediat după terminarea lucrărilor.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. apei sau a solului Dislocarea parŃială a păsărilor de pe I T S I T M 0 I T L 0 Element cheie 2 I T S I T M I T L Element cheie 3 I T S I T M I T L Apa 0 0 0 Sol - 0 0 Tasarea terenului in timpul lucrărilor - 0 0 DestinaŃia terenului se schimbă numai intr-un procent foarte mic: din suprafaŃa totala detinuta vor fi ocupati de constructi e numai 1796. Theodor Pallady nr. www.eu... 50. Deşeurile vor fi colectate si transportate catre rampa Nicolae Balcescu. IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului obiectivului studiat asupra mediului a fost utilizată matricea de impact: Componenta mediului Aer/clima Element cheie 1 Emisii de poluanŃi in perioada construcŃiei Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze apele de suprafaŃă sau cele subterane Modificarea structurii solului in perioada lucrărilor de construcŃie.3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

50. terasele si balcoanel e clădirii vor fi amenajate cu gradene movibile cu flori si arbuşti ornament ali.eu. dar acesta va fi diminuat prin montarea de garduri de 2 m in jurul santierului / + 0 0 Nu se va schimba aspectul general al zonei. Speciile ornamentale existente vor fi replantate in alte locatii indicate de primaria Bacau. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI amplasame nt in perioada constructiei habitate protejate care sa fie afectate. www.eu 133 .expert-mediu. Pentru noul imobil se vor adopta soluŃii constructive astfel incât acesta sa se incadreze in peisaj..eu. Aleile pietonale. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. trotuarele. 0 0 0 După finalizarea lucrărilor vor fi amenajate spaŃii verzi (250 mp). sector 3. Zgomotul va fi diminuat prin folosirea de utilaje performante si prin antifonarea clădirilor astfel incât nu va fi afectata sănătatea locuitorilor Sănătate Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze sănătatea umană 0 0 0 0 0 0 Peisaj Executarea lucrărilor de construcŃie poate avea impact vizual asupra peisajului. + + + Patrimoniu cultural Mediu socioeconomic Patrimoniul cultural nu va fi afectat de implementa rea proiectului Crearea de noi locuri de muncă 0 0 0 + + + + + Virarea către bugetul local de taxe şi + + + ImbunătăŃi rea condiŃiilor 0 + + SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

ci doar impact pozitiv: imbunătăŃirea condiŃiilor de trai ale locuitorilor. IDENTIFICAREA şi DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL Terenul pe care va fi realizat obiectivul este amplasat in intravilanul municipiului Bacău. Legenda + impact pozitiv. ++/-. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorilor de mediu recomandăm adoptarea următoarelor măsuri: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 33. MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU Pentru prevenirea. sector 3.eu 134 . ? incert. 9. sunt virate taxe către bugetul local. pe strada Pictor Amann. După aplicarea măsurilor recomandate in cadrul raportului nu va exista impact rezidual asupra mediului.5. Bucureşti Tel: 0314 253 023. virarea de taxe şi impozite către bugetul local. fără pante majore şi in prezent liber de construcŃii. in general se manifestă in perioada de construcŃie a imobilului. nr..minor.major ITS= impactul pe termen scurt ITM=impactul pe termen mediu ITL= impactul pe termen lung Din analiza matricei de impact se poate observa că impactul negativ asupra mediului este minim. in vecinătatea Primăriei Bacău şi a UniversităŃii Bacovia. 9. Terenul este plat. crearea de noi locuri de muncă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.impact negativ. Theodor Pallady nr.eu. In timpul exploatării obiectivului nu există impact negativ.. www.expert-mediu. 0 neutru (fără impact). 50. Impactul pozitiv al obiectivului este mult mai important: sunt create noi locuri de muncă.. Impactul cauzat de realizarea proiectului este temporar şi reversibil şi va fi resimŃit numai pe amplasamentul proiectului sau până la 200-300 m de limita amplasamentului.eu. +/. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. se imbunătăŃesc condiŃiile de trai.4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI impozite de trai. office@environmental-expert. După terminarea lucrărilor de construcŃie mediul revenind la situaŃia iniŃială. .

