P. 1
Raport Privind Impactul Asupra Mediului Pentru Magenta

Raport Privind Impactul Asupra Mediului Pentru Magenta

|Views: 51|Likes:
Published by IuliaBadescu

More info:

Published by: IuliaBadescu on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.4.5. Durata etapei de functionare
 • 2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCłIE
 • 2.2.2. SubstanŃe conŃinute / stocate ( inclusiv azbest şi PCB )
 • 2.2.3. Tehnologia de dezafectare aferentă
 • 2.2.4. Măsuri, echipamente şi conditii de protectie
 • 4.1.1. CondiŃiile higrogeologice ale amplasamentului
 • 4.1.2. Alimentarea cu apă
 • 4.1.3. Managementul apelor uzate
 • 4.1.4. Prognoza impactului
 • 4.1.5. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.2.1. Date generale
 • 4.2.3. Prognoza poluării aerului
 • 4.2.4. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.3.3. Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante
 • 4.3.4. Tipuri de culturi pe sol, din zona respectivă
 • 4.3.5. Poluarea existentă; tipuri de poluanŃi şi concentraŃii
 • 4.3.7. Prognoza impactului
 • 4.3.8. Masuri de diminuare a impactului
 • 4.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI
 • 4.5.1. Caracterizare generală
 • 4.5.2. Impactul prognozat
 • 4.5.3. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.5.4. HărŃi şi desene la capitolul “ BIODIVERSITATE ”
 • 4.6.1. InformaŃii generale
 • 4.6.2. Impactul prognozat
 • 4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.7. MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU

“Construire

imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial”

Bacău, JudeŃul Bacău

BENEFICIAR: S.C. MAGENTA REZIDENłIAL PATRU S.R.L.

ELABORATOR: S.C. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S.R.L.

Aprilie 2010

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

CUPRINS
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14 2 2.1 2.1.1 INFORMAłII GENERALE Titularul proiectului Autorul lucrării Denumirea proiectului Descrierea proiectului Baza legală Lucrările de bază Descrierea soluŃiei Regimul tehnic Durata etapei de funcŃionare InformaŃii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei InformaŃii despre materii prime, substanŃe sau preparate chimice InformaŃii despre poluanŃii fizici şi biologici, care afectează mediul, generaŃi de activitatea propusă Alte tipuri de poluare fizică sau biologică Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia din ele Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru alternativele la proiect InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă InformaŃii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă PROCESE TEHNOLOGICE Procese tehnologice de producŃie Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi a echipamentelor 43 43 43 61 61 61 42 41 41 40 39 6 6 6 9 9 9 10 11 12 39 39

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

1

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2

Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile (tabel 2.1.) ActivităŃi de dezafectare Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădirile ce urmează a fi dezafectate : descriere SubstanŃe conŃinute / stocate (inclusiv azbest şi PCB) Tehnologia de dezafectare aferentă Măsuri, echipamente şi condiŃii de protecŃie DEŞEURI Generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea acestora (tabelul 3.1) IMPACTUL POTENłIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA APA CondiŃiile hidrogeologice ale amplasamentului Alimentarea cu apă Managementul apelor uzate Prognoza impactului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Apa" AERUL Date generale Surse şi poluanŃi generaŃi Prognozarea poluării aerului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Aer" SOLUL Caracteristicile solurilor dominante (tipul, granulometrică, permeabilitatea, densitatea)

62 62 62 63 63 63 63 63 66 66 66 69 75 77 79 81 82 82 84 88 90 92 93

compoziŃia 93

CondiŃile chimice din sol (pH, cantitatea de material organic- 94 humus, etc), activitate biologică, poluarea în zonă. Acestea se prezintă diferenŃiat după tipul de folosinŃă actuală a terenului : teren agricol, zonă forestieră, zonă industrială, etc
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

2

PATRIMONIUL CULTURAL Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural.eu.1 4.3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1 4. populaŃiei locale Măsuri de diminuarea impactului 126 CONDITII CULTURALE şi ETNICE. tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi Prognozarea impactului 97 Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Sol” GEOLOGIA SUBSOLULUI Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Subsol" BIODIVERSITATE Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul „Biodiversitate” PEISAJUL InformaŃii generale Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul „Peisaj” MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC 99 101 101 107 108 109 109 109 109 113 116 118 120 120 120 121 122 122 Impactul potenŃial al activităŃii propuse asupra caracteristicilor 123 demografice.5.2 4. arheologic sau asupra monumentelor istorice SC House Construct Invest Environment SRL Bd.3.3.3 4.8 4.7 4.1 4.4 4.1 4. Theodor Pallady nr.5.4.5 4.eu 126 126 126 3 .6. entomologice.eu.8.5.8..3.2 Surse de poluare a solurilor : surse de poluare fixe sau mobile 95 ale activităŃii economice propuse (chimice.7 4.4 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.3.8 4.3.9 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.3 4. parazitologice.5.4. sector 3.2 4.expert-mediu..4 4. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii 95 95 95 4.6.4 4.4.6. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.6. 50.3 4. radiaŃii).6 4.3. office@environmental-expert. microbiologice.2 4.3 4. www.2 4.7.6 Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Tipuri de culturi pe sol in zona respectivă Poluarea existentă.7.4.1 4.5 4.4 4.

alte soluŃii tehnice şi tehnologii.5 8 9 9. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. durata reversibilităŃii.4 9.expert-mediu. 50. ACORDURI OBłINUTE BIBLIOGRAFIE – BAZE LEGALE ANEXE 129 129 130 130 131 132 134 134 148 139 139 141 146 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.inundaŃii. etc..2 6 7 7.1 ANALIZA ALTERNATIVELOR 127 5. secetă.) Accidente potenŃiale (analiza de risc) 129 129 129 Analiza posibilităŃii apariŃiei unor accidente industriale cu 129 impact semnificativ asupra mediului.2 9. A ALTOR AVIZE. STANDARDULUI DE VIAłĂ ŞI ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT ENUMERAREA. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5 9.eu. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului.. viabilitatea şi 128 eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu MONITORIZARE 128 SituaŃiI DE RISC Riscuri naturale (cutremur. etc. DUPA CAZ.eu 4 .. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea făcută Analiza mărimii impactului .8 10 11 Decrierea alternativelor: amplasamentul alternativ.2 7. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5 5. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Planuri pentru situaŃii de risc 129 Măsuri de prevenire a accidentelor DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR REZUMAT FAĂRĂ CARACTER TEHNIC DESCRIEREA ACTIVITĂłII METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi dacă există incertitudini semnificative despre proiect şi efectele sale asupra mediului IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIETII. Bucureşti Tel: 0314 253 023.6 9.4 7. alt moment 127 pentru demararea lucrărilor.7 9.eu.1 7.3 7.1 9. Theodor Pallady nr.3 9. alunecări de teren.

. Theodor Pallady nr. INTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZIłIA ELABORATORULUI REVINE BENEFICIARULUI. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATĂ NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZIłIE DE CĂTRE BENEFICIAR ŞI PRIN OBSERVAłII DIRECTE LA FAłA LOCULUI DE CĂTRE ELABORATORII LUCRĂRII.eu.. 50. UTILIZAREA LOR FĂRĂ ACORDUL ACESTUIA ESTE INTERZISĂ.eu 5 .expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DATELE DIN LUCRARE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A ELABORATORULUI.

Pahon Anca Mariana – Biolog. Prot. Vasile Andreea – Biolog.3. nr.L. 50. Mănescu Mihai Florin – Drd. Specialist Energii NeconvenŃionale. Bucureşti Persoana de contact : Dumitru Darlaiane 1. camera 2. Ing. nr. Tel: 0314 253 023. poziŃia 115. Energ. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Numele : S.R. inscris in RNSPM. Radu Ştefan Robert – Ecolog. sector 3.expert-mediu. Bădescu Iulia Simona – Biolog. poziŃia 107.108. poziŃia 114. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S. Bucureşti. Turlea Mirela – Consilier juridic.eu. 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. 50. bl. poziŃia 108. poziŃia 113. Ing. Drd.2.Sc. Mediului. AUTORUL LUCRĂRII – titular lucrare Bulimar LaurenŃiu – M. Adresa: Bvd. inscris in RNSPM. sector 3. sector 3. SubstanŃe periculoase şi explozivi. www. inscris in RNSPM.eu.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. Ingineria Mediului Nadolu Virgil Dorin – Ing. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. inscris in RNSPM. Ing.eu 6 . Tel: 0722 575 687 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Automatizări şi energetică. INFORMAłII GENERALE TITULARUL PROIECTULUI Titularul proiectului : SC MAGENTA REZIDENłIAL PATRU SRL Adresa : Calea Vitan.1. MărunŃelu Nicolae – Dr. Theodor Pallady nr.V35. Fax: 0314 253 024 Atestare pentru elaborarea studiilor de mediu figura 1 şi figura 2 Persoana de contact: LaurenŃiu Bulimar. Colaborator Petrescu Traian – expert evaluator de mediu. Theodor Pallady. ap.C. inscris in RNSPM. office@environmental-expert.

eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. 50. RIM. Theodor Pallady nr. BM.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Figura 1. sector 3. Certificat de inregistrare elaborare RM. www.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert.eu 7 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. RA SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Figura 2. Certificat de inregistrare elaborare RS, EA

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

8

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

1.3.

DENUMIREA PROIECTULUI

„CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL+12E REZIDENTIAL” având ca locaŃie municipiul Bacău, judeŃul Bacău.

1.4.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul şi importanŃa obiectivului de investitie InvestiŃia doreşte să participe la acoperirea necesarului de locuinŃe din Municipiul Bacău şi la dezvoltarea comercială a zonei. DocumentaŃia are ca scop evaluarea impactului pe care il are asupra mediului construirea unui imobil rezidenŃial şi comercial. Construirea acestuia se va face cu respectarea prevederilor certificatului de urbanism nr 34 din 15.02.2010. Imobilul va avea regimul de inaltime D+P+M+12 E. Obiectivul propus va fi amplasat pe un teren in suprafata de 2500 mp, in strada Pictor Aman, nr.33, municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile PUZ/2007 al Municipiului Bacău. 1.4.1. Baza legală • Regimul juridic Terenul de amplasament este situat in intravilanul municipiului Bacău. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare cumparare nr. 1105/2008. • Regimul economic FolosinŃa actuală a terenului situat in intravilanul municipiului Bacău în strada Pictor Aman, nr. 33 este de teren curŃi – construcŃii. FuncŃiunea aprobată prin PUZ/2007 este zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare, inclusă in UTR 9 din cadrul PUG/2000, conform certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010. Terenul se află in zona “A” de impozitare. • Regimul tehnic Conform PUZ/2007 şi a certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010 se va construi un ansamblu comercial şi rezidenŃial. Se vor prevedea drumuri de acces, alei pietonale, parcări in sistem Klaus, reŃele edilitare, spaŃii verzi. POT max = 75%, CUT = 7%, Hmax = +47, 80 m.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

9

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Organizarea de şantier se organizează la limita terenului proprietate privată a beneficiarului şi numai dacă este necesar, cu avizul primăriei, se va desfăşura in extensie pe terenul consiliului local, pe zona limitrofă terenurilor de tenis de câmp, longitudinal acestora. Descrierea funcŃională Terenul analizat (cu suprafaŃa de 2500 mp) este proprietate privată a SC MAGENTA REZIDENTIAL PATRU SRL, conform contractului de vânzare-cumparare nr. 1105/2008 şi este situat in Str. Pictor Aman, nr.33, Municipiul Bacău, judeŃul Bacău. Terenul este situat in sud-estul Municipiului Bacău şi are următoarele vecinătăŃi: La nord: teren Primăria Bacău; La est: teren Primăria Bacău; La sud: teren Primăria Bacău; La vest: teren Primăria Bacău.

Terenul in prezent este liber de construcŃii. Terenul de amplasament nu este denivelat, neavând pante accentuate. Accesul la imobil se face din strada Mărăşesti, situată la aproximativ 400 m distanŃă. 1.4.2. Lucrările de bază ConstrucŃia prezintă următoarele funcŃiuni: DEMISOL: • • • 158 locuri de parcare in sistem Klaus (parcări etajate) o scară şi patru lifturi acces nivele superioare spaŃii tehnice PARTER: • • • • 3 căi de acces pentru locuinŃe SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

10

luminator la spaŃiul comercial. Finisaje exterioare: - 1.expert-mediu. www. placări decorative.4. compartimentări interioare din gips-carton. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. var lavabil la pereŃi şi tavane. Descrierea soluŃiei Realizarea practică a investiŃiei presupune realizarea următoarelor lucrări: Construirea unui imobil comercial şi rezidenŃial Conectarea la reŃele tehnico-edilitare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI MEZANIN: • • • SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare NIVEL CURENT • • • holuri acces 15 apartamente 2 camere 4 apartamente 3 camere PENTHOUSE • • Holuri acces 7 apartamente 4 camere Finisaje interioare: pardoseli din gresie şi parchet. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. tâmplărie interioara din lemn şi aluminiu. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. tavane false din gips-carton. balustrade din oŃel la scările de acces şi la balcoane.. balustrade din otel la podeste şi terase.. Theodor Pallady nr. tâmplarie din aluminiu (cu bariera termica) + geam termopan. sector 3.eu. faianŃă in grupurile sanitare şi bucătărie.eu 11 . 50.3. gresie antiderapanta la podeste şi terase. socluri placate cu granit.

4.. Alte amenajări 766/1997): C Clasa de importanŃă (potrivit reglementărilor tehnice): III 1.eu.00 mp Aconstruită = 1796. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.15 m. sector 3.92 mp Hnivel = +3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm).eu 12 .eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.T.O. Regimul tehnic Date şi indici care caracterizează investiŃia proiectată Regimul de inălŃime strict a construcŃiilor implicate D+P+M+12E Ateren = 2500. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat.expert-mediu.80 m BilanŃ teritorial P. sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura blocului este alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi. MAX = 75% alei pietonale şi carosabile spaŃii verzi Clasa de importanŃă a construcŃiei (conform regulamentului aprobat prin HG SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Radierul este din beton armat de tip dală groasă cu grosime constantă şi este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică.77 mp Adesfăşurată = 23078. compusă din piloŃi înglobaŃi complet în teren şi un radier de solidarizare. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat.50 m Hmax = +47. Grosimea radierului este de 180 cm.. 4.4. 50. PiloŃii sunt verticali.

eu 13 . conform STAS 3-2005. 50.3 m. cu respectarea avizelor emise de către furnizori şi a proiectelor speciale ce vor fi elaborate de către aceştia. conform PI00-1/2006.U. conform C107-2005. incălzire cu centrale termice individuale pe spaŃii. conform NP-082-04. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. conform CR 1-1Adâncimea de îngheŃ 0.eu.28g. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI C. Amplasamentul se află în zona de hazard seismic cu acceleraŃia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0.eu.80-0. înscriindu-se într-un dreptunghi cu dimensiunile maxime 109.. • • • Zona climatică III.7 s. Cerinta A . Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt: • • Clasa de importanŃă 3(111) conform CR 0-2005 şi PI00-1/2006. Descrierea detaliată a instalaŃiilor proiectate se face in memoriile tehnice de specialitate şi sunt ilustrate in schemele de principiu din proiect. www. Presiunea de referinŃă a vântului 0. in conformitate cu legislaŃia in vigoare. alimentare cu energie electrică curenŃi tari.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. UtilităŃi prevăzute Imobilul va fi prevăzut cu instalaŃii de alimentare cu apă şi canalizare pentru ape menajere şi pluviale. SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE A. Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă 2.4 x 33.5 KN/m2. Theodor Pallady nr. Pe verticală. parcări = 12% SuprafaŃa spaŃii verzi = 13% SuprafaŃa de spaŃii verzi se va suplimenta cu zone verzi amenajate de către beneficiar la solicitarea agenŃiei de mediu. = 7 SuprafaŃa drumuri de acces. alimentate cu gaze naturale.expert-mediu.90 m de la suprafaŃa terenului. office@environmental-expert. Tc = 0.5 Kpa. alei pietonale.T. sector 3. construcŃia se dezvoltă pe D+P+M+12E.rezistenŃa şi stabilitatea structurii Clădirea are o formă poligonală relativ neregulată în plan.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. UtilităŃile vor fi asigurate prin branşamente la reŃelele publice existente in vecinătatea amplasamentului. • 6054/77.

300 kPa. Vasile Mircea: — perimetrul analizat se prezintă ca o suprafaŃă cvasiorizontală... de Ia umede la practic saturate. geol. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. — structura litologică amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară.. fără pericol de inundaŃii. Bucureşti Tel: 0314 253 023. cu curba continuă.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive.. amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0° care în zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de C.60 m C. local mijlocie. iar în baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv.N. — caracterizând geotehnic pământurile din amplasament.N. cu dezvoltare până în jurul adâncimii de -1. sector 3. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovănişuri). Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic întocmit pentru amplasament de către S. granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi îndesare medie.90 m.T.80 . separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1.77. stabilitatea generală şi locală fiind asigurate. — conform STAS 6054 . se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4..C. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.50 m C.0. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii.eu. — nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare. BACĂU. 0. plastic vârtoase la tari la suprafaŃă. cu dezvoltare până în talpa forajelor. hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale. C. plastic vârtos constituit din argile mărnoase grezoase. www. fără denivelări semnificative. GEOSTUD S.eu 14 . office@environmental-expert.N. 2 şi 3. — în conformitate cu STAS 3300/2-85 calculul terenului de fundare şi dimensionarea definitivă a fundaŃiilor se va putea face utilizând Pconv . DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENłĂ A CLĂDIRII ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane.T.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. 50.L. care se dezvoltă pe D+P+M. sensibile la umezire . este situat în jurul adâncimii de -2. ing. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare.T. — nivelul apei subterane interceptat în foraje Ia data execuŃiei acestora (octombrie-noiembrie 2008).R.

Theodor Pallady nr.expert-mediu. Hnivel subsol = 3.L. V =90.T. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm.50 m. Acoperişul este de tip terasă. Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici. Sd = 21671 mp.siguranŃă in exploatare Privind asigurarea cerintelor de siguranŃă in exploatare a imobilului proiectat s-au prevăzut urmatoarele: la faza proiect tehnic de executie cu detalii. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. office@environmental-expert. iar balustrada şi parapetele sunt proiectate conform STAS 6131. Cerinta B . Tipul clădirii: civile-publică inaltă.eu. proiectarea scărilor de acces care leaga toate nivelele constructiei s-a facut cu respectarea prevederilor din STAS 2965. in documentaŃie se prezintă şi programul de urmărire şi supraveghere a stării tehnice a construcŃiei. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor).eu 15 . cu funcŃiunea principală clădire de locuit. DS+ P+Mez+12 E. nr.10 m. acoperisul de tip terasă are panta maximă de 2%.A. parter = 4.77 mp.1997. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA.80 m.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor. 109/N/01. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA..eu. iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE.339 mc. măsuri conform normativ CE 1-95.P.50m. H max =47. Sc = 1796.08.. aprobat cu Ord. elaborat conform Normelor metodologice indicativ P 130-97. B. Hmezanin. M. sector 3. Hnivel = 3. 50.

rampa de acces in imobil pentru persoane handicapate locomotor va fi finisată cu mozaic spălat antiderapant. office@environmental-expert.00 m. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. .expert-mediu.eu. sector 3. antiderapantă. uşi de intrare cu lăŃimea de 0. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - destinaŃia clădirii fiind de locuit cu apartamente şi spatii pentru servicii.80–1. ce va fi utilizată atât pentru protecŃia împotriva trăsnetului cât şi pentru protecŃia contra atingerilor accidentale. la intrarea la spaŃiile de servicii.comerciale. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. iar pardoselile se vor executa cu plăci din piatra naturală/compozită. - rampa exterioară de acces pentru parcajul de la demisol va avea panta de 8% şi va fi prevăzută cu sistem de degivrare pentru timp de iarnă. - la exterior. inclusiv uşă specială de acces la parter. balustrade la scara şi logii – balcoane cu h = 0.. in proiect s-a prevăzut rampa de acces pentru utilizatori la spaŃii serviciicomerciale (panta 8 %) şi măsuri speciale pentru persoane cu handicap locomotor. a instalaŃiilor de protecŃie prin legare la pământ şi a prizei de pământ.90 m. Bucureşti Tel: 0314 253 023. conform cerintelor din normativul NP 051/2001 (rampa de acces la intrare. 50.eu. SiguranŃa la instalaŃiile electrice Este asigurată prin utilizarea paratrăsnetului.conductoare de coborâre (formate din platbanda OL-Zn 25x4mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: .priza de pământ Priza de pământ Se utilizează priza de pământ comună. Theodor Pallady nr. locuri de parcare in parcajul de la demisol. www.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65M..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.). InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului pentru obiectivul analizat constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului InstalaŃia se compune din: .eu 16 .

ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃîlor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Priza de pământ va fi formată dintr-o platbandă OL-Zn 40X4mm amplasată pe exteriorul clădirii. Theodor Pallady nr. sector 3.eu. frecvenŃa. în cazul în care această valoare nu este respectată se vor lua măsuri pentru reducerea valorii sub cea impusă. Fiecare stâlp de pe conturul clădirii se va lega la platbanda menŃionată mai sus prin intermediul unor conexiuni din platbanda OL-Zn 40x4 mm. -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective. www. In cazul in care valoarea de dispersie a prizei de pământ este mai mare de 1ohm acesta se va completa cu electrozi verticali pana la realizarea valorii R<1 Ohm. prin executarea unor prize secundare ce vor fi legate la priza principală.8 m sub pământ. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: 1.eu. ce nu trebuie să depăşească 1ohm. aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: -parametrii regimului de funcŃionare (tensiune. Deoarece se utilizează o priză comună. spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare. 50. se va verifica valoarea rezistenŃei de dispersie. InstalaŃia electrică va SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Legaturile intre coborâri şi priza de pământ artificială se fac in cutii de conexiuni (piese de separaŃie) ingropate la nivelul solului. îngropată la 0. curent. Bucureşti Tel: 0314 253 023. etc). Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. -categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea. office@environmental-expert... 2. Dimensionarea echipamentului de protecŃie: Alegerea caracteristicilor materialelor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare.eu 17 . putere.

există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15 m (Nivel de protecŃie Normal III).00 m. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118-99. şi) faŃă de vecinătăŃii conform art. din Normativul P 118/99 face ca riscul de incendiu sa fie considerat mic. conform art.eu 18 . office@environmental-expert. 50. se va suplimenta cu o priză artificială până ia atingerea valorii obligatorii. Theodor Pallady nr.2.eu. Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate.1. C. ceea ce. www. La nivelul acoperişului. Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. Priza de pământ va avea valori de max. sector 3. Cerinta C – siguranŃa la foc La proiectarea noii constructii s-a tinut cont de prevederile art.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Timpul estimat de propagare a incendiului la clădirile vecine este 180 minute. 1. Densitatea sarcinii termice de incendiu a obiectivului analizat este sub 420 Mj/mp ceea ce. Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm.9 / P 118-99. Constructia de tip “civilă-publică inaltă” (obisnuită. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 2. începând de Ia FDCP în schemă TN-CS Pentru instalaŃia electrică proiectată în cadrul acestei documentaŃii se va realiza protecŃia prin legare la nul . 3. precum şi a grinzilor de fundaŃie).eu.2. cu regim normal de inăltime având pardoseala ultimului nivel folosibil sub 50 m fata de terenul accesibil autovehiculelor de intervenŃie) constituie un singur compartiment de incendiu şi este amplasată la distanŃele normate ( > 6. cu respectarea STAS 6616/83.ca mijloc de bază. şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie.2.. 1. 1 Ohm. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. Masurile de protectie la foc sunt cuprinse in scenariul de siguranta la foc care face parte din proiect. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Timpul minim de aprindere: 10 minute SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

cu risc mijlociu = 8439 mc Volum (parcare) .942 mc = 19783 mc) -» Pentru intreg compartimentul de incendiu se considera RISC MIC de pericol de incendiu.942 mc (30% din 65.eu 19 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de apărare impotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice.1. Stabilitatea la foc a fost estimată in funcŃie de: a. clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu rezistenta la foc minim 21/2 h. PereŃi exteriori din panouri sandwich cu grosimea de 25 cm (tablă+vată minerală+tablă) clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 21/2 h.43 spatiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu insă atunci cand sunt prevăzute cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor sunt considerate cu risc mijlociu de incendiu.2.3. www. conform art.cu risc mare = 7. Theodor Pallady nr. 4.eu. * conform ari. şi conform NP 24-97 pentru spatiile şi încăperile subterane destinate parcării autoturismelor.cu risc mic = 42. din Normativul PI 18/1999.313 mc Volum total incăperi= 65. PereŃi exteriori şi interiori din beton la demisol clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 4 ore.eu.765 + 7425 = 50190 mc Volum (spaŃiu comercial*) .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Volum (locuinŃe+birouri) . 50. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc minim 2 ore.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃa la foc minim 2 ore. office@environmental-expert. In funcŃie de destinaŃia spaŃiilor ( parcaje autoturisme). riscul de incendiu este mare. sector 3. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele..expert-mediu. 2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: se apreciază la 120 minute. 50 x 60 cm. rezistenŃa la foc a principalelor elemente de construcŃie Stâlpi metalici în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA.

. www. In acest caz performaŃele pentru elementele de construcŃie ale parcajului subteran vor fi conform art.1. gradul de rezistenta la foc a construcŃiei: I . Bucureşti Tel: 0314 253 023. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu încăperi tampon realizate cu pereŃi şi planşeu C0 rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute.2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.C. compartimentarea antifoc şi elementele de protecŃie a golurilor funcŃionale din elementele de compartimentare: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. din Normativul P118/1999. Conform NP 24-97 atunci când parcajele subterane pentru autoturisme sunt dispuse la subsolurile clădirilor inalte. Acoperiş autoportant din beton tip terasă cu invelitoare hidroizolată şi termoizolată clasa C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.8.expert-mediu.9. din Normativul P118/1999 clădirile inalte.conform prevederilor art. gradul de rezistenŃă la foc a construcŃiei sau compartimentului de incendiu Conform art.. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistenŃi la foc minim 2 ore. Theodor Pallady nr. 50. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei.2.eu. trebuie sa îndeplinească condiŃiile de încadrare la nivelul I de stabilitate la incendiu.1.b din NP 24-97: - pereŃi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minimum 4 ore şi planşee clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc 3 ore stâlpi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minim 4 ore pereŃi despărŃitori neportanŃi cu rezistenŃa la foc 60 minute b. - La nivelurile supraterane ale clădirilor înalte. Limitarea apariŃiei şi propagării focului şi fumului in interiorul construcŃiei: a. sector 3. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Compartimentări interioare cu pereŃi din gips-carton de 10 cm cu rezistenŃa la foc minim 30 minute. III.3. 21/2 h Ascensoarele cu care va fi dotata clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii. 2.1.1.5.eu 20 ..

www. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate tiraj natural-organizat. office@environmental-expert. evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se asigură condiŃiile de corelaŃie intre gradul de rezistenŃă la foc (I).77 mp. (max. b. 2. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai dacă sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate sisteme de tip jet/impuls fan. De asemenea.. c. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. a gazelor fierbinŃi: Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automata prin comanda de la nivelul de acces in scara. Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum doua niveluri. se pot utiliza şi combinaŃii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu.5. 50. suplimentar. materialele şi elementele de construcŃie fac parte din clasa CO (CAI) de combustibilitate şi sunt rezistente la foc.77 mp) şi numărul de niveluri (D+P+Mez+12E) stabilite in Normativul P118/1999 atr. golurile de la demisol vor fi libere. aria construită (1796.30 aliniatul 3 din PI 18/1999.eu 21 . nu vor avea montate geamuri pentru a putea fi asigurată evacuarea naturală a fumului in caz de incendiu. sistemele de evacuare a fumului şi. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Clădirea se constituie intr-un singur compartiment de incendiu cu suprafaŃa construită de 1796. măsurile constructive adaptate la utilizarea construcŃiei: Dat fiind faptul ca obiectivul face parte din clădiri civile-publice. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. dupa caz.2. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare auto cu sistem de distribuŃie automată. 2500 mp).4.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 3. sector 3. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tehnic. tiraj mecanic. daca pentru fiecare nivel de parcare SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. In funcŃie de amplasarea şi conformarea fiecărui parcaj subteran.

Bucureşti Tel: 0314 253 023. www.N. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioara a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1. P118/1999. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. 2.I.6. Casele de scări vor fi închise şi vor avea incăperi tampon care vor comunica cu culoarele de evacuare prin uşi etanşe la fum.eu sistemele şi instalaŃiile de detectare.) La nivelurile supraterane ale clădirilor inalte. 50.2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigura suprafaŃa minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. realizate cu pereŃi şi planseu CO rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute. instalarea de bariere contra fumului (uşi etanşe la fum etc. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu incaperi tampon care asigura împiedicarea propagării fumului conform prevederilor Normativului PH8/1999. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. etanşe la fum.expert-mediu. sector 3. office@environmental-expert.00 m de pardoseală). e. Distanta dintre gurile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. 2.eu. racordandu-se direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc..e din NP24-97 la parcajele etajate (in acest caz sistem Klaus) pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu incăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute..00 m. prevăzute cu sisteme de autoinchidere sau închidere automată conform prevederilor art. Theodor Pallady nr. incendiului SC House Construct Invest Environment SRL Bd.23. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. d. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu). In acest sens golurile de acces la casele de scări şi cele de evacuare se vor proteja prin uşi cu geam. semnalizare şi stingere a 22 . Conform art.S.5.eu. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza şi debitele necesare stabilite in normativ. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului.

