Sunteți pe pagina 1din 1

Soarele baLea plezls ln Panul AncuLel scanLelnd ln geamurlle zabrellLe cand dln sleahul 8omanulul nea un calareL

spre hanCalareLul era un chl prleLen cu comlsul lonlLael era neculal lsaccaplLan de mazlllLra un om ln varsLa lnca
frumoslnsa ochlul drepL care era sLlns ll dadea un aer LrlsLCaplLanul era la LlnereLea sa un mare calaLor care slar
ful daL sl vlaLa penLru o lublre
Comlsul ll spuse observand ca nu mal are ochlul drepLca a plerduL o lumlnada era adevaraL caplLanul ll plerduse
dln prlclna lnlmll chlar pe acesLe meleagurlComlsul auzlnd acesLe vorbe ll ruga sa le posLeasca celor dln han
neferlclLa lnLamplare
Lra o zl de Loamna acum douazecl sl clncl de anl cand caplLanul poposea pe la hanul AncuLel cacl el urma sa se
duca ln zlua urmaLoare cu vln ln LlnuLul Sucel la domnlLorul CanLa SLand pe la han ll Lreceau LoL felul de gandurl sl ll
apuca LrlsLeLa as el lncaleca calul sl pleca pe malul Moldol unde dupa o coLlLura a raulul lnLalnl o saLra de Llganl
care pesculau ue lndaLa spr el se aprople seful saLrelPasanchecare lnLra ln vorba cu el slsLllnd ca el LransporLa
bauLura ll ceru sl lul sa ll aduca un plc ca la un baLran neculal mergea ingnduraL cnd pe malul unel grle vede
o feLl;can de opLsprezece anl" cu o fusL ro;le care la lmpreslonaL ca ;l cum ar fl buL o buLur Lare" in
ml[locul ceLel de (lganl (lgncu;a Marga esLe mu;LrululL penLru obrznlcla de a se fl ulLaL lnslsLenL la boler neculal
le arunc flecrula un bnu( de arglnL apol pleac la han
uupa aceasLa dlscuLle cu Pasanche el se dus lnapol la han Lrecand prlnLrun loc slnguraLlc sl mlsLerlos unde se afla o
faLana lsl lnLoarse prlvlrea sl o vazu pe Marga Llgancusacare ll urmareaAsaoarecum ulmlL se lnLoarse la han
A doua zl cand se faceau ulLlmlle pregaLlrl penLru a pleca ln LlnuLul Sucelcu vln el o inLlne;Le pe (lgncu; la
fnLna dlnLre plopl" Cand Lrece pe la fanLana acesLa o lnLalnesLe pe Marga il a;LepLa sl mul(umeasc penLru
bnu(ul cu care ;la cumpraL nl;Le clubo(ele inso(lL de credlnclosul clne Lupel Lnrul ;la urmaL drumul spre
a;canl gndlnuse la frumoasa Marga
Sl lul lsac ll nl sa se duca la fanLan aflaLa lnLre ploplAcolo o lnLalnl pe Margasl ll ceru ca pesLe doua ceasurl dupa
lnserare sa se lnLaleasca cu ea acolosl asa se desparLlraCaplLanul a[unse ln sfarslL la curLea domneasca cu vlnul
promls sl la ranul domnlLorul lsl respecLa cuvaLul sl ll plaLlse cuvlnclosuupa lnserare lsac se duse cum promlse la
lnLalnlreurmaL de credlnclosul sau calneLupelLa fanLana dlnLre plopl se lnLalnl cu Margaa carul chlp se zarea ln
lumlna nopLllMarga lncepuse a plagecaplLanul o lnLreba ce esLeCand Marga ll spuse ca desLalnulse lul Pasanche
ca ea urma sa alba acesLa lnLalnlre sl ca Pasanche dorea sa ll prlnda pe caplLan sl sa ll omoare penLru banll de pe
vlnCaplLanul lsac lncaleca sa pleceuar era prea LarzluLlganll nlsrasl dupa o urmarlre scurLa ll prlnse pe caplLan sl
se luasera la lupLa cu el1lganll ll scosesera ochlul drepL cu un cuLlLdar el ll omora pe Pasanche cu plsLolul lul sl
aLuncl Llganll o luasera la fugauupa un scurL Llmp se auzl un LlpaL la faLanauupa ce au soslL Lovarasll lul lsac el au
plecaL spre faLanaacolo vazuse doar apa rosle de sange sl caplLanul a lnLeles ca Marga a fosL uclsa
uln acea cellpa caplLanul neculal lsac lnLra lnLro Lacere de mormaL sl prla LrlsL spre locul unde fusese odaLa faLana