RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU

“Construire

imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial”

Bacău, JudeŃul Bacău

BENEFICIAR: S.C. MAGENTA REZIDENłIAL PATRU S.R.L.

ELABORATOR: S.C. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S.R.L.

Aprilie 2010

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

CUPRINS
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14 2 2.1 2.1.1 INFORMAłII GENERALE Titularul proiectului Autorul lucrării Denumirea proiectului Descrierea proiectului Baza legală Lucrările de bază Descrierea soluŃiei Regimul tehnic Durata etapei de funcŃionare InformaŃii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei InformaŃii despre materii prime, substanŃe sau preparate chimice InformaŃii despre poluanŃii fizici şi biologici, care afectează mediul, generaŃi de activitatea propusă Alte tipuri de poluare fizică sau biologică Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia din ele Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru alternativele la proiect InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă InformaŃii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă PROCESE TEHNOLOGICE Procese tehnologice de producŃie Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi a echipamentelor 43 43 43 61 61 61 42 41 41 40 39 6 6 6 9 9 9 10 11 12 39 39

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

1

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2

Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile (tabel 2.1.) ActivităŃi de dezafectare Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădirile ce urmează a fi dezafectate : descriere SubstanŃe conŃinute / stocate (inclusiv azbest şi PCB) Tehnologia de dezafectare aferentă Măsuri, echipamente şi condiŃii de protecŃie DEŞEURI Generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea acestora (tabelul 3.1) IMPACTUL POTENłIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA APA CondiŃiile hidrogeologice ale amplasamentului Alimentarea cu apă Managementul apelor uzate Prognoza impactului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Apa" AERUL Date generale Surse şi poluanŃi generaŃi Prognozarea poluării aerului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Aer" SOLUL Caracteristicile solurilor dominante (tipul, granulometrică, permeabilitatea, densitatea)

62 62 62 63 63 63 63 63 66 66 66 69 75 77 79 81 82 82 84 88 90 92 93

compoziŃia 93

CondiŃile chimice din sol (pH, cantitatea de material organic- 94 humus, etc), activitate biologică, poluarea în zonă. Acestea se prezintă diferenŃiat după tipul de folosinŃă actuală a terenului : teren agricol, zonă forestieră, zonă industrială, etc
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

2

8.3 4.6.6 Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Tipuri de culturi pe sol in zona respectivă Poluarea existentă. populaŃiei locale Măsuri de diminuarea impactului 126 CONDITII CULTURALE şi ETNICE.1 4.5.9 4. PATRIMONIUL CULTURAL Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural.7.4.eu.8 4.4..6.1 4. 50.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. arheologic sau asupra monumentelor istorice SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.4 4.2 4.3.2 4.4 4.5 4.3.1 4.6 4.2 Surse de poluare a solurilor : surse de poluare fixe sau mobile 95 ale activităŃii economice propuse (chimice.3.1 4.4 4.3.6. parazitologice. tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi Prognozarea impactului 97 Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Sol” GEOLOGIA SUBSOLULUI Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Subsol" BIODIVERSITATE Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul „Biodiversitate” PEISAJUL InformaŃii generale Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul „Peisaj” MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC 99 101 101 107 108 109 109 109 109 113 116 118 120 120 120 121 122 122 Impactul potenŃial al activităŃii propuse asupra caracteristicilor 123 demografice.4 4.7.5. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii 95 95 95 4.7 4.3 4.3 4.2 4.5. radiaŃii). sector 3. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.7 4.6.3.3 4.8. www.3.5 4.eu 126 126 126 3 .2 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.1 4. microbiologice.8 4.. entomologice.4.4 4.3.eu.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.6 9. secetă.eu 4 .1 7. etc.) Accidente potenŃiale (analiza de risc) 129 129 129 Analiza posibilităŃii apariŃiei unor accidente industriale cu 129 impact semnificativ asupra mediului. 50.inundaŃii.. office@environmental-expert.4 7. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului. etc.2 7. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.7 9. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea făcută Analiza mărimii impactului . DUPA CAZ.3 9. viabilitatea şi 128 eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu MONITORIZARE 128 SituaŃiI DE RISC Riscuri naturale (cutremur.expert-mediu. sector 3.. Theodor Pallady nr.2 9. A ALTOR AVIZE.2 6 7 7.eu.1 9. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Planuri pentru situaŃii de risc 129 Măsuri de prevenire a accidentelor DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR REZUMAT FAĂRĂ CARACTER TEHNIC DESCRIEREA ACTIVITĂłII METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi dacă există incertitudini semnificative despre proiect şi efectele sale asupra mediului IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIETII.eu..3 7. STANDARDULUI DE VIAłĂ ŞI ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT ENUMERAREA.5 9. ACORDURI OBłINUTE BIBLIOGRAFIE – BAZE LEGALE ANEXE 129 129 130 130 131 132 134 134 148 139 139 141 146 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. durata reversibilităŃii. www. alte soluŃii tehnice şi tehnologii. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5 5.8 10 11 Decrierea alternativelor: amplasamentul alternativ.1 ANALIZA ALTERNATIVELOR 127 5. alunecări de teren.5 8 9 9. alt moment 127 pentru demararea lucrărilor.4 9.

Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 5 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DATELE DIN LUCRARE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A ELABORATORULUI.eu..eu. sector 3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATĂ NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZIłIE DE CĂTRE BENEFICIAR ŞI PRIN OBSERVAłII DIRECTE LA FAłA LOCULUI DE CĂTRE ELABORATORII LUCRĂRII. office@environmental-expert.expert-mediu.. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. UTILIZAREA LOR FĂRĂ ACORDUL ACESTUIA ESTE INTERZISĂ. INTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZIłIA ELABORATORULUI REVINE BENEFICIARULUI.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. Bucureşti Persoana de contact : Dumitru Darlaiane 1. 50. Vasile Andreea – Biolog. Pahon Anca Mariana – Biolog. Tel: 0314 253 023. Mănescu Mihai Florin – Drd.1. INFORMAłII GENERALE TITULARUL PROIECTULUI Titularul proiectului : SC MAGENTA REZIDENłIAL PATRU SRL Adresa : Calea Vitan. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Bucureşti. sector 3. Specialist Energii NeconvenŃionale. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert. nr.Sc. Tel: 0722 575 687 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Drd. Ingineria Mediului Nadolu Virgil Dorin – Ing. Automatizări şi energetică.eu. Bădescu Iulia Simona – Biolog. 50.3. 1. ap. AUTORUL LUCRĂRII – titular lucrare Bulimar LaurenŃiu – M. sector 3. SubstanŃe periculoase şi explozivi.R.V35. Radu Ştefan Robert – Ecolog.expert-mediu. Ing. poziŃia 113. poziŃia 115. Energ.2. poziŃia 107. Mediului. MărunŃelu Nicolae – Dr.. Ing. sector 3..eu 6 . Prot. www. Ing.L. inscris in RNSPM.C. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S. Theodor Pallady. Fax: 0314 253 024 Atestare pentru elaborarea studiilor de mediu figura 1 şi figura 2 Persoana de contact: LaurenŃiu Bulimar. bl. camera 2. inscris in RNSPM. Colaborator Petrescu Traian – expert evaluator de mediu. Numele : S. poziŃia 114. Theodor Pallady nr. Adresa: Bvd.eu. inscris in RNSPM. nr.108. Turlea Mirela – Consilier juridic. inscris in RNSPM. poziŃia 108. inscris in RNSPM.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

expert-mediu.eu 7 . 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Certificat de inregistrare elaborare RM. RIM. BM. sector 3.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Figura 1. Theodor Pallady nr. www. RA SC House Construct Invest Environment SRL Bd..

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Figura 2. Certificat de inregistrare elaborare RS, EA

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

8

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

1.3.

DENUMIREA PROIECTULUI

„CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL+12E REZIDENTIAL” având ca locaŃie municipiul Bacău, judeŃul Bacău.

1.4.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul şi importanŃa obiectivului de investitie InvestiŃia doreşte să participe la acoperirea necesarului de locuinŃe din Municipiul Bacău şi la dezvoltarea comercială a zonei. DocumentaŃia are ca scop evaluarea impactului pe care il are asupra mediului construirea unui imobil rezidenŃial şi comercial. Construirea acestuia se va face cu respectarea prevederilor certificatului de urbanism nr 34 din 15.02.2010. Imobilul va avea regimul de inaltime D+P+M+12 E. Obiectivul propus va fi amplasat pe un teren in suprafata de 2500 mp, in strada Pictor Aman, nr.33, municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile PUZ/2007 al Municipiului Bacău. 1.4.1. Baza legală • Regimul juridic Terenul de amplasament este situat in intravilanul municipiului Bacău. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare cumparare nr. 1105/2008. • Regimul economic FolosinŃa actuală a terenului situat in intravilanul municipiului Bacău în strada Pictor Aman, nr. 33 este de teren curŃi – construcŃii. FuncŃiunea aprobată prin PUZ/2007 este zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare, inclusă in UTR 9 din cadrul PUG/2000, conform certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010. Terenul se află in zona “A” de impozitare. • Regimul tehnic Conform PUZ/2007 şi a certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010 se va construi un ansamblu comercial şi rezidenŃial. Se vor prevedea drumuri de acces, alei pietonale, parcări in sistem Klaus, reŃele edilitare, spaŃii verzi. POT max = 75%, CUT = 7%, Hmax = +47, 80 m.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

9

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Organizarea de şantier se organizează la limita terenului proprietate privată a beneficiarului şi numai dacă este necesar, cu avizul primăriei, se va desfăşura in extensie pe terenul consiliului local, pe zona limitrofă terenurilor de tenis de câmp, longitudinal acestora. Descrierea funcŃională Terenul analizat (cu suprafaŃa de 2500 mp) este proprietate privată a SC MAGENTA REZIDENTIAL PATRU SRL, conform contractului de vânzare-cumparare nr. 1105/2008 şi este situat in Str. Pictor Aman, nr.33, Municipiul Bacău, judeŃul Bacău. Terenul este situat in sud-estul Municipiului Bacău şi are următoarele vecinătăŃi: La nord: teren Primăria Bacău; La est: teren Primăria Bacău; La sud: teren Primăria Bacău; La vest: teren Primăria Bacău.

Terenul in prezent este liber de construcŃii. Terenul de amplasament nu este denivelat, neavând pante accentuate. Accesul la imobil se face din strada Mărăşesti, situată la aproximativ 400 m distanŃă. 1.4.2. Lucrările de bază ConstrucŃia prezintă următoarele funcŃiuni: DEMISOL: • • • 158 locuri de parcare in sistem Klaus (parcări etajate) o scară şi patru lifturi acces nivele superioare spaŃii tehnice PARTER: • • • • 3 căi de acces pentru locuinŃe SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

10

socluri placate cu granit. faianŃă in grupurile sanitare şi bucătărie. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. 50.3.4. sector 3.eu. tâmplărie interioara din lemn şi aluminiu.eu. balustrade din otel la podeste şi terase. Descrierea soluŃiei Realizarea practică a investiŃiei presupune realizarea următoarelor lucrări: Construirea unui imobil comercial şi rezidenŃial Conectarea la reŃele tehnico-edilitare. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. var lavabil la pereŃi şi tavane. office@environmental-expert. tavane false din gips-carton. luminator la spaŃiul comercial.eu 11 . Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI MEZANIN: • • • SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare NIVEL CURENT • • • holuri acces 15 apartamente 2 camere 4 apartamente 3 camere PENTHOUSE • • Holuri acces 7 apartamente 4 camere Finisaje interioare: pardoseli din gresie şi parchet. compartimentări interioare din gips-carton. Finisaje exterioare: - 1. balustrade din oŃel la scările de acces şi la balcoane.. placări decorative.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. gresie antiderapanta la podeste şi terase. tâmplarie din aluminiu (cu bariera termica) + geam termopan. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică. au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura blocului este alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi. având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. Theodor Pallady nr. Regimul tehnic Date şi indici care caracterizează investiŃia proiectată Regimul de inălŃime strict a construcŃiilor implicate D+P+M+12E Ateren = 2500. www.T.92 mp Hnivel = +3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4. Radierul este din beton armat de tip dală groasă cu grosime constantă şi este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol.15 m..00 mp Aconstruită = 1796.80 m BilanŃ teritorial P. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm). PiloŃii sunt verticali. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.O. office@environmental-expert. 50. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat.4. compusă din piloŃi înglobaŃi complet în teren şi un radier de solidarizare.eu.eu. Alte amenajări 766/1997): C Clasa de importanŃă (potrivit reglementărilor tehnice): III 1.eu 12 .77 mp Adesfăşurată = 23078.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.50 m Hmax = +47. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat.4.. MAX = 75% alei pietonale şi carosabile spaŃii verzi Clasa de importanŃă a construcŃiei (conform regulamentului aprobat prin HG SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Grosimea radierului este de 180 cm.expert-mediu. sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie.

7 s. Theodor Pallady nr.eu. Presiunea de referinŃă a vântului 0.5 Kpa. Bucureşti Tel: 0314 253 023. conform NP-082-04. parcări = 12% SuprafaŃa spaŃii verzi = 13% SuprafaŃa de spaŃii verzi se va suplimenta cu zone verzi amenajate de către beneficiar la solicitarea agenŃiei de mediu. in conformitate cu legislaŃia in vigoare. office@environmental-expert. Amplasamentul se află în zona de hazard seismic cu acceleraŃia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0.rezistenŃa şi stabilitatea structurii Clădirea are o formă poligonală relativ neregulată în plan. conform STAS 3-2005.eu 13 . conform PI00-1/2006. alimentare cu energie electrică curenŃi tari. Cerinta A .eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5 KN/m2.28g. Descrierea detaliată a instalaŃiilor proiectate se face in memoriile tehnice de specialitate şi sunt ilustrate in schemele de principiu din proiect. SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE A.80-0. UtilităŃi prevăzute Imobilul va fi prevăzut cu instalaŃii de alimentare cu apă şi canalizare pentru ape menajere şi pluviale.90 m de la suprafaŃa terenului.T. cu respectarea avizelor emise de către furnizori şi a proiectelor speciale ce vor fi elaborate de către aceştia. înscriindu-se într-un dreptunghi cu dimensiunile maxime 109. = 7 SuprafaŃa drumuri de acces. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt: • • Clasa de importanŃă 3(111) conform CR 0-2005 şi PI00-1/2006. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. conform CR 1-1Adâncimea de îngheŃ 0. Tc = 0. 50.U. www. UtilităŃile vor fi asigurate prin branşamente la reŃelele publice existente in vecinătatea amplasamentului. alei pietonale.. conform C107-2005. Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă 2. Pe verticală.4 x 33.. incălzire cu centrale termice individuale pe spaŃii. construcŃia se dezvoltă pe D+P+M+12E. • 6054/77. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI C. alimentate cu gaze naturale. • • • Zona climatică III.3 m.

geol.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii.L.0.. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1.N. — nivelul apei subterane interceptat în foraje Ia data execuŃiei acestora (octombrie-noiembrie 2008). hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale.T.50 m C.60 m C. stabilitatea generală şi locală fiind asigurate.T.300 kPa. Theodor Pallady nr. ing. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovănişuri). amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0° care în zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de C. local mijlocie.N. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENłĂ A CLĂDIRII ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane. granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi îndesare medie. cu dezvoltare până în talpa forajelor.. 0. cu dezvoltare până în jurul adâncimii de -1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. C. fără pericol de inundaŃii. office@environmental-expert.80 . 2 şi 3. care se dezvoltă pe D+P+M. cu curba continuă. este situat în jurul adâncimii de -2. www. — nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare.R. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4.C.expert-mediu.eu. 50. GEOSTUD S.T.eu. fără denivelări semnificative.. — în conformitate cu STAS 3300/2-85 calculul terenului de fundare şi dimensionarea definitivă a fundaŃiilor se va putea face utilizând Pconv . acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare. plastic vârtoase la tari la suprafaŃă.eu 14 . — caracterizând geotehnic pământurile din amplasament... plastic vârtos constituit din argile mărnoase grezoase.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.77. BACĂU. iar în baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv. Vasile Mircea: — perimetrul analizat se prezintă ca o suprafaŃă cvasiorizontală.90 m. sector 3. sensibile la umezire . de Ia umede la practic saturate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.N. — structura litologică amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară. — conform STAS 6054 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic întocmit pentru amplasament de către S.

siguranŃă in exploatare Privind asigurarea cerintelor de siguranŃă in exploatare a imobilului proiectat s-au prevăzut urmatoarele: la faza proiect tehnic de executie cu detalii. H max =47. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA.expert-mediu. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.77 mp. măsuri conform normativ CE 1-95. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor.. Hnivel = 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..T. aprobat cu Ord. Hmezanin. iar balustrada şi parapetele sunt proiectate conform STAS 6131.eu. Acoperişul este de tip terasă.80 m. Sc = 1796. www. 109/N/01. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. M. Theodor Pallady nr. cu funcŃiunea principală clădire de locuit. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm. in documentaŃie se prezintă şi programul de urmărire şi supraveghere a stării tehnice a construcŃiei.50m. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei.10 m. Bucureşti Tel: 0314 253 023.339 mc.A.P.L. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. Sd = 21671 mp. parter = 4. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). DS+ P+Mez+12 E.50 m.eu 15 . B. acoperisul de tip terasă are panta maximă de 2%. Cerinta B .eu. Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici.08. V =90. Hnivel subsol = 3. elaborat conform Normelor metodologice indicativ P 130-97. nr. office@environmental-expert.1997. Tipul clădirii: civile-publică inaltă. iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE. 50. proiectarea scărilor de acces care leaga toate nivelele constructiei s-a facut cu respectarea prevederilor din STAS 2965.

80–1. . Theodor Pallady nr.00 m.eu 16 .. SiguranŃa la instalaŃiile electrice Este asigurată prin utilizarea paratrăsnetului.. antiderapantă.expert-mediu. inclusiv uşă specială de acces la parter.eu. iar pardoselile se vor executa cu plăci din piatra naturală/compozită. ce va fi utilizată atât pentru protecŃia împotriva trăsnetului cât şi pentru protecŃia contra atingerilor accidentale. - rampa exterioară de acces pentru parcajul de la demisol va avea panta de 8% şi va fi prevăzută cu sistem de degivrare pentru timp de iarnă. conform cerintelor din normativul NP 051/2001 (rampa de acces la intrare.conductoare de coborâre (formate din platbanda OL-Zn 25x4mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: . Bucureşti Tel: 0314 253 023. la intrarea la spaŃiile de servicii.). a instalaŃiilor de protecŃie prin legare la pământ şi a prizei de pământ.priza de pământ Priza de pământ Se utilizează priza de pământ comună.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. - la exterior. balustrade la scara şi logii – balcoane cu h = 0.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65M. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului pentru obiectivul analizat constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului InstalaŃia se compune din: . 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - destinaŃia clădirii fiind de locuit cu apartamente şi spatii pentru servicii. in proiect s-a prevăzut rampa de acces pentru utilizatori la spaŃii serviciicomerciale (panta 8 %) şi măsuri speciale pentru persoane cu handicap locomotor. uşi de intrare cu lăŃimea de 0. locuri de parcare in parcajul de la demisol. office@environmental-expert.comerciale. sector 3. www.90 m. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. rampa de acces in imobil pentru persoane handicapate locomotor va fi finisată cu mozaic spălat antiderapant.

putere. 2. aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: -parametrii regimului de funcŃionare (tensiune. prin executarea unor prize secundare ce vor fi legate la priza principală. Fiecare stâlp de pe conturul clădirii se va lega la platbanda menŃionată mai sus prin intermediul unor conexiuni din platbanda OL-Zn 40x4 mm. curent. cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. etc).eu. în cazul în care această valoare nu este respectată se vor lua măsuri pentru reducerea valorii sub cea impusă. Deoarece se utilizează o priză comună. 50. -categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea. frecvenŃa. Dimensionarea echipamentului de protecŃie: Alegerea caracteristicilor materialelor. se va verifica valoarea rezistenŃei de dispersie. ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃîlor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale.eu 17 .. InstalaŃia electrică va SC House Construct Invest Environment SRL Bd. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: 1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Priza de pământ va fi formată dintr-o platbandă OL-Zn 40X4mm amplasată pe exteriorul clădirii.. Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. Theodor Pallady nr. spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare. office@environmental-expert. îngropată la 0.8 m sub pământ. sector 3. ce nu trebuie să depăşească 1ohm. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Legaturile intre coborâri şi priza de pământ artificială se fac in cutii de conexiuni (piese de separaŃie) ingropate la nivelul solului. In cazul in care valoarea de dispersie a prizei de pământ este mai mare de 1ohm acesta se va completa cu electrozi verticali pana la realizarea valorii R<1 Ohm.eu. -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective.expert-mediu. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

Densitatea sarcinii termice de incendiu a obiectivului analizat este sub 420 Mj/mp ceea ce. cu respectarea STAS 6616/83. din Normativul P 118/99 face ca riscul de incendiu sa fie considerat mic..9 / P 118-99. Timpul minim de aprindere: 10 minute SC House Construct Invest Environment SRL Bd. precum şi a grinzilor de fundaŃie). sector 3. şi) faŃă de vecinătăŃii conform art. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2. C. şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie. 2.eu 18 . se va suplimenta cu o priză artificială până ia atingerea valorii obligatorii. Masurile de protectie la foc sunt cuprinse in scenariul de siguranta la foc care face parte din proiect. Constructia de tip “civilă-publică inaltă” (obisnuită. 1. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118-99. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. conform art. Theodor Pallady nr. există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15 m (Nivel de protecŃie Normal III).2. 1.eu. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. La nivelul acoperişului. office@environmental-expert. 1 Ohm. Timpul estimat de propagare a incendiului la clădirile vecine este 180 minute. Cerinta C – siguranŃa la foc La proiectarea noii constructii s-a tinut cont de prevederile art.1.2.1. Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm. Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm. 3. începând de Ia FDCP în schemă TN-CS Pentru instalaŃia electrică proiectată în cadrul acestei documentaŃii se va realiza protecŃia prin legare la nul .00 m. ceea ce.eu. 50.. cu regim normal de inăltime având pardoseala ultimului nivel folosibil sub 50 m fata de terenul accesibil autovehiculelor de intervenŃie) constituie un singur compartiment de incendiu şi este amplasată la distanŃele normate ( > 6. Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. Priza de pământ va avea valori de max. www.ca mijloc de bază.

Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃa la foc minim 2 ore. www. conform art. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele.. riscul de incendiu este mare. PereŃi exteriori din panouri sandwich cu grosimea de 25 cm (tablă+vată minerală+tablă) clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 21/2 h. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.1. Stabilitatea la foc a fost estimată in funcŃie de: a. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: se apreciază la 120 minute. Theodor Pallady nr.cu risc mic = 42. Bucureşti Tel: 0314 253 023.cu risc mijlociu = 8439 mc Volum (parcare) . clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu rezistenta la foc minim 21/2 h.3.43 spatiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu insă atunci cand sunt prevăzute cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor sunt considerate cu risc mijlociu de incendiu. PereŃi exteriori şi interiori din beton la demisol clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 4 ore.eu 19 .eu. şi conform NP 24-97 pentru spatiile şi încăperile subterane destinate parcării autoturismelor.. 2. Volum (locuinŃe+birouri) . * conform ari.cu risc mare = 7. Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de apărare impotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice. rezistenŃa la foc a principalelor elemente de construcŃie Stâlpi metalici în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA.765 + 7425 = 50190 mc Volum (spaŃiu comercial*) .313 mc Volum total incăperi= 65. 4.942 mc = 19783 mc) -» Pentru intreg compartimentul de incendiu se considera RISC MIC de pericol de incendiu.942 mc (30% din 65. In funcŃie de destinaŃia spaŃiilor ( parcaje autoturisme). 50. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc minim 2 ore.eu.2. din Normativul PI 18/1999. office@environmental-expert. 50 x 60 cm. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Acoperiş autoportant din beton tip terasă cu invelitoare hidroizolată şi termoizolată clasa C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste.eu 20 . din Normativul P118/1999 clădirile inalte. trebuie sa îndeplinească condiŃiile de încadrare la nivelul I de stabilitate la incendiu. .1.1.. - La nivelurile supraterane ale clădirilor înalte. Theodor Pallady nr.1. office@environmental-expert.conform prevederilor art. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Compartimentări interioare cu pereŃi din gips-carton de 10 cm cu rezistenŃa la foc minim 30 minute. III.2. compartimentarea antifoc şi elementele de protecŃie a golurilor funcŃionale din elementele de compartimentare: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023.C.5. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.eu. Limitarea apariŃiei şi propagării focului şi fumului in interiorul construcŃiei: a. 50.9. gradul de rezistenta la foc a construcŃiei: I . din Normativul P118/1999. Conform NP 24-97 atunci când parcajele subterane pentru autoturisme sunt dispuse la subsolurile clădirilor inalte.3. In acest caz performaŃele pentru elementele de construcŃie ale parcajului subteran vor fi conform art.2. gradul de rezistenŃă la foc a construcŃiei sau compartimentului de incendiu Conform art.8. 21/2 h Ascensoarele cu care va fi dotata clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii. 2.eu. 4. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistenŃi la foc minim 2 ore.1.b din NP 24-97: - pereŃi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minimum 4 ore şi planşee clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc 3 ore stâlpi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minim 4 ore pereŃi despărŃitori neportanŃi cu rezistenŃa la foc 60 minute b.. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu încăperi tampon realizate cu pereŃi şi planşeu C0 rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute. sector 3.

La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tehnic.eu. De asemenea. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare auto cu sistem de distribuŃie automată. 2500 mp). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Clădirea se constituie intr-un singur compartiment de incendiu cu suprafaŃa construită de 1796. se pot utiliza şi combinaŃii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu.. Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum doua niveluri.eu 21 . suplimentar. sistemele de evacuare a fumului şi. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari.5. Bucureşti Tel: 0314 253 023. (max.. office@environmental-expert. tiraj mecanic. 2.4. daca pentru fiecare nivel de parcare SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu. Theodor Pallady nr. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.77 mp. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. golurile de la demisol vor fi libere. a gazelor fierbinŃi: Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automata prin comanda de la nivelul de acces in scara. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate tiraj natural-organizat. materialele şi elementele de construcŃie fac parte din clasa CO (CAI) de combustibilitate şi sunt rezistente la foc.2.30 aliniatul 3 din PI 18/1999. www. In funcŃie de amplasarea şi conformarea fiecărui parcaj subteran. aria construită (1796. se asigură condiŃiile de corelaŃie intre gradul de rezistenŃă la foc (I). 50. 3. nu vor avea montate geamuri pentru a putea fi asigurată evacuarea naturală a fumului in caz de incendiu. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.eu. c. dupa caz.77 mp) şi numărul de niveluri (D+P+Mez+12E) stabilite in Normativul P118/1999 atr. măsurile constructive adaptate la utilizarea construcŃiei: Dat fiind faptul ca obiectivul face parte din clădiri civile-publice. b. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai dacă sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate sisteme de tip jet/impuls fan.

50. 2. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere.6. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu incaperi tampon care asigura împiedicarea propagării fumului conform prevederilor Normativului PH8/1999. www. Distanta dintre gurile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75.S. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat.I. Conform art.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. instalarea de bariere contra fumului (uşi etanşe la fum etc. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu). in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza şi debitele necesare stabilite in normativ. In acest sens golurile de acces la casele de scări şi cele de evacuare se vor proteja prin uşi cu geam. realizate cu pereŃi şi planseu CO rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute. prevăzute cu sisteme de autoinchidere sau închidere automată conform prevederilor art.. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigura suprafaŃa minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism.2. 2.e din NP24-97 la parcajele etajate (in acest caz sistem Klaus) pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu incăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute.eu. e.expert-mediu.eu sistemele şi instalaŃiile de detectare..00 m de pardoseală). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. racordandu-se direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioara a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1. semnalizare şi stingere a 22 . etanşe la fum. Theodor Pallady nr. Casele de scări vor fi închise şi vor avea incăperi tampon care vor comunica cu culoarele de evacuare prin uşi etanşe la fum. Bucureşti Tel: 0314 253 023. incendiului SC House Construct Invest Environment SRL Bd.) La nivelurile supraterane ale clădirilor inalte.N.00 m. d.5. office@environmental-expert.23.eu. P118/1999.

eu. Detectoarele de gaz vor fi montate la fiecare apartament precum şi la centralele termice corespunzătoare spaŃiilor de birouri şi spaŃiului comercial. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Clădirea va avea asigurată închiderea automată a uşilor de protecŃie a golurilor de acces la ascensoare. www. având prevăzute C acŃionări manuale conform art. Theodor Pallady nr..baterii de acumulare). de la două surse independente (de bază şi de rezervă . office@environmental-expert. 7.20. conform I 18/2-02 art. care va avea loc in momentul dării alarmei sau când temperatura atinge 90° la partea lor superioară. Alimentarea cu energie electrică a instalaŃiei de semnalizare se va realiza. 50.2.eu 23 . La proiectarea instalaŃiei de semnalizare a incendiilor şi stabilirea parametrilor de funcŃionare trebuie respectate cerinŃele specifice din documentaŃia producătorului furnizată împreună cu echipamentele.1.eu..expert-mediu. respectiv elemente standard SR EN 54: echipament de control şi semnalizare detectoare de fum detectoare de gaz declanşatoare de alarmă dispozitiv de semnalizare acustică şi optică pentru fiecare nivel (cu semnal sonor de minim 90 dB la o distanŃă de 1 m) circuite necesare conexiunilor cu echipamente cu cabluri de cupru cu întârziere mărită la propagarea focului Detectoarele se vor monta in spatiile unde nu s-a prevăzut iluminat natural şi nu se poate realiza o desfumare naturală. din Normativul P118/1999. la toate nivelele clădirii. la parter şi la mezanin) şi va consta din detectoare de incendiu şi declanşatoare manuale. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 7. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Declanşatoarele manuale de alarmă şi dispozitivele de semnalizare acustică şi optică se vor monta către ieşirile de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul de apariŃie a unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficientă a întregului obiectiv. sector 3. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială (la parcarea auto subterană de la demisol.1 şi art.