La proiectarea instalaŃiei de semnalizare a incendiilor şi stabilirea parametrilor de funcŃionare trebuie respectate cerinŃele specifice din documentaŃia producătorului furnizată împreună cu echipamentele. conform I 18/2-02 art. la toate nivelele clădirii. care va avea loc in momentul dării alarmei sau când temperatura atinge 90° la partea lor superioară..eu.. din Normativul P118/1999.1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..2. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 23 . Detectoarele de gaz vor fi montate la fiecare apartament precum şi la centralele termice corespunzătoare spaŃiilor de birouri şi spaŃiului comercial. Theodor Pallady nr. 7. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3.1 şi art. 50. Declanşatoarele manuale de alarmă şi dispozitivele de semnalizare acustică şi optică se vor monta către ieşirile de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul de apariŃie a unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficientă a întregului obiectiv. la parter şi la mezanin) şi va consta din detectoare de incendiu şi declanşatoare manuale. www. 4. Clădirea va avea asigurată închiderea automată a uşilor de protecŃie a golurilor de acces la ascensoare.20. 7. respectiv elemente standard SR EN 54: echipament de control şi semnalizare detectoare de fum detectoare de gaz declanşatoare de alarmă dispozitiv de semnalizare acustică şi optică pentru fiecare nivel (cu semnal sonor de minim 90 dB la o distanŃă de 1 m) circuite necesare conexiunilor cu echipamente cu cabluri de cupru cu întârziere mărită la propagarea focului Detectoarele se vor monta in spatiile unde nu s-a prevăzut iluminat natural şi nu se poate realiza o desfumare naturală. de la două surse independente (de bază şi de rezervă . Alimentarea cu energie electrică a instalaŃiei de semnalizare se va realiza. având prevăzute C acŃionări manuale conform art. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială (la parcarea auto subterană de la demisol.baterii de acumulare).1.expert-mediu.

BLOC nr. Petrom GRFI-II dist= 28. 94 P+10. pentru 'împiedicarea propagării focului la părŃile adiacente ale aceleiaşi clădiri PereŃi exteriori panouri sandwich cu izolaŃie din vată minerală cu grosimea de 25 cm clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc peste 2>h ore. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. In consecinŃă sunt respectate distanŃele de siguranŃă pe toate laturile construcŃiei. potrivit prevederilor reglementărilor specifice. conform SR EN 12101-3 -Sistem pentru controlul fumului şi căldurii (gazelor fierbinŃi). Ventilatoarele se alimentează din sursa de bază şi sursa de rezervă. măsurile constructive pentru faŃade.str.eu 24 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.teren S. teren Primăria Bacău. respectiv F200 120.teren Primăria Bacău. office@environmental-expert.0 m.conform art 2. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. . măsurile de protecŃie la foc pentru instalaŃiile de ventilare – climatizare Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu vor fi rezistente Ia foc la 400° timp de 120 minute.C. clasa F40o 120. la sud-est . Theodor Pallady nr.eu.. pe acoperiş - Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului la faŃade şi PereŃi exteriori din panouri metalice tip sandwich (tabla+vata minerala+tabla) cu grosimea de 25 cm clasa de combustibilitate CO (CAI) cu rezistenta la foc peste 21/2 ore. 50.A. dist.expert-mediu. g. in cazul prevederii C sprinklerelor. la nord-vest .. www. b.0 m la sud-vest . din PI 18/1999. Limitarea propagării incendiului la vecinătăŃi: Pentru asigurarea limitării propagării incendiului la vecinătăŃi se precizează: a.2. S. pereŃi exteriori din beton cu grosimea de 30 cm la demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc peste 4 ore.P. Pictor Aman DistanŃa minimă admisă pentru o construcŃie cu gradul HI de rezistenŃă la foc faŃă de construcŃiile cu gradul II de rezistenŃă la foc este de 6 m .N. Distantele de siguranŃă sau măsurile alternative: la nord-est .Universitatea George Bacovia GRF HI. = 13. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI f. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.2. CONIMPULS S.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃă la foc minim 2 ore. măsuri pentru asigurarea controlului fumului: La parcajul etajat in sistem Klaus pentru autoturisme de la demisol.eu. 50.. b) canale verticale colectoare. alcătuirea constructiva a căilor de evacuare. Toti voleŃii vor avea acŃionare automată in caz de incendiu. separarea de alte funcŃiuni prin elemente de separare la foc şi fum.eu. la centralele termice vor fi montate gazanalizoare cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 in aer. respectiv cu detectoare de fum optice. admisia de aer şi evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat se realizează prin goluri dispuse alternat. Bucureşti Tel: 0314 253 023. cu aria egala cu a gurilor aferente. Dupa caz.eu 25 . office@environmental-expert. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc minim 2 ore. cu aria dimensionata sa preia necesarul de evacuare şi respectiv de admisie. protecŃia golurilor din pereŃii ce le limitează: Căile de evacuare vor fi alcătuite din pereŃi din materiale incombustibile clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc peste 2 1/2 ore (pereŃii) şi 1 1/2 ora (planşeele). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pentru căile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizează: a. www. c. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. prin: a) canale verticale distincte fiecărui nivel de parcare. care comunică direct sau prin tubulaturi cu exteriorul. b. măsuri de protecŃie activă: Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor la demisol. Evacuarea utilizatorilor: A. De asemenea. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente. parter şi mezanin. separate cu pereŃi rezistenŃi la foc El 120 la trecerea prin alte niveluri ale parcării subterane sau prin alte destinaŃii.expert-mediu. Theodor Pallady nr. canale separate cu pereŃi El 180 la trecerea prin celalalt nivel de parcare sau prin alte destinaŃii. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. având gurile de evacuare a fumului protejate cu voleŃi rezistenŃi la foc El 60 şi respectiv etanşi la foc E 60 la gurile de admisie a aerului. sector 3.

www. la nivelelele curente şi penthouse 15 m SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5 x 28 cu 2 rampe de coborâre şi una de urcare.5. Casele de scări ale obiectivului vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comanda de la nivelul de acces in scară.eu.la demisol . Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic se asigură pentru parcaje şi compartimente ale acestora. forma şi modul de dispunere a treptelor: Evacuarea persoanelor de la etaje in caz de incendiu se va face pe case de scări.2. respectiv pe scara din beton cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. d. De la nivelul parterului şi al mezaninului evacuarea se face pe scara din beton drepta cu podest intermediar cu 13 trepte 17.expert-mediu. Pentru parcajele şi compartimentele care nu sunt echipate cu instalaŃii automate de stingere a incendiului. lungimea maxima a căii de evacuare este de 15 m atunci când evacuarea se face pe o direcŃie şi de 35 m cand evacuarea se face pe doua direcŃii opuse.40 m cu trepte drepte 10 trepte 17 x 28 cm ..la mezanin: 4 case ale scării drepte din beton cu mana curentă metalică cu doua rampe şi podest intermediar. 2. e. office@environmental-expert. 25 m la parter şi mezanin. timpii/lungimile de evacuare: Conform tabel 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023. . geometria cailor de evacuare: Culoarele de evacuare sunt rectangulare şi au lăŃimea de 150 şi 160 cm.30 aliniatul 3 din PI18/1999. sector 3. amplasate alterant.16 din Normativul P118/1999. 50.casa scării cu doua rampe cu mana curentă metalică şi podest intermediar cu lăŃimea de 1. o scară din beton cu 13 trepte in trei rampe cu podest intermediar . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. tipul scărilor. prin guri de evacuare a fumului şi guri de admisie a aerului. c. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art.eu.eu 26 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. pentru clădirile inalte cu gradul I de rezistenŃă Ia foc dar sub 50 m.etaje curente şi penthouse: 6 case de scări cu scări drepte cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. In cazul de faŃă lungimea maxima a căii de evacuare este de 30 m la demisol.la parter: o scara din beton dreapta cu lăŃimea rampei de 240 cm . asigurandu-se un debit de extracŃie a fumului de minimum 600 mc/ora/autoturism. debitul de extracŃie a fumului va fi de minimum 900 mc/ora/autoturism..

. Theodor Pallady nr.38 ..a.tronsonul 1-79 apartamente x 3 persoane = 237 persoane F = 237 /70 = 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 20 m pentru sectoarele cu două direcŃii de evacuare. lăŃimea minimă necesară fiind de 2. 2. din NP24-97.6. lăŃimea minima necesara fiind de 1.tronsonul 3 .10 m conform art. Evacuarea se va face separat pe fiecare dintre cele 3 tronsoane: . Timpul real de evacuare la o viteza normată de evacuare de 0.10 m conform art.5.41 . N total = 648 .eu 27 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. III.1.6.C. www.60 din P118-99. Sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de Normativul PI 18/1999 in ceea ce priveşte timpii şi lungimile de evacuare. office@environmental-expert. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.2 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a doua fluxuri.60 din PI 18-99.03 .4 m/s este de 75 secunde la demisol. numărul fluxurilor de evacuare: Fluxurile de evacuare de la etajele 2-13 (locuinŃe) Capacitatea maxima este de 648 persoane.3 4 apartamente x 3 persoane = 72 persoane F = 72 / 70 = 1. 63 secunde la parter şi mezanin.6. C = 70 .eu. respectiv lungimea maximă a căii de evacuare va fi sub 40 m pentru construcŃiile cu gradul I de rezistenŃă la foc..expert-mediu. sector 3. .4 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a patru fluxuri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.60 din PI 18-99.5 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a cinci fluxuri.50 m conform art. 2. lăŃimea minima necesară fiind de 2.2. Timpul normat de evacuare este de 88 secunde pentru două direcŃii de evacuare şi 38 secunde când evacuarea se face intr-o direcŃie.tronsonul 2 -103 apartamente x 3 persoane = 309 persoane F = 309 / 70 = 4. f. la nivelelele curente şi penthouse 38 secunde pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 50 secunde pentru sectoarele cu doua direcŃii de evacuare. 2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Parcajul de la demisol va avea asigurată evacuarea persoanelor conform art.

lăŃimea minimă necesară fiind de 1. 2. din PI 18-99. C = 70 . Theodor Pallady nr.07-1 flux Căile de evacuare asigură evacuarea unui flux. g. N = 95 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. C = 70.. din PI 18-99.14 .eu 28 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. F = 5 / 70 = 0. office@environmental-expert. realizată şi alimentată corespunzător reglementărilor tehnice de specialitate care să permită asigurarea unui nivel minim de iluminat necesar reperării căilor de parcurs in orice situaŃie şi marcării hidranŃilor de incendiu.expert-mediu.eu.3 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a trei fluxuri.60 din PI 18-99. Fluxurile de evacuare de la mezanin (birouri) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane.. lăŃimea minima necesară fiind de 0.6. numărul de persoane va fi de 150. N = 150. Parcajul de la demisol.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fluxurile de evacuare de la parter (spaŃiu comercial) Numărul maxim de clienŃi se calculează a fi o persoana la 5 mp (pentru centrele comerciale cu o suprafaŃa de minim 500 mp).80 m conform art. tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă: La casele de scări iluminatul va fi asigurat atât in mod natural cât şi in mod artificial.91 mp. F = 9 5 / 7 0 = 1. sector 3.36 . C = 70 . lăŃimea minimă necesară fiind de 1.60. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a căilor de evacuare tip 4 cu sursă proprie de energie şi autonomie de funcŃionare 1 1/2 h. 2.6.60. Fluxurile de evacuare de la demisol (parcări) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. www.6. existenta iluminatului de siguranŃă. 2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pentru suprafaŃa utilă de 749. 50.2 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a două fluxuri. F = 150 / 70= 2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. N = 5 . inclusiv rampele şi scările de evacuare vor fi prevăzute cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă de evacuare. efectuarea operaŃiilor necesare asigurării siguranŃei persoanelor şi desfăşurarea intervenŃiilor in caz de nevoie.60 m conform art.10 m conform art.

sector 3. CONIMPULS 29 .eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI h..C.5.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. pentru ascensoarele de pompieri se precizează: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. i. din Normativul P118-1999 in clădirile înalte cel puŃin unul dintre ascensoare. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile. din NP 24-97 parcajele trebuie sa aibă asigurat un drum carosabil care să permită accesul autospecialelor de intervenŃie. office@environmental-expert.căile de evacuare sunt alcătuite din materiale clasa C0 de combustibilitate cu rezistenta la foc peste 2 1/2 ore. Pictor Aman.eu a autospecialelor.7 m . dupa caz. www. j. Conform art.expert-mediu.A. III. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Caracteristicile tehnice şi funcŃionale ale acceselor carosabile şi ale cailor de IntervenŃie referitoare la: a.str.2. B.2. Pictor Aman şi dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S. S. marcarea căilor de evacuare: Se va face conform STAS 297.4. Securitatea forŃelor de intervenŃie: A. C. prevederea de dispozitive de siguranŃă la uşi: . CONIMPULS S.A. conform art.b din NP24-97. Conform art. 4. regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare. timpul de siguranŃă a căilor de evacuare şi. pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu Accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu se va face dinspre str.22.. va fi realizat conform cerinŃelor asigurării operaŃiunilor de intervenŃie in caz de incendiu. Theodor Pallady nr. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere. II.C.C. numărul de cai de acces: 2 dimensiuni/gabarite: .la parcajul pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu încăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute.3. uşor accesibil. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.aleea carosabilă dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare. 50. b.1.eu. a refugiilor: . Amenajările pentru accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu in clădire şi incintă. proiectate conform reglementărilor tehnice.

1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău./C din anexa 3 se prevede instalaŃie de stins incendiu cu hidranti interiori (Qh=2X2.7. b. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pentru sistemele. III. electrică amplasarea şi posibilităŃile de acces. 7. sector 3. una dintre ele fiind reprezentată de un generator de electricitate. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de instalaŃia de protecŃie împotriva descărcărilor electrice atmosferice apărare împotriva incendiilor: (paratraznet) conform prevederilor Normativ I 20/2000.. din NP24-1997 C. din NP 241997 şi cf art. numărul sl caracteristicile acestora: 3. c.5 l/s) o conform art. 50. timpul de siguranŃă a ascensoarelor de pompieri: 2 ore de la izbucnirea incendiului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 4.expert-mediu. c. www.2. Theodor Pallady nr.10. tipul. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor A. Vor asigura astfel accesul pompierilor la toate nivelurile clădirii.2.conform NP 086-05 art..3. alertare in caz de incendiu se specifică: dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială spatiile comerciale. Zonele protejate/de detectare la incendiu: parcajul auto* de la demisol. Pentru sistemele. din NP086-05 la parcajele subterane pentru mai mult de 50 de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. birouri * parcajele cu capacitatea peste 100 autoturisme se echipează cu sistem de alarmare a persoanelor din parcaj şi de alertare a serviciului mobil de pompieri cf.eu 30 . b.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI a. III. instalaŃiile şi dispozitivele de semnalizare. sursa de alimentare cu energie de rezervă: vor fi alimentate de la două surse. a.eu. vor avea o capacitate de minim 500kg. art.C. instalaŃiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a clădire civilă publică cu funcŃiune principală incendilor au fost prevăzute: Tipul şi parametrii funcŃionali: clădire de locuit şi funcŃiune secundară spaŃiu comercial şi birouri): . ascensoarele pentru intervenŃie in caz de incendiu vor asigura capacitatea de transport a 3-5 servanŃi cu echipamentul respectiv.4. alarmare şi Tipul şi parametrii funcŃionali specifici investiŃiei respective: obiectivul va fi Timpul de alarmare prevăzut: 2 min. fiind echipate cu dispozitive de apel prioritar al acestora in caz de incendiu.1.1. B.C. office@environmental-expert.

expert-mediu. sunt necesari hidranŃi interiori cu dublu jet. sector 3. Deoarece reŃeaua orăşenească nu poate asigura debitul şi presiunea necesare la incendiu exterior se va prevedea un rezervor cu capacitatea V= 400 mc. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5 l/s =5 l/s. pentru clădiri cu volum mai mare de 50000 mc şi gradul de rezistenŃă la foc l-ll. din NP086-05 instalaŃii de drencere (perdele de apă) se impun pentru protecŃia golurilor scărilor rulante. office@environmental-expert.conform art.59.12 l/s/m2. sectorul II . asigurând intensitatea de stingere de minimum 0. Dimensionarea instalaŃiei de sprinklere se face conform breviar de calcul anexat. Sprinklere Sprinklerele vor fi dispuse la demisol. Conform NP 086-05 art. dar se recomandă să se monteze maximum 6 sprinklere pe fiecare ramură. S-au prevăzut hidranŃi interiori 0 2" şi coloana 0 3" cu doua jeturi simultane 2 x 2. tabel 20.Pentru stingerea din exterior reŃeaua de hidranŃi exteriori alimentaŃi de la rezervorul proiectat va asigura un debit Qie=25 l/s. 50. 8. având diametre constante.eu. pentru o durată de funcŃionare de 1 oră. debitul pentru incendiu exterior este Q= 25 l/s. Hidranti interiori Conform Normativ NP 86/2005 pentru o clădire cu destinaŃia -clădire de locuit din categoria -inaltă.2.eu.1./c din anexa 3 pentru clădiri cu volum mai mare de 25000 mc. fiecare cu Q= 2 x 2. HidranŃi exteriori Conform STAS 1478/90.. Sprinklerele se amplasează la distanŃe egale intre ele. pe conducte (distribuitoare) ale reŃelei. indiferent de aria construită şi numărul de niveluri sunt necesari hidranŃi interiori.5 l/s. www. in spaŃiul destinat parcării auto in sistem Klaus. pe toata suprafaŃa acestuia. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI autoturisme amplasate intr-un singur volum şi indiferent de numărul autovehiculelor atunci când sunt dispuse in sau sub clădiri inalte .. Bucureşti Tel: 0314 253 023. . sectorul III .eu 31 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Sprinklerele se montează pe conductele de distribuŃie şi pe ramificaŃiile acestora. Debitul necesar pentru funcŃionarea instalaŃiei de sprinklere trebuie asigurat un debit de 30 l/s. Theodor Pallady nr.63. Astfel se vor monta un număr de 169 sprinklere astfel: sectorul I -47 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

eu. office@environmental-expert. alimentarea hidranŃilor exteriori se va face cu conducta PEHD 0 160 mm. la loc vizibil. dintre parter şi mezanin. 5.5 m de sol la o înclinare de 45° faŃă de verticală. Racordul de tip B pentru alimentarea coloanei uscate s-a amplasat pe peretele exterior clădirii şi s-a obturat cu un racord infundat. Theodor Pallady nr. H= 70 mCA.17 şi art. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. Racordul de alimentare cu apă al coloanei uscate s-a amplasat la 1. Drencere Se impun pentru protejarea golurilor de la scările rulante. presiunea de încercare a coloanelor uscate va fi Pi= 25 bar. pe fiecare nivel al clădirii. Coloana uscată are diametrul Dn 3" mm. Racordurile pentru furtun se marchează cu inscripŃia "racord incendiu". 50. Înaintea racordului pentru furtun se prevede un robinet. 5.5. respectiv a golului in placă la +4. la baza coloanei s-a prevăzut un ventil de reŃinere şi un robinet de golire.. Pe un perimetru de 28 m se impune un număr de 28 de drencere care vor asigura un debit de 0. Alimentarea cu apă a rezervorului se va face cu conducta PEHD 0 110 mm.2 l/s..5 m. Traseul coloanei uscate este vertical şi s-a amplasat pe casa scării aparent. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor rezervorului se va amplasa un grup cu două pompe (1A+1R) cu caracteristicile q= 2x90 mc/h.eu. cf. utilizată numai de serviciul de pompieri. Racordul de alimentare s-a notat cu "coloana uscata". SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2. separat de orice alt racord. Conform NP 086/2005 art.18. Pe reŃeaua de incendiu exterior se vor amplasa conform planului de situaŃie 2 grupuri x 3 hidranŃi de incendiu (2 dubli şi unul şimplu) care vor asigura un debit de 25 l/s. rigidă ce s-a amplasat in interiorul obiectivului. protejate anticoroziv. NPO 86-05 cap. iar coloana uscată se va executa din Ńevi metalice din oŃel. iar racordurile pentru furtun de tip C.expert-mediu. Coloane uscate Deoarece clădirea este inaltă s-a prevăzut coloană uscată 0 3". Coloana uscată este o instalaŃie fixă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 32 . De la rezervor.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. InstalaŃia de drencere cu acŃionare manuală şi automată.

2. Theodor Pallady nr. .stingătoare transportabile. sector 3. Zonele. instalaŃiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi 0 2" (racordul) cu două jeturi simultane pe toate nivelurile clădirii. c. panou de incendiu.10.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.3.2. Timpul normat de funcŃionare: Tii= 10 min hidranŃi interiori şi 1 ora sprinklerele şi 1 ora drencere.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se vor prevedea conform art. din Normativul 1478/1990 când alimentarea cu apă a rezervorului se face dintr-o reŃea exterioară existentă care asigură debitul şi presiunea necesară in caz de incendiu. 97: .in total 16 stingătoare . D.eu. unelte şi mijloace de intervenŃie se specifică: a. spaŃiile. stingătoare transportabile tip P50.i.2.expert-mediu. alte aparate de stins incendii. 4. La spaŃiul comercial de la parter şi la birourile de la mezanin. Bucureşti Tel: 0314 253 023.ladă de nisip cu lopeŃi.3.4 stingatoare transportabile P50 (unul la 50 de autovehicule) dispuse astfel incat să poată fi utilizate pentru intervenŃie.stingătoare portative tip P6.. dar care funcŃionează cu intermitenŃă. III.eu 33 . încăperile.f. conform Normativului PI 18/1999. www. b. la demisol. Pentru stingătoare.3. in imediata vecinătate a rampei de acces. se vor dota cu un stingător portativ cu praf şi C02 sau Numărul şi modul de amplasare in funcŃie de parametrii specifici: Pentru parcaj.C. Conform art. 50.o ladă de nisip cu capacitatea de 100 I (de preferinŃa mobilă). de regulş. prevăzută cu lopată şi amplasată. Pentru parcaj se vor prevedea . Tie= 1h hidranŃii exteriori*. . Tipul şi caracteristicile de stingere asigurate: stingătoare tip P6 cu praf şi C02. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI b. se prevede un rezervor care să asigure funcŃionarea timp de 10 minute a hidranŃilor interiori şi timp de 60 de minute a hidranŃilor exteriori. office@environmental-expert. din NP24- SC House Construct Invest Environment SRL Bd.1 stingător portativ tip P6 cu praf şi C02 la 10 maşini şi maximum 150 m2 arie construită.. utilaje. .

50.6 mc/h.expert-mediu. suprafaŃa. . www.întrerupător general care se montează înaintea tabloului general.Sc= 2125. H= 60 mCA grup pompare incendiu exterior Qie = 90 mc/h. Acesta va asigura necesarul de apă pentru funcŃionarea hidranŃilor interiori şi exteriori pentru intervalul de timp normat (10 minute in cazul hidranŃilor interiori şi 1 ora in cazul celor exteriori şi a sprinklerelor). CondiŃiile şi măsurile necesar a fi luate potrivit reglementarilor tehnice. office@environmental-expert. Măsuri tehnico-organizatorice A.74 mp .Sc = 1870. alte utilităŃi: .9 stingătoare tip P6 sau echivalent .nu este cazul CondiŃii specifice pentru asigurarea intervenŃiei in caz de incendiu Obiectivul va fi dotat cu un rezervor de incendiu cu un volum de 400 mc. In funcŃie de situaŃia existentă: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Rezerva intangibilă pentru incendiu exterior Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor se vor amplasa grupuri de pompare dupa cum urmează: b.eu 34 . H = 40 mCA Q drencere= 14 mc/h. .8 stingatoare tip P6 sau echivalent cantitatea de materiale combustibile/ volumul de lichide combustibile. H=55 mCA grup pompare incendiu interior (hidranti interiori) Qii =18 mc/h. sector 3. H= 60 mCA grup pompare sprinklere Qsprinklere= 108 mc/h.eu. clasa de incendiu etc. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..eu. H= 40 mCA poziŃionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică. dar minimum 2 stingătoare pe nivel. Bucureşti Tel: 0314 253 023.racordurile de apă. destinaŃia. electricitate şi gaze la reŃeaua orăşenească se vor face conform planului de situaŃie anexat. gaze şi.la birouri .20 mp c.. Theodor Pallady nr. . .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI echivalentul acestuia pentru o arie construită de 250 m2. grup pompare şi staŃie de hidrofor pentru consum sanitar cu 2 pompe (1A+1R) 0=21. după caz.la spaŃiul comercial .

expert-mediu. pentru diminuarea riscului de incendiu.6.F. sector 3. • Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃă minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comandă de la nivelul de acces in scară. conform prevederilor "Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" nr. www. ori cu alte destinaŃii conform art. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente.5. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Se va dota obiectivul cu 33 stingatoare tip P6 cu praf şi C02 (sau echivalent) şi 4 stingătoare transportabile P50 amplasate conform prevederilor scenariului de securitate la incendiu.29 . office@environmental-expert. circuitele electrice vor fi prevăzute cu dispozitive de protecŃie diferenŃiale conform prevederilor normativului 17/2002. 50. 2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. • In spaŃiul aferent centralelor termice se vor monta detectoare automate de gaze cu limită inferioară de sensibilitate 2% CR» in aer.S. » In casele de scări nu vor fi amenajate spatii de lucru.eu 35 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 58/2004.P118/1999. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială. • Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială.30 aliniatul 3 din PI 18/1999. Se va dota obiectivul cu hidranŃi interiori: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi racord 0 2" cu doua jeturi simultane 2 x 2.5 din NP 86-05. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. 2.eu. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a cailor de evacuare şi a hidranŃilor cu sursă proprie de energie şi independenŃă de funcŃionare 2 1/2 h.N. 7. depozitare.. • InstalaŃiile electrice aferente construcŃiilor vor fi corespunzătoare riscului şi destinaŃiei potrivit reglementarilor tehnice de specialitate. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare in sistem Klaus evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari.5 l/s şi coloană uscată 0 3" InstalaŃia de sprinklere proiectată va fi permanent sub presiune conform art.. Theodor Pallady nr.

cu excepŃia schimbării roŃilor. office@environmental-expert. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.C. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile. repararea sau efectuarea lucrărilor de întreŃinere a autoturismelor indiferent de natura defecŃiunilor acestora. fumatul şi utilizarea focului deschis sub orice formă.eu 36 . utilizarea in alte scopuri a spaŃiilor destinate parcării subterane a autoturismelor. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Ascensoarele cu care va fi dotată clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii. B. 50. Modul de încadrare a construcŃiei sau amenajării in nivelele de performanta prevăzute de reglementările tehnice şi. parcarea autoturismelor in afara spaŃiilor special destinate şi marcate in acest scop. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistente a foc minim 2 ore. In cazul defectării sau opririi.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei. accesul in parcajul subteran a autoturismelor cu substanŃe inflamabile. CondiŃiile sau recomandările care trebuie avute in vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. III. explozive. iar in caz de incendiu toate cabinele vor fi aduse automat la parter. aferente construcŃiei sau amenajării respective: MenŃinerea permanentă in stare de funcŃionare a mijloacelor de primă MenŃinerea in permanenŃă a accesului liber la mijloacele de stingere a Conform art. www..eu. ascensoarele vor fi astfel realizate incât să permită aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat.3.expert-mediu. cum sunt rampele auto şi circulaŃiile din parcaj. incendiilor respectiv la stingatoare şi hidrantii interiori şi exeriori. se stabilesc masuri pentru îmbunătăŃirea parametrilor şi a nivelelor de performanŃă pentru securitatea la incendiu. radioactive sau corozive. destinate parcării autoturismelor se interzice completarea sau scoaterea de carburant combustibile. Theodor Pallady nr. dupa caz. din NP 24-97 in interiorul spaŃiilor subterane din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea lichidelor intervenŃie (respectiv a stingatoarelor şi hidrantilor interiori şi exteriori). in afară de carburanŃii şi lubrifiantii din echiparea autoturismelor. după caz: ConstrucŃia se încadrează in prevederile tehnice ale Normativului PI 18/1999.eu. C. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare.2.1.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Realizarea sistemului operativ de observare şi anunŃare a incendiului. monoxid de carbon CO . Prin destinaŃie.1 mg/mc SC House Construct Invest Environment SRL Bd. refacerea şi Conditiile de igienă şi sănătate ale locatarilor imobilului şi a persoanelor care protectia mediului vor lucra in spaŃiile pentru comert şi servicii. Theodor Pallady nr. cu sarcini precise pentru fiecare persoana in parte. aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate prin care se întocmirea şi afişarea in locuri vizibile a planurilor de evacuare. 50. .2. sector 3. Acesta reprezintă mai mult de o reîmprospătare pe oră şi o raŃie de 300 mc/h pe persoană. www. Instruirea la angajare (şi periodică) a personalului privind acŃionarea in caz de incendiu.expert-mediu.. Organizarea intervenŃiei.igiena şi sănătatea oamenilor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pulberi în suspensie ..4 mg/mc. in funcŃie de ipoteza de intervenŃie.5 g/mc.eu. împotriva incendiilor la parcare.concentraŃiile maxime admise. Verificarea periodică a instalaŃiei electrice şi de legare la pământ.eu.10 mg/mc. in caz de incendiu de către salariaŃi. se asigură de către operatorul parcajului care răspunde de asigurarea condiŃiilor de securitate la incendiu. Radon . de nocivităŃi sunt: • • • • • bioxid de carbon CO2 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Cerinta D .140 Bg/mc pe aer.debitul minim de aer proaspăt reprezintă 20% din debitul de aer vehiculat. formaldehidă . întreŃinerea şi acŃionarea instalaŃiei de protecŃie precum şi de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment. sunt asigurate in ceea ce priveste microclimatul prin respectarea prevederilor din STAS 6472. office@environmental-expert. . clădirea va indeplini condiŃiile de asigurare a purităŃii aerului conform prevederilor din normativul . stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor. Supravegherea.eu 37 . întocmirea. - D.NP 008.

temperatura şi umiditatea aerului refulat. Theodor Pallady nr. indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987). Nivelele de iluminare naturală şi artificială.eu.izolare termică şi hidrofugă şi economie de energie Pentru stabilirea conditiilor de izolare termică s-a intocmit calculul coeficientului global de izolare termica “G”.canale de aer tratat.eu 38 . Nivelul de zgomot se va incadra in prevederile din STAS 6156 şi nu va depaşi 45-50 db conform "Normativ privind proiectarea şi executia masurilor de izolare fonica şi a tratamentelor acustice in cladiri". office@environmental-expert. sunt asigurate conform prevederilor din STAS 6221. Cerinta E . .. din tablă zincată cu rugozitate redusă. calcul care face parte din proiect. ♦ compresoare ermetice cu . F.04 w/ mk. 50. La spatiile pentru servicii nivelul iluminatului artificial va fi de 500 luxi pe planul de lucru şi 150-300 luxi in spatiile anexa. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . piese speciale cu rezistenŃe locale reduse ( cu raze de curbură mari). Cerinta F . ♦ compresoare semiermetice . respectiv STAS 6646. conformate şi dimensionate cu respectarea prevederilor din STAS 1478. pentru funcŃiunile de locuinŃă sau spaŃii pentru servicii şi comert.pentru centrala de tratare a aerului 65dB ( A ): SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu.ProtecŃia la zgomot Nivelul de zgomot din spaŃiile tehnice de ventilaŃie . Clădirea va fi dotata cu băi. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..η = 90 * 95%. www. conform prevederilor Normativului C 107/1-97. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Randamentul izolaŃiei va fi peste 75%.eu. In apartamente iluminatului artificial va fi de 300 luxi. bucătării. . Pentru a limita consumul de energie în exloatare se vor utiliza: ♦ ventilatoare cu randamente .η = 60 80%. se izolează termic cu vată minerală sau de sticlă cu coeficientul de transmisie a căldurii A < 0.se prevăd canale de aer.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. limitează proliferarea microorganismelor (de tip Leigionella). E. grupuri sanitare.η = 95 97%.