. pavele).5. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.1 Măsuri propuse pentru prevenirea. dacă după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege. nu se pot accepta fose vidanjabile. Eventual.consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă. .. captatoare de zgomot.eu 135 .5.utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot.expert-mediu.izolarea cu panouri absorbante fonic.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului. .supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex. . .izolarea corespunzătoare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din cadrul obiectivului. . office@environmental-expert. . un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20).2 Măsuri propuse pentru prevenirea.materialele de construcŃie trebuie depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului. 50. un număr cât mai mic posibil de ore/zi. Theodor Pallady nr.materialele de construcŃii în vrac trebuie depozitate în spaŃii închise sau acoperite. .obligarea constructorilor de a lucra.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..eu.eu. . 9.spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. .materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici.punctele de lucru trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor. în aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. Bucureşti Tel: 0314 253 023. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu apă . acestea se vor face in spaŃii special amenajate. difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare. . reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu aer . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.

pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionării obiectivului. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului. . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianti pe sol. .staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri.3. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. specializate în astfel de intervenŃii. .este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. .în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. Măsuri propuse pentru prevenirea.colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea întrun separator de produse petroliere.în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesitaŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate. office@environmental-expert.asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului.eu.se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. .interzicerea spălării. 9..preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament.este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianti. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu sol-subsol . . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. .amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. Theodor Pallady nr.expert-mediu. 50. . de unde se pot produce pierderi pe sol. evitarea depozitării necontrolate a acestora.5. acesta va fi reutilizat integral la umpluturi. sector 3. www. .. . Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 136 .

.îngrădirea incintei şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m.5. . www. 50.. Theodor Pallady nr. .programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă. Măsuri propuse pentru prevenirea. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial. 9. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra mediului social şi economic. implicit. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra biodiversităŃii .inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită protecŃie si urmează a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor. Bucureşti Tel: 0314 253 023. vopsite şi inscripŃionate adecvat. peisajului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. recomandam intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante.stropirea permanentă a fronturilor de lucru pentru menŃinerea nivelului redus de pulberi sedimentabile.5. .folosirea utilajelor în condiŃii normale de exploatare din punct de vedere tehnic. împiedică buna dezvoltare a covorului vegetal. patrimoniului cultural .5. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra aşezărilor umane şi a sănătăŃii populaŃiei . sector 3.5.6. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde să se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate. Măsuri propuse pentru prevenirea.. .4.deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi.eu. 9. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă.eu. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Măsuri propuse pentru prevenirea.montarea de panouri înalte de cel puŃin 2 m care să delimiteze spaŃiul de şantier.expert-mediu. .eu 137 .depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate.

reducerea şi compensarea efectelor zgomotelor şi vibraŃiilor .. office@environmental-expert. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. 9. etc) şi în limita posibilităŃilor pe sisteme de amortizare a vibraŃiilor.7.montarea în planşee.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Măsuri propuse pentru prevenirea.împrejmuirea incintei pe timpul construcŃiei. . pompe..6. rezultă că impactul asupra mediului este nesemnificativ şi reversibil.folosirea de echipamente garantate de producător privitor la intensitatea zgomotelor produse. depozitarea lor în spatii special amenajate şi ridicarea lor la intervale regulate de timp de către firme specializate. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 138 . 9. Theodor Pallady nr. .se recomandă folosirea tuturor utilajelor în condiŃii normale de exploatare.montarea corecta a tuturor instalaŃiilor (centrale termice.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă.5.colectarea selectivă a deşeurilor. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului nu va exista impact rezidual. . . Bucureşti Tel: 0314 253 023. . . Este mult mai important impactul pozitiv al realizării proiectului: se vor asigura noi locuri de muncă şi va creşte nivelul de trai al populaŃiei.expert-mediu. pereŃi.efectuarea tuturor proceselor tehnologice necesare execuŃiei obiectivului în spaŃiul delimitat al organizaŃiei de şantier. ventilatoare. frigidere. CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Din analiza matricei de impact. se manifestă numai in perioadă de realizare a lucrărilor de construcŃie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. sector 3. pardoseli a materialelor fonoabsorbante.

02.02. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.03.02.eu. PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIEłII. Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie va creşte numărul locurilor de muncă disponibile.01.expert-mediu.2010 Notificare favorabila Directia de Sănătate Publică a JudeŃului Bacău.. www. sector 3.15/19. SAU DOCUMENTE OBłINUTE • • • • Certificat de urbanism nr.eu 139 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. 50.2010 Aviz CET SA Bacău nr. 34/15.eu. office@environmental-expert.ON Gaz DistribuŃie nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.22/29.02. 4685/23. 817/25.2010 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 9.8.2010 Aviz Romtelecom nr. DUPA CAZ.02. A ALTOR AVIZE.150/22. va creşte calitatea vieŃii şi a standardului de viaŃă in zona analizată.2010 • • • Aviz E. STANDARDULUI DE VIAłĂ şi ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT După finalizarea lucrărilor de construcŃie.2009 Aviz DirecŃia Servicii Publice a Primăriei Municipiului Bacău nr.2010 Aviz Regia Autonomă de Gospodărire Comunală – Bacău nr. 1121/22.7. nr.. ENUMERAREA. ACORDURI.

JUDETUL BACĂU SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. sector 3.eu 140 .. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI IN URMA ACESTOR CONCLUZII. Theodor Pallady nr.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.eu. www. SE PROPUNE ELIBERAREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL +12E REZIDENłIAL" BACĂU.