94 P+10. = 13. S.eu.eu.2.. Petrom GRFI-II dist= 28. la sud-est . pereŃi exteriori din beton cu grosimea de 30 cm la demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc peste 4 ore. la nord-vest .conform art 2. din PI 18/1999. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.P. sector 3. măsurile constructive pentru faŃade. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI f. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Universitatea George Bacovia GRF HI. conform SR EN 12101-3 -Sistem pentru controlul fumului şi căldurii (gazelor fierbinŃi). Ventilatoarele se alimentează din sursa de bază şi sursa de rezervă. măsurile de protecŃie la foc pentru instalaŃiile de ventilare – climatizare Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu vor fi rezistente Ia foc la 400° timp de 120 minute.teren Primăria Bacău. Pictor Aman DistanŃa minimă admisă pentru o construcŃie cu gradul HI de rezistenŃă la foc faŃă de construcŃiile cu gradul II de rezistenŃă la foc este de 6 m . BLOC nr.. CONIMPULS S. 50. www. teren Primăria Bacău. dist. potrivit prevederilor reglementărilor specifice.A.C. respectiv F200 120.0 m la sud-vest .str. Distantele de siguranŃă sau măsurile alternative: la nord-est . .0 m.2. pentru 'împiedicarea propagării focului la părŃile adiacente ale aceleiaşi clădiri PereŃi exteriori panouri sandwich cu izolaŃie din vată minerală cu grosimea de 25 cm clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc peste 2>h ore.eu 24 . b. pe acoperiş - Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului la faŃade şi PereŃi exteriori din panouri metalice tip sandwich (tabla+vata minerala+tabla) cu grosimea de 25 cm clasa de combustibilitate CO (CAI) cu rezistenta la foc peste 21/2 ore.expert-mediu. office@environmental-expert. Limitarea propagării incendiului la vecinătăŃi: Pentru asigurarea limitării propagării incendiului la vecinătăŃi se precizează: a. In consecinŃă sunt respectate distanŃele de siguranŃă pe toate laturile construcŃiei. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.teren S. Theodor Pallady nr. g. in cazul prevederii C sprinklerelor.N.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. clasa F40o 120.

Toti voleŃii vor avea acŃionare automată in caz de incendiu. Theodor Pallady nr. alcătuirea constructiva a căilor de evacuare.eu.. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele.eu. De asemenea. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃă la foc minim 2 ore. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. canale separate cu pereŃi El 180 la trecerea prin celalalt nivel de parcare sau prin alte destinaŃii. respectiv cu detectoare de fum optice. Evacuarea utilizatorilor: A. măsuri pentru asigurarea controlului fumului: La parcajul etajat in sistem Klaus pentru autoturisme de la demisol. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. prin: a) canale verticale distincte fiecărui nivel de parcare. sector 3. la centralele termice vor fi montate gazanalizoare cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 in aer. Pentru căile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizează: a. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc minim 2 ore.expert-mediu. separate cu pereŃi rezistenŃi la foc El 120 la trecerea prin alte niveluri ale parcării subterane sau prin alte destinaŃii. cu aria dimensionata sa preia necesarul de evacuare şi respectiv de admisie. care comunică direct sau prin tubulaturi cu exteriorul. cu aria egala cu a gurilor aferente. b) canale verticale colectoare. Bucureşti Tel: 0314 253 023. având gurile de evacuare a fumului protejate cu voleŃi rezistenŃi la foc El 60 şi respectiv etanşi la foc E 60 la gurile de admisie a aerului. protecŃia golurilor din pereŃii ce le limitează: Căile de evacuare vor fi alcătuite din pereŃi din materiale incombustibile clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc peste 2 1/2 ore (pereŃii) şi 1 1/2 ora (planşeele). 50. b. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente. parter şi mezanin. separarea de alte funcŃiuni prin elemente de separare la foc şi fum. c.eu 25 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. măsuri de protecŃie activă: Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor la demisol.. admisia de aer şi evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat se realizează prin goluri dispuse alternat. Dupa caz. www. office@environmental-expert.

40 m cu trepte drepte 10 trepte 17 x 28 cm . Bucureşti Tel: 0314 253 023.la mezanin: 4 case ale scării drepte din beton cu mana curentă metalică cu doua rampe şi podest intermediar.. Pentru parcajele şi compartimentele care nu sunt echipate cu instalaŃii automate de stingere a incendiului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic se asigură pentru parcaje şi compartimente ale acestora. 50.la demisol . o scară din beton cu 13 trepte in trei rampe cu podest intermediar .expert-mediu. .2.5 x 28 cu 2 rampe de coborâre şi una de urcare. De la nivelul parterului şi al mezaninului evacuarea se face pe scara din beton drepta cu podest intermediar cu 13 trepte 17.eu. timpii/lungimile de evacuare: Conform tabel 4. pentru clădirile inalte cu gradul I de rezistenŃă Ia foc dar sub 50 m.16 din Normativul P118/1999. asigurandu-se un debit de extracŃie a fumului de minimum 600 mc/ora/autoturism. sector 3. prin guri de evacuare a fumului şi guri de admisie a aerului. debitul de extracŃie a fumului va fi de minimum 900 mc/ora/autoturism. c. tipul scărilor. geometria cailor de evacuare: Culoarele de evacuare sunt rectangulare şi au lăŃimea de 150 şi 160 cm. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 2. Casele de scări ale obiectivului vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comanda de la nivelul de acces in scară.etaje curente şi penthouse: 6 case de scări cu scări drepte cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. amplasate alterant.. respectiv pe scara din beton cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică.casa scării cu doua rampe cu mana curentă metalică şi podest intermediar cu lăŃimea de 1. forma şi modul de dispunere a treptelor: Evacuarea persoanelor de la etaje in caz de incendiu se va face pe case de scări. Theodor Pallady nr. d.30 aliniatul 3 din PI18/1999.la parter: o scara din beton dreapta cu lăŃimea rampei de 240 cm . lungimea maxima a căii de evacuare este de 15 m atunci când evacuarea se face pe o direcŃie şi de 35 m cand evacuarea se face pe doua direcŃii opuse. la nivelelele curente şi penthouse 15 m SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 25 m la parter şi mezanin. e.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 26 .eu. www. In cazul de faŃă lungimea maxima a căii de evacuare este de 30 m la demisol. office@environmental-expert.

numărul fluxurilor de evacuare: Fluxurile de evacuare de la etajele 2-13 (locuinŃe) Capacitatea maxima este de 648 persoane.3 4 apartamente x 3 persoane = 72 persoane F = 72 / 70 = 1.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 20 m pentru sectoarele cu două direcŃii de evacuare. f. din NP24-97. la nivelelele curente şi penthouse 38 secunde pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 50 secunde pentru sectoarele cu doua direcŃii de evacuare.10 m conform art.tronsonul 1-79 apartamente x 3 persoane = 237 persoane F = 237 /70 = 3.4 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a patru fluxuri.38 . lăŃimea minima necesară fiind de 2.2. Theodor Pallady nr.2 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a doua fluxuri.5 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a cinci fluxuri. Sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de Normativul PI 18/1999 in ceea ce priveşte timpii şi lungimile de evacuare.5. sector 3. C = 70 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. 63 secunde la parter şi mezanin.1.eu. III.50 m conform art. Evacuarea se va face separat pe fiecare dintre cele 3 tronsoane: . . 2. Timpul real de evacuare la o viteza normată de evacuare de 0.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. N total = 648 . 2. lăŃimea minimă necesară fiind de 2.41 .6. Parcajul de la demisol va avea asigurată evacuarea persoanelor conform art. .tronsonul 3 . www.60 din P118-99. Bucureşti Tel: 0314 253 023.a.6.eu 27 .4 m/s este de 75 secunde la demisol. lăŃimea minima necesara fiind de 1. 2.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.03 .eu.10 m conform art. office@environmental-expert. respectiv lungimea maximă a căii de evacuare va fi sub 40 m pentru construcŃiile cu gradul I de rezistenŃă la foc.60 din PI 18-99.60 din PI 18-99.C.tronsonul 2 -103 apartamente x 3 persoane = 309 persoane F = 309 / 70 = 4.6.. Timpul normat de evacuare este de 88 secunde pentru două direcŃii de evacuare şi 38 secunde când evacuarea se face intr-o direcŃie.

07-1 flux Căile de evacuare asigură evacuarea unui flux. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a căilor de evacuare tip 4 cu sursă proprie de energie şi autonomie de funcŃionare 1 1/2 h. existenta iluminatului de siguranŃă. realizată şi alimentată corespunzător reglementărilor tehnice de specialitate care să permită asigurarea unui nivel minim de iluminat necesar reperării căilor de parcurs in orice situaŃie şi marcării hidranŃilor de incendiu.60 din PI 18-99. N = 5 .2 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a două fluxuri.expert-mediu. 50. 2. lăŃimea minimă necesară fiind de 1.6.. C = 70 .80 m conform art. din PI 18-99.60.eu 28 . Pentru suprafaŃa utilă de 749. Parcajul de la demisol. 2. N = 95 . Theodor Pallady nr. C = 70 . din PI 18-99. lăŃimea minima necesară fiind de 0. g. F = 5 / 70 = 0.3 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a trei fluxuri. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fluxurile de evacuare de la parter (spaŃiu comercial) Numărul maxim de clienŃi se calculează a fi o persoana la 5 mp (pentru centrele comerciale cu o suprafaŃa de minim 500 mp).eu.60 m conform art.6. C = 70.91 mp. Fluxurile de evacuare de la mezanin (birouri) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. F = 150 / 70= 2. Fluxurile de evacuare de la demisol (parcări) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. www. 2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. inclusiv rampele şi scările de evacuare vor fi prevăzute cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă de evacuare.36 .eu. tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă: La casele de scări iluminatul va fi asigurat atât in mod natural cât şi in mod artificial.6. N = 150. lăŃimea minimă necesară fiind de 1.14 . efectuarea operaŃiilor necesare asigurării siguranŃei persoanelor şi desfăşurarea intervenŃiilor in caz de nevoie.. numărul de persoane va fi de 150.60.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023.10 m conform art. office@environmental-expert. F = 9 5 / 7 0 = 1.

Conform art. marcarea căilor de evacuare: Se va face conform STAS 297. II. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare.2. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile.str.la parcajul pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu încăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute. prevederea de dispozitive de siguranŃă la uşi: . office@environmental-expert. j. i.C. S. Theodor Pallady nr. b.b din NP24-97.căile de evacuare sunt alcătuite din materiale clasa C0 de combustibilitate cu rezistenta la foc peste 2 1/2 ore. pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu Accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu se va face dinspre str. CONIMPULS 29 .4..2. proiectate conform reglementărilor tehnice. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI h. regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare.22. dupa caz.5. Conform art. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Amenajările pentru accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu in clădire şi incintă.7 m .expert-mediu. 50. Securitatea forŃelor de intervenŃie: A. numărul de cai de acces: 2 dimensiuni/gabarite: .1.aleea carosabilă dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S.A. III.C. timpul de siguranŃă a căilor de evacuare şi. B. uşor accesibil.1. din Normativul P118-1999 in clădirile înalte cel puŃin unul dintre ascensoare. sector 3.eu. va fi realizat conform cerinŃelor asigurării operaŃiunilor de intervenŃie in caz de incendiu.eu. conform art. Pictor Aman. www. CONIMPULS S.3.. C. a refugiilor: .A. 4. Caracteristicile tehnice şi funcŃionale ale acceselor carosabile şi ale cailor de IntervenŃie referitoare la: a. pentru ascensoarele de pompieri se precizează: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pictor Aman şi dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere.C.eu a autospecialelor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. din NP 24-97 parcajele trebuie sa aibă asigurat un drum carosabil care să permită accesul autospecialelor de intervenŃie.

Pentru sistemele. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI a.5 l/s) o conform art. Theodor Pallady nr. c. electrică amplasarea şi posibilităŃile de acces. alarmare şi Tipul şi parametrii funcŃionali specifici investiŃiei respective: obiectivul va fi Timpul de alarmare prevăzut: 2 min. tipul. birouri * parcajele cu capacitatea peste 100 autoturisme se echipează cu sistem de alarmare a persoanelor din parcaj şi de alertare a serviciului mobil de pompieri cf. b. c. www. ascensoarele pentru intervenŃie in caz de incendiu vor asigura capacitatea de transport a 3-5 servanŃi cu echipamentul respectiv. Bucureşti Tel: 0314 253 023.C.10. office@environmental-expert. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor A. 50.2.3. din NP086-05 la parcajele subterane pentru mai mult de 50 de SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4.eu. una dintre ele fiind reprezentată de un generator de electricitate.expert-mediu. b. din NP 241997 şi cf art.7. III.conform NP 086-05 art.C. alertare in caz de incendiu se specifică: dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială spatiile comerciale. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. fiind echipate cu dispozitive de apel prioritar al acestora in caz de incendiu.eu. sursa de alimentare cu energie de rezervă: vor fi alimentate de la două surse. instalaŃiile şi dispozitivele de semnalizare. din NP24-1997 C. timpul de siguranŃă a ascensoarelor de pompieri: 2 ore de la izbucnirea incendiului. III.2./C din anexa 3 se prevede instalaŃie de stins incendiu cu hidranti interiori (Qh=2X2. 7.1...eu 30 . Zonele protejate/de detectare la incendiu: parcajul auto* de la demisol. numărul sl caracteristicile acestora: 3. instalaŃiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a clădire civilă publică cu funcŃiune principală incendilor au fost prevăzute: Tipul şi parametrii funcŃionali: clădire de locuit şi funcŃiune secundară spaŃiu comercial şi birouri): . vor avea o capacitate de minim 500kg. Vor asigura astfel accesul pompierilor la toate nivelurile clădirii. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de instalaŃia de protecŃie împotriva descărcărilor electrice atmosferice apărare împotriva incendiilor: (paratraznet) conform prevederilor Normativ I 20/2000. 4. B.1. art. sector 3.1. Pentru sistemele. a.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. având diametre constante. Conform NP 086-05 art.conform art. tabel 20. dar se recomandă să se monteze maximum 6 sprinklere pe fiecare ramură. Dimensionarea instalaŃiei de sprinklere se face conform breviar de calcul anexat. Theodor Pallady nr. Hidranti interiori Conform Normativ NP 86/2005 pentru o clădire cu destinaŃia -clădire de locuit din categoria -inaltă. pentru o durată de funcŃionare de 1 oră. Sprinklerele se amplasează la distanŃe egale intre ele. . sectorul III . sectorul II . www./c din anexa 3 pentru clădiri cu volum mai mare de 25000 mc.eu. HidranŃi exteriori Conform STAS 1478/90. office@environmental-expert.63. Sprinklere Sprinklerele vor fi dispuse la demisol. debitul pentru incendiu exterior este Q= 25 l/s. Deoarece reŃeaua orăşenească nu poate asigura debitul şi presiunea necesare la incendiu exterior se va prevedea un rezervor cu capacitatea V= 400 mc. Sprinklerele se montează pe conductele de distribuŃie şi pe ramificaŃiile acestora. 8.2.eu.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI autoturisme amplasate intr-un singur volum şi indiferent de numărul autovehiculelor atunci când sunt dispuse in sau sub clădiri inalte . Astfel se vor monta un număr de 169 sprinklere astfel: sectorul I -47 . din NP086-05 instalaŃii de drencere (perdele de apă) se impun pentru protecŃia golurilor scărilor rulante.12 l/s/m2. pentru clădiri cu volum mai mare de 50000 mc şi gradul de rezistenŃă la foc l-ll. S-au prevăzut hidranŃi interiori 0 2" şi coloana 0 3" cu doua jeturi simultane 2 x 2.Pentru stingerea din exterior reŃeaua de hidranŃi exteriori alimentaŃi de la rezervorul proiectat va asigura un debit Qie=25 l/s.59. asigurând intensitatea de stingere de minimum 0. Bucureşti Tel: 0314 253 023. in spaŃiul destinat parcării auto in sistem Klaus.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. pe conducte (distribuitoare) ale reŃelei. pe toata suprafaŃa acestuia.. sector 3. 50. sunt necesari hidranŃi interiori cu dublu jet.eu 31 .5 l/s. fiecare cu Q= 2 x 2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1. 4..5 l/s =5 l/s. indiferent de aria construită şi numărul de niveluri sunt necesari hidranŃi interiori. Debitul necesar pentru funcŃionarea instalaŃiei de sprinklere trebuie asigurat un debit de 30 l/s.

InstalaŃia de drencere cu acŃionare manuală şi automată. office@environmental-expert. rigidă ce s-a amplasat in interiorul obiectivului. www. cf. Pe reŃeaua de incendiu exterior se vor amplasa conform planului de situaŃie 2 grupuri x 3 hidranŃi de incendiu (2 dubli şi unul şimplu) care vor asigura un debit de 25 l/s. 50. Alimentarea cu apă a rezervorului se va face cu conducta PEHD 0 110 mm. 5. Racordul de alimentare cu apă al coloanei uscate s-a amplasat la 1. Înaintea racordului pentru furtun se prevede un robinet. utilizată numai de serviciul de pompieri.expert-mediu. Drencere Se impun pentru protejarea golurilor de la scările rulante. presiunea de încercare a coloanelor uscate va fi Pi= 25 bar. Racordurile pentru furtun se marchează cu inscripŃia "racord incendiu". la baza coloanei s-a prevăzut un ventil de reŃinere şi un robinet de golire... la loc vizibil.5 m. Pe un perimetru de 28 m se impune un număr de 28 de drencere care vor asigura un debit de 0. NPO 86-05 cap.2 l/s. Coloana uscată are diametrul Dn 3" mm.5. iar racordurile pentru furtun de tip C.eu 32 . Traseul coloanei uscate este vertical şi s-a amplasat pe casa scării aparent. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Conform NP 086/2005 art. Theodor Pallady nr. respectiv a golului in placă la +4. pe fiecare nivel al clădirii.5 m de sol la o înclinare de 45° faŃă de verticală. Racordul de alimentare s-a notat cu "coloana uscata".eu. protejate anticoroziv. Coloana uscată este o instalaŃie fixă. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.17 şi art. separat de orice alt racord. alimentarea hidranŃilor exteriori se va face cu conducta PEHD 0 160 mm. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2. 5. Coloane uscate Deoarece clădirea este inaltă s-a prevăzut coloană uscată 0 3".eu. dintre parter şi mezanin. iar coloana uscată se va executa din Ńevi metalice din oŃel. Racordul de tip B pentru alimentarea coloanei uscate s-a amplasat pe peretele exterior clădirii şi s-a obturat cu un racord infundat. H= 70 mCA.18.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor rezervorului se va amplasa un grup cu două pompe (1A+1R) cu caracteristicile q= 2x90 mc/h. De la rezervor.

eu 33 . la demisol.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pentru stingătoare. D.3. prevăzută cu lopată şi amplasată.eu. instalaŃiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi 0 2" (racordul) cu două jeturi simultane pe toate nivelurile clădirii.ladă de nisip cu lopeŃi. Timpul normat de funcŃionare: Tii= 10 min hidranŃi interiori şi 1 ora sprinklerele şi 1 ora drencere. stingătoare transportabile tip P50. .3.f. office@environmental-expert. alte aparate de stins incendii..10. conform Normativului PI 18/1999.in total 16 stingătoare .eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Tie= 1h hidranŃii exteriori*. dar care funcŃionează cu intermitenŃă. c. in imediata vecinătate a rampei de acces. sector 3.1 stingător portativ tip P6 cu praf şi C02 la 10 maşini şi maximum 150 m2 arie construită. panou de incendiu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2. Zonele.C. Theodor Pallady nr.i.expert-mediu. Conform art. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI b.3. de regulş. III. spaŃiile.stingătoare portative tip P6.2. se vor prevedea conform art.. 97: . www. se vor dota cu un stingător portativ cu praf şi C02 sau Numărul şi modul de amplasare in funcŃie de parametrii specifici: Pentru parcaj. încăperile. Pentru parcaj se vor prevedea .o ladă de nisip cu capacitatea de 100 I (de preferinŃa mobilă). 4. din Normativul 1478/1990 când alimentarea cu apă a rezervorului se face dintr-o reŃea exterioară existentă care asigură debitul şi presiunea necesară in caz de incendiu. unelte şi mijloace de intervenŃie se specifică: a. se prevede un rezervor care să asigure funcŃionarea timp de 10 minute a hidranŃilor interiori şi timp de 60 de minute a hidranŃilor exteriori. La spaŃiul comercial de la parter şi la birourile de la mezanin.stingătoare transportabile. din NP24- SC House Construct Invest Environment SRL Bd. b. Tipul şi caracteristicile de stingere asigurate: stingătoare tip P6 cu praf şi C02. 50.4 stingatoare transportabile P50 (unul la 50 de autovehicule) dispuse astfel incat să poată fi utilizate pentru intervenŃie. .2. utilaje. .

9 stingătoare tip P6 sau echivalent . clasa de incendiu etc. Măsuri tehnico-organizatorice A. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI echivalentul acestuia pentru o arie construită de 250 m2.eu 34 .Sc= 2125.eu. Rezerva intangibilă pentru incendiu exterior Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor se vor amplasa grupuri de pompare dupa cum urmează: b. Theodor Pallady nr. suprafaŃa. după caz.6 mc/h. H= 60 mCA grup pompare sprinklere Qsprinklere= 108 mc/h.. alte utilităŃi: . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. H= 60 mCA grup pompare incendiu exterior Qie = 90 mc/h. H = 40 mCA Q drencere= 14 mc/h.la spaŃiul comercial .Sc = 1870. gaze şi.eu. sector 3. office@environmental-expert.racordurile de apă. .la birouri . .20 mp c. . 50. CondiŃiile şi măsurile necesar a fi luate potrivit reglementarilor tehnice. H= 40 mCA poziŃionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică..întrerupător general care se montează înaintea tabloului general. www.8 stingatoare tip P6 sau echivalent cantitatea de materiale combustibile/ volumul de lichide combustibile.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. electricitate şi gaze la reŃeaua orăşenească se vor face conform planului de situaŃie anexat. .74 mp . dar minimum 2 stingătoare pe nivel. H=55 mCA grup pompare incendiu interior (hidranti interiori) Qii =18 mc/h. In funcŃie de situaŃia existentă: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. destinaŃia. grup pompare şi staŃie de hidrofor pentru consum sanitar cu 2 pompe (1A+1R) 0=21.nu este cazul CondiŃii specifice pentru asigurarea intervenŃiei in caz de incendiu Obiectivul va fi dotat cu un rezervor de incendiu cu un volum de 400 mc. Acesta va asigura necesarul de apă pentru funcŃionarea hidranŃilor interiori şi exteriori pentru intervalul de timp normat (10 minute in cazul hidranŃilor interiori şi 1 ora in cazul celor exteriori şi a sprinklerelor).

5 din NP 86-05. pentru diminuarea riscului de incendiu. www. circuitele electrice vor fi prevăzute cu dispozitive de protecŃie diferenŃiale conform prevederilor normativului 17/2002. Se va dota obiectivul cu hidranŃi interiori: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi racord 0 2" cu doua jeturi simultane 2 x 2. 7.P118/1999.5.30 aliniatul 3 din PI 18/1999. • InstalaŃiile electrice aferente construcŃiilor vor fi corespunzătoare riscului şi destinaŃiei potrivit reglementarilor tehnice de specialitate. sector 3.F. 2.. Theodor Pallady nr. • Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃă minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comandă de la nivelul de acces in scară.. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a cailor de evacuare şi a hidranŃilor cu sursă proprie de energie şi independenŃă de funcŃionare 2 1/2 h. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială.eu 35 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. » In casele de scări nu vor fi amenajate spatii de lucru. • In spaŃiul aferent centralelor termice se vor monta detectoare automate de gaze cu limită inferioară de sensibilitate 2% CR» in aer.eu. 58/2004. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente. 50. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare in sistem Klaus evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari.S. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 2. .6. • Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Se va dota obiectivul cu 33 stingatoare tip P6 cu praf şi C02 (sau echivalent) şi 4 stingătoare transportabile P50 amplasate conform prevederilor scenariului de securitate la incendiu. conform prevederilor "Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" nr. depozitare.N. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5 l/s şi coloană uscată 0 3" InstalaŃia de sprinklere proiectată va fi permanent sub presiune conform art.29 .expert-mediu. ori cu alte destinaŃii conform art.