în exterior: Viteza aerului la circulaŃia prin canale este limitată la 8 m/s. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Informatii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei Obiectivul nu este destinat producŃiei ci spaŃiilor de locuit iar resursele folosite pentru producerea energiei termice sunt gazul natural şi curentul electric.5. Se estimează că vor fi utilizate următoarele cantităŃi de materii prime: .agregatul producere apă răcită 85dB ( A ).6. De asemenea. www. Informatii despre materii prime. 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Durata etapei de functionare FuncŃionarea estimată de minimum 50 ani. sector 3. a panourilor fonoizolante pentru faŃadă si terasă. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Valorile maxime ale vibraŃiilor: ..longitudinale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 8 Hz: 80 dB. La nivelul intregului imobil protecŃia la zgomot este asigurată prin utilizarea unei structuri de metal. . office@environmental-expert.7.eu. 50.. Theodor Pallady nr. 1. a pereŃilor fonoizolanŃi intre apartamente. 1. substante sau preparate chimice Materile prime prevăzute pentru construcŃia şi dotările obiectivului analizat vor fi numai cele aprobate de legile in vigoare privind materialele şi substantele permise pentru constructia de blocuri de locuit.4. Limitarea vibraŃiilor se face prin montarea pe fundaŃii din beton prin intermediul suporturilor amortizoare livrate odată cu utilajele. accesul autoturismelor in zona obiectivului va fi restricŃionat.transversale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 2 Hz: 74 dB. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Beton: aproximativ 3000 mc.eu 39 . a geamurilor termopan. ♦ tăria la frecvenŃa de 2 Hz: 7 vibrar. ♦ tăria la frecvenŃa de 8 Hz: 1 vibrar. .expert-mediu. de către producătorul agregatelor.4.eu.4.

eu. nu va fi preparat pe amplasament. finisoare. 1. materiale se vor folosi antifoane generati de activitatea propusă Estimarea nivelului de zgomot datorat lucrărilor de construcŃie Utilajele de santier produc zgomot.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. din cauza intensificării traficului. Betonul necesar realizării construcŃiei va fi adus cu betonierele.expert-mediu.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . buldozere. valorile mai mari fiind la excavatoare.eu 40 .eu. Poluare calculata produsa de activitate Pe zone rezidentiale de recreere sau alte Masuri Pe zone zone protejate de Numar de Poluare Fara Cu Tipul Sursa de surse eliminare protectie / maxima Pe zona masuri implemenpoluarii poluare / de restrictie permisa obiectivului de tarea pouare reducere aferente eliminare masurilor de a poluarii obiecti/ eliminare/ vului reducere reducere a a poluarii poluarii Lucrarile de constructii Utilitare se vor auto face in Zgomot pe specifice afara timpul construcMaxim 3 65 dB 60-80 orelor de constructie tiilor şi odihna i transporale tului de populatiei. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.Geam termopan: estimat 3600 mp. care afecteaza mediul. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative. . 50.(A).Metal: aproximativ 600 tone. vole şi autogredere. atat in perioada de construcŃie a obiectivului cât şi in perioada de funcŃionare a acestuia in mică măsură. sector 3.4. in jurul valorii de pana la 90db. Estimarea nivelului de zgomot datorat obiectivului Ca poluant fizic se poate considera zgomotul produs de intensificarea activităŃii in zonă. Nivelul de zgomot este variabil.8. www. Informatii despre poluanti fizici şi biologici. SC House Construct Invest Environment SRL Bd..

autori dr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore. Nivelul echivalent continuu {dB(A)} la limita investiŃiei este estimat sub 65 dB(A) in cursul zilei. Trebuie amintit şi faptul ca Institutul de Sănătate Bucureşti a desfăşurat o acŃiune de monitorizare care a evidenŃiat o dinamică ascendentă a nivelurilor de zgomot de la valorile medii de 50 db(A) la inceputul anilor 1980.. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. 50 dB(A). SC House Construct Invest Environment SRL Bd.85 db(A) . Nivelul de zgomot echivalent continuu estimat pe baza densităŃii circulaŃiei la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul este de 80 dB(A). efectuattă la intervale bine precizate de timp. in timpul zilei. STAS-ul nr. este de 70 dB(A).. sector 3. de cca. pag. www.eu. Atât pentru muncitori. 10009-88 (Acustică urbană) – tabelul nr. iar Nivelul echivalent continuu {dB(A)} datorat traficului rutier este de 80 dB(A) in cursul zilei. Theodor Pallady nr. pana la aproximativ 70 db(A) in anul 2000 (extras din lucrarea „Gestiunea deseurilor urbane”.eu. strazi de categoria IV. 50. office@environmental-expert. dr. Ioan Paunescu).eu 41 . Estimarea nivelului de zgomot datorat traficului Pentru evaluarea zgomotului generat de traficul rutier s–a stabilit densitatea medie a circulaŃiei rutiere pe baza numărării autovehiculelor. CirculaŃia din zonă se incadrează in categoria tehnica II. ing. 3 – admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) – pt. Alexei Atudorei şi prof. 10.şi de 75. pentru care limita admisă de norme la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul.pentru strazi de categoria I. Sursele de zgomot in cazul obiectivului sunt cele produse de pornirea/oprirea şi funcŃionarea motoarelor autovehiculelor şi de la autoutilitarele care descarcă marfa. ing.expert-mediu. Toate instalaŃiile şi utilajele folosite vor fi omologate conform normelor in vigoare şi produc un nivel acustic de maxim 35–40 dB.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Valoarea a fost calculată pentru o circulaŃie intensă pe timpul zilei. iar zgomotul provenit de la motoarele autovehiculelor se incadrează in limite normale asigurând in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul şi calitatea aerului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. de legatură. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

aici aflandu-se clădiri cu funcŃiunea de spaŃii de invăŃamânt. Bucureşti Tel: 0314 253 023.11. In situaŃia implementării planului. reŃea alimentare cu gaz metan.eu. www.eu 42 .expert-mediu.10. reŃea telecomunicaŃii. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru realizarea alternativelor la proiect Nu este cazul. de asemenea.4. precum şi zone cu spaŃii verzi amenajate.. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (ansamblul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor reŃele: reŃea alimentare cu apă. In situaŃia neimplementării planului. Theodor Pallady nr. apartinând de localitatea Bacău. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate.4. Zona in care va fi amplasat imobilul comercial şi rezidenŃial se caracterizează ca fiind o zona construită. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului ansamblu rezidenŃial din strada Pictor Aman.. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime.4. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia dintre ele Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continuă a pieŃei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidenŃiale. obiectivul studiat va contribui la dezvoltarea zonei şi la asigurarea necesarului de locuinŃe din zona analizată.eu. judetul Bacău au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al municipiului Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. amplasamentul işi va pastra funcŃiunea actuală. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. nr 33. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert. reŃea canalizare. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică NU ESTE CAZUL 1. 1. reŃea alimentare cu energie electrică).9. sector 3. iar funcŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei – zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare.

culturale.O.T) va fi maxim 75%. Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. Realizarea acestei investiŃii nu va afecta dezvoltarea spaŃială a localităŃii Bacău. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare – cumpărare nr. Regimul de inălŃime strict a obiectivului analizat va fi D+P+M+12E. 2010. Alimentarea cu apă potabilă a.eu. zone de protectie sanitară.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.12 InformaŃii despre utilizarea curentă a terenului.edilitare. arii naturale/zone protejate. arii naturale/zone protejate. 1. sector 3.4. zone de protecŃie sanitară Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare..eu 43 .eu. arheologice. 34 / 15. Alimentarea cu apa rece SC House Construct Invest Environment SRL Bd. După realizarea proiectului procentul de ocupare al terenului (P. In prezent terenul este liber de construcŃii. Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă 1. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1.1.4. InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului S-a eliberat certificat de urbanism nr. In vecinătatea amplasamentului este Universitatea Bacovia.4. In prezent terenul este liber de construcŃii. valori naturale. 50. istorice. 1105 / 2008. Pe amplasament nu există valori naturale.U. infrastructura existentă. iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.14. arheologice.expert-mediu. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000.02. 1. astfel localitatea va dobândi o zonă de locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime şi servicii cu un grad ridicat de urbanitate. Bucureşti Tel: 0314 253 023.4.T) va fi 7. istorice. culturale. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000.13.. Terenul se află in vecinătatea reŃelelor tehnico.14. www.

eu.35 = 148.conform STAS 1478/90-Tab..31 mc/zi Determinarea debitului zilnic maxim . = 648 persoane 160 persoane in spaŃii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers . Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă.conform STAS 1343-1/2006 Calculul debitului zilnic mediu -Qzi med Q zi med =1/1000 x 648 x 170 [mc/zi]= 110. Theodor Pallady nr.4 mc x 1.75 mc/zi Qzi med total = 121.64 mc/zi SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3.16 mc/zi Q zi med =1/1000 x 160 x 40 [mc/zi]= 6.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul obiectivului.35 Qzi max = 110. pct.eu 44 .Qzi max Qzi max=Q zi med x Kzi [mc/zi] Kzi valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic= 1. 1 persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers .4 mc/zi Q zi med =1/1000 x 95 x 50 [mc/zi]= 4. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer.35 = 8. www..eu.expert-mediu.conform STAS 1343- 1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers . 4.16 mc x 1. office@environmental-expert.72 mc/zi Qzi max = 6. 50.

35 = 6..62 mc/zi Qzi min= 8.13 mc/zi Determinarea debitului orar maxim de apă – Q 0 max Qorar max=1/h x Qzi max x Ko [mc/h] Ko= 2.15 = 174.valoarea maximă a abaterii valorii consumului orar Qorar max =1/24 x 148.8 = 1.8 = 17.72 x 0. X Ks X Kp[mc/ZÎ] unde: Ks = 1. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr.77 mc/zi Determinarea debitului zilnic minim .79 [mc/h] Qorar max total = 20.62 x 1.34 [mc/zi] = 0.65 l/s -spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.61 l/s Qs o max= 17.15 = 20.22 [mc/zi] = 1.3 [mc/zi] Qzi min= 148.8 .02 x 1.15 = 52.3 = 2.3 = 44.eu.02 x 1.02 l/s Qszimin = 44. -locatari: Qs zi med = 110. sector 3.35 x 1.41 x 2.eu 45 . X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi min.02 x 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi max.02 => coeficient care Ńine seama de nevoile sistemului de alimentare cu apă.15 => coeficient care Ńine seama de pierderile de apă prin reŃele (reŃele vechi).15 = 129.41 x 0.35 [mc/h] = 5.02 x 1.35 [mc/h] Qorar max =1/16 x 8. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qzi max = 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.72 x 2. Bucureşti Tel: 0314 253 023.3 = 1.= 148.8 = 1. Kp = 1.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med.expert-mediu.92 mc/zi Qzi min total= 49.49 l/s Qs zi max.eu.51 [mc/h] Qorar max =1/10 x 6.75 mc x 1.Qzi min Q minim zilnic= Qzi max x 0.45 [mc/zi] = 2. = Q zi max. www.72 x 1. = Qzi min.41 mc/zi Qzi max total = 163..59 mc/zi Qzi min= 6. = Q zi med.16 x 1.64 x 2. 50.64 x 0.

expert-mediu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.52 [mc/zi] = 0. = 6.15 = 5.15 = 1.75 x 1.02 x 1. La parter s-a propus amenajarea spatiilor comerciale. sector 3.59 x 1.41 x 1.4 l/s Qs zi min = 57.. model VIESSMANN.15 = 2.15 = 2.09 [mc/h] = 0. Theodor Pallady nr.15 = 3. Evacuarea apei uzate menajere Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă.eu.02 x 1.15 = 7.77 i/s Qs zi max= 192.15 l/s Qs zi max= 6. birouri şi spatii comerciale este prevăzut cu demisol cu capacitate pentru 158 autovehicule.64 x 1.21 [mc/h] = 5.21 l/s Qs zi min = 1. office@environmental-expert. tip VITODENS 200-W.02 x 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.02 x 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. c.= 8.4 x 1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.25 [mc/zi] = 0. etanşate cu garnituri din elastomeri.02 x 1.05 l/s Qs o max= 1. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă.72 l/s Qs o max= 24.02 x 1.92 x 1.02 x 1. b.15 = 10.58 l/s -cerinŃa totală: Qs zi med.65 l/s Blocul de locuinŃe (12 etaje).eu 46 .30 [mc/zi] = 1.04 [mc/zi] = 0. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice.06 l/s Qs o max= 1.13 l/s Qs zi max. iar Ia mezanin s-au prevăzut birourile. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apa caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament.= 142.17 l/s Qs zi min = 2.eu.63 [mc/zi] = 0.77 [mc/h] = 0.57 [mc/zi] = 0.49 l/s -birouri: Qs zi med =4.51 x 1.10 [mc/zi] = 2.79 x 1.51 [mc/zi] = 0. 50.15 = 7. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică proprie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qs zi med.02 x 1. având puterea termică de 105 kw fiecare.13 [mc/zi] = 0.

Alimentarea cu energie termică şi gaze Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor se realizează din reŃeaua gaze naturale presiune redusa ∅ 3 existentă pe strada Pictor Aman. prin extinderea ei până la obiectiv .expert-mediu. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigentelor legislaŃiei în vigoare.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4. la etajul 6. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° . Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795..B" Coloanele menajere. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii. Pentru siguranŃă în exploatare. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior.eu. 50. 1. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare. sector 3. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Coloanele menajere vor fi mascate în ghene. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele.14. la parter şi la ultimul nivel. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip .. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. s-a făcut conform STAS 1795. www. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm.2. Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. În demisol. Theodor Pallady nr.eu. d.eu 47 . office@environmental-expert. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu.. Pentru partea de locuinŃe se vor monta trei branşamente la capătul SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

www. alimentarea cu gaze naturale a receptorilor din bloc se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale presiune joasă comună.R. stâlpi..05 mc/h. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii maşinii de gătit tip aragaz este de 1. montată aparent pe casa scării prin montarea in plan vertical a doua coloane G0. A doua situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului din cazan se realizează din coridorul interior .eu. office@environmental-expert. protejată cu plasa de sârmă.W este de 12. Din P. 50. montata pe cazan şi racordată la canalul de evacuare gaze ∅ 300 canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0.. cu ajutorul unui cos de fum coaxial ∅ 100/60. Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin montarea unei prize de evacuare gaze arse 10 * 10 cm. ce face parte din furnitura cazanului. iar evacuarea gazelor arse se realizează printr-o tubulatura ∅ 60. Theodor Pallady nr. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii cazanului model VISION DUAL este de 2. Măsurarea consumului de gaze naturale pe fiecare apartament se realizează cu ajutorul unui contor volumetric tip G 4. montată pe cazan.5 metri. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionării cazanului model VIESSMANN tip VITODENS 200 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI lor trei regulatoare. racordată la canalul SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu. iar la partea de magazine se montează un post de reglare măsurare.eu.12 mc/h.70mc/h. grinzi. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. alimentarea receptorilor din fiecare apartament se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale-presiune joasă montată aparent pe ziduri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. printr-o tubulatura ∅ 60.eu 48 . Din coloana G0. Admisia aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse se realizează in doua situaŃii funcŃie de amplasarea bucătăriei şi centralei termice in planul imobilului şi anume : Prima situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului şi evacuarea gazelor arse se realizează din exterior.

50. TOTAL DEBIT APROBAT : Q = 3. Theodor Pallady nr.. CondiŃii pentru introducerea instalaŃiilor de gaze. Bucureşti Tel: 0314 253 023.bucătărie) şi unde se introduc gaze naturale corespunde prevederilor din NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE . va fi aprobată de către E ON GAZ ROMÂNIA . Încăperea unde sunt amplasaŃi receptorii (C.300 mm CA. sector 3. nominalizat pe următorii receptori: .05mc/h.instalaŃia interioara intre robinetul de incendiu a contorului proiectat şi receptorii legali aprobaŃi. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI de evacuare gaze.Centrul OperaŃional BACĂU. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2004. indicativ NT-DPE . cuprinsă intre regulatorul existent şi robinetul de incendiu a contorului proiectat de la fiecare apartament.75 mc/h. agrementată de ANRE. Debitul total de gaze naturale pe fiecare apartament va fi de 3.T. suprafaŃa de vitrare. .75 mc/h . raportul volumic.eu. iar proiectul va fi avizat de către E ON GAZ ROMÂNIA . cu dimensiunile de 20* 20 cm. privind volumul minim.. montată aparent pe ziduri şi grinzi in sistematizare orizontală şi stâlpi in sistematizare verticală. destinat pentru incălzirea spaŃiilor şi prepararea hranei.2004.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..Centrul OperaŃional BACĂU. Proiectul instalaŃiei de utilizare gaze naturale de joasă presiune cuprinde : . office@environmental-expert.5 metri. Receptorii sunt din import sau din producŃia internă şi conform cărŃii tehnice anexate funcŃionează la presiunea de alimentare de 200 . . asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse şi a eventualelor scăpări de gaze .70 mc/h .eu.expert-mediu. SoluŃia de alimentare a noului consumator cât şi debitul de gaze necesar. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1 maşina de gătit tip aragaz : Q = 1.instalaŃia exterioară. Punerea in funcŃiune a receptorilor din bucătărie şi centrala termică se realizează pe baza unui proiect la faza de dosar preliminar ce va fi întocmit de o firma ce proiectează instalaŃii de gaze naturale.eu 49 . canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0.1 centrală termică cu tiraj forŃat : Q = 2. la inălŃimea de montaj conform schemei izometrice anexate. www.

C.montarea conductelor pentru alte instalaŃii in canale pentru conductele de gaze. NU ESTE ADMISĂ: ..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. precum şi asigurarea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune. Conform art. www. Acestea sunt alimentate: . care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt.DPE . climatizarea locală a spaŃiilor. C. 8. C.2004 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. folosind climatizoare de tubulatură. se realizează din exterior prin montarea unei prize de aer in peretele exterior la înălŃimea de 20 cm de la pardoseală şi va fi protejată cu plasă de sârmă.intersecŃia canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaŃii.22 din NT . De asemenea se interzice evacuarea gazelor direct in poduri. C. cu agent de răcire apă rece pentru răcirea aerului.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. se va realiza prin execuŃia unei variante din proiect. amplasată la inălŃimea Hp = 2. InstalaŃie de ventilaŃie şi climatizare Pentru spaŃiile comerciale de la parterul şi mezaninul imobilului sunt prevăzute următoarele sisteme: 1.35 m. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea gazelor naturale arse de la aragaze se face prin grila de evacuare 10 * 10 cm. sector 3. 8. Se interzice montarea de dispozitive de inchidere a secŃiunii de ieşire a gazelor arse conform art.DPE -2004.cu agent de răcire apă rece cu Ttur =7 ° Tretur=12 ° in regimul de răcire. asigurând încălzirea sau răcirea aerului. Evacuarea eventualelor scăpări de gaze şi admisia aerului necesar arderi. . .. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor Centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură. Admisia aerului necesară receptorului cu flacără deschisă (aragaz). Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spaŃiile comerciale. office@environmental-expert.32 din NT .eu. 2.eu 50 . cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Pentru calcularea necesarului de gaze s-a Ńinut cont de cantităŃile necesare pentru instalaŃiile de incălzire şi pentru instalaŃiile de ventilaŃie şi climatizare.cu agent termic apă caldă cu Ttur =70° Tretur =60° in regimul de încălzire. 50.

având puterea termică de 105 kw fiecare. protejate anticorosic prin grunduire şi voPSIre. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. SpaŃiu comercial al imobilului este format din parter şi mezanin cu destinaŃie magazine. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. pe fiecare nivel cu ventiloconvectoare de plafon necarcasate. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează doua cazane de perete in condensatie cu tiraj forŃat şi camera etanşă. mezanin. Pentru spaŃiul comercial confortul termic se realizează de la o sursă termică proprie. InstalaŃii de incălzire şi ventilaŃie Pentru imobilul COMERCIAL ŞI REZIDENłIAL cu regim de inaltime: demisol.eu. 50. Manipularea materialelor se va realiza cu respectarea normelor de tehnica securităŃii muncii şi in aşa fel încât sa nu se deterioreze. sector 3. respectă normele de protecŃie a mediului fiind ecologice. trebuie asigurat confortul termic prin realizarea instalaŃiilor interioare de incălzire şi ventilaŃii.eu 51 .8 mm. agregatul de răcire apă ca şi celelalte accesorii ale instalaŃiei sunt de ultimă generatie. office@environmental-expert. Materialele utilizate la executarea instalaŃiilor Canalele de aer se execută din tablă de oŃel zincat protejate termic cu cochilii din polistiren sau plăci rigide din vată minerală sau de sticlă. montate in tavan fals.eu. parter. caserate pe folii de aluminiu armate cu fibre de sticlă. SpaŃiul de la demisol este destinat parcărilor auto şi nu necesită asigurarea confortului termic. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Centrala termică produce agent termic 70/60° iar transferul termic se realizează C. pentru care confortul termic se realizează separat pe apartament. SpaŃiu rezidenŃial este destinat locuinŃelor cu regim de inăltime 11 etaje + penthouse totalizând 205 apartamente.. unsprezece etaje + penthouse (D + P + MZ + 11E + PTH).. model VIESSMANN. Aerul viciat va fi extras din spaŃiile comune printr-o reŃea de canale de ventilaŃie racordate la modulul de evacuare al centralelor de tratare a aerului. Centralele de tratare aer. tip VITODENS 200 .W. www. suporŃii se vor executa din profile din oŃel laminate. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fiecare aparat de climatizare va fi racordat printr-o tubulatura la canalele principale de aer de la centralele de tratare a aerului.expert-mediu. Specificul amplasamentului impune realizarea protecŃiei termoizolaŃiei cu folii de aluminiu de 0. Consolele. necesitând realizarea instalaŃiilor interioare de incalzire şi ventilaŃii.

eu. Cazanul este de tip mural cu camera etanşă şi tiraj forŃat şi va fi amplasat in bucătărie. 4 x 25 kw. sector 3. se realizează perimetral.eu.. Transportul agentului termic la corpurile de încălzire statice. 4 recuperatoare de căldură rotative cu D aer = 3500 mc/h/buc 4 baterii de incălzire .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cu conducte tur .expert-mediu.1 kw / 23. office@environmental-expert.incălzire. ce funcŃionează cu gaze naturale la presiunea gazului din sistem de 20 mbar. intr-un spaŃiu ce corespunde condiŃiilor impuse de normativul 113 şi NTDPE -01/2004. Agentul termic 85/65°C va fi produs de un cazan. SR 1907/2. Theodor Pallady nr.eu 52 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃia de climatizare este compusă din : mc/h. montaj îngropat. Agentul termic produs va fi folosit pentru incălzire şi preparare apă caldă de consum.retur din Ńeavă de polietilenă reticulată. www. 2 * 75 kw .4%. tip VISION DUAL 24 SE. s-a determinat conform STAS 6472/3 şi Normativ C107. tubulară introducere aer proaspăt cu anemostate având D aer = 4 x 3500 tubulatura evacuare aer viciat cu grile de ventilaŃie având D aer = 4x 3000 mc/h. Bucureşti Tel: 0314 253 023. pe baza datelor din proiectul de arhitectură şi a temperaturilor interioare de calcul prevăzute in standard. izolată model REHAU. ce produce agent termic pentru incălzire şi instant preparare apă caldă de consum. clădirea incadrandu-se in zona III de temperatură (te = . 50. Pentru spaŃiul rezidenŃial confortul termic se realizează individual pe fiecare apartament de la o sursă termică proprie prin amplasarea unei centrale termice murale in fiecare bucătărie.18° şi in zona III eoliană.9 kw şi un randament de 93. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. C) RezistenŃa termică a elementelor de închidere ale încăperilor. 2 agregate frigorifice . Agentul termic va fi produs de un cazan model de referinŃă HERMAN. s-a determinat in conformitate cu SR 1907/1.. având puterea termică utilă: minimă / maximă de 9. date prin temă.răcire. Necesarul de căldură pentru fiecare încăpere a obiectivului cu corpuri statice.

Se va asigura panta corespunzătoare la instalaŃia de distribuŃie.eu. Alimentarea cu energie electrică InstalaŃiile proiectate includ instalaŃii de forŃă. La priza de pământ se vor racorda nulul de protecŃie pentru tablourile electrice. 1 Ohm. Pentru asigurarea protecŃiei împotriva şocurilor electrice se va executa şi măsura priza de pământ naturală şi artificială. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ProtecŃia conductei cu izolaŃie va avea dublu rol şi anume de izolator şi posibilitatea dilatării conductei funcŃie de variaŃiile de temperatură. curenŃi slabi (telefon-întemet. InstalaŃia interioară de incălzire se va supune la proba la rece şi la cald conform cap. office@environmental-expert. pe legăturile tur-retur la corpurile de incălzire. iar in băi corpuri statice de tip port prosop. www. Pentru o echilibrare hidraulică bună a instalaŃiei. 1. Materialele utilizate vor avea caracteristicile şi toleranŃele prevăzute in standardele de stat sau in normele interne ale unităŃilor producătoare. Theodor Pallady nr. Se utilizează conductoare de cupru. nulul de lucru şi protecŃie al reŃelei. interfon).14. Plecările spre receptori (circuite) sunt protejate cu întrerupătoare automate. Tabloul electric de distribuŃie va fi realizat cu grad de protecŃie IP34. Probele se vor efectua inaintea izolării termice a elementelor instalaŃiei şi dupa închiderea completă a clădirii. Transferul de căldură in incăperi va fi asigurat de corpuri statice din oŃel model ECORAD cu două rânduri.expert-mediu..23 din 113-2002. se montează câte un robinet de reglaj. In punctele cele mai coborâte se prevăd robineŃi de golire.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. instalaŃii de iluminat şi prize. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. Se utilizează armături de sectorizare şi golire cu ventil sferic şi mufe.4. în execuŃie îngropată. 50. cu valoare de max. TV.. iar in punctele cele mai înalte se prevăd aerisitoare (dezaeratoare automate).eu 53 . Îmbinarea tubului multistrat şi a fitingurilor de tip REHAU se realizează cu racorduri prin presare sau filetare. dimensiunea lor va fi funcŃie de incărcarea termică pe incăpere. Tablourile electrice de distribuŃie vor fi executate conform schemei electrice de distribuŃie puse la dispoziŃie de proiectant.eu.3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Presiunea de lucru la instalaŃia de incalzire este de 3 bari.