. Metode şi tehnici in ecologia populaŃiei.. MigraŃia pasarilor Ianos I. 2000 Flora ilustrată a României. 2002: ProtecŃia şi ingineria mediului. Pumnea O. Bruun B. B. 2007. Vaşiliu Cristina. 2000: Integrated urban systems and sustainability of urban life • • • • • • Ionescu Alex.a. Rojanschi V. Theodor Pallady nr. Bran F. Rudescu L.. Racine J.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.. Delin H. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. 2002. 2005: Ecologie aplicată. M. Cartea Roşie a plantelor vasculare din Romania. Gavril Negrean. Bica loan.... 1999.. Hamlyn Guide. popescu A. 2005. Pumain D.. Păsările din România şi Europa.. Şinger A. • • • • • Moldovan Zenovia. Diaconu Ghe. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Pteridophyta et Spermatophyta. 1999. 2005: Poluarea aerului cu particule... 1994: ProtecŃia mediului ambiant... 2009 • Meghea Aurelia.. s. s. Popovici M. Svensson L. 50. 2002: Gestiunea deşeurilor urbane... Metode analitice de monitorizare a mediului: curs la distanŃă curs. • Gheorghe Dihoru. Geta. Risnoveanu. Pauca-Comanescu M. Mutihac V. 2005: Metode de fundamentare pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de urbanizare..eu.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 10. 1990: Structura geologică a teritoriului României.. Atlas Botanic. Editura Academiei Române.. • • Ciochia V. Rosu A.eu. BIBLIOGRAFIE LUCRĂRI DE SPECIALITATE: • • • Rojanschi V. www. Zetterson D. 2002: Politici şi strategii de mediu. Păunescu I. Atudorei A..eu 141 . 1984.. 1982: Ecologie şi protecŃia ecosistemelor. Dinamica şi migraŃia păsărilor Donita N. Suler J.. Popescu Maria.. Popescu Miron. Biris.. Habitatele Romaniei. • Ciocarlan V. • • • Moldoveanu A. Legislatie şi monitorizare de mediu... Bran F.. 2000: Elemente de impact asupra mediului.. 1980: Geografia fizică a României.a. sector 3. Mihailescu S.

Of. www. Legea Apelor nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 645/7 decembrie 2002 pentru aprobarea OU nr. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.. Legea nr. sector 3. 582 din 30 iunie 2004.2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecŃia mediului. Publicat in Monitorul Oficial.eu. dintre care enumeram: Legi • Legea ProtecŃiei Mediului nr. reducerea şi controlul integrat al poluării. Partea I nr. 360/02. • Legea nr. • Legea nr. 901 din 12 decembrie 2002. Partea I nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Godeanu S. Publicat in MO.2003 privind regimul substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase.1996. Partea I nr. Theodor Pallady nr.2006 din M. 2002: Combaterea noxelor in industrie. Publicat in MO. 244/08.07. Publicata in MO Partea I nr... judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • • • • Voicu Victor.G. 635 din 05/09/2003 • Legea nr.01. 1997: Elemente de monitoring ecologic/integrat. • Legea nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. • • • Legea Energiei Electrice nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Godeanu S.eu 142 . 411 din 25 iulie 2001. 592 din 1 iulie 2004. 2004: Ecotehnie. 34/2002 privind prevenirea. 265 din 29. Publicat in MO. Partea I nr. Partea I nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Hotarari de guvern • HG 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului • H. La elaborarea lucrării s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului. 586 din 06.09.eu.. 458/2002 privind calitatea apei potabile.expert-mediu. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a productiei din surse regenerabile de energie.2007 (actualizată). office@environmental-expert. 50. 98/1994 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică.06.10.13 din 09. 107/ 1996. Publicat in Monitorul Oficial. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (2003). 426/2001 privind regimul deşeurilor.

118 din 23 august 1999. Partea I nr.02. Publicat in MO.09.06. publicat in M. Publicat in Mo.04. 131 din 28 martie 2000. • OUG nr.expert-mediu.2005 privind depozitarea deseurilor. 152 din 10.10. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2005 infiintarea.2001 privind regimul bateriilor şi al acumulatorilor care contin substante periculoase.. Partea I nr. HG 1143 din 18.2005. publicat in M. Of.2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 639 din 20.2000 privind regimul deseurilor.06.05. Nr. 1078 din 30.05. 462 din 31.2005. HG 1057/18. HG 170/12.07.2000 cu privire la gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari. • OUG nr. HG 173/13.2005 privind prevenirea. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • HG 349 din 21.10.eu 143 .eu.08.2001. inclusiv deseurile periculoase.11.78 din 16. Partea I nr.2005. Of. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. organizarea şi functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania • • • • • • • • • Ordonante de UrgenŃă • OUG nr. Partea I nr.11.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.eu. Publicat in MO. 394 din 10.2005 privind gestionarea ambalajelor şi deseurilor de ambalaje..2007 priivnd instituirea de noi arii naturale protejate HG 1284 din 24.03. 446 din 08. HG 621 din 23. nr. HG 1097/25 octombrie 2001 privind constituirea şi functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile şi strategiile sectoriale la nivel national. Theodor Pallady nr. Publicat in MO. HG 856/16. office@environmental-expert. HG 459 din 19. publicat in M.2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi aprobarea listei cuprinzand deseurile.2005. 707 din 7 noiembrie 2001. Of. Publicat in M. sector 3. www. 283 din 22 iunie 2000. 16 din 26.08. reducerea şi controlul integrat al poluarii. Partea I nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Publicat in MO.01. Of.05.