50. III. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile. repararea sau efectuarea lucrărilor de întreŃinere a autoturismelor indiferent de natura defecŃiunilor acestora.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. după caz: ConstrucŃia se încadrează in prevederile tehnice ale Normativului PI 18/1999.eu 36 . sector 3. B. In cazul defectării sau opririi.eu. radioactive sau corozive. ascensoarele vor fi astfel realizate incât să permită aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat. din NP 24-97 in interiorul spaŃiilor subterane din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea lichidelor intervenŃie (respectiv a stingatoarelor şi hidrantilor interiori şi exteriori). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Ascensoarele cu care va fi dotată clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii. cu excepŃia schimbării roŃilor. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistente a foc minim 2 ore. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare. cum sunt rampele auto şi circulaŃiile din parcaj. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. explozive. dupa caz.C.1. se stabilesc masuri pentru îmbunătăŃirea parametrilor şi a nivelelor de performanŃă pentru securitatea la incendiu.. fumatul şi utilizarea focului deschis sub orice formă. C.2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. in afară de carburanŃii şi lubrifiantii din echiparea autoturismelor. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. accesul in parcajul subteran a autoturismelor cu substanŃe inflamabile. utilizarea in alte scopuri a spaŃiilor destinate parcării subterane a autoturismelor. CondiŃiile sau recomandările care trebuie avute in vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor.. incendiilor respectiv la stingatoare şi hidrantii interiori şi exeriori. iar in caz de incendiu toate cabinele vor fi aduse automat la parter. office@environmental-expert. parcarea autoturismelor in afara spaŃiilor special destinate şi marcate in acest scop.eu. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei. aferente construcŃiei sau amenajării respective: MenŃinerea permanentă in stare de funcŃionare a mijloacelor de primă MenŃinerea in permanenŃă a accesului liber la mijloacele de stingere a Conform art. Modul de încadrare a construcŃiei sau amenajării in nivelele de performanta prevăzute de reglementările tehnice şi.expert-mediu. destinate parcării autoturismelor se interzice completarea sau scoaterea de carburant combustibile.3.

se asigură de către operatorul parcajului care răspunde de asigurarea condiŃiilor de securitate la incendiu. întreŃinerea şi acŃionarea instalaŃiei de protecŃie precum şi de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment. Acesta reprezintă mai mult de o reîmprospătare pe oră şi o raŃie de 300 mc/h pe persoană. Cerinta D . .140 Bg/mc pe aer. clădirea va indeplini condiŃiile de asigurare a purităŃii aerului conform prevederilor din normativul .eu.eu 37 . de nocivităŃi sunt: • • • • • bioxid de carbon CO2 .1 mg/mc SC House Construct Invest Environment SRL Bd. formaldehidă .. monoxid de carbon CO .debitul minim de aer proaspăt reprezintă 20% din debitul de aer vehiculat.10 mg/mc.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.igiena şi sănătatea oamenilor. Verificarea periodică a instalaŃiei electrice şi de legare la pământ.concentraŃiile maxime admise.2. cu sarcini precise pentru fiecare persoana in parte. stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor. www..5 g/mc. Theodor Pallady nr.eu. . 50. Organizarea intervenŃiei. pulberi în suspensie . Supravegherea. aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate prin care se întocmirea şi afişarea in locuri vizibile a planurilor de evacuare. Prin destinaŃie. - D. in caz de incendiu de către salariaŃi. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Realizarea sistemului operativ de observare şi anunŃare a incendiului. Radon . Instruirea la angajare (şi periodică) a personalului privind acŃionarea in caz de incendiu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.NP 008. Bucureşti Tel: 0314 253 023. întocmirea. sunt asigurate in ceea ce priveste microclimatul prin respectarea prevederilor din STAS 6472. in funcŃie de ipoteza de intervenŃie. refacerea şi Conditiile de igienă şi sănătate ale locatarilor imobilului şi a persoanelor care protectia mediului vor lucra in spaŃiile pentru comert şi servicii. împotriva incendiilor la parcare. office@environmental-expert. sector 3.4 mg/mc.

pentru funcŃiunile de locuinŃă sau spaŃii pentru servicii şi comert. .η = 90 * 95%. F. E.izolare termică şi hidrofugă şi economie de energie Pentru stabilirea conditiilor de izolare termică s-a intocmit calculul coeficientului global de izolare termica “G”. piese speciale cu rezistenŃe locale reduse ( cu raze de curbură mari). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.temperatura şi umiditatea aerului refulat. ♦ compresoare ermetice cu .canale de aer tratat. respectiv STAS 6646. bucătării.eu 38 . La spatiile pentru servicii nivelul iluminatului artificial va fi de 500 luxi pe planul de lucru şi 150-300 luxi in spatiile anexa. grupuri sanitare.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .eu. Pentru a limita consumul de energie în exloatare se vor utiliza: ♦ ventilatoare cu randamente . . www. conformate şi dimensionate cu respectarea prevederilor din STAS 1478. sunt asigurate conform prevederilor din STAS 6221. din tablă zincată cu rugozitate redusă. Theodor Pallady nr. In apartamente iluminatului artificial va fi de 300 luxi. Nivelele de iluminare naturală şi artificială. limitează proliferarea microorganismelor (de tip Leigionella). Nivelul de zgomot se va incadra in prevederile din STAS 6156 şi nu va depaşi 45-50 db conform "Normativ privind proiectarea şi executia masurilor de izolare fonica şi a tratamentelor acustice in cladiri". indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987). conform prevederilor Normativului C 107/1-97.expert-mediu.se prevăd canale de aer.pentru centrala de tratare a aerului 65dB ( A ): SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Cerinta E . calcul care face parte din proiect.ProtecŃia la zgomot Nivelul de zgomot din spaŃiile tehnice de ventilaŃie ..η = 95 97%. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Cerinta F .. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.04 w/ mk. ♦ compresoare semiermetice .Randamentul izolaŃiei va fi peste 75%. se izolează termic cu vată minerală sau de sticlă cu coeficientul de transmisie a căldurii A < 0. Clădirea va fi dotata cu băi.η = 60 80%.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4. Informatii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei Obiectivul nu este destinat producŃiei ci spaŃiilor de locuit iar resursele folosite pentru producerea energiei termice sunt gazul natural şi curentul electric. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ..expert-mediu. 1.longitudinale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 8 Hz: 80 dB.transversale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 2 Hz: 74 dB. La nivelul intregului imobil protecŃia la zgomot este asigurată prin utilizarea unei structuri de metal.agregatul producere apă răcită 85dB ( A ).4. ♦ tăria la frecvenŃa de 8 Hz: 1 vibrar. Limitarea vibraŃiilor se face prin montarea pe fundaŃii din beton prin intermediul suporturilor amortizoare livrate odată cu utilajele. sector 3. Durata etapei de functionare FuncŃionarea estimată de minimum 50 ani.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. a panourilor fonoizolante pentru faŃadă si terasă.eu 39 .eu. 1. office@environmental-expert. . a pereŃilor fonoizolanŃi intre apartamente. . ♦ tăria la frecvenŃa de 2 Hz: 7 vibrar.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Valorile maxime ale vibraŃiilor: . de către producătorul agregatelor.Beton: aproximativ 3000 mc. Informatii despre materii prime. Bucureşti Tel: 0314 253 023. De asemenea.6.7. 1.4. substante sau preparate chimice Materile prime prevăzute pentru construcŃia şi dotările obiectivului analizat vor fi numai cele aprobate de legile in vigoare privind materialele şi substantele permise pentru constructia de blocuri de locuit. a geamurilor termopan. accesul autoturismelor in zona obiectivului va fi restricŃionat. www. Theodor Pallady nr. în exterior: Viteza aerului la circulaŃia prin canale este limitată la 8 m/s.. Se estimează că vor fi utilizate următoarele cantităŃi de materii prime: .eu.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 1. Theodor Pallady nr.. Nivelul de zgomot este variabil. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. care afecteaza mediul.Geam termopan: estimat 3600 mp.(A).4.8. finisoare. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. Poluare calculata produsa de activitate Pe zone rezidentiale de recreere sau alte Masuri Pe zone zone protejate de Numar de Poluare Fara Cu Tipul Sursa de surse eliminare protectie / maxima Pe zona masuri implemenpoluarii poluare / de restrictie permisa obiectivului de tarea pouare reducere aferente eliminare masurilor de a poluarii obiecti/ eliminare/ vului reducere reducere a a poluarii poluarii Lucrarile de constructii Utilitare se vor auto face in Zgomot pe specifice afara timpul construcMaxim 3 65 dB 60-80 orelor de constructie tiilor şi odihna i transporale tului de populatiei. Estimarea nivelului de zgomot datorat obiectivului Ca poluant fizic se poate considera zgomotul produs de intensificarea activităŃii in zonă. vole şi autogredere. sector 3. atat in perioada de construcŃie a obiectivului cât şi in perioada de funcŃionare a acestuia in mică măsură.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. buldozere. office@environmental-expert. materiale se vor folosi antifoane generati de activitatea propusă Estimarea nivelului de zgomot datorat lucrărilor de construcŃie Utilajele de santier produc zgomot. Betonul necesar realizării construcŃiei va fi adus cu betonierele.eu 40 . nu va fi preparat pe amplasament. in jurul valorii de pana la 90db. Informatii despre poluanti fizici şi biologici. www. valorile mai mari fiind la excavatoare.Metal: aproximativ 600 tone. din cauza intensificării traficului. .expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Nu produc insă şi vibraŃii semnificative.

.eu 41 . iar zgomotul provenit de la motoarele autovehiculelor se incadrează in limite normale asigurând in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul şi calitatea aerului. Nivelul de zgomot echivalent continuu estimat pe baza densităŃii circulaŃiei la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul este de 80 dB(A). 3 – admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) – pt. ing. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore. pentru care limita admisă de norme la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul. www. pag.şi de 75. in timpul zilei.85 db(A) . dr. Sursele de zgomot in cazul obiectivului sunt cele produse de pornirea/oprirea şi funcŃionarea motoarelor autovehiculelor şi de la autoutilitarele care descarcă marfa. iar Nivelul echivalent continuu {dB(A)} datorat traficului rutier este de 80 dB(A) in cursul zilei. Ioan Paunescu). 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. CirculaŃia din zonă se incadrează in categoria tehnica II. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. strazi de categoria IV. de cca.. Atât pentru muncitori. Alexei Atudorei şi prof. pana la aproximativ 70 db(A) in anul 2000 (extras din lucrarea „Gestiunea deseurilor urbane”. 10. autori dr. ing. de legatură. Trebuie amintit şi faptul ca Institutul de Sănătate Bucureşti a desfăşurat o acŃiune de monitorizare care a evidenŃiat o dinamică ascendentă a nivelurilor de zgomot de la valorile medii de 50 db(A) la inceputul anilor 1980. Theodor Pallady nr. este de 70 dB(A). Nivelul echivalent continuu {dB(A)} la limita investiŃiei este estimat sub 65 dB(A) in cursul zilei. 50 dB(A). Valoarea a fost calculată pentru o circulaŃie intensă pe timpul zilei. Toate instalaŃiile şi utilajele folosite vor fi omologate conform normelor in vigoare şi produc un nivel acustic de maxim 35–40 dB.pentru strazi de categoria I. 10009-88 (Acustică urbană) – tabelul nr. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. STAS-ul nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. efectuattă la intervale bine precizate de timp. Estimarea nivelului de zgomot datorat traficului Pentru evaluarea zgomotului generat de traficul rutier s–a stabilit densitatea medie a circulaŃiei rutiere pe baza numărării autovehiculelor.eu.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.11. In situaŃia implementării planului. iar funcŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei – zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare.4. nr 33. 1. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică NU ESTE CAZUL 1..eu 42 . sector 3. reŃea canalizare.4..9. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. amplasamentul işi va pastra funcŃiunea actuală. reŃea telecomunicaŃii.eu. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului ansamblu rezidenŃial din strada Pictor Aman. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru realizarea alternativelor la proiect Nu este cazul. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al municipiului Bacău.eu. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia dintre ele Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continuă a pieŃei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidenŃiale. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (ansamblul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor reŃele: reŃea alimentare cu apă.4. 50. aici aflandu-se clădiri cu funcŃiunea de spaŃii de invăŃamânt. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.10. Zona in care va fi amplasat imobilul comercial şi rezidenŃial se caracterizează ca fiind o zona construită. precum şi zone cu spaŃii verzi amenajate. Theodor Pallady nr. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. www. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. de asemenea. obiectivul studiat va contribui la dezvoltarea zonei şi la asigurarea necesarului de locuinŃe din zona analizată. apartinând de localitatea Bacău. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. reŃea alimentare cu gaz metan. reŃea alimentare cu energie electrică). office@environmental-expert.expert-mediu. In situaŃia neimplementării planului.

U. istorice. zone de protectie sanitară.1.T) va fi maxim 75%. infrastructura existentă. sector 3.4. istorice. 34 / 15. Realizarea acestei investiŃii nu va afecta dezvoltarea spaŃială a localităŃii Bacău. Terenul se află in vecinătatea reŃelelor tehnico. Alimentarea cu apă potabilă a. In prezent terenul este liber de construcŃii.4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului S-a eliberat certificat de urbanism nr. astfel localitatea va dobândi o zonă de locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime şi servicii cu un grad ridicat de urbanitate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.14. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000. 2010. Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă 1. 1.4. In prezent terenul este liber de construcŃii. arheologice.edilitare. iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.13. Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare.4. www. arii naturale/zone protejate. 1105 / 2008. 50. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000. culturale..eu 43 . In vecinătatea amplasamentului este Universitatea Bacovia. valori naturale.eu.T) va fi 7.O. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare – cumpărare nr.expert-mediu. Theodor Pallady nr. culturale. Pe amplasament nu există valori naturale. După realizarea proiectului procentul de ocupare al terenului (P.14. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. office@environmental-expert. arii naturale/zone protejate. Regimul de inălŃime strict a obiectivului analizat va fi D+P+M+12E. Alimentarea cu apa rece SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. 1.12 InformaŃii despre utilizarea curentă a terenului. arheologice.02. zone de protecŃie sanitară Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare.

50. office@environmental-expert. = 648 persoane 160 persoane in spaŃii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers .expert-mediu.31 mc/zi Determinarea debitului zilnic maxim .. pct. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul obiectivului.72 mc/zi Qzi max = 6.75 mc/zi Qzi med total = 121.35 = 8.4 mc/zi Q zi med =1/1000 x 95 x 50 [mc/zi]= 4. sector 3. 1 persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers . www. Theodor Pallady nr. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere.eu..64 mc/zi SC House Construct Invest Environment SRL Bd.conform STAS 1343- 1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers . Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă.16 mc/zi Q zi med =1/1000 x 160 x 40 [mc/zi]= 6.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.eu 44 .Qzi max Qzi max=Q zi med x Kzi [mc/zi] Kzi valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic= 1. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer.16 mc x 1.35 = 148.conform STAS 1343-1/2006 Calculul debitului zilnic mediu -Qzi med Q zi med =1/1000 x 648 x 170 [mc/zi]= 110.4 mc x 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.35 Qzi max = 110. DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt. 4.conform STAS 1478/90-Tab. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

15 = 174.02 => coeficient care Ńine seama de nevoile sistemului de alimentare cu apă.41 x 2.72 x 2.02 x 1.41 x 0.8 = 1.3 = 1.79 [mc/h] Qorar max total = 20.= 148..15 = 129.15 = 52.75 mc x 1.02 x 1. X Ks X Kp[mc/ZÎ] unde: Ks = 1.eu. Kp = 1.35 x 1.3 = 2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www.02 x 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.45 [mc/zi] = 2.3 [mc/zi] Qzi min= 148.64 x 2.61 l/s Qs o max= 17. office@environmental-expert.41 mc/zi Qzi max total = 163.62 x 1.expert-mediu.8 .72 x 0.13 mc/zi Determinarea debitului orar maxim de apă – Q 0 max Qorar max=1/h x Qzi max x Ko [mc/h] Ko= 2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qzi max = 4.valoarea maximă a abaterii valorii consumului orar Qorar max =1/24 x 148.02 l/s Qszimin = 44.62 mc/zi Qzi min= 8.15 = 20.34 [mc/zi] = 0. -locatari: Qs zi med = 110. Theodor Pallady nr.22 [mc/zi] = 1.92 mc/zi Qzi min total= 49.35 = 6. = Q zi max.3 = 44.35 [mc/h] Qorar max =1/16 x 8.49 l/s Qs zi max. = Qzi min.. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi max. sector 3.eu 45 .35 [mc/h] = 5.Qzi min Q minim zilnic= Qzi max x 0.64 x 0.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.15 => coeficient care Ńine seama de pierderile de apă prin reŃele (reŃele vechi).16 x 1.8 = 17.51 [mc/h] Qorar max =1/10 x 6.8 = 1.eu.72 x 1. = Q zi med.77 mc/zi Determinarea debitului zilnic minim .02 x 1.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med.59 mc/zi Qzi min= 6. 50.65 l/s -spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi min.

eu..10 [mc/zi] = 2.51 x 1.= 8. birouri şi spatii comerciale este prevăzut cu demisol cu capacitate pentru 158 autovehicule.13 [mc/zi] = 0.25 [mc/zi] = 0. Theodor Pallady nr.63 [mc/zi] = 0.06 l/s Qs o max= 1. iar Ia mezanin s-au prevăzut birourile.17 l/s Qs zi min = 2.09 [mc/h] = 0.49 l/s -birouri: Qs zi med =4.eu. = 6.02 x 1.92 x 1. având puterea termică de 105 kw fiecare.02 x 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.58 l/s -cerinŃa totală: Qs zi med.02 x 1.15 = 2. La parter s-a propus amenajarea spatiilor comerciale. 50.21 l/s Qs zi min = 1.15 = 2.21 [mc/h] = 5.15 = 1.57 [mc/zi] = 0.41 x 1.expert-mediu.79 x 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. c..02 x 1. b. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qs zi med.15 l/s Qs zi max= 6.77 i/s Qs zi max= 192.02 x 1.30 [mc/zi] = 1.05 l/s Qs o max= 1. etanşate cu garnituri din elastomeri. sector 3. tip VITODENS 200-W. model VIESSMANN.65 l/s Blocul de locuinŃe (12 etaje).75 x 1.15 = 7.4 x 1. Evacuarea apei uzate menajere Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apa caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament.eu 46 .15 = 5.02 x 1.52 [mc/zi] = 0.15 = 10. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice. www.02 x 1.51 [mc/zi] = 0.15 = 7.64 x 1.02 x 1. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă. Bucureşti Tel: 0314 253 023.72 l/s Qs o max= 24.= 142. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică proprie. office@environmental-expert.77 [mc/h] = 0.4 l/s Qs zi min = 57.15 = 3.13 l/s Qs zi max.04 [mc/zi] = 0.59 x 1.

Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii. 1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Coloanele menajere vor fi mascate în ghene. la etajul 6. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigentelor legislaŃiei în vigoare. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele. 50.14. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. În demisol.2.B" Coloanele menajere.expert-mediu. office@environmental-expert. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05.. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu.eu.. www. s-a făcut conform STAS 1795. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Alimentarea cu energie termică şi gaze Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor se realizează din reŃeaua gaze naturale presiune redusa ∅ 3 existentă pe strada Pictor Aman.eu 47 . Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. Pentru siguranŃă în exploatare.. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° .eu. prin extinderea ei până la obiectiv . Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii. la parter şi la ultimul nivel. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip . Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare. d. Theodor Pallady nr. Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm.4. Pentru partea de locuinŃe se vor monta trei branşamente la capătul SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

Din coloana G0. protejată cu plasa de sârmă.. iar evacuarea gazelor arse se realizează printr-o tubulatura ∅ 60. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI lor trei regulatoare. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii maşinii de gătit tip aragaz este de 1. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionării cazanului model VIESSMANN tip VITODENS 200 . printr-o tubulatura ∅ 60. racordată la canalul SC House Construct Invest Environment SRL Bd. grinzi. Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin montarea unei prize de evacuare gaze arse 10 * 10 cm. montata pe cazan şi racordată la canalul de evacuare gaze ∅ 300 canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0. A doua situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului din cazan se realizează din coridorul interior . 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. cu ajutorul unui cos de fum coaxial ∅ 100/60. alimentarea cu gaze naturale a receptorilor din bloc se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale presiune joasă comună. Admisia aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse se realizează in doua situaŃii funcŃie de amplasarea bucătăriei şi centralei termice in planul imobilului şi anume : Prima situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului şi evacuarea gazelor arse se realizează din exterior. Theodor Pallady nr. www. stâlpi. montată aparent pe casa scării prin montarea in plan vertical a doua coloane G0.70mc/h. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii cazanului model VISION DUAL este de 2.eu 48 .05 mc/h.W este de 12. sector 3. Din P. montată pe cazan.expert-mediu. Măsurarea consumului de gaze naturale pe fiecare apartament se realizează cu ajutorul unui contor volumetric tip G 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.12 mc/h. office@environmental-expert..R.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. ce face parte din furnitura cazanului. iar la partea de magazine se montează un post de reglare măsurare.eu.5 metri. alimentarea receptorilor din fiecare apartament se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale-presiune joasă montată aparent pe ziduri.

eu. Receptorii sunt din import sau din producŃia internă şi conform cărŃii tehnice anexate funcŃionează la presiunea de alimentare de 200 . nominalizat pe următorii receptori: .expert-mediu.bucătărie) şi unde se introduc gaze naturale corespunde prevederilor din NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE . Theodor Pallady nr. canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0. la inălŃimea de montaj conform schemei izometrice anexate.2004. agrementată de ANRE.Centrul OperaŃional BACĂU.2004.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.. www. destinat pentru incălzirea spaŃiilor şi prepararea hranei. Debitul total de gaze naturale pe fiecare apartament va fi de 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.05mc/h.75 mc/h.eu 49 . asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse şi a eventualelor scăpări de gaze . suprafaŃa de vitrare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Proiectul instalaŃiei de utilizare gaze naturale de joasă presiune cuprinde : .1 centrală termică cu tiraj forŃat : Q = 2. SoluŃia de alimentare a noului consumator cât şi debitul de gaze necesar. va fi aprobată de către E ON GAZ ROMÂNIA . montată aparent pe ziduri şi grinzi in sistematizare orizontală şi stâlpi in sistematizare verticală. CondiŃii pentru introducerea instalaŃiilor de gaze.75 mc/h . office@environmental-expert. privind volumul minim. 50. Punerea in funcŃiune a receptorilor din bucătărie şi centrala termică se realizează pe baza unui proiect la faza de dosar preliminar ce va fi întocmit de o firma ce proiectează instalaŃii de gaze naturale. .Centrul OperaŃional BACĂU. . indicativ NT-DPE .instalaŃia interioara intre robinetul de incendiu a contorului proiectat şi receptorii legali aprobaŃi.T. iar proiectul va fi avizat de către E ON GAZ ROMÂNIA . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI de evacuare gaze. TOTAL DEBIT APROBAT : Q = 3.instalaŃia exterioară.300 mm CA. sector 3. Încăperea unde sunt amplasaŃi receptorii (C.. raportul volumic.1 maşina de gătit tip aragaz : Q = 1. cu dimensiunile de 20* 20 cm.5 metri. cuprinsă intre regulatorul existent şi robinetul de incendiu a contorului proiectat de la fiecare apartament..70 mc/h .

Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spaŃiile comerciale. 8. asigurând încălzirea sau răcirea aerului.intersecŃia canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaŃii.32 din NT . care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt. se va realiza prin execuŃia unei variante din proiect.cu agent de răcire apă rece cu Ttur =7 ° Tretur=12 ° in regimul de răcire. . cu agent de răcire apă rece pentru răcirea aerului.DPE -2004.eu 50 ..expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. se realizează din exterior prin montarea unei prize de aer in peretele exterior la înălŃimea de 20 cm de la pardoseală şi va fi protejată cu plasă de sârmă.eu. folosind climatizoare de tubulatură. www. precum şi asigurarea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune. sector 3. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. C. NU ESTE ADMISĂ: .35 m.montarea conductelor pentru alte instalaŃii in canale pentru conductele de gaze. 50. Admisia aerului necesară receptorului cu flacără deschisă (aragaz). Bucureşti Tel: 0314 253 023.22 din NT . C. Conform art. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor Centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură. Evacuarea eventualelor scăpări de gaze şi admisia aerului necesar arderi.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.cu agent termic apă caldă cu Ttur =70° Tretur =60° in regimul de încălzire. De asemenea se interzice evacuarea gazelor direct in poduri.2004 . 8. Se interzice montarea de dispozitive de inchidere a secŃiunii de ieşire a gazelor arse conform art. Pentru calcularea necesarului de gaze s-a Ńinut cont de cantităŃile necesare pentru instalaŃiile de incălzire şi pentru instalaŃiile de ventilaŃie şi climatizare.eu. C.DPE . Acestea sunt alimentate: . . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea gazelor naturale arse de la aragaze se face prin grila de evacuare 10 * 10 cm. 2. C. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. InstalaŃie de ventilaŃie şi climatizare Pentru spaŃiile comerciale de la parterul şi mezaninul imobilului sunt prevăzute următoarele sisteme: 1. climatizarea locală a spaŃiilor. amplasată la inălŃimea Hp = 2.

W. mezanin. model VIESSMANN. montate in tavan fals. suporŃii se vor executa din profile din oŃel laminate. Theodor Pallady nr. protejate anticorosic prin grunduire şi voPSIre. SpaŃiul de la demisol este destinat parcărilor auto şi nu necesită asigurarea confortului termic. parter. Materialele utilizate la executarea instalaŃiilor Canalele de aer se execută din tablă de oŃel zincat protejate termic cu cochilii din polistiren sau plăci rigide din vată minerală sau de sticlă. Specificul amplasamentului impune realizarea protecŃiei termoizolaŃiei cu folii de aluminiu de 0. Centrala termică produce agent termic 70/60° iar transferul termic se realizează C. având puterea termică de 105 kw fiecare. pe fiecare nivel cu ventiloconvectoare de plafon necarcasate. tip VITODENS 200 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.. Aerul viciat va fi extras din spaŃiile comune printr-o reŃea de canale de ventilaŃie racordate la modulul de evacuare al centralelor de tratare a aerului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. office@environmental-expert. 50. respectă normele de protecŃie a mediului fiind ecologice. trebuie asigurat confortul termic prin realizarea instalaŃiilor interioare de incălzire şi ventilaŃii. caserate pe folii de aluminiu armate cu fibre de sticlă. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Centralele de tratare aer. unsprezece etaje + penthouse (D + P + MZ + 11E + PTH).8 mm. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează doua cazane de perete in condensatie cu tiraj forŃat şi camera etanşă. sector 3. InstalaŃii de incălzire şi ventilaŃie Pentru imobilul COMERCIAL ŞI REZIDENłIAL cu regim de inaltime: demisol.eu 51 . necesitând realizarea instalaŃiilor interioare de incalzire şi ventilaŃii. Manipularea materialelor se va realiza cu respectarea normelor de tehnica securităŃii muncii şi in aşa fel încât sa nu se deterioreze..eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fiecare aparat de climatizare va fi racordat printr-o tubulatura la canalele principale de aer de la centralele de tratare a aerului. SpaŃiu comercial al imobilului este format din parter şi mezanin cu destinaŃie magazine. Pentru spaŃiul comercial confortul termic se realizează de la o sursă termică proprie. Consolele. SpaŃiu rezidenŃial este destinat locuinŃelor cu regim de inăltime 11 etaje + penthouse totalizând 205 apartamente. pentru care confortul termic se realizează separat pe apartament. agregatul de răcire apă ca şi celelalte accesorii ale instalaŃiei sunt de ultimă generatie.

Agentul termic va fi produs de un cazan model de referinŃă HERMAN.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 4 x 25 kw. date prin temă. SR 1907/2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. ce produce agent termic pentru incălzire şi instant preparare apă caldă de consum. ce funcŃionează cu gaze naturale la presiunea gazului din sistem de 20 mbar. tubulară introducere aer proaspăt cu anemostate având D aer = 4 x 3500 tubulatura evacuare aer viciat cu grile de ventilaŃie având D aer = 4x 3000 mc/h.incălzire. pe baza datelor din proiectul de arhitectură şi a temperaturilor interioare de calcul prevăzute in standard.retur din Ńeavă de polietilenă reticulată. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. cu conducte tur .18° şi in zona III eoliană. www. 2 * 75 kw . clădirea incadrandu-se in zona III de temperatură (te = . tip VISION DUAL 24 SE. s-a determinat conform STAS 6472/3 şi Normativ C107. sector 3. intr-un spaŃiu ce corespunde condiŃiilor impuse de normativul 113 şi NTDPE -01/2004. montaj îngropat.răcire. 50. Necesarul de căldură pentru fiecare încăpere a obiectivului cu corpuri statice. 4 recuperatoare de căldură rotative cu D aer = 3500 mc/h/buc 4 baterii de incălzire .9 kw şi un randament de 93. izolată model REHAU.eu 52 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Agentul termic 85/65°C va fi produs de un cazan. C) RezistenŃa termică a elementelor de închidere ale încăperilor.1 kw / 23. Transportul agentului termic la corpurile de încălzire statice. Pentru spaŃiul rezidenŃial confortul termic se realizează individual pe fiecare apartament de la o sursă termică proprie prin amplasarea unei centrale termice murale in fiecare bucătărie. Cazanul este de tip mural cu camera etanşă şi tiraj forŃat şi va fi amplasat in bucătărie.. având puterea termică utilă: minimă / maximă de 9.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃia de climatizare este compusă din : mc/h.. se realizează perimetral. office@environmental-expert.4%. Agentul termic produs va fi folosit pentru incălzire şi preparare apă caldă de consum. Theodor Pallady nr. s-a determinat in conformitate cu SR 1907/1. 2 agregate frigorifice .

eu. office@environmental-expert. Plecările spre receptori (circuite) sunt protejate cu întrerupătoare automate.expert-mediu. în execuŃie îngropată. sector 3. Probele se vor efectua inaintea izolării termice a elementelor instalaŃiei şi dupa închiderea completă a clădirii.. www. InstalaŃia interioară de incălzire se va supune la proba la rece şi la cald conform cap. interfon). se montează câte un robinet de reglaj. curenŃi slabi (telefon-întemet. instalaŃii de iluminat şi prize.23 din 113-2002.14. pe legăturile tur-retur la corpurile de incălzire. Îmbinarea tubului multistrat şi a fitingurilor de tip REHAU se realizează cu racorduri prin presare sau filetare. Alimentarea cu energie electrică InstalaŃiile proiectate includ instalaŃii de forŃă. Pentru asigurarea protecŃiei împotriva şocurilor electrice se va executa şi măsura priza de pământ naturală şi artificială.. Materialele utilizate vor avea caracteristicile şi toleranŃele prevăzute in standardele de stat sau in normele interne ale unităŃilor producătoare.4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ProtecŃia conductei cu izolaŃie va avea dublu rol şi anume de izolator şi posibilitatea dilatării conductei funcŃie de variaŃiile de temperatură. Transferul de căldură in incăperi va fi asigurat de corpuri statice din oŃel model ECORAD cu două rânduri. Tabloul electric de distribuŃie va fi realizat cu grad de protecŃie IP34. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Tablourile electrice de distribuŃie vor fi executate conform schemei electrice de distribuŃie puse la dispoziŃie de proiectant. Presiunea de lucru la instalaŃia de incalzire este de 3 bari. Pentru o echilibrare hidraulică bună a instalaŃiei.3.eu. La priza de pământ se vor racorda nulul de protecŃie pentru tablourile electrice. nulul de lucru şi protecŃie al reŃelei. 1.eu 53 . Se va asigura panta corespunzătoare la instalaŃia de distribuŃie. In punctele cele mai coborâte se prevăd robineŃi de golire. dimensiunea lor va fi funcŃie de incărcarea termică pe incăpere. 50. Se utilizează armături de sectorizare şi golire cu ventil sferic şi mufe. iar in punctele cele mai înalte se prevăd aerisitoare (dezaeratoare automate).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. cu valoare de max. Se utilizează conductoare de cupru. iar in băi corpuri statice de tip port prosop. Theodor Pallady nr. TV. 1 Ohm. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

www. Pentru alimentarea spaŃiilor comerciale se va prevedea un FDCP separat..tablou de utilităŃi comune pentru scara de locuinŃe TGSC . Lămpile se vor monta pe baza planurilor de montaj.Este tabloul de distribuŃie. InstalaŃiile electrice de curenŃi slabi cuprind: 5.eu. Tablouri electrice proiectate: FBE (parter) . cu funcŃiile de protecŃie şi măsură a energiei electrice. Bucureşti Tel: 0314 253 023. In cadrul clădirii există următoarele categorii de circuite: sistem de iluminat normal. în zona de acces (se va face conform avizului de racordare ce se va obŃine de către beneficiar). sector 3.tablou general comune pentru spaŃiile comerciale Tablouri electrice individuale . sistem de iluminat de siguranŃă. 4. FDCP. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.expert-mediu. InstalaŃii electrice în spaŃiile comune. Sunt prevăzute sisteme de iluminat specifice. InstalaŃiile electrice de joasa tensiune cuprind: 1. Tablourile electrice vor fi dispuse astfel: Tabloul FBE va fi montat la intrarea in clădire. Sistem televiziune prin cablu. realizat cu două secŃiuni separate (măsură şi protecŃie). Theodor Pallady nr. este la exterior. 3. 8. 7. TECOM . Circuite internet şi telefon. InstalaŃii avertizare incendiu Memoriul tehnic pentru instalaŃiile electrice nu include racordul electric şi branşamentele de curenŃi slabi. Interfon.eu 54 . 6. 50.(In fiecare apartament). InstalaŃii electrice aferente spaŃii comerciale şi de birouri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru circuitele de iluminat şi forŃă se prevede protecŃia la scurtcircuit cu întrerupătoare automate cu protecŃie magnetotermică. Pentru fiecare scara de bloc se va prevedea cate un FDCP.firidă de branşament. InstalaŃii de protecŃie împotriva trăsnetului şi priza de pământ.. InstalaŃii electrice pentru iluminat şi prize în apartamente.

