P. 1
Din Lumea Celor Care Nu Cuvanta - Emil Garleanu

Din Lumea Celor Care Nu Cuvanta - Emil Garleanu

|Views: 451|Likes:
Published by Adrian Ion Mitrica

More info:

Published by: Adrian Ion Mitrica on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • CÂND ST PÂNUL NU-I ACAS !
 • C L TOARE!
 • MUSCULI A
 • GÂND CELUL
 • CÂNT RE UL
 • S R CU UL!
 • ÎN FEL DE FEL DE FE E
 • NEDESP R ITE!
 • CUCO UL
 • LUPT TORII
 • PAS RE DE NOAPTE
 • DUPA ASEMANAREA LOR
 • MARINIMIE
 • TOVAR II
 • C PRIOARA
 • P R SIT
 • O RAZ

Emil Garleanu

Din lumea celor care nu cuvanta

CÂND ST PÂNUL NU-I ACAS !

În odaie lini te. Lini te i-un miros! Pe poli a din dreap ta, pe o farfurie, st uitat o bucat de ca caval. Mirosul de brânz proasp t a str b tut pân la cel mai îngust col i or al casei. i din gaura lui, din gaura de dup sob , oricelul nu- i mai g se te locul. Parc -l trage cineva de musta afar . S ias , s nu ias ! Mai bine s se astâmpere. S se astâmpere, u or de zis; dar ca cavalul? Vezi, asta-i asta: ca cavalul. S -nchid ochii. I-a închis. Prostul! Dar ce, cu ochii miroase? i brânza-i proasp t . Mai mâncase a a bun tate acum vreun an. Dar parc nu-l momise într-atâta ca aceasta de acuma. S încerce. Face câ iva pa i m run i, pân -n marginea ascunz toarei lui. M car s-o vad . Unde-o fi? De unde-l vr je te, din ce col îl pofte te cu atâta st ruin la dânsa? A! uite-o, colo pe farfurie. Dac -ar îndr zni! Dar cum? S mearg mai întâi pe lâng perete pân la divan. A a, bun! Pe urm ... Pe urm pe unde s-o ia? Pe lân g dulap? Nu. Pe dup jil ul cela? Nici a a. Atunci? P i, lucrul cel mai bun e s se suie de-a dreptul pe perdea i de acolo s treac , pe marginea l vicerului din perete, pân la poli . i-o dat la ca caval, las , n-are el nevoie s -l înve e al ii ce s fac cu dânsul. Dar motanul? E-hei! La dânsul nu se prea gândise. i, doamne, mul i fiori i-a mai vârât în oase motanul cela. Dar poate nu era în odaie. Ha? Nu era. Nu. Ori icum s mai a tepte pu in, s vaz , nu se mi c nimeni, nu-l pânde te cineva? Cum s nu-l pândeasc ! Dar de când a teapt motanul pri lejul s puie laba pe bietul oricu . Dac nu mâncase el ca cavalul, c ci mirosul cela îi zbârlise i lui must ile, p i nu-l mâncase tocmai pentru asta: s -l momeasc pe laco mul din gaur . Cu botul adulmecând, cu ochii galbeni i lucio i ca sticla, cu must ile întoarse sub iri i ascu ite ca oasele de pe te, st neclintit, dup perna de pe divan, i-a teapt . L-a z rit. Uite-l, îi vede m rgelile ochilor. Iese? Iese oare? Da, da; a a, înc un pas, înc unul, doi, a aa! Dintr-o s ritur a fost cu laba deasupra lui. Bietul oricu n-avusese vreme nici s treac dincolo de sob . Îl apas pu in cu unghiile, apoi, repede, îl ia între labele de dinainte, îl strânge, de drag ce-i, îl r suce te în aer i-l las ame it pe podele. i-l prive te, gândind: „Ca caval i-a trebuit? Poftim ca caval! Doamne! Ce bun o s -mi par mie dup ce te-oi cr n ni.“ Dar mai întâi s se mai joace pu in cu dânsul. Îl pune pe picioare, îl las s se dezmeticeasc , s -n cer ce s fug i iar vrea s -l prind în cle tele labelor. Dar ce s-aude? Un dup it gr bit pe sal . Vai, e Corbici, câinele! Nu-i vreme de pierdut! Din dou s rituri motanul e în ocni a sobei, iar oarecile, mirat c scap , z p cit, cum poate, o terge în gaura lui. Corbici vine, nebun ca-ntotdeauna. În mijlocul od ii se opre te, adulmec lacom mirosul de ca caval, apoi, z rind motanul, se repede i latr cu înver unare. Ar s ri în ocni , dar e prea sus. Se sprijin pe labele de dinainte, tremur , casc , de nelini tit ce-i, mârâie i latr . Apoi tace i, cu ochii inti i la motan, a teapt s se scoboare. Numai uneori întoarce capul spre poli a de un de brânza parc -l
e-bibliomax http://www.bibliomax.tk/ 2 mailto:bibliomax@libero.it

ademene te. i astfel, câte itrei du manii: oarecele în gaur , motanul în ocni i câinele în mijlocul od ii se pândesc munci i de acela i gând. Dar pa i ap sa i cutremur sala. Ce! St pânul! Repede atunci: motanul se înghesuie te i mai în fund, iar câinele o terge supt divan; numai oarecele, mic cum era, r mâne la locul lui. St pânul intr ; obosit de munc , î i arunc p l ria pe un scaun, apoi, mirosind, i se face foame; se-n dreapt spre poli , ia felia de ca caval, taie o bucat de pâine i, mu când când dintr-una când dintr-alta, m nânc din plin, cu poft . i din trei p r i, trei perechi de ochi îl urm resc cu pizm .

e-bibliomax

http://www.bibliomax.tk/ 3

mailto:bibliomax@libero.it

GRIVEI

E b trân. În elege c -i b trân, c -i netrebnic, c cele câteva zile ce i-au mai r mas sunt o povar pe capul tuturora. De când s-a i îmboln vit nu-l mai strig nimeni, nu-l mai mângâie nici o mân , nu se mai întoarce spre el nici o pereche de ochi. A slujit cu credin . Dou zeci de ani, var i iarn , în curtea aceasta a tr it, i-a p zit-o. În nop ile de toamn , cu ploile repezi i p trunz toare, în nop ile de iarn , cu viforni ele n prasnice, el nu st tea în cu ca lui; su flând cu greu, încordându- i mu chii, c ci era vânos, t ia troianul, cutreiera toate col urile gr dinii, i, l trând, d dea de tire c nu e chip s te po i apropia de casa st pânului... Dar în seara aceea, când prinsese de pulpa piciorului pe ho ul care furase mere din pomul de lâng gard! Ani de-a rândul sim ise durerile loviturii de ciomag pe care i-o d duse atunci în cre tetul capului. i alt dat ... Dar câte nu f cuse, câte nu suferise Grivei, dul ul credincios al cur ii! Îns vremea trece, via a cu ea. -acuma îmb trânise! Nu se mai putea duce nici pân la u a buc t riei, s capete un ciolan, s -l ling . R mânea uneori zile întregi f r s în ghit nimic, fiindc nu se putea mi ca. i-acum, în urm , avea ni te dureri grozave. Urla. i mai ales noaptea, când nu avea cu ce s se mai ia, când nu mai vedea pe ceilal i câni, când r mânea singur, numai el i suferin a lui – mai ales nop ile îl chinuia boala. i urla. Mai întâi gemea, în bu it, cu gura închis , cu limba zbârcit , gemea adânc, ca i cum i se desf cea inima din piept. Apoi îl apucau fiorii; spasmurile îi descle tau f lcile i gemetele îi ie eau mai tari, mai ascu ite. Apoi plângea, plângea cum plâng oamenii, cu lacrimi fierbin i, care îi lunecau pe bot, i parc -l ardeau. i-n urm , înnebunit de durere, nu mai putea r bda, în urm urla, urla groaznic, din toat puterea m runtaielor lui, cu toat încordarea glasului, urla însp imânt tor, de r suna pân în dep rt ri, de unde-i r spundea ecoul ca un alt câine care îi plângea de mil . i diminea a, când zorii zilei mijeau, adormea, sleit, pe culcu ul lui de paie. i to i ai casei care treceau pe lâng el îl blestemau. To i. Urletele lui le tulbura lini tea nop ii, le curma somnul i-i f cea s tresar speria i, în pat. Iar unii credeau c preveste te ceva r u, c preveste te moartea cuiva. El îi auzea vorbind, îi auzea i-i în elegea. Cu ochii blânzi, ter i de boal , îi urm rea pân ce se f ceau nev zu i. În elegea i a tepta s -i vie ceasul. Într-o diminea i-a z rit st pânul de departe, venind spre el, cu mânile la spate, inând ceva ce sclipi la o întors tur , în b taia soarelui. Pentru el venea. Atunci, în sufletul lui parc a-ncercat nu o durere, ci o jale, o jale grozav , o jale adânc pentru st pânul pe care-l v zuse copil, cu care se jucase, cu care mersese pe câmp, la picioarele c ruia se culcase de atâtea ori s primeasc , supus, vergile ce i se cuveneau. i jalea aceasta parc -i d du puteri; se scul i, scheunând, plângând, se târî c tre st pânul lui, se târî i, când ajunse, îi linse picioarele ca i cum i-ar fi luat r mas bun. Apoi închise ochii i,
e-bibliomax http://www.bibliomax.tk/ 4 mailto:bibliomax@libero.it

încol t cit, a tept . A tept mult. I se f cuse mil st pânului?... Bubuitura nu curm lini tea ogr zii. i ast zi sim i c nu mai are mult. i parc -i p rea r u s închid ochii în curtea în care tr ise, în mijlocul lucrurilor de care n-ar fi vrut niciodat s se despart , supt privirile care nu se mai îndreptau spre el prietenoase. i, deodat , o groaz , o fric de locul acela în care suferise atâta îl cuprinse. Î i adun toate puterile, apoi ca i cum cineva l-ar fi gonit din urm , se dep rt cât putu mai repede, ie i din curte i o lu pe drum, înspre p dure. Când ajunse în mar ginea ei, intr în cel dintâi stufi i, acolo, între crengile care îi ascundeau vederea, î i f cu culcu ul. i a tept . Spre sear un fior îi zvârcoli trupul, apoi altul. i-nc unul – cel de pe urm . i-n clipa în care- i dete sufletul se ridi c pe picioarele de dinainte, i, cu capul întors spre curte, url , ca i cum i-ar fi luat un r mas bun. i urletului lui, scurt, de moarte, îi r spunse ecoul, pentru cea din urm oar , ca un alt câine care-l chema din dep rt ri.

e-bibliomax

http://www.bibliomax.tk/ 5

mailto:bibliomax@libero.it

totu i avu puterea s se gândeasc . drumea a. pe cer. veni. îndat ce d du. nu câ tiga nimic. apoi. cât ai clipi. nu le aduc nici un folos?“ judec ea. i ai de unde da i la al ii. privind i minunându-se numai. sprinten . În vremea aceasta o bubuitur groaznic r sun .. din prisos. se opri. Scotoci încolo i-n coace. mai ales. supt tal pa grea a omului. îmbâcsit cu foi de tutun. se scoborî pe hain . în rev rsatul zorilor. se scoborî în buzunar. i. i. Îndr znea i destoi nic . o ame ise. într-un col d du peste câ iva bani de aram . c v zând multe. Buzunarul. tii destule. i. E c l toare! A ie it din mu uroi furnica. bunica d duse de veste nu mai decât. C l toarea î i dete toat silin a s se urce mai re pede pe cizm . de cizma unui vân tor. ridic prepeli a moart i-o puse în tolb . c ci vederea ei îi amintea. priveli tea pe care cizma unui alt vân tor i-o d duse într-o zi: trei tovar e din furnicar strivite. „Iat ce fel de buruieni tiu culege oamenii!“ î i zise.. Îi sui i pe ace tia. când iarba e proas p t supt rou . în sus.it . de cealalt parte pe care se urcase. În diminea a aceasta. Vân torul alerg . întreg neamul furnicesc venise.“ i tot gândind astfel. S se scoboare. în mirosul lui pip rat i acru. se ridic pe c lcâiul pe care câteva fire de nisip se prin seser . Ca s ajung jos trebuia s treac peste e-bibliomax http://www. ci se limpezesc. în vre me ce drume ul dormea în iarb . u oar . i când d du de cel dintâi buzunar al surtucului. c . o lu la fug pe mânec în sus. pe cus tura ca râmbu lui. se prelinge lumina ca o und de aur. a pornit s vad lumea. i-un nor de fum înv lui furnica în cea . c picase odat peste un pumn de ou furate dintr-un furnicar. A a. pe mânec . o lu încet. în apuc turile ei. ca pe-o prad de r zboi. cu greu îi po i cunoa te pe dinafar . îngrozit . -apoi diminea a prive ti altfel lumea. i-a pornit. furnica. c r b nir toate ou le. De aceea. i cum c ta ce anume vrea s fac omul cu lucrul cela ce-l inea în mâ ni. apoi. aerul jilav de r coare. a luat-o spre r s rit. altfel o judeci. dezgustat . îi povestise o bunic a ei.bibliomax. Furnica. tia c pe oameni. Mai în sus. Acesta ridic toc mai atunci mâna. cu iscusin . în zigzag. cât ai clipi. i când. gândurile nu. îi mirosi – întrebuin are nu le putu g si! „Ce-o fi f când oamenii cu lucruri care. s cunoasc mai bine f ptura omeneasc . prin miri te. Iar în buzunarul unui om... dup cât se vede. furnica î i lu inima în din i. Încântat de frumuse ea soarelui. De aceea furnica se scoal cu noaptea în cap i porne te la drum. se urc pân dup gâtul vân torului. i.C L TOARE!. pân lâng pumnul încle tat pe gâtul unei pu ti. i de la al ii. c ut s fug înapoi. diminea a. alt buzunar. mai dincolo.tk/ 6 mailto:bibliomax@libero. „Ciudat – gândi furnica în sine – sar zice c numai pentru ca s fac r u î i învelesc oamenii picioarele în pielea groas a înc l mintelor. i ce fericire s c l tore ti. Ea tia c ochii duc i mintea întoarce. Porni mai departe. prinse drept înainte zborul unei prepe li e. furnica ajunse la pânza îmbâcsit de praf a pantalonilor vân torului.i sunt spul berate. ticnite. repe de. Îi pip i. dintr-o dat . care se prevestea prin m nunchiurile lui de raze. N-avea noroc! O lu mai sus. cum face în fiecare diminea . Ispititoare. î i i puse în gând s cerceteze. Hai i-acolo! De-abia se coborî îns . s nu se scoboare-n el? Din cele ce înv ase dintr-atâtea c l torii. cu groaz .

mai ales merindele: „Bine c m-am ales m car cu ceva“.tolb .bibliomax. îi mai veni sufletul la loc. „Brrr! Va s zic sta e omul!“ gândi furnica. i. la marginea ei. cu mul umire. lucrul g sit tia c nu se las -n drum. Oricât era de gr bit . Dar cum o apuc . îndat o i l s la loc: f r mitura era ud de sângele paserii. e-bibliomax http://www. o lu pe cizm în jos.it .tk/ 7 mailto:bibliomax@libero. Se scoborî pe-un fir de iarb i î i sc ld . Toc mai atunci ochii furnicii z rir o buc ic de pâine ce r m sese prins în re ea. trupul într-o pic tur de rou . i se gr bi s culea g f r mi tura. P i iute peste geanta de la oldul vân torului. i repede-repede-repede. î i spuse în gând.

intr bâzâind s caute ceva dulce de gustat.i l sase urma avusese grija s se înmoaie dintru-ntâi în dulcea . Atunci î i aduse aminte cum nec jise mai zilele trecute. i s-a întors acas . Apoi î i a runc ochii pe mas i se sup r i mai r u: – Pân i c r ile mi le-au vr fuit! Repede.MUSCULI A În odaie e t cere. dup ce sp rseser mai întâi toate învelitorile gavanoaselor cu dulce i. Se las u oar . Prin fereastra deschis soarele scoate sclipiri din sticl ria de pe poli i. În sfâr it d Dumnezeu i ajunge i la m su . pe o margine. ca i cum s-ar în china. Acum s-a s turat. drept deasupra ceaslovului. Î i scutur aripioarele. lâng buze. Nimic. Musculi a se pune pe osp tat. copiii la hoin rit. ro ul slovei mari din susul foii. strivit . lene . aprins la fa . a luat un pelina . pe foaia unsuroas . Pe masa din mijloc. a ipe te. intr sup rat. dar bietului om i-a ie it sufletul alungând-o. la o leturghie. c ruia îi r m sese pe barb . de pe fereastra din sal . la loc.it . încondeiat cu m iestrie. a dat tocmai peste ce c uta: o pat . În clipa aceasta u a se deschide dintr-o dat .. scorojit i unsuros. pe care plodurile îl a ezaser pe pat cu fundul în jos i-l pref cuser într-un cuibar de ou ro ii – c ci e Pa tele. pr p denie de lacom ce-i! Numai din când în când prinde. î i întinde picioru ele de dinapoi. – Poftim!. sfin ia-sa închide ceaslovul. cu ochi orul.tk/ 8 mailto:bibliomax@libero. un fir de grâu uns cu miere. cât o g m lie. r suflând din greu. ei poftim! strig p rintele înfuriat. ar ta c dege elul ce. pe urm s-a ab tut pe la Petru bacalul. izbutise s . un ceaslov vechi. cu o mi care iute. i poftim ce g se te: preoteasa nic ieri – dus prin vecini. ca i cum ar ascu i dou cu ite. E doar obi nuit cu c r ile biserice ti. Iar aici. i-l arunc . uitat acolo de c tre copiii sfin iei-sale. în dulap. pe-un das c l. popa Gheorghe. se suie bini or pân -n mijlocul slovei ro ii care o atrage. mai adormit . nu o dat ie ise s tul din biserica de peste drum.bibliomax. zbârnâind mul umit . se a eaz pe marginea unui pahar. O musculi . st deschis. Iar în mijlocul slovei ro ii. un S frumos. musculi a.. A f cut slujba la biseric . Pân ce n-a gustat din miere nu s-a l sat. pe ale c rei col uri de sus pic turile de cear stau ca ni te pece i. zaharisit proasp t. Zboar încolo i-ncoace. i le freac unul de altul.i statorniceasc în c pu orul ei un gând: „Ce bine e s tr ie ti i s mori s tul !“ e-bibliomax http://www. a a în treac t. se f cu una cu hârtia. Sfin ia-sa. str lucitoare ca un licurici. ca i cum ar fi fost esut la începutul rândului: „Slav ie“. apoi. E atâta hran pe foile îngro ate parc de urmele degetelor t v lite prin grâul dulce al colivelor. În fa a iconostasului clipoce te candela.. ba intr pân i-n potcapul cel nou. se plimb pe la icoane. tocmai în clipa când.. Se uit prin strachini.

i umbl . la bulg rul de aur. Privi în sus i se cutremur . ca o prisp .GÂND CELUL Cum venise pe lume nici el nu. c parc floarea din vârf des chi dea paharul chiar dedesuptul bulg rului de aur s -i culeag razele. ce adânc i albastru se dezvelea cerul! i ce minune! Cu ochi orii lui cât ni te fire de colb. i scoborî dincolo. apoi. orbit de atâta str lucire. Privea în sus i nu. i mult î i muncise gândul: cum r s rise. se trezi la r d cina crinului. z ri lugerul unui crin ce se ridica a a de înalt. Într-o zi încerc o pornire l untric : ie i de supt umbra r coroas i d du buzna afar . s pt mâni. Pe urm încerc din nou. i-a mers voinicul. pe de margini.bibliomax. mo nege te. i v zu c poate. mai mari. Atunci se mi c din nou. r t cit pe p mânt? i.i d dea seama. pe care i-l vedea pentru întâia oar . cât umezeal suptfrunzi oara lui. În mintea lui î i înjgheb planul. dealuri. cu cele dinainte î i f cu. a mers.. Iar când a po posit. Nu cum va era o f r mi c zut . Mult s fi mers. avea de umblat. o f r mi de lumin închegat . Se odihni o clip . frunzi oara care-l ad postise. deasupra c pu orului. i atunci. Dar ce mireasm se rev rsa de sus!. luni. i voinicul privi iar în sus. bulg rele de aur sc p tase de amiaz . Dar ce dep rtare! i cum s ajung ? Privi în sus. i când colo avea atâtea adânci tu ri. Era el altul? Picioru ele nu mai erau ale lui de scânteiau a a? i mai era îmbr cat în aur! C ci i trupu orul lui. S se suie pe luger în sus.. atâtea ridic turi: v i. i iar purcese la drum. Tres ri. ud de sudoare. îl cuprindea întreg. Înc vreo câ iva pa i. S-a trezit ca dintr-un somn i parc era de când p mântul. din care credea c se desf cuse: o s ritur – sau o vedea el ce-o face. i-al cui era? Mic cât un fir de linte. b iete! Mai întâi se rostogoli de pe tulpina lucie de câteva ori în rân . i ce întunecime. i îndr zni: deschise ochi orii mai mult. acolo trebuia s se întoarc . b iete. mai tare. parc se întruchipa o frunzi oar l t rea . Ce c utase dânsul acolo? Iar din mijlocul t riei albastre. i cât era de hot rât i de vânjos drume ul.tk/ 9 mailto:bibliomax@libero. nu. Încetul cu încetul îi veni inima la loc. în ploaia de lumin . îi deschise în sfâr it bine-bine i privi în sus. la drum. dar nu se l sa. Ce se mai întreba! F r îndoial de acolo c zuse. s mearg i s mearg . dup ce trecu peste un gr unte de piatr cât un munte.i putu opri un oftat: e-bibliomax http://www. scânteia. s mearg . i ici. dea supra. cruce. Nu sim ise nici durere. i de acolo. i. Atunci r mase pe loc. i. i umbl . de acolo. se ridic pe picioru ele de dinapoi. i de-abia ajunse. Ce – nu f cuse nici un sfert din sfertul drumului?! Puterile îi cam sl biser . pân în vârf. nici bucurie. mi ca picioru ele fragede i ocolea. Luciu i se p ruse lugerul crinului. Se uit în jos i-l prinse ame eala. de sus. c p rea o pic tur de rou . un bulg re de aur aprins arunca v p i. Acolo o s se odihneasc .it . V zând asta.i credea ochilor: zile. pe râna neagr trupul arunca o lumin dulce. f r s tie pentru ce. Cu cât str lucire. Se f cuse parc mai mititel decât fusese. ca o adeverire.

it .bibliomax.tk/ 10 mailto:bibliomax@libero. doamne!“ e-bibliomax http://www.„Uf! C mult mai am de suit.

Înota în valuri str vezii. Dar peste pu in deodat adâncul sc p r . Ar vrea s se simt dezrobit . în înalt. Mai sus! Mai sus! i trupul mereu o trage înapoi c tre p mânt.i penele. dezlipit de râna p mântului. Dar raza care i se topise în ochi o chema la ea. în singur tatea ame itoare a în l imilor.. Mai sus! Slab de tot i se p rea ciocârliei c mai aude glasul pitpalacei. i raza mereu o cheam c tre în l imi. Într-un avânt î i pune cea din urm putere i.it . trupul cade ca un bulg re de rân spre p mânt. luceaf rul tot f cea din ochi p mântului. un tril de mul umire izvorî din gu a ciocârliei. În cântecul ei.. se simte. i-n vreme ce. pic turile de rou înc nu se pref cuser în m rg ritare. e-bibliomax http://www. Mai sus! Îmb tat . pentru ea i pentru soare cânta. trimis de c tre soare. deodat . tremur tor i dumnezeiesc de dulce. d du drumul ciripitului ei gâdil tor ca al unei grindine de m rg ritare.i alege totdeauna clipa nimerit în care s . Înc o lovire de aripi. pâlpâind din aripi. i-l ine închis ca într-o colivie. glasul se-nal singur. pas rea îi spunea c vine.i verse prinosul. nebun de fericire. Î i avânt din ce în ce cântecul. nu umpluse sufletul p s rii de o mare fericire. Oglinda cerului poleia p mântul. în înalt. plutind pe ele. Niciodat darul acesta. – ea i raza.tk/ 11 mailto:bibliomax@libero. în sf r it.bibliomax. str vezie ca el. C ci i fericirea nu. desf cut de greutatea netrebnic a c rnii. Cea dintâi raz str punse v zduhul i se topi în ochiul ciocârliei. Dar trupul greu parc -i înl n uie glasul. I se p rea c tremur rile cântecului ei umpleau bolta cerului. î i încordeaz mai tare puterile.MAI SUS! S-a trezit ciocârlia în chemarea prepeli ei:„Pitpalac!“ Cerul abia se rumenise. Înc o b taie de aripi. slobod . pas rea se asculta singur . Apoi se dezlipi de rân i. se în l . Scuturându. u oar ca aerul.Vroia s se simt singur . smulgându-se. Aerul parc se rumenise. i-nc una.

Iar vacile-domnului îl rugau s nu mai conteneasc .it . un bo de hum ce orbec ia f r’ de nici un c p tâi. din copacul supt care dânsul se odihnea. i. Iar înc lzindu-se grozav. de sus. cu toat oboseala. de la al i b trâni pricepu i le auziser . i. Toat nopticica nu închise ochii. Greierului i se umfla inima în piept de mândrie. îl apucau furiile. poftindu-le. rug pe un licurici s -i lumineze calea. ca i pe atunci. Îl mai mângâie îns pe greier iubirea i laudele care o mul ime de maica-domnului – gâng niile cele ro ii stropite cu negru – i-o ar tau. fire te. n-a putea-o vedea i eu pe dihania asta? Ce neam a a de obraznic s fie?“ se întreba greierul. i ei. Ei biruiser vremea – d i nuiau st pâni în lung i-n lat. începur s -i fac vânt. cu mii de ani înainte. a a. când neamul lor greieresc î i ridica osanele lui însu i. i. „Fire te – gândi greierul – l cust i s stea acas – dracul a mai v zut!“ i cum luna se ascunsese într-un nor. cum se i cuvenea unui mân drucrai ce era. în cinstea lor. Las c -l c inau c nu putuse dormi. Iar vacile-domnului se sf tuir . li se închin cu plec ciune. greierul le cânt . O c ut totu i i n-o g si. nu era alta care s aib str mo i mai ale i i mai de via . prin v zduh. se ridicar pe firicelele de iarb dimprejurul culcu ului cinstitului cânt re i.tk/ 12 mailto:bibliomax@libero. s a ipeasc pu in. C ci doar a a r mân pove tile pe lume. i astea nu erau vorbe de ici de colo. cânt re ul se rug de iertare. „M rog. ca s afle i-un r spuns. Toate gândurile acestea n v liser greierului în cap într-o sear . care turbura lini tea b tina ilor de neam. e-bibliomax http://www. s -l asculte. un imn al dimine ei. leg nându-se u or. în zori de zi.CÂNT RE UL E de neam! Între toate lighioanele lumii. P mântul era o nimica toat . când nu putea a ipi din pricina unei priveghetori care-i împuiase capul cu cântecele ei.bibliomax. gânde te el. dar din semnele lor. s doarm în r coare. î i puse în minte s isco deas c pe o l cust . i cum numai de întrebat se putea întreba singur. Chiar un str bunic al lui. supt frunzele uria e din care ast zi nici m car urme n-au r mas. se întoarse. ci le povesteau b trânii în toate min ile lor. greierul în elesese c i ele erau mirate de îndr zneala unei paseri venetice. fusese cânt re în cuptorul brut riei lui Por-împ rat. în juru-i. fiindc ele altceva n-aveau de f cut decât s -l asculte. Privighetoarea î i f cuse de cap. i se ad posti supt frunza unei rochi a-rândunicii. i le-a cântat greierul pân ce soarele s-a ridicat de câteva suli i pe cer. de i numai la gândul c avea s vorbeasc unei obr znic turi. care îndr znise s se întreac din s rit cu el.

i le desf cu. Iar c r bu ul c zu pe-o buc ic de hârtie alb . î i ro i m rgelile i î i d du ca pul pe spate. cu aripele fragede. pe vreo creang de copac. apoi s-a topit deodat . se înroti. strigându. cur i i livezi. Când s-a trezit. când îl ajunse.tk/ 13 mailto:bibliomax@libero. Dar uite: colo e drumul. bietul. venea un cuco . S . Pas rea se leg n o clip . s ri. luând cu el tot ce g sea mai u or în cale. an o . apoi iar l-a întors cum îl g sise. r sufl : „Bine c-am avut noroc!“ Dar deodat . Când l-a luat vârtejul pe sus.i dup dânsa odraslele care duceau în minte o înv tur mai mult. preg tindu-se chiar s dea sturzului ziua bun . „De sta nu mai scap!“ crezu c r bu ul. apuc . de dup gard. mare.bibliomax.S R CU UL!. ame it. se în l în picioare. lâng o curte. s-a în epenit o clip ca un sfredel. mai de seama mea. cu pintenii arcui i. „Îî! Scap de unul i dau peste altul – î i zise c r bu ul – sta m -nghite!“ Cuco ul s-a apropiat. curcanul se feri parc s nu calce c r bu ul. de cum z rise c r bu ul jos. S-a iscat un vârtej ca din senin. î i v zu de drum. cât putea mai repede. i din cap tul drumului. s-a uitat cu un ochi la c r bu i-a trecut mândru înainte.i cread ochilor c mai e în via . Vârtejul i-a f cut gustul. gândi c r bu ul. Ia s zboare acuma. Din cel lalt cap t al drumului sosea un curcan. i: hap! hap! – mai s se înece. i. În clipa aceea un pui de sturz. pe dreapta gardul – tr ie te. apoi î i strânse coada i zbur în drum. „Am sc pat!“ gândi cu bucurie c r bu ul i se în toarse s priveasc dup cuco . e-bibliomax http://www. cu coada rotund cât soarele la r s rit. i acesta.i încerce aripele. î i a e zase pui orii în rând. i forfec aripele de câteva ori în p mânt: î i d deau bine e. l sând tot ce luase balt la p mânt.. castaniu. supt el hârtia. iar cuco ul scoase pieptul i mai în afar . mi-i drag i mie“. îl înghi i.i sufletul: „Acuma chiar c-am p it-o!“ Când ajunse curcanul în dreptul cuco ului. peste câmp. cu pieptul în plato . C r bu ului nu-i venea s . Cuco ul s-a dus. o vrabie. C r bu de prim var . Dar sturzul se l s lâng buc ica de hârtie. mai m ri or ceva decât o nuc . l sându-l. inându. S r cu ul c r bu ! De pe gard. P unul s-a apropiat. l-a r sturnat cu ciocul pe spate. zbur spre el. C r bu ul se f cu mai mic decât era. Atunci încremeni de spaim . i-n mijlocul unui drum de ar . un p un. care v zuse multe în via a ei. s priveasc . S-a în urubat în p mânt.. de pe-o ramur lu un c r bu . cu l comie. i-a strâns i el picioru ele. i-a v zut c poate zbura i f r s dea din aripi. i r mase acolo. i dac de pe jos fura flori. cu ochi orii ca dou neghini e. tehui. „Ei! De a a paseri mici. privi împrejur: un drum pr fuit. c r bu ul. pene i hârtii. un c r bu mititel. i acum î i lua zborul într-alt loc. apoi a pornit-o.it . de-acolo. deschise pliscul.

pe cel mai vaj nic îl ciupe te i-l urm re te pân în cel lalt col al cur ii. pe vârfurile lor in acoper mântul – cerul. bibilica – picherea – alearg dintr-un col într-altul. A. toate celelalte. osp teaz . i se cocoa dup gât. Pe de margini. Parc vrea s . de gospodin . cu bone ica alb tivit cu arnici. la dreapta i la stânga. Gâgâlicii – bo uri de aur. Uite-l cum se repede. cu pintenii arcui i.ÎN CURTEA MEA Curtea mea e la ar . s puie toate la locul lor. linse.it . Î i hr nesc pui orii. s r cu ii. din porti a încununat cu ieder . a a-s de hursuze. Penele zbor ca luate de vânt. strâns în fusta ei cu pic ele. sunt ra ele. ele scurm mereu. parc -s totdea una v duve. Pune. sau zburlite ca de vânt. Dincolo. Iar dac a f cut pace. gata ca de lupt . pe malul unei ape. cu picioru ele lui sub iri i fragede ca paiul. cu plato a pe ne lor o elii.i mâna la ochi. Colo. de cu prim var pân -n toamn . ca i când cea din cap t ar fi înghi it un mosor de sfoar al c rei cap t l-ar fi h p it. sâsâind. iar pe c tina în care vr biile stau împ nate ca albinele în roi. pân ce z resc o alt prad . Unul a s rit pe spatele mamei. din loc în loc. din fa a lui – g ini care nu se ou – ale c ror pene lungi i moi îi prefac într-un fel de s l cii plâng toare printre paseri. pe cap. Ceilal i r mân locului prosti i. hai s le privim. Înfoiate. ca i când dânsa le-ar îndemna i îndrepta trupul încotro s-apuce.tk/ 14 mailto:bibliomax@libero. ca i când ar c uta o comoar . cu dou pic turi de rubin drept ochi. harnica ogr zii! Repede-repede. s se lincereasc -n ap . Dar ce-i? G inele se strâng s priveasc iscoditoare. lâng teuca de ap . Cuco ul acela negru e ceasornicul cur ii mele. De ici. i apuc viermi orul. sare. De acolo urm re te cu ochi orii lui vioi ce fac ceilal i: prinde clipa. ca la o azvârlitur de piatr unul de altul.bibliomax. C ci am paseri multe i felurite. cum se ciupesc de la un viermi or. Doi cuco i tineri s-au apucat la lupt . se ese. sfârâindu-i picioru ele în ghetele galbene pe nisip. se înal plopi b trâni.i arate b rb ia câr dului celui de claponi. pe care se dea p n vântul. Ai auzit cucurigul? R sare soarele. ad post paserilor mele. Uite-i cum se fr mânt . Iat -l pe culme. de iute ce alearg . una dup alta. pe rând. tulpina de rochi a-rândunicii. leg nându-se. uite-o. cum se pune mijlocitor între ei. cu cercelu ii de m rgean la ureche. în untrul cur ii.i desfac lop elile pliscului. Tufe de pomu oar i de agri e dau. e i dreptul lui: se înro e te. fuse uria e. sunt clo tele. gata s sar în capul oricui s-ar apropia. supt tufi ul cela de agri e. an o . Stai pu in i-o s vezi! Gr m ticul cur ii mele e doar curcanul! Iat -l: i-a i z rit. Dar bate soarele tare. î i atârn e-bibliomax http://www. De jur împrejurul cur ii se încinge un gard de c tin . tiu numai s . îndemnând la t cere – le vezi? cârdul de gâ te se în ir . i. cum îi desparte. Apoi. Albe. s po i privi mai bine. Mi când mereu din ciotul cozii. Numai s -i auzi guri a când vreo lene e se întrece mai mult cu dedeochiul somnului. fugind supt aripa cald i ocrotitoare a clo tei. cum se strâng roi i se desfac pe urm .

i.bibliomax. s caute aiurea o prad mai pu in p zit . Auzi un l trat? E Duda – Duda ache. E un vultan. Tot necazul lui e c gr m ticul î i poate înroti la fel coada. i lini tea i pacea se las peste curtea mea. O s geat str bate prin aer. Numai fantele. Aha! Vezi? S-au oprit toate paserile. s sar . i se terge prin zare.i d mâna!“ Dar vultanul e priceput. s se ascund . p zitorul. i-a scos gu a în afar i-l urm re te cu ochii. i-n urma lui paserile î i v d de hran . tie cu cine are de-a face. Un ocol. cu capul întors spre cer. Când g se te o deschiz tur se opre te i latr – d de veste. Gluguind. i-a strâns mugurul nasului.it .iragurile de hurmuz i m rgele la gât. dul ul. craiul cur ii mele – prive te-l. Gâgâlicii de aur au n v lit supt aripele clo tilor. gâgâlicii r sar iar i la lumin . ca un drept judec tor ce este. nici nu vrea s se uite la el. Hai. N-a vea nici o grij ! Gr m ticul l-a z rit cel dintâi. Acuma cerceteaz gardul dac n-are vreo gaur prin care s se poat strecura lighioanele în untrul cur ii. de ne-om duce i noi! e-bibliomax http://www.tk/ 15 mailto:bibliomax@libero. parc -i zice: „Poftim dac . prime te închin ciunile tuturor.

A a. într-o bun diminea . Dumneavoastr poate nu m ve i crede. la-nceput. de la gai a mea care. în scorbur de alune. scatiule? începe m c leandrul. Tocmai se bucura c d duse norocul peste dânsa. i i-a umplut scorbura de cu toamn . s nu mai p easc cum o p ise când rosese o iarn întreag coaja copacilor.tk/ 16 mailto:bibliomax@libero. m-ascul i. cum e iscusit . i-a a teptat. Din ziua aceea venea în fiece amiaz s . S-a pus la pând s prind pe ho .CIOC! CIOC! CIOC! i paserile se-n eleg între ele. dup zisele m c leandrului. i gai a mi le-a t lm cit. s nu se mi te toat iarna din c su a ei. slav domnului! Cra ! iac i miezul. Acas i le-am spus gai ei. veveri a a dat într-o bun zi peste un pom ciudat.. una cu copacul. s-a pus pe mâncat. M c leandrul zice: – E cioc nitoarea! – Cioc nitoarea – r spunse scatiul – ce-o fi cioc nind mereu? – Caut veveri a. o con vorbire între un m c leandru i-un scatiu. dar de-abia intr în scorbur c veveri a se repezi.i ia prânzul. I-au pl cut alunele i. Ce era? Cioc nitoarea. i poamele i mai pu ine. a sosit tot a a zglobie. îl deslu e te m c leandrul. i ei. d de scorbur . întocmai..bibliomax. pe când oamenii erau pu ini de tot. v pot spune. frate. auzi ciripind o rândunic . am ascultat. Bun! Cra -cra -cra . dar le-am inut îns minte. vezi. d un zi. spre pild . mul umit gai ei mele. dar s-a i mâniat. în vreme ce dânsa d pove e pui orilor ei: „Nu ie i i la marginea cuibului!“ „Nu striga i când nu sunt eu cu voi!“ „Tst! pisica!“ O vrabie ciripe te pe gard. scatiii. s fac g l gie. tare. mi-a descoperit câteva taine ale graiului p s resc. nici cu vârful botului s nu miroase vi forni a când. Atâta pagub ! Dar eu tiu multe asupra lucrului stuia de la gai a mea. demult tare. biata! i-a s rit inima din loc: „Uliul!“ În nop ile cu lun ascul i privighetoarea – te încânt .it . s se hr neas c . S-a ghemuit înfundul scorburii. a jungi s crezi c pentru tine î i vars în gâlgâiri ploaia de m rg ritare. i. În diminea a când o pândea veveri a. – Veveri a? De ce? – Urâ i îmi sunte i voi. D duse. Nici nu b nuie ti c i plânge numai dragostea ei. Caut – coaja de alun ? De unde? C ea nici nu se atinsese înc de merindele strânse. crezi c i-a venit. peste alun. f cea planuri mari. A a. Cerceteaz : un sfert de alune mâncate! S-a mâhnit veveri a. povestea cioc nitoarei:) . – Demult. cum o vezi: sai ici. D-ta. un gust. ce i-a venit în gând? S strâng alune. a în eles ea c -n alune trebuie s fie ceva. fiindc am înv at-o s vorbeasc omene te. Plisc are. dar cu miezul dulce i gustos. a a. Cioc nitoarea vroi s-o zbugheasc afar . dar e-bibliomax http://www. Nu-i cuno ti povestea? S i-o spun! (M rturisesc c vreo câteva ciripituri nu le-am în eles. Dtale pu in î i pas . fiin prev z toare. c nu ti i nimic. vâr -te colea. cu roada rotund . S v-o spun: „Cioc! cioc! cioc!“ se aude de departe. se zgârie la un picior într-o coaj .

O fulgerare ro ie str bate lumini ul. cel pu in s trag din asta un folos. Un lucru îns : dac veni i cineva pe la mine. Ssst! Uite-o.bibliomax. în laba veveri ei. s m hr nesc!“ – A a-i! încheie scatiul. dar nici c d de r spuns. Fagul sun mai tare. Mai târziu. d -i în jos. De-abia se mai aude.. se duce.tk/ 17 mailto:bibliomax@libero. ca opârla. – Vezi bine. Cioc nitoarea se ca r cu ghearele de trunchiul unui mestea c n i-l cioc ne te de jos pân sus... s-a întors la veveri s se roage de dânsa. a b tut cu ciocul: Cioc! cioc! cioc! Dar veveri a î i mutase culcu ul... de atunci – întreb scatiul – n-are cioc nitoarea coad ?. i. S-o fi hr nind ea cu mustul copacilor. i s-a v zut f r coad . Ea cioc ne te fiindc suge din mustul copacilor – i-o fi pl când hrana asta. N-a mai intrat în scorbur . De atunci mereu cioc ne te la fiecare copac. – Zi. frasinul mai în bu it.veveri a o prinse de coad ! D -i în sus. i cioc na ul bate mereu.it .. când i-a venit inima la loc.. s nu spune i cumva gai ei mele cele ce v-am dest inuit. M asurze te cu oc rile. dar ce i-o fi zis: „Dac mi-i dat s cioc nesc mereu. las coada. smerit . M c leandrul se sup r : – Se cunoa te c e ti pas re neispr vit . Acestea le-am auzit mai d un zi povestite de c tre un m c leandru unui scatiu. Un stejar g unos r sun ca un hârb. V rog! e-bibliomax http://www. Apoi trece la alt copac i la altul.. frate m c lendre? Eu cred c tot ce mi-ai spus sunt numai ni te vorbe. M uit i eu. i pe ici i-i drumul. de parte: Cioc! cioc! cioc! Scatiul piruie iar: – tii una. se terge din ochii mei.

i de atunci p unul c p t darul acesta.. s . preasfântul le-a spus c vrea s le înfrumuse eze.i roteasc coada. le zise s . pu ine au ales penele acestea. A a mi-ai vorbit i rândul trecut i mi-ai pus cioc nitoarea pe cap. când lu crengu a se împunse într-un spin i îndat îi ie i în vârful degetului o bobi de sânge.i aleag fiecare. Dumnezeu a zâmbit i a încuviin at ca cele care vroiau s asculte de sticlete s fac dup cum le-a sf tuit el.tk/ 18 mailto:bibliomax@libero. Îngerul.ÎN FEL DE FEL DE FE E. i. Uite (î i scoate un fulg cu ciocul i-l las s pluteasc în aer).. Eu: Gai drag . dup ce s-au strâns la un loc cu toatele. i ca s -l vad mai bine p s rile pe p un. Preaînaltul o chem s o mustre c a rupt floarea... Gai a: Las c te cunosc. cânta mai frumos decât toate i era i pas rea lui de cas – a hot rât a adar unui p un s . de pe trupul lui. de ce n-ar fi i la pene?“ Atunci s-a uitat în sus.. mic i afurisit: „Doamne. i cioc nitoarea. de.. m jur. Ascult . c-un trandafir alb în cioc. o s .i lua ochii cu str lucirea lui dac -l priveai. d -ne din toate câte ceva i las -ne s ne amestec m noi cum ne-o t ia capul“.i moaie penele în albastrul v zduhului i-n aurul r s ritului. felul penei în care ar vrea s fie îmbr cat . dac la trup sunt deosebite. cum se i f cu. care în târ ziase. Vezi dumneata. i atâta tot.. Dup ce p unul a îndeplinit toate acestea.Asculta i ce-am vorbit cu gai a: Eu: Pas re drag . prin înaltul cerului. Ar tân du-le p unul. apoi s se lase pe p mânt.i ia zborul în zorii zilei. La-nceput toate p s rile aveau penele de dou feluri: albe i negre. cu verdele ierbii i cu aurul soarelui. Fiindc din pricina trandafirului r s ri cea dintâi pic tur de sânge pe lume. Gai a: Jur mintele tale sunt ca fulgii mei de u oare. hop!. jur mintele mele sunt ceva mai grele.i spun i povestea asta. Eu: i lada-n pod! Gai a: A a. î i f g duiesc c de acum înainte n-o s mai spun altora nimic din ceea ce-mi vei împ rt i.it . Decât c Dumnezeu se cam s turase s le vad pe toate la fel. Eu: Gai drag . zise el. de-mi am r te zilele.i in cuvântul. apoi porunci unui înger s -i aduc trandafirul s -l miroas .Dumnezeu a poruncit unui vultur s adune toate zbur toarele cerului. ca ziua i ca noaptea. Dumnezeu îi porunci s ... s . Dumnezeu meni floarea s se fac ro ie. Tocmai atunci. i-a hot rât îndat unui p un – p unul era alb. iar pentru c prin e-bibliomax http://www. i mai toate s-au bucurat de socoteala sticletelui.bibliomax. s -mi spun cum au c p tat p s rile penele lor a a de minunate la vedere. i ce i-a zis:„Bine. Gai a: Las ! Las !. Gai a mea e foc.. În sfâr it. i-n jos. O s pt mân întreag am rugat-o pân s .i poarte aripile prin verdele ierbii. crede-m . deprinse mereu cu albastru v zduhului. P s rile cerului îns . V-am dest inuit p ania cioc nitoarei i de-atunci i-a pierdut încrederea în mine.

a întors capul. ba o i pedepsi s nu mai doarm nici nop ile de acum înainte. cu ce putuse lua i dânsa de pe aripi. M rturisesc. s se ating de dânsa. iar p unul schiaun ca o mâ . Eu: A a-i! Dar adev rul e un adev r când e pentru to i la fel. c toate au n volit la ea. De trei ori i-a poruncit Atotputernicul s tac . Ba sc pa i de cântecul z ludului. Dumnezeu îns se sup r foc de lenea privighetoarei i o l s a a. i neagr a r mas. gai o drag . îns ? A a le-a luat ochii celorlalte p s ri ro ul cioc nitoarei. cu pana mea n-o s m ia nimeni în seam i-o s m -nmul esc în pace.tk/ 19 mailto:bibliomax@libero. dintr-un tufi . pentru to i. Pu ine au avut în elepciune s se roage de Dumnezeu s le fac cum o crede înnem rginita lui m rinimie. Dar fiindc privighetoarea zbur de um rul Atotputernicului. i-un dar mare. Atotputernicul spuse îngerului s . un cântec de batjocur . Gai a: i câte minciuni n-au fost mult vreme. ca i cum mi-ar fi zis:„Vorb s fie!“ Ei. Ce s fac ? Tocmai atunci îi lovi auzul glasul p unului. v place? Ca s m r zbun pe ea v-am dest inuit i povestea a ceasta. i ce se gândi Dumnezeu? S treac glasul p unului privighetorii: pentru pedeapsa mare care i-o d duse se cuvenea. i-am spus un adev r. Uite. Ia s r mân eu neagr cum sunt“.cioc nitoare se întâmplase aceasta. de iertare. Tot astfel i corbul. dispre uit de celelalte p s ri.Atunci. c nu vroia s r mân a a cum o mâzg lise. î i închipui. A a preaînaltul i-a atins degetul de penele p unul i-a f cut: prigoria. aurul i verdele.i mai putea lua cuvântul înapoi. gangurul. i cum avea un glas minunat. Dar dintr-o pic tur ce s-alegi? Pe urm . Gai a m-a privit. frumoas poveste i mare minciun mi-ai în irat. apoi a început s fluiere un cântec pe care am înv at-o eu. obosit. frumos. i cânt . iat i privighetoarea! Privighetoarea pe vremea aceea. i cânt . El. scatiul. i-au r mas lui. Gai a: Dac o crezi. cum o cred eu. era cea mai lene pas re: dormea i ziua i noaptea. în schimb. i-au amestecat penele care cum le-a t iat capul. Adev rul numai noi. i se f cu mil Ziditorului de p s ric . în grab . i se rug . apoi iat ce i-am vorbit: Eu: Ia ascult . de unde! Îi da înainte. Ia a a!“ Dup ce gai a sfâr i. Vrabia fiindc era cald sa sc ldat îndat în rân i s-a f cut ca dracul. De atunci privighetoarea cânt a a de frumos. oamenii îl tim. de bucurie.bibliomax. Cioara. f r s ia seam c Dumnezeu. c tot albastrul. Iar el. vrabia. adev rate. i fiindc acuma se trecuse cu somnul. Eu:Gai o. Ce s vezi. vecina ei. Îns nu. Uite-a a. acum.it . nimerise i ea la spartul târgului i alerg la preaîn eleptul s -i schimbe i ei penele. i fiindc îndurarea lui Dumnezeu nu c u noa te margini. vroia s a ipeasc pu in.i tearg degetul de capul ei. cam pu in. a r mas p unul. s capete i ele m car cât de pu in din fa a sângelui. s-a pus îndat s cânte. Dar cel mai folosit. foarte în eleapt ce-a gândit:„Eu nu-s proast . e-bibliomax http://www. Zis i f cut. s r mâie însemnat . adev ruri. umbli cu iretenii. Ba chiar i eu am întins aripile de mi-a pus albastru pe ele. îns i a a e bine c tot mi-a venit mintea cea de pe urm . m-am gândit pu in. Cel dintâi sticletele.

pe apa turbure. în care raza de soare s-a stins. Patru. o iau mai înainte. Stingherul.it .NEDESP R ITE!.tk/ 20 mailto:bibliomax@libero. i supt cerul. dar din perechea din urm . i cu ele parc iau ceva din sufletul nostru. chem ri de c l uzire umplu largul cuprinsului.. Întâi o iau pe-aproa pe de p mânt. caut îngrijat. dou perechi. î i adun apoi puterile. o pereche r mâne în zbor mai potolit. în ochii lor parc fur soarele. Cele dou perechi feresc ca fulgerul în l turi. Paserile se rotesc în înalt. urmându. s-au strâns în diminea a aceasta. ca împinse de un dor tainic. Sunt paserile c l toare. de la trupul pe care. printre plopii înal i. apoi î i aleg c l uzele. pe apa albastr a cerului. Se duc! Încotro? În nop ile reci de toamn v zduhul parc fream t . ipete r sar i se stâng. umbre se strecoar r t cite. care se aud ca ni te sunete supte u or dintr-un flaut. de jur împrejurul p duricei. i-n urma lor toamna cade mai grea! e-bibliomax http://www. deasupra rari tilor. cu cel din urm fior al vie ii. se de ir . O putere îl ine atunci deasupra v ltoarei. iar se strâng. un ipet n bu it. paserile bat din aripi i se hot r sc. Gr bite. în cercuri strânse. Un stol de turturele a întârziat. i. le pun în frunte. c l toresc trei: stolul care se terge în zare ca un r mas bun. Ajung deasupra râului. spre raza de soare. i lin. so ul. apoi cade rostogolindu-se în undele râului. Negurile se las perdeluind z rile. noiane de frunze desprinse pare c sunt purtate de vânturi. O lume ciudat pare c prinde fiin supt stele. cu ochii nedesprin i de la trupul pl pând i p tat de sânge ce lunec la vale. pe aripele lor parc duc prim vara. se rote te în dou cercuri. î i vede tovar a. Toamn ! P durea fumeg . din gu – un semn al c l uzei – vrea s le strâng pe toate la un loc. se terg din zarea plaiurilor noastre. în urm .bibliomax. urm re te pu in stolul.. ca un simbol al ve nicii iubiri!. Se ridic stolul sus-sus.. i-n fâlfâirile lor. Apoi fac un ocol mare. i-n clipa aceea un bubuit de pu c clocote te aerul cuprinsurilor. care o fur i o poart mai departe. ca o s geat . o turturic î i curm zborul. i-n vârf de s geat c l toresc.. îl urm re te mereu. i iar se r resc.i so ia. vâslesc. pas rea moart mânat de valuri i porumbelul care se rote te mereu. apoi se întoarce. în v zduh. se înal drept. pornesc. în vreme ce o raz de soare împunge pânza norilor i tive te pe cer o dung de lumin . ca i cum ar vrea s mai vad locurile aceste o dat . Bucuroase. peste lunci.

i-n aceea i vreme. treng re te. a a. îi pla ce cum merge înfipt . i chiar decât al p unilor mândri în port. u oar . ca i cum i-ar fi tras luarea-aminte: „Ghidi! ghidi!“ Dar unde-i? Atunci un fo net u or de aripi îl f cu s ridice ochii. pe când celelalte visau înc . dar cu glasul. Sufletul lui. Dar unde-i Puica? Asta. care mai sus. El e poet! E cel dintâi care se minuneaz de frumuse ile firei. dunga de lumin a zorilor. în fa a r s ritului e-bibliomax http://www. apoi. ori decât al r oilor care. casa de la cealalt margine a ogr zii. aproape satul. cu capul an o . a scos cinci rânduri de pui pân acum i mai face pe tinerica. Aerul se înfioar . la rând. se v d dealurile. bune fete.tk/ 21 mailto:bibliomax@libero. Colo. sora Surei. Pe urm . întâi e ca o dâr de z pad .CUCO UL În nucul stufos din marginea ogr zii. oglinda aburit de pân acum pare c r sfrânge un foc dep rtat. cuco ul r sufl fericit. ca un colb de argint. ici. dar tot o poam . treng ri a îl s rut de „bun diminea a“. cine tie unde. Puica. Lumina încremene te o clip . întinsese gâtul i. prive te. De aceea dânsul acum prive te. de i r zboinic. minunat. Cuco ul î i înfoie penele i r mase a a. doarme Sura. într-o sc p rare orbitoare.i une ori mo ul. e mai avântat spre frumos decât al curcanilor care se umfl într-atât de par ni te burdufuri. prelingându-se pe cer. încetul cu încetul. în zare. când sunt seci. ca ni te gogo i.i înal o margine tot mai sus. nadoleanca – b b tia. Mije te de ziu . amândou gâlcevitoare foc. st cuco ul – Pa a. În dreapta. g inele. ca sorbit de-o putere a v zduhului. mai jos. ireata. decât al tuturor gânsacilor care se plimb pe ap i fac pe vis torii. îi era drag ca ochii din cap. cum le-a fost mai pe plac i le-a venit mai la socoteal . ca al m garului între dobitoace. uf! tare l-a mai plictisit. care mai jos. tot lâng el i numai lâng el.bibliomax. apoi î i ud pliscul în m rg ritarul de rou de pe frunza cea mai apropiat . u oar . mai încoace câmpul. pe când to i ai casei dorm. se preface într-un întins de ap care. cu creasta l sat . i chiar în fa î i desface stâlpii. Cu gâtul întins. v zuse c n-are încotro i-l l sa în pace. cum îi zic to i ai casei – rotofei. poala cerului prinde fiin parc i lumina începe s se cearn peste p mânt.it . dar în cap n-au minte nici m car cât un gr unte. iganca. La stânga. i f r p rere de r u î i rupe totdeauna din somn numai s vad cum r sare soarele. le z re te i în gândul lui le judec pe toate. se face lucie. drept deasupra lui. pu in mai r s rit decât un ou i cu un cucui mai mare decât ea întreag . pe-o ureche. pe crengi deosebite: Ro cata. cu cât sunt mai fuduli. dar prea î i scoteau ochii de la el i prea i se ineau de urm . De parte. cu atât umbl mai leg na i. Cuco ul î i caut cu ochii tovar ile. Puica e o americanc alb ca laptele. E poet. cele dintâi dou raze ale soarelui se topir în ochii celor doi îndr gosti i. din umbr . dorm duse cu capul supt aripi. Bogheta i Cucuieta. coco ate de cu sear pe crengi. de pe creanga cea mai de jos. între paseri. se deslu e te. cu ochii înc ce o i de somn. s le poat vedea pe toate. sculat cu noaptea-n cap. La o parte. îmbr cat în pene. da. din fundul z rii. împr tiate. ce va mai tân r . Departe. tremurându. Cel pu in Berca.

Peste câteva clipe privi spre g inele care dormeau i zise Pui cei: „Ce frumuse e dumnezeiasc .bibliomax.care ardea în par . voinice te: – Cu-cu-ri-guuu!. dându-i s în eleag c le-o preg te te el.i gâtul – cu gândul într-adins s le fac s tresar . din somn – trâmbi din gu .. î i fâlfâi aripile ca dou steaguri i.“ Apoi pl nui o ghidu ie: f cu Puicii cu ochiul. bui mace. Se ridic în picioare. întinzându. drag ! i proastele astea dorm. e-bibliomax http://www.tk/ 22 mailto:bibliomax@libero.. b tu din pinteni.it .

c utând s se apuce cu pliscul. ce-i atârnau de pe spate spre pinteni. cu ape t ioase. cu gâturile întinse. cu gâturile întinse de mai s se desprind din trup. Cel negru b tu o dat din pinteni i se lovir piept în piept. Sângele clocoti deodat în trupul amândurora. clipa dorit de amândoi sosise pe nea teptate. ca i cum ar fi vrut s se r peasc -n v zduh. cu aripele pu in desf cute i date-napoi. treng re te. G inele se oprir . i-amândoi cuco i frumo i. ie ise pe t p anul de din dosul casei. Ast zi îns . tremurând. de partea cealalt . i penele lungi. vr jma ul negru se proptise gata de lupt . plutitori în m rgeanul pleoapelor. cu g inele lui. turba i.tk/ 23 mailto:bibliomax@libero. ca mangalul. de ast dat pe via i pe moarte. Erau grozav de voinici amândoi: cel negru ceva mai iute. cu toate lucirile pe care negru le poate da în mângâierea luminei. cu unde brumate. plin de mustul din care se i hr nea cea dintâi urzeal a l vicerului ierbei. i totu i prilejul nu-i adusese înc fa -n fa . fiecare se silea s trâmbi eze mai înainte zorii zilei. Cum scurma a a.it . Pieptul luciu. Unul negru. cu penele gulerilor zburlite. în eleseser c aveau ceva de privit. s rir unul deasupra celuilalt. Alb pieptul. Ridic seme capul. e-bibliomax http://www. Numai deasupra capului cu ochi nelini ti i ca ni te gâze. creasta plecat . cuco ul î i auzi tovar ele optind. Se îndesar pene-n pene. Aripile. O sc p rare i s-au repezit. ml dioa se i întoarse ca ni te arcuri. cu vârfurile penelor pu in-pu in g lbui. Gulerul i penele sub iri. Era o zi frumoas de prim var . ca suflate cu aur.LUPT TORII Soarta se vede c -i menise a a: s fie vecini i s fie du mani. Cuco ul alb. ca o elul. Cel negru prinse creasta du manului înascu i ul pliscului. i iar i se deter -napoi. uneori sure. ochii le vedeau ro u. resfirat . cel alb mai cump tat. Plini amândoi de sânge. cu aripele-n coapse. se n pustir . Se ferir pe urm în l turi. alb coada bogat -n pene. a prins ca para focului. la scurmat. se avântar din nou. o creast c rnoas . alb gulerul. s se m soare. i-n sfâr it se intuir locului. cu ca petele pe spate. apoi se dezlipir repede i. u oa r .bibliomax. un alb moale. b teau în verde ca fierea. b tut i ro ie ca o garoaf . i. st tur a a pân când durerea îi în vinse. p mântul era jilav. ca argintul odoarelor vechi. prinzându-se îngheare. atunci se smuncir -napoi. S-au oprit fa -n fa . pândind clipa când s se r puie. moi ca m tasea. albe aripele. Ca i cum i-ar fi suflat odat vântul a a s-au ridicat de la p mânt. Cel lalt alb. deasupra capului cu ochi galbeni. cel alb îi înfipse gheara-n gât. s se sfâ ie cu ghearele. ale cozii. î i aruncau priviri t ioase printre sp rturile gardului. ro ie. i drept înainte. ca al om tului de curând c zut. izbindu-se scurt. Nu se puteau suferi. negruaspru. aprig. cu sclipiri alb strii ce se stingeau îndat .

i râna s rea împr tiat . g inele se apropiar mul umite i mândre parc fiecare de st pânul lor. se amestecaser -n lupta abra . în picioare. smulse.bibliomax. S par p mântul cu pintenii. Din creasta celui alb se prelingeau pic turi de sânge. se rostogolir la p mânt i iar se în l ar . r suflând cu greu.it . o floare chinuit de furtuna ce-i împr tia petalele-n vânt. resfirate. însângera i. îi înconjurar . negre i albe. se dep rtar an o i. fiecare în mijlocul alaiului s u.Strân i în gheare ca-n ni te cle te. alc tuind parc o floare ciudat . Penele. Iar lupt torii. aprigi. Dar puterile li se sleir . Se mai încordar o dat i se descle tar doborâ i. dup ce se mai privir o dat ca i cum i-ar fi zis: „pe mâine!“.tk/ 24 mailto:bibliomax@libero. Pe pieptul celui negru se a ternuse o dung ro ie de care se lipise o pan alb din haina potrivnicului. i cum st teau a a. c trupurile lor se contopiser . e-bibliomax http://www. zbârlite. cu pliscurile împlântate unul în carnea celuilalt. Nici unul nu biruise.

într-o alt p dure.. c ci steaua nu mai avea unde s se oglindeasc . plec pu in capul. pân ce a ajuns. i se hot rî. chiar sub creanga pe care st tea. Lucea pic tura aceea ca un ban de aur. încetul cu încetul. de la un copac la altul. s g seasc un izvor. î i fâlfâi aripile.tk/ 25 mailto:bibliomax@libero. i-acum nu mai izvora decât câte-o pic tur pe care Dumnezeu o p stra. Cum era tare însetat îns . cu capul ei buhos i nedormit. un pârâu. c ci. ca de-m prumut. fiindc nu erau doi. R coarea nop ii o mai învior . c nu. Ici. dintru-ntâi.bibliomax. i-a închipuit c uitase ziua un pic din lumina ei. Atotputernicul r sfrângea într-însa o stea.it . Izvoarele secar . Pân i buhna.i astâmpere setea. Ochi de mâ s lbatic nu erau. colo. se scoroji ser frunzele. cu penele ei înfoiate ca i cum i-ar sufla mereu un foi în co ul pieptului. cu ochii nepotrivit de mari. Dar cum st tea a a. Atunci a poposit pe-o crac . s a tepte zorii zilei. c zuse noaptea. numai într-un târziu. sorbi apa. o luar în sus. unele din ele. Lighioanele p durilor umblau cu limba scoas . p mântul se f cuse cenu . ca s o g seasc privighetoarea. Ce s fie? se gândi buhna. Deci noaptea îi era dat ei s tr iasc “. Poate c Dumnezeu îi h r zise darul sta s mai înfrumuse eze noaptea. s-a gândit. i peste o ap s dea nici gând. Decât se-n tunecase de-a binelea. s bea o pic tur de ap m car. cât era ea de greoaie. ca urma unei lacrimi pe un obraz uscat de boal . locul b l ilor nici pas s se mai cunoasc . dar de ce str luce te pic tura aceea nu i-a dat bine seama. i care nu-i fu mirarea când sim i p mântul sub picioare jilav.. i cum nu era deloc deprins . s lumineze. s g seasc unde s . i-n locul ei r mase p mântul întunecat. unde nu le putea lipsi apa niciodat . la rândul ei. „Dac sorbise lumina. De-atunci s-a deprins. în fiecare noapte. Atunci. i-a dezmor it aripile i-a pornit-o la drum.. buhna. cum str luce te ceva. Va s zic ea o b use odat cu apa? Zburând înapoi pe crac . s vad prin întuneric: i acuma de bun seam crede c vede fiindc lumineaz dânsa. spre inuturile înz pezite. e-bibliomax http://www. fiindc sorbise pic tura de ap care se cuvenea numai privighetorii. iarba se m cinase. i-n clipa aceea z ri. trebuia i ea.. i mare-i fu mirarea buhnei când nu mai z ri lumina. i. apoi de la o poian la cealalt . Atunci? Zbur jos. câte o uvi de ap .i întinsese niciodat înc aripile la zbor. privighetorii. care pe vremea aceea era pas re de zi. ca celelalte. Se co covise scoar a copacilor. A stat buhna. O fi i pedeapsa lui Dumnezeu. se gândi ce se gândi. însfâr it.PAS RE DE NOAPTE O zi în bu itoare ca aceasta nu mai scoborâse Dumnezeu pe p mânt. Fusese pe acolo un ipot bogat în ap .

ca pe o ap . a mun ilor falnici. din stratul gros de mu chi al muntelui. Pe câmpiile lu cii. caut s mai pluteasc sus. ca o s geat . Lu mun ii în lung. a întins aripele. dea supra. i. cu ciocul deschis. din pr pastia întunecoas . prin pleoapa închis înc . scuturându. nici un mur mur de ape care s str bat atât de sus. în noaptea deschi z turei adânci. întinzând gâtul gol. sus. încânt toare. peste care prim verile se a tern cu spuz de flori. deodat . deasupra p durei de brazi. satele împr tiate. parc z re te un foc grozav. r zbubuie. ca o flamur . dar de de suptul lui mun ii parc se pr bu esc. e a lui. a lui singur. a penei. în aceast diminea sc ldat de soare. umed . ca ni te pietre scumpe. sus. suind i scobo rând prin aer. primprejur – nici o vietate. pentru ca s îndr zneasc s se suie pân la el: se repezi. Cum sta nemi cat. a str b tut v zduhul r coros. f cu un ocol larg. sclipind ca argintul. deasupra muntelui. i i se f cu dor de r coarea dulce a undei erpuitoare. i. I se p ru c lumea aceasta frumoas . i a a a mers pân dup -amiaz . apoi îi d du drumul i urm ri cu ochi str lucitori lunecarea u oar . Î i ia zborul gr bind spre cuib. Pe urm î i plec în jos capul. Adieri de vânt îl înf oar în v lul lor. privind în toate p r ile cu ochii lui ca dou scântei.. ca a unui c rbune. s-a leg nat în aer. Apoi î i lu iar i zborul pân pe stânc . apoi a r mas acolo. De parte. sus. î i încordeaz puterile. care cândva îi ajutase s se ridice. erpuia. Aproape se treze te. scoteau sclipiri repezi ca a prundi ului sp lat de ape. a plecat capul i-a privit în jos. izvorul. ceva mic. un tunet. p rea i el de piatr . în ghi ind aerul în gâlgâiri puternice. Aripa îi mai st e-bibliomax http://www. Obosi. în fund. prea neînsemnat. S lt i se repezi în fund. soarele apune. dedesuptul lui. simte fierbin eala glon ului. p rea c -i col ul ascu it al stâncei încremenite acolo de veacuri. Se rostogole te de câteva ori prin aer.. cerul arde. i. Se ridic . Mai are pu in. prinse o pan c zut chiar din aripa lui. se l s în vo ie s cad în ap : stropii reci îl acoperir deodat . Se scoborî u or i se a ez pe vârful unei stânci ce â nea în sus. întinse aripele la soare i închise ochii. z re te pr pastia spre care avea s se scoboare. Zbur cu dânsa. Oamenii nu se z reau. în ciocul gata s frâng . îmb tat de pl cerea s fluture la în l imea uria . i doritor de lumin . când. Nici o boare de vânt. ce-i arde carnea.i aripele. a c rui flac r încinge tot cuprinsul z rei. Apoi i se p ru c ceva flutur mai jos. b u îndelung.tk/ 26 mailto:bibliomax@libero. Aceea i lini te în tot cuprinsul firei. se l s pe o coast . A ipi. în nori de sânge. ca gr un ile. însetat.bibliomax. deasupra brazilor b trâni. deodat . se las tot mai jos. Mun ii parc -s aprin i.VULTURUL S-a ridicat. goal . i aripa-amor it îi cade în jos. pân -n dep rt ri adânci. S-a în l at mai întâi drept în sus. Se apropie.it . în t cerea neclintit . t iat ca de pala unui zmeu.

pu in întins . Se uit în jos.tk/ 27 mailto:bibliomax@libero. cu ghearele strânse. ud de sânge. Iar vulturul simte c -i pierdut. privind înainte. R coarea îl mai învioreaz o clip . i. îi înfige gheara în ochiul curat i umed.i întind aripele. un c prior st lini tit. cu cea din urm putere.it . pas rea cade moart . parc ar dori s se sting toat lumea o dat cu dânsul. cu ochii deschi i. Drept dedesupt. apoi i se frânge lâng trup. se anin de o ramur . iar i caut s . e-bibliomax http://www. c puterile îl p r sesc. la r d cina bradului. Lunec printre brazi.bibliomax. Se las s se pice drept peste c prior. O ur stra nic îl cuprinde. În vreme ce c priorul se scutur i fuge. n uc de spaim i durere.

