Sunteți pe pagina 1din 405

NICOLAE

STOICESCU

BIBLIOGRAFIA LOCALITILOR SI MONUMENTELOR FEUDALE DIN ROMANIA


l-ARA ROMNEASC (Muntenia, OItenia i Dobrogea) Vol. 1: A - L

Cu o prefa de I.P.S.S. FIRMILIAN ArhiepiscopuI Craiovei i Mitropolitul OIteniei

Editata de Mitropolia OIteniei 1970

www.cimec.ro

PREFAA

Carte a crfilor. in forma sa de incepul cind roadele tiparului erau pufine i i in ululili lor restrins bibliografia a fost initial un simplu instrument de semnalare, un fe de Vestilor" medieval care anunfa sporadic aparifia sau exislenfa unora din marile tipriluri ale vremii. Caracterul de disciplina orgaiii:uhi ea nu i-l capata decit la jumtatea veacului al X VI-lea, cind doctorul Konrad Gesner d la inula primul indice bibliografie inlemeiat pe o clasificare metodica, cuprinzind opere de seam in mai multe limbi : Bibliotheca universalis sive Catalogus omnium scriptorum locupletissimus in tribus linguis: latina, greaca et ebraica. De la acest pariate al bibliografici tiinfifice inceptoare, cruia i se altur in veacul urmtor francezii Gabriel Naud i librami Louis Jacob, drumul pe care aceast disciplina in mers il parcurge pina in vremea moderna este unni dintre cele mai cursive din cite se pot descifra pe harta crlurriei universale. Formele pe care bibliografia le dezvolt in timp ajung s fie din ce in ce mai numeroase si variate. Eie depsesc destinafia limitata mai muli la speci alisti, spre a dobindi o folosinf generala si un cuprins dintre cele mai active ; acel pe care in vremea noastr i-I dau, intre alfii, bibliografii rui Denisiev i Tropovschi. Dup definita lor, bibliografia se afirm drept un domeniu al liinei care fine evidenfa produselor de tipar, le dezvluie < unii militi pe ramuri de minati i le subliniaz nsemnlatea in scopul folosirii lor cit mai complete. Considerata astfel, bibliografia inceteaz de a mai fi un simplu auxiliar al tiprilurilor i devine un act de instruire multipla i de creaie efectiv. Ea d orizont de lumina tuturor preocuprilor timpului si pune la indemina lor, ca nite chei de aur, o infinitate de solufii. Extins, de la carte la evidenfa ampia a sludiilor i articolelor din reviste si alte tiprituri, bibliografia duce astfel profesorul la domiciliul oricrei problme sau, ca in cazul lucrarli care ne preocup, in preajma ori in luminiti fiecrui monument. Cci, dac in domeniul tiparului funefia bibliografiei poate incepe de la manuscris mergind pina la toate aspectele sub care el ajunge s circule, la fel in privinfa localitfilor i monumentelor, rolul bibliografiei apare tot olii de
www.cimec.ro

BiBLioca*riK - - TARA ROMANEAKA

vident, fui mimi

complex fi util, precum s-a ottenit sd o dovrdrascd cttlrgdtor al paginilor rare urmeazd.

dl. V.

Stoicescu.

Conreputd in 6 volume, rite doui pen'ru firrare din cele Irei provincii islaricc locn'ttr de romni : Tant Romain a >n't. Moldova si l'tansilcania. aceastd trilogie bibliograficd urmdresl proaspelele directive de dezvollare a rullurii fi de ridicare a un Ialiti rercetdrii ftiinfifice. In asamblul sdu lucrarea de fata ifi propune sd inmdnuncheze. la indrmina cercetdlorilor inorici biserice.fti fi ai artelor, ca fi a celor care se orupd de istoria locala, bibliografia cit mai completa a monumentelor si localitdilor din uni nul orinduirii feudale dr pe teritoriul patriei noastrr (srcolul al X-Ira mi/lui ni srcolultii al \IX~lea) ; triplicai acesta rimimi sd consliluie, in mdsura fliinfific posibild. un repertoriu general al localildfilor fi monumrnlrlor fendete din fura noaslrd.

In acrasld ordinr. primtlr domi volume ale Irilogiei se refera la un ntttndr de loralitifi, orafe fi sale, undr sin! dovrdilr documentar, in vrrmra dr rare ne oc u pam. circa HIHHI biserici, peste 400 sebi turi fi mindsliri, ram -'"" case boteresti fi cute. I ~>0 hanuri. nttmeroase alle monumenle (celdfi. < uni domnesli. fcoli. spitale, caidrmi. rimmel, foi UHI rr dr foc), precum fi vreo .ttt de cruci satt Iroife. Lucrarea de /afd fiind o migdloasd borbotti fliinfificd, oslenelilr ale rerretdlorului V. Sloicesru indrepldfesc toale ini m ajdt ile si Inudrlr f FH{ M I M A N \ r l m |.i- " i n i < ruOM- ti Mitropiililiil Oli in \.i. mliri. I T n
www.cimec.ro

prefioasr noastrr.

N.

STOICESCU

INTRODUCERE
Munca il<- informar*' in domeniul istorici ocup cca mai man- parte din timpili ficcami cercettor, care este obligat, nainte de a trata o tema oarecare, sa slie ce aniline au seris inaiiitaii sai in problema respectiv. Aceast miine poate fi usurata mult prin aletuirea unor bibliografi! sistcmatice, care s fiirnizczc eelor intcrcsai date cit mai complete, scutindu-i astfel de a le mai cuta ficcare singur in mii de puhlicaii i periodice. Cunoscnd necesitatea i utilitatea acestor bibliografii i dorimi s punem hi dispoziia cerccttorilor istorici patriei noastrc i ai monumentelor sale un instrument de lueru pentru aletuirea unor monografii eit mai bine informate. Iienelieiind de nclcgcrca i sprijinul I.I'.S. Mit ropolit l'irmilian. ani publie! in revista Mitropolia Olteniei", in anii 19641966, Bibliografia monumen telor feudale din Tara Romneasc"', care a aprut apoi i ntr-un mimar mie de extrase (525 p.). Aceast lucrare ronstiluie prima incercare de a stringe la un loc informa\ia edita i inedita referitoare la localitile i monumentele feudale din Tara Romneasc. Desi are unele lipsuri in parte inerente unei lucrri de atari proporii i este cunosciit numai unui cere restrns de specialisti, lucrarea 8-a bucurat de cele mai bune aprecieri in rimimi! cercettnrilur i oamenilor de cultura, care au considerat-o un foarte util i valoros instrument de lueru" sau un excelenl repertoriu bibliografe" (a se vedea prezentrile din Revue roumaine d'bistoire", 1966, nr. 6, p. 10131014, Studii", 1967, nr. 1, p. 215216, Scinteia" din 5 martie 1968, Mitr. Mold."., 1967, nr. 1112 etc.). Ea a fost solicitat de un mimar mare de instituii de cultura i de cercettori, care au eerut reeditarea lucrarli pentru uzul cercurilor tiinifice din ar i strintate "Numi c meniri-a linei asemenea lucrri este accia ile a sluji ca indeptar si instrument de lueru unui mimar cit mai mare de ceteni care se intercscaz de istoria locala i de monumentele feudale (cercettori, profesori, preoi, \ aiatm i. studenti etc.) i dorind s dm satisfacie numeroaselor sugeetii primite de a extinde ct mai mult cercetarea i asupra localitilur unde se gsesc monumentele respective, istoriecste parte organica cu aceste Mulinimi ni . pentru a rspunde astfel i necesitilor ivitc ca urmarc a recentei reorganizri administrative a rii, cu sprijinul binevoitor al Dcpartamentului Cultelor i al Mitropoliei Olteniei, s-a retiprit aceast bibliografe, mult iiiil.nii.ilatit.i i completata, sub titlul Bibliografia localitilor i monu mentelor feudale din Romnia,'', voi. I II, Tara Romneasc (Muntenia, I Mii -nia si Dobrogea).
www.cimec.ro

MBI.I0GRAF1E - I - ARA ROMAN EASCA

Acest nou titlu corespunde coninuttilui in parte nou al lucrrii, in care am dat toate informatale bibliograficc cunnscutc privind istoricul localitilor i monumcntelor feudale. Lucrarca de fa deschide seria celor asc volume menitc s alctuiasc un repertoriu bibliografe general al localitilor i monumentelor feudale din Romania, care au fost grupate pc cele trei provincii istoricc in care a trit i s-a il-/.Mili.it poporul roman: Tara Romncasc, Moldova i Transilvania. Celelaltc volume vor aparc in anii urmtori, eie fiind deja redactate. Fa de prima forma a lucrarli, voi. I i l i din aceast serie prczint urmtoarele mbuntfiri : 1. Localitile snt impartite pe judee, dup noua organizare ailmiiiistrativ, la cunoaterea creia bibliografia va sluji in mod nemijlocit. 2. Toatc adausurile din partca final a lucrarli au fost trecute la locul cuvenit, respeetnd ordinea cronologica i tematica a lucrrilor, pc localiti i monumente. 3. S-au indreptat, de asemenea, numeroasele erori strecurate in textul lucrarli i s-a dat lucrarli mai multa unitati grafica. 4. Toatc titillili' periodicelor folosite de mai multe ori in cursul lucrarli au fost abreviate la maximum, obinindu-se astfel o mare economie de spatiu. In at.ua de accasta, --mi adugat circa 600 de pagini, dupa cum urmcaz: 1. Stiri privind istoricul localitilor: data apariiei in documente, numeroase indicaii de documente publicatc si inedite privind: mersul proprietii, vinzri, arendri l , botrnicii, evenimente de scarna etc., care nu figurau in prima forma a lucrarli. Accste date si cele din lucrrile mai vechi indicate in bibliografie vor constimi baza de piccare pentru alctuirea unor mono grafii cit mai complete ale oraelor si satelor noastre. 2. S-au adugat numeroasele lucrri aprute in anii 19661968, divcise alte lucrri omise in prima forma a bibliografici i stirile foartc bogate din dm'iiincntclc achiziionatc in ultimii ani de Acad. R.S. Romania i Arbivele Statului Bucureti, aducnd astfel la zi informtia rmas la anii 19611965. 3. S-a il / \ nlt.it istoricul si prezentarea monumcntelor mai de scarna, subliniindu-sc importana acestora din punct de vedere al arbitecturii. picturii, evcniinentelor culturale i de alta natura. Bibliografia a devenit astfet un repertoriu al monumentclor feudale i o cluz practic pentru pturi cit mai larg de vizitatori ai acestora, care pot gasi aci datele esenial desprc monumente. 4. S-a adugat bibliografa loealitilor si monumentelor feudale din Dobrogea, care au fost intercalate la literelc respective l ,)le . 5. La sfiritul lucrarli, s-a adugat un indice cronologie al principalelor monumente de arbitcctur si, spart, al crucilor sau troielor, precum si un indice al ctitorilor amintii in lucrare. Acesti indici vor usura mult folosirea lucrarli indeosebi pentru cerecttorii care vor s studieze arhitectura unei anumite epoci sau ctitoriilc unei anumite \>< rsonaliti (de pild, MatciBasarab, Constantin Brncovcanu etc.) sau ale unei familii. Astfel alctuit, lucrarea permite si inclieierea unor aprecieri generale asupra stadiului de cunoatcre a diferitelor l'ualiiati i monumente feudale. Din ca rezult astfel c despre unelc localiti i monumente este adevrat avnd o importan dcosebit s-a scris foartc mult (a se vcdea indeosebi Cimpulung, Curtea de Arge, Trgovite etc.), n timp ce despre sute de monumente feudale nu s-a serie aproape nimic pina in prezent, desi material documentar exista. Despre numeroase monumente de arhitectur bisericeasc (bisericile din: Baba Ana, Caloteti, Cornetu, Gneti, Nehoiau, Palanga
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

etc.) singurclc stiri cunoscutc pin aeum -ml cele, foarte sumarc, furnizatc de annarele bisericcsti. Cu privila la metoda de lucra folosit la alctuirea acestei bibliografii, inenionm urnitoarclc : Titlurile lucrrilor indicate au fost grupatc pe localiti i monumcntc in ordine cronologica, nccpnd cu cele mai vcchi i terminind cu cele mai recente, inni inti izvoarcle (documente, inscripii, nscmnri, cronici, relaii de cltorie, catagrafi, iconografie), apoi studiilc. La monumentelc mai de scarna, care au constituit obiectul a numeroasc lucrri i studii, am cutat s grupm aceste lucrri tematic (documente, inscripii, iconografie, studii privind arhitectura, pictura, obiectele de cult etc.), aceasta pentru ca bibliografia s poat fi folosit cu mai multa uurin. La ficcare din lucrrile pc care le-am parcurs am adugat in paranteze drepte si citeva cuvintc despre cuprinsul lor, insistimi asupra acelora mai importante. Pentru localitfi (satc i orac) s-au indicat lucrante cunoscute privind istoricul localitii respective, incepind cu prima mentimi. n documente. Stirile din lucrrilc tiprite au fost ntregite cu numeroasc altele aliate in documentele din Biblioteca Acad. R.S. Romania i la Arhivclc Statului Bucureti, cele mai multe dintre eie inedite i ncfolosite nc. Am folosit in bibliografie ca unitale satul, nu comuna, deoarece acesta a fost cca mai vechc njgbebare social (numelc su derivind de la latinul fossatum) i forma isterica de dezvoltarc a aezrilor omcneti din tarile romne, ficcare sat avindu-i biserica sau bisericile sale. In plus, ficcare comun actual fiind alctuit din mai multe satc, ar fi insemnat s facem numeroasc trimitcri de la numelc acestor satc la acela al comunci creia i
-ml - n i . ii n i . H I . i l i .

0 dificultate deosebit au constituit-o satelc i comuncle cu acelai nume, existente fie in judee apropiate, fie chiar in acelai jude, ceca ce face foarte dificil separarea lor. Astfcl, snt cte dou sate:
1. ;>. 3. 4. 5.
\ll..:ii ili j u d .

Boldeti Curtioara Deti Drfti 1. Drgnet 7. Costav H. Grditea <>. l / \ ...irrit

in in in in in in in in

jud. jud. jud. jud. jud. jud. jud. jud.

Arge Prahova Olt Vilcea Ilfov Teleorman Olt Ilfov Ilfov

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Izvoarcle Izvoru Peiretti Poienari Silijtea Slobozia Slobozia Stoicneti Suseni

in in in in in in in in in

jud. jud. jud. jud. jud. jud. jud. jud. jud.

Teleorman Arge Minilmx i.i Arge Teleorman Ilfov Argej Ilfov. Arge etr,

pe ling numeroasc altele cu acelai nume aflate in judee apropiate (Albeti in Dolj, Olt, Arge i Teleorman, Dragomireti in Ilfov i Dimbovia, Izvoarcle in Mehedini, Dolj, Olt Teleorman i Ilfov, Salcia in Dolj i Mehedini, Seaca in Dolj, Olt i Teleorman etc.). I ni im il unelc din satele cu acelai nume aflate in acclai jude au aparinut in trecut unor judcc desfiinatc, pentru a le putea identifica mai uor am mn in m.il i \ .-e h ini jude din care au fcut parte: de pild, Albesti, jud. Arge (fost Muscel). Este posibil ca, data fiind mulimca satclor cu acelai nume, s fi comis ci unelc mici erori (asupra crora prevenim de la inceput pe cititori) , trecind unele date de la un sat cu acelai nume la altul dinl r-iin jude apropiat. O dificultate de aceiasi natura au constituit-o numcroaselc schiinbri ale numirilor localittilor, fcute fie in dccursul secolelor, fie, mai alce, in .uni nostri. luti m n numirilc localittilor au avut pentru poporul nostru o
www.cimec.ro

>

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMANKASCA

anumit scmnifieaie bl ini," Bill ! forma vccbe MI1> care sint cunoscute satele in documente, fcind trimitere la aceasta de la forma nou (in ca/.ul in care aceasta s-a schimbat) 3 . In msura posibilitilor avute, am cutat sa indicm si explicaia (etimologia) numirilor acestor localiti, fcind trimiteri la lucrrile de topo nimie cunoscute. Pentru a nu incrca prea mult bibliogralia, nu am fcut asemenca trimiteri la citeva lucrri generale, deosebit le importante, care cuprnd numcroaee explicaii de numiri de localiti, explicaii ce pot fi gsite cu uurin prin utilizarea indicelui final; este vorba, in primul rind, de N. Drganu, Romanii in veacurile IXXIVpe baza toponimiei i onomastici'!. B u e , 1933 ci acad. Iorgu Iordan, Toponimia romneasc, B u e , 1963. Satele disparute le-am trecut in bibliografie mimai in cazul in care despre eie s-au publicat diverse documente sau si min sau dac pe cuprinsul lor documentele mcnioncaz diverse monumente ; pentru celelalte a se vede indicele coleciei Documente privino istoria Romniei, seria B. Mentionm c a fost utilizat acest indice in lucrare la precizarea datei end apar in documente localitile din Tara Romneasc. La orae, indeosebi la aeelea care au un trecut istorie multisecular, biblio grafia fiind foarte bogat, am spart lucrrile generale privind oraul propriu-zis de cele referitoare la monumentele sale, pe care le-am aezat in ordine alfabetica, mai intii cele civile (curi domneti, case boteresti *, hanuri 5 , scoli e , spitale, diverse alte monumente), apoi cele religioase (biserici, schituri, troie sau cruci). La numelc mnstirilor i schiturilor din orae am l.H m trimitere la oraul unde se afl (de pild, schitul Glocociov, vesti Slatina). Astfel orinduite, alfabetic i pe localiti, monumentele pot fi gsite cu multa uurin, cutindu-lc la numelc localitii unde se afl. Fac excepie cetile, schiturile i mnstirile din sate, care au fost trecute la numelc sub care sint cunoscute, nu la satul unde se afl, aceasta pentru a nu incirca lucrarea cu citeva sute de trimiteri. Dac, de pild, pe cineva il intereseaz m-rea Bistria o va cuta la acest nume, nu la satul Costeti, unde se afl. Construciilc i troielc crora li s-a conferit calitatea de monument de arhitectur sau de monument istorie au fost marcate cu litera M, fiind trecute, spart, i in indicele de monumente. La iieeare monument am indicat in meura posiblittilor i datele construirii, reconstruirii, refacerilor, zugrvirii 7 etc. La numeroase monu mente am indicat in cele circa 2000 de note i documentele care ajut la datarea lor. Aceste date sint imbogitc cu trimiteri la citeva mii de catagrafii i documente existente la Arbivele Statului Bucureti i la Acad. R.S. Romania (cele mai multe inedite), referitoare la situaia monumentelor tu diferite epoci, reparaii i refaceri etc. Pentru citeva sute din monumentele cuprinec in aceasta lucrare inforni.iti. din documentele indicate in note i nepublicatc inc este, pina acuni, singura cunoscut. De la inceput trebuie s atragem atenia c cele mai inulte titluri din bibliografia noastr (circa 90%) se refera la monumentele religioase, aceasta datorit mi numai numrului lor foarte mare in timpul evului mediu l.ir i faptului c despre eie s-a serie incomparabil mai mult de cit despre cele civile, care au fost foarte puin studiate si ingrijitc in trecut . In plus, acestea din urm nu s-a pstrat in acceai proporie cu cele religioase.

www.cimec.ro

N.

STOICESCU

9 .

l'i nini .il. .il un-.! accstui repertorio bibliografe, au fost parcursc in dccurs de inulti ani numeroase periodice i mnnograni diverse. Sperm sa nu fi omis prea inulte din cele care dau stiri desprc localitile i monumentcle feudale. Cu privi re la periodiceli cercetale, ineiiionin c ara avut in vedere in priniul inni pe acelea despre care tiam e ofer informati! de istorie, istoria arti i istoria bisericii, precum i de istorie locala, Nu ara p u t u t face despuierea exhaustiv a t u t u r o r acestor periodice, avind in vedere m i m a m i lor foarte mare 10 . Cele mai multe din aeeste periodice ns, cnd vorbesc de monumenti, mi fac altce\ a deeit sa rcproduc stiri din dicionarelc geografici sau clin diverse alte lucrri cunoscute. !u alani de lucrrilc tiprite, ara folosit i ani dat indicaii bibliografice peut ni foarte muli material documentar indit sau aflal in manuscris. Astfcl, ani facili triniiteri la manuscrisclc de inscripii i deserieri de nioniiinente ale niaiorului Papazoglu (Arb. St. B u e , ms. 729, 730, 739), ale lui Grigore Tocilescu (Acad. ICS. Romania, me. 5142 i 5143), Gbenadie Eneeanu (Acad. R.S. Romania, ms. A 545, fost ms. 2409), catagraiia episcopici Rimnic (Arb. St. B u e , ms., 394), la cele opt volume din 18711873 cu raspunsurile despre locurile istorice, tradiiilc istorice i anticliittile din ar (Acad. R . S . Romania, ms. rom. 223230) etc. Mai pot li folosite apoi si O serie di- alte catagrafii si maiuiscrisc aflate la Arb. St. Bue. sau Acad. R . S . R o m a n i a : Catagrafii : u Catagrabilc scbiturilor mitropoliei (Acad. R.S. Romania, ms. 657, 616, 617 si 618 i Axh. St. B u e , A. N., C L X V I I I / 1 1 ) ; Catagrafia mitropoliei Ungrovlahiei la 1810 (Acad. R . S . Romania, ms. 626). Pentru j u d . llfov, a fost publicat de diaconul N. M. Popescu, pentru j u d . Dmbovia de preotul Al. Popcscu-Runcu, iar pentru j u d . Muscel si \ lasca -ini dou lucrri di' lieen . Inst. teologie din l i m i m e l i , -rum.ili de I. Popa i, respectiv, C. Coman. Catagrafii din .unii 1834 ale judeelor din Oltenia (Arb. St. B u e , me. 379394) etc. Diverse ; Liste de biserici din orasi din (1833) (Acad. R. S. Romania, CDXCI/1820); Bisericile construite din nou la sale i orasi (Arb. St. B u e , Log. pricinilor bisericeti, dos. 205/1834); Construcii i reparaii de selli tu ri i biserici din Eparina Buzu (ibidem, Min. Instr., dos 1760/1845); Despre .-cinturile transformate in biserici de rair (Arb. St. B u e , Min. Instr., dos. 12411242/1863); Statistica innstirilor cbinovii (ibidem, dos. 1514/1864 i Arb. St. B u e , A.N., M M D C C C X X X I X / 1 2 ) ; Lista de biserici din 1865 (Acad. R.S. Romania, ras. rom. 324 V. A. Urecbia) ; Dosare privimi allunare a de stiri istorice de pe tablouri i din pome] nicele bisericilor (Arb. St. B u e , Min., Instr., dos. 15331534/1864); Tablou istorie de bisericile i mnstirile din j u d . Olt (Acad. R. S. Romania ms. rom. 221, f. 102145) etc. Meni ii ma m. in sfrit, c mai pot fi consultate i unelc lucrri de licen\ aflate n manuscris la Instilutul Teologie din Bucureti privimi grupuri regionale de immuni ut- (pe cele referitoarc la cte un monument le-aui indicat la locul respectiv). Dintrc acestea n o t m :
www.cimec.ro

L O

I I I I ) ' . . - ! . \ l II

T U I A I t l l M V M \-< \

Abramescu \ irgil. Bisericile de pe talea militi Sufa (Dimbovifa) pina la oseaua naional Bucureti-Tirgovite, 1932; Bojogescu I., Bisericile de pe malurile Arge.ului incepind de la G'ostinari pina la Budeti i de la Mironeti (Coiani) pina la Crivf, 1932 (ms. 508) ; Bril I., Pisanii i inseminili de la 30 de biserici din jud. Vlaca, de jte i'ile riurilor Cilnislea si .\eajlovul, 1932 (ms. 606); Buzatu G., Biserici de pe Valea Topolniei, 1932 (ms. 565); Niculescu C , Bisericile de pe Burnasul llsiei, 1935; Panaitcscu I. G., Istoricul bisericilor de pe valea Dimhoviei de la Gemenea la Ungureni , 1937 (ms. 1260) ; Popescu-Sacci I. Gh., Biserici de pi l'alea Blahniei, jud. Gorj, 1932 (ms. 548); Kadu Gli. Ion. Bisericile din jurul Floretilor i Stoenetilor, 1932; Sandu Tudor. Biserici de pe valea Slnicului- Buzu. 1934; Stucscu M., Bisericile din jud. Oit. 1935, (ms. 723). Cele citeva hr(i publicate le-am folosit mimai in msura in care lextul lor aduce Miri despre unele monumenta mai puin cunoscute din alte izvoare .-.m de.spre starca monumcntelur la data intoemirii hrilor. Vtrag atcuia ;i-n|<r.i faptului ca la \rlii\elc Statului din Buciircti - la Acad. K.S. Romania, secia II.irli, exista sute de lirii planuri aie moiilor din Tara Koinncasc, alctuite indcosebi n secolul trecut (pentru Arhivc a se vedea registrelc inventar nr. 491495, unde planurile sint nregistrate pe judee, in ordine alfabetica). Am indicat in bibliogratie *i fotografine, desenele, gravurile vechi ale monumentelormulte din eie disprute care redau imaginea acestora in diferite cpoci 1 2 Titlurile lucrrilor mai mari, referitoare la mai multe, monumente, le-am prescurtat dup cum u rima zi, indicind la ficcare monument paginilc ce -i sint dedicate: 1. Album moldo-valaquc Album maldo-valaquc ou quide politique et pittores que travers les principauts du Danube (revista .. L'illusi r.it ion", f. data, 24 p.) 2. Alcxandrsescu Gr., Mmorial de dilatorie = Alexandrcscu Gr., Memorial de cltorie. (Mnslirile de peste OU), B u e , [f.a.J, Biblioteca pentru toi 3. Antoncscu P., Arhitectura religioas Antonescu P., Arhitectura religioas la romni. Cele mai vechi biserici, partea I, Bue, (f.a.). 4. Antoncscu P., Meteri i arhitecfi = Antoncscu P., Meleri i arhitecfi romani in trecut, diseurs de recepfie la Acad. Rom., B u e , 1947. 5. Antoniu, Album = Antoniu Alex., Album general al Romniei, partea 1-a, Drezda-Bue, 1901, 300 pianse ; partea Il-a, Bue. 1904. 6. Anuar 1909 = Adminislra\iunea Cassei Bisericii, Anuar 1909, B u e , 1909, 482 p. 7. Arta feudal Scurt istorie a artelor plaslice in R.P.R. 1 Aria romaneasc in epoca feudal. B u e , 1957, 306 p. 8. Blan, Numiri de localitfi Blan losif, Numiri de localilfi, Caransebes, 1898. 9. Bal G., Arhitectura Sf. Munte Bal G., Notif despre arhitectura Sf. Munte, B u e , 1913. 49 p. (din BCMI, 1913). 10. Bal G.. Biserici din Serbia Bals G., 0 vizila la citeva biserici din Serbia, Bue', 1911, 44 p. 11. Bals G., Influences armniennes m Bal. G., Influences armniennes et gorgiennes sur rarhitecture roumaine, B u e , 1931. 19 p. + 71 fig. (rocenzia lui N. Iorga, Rcv. liist. du sud-est europen", V i l i , 1931, p. 240241).
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C U

11

12. Bal G., Influence serbe Bals G., Influence du plan serbe sur le plan des glises roumaines, in VArt byzantin chez les Slaves. Les Balkans, Paris, 1930, p. 277294. 13. Bauer = B<awr>, Mmoires historiques et gographiques sur la \ alachie, Frankfurt Leipzig, 1778; pentru localitilc din -Oltenia vezi si Karadja Conti I., Oltenia dupa Memoriile generalului von Bauer, 1778 (Arh. OU"., III. 1924, p. 225233, 302311, 410420, 504512). 14. Bcngesco, Memorandum Bengesco Grgoire, Memorandum sur les Eglises, les monastres, les biens conventuels et specialment sur les mona stres ddis de la Principaut de Valachie, Bue., 1858 <cuprindc si d o o 15. Bezviconi, Colatori rui = Bezvicoui G., Colatori rui in Moldova i Muntenia, Bue., 1944. 16. Bilciurcsc.u, Ghidul = Bilciurescu t., Ghidul Bucuretilor i imprejurimile lui. Cu mici notife istorice, Bue., 1897, 205 p. + l pi 17. Bilciurescu, Mnstirile Bilciurescu St.. Mnstirile i bisericile din Romania, cu mici notie istorice i gravuri, Bue., 1890, 260 p. + IV + 1 f. 18. Biserici cu averi proprii Administrafia Casei Bisericii. Biserici cu meri proprii, voi. II si III, Bue., 1910 i 1915. IM. Bobulcscu, Lutari - Bobulcscu C , Lutari i hori in pictura bisericilor noastre, Bue., 1940, 80 p. 20. Bobulcscu, Zugravi Bobulcscu G., Vieti de zugravi, B u e , 1940. 21. Bodogae T., Sf. munte Athos -- Bodogac T., Ajutoarele romneti la minstirile din Sf. munte Athos, Sibiu, 1941 (recenzie in Revue hist. du Sud -est europen", 1942, p. 641642); 22. Bogdan I., Relaiile = Bogdan I., Documente privitoare la relafiile Trii li n mun -li cu Brasovul si cu Tara Ungureasc in sec. XV fi X VI, B u e , 1905. 23. Boldescu I., Judeful Y lasca = Boldcseu I., Studiti istorie si economie asupra jud. Vlaca, Giurgiu, 1900, 238 p. 24. Bolliac, Monastirile Brancovenesci - Bolline C , Monastirile din Romania (Monastirile zise Brancovenesci), Bue., 1803, 250 p. 25. Bolliac, Monastirile din Romania = Bolliac C , Monastirile din Romania (Monastirile inchinate), B u e , 1862, 660 p. 26. Bouquet, Album vainque = Bouquet Miche], Album valaque, Vues et costumes pittoresques de la Valachie dessins d'aprs nature par..., Paris, 1843. 27. Brtulescu, Climneti = Brtulescu V., Climnetii i monumentele istorice din mprejurimi, ed. a III-a, B u e , <f.a.>, 64 p. + 1 h. (Prezentare ed. I, N. Iorga, in BCMI, 1933, p. 140). 28. Brtulescu, Ilfov Brtulescu V. i R. Hit, Mnsliri si biserici din llfov, B u e , 1935, 80 p. + 1 h. (Recenzia lui N. Iorga, Rcv. ist.'\ 1935, p. 142 ; observaiile lui I.C. Filitti, Arh. Olt.", X I V , 1935, p. 504507). 29. Brtulcscu, Miniaturi i manuscrise Brtulescu VM Miniaturi i manuscrise din Muzeul de art religioas, B u e , 1939, 168 p. + 71 pi. 30. Brezoiauu I., Mnstirile zise inchinate = Brczoianu I., Mnstirile zise inkinate i Klugrii straini, B u e , 1861. 31. Brun Jules, L'art religieux = Brun Jules, L'art religieux au Muse de Bucarest, B u e , 1902, VIII + 77 p. 32. Bulat, Contribuiuni documentare = Bulat T. G., Contribu{iuni docu mentare la istoria Olteniei secolul XVI, XVII fi XVIII, Rm. Vlcea, 1925, IV + 143 p. 33. Buzcseu, Reconstituiri Buzescu G. S., Colonel, Reconstituiri isto rice privind neamul Buzestilor din veacul X V pina in veacul X VIII, dupa
www.cimec.ro

1J

Milli.lOGKAFIE - 1 - A R A HOMANEASCA

documente, hrisimve, note i acte asu/ira acestui neam. Siimi, partea I-a, 1933, 6 3 p . , partea I l - a , 1936, 116 p. 2 |>l. (reeenzia lui I. lnnaseii. ..Arh. OU **, X V , 1936, p. 2 2 3 2 2 8 ) . 3 1 . ('.alatori slrini ('alatori strini despre forile romane, \ o l . 1, B u e . 1968 35. Calalogul Kxpozifiei Calalogul rxpozifiei de argintrii, broderii si lesluri din Tara Romneasc. secolele XVIXVIII <1957>, 35 p. + 7 3 plans. 36. ( -.il .mu S.. Obiecte bisericeti Cegneanu S., Obiectc bisericesli studiate i descrise de . . . , B u e , 1911 (Prezentarca lui N . Iorga, N c a i n u l romnese literar". 1911, p. 6 5 7 6 6 1 ) . 37. ('imstautimx'ii N. \ . . Illumini Cnn.stantineseu N. A., Albumul istorici romnilor, eu lmuriri pe scurt asupra eventimentelor insemnate.Wnv. 1927, 9 3 pi. 38. Constantin! M U N. \ . . Monumenti buzoene Constanlincscu N . A . , Acte si monumenti buzoene. partea I. B u e , 1941, V I -f 6 0 p. (din ,,Ingerul", 1941 nr. 5 6 , p. 3 6 7 3 9 2 ) . 39. ConstantineM-u-Iasi P.. Hizantinismul Coustantincscu-Iasi P., Romania, Ia.i, 1924 (din C o n v . lit.", L V I , 1924, p. 5 4 7 5 7 6 , Hizanlinismulin 743758, 929951). 10. (.oiiManlinr.-i u-Iai I'.. \arlhexul Coiistantiueseu-laKi P., Narihixul in urtile bizantine sud-slave si romane, Iai, 1926, 289 p. 4 1 . Creeanu, Biserici de lemn Creeanu R a d u . Hisericile de lemn din Muntenia, B u e , 1968 Imprimi' d a l c importante indeosehi peut ru datarea acestora]. 4 2 . Cronica Chiculelilor Cronica Chiculestilor. Istoria Moldovei intre anii 1695 si 1754, d . N . Cainariano i A. Cioran. B u e . 1965. 4 3 . Cronologia tabelar Cantacuzino Constantin, Cronologia tabelar, la N . Iorga, Operele lui Constantin Cantacuzino. B u e , 1901. 11. I.i\ i d ' - r u \ l . . Monumenti' istorice Davidcscu M . Miniiinn-niiistorice din Oltenia, B u e , 1964. 4 5 . Del Chiaro, Revolufiile Valahiei Del Chiaro, Fiorentino Anton Maria, Revolufiile Valahiei, Iai, 1929 (trad. S. Cris-Cristian). 4 6 . D e m i d o v , 0 cltorie = D e m i d o v D . A n a t o l , 0 dilatorie in Principateli- romane. B u e <f.a.> (Bihl. pentru toi), 131 p. 4 7 . D i a c o n c s c u I., Materiale documentare = D i a c o n c s c u G. Ilie, preoi. Materiale documentare istorice la monumentele feudale bisericesli din raionul Ciesti , reg. Arges (Glasul Bisericii", 1965, nr. 3 4 , 5 6 ) . 4 8 . Dici- Rom. = Marele diefionar geografie al Romniei, 5 vol., B u e , 18981902 . 4 9 . Didicescu, Biserici din Brila = Didicescu l l i e , Biserici din orasul si ,ilriul Brila, Brila, 1906. 5 0 . D o b r c s c u N . , Istoria bisericii din Oltenia Dobrescu N . , Istoria bisericii romne din Oltenia, in timpul ocupaiunii austriaci (17161739), cu 220 ade i fragmente inedite culese din arhivele din Viena, B u e . , 1906, 385 p. 5 1 . Dobrescu N., Istoria bisericii sec. XV = Dobrescu N., Din istoria bisericii romane secolul al XV-lea, Studiu istorie, B u e , 1910, 178 p. 52. Documente Documente privimi istoria Romnici, B . Tara Romam n M ii. sec. X I V X V I I . 5 3 . Documente agrore = Documente privind relafiile agrore in veacul al XVIIIlea, voi. I, Tara R o m n e a s c , B u e , 1961, 9 5 9 p. 54. D o n a t , Fundafiile D o n a t I., Fundafiile religioase ale Olteniei, partea I-a, Mnstiri si schituri, Craiova, 1937, 9 6 p. (din A r h . Olt.", X V I , 1937); R e c e n z i i : N . Iorga, R e v . ist.", X X I I I , 1937 p. 2 9 0 2 9 7 ;
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

13

C. Grccescu, Rev. ist. rom.", VII, 1937, p. 191194; Popescu-Cilicni. Renaterca", XVI, 1937, p. 175177 etc.). 55. Draghiccanu, C. Brncoveanu Draghiccanu V., In amintirea lui Constantin Brncoveanu, 17141914. Lcasurile voevodului, Ochire arheologic de.... B u e , 1911, 112 p. 56. Draghiccanu, Cluza = Drgliici-anu V., Cluza monumentelor istorice din jud. Dimbovifa, Trgovite, 1907, 34 p . 57. Urghici'uuu. Catalogul = Drghiceanu V., Catalogul colecfiunilor Comisiunii Monumentelor istorice, B u e , 1912, X X I + 182 p . -f X X X I I pi. 58. Draghiccanu, Dimbovifa = Draghiccanu V., Monumentele istorice din jud. Dimbovifa, B u e , 1912, 35 p. (din Almanahul jud. Dmhovia" pe 1912). 59. Draghiccanu, Palatele domneli a Drghiccanu V., Palatele noastre domneti, B u e , 1913. Ml. Du ini tresca. Istoricul Dumitrcscu M., Istoricul a 40 de biserici din Romania, 4 vol., B u e , voL I. 1890, voi. II, 1902, voi. I l i , 1907, voi. IN. 1915. 61. Euccecu E., Pe unitele slrmosilor = Encescu Efrcm, Pe urmele strmoilor, B u e , 1938 <cou(inc date Mimare desprc m-rilc din Tara Romnea.-i a >i c i t o a iuscripii . 62. Episcopia Rimnicului Sfinta episcopie a eparhiei Rimnicului Noul Severin in trecut i acuiti, B u e , 1906, C X X X I V + 694 p . 63. Filini, Arhiva Cantacuzino Editti C. I., Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino. B u e , 1919. 64. Editti, Calori = Editti C. I., Biserici si ctitori, B u e 1932, 48 p. (din Mis. Ort. Rom. ", L, 1932). 65. Editti, Familia Sltineanu Editti C. I., Regesle de documente. 1. l'umilia Sltineanu, 17121862, B u e , 1938, 30 p . 60. Editti, Inventami Editti C. I., Inventami episcopiei de Buzu, metoucelor sale si bisericii Sf. Dumitru din Bucuresti la 1819 i 1825, B u e . 1935, 39 p. (din Bis. Ort. Rom., " LUI, 1935, nr. 12) 67yEotino = Eotino D., Istoria generala a Uaciei, sau a Transilvanici, erei Muntenesci i a Moldovei, trad. de G. Gioii, 3 vol., B u e , 1859. 68. I m i imi D., Chesarie episcopul Buzului -= Eurtuu D., Chesarie episcopul Buzului. I iafa i ineritele sale, B u e , 1913, 57 p. 69. Glescu, Eforia -- Glescu Al. G., Eforia spitalelor civile din Bucuresti, B u e , 1899, 960 p. 70. Genealogia Cantacuzinilor = Genealogia Cantacuzinilor, ed. N. Iorga, B u e , 1902. 71. Ghcnadic, Albumul episcopiei Rimnic Ep. Glieuadic al Rim nicului Album de monumenti istorico-religioase romne, lucrai de ..., Hue, 1891. 72. Ghcnadic, Iconografia = Ep. Ghcnadic al Rimnicului, Iconografia. Aria de a zugrvi templele i icoanele bisericesti, B u e , 1891, 270 p . Vczi i V. ' ai ni. -. H. Zugravul cintref Gheorghe-Gherontie (Mitr. Oit.", 1902, nr. 12, p. 2739). 73. Ghcnadic, 0 vizila canonica Ep. Ghenadic al Rimnicului, 0 vizila canonica in anul mintuirii una mie opl sute opl zeci i nomi sau XVI11 zile din viufa mea pustoral, B u e , 103 p. <dcsi contine multe predici, are si miele stiri desprc hiscricilc vizitatc ci inscrip.ii>. 74. Ghcnadic, Vizile canonice Ep. Ghcnadie al Rimnicului. izile canoiiice insofiie de mtte istorico-arheologice, anii 18901891, B u e , 1H92, V i l i + 246 + V i p .
www.cimec.ro

14

MMJOCKAFIF. - I - TARA HOMANF.ASCA

75. Chika-Budeti, L'ancienne architecture = Ghika-Budcti N., L'an cienne architecture religieuse de la Valachie (BCMI, 1942). 76. Ghika-Budcsti, Evolufia ----- Ghika-Budcsti N., Evolufia arhitecturii in Munlenia, partea IIV, Vlenii de Munte, 19271936 (BCMI, 1927, 1930, 1932 i 1936). (Recenzii: N. Iorga, Revue historique de Sud-Est Europen" VIII, 1931, p. 53, 239240). * 77. Gibeecu, Istoricul mitropoliei Ungrovlahiei - Gibeecu I., Istoricul mitropoliei Ungrovlahiei i mitropolifii rei Muntenesti, Bue., 1907 <conine inseripii de la citeva in-ri si sehituri>. 78. Girboviceanu, aple biserici = Grboviceanu P., apte biserici eu averea lor proprie, Bue., 1904, 251 p. 79. Giurescu C , Material = Giurescu C , Material pentru istoria Olteniei supt austriaci, 3 vol. -f- indice, B u e , 19131947. 80. Giurescu C. C , Harta stolnicului Cantacuzino = Giurescu C. C , Ilaria stolnicului Constantin Cantacuzino. O descriere a Munteniei la 1700, B u e , 1943 (din Rev. ist. rom.", XII 1943, fase, I, p. 128 + 1 harta). 81. Giurescu C. C., Principalele romane Giurescu C. C , Principatele romnv la incepulul secolului XIX. Constatri islorice, eeonomice si statistice pe temeiul hrfii ruse din 1835, B u e , 1957, 318 p. 82. Golescu M., Motive de animale = Golescu M., Motive de animale in sculplura decorativa si semnificafia lor simbolica in arta religioas (BCMI, 1943, p. 3648). 83. Greceanu, Genealogiile = Greceanu t. D., Genealogiile documentale ale fainiliilor boereii, 2 vol., B u e , 19131916. 84. Greceanu, l iuta lui Brncoveanu m Viaa lai Constantin vod filini m eanu de limili vel logoft Grecianu, cu note i anexe, publical de. t. 1). Grecianu, B u e , 1906, 386 p. 85. Grigore Ep., Dare de seam = Grigore, episcopul Argcului, Dare de ^eum. Situafia eparhiei ^, ,, in ii:itrl> MMMM <lin unii R K , IM7 fi 1938, Piteti, <f.a.>, 41 p. 86. Grigore E., Episcopio Arge = Grigore episcopul, Episcopio Arge suini. Glas pentru inzestrarea ei, Pitesti, 1937, 53 p. 87. Hadeu, Istoria critica Hadeu B. P., Istoria critica a romnilor, I, B u e , 1875. 88. Indice cronologie nr. 1. Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 1, Mitr. rii Rom., B u e , 1958, 2 vol. M > " 89. Indice cronologie nr. 2 = Arh. St. B u e , Indice cronologie, nr. 2, Episcopio Arge, B u e , 1959. 90. Indice cronologie nr. 3 Arh. St. Bue, Indice cronologie nr. 3, Epis copio luzau, B u e 91. Indice cronologie nr. 4 = Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 4, Episcopio Kimnicului, Noului Severin, B u e , 1954. 92. Indice cronologie nr. 5 = Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 5, M-rile Sf. Apostoli, Arnota, Bbeni, Baia de Arama, B u e , 1951. 93. Indice cronologie nr. 6 = Arh. St. Bue, Indice cronologie nr. 6, M-rile Bistrifa si Banu, B u e , 1948. 94. Indice cronologie nr. 7 = Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 7, M-rile : Brincoveni, Brebu, Bucovdf, Buliga si Butoiu, B u e , 1949. 95 Indice cronologie nr. 8 = Arh. St. Bue, Indice cronologie nr. 8, M-rile Cldruani si Cluiu, B u e , 1953. 96. Indice cronologie nr. 9 = Arh. St. Bue, Indice cronologie nr. 9. M-rile : C. Lung, Cscioarele, Cernica, Cetfuia, Cheia, Ciocanul, Ciolanul, Ciorogirla, Clocociov, B u e ,
www.cimec.ro

N.

STOICESCD

97. Indice cronologie nr. 10 = Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 10. M-rile : Comana, Cornet, Cotmeana, Cotroceni, B u e , 1954. 98. Indice cronologie nr. 11 = Arh. St. Bue, Indice cronologie nr. 11. M-rile : Cozia, Crasna, Dlhui, Dealu, Deditlesti, D. Lenin, Sf. Ecaterina, Fedelesciori, B u e , 1947. 99. Indice cronologie nr. 12 Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 12. M-rile: Gvanul, Sf. Gheorglte-Buzu, Sf. Gheorghe Nou-Buc, Ghighiu, Gla racioc, Golgota, B u e , 1953. 100. Indice cronologie nr. 13 = Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 13. M-rile : Govora, Gruiu, Hagi Dina i llotrani, B u e , 1958. 101. Indice cronologie nr. 14 = Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 14. M-rile : llurezi, lordchianu, Sf. Ioan Bue, B u e , 1951. 102. Indice cronologie nr. 15 = Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 15. M-rile : Sf. Ioan Focsani, Jghiabu, Jitia i Roaba. Mgureanu Bue, Mamu, Mrcufa, Mrgineni, B u e , 1958. 103. Indice cronologie nr. 16 = Arh. St. Bue, Indice cronologie nr. 16. M-rile : Mihai Vod, Mislea, Motru, Nmeti. Nifon, Nucetu, B u e , 1949. 104. Indice cronologie nr. 17 = Arh. St. Bue, Indice cronologie nr. 17. M-rile : l'antelimon, Pasrea, Pllreti, Plumhuila, Poiana Mrului, Polorragi. Predeal, Bue, 1950 / 105. Indice cronologie nr. 18 Arh. St. Bue, Indice cronologie nr. 18., M-rea liadu Vod, B u e , 1948. 100. Indice cronologie nr. 19 = Arh. St. Bue, Indice cronologie nr. 19. M-rile : Rm. Srat, Rinccior, Rsvan, Rteti, Recea, Rogo:, Sadova, Srindar, Sf. SaiaBuca resti i Seaca Mueteti, B u e , 1951. 107. Indice cronologie nr. 20 = Arh. St. Bue, Indice cronologie nr. 20. M-rile : Slobozia lui Enache i Apostolachi, Snagov, Spirea din Deal, Sf. Spi ridon Nou i Sf. Spiridon Vechi, B u e , 1954. 108. Indice cronologie ne. 21 = Arh. St. Bue, Indice cronologie nr. 21. M-rile: Stavrojioleos, Strehaia. Surpatele, Suzana, Trgor, igneti, B u e , 1955.. 109. ndice cronologie nnr. 22 = Arh. Si. Bue, Indice cronologie ne. 22. M-rile Tismana i Trivalea, B u e , 1951. 110. Indice cronologie nr. 23 = Arh. St. Bue, Indice cronologie nr. 23. M-rile : Vcreli, Valea, Viero, Viforita, Zamfira, Zltari, B u e , 1952. 111. Inscripii Bucureti = Inscripfiile medievale ale Ronuiniei, voi. I. Oraul Bucureti (sec. XIVXVIII), B u e , 1965. 112. Ionacu, Biserici Oit Ionacu I., Biserici, chipuri i documente din Oit, I, Craiova. 1934, VII + 272 p. (Recenzii: N. Iorga, explorafie arheologic si isterica a jud. Oit, in BCMI, 1933, p. 121123 ;I. C. Filitti, 0 serioas eontrilnt\ie isterica privitoare la jud. Oit, in Arh. Oit", 1934 p. 495; rspunsul lui I. Iona.cu, n Arh. Oit"., 1935, p. 171176). 113. Ionacu, Catagrafia Arge = lonacu I., Catagrafia eparhia Arge la 1824, cu prefaf, indice i o hart, B u e , 1942, XVI + 115 p. + 1 liart (K.eenzie n Rev. ist. rom.", 1943, p. 128129). 114. Ionacu, Schitul Grjdana Ionacu I., Un fost metoh al Punteliimmilliti. Schitul Grjdana (Buzu). Cu documente i regeste mai aies din arhiva Eforici Spitalelor civile, Buzu, 1936, LIV -f- 147 p. + 1 tab. [contine limile stiri despre schilurile din jud. Buzu]. 115. Ioncecu D., Schituri i biserici -- Ioncscu Dominic, Schituri i biserici de sat, B u e , 1931, 128 p. [mnstiri i biserici din rcg. Arge Vlcea] (Recenzii: Bis. Ort. Rom." X L I X , 1931, p. 8 8 ; Raze de lumina", II, 1930, nr. 5 p. 373374).
www.cimec.ro

16

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMANEASCA

116. Ionescu Gr., irhitectura popolari Ionescu Grigore, Arhitectura popular romneasc, B u e , 1957, 245 p. -f- pi 117. Ionescu Gr., Byzance = Ionescu Gr., Byzance et l'architecture religieuse en Roumanie, < Bue. >. p. 307332 (Recenzii: Balcania*', 1913, p. 307322; Revue liist. du sud-est-curopeen", 19-1-1. p. 2<>1 2((). 118. Ionescu G.-., Istoria Ionescu Gr., Istoria arhilecturii romneli din cele mai rechi timpuri pina la 1900, B u e , 1937, 198 p. -+- 1 li. (Rcccimc in BCMI, 1937, p. 185188). 119. Ionescu Gr., Istoria arhitecturii M Ionescu Gr Istoria arhitecturii in Romania, ed. Acad. R.S.R., B u e , 2 vol., 1963 i 1965. 120 Ionescu I., Agricoltura romand Ionescu I. (de la Brad), Agricultura romna din judeful Mehedinfi, B u e , 1868, 772 p. [contine inulte date despre dezvoltarea economica a satelor din jud. Mehediui lu jumtatea sec. treut i unelc descricri *I* inoiiuuientej. 121. Iorgu, Les arts mineurs = Iorga N Les arts mineurs en Roumanie, 2 vol.. B u e , 19341936; I = 54 p. + 129 pi; II = 28 p. + 107 pi. (lil : Y liiicscu, Byzaiitinischc Zeitschrift**, L935, p. ">.i : Km. .- Mi.-eu. Rev. ist. roin.," 1935, p. 418423; G. Oprcscu, L n i v e r s u l " , 1934, nr. 34, p. 1 2 ; Viaa Bas.", 1935, p. 139140 etc.) 122. Iorga, C. Brincoveanu Iorga N.. I ia(a i domnia lui Constantin Brincoveanu, B u e . 1914, 213 p. 123. Iorga, ('.alatori, misionari - Iorga N., Colatori, ambasadori si misionari in (arile noastre si asupra (rilor noastre. B u e , 1899, 81 p. (din Bui. Soc. geografice", 1898). 124. Iorga, Conductor istorie = Iorga N., Conducior istorie la bisericile din Bucuresti i imprejurimile imediate, B u e , 1935, 23 p. -+- 4 f. pi. (trad. de Liliana Iorga dupa Guide historique de la Roumanie). 125. Iorga, Doc. Cantacuzino = Iorga N Documente priritoare la familia Caniacuzino..., B u e , 1902, 360 p. 126. Iorga, Drumuri i orate Iorga N., Drumuri i orase din Romania. B u e , 1904. 127. Iorga, Guide historique Iorga N Guide historique de la Roumanie, ed. l i a , 1936. 128. Iorga, Inscripfii = Iorga N Inscripfii din bisericile Ronviniei, 2 fase, B u e , 19051908. 129. Iorga, Istoria bisericii Iorga N., Istoria bisericii i a vie(ii religioase a romnilor, d. 11-a, B u e , 2 vol., 19291932. 130. Iorga, La Roumanie m Iorga N., La Roumanie pittoresque. Paris, 1924. 131. Iorga N., Revelafii ioponimice Iorga N., Revelafii toponimice pentru istoria nestiut a romnilor, I. Teleormanul, B u e , 1941. 132. Iorga, Sale i intimisti ri - Iorga N., .Sale i ninnasti ri din Romania, B u e , 1905. 133. Iorga, Situafia Olteniei Iorga N Situa(ia agrari, economica si sodala a Olteniei in epoca lui Tudor I ladimirescu. B u e , 1915, I ; 416 p. 134. Iorga, Tara romnilor = Iorga N., Tara romnilor, I, Romania. I jud. Prahova, Vlenii de .Munie. 1910, 117 + 14 p. 135. Iorga-Bal, Histoire = Iorga N. i G. Bals, Histoire de l'art roumain ancien, Paris, 1922, 412 p. (recenzia lui L. Brcliicr, trad. in BCMI. 1924, p. 17 i 5167). 136. Istoria bisericii romne Istoria bisericii romane. Manual pentru Insilimele teologice, 2 vol., B u e , 19571958.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

17

137. Istoria ni Romaneti Istoria rii Romneti, 12901690. Li'topisftul Cantacminesc, ed. C. Grcccscu i D. Simoncscu, B u e , 1960. 138. 1 stortile Istoriile domnilor rii Romneti, cuprinznd istoria muni mm de la nceput pina la 1688. Compilati' i aletuite de Constantin rtipittmul Filipescu. l'ublicatr din nou de 2V. Intuii. B u e , 1902, X X X V I I I -f+ 222 ,,. 139. Krupcnsky, Medaliile romane Krupensky N. G., Medaliile romane sub regele Carol I i alte citera medalii mai vechi, B u e , 1894. 140. Lapidati!. Monumenle istorice = Lapidtu AL, Xlonumentele noastre istorice in lecturi ilustrate. Alese, orinduite i publicate pe seama tinerimii scolare de..., B u e , 1914. 141. Lapcdatu, Catagrafia Lapedatu AL, Catagrafia bisericilor bucu restene la 1810. publicat d e . . . , B u e , 1908, 58 p. (extras din Bis. Ort. Rom.' X X X I , 1908) <couine i unele date despre alte biserici . 142. Lecca, Familiile boteresti = Lecca O. G., Familiile boteresti romane, B u e , 1900. Vezi recenziile din: Conv. lit.", 1900, p. 512527, Noua rev. romna", 1900, nr. 7, p. 328330 i N. Docan, Familiile boereti romane de Octave Georges Lecca, <f.a.>, 34 p. 143. Mano, Doc. fam. Mano = Mano C. G., Documente din secolele XVI XIX privitoare la familia Mano. . . , B u e , 1907. 144. Margot, 0 viatorie Margot T., 0 viatorie in cele aptesprezece districte ale Romniei, antiquitfi, curiozitfi naturale, statui, orae, monumente, date istorici, usuri i moravuri, B u e , 1859 (Prezentarea lui N. Iorga, 0 descriere din 1859 a monumentelor rii Romneti, in BCMI, 1937, p. 8486). 145. Mmoire sur les couvents roumains = Mmoire sur les couvents roumains placs sous l'invocation des Saints-Lieux d'Orient, f.a. <cuprinde .i doe>. 146. Memoriu asupra monastirilor romane Memoriu asupra monastirilor romane puse sub invocafia locurilor sinte din Orient, B u e 1863 <trad. lucrarli precedente >. 147. Mete, Zugravi = Metes St., Zugravii bisericilor romane, in Anuarul Com. mon. ist. pt. Transilvania", 19261928, p. 1168, eu ilustraii i indice (Recenzia lui N. Iorga, Rev. ist.", XV, 1929, p. 363366). 148. Monografia jud. Romanafi = Ricman St., V., Enescu, F. Iosif, Paul Constant, Contribuiuni la Monografia jud. Romanafi, Craiova, 1928, 471 p. + 1 f.h. (Recenzia negativa a lui I. onacu, Arh. Oit.", 1937, p. 182192). 149. Monografiile Vlasca = Monografiile comunelor rurale din jud. Vlaca. Publicatiune ft uhi sub direcfiunea d-lui Ion T. Ghica, vol. I, B u e , 1904 [cuprinde date stimare despre istoricul satelor, situaia lor economica, bise rici etc.]. 150. Monumenta spectanlia = Monumenta spectanlia llistoriam Slavorum Meridionalium, XVIII, Zagreb, 1887. 151. Monumente istorice = Monumente istorice aie Romniei, Tipuri din jud. Argr i Muscel anul 1893 (pianse nenumerotate). 152. Monumente nationale Monumente national Monastiri i biserici ortodoese. Raporturi de la comisiunile intoemite pentru cercetarea lor, partea I-a i a Il-a, 2 vol., B u e , 1881; IIV + 162 p. i II de la p. 165

la p. 249.
153. Monumentele Monumvntelv din Romania. 3 vol. (a cite 10 pianse), B u e . 19091912. 154. Mueeanu. apte biserici Mueeanu L, apte biserici. Istorie, descriere. inscripfii. B u e . 1941, 17 p.
www.cimec.ro

18

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMNEASC

155. Nandri Gr., Documente slavo-romne = Nandri Grigore, Docu mente slavo-romne din mnstirile muntelui Athos, R u c , 1936. 156. Nicolescu Corina, Argintria decorativa = Nicolescu Corina, Argintria decorativa i de uz caznic (sec. XVIXVII) din Sec(ia de aria feudal a Muzeului de arto al R.S.R. (M min muzeale", 1, 1957, p. 4352). 157. Nicolcscu Corina, Broderiile = Nicolescu Corina, Broderiile din Tara Romneasc in sec. XIVXVIII, in Studii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S., B u e , 1958, p. 117148. 158. Nistor I., 0 descriere din 1822 = Nistor I. I., 0 descriere a princi patelor romne din 1822, B u e , 1943. 159. Odobescu, Antichitfile = Odobescu Al., Antichitfile judefului Romanai, B u e , 1878, VII -f 184 p. Vezi i Sacerdoeanu Aurelian, Cercetri istorice i pitoreti prin mnstirile noastre acum optzeci de ani. Lucrrile lui Al. Odobescu, II. Trenk si G. Ttrescu, B u e , 1941, 33 p. (extras din Arhiva rom.'\ IV, 1941). 160. Odobescu, Relaiune = Odobescu Al., Relafiune asupra localitfilor semnalate prin antichitfi din jud. Romanafi (Analele Acad. Roni.'\ s.I., t. X , 1878, p. 173203). 161. Olteanu, Geneza oraselor = Olteanu tefan, Cercetri cu privire la geneza oraselor medievale din Tara Romneasc (Studii", 1963, nr. 6). 162. Oprcecu G., Pictura romneasc Oprescu G., Pictura romneasc in secolul XIX, B u e , 1937, 234 p. + C X X X I I I pi. (Keccnzie in Studii italiene", 1938, p. 174177). 163. Oprescu G., Artisti francezi = Oprescu G., Tarile romne vziit< de artisti francezi (sec. XVIII i XIX), B u e , 1926, (Recenzia lui N. lorga, Rev. ist.", X I I I , 1927, p. 176177 i consideratale lui Eni. Bucua, in Rampa", X I V , 1931, nr. 3908, p. 1). 164. Pauaitescu P., Colatori poloni Panaitescu P. P., Cltori poloni in rile romne, B u e , 1930. lo5. Panaitescu P., Mircea cel Btrin = Panaitescu P. P., Mircea cel Btrin, [ B u e ] 1944, 363 p. + 1 h. 166. Pnoiu A., Pictura votiva = Pnoiu Andrei, Pictura votiva din nordul Olteniei, B u e , 1968, Ed. Meridiane (cuprinde interesante reproduceri de tablouri votive]. 167. Pascu t., Petru Cercel = Pascu St., Petru Cercel ti Tara Rom neasc la sfirsitul sec. X VI, Sibiu, 1944. 168. Paul de Alep, Cltoriile m Paul de Alep, Cltoriile patriarhului Macarie de Antiohia in tarile romane, 16531656, B u e , 1900. 169. Pavlov, Cluza = Pavlov Petru, Cluza isterica pentru sfintele mnstiri i schituri din jud. Prahova : Sinaia, Ghighiu, Predealu, Zamfira. Susana, Cheia, Crasna, Lespezi, Brebu, Ploieti, 1925, 64 p. 170. Pavlov, Lcasuri Pavlov Petru, Lcauri sfinte din jud. Prahova, Ploieti, 1930, 40 p. 171. Pelimon, Impresiuni de calatone = Pclimon A., Impresiuni de cltorie in Romania, B u e , 1858. 172. Pclimon, Memoria = Pelimon A., Memoriti. Descrierea Sfintei monas teri, Bue., 1861. [desprc biscricilc din Buzu, Rm. Srat, Focani]. 173. Petroanu, Schituri necunoscute = Petroanu P. Drago, Citera schituri oltene necunoscute (Arli. Oit.", X X , 1940 p. 3136). 174. Popescu, nvelisurile Popescu-Cilieni, I., nvelisurile vechilor noastre biserici, Craiova, 1945, 132 p. -f- 26 fig. [multe stiri din catagrafi], 175. Popescu, Biserici = Popescu-Cilieni I., Biserici, tirguri si saie din jud. Vilcea, Craiova, 1941, 138 + X p. [- 1 liart a jud. Vilcea.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

1!)

176. Popeecu N., Catagrafia = Popeecu N. M., diacon, Catagrafia eparhivi Ungrovlahiei in unni 1810, publicat de..., I. Judeful Ilfov, B u e , 1914, 84 p. (din Bis. Ort. Rom."). 177. Popcscu-Runcu, Catagrafia = Popescu-Ruucu Al., Catagrafia jude(nlui Dimbovifa la anul 1810, Trgovite, 1936. Vezi i ndreptri fi adugiri, Trgovistc, 1940. 178. Prtorien M., Mnstiri i schituri Pretorian M., Mnstiri i schituri din Oltenia, Graiova, 1941 (din AMO, 1941). 179. Rdulescu-Codiu, Muscelul = Rdulescu-Codin, C , Muscelul nostru I. Comuna Corbi i locuitorii sai. Cu o privire asupra intregului judef fi citeva cintece, hrfi, arii populare, figuri in text ti vederi din Corbi, C. Lung, 1922, 172 p. (Yezi i Revieta de folclor", II, 1958, nr. 4). Reccnzia lui Y. Bogrea, Dacorom.", 19221923, p. 871874. 180. Racu, Mnstirile = Racu G., Mnstirile din jud. Vilcea, Cbiinu, 1939. 181. Ruu, Monografia m Ruu Melete, Monografia ecleziastic a jud. Vilcea, Rm. Vilcea, 1908, X I X + 134 p. 182. Sauiarian P., O veche monografie = Samarian Pompei, 0 veche mono grafie a Munteniei Topografia l'uni RomanestV de dr. Constantin Caracas (18001828), B u e , 1937, 215 p. 183. Samarian P., Medicina i farmacia Samarian Pompei, Medicina fi farmacia in trecutul romnesc, 3 voi. 184. Sestini, Viaggio curioso = Seetini Domenico, Viaggio curioso scientifico-antiquarto per la Valachia, Transilvania e Ungheria fino a l'iena, Fio rente, 1815. 185. Simun-! n D., Teme iconografice = Sinionescu D., Originea unor teme iconografice romnefli (Bulet. Inst. Xenopol", 1942, nr. 3 p. 4352) 18<>. Sulzer, Geschichte ** Sulzer Franz Joseph, Geschichte des transalpinischer Daciens was ist der IValaclien, Moldau und Bessarabiens im Zusammenhange mit der Geschichte des ubrigen Daciens als ein Versuch einer allgeMuwn dacischen Geschichte, Viena, 17811783, 3 voi. 187. tcfnescu I. D., //ari byzantin = tefnescu I. D., L'art byzantin et Vari lombard en Transylvanie. Pictures murales de Y alachie et de Moldavie, Paris, 1938. 188. tefnescu I. D., Iconographie = tefnescu I. D., Iconographie de la Bible. Images bibliques commentes. Avec 96 planches phototypiques, Paris, 1938. 189. tefnescu I. D., Illustrations des Psaumes = tefnescu I. D., Peintures murales illustrant les liturgies. Illustrations des Psaumes, hymnes liturgiques, Parenia" (Prophties) et litanies de conscration (Rev. ist. rom.", YVI, 19351936 p. 158183). (Recenzii: Byzantinische Zeitschirft", 1930, p. 528; Arh. Oit.", 1936, p. 487). 190. teinescu 1. D., La peinture = tefnescu I. D., La peinture reli gieuse en Valuchie et Transylvanie depuis les origines jusqu'au -e sicle, Paris, 1930, 1932, 2 vol. (Recenzii: N. Iorga, Rev. hist. du sud-est Euro pee n", X, 1933, p. 198200; N. Bnescu, Byzantinische Zeitschrift", 1934, p. 394398). 191. tcfneecu I. D., Peintures murales tefncscu I. D., Contribu tion a l'tude des peintures murales valaques ( Transylvanie, district de Vilcea, Tirgovite et rgion de Bucarest), Paris, 1928. 19:!. tefulcsru, Din trecutul Gorjului tefulescu Al., Din trecutul Gorjului. Suirlr disparute. Satele care si-au schimbat ninnile. Configurala Gor jului. Culele, B u e , 1907, 156 p.
www.cimec.ro

BIBLIOGRAFIE - I - TARA KOMANEASCA

193. tefulescu, Gorjul = tefulcscu Al., Gorjul istorie si pitoresc, Tg. J i u , 1904, L X I X + 421 p . + 42 pl. + 1 h. 194. tcfulescu, Documente slavo-romane tefulescu Al., Documente slavo-romane privitoare la Gorj 195. tre ni pel, Copisti de manuscrise m trempel G., Copisti de manuscrise romneti pina la 1800, voi. I, B u e , 1959. 196. Ta fra li O., Les monuments = Tafrali O., Les monuments roumains d'aprs les publications rcents (extrae din R e v u e archologique"', 1910) (Recenzia lui N. Iorga, Neamul romnesc", 7 nov. 1910; rspunsul lui O. Tafrali in Noua rev. r o m . " I X , 1910, nr. 4, p . 8182). 197. Thouvenel Ed., La Hongrie et la I alarhie Thouvenel Ed., La Hongrie et la Valachic. Souvenirs de voyage et notices historiques, Paris. 1840. 198. Tocilescu, Catalogul = Tocilescu Gr Catalogul Muzeului Mafional de antichiti din Bucuresli, Bue., 1906, 164 -f- IV p. 199. Tocilescu, Raporluri = Tocilescu Gr., Raporturi asupra cilorva mndstiri, schiluri i biserici din tara. Bue., 1887 (din ..Analele \cad. Knm.". I I , t. VIII). 200. Tunusli = Istoria politica si geografica a Terei Romanesci de la cea mai teche a sa intemeere pina la anul 1774, dut mai antiiu la lumina in limba greceasc la anul 1806 de frafii Tunusli, tradus de George Sion, Bue., 1863, VI + I I + 192 p . 201. Tzigara-Sainurca, .-Irla in Romania Tzigara-Samurca Al., Aria in Romania, B u e , 1909 [euprinde si udii puhlieate in diverse reviste]. 202. Tzigara-Sainurca, L'art du peuple roumain T/igara-Saimirca Al., L'art de peuple roumain, 1923, 119 p . + piansi. 203. Urechia, /.if. rom. = Urechia V. A., Istoria romnilor. B u e , 13 volume. 204. Vaillant, La Roumanie = Vaillant J. A., La Roumanie ou histoire langue, littrature, orographie, statistique de peuples de la langue d'or, Ardaliens, Vallaques et Moldaves, rsums sur le nom de Romans, vol. III, Paris. 1884; vezi i N. Iorga, Vechi menfiuni despre monumentele noastre la I aillant (BCMI, 1915, p . 122123). 205. Vasilescu Al., Descrierea = Vasilescu AI., Descrierea i proiectele de fortificafie a mnstirilor mai nsemnate i a locurilor strategice din Oltenia, intoemite la 1731 de inginerul maior I. C. Weiss (Arh. Oit"., VIII, 1928, p. 248286). 206. Vasilescu A., Schife istorice Vasilescu N. A., Orasul si judeful lirila odinioar i astzi. Schife istorice fi administrative..., Brada, 1906, 290 + III p . + 3 pi. contine i unele date despre satele din j u d . Brada >. 207. Vtianu, Istoria artei Vtisianu Virgil, Istoria arui feudale in (arile romne, vol. I, B u e , 1959, X I + 1017 p . ( B u o n i l i t lui Emil Lzrescu, SCIA, 1959, nr. 2, p . 268308; rspunsul lui V. V., SCIA, 1960, nr. 1, p . 278285). 208. Vederi din Gorj Hasnas N. si N. Andriescu, Vederi din Gorj. In umilitii> n nuli uni nini micrii lui ludor Vladimirescu. Album istorie, arlistic i pitoresc al Gorjului, Tg. J i u . 1921 ||>lun< ii<iiuui<rotate|. 209. Veress, Documente - Veress Andrei. Documente privitoare la istoria Ardealului. Moldovei si rii Rouuineti. Il %,|., Bue., 19291939. 210. \ n n.-n E., I olitili novel \ irtoMi E., Foletul novel. Colendomi lui Constantin vodi Brincoveanu. 16931704, Bue., <1942> LVTII r 220 |. 211. \ oincscu I., /onumenfe de urta frineascd Voineseu 1., Monumente de ariti (rdneasc din Ronunia. Bue., (f.a.) 12 + 111 pi. ( w w i l i l lui
www.cimec.ro

H. 1 T O I C E 9 . U

21

N. larga, Bull, de l'In-t. pour l'tude de Sud-l.-i Europe**, |. 1911. ,.. I 15 137). 212. Voine-ru I.. Mommi nlr w pri%asii V > ni !.. Manumrntr yi ftitegii din jiul. Iluulu. (La.). |plante nenumerutate|. 213. Voine-eu T.. ireiniiiri'i mrdirvald Voin.-.u Teodora. trgintdria in roirrfiu d mia mrdirvnlA. in Sludii a*upra Irznurului rrsiiluit dr V.R.S.S., Bac., 1958. p. 5711$. 21 I. NoineM-u T., Din lr/idlurilr arlislicr V oineeu T.. Din Irpdturilr arti y/Ut 'il' f'drii Romnrsti ru Trantiltania. Mrirrii arpinlari (SCIA. I I I .
nr. 1
2 . p . '. ':>

_'.. Vnineecu T., hlrnirnlr rraliiHr \ oin.M u T.. h.lrmrnlr locale rraliai'- in pittura rrligioasd din rrfiunra C.raioia (SCI \ . I'*."t. nr. I2). 2I<>. V oini'M-n T.. \oi idrntificdri dr mrirri V o i m - . u T.. \ i idrnli fitdri dr m>:rri ar/rintari din Transilvania (..Studii muxeale", I, 1957, p . 29- ; 217. \ oliteteli T. ci Oprea P.. /ejtferi locali V mm- u T. ;i Oprea P.. Mrirri locali in pictura jrudald in rrpiunra Crmitm (SCIA, 1954. nr. 12). 218. Yoinencu T.. l'inul Mutui \ uinrru T.. /ucraini Pirrul Mutui M "Htla sa (SCIA. 1955, nr. 3, p. 133157). 219. \ mneaca T., G. Tallarrscu \ n i n o c u T., G. Tattarc*cu.l8l8IH<>1. B u e . 1940 <ee reprodur contracte pnitru pictarea d- l>i-<rici>. 220. \\ ..lk. r Mm.. I ninnili, n l'alhs Walker M re. I ntroddm l'alh* in Roumnnt't. Londra. 1888 cupriti.!.- dr*-rriri I m. n.i-tin . 221. / a d o r i t i Al.. Srulpluri in piai ni /.adoriti AL. Sculpluri in piatrd de la bisrrici munir nrsti. B u e , 1913, 8 p . \ pi. l'illuni- prriodicrloT i anuarrlor mai de.- utilizale in accanti bibliografie au fot abre\iate a-tlel: 1. V.A. Vnalele arliiteclurii. Bur.. 18901893. 2. V.V.H.M.S.L Analele Acad. Itimi., Memorili - . -tori.e B u e . 18801947. 3. A.A.H.P.A.D. Vnalele \cad. Hum.. Partea ad-tiva ji dezbateri B u e , 18671946. L \ . Hi-. V.l o a r u l liri.e. l'it.-ti. | 0 | 2 192.". V llr. Vnalele Brihi, Brila. 1929 1939. 6. VU. Vlmanaliul i-ult.lor. I808. 7. A.C.M.I. Vini.mil Coini-iiinii Miium<aiil<-Ii i-t e, B u e . 1911 1915. I9J2 -1943. 8. A I ) . - Anal. I. l>..l,ropi. f i l l i | | [ | , 1920I9.1H. 9. V.K. V. Vnuarul cpiM-opi. Vr--. 1929 -i 1910. I". V.K.IL H.i/a.i. , -, I0J8. 11. V.K.IL Bimnie I9M : i I t t i 192'.. 12. V.G.A. Anuar de geografie yi antropogeografie. B u e . 19091938. 13. 4.G.H. Vomitatomi generale roman. Bur.. 18641865. 14. A.L.A. = Adevarul literar ji artiMic Bu... 1 9 2 0 - 1 9 3 9 . 15. V.MO. V nuariil Vlitropoliei Olt.-iii>-i. 1941. I. V.O. Vrlii.e|e Oltcnici. Craiova, 1922 1947. 17. V.P. Viial.-l parlatn.-ntare, Tara Homnea . B u e . 1831 1852. 18. A. Pop. = Amical poporului. Tg. Jiu. 18981905. 19. A.H. Vrlma romneaaca. B u e . 19391946. 20. A. Hom. Vnunfatorul roman. B u e . 18531801.

21. A.H.P.H.

Arhitertura H.P.H., Bue. 19531968.


www.cimec.ro

_'_>

MM

H".Il

Mil

HOMANKASCA

. A.S. Analele statistice. Bue., 18601869. 23. A.S.A. m Aita fi arheologia. Bue., 1927 I93H. 24. A.S.A.R. Analele Soc. Academice Romni*. B u e . 1867187*1. 25. A.S.T.R. = Anuarul Soc. turistilor din Romania, Bui-.. 19031915. 26. A.T.C. - Aita fi tebnica grafica, Bue., 19371940. 27. B.C.I. = Bulctinul Cornicici ist orice a Romnici, Bue., 19151938. 28. B.C.M.I. = Buletinul Comisiunii mnnumentelor i-toriec 1 < K 1QI.">. "> 29. B.C. = Boabe de grlu. B u e , 19301935. 30. B.C.O. = Buletin. gazet onciali. Bue., 18321859. 31. B.I.X. = Buletinul ln-t. de istorie nationale A.D. Xenopol. I.i-i. 19421943. 32. B.Of. = Buletinul Oficial, 18601866. 33. B.O.R. = Bieerica ortodox romni. B u e , 18741968. 34. B.S.C.R. = Buletinul Societiii geogralice romne. B u e , 18751942. 35. B.S.N.R. = Buletinul Societiii numismatice romne. B u e , 19041947. 36. B.V. = Buciumul Vlleii, Km. Vilcea, 18851887. 37. C.A. - Calendarul antie. B u e , 18621875. 38. C.Ad. = Cuvlntul adevirului, Km. Vilcea, 19021909. 39. C D . A . - Cantor de avis si de corner, B u e , 18371857. 40. C I . Cercetiri istorice, lari, 19251913. 41. C L . = Gonvorbiri literare, IaiBue, 18071944. 42. C.N.A. = Cronica numismatici si arbeologici. B u e , 19201945. 43. C.P. = Cunoasterea Prahovei. Ploicsti, 1939. 44. C. Rom. = Curierul romnese, B u e . 18291848. 45. C T . = Columna lui Traian, Bue.. 1 8 7 0 - 1 8 8 3 . 46. D.I. = Diplomatarium italieum, Roma, 19251939. 47. F.D. Floarea darurilor. B u e , 1907. 48. F.M.L. m Foaia pentru m i n t e mimi si literaturi, Brasov, 1838185. 49. C.Ad. = Clasul adevirului. Km., Vilcea, 19211922. 50. C.B. = Clasul bisericii. B u e , 19441968. 51. C I . = Gaxeta ilustrati, Cluj, 1934. 52. G.M. - Clasul monahilor. B u e , 19231945. 53. C.S.O. = Cind si slovi olteneasci, Craiova, 19361947. 54. I.E.E.R.A. = Indrumitorul eparhial al Sf. Episcopii a Kimnicului si Argesului. 55. L.A.R. = Literatura si arti romni. B u e , 18901910. 56. M.B. = Mitropolia Banatului. Arad, 19511968. 57. M.C. - Miron Costin, Birlad, 19131919. 58. M.C.A. m Materiale si cercetiri arheologice, B u e , 19501964. 59. M.M. = Monumente si muzee, B u e , 1958. 60. M.O. = Mitropolia Olteniei, Craiova, 19501968. 61. M.Of. = Monitorul Oficial, B u e 62. M.P. - Menirea preotului, 18901909. 63. N.R.B. = Noua revisti biserceasci. B u e , 19191930. 64. N.R.L. -= Neamul romnesc literar. 19081912, 19251920. 65. N.R.R. =- Noua revisti romni. B u e , 19001916. 66. N.V. - Naionalul Vilcii, Rm. Vilcea. 67. P.O. = Pistorul ortodox, Pitesti, 19041938. 68. R.A. = Revieta arhivelor. B u e , 19241947, 19581908. 69. R.F.R. Revista Fundaiilor regale. Bue. 70. R.H.S.E.E. = Revue historique du Sud-est Europen, B u e , 19241946.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

83

71. RJL = Revista istoric. B u e , 19151946, 72. R.I.A.F. = Revista pentru istorie, arhcologic i filologie, Hue., 18821922. 73. R.I.B. = Revista de istorie hisericcasc, Craiova, 1943. 74. R.I.R. = Revista istorie romna, Bue., 19311947. 75. R.L. = Raze de lumina, B u e , 19291937. 76. R.M. = Revista Muzeelor, Bue., 19641968. 77. R.R. = Revista romana pcntru tiine, litere i arte, Bue., 18611863. 78. R.R.ILA. = Revue roumaine d'histoire d'art, Bue., 19641968 79. R.S.T.R. = Revista Soc. Tinerimea Romana, Bue. 80. R.V. = Romania viitoare, Ploieti, 19141925. 81. S.A.I. = St udii i articolc de istorie, Bue., 19561968. 82. S.B. = coala i biserica, Bue., 18981916. 83. SCIA = Studii i cercetri de istoria artei, Bue., 19541968. 84. S.C.I.V. = Studii i cercetri de istorie vechc, Bue., 19511968. 85. S.M. - Studii museale, Bue., 1957, 1966. 86. S.M.I.M. = Studii i materiale de istorie medie, 5 voi. Bue., 195619M2. 87. S.O.V. = Spicuilor in ogor veciu, Bue., 1920, 1924. 88. S.S. = eztoarea steanului. 89. S.T. = Studii teologice, Bue., 19491968. 90. V.B. = Vocea bisericii, Bue., 8941896. 91. V. Rum. = Vestitomi romnesc, Bue., 18431857. In ncheiere, ne exprimant sperana c, cu aceste numeroase adausuri i iiiilniii.it .il in. bibliografia va putea fi folosit eu toat ncrederea chiar fr a fi citata de toi aceia care se intereseaz de localitilc i de monumentele feudale din Tara Romncasc. Pcntru unele eventuale omisiuni, cerem iertarea cuvenit cititorilor, rugndu-i s aib in vedere c este vorba de o minici extrem de migloas, care i-a propus drept scop s le pun la dispoziic un instrument de lucru util, a crui lips o resimeau cu toii i cu ajutorul cruia sa se poat aletui studii i monografii cit mai bine informate despre localitiic i monumcntele noastre feudale.

NOTE
Aiiiiniirilc privind urcudarilc iuoiilor, aparute in periodicele din deceniile IVVI ale M-ctilului trecut, contili numeroase date despre: proprietarii satelor, miniami clacasilor, intin derea mosiilor, existcna banurilor si casclor boercti etc. Pentru proprietarii satelor la 1831 a se vedea si I.C. Filitti, Arenda mosiilor in Muntenia la 1831 i 1833, B u e , 1932, mule se insir, pe judee, satcle cu stpnii lor din acea vretne. 1 bis. Pentru Dobrogea a se vedea si S. Greavu-Dunrc, libliografia Dobrogei 425 a HT. 1928 d. th.. Bue. 1928 152 p. (extras din Analele Acad. rom., Mem. sec., ist." . III. t. IX, 19281929); vexi si recenziile din: Rev. ist.", 1929, p. 7578, Analele Dobrogei", 1930, p. 213214. * Poporul nostru a stiut totdeauna s dea o nuniire adecvat localitilor, fie dup nuniele priniului proprietar, fie dup o forma specifica de teren, dup felul si ocupaiile locuitorilor (Adunati, ('obliasi, Ungureni, Cojocari, Pietrari etc.), dup regimul fiscal din trecut (Slobozia) etc., etc. (vezi ndeosebi N. Iorga, Revelafii toponimice ptntru istoria netiutd a romnilor. B u e , 1941). * Despre numirile vechi ale satelor din Dobrogea a se vedea si T. Mateescu, Meniuni despre ruinele din saule dobrogene in actele Comisiunii de parcelare a Dobrogei" (Rev. arhivelor", 1967, nr. 2, p. 241250). www.cimec.ro
1

24
4

nini.KH;HAHK - i - A H A ROMNKASCA

Despre miele Itoierefti in penerai a se vedea discutili: Tzigara-Samurcaf. Al., Culele in Romania (Conv. lit.", 1907, p. 8095 fi in voi. Aria in Romania, p. 11 21): Antonescu Teohari. Culele sini sau nu nafionale'f (Conv. lit.", 1907, p. 495506 si 578-586); TzigaraSamurcaf AL, Pretinsele culi ale d-lui Teohari Antonescu (ibidem, p. 687700 fi in voi. Aria in Romania, p. 2227); Antonescu Teohari, Iarsi originea culelor (Conv. lit.", 1907, p. 1204-1210). * Menionez aci c, incepind din sec. al XVIII-lea, odat cu dezvoltarea comertiiliii. in orate fi in satele situate pe urterei mai importante de circuiate cxistau numerouse hauuri, folosite ca locuri de popas ;i adapost indeosebi de negustori. In anunurilc pentru arendarea mofiilor, tipArite in Cantor de avis", Vestitomi romnesc", Curerul romnesc" fi in alte publicatii din prima juin.il il- a sec. trecut, -ini amintite sute de asemenea li.muri. * La fcoli am indicat in general lucrrile fi stirile privitoare la vcchimea fi localurile lor. Pentru modul cum functionau, programul de invAAinint, examene, prnfesori etc. a se vedea I. Lupu, Nestor Camariano fi Ovidiu Papadima, Bibliografia analitici a periodicelor romnesli, vol. I, capitotele despre fcoli. Observaia este valabilA fi pentru spitale. 7 La precizarea unora din aceste date am bnficit fi de concursul binevoitor fi comptent al colegului C. li.il.in. cercettor principal la Infittitili de Istorie N. Iorga", cruia ii aduc fi aici cele mai calde nmlutniri. Am cercetat, de asemenea, fi unele evidente ale montimelitelor intoemite de Direc(ia Monumentelor istorice. * DupA cum rezultA din istoria Daciei a lui Dionisie Potino, la 1815 existau in Tara RomneascA 2558 biserici ; pe la mijlocul arcluiai seco), numAruI lor creecuse la 4517 biserci fi 186 inAnAstiri (Bengesco Grgoire, Memorandum sur les glises, les monastres, les biens comentuels et spcinlmcnt sur les monastres ddis de le Principaut de l'alachie. B u e . 1858); ninniti in eparhia Hmniciilui erau, pe la 1851, 1629 de biserici (Bulat T.C., Din corespondenfn episcopului Calinic al Rmnicului, 18501868, Rm. Vilcea, 1927). * tn legea din 1892 se preciza c snt considerate monumento mai aies miiAstirile fi bisericile, cum fi locurile publie fi private care, pe lingA un interes istorie necontestat, vor avea fi un interes artistic oarecare". l'rin decretul din 1915. toate bisericile fi inAnAstirile rii. anterioare anului 1834, erau declarate monumente istorice iar dupA pArcrea lui N. Iorga era considrt monument istorie orice clAdire anterinarA anului 1850 fi in special clAdirile bisericefti". Dfi legea omitea monumentele civile, lista oficialA a monumentelor cuprindea fi asemenea construc|ii. 10 Numai in Oltenia, pinA la 1901, au apArut 327 periodice (Arh. Oit.," I, 1922, p. 168). " Atrugcm utenfiu astipra faptului cu multe date ctiprinse in catagrafii sint grefite, astfel ini il nu pot fi lu.il- drept sigure dacA nu sint cniifirinate de alte tiri din pisanii fi documente. 12 MenionAm cA, in a fura de allunitele fi fotngrafiile tipArite. exista incA o seamA de desene, picturi fi fotografi! vechi la Mu/.eul de Art A al R.S. Romania, Sectiu Stampe a Acad. R.S. Romania, etc., in general putiti folosite de cercetAtori. Dintre acestea notant indeosebi pretioasele picturi ale lui Trenk infittitimi diverse uiiiAstiri in a doua jiuit.it.ite a lui ni trecut (Miizcul ile artfi al II.S. Itmnnia, Mbiuttiil Tattarescu, Mbtimul moiiumentelor istorice din Oltenia (amitele la Secfia Stampe a Acad. R.S. Romania A.F.. II, 162 fi A.F. II, 191), fotografiile din fosta colecie Mano, aflate tot la Secia Stampe etc. 13 Dintre criticile aduse dic|iniiurtilui fi despre necesitatea intoemirii unui non di limi.ir geografie a se vedea : AI. tefulescu, Cum se scriu dicfionarele geografice ale judefelor (ezAtoarea sAteanului", I, 1898, nr. 6, p. 187190 fi in Amicul poporului", 1901 ,nr. 8, p. 253258); N. Iorga, in Conv. lit.", 1901, p. 571575 fi indeosebi I. Donat, in Arh. Oh"., 1934, p. 257266 fi A. Sacerdoteami, Pentru un diefionar geografie al Romniei, Craiova, 1935. Vezi fi O.G. Lecca, Dicfionar istorie, arheologic fi geografie al Romniei, B u e , 1927, 630 p. j- hArfi, linde se dau scurte note despre ficcare I-alitati. '* bis Abrevierile le-am folosit pentru a indica docuineiitele cuprinsc in aceste cataloage referitoare la diverse sate din Tara RomneascA. 14 Pentni unii cAlAtori strami am utilizai fi traducerile descrierilor acestora, aflate in nianuscris la Institutul de istorie N. Iorga". www.cimec.ro

A
SC.HITUL ABAGIILOR, vezi Ploi.sti. ADA KALEH (Orova Noua), jud. Mehedini. (cetatea din sic. \ \ III. moscheia i casa lui Rcgep paa). Cronica Chiculetilor. p. 416417 [cetatea Orova Noua cuccritl di turci|; Klcctnan N. E., Tagebuch der Reisen, Praga. 1783, p. 31 [despre cctatc. 1768]; Voyage du marchal duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie. . ., Paris, 1837, vol. I, p. 117 [cctatca era un morman de ruine]; D'Hausse/, baron, Alpes et Danube ou voyage en Suisse, Styrie, Hongrie et Transylvanie, vol. II. Paris, 1837, p. 287288 |despre cetate i locuina paei]; Wallace Sig., Sur le Danube, de Vienne Constantinople et aux Dardanelles, Viena, 1864, p. 9091, 97 [despre starea de ruina a cetii Orova Nou = Ada Kaleh]; Magyarorszag miiemlkei, vol. II, Budapesta, 1906, p. 466467 [Uj Orova]; Karadja C. I., Doua vederi din Ada Caleh (A.O., V, 1926, p. 28 + o ilustraie) jdup Lewis i Paget, palatul pasci la 18371 ; Corbu A., Doua albume de rzboi privind tarile romnesti (A.T.G., nr. 3, mart. 1938, p. 4045) |gravimi de Balzcr: asediul fortreci, 1790]; Bugariu V., Vederi din Uanatul de altdat (Analcle Banatului", 1931, nr. 1, p. 7879) [cetatea Orsova N o u a 1 = Ada Kaleh]; Emlek Adakalek bol Andenken von Adakalek, pliant 16 foto; Lungulescu G., Ostrovul mitologie (Universul", 19 aug. 1932); Jakobovitz lmer, Ada-Khln es a Kazan szorosnal. Mozaikok a N.A.C, turistinak czer Kilomteres autritjarol, Oradea, 1932, 31 p . ; Clinescu L, Contritintinni la studiul insulei Ada-Kaleh (A.O., 1924, p. 135139 |si despre casa lui Rcgeb paa] ; Ahmet Ali, Monografia insulei Ada-Kaleh, d. a Il-a T. Severin, 1937, 105 p. -r 2 pi. + 1 ' [lucrare de compilatici; Ahmet Ali, Monographie der Insel Ada-Kaleh. <T. Severin >, 33 p. + 1 pi., M. ar. dan (Mardan), Ada kalek. Cu 5 desenuri in penif de C Liuba, <Timioara>, 1936, 48 p. [lucrare de popularizare, cu stiri despre moscheic] ; Rdulescu-Codin C , Orsova si Ada Kaleh, in vol. Legende, traditii i amintiri istorice, B u e , 1910, p. 8283 [legenda] ; Davidescu M., Monumente istorice, p. 3438. ADMETI (fost ovrti) Tel Mini.in (bis. de lemn Adormirea c. 1830, reparat 1892). Anuar 1909, p. 116; Dic. Rom., I, p. 78 [despre s a t ] ; Crceanu Radu, Bisericile de lemn din reg. Bucureti (G.B., 1964, nr. 12, p. 5960) [descriere samara] ; lorga N., Revelafii toponimice, p. 2 [despre numele satului] ; Indice cronologie nr. 10 [doc. despre s a t ] ; Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 234 [doc. 1714]; Creeanu, Biserici de lemn, p. 38 passim.
www.cimec.ro

26

BIBLIOGRAFIE - I - AHA HOMAN LASCA

ADMETI, vezi Bircei. ADINCA, jud. Dmbovia (cruci- de piatr din 1650 sau diu sec. X V I I I ? i b9. Adormirca, sec. X V I I X V I I I ? , ambele M). Popescu-Runcu, Catografia, p. 3 2 ; Drghiceanu, Cluza, p. 2 7 ; Brtule*cu V., Zugravi de biserici (G.B., X V I I , 1959, nr. 3 * , p. 272273); Dicf. Rom., I, p. 9 [coal din 1838]. ADlNCA Prahova (bis. ante 1833) 2 . Vezi i precedentul (satul este aproape de hot arni jud. Prahova ; n Dicf. Rom. e un singur sat). Indice cronologie nr. 1 [doc. despre sat]. SCHITUL ADNCATA (Sf. Arhanghel Mihail, m-rea lui Larion, fcut de clugrul Avrentie, nceputul sec. X V I I 3 ; fost metoh al episcopiei Buzu), satul Crlomneti, Nicov-Buzu. Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 3, Ep. Busu, B u e , 1958 (indice); Ionacu L, Schitul Grjdana, p. X V , XLIV, 16 [doc. din 1654]; Tunusli, p. 173 [mentitine]; Bauer, p. 131; Dic. Rom., I, p. 11 [meniune]; Filitti, Ctitori, p. 10 [despre ctitori]. ADNCATA D o l j (bis. sec. X V I I I si han sec. X I X ) . V. Rom., 1852, p. 373 [han] ; Dic. Rom., I, p. 10 [doua bis., ambele Sf. Nicolae, sfiritul sec. X V I I I nceputul sec. X I X i doua case beeresti]; Oltenia", X I , 1944, p. 153; AER, 19211925, p. 395; AMO, 1941, p. 174 175 (bis. Sf. Dumitru, a doua jumtate a sec. X V I I I ] ; Documente, indice sec. XVII [Adincata?, r. Amaradia]. ADINCATA Prahova 3 b i s (bis. Adormirea, 17111713, reparat 1871). Vezi i Adnca. (Un sat Adincata este in jud. Ilfov, la hotar eu jud. Prahova). Bauer, p. 138 [Adinca Prahova, cas boiereasc sec. X V I I I ] ; Anuar 1909, p. 97. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 119 [doc. 1697, Orboeti = Adincata Prahova). ADUNATI, jud. Ilfov (fost Vlaca) (bis. Sf. Imparati A. Buteti, 1834 1836, Adormirea A. Copceni, 18431844 i bis. din A.-Srbeni, ante 1834 *). Anuar 1909, p. 128; Dicf. Rom., I, p. 16; Monografiile Vlasca, p. 99106 (ti satul Pirlita]; A. Rom., 1857 nov. 16 i 27, 1859 sept. 2 [arendarea moici A.-Copceni]. ADUNATIOit (bis. de lemn Sf. Ioan Boteztorul, ante 1824). Ionacu, Catografia Arges, p. 85. Vezi i Greci. / AFlNATAVlcea (bis. de lemn ante 1827). Dic. Rom., 1, p. 19. VIL "MA1, jud. Ilfov (bis. Adormirea, construit de stolnicul Const. Canta cuzino ca bis., a curii boteresti, 1696; tranformat in parte de Alex. Ipsilanti, care construiete i zidul de incinta ; devastata de turci la 1821, reparata la 1852, 18991900 i 1955, cnd a fost pictat din nou ; casa familiei Cantacuzino, sfiritul sec. X V I I construite probabil pc locul unde fusese curteu lui Radu de la Afumai; locuit n sec. X V I I I de Alex. Ipsilanti, care o reface n parte; devastata de turci la 1821, reparat i rt-novat n sec. X I X ; ambele snt M). Documente, indice, sec. X I I I X V I [doc. scrisc la Afumai; satul este umintit ncepnd din 1510]; Panaitescu P., Colatori-poloni, p. 20 [1622, cetatca lui Mihai Vitcazul?]; Iorga, Doc. Cantacuzino. p. 8 8 ; liurmuzaki, X I V / 3 , p. 90 [doc. 1712] i X I V / 2 , p. 1231 [case zidite de Al. Ipsilanti, 1776]; Mag. istorie", I V , p. 168169; Genealogia Cantacuzinilor, p. 68, 88, 195 s [casele i biserica construite de Pirvu Cantacuzino]; Biuer, p. 149; Fotino, II, p. 172 [case domneti zidite de Al. Ipsilanti]; Poptscu N., Catografia, p. 4445;
www.cimec.ro

n. s T u i c t s c u

27

Anuar 1909, p. 67; ll.i.!u, Etymologicum Magnum, I, col. 463464 [despre originea numelui] ; vezi i N. Iorga, Revelafii toponimice, p. 4 |la fel] ; Dumitrescu, Istorimi, I, p. 6571 (pisania, despre Cantacuzini] ; V.B., III, 1896, nr. 46; Iorga N., Istoria bisericii, I, p. 6 9 ; Inscripii Bucureti, p. 199200 Ipisanic 1696, piatr de ninrmint, 1703], Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 65 |doc. 1748, case, heletaie i alte multe" fcute de Constantin Cantacuzino stolnicul]; Drghiceanu V., Antichitfile din AfumaiIlfov (BCMI, III, 1910, p. 9596) [deeerierea ruinelor ji.il.itnini i pisania bisericii]; prezentarea lui N. Iorga, in NRL, 1910, p. 564565; Brtulescu, Ilfov, p. 31 [pisania, piatr de raormnt, 1703, despre case] ; Iorga N., Biserica i palatul din Afumai Ilfov (BCMI, X X I V , 1931, p. 3337) [descriere, biserica si palat, inscripii, foto, pietre de mormint]; Dic. Rom., I, p. 2122 [despre satj. AFUMAI, jud. Dolj (bis. bordei, apoi bis. Sf. Sava, 18611863, construit de Itimi Teodor Iota, preotul Ilic Amzulescu i alii). Nicolescu-Plopor, Biserici bordei (Oltenia", I, 1940, p. 12); Dic{. Rom., I, p. 20 [pisania]; AER, 19211925, p. 397; AMO, 1941, p. 175 [bis. Sf. Sava in m i n a ] ; Anuar 1909, p. 152153 [A. Amzuleti]; M.O., 1965, nr. 56 p. 439 [cat. 1845] ; Buzatu D., Toponimie doljan (M.O., 1967, nr. 12, p. 5960) [despre numele satului Amzulcti i Afumai]. SCHITUL AGATON (Sf. Ioan Zlataust sau Sf. Ioan Bogoslovul," biserica spat in stnc, sec. X V I ante 1587 7 ; fost Unga NucuBuzu 8 sau aproape de scbitul Sf. Ghcorghe ' ; i crucca Agatonului din sec. XVII). Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 3, Ep. Buzu, B u e , 1958 (indice); Documente, X V I , vol. V, p. 316317 ; Filitti, Ctitori, p. 12 ; dcscrierea ruinei in Dic. Rom., I, p. 2 6 ; Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 165 [doc. 1837]. AGIESTI, vczi Hagieti. M M-REA ALBA (Sf. Dimitrie, sec. X V I I ) 1 0 , lng Cciulteti, com. Dobrcti ; azi ruine. Vezi i schitul Roaba-Jdrclea. ACMI, 1915, p. 120 [descriere ruine]; Popescu-Cilieni I., M-rea Alba, raionul Cura Jiului (M.O., VIII, 1956, nr. 12, p. 122123) Idescri. r<| : AMO, 1941, p. 199200. ALBAArge (bis. de lemn Adormirea, 1808, reparat 1877 i o bis. de zid din 18931903). Bauer, p. 177 [fr bis.]; B.O.R., 1921, p. 683 [cat. 1808]; Ionacu, Cata grafia Arge, p. 32 [dou bis. de lemn la 1824J; Anuar 1909, p. 273. ALBENI, jud. Gorj, (M bis. Sf. Nicolae-Sulescu, ante 1730, reparata 1820, 1844 i 18931894, i cruce veche pe drumul spre Bobu J1 . Vczi i Brzei pc Gilort. Stefulescu Al., Gorjul, p. 363373 [documente M despre biserica Sulescu]; Bauer, p. 2 0 9 ; AER, 19211925, p. 4 1 4 ; AMO, 1941, p. 324 |i bis. Adormirea, 1859]; lorga, Studii i doc, VI, p. 497499; Documente, indice sec. X I I I X V I i X V I I [satul amiiitit de la I486]; Stefulescu, Docu mente slavo-romne (indice) ; Dic. Rom., I, p. 36. ALBENIVlaca, com. Scurtu Mare, jud. Teleorman (bis. de lemn Cuv. Paraschiva, 1805, adusa de la ComoaraVlaca). Creeanu R., Bisericile de lemn din reg. Bucuresti (G.B., 1964, nr. 12, p. 89) [plan, nsemnare] ; Idem, Biserici de lemn, p. 38 passim. ALBETI, jud. Argc (crucc de piatr din 1692 '*, dou bis. de lemn la 1824, Sf. Inger A. Ungureni i Adormirea A. Pmnteni). Bauer, p. 180 [bis. sec. X V I I I ] ; B.O.R., 1921, p. 683 i 684 [cat. 1808]; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 3 ; M.O., VIII, 1956, nr. 67, p. 418 [cat. 1845]; M.O., 1961, nr. 58, p. 418 [doua bis. de lemn la 1833]; Anuar
www.cimec.ro

28

itiiii.UM.it \ n i .

\\

HOUVM.ISCA

1909. p. 273 Ibis, noij; AEA, 1929, p. 6768 .si 1940, p. 148; Hadeu, Etymologicum Magnum. 1, col. 735 |dcspre originca iiumeltii j : vczi i Iorga N., Revela{ii loponimice, p. 2 ; Documente, indice sec. X I I I X V I si X V I l |satul amiittit de la 1523, cnd era al m-rii Arges] ; A.C.H.. 31 ian. 1865 si tinti, (inosia tic areiidat|; Grcceanu. Genealogiile, I, p. 298299 |doc. 1666]. ALBESTI Buzii (bis. se,. W I I I : apoi bis. Sf. Dimitrie, 18551857 si Sf. NicolaiUdai, 18471852). Vezi i Moisica. Batter, p. 123 (bis. sec. X V I I I ) ; Anuar 1909. p. 241 ; Indice cronologicnr. 3, 5, 6 (doc. despre sat, munit i Jilitca|; Documente, indice sec. X I I I X V I i XVII [Albeti, A. de la Calmatili i A. Kttindului| ; Dic(. Rom., I, p. 37. ALBETIDolj (bis. Sf. Voievozi, constrnil de \ istierul Mihai Goga, 1822 sau 1828, reparata 1856 i 1934). Filitti I. C . Despre natele Albrti si Obrdin din Dolj. in vol. Cercetri i documente priviloare la istoria principalelor romane. H u e 1935, p. 2327; Oltenia'" 1940. p. 171 [doc. 1764], 11, 1941. p. 128 si X I . 1944, p. 9 8 ; M.O., 1965, nr. 56, p. 451 (cat. 1845]; Anuar 1909, p. 168; AER, 19211925, p. 378; AMO, 1941, p. 176; Documente, indie sec. XVI si XVII (satul amintit de la 1596]; Potino G., Un zapis de incoiala din 1847 (A.O., 1931, p. 338 339) [rf. la AlbetiBirnieiGorj]; A. Kom., 1857 sept. 23 i 25 (arendarea mostri, a bis. Obedeanu]. \l BET1 (Bogdiiei). jod. [aloniia. Vezi : t Bueti. Sutzu M. C , Carte de hotrnicie a moiei Albeti sau Bogdnei din jud. Iulomia, plasa lalomifa, cornu na Albesti, proprietalea d-nei Simona Lahovari, B u e , 1888. 15 p. [in anex un doc. din 1781 pentru Bogdnei|; Documente, indice sec. W I I |Albesti probabil r. Slobozia]; A. Kom., 1857, nov. 6 (arendarea musici]; Dic(. Rom., I, p. 38. ALBETI Muscel, jud. Arges (bis. sec. XVIII). Bauer, p. 175 |bis. si m-re de piatr, sec. XV11I|; Documente, indice sec. X V I i X V I l (satul ainintit de la 1572|; Dic. Rom., I, p. 3839. ALBESTI, jud. O.t (doua bis. ile leniti. ST. Nicolae, la inceputul sec. \ l \ ) . Ionacu, Catagraji:i Arge, p. 92 (A. de Sus i A. de JosJ; Anuar 1909, p. 293 |b'is. n o i ] ; Dic(. Rom., I, p. 39. ALBESTI, jud. Teleonnan "(bis. Sf. Voievozi, 1831, reparat 1879, in ruina la 1909.) Anuar 1909, p. 116; Bauer, p. 171 [fr bis.]; Dic. Rom., I, p. 39. ALBETI-PALEOLOGU, jud. Prabova (bis. Adormirea, Sf. C o m a i Damian, construit;! de Barbu \ crescu si soia sa Stanca, u. Sltineanu, 1799. reparata radical 1901 ile Ecaterina Sfetescu). Bauer, p. 137 |bis. si casa boiereaseal; BCMI, X I X , 1926, p. 89 Ipisanic]; vezi si Dici. Rom.. I. p. 4 2 ; Filitti, Ctilori. p. 31 |pisanie|; Pavlov, Lcasuri (G.M., M i l , 1930. nr. 245, 13 dee, p. 4 ) ; ACMI, 1942, p. 57. ALBOTA (Alboteni), jud. Arges (bis. Adormirea A. de Jos, construit de Andronache setrar, 1820, reparata 1904). Ionascu. Catagrufia Arges, p. 5859 (la 1824 doua bis. de lemu|; AEA, 1929, p. 50 i 1940, p. 75; Iorga N., Biserica din Albata (BCMI, X X V I I . 1934, p. 1718) [inscripii. nsemnri. descriere sumar|; Documente, indice eec. X I I I X V I i XVII (satul amintit de la 1497); Indice cronologie nr. 18 (doc); Dic\. Rom. I, p. 4344. * ALBULETI, jud. Mehedini (bis. de lemn Sf. Nicolae, 1804 si crucc de piatr din 1750). " b l s Vezi i \ alca Marcului. Creeanu R., Bisericile de lemn din r. Slrehaia (M.O., 1964, nr. 56, p. 389390 si 426) [descriere sumar, nscmnrij; A.O., 1938, p. 7172 [doc. 1633 despre s a t ] ; A.O., 1939, p. 135136 (satul vudut lui Matei Basarab,
www.cimec.ro

I. S T O I C E S C U

29

1647]; Documente, indice sec. XVII [A. probabil r. Strehaia]; Indice cronologie nr. 21 [doc.]; Ionescu I., Agricultura romna, p. 494, 649651 (despre f a t ] ; Dic\. Rom., I, p. 45. ALDEMBuzu Indice cronologie nr. 3 (doc. despre sat | ; Dicf. Rom., I, p. 4647; Documente, indice sec. X V I X V I I [aiuintit de la 15311532, ntr-un doc indoielnic]. ALDETICRlMPOAIA, jud. Oit (bis. de h m n ante 1824, apoi bis. Sf. Nicolae i Sf. Gheorghe. 1838", reparat 1902). Ionacu, Catagrafia Arge, p. 82 [cat. 1824|; Anuar 1909, p. 2 9 6 ; AEA, 1929. p. 123: Iorga N., Reielafii loponimice, p. 2 [despre originca nuinclui] ; Documente, indice sec. XVII ]A Teleorman]. SCHITUL ALEOANE, vezi schitul Sf. Apostoli Hurezi. ALEXANDRIA, jud. Teleorman " Descrierea fundrii Alexandrie! din Teleorman. H u e , 1859; Alexandria. Oraiu descris de la fundafiunea sa. Hue., 1862; Descriere pe scuri a fondarli oraului Alexandria in Romania. Bue. 1864, 21 p. Ipuhlic doc. din 1834 iulie 1, ref. la blfiinarea orasului|; Margot. 0 viatorie, p. 81 |descriere, 1859]; Nour Antonian, Istoricul orasului Alexandria. 18321865, <T. Magurele>, 1927, 140 p. + 4 pi. |despre inceputurik. oraului ; rileva date despre bis. i coal ; i documente]; istoricul oraului i in Dicf. Rom., 1, p. 4950; Catalina Hit* 1., Oraul Alexandria (judeful Teleorman). Monografie, 1834 1934. B u e . 1934, 170 p. -f 1 pian (despre intemeierea i dezvoltarea oraului in cei 100 de ani, cldirile din ora i loto etc.]; UHI de ani, Alexandria, B u e , 1935, 185 p. (istoricul orasului, indeosebi epoca mai nou; despre biserieile : Catedrala Sf. Alexandru, Sf. Apostoli, Sf. Imparati, 1852, Adormirea, 18581860, Sf. Nicolae, 18481850 i lavorai Tmduirii, 185918611; Totolan D., Riserici din Alexandria, tez de licen. Inst. teologie B u e , 1935; Spiru Alex., Riserici din orasul Alexandria (G.B., 1966, nr. 12, p. 9399) 1S. - COALA VECHE . - BISERICA CATEDRALA (Sf. Alexandru, 1835, din lenii, m l d i t din zid 18691898). B.S.N.R., III, 19051906, p. 100 [medalia recladirii, 1898]; Anuar 1909, p. 3839. - BISERICA SF. APOSTOLI (18421846, restaurata 19021904) ". B.S.N.R., III, 19051906, p. 135 |medalia restaurarli, 19021904]; Anuar 1909, p. 3839. ALEXENI, jud. Ilfov (fost Ialomia) l s (bis. Sf. Nicolae. 1815 1817. repa rata 1885). Bauer, p. 140 (bis. si casa boiereasc]; Dicf. Rom.. I, p. 51 ; Anuar 1909, p. 57; Documente, indice sec. X I I I X V I i XVII (satul amintit le la 1431, cimi era al m-rii Dealu|; lilitti. Arhiva Cantacuzino, indice | d o c despre sat]. ALIBECHIOIU, jud. Constana (bis. din 1859). Iorga N., Sale i oameni din Dobrogea romneasc la 1859 (A.D., III. 1922, nr. 1, p. 2933) (despre condica de milostenii" cu care s-a cldit bis. la 1859]; Dicf. Rom., I, p. 5354 [ruine de sat|. SCIIITUL ALIMNESTI Arge (:-f. Gheorghe si Bacho, sec. X V I I 1 * ; disparut; apoi patru biserici in sat la 1824: Sf. -ri -i Cuv. Paraschiva A. de Sus, de lemn, Sf. Nicolae, de lemn, i Sf. Nicolae, de zid, A. de Jos). Bauer, p. 179 (A. de Jos i A. de Sus, cu biserici]; B.O.R., 1921, p. 684 si 685 [cat. 1808J; Ionascu, Catagrafia Arge, p. 2425 (la 1824 bis. de lemn
www.cimec.ro

30

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMANEASCA

Sf. Nicolae i bis. de zid Sf. Nicolae A. de Jos, bis. Sf. Inger i Sf. Paraschiva, amhi-le de lenui la A. de Sus]; M.O., 1961, nr. 56, p. 410411 [lu 1833 5 bis. de lemn la A. de Sus i 3 bis. de lemn la A. de Joe] ; Indice cronologie nr. I, 2 (doc. despre s a t ] ; vezi si Documente, indice sec. XVI i XVII Isatul amintit de la 1515]. ALIMANETIOit (bis. Sf. Nicolae, 1821, refcut 1901). Baser, p. 179; Ionacu, Catagraa Arges, p. 8 9 ; M.O., X I V , 1962, p. 391 ; AEA, 1929, p. 116 i 1940, p. 2 0 5 ; Cherulescu C , Monografia comunei Alimneti, jud. Oit, Caracul, <1943>, 16 p. (scurt istorie al satului, ndeoscbi in a doua juintutc a sec. trecut; ctrva date despre cldiri]; Dicf. Rom., I, p. 56. ALIMBETI i ALIMPETIArge (bis. de lemn Adormirca-Alimbeti i Intrarea in biserica Alimpeti lu nceputul sec. X I X ) . H.O.K.. 1921, p. 682 [doua sate la 1808]; Ionacu, Catagrafia Arges, p. 31 i 37 [doua sate], ALIMPETIYlcea, (la 1840 doua bis. de lemn: Sf. Parascbiva mah. Booleti, 1610? i Sf. Nicolae, construit de popa Stan i Ion Crbuneecu, 1750; acum bis. din 1911 ; dou cruci din 18051806 ci 1819 1820 la Cororu). Vezi i Bereti i Peticei. Popescu, Biserici, p. 50 [cat. 1840]; Anuar 1909, p. 170; A E R , 1921 1925, p. 4 1 4 ; AMO, 1941, p. 324325; Dicf. Rom., 1, p. 57 [A. Gorj]. ALMAJ (llalmj, lllmjuni), jud. Dolj (bis. Sf. Inger i Sf. Nicolae, con struit de slugerul Barbu Poenaru, la 1787, zugrvit lu 1789, repa rata 1892, 1912 i 19291930; se pstrcaz pictura origiuar din 1789, cu portretul lui Nicolae Mavrogheni; cula familici Poenaru, a doua jumtute u sec. XV III, 1764, modilicat in sec. X I X , devine scoal elcmcntar de la 1949; pstreaz fragmente de fresca la parter i decoraii cu stucutur; ambcle M). Documente, indice sec. X V I X V I I Isatul amintit de la 1566]; Filitti I. C , Condica Poenarilor Almjeni (A.O., 1929, p. 112) [comenteaz doc. din condica moiei, scris la 1819 de Dionisic Eclesiarhul ; cu un istorie al proprietii); Iorga N., Situafia Olteniei (indice); Idem, Studii i doc, X V , p. 4142; Idem, Prin Dolj, (F.D., 1907, nr. 38, p. 600602) [descriere biserica] ; Voiii' -in I., Monumente de art frneasc, pi. 1718 [foto cul]; Filitti C. I., Inscripfii i ctitori din bisericile Doljului (BCMI, X X I I , 1929, p. 44) [despre ctitori]; BCMI, X X I I , 1929, p. 138 linscripie cul, 1764]; AER, 19211925, p. 3 7 1 ; Filitti, Ctitori, p. 4 8 ; Idem, Biserica AlmajuDolj (AO, X I I I , 1934, p. 488); Dicf. Rom., I, p. 5859; Dinculescu G., Inscripfia de la biserica din AlmajuDolj (A.O., 1934, p. 160); Idem, Biserica din AlmjuDolj (AO, X I V , 1935, p. 165166) Ipolemic cu I. Filitti]; GhikaBudeti, Evo luta (BCMI, X X I X , 1936, p. 5859, pi. L X X V I I L X X X V I ) [bis. i cul] ; AMO, 1941, p. 176177; Oltenia", X I 1944, p. 8 7 ; Voinescu T., Elemente realiste (SCIA, 1954, nr. 12, p. 64); Bal t., Vechi locuinfe boteresti din Gorj (SCIA, 1954, nr. 34, p. 89) [descriere, foto cul] ; Blan, Numiri de localilfi, p. 1518 [despre uumcle localitii]; M.O., 1967, nr. 12, p. 63. A L M J E L - M UM'I'I Rdulescu-Codin C , De cind e satul Almjel, in vol. Legende, tradifii fi amintiri istorice, B u e , 1910, p. 96 [legenda]. ALUNIUL, vezi Valea Porcului. M-REA ALUNIUL, vezi m-rea Plviceni. M SCHITUL ALUNIUL Buzu (Tierea capului Sf. Joau Boteztorul, biseric saputa in stnc a crei vechime nu se cunoaste ; aminiii.i n a doua jiimtate a sec. X V I 'M; reparat i marita 18491850,
www.cimec.ro

N.

STOICKSCU

31

de Antonie de la m-rea Giolanu i la 1903; tmpla din 1870; fost metoh al ep. Buzu). Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 3, Ep. Buzu, Bue., 1958 (indice) ; Documente, indice sec. X I I I X V I i X V I I ; lorga N., Sludii i doc, V, p. 546 [doc. c. 1690]; Ionaseu I., Schitul Grjdana, p. X X I I , XLV i 51 [doc. 1735]; Tunusli, p. 173; Fotino, III, p. 153; Filitti, Inventami, p. 2627 [descriere, avere, 1825] 2 1 ; Antoniu, Album, partea I, p. 6 ; Hasdeu, Etymologicum Magnum, I, col. 958959 [despre originea numelui]; Constantinescu N. A., Biserica din AlunisuBuzu (BCMI, X V I I , 1924, p. 188) [istorie, descriere] ; Idem, Colii, Aluni, Fundtura (Muguri", 1925, p. 108110) [legenda schituluij; A E B , 1928, p. 6 0 ; Dobrcscu I., M-rea Alunit, jud. Buzu, tcz de licen, Inst. teologie, B u e , 1936 ; Constantinescu N. A., Monumenle buzoene, p. 3637 [inscripii]; Idem, Biserica din Aluniu (Ingerul", 1941, nr. 56, p. 368369). ALUNIUBuzu (bis. ruina Sf. Gheorgbe). Vezi i precedentul. Constantinescu N. A., Bis. i m-ri din jud. Buzu (BCMI, XVII, 1924, p. 188189) [descriere, istorie]. ALUNIUL D E JOS, com. Aluniu, jud. Oit (M bis. de lemn Cuv. Paraschiva, 1812, construit de logoftul Belu tefan, reparat 1877 i 1940 cnd --.i refcut i pridvorul ; pictura din 1877). Ionaseu, Catagrujia irge. \>. 85 |dou bis. de lemn: Sf. Paraschiva"v\. de Jos i Sf. Nicolae A. de S u s ] 2 2 ; Bauer, p. 187; Ionaseu, Biserici Oit. p. 14 [descriere, nsemnri, cri veebi, fotoj ; Creeanu, Biserici de lemn. p. 38, passim; AEA, 1929, p. 140 [in ruina]; Tomescu Mircea, Migrafiile din com. Alunis (jud. Oit) si injluenfele lor (A.O., 1942, p. 6577) [i scurte date istorice despre s a t ] ; Documente, indice sec. X V I [satul amintit la 1529] (In jud. Oit sint acuiti doua sate Alunis: de Barasti i de Ccpturi); Dicf. Rom.. I, p. 64. ALUNISMuscel. Indice cronologie nr. 1 [doc. despre s a t ] ; Documente, indice sec. X V I [satul A.-Arge, amintit la 1575]; Dicf. Rom., I, p. 64 [inoicj. ALUNU, jud. Vlcea (bis. Adormirea, nceputul sec. X V I , disprut i cruce din 18011802 in curtea bis. Sf. Nicolae, pe locul bis. vechi. Vezi
i ni - m a t u r i l i .

Baiati C. i IL Cliirc, 0 pisanie necunoscut din com. Alunu M (SMIM, V, 1962, p. 349351); A E B , 19211925, p. 4 9 7 ; Anuar 1909, p. 218; Docu mente, indice sec. X V l [satul amintit de la 1502]; Dicf. Rom., 1, p. 6566. ALUNUGorj (la 1840 trei bis. de lemn: Sf. Nicolae, 1750, Sf. DumitruGlvani, 1803 i Sf. Paraschiva-Cornetu, 1810). Renastcrea", 1944, p. 368369 [cat. 1840]; Stefulcscu, Documente slavo-romane (indice). AMKATH DE JOS (AMRSOAIA), jud. Dolj (fost Romanai) (bis. bordei, sec. X V I I I ; la 1840, doua biserici: Sf. Voievozi, de zid, 1759 i bis. de lemn Sf. Ioan, 1812 ambcle construite de preoi i locuitori). Renasterea", 1944, p. 9 0 ; Monografia jud. Romanafi, p. 397; AER, 19211925 p. 536537; Oltcnia", I, 1940, p. 175176; AMO, 1941, p. 580582 [biserici noi] ; Popescu, Invelisurile, p. 97 ; Mazilescu L, Mono grafia satului Amrstii de Romanafi, ms. 1957 (vezi M.O., 1962, p. 239); -N. Iorga, Studii si doc., X I , p. 226 [doc. 1782, uioia A. era a fam. Bibescu|; Indice cronologie nr. 7, 19; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1574]; Dicf. Rom., I, p. 7375. AMRSTII DE S U S , jud. Dolj (fost Romanai) (M bis. Sf. Nicolae, 1843, construit de locuitori, reparata 1923).
www.cimec.ro

82

11IH1.KK.HAHK - I - ARA R O M A N E A S C A

Odobeecu, AntichittUe, p. 129; AER, 19211925, p. 537; Monografia imi. Romanafi, p. 397398; AMO, 1941, p. 582583; Renaterea", 1944, p. 90 |la 1840, doua bis. de lemn: Sf. Nicolae, 1810 i Sf. Voievozi, 1803] ; I)ic(. Rom., I, p. 7576. AMRSTI, jud. Vlcea (bis. de lemn Sf. Nicolae, construit de prentul Oprea Anirscii. 18(12 M si bi.s. de y.id Sf. Nii-olac-mab. Padina. c. 1812, construit de protopopul Dobre). Popescu, Biserici, p. 2122; AER, 19211925, p. 517; Anuar 1909, p. 206; AMO, 1941, p. 688 |bis. Sf. Nicolae, c. 18121; Uic. Rom., I, p. 75. AMZACEA, jud. Constana (M gcamie probabil din eec. XVII, minaretul refcut 1927). Dic. Rom., I, p. 77 [despre sat]. AMZULESTI, vezi Afumai. l)ic\. Rom.. 1, p. 78 [legenda satului]. ANDRETI, jud. Ialomia (bis. Adormirca. 1821 i ban, sec. X I X ) . Kilitti I. C , Arhiva Cantacuzino, p. 114, 114 |doc. 16341839; si despre bis. si lianj; Dicf Rom., 1, p. 7980 [despre sat). ANDREETI, jud. Gorj (bis. Sf. Imparati, 1817. construit de Limili. Moscu, ctitorii nini zugrvii in biseric). Drgbiceanu V., Monumentele istorice din Oltenia (BCMI, 1931, p. 107) [inscripie, descrierc]; Bauer, p. 2 1 1 ; AER, 19211925, p. 414 [bis. Sf. Voie vozi, 18351; AMO, 1941, p. 325; tefulescu, Gorjul, p. 352354 [doc. despre s a t ] ; Dir/. Rom., I, p. 8182. M-REA LUI A N D R O N I E VISTIERUL, vezi BanuBuzu. ANGHELETIPrabova (nu e amintit in Dic. Rom.). Indice cronologie nr. 10 [doc. despre sat]. ANINIU, corn. Crpiniu, jud. Gorj (M. bis. de lemn Sf. Parascbiva, 1800, construit de Andrei ceaul si Tudosie Kduha, reparat 1834 si refcut 1904). Renastcrea', 1944, p. 219220 |eatagr. 1840]; Bauer, p. 212; PopescuCilieni, Biserici de lemn (M.O.. VIII, 1956, nr. 67, p. 414); AER, 1921 1925, p. 415 [i bis. de lemn Sf. Ioan Boteztorul, 1822]; AMO, 1941, p. 325; lorga N., Studii i doc, VI, p. 481, 484485, 495 [doc. 16671754]; Dici. Rom., I, p. 8586. M-REA ANINOASA-C1SLU (Adormirea, fost de lemn, eec. XVI *, ref cut lin zid de doamna Neaga. sotia lui Mihnea Turcitul circa 1580; fost metob al ep. Buzu 25 ) ; disparata, fost in jud. Buzu 2e . Vezi i m-rea Cislu). 27 Documente, indice sec. X I I I X V I i X V I I ; Arh. St. B u e , Indice crono logie nr. 3, Ep. Buzu (indice); lorga. Studii si doc. XVI, p. 72 |doc. 1645] i 5556 [doc. 1734, reparaii]; Greceanu, Genealogiile, II, p. 365 [doc. 1684|; Idem, Familia Lmotesrn, B u e , 1906, p. 7 [doc. 1741]; Ionacu I., Episcopul Misait (17321740) i averea episcopiei Buzului, Buzu, 1939, p. 19 [doc. 1733]; Tunusli, p. 173; Hasdeu, Etymologicum Magnum, II, col. 12141216 [despre originea numelui] i 1213 [istorimi m-rii]; Filitti C. I., Schitul AninoasaCisluBuzu i marniti doamnei Neaga (R.A., 1924, nr. 2, p. 210226) [eu o spi genealogica! ; Drgbiceanu V., Splurile din Buda. Lapo i TisuBuzu (BCMI, X X I V , 1931, p. 159 176) Idcscricrca sapturilor. loto ruine biseric. planili bisericii. pietre de inormiiit si inseriptii ; lorga N., Mormntul doamnei Neaga si aie neamului ei, B u e , 1932, 5 p. (din AARMSI, s. III, t. X I I , 1932, p. 189193); Nicolaescu St., Impni tanfa descoperirilor arheologice de la caslelul doamnei Neaga din BudaCislu (Universul", 23 febr. 1932 i n ASA, 19331934,
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

nr. 610, p. 89); Filitti I. C , Doamna Neaga (Universul", 24 febr. 1932); Idem, Doamna Neaga, Spturile de la BudaBuzu (Adevrul", 28 febr. 1933); Drghiceanu V.. Doamna Neaga si dl I. C. Filitti (Adevrul", 8 niartie 1933) ; Filitti I. C , Spturile de la BudaBuzu (.. kdfft rul", 28 martie 1933) ; Drgliiceanu Y., Rspuns la o recenzie a d-lui Filitti (INeamul roinnesc", 8 aprii. 1933); Constantinescu N. A., Monumente buzoene, p. 5 7 ; lonacu, Schitul Grjdana, p. XIV, X X V ; Inscriplii Bucuresti, p. 514520 [pietre de mormnt]. M M-REA ANINOASA Muscel, jud. Arge (Sf. Nicolae, construit de Tudoran din Aninoasa fost mare elucer, devenit Teodosie munahul. 1677 2 8 ; acesta a fcut doar biserica mic i case in jurul ei; m-rea completata de mitropolitul Daniil, 17221729, care construieste cbilii, clopotnia, mrete ferestrele bisericii i ii face pridvor, face doua turle de zid etc., bis. zugrvit de egumenul Varlaam la 1730; tmpla czut de cutremur la 1838, refcut de zid i zugrvit tot atunci, cnd s-a zugrvit i altarul de arendaul Daniil Cantarolu ; paraclisul Sf. Dumitru i Sf. Gheorghe fcut de Miliail egumenul, 1773; m-rea restaurata 19241927 de CMI; fost metoh la m-rea Cmpulung 2 e i la mitropolie M ; si o cruce din 1661) 3 1 . Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 1, Mitr. rii Rom., B u e , 1961 (indice) ; Grecianu, Genealogiile, I, p. 2836 [doc. rf. la ctitor] ; Docu mente agrare (indice) ; Izvodul hrisovului pentru m-rea Aninoasa ce iaste metoh Mitropoliei (M.C., III, 1915, p. 145148) [doc. din 1732J; Iorga, Studii i doc, VII, p. 5556 [doc. 1734, despre reparaii]; Mano, Doc. jamiliei Mano, p. 207 [doc. 1778] ; Urechia, Ist. rom., II, p. 120, 4 5 0 ; VI, p. 158; I X , p. 376377 ; X A, p. 16, 162 ; Ghenadie Enceanu, Mitropolitul IJngrovlahiei Neofit I (B.O.R.. III, 18761877, p. 176177 [inscripie 1727]; vezi si SCIA, 1956, nr, 34, p. 283); Tunusli, p. 174; Fotino, III, p. 159; Ruescu I., Metoasele mitropoliei la 1819 (R.L., III, 1931, nr. 3, p. 182); Aricescu C. D., Istoria Cimpu'.ungului, partea Il-a, p. 105107; T. Codrescu", III, 1934, nr. 9, p. 136 [pisania]; A.R., V, 1940, p. 109 [pisania]; SCIA, IV, 1957, nr. 12, p. 8788, nota IpisaniaJ; Monumentele istorice aie Romniei [foto vechij ; Antoniu, Album, partea I, p. 4 ; Musceleanu Gr., Monumentele strbunilor, p. 9 6 ; Hasdeu, Elymologicum Magnum, II, col. 12161217 [istoricul m-rii]; si n Dicf. Rom., I, p. 8 8 ; BCMI, 1908, p. 180181; Rdulescu-Codin, Muscelul nostru, p. X L , L X X V I I ; Vladescu N. Din trecutul boierimii romanisti. Vel comisul erban Pirvu Vladescu (R.A., I, 1925, nr. 2, p. 232236); Popescu M., M-rea Ani noasa (A.L.A., s. II, anul I X , nr. 497, 15 iunie 1930, p. 4 ) ; Ruescu I., Mnstirea Aninoasa din jud. Muscel, C. Lung, 1933, VIII + 256 p. + 1 pi [istorie, descriere, inscripii, cri vechi, despre ctitori, docu mente, printre care i catagrafia din 1 8 4 2 M eu descrierca m-rii, avere etcj ; (recenzii: N. Iorga, RI, X X , 1934, p. 181182; D. P. Bogdan, R.I.R., IV, 1934. p. 4 0 3 - 4 0 4 ; Dan Simonescu, R.L., VI, 1934, nr. 2, p. 168169) ; Ghika-Budesti, Evolufia (BCMI, X X V 1932, pi. CCCXIVCCCXV i CCCXVII si 1936, p. 43, 6567, pi. C L X I C L X X V ) ; A.R., V, 1940, p. 112113; Bobulescu, Lutari, p. 33, 4 9 5 1 ; Idem, Zugravi, p. 1011, 17; Simonescu Dan, Originea unor teme iconografice (B.I.X., 1942, nr. 3, p. 48, 52); Rutescu I., Cimpulungul, p. 125127; Voinescu T., Prvul Mutui (SCIA, 1955, nr. 34, p. 136); Ghika-Budesti, L'ancienne arhitecture (BCMI, 1942, pi. X X I V ) ; Popescu, nveliurile. p. 7 1 ; Tocilescu, C.atalogul, p. 159; Stn-mpel, Copisti de manuscrise, p. 9697;
www.cimec.ro

UIBUOGKAFIK - I - AHA HOMANKASCA

Iorga N., Istoria bisericii, I, p. 147 ; Ruescu I., preot, Monografia < munti i Topoloveni, p. 5861 [despre lucrrilc fcute de mitropolitul Daniil]; Anuar 1909, p. 8 7 ; Iorga N., Revelafii toponimice, p. 3 |< 1 -ji - originca nuraelui]; Documente, indice sec. X I I I X V I i XVII [satul amintit de la 1437]; SCIA, 1968, ut. 1, p. 15 [portalul bisericii]. SCHITUL ANINOASA (17051709 M , construit de Stamatie Rguleauu capitan, refcut de C. Ncgoini reami protoeren, loan Mmlig i .ilin. 1806; fost metoli al ni-rii Tismana; i cruce din 1708), coni. Valea cu Ap, jud. Gorj. tefulescu, Gorjul, p. 212; Idem, M-rea Tismana, p. 404 i 438; Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 22, M-rea Tismana (indice); Popescu, inveli surile, p. 4 6 ; Popescu-Cilieni I., Schitul Aninoasa din satul Valea eu Api, r. Tg. Jiu (M.O., VIII, 1956, nr. 13, p. 123124) [descriere] ; A.M.O., 1941, p. 4 2 1 ; Donat, Fundatiile, p. 13. ANINOASA, jud. Gorj (his. de lemn, drmut. recldit din zid, Sf. Impa rati, 18871888 3 ; cruce din 1708). Bauer, p. 2 1 1 ; Iscrulescu I., Monografia com. AninoasaGorj, Craiova, 1935, 87 p . ; A.E.R., 19211925, p. 4 1 5 ; A.M.O., 1941, p. 326; tefuleseu, Documente slavo-romne (indice); Dic. Rom., I, p. 86. ANINOASA, jud. Dmbovia (bis. Sf. Ilie, reparat de postelnicul Ioni Cirescu, 1810, drimata de cutninur 1838, nfcut 1840 3" eu clieltuiala mitropoliei). Brtulescu V., Documente si inscripfii (G.B., X I X , 1960, nr. 34, p. 296297) [pisania]; Bauer, p. 159 Ibis, de piatr]; Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 35 [bis. Sf. Nicolae]; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1523, cnd era al mitropoliei din Trgovite] ; Diri. Rom., I, p. 86. ANINOASA, vezi Ciobuoaia Valea Teancului. ANTIMIRETI, vezi Coca-Antimireti. ANTONETI Teleorman. Iorga N., Revelaii toponimice, p. 2 [originea numelui] ; Dic Rom., I, p. 9394 [despre sat, fost Bujoreti, Speriatul). APA VIE, vezi Slveti i Scoara. APELE VII, jud. Dolj (fost Romanai) (la 1840 doua bis.: Sf. Nicolae, 1790, refcut 18411843 i 1929 i Sf. tefan, 1812, refcut? 1847). Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1572]; Donat I., Satele lui Mihai Viteazul (S.M.I.M., IV, p. 485486); Chiri Die, Mono grafia tmnuiK i Apele Vii (A.O., 1936, p. 5980) [istoricul satului, despre locuitorii i moia sa] ; Idem, Urme vechi in Apele VU Romanafi (ibidem, p. 389390); Donat I., Documente ottenesti felurite (A.O., 1935, p. 99107); Chiri Die, Branistile din Apele Vii (ibidem, p. 164165); Bauer, p. 199 [bis. sec. X V I I I ] ; Renaterea", 1944, p. 89 [cat. 1840]; Monografia jud. Roma nafi, p. 395396; A.E.R., 19211925, p. 537 [bis. din 1929 i 1847]; A.M.O., 1941, p. 583584; M.O., 1965, nr. 1112, p. 928931; Dict. Rom., I, p. 96 [bis. din 1852 i 1854]. APOSTARI Buzu (bis. de lemn Sf. Voievozi, 18221823, reparat 1868 i 1894). Anuar 1909, p. 249. SCHITUL APOSTOLACHI (m-rea lui Apostolachi eau Postolachi coraisul, m-rea de la Mstneti pe Cricov, Adormirea, ante 1645 M ; refcut turlelc, clopotnia i zugrveala de clugrul Gbermano Ploetcanu la 1850 ; fost metoli al m-rii Dohiariu i Slobozia 39 ; i o cruce din 17351736 n dreptul fostului sehit M), com. Apostolachi, jud. Prahova.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

:<

Axh. St. B u e , Indice cronologie nr. 18 i 20, Bue. 1948 i 1954 [eu m-rea Slobozia]; Ceorgian P., Documente aie schitului Vrful Pietrii (R.I., 1931, p. 286292) [7 doc., 16791814; inscripie i istorie; probabil Apostolachi]; \ .i nel ri- Cr., Documente slavo-romne, p. 223224 [doc. 1652] ; Urechia, Ist. rom., II, p. 76, 3 9 4 ; VI, p. 9495 [schitul in drpnare, 1793]; VII, p. 370; I X , p. 370371; X A, p. 16; Documente agrore, p. 672 [doc. din 1781]; Tunusli, p. 173; Bauer, p. 127; Fotino, III, p. 153; A.C., 1868, p. 2 2 ; Pavlov, Lcasuri (G.M., VIII, 1930, nr. 245, p. 4 ) ; inscripia i n Dicf. Rom., I, p. 9798 ; Brtulescu V., Inscripfii (G.B., 1966, nr. 78, p. 624625) ; Bodogae T., Sf. munte Athos, p. 231232. APROZI, jud. Ilfov (bis. Adormirea, construite de vornicul Ioan Manu 1841, reparat 1885, zugrvit 1896). Anuar 1909, p. 67 ; Dicf. Rom., I, p. 98. SCHITUL APOARA Saac (ante 1803), corn. TisuBuzu. Urechia, 7*7. rom., X A, p. 17, 194 [doc. 1813, scutiri, schitul find (R.I., foarte srac"] ; Georgian P., Documente aie schitului ApoaraBuzu 1931, p. 292293) |dou d o c , 18131819]. ARCANI, jud. Gorj (bis. Sf. Voievozi, s e c X V I I I ? , refcut la 1857 i 1903)*. Vezi i Cmpofeni. Bauer, p. 2 1 6 ; Crbi V., Unele date cu privire la problema transmisiunii stpinirii funciare in citeva sate de pe Valea Jalesului n veacurile XVXIX (Studii", X I , 1958, nr. 5, p. 159167); Idem, Biseriei de pe Valea Jale sului (M.O., X , 1958, nr. 56, p. 359361) [istorie, pisanie]; A.E.R., 1921 1925, p. 4 1 5 ; A.M.O., 1941, p. 327; Documente, indice sec. X I I I X V I i XVII [satul amintit de la 1428, cind era al m-rii Tismana ; satul avea rarii de la Negru Vod"] ; tefulescu, Gorjul, p. 247248 [doc. despre sat] ; Dicf. Rom., I. p. 102 [bis. din 1838 i 1858]. ARCETI Romanai (la 1840 bis. de lemn Sf. Nicolae, 17731774, construit de Oprea Piticu i alii, reconstruit de zid ante 1845, probabil 1842, restaurata 1897). Renaterea", 1944, p. 164 [cat. 1840]; M.O., 1965, nr. 34, p. 291 |cat. 1845]; Anuar 1909, p. 2 0 6 ; Monografia jud. Romanafi, p. 4 2 6 ; A.E.R., 19211925, p. 537; A.M.O., 1941, p. 5 8 4 ; Iorga N\, Studii i doc., VI, p. 478 [doc. 1656 despre sat] ; Indice cronologie nr. 6, 9 [foarte multe doc. despre s a t ] ; vezi i Documente, indice sec. X V I i XVII [satul amintit de la <1584>]; Dicf. Rom., I, p. 102. ARCUDA, vezi Bcu. AREFU (Haref), jud. Arges (bis. de lemn Sf. Paraschiva la inceputul s e c X I X , rcfcut de zid 1857). B.O.R., 1921, p. 685 [cat. 1808]; Ionacu, Catagrafia Arges, p. 9 ; M.O., 1961, nr. 58, p. 416 [cat. 1833]; Anuar 1909, p. 2 7 3 ; A.E.A., 1929, p. 6 8 ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul Haref amintit de la 1546, cnd era sat de oameni liberi]; Dicf. Rom., I, p. 117. ARGE, vezi Curtea de Arge. ARGEELUL, vezi Ciumeti. ARGETOAIA, ctunul Grdinreti, jud. Dolj (M bis. Sf. Nicolae, Sf. Ioan i Sf. Gheorghe, recldit de elueerul Ioan Argetoianu i de paharnicul Gh. Argetoianu, ling una mai w e h e , terminata i zugrvit de liinca Buzescu, soia paharniciilui. 1813 ; zugrvit 1849 de (i-t m Arge toianu, 1912 i 1934, reparat 1916). Iorga, Studii si doc, X I , p. 235 [doc 1813]; A.O., I, 1922, p. 3 8 8 ; Iorga, Studii si doc., VIII, p. V I I I I X i indice [despre fam. Argetoianu] ; Lecca, Familiile boteresti, p. 6 8 ; llitti I. C , Inscripfii i ctitori (B.C.M.I., X X I I ,
www.cimec.ro

BIBLIOGRAFIE - I - ARA H O M A N E A S C A

1929, p. 43) [pisania, descriere portrete ctitori] ; Filitti, Ctitori, p. 4546 |la fel 1 ; pisania i n Dicf. Rom., I, p. 112; A.E.R., 19211925, p. 3 7 2 ; A.M.O., 1941, p. 178; Documente, indice sec. XVII [satul amintit de la 1613];Anuar 1909, p. 217 (bis. Adormirca, 1835, A.-Roinaiiai; Oltul", 1857, p. 116, 120, 124 ete larendurea moiei A. de Jos, eu h a n | ; Iorgu, Situatiti Olleniei (indice). M-REA A R H A N G H E L , vczi Rm. Vlcea. ARHOI, vezi Blesti. ARICETII D E JOS, jud. Prahova (bis. ante 1832) . Vezi si urintorul. Documente, indice sec. XVII (Arceti, prohabil Ariceti]; (n jud. Prahova snt doua sate: A. Rahtivani i A. Zeletin, deprtate unul de altul). ARIGETIRAHTIVANI, jud. Prahova (M bis. Sf. Ilie si Sf. Nicolae, construite de Ilie Aricescu si vistierul Enache YScrescu, 1777, repa rata la 1887; pstreaz pictura originar). Vezi si Nedelea. Bauer, p. 134 (bis. sec. X V I I I ] ; Dicf. Prahova, p. 2 6 ; Dicf. Rom., I, p. 115116 Ipisania]; Anuar 1909, p. 97 |bis. Sf. Ilie A. de Jos, 1702 i bis. Sf. Nicolae A. de Sus, construit de Nicolae Nenciuleseu, 1811. reparais la 188(1. avariata si minata de eutreinurul (lin 1940|; Indice cronologie nr. 8 (doc. despre satul A. Saac]. ARIONETI1 VECHI Urlati, jud. Prahova (bis. Sf. Ioan, construits de loan Arion, 1819, reparat 1877). Vezi i Urlati. Dicf. Prahova, p. 3 0 ; Dicf. Rom., I, p. 118 Ipisania]; A. Rom., 1857 sept. 11, 14, 18 larendarea inoieij. ARJOCI, com. Godineti, jud. Gorj (bis. de lemn, Sf. Yoievozi, refcut de Mi li.ii. li ni protopopului Glccscu, 17781779) 42 . Vezi i Godineti. tefulcscu, Gorjul, p. 132 (inscripie) ; A.M.O., 1941, p. 375; Grceanu R., Biserici de lemn (M.O., X I , 1959, nr. 56, p. 295296) Ipisania]; M O . , 1964, nr. 12, p. 7 4 ; Dicf. Rom., I, p. 118 [bis. din 1828|. ARMETI (fost Neniori) j u d . llfov (fost Ialomia) ( M lu-. M. Gheorglic. zidit de limila Nenior capitan 1778 44 pe loeul uiieia de lemn, con struits de Iugulatili Diiiu Ranete. prennoit 185918(0 de paharnicul Gheorghe Zosima). Bauer, p. 139; Biserici cu averi proprii, s. III, p. 79148 [istorie, foto, doc. 17781915, pisania]; pisania i n Dicf. Rom., I, p. 121; Kilipescu ('.., Monografia economica a comunei Armeti, B u e , 1908 |i despre Inserita |; A.C.M.I., 1943, p. 4 0 ; Indice cronologie nr. 9. ARMAETI, jud. Vlcea (la 1840, doua bis. de lemn: Buna-Vestire, 1740 i Adorinirea-mah. Tciuu, 1833. eonstruit de erban Teiuanu, Stan mazilu .i alii). Popescu, Biserici, p. 41 [cat. 1840]. M M-REA ARNOTA (Sf. Arhangheli Mihail i Gavriil, construits de Matei Basarab ante 1637 45 ; rparai, i de G. Brncoveanu la 17051706; I.uhi il din junii hiscricii refSeute de Barbu tirbei la 18521856 4 e ; o fintinS de la Matei Basarab, l eu ta de iznoavS" de G. Brincovcami, 16931694 i o cruce din secolul al XVII-lea. n biserica m-rii se allS iiiormntiil lui Matei Basarab) 4 7 , com. Gosteti, satul Bistria, jud. Vlcea. Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 5, Bue., 1950 [447 d o c , 16001856|; Istoria drii Ronuineti, p. 106 ; Paul le Alep, Ctlltoriile. p. 173175 [dmerien]; V*m i M.O., 1967, nr. 11 12, p. 916 917: Eneeanu Ghrnali. Mitropolilul Ung'rovlahiei Neofit (B.O.R., III, 18761877, p. 1516) |inscripie, hrisov 1056, descriere, 1746] (vezi si S.C.I.A., 1956, nr. 34, p. 283); lorga V . Socotelile Braovului. \>. 92 93 [lespn- elopotele comandati le Matei
www.cimec.ro

N.

STIIICtSCU

Basarab); Documente agrore (indire); Giunse II. Material (indire); Iorga, Studii i doc., V, p. 162163; XIV (indice); Mmoire sur les couvents rou mains, p. 7582 |doc. 1639); vezi ci: Memoriu asupra mnstirilor romne. p. tt'271; Bengeseo. Memorandum, p. 1723; Urecliia, Ist. rom., II, p. 138; VII. p. 331332, 334335, 390391; M i l , p. 350351; X A, p. 15, 6364, 80, 109111, 216217, 223224; Sacerdoeanu A., 0 hotarnicie a m-rii Arnota (R.I., X X I I I , 1937, p. 810); Tunusli, p. 175; Bauer, p. 201 i A.O., III. 1924, p. 305; Fotino, III, p. 174; A.P., X I , 18411842, p. 3 2 6 329; X I I , partea I, p. 4 0 8 - 4 1 2 , 414417; X I I I , 1844, p. 254255; XIV 18461847, p. 646649, 698703 [venituri, 18391844); Vaillant, La Roumanie. III. p. 353 (descriere, 1841] ; vezi i B.C.M.I., 1915, p. 123; B.Of., 28 iunie 1851, p. 224 [mezat pentru cldiri] ; Margot, 0 viatorie, p. 39 Idescriere, 1859). Iorga. Inscrip(ii,M f. I, p. 203205 si Studii i doc, XV, p. 364365 Ipomelnieul i inscripii de pe pietre de moruiintj; vezi ci Dic\. Rom., I. p. 124125; B.C.M.I., 1915, p. 9596; 1929, p. 138 linscripii]; Bui. Muz. militar". IV, 19401941, p. 47 |insciipie]; A.O., 1941, p. 26 [inscripic]; A.O., 1934, p. 5556; 1935, p. 54 |insrripii| ; Pclimon, Impresiuni de cllorie, p. 184185 [inscripie] ; Tocilescu Gr.. loamna Stanca, B u e , 1877, p. 3910 |inseripic); R.I., IV. 1918, p. 151152 linscripic); Renaterca", 1933, nr. 4, p. 314 [inscripie] ; Dumitrcscu M., Matei Basarab (Consola tomi", I, 1898, nr. 9, p. 136) [i-iscripie]; Sacerdoeanu Aurelian. Ccnstantin Brincoveanu i ctitoriile sale din Oltenia (M.O., 1964, nr. 910, p. 724) (inscripie, 1694); Inscripfii Bucurefti p. 568 (cue), 585 |cruce), 599600 [fcrccturi de argint aurit) passim ; vezi i indice; B.G.O., 1843, p. 139140 [m-rea scoas de sub ascultarea easelor fctoare de bine> ji 1842. p. 82 [arenda mosiilor m-rii); A. Rom., 1859 dee. 12 si 19 |arcnda moiilor); Oltenia", II, 1941, p. 101 [desen de Dionisie Eclesiarbul, 1804 ]; i la Popeseu, nvcliurilc. fig. 12; Antonio Al., Album, partea I. p. 3 : Kp. Ghenadic, Album ep. Rimnic |4 foto veehi); Monumentele, II, pi. 3 ; Dimbovia", 25 iulie 1859, p. 330 |descrierea m-rii); Alexandrescu Gr., Mmorial de cliorie, p. 6770; Odobescu Al., Arnota districtul \ilcii (Atheneul roman", II, 1869, p. 1121) [inseripii i descriere); reprodus i la Lapedatu Monumentele islorice, p. 366370; Odobescu Al., M-rea Arnota districai Vilcii (Informaiunile polit ire. literare, comerciale", Iai II, 1871, ni. 197, p. 24); C.A., 1875, p. 9 6 ; Tocilescu Gr., Raporturi, p. 5359 lleyenda m-rii, inscripii, obiecte, morminte M fintin, 1699; descriere portrete); Monumente nationale. II, p. 193195 Idescriere, reparaii necesare) i p. 232; B.V., 17 dee. 1885; B.O.R., X I I I , 18891890, p. 285; A.A. 1890 p. 30 [date sumare despre mnstire); llasdeu. Etymologicum Magnum II, ool. 17221723 |legenda m-rii, dup Tocilescu); Bilciurescu. Mnstirile. p. 221224; R.S.T.R., 1896, nr. 12, p. 260261; A.E.R., 1900, p 22 si 19211925, p. 617618; Episcopio Rimnicului, p. C i l , CIV, CXCXI Itimpla); Iorga N., Istoria romnilor in chipuri si icoane, 1, p. 2 3 ; Iorga, Sate i mnstiri, p. 321322 [descriere]; Ruu, Monografia, p. 2527, 119121; Dobrescu, Istoria bisericii din Oltenia, p. 141, 252253; Trajanescu D., M-rea Dintr-un lemn si m-rea Govora (B.C.M.I., III, 1910, p. 35 44); Ionescu-Sachelarie C , Drumuri prin fard (N.R.L., 1910, p. 742744) [descriere); Nsturel P. V., M-rea Aino'a (R I.A.F., X I I , 1912, partea Il-a, p. 270280) [istorie, descriere, foto, uiscripie]; A.C.M.I., 1914, p. 5 0 ; 1915, p. 34, 39 [restaurarea timplei); Iorga N., Istoria bisericii, I, p. 288 i II, p. 6 7 ;
www.cimec.ro

88

UIULIOCIIAFIE - I - KOJIANKASCA

Metc, Zugravi (indice); tcfncscu I. D., La peinture, p. 163166, pi. 828-1 i D. ; Idem, Originea fi evoluia unor teme care apar n arta bisericeasc (Mitropolia Moldovei", 1964, nr. 12, p. 4357); Constantincscu-Iai, Bizantinismul, p. 4 5 ; Idem, Narthexul (indice); Iorga, La Roumanie, p. 63, 6 8 ; Conca I., Jalea de la Arnota (Micarca", XXIV, 1930, nr. 10, serie nou) [m-rea in ruin dup inccndiul din 1923]; Giulescu D-tru, M-rea Arnota, tez de licen, Inst. teologie, Bue. 1932 ; Ghika-Budcti, Evolufia (B.C.M.I. X X V , 1932, p. 12, 3031, 5051, pi. XCXCVIII, CCCXVIII [sfcnic]; CCCXXX [piatr de mormnt], CCCXXXHICCCXXXV [icoane] i 1936, pi. DCXXXIV [use]; Drghiceanu V., Monumentele Olteniei (B.G.M.I., X X V I , 1933, p. 5963) [istorie, descriere, inscripii, obiecte]; Donat, Fundafiile, p. 1516; Cristcscu D., Sfnta mnstire Arnota, Rm. Vlcea, 1937, 168 p. -|- 37 pi. [istorie, descriere, inscripii, lista de egumeni, despre refacerca m-rii, averea sa i metobul Dobriceni; in anex 15 documente, 16361785; cu foto m-re, picturi i obiecte] ; recenzii: N. Iorga, R.I., X X I I I , 1937, p. 284285 ; I. Donat, A.O., 1937, p. 445; Ioncscu Gr., Istoria, p. 132, 133, 134137, 4 2 3 ; Racu, Mnstirile, p. 1618; A.M.O., 1941, p. 834837; Pretorian M., Mnstiri si schituri, p. 2327; Gbika-Budeti, L'ancienne architecture, (B.C.M.I., 1942, p. 31, pi. X V I ) ; A.C.M.I., 1943, p. 85; Popcscu, nveliurile, p. 56, 60, 9 2 ; Giurescu, Ist. rom., I l i , d. Il-a (indice); ^lrfa feudal, p. 201203, 240, 249250; B.O.R., 1959, p. 692693 [C.C. Giurescu despre vechimea m-rii]; Malacopol Viorica, Date in legatura cu activitatea arhitecfilor Freytvald (S.C.LA., arta plastica, 1964, nr. 2, p. 333) [despre refacerca m-rii]; Ionescu Gr., Istoria arhitecturii II, p. 8384 [descriere] ; Drghiccanu V., Morminte domnesti. Matei Basarab, doamna Elena ri jiul lor Mateias. Ultime zile, meteri i stil (B.C.M.I., VIII, 1915, p. 170176) ; Sacerdoeanu A. i St. Mctzulcscu, Intiia piatr de mormnt a lui Matei Basarab (S.C.I.A., 1955, nr. 34, p. 342350); Brtulescu V., Monumente de arhiteciur din Trgoviste. Mormintele voievodale de la Trgoviste i Arnota. (G.B. 1967, nr. 3 - ^ , p. 291322); Iorga N., Les arts mineurs, II, fig. 21 [use]; Albina", X X X V I I , nr. 1 [tmpla]; Ionescu Gr., Bucuresti, p. 124 [tmpla] ; SCIA, 1968, nr. 1, p. 26 [despre iconostas]. ARPADEA D o l j (bis. de lemn Adonnirea, 1805). Anuar 1909, p. 158; Documente, indice sec. XVII [satul amintit la 1612, cnd se spunc c fusese cotropit n vremea lui Mihai Vitcazul]; Dic(. Rom., I, p. 126. ARSACHE (Parapani) " V l a c a (M bis. Sf. Pantelimon, construit! de Apostol Arsache, 1845, zugrvit de G. Tttrscu i cruce din 1761 cu bramili Sf. Gheorghc pc drumul spre Gogoari). Dict. Rom., I, p. 127128; Voincscu T., G. Tattarescu, p. 52, 112114 [contractul pentru pictarca bisericii]; Nandri Gr., Documente slavo-romane, p. 190218 [doc. 1649, satul Parapani]; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul P. amintit de la 1582, devenind apoi proprietatea m-rii Radu Vod]; vtzi i Indice cronologie nr. 18. ARSENl - Gorj (bis. de lemn Sf. Nicolae, 1829, n stare rea la 1909) Anuar 1909, p. 172; Indice cronologie nr. 22 [Arsura = Arsurile Gorj ; acesta?]; Dic. Rom., I, p. 129 [Arani ctun]. SCHITUL ARSENIILE Buzu (nceputul sec. X V I I I " ; fost pc muntele Arsenia sau n comune Nehoiau) M .
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

38

Arli. St. B u e , Indice cronologie nr. 3, Ep. Busta, H u e , 1958 (indice). ARSI Gorj (disparut). tefulescu Al., M-rea Tismana, d. Ill-a, p. 366367 [doc. 1675, l/2 al m-ru Tismana); Documente, indice X V I i XVII [sat disparut]. ARTANU, vezi Raci ASANAGA (fost Costieni, numit acum Bujoreni), jud. Tclcorman (fost Vlasca). (bis. de lemn Cuv. Parascbiva, construit de Oprca prclabul, 1711, adusa aici de la munte" la 1862). Bauer, p. 193; Anuar 1909, p. 8 9 ; Dic. Rom., I, p. 133; Bril I., Pisanii i nsemndri din jud. Vlaca, p. 2223 ; Monografiile Vlasca, p. 1120 ; Creeanu R., Bisericile de lemn din reg. Bucureti (G.B., 1964, nr. 12, p. 8993) [nscmnri, inscripii, plan, descriere] ; Idem, Biserici de lemn, p. 3536 passim. SCHITUL ASNICHIOAEI, vezi Rm. Srat. ASCUNSA, vezi Glrau. ATRNAI, com. Buftea, jud. Ilfov (bis. Sf. Nicolae, 18091812, repa rata 1889) Anuar 1909, p. 6768; Dicf. Rom., I, p. 136. ATHNAI Tele mm.m (bis. Adormirea, 1832, construil de slugerul Dumitraebc Borolo, reparat radical 1907). liasdeu, Etymologicum Magnum, II, col. 2065, 2066 [despre originea numelui] ; Amvonul", X , 1907, nr. 7, p. 209 [n-descliidcrea bisericii] ; Iliescu M., Monografia bis. Atrnafi (ibidem, p. 213214); Iliescu M., Parohia troni un n i Atrnafi din jud. Teleorman, Alexandria, 1908, 114 p. [pisania, descriere, istorie] ; Iorga N., Revelafii toponimice, p. 3 [originea numelui] ; Dicf. Rom., I, p. 135136. ATMAGEA, jud. Tulcca. Z<imcrling>, R. Jubelfeier der Gemeinde Atmagea (Bukarester Gcmeindcblatt", 1923, nr. 37); Zimcrling R., Kurze Geschichte der Gemeinden des Kirchspiels Atmagea (ibidem, nr. 31); Idem, Berichte der Gemeinde. Atmagea vom Jahre 1921 (ibidem, 1922, nr. 13); Stan Alexe, Legenda sulului Tatar Atmagea (A.D., III, 1922, nr. 3, p. 4 3 7 - 4 3 9 ) ; Dicf. Rom., I, p. 137138. SCHITUL ATONUL (nceputul sec. X V I I I ) 5 * . Vezi si Agaton. Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 3. Ep. Buzu, B u e , 1958 (indice). AURESTI, com. Zvideni, jud. Vlcea (la 1840, doua bis. de lemn: Sf. Nicolae, 18031804 i Sf. Yoievozi-mah. Verdea, 1832). Popeecu, Biserici, p. 7 ; Danilescu C , Monografia com. Zvideni, 1936 (din N. V., 19351936); A.M.O., 1941, p. 7 9 1 ; Dicf. Rom., I, p. 139140. AXINTELE, jud. Ilfov (fost Ialomia) (bis. sec. X V I I I , rccldit 19011902 i ban sec. X I X ) . Bauer, p. 140 [Acsint, bis. sec. XVIII] ; M.Of., 1965, p. 48 [ban] ; Anuar 1909, p. 5 7 ; Dicf. Rom., I, p. 143 [bis. din 1823].

NOTE
1 Veci fi planurile cctii din 1718 fi 1788 (Acad. R.S. Romania, llari). Amintit la 1833 eept. 2 (Acad. R.S. Romania, DCCCXIV/254). a Mi niiim.ii.i in doc. la 1622 aprii 1, cnd se epune c fimese inchinata la epiecopia Busim (Documente, veac. XVII, vol. IV, p. 102103) fi apoi de numeroaee ori, la: 1633 mai 3, 1637 febr. 16, 1643 nov. 22, 1654 dee. 12, 1686 iulie 24 etc. (Acad. R.S. Romania, CXXIX/14, CXXV/3 fi 4, CXXVIII/83 fi Arh. St. Bue, ep. Buzu, XXVI/20).AfrnM'one> nei c, eu pittine

www.cimec.ro

IO

niiii.ii>(;n\m:

\ K \ \ - V

excepfii, documentile dintre 16261700 au fo$t foiosi te dup copiti* aflate la Insl. de Istorie al Acadtmiei R.S. Romania. ' b i s . I.a 1755 sa lui era al lui B. V'ArArescu (Acati. K.S.Romiiiu.. <:\C.lI/38). * Bis. e amintitA la 1831 mai 20 (Acad. li.S. Romania, DCCCXV/42). '- \ czi si \ r h . St. Bue. in-. I II l. Kuiuelr pulutiilui i casclc din M'unia|i sint aniintitr si la 1871 (Acad. R.S. Romania, me. roui. 227, f. 39). * Vezi doc. din 1697 inart. 15, in care schitui Sf. loan /lutatisi e iiumit Sf. Ioan Bngoslov (Arh. St. B u e , ep. BuzAu, VI/4). 7 La aceastA data e amintit in documente; rum pnmelniriil scintillili inrepe CO Neagoe Basarab, e foarte probahil r a fost construit intre 1512 1521. " UupA cum reziilt din documente, in reg. Buzau erau foarte miille -cinturi i minustiri. Intr-un document din 1691 ian. 21 e spune en. mai inaiutr, m-rea l'inul din jud. Saac fuscsc si ea un schitisor prost ca i alte schitisoare ce ne afla imprejurul ci. de se in la dinsele cAlugrai sihastri". Matei Basanti o fActise din piatr " si .ni chemat minila tuturor schitisoarelor de acolo" (Arh. St. B u e , ni. 705, f. 22 v.) * In Dicf. /foni.. I, p. 581. se spune c mincie schitiilui se aflau incA in comuna Bozioru, unde se mai gseau si schittirilc FundAtiirilc si Sf. Gheorghe. 10 Intr-un doc. din (1614 sept. 20) se arata c Colimi din C.AciulAtesti fusese ingropat la m-re, dar nu se prccizeazA la care m-re; in apropiere se gAsea si m-rea Hoaba (Documente, veac. X V I I , voi. Il, p. 326). 11 Vezi Acad. R.S. Romania, me. rom. 226. f. 215 v. 216. ' Acad. R.S. Romania, ms. 5142, f. 276. " Despre sat vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. D X X X V I . 11 bis. Arh. St. B u e , ms. 394, f. 3 v. " Acad. R.S. Romania, ms. rom. 221, f. 108 v. 109. 11 hi- Despre ..iiifruniusearea" umilili nr.i- \ r / i Vrh. St. B u e , Min. I.ucr. publie, dos. 189/1861. '* Vezi si catagrafia din (1852) (Acad. R.S. Romania. MCLXVI11/115). ' Vezi Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 2114/1843 si 323/1860. " Vezi si Arh. St. B u e , Min. Artelor. dos. 70/1905. " Despre sat vezi niimeroasele doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. . , unde exista si o hotArnicie din 1853 (doc. 223). " Amintit la 1685 oct. II. cimi se spunr ea Macarie, fost Marin nrgiittoriil din \rj.e ii l.i-.i-i iniiir in ucci -.it -i inoaru din Topolng ( \rh. St. B u e . cp. \rj:<-. \ l (i). I miele sale se mai vedeau la 1873 (Acad. R.S. Romania, ms. rom. 223. f. 227). 20 I,a 1586 1587 (Documente, veac. XVI. voi. V, p. 262). In pisanic se afirm c a fost I..i de ilni ciobani, \ l.nl si Simion. la 1277. 11 Vezi si catastihul din 1783 d e e 6 si cutagrafia din 1861, la Acad. R.S., Romania, CXXVII/233 i Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 1402/1861. Vezi si legenda schitului si descrierea din 1871, la Acad. R.S. Romniii. ms. rom. 224, f. 407407 v. Vezi descrierea si legenda si in Dir/. Rom., I. p. 65, unde se mai amiuteste un schit Alunisul si in judeul Prahova. Vezi, de asemenea. d o c de hi \cad. 11.S. Koiniiiu, pach. MC('CXXIII. 31 Despre bis. din Alunisu de Sus, construit in 1775, vezi si Acad. R.S. Romania, ms. rom. 221. f. 115v. - 1 1 6 . 33 Piatra cu pisania este amintitA lu 1871 (Acad. R.S. Romania, ms. rom. 230, f. HO v) Dupa pArerea lui t. Andreescu, aceasta ar fi insA pisania de la m-rea Polovragi (vezi biblio grafia prvind aceastA m-re). " AmintitA primu oarA in documente la 1586 mai 27 (Documente, veac. X V I , voi. V, p. 240), avind ins pietre de mormint mai vechi. Vezi si diata ctitorei, doamna Neaga, din 1614 sept. 12 (ibidem, XVII. voi. II, p. 323). ** Vezi doc. din 1697 nov. 2 (Arh. St. B u e . ms. 173. f. 16 v). Vezi si doc. din 1687 ian. 19, in care se spune cA m-rea Aninoasa. fcutA din temelie de doamna Neaga, a fost im In nata episcopiei de BuzAu de cAtre Xegoit TAtAraiiu. deveuit Nicolae cAlugAml (ibidem, f. 16). -* Despre unitele schitului Aninoasa si ruinele palatului doamnei \ e a g a la 1871, vezi Acad. R.S. Romania, ms. rom. 224, f. 281 v 282, 403 v, 420 si Dicf. Rom., I, p. 88. ,7 Intr-un doc. din 1741 aprii 20 se spune schitul Aninoasa ce se numeste si CislAul" (t. Creceanu, Familia Lmolescu, p. 7) M-rea Aninoasa-CislAu i se spune si la 1634 apr. 28. (Acad. R.S. Romania, CI/51). ! " Vezi asezAmintul ctitorului din 1677 mari. 8 (Arh. St. B u e , Suturi nr. 9 ) ; data pisaniei este 1677 sept. 20. Vezi doc. din 1682 mai 29, 1684 mai 21, 1688 iulie 23 si 1695 ian. 15 (Arh. St. B u e , Mitr. TArii Rom., XCVI/2325 si Suluri nr. 8). La 1718 d e e 19, a fost despArfitA de m-rea C. Lung, peittru neingrijire si pArAginire (Arh. St. B u e , me. 137, f. 343). Vezi doc. din 1778 nov. 4 (Arh. St. B u e , Mitr. Arii Rom., XCVI/27 sau Pecei nr. 102), piiMir.n de C. Mano, Doc. Mano, p. 207. www.cimec.ro

N.

STOICESCU

11

" \ r r i Arad. H.S. Romania. iu>. r.un. 228, f. 76 fi 219. ** Vezi fi Arh. St. B u e , n u . 730. f. 54 v. 56 v. fi 739, f. 36 -39 v. (inscriptii. odoare (loinrlnir) fi ms. 137. 31 Vrzi fi pomelnicul din 1809 (Acad. H.S. Koniiia. m . 1860) fi cata^rafiie din: 1810,, 1842. 1866 fi f.d. (Acad. H.S. Romania, ms. rom. 626, f. 4855 v. 717, f. 116 fi 660. f. 4852 fi Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 4675/1865). V o i fi catagrafiu de odoare din 1849, la Acad. R.S. Romania, ni*. 919, f. 55. Despre diverse reparaii, vezi fi Arh. St. B u e . Min. Instr., dos. 709/1869. Vezi doc. din 1709 aprii 27, 1711 nov. 8 fi 9 fi 1778 nov. 6 (Arh. St. B u e , m-rra Tismana. L X / 2 , 3, XCVI/2 fi LIX/5). m Despre ruinele unei m-ri in coin. Valea eu Apa, la 1874, vezi fi Acad. R.S. Romania, ms. ra.n. 226, f. 189 v. 190. " La 1874 sint semnalate airi ruinele unor case fi aie unei biserici (Acad. R.S. Romania, ms. rom. 226, f. 237). " Vezi fi Acad. R.S. Romania, me. A 545, f. 405. * Menionat in documente, ru numele de m-rea lui Apostolachi comisul sau m-rea Mstanefti, la 1645 sept. 28, 1652 ian. 3, 1652 iulie 25 cind este inchinat la m-rea Dohiaru 1668 iunie 7 etc. (Arh. St. B u e . m-rea Slobozia, X V / 6 , 1/6 fi X X / 8 fi m-rea Cotroceni. XI.11/12). Vezi fi scutirile de dri din 1698 sept. 11 fi 1714 mai 12 (Arh. St. B u e , m-rea Slobozia. XI/27 fi 28). Din d o e citt, din 1652 iulie 25, rezulta c Apostolachi, nereufind sa termine m-rea, lasase bani 2 000 de taleri pentru ca sa se fac tot ce trebuie imprejur, chiliile, clopotnii.i fi curtea". La 1677 mai 29. m-rea era arsa de ttari fi pustie (Arh. St. B u e . ms. 314, f. 519 v.). Vezi fi catagrafiilc din 1854 si 1859 (Acad. R.S. Romania, m*. 721, f. 1 l<> loti fi 181206 fi Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 4051/1854 fi 2767/1859). Pentru diverse reparaii. ibidem, dos. 1412/1863 fi 3313/1876. Vezi fi istorimi schitului la Arh. St. B u e , ms. 729, f. 56 fi 730, f. 14 v. (ms. Papazoglu) fi planili mofiei vetrei schitului din 1867 (idem. Min. Agric, ll.it,mu. M. jud. Prahova). Vezi doc. din 1677 mai 29 fi 1709 mai 7 (Arh. St. B u e , ms. 314, f. 519 v. fi ni-rca Slobozia. 11/18). 10 Despre unitele unei bis. verbi existente la 1874, vezi Acad. R. S. Romania, ms. rom. 226. f. 94 fi 151. Bis. e ai.limila la 1832 oct. 22 (Acad. R.S. Romania, DCCCIV/117), iar o bis. din Ari cet ti (aceiafi f) la 1833 ian. 14 (ibidem. DCCCXIV/220). Vezi fi planiti Miotici Ariceftii de Mijloc sau Cuciubei la Acadmie R.S. Romania, Srria IlrU. Vezi legenda biserrii la Acad. R.S. Romania, ms. rom. 226, f. 144. ' liitr-iin doc. din 1778 mai 3 i se spune Nenifor ce se zice Arnifefti" (Biterici eu averi proprii, e. I l i , p. 43). 44 Vezi fi diata din 1782 iunie 2 (Arh. St. B u e , m-rea Cheia, II1/2). Despre starea bisrricii vezi Arh. St. B u e , Min. Instr., doe. 4447/1856. Vezi fi hotaraica locului pc care se afin biserica, din 1851 (idem, m-rea Sf. Gheorghe Nou, X I X / 3 ) . 41 Dup pisania unui clopot. ar fi din 16341635. tntr-un doc. din 1637 aprii 17, domnul spune c este fcuta fi intemeiat de domina mea din temelie" (Arh. St. B u e , ms. 717, f. 119) v.). V e fi doc. din 1640 nov. 27 (Arh. St. B u e , IV.,-i nr. 54). lntr-un doc. din dee. 1643, Partente, patriarhul Constantinopolului, afirma c m-rea Arnota fiind invechit, din vremur neftiute fi minata", Matei a rdicat-o de jo, chiar din temelii, cu multe cheltuieli fi osteneli* (Arh. St. B u e , Pecei 62). Din acest document ar rezulta c este vorba de o refacere a m-rii de ctre Matei Basarab. Cura ins patriarhul a dat in aceiafi timp documente pentru m-rile Motru. Argef fi Cldrufani cu texte asemntoare* este vorba probabil doar de repetarea unui formnlar: nu am aflat alte dovezi despre existena unui lcaf mai vechi la Aruota, desi este posibil ca el sa fi fost fcut de Craiovrfti. ** Vezi fi pomelnirul din 1706 (Acad. R.S. Rominia. ras. 2105); ratagrafiile din: 1803. 1813, 1814, 1829, 1842, 1850, la Arh. St. B u e , m-rea Arnota. X V I I I 2 0 6 , 218, 209, fi Catastife m-refti, dos. 201, Min. Instr., dos. 2276/1859 fi Arad. R.S. Romania, ms. rom, 717, f. 137-166 fi o alta nedatat, in limba greac la Arad. R.S. Romania D C L X X X 1/105. Pentru diverse reparaii fi refareri. vezi Arh. St B u e , Min. Instr., dos. 1503 1848, 2640/1849. 2308 1850, 1776/1851, 4217/1855. 4371, 4384 fi 4386,1856, 467/1860, 1233 1862. 2169 1879; Min. Lucr. Publie, dos. 162/1851 fi m-rea Arnota. catastife m-refti, dos 4 2 1 8 5 1 , 83/1853 fi 184/1859. Vezi fi numeroasele doc. de la Acad. R. S. Romania, pach. CMXIII-CMXIV. despre averea m-rii fi Arh. St. B u e . ms. 185, 195, 717. *' Despre dezgroparea lui Matei Basarab fi rautarea osemintelor sale la Arnota, vezi doc. din 167S aprii 7 (Arh. St. B u e , m-rea Arnota, VI/4.) Vezi fi me. Tocilescu (Acad. R.S. Romania, ms. 5142, f. 364371 fi 404 fi 5143, f. 131147) [descriere fi inscripii] fi ms. rom. 230, f. 183 fi 185. Vezi, de asenienea Arh. St. B u e , ms. 729, f. 56 v. 57 fi 730, f. 91 (nu. Papazoglu). www.cimec.ro

12

BIBUOCRAFUS - I - ARA R O M A N E A S C A

** Vezi fi Muzeul de art al H.S. Komnia, Stampe, Trenk, D.li. Ili, 4305 (in-rea), 424 fi 4245 (picturi de la Arnota) fi 4263 (niormintul lui Matei Basarab). M Despre odoarele m-rii vezi doc. din 1796 fi lista din sec. XVIII (Arh. St. Bue, ui-rea Arnota, XVIII/182 fi 236). 41 Despre satul Parapani, munit Arsache dup uuuiele doctorului ce i-a fost stpiu, vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. DXXIV. ** Amintit la 1714 innie 18 (Arh. St. Bue, ep. Buzu, C/l). u In Dicf. Rom., I, p. 129, este amintit aci un schit in ruina munit Arsele. Nu ftiu dac e unul fi acelafi. M Amintit la 1714 iunie 18, odat eu schitul Arseniile (Arh. St. Bue, ep. Mu/.m. C/l). Sa fie acelafi eu schitul Agatonul?
www.cimec.ro

B
BARA ANA, jud. Prahova (fost Buzu) (M bis. Adormirea, 18151817, reparata la 1894 i 1947, zugrvit la 1909; uchis din 1929). \iiuar 1909, p. 2 4 2 ; Dicf. Rom., I, p. 147148. BABADAG (i cetatea), jud. Tulcea. ..Studii", 1965, nr. 4, p. 1113, 1115 [Evlia Celebi despre inccrcrile d" a se construi o fortrea] i p. 1128, 1151 [ora nfloritor, far cetate]; BCI, X I I , 1933, p. 55 [Evlia Celebi despre cetate]; vezi i Arhiva Dobrogci'\ II, 1919, p. 140143; Cltori strini (indice); Panaitescu P. P., Colatori poloni (indice); Monumenta Spectantia, X V I I I , p. 264 [descriere 1659, cnd a \ i a i biseric]; Voyages du sr. A. de la Mottraye en Europe, Asie et Afrique, vol. II, Haga, 1727, p. 10 [descriere, 1711]; vezi i Arhiva Dobrogei", 1916. p. 9 5 9 6 ; R H S E E , 1930, p. 25 [descriere, 1746]; Hurmuzaki, 1/3, p. 102 [ars si ruint la 1791, refcut de turci, ruint din nou la 1808]; Giun-M-ii C. C , Principatele romane, p. 144 [ruine, probabil aie cetii Ienisala); A.D.. IX, 1928, p. 192 [descriere Hector de Bearn, 1828]; Negoescu I., Monografia oraului Babadap, Brila, 1904, 66 p . ; Deruy J.; Sari Saltig et le nom de la ville de Babadaghi, in vol. Mlanges offerts a Ms. Emile Picot par ses amis et ses levs, t. II, Paris, 1913, p. 115 ; Dicf. Rom., I, p. 150152 ; Giurescu, Ist. rom., II i III (indice) [vechimea orasului. evenimente de seami. CAZARMA (c. 1828). 1 A.D., I X , 1928, p. 192193 [descriere Hector de Bearn, 1828; i inscripia cismelii]. CIMEAUA VECHE. Duckett W. A., La Turquie pittoresque. Histoire, moeurs, description, Parie, 1855, p. 247 [un bel aqueduc"]. BISERICA ARMEAN (Sf. Nsctoare, sec. X V I I ? , arsa 1823, recldit 1829, arsa 1891, recldit 1896). Siruni H. Dj., Bisericile armene din {arile romane, p. 12 (extras din A.R., 1940) ; Minas Bjkian, Cltoria in Polonia i in alte parti locuite de armeni (in Innli.i armcan), Veneia, 1830, p. 212 [despre bis. armean]. M. MOSCHEIA (cu mormntul lui Ali-gazi paa, sfirsitul sec. XVII), str. Geamiei. Iorga N., Acte fi fragmente, I, p. 93 si Panaitescu P. P., Colatori poloni, p. 79 [la 1677 erau 4 moschei] ; Stnescu H., Monuments d'ari turc en Dobroudja (Studia et acta Orientalia", H, 1961, p. 178184). BISERICA Sf. DUMITRU (sec. XVIII).
www.cimec.ro

Il

BIBLIOGRAFIE

I - TARA ROMANEASCA

H.I., VI, 1920, p. 252253 linsemnaro, 17711 ; Fredda, Ist. rom., VI, p. 245 |doc. 1793, mile pont ru bis. Sf. Duinitru din Babadava].
U\B\\\. imi. Vrgc (lii-. de I n u i \ d o r m i r e a la inceptitiil KC. \ l \ . rerla-

dit 1907 si bis. Adormirea Prislop, 18361839). B.O.R., 1921, p. 682 |cat. 1808]; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 3 9 ; M.O., 1961, nr. 58, p. 400 [cat. 1833]; Anuar 1909, p. 273274; A.E.A., 1929, p. 5 0 ; Creteanu. Biserici de lemn. p. 39 [bis. do Icmn din Cotinnia, 1828J; IHcf Rom., I, p. 258. M M-REA BABELE (Natcrea Sf. Ioan, construit! de Vlad Clugrul voievod la 14921493 2 ; reparat 1625; bis. recldit de Sicodim Grcceanu icromonabul. fini lui Stefan slugerul la 1799 p<" temoliilo v e r b i 3 ; restaurata i zugrvita la 1868; fost metnb al mitropoliei 4 ), satul \ e a j l o \ ul-Ylasca (numit inainte tefeni). Documente, XVI, vol. I, p. 138; X V I I , vol. IV, p. 517518 [despre reparaii, 1625]; Arb. St. Bue.. Indice cronologie nr. 1. Mitr. rii Rom. Mitropolitul (indice); Documente agrore, p. 271, 445; Gbenadie Enceanu. Ungro-Vlahiei Neofit 1 (B.O.R., III, 18761877, p. 325326) [inscripie, 1493, istorie, la 17*46]; (vesi u S.CI.A., 1956, nr. 34, p. 279280); S.T., IV, 1952, p. 018 |inscripic| ; Batter, p. 165 (eapel de piatr]; Tunusli, p. 174; lutimi, III, p. 170; Lapidati! Al.. Vlad Clugrul, Bue., 1903, p. 4849; Dobrcscu. Istoria bisericii in sec. XV, p. 35, 5 5 ; lonescu Gr., Istoria, p. 76; Arta fendala. p. 79; Brtuleseu V., Zngravi fie biserici (G.B.. XVIII, 1959, nr. 34, p. 274) ; Cernn\ ideanti Paul. Stiri privitoare la a ctitorie a lui Vlad Vod Clu grul: schitul Babele. 14921493 (G.B., X I X , 1960, nr. 56 p. 483497) (inscripii, descri"re, istorie, foto]; lonescu Gr., Istoria arhitecturii, 1, p 277; Anuar 1909, p. 128; lorga N., Istoria bisericii, I, p. 118119. BABELE Vlaca (bis. de lemn Sf. Andrei, ante 1746, disprut). Ve -i l'odul I In.muni. B.O.R., III. 18761877, p. 326; G.B., X I X , 1960, nr. 56, p. 495, n. 3 6 * ; Bauer, p. 165; Documente agrore, indice [sat al ni-rii Babele]. M M-REA BBENI, com. Bbeni, jud. Basiti (fost Rm. Srat). (nlarea. construite de Negoi, bui lui Nocula capitan Dedulescu i de Matti Ragdat cpitanul ante 1682 ''; zugrvit de Ionit Dedulescu i Ni ciarie arliiinandrit ni. 1703. reparata se. X I X si X X ; fost inetob la lanina). I recida. Ist. Rom.. VI, p. 151 ; VII, p. 308, 370; X A, p. 16, 161162; Turnisti, p. 172; Bauer, p. I l i ; Fotino, III, p. 149; Giurescu C. C , Prtncipatele romne, p. 262; V. Rom., 24 febr. 1854 [averea m-rii]; Pelimon, Memoriu, p. 4551 |descriere, inscripii]; C.A., 1866, p. 6 5 6 6 7 ; A.C., 1868, p. 2 2 ; Dic{. Rom., I, p. 260 listoricul scintillili]; Filini, Bisericile boerilor Dedulesli, Bue., 1934, p. 67 Ipisania, descrierej; A.E.B., 1926, p. 55 i 1928, p. 78; Ionacu, Schitul Grjdana. p. XVII, XLVI; A.C.M.I., 1942, p. 71 ; Popescu, nveliurile, p. 68 ; Cocora Gabriel, Aspecte din trecutul nvmintului public la Buzu (S.A.I., II, 1957, p. 407); Andreescu tefan, Data Udini m-rii BbeniRm. Srat (G.B., 1964, nr. 1112, p. 11251127) Ipublic d o v i doc. din 16911692 i 1697J; Documente, XVI, vol. VI, p. 90
Isatiil H. aiiiintit la I 593 | : liulitf nr. Il [doc.].

SCHITUL BBEISI Vlcea (Sf. Constantin i Elena, construit de Ghioca Slvitescu logoft, a doua jumtate a sec. X V I I ). Tunsuli, p. 175; Bauer, p. 204; Fotino, III, p. 174; A.O., 1924, p. 307 i nr. 6566, p. 8 4 ; Donat, Fundaiile, p. 16; C. Rom., 1834, p. 284 [piata datoriei].
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

B B E N I O L T E U , corn. Diculeti, j u d . Vlcea (bisericile: Sf. NicolaBbeni, refcut de polcovnicul Matei Bbeanu, Kadu clucerul si erban Bbeanu, 1779, reparat 1940; AdormireaBudesti 9 , construit de vistierul Alex. Diculescu. 1825, restaurata 1931, ainbele M si bis. din Bir/.ani, Sf. Nicolae, 1806, construit;! de Nicolae Brzeanu i popa Uumitracu). Vezi si Budesti. A.O., 1924, p. 307 si nr. 6566, p. 8 4 ; Golescu Maria, Bis. din BudestiBbeni-Oltefu (... 1939. p. 91 -96) |deseriere pictural: Idem. Clilorii mrunle din Vlcea (B.C.M.I., X X X V I I , 1944, p . 8385) Ipisanic, dcscrierc); Gbenadie. O vizit, p. 19 Ibis, m i n a t a , inscninare din 1821 ] ; A.O., 1942, p . 176 Ila 1834 bis. de zid i de lcinn la Bbeni i bis. Sf. Nicolac-BudetiJ ; Popescu, Biserici, p. 9091 i 127128 [la 1840 doua sate eu bis. de lemn Sf. NicolaeB. Rumini, 1778; Buna-Vestire-B.-Ungureni, 1777; Sf. Nicolae-Brzani, 1806 si bis. de zid Sf. Nicolae, 1779 i Sf. Nicolae-Budeti, 1825J; Dicf. Rom.

I, p. 259260; A.E.R., 19211925, p. 519522; A.M.O., 1941, p. 710


711 ; Voinescu T., Elemente realiste (S.CI.A., 1954, nr. 12, p . 70); Pnoiu A., Picturu votiva fig. 43 [ctitorii bis. din Budesti]; Documente, indice sec. X I I I X V I i X V I I |satul aniintit le la 1491 1492]; vezi si Indice cronologie nr. 6 (doc.]. BBENI CARADA (Rioasa) Vlcea b ' 8 Theodorian-Carada M., Citeva acte vechi (A.O., 1927, p. 305314) |din 16761820, rf. la moia Bbeni Carada sau Rioasa). BBENI (Lipovu) P r a h o v a . Vezi i R a d i l a . 1 0 A. Rom., 1 iunie 1857, 9 sept. 1859 [arendarea musici|; Documente, indice, sec. X I I I - X V I [satul B. de la Teleajen, d i s p a r u t ] ; Indice cronologie nr. 20. BBICIU, j u d . Oit (fost R< .m. m. ili) u (M bis. Sf. Dumitru, construit de locuitorii satului, 1808, reparata 1911). Vezi si Preajba. Nicolaescu Stoica, Urisovul lui Minai \ oda Viteazul penlru satele sale din jud. Romanai (A.O., 1923, p . ' 126131); vezi i Donat I., Satele lui Mihai Viteazul (S.M.I.M., IV, p . 4 8 1 ) ; A.O., 1938, p. 349360 [diverse d o c , eec. X V I I I - X I X J ; A.O., 1939, p . 460461 [doc. 1682]; Indice cronologie nr. 4 (doc.J; Documente, X V I , vol. VI, p . 337 [Satul amintit la 1593, cud era al lui Mihai Viteazul|; M.O., 1965, nr. 34, p . 299 [cet. 1845]; Anuar 1909, p . 2 0 7 ; Monografia jud. Romanati, p. 408409; A.E.R., 19211925, p. 5 3 8 ; A.M.O., 1941, p. 5 8 6 ; Dicf. Rom., I, p. 261 [bis. din 1808 si 1846]. BABROVA, vezi Brabova. BBUETI Arge (bis. de lemn Sf. Nicolae la inceputul sec. X I X i urmele unei bis. vechi la 1873) M . Ionacu, Catagrafia Arges, p. 2 0 ; A.E.A., 1929, p . 102 [bis. din 1890); Indire cronologie nr. 2 [doc.| si 5 \B. -Teleurman); Documente, indice sec. X V I i X V I I | B . Vlcea]; Dicf. Rom., 1, p . 261262. BACA E NI (Bceanca) Teleorman. Indice cronologie nr. I |doc. despre s a t | . BACEA, com. Movileni (fost Tmpeni) Oit (bis. Sf. Nicolae la inceputul sec. X I X , recldit 1857 sau 18591860). Ionacu, Catagrafia Arge, p . 8 9 ; Anuar 1909, p. 2 9 4 ; l)ic{. Rom., I. p. 187188 [catini|. BDENI (Pamiiitcni i l'ngurcni), j u d . Arge (fost Museel) (la 1840 bis. de lemn Sf. Trei lerarhi, construite de papa Stoica Lutea 1812: M bis. Adormirea i Sf. iSicolae, zidit de Nicolae Stefncscu fost logoft al treilea. 1831 1:l, reparat 1869; si cruce veche n valea Bdenilor).
www.cimec.ro

il

BIBUOCRAFU - 1 - T*HA KtiWANLASCA

Baurr, p. 173 i 175; B.C.I., I X , 1930, p. 116117 [cat. 1840J; pisania bis. St. Nicola fi in lHrf. Rom., I, p. 2o7 ; (..B., 1905, nr. 910, p. 8 8 8 889 |rat. 1840]; Anuar 1909, p. 8 7 ; Draghiccanu \ .. Untomi lui Mcolae Alexandru toetod din 1352 (A.O., 1927, p. 151 152) (pentrii Bdcui|; (veri ;i liihlingratiu d<- lu in-rra C Lung); Documente, indice tee, \ I fi \ \ Il Imtillr doc. dcuprc s a t | ; Indice cronologie nr. 1 i 9 |foarte muli' doc. despre s a t | ; Badulcscu-Codin C , C.rucea de pe talea liddrnitor, in vol. Din trrrutul noslru. lgende, tradifii si amintiri isloricr. B u e , <f.a.>, p. 159. SCIIITLL B A D E N I Saac (arc. XVIII). Veai v i Piaculeni. Indice cronologie nr. 3, 6, 15 fi 23 Intuite dor. dcuprc at]; vrai fi Documente, indirr ere. XIII-XN1 M W l l ; Tunusli, p. 173; Fotino, III, p. 153 (ambii mrnionraza ocbitul spart de Bibeni); A. Boni., 11 oc t. 1858 larrndarra mofici Badcni-Buaiu); Filitti, Arhiva C.anlacuzino, indice |dor. desprr sat). B A D E N I Dimbovia (la 1810 bis. dr lemn . . . a poi bia. Adormirca, 1820, rrparat 1880). Baucr, p. 159 (fari bis); Popescu-Buiicu, (Ialografia, p. 16; Dic\. Rom.. I, p. 266267 (desprr aat); Anuar 1909, p. 5 3 ; Documente, indice ne. W I fi W l l |ratul amintit de la 15681577). B A D E S T I , coni. Mocaccni din Yalc-Argef aau Teleorman (bis. \eche de I mu, Adormirea, 1816 ''" in ruina la 1909). Anuar 1909, p. 122; Documente, indice sec. XIII - X V I fi X V I I ; Dfcf. Rom., I, p. 268. R D E S T I vesi Serdanu. SCIIITl I. B A D I O E N I Argej (Sf. Nicolac, construit de laco\ logofatul. ante 1787 M ; foat metoh al episcopiei Arge u ai M bis. Intrarea in biaerici, construita de fraii Marco fi Pavcl postelnici, ante 1808). B.O.B., 1921, p. 684 (bis. de xid la 1808]; lonascu. ialografia Arge*. p. 8 |la 1824 bis. Intrarea in biaericij; M O , M i l , 1956, p. 419 (eatagr. 1845); Odobescu Al., Opere, II, B u e , 1967, p. 368 369 (despre achat, 1800); Dicf. Rom., I, p. 269 (schit mie transformat in bis. de mir]; A.E.A., 1929, p. 68 fi 1940, p. 149; Axh. St. B u e , Indice cronologie nr. 2 ( d o c ) ; vrai fi Docu mente, indice sec. X V I fi XVII (satul amintit de la 1525). BADILA Ptracov Buziu (bia. Sf. Nicolac, 18361840, in stare rea la 1909). Anuar 1909, p. 252. B A D U L E A S A , jud. Tel eorman. ( l u Dicf. Rom., I, p. 270 e cut un). Donat I., Salele lui Mihai l ileazul (> M.1 M., IN. p. 480). BDULBST1 Dimbovia (la 1810 bia. Sf. \ oievoai B. de Joa, b i a . . . B. de Mijloc fi bis. de lemn Sf. Nicolae B. de Sus ; acum bia. N'as terra Maicii Domnului ai Sf. Nicolae, 17741782 aan 17961797, construita de loan fi Iordacbc Badulc*cu, augriviti 1849 fi o cruce de piatru din 17711772). Bauer, p. 163 |bis. Botulefti); Popescu-Buncu, ('.olografia, p. 8386; Anuar 1909, p. 41 Ibis. Naftcrea Maicii Domnului, 1806 fi Adormirea, 1856); Diaconencu I., Malrrialr documentare (G.B., 1%5, nr. 34, p. 256257) |<l M-rierc, tnsemniri, inscripie bia. Nafterea Maicii Domnului) fi nr. 56, p. 483484 linseripie cruce); lorga N., Sludii si doc.. V i l , p. 43 [doc. 1785, satul B. Ylaaca); Indice cronologie nr. I; Documente, indice sec. XVI fi XVII [satul amintit de la 1570); Dfcf. Rom.. I , p. 271. B A E S T I Argef (bis. de lemn Adormirea la inceputul sec. X I X ) . Bauer, p. 183 (f&r bis.); Innafcu (Ialografia Arge, p. 32. BAESII Un/au (a. Sf. \ W \ o r i , 1830 1832, rrparat 1897).
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C U

47

Anuar 1909, p. 252253; Documente, ecc. X V I I , vol. IV, p. 175 i 523 Isatul amintit d la 1622]; Dicf. Rom., I, p. 271272. BESTI Vlcca (la 1840 doua bis. de I 1111. : Sf. Nicolae, 1778 i Cuv. Paraschiva mah. Dobricca, 1814, preinoit 1839). Popescu, Biserici, p. 111 [cal. 1840J; A.E.R., 19211925, p. 498; A.M.O., 1941, p. 691 [doua bis. Sf. Nicolae, 1886 si 1889]; M.O., 1966, nr. 78, p. 650 (doc. 1656, parte din sat dat m-rii U. Lenin]. BAHNA Gorj. tefulescu Al., M-rea Tismana, cd. I l l - a , p. 357359 (doc. 1669, sat al m-rii T . ] ; vczi i Documente, indice X I I I - X V I . B A H N E L E , vczi Bordcti BAIA DE ARAM, jud. Mehedini (cula pitarului Drghiceanu Hirgot, c. 1820, drmat). Vezi i Brcbina. Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul Baia amintit de la 1581]; Vezi si Olteauu, Geneza oraelor (Studii", 1963, nr. 6, p. 1276); A. Rom.. 1857 iunie 5 [arendarea mosiei); Margot, 0 viatorie, p. 87 (descrierea oraului. 1859] 1 7 ; Ionescu 1., Agricultura romana, p. 391393 Idespre localul scolii in care donneali \ itele, 1868, si despre ora] ; Greeanu Radu, Culele si casele intrite (M.M., I, 1958, p. 113) [descriere]; despre proprietar vezi Docu mente privino* rscoala din 1821, indice vol. I I I ; Greeanu R., Biserici de lemn (M.O., X I , 1959, nr. 56, p. 289292); M.O., 1967, nr. 1112, p. 918; Dic{. Rom., 1, p. 200. M M-REA BAIA D E ARAMA (Sf. Voievozi i Sf. Treime, construit de Cornea Briloiu mare ban i Milco biaul, 1699, zugrvit 1703, reparata 19371938; din 1864 bis. de mir, chiliile lumi rumate apoi ; fost metoh la II Maialar). R.I., X, 1924, p. 61 [inscripii] ; Greceanu, Genealogii, I, p. 78 (doc. ref. etitori]; Arli. St. B u e , Indice cronologie nr. 5, B u e , 1950 (176 d o c , 1554 1860] 18 ; vezi i nr. 18 i 22 ]doc.]; Bauer, p. 223; A.C., 1868, p. 2 4 ; Monumenle nationale, II, p. 192193 [descriere, istorie]; A.A., 1890, p. 30 [date stimare despre iii-r] : Carabi; Vasile, Catagrafia din anul 1864 a m-rii Baia de Aram (M.O., 1967, nr. 34, p. 271278) [se reproduce]; Dicf. Rom., I, p. 201 [schitul aflat in prsire] ; A.E.R., 1900, p. 3 4 ; Episcopio Rimnicului, p. CIV; tefulescu, Gorjul, p. 315; Iorga, Studii i doc, V i l i , p. X V I I I - X W [despre fam. Briloiu]; Dobrescu, Istoria bisericii din Oltenia. p. 141, 267; A.E.R., 19211925, p. 466467; Drghiceanu V., Monumentele Olteniei (B.C.M.I., X X V I I , 1934 p. 118) (inscripic, descriere, portrete etitori]; Donat, Fundafiile, p. 1617; A.M.O., 1941, p. 4 3 9 ; Voinescu T., Elemente realiste (S.C.I.A., 1954, nr. 12, p. 64, 73); \ niii-ii Em., Despre ctitorii de la m-rea Baia de Arama (M.O., VII, 1955, nr. 3 ^ 4 , p. 211214) (i doc. 1644]; Creeanu Radu, Bis. din Baia de Aram (M.O., VII, 1955, nr. 1012, p. 563582) [pisanie, istorie, descriere, arhitectur i pictur, despre etitori, icoane i cri vechi]; Drghi ceanu, Catalogul (indice) ; Bodogae T., Sf. munte Athos, p. 155156 [fost meli,li al m-rii liilandar]. BAIA DE FIER, jud. Gorj (M bis. Toi sfinii, 17481749, construite de Dionisie Blcescu, egumenul m-rii Horezu ; zugrvit 1753, pictura se pstreaz: reparat 1926 l e i cruce de piatr ilin 18141815). Iorga. Studii i doc, XV, p. 322 [insemnare, 1732]; X I V , p. 30 [doc. 1726, despre zidirea bis.] i 81 [doc. e. 1750]; Bauer, p. 2 1 0 ; tefulescu Al., Com. Baia de Fier i biserica ei (A. Pop., 1901, nr. 5, p. 150156) [istorie, inscripii, d o c , foto]; tefulescu, Gorjul, p. LVI i 117 (documente, inseripii
www.cimec.ro

18

niOLIOGKAFIE - I - AHA R O M A N E A S C A

i despre biseric]; A.E.R., 19211925, p. 4 1 6 ; Mctc, Zugravi (indice); Moisil I., Rpertoria de localittile istorice din jud. Gorj (A.O., V, 1926, p. 125126); Brtulescu V., Comunicri (B.C.M.I., 1938, p. 84); A.M.O., 1941, p. 317; ..Renaterea", 1944, p. 210212 (istorie sat, catagr. 1840J ; Voinescu T., Elemente realiste (S.C.I.A., 1954, nr. 12, p. 64, 65, 66, 76); Voinescu T. ?i Oprea P., Meteri locali (S.C.I.A., 1954, nr. 34, p. 218); Anuar 1909, p. 170171; Documente, indice sec. X I I I X V I (satul amintit de la 1480|; Indice cronologie nr. 14 |multe doc. despre sat); Ionacu I., Contribuii laistoricul m-riilliirez,[>. 86 passim (vezi indice); tefulescu, Documente slavo romane (indice) BAIASI Arges (bis. de lemn Cuv. Paraschiva la nceputul sec. X I X ) . lonacu, Catagrafia Arge, p. 13; Anuar 1909, p. 286 |bis. de lemn Sf. Dimitrie|; Documente, indice sec. X V I i XVII [satul amintit de la 1550] ; Dicf. Rom., I, p. 201. BICOI, jud. Praliova (M bis. Sf. Anton i Sf. Imparati, construite de principesa Cleopatra Trubekoi. iiscut Ghica. la imi put ni sec. \ 1 \ . reparat la 1922. avariata de incendili la 1963; acum in ruina). Vezi i Floreti. Donat I., Satele lui Mihai Viteazul (S.M.I.M., IV, p. 4 8 6 ) ; Iorga, Doc. Cantacuzino, p. 18, 257 [satul aflat in stpnirea familiei Cantacuzino]; Sevastos M., Monografia oraului Ploiesti, p. 825 |doc.|; Gold Iosef, Carte de hotrnicie penlru moia Btiicoiu eu trupurile Sfoara Mic i Lilieti din jud. Prahova, plasa Filipeti, com. Bicoiu, proprie tatea d-lui N. Sfetescu, Bue., 1906 [s e rezum si doc. din sec. X I X ] ; Indice cronologie nr. 15 |doc.|; B.C.M.I., 1939, p. 93 (meniune bis., 1836); G.M., I X , 1931, nr. 252, p. 4 licoan de Grigorescu, 1853] ; Oprescu G., Date noi despre anii de formati a lui N. Grigorescu (S.C.I.A., 1955, nr. 34, p. 162); Dicf. Rom., I, p. 275. BICULESTI, jud. Arge (bis. de lemn Sf. Inger la nceputul sec. X I X , recldit de zid 18631864). Bauer, p. 181 |bis. sec. X V I I I | ; B.O.R., 1921, p. 684 [cat. 1808] ; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 5 ; M.O., 1961, nr. 58,. p. 399 [cat. 1833|; M.O., 1956, nr. 67, p. 420 (cat. 1845); A.E.A., 1929, p. 75 [bis. ruiuat|; Anuar 1909, p. 2 7 4 ; Dicf. Rom., I, p. 276. BILESTI 2 0 (Blesti), jud. Dolj (bis. Sf. Nicolae, construit la 18511853 pe locul unei bis. bordei, reparata 1874). M.O., 1955, nr. 56, p. 437 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 153; ..Oltenia", I, 1940, p. 12; Dicf. Rom., I, p. 278 [pisania]; A.M.O., 1941, p. 171173; Popescu, Invelisurile, p. 9 8 ; Iorga N., Studii i doc, V, p. 289 si unii, [multe doc. rf. la s a t ) ; Documente, indice sec. X V I i XVII [satul amintit de la 1536, cind e pomenit Selitea Biletilor); vezi i M.O., 1967, nr. 12, p. 6 5 ; A.G.R., 10 ian. 1865 [moia lui G. tirbei de arendat]. BAIRACTARU (Britaru), jud. Prahova (bis. de lemn Sf. Ioan, sec. X V I I I , refcut de zid 1852). Bauer. p. 131 |Boreitar); Dicf. Rom., 1, p. 240; Doc. relafii agrore, p. 671673 Idoc. 1781 despre faccrea gardului bis.]; Anuar 1909, p. 109. BAJETI, jud. Arges (fost M uscel) (M bis. Adormirea, 1666 22 i case bele resti 23 , ambclc construite de Mare Bjescu mare vornic; casele acuiti in ruina ; si cruci % echi). Iorga, Inscripfii. f. I, p. 137138; Greeianu, Genealogiile. I, p. 6190 [doc. rei', la familia Bjescu); Bauer, p. 175 [bis. de piatr, Boischesti]; Lecca, Familiile boteresti, p. 1214; Anuar 1909, p. 8 7 ; Rdulescu-Codin, Muscelul, p. X X X I V X X X V , L X X V I I ; Voinescu T., Note asupra curfii fi bisericii din lijeti (S.C.I.A., 1957, nr. 12, p. 75108) ]descrierea ruiwww.cimec.ro

N.

STOICESCU

tf

nelor casei si a picturii bisericii]; Nsturcl Petre, tiri mrunte despre citera monumenti istorice, n vol. Sesiunea sliinfific a Direcfiei Monumentelor istorice, B u e , 1963, p. 143 (inscripie 1812j; lonescu Gr., Istoria arhitecturii, II, p. 103105 i 128130 Idescriere]; Andrecscu tefan, Trei veacuri de la intvmeierea m-rii Cornet i a bisericii de la Bjesti (16661966) (M.O., 1966, nr. 78, p. 674687) [denpre i .i m il i.i i cariera politica a ctitoruluij; Idem, Documente privitoare la Mares Bjescu i la clitoriile sale (ibidem, p. 697705) [diverse doc. privitoare i la Bjeti]; SCIA, 1968, nr. 1, p. 16, fig. 10 Iportal); Rdulescu-Codin C , De pe vremea banului Mares, in vol. Din treculul nostru. Legende, traditii, si amintiri istorice, p. 112 114 |lcgcnda in legatura eu satul Bje.ti i cldirile de acolo]; Dicf. Rom., I, p. 280. BAjETI D E MOSTITE, vezi Mriua. BALA, jud. Mehedini. loriM N.. Sttidii i doc, \ II. |>. < 7 [do. I 7 l | : Documente, indice MC. > X I I I X V I [Bela, amintit de la 1415]; lonescu I., Agricultura romand, p. 417, 429 [B. de Jos i de Sus]; BALABANCEA, jud. Tuleea. A.D., 1922, nr. 1, p. 31 [N. Iorga despre nu mele satului]; vezi i Dicf. Rom., I, p. 205. BALACA Prahova (bis. de lemn Sf. Grigore Teologul, 1793, refcut de Grigore Filipescu, 1840). Vezi i Scateni. Anuar 1909, p. I l i ; B.G.O., 1843, p. 66 [arenda mosiei Blaea, jud. Saac] ; Dicf. Rom., I, p. 207 B A LACE ANC A, vezi Bobeti-Blcea ina i tiubeiu-Blceanca. B A L A C E A N U (Bleeanea) Dmbovia (la 1810 bis. Sf. Nicola). Popeseu-Kuncu. Catagrafia, p. 5 1 : Dic(. Rom., I, p. 283. B A L A C E T I , coni. Ceauru, jud. Gorj (bis. din B. din Vale, sec. X V I I I ; lu-. Sf. Nicolae i Sf. Ioan, construite de Dumitraclie biv vel clucer, zugrvit 18161819; casa lui Antonie Mogo, 18751878). Iorga N., Studii fi doc, XIV, p. 81 |meniune bis., c. 1750]; Bauer, p. 216; Greceanu, Genealogii. I. p. 249252 Idoc. rf. fam. Blcescu); Iorga N., Mesteri din alte vremuri (L.A.R., 18991900, p. 690691) [contraet de zugrvire bis.]; Iorga N., Sensori i zapise de meteri romni, B u e , 1926, p. 6264 [acelai contract]; A.M.O., 1941, p. 328; Documente, indice sec. XVI [satul amintit de la 1587]; vezi i Indice cronologie nr. 22; Dicf. Rom., I, p. 284 [ruine de celate); Tzigara-Samurcas, Casa meterului Antonie Mogo (CL., X X I I , 1908, p. 100107); i in vol. Artain Romania, p. 126135 [descrierc, plan, foto); tcfulescu, Documente slavo-romne (indice); Idem, Gorjul, p. 240241 |doc. despre sat]. B A L C E T I , corn. Bulbosi, jud. Gorj (fost Mebedini) (bis. de lemn Sf. Gheorghe, 17551757, reparat 1770, 1818 i 1880; inclusa din 1914) Creeanu Badu, Bisericile de lemn din r. Strehaia (M.O., 1964, nr. 56, p. 392396 si 426) [descrierc, plan, inscripii, detalii de sculptural. BALACI, jud. Teleorman (M bis. Adormirea, construite de Badea Blceanu mare vomie, 1684, tencuit i zugrvit 1825, de Const. Blceanu mare ban i tiii si ; se pstreaz parte din pictur ; biserica reparat 1897; ruinele casei familiei Bleeanu 2 4 construite de aga C-tin Blceanu, ante 1690). Ghenadie, Mitropolitul Ungrovlahiei Neofit 1 (B.O.R., 1890, p. 723) [la 1747 biserica i pivnia de piatr pustii]; Grecianu, Genealogiile, I, p. 91242 [documente referitoare la fam. Bleeanu ; vezi ndeosebi p. 119, despre casa i bis]; Iorga N., .Irfe relative la cronica Blceneasc (Studii i doc.
www.cimec.ro

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMANEASCA

III, p. 6065) [16 d o c . 17431801]; Indire cronologie nr. 1 ; Documente, indice sec. X V I si XVII [satul amintit de la 1559]; Hadeu, Etymologicum Magnum, III, col. 29812991 i IV, p. CXLVIICLI [despre fara. BAlceanu]; Lecca, Familiile boteresti, p. 1520; Iorga, Studii i doc, V i l i . p. I X X I [desprc fam. B . | ; Drghiceanu V., Bis. din Baiaci-Teleorman (A.C.M.I., 1914, p. 8184) [descriere hiscric i ruinele caselor, foto]; Drghiceanu V., Inscripfii referi loare la Blceni (B.C.M.I., 1914, p. 195) [pisania]; Nour A., Balaciu i Bia cenii (R.I., X V I I I , 1932, p. 1927) [despre fam. Blceanu, indeosebi despre Badia Blceanu ; ruinele casei i pisania bis.] ; pisania i in Dic(. Rom., I. p. 209, unde se reproduce i povestea cu Baiaci capitala rii; Ionacu, Biserici Oit., p. 223230 [despre fam. Blceanuj; A.C.M.I., 1942, p. 6 9 ; Iorga N., Bevelafii toponimice, p. 8 [originea numeluij. M-REA BALACI-MOOAIA Ialomia (1854). Bercea M., O m-re in umbra (.,Albina", XIV, 19101911, p. 564566) [descriere, pisanie 1854]; Dic. Rom., I, p. 210 [bis. din 1836]. BALACI, jud. lalomia (bis. Adormirea B. de Jos. 18381841, reparata 1865 si ban sec. X I X . ) Vezi i precedenta. \nHai 1909, p. 5 7 ; A. Rom., 1857 mai 15 i urm., i dee. 25 [arendarea moiei B. de Sus si bau] ; Filini. Arhiva Cantacuzino. p. 40 [doc. 1697, Baiaci = Lungu]. BLCITA, jud. Mebedini (bis. construit de logoftul Dumitrache Briloiu la inceputul sec. X I X , /.ugr\it 1816) ** b , e Iorga N., Studii i doc, X I , p. 235 |doc. 1813, moia lsat fam. Bibescu ; se amintcte i bisericaj; Bulat T.G., Dieala din 1820 a unui boier oltean (A.O., 1925, p. 176180) [amintind bis. din B.J; A.M.O., 1941, p. 446 [bis, Sf. Imparati, 18951896]; Dicf. Rom., I, p. 285 [B. = Porcreaa = Gvar-. dinia]; Documente, indice sec. X V I |satul amintit de la 1535] Oltul", 1857, p. 144, 148 i A. Rom., 1857 sept. 23 i urm. [arendarea moiei, proprietatea lui Misa Anastasievici] ; lonescu., Agricultura romna, p. 486188. M-REA BALAMUCI, vezi Malamoc Gherghia M SCH1TUL BALAMUCI (Sf. Nicolae, construit de Papa Greceanu mare logoft, e. 1631 * ; bis. refcut la 1752 de Antim, egumenul m-rii Srindar, i de jupn Gheorghe, restaurata de D.M.I., la 1963; fost inetob a m-rii Srindar), com. Micsuneti-Moara, satul Balta Neagr, jud. Ilfov. \ zi si Malamoc. Paul de Alep, Cltoriile, p. 212213; Bauer, p. 147 [m-rea Balamuci| i 146 [capela Malamucul, de pietra;] Tunusli, p. 174; Urecbia, Ist. Rom., I, p. 319; Foiino, III, p. 168; Giurescu C.C., Principalele romane, p. 242 [ruine la 1835] ; Grecianu t. Istoricul unei balrine moii beeresti Grecii, B u e , 1910, p. 4 8 ; Brtulescu, llfov, p. 5 [pisania]; Gbika-Budesti, Evoluia (B.C.M.L, X X I X , 1936. p. 49, 9697 ,pl. CDXLVII-CDLVI); lonescu Gr. Istoria, p. 2 2 0 ; Idem, Istoria arhitecturii, II, p. 210. SCHITLL BLNESTI, vezi Rimesti. BLNESTI, jud. Buzu (bis. Sf. Voievozi, 18351840, reparata 1901). Bauer, p. 132 [Blan]; A.E.B., 1926, p. 20 i 1928, p. 3 9 ; logerai", 1937, p. 547; Constantinescu N. A . , Bis. din Blneti, (,,lngerul", 1941, p. 373374); Idem. Monumenti buzoene, p. 41 -V2 |insemnri <l< pe ' .H li : Indice cronologie nr. 3 si Documente. XVII, vol. I l i , p. 176 [satul amin tit de la 1617]; Dicf. Rom., I, p. 287. BLNESTI. jud. Gorj (bis. de lemn Sf. Inger, 1680 (?) i bis. ruina Sf. Treime, fost M, dispartita). Vezi i Voieteti.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

5]

Bauer, p. 217 (Bneti ? ] ; Dicf. Rom., I, p. 289 [legenda i istoricul bis.]; .in. Monografia, p. 100; A.M.O., 1941, p. 329; Popescu-Cilieni, Biserici de lemn (M.O., VII, 1955, nr. 1012, p. 639) [descriere]; Rcnaterea", 1945, p. 183184 |la 1840, trei bis. de lemn: Sf. ngeri, 1689, Sf. Treimc-mah. din deal, 1740, renoit 1800 i Sf. Inger-mah. din vale, 1790]; Voineecu I., Monumente de art frneasc, pi. 5356 [foto case] ; tefulescu AI., Blnetii. (S.S., VI, 1904, p. 7377) [istorie i despre bis.]; Anuar 1909, p. 1 7 1 ; Docu mente, indice sec. X V I I [satul amintit de la 1608] ; Indice cronologie nr. 15 [doc. despre sat] ; Dicf. Rom., I, p. 287. BLANETI, jud. Oit (bis. Sf. ngeri i Sf. Imparati, construit de G-tin Izvoranu, 1820 2e , reparata 1888). Ionacu, Catagrafia Arges, p. 7 8 ; Vitnescu Pavel, Monografia com. Blnesti din jud. Oit, de la ntemeiere pina la 1 ianuarie 1935, Craiova, 1937, 244 p. + 3 pi. [i despre biseric]; A.E.A., 1929, p. 116117, i 1940, p. 205206; Dicf. Rom., I, p. 287288. BLNOAIA, com. Getatea (fost Turbatu) jud. Ilfov (fost Vlaca) (bis. de lemn Sf. Gheorgbe, construite de epitropia bis. Sf. Spiridon B u e , 1845, reparat 1889). Anuar 1909, p. 139140; Creteanu R., Bisericile de lemn din reg. Bucureti (G.B., 1964, nr. 12, p. 8283) ; Idem, Biserici de lemn, p. 38 passim ; A. Rom., 1857 iunie 1 [arendarca rnosiei B. = Freti] ; Dicf. Rom., I, p. 290. BLRIA ( acum Valea Plopilor) Vlaca (bis. Sf. Voievozi, 18271828, rcparat 1894). Anuar 1909, p. 129; Dicf. Rom., I, p. 2 9 1 ; Documente, indice sec. X V I [satul B. pe Neajlov amintit de la 1519]; Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 94 [doc. 1815]. BLOENI. com. Ognseni, jud. Ilfov (bis. Sf. Dimitrie, 17931795 sau 1830 ?, reparat 1860 i 1898, n ruina la 1909). Vezi i Hobaia. Anuar 1909, p. 6 8 ; Dicf. Rom., I. p. 211212; Indice cronologie nr. 16 [doc. despre sat] ; BLCETI, com. Giocadia, jud. Gorj (M bis. Sf. Ilie, construit! de consilierul imperiai Ilie tirbci, 1732, reparat 1898; pstreaz fresca originala: ruinele casei tirbei, sec. X V I I I i crucc din 17991800, pc drumul spre Ciocadia). Bauer, p. 210 [Belceti]; L.A.R., IV, 1899, p. 5 4 8 ; Steful<escu> Al., Biserica din Blcesti-Crligi (S.S., I, 1898, nr. 1, p. 2024) [pisanie, descriere, bis. i ruine casa]; Stefulescu, Gorjul, p. LVI i 1920 [doc. i foto biserica, despre familia ctitorului, inscripie cruce]; Stefulescu Al., Familia princiar tirbei in Blcesti fi Ogrumi (A. Pop., 1901, nr. 2, p. 4350) [istoricul satului' pianse picturi]; A.E.R., 19211925, p. 4 1 7 ; Obedeanu C.V., Ilie tirbei (A.O., VI, 1927, p. 291294); Vederi din Gorj; A.M.O., 1941, p. 3 2 9 ; Renaterea", 1944, p. 358360 [catagr. 1840 i pisania bis.]; Voinescu T., Elemente realiste (S.C.I.A., 1954, nr. 12, p. 65, 66, 67, 73, 76) ; Bal t., Vechi locuinfe boiereti din Gorj (S.C.LA., 1954, nr. 34, p. 9294) [descriere pian, casa]; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul B. amintit de la 1574] ; Dicf. Rom., I, p. 293. BLGETI Argc (bis. Intrarca in biserica, ante 1824 i dou banuri eec. X I X ) . Vezi i Giltofani. V. Rom., 1853, p. 184 ; Ionacu, Catagrafia Arges, p. 22; Dicf. Rom., I, p. 292. BLCESTI, jud. Vilcea (la 1840 dou bis.: Sf. Inger, de zid, 1829, construit! de Antonie Blcescu, protopopul Crstea i Barbu, fost de lemn, 1692 i Sf. Gheorghe-mah. Ulicioi, de lemn, 1804, construit! de C-tin
Creu i aitili.
www.cimec.ro

HlHLIOt.HAHK - I - TARA ROMNKASC

Popescu, Biserici, p. 131; Bauer, p. 210 ( ? ) ; A.E.R., 19211925. p. 517518; A.M.O., 1941, p. 691 |bis. Sf. Voievozi, 1875 ci bis. Sf. Glicorghc, 1787]; A.O., 1942, p. 175 |cat. 1834); R.I., 1926, p. 119120 [hotmicic, 1743]; Documente, indice sec. XVII |n jud. Vileea oint doua Mte eu aceet nume]; Dicf. Rom., I, p. 292293. BALDOVINETI Teleorman, vczi Ciolnesti. BALDOVINETI, jud. Oit (fost Romanai) (la 1840 bis. de lemn Sf. Nicolai. 1739, rcconstruit? 1860). Vezi si Gubandru. Renaterea", 1944, p. 1415 |cat. 1840] ; Monografia jud. Romanaii. p. 369370; A.E.R., 19211925, p. 538 |bis. din 1860]; A.M.O., 1941, p. 585; Iorga N., Revelafii toponimice, p. 2 si 14 |despre nume]; Dicf. Rom., I, p. 213214 BALDOVINETI (Cmpineanca), jud. Brada 2 7 (bis. sec. XVII). Iorga N., Studii si doc, V, p. 501 (meniune, 1764|; R.I.R.. 1945, p. 337 'milluni.- 1695]; Dicf. Rom., I, p. 214 BLEANU, vezi Bolintinul din Deal. BLEASA Dolj (la 1840 bis. de lemn Sf. Apostoli, 1831, ronstruit de Matei protopopul, reconstruit 1878) **. Bauer, p. 186; Renasterea", 1944, p. 15; A.E.R., 19211925, p. 5 3 8 ; A.M.O.. 1941, p. 587; Dicf. Rom., I, p. 214 i 294 |B. Romanai si Gorj]. BALENI, vezi Stolojani. BALENI, jud. Dimbovia (M bis. \echc a fa m. Bal caini din Bleni-Sirbi. ante 1641 *, rezidit 1767, zugrvit 1772, acum in ruina; bis. nou. Naterea Sf. Ioan Botcztorul, neeputul sec. X I X , refcut de vornicul Grigorc Bleanu, 1840, zugrvit de G. Tattarescu. eu banii logoftului Nie. Bleanu, 1858; ruinele caselor familiei Bleanu 3 0 ; cruce v e c h e M i un b a n 3 2 in Baleni-Romni din sec. XVIII sau prima juintate a sec. X I X M). Documente, sec. XI i XVII Inutili amintit de la 1578. aici uiiul temeiul" familiei Bleanu]; A. Rom., 1858 oct. 8, 1859 ian. 28 i urm. (arendarea musici]; Greceanu, Genealogii, I, p. 280, 325 (despre biseric]; vezi si p. 259 340 |doc. rf. familia Bleanu]; Iorga. Studii si doc, X , p. 304 |doc. 1659]; XV, p. 273274; Bauer, p. 161 |Blenii d e ' j o s i B. de Sus, ambile eu biserici si case boteresti]; Hasileu, Elymologicum Magnum. III. col. 3031 3048 Idespre fam. Bleanu |; Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 6 0 ; Drgbiceanu, C.luza. p. 26 |cele doua bis. si ruine case]; Idem. Dimhovifa. p. 2 7 ; Filitti. Arhiva < antacuzino, p. 1656 |doc.|; si 4647 Ipicturi ctitori); Lecca, Fami Itile boiereti, p. 2127; Drgbiceanu V., Comunicri (B.C.M.I., X X I V , 1931, p. 92);Oprescu G., Pictura romneascd; Ingcrul", 1937, nr. 1011, p. 5 4 1 ; Voineecu T., G. Tattarescu, p. 2829 si 7677 |contractul pt. pictarea bisercii| ; Wertheimer-Gbika, G. Tattarescu, B u e , 1958, p. 140; Dicf. Rom., I, p. 295. BLETI, jud. \ rancia (fost Rm. M r . m (bis. Sf. Nicolae, 1838 sau 1830. construite de Alex. Gbica, reparat 1882). Anuar 1909, p. 257; Dicf. Rom., 1, p. 296. BLESTI, jud. Gorj (bis. de I mu Sf. Ioan, 1832, pictura pe pinza din 1872, reparat 1841 i 1901, restaurata 1956; bis. de leniti Sf. ArbangbeliArboi, 1672, refcut de Damascliin monah i .ilm. 1780. reparat 1937, minata i ruinele caeei tirbei, acoperite eu pmint. toate trei M. M Vezi si Voinigesti. Stefulescu, Gorjul, p. 254257; Bauer, p. 217 |dou biserici]; M.O., 1900. nr. 5 6. p. 435 |doe. 1711, satul era al in-rii Hurezi]; Malaescu L, Monografia comunei rurale Bdleti, plasa Slobozia Runcu. jud. Gorju, Tg.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

Jiu. 1906, 83 p. f 6 pi. + 1 h; A.E.R., 19211925, p. 4 1 7 ; A.M.O., 1941, p. 330 ci 4 3 0 ; Popescu-Cilieni, Biserici de lemn (M.O.. VII, 1955, nr. 1012, p. 639640) Idescrierc]; Voincscu I., Monumente de arl (rneascA, pi. 6162, 6465, 67 (foto case]; Ioneecu Gr., Arhitectum popular, p. 117, 120 |descriere. plan bisericj; Anuar 1909, p. 171; Indice cronologie nr. 15; Documente, indice sec. X I I I X V I si XVII |satul amintit de la 1428] ; Stefulescu. Documente slavo-romane (indice); Dicf. Rom., I, p. 295. BLETI (Belei) Dimbovia (cruce din 17191720 pe druimil spre Topoloveni; bis. din 1851 1853). Vezi i Belei. Diaconescu 1., Materiale documentare (G.B., 1965, nr. 56, p. 485) linscripic cruce] ; Brtulescu V., Meteri i ctitori [urani (G.B., 1961, nr. 1112, p. 10381040) [despre bis.J. B A L I G O I Buzu (bis. din sec. XVIII). I : iil - p. 120 ll'.ir.i bis.| : Moldoveunu St.L, liiserica din Bligoi (,,Inge nti", X, 1938, nr. 45, p. 400410); Documente, indice sec. X V I (satul amintit de la 1545]. BLILETI, jud. Arge (fost Muscel). (M bis. Sf. Paraschiva sau Adormirea ?, 1762, zugrvit 1768, ctitori nind popa Antonie si Uta negustorul). B.O.R., 1925, p. 335336 |doc. 1762, construire bis.]; R.I., X I I I , 1927, p. 394395 |doc. 1768 despre zugr\irc): lottaseli, Catagrafia Arges, p. 18; Urecliia. /si. rom., X A, p. 398399 Ibis, si coala, 17841813, Blincti]; Ritcscu I.. llotrniciile satelor Blilesti i Draghici (B.C.I.. I X , 1930, p. 103109) [din 17931835] ; Documente, ' indice eec. XVII [satul amintit de la 1 6 1 2 ] ; M Greceanu, Genealogiile, I, p. 3 4 1 ; Dicf. Rom., I, p. 297298. BALOMIRESTI Arges (bis. Buna Vestire, 18091812, in ruina la 1909). Anuar 1909, p. 274; Documente, indice sec. XVII [satul B. nelocalizat); foeceanu, Genealogiile, 1, p. 342345. BALOMIRESTI Gorj (sat disparut). tefulescu, Documente slavo-romne (indice) ; Idem, Gorjul, p. X I . BALOSINUL Tclcorman (cruce veche) Dicf. Rom., I, p. 217 BLOSANI Dolj (cruce de piatr din 1783) Plopsor N., Porunc domneasc privitoare la satul Blosani Dolj (A.O., 1926, p. 122123) (din 1583]; Dici. Rom., I, p. 217. Un sat B. este in jud. Gorj. BALOTA Dolj (M bis. de lemn Sf. Voievozi B. de Sus, 1812, zugrvit 1858, reparata 1892, 1901 si 1936). Popescu-Cilieni, Biserici de lemn (M.O., V i l i , 1956, nr. 89, p. 5 4 0 ) ; Dici. Rom., I, p. 218 [bis. din 1782]; A.E.R., 19211925, p. 3 7 2 ; A.M.O., 1941, p. 179 si 319 ; Oltenia", X I , 1944, p. 174176; Oltul", 1857, p. 116 (urendarea moiei B. de J o s | ; A. Rom., 1857 sept. 23 i 25, 1858 nov. 19, 1859 ian. 21 [arendarea moiei B., a bis. Obedeanu]; Dic. Rom., I, p. 218 Ibis, din 1782]: BALOTEASCAMOBILE NOI Dimbovia (han sec. X I X i casa nemeasc"; bis. din 18421850, zugrvit 1856). M bl V. Rom., 1851, p. 2 6 0 ; A. Rom., 1857 iunie 15 [arendare moie]; Drum drept", 1915, p. 112156 |doc. 1856 despre zugrvirea bisericii] ; Documente. indice sec. X I I I X V I i XVII [Baloteti]; Greceanu, Genealogiile, I, p. 368 370 i unii. [Baloteti Vlaca sau Dmbovia]. BALOTETI, jud. Ilfov ( M bis. Sf. Nicolae, Teodor Tiron i Stelian, construit de Zamfirachc din Arvanitohori cmra de ocnc, 1763, reparata 1822 i 1868 i doua hanuri ecc. X I X ) . Vezi si Sftica i Pctreti.
www.cimec.ro

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMANEASCA

Bauer. |>. 149 [bis. de piatr si casa lioiercasc] ; V. Rom., 1850, p. 340 [doua hanuri]; Brtulescu, Ilfov, p. 33 [scurt istorie]; Mueteanu I., Bis. Sf Nicolae Balotesti Ilfov (B.C.M.I., X X X I I I , 1940, p. 43M) [deg enere, pieanie]; Mueeanu I., apte biserici, p. 68 [la felj; A.C.M.I., 1942, p. 12 [bis. declarat monument] i 7 8 ; 1943, p. 2 2 ; Documente, sec. XVII, vol. IV, p. 395 [satulamintit la 1624, fiind mai vechi]; A. Rom., 1859 mart. 22 [arendarea moieij ; Greceanu, Genealogiile, II, p. 59 [doc. 1803]; Dicf. Rom. I, p. 219. BALOTESTI Mehedini (bis. Tierea Capului Sf. Ioan, 1646?, reparata 1895, in stare rea la 1909 i bis. de lemn Sf. Nicolae, 18521854.) Vezi i Izvorul Brzii. Anuar 1909, p. 188; Indice cronologie nr. 13 (doc.]; vezi i Documente, indice sec. X V I I [B. = Cmpul lui Balot, probabil r. T. Se vrin]; Ionacu, Biserici OU, p. 180 [doc. 1634 sat al m-rii Govora]; Ionescu L, Agricultura romna, p. 552553 [despre sat]. BALOTESTI (Baloteasca) Muscel. Greceanu, Genealogiile, I, p. 367368, 371 i urm. [liotrnicie ci docu mente]. BALS, jud. Oit 3S (fost Romanai) ( M bis. zis mnstire" Sf. tefan ci Sf. Dumitru M , construit de Radu Cznescu protopopul i termi nata de tefan Trapezonda vel ban la 1752; reparat 1873, restaurata la 1913; fost metoh a episcopiei Rranic; M bis. Cuv. Paraschiva, 18061812, reparata 1876, 1881 i 1930 3 7 ). Vezi i Vulpeni i Mineti. Documente, indice sec. X I I I X V I i XVII [satul amintit de la 1477, ini r-H M doc. ndoelnic] ; Indice cronologie nr. 4 [doc.]; Greceanu, Genealogii, I, p. 410411; Tunusli, p. 175; Bauer, p. 197 [Baiasi; bis. i capel]; Fotino, III, p. 176; Odobescu, Antichit\ile, p. 129; Dicf. Rom., I, p. 220 [schitul Bals] ; Episcopio Rimnic, p. 156, 398400; Bulat T. G., Bis. m-re Sf. Dumitru Bals (A.O., IV, 1925, p. 6061) [descriere, pisanie]; Monografia jud. Romanafi, p. 364369; [Plc G. L ] , Cteva insemnri despre orasul Bal (A.O., X I , 1932, p. 111) [despre bis. Sf. Paraschiva i Sf. Dumitru, istoricul lor]; Drghiceanu V., Monumentele Olteniei (B.C.M.L, XXVTI, 1934, p. 111112) [inseripie, foto, descriere, bis. Sf. Dumitru]; Donat, Fundafiile, p. 1318; A.M.O., 1941, p. 576579; M.O., IV, 1953, nr. 11, p. 2 0 ; Meteugari i negustori din trecutul Craiovei, p. 160 [doc. din 1828 rf. construirea unei bis. Adormirea]. BALTA Mehediui (bis. de lemn Sf. Voievozi, ante 1805 datare C. Blan minata). Dicf. Rom., I, p. 223224. BALTA, vezi Blta. BALTA DOAMNEI P r a h o v a ? (bis. ante 1840). M Documente, indice sec. X V I [B. sau Blile Doamnei din Ilfov; un sat B. Doamnei se afl la hotarul jud. Prahova eu Ilfov] ; Dicf. Rom. I, p. 227 228 [bis. din 18831888]. BALTA NEAGR, vezi schitul Balamuci. BALTA V E R D E , vezi m-rea Jitianu. BALTEM Vilcea (bis. Sf. Inger, 17731774). BLTENI, corn. Tigveni, jud. Arge (bis. Sf. Voievozi, construite de Ioni Blteanu 18141816). Anuar 1909, p. 291 ; Dic. Rom., I, p. 302. BLTENI, jud. Dmbovia (la 1810 bis . . . ). Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 5556; Anuar 1909, p. 41 Ibis, din 18761879]; Dicf. Rom., I, p. 302.
www.cimec.ro

N. S T O 1 1 E S c u

:,.-.

B L T E N I Gorj (bie. M Sf. Imparati, construite de Biogeni] Barbu Gnescu, 1826, transformata 1894). Mau.r, p. 213 [bis. sec. X V I I I ] ; tefulescu AI., Rllenii (S.S., VI, 1904, p. 217222) listone fi bis. Cnescu]; Documente, indice sec. XVII [localizare probabil); tefulescu, Strimba, p. 7278 Idoc. 1626, BilteniJ; Dic\. Rom., I, p. 301 Ibis, din 1812 i 1821]. M SCHITUL BLTENI (Sf. Nicolae, m-rea lui Ilrizea vornicul,3 sec. XVI, refeut 1626) *, com. Cocioc, jud. Ilfov. Arh. St. B u e , Indice cronologie m-rea Radu rotin. Bue. |doc. despre schit i s a t ] ; Iorga, Studii i doc, XV, p. 109110 [pisania] ; Tumuli, p. 174; Bauer, p. 148 [capel de piatrj; Potino, III, p. 168; Iorga N., La biserica Rltenilor (F.D., II, 1907, nr. 8, p. 120124) [descriere]; Lapedatu AI., V Iorga : i T. Soeolescu, Riserica din Hnlhni (B.G.M.I., I, 1908, p. I<7 119) [istorie, descriere, foto, pisanic, plauuri]; B., Bis. din Rlteni (Albina", XII, 19081909, p. 177179) [dup B.C.M.I.]; B.C.M.I., 1908, p. 182; Popescu Spiridon, Observafii critice asupra bisericii din Rlteni (B.I.A.F., vol. X, 1909, p. 258264) [descriere, cu planuri]; Popescu-Bejenaru, Schifai Rlteni din Codrul Vlsiei, 1912, IV + 108 p. (din R.I.A.F., X I I , 1911, p. 113 144, 421444; XIII, 1912, p. 174225) |despre satul Blteni, tradiia intemeierii sehitului, descrierea bisericii, istorie, foto, planili bisericii; despre etitori si rolul lor politic] ; Iorga, C. Brincoveanu, p. 7 2 ; ConstantincscuIasi P., Northexul (indice); Ghika-Budeti, Evoluia (B.C.M.I., X X V , 1932, p. 12, 5354, pi. CCXXXIICCXL, CCCXC) ; Brtulcscu, Ilfov, p. 3436 [istorie, descriere v pisanic]; Bals G., Influence serbe; Ionescu Gr., Istoria, p. 130131; Idem, Ghidul, p. 354358; B.C.M.I., 1942, p. 31, pi. X V I ; B.O.B., 1959, p. 693 [C. C. Giurescu despre vechimea sehitului]; Ionescu Gr. Istoria arhitecturii, I, p. 397 i II, p. 78; Anuar 1909, p. 6 8 ; Iorga N., Istoria bisericii, I, p. 289; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la 15341. BLTENI, jud. Oit (bis. de Icmn Sf. Nicolae la nceputul sec. X I X , apoi bis. Cuv. Paraschiva, 18721873). Ionacu, Catagrafia Arge, p. 8 8 ; Anuar 1909, p. 294; Documente, indice sec. X I I I X V I [localiz. probabile]; Bramirseli V., Inscripii (M.O., 1966, nr. 56, p. 463) [din 18721873]; Dic. Rom., I, p. 301302 [legenda saului|. BLTENI, com. Copccni, jud. Vlcca (bis. de lemn Sf. Nicolae, 1780, reparat 1850, 1888 i 1923; bis. Buna Vestire Copceni, 1804; crucc din 18041805;'alta din 17801781 in cimitirul bisericii Sf. Nicolae i din 1783 pc oseaua sprc Pojogi). Bauer, p. 213 [bis. eec. X V I I I ] ; Blel T., Biserica de lemn din salul Rlteni-Vilcea (A.O., V i l i , 1929, p. 344346) [inscripii] ; Popescu, Riserici, p. 92 |la 1840 bis. de lemn Sf. Nicolae, 1641, refcut 1782 i bis. de lemn Sf. Parascbiva-Cojani, 1804J; A.E.R., 19211925, p. 498; A.M.O., 1941, p. 692 ; Anuar 1909, p. 219 ; Indice cronologie nr. 14 [doc. despre sat] ;Ionascu L, Contribufii la istoricul m-rii Hurez, p. 8586 [doc. 1691 sat a l m-rii [. BLTESTI, jud. Prahova (bis. Naterea Ma icii Domnului, 1846, reparata 1890). Anuar 1909, p. 98. BLTISOARA, vezi Bltioara. BLTITA Diminuita, jud. Prahova (bis. Sf.Nicolae, construits de C. Lipoveanu, Imi lui Hrizea capitanili. 1742, i han nceputul sec. X I X ) Iorga N., Studii i doc, XV, p. 275 ; Popescu-Runcu, Catagrafia p. 52 53 ; Zeucianu Pericle, Carte de hotrnicie a moiei Rltia din jud. Dimborita,
www.cimec.ro

66

BIBLIOCKAKIK - I - T A R A ItOJtANKASCA

proprietatea d-nei Elisa TriandafiI i l). Niculescu, 1882 |si doc., printrc caie unul din 1829 amintind un lian de zid in drumiil cel mare al Brasovului); A. Rom., 1857 sept. 7, 29, oet. 2. dee. 21, 2") [arendarea moiei H. Lipoveanu, eu h a n ] ; Drghiceanu, Cluza, p. 2 7 ; A.C.M.I., 1942, p. 30. BLAI RDI. Sarai (hit*, incepiitul sec. X I X ) . 4 0 b l 8 Documente, indice sec. XVI si XVII |satul amintit de la 15681569]; vezi si Indice cronologie nr. 19 ; A. Rom., supl. 23 fehr., 7, 14, 17 aug. etc. 1857 [arendarea moiei]; Iorga, Doc. Cantacitzino, indice [moie a fam. Cantacuzino] ; Dici. Rom., I, p. 305306 [bis . din 1865]. BLTATI, com. Mrgineni, jud. Oit (doua hi, de lemn Sf. imparati si Sf. Gheorghe la nceputul sec. X I X ; apoi bis. Sf. Ilie, 18871890). M.O., 1957, nr. 12, p. 85 [cat. 1845]; Anuar 1909 p. 2 9 4 ; Indice cro nologie nr. 2 ; Dicf. Rom. I., p. 304305. BLAII D E SUS Mchedinti (bis. de lemn Sf. Gheorghe si Sf. Ioan, 18201824 i han sec. X I X ) . Rauer, p. 2 2 5 ; V. Rom., 1851 p. 200 |han); A.E.R., 19211925, p. 4 6 9 ; A.M.O., 1941, p. 4 4 8 ; M.O., VII, 1955 nr. 89, p. 5 4 1 ; Creeanu Radu, Bisericile de lemn din r. Strettoia (M.O., 1964, nr. 56, p. 391) [descriere sumar, plan, pisanie]; Documente, indice sec. X I I I X V I (satul amintit de la 1483]; Ionescu I., Agricultura romna, p. 495496. B L T A T I - T e l e o r m a n (bis. sec. X I X ) . 4 1 Dicf. Rom., I, p. 3 0 6 - 3 0 7 . B A N C E T I (BNCEASCA) Buzu. Indice cronologie nr. 3 |multe documente rf. la s a t ] ; Documente, indice sec. X V I i XVII (satul amintit de la 1594]; Dicf. Rom., I, p. 313. B N E A S Teleorman si Vlaca (bis. de lemn Sf. Voievozi la nceputul sec. X I X ) . Bauer, p. 186 (bis. sec. X V I I I ] ; lonascu, Catagrafia Arge p. 81 [B.-Olt]; Anuar 1909, p. 116 [bis. din 18531859, B.-Teleorman] ; Monografiile I lasca, p. 6271 Ibis, din B.-V Iacea amenin s cad|; A.G.R., 23 sept. 1864 [aren darea mosiei]; Dic{. Rom., I, p. 314315. BNEASA (Cacalei) lai (imita. Romniceanu I. M., Carte de hotrnicie pentru moia Bneasa sau Cacateti din jud. lalomifa, plasa lalomifa-Balta, comuna Poiana, proprietatea il-lui Alex. Iintuitii v a. Bue., 1900 [se invoca si doc. vechi]; Indice cronologie nr. 5 < [doc.]. BNESTI Arge (disparut) Filitti C. I., O judecat penala din 13 iulie 1631. in vol. Cercetri i docu mente privitoare la istoria prineipatelor romane, Bue., 1935, p. 2021 Ipublic doc. rf. la s a t ] ; Documente, indice XVII [sat disparut]. BNESTI Prahova (bis. de lemn la 1810). Bauer p. 193; Teodoreseu Stoica. Monografia oraului Cimpina, tampina, 1924, p. 1920 [despre s a t ] ; Teodoreseu Stoica, Monografia comunei Telega, p. 181 183 si 229 si urm. [hotrnicii din 1702 i 1845, amintind si cruci de hotar spre moia m-rii Mrgineni]; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la 1510, cnd era proprietatea boicrilor din MrgineniJ ; Dicf. Rom., I, p. 317 (bis. din 18651866]. BNESTI Dmbovia (bis. sec. X V I I I 4 2 i cas boierease; la 1810 doua satc eu doua biserici de zid: Sf. Ioan i Sf. Voievozi). Vezi i Gura Foii. Blan Maria si Chirc H., Documente privitoare la satul Binesii din apropierea orafului Tirgovite (Studii", X, 1957, nr. 3, p. 207211) [8 d o c , 161617801820]; vezi i Documente, indice sec. X V I i XVII [B. de la Ruia i de la Rstoac] ; Bauer, p. 156 [Bncti-Dimhovia, casa hoiereasc,
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C V

:>;

sec. X V I I I | ; Greceanu, Genealogii, I, p. 166 |mcniiiiie. 1737); Rrtulcscu V., nsemnri din crti terni (G.B.. X M 1 I , 1959, nr. 56, p. 420421); PopcscuRuncu. Catagrafia. p. 78 ci 80 ; Grrceanu, Genealogii, 1, p. 420424. BANOVIA, vezi Turiiu Scverin. M-REA BANU, vezi Buzu. RRGU Teleorman (bis. ante 1832). 3 BR1TARU, vezi Bairactaru. BARASTI Oit (bis. Sf. Nicolae B. de Ceptur, 1820 sau 18261827, tn ruina la 1909 ?i bis. din B. de Vede, recldit 19001901). Bauer, p. 177 |B. de Jos i B. de Sus. eu bisericil; Ionascu. Catagrafia Arge, p. 100101 (doua bis. de lemn la 1824, B.-Olt si B. de J o s ] ; Dicf. Rom., I, p. 320 [bis. n ruina); Anuar 1909, p. 2 9 4 ; A.E.A., 1929, p. 140; Documente, veac. X V I , vol. III, p. 368 (satul amiutit la 1570). BARASTI, vezi Morunesti. BARBALANI, eom. Lunele de Sus, jud. Arge (M. bis. de lemn Adormirea, 1790, reparat radieal 1859). Bauer, p. 182 |fr bis.]; Ionaeu, Catagrafia Arge, p. 40 [bis. de lemn Cuv. Paraschiva); M.O., 1961, nr. 58, p. 404 [cat. 1833); Creeanu. Biseriri de lemn. P. 38 passim. BRBLATESTI, eom. Valea Iasului, jud. Arges (bis. de lemn nlarea Domnului la ineeputul sec. X I X , fcut de Stanciu Eanu). B.O.R., 1921, p. 683 |eat. 1808, Brbteti]; Ionacu Catagrafia Arges, p. 4 ; M.O.. 1956, nr. 67, p. 418 Icat. 1845) i 1961, nr. 56, p. 417 (cat. 1833); Anuar 1909, p. 277; A.E.A., 1929, p. 81 [bis. de lemn din 1860). BARBTETl-Dimboxia. Vezi i urmtorul. " hlH Greceanu Genealogii, II, p. 41 |doc. 1762, easele familiei Barbateseli.]; vezi i I, p. 141142 i II, p. 2169 [doc. despre satj. M. SCHITUL BRBTESTI-PROAIA (Lculce, Sf. Ilie Tezviteanul i Sf. Nicolae, bis. construite de Matei Basarab, 16451646 M , reziriit de C. Brncoveanu. 1702, drimat de cutremur 1802, limita dupa 1802 i n 18491850; fost metoh al m-rii Viforta) 4 \ jud. Dmbovia. Misail G., Epoca lui V. Lupu i Matei Basarab p. 56 (pisania); Georgescu C , Matei Basarab, B u e , 1937, p. 56 [pisania]; lorga, Studii i doc., X V , p. 279280 (pisania); V, p. 367 ]doc. .16961697); Greceanu, Genealogii I, p. 145146 (doc. 1703); II p. 45 [doc. 1781]; Urechia, Jst. rom.. II, p. 395; VI, p. 192; VII, p. 324, X . A, p. 17, 187, 264265; Drghiceanu, Cluza, p. 2 8 ; Greceanu, l'iaa lui Brncoveanu. p. 277 [doc. 1708]; Giureseu C. C., Matei Basarab cel mai mare ctitor bisericesc al neamului nostru. Stiri noi despre lcasurile lui, in vol. Prinos I. P. S. S. Nicodim, Patriarhul Romanici, B u e , 1946; Gheorghiu I. Aurei, Doua locasuri sfinte din trecut : m-rea Panaghia si schitul Lculee (B.O.R., 1963, nr. 1112, p. 12111217 i 12221223) [inscripii. legenda m-rii, trei doc. n anex, 17081743, dupa I Ciolca, Grindu]; Brtuleseu V., Inscripfii i nsemnri (G.B., 1966, nr. 78, p. 648) [pisania]. Ciolca I., Grindu. Monografie, p. 240245 (despre sat si bis.] BRBTESTI Gorj (bis din 1866) tefulescu; Gorjul, p. 343347 [doc. despre s a t ) ; Dicf. Rom., I, p. 3 2 3 ; BRBTESTI, eom. Richiele, jud. Arge (trei bis. de lemn sec. X V I I I ; ruine de bis. la 1871). ** Vezi i Brbltesti. Bauer, p. 181 (bis. sec. X V I I I ] ; B.O.R., 1921, p. 682 i 684 [cat. 1808]; M.O., 1956, nr. 67, p. 420 [cat. 1845] i 1961, nr. 58, p. 403 (cat. 1833]; Anuar 1909, p. 2 7 4 ; A.E.A., 1929, p. 50 i 1940, p. 77 [bis. noua, 1914, i
www.cimec.ro

:,

IIIHI.KM.KUll: - I -TAKA KOMANEASCA

bis. din Linia-Rchiclc, c. 1830]; Documente, indice sec. X V I I [sattil amintit de la 1602]; Dic. Rom., I, p. 323324. SCHITUL BRBTESTI (sec. XVTII).* BRBTESTI Oit. 6 0 Iorga N., Studii si doc, VII, p. 273 [doc. 1652J; X V I , p. 141, 149 [doc.]; Indice cronologie nr. 10 [ B . Telcorman|; Documente, indice sec. X V I i XVII |B., r. Vedea i B. Oit, disparut). BRBTESTI, jud. Vilcea (bisericile: Sf. Nicolae-Vteti, construit de tefan vtaf i soia sa, 1712, zugrvit 1774 5 0 b i 8 ; Intrarca in biseric-Mierlcti, construit de Macarie erumonah i alt.ii, 1776 ; bis. Buna Vestirc-Brbtesti, zugrvit la 1823 de popa Nicolac, ti ni lui popa Cheorgbc i alii; cascle: popa Sburlea, sec. X I X , com pletata la 1890; Costic Barbtescu, sec. XVIII, refcut la 1801 M dup 1838, ambele M; casa I. Cumpnau, fosta i ea M., demo lata in 1953; cruci de piatr din 17721773, pe drumul spre Dobrieeni, 1774 i sec. X I X ) . Bulat T. G., Inscripfii (A.O., V, 1926, p. 123124) [pomelnic si ctitori|; Ion Dasclu, nsemnri pe crfi (M.O., VI, 1954, nr. 78, p. 423) [zidirea bis., 1774]; Iorga, Studii si doc, X V , p. 323 |ineniune bis. noua, 17581759J; Bauer, p. 201 [dou biserici]; Ruu, Monografia, p. 106107; Popescu, Biserici, p. 3436 [la 1840 inc trei biserici: dou Sf. Nicolac, de lemn, 1790 si 1820 si Buna \ estire .1780]; Ghika-Budesti, Evolufia (B.C.M.I., 1936, pi. CDXLIV); Ionescu Gr., Arhitectura popular, p. 179183 [casa C. Iliirli.it M | : Idem, Istoria arhilecturii, II, p. 309, 331332 [casa Cumpnauj; C. Ad., 1 nov. 1904, p. 147; Pcurariu Mircea Episcopul Climent al Rimnicului (M.O., 1965, nr. 12, p. 4 0 ) ; Indice cronologie nr. 4, 21 [doc. despre satj; Documente, indice, sec. X V I X V I I [satul amintit de la 1520]; Dic. Rom., I, p. 323324 [date despre biserici]. BRBESTI Romanai (la 1840 bis. d e lemn Sf. Voievozi, 1806? construite de Dine Buzescu). Vezi i Brabei. Renaterea", 1944, p. 14 [cat. 1840]; Documente, indice sec. XVII |il. Vrabei]; Dicf. Ram.. I. p. 27, |l.i-. din 1850]. BRBOIU Mehedini (bis. de 1 emn, disprut). Nicolescu H., nsemnri de pe crfi vechi, Craiova, 1941, p. 3235; B.C.M.I., 1937, p. 135, 137 [despre fosta bis. de lemn]; A.M.O., 1941, p. 449 |aetuala bis. din 1910]; Ionescu I., Agricultura romna, p. 483484. M. SCHITUL B A R B U (Sf. Mihail, construit de Barbu Bdeanu la 1668 ld<>951, pridvorul adugat 1892; fost untoli al m-rii Vcreti care era mctob la Sf. Mormnt) 6 1 b i e , com. Grjdana, satul Miluii, jud. liii/.iu. Vezi i -i Intu Miluii. Indice cronologie nr. 3, Ep. Buzu, B u e , 1958 (indice) ; Iorga, Inscripfii f. I, p. 67 ; Greceanu, Genealogii, I. p. 6976 [doc. rf. ctitor Barbu Bdeauu si din 1725, inchinare la m-rea Vcrcti]; Giurcscu C. C , Harta stolnicului Cantacuzino, p. 2 0 ; Documente agrore, p. 598 [doc. 1775J; Tumuli p. 173; Fotino, I H , p. 151 [Buzu] i 153 [Saac]; A.C., 1868, p. 2 6 ; Voinescu I., Monumente i peisagii |7 foto ale schitului]; Bilciurescu, Mnstirile, p. 69 70; Dicf. Rom., I, p. 241 [istoricul m-rii]; Iorga, Saie i mnstiri, p.176;, Filiti C. I., 0 lmurire despre schitul Barbu (RI, II, 1916, p. 5253); A.E B. 1926, p. 1617 i 1928, p. 22 ; B.C.M.I., 1933, p. 28 [descriere] ; Filitti, Ctitori, p. 3-4 [despre ctitori] ; Ionacu I., Schitul Grjdana, p. XVII, X X X I V i 5 0 ; ngerul", 1937, nr. 1112, p. 546, 548; Iorga iV, Istoria bisericii, l i , p. 63. BRBUCENI, vezi Zvideni.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

;,!i

BRBULESTI, vczi Mateesti. BRBULESTI Ialomia (bis. Sf. Nicola., 17531754, refcut 1873 si han sec. X I X ) . Brtuloscu V., Inscripii (G.B., 1966, nr. 78, p. 625) [din 1873]; Bauer, p. 138 |B.rpuleti, bis. sec. X V I I I ] ; Anuar 1909, p. 5 8 ; V. Rom., 1850, p. 350 i A. Rom., 1857 iunie 29 [arendarea moiei cu han] ; Dic. Rom., I, p. 327 [bis. din 1815]; Indice cronologie nr. 10 [doc.]; Documente, indice sec. X V I XVII -.ii ni amintit de la 1583]; Creceanu, Genealogii, II, p. 221 [doc. 1650, B. Buzu]. BRBULEU, jud. Diminuita ( M. bis. Adormirea, construite -I. Rudu Creulescu logoft, a doua jumtate a sec. X V I I , 16621680, repa rata i zugrvit de polcovnicul Panait i C. Crculescu mare ban 1819; patru cruci vechi i ruine de case boteresti existente la 1871 s 2 ; 0 eruce din 1669 ridieat probabil odat eu biserica se pstreaz lim.l M ) . Documente, indice sec. X V I X V I I [satul amintit de la 1582] ; B.C.M.I., IX, 191o. p. 9596 [inscripii] ; Iorga, Doc. Cantacuzino, p. 207208; Bauer, p. 159 |bis. de piatr]; Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 2 4 ; Tuducescu I., Din monumentele ridicale de familia Kretzulescu (L.A.R., I X , 1905, p. 435); Ghika-Budesti, Bis. din Brbuletu (BCMI, VI 1913, p. 8283) [descriere, foto, plan]; Constantinescu-Iai P., Narthexul (indice); Ghika-Budeti, Evo luta (BCMI. X X V 1932, p. 28, 43, pi. X X I V ) ; Ionescu Gr., Istoria, p. 148; tefnescu I. D., La peinture, p. 159160; Ghika-Budeti, L'ancienne archi tecture (BCMI, X X X V 1942, pi. X V I I I ) ; Anuar 1909, p. 4 1 ; Ionescu Gr., Istoria arhitecturii, II, p. 8081 [descriere]. BRCACIUL, vczi Brcaciul BARCAXELE Vlcea (la 1840 bis. de lemn Sf. Treime, 1706.) Popescu, Biserici, p. 79 [cat. 1840, indicnd ca ctitor pe C-tin Brincoveanu]. BRCNESTI, jud. llfov (fost Ialomia) bis. sec. XV 111, apoi bis. Adormirea, 18101812, reparata 1900) . Anuar 1909, p. 5 8 ; Bauer p. 140 [Bcrkoneti, bis. sec. X V I I I ] ; A. Rom., 1857 iunie 29 [arendarea moiei] ; Documente, indice sec. X V I I [satul amintit de la 1613]; Brtulcscu V., Inscripii (G.B., 1966, nr. 78, p. 625); Lapedatu, Catagrafia, p. 43 [meniunc preot 1802]; Dicf. Rom., I. p. 329. BRCNESTI-Olt (bis. de lemn Sf. Voievozi la neeputul sec. X I X ; recl'lit de zid 18991904; ruine de case boteresti i de biseric i o cruce veche existente la 1873) M . M.O., 1957, nr. 12, p. 87 [cat. 1845|; Anuar 1909, p. 294295; Dicf. Rom., I, p. 329330. BRCNESTI, jud. Prahova (bis. Adormirea, recldit de Sr.irl.it Barcanescu, 1 8 3 8 " , reparat 1904). Documente, indice sec. X I I I - X V I i XVII [satul amintit de la 1476]; Bauer, p. 135; Munteanu-Rimnic, Din Gh. Lazr i Brcnetii (R.V., 25 mai 1924); Pavlov P., Brcnetii (G.M., 1931, nr. 254, p. 4 ; Lecca G., Familiile boteresti, p. 4445; Greceanu, Genealogii, II, p. 171240 |multe doc. despre sat i fam. Brcnescu]. M-REA DE LA BRCNESTI, vezi Ghighiu. BRCNESTI Vlcea (bis. de lemn Sf. Nicolae, 1778, construite de Iereniia diacon i alii, zugrvit e. 1812). A.O., 1942, p. 173 [cat. 1834]; Popescu, Biserici, p. 101 [cat. 1840]; Goleecu M., Ctitorii din Vlcea (BCMI, X X X V I I , 1944, p. 86); Dict. Rom.. I, p. 330.
www.cimec.ro

BAROLI, vezi Sirbrti. BAHZA, roui, Dnrti. jud. (MII Li-. .|. leniti Sf. Imparati. I". 18. in stare rea la 1909). Anuar 1909, p. 184. BASARABI. vrzi Murfatlar. M SCHITl , BASCOVL'L (Basroa\rlr, lui rana in bisrrir, bis. construite I. il.m Cantacuzino mare romis, fini lui Draghici (iantaeti/.inn < mar*' sptar, 1695 i e ; stirpata dr cutremurul din 1838, a fost rrfcut din templi" putir pisania la 1843 !< Strini Nicolau, ru ..osirdia ci nstriicala" start-tri IMatonida (iznrscu ; pirtura din 1869, de .iii.l (latra/a si pouirliiiriil ile la proscotnidic). satul l rsoaia. rum. Itasriia\<'lr. jud. \~. Giurescu C.C.. Ilaria stolnictiltii Cantacuzino, p. 19; Cenealogia Cantacuzimini, p. 112; Istoria rii liomineti de la od. 1688 la mari. 1717, p. 123; Urechia, ht. rom., VI, p. 189190 [grcsit Bucov,|, 227; X A, p. 146, 1 7 1 172, 315316; Tunusli, p. 174; Baurr, p. 181; Fotino, III, p. 161; B.O.R., 1921, p. 68 (cat. 1808]; Ionascu, Catagrafia Arges, p. 26 [la 1824 bis. ru rhilii); M.O., 1961, p. 401 |cat. 1833); M.O., 1956, p. 421 |rat. 1845); A.C., 1868, p. 13; Ionrsru Dominie, Schifili Bascoavele (A. Bis, VI, 1923, nr. 2, p. 6474); Idrni., Schituri si biserici, p. 513 |drsrrirrr, istorie, drsprr d i t o n i ; Ep. Grigore, Dare de scarna, p. 6, 9 ; Idem, Episcopio Argeului p. 56, 7, 22 2 4 ; Dana F. Marin, Schitul Bascoarelor din jud. Arge, tez de l i m i t a . Inst. teologie, Bue., 19331934; A.E.A., 1940, p. 304306; A.C.M.I., 1942, p. 59 Irrstaurarra pirturii]; Branistr M., prrot. Partente i\ica luligeanu (1786 1827) (M.O., 1963, nr. 910, p. 742743, 747749, 754755) [deeprc srhit si doc.l. BASCOV (Gura Basrovului) jud. Argr (M. lus. de Irmii Sf. Glirorghr, con strutta dr Martin Buliga, niijlorul srr. XVIII). Bauer, p. 181 |bie. sec. X V I I I ) ; B.O.R., 1921, p. 681 [cat. 1808|; Ionaeu, Catagrafia Arges, p. 26 (bis. din Gura Basrovului); 11.0., 1965, nr. 58, p. 400 |3 bis. la 1845); M.O., 1961, p. 401 [arrlasi nr. dr bis. la 1833); M.O., 1956, p. 4 2 1 ; Micleecu P.E., Biserici de lemn. 0 biseried regsit la Bascov Arge (Arhitectura", 1942, nr. 34, p. 4143) |drscriere, desen, bis. cimitirului); (recenzia lui H. Teodoru, B.C.M.I., 1942, p, 197); Documente, indice XIII-XVI leatul B. amintit de la <1428>); Creeanu R., Biserici de lemn, p. 26, 38 passim. BASCOV-Dolj (bis. Sf. Nicolae, ante 1845). M.O., 1965, nr. 56, p. 449 |cat. 1845); Dici, liom., I, p. 246. BASCOAVELE, vezi Grajduri. BASCOVEM, vrzi Bcovcni. BASE M (acum Zorile), cotti. Costeti, jud. Arge (bis. ile lemn Cov. Paraschiva la iiirrputul srr. X I X , rrparat 1868 i bis. (iuv. Parasrhiva cart. Stirci, e. 1770, rrparat 1874). Ionascu, Catagrafia Arges, p. 4 7 ; Attuar 1909, p. 274. B SESTI, vezi Mriua. BSETI (acum Clmuiu)-Olt (bis. d r Imiti Sf. Voirvozi la incrputiil - e . X I X , cldit dr zid 1832, riparata 1905). Ionascu, Catagrafia Arge, p. 81 |bis, dr leniti drzvrlitj; Anuar 1909, p. 116; Iorga N. Revelafii toponimice, p. 4 (drsprr originra numrlui); Dicf. Rom., I, p. 336337. BSESTI (acum Livezile), coin. Valea Mare, jud. Arge (fost Dimbovia) (la 1810 bis. de lemn BunaVestire).
www.cimec.ro

N. S T O I C E 9 C U

|>-rii-Kiiniu. Catagrafia. \>. 39: Vnu.ir 1000. p. > |bis. .|. Ii-nin Sf. Voievozi, veche : Indice cronologie nr. I | d o c ) . B T R E N I - N V l R G E N I O i t (bis. Cuv. Paraschiva, 18311833, repai-.i.i 1898). Anuar 1909, p. 300. BTSANI-Vilcea (la 1834 doua bis., Cuv. Pa raschiva si Sf. Nicola*' ; la 1840 doua bis. d l . m n : Sf. Nicola, 1692 i Sf. Nicolac, mah. Trc- ti. constituit de diaconul Kadu i alii, 1776). Bauer, p. 204; Popeecu, Biserici, p. 106 [cat. 1840] ; A.O., 1942, p . 171 [cat. 1834); I)ic(. Rom.. I, p. 338. BATETI (Battesti) Arges (urmc de bis. la 1871). M Indice cronologie nr. 1 |doc. Batiesti-Muscel| ; Documente, indice ere. X V I - X V I I Isatul amintit de la 15121513|. BTESTI (Bttesti) Prahova (bis. Nasterea Maicii Domnului. 18(M. reparata 1841 si 1896). Auuar 1909, p. 9 9 ; ndice cronologie nr. 21 | d o c . | ; Documente, indice sec. XVI i X V I I |satul amintit de la 15261527); Dicf. Rom., I. p. 338 339_ BATOGL Hm. Srat s e A. Boni., 1857 aug. 19 [arcmlarca musici); Documente, indice sec. X V I I -.itul amintit de la 1614, existnd din vremea domniei lui Mihai V ittazul | : Dici. Rom., I, p. 254 | B . Brada, fost Ciurari). BTOETI, vezi Paia. BATOI, jud. Mehedini. tefulescu Al., M-rea Tismana, ed. I l l - a . p. 407 |doc. 1714. 1/2 din sat al m-rii T . | ; vezi i indice; Indice cronologie nr. 18 ( d o c ) ; loneseu I.. Agricultura romna, p. 535, 675677. B A T B N I , jud. Prahova (bis. Intra re a in hiscric si Cuv. P a r a s c h i \ a , 1808. acidit de S t a \ r u beanul. Stanimir lt.itrineanu si alii, repa rata la 1850, m i n a t a ) . Documente, indice gec. XV 11 |satul amintit de la 1609|; lorga N.. Doua acte prahovene : al Zeletinului i al Blrinilor (Studii i doc., X X I , p. 11 14); R.I., 1923, p. 4345 [hotrnicie 1743); Constaiitineecu N.A., / / M /'in. in voi. Omagiu lui I. Ilianu, B u e , 1916, p. 47 si in S.O.V., 1920. p. 175176; lorga N., Bis. din Btrini (B.C.M.I., 1931, p. 101) [ififipir. in innari, descrii re); Dici. Rom., 1, p. 342 |legeuda satului|. BZGBE1, vezi Prisaca Bzgrei Iti. I.M | H<<i.ini), jud. liii/.iu (In-, veebe din sec. W III ; In-, in.ii.i ilin 1843. zidit de Grigore Periceanu i alii: >i cruce din 1831, amintind liniera din acci timp). Sanilu Tudor, Biserici de pe talea Slnicului, p. 160161 i 196197; A.E.B., 1926, p. 20 si 1928, p. 6 5 ; ..Ingeriil". 1937. p. 550; Ver.sy Ioan, Ad de hotrnicie a partii fsforei Stan sin papa Dumitru) numitt ..Chirtopeasca Beldimnvanca", una din sforile trupului de moie Becienii. situata in arondismentul comunei Becienii, a plaiului Pirscov Stante, din judeful Buzu. Avere zestraltl a d-lui (.lutu loneseu Fetecdu, Buzu, 1887; Indice cronologie nr. 3 | d o c . | ; Documente, indice sec. XVI i X V I I [satul amintit de la <1526>); Bauer, p. 119 |fra bis,.|; Dicf. Rom., I, p. 344345 (lcicnda satului|. B E C H E N I G o r j (bis. Sf. Voicvozi, fcut de Matti zidarul, 1831, cruce de piatr din 17951796; informati C. Blan). Vezi i Zorleti. BEC H ET, jud. Dolj (la 1840 bis. de leinn Sf. Trotta, constriiita de e In r e m i .Serbati, 1808, reeonstmit la mijlocul eec. X I X M ) .
www.cimec.ro

ti-J

BIBLIOGRAFIE - I - AHA KOMANEASCA

Renaterea". 1944, p. 164 [cat. 1840]; Dicf. Rom., I, p. 345346 (bis. de lemn Sf. Gheorghc, 1833, m i n a t i ] ; A.M.O., 1941, p. 588 [bis. Sf. Treime, 1857]; M.O., 1965, nr. 56, p. 442 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 207; M.O., 1967, nr. 12, p. 63 [satul B. fost Pichet i Ciolpanu]. BECIU Rm. Sirat (bis. Adormirea, 1828, reparata 1894). Anuar 1909, p. 257258; Documente, indice sec. X V I I [satul amintit la 1624]; Dicf. Rom., I, p. 348349. BECIUL, jud. Teleonnan (bis. de lemn Sf. Nicolae i Sf. Imparati, 1795) Ionacu, Catagrafia Arge, p. 80 [B.-Olt, moia mitropoliei] ; Idem, Biserici Oit, p. 230231; A.E.A., 1929, p. 118 i 1940, p. 2 0 8 ; Dici. Rom., I, p. 349350. BECANI, vezi Nisipi. BECULESTI, com. Cirlogani, jud. Oit (bis. de lemn Adormirea, nceputul sec. X I X , 1820?, existenti la 1929). Ionacu, Catagrafia Arges, [moia m-rii Gotmeana]; Dicf. Rom., I, p. 3 5 1 ; Anuar 1909, p. 2 9 6 ; A.E.A., 1929, p. 141; Dicf. Rom., I, p. 351. SCHITUL BEGU Buzu (Sf. Nicolae, nceputul sec. X V I I I , ante 1714, de lemn, reficut 18061809, rpart 18871889). Indice cronologie nr. 3 [indice, doc. ncepnd de la 1714J ; A.E.B., 1926, p. 31 i 1928, p. 5859; Ingerul", 1937, p. 550 si 1941, p. 369370. BE1LIC (acum Iezeru) lalomita (bis. sec. X V I I I , apoi bis. de lemn Sf. Nicolae, 18581859). Bauer, p. 142 Ibis. sec. X V I I I ] ; Anuar 1909, p. 6 2 ; Dicf. Rom., I, p. 355 .-. din 1856]. Iti II (acum Izvoarele), jud. Teleorman(bis. Adormirea, 1840, reparat 1876). Anuar 1909, p. 117; Iorga N., Revelafii toponimi>. p. 15 |originea numi lui B . ] ; Dicf. Rom., I, p. 356357. BEIU-CHIRIACU Vlaca (bis. de lemn Cuv. Paraschiva, 18281829, reparat 1871, m i n a t i la 1909). Anuar 1909, p. 130. BELA Dmbovia (bis. Sf. Apostoli, 1803, reparati 1880). Anuar 1909, p. 4 1 ; Dicf. Rom., I, p. 358. BELGIN, jud. Dolj (bis. Adormirea, ante 1845). M.O., 1965, nr. 56, p. 442 [cat. 1845] ; Documente, indice sec. XVII (satul amintit de la 1611]; Dicf. Rom., I, p. 361. BELCIUGATA (Belciugatul), jud. Ilfov (bis. Adormirea, sec. X V I I I , fcuti de Scarlat Gerchez i lian sec. X I X ) . Vezi i Cojeti-Belciugatele. Bauer, p. 143 [bis. sec. X V I I I ] ; Popcscu N., Catagrafia, p. 53 [Belciu gatul]; Anuar 1909, p. 6869; V. Rom., 1851, p. 40 [han]; A. Rom., 1858 febr. 19 i urm. [arendarea moiei Cndeasca-Bclciugatu] ; Indice cronologie nr. 9, 21 [Berciugov = Berciugu] ; Documente, indice sec. X V I i X V I I ; Greceanu, Genealogii, I, p. 323 [doc. 1744, Belciugatul]. lonacu I., Contribufii la isloricul m-rii Hurez, p. 5960 [parte de music data m-rii la 1695] ; Dicf. Rom., I, p. 360. BELCIUGATA Oit. 0 Indice cronologie nr. 10 [doc.]. BELCIUGENI (Belciugul) Prahova e l (bis. de lemn). Zagoritz AI., Bisericufe de lemn de pe talea Prahovei (C.L., XLVI, 1912, p. 12951297); Anuar 1909, p. 103 [bis. Belciugu, de gard]. BELEI, jud. Arges (fost Muscel) (bis. ante 1833 e 2 si trei cruci vechi). Vezi i Blei.
www.cimec.ro

N. S T O I C F . S C U

Rdulcscu-Codin, Muscelul, p. i |trei cruci vcclii]; G.B., 1965, nr. 910, p . 894 [Lis. din 1740]; Indice cronologie nr. 9 |doc. deipre s a t ] ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1526]; / ' ; / . Rom., I, p . 362363 [doc. din 1623]. B E L I T O R I (acum Troianul), j u d . Tcleorman (bis. sec. X V I I I , apoi bis. Sf. Gheorgbe, 18631864 i Cuv. Parascliixa, 1868). Bauor, p . 172 [bis. sec. X V I I I ] ; Anuar 1909, p . 1 1 7 ; Iorga N., RveIni n in/m m m ice, p . 4 loriginea n u m e l u i ] ; Indice cronologie nr. Il ( d o c ) ; Docu mente, indice sec. X V I I [satul amintit la 1620]; Dici. Rom., I, p . 364365 B E L O I Pietroaia, j u d . Dolj (bis. Adormirea ct. Srsca, construite de medclnicerul Ion Poroineanu i ginerele su, comisul Ianeu Grditcanu, 1834; drmat de cutremur la 1940). A.C.M.I., 1915, p . 156 [pisania]; A.M.O., 1941, p . 2 7 1 ; M.O., 1967, nr. 12, p . 63 [satul B. fost Mcsdroia] ; Dict. Rom., I, p . 365. B E N E T I , com. Irimeti, j u d . Vlcea (bis. Sf. Treime i Sf. Voievozi, con s t r u i t ! de M.mu ni Barbu Otetelcanu, 1746, surpat in parte la 1802, rcparat i zugrvit 1868 i casa Otctelesanu sec. X V I I I . ambele M^. Baser, p . 2 0 3 ; Documente privimi rscoala din 1821 (indice); Lecca O.G., Aga Grigore Otetelesanu (N.R.R., I V , 1901, n r . 4 5 , p . 420421); Popescu, Biserici, p . 121122 [bis. din 1 6 4 6 ! ] ; I n g e r u l " , 1, 1925, nr. 12, p . 30 [pisania]; i n Dicf. Rom., I, p . 3 6 6 ; A.M.O., 1941, p. 850851 i 730 i Pretorian M., Mnstiri i schituri, p . 4 1 ; A.O., 1942, p . 172 [cat. 1834]; Documente, indice sec. X V I I [satul amintit la 1613J. KE!\ GESTII DE MIJLOG. coin. liengesti, j u d . Gorj ( M l>i.-. Sf. Ubatiglieli i Sf. Troi, construit de Staico [lengcscu consilicrul, 1729, repa r a t i 1822 i 1893 ; pstrcaz fresca originer cu portretele ctitorilor; min I' caselor t'umilici Bengescu, 1730 si cruce din 1789 i ulta din 1849). Greceanu, Genealogiile, I I , p . 412432 [doc. ref. la familia Bengescu]; Carte de hotrnicie a moiei Bengescii din districlul Gorjiu, plasa Amradia. 1890 [se n z u m si due. vechi]; Iorga, Situafia Olteniei (indice, Bengescu i Bengeti); Lecca, Familiile boteresti, p . 6 7 7 0 ; Iorga, Sludii i doc. V i l i , p. X I I - X V [despre fam. Bengescu]; X V , p . 323324 [nscmnrij; Giurescu, Material (indice); Diata Mariei Diicul Bengescu (A.O., 1941, p. 8185) [din 1736]; Secolul", 9 aprilie 1860 [o foarte intercsant descriere a ,.palat u l u i " ] ; B.G.M.I., V I I I , 1915, p . 48 [piatr de mormnt, 1739]; Vederi din Gorj ; tefulescu Al., Biserica din Bengesci ( J i u l " , I , 1895, nr. 1112, p . 410 + 4 pianse) [pisania, despre ruinele caselor boteresti, desene portrete, ctitori; biserica i casele Bengescu]; S.S., 1898, nr. 1. p . 2 0 2 4 ; tefulescu, Gorjul, p . L V I , 3143 [despre ruine casa, bis. si c r u c e ; foto, despre c t i t o r i | ; Brccil Al., nsemnri de drum prin Gorjiu (A.O., I I I , 1924, p . 467468); Grigorescu-Bcngesti Al., Din com. Bengeti-Gorj (A.O., I V , 1925, p . 337 338); A.E.R., 19211925, p . 4 2 0 ; A.O., 1926, p . 1 2 6 ; Drghiceanu V., Cosiiiiiinl jupnesei Maria Bengescu consiliereasa (B.C.M.I., 1926, p . 147151) [i despre cas i bis.]; Obedeanu C.V., Staicu Bengescu (A.O., VI, 1927, p. 423424); Drghiceanu V., Monumentele istorice din Oltenia (B.C.M.I.. X X I V , 1931, p . 110112) (inscripie, foto, desriere bis. i casa Bengescu]; Ghika-Budeti, Evolufia (B.C.M.I., 1936, pi. D C X X X I V ) [ue]; A.M.O., 1941, p. 3 3 6 ; A.C.M.I., 1943, p . 77 [despre c a s a ] ; R e n a t e r c a " , 1944, nr. 78 p. 361363 [pisania i catagr. 1840] ; Bals St., Vechi locuine boteresti din Gorj ( S . C I . A . , 1954, nr. 34, p . 93) [descriere]; Dicf. Rom., I, p . 367368
www.cimec.ro

IIHUOCHAFIK - I - AKA ROMANKASCA

BENGETI-SLOBOZIA Gorj (la 1840 bis. de lemn Sf. Inger, construit de t.iimli.i Dragon, 1795). Renaterea", 1944, p. 363; A. Rom., 1857 sept. 23 [arendarca moiei B.-Dolj]. BENTU Buzii (bit. prima jumtate a sec. X I X , construit de Sndulaclie Musceleanu medelnicer). Andreescu Lupacu, preot, Biserica din satul Bentu-Buzu (G.B., 1968, nr. 12, p. 148162) [despre sat, familia Musceleanu, nsemnri bis., descriere, foto i d o c ) ; Dic(. Rom.. I. p. 369 |moie|. BKKBET1. jud. Vleea (la L840 ease biscrici de lemn: Sf. Nieolae mah. Izvorul, construit de popa Andrei i tuonasi, 1776; Sf. Paraschi\a mah. Nsipitu, construit de Ion Grecu, 1794; Sf. Voievozi mali. Trestia, construit de popa Gheorghe Golea, 1827; Sf. Dumitru mah. Rosioara. fcut de Ion Slvescu, 1817; Sf. Dumitru moh. Dmenii din Deal, (cut de popa Dumitru, 1807 si Sf. Paraschiva mah. D. din Vole, fcut pe popu Gheorghe, 1828; eruce de piatr de lo e. 1800). Documente, indice sec. XVI i XVII |satul amintil de la <1598> ; Filitli, Arhiva Cantucuzino, p. 209 (doc. 1620); lorga N., Studii si doc, V, p. 325 [doc. din 1750] i XIV, p. 204206 |doc. din 1786); vezi i indice; Indice cronologie nr. 17 [doc.J. Bauer, p. 205 si 211 fbis. sec. XVIIIJ; Popescu, Biserici, p. 4849; AMO, 1941, p. 695 |his. Sf. Voievozi, 1867; Sf. Dimitrie, 1808; Cuv. Paraschiva, 1828 e t c | ; Pnoiu A., Pictura votiva, fig. 12; I)ic(. Rom., I, p. 371. M M-REA BERCA (Cetuia *>3, Sf. Mihoi si Govriil, construit de stolnicul Mihalcca Cindcscu, 1694 e4 , fost inetoh al ep. Biizu ; se pstreaz loar hiserica cu portalul, ferestrele si eoloane din epoca brncovciiease; in-rea in ruina: eruce de piatr din sec. XYI1I in satul Joseni i alta din 1857). coin. Bera, jud. Biizu (in botar cu satul Pcleni). Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 3. ep. Buzu, B u e , 1958 (indice); Lecca, / umilili boteresti, p. 129 IpisaniaJ; pisania i descrierea i in Dic. Rom., I, p. 372; lorga, Braovul si romnii. p. 164165 [doc. 1698 despre construire m-rii|; Tunusli, p. 173; Potino. I l i , p. 151; Filitli, Inventami, p. 2425 [detenere, avere. I 8 2 5 | M ; A.P., X I I , p. I, 1843, p. 525526, 529-|moii i metoh al ep. Bu/.u|; A.C., 1868, p. 2 1 ; Voinescu 1., Monumente si peisagii (15 foto ale m-rii|; Bileiureseu, \lnslirile, p. 6 0 6 1 ; L.A.R., 1908, p. 420, 439; BCMI, I, 1908, p. 178; lorga. Saie si mndsliri, p. 180 (descriere|; Filitti, {'.litoti, p. 56 Ipisania, descriere, istorici ; i in S.O.V., 1920, p. 147149; ngerul", I, nr. 1316, p. 2728; Constantincscu-Iasi P., Narthexul (indice); Ivistion Sava, Despre fosla m-re Bera (G.M., XV 1937, nr. 559); Ingerul", 1937, nr. 1011, p. 5 4 1 ; Chiulescu T., Bis. fostei m-ri Bera-Buzu (B.C.MI, X X X V I I , 1944, p. 6976) [descriere, foto planurij; Popescu, nvelisurile. p. 29, 68, 76; Ingerul", 1946, nr. 811; p. 53 [ruine]; Cocora Gabriel, Bis, de la Bera monument de ariti brincoveneasc (G.B., X X I I , 1963, p. 515534) |descriere, istorici; G.B., 1965, nr. 78, p. 676. BERCA, vezi Valeo Mare. BERCENI, jud. Ilfov (his. Sf. Nieolae, sec. XVIII, reparata 1882). Popescu N., Catagrafia, p. 9 |his. ,,slah"|; Anuar 1909, p. 6 9 ; Boucr, p. 145 [Bitschina?, his. de piatr i casa hoiereasc]; A. Rom., 5 iunie 1857 larendarea moiei); Documente, indice sec. XVI |localizare prohahil) i XVII |un sat B. disparut i altul r. Vidra|.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

66

BERCENI, jud. Prahova. Vezi i Vlenii de Munte i Soplca. Documente, indice sec. XVI [satul B. din lunca Teleajenului, amintit la 15781579]; R.I., 1932, p. 155157 |hotrnicie, 1740]; Zeucianu Pericle, Carte de hotrnicie a mosiei lierceni din jud. Pralwva, proprietatea d-nei Elena C. Cretzulescu, 1886 [se rezum i due. mai veehi|: . Boni., 1801 sept. 20 si urm. [arendarea mosiei); l)ic\. Rom., I, p. 373. BEBCETI, vezi Cerndia. BEBCIOIU, vezi Buda Bercioiu. BEBEASCA, vezi Scel i Ploieti. B E B E N I Oit (bis. de lemn Sf. Nicolae la nceputul sec. X I X ) Ionacu, Catagrafia Arge, p. 92. BEBETI, vezi Lpuata. BEBETI Vlcea (bu. de lemn Sf. Inger, 1758, restaurata 1938). Vezi i Alimpesti. Popescu, Biserici, p. 51 |cat. 1840]; Popescu-Cilieni, liiserici de lemn (M.O., VIII, 1956, nr. 67, p. 408) (descriere, istorie]; Indice cronologie nr. 22 [doc.]; Documente, sec. XVI, vol. II, p. 144 [satul amintit la 1533]. BEBETI O i t (bis. din B. de Sus, 1821) eT . Vezi i Barasti, probabil acelai. BEBEVOETI, vezi Vlenii de Munte si Berivoeti. BEBE VOI U A r g e (bis. Toi Sfinii, 18281842, reparata 1896). Anuar 1909, p. 288. BEBIA Oit (bis. Sf. Imparati, construit de serdarul Ion Deleanu, 1842 1843 , reparat 1901). Dic. Rom., I, p. 386; Anuar 1909, p. 295; ..., 1929, p. 118; Romniceanu I.M., Carte de hotrnicie pentru mo.ia lieria de Sus i Beria de Jos din jud. Oit., plasa VedeaOlt, com. Oporelu. proprietatea d-lor D. Crislescu si S. Chrislescu I ergu, Bue., 1894 [se rezuin i doc. veclii). BEBI LESTI (Berleti), vezi Merii Petchi. BEBILETI (Berleti) lalomia (bis. din a loua jumtate a sec. XVII) . Indice cronologie nr. 20. |umili doc. despre sat|; Documente, indice sec. XVI i XVII [sat disparut]; Bauer, p. 141 ; Dic[. Rom., 1, p. 387 |despre bis. ruinat; acelai?]; Greceanu, Genealogii, II, p. 432^135. BEBINDEASCA, vezi Verguleasa. BEBINDE1, vezi Doagele. BEBINDEI, com. Gostavu, jud. Olt (bis. Adormirea. 1784-B. Non, bis. din 1826 B. Veclii, necat de Olt si o alta din 1859]. 70 Bauer, p. 185 [Perindei, far bis.J; Ionacu, Catagrafia irges, p. 7 9 ; Anuar 1909, p. 299 [bis. din 1866]; .... 1929, p. 127 |bis. din 1863]; Nandri Gr., Documente slavo-romne, p. 52 [despre Berindei, catini al satolli! Dneasa]; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la 1512 1513]; Greceanu, Genealogii, II, p. 435440 [despre boierii Berindei]; Dicf. Rom., I, p. 375. BEBINDETI, coni. Corbeni, jud. Arge (bis. Adormirea la nceputul sec. \ l \ . eoiistruit de Imi.ni lierindeti, recldt? 1863). Bauer, p. 180 Ifr bis.]; B.O.B., 1921, p. 685 [eat. 18081; Ionacu, Catagrafia Arges, p. 10 [inosia lui (. I)rugnescu| ; Anuar 1909, p. 286: A.E.A., 1926, p. 76; Indice cronologie nr. t; Documente, indice s e c XVI si XVII [satul amintit de la 1579). M M-BEA BEBISLAVETI, jud. Vlcea (Sf. Trei Ierarl.i, construite de Sandu Bucneseii, 17531754, 7 I terminata de Nicodim egumenul, 1762, arsa la 1788, reparat 1804).
www.cimec.ro

ut;

HIBLIOGKAFIK - I - AKA HOMANEASCA

Ionacu I., Acte i insemnri relative la boierul munteanu Sandu Bucnescu (A.O., X I V , 1934, p . 328337, 422436) i extras, Craiova, 1935 [vezi ndcosebi p . 424431, testamcntul s u ] ; Gleescu, Eforia, p . 9 4 9 ; Urccliia, Isl. rom., VII, p . 20 [doc. 1797, reparaii dupa ce fusesc arsa in timpul r/.buiului]; Tunusli, p . 174; Bauer, p . 178 (m-re si capel] ; Fotino, I I I , p . 1 6 1 ; lonacu, Catagrafia Arges, p . 12 [deseriere] ; B.O.R.. 1921, p. 680 |cat. 1808]; A.P., 1848, p . 406, 408, 414, 418, 422, 426, 430, 434, 442, 446, 462, 470, 482, 512513 h t u i t u r i , 18321846]; B.G.O., 1847, p . 333 [arendare moiij; vczi i A. R o m . , 21 i 29 aug., 4 sept. 1857, supl. 12 ci 19 sept. 1859; V. Rom., 10 ionie 1843 | m b u n t i r i ] ; Bulat T.G., M-rea Berislveti (B.C.M.I., X V I I , 1924, p . 78) [deseriere, inscripiij ; Dicf. Rom., I, p. 387 ; E p . Grigore, Dare de seam, p . 27 lin ruina] ; G.M., X I I , 1935, nr. 444 445 ; Brtulescu, Climneii, p . 3335 [descriere, foto]; A.E.A., 1940, p . 3 0 2 ; Ionacu I., Ieromonahul transilvan Nicodim in Tara Koiiuineasc, in Omagiu lui 1. Lupa, B u e , 1943, p. 365385 [eu anexe); E p . Grigore, Episcopio Arge, p . 4 0 ; C L . , 1934, p . 649650 [Al. Odobcscu despre m - r e ] ; vezi i Odohescu Al., Opere, I I , B u e , 1967, p . 380. B E R I V O E T I , j u d . Arge (fost Muscel) ( M bis. Adormirea, construit de Hera vtaful, preotul Bratu i C-tin Trgovisteanu, 1704; bis. nlarea, de lemn, construit de locuitori, 1769 72 si doua cruci de piatr M). Vezi i schitul Bindea. B.C.I., I X , 1930, p . 114115; Rdulcscu-Codiii, Muscelul, p . X L - X L I . L X X V I I ; A.C.M.I., 1943, p . 71 [restaurare]; Caramelea Vasile V., Satul Berivoeti Muscel 1. Obstea mo.nenilor, C. Lung-Muscel, 1946, 124 p . [si docu mente, eu stiri despre bisericij; Indice cronologie nr. 1, 9, 23 [doc. despre Bat]; vezi si Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1506]; G.B., 1963, n r . 910, p . 934 [insemnarc 1803]; G.B., 1965, nr. 910, p. 887[cat. 1840, trei b i s . ] ; Anuar 1909, p . 8 8 ; Dicf. Rom., I , p . 381382. B E R L E T I Ialomia, vezi Berileti. B E R T E A , j u d . Prabova (bis. Sf. Troi, construit de popa Puiu i alii, 1830, refcut 1850 7 3 ; l'osta M., drmat i rccldit ; naintea acesteia o bis. de nuielc ; i cruci vecbi, una din 16611662, alta din 1598 etc). 7 4 Iorga N., Monenii de pe Vrbilu i de pe l'alea Buzului, B u e , 1932, 17 p . (din A.A.R.M.S.I., S. H I , t . X I I , 1932) [pisanie, insemnri, d o c u m e n t e ] ; Bauer, p . 129; Dicf. Rom., I, p . 388 [bis. din 1830 i 1850]. B E R T E S T I , j u d . Brila 75 (bis. Sf. Treime B . de Sus, construit de Anghelacbe arenday, 18401848, reparata 1890). Didicescu I., Biserici din Brila, p . 1 5 5 ; Vasilescu A., Schife istorice, p . 155157; Anuar 1909, p . 4 5 3 ; Documente, indice sec. X V I [Satul amintit de la 1510, cnd era al boierilor Mrgineni] ; Iorga N., Doc. Cantacuzino [indice | ; Bauer, p . 191 Ifr bis.]; Dicf. Rom., I, p . 389. S C H I T U L B E T E L E I , vezi Pitesti. B E T E J A N I R o m a n a i . (disparut). Filitti, Arhiva Cantacuzino, p . 54 [doc. 1662 rf. la s a t ] ; Documente, indice sec. X V I Isat disparut]. B E Z D E A D , j u d . Dmbovia (bis. Sf. Nicolae, ecc. X V I I I , 1757, reparata 1893). Vezi i m-rea Pitrecea-Puturosu din Bczdead. Bauer, p . 158; Popescu-Runcu. Catagrafia, p . 1 2 ; Drghiceanu, Cluza. p . 3 2 ; Anuar 1909, p . 4 1 4 2 ; Panaitescn Gh. I., preot, Biserica din Bezdead fi preofii ei din ultimele patru veacuri (G.B., X X I , 1962, nr. 56) ; Docu mente, indice scc. X V I i X V I I [Satul amintit de la 15721573, cnd era al m-rii V i e r o ] ; 7 6 Greceanu, Genealogii, I I , p . 294, 298299, 332 [doc.]; Iorga N., Doc. Cantacuzino, p. 89, 58, 73 [ d o c , satul era 1/2 al m-rii Viero].
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

07

BIBARSU Saac (trei cruci din sec. X V I I ; crucca lui Secar, crucca lui Chesar i crucea de la moara lui D o b r c ) " . BIBETI Gorj (casa boierilor Bibcti i M bis. de lemn Sf. Nicolac, 1798 1799, pictura din 1871, cnd bis. a fost rcfcut). A.C.M.I., 1915, p. 129 [casa drpnat]; A.M.O., 1941, p. 336; Iorga N., Studii si doc, VIII, p. XV-XVIII [despre fam. Bibescu] ; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la 1589]; tefulcscu, Documente slavo romane (indice); Dic. Rom., I, p. 398. B1BULETI, corn. Rdineti, jud. Gorj (bis. de lemn Sf. Voicvozi, c. 1835). M.O., 1956, nr. 89, p. 541. BICETI Rm. Srat (bis. sec. X V I I I , apoi bie. de lemn Sf. ISicolae, 1847 1849, reparat 1894). Bauer, p. 110 [Bitzesti, eu bis.]; Anuar 1909, p. 258; Indice cronologie nr. 11 [doc.\; Documente, indice sec. XVII [Satul amintit de la 1613]. BCLEL, jud. Meliedini (ban si bis. sec. X I X , rtcladit de lemn 1897). V. Rom., 1851, p. 200; A.E.R., 19211925, p. 4 6 9 ; A.M.O., 1941, p. 450; Documente, indice sec. XVI (satul amintit de la 1513]; Ionescu I., Agri cultura romna, p. 499501; Dici. Rom., I, p. 4 3 9 ; Grcceanu, Genealogii, Il |>. 222 [doe. 1050]; Iorga N., Doc. Cantacuzino, p. 72, 91. ItCI - I f f o v (Arcuda) (bis. Sf. Con stantin si Elcna, ante 1810 7 8 , apoi bis. Adormirea, B. Joia, 18361840, construit! de M. Gherman .si alii). Popescu N., Catagrafia, p. 2324; Anuar 1909, p. 78 i 258; Radu G. Ion, Bisericile din jurul Florestilor, p. 272273; A. Rom., 1857 nov. 23 i 30 [arendarea moiei Arcuda, eu han]. B I J N E R l , rum. Glodeui, jud. Gorj (M bis. de lemn Cuv. Parascbiva, 1746, construite de pupa Frtil si \ intil, refcut 1792; fr pictura). M.O., VII, 1955, nr. 1012, p. 6 4 1 ; Renasterea", 1945, p. 185 [cat. 18401; A.E.R., 19211925, p. 418; A.M.O., 1941, p. 364. BILA, jud. Ilfov (fost lasca) (bis. de lemn Naterea Maicii Domnului, 1820 1830, adusa de Smaranda Creulcscu de la Floreti Prahova i cruee din 1830). Brila 1. I., Pisanii si insemnri din jud. Vlasca, p. 5 2 ; Creeanu R., Bis. de lemn din reg. Bucureti (G.B., 1964, nr. 12, p. 9294) [plan, foto, descrii sumarj; Dic. Rom., I, p. 401 [ctun]. B1LC1URESTI, jud. Dmbovia (bis. de lemn sec. XVIII, cldit de zid la 1879). Bauer, p. 161 |bis. i casa boiereascj; Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 5859; Anuar 1909, p. 5354; Dicf. Rom., I, p. 402 BLDANA (Bldneti), jud. llfov (fost Dmbovia) ( bis. mnstire Adormirea, Sf. Gbeorgbe i Sf. Nicolae, construit;! de clucerul Hiotii i popa Gbeorgbe, protopopul jud. Dmbovia, 1831, reparata 1861 " 9 ; acum bis. de sat; i un han sec. X I X ) . Documente, indice sec. XVII [satul amintit de la 1622]; Baucr, p. 156 [far bie.]; Popcscu-Runcu, Catagrafia, p. 7071 [la 1810 bis. de lemn Sf. Nicolae], Iorga N., Studii si doc, XV, p. 285 Ipisania bis., 1831]; i in l)ic\. Rom., I, p. 4 4 3 ; Drgbiccann, Cluza, p. 3 1 ; Tomcscu C , Mitropolitul Grigore al IV-lea al Vngrovlahiei, 1927, p. 6 1 ; Iorga N., Biserici dimbovifene (B.C.M.I., 1939, p. 3538) [inecripii, insemnri, foto]; A. Rom., supl. 2 mart. 1857 |han]. BLTA (Balta), jud. Gorj (M bis. de lemn Sf. Voevozi 1818) A.O., 1935, p. 111 [doc. 1599]; veai i Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la 1599]; Bauer, p. 217; A.E.R., 19211925, p. 418 i 451 |bis. minata]; A.M.O., 1941, p. 144; Creeanu R., Biserici de lemn
www.cimec.ro

B1BLI0CRAFIE - I - AHA KOMANKASCA

(M.O., X I , 1959, p. 56, p. 293) [inscripii] ; M.O., 1964, nr. 12, p. 74; Indice cronologie nr. 4 (Balta-Blai); Renasterea", 1945, p. 331 |la 1840 doua bu. de lemn: Inlan-a, 1823 i Sf. Voievozi mali. \ alea Man, 1774, preinoitfi 1814] ; Ionescu 1., Agricultura romna, p. 1317; tcfulcscu, Strimba, p. 6166, 116, 125126; veri si indici' |sat al m-rii Striml>a|. BLTENI, v e Blteni. BlLTIOARA, jud. Gorj (la 1840 bis. de lemn Sf. Nicolae, 1755; construit de zid la 1866). Renasterea", 1945, p. 331 [cat. 1840]; A.E.R., 1921 1925, p. 4 1 8 ; A.M.O., 1941, p. 331. BILUCESTI G o r j (sat disparut). -tifulescu, Gorjul, p. 241242 [doc despre sat| SCHITLL B N D E A , corn. Berivoeti-Muscel, jud. Arges (Intrarea in biseric, construit de iNecula logofl i Dumitraco iuxliaa. 1756; prei.ii ni" de la bolt in sus de popa Bratu: fost inetoli al m-rii Aniuoasa
i al m i l n . p i i l i i 11 "",

Rucscu I., M-rea Aninoasa. p. 162166 i 243 246 [istorie i doc.| Indice cronologie nr. 1 (indice); l'recbia, Ist. rum.. II, p. 437438, \ II. p. 327, X.A., p. 17; Dicf. Rom., I, p. 381 [despre un sebit in ruina la Bcri\ocsti| ; B.C.I.. IX, p. 114115 [cat. 1840|. BRA Dmbovia. R.I., 1931, p. 312314 [..oc. 1644. satul era al lui Socol ('.ornali ami| ; Arges", nov. 1966, p. 13 [despre uuinele satului|. BlRCA, jud. Dolj (bis. Sf. Dumitru i Sf. Gheorghe, 1801 1803, drimat i rcconstruit 19121914). Donat I., Satele lui Mi hai Viteazul (S.M.I.M., IV. p. 486); lorga N.. 0 moie a lui Mihai Viteazul : Rirca din Dolj ( Siudii si doc, XVI, p. 29 37); Documente, indice sec. XVI-XNII [satul aminlit de la 1596J; Didier cronologie nr. 2, 4, 19 [doc. despre s a t ] ; Bauer, p. 205 [bis. sec. X V I I I ] ; M.O., 1965, nr. 56, p. 4 3 8 ^ 3 9 [cat. 1845|; lonescu I., Insemnri de pe cri rechi (M.O., IX, 1957, nr. 78, p. 526527) |despre arderea bisericii]; A.M.O., 1941, p. 183 [bis. noua]; Buzatu D., Toponimie doljan (M.O., 1967, nr 12, p. 70) [despre s a t ] ; Dic. Rom., I, p. 445. BRCA, coin. Valea Mare, jud. Oit (bis. de lemn Cuv. Parascbiva la uceputul sec. X I X ) . Bauer, p. 185 |fr b i s | ; limaseli, Catagrajia Arges, p. 89 [moia mitropolici]; Indice cronologie nr. 17 [doc. despre s a t | ; Documente, indice sec. XVI-XVII [Satul amintit de la 1542]. BiRCAClU, com. Mucteti, jud. Gorj ( bis. de lemn pe temelie de piatr Sf. Nicolae, sec. X V I I I , 1713 sau 1745, acoperit a doua oar la 1803, ruinat prin prbuirea bolilor). A.E.R., 19211925, p. 4 1 9 ; A.M.O., 1941, p. 3 3 3 ; Popcscu-C.ilicni, Riserici de lemn (M.O., VII, 1955, nr. 1012, p. 641) |descriere| ; Renasterea". 1944, p. 299 [cat. 1840]; Dic. Rom., I, p. 328. BIRC.EI, jud. Gorj (la 1840 bis. Sf. \ o i c \ o z i , construit de Radu Rusiiioceanu pitar, 1826, recldit la 1904). Renasterea", 1944, p. 360361 [cat. 1840]; ..., 1941, p. 3 5 3 ; tefuleecu, Gorjul, p. 113; Dic(. Rom., I, p. 405. BIRC.EI (Bircii)Oit (doua bis. la inceputul sic. X I X : Sf. Ioan-Admesti i Sf. Nicolae, recldit de zid 18871888). tonaseli, Catagrafia Arge, p. 8 5 ; M.O., 1957, nr. 12, p. 85 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 295; Documente, indice sec. XVI |satul amintit de la 1564]; Dicf. Rom., I, p. 4 0 5 - 4 0 6
www.cimec.ro

N. S T O I C I SI D

ii!l

BRLA. coni. (nocesti. ju<|. Arge (bis. Adormirea, 18341836, reparata 1895). Vezi i Podioru. \miar 1909, p. 116117. H IRLA, vezi Vulturcasca. BRLEST1, cum. Bombenti, jud. Gorj (la 1840 bis. de lemn nlarea, 1760; cruce din 17781779). Vezi si Bumbestii de Jiu. Bcnasterea", 1944, p. 301302 [cat. 1840]; A.E.B., 19211925, p. 422; A.M.O., 1941, p. 3 3 3 ; Documente, indice sec. X V I [B. nelocalizatj; tcfulescu, Gorjul, p. 7682 |doc. despre sat). BBLETI, corn. Corbu, jud. OU (bis. Sf. Paraschiva, 1837, reparat 1889). Ionacu, Catagrafia Arges, p. 9394 Ifr bit*, la 1824|; Dicf. Rom., I, p. 4 5 2 ; Anuar 1909, p. 295; A.E.A., 1929, p. 122. B B L O G U , jud. Arge (bis. sf. Paraschiva, 1815, reparat 1879, minata). Vezi si Teiu. M.O.. 1961, nr. 58, p. 419 [cat. 1833J; Anuar 1909, p. 2 7 4 ; A.E.A., 1929. p. 8 4 ; Gold I., Carte de hotrnicie a mofiei Birlogu-Teiu din districtul Argeul compus din trupurile Birlogu, BogdAneasca. Slcrisani, Cornetu fi Baieti, proprictatea d-lui Al. A. Dristoreanu, Bue., 1887; Indice cronologie nr. 2. [doc.]. HRLOGU, corn. Stoeneti, jud. Vilcea (la 1840 doua bis. de lemn: Sf. Diniitrie, constriiit de pupa Preda si alii, 17561757 si Sf. Gheorghe, 1825, construit de diaconul Gbeorghe i locuitori). B.C.M.I., X X V I , 1933, p. 136 [inscripie]; Popescu, Biserici, p. 79 [cat. 1840]; A.C.M.I., 1943, p. 39, 66 [despre bis]; Dicf. Rom., I, p. 453. BIKNICI. vezi Albeni. vezi Drgani. B l R S E T l , coin. Tigveni, jud. Arges (bis. ntmpinarea Domnului B. de Jos, construit de slugerul Toma l'urduescu ante 1808, reconstruit 1894: bis. Sf. Nicolae B. de Sus, construit de postelnicul Dumitrache Tig\canu, 1804, reconstruit 1888) i bis. Adormirea). Bauer, p. 178 [Burseti i Burscti de Sus, far bis.] si p. 179 [Barsesti, eu bis.]; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 17, 21 i 2627 [B. Brbteti]; B.O.R., 1921, p. 684 [cat. 1808]; M.O., 1961, nr. 58. p. 410 lia 1833 doua bis. B. Vldeti] si p. 413 |o bis. la Birseti]; Dicf. Rom., I, p. 3 3 3 ; Anuar 1909, p. 274 i 288; A.E.A., 1929, p. 68 i 99 [i bis. Adormirea, 1838]; Indicv cronologie nr. 1, 4 [doc. despre s a t ] ; Documente, indice sec. X V I i XVII [B. probabil Arges; vezi si Birzcti); Greceanu, Genealogii, II, p. 213250; lonacu, Biserici Oit, p. 5758 |doc. 1645, eat al lui Ivasco Ceparul]. \ B I R S E T I , jud. Gorj (bis. si casa boiereasc sec. XVT1I). Bauer. p. 210; A.O., 1926, p. 126; A.M.O., 1941, p. 334; Documente, indice sec. XVI [localizare probabili]; tefulescu, Gorjul, p. 288289 [doc. despre sat]. B R S E T I O i t eau Tclcorman (/ bis. de lemn Adormirea, mijlocul sec. XIX). Bauer, p. 179 i 184 [doua sate]; Ionascu, Catagrafia Arges, p. 80 [bis. de lemn Nasterea Maicii Domnului]; Idem, Biserici Oit, p. 230231; Docu mente, indice sec. XVII [localiza*re probabil]; Dicf. Rom., I, p. 456 [bis. din 18831887]. BRSETI, coni. Buleta. jud. Vilcea (M bis. Sf. Nicolae, sec. XVIII, refcut 17551756 de Barbu Oteteleeanu i .illu i la 1809; doua cruci de pietra din 1754 si 1760).
www.cimec.ro

7(1

BIBUOCHAFIE - I - TARA ROMNKASCA

Bulat T.G., Inscripiii (A.O., I, 1922, p. 243); B.C.M.I., \ \ V 1 , 1933. p. 185 linscripii] ; Bauer, p. 2 0 1 ; Popescu, Biserici, p. 68 [cat. 1840]; ..., 19211925, p. 4 9 7 ; A.M.O., 1941, p. 6 9 4 ; Indice cronologie nr. 13 [doc. despre s a t ] ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1523, cnd era al nt-rii Argc; un ait sat B., tot in jud. Vlcea a fost al ra-rii Govora]; Dicf. Rom., 1, p. 455456 B R S E T I , vczi Urziceni. B I R S O I U Arge, jud. Vlcea (doua bis. de lemn la inceputul sec. X I X : Sf. Nicolae i Sf. Voievozi Piscul Ursuluj). Vezi i Delureni. B.O.R., 1921, p. 683 [cat. 1808]; Ionascu, Catagrafia Arges, p. 2 9 ; M.O., 1961, nr. 58, p. 408 [cat. 1833]; Indice cronologie nr. Il [doc. despre s a t ] ; Dicf., Rom., I, p. 333334 B l R Z A , jud. Oit (fost Romanai) (bis. Sf. Dimitrie, construit! de Dumitru Sndulachi clucerul i alii, 1805 sau 1813, rcparat 1912 si 1920 i bis. de lemn Sf. Nicolae, ante 1845). Bauer, p. 197; B.C.M.I., VII, 1914, p. 195 i X X V I I , 1934, p. 100 [pisania]; M.O., 1965, nr. 34, p. 290 [cat. 1840]; Monografia jud. Romanati, p. 3 7 1 ; A.E.R., 19211925, p. 5 3 3 ; A.M.O., 1941, p. 184; Anuar 1909, p. 207; Documente, sec. X I I I - X V l [localizarc probabil!] i X V I I . BlRZA, jud. Dolj (bis. de lrmn Sf. Nicolae, construit de preotul Ioan Mincscu, 1822, rezidit 1889). Vezi i prcdentul. Rcnaterea", 1944, p. 166 (cat. 1840]; M.O., 1965, nr. 56, p. 441 [cat. 1845]; A.M.O., 1941, p. 587; Buzatu D., Toponomie doljan (M.O., 1967, nr. 12, p. 70) [despre numele satului]; Dicf. Rom., I, p. 456458. BRZANI, vezi Bbeni-Olteu. BIRZTI (Brzeti) Vlcea (la 1840 bis. de lemn Sf. Nicolae, construit! de episcopul Clment i alii, 1742). Popescu, Biserici, p. 33 [cat. 1840]; A.M.O., 1941, p. 6 9 4 ; Indice crono logie nr. 6 [doc. despre s a t ] ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [Satul amintit de la 1536]. BRZEI D E GILORT, com. Albcni, jud. Gorj (bisericile familiei Mghcriu: Sf. Gheorghe i Sf. Nicolae, construit! de erban Mghcriu capitan, 17991800, i Sf. Arhangheli, construit! de Ioan M!gheriu, 1824 1825, ambelc M). Bauer, p. 2 1 0 ; tefulescu, Gorjul, p. 393396 [despre bisericile si casele fam. M!gberiu; inscripii, documente]; Idem, Tirgul Jiului, d. Il-a. p. 234235 [foto pictur!]; A.E.R., 19211925, p. 4 1 9 ; B.C. M.I., X X I V , 1931, p. 4 6 ; A.M.O., 1941, p. 334335 ; Voinescu T., Elemente realiste (S.C.I.A., 1954, nr. 12, p. 65, 72, 74); Voinescu T. i Oprea P., Meteri locali (ibi dem, p. 218); Dic. Rom., I, p. 459. BRZOTETI, vczi Romani. BSCENII D E JOS, com. Calvini, jud. Buz!u (M bis. Sf. Nicolae, fost! de lemn, construit! din zid de Tudor Siseanu vataf de piai, 1775, zugr!vit! 1797, rpart! 1863 i 1879). Vezi i Calvini. Constantinescu H., Vechi biserici de lemn de pe Bisca Chiojdului (Ingcrul", X , 1938, p. 224226) [despre vechea bis. de lemn]; Idem, Bis. Sf. Nicolae din Bscenii de Jos (Ingerul", I X , 1937, nr. 6, p. 313319; nr. 78, p. 396406 [pisania, descriere, ndeosebi a picturii, despre ctitori, nscmn!ri] ; pisania i n Dicf., Rom., I, p. 4 6 3 ; Iorga, Inscripii, (R.I., 1929, 271); Idem, Trei biserici de sat muntene (B.C.M.I., X X I V 1931, p. 5256) [inscripie, nsemnari, descriere, foto, portrete ctitori]; G.B., 1966, nr. 58, p. 524 [nsemnare despre reparatia bisericii 186318791; Ghika-Budeti,

Evoluia (B.C.M.I., XXIX, 1936, p. 9596 i pi. CDXXXVII-CDXLIII) ;


www.cimec.ro

N. S T O I C E S C U

71

lt.no.cu <;r.. Istoria, p. 222223; ..., 192r>, p. 31 si 1928. p. 5 8 ; Ingcrul", 1937, nr. 1011, p. 550; Documente, indice sec. XVII [satul B. amiiitit il- la 1615|. BSCENII DE SUS, com. Calvini, jud. Buzu (Lis sec. XVII,81'> apoi liis. Sf. Voievozi, 1833 sau 18151847, reparat 1853). Constantinescu H., Bis. Sf. Voievozi din Biscenii de Sus (Ingrai", X, 1938. p. 227230 si X I , 1939, p. 858863)-|deecriere, nsemnrij; Idem, l'reofii de pe Bisca Chiojdului din secolul XVII pina in prezent (liigerul", X, 1938, p. 410423) [i doc. despre Bsceni, 1(421782); Idem, Crfi bisericesti vechi de pe Bisca Chiojdului (Ibidem, nr. 6, p. 541545); Idem, Legturile Cantacuzinilor cu l'alea Biscii Chiojdului (..Ingcrul", XIV, 1942, nr. 59, p. 160167) [documente]. BISERICUA, vczi Garvn. B I > \ H ( , I . mm. (.Iiiili'ni. jud. <orj (Lis. de lemu Cuv. Paraschiva, I 72K. prcfcut 1791 1792; informati!- C. Blan. B1SOCA (Biseaca), jud. Buzu. Indice cronologie nr. 3 [doc.]; Documente, indice ce. XVI [Satul amiiitit de la 15221523]; Bueanu T. ci Olga Hor.a. l'ormarea i dezvoltarea cornu nei liisoca (reg. Ploeti) i evolutia formelor sale social-economice (R.M., 1964, nr. 1. p. 3443); Dicf.' Rom., I, p. 412113. BISTREU, jud. Dolj (M l>is. Sf. \icolae si Sf. Arhanglieli, construit de Mihai Constantin i alii la 18261832, zugrvit 1837; i crucc \ celie, dispartita). b2 Bauer, p. 205 ; Ionescu I., nsemnri de pe cr\i vechi (M.O., I X , 1957, nr. 78, p. 526); Oltenia", I, 1940, p. 12 [bis. bordei]; A.E.R., 19211925, p. 398; Donat, Fundaiile, p. 18; ..., 1941. p. 185 |i Lis. noua, 1886|; M.O., 1965, nr. 56, p. 437 [cat. 1845]; Indice cronologie nr. 4, 22 [doc. despre s a t ] ; vczi i Documente, indice sec. XVI si XVII-[satul amintit de la 1531. cind m-rca Tismana avea dreptul s fac aici s a t | ; M.O., 1967, nr. 1112, p. 972 [redescliiderea Lis. din Bistreu Vechi]. BISTRIA, jud. Mchedini (Lis. Adormirca, 1833, terminata 1836, reparata 1885). Aiiuar 1909, p. 189; Documente, indice sec. X I H - X V I i XVII [satul amiiitit de la 1385]; Ionescu I., Agricultura romana, p. 562, 619623. M M-REA BISTRIA, com. Costcti, jud. Vlcea (Adormirca, ctitorie a Loierilor Craiovcti de la sfiritul sec. al X \ -Ica 8 3 ; stricat de Mihnea ce! Ru den temelic" la 1509, m-rea refcut de Loierii Craioveti la 1519 data mici pisanii; Liserica reparat la 1683 tic Constantin Brncovcanu, zugrvit la 1820 de marcie Lan Grigiirc Brncoveanu; biserica mare i cldirile m-rii avariate de cutremurul din 1838 au fost iliiniii.il la 1845 i rendite la 18461855 M dupa planurile lui I. Sehlatter, Scarlat Beni i Iuliu Frcywaltl tic dtimiiitorii G. BiLescu i li.irLu tirLei ; Liserica mare, rezidit in 18461850, a fost pictat de G. Tattarescu ; la m-rc se pstreaz mormintul lui Moisc Vod din 1532; bolnia construit de Craioveti, 15201521, lng m-re, pritlvorul adugat si zugrvit tic Adriana Cantacuzino, stiia \ornicului SerLan Cantacuzino, 1710, exteriorul bolniei refcut; cruce n faa.Lisericii mari eu pisania ngropat In parte in beton. o alta cruce din 1781, fost n \ i a m-rii, se alla la Muzeul de art. In cldirile fostei m-ri se alla acum o scoal profesional spedala. Arb. St. B u e , Indice cronologie nr. 6, B u e , 1948 [1410 d o c , 1491 1885]; Documente, indice X I I I - X V I i X V I I ; Sacerdocanu A., Contribue
www.cimec.ro

72

BIBLIOGRAFI!

TUIA ROMANKASC.A

la istoriti m-rii Bistrifa oltean (M.O., I9(7. nr. 12, p. 83101 Ipublici 14 doc., 17201856, refertoare la proprietilc m-rii|; ^tefulescu. Documente slavo-romiu (indice); (ia\ ril Protul. Via\a Sf. IS'ifon, ed. Erhieeunu, p. 6 3 ; Istoria rii Romneti, p. 16 [m-rea risipit de Milinea cel Rau| i 119 |sicriu di argini druit de donnina Bla.a); lstoriile. p. 3031 [sfrmat pina la pinnt de Milmca cel Ru); llurmiizaki, XV'/l, p. 291 [despre prdarea m-rii. 1526]; Paul de Alep, Cldtoriilr, p. 170173 [deecriere: 3 biserici i sellimi din pestera); vezi si M.O., 1967, nr. 1112, p. 916; Vrtosu E., Foletul novvl, p. 173, 174, 182; lorga, Inscripfii^, f.I., p. 193202; II, p. 81 si Studii si doc, XV, p. 8083, 324; V, p. 162163, 555; XIV i X X I (indice); Brtulescu V., Pisanii din bolnifa m-rii Bistrifa. schitul Dobrua si bis. din Chiciura (M.O., VII, 1955, nr. 56, p. 337 [pridvor, 1710); lnscripfii Bucureti, p. 313 [[panar, 16811682), p. 331, 545 leandel e. 1633). p. 546547 (candela, 1(>I2); passini (vezi indiee: ee reproduc inscripiilc de pe foarte inulti ubicete, aflate acuni la Bucureti); Sacerdoeanu Aurelian. Constantin Brincoveanu i ctiloriile sale din Oltenia (M.O., 1964, nr. 910, p. 720721) (inscripii. 1683 i 1709); Andreeecu, tuffati. In legatura cu datarea pomelnicului m-rii Bistrifa-ilcea (M.O.. 1965, nr. 12, p. 5253) [crede c e din 1693 1705); Paiiaite.-fti P.P.. Manuscrisele slave din Biblioteca Acad. R.P.R., I, p. 262, 297, 321, 356358 passim finsi mnri de pi- cirile m-rii]; Catalogul manuscriselor romneti. IV. Hue.. 1967, p. 164165 [neemnri) ; Baiasti, T., Un manuscris din 17911 al lui Dionisie Eclesiarhul (A.O., XV, 1936, p. 100 106) Ipomeluiciil m-rii Btrita]; Pomelnicul postelnicului C.-tin Cantacuzino pe o evanghelie data m-rii Bistrifa (M.O.. VII, 1955, nr. 34, p. 156157); Sacerdoeanu \.. Pomelnicul m-rii Bistrifa olteaiui (M.O., 1966, nr. 56, p. 477509) [se reproduce]; Vasilescu Al., Descrierea ( \.<>.. M I , 1928, p. 255258 si 283) [proiectul austrieeilor de fortificare a m-rii si prospect]; vezi i M. Popeseu, Oltenia in timpul stpinirii austriace (B.C.M.I., 1926, p. 102103); Giurescu, Mate rial (indice); Documente agrare (indice); vezi tndeosebi p. 839 [doc. 1795, ilespre arderea m-rii); Ghenadie Enccanu, Milropolitul l ngrovlahiei Neofit I (B.O.R., III. 18761877, p. 11 14) |inscripii, istorie la 1746) (vezi i S.C.I.A., 1956, nr. 34, p. 283); Urechia, Ist. rom., II p. 8789; VI, p. 169; VII, p. 307, 4 0 6 ^ 1 0 8 ; \ III. p. 363365; X A, p. 15, 2225, 137139, 289 [stana m-rii]; 302305, 306307, 317318; Ilauer, p. 201 ]m-rea, capel i dou bis.] i A.O., III. 1924. p. 305; Tunusli, p. 175; Genealogia Cantacuzinilor, p. 57; Potino, III. p. 174; lorga N., Contributi uni la istoria literaturii romane la inceputul sec. al XIX-lea, B u e , 1906, p. 26 [despre zugrvirea bisericii, 1811]; B.O.R., V, 18891890, p. 283, 293294, 361375 [legenda construirii bisericii i descriere, 1826]; B.G.O., 1838, p. 70 si 1841, p. 42 [arenda mosiilor m-rii] ; A. Rom. 1859 dee. 12 si 19 [arenda moeiilor); A.P., X I 18421842, p. 326329; XII, 1843, p. 408412, 414417; XIII, 1844, p. 254255; XIV, 18461847, p. 646649, 698703 [venituri, 18391844]; XIV, 1846 1847, p. 706. 1073, 1093 [despre reclidire] i 1852, p. 577589 [cheltuieli reclidire, 18451849); Chihaia PaveI, Dou rapoarte ale arhitectului Ioan Schlatter din anni 1847 (B.O.R., 1968, nr. 35) [despre drimarea bisericii vechi i construirea noilor edi(icii). vezi i Analccta", 1944, p. 143; G. Bibescu, Domnia lui G. Bibescu, II, p. 194; B. Of., 28 iunie 1851, p. 224 (mezat pentru cldiri]; B.S.N.R., III, 19051906, p. 12 [medalia rczidirii 1846]; vezi si Krupensky, Medaliile romne, p. 153154;
www.cimec.ro

. n - t

73

Margot. (> ,ir, p. 38 39 |.|.-M ri. . IK."*| ; ..l>iml...\ ita". 25 udii |8.">9. p. 30, 337 . . . . . , .. |: CI... 1031. p. 672 681 |de*criere
(MUIMMU. 18601;

..li- tour .1. m.nul. ". IJid.'t. prrmirr trini.>tn\ p. t29 ; G.I.. 1934, p. 168 (deaea il- l.anr.'l.it | : \nioniu. Ubum. pari, a I. p. 78; Calcini, p. nini l.iii". 1882. p. 33 |foi.> veehe); Bp. (ili<iiadi<-. Illumini />. Himnic |7 fol. \<rln|; 1'.-. Inulisittil,. lig. Il ||. .lin 1706 .1 Dioaiaie Eek turbai ] * ; TVIcgu M., Mimstiri din Oltenia nutite de un pictor fronce: (11.0., 1966, nr. 78, p. 632 fi 641642) | Lane, loi |: Alrxandrocu (... liistrifa (I .MI... I \ . 1846. p. 1516. 21 23); Uexandrri.ru (ir.. Mmorial di dilatorie, p. 62 <7 : Odobrncu VI.. .Intichilfi relMuffire liistrifa (jud. I Urea, filmili C.ozii ) (Bui. limtrurt. pillili..". I 8 ( M 1866. -t.. p. 137143) liimrripiii. deaerine pirtur, obirotr de cali, in.irm i n t r | i 7 ; Iiad< u. Istoria critica, p. 79 -81 |drnpr* ctitnri. .lupa \ l . Odo bruru); Monumrnie nfftnenT, 11. p, 221 -222 Ideeeriere, istorie**, reparaiilr necesarr); B.V.. 22 oet. fi 17 il,. 1885; ToeUeeea, Rnftorluri. p. 12 " J > (piftanii 1683. 171U fi 1856, .ln.rri.-r.. iiiMi-riptii il p. idoarr. poni lnnnl |. V \.. 189H. p. 86 |..n. .innarrl; (ili. n.i.ln . <> rizitt canonica, p. 2123 ; G k d i e , I i:ilf canonice. p 2632 |deecriere, iaseripii] ; i in /Or,. Uom., I, p. 422423 fi 518 [bulnia; Inai. ilnpA (ir. T o r i l o i u | M V, p. 378 |lrgrnda ni-rii. dupa llarideu); Bilriur....u. \ln*tirile, p. 218 2211: V.K.B.. 1900, p. 22 23 *i 1021 102">. p.61417; Impresiuni de la o vizila la m-rea liistrifa, jud. lilcea (Coaaoa torul'". IN. 1901, nr. 6. p. 9596); Blani T., Mrea liistrifa ( C Ad., IV, 19051966, p. 137 139, 216219); Kpiscopia Rimnicului. p. CIV, CXXY II \ \ l \ |foto] panini; L.A.R., XI, 1907. p. 467: Kautii. Monoerajia. p. 2'i 40 |inrripii. drsrrirrr, foto); Dobrroru, Istoria bisericii in sec. \ 1 . p. "" .> . ">6: Idem, Istoria bisericii din Ollenia, p. 111. 2I.">247; Inrga V , Istoria ronunilor in chipuri ti icoane, I. p. 1 1 : lorga. Sale i miindstiri. \>. 318 120 (istori.', lo.-ri. r.'l : Odob.M u \ | >i hit urite si metoasele m-rii liistrifa (H.C.M.I., 1. 1908, p. 101 103 |d-oprr bolai; descriere, iaaeript); liolnifa mrii liistrifa (Albina", XII, 19081909, p. 99100) |dup B.C. M I . ) ; MI'.. V i l i , nr. 23, 15 a u g . 1 sept. 1909, p. 3537 : CrgAnranu Sp.. O r e cu priiire la meterul Mainile (B.C.M.I., 111. 1910, p. 44); lonrsou-Sachclarir (... Ihumuri prin far (N.R.L., 1910. p. 733734. 741744) |deaeriere, istorie); Nestaie! \ \ . . Mna liistrifa ( H I \ . l .. \ l l . <>\2. p. I l a . p. 2 6 8 - 2 7 0 ) |ilorir. foto]; Lapedatu Al.. Mesti rii bisericilor din Tara Horruneascd, in Un mnunchi de cercetdri istorile. Bue.. 1915, p. 166167; B.C.M.I., III, 1915. p. 4 6 ; X I X , 1926, p. 102; lorga-BaU. Histoire, p. 9698; lorga. La Roumanie, p . 6 0 6 3 ; I .-.< -. -.-. Ilizantinismul. |>. 13; Crorgcwu I I' /<i//n> m l< sirbo-bizanline in arhilrctura bisericeascA din Oltenia (A.O.. I V 1930, p. 144); Balf (i.. Influence serbe ; lorga Y . Istoria bisericii. 1. p. 124125, 11. p. i>7 ; lVlinmu VI., Impre siuni de dilatorie, p. 141 144; C.T.. 1872. p. 5 1 ; Vtalk.-r Mn., ( ntrodden paths. p. 282286 |drMTrrr|; Filitti I.C.. Ila rial ul Olleniei si (.mio usarli, Craioxa, <f.a.>, p. 24 fi urm. |di'*prc ctitorii in-rii Bistria); Mrtrf. /.ugravi ( i n d i r . ) : Kalinil.ru !.. l'orlretele bizantine in bisericile orientale si ale noastre (Alluna". XV, 1911 1912. p. 19011904); i.l..eteu 1.1)., Peintures murales, p. 6 9 ; Idem. / i peinture, p. 110112: \ <>u T., G. Tattarescu, p. 2930; Wrrthrimer-Chika, G. Taltarescu, p. 122 123: Brituleacn V /ujnnul cintaref Gheorphe-Gherontie (M.O.. XIV, 1961, nr. 12, p. 2425); Pinoiu A., Pictura votila, iig. 5 |lolnia);
www.cimec.ro

Itllll H l l . H V H I

I Ml \

IIOMAWEASCA

Wiika-Bud.fli, Lvolufia (B.C.M.I.. W l l l . 1930, p. 12, pi. X l l - W Ip.iraclisul] ;i \ \ l \ , 1936, pi. DCXXXV (u'J ; Dragliiccanu \ ., Monumen tele Olteniei (H.C.M.I.. X X \ I, 1933, p. 5558) [dr-M-rien-, istorie, inecriptii, fot. m-re 9 i bolniij; Popescu M., M-rea Bistrifa (R.S.T.R., LI, 1933. p. 353355); (recenxia negativi a lui I). P. Bogdan, in K.I.R., IV, 1934, p. 402); latrali 0 . , Sculptura in lemn romneascd (A.S.A., fase. 1112, 1935 1936, p. 10); Donat, Fundafiile, p. 1820; Ion-m G. Istoria, p. 23, nota I. p. 76, 4 2 3 ; Nicolaescu St., Moise vodd (... W III, 1938, p. 438); P o p o n i G., M-rea Bistrifa, t e s i de l i m i t a , Inet. teologie B u e , 1938; Hacu, Afdmi.itirile, p. 1216; A.M.O., 1941, p. 837841 ; veri i Prrtorian M., Mdndstiri i schiluri, p. 2731 [din A.M.O.]; Gbika-Budcsti, L'ancienne architecture |H.( M.I., 1942, p. 19, P l. XI, X X I I I ) ; Popcscu, nveliurile, p. 56, 87, 92 (.iurtHcu, Ist. rom.. Il ci III ( i n d i o ) ; Vntoiiescu P., Mettevi fi arhilecfi, p. 1617; S.C.I.A., 1956, nr. 12, p. 8 5 ; Aria feudald, p. 77, 79. 9, 217; Britulcscu \ ., Dascdlii de zugravi loan fi Mincu de la Rimnic fi trge (M.O., XV, 1963, nr. 1112, p. 860) [icoanelc imparatati dm 17>4] ; Vndr Stefan, Vfile brincovenesii aie mdndslirii Histrifa (iilcea) (M.O., 1964, nr. 910, p. 743745) [descricre, inKcripic I688|; Malacopol Viorica, Date in legdlurd eu activilatea arhilecfilor Freyteald (S.CI.A., arti plastici, 1964, nr. 1, p. 332333) [deapve reCaoetea m-riij: . - M U St., Bdnia in Tara Romneascd ; B u e , 1965, p. 120130 [deapn daniile ficutc de boierii Craievcftj m-rii Bislria); Istoria bisericii romne, I, p. 407; Mctzulcscu St., In jurul unui ctitor bisericesc (G.B., XY11I, l'.V>. nr. 7 12, p. 657672) [deepie Barbu Craiovcscu ci obicctele m-rii ; ru foto|; Drigu V., Pridvorul /asinini schit Hotdrani, in vol. Omagiu lui P. ('.onstantinescu-Iasi, p. 651659 [despre cxistcna pridvorului in -<'. X \ 1 la boluia m-rii BistriaJ; lonescu Gr, Istoria arhiteclurii, I, p. 277; Yitisianu, Istoria artei (indice, -rea B.) ; Mmoire sur les couvents roumains, p. 7582 |doc. 1639J; veni si Afemoriu asupra mdndstirilor romane, p. <>2 TI ; Bengesco, Memorandum, p. 1723 (acelai doc.j; Stincscu D., coala romneascd de la m-rea Bistrifa, B u e , 1931, 35 p . ; trempel, Copisti de manuscrise (indici'); Sacerdocanu Aurelian, Cronicarul Dionisie eclesiarh al m-rii Bistrifa din Vitrea (A.., 1936, p. 257261); Odobcscu Al., Despre unele manuscrise fi cdrfi tipdrile afflate in m-rea Bistrifa (R.R., 1861, voi. 1, p. 703742, 807830 ? i 1862, voi. II, p. 107 120); veti si Opere, voi. I l i , ed. Minerva, B u e , 1908, p. 110; si Opere, voi. II. B u e , 1967, p. 110173 si 538557 |depre manuscrise) si p. 408, 411 l--- 429 si 432433 [poirlnic, ciri vechi e t c . ] ; Grecianu t. D., Eraldica romand. B u e , 1900, p. X X X I i pi. de la accanta pag. (descriere icoani, 1830]; Tocilescu, Catalogul. p. 101, 105, 106, 109 passim; Drighiceanu, Catalogul (indice); Cegineanu Sp., Obiecle bisericeli, p. 13, 14, 1720, 22 25, 39, 4850; Iorga, Les arts mineurs, 11. p. 2 1 ; Britulcscu V., Miniaturi si manuscrise, p. 7778, 117 si pl. V W I l l - W \ I \ ; Nicolcscu Corina, Argintdria decorativa (S.M., I, 1957, p. 46); Nisturel P.S., Strdvechile odoare inapoiate de i.R.S.S. (M.B., VII, 1957, p. 197; Petrosanu Drago;, Sf. (frigorie lh-citpolititi din m-rea Bistrifa-1 ilcea ( B.O.R., LIX, 19 i I, p. 682 -703) [i d -pr. me. m-rii]; NMun-1 P.S. Cercetdri asupra unor broderii din Tara Romneascd si Moldova (S.C.I.A., 1961. nr. 2, p. 475483); L.A.R., 18971898, p. 172 |t'oto abiect]; Turdeanu EmU, La broderie religieuse en Roumanie. Les toles des XV-e et Xl'I-e sicles. B u e , 1941 (extras din ..Buletinul Instit. roman din Sofia", I, 1941, nr. 1); Chihaia Pavel, O emblema cantacuzind la Muzeul nafional de anlichitdfi (R.M., 1968, nr. 3) [deepre o emblemi de la m-rea Biswww.cimec.ro

V STO ICE SCI)

75

trita si problema sculplurilor brncovenet de aici]; SCIA, 1968, nr. I. p. 39 [despre iconostasi; Drganu N., Toponimi* si istorie, Cluj, 1928. p. 138111 [dcspre numclc Bistria]. M SCHITUL DIN PESTER BISTRI'! (doua biscrici: Intrarea in b i e c il .1. 1633, /iilii.i de mitropolitul Teofil, reparata la 1737, area in 1828, reiinoit i zugrvit de Gavriil, egumeno! m-rii Bistri! a la e. 1831; i Sf. Inger 9 0 , sec. X V I I , reparat (?) la 1781, rimi ctitorii erau tefan, egumeno] ni-rii Bistria i Grigorc eromonaliul, proegomen). B.O.R., III, 18761877, p. 14 [descrere, 1740]; Genealogia Cantacuzinilor, p. 5758 [descriere, doua paradise]; larga N., Studii i i/or., I l i , p. 51 [descriere, chilie i dou paradise]; Urecliia, Ist. rom., II, p. 8182; VII, p. 306; B.O.R., 1899, p. 3 7 6 ; C. Ad., 1906, nr. 2 1 ; Episcopio Rimnicului, p. LXVII, p. 38 [foto 9 1 si 2 0 8 ; A.C.M.I., 1915, p. 4 2 ; Ruu, Monografia, p. 38; B.C.M.I., 1927, p. 121 si 1933, p. 5657 [descriere, inecripii]; Donai, Fundaiile, p. 7 0 ; A.C.M.I., 1943, p. 66 [restaurarea picturii] ; Blaa I).. SihdstriiU Ovidenia i Sf. ngeri (M.O., I X , 1957, nr. 910, p. 662666) lisloric, descriere, inscripii| BlCOVENl (BASCOVENI) Vlaca (bis. Adormirea, 1818, reparata 1837, in ruina la 1909). Vnuar 1909, p. 129; Indice cronologie nr. I ; A. Rom.. 5 febr. 1858, 1859 ian. 21, 24, 28, nov. 14, 18, 1860 aug. 13 i urm. [foarte inulte anunuri pentru areudarea si vnzarea mosiei]; Robcscu C F . , Carte de hotrnicie a moiei Ritzcovenii de Jos din jud. Vlaca, plasa Ritzcovenii, proprietate a asezminlelor Nifon mitropolituV, B u e , 1891 [se rezuma si doc. vechi] 1 , , , s ; Dici. Rom., 1. p. 313 (bis. din 1857]. BI\ OLITA (acum Izvoarele), jud. Teleorinan (bis. Sf. Ioan Botczatorul, 18461847, reparata 1892). Amiar 1909, p. 117; Indice cronologie nr. 8 [Bisolita Copccni| 9 2 ; Dic\. Rom., I, p. 437. BLAJU, com. Tigveni, jud. Arge (bis. de lemn Sf. Nicolae la inccputul sec. X I X , recldit de zid 18951898). louacu, Catagrafia Arges, p. 18; M.O., 1961, nr. 5 8, p. 410 [eat. 1833]; Anuar 1909, p. 2 9 1 ; Dic. Rom., I, p. 468. M-REA BLAJ (Sf. Mihail, nceputul sec. XVII). Documente, XVII, vol. I l i , p. 390391 [doc. din 1619] ;' J2 '". B.C.I., \ . 1931. p. 100 |doc. 1619]. BLAJANI, jud. Buzu (crucca Corneanului, disprut). Negrutzi G., Carte de hotrnicie pentru moia Bljani din com. liljani, jiul. Ilu-1)H. proprietatea primariei com. Rm. Srat, B u e , 1907, 17 p. [s< rczumi si doc. mai vecbi, amintind i crucea Corneanului]; Bauer, p. 117 [fr bis.]; Dicf. Rom., I, p. 471. BLVJANI, vezi Scundu. BLEICI Argc (dou bis. de lemn la nceputul sec. X I X : Cuv. Paraschiva i Intrarea n biseric, construite de stcni). Bauer. p. 178 [Bletzi. cu bis.]; B.O.R., 1921, p. 684 si 685 [Bleici de la Brazi i Bleici, cat. 1808]; Ionacu. Catagrafia Arges, p. 18; M.O., 1961, nr. 58, p. 413 [cat. 1833]; Anuar 1909, p. 287 [bis. de lemn din ct. Popeti, 18171818, recldit 1903]; Greceanu, Genealogii, I, p. 354355; Dicf. Rom., I, p. 473. BLEJETI, jud. Tdcormau (fost Vlaca).
www.cimec.ro

76

MIMI.KM.min;

TARA ROMAMKASCA

Ceorgana St., Curie de hotrnicie a magies Neamfu- Ilari u Itetele ru Impa rili Inr din jiul. I lasm. piasti Clavariop, com. Blejesli, proprietatea d-lor C. si Gr. /'. Oldneaeu, B u e , 1891. 72 p. [se reproduc d o c din sec. X M I I - X I X rf. la Blcgesti i Furdueti]; Documente, indire sec. XVI [sulul amintit de la 15271; Diri. Rom., I, p. 473474 [B. Neamu], SCHITUL BLE.IOIIL (construit de Blaa, fiica lui Istrat. Blejoianu, mijlocul s<-<. XVIII, refficut 1 8 3 1 9 3 ; fost metoh al mitropolici), pe Teleajen, com. Blejo, jud. Prahova. Vczi si schitul Strtmbeni, car parc sa fie acelai. Baiicr. p. 136 [Blejoaia, bis. de piatr i casa hoicrcasc[; indire rronologic nr. I. Vfilr. tirii Rom. (indice); Greceanu. Cenealopii. p, 4 [doc. 1754, nzestrat de Balata, ; lui Rducanu vel ducer de arie]; Ruescu I., Metoasele MUropoliei la 1819 (R.L , III, 1931, nr. 3. p. 177178); Tomcseu C , Mitropnlitul Grigore II al Uncrovlahiei. 1927, p. 43 i 161 [starca scintillili. 18231; A.C.. 1868. p. 19 ! ": G.M., IX. 1931, nr. 267, p. 3 ; l)ir(. Rom., I p. 474 [fost mtniatire]; Documente, indice sec. XIII XVI si XVII [satul amintit de la 14861487]. SCHITl L BLESTEMATELE (lavorai Tmduirii, sec. XVII. exista inc la 1838. disparut), situt ntre Cislu i Valea Srii, jud. Buzu. Giureecu C. C Ilaria slolnirulni Cantarnzino. p. 2 0 ; Idem. Prinripatele romane, p. 218 [meninne, 1835] : Constantinesen N. A., Bis. i m-ri din jud. Buzu (B.C.M.I., XVII. 1924. p. 142) |nscmnare pe o carte.'1838|; legenda scintillili in l)ir(. Rom.. I. p. 471 : Bauer. p. 117 i 122 [Lestinatele si Blestemarile. sate pustii]; Indire rronolopir nr. 5 [despre satul Blestematele = Meteleu]. BLIDAHI \r<ie (lis. de leinn Cuv. Paraschiva la inceputul sec. X I X , apoi lus. ( d o n n i n a . 18891895). B.O.R.. 1921. p. 685 |cat. 18081 ; Ionascu. Cataprafia irpes. p. 21 ; M.O., 1961, nr. 58. p. 413 |cat. 1833|; Anuar 1909. p. 274: Dirf. Rom., I. p. 475. BLIDAR1 (Blidarele), com. Greci, jud. Mehedini (bis. de lemn din 1817. reparat 1854). A M O . . 1941, p. 544; M.O., 1956, nr. 89, p. 542; Creeanu R BU. de Irmn din r. Strehaia (M.O., 1964, nr. 56, p. 408 i 426); loncscu L, Aprirultura romna, p. 653. BOVNGA. \ . / i Kcari j GlnmpaiM-REA BOANTA (Stretenia, a doua jumtate a sec. XVI). dirimati, fost n satul Boanta. com. Preajba de Pdure, jud. Dolj (fost Rumanai). Poate fi m-rea Tezluiu? Doeumente. XVI, vol. IV, p. 4718. 442443; Urechia, ht. rom., V, p. 372; Episropia Rimnic, p. 28, 29, 368370; Donat, Fundafiile, p. 2021; Indire rronologic nr. 4 [doc. satul Boanta], BOANTA, vczi V irtcjcoi. BOARI, vczi Bonari. BOACA, com. Petiani, jud. Gorj (M bis. de lemn pe temelie de piatr Sf. Gheorghe, construit de postelnicul Ioan Brdiceanu i alii 94 ,,|fi . 1823; rcfcut acopcriul 1930). Vczi i Borotcni. Popescu-Cilieni, Biseriri de lemn (M.O., V, 1953, nr. 1012, p. 641); Renaterea", 1945, p. 413 [catagr. 18401; A.E.R., 19211925, p. 4 2 1 ; A.M.O., 1941, p. 338. BOBA Oit (bis. Cuv. Paraschiva, construit de popa Stan i alii, 1822 1828 5, reparata 1913). Dief. Bom. I, p. 479 [pisania]; Ionascu, Cataprafia Arge, p. 87; Idem, Biserici Oit, p. 201205 ; AEA, 1940, p. 253.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU)

77

BOBAIA, corn. Crgueti. jud. Mehcdini (bie. de lemn Sf. Dumitru, 1832 1834, reparata 1892). Anuar 1909, p. 188; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul ainintit de la 15611568]; Ionescu I., Agricoltura romna, p. 584585 [despre sat[; Dicf. Rom., I, p. 479480. BOBETI-BLCEANCA, jud. Ilfov (bis. Adormirea. sec. \ \ III . recldit 1870; bis. Sf. Treime, 1821 si ruine de caee boteresti exietente la 1871) 7. Bauer, p. 151 (bis. sec. XVIII] ; Popeseu N., Calagrafia, p. 7; Anuar 1909. p. 6 8 ; Brtulescu. Ilfov, p. 3 8 : A. Rom., 1 niart. 1858 [arendarea moiei Blceanca] i 5 iunie 1857 [arendarea inoiei Bobisti, separata de prima]: Documente, indice sec. XVI i XVII [satul Bobeti, in oraeul Bucureeti]; Dic. Rom., I, p. 481. BOBICETI. jud. OU (fost Roinanai) (la 1840 bis. de lemn Sf. Paraschiva, 1818. reconstruit 1908). Renaterea", 1944, p. 14 [cat. 1840|; Dinculescu N. Gh., Attui prin care locuitorii satului Bobicesti- Romanai isi alee, cintarvi la Inserita in 1819 (A.O., 1929. p. 464); AER,' 19211925, p. 539; AMO. 1941, p. 589 [bis. din 1908]; Dicf. Rom.. I, p. 481. BOBOC, jud. Buxii (cruce de piatr sec. X I X , in apropierea satului). SCHITUL BOBOCI, vezi Valea Scheilor. BOBOCI, vezi Haimanale. BOBOLIA. vezi Poiana ('.impilici. BOBU, jud. Gorj (bis. Sf. Arhangbeli. 1814; M bis. Sf. Ioan Botesitorulmah. Roaba, de lemn. construit;" de "Nicolae Cliind ii Matei Stanila, ante 1836 i M. bis. de lemn Na.terea Maicii Dnmnului Gorgata, mutata aci la 1860). Renaterca", 1944. p. 463464 [la 1810. 4 bis. de lemn: Sf. Dumitru. 1828; Sf. Ioan-mab. din Vale, 1825; Sf. Gheorghe-mab. de Joe, construit.'! de Dinu Burileanu, 1805 si Sf. Ingeri-mah. Roaba. construite de popa C-tin si Matei Stanila. 1830|: Popeseu *!.. Biserieile de pe valea Blahnifei, p. 117, 238 (pisaniel; AER, 1921 1925, p. 127; AMO. 1941, p. 355; Di,[. Rom., I, p. 483484 |B. Dilmocul]. BOC.A. oint. Bro.teni, jud. Meliedini (bis. de lemn Buna Vestire, construit de locuitorii satului pe loeul oncia mai vechi, ante 1815, reparat 1849). Vezi si Brosteni. Anuar 1909, p. 190; Creeanu R., Bis. de lemn din . Strehaia (M.O., 1964, nr. 56, p. 398 si 426) [degenere, plan]. BOCOVICIORU, vezi Buco\icioru. BOCA, coni. Oveselu, jud. Vlcea (M. bis. Sf. Ioan Botc/.torul. construit de cpitanul Alex. Mciuceanu. 18401849). Vezi i Meiuca. Popeseu, Biserici, p. 104; AMO. 1911. p. 734 -735;" Dir{. Rom.. I, p. 486 [pisanie 1884]. B O D A E S T I , com. Melineti, jud. Dolj (casele boiercti ale fa m. Briloiu i M. bis. Scbimbarea la Fa. construit de Conet. Briloiu. 1812. riparata i zugrvit 1884 de generalul Fotino i rpart 1930. cind pictura a fost refaeut). V. Rom., 1852, p. 344; Dic\. Rom.. I. p. 487 [pisania|; AMO, 1941. p. 186; Oltenia", X I , 1944, p. 184186; Zeucianu Pericle. Carte de hotrniciv a mosiei Bodescii din judeful Doljiu, proprietate dotala a d-lui general doclor A. Fotino i a d-nei Arelia A. Fotino, 1887, 14 p. [se invoca i doc. mai \eebi| Documente, indice sec. XVI [satul B. ainiutit de la I547| 9 H ;
BODETI, vezi Mateet.
www.cimec.ro

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMAN RASCA

BODETI, jud. Vlcca (bis. Intrarea n hiscric-Drgncti, conetruit de episcopul Clment i ultii 17401750, i fostul schit Bodeti Sf. Treime, construit de Partenie i de C. Obedeanu, 1732*, reparut 1869 i 1925, ambele M. ; bis. Sf. Ioan Botezzorul, congruit de pupa Ion Codrea Drgneseu, 1826 i cruci din 1773i. 1800 si 18061807). Bulat T.G., lnscriplii (A.O., II, 1923, p. 328); i Dicf. Rom., I, p. 4 8 9 : Iorga, Studii i doc, X I V , p. 191193, 273, 303304 [doc. 17221749]; Un document despre schifiti oltean Bodesti (R.I., II, 1916, p. 18); R.I., VIII, 1922, p. 175 [doc. 1792]; Tunusli, p. 175; Potino, III, p. 174 ]Bonteti!|; Nicolaescu-Plopor C , Schifai Bodeti-Vilcea (Oltenia", I, 1940, p. 170): Idem, Un document privitor la mosia Foletii de Sus- Vilcea, a schitului Bodesti (R.I.B., 1943, nr. 3, p. 151152) ]1727]; Popescu, Biserici, p. 3334;, AER. 19211925, p. 499500; AMO. 1941, p. 695696; Pcurariu M i m a Episcopul Climent al Rimnicului, 17351748 (M.O., 1965. nr. 12, p. 40) [despre bis. Intrarea in bis., 1749]; Anuar 1909, p. 219; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1536]. SCHITUL BODETI, com. Poseti-Prahova. Obrocea Ene, Monografia coni. Poseti (C.P., I, 1939, nr. 1, p. 161180) [despre locul unde a fost schitul Bodesti]; Anuar 1909, p. 109110 [bis. din 18591860]. Vezi i Boldeti. BODINETI, com. Vintila Vod, jud. Buzu (bis. Adormirea, construite de cpitanul Stoian Grecul, 1769, reparata 1896). Sainlu Tudor, Biserici de pe. Valea Slnicului, p. 8788; ,.Ingerul". 1937, p. 548. BOGATA-RASA Ialomia (bis. de lemn arsa de turci ante 1810 apoi bis. Sf. Nicolac, 18201826).. Popescu N., Catagrafia, p. 7 3 ; Anuar 1909, p. 6 4 ; Dicf. Rom., I, p. 492. BOGTETI Muscel J0 . Documente, indice scc. X V I i X V I I [satul amintit de la 1572): Rdulescu Codin C , De cind sint Bogtetii de astzi ?, n vol. Din trecutul nostra. Legende tradifii si umintiri istorice, B u e , f.a., p. 9496. BOGAI Dmbovia (la 1810 trei biserici de lemn: Sf. Paraschiva, Sf. Paraschiva Valea Marc i Sf. Paraschiva Mruninl 101 , bis. Sf. Nicolac i Sf. tefan Chiesti, construit de Stanciu Viespescu i alii 1833). Greceanu, Genealogia, II, p. 5859 [doc. 1803]; Indice cronologie nr. 1 [doc.]; Documente, indice sec. X V I I [satul B. amintit de la 1609] i indice X V I I [satul Chieti]; Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 4 0 ^ 2 ; G.B., 1965, nr. 910, p. 892 [cat. 1840, bis. Sf. Nicolae-Cbicti-Muscel, 1833]; Anuar 1909, p. 42 [bis. noi, din 18761878, 18601863 Mrccti si bis. Sf. Nicolae-Chieti, 18311833] ; Rdulescu-Codin C , De unde isi trag numele satele Tignetii si Bogaii, n voi. Legende, tradiii i amintiri istorice. B u e , 1910, p. 8082 ;' Dicf. Rom., I, p. 4 9 2 - ^ 9 3 . BOGDNEI, vezi Albesti. BOGIANESTI, jud. Vlcca (bis. Sf. Voievozi, fost sebit, sfritul ecc. X V I I I 0 ! : alta? sec. X V I I I construit;"! de jupan Ivan i de Ispas, refcut de Preda Bujoreanu i alii, 1791 ; bis. de lemn Intrarea n biseric, fcut de vtaful Ion Uranu, 1812, bis. Sf. Paraschiva, 17921793, reparat i zugrvit 1854 i bis. Sf. Gbeorghe-Gura Vii, 1768, ambele M ; bis. de lemn Cuv. Paraschiva B. de Luncav, 1710). Baiasti T.. Hrisoave domnesli despre satul Bogdneti Vilcea (A.O., 1940, p. 1 7 9 - 1 9 5 ; 1941, p. 107128; 1942, p. 214225) [i despre schit;
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C U

70

inscmnri i inscripii de la cele dou biserici, p. 121122 i 126 127]; Catagrafia schiuditi Bogdneti-Vilcea, 1699 (... 1940, p. 133134); Bulat T.G., Inseri^ii (A.O., II, 1923, p. 131132); Bauer, p. 200 si 202; Popescu, Biserici, p. 38, 41, 61 [trei sate?]; Episcopio Rimnic, p. 69, 370379 (doua foste sckituri, la Vrtop i la Saliste]; Donat, Fundafiile, p. 2122 [doua sehituri de la sfritul sec. X V I I ] ; AMO, 1941, p. 696697; Bobulescu, Inutili i. p. 19 [bis. din Cura Vii|; Brtulescu V., Bis. din Bogdm-ti, r. Rm. Vilcii (M.O., X I I , 1960, nr. 12, p. 8489) [pisanie, descriere arhitectur i pictur]; Anuar 1909, p. 220; Gristescu D., Sfnta minstire Arnota, B u e , 1937, p. I l i 1 1 3 [zapis de vnzarc din 1636] i p. 139145 Idoc. 17221772]; A.O., 1936, p. 115116 [doc. 1636]; Indice cronologie nr. 4, 5, 11, 14 [doc.]; Documente, indice sec. X I I I X V I i X V I I [satul amintit de la <1407>; si un alt sat B. din Luncav]; Bulat. Contribuiuni documentare, p. 109110 [doc. 1688, satul B. dat episcopici Rimnic): Ionacu I., Contribuii la istoricul m-rii Huiez, p. 105 passim (vezi indio): Dic. Rom., I, p. 499 [date despre biserici]. BOGDANA, veri Nenciulcti. BOGDANUL A r g e s (bis. Sf. Gheorgbe, 18271836). \..uar 1909, p. 2 8 0 ; AEA, 1929, p. 55. SCHITUL BOGOSLOV (a dona jumtate a sec. XVI 102 '", rezidit 1841 ; crucea cu hramul Adormirea, 1724, lng biseric). coni. Sseni. jud. Buzu. Vezi si scintili Sseni, probabil acelai. Documente (indice): Arb. Sf. B u e , ndice cronologie nr. 3, Ep. Buzu. B u e , 1958 (indice); Sndulescu-Verna, Bis. din Ssenii Noi (Ingrai", IV, 1933, nr. 5, p. 12lo) [pisanie, descriere, nsemnri; despre rezidirea seliitului i inscripie crace, 1724); Dic. Rom., I, p. 505 [urme de schit). BOHARI, jud. Arges (M bis. Adormirea, construit de Mitrea mare sufar, 1641). B.O.R., 1921, p. 684 [catagr. 18081; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 7; M.O., X I I I 1961, p. 418 (catagr. 1833, bis. Sf.' Dimitrie Boliaril si p. 400 (bis. Adoriuirca-Merianii de Sus); M.O., VII, 1956, nr. 67, p. 419 [catagr. 18451 1 0 3 ; Iancu I. N i e , Bis. din Bohari (P.O., X I I , 1931, nr. 6 ) ; Golescu M., Bis. din Bohari (BCMI, X X X V , 1942, p. 188190) [pisanie, despre ctitori, descriere, foli, pian); recenzia lui I. limaseli, R.I.R., 1944, p. 262; ACMI, 1942, p. 13; AEA, 1929, p. 7 1 ; Indice cronologie nr. 2 [doc.]; Documente. indice ecc. XVI [localizarc probabili! la 1581) i XVII |Boari]. BOHARI, vezi Naipu. BOIIORELU Gorj (bis. de lemn Sf. Nicolae, 18371838, reparata 1897). Anuar 1909, p. 194. BOIA, vezi Piru-Boia. BOIA, coni. JupnestiGorj (bis. din 1816. data unei inseripii). BOJDANI, vezi Lipia Bojdani. BOIOARA, jud. Vlcea (bis. Toi Slintii. rccldit de Marian Mitrescu, Antonie Teleab i alii 1853-1857, in locul micia mai veebi 104 i crace de piatr, 17211722). Bau'er, p. 177 (bis. s e e X V I I I ] ; B.O.R., 1921, p. 688 [catagr. 1808]: Imi.IMO. Catagrafia Arge, p. 14; M.O., X I I I , 1961, p. 414 [bis. de lemn Sf. Treime i Sf. Paraschiva, catagr. 1833]; AEA, 1929, p. 69 i 1940, p. 152; Brtulcscu V., Bis. din BoLoara-Arge (BCMI, X X V I , 1933, p. 4041 [pisanie, descriere]; Ionescu D., Schituri i biserici, p. 120122 [inscripic] ; Urtulcscu, Climneti, p. 6263 [pisanie, descriere]; Documente, indice sec. XIII - X V I si X V I I [satul amintit de la 1451]; Dic. Rom., I, p. 508. BOLBOASA Gorj (bis. Adormirea, 1837, reparat 1868). Vezi i urinatomi.
www.cimec.ro

80

BIBLIOGRAFIE - I - TARA KOMANKASCA

Anuar 1909, p. 173; M.O.. 1967, nr. 1112, p. 973 [redeschidcre btscrici]. BOLBOI jud. Gorj (bis. d< lemn Sf. Gheorghe, 17.">7. retnoit 1818 i nula disparata). \ eli M precedentul. MO.. M i l 1956, nr. 89. p. 5 4 1 ; M.M., I. 1958. p. 114; Document?. indice sec. XIII X \ | (Bulbosi proludili Barbosi]; Drf. Rom., I. p. 511. BOLDETI-Dolj (rasa Brailoiu.' s,.. X I X ) . V. Rom., Bupl. 5 m a n . 18>2. BOLDETI Prahova (M bis. Sf. Arhanglieli. fst sehit. inceputul scc. XVIII , o i . reconstruit*? la 1812. de Gheorghe Boldescu, avariata de cui rrimiriil din 1940 si de bombardamentele din 1914. acum ruine). Batter, p. 131 |l>is. d< lemn]; Britulescu V.. Biserica din Boldesti- Prahova (BCMI. X X X I I . 1939. p. 2025) [descriere, foto. pian, picturi); ACMI. l'HJ. p. 4 2 : B.C.I.. \ \ . I3(. p. < < si unii. [duc.|: l)ic(. Rom. I, p. 512513. >) BOLDESTI. jud. Prahova (fost Bazin) (bis. Adormire, 18471848. rpa rt 1877). Indice cronologie, nr. 8. 19 |doe. despre s a t ] ; Documente, indice sec. X \ I si XVII |satul aniintit de la 15091 ; Anuar 1909. p. 242243: erbineacu N., Istoria m-rii Snagov, p. 129 [despre moia B.-Grdi.tca-Saac| ; Dicf. Rom.. I. p. 512. BOLDU, jud. Busiii (foel Rm. Sarai)10"' (bis. Sf. Imparati. 18361837. <-nii-t l'iui.i de Ioau Blceaiiu. reparat 1875). Anuar 1909, p. 258; Dic. Rom.. I. p. 514. BOLDU, vizi Caracal. BOLEASCA, vezi Pitcasca. M-REA BOLINTIN (m-rea din pdurca cea mare, Buna vestire, construite de Filos, Iugulatili lui Mircea et I Btrn. sfir.itul sec. XIV sau ince putul sec. XV, disprut in sec. XVII) , fost in jud. Ilfov. Documente, indice, sec. XIII XVI i X V I I ; Cronologia tabelar. p. 2324 passim: Caselli D.. Dou m-ri Unga Bucureti : lolinlinul si Tinganul (Gazeta municip."'. 1935, nr. 164): lonacu L, Vechimea m-rii din pAdurea cea mare de la Bolintin (R.I.R., V i l i . 1938'. p. 323338) si B u e . 1938, 17 p . ; Ionacu L, M-rea Bolinlinul, ed. Il-a. B u e . 1942, 23 p. [fcut de Pilea logoftul lui Mircea cel Btrin, disprut in a doua jumtate a sec. X V I I ; in ancx perilipsis de doc.|; /irta fendala, p. 44, 5 0 ; Ytianu. Istoria artei. p. 207; Mmoire sur le couvents roumiins p. 7582 [doc. 1639|. BOLINTIN, jud. Ilfov 1 0 7 (bis. Cuv. Paraschiva-Bleanu, sec. X V I I I ; bis. de zid Adormirca B. din Deal, sec. XVIII, rccldit 186018(2, M conacul Bleanu i bis. de lemn Sf. Nicolae B. din Vale, construit! de Ioni tirbescu, 1718, construit de zid cu bramili Adormirca. de polcovnicul Dinu. cpitanul loni Bolint incanii si slugerul Iamundi Crpinicanu, 1832 l>8 reparata 1850 si 1909: M crine de piatr din sec. X I X la B. din Deal). Bauer, p. 153 i 158 [B din Deal i din Vale]; Popescu N.. Catagrajia. p. 2627, 2930; Kurt una D.. Preofimea romna in sec. X 1 7 / / . B u e , 1915. p. 213 |la 1802 redeschiderea bis. Adormirca ..sporcata de pftgtni"]; Anuar 1909, p. 69 Ibis, n o i ] ; Drgliiceanu Vr.. Bis. Bolintinul din l'ale Ilfov (BCMI, XVII, 1924, p. 192) Ipisania si morminte]; Britulescu, Ilfov, p. 38 [istoricol acelciai biserici| Indice cronologie nr. HI, 20 [doc. despre sat | : Documente, indice sec. XIII XVI i XVII |satul aniintit ile la 1-4331 : Greceanu, (enealogii. I. p, 328. 335 [doc. amintind B. din Deal si B. din Vale|; Dirf. Rom.. I. p. 510518. - BOLOSIN. v./.i Cubia.
www.cimec.ro

N. S T O I C I : s c u

BOLOVANI, jud. Dmbovia (la 1810 bis. de lemn Sf. Nicolae; bis. de zid din 18251836). Verni i Moara Noua. Popescu-Runcu. Catagrafia. p. 6 1 ; Aniiar 1909, p. 4 2 ; Dirf. Rom., I, p. 520 [B. = Bujoreanca]. M. SCHITUL BONETI (Sf. Trcini.. construit de Mitrofan episcopul de Buzu, sfiritul sec. X V I I ; fost untoli al cpiscopiei Buzau) 10*. jud. Vrancea. Arh. St. B u e , Indice crontlogie nr. 3. Ep. liuznu. B u e , 1958 (indice) vezi i nr. 5 ; B.O.R.. 1902. p. 291295 |doc. 17561792]; Urechia, lu. rom.. II. p. 6061. VI. p. 209210; VII, p. 3 2 2 ; X A, p. 190191; Tunusli. p. 172; Bauer. p. 107; Potino, III. p. 149 [grcit Borceti); Filitti, Inventami, p. 3435 [descrier.', avere, 1825); Popescu, nveliurile, p. 6 8 ; GB, 1964. nr. 36, p. 487 [despre legturile sale eu seliitul Poiana Mrului); Documente, indice sec. XVII |satul aminlit de la 1615]; Dicf. Rom.. I, p. 523 Ibis, din 1625, 1820 si 1840). BORA l a l o m ia. Documente, indice sec. X V I i XVII [satul amintit de la 1571); Indice cronologie nr. 18; Donat [., Satele lui Minai Viteazul (SMIM, IV, p. 4 8 7 ) ; \andris Gr., Documente slavo-ronuine. p. 8493, 190216 (documente); Dic. Rom.. I. p. 525 (Bora =a Padina]. BORNETI. jud. Ilfov (fost Ialoinia) (bis. Adormirea, sec. XVIII, recldit 18861894) n o . Bauer, p. 139 |Boronesti. bis. sec. X V I I I ) ; Anuar 1909, p. 5 8 ; Docu mente agrore, p. 863 [B. = Popcasca de Sus Ialomia). BORSCU-SCORIU Mehedini (bis. de lemn Sf. Dimitrie. 1821, cons truite il capitanili Duinitru arendasul). M.O.. V i l i . 1956. nr. 89. p. 5 4 1 ; AER, 19211925, p. 4 2 1 ; AMO, 1941, p. 337338; Anuar 1909, p. 173 [bis. Sf. Imparati, 18411842] i p. 175; Creeanu Radu. Bis. de lemn din r. Strehaia (M.O., 1964, nr. 56, p. 396398 si 426) [descriere, foto, inscripii|; Dicf. Rom., I. p. 526. B0RTI, vezi Boroteni. BORDEI V E R D E , jud. Brila (cruci vechi). Vasilescu N. A., Schife istorice. p. 158; Dicf. Rom., I, p. 532 [bis. din 1869). BORDENI, jud. Praltova (bis. Sf. Paraschiva-Bordenii Mari, construit! de pitarul Sterie i logoftul Ioan Bordeianu, 18381841, construit! in locul micia din sec. X V I I I , ante 1787, darmat la 1839, i bis. Sf. VoievnziBordanti Mici, de lemn, sec. XVIII, refcut apoi de zid) 111 . Bauer, p. 136; G.M., I X , 1931, nr. 280, p. 2 ; Iorga N., Biserici prahovene (BCMI, X X X , 1937, p. 6667) [descriere, nsemnri, foto); Constantinescu N. A., Biserica din Bordenii Mici Prahova (BCMI, 1939, p. 8991); Idem, Biserica din Bordenii Mari Prahova (ibidem, p. 89) [inscripii, . nsemnari| ; inscripia si in Dicf. Rom.. I, p. 533; Iorga N., Doc. Cantacuzino, p. 29; Documente, indice sec. XVI [locali/are probabile la 1598) i X V I I ; Indice cronologie nr. 16. M M-REA BORDETI, jud. Vrancca (fost R. Srat) (Naterea Maicii Domnului, construit! de Mnil mare capitan, 1698, refcut dup cutremurul din 1838; fost metoli al m-rii Adormirea Rni. Srat) 1W . Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 19, B u e , 1951; Tunusli, p. 172; Bauer, p. 108 |bis. i m-re); Potino, III, p. 149; legenda m-rii in Dic. Rom., I, p. 535; Ghika-Budeti. Bis. din Bordeti firn. Sral (BCMI, VI, 1913, p. 74) Idescriere, foto] ; Drghiceanu V. i Gr. Piculescu, Bis. fostei m~ri Bordeti Rm. Srat (ACMI, 1915, p. 6368) [descriere, inscripii, foto];
www.cimec.ro

82

BIBLIOGRAFIE - I - TARA HOMANEASCA

Drghiceanu, Inscripfii (BCMI, V i l i , 1915, p. 4 8 ) ; ACMI, 1915, p. 1213 [m-rea dcclarat monument]; AEB, 1926, p. 5 6 ; Ghika-Budeti, Evolufia (BCMI, 1936, p. 109110 i pi. DLXVIII I X ) ; Cnstantincscu-Iasi P.. Narthexul (indice); Mee, Zugravi (indice); Bobulescu, Zugrari, p. 2 2 ; A.R., V, 1940, p. 124; Voinescu T., Prvul Mutui (SCIA, 1955, nr. 34, p. 138, 142, 144); G.B., 1965, nr. 78, p. 6 7 6 ; SCIA, 1968, nr. 1, p. IT [despre portalul bis.]. BORDETI Dolj (bis. veche ?i dou eruei la 1871) . BORDUANI. jud. Ialomia 114 (bis. Sf. lite. dee. XVIII, reconstruit( ?) cu osfceiXeala lui jupin Ilie 1838) 11S. B.C.I., X I , 1932, p. 54 [doc.]; Documente, indice ecc. X I I I X V I i X V I I [satul amintit de la 1476]; Bauer, p. 142 [bis. sec. X V I I I ] ; A. Rom.. 26 iulie si 30 iulie 1858, 7 febr. 1859 [arendarea moiei B. Mici]; Filitti, Arhiva Cantacuzino. p. 218 [doc. 1654]; vezi i indice); Dicf. Rom.. I, p. 535536. BORLETI, com. Dobrogostea. jud. Arge, (bis. Sf. Nicolae, construit diToma Rtescu etrarul i jupin Ianache, 1751, sau de Radu mare armas. 1<>.">3? restaurata i zugrvit de Ghcorghe elucerul si altii. 1809. reparata 1873 i casa Sttescu, ambele M; cruce din 1660 1661) n e . Vezi si Vrzari. BCMI, X X I V , 1931, p. 46 Ipisania]; BCMI, 1942, p. 190 [cruce]; Ionascu, (Ialografia Arge, p. 6 ; B.O.R.. 1921, p. 684 [catagr. 18081; M.O., X I I I , 1961. nr. 58, p. 400 (catagr. 1833]; Ep. Grigore, Dare de seanui, p. 12 |Costa m-re] ; Monografia parohiei Borleti din com. Borleti Arges, Piteti, 1936, 35 p. - 3 pi; Ep. Grigore, Episcopio Arges p 4 1 , 4 3 ; AEA, 1929, J p. 51 i 1940, p. 79: Documente, sec. X V I , vol. III p. 341 [satul amintit la 1570]; Documente de arhitectur nr. 6. BORNOGUL Arges sau Vlasca? (bis. de lemn Cuv. Parascbiva la nceputiil sec. X I X ) . limaseli, Catagrafia Arges, p. 7 6 ; Dic\. Rom. nu il aminteste. BOROETI Oit (bis. de lemn Sf. Nicolae, 18201824). Anuar 1909, p. 294; AEA, 1929, p. 140; Dicf. Rom., I, p. 539 |bis. din 1831]. B O R O T E M (Borti), jud. Gorj (la 1840 bis. de lemn Sf. Gheorghe, preinoit de tefan, egumeno] m-rii Tismana, 1796). Vezi si Genuneni. Renaterea", 1945, p. 4 1 1 ; A E R , 19211925, p. 421 [bis. din 1908]; AMO, 1941, p. 338; Indice cronologie nr. 22; Donat I., Satele lui Mihai Viteazul (SMIM, IV, p. 481); Documente, indice sec. X V I XVII [satul Borti amintit de la 1509, end se scria aci un act domnesc]; Stefulescu, Documente slavo-romane (indice); Dicf. Rom., I, p. 541 (bis. din 1832|. BORTI, vezi Sut* ;ti Vlcea. BOARI Dmbovia ' " (la 1810 bis. de lemn Sf. Paraschiva). Vezi si \ ereti. Bauer, p. 157 [bis. sec. X V I I I ] ; Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 6 5 : A. Rom.. 1859 mart. 8 si 25 [satul B. trup eu Vcretii din Rstoac]. BONEAG-ULMU, com. Dorobanu, jud. Ialomia (bis. Cuv. Parascbiva, arsa de turci la 1810, apoi bis. Sf. Nicolae, 18531854). Popescu N., Catagrafia, p. 7 1 ; Dicf. Rom., I, p. 547 [legenda sai nini | ; Anuar 1909, p. 67. BOOTENI Romanai (la 1840 bis. Sf. Nicolae, construit de C. Diculescu sluger, 1793, reparata 1888). Bauer, p. 198; Renaterea", 1944, p. 89 [cat. 1840]; M.O., 1965, nr. 31, p. 40 [est. 1845|; Anuar 1909, p. 207; AER, 19211925, p. 539;
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

88

Monografia jud. Romanafi, p. 447448; AMO, 1941, p. 589590; Dicf. Rom.l I, p. 548. BOOTETI, veri Alimpeti. B O T E M Dmbovia (bis. Sf. Nicolae, ante 1832 " 8 n ruina la 1909). Vezi i Sleua Boteni. Anuar 1909, p. 4 4 ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1578]. B O T E M , jud. Arge (fost Muscel) (ruine de bis. la 1871 n e i M cruci vechi). Bauer, p. 173 [bis. sec. X V I I I ] ; Dicf. Rom., I, p. 550 [bis. n ruina]; Rdulescu-Codin, Muscelul, p. X X X I [cruci vechi]; Anuar 1909, p. 8 8 ; Chelcea I., Botenii Muscelului (B.G., V, 1934, p. 3239); Ruescu I., Bisericile din BoteniMusceli slujitorii lor (G.B., 1964, nr. 910, p. 883896) [istoricul satului, despre bisericile din B. Pmntcni i B. Ungureni, documente, cri vechi] ; Indice cronologie nr. 1 [doc. despre sat] ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 15121513]; Dic. Rom., I, p. 550 [bis. ruina]. BOTETI Dmbovia (bis. din 1825) l 0 . Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 39 [bis. de leinn Sf. Teodor la 1810] ; Documente, indice sec. X V I i X V I I satul amintit de la 1576]. (Un sat Boeti se afl la hotarul jud. Arge cu Dmbovia). BOTETI G o r j (bis. de lemn Sf. Gheorghe, 18121813, n stare rea la 1909). Anuar 1909, p. 176. BOTORANI, vezi Mciuca. BOTOROGI, vezi Romanesti. BOTOETI, jud. Dolj (bis. Sf. Nicolac, 18151818, zugrvit 1823, in ruina la 1909). Anuar 1909, p. 189; Ionescu I., Agricultura romna, p. 484485 [B. Mehedini] ; Dicf. Rom., I, p. 569570; Nicolescu H., nsemnri de pe n'irli. Craiova, 1941. BOZIANI (Buziani) Buzu (bis. sec. XVII) U 1 . Bauer, p. 127 ; Iorga N., Doc. Cantacuzino (indice) ; Iorga N., Studii si doc, V, p. 526 i urm. [doc. ref. la satul Boziani-Saac] ; Indice cronologie nr. 5, 14 [doc.]; Documente, sec. X V I I , vol. I, p. 55 [satul amintit la 1602]. BOZIENI Gorj (bis. de lemn Buna Vestire, 1837). Anuar 1909, p. 187 ; Documente, sec. X V I , vol. IV, p. 227 [satul amintit la 1576] . BOZIORU, com. Ru, jud. Buzu (bis. de lemn Nasterea Maicii Domnului, c. 1700, sau 1793? mutata i marita la 1774, reparat 1902 i bis. de lemn Sf. Voievozi-Ru, 1784). Vezi i scliiturile: Fundtura, Gvanele i Sf. Gheorghe. Anuar 1909, p. 2 4 3 ; Gretcanu, Biserici de lemn, p. 38 passim [o dateaz din 1793]; Dicf. Rom., I, p. 579580. BRABEI Romanai (bis. Cuv. Paraschiva, 18401842). Vezi si Locusteni. Iorga N., Rerelafii toponimice, p. 3 [originea nuraelui] ; Anuar 1909, p. 154; M.O., 1965, nr. 56, p. 443 [cat. 1845]. BRABEI (Vrbei) Mehedini (bis. Sf. Gheorghe, 1812). M.O., 1964, nr. 56, p. 403 [nsemnare 1812, sfinirea biscricii]; Die. Rom., I, p. 580581 [B. Dolj, bis. din 1845] ; Documente, X V I , vol. II, p. 400. BRABOVA (Babruva), jud. Dolj (cul cu dou etaje a fam. Izvoranu Gcblescu, ante 1840).
www.cimec.ro

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMA.NEASCA

Documente, sec. XVII, vol. I, p. 206 [satul amintit la 1606]; A. Rom., 1857 sept. 23 [arendarea moiei] ; Dic. Rom., I. p. 581 [despre trei case boiereti]; Voinescu I.. Monumente de arl [rneasc, pi. 2022 (foto rul| si in BCMI, 1936, pi. D C X X V I ; Creeanu R.. Culele i casele inlrite (MM., I, 1958, p. 9 6 ) ; AMO, 1941, p. 189 [bis. din 1885]; Stoicescu N., Aga Foras din Brabova si popa Stoica logoftul din Frcasa (M.O., 1966, nr. 1112, p. 10021005). BRADES!^, jud. Dolj (bis. Sf. Ioan Boteztorul Morreti, construite de Ioni Musc, 1825, legata cu fier 1933; bis. Sf. Mili.nl i Gavriil-Br. Btrini. construit a de vornicul Constantin Brdescu, 1751 ; pstreaz fresca originar ; aiiibele M; i casa fam. Brdescu). Iorga, Studii si doc, IV, p. 2 0 ; XV, p. 4 0 1 1 ; Bauer, p. 266 (?); Dic. Rom., I, p. 602 [despre dou cruci, din 1672 i 1751] m ; Iorga N., Prin Dolj (F.D., II. 1907, nr. 37, p. 583584, nr. 38, p. 600. 616617) [descriere, inscripii, foto pictur); BCMI, X I X , 1926, p. X I ; Zagoritz, Sculpturi in piatr ; AER, 19211925, p. 3 7 5 ; B.O.R., 1926, p. 591 ;tefnescu I. D., La peinture, p. 155158, pi. 8 1 ; Obedeanu C , Barbu Brdescu in urzeala evenimentelor din vremea sa (.O., 1928, p. 287294); Editti I. C . fntcripii fi ctitori (BCMI, X X I I , 1929, p. 43) [descriere, portrete ctitori, Br. din F a ] ; Idem. Ctitori, p. 4647 [la fel]; Constantinescu-Iai P., Nirthexul (indice]: Ghika-Budeti, Evoluia (BCMI, 1936, p. 49. 9192. pi. CCCXCI CCCXCV); Ionescu Gr., Istoria, p. 2 2 1 ; AMO. 1941, p. 192; Gluka-Budesti. Uanciene architecture, (BCMI, 1942. p. 49, 5051, pi. X X V I I ) ; ACMI, 1943', p. 46, 4 8 ; Fortunescu C. D., Ctitoriile Brdetilor (A.O., 1943, p. 1726) [Br. Btrni, descriere, foto, pianse); Romanescu M.. Cera despre Brodetti (ibidem, p. 55, 5760) Oltenia", X I , 1944, p. 77; Voinescu T. Elemente realiste (SCIA, 1954, nr. 12, p. 64. 65); Documente, sec. XVII" vol. II, p. 396397 [satul amintit la 1615]; Buzatu D.. preot. Toponimie' dolj (ina (M.O.. 1967, nr. 12, p. 60) [despre numcle sutului dupa Dicf. Rom.]. B 1 D E T , jud. Mehedini (bis. de lemn Sf. Trei Ierarhi, 18281829. reparat 1931 i bis. Sf. Vaeile, 18341835, reparat 1896, ambele n star. rea la 1909). Dobrescu I. C , Documente de mosneni (Brddet-Mehedinfi) (R.A., V I / 1 , 1944, p. 3046) [16451852]; Anuar 1909, p. 189; Dicf. Rom., I, p. 604. M SCHITUL BRADET (nlarea Doinnului. bis. construit in a doua jumtate a sec. XV m , zugrvit 1761 de Nichifor arhimandritul, cguim-uul m-rii Vr^c >i Clicnadic egunienul : i"it inetoh al in-rii Arge) , s 4 . satul Brdetu, com. Brdule, jud. Arge. Documente, indice, sec. X V I si X V I I ; DocumetUe agrore, p. 747; Nicolaescu St., Documente inedite de la Mircea cel Btrin (..Bucureti". II, 1935, p. 330) [inscripie] ; Brtulescu V., Pomelnicul schitului Brdet de pe apa Vilsanului (M.O., X I , 1959, nr. 56, p. 364368); Inscripfii Bucureti, p. 319323 [pomelnicul m-rii]; B.O.R., 1921, p. 680 [catagr. 1808]; Ionacu, Catagrafia Arge. p. 11 [descriere, 1824]; M.O., X I I I , 1961, p. 416 [catagr. 18331; M.O., 1967, nr. 1112, p. 923 [meniune Paul de Alep]; Tunusli, p. 174; Fotino, III, p. 1 6 1 ; A.P., X I I , 1843, p. 529 |list de avere]; Odobescu Al., Note de cltorie (CL., 1923. p. 20); Monumente istorice aie Romniei [foto veehe] ; Ep. Grigore, Dare de seama, p. 1112; Anuar 1909. p. 275; Drghiceanu V. i P. Demetrescu, Schitul Brdetul-Arges (BCMI, XVII, 1924, p. 6873) Ustorie, descriere, foto, plan]; Schitul Bradeul Arge (Viitorul", 3 iunie 1925, p. 34); La Roumanie, Biblioteque du jurnil Universul", 1927, p. 8 2 ; Bals G.. Influence serbe; Mete. Zugravi
www.cimec.ro

N.

ST01CE3CU

s:,

(indice); AEA, 1929, p. 69 si 1940, p. 152: Ghika-Budeti, Evolutia (BCMl X X I I I , 1930, p. 1011, pi. I X I ) ; Iordchescu I., Bis. din Brdet (P.O.. XII. 1931. nr. 2. p. 1213); lorga N., Un antimis al mitropolitului Luca. 1604 (B.O.R., L U I , 1935, p. 484487); Georgescu-Muntcanul C , Un antimis rar la m-rea Brdetul Arges (R.I., X X I X , 1943, p. 151158) |i despre m-rel ; Bobancu T. N., Monografia santini i slatinaci climatice Brdet Argef, Bue. <1937>, 57 p. + pi. ; Ep. Grigorc, Episropia Arge, p. 2 5 ; GhikaBudesti, L'ancienne architecture (BCMI. 1942, p. 18. pi. M i l ) ; Arta feudal. p. 51, 52, 7 6 ; Giurescu, Ist. rom., vol. I, d. V-a, p. 494495 [ctitoria lui Mircea cel Btrn]; Chibaia Pavel, Observatii asupra portretelor lui Mircea cel BAtrn si doamnei Mara de la Brdet (SCIA, 1960, nr. 1, p. 253258) [descrie portretele zugrvite la 1761; arata c tint con\'cioualc] ; Vt.ianu. Istoria artei, p. 200201 i indice: Nsturel P.S., Doua stiri noi despre doua monumente vechi, in vol. Sesiunea tiinific a Direciei Monumentelor istorice. B u e , 1963, p. 2333); Bal tefan. Constatri facute la 13 octombrie 1961 eu ocazia cercetrii bisericii din Brdet (regiunea Arge) (ibidem, p. 144); lonescu Gr., Istoria arhitecturii, I. p. 145147; Bal tefan. Cum restaurm monumentele istorice ? La Neam, la Hurezu i la Brdet (Contemporanur\ 6 ian. 1967); Chihaia Pavel, Date noi despre nceputurile m-rii Gorora (SCIA, 1966. nr. 2, p. 247) [datcaz sehitul din sec. X V ] Odobescu Al., Opere, vol. II, p. 377 [despre schit la 1860] SCHITUL BRDETUL, vezi Iordcbianu. BRDICENI, jud. Gorj (M bis. Sf. Nicolae-Mmroi, 1739 I s , arsa 1821, rcfacut de erban Manolochescu i Badca Popeseu. 18291832. reparat 1909 i 1937). Vezi i Pisteti. Documente, indice sec. X V I i XVII [satul amintit de la 1518, intr-un doc. ndoelnic]; Bauer. p. 216 [doua bisericii; Sulzer, Geschichle. p. 355; [orti, Situaia Olteniei. p. 321 [doc. 1827, rccldirea bisericii arse]; tefulf-. Gorjul, p. 266268 [inscripie i doc. despre s a t ] ; AER, 1921 1925, p. 434; AMO, 1941, p. 339; Rcnastcrea", 1945, p. 374375 [la 1840, doua biserici de zid: Sf. Nicolae, 1739 i Intrarea n biseric, 1817 i una de leni'i, Sf. Nicolae, 1827]; Voinescu T., Elemente realiste (SCIA, 1954, nr. 12, p. 64, 65); M.O., VII, 1955, nr. 1012, p. 640 [bis. de lemn Sf. Treime]; tefulescu, Documente slavo-romane (indice) : Dicf. Rom., I, p. 605606. M M-REA BRADU (Sf. Dimitrie, sec. X V I 1 M , refcut din piatr de Radu mare comi Cindescu i fraii si, 16401641 l 7 , reparat i zugrvit 1844 1 2 8 ; fost metoh la m-rea Molivdoechepasti-Pagoniana), com. Valea Rea. jud. Buzu. Arh. St. B u e . Indice cronologie, nr. 3, Ep. Buzu. Bue.. 1958 (indice) i Indice cronologie nr. 6, Bue., 1948 [910 d o c , 156018631 ; Documente, veac. XVI, vol. VI, p. 368; Greeeanu, Viaa lui C. Brincoveanu. indice i p. 343 [anexe, doc. 1671 J; Istoriile, p. X V I ; Hurmuzaki, X I V / 1 , p. 742 7 [doc. 1688]; Istoria rii Romneti, p. 196: Documente agrore, p. 579; <>_ N., Fundafiunile domnilor romani n Epir, B u e , 1914. p. 2830 (gramata de inchinare la Pogoniana]; Inscripfii Bucureti p. 633 (vanghelie, 1646 1647]; L.A.R., 1909. p. 108109; Ceauel G.. Zapise din finutul Buzului (Ingerul", V, 1933, nr. 34, p. 4244; VI, 1934, nr. 12. p. 3134) [doc, 18041807]; Tunusli, p. 173; Bauer, p. 126; Fotino, III. p. 153; Giurescu, Principatele romane, p. 269 [fost m-re. n ruina, 1835] ; V. Rom.. 24 febr. 1854 [averea m-rii]; Voinescu I., Monumente si peisagii [30 foto ale m-rii); Bilciurcscu, Minstirile, p. 6768; A A R P A D , s. II, t. II, p. 13 Ipisania depus de Al. Odobescu]; Constantinescu N. A., Biserici i m-ri
www.cimec.ro

min H, nuit:

| \n \ limi Wi w \

din jud. Buzu (BCMI, XVII, 1924, p. 141) [descriere, ctitorij; Cojocaru V., M-rea Bradu~Tisu (.,Muguri", 1926, nr. 79, p. 15) [descriere, istorici; Filitti, Ctitori, p. 4 [despre ctitor]; i in S.O.V., I, 1920, p. 149150; Constantinescu-Iai P., Narthexul (indice); Drghiceanu V., M-rea Bradului-Buzu (BCMI, 1931, p. 93) linscripii, pietre de morrant]; BCMI, 1934, p. 2 9 ; Vasilescu A., M-rea Brada de pe Nicov, B u e , 1937, 32 p. (din B.O.R., LV, 1937, p. 6089) [descriere, istorie, despre ctitori, metoae, avere, egumeni) inscripii i descriere ci n Dic. Rom., I, p. 583. BRADU, jud. Arge 1M (dou bis. de lemn: Toi Sfinii B. de Jos i Buna Vestire B. de Sus, la nceputul sec. X I X , ultima rofcut de zid 18801885). Bauer. p. 168 [Bratu, fra bis.;]; Ionascu, Catagrafia Arge, p. 5758; Anuar 1909, p. 275 ; Dic. Rom., I, p. 584. BRADU, y e n Recea i Racovia. M SCHITUL BRADU (Naterea Sf. Ioan Boteztorul, schitul din Ripa Bradului, sec. X V I I I 13 , recldit de ieromonahul Sava, 1784, bis. zugrvit 1786, fost metoh al ep. Rmnic), Bile Olneti, satul Gurguiata, jud. Vlcca. Bulat T. G., Contribu\iuni documentare, p. 7079 |doc. 176617821; Urechia, ht. rom., VI, p. 214; VII, p. 301302, 371; X A, p. 112, 149; Popescu-Cilieni, 0 catagrafie a ep. Rimniculni (R.I.B., 1943, nr. 1, p. 141 142); A.C., 1868, p. 2 5 ; Ghenadie, Vizile, p. 49 [descriere 1 ; AER, 1900, p. 2324 i 19211925, p. 6 2 3 ; Nsturel P. V., M-rea Olncti (R.I.A.F., XIV, 1913, p. 7681); Drghiceanu, Monumentele Olteniei (BCMI, 1933, p. 68) Idescriere, pisanie, 1784] ; Donat, Fundafiile, p. 2 2 ; AMO, 1941, p. 8 5 1 ; ve/.i i Pretorian M., Mnstiri i schituri, p. 4142; Popcscu, nvelisnrilr. p. 61. BRETI, jud. Buzu (bis. sec. XVIII, apoi bis. de lemn Cuv. Parasebiva, 18451846, reparat 1887). Vezi i Ruginoasa i schitul Pina. Documente, indice sec. X V I i XVII (satul amintit de la 1538]; Bauer, p. 121 [bis. sec. X V I I I ] ; Anuar 1909, p. 243; Dicf. Rom., I, p. 607608. BRETI Vlcea m >' R.I., 1926, p. 251255 [doc.]; Indice cronologie nr. 4 [doc.]. BRAGADIRU, jud. Ilfov (bis. Adormirea, de lemn, sfirsitul sec. XVIII, construit de zid, Sf. Dumitru, 18711872 13 si ban sec. X I X ) . Popescu, Catagrafia, p. 14; Anuar 1909, p. 6 9 ; Gidei A. V., Monografia com. rurale Bragadiru-Bulgar din jud. Ilfov, plasa Sabar, B u e , 1904, VIII + 252 p. ; Idem, Programul monografici unei comune rurale si monografia comunei rurale Bragadiru-Bulgar din plasa Sabaru, jud. Ilfov, B u e , 1905, 216 p . ; C. Rom., 1833, p. 8 i 1836, p. 8 [han]; Dicf. Rom., I, p. 586. BRAGADIRU, jud.' T.lcorman 1 M . Dici. Rom., I, p. 585586. BRILA, jud. Brila Documente, indice, sec. X I I I XVII [orasul amintit prima oar la 1368] ; Vezi i Analelc Brilei", (citata aici A. Br.) 19291939, unde se public numeroase documente, relaii de calatone, privind oraul Brila si extrasc din diverse cri despre ora; Documente privitoare la Brila, vol. I. Colecfie ingrijit de ing. G. T. Marinescu, Brila, 1929, XVI + 80 p. [58 d o c , 1359 1857, multe din eie din alte publicaii, referitoare fndeosebi la dezvoltarca oraului n sec. X I X ] ; Bogdan, Relaiile (indice); Brdila veche, Stampe, planari, hri. Album ntoemit pentru comemorarea centenarului Brilei1M, Brila, 1929, X X + 32 f. pi. + 1 h. [dup un scurt
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

ST

btoric al oraiilui dr Gh. T. Marinescu, s reproduc diversi- gravuri, desene, [. i liartu raialei din 1790]; Ureche Gr., Letopise\ul Moldovei, ed. P. P. Pattuiteseli, ed. Il-a. p. 96 |tr.iiil ars de tefan cel Mare, 1470]; Cronicile slavo-romne, ed. P. P. Panaitescu, indice [diverse cvenimente legate de viaa oraului, in deosehi luptelidin timpul lui tefan ccl Mare]; Istoria rii Romnesti, ed. C. Grecescu i D. Simonescu, indice [indeosebi dcspre luptele din timpul domniei lui Minai Vitcazul]; Greceanu R., Viafa lui C. Brtncoveanu, indice; Istrati N. C , Crfi straine, rechi despre Brila (A. Br.. V, 1933, nr. 1, p. 1721, VI, 1934, nr. 1, p. 1721) [despre cartea lui I. Almer, Neueste Beschreibung . . . , 1737 i La Mottraye]; Cltori -traini (indice); Marineecu G. T., Brila veche in descrierile cltorilor strini (A. Br., I, 1929, nr. 46, p. 4449); Popescu Minai, Stiri despre Brila veche in arhivele vieneze (A. Br., V, 1933, nr.l , p. 1416); [semnalcaz unele lucrri si documente din ser. XVIII X I X ] ; Voyages de Sr. de la Mottraye en Europe, Asie et Afrique, II, p. 206 Ideserierea oraului si cetii ; oraul fusese ars la 1 7 l l | ; Informatili Iai, 1870. nr. 1 [descriere La Mottraye]; Bauer, p. 26 |descriere|; Sulzer, Gcschichir. I, p. 369371 [despre ora] ; Bajakian Minas. Cltoria in Polonia i in alte ptrfi locuite de Armeni (in 1. armean), Veneia. 1830, p. 215 [descriere 18081; Docan N., Explorafiuni austriace pe Dunre, p. 94 [descriere]; Arltiva Dobrogei", 1916, p. 101102 [descriere Klceman, 1768]; Reeordon Fr., Lettres sur la Valachie, Paris, 1821, p. 3334 [descriere]; Nistor I. L, O descriere din 1822, p. 5960 [descriere]; Hurmuzaki. X X I , p. 3132 [encerirea oraului de truci, 1828]; Spencer Edmund, Travels in Circassia, Krim, Tartary . . . including a steam voyage down the Danube . . . in 1836, Londra, 1837, p. 7991 [descriere]; Schmidl Adolf, Reisehandbuch durch das Kiinigreich Ungarn mit dem Nederliindern und Dalmatien, nach Serbien, Bukarest und Constantinopel, Vicna, 1835, p. 436 [descriere]; R.H.S.E.E., 1931. p. 283286 [descriere Cochelet, 18341835]; Elliot C.B., Travels in the Three Great Empires of Austria, Rusia and Turkey, I, Londra, 1838, p. 188190 |descriere]; Lapcdatu Al., Dot misionari scoieni in (arile romne acum o sut de ani. B u e , 1934, p. 56 [descriere, 1839]; Thouvenel Ed., La Hongrie et la Valachie..., Paris, 1840, p. 259 i urm. [descriere]; Billecoq, Die Moldau-Walachei oder Romanen, Breslau. 1855 |descriere]; Margot T., 0 viatorie, p. 7374 [descriere, 1859]; R.H.S.E.E., 1932, p. 415 [descriere. 1866] ; Panaitescu P. P., Cltori poloni (indice); Bezviconi G., Odiatori rui (indice); Wallace Sig., Sur le Danube de Vienne Constantinople et aux Dardanelles, Viena, 1864, p. 114 |despre ora]; Martin Felix, Le Bas Danube et les Principauts Danubiennes. Notes de voyage, Mar.silia, 1873, 1. 3334; Perianu Radu, Planul orasului Brila din 10 mai 1830, n vol. n aminlirra lui C. Giurescu, B u e , 1944, p. 387390 + planul ; B.G.O., 1834, p. 22 i 1838, p. 358 [despre infrumiisearca orauliii| 13 ; Albina rotti.", 3 febr. 1838 [despre stricciunile pricinuite de cutreiniir| : C. Rom., 1830, p. 112, 134, 177, 1831, p. 265 i C.D.A., 18381839, nr. 49, supl. Foae corn., nr. 5, p. 12, nr. 50, supl. nr. 6, p. 1314; B.G.O., 1842, p. 145 [diverse dispoziii privind construire de case i sistematizarea oraului] ; B.G.O., IV, 1835, p. 110111 [despre planurilc de sistematizare arhitectonic a oraului]; Gazeta Trans.", 1838, sent. II, p. 9798 i 101102 [reproducc un articol din Adler" Vicna despre dezvoltarea oraului];
www.cimec.ro

M i l l i . I D I . I l M II

| \ l l \

\<

Drghiccscu Mihai, Dunrea de la Orova la mare .si coastele mrii de lu Varna la Cefalea Alba, Calati, f.a., II, p. 126 142 [despre orasul si portili Brada); Dicf. Rom., 1, p. 619622 [istoria Brilei de Gr. Tocilescu]; Tocilescu Gr., Istoria Brilei. conferirla (inula la Brila in marlie 1898 ; Iorga N., Drumuri i orase, p. 215226 [descriero| : Pctroscu Gli. T.. Brila din loate timpurile, Brila, 1906, 32 p . ; Vasilescu N. A., Oraul i judeul Brila odinioar si astzi, Schite islorice si administrative . . ., Brila, 1906, 291 -+- III p. + 3 pi. [deacrierea si istorimi oraului, deapre cas, hanuri. biaerici ci scoli i despre satolc din jndeul Brila]; Iorga N., Din trecutul istorie al oraului Brila. Conferinf, Brila. 1926, 32 p . ; Iorga N., La Roumanie, p. 1113; Chi dui municipiului Brila. Brila, 1928, 59 p.; Contribufiuni pentru monografia oraului i judefului Brila. Cu prilejul serbrilor cenlenarului. Brila. 1929. 46 p. |lirosur ofirial cu multo grecli); Vasilescu N. A.. Brila, I'roilava-I'roilabum-Brailova-1 brila. Schite, documente si insemnri din oraul i judeful Brila. scrise de . . . eu ocazia implinirii unui veac de stpinire romneasc. 18281929. Brila, 1929, 161 p. [despre trecutul orasului i despre satele (lin judeul Brila; eiiprinde i anele date ofieiale si documente] ; Marineseu G. T.. Brila veche. Schifa a evolufiei istorice, Brila. 1930 (extras din A. Br., I, 1929, nr. 46, p. 336) [gencraliti despre ora si despre cetatej ; Constantineseu Sotir i George Bti/.nea. Brila prin venturi i in zilele noastre. Contribuitimi monografice la viiloarea istorie a Brilei, Brila, 1937, 98 p. [ndeoselii despre epoca mai noua din istoria orasului]; Rocanu I m . Din trecutul Brilei (Ararat", 1937, nr. 152); Giurescu C. C., Ist. rom., I, II i III (indiee) [despre vechimea orasului. ovenimente de ecam i despre ectate]; tefnescu C , Brila, Bue.. 1965. Ed. Meridiane, 64 p. <ghid>; Pintilie Petre, Brila, B u e , Ed. Tincretului, 1966, 168 p. [ndeosehi despre epoca mai noua, cu anele date Mimare despre trecutul orasului]: Giurescu C. C , Istorimi orasului Brila. Din cele mai rechi timpuri pin astzi. B u e , Ed. tiinifici, 1968. 373 p. -+- 60 pianse + 2 hri. [Intemeiat pe un hogat material documentar, lucrarea precinta istoria orasului sub toate aepcctclc: economie, polit io. social si cultural]; Originea orasului : Bileelii-Alliescu I.. Origincn Brilei (A. Br., II, 1930, nr. 3, p. 2226) [din cuvntul celt Braia, modificat de romani in Braiola] ; Milea-Bnic, Proi/<i|i<n), Brila. 1932, 11 p.; Iorga N., Istoria romnilor, III, p. 161 [despre nuin-le orasului de la Brae]; Olteanu, Geneza oraelor (Studii", 1963, nr. 6, p. 12771278) |d:-spre vechimea ae/.rii] ; Mihilescu G., Importanfa comrrcial a Brilei de la intemeiere pina la cderea sub turci si relafiile ei cu Brasovnl. Epoca 13581510 (A. Br., VII, 1935, nr. 1, p. 1130); Istrati N. C , Cele doua Brile de pe harta lui Broniovius din 1595 (A.Br., I. 1929, nr. 46. p. 4113); Pltinea P.. La ville de Brila d'aprs les travaux rcentes (..Mercure de France", 1 aug. 1931, nr. 795, p. 736744). Iorga N., Cnd cum i de ce s-a luat Brila de turci (A.Br., V. 1933, nr. 1, p. 35) ; Ion Radu Mircea, Tara Romneasc i inchinarea raielii Brila (Balcania", IV, 1941, p. 451478 -f- 1 facsimil) [considera pierderea Brilei ilr.pt o ormare a slliiciunii domuiilui i a certurilor dintre linieri]; Iorga N., Din i itila social a Brilei sub turci. Bue.. 1933 (extras din AARMSI, s. III, t. XIV, mem. 3) [despre rzlioiul din 18061812, doc. sec. X V I I I - X I X i o relaic din 1876]; Penano Radu, Raiaua Brilei (A.G.A., II, 19101911, p. 125143 + 4 planuri) [intinderea raialei, importante oraului i despre cetate] ; Perianu
www.cimec.ro

N.

STO

11: r. se ir

Sii

Radu, Raiaua lirilei. Noi contribuiti. B u e . 1945 (extrae din R.I.R., X \ . 1945, p. 287333 + 1 liart din 1828 r i 3 tabele) |istoricul raial.i de la cderea sub I n n i pina in sec. X I X . intindm-a. populaia. raporturile cu Tara Romncasc. e t c . : i desprc bieerici]; Corfus Ilii*, Untami miniti Brdila la 1695, B u e , 1946, 6 p. (extras din R.I.R. XV. fase I l i ) : A.Br.. 193). nr. 1, p. 55 [hotmicirea raialei la 18(18|; Bulat T.G., Raiaua Brdilei sub rasi. 18091812 (Arh. Bas.*'. I I I . 1931, p. 245254); Poprscu Radu. Istonile. p. 249 [restabilirea hotarelor raialei, ITITI ; Fotino, II. p. 162163. III. p. 196 [hotarcle raialei]; Carra, Histoire p. 268271 [desprc r a i a | : Filini ('.. I.. Organixarea lirilei dupd eliberarea di sub turci. Brila. 1930. 24 p. (extras din A.Br.. II. 1930. nr. I. p. 324): [desprc modernizarea treptata a orasului si d e z \ o l t a n a sa ntre 18281834); Inrga N.. Cei diritti ani in noua Untila romneasc (1832 1866). Istorie si documente petit ni o sut de ani de la intemeierea (in loc de eliberarea !) oraului. B u e . 1929, 123 p. + 3 pi. [desprc dezvoltarea orasului si modernizarea sa, despre comer, biserici i preui, coal, diverse eveiiiniente e t c . ; 208 doc. 183218()3|: Popescu M.. Contribuitimi noi la cunoaterea orasului si raialei Untila dup 1829 (A.Br.. X. 1938. nr. 1. p. 2335) [eu documente privind oraeul in aceast e p o c a ] : Cccropidc Barbu, Structura sodala a Unitici. Confcrin : Popescu ('.czar, I niliiti'i economica a lirilei. Confcrin; Semilian T., Istoriai! prrsei brdilene de la 1839 pina la 1926. cu aspecte din treutul politic. economie, comercial si cultural al Brilei. Brada. 1927: \ irtosu I.. Din aspectele lirilei in prima jumiliate a serolului al XlX-lea (A.Br., I, 1929, nr. 23, p. 4853) |dcsprc dezvoltarea economica i edilitar a orasului | : Mocioiu V . Din istoria economica. politica si sodala a orasului si jiulefului lirila in anii Unirti Principalelor I36 (S.A.1.,V, 1963. p. 467477). Virtoeu I., Din trecutul biseticii brdilene (A. Br., 11 1930, nr. 2 p. 10 12) [doc. din 1810 desprc alipirea orasului la eparhia de B u z u ] ; Didicesco Ilie, Priviri asupra istorici bisericei romne a orasului si jiulefului lirila. Brada. 1906, 200 r I I I p. [un istorie naiv, incepnd cu sciii: istoria bisericii ronianeti, istoricul orasului Brada, despre bisercile orasului: Sf. Arhangheli. Sf. Spiridon. Sf. Nicolae. Sf. Apostoli, Adormirea e t c . ] ; Stnescu II., Monumente musulmane, civile i religioase din oraul Brila (SCIA. 1956, nr. 12. p. 298 si unii.) [despre diverse case vcelii. monumenti funcrare, cismele, bis. Sf. Arhangliel Mili.nl e t c . ; se indica si bibliografie, mai aies ciltori straini I ; Mocioiu N.. lirila la 600 de ani. Aspecte din trecutul istorie al orasului (R.A., 1967, nr. 2, p. 147164) [diverse date importante din istoria orasului); Giurescu C.C., Din istoricul orasului lirila (Luceafrul", 23 martie 1968); - CETATEA BRILA (constru'it de turci dup 1540. rcfcut in sec. X V I I I , "I.nini..i 1828). Vezi i oraul. Iorga N., Chilia si Cetatea Alba, p. 210; Idem. Studii si doc. X X I I I . p. 4 6 ; Hurmuzaki, X I , p . I I I si unii.. X X I I . X X I V - - X X V I , LX ; i V i l i p. 860; Tesaur de monumente. I l i , p . 227229 i 279280 [despre ascdiul Brilci la 1574]; vezi si Hurmuzaki. I l / I , p. 694; X I I . p. 4 8 : S. I I / l . p. 361; S. II/2, p . 393 i Giurescu C. Dinu, Ion roda cel Ytteaz. B u e , 1963 (indice) ; Vcrcss, Documente, IV, p. 202 | Brada cucerit de Miliai Viteuzul, 1595); Istoria rii Romneti, p. 5 8 : Mag. istorie. IV, p. 280; lstonile, p. 87 [btut i s p a r t " de ostile lui Miliai Viteazul] ; Verese A.. Campania cresttnilor in contra lui Sinan paa din 1595, B u e , 1925, passim ;vezi i N. Iorga, Istoria lui Minai Viteazul, 2 vol., B u e , 1935 (indice) i Hurmuzaki, X I I , p . 45,
www.cimec.ro

MI

III BUOI.HAUL - 1 - ARA ROMANKASCA

f!. p. p. p.

:J .1. : 105, S. I I I . p. 364 |r. ..... retatili; [orga, Studii si doc, I \ . 116117 i X I , p. 198 [piccolo castclo", 1603]; Istoria Trii Romneii, 138; Mag. istorie, IV, p. 352 i M. Costili, Opere, ed. P. P. Panaitcscu, 187 [cetatea arsa de Mihnea al III-lea); Giurescu, Material, III, p. 120 [descrierca lui Wciss, 1737J; Fatino, II, p. 6 4 : Cronica Ghiculeslilor, p. 105, 113 [despre luptele din 1711]; Hurmuzaki, X I I I , p. 4 9 ; Istoria drii Romnesti de la oct. 1688 la mart. 1717, p. I l i , 113; vezi si erban C , Un episod al campaniei de la Prut : cucerirea Brilei (1711) (S.M.I.M., II, 1957, p. 4 4 9 ^ 1 5 5 ) ; lliirmii/.iki. X V I , p. 494500 [despre luptele din 1770]; Hurmuzaki, XVI. p. 843, 844, 849 [cucerirea cetii cl rui, 1809); p. 852 [despre arunearea in aer a unei parti a fortificaiilor, 1810]; Albumul lacob Alta, litho von Saar. Viena. 1826 [vederi ale cctii Brila); Marinescu G. T., Descoperirea unni pian al cettii Ibrait" (Dunrea de jos", nr. 2196, 1929); A.Br., 1930, nr. 46. p. 3739 [descrieri ale cetii fcute d- Sulzer i Langeron] ; L[apedatu] Al., Vechile ceti roman-li dup contele de Langeron (BCMI, V i l i , 1915, p. 7073) (vezi si descrierca lui Langeron. Hurmuzaki, S.I/3, p. 165167); Hurmuzaki, serie noua, voi. II, p. 196 si 390 llucrri de fortificare, 1814 i 1817]; Popescu M., Cetile turceti dimprejurul Principatelor romne (BCMI, X X , 1927, p. 8084) [descricre. cu un pian si d;-sen al asediului din 1828]; Iorga \ . , Les chteaux occidentaux en Roumanie (BCMI, X X I I , 1929, p. 5152) Popescu M., Raiaua i cetatea Brilei (A.Br., I, 1929, nr. 23, p. 619 si nr. 46, p. 3740) [istorie, descrierca cctii, diverse planuri i ilustraii, extrase din Sulzer i Langeron]; Demetriadc C. G., Asediul din 1828 al cctfii Brila. Compilafie dupa Memnriile marealului von Mollke. care a asislat In luptele ruso-turce de atunci (A.Br., I, 1929'nr. 23, p. 3 1 - 4 4 ) ; Popescu M., Drimarea cetdfii Brila (A.Br.. VI, 1934, nr. 1, p. 2128) [la 1828; se public i 11 doc. despre drimarea cetii] m b , e ; vezi i Hurmuzaki, XVII, p. 89 i 112; Howitt William, Vandenings of a journeyman tailor through Europe and the East durin the years 18241840, Londra, 1844, p. 9798 [cetatea era un inorman de ruine] ; R.I.R., 1945, p. 423 [C. C. Giurescu arata c Brila nu a fost cetate n timpul domniei lui Mircea cel Btrn, cum credea P. P. Panaitescu, fiind fcut de turci n sec. X V I ] ; HANUL LUI PETRE BOIANGIU. Iorga N., Cei dintti ani in noua Brila romneasc . . . , p. 35 [doc. 1833]. HANUL LUI NI T R A N D A B U R G U . Iorga N., Cei dinti ani in noua Brila romniusc . . . , p. 35 [doc. 1833]. HANUL LUI MIHAI RC (din ulia Arionului). Iorga N., Cei dinti ani n noua Brila romneasc . . . , p. 109 |doc. 1855]. HANUL LUI GIII U N G U R E A N U . Iorga N., Cei dintii ani in noua Brila romneasc . . . , p. 109 [doc. 1855]. SCOLILE VECHI. " C. Rom., 1833, p. 97, 181; Romania", 1838, p. 3 1 1 ; Mercur"' 18391840, p. 97 etc. [stiri diverse despre scoli]; Mercur", II, 1841, p. 311 312 [despre inaugurarea noului local al scolii] : Pcnescu I.. C'urini zis eu prilejul sfinirii coalei normale din Brila (F.M.L., 1842, p. 2022, 2527); Cuvnlul rostit de d. pitaru . . . , profesorul coalei normale a oraului Brilei ctre orenii acestui ora, cu prilejul alctuirei a 6 clasuri de nvtmnt pe Unga prezisa coald de ctre lcuitorii acestui ora (CD.A., VI, 1842, supl. nr. 1, anexat la
www.cimec.ro

N. S T O I C I . s c u

;>

nr. 51, din 4 iulio 1842, p. 1 1); C.D.A., VII. 1843. supl. nr. 7, p. 2 [despre noni pension de bici din Rrila]; Pcrianu R., Cea dintii coal din oratili Hrila (.,\ iaa roui.'", 1922); Calincscu Gh. Istoria coalelor din oraul i judeful limila 18321864. 0 lucrarr di mare valoare alctuit in manuscrit de d-l limili Perianu (A.Br., V i l i . 1930. nr. 1, p. 3817) [republie textul din Viaa rom."]; Pcrianu I. Istoria scoalelor din orasul i judi ini Brila, Bue. 1941 ; lorga N., Cei dintii ani in noua Bril romneasc . . . . p. 2326 [stiri despre ecoal] i p. 34. 42. 71 passim [divers; doc. despre (bulina scolii nationale. 1836 i rancionarea colilor din ora]. P E N S I O N A T U L IIOREZEANU (1863). M.Of.. 1863, p. 141144 [despre construirca pcnsionatului]; Cocora Gabriel. Alte stiri despre arhimandritul Hrisant Hurezeanu (M.O., XV, 1963, nr. 9LO, p. 798799) [despre pcnsionatul Hurezeanu]. SPITALUL VECHT 1 3 8 (1841 intr-o casa incbiriat). Iorga N., Cei dintii ani in noua Bril romneasc. . . , p. 19, 75 [doe. 18411. p. 73. CAZARMA V E C U E 1 3 9 . A.P.. 18351836, p. 698. M \ G I S T R A T U L ORASI LUI 1S M*. B.G.O., 1839, p. 114 [mezat pentru eonstrueie|. M O M M E N T U L RIDICAT N AMINTIREA ELIBERR11 BRAILLI (1833) " . Iorga N., Cei dintii ani in noua Bril romneasc . . . , p. 33. TEMNIA"1. Iorga N., Cei dintii ani in noua limili} romneasc . . . , p. 33 [doe. 1838, (camita lin centrul oraului find din chirpici, fuseee avariata de cutremur]. BISERICI1". C. Rom., 1831, p. 82, 104105 si supl. nr. 11, p. 1 [despre geamiile prefacute in biserici]. BISERICA ADORMIREA (bis. din mabalaua earantinei, 18441847. arsa la 1895 i reconstruite la 1909). Iorga N.. ntre domnii Moldorei i rii Romneti. Cam se feea corespondenfa. II. Zngravi noi si vechi. Bue. 1929. p. 912 (extras din A.A.R.M.S.I., e. III. t. X. 1929); A.E.B., 1926, p. 4243. 1928, p. 101; Ingerul", 1937, p. 541 : Iorga N., Cei dintii ani in nona Brailli romneasc . . . . p. 143 [doe. 18-17; se lucra la biseriea eea noua din mabalaua carantinii] i 10."107 [doc. 1849]. BISERICA ARMENEASCA (sec. X V I I ? . reeldit la 1872, eu bramili Sf. Nsctoare). Vezi si bis. Sf. Nicolae. Simm H. Dj., Bisericile armene din (arile romane, p. 67. BISERICA CATOLICA. Mercur", I, 18391810. nr. 38, p. 146 |despre sfinirea ( a pelei catolice, cea dintii a acetii dogme"]; Hurmuzaki, X X I , p. 538 [1834]. BISERICA EVANGHELICA. Iorga N., Cei dintii ani in noua liril romneasc . . . , p. 8081 |doc. 1843, loc pentru eapela evangbelie). BISERICA GRECEASC. vezi bis. Sf. Troi. BISERICA LIPOVENEASCA (1848) '"*'. BISERICA SF. APOSTOLI (18331834). Iorga N., Cet dintii ani in noua Brila romneasc . . . . p 59 |bis. cea noua].
www.cimec.ro

'_

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMANEASCA

M BISERICA SF. A R H A N G H E L I (sau Sf. Voevozi, veche la 1833. cind ncepe sa se recldeasc, prin silina paharnicului Iancu Sltincanu, fiind gta la 1836) 1 4 . Melchisedec, Cronica Husilor, p. 158168; Bcrechet, St., Documente noi privitoare la Mitropolia Proilaviei (S.O.V., 1920, p. 7199); si n Kev Soc. ist. arh.", XV, 1924, p. 8798 [rcproduoe i comcnteaz dintr-o rovista rusa 14 d o c , 17541787]; Idem, Noi materiale pentru mitropolia Proilaviei (B.O.R., XLII, 1924, p. 263269) [aceleai d o c ) ; Iorga N., Insemnri de pe crfile vechii biserici a Sf. Arhangheli (Mitropolia Prioilavei) din Brila (B.C.I., IX, 1930, p. 139146 si A.Br., II, 1930, nr. 2, p. 39); Iorga N., Citeva legturi romnesti. Legturi de crfi bisericeti descoperite in bis. Sf. Spiridon (A.Br., VI, 1934, nr. 1. p. 1516 - 4 pianse); Bulat T., G., Biserica din raiaua Brilei trecut dupa conducerea episcopului de Buzu la 1809 (Rev. Soc. ist. arh.". X X . 1930, p. 179184) [5 doc.]; Iorga N., Cei dintii ani in noua Bril romneasc . . . , p. 40, 41, 50, 59 passim [doc. 18331834 dcsprr roeldire, turnarc clopote etc.]; Bounegru I. R., nsemnri de pe erile vechii milropolii a Proilavului (A.Br., IV, 1932, nr. 23, p. 94 100); vezi si 1931, nr. 3 - 4 , p. 216217; Pocitan V., Mitropolia Proilaviei (S.B., 1901, p. 148150, 173174, 186188); Din istoriati hisericii moldave a P. S. Arsenic. Episcopio Proilaviei (traducere n Viitorul" Iai, 1 i u l i c 1 5 august 1906, p. 1418): Brtulescu V., Inscripfii (G.B.. 1966. nr. 78, p. 625626); Stnescu D., Eparhia Proilaviei (S.B.. 1911. nr. 23, p. 3842); Berechct St., Schifa istoric a mitropoliei Proilaviei (B.O.R.. XLII, 1924. p. 404411) p in ..Luminatomi", LVII, 1924. nr. 1922, p. 114; recenzia lui N. Iorga. R.I.. X, 1924, p. 306307; Iorga N., Moschei pe pmint romnesc (B.C.M.I.. 1929, p. 184) ; D. Russo. Mitropolia Proilavului. in Studii istorice greco romane. Vol. I, B u e , 1939. p. 247254; Idem. Lisia mitropolifilor Proilavului de la 15907829 (ibidem, p. 255285); idem. Acte patriarhiceti referitoare la mitropolia Proilavului (Ibidem, p. 286306; I r.iitiii.in L, Studiu contributif la istoria mitropoliei Proilavia (Brila). Chiinu. 1923. 375 p. (cu anexe documentare); Iorga N.. Despre mitropolia raialei turceti (B.O.R.. LVII. 1939, p. 275276) [despre cartea lui Frimanl ; Pocitari Veniamin, Istoria mitropoliei Proilaviei (Brilei). (B.O.R.. X L I X . 1931, p. 385396.482483.577587,697702) (cu bibliografie) ; Manafu I. Mitropolia Proilaviei (A.Br.. 1936, nr. 1, p. 4854 si 1939, nr. 1, p. 517): Ingerul", 1937, p. 546; A.P.. t. I. partea I-a, 1831. p. 2122 i 18321833. p. 572; Iorga N.. tntre domnii Moldovei i ai rii Romneti. Cum se fcea corespondenta. II. /tiravi noi si terni, B u e . 1929, p. 79 (din A.A.R.M.S.I.. s. III, t. X. 1929); A.E.B., 1928, p. 102103; Uricarul, IX, p. 412 [darea de scarna a lui Kiselef; bis. feut din geamie turcease); ,,Albina rom", 1830. p. 182 [geamia cca mare prefeut in bis. Sf. Arhanghel Mibail]; Iorga N., Istoria bisericii. I. p. 319; Anuar 1909, p. 447448; Perianu Radu, Un epitaf al milropolilului Antim al Proilavului din 1818. B u e , 1943 (extras din R.I.R., X I X I I , 19411942, p. 322327 + o pianse); BISERICA SF. NICOLAE (bis. armean, 18301835 Ui refcut 1860 1865). Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 1, Mitr. rii Rom., B u e 1961 (indice); Iorga N., Cei dintii ani in noua Bril romneasc. p. 46, 51 i 8384 [doc. 1834 despre bis. Sf. Nicolac ce se ficea din nou); Iorga N.. Studii i doc, XV, p. 53; Penescu L, Cuvint la snnirea bisericii Sf. Nicolae
www.cimec.ro

N. S I O I C E S C U )

93

din oraul Brila spus de di. . . , Brila, 1838, 18 p . ; A.E.B., 1928, p. 105; Oprescu G., Pictura romneasc, p. 116; ,,Romania", I, 1838, p. 1173 |.*tiiiirca bis.]. BISERICA SF. SPIRIDON (18411812, reparat si zugrvit 1865 1866). Iorga N., Studii si doc, XV, p. 5253; A.E.B., 1926. p. 45 si 1928, p. 106. BISERICA SF. TROIA (greceasc, foet gcamia Ccaidi Dgcmasi) 14S. Voinescu T., G. Tattarescu, p. 61, 106107 [coutractul pentru pictura); ..Arh. Bas.", III, 1931, p. 233235. SINAGOGA. Nissini Eni. Dcrcra. Monografia comunilii i-nnlit din Unititi. BRILIA Ialomia (bis. ante 1 8 3 4 ) " . B RAI LOI U. vezi Brezoaiele. BRALOTIA, jud. Dolj (Jf bis. Sf. Voievozi si Sf. Nicolae, construita de Constantin Argetoianu biv vel serdar la 1761; pstreaz fresca originar; si casa familici Bcngescu). Filitti, illuni Cantacuzino, p. 230 [doc. 1681. casele lui Minai Drosu fost jitnicer]; Documente, indice ecc. X V I |satul amintit de la 1580]; Iorga N., Studii i doc, XV, p. 205; pisania si in Dicf. Rom.. I. p. 587, unde se minteste si o ruina munita Schitul; Bulat T. G., Inscripfii (R.I., 1924, p. 6566); V. Rom., 1852, p. 76 i 88 [casa nou boicrcaec]; Filitti I. C , Inscripfii i ctitori (B.C.M.I., X X I I , 1929, p. 4344) [descrierea portretelor ctitorilor); Filitti, Ctitori, p. 47 |la fel]; A.E.R., 19211925, p. 375; A.M.O., 1941, p. 190; Voinescu T., Elemente realiste (S.C.I.A., 1954, ni. 12, p. 64, 65, 66); M.O., 1967, nr. 12, p. 63 [satul B. fost Coevi]] Filitti, Arhiva Cantacuzino. p. 230, 232 [doc. 1681, 1692, sat al m-rii Jitianu). BRNETI, jud. Dimbovia (bis. Buna Vestire. 1779 " 7 . refcut 1859 si 1911 ; casa lui Vasile Enache, 1780; si bis. cimitirului din 1870). Bauer, p. 159 [bis. de lemn]: Trgovite", 1940, nr. 6, p. 17 [doc. 1779 despre terminarea bis. de /id i mutarea celei de lemn la Ponriu); Brtuleseu V.. Inscripfii (G.B.. 1966, nr. 78, p. 626627) linscripii noi): Iorga N., Studii i doc. XV. p. 280, 363; Popescu-Runcu. Cutagrafia, p. 1920; Drighiceanu. Cluzu. p. 2 8 ; Drgbieeanu \ .. Casa lui l'asile Enache Brescu (CL., XVIII, 1909, nr. 6, p. 682687); Voinescu I., Monumente de aria (drneascd. pi. 2830 [foto casa] si n B.C.M.I., 1936, pi. DCXVI; Indice cronologie nr. 1 [doc. despre sat); Documente, indice sec. XVII [satul amintit la 1621. ntr-un doc. indoielnic] ; Dic. Rom.. I. p. 623625. BRNESTI. jud. Gorj (/ bis. Sf. Nicolae si Sf. Voievozi, 18541859, reparat 1899 i 1913; d i t i in locul uneia de lemn din e. 1794) "*. Constantinescu Ioan, Monografia comunei Brneti din jud. Gorjiu. Tg. Jiu, 1914, 196 p. [istorcul satului, situaia po[>ulaiei, obiceiuri etc.; i despre bis., p. 8388; in anex 32 d o c , 16201779J; A.E.R., 19211925, . 422; A.M.O., 1941. p. 340; Voinescu T., Elemente realiste (S.C.I.A., 1954, nr. 12, p. 64, 65, 68) ; Dicf. Rom., I, p. 624625. BRNESTI (Sgriata), jud. Ilfo\ (bis. de lemn Sf. Nicolae, 1788 refcut de zid 18581859. reparata 1914). Popescu N., Catagrafia, p. 4 3 : Anuar 1909, p. 6 9 ; Mironescu Ath., Istoria m-rii Cernica, B u e , 1930, p. X X I V X X V [doc. 1677 ref. la satl; Teodoreseu Stoica. Monografia orasului Cimpina. Cimpina 1924, p. 179 |doc. 1853 amintind moia Sgriata ..ce a e uni se numete Brnetii"|; Indice cronologie nr. 1, 9 |doc. despre s a t ] ; Documente, indice sec. XVII [satul amintit de la 1608: aici a avut case Cernica vernicili]; Dicf. Rom., I, p. 624625.
www.cimec.ro

BIULIOCRAFIE - I - AKA ROMANEASCA

BRNEU (GORGANU) D o l j (la 1840 bis. Sf. Nicolae, construit* de Ioan Ungureanu, 1832, recldit 1857). Renaterea", 1944, p. 166 [cat. 1&10]; M.O., 1965, nr. 31, p. 290 [cat. 1845]; Dic(. Rom., I, p. 626; Anuar 1909, p. 207; A.M.O., 1941, p. 590; Documente, indice sec. X I I I XVI si X V I I (satul B. amintit de la 1491]. BRNISTARI (Clugreni sau Mgiira), jud. Ilfov (foet Vlaca) (bis. Sf. Gheorghc, construit a de Iordache Greeescu pitarul, 1840; cldit pc locul unei bis. de letiui mai vechi, refcut 1932). Mueeanu I., Bis. Sf. Gheorghe din coni. Brnistari Intasca (B.C.M.I., X X X I l I , 1940, p. 4445) (istorie, inscripie, descricre]; Idem, apte biserici. p. 36 [accludi t < \ t | ; Documente, indice sec. XVI i XVII (satul B. amintit ile la <15641568>]; Filitti I. C , Doua documente privitoare la satul Brnitari (Clugreni) din l'laca, in vol. Citera documente. Bue., 1936; Indice cronologie nr. 1 [doc.]. BRANITEA, jud. Dimbovia (la 1810 bis. de lemn Cuv. Parascliiva; apoi bis Sf. Nicolae, 1820, in ruin la 1909). Ve i Dimbovicioara i Sveti. Bauer, p. 157 (fr bis.]; Popescu-Runcu, Catagrajia, p. 6 3 ; Anuar 1909, p. 4 2 ; Dicf. Rom., I, p. 591. BRANITEA, jud. Dolj (bis. Sf. Nicolae, construit! de Stavrache cojocar i alii, 1825). Vezi i Locusteni. Anuar 1909, p. 161 ; Dicf. Rom., I, p. 592. BRANITEA, jud. Mehedini (bis. Sf. Voievozi, 1807, reparat 1884). Anuar 1909, p. 189; Vocea Oltului", 1860 iunie 2, p. 4 [vnzarea moici] ; Documente, sec. X V I , vol. VI, p. 305 [satul amintit la <1598>, cnd era al boierilor Buzcsti]; Ionescu I., Agricultura romna, p. 509; Dicf. Rom., I, p. 592 [ctun]. BRANITEA,com. Srbi-Mgura. jud. Oit (bis. Sf. Nicolae, 1831, reparata 1918). Anuar 1909, p. 278; A.E.A., 1929, p. 5 3 ; Dicf. Rom., I, p. 592 [ctun|. B R A M T E A Prahova, vezi Negoeti. BRANITEA Vlaca (bis. ante 1833) 1W). Vezi i Oinacu. Dicf. Rom., I, p. 592. M-REA D E LA BRANITEA SEMNAT, vezi Polovragi. BRASTAVT, jud. Olt (fost Romanai) (bis. Sf. Nicolae, 1863). Odobescu, Antichitfile, p. 170171 [ruine de bis.]; Costache P. I., Monografia com. Brastavful (jud. Romanafi), B u e , 1909, 38 p. ; A.E.R.. 19211925, p. 539; Monografia jud. Romanafi, p. 338339; A.M.O., 1941, p. 5 9 ; Documente, sec. X \ I, vol. II, p. 406 [satul amintit la 1550]; Dicf. Rom., I, p. 594595. BRTAANCA, jud. Prahova (bis. din 1813, cldit de Gheorghe Dncscu logoft, renoit 1892). Dirf. Rom., I, p. 628; A.G.R., 7 sept. 1864 si urm. [arendarea moiei]. BRTSANI, jud. Teleorman (bis. nceputul sec. XVIII) . Anuar 1909, p. 122 [bis. Sf. Nicolae, 1835, B. Vlaca] ; Iorga N., Revelafii toponimice, p. 3 [orginea numelui]; Dirf. Rom., I, p. 628. BRTSANI, vezi opirlia. SCHITUL BRTSESTI, jud. Arge (Naterea Sf. Ioan, Sf. Serghie si Vacho, 1735 U I ; refcut la 1795 J5, drpnat la 1845; fost raetoh al episcopiei Arges) 1 M Indice cronologie nr. 2 (indice); Tunusli, p. 174 Fot ino, III, p. 161; B.O.R., 1921, p. 680 [catagr. 1808] ; Ionascu, Catagrajia Arges, p. 4 [descriere, 1824]; M.O., X I I I , 1961, p. 418 |cat. 1833]; A.P., X I I , 1843, p. 529 [averea schitului]; M.O., 1964, nr. 1112, p. 904905 [doc. 1845, schitul era in deeivtrfiti derpnare"]; A.C., 1868, p. 2 5 ; Neda M.I., Date despre schitul
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

!>.-)

Brteli Arges (R.I.R., 1938, p. 296303) [istorie si documente. 1759 1795]; Anuar 1909, p. 275 [bis. Sf. Ioan, 18131819]; A.E.A., 1929, p. 37 si 1940, p. 302. BRTETI (Brtieti), coin. Albeti, jud. Arge (bis. de lemn nlarea la inceputul sec. X I X , construit de Partente arliiinaiidriliil. reeldit 18601861). B.O.R., 1921, p. 683 [cat. 1808]; Ionacu, Catagrajia Arges, p. 4 [moia m-rii Brteti]; M.O., 1956, nr. 67. p. 418 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 2 4 5 ; AEA, 1929, p. 6970 [bis. nlarea, 1764]: Donat I.. Solete lui Mihai Vileazul (SMLM, IV, p. 487); Documente, indice sec. XVI si XVII [satul amintit de la 1576]; Dic. Rom., I, p. 628. BRTETI, jud. Dmbovia (la 1810 bis. Sf. Treime ; bis. din 1828 B. de Sus. reparat dupa cutrcmurul din 1838). Bauer, p. 162; Popescu-Runcu, Calagrafia, p. 4950; Iorga N., Studii si doc, XV, p. 286; Drghiceanu, Cluza. p. 2 6 ; Documente, sec. XVII, vol. IV, p. 55 [satul amintit la 16211622]. BRTESTI Prahova (bis. Adormi rea, de lemn 1767, reparata 1859, ncldit 18891909). Bauer, p. 137 [bis. i casa boiereasc] ; Anuar 1909, p. 105 ; Documente. indice sec. X I I I X V I ci XVII [satul amintit de la 1480. cnd era al lui jupan Stroe]. BRATIA, jud. Vlcea eau Arges? (bis. Sf. Voievozi, construit cl Iluitiitru Ciuciuletc i alii, 1833, zugrvit 1846, reparata 1893). Ionescu D., Schituri i biserici, p. 8485 [istorie]; AEA, 1929, p. 99 i 1940, p. 153; Bauer, p. 177 [BratiaArges]. BRATIA, vezi Cocoru-Bratia. BRATIA-FRUMUICA Ialoiuia (bis. Sf. Treime, 18431844, reparat 1903). Vezi si Frumuica. Anuar 1909, p. 6 1 ; Dicf. Rom., I, p. 631. BRTIENI, jud. Arges (bis. Sf. Paraschiva, construit de Constantin Brtianu, inceputul sec. X I X ; la 1833 bis. Sf. Nicolae; cruce in cimitif din 1584). Itr.ii ul. -i n V., Inscripii de curnd descoperite (BCMI, X X X I I I , 1940. p. 1214) [foto pietre de mormnt, cruce] 1 5 : Ionacu, Catagrafia Arge. p. 11; B.O.R., 1921, p. 685 [catagr. 1808]; M.O., X I I I , 1961. p. 416 [catagr. 1833]; AEA, 1929, p. 70 i 1940, p. 154; Iorga N.. Studii si doc, VIII. p. X X V [despre fa m. Brtianu]; Indice cronologie, nr. 1, 2 [Brtiani-Ulienij; Docu mente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de numeroase ori le la 15()8|; Dicf. Rom., I, p. 631632. BRTIESTI Gorj (disparut). tefulescu, Gorjul, p. X V I I I X X [doc. despre sat]. BRTOVOESTI Dolj (bis. Sf. Paraschiva, sec. X V I I I ; rccldit 1856). Bui.ti T. G., Stiri noi cu privire la fundaiunile lirincoveneti oltene (M.O., 1964, nr. 910, p. 754) [doc. 1711, inchinare la m-rea Hurezi]; vezi i M.O., 1966, nr. 56, p. 436 [acelai doc.]; M.O., 1965, nr. 56, p. 445 [la 1845 bis. de lemn Sf. Voievozi]; M.O., 1965, nr. 1112, p. 947951 [i bis. din Bdoij: Ionacu I., Contributif la istoricul m-rii Hurez, p. 59 [doc. 1695. parte de sat data m-rii]; Nicolaescu-Plopor C. S. i I. ucu, Documente privi toare, la mosiile Bratovoeti, Gioroc i Pnfuri din Dolj (Oltcnia", II, 1941. p. 1641); Documente, indice sec. X V I i XVII [satul amintit de la <1574 1576>]; Buzatu D., Toponimie doljan (M.O., 1967, nr. 12. p. 60) |despre ntimclc satului de la Bratovoi] ; Indice cronologie nr. 14 [doc.] : Dicf. Rom.. I, p. 17 [bis. din 1856].
www.cimec.ro

96

IIIBUOCKAFIE - I - " H O M A N E A S C A

BRATOVOETI (Brtivoeti) Arge (bis. de leinn Sf. Nicolac la inceputul sec. X I X , refcut 1880). Bauer, p. 117 [bis. sec. X V I I I | ; Ionacu. Catagrafia Arge, p. 14; M.O., 1901, nr. 50, p. 410 [cat. 1833]; Anuar 1909, p. 2 9 1 ; Documente, indice sec. XVI i XVII |satul amintit de la 1519, cnd era al lui Dragomir mare sluger|; A. Rom., 1857 aug. 21. 29 i sept. I [arendarca musici, a m-rii Ilorczu, acesta sau precedcntul?] ; Indice cronologie nr. Il (doc). BRTULETI, com. Geraenca, jud. Dimbovia, (cruci din 1718 si 1719, in curtea bisericii). Pauaitcscu G. 1., Istoriati bisericilor de pe l'alea Dimhovitei, p. 3536 linscripii]. BRACOV Oit (bis. de lemn Sf. Dumitru la inceputul sec. X I X , construit de serdarul Marin Butculescu). Bauer, p. 180 [Vlaseov? fr bis.]; Ionascu I.. Catagrafia Arge, p. 82. BRAZI, vezi Rduleti-Filitis. BREASTA, jud. Dolj (M bis. Adormirea i Sf. Nicolae, construit de Maria Bengescu stolniccasa, 1784, reparata 1909 i 1939). Iorga X.. Studii i doc, X X V , p. 8385 |arenda moiei, 1825]; vezi i indice; Indice cronologie nr. 15 [doc.]; Documente, indice sec. X V I i XVII |satiil amintit de la 1517]; Ionascu I., Contribufii la istoriati m-rii llurez. p. 94 |doc. 1795 amintind casele Bengescului din Breasta]. Dicf. Rom., I, p. 635 [despre storca de ruina a bis.]; Dinculescu N. C , Un pomilnic (al bisericii din Breasta] (A.O., II, 1923, p. 470472 [din 1813|; lorga N, nsemnri la Inseriva din Breasta (R.I., XI, 1925, p. 109) [inscripie, portretclel, AER, 19211925, p. 375; Oltenia", II, 1941, p. 127; XI, 1 9 H , p. 5051 ; AMO, 1941, p. 192193; Lecca. Familiile boteresti, p. 08; C.L., Familii ottenesti: Argetoienii (A.O., 1922. p. 388393); M.O., 1905. nr. 50, p. 446 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 154. BREAZA. jud. Frabova (B. de Jos bis. Sf. Ghcorgbc i Sf. Imparati, construit de slugerul Nicolae Socgiu i popa Stoica. 183(1. /.ugrvit 1844 si B. de Sus bis. Sf. Nicolae, construit de popa Ivan duhovnic i familia, 1777, reparata 18921894; ambelc M) l i e . Bauer, p. 133 i 137; Iorga N., Studii i doc, X X I I , p. 359360 (pisania 1777 i insemnuri de pe crti]; R.I., X, 1924, p. 0364; P. Pavlov. Lcauri sfinte (G.M., IX, 1931, nr. 282, p. 4 i nr. 283, p. 4 ) ; pisaniile si in Dicf. Rom. I, p. 638639. Teodorescu Stoica, Monografia oraului Cimpina, C.impina, 1924, p. 17 18 [despre localitate; la 1810 trei biserici: Scbimbarca la fata, Sf. Nicolae i Sf. Gbeorghe]; Iorga N., Studii si doc, V, p. 200204 [doc. ref. la s a t ] ; Idem, Acte privitoare la moia Breaza (Studii si doc, X X I , p. 8084) [din 17201799]; A. Rom., 1857 sept. 4 [arendarea a 1/2 din music]; Documente. indice eec. X V I i XVII [satul amintit de la 1510, cind era a lui jupan Ncagoc al lui Draghici]; Iorga, Doc. Cantacuzino, p. 87, 251 [doc.]. BKEBENI O l t (bis. Sf. Nicolae, sec. XVIII, refcut de Rducanu Simonide, 1844 1S7 , reparata 1930). Ionascu, Catagrafia Olt, p. 8 9 ; M.O., IX, 1957, nr. 12, p. 84 [catagr. 18451; Filitti, Ctitori. p. 3940 i in S.O.V., 1920, p. 151152 [crede c bis. e construit de familiile Sltineanu sau Damari]; AEA, 1929, p. 119 i 1940, p. 211 |bis. Adormirea, 1845]; Ep. Grigore, Dare de se ama. p. 16; pisania i in Dicf. Rom.. I, p. 041 ; Documente, indice sec. X V I i XVII [ satul amintit de la 1583]. B R E B I N A Melicdinti (bis. de lemn Sf. Apostoli, 1757, refcut e. 1845).
www.cimec.ro

N. S T O I C E s c u

97

Creeanu R., Biserici de lemn (M.O., I X , 1959, nr. 56, p. 289290) |iiiscri|>lii): M.O., 1964, nr. 12, p. 7 3 ; Ionescu I., Agricultura romand, p. 393394; Indice cronologie nr. 5; Documente, indice sec. XVI (satul amintil de la < 15611568>]. M M-REA BREBU (Sf. Arhangheli, fcut de Matei Basarah, 16401650 " 8 lu-, reparat i x.ugrvit, 18361843, oda ta eu casele doruneti i clopotnia de arhimandritul Teodur Cernicanul; aitami si tmpla pictate de Sava Ilenia la 1902; se pstreaz casele domneti i zidurile de incinta cu turimi de intrare ca de cetate, drmat partca de eus la 1802; m-rea restaurata 1963), eom. Brebu, satul Brebu Mnstirii, jud. Prahova. Istoria rii Romneti, p. 106; Iorga, Sludii i doc, XV, p. 4345; Clcscu, foria, p. 217218; [doc. 1752, inchinare la Pantelimon] 1 5 e ; Documente agritre. p. 545, 6 7 1 ; Tunusli, p. 173; Fotino, III, p. 155; Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 7, B u e , 1949 [6 d o c , 18161832]; A.P., 1848, p. 404, 408, 412, 416, 420, 426, 428, 434, 440, 446, 452, 462, 470,480, 512513 |\iuituri, 18321846]; Y. Rom., 10 iunie 1843 |mbuntirca cldirilor]; A.R., V, 1940, p. 106 |insemnare despre focul din 1855]; A. Rom., 21 i 29 aug., 4 sept. 1857 i supl. 12 i 19 dee. 1859 [arendarea moiilor in-riij. Calendarul peut ru toi roinnii", 1889, p. 110111 [descricre]; Antoniu, Album160, partea Il-a, pi. 5 4 ; Dic. Rom., I, p. 642643 [despre rolul de cetate jucat de m-re; si pisania]; Bilciurcscu, Minstirile. p. 197198; Mandrea G., M-rea Brebu i Snagov (L.A.R., 1902, p. 582); idem, M-nu Brebu, B u e . 1902, 20 p. [descrierc, inscripii. planuri, foto); Tcleor D., M-rea Brebu (Albina", 19041905, p. 9294), [deseriere, iuscriptii) ; L.AR. 18991900, p. 251, 1902, p. 555, 559, 571 [foto \echi] i 582583 h m e n t a r e a lucrarli lui G. Mandrea); Potr Gh., Dotumente brincoveneti in legntuni cu biserici si mdndstiri din (ara si slrintale (GH., X X I I , 1964, nr. 1112. p. 1106 i 11131114) public! doc. din 1689 i 16921693]; Anuar 1909, p. 9 9 ; Iorga N. Istoria bisencii, I, p. 287. Grihincea L., M-rea Brebu, B u e , 1906, 32 p. ; Iorga N., La Cmpina (F.D., II, 1907, nr. 11, p. 171172) [deseriere, istorie] 11 ; Iorga, Tara romnilor. p. 6466 [descrierc, istorie). 114116 [inseripii] ; ConstantinescuIai, Bizantinismul, p. 45 ; Teodorescu Stoica, Monografia oraului Cmpina, p. 2324 [despre s a t ] ; Iorga, La Roumanie, p. 121; Pavlov, Cluza, p. 5864 |descriere, iuscriptii]; Crucea"-Bue., V, 1927, nr. 4 3 4 4 ; Mete, Zugravi (indice); Constantiiiescu-Iasi P., Narthexul (indice); Pavlov P., M-rea Brebu, Ploieti, 1932; Ghika-Budeti, Evoluia (BCMI, X X V , 1932, p. 34 i 62 si pi. CLXVIII CLXXIV) Popescu M., M-rea Brebu (R.S.T.R., LI, 1933, p'. 212214); recenzia negativa a lui D. P. Bogdan, R.I.R., IV, 1934, p. 402; Bdiceanu D., M-rea Brebu, B u e , 1935, 31 p. (din B.O.R., L U I . 1935, p. 143170) [istoricul in-rii fondata de Matei Basarah, reparata de BrnDeveanu si transformata la 1836; lista de egumeni); Ionescu Gr., Istoria, p. 21, 132, 133, 137, 143, 145, 222, 378 nr. 1; ACMI, 1942, p. 42 i 1943, p. 34, 54; Arta fendala, p. 2 0 1 ; Drghiceanu, Catalogul (indice): Ionescu Gr., I<tiia arhitecturii, II, p. 8991, 122125 [deseriere]. BREZNIA, jud. Mehedini (bis. Sf. Nicolae, de lemn). Cimiseli C , Material (indie*') [m-rea Bresnita]: Baiier. p. 221 ; Buzatu D., Din istoria satelor oltene (M.O., IX, 1957, nr. 78, p. 462468) [i despre biseric); AER, 19211925, p. 4 7 1 ; AMO 1941, p. 454 [4 biserici noi, dintre 1871190-11: A.O., 1939, p. 461462 [doc. 1702]; Documente, indice sec. XVI l-.itul amintit de la 1568, fost al boierilor Craioveti); Itulice cronologie nr. 21
www.cimec.ro

US

BIBLIOGRAFIE - I - AHA KOMANEASCA

i 22 [doc.J; Dict. Rom., I, p. 64-1 ; Ionescu I., Agricultura romna, p. 478479, 551552, 608614. SC1UTUL BREZOAIA Prahova (sec. XVIII). Tunusli, p. 173; Fotino, III, p. 155 [mentitine]. BREZOAIA Arge (bis. de lemn Intrarea in biserica la Incepntul sec. XIX) Iouacu, Catagrafia Arge, p. 16. BREZOAIA O i t (?) (case ale familiei Argetoianu si bis. sec. XVIII) 16i . Bauer, p. 185 Ibis. Brisac]; Iorga IS., Sludii i doc, VII, p. 21 |doc. 1783, Brezoaia]; Documente, indice sec. X V I I [satul auiintit de la 1611]. BREZOAIELE, jud. Ilfov (fost Dmbovia) (bis. Sf. Nicolac-Briloiu, cons truite de Ptraco Brezoianu vornic 1715, zugrvit 1749 de tefan Brezoianu vornic de Trgovite; bis. AdorinireaCruccru, construit de G. Sereili biv Nel stolnic, 17581759 sau 1769 i bis. Naterea Maicii Doinnului i Sf. Nicolae-Cmrau, construit de Elenca Filipescu logofeteasa, 1846, toate trei M) l e 3 . Iorga, Sludii i doc., XV, p. 284 [pisania]; Bauer, p. 156; Trajanescu I.. La biserica din Brezoaiele-Dimbovifa (BCMI, IX, 1916, p. 4748) [inscripii]: Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 7173 [bis. de lemn Sf. Imprai-Brczoaia. bis. de zid Adormirea B. Bulgarului i o alta bis. de zid B. Stolnicului|: Drghiceanu, Cluza, p. 31 Idescriere bis. din 1759]; Petrescu I. D., tn chestia reparrii bisericilor din Brezoaiele de Dimbovifa (Amvonul", XVIII, 1915, nr. 8, p. 231237); Draghiceanu V., Bis. din Brezoaiele-BriloiuDimbovia (BCMI, X V I I , 1924, p. 93) [pisania i piatr de inornint]; CliikaBudeti, Evoluita (BCMI, X X I X , 1936 p. 99, pi. C D L X X I I I C D L X W I): Ionescu Gr., Istoria, p. 2 2 1 ; Iorga N., Biserici dmboviene (BCMI, X X X I I , 1939, p. 3943) [foto, inscripie] ; Gliika-Bude.ti, Vancienne architecture (BCMI, 1942, pi. I l i ) ; Nichita Vasile, Carte de hotrnicie a proprietfei Brihiu sau Brezoaia a d-lui . Dobrescu, din com. Slobozia Moara, plasa Boi ini in jud. Dmbovifa, Trgovite, 1904, 20 p. [se rezum i doc. din scc. X V I I I X I X ] 1 M ; Indice cronologie nr. 1 [doc. Brezoaia: Baba]; A. Rom., 1859 mart. 8 [arend B. Cmraului]. BREZOIU, jud. Vilcea (M bis. de lemn Intrarea n biserica, construitA de Iosif episcop de Argc, 1789, reparat 1864). Bauer, p. 178 [B. Arge cu bis.]; AER, 19211925, p. 498; Brtulescu V., Bis. din Brezoiu-Vlcea (BCMI, X X V I I , 1934, p. 43) [descriere]; Popescu, Biserici, p. 2 5 ; B.O.R., LVI, 1938, p. 104 [lista de cri vechi); Brtulescu, Climnesti. p. 5253 [descriere]; AMO, 1941, p. 697 [bis. din 18881896]; Popescu, tnvelisurile, p. 6 5 ; Documente, indice sec. XVI [satul aminlit de la 1575]; Dic. Rom., I, p. 646. BRNCENI, jud. Teleorman i e i (bis. Sf. Ev. Luca, construite de Misa Anastasievici la 1858, pe locul unei bis. mai vecbi). Vezi i Clcjani. N. Iorga, Sludii i doc, XV, p. 4243 ; Brtulescu V., Ctitoriile lui Misa Anastasievici. Biserica din Brnceni-Teleorman (BCMI, X V I I , 1924, p. 187) [pisania, despre ctitor]; Voinescu T., G. Tattarescu, p. 35, 82 [contractul pentru pictur] ; Wertbeimer-Ghika, G. Tattarescu, p. 140; Iorga N., Revelafii tof>onimice, p. 3 [originea numelui]; ,,01tul", 1857, p. 144, 148 si A. Rom., 1857 sept. 23 i urm. [arendarea moici]; Brtulescu V., Inscripfii (G.B., 1966, nr. 78, p. 628) [din 1858]; Dicf. Rom., I, p. 648. M M-REA BRNCOVENI, jud. Olt (fost Romanai ) (Sf. Nicolae, construit de boierii Craiovesti Brncoveni, sec. XVI 1 M ; refcut de Matei Basarab la 1640 17 ; de atunci se pstreaz turnul clopotni, parte din zidul de incinta i ruinele streiei, restul cldirilor lumi noi; bis. mare eldit de C. Brncoveanu la 1699, zugrvit la 1704; m-rea arsa in
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C D

9!

parte la 17161718; bis. reparat de egumenul Teodosie Trapezuntios la 1842, cnd se restaureaz in parte i pictura i se repara cldirile etricate de cutremurul din 1838; bolnia Sf. Imparati, construite tot de C. Brncoveanu la 1700; pstreaz pictura origiii.ira n registrele inferioare, cea de pe 1>< fiind refcut; m-rea restaurata de D.M.I., in 19501951. In biserica mare se gsesc pietre de mormnt aie membrilor familiei Brncoveanu). Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 7, B u e , 1949 [1046 d o c , 14901867] ; Documente, indice X I I I X V I si X V I I ; Paul de Alcp, Cltoriile, p. 197 [descriere]; vezi i M.O., 1967, nr. 1112, p. 9 2 1 ; Monumenta Spectantia, XVIII, p. 99 [descriere, 1640] ; lorga, Cltori i misionari, p. 6263 [Baksici, 1654, biserica bellissima" la palat ; despre refacerea m-rii] ; Istoria rii Romnesti, p. 106; R. Greccanu, Viaa lui C. Brncoveanu, p. 60, 9091, 9293 [refacerea m-rii]; 116, 255, 258259, 271, 273, 276 [documente]; vezi i indice; lorga, Studii si doc, V, p. 170 i urm., X I V , p. 193196 [documente]; X V , p. 7175 [inscripii] 1 M ; X V I , p. 75 [doc. 1752]; Grcceanu, Genealogii, II, p. 303, 324 [doc. 15181624]; C. Giurescu, Material (indice]; vezi ndcoscbi vol. II, p. 213 [descriere, palat i m-re, 1727] ; si p. 468 [m-rea arsa 1720J ; Documente agrore (indice) ; Tunusli, p. 175 ; Baucr, p. 196 [palat, m-rc, capel i doua bis.] i A.O., I I I , 1924, p. 231 ; Sulzcr, Geschichte, I, p. 352; Urcchia, Ist. rom., VI, p. 2 0 0 ; VII, p. 312, 333, 445446; X A, p. 15; Fotino, III, p. 176; A.O., 1942, p. 212213 [doc. 1813 despre starca proasta a m-rii] 1 6 8 ; Rcnaterea", 1944, p. 165 [catagr. lui": bis. domneasc, Sf. Nicolae, m-rea Adormirea i bolnia]; Margot, 0 viatorie, p. 8485. [descriere, 1859] 1 7 0 ; A. Rom. 2 oct. i supl. 5 oct. 1857 [mosiile m-rii] ; Saccrdoeaiiu Aurelian, Constantin Brncoveanu i ctitoriile sale din Olunia (M.O.), 1964, nr. 910, p. 725) [inscripii, 1699 i 1700]; Bulat T.G., Stiri noi cu privire la fundafiile Brncoveneti oltene (Brncoveni, Mamul i Durez) (M.O., 1964, nr. 910, p. 746747, 750751) [doc. 1699, despre ctitoria lui Brncoveanu); Burglielea M., Un clopot al lui C. Brncoveanu n Tirnovo (Arhiva" I a i , 1928, p. 268269) [din 1707, fcut pentru m-rea Brncoveni]; Inscripii Bucureti, p. 551 [candela 16991700], p. 586587 |cruce, 1674], p. 698 [anaforni, c. 1635], passim (vezi i indice); Bolliac C , Monastirile din Romania, p. 446448 [starca biscricii, avere] ; 450452 [lista de obiecte] ; 452454 [inscripii] ; Idem, Monastirile Brancovenesci, p. 1820, 4 2 ^ 7 [averea]; 199204 [socoteli pe 1739]; A.P., XI, 18411842, p. 326329; X I I , 1843, p. 408412, 4 1 4 - 4 1 7 ; X I I I , 1844, p. 254255; XIV, 18461847, p. 646649, 698703 [venituri, 18391844]; Monastirile jyoroclite Brancovenesci (Buciumul", 1 ian. 1862); Mmoire sur les couvents roumains, p. 7582 [doc. 1639] ; Bengesco, Memo randum, p. 1723 ; Odobescu Al., Note asupra m-rii i cldirilor din Brncoveni (ASAR, X , 1878, p. 289293 i n Antichitfile jud. Romanai, p. 2526, 121128, 176177 i n Opere, ed. Minerva, vol. III [inscripii, descrierea ruinelor palat ului i picturii biscricii, ctitori, obiecte ; i note asupra m-rii i cldirii de V. A. Urechia] 1 7 1 ; Tocilescu, Raporturi, p. 8284 [inscripii obiecte i despre obiectele luate pentru Muzeu]; B.O.R., X I I I , 18891890, p. 284; Ghcnadie. Vizile canonice, p. 213225 [inscripii, istorie, descriere, stiri din tradiic despre m-re, averea m-rii]; Dicf. Rom., I, p. 649 [istoricul m-rii]; Popescu, tnvelisurile, fig. 22 [foto sfritul sec. X I X ) 1 7 2 ; Dumitrescu, Istoricul, I. p. 111; AER, 1900, p. 3 4 ; Episcopio Rmnic, p. C i l , CIV, p. 5253 [foto]:
www.cimec.ro

100

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROliA.NEASCA

Iorga N., La m-rea Brncovenilor (F.D., I, 1907, nr. 3, p. 171175) [descriere, istorie i foto], p. 131 i nr. 4, p. 224225]; Dohrescu, Istoria bisericii din Oltenia, p. 139, 141, 254255; BCMI, V, 1912, p. 188; JNsturcl P. V., M-rea Brncoveni-Romanati (R.I.A.F., X H , 1911, partea Il-a, p. 330 333 i XIV, 1913, p. 1726) [descriere, istorie, inscripii, despre ctitori, foto]; Drghiccanu, in amintirea lui C. Brncoveanu, p. 7883 ; ACMI, 1914, p. 7071 [reparaiil; Iorga-Bal, Histoire, p. 224; Monografia jud. Romanai, p. 426430; Bal G., Influences armniennes ; tefnescu I. D., La peinture, p. 201203; Iorga N., Istoria bisericii, I, p. 287, II, p. 67; Nsturel P. V ., Despre neamul boierilor Brincoreni i Craioveti (L.A.R., 1907); Lecca, Familiile boteresti, p. 9094; Iorga M., Studii i doc. V, p. 638642 [despre boierii Brncoveni]; Chiri I., Preda Brncoveanu (A.O., X I , 1932, p. 3746); Idem, Papa postelnicul Brncoveanu (Ibidem, p. 176 190); idem, Urmaii lui Brncoveanu vod (Ibidem, p. 303318); idem. Boierii Brncoveni, Fiii lui Vlsan (A.O., X I I , 1933, p. 4952); Idem. Lhimii boieri Brncoveni (Ibidem, p. 5364); ) idem, Grigore Brncoveanu (Ibidem, p. 195205); idem. Originea Brncovenilor (Ibidem, p. 343346); idem. Boierii Brncoveni (Ibidem, p. 370374; X I I I , 1934, p. 4957; \ 1 \ , 1935, p. 4659); Filini C. I., Studiul d-lui Ilie Chirif despre boierii Brncoveni (A.O., X I I I , 1934, p. 488192); Filitti C. I., Banatul Olteniei fi Craiovetii, Craiova, <f.a.> p. 3945 [I -;>r. boierii din Brncoveni]; Chirit Ilie, Boierii Brincoveni-adaosuri (A.O., XV, 1936, p. 353368; XVI, 1937, p. 6976, 290305); idem, Din bogiiile Brncovenilor (A.O., XVII, 1938, p. 281288); Cantacuzino G.M., Arcade, firide si lespezi. Bue.. 1932, p. 285297 [descriere si despre restaurare] ; Constantinescu-Iai P., Narthexul (indice) : Ghika-Budeti, Evolufia (BCMI, X X V , 1932, p. 7576 i pi. CCLXXX CCLXXXIV ; X X I X , 1936, p. 69 si pi. C L X X X I X CCI) ; Prvulescu A. M.. Mormntul lui Popa apc (A.O., XV, 1936, p. 219); Dout, Fundaiile. p. 2224 [descriere, istorie); Iunescu Gr., Istoria, p. 132, 187; Ciocca Marin, M-rea Brncoveni, tcz de licen, Inst. teologie, B u e , 1938; Bobulescu, I untilii. p. 65 ; idem, Candela de la temelia bisericii din Cotmeana (ACMI, 1942, p. 124); AMO, 1941, p. C87880; ACMI, 1943, p. 4 6 ; Athauasescu I. L., arhitect, M-rea Brncoveni (M.O., VI, 1954, nr. 13, p. 4751) [istorie, descriere m-re i palatul domnesc, despre lucrrilc de refacere i despre starea m-rii i palatului]: Irta frodala, p. 205; VtianuV., N. Constantinescu i M. Kusu, Cercetrile arheologice de la m-rea Brncoveni, r. Slatina, reg. Piteti (M.C.A., VI, 1959, p. 747754) [descriere, planuri] ; Prtorien M., Mnstiri i schituri p. 6870 [din AMO]; Barnea I., Monumente de arto crestina descoperite pe teritoriul Republicii Populare Romane, II (S.T., II, 1960, p. 227) [despre spturile arheologice fcutc] ; Dinea Ghermano, arhim., Innoiri in tinti sf. episcopii a Rimnicului i Argeului in ultimii 15 ani (M.O., XV, 1963, nr. 1112, p. 898) (despre restaurarea m-rii]; Psculescu-Orlea Em., Cteva date lmuritoare eu privire la popa apc (M.O., XV, 1963, nr. 1112, p. 908922) [i inscripia de pe mormntul de la m-rea Brncoveni]; Brtulescu Victor, Ctitoria de la Brncoveni (M.O., 1964, nr. 910, p. 728743) [descriere m-re i palai, inscripii, pietre de mormnt]; M.O., 1965, nr. 34, p. 290 [eatagr. 1845, bis. din sat, Sf. Nicolae]; Anuar 1909, p. 207; Ionescu Gr., Istoria arhitvcturii. II, p. 83, 119120; isezmintele Brncoveneti, p. 189, nota I [lista de odoare, 1843] 17S ; Tocilescu, Catalogni, p. 111, 113, 114, 118, 119, 120 passim; SCIA, 1968, nr. 1, p. 16 [portalul bis.] Drghieeanu. Catalogul (indici): lirtul<-<n. Miniaturi si manusrrise. p. 8688; Strempel, Copisti de manuscrise (indice)
www.cimec.ro

STOICKSI

101

M ' , B R l N C O N E N l (al Ini Matei Basarab "* i C. Brncoveanu din care se pstreaz doar un zid la est de biscrica. restili fiindacoperit de p m i n t ; paraclisul curii. Sf. Nicolai, construit de Matei Basarab i Preda Brncoveanu. 16341635, drimat de cutrcmurul din 1838. prsit dup aceia, rpart 1849, ars la 1876, rpart la 188(1 1883; a uni bis. satului ; cruce din 1707). Iorga. St udii si dar.. V. p. 548 [doc. 1635): Virtosu E., Folrtul novel, p. 173. 171. 176, 178. 186. 188: Creceanu, l'iaa lui Brncoveanu, p . 274, 276 [despre casele i foiorul de piatr feule de Matei]; C. Giurescu, Material (indice) [vezi indeosebi \<>l. I I . p. 213. doc. 1727. palatili ruint de t t a r i ] ; Hurmuzaki. I X . p. 633. 638 [rclaia lui Scliwanz]; I)ic(. Rom., I, p . 649 [despre ruinele p a l a t u l u i ] : Drghiccanu \ .. In amintirea lui C. Brncoveanu, p. 98104; Idem. ('.urtile domneti Brincoveneli. l'. Curfi i conace frimate (BCMI. IV. 1911, p. 53. 73) (istorie, despre familia Brincovenilor, pian, biserie si palat. foto, inscripii]; Idem. Curfile domneti Brncoveneti. V. Lmuriri asupra cur(ii din Brincoreni. dup planuri contemporane (BCMI. VI. 1913. p. 1 3 2 - 1 3 3 ) : Iplanurile i deserierea ingincrului Weiss]; Idem. Palatele noastre domnesti. Bue.. 1913. p. 2223. 2425 : Idem, Palatiti de la Brincoreni (BCMI. \ I I I . 1915. p. 192) [despre intenia de a se semna pacea din 1718 in acest ..Lusthaus der Wallarhisehen F i i r s t e n " ] ; Popescu M.. Oltenia in timpul stpinirii austriace. 171H1739 (BCMI. X I X , 1926, p. 106 107) [despre proicctele austriecilor. ru planili si perspective p a l a t u l u i ] ; Vaeilescu Al., Deserierea (... V I I . 1928. p. 2 7 9 - 2 8 2 si 286). BROSCARI. vezi Drgoeti. BROSCARI Oit. Mateeseu C. N.. ('.arieti lui Constantin rod Biincoccami prin care intrele jupinesii Stanii si fui lui san Mairi posi cl ni cul niste cumprturi de moie in satul Broscari (A.O., 1926. p. 117121) [din 1694]: A.O., 1935, p. 118 [doc. 1639, B. O i t ? ] : Iorga X.. Studii i doc. X I . p. 267 [moia Brosrari a fam. Strimbeanu]. BROTEANCA T e l . o r i n a n (bis. Sf. Ii.an Boteztorul, 18401842, rpa r t ! 1899). Anuar 1909. p. 117: Dicf. Boni.. I. p. 653 | e t u n | . BROTENEASCA. vezi l rlai. B R 0 T E M , jud. Ar^es (bis. de lemn Tti Slintii la inceputul sec. X I X . rerldit 18771878). Buer. p. 169 | Poil ni B. -i B. cu bis.]; limateli. Catagrafia .trpe. p. 5 4 ; Anuar 1909. p. 275276 | P . Brostcni, bis. de l e m n ] ; J)i'r{. Rom., I, p. 653, 659. B R 0 T E N I , coin. Viina. jud. Diminuita (la 1810 bis. de lumi SI". Arbangheli, 1780; apoi bis. SI'. NicolaiB. de Jos, 18451816. recldit 1897). Popescu-Runcu, Catagrafia. \>. 9 3 ; Anuar 19(19. p. 12; Diaeonescii Gh. Ilie, preot, Materiale documentare (G.B.. 1965. nr. 56. p. 459160) [bis. de lemn Sf. Arhangbeli, ante 1780. transformt 1831 1837. insemnri de pe cri]; Dicf. Rom.. I, p. 653651. B R 0 T E N I Dolj sau Romanai (la 1810 bis. Adormin a, construit de Paini Gin i alii, 1833). Renatcrea", 1944, p. 1 5 ; AMO. 1941, p. 614 Ibis. Sf. Xicolae 1909]. B R 0 T E N I Gorj (bis. Sf. Nicola. 18191820). Anuar 1909, p . 175; tefulescu, Gorjul, p. X I I [sat d i s p a r u t ; a l t u l ] ; Idem, Documente slaro'romne (indice); Dicf. Rom.. I. p. 693694.
www.cimec.ro

102

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROM AN E ASC A

BROSTENI, jud. Mehedini (bis. Sf. Imparati, construit! de C-tin Cuui, 1836, zugrvit de fiul san Mihalache, 1840 ci cula lui G. Cuui, 1815, rcst. 1965 1966, ambele M). Vezi i Cpneti. Bauer, p. 2 1 3 ; Ghenadie, Vizile, p. 129; AER, 19211925, p. 4 7 1 ; Iorga, La Roumanie, p. 60 [cula] ; Crachin G. N., Monografia com. Brosteni din jud. M,ludi,ii. T. Severin, 1932, 82 p. + 2 pi.; AMO, 1941, p. 456; Voincscu T., Elemente realiste (SCIA, 1954, nr. 12, p. 64, 68); Ioncscu Gr., Arhilectura popular, p. 209; Creeanu R., Culele i casele ntrite (M.M., I, 1958, p. 97100) [descriere, foto, pian] ; idem, Cei ce au ctitorit cu munca zugrvii in bisericile de pe Valea Motrului (ibidem, p. 256) ; Idem. Biserici de zid de pe Valea Motrului (M.O., I X , 1957, nr. 56, p. 334336) [descriere, istorie, inscrptii]; Anuar 1909, p. 190; Ioncscu Gr., Istoria arhitecturii, II, p. 328329 [casa] ; Documente, indice sec. X V I si XVII ; Ioncscu I., Agricol tura romna, p. 447448 [despre s a t ] ; Dic. Rom., I, p. 654. BROTENI Ialomia (dou h a miri eec. X I X , conacul Zappa, 1850, si bis. Sf. Nicolae, sec. XVIII?). C. Rom., 1832, p. 272 i 284; Bauer, p. 140 [bis. sec. X V I I I ) ; Anuar 1909, p. 58 [bis. v e c h e ] 1 7 6 ; Indice cronologie nr. 5, 23 [doc.]; Dicf. Rom., I, p. 6 6 0 ; Ciolca I., Grindu. Monografie, p. 176182 si urm. [hotrnicie i d o c ; moia Grindu se numea i Broteni]. BROSTENI, vezi Buzu i Ocnele Mari. BROSTENI Vlcea (la 1840, trei biserici de lemn: Sf. Nicolae, 1560(?), Sf. Nicolac-crbneti, construit de popa Gheorghe erbnescu, 1810, i Sf. Nicolae-Gtejel, 1719, construit de Ptru haiducul). Popescu, Biserici, p. 9495; BCMI, 1933, p. 138: AER, 19211925, p. 4 9 9 ; AMO, 1941, p. 698 [bis. Sf. Voievozi-Veeleni, 1849, Sf. NicolacGtcjcl, 1879 i alte dou fr an]. BUCIUMENI, vezi Frileti. BUCIUMENI Arge (dou bis. de lemn la inceputul sec. X I X , ima cons onila de Alexie cupcul). Bauer, p. 182 [bis. sec. X V I I I ] ; B.O.R., 1921, p. 683 [cat. 1808]; Ionascu, Catagrqfia rges, p. 3 2 ; M.O., 1961, nr. 58, p. 406 [la 1833, patru bis. de lemn]; Anuar 1909, p. 299 [o bis. din 18881891 si una minata]; , 1929, p. 146 [dou bis. Sf. Nicolae, minate]. BUCIUMENI Ilfov (bis. de uluci Sf. Nicolae, sec. XVIII, apoi bis. Sf. Imparati, construit! de Constantin fost mare stolnic, 1787, n ruina la 1909). Anuar 1909, p. 6 9 ; Indice cronologie nr. 1 ; Documente, indice sec. X V I I ; Iorga N., Doc. Cantacuzino, p. 163, 204; Popescu N., Catagrafia, p. 1819; Dicf. Rom., I, p. 668. BUCOV, jud. Prahova (M bis. Natcrea Sf. Ioan i Sf. Troi, construit! de cpitanul Constantin Filipescu si Matei Filipescu aga, 1679, stricat de cutremur la 1802, prefcut" 1804, de C-tin Filipescu mare vistier; reparata 1915; casele fam. Filipescu i doua cruci vechi) 17e . Vezi i Chiorani i Valea Orlii. Tocilescu Gr., 534 documente, p. 4 0 8 ; Bogdan I.. Relafiile p. 296 [biserica si casa lui Dragomir Udrite]; Iorga N., Studii si doc, V, p. 265 [doc. 1822]; XV, p. 256262 [pisania ci nsemnri]; B.O.R., 1926, p. 592 [nsemnare, dup Iorga]; pisania i n Dic. Rom., I, p. 674; Bauer, p. 128 [trei biserici]; Fotino, III, p. 153 [doua biserici la 1815]; Vaillant, La Roumanie, III, p. 374 [castel n m i n i la 1841 ; 1 7 7 Margot, 0 viatorie, p. 68 [descriere, 1859] ; Iorga N., Un vechi tirg stins : Bucovul (F.D., 1907, nr. 26, p. 408410) [i descrierea bisericilor] ; Zagoritz Al., Evolufia isterica a ttrgurilor i oraselor
www.cimec.ro

N. S T O I C F . S C U

103

dinlre Buzu, Tirgovih- i Bucureti (A.G.A., 19141915, p. 347352) si cxtras: Iorga, Tara romnilor, p. 5152 [descriere], 113114 [inscripii] ; R.V., 7 sept. 1914, p. 1 [ruina unei bis.]; ACMI, 1915, p. 1213 [bis. declarat monument | ; Zagoritz, Sculpturi in pietra; G.M., I X , 1931, nr. 281, p. 2 ; Samarian P., O veche monografie, p. 197 |descriere, inceputul sec. X I X ] ; Giurcscu, /.st. rom., vol. II, d. lV-a, i vol III (indice); Anuar 1909, p. 99: Iorga N., Istoria bisericii, II, p. 6 9 ; Idem, Revelaii toponimice. p. 9 [despre numele satului = loc eu fagi]; Indice cronologie nr. 1, 9, 18 [doc. despre s a t ] ; vezi i Documente, indice sec. X I I I XVI si X V I I [satul amintit de nume roasc ori, de la 1493, cnd era proprietatca lui Staico logoft]. M M-REA BUCOV, com. Mofleni, jud. Dolj (Cosuna, m-rea Sf. Nicolae de lng Craiova ; construit! de Stefan clucerul i fiul su Prvu la 15711572 1 7 8 ; pittura lin 1574: bis drimat in parte de Jiu 179 , a fost parasita de cltigri la 1834, servind ca bis. de mir pina la 1896, cnd a fost parasita; restaurata de C.M.I., n 1929; casele streiei reconstruite 19301942, pe fundaiile celor vechi ; n biserie se pstreaz pietre de mormnt din sec. XVI i o cronica murala din acelai seeol: ni-rea Bucovul Nou, refeut pe alt loc de egumenul 1 Irisant Penetis la 18341842, reparata 1892 si 1938; m-rea a fost metoli la m-rea Sf. Varlaam de la Meteore din 1588). Documente, indice, sec. X V I ci X V I I ; Arb. St. B u e , Indice cronologie nr. 7, B u e . 1949 [346 d o c , 14991858]; Iorga, Studii i doc, V, p. 142 |istorie|; 162; Nicolaescu St., Documente slavo-romne. B u e , 1905, p. 280 281 [doc.] si 367 [pisania]; idem. Documente de la Minai roda Viteazul ca domn al rii Romneti, al Ardealului si al Moldovei, 1600, B u e , 1916, p. 1617: Iorga N., Legatari descoperite de di. Marcii Beza cu m-rea Meteore din Tesalia, B u e , 1934 (din AARMSI, s. I H , t. X V I , 1934, mem. 6) [docu mente, 15941790]; Sacerdoeanu A., Dionisie Eclesiarhul, traductor al hrisovului din 1609 pentru m-rea Bucovul (M.O., 1967, nr. 1112, p. 941 947) [se reproduce doc. din 1609]; Paul de Alep. Cltoriile, p. 195196 [descriere]; vezi i M.O., 1967, nr. 1112, p. 921 ; Giurescu, Material (indice); Documente agrore (indice); Urcchia, Istoria rom., II, p. 104105; VI, p. 190; VII, p. 372; X A, p. 15, 127; Tunusli, p. 175; Potino, III, p. 179; Sulzer, Geschichte, I, p. 359; Iorga, Inscripiii. f. I. p. 213215 ; BCMI, VI, 1914, p. 3910 |inscripii]; Iorga N., Inscripiii (R.I., VII, 1922, p. 79); Blaa D.C. i NicolescuPlopsor, Inscrip[ii de la biserica m-rii Bucovul Vechi sau Couna (Oltenia", 1, 1940, p. 177178); Blaa D. Mofleni, tnsemnare pe un vechi penticostar al m-rii Bucovul vechi (,.Oltenia", I, 1940, nr. 4, p. 64) [din 1798); Georgescu I. B.. Pietrele de mormnt din vechea biseric a m-rii Bucovul zis Costina (M.O., V i l i , 1956, nr. 13, p. 107113) |inscripii, descrierea pietrelor de mormnt i despre cei ngropai acolo]; Donat I., Despre Dionisie Eclesiarhul si m-rea Bucovul. Un proimion si pomelnicul m-rii, Craiova, 1936, 20 p. (din A.O., X V , 1936, p. 2239) ; V. Rom.. 21 mai 1843, p. 159 i eupl. nr. 40 |terminarea m-rii Biicovul Nou si ruinarea celei vechi de Jiu] i 24 mai 1854 [averea m-rii]; V. Rom.. 1847, p. 232 [arenda moiilor m-rii]; Bolliac C , Excursiune arheologic din anul 1869, B u e , 1869, p. 40 [despre ruinarea m-rii Bucovul Vechi] ; Bolliac C , Monastirile din Romania, p. 455157 |descrierc]; Margot, 0 viatorie, p. 53 [descriere, 1859] ; Antoniu Al., Album, partea II, p. 8687 ; Nicolaescu Stoica, Importante descoperiri arheologice. Un preios fragment de cronica pe perefii m-rii Couna din Dolj (Rsritul", X X I I I , 1941, nr. 12,
www.cimec.ro

104

BIBLIOGRAFIE

TARA ROMAN EASCA

p. 611); Cronica murala de la m-rea Bucov. in Cronicile slavo-romane, ed. P. P. Panaitcscu, p. 194196; Mldrecu N., Vechea biseric a Bucai titilliti (C.T., \ II, 1876, p. 270 272); Monumente nationale, II, p. 191192, 231232 [descrierea, Bucovul Vechi i N o u ] ; A.A., 1890, p. 30 [date sumarc despre m-re]; istorimi i descrierea bis. i in Dc. Rom.. I, p. 672673; AER, 1900, p. 3435 [Bucovul Nou i Vechi] ; Iorga, Sale i minsiiri. p. 349350 [istorie, descriere] ; BCMI, I, 1908, p. 178 si 179; Iorga N.. mprejurimi craivene (F.D., II, 1907, nr. 2, p. 2628); Dobrescu, Istoria bisericii din Oltenia, p. 141, 262264; Antonescu P., Arhitectura religioas. I. p. UH; Nstiirel P. V., M-rea Bucovful-Dolj (R.I.A.F., XIV. 1913. p. 107117) [inscripii. pietre de mormint, foto); Pcssiacov A.. Schife de istoria Craiovei, ed. a Il-a Craiova, 1914, p. 2836; Iorga N., Fundafiuni religioase ale domnilor romni in Orient. Bue., 1914, p. 1314 [istorie); Duini! H-M-U. Istoricul, IV. p. 5658 [istorie, averea m-rii]: ACMI. 1914, p. 101. 107 [despre starea proasta a m-rii) ; Georgescu I. B., Minsiiri ottenesti. Bucovful (Nzuina". I, nr. 6. nov. 1922. p. 1 19) [descriere, inscripii, pietre de mormint]; Vinccnz A., Din trecutul Craiovei (A.O., V, 1926, p. 187192) [descrierea arhiteeturii si foto]; Iorga, La Roumanie, p. 3234: Iorga N., Istoria bisericii, I, p. 147148; Pretorian M.. Mindstiri i schituri, p. 7374 [din AMO); lottaseli I. Material documentar privitor la istoria seminarului din Buzu. B u e , 1937, p. 66, n. 5 [despre mutarea seminarului de la Hm. \ ilcea la Bueov]; Ionacu I., Un scolar al Seminarului Chesarie acum o sut de ani : V. Caloianu de la Stlpu ( Buzu J 18191885, Buzu, 1937, p. 2829 [doc. din 1851 despre pregtirea de apartamente" pentru seminar la m-rea Bucov]; Ghenadie, Iconografia, p. 38, 4314 [despre zugrvirea bisericii, 1842); tefnescu I. D., Peintures murales, p. 70; idem, La peinture, p. 116121 si pi. 5862; idem. Illustrations des Psaumes (R.I.R., VVI, 19351936, p. 158183); Brtulescu V.. Zugravul cintref Gheorghe Gherontie (M.O., XIV, 1962, nr. 12, p. 2930) [zugrvirea bisericii. 1842]; Ghika-Budesti, Fvolufia (BCMI, X X I I I , 1930. p. 1531, 32, 114 ?i pl. L X X X I X XCV); Georgescu I. B., Influenfele srbo-bizantine (A.O., X. 1930. p. 155156); Bal G.. Influence serbe; Drghiccanu V., Monumenlele istorice din Oltenia (BCMI. 1931. p. 114115) [inscript ii. descriere, foto] ; Athanaeescu I. L., -rert Bucov( zisd Costina zis Bucova ( ?) din ctunul Mofteni. jud. Dolj (,. Maiorescu", II, 1932, nr. 12, p. 5768) Idescriere. istorie, despre ctitori]; Mitica I.. Discuii in legatura cu copili lui Minai Viteazul (CI., VVII, 19291931, p. 4 1 9 ^ 1 2 3 ) [despre lucrarea lui Athanasescu] ; Cantacuzino M. G., Izvoare i popasuri. B u e , 1934, p. 4652 [descriere]; Donat, Fundafiile, p. 24 i 3134 [Bucovul Nou i Vechi, istorie]; R.I.R., 1937, p. 192; Ionescu Gr., Bvzance, p. 323; Idem, Istoria, p. 104, 115119; Oltenia", I, 1940, p. 1819, 6 4 : nr. 12, p. 177178; II. 1941, p. 129; AMO, 1941, p. 193, 882883; Ghika-Budcsti, L'ancienne architecture (BCMI, 1942, p. 27, pl. X I I I ) ; Blasa D . , Despre familia lui Alexandru al II-lea, Craiova. 1944, 11 p. + 4 pi. (din Oltenia", 1943, p. 29 38): Popcscu, nveliurile. p. 19: Niculescu S. Teofil, M-rea Bucovful VechiMofleni, tez de licen, Inst. teologie Ornanti ; Popescu C. Mihai, M-rea Bucovf, tez de licen, Inst. teologie, B u e , 1948; Arto feudal, p. 8991, 101, 107; Ionescu Gr., Istoria arhiteeturii, I, p. 385387; Blaa D Dobromir marele ban al Craiovei (15681583) (M.O., 1960, nr. 12, p. 2440) [i despre tefan elucer, ctitorul m-rii Bucov] ; Bulat T. G., Un staref vestii al m-rii Hurez : Hrisant Penetis (M.O., XIV,
www.cimec.ro

> t u

1".

1902. nr. 79, p. 434448); Cocora Gabriel, Alle stiri despre arhimandritul llrisunt Ilurezeunu (M.O., XV, 1963. nr. 910, p . 793794) [deepre n r l d i r c a m-rii| ; Davidescu M.. Afonamente istoricc, p. 4 7 4 9 ; M.O., 1965, nr. 56, p. 446 [cet. 1845, Bucinatili N o u ] ; Anuar 1909, p. 155; Nicolcscu-Plopsor; Satul Bucatimi (Oltenia", IV, 1943, p . 67107). B U C O M C I O R I (Bucovicioara), j u d . Dolj (bis. de lemn Sf. Nicolar. 1835) Oltenia", I I , 1941. p. 127; M.O.. 1965, nr. 56, p . 447 [cat. 1845]; Documente indire sic. XVI si X V I I |satul amintit de la 1535). lil C.NESTI. roui. Corbelli, jud. Vrgrs (M l'i-. Vdorinirca, SI. G-heorghe ci Sf. Milij.il. construit dr Sandu Burnrsrii logoft i Iordacbc Bucsnescu capitanili 1748 i e r u r r pr oeca). Baucr, p. 180; BCMI, X X V I , 19171923, p . 34 [pisania, ctitoriij; B.O.R.. 1921, p. 685 [catagr. 1808]: limaseli, Catagrafia Arges, p. 10; I o r r a N . , Simili si doc. V I I I , p. X X V I [deepre fam. Bucneecu]; Lecca. Fumiliile boteresti p . 9 9 - 1 0 0 ; , 1929, p. 70 si 1910, p . 154; M.O.. 1965, nr. 78, p. 578 [inscripie crtice|. BUCANI, j u d . Dmbovia 18 (bis. reparata de Badea mare elucer). Pnpeseu-Runeu. Catagrafia, p. 3 1 3 2 ; Drgbiceanu, Cluza. p. 2 6 ; Indice cronologie nr. 1 ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [localizare probabil], BUCANI, j u d . Ilfov (foet Vlaca) (bis. Sf. Voievozi. sec. X V I , cascle Cantacuzinilor i un han sec. X I X ) . Documente, sec. X V I , vol. VI, p . 134135 ([Inscrira veche]; (genealogia Canlacuzinilor, p . 198 [case Cantaeiizini] M 1 ; Bauer, p . 161 [bis. i casa boirrrasc[; Iorga N., Sludii i doc. XV. p. 273 si 286; Anuar 1909, p . 129; Iorga N.. Istoria hisericii, I, p . 147; Monografiile I lasca, p . 225232 [si -alni PodioruJ; Dulice cronologie nr. 18 ; Documente, indice sec. X I I I X V I i X V I I [satul amintit dr la 1433]. BUCANI, vezi Innesti. BUCU, j u d . Ialomia (bis. sec. X V I I I , rceldit dr zid 18851887) 18 . Bauer. p . 141 |Buea i Buca Iesere, eu bis.]; Anuar, 1909, p . 5 8 ; Indice cronologie nr. 10 (doc.]; Documente indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1580, end rra al lui Dragomir foet mare v o m i e ] ; ..Buciumul". 12 sept. 1863 [doc. 1690, satul era al m-rii Cotroceni]; Die(. Rom., I, p . 6 7 8 - 679. BL'CURA. vezi Smrdte. monumentelor BUCURETI, vezi N. Stoicescu, Repertoriui bibliografie al feudale din Iiucuresti. B u e , 19(>1. Bl CURETI, M zi Marcea. Bl DA. \ r/.i ( i n u l e Mari. BUDA-CISLAU Buzu (M bis. de lemn Inlarca Doninulu, conetruit de limita ilin Buda. 1793. inuoit 1871). Vezi si Ai inoasa. Hauer, p . 135 |bis. dr p i a t r i , sec. X V I I I ] ; Snduleseu-Verna C , Bis. din liuda-Cislu ( I n g r a i " , 1938. nr. 9, p. 819821) [istorie, insemnri] ; \KI{. 1926, p. 30 i 1928, p. 7 9 ; Coustantinescu N. A.. Monumenti- buzoene. p. 5758 [pisanic, descriere, ruinr palatili doamnri Xeaga); ( r r t e a n u , Biserici de lemn, p. 38 passim. BUDA, jud. Prahova (bi>. ante 1833) I83 . Vezi si Palanca. Urechia, Ist. rom.. I I I . p . 535530 [duc. rf. la Buda Dmbii| ; A.Rom., IK>7 sept. 4. supl. sept. 7, 1859 aprii 5 etc. [arendarea mosiei Buda i I'alanga] ; Iorga N., Doc Cantacuzino, p. 218 | B . Dnibu): Dic. Rom.. I I , p. 40. BUDA, vezi Cornet il Buda. BUDEASA, jud. Argcs (bis. mai vcebe de lemu, ante 1746, Sf. D u m i t r u , apoi bis. Adormirea. construit de Serbati armaul Buditeanu i
www.cimec.ro

UH;

BIIILIOUKAFIE - I - AKA R O M A N E A S C A

Nicolac Budisteanii postelnic 1796, turla recldit la 1810, bis. zugrvit 1858 i casa Budistcanu, 1768, reparata 1870 si 19221927, ambele M; cruce vcche, 1647 M). B.O.R., II, 1876, p. 634 [case boteresti si bis. de lemn, la 1746]; Drgliiceanu V., Budeasa-Arge (BCMI, X X , 1927, p. 48) [inscripii, nscmnri]; B.O.R., 1921, p. 684 [catagr. 1808); Ionacu, Catagrafia Arges, p. 6 ; M.O., XIII, 1961, nr. 58, p. 399 [catagr. 1833]; Lecca. FamUiile boteresti, p. 101; Ghika-Budeti, Evoluia (BCMI, X X I X , 1936. p. 117) [casa]; Bosetti R. Radu. Budeasa (Universul", 4 oct. 1937, p. 1); Cernovodeanu Paul i Paula Popescu. Monumentele istorice din comuna Budeasa (M.M., I, 1958, p. 149166) IdcM-ricre, inscripii, foto casa, biseric si cruce]; M.O., 1965, nr. 78, p. 583 [cruce din 1646] ; Documente, indice sec. XVI si XVII [satul amintit de la 1526]. B U D E L E , vczi Rosiile. B U D E N I Vlaca (bis. ante 1833 1M , recldit 1882). Indice cronologie nr. 10 [doc] ; Donat I., Satele lui Minai Viteazul (SMIM, IV, p. 487) [B. de pe Clnitc] ; Documenti, indice sec. XVI i XVII (satul amintit de la 1526]; Dic. Rom.. II, p. 43. BUDETI, jud. Ilfov (bis. din 18551857. construit! di marcie vornic Ion Mi hai Mano, restaurata 1929; construit pe locul uneia a familiei Nsturel-Herscu din 1818 185 si M ruinele caselor familiei Mano, dup 1827). Mano C-tin, Doc. familiei Mano, p. 463474 [documente 16781806 si inscripia bis. 1857]; p. 558559 [pictur ctitori]; 556557 [casa Mano]; Brtulescu, Ilfov, p. 39 [istorie]; Voinescu T., Anton Chladek si inceputurile picturii romneti, B u e , 1936, p. 33 [tabloid etitorilor]; . Rom., 22 mai 1857 [arendarea moiei]; Blescu Nifon. Cuvinte casuale rostite . . . la sfnfirea bisericei din Budeti. Bue., 1858, p. 1017; Documente, indice ecc. XVI i XVII [satul amintit de la 1526]. BUDETI Arge (han scc. X I X si bis. Sf. Inger, construit! de camnarul Dinc Socoteanu. 1787. reparata 1892, 1921 si 1937). C.D.A., 28 nov. 1839. p. 112 i V. Rom., 1852, p. 316; AEA, 1940, p. 155; B.O.R., 1921, p. 685 [catagr.' 1808]; lonacu, Catagrafia Arge, p. 2 1 ; AEA, 1929, p. 100; Documente, indice sec. XIII X V I [satul B. al m-rii Cotmeana]; Dict. Rom.. II. p. 44314 si 45. IU DESTI Olt (bis. din B. de Sue, din 1703 si bis. din B. de Jos din 1802) 1M . D E S T I , jud. Vlcea (M bis. Sf. Voievozi, zugrvit 1787, repictat 1890, reparat 1921). Vczi i Racovia i Budcti Arge (acelai?). Bauer. p. 175176; M.O., X I I , 1961,'p. 413 [catagr. 1833]; Ionescu D., Schituri i biserici, p. 7678 [istorie]; AEA. 1929, p. 100. Bl DESTI V i cea, vezi Bbeni-Olteu. BLDETI. jud. Vrancea (fost Rm. Srat) (bis. Sf. Voievozi, 18441846, reparata 1877, 18871889. 1892). Anuar 1909, p. 258; Dic. Rom., II. p. 44; Documente, indice see. XVI i XVII [B.r. Focani, amintit de la 1552]. BUDETI. vezi Trestioara. B I D I E N I (Budeni). jud. Gorj (la 1840 bis. de lemn Sf. Gheorghe, 1776, desfiintat, pe locul ei s-a ridicat o cruce din 1835 i bis. Sf. Trei Ierarhi, 1832; cruce de piatr din 18351836) 18e ". Documente indice sec. X I I I XVI i XVII [satul amintit de la I486]; ..Renaterea", 1944, p. 613614; AMO. 1941. p. 342 [bis. Trei Ierarhi. 1899]: tcfulescu, Gorjul, p. 106; Idem, Documente slavo-romne (indice); Dic\. Rom., II, p. 4748.
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C U

107

B U D 1 S T E N I Dimbovia (bis. Adormina 1837, in apropicna fostului -i lui Clugria). Vezi i ormatomi. Diaconescu Gh. Ilie, -ot. Material' documentare (G.B., 1965, nr. 34, p. 257258) |descrierc somara, pisania. insemnri]. M SCHITUL B U D I T E N I Muscel (Sf. Mihail i Gavriil, fcut de Stanriu logoft Buditeanu, devent tefan monahul, a doua jumtatr a sec. X V I I m ; fost mctoh al m-rii Cotroceni) 188 . M.O., 1965, nr. 3 ^ 4 , p. 229 [doc. 1673]; G.B., 1965, nr. 910, p. 892 [cat. 1840, dou biserici n satj; Anuar 1909, p. 8 8 ; Indice cronologie nr. I, IO [doc. despre s a t ] ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1526|; Aricescu C. D . , Istoria Cimpulungului, parte Il-a, p. 154155 [istorie; schitul devenise magazic de mere] 1 8 e ; istoricul schitului in ruina si in Dici. Rom.. I I , p. 4 8 ^ 1 9 . BUDRIMANI Oh (bis. Adormirea, 1824). AEA, 1929, P . 145. BUDURTI Vlcea (M bis. de lemn Cuv. Paraschiva, construit de Clment eromonabul 1 7 5 5 1 7 5 6 n o ; cruce de piatra din 1832). BCMI, X X V I , 1933, p. 136 [inscripie] ; Popcscu, Biserici, p. 3 2 ; Dic{. Rom., II, p. 50 [bis. din 1830]. BUETI, jud. Ialomia (bis. Sf. Treimc si Sf. Nicolae, 1843 m , reparata 1907). Bauer, p. 140 [Boeti, bis. scc. X V I I I ] ; Anuar 1909, p. 5 8 ; Documente, indice ecc. X V I I [satul amintit de la 1608, existind sub Mihai Viteazul]. Bl'GHEA D E JOS, vezi schitul Ciocanu. BUGHEA D E S U S , jud. Arge (fost Muscel) (bis. Schimbarea la Fa si Adormirea, 1815, construite de Nicolae Rucrcanu logoft trei). G.B., 1965, nr. 910, p. 883 [cat. 1840]; Documente, indice ecc. X V I (satul amintit de la 1549, existind in vremea lui Neagoc Basarab]. BUGHEA Prahova (bis. Sf. Gheorghe, 18321834, reparata 1895). Anuar 1909, p. 9 9 ; Indice cronologie nr. 5 [Bughcti Saac]; Documente, indice, sec. X V I I [satul Bughea = Bughcni amintit de la 1625]; Dicf. Rom., II. p. 54. BUGIULETI (bis. pictat 18231826). Pnoiu A., Pictura votiva, p. 21. BUHARI, vezi Cioflicu. BUICETI, com. Priseaca, jud. Olt (M bis. Sf. Nicolae, ecc. X V I I I ? , e. 1770, i crama Buzescu). Vezi i Turia. Ionacu, Catagrafia Olt, p. 9 0 ; M.O., 1957, nr. 12, p. 84 [catagr. 1845]; Iorga N., Acte privitoare la familia Buicescu, (B.C.I., II, 1916, p. 235256); Draghiceanu V., Bis. din Turia, com. Hiiiceti Olt (ACMI, 1915, p. 7476) [descriere, foto] ; Ionascu, Biserici Olt, p. 423 [despre familia Buicescu, descriere, foto, documente]; Lecca, Familiile boteresti, p. 105106; A.Rom., 1857 sept. 23 [arendarca moici]; Documente, indice see. X V I [.satul amintit de la 15121513]. BUJORENI, jud. Vlcea (bis. Adormirea, 1811, construite de Preda Bujoreanu serdarul i Constantin polcovnic, marita 1866 i reparata 1925 i cula boierilor Bujoreni, construite de Preda Bujorcanu, 1810 1812, minata, ambele M). Vezi i Olteni Rm. Vlcea. Popescu, Biserici, p. 62 [cat. 1840]; Dicf. Rom., II. p. 62 [bis. Sf. Nicolae, prenoita 1812 i 1866; pisania]; Voinescu I., Monumente de urta rneasc, pi. 19 [foto cul]; Albina, 19081909, p. 123 [foto cula); Drghiceanu V., Monumentele istorice ale Olteniei (BCMI, 1931, p. 127) [descriere i pian cul]; BCMI, 1933, p. 187 [inscripic] m ; AER, 19211925,
www.cimec.ro

1(18

BIBLIOGRAFIE - I

TARA KnMtM \ -< \

p. 5 0 0 ; AMO, 1941. p. 699; Lecca, Familiile boteresti, p. 1 0 7 - 1 0 9 ; Flcoianu Al., Arborele genealogie ni funi. Fiujoreanu. B u e , 1928; A.O.. 1942. p. 216 ci urm. [doc.J Indice cronologie nr. 4 [multe dnc. despre s a t ] ; Documente, indice sec. X I I I - - X V I i XVII |satul amintit di numeroase ori de la 1436, imi era al m-rii Cozia]. B U J O R E N I Ilfov (bis. Si. Nieolae. 1 8 4 0 - 1 8 4 1 . reparati 1889). Anuar 1909. j>. 72: Iorga V . Revelafii toponimie, p. 2 |originea numelui Bujoreni); Dicf. Rom., I I . p. 01 [Bnjoreanca]. B L J O R E M , ves Asan Aga. BULBUCATA Vlasca (bis. recliditi la 1800 de pitarnl Ion Movila i alii). Bril G., Pisanii si tnsemnri, p. 97 : Dicf. Rom., II, p. 6566. B l LETA, jud. Vlcea (M bis. Sf. Ioan Botcztorul. construit de popa Ion Pietraru. 1838. reparat 1912 i 1930: croce din 17551756). Ve/i i Brseti i m-rea Govora. Popescu. Biserici. p, 08 [cat. 1840]; BCMI. 1936, pi. D X M [Dolj?J; AMO, 1941, p. 094: Dicf. Rom.. II. p. 00. S C H I T I L Bl LIGV. vrzi Pitesti. Bl'LIMAN Arge (bis. Sf. Dumitru, 18381840. reparat 1879). Anuar 1909. p. 293: \ E \ . 1929, p. 112: Dicf. Rom.. II. p. 08. BLLZETI D o l j , (trei bis. la 1831: Intrarea in bis, Gura Racului Adormirea i Sf. Inceri). Anuar 1909, p. 155 |bis. Sf. Voievozi, c. 1850 i Adormirea. c. 1848, in ruina la 1909]: Oltenia", X I . 1944. p. 144145; D/cf. Rom.. II. p. 69. B I M B E T I DE JIU, jud. Gorj (la 1840 bis. de lemn M Sf. Nicolae, 1745, transformata 19-42). Vezi si m-rea iina si Brlesti. Renasterea", 1944, p. 302;' AER. 19211925. p. 4 2 2 ; AMO, 1941. p. 343; Documente, sec. X V I . vol. I, p. 100 |satul amintit la 1514]; tefulescu. Documente slavo-romne (indice): Idem. Gorjul, p. 8485 (fost Schela Potatisi ii|. BUMBETI P I T I C I . \zi Piticti-BunibrMi. \ e/i i Lupetti i Crligei. B I M B O A I A , com. Cobia. jud. Dimbovia (bis. Sf. Nieolae i Sf. Paraechiva, prefcut 1823) 193 . Popescu-Runcu. Cntagrafia, p. 75 |bi*. de lemn Sf. Nicolae]. BUMBLTENI, coni. Silisteni Arge 1 9 4 (bis. Adormirea, sfiritul sec. XVIII). \ v/.i i Silisteni i Lngeti. Bauer. p. 172 |fara bis. Pumpoieni] si p. 177 Ibis. sec. XVIII, B. Arge]; Ionacu, Catagrafia Arge, |>. 6263 [bis. de zid s l a b i " ] ; Dicf. Rom., II, p. 72. B l ' M B l IEST1 A r g . s (irei bis. de lemn la inceputul sec. X I X ; bis. Buna Vestire, 1816. 'reparata 1887. 1909). Ionascu, Calagrajia lr<.<. p. 14 |bis. de zid Sf. Nieolae]; B.O.R., 1921. p. 085 |cat. 1808]; M.O..' 1961, nr. 58. p. 112 i 414 |cat. 1833, trei bis. de lemn]; AEA, 1929. p. 0 9 : Anuar 1909, p. 275; Indice cronologie nr. 2 |doc.|: Documente, indice, sec. X I I I XVI si W II [satul amintit de la 1473]. M S C H I T I L BUNEA (Gura Vilcinu, Vulcana Sf. Mihail i Gavrul, construit de Bunea Grditeanu, 1654 196. reparut amvonul i Eugr\ cala la 1785 de Duiuitru bogasierul dinTirgi>\ iste. bis. reparat 1880 197 ; f<ist metofa al mitropoliei), coni. Vulcana-Pandele, jud. Dmbovia. Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. I. Mitr. rii Rom.. B u e . 1961 (indice); ..Arliiva istorici", I. p. 31 |doc. 1622]; Ureehia, Ist. rom., VII, p. 308; X A, p. 17; A.P.. X I . 1841 1842, p. 646; Tuiiusli, p. 174: Forino, III. p. 157; Modle do pictur rcligioas cuprinse intr-o colecfie afiata la m-rea Bunea (R.I.A.F., 1883, voi. I, tab. 29 la finele vol.); A.C., 1868, p. 2 5 ;
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

lu:

Monumente nationale, I I , p . 238 |rcparaiilc necesare]; Dic. Rom.. I I , p. 72 73 |legcnda uiiiistirii) ; Bilciurescu, \Instirile. p. 8687; Drighiceanu, Cluza. p. 32 [deacriere]; Pocitan V .. Sellimi Bunea din jiul. Dimbovifa (Amvonul", X V I , 1913, nr. 2, p. 5154); Brituleacu \ . . Schitul Bunea D-fa (BCMI. X X V I , 1933, p. 8789) [istorie, planili, inscripii. inscmnrij; M.O., VII, 1955. nr. 12, p. 8788 n o t a : Popeecu St., M-rea Bunea I)-(a. teza d< liccn. In-t. ti'ologic B u e , 1932; Tocilcscu, Catalogni, p . 123: Enccscu E., Pe urmele strmoilor, p . 73. B I N E T I , com. Zrncti. j u d . Arge (bis. Sf. Nicolae, construit de coniisul Neagu, la tnceputul sec. X I X , apoi bis. Sf. Gbeorgbe, 18801887). B.O.R.. 1921, p. 084 [cat. 1808J; Ionacu, Catagrafia Arge, p . 7 : M O . . 1956, nr. 67, p . 420 |cat. 1845]; Anuar 1909, p . 2 7 6 : Iancu I., Monografia comunei Buneli Irge, Pittati. 1934, 97 p . ; Iancu .Nicolae, preot, Odoare sfinte si crfi verlii la bis. parohial Bunesti irge (B.O.K.. 1967, nr. 11 12, p. 12141217); Indire cronologie nr. 12 [doc. despre s a t ] ; Documente. indice sec. X V I i X V I I (satul amintit de la <1525>;]; Dir/. Rom., I I , p. 74. BUNETI O T A S l . jud. Vlcea (la 1840 doua biserici de lemn: Intrarea n Inscrira. Zornesti, construit de popa Ptru Avrmescu 1797, i Cuv. Paraschiva, cldit de Stati logoftul, 1783 ) , 8 . Iorga, Studii i doc. XV. p. 324; DrAgbiceanu. Catalogul. p. 5 8 : BCMI. X X V I , 1933, p. 137 [inscripiii]: VER, 19211925, p. 4 9 9 ; Popcscu, Biserici, p. 7678; Inscripfii Bucuresti, p. 317 [icoan 17421; Anuar 1909. p. 232: Documente, indice sec. X.III - \ \ I i XV11 [salile B. de J o s , de Sus >i de Mijloc amintite de la 14981499]. Bl NETI CERNA Vlcea (la 1840 bis. de lemn Cuv. Paraschiva ftcuta de vietierul Nicolae Giulescu, 1831). Popeecu, Biserici. p. 97 [cat. 1840]; Bulat. Contribufiuni documentare. p. 1254 [doc. despre satul B . | : Dic(. Rom.. I I , p . 7371.
B l M > T I . \e/.i Lcu-telli.

BURCIULETI R m . Srat (cruce din sec. XVII) 1 M . Donat I.. Satele lui Mihai Viteazul (SMIM, IV, p. 487) |sat disparut] Bl RDLCA Diminuita (bis. ante 1832 2 0 . apoi bis. Cuv. Paraschiva, 18361838). Veri i Cuparu. Anuar 1909. p. 4 5 ; Di'cf. Rom.. I I , p. 77. Bl RILA, jud. Mehe.lini. Indice cronologie nr. f; Ionesco I.. Agriculture romn.p. 533534; tefulescu. Crasna, p. 8486 [doc. 1643]. BURLNETI, com. Voineti, jud. Dimbovia (crine cu liraniul Toi Sfuiii. ridicati de boierii Busesti, 1596) W 1 . Iorga, Inscripiii, I, p. 124; Draghiceanu, Dimbovia, p . 2 7 ; Drghiceanu \ . . Lmuriri asupra Buzetilor (BCMI, IV, 1911. p. 122); Bobulescu C , Schifa isterica asupra satelor Crucca de sus . . . . B u e . 192". [>. 11 : V asilescu Al.. Cetatea Dtmbovifei (BCMI. X X X V I I I , 1945, p. 51). BURLA NI. \ez.i Ciupereeni. Bl RLANI, com. Negoeti Gorj (cruce in cimitir din 17651766; informalie C. Baiali). BLRLUI, com. Ciofringeni. jud. Arge (bis. de lemn Bona Vestire la nceputul sec. X I X , recldita de /.id' 18901897). Bauer. p. 178 [far bis.]: B.O.R., 1921, p. 684685 |cat. 1808|: Ionascu, Catagrafia Argef. p. 1 9 ; Anuar 1909. p. 280. BURNAZ Buzu M 2 . B I S E S T I DE .IOS oli ibi-. .In. 1820) -";i Dicf. Rom. nu il amintete.
www.cimec.ro

lin

BIBLIOGRAFIE - I - AHA ROMAN CASCA

BUSETI Mehcdini (bis. de lcmn Sf. Voievozi, refcut 1870 si M casa de lemn Cpstraru). Bauer, p. 2 1 2 ; AER, 19211925, p. 4 5 3 ; AMO, 1941, p. 459 (bis. din 18611; Creeanu R., Biserici de lemn (M.O., X I , 1959, nr. 56, p. 297 298) Ipisania, ctitorij; M.O., 1964, nr. 12, p. 7 5 ; Anuar 1909, p. 190; Ionescu I., Agricullura romna, p. 404405; Diri. liom., II, p. 87. BUTA Oit (bis. Cuv. Paraschiva, 1797) **. Bauer, p. 186 [Buda, far bis.]; Ionascu, Calligrafia Arge, p. 8 4 ; Anuar 1909, p. 304 [bis. Adorinirea, reparata 1867); Dicf. Rom., II, p. 89 [ctun]. BUTANU, vezi Ztreni. BUTARI, vezi Guoieni. BUTCULETI, com. Sceni, jud. Teleorman (M bis. Naterea Maicii Domnului, construite de Const. Butculescu, 1843, reparata 1889). Anuar 1909, p. 117118; Iorga N.. Revelafii toponimice, p. 2 [originea numelui] ; Dicf. Rom., II, p. 8990. BUTEASCA D E JOS Vlaca (fost Puturosu) (ban scc. X I X ) . Monografie Vlasca, p. 107117; V. Rom., 1853, p. 328 [han mare); Dicf. Rom., II, p. 90 (B. = Ciuperceni]. BUTETI, com. Silitca Vlaca (bis. de lemn Sf. Dimitrie, 17981799; pictura din 1842). Vezi i Adunati si precedentul. Bauer, p. 166 [bis. scc. XVIII] ; Creeanu R., Bisericile de lemn din reg. Bucuresti (G.B., 1964, nr. 12, p. 6061) [descriere sumar, inscripie); Idem, Biserici de lemn, p. 38 passim; A. Rom., supl. 23 febr. 1857 i urm. [an-iidarca musici] ; Documente, indice sec. X I I I X V I [satul amiiitit la 1441]. BUTIMANU, cart. Decindea, jud. Ilfov (bis. de lemn Adormirea, 1799? sau a doua jumtate a sec. X V I I I ; restaurata 1937; bis. Sf. Imparati Butimanu, 18341837.) Creeanu R., Bisericile de lemn din reg. Bucureti (G.B., 1964, nr. 12, p. 6164) [descriere, plan, inscripic] ; Idem, Biserici de lemn, p. 3 8 ; Anuar 1909, p. 43 i 7 0 ; Brtulescu Ilfov, p. 3 9 ; Popescu-Runcu, Catagrqfia, p. 53 ]bis. de lemn, B. Dmbovia]; Dicf. Rom., II, p. 91. BUTOIENI Dmbovia (la 1810 bis. de lcmn Sf. Nicolac). Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 4243 ; Anuar 1909, p. 43 [bis. de lemn Adormirea Butoiu de Jos, 1806, rccldit 1855]. BUTOIETI Dolj (cula Butoiu, drmat si bis. Sf. Nicolae, 1821, refcut 1889). Creeanu R., Culele si casele ntrite (M.M., I, 1958, p. 114); AER, 1921 1925, p. 4 7 2 ; AMO, 1941, p. 4 6 0 ; Dicf. Rom., II, p. 92 [B. Mebedini]. M-REA BUTOIUL, jud. Drabovia (Potoc, Schimbarea la fa, sec. X I V XV dup pisania din 1853 a fost construit de Vladislav voievod, din lemn, la 6900, adic 13911392, an ce nu corespunde ns cu domnia acestuia ; rccldit la 16481649 de Spahiu din Vilsncti mare ufar; drmat de cutremur la 1802, recldit de Ignatie egumenul, drmat din nou de cutremur la 1838, refcut ling temeliile celei vcchi, 18501853 t o e de Teofan iconomul i egumenul Ambrosie; m-rea a fost metoh la Itamele tm , ) l s ; cruce din 1637 ling in.ni.i-I in-i. Bnescu N., Acte grecesti privitoare la furile romane (N.R.L., III, 1911, p. 360362, 388396), [diverse d o c , printrc care i unul din 1786 cu istoricul m-rii. pisania, despre rezidirc etc.]; Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 7, B u e , 1949 [66 doc, 17151876]; Tunusli, p. 174; Bauer, p. 163; Popescuwww.cimec.ro

N.

STOCE'SCU

111

limuii. Calligrafia, p. 4 3 ; Fotino, I I I , p. 157 [grcit Buscu]; Giurescu C. C , Principatele^romne, p. 222 [gresil Butoea]; Greceauu, Genealogia, I, p. 422 [doc. 1646]; Negri C , Mmoire avec pices justificatives presente a la Commission internationale . . ., C poi, 1865, p. 137; Dicf. Rom., II, p. 93 [istoricul m-rii]; Itnescu N., Spre m-rea Butoiul'" (Ramuri", II, 1907, nr. 12, p. 316317) [i pisania 1853]: Iorga N., l'umililiuni religioase aie domnilor romani in Orient, B u e , 1914, p. 4 6 ; Iorga N., Iitimi minstiri dimboviene (BCMI, X X I I , 1929, p. 2325) [inscripii, inseinnri, istorie* 07 despre ctitori]; .., 1935, p. 5 1 4 ; Mctc, Zngravi (indice); Popescu Nie., Popa Ilie de la m-rea Butoiul, cronicar i patriot, 17911836, in vol. Preofi de mir adormii in domnul, Bue., 1942, p. 106111 ; Samarian P., Medicina i farmacia, I I I , p. 168171 ; Diaconescu G. Ilie, Materiale documentare (G.B., 1965, nr. 34, p. 258260) [istorie su mar. inscripii, pomelnic]. BUTOIU, vezi Prscoveni. BUZIANI, vezi Boziani. BUZAU, jud. Buzu *>7 b'* Documente, indice, X I I I X V I ci X V I I [oraul amintit de la 1431); Bogdan I., lirlntiili (indice]; vezi i Oltcanu, Geneza oraselor (Studii", 1963, nr. 6, p. 12791280) [vcebimea orasului]; Veress, Documente, VI, p. 245 [la 1600 tria tempia", in care polonii au instalat bombarde]; Tezaur de monumenti', II, p. 60 [la 1616 orasul era ars in parte i prdat de poloni]; Panaitescu P., Cllori poloni, p. 29 [descriere, nr. bisericilor, 1636]; Cltoria lui Evlia Celebi (B.C.I., X V I , p. 273) [descriere, dou biserici, 1659]; B.C.I., XII, p. 26 Idespre arderea orasului, 1659]; Vitorul" Iai, 15 i u n i e 1 5 iulie 1907, p. 7 [deserierea lui Ipolit Vicnski] ; Bezviconi G., Cltori rui, p. 8081 [descriere, 17071708J (vezi i indice); Cronica Ghiculetilor, p. 467 [orasul prdat de eazaci, 1739]; L'Europa Orientale", II, 1922, p. 165 [oraul ars in rzboi); Reiniers H., Reise der russisch-kaiserlichen Gesandschaft an die Othomanische Pforte im Jahr 1793, I, p. 118 [descriere, orasul ruint |; Tunusli, p. 173; Bauer. p. 123 [nr. bisericilor, case, prvalii]; Fotino, III. p. 151 [nr. bisericilor, 1815]; G.B., 1965, nr. 910, p. 830 [nsemnare despre eutremurul din 1802, cnd s-au drmat toate bisericile in tirgul Buzului"! : Sulzer, Geschichte, I, p. 309 Idespre ora]; limiter William, Travels in the year 1792 through France, Turkey and llungary to Viena, Londra, 1796, p. 315 [orasul distrus de rzboi); Iorgulescu B., O anafora din 1812 priviloarv la tirgul Buzu (Arbiva" Iai, I, 18891890, p. 633635); Samarian Pompei, 0 vechc monografie, p. 192193 [descriere, nceputul sec. X I X ] ; Nistor L, 0 descriere din 1822, p. 19, 61; Lapidati! Al., Doi misionari scoieni in {arile romne acum o sut de ani. Bue., 1934, p. 11 [descriere 1839]; Margot, 0 viatorie, p. 6970 [descriere, 1859]; Popescu I. Ion, Pisanii si crfi vechi de la biserici si minasti ri din orasul Buzu, tez de lieen, Inst. teologie Bue., 1947; Iorga, Drumuri i orase, p. 130133 [descriere]; Idem, Sale i minstiri, p. 169170 i 182 [descriere!; Serea A., Oraul Buzu (La ville de Buzeu) (L.A.R., 1909, p. 103111) (text romn i francez) [deserierea orasului, stiri sumare despre monuinentele sale i despre cele din mprejurimi]: Cluza orasului Buzu, Buzu, 1915, 140 p., Oprescu P. N., Fragment din cluza orasului Buzu, 1923: Ceauel G., Buzul legendar si istorie (Visturul," XI, nr. 79); Dumitrescu C. G., Orasul Buzu (Studili monografie), Buzu, 1926, 45 p. f 1 plan [lucrare de popularizare ; istoricul, ntinderea i poptiluia orasului. indeosebi in vremurile mai noi]; istoricul orasului i in Dicf. Rom..
www.cimec.ro

112

HIULKK.K VUE - I - ARA ROMANKASCA

I I , p . 122124; vczi si Giurescu, Ist. rom.. I I si I I I (indice) (vcchimca orasului, eveniniente de scarna]. Trifan St.. Attuala pictur din bis. noastrv ortodoxe ( I n g c r u l " , \ I I . 1935, nr. 12, p . 2526) |desprc pictura hisericilor din ora); Potrescu-Burloiu I., Zonele economice aie oraului Buzu (,,Re\ . geografica" I, 19441945, p . I I I I , p. 6581): Ceausel Gh. si Vlad Matei, Contributi, cu privire la studiai morilor de la Buzu (S.A.I., I I . 1957, p . 209236); Papahagi P., Buzu (A. D., IV, 1923, nr. 3, p. 337344) [crede c deriva de la nuuiele de persoan Busa, Buzea]; Blan. Numiri de Immillili, p . 70 |crede c deriva de la elavul huzov s r a t ] ; Pirvan \ ., ..Buzul"1 (A.D., IV, 1923, nr. 4, p . 4648) [deepre articolili lui P a p a h a g i ; arata c cuvntul Lu/.i e t r a c i e ] ; Ionescu G. Dimitrie, Afexarea colonitilor bulgari in oraul Buzu si imprejurimi intre unii 1792 fi 1838 (Romanoelavica", X I . 1965, p. 137153). - M CASA MNAIL (contstruit in a doua j u m t a t e a sec. X V I I I , avnd pridvor eu stlpi de lemn i arcade de paiant), str. Scartai \ <>ini'-i u nr. 8. HANLKI. Filitti, Inventariti, p. 21 |dou hanuri aie ep. Hu/.u din care unni fieuf de episcopul Costandic, descriere] * ; G.B., X I X , 1960, nr. 910, p . 826; V. Rom.. 1850, p. 208 [destriere lianj; B. Of., 1856 sept. 7. p . 281 [locul lianului spitalului Grlasi]. M S E M I N A R U L (fcut de episcopul d i e s a n e , 1838). Aleia Episcopiei nr. 2 ?i SCOLILE \ ECHI ). Iorga N., Stmlii si doc, I I I . p. 56 ; Tomescu N. C-tin, Mitropolitul Grigorie IV ai Vngrovlakiei, 18231834, Chiinu, 1927, p . 199 [doc. 1826|; Papacostea V. i Regleanu M., Seminarili central, 18361936. Documente!, intemeierii puhlica'te de..., Bue., 1938, p . 2122 [doc. 1826]; C. rom., 1833, p . 273 2 7 5 ; Muzeul national", 18361837, nr. 20, p . 7 9 ; C.D.A., 18371838. p. 192; R o m a n i a " , 1838, p. 146 [diverse stiri despre coal] ; Ionescu G. Dim., Seminanti din Buzu (B.O.R., LV, 1937, p . 175213); Iona.cu I., Material documentar privitor la istoria seminarului din Buzu. 18361936, B u e , 1937, X X I I + 276 p . + 42 p i . ; [despre scolile din Bu/.u de pe Unga episcopie, nfiinarca seminarului, 432 documente, 17251865, ref. la seminar i scoli si un pian al seminarului din 1866]; Idem, coal.i il la Buzu pe Unga episcopie inainte de 1836, B u e , 1938, 20 p . ; Mag. istorie, IV, p. 127 [coal greceasc la episcopie] 2 1 u ; Ionescu G. M. i Al. T. Dumitrescu, Istoria seminarelor preoesti din Buzu, Curtea de Arge, Il usi, Izmail, continuai Calati, Rimnicul ilcii i Roman, B u e , 1906, 77 p ; ..Muzeul national", I I , 18361837, p. 109112 |inaugurarea seminarului]; M.OI'.. 1864. p. 681 [reporati s e m i n a r ] ; Cocora Gabriel, AsptcU din trecutul inv(mintului public la Buzu (S.A.I., I I , 1957, p. 403136) Idespre cele dou cldiri al scolii din perioada regulamentar, scolile de fte. Institut ni Brincov eiiesc, profesori etc., pe haz de material documentar indit | ; Iti . Sroala de psaltichie de la Buzu (B.O.B., L X X V T I I , 1960, nr. 910, p . 844871). S P I T A L l L \ E C H I (din Grlai, fcut de Maria Minculescu plirniceasa, sfrsitul sec. X \ I I I ) n . Vrczi i bis. Grlasi. Urechia V. A., Ist. rom.. I I I . p. 347 348; V . ' p . 4 3 9 U 0 ; ... p. 17, 10371039; VI, p. 7 1 1 ; M I . p. 5435 H : Vntofie B a d o . Spitalul Gtrlai. Studiu (S.A.I.. I. 1956. p. 225244). - M M-RE V H \ N l (m-rea lui Andronie Cantacuzino vistierul, m-rea din ios de oraul Bu/.u. Blago\etenia, sfrsitul sec. \ \ I 2 1 2 . refcut
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

113

1722*13, de Adriana, soia lui erban Gantacuzino vornicul ; drmat de cutremur la 1802, reparat la 1826, restaurata 1884, eind a fost pictat de D. Teodorescu, reparat 1927 i 1955; fost metoh la m-rea Dusicon din Tricala), str. -reanu nr. 53. Vezi i scolile vechi. Arh. St. Bue., Indice cronologie, nr. 5, B u e , 1950 [1467 d o c , 15261871); Documente, indice, sec. X I I I X V I i X V I I I ; Iorga, Inscripfii21*, f. II, p. 362363; vczi i Dicf. Rom., I, p. 237238 i Mag. istorie, IV, p. 127; Urechia, Ist. rom., VI, p. 201202; VII, p. 340; X A., p. 16; Documente agrore (indice, Banu) ; V. Rom., 24 febr. 1854 [averca ni-riij: Peliinon. Memoriu, p. 1318 i 9599 [inscripii, documente]; C.A., 1866, p. 6264; A.A., 1890, p. 49 [desen bieerica restaurata]; Bilciurescu, Mnstirile, p. 7173; BCMI, I, 1908, p. 177 [reparaii]; X X X I I , 1939, p. 6 1 ; AEB, 1926, p. 19 si 1928, p. 3 2 ; Jugureanu G., Redeschiderea bis. Banu din Buzu (ngerul", III, 1927, nr. 912, p. 2633) [si un istorie al bisericii]; Ionascu I., Schitul Grjdana, p. X X V I , nota 3, p. 51 [doc. 1740] si 118; ngerul", 1937, nr. 1011, p. 5 4 6 ; Cocora Gabriel, Aspecte din trecutul invmintului public la Buzu (S.A.I., III, 1957, p. 409410); Voinescu T., G. Tattarescu, p. 54, 128129 [contractul pentru pictuni] ; Wertheimer-Ghika, G. Tattarescu, p. 190; Drghiceanu, Catalogni, p. 19, 21. 22, 2324 i indice; Anuar 1909, p. 2 4 0 ; Vasilescu Ludat, preot, Biserica Banu din oraul Buzu (G.B., 1958, nr. 11, p. 10701078); Ionescu Hun.. Biserici vechi din oraul Buzu (G.B., 1965, nr. 12, p. 81) [nsemnare 1826 despre repararea bisericii] i p. 83103 [istorie, descrierc, plan, inscripii, nsemnri ; despre ctitori i a\erea m-rii; erede c m-rea a fost refcut doar in parte la 1722]. M BISERICA BROSTENI (Adormirea, bis. lui Galoian capitan, nceputul eec. X V I I I , c. 1709 1 , reparata n sec. X I X , pictat la 1909; pictura refacut la 1939; bis. a fost metoh la Dusicon), str. Broteni nr. 15. I rechia, Ist. rom., II, p. 5 0 5 1 ; M , p. 146; X.A., p. 17; Pelimon, Memoriu. p. 1820 [despre bis. la 1861]; ..., 1926, p. 19 si 1928, p. 2 5 ; Ingerul", 1937, nr. 1011, p. 548; Teodoru H., nc un nume de meler constructor (BCMI, X X X V I , 1943, p. 119) [Albu]; vezi despre acelai i Dicf. Rom., I, p. 6 5 9 ; Ionacu I., Un scolar al Seminarului Chesarie acum o suffi de ani : V. Caloianu de la Sllpu (Buzu), 18191885, Buzu, 1937, p. 56 [despre capitanili Caloianu, ctitorul bisericii] ; Ionescu D., Alte biserici rechi din Buzu. Date noi despre bis. Grlai (G.B., 1966, nr. 910, p. 860870) Idespre ctitor i biserica]; Radu Antofie, preot. Istoriali, bis. Broteni din oraul Buzu (G.B., 1968, nr. 12, p. 177188) [descriere, iriM innari, despre prcoi, foto]. M EPISCOPI A (infiinat de Radu Paisie la 1544 l e ; rezidit pe locul celei vechi de Matei Basarab la 1649 1 7 ; accast biserica, eu zidul mprejmuitor i clopotnia din acelai an, se pstreaz cu unele refaccri; biserica a fost reparat de episcopul Mctodie la 1741, eind --.m r.-lacut turlele, restaurata, zugrvit i fcut tinpl la 1832 1834, de episcopul Chesarie, care a rcfcut turlele eu meteug arhitectonesc" ; fresca de pitarul N. Teodorcscu care a fost i ea refcut; palatul episcopul din sec. KN II, refcut de Const. Brncoveanu la c. 1709 eu unele adugiri, fcute de episcopul Chesarie n perioada 18251846; paraclisul, construit de episcopul Chesarie la 1841, zugrvil la 1882; ehiliilc construite in diverse epoei in sec. XVIII X I X ; cancelaria episcopal construit! la 18191839), .Vicia Episcopiei nr. 2. Vezi i seminarili, care face parte din acelai ansamblii de cldiri.
www.cimec.ro

114

UIBLIOCRAFIE - I - ARA ROMANEASC

Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 3, Ep. Buzu, B u e , 1958; Documente, indice, sec. X I I I XVI i X V I I ; Iorga S., neeputurile episcopiei de Buzu, 1540 (R.I., IX, 1923, p. 173177) (public si comenteaz un doc. din 1544]; recenzia lui D. P. Bogdan, extra* din R.I.R., 1935, p. 11; Sacerdocaiiu A., Aezmintui lui Radu Paisit pentru episcopio liuzului (R.I., X X I I , 1936, p. 1823) Ipublic acelai doc. orig. sla\on, din 1543); Ionacu I, Dm docu mente episcopiei linzu (ngerul", XV, 1943, nr. 14, p. 2633, XVI, 1944. nr. 14, p. 4964 si nr. 56, p. 3646) [rey.uniate de due. din sec. XVI, 15151576]; Georgian P., Contribuitimi la istoria episcopiei Buzului (ngerul", IV, 1932. nr. 5, p. 2324) [nsir citeva rezumate de doc. din sec. X V I ] ; Istoria rii Romnesti, p. 106; Mag. istorie", IV, p. 127; Paul de Alcp, Cltoriile, p. 77 |descriere palat si biseric]; N. .min I., Din documentele vldicilor Buzului (ngerul", V, 1933, nr. 34, p. 2527) [1623]; Ionacu I., SchituI Grjdana (indice); Documente agrore (indice); Iorga. Studii i doc, V, p. 346, 489, 4 9 2 ; X , p. 422423; XVI, p. 2527 ; Ionacu I., Episcopul Misail (17321740) si averea episcopiei Buzului, Buzu, 1939, 36 p. (din ..ngerul", X I , 1939, nr. 67, p. 504 537) [doc. 17321750, printre care i o catagratie din 1740]; Urechia, Ist. rom., I, p. 84, 91 ; VI, p. 145147; VII, p. 308, 312313, 320, 373, 397399, 418, 4 3 3 ; VIII, p. 341343; I X , p. 371372; X A, p. 16, 224226; Iorga N., Inscripfii 218 . f. II, p. 363366; istoricul i iuscripii i in Dirf. Rom., II, p. 125126 ; Bobulcscu C , 0 inscripfie a palalului episcopal din Buzu de la inceputul sec. XVIII (BCMI, M i l , 1915, p. 190) [din 1708 1714]; C<rboviceanu> P., Pisania bisericii cotedrale a sf. episcopii din Buzu (B.O.R., X X X I X , 1921, p. 759); Catalogni manuscriselor romnesti. IV, B u e , 1967, p. 524525 [pisania-istoric a episcopiei]; Brtulescu V.. Inscripfii (G.B., 1966, nr. 78, p. 627628); Filitti C. I., Inventarul episcopiei de Buzu. metoasele sale i biseric Sf. Dumitru din Bucureti la 1819 i 1825, B u e , 1935, 39 p. (din B.O.R., L U I , 1935, nr. 12) |descrierea cldirilor, averea episcopieij 21 *; C D . A . , 1838, 29 LUI., p. 167168 [despre stricciunile pricinuitc de cutremur; casele episcopale, seminarti] i tipografia s-au smintit f. mult"]; A.P., X I , 1841 1842, p. 4 6 ^ 4 8 , 649650 [moiile episcopiei]; B.G.O., 1845, p. 5051 [arenda moiilor episcopiei]; A. Rom., 1859 d e e 12 i 19 [arenda inoiilor]; V.Rom., 11 ian. 1847, p. 10 [rei'accrca bisericii si palatului de ctre ep. CbesarieJ ; M.OC. I8nl. p. 465466 [deviz pentru construirea catecumcnului bisericii] ; Pelimon A.. Memoriu, p. 2028 [istorie, descriere, inscripii] ; C.A., 1866, p. 6162; AARMSI, s. II, t. IV, 18811883, scc. II, p. 2 0 ; B.O.R., X I I I , 18891890, p. 2 8 1 ; Bilciurcscu, Minstirile, p. 5456; Furtun D., Chesarie episcopul Buzului 220 . p. 1416, 2332, 3437; idem, Citeva note despre episcopio Buzului (R.I.. V, 1919. p. 126127); Dumitrescu, Istoricul Ul , IV, p. 1324 [istorie, irul episcopilor] ; Marincscu I., Sf. episcopie a Buzului (ngerul", I, 1925, nr. 910, p. 1319; nr. 1316, p. 2428) [istorie, despre episcopi]; irul episcopilor i n Dirf. Rom:, II, p. 126130; A E B , 1926, p. 412 i 1928, p. 415 [istorie, inscripii, episcopi]; Burducea C , Biseric episcopal din Buzu, B u e , 1931, 100 p. + 2 pi. [istoria oraului, descrierea si istoricul bis. episcopale]; (reeenzii: N. Iorga, R.I., XVIII, 1932, p. 4 7 - 4 8 ; A. S<acerdoeanu>, ngerul", X I , 1932, nr. 14, p. 8087 ?i Cuvntul", 1932, nr. 2444, p. 12); ..ngerul". 1937, nr. 1011. p. 546; BCMI, X X X I I I 1940, p. 4 3 ; Istoria bisericii romane, I. p. 325329 [se arat e episeopia a fost inimitata la 15031504];
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

116

tefnescu I. D., La peinture, p . 162; Idem, Peinture murales, p . 7 3 ; Oprescu G., i'iclura romneasc, p. 112; ACMI, 1942, p . 59. 00 [restaurare]; Bulat T. G., ncepulurile episcopiei Buzului (G.B., X I X , 1900. nr. 910, p. 811815); Cocora Gabriel, Episcopul Costandie Filini, 29 oct. 179327 iulie 1819 (G.B., X I X , 1900, nr. 910, p. 824841) [ci despre rcparaiile l'acuti la episcopie]; Bulat T. G., Un mare episcop al Buzului din sec. XI 11 : Serafim Sltineanu 161821 mart. 1668 (G.B., X X . 1901, nr. 12, p. 157 161) [ispravnicul reiaeerii episcopiei de c i t r e Matei Basarab] ; Cocora Gabriel, Inibitili arhitectonic a complexului de cldiri de la episcopia Busu (G.B., X X , 1901, nr. 78, p . 710747) listone, descrierc, foto, biseric, p a r a d i s , palat. ehilii]; Nsturcl P. St., 0 sterna a lui Costandie Filini, episcop de Buzu (Studii i cere, de numismatica", I I , 1958, p. 439440) [din 1804, pus probabil la foisorul de la i n t r a r e ] ; Coeora Gabriel, Episcopul Metodie al Buzului (G.B., 1905. nr. 78. p. 007083): Cocora Gabriel, preot, Episcopul Cozma al Buzului (30 sept. 17639 oct. 1787) (G.B., 1903. nr. 78, p. 714731) [ci despre luerrile feute la episcopie in timpul s u j ; Iorga IS.. Istoria bisericii, I, p. 140. 284. I I , p. 239241; SCIA, a r t i plastie, 1907. nr. 2, p. 191, nota 24 [E. Lizirescu despre infiinarea episcopiei de ctre J.lu cel Mare]; Drgliieeanu. Catalogul (indice); Tipografia episcopiei -; Ionescu G., Tipografia de la episcopia Buzu (R.I.A.F.. vol. X, 1909, p. 125139) [despre a c t h i t a t e a ei in sec. X V I I I XIX1; Creu Gr., Tipografile din Romania de la 1801 pina azi, Bue., 1910; Brain Daniela, Tipografi de la Buzu (G.B., X \ I I , 1958, nr. 8 ) ; Cocora Gabriel, Tipografa i tipriiurile de la episcopia Buzului (B.O.B.. L X X \ III, 1900, nr. 34, p. 280331) [activitatea ei. 1 0 9 1 - 1871); Idem. Alle stiri referitoare la tipografia episcopiei Buzului (G.B., 1908, nr. 1 2. p. 125 137 [din 18541857]. M BISERICA G R L A S I (biseric din ignic, Toi Slinii, construite de medelnieeriil M ili a i Milieu. 178(1. ars la 1800. drimat bolile de eutremurul lin 1802. predata de turei in timpul evenimentelor din 1821, avariata lin non de cutremur la 1838. deteriorata dup 1853, ucliis in 1880, restaurata in 1 9 3 3 - 1 9 3 5 : l'ost inetoh la schitul Poiana Mrului) str. Primverii nr. 5. Iorga N.. Inscripfii, f. I I , p. 300301 ; Ionescu Dini., Biserici vechi din oraul Buzu (CM., 1905. nr. 12. p. 111) [nsemnare, 1820]; Dic. Rom., III, p. 559500; Ctieora Gabriel, Aspecte din trecutul invtminlului public la Buzu (S.A.I., I I , 1957. p. 424) [despre biseric]; G.B., 1904, nr. 56, p. 483184; Antoine Radu, preot. Istoriati bisericii (Urlasi din Buzu (G.B., 1905, nr. 910. p. 825847) l i s t o n e descricre, ineemniri de pe cri, lespre spital i coal i despre trecutul satului Girlai]; Ionescu Dim., Alte biserici vechi din Buzu. Date noi despre bis. (Urlasi (G.B., 1900, nr. 910, p. 854883). - M BISERICA N E G I S T O R I ( N e g u t o r i , Naterea Maicii Domnului, construit tl< ncgustorul Badea Obredi. 1049, m i n a t a apoi i refcut de medelnicerul Nicola- Caloianu eu sprijinul lui Dimitrii Srtcanii. Atanasie Poenaru si al negustorilor buzoieni la 1850 223 . turla lin 1803, pietura exeeulat la 1915 le I).Nicoleauu). str. Credinei
nr. 20.

Iorga. Inscripfii, f. I I , p. 300; Dict. Rom., I I , p. 122 [pisania] ;Anuar 1909, p. 240; AEB, 1926, p. 1920: n g e r u l " , 1937. nr. 1011, p . 5 4 8 ; Ioiiacu I., Un scolar al Seminarului Chesaric acum o sut de ani : V. Caloianu i/. la Stilpu (Buzu), 1819188'), Bu/au, 1937, p. 07 [despre bis. Negustori] ;
www.cimec.ro

lie

BIBLIOGRAFIE - I - AKA ROMANEASCA

Ionescu Dim., Biserici vechi din oraul Buhzu (G.B., 1965, nr. 12, p. 72 83) [istorie, descriere, plan, inscripii, nscmnri ; crede c este oca mai veche bis. din Buzu, munita mai nainte bis. pnpii Mibaieec. X V I i reconstruit de negustorul Badea Obredi la 1649); Penanti Radu I., Un negustor brilean, prieten cu Matei Basarab (K.I.R., X V I , 1946, f. IV, p. 344354 + 1 pi.) {despre Badea din Brailli, et itomi biserieii din Bii/u ; publie doc. din 1633]. BISERICA POPII MIHAI *. Documente, veac. X V I , voi. V, p. 18 [doc. din 1583]. BISERICA POPII NISTOR 224 . Documente, veac. X V I I , voi. II, p. 428429 [doc. din 1615]. M BISERICA SF. INGER (sau Voievoii, nceputul sec. XVII (?), Lu niiai.i in parte de cutremurul din 1802, renditi 1833. reparata 1882, 1913, 1923, 1926. cind a suferit utimcroase modificali; pictura refcut de mai multe ori de D. Teodorescu, Vasilc Gcorgescu i alii), str. V. Roait nr. 10. Iorga, Inscripfii, f. II, p. 363 ; Furtun D., Chesarie episcopul liuzului, p. 16; AEB, 1926, p. 19 i 1928, p. 3233 ; Ingerul", 1937, nr. 1011, p. 5 4 6 ; ACMI, 1942, p. 26, 2 7 ; Cocora Gabriel. Aspecte din treeutul inv{mintului public la Buzu (S.A.I., II, 1957, p. 411412); Anuar 1909, p. 240; Ionescu Dim., Biserici rechi din oratiti Buzu (G.B., 1965, nr. 12, p. 103 I l i ) [istorie, inscripii. iiiscmiiri. descriere. planili biserieii: erede c este cldit ntre 1600 si 1636); Manole I., preot. Monografia biserieii Sf. Inger, ms. 1955 (in biblioteca episcopiei Bu/.u). M BISERICA SF. NICOLAE-SRBI (biserica srbeasc, 1826 ^ , reparata i modificata la 1831. 1887. renovat 1894, 1911, 1922, pictura nona de N. Teodorescu i Zemliko), str. Leului nr. 12. Ionascu I., Schitul Grjdana, p. 63 |doc. 1801 ] ; Ionescu Dim., Biserici vechi din oraul Buzu (G.B., 1965, nr. 12, p. 81) |inscmnare 1826 despre construirea bisericii|; AEB, 1926, p. 29 .si 1928, p. 2 6 ; Ingerul", 1937, nr. 1011, p. 546, 548; Ionescu Dim.. Alte biserici vechi din Buzu (G.B., 1966, nr. 910, p. 870878). BUZDUCU Dolj (la 1840 bis. de leniti Sf. Nicolac, 1720, refcut de zid la 1854). Rcnatcrea", 1944, p. 188; Dicf. Rom., II, p. 131. BUZETI, com. Corbu, jud. Olt (dou bis. de lemn Sf. Nicolae la nceputul sec. X I X ; una din eie recldit de zid 18651869). Vezi i urmtorul. Kauer. p. 185 |fr bis.]; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 83 i 98 [Buzcti i B. de Sus, dou sate] ; M.O., 1957, nr. 12, p. 86 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 295; AEA, 1929, p. 120; Dic\. Rom., II, p. 134. BUZETI (Temesti) Teleorman. Vezi si precedentul si Buzoianca. Lupescu Const , Carte de hotrnicie a moiei Buzeti sau Temesti ce-i zice i Buzeasca sau Tomeasca. din districtul Teleorman, plasa Teleorman, com. Cioceti'Mindra, proprietate a d-lui Nic. M. Butculescu, Bue., 1892 [se rezum i doc. vechi]. BUZETI ( Joia) Rm. Srat " ". BUZETI Gorj (la 1840 bis. de lemn Sf. Inger, construits*! de C. Sceleanu postelnic .si altii 1779. reeldit 1935). Renaterea", 1944, p. 610611; AER, 19211925, p. 4 3 4 ; AMO, 1941, p. 3 7 4 ; Dicf. Rom., II, p. 135 [ctun]. BUZOIANCA Teleorman 22 . Vezi si Buzeti. BUZOIASCA, vezi Socet.
www.cimec.ro

N.

STOICE8CU

117

lil ZOIK'I I. JIMI. \ . : du-. il> lemo Cuv, Paraechiva i < lu- de sid le B. > din Dral la nci'putnl sec. X I X ; apoi bis. Intrarra n Inscrira, 1 8 6 3 1865). !<n.i-cii. Catagrafia Arges. j>. 1 8 4 9 ; A n u a r 1909, |. 2 8 6 : I)ic(. Rom., I I , p . 136.

NOTE

1 Veri ti Arad. R.S.Romania. Stampe G.S,. I, lise I * Mrnionatu prima data in documente la 1518 aug. 16 (Dorumrntr. veac. X V I , vol. I, p. 138). Vezi fi catagrafiile de la Acad. R.S. Romania, me. rom. 657, f. 5050 v. fi 660, f. 170 v. Vezi fi istorimi m-rii la 1871, cnd se vorbefte de temeliile unei biserici vechi, de care era legata o legenda (Acad. R.S. Romania, me. rom. 230, f. 359360 v.). ' Deepre refurereu m-rii si coustruirea de iznoav" a bisericii. vezi doc. din 1798 fi catagrafia din 181(1 (Arh. St. B u e , me. 158, f. 65 v. fi Acad. R . S . Romania, me. rom. 626, f. 72 v.). 4 La 1678 nov. 18, fiintl de tot la pustiire", cete inchinata mitropoliei (Arh. St. B u e , Mitr. rii Rom., CXVIII/7). Vezi i doc. din 1681 iunie 6, undc ee epune c m-rea nu avea preot e pomeneaec pe cei ingrnpai (ibidem, CXVII1/8). * La <cca. 1760>, elujitorii de la Podul Doainnei cer voie e faca o hiseric pentru locuitorii de pe inoia Babele ( \rh. St. B u e , Mitr. rii Rom., CXVIII/13). Vezi fi planul mofiei din I 8 H la Araci. R.S. Ri.mania. Marti. * La 1682 mart. 28. egiimenul de la Baheni. impreun cu Negoiii, fiul lui Nrcula capi tan Deduleecu, fi Matei Bagdat capitan, cumpra ooina la Drghicti : m-rea exieta deci la accanta data fi cei doi boieri sint d i t o n i ci (Biblioteca Centrala de Stat. D. 96, P IX/16). De altfel. la 16981699 sint ambitile m-rea lui \ e g o i t a logoftul (Babcni) fi m-rea Deduleftilor (Arh. St. B u e , me. 218. f. 136137). M-rea cete pomenit in doc. la 1697 iulie 7 fi 1706 oct. 6 (Arh. St. B u e . A.N., MMDCCLVI/8 fi ep. Buzu. LV/29), fiind fruta cam in acieafi vreme cu m-rea Dedulcfti. Vezi fi catagrafiile din: 1723. 1823. 1829, 1834, 1850. 1857 fi 1864. la Acad. R.S. Romania, me. rom. 717, f. 167230 fi Arh. St. B u e . C.ataetife m-refti, dos. 4 fi me. 298, f. 776777: Min. Instr. do*. 8868/1834. 2291/1850. 3667/1854 fi 1605/1864. Despre etarra in-ri fi diverse repara(ii vezi Arh. St. B u e . me. 298. f. 758 (1830) fi me. 190, f. 2 v.3 (1857) fi Min. Inetr.. doe. 1231/1862. 1460/1864 fi 1443/1864. f. 182184. 7 Vezi fi Arh. St. B u e , me. 729, f. 41 v. (me. Papazoglu) fi doc. de la Acad. R.S. Roma nia, paeh. CMLXXI. fi Arh. St. B u e . me. 1 8 9 - 1 9 1 . Amintit in documente la 1692 febr. 23 (Arh. St. B u e , m-rea Bietrita, LXI/88). * O bieerir mai veche exista la Bbeni la 1625. b. Vezi planul inoiei la Arh. St. B u e , Min. Agrie 10 Dintr-im doc. de lu Acad. R.S. Romania. C D I A I I I / 5 1 5 3 , rezulta c cele dou nume HMmnau un eingur sat. Vezi fi doc. ibidem, pach. DVI1I. M Vezi fi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. CMLXXV. ' Acad. R.S. Romania, me. 223, f. 263. 13 Bis. din Bdcni-Stocneti e ..mintila la 1812 aug. 19 (Acad. R.S. Romania. DCCC1V/164). Despre reconetruirea unei bie. la Rderli (mi stili care?) vezi d o e din 1862 fi 1867 (ibidem. Di W X V I I / 1 1 0 fi 117). Despre sutul Bdeni-Muscel vezi fi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. CMX. l.i.. I) U |, U o insemnarc pe un Minei din 1805. ar rezulta ca bis. veche din Badefti a ars in anni 1815, fiind rrfucut in anul urmtor de prentul Vasile, care a fost mult ostenitor" la lucra, fiind ajutat ca in multe alte cazuri de iuhitorii de Hrietoe creftini, cari se cnprind pre larg in pomrlnicul cel mare", fi in priiuul rind de llristodor arendaful (' Bilicata de Paul Cernovodeanu). " Amintit la 1787 iulie 16 fi aug. 2 cind se spune c a fost construit de Iacov logoftul fi se arata cheltuielile fcute cu construirea sa. (Arh. St. B u e , ep. Argef, LXVIII/89). D a q m diverse rparai,ii vezi \rh. St. B u e . Min. Instr. doe. 1418/1865. Vezi fi pictura lui Trenk inftisind s( hitul la 1863 (Muzeiil de Aria R.S. Romania, Stampe, D R III, 4215). 14 Deepre inchinarra si liitului ca metoh al episcopiei Argef, vezi doc. din 1826 dee. 2 (Acad. R.S. Romania, CMXLIV/209). * Vezi fi harta mofiri Buduleasa din 1898 la Arad. R.S. Romania, Marti. 17 Deepre procesele dintre locuitori fi m-rea Cozia vezi Arh. St. B u e , me. 235. www.cimec.ro

118

AKA

KOHANKASCA

'" Vezi fi Arh. St. Bue., m. 729, f. 53 fi Acad. R.S. Komnia, me. rom. 226, f. 16 v.47 i calagrafiile din: 1832, 1838, 1847 fi 1864 (Arh. St. B u e , me. 430, f. 857. Min. In>tr.. do*. 6085/1838, 1314/1847, 1354/1864 fi Acad. K.S. Romania, IDI. rom. 717, f. 231). Despre iitarea jalnica a -rliii nini, pustiit de turci, vezi doc. din 1825 febr. 9 fi 22 (Arh. St. B u e , me. 430, f. 853854); veniturile schitului in 1825 (ibidem, f. 852). Despre diverge reparaii vezi Arh. St. B u e , Min. Instr., dog. 4463/1856 fi 699/1869 fi doc. din 1787 iulie 12 (Arh. St. B u e , in-rea Tiemana, LXXV/74). ' Vezi fi Acad. R.S. Romania, Stampe G.R., I, Kaindl A., 4. 9, 10, 11, 17, 27 fi 28 - Deepre sat vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. CDLXXXV1 11 La 1779 iunie 1, g d voie locuitorilor sa fac bis. de lemn (Acad. R.S. Romania, CCCLXIX/1). Bis. e amintit la 1834 febr. 28 (ibidem, DCCCXV/19). s Amintit in documente la 1667 aug. 22 (Muzeul Bancii Nationale a R.S. Romania). a Menionat intr-un doc. din 1668 inai 26 (Arh. St. B u e , m-rea C Lung, LX/50). Vezi fi descrierea (acuta, la 1871, ruinrlor casei Bjcgcti, a baii fi a foiforului aflat in mijlocul unui helefteu (Acad. R.S. Romania, me. rom. 228, f. 124125 fi 136137). Vezi, de asemenea, hrile mofiei din 1810 fi 1842 (Acad. R.S. Romania, Secia Hri). Vezi fi pomelnicul de la Acad. R.S. Romania, me. 3462 (din --. X I X ) fi Arh. St. B u e , me. 684. u Vezi descrierea pivniei acestor case la 1872 (Acad. R.S. Romania, me. rom. 229, f. 536536 v.). M bu. Vezi contractul din 1816 iulic 5 incheiat de loan zugraviil peutru zugrvirea hieericii (Acad. R.S. Romania, X X X I X / 9 8 ) . 14 Menionat intr-un doc. din 1631 aprii 15, fiind mai vechi (copie Inet. de ietorie). Vezi fi catagrafia din 1810, la Acad. R.S. Romania, me. rom. 626, f. 3132. Deepre cladirea unor incperi pentru cerfetori fi afezarea smintiilor", vezi Arh. St. B u e , I-og. pricinilor bieeriresti, doe. 7914/1835 fi 5425/1838. Deepre rcparaii, la 1823, vezi Acad. R.S. Romania, LUI/77 Vezi, de asemenea, Arh. St. B u e , me. 729, f. 33 v. 34 fi Acad. R.S. Romania, me. rom. 227, f. 5 v. ** Vezi fi Acad. R.S. Romania, me. rom. 221, f. 108 v.109. 17 Deepre eat vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. CDXC.VIII. Vezi fi planili mofiei ibidem. MCLXXXIX/207. Deepre ruinarea bie. de lemn si necreitatea unei noi bieerici, vezi fi Arh. St. B u e , Min. Cult, fi ln-ir.. dog. 1092/1863. f. 25, 13. ! * La arrosta data bieerica exista; intr-un due din 16(1 mart. 2, Hiulia pnstcliiir din Baleni lae su fie ingropat in bieerica din Baleni linde zac fi oaecle parinilor miei" (Muzeul de ietorie B u e , nr. 25476). Deepre diverse reparaii, la 1856, vezi. Arh. St. B u e , A.N., CCI1/108. 90 Ruinele caeei Blenilor fi crucca din ecc. XVII existau la 1871 (Acad. R.S. Romania, in-, rom. 225, f. 279). Vezi fi diata Blaeci Baleanii din 1751 aprii. 29 (Acad. R.S. Romania, CLXXXI/24) fi testamentul lui Kmanoil Baleanu din 1861 mart. 10 (Acad. R.S. Romania, CDXIII/142). >l A milititi intr-un doc. din 1666 iunie 7 (Muzeul de ietorie B u e nr. 27233). 11 Menionat la 1856 (Arh. St. B u e , A.N. CCCI/64). Vezi fi harta mofiei din 1885 (Acad. R.S. Romania, Ilri). a Menionez c aici a avut case Barbu l'rdreanu foet mare paharnic, pe care le vinde la 1695 d e e 21 m-rii Horezi (Arh. St. B u e , m-rea llorezi, X1X/34). M Vezi fi harta mofiei din 1810 (Acad. R.S. Romania, II.irti) fi planul mofiei B.-Goleftii Vulparului din 1854 (Arh. St. B u e , Min. Agrie) M bit. \ ' e z i i planul mofiei Baloteaeca = Cecioreanca din 1876 (Arh. St. B u e , Min. Agrie, Planuri fi hotrnicii). " Despre eat vezi fi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. CMLXXV. Vezi d o e din 1768 aprii 8, deepre inchinarea bie. Sf. Dumitru la epiecopia de Rimnic (Arh. St. B u e , ep. Rimnic, XC/42). ** La 1728 nov. 8, Serban capitanili d epiecopiei Rimnic mosie la Balf cu caea fi biee rica (Acad. R.S. Romania, CMLXXV/64). Aceeta cete primul ctitor al Inserirli. 17 In catagrafia din 1840 g d ca date ale fondatici 1742 pentru prima fi 1808 peutru preinoirea" celei de a doua (Renafterea", 1944, p. 15). * Vezi degerierea fi inventami bisericii din 1840 la Acad. R.S. Romania, CMLXXXI/13 f. " Vezi doc. din 1642 iulie 28, in care Ilrizea arata cu m-rea iagte zidit din temelie de mine" (Arh. St. B u e , m-rea Radu vod, IV/48). 40 Dup cum rezult dintr-un d o e din 1628 mai 16, m-rea exista la 1601, cind i s-a intiniplat ardere fi pugtiire" (Arh. St. B u e , m-rea Radu vod. IV/35). Despre diverge reparaii vezi doc. din 1772 mart. 1 fi 1782 mai 12 (Arh. St. B u e , mi. 256, f. 253255). Vezi fi Acad. R.S. Romania, Stampe Or. I. Sltineanu S. 7 fi doc. din 1628 sept. 10, in care este amintit www.cimec.ro

124
IM

unti., - - A i t \ ROMANKASCA

Vezi ci doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. D X X I . '** Vezi fi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. CDXCIII. La 1832 ; i.i a fo*t vindut de G. Turnavitu lui A. Teodor vistier (doc. 5). " Amintit in documente la 15821583 (Documente. s e c X V I , vol. V, p. 7778), fiind insu mai veche. 1(7 Intr-un doc. din 1640 nov. 27. Matei Basarab (care de obicei se lauda cind e vorba de ctitoriile sale) epune eu a zidit m-rea ..de iznoavn din temeiu" (Arh. St. B u e , Pecc|i. nr. 54) Vezi i doc. din 1641 aprii. 30, in care Matei Basami) urat c i m-rea a fost fcut fi ridicala din trincila ei de liuiiicii fi pari ni il dnmiiici mei e" (Acad. R.S. Romania, Cl/52). 1 ntr-un alt document, din 1676 inai 4. se afirni ins c m-rea Brncoveni a fost fcut din temelia ei de rpoMitul Preda voniicul Briurnveanu". nu de Matei Basarab (Arh. St. B u e , m-rea Brn coveni, XII/3). Cum Matei Basarab se considera el instisi ctitorul m-rii, este vorba probabil de o ctitorie a sa fi a a nepntului san. Preda. Dintr-un doc. de la Constantin Brincnveanu , din 1699 aug. 15, rezult ins ca Matei Basarab fi Preda Brincnveunu au zugravit doar fi infrumuseat biserica veche, la 1633, i-au fcili chilii, clopotni fi altelc: Briiii'nveunu a darimat biserica mica fi a zidit alta ininastire, mare ca o lavr" pe acclusi loc (Arh. St. B u e , m-rea Brncoveni, X X I I I / 4 fi me. 705, f. 220 v.222). 1M Vezi fi Acad. R.S. Romania, ms. rom. 220, f. 217218. l * Vezi fi doc. din 1761 d e e 8 (Arh. St. B u e , Mitr. rii Rom.. CDXCIV/5). 1,0 Vezi fi catagrafiile din: 1817. 1856 fi 1862 la Acad. R.S. Romania, ms. rom. 718, f. 170 fi Arh. St. B u e , Min. Instr.. dos. 825/1852. 4289/1856 fi 1105/1862. Desprc diverse reparaii, Ibidem, dos. 1191/1863. Vezi fi pomclnictil din 1843 (Acad. R.S. Romania, ms. 2076). Despre construirea bisericii din satul Brncoveni, vezi Arh. St. B u e , Afez. BrincoveII:ti. doe. 298/1846. 171 Vezi fi ms. Papuzoglu. lu Arh. St. B u e , ms. 729, f. 91 v.92 (istorie, inscripii); vezi, de asemenea, dcscricrca l'arnia ruinelnr palatului, m-rii fi bisericii satultii la 1873 (Acad. R.S. Romania, ms. rom. 229. f. 151 153). fi Arh. St. B u e , me. 718. 17 * Vezi fi allunimi de la Acud. R.S. Honiniu, Stampe, A.F. I l i 212. m Vezi fi Acad. R.S. Romania, ms. rom. 220, f. 219. 174 Casele boierilor din Brncoveni existau la 1518 mai 3 iar Matei Basarab lc-a refacut la 1634. intr-un doc. din 1652 iulie 3 se spune c Stanciu vomie din Salatine a fost ispravnicul domnului la refacerea caselnr (Acuii. R.S. Romania, XC/55). Matei Basarab, fedea uneori aici (vezi d o e din 1635 mai 28. Iorga V . Studii fi doc., V, p. 548). 176 Bis. din Broftcuucu-Ialomita e amiutitu la 1833 inni 28 (Acad. R.S. Romania, DCCCXIV/241). " Despre cele dou cruci vechi, esistente la 1871, vezi Acad. R.S. Romania, ms. 228, f. 609. V. fi Arh. St. B u e . ms. 704. 177 Casele boierilor Filipcfti pe care, la 1792 iunie 3, Pana Filipescu le las fiului su Dinti fost mare vistier (Acuii. I.S. Romania. 1/143). Trccute apoi in proprietatea baronului Meitani, au ars in 1831 (Arh. St. B u e , Vernicia din luuntru. dns. 182/1831).nn

di

ti.

STOICESCU

126

" Amintit la 1833 (Acad. R.S. Romania, DCCCXIV/246). "* BU. este amintitA la 1834 f.l.r. 20 fi iunie 14 (Arad. K.S. Romania, DCCCIV/135 fi DCCCXV/45). IM Veri Acad. R.S. R .'una. ms. rom. 221, f. 114115. 1M blu. tu ratagrafia din 1840 d i t o n i sint D - l m Stanili Ittici imiti. Ion StrgAroiu fi G rigore Bltranu. 1(7 Vezi dor. din 1681 aug. 23. in rare se arata rA srhitul de pe mosia BudcftenilorMuseel iaste fumi de-nrrpiit fi pina in savArsit de ritingami tefan monahul, ce l-au rhiemat pre ninne iiiirrAncsru Staneiul log. Budcfleaniif". I.a areast data, aflm rA fiul ctitorului vinduse averea sellitnini dupa inoartea ctitorului (Arh. St. B u e , in-rea Cotroceni, V/32). Dupa cum rcztilt <liiitr-iin alt d o c , din 1681 oct. 2, M-hitul se gAsea "pre valea Budeftenilor" fi Unga In-iTir se aflA ca fi la alte si-hit uri mici chilia ctitorului (Ibidem, V/33). O Inserir mai veche ente amintitA aici la 1646 mart. 29, cind se vinile un loc in silifte in Budifteni den susui bisercii" (Ibidem, V/12). inlr-iin doc. din 1673 iunie I se spune iu- ca Slamili logofat. rainas far sprijin (lupi Magarirea fiului tutu lon. a lAsat averca initropoliei ca sa far un schit pe inofia sa Budif teni (Arh. Si. Bur., in-rra Trivale, X I I I / 1 ) ; schitul exista la 1 6 8 1 - 1 6 8 2 (Zoe. cil., m-rea Cotroreni, V/30). l ** Vezi dor. din 1681 ort. 2 (Ibidem, V/33). Vezi fi harta inofiei B. C.ringureanra. licitatati, la Arh. St. Bue., Min. \grir.. Pianori Musrrl. IM Despre starea in rare se gsea srhitul vezi fi Arh. St. B u e , Ix>g, pricinilor hisercefti. dos. 8261/1835: pentru diverse rrpuraii. Arh. St. B u e . ('atastiste m-rcfti, m-rea Cotroceni, dos. 63/1837; vezi fi catagrafia din 1858 (Ibidem, dos. 336/1858). Vezi, de asemenea, descricrea srhitului la 1873 (Acad. R.S. Romania, mi. 228, f. 237). ' \ r a d . R.S. Romania, ni. A 545. fost 2409. . H.,. 1,1 Vezi fi Arh. St. B u e , in*. 3 " , . 1. 5 v. >" Vezi fi Arh. St. B u e . in. 391. f. 9. ' Acad. R.S. Romania, ms. A 545. fost 2409, f. 343. IM lai 1804, rimi se hotarnircftc inofia. satul B.-Tcleurimiii era al lui I. Turnavitu (Acad R.S. Romania. D ( . \ \ \ / 2 5 8 ) . 1,4 Schitul s-a uuiiiit Bunea dup nuinele ctitorului (Bulica GrAdiftcanu) fi Vilcana sau Cura \ il .uni dupa loi ni mule era 'ilu.it. * Scintili Vili-alta este amintit fi intr-iiu dorument din 1621 ort. 23 (Documente, X V I I , vol. IV. . 583 584), in rare se povestefte rum s-a zidit m-rea pe locul mofnenilor din Rranefti ; documentili rstr ins fais, lu pisania din 1785 se spune r a fost construite de Bunea Grdiftcanu mare armaf. I n alt Bulica (nidificami ilrsprr rare se spune la 1714 ra a fost adevratul rtitor e mare vistier in 16531655 (Arh. St. Bur.. Mitr. Trii Rom.. L/24). " ' Vezi fi ratagrafiile dr la \rad. R.S. Romania, me. rom. 660, f. 56, 626, f. 4747 v. i 657, f. 6262 v. fi Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 1374/1863. Pentru rlAdiri noi fi rrparatii. Ibidem, dos. 547/1860 fi 2711/1874. Vezi fi dor. din 1838 iunie 28 pentru stringerea de baili accesali refacerii srhitului dupA catramar (Arad. R.S. Romania. DXCII/264). vezi fi cata grafia de minare din 1849 (Acad. R.S. Romania, me. 919. f. 48). '*' Vezi fi descrierea ruinelor unor case la 1871 (Acad. R.S. Romania, ms. 230, f. 9999 v.) fi hotrnicia din 1858 (ibidem, MCCLXXXVII/19). ' " (Turca lui Talpef este amintitA la <I643 1643> nov. 18 fi 1650 mai 5. fumi in hotar cu satul StAcfti, lingA Siret (Acad. R.S. Romania. I \ ( \ I II >). * AmintitA la 1832 aug. 24 (Arad. R.S. Romania. DCCCXIV/195). *01 Vezi fi Arad. R.S. Romania, ms. rom. 225. f. 177 v. *** Despre sat vezi dor. de la Acad. R.S. Romania, poch. C D X I J I . " AmintitA intr-un ..tablnu istorie" de la 1875 (Arati. R.S. Romania, in, rom. 221, f. 112 v.113). Acad. R.S. Romania, ms. rom. 221. f. 108 v. - 1 0 9 . 2110 Vezi fi hotAmiria .lui 1811 cu rezumate de d u e vachi (Acad. R.S. Romania, CDXCIV/1 fi CDXCV/1). M Despre reparaii fi rerlAdire \ i-zi \rh. St. B u e . Iaig. pririnilnr biserirefti, do. 2557/1832 fi Min. Instr.. tlos. 1758/1845. 1543/1852 fi 941/1867: Vezi fi ratagrafiile din: 1823. 1829. 1843. 1850, 1855 fi 1863 (Acad. R.S. Romania, ms. rom. 718, f. 157205 fi Arh. St. B u e , Min. Instr., il..-. 2922/1850. I 119/1863 fi ms. 298, f. 534535 v.) * M*. DupA Granoglu-I.csviodax a fost inrtnli la Sf. tefan-Meteore. * w Vezi fi Arh. St. B u e , ms. 729, f. 83 v., 730, f. 41 fi 739. f. 1212 v. (istorie fi insrriptii, ms. Papazoglu). "" **. Despre afternerea cu piatr i infrumusearea nrafului vezi Arh. St. B u e . Min. I.urr. publie, dos. 52/1853 fi 107/1854. ** Vezi Arh. St. B u e , ms. 175, f. 30 v. (doc. din 1835). Despre un han are vezi doc din 1858 iati. 1 ( \rli. St. B u e . rp. Basn, ( W I I / 6 9 ) . Alt han s a u acelaf i ? este menioaat la 1861 (Arh. St. B u e , A.N., MMDI.XXVII/20). www.cimec.ro

120

IIIBI.IOORAFIE - I - TARA ROllANKASCA

** Despre fcolile din Buzu vezi fi Arh. St. B u e , Ix>g. pricinilor bisericefti, dos. 686/1831 (de la m-rea Banu), Min. Instr., doe. 6574/1832, 6704/1837, 6036/1838, Min. i.urr. Publie, dos. 46/1847 fi Vornicia din luntru, dos. 5392/1838. 110 Despre coala greceasc si sloveneasc de la op. Buzu, vezi si doc. din 1725 ian. 9, 1731 inart. 4, 1754 febr. 20 si 1764 mai 27 (Acad. R.S. Romania, XC1V/90 si 96, CXXV/4, 5 si 14 si XCV/7). * Vezi doc. din 1792 aug. 9 si 1793 aprii. 3 (Arh. St. B u e , me. 143, f. 116 v.117 si 137 v.138. Vezi fi Arh. St. B u e . ep. Buzu. L X X X V I I / 1 (doc. din 1797). 111 Amintit prima oar in documente la 1592 ian. 28, cind era metoh al m-rii Dusieo (Documente, sec. X V I , vol. VI, p. 34). La aceast data ctitorul, Andronic Cantacuzino, era mare vistier (vezi Studii si mat. de istorie medie, IV, p. 573). ('.uni acesta a devenit curind mare ban (la 1593 nov. 10, ibidem, p. 566), m-rea a inceput su fie cunoscut sub numele acesta, de m-rea Banului. Dupa cite stiu, m-rea s-a munit prima oar a Bauului la 1618 aprilie 3 (Docu mente, sec. X V I I , vol. III, p. 206). De obicei i se spune ns m-rea lui Andronic vistierul, dup dregtoria mai veche a ctitorului. C este o ctitorie a familiei Cantacuzino ne-o dovedeste grija pe care i-o poart aceast famille. Vezi fi catagrafiile din: 1822, 1829, 1842, 1847 fi 1858 (Acad. R.S. Romania, ms. rom. 717, f. 233392, Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 2904/1842 fi Catastisi m-refti, m-rea Banu, do*. 8/1842). Despre diverse reparaii, vezi Arh. St. B u e . m-rea Banu, XI.V/14 fi Min. Instr., dos. 1459/1864 fi 3679/1877. Vezi si porunca de refacere a clopotniei din 1830 iunie 17 (Arh. St. B u e , m-rea Banu, XLV/14). Despre odoarele bisericefti aie m-rii vezi doc. din 1819 fi 1830 (Ibidem, M . I I 140, f. 5 fi 6). *" Vezi pisaniile din 1722 fi 1805 (Arh. St. B u e , m-rea Banu, XLII/140, f. 6). Vezi fi istorimi m-rii, fra data (Ibidem, \ l II 133, f. 4 v.6 v.) fi me. 186188 fi 196. m Vezi fi me. Papazoglu (Arh. St. B u e , me. 729, f. 4545 v.). -r- La 1711 d e e 28 a foet inchinata m-rii Dusicon, Dufco sau Dusico (Arh. St. B u e , m-rea Banu, X X X V I I I / 1 ) ; vezi fi testamentul ctitorului din 1715 febr. 17 (Ibidem, X X X V I I I / 2 ) , scutirea de duri din 1716 iunie 4 (Arh. St. B u e , ms. 186, f. 117) fi catagrafia din 1825 (Arh. St. B u e , m-rea Banu, X X X V I I I / 2 4 fi 25). La 1814 nov. 28, bis. era inecat de apele morii (Ibidem, X X X V I I I / 1 6 ) . *" La 1628 febr. 4, vechea episcopie era arsa fi stricat" (Acad. R.S. Romania, CXXIV/172). La 1632 oct. 10, m-rea era din nou arsa fi stricat"; la aceast data, se acord scutire de dri poslufuicilor ei ca su lucreze fi su dreag" (ibidem, CXXIV/192). Dfi refcut la 1649, la 1666 aprii. 27 se spune din nou c stnta m-re iaste arsa fi stricat" (ibidem, CXXIV/169). Kste vorba poate doar de recopierea unui text din documente mai vechi? Despre arderea caselor epiecopiei paraclisului fi bibliotecii episcopiei vezi Acad. R.S. Romania, MCXX/173. Despre repararea caselor arse ale episcopiei vezi ibidem, MCXXII/215. -17 Vezi fi doc. din 1682 mai 19, in care se spune c eate nltat den temelie" de Matei Basarab (Acad. R.S. Romania, XCIV/88). , u Vezi fi ms. Urechia (Acad. R.S. Romania, me. 324, f. 164165 v. (inscripie fi pomelnic). " Vezi fi catagrafiile din: 1787, 1819, 1825, 1846, 1850 fi 1864. (Acad. R.S. Romania, me. rom. 718, f. 206350, me. 1511 fi Arh. St. B u e , Min. Inetr., doe. 1509/1846, 2283/1850 fi 1620/1864). Despre diverse reparaii vezi ibidem, doe. 2060/1851 fi d o e din 1801 aprii. 19 (Acad. R.S. Romania, CXXVII/13). Vezi fi Acad. R.S. Romania, pach. CMV, unde ee gsefte fi un doc. din 1865 pentru lemne necesare reparaiilor (nr. 135) fi Arh. Sr. B u e , ms. 171 176. --" Despre episcoptil Che-arie i lucrrile fcute in liiopul san la episcopie si la alte Mie riei din eparhie s-au mai serie fi alte studii: Voicu G., Viafa et aclivitatea lui Chesarie episcop de Buxu, 18251846, tesa pentru licenfd. B u e , 1897, 60 p. fi l'amfil Ceorgian, Chesarie epis eopul Buidului, 1825- 1846, Buzu, 1946, 115 p . ; eie nu aduc insu lucruri deosebit de preiouse, stirile fiind adunate din dicionarele geografico sau din alte publicaii. t u Vezi fi istoricul episcopiei fficut de D. Papazoglu (Arh. St. B u e , ms. 279, f. 2727 v.). m Veri fi Arh. St. B u e , Log. pricinilor bisericefti. doe. 1597/1833 fi 976/1835. n Dic. Rom., II, p. 122, se eueine c bieerica a fost reziclit de Caloian cpitanul puiiii mai la nord ; pe la 1700 acesta a zidit bis. Brofteni. *** Eete foarte probabil ca aceete dou vechi biserci care purtau numele elujitorilor lor eu fie cunoecute aetzi sub alt nume ; dup prerea lui Dim. Ioneecu, Inni eiinosetor al 11-,ilii.itil..r buzoiene, prima ar fi bieerica Negustori, reconstruit in s e e X V I I . *** Vezi fi Arh. St. B u e , Vornicia din luiitrii, dos. 295/1831. *** w. Vezi planurile mofiei din 1849 fi 1851 la Arh. St. B u e , Min. Agrie. Plauuri si li..1.imi. li. jud. lini. S.uat. *** Vezi harta mofiei din 1849 la Acad. R.S. Romania, Marti. www.cimec.ro

N.

STOICESCO

c
CACALEI, vezi Gogoari, Castra Nova i Lahovari. CACALEI Arge (patru bis. de lemn i bis. de zid Sf. Nicolae la inceputnl sec. X I X ) . Vezi si Zrneti. Bauer, p. 171; B.O.R., 1921, p. 684 (cat. 1808]; Ionacu, Catagrafia Arges, p. 7; M.O., 1961, nr. 58, p. 418119 [cat. 1833]; Anuar 1909, p. 276 |3 bis. de zid noi]; Documente, indice sec. XVI si XVII [satul amintit de la 1511, cind era al in-ru Cotmcana). CACARAZENI (arum Cotmcana), com. Flfani, jud. Arge (doua bis. de lemn. Cuv. Purascbiva la nceputul sec. X I X ; una din eie M. n-alalt recldit de /.id 1899). Bauer, p. 171 |Cucuruzeni, cu bis.]; Ionacu, Catagrafia Arges. p. 6667; Anuar 1909, p. 287; AEA, 1929, p. 8 7 ; Creeanu, Biserici de hmn, p. 39 Ibis, din prima jumtate a sec. X V I I I ] ; Die. Rom., II, p. 243. CCIULATA, vezi Climneti. CCIULTESTI Dolj. Vezi i M-rea Alba i schitul Jdrelea-Roaba. Indice cronologie nr. 4, 15 |doc. despre sat] ; Documente, indice sec. XVII Isatul amintit de la 1609]; Donat I., Satele lui Mihai Viteazul (SMIM, IV, p. 488): Dici. Rom.. II, p. 246. CCIULATU - Dolj (bis. Adormirea, 18001805. reparata 1847 si 1907). M.O., 1965, nr. 56, p. 449 (cai. 1845]; Anuar 1909, p. 155; Documente, indice sec. XVI |satul amintit la < 15681577>]. CCHJLATI, jud. Ilfov (bis. Adormirea Canela, construit de Alex. Cbica voirvod, 1832. restaurata 1890 i 1931: pictat de G. Ioanid ; casa familiei Ghica, e. 1830. devenita casa de odilin a Acad. li. S. Romania). Popescu-Bejenaru I., Bis. domneasc din satul ('.adulati (R.I.A.F., XVI, 1922, p. 7980); Mueeanu I., apte biserici. p. 89; Idem, Bis. Adormirea Maicii Domnului din com. ('.adulatiIlfov (BCMI, X X X I I I , 1940, p. 43) [descriere, inscripii): Brtuleseu, Ilfov, p. 39 [pisania bis. din 1812 construit de Vasilc lavorano serdar]; Ingernl", I X , 1937, nr. 1011, p. 544; Docu mente, ndice sec. XVII [satni amintit de la 1622]; Dicf. Rom., II, p. 245. CACOI Mebedinli (acuin lavorila de Jos) (bis. Sf. Ioan Botc/.tnrui 1830). Ionescu I., Agricultura romna, p. 623624, 655; Anuar 1909, p. 190 191; Documente, indice sec. X V I I |satul amintit de la 1615]; R.I., 1927, p. 69 [doc. din 1619]; A.O., 1928*. p. 3234 [doua doc. din 1640]: Dii\Rom., II. p. 140.
www.cimec.ro

1>

BIBUOGRAFIE - I - TARA HOMNKASCA

CACOVA (acutn Neajlovul), com. Morteni, jud. Arge (fost Dimbovia) (bis. Sf. Ioan Botc/atorul, Sf. Nicola i Sf. Ecaterina. construit;! il. unii. lnicerul Ioan Miii-.u. 1836 \>\~. riparata 1899). Aiutar 1909, p. 5 0 ; Bauer. p. 174 [Cacova Muscel. bis. sec. XVIIIJ; Diaconescu Gli. Ilie, preot. Materiale documentare (G.B., 1965, iir. 34, p. 260262) [descriere sumar, inscripii] ; Documente, indice sec. XVII jCacoveni, localizarc probabil|. CACOVA (Piscul Mare), jud. Vlcca (bis. sec. X V I , dispartita 1, apoi M bis. <lr Irinn Schintbarca la Fa, construite de logoftul Matei Buiulescu, 1760, bis. Sf. Ioan Botcztorul, Sf. Nicolae si Cuv. Paraschiva, 1819, construit de preoii Ioan, tini lui Androni, i Ioan, iiul lui Sima, reparat 19381939; bis. Sf. Inger, din cimitir 1782, construite de Lavrentie monahul, reparata 1876; case boteresti sec. XVII. dis parute) *. Documente, X V I , vol. I l i , p. 247 [bis. veche]; Bauer, p. 2 0 1 ; Popescu, Biserici, p. 2930 [cat. 1840); Drghiceanu V.. Monumentele Olteniei (BCMI, 1933. p. 66) linscripii]; vezi i Dicf. Rom., I I , p. 140; BCMI, 1933, p. 136 Irezumat de inscripie] i 1938, p. 9 5 ; AER, 19211925, p. 501502; Green \ asile, Filozofi pgini i Sibile in rechea noastr pictur bisericeasc (A.T.G., caietul 10, 1939, p. 3 8 ) ; AMO, 1941, p. 7 0 0 ; Indice cronologie nr. 5, 13; Documente, indice sec. X I I I X V I i X V I I [satul amintit de la 1500); lini, T. G., Conturiibufiuni documentare (indice). CALAFAT (Vadul Diului), jud. Dolj (bis. bordei Sf. Nicolae, 17301740 (?) recldit de zid ante 1845). Documente, indice, X I I I X V I i XVII [localitatea este amintit prima tara la 1424, cnd vanta de aici era a m-rii Tismana); vezi si Olteanu, Geneza oraelor (..Studii", 1963, nr. 6, p. 1272); Tunusli, p. 180; Zilot Komnul. e d . B . P. Hadeu, p. 3 0 ; Fotino, III, p. 180 Ino. bisericilor la 1815); A.O., 1927, p. 152153, fig. 5 [vedere 1826); Bulat T. G., nfiinfarea orasului Calafat (A.O., 1922, p. 2025) Ipublic doc. din 18511852); Hrisovul domnitorului Barbu Dimitrie tirbei din 5 sept. 1855 pentru emanciparea salului Calafat i intoemirea lui in ora slobod, <f. l o o , 1873, 9 p . ; Margot, O viatorie, p. 5556 [descriere, 1859); Orasul Calafat odinioar i astzi, Craiova, 1906, 164 p . ; Iorga N., Revelafii toponimice, p. 11 [desprc originea numelui de la spoitor de vase] ; Hadeu B.P. San Giorgio si Calafato (C.T., I, 1870, nr. 97) [crede ca numele calafato inseamna partea cea mai de scarna a unei corbii, numcle fiind genovez); Vezi i Giurescu, Ist. rom., II i III (indice) [numele i vechimea orasului); Dic[. Rom., II, p. 144146. Strineecu Vicol, Carte de hotrnicie a moiei Calafata din dislrictul Doljiu, plasa Cimpu, proprietate a bisericii Sf. llie din Craiova. 1895; despre prnprii-tatca bisericii vezi i Girboviceanu. apte biserici, p. 223247; Drghicescu M.. Note pentru a servi la istoricul principalelor puncte pe Dunre de la guru Tissei pina la Mare i pe coastele Mrei de la l'arno la Odessa, Calati, 1892. p. 103114; Iorga N., Drumuri i orae. p. 281282 [descrierel: Idem, Sale i mnstiri, p. 351 [descriere]; M.O., 1965, nr. 56, p. 436 [la 1845 bis. de zid Sf. Nicolae]; AMO, 1941. p. 169170. F i N T N A BABA LUPA (see. X I X ) . V. Rom., 12 ian. 1846. C A L R E T I , vezi Mate. Mi. CLRAI (fost Lichireti, munit Clrai dupa numele -lnjit oriloi care i veau gariiizoana aci). jtid. Ialomia.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

129

Bauer, p . 142 (bis. si capitanici; Sulzer, Geschichte, I, p . 319 [aceleai d a t e ] ; Documente agrare (indice) [Lichireti, sat al m-rii Colea). Iorga N., Studii si doc, X I , p . 3941 [doc. 1836); Mercur", I I , 1841, p. 34 [despre dezvoltarea p o r t u l u i j ; Samariau P . , 0 veche monografie, p . 188 Inumami caselor si biscricilor la nceputul sec. X I X ] ; R . H . S . E . E . , 1931, p. 281282 [descriere Cochelet, 18341835] ; R.I.R., 1944, p . 74 [descriere, 1854]; Buletiuul municipal", 27 febr. 1853, p . 2223 [hrisov de emancipare ora] *; A. Rom., 14 aug. 1857 [mosia de arendat] ; Margot, 0 viatorie, p . 7677 [descriere, 1859]; Iorga N., Drumuri i orae, p . 123125 [descriere]; Mihilescu G. i P . Vasilescu, Clrai, Clrai, 1926. Samarian Pompei, Istoria oraului Clrai Ialomifa la de origine pina la anul 1852, B u e , 1931, 289 j>. [istorie documentt al nraului; despre locuitori si rclaiilc lor eu m-rea Colea, proprietara satului, dezvoltarea oraului, scoli, biseric, documente etc.] (recenzii: N . Iorga, R . I . , 1932, p . 285287, care considera cartea ,, istorie documentata, pina la cele mai mici a m n u n t e " a oraului ; M. Popescu, R.S.T.R., 1933, p . 2 5 2 ; Iorga N., Istoria romnilor, I I I , p. 169 [despre numele vechi al localittii, de la Lichene, Glicberie] ; vezi i Giurescu, Ist. rom., I I si I I I (indice Clrai i Lichircti] Indice cronologie nr. 15 [doc.]; vezi i Dicf. Rom., I I , p . 250 252. H A N U L M-RII COLEA (sec. X I X ) . A.P., X V , 1848, p . 595. COALA V E C H E . A.P. 18351836, p. 6 9 9 ; ,.Romania", I , 1838, p. 3 5 3 ; C.D.A., 1837 1838, p . 357358; C. R o m . , 1844, p . 226, 229230 e t c . ; n v t o r u l satului", 18451846, p . 43 [diverse stiri despre scoal]. CAZARMA V E C H E . B I S E R I C A (sec. X V I I I , recldit? sec. X I X ) 7 . Anuar 1909, p . 3132 si 59 [i Clraii Vechi]; Samarian, p . 125126. CLRAU (Clrai), j u d . Dolj (M bis. Adormirea i Sf. Nicolae, zidit de Hagi Iauu, 1820, zugrvit de Panait fiul lui Eliache, popa Stan i alii, 1833). M.O., 1965, nr. 56, p. 442 [cat. 1845, cud existau bis. de zid Adormirea i bis. de lemn Adormirea m a h . Ascuns]; Anuar 1909, p . 4 4 2 ; AMO, 1941, p . 200 [fragment de pisanie] ; Dicf. Rom., I I , p . 253 [pisania]. CLDRARU Teleorman (jud. Arge?) (bis. Sf. Nicolae, 18461848, rcparat 1887). Anuar 1909, p . 1 1 8 ; Iorga N., Revelaii toponimice, p . 5 [originea nume l u i ] ; Dir/. Rom., I I , p . 255256 [Cldraru, ctun i Cldreasca]. CALDARETI (Cldreasca), j u d . Buzu (bis. i coal. nceputul sec. X I X ) . Bauer, p . 124; Urechia, Ist. rom., I I I , p . 9 7 9 8 ; X I I , p . 9799 [doc. 1820]; A E B , 1926, p . 21 [bis. Sf. Nicolae, 18501862] si 1928, p . 4 7 ; Indice cronologie nr. 3, 5 ; Iorga, Doc. Cantacuzino, p . 57, 92, 164 [doc., satul fam. Cantacuzino] 7 b l 8 ; Documente, indice sec. X V I I [satul amintit de la 1619]; D o n a t i . , Satele lui Mihai Viteazul (SMIM, I V , p . 4 9 5 ) ; Filitti, Arhiva Cantacuzino, p . 210211 [doc. 1628]; Dicf. Rom., I I , p . 256. S C H I T U L CALDARUA (Manasia, pe apa Slnicului, sec. X V I I 8 ; la 1871 n ruina) . Giurcscu C. C , Harta stolnicului Cantacuzino (R.I.R., 1943, p . 2 0 ) ; Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 3 i 5 ; Bauer, p . 140 ; Dicf. Rom., I I , p . 257 [ctunul Postea]. M M-REA CLDRUANI (Sf. Dimitric, c o n s t r u i t ! de Matei Basarab, 16371638 10 , bis. reparat i marita la 1778 de arhiepiscopul Filaret, zugrvit din nou la 1817 de egumenul Dosoftei, restaurata la 1915
www.cimec.ro

130

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMANEASC

de CMI si mitropolitul Ghenadie Petrescu, restaurata 1955, 1964 ; cldirile, strcia i muzeul reconstruite in sec. X I X ; i cruce din 1835 in ceairul m-rii), coni. Moara Srac, satul Vlsia, j u d . Ilfov. Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 8, Bue., 1953 [1147 doc., 15051877J; Istoria rii Romneti. p . 106; Mmoire pour les couvents roumains, p . 7582 [doc. 1639] ; vezi si Memoria asupra monastirilor romane, p . 6271 si Bengesco, Memorandum, p . 1723; Paul de Alep, Cltoriile, p . 213 [descriere, 1658]; Tunusli, p . 1 7 3 ; Bauer, p . 149; Fotino, I I I , p . 168; Brtulescu V., Inscripii (S.T., 1953, p . 156159); vezi i Dic. Rom., I I , p . 3 7 ; Carte a preasfinitului patriarh Partenie pentru ntrirea hrisoavelor sf. m-ri Cldrusani (G.M., 1925, nr. 34); B.O.R., 1899, p . 277283 [doc. 16371640 i'descriere] ; Iorga N., Citeva documente pstrate la m-rea Cldruani (Studii si doc, V I I , p. 305313 [16141829, printre care i o catagrane din 1807] ; Documente agrare (indice] ; Sulzer, Geschichte, I, p . 302 [despre m-re] ; vezi si Oniciu Graiana, Localiti din jud. Ilfov (trad. dup Sulzer) Bue, 1935, p . 1 4 1 5 ; Urechia, Ist. rom., I I , p . 6466 [zidurile p r p d i t e " , 1775] ; VI, p . 106107, 828; V I I , p . 309312 [reparaii, asezmnt], p . 314, 433436; V I I I , p . 334 338; X A, p . 15, 163167 [m-rea reparat i noit, 1813] u ; Iorga N., Ver suri religioase de pe o icoan zugr avita pe muama de la m-rea Cldruani (Studii si doc, X V I , p . 5354) ; Hurmuzaki, X , p . 324 [doc. 1825, m-rca i'usese p r d a t de arnui] ; Vaillant, La Roumanie, I I I , p. 373374 [descriere, 1841]; Biserica", , 1863, nr. 22 si 23, p . 177; M.Of., 1864, p . 301 [lista de proprieti] ; C.A., 1866, p . 6770 si 1875, p . 9495 ; Musceleanu Gr., Monumentele strbunilor, p . 9 4 9 5 ; Cassianu-Cernicanul, Istoriile sfintelor monastiri Cernica si Cldruani, B u e , 1870. V I I I + 191 p . + 1 pi. + 4 f. ; Monumente nationale, I I , p . 238239 [reparaiile necesare] ; B.O.R., X I I I , 18891890, p . 285; Bilciureseu, Mnstirile, p . 149151 ; Iorga, Sate i mnstiri, p . 210214 [descriere, istorie] 2 ; Dumitrescu, Istoricul, I I , p . 4549 [istorie, inscriptii] ; BCMI, I, 1908, p . 175 [reparaii] ; IV, 1911, p . 3 5 ; V, 1912, p . 40 si 186; Popescu Nie., Stiri noi despre Macarie ieromonahul, dasclul de cntri i dircctorul tipografiei din m-rea Cldruani (B.O.R., 1915, p . 788805, 967978, 11011109 etc.); despre tipografie vezi si Balaur D., Cteva stiri despre tipografia de la Cldrusani din vremea mitropolitului Grigorie Dasclul (B.O.R., L U , 1934, p . 420421); ACMI, 1914, p . 26, 32, 38, 3940, 4 2 - 4 3 , 48 [restaurarea picturii] ; Sfinirea m-rii Cldruani (B.O.R., 1915, p . 170 177) ; Bals G., Arhitectura Sf. Munte ; Micuncscu D., Istoria Sf. m-ri Cldruani, tcz de licen, B u e , 1919 ; Stnoiu D., M-rea Cldruani, B u e , 1924, 115 p . [istorie, descriere, averea m-rii, documente, 16371797]; (recenzia lui N. Iorga, R . I . X, 1924, p . 309); Constantineseu-Iasi, Bizanlinismul, p . 6 7 ; Iorga N., La Roumanie pittoresque, p. 105106; M-r'ea Cldruani (G.M., 1924, nr. 4 i 1926, nr. 53); F u r t u n D., Ucenicii starelului Paisie in m-rle Cernica i Cldruani. Cu un istorie asupra acestor mnstiri, tez de licen, B u e , 1927, 179 p . [la p . 2240 un scurt istorie al m-rii i despre egumeni; p . 4194 despre cele dou mnstiri in vremea ucenicilor lui Paisie i o lista de manuscrise cu nsemnri ale m-rii, p . 95130; n ancx, p . 114169, d o c u m e n t e ] ; Mete, Zugrav, (indice) ; Oprescu G., Pictura romneasc, p . 155 ; Niculescu Remus, Contribuii la istoria inceputurilor picturii romneti (SCIA, 1954, nr. 12, p . 85); Oprescu G., Date noi despre anii de formane a lui N. Grigorescu (SCIA, 1955, nr. 34, p . 162163); SCIA, 1957, nr. 12, p. 236 [pictur de N. Grigorescu] ;
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

131

Ghika-Budeti, Evoluta (BCMI, X X V , 1932, p. 6263, pi. CLXXXIII CLXXXV) u ; Popescu Mihai, -rea Cldruani (R.S.T.R., L U , 1933, nr. 3, p. 99101); (recenzia negativi a lui D. P. Bogdan, R.I.R., IV, 1934, p. 403); Savclla Aurei, Vechile ctitorii ale [rii (Viitorul", 1936, nr. 8258, p. 12); Iorga N., Conduclor istorie, p. 22 ; Brlulcscu, Ilfov, p. 69 [istorie, descriere, foto] ; Imi. -. n Cr., Istoria, p. 146 ; Idem, Ghidul, p. 349353 ; Ghika-Budcti, L'ancienne architecture (BCMI, 1942, p. 32, pi. X V I ) ; ACMI, 1942, p. 48, 67, 6 9 ; Aria feudal, p. 2 0 1 ; Gibescu I., Istoriati milropoliei Ungrovlahiei, p. 129130 [inscripii] ; Brtulescu Y., Dasclii de zugravi Ioan si Mincu de la Himnic i Aige (M.O., XV, 1963, nr. 1112, p. 800) [icoan din 1796, in muzcul m-rii]; Inscripfii Bucureli, p. 538 [pietra de mormnt, 1740]; p. 689690 [vas, 16401641]; Iorga N., Istoria bisericii, I, p. 286, II, p. 65 ; Encescu . , Pe urmele straniasilor, p. 7375; Jalb C , Mnstirea Cldrusani, Ed. Meridiane, 1965, Col. Mici indrcptare ; Ioncscu Gr., Istoria arhitecturii, II, p. 9394 ; Documente, indice ecc. XVIXVII [satul amintit de la 1593] ; 1 <i. ili -.n. Catalogul, p. 131 ; Barnca I., Tetraevanghelul de la Cldrusani (BCMI, 1944, p. 5868) [dcscricre, foto] ; trcmpcl, Copisti de manuscrise (indice). CALERTI (Cerndia de Mijloc), com. Stncti, jud. Gorj (bis. Sf. Gheorghc, 1813, refcut 19031908). Vczi i Cerndia. tefulcscu, Gorjul, p. 193194; tcfulcscu Al., Biserica satului Caletti, Tg. Jiu, 1919, 160 p. + 4 pi. [istoricul, satului, documente, 17821855; istoricul i descrierca bis.]; AER, 19211925, p. 423; SCIA, 1954, nr. 12, p. 217218; Popescu-Scel I. G., Biserici de pe Valea Blahnifei, jud. Gorj, tez de licen, Inst. teologie B u e , 1932; AMO, 1941, p. 345 [i bis. Intrarea in biseric Mzroi, 1834]. M-REA DE LA CLIMNESTI, vezi Cozia. CALIMNESTI, jud. Vilcea u (M bis. Sf. Voievozi, conetruit prin ostcncala" lui Seralim egumcn al m-rii Cozia 1712, refcut 17731774, zugrvit 1816, renovat 1857; str. T. Vladimirescu; cruci din: 1593?, 16251626, 1700, 17411742, 17531754, 17541755, 17641765, 17661767, 17741775, 1805, 1809 si 17341735 in Cciulata; unele disparate). Vczi i schitul Ostrovul. Bauer, p. 199; BCMI, V, 1912, p. 184 [pisania , 1715]; Ioncscu D., Schituri fi biserici, p. 99101 [pisania, descrier.;] ; Simioncscu I., Govora ti Climnetii, B u e , 1933, 30 p. ; Brtulcscu V., Biserica teche din Climnesti (BCMI, X X V I I , 1934, p. 4445) [nsemnri, descriere pictur] ; Idem, Climneti, p. 1013 [descriere bis.] i p. 16 [cruce, 1765]; ACMI, 1943, p. 51, 56, 58 [rcstaurarca picturii bis. Sf. Ilie] ; Popescu, Biserici, p. 2 6 ; BCMI, X X V I , 1933, p. 69, 84, 134 [inscriptii cruci]; BCMI, X X V I , 1933, p. 140 [desprc o cruce de piatr fcut albic de porci]; AER, 19211925, p. 500501; AMO, 1941, p. 685; Indice cronologie nr. 11; Documente, indice sec. XIII XVI i XVII [satul amintit de la 1388, cnd era al m-rii Cozia]; Dic. Rom., H, p. 260262. Blaa D., preot, Complexul Climneti : M-rea Climneti-Ostrov, m-rea Cozia eu bolni\a, schitul Piatra i biserica de mir din Climnesti (M.O., 1968, nr. 12, p. 3861) [despre cele dou aezri monahale din vremea domniei lui Mircca cel Btrn: Climncti i Cozia sau Nucct ; eea de la Climncti renBinat sub numele de Ostrov; desprc m-rea Cozia Vcche fost schitul Piatra, cldit 1670 i despre bis. vcche din Climneti.] CRUCE cu bramul Sf. Vasile pe oseaua Climncti-Cciulata, 1734.
www.cimec.ro

132

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMNEASCA

BCMI, X X V I , 1933, p. 8 4 ; Ionescu, Schiluri i biserici, p. 117; Brtulescu, Climneti, p. 16 [inscriptie]. CLINA VUcea (la 1840, bis. de lemn Sf. iNicolae, 1824 i bis. de zid Sf. Nicolae-Bereni, 18211822). Popcscu, Biserici, p. 8 9 ; AER, 19211925, p. 518; AMO, 1941, p. 700 (bis. Sf. Ioan Botcztorul, 1904); Baucr, p. 200 [Galina, far bis.]; Documente, indice X V I i X V I I (satul amintit de la 1587J; Indice cronologie nr. 4 ; Dic. Rom., II, p. 262 [doua bis. vechi de lemn]. CALINETI, jud. Arge (fost M uscel) (M bis. SI'. Voievoxi, sec. X V I I I , 1735, avariata de cutremur la 1802 si reparat dup accia, foarte sfrIII..'' de cutremurul din 1838 i refcut la 1848; case boiereti i cruci de (liai i .i i. Vezi i urmtorul. B.O.R., II, 18751876, nr. 10, p. 633 (case i biseric existente la 1746]; Bauer, p. 174 [bis. sec. X V I I I ] ; Rdulcscu-Codin, M uscel ul, p. LI L U , L X X V I I I ; G.B.. 1965, nr. 910, p. 896897 [cat. 1840, cnd exista i bis. de lemn din Turculeti] ; Anuar 1909, p. 8 8 ; A.G.L., 10 ian. 1865 i urm. [moia C.-Muscel, a casei Castrisoaia, de arendat]; Documente, indice sec. X I I I X V I i X V I I iC.-Arges amintit de la 1388; C.-Muscel de la 1507J. CLINETI Arge (bis. Cuv. Parascbiva, la nceputul sec. X I X ) . Baucr, p. 178 [bis. sec. X V I I I ] ; B.O.R., 1921, p. 686 [cat. 1808]; Ionacu, Catagrafia Arges, p. 16. Vezi si prcdent ul. CLIiNESTI, jud. Teliorman (bis. Sf. Nicolae 18321833, n stare rea la 1909). Anuar 1909, p. 118; Dicf. Rom., II, p. 264265 [C. = etraru]. CLINETI, jud. Prahova (M bis. Adormirea, construit de Iorga postelnic, 1646 l e (sau 1636?), rcparat i zugrvit 1832, restaurata 18971898; case boicreti ale fam. Cantacuziuu, 1825, si cruce) 17. Yezi i scbitul Roioara. Iorga, Stutlii si doc, XV, p. 2 6 5 ; Bauer, p. 134 [bis. de piatr]; Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. I, Mitr. rii Rom. (indice); Lecca, Familiile boteresti, p. 116117; Drghiceanu V., Bis. din Clineti Prahova (BCMI, V i l i , 1915, p. 9495 i ACMI, 1915, p. 113114) [inscripii, istorie, foto]; Antoniu, Album, partea I, p. 2 0 ; Diri. Rom., II, p. 264 [casele. fam. Cantacuzino] ; R.V., 13 sept. 1914, p. 1 ; Gdin A., Bis. din com. Clineti Prahova (R.V., 16 aug. 1915, p. 12) [istorie, inscripii]; Ionescu Gr., Bis. din Clinesti Prahova (BCMI, X X I V , 1931, p. 8286) [descriere, foto, planuri, inscripii] ; Gbika-Budeti, Evolufia, (BCMI, 1932, p. 38, 7374, pi. CCLX CCLXIV, CCCXXXI); BCMI, X X V I I , 1934, p. 4 2 ; Ionescu Gr., Istoria, p. 160163; Ghika-Budeti, L'ancienne architecture (BCMI, 1942, p. 3132, pi. X V ) ; Aria fendala, p. 205; Brtulescu V., Zugravi de biserici (G.B., 1959, nr. 34, p. 276); Ionescu Gr., Istoria arhitecturii, II, p. 83, 102103 ; Iorga, Doc. Cantacuzino, p. 43 [doc. 1667] ; vezi i indice ; Documente, indice sec. X V I XVII [satul amintit de la 1529]; Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 103104 [doc. 17621766]. CLINETI, com. Racovia, jud. Vlcea (M bis. Sf. Paraschiva din cimitir, construit de preotul Ion i alii, 1775, zugrvit 17811782). Vezi i Proieni i m-rca Cornetul. Brtulescu V., Bis. din Clineti Vlcea (BCMI, X X V I I , 1934, p. 4243) [inscriptie] ; Idem, Climneti, p. 52 [pisanie, descriere] ; Popescu, Biserici, p. 2425; Dicf. Rom., II, p. 265 [bis. din 1773]; AER, 19211925, p. 5 0 1 ; Ghika-Budeti, Evolufia (BCMI, 1936, pi. L X X V ) ; Idem, L'ancienne architecture (BCMI, 1942, pi. X X X V I I I ) ; AMO, 1941, p. 7 0 1 ; Popescu, nveliurile, p. 6 5 ; Pnoiu A., Pictura votiva, tg. 12.
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C O

133

CLINETI Mehedini. Oltenia", II, 1941, p. 138139 [doc. 1820]; Dicf. Rom., II, p. 267 [doua ,.malia]ale"]. CLINESTI, vczi Glmeie. CLMUIU, vezi Bscti i Cirligai. CALOMFIRETI Tcleorman. Iorga N., Revelafii toponimice, p. 2 si 14 [originca numelui]; Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 225 [doc. 1669]; Documente, indice sec. X V I [localiz. probabil]; Dic. Rom., II, p. 154. CALOPARU, jud. Dolj (cul si M his. Sf. Ilie, 1803, n ruina la 1874 , reparata radical 1895, reparat 1911). tefulescu, Gorjul, p. L X V I I ; Idem, Din trecutui Gorjulut, p. 126128 [istorie, descrierc]; Antonescu Teohari, Culele sint sait na nationale? ( C L . , 1907, p. 495506, 578586]; Voineecu I., Monumente de art frneasc, pi. 27 [foto cul]; i in Albina", 19081909, p. 125 si n BCMI, 1936, pi. D C X I X ; A.O., 1936, p. 405 [doe. 1567]; Bal? t., Vechi locuinfe boteresti din Gorj (SCIA, 1954, nr. 34, p. 9395) [descriere, foto, pian] ; Creeanu R., Culele ?i casele ntrite (M.M., II, 1958, p. 101); AER, 19211925, p. 399; AMO, 1941, p. 195; Bauer. p. 215 [Calapirul. fr bis.]; M.O., 1965, nr. 56, p. 448 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 155 i 175; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1571]; Indice cronologie nr. 23 [doc.]; Dicf. Rom., II, p. 147148, 154155. CALOTETI, com. Valca Mrului, jud. Arge (M bis. Adormirea, 1819, reparata 1901). Anuar 1909, p. 2 7 6 ; AEA, 1929, p. 52. CALUNA-DOMNETI, jud. Ilfov (bis. Sf. Treime, 1821 1824. reparata 1885, 1889 si 1900). Anuar 1909, p. 74. CLUGREASA, com. Ncgoeti, jud. Gorj (M bis. Toi Sfinii, 1822, construit de paharnicul Gheorghe Bengescu, reparata 1899; intercsant fresca exterioar cu clrei). Renaterca", 1944, p. 365 [catagr. 1840|; AER, 19211925, p. 4 2 4 ; tefulescu, Gorjul, p. 374 [desprc s a t ] ; Dicf. Rom., II, p. 273 [ctun]; Voinescu T., Elemente realiste (SCIA. 1954, nr. 12, p. 6869, 74); Voinescu T. i Petre Oprea. Mesteri locali (ibidem, p. 217); AMO, 1941, p. 378; Pannili A., Pictura votiva, p. 20, 24 ci fig. 9, 11. 3335 [descrierc portrete ctitori]. CLUGREI, jud. Dolj (M bis. Sf. Nicolac, Sf. Ioan i Adormirea, construit de serdartil Dumitru Pleniceanu, Maria Pleoianu, marna sa, i alii, 1833, zugrvit 1840). Stnic C , Biscrica din Clugrei Dolj (A.O.. II, 1923, p. 137140) [pisania, descriere]; vezi si Dicf. Rom., II, p. 2 7 5 ; AER, 19211925, p. 399; AMO, 1941, p. 201 [bis. Adormirea, 1840, rezidit 1931]; Popcscu, inveliturile, p. 6 3 ; M.O., 1965, nr. 56 p. 448 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 155; Buzatu D. Toponimie doljan (M.O., 1967, nr. 12, p. 60).

CALUGRENI, jud. Ilfov (fost VI aca) (bis. de la pod, 16321654, bis.


de li'inn, nceputul sec. X I X , dispartita i crucca de la podul lui erban Cantacuzino, 1683 M) 1. Istoria rii Romneti, p. 106 [bis. de la pod fcut de Matei Basarab]; Greccanu, Genealogiile, I, p. 230231 [pisania crucii] si 115117; vezi i Dicf. Rom., II, p. 786; Margot, 0 viatorie, p. 79 [descriere, 1859]; Pelimon A., Impresiuni de cltorie in Romania, B u e , 1858, p. 271272, M. Flugel, Monumentul de la Clugreni (Dmbovia", 10/22 sept. 1864
www.cimec.ro

134

IIIULIOGKAFIE - I - AKA ROHANEASCA

p. 1951%); Marsillac Ulysse de, De Pesth Bucarest. Notes de voyage, Bue., 1869, p. 105106; Isambcrt Emile. Itinraire descriptif, historique et archologique de l'Orient, d. Il-a, Paris, 1873, p. 946; Boldcsru I.. .1 mirini Vlasca, p. 6869 [pisania]; lorga N., Crucea de la Clugreni (BCMI, X X I I , 1929, p. 103105) (foto, inscripie, deseriore]; Cantacuzino G. M., Arcade, firide i lespezi, Bue., 1932, p. 193207 [descriere]; Brtulescu V., Bis. de lemn de la Clugreni-Vlaca (BCMI, X X X I I , 1939, p. 112116) [descriere, foto]; lorga N., Istoria bisericii, I, p. 286; A. Rom., 7, 14, 17 aug. 1857 [arendarea moici]; Indice cronologie nr. 12 [doc. ] ; Dic. Rom., II, p. 276 277 [catini eu han], SCIIITUL CLUGRENI Saac (Sf. Dumitru, fient de popa Dumitru, sec. X V I I 1 0 ; fost metoh al m-rii Sf. Apostoli din Bucuresti). CLUGRENI Prahova " (bis. Sf. Voicvozi, 1822, reparat 1851; bis. Sf. Nicolae, 18561858 si trei cruci la marginea de est a satului, din 1692, 1742 i sec. X I X , toate trei M). Vczi si prccedcntul. Anuar 1909, p. 100; lorga. Doc. Cantacuzino, p. 1516 [parte din sat al lui Drgbici Cantacuzino]: Dic. Rom., II, p. 275 276. CLUGRENI, com. Cobia de Jos, jud. Dimbovia (bis. Sf. Voievozi, 1828 1830. reparata 1897). Anuar 1909, p. 43 ; Potr Gr., M-rea Cobia-Dimbovifa. Studili i documente. Bue., 1937, [doc. de spre sat]; Documente, indice sec. XVII [satul amintit la 1608, cnd era al m-rii Cobia]. CLUGRI (acum Magoni), jud. Oit (doua bis. de lemn Cuv. Parascbiva la nceputul sec. X I X , una din eie din 18161820, reparata 1869 i alta in ct. Mamaiu, 18001804, ambcle in stare rea la 1909). Iona.cu, Calagrafia Arges, p. 86; Anuar 1909, p. 301; Dic. Rom., II, i). 277. CLUGRITA (Jarcalci), jud. Telcorman (M bis. de le m n Sf. Nieolae, 18081809, adusa de la Vulturesti Muscel, restaurata 1888 si 19391940). Anuar 1909, p. 9697 ; Creeanu Radu, Bisericile de lemn din reg. Bucureti (G.B., 1964, nr. 12, p. 6467) [descriere, istorie, inscripie, planari]: Dic\. Rom., II, p. 278 [C. Vlasca]. CLUGRITA Muscel (bis. din 1780). ' G.B., 1965, nr. 910, p. 892 [cat. 1840]. CLUGRITA (acum Glimbocata Deal), com. Glimbocata, jud. Dimbovia, (M bis. Naterea Maieii Domnului, construite de diaconul C-tin i Vasilc rcparat 1836, fost schit?). Vezi si Glimbocata, aceiai biseric. Anuar 1909, p. 47. CLUGRU ( acum Stejarul), jud. Ilfov (fost Vlasca) (bis. Sf. Nicolae, 18221824, reparata 1850 i 1892). Anuar 1909, p. 130; A. Rom., 1857 sept. 14 ?i 18, 1858 mart. 19 [aren darea moiei]. CLUGRU TRTSESTI, jud. Ilfov (M bis. Sf. Gheorgbc si Dumitru, construit! de Mibai egumcnul m-rii Sf. Apostoli si nepotul su Mihai eromonab, 1763). Vezi i Trte.ti. Bauer, p. 148 [schit Clugru, capcl] ; Petrescu I. D., Doua ctitorii de clugri (,Amvonul", XVIII, 1916, nr. 11, p. 329330); Filitti, Ctitori, p. 2829 [pisania i descriere portrete ctitori]. M M-REA CLUIU, jud. Olt (fost Romanai) (ni-rea de la Cepturoaia, Sf. Nicolae, biscrica construit de Vlad banul i fraii si Dumitru prclab i Balica sptar la nceputul sec. XVI, e. 15161521**; m-rea terminata i nfrumuseat" de boierii Buzeti la sfritul
www.cimec.ro

?.

STOICESCU

135

ecc. XVI nceputul sec. XVII **, pisani*: din 1588; zugrvit 15931594; m-rea reparata de egumenul Tarasie la 18331834; bis. pstrcaz fresca originar, cu unelc returi, cu port retele etitorilor i ale domnilor rii din acca vreme; in biseric se gscsc pietre de morrant ale boierilor Buzeti, frumos sculptate; se pstrcaz clopntnia i parte din zidul de incinta; Btreia i arhondaricul in ruina; m-rea a fost metoh la Sf. Mormint Ierusalim) **. Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 8. B u e , 1953 [183 d o c , 15161882); Documente, indice, X I I I XVI si X V I I ; Studu", X I I , 1959, nr. 3, p. 147 155 [doc. din 1599 referitor la daniile fcute de fraii Buzeti pentru m-rea Cepturoaia Sf. Nicolae] ; Eclairissemenls sur la Question des monastres grecs situs dans les Principauts Danubiennes, 1857, p. 2124 [doc. din 16731; Paul de Alcp, Cltoriile, p. 201202 [descriere, 16581; vezi i M.O., 1967, nr. 1112, p. 922, Hurmuzaki, XIV/1, p. 299 i C L . , 1892, p. 840 [doc. 1695, reparaii]; Giurescu C , Material (indice); Tunusli, p. 175; Bauer, p. 197 i A.O., III, 1924, p. 2 3 1 ; Fotino, III. p. 176 [grcit Ctlui]; Docu mente agrore, I, p. 309; Urechia, Ist. rom.. II, p. 442443; VI, p. 224; VII, p. 321, 371, X A, p. 15; Erbiceanu C , Istorisirea evcnimcntelor de la 1821 incoace in Valahia pe care nsui (Chiriac Rmniceanu) le-a rzut (B.O.R., 1889. nr. 3, p. 92, 165174 [despre eterea de paragin a m-rii si reparaiile fcute, 1823]; Tomescu N. C-tin, Mitropolitul Grigore IV al Ungrorlahiei, 18231834, Chisinu. 1927, p. 207 [doc. 1827, rf. reparaii]; Iorga N., Studii si doc, V, p. 142 [istorie] ; XV, p. 324 [nscmnri]; VIII, p. X X V I X X I X [despre fam. Buzescu]; Renatcrca", 1944, p. 14 (catagr. 1840] ^ Drghiceanu V., Lmuriri asupra Buzetilor (BCMI, IV, 1911, p. 119124) |inscripii, foto; despre familia Buzescu]; Inscripfii Bucurcti, p. 563 [cdelui, 1651-1652]; Oltenia", I, 1940, p. 173 [nsemnare din 1791]; V. Rom., 20 febr. 1854 [averea m-rii]; M.Of., 1864, p. 281 [lipsuri, inventar, 1863]; Odobescu Al., Note inedite culese din m-rea Cluiului din jud. Romanafi, la 1861 (A.S.A.R.. t. X, 1878, sec. II, p. 298308 i n Antichit[ile jud. Romanafi, p. 25, 128. 13016-1 [descrierea m-rii, inscripii M , pietre de mormnt, pomelnice, despre familia Buzescu]; Bolliac C , Mnstirile din Romania, p. 601604 [socotcli pe anii 17381739]; Odobescu Al., Opere, II, B u e , 1967, p. 429430 [despre situatia m-rii. morminte, obiecte la 1861]; Odobescu A.I., Documente inedite ale m-rii Cluiului servind la fhtri ila mi istoricului familiei Buzetilor (A.S.A.R., t. X, 1878, sec. II, p. 310 323 i n Antichitfile jud. Romanafi); M.C.. V, 1935, p. 157 [pomelnicul]; R.I.A.F., X I I , 1911, p. I, pi. final [picturi de la Cluiu); Monumentele, II, pi. 5 ; Biserica", II, 1863, nr. 28, p. 216219; C.A., 1866, p. 5760, si 1875, p. 7778 i 8384 ; Musceleanu Gr., Monumentele strbunilor, p. 77 78, 8384 ; Tocilescu Gr., Viata lui Preda, Radu si Stroia Buzescu (Foaia Soc. Romnismul", I, 1870, nr. 89, p. 399414; si n C.T.. II, 1871, p. 134); Lecca O. G., Familiile boteresti, p. 110111; Dicf. Rom., II, p. 280 [istorie; m-re de construcie germana?]; AER, 1900. p. 35 i 19211925, p. 591592; tcfulescu, Istoria Tg. Jiului, 1906, p. 6264 [istorie] 2 7 ; i pianse foto picturi la p. 6263, 6667 i 7475; Episcopio Rimnicului, p. XCVI [pictur]; CI, CIV passim; Dobrescu, Istoria bisericii din Oltenia, p. 141, 254255; Nsturel P. V., M-rea Cluiu-Romanafi (R.I.A.F., X I I , 1911, p. II-a, p. 293313) [descriere, inscripii, pietre de mormint. ctitorii, foto]; A., M-rea Cluiul (Albina", XV, 19111912, p. 19221926); Iorga N., La
www.cimec.ro

136

lillil Hii.i; \ - I -

KOMANKASCA

Roumanie pittoresque, p . 7 7 ; Monografia jud. Romanafi. p. 1315, 373382; Iorga N., Istoria bisericii, I, p . 147, 265, I I , p. 6 3 ; Mete, Zugravi (indico); tefnescu I. D., La peinture, p. 115152 si pi. 7280; tcfnescu I. D., Pictura bizantina in (arile romnesti. Originalitatea decorurilor din Oltcnia (M.O., X I V , 1962, nr. 56, p. 291301); Constantinescu-Iasi P., Narthexul (indice); Chika-Budeti, Evolufia (BCMI, X X I I I , 1930, p . 2839 i pi. LXV - - L X X I I I ; 1936, p.. D L X X X I I I [clopotnia] ; Buzescu, Reconsliluiri, p. I l - a , p . 7677; Drgliioeanu V., Monumentele Olteniei (BCMI, X X V I I , 1934, p . 112114) [inecripii, pomelnic, descriere, foto]; Donat, Fundafiile, p . 2526; Ionescu, Istoria, p. 117119: Blaa D., M-rea Cluiul, tcz de licen, Inst. teologie Bue., 1938; Idem, Pentru ce la inceput m-rea Cluiu s-a numi! Cepturoaia ? ( R e n a s t e r e a " , 1939, p . 387389); Meric-Rmniceanu, Fresce i temelii rechi descoprrite in biserica din Strejctii de Jos (A.T.G., martie-iuni'e 1939, p. 4 0 ) ; AMO, 1941, p. 880881 [si legenda m-rii]; vezi i Prtorien M., Mnstiri i schituri. p. 7172; itenia", I I , 1 9 4 1 , p . 104; Gliika-Budeti, Vancinnc archi tecture (BCMI, 1942, p. 27, pi. X I I ) ; Giurcscu, Ist. rom., voi. I I . ed. IV-a, p. 621, 647 si indice; Popcscu, nvelisurile, p. 61 ; Arta fcudal, p. 78, 8991, 94, 96, 101,' 107108; Brtulescu V., Zugravi de biserici in Oltcnia in vcacul al XI I-lea (M.O., X V , 1963, nr. 34, p . 201206 ) Jdcspre Mina ztigravul de la Cluiu >i rolul si diplomatie in timpili lui Miliai \ iteazul]; Ionescu Gr., Istoria arhitecturii, I, p . 38538i [descriere] ; Davidescu M., Monumente islorice, p. 5354; Blan C , M-rea Cluiu, Ed. Meridiane, B u e , 1967. Erbiceanu C , Chiriac ieroshimonahul, arhimandrit Rimniceanu, egumrn tatti m-rii Cluiu (B.O.R., X I I , 18881889, p. 529537]; Vezi i bibliografia din M.O., 1962, nr. 79, p. 528, nota 4. CALVINI, j u d . Buzu (bis. de lemn Sf. Gheorghe-Ftuleti, construit:! de moneni, drimat) \ ezi i Bisecali de Jos si de Sus. Constantincscu H., Bis. vechi d<' lemn de /; Bisca Chiojdului ( I n g e r u l " , X , 1938, nr. 3, p. 226227) [neemnri de pe e r i ] ; Idem, Bis. din Calvini (G.B., 1966, nr. 56, p . 511532) [descriere, nsemnri]; Ionescu Gr., Istoria arhitecturii, I I , p. 2 1 2 ; Dicf. Rom., I I , p. 159 [originca satului). CVMRAU, vezi Brczoaicle.

SCHITUL CMRSESCU, vezi Mtheti OU.


CMINEASCA, coni. Bila, j u d . Ilfov (fost Vlasca) (bis. Sf. Nicolae, construit de Ioan Mihlescu mare paharnic i seti sa, 1835). Brtulescu V., Documente i inscripfii (G.B., 1960, nr. 34, p . 291292) [pisania]; Idem, Inscriptii i tnsemnri (G.B., 1966, nr. 78, p. 631632) [aceiasi pisanie] ; Donat I., Satcle lui Mihai Viteazul, (SMIM, IV, p. 488). CMINETI Muscel (bis. nceputul sce. X I X ) . Urecbia, Ist. rom., X A, p . 17; in Dicf. Rom. nu e s t e ; poatc G Clineti? CMUETI, coni. Jormneti, jud. Gorj (bis. de lemn Sf. Voievozi, c. 1833, disparu t). Creeanu R., Inscripfii (M.O., 1962, p . 710) [nscmnri pe cri, 1833, 1845]; M.O., 1964, nr. 12, p . 75. CANELA, vezi Cciulai. C N E P E T I , vezi Cnepeti. CNETI, j u d . Buzu (bis. de lemu Sf. I m p a r a t i , ante 1800?, rcparat 18981899). Anuar 1909, p . 244 ; Dic. Rom., I I , p. 283284. CNICEA, com. Izverna, j u d . Mehedini (M bis. de lemn Sf. Voievozi, 1823, construite de Mihu Sbrn i alii ,rcparat 1856, zugrvit 1892).
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

137

Popescu-Cilieni I., Sinodicul bis. Cdnicea - Mehedinfi (Kenatcrca", 1939, nr. 2 3 , p . 7881); Anuar 1909. p. 197, AMO, 1911, p. 504; Popcscu, InvelifurUe, p . 5 8 ; Creeanu l., Biserici dr lemn (M.O., 1959, nr. 56, p. 29) [istorie); Idem, Completati (M.O., 1962, nr. 1012, p . 708) |nscmman, 1840]; M.O., 1964, nr. 12, p. 7 4 ; Ionrscu I., Agricullura romna, p. 106407. C A P T N E N I . jud. Arges (bis. de lemn Sf. Ioan C. Ungureni i Lis. de zid Sf. Voievozi C. Pmnteni la (nceputul sec. X I X , ultima c o n s t r u i t ! de cmraul Iordache Papazoglu; apoi bis. din 1893). Vezi i cetatea Poienari. Bauer, p." 180 si 176 [far bis.]; B.O.R., 1921, p. 685 |cat. 1808); Ionacu, Catagrafia Arge, p . 910; M.O., 1961, nr. 58, p . 416 [rat. 1833); Anuar 1909. p. 276; AEA. 1929, p. 71 [Lis. n o u a ] ; Iorga N., Studii i doc, V I I , p. 38 [hotmicie, 1751]; Indice cronologie nr. 23; Documente, indice sec. X V I si X V I I [satul amintit de numeroasc ori de la 15421543]. C P A N E T I C O N D U C E S T I , corn. Broteni, j u d . Gorj (bis. de lemn Tiierea Capului Sf. Ioan Boteztorul, neeputul sec. X I X , c. 1802; pc uile imprteti este o inscrptie din 1701). M.O., 1956, nr. 89, p . 541542 [bis. din 16501700); Creeanu R., liisrricile de lemn din r. Slrehaia (M.O., 1964, nr. 56, p . 399402 i 426) [descricre, plan, inscripii]; Anuar 1909, p . 190 [bis. Condolesti]. CAPIDAV (aezare fendala t i m p u n e descoperit prin spturi). Florescu Gr., R. Floresco si P . Diaconu, Capidava, Monografie arheologic, vol. I, Bue., 1958, 262 p . + pianse |despre resultatele spturilor privind si aezarea fcudal t i m p u r i e ; descrierca ncintei feudale, a locuinelor i a ceramicei deseoperite n s p t u r i ] ; Florescu R., Capidava, Bue.. Ed. .Meridiane, 1965, 33 p ; (prezentarea lui M. Rusenescu, R e v u e roumaine d'histoire", 1965, nr. 4, p . 881882); Nicolescu Corina. ncepulurile artei feudale in (tirile noastre in lumina ultiinelor tpturi arheologice (SCIA. 1959, nr. 1, p . 51) ; Olteanu, Geneza oraselor (,,Studii", 1963, nr. 6). C A P R E N I , j u d . Dolj (bis. Sf. Duniitru si Sf. Gheorghc, 1808, reparat1891 i 1901). Pietre funerare din 1825 la bis. din Pcgeni. A n u a r 1909, p . 155 156: Buzatu D . , Toponimie doljan (M.O. 1967, nr. 1 2, p. 60); Indice cronologie nr. 7; Documente, indice sec. X V I [localiz. probabil]; tefulescu, Doc. slavo-romnc (indice) [Cpreni Gorj]; Dicf. Rom., I I , p. 287288. C P R E T I Buzu. Vezi i Modruzeti. Iorga, Doc. Cantacuzino, p . 5773, 92 [doe. satul fam. Cantacuzino] ; Iorga N., Studii si doc, M I , p . 274275 [doc. 1768];. C A P R I O R U , com. T t r a n i , j u d . Dmbovia (bis. Nasterea Sf. Ioan i Sf. Nicolae, 18051810). Bauer, p . 156 [Capriora, fr bis.]; Popescu-Runeu, Catagrafia, p . 28 (bis. Sf. Nicolae] ; Panaitescu I. Gli., Istoriati bisericilor de pe valea Dmbovifei, p. 107108 [pisania]; Indice cronologie nr. 9 i 15; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1576]. CPSUNA (Cpunari), com. Cobia de Sus, jud. Dimbovia (bis. Sf. Voievozi la neeputul sec. X I X , fcut de Soare Foianu ierodiacon, reparata 1843, de protopopul I. Mincscu i 1888). Bauer, p . 163 [fr bis.]; Popescu-Runcu, Catagrafia, p . 7677; Anuar 1909, p . 4 5 ; Diaconcscu G. Ilie, Materiale documentare (G.B., 1965, nr. 34, p. 262263) |bis. fostului schit, c. 1800, Insemnri pc c r i ] ; Potr G., M-rea Cobia Dimbovi\a. Studiti si documente. Bue., <1937> [doc. despre sai].
www.cimec.ro

138

HIBMOGRAFIE - I - AHA R O M A N K A S C A

CAPUL COASTEI Dmbovia (la 1810 bis. de lemii Toi Sfintii, apoi bis. Sf. Nicolae 1878). Popescu-Runcu. Catagrafia, p. 25 si ndrvpttiri, p. 5 ; Anuar 1909. p. 46. CAl'l I, DE \ U 1,1 I. v,/, Drgani. ' CAPUL DEALULUI. com. Bbeni Gorj (bis. de Icmn ante 1840, recon struit! de zid 1901 sau 1908). Constantinescu Ioan, Monografia comunei lranesli din jud. Gorjiu, Tg. Jiu. 1914, p. 99101 [despre bis. de lemn si foto]; AER, 19211925, p. 4 2 3 ; AMO. 1941, p. 344; Popcscu-Cilieni. nveliurile, p. 63 i fig. 17; Dief. Rom., II, p. 168 [ctun];. CAPUL G L O D U L U I Dolj (bis. Sf.Nicolae, construit! de pitoni 1 Dumitrache Poenaru. 1817). Oltenia", II, 1941, p. 126; M.O.. 1965, nr. 56, p. 447 [cat. 1845]; Dic. Rom. nu il amintete. CAPUL LUNCH, vezi Ciolnesti. CAPUL PISCULUI, jud. Arge (fost Muscel) (M bis. Sf. Nicolae, construit! din indi-iiuiiil lui Petre Arnutu cpitanul, eu cheltuiala lui Dositei arbiniandritul m-rii Aninoasa i alii, 18091811; si cruce veche) *. Dragomirescu Nichita i Soare N. G., Monografia isterica a comunei Capul Piscului, jud. Muscel. C. Lung, <f.a.>, 56 p. [istnricul satului. eu documente, si al biscricii, i pisania la p. 3233]; Dicf. Rom., II, p. 169. CAPUL PISCULUI Mcriscti, com. Armjcti, jud. Vlcea (bis. de lemn din 17741778, zugrvit 1793). Anuar 1909, p. 218. CARACAL, jud. Oit (fost Romanai) M . Documente, indice sec. X I I I X V I si XVII [oraul e amintit prima oar in documente la 1538]; vezi i Olteanu, Geneza oraelor (Studii", 1963, nr. 6, p. 1270); M.O., 1967, nr. 1112, p. 922 [mentitine Paul de Alep]; Giurescu C , Material (indice); Tunusli, p. 175; Baucr, p. 198 [palat dnmnesc si 3 biserici]; Sulzer, Geschichte, I, p. 352 Idespre ora]; Fotino, II, p. 198 (ars de crjalii, 1802]; III, p. 176 [3 biserici la 1815]; Zilot Romnul, cd. B. P. Hadcu, p. 65 ; Tezaur de monumente, II, p. 201 [Dionisie Ecleriarhul despre arderea oraului ..pina in pmnt"]; Samarian P., 0 veche monografie, p. 208; Nistor I., O descrierc din 1822, p. 19, 61 [4 bis. de zid i 8 de lemn]; B.G.O., 1836, p. 2930 [despre nfrumusearea oraului]; C. Rom., 1845, p. 241242; Margot, 0 viatorie, p. 84 [descrierc. 1859]; Iorga, Drumuri si orae, p. 3438 [descrierc]; Iorga N., Orasele oltene (CL., X L I , 1907, p.' 6667 si A.O., 1923, p. 282283) [i despre bis. Sf. Apostoli. Sf. Gheorghc i Tuturor Sfinilnr] ; Tricoiu Florca D., Conferinf publici liant) la 25 martie 1891 la Caracal. . . Istoricul oraului Caracal de la Traian pina in zilele noastre, Graiova, 1891, 22 p ; Monografia jud. Romanai, p. 119323 [istorie, insistndu-se asupra familiilor boteresti in epoca moderna; i despre bisericile oraului]; vezi i Dic. Rom., II, p. 182185 ; Giurescu, Ist. rom., III (indice); Popescu-Cilieni L, Bisericile din Caracal dupa catagrafia din 1810 (M.O., VI, 1954, nr. 78, p. 421122) [10 biserici: Sf. Nicolae, 1725; Sf. GheorghcTg. de Afar. 1817; Sf. Apostoli Tg. de Afar, 1832; Toi Sfinii Tg. din Limili u. 1815; Adormirea Tg. din Luntru, renoit 1840; Intrarca in biseric (domncasc) Petroeni; Sf. Ioan. 1765; Sf. Vasilc Cergneti, 1829; Buna Vestire Boldu, 1785; Sf. Andrei Boldu, 1839]; Vezi lista i in Dicf. Rom., II, p. 184; Odobescu Al., Antichitfile, p. 129 [despre cele 4 biserici mai vechi: Sf. Trcime, Intrarea in bis., Sf. Ioan si Sf. Nicolae]; AER, 19211925, p. 533535; AMO, 1941, p. 571575 [si bis. Adormirea, 1839;
www.cimec.ro

N.

ST01CKSCU

189

Sf. Trrini.. 1647 (?), reparata 1880 ? i 1938; Sf. Nicolac, 1863; Sf. Vasile, 1829. rozidit 1870 i Sf. Andrei in r u i n a ] ; A.O.. 1941, p . 283 [despre numele oraului cara-culi -- turnul n e g r u ] ; Crciun P t r u , Ghidul monumentelor istorice si de aria din Caracal, Caracal. 1938, 76 p., Muzciil d ' istorie Caraeal [Bis. i curtea domneasc, casa lui Ianeu Jianu. see. X V I I I , scoala si primaria veche e t c . ] ; ( P r e z e n t a n a lui C. <erban>, S t u d i i ' . X I . 1958. nr." 5, p. 236); Alegerea mosiei libere a urbei Caracalul din districlul Romanafi. 1893. CASLE DOMNETI (aie lui Mihai Viteazul , Matei Basarab ci C. Brineoveanu ; rcsturilc sint M); str. Stefan Gheorghiu. Vezi i bis. domneasc. Istoria rii Romanisti, p. 106 [biserica i casa fcute de Matei B a s a r a b ] ; . istorie, IV, p . 289, 320; Monumenta Spectantia, X V I I I , p . 98 (Baksici, 1640); Iorga N., Colatori, misionari. p . 63 [1654]; Paul de Alep, Cltoriile, p. 200 [descrierc]; Vezi i M.O.. 1967, nr. 1112, p . 9 2 2 ; Grecescu C , Mtirturiile comisului Itoc (R.I.R.. 1938, p. 93); Condica ristieriei lui C. Brincoieanu (R.A.. 1872, p . 715) [repararea casclor de C. Brincovcanu] ; Vezi i Sesiunea liinfific a Direcfiei Monumentelor istorice, 1963, p . 140; Blarcmberg Vladimir. Ruinele Caracalului (..Muzeul National, gazet literar i industriala" Romanafi, 18 mart. 1836, p . 2728); i la Odobescu Al., Antichit{ile jud. p. 3917: Drghiceanu V., Cur'ile domneti Brincoieneti (BCMI, 1912. p. 52); BCMI. 1931, p . 105; 1933. p. 495'; Paul Barbu, Curtea domneasc din Caracal (Magazin", 12 oct. 1968). M CASA J I A N U , str. Libertii nr. 7 (construit;! la sfiritul sec. X V I I I de tatl lui Iancu J i a n u . refcut 1958). Nirolaescu St.. Din gospodria vechilor familii boteresti din Oltenia. Un ..catastili spre ftiinfa dulccfilor'n din 24 octombrie 1842 al casei lui Stefan Jianu (A.O.. 1928, p . 134141); Obedeanu C. V., Cera despre neamul Jienilor (ibidem. 1925, p . 296300); 0 genealogie a familiei Jianu (Oltcnia", I, 1940, p. 4142) [din 1868, amintind c familia avea ,.derea" n oraul
I "1 t ' I I ]

H A N U L O B E D E A N U (sec. X I X ) . COALA V E C H E " . Vezi si Biserica Domneasc. C. Rom.. 1832, p . 273, 1833, p . 35 si 1838. nr. 3, p . 2 etc. (diverse stiri relative la functionarea scolii). CIMELELE VECIII84. B.G.O.. 1842, p . 39. BISERICI*. B I S E R I C A A D O R M I R E A (din Tg. din luntru, construit de familia Jianu, 18391841). M.O., 1965, nr. 34, p . 301 [cat. 1845]; Armar 1909, p. 150; M.O., 1954. nr. 78, p . 421422 [bis. renoit" 1840]. B I S E R I C A BUNA V E S T I R E (Boldu, 1785, sau 1842? in ruina la 1909) M.O.. 1954. nr. 78. p. 421422 [la 1810 bis. B. Vestire Boldu, 1785]; M.O., 1965, nr. 34, p . 301 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 150. M B I S E R I C A DOMNEASC (Intrarca n biserica, construit probabil de MiliaiViteazul care avea aci reedin domneasc la sfritul sec. XVI(?), refcut de Matei Basarab, 16321654. refcut de clucerul Costache Greceanu, Barbu, fiul lui Preda, Pciu beanu i Mihai Coiciu, 1817, zugrvit 1838) . Vezi i curtea domneasc. Mag. istorie, IV, p . 320; Iorga, Studii si doc., XV, p . 5960; Paul de Alep, Cltoriile, p . 200; l r.chia, Ist. rom., V, p. 6466; VII, p. 3 2 ; 416; X A, p . 32, 255, 4 1 6 ; Gbenadie, Iconografia, p . 4 1 , 42 [despre zugrvire,
www.cimec.ro

140

IIIHLIOGKAHK - I - TARA IIOMANEASCA

1838] ; B.G.O., 1838, p. 2930 (despre reparaiile necesarc la biseric i coall; 0 jalb in care se rorbrtc d* slarea <proast> a bis. domneti din Caracal in anul 1844 (A.O., 1935, p. 397399) ; Britolescu Victor, Zugravul cintre[ Gheorghe-Gherontie (M.O., 1962, nr. 12, p. 27); Anuar 1909, p. 150 Ibis. Sf. Gheorghe, 1815, in ruin]; M.O., 1954, nr. 78, p. 421422 (la 1810 bis. domncasc Intrarca in bis., mali. Pctroeni); M.O., 1965, nr. 34, p. 300 [la 1845 bis. Sf.Gheorghe mah. Tg. din Afar]; i 301 (bis. Intrarea in biseric mah. Petroeni]; Iorga N., Istoria bisericii, I. p. 286 [bis. i curtea domneasc]. BISERIC I N T R A R E A N BISERIC, vezi biscrica domneasc. BISERIC SF. A N D R E I (mah. Boldu, 18381839, n ruina la 1909 i 1941). M.O., 1954, nr. 78, p. 421422 [cat. 1840]; M.O., 1965, nr. 34, p. 301 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 150. BISERIC SF. APOSTOLI (din Tirgul de afar, construit de Dumitru Prcoveanu, Marin Tirnoveanu i Petra. 1832, in ruina la 1909) *7. Iorga N., Sttidii si doc, XV, p. 5 9 ; ' M . 0 . , 1954, nr. 78, p. 421422 [cat. 1810]; M.O., 1965. nr. 34, p. 300 [eat. 1845]; Anuar 1909, p. 150.

BISERIC SF. GHEORGHE, vesi bis. dmnneasc.


M BISERIC SF. I O A \ BOTEZTORUL (construit de meseriai cojocari, 1767, arsa la 1802, reparat dup accia de Ioan Blu negustor, refcut 1862, reparat 1895. 1926, 1931 i 1939; pictura nou din 1895 acoper fresca originar). M.O., 1954, nr. 78, p. 421-^122 [cat. 1810]; Iorga N., Studii fi doc, X X I I , p. 4748 [doc. e. 1825 deepre repararea bisericii]; M.O., 1963, nr. 11 12 p. 930 [inscripic, 1846]; M.O., 1965, nr. 31. p. 301 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 150; Popcscu Cilieni. nvclisurilc, p. 59. BISERIC SF. NICOLAE (1725? refcut? 1863). M.O., 1954, nr. 78, p. 4 2 1 ^ 1 2 2 [eat. 1810]; M.O., 1965, nr. 3 - 4 , p. 300 [cat. 18-15]. BISERIC SF. TREIME (Tg. din Luntru, ante 1845, refcut la 1881) M.O., 1965, nr. 34, p. 301 [cat. 1845]. BISERIC SF. VASILE (mah. Cergncti, eonstruit de Costache Grcceanu mare medelnicer, soia sa i jupn Constantin curelarul, 1829, rezidit 1870). M.O., 1954, nr. 78, p. 421122 [cat. 1810]; M.O., 1965, nr. 34, p. 300 [cat. 1845]. M BISERIC TOI SFINII (din Tg. din Luntru, construit pina la acoperi de postelnicul Stoica Boruzescu, 18181820, terminata de medelnicerul C-tin Greceanu, Nicola bcanul, Constantin bogasicrul, Radu cojocaru i alti negustori, zugrvit la 1859, reparata 1891, 1905, incili- i la 1941 ; pstreaz pictura originer), str. tefan Gheorghiu. Iorga N., Studii si doc, XV, p. 59; M.O., 1954, nr. 78, p. 421422 [cat. 1810]; M.O., 1965, nr. 3 ^ 1 , p. 301 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 150. CRDENI Ilfov (bis. de lcmn Sf. Nicolae, ante 1810; bis. de zid din 18351836). Popescu N., Catagrafia, p. 3 5 ; Anuar 1909, p. 7 1 ; In Dicf. Rojm., nu
figureaz.

I. L. CARAGIALE, vezi Haimanale. CARAMURAT (fost Ferdinand I), jud. Constana. Stoian Alex., Caramural (Ferdinand I). Monografie, Constante, 1935, 56 p. [istoricul satului dup tradiic, numelc su de la Murat cel Negru;
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

141

multe informaii privesc epoca mai noua] ; prezentarea lui Dan Iliescu, A.D., 1935, p. 169. CARANASUF (Caranisip), jud. Constante. Sassu V. I., Monografia satului Caranasuf(A.O., IV, 1923, nr. 3, p. 291 300 i nr. 4, p. 131142) Igcneraliti ; despre trecutul satului dup traditi, obicriuri. modul de viat al locuitorilor etc.). C R R E M (Hagieni) Ialomita u . CARAULA, jud. Dolj (bis. de lemii Sf. Nicolac, ante 1845 recldit 18861892.) Vczi i m-rea Corlatelc. M.O., 1965, nr. 56, p. 434 [cat. 1845]; Buxatu D., Toponimie doljan (M.O., 1967, nr. 12, p. 60); Documente, indice sec. X V I I [satul amintit la 1615, fiind COtropt de Mihai Viteazul]; Dic\. Rom., II, p. 194. SCHITUL CAKAVANE O i t (sec. XVII, ante 1684 M ; fost metofa al m-rii Aninoasa). Iorga N., Revelafii toponimice, p. 4 [originea nutnelui = omul eu cherhanul]; Indice cronologie nr. 9 ; Dicf. Rom., II, p. 195 [ruine de bis.]; Ionacu, Catitgrajia Arge, p. 81 [la 1824 bis. de lemn Intrarea in Inserir|. CARBUNETI, jud. Gorj (bis. Sf. Ioan Botezutorul i Sf. Dumitru, construite de biv vcl polcovnicul Mihai Colteseli i soia sa la 1780 M bis, zugrvit de tini lor Mibalaehe la 1831; se pstreaz portretelc ctitorilor; bis. Sf. Nicolae si Sf. Gbeorglie Cojani a polco\ nicului Ioan Mgbcriu, 18241825; ambcle M; eruce din 1834 Ung bis. Sf. Voievozi.) Tunusli, p. 176; Batter, p. 211 |o biserica]; Fotino, III, p. 175 [o bis. la 1815]; tcfulescu, Gorjul, p. LVI, 334337, 340341 (bis. polc. Colescu; d o c , inscripii, foto]; Creeanu Radu, Documente privind trecutul bisericii din Tirgul Crbunesti (M.O., XV, 1963, nr. 34, p. 242246) [doc. 1797 1819 si o nsemnare dup 1821]; .., III, 1924, p. 16 |inscripie, 1831]; Brccil Al., Inscmnri de drum prin Gorjiu (A.O., III, 1924, p. 469477) (descriere inscripii, foto, bis. Sf. Ioan Boteztorul i cruee. 1831]; BCMI X X , 1927, p. 4 5 ; Dic. Rom., II, p. 293 [patru bis. 1780, 1790, 1797 i una minala|: Vederi din Gorj [bis. polc. Colteseli]; Constantinescu Iai P., Narthexul (indice); BCMI, 1936, pi. CDXLV; Voinescu T., Elemente realiste (SCIA, 1954, nr. 12, p. 65, 67); Pnoiu A., Pictura votiva, p. 21 i lg. 3638 [descriere portrete i reproduceri] ; AER 19211925 p. 437; AMO 1941, p. 413. CAREDA, vezi Drti. CARPENI Arges (bis. de lemn Sf. Nicolac la iiccputtil sec. X I X ; recldit 1869). B.O.R., 1921, p. 684 [cat. 1808]; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 17; AEA, 1929, p. 71 [bis. din 1869]; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la <15561557>. ]. CRPENI Dimbovia (bis. Sf. Dumitru, c. 1820 3 ; bis. ruina Sf. Nicolae, c. 1796, dupa datarea lui C. Blan). Iorga, Studii i doc, XV, p. 47 ; Popescu Runcu, Catagrafia, p. 6667 [bi9. Sf. Nicolae] ; ACMI, 1943, p. 35 ; Bauer, p. 157 [Crpencsti] ; Lecca, Familiile boteresti, p. 153154; A. Rom., 19 aprii. 1858 [arendarea moiei]; Anuar 1909, p. 46 ; Robescu C. F., Hotarnicia moiei Crpeniul de Jos eu trupurile . . . din hotarul Giseanca, situate in jud. Diminuita, plasa Bolintinu, com. Giseni, proprieli ale d-nei Maria Crpenieanu, B u e , 1892 [se rezum si doc. vechi]. CRPENIU, vezi Mateeti. CARPENU, jud. Dolj (la 1845 trei bis. cu liramul Sf. Nicolae).
www.cimec.ro

142

BIBLIOGRAFIE - I - ARA H O H A N E A S C A

M.O., 1965, nr. 56, p. 4 4 8 ; Anuar 1909, p. 152 [bis. Sf. Ioan Botoztorul, 18321833]. CRPINI, jud. Gorj (.M bis. do lemn din cimitir, Intrarca in biseric, 1738, reparata 1822 si 1904) 40 Vezi si Crasna din Deal i din Vale i Aninoasa. Bauer, p. 2 1 2 ; Renaterea", 1944, p. 220221 |la 1840 ,dou bis. de lemn Sf. Parascbiva, 1776 construit de Gli. Giurc si Matei Ghcrgbinoiu, i Cuv. Parascbiva, 1808, construit de D-tru Trca, vistierul Ursacbc si allii|; Popcscu-Cilieni, Biserici de lemn (M.O., 1956, nr. 67, p. 413); AER, 19211925, p. 4 2 4 ; AMO, 1941, p. 346; Documente, indice XVI [localiz. probabil] i X V I I ; Dicf. Rom., II, p. 296. CARTIU, com. Turcineti, jud. Gorj (bis. Sf. Apostoli, construit de P. Cartianu i alii, zugrvit 1817. reparat 1885 i 1 9 0 7 4 1 ; pstreaz fresca originari! cu portretele ctitorilor; casa Cartianu, sfiritul sec. XVIII inceputul sec. X I X , ambele M). tefulcscu, Din istoria Gorjuiui, (S.S., VI, 1904, nr. 45 p. 119120); Voinescu I., Monumenle de art frneasc, pi. 2526, 60, 63, 65 [foto cul i porti]; Ghika-Budesti, Evolu(ia (BCMI, 1936, p. 117118, pi. DCVIII DCXII) [planuri i foto casa]; Renaterea", 1945, p. 251252 [la 1840 doua bis. de zid: Adormirea, 1750, i Sf. Apostoli mali. Brcascur, 1817]; 4 1 b , s Voinescu T., Elemente realiste (SCIA, 1954, nr. 12, p. 67, 68); Ioncscu Gr., Arhitectura popular, p. 210213 [casa CartianuJ; AER, 19211925, p. 4 2 3 ; AMO, 1941, p. 344; Ioncscu Gr., Istoria arhiteclurii, II, p. 328331; tefulescu, Documente slavo-romane (indice); Dicf. Rom., II, p. 219; Indice cronologie nr. 4 ; Pnoiu A., Pictura votiva, p. 16, fig. 24. CASA VECHE O l t (bis. Sf. Nicolae la inceputul ecc. X I X " , recldit 1896). M.O., 1961, nr. 58, p. 405406 [cat. 1833]; Anuar 1909, p. 295; AEA, 1929, p. 141 ; Oltul", 1857, p. 144, 148 si A. Rom.", 23 sept. 1857 i urm. [moia lui Misa Anastasieviei, de arendat]. M M-REA CSCIOARELE (Intrarea in biseric, scc. XV , rcfcut 1725, reparat la 1753, cnd cgumcnul Partenie a cldit clopotnia i a fcut usa i cbenarelc ferestrelor; refcut 1859 de egumenul Melctie Csciorcanul ; se pstreaz pietre de mormnt din scc. X V I ; fost metob al m-rii Pantocrator), com. Cscioarelc, jud. Ilfov (fost Vlaca). Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 9., Bue., 1949 [83 d o c , 16291878] ; Greceanu, Genealogiile, p. 337, 362 [m-rea inchinata la Pantocrator, doc. 1629]; Ghcnadic Enccanu, Mitropolitul Ungro-Vlahiei Neofit I (B.O.R.. II, 18751876, nr. 5, p. 326327) [inscripie, 1431, istorie]; (vezi i SCIA, 1956, nr. 34, p. 2 8 0 ] ; Iorga, Studii i doc, XV, p. 5152; Bauer, p. 164 [Gitsorc]; Tu mi-li. p. 174; Fotino, III, p. 170; Urccbia, Ist. rom., II p. 389390; VI, p. 183; VII, p. 326, 3 7 1 ; X A, p. 16; Documente agrore, p. 456, 777; V. Rom., 24 febr. 1854 [averea m-rii]; Boldcscu I., Judeful Vlasca, p. 6668, 120121 [coal]; Dic. Rom., II, p. 289 [istorie, legenda m-rii]; Ioncscu G. M., Istoria Cotrocenilor, p. 9 3 ; F.D., I, p. 114 i urm.; Popcscu N., Catagrafia, p. 2 1 ; Dumitrescu I. Marin, M-rea Cscioarele, tcz de licen, Inst. teologie Bue., 1940, (ms. nr. 1441]; Anuar 1909, p. 130; Iorga N., Istoria bisericii, 1, p. 144; Bodogac T., Sf. munte Athos, p. 190191 [fost metob la Pantocrator] ; B.O.R., 1959, p. 693 [C.C. Giurescu despre vecbimea m-rii]. CSCIOARELE, jud. Ilfov (bis din sat, Sf. Niculae, 18451847. reparata 1866) Popcscu N., Catagrafia, p. 21 [bis. arsa de turci]; Anuar 1909, p. 7 0 ; Iorga N., Doc. Canlacuzino, indice [multe d o c , satul fam. Cantacuzino] ; Documente, indice sec. X V I [satul C. de la Ctlui amintit de la 1576]; Haret
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C U

143

Spiru, Carte de hotrnicie a moiei Cscioarele din jud. Ilfov, plasa Oltenia, com. Cscioarele, proprietate a d-lui Anastasie Stolojan, Bue., 1893 [se rezum si doc. vechi ] 4 b, s. CSCIOREANCA, vezi Baloteasca. CASTRA NOVA (Cacalei), jud. Dolj (bis. Sf. Dumitru, de lemn, 1713, reconstruit 1870 i bis. Sf. Nicolae, 1858). Vezi i schitul Futuri. Bauer, p. 195; Odobcscu, Antichitfile, p. 174175 [urmele unei bis. vechi]; AMO, 1941, p. 593; Auuar 1909, p. 208; M.O., 1965, nr. 34, p. 300 [la 1845 trei bis. de zid; Sf. Nicolae, Sf. Dumitru, i Adormirea i doua bis. de lemn; Sf. Voievozi i Sf. Nicolae]; Nicolaescu Stoica, Documente istorice referitoarc la comuna Cacalefi sau Castra Nova din jud. Romanafi (A.O., 1929, p. 309320) [16851800]; Chirit Ilio, Documente din Castra Nova Romanafi (A.O., 1933, p. 8592, 248258; 1934, p. 152159); Donat I., Satele lui Minai iteazul (SMLM, IV, p. 488); Donat I., Documente ottenesti felurite (A.O., 1935, p. 99106); Documente, indice sec. XVII [satul amintit la 1609, cnd era al lui Pana vistierul] ; R.I., 1922, p. 167172 [doc.]; numele de Cacalci Scacalci lcust]. M-REA CATALUI (m-rea de la Gura Ctluiului, in-rea de la Clteti, Sf. Nicolae, construite de Stan mare sputar i de soia sa Caplea, fiica lui Teodosic banui, a doua juintate a sec. X V I 4 4 ; fost metoh al m-rii Cotroceni 4 5 ; dispartita) **; fost litiga Cscioarele. jud. Ilfov (ruinele au fost scoase rcent la iveal prin spturi arhcologice). Documente, indice sec. X I I I X V I i X V I I ; Ioncscu G. M., Istoria Cotrocenilor, p. 93 [inchinata la Cotroceni, 1742]; Documente agrare, p. 435 [doc. 1745]; Turnisti, p. 174; Bauer, p. 154 [m-re pe Dunre]; l'Olino. III, p. 168; Blcl T., Un vechi schit cruia i s-a pierdut urina : (.ululitini (B.O.R., 1927, p. 223229) ; Giurescu C. C , Un vechi ora al rii Romneti : Cor unti lui (S.A.I., II, 1957, p. 103); Popescu, nveliurile, fig. 15 [desen de Dionisie Ecleeiarhul, 1806]; Popescu, Catagrafia, p. 20 i Anuar 1909, p. 79 |bis. satului Cltcti, rccldit 1832];. CATANE Dmbovia (M bis. Adormirea si Sf. Nicolae) Me. ACMI, 1943, p. 4950; Bauer, p. 163 |fr biseric] ; Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 7273 [la 1810 bis . . . ] CATANE, com. Pdurci, jud. Arges (bis. de lemn Sf. Nicolae, la inceputul sec. X I X , minata la 1929). Ionncu, Catagrafia Arge, p. 6768; , 1929, p. 8 5 ; Anuar 1909, p. 285 [bis. de lemn Cuv. Parascliiva, in stare foarte rea] ; Creeanu, Biserici de lemn, p. 28 i 38 [bis. de lemn din prima jumtate a sec. XVTII]. CTANELE, jud. Dolj (bis. Sf. Nicolae, construite <li \icolar Iota serdarul, 18421843, reparat 1884 i 1905; ridicat pe locul unei bis. bordei). Vezi i Si riinlia. Tuescu t., Monografia istoriai a satului Ctanele Dolj, plasa Balta, jud. Dolj, B u e , 1904, 25 p. ; Tucscu t. si P. Danielcscu, Monografia istoric, economica, cullural, sodala a satului Clanele din dislrictul Doljiu, Craiova, 1908, 194 p ; pisaniu si n Dicf. Rom.. II, p. 230; Popescu, nveliurile, p. 9 7 ; AER, 19211925, p . ' 3 9 9 ; AMO, 1941, p. 198; Buzatu D., Toponimie oltean, (M.O., 1967, nr. 12, p. 68) [C. = Strlmba]; M.O., 1965, nr. 56, p. 437 [cat. 1845]. CTINA (Frsinet) 47 jud. Buzu (bis. Sf. Dumitru, c. 18401850, zugrvit 1869). Vezi i schitul Fiiudul Ctinei si Valea Ctinei. Urechia, Ist. rom., X A, p. 17; Bauer, p. 134; Constantinescu N. A., Bis. i -m-rt din jud. Buzu (BCMI, 1924, p. 190) [descrierc, nscmnri de pe crij; AEB, 1926, p. 32 i 1928, p. 5 9 ; Constantinescu H., Vechi biserici
www.cimec.ro

144

BIBLIOGRAFIE - I - TARA I I O M A N E A S C A

de lemn de pe Bisca Chiojdului (Ingcrul", X , 1938, p. 230232) [nscmnri] ; Idem, Biserica Sf. uimitrie din CtUina (,,ngorul", X V I I I , 1916, nr. 57, p. 6369) [descriere, nscmnri de pe cri); lorga N., Citeva documente privitoare la musiti Catino f Buzu) (Studii si dur., V, p. 546547) [e. 1690 1795]; A. Rom., 11 oct. 1858 [arendarea moici]; Dic{. Rom., II, p. 301302 [cinci bis., din care una minata]. CATRUNETI (Mineasca), jud. Ilfov (bis. Adormrea, ante 1810, construit de vornicul Nicolae Hlceanu, reconstruit ? 18271830, rccldit dup 1870). Bauer, p. 145146 [bis. i casa boiereasc] ; Poprscu N., Catagrafia, p. 4647; Anuar 1909, p. 72 [bis. din 182718301; Documente indice sec. X I I I X V I i X V I I [satul C. de Sus amintit de la 1492]; Robcscu C. F., Carte de hotrnicie a moiei Ctruncti din jud. Ilfov, plasa l)imbovi\a Mostitea, com. Ctruneti Mineasca, proprietatea d-lui M. D. Pica, Bue., 1897 [se rezuma si doc. vecbi]. Dic(. Rom., II, p. 303 [C. Lintesti si C. Mineasca]. M-REA D E LA CTUN, veri Flmnda Orasul de Floci.' CTUN, jud. Dmbovia (bis. de lemn Sf. tefan la 1810) 8. Bauer, p. 161; Popcscu-Runcu, Catagrafia, p. 5354; Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 189200 [doc. 15711859, C. Prahova]. CTUN O i t , veri schitul Dobrotinct. CTUN Vlaca, jud. Tel eorman (bis. sec. XVIII. apoi bis. Cuv. Paraseli!va, 18311832, reparat 1895) 4 . Bauer, p. 166; Anuar 1909, p. 130; Indice cronologie nr. 21 ; Documente, indice sec. X V I I [satul amintit de la 1604]; Donat I., Satele lui Mihai Vileazul (SMIM, IV, p. 488). CATUN (nu tiu care). A.O., 1935, p. 509510 [doc. 1690]. CTUNELE DE SUS, com. Ctunele, jud. Mehedini (bis. de le mu Naterea Maieii Domnului; se pstreaz icoanc de la 1787; M bis. de zid eu acclai lirum, 1827, reparata 1901 si 1938; pe uile imprtcti inscripic din 1810; pictura nou; bis. Sf. Gheorghe Valea Mnstirii). Vezi i Steic. Bauer, p. 220 [bis. scc. XVIII] ; Ionescu I., Agricullura romna, p. 440 441, 626630; Anuar 1909, p. 203; AMO, 1941, p. 5 5 1 ; Creeanu R., Biserici de lemn (M.O., 1959, nr. 56, p. 294295) [insemnri]; Idem, Biserici de zid de pe Valea Motrului (M.O., 1957, nr. 12, p. 3537 ) [istorie, icoanc vechi, descriere]; M.O., 1961, nr. 12, p. 74; Documente, indice sec. XVI i X V I I [satul Ctun amintit de la 1581] ; Dtrf. Rom., II, p. 303304. CATUA Arge (bis. de lemn Cuv. Parascbiva la inccputul sec. X I X ) . B.O.R., 1921, p. 682 [cat. 1808]; Ionascu, Catagrafia Arges, p. 27. CELETI, com. Baiaci, jud. Teleorman (bis. Sf. Treime, 18441845, in ruina la 1909). Anuar, 1909, p. 116; lorga N., Revelafii toponimice, p. 2 [originea numelui]. CELU, jud. Ilfov (bis. Sf. Nicolae, construit de tcfan Moscu cminar, 1830). Bauer, p. 151 [far bis.]; Anuar 1909, p. 7475; B.O.R., 1914, p. 848; Brut ni.-ru. Ilfov, p. 3 8 ; Dic{. Rom., II, p. 306. CTELU Vlcea (la 1840 dou bis. de lemn: Sf. Dimitrie, 1812 i Sf. Dimitrie-Cuci, 1801). Popcscu, Biserici, p. 97 [cat. 1840|; Dicf. Rom., II, p. 306 |bis. din 1822]. CAICHI (Moara de Hrtic), com. Domneti, jud. Ilfov (bis. Sf. Spiridon la nceputul sec. X I X , recldit 18651866) M .
www.cimec.ro

N.

ST01CKSCU

145

Popescu N., Catagrafia, p. 28 [bis. de zid, slab] ; Anuar 1909, p. 7 4 ; l)ic\. Rom., II, p. 233. CAZACI Dmbovia (bis. de lemn Cuv. Parascbiva, ante 1810) 50 hle Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 4 9 ; Anuar 1909, p. 13 |bis. Adormirea, 17941796, reparat 1895); Dic(. Rom., II, p. 237. CZNEST1, vezi tirbeti. CAZANETI- Argc (bis. sec. X V I I I 5 1 ; doua bis. de lemn, Adormirea i Buna Vestire-DealuI Cocului la nceputul sec. X I X ) . Bauer, p. 179 (bis. sec. X V I I I ] ; B.O.R., 1921, p. 685 [doua satc, cat. 1808|; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 2 3 ; M.O., 1961, nr. 58, p. 411 [cat. 18331; Anuar 1909, p. 278 [bis. m i n a t i ] ; Dic(. Rom., II, p. 308 [C.-Dealul Cuculuij. CAZNETI Gorj ? (disparut). Iorga N., Sludii si doc, XI, p. 267 [doc. 17401772, moia era a fam. Si rimili.uni I : Documente, indice [localiz. probabili!, sat disparut]. CZNETI, jud. lalomita (bis. sec. XVIII, apoi bis. Sf. Nicolae, 18571860). Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 8586 [doc. 16111835]; Lapedatu, Catagrafia. p. 44 [preot din 1794]; Bauer, p. 140 Ibis. sec. X V I I I ] ; Anuar 1909, p. 5 9 ; A. Rom., 8 oct. 1858, 28 ian. 1859 i urm. [moia de arendat]; Indice cronologie nr. 8 ; Documente, indice sec, X V I i XVII [satul .unini il de la 1596) ; Romniceanu I., Carte de hotrnicie pentru moia Czneti din jud. lalomita, plasa lalomifa, proprietatea d-lui G. Gr. Cantacuzino, B u e , 1888, 25 p. j- plan [se rezum doc. din sec. X I X ] ; Dicf. Rom., II, p. 307308. CZNESTI llfov . Vezi i precedentul. Documente, indice sec. X V I si X V I I [satul C. \ lasca?]. CAZANESTI, jud. Mehedini (bis. de lemn Naterea Maicii Domnului, c. 1800, reconstruite 1931 i bis. Sf. Toma, c. 1740). Vezi i HOMI. Bauer, p. 220 [fr bis.]; AMO, 1941, p. 4 6 1 ; M.O., 1956, nr. 89, p. 5 4 3 ; Documente, indice sec. X V I (satul amintit de la 1571]; Ionescu I., Agricultura romna, p. 574576; Dic. Rom., II, p. 308. CAZNESTI Oit (bis, de lemn Sf. Nicolae la nceputul sec. X I X ) 5 2 b e . Vezi i Cucuei-Czncti. Bauer, p. 184 [bis. sec. X V I I I ] ; Ionacu, Catagrafia Arges, p. 9 1 ; Ionascu I., Conlribufii la istoricul m-rii llurezi, p. 86, passim [parte din sat al m-rii H . ] ; A. Rom., 21, 29 aug. i 4 sept. 1857 [satul m-rii Horezi de arendat]; Indice cronologie nr. 7, 14 [doc. despre sat]. CAZNESTI, com. Rureni, jud. Vilcca (M bis. SI". Gheorghe si Sf. Dumitrii, construite de borrii Czncti, postclnicul Ioni Bestelei i maica Sofronia Stanca i alii, 1788, drmat de cutremur 1802, reffut de vistierul Filip, 18081810, reparat 1924 si 1937; nainte de .i-t .i-i.i o bis. din sec. X V I , ante 1579, dispartita). Bulat T. G., Inscriptii (.., V, 1926, p. 426); BCMI, X X V I , 1933, p. 185 [inscripic] ; Bauer, p. 2 0 0 ; Popescu, Biserici, p. 70 (cat. 1840]; AMO, 1941, p. 702; Pnoiu A., Pictura Votiva, p. 15, fig. 2728 ; Indice cronologie nr. 13 [doc.]; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la 1571]; (n jud. Vlcea snt doui eate C , in fostele r. Drgani si Rm. Vlcea); Dicf. Rom., II, p. 308. CEACA, vezi Valea Plopului. CEACRU Brada (bis. Sf. Nicolae, 18311834, arsa i reclditi 1857). Didicescu I., Biserici din Brila, p. 153154; Vasilcscu A., Schife istorice, p. 177; Anuar 1909, p. 4 5 3 ; I)ic{. Rom.. II, p. 309 [ctun lalomita] i 395 [sat Brada cu bis. din 1838].
www.cimec.ro

146

BIBLIOGRAFIE - I - ARA ItOMNEASCA

CEAURETI, com. Poenari, jud. Arge (bis. Sf. Dumitru, 18121815, reparata 1885). Ionascu, Catagrafia Arge, p. 2 4 ; Anuar 1909, p. 284. CEAURll (Ceauri), jud. Gorj (bis. din 1863). Iorga N., Studii i doc, VII, p. 19 [doc. e. 1830] ; Indice cronologie nr. 22 ; Documente, indice scc. X I I I X V I [satul amintit de la <14091418 >, cnd era al tn-rii Tismana] ; tefulcscu, Gorjul, p. 260262 [despre s a t ] ; Dicf. Rom., II, p. 311. CELARU (Prscov), jud. Dolj (fost Ronianai) (M bis. Sf. Nicolae i Sf. Ioan Boteztorul, construit de locuitori la 1830, zugrvit 1838). Constantinescu I., De la Prscov (Celar, jud. Romanafi) (A.O., 1924, p. 4345) (doc. din 17621778]; Celarianu I., Documente privitoare la comuna Pirscov (A.O., 1930, p. 5253) [17651794]; Idem, Jalba popii Badea ot Celari R-fi (A.O., 1930, p. 330331) [din 1827]; Dic(. Rom., II. p. 312 [bis. din 18381; Bauer, p. 199 |Zellari, bis. sec. XVIII] ; Renaterca", 1944, p. 90 [la 1840 bis. de lemn Maica Precista, 1806 si bis. Sf. Nicolae, 1807]; Monografia jud. Romanafi. p. 399400; AER, 19211925, p. 5 4 1 ; AMO, 1941, p. 596 [bis. Sf. Nicolae, in stare rea]. CELEI, jud. Olt (fost Romanai) (bis. Sf. Nicolae, 18321837, recldit 1903). Vezi i Costeni. Anuar 1909, p. 2 0 8 ; Monografia jud. Romanafi, p. 339341; M.O., 1965, nr. 3J, p. 294295 [catagr. 1845]; Documente, indice sec. X V I i XVII [satul amintit de la 1520, cnd era pe jumtatc al m-rii Bistria]; M.O., 1967, nr. 910, p. 771772 [doc. 1835 amintind biserica]; Buzatu D., Celeiul Romanafilor (M.O., 1962, nr. 79, p. 473479); Dicf. Rom. , II, p. 313. CELIANI, vezi Cilicui. CEPARI Olt (fost Romanai) (bis. Sf. Treime, 17501754, reparata 1869 i renovat 1893 i 1949, cnd a fost piotata; i bis. Intrarca in biserica, 18331834, construit:! de familia Ocbescu i alii, reparat 1875 i 1892). Anuar 1909, p. 2 0 8 ; Monografia jud. Romanafi, p. 431432; M.O., 1964, nr. 3 t , p. 291292 [la 1845 bis. de zid Intrarca n biseric i Sf. Treime C . de Jos); Dicf. Rom., II, p. 315 [bis. din 1833 i 1853]. CEPARI PMNTENI, jud. Arge (casele fam. Ceparu i M bis. nlarea, construit de tefan mare elucer de arie, 1752, reparata 1888 i 1925; rulli .il.i pc locul unei bis. din 1533). Cbenadic Enccanu, Mitropolitul Vngrovlahiei Neojit I, (B.O.R., 1890, p. 720721) [case i cul existente la 1747; bis. in dcalul Topolog din 1533J; Bauer, p. 179 [biseric i casa boicreasc] ; BCMI, X X V I , 19171923, p. 34, nota 23 [pisanic, 1752, ctitori] ; Iorga, Studii i doc, VII, p. 32 [doc. 16441645] i 44 [doc. 1804J; M.O., 1961, p. 409410 [catagr. 1833: 4 biserici: Intrarea in biseric i In alt area Cepari Pmnteni ci Naterea Maicii Domnului i Sf. Dimitric Cepari Urlueti] ; Ionascu, Catagrafia Arge, p. 3 ; B.O.R., 1921, p. 683 [catagr. 1808]; AEA, 1929, p. 72 i 1940, p. 159; Ep. Grigore, Comorile Argeului, p. 4 8 ; Gcorgescu B., D-tru, Bis. din Cepari (P.O., X I X , 1938, nr. 34, p. 116118) [descriere i pisania, cu greelij ; SCIA, 1956, nr. 34, p. 284 [despre casele boteresti] ; Lecca, Familiile boteresti, p. 3032 ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1519, cnd era al lui Dragomir sluger]; Ionascu, I., Biserici Olt, p. 5758 [doc. 1645, satul era al lui Ivaca Ceparul]. CEPETI, vezi Oteti.
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C U

147

SCIIITURILE CEPTURA (unul eu hramul Sf. Treimc, construit ante 1656 de Preda slugerul, fini lui Huzinca comistil. fus! metoh al in-rii \ frhila 63 ; un altul, eu hramul Intrarea in biseric, construit de jupin Iorga i-iiptul din Bucurcti in a doua juiiitatc a sec. X V I I M , refcut? 1794, de Neagoc Iordncscu, Ion Coconescu diacon, Neagoe Buligescu ci alii, fost untoli al m-rii Gldruani), jud. Prahova. Vezi i urmtorul (bis. Intrarea n hiseric este probahil bis. din Ccptura de Jos). Furtun D., Documentele moiei Ceptura din jud. Prahova, B u e , 1934, [doc. 1665, scliitul Cepturile i 1672, p. 6, 2628; i istorie]; Brtulescu V., Miserici prahorene (BCMI, X X X I I I , 1940, p. 33) [iusemnri, bis. ecc. X I X ] ; pisania i in Dic. Rom.. II, p. 317; Constantinescu N. A., Schitul Ceptura Ruzu (..Ingerul", 1941, p. 385386); Idem, Monumente buzoene, p. 5354 [inscmnri, bis. refcut]. CEPTURA D E JOS, jud. Prahova (bis. din Valea Gardului, 1772, prefcut 1824, rczidit 19111914; cruci din 17011702, 1834 i 1836). Vczi i precedentul. Ingerul", X I I I , 1941, nr. 56, p. 386 [crucc din 1834 in Dealul Ccpturii] Brtulescu V., Inscripfii, insemnri (G.B., 1960, nr. 78, p. 649658) [pisania Costui ni schit, acum bis. Intrarea in bis., inscripii cruci] ; Drghiccanu, C.atalogul, (indice); Bauer, p. 127; Anuar 1909, p. 100 [bis. Sf. imparati C. de Sus, 17351738, Intrarea in biseric, 17041706 ci Adormirea Valea Gardului, 17101715, n ruin]; Romniccanu C. N., Act de alegerea hotarelor Irupurilor de moii Ceptura ce-i zice i Blceanca de Cmp fi Ctunul oimusului ce-i zice fi Chesareasca cu hotarul Merezu ce-i zice si Blceanca din Deal din jud. Prahova, proprielfile d-lui Rducanu Rusescu, B u e , 1892 [se rczum i doc. vechi]; Indice cronologie nr. 10 [multe doe. Cepturi-Saac] si 18 [Ceptura]; Documente, indice sec. X V I i XVII [satul C. amintit de la 1521]. CEPTURILE Olt (bis. de lemn Cuv. Paraschiva la nceputul sec. X I X ) . Iona se u. Catagrafia Arges. p. 101 ; in Dic. Rom., nu este. SCHITUL CEPTURILE ltenia (sec. X V I I , ante 1670) " . CEPTUROAIA TIRBEI (numit acum Iancu Jianu), jud. Oit (bis. Sf. Paraschiva, sec. X V I 6 restaurata 1896; pstreaz parte din fresca originar, in aitar i in pronaos; casa fam. Buzescu apoi tirbei 6 7 i crucc din 1655). Iorga, Studii si doc, V, p. 321, 329330 [doc. 1743, 1781, temeiul" fam. tirbei]; Bauer, p. 197 [bis. i casa boicrcasc|; Renaterea", 1944, p. 14 [catagr. 1840]; Odobcscu, Antichitfile, p. 2930, 178179 [despre casa i biseric] ; Nicolescu Elie, Din generalogia familiei tirhei (L.A.R., IV, 1902) tefulescu, Gorjul, p. 290; Idem, Istoria Tg. Jiului, p. 5960 [inecripia] ; Nsturel P. V., Bis. Cepturoaia Romanafi (R.I.A.F., X I I , 1911, p. Il-a, p. 313320) [inscriptii. descriere, pietre de mormint, foto]; Drghiceanu V., Lmuriri asupra Buzestilor (BCMI, IV, 1911, p. 121122); M.C., II, 1914, nr. 1, p. 1314 [pisanic, 1 8 % ] ; AER, 19211925, p. 559560; Monografia jud. Romanafi, p. 392393; Drghiccanu V., Monumentele Oltvniei (BCMI, X X V I I , 1934, p. 114115) [inscriptii, pietre de mormint, descriere] ; Buzescu, Reconstituiri, p. Il-a, p. 7 5 ; tefnescu I. D., La peinture, p. 114116, pi. 3032; AMO, 1941, p. 658; Arto feudal, p. 101, 107; M.O., XIV, 1962, nr. 1012, p. 516 [despre vechimea bisericii]; Drgu V., Datarea picturilor murale ctitoricesti din bis. din Cepturoaia (SCIA, 1962, n r . - l , p. 189192); M.O., 1965, nr. 78, p. 585 [cruce din 1655); Documente, indice sec. X I I I XVI i X V I I [satul amintit de la 1560]. M-REA CEPTUROAIA, vczi Cluiu.
www.cimec.ro

1-ls

IlIBLtOCRAFIE - I - TARA ROMANKASCA

CERA, jud. Prahova (bis. sec. XVIII). Vexi i Slonui. Iorga, Studii i doc, X V , p. 2 4 3 ; X X I I , p. 364365 [tnsemnlri de pe crti. sec. XVIII X I X | ; BCMI, X X I I , 1929, p. 159; Bauer, p. 130; \ l i \ i u El.. Documente de pe talea Teleajenului, B u e , 1939 (indice); Dicf. Rom., II. p. 319 [b. din 1887|. C E R X T . jud. D o l j " (M bis. Sf. Ioan Cura de Aur si Cuv. Parascbiva. 1814. zugrvit 1824, reparat 1887 i 1927; pstreaza fresca din 1824; han sec. X I X ) . Indice cronologie nr. 14, 15 si 23 |duc.|; Extras din diala marciai paharnic Fata \ lAdoianu din anul 1777 luna octombrie (A.O., 1941, p. 35) [satul lsat bis. \ ladoiunu din Craiova); Bulat T. G., Contribufiuni documentare, p. 103 106 [doc. 1794, satul era al bis. Vldoianu); Bauer, p. 2 0 5 ; AMO, 1941, p. 204 fragment de pisanie]; M.O., 1965, nr. 56, 439 (cat. 1845] ; Anuar 1909, p. 156; Basata I).. Toponimie doljan (M.O.. 1967, nr. 12, p. 60); A. Boni.. 7 sept, i supl. 18 sept. 1857 |satul. cu bau. de arendatj; lonascu I., Contribuii la istoricul m-rii Hurez, p. 86. CERATI . \-zi Scoara. CERBU Arge (bis. de lemn Cuv. Parasclma la inceputul sec. X I X , recldit de zid la 18751878). lonascu, Catagrafia trges, p. 6 2 ; Anuar 1909, p. 277; Dicf. Rom. II. p. 321. CERBI R E N I A r ^ c s (bis. sec. X V I I * ; apoi bis. de lemn Cuv. Parascbiva la inceputul sec. X I X ; actuala bis. Cuv. Parascbi\a, 18581863). Documente, indice, ecc. X V I i XVII [satul amintit de la 1579]; R.I., 1922. p. 168 |doc. din 1654); Bauer. p. 180 |bis. sec. XVT1I); B.O.R., 1921. p. 684 [cat. 1808|; lonascu, Cataprafia Irge. p. 4 ; M.O., 1956. nr. 67, p. 418 |cat. 18451; , 1940, p. 159160; Julia locuitorilor din Cerbureni (Arge) ctre Grigore vada i.hica din 1827 (R.I.. 1925, p, 99106); Indice cronologie nr. 2 [multe doc. despre s a t | ; Die. Rom., II. p. 322 |C. Iaculi. CERGANESTI. \czi Caracal. CERMEGETI - \ il.... (la 1834 patru bis. de lemn, Sf. Nicolae, Adormir.a : i Cuv. Parascbivadou). Documente, indice sec. X V I |satul amintit de la 1526]; A.O., 1926, p. 209 211 [liotrnicie din 18011 : A.O., 1942. p. 174 Icat. 18341; Dicf. Rom., II, p. 325. CERNA, coni. Isvorul Rccc Vilcea (bis. de lemn din 17761777, reparata 1837; informatie C. Blan). CERN \. jud. Tulcea (IH-. Sf. \rbaiiglirli. 1840). Dicf. Rom.. II, p. 326 [pisanie. 1840|; i Dicf. Tulcea, p. 133; Cbeca loti si Dumitru I).. Secula. Slonografia satului Cerna, jud. Tulcea, din punct de vedere static i dinamic. Brada. 1935, VI f 70 p . ; A.D., 1922, p. 31 |N. Iorga despre originel nnmelni] : Dicf. Rom., II, p. 325326. C E R \ \ I ) I \. jud. <.>>i| i M bis. di lemn [ntrarea in hiseric. 1834, construit de locuitori; cruce din 1844). Vezi si Clesti. Documente, indice -... \ \ I si \ \ I I [>atul amintit de la 1521); Ghib neecu G., Surete, VI, p. 140 [doc. 1702); Iorga N., Studii fi doc, VI. p. 485 486 [doc. 1690 despre fuga satului); tefulescu, Documente slavo-romne (indice); Pirvulcscu Sav.. preot. Documente de la CernddiaGorj (A.O., 1928, p. 2930) [1638|; Bauer. p. 2 1 0 ; Renasterea", 1944, p. 212213 |la 1840 bis. Sf. Dumitru, 1813. construit de preotnl D-tru CemAzeann si bis. de lemn Adormirea, 1836|; AMO, 1941. p. 345, 352 [bis. Sf. DumitruBuiccti. 1901. Intrarea in biseric Berceti, de lemn. 1834 i Sf. Voievozi Vldoi de lemn. 1850] ; Popescu Cilieni, Diserici de lemn (M.O., VII, 1955,
www.cimec.ro

BIBLIOGRAFIK

TARA ROMANKASCA

14'.

iir. 1 0 - 12. p. 642); Blan, ISumiri de localit(i, p. 2223 [despre numele patatai]; Dicf. Rom., I I , p . 331 [trei bi.] CERNAI A. coni. Jirov, j u d . Mchcdini (bis. Sf. Nicolae, construit de prcoii Ion, C-tin i Ilio Ccrniaiui. Duinitru I/.voranu ctrar i alii, 1808 1835, zugrvit 1843 i casa D. Popeseu. drimat). \ ldoianu I., Boierii din Cernaia (A.O., 1940, p . 6066 i 8394) [si documente]; Idem, Cei mai vechi proprietari ai Cernaiei si Cotoruiei (A.O., 1912. p . 8688); Bogdan D. P., Documente privitoare la Cernaia i Cotoruia (ibidem, p . 155157) [15191590]; Indice cronologie nr. 21 ; Documente, indice ecc. X V I i X V I I |satul amintit de la 1514]; Bauer. p. 2 1 9 ; O l t u l " , 1857, p . 204, 208 (arendarea moiei] ; A E R , 19211925, p . 4 7 2 ; AMO, 1941. p . 463464; Crceanu R., Biserici de zid de pe talea Motrului (M.O., 1957, nr. 56, p . 342344) [istorie, descriere, inscripii] ; Idem. Culele si nitrii intrite (M.M., I, 1958, p . 114) [descriere]; Ionnscu I., Agricultura romna, p . 463 [despre s a t ] . CERNTETI, j u d . Dolj (bis. Sf. Nicolae. 1820, construite de fraii Cerntescu, Dumitrii i Ioan Oprati. z u g r \ i t 1827. reparata 1885, 1913 i 1929 i cula Cerntctilor, sec. X V I I I . ambele M). Bauer, p. 2 2 6 ; BCMI, 1937, p. 136 [foto e o l i i t r o i ] ; Nicolescu H., nsemnri de pe crti, p . 2 5 2 6 ; Voinescu I., Monumenti de nrt farneasc. pi. 14, 3940 [foto c u l a i ; A E R , 19211925, p. 3 7 8 ; AMO. 1941, p . 2 0 5 ; Basata D.. Toponimie oltean (M.O., 1967, nr. 12, p. 60); Foccncanu I., Trei tuie din Oltenia (A R P R . 1963, nr. 4, p. 5960); Dic\. Rom., I I , p. 332. R N T E S T I , j u d . Buzu (fost Saac) " . Greccanu, Genealogii, I I , p. 331 [doc. 1662, sat al m-rii Glavacioc]; Indice cronologie nr. 12; Documente, indice sec. X I I I X V I i X V I I |ilm.i s a t e : unul in Buzu, altul in P r a h o v a | : Bauer, p . 119 |fr bis., C. B u z u ] ; Brtulescu V., Inscripfii i nsemnri (G.B.. 1966, nr. 78, p. 649650) [bis. din Mleti Cernteti, 1881]; Dici. Rom., I I , p . 3 3 1 332 Ipatru bis.]. CERNAVODA (Bogaz Ky), j u d . Constante (bis. Sf. Nicolae, sec. X V I I I " , d r m a t ; bis. Sf. Ilie? sec. X V I I ) . S t u d i i " , 1965, nr. 5, p. 114 [Evlia Celebi despre sat|; Panaitescu P . P., Colatori poloni (indice); A.D., 1923, nr. 4, p . 108109 Idescriere Kelemen Mikes. 1738]: Alexis de Valon, Ine anne dans le Levant, t. I I , Paris, 1846, p. 186 [descriere. 1 8 4 3 | ; loncscu de la Brad. Excursion agricole dans la plaine de la Dobrodja, Constantinople, 1850, p. 3839 |despre s a t ] ; Urechia V. A., ht. rom., VI, p . 245 [doc. 1793. mile pt. bis . de la domul rii R o m n e t i ] ; R.I.. 1932, p. 220 [N. Iorga despre numele orasului]; Muat on. Istoricul oraului Cernavod. B u e . 1938, I X + 101 p. [deepre numele orasului Ccrnavod ap neagr de la Caras ; nu mit de turci Bogazchioi; istorie stimar; aezarca orasului, portili; despre viaa conteniporan cele mai multe d a t e ) ; Mrciile-cu Km. preot. Iliseririle dintre Medgidia fi Cernarod, tez de licen, Inst. teologie. B u e , 1932; Dic. Rom., I I , p. 328330. C E R N E L E Vilcea (la 1840 bis. de lemn Adormirea. 1811 recldit 1887). Popescu, Biserici, p. 80 |cat. 1840]; Dict. Rom., I I , p. 335. C E R N E L E , j u d . Dolj (bis. Sf. I m p a r a t i . 1803 san 1813, reparata 1883, 1909 i 1928 i crucc de pietra din 1845 la Rovine). M.O., 1965, nr. 56, p . 450 [cat. 1845]; Anuar 1909, p . 156; AMO 1941, p . 206; Oltenia", I I , 1941, p . 128; X I , 1944, p . 6 0 ; A. Rom., 2 1 , 29 aug. i 4 sept, [arendarea moiei C. = Craiovia a m-rii Horezu) e l b l e ; Docvwww.cimec.ro

150

MBMOCRAFI: -

- AKA

KOMANEASCA

mente, indice sec. XVI [satul amintit la 1593, cnti era in hotareu Craiovia|; Dic. Rom., II, p. 335. CERNETU, vezi Atrnai. CERNEI, jud. Mebedini. Vezi i Turnu Severin. Cltoria lui Evlia Celebi (B.C.I., XVI, p. 247) [descriere, 1659, nr. Ili- Tiriliir| : Vrtosu E., Foletul novel, p. 180, 181; Iorga, Situaia Oltcniei (indice) [sat, biseric i .coal] ; Margot, 0 viatorie, p. 8687 [descriere, 1859] ; Tunusli, p. 176 [o bis. i o m-re] ; Bauer, p. 221 [o bis. de piatr]; Fotinoi, III. p. 180 [o m-r. i dou biserici, la 1815] Sutzer, Geschichle, I, p. 358; Tezaur de monumente, II, p. 201 [Dionisie Eclesiarhul] ; Hurmuzaki, S. 1/3, p. 193 [doc. din 1808]; A.O., 1930, p. 4244 [doc. 1844 desprc prigonirca" dintre m-rea Govora i oroanii cerneni"] ; Adele relative la strmularea orasului Cernei la noul ora Turnu Severin, Turnu Scverin, 1885, 16 p ; Duzincbicvici G., Cu privire la oraul Cerne\i (.., 1942, p. 240) [doc. 1851]; Ionescu I., Agricultura romna, p. 587589 [descriere, istorie, despre biscrici] ; Drgbiccscu M., Note pentru a servi la istoricul principalelor puncle pe Dunre de la pura Tissei pin la Mare si pe coastele Mrei de la Varna la Odessa, Calati, 1892, p. 9193); Iorga N., Orasele oltene (CL., XLI, 1907, p. 5859 si A.O., 1925, p. 276279); Giureseu, Ist. rom., vol. III, (indice); Saccrdocanu A., Satul si m-rea Cernefi (M.O., 1961, nr. 1 1, p. 5070) [istoricul loealitii. doc. 15911775, despre in-rc] ; Buzatu D., Din istoria Cerneului, ras. 1961 (vezi M.O., 1962, p. 239); Vatra", V, 1939, nr. 10 [vedcril; Indice cronologie nr. 13 si 22; Documente, indice ecc. XVI i XVII [satul amintit de la 1571, cind era al lui Udrite postelnie, care a lsat o parte m-rii Govora]; Ionacu, Biserici Oh, p. 180 [doc. 1634, 1/2 al in-rii Govora] ; Buzatu D., Cerne(ul, cu bisericile sale (M.O., 1964, nr. 78, p. 569587) [lucrare de compilatie; istoricul localitAlii i d-sprc eele trei biserici al sale, istorie, descriere si inscripii|; Ionescu Gr., Istoria arhitecturii, II, p. 110. M CULA LUI TUDOR VLADIMIRESCU Piatra Alba (construit! la nceputul sec. X I X ; transformata in inuzeu Tudor Vladimirescii). Vrtosu Emil, Mrlurii noi din viaa lui Tudor Vladimirescu, B u e , 1941, >g. 36 i p. 9394, 97108; vezi i indice; Oltcmia", II, 1941, p. 6572 [doc. 1839]; Documente privind rscoala din 1821 (indice); vezi ndeosebi voi. H I , p. 436437 [catagralia averii lui T. Vladirairescu din 1 8 3 7 | M ; Haidueeseu I., Cula lui Tudor Wadimirescu (A. Pop. I, 1898, nr. 6, p. 191 193); Antonescu Teobari, Culele s ni stiu nu nationale? (CL., 1907, p. 495 506, 578586); Crceanu Radu, Culele i casele ntrite (M.M., I, 1958, p. 94); Davidescu M., Monumente istorice, p. 3 8 H . COALA VECHE M . C Rom., 18331834, p. 193194, 2 8 1 ; Romania", 1838, p. 667; Gazcta Trans.", 1840, p. 132 etc. CAZARMA VECHE . CIMELE M . M BISERICA ADORMIREA Piatra Alba (1814, rcparat i pictat 1866, rcparat 1928). AMO, 1941, p. 464; Ionescu I., Agricultura romna, p. 614616 [despre satul P. Alba]. M BISERICA SF. IOAN BOTEZTORUL (construit! de Ioan Greccscu fost polcovnic i tcfan Miculescu, fost elucer de arie, 1820). Ghcnadic, Vizile canonice, p. 140141 [inscriptii, desprc portretelc .-i ii... il..r i ; Iorga, Inscrip\ii, f. I, p. 206207 ; Bulat T. G., Inscripii (.., III, 1924, p. 433435) [i descriere, inseranri]; AMO, 1941, p. 464.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

151

M BISERICA SF. NICOLAE SI SPIRIDON (conetruit de Radu Pleoianu i Stoiun, terminata la 1794 de biv vel logoftul Ioan Clogoveanu; pstreaz fresca originer). Chenadie, Vizile canonice, p. 141 [inscripiij; lorga, Inscripfii. I, p. 207; Hiii.it T. G., Inscripfii (A.O., III, 1924, p. 435436) [i descrierc, nsemnri] ; lorga N., Inscripfii, (R.I., 1932, p. 4142) [de pe portretele ctitorilor]; Ion Dasclu, nsemnri pe crii (M.O., 1954, nr. 78, p. 423) [din 1781]; Ghika-Budesti, Evolufia (BCMI, X X I X , 1936, p. 45, 6364, pi. C X X X V I I I CXLIII); tefncscu I. D., Vart byzantin, p. 7678; AMO, 1941, p. 4 6 4 ; Brtulescu V., Biserica Sfinfii Nicolae i Spiridon din Cernefi. Aspeclul arhitec turai i desfurarea planului iconografie (M.O., 1967. nr. 34, p. 188204) [descrie ndeosebi pictura de calitate superioar" a b9ericii]. M M-REA SF. TREIME (biserica domneasc, nceput de Gheorghe Ghica, terminata de Grigore Ghica voievod, 16621663 7 , reparata i zugrvit cu cheltuiala biscricii, la 1827, epitrop i ostenitor fiind tcfan Jianu, tmpla zugrvit a treia oar la 1866 ; fost metoh al in - ri i Tismana ; acum doar biserica). lorga, Inscripii, I, p. 206; Bulat T. G., Inscripfii (A.O., III, 1924, p. 251, 253) [si descriere, pomelnic si nsemnri de pc cri] ; lorga N., Inscripfii de la Cernefi (R.I., X V I I I , 1932, p. 4243) [nsemnri]; tefulescu Al., M-rea Tismana, d. 111-a. p. 340341 [doc. 1663 de inchinare la m-rea Tismana]* lorga, Studii i doc, VII, p. 10 [doc. 1793]; Urechia, Ist. rom.. V, p. 416; VII, p. 32, 421422, 455456 [coal la m-rc] ; VIII, p. 443 445; X A, p. 396397; Ghenadie, Vizite canonice, p. 139140 [inscripii, despre portretele ctitorilor]; Episcopia Rimnicului, p. CIV; lorga, Sate i mnstiri, p. 338; tefnescu I. D., Uart byzantin, p. 7576; Pajur C , Istoria oraului T. Severin, B u e , 1933, p. 4 4 ; Ghika-Budesti, Evolufia (BCMI, X X X I X , 1936, p. 105106, pi. D X L I DXLVIII) ; Donat. Fundafiile, p. 26 i A.O., 1937, p. 446; AMO, 1941, p. 464; Ghika-Budeti, Vancienne architecture (BCMI, 1942, p. 38, pi. X X ) ; Tocilescu, Catalogul, p. 139; Chihaia P., Doua vechi autoportrete din Tara Romneasc (SCIA, 1963, nr. 1, p. 211213) [despre portretul de piatr al lui Dionisie Eclesiarhul din 1819] ; M.O., 1965, nr. 1112, p. 975 976. M M-REA CERNICA, jud. Ilfov (Sf. Nicolae, m-rca din Grditca Florestilor, construit de Cernica vornicul la 1608 e 8 ; bis. mare refcut la 1781 de arhimandritul Gheorghe, ucenicul lui Paisie; avariata de cutremur la 1802; recldit de arhimandritul Timotei, 18091815; avariata din nou de cutremur la 1838 cnd cade o turl; m-rea arsa la 1923 i reparat la 1925 ; bis. Sf. Gheorghe din ostrov, construit in sec. X V I I I de Dan Braovcanu, drmat de cutremur la 1802, refcut de arhimandritul Nicodim Greceanu apoi de arhimandritul Calinic la 18311832, .l.u i m.il . n parte de cutremur la 1838, refcut 18391842, reparat 1925 ; restaurata 19621965 ; bis. Sf. La/r. din cimitir, construit de arhimandritul Gheorghe la 1804, restaurata la 1863 de Nifon mitropolitul ; Streia cu etaj i chilii construite de arhimandritul Calinic prin ngrijirea lui Damaschin monahul, 18391842, cnd s-au construit i alte chilii i cldiri; clopotnia construit la 1842 de arhimandritul Calinic, eu cheltuiala lui Ioanichie arhiereu ; trei paradise: Adormirea 1790, refcut dupa 1802, 1829 i 1838; altul Sf. Ioan, n streia veche, fcut de Calinic arhimandritul
www.cimec.ro

152

. - I - A R A ROKANEASCA

la 1842; al trfles, Intrarea n biscric. construit de arhimandritul Gheorghe la 1783; m-rca fosti stavropighie a patriarhici de Constantinopnl i nietoh al tnitropoliei pina la 1838) . Vezi si schifili

lserai.
Documente, indice, X V I I ; E<rhiccanu> C Documenteul de fundafiune a sf. m-ri Cernica (B.O.R., 1902, p. 556559); Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. I. Mitr. Trii Rom., B u e , 1961, (indice): Arh. St. B u e . Indice cronologie nr. 9. B u e , 1949 [775 d o c , 16081860]; B.O.R., 1902, p. 591592 [inscripie]; B.O.R., 1916, p. 12231224 [pisania bis. Sf. Nicola?]; Iorga N., tnsemnri de la Cernica (R.I., 1920, p. 269 i 1922, p. 7879 si 156) [despre cldirea bis. Sf. Ghcorghe i stricciunilc pricinuite de cutremur n 1838]; Urechia, /si. rom., VI, p. 119, 192; VII, p. 314, 367; X A, p. 15, 152154; B.G.O., 1838, p. 161162 (hrisovl; Greceanu, Genealogiile. I, p. 176 ]1849]; Mano C , Doc. familiei Mano, p. 4 5 5 ; Iorga, Sludii si doc, V, p. 496 [doc. din 1750]; Documente agrore, p. 209, 251 ; Gleescu, Eforia. p. 189191 ]doe din 1752]; Filini. Familia Sltineanu, p. 2 2 ; Iorga N., Manuscriptelc m-rii Cernica, B u e . 1902, 30 p. (din B.O.R., 1902, p. 207234) (lista de ms. si diverse tnsemnlri din sec. X V I I I X I X ; istoricul m-rii]; Studii", 1958, nr. 1, p. 130 [despre sllnirca bis., 1836] ; Partenie P.. Inseminiti JM rrrfi rechi (,.Renaterea", 1940, p. 703706 ) [din 1821]; Vaillant, La Roumanie, III, p. 371 [descriere, 1841J; vezi i BCMI, 1915, p. 123; C.A., 1862, p. 5155 si 1875, p. 8688; Biserica", II. 1863, nr. 12, p. 8688; M.Of., 1864. p. 301 [lista de proprietarie m-rii]; Musceleanu Gr., Monumentele strbunilor, p. 8687 ; Cassian-Cernicanul, Istoriile sf. m-ri Cernica i Cldruani, B u e , 1870, VIII + 191 p. + 1 pi. -f 4 f. [istorie 70 , avere, egumeni i documente]; Monumenle nationale. I. p, 159162 [descriere, reparaiile necesare]; II, p. 239240; B.O.R., XIII, 18891890. p. 285 (despre luerrile din 1834]; Bacheliti Leon, Les caloyers Roumains, Paris, 1890, 39 p ; Timu Gherasim, M-rea Cernica stavropighie (B.O.R., X V I I , 1893, p. 642671) [istorie jiiimenii, documente, 16001751]; Bilciurescu, Mnstirile, p. 154J57; L.A.R., 1899, p. 548; E<rbiceanu> C , Istoria m-rii Cernica (B.O.R., 1899, p. 10081048); P.. M-rea Cernica (Albina", 19001901, p. 113115) [i desen vechi]; Iorga. Saie si ninnasti ri. p. 228230 [descriere]; Dumitrescu, Istoricul I, p. 5864 [istorie]; Iorga N., Vechile hiblioteci romne.ti (F.D., H, 1906, nr. 2, p. 6571); Dic. Rom., II, p. 337; Gherasim episcopul, M-rea Cernica (P.O., 1906, p. 431146, 479-^194 si 1907, p. 119) Ustorie; i despre arderea m-rii n 1869]; Mete, Zugravi (indice); Iorga N., La Roumanie pittoresque, p. 104; Furtun D., Ucenicii starefului Paisie in m-rile Cernica i Cldruani. Cu un scurt istorie asupra acestor ninnasti ri, B u e , 1927, 179 p. [p. 720 un scurt istorie al m-rii i despre egumeni, p. 4194 despre cele dou m-ri n vremea ucenicilor lui Paisie; n ancx, p. 114169, documente]; Mironescu Ath., Istoria m-rii Cernica, Cernica, 1930, VII + 263 + f XCVIII, p. + 3 f [despre mprejurrile niiinrii m-rii, familia ctitorului, egumenii i averea m-rii, istorie i inscript ii. documente] ; (prezentarea lui N. Iorga, R.I., X V I I I , 1932, p. 171172 i recenzia lui D. Ionescu, Cuvntul", 1931, nr. 2081, p. 1); Brtulescu. Ilfov, p. 1011 (istorie] ; Cantacuzino G. M. Arcade, firide si lespezi, B u e , 1932, p. 185190 [descriere]; Ghika-Budeti, Kroluia (BCMI, X X I X , 1936, p. 89); Ionescu Gr., Ghidul, p. 387390; Iorga N., Cel din urm manuscrit de datin artistica n Muntenia (BCMI,
www.cimec.ro

N. 8 o : K S C I!

168

1939, p. 133140); lorga, Cnductor istorie, p. 2 0 ; Popescu, nveliurile, p. 8 7 ; treinpel, Copisti de manuscrise (indice); Sandulcscu-Verna C , Zugravul Grigorie, incepnlorul curenliilui realisl in pittura romneasc (B.O.R., 1937, p. 487191) |icoan, 1800| ; Brtulescu V. Zugravi de biserici (G.B., 1959. nr. 34, p. 273274); Walker Mrs., Untrodden Paths, p. 174182 [dcscricrc|; Kurt una 1)., Rolul cultural al Gemicai (B.O.R., XLVII, 1929, nr. 78, p. 662); Gladko\schi Atanasic, arliiin.. Monahi cronicari din sf. m-re Gemica (G.B., XVII, 1958, nr. 8, p. 740747); Gibescu I., Istoriati mitropoliei Ungrovlahiei, p. 126129 (inscripii] ; Inscripfii Bucureti, p. 226229 [pisanic, trapcz i chilii, 1795, inscripii di pc ubicete); Encescu E.. Pe urmele slrmoilor, p. 7680. CERANI, corn. Suseni, jud. Arge (trei bis. de lemn eu liramul Toi Siinii la nceputul sec. X I X , din care una reconstruit tot de lemn la 18621867). Ionascu, Catagrafia strge, p. 5557 (C. de Sus si de J o e ] ; Anuar 1909, p. 277 [i dou bis. noi]; Documente, indice sec. X V I ]Cerani-Museel, sat disparut si Cerani *, amintit de la 1520]; Dicf. Rom., II, p. 339. CET ATEA, jud. Dolj 71 (bis. Sf. Gheorghe, construit de Duinitru Haralambie. 18421843? riparata 1902). \nuar 1909, p. 156; M.O., 1965, nr. 56, p. 435 [la 1845 bis. Sf. Imparati); Bu/.atii D., Toponimie doljan (M.O., 1967, nr. 12, p. 60); Documente, indice sec. XVII (localiz. probabil, Cetuiaj; Dici. Rom., II, p. 341342 [C. = Ulmul]. CETATEA, vezi Turbatu. SCHITUL CETATEA. vezi Cetuia. SCHITUL CETAEAUA Saac (Adormirea, construit de postelnicul Constantin Filipescu. ante 1679) 7 . Vezi i Cetuia. Documente, indice sec. X V I [Cetea. sat disparut]. CETEAUA, vezi Mitrofani. CETELE Ialomia (disparut). Nandri Gr., Documente slavo-romane, p. 132141 |doc. 1626); veli i indice; Iorpa N., Doc. Cantacuzino, p. 54, 73, 92 ]doc.]; Indice cronologie nr. 10 |C. Saac] i 20 [C. Ialomia] ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [sat disparut). CETTENI Muscel, jud. Arge (bis. Sf. Tiron i Sf. tefan C. din Deal, 1833 si Intrarea in biseric C. din Vale, de lemn, 1793). Bauer, p. 173; B.C.T., I X , 1930, p. 117 [cat.|; G.B., 1965, nr. 910, p. 889 |cat. 1840]; Anuar 1909, p. 88 [bis. n o i ] ; Documente, indice sec. X V I jsatul amintit la 1548. cnd era al lui Milinca prelab] ; Dicf. Rom., II, p. 345 346 [bis. din 186818711. CETATENI, vezi cetatea si scintili Negru Vod si Lici. SCHITUL CETATENI Vil., a (se. XVIII). Tumisli, p. 175; Fotino, III, p. 174 [meninne; este posibil s lie sellimi Cetuia). CETUIA, vezi Nemoiu. SCHITUL CETUIA, vezi: B rea. Keib-leseiori, Negru Vod si Rm. Vlcea. SCHITUL CETUIA Buzu (Scbimbana la fa. sec. XVIII. recldit 18581864, de monahul Iosif, rnovt 1898, 1946), satul Haies, com. Valea Rea. jud. Buzu. Urecbia, Ist. rom., VI, p. 226; VII, p. 3 1 2 ; X A, p. 17, 183184 |doc. de sentiri de dri si diverse privile^ii) ; Tunusli, p. 173; Fotino, III, p. 151; Voincscu I., Monumente i peisagii [5 foto ale biscricii|; lorga, Sate i mnstiri, p. 177 [descriere]; Ingerul", 1937, nr. 1011, p. 545; Resfinfirea bis.
www.cimec.ro

BIBLIOGRAFIE - I - TARA HOMANKASCA

Celuia" (Ingcrul", 1946, nr. 57, p. 7980) [si istoricul]; G.B., 1961, nr. 12, p. 147; Dic. Rom., II, p. 349. SCHITUL CETUIA (Cctea) Dmbovia (construit in a doua jumtate a sec. X V I I . 16731677, de Neagoe Scuianu mare vornic; fost metoh al mitropoliei) 7*. Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 1, Atitr. rii Rom. (indice); Tunusli, p. 174; Potino, III, p. 157 [meniune schit]. CEZIENI (munit i Corlteti) Roman.iti (bis. Sf. Dumitru i Sf. Stefan, de lemn sec. X V I I I , reconstruit de Dumitru Cczianu mare clucer, 18471849, reparata 1908 si 1936). Monografia jud. Romanafi, p. 450451; AER, 19211925, p. 541 -.12 si :>K)': \M(). 1941. p. 598 [si hi. Sf. Nicola.-Frsinctul de FldeiB, 1832] J M.O., 1965, nr. 34, p. 297 [cat. 1840); Anuar 1909, p. 208; Dic. Rom., II, p. 351352. M SCHITUL CHEIA (Cheia Teleajenului sau schitul Teleajen, de lemn, Sf. Nicolae, 1770, stricat de turci, 1777; recldit pe ait loc, Adormirca, 1790 7 4 ; ars la 18321835 ; recldit 1835, prin osteneala lui Damaschin egumeno] pe locul marelui vornic Miliai Ghica, bis. zugrvit la 1839), coin. Mncciu Ungureni, satul Teleajen Cheia, jud. l'raho\a. Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 9. B u e , 1949 [46 d o c , 175818711 ; Vrtosu Emil, Documente privind m-rea Cheia de pe Teleajen (G.B., 1962, nr. 910, p. 888 i urm. [17921864; i o catagrafie din 1864|; Idem, M-rea Cheia. Inscriplii i insemnri (G.B., 1963, nr. 910, p. 929951) [numcroase insemnri de pe cri]; Iorga, Studii i doc., XV, p. 247250 [pisania si inseiniiari); Sacerdoeanu A., Inscripfia bisericii m-rii Cheia (R.I., X I I I , 1927, p. 280281); v e i Dic. Rom., II, p. 353; Urcchia, Ist. rom., VII, p. 305, 445, X A, p. 17 [Scheia] ; Giurescu C. C , Principatele romane, p. 269; Antoniu, Album, partca I, p. 18; M.Of., 1864, p. 424 [lista de proprietil ; A.C., 1868, p. H ; Calendarul pentru toi romnii", 1890, p. 126127 [deseriere]; Bilciurescu, Manstirile, p. 196197; Iorga N., La m-rea Susana i Cheia (F.D., 1907, nr. 33, p. 522523); Iorga, Tara romnilor, p. 3132 i 110111 [inscripii); Pavlov, Cluza, p. 4851; Fortuna D., Chesarie episcopul Buzului, p. 1617; Iorga N., La Roumanie pittoresque, p. 121; Metes, Zugravi (indice); Costeanu I., Valea Teleajenului eu cetatea cuttural Valenti de Munte . . ., Vlenii de Munte, 1930, p. 1316 ; Gibescu, Istoricul mitropoliei Ungrovlahiei, p. 134 ; ngcrul", 1937, nr. 1011, p. 550; Brtulescu V., M-rea Cheia Prahova (BCMI, X X X I , 1938, p. 181184) [inscripic, deseriere, foto]; Enccscu E., Pe urmele strmoilor, p. 8384 ; Vrtosu Emil, 0 sculptur de art popular in lemn, din 1820 (SCIA, art plastica, 1964, nr. 1, p. 9194) [i istoricul schitului|. SCHITUL CHEIA, jud. Vilcca (Sf. Inger, 17771778, construit de popa Radu, popa Preda i alii, bis. reparata 1928 i 1937). BCMI, X X V I , 1933, p. 67 i 135 [pisania]; Popescu, Bisetici, p. 2829; AMO, 1941, p. 705; Baucr, p. 200; Indice cronologie nr. 4; Documente, indice sec. X I I I X V I i X V I I [satul amintit de la 1500]; Bulat T. G., Contribuiuni documentare, p. 5481 |doc.]. CHELBETI, com. Mgura, jud. Olt (bis. de lemn Sf. Nicolae, 1832, rccldit? 18681877). Ionascu, Catagrafia Arge, p. 9 0 ; Anuar 1909, p. 306; AEA, 1929, p. 155; Dici. Rom. nu il amintestc. CHIAJNA, jud. Ilfov (bis. Sf. Nicolae, 1831, reparata 1897). Vczi i Dudu.
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C U

156

Aniiar 1909, p. 70 ; Dicf. Rom., II, p. 359. CIIICENI, vezi Tomani. CHICHINEU Brila 7 i (bis. nlarea, construits! de boemi Sorescu, 1 8 4 2 \ 1 8 4 6 , reparat 1873, 1888). Didicescu I., Biserici din Brila, p. 157158; Vasilcscu N. A., Schie istorice, p. 166; Anuar 1909, p. 4 5 3 ; Dicf. Rom., II, p. 361. CHICILR \ (Chicioara), com. Pueti Mglai, jud. Vlcea (M bis. Iutrarca n biscric, 1780, zugrvit 18211822 i 1844, reparata 1878 i 1902). Veri i Pueti Mglai. A.O., 1923, p. 390 [inscripie, deecricre, portretc]; BCMI, X X V I , 1933, p. 135 [inscripic] ; Ghika-Budeti, Evoluta (BCMI, X X I X , 1936, p. 44, 57, pi. LXIII LXVI) ; Idem, L'ancienne architecture (BCMI, 1942, p.. X X I X ) ; Brtulcscu V., Pisanii din bis. din Chiciura, satul Scundu, com. Oretii de SuS'Vcea (M.O., VII, 1955, nr. 56, p. 339) [i descrierc| : Green Vasile, Filosofi pgni si sibile n vechea noastr pictur bisericeasc (A.T.G., caietul 10, 1939, p. 3738); AMO, 1941, p. 751. CHILIA, vczi Oteani. CHIIiIA. jud. Oit (M l>i. SI*. Nicnlar >i \durmirea, 1830, rpart acoperiul 1845, zugrvit 1849 7 , ctitori fiind preolul Marin Protopopcscu, logoftul Barbu Popescu si Ion Tufeanu). Ionascu, Catagrafia Arge, p. 87 [bis. de lemn); Idem, Riserici Oit, p. 2324 |descriere, inscripie, foto, inscmnri]; AEA, 1929, p. 142 [bis. ruint | i 1940, p. 2 5 5 ; Dicf. Rom., II, p. 365. CHILIILE Muscel (bis. sec. X I X ) " . SCHITUL CHILIILE (a doua jumtate a sec. XVII) 78 , fost litiga Podeni, jud. I!u/in. Vezi i sellimi Podeni (aeelai?). Arh. St. Bue., Indice cronologie nr. 3, Ep. Buzu, Bue., 1958 (indice); vezi i nr. 20 ; Filitti, Inventami, p. 2728 (descricre, 1825, bis. de lemn, avere]; Dicf. Rom., IV, p. 785 [ruine scbitul Chiliile] i II, p. 369 [ruine schit la Podenii VechiJ; Ionascu, M-rea Grjdana, p. X L V ; Popescu, nvelisurile, p. 68. CHIOJD, vezi Star Chiojd. CHIOJDEANCA, jud. Prahova (M bis. de lemn Cuv. Parasehiva Vguneti, 1792 i cruce de pia tra din 17181719 n spatele cldirii Coiisiliului Popular). Kdulcscu Andrei, Monografia comunei Chiojdeanca din jud. Prahova, d. IV-a, B u e , 1940, 60 p (din Cunoasterea Prahovei", I, 1939, nr. 2, p. 1956) [generaliti despre s a t ; i despre bis. veche]; Documente, indice sec. X V I I [satul amintit la 1607, ntr-un doc. dubios]; Dicf. Rom., II, p. 373. CHIOJDENI, jud. Vrancea (fost Rm. Srat) (bis. sec. X V I I n , apoi bis. de lemn Sf. Voicvozi, construit! de marcie elucer Costache Neculescu 18381839, reparata 1902). Bauer, p. 110 [Keusdcni, bis. sec. X V I I I ] ; Anuar 1909, p. 259; Documente indice sec. XVII [satul amintit la 1613]; Dicf. Rom., H , p. 373374. CHIOJDU, jud. Buzu (bis. Sf. Imparati, 18461852 i M cruce de piatr din 1712). Anuar 1909, p. 245 ; Iorga N., Note asupra unni Cimpulung"1'1 muntean : Chioajdele, Cernui, 1924, 10 p (extras din Cosminul") ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1549]; Dicf. Rom., II, p. 374376. CHIRCULETI (Chirculcasa zie i Floceti) n Ilfov. CHIRIACU, vczi Beiu Chiriacu. CHIRIETI, vezi Vaa.
www.cimec.ro

166

BIBLIOGRAFIE - 1 - TARA ROMANEASCA

CHIRNOGI, jud. Ilfov (bis. de lemn Sf. Nicolae. sec. X V I I I ; bis. de zid din 18541855). Hauer, p. 155 [m-rc de piatr|; Popesen N., Catagrafia. p. 2122; Anuar 1909, p. 7 0 ; Dicf. Rom., II, p. 386387. CIIIROIU, jud. Ilfov (dona bit. de lemn Sf. Nicolai, ecc. X V I I I ; reconstruite de zid la 18441847 i 18521859). Popeecu N., Catagrafia, p. 4749; Anuar 1909, p. 7 1 ; Dicf. Rom.. II, p. 387. CHISLRI Olt (bis. de lemn Cuv. Parascliiva, 1832). AEA, 1929, p. 153; Dicf. Rom. nu il amintetc. SCHITUL CHISAR Prahova (sec. XVII). Giurescu C. C Harta stolnicului Cantacuzino, p. 19 (meniune schitj. CHISELE, jud. Ilfov (bis. de lemn Sf. ngeri, sec. XVIII, apoi bis. de zid Adormirea, 18611863). Hauer, p. 155 |bis. sec. XVIII] ; Popescu N., Catagrafia, p. 7475; Anuar 1909, p. 7 1 ; Nandris G., Documente slavo-romne, p. 190218 |doc. 16491; vezi si indice; Documente, indice sec. X V I i XVII [satul amintit de la 1526, cnd era al lui Neagoe vistier, devenind apoi propretatea m-rii Radu Vod); Indice cronologie nr. 18 [doc.]; Dicf. Rom.. II, p. 389. CHIEASCA, vezi Ncgrcni. CHIETI, vezi Bogai. CHIORANI, coin. Bucov. jud. Praliova (M l>i*. Sf. Stelian, eoiistruit de paharuicul Constantin Cantacuzino, 1797; se pstreaz fresca originar). Vezi si Bucov. Brtulescu V., Inscripfii (BCMI. 1940, p. 16) [piatra de mormint N alea Orlei); Idem, Biserici prahovene (BCMI. 1940, p. 6882) [descriere, foto, picturi, plani; ACMI. 1942. p. 47, 62, 1943, p. 2 4 ; trempel, Copisti de manuscrise, p. 2 4 ; Dicf. Rom.. II, p. 393 (C. Gtlmeie]. CICANETI, jud. Arge (bis. tir lemn Buna Vestire la nceputul sec. X I X , apoi bis. din 1867: bis. de lemn Sf. Treime C. de Sus, 18321834). Bauer, p. 180 |fr bis.]; B.O.R.. 1921, p. 683 |cat. 1808); Ionacu, Catagrafia Arges, p. 3 ; M.O., 1961, nr. 58, p. 417 [cat. 1833]; Anuar 1909, p. 277; AEA, 1929, p. 7 2 ; Dicf. Rom.. II. p. 400. CIETI (C. de la Cotmeana). com. Pidorei, jud. Arges (bis. de lemn Cuv. Paraschiva, sfiritul sec. XVIII) *. Bauer, p. 171 [Cigeti. cu bis.]: Ionacu. Catagrafia Arges. p. 6 7 ; Anuar 1909, p. 285 [bis. Sf. Voievozi, 18751878]; Documente, indice eec. X I I I XVI [satul amintit la 14511. CllNEASCA, vezi Cineti. CINENI Arge (bis. Sf. Nicolae din cimitir, construit la 1733 de Nicola Petru, cu osteneala" lui Gbeorglie Gugu, i prin mijlocirea" mai multor epitropi. tencuit i zugrvit la 1846 de preotul Neagoe Mooc si soia sa, Sinziana; bis. Sf. Voievou, Dimitrie i Cuv. Parasebi\a, rmi.-lriiil la 1807 li jupin Krineu sau Frangi! i alii; partea de BUS prenoit" de Nicolae Danes; amitele bis. sint M; cruci din 1632, 1742 si 1822). Bauer, p. 176 [dou biserici]; B.O.R., 1921, p. 686 [3 bis. la 1808|; Ionacu, Catagrafia Arges, p. 15; Popescu, Biserici. p. 2 4 ; M.O., 1961, p. 414 [catagr. 1833. trei biserici; doua Sf. Nicolae si una Sf. Dimitrie); Karadja C. I., Cera despre Turnu Ciineni (A.O., 1924, p. 97110); AEA, 1929. p. 72 i 1940, p. 157; Ionescu D., Schituri si biserici. p. 6975 [pisanii, descriere]; Brtulescu V., Bis. din Ciineni (BCMI, X X V I . 1933, p. 8990) [inscripii, descriere pictur]; Giiika-Budeti, h'iolit\ia (BCMI, X X I X , 1936, pi. CLVII);
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

l.-M

Brtulescu V., Bisericile din Ciineni (BCMI, X X V I I , 1934, p. 4041) [inscripii, insemnri, foto]; Paniiile T., Sibilo ifilozofi, Brlad, 1916, p. 15; Grecu V., Filozofi si sibile (A.T.G., caietul 10, 1939, p. 38); Brtulcscu, Climneti, p. 4246 [descriere, foto, pisanie] ; M.C., 1915, p. 149150 [doc. 1785, Lis. de leniii Cuv. Paraschiva] si 1916, p. 277; Documente de arhitectur nr. 2 : Anuar 1909, p. 220; Documente, indice sec. XIII XVI [satul C. d. la Vadul Oltului san de la Gemine amintit de la 1415]. CINENI V i l c e a 8 1 (M Lis. Sf. Nicolae, 18221828, lugrvit 1862). Vezi i precedentul. Ghenadie, Vizile, p. 1617 [itiscripii] ; Iorga N., Sludii i doc. XV, p. 324325 lnsemnri] ; Popescu, Biserici, p. 24 [cat. 1840] ; Buu, Mono grafia, p. 101; Brtulcscu, Climneti, p. 4950 [pisanie]; Brtulescu V., Bis. din Ciineni - - Vilcea (BCMI, 1934, p. 4142) [inseriptie, pomelnic, bis. din 1769]; A E B , 19211925, p. 500; AMO, 1941, p. 702: Voineseu T.. Elemento realiste (SCIA, 1954, nr. 12, p. 65, 6667). PLACA PE SOSEA N DEFILEUL OLTULUI (1717, fost pc Via Carolina). Ilurinu/.aki. XI, p. 624; Sestini, Viaggio curioso, p. 4 1 ; Arhiva", Iai, IV, 1893, p. 581 [D. Sestini despre inscripia plcii]; B.O.R., 1876, p. 740 [inseriptie| 8 2 ; B.S.G.R., VIII, 1887, p. 146147; textul latin de pe placa de marinur i n Dic[. Rom., II, p. 468; Piperescu N. V., Inscripfia de la Ciineni (Tinerimea romna", 1884, p. 163165); Karadia C. L, Ceva despre Turnu Rou (A.O., III, 1924, p. 97110); Vezi si crucea de la Kiul Vadului. CINEASCA (Cunesti) Ialomia (han sec. X I X ) 8 * h'8 C. Rom., 1834, p. 4 ; Bauer, p. 141 |Cinesti|. CINETI Vilcea (disparut). M.O., 1966. nr. 78, p. 649650 [doc. 1656, satul dat m-rii Horczi|; Indice cronologie nr. 11 ; Documente, indice sec. XVI i XVII [sat disparut |. CINETI (Cineasca) Vlasca (bis. de lemn Sf. Paraschiva la 1810). Popescu-Ruucu, Catagrafia, p. 9 4 ; Indice cronologie nr. 1. CILIBIA.jud. Buzu (bis.de lemn Sf. Voievozi, 18391840, reparat 1905) 8*c Anuar 1909, p. 244; A. Rom., 6 iulie 1857 [arendarea moiei Cilibia = Mnju]; Dict. Rom.. II, p. 404; Indice cronologie nr. 3, 5 [doc.]. CILIBIU Gorj (bis. Sf. Imparati zugrvii ca ctitori Stoian fost mare armas, Barbu Gnescu fost mare sluger si alii;inform aie C. Blan). M-REA CILIC-DERE Tulcea (Adormirea. fondata de Atbanasie Lisavenco dupa 1841 ; bis. noua din 1901 1910; cldirea streiei reconstruit 19111912). Bilciurescu St., Mmistirile, p. 215; Constantinescu Anglici, Monografia sfintei episcopii a ..Dunrei de Jos " . . . B u e , 1906, p. 339342 [date stimare despre starea m-rii la nceputul sec. X X ) ; Sorescu Roman. Monastirile dobrogene descrise de . . . , B u e , 1914, p. 97143 [istoricul i organizarca m-rii ndeoscbi n vremurile mai noi]; Dicf. Rom., II, p. 4 0 5 ; Nedioglu Gli., Minstirea Cilicului (citeva precizri) (A.D., IX, 1928, p. 6068) (aduce doveri documentare despre funcionarea m-rii la mijlocul sec. X I X ] . CILIENI (Celieni) jud. OU (fost Romanai) " (bis. Sf. Nicolae, 1830 san 1847, ridicat pe lociil unei bis. bordei). Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la 1537]; Nicolaescu Stoica, Ilrisovul lui Mihai vodi Viteazul pentru satele sale din jud. Romanati (A.O., 1923, p. 126131); vezi i Donat L, Satele lui Mihai Viteazul (SMIM, IV, p. 481); Virtosu E., Voletul novel, p. 184; Bauer, p. 195; M.O., 1965,
www.cimec.ro

l.-.s

BIBLIOGRAFIE - I - "TARA ROMANKASCA

nr. 34, p. 293 [la 1845 bis. de lcmn Sf. imparati]; Armar 1909, p. 2 0 9 ; AER, 19211925, p. 5 4 2 ; Monografia jud. Romanafi, p. 4 0 9 - ^ 1 0 ; AMO, 1941, p. 5 9 9 ; Popescu, nvelisurile, p. 64, 9697. CLNICU G o r j (bis. Sf. Arhangheli, 1833). Met. Rom., II, p. 471472 [ctun] CMPKNI, jud. Dolj (fost Romanai) (la 1840 bis. de lemn Sf. Nicolae, 1770, construit;! de preoi i locuitori, reconstruit 1871). Renatcrca", 1944, p. 15 [eat. 1840] ; Carte de hotrnicie a mosiei Cimpeni din distiii lui Romanafi, plasa Oltefului, proprietatea d-lui dr. in medicina Ion Nicolae Cerntescu, 1887, 22 p. [se invoca i doc. vechi]; Monografia jud. Romanali, p. 3 8 3 ; AMO, 1941, p. 5 9 4 ; Dic{. Rom., II, p. 474. CMPINA, jud. Prahova. Indice cronologie nr. 1 [doc. i meniune coal, 1831]; Documente, indice sec. X V I si X V I I [satul amintit de la 1536]; Iorga N., Studii i doc, ndeosebi vol. X (indice) [multe doc.]; Tunusli, p. 173; Bauer, p. 133 [o bis. de piatrj; Sulzer, Geschichte, I, p. 3 1 3 ; Fotino, III, p. 155 (m-rea Luponilor corect Lupoianu M i doua bis. la 1815]; Studii", 1958, nr. 1, p. 128 [descriere, 1836]; Margot, O viatorie, p. 68 [deseriere, 1859]; Urmosy Sandor, Az ebjdosott magyarok Olhorszgban, Cluj, 1844, p. 2021 [descriere]; Gazeta Trans.", 1848, p. 74 [despre localitate] ; Mironescu Atb., Istoria m-rii Cernica, B u e , 1930, p. LVII LXV [doc. din 1827 despre nebinarea moiei la m-rea Cernica; se amintesc scoalele" i bis. cca mare ce se face acum n Cimpina"]; A. Rom., 25 ian. 1861 (mosia se ddea n arend] ; vezi si A.G.R., 10 ian. 1865 ; Dicf. Rom., II, p. 474476. Calendarul pentru toi romnii", 1889, p. 105106 [descriere]; Iorga N., La Cimpina (F.D., II, 1907, nr. 10, p. 151154, nr. 11, p. 170172) |d-scriere]; Iorga, l'uni romnilor. \>. ~>~ <>2 |descriere|; /agoritz \l.. Evolufia isterica a tirgurilor i oraselor dintre Buzu, Tirgoviste si Bucureti (A.G.A., 19141915, p. 317); Tcodorescu Stoica, Monografia orasului Cimpina. Istorie i documente.. Cimpina, 1924, 208 p. + 9 pi. + 3 h. [condiiilc geografice, istoricul destul de bine informt al localitii, insistndu-se asupra epocii moderne; i despre lui .ilit.ilil din jur; 55 d o c , 16401853 i nsemnri de pe crile din bisericile oraului]; recenzia lui N. Iorga, R.I., X I , 1925, p. 117118; Giurescu, Ist. rom.. III (indice); HANUL FAM. B U J O R E A N U - L U P O I A N U (nceputul sec. X I X , ante 1811). G.B., 1960, nr. 12, p. 99105 [doc.]; Mironescu Ath., Istoria m-rii Cernica, B u e , 1930, p. LV |foaie de zestre din 1807]; Tcodorescu Stoica, Cimpina, p. 168169 si 198199 [nsemnri, 18111825, amintind de hanu Clmpinii"] M b 8 COALA VECUE . Vezi si bis. Adormirea. M BISERICA ADORMIREA (si Sf. Nicolae, biscrica de la han, construite de Calinic, stareul m-rii Cernica, eu banii lui Grigorc Bujoreanu cminarul, 1833 ; aici a funcionat si coala veche din ora ; bis. reparata 1888), str. 23 August nr. 133. Iorga N., Studii fi doc., X X I , p. 18 [pisania, 18331 ; vezi si Dicf. Rom., II, p. 4 7 5 ; Pavlov, Leauri, p. 5 7 ; Lumina adevrului", II, 1936, nr. 1; Flcoianu AI.. Famtlia liujoreanu, p. 5 0 ; Mironescu Ath., Istoria m-rii Cernica, B u e , 1930, p. L U I LV |diata Marioarei Bujoreanca din 1827, amintind bis. cca noua ce este s se fac la Cimpina, cu odi imprejur pentru primirea de strini i locuin de bolnavi" i ,,biscrica veche din han", unde era i coal]; vezi si pag. urin. i bis. Sf. Treime; vezi i Teodorescu Stoica,
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

350

Cimpina, p. 171173 i 196 i urm. [nscmnri, amintind bis. de la hanul Cimpinei, Sf. Gheorghe]. - M BISERICA SF. NICOLAE (Costui schit Slobozia, construit d. preotul Preda, lini postelnicului Ptracu din Cimpina, 1714, pictiira renovat 1915, cind a fost reparat i b i s . ; se pstreaz cldiri ule fostului schit din 18301840), Str. Nucilor nr. 14 i 30. Anuar 1909, p. 3 5 ; H.OC, 1858 sept. 22, p. 1) |reeldire his.SloboziaPrahova]; Teodorescu Stoica, Cimpina, p. 2123. BISERICA SF. TREIME (construit de cminarul Grigore Bujoreanu eu ajutorul lui Radu Plopeanu visticrul, 1828 8 e , reparala 1887). Vezi i bis. Adormirea. Iorga, Studii si doc, X X I , p. 19 (pisania. 1828|; vezi i Dic. Rom., II, p. 4 7 5 ; Teodorescu Stoica, Cimpina, p. 173 [doc. 1827 ci 1830, spital de holnavi la bis. Sf. Treime] i p. 200201 [pisania, nsemnri|; Pavlov, Lcasuri, p. 56; Flcoianu AI., Famtlia Bujoreanu, p. 4647; ACMI, 1942, p. 2324; G.B., 1960, nr. 12, p. 99105 [doc. rf. biseric, sec. X I X , rcparaii; han 1847]. - BISERICA SF. V01EVOZI (construite de marele logoft Constantin Cimpincanu prin ajutorul si ,apostasia" lui Grigore Negri scrdarnl, 1827, reparat 1897) 87 . Iorga N., Studii i doc, X X I , p. 18 [pisania, 1827]; BCMI, X I X , 1926, p. 88 [pisania] ; Pavlov, Lcauri, p. 58 ; Teodorescu Stoica, Cimpina, p. 201 202 [nsemnare, 1793, amintind bis. ,,cea btrn" din Cimpina; aceasta este foarte probabil bis. fam. Cimpincanu din sec. XVII, care a dat civa dregtori, rude cu Cantacuzinii]. CMPINEANCA, vezi Baldovineti. Dic., Rom., II, p. 477 |bis. din 1835 i 1843]. CMPOFEM (Cmpul Foamci) , com. Arcani, jud. Gorj (bis. de lemn Sf. Nicolae, 17091710, inscripie din 1831, zugrvit 18751876 si casa de lemn Blueseu. amitele M). Vezi i Arcani. Bauer, p. 216; Popescu, Jnvelisurile, p. 4 6 ; Popescu-Cilieni, Biseriei de lemn, (M.O., 1955, nr. 1012, p. 639) (descriere, istorie] ; Voinescu T., Elemente realiste (SCIA, 1954, nr. 12, p. 7273); Pnoiu A., Pictura votiva, p. 27 i fig. 58 [portrete ctitori]; AER, 19211925, p. 4 1 5 ; AMO, 1941, p. 349350 [i bis. de lemn din 1857); Crbi V., Unele date ru prit ire la problema transmisiunii stpinirii funciare in citeva sale de pe Valea Jalesului in veacurile XVXIX (Studii", X I , 1958, nr. 5, p. 159167]; Iorga N., Studii i doc, VI, p. 500 |doc. 1778, Cmpul Fornii]; Dic. Rom., II, p. 482 [ctun]. CMPLL LUI SOARE, vezi Glmeie. CMPULUNG, jud. Arge (fost Muscel). V ezi i M.ii.ni. Documente, indice, XIII XVI i XVII [oraul amintit de la 1300]; vezi i Oltcauu, Geneza oraselor (Studii", 1963, nr. 6, p. 12761277) [despre vecbimea orasului]; Documente atingtoare de istoria Cimpulungului (Mag. istorie, V, p. 331359); Aricescu C. D., Hrisoave domnesti privitoare la Cimpulung, Trgovite, 1855, 62 p ; Iorga N., Acte cimpulungene (R.I., 1915, p. 2024) [rezumate sec. X I X ] ; Bjan Dumitru-Rucr, Pinza orasului Cimpulung69 (Piatra Craiului", I. 1929, nr. 1112, p. 26) [rezumatele documcntelor referitoare la ora] ; Idem, Vechile uvzminte ale Cimpulungului. Documente de la Arhivele Statului, I, 15861840, Cimpulung, 1929, IV + 95 p. [doc. referitoare la ora, m-rca C. Lung, scolile vechi, liste de judci, ispravnici etc.]; rezumate de Ioachim Crciun, in Attuami Inst. istorie Cluj", III, 19241925, p. 737750;
www.cimec.ro

Ititi

nillLIOCRAFIE - I - TARA R0MANKA3CA

Iorga, Cltori misionari, p. 64 [numrul bisercilor] ; Idem, Studii si doc., XV, p. 102104; Iorga N., Inscripii cimpulungene (BCMI, 1933, p. 140); C.L., 1941, p. 474 [descriere ora, 1088]; Iorga N., Studii i doc. VII, p. 53 [insemnare, 1737, despre venire turcilor|; Giurescu C , Material, III, p. 299 |orasul ars de turci, 1737): Daponte, Ephemerides daces, II, p. 43 [aia de turci, 1737], 231 (jefuit de catane. 1739]; Tunusli, p. 174; Bauer, p. 175 [14 biserici i o m-re]; Fotino, III, p. 159 [nr. bisercilor, 1815]; Samarian P.. O veche monografie, p. 203 (descriere ora ineeputul sec. X I X ] ; Stilzer, Geschichte, I, p. 331 |desprc orasi; .Nistor I., 0 descriere din 1822, p. 19, 61 [13 biserici -1- dou m-ri ortodoxe si una catolic); Pigeory Felix, Les plerins d'Orient. Lettres artistiques et historiques . . . , Paris, 1854, p. 3031 [descriere]; Margot, 0 viatorie, p. 1214 [descriere, 1859] ; A.S., 1860, trim. II, p. 4041 i M.Of., 1861, p. 791 [descrierea orasului]; Boquet. Album talaque [vedcrea orasului. 1841 ) : N.. Istoria romnilor lor, III, p. 229 |desen Begenau, 1852]; Monumente istorice aie Ronuiniei (fotografai veclii aie monumentelor din oras] e l ; Cimpu-Lung (Icoana lumei", II, 1846, p. 389) [despre politi", C. Lung, eu o ilustraie]; Aricescu C. D., Cmpulungul i Trgovistea, (Buciumul", 3/15 mai 1864); prima rezidenf a Romniei, 2 vol.. B u e , Idem, Istoria Cimpulungului. 18551866, 180 p. [datele despre coustruirea bisercilor snt n mare parte grecite]; istoria oraului i n Dicf. Rom., II. p. 489492; Tocilescu Gr., Raport despre antichilile din C. Lung (M.Of., nr. 110, 20 august/7 sept. 1889, p. 27912894 i n ziarul Romania", 2931 august 1889); Iorga N., Iimmuri i orae, p. 6770 [descriere] ; Idem, Sale .si mnstiri, p. 268272 [descriere. foto]; S.T.R.. Secia Museel, Cmpulungul si imprejurimile, C. Lung, 1907; St. N<icolaescu>, Cmpulungul (Albina", X , 19061907, p. 875878) [despre inceputurile orasului]; Kdulescu-Codin. Musatiti nostru, p. X I X X X I ; Nicolaescu-Bugbeanu I., La Cimpulung (Prietenul nostru", 1912, nr. 2124, p. 339361) [descriere si un istorie stimar. ndeosebi epoca mai nou]; Kdulescu-Codin C , Cmpulungul Muscelului istorie i legendar, insofil de cluza vizitatorului, C. Lung, 1925, 288 p. -f 4 pi. [istorimi orasului, monumentele sale, prezentate ns far ordine]; Iorga N., La Roumanie pittoresque, p. 8590; li.m.-M-n I., Cimpulung-Museel, Monografie isterica, C. Lung, '943, 10 -f 426 p. [istoria orasului, organizarca, dezvoltarca economica, in\ mntul, documente ; m-rea Negru vod, p. 70142, bisericile, p. 238352, crucile, p. 353359]; recenzia lui Popescu-Cilieni , Renaterea", 1944, p. 554556; Giurescu, Isl. rom., I III (indice) [despre ora i monumentele sale]; Teodoru Horia, Meterezele bisercilor cimpulungeneM (BCMI. 1943, p. 84101) (descriere, foto i pianori bis.: Schei, Marina, ubeti, clopotniele Baratici si m-rii C. Lung]; Vtianu, Istoria artei (indice) [despre bisericile catolice, m-rea i casele domncti]; Stnescu IL, Contribuii'-, in baza studierii vechilor monumente i asezminte oreneti. la cunoaterea viefii la Cimpulung Museel in timpul orinduirii feudale (SCIA, 1961, nr. 2, p. 458473) [ndeosebi despre bis. catolic, m-rea lui Negru vod i crucca jiirmintului] ; Serbati C , Lupta orsenilor din Cimpulung- Museel impt rira asupririi feudale in sec. XVII XVIII (Studii", X V , 1962, nr. 4, p. 953970); Documente, Introdueere, II, p. 482192 [organizarea i peeetea orasului'*, doc. 1735;]; Drgbiceanu Yirgil. Despre mnAstirea Cimpulung. Un document indit : jurnalul spdlurilor fdcule de Comisia Monumentelor istorice in 1924 (B.O.R., 1904. p. 284333) [date istorice despre ora si zidul burgului ; despre splurile din 1924 la m-re i Cloater; despre bisericile din C. Lung: Sf. Glieorghe,
www.cimec.ro

N.

STOICKSCU

161

sec. X I V ? , Fundeni, sec. XIV X V ? , ubeti, sec. X V I , rcfcut 1779, Schei, Doinueasc i Bradul]; G.B., 1965, nr. 910, p. 878884 [catagrafie 1840, cind cxistau biscricile: Marina, Intrarva in biseric, Sf. Nicolae de Sus, Bradu, Sf. Nicolae popa Savu, Flininda Mrculeti, Sf. Vincri, Sf. Ilie, Domncasc, Sf. Troi, $uhcsti, Fundeni, Sf. Gheorghc i bis. din inahalaua Marcus; la unclc se dau i pisaniile] ; Chihaia Pavel, Monuments romans et gothiques du XII1 au XVII-e sicles en Valachie (RRHA, t. V, 1968) [despre cvoluia oraului medieval] ; Hurdubeiu I. i FI. Mru. Cmpulungul Muscel medieval (SAI, X I , 1968, p. 2 7 ^ 4 ) . CURTEA DOMNEASC, vezi m-rca Cmpulung. HAN VECHI. B.O.R., III, 18761877, p. 180; B.O.R., 1961, nr. 1112, p. 1049, nota 105 [P. Chibaia crede c in incinta hanului s-au .iti.it casele domneti]. COALA V E C H E " . Nsturel P. V., Genealogia Nstureilor (R.I.A.F., X I I I , 1912, p. 8690) [doc. rf. coal, sec. X V I I ] ; Urechia, Ist. rom., I, p. 91 ; C. Rom., 1832, p. 250251, 18331834, p. 185186 te. [diverse stiri despre scoli]; Muzeul national", 18361837, nr. 31, p. 121 (n loc de 253) [inaugurarca noului local al scolii] ; V. Rom., 10 aug. 1843 ; Nsturcl P. V., coala roma in iiM ii eu internat a marelui ban Radu Nsturel (Albina", XV, 19111912, p. 592596] ; Ruescu I., coala domneasc din Cmpulung-Muscel (G.B., 1961, nr. 78, p. 696705) [n sec. X V I I i dup 1832]; Prnu G., Contribuii la istoria scolii muscelene (S.A.I., III, 1961, p. 235259) [perioada 18321864]. F N T N A GENERALULUI MINCIAKI (1835), str. Iouel Nicolau. Cernovodeanu Paul, Citera monumente comemorative i funerare ruse din 'tara Romneasc, n vol. Omagiu lui P. Constantinescu-Iai cu prilejul implinirii a 70 de ani, B u e , 1965, p. 664665 [inscripic, descriere]. BISERICA BRADU (refcut de clucerul Apostol, 1766, drimat 1903). Tocilescu Gr., Raporl despre antichitfile din C. Lung (M.Of., nr. 116, 26 aug. 1889, p. 2793); iuscripii i n Dic. Rom., II, p. 486; Rdulcscu Codin, Cmpulungul, p. 225. BISERICILE CATOLICE (M Bria, bis. baraUlor sau m-rca francis canilor 8 5 , Sf. Iacob cel Mare, ultimul sfert al sec. X I I I , refcut 1760, i Cloaterul Sf. Elisabeta, a doua jumtate a sec. X I V , ruint n sec. XVII) M . Hurmuzaki, 1/2, p. 116 [doc. 1382J; Transilvania", 1872, p. 103104 [doc. 1382, m-rea Sf. Fecioar] ; Iorga N., Acte i fragmente, III, p. 8182 [doc. 1427]; Monumenta Spectantia, X V I I I , p. 10 [Arscngo, 1581; o m-rc drpnat si o bis.]; p. 99101 [Baksici, 1653]; 269 [1660]; Iorga N., Colatori misionari, p. 64 [Baksici, 1654]; Filitti C. I., Din arhivele Vaticanului, I, p. 98 [1640]; D.I., II, p. 428 [1644], p. 369373 [1648]; I, 1925, p. 104 11670]; Iorga N., Documente scoase din arhiva m-rii calolice din C. Lung (Studii si doc, I II, p. X I I , p. 273326) [sec. X V I I X I X , privilegii domneti, doc. diverse; vezi i indice); Arhiva" X I I I , 1902, nr. 34, p. 179; Del Chiaro, Revolu\iile Valahiei, p. 1112 [inscripie], p. 1 3 ; Sulzer, Geschichte, I, p. 331332; Urechia, Ist. rom., I, p. 5355; V, p. 5354; VII, p. 25, 375; X A, p. 16, 4445, 105106; Fotiuo, II, p. 4 ; C.T., V, 1874, nr. 6, p. 125; SCIA, 1957, nr. 12, p. 237 | Bria. pictur de Tattarcscu] ; Aualecta" 1943, pi. X X X V I I |turimi Baratici, pictur de Szatmary] 7 ;
www.cimec.ro

162

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMANEASCA

Arcescu, Istoria Cimpulungului, I, p. 8 0 8 1 ; Romania", 29 august i 1 sept. 1889 [raportul lui Gr. Tocilescu cu inscripia din 1300 si despre ruinele cloaterului); Revista catolic", 1915, p. 9 8 ; BCMI, 19171923, p. 2324; Nicolaescu Stoica, De la intemeierea rii Romneti. Inscripfia de pe mormntul lui Comes Laurencius de Longo Campo", 1300. Privilegiul comercial al lui lladislav Voevod din 20 ianuarie 1368, B u e , 1924, 23 p. (din X.R.B., VI, 1924, nr. 78, p. 153172); Vezi inscripia i istoricul bis. si in Dic\. Rom., II, p. 4 8 7 ; Lzrescu Etnil, Despre piatra de mormint a comitelui Lauren\iu i citeva problme arheologice si istorice in legatura cu ea (SCIA, IV, 1957, nr. 12, p. 109127) [Baratta unde a fost ngropat cornitele exista n sec. X I V ; vezi i bibliografia]; Feren I., Cumanii i episcopio cumanilor, Blaj, 1931, p. 164170 (si in Cultura crestina", 19231924); Lapedatu Al., Mrghita, doamna Negrului vod. 0 hipotez istoric (CL., X X X V I , 1902, p. 11121121); [crede c cloaterul precede intemeierea oraului in sec. X I I I ] ; reprodus i in voi. Un mnunchi de cercetri istorice, B u e , 1915, p. 515 |unde considera c cloasterul a fost construit o data cu oraul sau curind dup accia]; BCMI, V i l i , 1915, p. 182185; Rdulcscu-Codin, Cimpulungul, p. 11, 42, 4 7 5 2 ; Ghika-Budeti, Evoluia, (BCMI, 1932, p. 81, pi. CCCVI CCCVII) [clopotnia]; Hurdubeiu I., Din trecutul catolicilor la C. Lung-Muscel, C. Lung, 1941. 8 p . ; Iorga X., Istoria bisericii, ed. I, voi. I, p. 2526; Hurdubeiu I. Die deutschen iiber die Herkunft der Rumanien, Breslau, 1944; Arto feudal, p. 35 ; Barnea I. i E. Lzrescu, Sondajul de la C. Lung, punctul Cloaster (M.C.A., V i l i , 1962, p. 6572); Ruescu L, preot. Monografia comunei Topoloveni, 1939, p. 3542 i anexe Idespre \ iil<- barailor lui ni Ti ilm-.j : O.I., I <>. p. ' [deapre drmarea cloaterului, 1648]; Drghiceanu Virgil, Despre mnstirea Cimpulune. Un document indit : jurnalul spturilor fcute de Comisia Monumentelor istorice (B.O.R., 1964, nr. 3t, p. 310, 319, 321, 322331) [despre drimarea cloaterului, jurualul spturilor din 1924 i foto din timpul acestor spturi ; crede c cloatcrul a fost zidit de Basarab si soia sa, Marghita]; C.liiliai.) Pavel, Monuments gothiques dans les anciens rsidences de i'alachie (R.R.H.A., t. II, 1965, p. 6780) [Crede c bis. Sf. Francise a fost ridicat la mijlocul ace. XVI ou material' ile la cloaster, fiind preluat de ortodoci la sfritul sec. X V I ] ; Idem, Monuments romans et gothiques du XIII-e au XVI-e sicle en Valachie (R.R.H.A., t. V, 1968, p. 3 8 - 4 6 ) [crede c bis. Cloater a fost coustruit intre mijlocul sec. X I I I i mijlocul sec. XIV, ramati nainte de 1525 i reconstruit. Comploxul monastic drmat ctre mijlocul sec. X V I , iar bis. la 1647]. BISERICA DOMNEASC (Sf. Nicolae, numit i biserica Grecilor, cldit de doamna Chiajna, soia lui Mircea Ciobanul i Uni su, Petru voievod, la 15651566; stricindu-se, a fost refcut la 1721 de Xicolae Mavrocordat voievod i de Neacu Pitcteanu vornicul, ispravnicul oraului Cimpulung; reparat 18701889 i zugrvit de pictorul Miu Popp; aceasta?). Documente, indice X I I I X V I ; Mag. istorie, IV, p. 127 [refcut de N. Mavrocordat]; Iorga, Studii si doc, XV, p. 2930 i 103; B.O.R., 1928, p. 242 [nsemnare]; M.Of., nr. 116 din 26 aug. 1889, p. 2793 si Roma nia", 29 august 1889 [raportul lui Gr. Tocilescu] ; Brtulescu V., nsemnri din crfi vechi (G.B., 1959, p. 421); Urechia, Ist. rom., VI, p. 183; VII, p. 314315; VIII, p. 361362; X A, p. 16, 187188; Diaconescu L, Materiale documentare (G.B., 1965, nr. 34, p. 286) [nsemnare. 1780]; Inscripfii Bucuresti, p. 746755 [icoane, 17461747 si c. 1795];
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

103

Monumente nafionale, II, p. 208209; BCMI, VIII, 1915, p. 182185; Iorga-Bal, Histoire, p. 3639; Oprescu G., Pictura romneasc, p. 110; Rdulescu-Codin. Cimpulungul, p. 107108; Drghiceanu, Catalogul (indice); Strempel, Copisti de manuscrise, p . 106, 169170; Iorga N.. Istoria bisericii, I , p . 146; tefncscu Vasile, preot, Biserica domneasc din C. Lung. Contribufii istorice, tez de licen, Inst. Teologie, Bue., 1943, 64 p. M BISERICA F U N D E N I (Adormirea, sec. X V I I (?), reparat dup 1788 de Nicolae Colfescu stolnic i Gh. Bozianu fost jude, restaurata 1930), str. Nicolac Alexandru voievod. Iorga, Inscripii. II, p. 3335; Romania'", 29 august 1889 [raportul lui Gr. Tocilescu]; Rdulescu-Codin, Cimpulungul, p. 199; Ghika-Budeti, Evoluia (BCMI, 1932, p. 48, pi. L X X I I I L X X V I I I ) ; BCMI, 1933, p. 140; Becu S., Bis. Fundeni din C. Lung (BCMI, , 1935, p. 9091) Idescriere, despre restaurare); Bobulescu, Lulari, p. 14, 2 6 ; Drghiceauu, Catalogul (indice); Chihaia P.. Monuments romans et gothiques (R.R.H.A., t. V, 1968, p. 44, 48) [despre utilizarea de materiale de la CloaterJ. BISERICA I N T R A R E A N BISERICA, vezi Schei. M M-REA CMPULUISG (Dilgopol, Adormirea, m-rea lui Negru vod 4 amintit ca biserica la 13511352 98 , (iind considerata bis. domneasc; m-rca reconstruit de Matei Basarab la 16351636 " , dup ce se surpase de cutremur la 1628; avariata de cutremur la 1802 i nchis apoi, 18191826, a fost refcut pe rechile temelii de Dimitrie Ghica voievod, 18271832 10 , care a folosit i materialul vechi; tmpla lucrata de Gherman ieromonahul zugrav, 1834; paraelisul Naterea Sf. lu.m. construit la 1718 de Teofan ieromonah, egumenul m-rii, pe locul altuia, de lemn, care putrezise. In biserica se pstreaz piatra de mormnt a lui Nicolae Alexandru voievod din 1364, cea mai veche piatra de mormnt a unui domn ce ni s-a conservt. Vezi i bis. domneasc de la Curtea de Arge. Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 9, B u e , 1949 [1661 d o c , 15021877]; Mmoire sur les couvents roumains, p . 7582 [doc. 1639]; Documente, indice, X I I I X V I i X V I I ; Cronologia tabelar, p. 19, 2 0 ; BCMI, 19171923, p. 2123 [despn- hrisoavele eu Negru vod" = Radu I ] ; Drghiceanu V., Ilrisovul lui Nicolae Alexandru din 1352 (A.O., 1927, p . 151152); Iorg N., Istoria romnilor, III, p. 195 [despre doc. din 1352] ; 231 i 229 [deseneBegenau, 1852]; Ruescu I., Documente privitoare la m-rea C. Lung si satele Bdeni fi Stoeneti (B.O.R., 1927, p. 604608) [16621825]; Istoria rii Romneti, p . 2 i 106; Istoriile, p . 2 ; Istoria rii Roma nesti de la oct. 1688 la mart. 1747, p . 128; Paul de Alep, Cltoriile m , p . 1 4 8 ; vezi i M.O., 1967, nr. 1112, p. 9 1 3 ; D.I., II, 1930, p. 373 [Baksici, 1648]; Monumenta Spectantia, X V I I I , p . 101; Iorga, Colatori, misionari, p . 6465 [Baksici, 1654]; Ruescu I., M-rea Aninoasa, C. Lung, 1933, p. 223 [doc. 1696, m-rea prdat de nemi"] ; Giurescu C , Material, III, p. 149151 |luat eu asalt de austrieci, 1737 ] 1 0 2 ; Ghenadie Enceanu. Mitropolitul Ungrovlahiei Neofit I (B.O.R., III, 18761877, p. 177180) [istorie, la 1746, descriere, inscripiij; (vezi i SCIA, 1956, nr. 34, p. 283284); Documente agrore (indice); Bezdechi St., Cronica inedita de la Blaj a prolosingMului Naum Rimniceanu, partea I-a, Cluj Sibiu, 1944, p. 6667 [discuta data pisaniei i pomelnicului m-rii] ; Urechia, Ist rom., II, p. 9192 ; VI, p. 185 ; VII, p. 408 410, 425426; VIII, p. 360361, 421 |reparaii] , 0 ; X A, p. 16, 3032; li.mi - u I., Un egumen moldovean la m-rea C. Lung (R.L., II, 1930, nr. 5, p. 348356) [descrierea situatici m-rii si a reparaiilor fcute intre 1813
www.cimec.ro

164

iimuooKAHK - - AMA

1831 dupa insrmnarilr lui Filant Apainia) m ; Tumuli, p. 176 (ruiuelrurtii domiii-fti|: Genealogia l.antacuzinilor. p. 7o : rotin. 11. p. 4. 13. 149; III. . 159 |desprr ruini-l urtn dnmn<-fti|; C. Rom., nr. 91, 29 d.r. 1832, p. 355 -356 |*bnirra m-rii); B.O.H.. 1905, p. 157 |d.-pn r.. I.i.lir. 1832J: K.P.M.. 1842. nr. 42 |d.-pr. m-,-ripii]; \ . l \ . \ l . 1 8 1 1 - 1 8 4 2 , p. 3 2 6 - 3 2 9 ; X I I , p. 4 0 8 - 4 1 2 . 414417; M i l 1844, |. 2 . 4 - 2 5 5 ; X I \ , 1 8 1 6 - 1 8 4 7 . p. 646 649. 6 9 8 - 7 0 3 [>.nituri. Ittf 1HU|; Vaillant, La Roumanie, III. p. 331 [d-si ri.n. 1841); \ i z i fi B4 MI. 1915. p. 122; Margot. O viatorie, p. 1214 |drs<rirrc, 1859); Iorga N., .trie aie m-rii C.impulung (Sludii fi doc., XIV, p. 196); Kaucsru I., Acte fi documente priritoare la m-rea C. Lung (B.U.K.. LI, 1933, p. 408 412); \. Boni., upl. 12 fi 19 dee. 1859 |moiile m-rii|; ..Bomnia". 29 augii! 1889 |raportuI lui (ir. Toiilescu, iuscriptii M .ihit.i.lt m-rii); lorga, Inscripfii ,0. f. I, p. 126136; veri fi Dicf. Rom.. II. p. 485: (urica Domneasc de la Argef (BCMI, X X V I , 19171923, p. 16, IH. 25); (rrrrnsia lui N. Iorga R.I., IX, 1923, p. 192196); Dragbiceanu V.. Cele mm rechi inscripfii romnr*ti. in .. Moianaliul gratuli romani'". 1927, p. 5 0 5 1 ; Nastur I r a t i , Stiri mirunte deapre citera monumente tutorie*-, in \<>l. >esiunea IHrecfiei Comisiei Monumentelor istorice, 1963, p. 144 IniM-riptir pe poarta. 1748 1749); Inscripfii llucuresti, p. 1819, 20 nota 6 !- . problema lui Nrgru \oda fi bibliograin) ; p. 5 In I H . 568. 669 <>7> pattoim ; >ri fi indicr |iti-<-riitii d< pr obirctrle m-rii aliai- rum la Buiur. -ti| ; C.ataloKul manuscriselor ronuinefti, IN. Ilio.. 1967, p. 562 |iiirniiiarr, | 6 8 6 | ; Bouquet, tlbum ralaaue |iurt.a m-rii| : ..(Cultura". Cluj, I, 1924, nr. 2. p. 132133 fi (. Oprracu, Artisti francesi, pi. \ \ |ltou<|ii 11 ; Antouiii. Album, partra 1, p. 1 7 ' ; i V. IH(.J, p. 2127 fi 1875, p. 2933; Musceleanu Gr Monumentar stnbunilor. p. 2934; llafdru. Istoria critica, p. 133137 |originra m-rii (iimpulting: rrprodur |... fi diicut data i-ladini): Monumente nafionalr, II. p. 209210 Idcscrirre. istorie, drspn* rt-paraiili- nrwsart]; R.I.V.K., III, 1885. f. I. p. 1 6 - 1 7 : B O B . , XIII, 18891890, ,. 282; Walker Mra., / iuioddin l'aths, p. 246250 ||; A.A.. 1890, p. 30 (date sumandrxprr m-re); M-rea C.impulung (V.B.. 11, 1895, nr. 1112, p. 1011); Bil.-iur.-M-u. I f M t f t r i b , p. 160161; C.L., \ X \ , 18911892, p. 4 4 4 5 ; Duinitr. M a. /<rnru/. I, p. 5357 listone, inscripii); Onriul I . Curs de istoria romnilor. Bu.., 19021903, p. 314320 si 388 - 3 9 8 |coostruita bis. il.- Nniil.il \l. x.in.lrii al tacuta m-rr di Badu I ) ; Iorga N.. Istoria romnilor in chipuri fi icoane. 1. p. 4. II. p. 9 10; BCMI, I, 1908. p. 179 |rrparatii); Dobresru, istoria bisericiiin tee. , p. 5 7 ; Iorga V , Istoria bisericii, I, p. 41, II. p. 6768; Anuar 1909. p. 3 4 ; Mini a I. Ciad a mun \ictdat ilexandru toievod (R.A I. I'JI l'J">. p. 2 9 0 - 2 9 1 ) ; Bugdau I). P.. in rkettiunea autenlicitdfii in*triptiei funerare a roerodului muntran ilexandru liasarab (R.I.B.. II, 1932, p. 415 - 4 1 7 ; I I I . 1933. p. 270271, 395 196); Min. a I, l'agini critice (Cospodin. gospodar fi inscripfia de la ( impulungf (CI., V i l i - IX, 1932 1933, ur. 2, p. 214 215 si nr. 3, p. 352353); K.I., 1934, p. 8 9 ; Bogdan D. P., /urd>i detpre inscripfia junerard a lui Micolae Ilexandru liasarab (B.I.B.. X. 1940, p. 345350); Onriul D., Opere. \ol. I, B u e , 1946, p. 245247 |depr mormintul lui Niiolai \ l i \ a n d r u | fi 207 270; Nicolarscu St.. Mormintul lui Nicolae AUxandru (.Jiiiniitul". 23 iuuir 1941); \ irtosu K.. Titulalura domnilor fi asocierea la domnie. B u e , I960, p. 115; llafdi'ii li. P., Negra roda, introduccrr la voi. 1\ din / f\ mologicum Magnum. < ; < ; I A \ \ N I p.; Soitnrsru I. \ .. IH. l. /'. Ilasdeu fi Segru loda.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

l.:.

fondatorui trii Romneti. Studiu istoricu, B u e , 1885; l'uscaru I., Negru roda, Sibiu, 1898; Nicolaescu Stoica, Radu Negru si urmasii si (Romania Nona", I, 19071908, p. 460463); Marinescu T., Negru vod i epoca lui, B u e , 1909; Iorga N., Negru vod? (N.R.L., I, 1909, p. 973)' lmpotriva prrrii lui Mariencscu despre existcna lui Negru vod] ; Filitti C. I., Despre Negru vod. B u e , 1924 [Negru vod e Radu I) ; Koglniceanu C , Negru roda (CL., LVIII, 1926, p. 456462) (crede c a zidit o bis. de leinn); Crucea", V, 1927, p. 2 ; Koglniceanu C , M-rea de la Cimpulung (Arhiva", X X X V , 1928. nr. 34, p. 227231); Ghika-Budeti, Evoluta (BCMI, 1927, p. 122) (temeliile bis. romanice], pi. I ; 1932, p. 81, pi. CCCI CCCV [clopotnia] i CCCVIII [casa veche]; Ruescu I.. M-rea Aninoasa. 1933. p. 4 ; Encescu E., Pe urmele strmoilor. p. 103106; A.R., V, 1940, p. 112; ACMI, 1943, p. 45, 72, 8 0 ; Ghika-Budesti, L'ancienne architecture (BCMI, 1942, pi. X X I I ) ; Golescu M., Motive de animale (BCMI, X X X V I . 1943. p. 4415); BCMI, 1943, p. 9698; Voinescu T., G. Tattarescu, p. 3536. 8586 pi. XIII X V (contractul pt. pictareu paraclisului si fot) pieturi); Popcscu. Invelisurile, p. 8 7 ; Lzrcscu E., Despre relatiile lui Nicolai tlexandru eu ungurii (R.I., X X X I I , 1946, p. 115, n. 2 si 117. n. 8 ) : Drgliiecanu V., In legatura cu biserica domneasc din Curtea de Arges (M.O., VII. 1955, nr. 1012, p. 556557); Aria feudald, p. 201203; Chibaia Pavel, Etape de construcii in incinta m-rii Negru vod din Cimpu lung Muscel (SCIA, 1961, nr. 1. p. 208221) 116341737, 17371860, 18601886; descriere, folosind documente; planari); Idem. Date in legatura cu biserica vechii curfi domneti din CimpulungMuscel (B.O.R.. 1961, nr. 910, p. 10331049) [continuarla articolului din SCIA]; Bratulescu V., Zugravul Constantinos (M.O., 1961, nr. 1012, p. 688698); Ionescu Gr.. Istoria arhitecturii, I, p. 118119 [despre bis. romanica" construit. de Bas.irab I ) ; (.li ih.u Pavel, Il ri-m ni din 13 noiembrie 1618 pentru biserica domneasc din Cimpulung-Muscel (G.B., 1964, nr. 34, p. 294336); [dup o analiz minuinas a documentelor referitoare la satul Bde.ti, crede c biserica Adormirea a aparinut miei mnstiri", fiind fcut la 1351 1352 de Nicolae Alexandru iar ediliciul linde a mu rit Basarab a fost o casa domneasc in incinta acestei mnstiri]; Drgbiceanu Virgil, Despre manstirea Cimpulung. Un document indit ; jurnalul spturilor fcute de Cornista Monumenlelor istorice in 1924 (B.O.R., 196l. nr. 34, p. 284335) [istoricul m-rii, despre cele i n i tape de construciie. jurnalul spturilor i foto din timpul sptiirilor : crede c la C. Long a existt un burg teuton mai mie; biserica veebe a fost paraelica] sccaniiului domnesc, Unga care a existt si o casa domneasc: turimi pstrat, transformai in clopotni de Matei Nasarab, a fost donjonul burgului Cimpulung; in anex inscripii de la m-rea C. Lung, 16541843); Malacopol Viorica, Date in legatura cu activitatea arhitecfilor Freywald (SCIA, art plastica, 1964, nr. 2, p. 328329 [despre refacerea m-rii. 1826 1828]; Ionescu Gr., Istoria arhitecturii, II, p. 122123, 140; Mru Flaminia, Stiri noi asupra complexului istorie al m-rii si al curii domneti din C LungMuscel (B.O.R., 1965, nr. 1112); Chibaia Pavel, Monuments romans et gothiques du XlII-e au XVII-e sicles en Valachie (R.R.H.A., t. V, 1968, p. 47) [despre fazele de reconstrucii i restaurar! din sec. XVII pina in prezent i despre influcnele gotice] ; Idem, Un sculpter roman din epoca brincoveneasc : Lupu Srtan (R.M., V, 1968, nr. 1) [Despre sculptura in piatr din 1712, lucrata de o echip de meteri din R. Srat] ;
www.cimec.ro

lfii;

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMANKASCV

Simoneecu Dan, Viaa literar si cultural a m-rii Cmpulung-Muscel, C. Lung, 1926, 71 p. si Bue., 1933 (istoricul m-rii, figuri culturale, tipografia m-rii; despre coala domncasc si dou doc.]; (prezentarca lui N. Iorga, R.I., 1926, p. 361); Tocilescu, Catalogni, p. 131132; Drghiceanu, CatalogulI07. p. 85, 116 (i indice); Moisescu Gh., Odoarele mnstirii Negru Vod (..Ktina Vestire", I, 1922, nr. 5, p. 1); Mrculcscu Octavian, Je(ul domnesc de la m-rea Negru vod din C. Lung-Muscel (B.O.R., 1967, nr. 56, p. 631633); Nicolescu Corina, Arto decorativa (S.M., I, 1957, p. 47 ci 49); Voinescu T., Noi identificri de meteri (ibidem, p. 36) ; tefnescu I. D., Monumente de art religioas. Icoane alese (G.B., 1959, nr. 34, p. 260268); trempel, Copisti de manuscrise (indice). SCHITUL MRCULETI-FLAMNDA (bis. nlarca i Sf. Dimitrie. construit de Dumitrachc Hagi Marco, fost mare paharnic, ispravnic al judeului Muscel. ajutat de Apostol Izboiu elucer, la 1765, renoit de sptarul D. Roset, 1789 108, refcut 18731890; drmat in 1943). Simoneecu Dan, Documente privitoare la schitul Mrculesti Flminda C. Lung-Muscel (ACMI, 1942, p. 176197) [17701863]; Inscripii Bucuresti , p. 491492 [pisania, 1765]; Urechia, Ist. rom., VI, p. 151152, 159160 [stricat n timpul rzboiului, doc. 1793]; VII, p. 323, 369; VIII, p. 4 4 9 ^ 4 5 0 [coal]; X A, p. 17, 186187; Tunusli, p. 174; Margot, 0 viatorie, p. 22 [descrierc, 1859]; SCIA, 1956, nr. 3 ^ 4 , p. 294 [pictur de Tattarescu] ; Aricescu C. D., Istoria Cimpulungului, II, p. 6 0 7 0 l o e si 152154; <Procopiu Em.>. Istoria fondati miri santri bisericii MrculetiRosetti, ce-i zicei I luminila din C. Lung, de un cimpulungran. Bue.. 1888, 31 p. ; Tocilescu Gr., Raport (Romania", 3031 aug. 1889, p. 2 ) ; Dic{. Rom., I l i , p. 384386 [istorie]; Dumitrescu, Istoricul, II, p. 8390; RdulcscuCodin, Cmpulungul, p. 177178, 179, 182; Rosetti Rudii. Familia Rosetti, vol. II, B u e , 1940, p. 1213 nota 6, 1114 [pomelnicul]; 117 [ctitorii]; Simoncscu Dan, Biserica Flminda din Cimpulung-MusceL Studiu istorie (BCMI, 1943, p. 173177); Teodoru Horia, Bis. schitului MrculestiI Immutiti din C. Lung-Muscel. Studiu arhitectonic (ibidem, p. 178187); Teodoru H., Schitul Mrculesti Flminda in Albumul Nafional al pictorului G. Tattarescu (BCMI, 1943, p. 114116). BISERICA DIN MAHALAUA MARCUS (18311833, c o s t r u i t a de negustori) n o . Ruescu I., Un manuscris din 1833 privitor la zidirea i infiinarea unei biserici lng oraul Cmpulung-Muscel (G.B., 1960, nr. 910, p. 816823). M BISERICA MARINA (sec. X V I I 1 " , nnoit i fcut clopotnia la 1796, de Barbu Giurgiuveanu rcparat 18971898). Iorga, Sludii si doc, XV, p. 102; Revista literar", iunie 1889; M.Of., nr. 116, 26 aug. 1889, p. 2792 i Romania", 29 august 1889 [raportul lui Gr. Tocilescu]; Rdulescu-Codin, CimpulunguL p. 184, 224; BCMI, 1943, p. 8591; ACMI, 1943, p. 71, 77, 80 [restaurare]; Drgbiceanu, Catalogni, p. 66 i indice. M BISERICA SCHEI (Intrarea n hiseric, reparat de Iorga judeul? 1805), str. Col. Stnescu. Drghiccanu, Catalogul (indice); BCMI, 1943, p. 84101. M BISERICA SF. GHEORGHE-OLARI (sec. XVII, altarul zugrvit la 17161717 de Dospina, soia lui erban mare clucer; tmpla din 1727; bis. restaurata 1932), str. Muzeul Fundeni. Romania", 29 august 1889 [raportul lui Gr. Tocilescu] ; Iorga N., Studii i doc, XV, p. 3537; Fischer Emil, Die Kulturarbeit des Deulschtums in
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

l.'.T

Kumanien. p. 232233 ; Zagoritz Al., nriuriri gotice in arhitcclura romaneasc (BCMI, IX, 1916, p. 4446); Rdulescu-Codin, Cimpulungul, p. 113114; BCMI, 1925, f. 48, p. 10; 1931, p. 91 [inscripie] ; GhikaBudesti, Evoluita (BCMI, 1932, p. 8081, pi. CCXCIV CCC); Bccu S., Bis. Sf. Gheorghe din C. Lung (BCMI, 1935, p. 8990) [dcscriere, despre restaurare) ; Bobulescu, Lutari. p. 1314; Simonescu Dan, Originea unor terne iconografice romneii (B.I.X., 1942, nr. 3, p. 51, 52); Popescu, Inveli stirile, p. 7 0 ; Documente de arhitectur nr. 2 [portalul bis.]; Cbiliaia Pavel, Monuments gotiqites dans les anciens rsidences de Valachie (R.R.H.A., t. II, 1965, p. 6780) (Crede c bis. a fost la origine catolic, mijlocul sec. X V I , fiind preluat de ortodoci la sfritul sec. X V I ] ; Drghiceanu, Catalogul (indice); Inscripfii Bucuresti, p. 647 [Evangbelie, 1797]. M BISERICA SF. ILIE (1626, reparat 1771) m , str. Al. Stahanov, nr. 12. Romania, 3031 august 1889 [raportul lui Gr. Tocilescu] ; Iorga N., Sludii si doc, XV, p. 102; Rdulescu-Codin, Cimpulungul, p. 166, 224; Teodora H., Ui mprteti in lemn incrustt (BCMI, 1943, p. 118); Drghiceanu, Catalogul, p. 75, 7 8 ; Rucscu I., preot. Monografia comunei Topoloveni, 1939, p. 125 (nscmnare, 1772]; Diaconcscu Gh. Ilie, preot, Materiale docu mentare (G.B., 1965, nr. 34, p. 279) [nsemnarc, 1772]; Inscripfii Bucuresti, p. 754 [icoan, 1795]. BISERICA SF. NICOLAE-GRECILOR, vezi bis. domneasc. M BISERICA SF. NICOLAE-NICU (Sf. Nicolac de Sus, 1708, construit! il pupa Gheorghe, restaurati L8S4), *tr. Laaei Catania nr. 36 Romania", 3031 august 1889 [raportul lui Gr. Tocilescu] ; Furtun D., Preofimea romand in sec. XVIII, B u e , 1915, p. 214215 [catagr. 1810]; Rduh -i -< .niin. Cimpulungul, p. 225; Grigorescu I. I Dare de seam a bisericii Sf. Nicolae-Nicuf din C. Lung-Muscel, 17081936, C. Lung, 1936, 28 p. Drghiceanu, Catalogni (indice). BISERICA SF. TROTTA (construit la 1632 de jupn Vasilachi i alii, zugrvit 1730, drmat 1904) " 3 . Romania", 29 august 1889 [raportul lui Gr. Tocilescu]; Iorga N., Inscripfii, I, p. 136137; Rdulescu-Codin, Cimpulungul p. 114, 166, 224; lonescu Gr., Bucuresti, p. 122 [use de stejar]; Inscripfii Bucuresti, p. 480 [pisania, 1632]. BISERICA SF. VINERI (construite la 1769 de preoii Oaneea i Ion, drmat 18901900) ". BCMI, 1936, pi. DCV; Inscripfii Bucuresti, p. 490 [pisania, 1757 1758]. M BISERICA UBETI (Intrarca n biscric, Sf. Spiridon i Sf. Imparati, rccldit de Dositci egumenul m-rii C. Lung i de Trandafir logoftul m-rii, 1 7 7 9 n s , construite lng o biseric din 15511552, a crei pisanie se pstreaz la Muzeul de istorie local), str. Al. Salua. Romania", 29 august 1889 [raportul lui Gr. Tocilescu]; Iorga, N Studii i doc, XV, p. 3033; BCMI, X X I V , 1931, p. 91 Ipisanie]; Inscripfii Bucuresti, p. 482 [pisania, sec. X V I I ] ; Iorga N., Istoria romaniloiin chipuri i icoane, III, p. 64 [je]; Rdulescu-Codin, Cimpulungul. p. 108109, 180, 224; Mihail L, Pictura bisericii ubeti din Cimpulung, (BCMI, X X , 1927, p. 6375) [dcscricrca bisericii i picturii cu foto; i despre celelalte biserici]; Iorga N Istoria bisericii, I, p. 146; Ghika-Budeti, Evolufia (BCMI, X X I X , 1936, p. 94, pi. CDXIX C D X X I ) ; Bobulescu, Lutari, p. 12, 15, 17 [pisania]; Simonescu Dan, Originea unor teme iconografice romneti (B.I.X., 1942, nr. 3, p. 49, 5152); Ghika-Budeti, L'ancienne architecture (BCMI,
www.cimec.ro

1118

Milli.lOGRAKIK

\ KOM ANEASCA

1942, pi. X X V I I I ) ; BCMI, 1943, p. 9097; ACMI, 1943, p. 72 ; Innesca Gr., Arhitecturn popular. p. 214215: tefnescu I. D., Originea i evolufia unor teme care apar ira arta religioasa (Mitrop. Moldo\ci", 1964, nr. 12, p. 4357); Ioncecu Gr., Istoria arhitecturii, II, p. 355356; Drghiccanu, Catulliani, (indice) ; Documente de arhitectur, nr. 5. BISERICA V O M D E N I A (Valca, drmat 1902, /.idit dejudeul Ghergbi, prefcut 1803). Iitrga N., Studii i doc, XV, p. 102 ; Furtun D., Preoimea romna in sec. XVIII, B u e , 1915, p. 216216 [catagr. 1810]; Romania". 29 august 1889 [raportul lui Gr. Tocilescu]. CRUCI V E C H I 1 " . Vezi si Mu. M CRUCEA JURMNTULUI (Natcrea Domnului, ridicala de Gheorghe Duca voievod pentru iertarea de varn a orcnilor. 1074; zidit n pelitele foetei cldiri a Magistratului). B.O.R.. III, 18761877. p. 180181 [pisania la I 7 4 7 | 1 1 7 ; Ariccscu, Istoria Cimpulungului, I, p. 185486; Iorga N.. Studii si doc, XV, p. 103 104; Mobulescu C , Schifa istoriai asupra satclar Crucca de Sus..., p. 13; Crucca", V, 1927, nr. 4546, p. 2 : Bejan D. I., Monumentele Cimpulungului. Crucca Jurminlului. Studiti analitic i istorie cu dona gravuri pe zinc i o anex. C. Lung, 1929, 31 p. |inscriptic, descricre] ; Rdulcscu-Codin. Cimpulungul. p. 154; Studii", XV, 1962, nr. 4, p. 959. CRUCEA P l R G A R I L O R (in piata oraului). Iorga N., Studii si doc, XV, p. 104; Ridulescu-Codin, Cimpulungul, p. 154155. CRUCEA LUI SOCOL CORNEANU (1030, disprut). Ariccscu, Istoria Cimpulungului. I. p. 183185; Iorga N., nceputul lui Socol din Comfeni (C.L.. X X X I X , 1905. p. 120121); Florescu G. D., Un sfetnie al lui Matei Husarabginere al lui Mihai I iteazul (R.I.R., 19411942, p. 6694). CMPUL MARE O i t (M cula Galia. fcut de aga Alex. Vlangalis, 1800, rcfcut dup aceea i bis. Cu\. Paraschiva, 1845). Oltul", 1857, p. 116, 192, 212 [arendarea mosici|; vezi i A. Rom., 6 febr., 18 dee. 1857; Bauer, p. 183 |fr bis.|; Anuar 1909, p. 295; A.E.A., 1929, p. 141 ; Dic\. Rom., II, p. 482483. ClMPUL MARE Arge (bis. de Iruiii Intrarca in bieerici la (nceputol ecc. X I X ) . Bauer, p. 182 [Clmpa Mare. bis. see. X V I I I ] ; B.O.R., 1921, p. 683 [catagr. 1808]; Innacu, Catagrafia Arge, p. 4 1 ; M.O., 1961, nr. 58, p. 4 0 3 ^ 1 0 4 [cat. 18331. CMPULUNGEANCA (Cfmpulungeni), com. Mrgritreti, jud. Buzu (fost Rm. Srat) (bis. de lemn Sf. Nicolae, 18121816, reparat 1850 si 1898 si cruci vechi). Popescu-Ciocnel, M-ma Gdvanul, cornimele Cimpulungeanca, Corbul, Jilia. Odobeasca, Ploicti. 1898, p. 12, 22 (din Tribuna pedagogica", I, nr. 6) [i legenda schitului]; AEB, 1926, p. 56 si 1928, p. 7 9 ; Bauer, p. 118; Indice cronologie nr. 3 ; Documente, indice, sec. XVI i XVII [satul amintit de la 1526]; Creeanu, Biserici de lemn, p. 39 [bis. din 1815]; Dicf. Rom., II, p. 4 9 3 ^ 9 4 [C. =- Crnul]. CNDEASCA, vezi Belciugatu. C N D E N I Romanai (la 1845 bis. de zid Sf. Voievozi, din 1814 sau 1833, reparat 1928). Vezi i Bbiciu.
www.cimec.ro

N.

S T O I C t. Si. V

Iti!

M.O., 1965, nr. 34, p. 299 |cat. 1845); Strinescu \ ucol. Carte de hotrnicie a moiei Cindenii din hotarul lihiciu de Sus, mpreun cu trupurile pendiate de dnsa, situate in districtul Romanafi, plasa Ocolul, proprietfi aie d-lui Pelrache Cndea, 1893 [se rsuma i doc. vechi]; Dic. Rom., II, p. 495 496 [ctun]. CINDETI, jud. B a c i a (bieericile Adormirea C. d Jos, construite dv familia Miblccscu Cndcscu, 16501651 U 8 , rcparat i zugrvit 1759 i 1829 de Ruxandra Cmpineanu; bis. Sf. Voievoii, 18241825, reparat 1884; ruine de case boteresti ale fam. Cndcscu, toate trei M., o cruce din sec. XVII l w i alte dou din 1851 n eimitirul bis.). Hauer, p. 122 [bis. i casal; Lovi, li zita fia, la N. Iorga. Studii i doc. X X I , p. 3 [m-rea fam. Filipescu la 1840]; C. Rom., 1832, p. 276 |cas boierease, bis. si 4 banuri, C. de S u s ] ; V. Rom., supl. 5 i 22 inart. 1852 [casa mare boicrcasc, han mare i doua biserici]; A.G.R., 8 nov. 1864 i urm. Imoia fam. Bleanu, de arendat]; Filitti, Ctitori, p. 78 [descrierc bis. C. de Sus i despre ctitori|; i n S.O.V., I, 1920, p. 149150; AEB, 1928, p. 3 3 ; Ingerul", X I I I . 1941, p. 499 [nsemnare, m-rea Cndeti, 1799]; si 1938, p. 1124 [nsemnare. 1814]; Voincscu I., Monumente si piesagii ]6 foto ali bisericii]; Sndulcscu-Verna, Bis. veche din Cndcsti (G.Ad., 9 sept. 1928, nr. 37, p. 1); n g c r u r , 1937, nr. 1011, p. 546, 547, 551552; Lecca, Familiiir boteresti, p. 127129; Anuar 1909, p. 243244; Indice cronologie nr. 5; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1570]; Dicf. Rom., II, p. 496 si 498. CNDETI Muscel. Argeul in lumina toponimiei (Argc", nov. 1966, p. 13) |despre nuinele sai nini |; Rdulescu-Codin C . Legenda satului Cndesti, in vol. Din trecutul nostra. Legende, tradifii si amintiri istorice. B u e , <f.a.>, p. 8889. C M ) E T I (Cucul) Rm. Srat " . Vezi si scbitul Cucu. Documente, indice sec. X V I [locali*, probabil] si X V I I ; Dicf. Rom.. II. p. 497. CNDETII D I N DEAL, jud. Dtmbovia (bis. de lemn Sf. Paraechiva, ante 1764, pereii teueuii la 1852; pat ru cruci: una sparta din 1710, alta din 17191720. a treia din 1704 i a patra din Dealul Lundi, 17621763). Vea si urinatomi. Diaconcscu, Materiale documentare (G.B., 1965. nr. 56, p. 460462 si 484) Idescriere bis.. nsemnri le pe eri i inecrptle eelor patri! cruci]; Creeanu, Biserici de lemn, p. 39 [bis. din 1804]; Dicf. Rom., II, p. 496497. ClNDETI VALE. jud. Dimbovia |M bis. de lemn C u \ . Paraschiva Vrtop, 18031801 construite de Pavel preotul, Ioan preotul si lini : casa veche i cruce de piatr din 17 11 lng Cnnsiliul C.omunal 1 2 1 ). Vczi i Vlinai. Documente, indice sec. XVI si XVII Isatul C. amintit de la 1576]; Reglcaiiu M., 0 condica il mosteni dimUovifeni : Dragodnesti. Cindvstii si tninisan il (R.A., V / l , 1942, p. 115128) 1159718291; Baucr. p. 156 *|bis. S.T. X V I I I ] ; Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 25 si 38 [dona bis. de lemn Cuv. Parascbiva, una in C. Vale]; G.B., 1965, nr. 56, p. 470 |nsemnare. 1850]; Anuar 1909. p. 4 3 ; Drghiceanu. Cluza, p. 3 0 ; Voinescu I., Monumente de art frneascd, pi. 3132 [foto casa M. Parnia]; i n BCMI, 1936, pi. DCIX; ACMI, 1942. p. 58 si 1943, p. 4 6 ; Anibal Grigorc Gli.. Despre unele biserici tirgovistenv i o biseric de lemn dmbovifean (G.B., 1964, nr. 56, p. 584590) [vechimea satului, descrierea bisericii, pisanie, 1813]; Creeanu, Biserici de lemn, p. 21, 39 [bis. din 1804]. CISEPETI Gorj (bis. zidit prin grija popii Stanciu, ante 1785).
www.cimec.ro

170

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMANKASCA

Iorga N., Studii i doc, XV, p. 325 [nscmnare. 1785]; Bauer, p. 2 1 0 ; AMO, 1941, p. 387 [bis. de lemn reconstruit* 1847] ; Dicf. Rom., nu il amintetc. CIO ARA Teleorman. Filitti. Arhiva Cantacuzino, p. 5253 [doc. 1640); Dicf. Rom.. II, p. 408. CIOARA-DOICETI Brila (bis. di 18521858). ngerul", 1937, p. 739; Dicf. Rom.. II, p. 409. CIOARA-MALU Ialomia (bis. Sf. Nicolae, 18371838 "*, reparata 1904). Vezi ?i Malu. Anuar 1909, p. 6 3 ; Documente indice sec. XVI [satul C. amintit la 1582]. SCHITUL CIOBNETI - Saac (nceputul sec. X V I I I ; fost metoh al mitropolici) m . Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. I (indice). CIOBNOAIA, com. Zoreti Buzu (M bis. de brne Sf. Pantelimon, construite in jurul umiliti 1700 de Dragomir Bncescu capitanili i fa mi lia sa, rcnovat la 1913 si 1935; si cruce din 1848). Vezi si Valea Teancului. Sndulcscu-Vcrna C , Biserica Ciobnoaei (Ingerul", IV, 1932, nr. 6, p. 1923) [descricrc, inscripie, nsemnri i pisania crucii]; Ionacu I., Schifiti Grjdana. p. X X I X ; Creeanu, Biserici de lemn, p. 39 passim. CIOCADlA, jud. Gorj (bis. Sf. Ioan Boteztorul i Cohorirea Sf. Dub, construit de Crigore Cioczanu fost al doilea arma si erban Mghcriii. 1808. zugrvit 1811, reparata 1914; pstrcaz fresca originar: bis. de lemn din eimitir. Sf. Nicolae. nceputul sec. X I X , ante 1847. ambcle M). tefulescu, Gorjul. p. 113116; Idem, Documente slavo-romne (indice); ,.Renaterea", 1944, p. 217218 [catagr. 1840. cind exista i bis. de lemn Sf. Inger, 1590?]; AER, 19211926, p. 426427; AMO, 1941, p. 3 5 3 ; Voinescu T., Elemente realiste (SCIA, 1954, nr. 12, p. 7072); Pnoiu A., Pictura votiva, p. 15. fig. 2 9 ; Popescu-Cilieni. Biserici de lemn (M.O., VIII, 1956, nr. 67, p. 409410) |descriere, istorie]; Bauer, p. 210; Blan, Numiri de localitfi. p. 2324 [despre numele satului] ; Documente, indice sec. XIII XVI i XVII [satul amintit de la 1484, cind era proprietatea unor slugi domnesti]. CIOCNEI, com. Mooaia, jud. Arges (bis. Sf. Nicolae, 18371840). Anuar 1909, P . 277278; AEA, 1929, P . 53. CIOCN'ETI, com. V'aleni, jud. Arge (patni cruci de piatr: una pe oseaua PitetiBucureti, Sf. Paraschiva. 1713; alta la fini ina veche, Sf. Paraschiva, 1724; a treia intre vii. 1758 .si a patra Sf. Paraschiva. 1722; bis. Buna Vestire, sec. X V I I I ? , recldit, 18961909). Bruniste M. i Ilie Diaconescu, pr., lecitile cruci de piatr din cuprinsul i vecintatea oraului Pitesti (M.O., 1964, nr. 12, p. 4649) |inscripii, descriere, foto cruci]; Anuar 1909. p. 9 6 ; G.B., 1965, nr. 910, p. 898 ]cat. 1840] ; Documente, indice sec. X I I I X V I i XVII [satul amintit de la 1421 , cind era al m-rii Cozia i Cotmeana]; Ionacu, Catagrafia Arges, p. 3 ; Bauer, p. 180 [far bis.]. CIOCANETI Romanai (la 1840 bis. Sf. 40 de mucenici. construite de Smaranda Cornioaia, 1814. apoi bis. din 1910; i han sec. X I X ) . Renafterea" 1944. p. 8 9 ; M.O.. 1965, nr. 34, p. 297 (cat. 1845]; M.Of., 1864. p. 1056; AMO, 1941, p. 599; Anuar 1909, p. 215; Dicf. Rom.. II. p. 416 [bis. din 1855]. CIOCNETI, jud. Ilfov (un schit, sec. XVIII U, i M casa Cantacuzino, scc. XVII, refcut sec. XVIII X I X ) .
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

171

Giurcscu C. C , Ilaria stolnicului Cantaruzino, p. 2 0 ; Bauer. p. 143 [hiseric| i 151 [bis. i casa hoiereasc); Vrtosu E., Folvtul novel, p. 178 [conac la Ciocneti] 1 S 3 ; Sulzer, Geschichle, I. p. 3 0 3 ; A.G.R., 31 ian. 1865 i urra. [moia din arendat); Indice cronologie nr. 15 [C. = I Lumini.: : Popescu N., Catagrafia, p. 7273 [doua bis. divienili]; Dicf. Rom., II, p. 416. CIOCNETI Vlaca 1M . Vezi i Toporu. M SCHITUL CIOCANU (Intrarea in biseric, sec. XVII 7 , refcut de cuviosul Neofit si Mihai Radovici, 1825), coin. Bughea de Jos, jud. Arge. Tunusli, p. 174; Fotino. III, p. 159; Giurcscu C. C , Principatele romane, p. 2 5 2 ; A.P., X I I , 1843, p. 4 4 9 ; A.C., 1868, p. 1 2 ; Ariccscu C. D., Istoria Cmpulungului, partea I, p. 152 ; partea a Il-a, p. 100105 ; Monumente istorice ale Romnici [foto vechej ; Monumente national. II, p. 237 [reparatii necesare, descriere]; Dicf. Rom., II, p. 414 ([istorie]; Bilciurescu, Mnstirile. p. 161; Rdulescu-Codin, Muscelul, p. X L I ; Idem. Cimpulungul, p. 270; Ruescu, Cimpulungul, p. 1 3 ; Simonescu Dan, Schitul Ciocanul, jud. Muscel (B.O.R.. XLV, 1927, p. 2 2 ) ; Rdulescu-Codin C , Schitul Ciocan, in vol. Din trecutul nostru. Legende, tradifii si aminliri istorice. Bue., <f.a.>, p. 8788; Encescu E., Pe urmele strmoilor. p. 8588; Sacerdoeanu Aurelian. Schitul Ciocanul Muscel (G.B., 1963, nr. 56, p. 502514) listorie, inscripii, documente, 16621834). CIOCENI, jud. Prahova 1M (bis. sec. X V I I I , apoi bis. Adormirea, 1890 si M cruce de piatr din 1826 la c. 200 m.n. vest de sat). Bauer. p. 131 |Tschotschei, bis. sec. X V I I I ) ; Anuar 1909, p. 106; Greceanu, Geneulogii, II, p. 165 [hotrnicie, 1794); vezi i urm ; Documente. indice sec. X V I X V I I [satul amintit de la 15731574). CIOCETI, jud. Arge (bis. sec. X V I I I , apoi bis. Intrarea in biscric 1859 1861). Bauer, p. 171 [Csigesti, bis. sec. X V I I I ) ; Anuar 1909, p. 118. CIOCHINEU, vezi Chichineu. CIOCILE, jud. B r a d a 1 (bis. Adormirea, 18401845. refcut 18751882). Didicescu I., Biserici din Brila. p. 517; Dic. Rom., II, p. 4 1 9 ; Anuar 1909. p. 453. CIOClLTEI Vilcea (la 1834 bis. de lemn Cuv. Parasehixa). A.O., 1942, p. 174 |cat. 18341; Documente, indice sec. X V I I [satul Ciocilteti amintit la 1624); Popescu, Biserici, p. 98 [cat. 1840); Dicf. Rom.. II. p. 420 [bis. reparat 1845). SCHITUL CIOCLOVINA D E JOS (Sf. Voievozi, refcut la 1715 de Nicodim, egumenul m-rii Tismana 1 3 ; foiorul din 1849 fcut de Spirdon arhimandritul m-rii Tismana); M SCHITUL CIOCLOVINA D E SUS (Sf. Ilie, construit la 1714 de Nicodim, egumenul m-rii Tismana si de Ptru Obedeanu mare serdar) 131 , ambelc foste metohuri alte m-rii Tismana: in coni. Tismana, jud. Gorj. Tunusli, p. 176; Bauer. p. 217 i A.O., III, 1924. p. 419 [capel si bis. de piatr); Fotino, III, p. 175; Giurcscu C.C.. Principatele romane, p. 2 3 3 ; Un manuscript romnesc scris de arhimandritul Chiriac Romniceanu cuprinzind nsemnri asupra genealogiei i activitfii lui Tudor Vladimirescu (B.O.R., 1890, p. 408414) [pomclnicul schitului); E<rbiceanu> C , Citeva notie privitoare la Tudor Vladimirescu (B.O.R., 1903, p. 189193); Donat L, Un pomelnic al schitului Cioclovina de Jos Gorj m (A.O., 1929, p. 537539) [i descrierea schitului); Vrtosu Em., Mrturii noi din viafa lui Tudor \ ladimirescu. B u e , 1941, p. 39 [pomclnicul lui Tudor la schitul Cioclovina de J o s ; vezi i bibliografa; A.C., 1868, p. 2 5 ;
www.cimec.ro

17.'

BIBLIOGRAFIE - 1 - ARA HOM.NKASCA

.,Le tour de monde", 1868, premiere trimestre, p. 343; Oprcseu G., Irtiti francezi, pi. L X X I V [Lancelot]; G.I., 1934, p. 169 [desen Lancelot]; Veri i Telegu M., Mnstiri din Oltenia vzute de un piclor froncez (M.O., 1966, nr. 78. p. 638 i 644) ; Ghenadic, 0 vizit canonica, p. 6869 [pisanie, istorie m , amhele echituri] ; Monumente nationale, p. 238 [dcscricre]; tefulescu, Gorjul, p. LV; Bileiurescu, Mnstirile, p. 9899; AER. 1900, p. 2 4 ; tefulcscu, M-rea Tismana, Bue., 1909, p. 158160 [Cioclovina de Jos, iiiscripii, descriere]; p. 312 [foto]; p. 160161 [Cioclovina de Sus, ruint i prsit, inscripii] ; Dobrescu, Istoria bisericii din Oltenia, p. 141, 241242; Obedeanu C. V., Fundafiunea Obedenilor (... III. 1921, p. 8 ) ; Idem, Pefru Obedeanu (A.O., VI. 1927, p. 4546); A.O.. VI, 1927, p. 2930; BCMI. X X V I I , 1934. p. 117 [C. de J o s ) ; Donat. Fundatiile, p. 2728; AMO. 1911, p. 868869; Vezi i Pretorian M.. Mnstiri i schituri. p. 5960; GhikaBudeti, Evoluia. (BCMI, X X I X . 193<>. p. 6165 si pi. CLMI CLX) iCioclovina de J o s ] ; Idem, L'ancienne architecture (BCMI, 1912, pi. X X X I ) ; BCMI. 1913. p. 8889; Popescu. ntelisurile. p. 6 5 ; Voineseu T. si Oprea P. Mesteri locali (SCIA, 1954. nr. 12. p. 218); M.O.. 1962. nr. 1012. p. 713 711 [nsemnare, 1820]. CIOCOVENI Ilfov (bis. Sf. Ioan, sec. X M I I ) . Bauer, p. 153; Popescu, N., Catagrafia. p. 11 12; Documente, indice sec. X V I [localiz. probabil]; Dic(. Rom., II, p. 420421. CIOFLANU O l t (bis. Sf. Mihail i Gavriil, congruit la 1726 de etrarul Gheorghe Cioflan, zugrvit de Ioan Periecanu, Ivan Petrovici fi Anastasie Slvescu, 18421848). Ionacu, Biserici Olt, p. 2534 |despre fani. Cioflanu. deserierea bis., iiiM ripii, doe.]; Bauer. p. 185; Dicf. Rom.. II. p. 121 [citun]. CIOFLICU (Buhari) Vlaca ". Lehliu Grigore, Carte de holrnicie a mostri Buhari sau Cioflicu din jud. l'laca, plasa Cilnistea. proprietatea d-lui llie I. Dorobanu. Bue., 1889, 12 p. [se invoca i doe. vechi| (In jud. Ilfov e un sat Ciofliceni) ; Dicf. Rom., II, p. 421 [Cioflicul = Buhaiul. citun], CIOFRIGETI, vezi Rimesti. C I O F R l N G E N I , jud. Argcs (bis. Sf. Nieolae C. Ungurcni, construita de arhimandritul Dorotei si altii, 1816; bis. Buna Vestire C. Pmnteni, sec. XVII) , M . Bauer, p. 179; B.O.R., 1921, p. 681 |ratagr. 1808|; Ionaeu, Catagrafia Arges, p. 18; M.O., 1961, p. 410 |catagr. 18331; Topologeanu Petre, Biserici de pe Vatca Topologului intre Ciofringeni si C.ocoru, t e s i de lieen. Inet. teologie, Bue.. 1910; Ionacu I.. Ieromonahul transilvan Nicodim in Tara Romneasc, B u e , 1943 (din voi. Omagiu lui I. Lupe, p. 365385) [public doc. despre infintarea satului C. UngureniJ; Indice cronologie nr. Il ; Docu mente, indice sec. X V I i X V I I [satul C. anntit de la 1528]. CIOLNETI, jud. Teleorman (bis. m-r< < m-truit probabil la sfiritul sec. X V I I ; azi ruine M , S 5 si c alta bis. n Ciolnesti Capul Luneii. ante 1833) 13 . Drghiceanu V., Bis. din Baldovineti-Teleorman (ACMI. 1914, p. 8485) [descrierea ruinei]; veri descrierea ruinelor si in Dicf. Rom., I, p. 214 i II, p. 4 2 4 ; Iorga \ . . Revelatii toponimice, p. 2 [originea numelui); M.O., 1966, nr. 78, p. 702704 [doe. 1670, satul era al lui Mare Bjeseu mare b a n ] ; Indice cronologie nr. I [doe. C. = Capul Luneii]; vezi i Dicf. Rom.. II, p. 4 2 4 ; Documente, indice sec. X V I I [satul C. amintit la 1618, cimi era s d i s t e ] ; Donat I., Satele lui Mihai Viteazul (SMIM, IV, p. 488).
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

173

CIOLANU Vlaca (bis. din 1859). Zgncscu R., Carte de hotmicie a moiei Ciolanu Pungili din jud. Vlacu, plasa Cilnislea, com. Ciolanu Pangl, proprietate a d-lor Alex. Em. Vangai si Blaa Stelian Cmrescu, B u e , 1895 |s- n-ziim si doc. din sec. X I X ] 137 ; Dicf. Rom., II, p. 423. SCHITUL CIOLANU (Sf. Gheorghe, sfirsitul sec. X V I 1 8 8 atribuit dupa tradito- doamni'i Neaga, bis. reparat la 1764 ,3tt , ars la 1855 14u. linda zidit la 1854 de Antonie cgumenul; bis. noit i inf'riimuseat dup 1855 de egumenul Ioanichie; bis. Sf. Apostoli, terminata la 1828 de episcopul Cbesarie eu ajutorul schitului i al locuitorilor. arsa la 1855, reparat 1862 prin osrdia lui Ioanichie cgumenul ; bis. Sf. Nicolae, fost de lemn, 1811, recldit la 18-121845 de cluccrul Nicolae Pclea i stareul Constantic; cldirile reparate dup incendiul din 1855 m ; crucc lng biseric din 1849 ridieat de clugri ; futin din 1811 in fata bis. Sf. Gheorghe, refcut la 1874; m-rea a fost metoh al m-rii Dusico din Rumelia), com. Ciolanu, jud. Buzu Documente, indice sec. X I I I X V I si X V I I ; Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 9, B u e , 1949 [50 d o e , 16441863] ; Vezi i nr. 3, Ep. Buzu i 5 (indice); Iorga N., Inscripfii, f. I, p. 6768; Georgian P., Doua documente de la Matei Basarab pentr m-rea Ciolanu (R.I., 1927, p. 279280) ; Idem, Documente privitoare la -m-rea Ciolanu (R.I., 1929, p. 137143) [cu stiri despre m-re]; Urechia, Ist. rom., II, p. 7172; VI, p. 198; X A, p. 17, 184185; Tunusli, p. 173; Fatino, III, p. 151 [gresil Celeiu|; Giurcscu C. C , Principatele ronuine, p. 2 6 9 ; ngerul", I, 1925, nr. 78, p. 2125 [doe 1845] ; B.Of., 23 nov. 1853, p. 323 [loe de cxil]; A.C., 1868, p. 11 ; Voinescu I., Monumente i pei sagii [5 foto ale m-rii] ; Dic[. Rom., II, p. 422 [istorie] ; Bilciurescu, Mnstirile, p. 5758; Iorga N., Sale i mnstiri, p. 176177 [descriere] ; Georgescu Eftimie, M-rea Ciolanu (B.O.R., 1900, p. 566569) [descriere, istorie); Iorga N., La Roumanie pittoresque, p. 125; G.M., 1924, nr. 4 ; Furtiin D., Chesarie episcopul Buzului, p. 16, 3 3 ; Georgian Pamlil, Citera stiri tradi[ionale eu privire la m-rea Ciolanu (Revista noastr" Buzu, I, 1927, nr. 1. p. 1114); AEB, 1926, p. 1215 ci 1928, p. 1518; Ceauel C D . M-rea Ciolanul din jud. liuzu (Muguri", 1929, nr. 78, p. 3443) [istoricul m-rii) ; Georgian P. i Dobrc Chiril, M-rea Ciolanu din jud. Buzu, monografie isterica, B u e , 1930, 116 p. + 1 h. (n-cenzia lui N. Iorga, R.I., 1931, p. 4 9 ) ; Ionacu, I., Stiri noua asupra m-rii Ciolanu Buzu. Buzu, 1936, 47 p. (din .,ngerul", 1936, nr. 12, p. 1458) [istorie, despre ctitori, 42 de documente, 16171817]; (recenzia lui D. P. Bogdan, R.I.R., 1937, p. 452); ACMI, 1942, p. 41, 7 5 ; Oprescu G., Pictura romneasc in sec. XIX, p. 112 [bis. Sf. Apostoli]; ngerul", 1937, nr. 1011, p. 540, 541, 546, 549, 5 5 0 ; G.B., 1961, nr. 12, p. 147; Drghiceanu, Catalogul (indice]; M-rea Ciolanu (V.B., II, 1895, nr. 13, p. 3 ^ 1 ) ; G.B., 1964, nr. 56, p. 487 [despre legturile sale eu schitul Poiana Mrului). CIOLPANI Dmbovia (bis. Naterea Maicii Domnului, 18401843, reparata 1901). Anuar 1909, p. 7 1 ; Dicf. Rom., II, p. 424425 IC. Ilfov.J. SCHITUL CIOMA GESTI, jud. Arge (sec. X V I I , fost metoh al m-rii Cozia 1 "). B.O.R., 1921, p. 682 [catagr. 1808]; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 40 [doua bis. de lemn]; Baucr, p. 182 [bis. sec. X V I I I ] ; AEA, 1929, p. 100 n 1940, p. 8 4 ; M.O., 1961, p. 4 0 4 ; Anuar 1909, p. 277 [bis. din 18371841); Dicf. Rom., II, p. 425.
www.cimec.ro

174

R1BLI0CRAFIE - I - T A R A ROMANEASCA

CIOMGETI Oit. Vezi i schitul Morunglavu (doua bis., una din 1792 i alta din 1820) 3 .' Lzurianu Alex., Carte de hotrnicie pentru mo.ia Ciomgesci compus din corpurile Ciomgesci erbnesci sait Morunglavul i Ciomgescii Fedeh^oiu. proprietatea Eforiei Spitalelor Civile din Bue situala in jud. Oit. plasa Oit Vedea. com. Ciomgescii de Jos, B u e , 1900, 28 p. |se rezum i doc.J; Dici. Rom., II, p. 425426. CIOPNETI, com. Stancati Vlcea (bis. Sf. Voievozi, zugrvit 1820, refcut 1950). CIOPRCENI Prahova, (bis. Adormirea, 1776. Vezi i Ciorani (aceiai?). Dicf. Rom., II, p. 426427 [pisaniaj. CIORANCA, vezi Coada Izvorului. CIORANCA Buzu (han sec. X I X si bis. din 1857). Vezi i Movila Banului. V. Rom., 1851, p. 184; Anuar 1909, p. 2 4 4 ; Dic. Rom., II, p. 427428. SCHITUL CIORANI (construit de popa Tudor eu tiii si, Boico i Ioan din Ciorani, ante 1704 ; fost inetoh al mitropoliei) ui. CIORANI, jud. Prahova (M bis. Adormirea C. de Jos, construit la 1746 de sotia stolnieului Tudorache Guliano i fiul su, Ioan comis; trans formata in 1902, cnd i se adaug pridvorul, absidele laterale i este pictat din nou; bis. din C. de Sus, ante 1832) 14&. Indice cronologie nr. 1 i 15 [doc] ; Documente, indice sec. X V I [localiz. probabili]; Bauer, p. 131; Anuar 1909, p. 100 [bis. din 1746]; ACMI, 1942, ji. (>2 [restaurare l>i>erie|: . Rom.. '22 mai HT [arendarea moiei C ] i supl. 3 iulie 1857 i 7 aug. [Ciorani Tufneasca] ; Tulbure M., Carte de hotrnicie pentru mosia Cioranii de Jos din jud. Prahova, proprietatea d-nei contesa Maria Odon de Montesquieu Fezensac, nscut principesa Bibescu, B u e , 1906, 18 p. [M renami doc. din sec. X V I I I X I X ] . CIORANU (Cioreni) Arge (bis. Adormirea la nceputul sec. X I X , con struit de diaconul Barbu Comianu). Bauer, p. 183 |Cioreni, fr bis.]; Ionacu, Catagrajia Arge, p. 3 3 ; A.O., 1935, p. 118 [doc. 1639, Cioreni]. CIORARI, com. Stoma, jud. Gorj (M bis. Sf. Imparati, construit de Ioan Pana Sorescu pitar, 1824, reparat 1924, pstreaz fresca originar). \\]<>. 1941. p. 2(4: Dic. Ji,,m.. II. p. 128. CIORATI Vlcea (la 1840 bis. de lemn Cuv. Paraschiva, 1784). Popescu, Biserici, p. 8687 [cat. 1840]; Dic\. Rom., II, p. 430 [bis. din 1797]. CIORETI (Ciorasea) jud. Vrancea (fost Rm. Srat) (bis. sec. X I X , n ruina la 1864) " . Vezi si Cilibia. Indice cronologie nr. 3 si 19; Iorga, Doc. Cantacuzino p. 57, 92, 164; Documente, indice sec. XVII [Ciorti sat disparut?]; Dicf. Rom., II, p. 429 Ibis, din 1867]. CIORETI (Ciorsti) Gorj (la 1840 bis. de lemn Adormirea sau Sf. Gheorghe, 1823 construit de Matei preot i alii). ..Rrnaterea'\ 1945, p. 184 [cat. 1840]; AMO, 1941, p. 364 [bis. de lemn Sf. Gheorghe, 1832]. CIORlCA Teleorman (M bis. Adormirea, 1830). Bauer. p. 187 iCicorica, fr bis.]; Anuar 1909, p. 278 si 2 9 6 ; AEA, 1929, p. 5 3 ; Documente, indice sec. X V I I [satul amintit la 1610]; Dicf. Rom., II, p. 430 [bis. din 1845 C. Oit]. CIOROBETI, vezi Costesti. CIOROENI, veri Batata de Sue.
www.cimec.ro

ti.

STOICESCU

175

C I O R O G R L A , j u d . Ilfov (case boi* 'resti, sec. X V I I 1 4 7 ; bis. Adormirca, sec. X V I I I , apoi bis. Sf. Cheorghe, reparata 1832 ; han, inceputul sec. X I X ) " 8 . C. Rum,. 1832, p. 136; Albina rimi.". 1832, supl. la nr. 75 [despre vnzarca musici]; Attuar 1909, p. 71 ; Popescu N., Catagrafia, p . 3 6 ; Greceanu R., d'afa lui C. Irincoreanu, j. 3 1 3 : Indice cronologie nr. 1 [C. J u g u reni Blccanca|; Documente, indice sec. XVI [satul aniintit de la 1588|; Dici. Rom., I I , p. 432. M-REA C I O R O G R L A - S A M U R C A E T I , jud. Ilfov (bis. mare. Sf. Treime, construit de vistierul C. Samurca, 1808 u e . restaurata 1870 si 1944). Arb. St. B u e . Indice cronologie nr. 9, B u e , 1949 [18 d u e , 17651863]; Fotino, III, p . 168; Urechia, ht. rom.. X I , p . 790791 ]doc. 1811, mile pentru m-rea y.idita pe inoia Smureeti] : Inscripfii liucureti, p. 362 [croce, 1761]; Hilciurescu. Mnstirile. p. 154; Iorga N., Studii si doc, V i l i , p . -XVII [despre fam. Sainurcas); Iorga N., Sate si mnstiri. p . 235 [deseriere|: Dragliiceanu V., M-rea Samurceti llfoi '(BCMI, X I X , 1926, p . 123124) (inscripii) ; Stnoiu Damian, M-rea Samurcesti (Ciorogirla), B u e , 1926, 32 p . (istorie, descriere, averea m-rii, doc. 18111847]; Brtulescu. Ilfov, p. 11 [pietre de mormint ] ; \ oinescu T., G. Tattarescu, p . 5 1 , 101103 [contractul pt. pictural ; Gibescu I., Istoriati mitropoliei Ungrovlahiei, p . 139; Encescu E. Pe unitele strmoilor, p. 120; Ilie Remue, M-rea Ciorogirla Samurcesti (G.B.. 1954, nr. 910, p. 531533); Lzroiu I., Istoria m-rii Samurcesti. tez de liccn, Inst. teologie B u e , 1944. CIOROIAU, j u d . Dolj (bis. Sf. Andrei, 18471851, reconstruite 1927 1934). Vezi si urinatomi. Anuar 1909, p . 156; A E R , 19211925, p . 5 4 2 ; AMO, 1941, p. 2 0 8 ; Oltenia", X I . 1944. p. 128; M.O., 1965, nr. 56, p . 440 [cat. 1845, cnd bis. e x i s t a i : Indice cronologie nr. 4, 7 ; Documente, indice sec. XVI i X V I I [satul amintit de la 1580) ; Donat I., Satele lui Minai l iteazul (SMIM. IV, p. 488489) ; Dic(. Rom., I I , p . 4 3 3 - - J 3 4 . C I O R O I U , j u d . Olt (fost Romanai) (M bis. Sf. Voievozi, 1783. terminata de popa Matei Ghinescu i locuitorii satului. zugrvit 1796, reparat 1880 si 1939; pstreaz pictura din 1796 cu portretele ctitorilor i autoportretul zugravului Oprea) 14 . Bauer. p. 196 ; Indice cronologie n . 4,7 : Constantineecu I., Acte privitoare la moatele Sf. Ion Milostivul ale bisericei din com. Cioroiu Dolj (O, 1929, p. 459461) fcliii 18361837, amintind si bis. Sf. Apostol A n d r e i | ; R e n a terea", 1944, p. 166 [catagr. 1840]; M.O., 1965, nr. 34, p . 293 [cat. 1845] i 1965, nr. 56, p . 439 |C. Dolj, cat. 1845, bis. de Iemn Sf. Haralambie] ; Anuar 1909, p. 2 0 9 ; Odobescu, Antichittile. p . 129, T . Codrescu", IV, 1934, p. 5 5 : Ionacu, Biserici Olt, p . 3538 [descriere. inscripii|; Monografia jud. Romanafi, p. 432434; AMO, 1941, p . 600 [i bis. Intrarea in biseric, Cioroiau. 1856]; Petrescu C. Istoriai! comunei Cioroiu, Craio\a, 1926, 8 p . Dic. Rom., I I . p . 434. C I O R O H . veci Rusei. C I O R T E T I , vezi Vleni. CIOVEI, vezi Lupetti. C I O V l R N I A N I , coin. Siscti, jud. Meliedini (M bis. Intrarea in biscric i nlarca. construit de medelnicerul Ianeu Simboteanu, Serbali Oteteleeaiiu, (irigore Siinboteauu paliarnic, 1835, zugravit 1837,
www.cimec.ro

17.;

I1IBL10GHAHK - I - KOMNEASCA

restaurata 1935; a foet zidit pe locul uncia din 1650, cldit dc Buliga marc ag) 1S0. Obedcanu C. V., n marginea unui hrisov. Ceva despre neamul lui Buliga Mehedinfeanu" (A.O., 1926, p. 320323) [i doc. din 1654 la p. 340J; A.O., 1939, p. 473476 [doc. 1693, satul era al lui Corina HriloiuJ; Filitti C I . , Condica Poenarilor Almjeni (A.O., 1929, p. 284291) Ipublic doc. referitoarc la sat i la Buliga marc ag, cu un istorie al proprietii] i p. 292295 [despre Ciuci, o parte din Ciovrniani] ; Bauer, p. 222 ; Ghenadie, Vizile, p. 131132 [descriere bis.]; AER, 19211925, p. 4 5 4 ; AMO, 1941, p. 4 6 6 ; Creeanu R., Biserici de zid (M.O., 1961, nr. 79, p. 485489) [pisanie, despre ctitori, descriere, foto] ; Ioncscu I., Agricultura romand ; p. 577578 [despre sat|. CRBETI, jud. Gorj (M bis. de lemn pe temelie de piatr Sf. Voievozi \ aleni, c. 1780, reparat si zugrvit 1868, restaurata de DMI 19451951). Bauer, p. 2 1 4 ; Dicf. Rom., II, p. 499 [bis. din 1790]; M.O., VII, 1955, nr. 1012, p. MO; Indice cronologie nr. 22 [Crbeti =- Corbcti] ; Documente, indice sec. X I I I X V I i XVII [satul auiintit de la 1495]; tcfulescu Al., Documente slavo-romne (indice) ; Idem, Corjul, p. 200202. CRCEA, com. Cooveni, jud. Oolj (M bis. Sf. Nicolae, conetruit de Duini11 .i-cii Cbinescu, pupa Dumitru i diaconul crban, inceputul sec. X I X ? , 1813, reparat 1880 i 1938; pictura noua; cruce din 1804). Bauer, p. 198 i 207 [bis. sec. X V I I I ] ; M.O., 1965, nr. 56, p. 450 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 156; AER, 19211925, p. 378; Oltenia", II, 1941, p. 129; AMO, 1941, p. 202203; Indice cronologie nr. 15 [doc.]; Dict. Rom., II, p. 499500. CRCETI, coin. Cuca, jud. Arge (M bis. de lemn Sf. Voievozi, 1828, ruinat). Ionacu, Catagrafia Arge, p. 2 7 ; Anuar 1909, p. 2 7 9 ; AEA 1929, p. 101; Creeanu, Biserici de lemn, p. 39 passim [bis. din 1826]. CRCIUMARI Ilfov . (Dic. Rom., nu il amintetc). CtRCIUMARI OU (disparut). Ionacu, Biserici Oit, p. 180182 [doc. 1783]; Documente, indice X V I i X V I I [sat disparut]. CIREAOV (Prlii), jud. Oit (M bis. Sf. Voievozi, conetruit de preoii Preda, Ion si Marin i de cnoriai, 18021806, zugrvit 1831 1S* ; rparai i zugrvit 1924 i rcpar.it 1952 ; nainte de ca o bis. de lemn, Sf. Inger, sec. XVIII). Ionacu, Catagrafia Arges, p. 9 0 ; M.O., 1957, nr. 12, p. 83 [cat. 1845]; Ionascu, Biserici OU, p. 3538 [inscripii, descriere]; AEA, 1929, p. 120 i 1940, p. 2 1 3 ; Nandri Gr., Documente slavo-romne, mxce foarte multe doc.]; r e a si Indice cronologie nr. 1 |C. = Prliii din Deal], 9, 10, 11 ; Documente, indice sec. X I I I X V I i X V I I [satul amintit de la 1407, cnd a fost druit in-rii Gozia); Dicf. Rom., II, p. 437 Ibis, din 1828]. CIREEANU, jud. Prabova (M, cruce de piatr din 1735). Dicf. Rom., II, p. 438 [ctun]. SCIUTIJL CIREU Buzu (sec. X V I I I , ante 1714) 1M . Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 3, Ep. Buzu, B u e , 1958 (indice) ; AEB, 1926, p. 46 i 1928, p. 117. CIREU, jud. Mebedini (bis. de lemn Sf. Voievozi, 1859, drmat). Popescu Cilieni, Biserici de lemn, (M.O., 1956, nr. 89, p. 543) ; Creeanu R.. Biserici de lemn (M.O., 1961, nr. 1012, p. 685686) [nsemnri| ; AMO. 1941, p. 467 ; Ioncscu !.. igricultura romna. p. 411 [despre s a t ] ; Dic. Rom., II, p. 438439.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

177

C1REU, corn. Stroet'i, jud. \ i \ c e a (cruce din 17731774 \a bis. Sf. Paraschiva ; la 1840 trei bis. de lemn: Intrarea in biseric, 1782, Cuv. Paraschiva, mah. Mgura, 1745 si alta tot Cuv. Paraschiva, 1730). Popescu, Biserici, p. 43 [cat. 1840] ; Dic. Rom., II, p. 439. CRLIG Gorj. Vezi i Crligei. 1 oiiii.. G., Documento gorjene inedite. 0 impreal a holarului moiei Ctrtigu din 1762, dup o copie din 1819 (A.O., 1931, p. 333335] ; Dicf. Rom., II, p. 509 [C. Dolj]. CRLIGAI (acum Clinuiul)Oit eau Teleorman (bis. de lemn Sf. Inger, la nceputul sec. X I X ) . Bauer, p. 186 [Cirligai, fr bis.] ; Ionacu, Calagrafia Arge, p. 81 ; Documente, indice sec. X V I I [satul amintit la 1624, cnd se spune c fusese mpresurat de Mihai Viteazul]; Donat I., Satele lui Mihai Viteazul (SMIM. IV, p. 4 8 9 ) ; Dic\. Rom., II, p. 504505. CRLIGEI, coin. Buinhcti Piicu, jud. Gorj, (bis. de lemn Sf. Nicolae, 1763, construite de Filip i C-tiu Dobricscu, apoi bis. Sf. Paraschiva, 1816, rcparat 1930). Vezi i Crlig. Bauer, p. 210; Rcnaterea", 1944, p. 458 [cat. 1840]; AMO, 1941, p. 387; Popescu-Cilieni, Biserici de lemn (M.O., 1956, nr. 67, p. 408 [descrierc] ; Buzatu D., Toponimie doljan (M.O., 1967, nr. 12, p. 63) [C. Dolj Leamna de S u s ] ; Indice cronologie nr. 17. CRLIGELE (Pnteceti), jud. Vrancea (fost Rm. Srat) (bis. de lemn sec. X V I I I , apoi alte dou bis de lemn: Sf. Voievozi, 18071809, rcparat 1866 i 1886 i Sf. Nicolae, 18241826, reparata 1884). Indice cronologie nr. 19, 20 [doc.J; Documente, indice sec. XVII [satul amintit de la 1615]; Bauer, p. 107 [Karligc, bis. de lemn]; Anuar 1909, p. 259; A. Rom., 10 iulie, 7 august 1857 [arendarea moiei Crligele = Pnteceti]; Dicf. Rom., II, p. 507508 [bis. din 1730 si 1740]. CRLOGANI, jud. Oit (M bis. ruin Ztreti, 1815, bolile prbuite, se pstreaz urmele unui pridvor deschis) **. Odobescu, Antichitile, p. 2829 [despre o bis. veche] i 176177; AER, 19211925, p. 540541; Monografia jud. Romanai, p. 4 3 1 ; AMO, 1941, p. 595 [bis. Sf. Imparati. 1904]; Dicf. Rom., II, p. 510. CRLOGANI Vlcea * (la 1840 bis. de zid Sf. Nicolae, 1822 i bis. de lemn Sf. Nicolae Clineti, 1811; i bis. de lemn Adormirca, n satul Crlogani, pe Olteu, 1774). Bauer, p. 203 ; Popescu, Biserici, p. 16 i 122 [cat. 1840] ; A.O.. p. 1942, p. 172 [la lii.H bis. de lemn Adormirea]; Dicf. Rom., II, p. 510. CRLOMSETI, vezi m-rea Adincata i schitul Ulmcasa. Indice cronologie nr. 3, 5 ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de numerosasc ori de la < 15541557 >] ; Bauer, p. 122 [bis. sec. XVIII] ; Dicf. Rom., II, p. 511 [ctun]. CRLOMANU, vezi Putineiu. CRNA, jud. Dolj (bis. de lemn Sf. Voievozi, ante 1845). Vezi i Mceul. M.O., 1965, nr. 56, p. 438 [cat. 1845] ; Indice cronologie nr. 15 [C. sau Goicea]; Documente, indice sec. X V I [satul amintit de la 1583]; Donat I., Satele lui Mihai Viteazul (SMIM, IV, p. 4 8 1 ] ; Dicf. Rom., II, p. 511512 [C. = Mceul]. M M-REA C R N l ' L (Sf. Mihail i Gavriil, construit de Mircea Ciobanul i soia sa, doamna Chiajna, mijlocul sec. X V I l i e . bis. reparat de Matei Basarab, 1643 i de ieromonahul Lavrentie i Naum Cldruaiiii. 1822 ; chiliile au disparut ; fost metoh la m-rile Cldruani U 7 i Bradu) u e . com. Tega. jud. Buzu.
www.cimec.ro

178

BIIILIOCRAFIE - I - TARA ROMANEASCA

Iorga N., Studii si doc, X V I , p. 7273 [doc. 1645] ; Greceanu, Genealogii, p. 1819 [doc. 16491696]; Documente agrore, p. 685 [doc. 1782]; Giurescu C. C , Principatele romane, p. 269; ngerul", I X , 1937, nr. 78 [nscmnare] ; Voinescu I., Monumenle i peisagii (doua foto] ; Dic. Rom., II, p. 513 [istorie]; Bilciurescu, Mnstirile, p. 6 9 ; Constantinescu N. A., Biserici si m-ri din jud. Buzu (BCMI, XVII, 1924, p. 189190) [istorie, descriere, bis. si ruine chilii]; Filitti, Ctitori, p. 1112 [istorie]; i n S.O.V., I, 1920, p. 150151; Popescu C , Istoricul fostei m-ri Crnu, parohia Tega Buzu (G.Ad., 2 sept. 1928); Vasilescu Al., M-rea Bradu (B.O.R., 1937, p. 74) [metoh al m-rii Bradu]; ngerul", 1937, p. 555 i 1946, nr. 57, p. 7879 [descriere]; Bercchct St., Autobiografia starefului Paisie Velicikovschi, p. 5366 [descriere] ; Constantinescu Horia, preot, Cel mai vechi monument istorie bisericesc de pe plaiurile Buzului (G.B., 1967, nr. 12, p. 88103) [istorie i documente, eu greeli]. CRSTNETI, vezi Oteani. CRSTIENETI Arge (bis. sec. XVII, disprut) 15. Ionacu, I., Unde afosi satul Cirstieneti (R.I.R., XIV, 1944, f. I, p. 40 56 + o baita) [satul unde a fost aies domn R. Serbati, fost la rsrit de Sltruc]; Documente, indice scc. X V I i X V I I [satul amintit de la 1528; si un sat C. disparut]; Indice cronologie nr. 1 [multe doc. despre sat], nr. 14 [C. VilceaJ. CRSTIENI, com, Rncciov, jud. Arge (M bis. de lemn Sf. Nicolae i Sf. Arhangbeli, 17581759). G.B., 1965, nr. 910, p. 696 [cat. 1840|; Popescu I. V., M-rea Rincciov, 1937, p. 12, 216 [pisania]; Creeanu, Biserici de lemn, p. 27, 39 passim [des eriere sumar, bis. turcului]; Indice cronologie nr. 12; Documente, indice scc. X I I I XVI i XVII [satul amintit de la 1498]; C R T O J A M , vezi Vida Cirtojani. M SCHITUL CISLU Buzu (acum bis. de mix Naterea Maicii Domnului ; a doua juin.il.ite a sec. XVI, bis. rezidit de episcopul Metodie de Buzu 1749, avariata de cutremur la 1838, reicut de episcopul Cbcsaric al Buzului la 1839; reparata 1905; tmpla de lemn din timpul domniei lui Alex. Ipsilanti, fasta probabil a m-rii Vifarita l e o ; fast un tuli al episcopiei Buzu). Vezi i Aninoasa i Buda-Cislu. Bauer, p. 126; AEB, 1926, p. 32 si 1928, p. 4 1 ; Ingerul", I X , 1937, nr. 12, p. 738 [pisaniu]; vezi si Dicf. Rom., II, p. 442 i IV, p. 4 5 5 ; Iorga N., Studii i doc, V, p. 646 [doc. 1634]; Documente agrore, p. 793; Filitti, Inven tami, p. 3032 idcscriere, bis. de zid, avere, 1825]; A.C., 1868, p. 2 5 ; Bilciurescu, Mnstirile, p. 6566; Iorgulescu B., Notife asupra m-rii Cislu (Aninoasa) Buzu (L.A.R., 1898, p. 239242) ; i n Consolatore", III, 1900, nr. 1, p. 56) ; Furtun I .. Chesarie episcopul Buzului, p. 17 ; Pam file T., Bis. din Cislu (M.C., VII, 1919, p. 12) ; R.I., X I , 1925, p. 345 ; Sndulescu Verna C , Bis. din Buda Cislu (ngerul", X, 1938, p. 819821); Constantinescu Horia, Schitul Cislu Buzu (ngerul", X I , 1939, nr. 34, p. 239245) [istorie, obiccte vechi] ; Constantinescu N. A., Bis. din Cislu Buzu (ngerul", X I I , 1941, p. 370371 si 389390); Idem, Monumente buzoene, p. 3839 [pisanic, descriere]; ACMI, 1942, p. 7 1 ; Popescu, nvelisurile, p. 6 8 ; G.B., 1963, nr. 78, p. 725; 1965, nr. 78, p. 674 [repararea bisericiil;Anuarl909, p. 244245 ; L.A.R., 1909, p. 109; R.I., 1932, p. 261263 [doc. din 1650] ; indice cronologie nr. 3 ; Documente, indice sec. X V I i X V I I l-;iiul amintit de la 1523, existind din sec. X V ] .
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

179

CLA Tulcea. Dicf. Rom., II, p. 517 [istorie]. CILCHEI. v./.i Sin.-ti. CIUCIU, vezi Ursoaia. CIULNIA, vezi Malu Marc. CIULNIA, jud. Ialomia 1> (bis. de la nceputul sec. X I X , recldit). Donat I., Salde lui Minai Viteazul (SMIM, IV, p. 489); Indice cronologie nr. 20 ; Documente, indice sec. X V I (localiz. probabil] i XVII ; Ciolca I., Grindu. Monografie, p. 237239. CIULNIA, com. Leurdeni, jud. Arge (M bis. Cuv. Paraschiva Valea Luminii, 1750, reparata 1814, 1882, 1908, i 1932 ,cnd a fost zugrvit). B.O.R.. 1921, p. 685 [bis. de lemn la 1808]; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 24 [la fel] ; Topologcanu P., Biserici de pe Valea Topologului, p. 4344 ; Anuar 1909, p. 8 8 ; AEA, 1929, p. 102 [bis. din 1882]; Diaconescu Gh. Die, preot. Materiale documentare (G.B., 1965, nr. 34, p. 263264) [istorie, descriere sumar, nsemnri); Documente, indice sec. X V I I [satul amintit de la 1620] ; Dicf. Rom., II, p. 449 [bis. din 1814]. CIUMAGI Vlcea (la 1840 dou bis. de lemn: Sf. Nicolac, 1811 i Sf. Dimitric mah. Psculeti, 1795). Popescu, Biserici, p. 96 [cat. 1840]; Dici. Rom., II, p. 450. CIUMAI - Ilfov (bis. sec. X I X , ante 1840) "* CIUMERNIC, vezi Cula Ciumernic. CIUMETI (acum Argeelul) Arge (bis. de lemn sec. X V I I i M bis. Adormirea, 1805, construite de pitarul Istratc Miccscu). Bauer, p. 175 [C. Muscel, cu bis.]; B.O.R., 1921, p. 685 [cat. 1808]; Anuar 1909, p. 8889; Dicf. Rom.. II, p. 4 5 2 ; Documente, indice sec. X V I si XVII [satul amintit de la 1567] ; Branite M., nsemnri (M.O., 1967, nr. 1112, p. 937 [din 1848]. CIUPA, jud. Arge (fost Dmbovia) (bis. Sf. Imparati, 1843, reparata 1893). Anuar 1909, p. 4 3 ; AEA, 1929, p. 5 4 ; Documente, indice sec. X V I [satul C. Mare amintit la <1579>, cnd era al lui Stoica logoft]; A. Rom., 10 nov. 1859 [moia de arendat]; CIUPAGU Arge (bis. de lemn Sf. Gheorghe la nceputul sec. X I X ) . Bauer, p. 169 [Ciubac, far bis.]; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 4 9 ; Dicf. Rom., II, p. 455 [moie]. CIUPELNIA-Prahova (bis. sec. X V I I I , apoi bis. Adormirea reparata 1901). Bauer, p. 135 [bis. sec. X V I I I ] ; Anuar 1909, p. 101; Filitti Arhiva Cantacuzino, p. 67 [doc. 1760, C. Ialomia] ; Dicf. Rom., II, p. 455. CIUPERCENI, jud. Dolj (bis. bordei Sf. Nicolae, ante 1845 apoi bis. din 18521856). M.O., 1965, nr. 56, p. 436 [cat. 1845] ; AMO, 1941, p. 405 [bis. veche, inchis]; Documente, indice sec. X V I I [satul amintit la 1613]; A. Rom., 21, 29 aug. i 4 sept. 1857 [moia C. a m-rii Horezu de arendat]; Ionacu I., Contribufii la istoricul m-rii Hurez, p. 124 [doc.]; Dicf. Rom., II, p. 455 458 (si pisania bis.]. CIUPERCENI, jud. Gorj (la 1840 dou bis. de lemn: Sf. Ioan, 1540? i Sf. Ioan Burlani. 1821). Vezi i Fometeti i Vaiami. Bauer, p. 2 1 0 ; Renaterea", 1944, p. 460 [cat. 1840]; AMO, 1941, p. 354 [bis. din 18921906]; Indice cronologie nr. 14 [C. Mehedini] ; Documente, indice sec. X V I i XVII [satul amintit de la 1571]; tefulescu Al., Documente slavo-romne (indice); Idem, Gorjul, p. 135; Dicf. Rom., II, p. 459.
www.cimec.ro

180

BIBLIOGRAFI E - I - TARA ROMANEASCA

CIUPURIA. com. Popinzlesti. jud. Dolj (M bis. Iivond Tmduirii i Sf. Nicolae, construite de Iancu Socoteanu. 1837. reparut de nunicroasc ori, la 1905. 1915. 1937, 1962). Renaterea", 1944, p. 88 [cat. 18401; AER, 19211925, p. 555; AMO. 1941, p. 640; Dicf. Rom., II, p. 459160 [ctun]. CIURANI Dimbovia (bis. de lenii) Cu\. Paraschiva, ante 1810, apoi bis. Adormirea, 1867). Popescu-Runcu, Catagrafiu, p. 4 6 ; Aniiar 1909, p. 55. CIURARI, jud. Teleorman. Iorga N., Rerelafii toponimice,\). 4 [originea numelui] ;Dicf. Rom., II, p. 460. CILRETI Oit (bis. Sf. Ioan, 18251830, reparat 1881). Bauer, p. 186 [Cioresti, fr bis.]; Anuar 1909, p. 295; AEA, 1929. p. 120 si 154. CIURETI, vezi Valea Danului. CIURILETI G o r j . tefulesiu AI.. Tismana. d. Ill-a. p. 382383 [hotrnieie. 1694]; vezi i indice; Documente, indice XVI i XVII (C. probabil Giuri]. CIUTA, coni. Mgura, jud. Buzuu (M bis. Intrarea in biseric din Margine, construit de Silvestru ieromonali si fratele su, Tnase vtaf de piai, 1762). Constantinescu N. A.. Bis. i m-ri din jud. Buzu (BCMI, XVII, 1924. p. 141142) (inscripie. descriere, istorie, despre etitoril; Constantin-ecu-Iai P., Narthexul (indice); Iorga N. Bis. din Margine sau Ciula (BCMI, X X V I , 1933, p. 172) [inscripie. descriere]; Dic. Rom.. II. p. 463 [ctun]. C I L T E T I Arge (bis. de lemn Cuv. Parasclii\a la inceputul sec. X I X , recludit de zid 18951902). Baner, p. 179 (fr bis.]; Ionacu. Catagrafia Arges, p. 2324; M.O., 1961, nr. 58, p. 411 [cat. 1833]; Anuar 1909, p. 278. M SCHITLL CILTl RA. jud. Dolj (Sf. Voievozi, bis. sec. X V I ? , refcut la la mijlocul sec. XVII de Istratie Li-urdcanu mare postelnic ntre 16541658 I M ; reparati si zugrvit la 18511852 de Dorotei, egumenul m-rii Jitianu; fost metoli al ni-rii Jitianu i al episcopiei de Rmnic) 1 M . Tunusli, p. 175; Fotino, III, p. 179; Greceanu, Genealogii, II, p. 397 [doc. 1664] ; Nicolaescu-Plopor C., Bis. din Ciutura Dolj (Oltenia", I, 1923, p. 98) [inscripii] ; ..Oltenia", II, 1941. p. 127; X I , 1944, p. 3 0 ; X I I , p. 5 [doc. 1644]; Dicf. Rom.. II. p. 464465 [schit din 15401542]; AER. 1921 1925, p. 401 ; AMO. 1941, p. 210; Bulat T. G., Stiri noi despre mnstirea Jitianu (Dolj) (M.O., 1967, nr. 56, p. 4 3 0 - ^ 4 4 ) [si despre metobul su Ciutura; eu doc.]; Anuar 1909, p. 157; Ghika-Budcti, Evolufia, (BCMI, X X V , 1932, p. 3132, 5455 i pi. CI C V I ) ; Donat L. Funda\iile, p. 2829; M.M.. I. 1958. p. 179. n. 1; M.O., 1965, nr. 56, p. 447 [cat. 1845]; Ionescu Gr.. Istoria arhileclurii, II. p. 8 4 ; Indice cronologie nr. 15 [doc.| ; Documente, indice sec. X V I i XVII [satul amintit de la 1570] ; Donat L. Satele lui Minai Viteazul (SMIM, IV, p. 481). C1UTURETI Dolj. Vezi si precedentul. A.O., 1937, p. 331332 [doc. 1781]; Indice cronologie nr. 4; Documente, indice sec. XVII [satul amintit de la 1608]; Dic. Rom.. II, p. 466 |C. Miscbii]. CLBUCEARI (Giudici) " Dolj. Mazilescu Ioan, preot. Documente (Oltenia", III, 1942, p. 150171) [doc. 16431857, Clbuceari care se chiama i Giudici"]; Documente, indice sec. X V I ; Dicf. Rom. nu il amintete.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

CLSNETI. vezi Clcneti. M-REA DE LA CLTESTI, vezi Ctlui. CITETI Ilfov (bis. de lemn Adormirea. ante 1810, rccldit 1832, reparat 1906). Vezi i Ctlui. Popcscu N., Catagrafia, p. 20; Anuar 1909. p. 79; Documente indice sec. XVI ci XVII [satul amintit de la 1526, cnd era al lui Neagoe visticr]; l)ic{. Rom., II, p. 520. CLEJANI, jud. Ilfov (fost Vlaca) (bis. Sf. Mihail, 1864, eoiistruit pe locul ancia mai vechi; han, coal i casa lui Mita Anastasievici, mijlocul Rcc. X I X ) . Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la 15371538); Oltul". 1857, p. 144, 148; A. Rom., 23 sept. 1857 i urm. [moia lui Misa Anastasievici de inchinati; V. Rom., supliment 1853 mart. 28 [han mare]; ..Mulet. Instr. publie", 18651866, p. 565 |descrierea scolii]; Pavelcscu G., coala nafional din Clejani (Albina", X I I . 19081909. p. 985988. 0241026, 10551058, 10741077. 11191122) |i despre maiorul Misa Anastasievici]; Boldescu I.. Judeul Vlaca, p. 117119 Icoal din 1836]; BCMI, X I X , 1926, p. 89 [nsemnare biserie eimitir, 1850); Brtulescu V., Ctitoriile lui Misa Anastasievici. Riserica din Clejani Vlasca (BCMI, XVII, 1924, p. 187) [degenere, pisanie, 1864|; Germani N. D.. Maiorul Misa (CL., 1931. p. 782790); Voinescu T., G. Tattarescu. p. 50; ACMI, 1942. p. 12 |casa lui M. Anastasievici deelarat monument]: Bauer, p. 165; Monografiile Vlaca, p. 7280; Dic\., Rom., II. p. 522. CLESNETI (Cleneti, Clojeneti) Gorj (bis. Sf. Nicolae, 18641865). Documente, indice sec. XIII XVI i XVII |satul amintit de la 1483, eind era al lui Brta Petru]; A.O., 1925, p. 321326 [doc. 17121849 despre sat]; Creeanu R., Riserici de zid de pe Valea Motrului (M.O., I X , 1957, nr. 12, p. 3335) [inscriptii. istorie, descricre. foto]. CLINCENI Hfov (bis. Sf. Nicolae, sec. X V I I ? , strieat la 1810, reparat 1838). Vezi i Ordoreanu. Popescu N., Catagrafia, p. 3738; Anuar 1909, p. 7 1 ; Iorga, Doc. Cantucuzino, p. 88 [doc. 1667. satul fa m. Cantaeu/.ino] ; Dic(. Rom., II, p. 523 [nsemnare 1694]. CLINCH, vezi Verncti. SCHITUL CLOCOCIOV, vezi Slatina. CLONDIRl', jud. Buzu (dou cruci de piatr din sec. X I X ) . Dici. Rom., II, p. 525526 [istorie]. CLOANI, com. Clugreni, jud. Gorj (M bis. de lemn nlarea Domnului, sec. XVIII, ante 1790, reparata la 1840 cnd s-a zugrvit tmpla i la 1876). ,-Oltenia", II, 1941, p. 133137, 149167 [hotrnicie. 1818 si docu mente); vezi si Documente privind rscoala din 1821 (indice): Bauer, p. 223; Ionescu L, Agricultura romna, p. 397399; Creeanu R., Riserici de lemn (M.O., 1959, nr. 56, p. 293294) [inscripii, nscinnri); Idem, Completdri (M.O., 1962, nr. 1012, p. 701703) [nsemnri de pe cri] ; Anuar 1909, p. 191 ; AMO, 1941, p. 468 [bis. nlarea, 18771883] ; M.O., 1964, nr. 12, p. 74. COADA IZVORULUI D m l ^ i a , " b'B coni. Pctresti, jud. Arge de lemn Cuv. Paraschiva, sec. XVIII, imbracata cu crmid) . Diaconescu Ilie, Materiale documentare (G.B., 1965, nr. 56, p. 462) [descricre sumar, nsemnare. 1853J. COADA IZVORULUI, com. Mneti, jud. Prahova (bis. Adormirea, construit de popa Andronache si dr. Silvestru Filiti. 1828, refcut 1845, de Dim. Mnescu, drimat 1927).
www.cimec.ro

182

BIBLIOGRAFIE - I - ARA ROMANEASCA

Filitti, Ctitori, p. 32 i n S.O.V., 1920, p. 159; Brtulescu V., Zugravi de biserici (G.B., 1959, nr. 34, p. 273); pisania i n Dicf. Rom., II, p. 530. COASTA Arge (bis. Cuv. Paraschiva, 1749, reparata 1879; n ruina la 1909). Anuar 1909, p. 286; AEA, 1929, p. 198. COASTA, com. Pueti Mglai, jud. Vlcoa (M bis. Sf. Nicolac, 1693 1705, construit de Preda Bujoreanu vornicul i jupan Cirstea, drmat de cutremur, rezidit mai sus, 18241825, zugrvit 18291833. Vezi i Pueti Mglai. Popescu Victor, Bis. din Pueti Mglasi Vlcea, tez de licen Inst. teologie Bue., 1936, p. 3232 v. i 35 [pisania]; Arhitectura", 1941, p. 180181 [acuarel]; Grecu V., Filosofi i Sibile (A.T.G., caietul X, 1939, p. 38); AMO, 1941, p. 751. COBADIN, jud. Constante. Pctri H., Aus der Gemeinde Cobadin (,,Bukarcster Gemeindcblatt", 1923, nr. 22). M M-REA COBIA (Boloin, Sf. Nicolac, construit de Badca Boloin stolnicul, 15711572 1M reparat dup 1680 de Prvu Cantacuzino ci dup 17231724, end se prbucsc bolilc bis. i restaurata de CMI, 1938), satul Mnstirea, com. Cobia de Jus, jud. Dmbovia. Documente, X V I I , vol. I, p. 298299; lorga N., Studii i doc, XV, p. 281282 m; Paul de Alep, Cltoriile, p. 215 [descriere]; Hurmuzaki, XIV/3, p. 40 [doc. 1680 despre noirea m-rii]; Glesescu, Eforia, p. 218219 [doc. 1752, inchinare la Pantelimon] ; Urechia, Ist. rom., II, p. 75 ; Documente agrore (indice); Tunusli, p. 174; Bauer, p. 163; Fotino, III, p. 170; PopescuRuncu, Catagrafia, p. 7 9 ; A.P., 1848, p. 404, 408, 412, 418, 420, 428, 434, 440, 446 [venituri, 18321841]; V. Rom., 10 iunie 1843 [mbuntiri] 1 M ; A. Rom., 21, 29 aug. i 4 sept. 1857, supl. 12, 19 dee. 1859 [moiile m-rii]; Musccleanu Gr., Monumentele strbunilor, p. 7677 ; C.A., 1875, p. 7677 ; Bncscu N., M-rea Cobia (Ramuri", II, 1907, nr. 910, p. 238239); Drgbiccanu, Cluza, p. 2930 [istorie]; Idem, Dimbovia, p. 2 8 ; lorga N., Dou mnstiri dimbovifene (BCMI, X X I I , 1929, p. 2023) [despre ctitori, descriere, inscripii, foto]; Ionescu Gr., Byzance, p. 323; Ghika-Budeti, Evoluia (BCMI, X X I I I , 1930, p. 2122, 3536, pi. CXVIII CXXVII i CXLI) [use]; lorga N., Domnii romani Vasile Lupu, erban Cantacuzino si Constantin Brncoveanu in legatura cu patriarhii Alexandriei, B u e , 1933, p. 9 (recenzia lui I. Minca, C I . , VIII IX, 19321933, nr. 1, p. 268269] ; Potr G., M-rea Cobia (Sabarul", I, 1936, nr. 67, p. 28) [istorie, descriere] ; Idem, M-rea Cobia Dimbovia. Studiu i documente., Bue., <1937>, 64 p. [istorie sumar, 50 d o c , 16081832] (recenzie n B.O.R., 1938, p. 134135); Ionescu Gr., Istoria, p. 105, 107109; Ghika-Budeti, L'ancienne architecture (BCMI, 1942, p. 28, pi. X I I I , X I V ) ; A rta feudali, p. 91, 94, 98, 9 9 ; Ionescu Gr., Istoria arhitecturii, I, p. 375378; Documente de arhitectura din Romania, nr. 2 si 9, B u e , 1964, pi. 9 1 1 ; Anuar 1909, p. 4 3 ; lorga N., Istoria bisericii, I, p. 147; Diaconcscu Ilie, Materiale documentare (G.B., 1965, nr. 34, p. 264267) [descriere dup Gr. Ionescu, inscripii, nsemnri]. COBIUA, vezi Valea Porcului. COBORU, vezi Pogoru. COCA-ANTIMIRETI, com. Niculeti, jud. Buzu (bis. de brne nlarca, adusa aci n jurul anului 1800, zugrveala din 1812). Documente, indice sec. X V I I [satul C. amintit la 1620]; ngerul", 1937, nr. 1011, p. 552 ; Constantincscu N. A., Biserici din Buzu (ngerul",
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

183

X I I I , 1941, nr. 56, p. 381); Idem, Monumente buzoene, p. 4850 [inscripii, descricre|; Creeanu, Biserici de lemn, p. 39 [bis. de la iiccputul sec. X I X ] ; ngerul", 1940, p. 773775 [hotrnicie, 1708]; Dicf. Rom., II, p. 536 [Coca = Saringa]. COCARGEAUA Ialomia (bis. sec. X I X ) . A. Rom., 26 iulie 1858 [arendarea moiei); Dicf. Rom., II, p. 537538; Brtulescu V., Inscripfii i nsemnri (G.B., 1966, nr. 78, p. 632). COCHINETI Flfani, jud. Arge (bis. Adormirea, 1793, reparat 1921 i bis. Cuv. Paraschiva C. de Jos, 1794). Bauer, p. 1 7 1 ; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 6566 [doua bis. la 1824]; AEA, 1929, p. 85 i 1940, p. 8 6 ; ACMI, 1943, p. 66 [restaurare bis.]; Docu mente, indice sec. X V I [satul C. amintit de la 1563]. COCHIRLEANCA (Cochirleni), jud. Buzu 1 (hnn mare sec. X I X ) . V. Rom., 1853, p. 372 [ban]; A. Rom., 23 sept. 1857 si 30 iulie 1858 etc. [arendarea moiei] ; A E B , 1926, p. 57 ; Indice cronologie nr. 3 [doc] ; Dicf. Rom., II, p. 539 [istorie]. COCIOC, jud. Ilfov (bisericile Adormirea, fcut cu silina arcndaului Andronachc, 1837, reparat 1904 i Toi Sfinii, construit de Nicolae i Ion Bcoveanu, 1825, restaurata 1898) 17 . Vezi i scbitul Blteni. Indice cronologie nr. 18 i 21 [multe doc. despre sat] ; Bauer, p. 148 [bis. i casa boiereasc); Popescu-Bjenaru, Schitul Rlteni (R.I.A.F., X I I I , 1912, p. 209215) [istoricul satului, foto, bis., pisanie]; Stnoiu D., M-rea Cldrusani, p. 7 4 ; ngerul", IV, 1937, nr. 1011 |bis. pictat de N. Teodorescu]; Brtulescu, Ilfov, p. 10; Anuar 1909, p. 7 1 ; Gibescu I., Istoricul mitropoliei Ungrovlahiei, p. 1 3 1 ; Mcdianu Eremia i G. Codrescu, Monografia domeniului Cocioc, B u e , 1906, 94 p. + 1 h; A. Rom., 12 iulie 1858, p. 4 [repararea localului scolii steti]. COCIUBETI, vczi Sltioara. COCOIU, vezi Cucoiu. COCONI, vezi Crevedia Coconi. COCONI MNSTIREA, jud. Ilfov (bis. de lemn Natcrca Maicii Domnului ante 1810, apoi bis. Sf. Nicolae, 18351837, reparat 1909). Brtulescu V., nsemnri din cri vechi (G.B., 1959, nr. 34, p. 422) [1793]; Popcscu N., Catagrafia, p. 6869; Anuar 1909, p. 7 1 ; Bauer, p. 155; Indice cronologie nr. 9 [doc] ; Dicf. Rom., II, p. 543 [pod de la Mihai Viteazul?]. SCHITUL COCORSTI Rm. Srat (a doua jumtate a sec. XVII m , fost al m-rii Rm. Srat). Bauer, p. 115 [sat far bis.]; G.B., 1963, nr. 1112, p. 10461047; Constantincscu Hora, preot, Bis. fostei m-ri din Rm. Siimi (G.B., 1965, nr. 12, p. 5152) [istoricul schitului din Fundul Cocortilor] ; Indice cronologie nr. 3 i 19 [doc. despre sat i sebit]. COCORSTI, jud. Oit (fost Romanai) (M bis. Sf. Nicolae, construit de Elisabeta Brincovcanu, sau de banni Grigore Brincovcanu 1812, reparat i zugrvit 1869, reparat 1925). Renaterca", 1944, p. 164; Monografia jud. Romanafi, p. 434435; AMO, 1941, p. 6 0 0 ; AER, 19211925, p. 5 4 1 ; Anuar 1909, p. 2 0 8 ; M.O., 1965, nr. 34, p. 291 [cat. 1845]; Iorga N., Studii p doc., X I V , p. 323324 [doc. c. 1641]; Documente, indice X V I I |locoliz. prnbabil]. COCORSTI, jud. Prahova (case boereti, arse de ca/aci la 1653; caselc lui C. Brincovcanu; han sec. X I X ; bisericile: Sf. Nicolae C. C.aplii. ecc. X V I , recldit la 1826 de Maria Cplescu, Grigore Cariboglu I LI li.un nul i .il tu i Sf. Treime C. Grind, construit la 16481650
www.cimec.ro

ISA

BIBLIOGRAFIE - I - T A R A ROMANI ISCX

I' Rada Cocorscu marc logoft si familia sa; bis. din Cocoristii Mislii minata la 19161918; crue la Cocoristii Mislii, sfirsitul sec. X V I I ) 1 " Istoria rii Romanisti, p. 172173; M. Costin, Open, p. 151 [case beleresti arse, 1653]; Mag. istorie, V, p. 14 [cast bob-resti] ; Bauer, p. 134, 137 [tiri bis.]; Greceanu, Viafa lui Constantin Brincovranu, p. 274 (am \< : despre case vezi i indice); V. Rom.. 1853, p. 12 i 1854, p. 12 [ban la Cocortii de J o s ] ; Buciumul", 3 sept. 1863 [diata postelnicesci]; Arhiva Iai", I, 18891890, p. 249254 [testamenti!] Elinei Cantacuzino, 16821; Drghiccanu, V., Biserica din Cocorti Prahora (BCMI. XVII, 1924, p. 192) Ipisania, pietre de mormnt] ; Vezi si Dic, Rom., II, p. 545 ; Iorga N., Biserica din Cocorsti Grind (BCMI, X X I V , 1931. p. 188) [descriere, inscripic]; Constantinescu N. A., Biserica din Cocortii Mislei (BCMI, X X X I I , 1939, p. 9192) [bis. din cimiti r minata. nseninri, plan); Lecca, Familiile boieresti, p. 165167; Anuar 1909, p. 101 [bis. C. Colt. 18381840], p. 104 |bis. de lemn Sf. Dumitru C. Mislei, 18051807, recldit 18961906] i p. 106 [bis. Sf. Dumitru, 18241825]; Donat I., Satele lui Mihai I iteaxul (SMIM, IV. p. 489); A. Rom., 16,19 dee. 1859 [C. de Grind de a renda); Indice cronologie nr. 1, 16; Iorga, Doc. Cantacuzino, p. 17, 35, 40 [doc.]; Documente, indice sec. X I I I - X V I i X V I I . COCORU Arges (bis. Sf. Nicolae, de lemn, sec. X V I I I , recldit 1837, rcfcut 1895). Ionacu, Catagrafia irge. p. 30 [bis. de lemn]; Brtulcscu V., Biserica din Cocoru (BCMI, 1934, p. 40); BCMI. 1942, p. 74 [restaurare]; Documente. indice sec. X V I i X V I I [satul Bratia amintit de la < 15711574>]; Indice cronologie nr. 23; Mano, Doc. fam. Mano, p. 2224 [doc. 1658. satul Bratia al m-rii Viero]. COCOU Dmhovia (bis. Sf. Dumitru. 1836, reparat 1897). tatuar 1909. p. 5 3 ; A. Rom., 6 sept. 1853 [arendarea mosiei]. M-REA COCOS, jud. Tulcca (bis. Sf. Treime. din nuiele, 1833, reparat 1846, drimat 1910; recldit 1911; bis. nou construit cu banii lui Hagi Nicola Gliit Poenaru din Transilvania la 1853; clopotnia i paraclisul Adormirca din 18641883. cldiri noi din 19051910; m-rea restaurata 19541955]. Dragomir Ioan. preot, Citera documente turceti necunoscute privitoare la mnstirea CocoS (B.O.R., 1964, nr. 1112, p". 11101120 + 10 pianse) [istoricul m-rii i 11 d o c , 18461872]; Dicf. Tulcea, p. 158; Dic. Rom., II. p. 547548; Bilciurescu t., Mnastirile. p. 214215; Constantincscu Anghel, Monografia sfintei episcopii a .,Dun&rii de Jos", B u e , 1906, p. 330339 Idate -uni;!re despre situaia m-rii la nceputul sec. X X ] ; Sorescu Roman, Monastirile dobrogene descrise de . . . , B u e . 1914. p. 1395 [istorie, inscripii, foto; multe date despre organizarea m-rii in vremurile mai noi]; Vonica N., 0 ctitori* mli lenn& in Dobrogea. M~rea Cocos, jud. Tulcea (..Rev. teologica", X X I I , 1932, p. 337345) [lucrare de compilaic, dup R. Sorescu]; Popescu Aristide, Istoria m-rii Coco din jud. Tulcea. tez de liccn, Inst. Teologie Bue.. 1936; Ionescu Grigore, Arhitectura popular, p. 218 [vedere perspective, descriere chilii]. COCU \rge (dou bis. de lemn la nceputul sec. X I X ) . Documente, indire sec. XVI [lncaliz. probabili]; Bauer, p. 182 [bis. ecc. X V I I I ] ; Ionascu, Catagrafia Arges, p. 37; B.O.R., 1921, p. 682 [cat. 1808]; M.O., 1961, nr. 58, p. 403 [la' 1833 bis. Cuv. Paraschiva]; AEA, 1929, p. 65 [bis. Valca Cocu, 1856],
www.cimec.ro

\.

STIMI

I M I

IX.-.

M M-REA C O D R E N I - Dfov (m-rea de p.- Mostitc, Mrculeti, Schintbarea la fa, construits de Pana Pepano, mijlocul sec. XVII, 1(>>1. de chirpici, rcfcut dp zid la 1675 m , terminata 1677. riparata dupa 1799 i 1875; cldirilc si zidul de incinti tn ruina). Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 6. B u e . 1948; A.O., 1935, p. 112 113 [doc. 16121617, rf. la s a t | ; Vezi si Documente, indice sec. X V I I ; lorga N., Studii i doc, VI, p. 601 [doc. de la Matei Basarab, satul ntrit lui Paini Pepano]; lorga N., Operele lui Constantin Cantacuzino, B u e . 1901, p. 1318 Ite.stamcntul lui Pana Pepano, ctitorul, 1677] "*; lorga N.. Studii i doc, XV, p. 7; X X I , p. 9 4 ; Giurcscu C. C , Harta stolnicului Cantacuzino, p. 2 0 ; I recida, Ist. rom., X A, p. 104; Tunusli, p. 173; Bauer, p. 144 [capel de piatr i case linieret i | ; Fotino, III, p. 168 ; Popeecu N., Catagrafia. p. 6162 ; A.C., 1868, p. 2 5 ; Anuar 1909, p. 8 2 ; BCMI, IV, 1911, p. 50 [conac domnesc], p. 51 [foto]; Constant inoscii-Iasi P., Narinexul (indice); GIiika-Budeti, Ktolufia (BCMI, 1932, p. 81) [dopotnia] fi pi. CCCI); Brtulcscu, Ilfov, p. 48 [istorie, foto ruinai; Chika-Budeti, L'ancienne architecture (BCMI, 1942, pi. ) ; lorga N., Fundafiunile domnilor romani in Epir. B u e , 1914, p. 7. CODRETI, vezi Torcesti. CODRETI Rra. Srt (cruci din sec. XVII) bl Dict, Rom., II, p. 550. C.OFESTI Dtmbovia (bis. ante 1832) s . COFRETI, veti Rimesti. COENI Vlcea (la 1840 bis. de lemn Cuv. Paraschiva, 1760). .., 1942, p. 174 [cat. 1834]; Popeecu, Biserici, p. 9 8 ; Dic\. Rom., II, p. 553 |bis. reparata 1846]. COGEALAC, jud. Tulcea. Mr.mil Johann, Die deutsche Cemeinde Cogealac in der Dobrutscha (..Bukarester Gemeindeblatt", 1923, nr. 32); Din. Rom., II, p. 554555. COGEALIA, jud. Constante. \ ernescu P. G., Carie de proprietate a mosiei Cogealia din rom. Cicricei, piata si jud. Constana, B u e , 1906; Straub Johann, Die deutsche. Cemeindtt Cogealia (,.Bukarester Gemeindeblatt", 1923, nr. 14 si 15); Dicf. Rom. II, p. 553. COIANI (Mironeti), jud. Ilfov (ruinele caaei poatelnicnlni C. Cantacuzinn, mijlocul sec. X V I I 1 7 : bis. Sf. Nicolae, construits de Neagoe mare ban i soia sa Anca din Coiani, ante 1563. recldit ling cea veche de Ilinca Cantacuzinn pnstelnireasa cu lui sai. Constantin mare stnlnic si Mili.ii mare spitar, 1669, restaurata 1927. ambele M). Documente, indice XVI [satul amintit de la 1542, fiind proprictatea Craiovetilor] ; Istoria rii Ronuineti, p. 175; Mag. istorie. V, p. 18 [casele Cantacuziuilor]; Paul de Alep. Cltoriile, p. 210211 [palat mare al Cantaeuzinilnr si bis. Sf. Nicolae]; Buciumul", 3 sept. 1863 [diata postebliceeei] 1 7 7 ; lorga. Doc. Cantacuzino, p. 48. 89 [diata postelnicesi| \ey.i i indice : Idem, Inscripii. I, p. 8 8 ; Bauer, p. 164 [bis. de piatr i casa boiereasci]; Nicolescu Elie, Din descendent Craiovestilor" (R.I.A.F., I X , 1903, p. 200212) [despre Anca din Coiani); lorga, Sate si mnstiri, p. 247248 [deecrierea bieericii i ruinelor casei] 1 7 8 ; Anuar 1909. p. 7 1 ; ConstantinescuIai P., Narthexul (indice); Ghika-Budesti. Evoluia (BCMI, X X V , 1932, p. 4647, pi. L X X I X L X X X V I ) ; Brtulescu. Ilfov, p. 5153 [deecriere, pisanie]; Beza M., i7rme romnesti la muntele Athos (B.G., IV, 1933, nr. 10, p. 587), [E\ anghelie din 1563] ; Documente de arhitectur, nr. 1 i 2 ; Ioncecu Gr.
www.cimec.ro

18*;

BIBLIOGRAFIE - I -TARA ROMANI W \

Istoria arhitecturii, II, p. 8081 [descriere] ; A. Rom., 15 iunie 1857 [arendarca moiei]; SCIA, 1968, nr. 1, p. 15 [desprc portalul bis.]. COJANI, vezi Crbuncti. COJASCA, jud. Dmbovia (bis. de lemn Sf. Nicolae, ante 1810). Vezi i urmtorul. B.C.I., X I , 1932, p. 73 [doc. Cojeti] ; Documente, indice sec. X V I i X V I I ; Bauer, p. 163 [bis. Cojcti] 1 7 9 ; Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 5 3 ; Anuar 1909, p. 43 [bis. de zid Sf. Nicolae, 1803, reparata 1847 i 1896]; A. Rom., 7 sept, i supl. 18 sept. 1857, supl. 29 ian. 1858 [arenda moiei i hanului); Dicf. Rom.. II, p. 558. COJETI Belciugatele, jud. Ilfov (bis. Adormirea, sec. XVIII) 18 . Vezi i Belciugatele. Bauer. p. 145 [capel de piatr, bis. i case boiereti] ; Urcchia, Ist. rom., VII, p. 383. 42324, 438 [bis. i coalj; 459, 4 6 0 ; Popescu N., Catagrafia, p. 5253 [bis. Naterea Maicii Domnului]; Anuar 1909, p.. 6869; ACMI, 1943, p. 5 4 ; Indice cronologie nr. 17 [C. Ilfov]; Documente, indice ecc. X V I [satul C. ninni il de la 15321. COJOCREANCA, vezi Poienari. COJOCARU Dimbovia (bis. ante 1810. apoi bis. Sf. Nicolae, 1812 reparata 18761882 i bis. Sf. Nicolae Meri, 1825) . Bauer, p. 163 [far bis.] si p. 158 [Merie, bis. sec. X V I I I ] ; PopescuRuncu, Catagrafia, p. 8 0 ; Anuar 1909, p. 43. COLACU, jud. Dmbovia (bis. Naterca Maicii Domnului, 1828, reparata 1892). Anuar 1909, p. 46. COLANU, jud. Dmbovia (bis. sec. X V I I I , apoi bis. Adormirea, Sf. Nicolae i Sf. Dumitru, 1820, construit.! de Grigore Dim. Bjescu din Trgovite i .iliii). Bauer, p. 158 |bis. i casa boiereasc]; Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 5 8 ; Drgbiceanu, Cluza, p. 3 0 ; Dicf. Rom., II, p. 560561. COLFEASCA Vlaca. Vezi i Crevenicu. Antonescu-Remui P. S., Hotrnicia moielor Colfeasca Crevenic, Colfeasca Ghimbeasca i Colfeasca Vcreasca, situata in judeul Vlasca, proprietate a d-lui P. Maresi, B u e , COLFETI Dmbovia (bis. din 17551756, construit de Iordache Colfescu fost mare stolnic i soia sa, Joia, reparat la 1851 de Sultana Corbeanu 181 b l s . COLIBAI Dmbovia (bis. scc. X I X ) 1 8 . Dic. Rom., II, p. 562. COLIBAI Muscel (cruce veche existen la 1874) 1 M . Dits. Rom., II, p. 562563 [bis. din 1859]. COLIBAI, jud. Ilfov (bis. de gard Cuv. Paraschiva la inceputul sec. X I X , apoi bis. Sf. Filofteia, 18701879). Popescu N., Catagrafia, p. 1617; Anuar 1909, p. 7172; Dicf. Rom., II -, p. 562. COLIBAI Buzu (bis. sec. X V I I ) 1 M . COLIBAI Dolj (ruina de biseric i dou cruci vechi, existente la 1871) 1 8 i . COLIBAI Vlcea (la 1840 bis. de lemn Sf. Nicolae Valea Colibasu, 18171818, bis. de zid din Schitul Colibai, 1800, zugrvit 1814 si bis. Adormirea i Sf. Voievozi, recldit n locul uneia de lemn, 18361838). Popescu, Biserici, p. 15 [cat. 1840]. COLIBAI Mehedini (bis. de lemn Sf. Vasile, 17651768).
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

187

Ionescu I., Agricultura romna, p. 585586; Anuar 1909, p. 189; Indire cronologie nr. 16; Documente, indice eec. X V I [locali/, probabili]. Dicf. Rom., II, p. 563. COLIBAU, corn. Bobu, jud. Gorj (la 1840 bis. de lemn Sf. Nicolae, 1780, construit de popa Sandu Chiga, refcut 1909). Bauer. p. 212 i 221 [bis. sec. X V I I I ] ; Renaterea", 1944, p. 545546 |cat. 1840]; Anuar 1909, p. 175176; AMO, 1941, p. 354355 [bis. din 19091; Documente, indice, sec. X V I si XVII ]satul amintit de la 1591]; tefulcscu Al., Gorjul, p. 112113 [doc. despre s a t ] ; Dic. Rom., II, p. 563 [ctun]. COLIBAU Romanai (la 1845 dou bis. de lemn Sf. Nicolac i bis. de zid Intrarea n biscric mah. schitului). Vezi i precedentul. M.O., 1965, nr. 34, p. 292 [cat. 1845]; A. Rom., 21 i 29 aug. 1857 [satul m-rii D. Lemn de arendat]; Dicf. Rom.. II, p. 563 [i un schit]. M SCHITUL COLNICU-SURPATELE (Naterca Maicii Domnului, mijlocul sec. XVIII), corn. Frinceti Minstircni, jud. Vilcea. Popescu, Biserici, p. 82 ; Raul u. Monografia, p. 105 ; Pcurariu Mircea, Episcopul Climent al Rimnicului, 17351748 (M.O., 1965, nr. 12, p. 3940) |scurt istorie i descriere] 18e . COLONETI, vezi Coluneti. COLETI Gorj (bis. Nicolae, 1843, reparat 19021903). Anuar 1909, p. 176; Dicf. Rom., II, p. 567568. COLETI, jud. Vilcea (cruci din 17641765 i 18181819 la bis. Cuv. Paraschiva Cornetu i pc drumul spre Alunu; la 1840 trei bis. de lemn: Cuv. Paraschiva, 1833, Cuv. Paraschiva mah. Ocracu, 1804, prenoit 1861 i Cuv. Paraschiva mah. Cornetu, dupa inscripia pe o brn din 17931794, refcut 18441845). Popescu, Biserici, p. 108 [cat. 1840]. COLTI Buzu (bis. de lemn Naterca Maicii Domnului, 1806, in foarte rea stare" la 1909) 187 . Anuar 1909, p. 2 4 5 ; Dicf. Rom., II, p. 568. COLU, com. Ungheni Arge (bis. de lemn la nceputul sec. X I X ) . Bauer, p. 169 [Colte, fr bis.]; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 5 0 ; Dicf Rom., II, p. 569. COLUNETI (Coloncti), jud. Oit (bis. de lemn Cuv. Paraschiva la nceputul sec. X I X , recldit de zid 1894). Ionacu, Catagrafia Argef, p. 9 5 ; Dicf. Rom., I I . p. 565 [bis. Alba Cuv. Paraschiva, 1756 i bis. Sf. Voicvozi, 1746]; Anuar 1909, p. 2 9 6 ; Documente. indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 1570]; Donat I., Satele lui Mihai Viteazul (SMIM, IV, p. 4 8 9 ^ 1 9 0 ) . COMAN, vezi Nemoiu. M M-REA COMAN A (Sf . Nicolae, mijlocul sec. X V , recldit de Radu erban la sfiritul sec. X V I i nceputul sec. X V I I 1 8 8 , bis. zugrvit la 1609 i reparat la 16991700 189 de crban Cantacuzino paharnic, care-i face pridvor nou i o noiete"; m-rea stricat n timpul luptelor din 1769, cnd a fost asediat de turci; m-rea noit" la 1854; acum cldirilc snt n parte ruinate; paraclisul Sf. Spiridon i Eftimie, construit de erban Cantacuziono fost mare paharnic, 1703. M-rea a fost inchinata de N. Mavrocordat la Sf. Mormnt. n m-re au fost ngropai Radu erban voievod, Nicolae Ptrascu, nul lui Mihai Viteazul i membri ai familiei Cantacuzino), com. Comanu. jud. Ilfov (fost Vlaca).
www.cimec.ro

I8fi

BIBLIOGRAFIE

TARA KOMANKASCA

Iorga, Inscripfii, f. I, p. 84 H : \ .zi si liicf. Rom.. II p. 571 ; Iorga N., T Cromale muntene. Intiiul memoriu. ('.rimicele din secolul \ \ II. Hue, 1899. p. 158159 [inscripie] ; L<apedatu> Al., Noi inscripfii de la Combina (BCMI, I, 190:, p. 93); Idem, Doua noi inscripfii de la Comana (BCMI, II. 1909. p. 120 122) [pictr.-le de inormint aie lui Rudu Serbati si Nicolac Ptrascu]; Iorga N.. Socotclile linisot ului, p. 50: Idem. Socotelile Sibiului. p. 1920; Idem, Despre Cantacuzini, p. LYI L I X [drspre ingroparea lui R. Serlian M Nicola.- Ptrascu la Comana |; Pop-scu N i e , Exercifii de paleografie romnease, nr. 2, p. 3536 [inscripii] ; A.T.G. caictul 45, 1938, p. 74 [foto pisanie paradis]; Inscripfii Bucuresti, p. 482483 [pisanie, 1703]; 526527 [piatr de morniint] ; 574 [chivot. 16981699] passim; vczi si indice; Docu mente, indice sec. XVI [aatul C. amintit la 1505]; Paul de Alep, Qltoriile. p. 210211 [detenere]; Istoria iirii Romanetti, p. 157: Istoriile, p. 159: Genealogia Cantacuzinilor. p. 78, 110111 [preflcuta din temelie eec. W I I I ] . 178.' 179 [luptele din 1769J, 191 [lagr rus.-e, 1774]; Ghcnadie Enceanu. Mitropolttul Unerovlahiei Neofit I (B.O.R., II, 18751876, nr. 5. p. 323324) [istori., d.s.ri.r. la 1716]; (%czi i SCIA, 1956, nr. 34, p. 2 7 9 ] ; Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 10, B u e . 1954 [98 d o e . 17041870]; Indice cronologie nr. I ; Urechia, Ist. rom.. II. p. 9091 [ajuns .,la o stare foarte proasti" din causa rzbniului, 1775]: NI. p. 115 [la fel, 1794]; VII, p. 334; V i l i , p. 343344; X A, p. 16. 2 1 7 - 2 1 8 [ d o e 1814; m-rea drpnat ; mile peut ru reparaii]; Tunusli, p. 171: Baticr, p. 165; Fntino, II, p. 79, 117, 165 [asediat i sfarlmat dc turci, 1769]; III. p. 170; V. Rom., 20 febr. 1854 [averea ui-riij ; Bolliac C , Monasliiile din Romania, p. 1318, 555 [istorie, despre starea de ruina a in-rii, 1862]; M.O.f., 1864, p. 281 [despre lipsurile din inventarili iii-rii] ; Bilciurescu, Mndstirile, p. 233234; Dobrescu, Istoria hisericii din sec. XV, p. 53. nota [erede c m-rea < din sec. X V [ ; Bold-seu I., .ludilu I lasca, p. 63 - 6 6 ; Iorga, Sate i mnstiri, p. 243245 [deseriere] ; Iorga N., Istoria romnilor in chipuri i icoane. I, p. 20. Lapedatu Al. i GhikaBndesti V . M-rea Cornano, I. Note istorice. II. Note arhitectonice si lucrri noi (BCMI. I, 1908. p. 928) [deseriere. istorie, i iscripii l e o , foto,'planuri] ; R M-rea Comana (..Albina", X I , 19071908, p. 931935) dupa [BCMI]: BCMI. I. 1908, p. 36 [reparaii]; 4 4 ; Anuar l(><><>. p. 131: Iorga V . f.oria hisericii. I, p. 252253, II, p. 6-1; Tafrali O., Les monuments roumains, p. 14: Idem. Monumentele noastre. Comana i Snagovul (CL., X L I I . 1908. p. 478181 ; si in vol. Irla ir Romania, p. 64 75); Xsturel P. V.. Ne.tmul boierilor Cantacuzini din ramura lui Serhan voievod (L.A.R., X I I . 1908, p. 223); Iorga N., C. Brncoveanu, B u e , 1914, p. 10, 11, 12, 13 passim [divers. fotografi] ~i desene]; 25 [pisania] i 86 [ruinele pararlieuluil; Idem. Un biruitor. Radu v;d erban Vilenii de Munte, 1911. p. 2 7 ; BCMI. X I X . 1926. p. 8 8 ; Constant inescu-Iasi, Bizantinismul p. 45, 6 7 ; Cegineanu Sp., M-rea Comana. Raporl prezentat comiteiului de restaurare (Arhiteetura", V. 1926. p. 2833) [deseriere de arhitecturi eu planurile in-rii] ; Constantinescu-Iasi P., Narlhexul {indie.) ; Cliika-Bud.-sti. Evolufia (BCMI, X X V , 1932. p. 11, 7475, pi. CCCLXVHICCLXXIX); Cantacuzino G. M., Arcade, firide i (esperi, B u e . 1932, p. 159176 [deseriere] : Buzic Manole M-rea Comana (Dimineaa". nr. 10070, 1935, p. 6 ) ; Ionescu Gr., Ghidul, p. 390397; Idem, Istoria, p. 127128: ACMI, 1912. p. 42, 56, 7 1 ; 1943, p. 4158; GbikaBu.lesti. L'ancienne architecture (BCMI. 1942, pi. X X I I si X X I I I ) ; Popescu, tnx'elisurile, p. 6 9 ; Irta fendala, p. 79, 217, 220; Ionesco Gr.. Istorili urhitecturii, I. p. 345346;
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

18!

Se\ creami (... Candela de argini a Muriti ^rrban < untacuxino (..linnin : ii". 1935, nr. 1, p. 7381) [pe mortnntul din 1696]. COMNACUPrahov a (han sec. X I X ) . A. Rom., 10 iulie 1857 [arendarca mofiei C han] ; Dic{. Rnm., II. p. ">7l>. O SCHITUL COMANCA (Sf. Ioan Botdtoral si Sf. Nicolae, construit de Staucu dorultanul i Melodie monahul, 1786 -1798. I>i> refcut 1831 ( ? ) ; acuin lis. de sat, Cornano.i, rum. Devesolu, jud. Oli (fosl Roiuanai). Bauer, p. 198; Bolliac C , Monaslirile din Romania, p. 445446 [starea bisericii, 1862] ; Odobcscu, Antichitafile, p. 130; A.C., 1868. p. 2 5 ; AER. 1900. p. 36 i 19211925, p. 543; Episcopio Rimnic, p. 69, 367368; Anuar 1909, p. 209 [bis. Sf. Nicola*, 1815, ruinat[; Monografia jud. Romatuifi p. 410411; BCMI, 1931, p. 105; Donat, Funda\iile, p. 2 9 : AMO, 1941, p. 601 [Lis. Sf. Nicolae, 1831]; M.O., 1965, nr. 34, p. 297 [la 1845 doua bis. de /.i.l. ambclc Sf. Nicolae] ; Nicolaoscu Sloica, Ilrisovul lui Mihai vodi l iteazul penlru satele sale din jud. Romanai (A.O., 1923, p. 126131); v e si Donat I., Saiele lui Mihai l iteazul, (SMIM, IV, p. 482); A.O.. 1937, p. 187188 [doc. 1629. rf. la sat] Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul ainintit de la 1537]. SCHITUL COMANCA (Toi Sfinii, construit la 17351736 de Pahomie Bujoreanu ieromonah, fost Preda Hujoreanu vomicul, Teodor Olinescu ieromonah i alii, tnxestrat de Clment, episcopul de Rlmnic) u > jud. Vtlcea. romane. BCMI, 1933, p. 134 [inscripie] ; Giurescu C.C., Principatvle p. 2 8 * ; AER, 1900, p. 36; BCMI. VIII, 1915, p. 181; Episcopio Rimnic, p. 137,406409; GhikaBudesti, Evolufia, (BCMI. X X I X , 1936, p. 5556, pi. X L X L I V ) ; Donat, Funda\iile, p. 3 0 ; Popescu, llisvrici, p. 2 8 ; Ruu. Monografia, p. 9798; Pcurariu Mircea, Episcopul Clment al Rimnicului (M.O., 1965, nr. 12, p. 41); Indice cronologie nr.4; Documente, indici- tee. XVI i XVII [satul amintit de la 1590| ; Diaconescu Ilie. Citera date si insemnri despre ctitoriile din Olneti lilcii (M.O., 1968, nr. 12, p. 7071) [despre sehitul Comanca, istorie, inscripiil. M S C H I T I L COMANETI (Sf. Apostoli, a doua jumtat. a sec. XVII, construit de Milo : iuzbaa, dcM-nit Mihail clugrul ; fost metoh al in-rii Tsmana) ; pe locul actualei bis. SI'. Apostoli, 1879, din satul Comncti, coin. Crainici, jud. Me lu dinti. tefule-.. Tismana, cd. I l l - a , B u e , 1909, p. 345350 i 4 2 9 ^ 1 3 0 [documente. 16661753]: Bauer. p. 223224; Renasterea", 1944, p. " I 1 . 545; AER, 19211925, p. 4 7 4 ; AMO, 1941, p. 4 7 0 ; Creeanu IL. Buttici de lemn (M.O., 1959. nr. 5 - 0. p. 295) [insemnri] ; Creeanu IL, Schituri oltene necunoscute (M.O., 1963, nr. 12, p. 56 58) [istorie] i 76 - 7 7 [doc, 1766]; M.O., 1964, nr. 12, p. 7 4 ; Documente, indice X V I si II [satul aminttit de la <15581559>; Ionesco L, Agriculture romna, p. 430, 624626 [despre sat]; COMNESTI, coni Pojogeni, jud. Gorj (bis. nlarea Doninului si Sf. Ghcorghc, 1796. reparat 1894). \ ozi i Pojogeni. Popescu G. I.Sacci Risericile de pe l'alea Iilahnifei, p. 197; Renas torea", 1944, p. 544545 [la 1840, bis. de lemn Sf. Inger, constuit de Mihail Dulmi, 1770 si nlarea. 1740]; Indice cronologie nr. 2 2 ; Documente, indice sec. X I I I X V I [satul amintit la 1475, cind era proprietatea unor slugi domucti] ; Carte de danie a Stanchii Glogovencii pentru Comnesti (A.O., 1930, p. 332) [din 1743, data m-rii Tismana]; vozi i R.I., 1927, p. 337378 [acelai
www.cimec.ro

VM

BIBLIOGRAFIE - I - TARA KOMANKASCA

doc. pt. C de J o s ] ; tefulescu Al., Documente slavo-romne (indice); Idem, Gorjul. p. 329331 [despre s a i ] ; Idem, Strimba, p. 119120 [doc. din 1687] COMNETIVilcca (bis. veche, din ecc. XVII i dou cruci de piatr, din 1786 : i 17U7). Documente, XVII, vol. II, p. 169171 [sat disparut; doc. din 1613 amia tind bis.] HCMI, X X V I , 1933, p. 134 [cruci de piatr]. COMANI, jud. Olt (bis. Guvioasa Paraschiva, recldit de Ch. Plcu, 1832, in locul uneia ante 1697 ; bis. Sf. Nicolae, construit de Gh. Comneanu postelnic, 1785 l 3 ; fost mctoh al mitropolici; i case boiereti ale familiei Comneanu). Arh. St. B u e , Indice cronologie nr. 1. Mitr. rii Rom. (indice); Ghenadie Enaeeanu, Mitropolitul Ungrovlahiei Neofit I (B.O.R., 1890, p. 722) [case Imi.n-ii -i lii-. di- piatr nou la 1 T I T ] : Tuiiu-li. j. ITI: llain-r. p. 185 : Fotino, III, p. 172 ; Ruescu I., Metoaele Mitropoliei la 1819 (R.L., III, 1931, p. 180) m ; Ionacu, Catagrafia Arge, p. 78 [dou biserici] ; A.G., 1868, p. 2 5 ; Ionacu, Biserici Oit. p. 6066 [descriere, istorie, foto, doc. 1697] ; Documente, indice sec. X V I [localiz. probabile] i X V I I ; Dicf. Rom., II, p. 572573. COMANIDolj (bis. bordei ante 1845). Vezi i urinatomi. M.O., 1965, nr. 56, p. 436 [cat. 1845]; Ghenadie, Vizite, p. 169 [bis. ruinat]; Oltenia", I, 1940, p. 21 [bis. bordei]; AEA, 1929, p. 121 i 1940, p. 214215; Popescu, nvclisurile, p. 98. COMANIMcbedini. Vezi i precedentul (acelai?) tefulescu Al., M-rea Tismana, ed. III-a, p. 322323, 368374 [doc. 1649, 1677, 1681]; vezi i indice; Indice cronologie nr. 22 [doc.]. COMMTA, jud. Oit (bis. Sf. Treime, 18011802 " , reparata 1898). Vezi i scbitul Deleni. Ionacu, Catagrafia Arge, p. 91 ; Dicf. Rom., II, p. 579 [ruine de m-re la locul denumit Bolovanul] ; Anuar 1909, p. 2 9 6 ; Ionacu, Biserici Oit, p. 109110 [botrnicie, 1751]; Lupescu C-tin, Carte de hotrnicie a mosiilor Oporelu i Horezu sau Comdnifa care sint alipite fi incorporate din districtul Oit, plasa Vedea si com. Oporelu, proprietri ale d-lui C. Fortunatu, B u e , 1893, 41 p. [se rezum doc. relative la Comnia i Oporelu]; Indice cronologie nr. 14; Documente, indice sec. X V I i XVII [satul amintit de la 1571]. COMARNIC, jud. Prabova (bis. de lemn sec. X V I I I , apoi bis. Sf. Nicolae, 1815? recldit 18991909; M crucc de piatr din 1741 pe oscaua .i imi.il.i la Km. 117). Iorga N., Studii fi doc., X , indice [doc] ; Bauer, p. 132 ; Anuar 1909, p. 101 ; Teodorescu Stoica, Monografia orasului Cimpina, p. 1416 [despre dezvoltarca satului; bis. de lemn la 1810]; Iorga N., Acte privitoare la moia Comarnic (Studii si doc, X X I , p. 6179) [15811777] ; Idem, Doc. Cantacuzino, p. 44 [doc. 1677], p. 74 [doc. 1668], 87 [doc. 1667] *>; vezi si indice; Documente, indice sec. X V I [satul amintit de la 1510] ; Bogdan, Relafiile (indice). COMIANI, jud. Dimbovia 19 (bis. de lemn sec. XVII, apoi bis. Sf. Imparati mi-i i uii.i de marcie elucer I. Mihilcscu, 1842; ruine de case vechi i o cruce de piatr din 1644, ridicat de Matei Basarab, la 2 km. de sat). Bauer, p. 161; PopescuRuncu, Catagrafia, p. 31 [bis. de lemn]; Iorga N., Studii i doc., XV, p. 285 ; Drgbiceanu, Cluza, p. 25 ; Documente, indice sec. X V I [nelocalizat] si X V I I ; Dicf. Rom., II, p. 580. COMOARA, vezi Albeni. CO.MOSTKNI, coin. Gingiova, jud. Dolj (M I>i. SI". Nicolai. 1780, zugrvit 1789, construit de Serbati Lzrescu si alni, avariata de cutremur la 1838. reparata 1882, 1921 si 1934). Vezi i Gingiova.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

191

Bauer, p. 207; M.O., 1965, nr. 56, p. 440 [cat. 1845]; Grboviceanu P . ; Biserici ru averi proprii, p. 281338 [istorie, foto, doc. 18151896]; Albina", X I I I , 19091910 [foto, dup Grboviceanu]; Auuar 1909, p. 157; AER, 19211925, p. 4 0 1 ; Dicf. Rom., II, p. 583584; AMO, 1941, p. 2 1 1 ; A. Rom., 29 sept, si 2 oct. 1857 [despre arendarca moiei C , proprietatca spitulului Brineovencsc] ; Strinescu V., Carte de hotrnicie a tnosiei masa Dania din hotarul Gureni, situata in com. Grecesti, plasa Jiul de jos, jud. Doljiu, avere a bisericii Sf. Nicolae din com. Comosceni, 1901, 12 p. [se face istoricui bisericii]; ndice cronologie nr. 19; Documente, indice eec. X V I i XVII [satul amintit de la 1558]. CONDULETI, vezi CpneniCondulcti. CONDURATUTeleorman (bis. Sf. Imparati, 18441848, rapanti 1872 si 1893). Anuar 1909, p. 101. l'in. Rom. nu il amintcste. CONSTANTINETI, com. Mogoeti. jud. Oh (M bis. ruina Sf. Haralambie, congruit de serdarul Polihronie Costapetru i fraii sai, 1818. ava riata la 1821 i parasita; Imitile prbuite). Bauer, p. 187; Ionascu, Catagrafia Arge, p. 84 [si bis. de lemn Intrarea in biseric C. de Jos] ; Ionascu, Biserici OU, p. 6778 [inscripie, descriere, foto, nsemnri, doc.]; AEA, 1929, p. 121122 i 1940, p. 257 [bis. din 1901]; Dic\. Rom., II, p. 588589. CONSTANTA (Chiustangea, Tomis), jud. Constana. Studii", 1965, nr. 5, p. 1112, 1114 [Evlia Celebi despre ardcrea orasului de cazaci i situaia in care se gsea] ; vezi i Arhiva Dobrogei", II, 1919, p. 138139; Voyages du Sr. A. de la Mottrave en Europe. Asie et Afrique, vol. II, Haga, 1727, p. 208 [descriere]; vezi ci Arhiva Dobrogei", 1916, p. 9 7 ; Peysonnel, Trait sur le commerce de la Mer Noire, II, Paris, 1787, p. 159 [descriere]; Transilvania", LIV, 1923, p. 209 [vedere, 1828]; IoncscuDobrogeanu, colonel, Dobrogea i Constanfa acum 100 de ani (Viaa dobrogran". I 1927, nr. 3) A.D., I X , 1928, p. 203 [descriere Hector de Bearn, 1928] ; Alexis de Valon, Une anne dans le Levant, t. II, Paris, 1846, p. 178179 [descriere, 1843]; vezi i Idem, Ein Jahr in Orient oder Griechenland unter Otto 1. die Turkei unter Abdul-Meschid und Sicilien unter Eerdinand II, Stuttgart, 1854, vol. II, p. 148 i urm. [descrierea Constanei] ; vezi i R.I.. 1928, p. 364; Ioncscu de la Brad, Excursion agricole dans la plaine de la Dobrodja, Constantinopolc, 1850, p. 3435 [descriere] ; Forester Th., The Danube ami the Black Sea. Memoir on their junction by a raihcay between Tschernavoda and a free port of Kusstendje..., Londra, 1857, p. 5668 [istorie, despre dcz volt area oraului; cu o vedere a portului] ; Wallace Sig., Sur le Danube, de Vienne a Constantinople et aux Dardanelles, Viena, 1864, p. 113 [despre oras] ; Gheorghiu Elena M., Istoria orasului Tomis. Conferinfd publied, B u e , 1891, 24 p . ; Ionescu-Dobrogeanu, colonel, Cercetri asupra orasului Constanfa Geografie i istorie. Cu prefaf de Gr. TociUscu, B u e , 1897, 98 p. + 2 pi. [un scurt istorie al oraului in epoca vechc ; restul crii se ocup de oraul C. in a doua jumtate a sec. trecut] ; Dicf. Rom., II, p. 611621 [istorie peut ru perioada veelu] ; Adam Ioan, Constanfa pitoreascd eu mprejurimile et. Cluz descriptiv cu ilustrafii. B u e , 1908, 316 p . ; Vulcan Petru si M. Mldreseu, Istoricui oraului Constanfa, Constante, 1911, 19 p . ; Vulcan Petru si M. Mldrescu, Istoricui orasului Constanfa, d. Il-a, Constante, 1929. 18 p . ; Nicorescu Paul. Monumente noua pe teritoriul orasului Tomi, B u e , 1920 (extras din BCMI); Iorga N., Ceva nou despre Constanfa (Neamul rom.", 20 febr. 1918);
www.cimec.ro

191

BIBLIOGRAFIE - I - AHA ROMANEASCA

Ionesco Dobrogcanu M., TomisConstana. Monografie alctuit de. . . Cu planiti orasului si un indici' nlfabvtic al strzilor. Constante, 1931, X I I | t 136 i. -J- 18 pi; Mldrescu Miliuil. Din istoricul orasului Constala. Constante, 1935, 22 p . ; Sarafidi II., nsemnri priritoare la trecutul orasului Constaiifa, (A.D., 1937, p. 117119) [din sci. X I X ] ; Soimaru Tudor, Con stanti!. Cu 40 de figuri in text. B u e , 1926. l o i p. IIISERICA ARMEANA (-,<. XVTO? redattiti 1879 1880). Siruni 11. Dj., Risericile armene din fdril" romne, p. 1718 (extras din A.R., 1910). CONTENTI (d< Sus i di Jos), jud. Diminuita (dona bis. de lemn, ambelc Sf. Nicolae, la tnceputal sce. X I X ) . Urechia, Ist. rom., X A, p. 17 [schit Contesti]; Brtulcscu V., Documente fi inscripfii (G.B., 1900, nr. 34, p. 280, 296); PopescuRuncu, Calligrafia. p. 5455; A. Rom., 0 mart. 1857, 4 mart. 1859 i urm. [anndarea nioiei C. de J o s ] ; Documente, indici sic. XVI [locali?., probabili]; Dicf. Rom. II, p. 622 [tn-i bis.]. CONTESTI, jud. Teleorman (bis. Sf. Nicola, 18011802, reparat 1833 ci 1850). Documente, indice sic. X \ I I [lucali/, prohabil]; A.G.R., 31 ian. 1865 si unii, [moia de incliiriat]; Auuar 1909, p. 119; Iorga V , Studii i doc, VI, p. 603 [doc. 1701, Contesti; acesta sau prcdentulf]; Dicf. Rom.. II. p. 622623. COPCELVi cea. Documente, indice scc. X I I I X V I si XVII [satul amintit de la 1496]; A.O., 1935, p. 108111 [doc. 15901593]; ndice cronologie nr. 4 [ d o c ] ; Dici. Rom., II, p. 625 [catini]. COPCENI (Copcei) Dimbovia (bis. de li inn Cuv. Paraschiva, e. 1802. preficuti", 1858, reparat 1891). Vezi i Cpiina. Diaeonescu G. Ilie, Materiale documentare (G.B., 1965, nr. 56, p. 463 464) [descrii re sumar. iiscmnri] ; Anuar 1909, p. 4546. COPCLNI-Gnrj (bis. de lemn Sf. Nicolae, 18321834, in stare rea la 1909). Anuar 1909, p. 177; Documente, indice sec. X V I ci XVII [satul amintit de la 1505]; tefulescu Al., Documente slavo-romne (indice); Idem, Gorjul, p. 262 [despre s a t ] ; Idem, Strimba, p. 6871, 7278 [doc. 16171626]; Vezi si indice; Dicf. Rom., II, p. 625626 [ctun]. COPCENI, jud. Ilfov (ruine de mnstire si biseric la 1871 M ; bis. Sf. I m p a r a t i C . Mogoeti, 18271830 i AdormireaC. le Sus, 1827). Vezi si Adunaii Copceni. llauer, p. 164; Popescu N., Calligrafia, p. 3 1 ; Anuar 1909, p. 7 2 ; Indice cronologie nr. 9, II, [doe.]; Documente, indice XVI [localiz. probabii] i X V I I ; Dic. Rom., II, p. 626 [C. = Giuleti]. COPCENIArge. (bis. de lemn Sf. Nicolae, 1805, construite de Ioan prototopul, Andrei Brdeanu si alii; zugrvit cu clieltuiala lui Milialaclic Boiccscu din Riranic i a altora, 1865). limaseli. Calligrafia -irge. p. 14; M.O., 1961, p. 415 [eatagr. 1833; doua liis.: Tiierea caputili Sf. Ioan i Sf. Nicolai-, de lemn]; Hrtuleseu V., Ris. din CopceniArge (BCMI, X V I , 1933, p. 39) [inseripii, foto]; Idem. Clinunesli. p. 5859 [inscripii, foto]; Documente, indice sec. XVI [satul amin tit de la 1526 ca selifte]. COPCENI. jud. VUcea (M bis. Buna Vestire, construite de protopopul Serbali Copali ami i altii, 1804: bis. de lemn iliu cimitir, Sf. Paraschiva. 1754, reparat 1780; si dona cruci, sec. XNIII).
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

VX\

Bauer, p. 2 0 3 ; Popescu, Biserici, p. 9394 [la 1840 3 bis. de lemn]; BAlscl T., Inscriptii. insemnari (A.O., 1929, p. 8992, 344348) [Lis. de /.id din sat i bis. de lemn din cimitir]; G reu V.. Filozofii si sibile (A.T.C., 1939, caictu 10, p. 38); AMO, 1941, p. 692; Crreanu R., Biserici de lemn, p. 3 9 ; Dorumente. indiee sec. W I I [satul amintit la 16I2J; COPACIOASA, coin. Scoara, jud. Gorj (M bis. Buna Vestire, 1797, i ruine de case boteresti la 1874) 1. Renaterea", 1944, p. 615616 [la 1840, 3 bis.: bis. de lemn Sf. Gheorghe, 1708; Sf. Dimitrie-mab. Slitea, 1700 i bis. de zid Buna Vestire mah. din Vale, construit de D-traco Bobina 1797]; AEK, 19211925, p. 4 2 7 ; AMO, 1941, p. 356 [bis. Bona Vestire, 1892 si Sf. GheorgheLintea, 1798]; tefulescu, Gorjul, p. 110 [despre s a t ] ; Dorumente, indice XVI si XVII [satul amintit de la 1591]. CORABIA, jud. Olt (fost Romanai) (M bis. Sf. Spiridon), str. Traian 53. AER, 19211925, p. 535536; Monografia jud. Romanafi. p. 326338; AMO, 1941, p. 575577; Buzatu D., Din trecutul oraului Corabia 1M (M.O., 1961, nr. 7 - 9 , p. 6 1 3 - 6 1 8 ) [si despre bis. Sf. Nicolae, 1843, rccldit 1898]; M.O., 1965, nr. 34, p.294 [la 1845 bis. Sf. Nicolae] ; Dicf. Rom., II, p. 631632. CORBEANCA, jud. Ilfov (M. bis. Buna Vestire, Sf. Nicolae si Sf. tefan, construite in a doua jumtate a sec. X V U I de boierii Pldct:, avariata de cutremur la 1802, reinoit si zugrvit la 1819 de tefan Ogrdeanii stolnicul i fratelc su, Nicolae vistier), \ ezi i Pociovalitc. Filitti I.C., Biserica din Corbeanra (BCMI, X I X , 1926, p. 8990) [pisania] ; Idem. Ctitor, p. 28 [pisauia]; A. Rom.. 8 niart. 1858 si unii. 7 ian. 1859 [arendarea musici C.-Ilfo\]. CORBENI-Olt (la 1840 bis. de lemn Adormirea, constrnit de Chesarie de la m-rea Brincoveni, 1833). Renasterea", 1944, p. 14; Bauer. p. 197 [bis. scc. X V I I I ] ; AMO, 1941, p. 580 [bis. Adormirea, 1900, pe locul celei de lemn]; A. Rom., 2 oct. i supl. 5 oct. 1857, 19 aprii. 1858 si urm. [arendarea moiei m-rii Hore/.u]; Dorumente, indice see. \ \ I si \ \ Il [satul amintit de la 159<>. eind era jumtate al Buzetilor]. CORBENI, jud. Arge (M bis. Sf. Dimitrie, construit de Sandu Bucinescu postclnicul, ispravnicul judeului Arge, 1743. reparat 1919 i casele familiei Corbeanu, sec. XVII). Vezi i Bucneti. BCMI, X X V I , 19161923, p. 34 [pisaniaf; Ghenadie Eniceanu, Mitropolitul Ungrovlahiei Neofit 1. (B.O.R.. 1890, p. 723) [bis. si casele familiei Corbeanu, 1747]; Bauer, p. 180; B.O.R., 1921, p. 685 [cat. 1808]; Ionacu, Catagraja Arges, p. 10 [1824]; M.O., 1961, p. 416 [cat. 1833]; Popescu Th., Carte de holrniria moii Corbeni-Bureneti ru trupurile Runcu si muntele uica din jua\;(ul Argeiu. plasa Lovite, com. Corbeni, proprietatea d-lui Petre Gheorghiu, B u e , 1897, 20 p. [se rezum i doc.]; Lecca G., Familiile boteresti, p. 174176 [despre fam. Corbeanu]: AEA, 1929. p. 70; lorga N., Studii si doc, V, p. 297 [doc. 1615, Corbeni; aceasta?]; Indice cronologir nr. 7 ; Docu mente, indice sec. X \ I [satul amintit de la 1576]. CORBENITETILAGorj (la 1840 bis. de lemn Sf. ngeri, 1714). Renasterea", 1944, p. 300301; A.O., 1942, p. 185186 [doc. 1799]; Dic. Rom. II, p. 635 [C. Breeti]; Documente, indice sec. X I I I X V I i XVII [satul C. sau Corbi amintit de la < 14961506>, eind era al m-rii Tisinana]; Stefulcscu Al., Gorjul, p. 286288 [despre satul Corbi - Corbeni]. SC1IITIL CORBI, jud. Argr (sec. XVII, fost metoh al m-rii Cotmeana). *
www.cimec.ro

194

BIBLIOCRAFIE - I - ARA R O M A N E A S C A

I.m.I-I H. Catagrafia Arges, p. 28 [bis. de lemn Adormirca] ; B.O.R., 1921, p. 6 8 2 ; Anuar 1909, p. 278 [bis. din 18901892]. CORBI, jud. Arges (fost Muscel) (M bis. Sf. Treime, e. 1770 sau 1830, construite de tefan Frcescu i locuitori i cruci de piatr). Vezi i schitul Corbii de Pietra. B.C.I., IX, 1930, p. 112113 [la 1840 bis. Sf. Dumitru, 1804, Sf. Troi, e. 1770 i Nasterea Maicii Dnmnului, e. 1736] ; M.O., 1961, p. 406407 [catagr]; G.B., 1965, nr. 910, p. 885886 [cat. 1845; si scbitul Corbii de Piatr.j Anuar 1909, p. 8 9 ; Rdulescu-Codin, C , Lileralur, inutilii si obiceiuri din Corbii-Muscelui ni. B u e , 1929, 128 p. [si despre istoricul i a.ezarea geografica a satului]; Idem, Muscelul nostru. Comuna ('.orbi si locuilorii sai, p. XLI, LXXVIII i 129 [istorie i documente]; Indice cronologie nr. 2 ; Documente, indice sec. XIIIXVI si XVII [satul C. de Piatr amintit de la 1456]. CORBII CIUNGl (acum Izvoru), com. Vtnitori Mici, jud. Ilfov (bis. de lemn Sf. INieolae din cimitir, ante 1790). Creeanu R., Bisericile de lemn din reg. Bucureti (G.B., 1964, nr. 12, p. 9496) [pian, descriere sumar. inscripii]; Documente, indice sec. X V I [satul amintit la 1580]; Dicf. Rom.. II, p. 637 [bis. din 1875]. CORBII MARI, jud. Dmbovia (fost \ lasca) (ruinele casei familiei Corbeanu i M bis. Sf. Treime. construite de Dumitrascu Corbeanu pabarnicul in li m i-ili domniei lui C. Brincoveanu, 16881714, zugrvit 1761). * b l e Ghenadie Enceanu, Mitropolitul Ungrovlahiei Neqfit I (B.O.R., II, 18751876, nr. 10, p. 632) [descriere case .si biseric, 1746]; (vezi si SCIA, 1956, nr. 34, p. 280); Bauer, p. 165 [bis.]; Boldescu I.. Jitdetul \ lasca, p. 5762 [ruinele casei boteresti i legende legate de acestea]: Drghiceanu \ ., Bis. din Corbii MariVlaca (BCMI, VI, 1913, p. 7377) [pisania, istorie, descriere, foto, pian]; ACMI, 1914, p. 34, 39, 6970 [reparaii] ; ConstalitinescuIai P., Narthexul (indice); B.O.R., 1927, p. 223229 [despre fam. Corbeanu]; Ionescu Gr., Istoria, p. 2 2 1 ; Anuar 1909, p. 131; Ionescu Gr., Istoria arhitecturii, II, p. 105; A.G.R., 186-1 nov. 8 [moia, proprietatea fam. Balenili, iucliuialj; ! SCHITUL CORBII DE PIATR (Meri?, Adormirea, bis. spat In piatr, zidit de monabia Magdalena, soia lui Hamza baimi, inceputul sec. X V I , rpart de episcopul Iosif de Arge, carc-i face tittda, 1809 cnd e transformai in bis. de mir i la 1846); fost metob al ep. Arge ^ 1 ) , com. Corbi, jud. Arge. Vezi i satul Corbi. Documente, indice XIIIXVI-i X V I I ; Paul de Alep, Cdltoriile, p. 2 3 2 ; vezi si M.O., 1967, nr. 1112, p. 9 2 3 ; descrierea i in Dicf. Rom., II, p. 636; Aricescu C D . , Istoria Cimpulungului, p. Il-a, p. 107121 [istorie]; Vtianu, Istoria arici, p. 186, 340; AEA, 1929, p. 101; B.C.I., I X , p. 113 [cat. 1840]. CORBORI (Corbuori), jud. Arges (bis. de lemn Naterea Maicii Domnului, 1786 **, construit de Dimitrie Dirstorcanu, i cruce vocile 2 0 3 ). B.C.I., IX, 1930, p. 113114; G.B., 1965, nr. 910, p. 886 [cat. 1840]; Anuar 1909, p. 89 [bis. recldit]; Indice cronologie nr. 1 [multe doc. dfri st]; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la < 15751577>]; Dicf. Rom., II, p. 639. CHIUSI i .. Corbului), jud. Buzu (bis. de lemn, dispartita). Constantinescu Moria, l'echi biserici de lemn de pe Bisca Chiojdului (ngerul", X , 1938, p. 235237 [nsemnari ; si despre cruce]; AEB, 1926, p. 3233.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

19

CORBU VECHIVITNETI, jud. Oit (bis. Adormirea si Sf. Imparati, construit de C-tia Balsami, 1803, rcparat 1892 i 1907; i doua bis. de lemn la nceputul sec. X I X la Corbu de Jos i C. de Sue). Bauer, p. 172; lonacu, Catagrafia Arges, p. 9294 [bis. de lemn Sf. Nicolae i alte dou bis. de lemn Intrarea in biseric i Cuv. Parascbiva-C. de Jos i C. de Sus]; MO, 1957, nr. 12, p. 86 [catagr. 1845]; Ionacu, Bise rici Oh, p. 8084 [detenere, foto, inscripii, doc.]; AEA, 1929, p. 122 i 1940, p. 216 [i bis. Cuv. Paraschiva Corbu Nou, 1837 sau 1931]; Dici- Rom., II, p. 639640. CORCOVA, jud. Mebedini (M bis. Sf. Voievozi, construit de Constantin Strmbeanu biv vel stolnic, 1752 , M , reparat 1889; o cruce din sec. XVII " i bis. de lemn Sf. Nicolae, 1785? adusa de la Ungureni). Ghenadie, \izite, p. 123124 [inscripii, descriere] ; vezi i Dicf. Rom., II, p. 645; Iorga, Inscripfii, f. I, p. 2 1 2 ; Bauer, p. 2 1 9 ; Iorga, Studii i doc, V, p. 4 4 2 - 4 5 3 [doc. 16381760]; X I , p. 261 i 264 [doc, 16201630 i 1728, case boteresti]; i 1728, case boiercti]; ACMI, 1915, p. 166[ inscripii]; Iorga, Sate i mndstiri, p. 347 [descriere]; Anuar 1909, p. 192; AER, 19211925, p. 4 7 5 ; AMO, 1941, p. 470; Creeanu R., Biserici de zid (M.O., 1961, nr. 79, p. 490497 [pisania, despre ctitori, descriere, doc. 1760]; Idem, Bisericile de lemn din r. Strehaia (M.O., 1964, nr. 56, p. 404405 i 426); Inscripfii Bucurtti, p. 287 [pisania bis. din 1752, acum la palatul Mogooaia]; Ionescu I., Agricultura romna p. 464469 [despre s a t ] ; Codrcanu Teodor, Carte de hotrnicie a moiei Corcova din jud. Mehedini, proprietatea prinilor Emanuel i Anton Bibescu, B u e , 1900 [se face referire si la doc. vechi] ; Iorga N., Studii i doc, VII, p. 269271 vezi i Documente, indice sec. X I I I X V I i XVII [satul amintit de la 1472, cnd era al lui Voislav, ajungnd apoi al lui Nica vistierul]; A.O., 1940, p. 9193 [doc. 1638]. CORDETIVlcca (bis. de lemn Sf. Nicolae, 1796). M.O., VIII, 1956, nr. 89, p. 540; AMO, 1941, p. 369. Vezi i Hurezani.

M-REA LUI CORESI LOGOFTUL, vezi Ghighiu.


M-REA CORLATELE (amintit n doc la mijlocul sec. X V I I **, fost metoh al m-rii Gura Motrului; disprut la mijlocul sec. X I X ; bis. satului construit pe locul ei la 19021905) com. Caraula, Dolj. Urechia, Jst. rom., X A, p. 299 [doc. 1816, bis. Corlatclc-Mchedini] ; Stnic C , nc o minslire necunoscut (A.O., X V I , 1937, p. 180181); Oltenia", X I I , p. 49 [doc. din 1651]; A.O., 1937, p. 446; R.I.R., 1937, p. 194; AMO, 1941, p. 211 [bis. noua, 19021905]; Creeanu R., Schiluri oltene necunoscute (M.O., 1963, nr. 12, p. 5862) [istorie] i 77 [doc. 1651]; Anuar 1909, p. 157; M.O., 1965, nr. 56, p. 434435 [cat. 1845]; Documente, indice sec. XVI [satul amintit de la 1535, fiind pe rnd al m-rii Bistria, al lui Nica vistier i al m-rii Glavacioc]; Dic. Rom., II, p. 648. CORLTETI, jud. Prahova (M bis. Sf. Eustaiu, Plachida i Nicolae, fcut de Eustaie (Bloiu) logoftul, ginerele clucerului Corltescu, 1792; pstreaz arbitectura i fresca veche). Vezi i scbitul Ghighiu. Tunusli, p. 173; Fotino, III, p. 155 [meniunc schit]* 0 7 ; Filitti I. C , Biserica din Corlteti (BCMI, X I X , 1926, p. 90); Idem, Ctitori, p. 31 ; ACMI, 1943, p. 40 [despre restaurare]; Documente, sec. XVII, vol. IV, p. 556 [satul amintit la 1625]. CORLTESTI, jud. Oit (fost Romanai) (la 1840 bis. de lemn Sf. Dumitru, 1813, construit de Barbu tirbei vornicul). Documente, indice sec. XVI i XVII [localiz. probabile]; Renaterea", 1944, p. 89 [cat. 1840].
www.cimec.ro

'<;

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMANEASCA

CORLEL (Cornel), jud. Mehcdini (bis. Coborirca Sf. Duh 1837, repa rata 1889, 1927 i 1939; pstreaz fresca originar cu portretele ctitorilor). AMO, 1911. p. 471 ; Iorga N., Studii i doc, X X V , p. 156; veri i indice [inulte doc. despre sat[; Documente, indice sec. X \ I [satul amintit de la 1533] littifscu I., Agriculture, romna, p. 514 [despre sat] ; Dicf. Rom., II, p. 649650 M M-REA CORNAEL (Sf. Nestor, construite de Matei Basarab, 16-18 *, restaurata 1900, 1937); acum bis. din satul Mnstirea. jud. Ilfov. Baucr, p. 155 [biseric]; Popescu N., Catagrafia, p. 7374; Brtulcscu V., Inscripfii si insemnri (C.B.. 1966, nr. 78, p. 650) [pisania] ; Anuar 1909, p. 8 0 ; Amvonul". XVIII, 1915, nr. 8, p. 235 [despre restaurarea bisericii]; Giurescu. Ist. rom.. II. d. IV-a, p. 624; Brtuleseu, llfov. p. 5 1 ; Giurescu C.C., Un vechi oras al rii Romneti : Cornfelul (S.A.., II, 1957, p. 101 102, 125-126); Ineeripfii Rucuresti. p. 489 [pisanie clopotnia] ; Documente, indice sec. X I I I X V I si XVII [('... fost tirg domnesc. disparut, amintit ca sat le la 1492]; veri i Olteanu, Geneza oraselor (..Studii", 1963. nr. 6, p. 1200). CORNEL O i t (M bis. Sf. Voievozi." de lemn. tttceputul sec. X I X * , 1810 sau 1815). Ionacu, Catagrafia Arges. p. 9 2 : Idem, Riserici Oit, p. 8486 [descriere. foto, nsemnri]: AEA, 1929. p. 142 [bis. in ruina] si 1940, p. 257; Creeanu. Riserici de lemn. p. 39 [bis. de la 1806]; Dicf. Rom.. II, p. 650651. CORNTES, jud. Arges (bis. de lemn Vovidenia la nceputul sec. X I X apoi bis. Cuv. Parascliha. 1832 1833: \l bis. de lemn Sf. VoievoziC, com. AlbetiArge, nceputul sec. X I X ) . Ionascu, Catagrafia Arge, p. 4 8 ; Anuar 1909. p. 278. CORNETI (CORNEM).'jud. Dfmbovia (bis. Sf. Imparati, construit de Socol Corneanii i fainilia sa in amintirea mo.ilor sai care /.idisera bis. din Cornateli! din sec. X \ I I10 , reparata de Matei Ruset ducer, 1726 l 1 1 : cruce din 16-15 -'- M. amintind de bis. Sf. Nicolae). Iorga. Studii i doc, X V , p. 276277; B.C.I., X I , 1932, p. 65 si urm. [doc. amintind de casele boteresti]; Documente, indice sec. \ I I I X V I i XVII [satul amintit de la < 14961508>]; Filini, Arhira Cantacuzino. p. 220 [doc. 1657]; Urecbia. Ist. rom., I, p. 3 9 1 : Batter, p. 156 [Cornetii de Jos si de Sus. bis. si casa bnierease] si 159 [Corntcl. casa boiereasc] ; Popescu Runcu, Catagrafia. p. 52 [bis. AdormireaCorneti] i p. 601)1 [bis. Naterea Maicii DomnuluiCorntcl]; urgbiceanu, Cluza, p. 27 [descriere]: Idem Dimbovi\a. p. 2728; Florescu G.D., Un sfetnic al lui Matei Rasarab, ginere al lui Minai Yiteazul (R.I.R., 1941 1942, p. 6694); Voinescu I.. Monumente de art (rnrasc. pi. 77 [foto cruce]; ACMI. 1942. p. 20. 51 [restaurarea bisericii]; Lecca, Famihile boieresti, p. 177178; A. Rom., 7 sept. 1857, supl. 29 ian. 1858 [arendarea moiei i banului]. CORNKSTI. jud. Gorj (M l>i. de lemn a cimitirului. Vdormirca. sec. \ \ III. refcut 1840). Vczi i (rxneti si Stroieti. PopescuCilieni. Riserici de lemn (M.O.. 1955, nr. 1012, p. 640); AMO, 1941, p. 357358; Documente, sec. X V I , vol. VI, p. 237 [satul amintit la 1596]; Dicf. Rom., II, p. 653. CORNET, vezi Schela Cornet. M-REA CORNET (de ling \ alea Rea, m-rea de lng Voinigesti, Perivoli, Naterea Maicii Domnului. construit de jupn Stanciu logoft. Inceputul sec. XVI* 1 3 , drimat la sfiritul sec. XVI* 1 *); fost linji I'eeni, Arge. Documente, indice X1I1XVI i X V 1 1 : Ion Radu Mircea, Un neam de ctitori, olteni. Roierii Drgoieti (R.I.B.. 1943, nr. 3. p. 5253) [eu anexe].
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

1'-.

CORNETTI,, jud. Ilfov. Veri si CornetalBuda (bis. de lenutCov. Paraschiva la laceputul sec. X I X ) . Gcorgana Stefan, Carte de holrnicie a motivi C.ornetuBulgaru, supra numit CornetuClogoteanu din jud. Ilfov. plasa Sabaru, proprietatea d-lui Dimitrie Marinescu Bragadiru. Hue. 1901. 115 p. [se reproduc dor. din 1797 1859]; Poprsru !\., Catagrafia, p. 36. M M-HEA CORNISTI L (m-rea din Leniste, lai. rea rapiilui Sf. Ioau Boteztorul. cimstniil de Mare. Hjescu man vomir. l(66 s l 3 ; .' it aitami la 1761 de Alexe capitali de Lovite, chiliilc refeute 1850; cupola i parte din aitar dirimete la 19161918 si refeute 1923 1925, cind -a refcut exterioral bUercii cu ancadrainentele ferestrelor; chiliilc dirimiate la 1898, cind s-a construit tunclul de sub in-re prin care trece linia Cerata: tot atunci s-a construit cldirea nou cu etaj din dreapta bisericii. Din cldirilc vecbJ se pstreaz doar foisorul din colul de sud-est. cu o fruinoas priveiitc spre Oit i parte din zidul nconjurtor al m-rii. ca de retate; in-rea restaurata la 1960 de DM1 ; m-rea fost nietoli al m-rii Pantelimon din Bucarest.), -.lini Clincsti. coni Racnvia. jud. V ileca. SCIA, 1957, nr. 12, nota [pisania] , ; veri si Dic\. Rom.. II, p. 655; (Fn reami. Genealogiile, I. p. 8181. 90 (doc. ref. ctitor); Ncda I.M., Docu mente privitoare la schilul Cornei - Urea. R. Vilcea, 1937, 58 p. (din N.V., 1936, p. 116126. 198223 si 1937, p. 5268, 113144, 193203) [i deapre canile vecbi i ieoane]; i in A.O., 1936, p. 133137, 407HO [doc. 17941861. intre care si o catagrafie din 1808. cu descrierea m-rii] , I 7 ; B.C.I., III, 1924, p. 8283, 102103 [doc. din 16661802]; Vrtosu Eni., Din, condica schitului Cornetul -lilcea (..(Ironica num. fi arh.", V i l i , 1928, nr. 8388, p. 3941); Ilurmu/.aki. IX. p. 626 [descrierea lui Schwanz]; Gleescu, Eforia, p. 219 [doe. 1752 de Inchinare la Pantelimon] i 960; Irechia Ist. rom., X A, p. 148, 250251; Tunusli, p. 174; Batter, p. 178; Potino, III, p. 161; A.P., 1848, p. 404, 408, 412, 416, 420, 426, 428, 434, 440, 446 [venituri, 18321846]; lorga N., Studii si doc, XV, p. 325 [inseinnri]; H.O.R.. 1921, p. 680 [catagr. 1808]; Iona.cu. C.alaprajia trgc. p. 15 [descriere] : HCMI. 1934. p. 43 [pomelnic]; A. Rom., 1857 aug. 21 i 29, sept. 4 si supl. 12 si 19 dee. 1859 [moiile m-rii]; R. Schitul Corneluluililcea (Calendarul Minervei", 1902, p. 7172); Ncda M.I., Condica de vizilalori a schitului Cornetlilcea, 1937, 7 p. (din N.V., X, 1937. nr. 109110, p. 717); Episcopio Rimnicului, p. CIV, 335337; C.L., 1934, p. 657658 [descriere Odobescu, 1860]; veri si Odobescu AL. Opere, II. Hue.. 1967, p. 387; Antoniu, Album21*, partea I. pi. 2 1 ; Ep. Ghenadic, llbumul ep. Rimnic [foto veche] ; Ghenadic, Vizile canonice. p. 1719 [descriere. insrripii]; Aguletti A.C., Excursiune din iunie 1893 a studenfilor.. ., B u e , 1894, p. 1314 [des criere]; AER, 1900, p. 3536 si 19211925, p. 621622; Dobrcscu, Istoria bisericii din Oltenia. p. 141, 275; BCMI, I, 1908, p. 179 [restaurare] Bal G., Influence serbe; ConstantineecuIai. Bizantismul. p. 7677; lorga N., La Roumanie pittoresque, p. 51 ; Ruu. Monografia, p. 4142 si 118; lorga Bals, Histoire, p. 36 ; GhikaBudeti, Evolutia [BCMI. X X V , 1932, p. 3637, 6668, pi. CCVICCXIV]; Drghiceanu V., Monumentele Olteniei (BCMI, X X V I , 1933, p. 7071) [inscripUi, descriere, foto]; Donat, Funda(iile, p. 3031; Ionesco Gr.. Istoria, p. 363385; Neda M. I., Lucruri si japte din trecutul schitului Cornetull ilcea [R.I.R., 1939, p. 304313] [istorie, inecripii.
www.cimec.ro

li*

BIBLIOGRAFIE - I - AKA KOMNEASCA

egumeni]; AMO, 1941, p. 851853; vesi si Prtorien M.. Mandatili fi srhituri, p. 4244; BrAtulescu, Cdlimneti, p. 3133 [pisanic. foto|; Racti. Mns tirile, p. 2 1 ; GhikaBudeti, L'ancienne architecture [BCMI. 1942, p. 38, pi. X X ] ; Popescu, InvelLurile, p. 5960,99; M.O., 1963, nr. 11 12, p. 898 [despre restaurarea m-rii, 1960); Ioncscu Gr., Istoria arhitecturii, II, p. 103105 [descriere];
Vndrccsctl i t . . Trei veacuri ili In ititi m i> un m-iii (mini -i n bit. il In

Bjesti (16661966) (M.O.. 1966, nr. 78, p. 674687) [deepre ctitor i cariera sa politica] ; ci doc. la p. 697705. CORNETU, com. Izvoru, jud. Dolj (M. bis. Sf. Dumitru, construite de Catinca CrasnArcasa la 1820, reparat i zugrAvita 1870, zugrAvita 1935). Anuar 1909, p. 161; M.O., 1965, nr. 56, p. 452 (la 1845 bis. exista); Documente, indice sec. XVII [satul ainintit de la 1603|; Dicf. Rom., II, p. 654 [bis. din 1863). CORNETUDmbovia (bis. de lemn Sf. Nicolae, 1740?, reparata 1887). Anuar 1909, p. 4 4 ; Dicf. Rom. II, p. 654. CORNETUBUDA, jud. Ilfov (bis. de lemn Cuv. Paraschiva la nccputul sec. X I X ) . Bauer, p. 153 |biu. sec. XYI1I|; Popescu N.. Catagrafia, p. 3 6 ; Anuar 1909, p. 72 (bis. de leniti din 18271828. recliditi de zid 1906). CORNETUL, vezi Alunu. M-REA LUI CORNILIE, vezi Trcov. CORNUDolj (bis. bordei Sf. Nicolae, construit A <le zid 18981902 si bis. Sf. Dumitru, 18531857). Bauer, p. 227; M.O., 1965, nr. 56, p. 434 [cat. 1845|; Anuar 1909, p. 157; AER, 19211925, p. 4 0 1 ; Oltcnia". I. 1940. p. 11; AMO, 1941, p. 213; Popescu, nveliurile, p. 9 8 ; Documente, sec. XVI, vol. III, p. 239 |satul .mimili la 1567|; Dicf. Rom., II, p. 659661. CORNU, jud. Prahova (M bis. fost schit C. de Sus, al lui Draghici sptarul. ecc. \ ! , ; bis. reconstruits ? 1811. marita i zugrAvitA la 1835; bis. din Cornu de Jos, ante 1834) I 0 . Bauer, p. 133 i 127; Turnisti, p. 173; Forino, III, p. 153 |mriiiiini selliti; Anuar 1909, p. 101102 [bis. nlarea C. de Sue, 1811 i Toi Sfinii C . de Jos, 1844. reclAditA 1895|; GhikaBudcsti N., Bis. din Cornai de SusPrahoia (ACMI, 1914, p. 8081) |descriere|; ACMI, 1914, p. 1617 [bis. declaratA monumenti; A. Rom., 27 iulie 1857, 8 nov. 1858 [mosia C. de Jos, cu 5 li m u ri sau circiumi de arendat ) ; Teodorescu Stoica, Monografia oraului Cimpina, p. 1819 (despre sat; la 1810 douA bis. la C. de Sue i de Jos); erbAnescu N., Istoria m-rii Snagov, p. 142 [despre sat); Indice cronologie nr. 16 ( d o c ) ; Documente, indice sec. X V I i XVII [satul amintit de la 1581); l)ir(. Rom., II. p. 662 [bis. din 1790j. SCIIITUL COROTEMRm. SArat (sec. XVIII). Ingerul'* , , 1940, nr. 56, p. 356 |insemnAri, 1800); Bauer, p. 109; Documente, indice sec. XVII (satul amintit de la 1609). CORORUVlcea (la 1840 trei bis. de lemn: Cuv. ParaschivaNistoresti, 1720, Sf. VoievoziPetecei, 1750, Sf. NicolaeLoculcsti, 1810). Vezi i Alimpcti. Popescu, Biserici, p. 49 [cat. 1840); Dicf. Rom., II, p. 667 [C. Gorj|. COSETIMuscel (ruine de biseric la 1871 *" i bis. Sf. Nicolae, 1842). Indice cronologie nr. 1 [ d o c ) ; Dicf. Rom., II, p. 685686 [Coeti). COSMBETI, jud. Ialomia " (bis. sec. XVIII, apoi bis. Sf. Nicolae, 18591860).
www.cimec.ro

STOICESCU

l:n

Bauer, p. 141; Anuar 1909. p. 60; Documente, indice sec. XVII [satul amintit <! la 1620|; Dic\. Rom.. II. p. 668609. COSLEGIPraho\a (ruinele casrlor tamilici Blceanu 22J ci bis. Sf. Con stantin i Elena, construite de Constantin Blceanu marc ban si fui si, 1826, zugrvit 1828.) Vezi i schitul Iordchianu. Documente, indice sec. X I I I X V I i XVII [satul amintit de la 1493); Greceanu B., Y'iata lui C. Brincoveanu (indice); Coriolan G., Resturi istorice in satele Coslegi, Dinari si Rdila din jud. Prahova (BCMI, X I X , 1926. p. 120121) [descriere bis., inscripii, dcspre ctitorij; vezi i Dic., Rom., II, p. 669; B.V., 7 sept. 1914, p. 1 [despre casele ruinate aie fam. Blccanu]; G.M., IX, 1931, nr. 279, p. 4 ; ACMI, 1942, p. 50; B.I., 1932, p. 155157 [hotrnicie]; A. Boni.. 31 iulie 1857 [moia de inrliiri.it;. COSLOGE.M, com. Dichiseni, jud. Ialomia (bis. de lemn Sf. Nicolae, 1805, reparat 1886, in ruina la 1909 iU; cruce de piatr din 17371738, .ill.it.i pe cmp). Anuar 1909, p. 6 0 ; Dict. Rom., II, p. 670. COSMINELE, jud. Prahova (bis. Cosmina de Sus, sec. XVIII, arsa 1799 i rcfcut ; bis. Sf. Trei Ierarhi, 1818). Bauer, p. 129: Constantinescu N. A., Biserica din CosminelePrahova (BCMI. X X X I I , 1939, p. 9293) [insemnri de pe cri din bis. nou i descrierea bis. veclii]; vnuar 1909, p. I"-: l)ic\. Rom.. II. p. <TJ. COSOBA, jud. Ilfov. Iorga, Doc. Cantacuzino, p. 209 [doc. 1719): A. Rom., 28 mart., 4, 8, 11 aprilie 1859 [arendarea moiei); Documente, indice sec. XVI si XVII [satul amintit de la 1588); Dicf.Rom., II, p. 672673 |C. Golescu, C. Hristii i C. Trestieni). COSOVMchedini (bis. Adormirea, c. 1845. reparata 1923). AMO. 1941, p. 473; Dic. Rom., II, p. 673674; Ionescu I., Agricultura romna, p. 478480 si 645646 [despre sat] ; Branite M., Insemnri (M.O., 1967, nr. 11 12, p.' 968969) [despre recldirca bis.]. COSTENIPrahova (bis. din 1856). Dic. Rom., IV, p. 81 (pisaniaj. COSTENI. com. Celei. jud. Gorj (bis. Sf. Nicolae, c. 1770, recldit din lemn 18411843 si de zid 19021912). Creeanu B., Inscriptii (M.O., 1962, nr. 1012. p. 707708); AMO, 1941. p.'351 [bis. noua); Anuar 1909, p. 175: M.O., 1964, nr. 12, p. 74; Documente, indice sec. XVI i XVTI [satul amintit de la 1552); tefulescu AI., Documente slavo-romne (indice); Idem, Gorjul, p. 130131 [despre sat); Idem, Strimba, p. 6668. COSTETI. jud. Arge (doua bis. de lemn: Cuv. Paraschiva i Sf. Dumitru C. Ungureni la nceputul sec. X I X i bis. Sf. Nicolae, construite de Partente, egumenul m-rii Brdet, 1804). Bauer, p. 169 [bis. sec. X V I I I ) ; B.O.B.. 1921, p. 684 |cat. 1808); Ionacu, Catagrafia Arge, p. 8 i 4647; M.O., 1961, nr. 58, p. 418 [cat. 1833) i 1956. nr. 67, p. 419 [cat. 1845); Anuar 1909, p. 278279; AEA, 1929. p. 73; Popescu Toma, Bis. din Costeti de pe lilsan (A. Bis., VII, 1924. nr. 13); Indice cronologie nr. 2; Documente, indice sec. XVI [satul amintit de la 1526); (n jud. Arge. snt doua sate C.) : Dicf. Rom.. II. p. 675. COSTETI, jud. Bazin (bis. de lemn Sf. Imparati. 1841 1842 ?i bis. de lemn Sf. VoievoiiPetrosu, 1835 1836). Anuar 1909, p. 24">; Documente, XVI, vol. I l i , p. 103 [satul amintit la 1559J; Dic. Rom., I l , p. 675676.
www.cimec.ro

200

iiiH.icM.nvm:

r\n\ \

COSTETI, j u d . Dmbovia (bis. Sf. Nicola. C. un Deal, 18371839, reparat 1857, 1881 i 1898 i bis. Intrarea in biserca C. Runcu, construit de Maria postclnicul, 1831, reparala 1859) 22S . Baucr, ji. 157; PopcscuKuncu. Catagrafia, p. 08 |la 1810 bis. de leniti Sf. Nicolai-]; Anuar 1909, p . 5 2 5 3 ; Iorga N., Biserici dimbotifene (BCMI, X X X I I , 1939. p. 4143) (foto, descrierej; Dorumente. X V I I , voi. I l i , p. 325 [satul amintit la 1619]; Dief. Rom., l i . p . 676. COSTETI, com. Prejna, j u d . Mehedini (M bis. de leniti Sf. Nicolae, sfiritul eec. XN 111 eau 1835). Itnuar 1909, p. 2 0 1 ; AMO, 1941, p. 5 3 1 : Creeanu Radu, Biseriri de lemn (M.O., 1959, nr. 50, p. 301303) |nscmn'ri. istorici; M.O., 1904, nr. 1 2, p . 75; Documente, indice sec. X I I I X V I [satul amintit la 1480); Ionescu I., Agricultura romna, p. 408409 [deepre sat | : Dir. Rom.. I I , p . 076. COSTETI, j u d . Vilcea (M bis. Intrarea in biecricCiorobeti, construits de Antonie, egumenul in-rii Bistri ta, care era stpina satului, 1750; bis. AdormireaScturi. construit de arhimandrtul Costandie BBtrteanu Peloponeeiotul, 1803: bis. de lemn Adormirea Varatici, construit de preotul Nicolae Bricca! Vrticeanu, 1818; bis. din Crueu, ante 1801, clopotnia din 1840; cruci d i n : 1750, cu bramul Sf. Nicolae. lucuta de Antonie proegumen al ni-rii Bistrita. alta din 18281829 la punctul Virful Malului. cu acelasi liram ; aitele din 1798, 18071808, 1819 i 1820.) Vezi si t r a m e s t i , sebiturilc Pietreni. Ppua, ignia, scbitul de sub Piatr i m-rile Arnota i Bistria, aliate toate pe tcritoriul acestei comune. Dorumente, indice sec. XVII |satul amintit de la 1004, eind se epune c fuses eumprat de Mihai \ itea/.id si daruit in-rii Bistrita]; Donat !.. Satele lui Mihai l'iteazul (SMIM, IV, p. 4 9 0 ) : Saccrdoeanu A., Dorumente Imrezane (A.O., 1930. p. 320324) |18201830|, 1931, p. 3034 [18381847|, 1933, p. 381384 e t c . : Dorumente agrare (indice) [multe doc. referitoare la rcl.iiiile cu m-rea Bistrita]; Vezi si Indice cronologie nr. 6; Sacerdoeanu A., Ade referitoare In romana Costesti. piasti llorez. jud. Vilcea (A.O., 1928, p. 304305) [doc. de la Hihnea Turcitul i liotarnic n e d a t a t i ] ; Idem. Contri bue la istoria m-rii Bistrita ollean (M.O., 1907, nr. 12, p . 83101) [public diverse doc. despre rclaiilc cu m-rea Bistrita]: Bauer, p. 201 [capelS i biserici]; Iorga N., Sludii fi dor., XV, p. 331 332; R u u , Monografia, p. 99100; Sacerdoeanu A., Pomelnirul bis. Ciorobeti din Costesti\ilcea (A.O., 1933, p. 242247); Idem, Pomelnirul Inserirti Cruefu din Costetii ilrii (ibidem, p . 4440 si 92105) * * ; Idem, Pomelnirul bis. din satul Costesti. llorezu (M.O.. 1904,' nr. 34, p. 238250); Idem, Pomelnicul bisericii din satul aratiti (ibidem, 1905, nr. 50 p. 458466) [se descria i reprodue); Idem. Inacripfii i insemnri din Costesti lilrea (BCMI, X X V I I I , 1935, p . 87109) |bis.: Grueu, Pietreni, ignia, Ppua, Varatici, Seturi, Ciorobe.ti i Grmcti); pisania bis. Ciorobesti i in Dic. Rom., 11, p. 4 3 2 ; i a bisericii din SScturi, ibidem, V, p. 3 6 7 ; Popescu, Biserici, p . 3638; Drghiccanu V., Monumentele Olteniei (BCMI, 1933, p . 6566) |bis. C r i m e t i , descrere, inscrptii]; GhikaBudesti, Kvoluia (BCMI, X X I X , 1936, p . 55, pi. D C X X M 1 I ) ; A.O., 1937, p . 449 |schitul igniaJ; BCMI, X X X I I I . 1940, p . 4 2 ; A E R , 19211925, p . 5 0 1 ; Saccrdoeanu A., Raport despre starea artual a monumentelor istorice din comuna Costesti. jud. i Urea (BCMI. 1937, p . 4647); AMO, 1941, p . 707 Ibis, de lemn din Varatici
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C U

2lll

i d i s t e s t i , in r u i n a i : trempel, Copisti de muntisi rise. p. 143 Ibis. Varatici]; Popescu, Intcliurile, p . 4 5 ; Anuar 1909, p. 221 i 228. C O S T I E N I , veri \ s a n a g a . C O S T I E N I R m . Srat 2 7 (l.is. .!. Icmn Sf. Dumitru, 1810, reparata 1874). Anuar 1909, p . 259200; B.G.O., 1818. p. 39 |arendarea moicij; A. Rom., 7 dee. i supl. 18 dee. 1857 [idem, cu h a n j ; A.G.R., 1 n o \ . 18I.I [idem, Coetienii de Jos ZidurileJ; India cronolo<^ic nr. IH [doc. C. lalom i t a ] : Documenti. W l l . \<>l. I \ . p. 581 |satul amintit la 1<>22 intr-un <l<>c f a u | ; Dicf. Rom., I I , p . 080 [bis. din 1850 C. 1. Jos] si (.81 [bis. liti 1848 C. Mari). COSCOD1A. sat disparut, lost in j u d . Mehedini, la Alludesti. A.O.. 1938, p. 7778 [doc. 1646, -..ml Be vinde lui Matei Basarab]; A.O., 1939, p . 134135 [hotarnic, 1646]; A.O., 1939. p. loi K.2 [doc. 17(i2|; Documente, indice sec. X \ 1 i W l l [eat disparut]. C O E R E L E P r a b o v a (un -.bit din sec. XVII 2 8 . construit de monahul Serafim l'rseanu. apoi bis. Sf. i m p a r a t i 18461817. reparat lOuii). Anuar 1909. p. 114115: Dicf. Rom. nu il amintete. C O E R E N I - lai..mil., (l.is. SI. Ni...la.-. 1811. reparat 1852 i 1891 si ban. mijlocul s.-.. X I X ) . M.Of., 1865, p. 96 [hanj; Anuar 1909. p. 6d; Dicf. Rom.. I I . p. 684 <>::5. COOA1A, j u d . Teborinan (fost \ lasca) (bis. de l.inn Sf. lu; n Boteztorul, 1828, a d u s i in 18401842 din satul MraVlaca; reparat 1900). Documente, X \ II. vol. I I I . p. 406 [satul amintit la 1619] : Anuar 1909, p. 1 3 1 ; Creeanu R., Bisericile de Icmn din reg. Riuniresti ( C U . . 1964, nr. 12, p . 6769) Iplan. descriere, inscripii]; Idem, Biserici de Icmn, p. 3 9 ; Dicf. Rom., I I , p . 688 |ctun] C O O V E M . j u d . D o l j 2 2 9 ( b i s . Sf. Voievozi C. de J o s , 1791. renovat 1891 i 1 9 3 1 ; pstreaz fresca originari in naos, resini fiind din 1931; bis. SI". Sicilia.- C. di Sus. 1809. fcut << diaconul Vasile i ! a l n i ; reparata 1853, 1926, ambele M: e.ma. boieresc efritul sec. X V I I I ; i bis. A.birmirea C. de Su-, construit! le lancu (!..>..veanu, 1815. reparata 1921 si 1940). Vezi -i ( a r c a . A E R . 1921 1925. p. 3 7 9 : AMO. 1941. p. 214 2 1 5 ; Bauer, p. 108 [bis. >-.. X V I I I ] ; M.O., 1965, nr. 56. p. 451 [la 1845 existau 3 biserici]; Buzatu D., Toponimie doljeand (M.O., 1907. nr. 12, p. 63) |C. .1. .I.s Deleni]; Documente, indie. sic. XVI i XVII [satul amintit le la 1587]; Dicf. Rom., I I , p. 689691 [originea numelui -i pisania]. M-REA COSI NA. M / . Buo.vt. M M-REA COSI TEACRIYELN ICI (sec. X \ . m i n a t a ) 2 3 1 , com. Ilov, satul Firi/u, j u d . M. In .liuti. Documente, X I I I X \ . p. 2 1 4 ; Giureecu C.C., Ilurta stolnieului Cantacuzino, p. 19: Dicf. Rom.. IV, p. 52 [despre ruinele m-riij; Iorga V . istoria romnilor. I l i , p. 123 [foto pisanie] ; Brccil Al., Cronica (BCMI, 1035. p. 9293) [despre ruinele m-rii] ; Idem, M-rea CosusteaCrivelnicu Mehe dinfi. Descriere arheologic (BCMI, 1935, p . 165184) i \ alenii le Munte. 1938, 22 p . [descrier.a spaturilnr si a ruinelor descoperite]; recenzia lui P. P . Panaitescu, R.I.R., 1937. p . 4 5 1 ; L'niversul", 17 o d . 1936; Donat, Fundatiile. p. 3940 si A.O.. 1937, p. 446447; Greeescu C , M-rea Crivelnic-Coutea (R.I.R., 1939. p. 273): M.M., I, 1958. p. 2 6 5 ; Istoria artei (indice); Ionesco Gr., Istoria arhitccturii, 1, p . 1 2 5 ; Giureseu, Ist. rom., I, d. V-a, p. 4 9 2 ; Romanescu M., Telraeramihelul de la Craiova fi ail crfi bise ricesti I \.<.. 1942, p . 358366).
www.cimec.ro

2t2

BIBLIOGRAFIE - 1 - ARA ROSIANEASCA

COTARCAlalomia (bis. ant. 1833) ". Vezi .i Cotorca. COTEANA, jud. Oh (bis. Adormirea, ante 1815, r.cl.lit 1866 si o cruce vechc existent^ la 1873) ^ 3 . Ionacu, (Ialografia trge. p. 78 (inoia bunului Brncovcanu) ; M.O., 1957, nr. 12, p. 84 [cat. 1845]; lorga >i., Studii i doc, V, p. 170 si unii, [multe doc. rf. la sat) i XIV, p. 328329 |doc. ant. 1688, satul era al lui C. Brncovcanu] ; Documente, indici sec. XIII XVI i XVII |satul aniintit de la < 14371438>, cnd era al slugii domncti Tae-n-co si al altura| ; Dic. Rom., II, p. 695696. COTENETI, jud. Arg.- (fost Miiscel) (M bis. din 1781 * eonstruit de Ion vtaful). Vezi i urinatomi. Bauer, p. 176 (far bis.]; B.O.R.. 1928. p. 242243 (nscmnri] ; B.C.I., IX. 1930, p. 117; G.B., 1965, nr. 910, p. 889 [cat. 1840]; Anuar 1909, p. 87 Ibis, din 17991800]; Documente, indice sec. XVI i XVII (satul aniintit de la 1578|: RdulescuCodin C , De unde i Iras numele satele Slobozia, Stoeneti si Coteneti ?. in vol. Din trecutui nostru. Legende, tradifii si amintiri islorice. p. 83. SCHITL L COTESTIMuscel, jud. Arge (sec. XVII, ante 1686 ; si crucca diaconului Stoica, ante 1702). B.C.I., XII. 1933. p. 104105 (doc. 1686]; Urechia, Ist. rom.. X A, p. 17. VII. p. 309 Imeniune schit Cotesti]; Ruescu I., M-rea Aninoasa, p. 225229 [doc. rf. la sat, ainintind i crucca]; Indice cronologie nr. I ; Documente, indice sec. XIIIXVI i XVII [satul aniintit de la l452|. M. SCHITUL COTESTI, jud. Vrancea (fost Rm. Srat) (sec. XVIII, ante 1757) . Vezi i urnitorul. Tunusli, p. 175: Bauer. p. 107 [bis. de lenin i m-re]; Potino. HI. p. 161 : Giurescu C.C.. Principatele romne, p. 262; Ingerul", 1925. nr. 13 16. p. 2829 [doc. 1864]; , 1926, p. 17 si 1928. p. 2223; G.B., 1964, nr. 56, p. 487 |legturi cu scintili Poiana Mruliii]; Dicf. Rom.. II, p. 698 Ibis, din 1723, 1760 i 1792 i despre schit|. COTESTI, jud. Buzu (fost Rm. Srat) (bis. Sf. Voievozi i Sf. Imparati, 1815 si bis. Sf. Nicolae C. din Vale. 1815, reparat 1900). \ .zi ci precedentul. Bauer. p. 113 [Codesti, bis. sec. X V I I I ] ; Anuar 1909, p. 260: Vrabie Toma, Vechimea unor sate din Rm. Srat (Orizonturi ", Calati, aprii. 1938, p. 160161); Indice cronologie nr. 3, 15 ; Documente, indice sec. XVII [satul aniintit de la 1615:. M M-REA COTMEANA (Codmeana, Buna Vestire, fcut de Radu I, ante 1385 a7 nfrumuseat " la 1711, reparat de cgumenul Sofronie de la Cozia eu M osteneala" lui Ilarion ieromonahul de la Cotmeana la 17771778, cnd se face i clopotnia, i la 1855*38 prin . o s t e n e a l a " lui Iosif egumenul m-rii; clopotnia de la poart fcut de acelasi. 1857; m-rea restaurata 19221924 i 1959; fot metob a m-rii Cozia), com. Cotmeana, jud. Arge. Este cea mai teche bis. de m-re ce se pstreaz Documente, indice. XIIIXVI i X V I I ; Cronologia tabelar, p. 19; Arh. St. B u e . Indice cronologie nr. 10, B u e . 1954 [198 d o c , 14081870]; vezi i nr. 11; Istoria rii Romneti, p. 3, 1819; Istoriile, p. 13; Mmoire sur les couvents roumains, p. 7582 [doc. 1639]: Memoriu asupra monasiirilor romane, p. 6271 ; Bengesco, Memorandum, p. 1723 [acelai doc.]; Tunusli, p. 174; Bauer, p. 181; Fotino, III, p. 161; Documente agrare (indice); Urecbia, Ist. rom., VI, p. 213; VII, p. 372; X A. p. 158; B.O.R., 1921, p. 681 [catagr. 1808); lonascu. Catagrafia Arge, p. 27 [descriere 1824];
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

tt

lladcii. Istoria critica. p. 25, nota 13 .si 12H. 131133 [origine* in-rii Cotmeana, cldit 13861388, doc. i inscripii lin 1385 si 1413); C L . , 1934, p. 640641 |AI. Odobcscu despre m-re|; vezi i Odobcscu Al., Opere, II. U n e . 1967. p. 365: Tocilcscu, Raporturi, p. 7780 [inscripii. pnnii'lnicul, istorie, dcscricrc. -. de ruina| : B.S.T.R., I. 1898, p. 9j Monument ieteriee air Romnici [foto vechc a m-rii| 2 3 : Dobrescu N.. Intemeierea mitropoliilor i a primclor in-ri din fard, B u e , 1906. p. 6 2 ; Bnescu N., M-rea Cotmeana (ti Ramuri ", II, 1907, nr. 78, p. 193199) [deacriere, casele dirimate, bis. n ruina]; Ep. Grigore. Dare de seam, p. 9, 13; Dobrescu, Istoria bisericii in sec. X V, p. 4447 ; Nsturel P.V., Schitul CotmeanaArge (R.I.A.F.. X I I , partea II, 1911, p. 281285) [istorie, descriere, foto|; Bals G., Biserici din Serbia; Idem. Influence serbe; Iorga-Bals, Histoire, p. 36; GliikaBudcsti, Evolufia (BCMI, X X , 1927, p. 133134, pi. X X X V I X X X I X ; 1930, p. CXLV [ue] i 1936, pi. DCXXVIII [fereastr]; Idem, M-rea Cotmeana (BCMI, 1931, p. 177180) |descrierc, foto, plan, despre restaurare]; Constantincscu Iai P., Bizantinismul, p. 4 3 ; AEA, 1929, p. 101 si 1940 p. 8990; Ntsianii \ .. Contribufiune lu liniiinn bisericii m-iii Cotmeana (ACMI, 19321938, vol. IV, p. 415417) |crede c a fost construite la sfiritul sec. \ I I I si e i s-au adugat absiile de etre Mirera eel Btru|; Panaitescu P. P., Mircea cel Btrin, p. 159160; Ep. Grigore, Episcopio Arge, p. 1921 [ruine]; C. L., XL, 1940, p. 31 ; Giurescu, Ist. rom., I, d. V-a, p. 425426, si indice vol. II. Bobulescu C., Candela de la temelia bisericii din Cotmeana (ACMI, 1942, p. 110136) linscripii, istorie, legenda mnstirii|; GhikaBudeti, L'an cienne architecture (BCMI, 1942, pi. II, V I I ) ; ACMI, 1943, p. 6 4 ; Istoria bisericii romane, I, p. 208209, 269270; Arto fendala, p. 44, 46, 50, 51, 5657 ; Barnea I. si IN. Constantinescu, Sondajul de la m-rea Cotmeana (M.C.A., V, 1959, p. 665669) [istorie, planili bisericii, descrierea spturilor, mormintc i obieete; se arata c bis. a avut initial abside, fiiitd pe pian tretlat simplu ca Vodia I | ; B.O.R., 1959, p. 693 [C. C. Giurescu despre veebimea m-rii| ; Barnea L, Monumente de art crestina descoperite pe teritoriul R.P.R. (S.T., 1960, nr. 34, p. 223225) si B.O.R., 1964, nr. 12, p. 168169 [despre saptiirile arheologiee] ; Vtianu, Istoria artei (indice); Ionescu Gr., Istoria arhiteclurii, I, p. 143145; Documente de arhitectur, nr. 12, 1966, pi. 5359; Greceanu Hadii i Eugenia Greceanu, Istoriati i restaurarea fostei minstiri Cotmeana (Monumente istorice. Si udii i lucrdri de restaurare, II, 1967, p. 5289) [i despre restaurarea din 1959] ; Strempel, Copisti de manuscrise, p. 123; Tocilescu, Catalogul, p. I l i , 122, 159; Cegneanu, Obieete bisericeti, p. 6566; Nicolaescu St., Cercetri arheologice. Strvechile clopote ale m-rilor Cotmeana si Cozia din timpul lui Dan Voevod, B u e , <f.a.>, 9 p . ; Ionescu Gr., Bucuresli, p. 122 [use]; Voinescu T., Noi identificaci de meteri (S.M., I, 1957, p. 80) [clopot] ; L.A.R., 18961897, p. 40 [foto ue|. COTMEANA, vezi Ccrzcni. COTMENIA, vezi Bbana. COTOIU, jud. Prahova (bis. din cimitir Sf. Antonie, 1777). G.M., IX, 1931, nr. 2 5 2 ; Dicf. Rom., II, p. 702. COTORCA (Periati) Buzu (cruce din sec. \ I \ la 3 km de sat). \ e/.i si GlodeanuSilitea i Cotarca. erbnescu N., Istoria m-rii Snagov, p. 148149 |despre satul C. = Periati); Indice cronologie nr. 15 si 20 [doc.]; Dicf. Rom., II, p. 703.
www.cimec.ro

2<>.l

1111)1.IIX.RAFIE - I - TARA ItOMANEASCA

COTORCA (Preajba) Teleorman. A. Rum., 19, 23, 31 dee. 1859 ci unii. |moia de nrliiriat] Dicf. Rom.. II. p. 704 |< 1;*t;irjin. music]. COTORUIA Mchedinti. Documente, indice eec. X V I iti XVII (satul amintil de la 1514]; A.O., 1941, p. 8788 [doc. 1688]; Ioncscu I., Agriculture romana, p. 472 |dcspre sat]. COTU, jud. Teleorman (bis. Adormirea, 18121814 sau 1815, reparati 1864, 1922). Anuar 1909, p. 2 8 4 ; AEA, 1929, p. 60. COOFNETIPrahova (bis. Cuv. Paraschiva, nccputiil eec. X I X , ante 1824). BCMI, X X V I , 1933, p. 118 |nsemnare, 1824); Indice cronologie nr. 15 [doc. Coofeneasca] ; Documente, indice sec. X V I i X V I I [Coofcncti = Clugrcni]; Dic. Rom.. II, p. 711 Ibis, din 18381. COOFEANCAIll'ov (bis. de lemn Sf. Nicolae. 1802 M 1 . bis. de d d din 1 8 7 6 1881). Popescu N., Catagrafia, p. 6364 [mosia mitropoliei]; Anuar 1909, p. 77; Dic\. Rom., II, p. 711. COOFEM, jud. Dolj (bis. Adormirea i Sf. Gheorghe construit de Gheorglie Coofcanu biv vel paharnic i familia sa, 1827, /.ugrvita 1831, repa rata 1800 i 1939 i casa veelie a fam. Coofcanu Ui, ambele M; i dona li.iiiiiii sec. X I X . G. Fa). Iorga, N. Studii i doc. V i l i , p. X X I I X X I I I [deapre fam. Coofeanu]; XV, p. 3739; B.O.R., 1926, p. 59 [nsemnare dup N. Iorgal; Rauer, p. 218; . O l t e n i a " , X I , 1944, p. 83, 8 6 ; Iorga N., Prin Dolj (F.D., 1907, nr. 3637, p. 568, 583585, 601, 603) [hiscrica si cula. foto si picturi]; Zagoritz, Sculpturi in piatr (BCMI, 1915, p. 96); AER, 19211925. p. 3 7 9 ; ..Rimari", 1929, p. 174; Filitti I.C., Inscriptii i calori (BCMI, X X I I , 1929, p. 44) Idcspre ctitorij; Idem, Ctilori, p. 4748; GhikaBudesti, Erolu{ia (BCMI, 1930, p. 117 si pi. DCIV, DCXXV) (casa); AMO, 1941, p. 2 1 6 ; GhikaBudesti, l/ancienne architecture (BCMI, 1942, pi. X X V I I I ) ; Voinescu I., Monumente de art rneasc, pi. 2324 (foto casa); Bals St., Vechi locuinfe bote resti din Gorj (SCIA, 1954, nr. 34, p. 9091) (descriere); Lecca, Familiile boiereti, p. 186187; Obedeanu C.V., M. Cofofeanu (A.O., 1929, p. 6264); Anuar 1909, p. 157; lonescu Gr., Istoria arhitecturii, I, p. 139141; Bu/.a tu D., Toponimie doljean (M.O., 1967, nr. 12, p. 61); V. Rom., 1851, p. 336 [hanuri C. F a ] ; ..Oltul", 1857, p. 116 [moia de arendat]; Documente, indice sec. X V I I (satul amintit de la 1615, cnd era al jupniei Zamfiraj; Ihc\. Rom., II, p. 712714. COVEIU, jud. Dolj (bis. bordei, apoi bis. Sf. Dumitru, 18551858, reparat 1940). Plopor C.N., Tezaurul de la Coveiu-Dolj (A.O., 1928, p. 495509) Iprintre obicetc i unele bisericetij ; Dicf. Rom., II, p. 715 Ipisania bis.]; M.O., 1965, nr. 56, p. 437 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 157; A.O., VII, 1928, p. 4 9 7 - ^ 9 8 ; Oltenia", I, 1940, p. 1112, 1 3 ; AMO, 1941, p. 2 1 7 ; Popescu, nvelisurile, p. 97. COVRESTIHUREZ, jud. Vlcea (bis. Sf. Vasile, 1826). liohiilc.M'ii. limimi. |>. 7 > Ti!: \M<>. 1941. |>. 777: Vrghc/.i It.irulu. . " Ckipuri necunoscute aie artei argesene ( ki Argc", nov. 1966, p. 20) [despre pictura bisericii, cu foto], SCHITUL COVRIGI (Naterca Maicii Domnului, sehitul de pe hotarul Drgnctilor, construit de Prvu Vlccanu 1809, restaurt 1913; fost metoh al ep. Rimnic), com. Covrigi, jud. Gorj. Vezi ci Hobia.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU)

L'IV)

AER, 19211925, p. 4 7 3 ; AMO, 1941, p. 4 7 3 ; Creeanu R.. Schituri aliene necunoscute (M.O., 1963, nr. 12, p. 4446) [istorie, descrere] si 7073 [4 doc. 18141816]; Ionescu I. Agricutura romna, p. 456457 (C. Mehedini]. M M-REA COZIA, jud. \ lcca (Nucet, m-rea de la Glimne.ti, Sf. Treime. construite de Mircea cel Btrin, 13871388 U3, biserica reparal i zugrvit de Serbali Cantacuzino fost mare paharnic, care constili iete pridvorul, la 17061707; pictura refcut 1750 i 1827: cldirile m-rii refcute de G. Bibescu i B. tirbei la mijlocul secoluliii al XIX-lea. 18481853; cele de apus danniate cu paraclisul si clopotnia ; temeliile vechilor chilii se pstrcaz in fata bisericii; m-rea restaurata de DMI la 19581961; paraclisul Adormirea. in coltili de sud-est al m-rii. construit de \mhlocliie egiimeu la 1583, repictat 1835; paraclisul Duminica tuturor sfinilor, n colul de nord-est al m-rii. construit, eu doua case boltite" si un foior, de egumenul Ioan de la Hurezi, la 17101711 244 , drmat pe jumtate de rul Oit la 1858 si refcut dupa accia, interiorul restaurt 19581962; se pstrcaz parte din pictur; tint ina lui \ c a g o e Basarab ('/) in eurtea bisericii; crucc-cimea in dreapta intrrii in biseric, eu bazin aghiaz iii.it.ir restaurt de G. Brncovcanu, rpart 1854, 1937 si 1962; cruce peste osea, n fata m-rii; ruinele Coziei Vechi"' (din sec. XVII), la circa un km. noni de m-re pe osea. Documente, indice X I I I X V I i XVII |m-rea ainintit de numeroase ori, find una din cele mai bogate mnstiri din ar|; Cronologia tubelar, p. 19. 20 passim: \ili- St. B u e . Indire cronologie nr. II. B u e , 1947 |1147 d o c , 13861876| ; Indice cronologie nr. I [inulte doc.]; Nicolaescu Stoica, Cel mai vechi hrisov al lui Mircea cel Btrin cu pririre la m-rea Cozia, 27 aprilie 1386, B u e , 1939, 12 p . ; (reeenzia lui D. P. Bogdan, n A.R., 1939, p. 289291, care crede c data 1386 e pu> tirziu de traduetor); Sacerdoteanu A., La cronologia documentelor lui Mircea cel Btrin penlru Cozia (, III, 1943, p. 126129); Hurmuzaki, XV, p. 133 |doc. din 14921; Istoria rii Bomneti. p. 3, 37, 204; Isloriile. p. 13; Mmoire sur les couvents roumains, p. 7582 (doc. 1639|; Paul de Alcp. Cdltoriile, p. 161 164 Idescriere]; vezi si M.O., 1967, nr. 1112, p. 914915; Hurmuzaki. IX. p. 627 [descrierea lui Schwantz|; Giureseu C , Material (indice); Dragomir Sihiu, Rela{iile hisericii romane eu Rusia n veacul VI / / . B u e . 1912. p. 170171 [doc. 1702, cnd m-rea incepuse a se surpa i pereii erau fr pictur|; Iladeu B. P., O petifiune latina a clugrilor de la Cozia din 1723 (C.T., VII, 1876, p. 361364); Iorga, Studii i doc, III, p. 6061 | d o e 17431; V, p. 162163. 701. 702: VIII. p. 61, 105; XV, p. 324; XIV, p. 1 9 6 198 [documente]; Genealogia Cantacuzinilor, p. 61. 258 |luptele din 1737J; Ghenadie Enaceanu, Mitropolitul Ungrovlahiei Neofit I (B.O.R., II. 18751876, p. 740) |descriere, 1746, pisanii completate cu descrierea m-rii la 1876]; (vezi i SCIA, 1956, nr. 34, p. 281282); Catastili de averea m-rii Cozia (Hrisovul", VI, 1946, p. 90103) [1778; obiecte de cuit, veaminte, cri. odoare];* 4 5 Hurmuzaki, X I V / 3 , p. 280 Idescriere, c. 1788| si p. 341; Tezaur de monumente. II. p. 297 i 176 (m-rea prdat le turci, 1788]: l rechi, /si. rom.. II. p. 7879: III, p. 7173; IV. p. 83 [m-rea arsa i surpat. 1792] ; VII. p. 20 (la fel| : VI, p. 167168 ; M 11. p. 360361, 421 [rcparaii] 6 : X A, p. 15, 150152, 158; X I I , p. 7476; Documente agrare (indice); Rowww.cimec.ro

21 M;

BIBLIOGRAFIE - I - ARA ROMANEASCA

manesco M., 0 japi ni f oltean in preajma veacului XVIII (A.O., X X , 1941, p. 43) |/.ugrvirea hiscricii|; Tunusli, p. 175; Potino, II, p. 21, 43 si III, p. 174. B.O.R., 1889, p. 282283, 680683 [aczmnt, 1819]; Nistor I., 0 descriere din 1822 ; Iorga N., Contribufiuni la istoria literaturii romane la inceputul sec, XIX, B u e , 1906, p. 26 |m-rea prcfcut ,,cu totul in cenue", doc. 1827]; B.G.O., 1839, p. 39 (lista de motti]; Ionascu I., Corespondenfa m-rii Cozia in anul 1848, B u e . 1942, 17 p. (din A.R., III, 1942); Vrtosu Emil, Tot despre ornitele mnstiresti (M.O., XIV, 1962, nr. 1012, p. 518 519) (pstrarea arhivei m-rii Cozia]; Nedelescu Emil, Documente privitoare la un episod trist din trecutul unui vechi monument istorie (M.O., 1963, nr. 12, p. 114119) (despre stricciunile provocate de ocupatia germana din 1916 19181; Alexandrescu Gr., Cozia (Propsirea", 1844, p. 123125); Alexandrescu Gr., Mmorial de dilatorie, p. 3135 [descriere, 1842); A.P., X I , 18411842. p. 326329; X I I , 1843, p. 408412, 414417; X I I I , 1844, p. 254255; XIV, 18461847, p. 646649, 698703 [venituri, 18391844]; B.Of., 31 mai 1852, p. 175176 i V. Rum.. 1852, p. 177 178 |licitaie cldiri); Pelimon Al., Imprestimi de dilatorie, p. 111 115 (despre m-re|; Margot, O viatorie, p. 36 (destriere, 1859); Dtmbovia", 22 iulie 1859, p. 325 (descrierea m-rii ] ; Tezaur de monumente, I, p. 395396 (piatra de mormint a Teofanei); vezi si Lupa I., Tudora, marna lui Minai Viteazul (R.I., VII, 1921, p. 135 139); Tocilescu, Raporluri, p. 2427 (inscriptii | ; Iorga, Inscripfii **7, f.I, p. 173177; A.O., VII, 1928, p. 1820 (inscriptii]; BCMI, 1933, p. 133134 [inscriptii]; Vezi i Dicf. Rom., II, p. 729; Bianu I.. Catalogul manuscriplelor romneti, I, p. 362 (insemnarc 1765|; Sacerdoeanu Aurelian, Constantin Brincoteanu i ctitoriile sale din Oltenia (M.O., 1964, nr. 910, p. 727) |pisanie, 17061707] ; Inscripfii Bucuresti, p. 591, 592, 593 passim |cruci, 17531754, 1766, 1779 etc.); vezi si indice; Oprescu G., Artisti francezi, pi. L X X (Lancelot]; ,,Le tour du monde", 1868, premiere semestre, p. 297; G.I., 1934, p. 169; Vezi i Telegu M., Mnstiri din Oltenia vzute de un pictor francez (M.O., 1966, nr. 78, p. 632633); Biserica cea mare a m-rii Cozia (BCMI, I, 1908, p. 92) (pictur de Szatmary] 8 ; Ep. Ghenadie, Albumul ep. Rimnic |3 foto vechi] ; Albina", XIV, 19101911 stipi. IV Ipictur colora]; Monumenlele, I, pi. 24, i II, pi. 2 ; Antonio, Album, partea I-a, p. 1113; B.S.N.R., III, 19051906, p. 1314 (medalia rezidirii, 1846]; L.A.R., 18991900, p. 69, 263; 1902, p. 183, 593 etc. [foto m-re, miele foarte l>une|; Iorga N., Istoria romnilor. III, p. 267 (foto ruine Cozia vecht'l: Bibescu G., Domnia lui G. Bibescu, II, p. 194 (despre lucrrile din 1847); vezi i Analecta", 1944, p. 143; Odobescu Al., Opere, II, B u e , 1967, p. 389390 si 431432 [despre m-re, 1860, i lista de cri vechi]; A. Rom., supl. 12 i 19 d e e 1859 |arenda moiilor m-rii]; Hadcu, Istoria critica, p. 129131 [originea m-rii Cozia, ante 1388); C.A., 1875, p. 3739; Musceleanu Gr. Monumenlele strdbunilor, p. 3738; Monumente nationale, II, p. 232 234 (descriere, reparaii necesare); Memoriti istoricu asupra m-rii Cozia, B u e , 1882, 16 p . ; B.V., 22 oct. 1885; Familia", 1886, p. 440 [descriere]; B.O.R., XIII. 18891890, p. 282283; A.A., 1890, p. 105 |date sumarc despre m-rej ; Bilciurescu, Mnmislirile, p. 226228; Grecianu, Genealogii, p. 127, 131132; Ghenadie, Y'izite canonice, p. 913 [descriere, inscriptii, despre pictur); M-rea Cozia (V.B., II, 1895, nr. 23, p. 34); AER, 1900, p. 2425 i 19211925, p. 592595; Onciul D., Curs de istoria romnilor, litograliat,
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

BT O

B u e , 19021903, p. 385, 638639 |crede c a fost recldit de Mircea pe local unni lcaj ridicat de Kadu I | ; Costiti A., M-rea Cozia (L.A.R., 1900 1901, p. 551554); M-rea Cozia (Calendarul Minervei", 1902, p. 174178); Antonescu P., M-rea Cozia. Studiu arheologic. Bue., 1903, 37 p. (din L.A.R., 1903), i. |n.iilu- in parte si de Lapedatu. Monumentele istorice, p. 303313 i 354357; Iorga N., Sate si nuinstiri, p. 302306 [istorie, descriere| * * ; Idem, Istoria romnilor in chipuri i icoane, I, p. 57, II, p. 1213 i 3233 III, p. 239240; Dobrescu N., nlemeierea mitropoliilor si a primelor m-ri din far. Bue., 1906, p. 6162; IoncscuSaclielarie C , Drumuri prin (arti (N.R.L., 1910, p. 728730) |deecriere]; Dumitrescu, Istoricul, III, p. 2630; Bengescu Maria, M-rea Cozia (N.R.L., 1910, p. 646650; (trad. din L'In dpendance Roumaine"); Dobrescu, Istoricul bisericii din Oltenia, p. 139, 141, 242245; Ruu, Monografia, p. 4348, 114115, 122125; Episcopio Rmnicului, p. CI. 43, 200201 Ipicturi) Cil [bolnia]; CIV, 93 etc.; Popescu Sp., Contribufiuni la studiul istorici arici nationale (R.I.A.F., vol X, 1909, p. 106124); Dobrescu, Istoria bisericii in sec. XV, p. 4447; TzigaraSamurca AI.. M-rea Cozia, (Viaa m m " , mai 1908); i n vol. Aria in Romania, p. 5662) ; Bals G., Biserici din Serbia ; Tzigara-Samurcas AI.. Influente sirbeti in arhitectura din Romania (CL., XLVI, 1912. p. 101 106); Bal?,G., In fluence serbe ; Millet G., Cozia et les glises serbes de la Morava, n vol. Mlanges offerts a monsieur . Iorga. Paris, 1933, p. 827856; Boskovi, in Starinar", 19331934, p. 283332 (despre studiul lui Millet i despre ascmnarca Coziei cu bis. din Sisoevatz); Bals G., n privila Coziei (BCMI, 1933, p. 9394) [despre articolo! lui Boskovi): Boskovi Dr., Le narthex de Cozia avait-il un tage suprieur? (BCMI, X X V I , 1934, p. 121125) (compara eu bisericile sirbeti); Gcorgescu I.B., Influente sirbo-bizantine (A.O., IX, 1930. p. 154 155, 156157); tefnescu I. D., Pictura bizantina" in (rile romneti. Originalitatea decorurilor din Oltenia (M.O., 1962, nr. 56, p. 291301) |Cozia este ..un adevrat monument sirbese"; si despre pictural; Henry Paul, Les principes de l'architecture religieuse serbe et Vcole moldave, in vol. L'ari byzantin chez les Slaves. Les Balkans, IV, Paris, 1930, p. 295302; Brebier Louis, L'art roumain ancien (A.S.A., I, 1927, fase. I, p. 211); Tafrali O., Les monuments roumains, p. 6 ; Nsturel P.V., M-rea Cozia (R.I.A.F., XIV, 1913, p. 8488) linscripii, pietra de mormnt a Teofanei); BCMI, VII, 1914, p. 9 2 ; IorgaBals, Histoire, p. 3536; Gcorgescu I.B., Mnstiri ottenestiCozia (Szuina". I l i , 1924, nr. 4-5, p. 134) [descriere, inscripii. foto|; Iorga N., Istoria bisericii. I, p. 57, 142143, II, p. 67; Iorga, N La Roumanie pittoresque, p. 5154; Pop;scu M., Oltenia n timpul slpinirii austriece (BCMl, X I X , 1926, p. 101) [despre ntrirea m-rii|; GbikaBudcsti, Evolufia (BCMI, X X , 1927, p. 123, 129132, pi. X X I V X X X V ; X X I I I . 1930, p. 22, 3435 si pi. CIXCXV) Iparaclisul); X X V , 1932, pi. CCCXIICCCXV [fereetrej i ' X X I X , 1936, p. 110111 [adausurile din sec. XVIII], pi. D L X X I D L X X V ) ; Pocitan V., M-rea Cozia (B.O.R., 1928, p. 211213); BCMI, 1929, p. 57 [despre fortificarca m-riij; Mete, Zugravi (indice); tefnescu I.D., Peintures murales, p. 1115, 1826, 2830, 60-61, pi. IIV; Idem, La peinture, p. 2021, 6875, 121130 [bolnia], pi. 1516 i 4957 |bolnia|; Bobulescu. Zugravi, p. 3134; Idem, Lutari, p. 33, 6566; Cartojau IN, Zapisul lui Adam (A.T.G., eaietul 3, mart. 1938, p. 914) [pictura le la Cozial; Focillon H., J. Strzykowski, N. Iorga, G. Bals, Fresques des glises roumaines (Arcades", 1947, nr. 34, p. 4964, 115119); Metzulescu Stelian, Apoteoza in fresca romneasc (G. B., 1965, nr. 34, p. 332334) [despre portretele lui Mircea cel
www.cimec.ro

a i.s

BIBLIOGRAFIE - I - ARA ROMANEASCA

Btrin din bis. nuire >i bolni]; tefnescu I, D., Originea i erolufia unor teme care apar in aria bisericeasc (Mitropolia Moldovei", 1964, nr. 12, p. 13 - 5 7 ) ; Popescu M.. M-rea Cozia (K.S.T.K., X L V I I I , 1930, sept. oct. p. 3740); Coo8tantineecu-Iai P., Narthexul (indice); Popp-erboianu Calinic I.. Indrumdtorpentru vizitarea sfiniti m-ri ('.ozia. Km. \ ilcii, 1931, 20 p ; Uragliiceanu V .. Wormintul lui Mirera al lilrin (BCM1, X X I V , 1931, p . 2024) [deeeriere, foto din timpiil spturilor]; Ionescu D., Schituri i biserici, p . 3511 [descrierel; Tican Miliai. M-rea Cozia (UnivereuJ", 25 febr. 1932. p. 2 ) ; Dragbiceanu \ ., Monumentele (Jlleniei (BCMI, X X V I , 1933, p. 7275) [inscripii deeeriere, futi si despre b o l n i j ; Vlbanascscii I.D., Mnslirea Cozia (,, Maiorescu", 111, 1933, nr. 35, p. 2333 i nr. 6, p . 2231) [istorie, inscripii, deeeriere, despre restau r a r e ] ; G.M., X I I I , 1935, nr. 444, p. 3 ; ... 1936, p . 260 [despre >tricaciunile din (impili rzboiului 1787 1791]; Neda I.M., Cum se infittirti adminisIrtilia m-rilor vilcene in a doua 'umtate a sec. XIX, Km. \ ilcea, 1937; Donat, Fundafiile, p. 3137; Ionescu Gr., Istoria, p. 6 6 7 1 ; Idem, Byzance, p. 3 1 8 : BCMI, 1938, p. 190; .., V, 1940, p. 133; Panaiteseu P.P., Mircea cel Btrin, p. 153159 [istorie]; Brtulescu V., Climneti. p . 1626 [deeeriere, loto, inscripii, bis. mare, bolni i p a r a d i s i ; Giurescu, Isl. rom., I I I I (indiee) [despre vecbimea m-rii. mormintul lui Mircea eel Batriu etc.]. Gbika-Budeti, Reslaurarea bisericii mari de la m-rea Cozia (BCMI, X X X I , 1938, p. 2231 i 3437) [istoricul bisericii si lucrrile de restaurarci : Vtlianasescu I.. Reslaurarea bisericii muri tl< In m-rea Cozia (ibidem, . 32 33) [memoriul le -.autieri: Nicolaescu St., Domnia lui Rada loda Paisie i a jiului si, Manu voievod (.., XVII, 1938, p. 193220); Kascu, Mtinastirile. p. 1 8 2 1 : \MO. 1941. p. 841845; Pretorian M.. Viindstiri i schituri. p. 3135 [din AMO]; Gbika-Budesti, L'ancienne architecture (BCMI, 1942, p . 1214. 2(1, 2( -27, pi. IV, VII, X I I ) ; Brtulescu V., M-rea Cozia, B u e , 1942; Popescu, nveliurile, p. 19, 20, 24, 2829, 8 7 ; Antonescu P.. Mesteri i arhiteefi, p. 1517; B.O.K., L X X I I , 1954, nr. 23, p. 334, nota 3 ; losif, episcopo! Kimnicului, Monumentele noaslre (M.O.. I. 1951, nr. 13, p . 1315) [istorie); ina feudal, I, p. 4450, 54, 6 1 , 6 2 , 7778, 88, 89, 101, 104105, 107; ...., nr. 1, 1955, p. 55 [despre restaurarea m-rii]; Dinca (iliermuim. Scuri istorie al sfintei mnstiri Cozia, 1956, 22 p; Istoria bisericii romane, I, p. 207208, 269270,; Ionescu Gr., Arhitectura popular, p. I7"> 177 ifoiorul i pridvorul]; Vtrtosu Emil, " tainif pentru atte In m-rea Cozia (M.O., 1959, nr. 912, p. 571575) [lista ile doc. i despre drmarea clopotniei, 1818]; Giurescu C.C., Doua monumente, religioase din veacul al XII -lea: Auce/u/ sau Cozia din \ ilcea i JSucetul din Dimbovifa (M.O., 1961, nr. 11, p. 3849); Simedrea Tit., Fost-au doua sf. Ideatori la Cozia ? (B.O.K., 1961, nr. 1112, p. 10181032) [erede e d a : una la Climneti, anterioar lui Mircea, si m-rea Nueet, ctitoria lui Mircea]; Brtulescu V.. Zugravul Constantinos (M.O., 1961. nr. 10 12, p. 688698); L/rescu Emil, Data ridirti Coziei (SCIA, 1962, nr. 1, p . 107137) [dup ee expune prerile predecesorilor, arata c i nu a existt o alta ctitorie inainte de Mircea eel Btrin, care a construit-o la 13874388]; Ionescu Gr., Istoria arhitectuni. I. p. 133141 si 380384 [bolnia i paraclisulj; \ tianu, Istoria arlei (indice m-rea Cozia) ; Bilaa I).. preot, Complexul Climnesti: M-rea Climneti-Ostrov m-rea Cozia cu bulinili, sehilul Piatra i biserica de mir din Climnesti (M.O., 1968, nr. 12, p. 3861) [crede c au existai dona aczri monabalc in vremea
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

Utt

domniei lui M i n c i cri Btrin: Climncti i Cozia sau Nucct ; cea de la Calimncli renfiinat sub numele de Ostrov; despre m-rea Cozia Vechc l'iot xliilul I'iatra, eldit 1<>7H >i dcspre l>i>. \echc din Climm-.ti] ; Teodora Iloria, Mortninlul lui Mircea cel Batrin. in \ ol. Omagiu lui P. Constanti nescu-Iai, p. 641613 [dcspre asemnan-a cu pietra fuuerar a sf. Achila de la ArilicJ; Nedclcscu Eniil, preot, Egumenii m-rii Cozia in secolele XIVXVII (M.O., XV, 1963, nr. 910, p. 705734); Brituleecii V., Dasclii de zugravi loan i Mincu de la Rimnic i Arge (M.O., XV, 1963, nr. 1112, p. 864865) [trei icoane din 1794; descric icoanelc fcute de loan zugravulj; M.O., XV, 1963, nr. 1112, p. 897 (dcspre restaurarla m-rii] ; Cocora Gabriel, Popa apc curator la m-rea Cozia (M.O., 1957, nr. 1112, p. 758765); Psculeecu-Orlea Eni., preot, 0 pilduitoare fapt a preotului Radu apc (M.O., 1965, nr. 12, p. 6264) [curator la m-rca Cozia, 1864); Strcmpel, Copisti de manuscrise (indice); Direcia Monumentelor istorici-. M-rea Cozia, Album, Ed. Meridiane, 1964,16 p. (prezentarca lui I.F. Stuculescu, Doua reuite albume consacrate m-rii Cozia i bisericii Trei Ierarhi (B.O.R., 1965, nr. 34, p. 355357); Constantincscu N., Cercetrile arlieologice de la Cozia (M.O., 1965, nr. 78, p. 587601) [descrie rezultatclc spturilor fcute in 1960: crede c piatra fundamcntal 8-a pus la 18 mai 1388; Cozia Veche", din sec. X V I X V I I ] ; Davidcscu M., M-rea Cozia, Ed. Meridiane, B u e , 1966, Colecia Mici indreptare; Documente de arhitectur, nr. 12, 1966, pi. 4552; Cbihaia Pavel, Dou fiale din Tara Romneasc construite de voievodul Neagoe Basarab (G.B., 1967, nr. 1112, p. 11451150) [despre agbiazmatarul fcut di .Neagoe Basarab in partea de sud-vest a bisericii]; Mnciulcscu Kodica, Restaurarea mnstirii Cozia (Monumenle istorice. Stutlii i lucrri de restaurare, 11, 1967, p. 120132) [un scurt istorie, htcrrile de restaurare din 19581962 cu foto i planuri]; Sacerdoteaiiu A., Mircea cel Btrin i biserica ortodox a \rii sale (B.O.R., 1968, nr. 12, p. 100107) [i despre data zidirii Coziei] ; Cliikaia Pavel, Doua rapoarte ale arhitectului Ioan Schlater din anul 1847 (B.O.R., 1968, nr. 35) [despre lucrrile din 1847] ; Nicolaescu Stoica, Cercelri arheologice: strvechile dopate ale m-rilor Codmeana i Cozia din timpul lui Dan voevod i Mircea Voevod, B u e , <f.a>, 9 p. ; Tocilescu, Catalogai, p. 100, 103, 138, 148; urgbiceanu, Catalogai, p. 68, 118 i indice; Cegneanu, ubicete bisericesti, p. 57, pi. 2 5 ; lorga N., Les arts mineurs, II, pi. 6 0 ; Panaiteseu P.P., Mircea cel Batrin, p. 176177; Nicolaescu Stoica, Cel mai vechi si mai frumos epilaf din anul 1396 al m-rii Cozia (A.R., IV, 1940, p. 281285); Badea 1., In legatura cu epitaful de la m-rea Cozia (M.O., VII, 1955, nr. 34, p. 202204) [descriere); despre epitaf vezi i Inscripfii Bucuresti, p. 696697 [i bibliografie bogat|; Nsturel P.V., Strvechile odoare napoiate de URSS (M.B., VII, 1957, p. 194) ; Stefnescu I.D. Spor fericit al averti noastre culturale: Tezaurul de aria revenil din URSS (B.O.R., L X X X V , 1957, p. 184); Voinescu T., Note usupra tezaurului (M.M., I, 1958, p. 87); Idem, Noi identificri de meleri (S.M., I, 1957, p. 30) [policandrull; Lzrcscu E., In iurul datrii a doua broderii romnesti (SCIA, 1958, nr. 1, p. 169171); SCIA, 1968, nr. 1, p. 17, fig. 12 [portalul bisericii]. M BOLNIA M-Rll COZIA (Sf. Apostoli, 15421543, construit de Radu Paisie). Vezi ji bibliografia privimi m-rea. Ghcnadie, Vizile canonice, p. 12 Ipisaniaj; lorga, Studii i doc, XV, p. 324; BCMI, I, 1908, p. 38 [reparaiil i 4344 [foto]; Lapedatu Al., Meterii bisericilor din Tara Romneasc, in vol. Un mnunchi de cercetri istorice, Bue., 1915, p. 169170; Georgescu I.B., Mnsliri ottenesti. Bolnitti Coziei
www.cimec.ro

210

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMANEASCA

(Nzuina", III, 1924, nr. 6, p. 114) [descriere, inscripii, foto]; Idem, Bolnifa m-rii Cozia (A.O., VII, 1928, p. 1324) [descriere, inscripii]; Idem, Bolnia Coziei (Ramuri", 1929, p. 179182); liais G., Citer observatiuni in privinfa bolnifei Coziei (BCMI, X X , 1927, p. 4953) i Craiova, 1927, 5 p ; Ghika-Budcti, Evolufia, (BCMI, X X I I I , 1930, p. 22, 2426, 34 i pi. X L \ 1IIL V I ) ; A.O., 1936, p. 260; Ioncscu Gr., Istoria, p. 111113; BCMI, 1942, p. 26, pi. X I I ; tefnescu I.D., Arto balcanica i aria religioas a frilor romne (R.I.R., 1943, f. I l i , p. 15); Brtulescu V., Zugravi de biserici in Oltenia in reacul al XVI-lea (M.O., X V , 1963, nr. 34, p. 199201) [desprc zugra\ii David i Radoslav] ; Documente de arhitectur din Romania nr. 9, B u e , 1964, pi. 48 [bolnia]. SCH1TUL COZIEJNI-Tihuleti , jud. Buzu (Sf. Troi i Adormirea, sfiritul sec. XVI ttl, de lenin, refcut de episcopul Chesarie, 18341835, foet metoh al ep. Buzu). *** Ingerul", X V , 1943, nr. 14, p. 3435 [doc. 1722]; Ionacu I., Schilul Grjdana, p. X X I I I , 40, 51 [doc. 1741, metoh al cp. Buzu]; G.B., 1965, nr. 78, p. 678679 Idoc. 1741, metoh al ep. Buzu]; Indice cronologie nr. 3; Tunusli, p. 173; Filitti, Inventami, p. 29 [descriere, bis. de lemn, avere, 1825]; Ingerul", 1937, no. 1011, p. 546, 5 4 8 ; Furtun D., Chesarie episcopul Buzului, p. 17; Popescu, nveliurile, p. 6 8 ; Costantinescu N.A., Bis. Mrculeti din satul Cozieni-Buzu (Ingerul", 1941, p., 374376); Idem, Alonumenle buzoene, p. 4244 [pisanie, pomelnic, certi vechi]; vezi i Dic. Rom., II, p. 731. COZLEGI, vezi Coslegi. CRCIUNE1, jud. Olt (bis. sec. XV11I, apoi bis. C. de Jos, 1830 i C. de Sus, 1859 ^*3 construite de familia Piopeanu). Documente, indice sec. X V I i X V I I [satul amintit de la 15121513J; Baucr, p. 185 [bis. sec. X V I I I ] ; Anuar 1909, p. 296; AEA, 1929, p. 123 Ibis. din 1859 i 1898]; Oltul", 1857, p. 124, 128 Imoia de arendat]; Dic\. Rom., II, p. 753 [pisanie 1859]. CRACLL M LISTELLI Mehedini Donat, Funda\iile, p. 3738; AMO, 1941, p. 474 [bis. noi din 19071931 i 1926]. CRAINICI, jud. Mehedini (casa Burnaz, 1765, drimat; M. bis. Intrarea in biseric, 1818, construit de Const. si Ion Burnaz pe locul uneia mai vechi, zugrvit 1837, reparat 1914, 1932 i 1968; pstreaz freeca din 1837, cu intcrceante demente popularc). Vezi i schitul Comneti. Baucr, p. 2 2 3 ; Iorga, Studii i doc, XV, p. 8 9 ; Bulat T.G., Inscripfii. (R.I., 1924, p. 65) [bis. Burnaz]; AER, 19211925, p. 4 7 5 ; AMO, 1941, p. 4 7 5 ; Florescu I., Note istorice din \inutul voievozilor Jiului (Viaa rom." 1945, mai-iunic, p. 4850) [deserte cula si despre biscric] ; Creeanu R., Culele i casele ntrite (M.M., I, 1958, p. 113); Idem, Biserici de zid de pe Valea Motrului (M.O., IX, 1957, nr. 12, p. 2933) [inecripii, istorie, des criere foto]; I. Al. F., Date noi privind biserica de la Crainici (G.B., 1967, nr. 12, p. 8387) [legenda satului; desprc bis.; lucrare de compilaie, desi datele snt noi"] ; Documente, indice ecc. X V I i XVII [satul amiutit de la 1588]; Ioncscu I., Agricullura romna, p. 429430 [despre s a t ] ; M.O., 1968, nr. 12, p. 116 [despre rcdcschiderca bisericii]. CRAIOVA, jud. Dolj. Vezi si Cernetele, Ialnia, imnicu. Documente, indice X I I I X V I i X V I I [localitatea amintit prima oar la 1475, cnd aparc Neagoe de la Craiova]; desprc vechimea aczrii i transformarea ei in ora vezi Olteanu, Geneza oraelor (Studii", 1963, nr. 6, p.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

211

12691270); Vcress, Documente, VII, p. 211 [la 1604 oraul era ars de turci]; Monumenta spectantia, X V I I I , p. 9798 [descricre, 1640); M.O., 1967, nr. 1112, p. 920921; Dirccia Arhivelor Statului, Mesteugari i negufloi i din trecutul Craiovei. Documente, 16661865, Bue., 1957, 373 p. [in introducerc o scurt istorie a dezvoltrii ecunomice a Craiovei]; Giurescu, Material (indice); vezi ndeoscbi \ol. II, p. 213 [descricre, 1727]; lorga, Studii fi doc, III, p. 258; V, p. 329; VIII, p. 9 ; X X I , p. 342; X X V , p. 7; vol. V i l i , p. 114117, 150151 [la 1801, arderea de cirjali; Graiova era pulbere i cenue"]; lorga N., Situafia Ulteniei (indice) ; Pessiacov A., Ocolnica moiei domneli a Craiovei, in Acte siuotitc istorice, 15461761... Craiova, 1908, p. 7781 [din 1761]; publicat i n R.I., I X , 1923, p. 45 i A.O., X V I , 1937, p. 105106; vezi i Fragment diati-un raport al inginerului Cioculescu, 1850, referitor la mosia domneasc a Craiovei (A.O., 1922, p. 7779); A.O., VIII, 1929, p. 4 4 7 ^ M 8 [doc. 1783, Craiova ora domnesc slobod] ; Blaa D., Documente privind istoria Craiovei (M.O., 1957, nr. 1112, p. 845858) [18041856; rf. indeosebi la bis. Hagi E n u ] ; Tunusli, p. 179; Sulzer, Geschichle, I, p. 353354[despre orassi despre stricciunile pricinuite de rzboi, 1768]; lorga N., Manuscriptele m-rii Cernica, B u e , 1902, p. 19 [despre intrarea turcilor n Craiova, 1788]; Fotino, II, p. 193 [arderea Craiovei de cirjali] ; 111, p. 177179 [4 m-ri, 9 biserici de zid i 33 de lemn la 1815]; vezi i A.O., IV, 1925, p. 202204]; Tezaur de monumente istorice, II, p. 201 [Dionisie Eclesiarhulj ; Zilot Romnul, cd. Hadeu, B u e , 1884, p. 3239, 51, 58 [arderea Craiovei de cirjali, 1801]; vezi i Carpaii", 1884, 921 mai; Mag. istorie, II, 1846, p. 101102; C. Rom., 1830, p. 29, 49 i 1834, p. 346 [despre incendii la Craiova] ; V. Rom., 1844, p. 9899 Idespre nfrumusearea oraului]; 2 i 3 b ' e Albina roui."". 1830, p. 142 [despre incendiul din 1830]; V. Rom., 2 aprii. 1846[tiri din Craiova]; vezi i A.O., III, 1924, p. 338341; Bezviconi G., Colatori rusi, p. 175 [descricre, 1808] ; vezi i indice; BogdanDuic G., Craiova de odinioar dup cltori strini (A.O., II, 1923, p . 812) ; Karadja C I . , Craiova i Muntenia in 1835 dupa ziarul de drum al conlelui Moltke (A.O., V i l i , 1929, p. 528529) ; Vasculescu A., Craiova. Doua descrieri (A.O., X , 1931, p. 241242) [din 1837 i 1930] ; Samarian P., O teche mono grafie, p. 209 [descricre, nccputul sec. X I X ] ; Hurmuzaki, serie nou, vol. II, p. 796 [la 1822 doua biserici transformatc in magazii de provizii]; Nistor I.I., O descriere din 1822, p. 19, 61 [13 biserici si palat] ; Catalogni manuscriselor romneti, IV, B u e , 1967, p. 273 [insemnare cutremur 1838] ; Thouvcnel Ed., La Hongrie et la Valachie... Paris, 1840, p. 169171 [descriere]; Urinsy Sandor, Az ebjdosott magyarok Olhorszagban, Cluj, 1844, p. 82 Idescriere]; Margot, 0 viatorie, p. 5153 [descriere, 1859]; Dmbovia", 8 aug. 1859, p. 345 [descriere]; Buzatu D., preot, nsemndri de pe crfi biscricesli (M.O., X V , 1963, nr. 1112, p. 929930) [referitoare la cutrcmurele din 1827 i 1829, bis. Madona Dmlii. Obcdeanu, Sf. Nicolae-Ungureni]; Catagrafie d toate bisericile ce se afl aici in orasul Craiova, anume eu hramurile lor si d cine sint fcute (A.O., VIII, 1929, p. 449450) [din 1813 1815] ; Golcscu Maria, Catagrafie d toate bisericile ce sa afl aici n orasul Craiovei anume eu hramurile lor si d cine snt fcute (A.O., X V I I , 1938, p . 99100) [far data; pare acciai cu prima]; Donat I., <Catagrafia Craiovei la 1831 > (A.O., X V , 1936, p. 8485); Mcteugari i neguftori din trecutul Craiovei, p. 208209 [lista de biserici din 1832] ^ 4 ; Catagrajia plsii orasului Craiovei, capitala jud. Dolj, aiutimi mahalalele, numrul locuitorilor, numele moiilor.
www.cimec.ro

212

niIILIOCRAFIE - I - T A R A KOlfANEASCA

bisericile eu hramul lor, preofi, diaconi i ircovnici, 1835 ghenar 18 (A.O., X, 1931, p. 4246); Cncea I.V., Biserici din Craiova i impreiurimi (Oltcnia", II, 1941, nr. 14, p. 129133) [lista de la 1838]'; Bulat T.G., 0 statistica a Craiovei din 1838 (A.O., III, 1924, p. 535536) [bisericile i malialalclcj; Cncea I.V., Stricciunile intimplate la bisericile din Craiova eu ocazia cutremurului din noaptea de marti spre miercuri 11/12 ianuarie 1838 **~ (A.O., X, 1931, p. 3941); vezi i Gonstantincscu I., Istoricul bisericii Maica Precesla Ihiilu din Craiova, vol. II, p. 136139; Popescu-Cilieni I, Preolii din Craiova n anul 1839 (Renatcrca", 1939, p. 144147) [lista de bisericij ; M.O., 1965, nr. 56, p. 453456 [catagrahc din 1845, cnd existait 27 de biserici]; Nicolaescu-Plopor C , Bisericile Craiovei la 1847 (Renaterca", X V I I , 1938, p. 27); Cncea 1., 0 statistica a Craiovei (A.O., IX, 1930, p. 337338) [din 1850] ; Popescu-Cilieni I., Catagrafic de starea in care se ajlau bisericile din Craiova la 1854 (A.O., 1935, p. 391393); .., III, 1924, p. 326; Ramuri", 1929, p. 168169; vol. Oltenia, Craiova, 1943, p. 440441 [vederi vecbi aie Craiovei]; Hadcu B.P., Craiova din punct de vedere istorie, politic si comercial (Alcgtorul independent", nr. 1, 1883); Pessiacov A., Schife de istoria Craiovei, d. 11-a, Craiova, 1914, 76 p. [despre bnie, casele bnesti, bis. Si. Duinitru] (recenzia lui N. Iorga, n Bull, de l'Institut sud-est Europen**, I, 1914, p. 108109) ; Judeful Doli i oraul Craiova. Monografii complete. Partea I, Jud. Doli, Craiova, 1896, 48 p . ; Iorga N., Drumuri i orae, p. 1520 Idcscriere]; Georgescu Anastase, Craiova. Cercetri istorice. I. Tirgul Craiovei, Craiova, 1936, 114 p . ; Porumb N., Dinfilele unei viefi, Craiova, 1927; istoricul ora.sului si in Dicf. Rom., II, p. 743745; Popescu-Cilieni 1., Istoria Craiovei, ms. 1954 (vasi M.O., 1962, p. 239); Hadeu B.P., Originile Craiovei, 12301400, B u e , 1878, V111+63 p. [mpotriva celor care considerau Craiova ca datnd din vremea Asnetilor, crede c Craiova deriva de la crai i a fost ntemeiat de un rege eu m an pe la 12201230", fiind la 1350 dj ora nseiunat"] ; vezi i Buzatu D., Toponimie doljeand (M.O., 1967, nr. 12, p. 6 1 ] ; Hasdcu B.P., Oltenescele. Patru discursuri. Originele Craiovei. Urist i Tudor Yladimirescu, Craiova, 1884, 1 f + 155 p . ; Demetrescu Mil. G., Originile i vechimea orasului Craiova (A.O., VI, 1927, p. 177188); Georgescu Sica, Contribufiuni referitoare la nceputurile Craiovei (A.O., VII, 1928, p. 230245); Stnic C , Cteva considerafiuni privitoare la originile Craiovei (A.O., 1936, p. 276283); Deme trescu Mil. G., Craiova, moie a Basarabilor (A.O., I, 1922, p. 1620); Dineulescu N.G., Craiova reedinl (Ramuri", 1929, p. 157159); Iorga N., Craiova in preajma vremilor noua, 17601830 ( C L . , X L I , 1907, p. 6769, 146153) ; Idem, Orasele oltene i mai aies Craiova pe pragul vremilor noua (17601830) (Calcini. Ramuri", 1908, p. 3354); Idem. Orasele oltene si mai aies Craiova in pragul vremilor noua, 17601830, Craiova, 1925 (din A.O., IV, 1925, p. 283294) [orgauizarea orasului, case si biserici vechi]; Fierscu C , Craiova in 1770. Contribuie documentar (A.O., V, 1926, p. 337339) [despre jaful turcilor]; Drgbiceanu V., Cetatea Craiovei (BCMI, 1910, p. 194); [despre sparea unui an la marginca orasului] ; Stoenescu Dcm D., Cetatea Craiovei (A.O., III, 1924, p. 58) |int ai il uri facute in tirapul rzboiului ruso-turc, 1810]; Deme trescu Mil. G., Craiova n veacul trecut (inceputul sec. XIX) (A.O., III, 1924 p. 119129, 217225, 315326) [hotarele orasului, conducerea sa, despre bnie, case vechi, scoli, biserici, evenimente istoricc] ; Buzatu D., Craiova de alt data. Aspecte din secolul trecut (M.O., X I , 1959, nr. 34, p. 157165)
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C U

213

(diverse stiri despre viaa orasului in sec. X I X ] ; Demetrescu Mil. G., Craiova intre 18301850. Cercelri istorice (Ramuri", 1929, p. 141156); Notife relative la Craiova de acum 100 de ani (A.O., 1932, p. 103109); Georgeecu Anastase, Craiova arum 100 de ani (A.O., II, 1923, p. 356 si unti.) Dinculescu N.G., Craiova acum 50 de ani. Conferin, Craiova, 1934, 24 p. [descriere eu ilustraii]; Iorga N., Craiova i Unirea (F.D., I, 1907, p. 193203, 239269 si in A.O., X I I , 1933, p. 114); Iorga N., La Roumanie pittoresque. p. 3233; Petreseu D.E., Un splendid colf de (ara din Romania Mare, Craiova, f.a., 160 p. Igenrraliti despre Craiova, ndeosebi in \ remurile mai noi; cu unele date luate de la alii despre istoricul orasului]; Giurescu, Ist. rom., II i III (indice) [vechimea orasului, evenirnente de scarnai; Demetrescu Mil. G., Din istoria Craiovei. Vechi denumiri de mahalale si suburbii (A.O., IV, 1925, p. 112121 i V, 1926, p. 95101); Georgeecu Anastase, Mahalalele Craiovei (A.O., XVIII, 1939. p. 391405) ; Septville E.N., Planul orasului Craiova, Craiova, 1925 ^ 6 ; Zatti L., Craiova, Ed. Meridiane, 1963, 56 p. Ciuceanu St., Raport <despre bisericile din Craiova i imprejurimi> (ACMI, 1914, p. 97113); Idem, Raport <asupra bisericilor din Craiova> (ACMI, 1915, p. 144169); Demetrescu Mil .G., Un vechi cartier istorie al Craiovei (.., II, 1923. p. 443448) (despre casele bnesti, bis. Sf. Dumitru, hanul m-rii llurczi, tcmnia veche]; Vineenz A., arhitect, Contribuai la monografia Craiovei. Case i biserici vechi, Craiova, <f.a.>, 33 p. (din A.O., V, 1926, p. 182 201 i 324336) (despre modul de construire; biserici i case din Craiova i imprejurimi] : Demetrescu Mil.G., Biserici craiovene (A.O., X I I I , 1934, p. 337312) |Bsica i Rclivac]; Thcodorian-Carada M., Cteva nsemnri despre vechi biserici craiovene i slujitorii lor (A.O., X X , 1941, p. 4855) (despre bis. lirndusa. Sf. Arhangheli. Madona, Sf. Spiridon etc.J; Dinculescu N.G., Bise rici din Craiova (Renaterea", X X , 1941, p. 7779, 154158, 208211, 421424, 476483) |despre bis. Sf. Dumitru, Sf. Ilie, Sf. Gheorghe Vechi i Nou, Sf. Ioan-Sebastian, Obedeanu i Vldianu| ; Dinculescu N.G., Bise ricile Craiovei, Craiova, <f.a.>, 116 p. (din Oltcnia", III, 1943, p. 42150) |i documente, p. 128150] (recenzia lui I. Ionacu, R.I.R., 1944, p. 261 262); Popescu-Cilieni I., Bisericile Craiovei. Un Capitol din trecutul oraului (R.I.R., I, 1943, nr. 2 ) ; Popescu-Cilieni I., Biserici craiovene disprute (M.O., VII, 1955, nr. 1012, p. 635637); Buzatu 1)., Numd bisericilor din Craiova (M.O., 1961, nr. 79, p. 604613) (cu un scurt istorie al fiecrei biserici] ^ 7 . M CASELE BANETI (construite de Constantin Brncoveanu probabil pe locul fostelor case aie boierilor Craioveti; refcute i reparat de numeroase ori, la 1776, 1889 etc.), str. Matei Basarab nr. 34. (Vezi i banni m-rii llurczi). lui -.i \ . . Sludii i doc, \ . |>. !">i> [doc. despre construirea lor -ni. . Bl incoveann]; Giurescu C , Material, III, p. 274; llurmuzaki, VI, p. 490491; \ asilcscu AI., Documentele de proprietate aie Episcopiei Rimnicului asupra easelor bnesli din Craiova 8 (A.O., VI, 1927, p. 4754) ; Bulat, Contribuitimi documentare, p. 8898 |doc. 17501780]; Inscripfii Bucureti, p. 493 Ipisanic, 1776, case domneti prefcute de iznoav"|; Margot, O viatorie, p. 52 [ruinele hanului, 1859]; Pessiacov A., Schife de istoria Craiovei, d. a 11-a, p. 1827; Episcopio Rimnicului, p. 143, 384385 ; Drghiceanu V., Zidurile bniei Craiovei (BCMI, III, 1910, p. 192194) [pisania, descriere, plan, foto; crede c zidurile din str. Hurczi snt fosta bniej; ACMI, 1914, p. 103, 109 |drmarea zidurilor, foto pivni] ; Demetrescu Mil.G., Un vechi cartier istorie al Craiovei (A.O., II, 1923, p. 444446); .., III, 1924, p. 217;
www.cimec.ro

214

BIBLIOGRAFIE - I - TARA KOMANEASCA

Vasilescu Al., Casele bonetti din Craiova in sec. XVIII (A.O., VI, 1927, p. 919 i extras, Craiova, 1927, 11 p . ; Demetrescu Mil.G., Tot despre casele bneti (ibidem, p. 1920) ; Drgliiceanu V., Zidurile bniei din Craiova (ibi dem, p. 246248) ; Popescu M., Oltenia in timpul stpinirii austriace (BCMI, 1926, p. 106) [despre proiectul de fortificare fcut de austrieci] ; Vasilescu Al., Descrierea (A.O., VII, 1928, p. 272276 i 284); Idem, Descrierea proiectelor de fortifica\ii a cetfii de la infreni, casei Banatului din Craiova si casei de lazaret de la Calafat ( Vadul Jiului) /acute de incinerili maior I.C. Weiss in 17 august 1731 (A.O., IX, 1930, p. 176178 i actul la p. 208210) ; Filini C I . , Craiovetii (A.O., 1932, p. 321322) (crede c C. Brucovcanu a refcut casele domneti la oarecare distan de cele bneti"] ; Dinculescu C.N., Craiova celate (A.O., X I I , 1933, p. 346348); Georgescu Anastasc, Craiova. Cercetri istorice, p. 2 0 ; Davidescu M., Monument istorice, p. 5153. CASE VECHI (Bcngescu, Briloiu, Coofcanu, Frcauu ^ 9 , Geanoglu, Glogovcanu, Jianu, Obedeanu, Prcoveanu, Strmbeanu, tirbei, Vldoianu etc.) ** Giurescu C, Material, II, p. 236; Iorga N., Studii i doc, V, p. 315 [doc. 1722; casele Bengescu, Briloiu i Strmbeanu]; VIII, p. 115 [lista de casele boicreti arse, 1801]; Iorga N., Situafia Olteniei, p. X X V [lista de casele boie resti, 1812]; Meteugari i negutori din trecutul Craiovei, p. 214 [uumrul caselor boieresti, 1832] ; Vincenz A., Citeva locuin{e vechi ale craiovenilor (Ramuri", 1929, p. 173178) ; Karadja C I . , Cea mai veche vedere din Craiova (A.O., 1928, p. 353) [casa boiercasc, 1808]; Oltenia", III, 1943, p. 181 [case vechi] ; Joja C-tin i Paul Petrescu, Arhitectura urbana romneasc din secolele XVIIIXIX Craiova (SCIA, arti plastica, 1968, nr. 1, p. 6978) [se deeeriu cele trei feluri de case vechi: boiereti, ncgustorcti i rneti; en foto i pi an uri]. CASA BLCEANU, vezi casa Clincscu. CASA BENGESCU (sec. XVIII). Iorga, Studii i doc, V, p. 315 [doc. 1722]; VIII, p. X I I X V [despre fam. Bengescu]. Vezi i Bengcsti. CASA BIBESCU K Vezi i spitalele vechi. Iorga, Studii si doc, X I , p. 227 [doc. 1811] i V i l i , p. X V X V I I I [despre fam. B.] ; Popescu-Cilieni I., Casele Bibetilor din Craiova (A.O., 1943, p. 236) [un doc. din 1849J ; Mesteugari i negu[ulori din trecutul Craio vei, p. 114 [doc. 1818] i 206 [doc. 1832]. ' CASA BRAILOIU *" (sec. XVIII). A.O., 1926, p. 422; Iorga N., Studii i doc, V, p. 315 [doc. 1722] i V i l i , p. X V I I I X X V [despre fam. B . ] ; Giurescu, Material, II, p. 236 Idoc. din 1728 despre mprejmuirca cu trunchiuri de copaci]; V. Roni., 1852, p. 344, 11 aug. 1856, p. 240, 22 aug. 1856, p. 252, 12 sept. 1856, p. 274 [vnzarea casei]. CASA CLINESCU (sec. XVIII). Bosic t., Drimarea vechii primdrii a Craiovei (A.O., l i , 1923, p. 393 394) [casa Blceanu] ; Demetrescu Mil G., O rectificare (ibidem, p. 476477) [despre casa Clincscu] ; Cu privire la casele Primriei din Craiova (A.O., X , 1931, p. 147148) [doc. din 17201724]. CASA CMPINEANU (sec. XVIII). Pessiacov A 0 pagina inedita din istoria Craiovei (Calcnd. Ramuri", 1908, p. 6164) [un doc. din 1726 despre casele Cimpineanu] : A.O., 1924, p. 158; Iorga N., Studii i doc, V, p. 316 [doc. 1723] i V i l i , p. X X X X X X I I [despre fam. Cimpineanu]. M CASA COOFEANU (construite in sec. X I X de fam. Coofcanu, repa rata la 1896), str. Iancu Jianu nr. 10.
www.cimec.ro

N.

S T O I C y ><

_ 1 -.

Mestesugari i neu[tori diti treculul Crniorci, p. 115 [doc. 1818]; Iorga N., Studii si doc, VIII, p. X X X I I X X X I I I [desprc fam. Coofeanu]. Vezi i Coofcni. CASA GNESCU. Vezi i bis. Gnescu. Iorga N., Studii si doc, X X V , p. 119 [doc. 1829]; Oltul", 1857, p. 100 [casa de vnzare]. M CASA GLOGOVEANU (sec. XVIII). Vezi i Giogova. Iorga N., Situaia Olteniei [indice Glogoveanu i p. 102 i 108 contracte pentru ui i fierrie, 18191820]; Lecca, Familiile boiereti, p. 248250. CASA OTETELEANU. Meteugari i neguftori din trecutul Craiovei. p. 276277 [doc. 1844]; Iorga N., Studii i doc, VIII, p. LXLXI [despre fam. Oteteleanu] ; C. Rom., 1832, p. 6 8 ; Oltul", 1857, p. 5254 [casclc O. ce se zice i Bcnescu"]. CASA PRCOVEANU (sec. XVIII). Vezi i Prcoveni. Iorga N., Studii fi doc, V, p. 329 [doc. din 1765]; VIII, p. LXILXIII [desprc fam. P.]. CASA TIRBEI. Vezi i bis. Sf. Treimc-tirbei i Ceptiiroaia-tirbei. Iorga N., Studii i doc, V, p. 329 [doc. din 1765]; Salabery, Voyage en Constantinopole, en Italie et aux iles de l'Archipel par l'Allemagne et la Hon grie, p. 117 [despre casa i bis. tirbci, 1791]. CASA VLDAIANU. Vezi si bis. Vldianu. A.O., 1941, p. 8990 [doc* 1790] ; Mestesugari i neguftori din trecutul Craiovei, p. 63 [doc. 1780] ; V. Rom., 1850, p. 192 ci 18 apirlic 1856, p.113 Iorga N., Studii si doc, VIII, p. L X X [dsepre fam. V.]. HANURI M. Mestesugari i neguftori din trecutul Craiovei, p. 167 [lista de hangii, 1831]. HANUL NICOLIT BRILOIU (nccputul sec. X I X ) . Iorga N., Studii fi doc, VIII, p. 45 [doc. 1808 despre construirca banului] ; Mi'ftcfugari fi neguftori din trecutul Craiovei, p. 9, 115 [doc. 1818]. HANUL CEAUULUI (Nicolae Ceauescu). M.O., 1959, nr. 34, p. 169. HANUL CIOLACULUI. Mefteugari fi iugulatori din trecutul Craiovei, p. 20, 134 [doc. 1824]. HANUL DUMBA. Iorga N., Studii fi doc, X X V , p. 101103 [doc. 18271 fri 9 [doc. 1829 spital); C. Rom., 1833, p. 232. HANUL HAGI-DUMITRACHE (de la poarta bis. Sf. llie). Mestesugari si neguftori din trecutul Craiovei, p. 107108 [doc. 1813), 268 [doc. 18431. HANUL NICOLA DIMITRIU. C. Rom., 1833, p. 312. HANUL LUI NICULA GULIMAN DIN VALEA VLICII. Meflesugari fi neguftori din treculul Craiovei, p. 221 [doc. 18341. HANUL M-RII HUREZI (construit de egumenul loan circa 1700; fost n str. Hurczu). Vezi i caselc bncti i biserica hanului m-rii Hurezi. Del Chiaro, Revolufiile Valahiei, p. 10; Giurescu, Material, III, p. 274; Hurmuzaki, IX, p. 631 i 638; IV/1, p. 634, 635, 638; Iorga N., Studii fi doc XIV, p. X I I I , XV, X X , X X X I I , 9697, 133, 170, 175176; X X V , p. 103 e i ; Mestesugari si neguftori din trecutul Craiovei, p. 7, 18, 2 0 ; Indice cronologie nr. 14 [doc.]; Ionacu I., Contribuai la istoricul m-rii llurez, p. 25, 140; \c/.i i indice [doc. desprc hanul m-rii fcut de egumeno] l o a n ] ; Bulat T.G., lir
www.cimec.ro

216

llllll I m . K W I I

TARA ROMAJtEASCJI

noi cu privire la fundafiunile llrincoveneii olirne (Brincovtni, Mutimi i llurezi) (M.O., 1964, nr. 910, p. 703) [doc. 1711, banal i bis. Adormirea]; Iorga N., Mnstirea Ilurczului. B u e , 1912, p. 19, 22 i unii.; Oltenia", I, 1940, nr. 5, coperta (h-scn le Barbu Iscovescn, 1847]; Drghiccanu V., Zidurile bniei Craiovei (BCMI, 1912. p. 192194); Dobrescu, Istoriati bisericii din Oltenia. p. 250; Demetrescu Mil G., I n vechj cartier istorie al Craiovei (.., II, 1923, p. 446448); A.O., V i l i , 1929, p. 44, 6 5 ; 1935, p.315,1936,p.430;..Oltenia", II. 1941.p. 1314; Georgesco I.B., Hanul m-rii llurez din Craiova (M.O., 1958, nr. 31, p. 239247) [istorie, descriere]. HANUL NECULCEA (de la Bserucca de peste). \ . Rom., 8upliment 1852 niart. 29 [descriere, eu ocasia \in/.rii|. HANUL LUI DIMITK1E FANA PAVLl (de pe Llia Pesciriilor Vechi, mah. Sf. Voievou). Mistt'Mtaari s/ nruftari din (reculai ( iniunt. p. 319 |>l<><. 1861]. HANUL (HOTELUL) PANAIT. Oltul", 1857, p. 108 [hanul le arendatj. H A N U L LUI SOLO.MU.N. Meslesugari si ttrguttori din treculul Craiovei. p. 311 [doc. I8tH|. SPITALE V C l l l (in c a s . Golescu, 18391846; cldirea noua din 1853). \ ezi i ni-rea Ohedcanu. Fotino, 111, p. 178 [spital lin 1811J; A.P., X. p. 292 [Yilacrossc dus sa ridice planul]; XIV, 18461847, p. 613615, 617. 034635, 954955 pas sim [eumprarea casehtr Bibcscuj; V. Hum.. 10 ionie 1843; 27 iulie 1846 Ipunerea pietrii fondamentale]; 5 oct. !!. p. 310 [continoarea udirii]; vessi i Capa St., Cu privire la medalia spitalului din Craiova (B.S.N.R., 1926, p. 3132) [descrie Bolemnitatea dup V. Rom.| si Bulat T.G., Inaugu rarti! spitalului Filantropia in 1816 (A.O., I, 1922, p. 245247); Gleescu, Eforia, p 345 i 817832; Gomoiu V., I ia(a medicala a Olteniei. in \ol. Oltenia, Craiova, 1943, p. 153188; Idem, Dovad de existenfu spitalului militar din Craiova inainte de anni 1842 (Bui. Uniunii Ofierilor de rserva", 1940); Idem, Spitalele osteii din Craiova la (Miscarea medicala romna", 1942, nr. 910); Idem, lechimea spitalului ostesc din Craiova, Craioxa, 1941 (extras din Micarea medicala romna"). .SCOLI N E C l l l 2 6 7 . \ ezi si m-rea Obedeanu i l>i-. Madona Dudu. Eotino, III, p. 178; C. Boni., 12 ionie 1836, p. 144 si CD.A., 7 marti 1838, p. 117 [zidirea noua a coalei nationale] i 11 nov. 1839, p. 92 linciaii la coala non u d i t i ] ; B.G.O., 1939, p. 319320 [lucrri la coala uou udi ta**]; Romania, I, 1838, p. 1009 [deapre vimita lui Al. Gbica la scoala i n i tral"]; A.P., X I I , 1843, p. 580; X I I I , 1811. p. 216 [scoala inaugurata la 30 oct. 1842] ; B. Of., 10 iulie 1853, p. 173174 [reparatia generala a colegiului] ; B. OC, 1855 sept. 12, p. 285, 1856 ot. 15, p. 325 si 1857 ian. 18, p. 17 (reparaia cldirii gimnaziiilui] i 1856 oct. 10 [reparaii pens. Otetclesanu]; lorga -V. Mrturii istorici privitoare la vinta si domnia lui tirbei vod, Bue., 1905, p. 691 ; Idem, Studii i doc. III, p. 5 6 ; Biicscu N., Cileva stiri privitoare la starea tnvfamtntmiui din Dolj, in 1810 (Bamuri", V, 1910, nr. 4, p. 8894 i nr. 5, p. 110112); Idem, Un dascl uitat: Gr. Plesoianu (AABMSI, e. II, t. XXXVT, 19141915); Popescu M., Documente privitoare la inceputurile scolii din Craiova (A.O., X, 1931, p. 347402); Din memoriti lui \lihail Teodorescu zis Dasclu Mcu", 18211911 {ibidem, p. 309315); Ionesco I. Teodor, Scori istorie al invmintului din Craiova, Craiova, 1906 (reprodus in parte si in A.O.,
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C U

217

III. 1924, p. 401410) |.i dcs|>rr scolile de la bisericilc Mattona Dodu. Magi l'.iins, Sf. Ghcorglic Nou etc.]; Miicscu .N. i \ . Milialescu,'/on Maiorescu. Scriere comemorativ eu prilejul i w i l w m / m ' nasterii lui, 18111911, B u e , 1912; Popeaen Miliai, Din trecutul invntminttilui la Craiova (.., X, 1931,

p. 273290) |cu planuri de scoli]; A.O., 1934. p. 364380 [documente],


422 [pisania Inst. Lazaro-Otctelcanu]; Filitti l . C , Scrisori inedite ale lui Petrache l'oenaru privitoare mai aies la Instilutul I.azaro-Otetelesanu din Craiova (A.O., X I I I , 1934, p. 266276, 355422); Fortuncscu C D . , Un vechi dasel craiovean: CM. l'ontanin (A.O., 1933, p. 316342) [cu o vedere a vechiului liera din 18361842]; Din arhiva lieeului Carol 1 Craiova. Acte i insemnri eu privire la ineeputul scolii (A.O., IX, 1930, p. 365371; X, 1931, p. 3438, 138146); I.P., Citeva precizri in legatura eu intemeierea lieeului din Craiova (A.O., 1936, p. 5964); Bu.il G.I., Srbtorirea de 50 de ani a lieeului Carol I din Craiova Craiova, 1903; Anuarul lieeului Carol 1 din Craiova pe anul 1913 1914, Craiova, 1914; Ion Maiorescu", 111, 1933, nr. 78. INumr festiv eu prilejul srbtoririi centenarului lieeului, 26 oct. 1933 [materiale privimi istoria scolii din Craiova); Bnescu N., nceputurile Scolii Centrale"' a Craiovei ( C L . , XL1V, 1897, p. 885893) ; Yasculcscu A. Pagini culturale din trerut. Scoala Centrala (A.O., X, 1931, p. 237241); Celarianu Sinaranda, Monografia scoalei secundare de fte Elena Cuza din Craiova; Popcscu-Cilieni I., Crturarii treeutului ollean. in vol. Ollenia, Craiova, 1943, p. 107124 [i despre vccliile scoli ale oraului]; Popcscu-Teiani Ilio, nceputurile tnvmintului in Ollenia, in voi. Oltenia, Craiova, 1943, p. 385 394; Andrei N., 140 de ani scolari. Aniversarea primei scoli romneti din Craiova (Itaiiiuri"', inai 1966, p. 21) [despre aniversarea lieeului M. BlccscuJ. T E A T R I L VECHI28. CAZARMA V E C U E 2 6 9 (prima [limitate a sec. X I X ) . A.P., 18351836, p. 698; B. Of., 1857, iunie 24, p. 193 Icladiri, rejiaraiij. MAGISTRATUL ORAULUI * h , s Veri ?i casa Clinescu. V. Rom., 21 aprii. 1851, p. 136 [despre cldirej. TEMNIA VECHE 27 (fost ling binie). Oltenia", 1, 1940, nr. 8 coperta [desen le H;irl>u iscoxescu. 1847); Demetrescu Mil G., Un vechi cartier istorie al Craiovei (A.O., II, 1923, p. 448); Iorga N., Studii si doc, XIV, p. 60, 171172; A.P., X I I , 1843, p. 355; Uricarul, IX, p. 413 [zidirea temuiei]. FOIORUL DE FOC 8 " . B.Ol'., 1844, p. 359 si 1848, p. 38 [licitati. pentru cldire]: \lete.u;^ari si neguftori din trentini Craiovei, p. 285286 |doc. 1848 despre cldirej. M>\l M I M I I. OSTAlLOH IU SI (IHMK reinoit 1841). -ir. HueoN.iului. C.D.A., 1841, p. 325326 [despre retnoirea i cousfinirea" monumenliiluil; \ incenz A., Un monument rusesc in Craiova (Oltenia", I, 1940, p. 98103) i foto coperta nr. 7, p. 9 7 ; Popescu-Cilieni I., Monumentul eroilor rasi ridical la Craiova in 1830 (M.O., X I I , 1960, nr. 1012, p. 732738) [descrirn. inseripii, docilmente, 1831 -1841J: loneseu !.. Din trecutul istorie romno-rus (M.O., X I , 1959, nr. 912, p. 638640) [descriere, inscriptii|. FNTiNI I CIMELE 2 7 Bulat T.G., 0 anafora din 1797 (A.O., I, 1922, p. 375381) Idespre facerea a dou fintini]; Urechia, Ist. rom., I, p. 5 2 1 ; X A, p. 863865 [cimele
www.cimec.ro

218

BIBLIOC.HUIi;

1 -ARA R O M A N E A S C A

existent, 18131817]; Iorga N., Contribufiuni la istoria literaturii romne la inceputul secolului al XlX-lea. Bue., 1906, p. 13 [despre repararea fintnilor la 1808]; Idem, Studii i doc, V, p. 152 i VII, p. 18 [doe. 1735 i 1820]; Mfsti-su^ari si ncgutori din trecutul Craiovei (indice) i p. 210 [nr. fiutnilor la 1832], 283284 [contract cismcle, 1818]; B.G.O., 1849, p. 256 [despre inerea cimelelor in stare bun] i 1850, p. 293; V. Rom., 17 oct. 1851, p. 306 i 25 aug. 1850, p. 283; B.Of., 1856 iunie 11, p. 181 [renfiinare fintini] Georgescu Anastase, Identificarea unor rechi fintini din Craiova (A.O., II, 1923, p. 475476) [Priscua din mah. Sf. Arhangheli de la metohul Episcopiei de sub Vlcneti i din drumul Orevci]; Contevelor E., Apa potabil din Craiova (Carpaii", 913 iunie 1884). M F l N T l N A DIN PIATA ELCA (fintina Purcarului, fcut de Pavel Teodor si Marin bulucbasa, 1816), str. Matei Basarab nr. 1113. Dinculescu N.G., Fintina din Piata Elea (A.O., VII, 1928, p. 468) [pisania, 1818]. F N T N A DIN PIATA 23 AUGUST (1846) CIMEAUA LUI HAGI EN U (fost n str. Hagi Enu ? nr. 2). M.O., X I , 1959, nr. 34, p. 175; Mesteugari si neguftori, p. 241242 Idoc. 1839J. M F l N T l N A JIANU (1800, refcut 1930), parcul 7 noiembrie. A.O., V, 1926, p. 134 i VII, 1928, p. 418 Ifoto veche]. F l N T l N A OBEDEANU (construit de paharnicul C. Obedeanu i soia sa, Stanca, i recldit dup 1774 de tefan Pircoveanu fost marc vornic). A.O., IV, 1925, p. 338 i VI, 1927, p. 188 [foto veche]; Episcopio Rimnicului, p. 156; Obedeanu C.V., Fundafiunea Obedenilor (A.O., IV, 1925, p. 13); A.O., 1933, p. 376 [pian Vilacrosse, 1837] ; Vasilescu Al., Fintina Obedeanului in sec. XVIII (A.O., 1927, p. 188192); Idem, Actul de proprietate al episcopiei Rimnic asupra fintimi Obedeanu (ibidem, p. 206) ; L.A.R., 1905, p. 571 [doc. 1787, fintina Obedencii din Craiovia]. M F N T N A POPOVA (pe drumul Orevei, refcut de Matei Basarab, 1651 273 , refcut 1905), cart. Romneti. Documente, indice XV l i ; Pessiacov A., Schife de istoria Craiovei, ed. Il-a, p. 4243 [pisania]; A.O., 1922, p. 19; Georgescu Anastase, Craiova, Cercetri istorice, p. 4 1 ; A.O., 1939, p. 404405 [descn si inscripiel; Oltenia", I, 1940, p. 18; Diaconescu M., Monumente istorice, p. 4950. F l N T l N A CU TEAP (fintina lui Bogdan Mecioca, fost ling Parcul poporului). M.O., X I I , 1960, nr. 56, p. 379. B1SERICI *. BISERICA ADORMIREA, v e Gota i Podbania. BISERICA ASU, vezi Hariu. BISERICA BASICA (Toi SGnii, bis. Jianului, construit de Stmit Jianu gi Chirc Bbeanu, 1780; reparata 1893 2 7 i i 19121913), str. Grivia. Iorga N., Studii si doc, XV, p. 7 0 ; Episcopia Rimnic, p. 4 6 1 ; Demetreseu Mil G., Bis. To'\i Sfinfii-Basica (A.O., XIII, 1934, p. 340342); Oltenia. II. 1941, p. 132 i 176 [tneemnarel, III, 1942, p. 8386; AER, 1921 1925, p. 360; AMO, 1941, p. 168. M BISERICA BELIVAC.l (Sf. Nicolae ? i Schimbarea la fa, Sf. NicolacAmaradia. Sf. Nicolae din Tristari, construit de Hristea Belivac i Mihai Socolescu, 1794, reparata dup cutremurul din 1838, la 1867,
www.cimec.ro

N.

STOH:ES

219

restaurata 19561957; pstrcaz fresca originari!), str. Pavlov, iir. 19 (fost Amaradia). Episcopio Rimnic, p. 462; A.O., 1925, p. 288; 1926, p. 332333; Demetn.scu Mi! G., Bis. Sf. Nicolae-Belivac (A.O., 1934, p. 337340); Brtulcscu I., 'untele bisericii Belivacd" din Craiova (A.O., 1935, p. 499500); GhikaBadeti, Evoluita (BCMI, 1936, p. 78, pi. CCLXXXVICCLXXXIX); Oltenia", II, 1941, p. 130; III, 1942, p. 103105; R.I.B., I, 1943, nr. 1, p. 124130; Nicolaescu G., Renovarea bis. Sf. Nicolae-Amaradia din Craiova (M.O., X, 1958, nr. 1112, p. 786787); AER, 19211925, p. 361; AMO, 1941, p. 165. M BISERICA B R l N D U A (Brinduul, Sf. Nicolae i Sf. Paraschiva, construit de familia Minescu, 1793, pe locul uneia de Iemn, repa rata 1855, cind s-a nchis pridvorul i s-au desfiinat pereii dintre naos i pronao i la 1902, restaurata 1940), -ir. Brndua nr. 10. Iorga N., Studii i doc, XV, p. 6 4 ; Episcopio Rimnic, p. 462; ACMI, 1915, p. 165 si 168 [inscripii] ; Oltenia", III, 1942, p. 100103; AER, 19211925, p. 3 6 1 ; Renaterea", 1940, p. 554563 [desprc reparaiij; AMO, 1941, p. 148. BISERICA CATOLIC 27 (sec. XVII, rccldit 17341738, arsa 1769, refcut alta, Toi Sfinii i Sf. Anton, la 18411844, reparat 1884). Iorga N., Cltori, misionari, p. 62 [dcscriere, 1654] ; Iorga N., Sludii i doc, III, p. 232 [m-rea franciscanilor, 1734], 252253 [desprc construirea unei capele n cimitir, 1832] ; 258262 [istoricul bisericii] ; 399, 410 [la 1827 bis. trebuia refcut], 446 (vezi i indice) ; X X V , p. 22 ; Del Chiaro, Rvolu fiile Valahiei, p. 13; B.O.R., 1899, p. 147148 [doc. 1794 desprc reeldirca bisericii i ruinele bisericii din vremea stpnirii austriccilor] ; A.O., 1924, p. 159; Hcring Iuliu, Monografia parohiei calolice din Craiova, Craiova, 1927; Oltenia", III, 1942, p. 121124 [istoricul diverselor cldiri ale bisericii]. BISERICA COJOCARILOR, vezi Sf. Ioan-Hcra. M BISERICA CRAIOVIA (Sf. Nicolae, construit de Alcxc i Oprea Becheanu i Matci Slceanu, 1770, rcparat 1860, 1897, 1923 i 19531955; fresca veche a fost retuat i spalata la 1955), str. Craiovia 52. Iorga N., Studii si doc, XV, p. 6 6 ; Episcopio Rimnic, p. 4 6 2 ; ACMI, 1914, p. 104 [foto]; 1915, p. 168 [inscripii]; Oltenia", III, 1942, p. 7377; AER, 19211925, p. 362; AMO, 1941, p. 148; Sacerdoeanu A., Acte referi toare la mosia Craiovi\a, jud. Doli (A.O., 1928, p. 451459) [din 16891746, proprictatea m-rii Horcz]; Iorga JN., Studii si doc, XIV, p. 5354, 118119, 136137 [doc.]; vezi i indice; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul C. .i m m t ii de la 1593]. BISERICA DOMNEASCA, vezi bis. Sf. Duniitru. M BISERICA DOROBNIA (Sf. Nicolae, construit de C. i D. Eotcscu, 1782 eau 1793, refcut dup 1838 2 ", reparat 18581863 , 7 8 i 1907), str. Odobcscu nr. 1 (sau str. Dorobnia). Iorga N., Studii i doc, XV, p. 6 4 ; A.O., 1929, p. 337338 [doc. 1802, bis. data n grija isnafului pescarilor] ; Acte privitoare la reconstruirea bisericii Sf. Nicolae Dorobnfia din Craiova, n anul 1863 (A.O., 1935, p. 396397); Ioncscu I., nsemnri de pe crfi vechi (M.O., 1957, nr. 78, p. 522527) [i istoricul bisericii]; Episcopio Rimnic, p. 4 6 2 ; A.O., 1934, p. 396397; Renaterea", 1941, p. 78; Blaa D., Bis. Sf. Nicolae-Dorobnfia (Oltenia", II, 1941, nr. 14, p. 7880); Oltenia", II, 1941, p. 130131; III, 1942, p. 8690; AER, 19211925, p. 362; AMO, 1941, p. 165166. BISERICA D U D U , vezi bis. Madona Dudu.
www.cimec.ro

221 '

BIBLIOGRAFIE- I - TARA ROMANI \~< \

BISEBH'A DIN IIAM'L Pl'MHA (sec. X V I I I ; dirimala). Popeacu-Cilen I., Biserici eraiorene dispariti*' (M.O., M I , 1955. nr. 10 12. p. 637). BISEBICA EPISCOIMEI. veti bis. GNES< l BISEBICA DE PESTE DIU'M DE CASELE FILIANILOB (drfmat). Popescu-Cilieni I., Biserici eraiorene disprute (M.O., VII, 1955, nr. 10 12, p. 637). BISEBICA GNESCU (Sf. Ioan si Sf. Nicolae. metohul episcopiei Bimnic 2Te stili Episcopia, zidit de Barbu Ztrcanu fost mare stolnic cu ajutorul negustorilor, 1757; drimat 1884 san 1889), fost pe locul palatului de Jnatiie. Ghenade, rpiti opti] Bin nicuhi, Biferica din Ciaiota u hrcmul Sf. H nuli ISicclat si Sf. I un Botiztorul, numit a Cmscului i apoi supranumit metohul Episcopiei. Hue. 1891,36 p. -f XL1X (din B.O.R.. XIV, 18901891, p. 246269. 331 353. 422433) [p< irIi ic. d i i i m i te. 1 7 6 ? - li 5f ] : Eulat T.G. Inscriptii - (B.I., 1923. p. 118); pisania si in Viitonil", mart. 1891 si L'ricami, \ N 11. p. 471 472; Inscripfii Bucuresti. p. 490 |pisania|; Blaa D.. lnscriptiuni de pe potimi bisericii episcopiei din Craiora. afiat la biserica Craiovita (Oltenia", II. 1941, p. 140); Ureehia, Ist. rom., II, p. 7071 |doe. 177.".. bis. arsa in rzboi]; VI, p. 141; VII, p. 312. 372373; X A, p. 211212; Bulat, Contribuitimi documentare, p. 110111 |doc. 1780); Condica metoaeior .*/. tpiscopii htmnic. Metohu Gnescu din Craiora (Oltenia", III. 1942. p. 128150) [documente] 1 1 ; Zilot Romno], ed. liasdeu, B u e , 1884, p. 3536 [descrierea metohului i asediului. 1800]; B.O.B.. XII, 1888, p. 617 [aveiea bisericii, 1786| si XIII, 18891890, p. 2 8 1 : Montimente nationale, l i , p. 190191 [descriere] ; Episcopia Bimnicultti. p. 151, 156, 416426, 464; A.O., IV, 1925, p. 280: Buzescu, Beconstituiri. II, p. 78; A.O., 1936, p. 424 (reparatii); Donat. Eundafiile. p. 4546; Popcscu. melisurile, p. 44, 61 : Popeecu-Cilieni I., Biserici eraiorene dispartite (M.O.. M I , 1955, nr. 1012, p. 637); Idem, Arhierettl Timotei Erdoxiados al ..episco piei" din Craiora (M.O., VI, 1954, nr. 78, p. 412413); Dinculeecu N.G., Seminarul craiotean din secolul XIX (M.O., 1958, nr. 56, p. 389394) |si deepre bieeric i cldirile sale la mijlocul sec. X I X :1. M BISEBICA 1IAGI ENU (Toi S6nii din Tirpul de Afar ot hoianii sau Ttrgol N echi, construit de Nicolae Ceauescu, Sndulache Dumitrache, Ioan bcanul i alii, e. 1800, restaurata 1838, 18551856, rcparat 1895. 1941; pietura din 1895), str. Al. Cuza, nr. 67. Iorga X., Siudii si dee. XV, p. 6162; Balata D., Un alt manuscrit al lui Dionisie Etlesiarhul: pemelnicul bisericii Hogi Enu-Craiora (..Oltenia" II, 1941, p. 7677); Idim, nsemnari (ibidem, p. 7778); Idem, Documente privino istoria Craiorei (M.O., 1957, nr. 1112, p. 845858) [doc. ale bis. Hagi Enu, printre care i un contract din 1855 deepre refaeerea bisericii]; Episcopia Bimnic, p. 4 6 3 ; ACMI, 1915, p. 143 si 169 (foto pisanie, inacrptie, clopot 18071; A.O., 1923. p. 356; A E B , 19211925. p. 363; Georpescu Anastase, Craiora. Cercetri istorice, p. 6869 note; Oltenia", II. 1941. p. 129 si 176 [insemnare]; AMO, 1941. p. 149150; Oltenia", III, 1942, p. 95 97; Blaa D., Biserica Ungi Enu din Craiora (M.O.. XI, 1959, nr. 34, p. 166181) |istoric, pisania, 1800, despre ctitori, reparatii, nsemnari de pe erti etc.]. BISEBICA DIN HANUL M-RII HUBEZI (Adormirea, inceputul eec. XV1I1) *. Vezi si hanul.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

L-Jl

l'opcscii-Ciliciii. liiserici craiovene disparut* (M.O.. \ l l . I(.">"). nr. lu 12, p. 636637); lorga N., Studii fi doc, XIV, p. X I I I , 175 Idoc. 1742 1829]. B1SERICA HARIU (Au, biserica din Oborul tirgului de afar, nvicrca, Sf. loacliim i Ana i Sf. Haralamhic, 1808 construite de Asu sau llaru paharnicul eu ajutorul lui N. Samurca postelnicul, eaimacam al Craiovei, avariata de cutremur la 1838, reparat 1862 si zugrvit, 1908 si 1938). Iorga N., Studii i doc. XV, p. 61 ; ACMI, 1915, p. 166167 [pisania, 1821?, foto]; Urcchia, Ist. rom., X A, p. 2 3 5 ; A.O., 1929, p. 452 [doc. 1814] M p. 465 [doc. 1839]; Oltenia", II, 1941, p. 130; III, 1942, p. 113114; AER, 19211925, p. 3 6 3 ; AMO, 1941, p. 151. BISERICA JIANULUI, vezi bis. Bsica. BISER1CA MADONA D U D U (Maica Precista din Dud, Adormirea, 1700. de lemn, construite din zid la 1758, de Hagi Ion Ghcorglie tbcar i Constantin Fotcscu fost mare clucer, drimat de cutremur la 1838, refcut 18421843, drmat 1913, refcut 19291942; fost untoli al cp. Rmnic) **3. str. Madona Dudu nr. 77. lorga N., Studii i doc, VIII, p. 115; X V , p. 6 3 6 4 ; X X I I , p. 4 6 - 4 7 ; B.O.R., 1888, p. 618626 [doc.]; vezi i Ghenadie al Rimnicului, Arhiva episcopiei. Documente originale si copii. Maica Domnului de la Dud. Traduse. adnotate si publicatede..., B u e , 1888, 17 p. 2 M ; Urcchia. Ist. rom., II, p. 119120, 798; VII, p. 303304; X A, p. 195197, 200202 [zidirea a 8 odi]; B.G.O., 1834, p. 125126 [numire de epitropij; Metesugari i neguttori din trecutul Craiovei, p. 261262, 264266 [doc. 1842, bis. zugrvit de C. Lecea], 272, 275276 [diverse luerri, 18431844]; Carpaii", 17 ian. 1844, p. 2 Idespre cldirea scolii]; (Rulianu 1.), Fundatiunea MaicaPrecistaDudu din Craiova, Bue., 1886. 16 p ; Testament eie jondatorilor bisericii Maica Domnului Dudu din Craiova, Craiova, 1887, 19 p ; Leusteanu N.B., Amintiri din trecut. Craiova, 1896, p. 1727 [despre coal]; <Anghelc8CU G. >, iiserica Madona Dudu din Craiova, Craiova, 1902, 19 p ; Episcopio Rmnic, p. 156, 427431, 4 6 3 ; B.O.R., 1913, p. 656 [despre cldirea bis.]; Iorga -V, Clopotul ddruit de Caragheorghe, ntemeietorul Serbiei, bisericii satului Topola (1811), Bue., 1913, (din AARMSI, s. II, t. X X X V I , 1913) [despre biserica veche si drmarea ri, inscripiij ; ACMI, 1914, p.98 |dcsprc drmarea bisericii veclii, inscripii, foto]; Constantincscu I., Istoricul bisericii Maica Precesta de la Dudu din Craiova, vol. I, Vlenii de Munte, 1914, 5 -+- 152 p. + 53 pi.; vol. II, Craiova, 1928, 740 p. [i documente, pomolnice, inseripii, cu stiri si despre celelalte biserici din ora?] (presentare n A.O., 1928, p. 355359); AER, 19211925, p. 363364; A.O., 1925, p. 286288; A.O., 1926, p. 328330; Concursul pentru biserica ..Madona Dudu"1 (Arhitcctura", V, 1926, p. 9196) [cu ocazia refaccrii ; eu planuri aie bisericii] ; vezi i Arbitectura", VI, 1930, p. 27 [proiectul arhit. Traianescu i Becu]; Oltenia", II, 1941, p. 131; III, 1942, p. 6 7 7 1 ; AMO, 1941, p. 151154; Popcscu, Invelisurile, p. 9 2 ; Stoenescu Dcm., Mormintul poetaiui Vasile Cirlova la Craiova (A.O., 1922, p. 7880) [la bis. Madona Dudu]; Samarian P., Medicina si farmacia, III, p. 6263 [despre spital]. BISERICA MADONA OOTA, vezi bis. Oota. METOHUL EPISCOPIEI, vezi bis. Gnescu. BISERICA MNTULEASA (Adormirea construit de vomico] Barbu tirbei, Ioan vtaf de eroitori si tot rufetul eroitorilor, 17861792,
www.cimec.ro

222

DIIILIOCRAFIE - I - TA II A OMAN-BASCA

in locul unti bis. mai vcclii fcute de Dospina Strmbeanu, restau rata 1896). ACMI, 1915, p. 156158, 163164, 169 Ipisania, 1786, inscripii, obieetc i foto] ; Guran K., Pomelnicul bisericii Maica Precista Mintulcasa din Craiova (A.O., 1937, p. 370374); Idem, Condica sf. biserici ce-i zie Mintulcasa (A.O., 1938, p. 9397; 1939, p. 150158; 1940, p. 142151); Act privitor la biserica Miiitul-usa din Craiova, 1795 (A.O., 1928, p. 460461); Un act privitor la npunititi acoperisului bisericilor Sf. Dumitru i Mintuleasa din Craiova, in unni 1834 (A.O., 1935, p. 395396); Episcopio Rmnic, p. 463464; AEK, 19211925, p. 3 6 4 ; Demetrcscu Mil G., Bis. Madona-Mintuleasa din Craiova (A.O., 1931, p. 122125) ; OItenia", II, 1941, p. 131; III, 1942, p. 97100; AMO, 1941, p. 154155; Popescu, nveliuiile, p. 63. M M-REA O B E D E A N U (Buna Vestire i Sf. imparati, construite de Constantin Obcdeanu paharnic i familia sa, 17481753 2 8 i ; avariata de cutremurul din 1838, reparat i zugrvit 1840; reparat 1857 1858, 19301931 i 19521956, cnd au fost refcutc turlele; pictura ultima din 1933; fost metob al episcopiei Rmnic 2 8 6 ; cldirile fostei m -11. secularizate la 1864, au fost destinate unei scoli, spital i azil), str. Timi, nr. 48 (Obedeanu). Vezi si scolile vechi i spitalul vecbi, care s-uu aflat un timp in cbiliile acestei biserici. Iorga N., Studii i doc, VII, p. 18; VIII, p. L I X L X i indice [despre fam. Obedeanu]; X V , p. 6566; Urechia, Ist. rom., I, p. 84, 92 [coal i spital], 9 3 ; V, p. 6062 [m-rea drpnat, 1794J, 4 1 8 ; VII, p. 3 1 ; VIII, p. 433434 [innoirea scolii]; X A, p. 340342; B.G.O., 1838, p. 23 [lista de inosii] Documente pentru m-rea i scoala Obedeanu din Craiova -"' (A.P., XIV, 18461847, p. 10381051); vezi si A.P., 18321848, cap. Venituri si cheltuieli ale scoalei Obedeanu2*; A.O., 1931, p. 352364, 373378 [docu mente] ; Stoicescu N., Cum se zugrveau bisericile in secolul al XVIII-lea i in prima jumtate a secolului al XlX-lea (M.O., 1967, nr. 56, p. 422-424) Icontract pentru zugrvirea bisericii, 1844] ;C.D.A., supliment din 12 mai 1839 s: 1840 mai 18 Ircparaii dup cutremurul din 1838, refacerea turlelor] ; B . G . O , 1839, p. 127128, 1840, p. 103, 1842, p. 103 [reparaii]; Petrescu Maria,' Documente privitoare la moiile bisericii Obedeanu din Craiova (Olteiii.i". H , 1941, p. 716) [si despre Craiova]; A. Rom., 23 i 25 sept. 1857 [moiile bisericii date in arendj; Bnescu i\., Contribufie la istoria inv\minlului din Muntenia in veacul al XlX-lea. Informafii asupra scolii in timpul domniei lui Grigore Ghica vod (N.R.L., III, 1911, p. 282286) [doc. despre scoala de la Obedeanu] ; B. Of., 1857, dee. 13, p. 393 [reparaii cbiliij ; Monu mento nationale, II, p. 190 [deecriere] ; Episcopio Rimnic, p. 410416, 4 6 4 ; ACMI, 1915, p. 145 [clopot 1812] 149 licoan], 150 [starea bisericii], p. 161 163 [descriere, cri, inscripii] ^ 9 ; Demctrescii Mil. G., 0 veche ctitorie boerasc biserica Obedeanu din Craiova (A.O., I, 1922, p. 174186) [istorie, documente, despre coal i spital]; lonescu G., Biserica Obedeanu" din Craiova (ibidem, p. 372374) ; A.O., 1922, p. 389; Obedeanu C.V., Fundofiunea Obedenilor (A.O., 1924, p. 912); Samarian P., Medicina i farmacia, III, p. 171175 [despre spital] ; AER, 19211925, p. 365; A.O., 1925, p. 2 8 9 ; Vincenz A., Din trecutul Craiovei (A.O., 1926, p. 324327); Bals G., Influence serbe; A.O., 1929, p. 3 4 1 ; Drgbiccanu Y., Monumenlele OUeniei (BCMl, X X V I I , 1934, p. 100) |descriere sumar i foto]; Renaterea", 1941, p. 476479;
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

223

* Popa-Nemoiu M., Memoria asupra situaiei istorice i juridice a bis. Obcdeanu, Craiova, 1941, 84 p ; Oltenia", I, 1940, p. 170172; II, 1941, p. 130; III, 1942, p. 5962; ACMI, 1943, p. 5 1 ; AMO, 1941, p. 155156. M BISERICA OOTA (Madona Oota, Adormirea i Sf. Pantclimon, bis. de lemn sec. XVIII, construit de zid de C. Briloiu vel clucer, Stoian bacalbaa si alti negustori, 1813, zugrvit 1817, rcparat dupa e ut 1 murili din 1838 si la 1914), str. fost Molotov nr. 93 (fost 1 D.A. Sturza). Iorga N., Studii i doc, XV, p. 7071; Oltenia", II, 1941, p. 117118 [pisania] ; Blaa D., Alte manuscrise aie lui Dionisie Eclesiarhul. Pomelnicul bisericii Oota (Oltenia", II, 1941, p. 99111); Episcopio Rimnic, p. 4 6 4 ; AER, 19211925, p. 365; Oltenia", III, 1942, p. 116119; AMO, 1941, p. 154; Buzatu D., Biserica Oota din Craiova (M.O., XIV, 1962, nr. 1012, p. 641647) (istorie, desprc pomelnicul bisericii]. M BISERICA PTRU BOJ (Sf. Mina din Srbi, Adormirea, construit de I'.il i n Boj, fiul lui Tudor Boj din Chiprov i Blasa capitanili 1731, timpla fcut de Stan Jianu postelnicul la 1787; bis. reparat dupa cutnmurul din 1838 i n 1906, 1921, 19401942), str. Dr. Bagdasar nr. 2 (fost Smrdan). Iorga N., Studii i doc, V i l i , p. 4, 1516 (doc. 1787, timpla noua], 81, 115 [bis. arsa de crjali| ; XV, p. 68 i X X I I , p. 47 [c. 1832]; Urcchia, Ist. rom., I, p. 268269, 389390; VII, p. 324; Episcopio Rimnic, p. 4 6 4 ; ACMI, 1915, p. 158159, 169 [inscript ii|; Ep. Ghenadic, Iconografia, p. 42 [bis. zugrvit 1838]; A.O., 1925, p. 288289; 1926, p. 327328; Georgescu Sica, Mahalaua Srbilor din Craiova (A.O., 1928, p. 117); ACMI, 1943, p. 25, 80 [restaurala picturiil; Oltenia", II, 1941, p. 130; III, 1942, p. 7780; Blusa Dumitru, Contribuii la istoria bisericii Ptru-Bof (Sf. Mina) din Craiova (M.O., X, 1958, nr. 910, p. 661668) [inscripia, 1731, despre ctitori, rcparaii, morminte, nsemnri); Brtulescu V., Zugravul Constatilinos (M.O., 1961, nr. 1012, p. 688698); AER, 19211925, p. 366; AMO, 1941, p. 164165. BISERICA DIN PISC (drmat, bis. de lemn, nceputul sec. X V I I I , construit de banul Gbcorghc Cantacuzino). tefulcscu, Istoria Tg. Jiului, p. 157158; Popescu-Cilieni I., Biserici craiovene disprute (M.O., VII, 1955, nr. 1012, p. 636). BISERICA PODBANIA (Adormirea si nltarca, construit de Vlad mcclarul si aliii. 1800, zidit pe locul uncia de lemn, drmat 1937; li.-l in curtea cimitirului Sineasca). Urechia, Ist. rom., VI, p. 155; ACMI, 1915, p. 168 [inscripii] ; Oltenia", II, 1941, p. 130; III, 1942, p. 105; Popescu-Cilieni I., Biserici craiovene dispa rute (M.O., VII, 1955, nr. 1012, p. 635637); BISERICA POPA HRISTEA, vezi bis. Sf. Apostoli. BISERICA POSTELNICUL F I R U , vezi bis. Sf. Trei Icrarlii. BISERICA PROTESTANT (dupa 1839). A.O., 1927, p. 5960 Idoc. 1839, prin care se d voie sa se fac biserica]; Oltenia", III, 1942, p. 124. M BISERICA SF. APOSTOLI (Popa Hristea, construit de popa Uristea i cnoriai la 17831781 *">; reparata 1855, 1869, 1883, 1904; restaurata 19561960; fost untoli al p. Rimnic), str. Sf. Apostoli, nr. 1 (acum Silozului). Iorga N., Studii i doc, VIII, p. 3 8 ; Episcopio Rimnic, p. 4 6 5 ; ACMI, 1915, p. 160161 i 168 [inscripie] ; AER, 19211925, p. 367; Oltenia", II, 1941, p. 132 i III, 1942 p. 9091 ; AMO, 1941, p. 157.
www.cimec.ro

224

BIHMOCKAFIE - I - TARA R O M A N K A S C A

M BISERICA SF. ARHANGHELI (?i Sf. Trei Ierarhi, construite de Dumitru polcoMiic, Ioan Mtsaru si alii la 1783, terminata 1797, restaurata 1855 i 19291933). str. Simion Brnuiu (fost Sf. Arhangheli). lorga N., Studi i si doc, N U I , p. 17 |doe. 1809, ceas la bis.J, XV, p. 67 68; Episcopio Rimnic p. 165 : \C\1I. 1915. p. 109 |inscripii| : A.O., 1925, p. 290291; AER, 19211925, p. 367; Oltenia". Il, 1911. p. 131; III, 1942, p. 9294; ACMI, 1942, p. 4 5 ; AMO, 1941, p. 158. M BISERICA SF. DUMITRU (biseric domm-asc. eoitstruit le Infierii Craioveti, la o data incerti, sec. XV eau ineeputul sec. XVI?, rezidit de Matei Basarah la 1651, reparat 17231724, indrilit i zugra\it de C-tin Argetuiami fost mare elueer le loua iri, odat ante 1768, a doua oar la 1775, dupa rzboi, minata dupa 1838, <l.mm.il.i si refacut le Leeomte de Nouy 1889 291 , terminata la 1933; pictura (acuta de francezii Menpiot i Boris, 19071933), str. Matei Basarah nr. 2. Istoria rii Romnesti, p. 106; Monumenta Speclanlia, XVIII, p. 98 Idescricrc 1640); Paul de Alep, Clloriile, p. 194195 [descrierej ; veri i M.O., 1967, p. 920921; lorga N., Studii i doc, VI, p. 4 7 5 ; ACMI, 1915, p. 169 linscripiij; Urechia, Ist. rom., II, p. 117118, VI, p. 153155*"; Cotututtineaeu I., Acte privitoarc la biserica Sf. Dumitru din Craiova (A.O., VII, 1928, p. 125129); Bulat, Contribu(iuni documentare, p. 8899 [doc. 17501826; bis. fost sediu a! episcopieij; Suleseu M., Documente de lu Manolache Ruset vodd (A.O., 1, 1922, p. 248250) [din 1770]; publicat i in Ramuri", 1929, p. 160163 i lu R.I., X I , 1925, p. 14; Papacostea \ . r i Regleanu .M.. Seminanti central. Documentele intemeierii publicate de..., Bue., 1938, p. 14 [doc. 1764, rf. la scoalj; Inscripfii Rucureti, p. 492 Ipisania lin 17741; Genealogia Cantacuzinilor, p. 5 9 ; Un act privitor la reparafia acope riului bisericilor Sf. Dumitru si Mintuleasa din Craiova. in anul Ifi'M (A.O., 1935, p. 395396) \-lnscrip\ii de pe raclele din caledrala mitropoliei din Craiova (M.O., X I I , 1960, nr. 12, p. 9396); Coustantinescu I., 0 pricin intre mahalagiii bisericei Sf. Dumitru din Craiova i preolul Ion de la aceeai bise rica (A.O., 1930, p. 333336) [diu 18431844]; Popescu-Cilieni I., Catagrafia <din 1851 > de averea bisericii Sf. Dumitru. metoli al episcopiei Rimnic ^ 3 (A.O., XV, 1936, p. 128132); Oltenia", I, 1940, nr. 4, coperta [desen le Barbu lscovcscu, 1847); Antoniu AI., Album, partea 11-a, pi. 8 2 ; Ramuri", 1, 1906, nr. 12 [foto vechej Antonescu P., Arhiteclura religioas la romani, partea 1, p. 1721[lcscn vechi mainte le recldirej; B. Of.. 1855. sept. 12. p. 285 i 1856 p. 29 [despre recldirea bieericii); B.S.N.R., 19051906, p. 2021 [medalia recldirii, 1858); Krupensky, Medaliile romane, p. 167168 |la felj; Bolliac C , Mnstirile din Romania, p. 455 [despre starea de ruina a bisericii, 1862]; Hasdeu B.P., Originile Craiovei, Biserica Sf. Dumitru... B u e , 1878, p. 35 [crede c biserica bneasc" dateaz cel mult din vremea lui Barbu Craiovescu, primul ban al Oltenici"] ; Pessiacov A., Santul DumilruRuneasa din Craiova, Craiova, 1881, 20 p. (reprodus i in A.O., XI, 1932. p. 202212; pisania i in Calend. rev. Ramuri", 1908, p. 6 6 ; Pessiacov August, Scrisoare (Carpaii", 20 sept. 1884) [lespre restau rarti bisericii de L. de Notty] '-iM ; Gabrielescu N., Memorili pentru luminarea publicului in afacerea restaurrilor de monumente islorice, Iai, 1890, p. 6162; Idem. Reslaurarea monumentelor islorice. Rspuns la raportul d-lui Rvoil, Iai, 1891, p. 5255 [despre recldirea bieericii de Leeomte de Noiiyl; R.I.,
www.cimec.ro

N.

STOICKSCU

2>L

X X I , 1935, p. 395 [N. Iorga: bis. distrus de barbarie" lui L. de Noiiy]; Viitorul", mart. 1891 si Uricarul, XVII, p. 4 7 1 ^ 7 2 ; Lecca O.G., Familiile beeresti romane, p. 78; Pessiacov A., Schife de istoria Craiovei, d. 11-a, p. 4476 [pisania, foto, documente] ; Episcopio liimniirului, p. 381388 [istorie, inscripii]; tefulescu Al., Polovragii, p. 7374; lorga N., Istoria romnilor in chipuri si icoane, II, p. 1314; Duinitreseu, Isloricul, IV, p. 5056 [si despre celelalte bis. din Craiova] ; Apurarea naional", 31 oct. 1914; Drghiceanu V., Bis. Sf. Dimitrie (BCMI, VIII, 1915, p. 191192) [inscripii] ; A.O., I, 1922, p. 18 i 216218; Demetrcscu Mil G., Biserica Sf. Dumitru-Bneasa (A.O., I, 1922, p. 344351) [istorie, cu ilustraii]; BCMI, X X V I , 19171923, p. 120; Poboran C , Ceva despre familia Argetoianu i rvparafiile bisericii Sf. Dumitru din Craiova (A.O., II, 1923, p. 323327); Stoenescu Dem., Pentru o istorie a Craiovei. Biserica Sf. Dumitru (A.O., 111, 1924, p. 5557); A.O., III, 1924, p. 159160; IV, 1925, p. 285286; Obedeanu C.V., Fundafiunea Obedenilor (A.O., III, 1924, p. 9, 13); \ m.. n/ I., Din treculul Craiovei (A.O., V, 1926, p. 192199) [istorie, descriere arhitectonic, foto]; Constantinescu-Iai, P., Vechimea bisericii Sf. Dumitru din Craiova, Craiova, 1926, 14 p. (din A.O., V, 1926, p. 390401) [crede c dateaz din t impili domniei lui Mircea cel Btrin] ; Demetrcscu Mil G., Contribufie la studiul: Vechimea bisericii Sf. Dumitru din Craiova (A.O., 1927, p. 3840) [zidit de Craiovcti eau de o bneas] ; Obedeanu C.V., Petru Obedeanu (A.O., 1927, p. 46) ; Constantinescu-Iai P., Bizanlinismul, p. 39 40, 4 5 ; A.O., 1927, p. 6 8 ; Vasilcscu Al., Descrierea (A.O., VII, 1928, p. 284); Iorga N., Istoria bisericii, 1, p. 285286 i II, p. 143; Atanasescu I.L., Biserica Sf. Dimitrie (Ion Maiorcscu", 1, 1931, nr. 67, p. 5057) ; Ghika-Budeti, Evolufia (BCMI, X X V , 1932, p. 6, 2930, 4849; pi. L X X V I I L X X X I X [bis. nainte de restaurare!; A.O., 1932, p. 205206; Drghiceanu V., Monumentvle Olteniei (BCMI, X X V I I , 1934, p. 99 Ideserierea bis. veclii i noi| ; Georgescu Anastasc, Craiova. Cercelri istorice, p. 4041, pi. V I ; Oltenia", I, 1940, p. 1819; Bcnasterea", 1941, p. 7879 i 154158; Popescu-Cilieni L, Biserica Sf. Dumitru catedral metropolitana din Craiova, Craiova, 1941, 16 p. (extras din AMO, 1941, p. 133147); Oltenia", II, 1941, p. 131; 140; III, 1942, p. 4550; Ghika-Budeti, L'ancienne archi tecture (BCMI, 1942, p. 3637, pi. X V I I ) ; Popescu, nvelisurile, p. 42, 44, 63, 88, 93 ; Aria fendala, p. 202 ; Constantinescu-Iai P., Din relafiile culturale romno-gruzine (S.A.I., II, 1957, p. 7) ; Popescu-Cilieni 1., Biserica Sf. Dumitru, caledrala mitropolitan a Craiovei, (M.O., X I , 1959, nr. 912, p. 576588) [descrierea actualei biserici, istorie inscripii, dou documente, din 1728 i 1831]; Vtianu, Istoria artei, p. 207, 505, 847; Davidescu M., Monumente istorice, p. 5051. M BISEBICA SF. GHEOBGHE NOL (i Intrarea u biserica, 1754 1755, zidit de Milcu Stoenescu biv stareste cu soia i nepotul su pe locul uneia de lemn din 1722; avariata de cutremur la 1838, repa.. 1848, refcut 1913, zugrvit de pictorul Eustaiu Stoenescu, str. Pltini nr. 15 (fost Sf. Gheorghe Nou). Iorga N., Studii i doc, XV, p. 60 ; V i l i , p. 4 ; ACMI, 1915, p. 166 [inscripii]; BCMI, VIII, 1915, p. 192 [pisania]; Urecbia, Ist. rom., IV, p. 9293; Episcopio liimnic, p. 466; BCMI, II, 1909, p. 191; Grboviceanu, Biserici ru averi proprii, s. II, p. 255278 [istorie, foto, doua d o c , 18501888]; B., Bis. Sf. Gheorghe din Craiova (Albina", X I I I , 19091910, p. 13701373) [dopa Grboviceanu]; A E B , 19211925, p. 368; A.O., 1926, p. 330331;
www.cimec.ro

22G

BIBLIOGRAFIE - I - TARA ROMAN-BASCA

Georgescu-Paleolog V., Bis. Sf. Gheorghe Nou din Craiova Introducere critica la opera picturale (A.O., 1939, p. 159175 + 8 pi.) (dcspre picturu lui Eust. Stocnescu]; (reccnzia negativa a lui D.P. Bogdan, in R.I.R., 1939. p. 447 448) ; Renaterea", 1941, p. 479481 ; Oltenia", II, 1941, p. 130; III, 1942, p. 6264; AMO, 1941, p. 159160. M BISERICA SF. GHEORGHE VECHI (i sf. Ioan Boteiitornl, construit de Ion fost stareste, Ion Briloiu mare sluger i altii in a doua junitate a sec. X V I I I , c. 17751785, reparata 1864 i 19371939), str. Traian Demetrescu. Iorga N., Studii i doc, VIII, p. 4 ; XV, p. 6869; ACMI, 1915, p. 168 [inscripii]; Episcopio Rmnic, p. 466; A.O., 1925, p. 288; Bals G., Influence serbe; Renaterea", 1941, p. 421423; Oltenia", II, 1941, p. 131132; III, 1942, p. 5456; AMO, 1941, p. 160161. BISERICA SF. HARALAMBIE, vezi bis. Sf. Nicolae ot Haralambie. M BISERICA SF. ILIE (cldit de vornicul Rie Otetcleanu, 1720 data pisanici , reparat dupa cutremurul din 1838 de vornicul Iordache Oteteleanu, care drim turla ,dcsfiincaz pridvorul si modi fica exteriorul bis. ; 2 9 i zugrvit de pictorul C. Lecca la 18401841, reparata 1864, cnd i se drm turimi; bis. refcut 1893; restau rata 19391940), str. 30 Decembrie (fost Lipscani). Iorga N., Studii si doc, VIII, p. 169; XV, p. 6 2 ; Meteugari i neguftori din trecutul Craiovei, p. 243244, 248249, 250, 251255 [doc. 18401841 zugrvit de C. LeccaJ, 245 [doc. 1840, acoperi), p. 247 [contract pt. amvon, 1840], p. 267271 [doc. 1843]; Voinescu T., G. Tattarescu, p. 55, 136138 [contractul pt. pictur] ; Wertheimer-Gliika, C. Tattarescu, p. 190; Antoniu, Album, partea Il-a, pi. 81 ; Strinescu Vucol, Carie de hotrnicie a mosiei Calafatul din districtul Doljiu, plasa Cimpu, proprietatea bisericii Sf. Jlie din Craiova, 1895 [i despre bis.] ; L.A.R., 1904, p. 560 [istorie] ; Episcopio Rmnic, p. 466 ; Grboviceanu, apte biserici, p. 223247 [istorie, avere]; \czi i B.O.R., 1904, p. 897901; A.O., 1925, p. 288; Rcnaterea", 1941, p. 208211; Popescu, nvelisurile, p. 4 2 ; Oltenia", II, 1941, p. 131; III, 1942, p. 5054; AER, 19211925, p. 368; AMO, 1941, p. 162. M BISERICA SF. IOAN HERA (Sf. Ioan din Srbi, bis. Cojocarilor, Sf. Ioan Boteztorul, Constantin i Elena i Sf. llie, zidit la 1804 de Hera Stnescu cojocarul, fratcle su erban, cu ajutorul iznafului cojocarilor, pe locul uneia de lemn arsa la 1801 ; reparata 1846, 1860, 1933; peste fresca vecbe, a fost pictat la 1869 i 1906) str. Arie nr. 19 (fost Aurelian). Ciuceanu St., Pisania bis. Sf. loan-Hera din Craiova (A.O., 1922, p. 60) [1804] ; Blaa D., Alte manuscrise aie lui Dionisie Eclesiarhul. Al doilea pomelnic al bisericii Sf. loan-Hera, Craiova (Oltenia", II, 1941, p. 111118); Blaa D., Pomelnicul bisericii Sf. loan-Hera din Craiova scris de Elorea dasclul din Drgoeti (M.O., IX, 1957, nr. 910, p. 676682); Orman Gigi, Din trecutul Craiovei. Mahalaua Sf. Iaon (A.O., 1927, p. 414416) ; Demetrescu Mil G., Din trecutul Craiovei. Mahalaua Sirbilor (Mahalaua Sf. Ioan) (A.O., 1928, p. 1012);Mircca Aurei, Mahalaua Sirbi lor" din Craiova (ibidem, p. 246247) ; Orman Gigi, Tot despre mahalaua Sirbilor (ibidem, p. 247); Oltenia", II, 1941, p. 132; III, 1942, p. 110112; AER, 19211925, p. 369; AMO, 1941, p. 162163. M BISERICA SF. IOAN - SEBASTIAN (Sf. Ioan Boteztorul i Sf. Dimitric, construit 1783? de jupn Vasile Tlpanu i soia sa,
www.cimec.ro

N. S T O I C E S C O

227

reparat i zugrvit 1887, rcparat 1901 i piotata 1932), str. Seve rinului nr. 49 (Lenin). Iorga N., Studii si doc, XV, p. 6667; Rcnaterca", 1941, p. 423424; Oltenia", II, 1941, p. 130; III, 1942, 5759; ACMI, 1943, p. 34 [restaurare]; AMO, 1941, p. 163164. BISERICA SF. MINA, vezi bis. Ptru Boj. BISERICA SF. NICOLAE-AMARADIA, vezi bis. Belivac - BISERICA SF. NICOLAE OT HARALAMBIE (biserica din curtca clucerului Haralambie, drmat, fusti pe lucul liceului Fraii Buzcti). lorga N., Studii i doc, XV, p. 6 7 ; Oltenia", II, 1941, p. 133; PupescuCilieni I., Biserici craiovene dispnile (M.O., VII, 1955, nr. 1012, p. 635). BISERICA SF. NICOLAE A POPII TOMA (drmat). Pupescu-Cilieni L, Biserici craiovene disprute (M.O., VII, 1955, nr. 1012, p. 637). BISERICA SF. NICOLAE, vezi bis. Uugureni. BISERICA SF. SPIRIDON, vezi bis. Vlduianu. BISERICA TOI SFINII, vezi bis. Hagi Emi? BISERICA SF. TREI IERARHI (Pustelnicul Fini, biserica din trgul de .il.H..: si Sf. Haralambie i Iuan Butezturul, construit de Zamfir sau Fir postelnicul, iiul lui jnpan lane i alii, 1815, reparat 1908), str. Postelnicul Firu W i b,e Iorga N., Studii i. doc, XV, p. 6 2 ; Blaa D., Alte manuscrise ale lui Dionisie Eclesiarhul. l'omelnicul bis. Postelnicul Fir din Craiova, 1815 ("Olte nia", II, 1941, p. 8299); Episcopio Rimnic, p. 4 6 5 ; Oltenia", II, 1941, p. 133; III, 1942, p. 115116; BCMI, 1940, p. 6667 [foto]; AMO, 1941, . 156157; ACMI, 1942, p. 59 [restaurare picturj; AER, 19211925, p. 366. M BISERICA SF. TREIME-TIRBEI (si Naterca Maicii Domnului, l'acuta de Dumitrana tirbei, soia lui C. tirbei biv vel stolnic, 17651768 ^ 6 , nnoit de Barbu tirbci la 1840, dup cutrcmurul din 1838, rcparat 1890, refcut dup planurilc lui L. de Noiiy, 1906), str. Ioan Maiorescu nr. 9 (fost Barbu Stirbei). Iorga N., Studii i doc, V, p. 329; V i l i , p. 78 [zugrvirca bisericii, 1781]; X I , p. 101 [doc. 1770, scutiri pentru biscric]; XV, p. 63 [pisania]; X X V , p. 6566, 75, 9196 [catagrafii odoare, 1814 i 1826], 118119, 141142, 147148; ACMI, 1915, p. 166 [inscripii] ; Iorga N., Scrisori i zapise de mesteri romani, p. 7778 i 8586 [contract rpart acopcriul, 1823]; Ramuri", II, 1906, nr. 1, p. 1415 [foto veche]; Documente, X V I , vol. IV, p. 95 [doc. din 1834]; Sf. Troif din Craiova i Sltioarele (Dm bovia", 7 sept. 1859, p. 360); Crboviceanu, apte biserici, p. 146198 [istorie, averea bisericii] ; i in B.O.R., 1904, p. 703705; L.A.R., 1904, p. 558559 [istorie] i 593, 617 [foto]; lorga N., Ceva despre ocupa\iunea austriaca in anii 17891791, B u e , 1911, p. 34 [despre bis. Sf. Treime]; Episcopia Rimnic, p. 467; lorga N., Istoria romnilor in chipuri si icoane, III, p. 236237; AER, 19211925, p 370; Oltenia", II, 1941, p. 1311 III, 1942, p. 7173; AMO, 1941, p.167 168. M BISERICA U N G U R E N I (Sf. Nicolae, mab. Tabacilor, 17741780, zidit de Constantin i Nicolae Bccbcanu pc locul uneia de lcmn, reparat 1844, 1916) ^ 7 , str. Ungureni (Doamnci). Iorga N., Studii si doc, VII, p. 18; XV, p. 71 ; Episcopia Rimnic, p. 467; AER, 19211925, p. 370; Georgescu Anastase, Mahalalele Craiovei (A.O., 1939, p. 397); Oltenia", l i , 1941, p. 132; III, 1942, p. 8 0 8 3 ; AMO,
www.cimec.ro

228

UiriLlOGHAFIF. - I - AHA KOMANKASOV

1941, p. 167168; Buzatu D., O condica de ade vechi (M.O., X I I , I960, nr. 56, p. 376381) [tlcsprc averca bisericii si diverse alte tiri|; Idem, Biserica Ungurenilor din C.iaiova (M.O., XII, 1960, nr. 912, p. 646652) [istorie, pisani**, 1864, despre avere, reparaii etc.]. M BISERICA VLD1ANU (Sf. Spiridon si Sf. Nicolae, zidit de Fola \ ldianu biv vcl elucer, 1758, reparat 1925; fosl iiieloli al m-rii Il u n / i ) *, str. V. Conta. lorga N., Studii si doc, V i l i , p. L X X [despre l'ani. Mdiauu]; XV, p. 6 1 ; XIV, p. 118 [doc. 1783J i 177178 |doc. 1834|; Ionacu I., Contribuai la isloricul m-rii //lire;, p. 134 si 136 [despre acoperirea bis. si spitalul pentiu ciuniatij; Stoicescu N., Cum se zugrreau bisericile in secolul al XI lll-lea i in prima jumtate a secolului al XIX-lea (M.O., 1967, nr. 56, p. 421 122 [contract peiitru ziignUirca bisericii, 1826] ; ACMI, 1915, p. 165166, 168) [iuscriptiil ; L reehia, Ist. rom., VI, p. 223; Episcopio Rimnic, p. 467; A.O., l \ . 1925, p. 289290; 1926, p. 333334; Bulat, Contribu\iuni documentare. p. 991U8 [doc. 17931794); AER, 19211925, p. 369; Do;.a. 1., Despre liiserica si mahalaua 1 ldianului din Craiova (A.O., X V I I , 1938, p. 6269) i Craiova, 1938, 8 p ; inventar de odoare i icoane rechi de la biserica Sf. Spiridon-Craiova (A.O., XVII, 1938, p. 6970); Duinitresu Al. T., Notie vechi despre biserica l ldienilor (ibidem, p. 135138); Boicescu Al. din Buieeti, inai cera despre biserica l ldianului din Craiova (A.O., 1941, p. 2837) [si extra* din diata din 1777); Kenatcrca". 1941, p. 1 8 1 482 ; Oltenia", 11, 1941, p. 129; III, 1942, p. 6567; Blasa D Irhimandritul Chiriac Kimniceunu zugrav (.,Oltenia", l i , 1942, p. 187189) |13 icoane la bis. Sf. Spiridon|; AMO, 1941, p. 167; Popeecu, lnreliurile, p. 4 5 ; Doua sute de ani de lu zidirea bis. Sf. Spiridon din Craiora (M.O., XI, 1959, nr. 12 p. 7475); Bratulescu V., Inscripii i insemndri (ibidem, XIV, 1962, nr. 1012, p. 696) [de fapt descricrea bisericii, l'r iuscripii|. M CRUCE in curtea bis. Sf. Nicolae -Amaradia (a lui Hratea Belivac 1800). ACMI, 1914, p. 105 si 1915. p. 149 [foto]; M.O., 1965, nr. 78, p. 584; A.O., 1934, p. 339 [inscripia). CRUCE, in curtea bniei (din 1826). M.O., 1965, nr. 78, p. 585586. CRAIOV1A, vezi Cernelile. C R A I A N I , eat disparut, foet in jud. Dolj Vezi i Crani. Donat 1., Satele lui Mihai Vileazul (SMIM, IV, p. 482); Documente, ndice ecc. X V I i X V I I . CRPTURILE-Vlcea (la 1840 doua bis. de lemn: Sf. Nicolae, 1721, preiunita 1800 i Sf. Nicolac-mah. Laeu. 1785, preinoit 1820). Popescu, Biserici, p. 114 [eat. 1840). CRSANI, vezi Ciineasca. M SCHITUL CRASNA (Sf. Nicolae, construit de Dumitru Filianu mare sluger la 1636 ^ 8 ; biserica zugravit de Vartolonici egumenul, liul lui lu.m Hotinescu preot din Drgoeti, cu ajutorul lui Mibai Crasnaru mare ducer si al allora, la 1757 ^*"; fresca si pstreaz; bis. reparat i refcut eliilii de capitanili Dumitru l rsaclie la 1808; am\onul incbis, mpodobit i zugrvit prin osteneala lui ConstantiuDiuu Drgoescu postelnicul la 1820; arliondarieul din 1934; fost metoli al episcopiei Rimnic 3 0 ' : bis. are o tmpl foarte frumoas din vremea lui Matei Basarab). coni. Turbali, satul Crasna-Ungureni, jud. Gorj.
www.cimec.ro

N.

STOICE9CU

229

Paul ili- Ali'p, Clinriilr. p. 176; v e si ILO., 19<T. nr. 1112, p. 9 1 7 ; lorga N., Sludii i doc. VI, p. 483 [doc. 1670] si X X I I , p. 375 |doc. 1834); l'npisfii-Cilieni, O calligrafie a episcopiei Bimnicului (R.I.B., 1943, nr. 1, p. 134135); Tunusli, p. 176; Bauer, p. 212 i A.O., III, 1924, p. 4 1 4 ; Fotino, III. p. 175; Rcnaterca", 1944, p. 294 [oatagr. 1840); Monumente nafionale, II, p. 219220 [descriere, istorie, reparatii nccesare] ; Bilciurescu, Mnslirile p. 100; Dicf. Rom., I l i , p. 2 4 2 ; AER 1900, p. 2526 i 19211925, p. 583 5 8 4 ; Episcopio Rimnic, p. CIV, 146, 214 [foto), 359365; tefulescu, Gorjui, p. LV i 5168 [documente, inscripii 302 , despre ctitori); lorga N., Studii i doc, VIII, p. XLIII [despre fa m. Filianu); 'ederi din Gorj ; tefulcscu Al., Monaslirea Crasna, (Jiul", I, 1894, nr. 89, p. 29 si 1213 [inscripii, desen hiseric, portretc ctitori i catapeteazma bisericii] Stefulescu Al., Schitui Crasna, B u e , 1910, 132 p. + 12 pi. |istoricul schitului, documente |; Dobrescu, Istoria bisericii din Oltenia, p. 141, 2 7 4 ; BCMI, V, 1912, p. 4 1 ; A.O., V, 1926, p. 127; Obcdeanu C.V., Dumitru Filianu (A.O., VII, 1928, p. 415418); Donat I., Fundafiile, p. 3 8 ; AMO, 1941, p. 869873; vezi i Pretorian M., Minstiri i schituri, p. 6064; Popeecu, inveliurile, p. 61, 6 4 ; \ oinescu T., Elementc realiste (SCIA, 1954, nr. 12, p. 64, 76); Voinescu T., i P. Oprea. Metrri locali (ibidem, p. 218); Atlianascscu 1.1,.. Idevruri privimi timpla bisericii schitului Crasna din r. .\ovaci (M.O., 1957, nr. 34, p. 218220); Brtuescu V., Zugravul cintarei Gheorghe-Gherontie (M.O.. 1962, nr. 12, p. 2526); Blaa D., Gheorghe zugravul care in clugrie s-a munii Gherontie (M.O., 1967, nr. 12, p. 7576 [despre catapeteazma bisericii); vezi si SCIA, 1968, nr. 1, p. 39. CRASNA (DIN DEAL SI DIN VALE) 3 0 3 , jud. Gorj (bisericilc de lemn Adormirea C. Vale, 1768, construite de cluccrul I. Crsnaru, ! limila zugravcala de Dumitrache Luca i soia sa, Anita Crsnreasa, 1835 i Intrarea In biseric C. din Deal, 17961797, cons truite de fani. Desncl, restaurata 1893, ambele M). Bauer, p. 2 1 2 ; Renaeterea", 1944, p. 293 [catagr. 1840); Popescu-Cilieni, Kiserici de lemn (M.O., 1956, nr. 67, p. 413414); AER, 19211925, p. 428; AMO, 1941, p. 359; Indice cronologie nr. 4; tefulcscu Al., Documente slavo-romne (indice); Idem, Gorjul, p. 4751 [doc. despre sat] ; Documente, indice X I I I X V I [satul amintit de la 1486, cimi era a lui Roman i al altera). M SCHITUL CRASNA (Izvoarclc, Izvoranu, Sf. Constantin i Elena, sec. XVIII 301 bis. rcfcut de d i e s a n e , tul lui Radu Porlogescu din Izvoare i de Nicolae Izvoranu, 1828 3 0 i , zugrvit 1834, restaurata 1958), com. Izvoarelc, jud. Prahova. Arb. St. B u e , Indice cronologie nr. Il, B u e , 1947 |302 doc. 16481862); lorga, >imlii si doc, XV, p. 2 6 6 ; G.B., 1963, nr. 910, p. 945 [insemnare 1828, despre e l i d i n e bisericii) ; A.C., 1868, p. 12; M. Of., 1864, p. 425 |lista de proprietil; Dicf. Rom., II, p. 748; Bilciurescu, Mnstirile, p. 2 0 0 ; lorga Y . La schitul prahovean al Crasnei (F.D., 1907, nr. 37, p. 487188) [descriere] ; lorga, Tara romnilor, p. 2022 |descrierc); Pavlov, Cluza, p. 5255; Mete, Zugravi (indice); Ghcorghiu N.A., Mici ctitori ai unei Iberici de sat (BCMI, 1937, p. 4 3 ) ; Brtuiescu V., Biserici din Prahova (BCMI, X X X I I , 1939, p. 4963) [descriere, foto plan, inscripii, insemnari, pomel nie]; Gibescu L, Istoriali mitropoliei Ungrovlahiei, p. 135; Fnccscu E., Pe urmele strmoilor, p. 90 ; Gattoni Ilie, Istoricul schitului Izvoarele-Crasna (ms.) CRANI Dolj 3<* (bis. de zid Sf. Troi, ante 1845). M.O., 1965, nr. 56, p. 442 [cat. 1845]; A. Rom., 2 oct. i supl. 5 oct. 1857 [arendarea mosiei Criani].
www.cimec.ro

230

BIBLIOGRAFIE - I TARA ROMANEASCA

CRANI, jud. Ialomita (bis. sec. XVIII C. de Sus, apoi bis. Sf. Nicolae C. de Jos, 18701878). Bauer, p. 140 [C. de Sus, cu bis.]; Anuar 1909, p. 6 0 ; A. Rom., supl. 29 ian. 1858 [vnzarca mosieij i 22 mai 1857 [arendare]; Indice cronologie nr. 5 ]doc.]; Dic\. Rom., II, p. 757. CREATA, jud. Ilfov (bis. Adormirea a fam. Asan, secXVIII) ^ 6 1 " 8 Vezi i Stoinoaia. R.I., VIII, 1922, p. 192193 [nsemnri din 1754 i 1798]; Indice crono logie nr. 9 [doc.]; Dicf. Rom., II, p. 758. CREMENARI, jud. Vlcea (M bis. Intrarea in biseric si Sf. Nicolae, construit de popa Ncacu, Duinitru Caliccanu posteinic, Nicolae vtafiil, Ion Sliteanu i alii, 18261829, pc locul uneia de lemn construite de II.inoli i loinoii.ili la s t'irsi lui sec. XVII) .Vezi i Bratta. Bauer, p. 178; B.O.R., 1921, p. 685 ]3 bis. de lemn la 1808]; lonacu, Catagrafia Arges, p. 22 ]3 bis. de lemn]; M.O., 1961, p. 407 (catagr. 1833; bis. Sf. Voievozi i Sf. Nicolac-Bratia si Sf. Nicolae]; lorga N., MoteniV din Cremenari. O conlribufie la vechea viaf a salelor muntene, Bue., 1932, 21 p. (din AARMSI, s. I l i , t. X I I , 1932) [documente si despre biscric, pisanic; descriere]; lonescu D., Schituri si biserici, p. 8284 (descriere, inscripie] lorga N., Trei biserici de sai muntene (BCM1, X X I V , 1931, p. 5460) [des criere, inscripii, foto, despre portretele ctitorilor] ; Indice cronologie nr. 11 ; Documente, XVII, vol. IV, p. 416 |satul C. amiiitit la 1024]. CREENI, jud. Vlcea (la 1840 bisericile de lemn M Sf. Voievozi, 1767, rcparat 1799, 1933, i Intrarea in bis. C. de S u s ; bis. de zid Sf. loan Boteztorul C. de Jos, 1826 si bis. de lemn Intrarea in biseric Mreneti, e. 1758). Vezi i lavora. Bauer, p. 199; Popcscu, Biserici, p. 19 ]cat. 1840]; AER, 19211925, p. 5 1 9 ; AMO, 1941, p. 709 Ibis. Sf. loan Boteztorul, 1821 i Adormirea Pietroasa, de lemn]; Indice cronologie nr. 11; Documente, X V I , vol. V, p. 24 (satul .mimiil la 1581]; Dicf. Rom., II, p. 761 [despre bis.]. CREESTI, vezi Breasta. M M-REA CREETI (Sf. loan Boteztorul, construits le llainza baimi din Creeti ctre sfirsitul sec. X V I 3 0 7 ; refeut? ctre mijlocul sec. X V I I , dupa 1633, de Barbu Brdescu fost mare paliarnie ; stricndu-sc, a fost refeut de Constantin Brdescu fost mare elucer la 1757 data pisaniei, la Muzcul din Craiova m-rea acum in ruina; del 1778 fost mettili a episcopiei de Rimuic), satul Leamna de Jos, jud. Dolj. Documente, XVII, vol. I, p. 421422; III, p. 227; lorga, Studii i doc., X I , p. 235 ]doc. 1813]; X V , p. 8 4 ; Nicolacscu Stoica, M-rea Crefesti din Dolj (Oltenia", II, 1941, p. 14) [documente] ; Tunusli, p. 175; Bauer, p. 206 i A.O., III, 1924, p. 309 [capel de piatr]; Fotino, 111, p. 179 Igreit Grcccti]; Pessiacov A. 0 dulce amintire. Monastirea Crefesti... in Acte .si noti f e isloricc, 15461761, Craiova, 1908, p. 7176 (din ziarul Carpati", 14 febr. 1884, p. 23) [pisania i descrierca m-rii] ; Idem, Sellile de istoria Craiovei, d. Il-a, p. 73 [pisania] ; F.D., 1907, p. 329 [desen ruinj ; Episcopia Rimnic, p. 409 410; Nsturel P.V., M-rea Crefesti (R.I.A.F., partea I, 1910, p. 387391); ACMI, 1914, p. 107108 [foto,* stare de ruinj; Gbika-Budcsti, Erolufia, (BCMI, X X I X , 1936, p. 91, pi. CCCLXXXVICCCXC); Donat, Fundafiile, p. 3839 i A.O., 1937, p. 447; Oltenia", I, 1940, p. 3 4 ; II, 1941, p. 128; Fortunescu C.D., Ctitoriile Brdetilor (A.O., 1943, p. 117) [descriere, foto, pianse] ; Florescu G.D., nceptorii neamului boierilor din Crefesti-Dolj
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

_>:

(ibidem, p. 2849); Romanescu M., Ceva despre Brdeti (ibidem, p. 5074, 97124); Fortunescu C D . , Florescu C. i Romanescu M., Doua neamuri ollene: Crefeslii si Brdestii, Craiova, 1944. CREETl/jud'. Ilfov (bis. Sf. Treime, sec. XVIII, refcut 1848). Popescu N., Catagrafia, p. 1516; Anuar 1909, p. 7 2 ; Indice cronologie nr. 14; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul C. de la Arge. amintit de la 1510]; Dicf. Rom., II, p. 762763. CREETII DE SUS Oit (bis. Adormirea la nceputul sec. X I X , apoi bis. Sf. Voievozi, 18851893). Bauer, p. 185 |bis. sec. X V I I I ] ; Ionascu, Catagrafia Arges, p. 7980; Anuar 1909, p. 297; Documente, indice sec. XVI [satul amintit de la 1512 1513]. CREI, corn. Poboru, jud. Oit (bis. Sf. Nicolae la nceputul sec. X I X , recldit de zid 18921898). Ionascu, Catagrafia Arges, p. 85 ; Anuar 1909, p. 302 ; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la 1520]. CREULETI (Creata), com. Mtsaru, jud. Dmbovia (bis. de lcnin Sf. Voievozi, ante 1810 M 8 apoi bis. Sf. Grigore, 18621864, n ruina la 1909; i o cruce din 17281729). Bauer, p. 163 [bis. sec. XVIII, Creeleti]; Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 8283; Anuar 1909, p. 4 9 ; Diaconescu G. Ilie, preot Materiale documentare (G.B., 1965, nr. 56, p. 486) |inscripic cruce]; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la 1579]. CREULET1-FLCOIANU Ilfov (bis. Sf. Stefan, 18491850, n ruina la 1909). Vczi i urmtorul. Anuar 1909, p. 7 2 ; Brtianu N.D., Carte de holmicie pentru proprietatea Crefulescu Folcoyanu din plasa Snagovu, judeul Ilfov, proprietatea d~nei Maria Stefanopolu, nsofit de planul sait, B u e , 1887; A. Rom., 21 aug i 11 sept. 1857; 5 mart. 1858 i urm. [arendarca moiei]. CRELLESTI-MANSTIREA (Rebegeti), jud. Ilfov (M bis. Sf. Nicolae, construit de Radu Crefulescu mare logoft i fratele su, Pdure postelnicul, 1669; cruce ridicati de lordache Crculescu, 1724 i casele familiei Creulescu 308 bte . Bauer, p. 151 Ibiseric i casa boiercasc]; CD.A., 1840, p. 392 [casa boiereasc] ; lorga, Documentele Cantacuzinilor, p. 207 ; Notice gnalogique sur la famille Kretzulesco ; lorga N., Studii i doc, VIII, p. X X X I I I X X X V [despre fam. Creulcscu]; Girboviccanu, apte biserici; Ghika-Budeti, Bis. din Rebegeti (BCMI, X X V I I , 1934, p. 125132) [descriere, foto, planuri, picturi]; Krculescu Em., Istoricul bisericii din Crefuleti-Mnstirea (ibidem, 190191) [inscripia i despre familia ctitorilor]; T. Codrescu", VI, 1936, nr. 4, p. 5 8 ; Pillt Cornelia, Tradifie i inovafie n arta rii Romneti din a doua jumtate a secolului al XVll-lea: bis. Cretzulescu din satul Rebegeti (SCIA, 1958, nr. 2, p. 51 i urm); Tuducescu I., Din monumentele ridicale de familia Creulescu (L.A.R., IX, 1905, p. 436) [crucca din 1724]; Lecca, Familiile boteresti, p. 300305; Focillon H., J. Strzykowski, N. lorga, G. Bals, Fresques des glises roumaines (Arcades", 1947, nr. 34, p. 4964, 115119); lns criplii Bucuresti, p. 243244 [inscripie cruce din 1724;. CRETULESTI, vczi Drza CREVEDIA, jud. Ilfov (bis. Sf. Nicolae, 18141815, reparata 1899 ci bis. Sf. Voievozi-Cr. Coconi, 18331834, reparata 1895). Anuar 1909, p. 7 3 ; Documente, indice sec. XVI si XVII [satul amintit de la 1524J; Dic{. Rom., II, p. 765766.
www.cimec.ro

232

MBLIOGIUra - I - KOMANEASCA

CKVDIA MARE, jud. Ilfov (fost Vlaca) (bis. Sf. Constantin H Elena, Sf. Apostoli i Sf. Spiridon, construit de Const. Suu i soia sa Ruxandra, n. Racovi, 1836). Brtulescu V., Bis. din Crevedia (BCMI, X I X , 1926, p. 8889) [inscripii| ; Monograjiile \ lasca, p. 8189 [bis. din Cr. Mare, n stare rea] ; Focfineann G. A., Carte de hotrnicie a mosiei Crevedia Mare din jud. I lasca, plasa NeajlovGlavacioc, proprietatea d-lui C.A. Anastasiu, H u e , 1892, 8 p. |se rczum si doc.]; A. Rom., 4 mart. 1860 |moia C. de arendat): Indice cronologie nr. 21 [doc.]; Blan, Numiri de locali tfi, p. 2829 [despre numele satului]. CREVEDIA MICA, jud. Ilfov (fost Vlaca) (bis. construit de prapurcicul Nicolae Zdriccanu, 18441845). Vezi si prccedentul. BCMI, 1926, p. 89 [pisanie] ; Marrino C l . , Carte de holrnicic a mosiei CrevediaMic intrupat in partea cumprat de slat i munita Crevediu-Stavro poleos din jud. llaca, proprieti ale d-lui N.N. Zddriceanu, Bue., 1896, 37 p. Ise rezuin i doc. vechi]; Dicf. Unni.. II, p. 766 |C. Mica = Sf. Gheorgbe|. CREVELETI, vezi Trestioara. C R E V E M C U , jud. Teleorman (fost Vlaca), (bis. sec. XVIII, upoi bis. Sf. Nicolac C. Mare, 18491853, construit de N. Colfescu, in ruina la 1909 si bis. Sf. Treime C. Rduleti, construit de C-tin Radu teseli, 1839 3 0 9 , reparata 1892). Bauer, p. 167168 [bis. sec. XVIIIJ; Anuar 1909, p. 131122; Docu mente, indice sec. XVI i XVII [satul aniintit de la 1519]; Donat 1., Satele lui Minai I iteazul (SM1M, IV, p. 490). Dici. Rom., II, p. 767. M-REA D E LA CRICOV, vezi Mirgiiieni. M-REA D E P E CRICOV, vezi lordcbianu. CRICOVUL SRAT-Prabova (bis. sec. XVIII). Bauer, p. 138 [Cricoveni, bis. eec. X V I I I ] 3 0 9 ''*; Zagoritz Al., Bisericuf de lemn de pe laica Prahovei ( C L . , XLVI, 1912, p. 12961297). CRIMPOA1A, vezi Aldeti-Criuipoaia. Dic\. Rom., II, p. Ut111 [C. = Gbioca[. CRMPOTANl-Arge (bis. de lemn Sf. Parascbiva, la inceputul sec. X I X rccldit de zid 1870). Iouaeu, Catagrajia rge, p. 5 ; B.O.R., 1921, p. 684 [cat. 1808]; M.O., 1956, nr. 67, p. 422 [cat. 1845]; AEA, 1929, p. 7 3 ; Anuar 1909, p. 279, CRNGENI, jud. Teleorman (fost Olt) (bis. de lemn Adormirea, invelit cu eoceni la inceputul sec. X I X , recldit de zid 18631865). Ionaeu, Catagraju Arge. p. 8 1 ; Dicf. lumi.. II, p. 778 [istorie]; Anuar 1909, p. 119; lorga IN., Revelafii toponimice, p. 3 ; lorga IN., Doc. Cantacuzino, p. 1314 [satul lui Drgliiei Cantacuzino]; Documente, indice X V I i XVII [satul aniintit de la 15121513]. CRINGU-Buzu (bis. ante 1806). Documente, XVII, vol. IV, p. 5 8 5 ; Bauer, p. 127, 130; Ingrai**, I X , 1937, nr. 78, p. 395396 [insemiiri, 18061889]; Indice cronologie nr. 1 [doc.]; Dic. Rom., II, p. 779. CRINGLL LUI STRAJNIC-Prabova (bis. ante 1832) 3 , . CRLNCU-Ilfov (bis. de lemn Adormirea la neeputul sec. X I X , apoi bis. Sf. Nicolae, 18601861). Popescu N., Catagrafia, p. 5 4 ; Anuar 1909, p. 75. CRlNGLRENI-MusccI Greceanu, Genealogii, I, p. 366367 [hotrnicie, 1746] ; Indice crono logie nr. 10 [doc.]. CRlNGURI-Vlaca (bis. din 1867).
www.cimec.ro

N. S T O 1 CE SC U

L'::

Brituleacu V.. Iiucripfii si nsemmri (G.B., 1966, nr. 78, p. 632 [pisa ni. |. Dit. Rom., 11, p. 781 [bis. din 185bj. C R l N G U R I L E , ^./.i Eundulea. C R N G I R 1 L E , jud. Arge (fost Dlmbovia) (bis. de Iciiin Sf. Paraschiva i bis. de zid Si'. Piraeehiva C. de Sus, ante 1810). Bauer, p. 157 ibis. Cringu Verde]; Popescu-Runcu, Calagrafta, p. 79 si 84; Vnuar 1909, p. 44 [bis. Sf. Paraschiva C. de Jos, 18081824; bis. Sf. Parascbiva-G de Sus] ; A.G.R.i 31 ian. 1805 [arendarea moiei C. Vlaca] ; Documente, indice sec. XV11 |satul Crngureni Cringurile aniintit de la 1008]. CRISTEASCA-Dlmbovia (Lis. Sf. Ev. loan, ante 1810). Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 5 2 ; Anuar 1909, p. 44 |bis. Sf. Grigon Teologai, 1800]. CRIVA-Romanai (la 1840 bis. de leniii Sf. JNicolae, 1776, construit de zid 18501860 sau 1874). Bauer, p. 196; Renastcrea"', 1944, p. 164 [cat. 1840]; M.O., 1%5, nr; 34, p. 291 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 2 1 4 ; , 19211925, p. 555;. U i O , 19H. p. 611 i 639:A.O., 1937, p. 9294 Idoe. 1630, Criva de Jos] A. Rom., 1U57 nov. 9 i 13 [arendarea moeiei]; Documente, indice sec. \ \ I [C. Oit], CRIVA, jud. Ufo\ (bis. arsa de turei ante 1810 a , reeldit 18661869). Popescu N., Calligrafia, p. 2 0 ; Anuar 1909, p. 73 [bis. Sf. imparati, recldit 18661869]. CRIV-Prahova (bis. ante 1833) 31*. Documente, XVI, vol. I l i , p. 69 [satul aniintit la 15571. M-KEA CRIVELNICL, \ezi Cosutea-Crivcluicu. CRIVINA-Prahova 313 (bis. Sf. imparati, 1794, relaeut de Dimitrie loauid 1840, zugrvit 1874 si 1894). A.G.R., 31 ian. 1865 i urm. [ntOfU de arcndatj; G.M., X, 1932, nr. 295; Bnu G.A., Satul Crivina din jud. Prahova, B u e , 1936, 87 p. + o b a i t i |-i pisania bis. din 1794]; Dicf. Kom., II, p. 775776. M-REA CRIVINA (mijlocul scc. X V I I ; ruine la 1871 313 b i s la punetul nuniit La /.iinniii ). .nui. Soprlia, jud. 'li. Giurescu C.C., Il m tu stolnicului Cuntucuzino, p. 19; Odobescu Al., M-rea de la opirlia-Romanafi (Opere, III, ed. Minerva, p. 251252^; Donat, Fundafiile, p. 4042; Bulal T.G., Contribu\iuni documentare, p. 412 |doc. 17061746]; vezi i indice. CROICA, com. Jirovu, jud. Mebedini (cul ilrimat). Creeanu R., Culele i casele inlrite (M.M., 1, 1958, p. 114) [descrierej. CROV Li, jud. Umboxia (bis. de biuu Sf. Paraschiva, iuceputul sec. X I X , reeldit 18571858). Vezi si urmtorul. Bauer, p. 157; Popescu-Runcu, Catagrafia p. 6 9 ; A. Rom., 29 sept., 2 oct. 1857 [arendarea moiei]; Georgana tefan, Carte de hotrnicie a moiei Crovu din jud. Dimbovi(a. proprietatea bisericei Doamna lilasa, B u e , 1898, 23 p. [se rezum si reprodue pasajc din doc. vechi]. CROVU (Obislavu) jud. Ufov (fost Vlaca) (bis. Obislavu din 17911792) 3 " Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 9 4 ; Anuar 1909, p. 136 ] 0 . Vla.ca, bis. <le leinn din 1804]; Greceanu, Genealogii, II, p. 417418 [doc. 1655, satul O. al m-rii Glavacioc] ; Brattami N.D., Carte de hotrnicie pentru proprietatea Crovu din plasa Clnitea, jud. Vlaca, proprietatea dotala a d-lui Mihail Balu, B u e , 1888, 12 p. (se reprodue i doc. din sec. X I X ] ; Indice cronologie nr. 1 [Crovu = Obislavu |. CRUCEA DE PIATR, vezi Clugreni.
www.cimec.ro

BintiiM.mni

TARA

CRUCERU. vrxi Brezoairle. CRUCILE, veri rhitul Tcsluiu. SCHITLL CRLCIOARA Dolj (cladit de Dumitru Balia in \ rrmea domniei lui Mirera Ciobanul, mijlocul sec. X V I ; font mctoh al m-rii Bistria); disparut, font Unga Potelu. Documente. XVI. vol. I l i , p. 256 |dor. din 1568]; R.I.R., 1937, p. 194; A.O., 1937, p. 447; Bilaa D., preot, Schiluri olirne (M.O., 1965, nr. 34, p. 285) [reprodurerc, dupa eolecia d Documente, tcxtele unor doc.J. CRUEU Corj (bis. Sf. Nicolae, 18421843, rcparata 1898). Veri i Micrca Birnici. Anuar 1909, p.158; Documente, indice MC. XVII (satul amintit de la 16031; Dicf .Rom., II, p. 791792. CRUOVUL-Romanai (bis. Sf. Nicolae, 18441847, reparata 1894). Documente, indice scc. XVI fi XVII |*atul amintit de la 1514, ajungind, apoi in tpinirea lui Mihai Vitcasul]; Nirolarcu Stoica, Ilrisorui lui Mihai todi I Ultimi penlru natele sale din jud. Romanati (A.O., 1923, p. 126131 veri fi Donat 1., Satele lui Mihai l ileazul (SMIM, IV, p. 482483); Anuar 1909, p. 2 0 9 ; Monografia jud. Romanati. p. MI342. CUCA, jud. Argcf (doua bis. de lemn la inceputul sec. X I X : Sf. Voievori fi C u \ . Paraschiva fi M bis. de leniti Intrarea in biserici \ alea Cucii, 1806). Bauer, p. 183 |fara bis.]; B O B . . 1921. p. 682 |cat. 1808); Ionascu, Calagrafia Arges, p. 2 7 ; M.O., 1961, nr. 58, p. 405 (cat. 1833); Anuar 1909, p. 279 fi 2 9 2 ; AEA, 1929, p. 101 |bis. noua Linia Caca] fi 112 Ibi, de lemn Valea Cucii] ; Bulat T.G., Domi documente privitoare la finutul Luca. jud. Arge (R.I.. 1924, p. 128130) |din 162717321; Creeaaa, Biserici de lemn p. 4 5 ; Dic\. Rom., I l , p. 773 |dou bis. vechi]. CLCETI-Vilcea (la 1840, bis. Adormirea, construit! de Niea VlAdcscu eerdarul, 1763). Popcscu, Biserici, p. 41 |cat. 1HK>| ; Dicf. Rom.. II. p. 794. CI tiOlV (Cocoiu) Arge (bit, de lemn Sf. Nicolae la tacepatal MC. \ l \ . refacuta 18481850, ruint A). Bauer. p. 177 |f*ra bis.]; Ionascu. (Ialografia Arges, p. 1 3 ; M.O.. 19<>1, nr. 58, p. 414 Ila 1833 bis. de lemn]: \ntiar"l'X><>, p. 291 |l.i din 18i>8 1870] ; \ E A . 1929. p. 7 9 : Documente, indire see. XVI si X M L SCHITLL CI CI BuzAu (ec. X M L ante 1674 , u , construit de Dima vamesul de Focsani}. Bauer. p. 107108; Indice cronologie nr. 3 |doc.|. CI CUi vrsi Cindesti. CLCLEI Ilfov (bis. de lemn ante 1810; bis. de zid din 1839 1840. congruit de arendasul lane Sabache) , w . Ponceca N.. ' litografia, p. IO; Vnuar 1909. p. 7 3 ; Indice cronologie nr. I |C. Vasilai]; Dicf. Rom.. II, p. 799 |C. Sudii|. < I I LETI, jud. Olt (bi. Sf. Gheorghe. 18361837 in stare rea la 1909) Anuar 1909, p. 119; Dicf. Rom., IL p. 797798. CUCUEI-CZANETI Olt (bis. sec. X I X . pe locai ........ din lemn din ce. XVIII) , , T . Veti si preeedentul. Ionascu. Biserici Olt. p. 8691 (descriere, documente, foto]; Bauer, p. 181: \ . 1929. p. 143 fi 1940. p. 258. SCHITUL CI CLETI (sec. XVIII) 1 . SCHITLL CUCUIATA (see. X V I I I ; fort B e t e * al sehitului Grjdana). Ionafcu. Schitul i.n-dana. p. X X X I , 5253, 68 [doc. 1763] ; Dic{. Rom., I l , p. 797 |ruine pe dealul C.|.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

s\~>

CUCURUZU, corn. Vlain 32 . jud. Ilfov (foet \lasca) (bu. de lemn Adormir'a. sfritul sec. XVIII, rcparat 1856, minata). Vezi .si Porumhrcni. Bauor, p. 168; Monografiile \ lasca, p. 194199; Anuar 1909, p. 132; Cn'eanu R., Biserici de lemn din reg. Bucureti (G.B., 1964, nr. 12, p. 6970) (inscripii. desericrc somara]; Documente, indice sec. XVI i XVII [satul a m in I i t de la 1575|. SCHITUL CUCUTEN1 Dimhovia (fcut de Stoica Merianu paliarnicul la nccputul sec. XVIII, fost metoh al mitropoliei) 3 I . Vezi i arma tnrid. CUCUTENI, jud. Dimbovia (bis. Sf. Nicolae i Paraschiva, refcut de popa Ranu, popa Ion din Vulcana, jupn Ni din Tirgovite, 18301835 322 , pe locul uneia mai vcchi, stricat de cutremur; han sec. X I X ) . Vezi i precedentul i schitul Cetuia sau Cetea din hotarul Ciiciitenilor. Bauer. p. 158; Popescu-Runcu, Catagrafia, p. 1718 [bis. de lemn]; V. Rom., 1851, p. 152 [han eu doua caturi]: Indice cronologie nr. I Imititi doc. despre sat); Documente, indice sec. XVI i XVII [satul amintit de la 1550]; Cordea G.V., Carte de hotrnicie pentru moia Cucuteni-Bdeni, proprietalea statului. din ;ud. Dmhovifa. plaiul Dimhoria. com. Moeni. despre vecintatea eu pmintul dlimitt locuitorilor fosti dcasi pe accasiti proprietate la intimili Fieni, R u e , 1888; Dic(. Rom., 1, p. 269 [despre ruinele m-rii Radica]. CUCUTENI. vezi Stlpu. SCHITUL CUIBU Prahova (fost Saac) (Sf. Nicolae, sec. X V I I I 3 2 3 , apoi bis. Adormirea, 18521853, In ruina la 1909). Indice cronologie nr. 3 (indice); G.R., 1965, nr. 78. p. 680681 [doc.c. 1745, scintili Cuibti|: Anuar 1909. p. 102; Indice cronologie nr. 10 i 20 [satul Cuiburi-Saac]; Dic(. Rom., III. p. 9. SCHITUL CUIRURI lalomia (neeputul sec. XVIII. fost untoli al m-rii Slobozia) 32. R.I.R.. 1945, p. 359, nota 4 [doc. din 1726]; Dic{. Rom.. III. p. 9 [1626?]. (il .IMIR (Cumir). jud. Mehedinti (M bis. Sf. Voievozi, 1715, zur\it din non la 1899. restaurata partial 1956; bis. de lemn sec. XVIII, dispa rtita). Bauer. p. 224; Gbenadie. I izile. p. 162; AER, 19211925, p. 455; AMO, 1941, p. 477; Indice cronologie nr. 19; Documente, indice sec. XVII [satul amintit de la 1604, cnd a fost druit m-rii Cozia); Ionescu I., Agriculi n m romand, p. 509. 659661 [despre sat|. CULA-CIUMERMCU (fost Furdueti) llfov. Vezi i Furdueti Dmbovia. Greceanu, Genealogii, I, p. 304306 [doc. 1677, rf. la Ciumernic]; vezi i urm.; Indice cronologie nr. 18 -.Documente, indice, sec. XVII (satul Ciumer nic, disparut|; A. Rom., 29 sept, i 2 oct. 1857 |arendarea mosiei]; Phanlianser. Fr.. Carte de hotrnicie a mosiei Cula-Ciumernicul (zis in vechime si Furdueti) din com. Leurdeni. plasa Dmbovifa, ;ud. Ilfov, proprietatea aezmintelor Brincovenesci din Bncuresci. B u e , 1896, 12 p. [se rezum i doc. vechi|. CULCAI, vezi Valea scac. CUNETI (Cuneasca), jud. Ialomia (bis. sec. X V I I I C u n c t i i Vechi, apoi bis. de lemn Cuv. Paraschiva, 18441847, refcut la 1870). Lapcdatu, Catagrafia, p. 52 [preot din 1799]; Bauer, p. 142 [Kuncsti, eu bis.]; Anuar 1909, p. 6465; erbncecu N., Istoria m-rii Snagov, p. 150151 [despre s a t ] ; Indice cronologie nr. 18, 20; Cossceanu l'tre. Carte de hotrnicie pentru moia Cunetii de Jos sau Manucu situata in jud. Ialomifa plasa Borcea, com. Cacomeanca, B u e , 1901, 12 p. [se rezum numeroase doc.
www.cimec.ro

236

BIBLIOGRAFIE

AKA IIOMANF.ASCA

Cuneasca-Cuncti] ; Documente, indicr eec. XVI i XVII [satul a mini it de la 1578J; Donai T.. Suivi, lui Mi Imi \ iteazul, (SMIM, IV, p. 190). CUPARU, com. Dragodana, jud. Dimbovita (bis. de lemn Sf. Nicolae ante 1810, apoi bis. Adormirca, 18591861). Hiinrr. p. 163 [fr bis.]: Popcscu-Runcu, ('.olografia, p. 8 1 : Anuar 1969, p. 4 5 ; A.G.R.. 17 oct. 1864 si nrm. [moria de arendat]. CURTETI llfov (bis. de lemn Sf.*NicoIac la neeputul sec. X I X 3 2 i . refcut de rid 18661867). Popescu N., Catagrafia, p. 6768; Anuar 1909. p. 73; Indice cronologie nr. 1 (C. = Chirculesti] ; Documente, indice sec. XVI si X V I I [satul amintit de la 1579). CURTETI (Curtesti) Teleorman Iorga. Doc. C.antacuzino, p. 13 [satul lui Drgbici Cantacusino]. CURTURI, vczi Voiteti. CURMTURA Buzu (bis. de lemn sec. XVIII, adusa de la Sibiciu). \ eri i Sibiciu. Anuar 1909, p. 2 5 1 ; Snduleseu-Verna C , lisericufa din (.urmntura (G. Ad., 20 ian. 1929). CUROTENI. veri Co rot en i. CURPENELU, com. Valeri, jud. Gorj (M bis. de lemn Adormirea, 1 8 0 3 1806 construite de Eftene Vldulcscii i alii, pridvorul lrgit ulterior, biserica riparata 1954). Renaterea", 1945, p. 252253 [cat. 1840]: AMO, 1941. p. 4 2 4 ; PopescuCilieni, Biserici de lemn, (M.O., 1955, nr. 1012. p. 6-13); Stefulcscu AI., Gorjul, p. 298299 |despre sat]. CURPENU, com. Vlari, jud. Gorj (M bis. de lemn Vdormirea, construit de Pirvu i Ion Popescu, 1801, reparat in sec. X I X . unitala pe locul actual la 1954). ..Renaterea", 1945. p. 253254 [catagr. 1840]; AMO, 1941. p. 424 Ibis, de zid din 1938]; Popescu-Cilieni, Biserici de lemn (M.O., 1955. nr. 10 12, p. 643); Documente, XVII, vol. III. p. 354 (satul amintit la 1619]; tefulescu Al., Documente slavo-romne (indice): Idem, Gorjul, p. 297298. CURSUL VADULUI, vczi Rul Vadului. CURTA Vlasca (disparut) 3. Indire cronologie nr. / ; Documente, indice sec. XVI si X V I I ; Donai !.. SateU lui Minai I iteazul (SMIM. IV. p. 490). CURTEA DE ARGE, jud. Argc. Documente, indice, X I I I X V I i XVII [amintit foarte des in documente, Inceptnd le la 1369]; Cltori strini (indice); Giurcscu, Material, III, p. 301 |ars dr lurci, 1737|, 361 |inconjurat cu sant, 1737]; Paul de Alep, Cltoriile, p. 141 Inumami bisericilor]; Vczi i M.O.', 1967. nr. 1112, p. 912913; Tiiuusli, p. 175 [niimrul bisericilor]; Bauer, p. 181 [o m-re si 6 biserici|; Potino, III, p. 161 [mimami bisericilor, 1815]; Stiirmer, p. 5556 [deacriere, ora, 1816, ruine ciirtea domneaec, m-rea lui Neagoc]; Clarke, Travels in various countries of Europe... V i l i , Londra, 1818, p. 278; Samarian P., O, teche monografie, p. 204 [descrierc, neeputul sec. X I X ] ; Sulzer, Geschichtc p. 336337 [despre oras]; B.O.R., 1921, p. 683 [catagr. 1808]; Ionacu, Catagrafia Argex, p. 2 [1824]; M.O., 1961, p. 418419 [catagr. 1833; bis. domneasc. Sf. Gheorghe, Olari, Sf. Nicolae din Trg, Sf. ngeri, Drujti. Iiitrarea in biseric i Cpreti-Adormirca] ; C. Rom., 1845, p. 359 360 [descrierca monumentelor de C. Bolliac] ; M.O., VIII, 1956, nr. 67, p. 416417 [catagr. 1845] ; A.S., 1860, trim. II, p. 122126 [descrierea oraului]; (reprodus i n M. Of., 1861, p. 712, 719720);
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

237

Monumente istoriee ale Romanie! [foto vocili ale m-rii, bis. i curlii d o m nesti. liis. Capretti si Sn-Nicoar] ; Souvenir de Curtea de Arges, Curtea do Argo, <f.a.>, pliant cu 10 f o t o ; ;. Klymologicum Magnum, II. eoi. 1 5 8 3 1 5 8 6 [istoricul o r a u l u i ] ; Muitiaiiii T Inr, Starea economico-cultural a orelului Curtea di' Arges. Memorili presentai d-lui ministru al Instrucfiunii publie si ni (lultelor. P i t e t i . 1881. 30 p . ; lurga. Drnmuri si orate, p. 5 3 6 2 [deeericre] 3 2 7 ; lorga N., La Roumanie pittoresque, p . 7 8 8 4 ; B l i e a n u Ponipiliii. Curtea de Arge sub voevozii Basarabi, B u e , 1942, p. 57 + V pi. (un scurt istorie al orasului i lespre bis. doinueasc. tlescriere i istorie, legenda lui Negru Vod i bis. Sin \ieoaral (reeenzie in R . I . R . , 1943, f. I I I . p . 1 3 7 ) ; Sircig <H. D j . Siruni>. Noter Argeskahaken [Note de la Curtea de Arge], B u e . , 1942, 124 p . (in l i m b a a r m e a n ) ; Documente. Introducere, I I , p. 4 9 4 1 9 6 (organi/area M pecetea o r a u l u i | : Giurcscu. Ist. rom., I I I I ( i n d i c e ) ; G a h r i c l c s c u N . , Studia asupra monumentelor din Curtea de trge, I a i . 1 8 9 0 ; Aguletti A . C . , Escursiunea din iunie 1893 a studenfilor. B u e . . 1894. p. 1 7 1 9 . 2 3 2 6 [deseriere in-re. bis. doiniieasc si ruine Sin \ i e o a r | ; L a p e d a t u Al., Curtea de Arge et ses monuments. B u e . . 1909. 14 |. : Drgliie e u n u V.. Curtea de Arge. Cluzu lizilatorultii monumentrlor orasului < B u e . 1924>, 19 p. | 2 p i . ; L a p e d a t u A l . , Cele dintii capitale ale [rilor romne: Argeul si Baia (Calcndartil Minorvei", 1911, p. 1 4 5 1 5 3 ) ; Idem. Cele dintii capitale ale {rilor romne: A rg sul i Baia (Cele trei Criuri". W I N . 1943, nr. 7 8 . p. 131133) |i despre m o n u m e n t e l e o r a s u l u i ] ; P a n a i t e s c u P . P . , Interpretri ronumeti. B u e , 1945, p . 221 [despre veehea c a p i t a l a ] ; despre veebiniea ora sului v e / i si Olteanu, Geneza oraelor ( S t u d i i " , 1963, nr. 6, p. 1 2 7 7 ) ; Tafrali (>.. Monuments byzantins de Curtea de tracs. 2 vol., P a r i s . 1 9 3 1 .

XXI + 352 p. (I), 16 p. + 158 pi. (Il) (i in Isvestia"-Sona, IV, 19261927)


| \ i d . II. piami ri. foto, pieturi biseriea d o i n n r a s e ] ; (recenzii: G. de Jcrplianion, Orientalnia Christiana". X X V I I I , 1 9 3 2 , p . 2 6 0 2 6 5 : <;. Hais. Les monuments byzantins de Curtea de iraes. ouvrage de M.O. Tafrali. Bruxelles, 1932 (extras din B y z a n t i o n " , V I I , 1932* f a s e 2 , p. 5 9 9 6 0 7 ) ; i in R . H . S . E . E . V. 1928, p. 9 1 9 3 ; Vozi rspunsul lui E m . Conduraelii. La critique de M. Bals sur Vuvre de M. Tafrali, Monuments byzantins de Curtea de Irge" ( A . S . A . , f a s e 7 8 , 1 9 3 1 1 9 3 2 , p. 6 0 6 3 ) ; Grummel V . , E c h o s d'Orient", X X X V I , 1933, p . 3 4 8 3 5 1 ; P h . Schweinfurth. Bvzantiniscl.. Zeitsehift"'. X X X V , 1935, p . 1 1 4 1 2 7 ; C. Andreescu, A r h i v a " , X L , 1933. nr. 3 1 , p. 1 5 4 1 6 0 ; Constantinescu-Iasi P . , R e v . critica", V I I I , 1934, nr. 1, p. 6 1 6 3 ; c o m p l e t i l i a d u s e de I . D . tefnescu, in H . I . B . . 1943. p. 7 2 7 4 ) ; Ionesco (ir., Curtea de irgef. literie STOSIMUt pria monumentele lui. H u e . 1940, 197 p. (prezentarea lui N. Iorga. 0 noua carte despre Curtea de Arges. in BCMI, 1939. p. 1 4 1 1 4 2 ) ; Brtulescu V., Curtea de Arge, B u e , 1941. 54 p. [despre bisericile lin ora: Bis. d o m n e a s c , Sin Nicoar, Brad, Drujeti, fondations Sf. Inger. (Ilari si m-rea lui Neagoe B a s a t a l i ] ; Ioneseu Gr., Les princires de Curtea de irgef. B u e , 1943 | B i s . d o m n e a s c , S i n Nicoar i bis. e p i s c o p a l i ] ; Ionesco. Gr., Curtea de Arge et ses environs. B u e , 1945, 41 p . + 18 pi. (colecia . . \ illes et paysages d< R o u m a n i e " , publi par les soins de l'Asso ciation V . P r v a n " ) ; Vtianu, Istoria arlei (indice) [despre curtea i bis. doninrase. m-rea lui N e a g o e , bis. Sin N i c o a r ] . Chihuia l'avel, Monumems romans et gothiques du XIII-c sicle en I alachic ( R . R . H . A . , t. V. 1968) [despre evoluia orasului m e d i e v a l ] ; Argeul in lumina toponimie! (..Arges". n o v . 1%6, p. 13) [despre niimele oraului|. S E M I N A R U L . (Vezi i bis. episcopala).
www.cimec.ro

238

BIBLIOGRAFIE - I - ARA ROJlANEASCA

B.G.O., 1846. p. 231 ci 1847, p. 9 5 % |liritaii pontru construirea seminariilui de citre un ..ntrcprin/.tor'*] ; Branitc M., nsemnri (M.O.. 1967, nr. 1112, p. 936) [ardefea seininarului, 1866|: Dragnescu G.. Jstoricul > minili nini de la Curtea de Arges. Pitoti, 1900: M arinoseli G., Seminarul < din Curtea de Arges. 18361936, B u e , f.a. : lonescu G.M. si 1. T. DiiniiIriM'u. Istoria seminarelor preofesli din Ruzu. Curtea de Arges. Unsi. Izmail. continut Galafi, Rimnicul I ilcii i Roman. B u e . 1906. 77 p. Muli.M.i Pavel. Doua rapoarte aie arhitectului Ioan Schlalter din anul 1847 (B.O.R., 1968, nr. 35). CIMEALA FCIT DE EPISCOPUL IOSIF (1800). B.O.R., 1965, nr. 12, p. 144145 [inecripiej. CIMELE V E C H I 3 . BISER1CA BOTI SARI, v e bis. Intrarra in biserica. BISERICA C P R E T I 3 3 0 (sec. XVI, prefcut 1812). Toeilescu, Raporturi. p. 910 (pisania. istorie); BCMI. IX. 1916. p. 9596; Panurcscu I., Riserica episcopiei de Ame. Bue., 1905. p. 53. BISERICA CATOLIC (bis. episcopal. 1380. minata dupa 1623). D.I., II, 1930. p. 329 [descricrc. 1623); Karaesony. Az Argvusi piispkseg [Despre episcopio de trae*-. Budapcsta. 19**5: karalcvskij C . R. Quirini episcop de Arge, 15911605 (Rev. catolic", 1915. p. 4762); Auner C Episcopio Argeului. (ibidem, p. 439451); Sulzrr. Geschichte. I. p. (>27 - 6 1 0 : Chihaia Pavel, Trecuiul bisericii Rotusari din Curtea de Arges (SCIA, 1967, nr. 1, p. 103115) |localizcaz bis. episcopale cai olita unde s-a ridicat bis. Botusari, prima lumi distrusa pe la 1(28|: Idem. Monuments romans et gothiques du - XVI-e sicle en 'alachie (R.R.H.A., t. V, 1968. p. 4952) [construits*! la 1380 pe locul aetaalei bis. Botusari). M BISERICA SI CURTEA DOMNEASC (eec. X I V 3 3 1 , bis. riparata mijlocul sec. W III i la 1827; restaurata 19111914 ; este cea mai teche bis. ce ni s-a pstrat din Tara Romneascii). str. Negra \ oda. V'ozi i ni-rea Cm-

pulnng.
Documente, imlicc. X I I I X V I ci X V I I ; Istoria rii Romneti, p . 2 3 ; Istoriile. p. 2 : Tunusli, p. 176177 [ruinele curii domnesti); Fotino, II. p. 5. 7: 111. |>. 159. 161 (ruinele curiij; vez i Minodora Ignat. Riseiica domneasc din Curtea de Arge i cele mai rechi cronici munleneti (A.S.A., fase. 78. 1931 1932. p. 5459); Hurmuzaki. X. p. 89 [ruinele eurtii, 1820). Drgbiccanu V.. Inscrip[iile de la bis. Sf. Xicolae domnesc din Curtea de Arge (BC.MI. \ . 1912. p. 9596) [crede c mormintul e al lui Radu I si al Mitii'i sale); Idem. Cu privire la biserica domneasc din Curtea de Arge (BC.MI. 1931, p. 44) |o inscripie i despre Sf. Filofteia]; Idem, Inscripfie de la biserica domneasc Curtea de Arges (ibidem, p. 9 1 ) ; Idem, Cele mai rechi inscripfii romnesti (Almanahul graficei romneti, 1927, p . 5051 ; vozi i mai jos) ; Gbenadie Enaccanu. Mitropolilul Vngroclahiei Xeofit I (B.O.R., II, 1875 1876, nr. 10, p. 634636 [despre statuia lui Negru \od, 1746| (vezi i SCIA, 1956, nr. 34, p. 280); Iorga N., Studi/ fi doc, X X I I , p. 47 [doc. 1832|;

1<. -i H I.. o imiiiitiii din tinn detprt kgturUe culturale romne-ruM (M.O.,
1958, nr. 910, p. 683684) [inseninan despre surparea elopotniei 1830 i inseripie clopot | ; Branite M.. nsemnri (M.O.. 1967, nr. 1112. p. 934) [din 181-71 ; Pelimon Al., Imprestimi de calatone, p. 8587; A.S., 1860, trini. II. p. 126 [deserierca bisericii si a ruinelor eurii domnesti): roprodus >i in M. Of., 1861, p. 719; Antoniu, Album, partea I. p. 1 : Monumentele, I. p. 1 ; L.A.R., 1897 1898, p. 294 [foto veche];
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

Tocilescu. Raporturi, p. 1214 |crede c bis. e din sec. X I I ] ; oimescu Sava. Bis. episcopiei Argeului, B u e , 1886, p. 29 |bis. e din sec. X I I I ] ; Walker Mrs., Unlrodden Paths, p. 188190 |descriere]; Biserica domneasc de la Curtea de Arge (A.A., 1890, p. 8081): Biserica domneasc Curtea de Arge (V.B., III. 1896, nr. 1, p. 34) |desen i inscripie]; P. G<rbo\ icranu>. Bis. domneasc din Curtea de Arges (..Albina". I, 18971898. p. 70) [i desen vechi] : Bilciurescu, Mdnstirile, p. 238240 |zidit la 1290]; Onciul D., Curs de istoria romnilor. Bue, 19021903, litografia!, p. 313314, 398404 [despre vechimea bis .domncti|; Iorga N.. Istoria romnilor in chipuri si icoane, I. p. 5; Mandrca G.. Biserica domneasc din Curtea de Arge, B u e , 1905, 16 p.; reprodus i la Lapedatu, Monumentele istorice, p. 283292 |crede c bis. a existt nainte de desclectoarea lui Radu Negru" ;| Anuar 1909. p. 2 7 1 ; Marienescu At.. Negru coda si epoca lui. B u e . 1909 [despre mormint]; Iorga N., Negru roda? (N.R.L., . 1909, p. 973) [despre lucrarea lui Marienescu]; Apostolescu N.I., Pe mormintiti lui Radu Negru de la Curtea de Arges (R.I.A.F., XII. 1911, p. 215216); Drghiceanu V., Statuia lui Negru vod din Arge (BCMI. 1913, p. 195) |dup Bellangerl; Tafrali O.. Les monuments roumains, p. 5 ; Popeseu Sp., Contribuii uni la studiai istorici artei nationale (R.I.A.F., 1909, p. 106124); BCMI, V, 1912, p. 40 i 186187; C L . . 1913, p. 119 i urm.: Bal? G.. Arhitectura Sf. Munte; ACMI. 1914, p. 3637, 47, 6 2 ; 1915. p. 4 9 ; Trfrali O.. Biserica domneasc. Datele cldirii si decorarli sale picturale. B u e , 1925. p. 19 (si n R.I.A.F., XVI, 1922, p. 148159) [erede c e zidit dup 1241 ci ziigrvit n 12621 ; Onciul D., I. Bogdan si N. Iorga, Raport inaintat Accdemiei Romane eu priiire la biserica domneasc de la Curtea de Arges (BCMI. VIII, 1915, p. 141143 i In AARMSI, s. II, t. X X X V I I I , 19151916) limpotriva prerii lui Tafrali eu privire la inscripia din 1262; ered c bis. e ueeput de Basarab I i zugrvit de Nicolae Alexandru i Radu 1]; Tafrali O.. Biserica domneasc din Curtea de Arge. Rspuns unui raport acadmie (Noua rev. romna'', XVIII, 1916, nr. 1) [i mentine prerea e bis. e din sec. X I I I , zugrvit la 1262]; Brbulescu Ilie, Biserica domneasc de la Curtea de Arges (ibidem, nr. 5, p. 7275); Antonescu P.. Arhitectura religioas, I, p. 611, 21 |crede c bis. e din sec. I X X ] ; Onciul D.. In ehestiunea bisericii domneti de la Curtea de Arge (ICB IX, 1916, p. 5768) i in Opere, voi. I, ed. A. Sacerdoeaiiu. B u e . 1946. p. 350362 |despre inscripie; bis. zugrvit in vremea lui Nicolae Alexandru, 13301364; biserica e mai veche|; Iorga N., Spturile de la Curtea de Arge (R.I., VI, 1920, p. 175177) |erede e voievodul inmormintat aici e Basarab I, nceptorul zidirii, mort nainte de a se face pictura]; i o scrisoare a lui V. Drgliiceanu, ibidem. p. 178179; Brtianu G., Piatra de mormint a lui ..Negru coda" (ibidem, p. 221226); Drghieeanu V., Ruinele curtilor domneti de la Curtea de Arge 3 3 i (ibidem, p. 257258); Drgliiceanu V.. Noi descoperiri la Arge (Neamul rom.", 1920, nr. 174); Lapedatu Al.. M or mi ni ul lui Basarab vod cel Btrin (,.nfrirea"-Cluj, 1920, nr. 42): Idem, Anul morfii lui Basarab voevod (ibidem, nr. 4 7 ) ; Idem. Cum s-a alctuit traditia despre originai rii Romneti (Anuarul Inst. istorie Cluj", 1923, p. 289314) Ibis, e nceput de Basarab i terminata de urmaii si|; Arion C. Itimi. 0 vizila la Curtea de Arge (C.L., LII, 1920, p. 559565) ; Mnisil C , Numismatica si descoperirile de la Curtea de Arges (C.N.A., I, 1920, nr. 67, p. 3741); Brattami G.. Les fouilles de Curtea de Argesh (Rev. archologique", e. 5, t. X I I I , 1921) (bis. pare a fi dup 1272]; Idem, Cronica (R.I., VII, 1921, p. 8283); Savela A., Descoperirile istorice de la
www.cimec.ro

L'40

min KM. VUE - I -TARA ROHAM V-I \

Curtea de Arge, B u e , 1921 [bis. a fost nceput de Basarab fi terminata de urmaii sai); R.S.T.R., 1921, nr. 2, p. 7678; Coglniccanu C Biserica Sf. !\ico!ae domnesr de la Curtea de Arge (CL.. L1V. 1922. p. 723730) [zidit In vrearea lui Basarab sau a lui N. Alexaudru ci terminata de Maieu. rare c ngrnpat in biserica]; M<oisil> C Anlichitdfile din Curtea de trge (C.V.V.. 11. 1921, nr. 68, p. 4214); Caselli D.. Riserica Sf. Molar dnmnesc din Curtea de Arges (R.I.A.F., XVI, 1922. p. 137144) l/.idita in sec. X I I , la 1192] ; Nicolaescu Stoica. Domnia lui Alexandru nula Aidea. Bol lui Mircea vod cri Rdtrin (ibidem, p. 229230) [zidit de Rada Negru. bis. liind mai \ relie decit Basarab: statuia este a lui Radu NegruJ; Iorga-Bal. Histoire, p. 1928; Curtea domneascd din Arges, B u e , 1923, (BCMI, X X V I , 19171923). cuprineie rezultatele spturilor arheologice feute aci: Drgbiccaiui \ .. Curtea domneascd din Arge, Note istorice si arheologice. p. 976 [considrt ii istorice despre sec. X I I I X I V i despre oraul C. de Arge: istoricul bisericii domneti, descrierea morinintelor i obiectelor de* < > perite: descrierea bisericii-arliitcctur si pictural: Cercliez Gr., Restaurarea bisericii domneti, p. 77100 [descrierea lucrrilor de restaurare i jurnaliil lucrrilor de arli. l a n c o \ i c i | ; Onciul D., Anul morfii marelui Rasarab voierod. p. 101104 |bis. zidit de Basarab I.. si terminata de Rada I); reprodiis i in Opere, ed. \. Saccrdoc.iiiu. Bue.. 1916. \ol. I. p. 363365 : Cliika-Budcsti Y . Arhitvctnra bisericii domneti. p. 105121 [dcscriere|: MOMI C.. Minutile lui Radu I Rasarab. p. 122133 [descrie monedele pe care Radu I e reprezentat ca un cavaler apuseau]; Idem. Monete cechi gasile in spturi. p. 150 152 [polone si magliiarel; Drgliiceanu \ .. Jnrnaltil sdpdturilor din Curtea domneasc a irgeului. p 134 150: Bainer prof., Cercetri antropologhe asupra osemintelor aflate in spturi, p. 153160; Panaitcscu P. P., Inscripliunile religioase greceli de la biserica domneascd. p. 161171 : Miliail I.. Pictura bisericii domneti din Curtea de Arge, p. 172189 |tlescriere i despre restaurare]; Brtulescu V., Inscriplii M m religioase din biserica dom neascd de la Curtea de Arge, p. 190192; Fresce din veacul al XIV-lea aflate in biserica domneascd, p. 1%252 [i obiecte le ceramici]; (Rcccnzii N. Iorga. R.I., IX, 1923, p. 192196, H. Laurent ..Byzantion", I. 1924, p. 587590): Nicolaescu Stoica, Importanza inscripiilor slaconeti din biserica dom neascd din Curtea de Arge (Univ. literar", X X I X , 1923, nr. 45, 18 nov., p. 7) i B u e . 1923; Idem. Inscripfiile ornamentale de la Curtea de Arge (A.L.A.. I \ . 1923. nr. 139, p. 3); Idem. Discufii tiinfifin . tdevdrul asupra importantelor descoperiri arheologice de la Curtea de Arge, B u e , 1923 [bis. e din sec. Xreparat ntre 12161220]; Grigora E., Inscripfiile ornamentale de la Arge (A.L.A., s. I l i . anni III, nr. 91, 20 aug. 1922, p. 3) ; Idem, Criptografia i trecutul nostru. Alt cript de la Argcs (ibidem, anul IV, nr. 142, 12 aug. 1923, p. 5), Idem, Al treilea cript la Curtea de Arge (ibidem, nr. 159, 23 dee. 1923, p. 6 ) ; Idem. ncd doud cripte noi (ibidem, anul VI. nr. 215, 18 ian. 1925, p. 5 ) ; Barbu, lescu Ilie, Inscripfie greceascd din secolul \ III in biserica domneascd din Curtea de irars Y. in \ol. Curvatele literarr la romni in perioada slavonismulni cultural. Bue., 1928, p. 146159; M<oisil> C , Bijuleriile din Curtea de Arge (C.N.A., IV, 1923, nr. 56, p. 4041) [de provenienza italiana); Brattanti G., Les bijoux de Curtea de Argesh (Roumania) et leurs lments italiens (..Bvue archeologiqae", e. 5, t. XVII, 1923, p. 90110); Idem, Les bijoux de Curtea de Argesch et leurs lments germaniques (..Bull, de la Seet. Iiist. de l'Acad. Boum.", XI, 1924); Drgliiceanii \ .. Inscri/>(ii asemdndloarr celar de pe inelele de la Curtea de Arge (BCMI. 1933. p. 184); Chiliaia Pavel, Citera date in legatura en paftaua de la
www.cimec.ro

N.

STOICKSCU

241

Arge, n vol. Omagiu lui George Oprescu. B u e . 1961, p. 107118 [fcut de mefterii Martin si Glieorghe din Cluj, 13701380; voievodul ngropat este deci Radu I ] ; Constantinescu-Iai P., Rixanlinismul. p. 3839, 9899; Diehl Charles, Impresions de Roumanie (Revue des deux Mondes", 15 iunie 1924, p. 842 843) [descriere] ; Drghiceanu V.. Les rvlations de l'glise princiere de Curtea de Arge (Cultura"-Cluj, I, 1924, nr. 3, p. 283285 + 11 figuri); Filini C L , Despre Negru vod. Bue., 1924; Koglnicennu C , Riserica Sf. Nicolai domnesc de la Curtea de Ar^es (CL.. LVI, 1924, p. 759766) [ e d i t i dup 1359, poItaliil de Ylaieu]; Minea L, Note Cea dinti aminlire documentar despre biserica domneasc din Curtea de Arge (Cere, iet.", L 1925, nr. 1, p. 409) [din 1612]; Idem. Cherana sau Cherata ? (ibidem, p. 412414); N. Arges, Radu Negru Rasarab. n Bihl. ziarului Trnava Mare", Sighioara, B u e , 1925 [bis. e din sec. X I I L zidit de Radu Negru, ntre 12151241]; Stnescu D., Curtea domneasc din Arge (CL., LVII, 1925, p. 386389) [crede c mormntui e al lui Radu Negru]; Drghiceanu V., Les coutumes d'enterrement des princes roumains (Bull, de la Scct. hist. de l'Acad. Rnuin.". XN. 1924); Kogluiccanu C . Voievozii iunior mintati in biserica domneasc din Curtea de Arge (CL., LVIII, 1926, p. 613617) [contra parerli lut Drghiceanu: Radu I nu e ngropat aici]; Idem. Mormntui lui Radu I Rasarab i biserica domeasc de la Curtea de Arges (.. \rhiva", X X X V , 1928, nr. 2. p. 8589 si 129130) [mormtatnl este al lui Vlaicu, nu al lui Radu I, eum erede Y. Drghiceanu]; Ghika-Budesti. Evoluta (BCMI, X X , 1927, p. 123, 125128, p.. X I X X ; 1930, p.. CXLII) |mormntui lui Negru \ o d | : lorga U., Les dcouvertes de la Commission des Monuments Historiques de Roumanie (Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes-rendus des sances". Paris. 1928); Brehier L mis. L'art roumain ancien (.. \rta i arlieologia", I, fase. 1, 1927, p. 211); lorga N.. Istoria bisericii, I, p. 3 9 4 1 ; Idem. Istoria romnilor. III. p. 182185 [despre spturile arhcologicc]; Bals G., Influence serbe: AKA. 1929. p. 66 i 1940. p. 143: I ilitti C L , O ipotez riscat despre vechimea bisericii Sf. Nicolae din Curtea de irges (A.O., X L 1932, p. 282283 i n vol. Cercelri si documente privitonre la istoria principatrlor romane, p. 45 [despre pirerea lui Stoica Nioises cu c a fost episcopie in sec. X ] ; Ma/.ilu D.R., Sfinta l'ilofleia de la Arges. Lmurirea unor pro blme islorico-literare. Monografe hugiografic. Bue.. 1934, 100 p + 2 pi. (lin AARMSI, s. III, t. VI, 19321934. p. 217316); Saccrdocanu A., Riserica domneasc din Irge (Albina", 1935, nr. 24); Idem. Mormntui de la Arge i zidirea bisericii domneti. \ ilenu de Munte, Munte, 1936 (din BCMI, X X V I I , 1935. p. 4957) [arata j.rerilc despre data zidirii: crede c mormntui este al unni predeersor al lui Basarah ; biserica

zidit dupa 1343 si pietat tnainte le 1369; udita pe mincie ancia mai vechi
de la sfritul sec. XIII, arsa la I330|; (reeenzia lui C. Greccscu, n R.I.R., VVI, 19351936 p. 528530 si a lui G.I.M.. in B.O.R., 1936, p. 781 783); Ionescu Gr.. Istoria, p. 5253,208; Idem, Ryzance, p. 313317; BCMI, 1938, p. 19; 1942, p. 134136; Ghika-Budesti. L'ancienne architecture (BCMI 1942, p. 16 pi. V); Giurescu, Ist. rom., I. ed. \ - a . p. 426428. 436439 [vechimea bisericii, mormntui lui Radu I zis i Radu Negru|; Brtulescu V., 600 de ani de la zidirea bisericii domneli (B.O.R., L X X , 1952, nr. 1112, p. 876889); Drgliiccanu \ .. l a legatura cu biserica dontmosca de la Arge (M.O., VII, 1955. nr. 1012, p. 555562) [discuta studiul lui A. Saeerdoteanu despre \cchimca bisericii i mormntui lui Negru v e d i ) ; Aria fendala, p. 4142; Ch<ihaia> Pavel, Contribuiti la problema
www.cimec.ro

242

DinLiocHAFie - - TARA ROMANKASCA

identificrii mormintelor din biserica Sf. Nicolae domnesc din Curlea de Arge (G.B., 1963, nr. 12, p. 4170) |ncercarr dr datare a mormintelor dup inventami funerar; idcntilicarea ctitorului din niormintid nr. 10; Vladislav I ; erede c gisantul este al lui Dan I : | Ionescu Or.. Istoria arhitrcturii, T. p. 125131; Tafrali 0 . , Les fresques de Vglise S. Nicolas de Curlea de Arge. Pari, 17 p. + 5 pi. ; Pernice A., Curlea de Arges e le origine bizantine deWarle Rumena (Studi bizantini", III. 1924, p. 295308) [despre pictura bis. Sf. Nicolae|; Stefnescu I.D., La peinture, p. 2766, pi. 114; Idem, Peintures murales. p. 711, 14, 17: Ionescu D., Contribufie la fixarea datei picturii din bis. Sf. Nicolae domnesc din Curtea de irges. in voi. Omagiu lui P. Cirboviceanu, Bue..

1929, p. 283298: Iorga N., Notif'e (R.I.. XVIII, 1932, p. 93) [despre grami
care a luerat frescele din bis. doiuneasc]: tefnescu I.D.. Peintures murales illustrant les lyturgies (K.I.K., VVI. 19351936. p. 158183); Idem, Illus trations des psaumes (ibidem, p. 176); Idem, Iconographie, pi. 33. 63. 68 a. 77, 8 4 ; Busuioceanu AI.. Pattinile si invierea Domnului in verhea artt crestina (Romania". II, 1939, n. 309, p. 3 ) ; Bobulescu, Lutari, p. 12, 1 6 , 2 1 ; tefneseu I.D.. .-Iria balcanica i arta religioasi a (rilor romane II.II!.. 1943, f. III, p. 1415); M uno/ Antonio, Aria bizantina in Romania (R.F.R., 1942, nr. 10, p. 113117 ) |deepre pictura bisericii]; Goleseu Maria, Danses et danseurs dans la peinture des glises roumaines ( R U S E E , X X I I I , 1946, p. 133134); Fucilimi II., J. Strzykowski, N. Iorpa i G. Bals, Fresques des glises roumaines (Arcade", 1947, nr. 34, p. 4964 si 115119); Lupa? I., ' iitmu bisericii t/omw/j'" din Curtea de Arge inffiat intr-o cronica lalineasc scris la muti 1358 (Mitr. Ard.", V, 1960. nr. 34, p. 225 230) |dup cronicarul Marcu); tefnescu I.D.. Originea si erolufia unor teme care apar in aria bisericeaset (Mitr. Mold.", 1964, nr. 12, p. 4357); Cornescu Al., Valorijicarea unor monumenir istorice (..Romania libera", 1 dee. 1965); Vtmanu N., Contributi! la isloricul bisericii domneti de la Arge (M.O., 1965, nr. 910, p. 802808); Musiccscu Maiia-Ana si Grigore Ionescu, Biserica domneasct din Curtea de Arge, B u e , Ed. Meridiane, 1967 (prezentare in G.B., 1967, nr. 78, p. 856859). Muli.ILi Pavcl, Data construira casei domneti de Unga biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Arge (G.B.. 1967, nr. 910, p. 9671000) [dup anali/a amnunit a vestigiilor arheulogice i dovezilor scrise cunoscute, considera c a fost construite de Neagoe Basarab la 15121514); Idem. Cele dou locauri ale mitropoliei din Curtea de Arge deduse din hrisoavele lui Neagoe Basarab (M.O., 1967, nr . 78, p. 597612) [despre funcia de prim loeas mitropolitan ndeplinit de bis. domneasc]. M BISERICA D R U J E T I (Adormir. a. 17931795), str. Negru vod. M BISERICA FLMNZESTI (Sf. Voievozi, ecc. X V I 3 3 , refcut sec. X V I I I , 1752? reparat 12391925), str. Eroilor, nr. 36. AEA, 1929, p. 67 i 1940, p.l44;Mateescu C.N., nsemnri despre ortgtnea ardelean a mitropolitului Cosma (B.O.R., 1932, p. 588589); Ghika- Budesti. Evoluta (BCMI, 1936. p. 5758, pi. L X V I I L X I X ) ; Documente, indice X I I I X V I si X V I I | F sat al m-rii Arges]; Ionacu I., Din relaiile m-rii Curtea de Arges cu ortsenii argeseni. B u e , 1944 (din R.I.R., 1944, fase. 4), G.B., 1963, p. 714726.

M BISERICA INTRAREA IN BISERICA (Btauaxi, conetruit de Petra


Cercel, 1583, prefcut", de Iosif episcop de Arge cu ajutorul lui Ioni Taftu 1819), str. Negru Veda.
www.cimec.ro

N.

STOICESCU

243

BCMI, 1916, p. 95 linsoripiij; . 1929, p. 67 [minata]; ACMI, 1943, p. 44 [restaurarea picturii]; Chiliaia Pavcl, Trecutul bisericii Bolusari din Curtea de Argef (SCIA. 1967, nr. 1, p. 103115) [Crrde c a funcionat de la 15831585 n catedrala catolic din 1380, botiisarii lumi sai ile origino; ci despri* trecutul orasului; bis. Botuari roconstrtiita in vremea lui Matei linsarnb|: Toponimie si riti[ sodala (Arge". ini. 1967, p. 8) [despre nuinele Botusari). M M-REA LUI NEAGOE BASARAB (biserica episcopali, recldit de Noagoo Basarab. care a ..spart"' \ eehea cladire a mitropolici, sfinni.i cu mare fast in 1517. zugrvit de Radu de la Afuinai, ginerele dnmnului, 1526; m-rea. jefuit de ostirile inaghiare la 16101611, a fost reparata de Matei Baearah 334 , care a recldit turnul-clopotii ila de la intra re si a rpart chiude; bis. a fost reparata de Serbali Cantacuzino la 1(>82, cimi s-au ..inlrit pietrele, in tot chipul, cu lier, ca sa ponti et cu trie", ineter fiind moldovcniiul Crigore Cornescu; m-rea, avariata de cutremur la 1802, a fost reparata de episcopul Iosif la 1804. cimi s-a rpart pictura i s-a construit din leinn partea de sus a turnului-clopotni, care a ars la 1914; m-rea a fost axariat de cutremurul din 1838 i reparata dup aceia de episcopul llarion. care a construit i o coal pe latura de sud a incintei ; m-rea a fost arsa la 1867 dup care a fost restaurata de arliitectul Lecomte de Noiiy, 18751886; acesta a refcut in parte sistemili de bollire, a modifient acoperiul si a nlocuit oranementele lat.nl-1r cu copii corect executate, adugiml i clemente noi; biserica a fost repictata de fratele arhitectului ; din vechea pictura din sec. XVI --.m pstrut miele frugmente, aliate in cea mai mare parte la Muzeul ile Art al R.S. Romniu; biserica lui Neagoe Basarab a fost monumentili care s-a bucurat le cea mai mare faim i admiraic in tara noastr precum i fa de strinii ce au vizitat-o dup Emil Lzrescu), Bd. Republicii. Arb. St. B u e , Indice cronologie nr. 2, Ep. Arge, B u e , 1951 [2676 d o c , 14511863]; Documente, indice eec. X I I I X V I , i X V I I ; Istoria rii Romnesti, p. 3536, 3740, 4142, 206 [descrierea m-rii, despre sfinirej; Istoriile. p. 38 [deseriere] Mag. istorie, IV, p. 261262, 263267; Crecianu, 1 'iaa lui Brincoveanu, p. 65 |reparaii] ; Genealogia Cantacuzinilor, p. 7071 ; Iorga, Studii i doc, V, p. 134 [doc. 1716; m-rea reparata de Matei Basarab]; X I V , p. 187191 [documente]; Vrtosu Em., Foletul novel. p. 182; Ghenadic Enceanu, Mitropolitul Ungroilahiei Neofit I (B.O.R., II, 18751876, p. 637 640) linscripii. descriirc 1746, istorie]; (vezi si SCIA, 1956, nr. 34, p. 280 281); Potr George, Din corespondenfa inedita a unor fe\e bisericeti din Tara Komneasc cu Transilrania in veacurile al XVlII-lea si al XlX-lea (1781 1827) (B.O.R., 1965, nr. 12, p. 125168) [corespondena m-rii si episcopiei de Argc cu casa Hagi Pop despre procurarea de diverse obiecte i materiale; \o|i-ee peiitru zugr\irea bisericii, icoane, policandre etc.]; Sacerdocanu Aurelian, Pomelnicul mndstirii Argesului (B.O.R., 1965, nr. 34, p. 297330) [detenere manuscriselor i textul pomelnicului, cu multe date intercsniite din trecutul m-rii|: Binnu I., Catalogai manuscriptelor romnesti, III, p.142 |nsemnare, 1699]; Miroiiescu Atb.. Istoria m-rii Cernica, B u e , 1930, p. X X X X X X I I |doc. din 1788, m-rea devine metob la Cernica]; Brtulescu V., Ilrisovul lui Alexandru Moruzi pentru infiinfarea episcopiei Arges si numirea lui Iosif ca ulular al noiei eparhii (M.O., X V , 1963, nr. 1112, p. 931936) |din 1794]; M.C., 1913, p. 54 [doc. 1797; m-rca fusese drpwww.cimec.ro

244

BIBLIOGRAFI!! - I - AHA KOMANK.ASCA

nata in vremea rzboiuluij; 1915, p. 159 [inscripia fntiinii rncsterului Manolo] ; Dumitrescu Al. T., Mrturii documentare despre m-rea Arges (BCMI, VII, 1914, p. 142U4) |scc. X V I I X I X ) ; Documente agrore (indice Arg); Texaur de monumente. Il, p. 297; Lrocliia, lst. rem., II, p. 390; V, p. 3438 |doc. 1793. inliinar. a cpiscopici] ; VI, p. 149; \ II, p. 21 (doc. 1797, reparatii dupa risbo], p. 3U<. 368; VIII, p. 324. 325, 390391 [despre frumuscca deosebit u biserieii. reparaii si zugr\ ire] **, X A, p. 130132; Iorga N. t Contribufiuni la istoria literaturii romane la inceputul s.'c. al XlX-lea, Bue., 1906, p. 1325 [diverse sensori dintre 17901823. eu stiri despre: zugrvirea Imericii, 1800; arderea biserieii, 1814; diverse reparaii: 1797, 1817: clopote, 1814, e t c . ] ; B.O.R., 1921, p. 679680 [catagr. 1808]; Fotino, II. p. 4445, 49; 111, p. 161; A.P.. XII. partea 1, 1843, p. 529 |averea m-rii]; Bibescu G., Domnia lui G. Bibescu, 11, p. 194 |despre lucrrile din vremea lui BibcM-ti|: Iorga N., Domnia lui tirbei, p. 120 [rparai ii. 1856] ; Iorga, Inscripii*1**, 1, p. 146155; Kenius Ili', lnscripiile de la m-rea lui Neagoe Basarab din Curtea de Arge (G.B.. XII. 1953, nr. 910. p. 587 597); Nsturel P.., lnvturile lui Neagoe Basarab in lumina pisaniilor de la biserica m-rii de la Arge (M.O.. X I I , 1960, nr. 12, p. 1223); Lricarul. IX, p. 152153 linscripia de pe piatra de uiormnt a lui Radu del Afumai]; Palade T., Radu de la Afumai. B u e , 1939, p. 89, 97, 101 [aceeai inscripie i fotoj; .Nsturol Petrc, tiri mrunte despre cteva monumente istorice, n vol. Sesiunea Direcfiei Monumentelor istorice, 1963, p. 143 [despre numclc Miliai sau Mihnea al celui care a lucrat piatra de mormnt a lui R. de, la Afuinai]; S e r b a m e l i N., Mitropolitul Anania (C.B.. IX. 1950. nr. 910, p. 4445) [piatra de mormnt]; vezi i J)ii(. Rom.. 111. \i. 2" -40 |inscripii .> istorie, descriere, despre restaurare]; Inscripfii Bucunti. p. 4 7 8 - 4 7 9 [pisanie, 1526]; p. 508509 [piatra de mormnt]; 527528, 539 [cliivot, 1784J, p. 575570 pas.-im. Vezi i n. 19 nota 2 (bibliografie inscripie). Pascu St., l'etru Cercel, p. 181 |Sivori, descriere, 1585]; Paul de Uep, i.ltoriile, p. 141146 [descriere, 1658]; S'stiui, Viaggio curioso, p. 2833 [descriere m-re i orasi : Vezi si ..Arbi\a", V, 1894, p. 579580; Corfus I., O descriere a m-rii Curtea de Arges din anul 1813 (R.I.R., XV, 1945, p. 217 220) [dupa ms. 1313, Acad. R S R j ; Walscb R., Narrative of a Journey from Constantinopole, Londra. 1828, p. 214 [descriere]; lonacu, Catagrajia Arges. p. 4213 [descriere. 1824] M 7 ; StUrmor L., Skizze eine Reise nach Constantinopel..., Pesta, 1821, p. 56 [descriere, 1816]; Scbmidl Adolf, Reisehandbuch durch das Knigreich i ngurn mil dem Nebenliindern und Dalmatien, nach Serbien, Bukarest und Constantinopel, N iena, 1835, p. 360361 |descriere|: Pigcory Felix, Les plerins d,0rienl. Lettres artistiques et historiques..., Paris, 1854. p. 33 [m-rea i se pare ciudat]; Vaillant. La Roumanie, 111. p. 332333 [descriere, 1841]; vezi si BCMI, 1915, p. 122123; Dimbovia", 15 iulie 1859, p. 318 [descriere]; Margot, O viatorie, p. 2930 [descriere ,1859] : Branite M., nsemnri (M.O., 1967, nr. 1112, p. 936 [din 18b6 despre ardere m-rii] ; Le tour de monde, X I I I , 1866, premier -nm-.-tre, p. 221222 [des criere si desen Lancelot, 1860]; vezi .i trad. rum. i dcscnul in Albina". XVII, 19131914, p. 557558; BCMI, 1933, p. 111115 [detenere lui P. Venissi]; Venissi P., Despre aria naionul (A.A., 1891, p. 145148) [dosoriorea m-rii|; V.S.. I8b(>. trini. II. p. I2d 1-7 i M.Of.. 1861, p. 720 [deecrierea m-rii|; Iorga N., 0 descriere in versuri a biserieii episcopale din Curtea de Arge (BCMI. 1933, p. 116117) [dia 1866]; Iorga N., Biserica episcopal din Arge in literatur (BCMI. 1931. p. 13(>);
www.cimec.ro

STOICESCU

245

V. Rom., 1843, p. 93 95, IU,.<>.. 1843. p. 9394 fi 1845, p. 5051 |list de moii air episcopiei] ; A. Rom., supl. 12 i 19 dee. 1859 |moiile epis copiei] ; Lugosiatiu ().. Stampi vechi inffisind mnstirea Curtea de Arges (BLMI, I \ . 1911, p. 2428) Idup Luigi Mayer, Wiews in Turkey... Malachia, 1801; se rcprodue doua stampi i descrierea m-riij; Bouquet, Album valaque; Le tour de monde, XII1. 18(>l>. premier semestre, p. 217, 220 |dcscnc Lancelot] ; Oprescu G., Artisti francai, pi. LXVIII |Lancelot] si LXXV (fintina mettent lui .Manoir|; vezi i G.I.. 1931. p. 167, 170; Popcscu-Bjcnariu L, Povestea n tmiilii romnesc, B u e , 1926 |vederea m-rii dup inrendiul din 1867]; Brtulescu \.,Frescele din bis. lui Xeagoc coperta laquarcl de Trenk] 3 3 8 ; Theochar Alesci, Karpathen Roschen. B u e . 1868 [vedere a m-rii inainte de restaurare]; Monumentele. 111. pi. I I I ; Sfinirea bis. episcopale de la Curtea de Arges, 12 oct. 1886, B u e , <f.a.>, 1 f. pi.; Antonia AI., Album, partea I, pi. 1 ; Mns tirea Curtea de Arge, B u e , <t'.a. >, 1 > foto; Mnstirea Curtea de Arges, B u e , < <f.a.>, 3 p. + XVI f. pi; Mnstirea Curtea de Arges, B u e , <f.a.>, 4 p -+ XVI

f. pi;
B.S.N.K., II, 1905 1906, p. 6263 [mcdalia rel'acerii, 1886]; krupensky, Medaliile romne, p. 5962 [la fel|; lYliinon. Imprestimi ili- dilatorie, p. 7283; Die bischo/lisclu Kliisterkircke bei Kurtea de Argysch (...lalirlmili der K.K. Central Koniinisioii", V iena, 1860, vol. IV); Bcrindci Dim., Biserica episcopali} de la monaslirea Curtea de Arges (B.H., II. 1862, p. 822867 -r pianse); C.A., 1862, p. 7078 ci 1875, p. 5763 ; Musceleanu Gr., Monumentele slrbunilor, p. 5763 ; Reissenherger L.. I.'glise du monastre episcopale de Kurtea de Amis en \alachie. \ iena, 7867, 84 p. | 4 pi. (trad. din 1. germana); >.zi i .., 1890, p. 177188. 189194 200204, 207211, 217228; Monument* mi(ionale. I l , p. 211212; Funda[tanca lui Meagoc (Tran-ilx ania". XVIII, 1887, nr. 2324, p. 209212) |deseriere, inecripii] : Privire istoriai asupra mnstirei i episcopiei Curfii de Argesiu (ibidem, X I X , 1888, nr. 34, p. 2324); Hadeu, Etymologicum Magnum, II, col. 15871595 |istoricul m-rii, c r e i l e c a i V. Vtianu c m-rea e restaurata san dreas de "Nicagoc Basaral]; Xenopol A.D., Originea Argesului dupa d-l B.P. Uasdeu (Arhiva'Mai, I, 18891890, p. 6471) [impotriva originii armene a oraului, arata c Meagoea recldit, nu a restaurt biserica, aa cum aurina B.P. Hasdeu); uimcscu Sava, Biserica episcopiei Arge. Istoria i descrierea ei, B u e , 1886, 85 p. -f 5 pi; Popescu N.D., Inaugurarla catedralei Curtea de Arge (Calendarul pentru toi romnii". 1887, p. 95122); Ghenadie Enceanu, Curtea de Arges (B.O.R., 18861887, p. 793854) (despre solemnitatea sfinirii, glorilicnd pc restauratori]; B.O.R., X I I I , 18891891, p. 2 8 1 ; Odobescu Al., Biserica episcopali} Curtea de Arges (Epoca", II, 1887, nr. 535, 13/25 sept., p. 12); Tocilescu, Raporturi, p. 14 19 |ae/.arca mortnintelor, icoanele hiserieii|; Idem, Biserica episcopat a m-rii Curtea de Arges... B u e , <1887>, 100 p f 13 pi. Ilucrare fcut cu prilejul restauragli; descriere amiiunit. inscripii. istoricul m-rii, despre restaurarci; desciiere reprodus in parte ci la Lapedatu, Monumentele istorice, p. 338353; Walkcr Mrs., L'ntrodden Paths, p. 184, 190197 Idcscrierc]; Fondano bisericii episcopiei Arges (V.B., 1894, nr. 1, p. 3 - 5 ) ; Despre restaurare \ e/.i si: ...\nalecta", 1944, p. 148; Sterian G., Despre restaurarea monumentelor istorici in sirintati i in Romania, lasi, 1889; Gabrielescu N., Memoriu pentru luminnrca publicului in afacerea restaurrilor de monumente istorice, lasi, 1890, p. 655; Restaurarea monumentelor istorice.
www.cimec.ro

iM<;

IIIBl.HH.HAHK

I_TAR\

UOMINI \~. \

18651890. Acte i rapoarte oficiale despre restaurarla catedralei de la Curlea de Arge.339, B u e , 1890; Revoil Henri, Restaurarea monumentelor istorice. Rapoarte despre catedrala i reedinfa episcopal de la Curtea de Arge, bisericile Trei Ierarhi i Sf. Nicolae-Iai, Bue., 1890; Gabrielescu N., Restaurarea monumentelor istorice. Rspuns la raportul d-lui Revoil. Datt din Sinaia de la 20 iunie 1890, Iasi, 1891. p. 1036; Iorga, Drumuri i orae, p. 5362 [despre restaurarea fcut de L. de Noiiy; crede c bis. nu mai este romneasc] ; Bulat T.G., La 50 de ani de la moartea arhilectului Andr restauratorul m-rii Curlea de Arge) G.B., Lecomte de Noiiy (19141964), X X I I , 1964, nr. 1112, p. 11281158 (face istoricul restaurarli, folosind i material indit] ; A. A. 1890, p. 5357 si 7579 [despre restaurare] ; Bilciurescu, Mnstirile, p. 145; Adamescu G., M-rea Argesului (Al bina", I, 18971898, p. 1822); Dumitrescu, Istoricul, II, p. 1739 listo ne, inscripii]; Nicolescu V., Bis. episcopal Curtea de Arge (Albina", 1901 1902, p. 966969); Onciul D., Curs de istoria romnilor, litografiat, Bue., 19021903, p. 313, 391 i urm. [crede c m-rca a fost restaurata de Ncagoe Basarab] ;Panurescu I., Biserica episcopiei Curtea de Arge, B u e , 1905; Denkmalpjlege in Rumnien, karlsruhe, 1906, [despre marmura intrebuinat la construcic] ; Iorga N., Istoria romnilor in chipuri i icoane, 1, p. 11, 1213, II, p. 2930, III, p. 20, 3133; Ta fra li O., Les monuments roumains, p. 67 10; BCMI, 1, 1908, p. 177; R.I.A.F., vol. X, 1909, p. 8 0 8 1 ; Popescu Sp., Contribufiuni la studiul istoriei artei nafionale (ibidem, p. 106124); Jaffc Francois, L'glise episcopale conventuelle de Curtea de Arge, Berlin, 1911, 24 pi. + 120 ilustraii + dou bri; Idem. Die bisclu'ijlische klosterkirche zu Curtea de Arges in Rumnien, Berlin, 1911, 134 + 52 p . ; Tzigara-Samurcas Al., Biserica episcopal din Curtea de Arges. Cu prilejul unei publicaii noi, B u e , 1913, 31 p. + 2 pi. (din C L . , XLVII, 1913, p. 119 i urm.) [despre cartea lui Jaff, considerata publicaie ..duntoare", desenele trucuri nemrturisite"; laud restaurarea lui Lecomte de Noiiy]; Odobescu Al., Episcopio de Arges (CL., XLIV, 1915, nr. 1112, p. 11071133); Idem, Biserica de la Curtea de Arge, B u e , <f.a.>, 26 p.; Antonescu P., Archileclura religioasd, I, p. 19. Hadcu, Etymologicum Magnum, II, col. 15921593 |despre ineterul Veit-Vitus]; Lapedatu AI.. Meterii bisericilor din Tara Romneasc (BCMI, 1912, p. 181 i in vol. Un mnunchi de cercetri istorice, p. 167169 [despre Veit StossJ; Rotb Victor, Die sieberbiirgisch-sachsische Kunst in der magyarischen Forschung (Archiv des Vcreines fur siebenbiirgischc Landeskunde" X L I X , 1916, nr. 3, p. 534535) [despre Veit Stoss, mctcrul de la Curtea de Arges]; Minea I., Un mare pictor i sculptor la Curtea de Arges <pictorul Veit Stoss> ( C L , VVII, 19291931, p. 359); Iorga N., Cronica (R.I., 1933, p. 280) [nu crede c acesta e Vitus sculptor et pictor]; Iorga N., Sculptorul refacerii de la biserica episcopal din Arge. <Grigore Cornescu> (BCMI, I X , 1916, p. 1920; Brtulescu V., Arhitectul Cligore Cornescu (Mitr. Mold.", 1961, nr. 912, p. 701703) M 0 ; Lapedatu Al., Mormintul doamnei Despina (R.I., VII, 1921, p. 2326); Brun Jules, Mnstirea Curtea de Arges, Courtea d\irgesch et sa lgende, B u e , <f.a.>, 4 p. + 16 foto; Iorga-Bal, Histoire, p. 99102; Iorga N., Zidirea m-rii din Arges (Ramuri", X V I , 1922, p. 292); Constantinescu-Iai, Bizantinismul, p. 4445, 67, 69, 74, 77, 9 9 ; Grigore, episcopul Argesului, Comorile Argeului, p. 2124; Diehl Charles, Impressions de Roumanie (Revue des deux Mondes, 15 iunie 1924, p. 841842) [m-rea de o iucomparabil splendoare]; Nicolaescu St., Din domnia lui Neagoe Basarab voevod (zidirea m-rii din Arge), B u e , 1924 (din N.R.B., V, nr. 1316, 1 oct. 15 nov. 1923,
www.cimec.ro

tt.

ST0ICE9CU

Ui

p. 171183); Ghika-Budefti, Evolufia, (BCMI, X X , 1927, p. 140146 ci pi. L X V I L X X X V I [dupa Rcissemberger si bis. naintc de restaurare] i X X I I I . 1930, p. 44 i pi. CXL1II [piatra de mormnt a lui Kadu de la Afu mati] ; Crucca", V, 1927, nr. 2324, p. 3 ; Bulat T.G., Personalitatea religioas a voievodului Neagoe Basarab al I V-lea, Craiova, 1927, 72 p. ; Iorga V . Istoria bisericii, I, p. 134136, 282, II, p. 190; AEA, 1929, p. 2135 i 4142 si 1940, p. 285297 (scurt istorie al episcopiei i episcopii]; Bal. G., Influence serbe ; Bals G., Influences armniennes ; ConstantineecuIai., Narthexul (indice); BCMI, X X V I I , 1934, p. 5 3 ; B.G., 1934, p. 379 383; Ionescu Gr., Istoria, p. 8094, 150151; Iacobcscu Al., Sfinte mnstiri i monumente istorice (.,Cele trei Criuri", X I X , 1938, p. 6162); Sacerdoeanu A., Vechimea m-rii Argesului (B.O.R., LVI, 1938, p. 765769) [fosta mitropolie drmat de Neagoe]; Ep. Grigore, Episcopio Arge, p. 1418; BCMI, 1936, pi. D L X X X I I [fntna meterului Manolc] ; 1938, p. 5354 [despre restaurare] fi 189190; Ciocirlan St., Piclurile de la Curtea de Arge (A.A., 1891, nr. 5, p.8384) Focillon H., J. Strzykowski, N. Iorga i G. Bals, Fresques des glises roumaines (Arcades, 1947, nr. 3 ,p. 4964, 115119); Mete, Zugravi (indice); tcfnescu I.D., La peinture, p. 2324, 108110, pi. AB. i 2628; Idem, Peintures murales, p. 1112; Brtulescu V., Frescele din biserica lui Neagoe de la Arge, B u e , 1942, 97 p. + 30 pi. [inscripii, pietre de mormnt, istoricul m-rii, descrierea celor 30 pianse; si text francez, german i italien] (recenzii: I.D. tefnescu, R.I.R., 1943, p. 109111; M. Berza, R H S E E , X X I , 1944, p. 271272); C<bihaia> Pavel, Citera date in legatura cu portretele votive din biserica lui iVeagoe" din Curtea de Arges (M.O., XIV, 1962, nr. 79, p. 451 472) [transpuse din bis. domneasc din Cmpulung; restabilete ordinea portretelor i reproduce unele portrete dup Tattarescu]; Iorga N., Art et littrature des Roumains, Paris, 1929, p. X I X X [reproducc fresce de la C. de Arges]; Ghika-Budeti, L'ancienne architecture (BCMI, 1942, p. 2223, pi. X , X I V ) ; Giurescu, Ist. rom., II i III, (indice Arge i C. de Arges); Ionescu Gr., Urmele artei armene in monumentele frii (Ani", 1943, p. 527531) ; Ionacu I., Din relafiile m-rii Curtea de Arge eu orsenii argeeni, B u e , 1945 (din. R.I.R., XIV, 1945, f. IV, p. 458466); Popescu nvelisurile, p. 2223, 3334, 38, 55, 9091 ; Artafeudald, p. 77, 8387, 92%, 99, 101, 103 ; ConstantineecuIai, P., acad., Din relafiile romno-gruzine (S.A.I., II, 1957, p. 7, 13, 16, 17, 20, 25); Istoria bisericii romane, I, p. 255263, 408; Ionescu Gr., Istoria arhitecturii, I, p. 281298; Giurescu C.C., ntemeierea mitropoliei Ungrovlahiei (B.O.R., 1959, p. 690) [considera c m-rca Curtea de Arges este ca vechime prima mnstirc a i.1111"' | ;

Vtmanu N., De la inceputurile medicinci romnesti, B u e , 1966, p. 131 143 [despre adpostul de cltori de la Arge i bolnia de la Simidrrni); Mctzulescu Stelian, Apoteoza in fresca romneasc (G.B., 1965, nr. 34, p. 336337) [despre frescele bisericii reprezentind pe Mircca cel Btrin si Neagoe Basarab] ; Chihaia Pavel, Deux armoires sculptes appartenant aux roivodes Vlad Dracul et Neagoe Barasab (RRHA, t. I, nr. 1 1964, p. 151167) [prima fcut pentru turnul elopotni al bisericii de fondatorul acesteia; cca de a doua reprezint un M in bol rcligios al aprrii cretintii ; i dou vederi ale turnului clopotni de R. Ainslie] ; Lzrescu Emil, 0 icoan pittili cunoscut din sec. X VI i problema pronaosului bisericii m-rii Argesului (SCIA, art plastica, 1967, nr. 2, p. 187 199 + 1 pi.)
www.cimec.ro

248

llllll.KM.lt U I E - I - A K A HOMANKASCA

Lzrcscu Etnil, Biserica innslirii Argeului, B u e , Ed. Meridiane, B u e , 1967 [una din celo mai hune mici moiiografii de inununicnlc, concisa si bine informata]; (prezenturc in G.B., 1967, nr. 78, j. 851856); Chihaia Pavel, Doua fiale din Tara Romneasc construite de voievodul Neagoe Basaruh (B.O.K., 1967, nr. 1112) [despre aghiazmatorul construit la vestal bisericii [; Documente de arhitectur, nr. 12, 12 [diverse desene, detalii etc.] Cu prilejul implinirii a 450 de ani de la zidirea m-rii lui Neagoe Basarab, s-au scris numeroase urticele, din care .ninni un ; Clinica \ irgil. U pagina strallicita din istoria civilizafiei romneti (Scntela", 15 aug. 1967); Conta Alex., M-rea Curtea de Arge la 450 de ani (Romania libera", 15 aug. 1967); Zamlircscu Dan, Expresie genial a vechii civilizafii romneti (..Argeul", 1967, nr. 8, p. 9 ) ; Lzrescu Emil, Biserica m-rii Arges, ctilorir a inlregului popor (ibidem, p. 10) ; Pnoiu Andrei, De la biserica lui Manole la minunea indiana Taj-Mahal (ibidem, p. 1U); Neagoe Manole, Mnstire-nulti'i. cum n-a mai fost alta"... (ibidem, p. 12). Festivilfile de la Curtea de Arge pvntru comemorarea a 450 de ani de la sjnfirea bis. m-rii Curtea de Arge (B.O.R., 1967, nr. 78, p. 697729); erbncscu N., Istoricul bisericii m-rii Curtea de Arge (ibidem, p. 730754); ISicolescu Corina, Biseriia m-rii Curtea de Arges. tezaur de aria romneasc (ibidem, p. 755761); loueecu G.T., Intemvierea m-rii Curtea de Arges. Allenir ti legenda (ibidem, p. 762788); Cliiliaia Pax ci. Etape de construefie in inrinta m-rii Curtea de Arge (ibidem, p. 789813) (nccrcare de reconstituire a ansam blului monastic i de stabilire a fazclor de construcie] ; Vtmaiiu N., Bevelafii in tabloul ctitorilor m-rii Curtea de Arge (ibidem, p. 811819); Scrbncscu N., Medalii coinemorutive ale ctitoriei lui Neagoe Basarab i Despinei doamna de la Curtea de Arge (ibidem, p. 820824); Popescu Gabriel, Mrturii de aleusa cinstire la cea de a 450-a aniversare a m-rii Curtea de Arges (ibidem, p. 825829); La 450 de ani de la sjniireu m-rii Curtea de Arges (G.B., 1967, nr. 78, p. 715717); Rmureanu 1., prcot prof., Patru sute cincizeci de ani de la intemeierea m-rii Curtea de Arge (ibidem, p. 718746) [lucrare de compilaic: istorie, deseriere, inscripii, despre rcstauraicj; Dinc G., Biserica m-rii Curtea de Arge (ibidem, p. 747756); Brtulcscu V., M-rea de la Arges a lui Neagoe Basarab. Initiale cu caracter religios pe lespezile morminlale opera lui Dobromir zugravul (ibidem, p. 757773); Cazacu Matei, De ce a cldil Neagoe Basarab biserica mnstirii Argeuliii (ibidem, p. 774787) Ipentru a servi de necropol noii dinastii a Craiove.tilorJ ; Chihaia Pavel, Semnificafia portretelor din bise rica mnstirii Arges (ibidem, p. 788799) [despre cele trei faze de zugrvirc a bisericii, pina la domnia lui Alexandru Mircea); Andrccscu Slefan, Observa\ii asupra pomelnicului mnstirii Argeului (ibidem, p. 800829) [schieaz biografale boierilor amintii in pomeluieul publicat de A. Sacerdotcanu] ; I umiliali, mitropolitul Olteniei, ,.1'rea infrumuseatu biserica" a m-rii Arges (M.O., 1967, nr. 78, p. 505509); Andrcescu t., M-rea Argeului in ambianfa vremii (ibidem, p. 510526) [ntemeierea m-rii, averea i egu meni! in sec. XVI inceputul sec. XVIIJ; Saccrdoeanu A., Arge. Evocare (ibidem, p. 526531); Ionescu I., preot, M-rea Argeului in istorie i art (ibidem, p. 532569); Slnciulescu I.F.-. Graiuri despre Sfinla m-re" (ibidem, p. 570582) [cu d o c ) ; Brtulescu V., Frescele lui Dobromir, zugravul m-rii Curtea de Arges (ibidem, p. 582597) (descrie portretele ctitorilor si scende religioasej ; Chihaia Pavel, Cele dou locauri ale mitropoliei din Curtea de Arge deduse din hrisoavele lui Neagoe Basarab (ibidem, p. 597612) [despre bis. mitropoliei ridicat de Vlad Dracul, dedus din hrisoavele biscricii care i-a urmat, a lui Neagoe Basarah]; Brtulescu V., Citeva lmiuiri despre unele
www.cimec.ro

N. 5 T O I C E 5 C U

J4!

pietre de mormtfU de la Inseriva m-rii Argeului (ibidem, p. 014615); Cocora Gabriel, Stiri despre ratedrala lui i\eagoe llasarab in coresponden{a episcopului de Arge lasif Naniescu (ibidem, p. 619623); Hal Stefan, liiserica m-rii Arge (Mitr.Mold.",1967,nr. 78,p.505 509) ; Copiceanu Emanoil, preot, M-rea Curtea de Arges (M.B., 1967, nr. 79, p. 508520); Hrtulescu Victor, Initiale, formule monograme si elemente deco rative pe l( spezile mormintale din m-rea lui ISeagoe (ibidem, p. 521528); Nat urei P. t. si Matci Cazacu, Date noi despre Neagoe Rasarab i vtitoria sa de la Curtea de Arge (ibidem, p. 529544); Bodogac T., 450 de ani de la sjin[irea m-rii C. de Arge (Mitr. Ardcalului", 1967, nr. 89, p. 639648); Pacurariu M., M-rea Arge i tornanti transilvneni (ibidem, p. 649663). Legenda melerului Manale Le tour de monde, 1866, premier semestre, p. 218219 {legenda cu ineicrul Manole]; Simiginovicz L.A., Der Klosterbau, Brasov, 1870 |la fel|; Enceanu Ghcnadic, Mesterai Manole (B.O.R., 1883, nr. 2, p. 7595, nr. 3, p. 149168, nr. *, p. 217234) i extras: Din istoria biseriveasc a romnilor. Mettenti Manole i Vetru Movila, B u e , 1882 lerede ca a existt un rneter M.inoli san Maina, muecdo-roman, cari a luerat i la muntele Athos); .iii.-.inu L., Legenda meterului Manale la grecii moderni (C.L., XVII, 1888, p. 669682); Odobeseu Al., Riserica de la Curleu de Aru.es si legenda meUrulni Manole, in Opere, voi. III. ed. Minerva. 1908, p. 263271 (crede c e Manca \.il,ilul din vremea lui C. BrincoveanuJ ; Matecscu C , Traditimi! despre zidi rea m-rii Argeului (Albina", X I , 19071908, p. 270271); Ccgneanu Sp.Ceva cu privire la mesterul Manole (BCMI, III, 1910, p. 4447) (crede c, e acelai cu Manca meterul de la m-rea Bislria]; Caraman P., Considerafii vritice asupra genezei fi rspindirii baladei meterului Manole in Balcani (..Bui. [net. Pliilippide", I, 1934, p. 63102); Antoneecu P., Meteri si arhitec{i, p. 1718 (despre mesterul Manole); Popoviei Iosif, Jertfa zidirii la romni (Transiivania", X L , 1909, nr. 1, p. 519); Ethnographie", 19231924, p. 133144 (despre Italada femeii zidit de \ ic la auguri |; Ciohanu Valerio, Jertfa zidirii la ucrainieni si rui, Chiinii, 1938, 20 p. (extra din Viaa Bas.", 1938); Siruni II. Dj., Legenda feliei zidite (Ani", 1941, p. 243246) [legenda mesterului Manole la armeni |; Pop Miliai. Nouvelles variantes rou maines du chaut du matre Manole (Le sacrifice de Vemmurement) (Romanoslavica", IX, 1963, p. 427445) [Cu o foarte hogat bibliografie romna i exirubalcanice strin, pe care nu o mai reproduc] ; Fochi Adrian, Verriniti ale legendei despre Jertfa zidirii'' t..Limila si litcratur", XII. 1966, p. 373 418) (Cu o bogat hihliogralie, pe care nu o mai reproduc]; Strinescu D., Icoana Despinei doamna de la Curtea de Arge; Tit Simedrca, Icoanajunghiata de la Arge.Glospe marginea viefii Sj. Nifon, Sihiu. 1940 extras din voi. Omagiu milropolilului N. Rion) (adusa de Ncagoc Basami) de la ConstantinopolJ; vezi legenda in Istoriile domnilor rii Romneti, ed. C. Creeescu, p. 35 ; Strempel, Copisti de manuscrise (indice); Tocilescu, Calalogul, p. 9196, 99, 100101, 125, 128, 136, 159; M.O., 1964, nr. 1112, p. 905906 (lista de odjdii din 1849, druite de Samuil Trtescu]; Nsturel P. St., O dver necunoscut de la Arges si rostul acelora de la m-rile Putna si Slatina (SCIA. 1960, nr. 2 ) ; Ionacu I Vizitatorii de la Curtea de Arges acum o sut de ani, B u e , 1945 (din. R.I.R., vol. XV. fase. I, 1945, p. 8590). M B1SERICA OLAR1 (Adormirca Maicii Domnului, sec. X V I I " 1 , ante 1687, reinoit si zugrvit 1869), str. Cuza Vod. BCMI, IX, 1916. p. 95 [inscripii] ; Tocilescu. Raporluri. p. 1012; Ghika-Budesti, Evolufia, (BCMI, 1932, p. 38, 7980, pi. CCXLICCL);
www.cimec.ro

260

m m.UH;RAFIE - I

TARA ROMANEASCA

limtM-u Gr., Istoria arhilecturii, II, p. 112113; M.O., 1965, nr. 78, p. 578 [pisania crucii din curtej. M HISEBICA SI'. INCERI (construit I Damaschili icroinonah do la m-roa Argo-, 1717). str. \ alca Ooamci nr. 1. BCMI, IX, 1916, p. 95 |inscripiii| ; AEA, 1929, p. 6 6 ; Bobulescu, Lutari, p. 12, 20, 22, 2 4 ; Ghika-Budcti, Evoluta, (BCMI, 1936, p. 44, 58, pi. L X X L X X 1 V ) ; Ionesco 1., O mrturie din trerut despre legdturile culturale romno-ruse (M.O., 1958, nr. 910, p. 681683 [inscmnri, pisania, istorie]. M BISERICA SN-ISICOAR (mine, eec. XIV, construit de doamna Marghita), str. Sin Nicoar. Album moldo-valaque, p. 17 Iruinele b i s . ] 3 4 3 ; Gabrielescu N., Ruina sin Nicoar din Curlea de Arge, Bue. 1888, 16 p ; Idem. Ruina Snnicoar (A.A., I, 1890, p. 9396); Bdulescu-Codin C , Doamna lui Negru Vod, n vol. Legende, Iradifii i nmintiri istorice. B u e , 1910, p. 5355; Autoncscu P., Arhitectura religioas la romni, I, p. 11 i unii., B.C.M.I., X X V I , 1917 1923, p. 4043 [considerati! istorice] si p. 147148; Iorga-Bal, Histoire, p. 1619; Ghika-Bud.-ti/Kio/ufi'a (BCMI, X X , 1927, p. 124127 si pi. \ I 1 1 \ | ; lorga V , Istoria bisericii. 1, p. 3739; Ionescu Gr., Istoria, p. 5262; Gliika-Budcti, L'ancienne architetture (BCMI, 1942, pi. 1); Arta jeudal, p. 42 ; Documente de arhitectura, nr. 12, 1966., pi. 411 [diverse planuri si desencl; Giornea, Ist. rom., II, d. IV-a. p. 6164>18. CRIJCE IN CURTEA MNSTIRII (Costa n curtea seminarului, 1661 1662) M i . Remue llie, 0 troif din sec. XVII (R.I., XIII, 1927, p. 380); M.O., 1965, nr. 78, p. 587 [inseripia crucii]. CRUCEA LUI BASARAB (NEAGOE). Documente, XVI, vol. III, p. 129 Idoc. din 1560] M CURT1OARA, jud. Oit (fost Romanai) (bis. nlarea, 16331654 i caselc Tamilici Rudcanu) 'Me. Vezi i sellimi Dobrotinct. Bauer. p. 184 ; ,.Renasterea", 1944, p. 15 |la 1840 bis. de lemn Sf. Voievozi, construit de Barbu Gncseu, 1832]; Odobeseu, Antichit!ile, p. 129; Mono grafia jud. Romanafi, p. 383384; lonacu, Biserici, Oit, p. 127 [inscripii] ; vezi si p. 124137 [despre boicrii Rudcni] ; AEA, 1940, p. 219 [bis. din 1883]; lonacu, Cutagrajia Arge. p. 9 0 ; Brtule.-cu \ ictor, Inscripfii i insemnri (M.O., 1966, nr. 56, p.462) linscripie din 1942!]; Documente indice sec. X I I I X V I si XV H[satul amintit de la 1497, cind era n parte al m-rii Govora]. CURTIOARA, jud. Gorj (bis. Sf. Nicolae, de lemn 1729, refcut 1787, apoi din /ni la 1821 * 47 ; cul, sec. XV11I, la 1785 a logoftului Cornea, reparat 1840 si 1880, restaurata 1927, azi GAS Corncti ; i bis. Scliiiiibarca la lata Ciineni, 1835, construit de C-tin Colan toatc irei M) Stefulescu, Gorjul, p. LXVI1, 7274 [bis. de lcinn|; V i l i I X [foto c o l i ] ; 7475 [despre culi; Idem, Din trecutul Gorjului. p. 128129 [detenere eul] si 144145 Ifoto] ; Idem, Documente slavo-romane (indice) ; Vederi din Gorj; Tzigara-Sainurca Al., Culele in Romania in voi. Aria in Romania, p. 16, 1819. 21 [desen, descrierc]; Antoncscu Teohari, Culele sint sau nu na(ionale'i (C.L., 1907, p. 495506, 578586); Voincscu I., Monumente de art frneasc. pi. 15 |foto culi; AER, 19211925, p. 425; Brccil Al., nsemnri din Gorj (BCMI, X X , 1927, p. 44) [descrierc cul]; Ghika-Budeti, Evo lufia. (BCMI, 1936, p. 118, pi. DCXIIIDCXVI) [cula]; Voinescu T., Eiemente reali*;, (SCIA, 1954, nr. 12, p. 65); M.O., 1956, nr. 89, p. 542; Bals St.. I edti locuin(e boieresti din Gorj (SCIA, 1954, nr. 34, p. 84, 86 [pian, descriere]; AMO, 1941, p. 379; Bauer, p. 214; Jiul", I, 1895, nr. 7,
www.cimec.ro

N. S T O I CF. SCI)

'.'M

plant-lt- diutrc p. 8 9 (trei dcsrin foartr inti-n-santr ali m i c i ili la (lurti o a r a ] ; I o n c s c u Gr., Istoria arhilecturii. II. p. 2 3 2 2 3 3 ; Document*, indice sec. X I I I X V I (satul a m i n t i t de la 1480, rimi, sul numclc C.urtca lui \ lcan i r a al lui jupn Tccuci si al familici sale).

SCHITl'L CLSTURA Gorj (sec. XVII, e. 1687, ruine in plaid Hirisctilor. piscul Custura). Blasa D . , preot. Schituri olirne (M.O., 1965, nr. 3 4 , p. | d o u insi-mnril ; tcfulcscu, Gorjul. p. 123. (.'.I .MIH. \ f/.i ( lujinir. 280281)

NOTI:

le-|>re bis. veche vezi Acad. H.S. Romania, ms. roui. 230 f., 196197 v. La 1676 m art. 9, Fiera logoft din C.acova vinde lui ltadu Nsturel mare ban rasale din filistea -alnlui. ru pivniele de piiatr, ru foiorul pre n pimni" (Arh. St. B u e , m-rea Arnota, II1/4). I Amintit la 1805 der. 31, cind rapata si-utire de dri (Acad. R.S. Homnia, ms. 237, f. 195 v.). Despre iifrumusearca oraului vezi Arh. St. B u e , Min. Lucr. publie, doe. 61 fi 106/1853. * Despre ..puuerea in orinduial" a orasului vezi Arh. St. Bue., Vernicia din Lumini, dos. 4482/1836 si Min. I.urr. publie, dos. 52/1849. Pentru diverse informati! privind orasul, a se vedea si zianil local Paminlul". Vezi si pianti! din 1814 al mofiei I.ichiresti = C. Vechi la Arh. St. B u e . Min. Aprir, i ms. 1181 (emanciparea t g . C'ilrasi) 4 Vezi si Arh. St. B u e . Eforia coalelor, XI/1 (1831) si Min. Instr., dos. 6709/1837, 3395/ 1840, 2109/1843 etc. * Vezi Arh. St. B u e , Vornicia din Lumi ru. dos. 1133/1811. ' Despre bis. din Calrai vezi si Arh. St. B u e , Log. pricinilor bisericefti, dos. 8266/1835. ' ''s Vezi ti Arh. St. B u e , ms. 1296. * Amintit la 1672 ian. 27 fi 1677 iulie 1 (Arh. St. B u e , ep. Buzu, X X V / 1 8 , bis. fi 19). La 1686 oct. 30 i se spune schitul lui Manasie (idem, m-rea Bnnu, X X V I I / 8 ) . ' Vezi Acad. R.S. Romania, ms. rnm. 227, f. 185186 v., unde se descriu un beci fi case vechi, temeliile unor ehilii fi o bis. Sf. Voievozi. 10 ntr-un d n e din 1637 mai 6. se spune c domimi Matei Basarab va s fac mnastirea" (Arh. St. B u e , m-rea Cldrusani. 11/6) ; la 1637 iulie 6 domnul face o danie m-rii intemeiata fi zidit din temelie de domnia meo" (ibidem, X X X V 1 / 5 ) . Data din pisanie, 1638, este, deci, data terminarli lurrurilor (aci se spune ins c s-a zidit intre 14 iulie fi 20 oct. 1638, ceea ce nu se potrvefte cu afirinaiilc documentelor citate). II Vezi fi d o e din 1794 (Arh. St. B u e , ms. 143. f. 243244) pomelnicul de la Acad. R.S. Romania, ms. rom. 760 fi catagrafiile din 1850 fi 1862. la Acad. R.S. Romania, ms. rom 720, f. 17 fi Arh. St. B u e , Min. Instr.. doe. 2281/1850, 956 fi 1163/1862. Despre diverse rrparaii, ibidem, dos. 1432/1865 fi 3311/1876. Despre starea m-rii vezi fi d o e de la 1761 d e e 20 (Acad. R.S. Romania, DCCClV/21). Vezi fi numeroaselc d o e de la Acad. R.S. Romania, pach. CMIV, CMLXXIIIII. Vezi fi Acad. R.S. Romania, Stampe, Kaindl A 63. 11 Vezi fi istorimi f&cut de D. Papazoglu (Arh. St. B u e , ms. 729, f. 71 v.72). u Vezi fi gravure de la Acad. R.S. Romania, Stampe, CR III, Anouim, 4, infisind m-rea Cldarusani. M Vezi fi hotrnicia din 1855 (Acad. R.S. Romania, MCCLXXXVII/18). u Vezi. fi Acad. R.S. Romania, ms. 5142, f. 338. " La 1693 dee. 12, biserca afiata in grija m-rii Sf. Sava a fost inchinata la patriarhia din lerusalim de Teofan clugrul, fost Toderasco vomir, fiul ctitonilui Iorga postelnic (Arh. St. B u e , ms. 705, f. 22). 17 Vezi descrerea ruinelor casei boierefti la 1873 (Acad. R.S. Romania, ms. 228, f. 597). Vezi Acad. R.S. Romania, ras. 226, f. 202. " Despre repararea cldirii de la Clugreni care adapostea crucca vezi Arh. St. B u e , Min. Lucr. Publie, dos. 40/1817 fi 72/1856. Satul s-a numit fi Crucca de Piatr (vezi planul mofiei din 1861, Arh. St. B u e , Min. Agric). www.cimec.ro
1

262

iliIILUM.RAFIE - I

\KA

ROJIANEASCA

** La 1686 iunie 4. erhitul. frut de popa Dumitru, era inrhiii.il ni-rii Arhiiuandritul (Arh. St. B : i c , m-rea Sf. Apostoli. X I 1 / 5 ) : vezi i doc. din 1686 iunie 20 fi 1846 mart. 8 (ibidem, X I I / 4 fi 8). Vezi fi hotmicia satului la Acad. R.S. Romania, DCXV/2545. u Despre ruinele a 3 biserici fi o cruce din 1692, existente la 1871 la CAlugAreni-Prahova, vezi Acad. R.S. Romania, ms. 228, f. 626 v. 11 In pisania din 1588 e spune ed a fost inreputa in vremea domniei lui Neagoe Base rai., iar intr-ii copie remi, a unui dor. din 1516 iulie 5 ce vorbefte de zidirea m-ri dinti (Docu mente, X V I , vol. I, p. 115), care prmefte ocine de la Buzeti la 1585 aprii. 19 (Arh. St. B u e , M I - . 722, f. 233). In condica n-rii (Arh. St. B u e , ine. 722) se spune c a fost zidit la 7096 (1588) fi inoit de Buzefti la 7102 (1594). a Vezi doc. din 1610 ian. 10, in care Radu Buzescu arata ca m-rea mi se terminase nc (Documente, X V I I , vol. I, p. 425), dfi pisania bisericii este din 1588. u Vezi doc. din 1673 iunie 12 fi 19 (Arh. St. B u e , me. 722, f. 193194 fi m-rea Cftluiu, 1/3). Vezi fi catagrafiile din: 18231828, 1845, 1850, 1856 fi 1863 (Arh. St. B u e . Catastife inAnstirefti, dos. 8 fi I l e i Min. Instr., dos. 1735/1845. 2272/1850 fi 1074/1863 fi Acad. R.S. Romania, ms. rom. 720, f. 1934 v. fi 179215). Despre diverse reparaii vezi doc. din 1645 nov. 20 (Arh. St. B u e , Dep. Cocorscu, nr. 52) fi Min. Instr., dos. 1333/1847, 4323/1856, 1424/ 1865 fi 3869/1877 fi m-rea Caluiu. dos. 18/1840). Vezi fi catastihul de venituri din 1820 (idem, Mitr. rii Rom., CDXX/4). ! * Vezi fi Acad. R.S. Romania, me. rom., 220, f. 223. Despre obiectele de vuloare aie m-rii, ibidem, f. 211212. * Vezi fi Arh. St. B u e , me. 729, f. 73v74 fi Acad. R.S. Romania, me. rom. 229, f. 223. Bis. e amintitA la 1832 oct. 22 (Acad. R.S. Romania, DCCCXIV/208). Meniionez cA la 1750 -.itnl era al m-rii Martinelli (idem, CCCXCVIII/71). u Vezi Acad. R.S. Romania, ms. rom. 228, f. 80 fi 211. Vezi ti burla mofiei C.P. Aninoaea, la Arh. St. B u e , Min. Agrie 30 Vezi fi planili orafului din 1847 la Acad. R.S. Romania, Secia 11 Arti. Despre aternerea cu piatr fi nfruiniisearea orafului vezi Arh. St. Bue.. Vornicia din luuutru, dos. 8085/1835 fi Min. l.ii.T. publie, dos. 137/1852 fi 62/1855. 11 Vezi doc. din 1598 ian. 18, dat de donni din Carerai (Documente, X V I , vol. VI, p. 302.) 11 Vezi Arh. St. B u e , I,og. pricinilor bisericefti, doe. 1161/1842. 53 Despre clAdirea fcoalei vezi Arh. St. B u e . Vornicia din lAuntra, doe. 5651/1838, Min. Ins., doe. 4145/1831. 6693/1837, 3394/1840, Min. Lurr. publie, dos. 89/1856, etc. Vezi fi tabla" de colile vechi din ora? fi jude (Acad. R.S. Romania, MCLXVIII/117). u Vezi Arh. St. B u e , Vornicia din luntru, doe. 2356/1838 fi Min. Lucr. Publie, dos. 11/1843. * Deepre riudiri de biserici vezi Arh. St. B u e , Min. Inetr.., dos. 4145/1831, 6693/1837, 3394/1840. etc. ** I-a 1793, labi. domneascA exista fi o fcoalA (Arh. St. B u e , ms. 143, f. 166 v.167). " Vezi pomelnicul bieericii la Acad. R.S. Romania, me. rom. 5510 (eau al bie. Sf. Gheor*he?). 17 bi. Ve Z j planul mofiei din 1846 la Arh. St. B u e , Min. Agric. * Vezi doc. din 1684 aprii. 18, prin care monahul Atanasie, fiul lui Badea postelnicul din Vldefti, vr cu Teodosie eau Tudoran VlAdeecu, ctitorul m-rii Aninoaea, inchina schitul elAdit de el aeestei m-ri (Arh. St. B u e , Mitr. rii Rom., CHI/1) fi d o e din 1780 ian. 14 (ibidem, CCXC/16 bis.). Mbi. Vezi fi doc. din 1797 iunie 9 (Acad. R.S. Romania, LII/201). ** Bie. din CArpeuifu de Sus e amintitA la 1832 nov. 21 (Acad. R.S. Romania, DCCCXIV/22). 40 La 1874 existau la Carpimeli douA biserici de tenui (Acad. R.S. Romania, ms. 226, f. 205). u Despre alte reparaii vezi Arh. St. B u e , Min. Artelor, doe. 54/1905. t bis. tn catagrafie sint considerati ctitori popa Iordache fi Hr. Popescu fi inoitor Crigore Cartianu la prima fi Petre LAzAroiu fi IoniA CAmArAeeecu, la a doua. 41 AmintitA in documente la 1629 febr. 13, rimi este nchinatA la Pantocrator de Ivafco vornic din Balotesti. Muja din RAdefti fi Paraechiva, fui lui Dragu poetelnicul din SlAtioarele fi urmafii prmilor ctitori (Arh. St. B u e , m-rea CAscioarele, I/I). Piatra de mormint din 1504 arata ineA cA m-rea exista la inceputul sec. X V I , iar mitropolitul Neofit, care a vAzut-o la 1746, afirma cA este ziditA de un boier Neagu, la 1431, de -imi exista fi o pieanie, azi diepArut. In pisania din 1859 se epune ineA cA a fost ziditA la 1607 (aceasta este probabil, data unei refaceri). La 1871 sint amintite la CAscioarele-Cotroceanca un zid fi un turn de mAnAstire (Acad. R.S. Romania, ms. 227, f. 3535 v.). Vezi fi Arh. St. B u e , dos. m-reti, m-rea Cotroceni, dos. 186/1847. www.cimec.ro

N.

STOICESCU

253

** tn me. rom. 221, f. 114115 de la Acad. R.S. Romania se d ca an al fundaiei 1772. l'i" Vezi fi planul mofiei din 1861 (Acad. R.S. Romania, Jlari). " Amintit in documente la 1577 iulie 7 (Documente, X V I , vol. IV, p. 284). 44 Vezi doc. din 1742 febr. 18 (Arh. St. B u e , m-reo Cotroceni, 11/24) fi me. 692. 44 Mrii|ioiiat inc la 1714 nov. 12 fi 1749 iunie 30 (Arh. St. B u e , m-rea Cotroceni, I.XIV/4 fi 5). Vezi fi doc. din 1692 iulie 28, din care reziilt c a font pruduta de tatari in 169) (Arh. St. B u e , m-rea Cotroceni, LX1V/3). 4 fate. In ni. 2409 de la Acad. R.S. Romania, f. 339, ee spune c hi. Sf. Voiexozi din ('alaude a fost zidit de Stanciu ceauful. Preda din Drugoduna fi Stanciu, fini lui Voicu. 47 Intr-un doc. pulilicat de N. lorga i se spune mofia Ctina ce-i zice fi Krasinet". 441 O hi, din Calunni Brudului e amintita la 1833 sept. 6 (Acad. R.S. Romania, DCCCXIV/255). Vezi fi harta nunjiei Ctun din 1850 (ibidem, llri). 4 * Despre sat vezi fi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. D C X X X I I . Bis. e amintita la 1832 mai 28 (ibidem, DCCCX1V/I72). Vezi fi Arh. St. Bue. ma. 1163 40 Vezi fi planul niofiei Caichi = Fabrica de hirtie din 1862 la Arh. St. B u e , Min. Aprir. Despre bis. minata fi construirea uueia noi vezi Arh. St. B u e . Min. Cult, fi Instr., dos. 1367/1864, f. 200. Vezi descrierea fi inventami din 1840 al biseririi vechi la Acad. R.S. Romania, CMLXXXI/20. so Ma. Vezi i planul mofiei Cazaci - Podbelefti din 1846 (Arh. St. B u e , Min. Agrie). 41 Despre sf intimi bis. vezi doc. din 1792 d e e 15 (Arh. St. B u e , ms. 143, f. 68). 41 Despre sat vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, CDLXI/162 fi unii. M t>i>. Despre construirea linei bis. la Cazanefti vezi Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 940/1862. ** Amintit in documente la 1656 sept. 15 (Arh. St. B u e , m-rea Cotroceni, X X X V I I / 2 7 ) fi apoi de numeroase ori, la 1661 mai I. 1668 iuuie 7 etc. (Arh. St. B u e , m-reu Culdrusani. VIII/5, m-rea Cotroceni, XLII/11). ** lntr-un doc. din 1698 aprii. 17 se spune c jupin lorga facuse de curind un schit pe valeu Cepturenilor. In doc. se dau fi numele mefteriior care au construit schitul: Ion care a facut schitul", fi Onofre findrilaral care a findrilit" (Arh. St. B u e , m-rea Sfiriiular. VII/17). !n Diri. Rom., IV, p. 277, snt aniintite urine de schit iar in voi. V, p. 356 un schitule in via m-rii Cldanifani. La 16961697, ctitorii m-rii de la Ceptur, Dumitru fi fratele su, Tnasc, fui lui Pupa puhaniicul fi nepotii lui Buziuca comisul, fi boierii din Boteni o inchina m-rii Verbila. care urina s o repare (Arh. St. B u e , ms. 454, f. 302); la 1699 febr. 4, se spune c cine o va drege" acela sa o sUipincasca (idem, m-rea Cotroceni, X X X V I I / 6 1 ) . Menionez c la Cepturile existau nifte case boierefti aniintite la 1645 aprii. 24, ale lamiIni I il11>.--. n (Arh. St. B u e , m-rea Cotroceni, X X X V H / 1 3 ) . Cit privefte unul din -. Intimi. Cepturile, acesta este iiuinit la 1656 iunie 27 m-rea Predii slugerul (Arh. St. B u e , m-rea Cotro ceni, X X X V I I / 2 6 ) . La 1673 iunie 20 se precizeazft ca acesta avea hraimil Sf. Treinie (ibidem. 11/22). Cum acest Preda sluger, fiul lui Buzinca comisul, aparc adeseori in regiuuea lulumi(u. fiiud fi ispravnic al orafului Kloci (doc. din 1647 aug. 30 fi 1619 iuuie 7, Arh. St. B u e , m-rea Sf. Ioan B u e , V / l l fi Acad. R.S. Romania, CCCX/34), este posibil ca schitul sftu sa fi fost tot priu accasi;! regiune ** Amintit in doc. la 1670 iulie 5 (Arh. St. B u e , ep. Rimnic, XCII/2). 44 Cele dou pietre de monnint, (lin 1530 fi 1570, sint o dovada ca biserira exista in sec. X V I , cind satul era al familiei Buzescu. 47 Despre biscric fi case la 1873 vezi fi Acad. R.S. Romania, ms. 229, f. 224224 v. Vezi fi insemnarea despre ctitorii ce sint desemnai pe zidul bis. Sf. Paraschiva din tirbei (Acad. R.S. Romania, ms. rom. 220, f. 215). * Despre sat vezi fi dor. de la Arad. R.S. Romania, pach. DCXCVIII. Vezi fi planili din 1854 al mofiei Ceratu = Malaira la Arh. St. B u e , Min. Agrie, Pianini fi hoturnirii. " Amintita la 1 6 4 4 - 1 6 4 5 (Arh. St. B u e , ep. Argef. 11/28). 40 Vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. 1 > III. X 41 Despre sat vezi dor. de la Acad. R.S. Romania, pach. CMXI. 41 La 1669 iulie 25 este amintita bis. Sf. Ilie din Cernavod, facut de Jipa Ingoiatili (Acad. R.S. Romania, CMLXXX/31). a Ma, v e a [ j i planurile mofiei Ornelile = Craiovia din 1859 fi 1860 (Arh. St. B u e , Min. Agrie). " Vezi fi ..del privimi uverru iiemifrtoarr a lui Tudor Vladimirescu" (Arh. St. Bue Vernicia din luuntru, dos. 4291/1832) fi Acad. R.S. Romania, ms. 227. f. 404 . v ** Despre fcoala vezi Arh. St. B u e , Rforia coalelor. IX/1 (doc. din 1804) fi Min. Instr., dos. 4148/1831, 7783/1836, 6727/1837, 6063/1838, 3388/1840. 1448/1848, 1958 fi 2033/1851, 322/1860 etc. 45 Despre cazarma ce trebuia cldita vezi idem. Vernicia din luiitru, dos. 2832/1838. Despre infruiiiuse|area" orafului vezi ibidem, dos. 6347/1837. ** Despre cifmele vezi ibidem, dos. 5390/1835. www.cimec.ro

254

BIBLIOGRAFIE - I - ABA R O M A N F A S C A

' Amintit in doc. la 1662 nov. 9 cind domimi spune facut-am ei am zidit den temelii" m-rea si la 1663 mai 20, cind a fost inchinata la m-rea Tismana (Arh. St. B u e , in-rcu Tismana, L X X I I / 1 fi Acad. R.S. Honinia, CXCII/42). Vezi si doc. din 1663 inai 22, 1666 mai 13. 1669 iunie 6 etc. (Arh. St. B u e , m-rra Tismana, LXX1I/2 fi 3 fi m-rea Covora, XII1/13). I.a 1697 iulie 31, C. Brincnveaiiu d un .ut din cnnacul" de la Cernei (Arh. St. B u e , ep. Rimnic, XVII/7), uudr exista fi un mare capitan de margine. * In doc. din 1608 mai 29 se spune c m-rea era nou zidirc", fiind ridicat acum" de C.eniica vornicul (Documente, XVII. vol. I, p. 321). M-rea a fost numitil fi Grdifte fi Sacuiaui fi a cptat apoi numele de Cernica, dupa iiumele ctitorului su. La 1667 sept. 21 i se spune m-rea Crudiste a Cernicui vornicul (Arh. St. B u e , ms. 128, f. 477 v . ) ; in aceeafi zi i se zice fi m-rea Cernicui ce sa chiama Sacuiaui" (idem, m-rea Cernica, 111/19). I .i 1603 mai 6 i se spune m-rea de hi Brncfti cu hramul Sf. Nicolae (l)orumenle, X V I I , voi. I, p. 83). Fentru m-rea Cernica vezi fi Acad. R.S. Romania, ms. 657, f. 4949 v. (catagrafic), ms. 3469 (asezmint din 1797); ms. 1983, 2050 fi 2087 (diete) fi 5678 (pomelnic). Despre averea m-rii in 1838 vezi Arh. St. B u e , ms. 444, f. 144. Despre diverse reparut ii vezi fi Arh. St. B u e , Log. pricinilnr hisericefti, dos. 2623/1840 fi Min. Instr., dos. 1415/1865 fi 3674/1877. Vezi fi gravura de la Acad. R.S. Romania, Stampe, CR I, Schulhoff I. fi Arh. St. Bue. ms. 444. " Vezi doc. din 1685 aug. prin care Cernica comisul, fini jupiniei Maria, fi Dragomir iuzbafa, fini lui Cernica vornicul, dclara c avind noi o mnfistire ce s chiama Cernica", facuta de mofii fi prin(ii lor, fi fiind ajunfi la grele valuri" fi neputind s o mai ingrijeasc, o inchin mitropoliei ca s nu se pustiasc; vezi fi doc. din: 1750 sept. 5 fi nov. 1 fi 1838 niart. 17 (Arh. St. B u e , Mitr. rii Rum., D X X X I I I / 1 0 fi 17 fi CCXCVH/3 fi m-rea Cernica, X V I I / 1 , XVIII/1 fi ms. 444, f. 144). Din aceste documente rezult c m-rca fusese fi stavropighie a putriarhiei de Constantinopol. w Vezi fi istoricul de la Arh. St. B u e , me. 729, f. 3939 v. fi Acad. R.S. Romania, CMXXXVH/24). 71 Vezi fi harta din 1849 a mofiei, aliata in stpinirea lui D. Harulaniliie (Acad. R.S. Ro mania, II.mil. 71 Vezi doc. din 1679 nov. 6 ; la aceastu data egumen era Sava Verzea din Maniaci, care-i face diverse danii (Arh. St. B u e , m-rea Cotroceni, XL/4). 73 La 1673 iulie 16, se spune c Neagoe Sacuianu mare vomic a inceput sa fac o m-re la Cetuea (Arh. St. B u e , ms. 127, f. 68); la 1673 iulie 20, in diatu sa, Neagoc arata cu lasu hani s se foca m-rea de la Cetuea cu hramul Sf. Nicolae, locuitorii urinimi su puzeusci bis. din satul Sacuiaui fi casele; din adausul de diatu, din 1677 iunie 25, rezultu c exista aciilii un schitifor fi cu Neagoe Sacuianu nu reufise ns s construiasca m-rea cu hramul Sf. Nicolae (Arh. St. B u e , Mitr. rii Rom., CLXXII/34). La 1691 mart. 30, schitul de la Cetaea, cu hramul Soborul Sf. Inger (deci ultul decit cel al lui Neagoe Sacuianu), uflut in Imi ami Cucutenilor, era inchinat la mitropolie (ibidem, XXXVT11/38). 71 Amintit la 1792 fi 1800 mart. 25 (Arh. St. B u e , m-rea Cheia, 1/1). Vezi fi catagrafia din 1864 (ibidem, IH/42 fi Min. Instr., dos. 1619/1864); despre diverse reparaii, ibidem, dos. 945/1867. : La 1806 mofia a fost data de B. Vcrescu lui P. Polizu in schimbul a 12 slase de tigoni (Acad. R.S. Romania, DCXXII/49). 7 * Despre urinelc unni schit lu 1873, de la care s-ar trage numele satului, vezi Acad. R.S. Romania, ms. 228, f. 486. Despre bis. din Chilia de Sus, din 1735, ibidem, ms. 221, f. 116. 77 Despre construirea bisericii vezi Arh. St. B u e , Min. Cult, fi Instr., dos. 1367/1864, f. 66. " Amintit la 1692 iunie 6 (Arh. St. B u e , ep. Buzu, XLII/6). La 1796 mai 30, i se spune schitul Podeni (Arh. St. B u e , ms. 141, f. 155 v.). Vezi fi descriereu ruinelnr scintillili lu 1873 (Acad. R.S. Romania, ms. 228, f. 767767 v.). 7 i>i. limitile de 1693 uug. 25, Neja, soacra lui Voico ceauf din Rimnic, fusese ingrnpala la schitul Chiojdenilor (Arh. St. B u e , m-rea Rm. Srat, XV/4). 7 * Despre numele satului fost proprietutea baronului Meitani vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, CDLXXVIII/2I2226. Vezi fi hoturnicia din 1801 (ibidem, CDLXXI/197 198). ** Vezi doc. din 1793 mart. 16, in care se vorliefte fi de fcoala romneasca din sut (Arh. St. B u e , ms. 143, f. 120 v.). " Aici era fi o cusn dnmneasc a vinii, nmiiitit lu 1691 iunie 15 (Arh. St. B u e , m-rea llnrezi, XLV/2). Tot lu Ciineni pe linde era nnul din cele mai de seumu locuri de trecere spre Transilvania exista in sec. X V I I o casa de rupuosul fi de odihna clutorilor" a m-rii Cozia. La 1698 mart. 28, putrii mefteri din Boia se invoiesc cu egumeiiul m-rii s-i fac aceast cus de isprav", cu o chilie uiicA i o alla mal mure, primind 4 lei urvun (Arh. St. B u e , in-rea Cozia, XI.VHI/29). www.cimec.ro

N.

STOICESCD

JV,

Veri ri Acad. R.S. Romania, me. rom. 230, f. 204205 v., DCCCXI/24 ri me. 5142, f. 282. U bis. Vezi i planili iutifici Ciiiicasca = Crsani din 1842 la Arh. St. Hur., Min. Agrie " < \ rzi si pillimi inoiei Cililiia ^ Cinrastii ile Su> din 1H7I ( Vrh. St. B u e , Min. Agrie, l'I.unni ,jud. Buzii). 10 Despre sat vezi i doc. de la Acad. lt.S. Romania, paoli. I) ti MC.XC.I, din rare rezulta c i a l -1 al funi. Krini-oveanu apoi tirliri. ** Vezi doe. din 1830 mai 15, prin rare fratti I.upoi.mii isi impart casele printcsti din Cinipina (Arh. St. Bue., A.N., LI/28 ri 44). M bis, y r z i i planili din 1845 al unni liau din Cimpina (idem. Min. Agrie.) Hi La 1825 iulie 13, Grigore Bujoreanii arata e a fiirut chilii la Inserir sa din Cimpina pentru roala (Acad. ICS. Romania, MCCCXLVI/114). Vezi ri doc. din 1827 febr. 20 (Arh. St. Bue., Mitr. rii Rom., CLXXII/6, 8 fi 9.) I)rpre big. Sf. Treime si Adormirea vezi si Arh. St. B u e . me. 729, f. 4950. ' O biserici mai veche din Cimpina foarte probabil Sf. Voievozi este ainintit la 1698 sept. 1 (idem, me. 705, f. 159 v. 160). Despre rcparaiilc hiscricilnr din Cimpina vezi idem. Min. Instr.. dos. 1429/1865 i 3339/1876; pentru fcoala \ celie, ibidem, dos. 5001 si. 5071/1839; despre Inumi m-rii Margincni, 1846. idem, in-rea Margincni la/14. ** Vezi. si hotirnicia din e. 1800 a satului Cimpiil Fornii (Acad. R.S. Romania, MCCLXXXVII/108). * Vezi Acad. R.S. Romania, Suluri 6 (39 d e e , 1599 1747). Despre infruiuusrarea orasiilui vezi Arh. St. B u e , Min. I.ucr. publie, fins. 59/1852. * Despre cismelelc orasului vezi Arh. St. B u e , Min. I.ucr. Publie, dos. 26/18(0. " Vezi si cele trei albume intitulate C.impulunftul fi muscelele side, coiiiniiid 398 foto, la Acad. R.S. Romania, Stampe, A K, 1 51. ,a uespre bisericile din Cimpulung vezi Acad. R.S. Roinnia, me. 5142, f. 455457 (me. Tocilescu). *5 Despre pccctea orasului vezi si Al. Lapedatu, Sigiliile Romnnului ti C.impulungului munteun (CI.., 1906, p. 1140- 1112, reprodus si in voi. In mdnunrhi de cercetri islorire. B u e , 1915, p. 4349); Secolul", 7 ian. 1907. N Pentru scoala din sec. XVII vezi doc. din 1669 ian. 8 si mai 1, prin care Radu logofat Xisturel daruete un loc in oras pentru a se face scoala (Arh. St. B u e . ui-rea Cotroceni, LIX/I7 si Pecei 75). Este una din primele scoli orsenesti amiutite in documente. Pentru sec. X I X , vezi fi Arh. St. B u e , Kforia scoalelor, paoli. X, Min. Instr., dos. 6699/1837, 3392/1840, 345/1860 si Min. Instr. Publie, dos. 32/18 H. M Vezi d o e din 1846 febr. 15 (Arh. St. B u e , ms. 967, f. 2 9 - 3 1 ) . * Vezi d o e din 1656 mai 20. in care Gherghina jude(ul si btrinii oraseni din C. Lung arata c egiiineniil m-rii Cinipiiliing impresurase locul ce .-e chinimi Cloatcr" *i st ricuse biseriea facuta de doainna Marghita. solia lui Xegru vodi, pe acest loc, care era al barailor ..din descilicata orasului". Pe baza iin'irturici lor, domuiil iiilreste bis. barailor locul ce se chiama Cloaster", rrpetind afirmatia cu stricarea birricii (Acad. R.S. Romania, CIX/63 fi 64). *" Vezi fi Muzeul de Artii al R.S. Romania, Preziosi, D S . I l i , 3038 fi Acad. R.S. Romania, Stampe, GR, III, Szatmary. 14. " Documente, X I I I X V , p. 12. Vezi fi doc. din 1654 oct. 30, referitor la satul Grosani al m-rii C. Lung, nude se spune c i acest sat era al m-rii de la olitomi ci .Menine Alexandm voievod, din auul 6873 (13611365) de eind a fost bisericu domneasc fi popi de cliros". Juritorii m-rii ..au jurt c i iti ainiutesc pe Crofani tot vecini la piatn'i. de la zidirea bisericu lui Negru vod" (Arh. St. B u e , m-reu C. Lung, X I X / 3 ) . Peste un an, la 1655 oct. 22 se spune c m-rea C. Lung a fost biseriea de mir ficut deti deseleeata ri Rumnefti de ripo satul Xegru v e d i " (ibidem, LXII/27). ** Despre rezidirca m-rii de elre Mnlei Itasarali s e/i iln<. din 1640 nov. 27 fi 1650 iulie 28, in care domimi arata c i m-rea a fost biseriea de mir din deseleeata rii" fi c. dup .11il i.i ani. fiiud ocolit de atitea criptiiri de eutrrmiirclc pinintului. surpnlu-se-aii pin la temei, de au statut piatra griniad 7 ani". Domimi a refciit-o de iziioav de in temeiu" fi a pus egumeii pe Melhie. sint de ut lincea 12 ani", se spune in d o e din 1650 (Arh. St. B u e . Pcoci.nr. 54 fi m-rea C. Lung. LXI/20 fi LXII/27). I nt i u M alt doe. din 1639 aprii. 7, se vorbefte de construirea zidului din juriil m-rii, care avea fi o iuscripie. in zidul sf. in-ri. siipt eerdac" (ibidem, LUI I). Inlr-iin doe. din 1636 aprii 12, doiuuul inlreste privilegiile orasului Ciiiipuliing ilup rum serie ti in piatra care o ani pus domina mea deasupra porii bisericu" ( Wiig. istorie. \ . p. 338). Diiitr-uii alt duo. din 1648 aprii. 20, dat de patriarhul Paisic, rezulta en. lupa reeonst mi rea su de outre Mutei, m-rea a ars c i fi pietrele fi p.iminl ni le-a topit". Kgumeiiul Melchisedec ridica din temelii sf. ui-re fi foarte o impodobi fata de cuiu era inaintc". Domnul. vzind r i Melchisedec a termint astfel de licufiiri prea frumousc p diuliiiitru fi pe din afar", 1-a pus egumeii pentru toat viaa (ibidem, LXI/17). Focili >o iiitimplase inaintc ile www.cimec.ro

UM;

IIIItLIOGRAFIB - I - TARA HOMANKASCA

1640 sept. 1 (ibidem, XII/3). tn doc. domnului din 1648 ian. 12 se spunc doar c Melchisedec a .i.l.m-,il mosii fi vite la in-re si cu multe lucruri izvodind fi lucimi iitru gf. m-re", dar nu -I- viirhctc niuiic despre incendili (ibidt m. I . \ I M). MM ri efevMMt p.ilri.irhiil egOMIN, 100 Despre refaeerea bisericii vezi fi Arh. St. Bue, nie. 142, f. 115 v.116 v. fi 117118 fi Mitr. rii Rom., CDXLVII/13. 101 Pentru coiiipara(ie, vezi fi descrierea patriarhului Mararie al Antiohiei, ru orazia vizitci fnil in ianuarie 1657, cind spune cA m-rea uvea o asezare foartr frumoasA fi o vatrA foarte ingurA, lumi a doua dintrt- in-rile Valuhiei (Arh. St. Bur.. m-rea C. Lung., I.XI/113). Dintr-un doc. din 1669 ian. 17 rezult cA dfi Matei Basarab hotArise ca m-rea A nu fie nchinatA nicAeri Radu Leon o nchinase miei m-ri din tara greceascA" ; la aceast data, mitropolitul Teodosie fi soborul M'HI anuleaz inchinarca (Arh. St. Bue, m-rea C. Lung, LXII/45). La 1683 aprii. 3 fi erban Cantacuzino o scoate de sub ascultarea ni-rii Proti (ibidem, LXI/55). La nceputul sec. XIX a fost inchinata la spitalul de ciumai din Dudefti, de unde a fosl scoasA la 1808 martie 7, pe motiv cA ajunsesc la dArApAnare", iar acareturile erau in jalnir stare", m-rea ajungnd ca o prAvAlie de neguAtori" (Arh. St. Bue, Diplomatice, nr. 78 fi 79). '"- Vezi fi doc. din 1695 ian. 15, in care ne arata cA a fost prAdat de turci fi curuii (Arh. St. Bue., Mitr. Trii Rom., XVI/25). ,w Deepre reparaiile din aceast vreme vezi fi doc. din: 1794 fehr. 1, 1798 mai 19, 1799 dee. 6. 1800 ian. 16 fi 1802 ian. 15 (ibidem, CDIX/2, 35 fi 37, CDVII/12 fi nu. 140, f. 8182). Vezi fi catagrafiile din: 1795, 1809, 1810, 1819, 1831. 1837, 1844, 1850, 1856 fi 1874 (Arh. St. Bue, Mitr. Arii Rom., CDVII/3 fi 17 fi CCCXXVI/6; Min. Instr., dos. 8867/1834, 6723/1837, 1809/1844, 2275/1850, 4551/1856, fi 2708/1874 fi Acad. R.S. Romania, nu. rom. 720, f. 223278 v. fi 278, f. 3664) fi Ah. St. Bue, nu. 204, 709. Despre diverse reparaii vezi fi Arh. St. Bue, Log. pricinilor bisericefti, dos. 991/1844, Min. Instr., dos. 1331/1847, 1818/1852, 2894/1853, 3909/1857 fi Min. Lucr. Publie, dos. 233/1852. Vezi fi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. CMX fi pomelnicul din 1711, la Acad. R.S. Romania, ms. 3722. ,0 Vezi fi ms. Papazoglu fi Tocilescu (Arh. St. Bue, me. 729, f. 53 v.54, 730, f. 4752 fi 739, f. 2231 v. fi Acad. R.S. Romania, ms. 5142, f. 454455). Vezi fi pixania de la Acad. R.S. Romania, mg. 3722, f. 48. " Vezi fi Acad. R.S. Romania, Stampe, OR I, Wormerg 7 (din 1857) fi GR I Kuindl A 89. 1 " Vezi fi catastiftil de arguitimi fi cAri din <1795>, la Arh. St. Bue, Mitr. Arii Rom., CDVII/21. '"* Vezi doc. din 1798 aug. 23, prin care gpAtartil I). Rosetti lasfi pe C. Filipescu sA aiha grijA de schit, precum fi catastihul de lucrurile schitului din 1796 (Acad. B.S. Knninia, MCCLXXXVIII/59, 61). lm Vezi fi me. Papazoglu (Arh. St. Bue, me. 730, f. 57 fi 739, f. 40). 110 O bis. din mahalaua Vifoiu e amintitA la 1832 sept. 14 (Acad. R.S. Romania. DCCCXIV/197) Vom fi doc. din 1856 (Arh. St. B u e , AN. MMCMXX/26). 1,1 Nu ftiu care din vechile biserici ale oraeului ee numea, in sec. XVII, bis. popii Sima, amintitA la 1634 iulie 25 (Acad. R.S. Romania, CCCVIII/63). 111 Vezi fi pomelnicul de la Acad. R.S. Romania, ms. 4857. "* Bis. Sf. TroiA e amintitA la 1817 eept. 3 (Acad. R.S. Romania, ./660). 1,4 O biserici Petca Veche (Sf. Viner) este amiti ti 1.1 la impiilung la 1644 ian. 24 (Muzeul de istorie Bue, nr. 1737 D). 116 Vezi pomelnicul din sec. XIX la Acad. R.S. Romania, ms. 5920. "' Vezi fi lista crucilor vechi fAcutA de Gr. Tocilescu in ziarul , .Romania", 3031 august 1889 fi apoi de RAdulesca-Codin, Cimpulung, p. 224226, Dici. Rom., II, p. 492493 fi RAuescu, Cimpulung, p. 358359. 117 Vezi pisania de la Acad. R.S. Romania, ms. rom. 3722, f. 49 v.50. "* tntr-un doc. din 1698 mart. 19 se aratA cA pArinii lui Mihalcea fost mare stolnic fcuser case bune fi bisericA de piatrA la Cindefti, unde isi a veau temeiul" (Acad. R.S. Ro mania, CXCVI/148 fi 147). O bis. mai veche eete amintitA aci la 1637 ian. 24, cind ee epune cA era a boierului Radu Mihalcea Cndeecu (Acad. R.S. Romania, CXCVI/76 a). Nu ftiu insA care din cele douA reconstruite este aceasta. " La 1653 fehr. 16 este amintitA aici crucca lui MAlniof (Muzeul de istorie Bue, nr. 31.233). Despre satul Cucii - Cindefti vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, DXXXVIII/3. 150 Deepre sat vezi doc. de la Acad. R.S. Roinniu, pach . DXXXVI1I-IX. 1,1 La 1871 ent amintite fi trei cruci de piatrA din eec. XVIII, 1723, 1724, 1764 (Acad. R.S. Romfinia, ms. 225, f. 129). ' O bis. din Cioara e amintitA la 1834 mart. 12 (Acad. R.S. Romania, DCCCXV/25). ,a Vezi doc. din 1703 ionie 26 (Arh. St. Bue, Mitr. Arii Rom., LXIII/13 fi CCCI/5); vezi fi me. 132, f. 9798.
www.cimec.ro

N.
1M

STOICESCU

>:r,

Bis. e amintit la 1832 mai 2 si 1834 febr. 5 (Acad. R.S. Romania, DCCCIV/119. DCCCXV/6). Deepre bis. vezi si Arh. St. B u e , Ad-tive noi, Ilfov, dos. 552/1833. l u Aici avea mosie C. Brincoveanu (vezi. Acad. R.S. Romania, DLII/54). 1M Despre sat vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. DLII. ln Amintit in documente la 1662 mai 9 (Arh. St. B u e , sch. Ciocanu, I I " ) . Vezi si doc. din 1677 mai 20, din care rezultA c era un schit sarac, situt in regiunea de munte a arii (ibidem, 1/1, 11/1). Nu snt dovezi documentare despre -x.-1-. lui in sec. XVI, cum se .iiirin.i in Dicf. Rom., II, p. 414. O inscripie din 1610, amiutind de ennstruirea schitului la 1610 sub Constantin voievod, are data vident grecit. Vezi si Arh. St. B u e , Min. Inetr., dos. 1168/1862. Despre repara(ii, ibidem, dos. 947/1867. Vezi si inscripiile, doc. din 1821 i istoriali strinse de D. Pappazoglu, la Arh. St. B u e , in-. 729, f. 6567, ms. 730, f. 5757 v. si ms. 739, f. 40 v.41. Vezi si d o e de la Acad. R.S. Ro mania, DCXLI/247 si urm. , ** Vezi si d o e de la Acad. R.S. Romania, pach. CDXLIV. ,n Despre satul Ciocile Plascov vezi d o e de la Acad. R.S. Romania, pach. DLI. 130 Un schit Cioclovina este amlntit intr-un d o e din 16671668 (Arh. St. B u e , ms. 320, f. 164 v.). Vezi si d o e din 1660 aprii. 20, in care se spune c Cioclovina era schitul Tismenii" (Arh. St. B u e , ms. 329, f. 164). Despre diverse reparaii vezi Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 998/1871. Vezi d o e din 1714 mai 28 (Arh. St. B u e , me. 329, f. 165 v.166). "* Vezi ;i Acad. R.S. Romania, ms. 2111 fi 3469. 133 Vezi fi istorimi facut de D. Papazoglu (Arh. St. B u e , ms. 729, f. 77 v.) fi cataslilml de odoare din 1806, la Arh. St. B u e , m-rea Tismana, XCV1/65. in Ma, Vezi si harta mofiei din 1850 (Arh. St. B u e , Min. Agrie). 114 Amintit la 1661 mai 28 (Acad. R.S. Romania, ms. 5728, f. 161 ,u Vezi fi descrierea facuta rninei m-rii la 1873 (Acad. K.S. Romania, ms. 229, f. 530). '** Vezi descrierea din 1840 a bis. din Ciolnefti Capili l.iuicii la Acad. K.S. Kiimnia, CMLXXXI/44 fi d o e din 1833 ian. 3 (ibidem, DCCCXIV/211). 7 Vezi fi hotrnicia din 1855 (Acad. R.S. Romania, CDXXI/9). "* Mciiiiiinut prima oarA in dorumente la 1600 ian. 15 (Documente, XVI, vol. VI, p. 368). Despre ctitorii fi situaia m-rii la inijlocul sec. XVII, vezi doe. din 1631 iuuie 20 fi sept. 6 fi 1640 mai 31 (Acad. R.S. Romania, CXCVI/67, CXLVI/92). In aceste d o e ctitorii sint consi derali nrpntul lui ( >1.in. popa Jipa, (.hinca din Hti7.an. Dragomir Sorescu fi Dragnmir al diai'ouiiliii. >* Vezi d o e din 1767 febr. 12 (Arh. St. B u e , m-rea Ciolanu 1/5). 140 Despre arderea schitului vezi d o e din 1855 iunie 26, dup care rAlugArii au fost triiuifi prin (ara sa stringa bani pentru refarere (Acad. R.S. Romania, MCXX/27 fi 28). Vezi fi dovada din <c. 18551860>, ca pArintele losif a fost impiedicat de econom fi de alti monahi sA fac clopotnia fi chilii la schit (Acad. R.S. Romania, MCXX/158). 1,1 Vezi fi catagrafiile din 1815 fi 1863 (Arh. St. B u e , m-rea Banu, X X I / 1 5 fi m-rea (aolanii, IV/1); despre diverse reparaii vezi fi idem. Min. Instr., dos. 2168/1872. Despre schit vezi fi idem, m-rea Banu, pach. X X I fi ms. 729, f. 31 (istorie). 141 Amintit la 1692 mart. 21, cind este inchinai ca metoh m-rii Cotroceni, X X X V / 1 fi ms. 712, f. 430 v.431). ' Acad. R.S. Romania, ms. rom. 221, f. 114 v.115. ' " Vezi d o e din 1704 aprii. 23 (Arh. St. B u e , ms. 132, f. 145). Despre schitul Cioranilalomia vezi d o e de la Acad. R.S. Romania, pach. CMI.XXIV. La 1856 satul C. - Gurguei era in BrAila (ibidem, CDXXI/19, 20). ' Amintit la 1832 iulie 3 (Acad. ICS. Romania, DCCCXIV/186). Despre satul Ciorani-Prahova vezi d o e ibidem, pach. D U I , linde se afla fi hotArnicia din 1806 ( d o e 31) 144 Despre starea de ruina a bis. vezi Arh. St. B u e , Min. Cult, fi Instr. dos. 1367/1864, f. 237. 147 In d o e din 1690 iunie 18 se spune cA aici avea case Matei Ciorogirleanu mare sluger Arh. St. B u e , A.N., MMDCLXIV/14). I.a 1712 iunie 8, C. Brincoveaiiu lasA casele sale din Ciorogirla fiicei sale Smaranda (H. Grereumi, loc. cit.) '*" Amintit la 1832 iunie 17, cind se arata cA fusese proprietatea rposatului general Cons tantin Varlaiim (Arh. St. B u e , Inaltul Divan, dos. 14499/832). Menionez cA, la 1750, satul ('.. fusese dat de R. BrAiloiu IlincAi Grecianu (Acad. K.S. Romania, C L X X X I I I / 9 8 ; vezi tot pachetol); Vezi fi lista de d o e ale satului. ibidem, MCCLXXXI/10 fi 40). La 29 aprii. 1751 Klaa BAleanu lAsa la moartea sa satul Ciorogirla cu casele fiului ei, Constantin Filiprscii fost vistier al treilea (Acad. R.S. Romania, CLXXXI/24) ,4 Vezi testamentul etitoriceee de la Arh. St. B u e , ms. 1161, f. 35. Despre diverse repuraii, idem. Min. Instr. dos. 961 fi 121 ( 1 8 6 2 fi 2430/1873. Vezi fi istorimi fient de D. Papa zoglu (Arh. St. B u e . . ms. 729, f. 38). www.cimec.ro

2.-.

BIBLIOGRAFE - I - AKA KOMANEASCA

ut bl. Vezi i planul mofiei Cioroiu Siliftea Cruci! din 1850 (Arh. St. B u e , Min. Agric.) 140 Dup cuni se arata intr-iiii doc. din 1693 iunie 20, airi fuscse temeiul" fumiliei lui Lupu Buliga font mare agii i ul fiutili eau Coruia fost mare panarmi- (Arh. St. B u e , in-. 705, f. 3031). Denpre familia lui Buligu vezi fi schitul Topolnia. 141 Vezi hotrnicia ilin 1833 a mofiei. proprietutea m-rii Snugov (Arad. R.S. Romania, CDLXIII/45). ,M Veri fi Acad. K.S. Romania, mg. roin. 221, f. 110 v. 111. Degpre rorespondentu dintre cele dou nume ule sutului vezi ibidem, CDLVI/170. Vezi fi harta musici C Prlii din 1837 la Arh. St. B u e , Min. Agric. 144 Amintit la 1714 iunie 18 (Arh. St. B u e , ep. Buzuu, C/1). '* Degpre big. veche, fr acoperif la 1873, vezi Arad. R.S. Romania, in. 229, f. 196. IM Deepre gat vezi fi d o e de la Arad. R.S. Romania, CCCLXXI/143, 209 fi unii., pria tre care fi o hotrnicie. u * Intr-un doc. din 1649 aprii. 13 e gpune c a fost m-re donmeagc din vremeu doainnei Chiajna. soia lui Mircea Ciohaiiul, frut de neamul ri". Apoi ajunscse a lui l.upu logoft, fiind inchinata m-rii Caldfirusani de Chiorma mare lian fi Neacfa golia sa. (Arh. St. Bur., in-rea Cldrufani, l . X X I / 1 ) . 157 Vezi dor. ritat inai gii (din 1649) fi pe rei din 1696 frhr. 6 (ibidem, 1,11/7). liB l.a 1686 aprii. 29 Purasrhiva Biilistrnnu Iugulatili o inchina m-rii Brailli, spuniud r m-reu i e ,,trugc din mofi de la gtrmofi" (ibidem, LI 1/6). Vezi fi catagrafiile din: 1797, 1823, fi 1863 (ibidem. 1.11/22, 34, 35 fi m-reu Ciolanu, IV/I). Degpre rapanti! idem, Min. Instr., do*. 3340/1876. " Amintit la 1655 iun. 7 (Arh. St. B u e , Mitr. urii Rom., CLVII/46). Vezi fi dor. din 1677 febr. 11 (ibidem, CLVII/78). Vezi fi catagrafiile din 1833, 1836 fi 1864 (Arad. R.S. Romania, CXXVII/236 fi 23 fi Arh. St. B u e , Min. Instr. do. 1402/1864). Despre diverge reparotii, ibidem, dog. 602/1860 fi 1032/1862. Vezi fi igtoricul fcut de D. Fapa/oglu (Arh. St. B u e , mg. 729, f. 5959 v.). 1(1 La 1856 mofia a fost vindut casei Zoe Brinrovranii (Arad. R.S. Romania, C D X X I I / 2 8 ) 141 Vezi desrrierea fi inventarul din 1840 al big. din Ciumai Gherghia la Veni. R.S. Romania, CMLXXXI/13. Ie Vezi doc. din 1664 aprii. 21 (Arh. St. B u e , m. 723, p. 437 v. Cum schitul este amin tit lu 1644, este vorba desigur de o refurere. De ultfel, dintr-un dor. din 1693 LUI. I l , rrzult cu uvea un sat din vremeu domniei lui Mutei Bu-.irati, il.it ite rtitori. Limili. lui [stratte, care arati c i au fost fucut de ei din trinche" (ibidem f. 438 v.139). Duta 1492 din ratagrafia din 1834 pare ins cani preu timpurie. "' Vezi d o e din 1688 d e e 28 in cure se spune cu fusese inchinala la m-reu Jitiunu, apoi fusrsr srousii ili urolo ili- Coran Olnc-cu i iiirliiiiutu rpisropiri Rimnir iur uriiiu este m i n t a metoh m-rii Jitiunu in urina unui procs in fuu domnului. (Arh. St. Bur., in. 723, f. 507508). Ini r-uii alt doc. din 1698 mai 17. sr aurina cu rtitorii m-rii erau Gorun Olnesru logofatul fi sofia sa Stanca. La aceasta data fiul lor, Radu, intrestc inrhiiiareu m-rii lu m-reu Jitiunu fi la Sfetugoru (ibidem, f. 506 v.507). In accinsi an, la 8 iunie, inchinarla este roufirtnat fi de Voira, nepoata postelnicului Istratie (ibidem p. 514). 144 Despre corespoiidena relor doua nume ale satului vezi fi doc. de la Acad. R.S. Ro mania, CDXXXIV/133177. m Ma, Veii i planul mofiei C I . = Cioranca din 1852 (Arh. St. B u e , Min. Agric.) 1M Data piganiei : amintit in documente la 1608 mart. 15 (Documente, X V I I , vol. I, p. 2')'299). Vezi fi d o e din 1666 iulie 1, in care se gpune c m-rea Balofinul ot Cobiia", situata ,.intr-acea pdure mare" era pzitA de oameni din satele ClugAreni fi Cpfunar Vlafca, -(util de diri pentru aceasta (Acad. R.S. Romania. CCCLXVI/31). 147 Vezi fi mg. Papazoglu fi Tocilescu (Arh. St. B u e , ms. 730, f. 40v fi 739, f. l l v fi Acad. R.S. Romania, ms. 5143, f. 277280). Menionm c 1 1871 este amintit in salul Cobia fi o cruce veche (Acad. R.S. Romania, ms. 225, f. 162). 144 Vezi fi catagrafiile din 1862 fi 1863 (Acad. R.S. Romania, mg. rom. 720, f. 484488 fi Arh. St. B u e , Min. Instr.. dos. 1464/1863). '* Vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. D X X 1 I . 170 Despre bis. vezi fi Arh. St. B u e , Ad-tive noi, Ilfov, dog. 547/1833. Despre sfinirca unei bis. din Cocioc vezi fi doc. din 1840 febr. 22 (Arh. St. B u e , ms. 272, f. 61 v. tir. 140). m Amintit la 1689 iunie 20 fi 1690 iunie 13, cind este inchinat ca metoh la ni-rea din Km. Srat de Mihalcea, fiul lui Radu capitan din Cocorfti, cu cumnatul su, Chiriu iuzbasu ; schitul era fcut de prinii sai (Arh. St. B u e , m-rea Km. Sirat, X I I I / 8 fi 48). Vezi fi lista de lucrurile schitului din 1740 febr. 4 (ibidem, XIII/18). ' " Arh. St. B u e , m*. 466, f. 8182. Vezi fi hotrniria din 1855 a mofiei ('.. Capici (Acad. R.S. Romania, CCCLXXXVI1I/36). 17s Amintit in doc. la 1671 mai (Arh. St. B u e , -rea Brudu, VI/11). A fost l a m i a mai iutii din cirpici" la 1661, apoi din zid, in rgtimpuri", pe la 1675 (ibidem VI/14). Vezi fi www.cimec.ro

N.

STOICESCU

L'.Y.l

cataetifcle de avere din 1680 mari. 1 fi 1751 nov. 27 (ibidem, XIY/15 si VII/39) fi doc. din 1684 iulie 22 si 1740 sept. 10 (ibidem, XIV/19 fi X X X I X / 8 ) . Despre marea de ruina a mnetirii vezi idem, ins. 140, f. 59 (doc. din 1799) fi Min. Instr., dos. 2654/1859. Vezi fi Arh. St. H u e , ms. 729 ,f. 2020v (despre portretele ctitorilor fi piatra de mormint din 1682). 174 Yezi fi Arh. St. B u e , m-rea Bradu, XIY/15. (doc. din 1680 ni.iri. 1), in care se spune cil ui-rca era inconjurati eu ziduri fi infrumusetat ; in niijloc, biserica iar uiprejur case fi piviiit, rladirc trainici! fi alte chilii", avnd o fintin. decorativa. La 1683 oct. 14, mitropoli tul Teodosie afirm c iiiAnstirru iustc aproape sa se stricc" (Acad. R.S. Romania, X X X / 1 4 ) . Menionez c satul Codreni ii fusese intarit lui Pana Pepano la 1616 iunie 10; satul il uvea de la Isar fi Ghinea cupe|ul, fratele lui Pani, care il luaser de la Sima stolniceasa pentru 50.000 aspri (Acad. R.S. Romania, C/174). 174 bia. Amintit la 1692 iunie 25 (Arh. St. B u e , m-rea Sf. Ioan-Focsani, IX/2). 174 Ainintita la 1832 ian. 28 (Acad. R.S. Romania, DCCCXIV/156). " Construit;'! probabil pe locul uneia mai vechi din sec. X V I ; vezi doc. din 1542 mart. 20, dat din Coiani de Radu Paisie (Documente, X V I , vol. II, p. 286287). La 1668 sept. 1, in diatu sa, I-'lina postelniceasa lasu satul cu caeele, cu pullulitele de piiatr, eu morile... sa le (ina Draghici, Constantin fi Iordache", fui si (Acad. R.S. Romania, ms. 5291, f. 19); Yezi fi harta mofiei Costinari-Coieni din 1859 a lui B. Belu (Acad. R.S. Romania, Hr(i). ' " Vezi fi Acad. R.S. Romania, ms. 5291, f-19. 178 Yezi fi descrierea fcut la 1871 (Acad. R.S. Romania me. 227, f. 5555v.) l: La 1657 iulie 22, este amintit o biseric de piatr la Cojefti-Dimbovia, satul lui Neagoe fi Serbati \ intieri (Arh. St. B u e , m-rea Plumbuita, 111/12). ino Vezi fi d o e din 179K aug. 1! i 31, mila pentru fcoala i Inscrira ilin Cojegti (Acad. R.S. Romania, ms. rom. 260 f. 59v60). Yezi fi hotrnicia din 1749 a mofiei, proprietatea tainiliilor \ arare il -i Cojescu (Acad. R.S. Romania, CDXX11I/15). 1,1 Aceast bis. e amintit la 1832 mai 23 (Acad. R.S. Romania, DCCCXIV/171). m M>. Acad. R.S. Romania, me. 2409, f. 341. 1(4 Vezi cererca de construire a unei noi biserici la Arh. St. B u e , Min. Cult, fi Instr., dos. 1367/1864, f. 4. 1M Yezi Acad. R.S. Romania, me. 228, f. 271. '"' l'iiuu-iiita la 1697 iunie 29, cind se spune c a fost eludila de Preda capitanili (Arh. St. B u e , Mitr. rii Rom., VI/13). ' * Vezi Acad. R.S. Romania, me. 225, f. 271. '"* Vezi Acad R.S. Romania, me. 5142, f. 304. "" Despre ruinele unei bis. existente la 1871 vezi Acad. R.S. Romania, ms. rom. 224, f. 408. I8 * Pisania din 1700 d ca an al fondutici lui Radu crban 1588. iar mitropolitul Ncofit vorbefte de anul 1590, cind Radu Serban nu era inc doinn. Probabil a inceput cldirea cind era lioier fi a terminat-o in timpul domniei. '" Vezi diata lui erban Cantacuzino fost mare spalar, din 1709 nov. 19 (Acad. R.S. Ro mania. CLIV/203). Vezi fi catagrafiile din: 1823, 1828, 1834, 1842, 1856, 1860 fi 1863 (Arh. St. B u e , m-rea Comana, dos. 17 fi 20 fi Min. Instr., dos. 4/1828, 8870/1834, 4284/1856, 1113 fi 1129/1863 fi Acad. R.S. Romania, me. rom. 720, f. 492540 v.). Despre diverse reparaii, doc. din 1785 (Acad. R.S.Romnia, DCLXXXIV/70) fi Arh. St. B u e , Min. Instr. dos. 1683/1845, 1332/1847, 963 fi 1142/1862, 1418/1864, 3308 fi 3381/1876, m-rea Comana, doe. 4/1838 fi Min. Artelor, doe. 319/1907. Vezi fi catastihul de venituri din 1820 (Arh. St. B u e , Mitr. arii Rom. CDXX/4). 1.0 Vezi fi i-i..n. ni fi inscriptiile din ms. Papazoglu (Arh. St. B u e , me. 729, f. 25v.26v.) fi ietoricul, inscriptiile fi descrierea din 1871 (Acad. R.S. Romania, ms. 230, f. 448v.453) Vezi fi pictura fcut de Szatmary (Muzeul de art al R.S. Romania, DR, III, 4622). Vezi, de asemenea, harta mofiei C. la Acad. R.S. Romania, Marti). 1.1 Vezi fi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. CMLXXV. 1M Despre construirea bie. vezi doc. din 1746 aug. 8 fi 10 (Arh. St. B u e , ep. Rmnic, LXV/24 fi 25). Vezi fi pomelmcul din 1748 de la Acad. R.S. Romania, me. 2213; despre diverse reparafii vezi Arh. St. B u e , Min. In-tr.. dos 3332/1876. Vezi fi pictura l a m i a de Trenk (Muzeul de art al R.S. Romania, DR III 4249). ln La 1785 mai 31, G. Comneanu poetelnic inchina Mitropoliei bieerica zidit de el la Comani-Olt (Arh. St. B u e , Mitr. Trii Rom., CLXVIII/18 fi 19). n catagrafia din 1808 figureaz doua biserici: una Sfinta Paraschiva fi alta Sf. Nicolae, iar la 1867 snt amintite doua echituri Comanii V e c h i 1 8 3 0 fi Noi. (Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 965/1867). De doua schituri vorbefte fi maiorul Papazoglu (Arh. St. B u e , ms. 729, f. 19v fi 80v.) ,M Vezi fi catagrafiile de la Acad. R.S. Romania, me. rom. 660, f. 226 fi 626, f. 5960 (din 1810); vezi de asemenea catagrafia de odoare din 1849 (Acad. R.S. Romania, ms. rom. 919, f. 65v.) Despre diverse reparaii vezi Arh. St. B u e , ms. 158, f. 145 fi Min. Instr. dos. 1192/1863. >* Acad. R.S. Romania, me. rom. 221, f. 103v104. www.cimec.ro

2tiU

BIBLIOGRAFIE - I - ARA HOMANEASCA

" "u Vezi fi Arh. Sf. B u e , ms 1175, 1351. Vezi i harta mofiei din 1876 (Acad. R.S. Romania, Il irti ' Acad. R.S. Romania, ms. 227, f. 7576. Vezi Acad. R.S. Romania, ms. 226, f. 235v236. " Despre infiinarca orasului vezi Arh. St. B u e , Min. Lucr. Publie, do. 107/1859. 100 Amintit la 1682 mart. 20, cind este nrhinat la m-rea Cotmeana (Arh. St. B u e . m-rea Cotmeana, XI/1). Despre arderea bis. din Corbu-Argef, vezi Arh. St. B u e , Vernicia din lnntru, dos. 763/1836. -'"' Intr-un doc. din 1643 ian. 10, se spune c mouahia Magdulena l.i< -use o m-re numit la Meris", pe care a inchinat-o m-rii Arges, unde s-a ingropat ; pente putrii zile, se intarea m-rii Arges satul C.orbii de Piatr si m-rea Meriful (Arh. St. B u e , ep. Arges. XV1/22 si 23). Vezi s i Acad. R.S. Romania, ms. rom. 228, f. 139, 168 si 287. Ir11ru-un doc. din 1682 mart. 20 se vorbeste de un ait schit Corbi, inetoh al m-rii Cotmeana (Arh. St. B u e , m-rea Cotmeana, XI/1). tu * Ridicala probabil pe locul utieia mai vechi, amintit la 1646 febr. 16 (Arh. St. B u e , Mitrop. rii Rom.. CMII/10). " Meniouat in documente la 1642 uug. 20 fi 1645 aprii. 25 {ibidem. XCIII/28 fi C M 11/8). <" Bis. e amintit la 1760 febr. 14 (Acad. R.S. Romania, CXLI/109. Despre reparutii vezi Arh. St. B u e , Min. Instr. dos. 1136/1863. 106 Vezi inscripia crucii la Acad. R.S. Romania, ms. rom. 227, f. 379. -"* Amintit la 1651 aprii. 3, cind este inchinata m-rii Cura Motrului (Arh. St. B u e , ms. 252, f. 164). 207 Schitul Corlutesti (poate fi C-highiu?) este amintit la 1771 oct. 11 (Arh. St. B u e , Mitr. rii Rom.. LX XXII1/3). *** Bis. domneasc din Cornel este amintit la 1649 ian. 8 (Arh. St. B u e , Mitr. | .in. Rom. X X / 1 ) . La 1748 satul C. de Balta era al m-rii Cotroceni (Acad. R.S. Romania, CX/69). ,H l u t r - u n tubimi istorie" de pe la 1875 se d j eu an al construciei 1815 (Acuii. H. S. Romania, me. rom. 221, f. 105 v-106) -''" In piunir c spuiir ru este /iilit lu 1596 de \ intil.i .lin < iirii.irni ln-1 in.in \urnic: acesta deine nsa dregtoriu de mare vomie utre 1535 fi 1548, eu intreruperi. 111 iitr-iiii d o e din 1785 oct. 20 ae arata ci Scarlat Creceanu vel logofAt fucuse o bisrriiu de zid eu chilii fi fcoal pe mofia sa Coriiefti-Dimbovia (V.A. Urechia, lut. Rom.. \ I, p. 507). Bis. din Cornefti e amintit la 1833 mai 18 (Acad. R.S. Romiiiu. DGCCXJV/233). *" Vezi fi Acad. H.S. Romania, ms. rom. 225, f. 289. 111 Locul de m-re este amintit in documente lu 1510 sept. 8 (Documente, XVI, vol. 1, p. 64), i.ir m-rea la 1516 nov. 3 (i6oVm, p. 116). *>' Vezi d o e din 1590 mai 25 prin care Sar, suia raposatului L'drifte posteluic din Drgoef li fi rudele sale duu episcopiei de Rimnic satul \ uinigefti fi sculele" m-rii care se drimase (Documente, X V I , voi. V, p. 450). lnlr-uti alt d o e , din 1610 aprii. 10, se spune c in-reu s-a risipit fi s-a stricat" (ibidem, X V I I , voi. I, p. 445446). 111 Menionat in documente la 1666 mart. 7 fi mart. 15, cind se spuue cu m-rea Cornetul din Lovifte, de peste apa Oltului, a foet ziditu fi iiilutu din temelie", de Maref mure vornic (Acad. R.S. Romania, Pecei, nr. 370 fi CCCLXI\/60). Data din pisunie, 1666 uug. 30 BBta, probubil, data cind s-a termint construcia. "* Vezi fi Acad. R.S. Romania, ms. 5142, f. 312. 117 Vezi fi catagrufiile din: 1826, 1849, 1850, 1853 fi 1864 (Acad. R.S. Romania, ms. rom. 720, f. 544567, Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 1350/1864 fi m-rea Pantelimon, 1/18). Despre diverse reparaii vezi d o e din 1793 ian. 20 (idem. ms. 143, f. 85v). 218 Vezi fi picturle fcute de IL Trenk fi V. Andreescu (Muzeul de art al R.S. Rmniiiu. Stampe, DR III, 4298 fi 4328 fi DR I, 4097). Vezi, de asemenea, planul vetrei scintillili i ..m.-in din 1896 la Acad. R.S. Romania, Hri. 111 Vezi d o e din 1649 in nie 19, in care sint .muntili ca martori, cu prilejul unei viiizri de ocinu la Curnu-Prahova. uifte clugri de lu m-rea lui Draghici spalar (Acad. R.S. Romania, CXLVII/222). Deapre sat vezi fi d o e de la Acad. R.S. Romania, pach. D M -u Amintit la 1834 aprii. 4 (Ibidem, DCCCXV/28) **' Vezi Acad. R.S. Romania, ms. 228, f. 266 *** Despre sat vezi d o e de la Acad. R.S. Romania, pach. DIA III *** Despre casele fi proprietarii din Coslegi vezi Acad. R.S. Romania, pach. CIMAMI, D M I I / 1 3 5 fi d o e din 1764, 1829 fi 1843 (Acad. R.S. Romania, CDXX1V/95 fi 96 fi l>\ IH/23). Despre fainilia Blureunu, vezi fi Baiaci. m Despre ruinarea bisericii vezi Arh. St. B u e , Min. Cult, fi Instr., dos. 1367/1864, f. 119, 123. m In lista nionumentelor figureazfl bis. Sf. Gheorghe la C.r. l'ini. *** \ ezi ponielnicele bis. din Ciorobefti, Cnifeu fi Varatici la Arh. St. B u e , ms. 1168 1172 i Anni. R.S Roiiiiiiu ms. 2192. N'rzi i in. Torilcsru. Viuil. R.S. Kuin.ini.i. in. 5142, www.cimec.ro
1M

N. S T O I C E S C U

261

f. 380 .'(}(.">. \ r/i >i diverse Imite din (osiceli la Acad. R.S. Romania, Stampe, (iR I, Kaindl A., 1, S, 13, 16, 19 etc. w Datar* *at vezi doc. de la Acad. R.S. R nia, pach. D X X X V T I I - I X --" Amiiitit la 1691 febr. 21, cind a t-1 -ni il de dari ; nu ftiu cimi a fost construit ( \i ,i<l. R.S. Romania, CCLX/66 fi 125). Despre sat vezi fi doc. de la Acad. R.S. Romania pach. DVII. m Despre sat vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, Achiziii 176/1960, Un alt sat: C. din N laca, a fost proprietatea m-rii (olea (ibidem, DLXXV1II/207). 230 Amintit prima oar in doc. la 1493 aprii. 10 (Documente, X I I I X V , p. 214) 91 M-rea exista inc la i-fritnl sec. XVII, fumi amintit intr-un doc. din 1683 nov. 22 (Arh. St. B u e , m-rea Tismana, XIII/3) fi in harta etolnicului C. Cantacuzino. -'- Amintit la 1833 iunie 16 (Acad. R.S. Romania, DCCCXIV/236). Despre salul C Schimba|i al m-rii Mrcua vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, MCLXXXIX/204 fi unn. * Vezi Acad. R.S. Romania, ms. 228, f. 487 *** Despre ruinele unui schit la 1871 vezi Acad. R.S. Romania m*. 228, f. 5555v fi 164. * Amintit la 1686 fi 1700 (Arh. St. B u e , m. 218, f. 73v74) a * Menionat la 1757 ian. 12 (Arh. St. B u e , ep. Buzu, L X V U I / 8 ) . Vezi fi catagrafia din 1833 ian. 10 (ibidem. I.XVIII/35) fi indicele de doc. al episcopiei Buzftu. e ' La 1388 mai 20 este inchinata m-rii Lozia (Documente, X I I I X V , p. 42); dintr-un doc. din 1418 iunie 22 rezult c a fost fcut de Radu I intre 1 3 7 7 - 1384 (ibidem, p. 70), iar clopotul din 1385 este o dovad c m-rea exista la acca data. I i-.mi.i din 1711 il.i ca an al lumi.iti. i 1389. Vezi fi doc. din (1633 iulie), din care rezult c a fost fcut de btrinul Mircea vnievod cel Mare" (Arh. St. B u e , nis. 357, f. 68v). Vezi fi pomclnicul de la Acad. R.S. Romania, n:s. 2603. ra "I)cspre repara(ii vezi Arh. St. B u e , Min. Instr. dos. 404/1856 fi 1433/1865; despre drimarea clopotnitei, Log. pricinilor bisericefti, dos. 1513/1833. Vezi fi Arh. St. B u e , ms. 729,

r. 7iv.
" Vezi fi picturile fcute de IL Trenk la 1863 (Muzeul de arta al R.S. Romania, DR 1 1289 (tifile) fi DR III 4206 (m-re). 1,0 Vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, MCCCLXXV1II/82. Ml Vezi descrierea fi inventami din 1840 al bis. din 1802 la Acad. R.S. Romania, CMLXXXI/6). *" La 1871 casa Co(ofeanu era minata (Acad. R.S. Romania, ms. 223, f. 310310v fi 375). *" Amintit in documente la 1388 mai 20 (Documente, X I I I X V , p. 42). Un grafit din 1386 fi pisania din 1706 indica anul 1386. in articolul citat la bibliografie, Tit Siniedrea creile c doc. din 1388 este un document plsmuit tirziu" (B.O.R., 1961, p. 1027), iar Emil Lzrescu considera c biserica este din 13871388. !4 ' Vezi doc. de fundare a paraclisului fi foiforului din 1710 iunie 4 (Arh. St. B u e , m-rea Lozia, XLVII/55 fi 56, publicat in Hrisovul", VI, 1946, p. 8890). s " Vezi fi catagrafiile din: 1795, 1796, 1809, 1818, 1823, 1839, 1850 fi 1868 (Arh. St. B u e , Mitr. rii Rom., CDVII/4 fi 17, CDVHI/2 fi 3, Min. Instr., dos. 5023/1839, 2279/1850, 1429/1863 fi Acad. R.S. Romania, me. rom. 720, f. 151176v. fi 57C614v). Vezi fi catagrafi.le de obicete din <1778>, 1795 fi 1864 (Arh. St. B u e , me. 209, f. 366373, Mitr. Trii Rom., CDVH/20 fi 26 fi Min. Instr.. do. 1397/1864); vezi, de asemenea, catagrafiile de crtile din biblioteca mnstirii din (1830) (Arh. St. B u e , A.N., CLXX/23). * Despre reparatiile fcute in sec. XVII-inceputul sec. X I X , vezi doc. din: 1670 iulie, in care Anania egumenul arata c a findrilit chiliile de la vale", 1793 mai 21, <ante 1800>, 1800 febr. 4, (17991802), <dup 1800>, 1802 ian. 15, 1804 fi 1824 nov. 15 (Arh. St. B u e , ep. Argef, L X X bis./7, m. 143, f. 170v. Mitr. rii Rom., CDVHI/16, CDIX/39 fi 30. CDVII/13, 14 fi 23, CDIX/7375 fi CDXCVI/8). Despre eterea jalnic" in care ajuneeee m-rea la 1808, vezi idem. Diplomatici-, nr. 78. Despre diverse alte reparaii fi refaceri la mijlocul sec. trecut, vezi. Arh. St. B u e , Log. pricinilor bisericefti, dos. 6124/1837, 2625/1840 fi Min. Inetr. dos. 1490 fi 1526/1846, 1433 fi 1503/1848, 2640/1849, 2270/1850, 4330, 4351 fi 4427/1856. M7 Vezi fi Acad. R.S. Romania, me. 5142, f. 353357 fi 360 (inscriptii, descriere) fi me. 230, f. 191 191v. fi 194194 v. (inecriptii fi deeerierea ruinelor Loziei Vechi). M " Vezi fi numeroasele picturi fi desene inf(ifind m-rea (Muzeul de art al R.S. Ro mania, Trenk, DR III 4296, 4297, 4300, 4304, 4311, 4216, 4218 fi 4233; Szatinary. DR IV 4118; Preziosi, D S III 4297; Radianu, CR I 11233; Andreescu \ . . DR I, 4116 fi 4120 etc. fi Acad. R.S. Romania, Stampe, OR I, Radianu M. 1. Mt Vezi fi me. Papazoglu (Arh. St. B u e , me. 729, f. 56) 140 Vezi doc. din 1742 iunie 20 fi 1754 mari. 15 (Arh. St. B u e , cp. Buzau, X11I/29 fi Acad. R.S. Romania, CXXVIII/140) 141 Schitul Sf. Troi cu crine la Tihulefti eete mentionat la 1599 mart. 30 (Documente^ X V I , vol. V I , p. 349). M-rea Cozianii de la schit eete amiutit in documente la 1631 <iulie www.cimec.ro

2.2

DIBLIOCRAIE - I - TARA ROJlANKASCA

august>, cimi i se inchina bis. din Tihulcsti, apoi de inulte ori, la 1637 miri. 12. 1611 m irt I '. ' 1638 mai 15 etc. (Arh. St. B u e , ep. Buzu, X L I X / 9 , X X V I I / 6 , X L I X / 1 4 si 17) *" Vezi doc. din 1711 iunie 5 (ibidem, X L I X / 4 9 ) . Vezi si catagrafiile din (1830) i 1833 (Acad. R.S. Romania, C X X I X / 3 3 si CXXVII/231) " Vezi Acad. R.S. Romania, me. rom. 221, f. 106 v.107 *** '"- Despre infrumusetarea" orasului, alinierea nliil.ir si astcrnrrea lor eu piatru vezi Arh. St. B u e , Vornicia din luntru, dos. 7565/1831 si Min. Lucr. publier, dos. 56/1855. *" Vezi si catagrafia din 1834 (Arh. St. B u e , me. 388) m Despre stricaciunile pricinuite de cutremuriil din 1838 la Craiova vezi si Arh. St. Bue., Vornicia din lftuntru, dos. 3946/1838. Vezi si planurile din: 1790, (1845), c. 1850, 1854, 1895 si 1926, la Acad. R.S. Roma nia, Sectia II.irti. **' Despre repararea bisericilor craiovene vezi si Arh. St. B u e , Min. I.ucr. Publice, dos 115/1853. Vezi si nsemnarea din c.1830 despre bis, din ora (Acad. R.S. Romania, MCCLXXXVII/73) u Vezi si doc. din 1750 si 1753 (Arh. St. B u e , ep. Rmnic, XVI/1 si 2 si intreg pachetul XCI si Acad. R.S. Romania CMLXXV/58. M Amintite la 1746 sept. 29 fi 1785 (Acad. R.S. Romania, XI/9 fi XCII/12). 1,0 Vezi fi N. Iorga, Siluafia Olteniei (indice). **1 Vezi fi doc. din 1847 sept. 20 (Acad. R.S. Romania, CDLXlV/151). *'* Vezi fi diata lui C. Briloiu din frbr. 1835 fi catagrafia averti sale, facut lu 1H38 aug. 29 (Acad. R.S. Romania, C D X X X I V / 2 9 fi 30). Vezi, de asemenea, foaia de zestre a Catinci Briloiu, fata lui Grigore Briloiu, custorit eu Manolarhe Cretulescu (doc. din 1830 fi 1837, idem, CDLVIII/66 fi 67) , e Despre casa Vldaiunu vezi fi diatu Allieti Vladiauu, din 1850 mai 21, fi a lui Ion Vldianu, din 1861 ion. 12 (Acad. R.S. Romania, ( D I X / 1 7 3 fi CDLX1I/5). Despre ete rea casei ce urina su devina Curtra de C.u-uie vezi Arh. St. B u e , Min. I.ucr. publice, dos. 140/1861. ,M Despre hanul m-rii Dintr-un Icmn din Valea Vlaicii vezi Arh. St. B u e , m-rea Diutr-un lemii, pach. X X V I I ; Pentru hanul episcopiei Rimnic, idem, ep. Rimuic, CXIII/31 i 33 (IHIH); hanul Mndichii, idem, m-rea liurezi, IV/7 fi 8 (doc. din 1774). Despre un alt han nenumit vezi fi .V lorga, Studii fi dor. X X V , p. 57, 63, I l o , 126 127, 140, 149, 150, 156, 193195. Acesta ponte fi hanul Dumba. Vezi fi doc. din 1759 d e e 17, prin care Constantin, fiul lui Minai Cntica, vinde un limi inoftenit, la Craiova, cu 20 de boltc, cu 800 de talcri, lui N. Razoclia. I.a 1760 oct. 2 lutarcele il.munii (Acad. R.S. Romania, M X X X I X / l fi 2). Vezi tot pachetul, unde se gsesc numeroase d e e referitoare la han. ,M Vezi fi Arh. St. B u e , m-rea Hurezi, pach. IN'. Despre buia din han vezi doc. din 1799 nov. 5 (ibidem, IV/16). ,M Despre spitalele vechi din Craiova, vezi fi Arh. St. B u e , !.og. pricinilor bisericefti, dos. 2617/1832, 2350/1832 fi 1185/1842; Vornicia din luntru, dos. 5393/1835; Obfteasca Adu nare, dos. 36/1837; Min. Instr., dos. 1321/1847 fi 1768/1851 fi Min. Instr. Publice, dos. 201/1859 (reparaii). Vezi fi doc. din 1777 febr. 9 despre spitalul fcut de Constantin Obedeaiiu biv vel paharuic unga bisericu sa din Craiova (Acad. R.S. Romania, XC1/112). " ' Vezi si Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 4147/1831, 6585/1832, 6690, fi 6694/1837, 3389/ 1840, 2694/1841, 2139/1843'935 fi 1270/1847 fi Min. Lucr. Publice dos. 1/1852 ( o s truire colegiu) fi 83/1856 (recldire pensionut de fete). Vezi fi proiectul de fcoal din 1820 aug. 15 (Acad. R.S. Romania, CDII/76) fi hrisovul pentru fcolile din Craiova din 1813 (ibidem, MCCCXLVI/96) y c z ; devila] din 1833 iunie 27 (in 1. germana) pentru lucrari la tcutrul nou din Craiova (Acad. R. S. Romania, CDLXXIV/223). s,a La 1811 iulic 17 este ainintit drumiil Cuzarmii (Veni. R.S. Romania, CDLX1/147). Despre construirea fi apoi repararea cazarmii vezi Arh. St. B u e , Vi micia din luutru, do. 5786/1833 fi Min. Lucr. Publice, dos. 83/1860. tw bis Vezi fi Arh. St. B u e , Min. Lucr. Publice, dos. 39/1847 fi 29/1857. ,7 Vezi Arh. St. B u e , Vornicia din luntru, dos. 5/1829, 274 fi 2013/1831; Min. Lucr. Publice, dos. 127/1851, 91/1854. "l Vezi fi ibidem, dos. 39 fi 41/1847 171 Vezi numeroasele documente despre cifmele din: 1780 mart. 21, 1782 aug. 26, 1781 febr. 23, iunie 15 fi nov. 29, 1787 Un. 21 etc., la Acad. R.S. Romania, XC1/163, 261, 281, 269, 174 fi 175 fi XCII/51 fi 52. Vezi fi Arh. St. B u e , Vornicia din luntru, dos. 2617/1837 fi Min. Lucr. Publice dos. 15/1842. Despre fintinile de Unga bis. Obedeaiiu fi Maica Precieta, ale cror conducte fuseser stricate de cutremurul din 1838, vezi Cantor de avis", 3 mart. 1838, p. 212. "* Fintino domneasca a lui Matei Basarab este amintit la 1667 d e e 21 (Arh. St. B u e , A.N., MMDCCLVI/1). www.cimec.ro

N.

STOICESCU

, " Vezi doc. din 1781 febr. 29. prn rare episcopia de Hiinnic uproli drimarea ci recl. bisericii Sf. Inger l.irut.i de popa luan Ungurcaiiu i isprvit de Ioan Docuz eu ohliga{ia ru ctiturii vechi su fie zugrvi|i in noua biserir (Acad. H.S. Romania, CMLXXIX/48). 174 Despre necesitatea prefacerii" bisericii, vezi Arh. St. B u e , Min. In-tr.. dos. 2636/1819. * Despre capela catolic din Crainva vezi fi Arh. St. Bue., Vernicia din luntru dos. 1134/1811; despre metterli ce au facut bis. nemeasc", ibidem, dos. 6273/1835. 377 Despre refacerea bolii bisericii care sta sa cada, vezi Arh. St. B u e , Log. pricinilor bisericeti, dos. 1075/1835. 373 Despre refacerea bisericii, vezi idem. Min. Instr., dos. 3186/1858 si 1199/1863. 7 Vezi doc. din 1763 nov. 13 si 1765 mart. 21 (Arh. St. B u e ep. Rimnic, I I I / l fi L X X I I I / 1 , 2 si 3 si Acad. R.S. Romania. XCIV/32). La 1776 iulie 27, Blasa Gnescu a vindut episcopiei fi casele familiei de Unga metohul episcopiei (Acad. R.S. Romania, XVI/119). Vezi si pomelnicul din 1789, la Acad. R.S. Romania, ms. 2098. Despre reparaii, vezi Arh. St. B u e , Min. Instr. dos. 2111/1863. * Vezi si Arh. St. B u e , ms. 729, f. 6969 v. 331 Vezi i Arh. St. B u e , ep. Rimnic, pach. L X X I I I . 333 Amintit intr-un doc. din 1712 ian. 12 (Arh. St. B u e , m-rea Hurezi, IV/5). ;M Vezi doc. din 1766 iulie 15 si 1784 nov. 14 (Acad. R.S. Romania, XCI/84 si 268). 334 Vezi Arh. St. B u e , ep. Rimnic, pach. CXX si Min. Instr., dos. 3072/1858. Vezi pomelnicul de la Arh. St. B u e , ms. 1183 si doc. de la Acad. R.S. Romania, CMLXXVI/527 si unii. ** Vezi diata lui C. Obedeanu din 1753 mart. 24 i hrisovul din 1753 oct. 3 pentru biserica fi spitalul construite de aresta (Acad. R.S. Romania, XCI/29 si Arh. St. B u e , m-rea Obedeanu, XV/1). *" Vezi doc. din 1759 aug. si 1767 sept. 12 (Acad. R.S. Romania, XCIV/31 si 33). < Vezi i Arh. St. B u e . Min. Instr., dos. 1 7 9 2 / 1 8 (zugrvirea bisericii) si 4520/1856 (clidiri noi). Vezi si catagrafiilc din 1797 i 1820 (idem m-rea Obedeanu, XI/1618 fi 35); vezi fi doc. de la Arh. St. B u e , ms. 373 i Acad. R. S. Romania, CMLXXVI/522 fi urm. s Pentru veniturile m-rii in perioada 17811785 vezi Acad. R.S. Romania, XCI/173. Vezi fi privilrgiul spitalului din 1777 febr. 9 (ibidem, XCI/113). * Vezi fi Arh. St. B u e , me. 729, f. 8989 v. IM Vezi doc. din 1781 febr. 5 prin care popa Hristea inchina ep. Rimnic biserica sa (Arh. St. B u e , ep. Rimnic, X X X I I / 1 8 ) ; vezi fi diata sa din 1791 ian. 3 (ibidem, X X X I I ' 1 9 ) . 1,1 Vezi actul de fundaie din 1889 oct. 12 (Arh. St. B u e , Acte comemorative nr. 10). 333 Vezi fi doc. din 1778 mart. 14 (Acad. R.S. Romania, XCIV/35). 3,3 Vezi fi doc. de avere a bisericii la Arh. St. B u e , Catastise m-refti, ep. Rimnic, dos. 1/1834. *" Vezi fi Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 388/1889 fi 914/1890. Despre starea de ruina a bisericii mainte de restaurare vezi Arh. St. B u e , Min. Cult, fi Instr. dos. 1367/1864, f. 340. ** Biserica exista la 1741 febr. 18 (Arh. St. B u e . ms. 139, f. 142 v). * W Vezi planul mahalalci la 1839 la Arh. St. B u e , Min. Agrie, Planuri. '** Intr-un document din 1765 d e e 15 se spune ca Dumitrana tirbei fcuse o biserica ling casele sale din Craiova (N. Iorga, Studii i doc., V, p. 329). Data 1768 reprezint anul in care s-a termint. 3,7 Vezi fi Arh. St. B u e . Min. Instr., dos. 688/1861. " Vezi doc. din 1773 mart. 7 (Acad. R.S. Romania, XCI/105 fi Arh. St. B u e , m-rea Hurezi, L U I / 6 2 ) ; vezi fi ibidem, L U I / 8 1 , 86, 99 fi 101 fi diata lui Fota Vldaianu, din 1786 sept. 6 (Acad. R.S. Romania, XCII/13). Despre aceastu biserica exista numeroase d o c : contract de zugravirc din 1826 iulie 19; lrprc starea de srrie a bisericii (1839); construirea zidului inconjurator (1843), construirea rlopotnitei (1861). construirea fintinei (1862) etc. (Acad. R.S. Romania, DCXCVIII/121, 126129. 147. 211 213 etc.) *" Amintit in documente la 1610 iun. 14; la 1642 ian. 8 se spune ta fusese zidit fi iniiiini.it. din temelia ei" de Dumitru Filifanu mare sluger (Arh. St. B u e , ep. Rimnic, < Il lu fi 20). La 1616 d e e 2, cind i se i n t i n s e satele fi iganii drui|i de ctitor fi m-rea e scutit de il.ni. primrftc fi un clopot de la Staniate aga fi soia sa, Parasrhiva (ibidem, CI 1/21). 300 Vezi pisania din 1757 la Acad. R.S. Romania, XCI/54. 101 Vezi Arh. St. B u e , ep. Rimnic. pach. CU fi CUI. Vezi, de asemenea, catastifele din 1778 iulie 31 fi 1787 sept. (Acad. R.S. Romania, XCI/150 fi XCII/19) fi catagrafia din 1861 (Arh. St. B u e , Min. Instr., dos. 560/1861); pentru diverse reparaii, ibidem, dos. 551/1860 fi 1033/1862. Vezi fi doc. de la \,atl. I I S . Romania, CMLXXVI/271348 fi lista d : doc. a h schitului. lOieYm. MCCI W W I I 103. 303 Vezi i inscripia fi descrierea din 1874 (Acad. R.S. Romania, ms. 226, f. 3132) fi istoricul facut de D. Papazoglu (Arh. St. B u e , ms. 729, f. 6363 v). www.cimec.ro

'314

niiii.icx.itUH;

TARA ROMANEASCA

** Vezi fi lisla de doc. de sa tu lui la Acad. R.S. Romania M M l . W W I I / 9 8 . *** Aniintit la 1745 dee. 28 (Arh. St. B u e , in-rca Crasna, IV/1. Deapre zugrvirea bisericii vezi doc. din 1R01 febr. 8 (ibidem. 1V/10). 306 Vezi doc. din 1828 mai 1 diata lui Chesarie (ibidem. 111 bis./13); vezi i catagrafiile din 1847 i 1857 (ibidem, IV/30 si 1/91). Deapre reparaii, idem. Min. In^tr. dos. 1121/186.. \ e s fi .-t..ri.ni facut de D. Papazoglu (Arh. St. B u e , ma. 729, f. 53 v fi 730, f. 16 v fi Arh. St. B u e , in-reu (rusna, 1/110 (1860). * * Vezi fi hotrnicia satului la .Acad. H.S. Romania, MCCXXXI/178. Mt ' ,|K . Vezi fi Acad. R.S. Romania, me. 2409. f. 242, unde se spune ca bis. din Creata, Sf. Apostoli, a fost construit l u 1839 de Pave! tefanescu cminar. 307 Intr-un doc. din 1643 nov. 18 se arata ca a fost zidit de llam/.a banul din Creefti in timpul domniei lui Mihnea Turcitul fi c noul ctitor era Barbu Bradescu. acest doc. Balica paharnicul din Breasta arata c acum, cind se-au facut beserica, s-au scos eu zidul fi oasele mofu-su de acolo" (Ac a d. R . S . Romania, XC/41). M-rea este menfionata in documente la inceputul src, X V H (Documente, X V I I , vol I, p. 4 2 1 - 4 2 2 ) . In pisania din 1757 se spune eu a fost la nia intii de Ba r bu Bradescu biv vel paharnic (intre 1632 fi 1633). Vezi pisania la Acad. R.S. Romania, XCI/46. 308 Bis. e allunili., la 1832 aprii. 16 (Acad. R.S. Romania, DCCCX1V/166) * M '"". La 1830 mai 2 erau lsate Ruxandrei Cretulescu (Arh. St. B u e , .., CCCI/9). * Vezi fi Acad. R.S. Romania, ms. 2409, f. 297. *" "'. Bis. din Cricoveni e amintit la 1833 ian. 14 (Acad. R.S. Romania, DCCCXIV/220) 3,0 Amintit la 1832 aug. 3 (Acad. R.S. Romania, DCCCX1V/189) 311 Bis. e amintit la 1833 aprii. 10 fi 1834 febr. 12 (Acad. R.S. Romania, DCCC1V/130 fi DCCCXV/9. Veri fi Arh. St. B u e . Ad-tive .Noi, Ilfov dos. 54/1833 *" Amintit la 1833 nov. 16 (Acad. R.S. Romania, DCCCX1V/264) m Vezi fi hotrnicia din 1755 (Acad. R.S. Romania, XCI/43) m in \ezi descrierea ruinelor la Acad. R.S. Romania, ms. rom. 229, I. 1 IK. Aci se d drept ctitor Ghinea vistierul, care ocup dregatoria de marc visticr in 1651 1653, in timpul domniei lui M atei Basarab. 3,4 Acad. R.S. Romania, me. A. 545, f. 292. \ ezi descrierea din 1840 a bis. din Crovu Obislavu, ibidem, CMLXXXI/41. 311 Vezi doc. din: 1674 iulie 9, 1679 iunie 4, 1680 aprii. 26, 1698 iunie 30 etc. (Arh. St. B u e , ms. 464, f. 38 v., 39, in-rca Sf. loan-rocfani, V/2 fi ms. 473, f. 413). *" O bis. mai veche e amintit la 1833 mart. 26 (Acad. R.S. Romania, DCCCXIV/225). Vezi descrierea fi inventami bisericii din 1840 la Acad. R.S. Romania, CMLXXXI/18 fi ms. 2409, f. 260 v. 3 " Aminiit la 1798 ug. 10 (Arh. St. Bue , ms. 158, f. 77 v) 31 " Schitul Cucuei e amintit la 1798 aug. 10 (Arh. St. B u e , ms. 158, f. 77 v) " Vezi fi Acad. R.S. Romania, CCCLXV/167 ** Vezi fi hotrnicia din 1835 (Acad. R.S. Romania, DCXX1V/220) " Vezi doc. din 1745 aprii. 2 (Arh. St. B u e , Mitr. Trii Rom. X X X V I I I / 8 1 ) . 3X1 Acad. R.S. Romania, ms. A 545, p. 356. 333 Mentionat la e 1745 d e e 1 (Arh. St. B u e , ep. Buzu, XL1I/18). 3,4 Vezi doc. din 1726 febr. 1 (Arh. St. B u e , ms. 314, f. 81 v). 3U Vezi descrierea fi imeniurul bis. din 1840 la Acad. R.S. Romania, CMLXXXI/7 M * Despre sat vezi doc. de la Acad. R.S. Romania, pach. CMXV. 1,7 Vezi fi planili orafului din 1939, la Acad. R.S. Romania, Secia llrti. m Despre cldirea Semiuarului vezi si Arh.St. B u e , Min. lnstr., dos. 1750/1845, 1516/1846 i obftescul Control, dos. 250269/1846, 213228/1847 fi 1141848. ** Despre infiin|arca unei cifinele vezi Arh. St. B u e , Min. Lucr. Publie, dos. 30/1841. 350 Vezi fi pomelnicul din 1853 la Arh. St. B u e , A.N., MMDCCLXI/74. 331 Despre datarea coiistruciei fi identitatea rmjiclor din sarcofagul descoperit in eursul spaturilor s-a scris foarte mult, precum se vede din aceast bibliografie. Dupa cele mai indrepta|ite pareri, biserica ar fi fost construite pe la uiijloeul seeolului al XlV-lea. Despre .1.muni ingropat in sarcofag unii cred c e Radu Negru, anterior lui Basarab, altii ca e Basa rab 1. alii \ ladislav I sau Radu I. 333 Casele domnefti de la Curtea de Argef sint amintite ima la 1694 iunie 25 (Arh St. B u e , ep. Argef, X X X V I I / 1 4 ) . Despre diverse reparaii la biserica, vezi idem. Min. Instr. dos. 1819/1814. Vezi fi picturile lui Culcer R. (Muzeul de arta al R.S. Romania, Stampe, DR I 68386840) fi Acad. R.S. Romania, Stampe, GR I, Kaindl, A 75. Despre biserica cea mica", eu liramul Sf. INicolae, situata in coltili sfintci mnstiri", vezi doc. din 1613 ian. 13 (Documente, X V I I , vol. II, p. 136) 03 Bis. lui Stanislav din Flaminzefti este amintit la 1526 aug. 21, 1560 iulie 6 (Docu mente, X V I , vol. II, p. 28 fi I I I , p. 129) fi la 1654 ian. 7 (Arh. St. B u e , ep. Argef, 11/37). I.a 1874 se vorbea de temelia unei bis. vechi la Flaminzefti (Acad. R.S. Romania, ms. 223, f. 190) www.cimec.ro

-Hill

ESCU

265

514 Vezi dur. din dei'. 1643, in pare M' spunc < Matei Basurab .1 inumi 111-rca din Arpef curi' era vcche de ani 111-1111111.1r.it' ' praiiiil, iiilrumusciml-n cu inulta chcltuiul, dindu-i mf l'i diverse alle lui rari (Arad. R.S. Romania, Pereti, nr. 362). Veli fi due. din (1803) (Arh. Si. B u e , \ . V . CLXXVII/19) **' \ czi i in, l'upuznplu t' Tocileacu ( \r!i. St. Bue., ms. 729, f. 18 v - - 19 i Arad. R.S. Romania, ni. 5142, I. 261 264 v) Vezi. ile asciiicnea, \ r a d . R.S. Romania ins. nini. U,.