50. frigider. prin siguranŃe automate cu protecŃie diferenŃială de 30 mA..eu. Tabloul TECOM şi TESPC va fi montat în interiorul clădirii. cu aparat special pentru mediu umed (băi). Pentru casa scării s-au proiectat aparate de iluminat pentru fiecare etaj tip aplici de tavan sau echivalent echipate cu surse economice tip PL-T. cu cleme corespunzătoare. de lampă (general loc de masă şi odihnă) cu comandă din puncte independente şi în băi s-a proiectat un loc de lampă. fiind permanent in funcŃiune HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. sau echivalent. www.eu 55 . InstalaŃiile electrice de iluminat vor fi realizate din conductoare FY protejate în tuburi IPEY sau echivalente pozate îngropat. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru zona casei scării va fi de tipul 1.A. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. la parter Tablou TER aferent rezervor Tabloul individual de apartament va fi amplasat în interiorul fiecărui In cazul apartamentelor în camera de zi s-au proiectat in general două locuri apartament. amplasat la oglindă.5 mmp pentru prize. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. Schema de distribuŃie şi calcul adoptată este de tip magistrală cu o coloană. Se utilizează conductoarele de cupru de 1. Se utilizează conductoarele de cupru de 2. sector 3. office@environmental-expert. În bucătării s-au proiectat patru prize pentru maşina de spălat. InstalaŃii pentru alimentarea prizelor: Circuitele de prize din apartamente sunt racordate din tablourile individuale. alte electrocasnice. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Tabloul FDCP va fi montat în interiorul clădirii la parter. Circuitele de priză nu prezintă particularităŃi deosebite.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. deasupra uşii de intrare. Prizele se vor monta la o înălŃime de 30 cm acolo unde nu sunt specificate alte cote de montaj.eu.expert-mediu. Se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuala de 90 minute. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. etc.5 mmp pentru iluminat iar legăturile conductoarelor vor fi realizate numai în doze.

cablu TV şi interfon. Fiecare lift va avea inclus in furnitura lui un tablou automat (livrat de furnizorul liftului) care trebuie pe lângă funcŃiunile lui normale să poată primi un semnal de la centrala de avertizare incendiu. tv s-a prevăzut cate o plecare separată pentru fiecare din tabloul de utilităŃi comune. Alimentarea cu energie electrică a spatiilor comerciale se va face printrun tablou electric tip FDCP. Generatorul va fi echipat cu tablou de comandă şi automatizare astfel incât la căderea tensiunii acesta va intra automat in funcŃiune. cu posturi în fiecare apartament. Aceasta va fi repartizată la un anumit etaj care se va preciza de către furnizorul de internet-telefon. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. S-a proiectat instalarea unui interfon. DistribuŃia SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Aceste circuite sunt pozate îngropat. astfel incat să se elimine posibilitatea de pornirea a liftului in cazul unui incendiu. cea de bază din TECOM şi una de rezervă de la un generator propriu pentru fiecare lift in parte. Trecerea in regimul normal de funcŃionare se va putea face numai manual de la tabloul de utilaj. Pentru sistemul de telefon-internet. InstalaŃii electrice de curenŃi slabi: În interiorul fiecărui apartament s-au proiectat circuite de telefonie-internet. holuri se va face din tabloul de utilităŃi comune TECOM. casa scării. Pentru siguranŃa la incendiu fiecare lift in parte a fost prevăzut cu dubla alimentare. DistanŃele de montare dintre prize şi elementele metalice legate la pământ vor respecta prevederile cuprinse în normativul 17 pct.eu.2. Liftul.eu 56 . astfel incât la apariŃia unui incendiu liftul să se deplaseze la parter. câte unul pentru fiecare scară in parte.expert-mediu. Sistemul de televiziune prin cablu ..eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.5 m. Pentru zona comună şi spatiile tehnice s-a prevăzut un tablou general care se va alimenta separat din firida de branşament. Iluminatul pe spaŃiile comune. www. rămânând acolo cu uşile. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comutatoarele şi întrerupătoarele pentru iluminat se vor amplasa la h=0. Theodor Pallady nr. 5. 50.. Din tabloul de utilităŃi comune se vor mai alimenta : Unitatea centrală a interfonului. ~ Sistemul de internet şi telefon .8 m1.26. office@environmental-expert. Liftul se va alimenta din tablou de utilităŃi comune înaintea disjunctorului general. respectiv cablu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

echipate cu surse economice. Din tabloul general al spatiilor comune se vor alimenta : UnităŃile de climatizare de pe terasa magazinelor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru spaŃiile comerciale va fi de tipul 1. Se vor prevedea circuite electrice de prize pentru curăŃenie alimentate in cablu CYYF (cu întârziere mărită la propagarea flăcării) pozate pe pod de cablu montat in tavanul fals. sector 3. Tabloul electric de iluminat şi prize aferent spatiilor comune.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. 50. Atât dozele cât şi corpurile de iluminat se vor echipa cu presetupe de etansare astfel incât să fie păstrat gradul de protecŃie de IP65. InstalaŃia de iluminat va fi de tip etanş realizată in cablu CYYF pozat aparent pe tavan sau pe pod de cablu.. Centralele termice murale aferente magazinelor.eu. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. www.eu 57 .eu. sau direct de pe tabloul electric prevăzut pentru iluminat. prin butoane de comandă. fiind permanent in funcŃiune . camera tabloului general. Iluminatul in spatiile comune se va realiza cu corpuri de iluminat montate incastrat in tavanul fals. Iluminatul in parcare se va realiza cu corpuri de iluminat tip TCW215 sau similar cu grad de protecŃie IP65. echipate cu kit de siguranŃă cu autonomie de 180 minute. office@environmental-expert. Pentru alimentarea cu energie electrică a parcărilor se va prevedea un tablou distinct contorizat separat. camera centralei de avertizare incendiu. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. Bucureşti Tel: 0314 253 023. camera tehnică a grupurilor de pompare hidranŃi respectiv sprinklere se vor prevedea corpuri de iluminat pentru continuarea lucrului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. In camera centralei termice. Comanda de aprindere a iluminatului pentru zona comună a spatiilor comerciale se va face centralizat de Ia camera de supraveghere. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI circuitelor in zonele comune se va face in cablu tip CYYF (cu intârziere mărită la propagarea flăcării) pozat pe pod de cablu montat in tavanul fals. Aprinderea iluminatului se va face de la detectoare de mişcare cu unghi de 360 grade care vor comanda contactoarele SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H..

office@environmental-expert. • declanşatoare manuale de alarmă.eu. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI aferente circuitelor din zona deservită de acestea. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. număr ocupanŃi. acestea vor fi marcate pe plan distinct. riscul de incendiu.. sector 3.. 50. Theodor Pallady nr. fiind permanent in funcŃiune.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. INSTALAłIA DE SEMNALIZARE LA INCENDIU Sistemul de detecŃie şi semnalizare a incendiului are rolul de a supraveghea obiectivului din punct de vedere al apariŃiei accidentale sau intenŃionate a unui focar de incendiu. Cablurile de alimentare a circuitelor de iluminat de siguranŃă vor fi rezistente la foc timp de 90 minute. traseele acestora vor fi distincte de cele ale iluminatului normal. InstalaŃia de semnalizare la incendiu cuprinde: • centrala avertizare incendiu adresabilă cu 6 zone. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru parcare va fi de tipul 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. • cablu transmisie semnal cu rezistenŃă mărită la foc. In cazul dispariŃiei tensiunii normale o parte din corpurile de iluminat normal au fost prevăzute şi cu kituri de siguranŃă astfel incat traseul de circulaŃie sa fie iluminat parŃial. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT.expert-mediu. • dispozitive de alarmă la incendiu.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. La stabilirea numărului de detectoare s-a avut in vedere aria de acoperire a unui detector care este de minim de 80 mp. • detectoare optice adresabile de fum.eu 58 . Conform Normativ 118/2-2002 (funcŃie de categoria de importanŃă. • detectoare de gaz. In cazul in care acestea vor avea defecte a fost prevăzut şi câte un întrerupător general amplasat unul in zona de intrare in parcare cu automobilul şi unul in zona de intrare in parcare din casa scării. • detectoare de monoxid de carbon. categoria pericol de incendiu) se va folosi tipul de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare.eu.

Detectoarele se vor monta pe tavanul incăperilor.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Paratrăsnet. Theodor Pallady nr.conductoare de coborâre (formate din platbandă OL-Zn 25x4 mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: . 50..5 pozat aparent in tavanele false şi in tuburi de protecŃie la montajul ingropat in zid.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI acoperire totală pentru parcare şi spaŃii comerciale şi parŃial pentru scara fiecărui bloc in parte. instalaŃii de protecŃie prin legare la pământ şi priza de pământ InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului. InstalaŃia de avertizare la incendiu va fi executată de firme specializate şi autorizate pe domeniul respectiv. www.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Declanşatoarele de alarmă manuale şi dispozitivele de alarmare la incendiu se vor monta către ieşirile principale de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul apariŃiei unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficienta a întregului obiectiv.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65 M. sector 3.priza de pământ SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 59 . InstalaŃia se compune din: . modul alarmă la incendiu. Centrala de avertizare la incendiu va avea incorporate mai multe module: modul de alimentare cu sursă de rezervă. modul comunicaŃii la distanŃă. Amplasarea centralei se va face la parter in camera de supraveghere din zona spaŃiilor comerciale. . Conexiunile intre echipamente se vor realiza cu cablu rezistent la foc 4x1. office@environmental-expert. modul comanda relee.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Dimensionarea echipamentului electric Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: - parametrii regimului de funcŃionare (tensiune, curent, putere, frecvenŃă, etc); - categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea, spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare; -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective, cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: a) ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃilor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. b) Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. InstalaŃia electrică va fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate, începând de Ia FDCP în schemă TN-CS. Pentru instalaŃia electrică proiectată pentru acest obiectiv se va realiza protecŃia prin legare la nul - ca mijloc de bază, cu respectarea STAS 6616/83. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. c) Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. La nivelul acoperişului, există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15m (Nivel de protecŃie Normal III), Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm. Priza de pământ va avea valori de max. 1 Ohm, şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie, precum şi a grinzilor de fundaŃie). Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm, se va suplimenta cu o priză artificială până la atingerea valorii obligatorii.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

60

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCłIE

In cadrul proiectului nu se vor desfăşura procese de producŃie. Dupa finalizarea lucrărilor de constructie imobilul va fi folosit pentru activităŃi casnice, comerciale şi de recreere. 2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi echipamentelor necesare; alternative avute in vedere Ansamblul de locuinŃe proiectat, unitar din punct de vedere funcŃional şi arhitectonic are o infrastructură alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi inglobaŃi complet in teren şi un radier de solidarizare din beton armat de tip dală groasă cu grosimea constantă. Radierul este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol. Grosimea radierului este de 180 cm. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm), sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. PiloŃii sunt verticali, au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat, având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat. Alte amenajări: Alei pietonale şi carosabile; SpaŃii verzi. Construirea blocurilor şi a parcajelor corespunzătoare, nu implică desfăşurarea unui proces tehnologic. Din acest punct de vedere putem face referire doar la procesele tehnologice desfăşurate in timpul lucrărilor de construcŃii, ce constau in: a) Decopertarea terenului ;
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

61

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

b) Cofrarea, realizarea armăturilor, turnarea betonului şi vibrarea betonului armat, decofrarea. Aceste lucrări reprezintă realizarea structurii de rezistenŃă. c) Inchiderea exerioară. d) Inchiderea interioarelor. e) Turnarea şapelor şi realizarea pardoselilor. f) Montarea tâmplăriei. g) Realizarea structurilor teraselor circulabile şi necirculabile. h) Montarea instalaŃiilor şi echipamentelor electrice, termice şi sanitare. i) Amenajarea spatiilor exterioare: a drumului de acces, a parcărilor şi a spaŃiilor verzi. CirculaŃia pe verticală este asigurată de 3 scări. Fiecare casă a scării este dotată cu scară şi lift. Accesul se va face controlat in clădire, existand posibilitatea de a intra atât din exterior cât şi din parcare. SpaŃiile care nu vor fi ocupate de construcŃii sau de căi de acces vor fi inierbate şi vor fi amenajate peisagistic/ambiental. In cadrul imobilului regăsim garsoniere, apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere; pe langa acesta sunt şi 6 tipuri de penthouse-uri. Parterul in suprafaŃă de 2125,74 mp va fi amenajat pentru spatii comerciale, iar mezaninul (1870,20mp) pentru birouri. Activitatea de asigurare in timpul exploatării FuncŃionarea in siguranŃă a lifturilor, verificarea periodică a balustrăzilor, siguranŃa impotriva incendiilor, activitatea de protecŃie impotriva intruziunii şi efractiei vor fi asigurate de firme specializate in domeniile respective. 2.1.2. Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile Nu este cazul.

2.2. ACTIVITATI DE DEZAFECTARE
2.2.1. Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădiri ce urmează a fi dezafectate Nu este cazul, terenul este liber de construcŃii.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

62

ELIMINAREA ŞI RECICLAREA ACESTORA In perioada de construcŃie.expert-mediu. In niciun caz acestea nu vor fi depozitate direct pe sol.2.. La sfârşitul fiecărei zile de lucru deşeurile vor fi strânse in containerul central aflat in organizarea de şantier.3. SubstanŃe conŃinute / stocate ( inclusiv azbest şi PCB ) Nu este cazul. Theodor Pallady nr. 2.. 50. se vor produce deşeuri din construcŃii. 3.17. Deşeurile rezultate din activitatea de construcŃie nu se depozitează.01 . Tehnologia de dezafectare aferentă Nu este cazul. Datorită faptului că aceste deşeuri au o mare varietate in ceea ce priveşte substanŃele organice şi anorganice existente in conŃinutul lor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. www. echipamente şi conditii de protectie Nu este cazul. Bucureşti Tel: 0314 253 023. iar procesul lor de degradare este dificil de urmărit. In fiecare zonă de lucru vor exista containere pentru deşeuri. deşeurile vor fi depozitate in containerele de la punctele de lucru. cu titlul de cod “17” şi subtitlurile 17. unele dintre ele SC House Construct Invest Environment SRL Bd. In perioada de funcŃionare Managementul deşeurilor menajere constituie o problema de mare actualitate din cauza faptului că volumul lor creşte proporŃional cu creşterea numărului de locuitori şi a nivelului lor de trai. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 2. sector 3. ci vor fi transportate zilnic la rampa Nicolae Bălcescu. MANAGEMENTUL DESEURILOR. 2. Imediat după generarea lor.eu 63 .2.1. 856/2002. office@environmental-expert. GENERAREA DEŞEURILOR.eu. La fiecare punct de lucru materialele se vor depozita in cuve sau vor fi acoperite pentru a impiedica emisiile de praf şi de pulberi. Măsuri. Containerul central va fi preluat de societatea de salubritate pe baza contractului incheiat şi vor fi transportate către rampa Nicolae Bălcescu.09. conform H.2.2. DESEURI 3.G. nr.

doze aluminiu. contract hartie. ele pot declanşa un proces de poluare a aerului. Deşeurile rezultate in cadrul obiectivului provin in cea mai mare parte din zona apartamentelor şi a zonelor comerciale fiind de tipul hârtie. iar apoi acestea se vor colecta de către unitatea specializată de salubritate a zonei. amplasaŃi in spaŃii speciale şi o precolectare secundară in care conŃinutul recipienŃilor mici este deversat in recipienŃi mai mari ecologici.. etc. cartoane.eu Tip reziduuri cantitate estimata 2. apei şi solului ducând. cartoane. De aceea. hârtie.. Deşeurile provenite de la apartamente vor fi depozitate intr-o zonă specială de stocare temporară a deşeurilor. Zona de stocare a fost astfel dimensionată incât să permită depozitarea tuturor deşeurilor produse până la preluarea acestora de către unitatea de salubrizare orăşenească şi de asemenea va fi amenajată astfel incât să permită colectarea pe categorii a deşeurilor produse (PET-uri. inscripŃionate şi colorate diferit. iar pe zona intregului obiectiv rezultă deşeuri din cadrul procesului de curăŃenie. in recipienŃi mici.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. gunoi menajer. folii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. conform legislatiei in vigoare. conform codului de culori legal. sector 3. este necesar. materiale plastice. crt. metoda de tratare proiectata reziduuri de tip menajer 90mc/luna dupa ridicate de unitate nesortate presare-balotare de gospodarie comunala specializata conf. Se estimează că in perioada de construcŃie şi de exploatare a obiectivului vor fi produse următoarele cantităŃi de deşeuri: Nr. care se depozitează in puncte de colectare de unde sunt recoltate şi transportate de unitati specializate. constând in pubele sau containere. office@environmental-expert. containerele specializate. prin contractul incheiat de aceasta cu beneficiarii. 64 .eu.). Theodor Pallady nr. deşeuri menajere biodegradabile. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fiind nebiodegradabile (peturi). www. acŃiune premergătoare colectării. să se efectueze o activitate de precolectare şi sortare a deseurilor. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Colectarea deşeurilor se va face selectiv. uneori la infecŃii şi afectând sănătatea publică. Administratorul obiectivului va avea obligaŃia să pună la dispoziŃie. 1. pungi. ambalaje carton 90 mc/luna dupa ridicate de unitate presare-balotare de gospodarie SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu. Această activitate constă intro colectare primară şi sortare a deşeurilor menajere de la locul de producere.eu. 50.

5300 mc se utilizeaza in conform proiect totalitate la lucrarile de umpluturi si amenajari exterioare ale incintei 100 tone ridicare de o firma specializata pe baza de contract Colectarea deşeurilor se va face selectiv. contract 900 tone/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf.. ambalaje (faza de executie constructiisantier) comunala specializata conf. fiind interzisă arderea lor direct in recipienŃii de colectare precum şi aruncarea lor lângă recipienŃi. Beneficiarul are următoarele obligaŃii: să incheie contract cu o societate specializată. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. in reziduurile menajere se va adauga hipoclorură de calciu. www.expert-mediu. presate-balotate 4. platforme carosabile) becuri si alte continut Hg reziduuri cu 5. reziduuri din separatorul de produse petroliere ( platforme de parcare. contract 400 kg/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf.eu. reziduuri de carton. vor fi containerizate şi predate unei societăŃi de salubrizare. sector 3. care prevede colectarea. sa menŃină in stare de curăŃenie spaŃiul destinat depozitării. in căminele de canalizare ori depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public. office@environmental-expert. macinate. transportul şi neutralizarea deşeurilor menajere de la obiectiv. contract 150 buc/an ridicare de o firma specializata pe baza de contract cca. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. 50.. ambalaje de mase plastice. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pamant vegetal rezultat din lucrarile de sapaturi (faza de executie constructii-santier) 7. Vara.eu 65 . Deşeurile de tip ambalaje vor fi colectate si balotate in „mori – prese” prevăzute la parterul zonei comerciale. să-şi asigure dotarea necesară precolectării deşeurilor produse in intervalul dintre două ridicări conform ciclulului de ridicare. Theodor Pallady nr. 6.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - să incheie contract de prestări servicii cu o societate specializată. Resursele de apă ale judeŃului Bacău sunt constituite din apele de suprafaŃă – râuri interioare. 4.eu. INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA. să asigure o permanentă stare de curăŃenie şi ordine. alte surse de alimentare fiind precipitaŃiile atmosferice. Resursele teoretice de apă de suprafaŃă sunt de 1310 milioane mc. 50. sau un desen sugestiv indicând destinaŃia. pe căile de acces interioare. APA CondiŃiile higrogeologice ale amplasamentului Din punct de vedere hidrogeologic amplasamentul obiectivului analizat se află situat intr-o zonă cu aport acvifer important. - să asigure calea de acces pentru mijloacele de transport astfel incât distanŃa maximă dintre acestea şi locul de depozitare a recipienŃilor să nu depăşească 10 m. sector 3.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. alimentarea principală a pânzei de apă subterană făcându-se prin infiltraŃie laterală din râul BistriŃa.1. dintre SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. izvoarele de la baza terasei I a căror apă se varsă direct in pânză. să spele recipienŃii după golire şi să-i dezinfecteze cel putin o dată pe lună. - - 4.. prestatorul se obligă să asigure servicii de curaŃenie şi intreŃinere a curăŃeniei zilnice (interioară şi exterioară) pentru spaŃiile din cadrul şi din afara obiectivului precum şi pentru parcarea subterană. pe străzile şi trotuarele din jurul incintelor precum şi pe celelalte terenuri pe care le deŃin. ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1. www. din apele subterane. plastic etc. hârtie.1. In baza acestui contract. lacuri naturale şi artificiale şi într-o măsură mai mică. IMPACTUL POTENTIAL. SpaŃiile de precolectare trebuiesc de asemenea dezinfectate in aceleaşi condiŃii.eu 66 . office@environmental-expert. - se recomandă folosirea de pubele inscripŃionate cu iniŃialele societăŃii prestatoare a serviciului de salubritate şi menŃiunea “GUNOI” urmată de eventualele precizări cu privire la natura acestuia: menajer.

3.3. Bacău I (Lilieci ) . Principalii sǎi afluenŃi sunt: Asǎu. pentru cele de medie şi mare adâncime SC House Construct Invest Environment SRL Bd. la aproximativ 1. Pereschivului. Răcăciuni şi Bereşti. Rǎcǎtaului.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Berheciului.expert-mediu. colecteazǎ apele BistriŃei. Principalele lacuri artificiale pe râul BistriŃa sunt: Gârleni – 2. Lacurile de pe teritoriul judeŃului Bacău au luat naştere ca urmare a amenajărilor antropice pe Siret. Ciobanuş.2 Kmp. BistriŃa ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 40 Km). Pe amplasament nu sunt cursuri de apă. şi se varsǎ în Siret în aval de Bacǎu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.1. Zeletinului. tipuri şi concentraŃii de poluanŃi. iar resursa teoretică de apă freatică 170 milioane mc (140 milioane mc utilizabile). office@environmental-expert. Râul Trotuş are o suprafaŃǎ bazinalǎ de 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI care 470 milione mc utilizabile. sector 3.1 km.3. www. Caşin. evaluarea contaminării – obligatoriu pentru straturile freatice şi după caz.eu 67 . Theodor Pallady nr.2 Kmp Pe râul Siret au fost amenajate lacurile de acumulare: Galbeni. Bacău II . Tazlǎu etc. Starea apelor subterane: dinamica. Uz.34 Kmp. Uz şi BistriŃa. Tazlău ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km ). Trotuşului şi afluenŃilor acestora pe partea dreaptǎ şi ale Tutovei. Râul Siret strǎbate judeŃul pe direcŃia nord–sud.. Principalele cursuri de apă care alcătuiesc reŃeaua hidrografică a judeŃului Bacău sunt: Siret ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului Bacău de 145 Km). compoziŃia chimică. 4. In vecinătatea amplasamentului trece Râul BistriŃa. Singurul lac natural este lacul Bălătău situat pe Izvorul Negru – afluent al Uzului.960 kmp pe teritoriul judeŃului Bacǎu şi un debit mediu de 37 mc/s la ieşirea din judeŃ. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău in 2008. Oituz.30 Kmp. Trotuş ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 118 Km ). Râul BistriŃa strǎbate judeŃul Bacǎu pe direcŃia NV–SE.eu. are un debit mediu multianual de 70 mc/s la intrarea în judeŃ şi 137 mc/s la ieşire. iar pe Uz se află amenajat lacul Poiana Uzului .1.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Berheci (cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 70 Km) şi Zeletin ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km). Slǎnic. având un debit mediu 66 mc/s. 50.

iar in cazul producerii unei creşteri neprevăzute.. Creşterea concentraŃiilor poluanŃilor din apă in unele zone ale judeŃului Bacău a dus la imposibilitatea folosirii acestor surse pentru alimentarea cu apă a populaŃiei. influenŃate de gârliŃele apărute in urma alimentării acestora cu apă din izvoarele de la baza terasei I. indică o direcŃie de curgere a apelor subterane aproximativ nord . Resursele de apă. prezintă un risc ridicat de poluare. www.1983.eu 68 . Acest lucru va trebui luat in calcul atât in timpul execuŃiei lucrărilor de investiŃii cât mai ales in perioada exploatării acestora. dar el poate varia pe verticală in funcŃie de regimul hidric al zonei. Lucrările de prospecŃiune executate in perimetrul studiat.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.vest. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. łinând cont de faptul că nivelul acvifer freatic se poziŃionează la adâncimi care pot intra in contact cu fundaŃiile viitoarei lucrări de investiŃii prin variaŃia acestuia pe verticală..N.2. Depoluarea surselor de apă din pânza freatică este extrem de anevoioasă. o serie de modificări cantitative şi calitative. au interceptat acviferul freatic la adâncimi de circa .expert-mediu. prin două puŃuri de observaŃie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. de timp şi bani. C.eu. office@environmental-expert.T. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Regimul natural al apelor subterane a suferit. 50.eu. iar modificările calitative au fost cauzate de acŃiunea factorilor poluatori (naturali şi antropogeni). necesitând investiŃii foarte mari. Modificările cantitative au fost cauzate in primul rând de folosirea apelor subterane ca sursă de apă potabilă şi industrială. în timp. HărŃile cu hidroizohipse care au fost executate in zonă. Apa subterană este localizată atât in formaŃiunile cuaternare cât şi in cele sarmaŃiene apărând sub forma a două pânze. sector 3. în special cele din acviferele freatice. au fost inventariate mai multe probe de apă care au fost recoltate din vecinătatea amplasamentului. Rezultatele analizelor probelor de apă au fost comparate cu stabilite pentru agresivitatea apei prin STAS 3349 / 1 . se recomandă urmărirea variaŃiei cotei apei subterane. prescripŃiile SC House Construct Invest Environment SRL Bd.60 m.est spre sud .. Pe baza acestor considerente. executării unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative. se vor executa nişte canale de drenaj exterior sau o captare prin puŃuri. apărând rare abateri de la această orientare.

eu. pct. având marca minimă a betonului B 250.c. office@environmental-expert..conform STAS 1478/90-Tab. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer.2. / m.1.. debit mediu lunar / zilnic cu diverse asigurari (95%. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 69 . = 648 persoane 160 persoane in spatii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers . sortimentul de ciment recomandat este M 30. 50.c.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Tabel centralizator cu rezultatul analizelor probelor de apă şi stabilirea agresivităŃii cf. şi pentru agregatele de 0 .31. se recomandă utilizarea unui beton cu grad de impermeabilitate P8. este de 390 Kg. sector 3. Theodor Pallady nr. este 430 Kg.2. in conformitate cu prevederile Anexei A din STAS 3349 / 1979. 4. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă. iar dozajul minim de ciment pentru agregatele de 0 16 m.m. Alimentarea cu apă In cadrul obiectivului. 4.80%.1.) DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt.etc. Caracteristici cantitative ale sursei de apă in secŃiunea de prelevare: debit mediu. 1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.m. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere. / m. STAS 3349 / 1979 Din analiza rezultatelor probelor de apă recoltate.1. 4.5 m.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

stare tehnică Clădirea face parte din construcŃii inalte.1/h -echipare cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor pentru garaje şi parcaje cu mai mult de 50 autovehicule..2. cap. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..21 [mc/h] = 5.1.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med.17i -construcŃia se dotează cu instalaŃii cu hidranti exteriori. 50.3.72 l/s Qs o max= 24.77 l/s Qs zi max= 192. presiune. garaje..63 [mc/zi] = 0. -se prevăd coloane uscate la clădiri civile publice inalte.parcaje sau garaje subterane -clădirea se dotează cu hidranti interiori.289 mc.36/b -se asigură 2 jeturi in funcŃiune simultană.1.eu 70 . cap.65 l/s 4. sector 3. 7. cap.10 [mc/zi] = 2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. tabel 5/1.339 mc.eu.eu.2. 5.1/g .5 l/s. Conform NP086-05: cap.1.17b şi 6.2.conform STAS 1343-1/2006 Qzi med total = 121. 4. V= 90.13 mc/zi Qorar max total = 20.expert-mediu. cap. anexa nr. având Sc= 1. cap. Conform STAS 1478.30 [mc/zi] = 1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4 l/s Qs zi min = 57. 4. 6./d -se prevede perdea de drencare. www. 8. cap 3.= 142./c .2.conform STAS 1343-1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers .796.31 mc/zi Qzi max total = 163. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers . Bucureşti Tel: 0314 253 023.clădiri inalte şi 4. 3 -numărul jeturilor in funcŃiune simultană pentru instalaŃii cu hidranti de incendiu interiori este: clădiri inalte -2. Theodor Pallady nr.77 mp. Qii= 5 l/s şi numărul jeturilor in funcŃiune simultană este 2 cu debitul specific 2. InstalaŃii hidrotehnice: tip. parcaje subterane -2 pentru V= 6. office@environmental-expert.1.77 mc/zi Qzi min total= 49.