– Bun! Dar tu. se umfl broasca. ce sfat îmi dai? – Înalt-preasfinte. trup de fluture. vreau s v dau pe ziua de ast zi înc o tovar . dup placul elefantului. Tu. iat ce vede: sub o frunz .bibliomax. se sf tuir ! Apoi.Ascult chiar de m gar. u. Într-un rând. A a.DUPA ASEMANAREA LOR F cuse Dumnezeu aproape toate lighioanele p mântului. întrebând i ascultând în dreapta i în stânga. fluture? – Privi i-mi trupul. Atotputernicul se plimba pe p mânt. se gândea cum s mai dea o vie uitoare aerului. Cele patru vie uitoare se traser mai la o parte. un p ianjen. care vroia s tirbeasc din m re ia tigrului. câte ipatru. n scu oarecele. aripi de albin i picioare de p ianjen! Iat lighioana pe care o doreau ele! e-bibliomax http://www. zise broasca. în sfat.Pe acestea se hot rî s le pl smuiasc dup sfatul celorlalte. esute între dou crengi.u. o albin i-un fluture pe câte-o floare. De aceea. i cum c ta cu ochii primprejur. – Bun! Foarte bine! r spunse Dumnezeu i zâmbi: ochi de broasc . – Bun! Dar tu. nu-i ajunge prea sfântului c ne are pe noi? O s lase atâtea fiin e pe p mânt. albin ? – Privi i-mi aripile. dup pova a leului.u. c . decât ar mai face un dobitoc pe lume. Dumnezeu zâmbi. c nu ne-om ajunge cu ce ne hr ni. Dumnezeu tia c fiecare din viet ile acestea î i vor avea pe p mânt menirea lor. cu cât vor fi mai multe. c nici urechea m garului n-o s prind nota privighetorii. f ptui gâsca. broasco. i-n mijlocul unei mreje. ironist. – Ei? le întreb Dumnezeu. dup cum nici m rimea elefantului n-o s poat batjocori micimea oarecelui. Merge i de v sf tui i dintru-ntâi între voi i veni i cu lucrul gata. dup gustul ra ei. odihnindu-se pe o piatr .it .u. Astfel putea s cunoasc i inima i mintea acelor c rora le d duse suflet mai dinainte. le chem la el i le spuse: – Asculta i. privi i-mi ochii i face i-i noii vie uitoare la fel. o broasc . zuliar pe leb d . p ianjene? – Privi i-mi picioarele. – Bun! Dar tu. dragilor. Doresc s aud pova a voastr – cum i ce înf i are s -i alc tuiesc. Îi r m sese de învie uit numai câteva. Ia s -i croim noi o dihanie cum n-a mai v zut nimeni. – Bine. care-l rugase c .u. f cu mâ a. venir în fa a Domnului. viet ilor.tk/ 28 mailto:bibliomax@libero. doar-doar o putea prinde un sunet mai armonios. doar l-om s tura. i u. mai bine i-ar lungi lui urechile. cu atât se vor înlesni mai bine una pe alta.

– Fie! Du-te! porunci Dumnezeu f pturii celei noi care se ridicase pe vârful degetului s u.it . din r utatea celor cinci vie uitoare. zbur . noua vie uitoare. opârl . Ea rug pe Dumnezeu s dea via unei alte rândunele mai chipe e ca ea.. deodat . Tocmai în clipa aceasta uite i-o opârl . ce zici c -i mai lipse te fiin ei acestea ca s se des vâr easc sfatul celor patru tovar e ale tale? – Sprinteneala mea. nebunatica i ginga a libelul . codindu-se: – Da. apoi întinse palma.Dih niile se uitar una la alta. Doamne..tk/ 29 mailto:bibliomax@libero. i în mâna Domnului r s ri. zise albina. M rite Doamne!. i Dumnezeu în elese c noua vie uitoare era într-adev r frumoas . o l s tot pe dânsa mai frumoas . – Acum s -l vedem. i Dumnezeu îi f cu hatârul: însufle i l stunul. încet. pentru întâia oar pe p mânt. Dar pentru inima cea bun a rândunicii. i a a.. Dar Dumnezeu blagoslovi în aer. – Iat sora voastr . S-o întrebe i pe asta.. V place? Cele patru sf tuitoare r spunser . e-bibliomax http://www.bibliomax. Dar ar fi nedrept s nu se tie c dintre toate vie uitoarele numai rândunica fusese m rinimoas . se gândi Dumnezeu. r spunse cu acreal opârla. tu. – Ei. broa tei.

o floare m iastr de argint. cel lalt. în haosul albastru. Iar pas rea se apropie de scânteia picurat din cer i plute te u or. i se cunosc. stelele au p lit. leb da – b rbatul r mas singur – trece ca o închipuire. i sentâlnesc: din înalt. mai întâi în cercuri largi. jos. par de foc. jos. r t cit. luceaf rul de argint al apelor. luceaf rul sclipe te tainic. i astfel stau de se privesc: sus. bulg re de ghea . împrejurul ei. leb da de aur a cerului. leb da sidefeaz fa a apei. i-atunci. luceaf rul lu mineaz întinsul t riei. apoi în rotiri tot mai strânse. se v d în fiecare sear . unde r sare ca un mugur de aur. i cum.it .bibliomax. Sus. sus. sufletul unei fiin i duse de pe lume. cu crengile nestr b tute de nici un fo net. pare c se desface dintr-o dat o floare plutitoare. mistuindu-se în t cere. luceaf rul î i scoboar raza jos. pe lacul adormit c pare o uria lespede de cristal ce acoper o alt gr din fermecat . merg unul c tre altul. Amândoi r t cesc singuri.SINGURATECII Pe lacul luciu din gr dina cu florile neclintite de nici o adiere. e-bibliomax http://www. pe bolta adânc . a lumilor ve nic c l toare în necuprinsul firii. mândri. pân ce se opre te drept deasupra r sfrângerii stelei. în adâncul apei.tk/ 30 mailto:bibliomax@libero. sub ire. Numai ei doi sunt pâlpâirile nop ii acesteia în care lumea pare adâncit într-un somn de moarte. ondulat ca toarta unei amfore. str lucitor. cu aripele ca dou scoici de argint. cu gâtul l sat între ele. deopotriv de reci – de i unul. Pas rea plute te lin. amândoi str juiesc singur tatea. i în ea parc poart . din mugurul de aur. tot mai strânse. purtând parc înv paia lui via a tuturor lumilor cere ti. alb c z pada.

se treze te. de mândrie. decât în cele câteva zile când dragostea îl chinuie te. în unghere de ziduri.bibliomax. gândea. prietenoase. e-bibliomax http://www. Când târgul se cufun d -n t cere de moarte. A v zut multe: întâlniri ferite în col uri de gr dini. i cugeta:„Fericirea e s nu fii al nim nui. el vegheaz . Dar de frumuse ea lui nu. pentru aceea. pân -n vârful cozii. aceasta e adev rata hran . ca i sus. tia când r sare luceaf rul. O întreag es tur de patimi. i-n schimb lini tea cerului cum îl minuna! Nici un fream t.i vede înf i area b rb teasc . firea lui îl îndeamn mereu aiurea. el porne te. ca i când lumina zilei i le-ar fi p tat într-adins. mare. de pe strea ina vreunei case. lini tit. i prive te. da. Era un astronom. C ci mâncarea nu l-a ispitit niciodat . Tr ie te singur. gânde te la ele cu dezgust.i d seama. ochii verzi înfloresc noap tea ca dou scântei. rug min i duioase. în lumea acoperi urilor. simte un fior ce-i str bate prin spate i-l on duleaz . c ci n-are dragoste deosebit pentru nici un col . când î i încorda strunele lira. i. i de sus. i se p rea câteodat c i el f cea parte din lumea aceea. Numai farmecul nop ii îl îmbat . negru ca întunericul.tk/ 31 mailto:bibliomax@libero. moroc nos. În sufletul lui nu tresare nimic. de dup ferestre deschise. cu deosebirea c jos firul patimilor se torcea mereu. i niciodat nu se simte mai fericit de cât dup nop ile acestea de zbucium. S bei i s înghi i aer când i-e sete de în l imi ame itoare. de sus. de unde sta.it . numai când sose te ceasul prânzului. Din capul cu fruntea puternic . cuno tea cerul i-l citea ca pe o carte. – de b rb ia lui.FILOSOFUL E mare. Ziua st ascuns cum poate i unde poate. când i se pare c . în elepte. cum nimeni n-avea c tre el. c n-are nici o îndatorire c tre nimeni. atot st pânitor. în praguri de u i. Când ziua fuge din fa a nop ii.C ci dragostea e pentru to i acela i ve nic chin.i z re te chipul în talerul lunii. Se plimb de la un cap t la altul al mahalalelor. p e te. m re . dar aceasta-i o tain pe care numai el o tie. în ceasuri de veghere. peste acoper mintele întregului târg. mul umit.Singura fiin fericit ! Iar când zorii mijeau i când. desp r iri sfâ ietoare. f r de nici un r stimp. c -mpre jurul lui senvârtesc toate. lini tit urca acoper mântul s se strecoare iar i în noaptea vreunui pod. De-aici ca i de-acolo. îns . când. nimeni s nu fie al t u – s tr ie ti singur:tu i cerul deasupra“. nici un zbucium. care îi vine singur în lab . când pornea la drum carul mare. i era fericit. îmbr i ri p tima e. Ziua doarme. numai vârful labelor sunt albe. E cel mai frumos motan al târgului. când î i aduna puii clo ca. t cute ca i el.

m c leandri. zburând zglobie. Când a ajuns i-a dat de balt . nebun de bucurie. ame it de c ldur . pe râtul trandafiriu. Privighetori. un piruit spre sear . i când se credea pierdut. pare c -i r sufletul p mântului ostenit de alerg tura lui prin haos. ca pe o n fram . O libelul sosi. f r de gene. crezând c deasupra apei e o floare. E în iulie. ca un ac de aur. de stau ziulica-ntreag s se ad posteasc de c ldura cotropitoare. în ciuda ar i ei.it . fericit la culme. lung i ascu it. încotro l-o duce soarta. Se afund pân la urechi în balt . Paserile se cobor pe fiecare clip s ia în gur câte o pic tur de ap din izvorul rece care se prelinge. Iar paserile ascultar cât ascultar zgomotul acesta. apoi. se repezi. cum î i îndreapt luntrea botul spre rm – i-o porni într-acolo. i. Libelula. argintiu.. un izvor din care i ele î i sug via a. câte i mai câte alte neamuri de zbur toare – toate î i g sesc aici s la ul. pe care uneori o împunge.tk/ 32 mailto:bibliomax@libero. împânzir care-n cotro largul câmpiei încropite. v zând c se în elase. i paserile tr iesc ca-n împ r ia lor. o lu într-un noroc înainte. gonind pa serile. r suflând cu poft aerul r coritor. E un ciripit. de te crezi în rai.MUSAFIRUL În lungul câmpiei arse. toate. z ri cu ochii lui mici. Nimeni altcineva nu calc supt acest umbrar singuratic. se l s . cu ochii lui cei îngropa i în gr simea capului. scatii. pustii. se înal doar un singur pâlc de salcii ce ocrotesc. Îndat i-a îndreptat râtul spre ele. Izvorul curge sub ire. În frunzi ul salciilor acestora se strâng stoluri întregi de pa seri. pâlcul ademenitor de s lcii. supt umbra deas a crengilor despletite. floreni. înfrico at . ro ii. O în fiorare dulce. Azi e o zi în bu itoare. neîn eles de pl cut . câte o raz de soare.bibliomax. o balt mic . prin se a gui a. gâdili sufletul musafirului pentru întâia dat în via a lui i. i bietul vie uitor se topea. stigle i. e-bibliomax http://www. Aerul unduleaz . care zburar înfrico ate. zbur . întinzând în fa . Din pricina dogoarei mla tinile sunt uscate peste tot. apoi închise ochii.. într-un gând. u oar .

ispititor. mai departe. sub iri ca ni te lujere. Dar diminea a e m rini mos. de rai. trupul lui se leag n agale. În nuferi. Inima i s-a oprit. Mai st a a câteva clipe. Broscu ei nu-i vine s cread . cu ochii mari deschi i. i-ntr-un avânt de recuno tin .i scalde picioarele în unda rece. biata broscu a în cremenit pe picioru ele de dinapoi. pe balt . taie t cerea dimine ii: – Oaaaac! e-bibliomax http://www. lumina face minuni. Cocostârcul o vede i în elege. curg raze de aur. A intrat în balt . c . parc o pierde din ochi în fundul apei i nici n-o mai z re te. În spaima ei. pe ea. ici. s soarb dintr-o dat balta i. larg. pl ci de o el. i-apoi i se pare atât de mic . Cocostârcul s-a sculat cu noaptea-n cap. Din când în când î i ud pliscul. pe fundul apei. atât de neînsemnat aceast vietate a b l ii. cat la cumplitul du man. ca i cum ar fi dat peste ceva ce c uta demult. Ridic piciorul. Pe fa a apei sclipesc. sf râm turi de oglinzi. Un colb de argint d str lucire stuf ri ului. dimpreun cu balta. Pe picioarele lungi.bibliomax. Peste tot lini te neclintit . colo. o p e te dispre uitor i trece.it . de bucurie sare pe alt frunz . Î i a teapt sfâr itul. uneori se opre te de se uit . de la o vreme.Pe frunza unui nuf r.tk/ 33 mailto:bibliomax@libero. încordeaz gâtul i prive te. ca-n ni te potire plutitoare. cu capul atingând cerul. cea dintâi. m re . Nu simte nici o alt dorin decât s . cu pliscul lung. care-i trimite fiori pân sub aripi. comori de galbeni între trestii.Apoi.Când l-a v zut. ea. o broasc se bucur i ea de frumuse ea i r coarea dimine ii. E r coare i r coarea-l încânt .MARINIMIE În rev rsat de zori. Deodat se opre te. îl vede uria .

Soarele frige.i simte picioarele tremurând. glasul plugarului.TOVAR II E înc întuneric.. îl scoal . uneori. în apropiere. aud din urm fâ âitul cu itului cum intr în p mânt ca într-un miez de pâne. Duman parc . P mântul e jilav de rou i brazdele r sturnate în ajun. care ârâie în urechea plugarului ca un greier. Lumina se cerne din ce în ce mai deas . iar. sireace! Mânca-te-ar lupchii! e-bibliomax http://www. cum îi îndeamn i-i îndreapt p rinte te: – Cea. Omul arunc sacii la o parte.tk/ 34 mailto:bibliomax@libero. i cum merg a a. Dar din urm glasul aspru acum al st pânului nu-i d r gaz. l sând o dung peste pielea ud . sare în picioare. unul dup altul. Se lumineaz încet-încet. Dar de parte. i din urm gla sul mai mâniat al st pânului îl zore te: – Hai. Omul ip : – Sireace. dup cum e purtat plugul de coarne. tremurând. a teptând jugul. i nu întârzie mult.. E cald. de li se v d coastele ca ni te arcuri supt piele. mai acum cât va vreme. piezi . Apoi porne te spre boi. Duman i Joian. hai! Boii nu trag nici mai tare.. dâra neagr a braz dei se deap n de la un cap t la altul al lanului ca pe un mosor. nici mai încet. Îi e sete. mai cu seam dreptul dinainte. Grumazul lui Duman prin de s luceasc de sudoare. i în ochii lor cumin i i negri parc se r sfrânge i mai tare fa a neagr a p mântului scormonit de plug. c puterile st pânului au mai sl bit: – H is. i boii simt. ca pe o scar . În v zduh o ra s lbatec zboar . Dumane.. Duman. Pe o gr mad de coceni. Joian. în fund. î i po tri vesc bine cerbicea în jug – i pornesc. tat ! Iar la glasul lui r spunde. miroase a proasp t.. i. grija. Razele soarelui î i scutur . ca alungat de glon . stau cumin i. i-n vreme ce cununa cerului se lumineaz . o varg i se a terne pe spate. i mai încolo boulenii treji. P esc lini ti i. dealurile gemene. încolo pe coast . în pas cu boulenii parc . î i freac ochii cu dosul mânei stângi i cu dreapta î i îndreapt alele. p durea. i-n cea dintâi clip de rev rsare a luminii. ca urnit din loc. în copita c ruia i-a intrat un piron. tat ! Ei îl ascult ca ni te copii. în elep e te. doarme învelit cu ni te saci. mereu. ciripitul gâdilitor al ciocârliei. S-a înc lzit de tot. I-a înjugat. E li ni te. încep s cânte cuco ii. Un stol de grauri se las . r mas peste noapte în câmp. cu gâturile întinse. praful de aur în aer..bibliomax. de c tre fierul plugului. furi ându-se. slabi. Bouleanul e deprins – mai a teapt înc ceva. împlântându. P mântul parc fumeg . boii î i încoard mu chii.i pi cioarele ca ni te ru i de o el. în sat. m c ind speriat . c ci cunosc ei cu vântul ner bd tor i nec jit al st pânului. jugul îl frige. c ci zorile prind s mi jeasc . ca din ni te dumbr vi înflorite în adâncuri.it . pe p mânt se deslu esc toate: satul. plugarul.