8. Interfon. TECOM . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru circuitele de iluminat şi forŃă se prevede protecŃia la scurtcircuit cu întrerupătoare automate cu protecŃie magnetotermică. 50. InstalaŃii electrice în spaŃiile comune.(In fiecare apartament). 3.Este tabloul de distribuŃie. Pentru fiecare scara de bloc se va prevedea cate un FDCP. Sistem televiziune prin cablu. 6. este la exterior. sistem de iluminat de siguranŃă.eu. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Circuite internet şi telefon. sector 3. Tablouri electrice proiectate: FBE (parter) .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.eu. InstalaŃii de protecŃie împotriva trăsnetului şi priza de pământ. 4.tablou de utilităŃi comune pentru scara de locuinŃe TGSC . Lămpile se vor monta pe baza planurilor de montaj. In cadrul clădirii există următoarele categorii de circuite: sistem de iluminat normal.. în zona de acces (se va face conform avizului de racordare ce se va obŃine de către beneficiar). Pentru alimentarea spaŃiilor comerciale se va prevedea un FDCP separat. 2. FDCP. InstalaŃii electrice aferente spaŃii comerciale şi de birouri. office@environmental-expert. Tablourile electrice vor fi dispuse astfel: Tabloul FBE va fi montat la intrarea in clădire. cu funcŃiile de protecŃie şi măsură a energiei electrice. InstalaŃii avertizare incendiu Memoriul tehnic pentru instalaŃiile electrice nu include racordul electric şi branşamentele de curenŃi slabi. InstalaŃiile electrice de curenŃi slabi cuprind: 5.firidă de branşament.eu 54 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. Sunt prevăzute sisteme de iluminat specifice. www. InstalaŃii electrice pentru iluminat şi prize în apartamente. 7.tablou general comune pentru spaŃiile comerciale Tablouri electrice individuale . realizat cu două secŃiuni separate (măsură şi protecŃie).. InstalaŃiile electrice de joasa tensiune cuprind: 1.

Se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuala de 90 minute.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cu aparat special pentru mediu umed (băi).5 mmp pentru iluminat iar legăturile conductoarelor vor fi realizate numai în doze. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Prizele se vor monta la o înălŃime de 30 cm acolo unde nu sunt specificate alte cote de montaj. etc. alte electrocasnice. www. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. InstalaŃii pentru alimentarea prizelor: Circuitele de prize din apartamente sunt racordate din tablourile individuale. prin siguranŃe automate cu protecŃie diferenŃială de 30 mA.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Tabloul FDCP va fi montat în interiorul clădirii la parter. Se utilizează conductoarele de cupru de 2. office@environmental-expert. Tabloul TECOM şi TESPC va fi montat în interiorul clădirii.5 mmp pentru prize.eu. la parter Tablou TER aferent rezervor Tabloul individual de apartament va fi amplasat în interiorul fiecărui In cazul apartamentelor în camera de zi s-au proiectat in general două locuri apartament. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru zona casei scării va fi de tipul 1. Schema de distribuŃie şi calcul adoptată este de tip magistrală cu o coloană. deasupra uşii de intrare. cu cleme corespunzătoare. Se utilizează conductoarele de cupru de 1. sector 3. Pentru casa scării s-au proiectat aparate de iluminat pentru fiecare etaj tip aplici de tavan sau echivalent echipate cu surse economice tip PL-T.A.eu. sau echivalent. InstalaŃiile electrice de iluminat vor fi realizate din conductoare FY protejate în tuburi IPEY sau echivalente pozate îngropat. fiind permanent in funcŃiune HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H.eu 55 .. amplasat la oglindă. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. de lampă (general loc de masă şi odihnă) cu comandă din puncte independente şi în băi s-a proiectat un loc de lampă. Circuitele de priză nu prezintă particularităŃi deosebite. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. În bucătării s-au proiectat patru prize pentru maşina de spălat. frigider. Theodor Pallady nr.expert-mediu.

5 m. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comutatoarele şi întrerupătoarele pentru iluminat se vor amplasa la h=0. holuri se va face din tabloul de utilităŃi comune TECOM. S-a proiectat instalarea unui interfon. astfel incât la apariŃia unui incendiu liftul să se deplaseze la parter. DistribuŃia SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Iluminatul pe spaŃiile comune.eu. Liftul se va alimenta din tablou de utilităŃi comune înaintea disjunctorului general. www. Pentru siguranŃa la incendiu fiecare lift in parte a fost prevăzut cu dubla alimentare. Alimentarea cu energie electrică a spatiilor comerciale se va face printrun tablou electric tip FDCP. Generatorul va fi echipat cu tablou de comandă şi automatizare astfel incât la căderea tensiunii acesta va intra automat in funcŃiune. cablu TV şi interfon. rămânând acolo cu uşile. cea de bază din TECOM şi una de rezervă de la un generator propriu pentru fiecare lift in parte. Din tabloul de utilităŃi comune se vor mai alimenta : Unitatea centrală a interfonului. Fiecare lift va avea inclus in furnitura lui un tablou automat (livrat de furnizorul liftului) care trebuie pe lângă funcŃiunile lui normale să poată primi un semnal de la centrala de avertizare incendiu. Pentru zona comună şi spatiile tehnice s-a prevăzut un tablou general care se va alimenta separat din firida de branşament. Liftul. ~ Sistemul de internet şi telefon . Aceste circuite sunt pozate îngropat.26. Theodor Pallady nr. cu posturi în fiecare apartament. InstalaŃii electrice de curenŃi slabi: În interiorul fiecărui apartament s-au proiectat circuite de telefonie-internet.eu.8 m1. 5. casa scării. 50. Trecerea in regimul normal de funcŃionare se va putea face numai manual de la tabloul de utilaj. tv s-a prevăzut cate o plecare separată pentru fiecare din tabloul de utilităŃi comune. astfel incat să se elimine posibilitatea de pornirea a liftului in cazul unui incendiu. DistanŃele de montare dintre prize şi elementele metalice legate la pământ vor respecta prevederile cuprinse în normativul 17 pct. câte unul pentru fiecare scară in parte.2.eu 56 .expert-mediu.. Sistemul de televiziune prin cablu . office@environmental-expert. Aceasta va fi repartizată la un anumit etaj care se va preciza de către furnizorul de internet-telefon. Pentru sistemul de telefon-internet.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. respectiv cablu.

eu. Se vor prevedea circuite electrice de prize pentru curăŃenie alimentate in cablu CYYF (cu întârziere mărită la propagarea flăcării) pozate pe pod de cablu montat in tavanul fals. In camera centralei termice. echipate cu surse economice. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H.expert-mediu. 50. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. Pentru alimentarea cu energie electrică a parcărilor se va prevedea un tablou distinct contorizat separat..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru spaŃiile comerciale va fi de tipul 1. fiind permanent in funcŃiune . prin butoane de comandă. Tabloul electric de iluminat şi prize aferent spatiilor comune. InstalaŃia de iluminat va fi de tip etanş realizată in cablu CYYF pozat aparent pe tavan sau pe pod de cablu. camera tabloului general. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. sau direct de pe tabloul electric prevăzut pentru iluminat. Iluminatul in spatiile comune se va realiza cu corpuri de iluminat montate incastrat in tavanul fals. Atât dozele cât şi corpurile de iluminat se vor echipa cu presetupe de etansare astfel incât să fie păstrat gradul de protecŃie de IP65. Din tabloul general al spatiilor comune se vor alimenta : UnităŃile de climatizare de pe terasa magazinelor. sector 3. camera centralei de avertizare incendiu. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 57 . echipate cu kit de siguranŃă cu autonomie de 180 minute.eu. camera tehnică a grupurilor de pompare hidranŃi respectiv sprinklere se vor prevedea corpuri de iluminat pentru continuarea lucrului.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. Comanda de aprindere a iluminatului pentru zona comună a spatiilor comerciale se va face centralizat de Ia camera de supraveghere.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI circuitelor in zonele comune se va face in cablu tip CYYF (cu intârziere mărită la propagarea flăcării) pozat pe pod de cablu montat in tavanul fals. www. Aprinderea iluminatului se va face de la detectoare de mişcare cu unghi de 360 grade care vor comanda contactoarele SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Centralele termice murale aferente magazinelor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Iluminatul in parcare se va realiza cu corpuri de iluminat tip TCW215 sau similar cu grad de protecŃie IP65.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 58 ..eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. traseele acestora vor fi distincte de cele ale iluminatului normal. Cablurile de alimentare a circuitelor de iluminat de siguranŃă vor fi rezistente la foc timp de 90 minute.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI aferente circuitelor din zona deservită de acestea. Conform Normativ 118/2-2002 (funcŃie de categoria de importanŃă. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. • detectoare optice adresabile de fum. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru parcare va fi de tipul 1.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute.expert-mediu. Theodor Pallady nr.. office@environmental-expert. acestea vor fi marcate pe plan distinct. InstalaŃia de semnalizare la incendiu cuprinde: • centrala avertizare incendiu adresabilă cu 6 zone. sector 3. • detectoare de gaz. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. • dispozitive de alarmă la incendiu. • declanşatoare manuale de alarmă. • cablu transmisie semnal cu rezistenŃă mărită la foc. riscul de incendiu. categoria pericol de incendiu) se va folosi tipul de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. In cazul in care acestea vor avea defecte a fost prevăzut şi câte un întrerupător general amplasat unul in zona de intrare in parcare cu automobilul şi unul in zona de intrare in parcare din casa scării. INSTALAłIA DE SEMNALIZARE LA INCENDIU Sistemul de detecŃie şi semnalizare a incendiului are rolul de a supraveghea obiectivului din punct de vedere al apariŃiei accidentale sau intenŃionate a unui focar de incendiu. număr ocupanŃi. 50. www. • detectoare de monoxid de carbon. In cazul dispariŃiei tensiunii normale o parte din corpurile de iluminat normal au fost prevăzute şi cu kituri de siguranŃă astfel incat traseul de circulaŃie sa fie iluminat parŃial. La stabilirea numărului de detectoare s-a avut in vedere aria de acoperire a unui detector care este de minim de 80 mp.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. fiind permanent in funcŃiune. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare.

Detectoarele se vor monta pe tavanul incăperilor.expert-mediu. modul comunicaŃii la distanŃă.priza de pământ SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3. 50. modul comanda relee. InstalaŃia de avertizare la incendiu va fi executată de firme specializate şi autorizate pe domeniul respectiv. office@environmental-expert.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65 M. Amplasarea centralei se va face la parter in camera de supraveghere din zona spaŃiilor comerciale. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI acoperire totală pentru parcare şi spaŃii comerciale şi parŃial pentru scara fiecărui bloc in parte. .eu.eu. Conexiunile intre echipamente se vor realiza cu cablu rezistent la foc 4x1. Paratrăsnet. instalaŃii de protecŃie prin legare la pământ şi priza de pământ InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului.. Declanşatoarele de alarmă manuale şi dispozitivele de alarmare la incendiu se vor monta către ieşirile principale de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul apariŃiei unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficienta a întregului obiectiv..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.conductoare de coborâre (formate din platbandă OL-Zn 25x4 mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: . www. Theodor Pallady nr. modul alarmă la incendiu. InstalaŃia se compune din: . Centrala de avertizare la incendiu va avea incorporate mai multe module: modul de alimentare cu sursă de rezervă.5 pozat aparent in tavanele false şi in tuburi de protecŃie la montajul ingropat in zid.eu 59 .

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Dimensionarea echipamentului electric Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: - parametrii regimului de funcŃionare (tensiune, curent, putere, frecvenŃă, etc); - categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea, spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare; -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective, cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: a) ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃilor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. b) Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. InstalaŃia electrică va fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate, începând de Ia FDCP în schemă TN-CS. Pentru instalaŃia electrică proiectată pentru acest obiectiv se va realiza protecŃia prin legare la nul - ca mijloc de bază, cu respectarea STAS 6616/83. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. c) Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. La nivelul acoperişului, există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15m (Nivel de protecŃie Normal III), Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm. Priza de pământ va avea valori de max. 1 Ohm, şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie, precum şi a grinzilor de fundaŃie). Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm, se va suplimenta cu o priză artificială până la atingerea valorii obligatorii.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

60

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCłIE

In cadrul proiectului nu se vor desfăşura procese de producŃie. Dupa finalizarea lucrărilor de constructie imobilul va fi folosit pentru activităŃi casnice, comerciale şi de recreere. 2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi echipamentelor necesare; alternative avute in vedere Ansamblul de locuinŃe proiectat, unitar din punct de vedere funcŃional şi arhitectonic are o infrastructură alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi inglobaŃi complet in teren şi un radier de solidarizare din beton armat de tip dală groasă cu grosimea constantă. Radierul este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol. Grosimea radierului este de 180 cm. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm), sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. PiloŃii sunt verticali, au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat, având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat. Alte amenajări: Alei pietonale şi carosabile; SpaŃii verzi. Construirea blocurilor şi a parcajelor corespunzătoare, nu implică desfăşurarea unui proces tehnologic. Din acest punct de vedere putem face referire doar la procesele tehnologice desfăşurate in timpul lucrărilor de construcŃii, ce constau in: a) Decopertarea terenului ;
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

61

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

b) Cofrarea, realizarea armăturilor, turnarea betonului şi vibrarea betonului armat, decofrarea. Aceste lucrări reprezintă realizarea structurii de rezistenŃă. c) Inchiderea exerioară. d) Inchiderea interioarelor. e) Turnarea şapelor şi realizarea pardoselilor. f) Montarea tâmplăriei. g) Realizarea structurilor teraselor circulabile şi necirculabile. h) Montarea instalaŃiilor şi echipamentelor electrice, termice şi sanitare. i) Amenajarea spatiilor exterioare: a drumului de acces, a parcărilor şi a spaŃiilor verzi. CirculaŃia pe verticală este asigurată de 3 scări. Fiecare casă a scării este dotată cu scară şi lift. Accesul se va face controlat in clădire, existand posibilitatea de a intra atât din exterior cât şi din parcare. SpaŃiile care nu vor fi ocupate de construcŃii sau de căi de acces vor fi inierbate şi vor fi amenajate peisagistic/ambiental. In cadrul imobilului regăsim garsoniere, apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere; pe langa acesta sunt şi 6 tipuri de penthouse-uri. Parterul in suprafaŃă de 2125,74 mp va fi amenajat pentru spatii comerciale, iar mezaninul (1870,20mp) pentru birouri. Activitatea de asigurare in timpul exploatării FuncŃionarea in siguranŃă a lifturilor, verificarea periodică a balustrăzilor, siguranŃa impotriva incendiilor, activitatea de protecŃie impotriva intruziunii şi efractiei vor fi asigurate de firme specializate in domeniile respective. 2.1.2. Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile Nu este cazul.

2.2. ACTIVITATI DE DEZAFECTARE
2.2.1. Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădiri ce urmează a fi dezafectate Nu este cazul, terenul este liber de construcŃii.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

62

eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. cu titlul de cod “17” şi subtitlurile 17. La sfârşitul fiecărei zile de lucru deşeurile vor fi strânse in containerul central aflat in organizarea de şantier.09.eu. Containerul central va fi preluat de societatea de salubritate pe baza contractului incheiat şi vor fi transportate către rampa Nicolae Bălcescu.2. echipamente şi conditii de protectie Nu este cazul. www.G. SubstanŃe conŃinute / stocate ( inclusiv azbest şi PCB ) Nu este cazul. office@environmental-expert.1. In fiecare zonă de lucru vor exista containere pentru deşeuri. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 2.2. ELIMINAREA ŞI RECICLAREA ACESTORA In perioada de construcŃie. 2. 856/2002. ci vor fi transportate zilnic la rampa Nicolae Bălcescu.. 50. iar procesul lor de degradare este dificil de urmărit. MANAGEMENTUL DESEURILOR. Theodor Pallady nr.01 . DESEURI 3. sector 3. unele dintre ele SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 63 ..4. deşeurile vor fi depozitate in containerele de la punctele de lucru. Deşeurile rezultate din activitatea de construcŃie nu se depozitează. 2. In niciun caz acestea nu vor fi depozitate direct pe sol. 3. Datorită faptului că aceste deşeuri au o mare varietate in ceea ce priveşte substanŃele organice şi anorganice existente in conŃinutul lor. La fiecare punct de lucru materialele se vor depozita in cuve sau vor fi acoperite pentru a impiedica emisiile de praf şi de pulberi. Imediat după generarea lor. nr. conform H. Tehnologia de dezafectare aferentă Nu este cazul. Măsuri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. GENERAREA DEŞEURILOR. In perioada de funcŃionare Managementul deşeurilor menajere constituie o problema de mare actualitate din cauza faptului că volumul lor creşte proporŃional cu creşterea numărului de locuitori şi a nivelului lor de trai.expert-mediu.2.17. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2. se vor produce deşeuri din construcŃii.3.

Theodor Pallady nr. este necesar. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.).expert-mediu.eu. containerele specializate. doze aluminiu. iar pe zona intregului obiectiv rezultă deşeuri din cadrul procesului de curăŃenie. iar apoi acestea se vor colecta de către unitatea specializată de salubritate a zonei. etc. 50. hârtie. ambalaje carton 90 mc/luna dupa ridicate de unitate presare-balotare de gospodarie SC House Construct Invest Environment SRL Bd. De aceea. 1. contract hartie. prin contractul incheiat de aceasta cu beneficiarii. Această activitate constă intro colectare primară şi sortare a deşeurilor menajere de la locul de producere. sector 3. gunoi menajer. in recipienŃi mici. Zona de stocare a fost astfel dimensionată incât să permită depozitarea tuturor deşeurilor produse până la preluarea acestora de către unitatea de salubrizare orăşenească şi de asemenea va fi amenajată astfel incât să permită colectarea pe categorii a deşeurilor produse (PET-uri. Administratorul obiectivului va avea obligaŃia să pună la dispoziŃie. 64 . Deşeurile provenite de la apartamente vor fi depozitate intr-o zonă specială de stocare temporară a deşeurilor. Se estimează că in perioada de construcŃie şi de exploatare a obiectivului vor fi produse următoarele cantităŃi de deşeuri: Nr. pungi.. Colectarea deşeurilor se va face selectiv. uneori la infecŃii şi afectând sănătatea publică. Deşeurile rezultate in cadrul obiectivului provin in cea mai mare parte din zona apartamentelor şi a zonelor comerciale fiind de tipul hârtie. metoda de tratare proiectata reziduuri de tip menajer 90mc/luna dupa ridicate de unitate nesortate presare-balotare de gospodarie comunala specializata conf. cartoane. constând in pubele sau containere. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fiind nebiodegradabile (peturi). crt. cartoane. inscripŃionate şi colorate diferit. să se efectueze o activitate de precolectare şi sortare a deseurilor. deşeuri menajere biodegradabile. office@environmental-expert. ele pot declanşa un proces de poluare a aerului. folii. materiale plastice. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. apei şi solului ducând. acŃiune premergătoare colectării. amplasaŃi in spaŃii speciale şi o precolectare secundară in care conŃinutul recipienŃilor mici este deversat in recipienŃi mai mari ecologici..eu Tip reziduuri cantitate estimata 2. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. conform legislatiei in vigoare. care se depozitează in puncte de colectare de unde sunt recoltate şi transportate de unitati specializate. conform codului de culori legal.

vor fi containerizate şi predate unei societăŃi de salubrizare. 6. pamant vegetal rezultat din lucrarile de sapaturi (faza de executie constructii-santier) 7. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. Vara. care prevede colectarea. transportul şi neutralizarea deşeurilor menajere de la obiectiv. www. in căminele de canalizare ori depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public. office@environmental-expert. Beneficiarul are următoarele obligaŃii: să incheie contract cu o societate specializată. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. platforme carosabile) becuri si alte continut Hg reziduuri cu 5. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. fiind interzisă arderea lor direct in recipienŃii de colectare precum şi aruncarea lor lângă recipienŃi. Deşeurile de tip ambalaje vor fi colectate si balotate in „mori – prese” prevăzute la parterul zonei comerciale.. contract 900 tone/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf. sa menŃină in stare de curăŃenie spaŃiul destinat depozitării. contract 150 buc/an ridicare de o firma specializata pe baza de contract cca. in reziduurile menajere se va adauga hipoclorură de calciu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 3.expert-mediu.. 5300 mc se utilizeaza in conform proiect totalitate la lucrarile de umpluturi si amenajari exterioare ale incintei 100 tone ridicare de o firma specializata pe baza de contract Colectarea deşeurilor se va face selectiv. să-şi asigure dotarea necesară precolectării deşeurilor produse in intervalul dintre două ridicări conform ciclulului de ridicare. Theodor Pallady nr. presate-balotate 4.eu 65 . reziduuri de carton.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. contract 400 kg/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf. reziduuri din separatorul de produse petroliere ( platforme de parcare. macinate.eu. ambalaje de mase plastice. 50. ambalaje (faza de executie constructiisantier) comunala specializata conf. sector 3.

alimentarea principală a pânzei de apă subterană făcându-se prin infiltraŃie laterală din râul BistriŃa. - să asigure calea de acces pentru mijloacele de transport astfel incât distanŃa maximă dintre acestea şi locul de depozitare a recipienŃilor să nu depăşească 10 m.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. lacuri naturale şi artificiale şi într-o măsură mai mică. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. să spele recipienŃii după golire şi să-i dezinfecteze cel putin o dată pe lună. pe căile de acces interioare. să asigure o permanentă stare de curăŃenie şi ordine.1.. hârtie.eu. din apele subterane. SpaŃiile de precolectare trebuiesc de asemenea dezinfectate in aceleaşi condiŃii. In baza acestui contract. www. izvoarele de la baza terasei I a căror apă se varsă direct in pânză. INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA. sau un desen sugestiv indicând destinaŃia. Bucureşti Tel: 0314 253 023. plastic etc. - se recomandă folosirea de pubele inscripŃionate cu iniŃialele societăŃii prestatoare a serviciului de salubritate şi menŃiunea “GUNOI” urmată de eventualele precizări cu privire la natura acestuia: menajer. 4. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - să incheie contract de prestări servicii cu o societate specializată. prestatorul se obligă să asigure servicii de curaŃenie şi intreŃinere a curăŃeniei zilnice (interioară şi exterioară) pentru spaŃiile din cadrul şi din afara obiectivului precum şi pentru parcarea subterană.expert-mediu.1. pe străzile şi trotuarele din jurul incintelor precum şi pe celelalte terenuri pe care le deŃin.. alte surse de alimentare fiind precipitaŃiile atmosferice. ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA 4. 50. dintre SC House Construct Invest Environment SRL Bd. - - 4. Resursele de apă ale judeŃului Bacău sunt constituite din apele de suprafaŃă – râuri interioare. sector 3.eu. Resursele teoretice de apă de suprafaŃă sunt de 1310 milioane mc.1. APA CondiŃiile higrogeologice ale amplasamentului Din punct de vedere hidrogeologic amplasamentul obiectivului analizat se află situat intr-o zonă cu aport acvifer important. office@environmental-expert. IMPACTUL POTENTIAL.eu 66 .

1 km. Principalele lacuri artificiale pe râul BistriŃa sunt: Gârleni – 2.expert-mediu. iar resursa teoretică de apă freatică 170 milioane mc (140 milioane mc utilizabile). Pe amplasament nu sunt cursuri de apă. 50. Trotuşului şi afluenŃilor acestora pe partea dreaptǎ şi ale Tutovei. Tazlǎu etc.. Răcăciuni şi Bereşti. Bacău II . tipuri şi concentraŃii de poluanŃi.1. Oituz.2 Kmp Pe râul Siret au fost amenajate lacurile de acumulare: Galbeni. iar pe Uz se află amenajat lacul Poiana Uzului ..eu. Principalele cursuri de apă care alcătuiesc reŃeaua hidrografică a judeŃului Bacău sunt: Siret ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului Bacău de 145 Km). Theodor Pallady nr.1. BistriŃa ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 40 Km). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI care 470 milione mc utilizabile. Starea apelor subterane: dinamica. Caşin. la aproximativ 1. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău in 2008. pentru cele de medie şi mare adâncime SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 67 . Principalii sǎi afluenŃi sunt: Asǎu. Lacurile de pe teritoriul judeŃului Bacău au luat naştere ca urmare a amenajărilor antropice pe Siret. sector 3. Tazlău ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km ). 4. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Trotuş ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 118 Km ). Uz şi BistriŃa.3. având un debit mediu 66 mc/s. Râul BistriŃa strǎbate judeŃul Bacǎu pe direcŃia NV–SE.eu. Râul Siret strǎbate judeŃul pe direcŃia nord–sud. are un debit mediu multianual de 70 mc/s la intrarea în judeŃ şi 137 mc/s la ieşire. Râul Trotuş are o suprafaŃǎ bazinalǎ de 3. şi se varsǎ în Siret în aval de Bacǎu. colecteazǎ apele BistriŃei.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Pereschivului. Berheci (cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 70 Km) şi Zeletin ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km).960 kmp pe teritoriul judeŃului Bacǎu şi un debit mediu de 37 mc/s la ieşirea din judeŃ.30 Kmp. Rǎcǎtaului. Berheciului.2 Kmp.1. Uz. Zeletinului. In vecinătatea amplasamentului trece Râul BistriŃa. Slǎnic.34 Kmp. Singurul lac natural este lacul Bălătău situat pe Izvorul Negru – afluent al Uzului. evaluarea contaminării – obligatoriu pentru straturile freatice şi după caz. compoziŃia chimică.3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. Bacău I (Lilieci ) . Ciobanuş.3.

influenŃate de gârliŃele apărute in urma alimentării acestora cu apă din izvoarele de la baza terasei I.1983. Bucureşti Tel: 0314 253 023.N. Resursele de apă. de timp şi bani.eu 68 . iar in cazul producerii unei creşteri neprevăzute. se vor executa nişte canale de drenaj exterior sau o captare prin puŃuri. Pe baza acestor considerente..2. Lucrările de prospecŃiune executate in perimetrul studiat. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. au fost inventariate mai multe probe de apă care au fost recoltate din vecinătatea amplasamentului. se recomandă urmărirea variaŃiei cotei apei subterane.est spre sud . prin două puŃuri de observaŃie. o serie de modificări cantitative şi calitative. în special cele din acviferele freatice. HărŃile cu hidroizohipse care au fost executate in zonă.expert-mediu. Creşterea concentraŃiilor poluanŃilor din apă in unele zone ale judeŃului Bacău a dus la imposibilitatea folosirii acestor surse pentru alimentarea cu apă a populaŃiei. C. dar el poate varia pe verticală in funcŃie de regimul hidric al zonei. Theodor Pallady nr.T. apărând rare abateri de la această orientare. necesitând investiŃii foarte mari. au interceptat acviferul freatic la adâncimi de circa . Modificările cantitative au fost cauzate in primul rând de folosirea apelor subterane ca sursă de apă potabilă şi industrială. prezintă un risc ridicat de poluare. iar modificările calitative au fost cauzate de acŃiunea factorilor poluatori (naturali şi antropogeni). indică o direcŃie de curgere a apelor subterane aproximativ nord . www. în timp.eu.eu.. prescripŃiile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Apa subterană este localizată atât in formaŃiunile cuaternare cât şi in cele sarmaŃiene apărând sub forma a două pânze. Rezultatele analizelor probelor de apă au fost comparate cu stabilite pentru agresivitatea apei prin STAS 3349 / 1 .60 m. executării unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative. sector 3. Depoluarea surselor de apă din pânza freatică este extrem de anevoioasă..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Regimul natural al apelor subterane a suferit.vest. office@environmental-expert. 50. Acest lucru va trebui luat in calcul atât in timpul execuŃiei lucrărilor de investiŃii cât mai ales in perioada exploatării acestora. łinând cont de faptul că nivelul acvifer freatic se poziŃionează la adâncimi care pot intra in contact cu fundaŃiile viitoarei lucrări de investiŃii prin variaŃia acestuia pe verticală.

Caracteristici cantitative ale sursei de apă in secŃiunea de prelevare: debit mediu. 1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. având marca minimă a betonului B 250.expert-mediu.1. se recomandă utilizarea unui beton cu grad de impermeabilitate P8. iar dozajul minim de ciment pentru agregatele de 0 16 m. sector 3. sortimentul de ciment recomandat este M 30.conform STAS 1478/90-Tab. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer. www. debit mediu lunar / zilnic cu diverse asigurari (95%.5 m.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. = 648 persoane 160 persoane in spatii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers . este 430 Kg. / m..eu. / m. office@environmental-expert. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Tabel centralizator cu rezultatul analizelor probelor de apă şi stabilirea agresivităŃii cf.m. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. STAS 3349 / 1979 Din analiza rezultatelor probelor de apă recoltate. in conformitate cu prevederile Anexei A din STAS 3349 / 1979. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă.m.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 69 . este de 390 Kg.1.2.2.. şi pentru agregatele de 0 . 4. 4.31. pct. Alimentarea cu apă In cadrul obiectivului.etc. 4.c. Theodor Pallady nr.c.80%.1.) DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt.

/c ..5 l/s. 4. sector 3. 7.eu. cap. 4.1/h -echipare cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor pentru garaje şi parcaje cu mai mult de 50 autovehicule.21 [mc/h] = 5. parcaje subterane -2 pentru V= 6. 5. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.parcaje sau garaje subterane -clădirea se dotează cu hidranti interiori.339 mc. cap 3. 50./d -se prevede perdea de drencare.eu 70 . având Sc= 1. 8. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.conform STAS 1343-1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers . office@environmental-expert.clădiri inalte şi 4.72 l/s Qs o max= 24.65 l/s 4.30 [mc/zi] = 1. tabel 5/1.289 mc. cap. 3 -numărul jeturilor in funcŃiune simultană pentru instalaŃii cu hidranti de incendiu interiori este: clădiri inalte -2.1/g .expert-mediu. 6.1.77 mp.1.conform STAS 1343-1/2006 Qzi med total = 121. garaje. presiune..1.796.13 mc/zi Qorar max total = 20. stare tehnică Clădirea face parte din construcŃii inalte. Conform NP086-05: cap. V= 90. Bucureşti Tel: 0314 253 023.17i -construcŃia se dotează cu instalaŃii cu hidranti exteriori.eu.77 mc/zi Qzi min total= 49.4 l/s Qs zi min = 57.10 [mc/zi] = 2..2. Theodor Pallady nr.31 mc/zi Qzi max total = 163.1.17b şi 6. -se prevăd coloane uscate la clădiri civile publice inalte. Conform STAS 1478. www.77 l/s Qs zi max= 192.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers .63 [mc/zi] = 0. cap. cap.3.2. InstalaŃii hidrotehnice: tip. Qii= 5 l/s şi numărul jeturilor in funcŃiune simultană este 2 cu debitul specific 2.36/b -se asigură 2 jeturi in funcŃiune simultană. anexa nr.= 142. cap.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2.2.

3.5 mp 22. As= 215 mp is -intensitatea de stingere is (l/s -mp).355 qik= 0.12 l/smp conform NP024 -97 cap III c.5 = 122. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.9/1. sector 3. ∅ orificiu =12 mm.6 mp → 59 capete sprinklere In total = 169 buc SC House Construct Invest Environment SRL Bd./h -garaje şi parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autovehicule. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - spatii comerciale (parter) -2 pentru V= 8. Bucureşti Tel: 0314 253 023. H ≥ 10 mCA.1. de sprinklere prevăzute sa funcŃioneze simultan montate in aria de declanşare A-determinat qik= a√H (l/s) a -coeficient de debit (Anexa B. 7. 50.10 mp = 662.. InstalaŃii cu sprinklere NP086-05 cap.355 √15= 1.sprinkler inox.eu. birouri (mezanin) -1.50 mp 44. n -nr.2x5.5 = 103.37 l/s As -aria de declanşare -tab. is= 0.2. a= 0.07 l/s-mp.7= 199. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.10.expert-mediu.25 mp —► 63 capete sprinkler - Sector 3: 23 x 4. tabel 17) Hi -presiunea disponibila la orificiu (mCA) (Anexa B.3 Ap -aria protejata de 1cap sprinkler - Sector 1: 42 x 12. dar se considera is= 0..75 mp = 711. office@environmental-expert.5 = 511.085 mc.eu.5 x 11. tabel 17) . www.085 mc. pentru V= 8.7 = 533 mp --+ 47 capete sprinklere Sector 2: 35 x 5.eu 71 .

95= 289.6-Qie-Te + 3.35 l/s Conform STAS 4165-88. VComp=0.289 mc.10 (m3/zi).6-nj-Qii-Ti + 3.n< 5000 locuitori) Qs zi max= 192.CALCULUL VOLUMULUI REZERVORULUI Conform SR 1343/1-2006.95/ 24 x24 = 289. Qor max= 20.65 (m3/h). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..6-QisTs (mc) unde: Vi . Te= 3 ore.95 mc Volumul rezervei intangibile: VRI= Vi + Vcons (m3) VRP 228 + 61.5x10 + 3.796. Bucureşti Tel: 0314 253 023.3.volumul de apă înmagazinat (mc) Vi= 0.5 -192.2. Qis= 30 l/s Conform STAS 1478 cap 4.95 mc Refacerea rezervei de apă după incendiu: QRI= VRI/ TRI x 24 mc /zi TRI= 24 h QRI = 289.95 mc Vcons= 6 1.6x25x1 + 3. sector 3.expert-mediu.10 = 96. Theodor Pallady nr. 7. V= 6.95 mc VR|= 289.5 (tabel 1 .volumul consumat la utilizator a=1. V= 90. volumul rezervorului din beton armat se calculează astfel: Vrez= Vcomp+ VRI (1) Vcomp= 3 x Vcons max zi (m3) a= 0. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Art. volumul de apă necesar pentru asigurarea debitelor hidranŃilor interiori şi exteriori este: Vi= 0.11. office@environmental-expert. -se prevede o rezervă de capete sprinklere de 30 buc.6x2x2.05 m3 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.6x30x1= 228 m3 Vi= 228 m3 Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiilor: Vcons= a-Qor maxTe (m3). Sc= 1. Ti= 10 min ->Qii şi Te=1 ora-*Qie . www.i/f.. unde: Vcons .50 m.eu 72 . Hsubsol= 3.339 mc.65-3= 61.95mc/ zi = 3.77 mp.3. Vcons= 1 20. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.

. în apartament.COLOANA USCATĂ".95= 386 m3 (1) => Volumul rezervorului va fi de 400 mc. La demisol. La limita clădirii s-a prevăzut racord fix tip . Coloanele de apă rece au fost dispuse în spaŃiul comun . Lângă fiecare apartament se va monta contorul de apă Dn 20 mm robinete de trecere într-un dulap de mascare cu uşiŃă. office@environmental-expert.hol. Theodor Pallady nr. sector 3.B" se va monta indicatorul . b. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se va prevedea robinet de trecere. Alimentarea cu apă rece a imobilului se va face prin branşament la reŃeaua stradală. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apă caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament.. conductele de apă rece sunt distribuite cu distribuitoare (pentru apa rece şi apa caldă sanitară) prin Ńevi multistrat tip PEXAL cu protecŃie ignifugă prin şapă. La baza coloanelor de apă rece s-a prevăzut câte un robinet de trecere. B" iar în demisol ventil de reŃinere şi robinet de golire. La intrarea în demisol. Au fost prevăzute două coloane uscate pentru incendiu interior ∅ 3". www.eu 73 . pe conducta de intrare se prevede robinet trecere şi clapetă de reŃinere şi racord la limita clădirii cu două racorduri fixe tip .. Pe acest racord s-a prevăzut un robinet de trecere şi clapeta de reŃinere..B" în nişă cu geam. La nivele. Conducta de distribuŃie din demisol şi coloanele de apă rece se vor executa cu Ńevi zincate. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică SC House Construct Invest Environment SRL Bd.05 + 289.. fără îmbinări în zona îngropată. La exterior lângă racordul tip . Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor s-au prevăzut coloane ∅3" şi câte doi hidranŃi interiori ∅2" pe nivel.eu. executarea şi exploatarea instalaŃiilor de stingere a incendiilor" NP086-05. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vrez= 96..eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice. 50. pe racordul la coloană uscată se va monta racord fix tip „C" şi inscripŃie „RACORD INCENDIU". Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Echiparea şi dotarea PSI s-a făcut conform „Normativ pentru proiectarea. De la contor.

1.1. tip VITODENS 200-W. Theodor Pallady nr.1.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI proprie. Trebuie asigurată zona de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului.2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Indicatii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici. 4. model VIESSMANN.3. Motivarea folosirii apei potabile subterane in scopuri de productie.5.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. chimici şi biologici Apa utilizată respectă parametrii fizico-chimici şi biologici. 4. 50.eu. sector 3..1.7. având puterea termică de 105 kw fiecare. 4. 4. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In conditiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor. daca este cazul Nu este cazul. Eventual. office@environmental-expert.4.2.2. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Alti utilizatori de apă curenti sau prognozati in zona de impact a activitatii propuse Pe amplasamentul studiat nu se preconizează apariŃia unor noi utilizatori de apă. Măsuri de imbunătăŃire a alimentarii cu apă Consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafetelor betonate din parcările subterane. Motivarea metodei propuse de alimentare cu apă Metoda aleasă este cea mai favorabilă din punct de vedere al protecŃiei mediului deoarece nu implică lucrări suplimentare pentru realizarea unei alte surse de apă.2. pavele). 4. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă.. www.eu 74 .expert-mediu.2.6.

mc/h] Quzimed.= 192.30 [mc/zi] = 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4 l/s Quzimin .= 142.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu debitele de ape uzate menajere caracteristice care se evacuează în reŃeaua de canalizare se calculează cu relaŃia: 75 .B" Coloanele menajere. CT din clădire. în demisol. Theodor Pallady nr. PP ∅110 mm la canalizarea existentă în zonă.eu. Apele uzate din cadrul obiectivului provin de la grupurile sanitare. se va realiza printr-o reŃea de polipropilenă ignifuga.21 [mc/h] = 5. 4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.10 [mc/zi] = 2. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii.63 [mc/zi] = 0.77 l/s Quzimax. sector 3.72 l/s Quomax= 24.65 l/s Sistemul de colectare a apelor uzate Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă etanşate cu garnituri din elastomeri. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii.3. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele. Coloanele menajere vor fi mascate în ghene. lavoare. Evacuarea apelor uzate menajere produse in cadrul obiectivului. DEBITUL DE APE UZATE MENAJERE Conform STAS SR 1846-1:2006 Qu = Qs [mc/zi.1..expert-mediu. 50.eu. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. la parter şi la ultimul nivel. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In vecinatate amplasamentului studiat există şi vor mai apărea şi alŃi utilizatori de apă. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm.57. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. de pe acoperişul clădirii. Scurgerea apelor meteorice se va face în sistem de colectare a apelor pluviale. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip ... www. Managementul apelor uzate Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor menajere de la consumul obiectivului cât şi a apelor meteorice.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare.G. 50. 188/2002 modificată şi completată de H. office@environmental-expert. la etajul 6. Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795. concentratii de poluanti Apele uzate evacuate de la acest obiectiv vor avea calitatea solicitată de NTPA 002 din H.. Apele ajung in canalizarea orăşenească. s-a făcut conform STAS 1795.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. etc. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu Locul de descărcare a apelor neepurate/epurate: in canalizarea orăşenească.G. 352/2005. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior.eu 76 . Indicatori ai apelor uzate. Conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a altor obiective economice NU ESTE CAZUL. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. Pentru siguranŃa în exploatare. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigenŃelor legislaŃiei în vigoare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.eu. in staŃia de epurare sau direct in receptori naturali. pentru evacuarea in reŃele de canalizare a oraşului.eu.. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° .

sector 3. dacă se fac în organizarea de şantier şi nu la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni.eu. Este important de menŃionat faptul ca lucrările de execuŃie au un caracter temporar.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Prognoza impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii În timpul execuŃiei normale a lucrărilor de amenajare nu se poate produce nici un fel de impact major asupra factorului de mediu "apă". astfel încât eventualele influenŃe asupra apelor sunt limitate în timp. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului.4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 77 . office@environmental-expert. În timpul funcŃionării obiectivului Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin conducte racordate la reŃeaua orăşenească iar evacuarea apelor uzate prin racordarea la reŃeaua de canalizare din zonă a oraşului. apele subterane.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃii de preepurare şi / sau epurare.eu. 50. Dar daca materialele de construcŃii vor fi depozitate în vrac. pot fi spălate de apele pluviale. De aceea se recomandă ca materialele in vrac să fie depozitate în spatii închise sau acoperite. pot produce ape impurificate cu substanŃe de tip petrolier. Prin împrejmuirea şantierului cu panouri de protecŃie se evita poluarea apelor de suprafaŃă sau a solurilor din vecinatatea amplasamentului. putând polua solul. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. subsolul. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. se consideră că activitatea de exploatarea a obiectivului nu are impact asupra factorului de mediu apă. apele pluviale vor fi colectate în bazine de retenŃie înainte de fi deversate în sistemul de canalizare. dacă există: capacitatea staŃiei şi metoda de epurare folosită Nu este cazul. 4. łinând cont de faptul ca apele menajere vor fi evacuate în sistemul de canalizare. Gospodarirea nămolului rezultat NU ESTE CAZUL. www. care pot fi mult diminuate sau eliminate printr-o buna organizare a lucrărilor. gen carburanŃi şi uleiuri. Apele uzate menajere provenite de la organizarea de şantier şi de la punctele de lucru sunt considerate drept surse potenŃiale de poluare.expert-mediu..

1. 4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.4.2. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de frontieră. Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului proiectului Nu este cazul.1. łinând cont de faptul ca apele uzate sunt descărcate in canalizare. Bucureşti Tel: 0314 253 023. de unde vor ajunge la staŃia de epurare..1. zone protejate. iar eventualele poluări accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili ce pot surveni pe suprafeŃele betonate din parcările subterane vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.4. Theodor Pallady nr. FolosinŃe de ape (zone de recreere.1. office@environmental-expert. 4.expert-mediu. 4. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI În condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări ale apelor. provocat de apele uzate generate şi evacuate Nu este cazul.4. comparativ cu conditiile prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare.. 4.4. Impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apă şi asupra zonelor de coastă.6. Impactul secundar asupra componentelor de mediu.5.4. cauzat de schimbări previzibile ale condiŃiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului Nu este cazul. 4. Impactul transfrontiera Nu este cazul.7. putem spune ca acestea corespund condiŃiilor prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare.3. apele uzate sunt transmise in reŃelele orăşeneşti şi de aici la staŃiile de epurare. 4.1.4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4.1. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă (descrierea pagubelor potenŃiale) De la reŃeaua de canalizare interioara. alŃi utilizatori) in zona de impact potential provocat de evacuarea apelor uzate Nu este cazul. sector 3. 50. www.eu 78 .1. Nicio instalaŃie sanitară nu afectează in vreun fel mediul inconjurator şi nu există nicio deversare de ape uzate menajere in terenul incintei sau in corpurile de apă aflate in apropiere. Calitatea apei receptorului după descarcarea apelor uzate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.1. prize de apă.4.

Nu se admite trecerea conductelor de apă potabilă prin căminele de vizitare ale canalizării. Eventual. . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. pentru asigurarea protecŃiei impotriva zgomotului in staŃia de hidrofor se SC House Construct Invest Environment SRL Bd. de apă potabilă existentă in zonă . În timpul funcŃionării obiectivului Apele uzate menajere vor fi colectate şi apoi vor ajunge impreună cu cele pluviale in reŃeaua de canalizare a municipiului Bacău. Pentru diminuarea impactului obiectivului asupra factorului de mediu apă.Şantierul va fi imprejmuit cu panouri de protecŃie pentru a impiedica antrenarea materialelor de construcŃie depozitate de catre apele pluviale sau de catre vânt. . pavele). . office@environmental-expert. . se recomandă: asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor. supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se face prin racord la reŃeaua consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea menajere şi pluviale.eu.Apele uzate vor fi colectate şi preluate de reŃeaua de canalizare a oraşului.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. risipei de apă. sector 3. Sunt interzise legăturile ocazionale sau permanente intre conductele de apă potabilă şi alte conducte.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie a apei din incinta obiectivului.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.Spălarea utilajelor de construcŃie şi a mijloacelor de transport se va face numai in cadrul organizării de şantier sau in spaŃiile special amenajate.expert-mediu. www. prin canalele de evacuare a apelor uzate.. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. prin haznale şi puturi absorbante. Măsuri de diminuare a impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Materialele de construcŃie in vrac se vor depozita in spaŃii inchise sau vor fi acoperite pană vor fi utilizate.eu 79 .1.

1. Alte măsuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apă şi a zonelor de mal ale acestora In timpul constructiei materialele de construcŃii in vrac.4. al construcŃiilor şi instalaŃiilor de alimentare cu apă potabilă. acestea trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă. 50. al apelor pluviale impure.1. al lacurilor şi nămolurilor terapeutice. Măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apă Nu este cazul. office@environmental-expert. lucrărilor de captare. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. întrucât la terminarea lucrărilor vor fi foarte greu de dezafectat. Măsuri de prevenirea poluărilor accidentale ale apelor Măsuri de prevenire a poluărilor accidentale ale apelor În timpul construcŃiei obiectivului În ceea ce priveşte punctele de lucru. Nu se pot accepta fose vidanjabile. subsolul şi apele subterane trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.5..3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI prevăd postamente pentru pompe cu un strat de plută pentru preluarea vibraŃiilor şi a zgomotelor. 4. www.1.5.eu 80 . iar normele în vigoare interzic construcŃia foselor septice. şi al apelor menajere se vor lua măsurile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5. sector 3. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. 4. Zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică in jurul surselor de apă. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1. zăcămintelor de ape minerale utilizate pentru cură internă. care pot fi spălate de apele pluviale şi pot polua solul.eu. ele trebuie efectuate la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni.expert-mediu. conform Hotărârii de Guvern nr.5.2. În timpul funcŃionarii obiectivului În vederea diminuării impactului apelor uzate provenite din parcările subterane.1. Depozitele intermediare de materiale de construcŃii în vrac trebuie amenajate ( acoperite ) pentru a evita antrenarea lor de către precipitaŃii sau vânt.101 / 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecŃie sanitară Nu este cazul. 4.. Theodor Pallady nr.

Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. 50.eu. depozitarea substantelor periculoase şi a deşeurilor.1. 4. retele de utilitati.1. 4. 4. reŃele de alimentare.6.1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.6. De asemenea se vor respecta cu stricteŃe modalităŃile de izolare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din obiectiv. www.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. amplasamente propuse pentru prelevarea de probe şi efectuarea de măsuratori asupra apelor de suprafaŃă Nu este cazul. staŃii de tratare a apelor uzate.1. zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică Nu este cazul. Plan de situatie. HărŃi şi desene la capitolul “ APĂ” 4. cu indicarea surselor de alimentare cu apă. Pentru obiectivele/proiectele din agricultură – amplasamente ale utilizării de nămoluri şi ingrăşăminte naturale.6.2. zone recuperate şi reutilizate Nu este cazul.eu 81 .3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI constructive prevăzute prin proiect. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. centuri şi zone de protecŃie a corpurilor de ape de suprafaŃă.1. locul de evacuare a apelor uzate.expert-mediu. sector 3.. respectiv trecerea celor pluviale prin bazinele de retenŃie şi efectuând o preepurare prealabilă înaintea deversări acestora în reŃeaua de canalizare orăşenească. cu indicarea cladirilor existente sau planificate sa fie demolate.eu. Plan de situatie.6.

iar luna cea mai rece ianuarie. viteza medie având valori de până la 6 m / s Pentru caracterizarea climatică a judeŃului Bacău se iau în considerare principalele elemente: temperatura aerului şi precipitaŃiile măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃ: Bacău şi Târgu Ocna. prin măsurătorile efectuate.6º C ( Bacău ) şi 10.. cu temperatura medie de – 4. 50.6° C 35.. AERUL 4. anul 2008 a avut o valoare medie de 10. fiind considerat din acest punct de vedere an normal.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.6° C PrecipitaŃii atmosferice (l/an) 600. Culoarul Siretului favorizează o dirijare mai mult nord – sud a curenŃilor atmosferici.0° C/16. sector 3.1 º C. Vânturile predominante sunt cele dinspre nord . In timpul iernii.2 grade Celsius.01.eu.1° C/15.9 10. viteza vântului poate depăşi 70 km / h.8° C/05. Numărul zilelor de vară este relativ redus cca 86 de zile cu temperaturi mai mari de 25 º C. Din punct de vedere termic.2. Date generale JudeŃul Bacău se încadrează într-o unitate climatică de nuanŃă continentală. Relieful. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.01.eu. Temperatura ambientală şi precipitaŃiile atmosferice în anul 2008 sunt prezentate în tabelul urmator: Temperatura ambientală Maxima Minima anuală/Data anuală/Data înregistrării înregistrării 37.1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2° /05.1. prin înălŃime.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2008 C JudeŃ Bacău StaŃia meteorologic ă Bacău StaŃia meteorologic ă Târgu Ocna Media anuală 10.2008 626.2008 -21. luna cea mai călduroasă fiind iulie (21.eu 82 . dar nu lipsesc nici cele dinspre est şi sud-est.vest şi nord .08.2 º C. rezultând o amplitudine termică anuală de 25.2.2 º C). Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert. fragmentare şi expunere introduce însă numeroase nuanŃe locale.6º C (Târgu Ocna ).08.2008 -23. Theodor Pallady nr. cu ierni reci şi veri călduroase şi cu o predominare a circulaŃiei atmosferice dinspre nord şi nord .vest. iar numărul mediu al zilelor cu ingheŃ este de 126 pe an. www. Temperatura medie multianuală este in jurul valorii de 9.

luna februarie).8 mm – luna iunie) şi cel rece (24 mm. Fenomenele orajoase şi aversele sunt frecvente in lunile iulie-august. www.expert-mediu. sector 3. De asemenea. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.6 Bacău 2007 2008 Tg.. Maxima absolută de temperatură a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe data de 16 august a fost mai mică decăt maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 40.6 11. office@environmental-expert.5 ° ).eu înregistrat în anul 1985 şi avea valoarea de – 26. De C asemenea minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică de la Tg..3 10. C 83 . maxima absolută de temperatură a anului 2008 C măsurată la staŃia meteorologică Tg. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comparativ cu anul 2007.7° ).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. în anul 2008 se constată o scădere a temperaturii medii anuale măsurată la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Temperatura medie anuală 14 12 grade Celsius 10 8 6 4 2 0 13. Ocna şi înregistrată pe data de 16 august este mai mică decât maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 39. 50. C Minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe 5 ianuarie a fost mult mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 1954 şi avea valoarea de – 32.7° ).eu.3° ).4 10. existând diferenŃe intre sezonul cald ( 82.. Theodor Pallady nr.eu. Ocna a fost mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a Nivelul precipitaŃiilor Valoare medie multianuală a precipitaŃiilor din zona confluenŃei râurilor BistriŃa si Siret este de cca 542 mm/ an. Ocna Temperaturile medii anuale măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău.

. Bucureşti Tel: 0314 253 023. În ultima decadă a lunii iulie 2008 (24 . Principalele utilaje care se folosesc in mod normal pe şantier sunt: excavatoare. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate.eu. iulie. Există deci un decalaj in spaŃiu. pietriş.2 l/mp şi Suceava -190. etc. Aceste utilaje pot funcŃiona in câteva loturi de şantier. iar lunile februarie. autogredere.). sector 3. grupate cate 2-3 la o pozŃie de lucru (dar lucrând alternativ). august. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative. buldozere. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. var). Cantitatea anuală de precipitaŃii a depăşit media multianuală cu aproximativ 50 l /mp. fiind considerate surse de suprafaŃă. deci anul a fost mai ploios decât un an normal. intreruperea circulaŃiei in anumite zile din săptămână şi la anumite ore.eu 84 .27) s-au înregistrat cantităŃi mari de precipitaŃii mai ales în nordul Ńării ( RădăuŃi -186. Utilajele de santier produc şi zgomot. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.3 l/mp ). lucrările fiind executate după un grafic care Ńine cont de mulŃi factori (de exemplu posibilitatea de a face săpături in anumite zone doar in perioadele aprobate de municipalitate. iunie. autobasculante. 50.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Valorile medii multianuale ale precipitaŃiilor fiecărei luni evidenŃiază un maxim pluviometric in intervalul mai-august şi minime in lunile decembrie – martie. vole.2.. ciment. office@environmental-expert.50 l/mp. septembrie şi noiembrie au fost cu 15 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. traficul auto. existenŃa materialelor şi a forŃei de muncă. unde s-au semnalat pagube materiale însemnate în urma revărsării Siretului. Theodor Pallady nr. 4. deci dispersate in diferite zone. finisoare. la Bacău precipitaŃiile au depăşit media multianuală în lunile aprilie.40 l/mp sub media multianuală. care au dus la creşterea debitului râului Siret şi ca urmare a acestui fapt în judeŃul Bacău a fost afectată localitatea Săuceşti. octombrie şi decembrie cu 20 . Există şi un decalaj in timp. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip.eu.2. www. In anul 2008. Surse de poluanti generati In perioada lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de: • • • excavarea pământului.

eu.eu 85 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nivelul de zgomot este variabil.admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) .. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. Principalele elemente componente ale unei microcentrale sunt: a) la apartamente : cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie. finisoare. valorile mai mari fiind la excavatoare.eu. sector 3. coş de fum de tip ventuză. in jurul valorii de pana la 90db.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.tabelul nr. STAS-ul nr. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore.şi de 75. b) la birouri şi spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. office@environmental-expert. Garsonierele şi apartamentele cu doua camere (apartamentele care au dpdv.pt. Atat pentru muncitori.pentru străzi de categoria I. www. S-a prevazut câte o centrală termică murală individuală pentru fiecare apartament. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă.(A). o bucatarie şi o baie) au fost prevazute cu centrale termice murale cu schimbător de căldură incorporat.expert-mediu. Theodor Pallady nr. vole şi autogredere. de cca. 50. 3.88 (Acustica urbana) . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 10009.85 db(A) . 50 dB(A). buldozere. In perioada funcŃionării obiectivului Sursele de impurificare a atmosferei aferente obiectivului de investiŃii studiat vor fi: • • • • Centralele termice de apartament Parcările subterane Traficul din zonă InstalaŃia de climatizare Centralele termice Clădirea este echipată cu centrale termice pe gaze naturale pentru fiecare apartament. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă). străzi de categoria IV. amplasată in bucatarie. consumatori acm.