50.12 l/smp conform NP024 -97 cap III c. de sprinklere prevăzute sa funcŃioneze simultan montate in aria de declanşare A-determinat qik= a√H (l/s) a -coeficient de debit (Anexa B. InstalaŃii cu sprinklere NP086-05 cap./h -garaje şi parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autovehicule.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.5 = 511. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - spatii comerciale (parter) -2 pentru V= 8.7 = 533 mp --+ 47 capete sprinklere Sector 2: 35 x 5.sprinkler inox.5 = 122. ∅ orificiu =12 mm.3 Ap -aria protejata de 1cap sprinkler - Sector 1: 42 x 12. As= 215 mp is -intensitatea de stingere is (l/s -mp).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.6 mp → 59 capete sprinklere In total = 169 buc SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.3.25 mp —► 63 capete sprinkler - Sector 3: 23 x 4. 7.355 qik= 0. sector 3. birouri (mezanin) -1.5 mp 22.2.expert-mediu.1.9/1.085 mc.eu 71 . tabel 17) Hi -presiunea disponibila la orificiu (mCA) (Anexa B.355 √15= 1. pentru V= 8.07 l/s-mp. Bucureşti Tel: 0314 253 023.37 l/s As -aria de declanşare -tab.eu. tabel 17) .75 mp = 711.10 mp = 662. n -nr..10. is= 0. office@environmental-expert. dar se considera is= 0.5 x 11.7= 199.eu.2x5.5 = 103.50 mp 44. a= 0.085 mc. H ≥ 10 mCA.

volumul de apă necesar pentru asigurarea debitelor hidranŃilor interiori şi exteriori este: Vi= 0.05 m3 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.65 (m3/h).expert-mediu. 7.95= 289.95 mc Volumul rezervei intangibile: VRI= Vi + Vcons (m3) VRP 228 + 61. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. Hsubsol= 3. Ti= 10 min ->Qii şi Te=1 ora-*Qie . Bucureşti Tel: 0314 253 023.339 mc.95/ 24 x24 = 289. unde: Vcons .95 mc Vcons= 6 1. VComp=0.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.796. Theodor Pallady nr. V= 6.10 (m3/zi). office@environmental-expert.3.6x25x1 + 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Art. Qis= 30 l/s Conform STAS 1478 cap 4.eu.5x10 + 3.eu 72 .volumul consumat la utilizator a=1. Te= 3 ore. sector 3.CALCULUL VOLUMULUI REZERVORULUI Conform SR 1343/1-2006.eu..3.289 mc.95 mc VR|= 289.6x30x1= 228 m3 Vi= 228 m3 Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiilor: Vcons= a-Qor maxTe (m3).35 l/s Conform STAS 4165-88. -se prevede o rezervă de capete sprinklere de 30 buc.2.50 m.6-QisTs (mc) unde: Vi . volumul rezervorului din beton armat se calculează astfel: Vrez= Vcomp+ VRI (1) Vcomp= 3 x Vcons max zi (m3) a= 0.10 = 96.i/f. Vcons= 1 20.5 (tabel 1 . 50.11.n< 5000 locuitori) Qs zi max= 192. Qor max= 20. V= 90.5 -192.95 mc Refacerea rezervei de apă după incendiu: QRI= VRI/ TRI x 24 mc /zi TRI= 24 h QRI = 289.volumul de apă înmagazinat (mc) Vi= 0.65-3= 61. Sc= 1.6x2x2.6-nj-Qii-Ti + 3..95mc/ zi = 3.6-Qie-Te + 3.77 mp.

Lângă fiecare apartament se va monta contorul de apă Dn 20 mm robinete de trecere într-un dulap de mascare cu uşiŃă. se va prevedea robinet de trecere. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu..COLOANA USCATĂ".B" în nişă cu geam. Conducta de distribuŃie din demisol şi coloanele de apă rece se vor executa cu Ńevi zincate. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apă caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament. Theodor Pallady nr. La intrarea în demisol. conductele de apă rece sunt distribuite cu distribuitoare (pentru apa rece şi apa caldă sanitară) prin Ńevi multistrat tip PEXAL cu protecŃie ignifugă prin şapă. De la contor. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor s-au prevăzut coloane ∅3" şi câte doi hidranŃi interiori ∅2" pe nivel.eu 73 . în apartament. La baza coloanelor de apă rece s-a prevăzut câte un robinet de trecere. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice. La exterior lângă racordul tip . b. Alimentarea cu apă rece a imobilului se va face prin branşament la reŃeaua stradală. Pe acest racord s-a prevăzut un robinet de trecere şi clapeta de reŃinere. Coloanele de apă rece au fost dispuse în spaŃiul comun . pe conducta de intrare se prevede robinet trecere şi clapetă de reŃinere şi racord la limita clădirii cu două racorduri fixe tip . 50.eu. Au fost prevăzute două coloane uscate pentru incendiu interior ∅ 3".Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. La limita clădirii s-a prevăzut racord fix tip . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..hol. La demisol. B" iar în demisol ventil de reŃinere şi robinet de golire..eu. Echiparea şi dotarea PSI s-a făcut conform „Normativ pentru proiectarea... judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vrez= 96. La nivele..B" se va monta indicatorul . pe racordul la coloană uscată se va monta racord fix tip „C" şi inscripŃie „RACORD INCENDIU". Bucureşti Tel: 0314 253 023. executarea şi exploatarea instalaŃiilor de stingere a incendiilor" NP086-05.05 + 289. fără îmbinări în zona îngropată. office@environmental-expert. www. sector 3.95= 386 m3 (1) => Volumul rezervorului va fi de 400 mc.

având puterea termică de 105 kw fiecare. Motivarea metodei propuse de alimentare cu apă Metoda aleasă este cea mai favorabilă din punct de vedere al protecŃiei mediului deoarece nu implică lucrări suplimentare pentru realizarea unei alte surse de apă.eu. daca este cazul Nu este cazul. Motivarea folosirii apei potabile subterane in scopuri de productie. sector 3.1.1.eu 74 . pavele). vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafetelor betonate din parcările subterane. Indicatii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici.2. 4.2.1. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale.3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4. chimici şi biologici Apa utilizată respectă parametrii fizico-chimici şi biologici.eu.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. model VIESSMANN.5. Theodor Pallady nr. Alti utilizatori de apă curenti sau prognozati in zona de impact a activitatii propuse Pe amplasamentul studiat nu se preconizează apariŃia unor noi utilizatori de apă.2.2. Eventual. tip VITODENS 200-W. 4.4. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă.. 4. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.6. office@environmental-expert. Măsuri de imbunătăŃire a alimentarii cu apă Consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă. www. Trebuie asigurată zona de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului.2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI proprie.expert-mediu. 50..7. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In conditiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor.

pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii. se va realiza printr-o reŃea de polipropilenă ignifuga. la parter şi la ultimul nivel. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip .3.30 [mc/zi] = 1. Scurgerea apelor meteorice se va face în sistem de colectare a apelor pluviale.21 [mc/h] = 5.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In vecinatate amplasamentului studiat există şi vor mai apărea şi alŃi utilizatori de apă. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii..1. sector 3.= 192. Apele uzate din cadrul obiectivului provin de la grupurile sanitare. DEBITUL DE APE UZATE MENAJERE Conform STAS SR 1846-1:2006 Qu = Qs [mc/zi. Evacuarea apelor uzate menajere produse in cadrul obiectivului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.65 l/s Sistemul de colectare a apelor uzate Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă etanşate cu garnituri din elastomeri.eu debitele de ape uzate menajere caracteristice care se evacuează în reŃeaua de canalizare se calculează cu relaŃia: 75 .77 l/s Quzimax. PP ∅110 mm la canalizarea existentă în zonă.eu. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm.= 142. office@environmental-expert. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. CT din clădire. mc/h] Quzimed.72 l/s Quomax= 24. Managementul apelor uzate Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor menajere de la consumul obiectivului cât şi a apelor meteorice.4 l/s Quzimin . www.63 [mc/zi] = 0. Coloanele menajere vor fi mascate în ghene. lavoare. Theodor Pallady nr.. de pe acoperişul clădirii. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele.10 [mc/zi] = 2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..B" Coloanele menajere. 4.eu. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. în demisol. 50.57.

. la etajul 6. 50. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu.G. etc. in staŃia de epurare sau direct in receptori naturali. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° . Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. Apele ajung in canalizarea orăşenească.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert.eu. pentru evacuarea in reŃele de canalizare a oraşului. Pentru siguranŃa în exploatare. Theodor Pallady nr. 352/2005.. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare.G. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu Locul de descărcare a apelor neepurate/epurate: in canalizarea orăşenească.eu 76 . sector 3. Conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a altor obiective economice NU ESTE CAZUL. 188/2002 modificată şi completată de H. www. s-a făcut conform STAS 1795. Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795. concentratii de poluanti Apele uzate evacuate de la acest obiectiv vor avea calitatea solicitată de NTPA 002 din H. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Indicatori ai apelor uzate.eu. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigenŃelor legislaŃiei în vigoare. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

eu.eu. dacă există: capacitatea staŃiei şi metoda de epurare folosită Nu este cazul. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului.. apele subterane. putând polua solul.4. www. astfel încât eventualele influenŃe asupra apelor sunt limitate în timp. sector 3. Prin împrejmuirea şantierului cu panouri de protecŃie se evita poluarea apelor de suprafaŃă sau a solurilor din vecinatatea amplasamentului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Prognoza impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii În timpul execuŃiei normale a lucrărilor de amenajare nu se poate produce nici un fel de impact major asupra factorului de mediu "apă". Bucureşti Tel: 0314 253 023. dacă se fac în organizarea de şantier şi nu la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni. pot fi spălate de apele pluviale. se consideră că activitatea de exploatarea a obiectivului nu are impact asupra factorului de mediu apă..eu 77 . Gospodarirea nămolului rezultat NU ESTE CAZUL. gen carburanŃi şi uleiuri. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃii de preepurare şi / sau epurare. Apele uzate menajere provenite de la organizarea de şantier şi de la punctele de lucru sunt considerate drept surse potenŃiale de poluare.1. De aceea se recomandă ca materialele in vrac să fie depozitate în spatii închise sau acoperite. Theodor Pallady nr. pot produce ape impurificate cu substanŃe de tip petrolier.expert-mediu. apele pluviale vor fi colectate în bazine de retenŃie înainte de fi deversate în sistemul de canalizare. łinând cont de faptul ca apele menajere vor fi evacuate în sistemul de canalizare. 4. 50. care pot fi mult diminuate sau eliminate printr-o buna organizare a lucrărilor. subsolul. Dar daca materialele de construcŃii vor fi depozitate în vrac. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Este important de menŃionat faptul ca lucrările de execuŃie au un caracter temporar. În timpul funcŃionării obiectivului Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin conducte racordate la reŃeaua orăşenească iar evacuarea apelor uzate prin racordarea la reŃeaua de canalizare din zonă a oraşului.

1.1. Impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apă şi asupra zonelor de coastă. Calitatea apei receptorului după descarcarea apelor uzate.2. prize de apă..eu.4. sector 3. Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului proiectului Nu este cazul. zone protejate. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI În condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări ale apelor.6. Impactul secundar asupra componentelor de mediu. Impactul transfrontiera Nu este cazul. 4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. apele uzate sunt transmise in reŃelele orăşeneşti şi de aici la staŃiile de epurare. 4.5. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. www.4. cauzat de schimbări previzibile ale condiŃiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului Nu este cazul. de unde vor ajunge la staŃia de epurare. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă (descrierea pagubelor potenŃiale) De la reŃeaua de canalizare interioara. 4. iar eventualele poluări accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili ce pot surveni pe suprafeŃele betonate din parcările subterane vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate. Nicio instalaŃie sanitară nu afectează in vreun fel mediul inconjurator şi nu există nicio deversare de ape uzate menajere in terenul incintei sau in corpurile de apă aflate in apropiere.4. alŃi utilizatori) in zona de impact potential provocat de evacuarea apelor uzate Nu este cazul.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de frontieră. 4.1.1.7. office@environmental-expert.4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..3.1.4.4. Theodor Pallady nr. 4. putem spune ca acestea corespund condiŃiilor prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare. 4.4.expert-mediu. comparativ cu conditiile prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare. provocat de apele uzate generate şi evacuate Nu este cazul.1. 4.4.eu 78 . łinând cont de faptul ca apele uzate sunt descărcate in canalizare. FolosinŃe de ape (zone de recreere.1.eu.

prin haznale şi puturi absorbante.eu. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. office@environmental-expert. supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se face prin racord la reŃeaua consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea menajere şi pluviale..eu.1. risipei de apă. pentru asigurarea protecŃiei impotriva zgomotului in staŃia de hidrofor se SC House Construct Invest Environment SRL Bd. În timpul funcŃionării obiectivului Apele uzate menajere vor fi colectate şi apoi vor ajunge impreună cu cele pluviale in reŃeaua de canalizare a municipiului Bacău. Măsuri de diminuare a impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Materialele de construcŃie in vrac se vor depozita in spaŃii inchise sau vor fi acoperite pană vor fi utilizate. . se recomandă: asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor. prin canalele de evacuare a apelor uzate.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie a apei din incinta obiectivului.5.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. de apă potabilă existentă in zonă . Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.Şantierul va fi imprejmuit cu panouri de protecŃie pentru a impiedica antrenarea materialelor de construcŃie depozitate de catre apele pluviale sau de catre vânt. Eventual. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Apele uzate vor fi colectate şi preluate de reŃeaua de canalizare a oraşului. sector 3. www. 50. . . Pentru diminuarea impactului obiectivului asupra factorului de mediu apă.expert-mediu.eu 79 . pavele).Spălarea utilajelor de construcŃie şi a mijloacelor de transport se va face numai in cadrul organizării de şantier sau in spaŃiile special amenajate. Sunt interzise legăturile ocazionale sau permanente intre conductele de apă potabilă şi alte conducte. Nu se admite trecerea conductelor de apă potabilă prin căminele de vizitare ale canalizării. .

eu 80 . În timpul funcŃionarii obiectivului În vederea diminuării impactului apelor uzate provenite din parcările subterane.1.1.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. al lacurilor şi nămolurilor terapeutice. Zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică in jurul surselor de apă. Bucureşti Tel: 0314 253 023. conform Hotărârii de Guvern nr. subsolul şi apele subterane trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.5. 4.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4.expert-mediu. Depozitele intermediare de materiale de construcŃii în vrac trebuie amenajate ( acoperite ) pentru a evita antrenarea lor de către precipitaŃii sau vânt. lucrărilor de captare. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. acestea trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă. ele trebuie efectuate la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni.1.1.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apă Nu este cazul.. www.5. 50. Theodor Pallady nr. al construcŃiilor şi instalaŃiilor de alimentare cu apă potabilă. iar normele în vigoare interzic construcŃia foselor septice.eu.2. al apelor pluviale impure. Nu se pot accepta fose vidanjabile. întrucât la terminarea lucrărilor vor fi foarte greu de dezafectat.. sector 3. 4.3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI prevăd postamente pentru pompe cu un strat de plută pentru preluarea vibraŃiilor şi a zgomotelor. office@environmental-expert. 4. care pot fi spălate de apele pluviale şi pot polua solul. şi al apelor menajere se vor lua măsurile SC House Construct Invest Environment SRL Bd.101 / 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecŃie sanitară Nu este cazul.4. Măsuri de prevenirea poluărilor accidentale ale apelor Măsuri de prevenire a poluărilor accidentale ale apelor În timpul construcŃiei obiectivului În ceea ce priveşte punctele de lucru. zăcămintelor de ape minerale utilizate pentru cură internă.5. Alte măsuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apă şi a zonelor de mal ale acestora In timpul constructiei materialele de construcŃii in vrac.

depozitarea substantelor periculoase şi a deşeurilor. Plan de situatie. www. cu indicarea cladirilor existente sau planificate sa fie demolate.2. Pentru obiectivele/proiectele din agricultură – amplasamente ale utilizării de nămoluri şi ingrăşăminte naturale.3.6. respectiv trecerea celor pluviale prin bazinele de retenŃie şi efectuând o preepurare prealabilă înaintea deversări acestora în reŃeaua de canalizare orăşenească..6.6. HărŃi şi desene la capitolul “ APĂ” 4. cu indicarea surselor de alimentare cu apă.1.expert-mediu. Plan de situatie. 4.1. zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică Nu este cazul. amplasamente propuse pentru prelevarea de probe şi efectuarea de măsuratori asupra apelor de suprafaŃă Nu este cazul.1.eu 81 . 4.eu.eu. office@environmental-expert. retele de utilitati. sector 3. zone recuperate şi reutilizate Nu este cazul.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. staŃii de tratare a apelor uzate. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI constructive prevăzute prin proiect.1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr.6. reŃele de alimentare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. centuri şi zone de protecŃie a corpurilor de ape de suprafaŃă. De asemenea se vor respecta cu stricteŃe modalităŃile de izolare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din obiectiv. 50. 4.1. locul de evacuare a apelor uzate..

luna cea mai călduroasă fiind iulie (21. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. In timpul iernii.vest. dar nu lipsesc nici cele dinspre est şi sud-est.. anul 2008 a avut o valoare medie de 10.08. iar luna cea mai rece ianuarie. AERUL 4.6° C PrecipitaŃii atmosferice (l/an) 600. viteza medie având valori de până la 6 m / s Pentru caracterizarea climatică a judeŃului Bacău se iau în considerare principalele elemente: temperatura aerului şi precipitaŃiile măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃ: Bacău şi Târgu Ocna. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2 º C.8° C/05.2008 -23.eu. Temperatura ambientală şi precipitaŃiile atmosferice în anul 2008 sunt prezentate în tabelul urmator: Temperatura ambientală Maxima Minima anuală/Data anuală/Data înregistrării înregistrării 37.08. sector 3. 50.. Relieful. Vânturile predominante sunt cele dinspre nord . Theodor Pallady nr.2° /05. prin măsurătorile efectuate.1.6° C 35. Date generale JudeŃul Bacău se încadrează într-o unitate climatică de nuanŃă continentală. Culoarul Siretului favorizează o dirijare mai mult nord – sud a curenŃilor atmosferici. viteza vântului poate depăşi 70 km / h.eu.2008 -21.2.1 º C.6º C ( Bacău ) şi 10.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. prin înălŃime. cu temperatura medie de – 4.2. Temperatura medie multianuală este in jurul valorii de 9.0° C/16.2008 626.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2008 C JudeŃ Bacău StaŃia meteorologic ă Bacău StaŃia meteorologic ă Târgu Ocna Media anuală 10.01.2 º C).2 grade Celsius.vest şi nord . cu ierni reci şi veri călduroase şi cu o predominare a circulaŃiei atmosferice dinspre nord şi nord . fragmentare şi expunere introduce însă numeroase nuanŃe locale.1° C/15. office@environmental-expert.eu 82 . rezultând o amplitudine termică anuală de 25. Din punct de vedere termic. iar numărul mediu al zilelor cu ingheŃ este de 126 pe an.01. www.6º C (Târgu Ocna ).1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Numărul zilelor de vară este relativ redus cca 86 de zile cu temperaturi mai mari de 25 º C.9 10. fiind considerat din acest punct de vedere an normal.

www. C Minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe 5 ianuarie a fost mult mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 1954 şi avea valoarea de – 32. 50.8 mm – luna iunie) şi cel rece (24 mm.luna februarie). Theodor Pallady nr.eu. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Temperatura medie anuală 14 12 grade Celsius 10 8 6 4 2 0 13.6 Bacău 2007 2008 Tg... Ocna şi înregistrată pe data de 16 august este mai mică decât maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 39. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comparativ cu anul 2007. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4 10..eu înregistrat în anul 1985 şi avea valoarea de – 26. Bucureşti Tel: 0314 253 023. C 83 . Fenomenele orajoase şi aversele sunt frecvente in lunile iulie-august.6 11.eu. existând diferenŃe intre sezonul cald ( 82. Maxima absolută de temperatură a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe data de 16 august a fost mai mică decăt maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 40. în anul 2008 se constată o scădere a temperaturii medii anuale măsurată la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău.7° ).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Ocna Temperaturile medii anuale măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău. De asemenea.5 ° ).3 10.7° ). maxima absolută de temperatură a anului 2008 C măsurată la staŃia meteorologică Tg.3° ).expert-mediu. De C asemenea minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică de la Tg. office@environmental-expert. Ocna a fost mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a Nivelul precipitaŃiilor Valoare medie multianuală a precipitaŃiilor din zona confluenŃei râurilor BistriŃa si Siret este de cca 542 mm/ an.

4. iar lunile februarie.2.2 l/mp şi Suceava -190. octombrie şi decembrie cu 20 . sector 3.2.3 l/mp ). office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023.27) s-au înregistrat cantităŃi mari de precipitaŃii mai ales în nordul Ńării ( RădăuŃi -186. autogredere. pietriş. deci dispersate in diferite zone. existenŃa materialelor şi a forŃei de muncă. vole. iunie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Valorile medii multianuale ale precipitaŃiilor fiecărei luni evidenŃiază un maxim pluviometric in intervalul mai-august şi minime in lunile decembrie – martie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative.expert-mediu. buldozere. finisoare. Principalele utilaje care se folosesc in mod normal pe şantier sunt: excavatoare. iulie. etc. la Bacău precipitaŃiile au depăşit media multianuală în lunile aprilie. care au dus la creşterea debitului râului Siret şi ca urmare a acestui fapt în judeŃul Bacău a fost afectată localitatea Săuceşti. septembrie şi noiembrie au fost cu 15 . In anul 2008.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. deci anul a fost mai ploios decât un an normal. ciment. Aceste utilaje pot funcŃiona in câteva loturi de şantier. var). manevrarea materialelor de construcŃie (nisip.eu. Utilajele de santier produc şi zgomot. Există şi un decalaj in timp. unde s-au semnalat pagube materiale însemnate în urma revărsării Siretului. traficul auto. august. Theodor Pallady nr. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Cantitatea anuală de precipitaŃii a depăşit media multianuală cu aproximativ 50 l /mp. Există deci un decalaj in spaŃiu.). www. intreruperea circulaŃiei in anumite zile din săptămână şi la anumite ore. 50..50 l/mp. autobasculante.40 l/mp sub media multianuală. Surse de poluanti generati In perioada lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de: • • • excavarea pământului. grupate cate 2-3 la o pozŃie de lucru (dar lucrând alternativ).eu 84 . În ultima decadă a lunii iulie 2008 (24 . lucrările fiind executate după un grafic care Ńine cont de mulŃi factori (de exemplu posibilitatea de a face săpături in anumite zone doar in perioadele aprobate de municipalitate. fiind considerate surse de suprafaŃă..

valorile mai mari fiind la excavatoare..tabelul nr. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant.(A). străzi de categoria IV.eu 85 . in jurul valorii de pana la 90db. finisoare.pentru străzi de categoria I. vole şi autogredere. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore.88 (Acustica urbana) . amplasată in bucatarie. office@environmental-expert. 50 dB(A).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.eu. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nivelul de zgomot este variabil. 10009.şi de 75.. coş de fum de tip ventuză.pt. S-a prevazut câte o centrală termică murală individuală pentru fiecare apartament.eu. de cca.admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) . In perioada funcŃionării obiectivului Sursele de impurificare a atmosferei aferente obiectivului de investiŃii studiat vor fi: • • • • Centralele termice de apartament Parcările subterane Traficul din zonă InstalaŃia de climatizare Centralele termice Clădirea este echipată cu centrale termice pe gaze naturale pentru fiecare apartament. 3. Garsonierele şi apartamentele cu doua camere (apartamentele care au dpdv. sector 3. Atat pentru muncitori. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. buldozere. b) la birouri şi spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.85 db(A) . Principalele elemente componente ale unei microcentrale sunt: a) la apartamente : cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie. o bucatarie şi o baie) au fost prevazute cu centrale termice murale cu schimbător de căldură incorporat. consumatori acm. www. STAS-ul nr.

pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate In funcŃie de amplasarea si conformarea fiecărui parcaj subteran. www. 86 . oxizi de carbon. . Emisii de poluanŃi specifici gazelor de esapament: oxizi de azot. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Evacuarea gazelor de ardere se face direct catre exterior prin cos de fum de tip ventuză.expert-mediu.eu. se pot utiliza si combinatiii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu. 50. Cazanele functionează cu gaze naturale şi prepară agentul termic. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai daca sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate tehnic..cos de fum de tip ventuză.. tiraj mecanic.eu. Parcările subterane In incinta amplasamentului analizat vor fi amenajate parcari la demisolul clădirii cu 158 spaŃii de parcare in sistem Klaus. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă) şi schimbator cu plăci pentru prepararea apei calde menajere.eu sisteme de tip jet/impuls fan. Theodor Pallady nr. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tiraj natural-organizat. oxizi de sulf. dacă pentru fiecare nivel de parcare deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigură suprafaŃa SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. compuşi organici volatili. sector 3. particule cu conŃinut de metale. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. apa caldă de incălzire cu temperatura 70/600 C . Se face menŃiunea ca toate autovehiculele vor fi prevăzute cu motoare tip minim EURO 3.cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie. suplimentar. Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum două niveluri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. evidenŃierea se concentrează numai pe acei poluanŃi care au cel mai larg impact asupra sănătăŃii umane sau care sunt consideraŃi buni indicatori. www. hidrocarburi policiclice aromatice. Masurarea tuturor acestor poluanti este imposibilă şi de aceea. dioxidul de sulf. o constituie gazele de eşapament de la autovehicule care circulă pe accesele carosabile din apropierea amplasamentului. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. DistanŃa dintre gurile de admisie a aerului si cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 87 . ozonul pulberi: pulberi totale in suspensie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. 50. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza si debitele necesare stabilite in normativ. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat.eu. oxidul de carbon. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. fumul negru • componente ale pulberilor: carbon elementar. particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm sau decat 2.eu.00 m. office@environmental-expert.. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului.. sunt grupaŃi in mai multe categorii: • • gazele anorganice: oxizii de azot.expert-mediu. Poluarea aerului cauzată de traficul auto este un amestec de câteva sute de compuşi diferiti. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu). plumb. Traficul auto O sursă secundară de impurificare a atmosferei. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Au fost evidenŃiati in urma unor studii recente peste 150 de compuşi şi grupe de compuşi. Acesti poluanŃi. care sunt urmăriŃi in mod curent atunci cand se doreşte evaluarea impactului generat de traficul auto asupra calităŃii aerului. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.5 µm.00 m de pardoseală).

precum şi menŃinerea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune. Orice eventuale scăpări prin neetanşietăŃi. unde dispersia poluanŃilor este dificil de realizat. folosind climatizoare de tubulatură. nu se estimează pierderi de lichid de răcire in primii doi ani de la inceperea activităŃii.expert-mediu. InstalaŃia de climatizare: Pentru a asigura parametrii interiori corespunzători unui microclimat intern de confort pe tot timpul verii.eu 88 . Prognoza poluării aerului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei sunt reprezentate de utilajele de şantier. Emisiile care pot sa apară din instalaŃiile de răcire sunt constituite din eventuale pierderi de freon. vor putea fi cuantificate din completarile ce se vor face in instalaŃie. climatizarea locală a spaŃiilor. după aceasta dată. Având in vedere ca toate instalaŃiile sunt noi. asigurând încălzirea sau răcirea aerului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pietriş. fiind direcŃionate către parcări unde staŃionează. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. 4. Gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zonă. sunt prevăzute următoarele sisteme: 1.. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • compuşi organici volatili : benzen. var) şi de traficul auto. butadienă. 2. cu agent de răcire apa rece pentru răcirea aerului.eu. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spatiile comerciale. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt.eu.. www. ciment. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Impactul cel mai mare apare in zonele construite şi cu artere de trafic supraaglomerate. office@environmental-expert. sector 3. ConcentraŃiile poluanŃilor atmosferici sunt mai crescute in zonele cu artere de trafic străjuite de clădiri inalte sub formă compactă. fiind considerate surse de suprafaŃă. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu.3. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură. care impiedică dispersia.2. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate. Theodor Pallady nr.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.particule .00 g/h 1. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Factorul de mediu "aer" va fi influenŃat în timpul execuŃiei lucrărilor cu utilajele de şantier care funcŃionează cu motorină. CO.24. În conditiile unei desfăşurări de forŃe ale unităŃii constructoare se apreciază un consum de motorina specific de 30 l/h. autobasculante.20 g/h fata de 5. office@environmental-expert. buldozere. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃa de 24 ore. În timpul funcŃionarii obiectivului Impactul asupra aerului este datorat emisiilor de la centralele termice.000 g/h Rezultă ca aceste concentraŃii sunt foarte mici în comparaŃie cu concentraŃiile 89 . cat şi pentru trecătorii care se afla la mica distanta. următoarele: SOx .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. de cca. valorile mai mari fiind la excavatoare. buldozere. parcările subterane şi de la autovehiculele care tranzitează străzile apropiate.4. sector 3. particule 1.80 g/h 133. 50 dB(A).40.000 g/h fata de 500 g/h fata de 3.20 g/h 46.44. în jurul valorii de pana la 90db.hidrocarburi maxim admise. finisoare. Theodor Pallady nr. factorii de emisie pentru motoarele Diesel sunt.27.SOx .00. Atât pentru muncitori. Acestea pot fi utilizate decalat in spaŃiu şi timp. particule şi hidrocarburi. vole şi autogredere.eu 97. insă nu produc şi vibraŃii semnificative.NOx .322.44. Conform Ordinului nr.eu.000 g/h limita nespecificată fata de 5. Principalele utilaje care se folosesc în mod normal pe şantier sunt: excavatoare. NOx .56.. Utilajele de şantier produc zgomot. vole.(A). NOx.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. finisoare.3. www. 462/1993. hidrocarburi . în kg/1000 L. Aceste utilajele de şantier vor emite în timpul funcŃionarii SOx. autogredere. Au rezultat emisii pe care le-am comparat cu limitele maxim admise prin susmenŃionatul Ordin: .20 g/h 810. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Nivelul de zgomot este variabil. CO ..CO .expert-mediu.

4. Aceasta categorie de măsuri. oxizi de carbon. Theodor Pallady nr. Pentru evacuarea emisiilor gazelor de eşapament de la autovehiculele din parcarea subterană s-au prevăzut trape la partea superioară a demisolului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. următoarele avantaje: protejarea calităŃii aerului la locurile de muncă.. Măsuri de diminuare a impactului Se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcŃiilor. fără a depăşi însă limitele impuse.2. în atmosferă. Emisiile de poluanŃi specifici gazelor de eşapament sunt: oxizi de azot. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin construcŃia Ansamblului RezidenŃial se apreciază o intensificare a traficului în zona studiată ceea ce ar mări concentraŃia în atmosfera a emisiilor provenite de la autovehicule.eu 90 . pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. care semnifică eliminarea surselor nedirijate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. conditiile meteorologice de dispersie a poluanŃilor în aer sunt foarte bune.expert-mediu. astfel nu vor apare concentraŃii mari de poluanŃi în aer care sa afecteze semnificativ calitatea acestuia. Este important de precizat ca în special în zona amplasamentului studiat. www.eu. office@environmental-expert. În timpul perioadei de execuŃie a lucrărilor. Din punct de vedere al protecŃiei calităŃii aerului în zona de influenŃă a obiectivului. Impactul datorat emisiilor generate de centralele termice este redus deoarece acestea vor fi echipate cu arzătoare cu NOx redus.4. pe lângă avantajul îmbunătăŃirii parametrilor de dispersie. var etc. crearea posibilităŃilor de efectuare a măsurătorilor la emisie în perioada de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât sa reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici.. În timpul funcŃionării. proiectul prevede o serie de măsuri precum: instalaŃii de captare şi evacuare dirijată a poluanŃilor generaŃi de activităŃile de preparare a hranei şi de sursele staŃionare de ardere. pentru evitarea dispersiei particulelor de praf. prezintă.eu. 50. modificările asupra factorului de mediu aer nu sunt semnificative. ciment. oxizi de sulf. compuşi organici volatili. particule cu conŃinut de metale. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Gazele de eşapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona. materialele de construcŃie trebuiesc depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului.

2. 50.93. în principal următoarele: Pentru reducerea acestei poluări sonore utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot. pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionarii obiectivului. Referindu-ne la nivelul zgomotului. Conform tabelului nr.) SoluŃia tehnică aleasă pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Pentru reducerea poluării a fost adoptată următoarea soluŃie pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. O alta posibilitate de diminuare a zgomotului este obligarea constructorilor de a lucra. Theodor Pallady nr. ceea ce conduce la majorarea plafoanelor sus menŃionate de la 60 la 66 dB(A) pt. sector 3. epurarea gazelor emise. daca după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege. captatoare de zgomot.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.etc.00 m de pardoseală). imnbunătăŃirea parametrilor de emisie. Solutii tehnice pentru controlul poluarii aerului (reducerea poluării. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioara Ia maximum 1. 4. un număr cât mai mic posibil de ore/zi. office@environmental-expert.4.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd..5. 5 din STAS nr. 10009-88. se admite o corecŃie de 10% pentru o perioada de lucru de max. 1.5 dB(A) pentru străzi de categoria I. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate.expert-mediu.eu 91 .eu. care se refera la acŃiuni izolate.1. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex. difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5 ore. un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20). se vor lua măsuri de izolare cu panouri absorbante fonic. străzi de categoria IV pana la 82. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI funcŃionare şi crearea posibilităŃilor cost-eficiente de punere sub control a emisiilor în cazul constatării unor neconformări cu legislaŃia în vigoare la momentul respectiv.. in aşa fel incât să asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumează şi debitele necesare stabilite in normativ. acesta se poate diminua prin luarea unor măsuri.

eu.4. InstalaŃii propuse pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate) şi eficienŃa lor Nu este cazul. 4.eu.2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2.2. Theodor Pallady nr.expert-mediu. marimea ZPS in concordanŃă cu normativele. 4.2. modificarea ZPS.eu 92 . In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. HărŃi şi desene la capitolul “ AER ” descrierea ZPS – informaŃii despre zone rezidentiale/ zone cu receptori sensibili şi despre alte activităŃi existente sau propuse in zona de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. Măsuri de diminuare a poluării in conditii de dispersie nefavorabile Nu este cazul. Zone de protecŃie sanitară (ZPS). 50. office@environmental-expert.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. sector 3. luându-se in considerare impactul proiectului asupra sănătăŃii şi mediului Nu este cazul.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4.5. www.2.2. 4.. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. impact Nu este cazul. 4.4.4.4.3. 4.5. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu).

661 SuprafaŃa (ha) 2004 2005 184.3 134.062 41.458 7.6 EvoluŃia repartiŃiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinŃe în judeŃul Bacău.323 40.eu 93 .636 978 787 102. compoziŃia granulometrică.268 10 0 14.expert-mediu.845 126. sector 3.7 121 7 TOTAL 5270 1.675 323.557 5. 4.722 319.1.476 325. www.500 39. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.163 27.777 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023.148 1. (ha) ha ha ha ha ha I 13.4 2.1 67. 5.966 Clase de bonitare ale solurilor III IV V 62. permeabilitatea.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4% din terenuri sunt incadrate in clasa III şi 41.477 34.148 1.328 17.062 5.101 39.277 632 123.2 319 6.535 6. 50.777 184. vii şi livezi. 34.505 39.742 88.2 1.392 87.814 Total (ha) 186.686 319.113 88.557 5.550 9.126 1.636 51. SOLUL 4.692 63.928 6.999 41. crt 1.930 319 182 50.9 % in clasa IV.258 12.988 7. in perioada 2000 – 2008 a crescut suprafaŃa ocupată de terenuri arabile şi a scăzut cea ocupată de paşuni.730 87.764 3.668 16.071 186.eu.557 5. 3.593 56.500 39.889 2001 184. 2.3 63.366 7. Theodor Pallady nr.482 39.9 Vii 10 0.504 1. conform datelor din tabelul următor.491 Aceste terenuri sunt incadrate in 5 clase de calitate.357 II 43.360 321.2 978 19.157 5.637 34.342 2002 183.148 1.eu.205 23.596 3.130 1.4 17.M. fâneŃe.856 86. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. RepartiŃia terenurilor pe clase de pretabilitate în judeŃul Bacău Nr.148 1.727 319.845 86.845 86. Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V % din % din % din % din % din FolosinŃă ha total ha total ha total ha total ha total folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă Arabil 4.8 73. densitatea) Fondul funciar este descris prin doi indicatori majori: dimensiunea categoriilor de teren.777 2008 186.. In judeŃul Bacău.6 109.0 11.822 2006 186.5 33.992 7.391 322.0 Livezi 0 0 182 10.727 319.429 5.363 121 28.414 325. Categoria de folosinŃã Arabil Păşuni FâneŃe şi pajişti naturale Vii Livezi TOTAL AGRICOL 2000 184.211 37.122 40. Arabil Pajişti Vii Livezi Total U.611 3.317 53.715 88.557 5.117 2003 40.7 632 36.548 39.845 86. în perioada 20002008 Nr.4 Pajişti 630 0.6 40. crt.722 319.079 1.205 2.630 2.427 11.523 13. office@environmental-expert..3. Caracteristicile solurilor dominante ( tipul. 1 2 3 4 5 Specif .9 30.1 34.777 2007 186.5 6.3.6 787 45.571 2. schimbările apărute in utilizarea terenurilor.

permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri). zonă industrială. legate prin grinzi de fundare.3.expert-mediu. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0.60 m.).1.1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii.Noiembrie 2008).2. office@environmental-expert.30 m. CondiŃii chimice din sol (pH.20 m in stratul recomandat pentru fundare. etc.2.eu.T. iar in baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv. poluarea in zonă. este situat in jurul adâncimii de .N. cu dezvoltare până in jurul adâncimii de . 4. cu dezvoltare pana in talpa forajelor Caracterizând geotehnic pământurile din amplasament. sensibile la umezire . de la umede la practic saturate.50 m C. C. diferenŃiat după tipul actual de folosinŃă al terenului: teren agricol. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare.etc. sector 3.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive. cu curba continua. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovanisuri).T. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic realizat de SC GEOSTUD SRL structura litologică a amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară.eu 94 .T.eu. cf. cantitatea de material organic – humus.2.. fosfor şi potasiu. C.N.N. plastic virtos constituit din argile mărnoase grezoase. granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi indesare medie. Nivelul apei subterane interceptat in foraje la data execuŃiei acestora (Octombrie ... www. sau sistem de fundare cu radier general.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. plastic vartoase la tari la suprafaŃă. zonă Principalii indicatori chimici care caracterizează solurile: pH. cantitatea de material organicAcestea se prezintă humus. activitate biologică.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. azot. forestieră. local mijlocie. 50. Normativului P 10 . Theodor Pallady nr. cu structura naturală Adâncimea de fundare va fi de . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros .

5%) şi mari (4%) de aprovizionare cu humus. entomologice. 4. in cazul in care sunt folosite fără a se lua in considerare natura solurilor. www. care determină creşterea productivităŃii plantelor şi a fertilităŃii solului. Din analiza datelor extrase din studiile efectuate pe solurile din judet se poate aprecia ca majoritatea terenurilor se regăsesc in intervale mijlocii (85. de la 1365 ha până la 3004 ha in 2008. 4. Folosinte mai putin sensibile.3.. Pe amplasamentul analizat nu sunt soluri cu folosinŃă sensibilă sau mai puŃin sensibilă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. parazitologice. depozite de deşeuri. Tipuri de culturi pe sol. Majoritatea solurilor din judeŃ au o reacŃie slab alcalină. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. Aplicarea ingrăşămintelor este un factor important.. 50. In categoria produselor pentru protecŃia plantelor sunt incluse substanŃele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor – erbicidele. Poluarea existentă.eu.3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Surse de poluare a solurilor: surse de poluare fixe sau mobile ale economice propuse (chimice. pentru combaterea insectelor dăunătoare – insecticidele. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii Nu este cazul. de la 80138 ha in 2003 la 83. 4.3. Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Solurile corespund la doua categorii de folosinte: Folosinte sensibile.3. sector 3.190 ha in 2008. In cadrul categoriei de soluri cu folosinŃe sensibile au fost monitorizate soluri agricole şi zone de agrement aflate sub influenta unor potenŃiale surse de poluare: trafic rutier intens. activităŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. bactericidele şi virucidele.3. pentru combaterea diferitelor boli fungice – fungicidele.6. Bucureşti Tel: 0314 253 023. din zona respectivă Nu este cazul. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SuprafeŃele afectate de salinizare s-au dublat in judeŃul Bacău in perioada 2003-2008. necesităŃile plantelor şi condiŃiile meteorologice locale.eu.expert-mediu.5. provocand dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seama prin acumularea nitraŃilor). dar cu riscul de a creşte nivelul de impurificare a mediului ambiant. pe amplasamentul analizat nu se practică culturi. activităŃi industriale. Solurile moderat alcaline ocupă un procent foarte redus din suprafaŃa judetului.eu 95 . La nivelul judeŃului a crescut suprafaŃa afectata de acidifiere.4.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

microbiologice, radiatii), tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi In timpul construcŃiei obiectivului Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de construcŃie a obiectivului, pot fi reprezentate de: depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcŃie; unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrărilor sau in vecinătate, in locuri nepermise; scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; de asemenea, asa cum am aratat la factorul de mediu apa, există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizarii de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montarii de wc-uri ecologice; tranzitarea sau staŃionarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare poate provoca tasarea sau distrugerea solului. In timpul funcŃionarii obiectivului Poluarea poate afecta procesele de regenerare ale solului, ceea ce poate avea efecte asupra plantelor şi animalelor. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi in aer, care pot fi antrenaŃi de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor care vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; sursele potentiale de poluanŃi pentru sol sunt apele uzate menajere, sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate in locuri nepermise.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

96

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

4.3.7. Prognoza impactului 4.3.7.1. SuprafaŃa, grosimea şi volumul stratului de sol fertil care este decopertat in timpul diferitelor etape ale implementării proiectului; locul depozitării temporare a acestui strat, perioada de depozitare, impactul prognozat al acestei decopertari asupra elementelor mediului Conform studiului geotehnic realizat pentru amplasamentul studiat, grosimea stratului fertil este de 0,20 m. Vor fi decopertaŃi 1796,77 mp iar solul excavat va fi depozitat temporar in locaŃiile indicate de Primăria Bacău. Excavatii se vor face pana la cota – 3 m şi vor fi excavaŃi aproximativ 359,354 mc de sol fertil şi 5040,646 mc sol nefertil. Depozitarea solului se va face separat pe cele doua categorii: fertil şi nefertil. 4.3.7.2. Impactul prognozat cauzat de poluare, luându-se in considerare tipurile dominante de sol; impactul fizic; acumulari şi migrari de poluanti de sol In timpul executiei lucrărilor de construcŃii Prin realizarea obiectivului analizat, intreaga suprafaŃă de teren va fi decopertată de vegetaŃie. Acest fapt poate avea drept consecinŃă, o degradare a microbiontei din sol şi implicit a calităŃii solului. Intre rădăcinile plantelor şi microoganisme existente in sol, se realizează o relatie de simbioză, care are un rol important in circuitul materiei in natură şi păstrarea echilibrului ecosistemelor. In urma realizării fundaŃiilor clădirilor va rezulta pământ de excavaŃii, care poate fi refolosit la amenajarea spaŃiilor verzi, folosind solul vegetal separat de celelalte componente; restul (ce nu poate fi utilizat) va fi depus in locurile indicate de Primăria Municipiului Bacău. Şanturile necesare amplasarii conductelor şi cablurilor pentru branşamentul la reŃelele tehnico-edilitare se realizează prin excavarea stratului vegetal şi a materialului care depăşeste cotele proiectate. Pământul rezultat se poate folosi pentru realizarea unor terasamente sau se evacuează din zonă. De asemenea, o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

97

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi poate produce pierderi pe sol. Se interzice efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianti pe sol. Obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. In cazul adoptării soluŃiei tehnice de excavare a depozitului existent, in vederea executării unei fundaŃii de adâncime pentru clădirile inalte ale amplasamentului, in timpul operaŃiunilor de excavaŃie şi punere in operă sub zona de infiltrare/sub nivelul apei, pot fi poluate straturile geologice intermediare, aflate sub depozitul de moloz până la placa sarmatică. In cazul respectării tehnologiilor de execuŃie a lucrărilor, a racordării la sistemul de canalizare menajeră al zonei, a organizării de şantier şi a punctelor de lucru, factorul ‘sol’ nu va fi afectat de poluare. În timpul funcŃionării obiectivului Asupra factorul de mediu „sol-subsol” se răsfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalŃi factori de mediu, modificându-i compoziŃia şi proprietăŃile bio-fizicochimice iniŃiale, îngreunând ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea deşeurilor menajere din activităŃi comerciale, depozitate necorespunzător; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi în aer, care pot fi antrenaŃi de apele scurgeri accidentale de produse petroliere, în urma unor defecŃiuni ale pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; autovehiculelor care vor tranzita şi vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; apele uzate sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate în locuri nepermise

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

98

3.3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. provocat de activitatea propusa (proiect) In timpul realizării lucrărilor de construcŃie se vor realiza excavaŃii. conform normelor impuse prin lege. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. amestecarea straturilor de sol. 4. Masuri de diminuare a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. office@environmental-expert. Modificarea factorilor care favorizeaza aparitia eroziunilor Nu se poate pune problema apariŃiei eroziunii deoarece obiectivul se află la distanŃe considerabile faŃă de zonele afectate de eroziune. Pământul rezultat va fi depozitat temporar in spaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău. după tipul terenului din terenuri „bune de fundare” conform STAS-3300/2/85. 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 99 . PotenŃialul impact se manifestă numai pe locaŃia studiată. sector 3.3.8.7.3.3.expert-mediu. în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomanda colaborarea cu firme de depoluare. specializate în astfel de intervenŃii. pentru efectuarea lucrărilor de construcŃie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecŃie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaŃie.7.4. Compactarea solurilor.6. schimbarea densităŃii solurilor In cadrul zonei active a fundaŃiilor intră stratul de nisip care este considerat practic incompresibil. 4. zona analizată este situată la distanŃă mare de frontierele Ńării. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. tasarea solurilor. iar proiectarea fundaŃiilor s-a realizat Ńinând cont de calitatea şi distribuŃia straturilor de sol intâlnite la diferite adâncimi in urma forajelor executate. Impactul transfrontiera Nu este cazul.3.5. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Stratul de nisip care este stratul portant face parte. Impactul fizic (mecanic) asupra solului.. 50. de unde se pot produce pierderi pe sol.7.7. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianŃi pe sol. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. 4..eu.eu. Theodor Pallady nr. www.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. In timpul functionării obiectivului asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesităŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri. office@environmental-expert. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea într-un separator de produse petroliere. evitarea depozitării necontrolate a acestora. acesta va putea fi reutilizat parŃial la umpluturi.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. apariŃia fenomenului de eroziune este împiedicată prin lucrările de stabilizare/consolidare prevăzute în proiect. intervenŃia promptă cu material absorbant în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. www. o bună execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate.eu. betonarea/asfaltarea aleilor carosabile.. Theodor Pallady nr. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie.eu. preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament. aplicarea unor măsuri eficiente de filtrare pentru reŃinerea particulelor în suspensie. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. interzicerea spălării. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - de asemenea. iar la limita dintre alei şi spaŃiul verde se vor amenaja borduri. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 100 . restul urmând sa fie transportat şi depozitat fie la o rampă de deşeuri inerte fie utilizat ca şi umplutură în alte locaŃii indicate de Primăria Bacău..expert-mediu.

. necutat.eu.1.. sector 3. specializate în astfel de intervenŃii. Caracterizare generală 4. 50. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. condiŃii de formare Din punct de vedere geologic zona analizată (municipiul Bacău) aparŃine flancului extern. compoziŃie.9. GEOLOGIA SUBSOLULUI 4. al avanfosei carpatice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.4. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus.1.eu.3. office@environmental-expert. origini.4. Din acest depozit aflorează depozite de vârstă neogenică ( din Miocen şi Pliocen) şi cuaternară (Pleistocen).1.eu 101 . HărŃi la capitolul “ SOL “ Harta tipurilor de sol din România 4.4. 4. www. Theodor Pallady nr.

www. până la confluenŃa cu Siretul o vale largă de peste 2 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Relieful subcarpatic propriu – zis este reprezentat de interfluviile largi şi platourile orientate pe direcŃia vest –est care se regăsesc pe malul drept al BistriŃei... Din Holocenul Inferior sunt prezente depozite aparŃinând terasei de 3 – 5 m. Pleistocenul mediu este reprezentat de depozite loessoide de pe teresa de 170 – 180 m (a căror grosime este de 2 – 8 m). fragmentată de câteva înşeuări largi.15 m grosime ) şi de nisipuri şi pietrişurile terasei de 60 – 70 m ( 6 . care este delimitată la vest de Hermeiuş şi a cărei altitudine relativă este de 170 – 180 m. Această subunitate are aspectul unei culmi joase. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.8 m grosime). perimetrul analizat aparŃine SubcarpaŃilor Tazlău – Caşin. ConsideraŃii geomorfologice Din punct de vedere geomorfologic.eu. de aluviunile grosiere ale terasei de 100 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pleistocenul inferior este reprezentat prin aluviuni grosiere ale terasei comune Siret – BistriŃa. Bucureşti Tel: 0314 253 023. prin depozitele aluvionare grosiere. delimitate de cumpăna de ape dintre BistriŃa şi Tazlaul Mare. Pleistocenul superior este reprezentat de depozitele loessoide ale terasei de 60 – 70 m. intre interfluviul BistriŃa –Tazlău (la vest) şi falia pericarpatică (în est) care trece la est de Buhuşi şi traversează valea BistriŃei intre Racova şi Buda.expert-mediu. care are in sectorul subcarpatic şi in cel de podiş. iar Holocenul Superior este reprezentat de depozitele aluvionare ale luncilor.eu 102 . Depresiunea Cracău – BistriŃa ocupă un teritoriul redus din suprafaŃa judeŃului Bacău. Structura tectonică a acestora a determinat alcatuirea lor (două subunităŃi geomorfologice distincte): ulucul depresionar şi culmile înalte extreme. Nivelul superior al acestui orizont este reprezentat de depozite loessoide aparŃinând terasei de 100 – 120 m ( 3 .120 m ( 4 – 6 m grosime) de pe dreapta Siretului şi a BistriŃei.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.eu. Zona analizată este traversată de raul BistriŃa. Altitudinea acestor platouri coboară de la 450 – 500 m (la cumpăna de ape cu Tazlăul) pînă la 400 – 350 m in est. Ulucul depresionar este reprezentat de Depresiunea Tazlău – Caşin şi de Depresiunea Cracău – BistriŃa. office@environmental-expert. sector 3. Theodor Pallady nr. prin depozitele loessoide aparŃinând terasei de 20 -35 m şi prin aluviunile grosiere ale terasei de 2 – 8 m.

HidroconstrucŃia S. Bacău. penetrare statică. in vederea confirmării continuităŃii stratificaŃiei.eu 103 . şi trei foraje geotehnice manuale de. analizate macroscopic şi supuse incercărilor geotehnice specifice categoriei geotehnice determinate in conformitate cu anexa E din Indicativul NP 074 / 2007.A. de la C. C. prospecŃiune ( FI.S. au fost executate pe amplasament un număr de doua incercari de penetrare dinamica cu con . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI km lăŃime la nivelul treptei de 2 – 4 m altitudine relativă.P. din cauza crustei tari a solului vegetal.. Cercetarea geotehnică a terenului de fundare s-a realizat in faza de cercetare geotehnică pentru proiectare.N. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. In vederea aplicării metodei şi interpretarea rezultatelor a fost utilizat Normativul C 159 . office@environmental-expert.50 m.eu. In diagrame de corelare se evidenŃiază o influenŃă redusă a adâncimii critice.. la un laborator de Grd.eu. pana la aprox.C. sector 3..00 m. terasele sunt din ce in ce mai joase.0.D.C. care să asigure cunoaşterea proprietăŃilor esenŃiale ale terenului de fundare in limita zonei de influenŃă (zona activă) a construcŃiei calculată in conformitate cu prevederile Indicativului NP 074 / 2007.00 m.N.N.expert-mediu. După confluenŃa cu râul Racova. C..5.U. pâna la nivelul de 35 – 40 m la Capul Piscului. Au fost prelevate un număr de 4 ( patru ) probe tulburate.T. cu adâncimi cuprinse intre . dintre care cea mai înaltă cu a altitudine relativă de 160 – 170 m apare pe ambele maluri. . F2 şi F3 Magenta ).T. S.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.mecanice ale pământurilor şi stabilirea orientativă a capacităŃii portante de calcul a terenului de fundare. Cercetarea geotehnică s-a făcut pâna la o grosime a formaŃiunilor geologice. Pentru exemplificarea modului de determinare a caracteristicilor fizico . In acest sector râul BistriŃa a format numeroase terase. II atestat I. Bucureşti Tel: 0314 253 023.T. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.00 şi 10. www. vibropenetrare". Pentru a fi satisfăcute cerinŃele STAS 1242 / 1 1991 s-au executat pe amplasamentul viitoarei construcŃii doua şanŃuri geotehnice cu adâncimi de -2.1989 „InstrucŃiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con. 50. penetrare dinamică.

. sensibile la umezire (i m3 = 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. consecinŃă a creşterii accentuate a umidităŃii in zona respectivă. apar intercalaŃii şi lentile de nisipuri. a dus la scăderea rezistenŃei la penetrare. Clasificarea şi identificarea pământurilor din amplasament s.6 .1. puŃin permeabile (estimare pentru K = 10 -5 cm/s).29 Iov / 30 cm. .78).26 cm/m). apare un complex coeziv.43 cm/m. cu granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă ( Un = 3.. 3 = 9709 . La cote cuprinse intre .T.eu 104 .80 şi .0. cantonată imediat după interceptarea stratului poros permeabil.30 m. cu compresibilitate medie şi mare (M 2 .. foarte sensibile la ingheŃ. nisipuri cu pietriş şi pietrişuri cu nisip ) constituite din pamânturi cu curba continuă. se semnalează creşterea rezistentei de penetrare ca urmare a interceptării stratului necoeziv de pietrişuri cu nisipuri. umede (Sr = 0..13887 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre zp2 = 1.expert-mediu. in dreptul cărora se observă scăderea accentuată a rezistenŃei la penetrare.4 .sub terenul fertil.88 şi este prezentată in continuare : .N. )..1. cu grad de indesare mediu.eu. plastic vârtoase la tari (Ic = 0.50 m.la adâncimi variabile cuprinse intre . La adâncimi cuprinse intre -4. apare un teren fertil.50 m.N. pe toata grosimea acestuia. se constată o creştere bruscă a rezistenŃei la penetrare. In stratul de pietriş cu nisip. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. C. cu grosimi de cca. 3 = 22000 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.20 ).2. Theodor Pallady nr.80 ..1.8 %).la suprafaŃa pe o grosime de circa 0.84 .00 m.2.1.4.a făcut conform STAS 1243 . .93 .10 m. constituit din pământuri cu plasticitate mijlocie şi mare (Ip = 17. C. cu rezistenŃă mai mare decât stratul superior. indesare medie ( SPT 23 .27.80 şi .1).eu.20 m. ( F3 Magenta ) apare complexul necoeziv ( nisipuri.00 .5. Apa subterană. Gradul ridicat de compactare şi coeziune precum şi umiditatea scăzuta a acestora concură la rezistenŃa mare la penetrare. cu compresibil itate medie (*M2 .54 . office@environmental-expert. ( FI Magenta ) şi . sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pana la adâncimi de circa . au fost străbătute formaŃiuni prăfoase compacte.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.30 m.T. reprezentat de un pachet preponderent prăfos (prafuri argiloase şi prafuri nisipoase argiloase). 1. cauzată de interceptarea formaŃiunilor sarmaŃiene bazale. constituie din argile mărnoase grezoase.2.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

- 36000 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre *εp2 = 0,8 - 1,6 cm/m, permeabile (estimare pentru K = 10 -4 – 10 -3 cm/s). * valori aşimilate, din rezultatele testelor efectuate pe materiale asemănătoare. - la adâncimi cuprinse intre - 4,80 şi - 5,10 m. C.T.N. au fost interceptate formaŃiuni geologice reprezentate prin argile mărnoase grezoase, compacte, plastic virtoase, vinete.

4.4.1.2. Structura tectonică, activitatea neotectonică, activitatea seismologică Conform STAS 11100/1-93, zona studiată este cuprinsă in gradul V I I I de intensitate seismică.

-

coeficient seismic ag=0,28 g perioada de colt Tc=0,7 sec. Categoria geotehnică a amplasamentului a fost stabilită in conf. cu prev. din

Normativ NP 074/2007 - Categoria 2, Riscul geotehnic aferent - Moderat 4.4.1.3. ProtecŃia subsolului şi a resurselor de apă subterană Nu este cazul 4.4.1.4. Poluarea subsolului, inclusiv a rocilor Nu este cazul 4.4.1.5. Calitatea subsolului Nu este cazul 4.4.1.6. Resursele subsolului – prospectate preliminar şi comprehensiv, preconizate, detectate Nu este cazul 4.4.1.7. CondiŃii de extragere a resurselor naturale Nu este cazul 4.4.1.8. RelaŃia dintre resursele subsolului şi zonele protejate, zonele de recreere sau peisaj Nu este cazul 4.4.1.9. CondiŃii pentru realizarea lucrărilor de inginerie geologică CondiŃii de fundare:
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

105

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane, separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1, 2 şi 3, se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4, care se dezvoltă pe D-i-P+M. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi Ia intersecŃiile grinzilor. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA, iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici. Urmarind caracteristicile geotehnice ale terenului din zona activă a fundaŃiilor, se recomandă fundarea directă cu fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de b. a. sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros - permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri), cu structura naturală. Adâncimea de fundare va fi de - 2,30 m. C.T.N. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0,20 m. În stratul recomandat pentru fundare, cf. Normativului P 10 - 1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare, sau sistem de fundare cu radier general. 4.4.1.10. Procese geologice – alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecărilor de teren In cadrul studiului geotehnic realizat pe amplasament nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare,

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

106

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale, stabilitatea generală şi locală fiind asigurate, fără pericol de inundaŃii. Conform STAS 6054 - 77, amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0 C, care in zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de 0,80 - 0,90 m. C.T.N. 4.4.1.11. Obiective geologice valoroase protejate Nu este cazul 4.4.2. Impactul prognozat In timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de poluare pentru subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de: scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizării de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montării de wc-uri ecologice. O buna executie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. In timpul funcŃionării obiectivului In cadrul acestui obiectiv, probabilitatea poluării subsolului este extrem de redusă, având in vedere ca activitatea care se va desfăşura, prin specificul ei, nu va cauza poluări semnificative ale subsolului. In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor ce tranzitează sau stationează pe amplasament acestea pot fi antrenate in circuitul apelor pluviale. 4.4.2.1. Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice Nu este cazul
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

107

amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. In timpul funcŃionării obiectivului betonarea/asfaltarea aleilor carosabile. sector 3. amenajarea şi intretinerea corespunzătoare a zonelor de spaŃiu verde aferente obiectivului.4. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport.4. care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute.3. de asemenea. Impactul schimbărilor in mediu geologic asupra elementelor de mediu – condiŃii hidro. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Impactul transfrontiera Nu este cazul 4.3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.. office@environmental-expert.2. produse de proiectul propus Nu este cazul 4. etc. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate.2. 50.eu.4.eu 108 . Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. iar la limita dintre alei şi spatiul verde se vor amenaja borduri. biotipuri. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea intrun separator de produse petroliere.expert-mediu. Măsuri de diminure a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. zone umede. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. reŃeaua hidrologică. evitarea depozitării necontrolate a acestora. preluarea ritmică a deşeurilor rezultate de pe amplasament.2.. care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianŃi obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deseurilor ce se vor evacua de pe santier.

mlaştine. zone umede sau corpuri de apă de suprafaŃă. Caracterizare generală Pe teritoriul judeŃului Bacău se regăsesc 60 de habitate naturale de interes naŃional şi 12 tipuri de habitate de interes comunitar.5. In prezent in zona aflată intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport sunt 86 de arbori şi arbuşti ornamentali. zone umede. Harti şi desene la capitolul “ SUBSOL” Nu este cazul. castani.4.eu. Pe amplasament mai sunt prezenŃi şi arbuşti ornamentali (Spiraeea. rauri. tuia.. 4 nuci şi un stejar.5. 4. specie protejată prin legea pomiculturii (legea 348 /2003). 50. Theodor Pallady nr. tei.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. mlaştini. In perimetrul analizat nu sunt SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Zona este puternic antropizată.4. sector 3.o zonă in care nu există ecosisteme acvatice sau terestre care să poată fi afectate de realizarea obiectivului.1. zona fiind puternic antropizată. intre care şi 4 nuci (Juglans regia).expert-mediu.eu 109 . 4. pini..1. VegetaŃia lemnoasă este compusă din arbori din specii diferite proveniŃi din plantaŃii artificiale: salcâmi. ziduri de sprijin cât şi in sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecari de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. In cadrul acestora sunt prezente 7 specii de plante de interes comunitar şi 34 specii de plante de interes naŃional. corpuri de apă de suprafaŃă – lacuri.1. www. InformaŃii despre biotipurile de pe amplasament: păduri.şi nisipuri Zona studiată este amplasată in intravilanul municipiului Bacău intr. BIODIVERSITATE 4. 217 specii de animale de interes comunitar şi 70 de specii de animale de interes national. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - intervenŃia promtă cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât in fundaŃie.5. office@environmental-expert. 4. Pe amplasament nu sunt prezente păduri. Forsitia) sub formă de gard viu sau grupuri izolate. heleşteie . conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău în 2008. Însă aceste specii cu valoare conservativă nu se regăsesc şi in perimetrul analizat.

specie protejată de legea 348/2003 (legea pomiculturii). Theodor Pallady nr. compoziŃia pe specii Pe amplasament nu sunt prezente păduri.expert-mediu. cu excepŃia a 4 exemplare de nuc (Juglans regia).eu 110 . office@environmental-expert. 50... Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5. www. InformaŃii despre flora locală: vârsta şi tipul pădurii.1. Fotografii realizate pe amplasament SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4. dintre care 4 exemplare sunt nuci (Juglans regia). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI habitate sau specii protejate. Flora locală este reprezentată in principal din plante mărunte şi din 86 de arbuşti şi arbori ornamentali. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii.eu. sector 3. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2.

după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare tinere de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat). amfibii. Habitate ale speciilor de plante incluse in Cartea Roşie. Fauna locala este reprezentată de păsări şi rozătoare.eu 111 . sector 3. neprotejate cu excepŃia celor 4 exemplare de nuc. Zona este puternic antropizată. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Achillea millefolium. in ceea ce priveşte vegetaŃia ierboasă zona are un aspect de buruieniş.1.1. Acestea trebuie sa aibă provenienŃa certificată. coada şoricelului. mamifere. Taraxacum officinalis Achillea millefolium 4.Capsella bursa-pastoris. zone verzi protejate. Theodor Pallady nr. traista ciobanului. reptile. Pe amplasament nu sunt prezente plante incluse in Cartea Roşie sau in anexele Directivei Habitate.5. specii locale şi specii aclimatizate. peşti.eu.Taraxacum officinalis. specii de păsări. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii.. in general. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Informatii despre fauna locală. www.3. habitate ale speciilor de animale incluse in Cartea Roşie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. resursele acestora.. Plantele din perimetrul analizat sunt plante ornamentale. office@environmental-expert.expert-mediu. 50. păşuni. Bucureşti Tel: 0314 253 023. specii de plante cu importanŃă economică.eu. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vegetatia ierboasă de pe amplasament este caracterizată prin plante ruderale cum sunt: păpădia. nevertebrate.5. vânat. Pe amplasament nu sunt prezente habitate sau specii protejate. zona fiind puternic antropizată nu reprezintă un habitat prielnic pentru dezvoltarea speciilor.4. specii rare de peşti Fauna locală este foarte saracă.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. Streptopelia decaocto (gugustiuc) şi Turdus merula (mierlă). Corvus corone cornis (cioara grivă). Bucureşti Tel: 0314 253 023. Emberiza hortulana (presură de gradină). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Parus lugubris (piŃigoi de livadă). Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul deplasarilor efectuate pe teren au fost identificate următoarele specii de păsări: Carduelis carduelis (sticlete). office@environmental-expert..eu.. Aegithalos caudatus (pitigoi codat). Columba palumbus (porumbel gulerat). Corvus corone corone (cioara neagră).expert-mediu. Dendrocopos syriacus (ciocănitoare de gradini). sector 3. Theodor Pallady nr. Passer domesticus Corvus corone cornis Corvus corone corone Emberiza hortulana Turdus merula Streptopelia decaocto SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.eu. Passer domesticus (vrabie de casă).eu 112 .

.eu. din cauza faptului că este puternic antropizată. Obiectivul analizat va contribui la imbunătăŃirea aspectului peisagistic al zonei. fapt ce reiese şi din planurile arhitecturale.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.5. acordandu-se o importanŃă deosebită spaŃiului verde din cadrul ansamblului. In timpul funcŃionării obiectivului In prezent. apreciem o menŃinere a suprafeŃei de spatiu verde faŃa de cea existentă. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci.2. office@environmental-expert. Impactul prognozat In timpul construcŃiei obiectivului Marea majoritate a vegetaŃiei existente pe amplasament va fi indepartă pe perioada de constructie a ansamblului. resursele acestora Nu este cazul. iar aspectul predominant este de spaŃiu verde neingrijit. adaposturi de animale pentru creştere. 4.5. hrană.expert-mediu.1. in parcuri şi grădini. De asemenea. aleile SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.6. Rute de migrare. www. printr-o arhitectura urbană corespunzatoare. sector 3. urmând a fi inlocuită ulterior cu plantaŃii. Nu este cazul. InformaŃii despre specile locale de ciuperci. odihnă. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4. iernat. 50. cele mai valoroase specii care se recoltează in mod obişnuit. dar se va deplasa in zonele verzi din vecinatatea amplasamentului şi va reveni după finalizarea lucrărilor de construcŃie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. prin: realizarea de spaŃii verzi cu o suprafaŃă de circa 250 mp in care se va incadra obiectivul. Fauna locală reprezentată in special de păsări va fi afectată pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie şi igienizare a zonei. In timpul funcŃionării obiectivului nu va exista impact asupra biodiversităŃii.eu 113 .5. La finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 de exemplare tinere de nuc.5. Zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. odihnă sau iernat de nicio specie migratoare sau sedentară. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1. In acest fel. De asemenea. hrană.. spaŃiul neconstruit de pe amplasament este ocupat de vegetaŃie ruderală şi de arbori şi arbuşti ornamentali. zona studiată nu este folosită ca loc pentru creştere. cu excepŃia speciilor comune in oraşe.

Theodor Pallady nr. Pe amplasament nu sunt prezente păduri.2.1.2.3. Modificarea compozitiei pe specii. schimbări asupra vârstei. sector 3. 4. zone umede. Exemplarele de nuc şi arbuştii ornamentali vor fi replantaŃi in spatiile verzi care vor incadra obiectivul sau in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pietonale.2.5. impactul acestor schimbări asupra mediului Nu este cazul. corpuri de apă ( lacuri.2. Modificări ale suprafeŃelor de păduri. corpuri de apă de suprafaŃă şi plaje. compozitiei pe specii şi a tipurilor de pădure.6.eu. răspândirea speciilor invadatoare Nu este cazul. după finalizarea lucrărilor de construcŃie amenajarea spaŃiilor verzi se va face cu speciile prezente iniŃial pe amplasament. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5.expert-mediu. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.5. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile cu flori şi arbusti ornamentali. Modificarea suprafeŃei zonelor impădurite (%ha) produsă din cauza proiectului propus. 50. mlaştini. pe amplasament nu sunt prezente specii cu importanŃă economică.5. 4. Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. Modificarea/ distrugerea populatiei de plante Nu este cazul.2. Prin PUZ/2007.eu 114 .5. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. specii locale sau aclimatizate.5. 4.eu. produse de proiectul propus Prin realizarea proiectului propus nu se vor inregistra modificări ale suprafeŃelor funcŃionale din cadrul amplasamentului. Modificări ale resurselor speciilor de plante cu importanŃă economică Nu este cazul. CL Bacău a aprobat schimbarea funcŃiunii din spaŃiu verde şi zonă de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare.2. rauri... trotuarele. 4. pe amplasament nu sunt prezente specii de plante incluse in Cartea Roşie.) şi plaje. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.etc. pe amplasament sunt prezente in general specii ruderale. pe amplasament nu sunt prezente păduri.5.4. zone umede. www.

12. Alterarea speciilor şi populaŃiilor de păsări.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. zona nu este folosită ca loc pentru adăposturi. compactarea solului. Dinamica resurselor animale prezente pe amplasament (păsări) nu se va modifica.eu. 4.7. office@environmental-expert.2. reptile. creştere. Alterarea sau modificarea speciilor de ciuperci / fungi. amfibieni. 4. 4.eu. 4. contra frigului Nu este cazul. pe amplasament nu sunt prezente specii de mamifere. Degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii.2.5.2.expert-mediu.13. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5.2. hrană. mamifere. etc. 4. amfibieni. nevertebrate Nu este cazul.2.2. Modificarea / reducerea spatiilor pentru adăposturi. Theodor Pallady nr.5.8. 50. modificarea condiŃiilor hidrologice. pe amplasament nu sunt prezente specii de vânat sau specii rare de peşti. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5.) şi impactul potenŃial asupra mediului Nu este cazul.10.5. creştere sau contra frigului. 4.11. dinamica resurselor animale Nu este cazul. peşti..eu 115 .5. odihnă.9. pe amplasament nu sunt prezente specii de animale incluse in Cartea Roşie.. Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. peşti. www. reptile.2. efectivele acestor specii nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus. modificarea celor mai valoroase specii de ciuperci SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Dinamica resurselor de specii de vânat şi a speciilor rare de peşti. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.5. sector 3. Păsările prezente pe amplasament nu vor fi afectate de realizarea proiectului propus. Acestea se vor deplasa pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie in zonele similare invecinate. de odihnă. Modificarea / distrugerea rutelor de migrare Nu este cazul.

Deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi. stratul de sol fertil (pana la o adâncime de aproximativ 20 cm) trebuie decopertat şi depozitat separat fata de restul solului excavat.5.15.. Impactul transfrontiera Nu este cazul. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău.. www. sector 3. Theodor Pallady nr. 4. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci sau fungi.3.2. Se recomandă menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă. 4. amplasamentul analizat este situat la distanŃă mare faŃă de frontieră. implicit.expert-mediu. aproximativ 101 km măsuraŃi in linie dreaptă.eu. Măsuri de diminuare a impactului Se recomandă depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate. Se recomandă inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.300 m de limita amplasamentului. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului. Pericolul distrugerii mediului natural in caz de accident Nu este cazul. împiedica buna dezvoltare a covorului vegetal. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nu este cazul.14.5. 4. Solul fertil rezultat se va folosi in intregime pentru efectuarea lucrărilor de reamenajare în cadrul amplasamentului studiat. office@environmental-expert.eu 116 .5. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial. recomandăm intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante. În urma efectuării lucrărilor de fundare a construcŃiilor. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor.eu. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde sa se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate. Impactul cauzat de realizarea proiectului propus este temporar şi reversibil şi se manifestă până la o distanŃă de maxim 200 .

eu. amplasamentul este situat la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migraŃie.eu 117 .. Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in alte locaŃii sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere in alte locaŃii. inălŃimea maximă a imobilului propus nu va depăşi inălŃimea celorlalte clădiri din zonă.4.1.3.5. sector 3.expert-mediu.3.2.3. ProtecŃia şi reconstrucŃia resurselor biologice Pe amplasament nu sunt prezente specii cu valoare conservativă. care în România sunt practic inexistente dar care în alte state au mare succes tocmai datorita lipsei tot mai acute de vegetaŃie. corpurilor de apă (lacuri. asa-numitele roof-gardens. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Se propune beneficiarului sa aibă în vedere posibilitatea realizării la nivelul ultimului etaj.eu. rauri. 50. mlaştinilor. www.) şi plajelor Nu este cazul. Măsuri pentru diminuarea impactului provocat de schimbări ale suprafeŃelor impădurite.3. În continuare sunt prezentate imagini cu grădini suspendate amenajate pe diferite clădiri din lume: 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert. Măsuri de protectie şi restaurarea rutelor de migrare Nu este cazul.5.3. zona fiind puternic antropizată. 4.5. realizarea proiectului propus nu ar fi dus la modificarea acestei rute. a unor grădini suspendate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5. pe amplasament nu sunt prezente specii incluse in Cartea Roşie. etc. Protectia şi reconstructia speciilor incluse in Cartea Roşie Nu este cazul.. De asemenea. In cazul in care zona ar fi fost traversată de o rută de migraŃie. 4. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. zonelor umede – deltei. Theodor Pallady nr.

Bucureşti Tel: 0314 253 023.6. www. office@environmental-expert.3.3. Replantarea ierbii nu este necesară. Alte măsuri pentru reducerea impactului asupra biodiversităŃii Nu este cazul. 4..3. Măsuri de protecŃie sau reconstrucŃie a adăposturilor pentru animale Nu este cazul. Măsuri de protejare a faunei acvatice in timpul prelevării apei Nu este cazul. sector 3.5.expert-mediu. iar celelalte in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4.4..5. HărŃi şi desene la capitolul “ BIODIVERSITATE ” SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pe amplasamentul analizat nu există adăposturi pentru animale. Theodor Pallady nr. De asemenea aleile pietonale. Replantarea arborilor sau a ierbii Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere. O parte din cele 20 de exemplare de nuc necesare pentru inlocuirea celor 4 nuci prezenŃi pe amplasament vor fi plantate in limita spaŃiului disponibil pe spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil.9.5.5.eu 118 .5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3. după finalizarea lucrărilor de construcŃie pe amplasament vor fi amenajate spaŃii verzi. Măsuri de protecŃie şi reducerea degradării florei Nu este cazul.3. nu se vor face prelevări de apă. Apa potabilă necesară alimentării imobilului va fi preluată din reŃeaua de alimentare cu apă a municipiului Bacău.eu. 4. trotuarele.5. 4.8.7. Vor fi amenajate spaŃii verzi in suprafaŃă de 250 mp. 4.5. terasele şi balcoanele vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali. 50.eu.

Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Sursa: Raportul ANPM privind starea mediului in România in 2008 Sursa: MigraŃia păsărilor. 1958 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.expert-mediu. 50. Ludovic Rudescu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 119 . sector 3. www.eu.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Lla alegerea designului viitorului imobil s-a Ńinut cont de caracteristicile zonei. De asemenea. InformaŃii generale Zona analizată este situată in intravilanul minicipiului Bacău..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Tipuri de peisaj. In prezent pe acest teren sunt arbori şi arbuşti ornamentali. modificari in utilizarea terenului. Prin PUZ/2007. Realizarea proiectului va avea impact vizual asupra peisajului pe perioada executării lucrărilor de construcŃie. dispărând şi impactul vizual. Nu au fost făcute lucrări de igienizare a zonei astfel incat nu poate fi folosită ca zonă de recreere. deşeurile vor fi indepărtate. Impactul prognozat Nu se va modifica aspectul zonei analizate.6. www..eu. In cadrul proiectului sunt prevăzute spaŃii verzi. nu este denivelat. explicarea utilizării terenului pe amplasamentul propus Nu se va modifica destinaŃia actuală a terenului.2.1.eu. 4.6. terenul pe care se va construi viitorul obiectiv este situat intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport. aleile pietonale. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.2. office@environmental-expert. În prezent terenul este liber de construcŃii. Theodor Pallady nr. implicarea acestor schimbări asupra peisajului. După finalizarea acestora.6. 4. imobilul ce urmează a fi construit se va incadra in peisaj. Prin PUZ/2007 CL al Municipiului Bacău a hotarât schimbarea funcŃiunii terenului din spaŃiu verde şi zona de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare.1.expert-mediu. 50.eu CL al 120 . PEISAJUL 4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. neavând pante accentuate. utilizarea terenului. Terenul pe care se va construi imobilul rezidenŃial şi comercial are aspect de parc degradat. iar restul vor fi puşi la dispoziŃia Primăriei Municipiului Bacău pentru a fi transplantaŃi in alte zone verzi ale oraşului. O parte din arborii şi arbuştii prezenŃi pe amplasament vor fi folosiŃi pentru realizarea spaŃiilor verzi după finalizarea lucrărilor de construcŃie. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali. Zona analizată este complet antropizată. sector 3.6. in partea sudestică a acestuia.

parcuri naturale. corpuri de apă. pe amplasamentul studiat nu exista habitate sau specii protejate.. Relatia dintre proiect şi zonele naturale folosite in scop recreativ ( păduri.. 4. Raportul dintre teritoriul natural sau cel putin antropizat şi cel din zonele urbanizate (drumuri. zone verzi.3. corpuri de apă).2.2. impactul prognozat asupra acestor zone şi asupra folosinŃei lor Pe amplasament nu sunt păduri. Terenul pe care se va realiza proiectul este incadrat ca zonă pentru locuinŃe şi alte funcŃiuni. Măsuri de diminuare a impactului In timpul constructiei. etc. www.5. fragmentării biotipului. sector 3.4. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Municipiului Bacău a hotărât ca destinaŃia terenului pe care va fi construit imobilul rezidenŃial şi comercial să fie de zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. Relatia dintre proiect şi zonele protejate (rezervaŃii.2.eu 121 .6. office@environmental-expert. POT 71. parcuri in zonele impădurite. 4. inclusiv cel de transfrontiera Realizarea proiectului analizat nu va duce la fragmentarea biotipului. Nu se vor modifica tipurile de peisaj.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.eu. schimbări ale acestui raport Realizarea proiectului propus va duce la scăderea nesemnificativă a raportului dintre teritoriul natural şi cel antropizat.6.6. Realizarea imobilului pe acest teren nu va duce la scăderea suprafeŃei de spaŃii verzi aferente fiecărui locuitor al municipiului Bacău. Imobilul se va construi pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. Zona analizată este puternic antropizată.6.). in vecinatatea amplasamentului nu există zone protejate. 50. zona fiind puternic antropizată.expert-mediu.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 87%. campinguri.77 mp. suprafeŃe construite). nu este permisă depozitarea materialelor in grămezi şi nici crearea de zone cu deşeuri.6.3. campinguri. Impactul proiectului asupra cadrului natural.2. valoarea estetică a peisajului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4.2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. impactul prognozat asupra acestor zone. stadiul de protectie şi stadiul folosirii lor Nu este cazul. suprafaŃa construcŃiei fiind de 1796. 4. zone tampon.

Theodor Pallady nr. Obiectivul. office@environmental-expert.eu. va însemna un răspuns printr-o ofertă variata de spaŃii de locuit în fata cerinŃelor pieŃei imobiliare dintr-un oraş aflat în plina expansiune urbanistică şi demografică.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.7. urmând ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate. MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC Prezentul obiectiv constă în construirea unui ansamblu rezidenŃial ce va conŃine 216 unităŃi locative. 50.6. HărŃi şi desene la capitolul “ PEISAJ ” Zona in care va fi dezvoltat proiectul 4.expert-mediu. ce vor intra în circuitul imobiliar al judeŃului Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru a evita poluarea fondului peisagistic.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. www. 4.eu 122 . sector 3. deşeurile trebuie colectate selectiv şi depozitate in spaŃii special amenajate.4.

7. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. incluzând şi locurile de muncă oferite de aceasta ramură. Theodor Pallady nr.7. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor economice locale. 191 maghiari. 4. 53 italieni. 4.7. educaŃie.7.605 rommi. iar restul alte confesiuni. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.3. Caracteristicile populaŃiei in zona de impact ( distribuŃia dupa vârstă.1.7. 4.4.1.2. populaŃia municipiului Bacău atingea 175500 locuitori.1. Numărul de locuitori in zona de impact. www. tendinte de migrare a locuitorilor Nu se vor inregistra tendinŃe de migrare a locuitorilor in zona analizată. 153. 4. 50. 4. piaŃa de muncă. 1.eu 123 . Impactul potential al activităŃii propuse asupra caracteristicilor Realizarea proiectului analizat va conduce la satisfacerea cererii de locuinŃe demografice. dintre care: 173. se apreciază şi un nou aport financiar pentru oraşul Bacău reprezentat de taxele şi impozitele încasate de instituŃiile locale. Din populaŃia totală a municipiului. De asemenea. Bucureşti Tel: 0314 253 023.094 romano. grup etnic ) Conform recesământului din 2002. schimbări de populaŃie Nu se vor produce schimbări demografice dupa finalizarea proiectului.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin efectuarea lucrărilor de construcŃie se contribuie la dezvoltarea infrastructurii din domeniul construcŃiilor la nivelul municipiului. dimensiunea familiei.1.1.. populaŃiei locale in această zonă a municipiului Bacău.catolici..041 români. 83 germani. Locuitori permanenti şi vizitatori.1.eu. sex. dinamica şomerilor În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 80 ceangăi. dar nu va conduce la creşterea numărului de locuitori la nivelul municipiului.849 locuitori sunt ortodocşi. Nu va creşte numărul de locuitori in zona analizată. 19.eu. sector 3.

Standardul ridicat al calităŃii viitorului imobil rezidenŃial şi comercial va conduce de asemenea la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viată şi de confort. sector 3. Efectul obiectivului asupra activitatilor economice este benefic datorita măririi şi diversificării ofertei imobiliare.eu. Prevenirea unui impact vizual neplăcut pentru locuitori. activităŃile de prestări servicii către populaŃie. pe şantierul de construcŃie. întrucât prin realizarea acestei investiŃii se vor crea locuri de muncă temporare şi permanente în multe domenii de activitate. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul negativ asupra aşezărilor umane este redus şi are un caracter limitat în timp. ceea ce are drept rezultat creşterea numărului de tranzacŃii în acest domeniu. Theodor Pallady nr.expert-mediu. exprimându-se prin: dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii comerciale şi turistice. Exista şi un efect pozitiv.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. În timpul funcŃionării obiectivului Apreciem ca investiŃia va avea un impact pozitiv asupra economiei locale. www.eu 124 . reprezentat de crearea unor noi locuri de muncă. diminuarea ratei şomajului în zona prin crearea de noi locuri de muncă.. dar şi pentru activităŃi conexe ce se vor efectua în afara şantierului. în construcŃii. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanentă a fronturilor de lucru. vopsitete şi inscripŃionate adecvat. office@environmental-expert. creşterea bugetului local prin taxele şi impozitele încasate. fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe şantier şi a pulberilor sedimentabile. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. OperaŃiunile de pe şantier care produc zgomote vor trebui programate astfel încât sa se respecte orele legale de odihnă. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor şi activităŃilor economice locale..eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. paza şi protecŃie. igiena alimentară şi desfacerea produselor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. dinamica şomerilor Din acest punct de vedere impactul proiectului este unul pozitiv. piaŃa de munca. se realizează prin obligarea muncitorilor de pe şantier de a purta uniforme aspectuoase şi de a se îngriji de aspectul utilajelor de pe şantier şi al mijloacelor de transport şi de a se îngrădi toata incinta şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m.