b tut de razele fierbin i ale soarelui. încremenit. Dar decât mâncarea. i de la dânsul î i poart privirea la umbra ce o arunc el singur pe p mânt. e-bibliomax http://www. gata s urneasc iar i plugul pe brazd . privind când cu un ochi. când cu altul spre p mânt. cu ochii închi i.tk/ 35 mailto:bibliomax@libero. – O-ahoo! Soarele s-a înfipt în cre tetul cerului i de acolo dogore te v zduhul.O albin r t cit se ine mor i de plugar i el o alung . Împrejurul gâtului simt. cu mâna.i uneori ciocul. ale c ror împuns turi îi scot broboane de sudoare. prichindelul le-a adus o oal cu ap în care nici nu le intr bine botul. Duman se uit la dânsul. înfigându. cu fa a ars . la picioare. Un graur s-a desprins din stol i s-a l sat pe spatele lui Joian. Graurii. se apropie de st pân. bouleanul r mâne în soare. i parc în elege. Un prichindel de copil i-a adus i omului de mâncare: o bucat de m m lig cu ceap . În dreptul lui Duman. ca într-o pânz r coroas . odihna parc e mai priincioas . supt ar i a soarelui. Boulenii nu mai m nânc . pân când îl învele te în umbra trupului lui trudit. urma jugului scos. parc simte. cu genunchiul piciorului drept îndoit. Omul face un sac mototol i-l pune supt cap. care-l poart îng duitor. ca un vornicel ce arat calea. Boulenii r sufl din greu. înfuriat. parc în mintea lui se fa ce deodat o lumin omeneasc : porne te cu pa i grei. Apoi.bibliomax. un cocostârc p e te agale. la umbra care parc se topise din el. Au r mas ei singuri în câmp. ca pe-un prieten. moale ca o cea . arina e încropit ca i cum ar fi turnat cineva pe deasupra ap fiart . ca o zgard de fier. Apoi r mân a a cu puterile sleite. Plugarul le-a dat o mân de coceni din care ei de-abia aleg câte unul. Iar înaintea plugului. doarme plugarul. cocostârcul au zburat. de i se a ternuse.it .

din zare. i. pe care a hr nit-o cu laptele ei. În fa a ei. prev z toare. câte o cli p . puteau a se încumeta. Acolo. C prioara îl linge. s str bat o p dure. ca de în mijlocul lumini ului. iar ochii i se turbur de apa mor ii. supt col ii fiarei. cald ca o blan a p mântului. se opre te. i limba ei sub ire culc u or blana moale.C PRIOARA Pe mu chiul gros. m t soas . a iedului. Atunci c prioara d un zbieret adânc. e p zit i de du m nia lupului. C prioara î i azvârle picioarele în fug fulger toare. pe urm prin hrube adânci de ver dea pân ce p trunde în inima întunecat . sus. iedul deschide ochii. c prioara simte durerea. la p mânt. C prioara contene te fuga. p e te încet. Un salt i iedul ar fi fost sfâ iat. i iedul i se ine voinice te de urm . Dar în aceea i clip c prioara se opre te. încol e te un sim imânt st ruitor de mil pentru fiin a fraged c reia i-a dat via . de supt o cetin . ca s urce din nou spre ancuri. Ma ma îl prive te in sufletul ei de fugarnic . adulmecând. c ci pe muchile pr pastiilor acelora numai ele. ca un iad. Acolo l-ar fi tiut ca lâng dânsa. Acesta i-a întins capul cu botul mic. c pri oa ra r mâne cu capul întors spre iedul ei. bucuros. e-bibliomax http://www. în salturi în dr zne e – s încerce puterile iedului. se tope te în adâncul p durii. C prioara se îmb rb teaz . beh ind vesel. Iedul. Dar trebuie s scoboare. dintr-un salt. v zând prada mai mare. doar la s riturile ame itoare. ca de-o presim ire. catifelat i umed. i.tk/ 36 mailto:bibliomax@libero. dar de care trebuia s se despart chiar azi. apoi se avânt ca o s geat i. caprele. se las dezmierdat.. pe picioarele sub iri ca ni te lugere. ca i cum ar mirosi genuna. Pr bu it în sânge. i-au mers mult a a pân ce au dat în sfâr it de lumini .it .. Dar pân la ele erau de str b tut locuri pline de primejdii. printre care vrea s -l lase r t cit. din pieptul c prioarei scap ca un muget în bu it de durere.bibliomax. c ci vremea în rcatului venise de mult înc . zburd de bucurie. pe spatele mamei lui. sfâ ietor. cu ochii închi i. uit iedul i se repede la ea. însp imântat. c prioara st jos lâng iedul ei. a p durii. cum nu mai scosese înc . i cum se uit a a. intr apoi supt bol i de frunze. i numai când acesta. Lupul. o ia înainte s rind. sare în picioare i porne te spre ancurile de stânc . ochii lupului str luceau lacomi. i de iscusin a vân torului. cu ochi îndurera i. Trece din poian în poian .

i el fiindc m-a purtat pân aici. Iar puricele. Dar pe când ciobanul. Când d du îns cu ochii de spinarea m garului i v zu ce cl d rie st tuse deasupra lui. dou l vicere – ale st pânului. c ci aveau s mearg la târg. pe poclad eaua de lemn. s se-nve e minte de alt dat . i i-a strâns chinga bine. m garul r mase cu urechile pleo tite. iar m garul de-abia p ea. mo . i hop! deodat . mâniat. gândea puricele. sare. M garul tres ri. greutatea asta am dus-o eu în spate! Pân acum n-am tiut c -s a a de voinic!“ i privea cu mul umire cum desc rca ciobanul pe m gar. s nu. Iar când omul dete toate lucrurile jos. puricele. Iar puricele zise. s -l înviorez pu in!“ i a a zicând. Apoi a-n ce put s -i îngr m deasc pe spate: o saric – a ciobanului.VOINICUL! L-a adus ciobanul. opt sedile cu brânz – patru i patru. de pe frunte. Cât era de mic. supt o încre itur a pocl zii.i scoat ochii. I-a pus o poclad . i-au poposit în ograda st pânului. un purice s ri de pe mânica ciobanului pe spinarea m garului. spre sear . s ri drept pe botul m garului de-l pi c pân la sânge. Iar ciobanul îi a ternu pe spate câteva be e. iar deasupra. e-bibliomax http://www. tocmai cât îi trebuia s fie la largul lui. de urechi – ca pe-un biet m gar ce era. se strecur bini or-bini or. cu genunchii îndoi i.it . ce loc prindea? Iar greutatea care îndoia genunchii m garului cum putea s -l apese? i-au pornit la drum.i f cu un locu or. „O s stau la umbr “. iar ciobanul înc rca mereu. pe mâneca ciobanului. în sine: „Uita i-v ce m m lig de dobitoc! Eu nu-s nici cât urechea lui i nu m plâng de câte am dus în spate. i. cei doi b ie i ai st pânului veni i la stân din ajun. Curgeau n du elile de pe cioban.bibliomax. patru tigve cu lapte. sprinten i odihnit.tk/ 37 mailto:bibliomax@libero. i-au mers zi de var prin ar i a lui cuptor. câte dou de fiecare parte. b ie ii st pânului se muiaser . sim ind c-au ajuns la cap t. spate la spate. au ajuns la târg. mai s cad în bot! Ia stai. aducea poclada s o puie pe s rmanul dobitoc. tergându. s se cump neasc . r mase încremenit: „M i. Au trecut pe unde au trecut i.i sudoarea cu dosul mânii. dete dintr-un picior i v rs o tigv cu lapte.

copacii. i gândul: – Poate dai i peste o prieten . Se opri tocmai în stuh ria iazului. ispitind. i-n cuprinsul larg. a-nceput s sar de bucurie: – Poate mai întâlnesc un prieten. i gândul îi r spunse: – Poate mai întâlne ti un prieten. i mergând a a.i mai vaz umbra! e-bibliomax http://www. se ridic . – . p durea. se întinse pe p mânt o ar tare cu dou coarne grozave..it . iepura ul se destinse ca o coard i o zbughi la goan . iaz de oglind .. ca într-o nem surat sal de dan . a ie it tiptil-tiptil din cur tur . i iar upai. apoi o lu de-a dreptul t ind câmpul. i totu i luna înc nu a r s rit. s nu. i-a v zut întinderea lucie de z pad . se scul i iar se rostogoli.. veveri a pleac creang lâng creang . de la spate. ca de ghea . Noapte lucie pe o lume ca din pove ti: copaci cu zah r.FRICOSUL Iarn . Încet. veni de-a dura ca un bulg re. Atunci. î i zise iepura ul. înh i uri. iepura ul cu gândul î i vorbesc: – Ce lumin . i când a ajuns la margine. i totu i luna înc nu a r s rit. – Dar o s r sar ..upai. vulpea st lâng vizuin i nu se-ndur s mearg la vânat. tufele î i dezbr car deodat umbra. O s r sar . ca o de ucheat .. se ghemui cu ochii închi i... alb i ea. ascultând. i prive te nemi cat. pân jos. uria ul policandru al cerului î i aprinde. iepura ul se opri o clip s se odihneasc . Stelele p lir . Iar iepurele a zbughit-o la jucat. Dup clipa de spaim .tk/ 38 mailto:bibliomax@libero. Iar iepura ul împietri de groaz : chiar de lâng el. de-abia suflând. câmp de cristal.bibliomax. luna. Acolo.. – . una câte una. luminile. Vie uitoarele pus tiet ei sunt îmb tate de farmecul acesta: paserile zbor ca ziua. i hoin re te. p durea-ntreag . se pr v li în vale. iepurele sare vesel: – Poate dau i peste o prieten . i cum mergea pe marginea unei vâlcele. lupul popose te pe labe.

crucea bisericei str pungea seninul – în razele soarelui p rea c pâlpâie i dânsa ca o flac r . Tocmai în fund. în care un cal. Dealul se urca rotunjit. grajdul mic unde îl a teptaser . mânios parc . lâng biseric . Pân la târg nu mai era mult.i l rgeasc dârlogii. O s încap tocmai bine. mai b trân . atuncea. din drum. Câ iva purcei fugir . De sus c deau într-una razele soarelui ce-i str b teau prin p r i-i be icau pielea. negri. i-n fa a lui i se p ru c se ridic deodat . o ploaie de lovituri îl f cu s . cu buza de jos spânzurând. Un vântule r coros îi în f ura gâtul i crupa ca într-o pânz ud . Acum mergea cu capul în p mânt. o tr sur tras de doi cai mari. întrez ri. Mu tile îl nec jeau. se opri. cele dintâi c su e acoperite cu stuh.GÂZA Calul suia. gui ând. scufundate. i câ iva copilandri stau cu pieptul peste mas . N du ise. nu mai înc lec . ars . În mijlocul satului. o femeie se întorcea de la fântân cu o tigv plin cu ap pe um r. Calul se opri câteva clipe. cu mijlocul frânt. c ci jitarul lipsea. Vedenia cu ieslea se terse.i ia seama la mers. Târgul r m sese în urm . Lovitura unei vergi îl f cu s tresar . se întindea departe. i calul. Cei din urm copaci r maser în urm . Vântul iar se curmase. câte un stejar se ridica din fundul pr pastiei. pân în poalele mun ilor întuneca i. nu se g sea m car o ferestruic prin care s str bat c ldura. ca un drum de moar . ale satului. cu coama împr tiat în tot lungul gâtului. la dreapta i la stânga.it . i c pentru dânsul e un locu or mic deoparte. ieslele cu fânul proasp t. îi arunc dârlogii peste oblâncul eii ce-i încorda gâtul i porni pe jos. sufl puternic.bibliomax. femei. dealul. O smuncitur a dârlogului din dreapta îl îndemn s ocoleasc f r întârziere. parc . târgul sticlea în soare. Pe lavi e. cu ulcelele dinainte. sim i c l re ul pr v lin du-i-se pân peste gât. înecat de colb la cea mai mic adiere de vânt. care mai venise o dat . r s rit ca din p mânt. scoborând prin mijlocul p durii. cu capul sprijinit de mân . care începea s se arate mai deas . la stânga. Deodat . St pânul s u se scoborî. Trecerea celor doi telegari îi d du i mai mare putere. trecu an ul pe o podi c ce se îndoi supt greutatea lui. Câmpul parc îl mai învior .tk/ 39 mailto:bibliomax@libero. Unde i unde. câmpul. Î i încord mu chii i o lu în trap. acoperite de aluni uri. un câine se lu dup el l trând amarnic. acoperit mai tot de lumân ric . La poarta arinei st tur . o iesle mare-mare. deodat . dar vârful lui r mânea mai jos de în l imea oselei albe. mergeau aiurea. p durea pe margini st tea încremenit . mai f cu cei câ iva pa i de ajunse pân în vârful dealului. zbur pe lâng dânsul. Calul ridic pu in capul. iar z bala îi ardea gura. Era r coare. din greu. în fund. cât de cât. Drumul se întindea neted. poticni. D dea mereu din cap s . o sut m nânc stra nic din iarba coapt . pân ce c l re ul îi l s cu totul slobozi. ca un sân. deschise poarta. Calul deabia putu s prind scânteierea intelor de argint în care erau b tute hamurile. iar marginile lui se pr v leau repezi. mo negi. Ajunsese la crâ m . Apoi târgul se ar t din ce în ce. se împr tiau printre îngr diturile de nuiele. apoi o smuncitur a frâului îl sili iar s porneasc . În sfâr it. e-bibliomax http://www. doi.

s-o goneasc .tk/ 40 mailto:bibliomax@libero. cum i se ridic pe gât. o sim i cum iese i porne te. Spre crâ m se auzeau glasurile celor ce beau. i se împr tie pân în suflet i-l r cori ca un izvor. Gâza î i scuturase aripele pline de colbul de aur al florilor prin care zburase.. O gâz mic . îi nimeri într-o nar . nici un jgheab cu ap .bibliomax. plec în jos capul. Calul r mase singur. i str lucirea ei îi aduse aminte de sclipirea intelor de argint de pe hamurile celor doi fugari. Din alt parte venea miros de o et. o mul ime de poloboace pline cu hu tile bor ului v rsat din ele. Frânt de drum. nimic. calul î i apropie genele i dormiteaz . Apoi o v zu cum o ia de-a curmezi ul. În c tina de al turi vr biile îl asurzeau. Calul se preg ti s sufle. la umbr . i în aceea i vreme un fior îl furnic în tot trupul. Cu coada ochilor de-abia o z ri. cu picioru ele m runte. obosit s mai zboare aiurea. Primprejur nici un fir de iarb . sprinten . înecat de colb. pe lâng o chiul lui. de fân. pe supt coam . o sim i cum merge deasupra pleoapei. în susul frun ei. Deodat un zumzet u or îi lovi auzul. Mul umit. Întoarse capul dup st pânul care plecase gr bit.St pânul îl duse dindos. Dincolo de gard. i r mâne acolo. lâng ureche. i-i leg dârlogii de un par. cum se suie pân sus. Calul o l s . de flori. lâng un gard.. dar f r veste un miros de câmp.it . înfio rându-l u or. e-bibliomax http://www.

Vine la pas. se a az pe crupa lucioas . Vine i se duce mereu. se i nu se pe urmele ei. ce. cu n rile umflate. În grajd. la pas.. mira i. ea se culc jos. se îmboln vise. pe ceilal i îi hr nise. i o întov r esc pân departe. Atunci aude glasul c l re ului care gone te caii. î i mai aduc aminte de dânsa. alba tri. De trei-patru ani parc au uitat-o to i.. În untrul grajdului se f cu deodat parc i mai întuneric.it . s simt mai tare mirosul ierbei s lbatice. pe lâng ea nu simte nici un cal. când viscolul geme la fere ti ca un uria r nit. fluturi mici. se in dup dânsa. cu coada lung . ca i când ar alinta-o. s scape de dânsa. Iarna e ca într-o pivni . dar nu-i v zuse niciodat . lipit de-o grind . îi alintase cu botul ei catifelat.i aveau cuibul chiar deasupra. dânsa nu se z rea. apoi de-a lungul unei pr p stii grozav de adânci. care. Sim ea c ldura soarelui. apoi r mâne cu urechile ciulite. Dar ea pune piciorul încrez toare. cu ochii în gol. dar lumina nu mai era nic ieri. sc pase cu via . mirosea câmpul. odinioar o mai z rise. nimeni nu se apropie de dânsa. i noaptea. Deasupra capului era fereastra. Ieslea era în fa . Pe rând clopo elul a trecut pe la to i mânjii ei. cu coama împr tiat peste ochii orbi. se împr tie repede. Dânsa pa te pu in. Venea diminea a în urma hergheliei în tregi. P zitorii hergheliei au privit la început lucrul acesta. cânii nu o latr . o cunoa te i-i e drag . un grajd p r sit în care nu mai ea st . i ea r mânea în picioare. La amiaz vine la ap . înf urat în mirosul cimbrului ce cre te tocmai pe fund. îi sim ise lâng dânsa. o iau razna. alungându-se unii pe al ii. sleit de puteri. Pe doi dintre dân ii îi inea minte înc . cum o strig prelung: „Martaaa!“ Ea întoarce capul i o ia înapoi. i peste o clip se tersese dinaintea ea. în care dac ar putea s se uite ar c dea ame it poate. cei mai frumo i de prin inuturile acelea. i parc întreg câmpul s-a obi nuit cu dânsa. î i tie locul la jgheab. apoi au l sat-o. merge cu gâtul întins. Dar fereastra tot nu se lumina. Arareori. cum merge încet. Apoi str bate satul. A fost groaznic cea dintâi noapte. ascultând de departe clinchetul clopo elului de argint de la gâtul calului. a a ca prin sit . dup o ploaie groaznic . a teapt s aud a doua zi glasul unui e-bibliomax http://www. nelini tit . printre tulpinele înalte de lumân ric ce o ating u or. într-o înc pere singur . i-ntunecat a r mas deatunci! Acuma se deprinsese.P R SIT Lui Ilarie Chendi Singur ! În tot cuprinsul câmpului larg. seara. între paiele moi. Pleac singur din grajd i se întoarce singur . doar a aluneca odat . nu de mult înc . atra i de albea a p rului. ridic ochii i stete a a pân când glasurile oamenilor. pe acela i drum. alb cum e laptele. Într-o sear . S-a de prins: o ia mai întâi de-a curmezi ul câmpului. se ridic iar i. încol cit de-a lungul picioarelor sub iri. i. îndat ce ajung în câmp. ca i cum ar a tepta pe cineva. ciripitul rândunelelor.bibliomax. care parc o învioreaz . decât numai când vântul culca ierburile înalte. Ceilal i cai.tk/ 41 mailto:bibliomax@libero. Merge drept pe marginea povârni ului. To i ceilal i beau mai încolo. îi vesti diminea a. î i g se te totdeauna fânul. dar î i pierduse vederea. copiii nu o fug resc.

nu putea s r sufle. la vale. venite cine tie din care codri..it . se în bu ea. oprind-o tocmai pe un dâmb dedesuptul c ruia fierbea pârâul. lu drumul înapoi. i ajunse la marginea pr pastiei. i vântul. când cele dintâi pic turi c zur plesc ind pe trupul ei. O apuc un tremur. Se scul în picioare. deodat . apoi se surp dintr-o dat . r sturnând-o pe-o coast . aerul parc era mai greu. aproape nu mai putea merge.. e-bibliomax http://www. f r de veste. De departe. i. vântul începu s sufle. cu vâjâituri puternice. i. înnem rginirea înecat de flori dese. adulmec . dinspre mun i. Un tunet de-a bia se auzi. cu suspinuri adânci. repede. curgând i dânsul ca o ap . supt potopul ce se rev rsa de sus. apoi soarele începu s ard din ce în ce mai puternic. dibuind înfrico at . În diminea a aceasta o lu încet-încet din grajd. vroi s pasc . i se p ru c se mi c supt ea p mântul. ca i cum ar fi fost pr jite. din coam apa se scurgea ca dintr-un izvor. rostogolind-o pân în adânc. îngrijat . care culcau tulpinele i le încurcau într-o re ea. aplec m nunchiurile înalte ale cimbrului s lbatec peste trupul ei zdrobit. Ploaia c dea cu furie. p ind ca printr-o bâltoag în care picioarele i se afundau. care sufla printre malurile pr pastiei. în fundul c reia uvoiul gâlgâia înfuriat. pe deasupra paserile alergau gr bite. sco ând ipete de spaim .bibliomax. Semin ele florilor miroseau. Se sim ea slab . o greutate parc o ap sa deasupra cre tetului. malul se desprinse mai întâi domol. venea ropotul ploaiei. când intr în câmp. Un tropot în bu it îi izbi auzul: herghelia se întorcea în fug . Întinse botul. smulse câteva fire de iarb i se a ez ca niciodat jos.tk/ 42 mailto:bibliomax@libero. i prin vuietul ploaiei un glas r suna prelung: „Martaa!“ i a doua oar : „Martaaa!“ Apoi nu mai auzi nimic. i iarba se înc lzi supt dânsa ca într-un culcu . se opri deasupra deschiz turei adânci. În câteva clipe ploaia o înec .om. Atunci. nici n-avu vreme s se înfrico eze.

trupul îi era numai o ap . o legar i-l mângâiar îndelung pe coam . st teau zile i nop i în ploaie i glod. prin locuri str ine i dep rtate. dar când v zu c du manul e tot pe spatele lui. Trecu i r zboiul. mul umit de lini tea dimprejurul lui. la strig tul goarnei. Sim ea c pe urmele lui veneau al ii. În mijlocul lor s-a i nut cât va vreme de mama lui. Apoi. Iar în fuga nebun . prin fa a regimentului. se avânt . i nu mai putea de mul umire. Târziu. Întors acas î i lu locul în grajd. s-a strâns ghem. de lumina e-bibliomax http://www. în v zul sutelor de cai ce st teau nemi ca i. înfrânat cu de-a sila de c tre cineva care se arunc . acoperite de ierburile de se. L-au nec jit îndelung pân s -l înve e cu via a înfrânat de z bal i pinten. în crup îl ardea o usturime grozav . de împu c turi. se întoarse încet purtându. cu s biile scoase. dup alerg rile prin vânt i ploaie. î i duse c l re ul departe desp r indu-l de ai lui. ocolind mereu. puse capul în piept. în largul pustiet ilor acestea. a deprins cele dintâi goane. Atunci se ridic în dou pi cioare.i st pânul. Mânile st pânului îi sp lar rana u or. Într-o zi. se în torcea în grajdul în care îl a tepta nutre ul.CALUL S-a trezit în câmpiile întinse. Atunci a în eles c ceva îl amenin . ce atârnau pân lâng p mânt. ca i oamenii de pe ei. învins. Dup câ iva ani porni la un drum mai greu. c cineva vrea s -i rmureasc li ber tatea. c ochii îi ard i c limba îl frige. o iap oarb ce sta r zle it de ceilal i cai. dar nici unul nu-l ajunse. supt cerul înc rcat de norii de i. a l rgit n rile i. -acolo i-a ridicat capul. i. când a sim it fiorul s lbatec ce i se rev rsase în sânge. în goana nebun . se sim i mânat la moarte într-un vârtej însp imânt tor. i. r spunse la chem ri necunoscute. Dar când se înv ase cu via a asta slobod . ale Ungariei.tk/ 43 mailto:bibliomax@libero. trimi ând dep rt rilor cel dintâi nechezat puternic ce-i ie ise din piept. cutre murându. Mânca p mântul supt copitele lui. era de mult deprins cu aua i tia chiar ceasul de diminea la care pornea înspre câmp ca s . Un nechezat parc îl chem dincotrova. c -i smunce te frâul tot a a de crunt. sim ea c i se aprinde ceva în untru. Un zid de s bii se în l deodat împrejurul lui i-l opri.i poarte c l re ul. În fa le r s ri deodat un alt vârtej i se lovir într-un înv lm ag de glasuri. în capul c l re ilor. I se p ru c nu mai e sc pare. de vaiete. Mergeau feri i. c lare pe el. când. s ri peste trupuri de oameni i cai. Apoi plec pe drumuri lungi. O t ietur de sabie îl crestase adânc. sim ea zbucium rile celui de pe el. De la o vreme se sim i sleit de puteri i se opri. apoi s-a destins repede. dintre care cei mai frumo i fuseser mânjii ei. se pomeni o dat prins din fug .it . i a por nit ca o s geat . când se opri la un ad post. dintr-o s ritur . se întoarse i se arunc orbi înapoi. Când s-a dezmeticit bine-bine. ierburile îl biciuiau i i se încol ceau ca erpii de picioare. oprindu-se la bubuitul tunului.bibliomax.i coama încâlcit de spini. culcate de vânturi. gura numai o spum de sânge.

iar el lu . st tu cât va vreme cu ochii pironi i. pân îl aduceau solda ii în grajd. serile arareori. i pleca încet-încet prin ograd . Vremea trecea! Anii se scurgeau repede unul dup altul! E-he! Cine tie când fusese r zboiul! Dar o dat cu anii s-a scurs i puterea. rupse frâul i. Când cel tân r ie ea în uat. generalul veni. i-l purta numai la pas. În grajd vara era r coare. se alipi de cel lalt i începur s m nânce lini ti i. ca i cum nu s-ar fi întâmplat nimic. diminea tare. avea s fie mutat mai în colo. Venea dimine ile la el. dar de atunci îl lua mai rar la câmp. îl mângâia. î i r zima botul de gâtul celui tân r i dormita. Iar serile. repezindu-se c tre cel lalt. Iar când se duser cu to ii. Îi desp r ir repede. pentru întâia i dat . lini tit. A doua zi. rupse belciugul i. dându-i fiori ce-i fugeau pe supt piele. i avântul lui. înc lec i porni. Însu i generalul ar t unde s -l puie la iesle: – el.. nu. Acolo a tepta s se întoarc tovar ul ca s m nânce. înspumat. întinse i dânsul gâtul. r mânând slobod. calul cel tân r întinse capul.. b trânul. mirosul acela de câmp care-i amintea de herghelia lui. În urm primea loviturile de vergi i se punea s mestece. i se mu ie încheieturile i trupul îi alunec jos. Încet-încet. apoi tres ri. în fa a lui. i boturile lor se atinser .i g sea astâmp r. Din seara aceea nu-l mai legar . Se deprinseser împreun . apoi r mase cu ochii pironi i pe acel care-l înlocuia. În fiecare zi. iarna cald. ridic în sus capul. cu ochii închi i. sim ind. e-bibliomax http://www. cu ochi cercet tori c tre b trânul lui tovar . B trânului parc îi veni din nou vlaga tinere ei. de fânul mirositor ce-l smulgea de deasupra capului.tk/ 44 mailto:bibliomax@libero. îl mu c de gât. nutre ul. unul lâng altul. îi pl cea s m nânce încet.ce se rev rsa pe ferestruica din fa . b trânul necheza în bu it. apoi îl p r sir i acestea. el se smun ci. B trânul întoarse capul i-i urm ri cu ochii pân departe. dup el. Au stat câtva a a. Într-o zi. peste care razele soarelui c deau ca o ploaie cald din susul ferestrei în guste. aproape nu se mai puteau desp r i. din care dânsul mâncase mai înainte. cei doi cai se m surau cu privirea i câteodat b trânul.. de caii lâng care nu fusese de atâta vreme. porunci s se puie. S-a ridicat repede. Diminea a mergea la câmp. Parc nici lui nu-i mai venea s ias din grajd. ca i când ar fi vrut s se hot rasc . se rostogoli pe-o parte. O dat poticni i se rostogoli jos cu c l re cu tot. se închise u a. gâtul nu mai sta a a de încordat. ca de obicei. dou lovituri de varg .it . întoarse capul spre u i nechez prelung. în fa a ferestrei. picioarele îi tremurau dup o cale mai lung . veni încet. Îmb trânise. iar noul venit îi lua locul. Într-o zi b trânul nu mai putu s se in în picioare. când obosea s mai mestice. se uit la st pânul lui. Într-o sear . i vremea trecea. apoi poruncea soldatului s -l plimbe prin ograd . apoi. Ochii i se împ injenir deodat . Întâi se inu sprijinit în cele dou picioare de dinainte. ochiul nu mai c ta departe. Acesta a stat o clip . i când venitul ridic botul s smulg din bra ul de fân. apoi b trânul se încord . În urm nu-l mai lua deloc.bibliomax. dup mult vreme. în col . Voi s se rezime de tovar ul s u i nu izbuti. reînsufle it. de la soldat. genunchii îi tremurau i buzele sc par jos mâna de fân ce smulsese atuncea. b trâ nul sim i cum se întunec ferestruia spre care c ta. se smuncea s se arunce. ca niciodat . aua pe calul cel lalt.. horc i de câteva ori i r mase întins. u a grajdului se deschise larg i doi solda i aduser un cal tân r. zb tându-se încet. Iar calul cel tân r î i a propie botul de trupul aproape nemi cat.

g si zorelelor o sc dere. „Hai într-acolo“. i totu i în dat ce se trezi fluturul. Trecu pârleazul. i. mirosul rozetei îi umezi sufletul. o g se ti pretutindeni. ca o uvi de sânge. „Parc e mai cald ca la câmp“. „Nu-s statornice“.i aripile albastre stropite cu aur. iar seara se-nchideau moroc noase. sinilii b tând în roz. A ezându-se în potirul parfumat. gândea trengarul. i plec mai departe. i b tându.HOINAR O clip inu noaptea. le s rut pe rând. când întunericul e numai o strângere de aripi a luminii. dac e vorba s ies mânjit!. Fiindc nu fusese de mult pe la târg.“ Se în l în aer. gândi flutura ul. zborul. deodat se resfir din înalt m nunchiul str lucitor al razelor de soare. i unde mai pui c aici stai ca într-o m n stire. se gândea: „Nu e floare mai fermec toare ca rozeta. urm : „Ce are-a face rozeta cu crinii. tol nit pe frunzi oarele moi ca un pa . sub ire i mândru al unui crin întârziat. i cu toate astea ar avea dreptul s fie mândr cu fa a ei îmbujorat . Era un strat de garoafe. aproape verzi ca i frunzele. unde poposise de cu sear . de aceea zise în sine. Repede se scoborî de se a ez pe o tulpin de rozet . b nuind: „Ce Dumnezeu r sare soarele atât de târziu!“ Dar ca i cum Dumnezeu i-ar fi f cut pe voie. Curând z ri o gr din cu fel de fel de flori. u or ca un fulg. În vremea aceasta ochii lui z rir . Uite asta – cu geta craiul – asta nu-mi e-bibliomax http://www. i se nec ji: „Foarte mul umesc de gazd . mehenghi. când parc îl ame i ceva. în r coarea umed a dimine ii. „Fragede flori“. i se p ru c dormise de când lumea.“ i st tea hoinarul. Cum zbura a a. Ce s vad ? Nimic! În schimb de jur împrejurul privazurilor. întinse aripile.. s se odihneasc . din vârful galben al tulpinei de lumân ric . se furi întâi pe la ferestrele casei. Dar tot privind la ele. acoperite de rou . i.“ i fiindc în clipa aceea veni pân la el adierea unor crini. „Aici o s stau ast zi pe vremea ar i ii“.bibliomax. la amiaz într-alt fel. i peste câmpie n v li un v l de aur. alb ca z pada. ca de ni te nestimate. Fluturul î i pâlpâi de câteva ori aripile. prea î i schimbau fa a: diminea a într-un fel. ad ug craiul. lovi de câteva ori aerul i se l s . î i lu . „Ce s fie? A! Mirosul garoafei. „Uite-o floare care nu-i n zuroas . îmb t tor miros. r suflând mireasma îmb t toare. cât in nop ile de var . i cum r m sese pierdut. liliachii b tând în albas tru. o lu într-acolo.tk/ 45 mailto:bibliomax@libero. zglobiu. Se înc lzise grozav. berbantul î i destinse aripile pu in.it . prive te.. Cine-l pusese! Mâhnit. fragede.“ Gândind astfel privi mai bine tulpina florii. cununi de zorele se împleteau cu florile deschise. dar b g de seam c se umpluse de praful galben al florii. pipernicite. î i mai schimb din p reri: „Într-adev r. Da. cine împr tie o asemenea mireasm ! Ce flori m run ele. dar de ce oare firea nu îmbin niciodat toate însu irile la un loc? Poftim. garoafa într-adev r mi-i drag . cu crinii albi ca spuma laptelui!“ F r s stea în cump n î i f cu vânt spre lugerul înalt. degeaba! În mireasma ei s mori i mori fericit. crea i îmb ls mat . î i zise. gândi sprin arul. deasupra unei garoafe b tute. a a. Perdelele erau înc l sate. deasupra straturilor.

s aib un miros al ei. Fiindc -s albastre ca i mine. s a tepte zorii. str nutând. le l s în urm . Îl apucase noaptea în drum. i-n gr din !. numai al ei? Trebuia s împrumute mirosul pip rat de cui oare? Pfui!“ Zglobiu.place la garoaf . î i v zu de drum.. mai departe. frunzele. Trecu pe lâng lalele f r s le priveasc . deasupra florii cumin i.. se închin în fa a fiec ruia. Î i strânse aripile una. curtenitor. „Înalte i proaste“. dar nu sprin ar . Neputând s mai zboare. prea te crezi! Eu n-am venit s dorm.“ dar cum se întorcea. îmb trânit. m rog. Ce mai straturi de ochiul-bou lui! „Sunt prea din topor. f r astâmp r. zise pierde-var . lilia cu lui. cu aerul. O lu înspre gherghine. i ziua trecea.“ e-bibliomax http://www. b g de seam curtezanul: ce e floare trebuie s aib ceva care s o înrudeasc de aproape cu cerul. dar în drum f cu cu ochiul rochi ei-rândunicii.. Crai donul o terse repede. î i r suci musta a. în dreapta i-n stânga. complimentând. flori m iestre. necunoscut . Din zbor fur o s rutare unei cicori.. z ri o floare.. Fl c ul se nec ji: „Ho! B b tie. Dar nu-i vorb . i. întrucât prive te barba-împ ratului. dar deo dat începu s orbec iasc . „Flori de paradis.. r t cit pe acolo cine tie cum. mereu. Nu putea. ce i se inea în cale..“ i parc departe. gherghinele îl priveau nepricepute. învoalt . Gr bi.. adic .. Zarnacadelelor le r m sese doar tulpinele.. de-alde dumneata g sesc i în câmp. i spuse o vorb proast unui stânjenel scuturat. Nu mai vedea nimic... Nici nu b gase de seam c se întunecase. aiurea. Ei. pe-un spin uscat. se mai r corise. i cicoarea îi aduse aminte de câmp. în l ându-se sus. soare le sc p ta. îi venea r u numai când se gândea la numele ei. sau cu mine. Ziua trecea. sus. s-or fi crezând..bibliomax. zbur pe deasupra lor. într-un col . i se l s elegant. Coco ate. f cu ochii mici: mic unica r mase lini tit . numai s le fac în necaz. M rg rit rele nu le putea suferi. aripa i se zgârie de-unghimpe. Se scoborî încet. flori.tk/ 46 mailto:bibliomax@libero. „Tot mai frumos e câmpul. i r t citorul zbura mereu. f r s se mai uite înapoi. în roate. se schimb vorba – adeve ri iretul – asta da“. cu mic unica. suspinând nemul umit: „Ce Dumnezeu se-nnopteaz a a devreme!. râzând.. Mai departe. se l s la întâmplare. gazd bun .it . „Uite colo un l vicer de nu-m -uita.. atingându-le dispre uitor cu vârful aripei. lucru mare“. c uta cu ochii trandafirii. se împiedic de o gura-leului: „Mersi..“ i fugi. o veche prieten ...“ Îngâmfat. la ar . Îi z ri. pe tulpinele lor.

pân sus. i asta o mâhnea cumplit. fluturar prin aer. apoi fuseser duse departe. întâi în bu it . în fiecare zi frunza o ferea i seara cântecul se împr tia vesel. cântând mereu. mai dulce.. la ad post.. nu mai cânta.FRUNZA Lui Cristinel S-a desf cut din mugur. odat . apoi se a ez pe stre ina casei.. v rsând parc fl c ri. Pas rea venea mereu. pe cer! Raza se scoborî din nou. înconjur copacul de câteva ori. Pas rea îi venea mai rar. nop ile mai reci. Prea mult lumin . câteodat i noaptea r mânea aco lo. greoaie. venirea soarelui. Zilele erau mai r coroase. înc lzind totul în câteva clipe. mireasma crinilor albi. cerul de sticl . puternic. singuratici. Cu ce rev rsare de str lucire se ridic st pânitorul lumei. înfl c rat. apoi mai prelung. iar aceasta ciripi. Cea dintâi raz de soare s-a împletit pe dânsa. într-o diminea . seara. r coarea o f cu s se zgribuleasc . tocmai în vârf. acoperi cum putu mai bine p s rica. În dup -amiaza zilei acesteia. verde. Crinii nu mai miroseau. cu greu putea s ie piept vântului care o cl tina din toate p r ile.. raza de soare nu mai veni. t ie albastrul ca o s geat . Lumina se stinse. la umbr . care î i scutura s mân a coapt . vântul de toamn începu s bat . Dar. a ipind cu c p orul supt arip . mai frumoas ca toate. Cea dintâi pic tur de ploaie o izbi rece. smulse. Câteva zile a plouat. i trecu mult pân ce. Ar fi vrut s fie ve nic noapte. venit de departe.it . i frunza se bucur . Raza o fripse. cu craiul-nou. a începutului de prim var . Ziua întâi i s-a p rut scurt i apropierea nop ii o mâhni. de se furi supt dânsa. Dar mirosul crinilor. s se vâre între celelalte i s a tepte. cu potirul plin de colbul aurului mirositor. pân la ea. cum nu auzise frunza cântec. mai sus decât celelalte. dedesubt se ridica. câteva tovar e. împr tia mireasma ei în zorii unora din dimine i. i în fiecare zi pas rea venea s se ascund de c ldura cotropitoare. ca o sârm de aur. cerul a rareori curat. într-o diminea cald . i cea dintâi rândunic . Nici rândunelele nu se mai vedeau. se împr tia. Dup zilele acestea lipsite de scânteiere. Nop ile senine. Cerul r mase acoperit de nori. frunza se sc ld în albastrul v zduhului. o p s ric cu pene verzi i galbene. un scatiu.tk/ 47 mailto:bibliomax@libero. Cât n-ar fi dat acuma frunza pe o pic tur de ploaie! Dar norii fugeau goni i de vânturile din în l imi.bibliomax. i toat ziua. prea mult c ldur . soarele r s ri într-o diminea înfocat. veni mole it de c ldur . din gu . uscase totul. Un ciripit str in o mir . înc lzit . Frunza î i sim i puterile sl bite. umed: o ame ea. Dedeasupra îi c dea lumina. În scurt vreme se desf cu mare. cu strig te de bucurie. când i când rozeta. Puternic sufl vântul tomnatic! Apusurile erau ca sângele i parc înro eau p mântul. cerul spuzit de stele o fermecau. f când-o s tremure de fericirea unei asemenea atingeri. a ipind pân a doua zi. e-bibliomax http://www.

pe o alt ramur . dându-se învinse. Frunza auzea mereu. i pas rea parc auzi chemarea tovar ei de alt dat . în trecerea gr bit . În tot copacul r m sese nu mai ea! Ramurile goale se loveau unele de altele tremurând ca de frig. vederea prietenei. se îng lbenea. cea din urm . Unele mai repezi.tk/ 48 mailto:bibliomax@libero. Deasupra. i-ar fi fost de ajutor.bibliomax. atunci b g de seam c i cuiburile rândunelelor r maser goale.it . i noaptea. când parc se cutremura la gândul c poate i dânsa va trebui s se desprind . frunzele c deau într-una. numai într-un târziu. c deau în gropându-se între celelalte. s moar . celelalte. de acolo. i l vicerul de jos nu se mai îngro . ca i când n-ar fi cunoscut locul obi nuit în care cântase. stoluri întregi de paseri plecau în ir. de pe acela i copac. veni.Frunza tânjea. ca i celelalte. într-un l vicer pe deasupra c ruia vântul alerga gr bit. cu aceast . cerul cu nori greoi ca de bumbac. c zu la rândul ei. a ternându-se jos. f r s întoarc m car capul. în largul lui. parc se îng lbeniser i mai repede. din vârf. De diminea pân seara. Începuser s cad . ca o oapt . care. leg nându-se în aer ca o arip de fluture. dar se opri pu in. În clipele acestea. moart . apoi î i lu zborul i. Un fior o str b tu i se gândi la pas rea pe care nu o v zuse de câteva zile. e-bibliomax http://www. ca o rug ciune. altele mai domoale. fo netul cobitor al tovar elor ce o p r seau strecurându-se u or. aninându-se de ramuri ca ce rând ajutor. din ce fusese. Într-o diminea se sperie. pe care o ad postise atâta. lovi cu vârful aripei frunza. de-abia mai inându-se.

Pe luciul de o el al pu tii lui se prelinge sângele. vorb . merg laolalt . a du i de ale. Dar. senin i lini tit nu e pe lumea aceasta? Într-alt târg. d du buzna dintr-un desi . o lacrim . un biet lup. Uimit . Ce mâni frumoase! Iar la de ge tul cel mic o piatr pre ioas . din mijlocul unei p duri. Raza c l tori mai departe. i-atunci raza pribeag se topi în lacrim i-o polei. i-un vals molatec se desprinde de pe clapele pianului. sorbi apa. ar vrea s se înf oare ca o sârm de aur împrejurul sp ngii c l torului celui mai obosit. acum e i el o fiar . g si urma copitei unui cerb plin . deodat . Mun i. Raza îi urm re te. parc atr gea raza. v i: ai ce cutreiera în lume când te-ai a ternut la drum. slab de i se vedeau coastele. curat ca un m rg ritar. de apa ploilor. Înfiorat . î i leag n copila ul bolnav pe genunchi. turbur ce mai r mase. r mas în urm . scot pu tile. mama. zice celor din odaie. din înalt ea se scoboar . pu tile r zbubuie. pieptul mai nu i se ridic . sp ngile se-nro esc în piepturi. care de mult nu se mai înviorase. dimpotriva lor al i oameni se arat . C l torul obosit din urm . Vroi s se strecoare în unda rece dar. cânt rea a se opre te.bibliomax. întinse mânu i a spre obrazul mamei i zâmbi u or. lâng fereastr . Micu ul st cu ochi orii verzi deschi i. tremur toare. câte n dejdi. în clipa aceea. O clipire: du manii se arunc unii spre al ii. dealuri. la o colib . însetat adineoare poate ca i lupul din p dure. raza c l tore te mai departe. i într-o clip . Iar copila ul. i-n clipa aceea degetul fetei pare c fulger de focuri. A a raza ajunge deasupra unui târg. frânge cântecul i se uit cu îngâmfare împrejur: – Uita i-v la diamantul meu. buzele albe nu se pot mi ca. Într-o cas mare. apoi se pr bu i în cealalt margine a p durii dup o c prioar care tocmai trecea. C l torii se opresc. Pe-un câmp. î i îndreapt trupurile. Se gânde te mama: câte necazuri. Un col curat. Mai departe. Fereastra mic e deschis . se repezi. c ut pe ce s se opreasc . bogat . Râs. i ochii tuturor privesc r ut cio i. sub degetele sub iri i albe ale cânt re ei.tk/ 49 mailto:bibliomax@libero. ochi. Dar raza se furi eaz . Pe umeri de-abia î i duc pu tile cu sp ngile ascu ite. într-un salon. un diamant. e-bibliomax http://www. cu fa a supt de neodihn . i-n întâia zi. osteni i. o gr mad de oameni pr fui i. privesc iscoditori i crun i înainte. Într-o poian . într-o mahala s r c cioas .it . o z ri. i acum! i cum gândea astfel. mândr . Când vrei s r t ce ti ai unde. un sunet de goarn r zbate pân în adâncuri. o mul ime de femei i de b rba i sorb ceaiul aromat.O RAZ S-a desprins raza din ghemul ei de aur i-a r t cit prin senin. îi izvor te în ochi mamei i i se anin de gean .

pe când p s rile veneau din dep rt ri adânci. cât ai clipi. În locul ei r s rea îndat alt boboc i.tk/ 50 mailto:bibliomax@libero. spinul de lâng mine ce înalt e. care tocmai atunci se a ezase pe o creang . c parc de la ea se luminase diminea a aceea de prim var . Iar mirosul florii se împr tia în dat peste întreg cuprinsul câmpiei. atrase de mireasma vr jit . preasfântul. se desf cea. Un sticlete. apoi. s vad i ele tulpina m iastr care î i des f cea frumuse ea pentru întâia oar pe p mânt. i nu mai preget : se rug îndat lui Dumnezeu s -l acopere i pe dânsul de ghimpi.TRANDAFIRUL La o margine de drum înflori i trandafirul.. i se rug de Dumnezeu s -i schimbe i lui floarea. c ci floarea trandafirului era a a de ginga . i-au rupt într-una florile trandafirului. i pe mine m dezbrac to i de frumuse ile mele“. la floarea minunat . e-bibliomax http://www. frunzele verzi ca smaraldul. Dup câteva zile trandafirul se mâhni:el se-mpodobea i oamenii îl despuiau. c ci numai eu pot ti c ce am menit o dat . s o p stre ze. lacom. Spinul st tea ursuz al turi. i nu s-au uitat la spin. i-au trecut mereu drume ii. s-a ridicat pân la boboci. a a d inuie te. i-avea crengile lucii. b t toare la ochi ca a trandafirului. s i-o fac ro ie. cu priviri lacome. i floarea spinului se f cu ro ie ca focul. Lucrul acesta îl optise o ciocârlie care. Deosebirea st tea numai în aceea c fiecare l sa i câte o bobi de sânge în vârful vreunui ghimpe. r sfirau n rile s înghit mireasma nemaisim it pân atunci. ca sângele. rupeau câte o floare.“ i. Pân la amiaz trandafirul se acoperi întreg de flori. pentru r sad. i nu era unul care s nu se repead . îl deslu i: „Cum s se ating cineva de spin. „Vezi. i parc i lui Dumnezeu îi p rea acuma r u c pusese într-o floare a a de minunate însu iri. ducea totdeauna lui Dumnezeu câte o s mân din fiecare floare ce cre tea pe p mânt. „Uite cum se închin to i trandafirului i mie nimeni“. „Uite. – daruri pe care nu le împ r ise nici în rai. la r s ritul soarelui. aprins . ce chipe . î i zise atotst pânitorul era dat ca pe p mânt s nu r mân ceea ce numai în rai trebuia s d inuiasc . spinul avea ghimpi. Dar trec torii tot se opreau. i a fost o minune. iar dac aveau câte ceva în mân . când tot e îmbr cat de ghimpi!“ Atunci trandafirul se uit i v zu. Iar din ghimpe sângele a p truns încetul cu încetul în tulpin . rumene ca m rgeanul.it . i nimeni nu-l atinge. puneau mâinile la ochi. c -ntr-adev r. Atunci Dumnezeu i-a zis: „Ve nic o s se ia pe p mânt un lucru drept altul. aruncau s in floarea mai bine.. fluturii c dea adormi i. celelalte flori se plecar în fa a adev ratei st pâne. soarta r mâne aceea i!“ A f cut Dumnezeu un semn. i-ntr-o diminea floarea trandafirului se desf cu ro ie.bibliomax. de la o vreme. î i zicea. îndat a f cut un semn i tulpina lucie s-a acoperit de ghimpi. Drume ii treceau i r mâneau locului. bucuros. ca s -i p zeasc floarea. oricum s-ar schimba fa a. Iar. a a de alb . i al i drume i treceau. i nu era unul s nu rup câte o floare. se trezi i-n dânsul pizma c prea nu-l b ga nimeni în seam .

Peste lume se revars valuri de lumin . cu bogheta altuia.. p unul i se puse drept în fa i î i roti coada: „Prive te-m !“ Se uit pichirea. P unul str luce te de parc ar fi îmbr cat în fir. într-o diminea . drag !“ Dar p unul se sup r . O cas . A a. mic i pestri . Îngâmfarea îi descle t limba:„Ce s te ui i la soare.bibliomax. rotund i de aur. de fric s nu li se a eze cineva de-a curmezi ul dragostei. în curtea aceasta s-au întâmplat multe i m runte. i. dumirindu-se. stingher . dezam git . se uit mirat . americanca altfel. mai auzise c dragostea dac o întâlne ti.. p unul. minunat de frumos.. în curte felurimi de p s ri. hot rî s . au pornit pe paji te. pe socoteala celor doi îndr gosti i. harnic titirez. se-ntrebau: „Ce-i cu americanca?“ Cealalt : „Ce-i cu pichiroiul?“ Pichiroiul a a. Iar zarv .i v d nici str lucirea ta“. când m ai pe mine?Rogu-te. s-o culegi de oriunde-ar fi. prive te. arip la arip . dar ascunzându-mi lumina soarelui. cum se întâlneau dou p s ri fa -n fa .. cu sufletul ei s lbatic. nici mânca. plin de poezie. nu. fel i chipuri.. i-amândoi. de l-a sculat. la soare. dar cam sec. dragostea-i st pân . altele alta. gânde te pichirea. sa rotit i-a r spuns:„Chiau!“: „Bine!“ i zilnic s-au curtat.i puse ochii pe p un – pas re de neam mare – se feri de to i. Numai a a p s rile din curte nu mai avur prilejul s u oteasc pe socoteala altor doi îndr gosti i. Ei i-au v zut de treab . mireasm dulce. s-a dus sub culmea p unului. i-a început pichirea s se învârte-n sus i-n jos pe lâng p un. acum o lun .i caute un so i. pe urm . o americanc . c ci unde-s p s ri multe. mâine a a. i a a. nimeni nu mai putea nici dormi. uimit . Azi a a. dar pe urm i-a dat seama c nici pichirea nu e de lep dat. prive te-m !“ i cum pichirea se uit înc spre r s rit. mare. s-a sculat mai devreme chiar decât coco ul. î i îmbie i iubitul:„Prive te. Au ters-o i ace tia. mândr de frumuse ea iubitului ei. soarele!. o livad i-o curte mare. În cas stau st pânii. e-bibliomax http://www. numai atât e în stare s -mi r spund ? i-n clipa aceea se înal . r coare.tk/ 51 mailto:bibliomax@libero. Acum o s pt mân o g in . i. zor nevoie dup un pichiroi.CA SOARELE!. dar ireat .. în livad sunt pomi roditori. Pichirea îl prive te încântat .Flori. iar u oteli. apoi. pichirea.it . gâ tele u oteau. Nu mai de parte. Pentru întâia oar i-au apropiat pliscurile: întâiul s rut! „Sunt mul umit !“ „Chiau!“ „Sunt fericit !“ „Chiau!“ Ce Dumnezeu. îi r spunse:„Te privesc.Nu i-a mai v zut de-atunci nimeni! Unele p s ri spuneau una. cu glasul ei cel mai dulce: „Pi-chi-chi-chi-chi-ri“:„Te iubesc!“ P unul a privit-o dintru-ntâi de sus. a ciugulit ce-a putut i. un coco a fugit peste gard. pân când i-a venit o dat la socoteal i i-a optit. i ei doi habar n-aveau de gura lumii! De aceea. pichirea îi întoarce spatele.Apoi se întoarce de se uit . Pichirea. când pichirea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->