P. 1
Raport Privind Impactul Asupra Mediului Pentru Magenta

Raport Privind Impactul Asupra Mediului Pentru Magenta

|Views: 50|Likes:
Published by IuliaBadescu

More info:

Published by: IuliaBadescu on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.4.5. Durata etapei de functionare
 • 2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCłIE
 • 2.2.2. SubstanŃe conŃinute / stocate ( inclusiv azbest şi PCB )
 • 2.2.3. Tehnologia de dezafectare aferentă
 • 2.2.4. Măsuri, echipamente şi conditii de protectie
 • 4.1.1. CondiŃiile higrogeologice ale amplasamentului
 • 4.1.2. Alimentarea cu apă
 • 4.1.3. Managementul apelor uzate
 • 4.1.4. Prognoza impactului
 • 4.1.5. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.2.1. Date generale
 • 4.2.3. Prognoza poluării aerului
 • 4.2.4. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.3.3. Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante
 • 4.3.4. Tipuri de culturi pe sol, din zona respectivă
 • 4.3.5. Poluarea existentă; tipuri de poluanŃi şi concentraŃii
 • 4.3.7. Prognoza impactului
 • 4.3.8. Masuri de diminuare a impactului
 • 4.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI
 • 4.5.1. Caracterizare generală
 • 4.5.2. Impactul prognozat
 • 4.5.3. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.5.4. HărŃi şi desene la capitolul “ BIODIVERSITATE ”
 • 4.6.1. InformaŃii generale
 • 4.6.2. Impactul prognozat
 • 4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.7. MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI PENTRU

“Construire

imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial”

Bacău, JudeŃul Bacău

BENEFICIAR: S.C. MAGENTA REZIDENłIAL PATRU S.R.L.

ELABORATOR: S.C. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S.R.L.

Aprilie 2010

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

CUPRINS
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14 2 2.1 2.1.1 INFORMAłII GENERALE Titularul proiectului Autorul lucrării Denumirea proiectului Descrierea proiectului Baza legală Lucrările de bază Descrierea soluŃiei Regimul tehnic Durata etapei de funcŃionare InformaŃii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei InformaŃii despre materii prime, substanŃe sau preparate chimice InformaŃii despre poluanŃii fizici şi biologici, care afectează mediul, generaŃi de activitatea propusă Alte tipuri de poluare fizică sau biologică Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia din ele Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru alternativele la proiect InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă InformaŃii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă PROCESE TEHNOLOGICE Procese tehnologice de producŃie Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi a echipamentelor 43 43 43 61 61 61 42 41 41 40 39 6 6 6 9 9 9 10 11 12 39 39

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

1

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2

Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile (tabel 2.1.) ActivităŃi de dezafectare Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădirile ce urmează a fi dezafectate : descriere SubstanŃe conŃinute / stocate (inclusiv azbest şi PCB) Tehnologia de dezafectare aferentă Măsuri, echipamente şi condiŃii de protecŃie DEŞEURI Generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea acestora (tabelul 3.1) IMPACTUL POTENłIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA APA CondiŃiile hidrogeologice ale amplasamentului Alimentarea cu apă Managementul apelor uzate Prognoza impactului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Apa" AERUL Date generale Surse şi poluanŃi generaŃi Prognozarea poluării aerului Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul "Aer" SOLUL Caracteristicile solurilor dominante (tipul, granulometrică, permeabilitatea, densitatea)

62 62 62 63 63 63 63 63 66 66 66 69 75 77 79 81 82 82 84 88 90 92 93

compoziŃia 93

CondiŃile chimice din sol (pH, cantitatea de material organic- 94 humus, etc), activitate biologică, poluarea în zonă. Acestea se prezintă diferenŃiat după tipul de folosinŃă actuală a terenului : teren agricol, zonă forestieră, zonă industrială, etc
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

2

parazitologice. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. populaŃiei locale Măsuri de diminuarea impactului 126 CONDITII CULTURALE şi ETNICE. Theodor Pallady nr. entomologice.5.. radiaŃii).4.1 4.7 4.6.3.6 Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Tipuri de culturi pe sol in zona respectivă Poluarea existentă.2 Surse de poluare a solurilor : surse de poluare fixe sau mobile 95 ale activităŃii economice propuse (chimice.6. 50.2 4.5 4.6 4.2 4. sector 3.eu 126 126 126 3 .1 4.4.3. tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi Prognozarea impactului 97 Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Sol” GEOLOGIA SUBSOLULUI Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul "Subsol" BIODIVERSITATE Caracterizare generală Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi şi desene la capitolul „Biodiversitate” PEISAJUL InformaŃii generale Impactul prognozat Măsuri de diminuare a impactului HărŃi la capitolul „Peisaj” MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC 99 101 101 107 108 109 109 109 109 113 116 118 120 120 120 121 122 122 Impactul potenŃial al activităŃii propuse asupra caracteristicilor 123 demografice.4 4.3 4. microbiologice.2 4.9 4. PATRIMONIUL CULTURAL Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural.5 4.4.3 4.3 4.2 4. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii 95 95 95 4.expert-mediu.1 4.8 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.5.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.4 4.5.8 4.4 4.3. office@environmental-expert.3.6. arheologic sau asupra monumentelor istorice SC House Construct Invest Environment SRL Bd.8.3 4.7.3.4.eu.4 4.6.3.5.3.4 4.8. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.7 4.1 4. www.7.1 4.

alt moment 127 pentru demararea lucrărilor. ACORDURI OBłINUTE BIBLIOGRAFIE – BAZE LEGALE ANEXE 129 129 130 130 131 132 134 134 148 139 139 141 146 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. STANDARDULUI DE VIAłĂ ŞI ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT ENUMERAREA. DUPA CAZ.6 9. durata reversibilităŃii.eu 4 .3 9. măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului..1 7. inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Planuri pentru situaŃii de risc 129 Măsuri de prevenire a accidentelor DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR REZUMAT FAĂRĂ CARACTER TEHNIC DESCRIEREA ACTIVITĂłII METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi dacă există incertitudini semnificative despre proiect şi efectele sale asupra mediului IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIETII. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.eu. secetă. alunecări de teren. alte soluŃii tehnice şi tehnologii. 50.4 7.eu. sector 3.2 6 7 7.2 7. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea făcută Analiza mărimii impactului .. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5 5.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.8 10 11 Decrierea alternativelor: amplasamentul alternativ.) Accidente potenŃiale (analiza de risc) 129 129 129 Analiza posibilităŃii apariŃiei unor accidente industriale cu 129 impact semnificativ asupra mediului.1 9. office@environmental-expert.expert-mediu.4 9.5 8 9 9.inundaŃii.1 ANALIZA ALTERNATIVELOR 127 5. etc.2 9. etc. A ALTOR AVIZE.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. viabilitatea şi 128 eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu MONITORIZARE 128 SituaŃiI DE RISC Riscuri naturale (cutremur. www.3 7.5 9.7 9.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DATELE DIN LUCRARE SUNT PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A ELABORATORULUI.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. INTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZIłIA ELABORATORULUI REVINE BENEFICIARULUI. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATĂ NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZIłIE DE CĂTRE BENEFICIAR ŞI PRIN OBSERVAłII DIRECTE LA FAłA LOCULUI DE CĂTRE ELABORATORII LUCRĂRII.eu 5 .eu.. UTILIZAREA LOR FĂRĂ ACORDUL ACESTUIA ESTE INTERZISĂ. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. www. 50.expert-mediu..

INFORMAłII GENERALE TITULARUL PROIECTULUI Titularul proiectului : SC MAGENTA REZIDENłIAL PATRU SRL Adresa : Calea Vitan. Turlea Mirela – Consilier juridic. Theodor Pallady. HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT S. bl. poziŃia 108. 1. poziŃia 107. nr. Numele : S. poziŃia 114. sector 3.L. sector 3.108. nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. inscris in RNSPM. Energ.eu. sector 3.eu 6 . ap. www. AUTORUL LUCRĂRII – titular lucrare Bulimar LaurenŃiu – M.R.1. Bucureşti. Drd. Theodor Pallady nr. Bucureşti Persoana de contact : Dumitru Darlaiane 1. office@environmental-expert. inscris in RNSPM. Specialist Energii NeconvenŃionale. camera 2. Ing. 50.3. inscris in RNSPM.Sc.. Adresa: Bvd. poziŃia 113. Mediului. Automatizări şi energetică. inscris in RNSPM.V35. 50. Colaborator Petrescu Traian – expert evaluator de mediu.C. Ing.expert-mediu. Prot. inscris in RNSPM.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. Vasile Andreea – Biolog. SubstanŃe periculoase şi explozivi. Radu Ştefan Robert – Ecolog. Tel: 0722 575 687 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bădescu Iulia Simona – Biolog. Ing. Fax: 0314 253 024 Atestare pentru elaborarea studiilor de mediu figura 1 şi figura 2 Persoana de contact: LaurenŃiu Bulimar. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.2. poziŃia 115. Ingineria Mediului Nadolu Virgil Dorin – Ing. MărunŃelu Nicolae – Dr. Tel: 0314 253 023. Mănescu Mihai Florin – Drd. Pahon Anca Mariana – Biolog.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

Theodor Pallady nr. RIM.eu. www.eu... judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Figura 1. 50. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. RA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. BM.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 7 .expert-mediu. Certificat de inregistrare elaborare RM.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Figura 2. Certificat de inregistrare elaborare RS, EA

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

8

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

1.3.

DENUMIREA PROIECTULUI

„CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL+12E REZIDENTIAL” având ca locaŃie municipiul Bacău, judeŃul Bacău.

1.4.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul şi importanŃa obiectivului de investitie InvestiŃia doreşte să participe la acoperirea necesarului de locuinŃe din Municipiul Bacău şi la dezvoltarea comercială a zonei. DocumentaŃia are ca scop evaluarea impactului pe care il are asupra mediului construirea unui imobil rezidenŃial şi comercial. Construirea acestuia se va face cu respectarea prevederilor certificatului de urbanism nr 34 din 15.02.2010. Imobilul va avea regimul de inaltime D+P+M+12 E. Obiectivul propus va fi amplasat pe un teren in suprafata de 2500 mp, in strada Pictor Aman, nr.33, municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile PUZ/2007 al Municipiului Bacău. 1.4.1. Baza legală • Regimul juridic Terenul de amplasament este situat in intravilanul municipiului Bacău. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare cumparare nr. 1105/2008. • Regimul economic FolosinŃa actuală a terenului situat in intravilanul municipiului Bacău în strada Pictor Aman, nr. 33 este de teren curŃi – construcŃii. FuncŃiunea aprobată prin PUZ/2007 este zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare, inclusă in UTR 9 din cadrul PUG/2000, conform certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010. Terenul se află in zona “A” de impozitare. • Regimul tehnic Conform PUZ/2007 şi a certificatului de urbanism nr.34 din 15.02.2010 se va construi un ansamblu comercial şi rezidenŃial. Se vor prevedea drumuri de acces, alei pietonale, parcări in sistem Klaus, reŃele edilitare, spaŃii verzi. POT max = 75%, CUT = 7%, Hmax = +47, 80 m.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

9

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Organizarea de şantier se organizează la limita terenului proprietate privată a beneficiarului şi numai dacă este necesar, cu avizul primăriei, se va desfăşura in extensie pe terenul consiliului local, pe zona limitrofă terenurilor de tenis de câmp, longitudinal acestora. Descrierea funcŃională Terenul analizat (cu suprafaŃa de 2500 mp) este proprietate privată a SC MAGENTA REZIDENTIAL PATRU SRL, conform contractului de vânzare-cumparare nr. 1105/2008 şi este situat in Str. Pictor Aman, nr.33, Municipiul Bacău, judeŃul Bacău. Terenul este situat in sud-estul Municipiului Bacău şi are următoarele vecinătăŃi: La nord: teren Primăria Bacău; La est: teren Primăria Bacău; La sud: teren Primăria Bacău; La vest: teren Primăria Bacău.

Terenul in prezent este liber de construcŃii. Terenul de amplasament nu este denivelat, neavând pante accentuate. Accesul la imobil se face din strada Mărăşesti, situată la aproximativ 400 m distanŃă. 1.4.2. Lucrările de bază ConstrucŃia prezintă următoarele funcŃiuni: DEMISOL: • • • 158 locuri de parcare in sistem Klaus (parcări etajate) o scară şi patru lifturi acces nivele superioare spaŃii tehnice PARTER: • • • • 3 căi de acces pentru locuinŃe SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

10

socluri placate cu granit. balustrade din oŃel la scările de acces şi la balcoane.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Descrierea soluŃiei Realizarea practică a investiŃiei presupune realizarea următoarelor lucrări: Construirea unui imobil comercial şi rezidenŃial Conectarea la reŃele tehnico-edilitare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI MEZANIN: • • • SpaŃii comerciale SpaŃii depozitare Grupuri sanitare NIVEL CURENT • • • holuri acces 15 apartamente 2 camere 4 apartamente 3 camere PENTHOUSE • • Holuri acces 7 apartamente 4 camere Finisaje interioare: pardoseli din gresie şi parchet. Finisaje exterioare: - 1. www. luminator la spaŃiul comercial.3.4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. placări decorative. var lavabil la pereŃi şi tavane. 50. office@environmental-expert. gresie antiderapanta la podeste şi terase. tâmplărie interioara din lemn şi aluminiu..eu. sector 3.expert-mediu. compartimentări interioare din gips-carton. balustrade din otel la podeste şi terase. tâmplarie din aluminiu (cu bariera termica) + geam termopan. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. faianŃă in grupurile sanitare şi bucătărie. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr.eu 11 . tavane false din gips-carton.

sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. Radierul este din beton armat de tip dală groasă cu grosime constantă şi este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura blocului este alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi. 50.eu 12 . Alte amenajări 766/1997): C Clasa de importanŃă (potrivit reglementărilor tehnice): III 1.eu. 4. PiloŃii sunt verticali. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm).eu.80 m BilanŃ teritorial P.. www.77 mp Adesfăşurată = 23078.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.50 m Hmax = +47. office@environmental-expert.T. Regimul tehnic Date şi indici care caracterizează investiŃia proiectată Regimul de inălŃime strict a construcŃiilor implicate D+P+M+12E Ateren = 2500. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat..O.00 mp Aconstruită = 1796. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. sector 3. MAX = 75% alei pietonale şi carosabile spaŃii verzi Clasa de importanŃă a construcŃiei (conform regulamentului aprobat prin HG SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat.expert-mediu.4. compusă din piloŃi înglobaŃi complet în teren şi un radier de solidarizare. având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m.15 m.4.92 mp Hnivel = +3. Grosimea radierului este de 180 cm. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică.

Descrierea detaliată a instalaŃiilor proiectate se face in memoriile tehnice de specialitate şi sunt ilustrate in schemele de principiu din proiect. UtilităŃi prevăzute Imobilul va fi prevăzut cu instalaŃii de alimentare cu apă şi canalizare pentru ape menajere şi pluviale..80-0.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă 2.eu 13 .4 x 33.. Presiunea de referinŃă a vântului 0. construcŃia se dezvoltă pe D+P+M+12E. cu respectarea avizelor emise de către furnizori şi a proiectelor speciale ce vor fi elaborate de către aceştia. office@environmental-expert. = 7 SuprafaŃa drumuri de acces. Tc = 0.28g.eu. Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt: • • Clasa de importanŃă 3(111) conform CR 0-2005 şi PI00-1/2006. Amplasamentul se află în zona de hazard seismic cu acceleraŃia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0. conform CR 1-1Adâncimea de îngheŃ 0.90 m de la suprafaŃa terenului.3 m. conform STAS 3-2005.eu.T. parcări = 12% SuprafaŃa spaŃii verzi = 13% SuprafaŃa de spaŃii verzi se va suplimenta cu zone verzi amenajate de către beneficiar la solicitarea agenŃiei de mediu.7 s. 50. in conformitate cu legislaŃia in vigoare. Cerinta A . • 6054/77. • • • Zona climatică III.5 KN/m2. Theodor Pallady nr.5 Kpa. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.rezistenŃa şi stabilitatea structurii Clădirea are o formă poligonală relativ neregulată în plan. înscriindu-se într-un dreptunghi cu dimensiunile maxime 109. SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE A. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI C. conform PI00-1/2006. Pe verticală. conform NP-082-04. incălzire cu centrale termice individuale pe spaŃii. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. alimentare cu energie electrică curenŃi tari.U. UtilităŃile vor fi asigurate prin branşamente la reŃelele publice existente in vecinătatea amplasamentului. conform C107-2005. alei pietonale. www. alimentate cu gaze naturale.

plastic vârtos constituit din argile mărnoase grezoase. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare. fără pericol de inundaŃii. — în conformitate cu STAS 3300/2-85 calculul terenului de fundare şi dimensionarea definitivă a fundaŃiilor se va putea face utilizând Pconv . 2 şi 3. cu dezvoltare până în talpa forajelor.T.90 m. hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale. — conform STAS 6054 .N.T. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. local mijlocie. de Ia umede la practic saturate. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii.50 m C. stabilitatea generală şi locală fiind asigurate. granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi îndesare medie.300 kPa.eu. ing.80 .. Theodor Pallady nr.60 m C.N.. plastic vârtoase la tari la suprafaŃă.R. — nivelul apei subterane interceptat în foraje Ia data execuŃiei acestora (octombrie-noiembrie 2008).pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovănişuri). GEOSTUD S. iar în baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv. C.. — nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4.eu. sensibile la umezire . Vasile Mircea: — perimetrul analizat se prezintă ca o suprafaŃă cvasiorizontală. fără denivelări semnificative. este situat în jurul adâncimii de -2.L.expert-mediu.N.77. geol.eu 14 .0..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cu dezvoltare până în jurul adâncimii de -1. sector 3. BACĂU.C. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic întocmit pentru amplasament de către S. office@environmental-expert.. 50. cu curba continuă. — caracterizând geotehnic pământurile din amplasament.T. www. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENłĂ A CLĂDIRII ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane. amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0° care în zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de C. 0. — structura litologică amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară. care se dezvoltă pe D+P+M.

www. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm. Theodor Pallady nr. 50. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). sector 3. parter = 4.80 m.eu. B. office@environmental-expert. proiectarea scărilor de acces care leaga toate nivelele constructiei s-a facut cu respectarea prevederilor din STAS 2965.eu. DS+ P+Mez+12 E.339 mc. Cerinta B . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor.A. aprobat cu Ord. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE. Bucureşti Tel: 0314 253 023.1997. cu funcŃiunea principală clădire de locuit. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA.expert-mediu. Acoperişul este de tip terasă. nr.50 m. măsuri conform normativ CE 1-95.eu 15 .L. iar balustrada şi parapetele sunt proiectate conform STAS 6131.10 m.P. in documentaŃie se prezintă şi programul de urmărire şi supraveghere a stării tehnice a construcŃiei. Hmezanin..T. acoperisul de tip terasă are panta maximă de 2%. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.08. Sd = 21671 mp. Hnivel subsol = 3.77 mp.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Hnivel = 3. M. elaborat conform Normelor metodologice indicativ P 130-97. 109/N/01. Tipul clădirii: civile-publică inaltă.50m. H max =47. V =90.. Sc = 1796.siguranŃă in exploatare Privind asigurarea cerintelor de siguranŃă in exploatare a imobilului proiectat s-au prevăzut urmatoarele: la faza proiect tehnic de executie cu detalii. Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici.

antiderapantă.conductoare de coborâre (formate din platbanda OL-Zn 25x4mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: .90 m. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ce va fi utilizată atât pentru protecŃia împotriva trăsnetului cât şi pentru protecŃia contra atingerilor accidentale.80–1. Theodor Pallady nr. locuri de parcare in parcajul de la demisol. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.comerciale. balustrade la scara şi logii – balcoane cu h = 0. la intrarea la spaŃiile de servicii.00 m.priza de pământ Priza de pământ Se utilizează priza de pământ comună. Bucureşti Tel: 0314 253 023.elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65M. www.expert-mediu. SiguranŃa la instalaŃiile electrice Este asigurată prin utilizarea paratrăsnetului. inclusiv uşă specială de acces la parter. - rampa exterioară de acces pentru parcajul de la demisol va avea panta de 8% şi va fi prevăzută cu sistem de degivrare pentru timp de iarnă..eu.. a instalaŃiilor de protecŃie prin legare la pământ şi a prizei de pământ.).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. iar pardoselile se vor executa cu plăci din piatra naturală/compozită. rampa de acces in imobil pentru persoane handicapate locomotor va fi finisată cu mozaic spălat antiderapant. uşi de intrare cu lăŃimea de 0.eu 16 . office@environmental-expert. 50. - la exterior. conform cerintelor din normativul NP 051/2001 (rampa de acces la intrare. in proiect s-a prevăzut rampa de acces pentru utilizatori la spaŃii serviciicomerciale (panta 8 %) şi măsuri speciale pentru persoane cu handicap locomotor. . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - destinaŃia clădirii fiind de locuit cu apartamente şi spatii pentru servicii. sector 3.eu. InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului pentru obiectivul analizat constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului InstalaŃia se compune din: .

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Priza de pământ va fi formată dintr-o platbandă OL-Zn 40X4mm amplasată pe exteriorul clădirii. frecvenŃa. etc). se va verifica valoarea rezistenŃei de dispersie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: 1. 50. spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare. InstalaŃia electrică va SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 17 . curent. office@environmental-expert. Dimensionarea echipamentului de protecŃie: Alegerea caracteristicilor materialelor. Deoarece se utilizează o priză comună. Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. In cazul in care valoarea de dispersie a prizei de pământ este mai mare de 1ohm acesta se va completa cu electrozi verticali pana la realizarea valorii R<1 Ohm. în cazul în care această valoare nu este respectată se vor lua măsuri pentru reducerea valorii sub cea impusă. sector 3. Theodor Pallady nr. cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃîlor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective. putere. îngropată la 0.eu. ce nu trebuie să depăşească 1ohm. prin executarea unor prize secundare ce vor fi legate la priza principală.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fiecare stâlp de pe conturul clădirii se va lega la platbanda menŃionată mai sus prin intermediul unor conexiuni din platbanda OL-Zn 40x4 mm.. www.expert-mediu. Legaturile intre coborâri şi priza de pământ artificială se fac in cutii de conexiuni (piese de separaŃie) ingropate la nivelul solului.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: -parametrii regimului de funcŃionare (tensiune.8 m sub pământ. 2. -categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea..

Timpul minim de aprindere: 10 minute SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15 m (Nivel de protecŃie Normal III).eu 18 . din Normativul P 118/99 face ca riscul de incendiu sa fie considerat mic.1. 3. 1 Ohm. office@environmental-expert. cu respectarea STAS 6616/83. Bucureşti Tel: 0314 253 023. şi) faŃă de vecinătăŃii conform art.eu. se va suplimenta cu o priză artificială până ia atingerea valorii obligatorii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. Priza de pământ va avea valori de max. cu regim normal de inăltime având pardoseala ultimului nivel folosibil sub 50 m fata de terenul accesibil autovehiculelor de intervenŃie) constituie un singur compartiment de incendiu şi este amplasată la distanŃele normate ( > 6. Masurile de protectie la foc sunt cuprinse in scenariul de siguranta la foc care face parte din proiect. Timpul estimat de propagare a incendiului la clădirile vecine este 180 minute. Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm.1. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118-99. 1. 2.expert-mediu. ceea ce. Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. Theodor Pallady nr. sector 3. www. 1. conform art. C... Cerinta C – siguranŃa la foc La proiectarea noii constructii s-a tinut cont de prevederile art. Constructia de tip “civilă-publică inaltă” (obisnuită. Densitatea sarcinii termice de incendiu a obiectivului analizat este sub 420 Mj/mp ceea ce.00 m.9 / P 118-99. începând de Ia FDCP în schemă TN-CS Pentru instalaŃia electrică proiectată în cadrul acestei documentaŃii se va realiza protecŃia prin legare la nul . şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie. Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.ca mijloc de bază.2.2. precum şi a grinzilor de fundaŃie). La nivelul acoperişului.2.

eu.3.765 + 7425 = 50190 mc Volum (spaŃiu comercial*) . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. 50. In funcŃie de destinaŃia spaŃiilor ( parcaje autoturisme).cu risc mare = 7. din Normativul PI 18/1999. 4. rezistenŃa la foc a principalelor elemente de construcŃie Stâlpi metalici în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 2. 50 x 60 cm. Volum (locuinŃe+birouri) .43 spatiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu insă atunci cand sunt prevăzute cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor sunt considerate cu risc mijlociu de incendiu. şi conform NP 24-97 pentru spatiile şi încăperile subterane destinate parcării autoturismelor.eu.cu risc mijlociu = 8439 mc Volum (parcare) . Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃa la foc minim 2 ore. office@environmental-expert. PereŃi exteriori şi interiori din beton la demisol clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 4 ore. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www.expert-mediu.1.942 mc (30% din 65. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc minim 2 ore.cu risc mic = 42.942 mc = 19783 mc) -» Pentru intreg compartimentul de incendiu se considera RISC MIC de pericol de incendiu. PereŃi exteriori din panouri sandwich cu grosimea de 25 cm (tablă+vată minerală+tablă) clasa de combustibilitate C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste 21/2 h. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: se apreciază la 120 minute. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele. * conform ari... Stabilitatea la foc a fost estimată in funcŃie de: a.313 mc Volum total incăperi= 65. riscul de incendiu este mare. clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu rezistenta la foc minim 21/2 h.2. sector 3.eu 19 . conform art. Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de apărare impotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

www. compartimentarea antifoc şi elementele de protecŃie a golurilor funcŃionale din elementele de compartimentare: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistenŃi la foc minim 2 ore.expert-mediu.3. office@environmental-expert. Acoperiş autoportant din beton tip terasă cu invelitoare hidroizolată şi termoizolată clasa C0 (CAI) cu rezistenŃa la foc peste. Limitarea apariŃiei şi propagării focului şi fumului in interiorul construcŃiei: a. gradul de rezistenta la foc a construcŃiei: I .1. trebuie sa îndeplinească condiŃiile de încadrare la nivelul I de stabilitate la incendiu. 4.conform prevederilor art. sector 3.1.8. din Normativul P118/1999. gradul de rezistenŃă la foc a construcŃiei sau compartimentului de incendiu Conform art. Bucureşti Tel: 0314 253 023.C. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu încăperi tampon realizate cu pereŃi şi planşeu C0 rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute. Theodor Pallady nr. - La nivelurile supraterane ale clădirilor înalte. III. 21/2 h Ascensoarele cu care va fi dotata clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2..eu 20 .eu.9. 50. In acest caz performaŃele pentru elementele de construcŃie ale parcajului subteran vor fi conform art.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei.1.2.5. . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Compartimentări interioare cu pereŃi din gips-carton de 10 cm cu rezistenŃa la foc minim 30 minute.b din NP 24-97: - pereŃi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minimum 4 ore şi planşee clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc 3 ore stâlpi clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc minim 4 ore pereŃi despărŃitori neportanŃi cu rezistenŃa la foc 60 minute b. din Normativul P118/1999 clădirile inalte. 2. Conform NP 24-97 atunci când parcajele subterane pentru autoturisme sunt dispuse la subsolurile clădirilor inalte..1.

office@environmental-expert. aria construită (1796.expert-mediu. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare auto cu sistem de distribuŃie automată.. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art.eu 21 . tiraj mecanic. sector 3.4. sistemele de evacuare a fumului şi.5. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 2500 mp). pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate tiraj natural-organizat. dupa caz. b. 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. daca pentru fiecare nivel de parcare SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum doua niveluri. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Clădirea se constituie intr-un singur compartiment de incendiu cu suprafaŃa construită de 1796.2. 2. a gazelor fierbinŃi: Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automata prin comanda de la nivelul de acces in scara.eu. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai dacă sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate sisteme de tip jet/impuls fan. De asemenea. evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tehnic. c. suplimentar. materialele şi elementele de construcŃie fac parte din clasa CO (CAI) de combustibilitate şi sunt rezistente la foc. www.77 mp.30 aliniatul 3 din PI 18/1999..77 mp) şi numărul de niveluri (D+P+Mez+12E) stabilite in Normativul P118/1999 atr. nu vor avea montate geamuri pentru a putea fi asigurată evacuarea naturală a fumului in caz de incendiu. (max.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. golurile de la demisol vor fi libere. In funcŃie de amplasarea şi conformarea fiecărui parcaj subteran. se asigură condiŃiile de corelaŃie intre gradul de rezistenŃă la foc (I). 50. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. măsurile constructive adaptate la utilizarea construcŃiei: Dat fiind faptul ca obiectivul face parte din clădiri civile-publice. se pot utiliza şi combinaŃii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu.

6. Conform art.N.2. P118/1999. realizate cu pereŃi şi planseu CO rezistente la foc minim 60 minute şi prevăzute cu uşi etanşe la foc minimum 30 de minute.I.eu. d. In acest sens golurile de acces la casele de scări şi cele de evacuare se vor proteja prin uşi cu geam. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer. etanşe la fum.) La nivelurile supraterane ale clădirilor inalte.eu sistemele şi instalaŃiile de detectare..5. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. instalarea de bariere contra fumului (uşi etanşe la fum etc. golurile de acces in scările de evacuare se protejează cu incaperi tampon care asigura împiedicarea propagării fumului conform prevederilor Normativului PH8/1999. Casele de scări vor fi închise şi vor avea incăperi tampon care vor comunica cu culoarele de evacuare prin uşi etanşe la fum. www. 2. office@environmental-expert. 2.S. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza şi debitele necesare stabilite in normativ. prevăzute cu sisteme de autoinchidere sau închidere automată conform prevederilor art. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. e.00 m.eu. sector 3..23. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigura suprafaŃa minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioara a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. racordandu-se direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. semnalizare şi stingere a 22 . Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu). incendiului SC House Construct Invest Environment SRL Bd. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.00 m de pardoseală).e din NP24-97 la parcajele etajate (in acest caz sistem Klaus) pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu incăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute. Distanta dintre gurile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75.expert-mediu.