Finalizarea lucrărilor şi deschiderea centrului comercial va conduce la creşterea activităŃilor economice din zona analizată.7.7. InvestiŃii locale şi dinamica acestora Nu este cazul. office@environmental-expert. PreŃul terenului in zona aflată in discuŃie ( rezidentială.eu 125 .8. sector 3. comercială. Impactul potenŃial asupra activităŃilor economice ( agricultură. Realizarea acestui proiect nu va duce la creşterea preŃului de achiziŃie a terenurilor din vecinătatea acestuia.7.1. silvicultură. 50. recreere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. minerit.eu. Nu vor exista emisii care sa pună in pericol sănătatea populaŃiei.1. construcŃia de locuinŃe cu unul sau mai multe etaje. transport.1.7.1. 4. 4. 4. turism. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4.7. piscicultură..6.10. va creşte nivelul de trai al populaŃiei din această zonă. comert en gross şi en detail ) După finalizarea lucrărilor de construcŃie va fi disponibil un imobil rezidenŃial şi comercial.expert-mediu. InformaŃii despre rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Prin realizarea proiectului analizat nu va creşte rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Municipiului Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. Public posibil nemulŃumit de existenŃa proiectului Ar putea exista public nemulŃumit de existenŃa proiectului din cauza zgomotului şi a emisiilor de praf din perioada lucrărilor de construcŃie.9.7. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. zone industriale ) şi dinamica acestuia Terenul pe care se va construi imobilul comercial şi rezidenŃial este proprietate privată a beneficiarului. Impact potenŃial asupra condiŃiilor de viaŃă din zonă Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie populaŃia din zona analizată ar putea fi afectată din cauza emisiilor de praf şi a zgomotului aferent lucrarilor.. Dupa finalizarea lucrărilor. realizarea proiectului nu necesită investiŃii locale.5. 4. După finalizarea imobilului ar putea exista fluctuaŃii in ceea ce priveşte preŃul de achiziŃie al apartamentelor din zona respectivă.1. Pentru a evita aceste situaŃii se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie. www.1.7.eu. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

scăderea calităŃii Mediul va fi afectat nesemnificativ in perioada de execuŃie a proiectului. hranei ) Impact potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor de viaŃă ale locuitorilor ( schimbări asupra calităŃii mediului. dezvoltarea activităŃilor comerciale). Theodor Pallady nr.11.. www. lucrările se vor realiza numai in anumite perioade pentru a evita perioadele in care populaŃia rezidentă s-ar putea odihni. arheologic sau asupra monumentelor istorice monumente istorice. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.7. după finalizarea acesteia. 50. CONDITII CULTURALE şi ETNICE.8. dar pentru reducerea acestuia până la eliminare se vor lua următoarele măsuri: se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie.eu.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu Pe amplasament nu există obiective de patrimoniu cultural. 4. 4. Masuri de diminuare a impactului In perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie Impactul este temporar şi reversibil. arheologic sau cultural. office@environmental-expert.1.8. Pe perioada de exploatare a obiectivului Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv (creşterea nivelului de trai al populaŃiei.2.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Obiectivele existente in vecinătatea amplasamentului nu vor fi fectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus. Nu trebuie adoptate măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului socio-economic.1.eu 126 . zgomot.expert-mediu.7.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. prin urmare nu se pot inregistra modificări la nivelul calităŃii hranei. Zona analizată nu este folosită pentru producerea hranei. mediul va reveni la starea iniŃială (impactul fiind temporar şi reversibil). Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Realizarea proiectului nu va avea impact asupra condiŃiilor etnice şi culturale de pe amplasament. Intensitatea zgomotului va creşte numai pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie. sector 3.2. PATRIMONIUL CULTURAL 4.8.

locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime. iar fucŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei . sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Zona studiată se caracterizează ca fiind o zonă construită. alte soluŃii tehnice şi tehnologii. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului imobil rezidenŃial şi comercial din strada Pictor Amann. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. energie electrică).1 Descrierea alternativelor: amplasamentul alternativ. modul de amplasare a acestora şi distanŃele faŃă de vecinătăŃi.eu. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. de asemenea.. aici aflându-se clădiri pentru invăŃământ. nr. Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continua a pietei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidentiale. Bucureşti Tel: 0314 253 023. telecomunicaŃii. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. clădiri cu funcŃiunea de dotări turistice. Theodor Pallady nr. depozite şi sedii de firme. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (imobilul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor retele: apăcanalizare. dimensiunile construcŃiilor. tinându-se cont de necesitatea respectării prevederilor legale din regulamentul de urbanism referitoare la forma.eu. office@environmental-expert. precum şi zone cu spatii verzi amenajate. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea facută S-a ajuns la varianta prezentată in ceea ce priveşte atât regimul de inălŃime al clădirii cât şi modalitatea de amplasare a acesteia in cadrul parcelei. 50. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului etc. gaz metan. ANALIZA ALTERNATIVELOR 5.unităŃi industrie.eu 127 .33 au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al localităŃii Bacău.. alt moment pentru demararea lucrărilor.expert-mediu. funcŃiunea dominantă a zonei permite realizarea funcŃiunii de locuire.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. se recomandă măsurători în emisie la coşul centralelor termice şi la evacuarea aerului din parcarea subterană. În perioada executării lucrărilor se impune monitorizarea calităŃii aerului şi a nivelului de zgomot în zonele adiacente organizării de şantier. 6. viabilitatea şi eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu NU ESTE CAZUL. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. sector 3.eu 128 . Theodor Pallady nr. www.2 Analiza mărimii impactului.eu. În vederea identificării posibilelor efecte negative asupra mediului generate de funcŃionarea obiectivului. acordarea de asistentă tehnică din partea autorităŃilor competente..expert-mediu. MONITORIZARE Pentru evitarea oricăror accidente se impune o atenŃie deosebită. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Dacă se vor inregistra depăşiri ale valorilor maxime admise de legislaŃia in vigoare se recomandă folosirea de panouri fonoizolante. Se va urmări. office@environmental-expert. Se recomandă supravegherea strictă a materialului de umplutură care se va folosi pe terenul analizat. durata reversibilităŃii. de asemenea. luarea de măsuri corespunzătoare şi alegerea metodelor celor mai adecvate în legătură cu executarea acestor lucrări. Se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. cu frecventă trimestrială. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. dar şi în perioada de funcŃionare. monitorizarea evoluŃiei calităŃii factorilor de mediu mai ales în perioada de construire a obiectivului.

eu.4. Nu este cazul. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. 7. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2 Accidente potenŃiale (analiza de risc) Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor. este dotat cu toate instalatiile necesare.eu. In zona in care se va dezvolta obiectivul analizat nu au fost inregistrate alunecări de teren.. 8. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafeŃele betonate din parcările subterane. conform normelor de protectie impuse. sector 3. alunecări de teren etc. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Nu este cazul. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. SITUATII DE RISC 7. DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR Nu este cazul.eu 129 .1 Riscuri naturale (cutremur.expert-mediu. 7. office@environmental-expert. inundatii. 7. pentru a rezista in fata accidentelor naturale.3 Analiza posibilitatii apariŃiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului.5. 7. De asemenea.) Proiectul analizat este conceput să suporte nivelul de seismicitate caracteristic judeŃului Bacău (Categoria geotehnică 2 de risc geotehnic moderat). Planuri pentru situaŃii de risc Măsuri de prevenire a accidentelor Nu este cazul. seceta.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 7.

eu. apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere. care se dezvoltă pe D+P+M. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.eu.max = 75 %.eu 130 . S-au pravăzut ganguri de trecere pe direcŃie transversală. P. Hmax a construcŃiei este de 47. 77 mp. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Prin aplicarea măsurilor propuse in cadrul raportului se va diminua până la dispariŃie impactul negativ asupra mediului astfel inact nu va exista impact rezidual.U. In imobil regăsim apartamente de locuit. Acoperişul este de tip terasă.. şi 6 tipuri de penthouse. Prin aceste ganguri se asigură o circulaŃie cat mai fluentă in ansamblu in general cât şi accesul in demisolul blocului unde se află parcările rezidenŃilor. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor. 2 şi 3. care se incadrează in 3 tipologii: garsoniere. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. www.uri.expert-mediu. La parter şi mezanin au fost prevăzute spaŃii pentru birouri şi magazine.= 7%. nr. ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane. C. Imobilul va fi construit pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. Realizarea acestei investiŃii nu va duce la poluarea mediului.80 mp.1.O.33. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. DESCRIEREA ACTIVITĂłII InvestiŃia presupune realizarea unui imobil rezidenŃial şi comercial in Municipiul Bacău. temporar şi reversibil şi se manifestă numai in perioada lucrărilor de construcŃie. Regimul maxim de inălŃime este D+P+M+12E. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Aconstruită = 1796.T..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Imobilul va fi conectat la reŃelele tehnico-edilitare existente in vecinătatea amplasamentului. sector 3. impactul negativ asupra mediului este nesemnificativ. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 9. office@environmental-expert. pe strada Pictor Aman.T.

sau să fie diminuate. mediu şi lung. Este evident faptul ca orice activitate umană aduce modificări asupra stării actuale a factorilor de mediu. Nu există incertitudini referitoare la realizarea proiectului. Aceste modificări pot fi vizibile sau mai puŃin vizibile. Theodor Pallady nr. Ideal ar fi ca cele negative să nu existe. Mediul va reveni la starea iniŃială după finalizarea lucrărilor de construcŃie. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2.. www.eu. pozitive sau negative. aer. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. S-au luat in considerare următorii factori de mediu : apă.eu 131 . se manifesta in general in perioada de realizare a lucrărilor de constructie. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. aşezările umane şi sănătatea populaŃiei SEMNIFICATIVE DESPRE PROIECT şi EFECTELE şi impactul fiecăreia dintre lucrările prevăzute in cadrul proiectului asupra acestor factori pe termen scurt. Impactul pozitiv este mult mai important. office@environmental-expert.. 50. se manifestă şi persistă pe termen lung.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul pozitiv al realizării proiectului este mult mai important: se vor crea noi locuri de muncă. impactul negativ al implementarii proiectului este temporar si reversibil. sol şi subsol. sector 3. astfel incat efectele lor asupra mediului să aibă consecinŃe cât mai mici posibile. floră şi faună. cu excepŃia spaŃiilor care vor fi ocupate de construcŃii. 9. se vor vira taxe şi impozite către bugetul local şi va creşte nivelul de trai al locuitorilor din zonă. METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi DACĂ EXISTA INCERTITUDINI SALE ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului s-a folosit matricea de impact propusă de ghidul SEA.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.eu.expert-mediu. 50.eu. Deşeurile vor fi colectate si transportate catre rampa Nicolae Balcescu. apei sau a solului Dislocarea parŃială a păsărilor de pe I T S I T M 0 I T L 0 Element cheie 2 I T S I T M I T L Element cheie 3 I T S I T M I T L Apa 0 0 0 Sol - 0 0 Tasarea terenului in timpul lucrărilor - 0 0 DestinaŃia terenului se schimbă numai intr-un procent foarte mic: din suprafaŃa totala detinuta vor fi ocupati de constructi e numai 1796. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.77 mp + /- 0 0 Deşeuri 0 0 0 Posibilele scăpări de uleiuri sau carburanŃi vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate in depoluări. sector 3. IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului obiectivului studiat asupra mediului a fost utilizată matricea de impact: Componenta mediului Aer/clima Element cheie 1 Emisii de poluanŃi in perioada construcŃiei Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze apele de suprafaŃă sau cele subterane Modificarea structurii solului in perioada lucrărilor de construcŃie. Nu vor duce la poluarea aerului. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 132 . office@environmental-expert.3. Theodor Pallady nr. Pe amplasament nu exista specii sau + /- 0 0 Biodiversitate - 0 0 / + 0 0 0 - - SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Acesta va reveni la forma initială imediat după terminarea lucrărilor...

sector 3.eu. Zgomotul va fi diminuat prin folosirea de utilaje performante si prin antifonarea clădirilor astfel incât nu va fi afectata sănătatea locuitorilor Sănătate Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze sănătatea umană 0 0 0 0 0 0 Peisaj Executarea lucrărilor de construcŃie poate avea impact vizual asupra peisajului.expert-mediu. Speciile ornamentale existente vor fi replantate in alte locatii indicate de primaria Bacau.eu. www. + + + Patrimoniu cultural Mediu socioeconomic Patrimoniul cultural nu va fi afectat de implementa rea proiectului Crearea de noi locuri de muncă 0 0 0 + + + + + Virarea către bugetul local de taxe şi + + + ImbunătăŃi rea condiŃiilor 0 + + SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. terasele si balcoanel e clădirii vor fi amenajate cu gradene movibile cu flori si arbuşti ornament ali. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 0 0 0 După finalizarea lucrărilor vor fi amenajate spaŃii verzi (250 mp). Theodor Pallady nr.. dar acesta va fi diminuat prin montarea de garduri de 2 m in jurul santierului / + 0 0 Nu se va schimba aspectul general al zonei.eu 133 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI amplasame nt in perioada constructiei habitate protejate care sa fie afectate. Pentru noul imobil se vor adopta soluŃii constructive astfel incât acesta sa se incadreze in peisaj. trotuarele. 50.. Aleile pietonale.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

expert-mediu. fără pante majore şi in prezent liber de construcŃii. Impactul pozitiv al obiectivului este mult mai important: sunt create noi locuri de muncă. . IDENTIFICAREA şi DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL Terenul pe care va fi realizat obiectivul este amplasat in intravilanul municipiului Bacău. sunt virate taxe către bugetul local. office@environmental-expert.minor. sector 3.eu 134 . După aplicarea măsurilor recomandate in cadrul raportului nu va exista impact rezidual asupra mediului. ci doar impact pozitiv: imbunătăŃirea condiŃiilor de trai ale locuitorilor.eu. ? incert.4. După terminarea lucrărilor de construcŃie mediul revenind la situaŃia iniŃială.. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Terenul este plat. se imbunătăŃesc condiŃiile de trai.. 50.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI impozite de trai. 9. virarea de taxe şi impozite către bugetul local.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Impactul cauzat de realizarea proiectului este temporar şi reversibil şi va fi resimŃit numai pe amplasamentul proiectului sau până la 200-300 m de limita amplasamentului.major ITS= impactul pe termen scurt ITM=impactul pe termen mediu ITL= impactul pe termen lung Din analiza matricei de impact se poate observa că impactul negativ asupra mediului este minim. 0 neutru (fără impact). +/.impact negativ. pe strada Pictor Amann. ++/-.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. crearea de noi locuri de muncă. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorilor de mediu recomandăm adoptarea următoarelor măsuri: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. in vecinătatea Primăriei Bacău şi a UniversităŃii Bacovia.. Theodor Pallady nr. 9. In timpul exploatării obiectivului nu există impact negativ. MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU Pentru prevenirea. nr. Legenda + impact pozitiv. in general se manifestă in perioada de construcŃie a imobilului. 33.

sector 3. . .spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier.supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale. office@environmental-expert.asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor.consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. Theodor Pallady nr. .5. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu aer . un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20).. Bucureşti Tel: 0314 253 023.materialele de construcŃii în vrac trebuie depozitate în spaŃii închise sau acoperite. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Eventual. .1 Măsuri propuse pentru prevenirea. . dacă după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege.punctele de lucru trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă.obligarea constructorilor de a lucra.. .izolarea corespunzătoare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din cadrul obiectivului.5. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu apă . difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare. nu se pot accepta fose vidanjabile. . . acestea se vor face in spaŃii special amenajate. în aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. 50. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex.izolarea cu panouri absorbante fonic.materialele de construcŃie trebuie depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului.2 Măsuri propuse pentru prevenirea.eu 135 . 9. .expert-mediu. captatoare de zgomot. www. . .asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului. pavele).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. un număr cât mai mic posibil de ore/zi.utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot.materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici.

. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu. specializate în astfel de intervenŃii.. Theodor Pallady nr.staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie.colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea întrun separator de produse petroliere. . office@environmental-expert.amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. . . Bucureşti Tel: 0314 253 023.în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. sector 3. . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. .este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. . 50. .eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 9. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianti pe sol.pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionării obiectivului. .3.interzicerea spălării.. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri.5. evitarea depozitării necontrolate a acestora. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate.eu. de unde se pot produce pierderi pe sol.asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. acesta va fi reutilizat integral la umpluturi. www. Măsuri propuse pentru prevenirea.preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament.în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesitaŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu sol-subsol . .eu 136 . efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului.este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianti.

implicit. sector 3. împiedică buna dezvoltare a covorului vegetal. .4.eu 137 . reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra mediului social şi economic. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu.6. vopsite şi inscripŃionate adecvat.menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă.depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate.5.5.montarea de panouri înalte de cel puŃin 2 m care să delimiteze spaŃiul de şantier. Măsuri propuse pentru prevenirea. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului. Măsuri propuse pentru prevenirea. 50.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă.inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită protecŃie si urmează a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului. . . recomandam intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante.eu. Măsuri propuse pentru prevenirea.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial. . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău.folosirea utilajelor în condiŃii normale de exploatare din punct de vedere tehnic. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra biodiversităŃii . Theodor Pallady nr. .stropirea permanentă a fronturilor de lucru pentru menŃinerea nivelului redus de pulberi sedimentabile.5. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra aşezărilor umane şi a sănătăŃii populaŃiei .eu. office@environmental-expert.îngrădirea incintei şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www..deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi. patrimoniului cultural . 9.5. peisajului. 9. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde să se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate. .

.efectuarea tuturor proceselor tehnologice necesare execuŃiei obiectivului în spaŃiul delimitat al organizaŃiei de şantier. pompe. pardoseli a materialelor fonoabsorbante. rezultă că impactul asupra mediului este nesemnificativ şi reversibil.eu 138 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. depozitarea lor în spatii special amenajate şi ridicarea lor la intervale regulate de timp de către firme specializate. pereŃi. .folosirea de echipamente garantate de producător privitor la intensitatea zgomotelor produse.montarea în planşee. . Măsuri propuse pentru prevenirea. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se manifestă numai in perioadă de realizare a lucrărilor de construcŃie. CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Din analiza matricei de impact. . www. reducerea şi compensarea efectelor zgomotelor şi vibraŃiilor ..5..împrejmuirea incintei pe timpul construcŃiei.6. Bucureşti Tel: 0314 253 023. frigidere. 9. . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .colectarea selectivă a deşeurilor. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului nu va exista impact rezidual. office@environmental-expert. etc) şi în limita posibilităŃilor pe sisteme de amortizare a vibraŃiilor. 9.se recomandă folosirea tuturor utilajelor în condiŃii normale de exploatare.montarea corecta a tuturor instalaŃiilor (centrale termice. Este mult mai important impactul pozitiv al realizării proiectului: se vor asigura noi locuri de muncă şi va creşte nivelul de trai al populaŃiei. Theodor Pallady nr.expert-mediu.7.eu.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă.eu. ventilatoare. 50.

01. A ALTOR AVIZE. 9. 34/15. Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie va creşte numărul locurilor de muncă disponibile. DUPA CAZ.. Theodor Pallady nr.02.2010 Aviz CET SA Bacău nr.02. PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIEłII.eu 139 .eu.8.2010 • • • Aviz E. 1121/22.7. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. ACORDURI.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.15/19. 4685/23. 817/25.ON Gaz DistribuŃie nr. SAU DOCUMENTE OBłINUTE • • • • Certificat de urbanism nr.03. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2010 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2010 Aviz Regia Autonomă de Gospodărire Comunală – Bacău nr.expert-mediu. 50.02. sector 3. www. va creşte calitatea vieŃii şi a standardului de viaŃă in zona analizată.2010 Aviz Romtelecom nr.150/22. STANDARDULUI DE VIAłĂ şi ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT După finalizarea lucrărilor de construcŃie.02..02.2010 Notificare favorabila Directia de Sănătate Publică a JudeŃului Bacău. nr.eu.22/29. ENUMERAREA.2009 Aviz DirecŃia Servicii Publice a Primăriei Municipiului Bacău nr.

SE PROPUNE ELIBERAREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL +12E REZIDENłIAL" BACĂU.expert-mediu. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI IN URMA ACESTOR CONCLUZII... JUDETUL BACĂU SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.eu. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 140 . www. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

• Gheorghe Dihoru. Hamlyn Guide.. Metode şi tehnici in ecologia populaŃiei.. 2005: Poluarea aerului cu particule. Bica loan. Metode analitice de monitorizare a mediului: curs la distanŃă curs. Cartea Roşie a plantelor vasculare din Romania.. Gavril Negrean. 1980: Geografia fizică a României.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. Popescu Maria. Vaşiliu Cristina... 2005: Ecologie aplicată. Popovici M. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. 1999... Risnoveanu. 1990: Structura geologică a teritoriului României.eu. Theodor Pallady nr.. Popescu Miron. MigraŃia pasarilor Ianos I. • • • • • Moldovan Zenovia. Diaconu Ghe. Rosu A. Suler J.. 2009 • Meghea Aurelia. 2002: Gestiunea deşeurilor urbane. 2005. Pumain D. office@environmental-expert. Delin H. 2000 Flora ilustrată a României.. Bran F. M. 2002: ProtecŃia şi ingineria mediului. • Ciocarlan V.. Şinger A. Legislatie şi monitorizare de mediu. Habitatele Romaniei. 2007. Zetterson D.eu. 1984.. Mutihac V. 2005: Metode de fundamentare pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de urbanizare.a. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. B.. s..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Mihailescu S. s. Svensson L. Pauca-Comanescu M. 2000: Elemente de impact asupra mediului.. 1999.. Racine J. 1982: Ecologie şi protecŃia ecosistemelor.. • • • Moldoveanu A. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 10. Atlas Botanic. Păsările din România şi Europa.a. Geta.eu 141 .. Bran F.. Rudescu L. www. 50.. Biris. Editura Academiei Române. Rojanschi V. Pteridophyta et Spermatophyta. 2002: Politici şi strategii de mediu. 2000: Integrated urban systems and sustainability of urban life • • • • • • Ionescu Alex. BIBLIOGRAFIE LUCRĂRI DE SPECIALITATE: • • • Rojanschi V... • • Ciochia V.expert-mediu.. sector 3. Bruun B.. Păunescu I. Pumnea O.. Atudorei A.. 2002. 1994: ProtecŃia mediului ambiant. popescu A. Dinamica şi migraŃia păsărilor Donita N..

• Legea nr.G. • Legea nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • • • • Voicu Victor.09.01.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Publicat in MO. Partea I nr.eu. Of. reducerea şi controlul integrat al poluării. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecŃia mediului. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Legea nr. 360/02. 98/1994 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. La elaborarea lucrării s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului. 901 din 12 decembrie 2002. 2002: Combaterea noxelor in industrie. 645/7 decembrie 2002 pentru aprobarea OU nr. Theodor Pallady nr.. Legea Apelor nr. Godeanu S. Partea I nr. Publicat in Monitorul Oficial. 244/08. office@environmental-expert.expert-mediu. • Legea nr. Partea I nr. 2004: Ecotehnie.2007 (actualizată). 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a productiei din surse regenerabile de energie.06. Partea I nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Publicat in MO. Publicata in MO Partea I nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. 34/2002 privind prevenirea. 1997: Elemente de monitoring ecologic/integrat. 592 din 1 iulie 2004. Hotarari de guvern • HG 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului • H. dintre care enumeram: Legi • Legea ProtecŃiei Mediului nr.eu 142 . 635 din 05/09/2003 • Legea nr.2003 privind regimul substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase. 265 din 29.2006 din M. Bucureşti Tel: 0314 253 023..eu.. 586 din 06. Publicat in MO.. sector 3. 426/2001 privind regimul deşeurilor. • • • Legea Energiei Electrice nr. Publicat in Monitorul Oficial. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (2003). 582 din 30 iunie 2004. Partea I nr. www.10. 107/ 1996. Godeanu S. 411 din 25 iulie 2001.07. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.13 din 09.1996. 50.

2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. HG 856/16.06.expert-mediu. HG 459 din 19. Theodor Pallady nr.08. • OUG nr. Publicat in MO. Partea I nr. HG 170/12. HG 1057/18.2005. inclusiv deseurile periculoase. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania • • • • • • • • • Ordonante de UrgenŃă • OUG nr.03.2000 cu privire la gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.05. 462 din 31. Partea I nr. www.04. 131 din 28 martie 2000.eu 143 .01. 152 din 10. publicat in M. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu..2005 privind gestionarea ambalajelor şi deseurilor de ambalaje.07.2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.2005 privind depozitarea deseurilor.02. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 16 din 26. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • HG 349 din 21. Partea I nr.2001. 707 din 7 noiembrie 2001.10. Partea I nr.78 din 16. • OUG nr. Nr. Of.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi aprobarea listei cuprinzand deseurile. Of. Of. 639 din 20..11. organizarea şi functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.2005. HG 1143 din 18. HG 1097/25 octombrie 2001 privind constituirea şi functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile şi strategiile sectoriale la nivel national.06. 283 din 22 iunie 2000.2005 infiintarea.10. Publicat in MO.eu. reducerea şi controlul integrat al poluarii.2005. Of. Publicat in Mo.05.11. publicat in M. HG 173/13. Publicat in MO. 1078 din 30. 118 din 23 august 1999. sector 3. HG 621 din 23. 446 din 08.2007 priivnd instituirea de noi arii naturale protejate HG 1284 din 24.2005 privind prevenirea.2000 privind regimul deseurilor. Partea I nr.08. 50. publicat in M. 394 din 10. Publicat in M. nr. Publicat in MO.2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica.05.09.2005. office@environmental-expert.2001 privind regimul bateriilor şi al acumulatorilor care contin substante periculoase.

2007 privind regimul ariilor naturale protejate. • Ordinul MAPM. 462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei.10. • • Ordinul MAPPM nr. 194 din 08..expert-mediu. detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului”.2005. MTLLP. • Ordinul MAPM nr. conservarea habitatelor naturale. www.2005 privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regaşi pe lista specifica unui depozit şi pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri. sector 3. 95 din 12. • Ordinul MAPM nr. 1193 din 30. publicat in M. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 196 din 22. 1182/18 decembrie 2002 . nr.eu. publicat in M. publicat in MO Partea I nr. • Ordinul MAPPM nr.. 73/2000 privind fondul pentru mediu. OUG nr 57 din 20.03. 1018 din 19.eu. 756/1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului. 331 din 15 mai 2003.02.12.06. a floorei şi faunei salbatice. 863/26 septembrie 2002. 184/1997 – Procedurile de realizare a studiilor de impact şi a bilanturilor de mediu.Aprobarea “Metodologiei de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul. • Ordinul MAPPM nr. publicata in M. Of.2005. • Ordinul MAPPM nr.2005. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Nr. MIC nr. • Ordine • Ordinul 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. Theodor Pallady nr. privind privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. Of. Ordinul MAPPM nr. 2/211/118/15 aprilie 2004 .2005 privind infiintarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea şi controlul compuşilor desemnati.Aprobarea procedurii de reglementare şi control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei. nr.12. 966 din 01. in cadrul Directiei de gestiune a deseurilor şi substantelor chimice periculoase.eu 144 .2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • OUG nr. 50.11. Of. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. privind accesul la informatie. STAS 10009/1988 – Acustica urbana. sector 3.eu 145 . • • STAS-uri • • STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate.expert-mediu. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justitie in probleme de mediu Publicat in MO al Romaniei Partea I.eu.2007 priivnd declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania..eu. Ordinul nr. office@environmental-expert. 776 din 05. 224 din 22.05. 56/25 martie 2004 (CNCAN) privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive.05.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Ordinul MS nr. nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena şi a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei. din 25 iunie 1998. 50. Ordinul nr. www.2000 Conventii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Conventie (Act International). Bucureşti Tel: 0314 253 023.

sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.. Theodor Pallady nr. ANEXE • Plan de situatie (incadrare in zonă) SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu.eu. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 11. 50..eu 146 . office@environmental-expert.

www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. 50.eu. office@environmental-expert.eu.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 147 . sector 3.

office@environmental-expert.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Certificatul de urbanism SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.. Theodor Pallady nr.eu 148 .

sector 3.eu 149 .. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.eu. sector 3.eu 150 ..eu. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr.expert-mediu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

sector 3.expert-mediu.eu. 50.eu.eu 151 . www.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Regia Autonoma de Gospodarire Comunala Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023..

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu...eu. Theodor Pallady nr. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.expert-mediu. office@environmental-expert.eu 152 . www. 50.

.eu 153 . office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.eu. 50.eu. Theodor Pallady nr..expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Directia De Sanatate Publica a Judetului Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.eu. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Gaz Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. 50.expert-mediu. Theodor Pallady nr.eu 154 .

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.. office@environmental-expert..eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 155 . Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. sector 3. 50.eu.

eu.expert-mediu.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. 50.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Moldova Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 156 ..

www. 50.. sector 3.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.eu 157 . Theodor Pallady nr.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

office@environmental-expert. sector 3. www..eu.expert-mediu. 50.eu 158 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz CET SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr.

eu.expert-mediu.eu 159 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.eu. 50. sector 3. office@environmental-expert..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.

. 50.eu 160 . sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.eu. Theodor Pallady nr.

Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. www. sector 3. 50... office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Theodor Pallady nr.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 161 .

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. www.eu 162 . Theodor Pallady nr. office@environmental-expert.expert-mediu.eu. sector 3.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. 50.

eu. sector 3.. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Contract de colectare si transport deseuri din constructii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.expert-mediu.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 163 . 50.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr.expert-mediu. sector 3.. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.eu.eu 164 .eu. office@environmental-expert.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 165 .eu. office@environmental-expert.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.expert-mediu. Theodor Pallady nr. 50.eu.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful