Sunteți pe pagina 1din 9

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

Incheiat astazi .............................. la .....................................................

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ................................................................................
............................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social
in .......................................(localitatea),
str. .................................................... nr. ............................, bloc .............,
scara ..........., etaj ........, apartament ......., judel/sector ................................ ,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................................................, sub
nr. ....................... din ................................., cod fiscal nr. ..............................
din ...................................., avand contul nr. ............................. deschis
la ...................................., reprezentata de .............................................. , cu
functia de ........................................................................., in calitate de
prestator, pe de o parte, si
sau
1.1. Asociatia familiala ................................................................................
........................................, cu sediul
in ................................................................., (localitatea),
str. ................................................... nr. .............., bloc ........, scara ........, etaj
........, apartament ..........., sector/judet ...................................., posesoarea
autorizatiei nr. ................... din .................., eliberata de
Primaria ................................. , codul fiscal nr. ...............................
din ............................., avand contul nr. ................................, deschis
la ............................................., reprezentata
de ......................................................, cu functia
de..............................................................................
.............., in calitate de prestator, pe de o parte, si
1.2. S.C. ................................................................................
............................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social
in .......................................(localitatea),
str. .................................................... nr. ............................, bloc .............,
scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ................................ ,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................................................., sub
nr. ...................... din ................................., cod fiscal nr. ..............................
din ....................................., avand contul nr. .......................... deschis
la ................................, reprezentata de ..................................................., cu
functia de ......................................................................, in calitate de
beneficiar, pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia :...............................................................................
............................................. cu sediul
in ......................................................................., (localitatea),
str. .......................................... nr. ................., bloc ........., scara ........,
etaj ........, apartament ........, sector/judet ......................................., inregistrata
in Registrul asociatiilor si fundatiilor prin Sentinta civila
nr. ..................................... din ........................................., a
Tribunalului ..............................., codul fiscal nr. .............................

din .........................., avand contul nr. ....................... deschis


la ..................................., reprezentata de ...................................., cu functia
de ..........................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte, sau
1.2. Asociatia familiala:......................................................................
..............................................., cu sediul
in ..............................................................(localitatea),
str. ...................................................... nr. .............., bloc ........, scara ........,
etaj ........, apartament ..........., sector/judet .................................... , posesoarea
autorizatiei nr. ................... din .................., eliberata de
Primaria ................................. , codul fiscal nr. ...............................
din ............................., avand contul nr. ............................... deschis
la .................................., reprezentata de ..........................................., cu
functia de..............................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
sau
1.2. D ..............................................., domiciliat in .......................................,
str. ......................................... nr. .............., bloc .........., scara ..........,
etaj ........, apartament ..... , sector/judet ................................... nascut la data
de ..................................................(ziua, luna, anul)
in .......................................................... (localitatea)
sector/judet .................................., fiul lui ................................................ si
al ...................................... , posesorul buletinului (cartii) de identitate
seria .............. nr. ..............................................., eliberat
de ...................................., cod numeric
personal................................................., in calitate de beneficiar, pe de alte
parte,
au convenit se incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea
urmatoarelor clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il reprezinta:
2.2. De asemenea, prestatorul se obliga sa efectueze
si : ..........................................................................
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de ............ incepand de la data
de ................ si pana la data de ........ .
4. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul prestatiei este
de ................................................................................
..............................................
4.2. Pretul se va plati in numerar(sau cu ordin de plata in contul prestatorului) la
data efectuarii prestatiei (la termenul stabilit in prezentul contract sau esalonat),
astfel:
4.3. In cazul in care, anterior efectuarii prestatiei, vor interveni majorari de preturi
care afecteaza costul prestatiei:

a) prestatorul de servicii are dreptul sa majoreze pretul contractului, in raport cu


majorarea preturilor, cu obligatia ca prestatorul sa notifice in termen
de .................. beneficiarului hotararea sa;
B) beneficiarul, in termen de ...................... de la data primirii notificarii scrise a
prestatorului are obligatia sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil
si sa solicite continuarea lucrarii. Daca beneficiarul nu raspunde la notificarea scrisa
in termenul de mai sus, aceasta este considerata o acceptare tacita a pretului.
4.4. Daca majorarea de preturi intervine in cursul executarii contractului, iar
beneficiarul nu accepta majorarea, va notifica in scris refuzul prestatorului, acesta
avand dreptul la cota-parte din pret echivalenta cu prestatia executata si la pretul
convenit.
5. GARANTII
5.1. Prestatorul de servicii garanteaza pentru .....................................................
in urmatoarele conditii:
6. OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Prestatorul de servicii se obliga:
a) ................................................................................
...........
B) ................................................................................
...........
c) ................................................................................
........... etc.
6.2. Beneficiarul serviciilor se obliga:
a) ................................................................................
...........................................................;
B) ................................................................................
...........................................................;
c) ................................................................................
............................................................;
etc.
7. CLAUZA PENALA
7.1. In cazul in care una dintre partii nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si
le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti
penalitati daune-interese in valoare de ...................................,
astfel: .......................................
8. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia
unei instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la ....., din prezentul
contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare
scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la
rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;
sau
- in termen de ........ zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la
cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre
obligatiile ce-i revin.
8.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte parti, cu cel putin ......... zile inainte de data la care incetarea
urmeaza sa-si produca efectele.
8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.
8.4. Prevederile prezentului :........................................................(art., capitol)
nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
9. FORTA MAJORA
9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen
sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii
care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum
este definita de lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in
termen de ....................... , producerea evenimentului si sa ia toate masurile
posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de .................. de la producere, evenimentul respectiv nu
inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului
contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.
10. NOTIFICARILE INTRE PARTI
10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre
acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in
partea introductiva a prezentului contract.
10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de
destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in
prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu
sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele
precedente.
11. LITIGII
11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului
contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie
rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
11.2. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa
instantelor judecatoresti competente.
sau
11.1. In situatia in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila,
ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura
aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie
a Romaniei.
12. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre
partile contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din
cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care
sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent
banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al ssu.
12.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ............... exemplare, din
care ...................... astazi ........................., data semnarii lui.