Cazanele functionează cu gaze naturale şi prepară agentul termic. Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum două niveluri.expert-mediu.eu sisteme de tip jet/impuls fan. tiraj mecanic. compuşi organici volatili. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Emisii de poluanŃi specifici gazelor de esapament: oxizi de azot. sector 3. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.cos de fum de tip ventuză. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tiraj natural-organizat.eu. Evacuarea gazelor de ardere se face direct catre exterior prin cos de fum de tip ventuză. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. dacă pentru fiecare nivel de parcare deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigură suprafaŃa SC House Construct Invest Environment SRL Bd. particule cu conŃinut de metale. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se pot utiliza si combinatiii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu. 86 . . office@environmental-expert. suplimentar.cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie.eu. Theodor Pallady nr. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă) şi schimbator cu plăci pentru prepararea apei calde menajere. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai daca sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate tehnic. Se face menŃiunea ca toate autovehiculele vor fi prevăzute cu motoare tip minim EURO 3..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. 50. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate In funcŃie de amplasarea si conformarea fiecărui parcaj subteran. oxizi de carbon. apa caldă de incălzire cu temperatura 70/600 C . oxizi de sulf. Parcările subterane In incinta amplasamentului analizat vor fi amenajate parcari la demisolul clădirii cu 158 spaŃii de parcare in sistem Klaus. www.

sector 3.. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. plumb. DistanŃa dintre gurile de admisie a aerului si cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. Acesti poluanŃi. Masurarea tuturor acestor poluanti este imposibilă şi de aceea. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1. fumul negru • componente ale pulberilor: carbon elementar. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza si debitele necesare stabilite in normativ.5 µm. o constituie gazele de eşapament de la autovehicule care circulă pe accesele carosabile din apropierea amplasamentului.. evidenŃierea se concentrează numai pe acei poluanŃi care au cel mai larg impact asupra sănătăŃii umane sau care sunt consideraŃi buni indicatori.eu. Traficul auto O sursă secundară de impurificare a atmosferei. office@environmental-expert.eu 87 . Au fost evidenŃiati in urma unor studii recente peste 150 de compuşi şi grupe de compuşi. Bucureşti Tel: 0314 253 023.00 m. ozonul pulberi: pulberi totale in suspensie. oxidul de carbon. www. dioxidul de sulf. hidrocarburi policiclice aromatice.expert-mediu. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului.eu. sunt grupaŃi in mai multe categorii: • • gazele anorganice: oxizii de azot. Theodor Pallady nr. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. care sunt urmăriŃi in mod curent atunci cand se doreşte evaluarea impactului generat de traficul auto asupra calităŃii aerului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm sau decat 2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50.00 m de pardoseală). Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. Poluarea aerului cauzată de traficul auto este un amestec de câteva sute de compuşi diferiti.

nu se estimează pierderi de lichid de răcire in primii doi ani de la inceperea activităŃii. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spatiile comerciale. Gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zonă.eu 88 . pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. vor putea fi cuantificate din completarile ce se vor face in instalaŃie. sector 3. Orice eventuale scăpări prin neetanşietăŃi. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. fiind considerate surse de suprafaŃă. care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu. Prognoza poluării aerului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei sunt reprezentate de utilajele de şantier. Având in vedere ca toate instalaŃiile sunt noi.eu. ConcentraŃiile poluanŃilor atmosferici sunt mai crescute in zonele cu artere de trafic străjuite de clădiri inalte sub formă compactă.2. butadienă. folosind climatizoare de tubulatură. Impactul cel mai mare apare in zonele construite şi cu artere de trafic supraaglomerate. precum şi menŃinerea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune. ciment.3. asigurând încălzirea sau răcirea aerului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. pietriş. www. 4. unde dispersia poluanŃilor este dificil de realizat. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • compuşi organici volatili : benzen. 2. sunt prevăzute următoarele sisteme: 1. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip. după aceasta dată. climatizarea locală a spaŃiilor. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. 50. InstalaŃia de climatizare: Pentru a asigura parametrii interiori corespunzători unui microclimat intern de confort pe tot timpul verii. cu agent de răcire apa rece pentru răcirea aerului.. Emisiile care pot sa apară din instalaŃiile de răcire sunt constituite din eventuale pierderi de freon..eu. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură. office@environmental-expert. care impiedică dispersia. fiind direcŃionate către parcări unde staŃionează. var) şi de traficul auto.

vole şi autogredere. Nivelul de zgomot este variabil.expert-mediu. Conform Ordinului nr. Utilajele de şantier produc zgomot. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. particule şi hidrocarburi.00. cat şi pentru trecătorii care se afla la mica distanta.322. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.44. Atât pentru muncitori. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Factorul de mediu "aer" va fi influenŃat în timpul execuŃiei lucrărilor cu utilajele de şantier care funcŃionează cu motorină. Au rezultat emisii pe care le-am comparat cu limitele maxim admise prin susmenŃionatul Ordin: . NOx . 50 dB(A).eu 97. În conditiile unei desfăşurări de forŃe ale unităŃii constructoare se apreciază un consum de motorina specific de 30 l/h. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. buldozere. NOx. 462/1993.eu. vole. Acestea pot fi utilizate decalat in spaŃiu şi timp.00 g/h 1.20 g/h 46.4. Theodor Pallady nr. hidrocarburi .particule .20 g/h 810.CO .20 g/h fata de 5. de cca.000 g/h limita nespecificată fata de 5. finisoare.hidrocarburi maxim admise.56. în kg/1000 L. Bucureşti Tel: 0314 253 023.000 g/h Rezultă ca aceste concentraŃii sunt foarte mici în comparaŃie cu concentraŃiile 89 .44. factorii de emisie pentru motoarele Diesel sunt. www. parcările subterane şi de la autovehiculele care tranzitează străzile apropiate.24.NOx . următoarele: SOx . autobasculante. buldozere. în jurul valorii de pana la 90db. CO . autogredere..40. 50. particule 1. insă nu produc şi vibraŃii semnificative.. valorile mai mari fiind la excavatoare.000 g/h fata de 500 g/h fata de 3.80 g/h 133. Aceste utilajele de şantier vor emite în timpul funcŃionarii SOx. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃa de 24 ore. Principalele utilaje care se folosesc în mod normal pe şantier sunt: excavatoare.27. CO.(A). sector 3.3. finisoare.SOx .eu. În timpul funcŃionarii obiectivului Impactul asupra aerului este datorat emisiilor de la centralele termice.

ciment. următoarele avantaje: protejarea calităŃii aerului la locurile de muncă. care semnifică eliminarea surselor nedirijate. Din punct de vedere al protecŃiei calităŃii aerului în zona de influenŃă a obiectivului. Gazele de eşapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona. materialele de construcŃie trebuiesc depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. în atmosferă. pe lângă avantajul îmbunătăŃirii parametrilor de dispersie. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Aceasta categorie de măsuri. Materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât sa reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici. prezintă. Măsuri de diminuare a impactului Se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcŃiilor. În timpul funcŃionării. Theodor Pallady nr. oxizi de sulf. Impactul datorat emisiilor generate de centralele termice este redus deoarece acestea vor fi echipate cu arzătoare cu NOx redus. var etc. crearea posibilităŃilor de efectuare a măsurătorilor la emisie în perioada de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. astfel nu vor apare concentraŃii mari de poluanŃi în aer care sa afecteze semnificativ calitatea acestuia. 50. conditiile meteorologice de dispersie a poluanŃilor în aer sunt foarte bune. modificările asupra factorului de mediu aer nu sunt semnificative. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Emisiile de poluanŃi specifici gazelor de eşapament sunt: oxizi de azot. compuşi organici volatili. particule cu conŃinut de metale. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin construcŃia Ansamblului RezidenŃial se apreciază o intensificare a traficului în zona studiată ceea ce ar mări concentraŃia în atmosfera a emisiilor provenite de la autovehicule.. În timpul perioadei de execuŃie a lucrărilor. proiectul prevede o serie de măsuri precum: instalaŃii de captare şi evacuare dirijată a poluanŃilor generaŃi de activităŃile de preparare a hranei şi de sursele staŃionare de ardere. fără a depăşi însă limitele impuse.eu. 4..4. pentru evitarea dispersiei particulelor de praf. Pentru evacuarea emisiilor gazelor de eşapament de la autovehiculele din parcarea subterană s-au prevăzut trape la partea superioară a demisolului.eu 90 . Este important de precizat ca în special în zona amplasamentului studiat.expert-mediu. oxizi de carbon.eu. www.

5 ore.etc. străzi de categoria IV pana la 82. 50. ceea ce conduce la majorarea plafoanelor sus menŃionate de la 60 la 66 dB(A) pt. imnbunătăŃirea parametrilor de emisie. 5 din STAS nr. O alta posibilitate de diminuare a zgomotului este obligarea constructorilor de a lucra. www. captatoare de zgomot.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 10009-88. epurarea gazelor emise.5. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex. Bucureşti Tel: 0314 253 023. daca după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioara Ia maximum 1. în principal următoarele: Pentru reducerea acestei poluări sonore utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot.expert-mediu. un număr cât mai mic posibil de ore/zi. acesta se poate diminua prin luarea unor măsuri.93. Solutii tehnice pentru controlul poluarii aerului (reducerea poluării. in aşa fel incât să asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumează şi debitele necesare stabilite in normativ.) SoluŃia tehnică aleasă pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Pentru reducerea poluării a fost adoptată următoarea soluŃie pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat.5 dB(A) pentru străzi de categoria I.eu. Referindu-ne la nivelul zgomotului. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate. 4. se admite o corecŃie de 10% pentru o perioada de lucru de max.2. pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionarii obiectivului. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4. care se refera la acŃiuni izolate.eu.1. sector 3.. se vor lua măsuri de izolare cu panouri absorbante fonic. un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20).eu 91 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI funcŃionare şi crearea posibilităŃilor cost-eficiente de punere sub control a emisiilor în cazul constatării unor neconformări cu legislaŃia în vigoare la momentul respectiv. Conform tabelului nr.00 m de pardoseală). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 1. difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare.

.5. modificarea ZPS. marimea ZPS in concordanŃă cu normativele. impact Nu este cazul.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4. 4. 50.expert-mediu. 4. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. Zone de protecŃie sanitară (ZPS). Theodor Pallady nr.2. InstalaŃii propuse pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate) şi eficienŃa lor Nu este cazul.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. luându-se in considerare impactul proiectului asupra sănătăŃii şi mediului Nu este cazul.4. sector 3.4. www. HărŃi şi desene la capitolul “ AER ” descrierea ZPS – informaŃii despre zone rezidentiale/ zone cu receptori sensibili şi despre alte activităŃi existente sau propuse in zona de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4.5..4.2.4.2.eu. 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4.3. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.2. office@environmental-expert. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu).2.eu 92 . Măsuri de diminuare a poluării in conditii de dispersie nefavorabile Nu este cazul. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului.2.

6 787 45.500 39.2 978 19.535 6.845 86.360 321.205 2.3.071 186.429 5. densitatea) Fondul funciar este descris prin doi indicatori majori: dimensiunea categoriilor de teren.062 5.777 2008 186..6 EvoluŃia repartiŃiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinŃe în judeŃul Bacău.742 88. fâneŃe.079 1.845 86.eu.2 319 6. 3. in perioada 2000 – 2008 a crescut suprafaŃa ocupată de terenuri arabile şi a scăzut cea ocupată de paşuni.9 30. permeabilitatea.2 1.966 Clase de bonitare ale solurilor III IV V 62.6 40.491 Aceste terenuri sunt incadrate in 5 clase de calitate.122 40.3 134.777 184.148 1.727 319.342 2002 183.557 5.391 322.268 10 0 14.1.504 1.636 978 787 102.686 319.727 319.889 2001 184.4 2.130 1.9 Vii 10 0. office@environmental-expert.4% din terenuri sunt incadrate in clasa III şi 41.814 Total (ha) 186.637 34.668 16.eu 93 .3 63.205 23.5 33.661 SuprafaŃa (ha) 2004 2005 184.557 5.eu.3.548 39.482 39.571 2.1 67.1 34. schimbările apărute in utilizarea terenurilor.0 11.363 121 28.675 323.505 39. Theodor Pallady nr. Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V % din % din % din % din % din FolosinŃă ha total ha total ha total ha total ha total folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă Arabil 4. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.777 2007 186.722 319. 50. 4.988 7. Arabil Pajişti Vii Livezi Total U. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 34.692 63.636 51.expert-mediu. RepartiŃia terenurilor pe clase de pretabilitate în judeŃul Bacău Nr.550 9.611 3.101 39.4 17. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.427 11.157 5.113 88. Categoria de folosinŃã Arabil Păşuni FâneŃe şi pajişti naturale Vii Livezi TOTAL AGRICOL 2000 184.845 126.5 6. SOLUL 4.6 109.722 319..163 27.062 41.392 87. în perioada 20002008 Nr. conform datelor din tabelul următor.7 632 36.477 34.211 37.630 2.845 86.148 1. sector 3.730 87.458 7.992 7.715 88.366 7. crt.357 II 43. 2. 1 2 3 4 5 Specif .148 1.764 3.148 1. In judeŃul Bacău.0 Livezi 0 0 182 10.277 632 123.323 40.557 5.523 13.500 39.822 2006 186.856 86. (ha) ha ha ha ha ha I 13. vii şi livezi.9 % in clasa IV.596 3.126 1.328 17.777 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.414 325. crt 1.4 Pajişti 630 0.7 121 7 TOTAL 5270 1.476 325.928 6.117 2003 40.8 73.593 56. compoziŃia granulometrică. Caracteristicile solurilor dominante ( tipul.M.258 12. 5.930 319 182 50.999 41.557 5.317 53.

Nivelul apei subterane interceptat in foraje la data execuŃiei acestora (Octombrie . local mijlocie. cantitatea de material organicAcestea se prezintă humus. etc.1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii.50 m C. cf. diferenŃiat după tipul actual de folosinŃă al terenului: teren agricol. plastic virtos constituit din argile mărnoase grezoase. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.N.2.T. Bucureşti Tel: 0314 253 023.permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri). cantitatea de material organic – humus. 50.. CondiŃii chimice din sol (pH. de la umede la practic saturate. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovanisuri). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic realizat de SC GEOSTUD SRL structura litologică a amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară. fosfor şi potasiu.2.3.N.pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive. cu dezvoltare până in jurul adâncimii de .expert-mediu. www.eu. granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi indesare medie..20 m in stratul recomandat pentru fundare. azot. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2. legate prin grinzi de fundare.30 m. iar in baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv.. forestieră. cu dezvoltare pana in talpa forajelor Caracterizând geotehnic pământurile din amplasament. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii. sensibile la umezire . activitate biologică. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0.T. Theodor Pallady nr. C.N.T. C. zonă Principalii indicatori chimici care caracterizează solurile: pH.eu. sector 3. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. zonă industrială. cu curba continua. poluarea in zonă.eu 94 .Noiembrie 2008). Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros .1.etc. Normativului P 10 . cu structura naturală Adâncimea de fundare va fi de .. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare. plastic vartoase la tari la suprafaŃă. sau sistem de fundare cu radier general. 4.60 m.). este situat in jurul adâncimii de .

din zona respectivă Nu este cazul.3. Theodor Pallady nr. Din analiza datelor extrase din studiile efectuate pe solurile din judet se poate aprecia ca majoritatea terenurilor se regăsesc in intervale mijlocii (85.3.3. Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Solurile corespund la doua categorii de folosinte: Folosinte sensibile. necesităŃile plantelor şi condiŃiile meteorologice locale. 4. www. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SuprafeŃele afectate de salinizare s-au dublat in judeŃul Bacău in perioada 2003-2008. La nivelul judeŃului a crescut suprafaŃa afectata de acidifiere. de la 1365 ha până la 3004 ha in 2008.. provocand dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seama prin acumularea nitraŃilor). office@environmental-expert.eu. In categoria produselor pentru protecŃia plantelor sunt incluse substanŃele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor – erbicidele.5.5%) şi mari (4%) de aprovizionare cu humus.3. activităŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pentru combaterea insectelor dăunătoare – insecticidele.3. Tipuri de culturi pe sol. dar cu riscul de a creşte nivelul de impurificare a mediului ambiant.4. care determină creşterea productivităŃii plantelor şi a fertilităŃii solului.6. Folosinte mai putin sensibile.eu. In cadrul categoriei de soluri cu folosinŃe sensibile au fost monitorizate soluri agricole şi zone de agrement aflate sub influenta unor potenŃiale surse de poluare: trafic rutier intens. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii Nu este cazul. pentru combaterea diferitelor boli fungice – fungicidele. Poluarea existentă. de la 80138 ha in 2003 la 83. Pe amplasamentul analizat nu sunt soluri cu folosinŃă sensibilă sau mai puŃin sensibilă. Bucureşti Tel: 0314 253 023. activităŃi industriale. bactericidele şi virucidele.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. in cazul in care sunt folosite fără a se lua in considerare natura solurilor. 4.expert-mediu. sector 3.eu 95 . pe amplasamentul analizat nu se practică culturi. Majoritatea solurilor din judeŃ au o reacŃie slab alcalină. Solurile moderat alcaline ocupă un procent foarte redus din suprafaŃa judetului.. entomologice. depozite de deşeuri. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.190 ha in 2008. 4. 50. parazitologice. Surse de poluare a solurilor: surse de poluare fixe sau mobile ale economice propuse (chimice. Aplicarea ingrăşămintelor este un factor important.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

microbiologice, radiatii), tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi In timpul construcŃiei obiectivului Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de construcŃie a obiectivului, pot fi reprezentate de: depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcŃie; unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrărilor sau in vecinătate, in locuri nepermise; scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; de asemenea, asa cum am aratat la factorul de mediu apa, există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizarii de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montarii de wc-uri ecologice; tranzitarea sau staŃionarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare poate provoca tasarea sau distrugerea solului. In timpul funcŃionarii obiectivului Poluarea poate afecta procesele de regenerare ale solului, ceea ce poate avea efecte asupra plantelor şi animalelor. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi in aer, care pot fi antrenaŃi de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor care vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; sursele potentiale de poluanŃi pentru sol sunt apele uzate menajere, sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate in locuri nepermise.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

96

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

4.3.7. Prognoza impactului 4.3.7.1. SuprafaŃa, grosimea şi volumul stratului de sol fertil care este decopertat in timpul diferitelor etape ale implementării proiectului; locul depozitării temporare a acestui strat, perioada de depozitare, impactul prognozat al acestei decopertari asupra elementelor mediului Conform studiului geotehnic realizat pentru amplasamentul studiat, grosimea stratului fertil este de 0,20 m. Vor fi decopertaŃi 1796,77 mp iar solul excavat va fi depozitat temporar in locaŃiile indicate de Primăria Bacău. Excavatii se vor face pana la cota – 3 m şi vor fi excavaŃi aproximativ 359,354 mc de sol fertil şi 5040,646 mc sol nefertil. Depozitarea solului se va face separat pe cele doua categorii: fertil şi nefertil. 4.3.7.2. Impactul prognozat cauzat de poluare, luându-se in considerare tipurile dominante de sol; impactul fizic; acumulari şi migrari de poluanti de sol In timpul executiei lucrărilor de construcŃii Prin realizarea obiectivului analizat, intreaga suprafaŃă de teren va fi decopertată de vegetaŃie. Acest fapt poate avea drept consecinŃă, o degradare a microbiontei din sol şi implicit a calităŃii solului. Intre rădăcinile plantelor şi microoganisme existente in sol, se realizează o relatie de simbioză, care are un rol important in circuitul materiei in natură şi păstrarea echilibrului ecosistemelor. In urma realizării fundaŃiilor clădirilor va rezulta pământ de excavaŃii, care poate fi refolosit la amenajarea spaŃiilor verzi, folosind solul vegetal separat de celelalte componente; restul (ce nu poate fi utilizat) va fi depus in locurile indicate de Primăria Municipiului Bacău. Şanturile necesare amplasarii conductelor şi cablurilor pentru branşamentul la reŃelele tehnico-edilitare se realizează prin excavarea stratului vegetal şi a materialului care depăşeste cotele proiectate. Pământul rezultat se poate folosi pentru realizarea unor terasamente sau se evacuează din zonă. De asemenea, o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

97

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi poate produce pierderi pe sol. Se interzice efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianti pe sol. Obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. In cazul adoptării soluŃiei tehnice de excavare a depozitului existent, in vederea executării unei fundaŃii de adâncime pentru clădirile inalte ale amplasamentului, in timpul operaŃiunilor de excavaŃie şi punere in operă sub zona de infiltrare/sub nivelul apei, pot fi poluate straturile geologice intermediare, aflate sub depozitul de moloz până la placa sarmatică. In cazul respectării tehnologiilor de execuŃie a lucrărilor, a racordării la sistemul de canalizare menajeră al zonei, a organizării de şantier şi a punctelor de lucru, factorul ‘sol’ nu va fi afectat de poluare. În timpul funcŃionării obiectivului Asupra factorul de mediu „sol-subsol” se răsfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalŃi factori de mediu, modificându-i compoziŃia şi proprietăŃile bio-fizicochimice iniŃiale, îngreunând ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea deşeurilor menajere din activităŃi comerciale, depozitate necorespunzător; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi în aer, care pot fi antrenaŃi de apele scurgeri accidentale de produse petroliere, în urma unor defecŃiuni ale pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; autovehiculelor care vor tranzita şi vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; apele uzate sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate în locuri nepermise

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

98

pentru efectuarea lucrărilor de construcŃie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecŃie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaŃie.3.. iar proiectarea fundaŃiilor s-a realizat Ńinând cont de calitatea şi distribuŃia straturilor de sol intâlnite la diferite adâncimi in urma forajelor executate.eu 99 .6. 4. zona analizată este situată la distanŃă mare de frontierele Ńării. office@environmental-expert.3.3. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. schimbarea densităŃii solurilor In cadrul zonei active a fundaŃiilor intră stratul de nisip care este considerat practic incompresibil. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianŃi pe sol.4. Masuri de diminuare a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. după tipul terenului din terenuri „bune de fundare” conform STAS-3300/2/85.3. Impactul transfrontiera Nu este cazul.8.. amestecarea straturilor de sol. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.3. provocat de activitatea propusa (proiect) In timpul realizării lucrărilor de construcŃie se vor realiza excavaŃii. Pământul rezultat va fi depozitat temporar in spaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.eu.7. Stratul de nisip care este stratul portant face parte.5.7.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. PotenŃialul impact se manifestă numai pe locaŃia studiată.7.3. tasarea solurilor. Modificarea factorilor care favorizeaza aparitia eroziunilor Nu se poate pune problema apariŃiei eroziunii deoarece obiectivul se află la distanŃe considerabile faŃă de zonele afectate de eroziune.7. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. 4. Theodor Pallady nr. Compactarea solurilor. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. specializate în astfel de intervenŃii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Impactul fizic (mecanic) asupra solului. conform normelor impuse prin lege. www. în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomanda colaborarea cu firme de depoluare. de unde se pot produce pierderi pe sol. 4. sector 3. 50. 4.

ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea într-un separator de produse petroliere. restul urmând sa fie transportat şi depozitat fie la o rampă de deşeuri inerte fie utilizat ca şi umplutură în alte locaŃii indicate de Primăria Bacău. In timpul functionării obiectivului asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. o bună execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. www. office@environmental-expert. betonarea/asfaltarea aleilor carosabile.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului.expert-mediu.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. acesta va putea fi reutilizat parŃial la umpluturi. Theodor Pallady nr. intervenŃia promptă cu material absorbant în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. interzicerea spălării. aplicarea unor măsuri eficiente de filtrare pentru reŃinerea particulelor în suspensie. apariŃia fenomenului de eroziune este împiedicată prin lucrările de stabilizare/consolidare prevăzute în proiect. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie.eu. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesităŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri. evitarea depozitării necontrolate a acestora. iar la limita dintre alei şi spaŃiul verde se vor amenaja borduri.eu 100 . amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate. preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament. staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - de asemenea.

Caracterizare generală 4.1. 50.1. www.3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. origini.4. condiŃii de formare Din punct de vedere geologic zona analizată (municipiul Bacău) aparŃine flancului extern. GEOLOGIA SUBSOLULUI 4.eu.. sector 3. specializate în astfel de intervenŃii. Bucureşti Tel: 0314 253 023. al avanfosei carpatice.eu 101 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Din acest depozit aflorează depozite de vârstă neogenică ( din Miocen şi Pliocen) şi cuaternară (Pleistocen). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare.4.eu.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. necutat.9. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus. 4.expert-mediu.4. HărŃi la capitolul “ SOL “ Harta tipurilor de sol din România 4.1. compoziŃie.

Din Holocenul Inferior sunt prezente depozite aparŃinând terasei de 3 – 5 m.eu. Depresiunea Cracău – BistriŃa ocupă un teritoriul redus din suprafaŃa judeŃului Bacău.eu. Această subunitate are aspectul unei culmi joase. office@environmental-expert. Altitudinea acestor platouri coboară de la 450 – 500 m (la cumpăna de ape cu Tazlăul) pînă la 400 – 350 m in est.120 m ( 4 – 6 m grosime) de pe dreapta Siretului şi a BistriŃei. iar Holocenul Superior este reprezentat de depozitele aluvionare ale luncilor. delimitate de cumpăna de ape dintre BistriŃa şi Tazlaul Mare. 50.eu 102 . Nivelul superior al acestui orizont este reprezentat de depozite loessoide aparŃinând terasei de 100 – 120 m ( 3 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pleistocenul mediu este reprezentat de depozite loessoide de pe teresa de 170 – 180 m (a căror grosime este de 2 – 8 m). sector 3..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. de aluviunile grosiere ale terasei de 100 .. Ulucul depresionar este reprezentat de Depresiunea Tazlău – Caşin şi de Depresiunea Cracău – BistriŃa. până la confluenŃa cu Siretul o vale largă de peste 2 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Structura tectonică a acestora a determinat alcatuirea lor (două subunităŃi geomorfologice distincte): ulucul depresionar şi culmile înalte extreme. fragmentată de câteva înşeuări largi.expert-mediu. www. Theodor Pallady nr. Pleistocenul superior este reprezentat de depozitele loessoide ale terasei de 60 – 70 m. intre interfluviul BistriŃa –Tazlău (la vest) şi falia pericarpatică (în est) care trece la est de Buhuşi şi traversează valea BistriŃei intre Racova şi Buda. prin depozitele aluvionare grosiere. care are in sectorul subcarpatic şi in cel de podiş. perimetrul analizat aparŃine SubcarpaŃilor Tazlău – Caşin. care este delimitată la vest de Hermeiuş şi a cărei altitudine relativă este de 170 – 180 m. ConsideraŃii geomorfologice Din punct de vedere geomorfologic. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pleistocenul inferior este reprezentat prin aluviuni grosiere ale terasei comune Siret – BistriŃa. Zona analizată este traversată de raul BistriŃa. prin depozitele loessoide aparŃinând terasei de 20 -35 m şi prin aluviunile grosiere ale terasei de 2 – 8 m. Relieful subcarpatic propriu – zis este reprezentat de interfluviile largi şi platourile orientate pe direcŃia vest –est care se regăsesc pe malul drept al BistriŃei.15 m grosime ) şi de nisipuri şi pietrişurile terasei de 60 – 70 m ( 6 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.8 m grosime).

cu adâncimi cuprinse intre . prospecŃiune ( FI.eu. dintre care cea mai înaltă cu a altitudine relativă de 160 – 170 m apare pe ambele maluri..U. In vederea aplicării metodei şi interpretarea rezultatelor a fost utilizat Normativul C 159 .T. sector 3. In diagrame de corelare se evidenŃiază o influenŃă redusă a adâncimii critice.C. pâna la nivelul de 35 – 40 m la Capul Piscului.N. şi trei foraje geotehnice manuale de. penetrare statică..0. in vederea confirmării continuităŃii stratificaŃiei. penetrare dinamică.P. II atestat I. office@environmental-expert. analizate macroscopic şi supuse incercărilor geotehnice specifice categoriei geotehnice determinate in conformitate cu anexa E din Indicativul NP 074 / 2007. care să asigure cunoaşterea proprietăŃilor esenŃiale ale terenului de fundare in limita zonei de influenŃă (zona activă) a construcŃiei calculată in conformitate cu prevederile Indicativului NP 074 / 2007.00 şi 10. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.A. F2 şi F3 Magenta )..N. După confluenŃa cu râul Racova. Bacău.00 m. HidroconstrucŃia S.N.expert-mediu. vibropenetrare".1989 „InstrucŃiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con. C. din cauza crustei tari a solului vegetal. Theodor Pallady nr..5.T.D. Cercetarea geotehnică a terenului de fundare s-a realizat in faza de cercetare geotehnică pentru proiectare.T. 50. In acest sector râul BistriŃa a format numeroase terase. au fost executate pe amplasament un număr de doua incercari de penetrare dinamica cu con .00 m. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI km lăŃime la nivelul treptei de 2 – 4 m altitudine relativă. de la C. Cercetarea geotehnică s-a făcut pâna la o grosime a formaŃiunilor geologice. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 103 . Pentru exemplificarea modului de determinare a caracteristicilor fizico . Bucureşti Tel: 0314 253 023. terasele sunt din ce in ce mai joase.C.mecanice ale pământurilor şi stabilirea orientativă a capacităŃii portante de calcul a terenului de fundare. www. S. Au fost prelevate un număr de 4 ( patru ) probe tulburate. pana la aprox.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. la un laborator de Grd. .eu. Pentru a fi satisfăcute cerinŃele STAS 1242 / 1 1991 s-au executat pe amplasamentul viitoarei construcŃii doua şanŃuri geotehnice cu adâncimi de -2. C.50 m.S.

apare un complex coeziv.0. plastic vârtoase la tari (Ic = 0. 50.20 ). reprezentat de un pachet preponderent prăfos (prafuri argiloase şi prafuri nisipoase argiloase).eu.. constituit din pământuri cu plasticitate mijlocie şi mare (Ip = 17. cu granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă ( Un = 3. au fost străbătute formaŃiuni prăfoase compacte. C.1. puŃin permeabile (estimare pentru K = 10 -5 cm/s). office@environmental-expert.1.30 m.5. cantonată imediat după interceptarea stratului poros permeabil. Bucureşti Tel: 0314 253 023. In stratul de pietriş cu nisip.2. pe toata grosimea acestuia.78).a făcut conform STAS 1243 .la suprafaŃa pe o grosime de circa 0. se semnalează creşterea rezistentei de penetrare ca urmare a interceptării stratului necoeziv de pietrişuri cu nisipuri. La adâncimi cuprinse intre -4.4.6 . 1.2. 3 = 9709 . umede (Sr = 0..88 şi este prezentată in continuare : . .1.80 şi .4 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pana la adâncimi de circa .8 %)..1).27.eu 104 . Clasificarea şi identificarea pământurilor din amplasament s. C. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.43 cm/m. cu grad de indesare mediu. a dus la scăderea rezistenŃei la penetrare. Theodor Pallady nr. apar intercalaŃii şi lentile de nisipuri.expert-mediu. consecinŃă a creşterii accentuate a umidităŃii in zona respectivă.54 . sensibile la umezire (i m3 = 1.la adâncimi variabile cuprinse intre . nisipuri cu pietriş şi pietrişuri cu nisip ) constituite din pamânturi cu curba continuă.sub terenul fertil. sector 3.50 m.13887 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre zp2 = 1.N.N.10 m. foarte sensibile la ingheŃ.26 cm/m). ( F3 Magenta ) apare complexul necoeziv ( nisipuri. ( FI Magenta ) şi .T.00 m..84 .20 m. ). se constată o creştere bruscă a rezistenŃei la penetrare. cu compresibilitate medie şi mare (M 2 .eu. cu rezistenŃă mai mare decât stratul superior. cu compresibil itate medie (*M2 ..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. indesare medie ( SPT 23 . www.. apare un teren fertil. Apa subterană. cauzată de interceptarea formaŃiunilor sarmaŃiene bazale.80 şi .30 m. constituie din argile mărnoase grezoase. 3 = 22000 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.93 .80 .50 m. in dreptul cărora se observă scăderea accentuată a rezistenŃei la penetrare.00 . Gradul ridicat de compactare şi coeziune precum şi umiditatea scăzuta a acestora concură la rezistenŃa mare la penetrare. La cote cuprinse intre .T. cu grosimi de cca.29 Iov / 30 cm. .2.1.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

- 36000 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre *εp2 = 0,8 - 1,6 cm/m, permeabile (estimare pentru K = 10 -4 – 10 -3 cm/s). * valori aşimilate, din rezultatele testelor efectuate pe materiale asemănătoare. - la adâncimi cuprinse intre - 4,80 şi - 5,10 m. C.T.N. au fost interceptate formaŃiuni geologice reprezentate prin argile mărnoase grezoase, compacte, plastic virtoase, vinete.

4.4.1.2. Structura tectonică, activitatea neotectonică, activitatea seismologică Conform STAS 11100/1-93, zona studiată este cuprinsă in gradul V I I I de intensitate seismică.

-

coeficient seismic ag=0,28 g perioada de colt Tc=0,7 sec. Categoria geotehnică a amplasamentului a fost stabilită in conf. cu prev. din

Normativ NP 074/2007 - Categoria 2, Riscul geotehnic aferent - Moderat 4.4.1.3. ProtecŃia subsolului şi a resurselor de apă subterană Nu este cazul 4.4.1.4. Poluarea subsolului, inclusiv a rocilor Nu este cazul 4.4.1.5. Calitatea subsolului Nu este cazul 4.4.1.6. Resursele subsolului – prospectate preliminar şi comprehensiv, preconizate, detectate Nu este cazul 4.4.1.7. CondiŃii de extragere a resurselor naturale Nu este cazul 4.4.1.8. RelaŃia dintre resursele subsolului şi zonele protejate, zonele de recreere sau peisaj Nu este cazul 4.4.1.9. CondiŃii pentru realizarea lucrărilor de inginerie geologică CondiŃii de fundare:
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

105

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane, separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1, 2 şi 3, se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4, care se dezvoltă pe D-i-P+M. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi Ia intersecŃiile grinzilor. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA, iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici. Urmarind caracteristicile geotehnice ale terenului din zona activă a fundaŃiilor, se recomandă fundarea directă cu fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de b. a. sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros - permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri), cu structura naturală. Adâncimea de fundare va fi de - 2,30 m. C.T.N. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0,20 m. În stratul recomandat pentru fundare, cf. Normativului P 10 - 1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare, sau sistem de fundare cu radier general. 4.4.1.10. Procese geologice – alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecărilor de teren In cadrul studiului geotehnic realizat pe amplasament nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare,

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

106

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale, stabilitatea generală şi locală fiind asigurate, fără pericol de inundaŃii. Conform STAS 6054 - 77, amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0 C, care in zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de 0,80 - 0,90 m. C.T.N. 4.4.1.11. Obiective geologice valoroase protejate Nu este cazul 4.4.2. Impactul prognozat In timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de poluare pentru subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de: scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizării de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montării de wc-uri ecologice. O buna executie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. In timpul funcŃionării obiectivului In cadrul acestui obiectiv, probabilitatea poluării subsolului este extrem de redusă, având in vedere ca activitatea care se va desfăşura, prin specificul ei, nu va cauza poluări semnificative ale subsolului. In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor ce tranzitează sau stationează pe amplasament acestea pot fi antrenate in circuitul apelor pluviale. 4.4.2.1. Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice Nu este cazul
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

107

etc.4. zone umede. iar la limita dintre alei şi spatiul verde se vor amenaja borduri. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate. office@environmental-expert. 50. de asemenea. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. amenajarea şi intretinerea corespunzătoare a zonelor de spaŃiu verde aferente obiectivului. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea intrun separator de produse petroliere. o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.2. reŃeaua hidrologică.2.. Theodor Pallady nr. produse de proiectul propus Nu este cazul 4. preluarea ritmică a deşeurilor rezultate de pe amplasament. care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. Măsuri de diminure a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. biotipuri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. evitarea depozitării necontrolate a acestora.4. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. Bucureşti Tel: 0314 253 023..3.eu.expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3.3. care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianŃi obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deseurilor ce se vor evacua de pe santier. Impactul transfrontiera Nu este cazul 4. In timpul funcŃionării obiectivului betonarea/asfaltarea aleilor carosabile.eu 108 . www. Impactul schimbărilor in mediu geologic asupra elementelor de mediu – condiŃii hidro.2.

zone umede. Theodor Pallady nr. Harti şi desene la capitolul “ SUBSOL” Nu este cazul. specie protejată prin legea pomiculturii (legea 348 /2003).1. www. BIODIVERSITATE 4. 217 specii de animale de interes comunitar şi 70 de specii de animale de interes national.. In cadrul acestora sunt prezente 7 specii de plante de interes comunitar şi 34 specii de plante de interes naŃional. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. zone umede sau corpuri de apă de suprafaŃă. Însă aceste specii cu valoare conservativă nu se regăsesc şi in perimetrul analizat. 50. 4. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât in fundaŃie.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Caracterizare generală Pe teritoriul judeŃului Bacău se regăsesc 60 de habitate naturale de interes naŃional şi 12 tipuri de habitate de interes comunitar.5. castani. corpuri de apă de suprafaŃă – lacuri. rauri. 4. tuia. pini.1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - intervenŃia promtă cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. Pe amplasament mai sunt prezenŃi şi arbuşti ornamentali (Spiraeea.şi nisipuri Zona studiată este amplasată in intravilanul municipiului Bacău intr. ziduri de sprijin cât şi in sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecari de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri.. In perimetrul analizat nu sunt SC House Construct Invest Environment SRL Bd. mlaştine. heleşteie . sector 3.4.eu.4. VegetaŃia lemnoasă este compusă din arbori din specii diferite proveniŃi din plantaŃii artificiale: salcâmi. office@environmental-expert. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău în 2008.o zonă in care nu există ecosisteme acvatice sau terestre care să poată fi afectate de realizarea obiectivului. InformaŃii despre biotipurile de pe amplasament: păduri. Zona este puternic antropizată.5. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Forsitia) sub formă de gard viu sau grupuri izolate. 4. Pe amplasament nu sunt prezente păduri. zona fiind puternic antropizată.eu. In prezent in zona aflată intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport sunt 86 de arbori şi arbuşti ornamentali. mlaştini.1.expert-mediu.eu 109 . intre care şi 4 nuci (Juglans regia). 4 nuci şi un stejar. tei.5.

2. specie protejată de legea 348/2003 (legea pomiculturii). compoziŃia pe specii Pe amplasament nu sunt prezente păduri..eu 110 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cu excepŃia a 4 exemplare de nuc (Juglans regia). după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat). office@environmental-expert. InformaŃii despre flora locală: vârsta şi tipul pădurii. Flora locală este reprezentată in principal din plante mărunte şi din 86 de arbuşti şi arbori ornamentali.eu.eu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI habitate sau specii protejate. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii. www.1.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. dintre care 4 exemplare sunt nuci (Juglans regia). sector 3. Theodor Pallady nr. 50. 4. Fotografii realizate pe amplasament SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5.

Theodor Pallady nr. 50. Informatii despre fauna locală. Bucureşti Tel: 0314 253 023. nevertebrate. păşuni. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vegetatia ierboasă de pe amplasament este caracterizată prin plante ruderale cum sunt: păpădia. Taraxacum officinalis Achillea millefolium 4.5. Fauna locala este reprezentată de păsări şi rozătoare. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii.eu. zone verzi protejate. 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. peşti. amfibii.1. Zona este puternic antropizată. zona fiind puternic antropizată nu reprezintă un habitat prielnic pentru dezvoltarea speciilor. specii locale şi specii aclimatizate. Acestea trebuie sa aibă provenienŃa certificată.1.expert-mediu.. www. specii de păsări. Habitate ale speciilor de plante incluse in Cartea Roşie. in ceea ce priveşte vegetaŃia ierboasă zona are un aspect de buruieniş. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare tinere de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.Taraxacum officinalis. neprotejate cu excepŃia celor 4 exemplare de nuc. Pe amplasament nu sunt prezente habitate sau specii protejate. sector 3. traista ciobanului. coada şoricelului. in general. reptile.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Achillea millefolium.4. resursele acestora.5.eu 111 . Plantele din perimetrul analizat sunt plante ornamentale.Capsella bursa-pastoris. mamifere. vânat. office@environmental-expert.3. Pe amplasament nu sunt prezente plante incluse in Cartea Roşie sau in anexele Directivei Habitate.. specii de plante cu importanŃă economică. habitate ale speciilor de animale incluse in Cartea Roşie. specii rare de peşti Fauna locală este foarte saracă.

Corvus corone corone (cioara neagră). Parus lugubris (piŃigoi de livadă).eu..eu 112 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Corvus corone cornis (cioara grivă). office@environmental-expert. Passer domesticus (vrabie de casă). Streptopelia decaocto (gugustiuc) şi Turdus merula (mierlă). 50. Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic). Emberiza hortulana (presură de gradină).expert-mediu. Theodor Pallady nr. Columba palumbus (porumbel gulerat). sector 3. Aegithalos caudatus (pitigoi codat). Dendrocopos syriacus (ciocănitoare de gradini). www.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul deplasarilor efectuate pe teren au fost identificate următoarele specii de păsări: Carduelis carduelis (sticlete). Passer domesticus Corvus corone cornis Corvus corone corone Emberiza hortulana Turdus merula Streptopelia decaocto SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

. zona studiată nu este folosită ca loc pentru creştere.eu 113 .eu. in parcuri şi grădini. sector 3. Theodor Pallady nr. spaŃiul neconstruit de pe amplasament este ocupat de vegetaŃie ruderală şi de arbori şi arbuşti ornamentali. hrană.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Impactul prognozat In timpul construcŃiei obiectivului Marea majoritate a vegetaŃiei existente pe amplasament va fi indepartă pe perioada de constructie a ansamblului. cele mai valoroase specii care se recoltează in mod obişnuit. Fauna locală reprezentată in special de păsări va fi afectată pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie şi igienizare a zonei. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. 4. iernat.eu. urmând a fi inlocuită ulterior cu plantaŃii. resursele acestora Nu este cazul. fapt ce reiese şi din planurile arhitecturale. office@environmental-expert. De asemenea.5. cu excepŃia speciilor comune in oraşe. 50. Obiectivul analizat va contribui la imbunătăŃirea aspectului peisagistic al zonei. Zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. odihnă sau iernat de nicio specie migratoare sau sedentară. InformaŃii despre specile locale de ciuperci. De asemenea. aleile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4.1.5. adaposturi de animale pentru creştere. In acest fel.5. Nu este cazul. In timpul funcŃionării obiectivului In prezent. iar aspectul predominant este de spaŃiu verde neingrijit. acordandu-se o importanŃă deosebită spaŃiului verde din cadrul ansamblului. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. odihnă. printr-o arhitectura urbană corespunzatoare. dar se va deplasa in zonele verzi din vecinatatea amplasamentului şi va reveni după finalizarea lucrărilor de construcŃie. Rute de migrare. din cauza faptului că este puternic antropizată.expert-mediu. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci. La finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 de exemplare tinere de nuc. prin: realizarea de spaŃii verzi cu o suprafaŃă de circa 250 mp in care se va incadra obiectivul. www. In timpul funcŃionării obiectivului nu va exista impact asupra biodiversităŃii. hrană.6.1.5.2. apreciem o menŃinere a suprafeŃei de spatiu verde faŃa de cea existentă. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

4. 4. pe amplasament nu sunt prezente păduri. pe amplasament sunt prezente in general specii ruderale. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pietonale. mlaştini.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2.. Modificarea suprafeŃei zonelor impădurite (%ha) produsă din cauza proiectului propus. Modificarea/ distrugerea populatiei de plante Nu este cazul.5.2.5.2.5.eu. rauri. răspândirea speciilor invadatoare Nu este cazul. Prin PUZ/2007.5. după finalizarea lucrărilor de construcŃie amenajarea spaŃiilor verzi se va face cu speciile prezente iniŃial pe amplasament. Pe amplasament nu sunt prezente păduri. 4.6.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. Exemplarele de nuc şi arbuştii ornamentali vor fi replantaŃi in spatiile verzi care vor incadra obiectivul sau in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. zone umede. Modificări ale suprafeŃelor de păduri.2. impactul acestor schimbări asupra mediului Nu este cazul. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile cu flori şi arbusti ornamentali. Modificări ale resurselor speciilor de plante cu importanŃă economică Nu este cazul. Bucureşti Tel: 0314 253 023.4. zone umede.3. compozitiei pe specii şi a tipurilor de pădure.etc. corpuri de apă ( lacuri. pe amplasament nu sunt prezente specii cu importanŃă economică. schimbări asupra vârstei. specii locale sau aclimatizate. 4. Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse in Cartea Roşie Nu este cazul.5. 4. produse de proiectul propus Prin realizarea proiectului propus nu se vor inregistra modificări ale suprafeŃelor funcŃionale din cadrul amplasamentului.2.eu 114 . Theodor Pallady nr.2.2. corpuri de apă de suprafaŃă şi plaje.5. office@environmental-expert. 4. CL Bacău a aprobat schimbarea funcŃiunii din spaŃiu verde şi zonă de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. www. Modificarea compozitiei pe specii.) şi plaje. trotuarele.expert-mediu.1. sector 3. pe amplasament nu sunt prezente specii de plante incluse in Cartea Roşie.

modificarea condiŃiilor hidrologice. contra frigului Nu este cazul. odihnă. peşti. Theodor Pallady nr.2. Păsările prezente pe amplasament nu vor fi afectate de realizarea proiectului propus. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. Modificarea / distrugerea rutelor de migrare Nu este cazul.expert-mediu.11.2. amfibieni.8.5.5.9. office@environmental-expert. reptile. 4. Modificarea / reducerea spatiilor pentru adăposturi. mamifere. sector 3. nevertebrate Nu este cazul.5. hrană. compactarea solului. amfibieni. dinamica resurselor animale Nu este cazul. modificarea celor mai valoroase specii de ciuperci SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.) şi impactul potenŃial asupra mediului Nu este cazul. Dinamica resurselor animale prezente pe amplasament (păsări) nu se va modifica. 4. pe amplasament nu sunt prezente specii de mamifere. etc.eu. Acestea se vor deplasa pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie in zonele similare invecinate.eu.2.5.2. www. pe amplasament nu sunt prezente specii de vânat sau specii rare de peşti.5. de odihnă. creştere sau contra frigului. Dinamica resurselor de specii de vânat şi a speciilor rare de peşti.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 115 .5. peşti. pe amplasament nu sunt prezente specii de animale incluse in Cartea Roşie. 4.13.12.2..2.. Alterarea speciilor şi populaŃiilor de păsări. reptile. Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. Bucureşti Tel: 0314 253 023. efectivele acestor specii nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus.5. 4. Alterarea sau modificarea speciilor de ciuperci / fungi. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.10.2. creştere. zona nu este folosită ca loc pentru adăposturi.7. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. 4. 4. Degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii.

împiedica buna dezvoltare a covorului vegetal. 4. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nu este cazul. implicit.eu. Impactul transfrontiera Nu este cazul. 4.2. office@environmental-expert.15. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci sau fungi.5.5. Solul fertil rezultat se va folosi in intregime pentru efectuarea lucrărilor de reamenajare în cadrul amplasamentului studiat. Se recomandă menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă. Deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi. 4.. În urma efectuării lucrărilor de fundare a construcŃiilor.eu 116 .expert-mediu.14.5. 50. Theodor Pallady nr. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial. Măsuri de diminuare a impactului Se recomandă depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate.300 m de limita amplasamentului.2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. amplasamentul analizat este situat la distanŃă mare faŃă de frontieră. Se recomandă inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului.. stratul de sol fertil (pana la o adâncime de aproximativ 20 cm) trebuie decopertat şi depozitat separat fata de restul solului excavat. Pericolul distrugerii mediului natural in caz de accident Nu este cazul.eu. recomandăm intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante. Bucureşti Tel: 0314 253 023. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde sa se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate. sector 3. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău. Impactul cauzat de realizarea proiectului propus este temporar şi reversibil şi se manifestă până la o distanŃă de maxim 200 . aproximativ 101 km măsuraŃi in linie dreaptă.

pe amplasament nu sunt prezente specii incluse in Cartea Roşie. In cazul in care zona ar fi fost traversată de o rută de migraŃie. mlaştinilor.expert-mediu.2. office@environmental-expert. 4.eu 117 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. care în România sunt practic inexistente dar care în alte state au mare succes tocmai datorita lipsei tot mai acute de vegetaŃie.5. De asemenea.3. amplasamentul este situat la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migraŃie. zonelor umede – deltei. inălŃimea maximă a imobilului propus nu va depăşi inălŃimea celorlalte clădiri din zonă..5. sector 3. Protectia şi reconstructia speciilor incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. 4.3. 4.eu. Theodor Pallady nr. asa-numitele roof-gardens. Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in alte locaŃii sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere in alte locaŃii.4.) şi plajelor Nu este cazul.5.1.3. Măsuri pentru diminuarea impactului provocat de schimbări ale suprafeŃelor impădurite. realizarea proiectului propus nu ar fi dus la modificarea acestei rute. rauri. www.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. etc. Măsuri de protectie şi restaurarea rutelor de migrare Nu este cazul. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Se propune beneficiarului sa aibă în vedere posibilitatea realizării la nivelul ultimului etaj. a unor grădini suspendate. corpurilor de apă (lacuri. zona fiind puternic antropizată.5.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3.3. ProtecŃia şi reconstrucŃia resurselor biologice Pe amplasament nu sunt prezente specii cu valoare conservativă.eu. În continuare sunt prezentate imagini cu grădini suspendate amenajate pe diferite clădiri din lume: 4.

4.5. Măsuri de protecŃie sau reconstrucŃie a adăposturilor pentru animale Nu este cazul. după finalizarea lucrărilor de construcŃie pe amplasament vor fi amenajate spaŃii verzi.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. trotuarele. office@environmental-expert. Măsuri de protecŃie şi reducerea degradării florei Nu este cazul.eu. 4. sector 3.5. 4. 4. terasele şi balcoanele vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali.5.5.5. www. 4. Replantarea arborilor sau a ierbii Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere.eu 118 .3.6. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.3. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.3. Alte măsuri pentru reducerea impactului asupra biodiversităŃii Nu este cazul.expert-mediu..eu. O parte din cele 20 de exemplare de nuc necesare pentru inlocuirea celor 4 nuci prezenŃi pe amplasament vor fi plantate in limita spaŃiului disponibil pe spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil. HărŃi şi desene la capitolul “ BIODIVERSITATE ” SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. Apa potabilă necesară alimentării imobilului va fi preluată din reŃeaua de alimentare cu apă a municipiului Bacău.8. De asemenea aleile pietonale.3.7. pe amplasamentul analizat nu există adăposturi pentru animale.5. Măsuri de protejare a faunei acvatice in timpul prelevării apei Nu este cazul. Vor fi amenajate spaŃii verzi in suprafaŃă de 250 mp.3. nu se vor face prelevări de apă. iar celelalte in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.9.5. Replantarea ierbii nu este necesară.

eu 119 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. sector 3. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Sursa: Raportul ANPM privind starea mediului in România in 2008 Sursa: MigraŃia păsărilor.expert-mediu... Ludovic Rudescu. Theodor Pallady nr. 1958 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.

După finalizarea acestora. dispărând şi impactul vizual. modificari in utilizarea terenului.1. InformaŃii generale Zona analizată este situată in intravilanul minicipiului Bacău. Realizarea proiectului va avea impact vizual asupra peisajului pe perioada executării lucrărilor de construcŃie.6. Bucureşti Tel: 0314 253 023. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. Tipuri de peisaj.eu. O parte din arborii şi arbuştii prezenŃi pe amplasament vor fi folosiŃi pentru realizarea spaŃiilor verzi după finalizarea lucrărilor de construcŃie.6. in partea sudestică a acestuia. 4. Theodor Pallady nr. PEISAJUL 4.2. terenul pe care se va construi viitorul obiectiv este situat intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport. De asemenea. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Zona analizată este complet antropizată. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1..6.2. sector 3. imobilul ce urmează a fi construit se va incadra in peisaj. iar restul vor fi puşi la dispoziŃia Primăriei Municipiului Bacău pentru a fi transplantaŃi in alte zone verzi ale oraşului.. 50.eu CL al 120 . 4. Impactul prognozat Nu se va modifica aspectul zonei analizate.expert-mediu. utilizarea terenului. În prezent terenul este liber de construcŃii. Prin PUZ/2007. Terenul pe care se va construi imobilul rezidenŃial şi comercial are aspect de parc degradat. www.6. explicarea utilizării terenului pe amplasamentul propus Nu se va modifica destinaŃia actuală a terenului. neavând pante accentuate. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali.eu. Nu au fost făcute lucrări de igienizare a zonei astfel incat nu poate fi folosită ca zonă de recreere. Lla alegerea designului viitorului imobil s-a Ńinut cont de caracteristicile zonei. deşeurile vor fi indepărtate. implicarea acestor schimbări asupra peisajului. aleile pietonale. Prin PUZ/2007 CL al Municipiului Bacău a hotarât schimbarea funcŃiunii terenului din spaŃiu verde şi zona de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. In cadrul proiectului sunt prevăzute spaŃii verzi. nu este denivelat. In prezent pe acest teren sunt arbori şi arbuşti ornamentali.

expert-mediu. suprafeŃe construite).).6.6.2.6.2.eu.77 mp. 50. 4. campinguri. www. corpuri de apă). 4. sector 3.2. fragmentării biotipului.3..6. Relatia dintre proiect şi zonele naturale folosite in scop recreativ ( păduri. Impactul proiectului asupra cadrului natural.. office@environmental-expert. schimbări ale acestui raport Realizarea proiectului propus va duce la scăderea nesemnificativă a raportului dintre teritoriul natural şi cel antropizat. parcuri in zonele impădurite. Zona analizată este puternic antropizată. Măsuri de diminuare a impactului In timpul constructiei. Relatia dintre proiect şi zonele protejate (rezervaŃii.2. Raportul dintre teritoriul natural sau cel putin antropizat şi cel din zonele urbanizate (drumuri. Nu se vor modifica tipurile de peisaj. impactul prognozat asupra acestor zone. pe amplasamentul studiat nu exista habitate sau specii protejate.6. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. inclusiv cel de transfrontiera Realizarea proiectului analizat nu va duce la fragmentarea biotipului. stadiul de protectie şi stadiul folosirii lor Nu este cazul. POT 71.eu 121 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. nu este permisă depozitarea materialelor in grămezi şi nici crearea de zone cu deşeuri. campinguri.3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Imobilul se va construi pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. 4. impactul prognozat asupra acestor zone şi asupra folosinŃei lor Pe amplasament nu sunt păduri. zone tampon. zona fiind puternic antropizată. zone verzi. 4.5. Theodor Pallady nr. corpuri de apă. Terenul pe care se va realiza proiectul este incadrat ca zonă pentru locuinŃe şi alte funcŃiuni. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Municipiului Bacău a hotărât ca destinaŃia terenului pe care va fi construit imobilul rezidenŃial şi comercial să fie de zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. etc. valoarea estetică a peisajului. in vecinatatea amplasamentului nu există zone protejate.2. 87%.eu. parcuri naturale. Realizarea imobilului pe acest teren nu va duce la scăderea suprafeŃei de spaŃii verzi aferente fiecărui locuitor al municipiului Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. suprafaŃa construcŃiei fiind de 1796. 4.4.

HărŃi şi desene la capitolul “ PEISAJ ” Zona in care va fi dezvoltat proiectul 4. ce vor intra în circuitul imobiliar al judeŃului Bacău. 50.eu. sector 3. Obiectivul.6. deşeurile trebuie colectate selectiv şi depozitate in spaŃii special amenajate. Theodor Pallady nr. 4.expert-mediu.4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. va însemna un răspuns printr-o ofertă variata de spaŃii de locuit în fata cerinŃelor pieŃei imobiliare dintr-un oraş aflat în plina expansiune urbanistică şi demografică. Bucureşti Tel: 0314 253 023. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert.. urmând ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate.7.eu 122 .eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. www. MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC Prezentul obiectiv constă în construirea unui ansamblu rezidenŃial ce va conŃine 216 unităŃi locative. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru a evita poluarea fondului peisagistic.

7.7. educaŃie.849 locuitori sunt ortodocşi.7. 83 germani.. sex. 4. 4.605 rommi. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor economice locale. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin efectuarea lucrărilor de construcŃie se contribuie la dezvoltarea infrastructurii din domeniul construcŃiilor la nivelul municipiului. 50.7.041 români.eu.1. Din populaŃia totală a municipiului.catolici. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 19.3. 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert.1. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 80 ceangăi. dintre care: 173.4.1. Locuitori permanenti şi vizitatori. piaŃa de muncă.eu. 4. De asemenea. Caracteristicile populaŃiei in zona de impact ( distribuŃia dupa vârstă.1.. www. grup etnic ) Conform recesământului din 2002. 4.2. 191 maghiari. populaŃia municipiului Bacău atingea 175500 locuitori. incluzând şi locurile de muncă oferite de aceasta ramură.7. Nu va creşte numărul de locuitori in zona analizată.eu 123 . 53 italieni.094 romano. iar restul alte confesiuni. 4. 153. Impactul potential al activităŃii propuse asupra caracteristicilor Realizarea proiectului analizat va conduce la satisfacerea cererii de locuinŃe demografice. Theodor Pallady nr. se apreciază şi un nou aport financiar pentru oraşul Bacău reprezentat de taxele şi impozitele încasate de instituŃiile locale. tendinte de migrare a locuitorilor Nu se vor inregistra tendinŃe de migrare a locuitorilor in zona analizată.1.expert-mediu.1. schimbări de populaŃie Nu se vor produce schimbări demografice dupa finalizarea proiectului. dimensiunea familiei. dinamica şomerilor În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. populaŃiei locale in această zonă a municipiului Bacău. Numărul de locuitori in zona de impact. dar nu va conduce la creşterea numărului de locuitori la nivelul municipiului.

Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor şi activităŃilor economice locale.. activităŃile de prestări servicii către populaŃie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul negativ asupra aşezărilor umane este redus şi are un caracter limitat în timp. Exista şi un efect pozitiv. www.expert-mediu.eu.eu. office@environmental-expert. se realizează prin obligarea muncitorilor de pe şantier de a purta uniforme aspectuoase şi de a se îngriji de aspectul utilajelor de pe şantier şi al mijloacelor de transport şi de a se îngrădi toata incinta şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanentă a fronturilor de lucru. în construcŃii. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Standardul ridicat al calităŃii viitorului imobil rezidenŃial şi comercial va conduce de asemenea la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viată şi de confort. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. OperaŃiunile de pe şantier care produc zgomote vor trebui programate astfel încât sa se respecte orele legale de odihnă.eu 124 ..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. dinamica şomerilor Din acest punct de vedere impactul proiectului este unul pozitiv. Efectul obiectivului asupra activitatilor economice este benefic datorita măririi şi diversificării ofertei imobiliare. sector 3. fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe şantier şi a pulberilor sedimentabile. 50. Theodor Pallady nr. vopsitete şi inscripŃionate adecvat. creşterea bugetului local prin taxele şi impozitele încasate. paza şi protecŃie. exprimându-se prin: dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii comerciale şi turistice. reprezentat de crearea unor noi locuri de muncă. În timpul funcŃionării obiectivului Apreciem ca investiŃia va avea un impact pozitiv asupra economiei locale. întrucât prin realizarea acestei investiŃii se vor crea locuri de muncă temporare şi permanente în multe domenii de activitate. Prevenirea unui impact vizual neplăcut pentru locuitori. ceea ce are drept rezultat creşterea numărului de tranzacŃii în acest domeniu. pe şantierul de construcŃie. diminuarea ratei şomajului în zona prin crearea de noi locuri de muncă. dar şi pentru activităŃi conexe ce se vor efectua în afara şantierului. igiena alimentară şi desfacerea produselor. piaŃa de munca.

va creşte nivelul de trai al populaŃiei din această zonă. turism. Impactul potenŃial asupra activităŃilor economice ( agricultură.1. transport. comert en gross şi en detail ) După finalizarea lucrărilor de construcŃie va fi disponibil un imobil rezidenŃial şi comercial. silvicultură.7. 50.6. 4. zone industriale ) şi dinamica acestuia Terenul pe care se va construi imobilul comercial şi rezidenŃial este proprietate privată a beneficiarului. După finalizarea imobilului ar putea exista fluctuaŃii in ceea ce priveşte preŃul de achiziŃie al apartamentelor din zona respectivă. www. Dupa finalizarea lucrărilor. realizarea proiectului nu necesită investiŃii locale.1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Public posibil nemulŃumit de existenŃa proiectului Ar putea exista public nemulŃumit de existenŃa proiectului din cauza zgomotului şi a emisiilor de praf din perioada lucrărilor de construcŃie. piscicultură. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. InvestiŃii locale şi dinamica acestora Nu este cazul. minerit.7.eu 125 . Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. PreŃul terenului in zona aflată in discuŃie ( rezidentială.eu.7.eu. sector 3.7. Finalizarea lucrărilor şi deschiderea centrului comercial va conduce la creşterea activităŃilor economice din zona analizată.1. comercială.9.5. 4.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Impact potenŃial asupra condiŃiilor de viaŃă din zonă Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie populaŃia din zona analizată ar putea fi afectată din cauza emisiilor de praf şi a zgomotului aferent lucrarilor. 4. Nu vor exista emisii care sa pună in pericol sănătatea populaŃiei. recreere.1.7..10. 4. InformaŃii despre rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Prin realizarea proiectului analizat nu va creşte rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Municipiului Bacău.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Realizarea acestui proiect nu va duce la creşterea preŃului de achiziŃie a terenurilor din vecinătatea acestuia. 4.expert-mediu. Pentru a evita aceste situaŃii se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie.1. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. construcŃia de locuinŃe cu unul sau mai multe etaje.8.1.7.7.

dezvoltarea activităŃilor comerciale). prin urmare nu se pot inregistra modificări la nivelul calităŃii hranei.11. 50. www. Nu trebuie adoptate măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului socio-economic. Bucureşti Tel: 0314 253 023. mediul va reveni la starea iniŃială (impactul fiind temporar şi reversibil). Obiectivele existente in vecinătatea amplasamentului nu vor fi fectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Intensitatea zgomotului va creşte numai pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie. scăderea calităŃii Mediul va fi afectat nesemnificativ in perioada de execuŃie a proiectului.eu. Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu Pe amplasament nu există obiective de patrimoniu cultural.1. sector 3. 4.7. office@environmental-expert. 4. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Realizarea proiectului nu va avea impact asupra condiŃiilor etnice şi culturale de pe amplasament..8.2. Pe perioada de exploatare a obiectivului Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv (creşterea nivelului de trai al populaŃiei.eu 126 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.8. Masuri de diminuare a impactului In perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie Impactul este temporar şi reversibil. după finalizarea acesteia. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. lucrările se vor realiza numai in anumite perioade pentru a evita perioadele in care populaŃia rezidentă s-ar putea odihni.eu.1. zgomot. arheologic sau cultural.expert-mediu. 4. hranei ) Impact potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor de viaŃă ale locuitorilor ( schimbări asupra calităŃii mediului.. Theodor Pallady nr. CONDITII CULTURALE şi ETNICE.2.8. PATRIMONIUL CULTURAL 4. arheologic sau asupra monumentelor istorice monumente istorice. Zona analizată nu este folosită pentru producerea hranei. dar pentru reducerea acestuia până la eliminare se vor lua următoarele măsuri: se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie.7.

măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului etc. gaz metan. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. clădiri cu funcŃiunea de dotări turistice.eu. depozite şi sedii de firme. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime. dimensiunile construcŃiilor.eu.eu 127 . energie electrică). precum şi zone cu spatii verzi amenajate. modul de amplasare a acestora şi distanŃele faŃă de vecinătăŃi. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului imobil rezidenŃial şi comercial din strada Pictor Amann. office@environmental-expert. aici aflându-se clădiri pentru invăŃământ. sector 3. funcŃiunea dominantă a zonei permite realizarea funcŃiunii de locuire. tinându-se cont de necesitatea respectării prevederilor legale din regulamentul de urbanism referitoare la forma. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea facută S-a ajuns la varianta prezentată in ceea ce priveşte atât regimul de inălŃime al clădirii cât şi modalitatea de amplasare a acesteia in cadrul parcelei. Zona studiată se caracterizează ca fiind o zonă construită. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (imobilul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor retele: apăcanalizare. SC House Construct Invest Environment SRL Bd..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1 Descrierea alternativelor: amplasamentul alternativ. Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continua a pietei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidentiale. de asemenea. alt moment pentru demararea lucrărilor. Bucureşti Tel: 0314 253 023. telecomunicaŃii.. www.unităŃi industrie. ANALIZA ALTERNATIVELOR 5. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile. 50.expert-mediu. iar fucŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei . alte soluŃii tehnice şi tehnologii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5.33 au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al localităŃii Bacău.

50.2 Analiza mărimii impactului. În vederea identificării posibilelor efecte negative asupra mediului generate de funcŃionarea obiectivului. Dacă se vor inregistra depăşiri ale valorilor maxime admise de legislaŃia in vigoare se recomandă folosirea de panouri fonoizolante. www. viabilitatea şi eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu NU ESTE CAZUL.expert-mediu.. acordarea de asistentă tehnică din partea autorităŃilor competente. luarea de măsuri corespunzătoare şi alegerea metodelor celor mai adecvate în legătură cu executarea acestor lucrări. Se recomandă supravegherea strictă a materialului de umplutură care se va folosi pe terenul analizat. Bucureşti Tel: 0314 253 023. În perioada executării lucrărilor se impune monitorizarea calităŃii aerului şi a nivelului de zgomot în zonele adiacente organizării de şantier. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. Se va urmări. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. durata reversibilităŃii. monitorizarea evoluŃiei calităŃii factorilor de mediu mai ales în perioada de construire a obiectivului. Theodor Pallady nr.eu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. se recomandă măsurători în emisie la coşul centralelor termice şi la evacuarea aerului din parcarea subterană.eu. dar şi în perioada de funcŃionare. de asemenea. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. MONITORIZARE Pentru evitarea oricăror accidente se impune o atenŃie deosebită.eu 128 . 6. cu frecventă trimestrială. sector 3.

conform normelor de protectie impuse. 50. office@environmental-expert. www. 7. sector 3.1 Riscuri naturale (cutremur. 7.2 Accidente potenŃiale (analiza de risc) Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor.3 Analiza posibilitatii apariŃiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului.5. 7. seceta. De asemenea. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. inundatii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SITUATII DE RISC 7. DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR Nu este cazul.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.) Proiectul analizat este conceput să suporte nivelul de seismicitate caracteristic judeŃului Bacău (Categoria geotehnică 2 de risc geotehnic moderat). 7. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Nu este cazul.. 8. pentru a rezista in fata accidentelor naturale. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 7.expert-mediu. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafeŃele betonate din parcările subterane. Planuri pentru situaŃii de risc Măsuri de prevenire a accidentelor Nu este cazul. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 129 . este dotat cu toate instalatiile necesare. alunecări de teren etc. Nu este cazul.. Theodor Pallady nr. In zona in care se va dezvolta obiectivul analizat nu au fost inregistrate alunecări de teren.4.

La parter şi mezanin au fost prevăzute spaŃii pentru birouri şi magazine. Hmax a construcŃiei este de 47.T. C. impactul negativ asupra mediului este nesemnificativ. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Aconstruită = 1796.O. Regimul maxim de inălŃime este D+P+M+12E.uri. ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Imobilul va fi construit pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. care se dezvoltă pe D+P+M. 2 şi 3.= 7%. Prin aplicarea măsurilor propuse in cadrul raportului se va diminua până la dispariŃie impactul negativ asupra mediului astfel inact nu va exista impact rezidual.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. In imobil regăsim apartamente de locuit. Theodor Pallady nr.T.expert-mediu. Prin aceste ganguri se asigură o circulaŃie cat mai fluentă in ansamblu in general cât şi accesul in demisolul blocului unde se află parcările rezidenŃilor. şi 6 tipuri de penthouse. office@environmental-expert.eu 130 . se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4.. P. care se incadrează in 3 tipologii: garsoniere. Acoperişul este de tip terasă.. nr. 50. apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere.33.eu. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 9. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1. www.U. DESCRIEREA ACTIVITĂłII InvestiŃia presupune realizarea unui imobil rezidenŃial şi comercial in Municipiul Bacău. Imobilul va fi conectat la reŃelele tehnico-edilitare existente in vecinătatea amplasamentului. S-au pravăzut ganguri de trecere pe direcŃie transversală. 77 mp. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.max = 75 %. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Realizarea acestei investiŃii nu va duce la poluarea mediului. sector 3.1. pe strada Pictor Aman. temporar şi reversibil şi se manifestă numai in perioada lucrărilor de construcŃie.80 mp.

eu 131 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul pozitiv al realizării proiectului este mult mai important: se vor crea noi locuri de muncă. Impactul pozitiv este mult mai important. mediu şi lung. se vor vira taxe şi impozite către bugetul local şi va creşte nivelul de trai al locuitorilor din zonă. office@environmental-expert. Nu există incertitudini referitoare la realizarea proiectului. www.eu.2.. se manifesta in general in perioada de realizare a lucrărilor de constructie. Theodor Pallady nr. Aceste modificări pot fi vizibile sau mai puŃin vizibile. pozitive sau negative.. aer. sol şi subsol. Ideal ar fi ca cele negative să nu existe. cu excepŃia spaŃiilor care vor fi ocupate de construcŃii.expert-mediu. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. aşezările umane şi sănătatea populaŃiei SEMNIFICATIVE DESPRE PROIECT şi EFECTELE şi impactul fiecăreia dintre lucrările prevăzute in cadrul proiectului asupra acestor factori pe termen scurt. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Mediul va reveni la starea iniŃială după finalizarea lucrărilor de construcŃie. S-au luat in considerare următorii factori de mediu : apă. sau să fie diminuate. se manifestă şi persistă pe termen lung. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. floră şi faună. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. impactul negativ al implementarii proiectului este temporar si reversibil. 50. 9. astfel incat efectele lor asupra mediului să aibă consecinŃe cât mai mici posibile. Este evident faptul ca orice activitate umană aduce modificări asupra stării actuale a factorilor de mediu. METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi DACĂ EXISTA INCERTITUDINI SALE ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului s-a folosit matricea de impact propusă de ghidul SEA.

sector 3.expert-mediu. IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului obiectivului studiat asupra mediului a fost utilizată matricea de impact: Componenta mediului Aer/clima Element cheie 1 Emisii de poluanŃi in perioada construcŃiei Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze apele de suprafaŃă sau cele subterane Modificarea structurii solului in perioada lucrărilor de construcŃie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Pe amplasament nu exista specii sau + /- 0 0 Biodiversitate - 0 0 / + 0 0 0 - - SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 132 .77 mp + /- 0 0 Deşeuri 0 0 0 Posibilele scăpări de uleiuri sau carburanŃi vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate in depoluări. office@environmental-expert. Acesta va reveni la forma initială imediat după terminarea lucrărilor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. apei sau a solului Dislocarea parŃială a păsărilor de pe I T S I T M 0 I T L 0 Element cheie 2 I T S I T M I T L Element cheie 3 I T S I T M I T L Apa 0 0 0 Sol - 0 0 Tasarea terenului in timpul lucrărilor - 0 0 DestinaŃia terenului se schimbă numai intr-un procent foarte mic: din suprafaŃa totala detinuta vor fi ocupati de constructi e numai 1796. Nu vor duce la poluarea aerului. Theodor Pallady nr.. 50.3. Deşeurile vor fi colectate si transportate catre rampa Nicolae Balcescu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9..eu.

. terasele si balcoanel e clădirii vor fi amenajate cu gradene movibile cu flori si arbuşti ornament ali. office@environmental-expert. www.eu. dar acesta va fi diminuat prin montarea de garduri de 2 m in jurul santierului / + 0 0 Nu se va schimba aspectul general al zonei. 0 0 0 După finalizarea lucrărilor vor fi amenajate spaŃii verzi (250 mp). Aleile pietonale. + + + Patrimoniu cultural Mediu socioeconomic Patrimoniul cultural nu va fi afectat de implementa rea proiectului Crearea de noi locuri de muncă 0 0 0 + + + + + Virarea către bugetul local de taxe şi + + + ImbunătăŃi rea condiŃiilor 0 + + SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Speciile ornamentale existente vor fi replantate in alte locatii indicate de primaria Bacau.eu. Pentru noul imobil se vor adopta soluŃii constructive astfel incât acesta sa se incadreze in peisaj. Zgomotul va fi diminuat prin folosirea de utilaje performante si prin antifonarea clădirilor astfel incât nu va fi afectata sănătatea locuitorilor Sănătate Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze sănătatea umană 0 0 0 0 0 0 Peisaj Executarea lucrărilor de construcŃie poate avea impact vizual asupra peisajului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI amplasame nt in perioada constructiei habitate protejate care sa fie afectate. Theodor Pallady nr.expert-mediu..eu 133 . trotuarele. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. sector 3.

? incert. +/. sunt virate taxe către bugetul local.minor. . in general se manifestă in perioada de construcŃie a imobilului. virarea de taxe şi impozite către bugetul local. sector 3. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorilor de mediu recomandăm adoptarea următoarelor măsuri: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 33. pe strada Pictor Amann. nr. ci doar impact pozitiv: imbunătăŃirea condiŃiilor de trai ale locuitorilor. Theodor Pallady nr. in vecinătatea Primăriei Bacău şi a UniversităŃii Bacovia.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI impozite de trai. 9. 0 neutru (fără impact).impact negativ. se imbunătăŃesc condiŃiile de trai. Terenul este plat. 50. MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU Pentru prevenirea. office@environmental-expert.. Impactul pozitiv al obiectivului este mult mai important: sunt create noi locuri de muncă. www. fără pante majore şi in prezent liber de construcŃii. După aplicarea măsurilor recomandate in cadrul raportului nu va exista impact rezidual asupra mediului. IDENTIFICAREA şi DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL Terenul pe care va fi realizat obiectivul este amplasat in intravilanul municipiului Bacău.eu 134 .major ITS= impactul pe termen scurt ITM=impactul pe termen mediu ITL= impactul pe termen lung Din analiza matricei de impact se poate observa că impactul negativ asupra mediului este minim.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. crearea de noi locuri de muncă. 9. După terminarea lucrărilor de construcŃie mediul revenind la situaŃia iniŃială.expert-mediu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.eu. Impactul cauzat de realizarea proiectului este temporar şi reversibil şi va fi resimŃit numai pe amplasamentul proiectului sau până la 200-300 m de limita amplasamentului. In timpul exploatării obiectivului nu există impact negativ. Legenda + impact pozitiv.4.5. ++/-.

supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale. .izolarea cu panouri absorbante fonic. .izolarea corespunzătoare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din cadrul obiectivului.obligarea constructorilor de a lucra.utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot. un număr cât mai mic posibil de ore/zi. Eventual.5. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu aer .asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20).materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici. .consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă..eu. www. acestea se vor face in spaŃii special amenajate. în aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare. . pavele). . sector 3..5.spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. . dacă după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege. . reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu apă . .materialele de construcŃie trebuie depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului. .1 Măsuri propuse pentru prevenirea. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. 9. . office@environmental-expert.punctele de lucru trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă. captatoare de zgomot.eu 135 . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. . 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Theodor Pallady nr. nu se pot accepta fose vidanjabile.2 Măsuri propuse pentru prevenirea.materialele de construcŃii în vrac trebuie depozitate în spaŃii închise sau acoperite.

. sector 3. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. .amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor.staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. .pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionării obiectivului.eu 136 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare.în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesitaŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri. . toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate. Măsuri propuse pentru prevenirea. ..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. specializate în astfel de intervenŃii.expert-mediu.5. acesta va fi reutilizat integral la umpluturi. . 9.colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea întrun separator de produse petroliere. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu sol-subsol .preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. .eu.este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianti.eu.interzicerea spălării. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianti pe sol. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului.se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. .3. . office@environmental-expert.este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. www. 50. evitarea depozitării necontrolate a acestora. .. Theodor Pallady nr.asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. de unde se pot produce pierderi pe sol. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .

eu 137 . astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde să se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate.deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă.stropirea permanentă a fronturilor de lucru pentru menŃinerea nivelului redus de pulberi sedimentabile. . Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor. .inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită protecŃie si urmează a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului. patrimoniului cultural .eu. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău. sector 3. Măsuri propuse pentru prevenirea.6.. Măsuri propuse pentru prevenirea. www.5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. Măsuri propuse pentru prevenirea. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial.depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate.5. ..eu.5. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.folosirea utilajelor în condiŃii normale de exploatare din punct de vedere tehnic. implicit. . 9. 50. office@environmental-expert. recomandam intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante. împiedică buna dezvoltare a covorului vegetal.4.menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă. 9.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. . peisajului. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra biodiversităŃii .expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5.îngrădirea incintei şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra mediului social şi economic. Theodor Pallady nr.montarea de panouri înalte de cel puŃin 2 m care să delimiteze spaŃiul de şantier. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra aşezărilor umane şi a sănătăŃii populaŃiei . ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului. . vopsite şi inscripŃionate adecvat.

depozitarea lor în spatii special amenajate şi ridicarea lor la intervale regulate de timp de către firme specializate.5. pereŃi.montarea în planşee. 9. .expert-mediu.montarea corecta a tuturor instalaŃiilor (centrale termice. pompe. office@environmental-expert.eu 138 .colectarea selectivă a deşeurilor. Theodor Pallady nr. frigidere. .eu. . 9.6.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . . Bucureşti Tel: 0314 253 023. CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Din analiza matricei de impact.programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Măsuri propuse pentru prevenirea.7.. 50. . . www.se recomandă folosirea tuturor utilajelor în condiŃii normale de exploatare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. rezultă că impactul asupra mediului este nesemnificativ şi reversibil.folosirea de echipamente garantate de producător privitor la intensitatea zgomotelor produse. Este mult mai important impactul pozitiv al realizării proiectului: se vor asigura noi locuri de muncă şi va creşte nivelul de trai al populaŃiei.împrejmuirea incintei pe timpul construcŃiei.eu.efectuarea tuturor proceselor tehnologice necesare execuŃiei obiectivului în spaŃiul delimitat al organizaŃiei de şantier.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. reducerea şi compensarea efectelor zgomotelor şi vibraŃiilor . etc) şi în limita posibilităŃilor pe sisteme de amortizare a vibraŃiilor. se manifestă numai in perioadă de realizare a lucrărilor de construcŃie. ventilatoare. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului nu va exista impact rezidual. pardoseli a materialelor fonoabsorbante. sector 3.

PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIEłII.8. DUPA CAZ. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.01.7.2010 Aviz Regia Autonomă de Gospodărire Comunală – Bacău nr. ENUMERAREA.eu 139 . 1121/22.22/29.2010 • • • Aviz E. 4685/23. Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie va creşte numărul locurilor de muncă disponibile.02.02.02. ACORDURI.2010 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50.. SAU DOCUMENTE OBłINUTE • • • • Certificat de urbanism nr. nr.2010 Aviz CET SA Bacău nr.2009 Aviz DirecŃia Servicii Publice a Primăriei Municipiului Bacău nr. 34/15.15/19. A ALTOR AVIZE.eu.2010 Aviz Romtelecom nr.150/22. sector 3.03. STANDARDULUI DE VIAłĂ şi ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT După finalizarea lucrărilor de construcŃie.ON Gaz DistribuŃie nr. 817/25. 9..2010 Notificare favorabila Directia de Sănătate Publică a JudeŃului Bacău. va creşte calitatea vieŃii şi a standardului de viaŃă in zona analizată. www.expert-mediu. office@environmental-expert.02.02.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.

eu.eu. SE PROPUNE ELIBERAREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL +12E REZIDENłIAL" BACĂU. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI IN URMA ACESTOR CONCLUZII. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..expert-mediu. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. office@environmental-expert.eu 140 .. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. JUDETUL BACĂU SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

.. • Ciocarlan V. Habitatele Romaniei... Bruun B. Atlas Botanic. Svensson L. Pumain D. 1980: Geografia fizică a României.. Theodor Pallady nr.. Bran F. Racine J.. Legislatie şi monitorizare de mediu. Şinger A.... Diaconu Ghe. sector 3. • • • • • Moldovan Zenovia. s.... 2005: Metode de fundamentare pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de urbanizare. 50.. Mutihac V. Risnoveanu. Rudescu L. Rojanschi V. Cartea Roşie a plantelor vasculare din Romania. Pteridophyta et Spermatophyta. Metode şi tehnici in ecologia populaŃiei.eu. Delin H. Mihailescu S. Pauca-Comanescu M... 1990: Structura geologică a teritoriului României. 2000 Flora ilustrată a României. office@environmental-expert. • • • Moldoveanu A. Atudorei A.. Bran F.eu 141 . • • Ciochia V..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 2009 • Meghea Aurelia. 1999. 2005: Poluarea aerului cu particule. www. Pumnea O. Dinamica şi migraŃia păsărilor Donita N. Rosu A.expert-mediu. Vaşiliu Cristina. 2002: Gestiunea deşeurilor urbane. 1994: ProtecŃia mediului ambiant.a. Bucureşti Tel: 0314 253 023. s. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Hamlyn Guide. M. Păunescu I.. 1999. B. 1984. 2002... • Gheorghe Dihoru.eu. 2005: Ecologie aplicată. 2007. 2002: ProtecŃia şi ingineria mediului. Editura Academiei Române.. BIBLIOGRAFIE LUCRĂRI DE SPECIALITATE: • • • Rojanschi V. Bica loan. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. Biris... 2002: Politici şi strategii de mediu. Popovici M.. MigraŃia pasarilor Ianos I.. Suler J. Păsările din România şi Europa. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 10. Popescu Miron. 1982: Ecologie şi protecŃia ecosistemelor.. Geta. popescu A..a. Metode analitice de monitorizare a mediului: curs la distanŃă curs. 2000: Elemente de impact asupra mediului. 2000: Integrated urban systems and sustainability of urban life • • • • • • Ionescu Alex. 2005. Gavril Negrean. Zetterson D. Popescu Maria..

06. Publicata in MO Partea I nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a productiei din surse regenerabile de energie. Partea I nr. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 586 din 06. 2002: Combaterea noxelor in industrie. reducerea şi controlul integrat al poluării..eu 142 . 1997: Elemente de monitoring ecologic/integrat. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 244/08. • Legea nr. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (2003). Hotarari de guvern • HG 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului • H.2003 privind regimul substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase. Publicat in Monitorul Oficial. 582 din 30 iunie 2004.07. La elaborarea lucrării s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului.. Godeanu S. Publicat in Monitorul Oficial.09. 2004: Ecotehnie. 901 din 12 decembrie 2002. Partea I nr. Partea I nr. Publicat in MO. 645/7 decembrie 2002 pentru aprobarea OU nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Partea I nr. 50. 34/2002 privind prevenirea. Publicat in MO. 411 din 25 iulie 2001.eu. Legea nr. Partea I nr.01.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 458/2002 privind calitatea apei potabile. office@environmental-expert. 98/1994 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică.expert-mediu. www. Of.2007 (actualizată).10..2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecŃia mediului.G. dintre care enumeram: Legi • Legea ProtecŃiei Mediului nr. 635 din 05/09/2003 • Legea nr. 360/02. Godeanu S. Legea Apelor nr. 265 din 29. • Legea nr.13 din 09.2006 din M. 107/ 1996.eu. Publicat in MO. • Legea nr. • • • Legea Energiei Electrice nr. 592 din 1 iulie 2004.1996.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • • • • Voicu Victor.

inclusiv deseurile periculoase. HG 1097/25 octombrie 2001 privind constituirea şi functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile şi strategiile sectoriale la nivel national.2005.09. Of. Partea I nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.05. publicat in M.01. 131 din 28 martie 2000.2000 privind regimul deseurilor.2000 cu privire la gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari.2001 privind regimul bateriilor şi al acumulatorilor care contin substante periculoase. ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania • • • • • • • • • Ordonante de UrgenŃă • OUG nr.05. 394 din 10.2001.2005 privind depozitarea deseurilor.2005.2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.2005. Publicat in MO. Partea I nr. Of. Partea I nr. • OUG nr. Publicat in Mo. 446 din 08. HG 459 din 19. 118 din 23 august 1999. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. HG 856/16.78 din 16.07. Publicat in MO. publicat in M. HG 1143 din 18. HG 173/13. 16 din 26.08.. Of.2005 privind gestionarea ambalajelor şi deseurilor de ambalaje. office@environmental-expert. 50. nr.2007 priivnd instituirea de noi arii naturale protejate HG 1284 din 24. organizarea şi functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. Of.10. HG 1057/18.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.11. Bucureşti Tel: 0314 253 023.03.2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. 462 din 31. 707 din 7 noiembrie 2001. 639 din 20.2005. sector 3. Nr.eu 143 .02.06.11.2005 privind prevenirea. Partea I nr.04. Theodor Pallady nr.. 152 din 10. 1078 din 30. reducerea şi controlul integrat al poluarii.05.expert-mediu. Partea I nr.10.eu. Publicat in MO.06.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi aprobarea listei cuprinzand deseurile. • OUG nr. Publicat in MO. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • HG 349 din 21. HG 170/12. publicat in M. Publicat in M. HG 621 din 23. 283 din 22 iunie 2000.08.2005 infiintarea.eu. www.

Of. publicat in M.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.2005.10. 1182/18 decembrie 2002 . sector 3.2007 privind regimul ariilor naturale protejate. Nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 966 din 01.Aprobarea “Metodologiei de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul. 863/26 septembrie 2002. • • Ordinul MAPPM nr. conservarea habitatelor naturale. privind privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei. 184/1997 – Procedurile de realizare a studiilor de impact şi a bilanturilor de mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Of.eu. 95 din 12. publicata in M. 2/211/118/15 aprilie 2004 . 194 din 08. publicat in M.02.2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. • Ordinul MAPM nr. in cadrul Directiei de gestiune a deseurilor şi substantelor chimice periculoase.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2005 privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regaşi pe lista specifica unui depozit şi pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.. • Ordine • Ordinul 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu.Aprobarea procedurii de reglementare şi control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei. a floorei şi faunei salbatice. 756/1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului. 50. 1193 din 30.2005.2005 privind infiintarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea şi controlul compuşilor desemnati. • Ordinul MAPPM nr.2005. MTLLP. publicat in MO Partea I nr.12.11.expert-mediu. MIC nr. nr. • Ordinul MAPPM nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • OUG nr. 1018 din 19. 73/2000 privind fondul pentru mediu. Ordinul MAPPM nr. 331 din 15 mai 2003. nr. OUG nr 57 din 20.12. www. detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului”.06. 196 din 22.eu 144 . Of. • Ordinul MAPPM nr. • Ordinul MAPM nr.03. • Ordinul MAPM.

• • STAS-uri • • STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate.05. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena şi a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei. sector 3.2007 priivnd declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. din 25 iunie 1998.. privind accesul la informatie. Ordinul nr. STAS 10009/1988 – Acustica urbana.. Conventie (Act International). 50. office@environmental-expert. Ordinul nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Ordinul MS nr. 56/25 martie 2004 (CNCAN) privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive. 224 din 22. nr.eu. participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justitie in probleme de mediu Publicat in MO al Romaniei Partea I.eu 145 .05. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 776 din 05.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. www.2000 Conventii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr.

50. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. www.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 11.eu.eu 146 . office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.. ANEXE • Plan de situatie (incadrare in zonă) SC House Construct Invest Environment SRL Bd..

Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.eu 147 .expert-mediu. sector 3.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. www..

eu.eu.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Certificatul de urbanism SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău... Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. sector 3. www.eu 148 . 50. office@environmental-expert.

sector 3.expert-mediu.. www.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. office@environmental-expert. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. Theodor Pallady nr.eu 149 .

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.eu. sector 3.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 150 . Theodor Pallady nr. office@environmental-expert.expert-mediu..

.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Regia Autonoma de Gospodarire Comunala Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. office@environmental-expert.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50.eu.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.eu 151 . Theodor Pallady nr.

.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 152 .eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www.eu. 50.expert-mediu. sector 3. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert.

50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 153 . www. office@environmental-expert.eu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Directia De Sanatate Publica a Judetului Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.

expert-mediu. www. sector 3. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.eu...eu 154 . 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Gaz Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

50. sector 3.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu.eu. Theodor Pallady nr.. office@environmental-expert.eu 155 . www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.

eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.. sector 3. 50. Theodor Pallady nr.. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 156 . office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Moldova Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu.

expert-mediu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.eu 157 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.eu. Theodor Pallady nr. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd..

eu. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www... Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz CET SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.eu 158 .

eu.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. sector 3.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. office@environmental-expert.eu 159 . 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr.

50.eu. www. sector 3...eu 160 .expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert.

sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 161 . Theodor Pallady nr.eu.expert-mediu.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. sector 3.eu. www.. 50..eu 162 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.

eu. Theodor Pallady nr.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. www. office@environmental-expert. 50..expert-mediu. sector 3.eu 163 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Contract de colectare si transport deseuri din constructii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

office@environmental-expert. sector 3. www. 50.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu.eu 164 .. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr.

expert-mediu.. office@environmental-expert.eu.eu 165 ..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. 50. www. Theodor Pallady nr. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->