Declanşatoarele manuale de alarmă şi dispozitivele de semnalizare acustică şi optică se vor monta către ieşirile de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul de apariŃie a unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficientă a întregului obiectiv.baterii de acumulare). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. www. având prevăzute C acŃionări manuale conform art. La proiectarea instalaŃiei de semnalizare a incendiilor şi stabilirea parametrilor de funcŃionare trebuie respectate cerinŃele specifice din documentaŃia producătorului furnizată împreună cu echipamentele. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. care va avea loc in momentul dării alarmei sau când temperatura atinge 90° la partea lor superioară. la parter şi la mezanin) şi va consta din detectoare de incendiu şi declanşatoare manuale.1.1.eu. de la două surse independente (de bază şi de rezervă . Clădirea va avea asigurată închiderea automată a uşilor de protecŃie a golurilor de acces la ascensoare. 7.expert-mediu.1 şi art..eu.2. respectiv elemente standard SR EN 54: echipament de control şi semnalizare detectoare de fum detectoare de gaz declanşatoare de alarmă dispozitiv de semnalizare acustică şi optică pentru fiecare nivel (cu semnal sonor de minim 90 dB la o distanŃă de 1 m) circuite necesare conexiunilor cu echipamente cu cabluri de cupru cu întârziere mărită la propagarea focului Detectoarele se vor monta in spatiile unde nu s-a prevăzut iluminat natural şi nu se poate realiza o desfumare naturală.eu 23 . sector 3. la toate nivelele clădirii. 50. din Normativul P118/1999. 4.20. office@environmental-expert. Detectoarele de gaz vor fi montate la fiecare apartament precum şi la centralele termice corespunzătoare spaŃiilor de birouri şi spaŃiului comercial.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 7. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială (la parcarea auto subterană de la demisol. conform I 18/2-02 art.. Alimentarea cu energie electrică a instalaŃiei de semnalizare se va realiza.

b. din PI 18/1999.2.. Theodor Pallady nr. pe acoperiş - Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului la faŃade şi PereŃi exteriori din panouri metalice tip sandwich (tabla+vata minerala+tabla) cu grosimea de 25 cm clasa de combustibilitate CO (CAI) cu rezistenta la foc peste 21/2 ore. 50. pentru 'împiedicarea propagării focului la părŃile adiacente ale aceleiaşi clădiri PereŃi exteriori panouri sandwich cu izolaŃie din vată minerală cu grosimea de 25 cm clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc peste 2>h ore. CONIMPULS S. office@environmental-expert. www.Universitatea George Bacovia GRF HI.P. = 13. In consecinŃă sunt respectate distanŃele de siguranŃă pe toate laturile construcŃiei.eu. pereŃi exteriori din beton cu grosimea de 30 cm la demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃa la foc peste 4 ore.str.N.C. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Petrom GRFI-II dist= 28..0 m. dist. măsurile de protecŃie la foc pentru instalaŃiile de ventilare – climatizare Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu vor fi rezistente Ia foc la 400° timp de 120 minute. la nord-vest . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI f. Bucureşti Tel: 0314 253 023. . măsurile constructive pentru faŃade. potrivit prevederilor reglementărilor specifice.conform art 2. la sud-est .eu 24 . Pictor Aman DistanŃa minimă admisă pentru o construcŃie cu gradul HI de rezistenŃă la foc faŃă de construcŃiile cu gradul II de rezistenŃă la foc este de 6 m . teren Primăria Bacău.teren S. respectiv F200 120. BLOC nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. conform SR EN 12101-3 -Sistem pentru controlul fumului şi căldurii (gazelor fierbinŃi). clasa F40o 120.0 m la sud-vest .teren Primăria Bacău.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.A. S. g. Ventilatoarele se alimentează din sursa de bază şi sursa de rezervă. Distantele de siguranŃă sau măsurile alternative: la nord-est . sector 3.expert-mediu. 94 P+10. in cazul prevederii C sprinklerelor.2.eu. Limitarea propagării incendiului la vecinătăŃi: Pentru asigurarea limitării propagării incendiului la vecinătăŃi se precizează: a.

. Pentru căile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizează: a. măsuri pentru asigurarea controlului fumului: La parcajul etajat in sistem Klaus pentru autoturisme de la demisol.eu. Toti voleŃii vor avea acŃionare automată in caz de incendiu. sector 3. office@environmental-expert. De asemenea. 50. b. Planşeu din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor) la celelalte nivele. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente.eu. având gurile de evacuare a fumului protejate cu voleŃi rezistenŃi la foc El 60 şi respectiv etanşi la foc E 60 la gurile de admisie a aerului.. parter şi mezanin. separate cu pereŃi rezistenŃi la foc El 120 la trecerea prin alte niveluri ale parcării subterane sau prin alte destinaŃii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. măsuri de protecŃie activă: Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor la demisol. prin: a) canale verticale distincte fiecărui nivel de parcare. c.expert-mediu. separarea de alte funcŃiuni prin elemente de separare la foc şi fum. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Planşeu din beton armat monolit demisol clasa C0 (CAI) de combustibilitate cu grosimea de 20 cm şi rezistenŃă la foc minim 2 ore. Dupa caz. Theodor Pallady nr. protecŃia golurilor din pereŃii ce le limitează: Căile de evacuare vor fi alcătuite din pereŃi din materiale incombustibile clasa C0 de combustibilitate cu rezistenŃa la foc peste 2 1/2 ore (pereŃii) şi 1 1/2 ora (planşeele). Evacuarea utilizatorilor: A. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. la centralele termice vor fi montate gazanalizoare cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 in aer. cu aria dimensionata sa preia necesarul de evacuare şi respectiv de admisie. respectiv cu detectoare de fum optice. www. alcătuirea constructiva a căilor de evacuare. cu aria egala cu a gurilor aferente. Bucureşti Tel: 0314 253 023. care comunică direct sau prin tubulaturi cu exteriorul. b) canale verticale colectoare.eu 25 . admisia de aer şi evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat se realizează prin goluri dispuse alternat.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. canale separate cu pereŃi El 180 la trecerea prin celalalt nivel de parcare sau prin alte destinaŃii. clasa C0 (CAI) de combustibilitate şi rezistenŃă la foc minim 2 ore.

Theodor Pallady nr. pentru clădirile inalte cu gradul I de rezistenŃă Ia foc dar sub 50 m. 25 m la parter şi mezanin.eu 26 .2. De la nivelul parterului şi al mezaninului evacuarea se face pe scara din beton drepta cu podest intermediar cu 13 trepte 17.30 aliniatul 3 din PI18/1999.16 din Normativul P118/1999. debitul de extracŃie a fumului va fi de minimum 900 mc/ora/autoturism. www. geometria cailor de evacuare: Culoarele de evacuare sunt rectangulare şi au lăŃimea de 150 şi 160 cm. c. d. Casele de scări ale obiectivului vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃa minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comanda de la nivelul de acces in scară..expert-mediu.. 2.eu. respectiv pe scara din beton cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. . amplasate alterant. e.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic se asigură pentru parcaje şi compartimente ale acestora.etaje curente şi penthouse: 6 case de scări cu scări drepte cu doua rampe şi podest intermediar cu mana curentă metalică. asigurandu-se un debit de extracŃie a fumului de minimum 600 mc/ora/autoturism. In cazul de faŃă lungimea maxima a căii de evacuare este de 30 m la demisol. Bucureşti Tel: 0314 253 023. forma şi modul de dispunere a treptelor: Evacuarea persoanelor de la etaje in caz de incendiu se va face pe case de scări.la demisol . Pentru parcajele şi compartimentele care nu sunt echipate cu instalaŃii automate de stingere a incendiului. timpii/lungimile de evacuare: Conform tabel 4. o scară din beton cu 13 trepte in trei rampe cu podest intermediar .la parter: o scara din beton dreapta cu lăŃimea rampei de 240 cm .40 m cu trepte drepte 10 trepte 17 x 28 cm . office@environmental-expert. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art.la mezanin: 4 case ale scării drepte din beton cu mana curentă metalică cu doua rampe şi podest intermediar.5. sector 3. la nivelelele curente şi penthouse 15 m SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. tipul scărilor. prin guri de evacuare a fumului şi guri de admisie a aerului.casa scării cu doua rampe cu mana curentă metalică şi podest intermediar cu lăŃimea de 1.eu.5 x 28 cu 2 rampe de coborâre şi una de urcare. lungimea maxima a căii de evacuare este de 15 m atunci când evacuarea se face pe o direcŃie şi de 35 m cand evacuarea se face pe doua direcŃii opuse. 50.

eu. III.tronsonul 2 -103 apartamente x 3 persoane = 309 persoane F = 309 / 70 = 4. . Evacuarea se va face separat pe fiecare dintre cele 3 tronsoane: .10 m conform art. 2.expert-mediu. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. . office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. f.tronsonul 3 . din NP24-97.5. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Parcajul de la demisol va avea asigurată evacuarea persoanelor conform art. 2. 2.60 din PI 18-99. 63 secunde la parter şi mezanin. la nivelelele curente şi penthouse 38 secunde pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 50 secunde pentru sectoarele cu doua direcŃii de evacuare.6. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pentru sectoarele cu o direcŃie de evacuare şi 20 m pentru sectoarele cu două direcŃii de evacuare.1. C = 70 ..4 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a patru fluxuri..a. lăŃimea minima necesara fiind de 1.10 m conform art.60 din PI 18-99.2.41 . lăŃimea minima necesară fiind de 2.5 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a cinci fluxuri. www.03 .eu 27 .38 . Sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de Normativul PI 18/1999 in ceea ce priveşte timpii şi lungimile de evacuare. 50.2 fluxuri Caile de evacuare asigura evacuarea a doua fluxuri.tronsonul 1-79 apartamente x 3 persoane = 237 persoane F = 237 /70 = 3.C.6.50 m conform art.4 m/s este de 75 secunde la demisol. Timpul real de evacuare la o viteza normată de evacuare de 0.60 din P118-99.eu.3 4 apartamente x 3 persoane = 72 persoane F = 72 / 70 = 1. respectiv lungimea maximă a căii de evacuare va fi sub 40 m pentru construcŃiile cu gradul I de rezistenŃă la foc. numărul fluxurilor de evacuare: Fluxurile de evacuare de la etajele 2-13 (locuinŃe) Capacitatea maxima este de 648 persoane. N total = 648 .6. Timpul normat de evacuare este de 88 secunde pentru două direcŃii de evacuare şi 38 secunde când evacuarea se face intr-o direcŃie. lăŃimea minimă necesară fiind de 2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

numărul de persoane va fi de 150.36 . Fluxurile de evacuare de la mezanin (birouri) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. F = 150 / 70= 2.80 m conform art. F = 5 / 70 = 0. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fluxurile de evacuare de la parter (spaŃiu comercial) Numărul maxim de clienŃi se calculează a fi o persoana la 5 mp (pentru centrele comerciale cu o suprafaŃa de minim 500 mp).60..6.2 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a două fluxuri. www. 2. din PI 18-99. realizată şi alimentată corespunzător reglementărilor tehnice de specialitate care să permită asigurarea unui nivel minim de iluminat necesar reperării căilor de parcurs in orice situaŃie şi marcării hidranŃilor de incendiu. C = 70. 50. F = 9 5 / 7 0 = 1.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. existenta iluminatului de siguranŃă.eu.6.91 mp.3 fluxuri Căile de evacuare asigură evacuarea a trei fluxuri. 2. Parcajul de la demisol.60 din PI 18-99.10 m conform art. C = 70 .14 . office@environmental-expert. Fluxurile de evacuare de la demisol (parcări) Numărul maxim de utilizatori este de 95 persoane. lăŃimea minima necesară fiind de 0. 2. C = 70 .expert-mediu. lăŃimea minimă necesară fiind de 1.. lăŃimea minimă necesară fiind de 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a căilor de evacuare tip 4 cu sursă proprie de energie şi autonomie de funcŃionare 1 1/2 h. N = 95 . tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă: La casele de scări iluminatul va fi asigurat atât in mod natural cât şi in mod artificial. din PI 18-99.60. Theodor Pallady nr.60 m conform art. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3. N = 150. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 28 . N = 5 .eu.07-1 flux Căile de evacuare asigură evacuarea unui flux. g. Pentru suprafaŃa utilă de 749. inclusiv rampele şi scările de evacuare vor fi prevăzute cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă de evacuare. efectuarea operaŃiilor necesare asigurării siguranŃei persoanelor şi desfăşurarea intervenŃiilor in caz de nevoie.6.

eu. j.C.3.C.aleea carosabilă dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S. proiectate conform reglementărilor tehnice. 50. Conform art. a refugiilor: .7 m . pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu Accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu se va face dinspre str. i. Conform art. numărul de cai de acces: 2 dimensiuni/gabarite: . II. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. din Normativul P118-1999 in clădirile înalte cel puŃin unul dintre ascensoare.căile de evacuare sunt alcătuite din materiale clasa C0 de combustibilitate cu rezistenta la foc peste 2 1/2 ore..str.A. B. Caracteristicile tehnice şi funcŃionale ale acceselor carosabile şi ale cailor de IntervenŃie referitoare la: a. dupa caz. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI h.22.. Theodor Pallady nr. 4. echipate cu incăperi tampon la scările interioare de evacuare prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum 45 minute şi echipate cu dispozitive de autoinchidere. b. S. pentru ascensoarele de pompieri se precizează: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.eu a autospecialelor.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile. office@environmental-expert.1. va fi realizat conform cerinŃelor asigurării operaŃiunilor de intervenŃie in caz de incendiu.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. marcarea căilor de evacuare: Se va face conform STAS 297.1. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare.A. din NP 24-97 parcajele trebuie sa aibă asigurat un drum carosabil care să permită accesul autospecialelor de intervenŃie. Amenajările pentru accesul forŃelor de intervenŃie in caz de incendiu in clădire şi incintă.4. Pictor Aman. Pictor Aman şi dinspre aleile carosabile din apropierea incintei S. sector 3. uşor accesibil.2. Securitatea forŃelor de intervenŃie: A. timpul de siguranŃă a căilor de evacuare şi.b din NP24-97. CONIMPULS 29 .la parcajul pentru autoturisme este obligatorie protecŃia cu încăperi tampon a golurilor de acces la scările de evacuare cu uşi rezistente la foc minim 30 minute.C. C. prevederea de dispozitive de siguranŃă la uşi: . conform art. www. III. regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare.5. CONIMPULS S.

timpul de siguranŃă a ascensoarelor de pompieri: 2 ore de la izbucnirea incendiului. instalaŃiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a clădire civilă publică cu funcŃiune principală incendilor au fost prevăzute: Tipul şi parametrii funcŃionali: clădire de locuit şi funcŃiune secundară spaŃiu comercial şi birouri): . vor avea o capacitate de minim 500kg. b.5 l/s) o conform art. art. 4. alarmare şi Tipul şi parametrii funcŃionali specifici investiŃiei respective: obiectivul va fi Timpul de alarmare prevăzut: 2 min.4. sector 3. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de instalaŃia de protecŃie împotriva descărcărilor electrice atmosferice apărare împotriva incendiilor: (paratraznet) conform prevederilor Normativ I 20/2000. 7.eu 30 . Pentru sistemele. instalaŃiile şi dispozitivele de semnalizare. Vor asigura astfel accesul pompierilor la toate nivelurile clădirii. office@environmental-expert. sursa de alimentare cu energie de rezervă: vor fi alimentate de la două surse. III. ascensoarele pentru intervenŃie in caz de incendiu vor asigura capacitatea de transport a 3-5 servanŃi cu echipamentul respectiv.1.expert-mediu.10./C din anexa 3 se prevede instalaŃie de stins incendiu cu hidranti interiori (Qh=2X2.C. c.2. electrică amplasarea şi posibilităŃile de acces. Pentru sistemele.. Zonele protejate/de detectare la incendiu: parcajul auto* de la demisol. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor A.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.7. III. din NP086-05 la parcajele subterane pentru mai mult de 50 de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. a.eu.1. alertare in caz de incendiu se specifică: dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială spatiile comerciale.2. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. din NP 241997 şi cf art.conform NP 086-05 art.1.3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI a.eu. birouri * parcajele cu capacitatea peste 100 autoturisme se echipează cu sistem de alarmare a persoanelor din parcaj şi de alertare a serviciului mobil de pompieri cf. B. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. www. din NP24-1997 C. b. tipul. Theodor Pallady nr.C. numărul sl caracteristicile acestora: 3. fiind echipate cu dispozitive de apel prioritar al acestora in caz de incendiu.. c. una dintre ele fiind reprezentată de un generator de electricitate.

in spaŃiul destinat parcării auto in sistem Klaus. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI autoturisme amplasate intr-un singur volum şi indiferent de numărul autovehiculelor atunci când sunt dispuse in sau sub clădiri inalte . Bucureşti Tel: 0314 253 023.5 l/s.. Debitul necesar pentru funcŃionarea instalaŃiei de sprinklere trebuie asigurat un debit de 30 l/s. pentru clădiri cu volum mai mare de 50000 mc şi gradul de rezistenŃă la foc l-ll. 8. 50. pe toata suprafaŃa acestuia. Astfel se vor monta un număr de 169 sprinklere astfel: sectorul I -47 .expert-mediu. sectorul II .12 l/s/m2.conform art. asigurând intensitatea de stingere de minimum 0. S-au prevăzut hidranŃi interiori 0 2" şi coloana 0 3" cu doua jeturi simultane 2 x 2. sunt necesari hidranŃi interiori cu dublu jet. .1. Conform NP 086-05 art. Sprinklere Sprinklerele vor fi dispuse la demisol. Deoarece reŃeaua orăşenească nu poate asigura debitul şi presiunea necesare la incendiu exterior se va prevedea un rezervor cu capacitatea V= 400 mc.2. 4.. având diametre constante. HidranŃi exteriori Conform STAS 1478/90. sectorul III . www.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd./c din anexa 3 pentru clădiri cu volum mai mare de 25000 mc. Sprinklerele se montează pe conductele de distribuŃie şi pe ramificaŃiile acestora.5 l/s =5 l/s.63. fiecare cu Q= 2 x 2. pentru o durată de funcŃionare de 1 oră. dar se recomandă să se monteze maximum 6 sprinklere pe fiecare ramură.Pentru stingerea din exterior reŃeaua de hidranŃi exteriori alimentaŃi de la rezervorul proiectat va asigura un debit Qie=25 l/s. debitul pentru incendiu exterior este Q= 25 l/s. din NP086-05 instalaŃii de drencere (perdele de apă) se impun pentru protecŃia golurilor scărilor rulante.eu. tabel 20. Dimensionarea instalaŃiei de sprinklere se face conform breviar de calcul anexat. indiferent de aria construită şi numărul de niveluri sunt necesari hidranŃi interiori. pe conducte (distribuitoare) ale reŃelei.59. Hidranti interiori Conform Normativ NP 86/2005 pentru o clădire cu destinaŃia -clădire de locuit din categoria -inaltă. Sprinklerele se amplasează la distanŃe egale intre ele.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 31 . sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

Conform NP 086/2005 art. 5. respectiv a golului in placă la +4.17 şi art. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Coloane uscate Deoarece clădirea este inaltă s-a prevăzut coloană uscată 0 3". la baza coloanei s-a prevăzut un ventil de reŃinere şi un robinet de golire. dintre parter şi mezanin. www.18. Alimentarea cu apă a rezervorului se va face cu conducta PEHD 0 110 mm.5 m. alimentarea hidranŃilor exteriori se va face cu conducta PEHD 0 160 mm. utilizată numai de serviciul de pompieri. Coloana uscată are diametrul Dn 3" mm. Drencere Se impun pentru protejarea golurilor de la scările rulante.expert-mediu. protejate anticoroziv. pe fiecare nivel al clădirii..eu.. iar racordurile pentru furtun de tip C. Pe un perimetru de 28 m se impune un număr de 28 de drencere care vor asigura un debit de 0. office@environmental-expert. presiunea de încercare a coloanelor uscate va fi Pi= 25 bar. Theodor Pallady nr. la loc vizibil.5. H= 70 mCA. De la rezervor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. iar coloana uscată se va executa din Ńevi metalice din oŃel.2.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. cf. Racordurile pentru furtun se marchează cu inscripŃia "racord incendiu". Înaintea racordului pentru furtun se prevede un robinet. rigidă ce s-a amplasat in interiorul obiectivului. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5.eu 32 . Racordul de alimentare cu apă al coloanei uscate s-a amplasat la 1. NPO 86-05 cap. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor rezervorului se va amplasa un grup cu două pompe (1A+1R) cu caracteristicile q= 2x90 mc/h. Coloana uscată este o instalaŃie fixă. Pe reŃeaua de incendiu exterior se vor amplasa conform planului de situaŃie 2 grupuri x 3 hidranŃi de incendiu (2 dubli şi unul şimplu) care vor asigura un debit de 25 l/s. 50. 5. InstalaŃia de drencere cu acŃionare manuală şi automată. Racordul de tip B pentru alimentarea coloanei uscate s-a amplasat pe peretele exterior clădirii şi s-a obturat cu un racord infundat.5 m de sol la o înclinare de 45° faŃă de verticală.2 l/s. separat de orice alt racord. Racordul de alimentare s-a notat cu "coloana uscata". sector 3. Traseul coloanei uscate este vertical şi s-a amplasat pe casa scării aparent.

in imediata vecinătate a rampei de acces. încăperile.eu. office@environmental-expert.o ladă de nisip cu capacitatea de 100 I (de preferinŃa mobilă). de regulş. www.4 stingatoare transportabile P50 (unul la 50 de autovehicule) dispuse astfel incat să poată fi utilizate pentru intervenŃie. .. din Normativul 1478/1990 când alimentarea cu apă a rezervorului se face dintr-o reŃea exterioară existentă care asigură debitul şi presiunea necesară in caz de incendiu.i. prevăzută cu lopată şi amplasată. Tipul şi caracteristicile de stingere asigurate: stingătoare tip P6 cu praf şi C02. 4. se vor dota cu un stingător portativ cu praf şi C02 sau Numărul şi modul de amplasare in funcŃie de parametrii specifici: Pentru parcaj.3.eu. spaŃiile. Theodor Pallady nr.2. alte aparate de stins incendii. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI b. . Conform art.1 stingător portativ tip P6 cu praf şi C02 la 10 maşini şi maximum 150 m2 arie construită.10. la demisol. 50. III.C.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. La spaŃiul comercial de la parter şi la birourile de la mezanin. utilaje.. . Timpul normat de funcŃionare: Tii= 10 min hidranŃi interiori şi 1 ora sprinklerele şi 1 ora drencere. stingătoare transportabile tip P50. panou de incendiu. D. unelte şi mijloace de intervenŃie se specifică: a.ladă de nisip cu lopeŃi. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 97: .3. din NP24- SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu. se prevede un rezervor care să asigure funcŃionarea timp de 10 minute a hidranŃilor interiori şi timp de 60 de minute a hidranŃilor exteriori. b. Tie= 1h hidranŃii exteriori*.f.2.3. Zonele. sector 3. se vor prevedea conform art.2.in total 16 stingătoare . conform Normativului PI 18/1999. instalaŃiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi 0 2" (racordul) cu două jeturi simultane pe toate nivelurile clădirii.stingătoare transportabile. Pentru parcaj se vor prevedea .eu 33 . Pentru stingătoare.stingătoare portative tip P6. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. c. dar care funcŃionează cu intermitenŃă.

H= 40 mCA poziŃionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică. Rezerva intangibilă pentru incendiu exterior Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare la incendiu exterior in camera vanelor se vor amplasa grupuri de pompare dupa cum urmează: b. dar minimum 2 stingătoare pe nivel. electricitate şi gaze la reŃeaua orăşenească se vor face conform planului de situaŃie anexat. . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. destinaŃia.la spaŃiul comercial .9 stingătoare tip P6 sau echivalent . CondiŃiile şi măsurile necesar a fi luate potrivit reglementarilor tehnice. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.eu. . H=55 mCA grup pompare incendiu interior (hidranti interiori) Qii =18 mc/h. . Măsuri tehnico-organizatorice A. grup pompare şi staŃie de hidrofor pentru consum sanitar cu 2 pompe (1A+1R) 0=21. gaze şi.Sc= 2125.. alte utilităŃi: .Sc = 1870.la birouri . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI echivalentul acestuia pentru o arie construită de 250 m2. .20 mp c.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. după caz. H= 60 mCA grup pompare incendiu exterior Qie = 90 mc/h.eu 34 .8 stingatoare tip P6 sau echivalent cantitatea de materiale combustibile/ volumul de lichide combustibile.74 mp . H= 60 mCA grup pompare sprinklere Qsprinklere= 108 mc/h. office@environmental-expert. sector 3. Acesta va asigura necesarul de apă pentru funcŃionarea hidranŃilor interiori şi exteriori pentru intervalul de timp normat (10 minute in cazul hidranŃilor interiori şi 1 ora in cazul celor exteriori şi a sprinklerelor).6 mc/h. Theodor Pallady nr. clasa de incendiu etc. H = 40 mCA Q drencere= 14 mc/h.întrerupător general care se montează înaintea tabloului general. www.. In funcŃie de situaŃia existentă: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.racordurile de apă.nu este cazul CondiŃii specifice pentru asigurarea intervenŃiei in caz de incendiu Obiectivul va fi dotat cu un rezervor de incendiu cu un volum de 400 mc. suprafaŃa. 50.

expert-mediu. conform prevederilor "Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" nr.30 aliniatul 3 din PI 18/1999. .S.P118/1999. ori cu alte destinaŃii conform art. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. • Casele de scări vor avea la ultimul nivel trape de evacuare a fumului cu suprafaŃă minimă de 1 mp cu deschidere automată prin comandă de la nivelul de acces in scară. 2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Se va dota obiectivul cu 33 stingatoare tip P6 cu praf şi C02 (sau echivalent) şi 4 stingătoare transportabile P50 amplasate conform prevederilor scenariului de securitate la incendiu. depozitare. 7.. in caz de incendiu pentru a se asigura evacuarea fumului conform art. Se va dota obiectivul cu hidranŃi interiori: s-au prevăzut hidranŃi interiori 0 3" (coloana) şi racord 0 2" cu doua jeturi simultane 2 x 2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5 l/s şi coloană uscată 0 3" InstalaŃia de sprinklere proiectată va fi permanent sub presiune conform art. » In casele de scări nu vor fi amenajate spatii de lucru.5.eu. www.N.eu 35 .29 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. • InstalaŃiile electrice aferente construcŃiilor vor fi corespunzătoare riscului şi destinaŃiei potrivit reglementarilor tehnice de specialitate. • In spaŃiul aferent centralelor termice se vor monta detectoare automate de gaze cu limită inferioară de sensibilitate 2% CR» in aer. circuitele electrice vor fi prevăzute cu dispozitive de protecŃie diferenŃiale conform prevederilor normativului 17/2002. Theodor Pallady nr.5 din NP 86-05. 50. pentru diminuarea riscului de incendiu.6.F. office@environmental-expert. sector 3. • Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială. 2. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de semnalizare a incendiilor tip I cu acoperire parŃială. Obiectivul va fi dotat cu instalaŃie de iluminat de siguranŃă a cailor de evacuare şi a hidranŃilor cu sursă proprie de energie şi independenŃă de funcŃionare 2 1/2 h.. La nivelul inferior (demisol) care deŃine parcare in sistem Klaus evacuarea fumului se va face prin instalaŃii automate cu deschidere la temperaturi mari. 58/2004.eu. care sa acŃioneze asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale aferente.

eu.eu 36 . utilizarea in alte scopuri a spaŃiilor destinate parcării subterane a autoturismelor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. ascensoarele vor fi astfel realizate incât să permită aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat.eu. CondiŃiile sau recomandările care trebuie avute in vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor. iar in caz de incendiu toate cabinele vor fi aduse automat la parter. din NP 24-97 in interiorul spaŃiilor subterane din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea lichidelor intervenŃie (respectiv a stingatoarelor şi hidrantilor interiori şi exteriori). in care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile construcŃiei.expert-mediu.3. sector 3. dupa caz. incendiilor respectiv la stingatoare şi hidrantii interiori şi exeriori. separate de restul construcŃiei prin pereŃi C0 (CAI) rezistente a foc minim 2 ore. B. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Ascensoarele cu care va fi dotată clădirea vor avea puŃuri de ascensoare proprii. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. C. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50. In cazul defectării sau opririi. in afară de carburanŃii şi lubrifiantii din echiparea autoturismelor. Theodor Pallady nr. Pentru facilitarea circulaŃiei persoanelor in parcaj şi recunoaşterea uşoară a căilor de evacuare. Modul de încadrare a construcŃiei sau amenajării in nivelele de performanta prevăzute de reglementările tehnice şi. destinate parcării autoturismelor se interzice completarea sau scoaterea de carburant combustibile. parcarea autoturismelor in afara spaŃiilor special destinate şi marcate in acest scop..1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. repararea sau efectuarea lucrărilor de întreŃinere a autoturismelor indiferent de natura defecŃiunilor acestora. cum sunt rampele auto şi circulaŃiile din parcaj.C. radioactive sau corozive.2. fumatul şi utilizarea focului deschis sub orice formă. www. explozive. III. după caz: ConstrucŃia se încadrează in prevederile tehnice ale Normativului PI 18/1999. aferente construcŃiei sau amenajării respective: MenŃinerea permanentă in stare de funcŃionare a mijloacelor de primă MenŃinerea in permanenŃă a accesului liber la mijloacele de stingere a Conform art. office@environmental-expert. cu excepŃia schimbării roŃilor. accesul in parcajul subteran a autoturismelor cu substanŃe inflamabile. se prevăd marcaje şi indicatoare vizibile. se stabilesc masuri pentru îmbunătăŃirea parametrilor şi a nivelelor de performanŃă pentru securitatea la incendiu..

1 mg/mc SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2. aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate prin care se întocmirea şi afişarea in locuri vizibile a planurilor de evacuare.igiena şi sănătatea oamenilor. Acesta reprezintă mai mult de o reîmprospătare pe oră şi o raŃie de 300 mc/h pe persoană. se asigură de către operatorul parcajului care răspunde de asigurarea condiŃiilor de securitate la incendiu. office@environmental-expert. împotriva incendiilor la parcare. întreŃinerea şi acŃionarea instalaŃiei de protecŃie precum şi de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment. Verificarea periodică a instalaŃiei electrice şi de legare la pământ.NP 008. formaldehidă . . pulberi în suspensie . sector 3. Prin destinaŃie. întocmirea. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Realizarea sistemului operativ de observare şi anunŃare a incendiului. .5 g/mc. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Cerinta D . de nocivităŃi sunt: • • • • • bioxid de carbon CO2 . stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor.10 mg/mc.eu. sunt asigurate in ceea ce priveste microclimatul prin respectarea prevederilor din STAS 6472.4 mg/mc.. Radon . in caz de incendiu de către salariaŃi.140 Bg/mc pe aer. - D. Supravegherea. Organizarea intervenŃiei. clădirea va indeplini condiŃiile de asigurare a purităŃii aerului conform prevederilor din normativul . Bucureşti Tel: 0314 253 023. refacerea şi Conditiile de igienă şi sănătate ale locatarilor imobilului şi a persoanelor care protectia mediului vor lucra in spaŃiile pentru comert şi servicii. Instruirea la angajare (şi periodică) a personalului privind acŃionarea in caz de incendiu. in funcŃie de ipoteza de intervenŃie.expert-mediu. 50.debitul minim de aer proaspăt reprezintă 20% din debitul de aer vehiculat. Theodor Pallady nr. monoxid de carbon CO .eu.eu 37 .. cu sarcini precise pentru fiecare persoana in parte.concentraŃiile maxime admise. www.

izolare termică şi hidrofugă şi economie de energie Pentru stabilirea conditiilor de izolare termică s-a intocmit calculul coeficientului global de izolare termica “G”.ProtecŃia la zgomot Nivelul de zgomot din spaŃiile tehnice de ventilaŃie . ♦ compresoare semiermetice .eu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. calcul care face parte din proiect.temperatura şi umiditatea aerului refulat. Nivelele de iluminare naturală şi artificială. www. grupuri sanitare. se izolează termic cu vată minerală sau de sticlă cu coeficientul de transmisie a căldurii A < 0. conformate şi dimensionate cu respectarea prevederilor din STAS 1478. La spatiile pentru servicii nivelul iluminatului artificial va fi de 500 luxi pe planul de lucru şi 150-300 luxi in spatiile anexa.canale de aer tratat. sunt asigurate conform prevederilor din STAS 6221. Theodor Pallady nr. Cerinta F . conform prevederilor Normativului C 107/1-97.expert-mediu. Clădirea va fi dotata cu băi.. E. respectiv STAS 6646.04 w/ mk.η = 95 97%. F. 50. din tablă zincată cu rugozitate redusă. pentru funcŃiunile de locuinŃă sau spaŃii pentru servicii şi comert. office@environmental-expert. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . Cerinta E .Randamentul izolaŃiei va fi peste 75%.eu 38 . indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987). Pentru a limita consumul de energie în exloatare se vor utiliza: ♦ ventilatoare cu randamente .se prevăd canale de aer.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Nivelul de zgomot se va incadra in prevederile din STAS 6156 şi nu va depaşi 45-50 db conform "Normativ privind proiectarea şi executia masurilor de izolare fonica şi a tratamentelor acustice in cladiri". .eu.η = 90 * 95%. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. .η = 60 80%. ♦ compresoare ermetice cu . piese speciale cu rezistenŃe locale reduse ( cu raze de curbură mari).pentru centrala de tratare a aerului 65dB ( A ): SC House Construct Invest Environment SRL Bd. In apartamente iluminatului artificial va fi de 300 luxi. bucătării. limitează proliferarea microorganismelor (de tip Leigionella).

expert-mediu. 1.Beton: aproximativ 3000 mc. Se estimează că vor fi utilizate următoarele cantităŃi de materii prime: . substante sau preparate chimice Materile prime prevăzute pentru construcŃia şi dotările obiectivului analizat vor fi numai cele aprobate de legile in vigoare privind materialele şi substantele permise pentru constructia de blocuri de locuit.eu. a panourilor fonoizolante pentru faŃadă si terasă.Valorile maxime ale vibraŃiilor: . Durata etapei de functionare FuncŃionarea estimată de minimum 50 ani.transversale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 2 Hz: 74 dB. De asemenea. 1.5. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 39 .. La nivelul intregului imobil protecŃia la zgomot este asigurată prin utilizarea unei structuri de metal.longitudinale: ♦ acceleraŃia la frecvenŃa de 8 Hz: 80 dB. Informatii privind producŃia care se va realiza şi a resurselor folosite in scopul producerii energiei Obiectivul nu este destinat producŃiei ci spaŃiilor de locuit iar resursele folosite pentru producerea energiei termice sunt gazul natural şi curentul electric. Limitarea vibraŃiilor se face prin montarea pe fundaŃii din beton prin intermediul suporturilor amortizoare livrate odată cu utilajele. ♦ tăria la frecvenŃa de 2 Hz: 7 vibrar. www.7.6.eu. Theodor Pallady nr. . ♦ tăria la frecvenŃa de 8 Hz: 1 vibrar..4. de către producătorul agregatelor.agregatul producere apă răcită 85dB ( A ). 50. în exterior: Viteza aerului la circulaŃia prin canale este limitată la 8 m/s. 1. a pereŃilor fonoizolanŃi intre apartamente. Bucureşti Tel: 0314 253 023. . sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . a geamurilor termopan.4.4. Informatii despre materii prime.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. accesul autoturismelor in zona obiectivului va fi restricŃionat.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. vole şi autogredere. Informatii despre poluanti fizici şi biologici. Estimarea nivelului de zgomot datorat obiectivului Ca poluant fizic se poate considera zgomotul produs de intensificarea activităŃii in zonă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. materiale se vor folosi antifoane generati de activitatea propusă Estimarea nivelului de zgomot datorat lucrărilor de construcŃie Utilajele de santier produc zgomot.4.(A). Poluare calculata produsa de activitate Pe zone rezidentiale de recreere sau alte Masuri Pe zone zone protejate de Numar de Poluare Fara Cu Tipul Sursa de surse eliminare protectie / maxima Pe zona masuri implemenpoluarii poluare / de restrictie permisa obiectivului de tarea pouare reducere aferente eliminare masurilor de a poluarii obiecti/ eliminare/ vului reducere reducere a a poluarii poluarii Lucrarile de constructii Utilitare se vor auto face in Zgomot pe specifice afara timpul construcMaxim 3 65 dB 60-80 orelor de constructie tiilor şi odihna i transporale tului de populatiei. in jurul valorii de pana la 90db.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . office@environmental-expert. din cauza intensificării traficului.. Nivelul de zgomot este variabil. Bucureşti Tel: 0314 253 023. care afecteaza mediul.. nu va fi preparat pe amplasament. valorile mai mari fiind la excavatoare. finisoare. .eu 40 . Theodor Pallady nr. sector 3.8. 1.eu. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative. buldozere. atat in perioada de construcŃie a obiectivului cât şi in perioada de funcŃionare a acestuia in mică măsură. Betonul necesar realizării construcŃiei va fi adus cu betonierele.Geam termopan: estimat 3600 mp.Metal: aproximativ 600 tone. 50. www.

eu. ing.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www.eu. ing. Atât pentru muncitori. de cca. Nivelul de zgomot echivalent continuu estimat pe baza densităŃii circulaŃiei la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul este de 80 dB(A).pentru strazi de categoria I. 3 – admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) – pt. strazi de categoria IV. iar zgomotul provenit de la motoarele autovehiculelor se incadrează in limite normale asigurând in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul şi calitatea aerului. iar Nivelul echivalent continuu {dB(A)} datorat traficului rutier este de 80 dB(A) in cursul zilei. pag. 50. este de 70 dB(A). Trebuie amintit şi faptul ca Institutul de Sănătate Bucureşti a desfăşurat o acŃiune de monitorizare care a evidenŃiat o dinamică ascendentă a nivelurilor de zgomot de la valorile medii de 50 db(A) la inceputul anilor 1980. Toate instalaŃiile şi utilajele folosite vor fi omologate conform normelor in vigoare şi produc un nivel acustic de maxim 35–40 dB. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. CirculaŃia din zonă se incadrează in categoria tehnica II. efectuattă la intervale bine precizate de timp. in timpul zilei. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. autori dr. de legatură. STAS-ul nr. Estimarea nivelului de zgomot datorat traficului Pentru evaluarea zgomotului generat de traficul rutier s–a stabilit densitatea medie a circulaŃiei rutiere pe baza numărării autovehiculelor. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore.expert-mediu. Ioan Paunescu). Sursele de zgomot in cazul obiectivului sunt cele produse de pornirea/oprirea şi funcŃionarea motoarelor autovehiculelor şi de la autoutilitarele care descarcă marfa. Valoarea a fost calculată pentru o circulaŃie intensă pe timpul zilei. Alexei Atudorei şi prof. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. pana la aproximativ 70 db(A) in anul 2000 (extras din lucrarea „Gestiunea deseurilor urbane”.eu 41 . sector 3. Nivelul echivalent continuu {dB(A)} la limita investiŃiei este estimat sub 65 dB(A) in cursul zilei.şi de 75. office@environmental-expert. 50 dB(A).85 db(A) . dr. pentru care limita admisă de norme la bordura trotuarului ce mărgineste carosabilul.. 10009-88 (Acustică urbană) – tabelul nr. 10.

. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime. reŃea canalizare. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi indicarea alegerii uneia dintre ele Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continuă a pieŃei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidenŃiale. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile.10. nr 33. obiectivul studiat va contribui la dezvoltarea zonei şi la asigurarea necesarului de locuinŃe din zona analizată. amplasamentul işi va pastra funcŃiunea actuală. 1.11. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert.9.eu 42 . sector 3. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică NU ESTE CAZUL 1.4. iar funcŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei – zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. de asemenea. reŃea alimentare cu gaz metan. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului ansamblu rezidenŃial din strada Pictor Aman. 50. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor pentru realizarea alternativelor la proiect Nu este cazul.expert-mediu..4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. aici aflandu-se clădiri cu funcŃiunea de spaŃii de invăŃamânt. precum şi zone cu spaŃii verzi amenajate. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate. In situaŃia neimplementării planului.eu.4. In situaŃia implementării planului. judetul Bacău au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al municipiului Bacău. Theodor Pallady nr. apartinând de localitatea Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (ansamblul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor reŃele: reŃea alimentare cu apă. reŃea telecomunicaŃii. reŃea alimentare cu energie electrică). Zona in care va fi amplasat imobilul comercial şi rezidenŃial se caracterizează ca fiind o zona construită.

arii naturale/zone protejate.T) va fi 7. 1105 / 2008. office@environmental-expert. arheologice. In vecinătatea amplasamentului este Universitatea Bacovia.T) va fi maxim 75%. Informatii despre modalităŃile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă 1.U.14. 1. Regimul de inălŃime strict a obiectivului analizat va fi D+P+M+12E. valori naturale. Alimentarea cu apa rece SC House Construct Invest Environment SRL Bd. arii naturale/zone protejate.. arheologice.4.12 InformaŃii despre utilizarea curentă a terenului. zone de protectie sanitară. www.4. culturale. Realizarea acestei investiŃii nu va afecta dezvoltarea spaŃială a localităŃii Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. 34 / 15.expert-mediu.13. infrastructura existentă.eu. zone de protecŃie sanitară Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000.02. Alimentarea cu apă potabilă a.4.O. istorice.eu 43 . culturale.1. istorice. Pe amplasament nu există valori naturale. In prezent terenul este liber de construcŃii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 1. sector 3.14. Bucureşti Tel: 0314 253 023. După realizarea proiectului procentul de ocupare al terenului (P.4.. Theodor Pallady nr. InformaŃii despre documentele / reglementările existente privind planificarea / amenajarea teritorială in zona amplasamentului proiectului S-a eliberat certificat de urbanism nr. Terenul se află in vecinătatea reŃelelor tehnico. inclusă in UTR 9 din cadrul PUG / 2000. astfel localitatea va dobândi o zonă de locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime şi servicii cu un grad ridicat de urbanitate. Terenul este proprietate particulară conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 50. iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.edilitare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 1. In prezent terenul este liber de construcŃii. 2010. Terenul are funcŃiunea actuală de curŃi-construcŃii şi funcŃiunea aprobată prin PUZ / 2007 de zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare.

4.31 mc/zi Determinarea debitului zilnic maxim .4 mc/zi Q zi med =1/1000 x 95 x 50 [mc/zi]= 4. 1 persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers . www..35 = 148.75 mc/zi Qzi med total = 121. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.Qzi max Qzi max=Q zi med x Kzi [mc/zi] Kzi valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic= 1..conform STAS 1343-1/2006 Calculul debitului zilnic mediu -Qzi med Q zi med =1/1000 x 648 x 170 [mc/zi]= 110.72 mc/zi Qzi max = 6.eu. = 648 persoane 160 persoane in spaŃii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers .35 Qzi max = 110. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul obiectivului.16 mc/zi Q zi med =1/1000 x 160 x 40 [mc/zi]= 6. sector 3. pct.conform STAS 1478/90-Tab.conform STAS 1343- 1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers . Bucureşti Tel: 0314 253 023. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer. 50. office@environmental-expert. DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt.64 mc/zi SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4 mc x 1.35 = 8. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă.16 mc x 1.eu 44 . Theodor Pallady nr. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.

75 mc x 1. office@environmental-expert.72 x 2. Theodor Pallady nr. -locatari: Qs zi med = 110. = Q zi max. X Ks X Kp[mc/ZÎ] unde: Ks = 1. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi max. sector 3.35 x 1.64 x 0.62 mc/zi Qzi min= 8.77 mc/zi Determinarea debitului zilnic minim .22 [mc/zi] = 1.eu 45 . = Qzi min.35 [mc/h] = 5.92 mc/zi Qzi min total= 49.64 x 2.3 [mc/zi] Qzi min= 148. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.41 x 2.35 [mc/h] Qorar max =1/16 x 8.eu.13 mc/zi Determinarea debitului orar maxim de apă – Q 0 max Qorar max=1/h x Qzi max x Ko [mc/h] Ko= 2.02 => coeficient care Ńine seama de nevoile sistemului de alimentare cu apă.65 l/s -spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.79 [mc/h] Qorar max total = 20. www.3 = 1.41 mc/zi Qzi max total = 163. X Ks X Kp[mc/zi] Qs zi min.15 = 52.02 l/s Qszimin = 44.8 = 1.41 x 0.15 => coeficient care Ńine seama de pierderile de apă prin reŃele (reŃele vechi)...51 [mc/h] Qorar max =1/10 x 6.Qzi min Q minim zilnic= Qzi max x 0. 50.15 = 129.49 l/s Qs zi max.15 = 174.8 = 17.72 x 0.8 = 1.8 .02 x 1.= 148.eu. = Q zi med.3 = 2.16 x 1.valoarea maximă a abaterii valorii consumului orar Qorar max =1/24 x 148.02 x 1.34 [mc/zi] = 0. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.45 [mc/zi] = 2.expert-mediu.59 mc/zi Qzi min= 6.15 = 20.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med.72 x 1.3 = 44.35 = 6.02 x 1.02 x 1.62 x 1.61 l/s Qs o max= 17. Kp = 1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qzi max = 4.

72 l/s Qs o max= 24. etanşate cu garnituri din elastomeri.10 [mc/zi] = 2. tip VITODENS 200-W. birouri şi spatii comerciale este prevăzut cu demisol cu capacitate pentru 158 autovehicule. având puterea termică de 105 kw fiecare. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă. iar Ia mezanin s-au prevăzut birourile.02 x 1. model VIESSMANN.15 = 2.92 x 1.02 x 1..= 8.15 = 7. www.eu 46 . La parter s-a propus amenajarea spatiilor comerciale.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.77 i/s Qs zi max= 192. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.09 [mc/h] = 0.64 x 1.51 [mc/zi] = 0.4 l/s Qs zi min = 57.15 = 5.15 = 2.06 l/s Qs o max= 1.49 l/s -birouri: Qs zi med =4.eu.58 l/s -cerinŃa totală: Qs zi med.eu. Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apa caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament.02 x 1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Qs zi med. Evacuarea apei uzate menajere Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă. c.77 [mc/h] = 0. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice.expert-mediu.41 x 1.15 = 7..65 l/s Blocul de locuinŃe (12 etaje). 50.= 142.79 x 1.15 l/s Qs zi max= 6.02 x 1.05 l/s Qs o max= 1.21 l/s Qs zi min = 1.02 x 1.04 [mc/zi] = 0.13 [mc/zi] = 0.30 [mc/zi] = 1. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică proprie. office@environmental-expert.15 = 10.51 x 1. b.02 x 1.25 [mc/zi] = 0.02 x 1.59 x 1.57 [mc/zi] = 0.15 = 3. sector 3.4 x 1.75 x 1.02 x 1.15 = 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.13 l/s Qs zi max.17 l/s Qs zi min = 2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. = 6.63 [mc/zi] = 0. Theodor Pallady nr.52 [mc/zi] = 0.21 [mc/h] = 5.

eu. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. Pentru partea de locuinŃe se vor monta trei branşamente la capătul SC House Construct Invest Environment SRL Bd.4. În demisol.. s-a făcut conform STAS 1795. Alimentarea cu energie termică şi gaze Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor se realizează din reŃeaua gaze naturale presiune redusa ∅ 3 existentă pe strada Pictor Aman. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05. www.B" Coloanele menajere.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. prin extinderea ei până la obiectiv . la parter şi la ultimul nivel. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigentelor legislaŃiei în vigoare.eu 47 . Theodor Pallady nr. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu. 50.2. 1.eu. la etajul 6. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Coloanele menajere vor fi mascate în ghene. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele. Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. Pentru siguranŃă în exploatare. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip . d. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii. Bucureşti Tel: 0314 253 023. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm.14. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii.. Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. office@environmental-expert. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° . sector 3..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.

montata pe cazan şi racordată la canalul de evacuare gaze ∅ 300 canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0.eu. A doua situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului din cazan se realizează din coridorul interior . Din P. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI lor trei regulatoare..5 metri. Din coloana G0. Măsurarea consumului de gaze naturale pe fiecare apartament se realizează cu ajutorul unui contor volumetric tip G 4.12 mc/h.eu.. racordată la canalul SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 48 . Theodor Pallady nr. alimentarea receptorilor din fiecare apartament se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale-presiune joasă montată aparent pe ziduri. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii cazanului model VISION DUAL este de 2. iar la partea de magazine se montează un post de reglare măsurare. www.05 mc/h. alimentarea cu gaze naturale a receptorilor din bloc se realizează cu ajutorul instalaŃiei de utilizare gaze naturale presiune joasă comună. montată aparent pe casa scării prin montarea in plan vertical a doua coloane G0. grinzi.70mc/h. Admisia aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse se realizează in doua situaŃii funcŃie de amplasarea bucătăriei şi centralei termice in planul imobilului şi anume : Prima situaŃie admisia aerului necesar arderii gazului şi evacuarea gazelor arse se realizează din exterior. 50. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionarii maşinii de gătit tip aragaz este de 1. Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin montarea unei prize de evacuare gaze arse 10 * 10 cm. iar evacuarea gazelor arse se realizează printr-o tubulatura ∅ 60. office@environmental-expert. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. stâlpi.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. montată pe cazan.R. Debitul de gaze naturale necesar funcŃionării cazanului model VIESSMANN tip VITODENS 200 . ce face parte din furnitura cazanului. printr-o tubulatura ∅ 60.expert-mediu. cu ajutorul unui cos de fum coaxial ∅ 100/60.W este de 12. protejată cu plasa de sârmă.

300 mm CA. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI de evacuare gaze. . cuprinsă intre regulatorul existent şi robinetul de incendiu a contorului proiectat de la fiecare apartament.. Punerea in funcŃiune a receptorilor din bucătărie şi centrala termică se realizează pe baza unui proiect la faza de dosar preliminar ce va fi întocmit de o firma ce proiectează instalaŃii de gaze naturale. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5 metri.1 centrală termică cu tiraj forŃat : Q = 2. montată aparent pe ziduri şi grinzi in sistematizare orizontală şi stâlpi in sistematizare verticală. Receptorii sunt din import sau din producŃia internă şi conform cărŃii tehnice anexate funcŃionează la presiunea de alimentare de 200 .instalaŃia interioara intre robinetul de incendiu a contorului proiectat şi receptorii legali aprobaŃi.1 maşina de gătit tip aragaz : Q = 1. canal care in plan vertical va traversa fiecare bucătărie şi va depăşi acoperişul blocului cu 0. suprafaŃa de vitrare. la inălŃimea de montaj conform schemei izometrice anexate..75 mc/h.expert-mediu. iar proiectul va fi avizat de către E ON GAZ ROMÂNIA .70 mc/h . indicativ NT-DPE .eu 49 .05mc/h. office@environmental-expert.T. SoluŃia de alimentare a noului consumator cât şi debitul de gaze necesar. Încăperea unde sunt amplasaŃi receptorii (C. nominalizat pe următorii receptori: . TOTAL DEBIT APROBAT : Q = 3. raportul volumic. va fi aprobată de către E ON GAZ ROMÂNIA .. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023.bucătărie) şi unde se introduc gaze naturale corespunde prevederilor din NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE .2004.eu. privind volumul minim.75 mc/h . www. Proiectul instalaŃiei de utilizare gaze naturale de joasă presiune cuprinde : . destinat pentru incălzirea spaŃiilor şi prepararea hranei. agrementată de ANRE. .eu. CondiŃii pentru introducerea instalaŃiilor de gaze. Debitul total de gaze naturale pe fiecare apartament va fi de 3. asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse şi a eventualelor scăpări de gaze .instalaŃia exterioară. 50. Theodor Pallady nr. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.Centrul OperaŃional BACĂU.2004. cu dimensiunile de 20* 20 cm.Centrul OperaŃional BACĂU.

cu agent de răcire apă rece cu Ttur =7 ° Tretur=12 ° in regimul de răcire. C.DPE . 8. .. sector 3. Acestea sunt alimentate: .eu 50 . se va realiza prin execuŃia unei variante din proiect. 8. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. asigurând încălzirea sau răcirea aerului.2004 .. De asemenea se interzice evacuarea gazelor direct in poduri. www.montarea conductelor pentru alte instalaŃii in canale pentru conductele de gaze. . office@environmental-expert.22 din NT . 50. 2. care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt.cu agent termic apă caldă cu Ttur =70° Tretur =60° in regimul de încălzire. Conform art. Pentru calcularea necesarului de gaze s-a Ńinut cont de cantităŃile necesare pentru instalaŃiile de incălzire şi pentru instalaŃiile de ventilaŃie şi climatizare. NU ESTE ADMISĂ: .eu. precum şi asigurarea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune.intersecŃia canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaŃii. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor Centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură. C. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spaŃiile comerciale. Admisia aerului necesară receptorului cu flacără deschisă (aragaz). InstalaŃie de ventilaŃie şi climatizare Pentru spaŃiile comerciale de la parterul şi mezaninul imobilului sunt prevăzute următoarele sisteme: 1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. amplasată la inălŃimea Hp = 2. C.expert-mediu.eu. Evacuarea eventualelor scăpări de gaze şi admisia aerului necesar arderi. C.35 m. Theodor Pallady nr.DPE -2004. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Evacuarea gazelor naturale arse de la aragaze se face prin grila de evacuare 10 * 10 cm. climatizarea locală a spaŃiilor. Se interzice montarea de dispozitive de inchidere a secŃiunii de ieşire a gazelor arse conform art. se realizează din exterior prin montarea unei prize de aer in peretele exterior la înălŃimea de 20 cm de la pardoseală şi va fi protejată cu plasă de sârmă. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. folosind climatizoare de tubulatură.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. cu agent de răcire apă rece pentru răcirea aerului.32 din NT .

eu. protejate anticorosic prin grunduire şi voPSIre.. tip VITODENS 200 .8 mm. Theodor Pallady nr. pe fiecare nivel cu ventiloconvectoare de plafon necarcasate. Centrala termică produce agent termic 70/60° iar transferul termic se realizează C.expert-mediu. necesitând realizarea instalaŃiilor interioare de incalzire şi ventilaŃii.eu 51 . caserate pe folii de aluminiu armate cu fibre de sticlă. suporŃii se vor executa din profile din oŃel laminate. Manipularea materialelor se va realiza cu respectarea normelor de tehnica securităŃii muncii şi in aşa fel încât sa nu se deterioreze. mezanin. SpaŃiul de la demisol este destinat parcărilor auto şi nu necesită asigurarea confortului termic. agregatul de răcire apă ca şi celelalte accesorii ale instalaŃiei sunt de ultimă generatie. sector 3. unsprezece etaje + penthouse (D + P + MZ + 11E + PTH). SpaŃiu rezidenŃial este destinat locuinŃelor cu regim de inăltime 11 etaje + penthouse totalizând 205 apartamente. SpaŃiu comercial al imobilului este format din parter şi mezanin cu destinaŃie magazine. InstalaŃii de incălzire şi ventilaŃie Pentru imobilul COMERCIAL ŞI REZIDENłIAL cu regim de inaltime: demisol. montate in tavan fals. trebuie asigurat confortul termic prin realizarea instalaŃiilor interioare de incălzire şi ventilaŃii. Aerul viciat va fi extras din spaŃiile comune printr-o reŃea de canale de ventilaŃie racordate la modulul de evacuare al centralelor de tratare a aerului. având puterea termică de 105 kw fiecare. www. Consolele.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Centralele de tratare aer. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Fiecare aparat de climatizare va fi racordat printr-o tubulatura la canalele principale de aer de la centralele de tratare a aerului. Pentru spaŃiul comercial confortul termic se realizează de la o sursă termică proprie.eu.W. model VIESSMANN. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează doua cazane de perete in condensatie cu tiraj forŃat şi camera etanşă. Materialele utilizate la executarea instalaŃiilor Canalele de aer se execută din tablă de oŃel zincat protejate termic cu cochilii din polistiren sau plăci rigide din vată minerală sau de sticlă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pentru care confortul termic se realizează separat pe apartament. Specificul amplasamentului impune realizarea protecŃiei termoizolaŃiei cu folii de aluminiu de 0. Bucureşti Tel: 0314 253 023. parter. office@environmental-expert. 50.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. respectă normele de protecŃie a mediului fiind ecologice.

expert-mediu. s-a determinat conform STAS 6472/3 şi Normativ C107. izolată model REHAU.eu 52 . având puterea termică utilă: minimă / maximă de 9. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. tip VISION DUAL 24 SE. clădirea incadrandu-se in zona III de temperatură (te = .eu.incălzire. Necesarul de căldură pentru fiecare încăpere a obiectivului cu corpuri statice. SR 1907/2. Cazanul este de tip mural cu camera etanşă şi tiraj forŃat şi va fi amplasat in bucătărie.. ce produce agent termic pentru incălzire şi instant preparare apă caldă de consum.retur din Ńeavă de polietilenă reticulată. 2 agregate frigorifice . Agentul termic produs va fi folosit pentru incălzire şi preparare apă caldă de consum.4%. date prin temă. Pentru spaŃiul rezidenŃial confortul termic se realizează individual pe fiecare apartament de la o sursă termică proprie prin amplasarea unei centrale termice murale in fiecare bucătărie. 4 recuperatoare de căldură rotative cu D aer = 3500 mc/h/buc 4 baterii de incălzire . pe baza datelor din proiectul de arhitectură şi a temperaturilor interioare de calcul prevăzute in standard. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Agentul termic 85/65°C va fi produs de un cazan. 50. cu conducte tur .18° şi in zona III eoliană. C) RezistenŃa termică a elementelor de închidere ale încăperilor.1 kw / 23. s-a determinat in conformitate cu SR 1907/1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. 4 x 25 kw.răcire. sector 3. 2 * 75 kw . Agentul termic va fi produs de un cazan model de referinŃă HERMAN. se realizează perimetral. office@environmental-expert. Transportul agentului termic la corpurile de încălzire statice. intr-un spaŃiu ce corespunde condiŃiilor impuse de normativul 113 şi NTDPE -01/2004. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃia de climatizare este compusă din : mc/h. montaj îngropat. ce funcŃionează cu gaze naturale la presiunea gazului din sistem de 20 mbar. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. tubulară introducere aer proaspăt cu anemostate având D aer = 4 x 3500 tubulatura evacuare aer viciat cu grile de ventilaŃie având D aer = 4x 3000 mc/h. Theodor Pallady nr.9 kw şi un randament de 93.

Probele se vor efectua inaintea izolării termice a elementelor instalaŃiei şi dupa închiderea completă a clădirii.14. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu 53 . sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ProtecŃia conductei cu izolaŃie va avea dublu rol şi anume de izolator şi posibilitatea dilatării conductei funcŃie de variaŃiile de temperatură. Transferul de căldură in incăperi va fi asigurat de corpuri statice din oŃel model ECORAD cu două rânduri.eu.23 din 113-2002.4. iar in punctele cele mai înalte se prevăd aerisitoare (dezaeratoare automate). interfon). Pentru o echilibrare hidraulică bună a instalaŃiei. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. InstalaŃia interioară de incălzire se va supune la proba la rece şi la cald conform cap. Pentru asigurarea protecŃiei împotriva şocurilor electrice se va executa şi măsura priza de pământ naturală şi artificială. Îmbinarea tubului multistrat şi a fitingurilor de tip REHAU se realizează cu racorduri prin presare sau filetare..eu. dimensiunea lor va fi funcŃie de incărcarea termică pe incăpere. Se va asigura panta corespunzătoare la instalaŃia de distribuŃie. se montează câte un robinet de reglaj. pe legăturile tur-retur la corpurile de incălzire. curenŃi slabi (telefon-întemet. Se utilizează armături de sectorizare şi golire cu ventil sferic şi mufe. www. nulul de lucru şi protecŃie al reŃelei. instalaŃii de iluminat şi prize. 1 Ohm. Materialele utilizate vor avea caracteristicile şi toleranŃele prevăzute in standardele de stat sau in normele interne ale unităŃilor producătoare. Tablourile electrice de distribuŃie vor fi executate conform schemei electrice de distribuŃie puse la dispoziŃie de proiectant. In punctele cele mai coborâte se prevăd robineŃi de golire. La priza de pământ se vor racorda nulul de protecŃie pentru tablourile electrice. 1. TV. în execuŃie îngropată. iar in băi corpuri statice de tip port prosop. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Tabloul electric de distribuŃie va fi realizat cu grad de protecŃie IP34. Se utilizează conductoare de cupru. Alimentarea cu energie electrică InstalaŃiile proiectate includ instalaŃii de forŃă.3.. Presiunea de lucru la instalaŃia de incalzire este de 3 bari. 50. Plecările spre receptori (circuite) sunt protejate cu întrerupătoare automate. cu valoare de max.

sistem de iluminat de siguranŃă. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru circuitele de iluminat şi forŃă se prevede protecŃia la scurtcircuit cu întrerupătoare automate cu protecŃie magnetotermică. Circuite internet şi telefon. InstalaŃiile electrice de joasa tensiune cuprind: 1.eu. 2. sector 3.expert-mediu. 3. InstalaŃii electrice în spaŃiile comune.eu. InstalaŃii de protecŃie împotriva trăsnetului şi priza de pământ.Este tabloul de distribuŃie. 4.tablou de utilităŃi comune pentru scara de locuinŃe TGSC . office@environmental-expert. 50. Pentru alimentarea spaŃiilor comerciale se va prevedea un FDCP separat. In cadrul clădirii există următoarele categorii de circuite: sistem de iluminat normal. InstalaŃii electrice aferente spaŃii comerciale şi de birouri.eu 54 . Tablouri electrice proiectate: FBE (parter) .. Sistem televiziune prin cablu.tablou general comune pentru spaŃiile comerciale Tablouri electrice individuale . Lămpile se vor monta pe baza planurilor de montaj. Sunt prevăzute sisteme de iluminat specifice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. TECOM . realizat cu două secŃiuni separate (măsură şi protecŃie). în zona de acces (se va face conform avizului de racordare ce se va obŃine de către beneficiar). 6. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. Tablourile electrice vor fi dispuse astfel: Tabloul FBE va fi montat la intrarea in clădire. 7.. FDCP.(In fiecare apartament). cu funcŃiile de protecŃie şi măsură a energiei electrice. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. InstalaŃiile electrice de curenŃi slabi cuprind: 5.firidă de branşament. este la exterior. Pentru fiecare scara de bloc se va prevedea cate un FDCP. 8. InstalaŃii avertizare incendiu Memoriul tehnic pentru instalaŃiile electrice nu include racordul electric şi branşamentele de curenŃi slabi. InstalaŃii electrice pentru iluminat şi prize în apartamente. Interfon.

amplasat la oglindă. sau echivalent.eu. cu aparat special pentru mediu umed (băi).5 mmp pentru iluminat iar legăturile conductoarelor vor fi realizate numai în doze. la parter Tablou TER aferent rezervor Tabloul individual de apartament va fi amplasat în interiorul fiecărui In cazul apartamentelor în camera de zi s-au proiectat in general două locuri apartament. frigider. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr.A.eu. InstalaŃiile electrice de iluminat vor fi realizate din conductoare FY protejate în tuburi IPEY sau echivalente pozate îngropat. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru zona casei scării va fi de tipul 1. deasupra uşii de intrare. Circuitele de priză nu prezintă particularităŃi deosebite. etc. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. cu cleme corespunzătoare. InstalaŃii pentru alimentarea prizelor: Circuitele de prize din apartamente sunt racordate din tablourile individuale. Se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuala de 90 minute. prin siguranŃe automate cu protecŃie diferenŃială de 30 mA.. de lampă (general loc de masă şi odihnă) cu comandă din puncte independente şi în băi s-a proiectat un loc de lampă. Prizele se vor monta la o înălŃime de 30 cm acolo unde nu sunt specificate alte cote de montaj. 50.5 mmp pentru prize. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - Tabloul FDCP va fi montat în interiorul clădirii la parter. Se utilizează conductoarele de cupru de 2. Se utilizează conductoarele de cupru de 1. www. fiind permanent in funcŃiune HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. Schema de distribuŃie şi calcul adoptată este de tip magistrală cu o coloană. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. În bucătării s-au proiectat patru prize pentru maşina de spălat. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Tabloul TECOM şi TESPC va fi montat în interiorul clădirii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu.eu 55 . alte electrocasnice. Pentru casa scării s-au proiectat aparate de iluminat pentru fiecare etaj tip aplici de tavan sau echivalent echipate cu surse economice tip PL-T. sector 3.

. Trecerea in regimul normal de funcŃionare se va putea face numai manual de la tabloul de utilaj. www. cea de bază din TECOM şi una de rezervă de la un generator propriu pentru fiecare lift in parte.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Alimentarea cu energie electrică a spatiilor comerciale se va face printrun tablou electric tip FDCP.8 m1. cablu TV şi interfon.expert-mediu.26.eu 56 . Liftul se va alimenta din tablou de utilităŃi comune înaintea disjunctorului general. sector 3. 50. Theodor Pallady nr. Pentru zona comună şi spatiile tehnice s-a prevăzut un tablou general care se va alimenta separat din firida de branşament. holuri se va face din tabloul de utilităŃi comune TECOM. S-a proiectat instalarea unui interfon. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comutatoarele şi întrerupătoarele pentru iluminat se vor amplasa la h=0. DistanŃele de montare dintre prize şi elementele metalice legate la pământ vor respecta prevederile cuprinse în normativul 17 pct. InstalaŃii electrice de curenŃi slabi: În interiorul fiecărui apartament s-au proiectat circuite de telefonie-internet. Aceasta va fi repartizată la un anumit etaj care se va preciza de către furnizorul de internet-telefon. câte unul pentru fiecare scară in parte. respectiv cablu.. office@environmental-expert.5 m. Aceste circuite sunt pozate îngropat. tv s-a prevăzut cate o plecare separată pentru fiecare din tabloul de utilităŃi comune. Generatorul va fi echipat cu tablou de comandă şi automatizare astfel incât la căderea tensiunii acesta va intra automat in funcŃiune. astfel incât la apariŃia unui incendiu liftul să se deplaseze la parter. ~ Sistemul de internet şi telefon . Fiecare lift va avea inclus in furnitura lui un tablou automat (livrat de furnizorul liftului) care trebuie pe lângă funcŃiunile lui normale să poată primi un semnal de la centrala de avertizare incendiu. Liftul. 5. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Iluminatul pe spaŃiile comune. casa scării. astfel incat să se elimine posibilitatea de pornirea a liftului in cazul unui incendiu.eu. Pentru siguranŃa la incendiu fiecare lift in parte a fost prevăzut cu dubla alimentare.eu. DistribuŃia SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Sistemul de televiziune prin cablu . cu posturi în fiecare apartament. rămânând acolo cu uşile.2. Pentru sistemul de telefon-internet. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Din tabloul de utilităŃi comune se vor mai alimenta : Unitatea centrală a interfonului.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI circuitelor in zonele comune se va face in cablu tip CYYF (cu intârziere mărită la propagarea flăcării) pozat pe pod de cablu montat in tavanul fals.. camera tehnică a grupurilor de pompare hidranŃi respectiv sprinklere se vor prevedea corpuri de iluminat pentru continuarea lucrului. sector 3.eu. www. Din tabloul general al spatiilor comune se vor alimenta : UnităŃile de climatizare de pe terasa magazinelor. fiind permanent in funcŃiune . Iluminatul in spatiile comune se va realiza cu corpuri de iluminat montate incastrat in tavanul fals. camera tabloului general.eu. prin butoane de comandă. In camera centralei termice. echipate cu surse economice. Tabloul electric de iluminat şi prize aferent spatiilor comune. Atât dozele cât şi corpurile de iluminat se vor echipa cu presetupe de etansare astfel incât să fie păstrat gradul de protecŃie de IP65. office@environmental-expert. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare.. Pentru alimentarea cu energie electrică a parcărilor se va prevedea un tablou distinct contorizat separat. 50.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. Comanda de aprindere a iluminatului pentru zona comună a spatiilor comerciale se va face centralizat de Ia camera de supraveghere. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. Bucureşti Tel: 0314 253 023. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H. Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru spaŃiile comerciale va fi de tipul 1.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. camera centralei de avertizare incendiu. sau direct de pe tabloul electric prevăzut pentru iluminat. Theodor Pallady nr. Se vor prevedea circuite electrice de prize pentru curăŃenie alimentate in cablu CYYF (cu întârziere mărită la propagarea flăcării) pozate pe pod de cablu montat in tavanul fals. echipate cu kit de siguranŃă cu autonomie de 180 minute. Aprinderea iluminatului se va face de la detectoare de mişcare cu unghi de 360 grade care vor comanda contactoarele SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Centralele termice murale aferente magazinelor. Iluminatul in parcare se va realiza cu corpuri de iluminat tip TCW215 sau similar cu grad de protecŃie IP65. InstalaŃia de iluminat va fi de tip etanş realizată in cablu CYYF pozat aparent pe tavan sau pe pod de cablu.eu 57 .

Iluminatul de siguranŃă de evacuare pentru parcare va fi de tipul 1.. • detectoare optice adresabile de fum. • detectoare de gaz. Conform Normativ 118/2-2002 (funcŃie de categoria de importanŃă. • dispozitive de alarmă la incendiu. Theodor Pallady nr. La stabilirea numărului de detectoare s-a avut in vedere aria de acoperire a unui detector care este de minim de 80 mp. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. acestea vor fi marcate pe plan distinct. fiind permanent in funcŃiune. Cablurile de alimentare a circuitelor de iluminat de siguranŃă vor fi rezistente la foc timp de 90 minute.A se va realiza cu luminoblocuri cu autonomie individuală de 90 minute. • declanşatoare manuale de alarmă.eu. riscul de incendiu. categoria pericol de incendiu) se va folosi tipul de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. InstalaŃia de semnalizare la incendiu cuprinde: • centrala avertizare incendiu adresabilă cu 6 zone. HidranŃii vor fi marcaŃi cu luminoblocuri cu autonomie de 90 minute şi vor avea inscripŃionate litera H.eu. traseele acestora vor fi distincte de cele ale iluminatului normal. Alimentarea acestora este identică cu cea a iluminatului de evacuare. număr ocupanŃi.expert-mediu. In cazul dispariŃiei tensiunii normale o parte din corpurile de iluminat normal au fost prevăzute şi cu kituri de siguranŃă astfel incat traseul de circulaŃie sa fie iluminat parŃial. office@environmental-expert. INSTALAłIA DE SEMNALIZARE LA INCENDIU Sistemul de detecŃie şi semnalizare a incendiului are rolul de a supraveghea obiectivului din punct de vedere al apariŃiei accidentale sau intenŃionate a unui focar de incendiu. 50.eu 58 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023.. • detectoare de monoxid de carbon. • cablu transmisie semnal cu rezistenŃă mărită la foc. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI aferente circuitelor din zona deservită de acestea. Acestea se vor alimenta UPS şi vor fi de tipul MENłINUT. In cazul in care acestea vor avea defecte a fost prevăzut şi câte un întrerupător general amplasat unul in zona de intrare in parcare cu automobilul şi unul in zona de intrare in parcare din casa scării.

elementele de captare a trăsnetului: paratonier cu dispozitiv de amorsare amplasat pe corpul central la 5 m deasupra cotei cele mai înalte şi care va avea raza de protecŃie de 65 M. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu 59 .expert-mediu. 50. InstalaŃia se compune din: .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI acoperire totală pentru parcare şi spaŃii comerciale şi parŃial pentru scara fiecărui bloc in parte. www. Amplasarea centralei se va face la parter in camera de supraveghere din zona spaŃiilor comerciale. InstalaŃia de avertizare la incendiu va fi executată de firme specializate şi autorizate pe domeniul respectiv. modul comanda relee.. office@environmental-expert. modul comunicaŃii la distanŃă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.priza de pământ SC House Construct Invest Environment SRL Bd. instalaŃii de protecŃie prin legare la pământ şi priza de pământ InstalaŃia de protecŃie împotriva trăsnetului constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică şi transmiterea acestora la pământ S-a calculat un nivel întărit II pentru protecŃia împotriva trăsnetului.conductoare de coborâre (formate din platbandă OL-Zn 25x4 mm) şi elemente de conectare la priza de pământ: . Declanşatoarele de alarmă manuale şi dispozitivele de alarmare la incendiu se vor monta către ieşirile principale de evacuare pentru a facilita declanşarea unei alarme in cazul apariŃiei unui incendiu nesesizat de detectoare şi pentru o alarmare eficienta a întregului obiectiv.. Theodor Pallady nr.5 pozat aparent in tavanele false şi in tuburi de protecŃie la montajul ingropat in zid. Conexiunile intre echipamente se vor realiza cu cablu rezistent la foc 4x1. modul alarmă la incendiu.eu. Detectoarele se vor monta pe tavanul incăperilor. Paratrăsnet. sector 3.eu. . Centrala de avertizare la incendiu va avea incorporate mai multe module: modul de alimentare cu sursă de rezervă.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Dimensionarea echipamentului electric Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor şi echipamentelor electrice s-a făcut Ńinând cont de: - parametrii regimului de funcŃionare (tensiune, curent, putere, frecvenŃă, etc); - categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea, spaŃiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incediu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare; -caracterul specific al instalaŃiei electrice respective, cu respectarea prescripŃiilor tehnice şi normativelor în vigoare. ProtecŃia instalaŃiilor electrice: a) ProtecŃia circuitelor electrice împotriva supracurenŃilor şi scurtcircuitelor Se utilizează întrerupătoare automate pentru protecŃia coloanelor principale şi individuale. b) Măsuri de protecŃie împotriva tensiunilor de atigere şi de pas: Măsurile de protecŃie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas prevăzute sunt în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare. InstalaŃia electrică va fi realizată având nulul de lucru şi nulul de protecŃie separate, începând de Ia FDCP în schemă TN-CS. Pentru instalaŃia electrică proiectată pentru acest obiectiv se va realiza protecŃia prin legare la nul - ca mijloc de bază, cu respectarea STAS 6616/83. Ca mijloc suplimentar se utilizează protecŃia diferenŃială. Toate părŃile metalice ale instalaŃiilor şi aparatelor electrice se leagă la nulul de protecŃie. c) Măsuri de protecŃie împotriva supratensiunilor atmosferice: Clădirea are proiectată o instalaŃie de protecŃie împotriva trăsnetului. La nivelul acoperişului, există o reŃea de captare cu ochiuri de max 15m (Nivel de protecŃie Normal III), Pentru conductoarele de coborâre se utilizează platbanda OLZn 25x4mm. Priza de pământ va avea valori de max. 1 Ohm, şi este de tip natural (utilizându-se armătura radierului de fundaŃie, precum şi a grinzilor de fundaŃie). Dacă valorea măsurată pentru priza de pământ depăşeşte 1 Ohm, se va suplimenta cu o priză artificială până la atingerea valorii obligatorii.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

60

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCłIE

In cadrul proiectului nu se vor desfăşura procese de producŃie. Dupa finalizarea lucrărilor de constructie imobilul va fi folosit pentru activităŃi casnice, comerciale şi de recreere. 2.1.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor şi echipamentelor necesare; alternative avute in vedere Ansamblul de locuinŃe proiectat, unitar din punct de vedere funcŃional şi arhitectonic are o infrastructură alcătuită dintr-o fundaŃie pe piloŃi inglobaŃi complet in teren şi un radier de solidarizare din beton armat de tip dală groasă cu grosimea constantă. Radierul este dispus sub pereŃii structurali din beton armat de la demisol. Grosimea radierului este de 180 cm. PiloŃii sunt de tip foraŃi cu diametru mare (108 cm), sunt realizaŃi din beton armat şi sunt dispuşi sub forma unei reŃele rectangulare având interaxul de 280 cm pe o direcŃie şi de 295 cm pe cealaltă direcŃie. PiloŃii sunt verticali, au secŃiunea transversală constantă şi lungimea de 18 m. Infrastructura spaŃiului comercial este alcătuită din fundaŃii continue sub elevaŃii din beton armat, având stâlpii suprastructurii poziŃionaŃi la intersecŃiile elevaŃiilor. Suprastructura blocului este alcătuită din structura metalică. Acoperişul este de tip terasă orizontală cu placă din beton armat. Alte amenajări: Alei pietonale şi carosabile; SpaŃii verzi. Construirea blocurilor şi a parcajelor corespunzătoare, nu implică desfăşurarea unui proces tehnologic. Din acest punct de vedere putem face referire doar la procesele tehnologice desfăşurate in timpul lucrărilor de construcŃii, ce constau in: a) Decopertarea terenului ;
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

61

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

b) Cofrarea, realizarea armăturilor, turnarea betonului şi vibrarea betonului armat, decofrarea. Aceste lucrări reprezintă realizarea structurii de rezistenŃă. c) Inchiderea exerioară. d) Inchiderea interioarelor. e) Turnarea şapelor şi realizarea pardoselilor. f) Montarea tâmplăriei. g) Realizarea structurilor teraselor circulabile şi necirculabile. h) Montarea instalaŃiilor şi echipamentelor electrice, termice şi sanitare. i) Amenajarea spatiilor exterioare: a drumului de acces, a parcărilor şi a spaŃiilor verzi. CirculaŃia pe verticală este asigurată de 3 scări. Fiecare casă a scării este dotată cu scară şi lift. Accesul se va face controlat in clădire, existand posibilitatea de a intra atât din exterior cât şi din parcare. SpaŃiile care nu vor fi ocupate de construcŃii sau de căi de acces vor fi inierbate şi vor fi amenajate peisagistic/ambiental. In cadrul imobilului regăsim garsoniere, apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere; pe langa acesta sunt şi 6 tipuri de penthouse-uri. Parterul in suprafaŃă de 2125,74 mp va fi amenajat pentru spatii comerciale, iar mezaninul (1870,20mp) pentru birouri. Activitatea de asigurare in timpul exploatării FuncŃionarea in siguranŃă a lifturilor, verificarea periodică a balustrăzilor, siguranŃa impotriva incendiilor, activitatea de protecŃie impotriva intruziunii şi efractiei vor fi asigurate de firme specializate in domeniile respective. 2.1.2. Valorile maxime admise prin tehnicile propuse de titular şi prin cele mai bune tehnici disponibile Nu este cazul.

2.2. ACTIVITATI DE DEZAFECTARE
2.2.1. Echipamente, instalaŃii, utilaje, clădiri ce urmează a fi dezafectate Nu este cazul, terenul este liber de construcŃii.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

62

La fiecare punct de lucru materialele se vor depozita in cuve sau vor fi acoperite pentru a impiedica emisiile de praf şi de pulberi. office@environmental-expert. DESEURI 3. deşeurile vor fi depozitate in containerele de la punctele de lucru.G.2. ci vor fi transportate zilnic la rampa Nicolae Bălcescu. nr. 2. sector 3. Datorită faptului că aceste deşeuri au o mare varietate in ceea ce priveşte substanŃele organice şi anorganice existente in conŃinutul lor. Imediat după generarea lor. SubstanŃe conŃinute / stocate ( inclusiv azbest şi PCB ) Nu este cazul. echipamente şi conditii de protectie Nu este cazul.4. 856/2002.09.eu 63 .expert-mediu. 2. iar procesul lor de degradare este dificil de urmărit. conform H.. In fiecare zonă de lucru vor exista containere pentru deşeuri. Containerul central va fi preluat de societatea de salubritate pe baza contractului incheiat şi vor fi transportate către rampa Nicolae Bălcescu.1. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.3. 50. 3.. La sfârşitul fiecărei zile de lucru deşeurile vor fi strânse in containerul central aflat in organizarea de şantier.2.eu. Theodor Pallady nr.17.2. se vor produce deşeuri din construcŃii. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. In niciun caz acestea nu vor fi depozitate direct pe sol. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. ELIMINAREA ŞI RECICLAREA ACESTORA In perioada de construcŃie.2. cu titlul de cod “17” şi subtitlurile 17. In perioada de funcŃionare Managementul deşeurilor menajere constituie o problema de mare actualitate din cauza faptului că volumul lor creşte proporŃional cu creşterea numărului de locuitori şi a nivelului lor de trai. MANAGEMENTUL DESEURILOR. unele dintre ele SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Deşeurile rezultate din activitatea de construcŃie nu se depozitează. GENERAREA DEŞEURILOR.eu.01 . Măsuri. Tehnologia de dezafectare aferentă Nu este cazul.

cartoane.. folii. contract hartie. 1. in recipienŃi mici.eu Tip reziduuri cantitate estimata 2. conform legislatiei in vigoare. inscripŃionate şi colorate diferit. constând in pubele sau containere. ambalaje carton 90 mc/luna dupa ridicate de unitate presare-balotare de gospodarie SC House Construct Invest Environment SRL Bd. doze aluminiu. apei şi solului ducând. Zona de stocare a fost astfel dimensionată incât să permită depozitarea tuturor deşeurilor produse până la preluarea acestora de către unitatea de salubrizare orăşenească şi de asemenea va fi amenajată astfel incât să permită colectarea pe categorii a deşeurilor produse (PET-uri.. acŃiune premergătoare colectării. etc.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. prin contractul incheiat de aceasta cu beneficiarii. care se depozitează in puncte de colectare de unde sunt recoltate şi transportate de unitati specializate. Colectarea deşeurilor se va face selectiv. ele pot declanşa un proces de poluare a aerului. iar apoi acestea se vor colecta de către unitatea specializată de salubritate a zonei. 50. este necesar. Deşeurile rezultate in cadrul obiectivului provin in cea mai mare parte din zona apartamentelor şi a zonelor comerciale fiind de tipul hârtie.). gunoi menajer. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI fiind nebiodegradabile (peturi). conform codului de culori legal. crt. să se efectueze o activitate de precolectare şi sortare a deseurilor. www. iar pe zona intregului obiectiv rezultă deşeuri din cadrul procesului de curăŃenie. hârtie.eu. deşeuri menajere biodegradabile. office@environmental-expert. Administratorul obiectivului va avea obligaŃia să pună la dispoziŃie.expert-mediu. materiale plastice. cartoane. Theodor Pallady nr. pungi. Deşeurile provenite de la apartamente vor fi depozitate intr-o zonă specială de stocare temporară a deşeurilor. uneori la infecŃii şi afectând sănătatea publică. Această activitate constă intro colectare primară şi sortare a deşeurilor menajere de la locul de producere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. 64 .eu. containerele specializate. amplasaŃi in spaŃii speciale şi o precolectare secundară in care conŃinutul recipienŃilor mici este deversat in recipienŃi mai mari ecologici. metoda de tratare proiectata reziduuri de tip menajer 90mc/luna dupa ridicate de unitate nesortate presare-balotare de gospodarie comunala specializata conf. Se estimează că in perioada de construcŃie şi de exploatare a obiectivului vor fi produse următoarele cantităŃi de deşeuri: Nr. De aceea.

sa menŃină in stare de curăŃenie spaŃiul destinat depozitării. in reziduurile menajere se va adauga hipoclorură de calciu. reziduuri de carton.eu.. să-şi asigure dotarea necesară precolectării deşeurilor produse in intervalul dintre două ridicări conform ciclulului de ridicare. ambalaje de mase plastice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. vor fi containerizate şi predate unei societăŃi de salubrizare. www. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 3. reziduuri din separatorul de produse petroliere ( platforme de parcare.. ambalaje (faza de executie constructiisantier) comunala specializata conf. pamant vegetal rezultat din lucrarile de sapaturi (faza de executie constructii-santier) 7. office@environmental-expert. Vara. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3. care prevede colectarea. fiind interzisă arderea lor direct in recipienŃii de colectare precum şi aruncarea lor lângă recipienŃi. Beneficiarul are următoarele obligaŃii: să incheie contract cu o societate specializată. transportul şi neutralizarea deşeurilor menajere de la obiectiv. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. platforme carosabile) becuri si alte continut Hg reziduuri cu 5. macinate. 50.eu 65 . contract 900 tone/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf. 6.expert-mediu. Deşeurile de tip ambalaje vor fi colectate si balotate in „mori – prese” prevăzute la parterul zonei comerciale. in căminele de canalizare ori depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public. contract 400 kg/an ridicate de unitate de gospodarie comunala specializata conf. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. contract 150 buc/an ridicare de o firma specializata pe baza de contract cca. presate-balotate 4. 5300 mc se utilizeaza in conform proiect totalitate la lucrarile de umpluturi si amenajari exterioare ale incintei 100 tone ridicare de o firma specializata pe baza de contract Colectarea deşeurilor se va face selectiv.eu.

4.eu 66 . alimentarea principală a pânzei de apă subterană făcându-se prin infiltraŃie laterală din râul BistriŃa.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. pe căile de acces interioare. APA CondiŃiile higrogeologice ale amplasamentului Din punct de vedere hidrogeologic amplasamentul obiectivului analizat se află situat intr-o zonă cu aport acvifer important. din apele subterane. plastic etc. să spele recipienŃii după golire şi să-i dezinfecteze cel putin o dată pe lună.1. sector 3. - să asigure calea de acces pentru mijloacele de transport astfel incât distanŃa maximă dintre acestea şi locul de depozitare a recipienŃilor să nu depăşească 10 m.1. 50. izvoarele de la baza terasei I a căror apă se varsă direct in pânză. dintre SC House Construct Invest Environment SRL Bd. să asigure o permanentă stare de curăŃenie şi ordine. hârtie. - - 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - să incheie contract de prestări servicii cu o societate specializată. INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. In baza acestui contract. prestatorul se obligă să asigure servicii de curaŃenie şi intreŃinere a curăŃeniei zilnice (interioară şi exterioară) pentru spaŃiile din cadrul şi din afara obiectivului precum şi pentru parcarea subterană. sau un desen sugestiv indicând destinaŃia. IMPACTUL POTENTIAL.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Resursele de apă ale judeŃului Bacău sunt constituite din apele de suprafaŃă – râuri interioare. alte surse de alimentare fiind precipitaŃiile atmosferice. lacuri naturale şi artificiale şi într-o măsură mai mică. Resursele teoretice de apă de suprafaŃă sunt de 1310 milioane mc. www.eu. SpaŃiile de precolectare trebuiesc de asemenea dezinfectate in aceleaşi condiŃii. pe străzile şi trotuarele din jurul incintelor precum şi pe celelalte terenuri pe care le deŃin..expert-mediu.eu. ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA 4. office@environmental-expert. - se recomandă folosirea de pubele inscripŃionate cu iniŃialele societăŃii prestatoare a serviciului de salubritate şi menŃiunea “GUNOI” urmată de eventualele precizări cu privire la natura acestuia: menajer.1. Theodor Pallady nr.

Pereschivului. office@environmental-expert.. Bacău I (Lilieci ) . Râul BistriŃa strǎbate judeŃul Bacǎu pe direcŃia NV–SE. Râul Siret strǎbate judeŃul pe direcŃia nord–sud. Principalii sǎi afluenŃi sunt: Asǎu. 4. Oituz.3. Tazlǎu etc. Theodor Pallady nr.1 km. Uz şi BistriŃa. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI care 470 milione mc utilizabile.960 kmp pe teritoriul judeŃului Bacǎu şi un debit mediu de 37 mc/s la ieşirea din judeŃ. tipuri şi concentraŃii de poluanŃi. Pe amplasament nu sunt cursuri de apă. Ciobanuş. Principalele cursuri de apă care alcătuiesc reŃeaua hidrografică a judeŃului Bacău sunt: Siret ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului Bacău de 145 Km). Caşin.30 Kmp.. Principalele lacuri artificiale pe râul BistriŃa sunt: Gârleni – 2. iar resursa teoretică de apă freatică 170 milioane mc (140 milioane mc utilizabile). Starea apelor subterane: dinamica.1. Bacău II .3. şi se varsǎ în Siret în aval de Bacǎu.eu 67 . Zeletinului.eu. Uz. Slǎnic.2 Kmp.3. Râul Trotuş are o suprafaŃǎ bazinalǎ de 3.eu.2 Kmp Pe râul Siret au fost amenajate lacurile de acumulare: Galbeni. sector 3. Berheciului. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău in 2008. www.34 Kmp. In vecinătatea amplasamentului trece Râul BistriŃa. Trotuş ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 118 Km ). Trotuşului şi afluenŃilor acestora pe partea dreaptǎ şi ale Tutovei. are un debit mediu multianual de 70 mc/s la intrarea în judeŃ şi 137 mc/s la ieşire. evaluarea contaminării – obligatoriu pentru straturile freatice şi după caz. colecteazǎ apele BistriŃei. Rǎcǎtaului. Berheci (cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 70 Km) şi Zeletin ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. la aproximativ 1.expert-mediu. pentru cele de medie şi mare adâncime SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.1. Răcăciuni şi Bereşti. având un debit mediu 66 mc/s. Singurul lac natural este lacul Bălătău situat pe Izvorul Negru – afluent al Uzului. BistriŃa ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 40 Km).1. 50. iar pe Uz se află amenajat lacul Poiana Uzului . Lacurile de pe teritoriul judeŃului Bacău au luat naştere ca urmare a amenajărilor antropice pe Siret. Tazlău ( cu o lungime pe teritoriul judeŃului de 59 Km ). compoziŃia chimică.

sector 3. se recomandă urmărirea variaŃiei cotei apei subterane.2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Regimul natural al apelor subterane a suferit.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. de timp şi bani. prezintă un risc ridicat de poluare. Creşterea concentraŃiilor poluanŃilor din apă in unele zone ale judeŃului Bacău a dus la imposibilitatea folosirii acestor surse pentru alimentarea cu apă a populaŃiei. office@environmental-expert. au interceptat acviferul freatic la adâncimi de circa . apărând rare abateri de la această orientare. necesitând investiŃii foarte mari. prin două puŃuri de observaŃie.vest. în timp.N. o serie de modificări cantitative şi calitative. influenŃate de gârliŃele apărute in urma alimentării acestora cu apă din izvoarele de la baza terasei I. au fost inventariate mai multe probe de apă care au fost recoltate din vecinătatea amplasamentului.eu. indică o direcŃie de curgere a apelor subterane aproximativ nord . Theodor Pallady nr. prescripŃiile SC House Construct Invest Environment SRL Bd.T.1983.. iar modificările calitative au fost cauzate de acŃiunea factorilor poluatori (naturali şi antropogeni). iar in cazul producerii unei creşteri neprevăzute. în special cele din acviferele freatice. łinând cont de faptul că nivelul acvifer freatic se poziŃionează la adâncimi care pot intra in contact cu fundaŃiile viitoarei lucrări de investiŃii prin variaŃia acestuia pe verticală.est spre sud .expert-mediu. Modificările cantitative au fost cauzate in primul rând de folosirea apelor subterane ca sursă de apă potabilă şi industrială.eu 68 . www. HărŃile cu hidroizohipse care au fost executate in zonă. Pe baza acestor considerente. Lucrările de prospecŃiune executate in perimetrul studiat. Resursele de apă. executării unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative. C. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. Acest lucru va trebui luat in calcul atât in timpul execuŃiei lucrărilor de investiŃii cât mai ales in perioada exploatării acestora. Depoluarea surselor de apă din pânza freatică este extrem de anevoioasă. se vor executa nişte canale de drenaj exterior sau o captare prin puŃuri.. Apa subterană este localizată atât in formaŃiunile cuaternare cât şi in cele sarmaŃiene apărând sub forma a două pânze. Rezultatele analizelor probelor de apă au fost comparate cu stabilite pentru agresivitatea apei prin STAS 3349 / 1 .. 50. dar el poate varia pe verticală in funcŃie de regimul hidric al zonei. Bucureşti Tel: 0314 253 023.60 m.

iar dozajul minim de ciment pentru agregatele de 0 16 m. sector 3. 50. este de 390 Kg.2.m.m. / m. având marca minimă a betonului B 250.conform STAS 1478/90-Tab.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Tabel centralizator cu rezultatul analizelor probelor de apă şi stabilirea agresivităŃii cf. este 430 Kg.) DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ Debite caracteristice Consumatori specifici: 216 apartamente in blocuri x 3 persoane/apt. pct. Alimentarea cu apă In cadrul obiectivului. www. Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branşament la reŃeaua de alimentare cu apă existenta în zonă.eu 69 .2.eu.etc.5 m.eu.31.expert-mediu. / m.1.c.1. office@environmental-expert.1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sortimentul de ciment recomandat este M 30. in conformitate cu prevederile Anexei A din STAS 3349 / 1979. 4. Theodor Pallady nr. = 648 persoane 160 persoane in spatii comerciale 95 persoane in birouri Debit specific: locatari: 170 l/zi/pers .80%. se recomandă utilizarea unui beton cu grad de impermeabilitate P8. 4. 1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.c. apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer. şi pentru agregatele de 0 .. 4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. debit mediu lunar / zilnic cu diverse asigurari (95%. STAS 3349 / 1979 Din analiza rezultatelor probelor de apă recoltate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Caracteristici cantitative ale sursei de apă in secŃiunea de prelevare: debit mediu. pentru nevoile igienico – sanitare şi gospodăreşti şi pentru prepararea apei calde menajere.

cap. sector 3.1. având Sc= 1. Conform NP086-05: cap. parcaje subterane -2 pentru V= 6.30 [mc/zi] = 1.77 mp. V= 90. 3 -numărul jeturilor in funcŃiune simultană pentru instalaŃii cu hidranti de incendiu interiori este: clădiri inalte -2. 6.2.63 [mc/zi] = 0. Conform STAS 1478.1./c . cap.2.36/b -se asigură 2 jeturi in funcŃiune simultană. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - persoane in spaŃii comerciale: 40 l/zi/pers .65 l/s 4.eu. InstalaŃii hidrotehnice: tip.13 mc/zi Qorar max total = 20. tabel 5/1. cap 3.77 mc/zi Qzi min total= 49.= 142.parcaje sau garaje subterane -clădirea se dotează cu hidranti interiori.1/h -echipare cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor pentru garaje şi parcaje cu mai mult de 50 autovehicule. cap.4 l/s Qs zi min = 57. www.conform STAS 1343-1/2006 Qzi med total = 121. anexa nr. -se prevăd coloane uscate la clădiri civile publice inalte. 50.5 l/s.expert-mediu. Qii= 5 l/s şi numărul jeturilor in funcŃiune simultană este 2 cu debitul specific 2.796.conform STAS 1343-1/2006 persoane in birouri: 50 l/zi/pers . 8. 4. garaje. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.77 l/s Qs zi max= 192.eu 70 . Bucureşti Tel: 0314 253 023.clădiri inalte şi 4.2.17b şi 6. cap. 4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.72 l/s Qs o max= 24.31 mc/zi Qzi max total = 163. office@environmental-expert.1/g . Theodor Pallady nr. presiune.1.1.3.65 [mc/h] DETERMINAREA CERINłEI DE APĂ POTABILA Qs Qs zi med.10 [mc/zi] = 2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..eu. 5.17i -construcŃia se dotează cu instalaŃii cu hidranti exteriori. stare tehnică Clădirea face parte din construcŃii inalte.289 mc. 7.../d -se prevede perdea de drencare.2.21 [mc/h] = 5. cap.339 mc.

expert-mediu.37 l/s As -aria de declanşare -tab. InstalaŃii cu sprinklere NP086-05 cap. H ≥ 10 mCA.10.9/1.50 mp 44. ∅ orificiu =12 mm.355 √15= 1.25 mp —► 63 capete sprinkler - Sector 3: 23 x 4.eu.5 x 11. Bucureşti Tel: 0314 253 023. birouri (mezanin) -1.2x5.7= 199.5 = 103. Theodor Pallady nr.10 mp = 662. is= 0. de sprinklere prevăzute sa funcŃioneze simultan montate in aria de declanşare A-determinat qik= a√H (l/s) a -coeficient de debit (Anexa B. a= 0.12 l/smp conform NP024 -97 cap III c. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5 = 122..7 = 533 mp --+ 47 capete sprinklere Sector 2: 35 x 5. sector 3. n -nr. 50.5 = 511.eu.085 mc.5 mp 22. As= 215 mp is -intensitatea de stingere is (l/s -mp)./h -garaje şi parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autovehicule.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.07 l/s-mp.eu 71 .75 mp = 711. pentru V= 8.3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - spatii comerciale (parter) -2 pentru V= 8.. 7.1.sprinkler inox. dar se considera is= 0. www.355 qik= 0.2. tabel 17) . tabel 17) Hi -presiunea disponibila la orificiu (mCA) (Anexa B.3 Ap -aria protejata de 1cap sprinkler - Sector 1: 42 x 12. office@environmental-expert.6 mp → 59 capete sprinklere In total = 169 buc SC House Construct Invest Environment SRL Bd.085 mc.

289 mc. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.6-nj-Qii-Ti + 3.10 = 96.expert-mediu. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.95= 289. V= 6.95 mc Refacerea rezervei de apă după incendiu: QRI= VRI/ TRI x 24 mc /zi TRI= 24 h QRI = 289.5 (tabel 1 . Qor max= 20.6-QisTs (mc) unde: Vi . Bucureşti Tel: 0314 253 023. unde: Vcons . Qis= 30 l/s Conform STAS 1478 cap 4.95 mc VR|= 289.95/ 24 x24 = 289. Ti= 10 min ->Qii şi Te=1 ora-*Qie .95 mc Vcons= 6 1.65-3= 61. Hsubsol= 3. VComp=0.6x25x1 + 3.CALCULUL VOLUMULUI REZERVORULUI Conform SR 1343/1-2006.3. 50.65 (m3/h).eu 72 ..eu. Vcons= 1 20. -se prevede o rezervă de capete sprinklere de 30 buc. Sc= 1.6-Qie-Te + 3.i/f.77 mp. volumul de apă necesar pentru asigurarea debitelor hidranŃilor interiori şi exteriori este: Vi= 0. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Art.volumul consumat la utilizator a=1.5x10 + 3.95 mc Volumul rezervei intangibile: VRI= Vi + Vcons (m3) VRP 228 + 61.95mc/ zi = 3.339 mc. office@environmental-expert. 7.10 (m3/zi).n< 5000 locuitori) Qs zi max= 192.6x2x2. Te= 3 ore.eu.3.6x30x1= 228 m3 Vi= 228 m3 Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiilor: Vcons= a-Qor maxTe (m3).volumul de apă înmagazinat (mc) Vi= 0.5 -192. volumul rezervorului din beton armat se calculează astfel: Vrez= Vcomp+ VRI (1) Vcomp= 3 x Vcons max zi (m3) a= 0. V= 90.35 l/s Conform STAS 4165-88.. sector 3.11.796. www.2.50 m.05 m3 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

eu. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor s-au prevăzut coloane ∅3" şi câte doi hidranŃi interiori ∅2" pe nivel. Pentru zona comercială formată din spaŃii modulare destinate magazinelor de parter şi mezanin alimentarea cu apă caldă se va face de la o sursă termică SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. De la contor. Au fost prevăzute două coloane uscate pentru incendiu interior ∅ 3". Theodor Pallady nr. se va prevedea robinet de trecere. La intrarea în demisol. office@environmental-expert.. Conducta de distribuŃie din demisol şi coloanele de apă rece se vor executa cu Ńevi zincate. Coloanele de apă rece au fost dispuse în spaŃiul comun .eu. pe conducta de intrare se prevede robinet trecere şi clapetă de reŃinere şi racord la limita clădirii cu două racorduri fixe tip . fără îmbinări în zona îngropată. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. în apartament. b. La nivele.expert-mediu... www. Echiparea şi dotarea PSI s-a făcut conform „Normativ pentru proiectarea.B" în nişă cu geam.eu 73 .COLOANA USCATĂ". executarea şi exploatarea instalaŃiilor de stingere a incendiilor" NP086-05..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Alimentarea cu apă rece a imobilului se va face prin branşament la reŃeaua stradală.hol. La demisol. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vrez= 96.95= 386 m3 (1) => Volumul rezervorului va fi de 400 mc. 50. B" iar în demisol ventil de reŃinere şi robinet de golire. Pe acest racord s-a prevăzut un robinet de trecere şi clapeta de reŃinere. La baza coloanelor de apă rece s-a prevăzut câte un robinet de trecere.. La exterior lângă racordul tip .05 + 289. Bucureşti Tel: 0314 253 023. amplasată in cadrul bucătăriei şi care va fi prevazută din punct de vedere economic in proiectul de instalaŃii termice.. pe racordul la coloană uscată se va monta racord fix tip „C" şi inscripŃie „RACORD INCENDIU".B" se va monta indicatorul . Alimentarea cu apă caldă Alimentarea cu apă caldă necesară pentru consum menajer se va face de la centrala termică proprie fiecărui apartament. conductele de apă rece sunt distribuite cu distribuitoare (pentru apa rece şi apa caldă sanitară) prin Ńevi multistrat tip PEXAL cu protecŃie ignifugă prin şapă. Lângă fiecare apartament se va monta contorul de apă Dn 20 mm robinete de trecere într-un dulap de mascare cu uşiŃă. La limita clădirii s-a prevăzut racord fix tip .

Motivarea metodei propuse de alimentare cu apă Metoda aleasă este cea mai favorabilă din punct de vedere al protecŃiei mediului deoarece nu implică lucrări suplimentare pentru realizarea unei alte surse de apă.2. chimici şi biologici Apa utilizată respectă parametrii fizico-chimici şi biologici. model VIESSMANN. Măsuri de imbunătăŃire a alimentarii cu apă Consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. amplasată la parter cu destinaŃia de centrală termică in care se montează două cazane de perete cu tiraj forŃat şi cameră etanşă. Theodor Pallady nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafetelor betonate din parcările subterane. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI proprie. Motivarea folosirii apei potabile subterane in scopuri de productie.1.. pavele).1. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In conditiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor. office@environmental-expert. www. Indicatii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici. sector 3.3. Eventual. 50.eu 74 .7.2. având puterea termică de 105 kw fiecare.2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2.1. Alti utilizatori de apă curenti sau prognozati in zona de impact a activitatii propuse Pe amplasamentul studiat nu se preconizează apariŃia unor noi utilizatori de apă. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale.1. 4. 4.4. 4. tip VITODENS 200-W.5. 4.2. 4. Trebuie asigurată zona de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului.expert-mediu.eu. daca este cazul Nu este cazul.1. Bucureşti Tel: 0314 253 023..eu.6.

la parter şi la ultimul nivel. se va realiza printr-o reŃea de polipropilenă ignifuga.63 [mc/zi] = 0. Evacuarea apelor uzate menajere produse in cadrul obiectivului. CT din clădire...eu debitele de ape uzate menajere caracteristice care se evacuează în reŃeaua de canalizare se calculează cu relaŃia: 75 . mc/h] Quzimed. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.3. www. Trecerea colectoarelor de canalizare prin elevaŃia blocului către căminele de vizitare se va face prin piese de trecere etanşe tip .10 [mc/zi] = 2. Ele vor fi ventilate (ventilaŃie primară) în exteriorul clădirii. PP ∅110 mm la canalizarea existentă în zonă. de pe acoperişul clădirii. Theodor Pallady nr.. Coloanele menajere vor fi mascate în ghene.= 142. care nu pot fi scoase pe terasă vor fi ventilate secundar în coloanele alăturate. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. în demisol. fiind prelungite peste cota terasei cu 50 cm.21 [mc/h] = 5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In vecinatate amplasamentului studiat există şi vor mai apărea şi alŃi utilizatori de apă.4 l/s Quzimin . DEBITUL DE APE UZATE MENAJERE Conform STAS SR 1846-1:2006 Qu = Qs [mc/zi.77 l/s Quzimax. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Pe coloanele de scurgere menajeră s-au prevăzut piese de curăŃire din 2 în 2 nivele. pe distribuŃia de canalizare se prevăd piese de curăŃire după ramificaŃii.57.65 l/s Sistemul de colectare a apelor uzate Scurgerea apelor uzate menajere se va realiza cu tuburi din polipropilenă etanşate cu garnituri din elastomeri. Apele uzate din cadrul obiectivului provin de la grupurile sanitare. office@environmental-expert.= 192.B" Coloanele menajere. Scurgerea apelor meteorice se va face în sistem de colectare a apelor pluviale. Managementul apelor uzate Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor menajere de la consumul obiectivului cât şi a apelor meteorice.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1. 4.30 [mc/zi] = 1. 50. lavoare. sector 3.72 l/s Quomax= 24.expert-mediu.eu.

352/2005. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Pe coloanele pluviale exterioare s-au prevazut de asemenea piese de curăŃire pentru intervenŃie in caz de infundare. coloanele menajere şi pluviale vor avea deviaŃii realizate cu coturi la 45° . la etajul 6. Conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a altor obiective economice NU ESTE CAZUL.G..eu.eu. In funcŃie de soluŃia de record avizată de către Regia de Apă şi Canal se va stabili soluŃia finală aferentă intregului ansamblu Locul de descărcare a apelor neepurate/epurate: in canalizarea orăşenească. s-a făcut conform STAS 1795. etc. office@environmental-expert.. Evacuarea apei meteorice Evacuarea apelor pluviale de pe terase se va face cu sifoane de terasă şi prin tuburi de polipropilenă şi vor fi colectate în demisol de unde vor fi evacuate la exterior. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.G. Indicatori ai apelor uzate.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 76 . Dimensionarea conductelor de ventilaŃie s-a făcut conform STAS 1795. Pentru siguranŃa în exploatare. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478. 50. concentratii de poluanti Apele uzate evacuate de la acest obiectiv vor avea calitatea solicitată de NTPA 002 din H. Apele ajung in canalizarea orăşenească. La adoptarea soluŃiilor tehnice au fost respectate cerinŃele exigenŃelor legislaŃiei în vigoare. pentru evacuarea in reŃele de canalizare a oraşului.expert-mediu. 188/2002 modificată şi completată de H. sector 3. Dimensionarea conductelor de canalizare menajeră şi pluvială. www. Theodor Pallady nr. in staŃia de epurare sau direct in receptori naturali. Stabilirea debitelor de apă de incendiu s-a făcut în conformitate cu STAS 1478 şi NP 086-05.

sector 3. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului. 50. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. care pot fi mult diminuate sau eliminate printr-o buna organizare a lucrărilor. gen carburanŃi şi uleiuri. În timpul funcŃionării obiectivului Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin conducte racordate la reŃeaua orăşenească iar evacuarea apelor uzate prin racordarea la reŃeaua de canalizare din zonă a oraşului.eu. pot fi spălate de apele pluviale. office@environmental-expert. putând polua solul.eu 77 . astfel încât eventualele influenŃe asupra apelor sunt limitate în timp. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Prin împrejmuirea şantierului cu panouri de protecŃie se evita poluarea apelor de suprafaŃă sau a solurilor din vecinatatea amplasamentului. De aceea se recomandă ca materialele in vrac să fie depozitate în spatii închise sau acoperite. se consideră că activitatea de exploatarea a obiectivului nu are impact asupra factorului de mediu apă. Gospodarirea nămolului rezultat NU ESTE CAZUL. Este important de menŃionat faptul ca lucrările de execuŃie au un caracter temporar. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI InstalaŃii de preepurare şi / sau epurare. apele subterane..expert-mediu. dacă se fac în organizarea de şantier şi nu la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni.1. Dar daca materialele de construcŃii vor fi depozitate în vrac. subsolul.eu.. pot produce ape impurificate cu substanŃe de tip petrolier. łinând cont de faptul ca apele menajere vor fi evacuate în sistemul de canalizare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4. Prognoza impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii În timpul execuŃiei normale a lucrărilor de amenajare nu se poate produce nici un fel de impact major asupra factorului de mediu "apă". dacă există: capacitatea staŃiei şi metoda de epurare folosită Nu este cazul. Apele uzate menajere provenite de la organizarea de şantier şi de la punctele de lucru sunt considerate drept surse potenŃiale de poluare. 4. apele pluviale vor fi colectate în bazine de retenŃie înainte de fi deversate în sistemul de canalizare.

7. de unde vor ajunge la staŃia de epurare. alŃi utilizatori) in zona de impact potential provocat de evacuarea apelor uzate Nu este cazul. 4..eu. 4. Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă (descrierea pagubelor potenŃiale) De la reŃeaua de canalizare interioara. Nicio instalaŃie sanitară nu afectează in vreun fel mediul inconjurator şi nu există nicio deversare de ape uzate menajere in terenul incintei sau in corpurile de apă aflate in apropiere.4.4. 50.1. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI În condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări ale apelor. łinând cont de faptul ca apele uzate sunt descărcate in canalizare. zone protejate.4.4.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.eu. prize de apă.expert-mediu. www. 4.1. iar eventualele poluări accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili ce pot surveni pe suprafeŃele betonate din parcările subterane vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate. 4.4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. provocat de apele uzate generate şi evacuate Nu este cazul.3. Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului proiectului Nu este cazul.1. office@environmental-expert.eu 78 .1.6. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de frontieră. Calitatea apei receptorului după descarcarea apelor uzate. FolosinŃe de ape (zone de recreere. Impactul secundar asupra componentelor de mediu.4.1.4. sector 3.1.4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apă şi asupra zonelor de coastă.2. 4.1. Impactul transfrontiera Nu este cazul. putem spune ca acestea corespund condiŃiilor prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare. cauzat de schimbări previzibile ale condiŃiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului Nu este cazul. apele uzate sunt transmise in reŃelele orăşeneşti şi de aici la staŃiile de epurare. Bucureşti Tel: 0314 253 023.1.5.. 4. comparativ cu conditiile prevăzute de legislaŃia de mediu in vigoare.

eu. prin canalele de evacuare a apelor uzate. pentru asigurarea protecŃiei impotriva zgomotului in staŃia de hidrofor se SC House Construct Invest Environment SRL Bd. prin haznale şi puturi absorbante. Măsuri de diminuare a impactului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Materialele de construcŃie in vrac se vor depozita in spaŃii inchise sau vor fi acoperite pană vor fi utilizate. Eventual.eu.5. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.eu 79 . Bucureşti Tel: 0314 253 023. Sunt interzise legăturile ocazionale sau permanente intre conductele de apă potabilă şi alte conducte.. Pentru diminuarea impactului obiectivului asupra factorului de mediu apă. office@environmental-expert. În timpul funcŃionării obiectivului Apele uzate menajere vor fi colectate şi apoi vor ajunge impreună cu cele pluviale in reŃeaua de canalizare a municipiului Bacău. Nu se admite trecerea conductelor de apă potabilă prin căminele de vizitare ale canalizării. 50. de apă potabilă existentă in zonă ..Apele uzate vor fi colectate şi preluate de reŃeaua de canalizare a oraşului. . supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se face prin racord la reŃeaua consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea menajere şi pluviale. sector 3. risipei de apă.1. .Şantierul va fi imprejmuit cu panouri de protecŃie pentru a impiedica antrenarea materialelor de construcŃie depozitate de catre apele pluviale sau de catre vânt. . www.expert-mediu. .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie a apei din incinta obiectivului. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Spălarea utilajelor de construcŃie şi a mijloacelor de transport se va face numai in cadrul organizării de şantier sau in spaŃiile special amenajate. in aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. pavele). se recomandă: asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor. Theodor Pallady nr.

4.eu 80 .5. Măsuri de prevenirea poluărilor accidentale ale apelor Măsuri de prevenire a poluărilor accidentale ale apelor În timpul construcŃiei obiectivului În ceea ce priveşte punctele de lucru. Zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică in jurul surselor de apă. acestea trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă. În timpul funcŃionarii obiectivului În vederea diminuării impactului apelor uzate provenite din parcările subterane.eu.2. lucrărilor de captare. subsolul şi apele subterane trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.1.101 / 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecŃie sanitară Nu este cazul. sector 3. al construcŃiilor şi instalaŃiilor de alimentare cu apă potabilă.expert-mediu. office@environmental-expert. întrucât la terminarea lucrărilor vor fi foarte greu de dezafectat. Theodor Pallady nr. ele trebuie efectuate la staŃii special amenajate pentru astfel de operaŃiuni. Depozitele intermediare de materiale de construcŃii în vrac trebuie amenajate ( acoperite ) pentru a evita antrenarea lor de către precipitaŃii sau vânt. al lacurilor şi nămolurilor terapeutice.5. şi al apelor menajere se vor lua măsurile SC House Construct Invest Environment SRL Bd. conform Hotărârii de Guvern nr. Nu se pot accepta fose vidanjabile. iar normele în vigoare interzic construcŃia foselor septice.3. Spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. 4. 50. zăcămintelor de ape minerale utilizate pentru cură internă.1.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. al apelor pluviale impure. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI prevăd postamente pentru pompe cu un strat de plută pentru preluarea vibraŃiilor şi a zgomotelor. Măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apă Nu este cazul..1.1. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.1. www. 4. Alte măsuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apă şi a zonelor de mal ale acestora In timpul constructiei materialele de construcŃii in vrac. 4.5.. care pot fi spălate de apele pluviale şi pot polua solul.5.4. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

. HărŃi şi desene la capitolul “ APĂ” 4. reŃele de alimentare. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Plan de situatie. 4. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1.3.eu 81 .6. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. zone recuperate şi reutilizate Nu este cazul. retele de utilitati.1. depozitarea substantelor periculoase şi a deşeurilor. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI constructive prevăzute prin proiect. locul de evacuare a apelor uzate. centuri şi zone de protecŃie a corpurilor de ape de suprafaŃă. respectiv trecerea celor pluviale prin bazinele de retenŃie şi efectuând o preepurare prealabilă înaintea deversări acestora în reŃeaua de canalizare orăşenească. cu indicarea cladirilor existente sau planificate sa fie demolate. sector 3.6.eu. staŃii de tratare a apelor uzate. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4. 4.1. amplasamente propuse pentru prelevarea de probe şi efectuarea de măsuratori asupra apelor de suprafaŃă Nu este cazul.1. zone de protecŃie sanitară şi perimetre de protecŃie hidrologică Nu este cazul. www.6.expert-mediu.6. Pentru obiectivele/proiectele din agricultură – amplasamente ale utilizării de nămoluri şi ingrăşăminte naturale.2.. De asemenea se vor respecta cu stricteŃe modalităŃile de izolare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din obiectiv. Plan de situatie. cu indicarea surselor de alimentare cu apă. Theodor Pallady nr.1. 50.

0° C/16.2008 -23. Culoarul Siretului favorizează o dirijare mai mult nord – sud a curenŃilor atmosferici. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. fragmentare şi expunere introduce însă numeroase nuanŃe locale.2 º C). In timpul iernii.08. Din punct de vedere termic.2008 C JudeŃ Bacău StaŃia meteorologic ă Bacău StaŃia meteorologic ă Târgu Ocna Media anuală 10.6° C PrecipitaŃii atmosferice (l/an) 600. office@environmental-expert. Temperatura medie multianuală este in jurul valorii de 9.1 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Numărul zilelor de vară este relativ redus cca 86 de zile cu temperaturi mai mari de 25 º C. luna cea mai călduroasă fiind iulie (21. www. prin înălŃime. AERUL 4.6º C ( Bacău ) şi 10. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.01..2 grade Celsius.2 º C.1 º C.eu 82 .2008 -21. Relieful.08.9 10.2.1.vest şi nord . viteza vântului poate depăşi 70 km / h. Theodor Pallady nr. Temperatura ambientală şi precipitaŃiile atmosferice în anul 2008 sunt prezentate în tabelul urmator: Temperatura ambientală Maxima Minima anuală/Data anuală/Data înregistrării înregistrării 37.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.1° C/15. rezultând o amplitudine termică anuală de 25.2.8° C/05.2008 626. cu temperatura medie de – 4.eu.vest. fiind considerat din acest punct de vedere an normal. Vânturile predominante sunt cele dinspre nord . iar luna cea mai rece ianuarie. cu ierni reci şi veri călduroase şi cu o predominare a circulaŃiei atmosferice dinspre nord şi nord ..01. prin măsurătorile efectuate. viteza medie având valori de până la 6 m / s Pentru caracterizarea climatică a judeŃului Bacău se iau în considerare principalele elemente: temperatura aerului şi precipitaŃiile măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃ: Bacău şi Târgu Ocna. 50.6° C 35.6º C (Târgu Ocna ).2° /05. dar nu lipsesc nici cele dinspre est şi sud-est. Date generale JudeŃul Bacău se încadrează într-o unitate climatică de nuanŃă continentală.expert-mediu. anul 2008 a avut o valoare medie de 10.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. iar numărul mediu al zilelor cu ingheŃ este de 126 pe an.

C 83 .luna februarie).6 Bacău 2007 2008 Tg. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Comparativ cu anul 2007. De asemenea..eu. office@environmental-expert.6 11. Ocna şi înregistrată pe data de 16 august este mai mică decât maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 39. Fenomenele orajoase şi aversele sunt frecvente in lunile iulie-august.5 ° ). 50.eu înregistrat în anul 1985 şi avea valoarea de – 26. în anul 2008 se constată o scădere a temperaturii medii anuale măsurată la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Ocna Temperaturile medii anuale măsurate la cele două staŃii meteorologice din judeŃul Bacău. Theodor Pallady nr.4 10.7° ).. maxima absolută de temperatură a anului 2008 C măsurată la staŃia meteorologică Tg. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.3 10. De C asemenea minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică de la Tg.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. C Minima absolută a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe 5 ianuarie a fost mult mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 1954 şi avea valoarea de – 32. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Temperatura medie anuală 14 12 grade Celsius 10 8 6 4 2 0 13. Maxima absolută de temperatură a anului 2008 măsurată la staŃia meteorologică Bacău şi înregistrată pe data de 16 august a fost mai mică decăt maxima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a înregistrat în anul 2007 şi avea valoarea de 40. Ocna a fost mai ridicată decât minima absolută a ultimilor 100 ani ( care s-a Nivelul precipitaŃiilor Valoare medie multianuală a precipitaŃiilor din zona confluenŃei râurilor BistriŃa si Siret este de cca 542 mm/ an.eu.8 mm – luna iunie) şi cel rece (24 mm. existând diferenŃe intre sezonul cald ( 82.7° ). www.3° ).. sector 3.

iulie. var). etc. vole. unde s-au semnalat pagube materiale însemnate în urma revărsării Siretului. deci dispersate in diferite zone. Nu produc insă şi vibraŃii semnificative.expert-mediu. septembrie şi noiembrie au fost cu 15 . intreruperea circulaŃiei in anumite zile din săptămână şi la anumite ore.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.40 l/mp sub media multianuală. care au dus la creşterea debitului râului Siret şi ca urmare a acestui fapt în judeŃul Bacău a fost afectată localitatea Săuceşti. Există şi un decalaj in timp. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip. In anul 2008. În ultima decadă a lunii iulie 2008 (24 . 4. Principalele utilaje care se folosesc in mod normal pe şantier sunt: excavatoare.3 l/mp ).2 l/mp şi Suceava -190. iunie. august. sector 3. Theodor Pallady nr.. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate.2.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Există deci un decalaj in spaŃiu. autogredere. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 84 . ciment. buldozere. existenŃa materialelor şi a forŃei de muncă. deci anul a fost mai ploios decât un an normal. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Valorile medii multianuale ale precipitaŃiilor fiecărei luni evidenŃiază un maxim pluviometric in intervalul mai-august şi minime in lunile decembrie – martie. traficul auto.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. finisoare. office@environmental-expert. grupate cate 2-3 la o pozŃie de lucru (dar lucrând alternativ). octombrie şi decembrie cu 20 .2.). autobasculante. Cantitatea anuală de precipitaŃii a depăşit media multianuală cu aproximativ 50 l /mp. Surse de poluanti generati In perioada lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de: • • • excavarea pământului. Utilajele de santier produc şi zgomot. iar lunile februarie. fiind considerate surse de suprafaŃă. la Bacău precipitaŃiile au depăşit media multianuală în lunile aprilie. pietriş. Aceste utilaje pot funcŃiona in câteva loturi de şantier. lucrările fiind executate după un grafic care Ńine cont de mulŃi factori (de exemplu posibilitatea de a face săpături in anumite zone doar in perioadele aprobate de municipalitate. 50.50 l/mp.27) s-au înregistrat cantităŃi mari de precipitaŃii mai ales în nordul Ńării ( RădăuŃi -186. www.

şi de 75. consumatori acm. sector 3. www. vole şi autogredere. străzi de categoria IV. 50. amplasată in bucatarie. 10009. In perioada funcŃionării obiectivului Sursele de impurificare a atmosferei aferente obiectivului de investiŃii studiat vor fi: • • • • Centralele termice de apartament Parcările subterane Traficul din zonă InstalaŃia de climatizare Centralele termice Clădirea este echipată cu centrale termice pe gaze naturale pentru fiecare apartament. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Garsonierele şi apartamentele cu doua camere (apartamentele care au dpdv. Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃă de 24 ore. b) la birouri şi spaŃii comerciale: SC House Construct Invest Environment SRL Bd.tabelul nr. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă). office@environmental-expert. coş de fum de tip ventuză. in jurul valorii de pana la 90db. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nivelul de zgomot este variabil. Atat pentru muncitori.eu. S-a prevazut câte o centrală termică murală individuală pentru fiecare apartament. Principalele elemente componente ale unei microcentrale sunt: a) la apartamente : cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie. Theodor Pallady nr.pentru străzi de categoria I. finisoare. cat şi pentru trecătorii care se află la mică distanŃă. 50 dB(A).85 db(A) . Bucureşti Tel: 0314 253 023. valorile mai mari fiind la excavatoare.88 (Acustica urbana) .eu 85 .(A). STAS-ul nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. o bucatarie şi o baie) au fost prevazute cu centrale termice murale cu schimbător de căldură incorporat.. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. buldozere. 3.admite un nivel de zgomot intre 60 db(A) .eu.pt.expert-mediu.. de cca.

expert-mediu. pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare pot fi utilizate In funcŃie de amplasarea si conformarea fiecărui parcaj subteran. office@environmental-expert.eu. Evacuarea fumului prin tiraj natural-organizat este admisă pentru parcările subterane cu maximum două niveluri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu sisteme de tip jet/impuls fan. elemente de siguranŃă (vas de expansiune inchis şi supape de siguranŃă) şi schimbator cu plăci pentru prepararea apei calde menajere. 50.cos de fum de tip ventuză. se pot utiliza si combinatiii ale sistemelor menŃionate de evacuarea a fumului in caz de incendiu. . Emisii de poluanŃi specifici gazelor de esapament: oxizi de azot. Parcările subterane In incinta amplasamentului analizat vor fi amenajate parcari la demisolul clădirii cu 158 spaŃii de parcare in sistem Klaus. apa caldă de incălzire cu temperatura 70/600 C . oxizi de sulf. alte sisteme de evacuare a fumului din parcajele subterane pot fi utilizate numai daca sunt incluse in reglementări tehnice de specialitate sau sunt agrementate tehnic. Cazanele functionează cu gaze naturale şi prepară agentul termic. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. particule cu conŃinut de metale. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3. 86 . oxizi de carbon. Theodor Pallady nr. Evacuarea gazelor de ardere se face direct catre exterior prin cos de fum de tip ventuză. tiraj mecanic. compuşi organici volatili.cazan mural echipat cu pompa de circulaŃie. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .eu. www. dacă pentru fiecare nivel de parcare deschiderile de admisie a aerului şi cele de evacuare a fumului asigură suprafaŃa SC House Construct Invest Environment SRL Bd. suplimentar. Se face menŃiunea ca toate autovehiculele vor fi prevăzute cu motoare tip minim EURO 3. La parcajul pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuării fumului in caz de incendiu prin sistemele: tiraj natural-organizat.. cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile..

DistanŃa dintre gurile de admisie a aerului si cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. hidrocarburi policiclice aromatice. plumb. Poluarea aerului cauzată de traficul auto este un amestec de câteva sute de compuşi diferiti.5 µm.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm sau decat 2. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu). Traficul auto O sursă secundară de impurificare a atmosferei. office@environmental-expert. evidenŃierea se concentrează numai pe acei poluanŃi care au cel mai larg impact asupra sănătăŃii umane sau care sunt consideraŃi buni indicatori..00 m. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. care sunt urmăriŃi in mod curent atunci cand se doreşte evaluarea impactului generat de traficul auto asupra calităŃii aerului. sector 3. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioară Ia maximum 1. dioxidul de sulf. oxidul de carbon.00 m de pardoseală). Masurarea tuturor acestor poluanti este imposibilă şi de aceea. in asa fel incat sa asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumeaza si debitele necesare stabilite in normativ.. Acesti poluanŃi. Theodor Pallady nr.eu 87 . ozonul pulberi: pulberi totale in suspensie.expert-mediu. fumul negru • componente ale pulberilor: carbon elementar. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism.eu. racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50. Au fost evidenŃiati in urma unor studii recente peste 150 de compuşi şi grupe de compuşi. sunt grupaŃi in mai multe categorii: • • gazele anorganice: oxizii de azot. o constituie gazele de eşapament de la autovehicule care circulă pe accesele carosabile din apropierea amplasamentului. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.

pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. Impactul cel mai mare apare in zonele construite şi cu artere de trafic supraaglomerate. Orice eventuale scăpări prin neetanşietăŃi.eu 88 . Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate. Climatizoarele de tubulatură sunt dimensionate să asigure climatizarea locală pentru fiecare din spatiile comerciale. precum şi menŃinerea unei temperaturi minime interioare in spaŃiile comune.expert-mediu. care asigură evacuarea aerului viciat şi aportul de aer proaspăt. climatizarea locală a spaŃiilor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. fiind direcŃionate către parcări unde staŃionează. www.. pietriş. office@environmental-expert. var) şi de traficul auto. manevrarea materialelor de construcŃie (nisip. Theodor Pallady nr. ciment. folosind climatizoare de tubulatură. vor putea fi cuantificate din completarile ce se vor face in instalaŃie. unde dispersia poluanŃilor este dificil de realizat. Având in vedere ca toate instalaŃiile sunt noi. cu agent de răcire apa rece pentru răcirea aerului. cu funcŃionare cu agent termic apă caldă pentru încălzirea aerului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Emisiile care pot sa apară din instalaŃiile de răcire sunt constituite din eventuale pierderi de freon. Prognoza poluării aerului În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de impurificare a atmosferei sunt reprezentate de utilajele de şantier. ventilaŃia se realizează cu ajutorul unor centrale de tratare aer cu recuperatoare de căldură. butadienă.. 2.eu.2. după aceasta dată. ConcentraŃiile poluanŃilor atmosferici sunt mai crescute in zonele cu artere de trafic străjuite de clădiri inalte sub formă compactă. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • compuşi organici volatili : benzen. nu se estimează pierderi de lichid de răcire in primii doi ani de la inceperea activităŃii. asigurând încălzirea sau răcirea aerului.3.eu. 50. care impiedică dispersia. InstalaŃia de climatizare: Pentru a asigura parametrii interiori corespunzători unui microclimat intern de confort pe tot timpul verii. Gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zonă. fiind considerate surse de suprafaŃă. 4. sunt prevăzute următoarele sisteme: 1. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

hidrocarburi maxim admise. Atât pentru muncitori. Nivelul de zgomot este variabil.(A).00. factorii de emisie pentru motoarele Diesel sunt. Principalele utilaje care se folosesc în mod normal pe şantier sunt: excavatoare.24. cat şi pentru trecătorii care se afla la mica distanta. vole. Utilajele de şantier produc zgomot.SOx . valorile mai mari fiind la excavatoare. CO .NOx . Autobasculantele care deservesc şantierul şi străbat localităŃile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinŃa de 24 ore. Conform Ordinului nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Factorul de mediu "aer" va fi influenŃat în timpul execuŃiei lucrărilor cu utilajele de şantier care funcŃionează cu motorină. vole şi autogredere. finisoare. Au rezultat emisii pe care le-am comparat cu limitele maxim admise prin susmenŃionatul Ordin: .20 g/h 46.44. în jurul valorii de pana la 90db.000 g/h limita nespecificată fata de 5. office@environmental-expert. autobasculante. zgomotul produs de aceste utilaje este poluant. 50 dB(A). hidrocarburi .3.44.80 g/h 133.000 g/h fata de 500 g/h fata de 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.00 g/h 1. următoarele: SOx . Theodor Pallady nr. CO. NOx .eu. buldozere.. de cca. particule şi hidrocarburi.. particule 1. În conditiile unei desfăşurări de forŃe ale unităŃii constructoare se apreciază un consum de motorina specific de 30 l/h. 50. sector 3.56.eu.20 g/h fata de 5. 462/1993. autogredere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Acestea pot fi utilizate decalat in spaŃiu şi timp. buldozere.eu 97.CO . Aceste utilajele de şantier vor emite în timpul funcŃionarii SOx. finisoare.particule .20 g/h 810.4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. NOx.000 g/h Rezultă ca aceste concentraŃii sunt foarte mici în comparaŃie cu concentraŃiile 89 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.322.40. www.27. insă nu produc şi vibraŃii semnificative.expert-mediu. parcările subterane şi de la autovehiculele care tranzitează străzile apropiate. în kg/1000 L. În timpul funcŃionarii obiectivului Impactul asupra aerului este datorat emisiilor de la centralele termice.

Este important de precizat ca în special în zona amplasamentului studiat. Din punct de vedere al protecŃiei calităŃii aerului în zona de influenŃă a obiectivului. Bucureşti Tel: 0314 253 023. următoarele avantaje: protejarea calităŃii aerului la locurile de muncă. Aceasta categorie de măsuri. proiectul prevede o serie de măsuri precum: instalaŃii de captare şi evacuare dirijată a poluanŃilor generaŃi de activităŃile de preparare a hranei şi de sursele staŃionare de ardere. Materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât sa reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici. Theodor Pallady nr. oxizi de carbon. prezintă.eu. Pentru evacuarea emisiilor gazelor de eşapament de la autovehiculele din parcarea subterană s-au prevăzut trape la partea superioară a demisolului. Gazele de eşapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona. în atmosferă. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin construcŃia Ansamblului RezidenŃial se apreciază o intensificare a traficului în zona studiată ceea ce ar mări concentraŃia în atmosfera a emisiilor provenite de la autovehicule. www. particule cu conŃinut de metale. pe lângă avantajul îmbunătăŃirii parametrilor de dispersie. conditiile meteorologice de dispersie a poluanŃilor în aer sunt foarte bune. În timpul perioadei de execuŃie a lucrărilor. modificările asupra factorului de mediu aer nu sunt semnificative.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. În timpul funcŃionării. sector 3.2. compuşi organici volatili. fără a depăşi însă limitele impuse. Impactul datorat emisiilor generate de centralele termice este redus deoarece acestea vor fi echipate cu arzătoare cu NOx redus. materialele de construcŃie trebuiesc depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. crearea posibilităŃilor de efectuare a măsurătorilor la emisie în perioada de SC House Construct Invest Environment SRL Bd. oxizi de sulf. pentru evitarea dispersiei particulelor de praf. Emisiile de poluanŃi specifici gazelor de eşapament sunt: oxizi de azot. Măsuri de diminuare a impactului Se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcŃiilor. ciment. pentru ca acestea nu funcŃionează continuu. astfel nu vor apare concentraŃii mari de poluanŃi în aer care sa afecteze semnificativ calitatea acestuia..eu. var etc.4.eu 90 . office@environmental-expert. 50. care semnifică eliminarea surselor nedirijate.

ceea ce conduce la majorarea plafoanelor sus menŃionate de la 60 la 66 dB(A) pt. în principal următoarele: Pentru reducerea acestei poluări sonore utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot. Gurile de admisie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează (cu partea lor superioara Ia maximum 1.1. office@environmental-expert.2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI funcŃionare şi crearea posibilităŃilor cost-eficiente de punere sub control a emisiilor în cazul constatării unor neconformări cu legislaŃia în vigoare la momentul respectiv.00 m de pardoseală). imnbunătăŃirea parametrilor de emisie.93..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. care se refera la acŃiuni izolate. 50. sector 3.) SoluŃia tehnică aleasă pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Pentru reducerea poluării a fost adoptată următoarea soluŃie pentru eliminarea noxelor din parcările de la demisol: Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. străzi de categoria IV pana la 82.eu. 4. se vor lua măsuri de izolare cu panouri absorbante fonic. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.4.5 dB(A) pentru străzi de categoria I. difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare. Conform tabelului nr.5.eu.etc. pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionarii obiectivului. 10009-88. daca după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex. in aşa fel incât să asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumează şi debitele necesare stabilite in normativ.. Theodor Pallady nr.eu 91 . captatoare de zgomot. www.5 ore. Solutii tehnice pentru controlul poluarii aerului (reducerea poluării. acesta se poate diminua prin luarea unor măsuri. Referindu-ne la nivelul zgomotului. un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20). 5 din STAS nr. epurarea gazelor emise. 1. se admite o corecŃie de 10% pentru o perioada de lucru de max. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate. un număr cât mai mic posibil de ore/zi. O alta posibilitate de diminuare a zgomotului este obligarea constructorilor de a lucra. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

luându-se in considerare impactul proiectului asupra sănătăŃii şi mediului Nu este cazul.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI racordandu-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare.2. office@environmental-expert. marimea ZPS in concordanŃă cu normativele. In rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului.2. HărŃi şi desene la capitolul “ AER ” descrierea ZPS – informaŃii despre zone rezidentiale/ zone cu receptori sensibili şi despre alte activităŃi existente sau propuse in zona de SC House Construct Invest Environment SRL Bd.3. 4. impact Nu este cazul. Theodor Pallady nr. racordanduse direct sau prin tubulaturi Ia ventilatoarele rezistente la foc. 4.eu 92 . InstalaŃii propuse pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate) şi eficienŃa lor Nu este cazul. Zone de protecŃie sanitară (ZPS).5.2. Măsuri de diminuare a poluării in conditii de dispersie nefavorabile Nu este cazul.2.5.eu.2.4.. 4. 50. 4..4.2. Uşile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.expert-mediu. sector 3.4. modificarea ZPS.4. www. Gurile de evacuare a fumului se montează la partea superioară a spaŃiului care se desfumează (in treimea superioară a pereŃilor sau in planşeu).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.4.

122 40.930 319 182 50.eu.0 Livezi 0 0 182 10.101 39.715 88.360 321.504 1.856 86.062 5.845 86.1 67. conform datelor din tabelul următor.. Arabil Pajişti Vii Livezi Total U.7 121 7 TOTAL 5270 1.593 56.258 12.8 73. SOLUL 4.328 17. 3.268 10 0 14.637 34. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 5.3.3. 2.777 2007 186.427 11. in perioada 2000 – 2008 a crescut suprafaŃa ocupată de terenuri arabile şi a scăzut cea ocupată de paşuni. schimbările apărute in utilizarea terenurilor.6 109.505 39.2 319 6.357 II 43.323 40.988 7..928 6.557 5.727 319.675 323.062 41.113 88.966 Clase de bonitare ale solurilor III IV V 62.500 39.163 27.expert-mediu.3 134. Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V % din % din % din % din % din FolosinŃă ha total ha total ha total ha total ha total folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă folosinŃă Arabil 4.342 2002 183.eu 93 .148 1.742 88.4 Pajişti 630 0.148 1.777 184.692 63.636 51. sector 3.3 63. Categoria de folosinŃã Arabil Păşuni FâneŃe şi pajişti naturale Vii Livezi TOTAL AGRICOL 2000 184. 4.6 787 45.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.845 126. Caracteristicile solurilor dominante ( tipul.4% din terenuri sunt incadrate in clasa III şi 41.630 2.557 5.668 16.889 2001 184. RepartiŃia terenurilor pe clase de pretabilitate în judeŃul Bacău Nr.157 5.491 Aceste terenuri sunt incadrate in 5 clase de calitate. 1 2 3 4 5 Specif .571 2.500 39. office@environmental-expert.277 632 123. crt 1.557 5. crt.777 2008 186.205 2.4 2.777 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.764 3. 34. vii şi livezi.727 319.M.523 13. www.999 41.845 86. (ha) ha ha ha ha ha I 13. densitatea) Fondul funciar este descris prin doi indicatori majori: dimensiunea categoriilor de teren.117 2003 40.363 121 28.429 5.611 3.730 87. 50.0 11.126 1.366 7.2 1.535 6.1 34.9 30. In judeŃul Bacău.845 86.5 6.550 9.722 319.686 319.6 40.557 5.661 SuprafaŃa (ha) 2004 2005 184.eu.6 EvoluŃia repartiŃiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinŃe în judeŃul Bacău.722 319. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.205 23.130 1.392 87.2 978 19. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. fâneŃe.9 Vii 10 0.7 632 36.548 39.211 37.477 34.414 325.458 7. Theodor Pallady nr.391 322.5 33.814 Total (ha) 186. în perioada 20002008 Nr. permeabilitatea.636 978 787 102.317 53.992 7.071 186.4 17.148 1.9 % in clasa IV. compoziŃia granulometrică.1.482 39.822 2006 186.476 325.148 1.596 3.079 1.

50 m C. cantitatea de material organic – humus. zonă industrială.2.N. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi.T.20 m in stratul recomandat pentru fundare. diferenŃiat după tipul actual de folosinŃă al terenului: teren agricol. Nivelul apei subterane interceptat in foraje la data execuŃiei acestora (Octombrie . legate prin grinzi de fundare. sensibile la umezire . Bucureşti Tel: 0314 253 023. zonă Principalii indicatori chimici care caracterizează solurile: pH. sector 3. cu curba continua.eu 94 . www. cantitatea de material organicAcestea se prezintă humus.expert-mediu..). C. Theodor Pallady nr. 50.permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri).etc. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros . azot. office@environmental-expert. iar in baza coloanei litologice apare al treilea complex masiv. activitate biologică. cu dezvoltare pana in talpa forajelor Caracterizând geotehnic pământurile din amplasament. cu structura naturală Adâncimea de fundare va fi de . granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă şi indesare medie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.T. plastic virtos constituit din argile mărnoase grezoase.30 m.N.eu. local mijlocie.60 m.1. sau sistem de fundare cu radier general. fiind influenŃat de regimul de precipitaŃii. un complex necoeziv (nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu rare intercalaŃii de bolovanisuri).pachetul prăfos de la suprafaŃă şi pământuri necoezive. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. cu dezvoltare până in jurul adâncimii de . cf.. de la umede la practic saturate.3.2. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Conform studiului geotehnic realizat de SC GEOSTUD SRL structura litologică a amplasamentului este constituită dintr-un complex coeziv prăfos la partea superioară.N. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0. etc. este situat in jurul adâncimii de .2.Noiembrie 2008).eu.. 4.. acestea sunt pământuri coezive cu plasticitate mare. Normativului P 10 . C. forestieră. fosfor şi potasiu. CondiŃii chimice din sol (pH. poluarea in zonă.1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii.T. plastic vartoase la tari la suprafaŃă.

Folosinte mai putin sensibile. Majoritatea solurilor din judeŃ au o reacŃie slab alcalină. necesităŃile plantelor şi condiŃiile meteorologice locale. La nivelul judeŃului a crescut suprafaŃa afectata de acidifiere.5. Aplicarea ingrăşămintelor este un factor important. 4. office@environmental-expert.190 ha in 2008.expert-mediu.3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. In categoria produselor pentru protecŃia plantelor sunt incluse substanŃele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor – erbicidele.eu.. sector 3. tipuri de poluanŃi şi concentraŃii Nu este cazul.3. 50. Solurile moderat alcaline ocupă un procent foarte redus din suprafaŃa judetului. provocand dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seama prin acumularea nitraŃilor). 4.5%) şi mari (4%) de aprovizionare cu humus. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.6. dar cu riscul de a creşte nivelul de impurificare a mediului ambiant. 4. pentru combaterea insectelor dăunătoare – insecticidele. pe amplasamentul analizat nu se practică culturi. Vulnerabilitatea şi rezistenŃa solurilor dominante Solurile corespund la doua categorii de folosinte: Folosinte sensibile. Poluarea existentă. care determină creşterea productivităŃii plantelor şi a fertilităŃii solului. activităŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd. din zona respectivă Nu este cazul. Tipuri de culturi pe sol.3.4. Surse de poluare a solurilor: surse de poluare fixe sau mobile ale economice propuse (chimice.eu 95 . 4. de la 80138 ha in 2003 la 83. Pe amplasamentul analizat nu sunt soluri cu folosinŃă sensibilă sau mai puŃin sensibilă.. pentru combaterea diferitelor boli fungice – fungicidele. Din analiza datelor extrase din studiile efectuate pe solurile din judet se poate aprecia ca majoritatea terenurilor se regăsesc in intervale mijlocii (85. parazitologice. in cazul in care sunt folosite fără a se lua in considerare natura solurilor.3. entomologice.eu.3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. bactericidele şi virucidele. activităŃi industriale. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SuprafeŃele afectate de salinizare s-au dublat in judeŃul Bacău in perioada 2003-2008. www. In cadrul categoriei de soluri cu folosinŃe sensibile au fost monitorizate soluri agricole şi zone de agrement aflate sub influenta unor potenŃiale surse de poluare: trafic rutier intens. de la 1365 ha până la 3004 ha in 2008. depozite de deşeuri.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

microbiologice, radiatii), tipuri şi cantităŃi / concentraŃii estimate de poluanŃi In timpul construcŃiei obiectivului Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de construcŃie a obiectivului, pot fi reprezentate de: depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcŃie; unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrărilor sau in vecinătate, in locuri nepermise; scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; de asemenea, asa cum am aratat la factorul de mediu apa, există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizarii de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montarii de wc-uri ecologice; tranzitarea sau staŃionarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare poate provoca tasarea sau distrugerea solului. In timpul funcŃionarii obiectivului Poluarea poate afecta procesele de regenerare ale solului, ceea ce poate avea efecte asupra plantelor şi animalelor. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi in aer, care pot fi antrenaŃi de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor care vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; sursele potentiale de poluanŃi pentru sol sunt apele uzate menajere, sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate in locuri nepermise.

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

96

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

4.3.7. Prognoza impactului 4.3.7.1. SuprafaŃa, grosimea şi volumul stratului de sol fertil care este decopertat in timpul diferitelor etape ale implementării proiectului; locul depozitării temporare a acestui strat, perioada de depozitare, impactul prognozat al acestei decopertari asupra elementelor mediului Conform studiului geotehnic realizat pentru amplasamentul studiat, grosimea stratului fertil este de 0,20 m. Vor fi decopertaŃi 1796,77 mp iar solul excavat va fi depozitat temporar in locaŃiile indicate de Primăria Bacău. Excavatii se vor face pana la cota – 3 m şi vor fi excavaŃi aproximativ 359,354 mc de sol fertil şi 5040,646 mc sol nefertil. Depozitarea solului se va face separat pe cele doua categorii: fertil şi nefertil. 4.3.7.2. Impactul prognozat cauzat de poluare, luându-se in considerare tipurile dominante de sol; impactul fizic; acumulari şi migrari de poluanti de sol In timpul executiei lucrărilor de construcŃii Prin realizarea obiectivului analizat, intreaga suprafaŃă de teren va fi decopertată de vegetaŃie. Acest fapt poate avea drept consecinŃă, o degradare a microbiontei din sol şi implicit a calităŃii solului. Intre rădăcinile plantelor şi microoganisme existente in sol, se realizează o relatie de simbioză, care are un rol important in circuitul materiei in natură şi păstrarea echilibrului ecosistemelor. In urma realizării fundaŃiilor clădirilor va rezulta pământ de excavaŃii, care poate fi refolosit la amenajarea spaŃiilor verzi, folosind solul vegetal separat de celelalte componente; restul (ce nu poate fi utilizat) va fi depus in locurile indicate de Primăria Municipiului Bacău. Şanturile necesare amplasarii conductelor şi cablurilor pentru branşamentul la reŃelele tehnico-edilitare se realizează prin excavarea stratului vegetal şi a materialului care depăşeste cotele proiectate. Pământul rezultat se poate folosi pentru realizarea unor terasamente sau se evacuează din zonă. De asemenea, o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul.
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

97

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi poate produce pierderi pe sol. Se interzice efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianti pe sol. Obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. In cazul adoptării soluŃiei tehnice de excavare a depozitului existent, in vederea executării unei fundaŃii de adâncime pentru clădirile inalte ale amplasamentului, in timpul operaŃiunilor de excavaŃie şi punere in operă sub zona de infiltrare/sub nivelul apei, pot fi poluate straturile geologice intermediare, aflate sub depozitul de moloz până la placa sarmatică. In cazul respectării tehnologiilor de execuŃie a lucrărilor, a racordării la sistemul de canalizare menajeră al zonei, a organizării de şantier şi a punctelor de lucru, factorul ‘sol’ nu va fi afectat de poluare. În timpul funcŃionării obiectivului Asupra factorul de mediu „sol-subsol” se răsfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalŃi factori de mediu, modificându-i compoziŃia şi proprietăŃile bio-fizicochimice iniŃiale, îngreunând ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de: acŃiunea deşeurilor menajere din activităŃi comerciale, depozitate necorespunzător; acŃiunea poluanŃilor atmosferici, prezenŃi în aer, care pot fi antrenaŃi de apele scurgeri accidentale de produse petroliere, în urma unor defecŃiuni ale pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaŃională pe sol; autovehiculelor care vor tranzita şi vor aproviziona obiectivul şi antrenarea acestora de către apele pluviale; apele uzate sau unele deşeuri menajere care pot fi aruncate în locuri nepermise

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

98

Stratul de nisip care este stratul portant face parte. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianŃi pe sol. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. schimbarea densităŃii solurilor In cadrul zonei active a fundaŃiilor intră stratul de nisip care este considerat practic incompresibil. Theodor Pallady nr.3.7. 4. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomanda colaborarea cu firme de depoluare. Pământul rezultat va fi depozitat temporar in spaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.7.3. 50. 4. tasarea solurilor.5. Modificarea factorilor care favorizeaza aparitia eroziunilor Nu se poate pune problema apariŃiei eroziunii deoarece obiectivul se află la distanŃe considerabile faŃă de zonele afectate de eroziune.7.expert-mediu. 4.eu 99 .3. office@environmental-expert. sector 3. iar proiectarea fundaŃiilor s-a realizat Ńinând cont de calitatea şi distribuŃia straturilor de sol intâlnite la diferite adâncimi in urma forajelor executate.8. pentru efectuarea lucrărilor de construcŃie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecŃie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaŃie. după tipul terenului din terenuri „bune de fundare” conform STAS-3300/2/85.eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. specializate în astfel de intervenŃii. Impactul transfrontiera Nu este cazul. PotenŃialul impact se manifestă numai pe locaŃia studiată.. conform normelor impuse prin lege. este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport.eu. Masuri de diminuare a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. 4.4. Compactarea solurilor. de unde se pot produce pierderi pe sol.3. provocat de activitatea propusa (proiect) In timpul realizării lucrărilor de construcŃie se vor realiza excavaŃii.3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Impactul fizic (mecanic) asupra solului.. www. amestecarea straturilor de sol.7.6.3. zona analizată este situată la distanŃă mare de frontierele Ńării.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - de asemenea. intervenŃia promptă cu material absorbant în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. apariŃia fenomenului de eroziune este împiedicată prin lucrările de stabilizare/consolidare prevăzute în proiect. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului. în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesităŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri. iar la limita dintre alei şi spaŃiul verde se vor amenaja borduri. staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea într-un separator de produse petroliere. Bucureşti Tel: 0314 253 023. acesta va putea fi reutilizat parŃial la umpluturi. sector 3. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor.eu 100 .expert-mediu. Theodor Pallady nr. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie. evitarea depozitării necontrolate a acestora. restul urmând sa fie transportat şi depozitat fie la o rampă de deşeuri inerte fie utilizat ca şi umplutură în alte locaŃii indicate de Primăria Bacău.. aplicarea unor măsuri eficiente de filtrare pentru reŃinerea particulelor în suspensie. preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament. In timpul functionării obiectivului asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. 50.eu.eu. interzicerea spălării. betonarea/asfaltarea aleilor carosabile.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. o bună execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. www. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate. office@environmental-expert..

condiŃii de formare Din punct de vedere geologic zona analizată (municipiul Bacău) aparŃine flancului extern. origini. 50. www.1. Theodor Pallady nr.9.4. compoziŃie. specializate în astfel de intervenŃii.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Din acest depozit aflorează depozite de vârstă neogenică ( din Miocen şi Pliocen) şi cuaternară (Pleistocen).4.4. necutat. 4. office@environmental-expert. al avanfosei carpatice.eu 101 ..3.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare.expert-mediu.1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus.. GEOLOGIA SUBSOLULUI 4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3.1. HărŃi la capitolul “ SOL “ Harta tipurilor de sol din România 4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Caracterizare generală 4.

iar Holocenul Superior este reprezentat de depozitele aluvionare ale luncilor..8 m grosime). sector 3.. Zona analizată este traversată de raul BistriŃa. Pleistocenul superior este reprezentat de depozitele loessoide ale terasei de 60 – 70 m.expert-mediu. Altitudinea acestor platouri coboară de la 450 – 500 m (la cumpăna de ape cu Tazlăul) pînă la 400 – 350 m in est. Nivelul superior al acestui orizont este reprezentat de depozite loessoide aparŃinând terasei de 100 – 120 m ( 3 . care are in sectorul subcarpatic şi in cel de podiş. fragmentată de câteva înşeuări largi. Pleistocenul mediu este reprezentat de depozite loessoide de pe teresa de 170 – 180 m (a căror grosime este de 2 – 8 m). intre interfluviul BistriŃa –Tazlău (la vest) şi falia pericarpatică (în est) care trece la est de Buhuşi şi traversează valea BistriŃei intre Racova şi Buda. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50. Relieful subcarpatic propriu – zis este reprezentat de interfluviile largi şi platourile orientate pe direcŃia vest –est care se regăsesc pe malul drept al BistriŃei.eu. Theodor Pallady nr. delimitate de cumpăna de ape dintre BistriŃa şi Tazlaul Mare. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Această subunitate are aspectul unei culmi joase. prin depozitele aluvionare grosiere. prin depozitele loessoide aparŃinând terasei de 20 -35 m şi prin aluviunile grosiere ale terasei de 2 – 8 m. ConsideraŃii geomorfologice Din punct de vedere geomorfologic. care este delimitată la vest de Hermeiuş şi a cărei altitudine relativă este de 170 – 180 m.eu.eu 102 . www. Ulucul depresionar este reprezentat de Depresiunea Tazlău – Caşin şi de Depresiunea Cracău – BistriŃa.120 m ( 4 – 6 m grosime) de pe dreapta Siretului şi a BistriŃei. perimetrul analizat aparŃine SubcarpaŃilor Tazlău – Caşin. până la confluenŃa cu Siretul o vale largă de peste 2 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Depresiunea Cracău – BistriŃa ocupă un teritoriul redus din suprafaŃa judeŃului Bacău. Structura tectonică a acestora a determinat alcatuirea lor (două subunităŃi geomorfologice distincte): ulucul depresionar şi culmile înalte extreme. de aluviunile grosiere ale terasei de 100 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pleistocenul inferior este reprezentat prin aluviuni grosiere ale terasei comune Siret – BistriŃa. Din Holocenul Inferior sunt prezente depozite aparŃinând terasei de 3 – 5 m. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.15 m grosime ) şi de nisipuri şi pietrişurile terasei de 60 – 70 m ( 6 .

din cauza crustei tari a solului vegetal. II atestat I. . Au fost prelevate un număr de 4 ( patru ) probe tulburate. Cercetarea geotehnică s-a făcut pâna la o grosime a formaŃiunilor geologice. pana la aprox.C.T.. C.C.mecanice ale pământurilor şi stabilirea orientativă a capacităŃii portante de calcul a terenului de fundare.S. sector 3. terasele sunt din ce in ce mai joase.. Cercetarea geotehnică a terenului de fundare s-a realizat in faza de cercetare geotehnică pentru proiectare.expert-mediu. dintre care cea mai înaltă cu a altitudine relativă de 160 – 170 m apare pe ambele maluri. Pentru exemplificarea modului de determinare a caracteristicilor fizico . C.N.1989 „InstrucŃiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con. Bacău.50 m.5.N.T.eu. In acest sector râul BistriŃa a format numeroase terase. care să asigure cunoaşterea proprietăŃilor esenŃiale ale terenului de fundare in limita zonei de influenŃă (zona activă) a construcŃiei calculată in conformitate cu prevederile Indicativului NP 074 / 2007. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. F2 şi F3 Magenta ).. După confluenŃa cu râul Racova.. prospecŃiune ( FI. Bucureşti Tel: 0314 253 023.D. penetrare dinamică. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI km lăŃime la nivelul treptei de 2 – 4 m altitudine relativă. au fost executate pe amplasament un număr de doua incercari de penetrare dinamica cu con . HidroconstrucŃia S.P.A. in vederea confirmării continuităŃii stratificaŃiei. şi trei foraje geotehnice manuale de.T. Theodor Pallady nr. In diagrame de corelare se evidenŃiază o influenŃă redusă a adâncimii critice.00 m.eu 103 . www. 50. de la C.U. S.eu. Pentru a fi satisfăcute cerinŃele STAS 1242 / 1 1991 s-au executat pe amplasamentul viitoarei construcŃii doua şanŃuri geotehnice cu adâncimi de -2.00 şi 10. la un laborator de Grd. In vederea aplicării metodei şi interpretarea rezultatelor a fost utilizat Normativul C 159 .N.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. penetrare statică.00 m.0. analizate macroscopic şi supuse incercărilor geotehnice specifice categoriei geotehnice determinate in conformitate cu anexa E din Indicativul NP 074 / 2007. office@environmental-expert. vibropenetrare". SC House Construct Invest Environment SRL Bd. pâna la nivelul de 35 – 40 m la Capul Piscului. cu adâncimi cuprinse intre .

4 . .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.80 şi . Apa subterană. apare un complex coeziv.30 m. apare un teren fertil. sensibile la umezire (i m3 = 1. cu compresibil itate medie (*M2 .5. sector 3.88 şi este prezentată in continuare : . Clasificarea şi identificarea pământurilor din amplasament s. cauzată de interceptarea formaŃiunilor sarmaŃiene bazale. 3 = 22000 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.T..20 m. foarte sensibile la ingheŃ.1.6 .eu.la suprafaŃa pe o grosime de circa 0.26 cm/m).00 m.80 . ( FI Magenta ) şi .20 ).2. pe toata grosimea acestuia.1). C. C.54 .2. office@environmental-expert. nisipuri cu pietriş şi pietrişuri cu nisip ) constituite din pamânturi cu curba continuă.50 m. se semnalează creşterea rezistentei de penetrare ca urmare a interceptării stratului necoeziv de pietrişuri cu nisipuri. se constată o creştere bruscă a rezistenŃei la penetrare. in dreptul cărora se observă scăderea accentuată a rezistenŃei la penetrare. cu granulozitate de la foarte uniformă la neuniformă ( Un = 3.1. cu grosimi de cca.N.78). judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pana la adâncimi de circa . au fost străbătute formaŃiuni prăfoase compacte. . In stratul de pietriş cu nisip.27. cu rezistenŃă mai mare decât stratul superior.29 Iov / 30 cm.0. ). reprezentat de un pachet preponderent prăfos (prafuri argiloase şi prafuri nisipoase argiloase). a dus la scăderea rezistenŃei la penetrare. consecinŃă a creşterii accentuate a umidităŃii in zona respectivă.10 m.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.a făcut conform STAS 1243 . puŃin permeabile (estimare pentru K = 10 -5 cm/s). 3 = 9709 .1.eu. umede (Sr = 0. apar intercalaŃii şi lentile de nisipuri.93 .30 m. www. cantonată imediat după interceptarea stratului poros permeabil.43 cm/m..00 .13887 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre zp2 = 1.84 . La cote cuprinse intre . ( F3 Magenta ) apare complexul necoeziv ( nisipuri. cu compresibilitate medie şi mare (M 2 . 1.sub terenul fertil.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.N.1.. constituie din argile mărnoase grezoase.2.T.. indesare medie ( SPT 23 . Theodor Pallady nr.80 şi .eu 104 . plastic vârtoase la tari (Ic = 0. La adâncimi cuprinse intre -4.la adâncimi variabile cuprinse intre . cu grad de indesare mediu. Gradul ridicat de compactare şi coeziune precum şi umiditatea scăzuta a acestora concură la rezistenŃa mare la penetrare.8 %).4.50 m. 50. constituit din pământuri cu plasticitate mijlocie şi mare (Ip = 17.expert-mediu.

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

- 36000 kPa) şi tasari specifice cuprinse intre *εp2 = 0,8 - 1,6 cm/m, permeabile (estimare pentru K = 10 -4 – 10 -3 cm/s). * valori aşimilate, din rezultatele testelor efectuate pe materiale asemănătoare. - la adâncimi cuprinse intre - 4,80 şi - 5,10 m. C.T.N. au fost interceptate formaŃiuni geologice reprezentate prin argile mărnoase grezoase, compacte, plastic virtoase, vinete.

4.4.1.2. Structura tectonică, activitatea neotectonică, activitatea seismologică Conform STAS 11100/1-93, zona studiată este cuprinsă in gradul V I I I de intensitate seismică.

-

coeficient seismic ag=0,28 g perioada de colt Tc=0,7 sec. Categoria geotehnică a amplasamentului a fost stabilită in conf. cu prev. din

Normativ NP 074/2007 - Categoria 2, Riscul geotehnic aferent - Moderat 4.4.1.3. ProtecŃia subsolului şi a resurselor de apă subterană Nu este cazul 4.4.1.4. Poluarea subsolului, inclusiv a rocilor Nu este cazul 4.4.1.5. Calitatea subsolului Nu este cazul 4.4.1.6. Resursele subsolului – prospectate preliminar şi comprehensiv, preconizate, detectate Nu este cazul 4.4.1.7. CondiŃii de extragere a resurselor naturale Nu este cazul 4.4.1.8. RelaŃia dintre resursele subsolului şi zonele protejate, zonele de recreere sau peisaj Nu este cazul 4.4.1.9. CondiŃii pentru realizarea lucrărilor de inginerie geologică CondiŃii de fundare:
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

105

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane, separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1, 2 şi 3, se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4, care se dezvoltă pe D-i-P+M. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi Ia intersecŃiile grinzilor. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei. Stâlpii cadrelor sunt în formă de cruce de Malta alcătuiŃi din 2 profile sudate de tip HEB / HEA. Grinzile principale ale cadrelor sunt din profile tip HEA, iar grinzile secundare sunt din profile tip IPE. Planşeul peste demisol este din beton armat monolit cu grosimea de 20 cm. Planşeele suprastructurii sunt din plăci compuse din tablă cutată-beton cu grosimea de 16 cm (10 cm + înălŃimea cutelor). Prinderea planşeelor din tablă cutată-beton de grinzile cadrelor metalice se va realiza prin conectori metalici. Urmarind caracteristicile geotehnice ale terenului din zona activă a fundaŃiilor, se recomandă fundarea directă cu fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de b. a. sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare. Fundarea se va face direct in stratul natural de fundare constituit din formaŃiuni poros - permeabile (pietrişuri cu nisipuri şi rar bolovanisuri), cu structura naturală. Adâncimea de fundare va fi de - 2,30 m. C.T.N. incluzând şi incastrarea obligatorie de minim 0,20 m. În stratul recomandat pentru fundare, cf. Normativului P 10 - 1986 privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. Ca sistem de fundare se recomandă fundarea directă in teren natural prin fundaŃii izolate cu bloc şi cuzinet de beton armat sub stâlpi, legate prin grinzi de fundare, sau sistem de fundare cu radier general. 4.4.1.10. Procese geologice – alunecări de teren, eroziuni, zone carstice, zone predispuse alunecărilor de teren In cadrul studiului geotehnic realizat pe amplasament nu au fost interceptate prin lucrările de prospecŃiune executate zone de alunecare,

SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

106

,,Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău, judetul Bacău
RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale, stabilitatea generală şi locală fiind asigurate, fără pericol de inundaŃii. Conform STAS 6054 - 77, amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0 C, care in zona Municipiului Bacău trece la adâncimea de 0,80 - 0,90 m. C.T.N. 4.4.1.11. Obiective geologice valoroase protejate Nu este cazul 4.4.2. Impactul prognozat In timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii Sursele de poluare pentru subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de: scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecŃiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele şi materiile prime folosite; există şi posibilitatea de impurificare a solului cu ape uzate menajere in cazul când nu se rezolva aşa cum este legal şi normal prin racordarea la canalizarea menajeră orăşenească a organizării de santier şi a punctelor de lucru. La aceste puncte de lucru există şi posibilitatea montării de wc-uri ecologice. O buna executie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul. In timpul funcŃionării obiectivului In cadrul acestui obiectiv, probabilitatea poluării subsolului este extrem de redusă, având in vedere ca activitatea care se va desfăşura, prin specificul ei, nu va cauza poluări semnificative ale subsolului. In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecŃiuni ale autovehiculelor ce tranzitează sau stationează pe amplasament acestea pot fi antrenate in circuitul apelor pluviale. 4.4.2.1. Impactul direct asupra componentelor subterane – geologice Nu este cazul
SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti Tel: 0314 253 023, Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu; office@environmental-expert.eu; www.expert-mediu.eu

107

evitarea depozitării necontrolate a acestora. www.4. care de obicei se soldează cu scăpări de carburanŃi şi lubrefianŃi obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport a materialelor şi a deseurilor ce se vor evacua de pe santier.2. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. amenajarea şi intretinerea corespunzătoare a zonelor de spaŃiu verde aferente obiectivului. o buna execuŃie a conductelor şi colectoarelor de canalizare menajeră va face imposibilă sau va reduce mult probabilitatea apariŃiei unor avarii cu deversări de ape uzate menajere care ar polua solul şi subsolul..3. de asemenea. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. reŃeaua hidrologică. Impactul transfrontiera Nu este cazul 4.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.4. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. care sa fie prevăzute cu mijloace de protecŃie impotriva impraştierii lor pe traseele de circulaŃie din localităŃile străbătute. amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. Impactul schimbărilor in mediu geologic asupra elementelor de mediu – condiŃii hidro.2. biotipuri. colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea intrun separator de produse petroliere.eu.eu. produse de proiectul propus Nu este cazul 4.3.eu 108 . este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. sector 3. zone umede. Măsuri de diminure a impactului In timpul construcŃiei obiectivului este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianŃi. Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. iar la limita dintre alei şi spatiul verde se vor amenaja borduri.4. preluarea ritmică a deşeurilor rezultate de pe amplasament. etc.. pentru limitarea acŃiunii apelor pluviale potenŃial contaminate. In timpul funcŃionării obiectivului betonarea/asfaltarea aleilor carosabile.2.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. tuia. VegetaŃia lemnoasă este compusă din arbori din specii diferite proveniŃi din plantaŃii artificiale: salcâmi. pini.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. 50. zona fiind puternic antropizată.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - intervenŃia promtă cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol. rauri. se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât in fundaŃie. conform raportului privind starea mediului in judeŃul Bacău în 2008. ziduri de sprijin cât şi in sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecari de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri.1. In prezent in zona aflată intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport sunt 86 de arbori şi arbuşti ornamentali.1. In perimetrul analizat nu sunt SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. corpuri de apă de suprafaŃă – lacuri. zone umede sau corpuri de apă de suprafaŃă. In cadrul acestora sunt prezente 7 specii de plante de interes comunitar şi 34 specii de plante de interes naŃional. Theodor Pallady nr. Harti şi desene la capitolul “ SUBSOL” Nu este cazul. specie protejată prin legea pomiculturii (legea 348 /2003). Forsitia) sub formă de gard viu sau grupuri izolate. 4 nuci şi un stejar.1.eu. zone umede. Pe amplasament nu sunt prezente păduri. Zona este puternic antropizată. BIODIVERSITATE 4. intre care şi 4 nuci (Juglans regia).5.o zonă in care nu există ecosisteme acvatice sau terestre care să poată fi afectate de realizarea obiectivului.expert-mediu. Pe amplasament mai sunt prezenŃi şi arbuşti ornamentali (Spiraeea. 217 specii de animale de interes comunitar şi 70 de specii de animale de interes national.. mlaştine. heleşteie . 4.şi nisipuri Zona studiată este amplasată in intravilanul municipiului Bacău intr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. office@environmental-expert. 4.5. InformaŃii despre biotipurile de pe amplasament: păduri. 4. sector 3. tei.4. Însă aceste specii cu valoare conservativă nu se regăsesc şi in perimetrul analizat. castani.4. Caracterizare generală Pe teritoriul judeŃului Bacău se regăsesc 60 de habitate naturale de interes naŃional şi 12 tipuri de habitate de interes comunitar.5. mlaştini.eu 109 .

1. www.. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat). 4. sector 3. Fotografii realizate pe amplasament SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii. 50. dintre care 4 exemplare sunt nuci (Juglans regia). cu excepŃia a 4 exemplare de nuc (Juglans regia)..5.2.eu. office@environmental-expert.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.expert-mediu. compoziŃia pe specii Pe amplasament nu sunt prezente păduri. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI habitate sau specii protejate. Theodor Pallady nr. Flora locală este reprezentată in principal din plante mărunte şi din 86 de arbuşti şi arbori ornamentali.eu 110 . specie protejată de legea 348/2003 (legea pomiculturii). InformaŃii despre flora locală: vârsta şi tipul pădurii.

Informatii despre fauna locală.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Acestea trebuie sa aibă provenienŃa certificată. coada şoricelului. amfibii. nevertebrate. vânat. reptile. in ceea ce priveşte vegetaŃia ierboasă zona are un aspect de buruieniş.expert-mediu. Pe amplasament nu sunt prezente habitate sau specii protejate. specii locale şi specii aclimatizate. Fauna locala este reprezentată de păsări şi rozătoare. traista ciobanului.1. păşuni. Bucureşti Tel: 0314 253 023. după finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 exemplare tinere de nuc ( câte 5 pentru fiecare exemplar tăiat). Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. mamifere. Pe amplasament nu sunt prezente plante incluse in Cartea Roşie sau in anexele Directivei Habitate. habitate ale speciilor de animale incluse in Cartea Roşie. 4.Achillea millefolium. 50. neprotejate cu excepŃia celor 4 exemplare de nuc. sector 3. Theodor Pallady nr.Capsella bursa-pastoris.4.3. www. office@environmental-expert.Taraxacum officinalis.eu.. Habitate ale speciilor de plante incluse in Cartea Roşie. resursele acestora. Zona este puternic antropizată. specii de păsări. peşti.5.eu. specii de plante cu importanŃă economică. specii rare de peşti Fauna locală este foarte saracă. Plantele din perimetrul analizat sunt plante ornamentale. in general. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Vegetatia ierboasă de pe amplasament este caracterizată prin plante ruderale cum sunt: păpădia. Pentru a respecta prevederile legii pomiculturii..5. zone verzi protejate.eu 111 . zona fiind puternic antropizată nu reprezintă un habitat prielnic pentru dezvoltarea speciilor. Taraxacum officinalis Achillea millefolium 4.1.

eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI In cadrul deplasarilor efectuate pe teren au fost identificate următoarele specii de păsări: Carduelis carduelis (sticlete). 50. Parus lugubris (piŃigoi de livadă).. office@environmental-expert. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. Passer domesticus Corvus corone cornis Corvus corone corone Emberiza hortulana Turdus merula Streptopelia decaocto SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Emberiza hortulana (presură de gradină).eu. Corvus corone cornis (cioara grivă). sector 3. Streptopelia decaocto (gugustiuc) şi Turdus merula (mierlă). Dendrocopos syriacus (ciocănitoare de gradini). Columba palumbus (porumbel gulerat).Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Aegithalos caudatus (pitigoi codat). Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic). Passer domesticus (vrabie de casă). Theodor Pallady nr. Corvus corone corone (cioara neagră).eu 112 .

Rute de migrare. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci. Nu este cazul. din cauza faptului că este puternic antropizată. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. iernat. Bucureşti Tel: 0314 253 023. La finalizarea lucrărilor de construcŃie vor fi plantate 20 de exemplare tinere de nuc. cu excepŃia speciilor comune in oraşe. odihnă sau iernat de nicio specie migratoare sau sedentară. fapt ce reiese şi din planurile arhitecturale. prin: realizarea de spaŃii verzi cu o suprafaŃă de circa 250 mp in care se va incadra obiectivul.expert-mediu. dar se va deplasa in zonele verzi din vecinatatea amplasamentului şi va reveni după finalizarea lucrărilor de construcŃie. adaposturi de animale pentru creştere. acordandu-se o importanŃă deosebită spaŃiului verde din cadrul ansamblului. office@environmental-expert. urmând a fi inlocuită ulterior cu plantaŃii. De asemenea. Fauna locală reprezentată in special de păsări va fi afectată pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie şi igienizare a zonei.1. zona studiată nu este folosită ca loc pentru creştere. hrană.5. apreciem o menŃinere a suprafeŃei de spatiu verde faŃa de cea existentă. 50. 4. hrană. De asemenea. odihnă. In acest fel.eu 113 . Obiectivul analizat va contribui la imbunătăŃirea aspectului peisagistic al zonei. In timpul funcŃionării obiectivului In prezent. sector 3. 4. printr-o arhitectura urbană corespunzatoare. resursele acestora Nu este cazul.5. iar aspectul predominant este de spaŃiu verde neingrijit.5.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.1. InformaŃii despre specile locale de ciuperci.2. in parcuri şi grădini.eu.5. In timpul funcŃionării obiectivului nu va exista impact asupra biodiversităŃii. Impactul prognozat In timpul construcŃiei obiectivului Marea majoritate a vegetaŃiei existente pe amplasament va fi indepartă pe perioada de constructie a ansamblului. cele mai valoroase specii care se recoltează in mod obişnuit.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr. aleile SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. spaŃiul neconstruit de pe amplasament este ocupat de vegetaŃie ruderală şi de arbori şi arbuşti ornamentali..6. Zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare.

CL Bacău a aprobat schimbarea funcŃiunii din spaŃiu verde şi zonă de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. rauri.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. răspândirea speciilor invadatoare Nu este cazul. Modificări ale resurselor speciilor de plante cu importanŃă economică Nu este cazul. sector 3. 4. specii locale sau aclimatizate. Pe amplasament nu sunt prezente păduri. 4. 4. 50. schimbări asupra vârstei. pe amplasament nu sunt prezente specii cu importanŃă economică. produse de proiectul propus Prin realizarea proiectului propus nu se vor inregistra modificări ale suprafeŃelor funcŃionale din cadrul amplasamentului. Modificarea compozitiei pe specii.etc.5. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5.6. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI pietonale. după finalizarea lucrărilor de construcŃie amenajarea spaŃiilor verzi se va face cu speciile prezente iniŃial pe amplasament.2. 4..2.1.eu. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile cu flori şi arbusti ornamentali. Modificarea suprafeŃei zonelor impădurite (%ha) produsă din cauza proiectului propus. zone umede.5. 4. 4.) şi plaje. compozitiei pe specii şi a tipurilor de pădure. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Modificări ale suprafeŃelor de păduri. Theodor Pallady nr. corpuri de apă ( lacuri.5.eu 114 .expert-mediu. www.2.2.4.2.5.. Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. office@environmental-expert. pe amplasament sunt prezente in general specii ruderale. impactul acestor schimbări asupra mediului Nu este cazul.5.2. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Modificarea/ distrugerea populatiei de plante Nu este cazul.2.5. corpuri de apă de suprafaŃă şi plaje. mlaştini. Prin PUZ/2007. Exemplarele de nuc şi arbuştii ornamentali vor fi replantaŃi in spatiile verzi care vor incadra obiectivul sau in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău. pe amplasament nu sunt prezente păduri. trotuarele.eu. zone umede. pe amplasament nu sunt prezente specii de plante incluse in Cartea Roşie.3.

12.5.5. Acestea se vor deplasa pe perioada realizării lucrărilor de construcŃie in zonele similare invecinate. 4.10. Degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii. Bucureşti Tel: 0314 253 023. creştere.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2. Alterarea speciilor şi populaŃiilor de păsări. efectivele acestor specii nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus. amfibieni. pe amplasament nu sunt prezente specii de animale incluse in Cartea Roşie. modificarea condiŃiilor hidrologice.2.) şi impactul potenŃial asupra mediului Nu este cazul.2.5. Păsările prezente pe amplasament nu vor fi afectate de realizarea proiectului propus.11.8. peşti. zona analizată este situată la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migrare. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. peşti.eu 115 . 4. etc. 4.7. contra frigului Nu este cazul. 4. 50. Dinamica resurselor animale prezente pe amplasament (păsări) nu se va modifica. reptile. pe amplasament nu sunt prezente specii de vânat sau specii rare de peşti.. zona nu este folosită ca loc pentru adăposturi. creştere sau contra frigului. office@environmental-expert. dinamica resurselor animale Nu este cazul. 4. Dinamica resurselor de specii de vânat şi a speciilor rare de peşti.2. odihnă. modificarea celor mai valoroase specii de ciuperci SC House Construct Invest Environment SRL Bd. amfibieni. Distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de animale incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. Modificarea / distrugerea rutelor de migrare Nu este cazul. 4.5. de odihnă. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.13. Modificarea / reducerea spatiilor pentru adăposturi.2. mamifere.expert-mediu.eu. www.. hrană.9. nevertebrate Nu este cazul.2.5. pe amplasament nu sunt prezente specii de mamifere.2. compactarea solului. reptile.5. Alterarea sau modificarea speciilor de ciuperci / fungi.eu.5.

Impactul cauzat de realizarea proiectului propus este temporar şi reversibil şi se manifestă până la o distanŃă de maxim 200 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. pe amplasament nu sunt prezente specii de ciuperci sau fungi. Impactul transfrontiera Nu este cazul. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde sa se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate. de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial.15. 4..5.2.eu.eu. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului. stratul de sol fertil (pana la o adâncime de aproximativ 20 cm) trebuie decopertat şi depozitat separat fata de restul solului excavat. www.5.. aproximativ 101 km măsuraŃi in linie dreaptă. 50. Deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi. amplasamentul analizat este situat la distanŃă mare faŃă de frontieră. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. implicit. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Solul fertil rezultat se va folosi in intregime pentru efectuarea lucrărilor de reamenajare în cadrul amplasamentului studiat. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Nu este cazul. office@environmental-expert. În urma efectuării lucrărilor de fundare a construcŃiilor.14.expert-mediu. împiedica buna dezvoltare a covorului vegetal.5.300 m de limita amplasamentului. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău. Theodor Pallady nr. 4.2.eu 116 . Se recomandă inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului. Măsuri de diminuare a impactului Se recomandă depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate. Pericolul distrugerii mediului natural in caz de accident Nu este cazul. sector 3. recomandăm intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante. 4.3. Se recomandă menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă.

5.1. amplasamentul este situat la distanŃă mare faŃă de principalele rute de migraŃie. 4.5.5. asa-numitele roof-gardens. Protectia şi reconstructia speciilor incluse in Cartea Roşie Nu este cazul. Theodor Pallady nr.4..) şi plajelor Nu este cazul.eu. care în România sunt practic inexistente dar care în alte state au mare succes tocmai datorita lipsei tot mai acute de vegetaŃie.5.2.3. etc.expert-mediu. 4. office@environmental-expert. De asemenea. În continuare sunt prezentate imagini cu grădini suspendate amenajate pe diferite clădiri din lume: 4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in alte locaŃii sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere in alte locaŃii.3. In cazul in care zona ar fi fost traversată de o rută de migraŃie. mlaştinilor. inălŃimea maximă a imobilului propus nu va depăşi inălŃimea celorlalte clădiri din zonă.3. 4. corpurilor de apă (lacuri. zonelor umede – deltei. rauri. sector 3. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ProtecŃia şi reconstrucŃia resurselor biologice Pe amplasament nu sunt prezente specii cu valoare conservativă.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. a unor grădini suspendate.. www. realizarea proiectului propus nu ar fi dus la modificarea acestei rute. zona fiind puternic antropizată. 50. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Se propune beneficiarului sa aibă în vedere posibilitatea realizării la nivelul ultimului etaj. Măsuri de protectie şi restaurarea rutelor de migrare Nu este cazul.3.eu 117 . Măsuri pentru diminuarea impactului provocat de schimbări ale suprafeŃelor impădurite. pe amplasament nu sunt prezente specii incluse in Cartea Roşie.eu.3.

Măsuri de protejare a faunei acvatice in timpul prelevării apei Nu este cazul.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. office@environmental-expert..5.5.3.3. 4.5.3.5.eu.5. De asemenea aleile pietonale.5.7. www.4.eu 118 .8.. Vor fi amenajate spaŃii verzi in suprafaŃă de 250 mp. 4. Măsuri de protecŃie sau reconstrucŃie a adăposturilor pentru animale Nu este cazul. Apa potabilă necesară alimentării imobilului va fi preluată din reŃeaua de alimentare cu apă a municipiului Bacău. O parte din cele 20 de exemplare de nuc necesare pentru inlocuirea celor 4 nuci prezenŃi pe amplasament vor fi plantate in limita spaŃiului disponibil pe spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil.expert-mediu. Măsuri de protecŃie şi reducerea degradării florei Nu este cazul. 4. 4.3. după finalizarea lucrărilor de construcŃie pe amplasament vor fi amenajate spaŃii verzi. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.6.3. 50. Replantarea ierbii nu este necesară.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023.9. Replantarea arborilor sau a ierbii Exemplarele de Juglans regia prezente pe amplasament vor fi replantate in spaŃiile verzi care vor incadra viitorul imobil sau pentru fiecare exemplar tăiat vor fi plantate câte 5 exemplare tinere. nu se vor face prelevări de apă. Alte măsuri pentru reducerea impactului asupra biodiversităŃii Nu este cazul. 4. Theodor Pallady nr. trotuarele. HărŃi şi desene la capitolul “ BIODIVERSITATE ” SC House Construct Invest Environment SRL Bd.5. terasele şi balcoanele vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali. pe amplasamentul analizat nu există adăposturi pentru animale. sector 3. iar celelalte in locaŃiile indicate de Primăria Municipiului Bacău.

eu 119 .. www. Theodor Pallady nr. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Sursa: Raportul ANPM privind starea mediului in România in 2008 Sursa: MigraŃia păsărilor. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. Ludovic Rudescu.expert-mediu.. 1958 SC House Construct Invest Environment SRL Bd. office@environmental-expert. 50.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4. sector 3.6.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Zona analizată este complet antropizată. In prezent pe acest teren sunt arbori şi arbuşti ornamentali. Prin PUZ/2007. terenul pe care se va construi viitorul obiectiv este situat intre Universitatea Bacovia şi terenurile de sport. 50. In cadrul proiectului sunt prevăzute spaŃii verzi.6.eu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2. Impactul prognozat Nu se va modifica aspectul zonei analizate. modificari in utilizarea terenului. dispărând şi impactul vizual.1.expert-mediu.2. După finalizarea acestora. O parte din arborii şi arbuştii prezenŃi pe amplasament vor fi folosiŃi pentru realizarea spaŃiilor verzi după finalizarea lucrărilor de construcŃie. PEISAJUL 4. www. in partea sudestică a acestuia. aleile pietonale.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..1. office@environmental-expert. Theodor Pallady nr. explicarea utilizării terenului pe amplasamentul propus Nu se va modifica destinaŃia actuală a terenului.eu. Nu au fost făcute lucrări de igienizare a zonei astfel incat nu poate fi folosită ca zonă de recreere. imobilul ce urmează a fi construit se va incadra in peisaj. Realizarea proiectului va avea impact vizual asupra peisajului pe perioada executării lucrărilor de construcŃie. Lla alegerea designului viitorului imobil s-a Ńinut cont de caracteristicile zonei.6. InformaŃii generale Zona analizată este situată in intravilanul minicipiului Bacău. Terenul pe care se va construi imobilul rezidenŃial şi comercial are aspect de parc degradat. deşeurile vor fi indepărtate. Tipuri de peisaj. 4. De asemenea.6.eu CL al 120 . utilizarea terenului. terasele şi balcoanele clădirii vor fi mobilate cu gradene movibile de flori şi arbuşti ornamentali. nu este denivelat. Prin PUZ/2007 CL al Municipiului Bacău a hotarât schimbarea funcŃiunii terenului din spaŃiu verde şi zona de agrement in zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. iar restul vor fi puşi la dispoziŃia Primăriei Municipiului Bacău pentru a fi transplantaŃi in alte zone verzi ale oraşului. În prezent terenul este liber de construcŃii. neavând pante accentuate. 4. implicarea acestor schimbări asupra peisajului.

corpuri de apă. POT 71. parcuri naturale. Imobilul se va construi pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. etc. in vecinatatea amplasamentului nu există zone protejate. Zona analizată este puternic antropizată.77 mp. 87%. 4.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.6. corpuri de apă). nu este permisă depozitarea materialelor in grămezi şi nici crearea de zone cu deşeuri. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Municipiului Bacău a hotărât ca destinaŃia terenului pe care va fi construit imobilul rezidenŃial şi comercial să fie de zonă de locuire şi funcŃiuni complementare. Nu se vor modifica tipurile de peisaj. Relatia dintre proiect şi zonele naturale folosite in scop recreativ ( păduri.6.).eu 121 . www.2.5. Impactul proiectului asupra cadrului natural. schimbări ale acestui raport Realizarea proiectului propus va duce la scăderea nesemnificativă a raportului dintre teritoriul natural şi cel antropizat. inclusiv cel de transfrontiera Realizarea proiectului analizat nu va duce la fragmentarea biotipului. parcuri in zonele impădurite. 4. pe amplasamentul studiat nu exista habitate sau specii protejate.6.3.4. 50.eu. sector 3. impactul prognozat asupra acestor zone. valoarea estetică a peisajului.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. impactul prognozat asupra acestor zone şi asupra folosinŃei lor Pe amplasament nu sunt păduri..6. Relatia dintre proiect şi zonele protejate (rezervaŃii. 4. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. campinguri. Măsuri de diminuare a impactului In timpul constructiei. 4.2. 4.2.3. office@environmental-expert. stadiul de protectie şi stadiul folosirii lor Nu este cazul. Terenul pe care se va realiza proiectul este incadrat ca zonă pentru locuinŃe şi alte funcŃiuni.expert-mediu. Theodor Pallady nr.eu. campinguri.2. zona fiind puternic antropizată. fragmentării biotipului. Raportul dintre teritoriul natural sau cel putin antropizat şi cel din zonele urbanizate (drumuri. suprafaŃa construcŃiei fiind de 1796. Realizarea imobilului pe acest teren nu va duce la scăderea suprafeŃei de spaŃii verzi aferente fiecărui locuitor al municipiului Bacău. suprafeŃe construite). zone tampon.2.6. zone verzi. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

. office@environmental-expert. va însemna un răspuns printr-o ofertă variata de spaŃii de locuit în fata cerinŃelor pieŃei imobiliare dintr-un oraş aflat în plina expansiune urbanistică şi demografică..6. ce vor intra în circuitul imobiliar al judeŃului Bacău.4.eu 122 .7. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Pentru a evita poluarea fondului peisagistic.expert-mediu. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr. 4. www. HărŃi şi desene la capitolul “ PEISAJ ” Zona in care va fi dezvoltat proiectul 4. MEDIUL SOCIAL şi ECONOMIC Prezentul obiectiv constă în construirea unui ansamblu rezidenŃial ce va conŃine 216 unităŃi locative. Obiectivul. deşeurile trebuie colectate selectiv şi depozitate in spaŃii special amenajate.eu. urmând ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.

80 ceangăi.catolici. dimensiunea familiei.expert-mediu.4.7. 4.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.605 rommi. sex. Din populaŃia totală a municipiului. Theodor Pallady nr. Nu va creşte numărul de locuitori in zona analizată. dar nu va conduce la creşterea numărului de locuitori la nivelul municipiului. populaŃia municipiului Bacău atingea 175500 locuitori. grup etnic ) Conform recesământului din 2002. 4. se apreciază şi un nou aport financiar pentru oraşul Bacău reprezentat de taxele şi impozitele încasate de instituŃiile locale. Numărul de locuitori in zona de impact.094 romano. 191 maghiari. piaŃa de muncă. incluzând şi locurile de muncă oferite de aceasta ramură.7. iar restul alte confesiuni. De asemenea. Caracteristicile populaŃiei in zona de impact ( distribuŃia dupa vârstă. 1. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor economice locale. Locuitori permanenti şi vizitatori.1. populaŃiei locale in această zonă a municipiului Bacău. 50.3.1.7. dinamica şomerilor În timpul execuŃiei lucrărilor de construcŃii SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. sector 3.2. www. educaŃie.. 4. 4.849 locuitori sunt ortodocşi. 4. tendinte de migrare a locuitorilor Nu se vor inregistra tendinŃe de migrare a locuitorilor in zona analizată. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 123 .041 români. office@environmental-expert.1. dintre care: 173. 153. 53 italieni. 19.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. schimbări de populaŃie Nu se vor produce schimbări demografice dupa finalizarea proiectului.1. 83 germani.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Prin efectuarea lucrărilor de construcŃie se contribuie la dezvoltarea infrastructurii din domeniul construcŃiilor la nivelul municipiului.1.7.1.7. Impactul potential al activităŃii propuse asupra caracteristicilor Realizarea proiectului analizat va conduce la satisfacerea cererii de locuinŃe demografice.

igiena alimentară şi desfacerea produselor.expert-mediu.. paza şi protecŃie. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. Standardul ridicat al calităŃii viitorului imobil rezidenŃial şi comercial va conduce de asemenea la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viată şi de confort. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. dinamica şomerilor Din acest punct de vedere impactul proiectului este unul pozitiv. fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe şantier şi a pulberilor sedimentabile. www. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanentă a fronturilor de lucru.. Theodor Pallady nr. pe şantierul de construcŃie. Exista şi un efect pozitiv. exprimându-se prin: dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii comerciale şi turistice. Efectul obiectivului asupra activitatilor economice este benefic datorita măririi şi diversificării ofertei imobiliare. activităŃile de prestări servicii către populaŃie. Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor şi activităŃilor economice locale. Prevenirea unui impact vizual neplăcut pentru locuitori. În timpul funcŃionării obiectivului Apreciem ca investiŃia va avea un impact pozitiv asupra economiei locale. întrucât prin realizarea acestei investiŃii se vor crea locuri de muncă temporare şi permanente în multe domenii de activitate. OperaŃiunile de pe şantier care produc zgomote vor trebui programate astfel încât sa se respecte orele legale de odihnă. Bucureşti Tel: 0314 253 023. dar şi pentru activităŃi conexe ce se vor efectua în afara şantierului. vopsitete şi inscripŃionate adecvat. diminuarea ratei şomajului în zona prin crearea de noi locuri de muncă. office@environmental-expert. reprezentat de crearea unor noi locuri de muncă.eu. se realizează prin obligarea muncitorilor de pe şantier de a purta uniforme aspectuoase şi de a se îngriji de aspectul utilajelor de pe şantier şi al mijloacelor de transport şi de a se îngrădi toata incinta şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m. piaŃa de munca.eu 124 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul negativ asupra aşezărilor umane este redus şi are un caracter limitat în timp. creşterea bugetului local prin taxele şi impozitele încasate. în construcŃii. ceea ce are drept rezultat creşterea numărului de tranzacŃii în acest domeniu. sector 3. 50.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. turism. transport. office@environmental-expert.1.. Nu vor exista emisii care sa pună in pericol sănătatea populaŃiei.1. zone industriale ) şi dinamica acestuia Terenul pe care se va construi imobilul comercial şi rezidenŃial este proprietate privată a beneficiarului. 4.6. sector 3.7. Public posibil nemulŃumit de existenŃa proiectului Ar putea exista public nemulŃumit de existenŃa proiectului din cauza zgomotului şi a emisiilor de praf din perioada lucrărilor de construcŃie. silvicultură.eu. 50.1.7. 4. www. Finalizarea lucrărilor şi deschiderea centrului comercial va conduce la creşterea activităŃilor economice din zona analizată. Theodor Pallady nr.1. Bucureşti Tel: 0314 253 023. comercială.7. Realizarea acestui proiect nu va duce la creşterea preŃului de achiziŃie a terenurilor din vecinătatea acestuia. Impact potenŃial asupra condiŃiilor de viaŃă din zonă Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie populaŃia din zona analizată ar putea fi afectată din cauza emisiilor de praf şi a zgomotului aferent lucrarilor.1. InvestiŃii locale şi dinamica acestora Nu este cazul. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 4. 4.8.7.7.1. comert en gross şi en detail ) După finalizarea lucrărilor de construcŃie va fi disponibil un imobil rezidenŃial şi comercial.10.5. va creşte nivelul de trai al populaŃiei din această zonă.7. PreŃul terenului in zona aflată in discuŃie ( rezidentială.9. Pentru a evita aceste situaŃii se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Impactul potenŃial asupra activităŃilor economice ( agricultură. Dupa finalizarea lucrărilor. construcŃia de locuinŃe cu unul sau mai multe etaje. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.. piscicultură. recreere. După finalizarea imobilului ar putea exista fluctuaŃii in ceea ce priveşte preŃul de achiziŃie al apartamentelor din zona respectivă. InformaŃii despre rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Prin realizarea proiectului analizat nu va creşte rata imbolnăvirilor la nivelul locuitorilor Municipiului Bacău. 4. realizarea proiectului nu necesită investiŃii locale.7.expert-mediu.eu.eu 125 . minerit.

Impactul potenŃial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu Pe amplasament nu există obiective de patrimoniu cultural. lucrările se vor realiza numai in anumite perioade pentru a evita perioadele in care populaŃia rezidentă s-ar putea odihni.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.1. hranei ) Impact potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor de viaŃă ale locuitorilor ( schimbări asupra calităŃii mediului. 50. dezvoltarea activităŃilor comerciale). sector 3. Theodor Pallady nr. Zona analizată nu este folosită pentru producerea hranei. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. PATRIMONIUL CULTURAL 4. Masuri de diminuare a impactului In perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie Impactul este temporar şi reversibil. 4. CONDITII CULTURALE şi ETNICE.7. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Obiectivele existente in vecinătatea amplasamentului nu vor fi fectate de realizarea lucrărilor de construcŃie sau de exploatarea obiectivului propus. arheologic sau asupra monumentelor istorice monumente istorice.11.8.7. Nu trebuie adoptate măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului socio-economic. www. dar pentru reducerea acestuia până la eliminare se vor lua următoarele măsuri: se vor folosi tehnici şi materiale moderne de construcŃie.expert-mediu. 4. office@environmental-expert. prin urmare nu se pot inregistra modificări la nivelul calităŃii hranei.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.2. 4.2.. Pe perioada de exploatare a obiectivului Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv (creşterea nivelului de trai al populaŃiei.eu.8. arheologic sau cultural. zgomot. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 4.8.1. mediul va reveni la starea iniŃială (impactul fiind temporar şi reversibil). Intensitatea zgomotului va creşte numai pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie.eu 126 . Impactul potenŃial al proiectului asupra condiŃiilor etnice şi culturale Realizarea proiectului nu va avea impact asupra condiŃiilor etnice şi culturale de pe amplasament. după finalizarea acesteia. scăderea calităŃii Mediul va fi afectat nesemnificativ in perioada de execuŃie a proiectului.

depozite şi sedii de firme. alt moment pentru demararea lucrărilor. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. este o zonă in care sunt prezente reŃele tehnico-edilitare (imobilul rezidenŃial poate beneficia de extinderi ale acestor retele: apăcanalizare. sector 3. tinându-se cont de necesitatea respectării prevederilor legale din regulamentul de urbanism referitoare la forma.eu 127 . nr. dimensiunile construcŃiilor. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. este situat intr-o zonă in care terenurile sunt construibile şi stabile.33 au fost: amplasamentul este situat in intravilanului existent al localităŃii Bacău.eu. www.expert-mediu. tratate peisagistic cu spaŃii verzi intercalate şi modern dotate.eu. clădiri cu funcŃiunea de dotări turistice. 50. Zona studiată se caracterizează ca fiind o zonă construită. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. alte soluŃii tehnice şi tehnologii. iar fucŃiunea de locuinŃe şi servicii se incadrează in funcŃiunea zonei . măsuri de ameliorare a impactului asupra mediului etc. de asemenea. precum şi zone cu spatii verzi amenajate. aici aflându-se clădiri pentru invăŃământ. Cererea tot mai mare de apartamente şi dezvoltarea continua a pietei imobiliare a determinat crearea de noi zone rezidentiale. office@environmental-expert. ANALIZA ALTERNATIVELOR 5. funcŃiunea dominantă a zonei permite realizarea funcŃiunii de locuire. Theodor Pallady nr.1 Descrierea alternativelor: amplasamentul alternativ. telecomunicaŃii. modul de amplasare a acestora şi distanŃele faŃă de vecinătăŃi. locuinŃe colective cu regim mare de inălŃime.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. energie electrică).unităŃi industrie. Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei de amplasare a viitorului imobil rezidenŃial şi comercial din strada Pictor Amann. gaz metan. cu indicarea motivelor care au condus la alegerea facută S-a ajuns la varianta prezentată in ceea ce priveşte atât regimul de inălŃime al clădirii cât şi modalitatea de amplasare a acesteia in cadrul parcelei.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

expert-mediu. sector 3. monitorizarea evoluŃiei calităŃii factorilor de mediu mai ales în perioada de construire a obiectivului. Se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 5. Se recomandă supravegherea strictă a materialului de umplutură care se va folosi pe terenul analizat. 6. luarea de măsuri corespunzătoare şi alegerea metodelor celor mai adecvate în legătură cu executarea acestor lucrări. se recomandă măsurători în emisie la coşul centralelor termice şi la evacuarea aerului din parcarea subterană. dar şi în perioada de funcŃionare. office@environmental-expert. Se va urmări. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Dacă se vor inregistra depăşiri ale valorilor maxime admise de legislaŃia in vigoare se recomandă folosirea de panouri fonoizolante.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2 Analiza mărimii impactului. durata reversibilităŃii.eu 128 .eu. 50.. de asemenea. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. În vederea identificării posibilelor efecte negative asupra mediului generate de funcŃionarea obiectivului. acordarea de asistentă tehnică din partea autorităŃilor competente. În perioada executării lucrărilor se impune monitorizarea calităŃii aerului şi a nivelului de zgomot în zonele adiacente organizării de şantier. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri.. Theodor Pallady nr. MONITORIZARE Pentru evitarea oricăror accidente se impune o atenŃie deosebită. viabilitatea şi eficienŃa măsurilor de ameliorare pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu NU ESTE CAZUL. cu frecventă trimestrială. www.

3 Analiza posibilitatii apariŃiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului.4. 7. seceta. 7. Bucureşti Tel: 0314 253 023.5. 50. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 129 .1 Riscuri naturale (cutremur. conform normelor de protectie impuse. 7. DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR Nu este cazul.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Theodor Pallady nr. In zona in care se va dezvolta obiectivul analizat nu au fost inregistrate alunecări de teren. inundatii. pentru a rezista in fata accidentelor naturale. este dotat cu toate instalatiile necesare. De asemenea. SITUATII DE RISC 7. www.2 Accidente potenŃiale (analiza de risc) Posibile descărcări accidentale de substanŃe poluante in corpurile de apă In condiŃiile respectării proiectelor de construcŃii şi instalaŃii nu vor fi poluări accidentale ale apelor. 7. iar poluările accidentale cauzate de pierderi de ulei sau combustibili survenite pe suprafeŃele betonate din parcările subterane. sector 3. 8. alunecări de teren etc.. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Planuri pentru situaŃii de risc Măsuri de prevenire a accidentelor Nu este cazul. office@environmental-expert.eu.) Proiectul analizat este conceput să suporte nivelul de seismicitate caracteristic judeŃului Bacău (Categoria geotehnică 2 de risc geotehnic moderat). inclusiv cu impact negativ semnificativ dincolo de graniŃele Ńării Nu este cazul. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 7. Nu este cazul. vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate.expert-mediu.eu.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 130 . Theodor Pallady nr. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 9.1. impactul negativ asupra mediului este nesemnificativ. şi 6 tipuri de penthouse. separate prin rosturi de tasare/seismice: tronsoanele 1. sector 3.T. C. nr. 77 mp. temporar şi reversibil şi se manifestă numai in perioada lucrărilor de construcŃie. Prin aplicarea măsurilor propuse in cadrul raportului se va diminua până la dispariŃie impactul negativ asupra mediului astfel inact nu va exista impact rezidual. care se dezvoltă pe D+P+M. DESCRIEREA ACTIVITĂłII InvestiŃia presupune realizarea unui imobil rezidenŃial şi comercial in Municipiul Bacău. Hmax a construcŃiei este de 47.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. Imobilul va fi conectat la reŃelele tehnico-edilitare existente in vecinătatea amplasamentului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.max = 75 %. S-au pravăzut ganguri de trecere pe direcŃie transversală. 2 şi 3.uri.33. La parter şi mezanin au fost prevăzute spaŃii pentru birouri şi magazine. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. care se incadrează in 3 tipologii: garsoniere.U. Realizarea acestei investiŃii nu va duce la poluarea mediului. Aconstruită = 1796. Imobilul va fi construit pe un teren cu o suprafaŃă de 2500 mp. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.= 7%. Infrastructura este alcătuită din radier de tip placă şi grinzi din beton armat dispuse pe două direcŃii având stâlpii suprastructurii amplasaŃi la intersecŃiile grinzilor. ConstrucŃia este alcătuită din patru tronsoane.expert-mediu. Prin aceste ganguri se asigură o circulaŃie cat mai fluentă in ansamblu in general cât şi accesul in demisolul blocului unde se află parcările rezidenŃilor. www. In imobil regăsim apartamente de locuit. Regimul maxim de inălŃime este D+P+M+12E. Suprastructura este alcătuită din cadre metalice spaŃiale contravântuite centric cu diagonale în V dispuse după direcŃiile principale ale construcŃiei..O. Acoperişul este de tip terasă. pe strada Pictor Aman. apartamente de 2 camere şi apartamente de 3 camere. P. 50.80 mp.T.. se dezvoltă pe D+P+M+12E şi tronsonul 4.eu.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. S-au luat in considerare următorii factori de mediu : apă. cu excepŃia spaŃiilor care vor fi ocupate de construcŃii.2. se vor vira taxe şi impozite către bugetul local şi va creşte nivelul de trai al locuitorilor din zonă. Bucureşti Tel: 0314 253 023. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr. impactul negativ al implementarii proiectului este temporar si reversibil. Mediul va reveni la starea iniŃială după finalizarea lucrărilor de construcŃie. sol şi subsol. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. floră şi faună. Este evident faptul ca orice activitate umană aduce modificări asupra stării actuale a factorilor de mediu. aşezările umane şi sănătatea populaŃiei SEMNIFICATIVE DESPRE PROIECT şi EFECTELE şi impactul fiecăreia dintre lucrările prevăzute in cadrul proiectului asupra acestor factori pe termen scurt. sector 3. Ideal ar fi ca cele negative să nu existe. pozitive sau negative. mediu şi lung.eu. astfel incat efectele lor asupra mediului să aibă consecinŃe cât mai mici posibile. se manifesta in general in perioada de realizare a lucrărilor de constructie.expert-mediu. Aceste modificări pot fi vizibile sau mai puŃin vizibile.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Impactul pozitiv al realizării proiectului este mult mai important: se vor crea noi locuri de muncă.. Nu există incertitudini referitoare la realizarea proiectului. Impactul pozitiv este mult mai important. se manifestă şi persistă pe termen lung. METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI şi DACĂ EXISTA INCERTITUDINI SALE ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului s-a folosit matricea de impact propusă de ghidul SEA.eu.eu 131 . sau să fie diminuate. aer. 9. office@environmental-expert. 50.

Acesta va reveni la forma initială imediat după terminarea lucrărilor. apei sau a solului Dislocarea parŃială a păsărilor de pe I T S I T M 0 I T L 0 Element cheie 2 I T S I T M I T L Element cheie 3 I T S I T M I T L Apa 0 0 0 Sol - 0 0 Tasarea terenului in timpul lucrărilor - 0 0 DestinaŃia terenului se schimbă numai intr-un procent foarte mic: din suprafaŃa totala detinuta vor fi ocupati de constructi e numai 1796. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 50.77 mp + /- 0 0 Deşeuri 0 0 0 Posibilele scăpări de uleiuri sau carburanŃi vor fi neutralizate cu ajutorul unor firme specializate in depoluări.eu 132 .. Pe amplasament nu exista specii sau + /- 0 0 Biodiversitate - 0 0 / + 0 0 0 - - SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Nu vor duce la poluarea aerului.3.. Theodor Pallady nr.eu.eu. Deşeurile vor fi colectate si transportate catre rampa Nicolae Balcescu. www. IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI Pentru evaluarea impactului obiectivului studiat asupra mediului a fost utilizată matricea de impact: Componenta mediului Aer/clima Element cheie 1 Emisii de poluanŃi in perioada construcŃiei Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze apele de suprafaŃă sau cele subterane Modificarea structurii solului in perioada lucrărilor de construcŃie. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9.

50. office@environmental-expert. 0 0 0 După finalizarea lucrărilor vor fi amenajate spaŃii verzi (250 mp). dar acesta va fi diminuat prin montarea de garduri de 2 m in jurul santierului / + 0 0 Nu se va schimba aspectul general al zonei. www.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. Aleile pietonale.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu. trotuarele.eu. Pentru noul imobil se vor adopta soluŃii constructive astfel incât acesta sa se incadreze in peisaj.eu 133 . Zgomotul va fi diminuat prin folosirea de utilaje performante si prin antifonarea clădirilor astfel incât nu va fi afectata sănătatea locuitorilor Sănătate Nu vor exista emisii de poluanŃi care să afecteze sănătatea umană 0 0 0 0 0 0 Peisaj Executarea lucrărilor de construcŃie poate avea impact vizual asupra peisajului. + + + Patrimoniu cultural Mediu socioeconomic Patrimoniul cultural nu va fi afectat de implementa rea proiectului Crearea de noi locuri de muncă 0 0 0 + + + + + Virarea către bugetul local de taxe şi + + + ImbunătăŃi rea condiŃiilor 0 + + SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. terasele si balcoanel e clădirii vor fi amenajate cu gradene movibile cu flori si arbuşti ornament ali.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Speciile ornamentale existente vor fi replantate in alte locatii indicate de primaria Bacau. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI amplasame nt in perioada constructiei habitate protejate care sa fie afectate. sector 3.

50.. in general se manifestă in perioada de construcŃie a imobilului. In timpul exploatării obiectivului nu există impact negativ. sunt virate taxe către bugetul local. Bucureşti Tel: 0314 253 023..major ITS= impactul pe termen scurt ITM=impactul pe termen mediu ITL= impactul pe termen lung Din analiza matricei de impact se poate observa că impactul negativ asupra mediului este minim.minor. 9. După terminarea lucrărilor de construcŃie mediul revenind la situaŃia iniŃială. www. nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI impozite de trai. sector 3. 9. IDENTIFICAREA şi DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL Terenul pe care va fi realizat obiectivul este amplasat in intravilanul municipiului Bacău. Theodor Pallady nr. ? incert. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorilor de mediu recomandăm adoptarea următoarelor măsuri: SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Legenda + impact pozitiv. Impactul cauzat de realizarea proiectului este temporar şi reversibil şi va fi resimŃit numai pe amplasamentul proiectului sau până la 200-300 m de limita amplasamentului.4.eu. pe strada Pictor Amann. +/. ++/-. MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU Pentru prevenirea. . Impactul pozitiv al obiectivului este mult mai important: sunt create noi locuri de muncă. virarea de taxe şi impozite către bugetul local. 33. Terenul este plat. După aplicarea măsurilor recomandate in cadrul raportului nu va exista impact rezidual asupra mediului. fără pante majore şi in prezent liber de construcŃii.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.5. se imbunătăŃesc condiŃiile de trai. office@environmental-expert.eu. in vecinătatea Primăriei Bacău şi a UniversităŃii Bacovia.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.impact negativ. 0 neutru (fără impact)..eu 134 . crearea de noi locuri de muncă. ci doar impact pozitiv: imbunătăŃirea condiŃiilor de trai ale locuitorilor.

eu. 9.spălările de utilaje şi mijloace de transport ale şantierului sunt interzise în organizarea de şantier. un număr cât mai mic posibil de ore/zi.. nu se pot accepta fose vidanjabile.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.asigurarea funcŃionării corecte a tuturor instalaŃiilor.izolarea cu panouri absorbante fonic.materialele de construcŃii în vrac trebuie depozitate în spaŃii închise sau acoperite. . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. . .1 Măsuri propuse pentru prevenirea. într-un program cu interdicŃii în orele de odihnă ale locatarilor din zonele învecinate şantierelor (de ex.materialele de construcŃie trebuie depozitate în locuri special amenajate şi ferite de acŃiunea vântului.5.eu 135 . Theodor Pallady nr..obligarea constructorilor de a lucra.consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă.materialele de construcŃii pulverulente se vor manipula în aşa manieră încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenŃii atmosferici. .5. captatoare de zgomot. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu aer . Eventual.2 Măsuri propuse pentru prevenirea. office@environmental-expert.izolarea corespunzătoare a bazinelor de retenŃie ape pluviale precum şi etanşeitatea întregii reŃele de canalizare din cadrul obiectivului. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www. . . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.punctele de lucru trebuie dotate cu wc-uri ecologice sau racordate la reŃeaua de canalizare menajeră din zonă. pavele). . Bucureşti Tel: 0314 253 023. . un program de lucru între orele 8-12 şi 16-20). . în aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale. acestea se vor face in spaŃii special amenajate.utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot. sector 3. . dacă după începerea lucrărilor şi efectuarea măsurătorilor de zgomot se depăseste nivelul maxim admis prin lege.asigurarea zonei de protecŃie sanitară de 3 m de o parte şi de alta a conductelor de distribuŃie apă din incinta obiectivului.supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale.expert-mediu. 50. .eu. difuzoare şi amortizoare pentru ventilatoare. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu apă .

staŃionarea autovehiculelor se va face numai în zona parcării amenajate.eu. care de obicei se soldează cu scurgeri de carburanŃi şi lubrefianti pe sol.pentru diminuarea zgomotului produs în timpul funcŃionării obiectivului. www.eu. office@environmental-expert.în ceea ce priveşte pământul excavat ce va rezulta ca urmare a necesitaŃii realizării fundaŃiilor noilor clădiri. specializate în astfel de intervenŃii. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. acesta va fi reutilizat integral la umpluturi.5. evitarea depozitării necontrolate a acestora. În nici un caz însă nu se va utiliza pentru umpluturi sol vegetal. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. . Bucureşti Tel: 0314 253 023. toate clădirile ce se vor construi vor fi antifonate.3.în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol se recomandă colaborarea cu firme de depoluare. .interzicerea spălării. efectuării de reparaŃii la mijloacele de transport în incinta parcării obiectivului. ziduri de sprijin cât şi în sol pentru a monitoriza permanent eventualele tasări şi alunecări de pământ care ar putea secŃiona instalaŃiile producând scurgeri. . Măsuri propuse pentru prevenirea. .se recomandă amplasarea de mărci tensometrice atât în fundaŃie.este interzisă efectuarea pe şantier a unor reparaŃii de utilaje sau mijloace de transport. Theodor Pallady nr. sector 3.este interzisă amplasarea pe şantier a unor depozite temporare de carburanŃi şi lubrefianti. 50.amenajarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienŃilor de colectare a deşeurilor. ..colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcării şi preepurarea întrun separator de produse petroliere.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . . . . .preluarea ritmica a deşeurilor rezultate de pe amplasament.expert-mediu. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu sol-subsol .eu 136 .asigurarea funcŃionării în parametrii proiectaŃi a tuturor echipamentelor obiectivului. 9. de unde se pot produce pierderi pe sol. .

de către firme specializate în depoluare şi de asemenea refacerea spaŃiului verde iniŃial. .programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă.deoarece scurgerile accidentale de carburanŃi pe sol afectează calitatea solului şi.5.eu 137 .. astfel încât în momentul refacerii şi amenajării spaŃiului verde să se planteze un număr de exemplare de 5 ori mai mare decât cele tăiate.stropirea permanentă a fronturilor de lucru pentru menŃinerea nivelului redus de pulberi sedimentabile. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra mediului social şi economic. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra aşezărilor umane şi a sănătăŃii populaŃiei . sector 3. .6. Bucureşti Tel: 0314 253 023.4. .expert-mediu. împiedică buna dezvoltare a covorului vegetal. Daca perimetrul amplasamentului nu permite plantarea tuturor exemplarelor.folosirea utilajelor în condiŃii normale de exploatare din punct de vedere tehnic. 9.menŃinerea unui număr cât mai mare din exemplarele deja existente pe amplasament şi plantarea de specii autohtone pentru a menŃine în mare măsură actuala compoziŃie de specii din flora existentă. implicit. office@environmental-expert. peisajului.5. Theodor Pallady nr.îngrădirea incintei şantierului cu panouri de înălŃime minimă 2 m. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. . recomandam intervenŃia în cel mai scurt timp cu materiale absorbante. 9.5.5. 50. Măsuri propuse pentru prevenirea. se vor folosi alte spaŃii indicate de Primăria Bacău.eu.depozitarea materialelor de construcŃie în spaŃii special amenajate. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.inventarierea exemplarelor de plante lemnoase ce necesită protecŃie si urmează a fi tăiate în vederea construcŃiei obiectivului. ferite de acŃiunea vântului şi a ploii şi pe cât posibil în afara spaŃiilor verzi pentru a se menŃine cât mai mult spaŃiu verde inclusiv în perioada de construcŃie a obiectivului. Măsuri propuse pentru prevenirea. patrimoniului cultural .eu.montarea de panouri înalte de cel puŃin 2 m care să delimiteze spaŃiul de şantier. reducerea şi compensarea efectelor adverse asupra biodiversităŃii . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. . Măsuri propuse pentru prevenirea. .. vopsite şi inscripŃionate adecvat.

programarea operaŃiunilor de pe şantier astfel încât să se respecte orele legale de odihnă. frigidere. www. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului nu va exista impact rezidual. sector 3.7.eu.împrejmuirea incintei pe timpul construcŃiei. pereŃi. reducerea şi compensarea efectelor zgomotelor şi vibraŃiilor . . 9. etc) şi în limita posibilităŃilor pe sisteme de amortizare a vibraŃiilor.5.eu 138 . Este mult mai important impactul pozitiv al realizării proiectului: se vor asigura noi locuri de muncă şi va creşte nivelul de trai al populaŃiei. depozitarea lor în spatii special amenajate şi ridicarea lor la intervale regulate de timp de către firme specializate.se recomandă folosirea tuturor utilajelor în condiŃii normale de exploatare. Bucureşti Tel: 0314 253 023. . SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI . office@environmental-expert.efectuarea tuturor proceselor tehnologice necesare execuŃiei obiectivului în spaŃiul delimitat al organizaŃiei de şantier. pardoseli a materialelor fonoabsorbante.6. 50. . CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Din analiza matricei de impact. pompe.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Măsuri propuse pentru prevenirea.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. .eu.montarea corecta a tuturor instalaŃiilor (centrale termice. se manifestă numai in perioadă de realizare a lucrărilor de construcŃie. rezultă că impactul asupra mediului este nesemnificativ şi reversibil. 9. ventilatoare. Theodor Pallady nr. .folosirea de echipamente garantate de producător privitor la intensitatea zgomotelor produse. ..montarea în planşee.colectarea selectivă a deşeurilor.expert-mediu.

34/15.02. office@environmental-expert. 4685/23. DUPA CAZ..2010 Aviz Romtelecom nr.7.8. 1121/22.02.eu 139 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www. Theodor Pallady nr.. 9.02.2010 • • • Aviz E. STANDARDULUI DE VIAłĂ şi ASUPRA CONDIłIILOR SOCIALE IN COMUNITĂłILE AFECTATE DE IMPACT După finalizarea lucrărilor de construcŃie. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. nr.2010 Aviz Regia Autonomă de Gospodărire Comunală – Bacău nr.150/22.expert-mediu. Pe perioada de realizare a lucrărilor de construcŃie va creşte numărul locurilor de muncă disponibile.eu.02. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 9. A ALTOR AVIZE.2010 Aviz CET SA Bacău nr. ENUMERAREA.01. SAU DOCUMENTE OBłINUTE • • • • Certificat de urbanism nr.ON Gaz DistribuŃie nr.03. PROGNOZA ASUPRA CALITĂłII VIEłII.2010 SC House Construct Invest Environment SRL Bd.2010 Notificare favorabila Directia de Sănătate Publică a JudeŃului Bacău. sector 3.02.22/29.eu. 817/25. Bucureşti Tel: 0314 253 023. ACORDURI. 50.2009 Aviz DirecŃia Servicii Publice a Primăriei Municipiului Bacău nr. va creşte calitatea vieŃii şi a standardului de viaŃă in zona analizată.15/19.

eu 140 .eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI IN URMA ACESTOR CONCLUZII. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.. SE PROPUNE ELIBERAREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E COMERCIAL +12E REZIDENłIAL" BACĂU. JUDETUL BACĂU SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3. office@environmental-expert. 50.eu.expert-mediu..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

BIBLIOGRAFIE LUCRĂRI DE SPECIALITATE: • • • Rojanschi V. Racine J. Vaşiliu Cristina. Cartea Roşie a plantelor vasculare din Romania. s. 50... 1994: ProtecŃia mediului ambiant. www. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Atlas Botanic. Gavril Negrean. Biris.. Popescu Maria. Dinamica şi migraŃia păsărilor Donita N. Popescu Miron.. Risnoveanu. Pteridophyta et Spermatophyta. • Gheorghe Dihoru. 1999.. Diaconu Ghe... Theodor Pallady nr. Habitatele Romaniei.eu. Mihailescu S. • • • Moldoveanu A. Rojanschi V.. Bruun B. Delin H.. Bran F. 2000: Elemente de impact asupra mediului. Legislatie şi monitorizare de mediu.. Atudorei A. 2002: ProtecŃia şi ingineria mediului. Mutihac V. • Ciocarlan V.. B. Rudescu L. Şinger A.a.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Pumain D. Hamlyn Guide.a. • • Ciochia V. 2009 • Meghea Aurelia.... Metode analitice de monitorizare a mediului: curs la distanŃă curs. sector 3. Zetterson D. 2005: Ecologie aplicată. MigraŃia pasarilor Ianos I. Metode şi tehnici in ecologia populaŃiei. Popovici M. 2000: Integrated urban systems and sustainability of urban life • • • • • • Ionescu Alex. 1999.. Pumnea O. Svensson L. Suler J. Rosu A.. Bica loan. 2002: Politici şi strategii de mediu.. Pauca-Comanescu M. • • • • • Moldovan Zenovia. 2005. 2002.eu 141 . Păsările din România şi Europa.. popescu A... Păunescu I.. office@environmental-expert. Bran F... 2005: Poluarea aerului cu particule. Bucureşti Tel: 0314 253 023. M. Geta. 2005: Metode de fundamentare pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de urbanizare.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 10. s. Editura Academiei Române... 1982: Ecologie şi protecŃia ecosistemelor. 2000 Flora ilustrată a României..expert-mediu. 1984. 1990: Structura geologică a teritoriului României.. 2002: Gestiunea deşeurilor urbane.. 1980: Geografia fizică a României.eu. 2007.

Legea Apelor nr..2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecŃia mediului. 98/1994 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică.10. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (2003). Partea I nr.eu. Godeanu S. 50..13 din 09. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • • • • Voicu Victor.eu 142 .09. Of.06. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1997: Elemente de monitoring ecologic/integrat. Legea nr. La elaborarea lucrării s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului. • Legea nr.G. Publicat in Monitorul Oficial. • • • Legea Energiei Electrice nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor. 635 din 05/09/2003 • Legea nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 244/08. 2002: Combaterea noxelor in industrie. 34/2002 privind prevenirea. office@environmental-expert. Godeanu S. 582 din 30 iunie 2004.1996. 592 din 1 iulie 2004. Partea I nr.01.2003 privind regimul substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase. 2004: Ecotehnie. • Legea nr.07. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a productiei din surse regenerabile de energie. Publicat in Monitorul Oficial. 360/02.eu. www.2006 din M. 586 din 06.. 107/ 1996. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Publicat in MO. Hotarari de guvern • HG 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului • H. 901 din 12 decembrie 2002.2007 (actualizată). Partea I nr. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Partea I nr. 645/7 decembrie 2002 pentru aprobarea OU nr. Publicata in MO Partea I nr.expert-mediu. Publicat in MO. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. 411 din 25 iulie 2001. Theodor Pallady nr. 265 din 29. Publicat in MO. Bucureşti Tel: 0314 253 023. dintre care enumeram: Legi • Legea ProtecŃiei Mediului nr. sector 3. Partea I nr. • Legea nr. reducerea şi controlul integrat al poluării. 458/2002 privind calitatea apei potabile.

2005. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • HG 349 din 21.2000 cu privire la gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari. • OUG nr. 118 din 23 august 1999. 462 din 31. Partea I nr. www.10. Partea I nr. Nr.05. Publicat in Mo.78 din 16..2005.2001. publicat in M. HG 459 din 19.10. 131 din 28 martie 2000. 394 din 10. Of. sector 3.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi aprobarea listei cuprinzand deseurile. Partea I nr. Publicat in MO. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania • • • • • • • • • Ordonante de UrgenŃă • OUG nr.03.2005. HG 1057/18. 16 din 26. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 446 din 08.07. HG 856/16.2005 infiintarea.expert-mediu.11. organizarea şi functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.06.06. publicat in M. publicat in M.2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. 1078 din 30. 50.05.eu.2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica. 152 din 10.05. Partea I nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Of.08. HG 1097/25 octombrie 2001 privind constituirea şi functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile şi strategiile sectoriale la nivel national. HG 621 din 23.02. 639 din 20. HG 170/12. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert.08. nr. • OUG nr.2005. inclusiv deseurile periculoase.. Publicat in MO.04.2005 privind prevenirea. Of. Publicat in MO. 707 din 7 noiembrie 2001. reducerea şi controlul integrat al poluarii.2007 priivnd instituirea de noi arii naturale protejate HG 1284 din 24.01.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.2005 privind gestionarea ambalajelor şi deseurilor de ambalaje. Of. Publicat in M. Publicat in MO.09.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. HG 173/13.11.2005 privind depozitarea deseurilor.2000 privind regimul deseurilor.eu.eu 143 . Partea I nr. HG 1143 din 18.2001 privind regimul bateriilor şi al acumulatorilor care contin substante periculoase. 283 din 22 iunie 2000.

• Ordinul MAPPM nr. publicat in M.expert-mediu. a floorei şi faunei salbatice. • Ordinul MAPM nr. • Ordinul MAPPM nr. conservarea habitatelor naturale. 1182/18 decembrie 2002 .03. Of. • Ordine • Ordinul 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu.2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1193 din 30. 1018 din 19.12.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.2007 privind regimul ariilor naturale protejate. 331 din 15 mai 2003. MTLLP. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 966 din 01.2005. 73/2000 privind fondul pentru mediu.06.2005.eu 144 .Aprobarea procedurii de reglementare şi control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei. 2/211/118/15 aprilie 2004 . MIC nr. Of. • • Ordinul MAPPM nr. Of.eu. • Ordinul MAPM nr.. Theodor Pallady nr.2005 privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regaşi pe lista specifica unui depozit şi pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.2005 privind infiintarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea şi controlul compuşilor desemnati. in cadrul Directiei de gestiune a deseurilor şi substantelor chimice periculoase. SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei. nr. 95 din 12. nr.02.eu.Aprobarea “Metodologiei de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul.10.12. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • OUG nr. publicat in MO Partea I nr.. 184/1997 – Procedurile de realizare a studiilor de impact şi a bilanturilor de mediu.2005. office@environmental-expert. detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului”. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. 863/26 septembrie 2002. publicata in M. 194 din 08.11. Ordinul MAPPM nr. • Ordinul MAPM. 196 din 22. publicat in M. • Ordinul MAPPM nr. OUG nr 57 din 20. 50. privind privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 756/1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului. sector 3. Nr.

.eu. din 25 iunie 1998. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. office@environmental-expert. nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Conventie (Act International). Theodor Pallady nr.eu.2007 priivnd declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. Ordinul nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023. 224 din 22. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Ordinul MS nr. privind accesul la informatie. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena şi a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei. Ordinul nr.2000 Conventii SC House Construct Invest Environment SRL Bd.05.eu 145 . participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justitie in probleme de mediu Publicat in MO al Romaniei Partea I. 56/25 martie 2004 (CNCAN) privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive. www.expert-mediu. • • STAS-uri • • STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate. 776 din 05..05. STAS 10009/1988 – Acustica urbana.

50. sector 3. ANEXE • Plan de situatie (incadrare in zonă) SC House Construct Invest Environment SRL Bd. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 11.eu. www. office@environmental-expert.. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.eu 146 .expert-mediu..

.eu.eu 147 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. 50.eu. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. sector 3. Theodor Pallady nr.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. www.

office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Certificatul de urbanism SC House Construct Invest Environment SRL Bd. Theodor Pallady nr..eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.. 50.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu 148 . www.expert-mediu. sector 3.

eu 149 .expert-mediu. www.. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023..eu. sector 3. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. 50.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

. www. 50. office@environmental-expert.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.eu 150 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu.

Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu..eu 151 ..Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Regia Autonoma de Gospodarire Comunala Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.expert-mediu. sector 3. www. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.

. Bucureşti Tel: 0314 253 023.expert-mediu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. Theodor Pallady nr.eu.eu 152 . office@environmental-expert.. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu. 50. www. sector 3.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. sector 3. office@environmental-expert. 50.expert-mediu.. Theodor Pallady nr.eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz Directia De Sanatate Publica a Judetului Bacau SC House Construct Invest Environment SRL Bd.eu.. Bucureşti Tel: 0314 253 023.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.eu 153 .

eu 154 .eu.expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Gaz Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.eu. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. 50. sector 3... Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www. Bucureşti Tel: 0314 253 023.

eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. office@environmental-expert.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. www. 50. Theodor Pallady nr. Bucureşti Tel: 0314 253 023..eu..eu 155 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

expert-mediu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI Aviz EON Moldova Distributie SA SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.eu 156 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3. Theodor Pallady nr.eu..eu.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www. office@environmental-expert.

eu 157 . Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr. 50. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. sector 3.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău...eu.eu. www. office@environmental-expert.

eu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. sector 3..eu 158 . 50. Theodor Pallady nr.expert-mediu. www. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Aviz CET SC House Construct Invest Environment SRL Bd.

Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.eu 159 .eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. sector 3.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău.expert-mediu. 50.eu. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. www..

50.eu 160 .. www.eu. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd..eu. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert.expert-mediu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. sector 3.

expert-mediu. 50.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău..eu 161 .eu. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd.. Theodor Pallady nr. office@environmental-expert. sector 3.

expert-mediu. office@environmental-expert. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd..eu 162 .Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. www.eu. sector 3. 50.. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu. Theodor Pallady nr.eu.

Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. 50. www.eu. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Theodor Pallady nr.expert-mediu. office@environmental-expert. sector 3. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu 163 . judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI • Contract de colectare si transport deseuri din constructii SC House Construct Invest Environment SRL Bd...eu.

judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd. 50.eu. Theodor Pallady nr. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu..eu 164 .. www.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. sector 3.expert-mediu. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023.eu.

eu 165 . Theodor Pallady nr. judetul Bacău RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SC House Construct Invest Environment SRL Bd... 50.expert-mediu.Construire imobil S+P+1E comercial +12E rezidenŃial" Bacău. office@environmental-expert. Bucureşti Tel: 0314 253 023. Fax: 0314 253 024 E-mail: office@expert-mediu.eu. sector 3.eu. www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->