PRESTATOR
BENEFICIAR

SAU
.

II .OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre prestator in favoarea beneficiarului a
urmatoarelor servicii
1)

a) .................................................................................................................................. ;
b) ................................................................................................................................. ;
etc.
2.2. In vederea realizarii obiectului prevazut la pct. 2.1, partile au convenit ca prestatorul sa
procure materialele necesare mentionate in anexa la prezentul contract, caz in care acestea vor fi
decontate de beneficiar.
sau
2.2. In vederea realizarii obiectului prevazut la pct. 2.1 partile au convenit ca beneficiarul sa
procure, pe contul sau, materialele necesare, in cantitatile si de calitatea prevazute in
anexa/devizul anexa la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI


3.1. Prestatorul va realiza serviciile prevazute la pct. 2.1 in termen de ............. zile/saptamani/luni
incepand cu data semnarii prezentului contract.
3.2. Partile pot conveni la prelungirea termenului prevazut la pct. 3.1, in cazul in care va fi
necesar datorita greutatilor ivite in aprovizionarea cu materiale sau a eventualelor situatii
neprevazute, aparute in cursul executarii lucrarii.

IV. PRETUL CONTRACTULUI


4.1. Pretul serviciilor efectuate de prestator este de .......... LEI/EURO/USD.
4.2. Plata pretului se va efectua integral/esalonat la data de:
a) ........................ suma de .................. LEI/EURO/USD
b) ........................ suma de .................. LEI/EURO/USD
etc.
4.3. Pretul se va plati in numerar la casieria prestatorului/in contul prestatorului indicat in partea
introductiva a prezentului contract.

4.4. In cazul in care, anterior efectuarii serviciilor, vor interveni majorari de preturi care afecteaza
costul acestora:
a) prestatorul de servicii are dreptul sa majoreze pretul contractului, in raport cu cresterea
preturilor, dar cu obligatia de a notifica in termen de ............ zile beneficiarului hotararea sa;
b) beneficiarul, in termen de ........................... zile de la data primirii notificarii scrise a
prestatorului, are obligatia sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite
continuarea/sistarea lucrarii. Daca beneficiarul nu raspunde la notificare in termenul de mai sus,
se considera acceptare tacita a pretului.
4.5. Atunci cand majorarea de preturi intervine in cursul executarii contractului, iar beneficiarul nu
accepta majorarea, va notifica in scris prestatorului refuzul sau, acesta avand dreptul la cotaparte din pret echivalenta cu prestatia executata si la pretul convenit.

V. GARANTII
5.1. Prestatorul de servicii garanteaza serviciile prestate pentru un termen de ..... zile/luni/ani din
ziua incheierii prezentului contract.
5.2. In cadrul acestui termen, beneficiarul poate solicita remedierea eventualelor lucrari efectuate,
cu conditia ca ele sa nu se datoreze culpei sale.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR


6.1. Prestatorul se obliga:
a) sa procure materialele mentionate in anexa la prezentul contract
2)

b) sa foloseasca personal calificat in domeniul/domeniile care fac obiectul serviciilor prestate;


c) sa efectueze, in mod gratuit, remedierea eventualelor defectiuni survenite la lucrarile efectuate,
daca nu se datoreaza culpei sale.
6.2. Obligatiile beneficiarului sunt urmatoarele:
a) sa procure materialele mentionate in anexa la prezentul contract
2)

b) sa plateasca, prestatorului serviciilor, pretul lucrarilor la termenele si in conditiile prevazute la


cap. IV.

VII. RASPUNDEREA PARTILOR


7.1. In caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a serviciilor/lucrarilor contractate,
prestatorul se obliga sa plateasca beneficiarului daune-interese.
7.2. Daca beneficiarul nu achita pretul serviciilor/lucrarilor la termenele stabilite, este obligat la
plata unor penalitati de .....% pe zi de intarziere din suma datorata.
7.3. Prestatorul raspunde pentru viciile ascunse ale lucrarilor executate si suporta riscurile pieirii
fortuite a bunurilor asupra carora s-au efectuat lucrarile respective, pana in momentul predarii lor
beneficiarului, moment in care riscurile pieirii fortuite a bunurilor respective trec asupra acestuia.

VIII. FORTA MAJORA


8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de
forta majora asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de (zile,
ore) ............., producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii
consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de (zile, ore) ................. de la producere, evenimentul respectiv nu
inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI


9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa
cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la
incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila de
reprezentantii partilor, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de
pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura
arbitrala ale acestei Curti.

10.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.


sau
10.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au
convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

XI. CLAUZE FINALE


11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
11.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ........ exemplare, din care .................