2/211/118/15 aprilie 2004 .2005. detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului”.2005 privind infiintarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea şi controlul compuşilor desemnati. • Ordinul MAPPM nr.2005. www.2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. • Ordine • Ordinul 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. publicat in M. OUG nr 57 din 20.10. Nr.12. 194 din 08. publicat in MO Partea I nr. sector 3. Theodor Pallady nr. 73/2000 privind fondul pentru mediu.2005. nr. • Ordinul MAPPM nr.Aprobarea procedurii de reglementare şi control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei. in cadrul Directiei de gestiune a deseurilor şi substantelor chimice periculoase. conservarea habitatelor naturale. Ordinul MAPPM nr. • • Ordinul MAPPM nr.eu. MTLLP. 462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei.. • Ordinul MAPM nr. a floorei şi faunei salbatice. • Ordinul MAPM nr. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • OUG nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 144 .03. office@environmental-expert.expert-mediu. Of. 1193 din 30. privind privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.2005 privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regaşi pe lista specifica unui depozit şi pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri. 184/1997 – Procedurile de realizare a studiilor de impact şi a bilanturilor de mediu. Of. 95 din 12.06. publicat in M.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.02.2007 privind regimul ariilor naturale protejate. MIC nr.Aprobarea “Metodologiei de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul. 1182/18 decembrie 2002 . 1018 din 19.eu. 756/1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului. 863/26 septembrie 2002.11. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 196 din 22. • Ordinul MAPPM nr.12. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. • Ordinul MAPM. nr. 966 din 01. 331 din 15 mai 2003.. Of. publicata in M.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. 56/25 martie 2004 (CNCAN) privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive. 224 din 22.05.eu. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena şi a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Ordinul MS nr.expert-mediu.eu 145 .eu. 776 din 05. Ordinul nr. www. • • STAS-uri • • STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate. 50. din 25 iunie 1998. Conventie (Act International).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. privind accesul la informatie.. STAS 10009/1988 – Acustica urbana. Ordinul nr. Theodor Pallady nr. sector 3. office@environmental-expert.2000 Conventii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justitie in probleme de mediu Publicat in MO al Romaniei Partea I. nr..2007 priivnd declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.05.

office@environmental-expert.eu 146 .expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău... Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 11. sector 3. www. ANEXE • Plan de situatie (incadrare in zonă) SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.eu. Theodor Pallady nr. 50.

sector 3. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu..eu 147 . 50.expert-mediu. Theodor Pallady nr..

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Certificatul de urbanism SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 148 ...expert-mediu.eu. Theodor Pallady nr. www.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 149 .eu. Theodor Pallady nr.eu.expert-mediu. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. 50. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert.

sector 3..eu.expert-mediu. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 150 . office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd..eu. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.. office@environmental-expert.eu 151 .eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Regia Autonoma de Gospodarire Comunala Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. office@environmental-expert.expert-mediu.eu 152 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.eu.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.. www.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.eu 153 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. sector 3. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Directia De Sanatate Publica a Judetului Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50..

. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Gaz Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 154 . office@environmental-expert. 50.eu. sector 3..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 155 .eu. Theodor Pallady nr..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.expert-mediu..eu. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.

Theodor Pallady nr.expert-mediu.. sector 3.eu 156 . www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Moldova Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. 50.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3.. Theodor Pallady nr.eu. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.eu.. 50.eu 157 .

eu. office@environmental-expert. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 158 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz CET SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.. www.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.

eu.expert-mediu.eu 159 . www. Theodor Pallady nr. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd..eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.

eu 160 . www. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3..expert-mediu. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..eu.eu.

sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr.eu 161 ..eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. www.expert-mediu.

expert-mediu. Theodor Pallady nr.. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. www.eu 162 .eu.eu. 50..

.eu.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Contract de colectare si transport deseuri din constructii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. sector 3. office@environmental-expert. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 163 .expert-mediu..

. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 164 .eu. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.eu. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.expert-mediu.

.expert-mediu. sector 3.eu 165 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. office@environmental-expert.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful