Emil Garleanu

Din lumea celor care nu cuvanta

CÂND ST PÂNUL NU-I ACAS !

În odaie lini te. Lini te i-un miros! Pe poli a din dreap ta, pe o farfurie, st uitat o bucat de ca caval. Mirosul de brânz proasp t a str b tut pân la cel mai îngust col i or al casei. i din gaura lui, din gaura de dup sob , oricelul nu- i mai g se te locul. Parc -l trage cineva de musta afar . S ias , s nu ias ! Mai bine s se astâmpere. S se astâmpere, u or de zis; dar ca cavalul? Vezi, asta-i asta: ca cavalul. S -nchid ochii. I-a închis. Prostul! Dar ce, cu ochii miroase? i brânza-i proasp t . Mai mâncase a a bun tate acum vreun an. Dar parc nu-l momise într-atâta ca aceasta de acuma. S încerce. Face câ iva pa i m run i, pân -n marginea ascunz toarei lui. M car s-o vad . Unde-o fi? De unde-l vr je te, din ce col îl pofte te cu atâta st ruin la dânsa? A! uite-o, colo pe farfurie. Dac -ar îndr zni! Dar cum? S mearg mai întâi pe lâng perete pân la divan. A a, bun! Pe urm ... Pe urm pe unde s-o ia? Pe lân g dulap? Nu. Pe dup jil ul cela? Nici a a. Atunci? P i, lucrul cel mai bun e s se suie de-a dreptul pe perdea i de acolo s treac , pe marginea l vicerului din perete, pân la poli . i-o dat la ca caval, las , n-are el nevoie s -l înve e al ii ce s fac cu dânsul. Dar motanul? E-hei! La dânsul nu se prea gândise. i, doamne, mul i fiori i-a mai vârât în oase motanul cela. Dar poate nu era în odaie. Ha? Nu era. Nu. Ori icum s mai a tepte pu in, s vaz , nu se mi c nimeni, nu-l pânde te cineva? Cum s nu-l pândeasc ! Dar de când a teapt motanul pri lejul s puie laba pe bietul oricu . Dac nu mâncase el ca cavalul, c ci mirosul cela îi zbârlise i lui must ile, p i nu-l mâncase tocmai pentru asta: s -l momeasc pe laco mul din gaur . Cu botul adulmecând, cu ochii galbeni i lucio i ca sticla, cu must ile întoarse sub iri i ascu ite ca oasele de pe te, st neclintit, dup perna de pe divan, i-a teapt . L-a z rit. Uite-l, îi vede m rgelile ochilor. Iese? Iese oare? Da, da; a a, înc un pas, înc unul, doi, a aa! Dintr-o s ritur a fost cu laba deasupra lui. Bietul oricu n-avusese vreme nici s treac dincolo de sob . Îl apas pu in cu unghiile, apoi, repede, îl ia între labele de dinainte, îl strânge, de drag ce-i, îl r suce te în aer i-l las ame it pe podele. i-l prive te, gândind: „Ca caval i-a trebuit? Poftim ca caval! Doamne! Ce bun o s -mi par mie dup ce te-oi cr n ni.“ Dar mai întâi s se mai joace pu in cu dânsul. Îl pune pe picioare, îl las s se dezmeticeasc , s -n cer ce s fug i iar vrea s -l prind în cle tele labelor. Dar ce s-aude? Un dup it gr bit pe sal . Vai, e Corbici, câinele! Nu-i vreme de pierdut! Din dou s rituri motanul e în ocni a sobei, iar oarecile, mirat c scap , z p cit, cum poate, o terge în gaura lui. Corbici vine, nebun ca-ntotdeauna. În mijlocul od ii se opre te, adulmec lacom mirosul de ca caval, apoi, z rind motanul, se repede i latr cu înver unare. Ar s ri în ocni , dar e prea sus. Se sprijin pe labele de dinainte, tremur , casc , de nelini tit ce-i, mârâie i latr . Apoi tace i, cu ochii inti i la motan, a teapt s se scoboare. Numai uneori întoarce capul spre poli a de un de brânza parc -l
e-bibliomax http://www.bibliomax.tk/ 2 mailto:bibliomax@libero.it

ademene te. i astfel, câte itrei du manii: oarecele în gaur , motanul în ocni i câinele în mijlocul od ii se pândesc munci i de acela i gând. Dar pa i ap sa i cutremur sala. Ce! St pânul! Repede atunci: motanul se înghesuie te i mai în fund, iar câinele o terge supt divan; numai oarecele, mic cum era, r mâne la locul lui. St pânul intr ; obosit de munc , î i arunc p l ria pe un scaun, apoi, mirosind, i se face foame; se-n dreapt spre poli , ia felia de ca caval, taie o bucat de pâine i, mu când când dintr-una când dintr-alta, m nânc din plin, cu poft . i din trei p r i, trei perechi de ochi îl urm resc cu pizm .

e-bibliomax

http://www.bibliomax.tk/ 3

mailto:bibliomax@libero.it

GRIVEI

E b trân. În elege c -i b trân, c -i netrebnic, c cele câteva zile ce i-au mai r mas sunt o povar pe capul tuturora. De când s-a i îmboln vit nu-l mai strig nimeni, nu-l mai mângâie nici o mân , nu se mai întoarce spre el nici o pereche de ochi. A slujit cu credin . Dou zeci de ani, var i iarn , în curtea aceasta a tr it, i-a p zit-o. În nop ile de toamn , cu ploile repezi i p trunz toare, în nop ile de iarn , cu viforni ele n prasnice, el nu st tea în cu ca lui; su flând cu greu, încordându- i mu chii, c ci era vânos, t ia troianul, cutreiera toate col urile gr dinii, i, l trând, d dea de tire c nu e chip s te po i apropia de casa st pânului... Dar în seara aceea, când prinsese de pulpa piciorului pe ho ul care furase mere din pomul de lâng gard! Ani de-a rândul sim ise durerile loviturii de ciomag pe care i-o d duse atunci în cre tetul capului. i alt dat ... Dar câte nu f cuse, câte nu suferise Grivei, dul ul credincios al cur ii! Îns vremea trece, via a cu ea. -acuma îmb trânise! Nu se mai putea duce nici pân la u a buc t riei, s capete un ciolan, s -l ling . R mânea uneori zile întregi f r s în ghit nimic, fiindc nu se putea mi ca. i-acum, în urm , avea ni te dureri grozave. Urla. i mai ales noaptea, când nu avea cu ce s se mai ia, când nu mai vedea pe ceilal i câni, când r mânea singur, numai el i suferin a lui – mai ales nop ile îl chinuia boala. i urla. Mai întâi gemea, în bu it, cu gura închis , cu limba zbârcit , gemea adânc, ca i cum i se desf cea inima din piept. Apoi îl apucau fiorii; spasmurile îi descle tau f lcile i gemetele îi ie eau mai tari, mai ascu ite. Apoi plângea, plângea cum plâng oamenii, cu lacrimi fierbin i, care îi lunecau pe bot, i parc -l ardeau. i-n urm , înnebunit de durere, nu mai putea r bda, în urm urla, urla groaznic, din toat puterea m runtaielor lui, cu toat încordarea glasului, urla însp imânt tor, de r suna pân în dep rt ri, de unde-i r spundea ecoul ca un alt câine care îi plângea de mil . i diminea a, când zorii zilei mijeau, adormea, sleit, pe culcu ul lui de paie. i to i ai casei care treceau pe lâng el îl blestemau. To i. Urletele lui le tulbura lini tea nop ii, le curma somnul i-i f cea s tresar speria i, în pat. Iar unii credeau c preveste te ceva r u, c preveste te moartea cuiva. El îi auzea vorbind, îi auzea i-i în elegea. Cu ochii blânzi, ter i de boal , îi urm rea pân ce se f ceau nev zu i. În elegea i a tepta s -i vie ceasul. Într-o diminea i-a z rit st pânul de departe, venind spre el, cu mânile la spate, inând ceva ce sclipi la o întors tur , în b taia soarelui. Pentru el venea. Atunci, în sufletul lui parc a-ncercat nu o durere, ci o jale, o jale grozav , o jale adânc pentru st pânul pe care-l v zuse copil, cu care se jucase, cu care mersese pe câmp, la picioarele c ruia se culcase de atâtea ori s primeasc , supus, vergile ce i se cuveneau. i jalea aceasta parc -i d du puteri; se scul i, scheunând, plângând, se târî c tre st pânul lui, se târî i, când ajunse, îi linse picioarele ca i cum i-ar fi luat r mas bun. Apoi închise ochii i,
e-bibliomax http://www.bibliomax.tk/ 4 mailto:bibliomax@libero.it

încol t cit, a tept . A tept mult. I se f cuse mil st pânului?... Bubuitura nu curm lini tea ogr zii. i ast zi sim i c nu mai are mult. i parc -i p rea r u s închid ochii în curtea în care tr ise, în mijlocul lucrurilor de care n-ar fi vrut niciodat s se despart , supt privirile care nu se mai îndreptau spre el prietenoase. i, deodat , o groaz , o fric de locul acela în care suferise atâta îl cuprinse. Î i adun toate puterile, apoi ca i cum cineva l-ar fi gonit din urm , se dep rt cât putu mai repede, ie i din curte i o lu pe drum, înspre p dure. Când ajunse în mar ginea ei, intr în cel dintâi stufi i, acolo, între crengile care îi ascundeau vederea, î i f cu culcu ul. i a tept . Spre sear un fior îi zvârcoli trupul, apoi altul. i-nc unul – cel de pe urm . i-n clipa în care- i dete sufletul se ridi c pe picioarele de dinainte, i, cu capul întors spre curte, url , ca i cum i-ar fi luat un r mas bun. i urletului lui, scurt, de moarte, îi r spunse ecoul, pentru cea din urm oar , ca un alt câine care-l chema din dep rt ri.

e-bibliomax

http://www.bibliomax.tk/ 5

mailto:bibliomax@libero.it

îngrozit . i. Porni mai departe. de cealalt parte pe care se urcase. privind i minunându-se numai. din prisos.C L TOARE!. supt tal pa grea a omului. cât ai clipi. s cunoasc mai bine f ptura omeneasc . i-a pornit.. Hai i-acolo! De-abia se coborî îns . dup cât se vede. nu câ tiga nimic. pe cus tura ca râmbu lui. A a.tk/ 6 mailto:bibliomax@libero. în vre me ce drume ul dormea în iarb . i de la al ii. pe cer. mai dincolo. u oar . veni. c . când iarba e proas p t supt rou . Îi pip i. totu i avu puterea s se gândeasc . apoi. i când d du de cel dintâi buzunar al surtucului. furnica. c r b nir toate ou le. îi povestise o bunic a ei. i ce fericire s c l tore ti. ridic prepeli a moart i-o puse în tolb . -apoi diminea a prive ti altfel lumea. drumea a. furnica ajunse la pânza îmbâcsit de praf a pantalonilor vân torului.. c picase odat peste un pumn de ou furate dintr-un furnicar. c ci vederea ei îi amintea. S se scoboare. cât ai clipi. diminea a. în apuc turile ei. se urc pân dup gâtul vân torului. i ai de unde da i la al ii. nu le aduc nici un folos?“ judec ea. repe de. tii destule. Furnica. se ridic pe c lcâiul pe care câteva fire de nisip se prin seser . pân lâng pumnul încle tat pe gâtul unei pu ti. C l toarea î i dete toat silin a s se urce mai re pede pe cizm .. î i i puse în gând s cerceteze. În vremea aceasta o bubuitur groaznic r sun .bibliomax. Îi sui i pe ace tia. cum face în fiecare diminea . într-un col d du peste câ iva bani de aram . Iar în buzunarul unui om. c ut s fug înapoi. ca pe-o prad de r zboi. E c l toare! A ie it din mu uroi furnica. „Iat ce fel de buruieni tiu culege oamenii!“ î i zise. prin miri te. cu greu îi po i cunoa te pe dinafar . altfel o judeci. a pornit s vad lumea.i sunt spul berate. pe mânec . Vân torul alerg . se scoborî pe hain . se opri. bunica d duse de veste nu mai decât. în sus. priveli tea pe care cizma unui alt vân tor i-o d duse într-o zi: trei tovar e din furnicar strivite. Încântat de frumuse ea soarelui.. a luat-o spre r s rit. „Ciudat – gândi furnica în sine – sar zice c numai pentru ca s fac r u î i învelesc oamenii picioarele în pielea groas a înc l mintelor. alt buzunar. tia c pe oameni. de cizma unui vân tor. i. i. Ca s ajung jos trebuia s treac peste e-bibliomax http://www. mai ales. o lu încet. furnica î i lu inima în din i. în mirosul lui pip rat i acru. Buzunarul. îi mirosi – întrebuin are nu le putu g si! „Ce-o fi f când oamenii cu lucruri care. sprinten . Ea tia c ochii duc i mintea întoarce.“ i tot gândind astfel. ticnite. De aceea. ci se limpezesc. Mai în sus. i când. i-un nor de fum înv lui furnica în cea . se scoborî în buzunar. îndat ce d du. aerul jilav de r coare. În diminea a aceasta. Îndr znea i destoi nic . dintr-o dat . prinse drept înainte zborul unei prepe li e. i cum c ta ce anume vrea s fac omul cu lucrul cela ce-l inea în mâ ni. Ispititoare. Acesta ridic toc mai atunci mâna. cu groaz . N-avea noroc! O lu mai sus. gândurile nu. apoi. în rev rsatul zorilor. De aceea furnica se scoal cu noaptea în cap i porne te la drum. o lu la fug pe mânec în sus. în zigzag. întreg neamul furnicesc venise. care se prevestea prin m nunchiurile lui de raze. s nu se scoboare-n el? Din cele ce înv ase dintr-atâtea c l torii. se prelinge lumina ca o und de aur. o ame ise. îmbâcsit cu foi de tutun. cu iscusin . i. Scotoci încolo i-n coace.it . c v zând multe. dezgustat .

Dar cum o apuc .tolb . trupul într-o pic tur de rou . Se scoborî pe-un fir de iarb i î i sc ld . P i iute peste geanta de la oldul vân torului. i. îndat o i l s la loc: f r mitura era ud de sângele paserii. Oricât era de gr bit . la marginea ei. îi mai veni sufletul la loc. Toc mai atunci ochii furnicii z rir o buc ic de pâine ce r m sese prins în re ea.bibliomax. cu mul umire.tk/ 7 mailto:bibliomax@libero. i se gr bi s culea g f r mi tura. lucrul g sit tia c nu se las -n drum.it . mai ales merindele: „Bine c m-am ales m car cu ceva“. î i spuse în gând. i repede-repede-repede. e-bibliomax http://www. „Brrr! Va s zic sta e omul!“ gândi furnica. o lu pe cizm în jos.

de pe fereastra din sal . a ipe te. c ruia îi r m sese pe barb . se plimb pe la icoane. E atâta hran pe foile îngro ate parc de urmele degetelor t v lite prin grâul dulce al colivelor. Î i scutur aripioarele. pe urm s-a ab tut pe la Petru bacalul. î i întinde picioru ele de dinapoi. dup ce sp rseser mai întâi toate învelitorile gavanoaselor cu dulce i. la o leturghie.tk/ 8 mailto:bibliomax@libero. se suie bini or pân -n mijlocul slovei ro ii care o atrage. intr bâzâind s caute ceva dulce de gustat. Sfin ia-sa. Se uit prin strachini. zaharisit proasp t. cu o mi care iute. ei poftim! strig p rintele înfuriat. O musculi .bibliomax. izbutise s . Atunci î i aduse aminte cum nec jise mai zilele trecute. În sfâr it d Dumnezeu i ajunge i la m su . încondeiat cu m iestrie. pr p denie de lacom ce-i! Numai din când în când prinde.MUSCULI A În odaie e t cere. În fa a iconostasului clipoce te candela. cu ochi orul. În clipa aceasta u a se deschide dintr-o dat . Apoi î i a runc ochii pe mas i se sup r i mai r u: – Pân i c r ile mi le-au vr fuit! Repede. pe o margine. pe ale c rei col uri de sus pic turile de cear stau ca ni te pece i. E doar obi nuit cu c r ile biserice ti. i s-a întors acas . cât o g m lie.. un S frumos. la loc. se a eaz pe marginea unui pahar. pe care plodurile îl a ezaser pe pat cu fundul în jos i-l pref cuser într-un cuibar de ou ro ii – c ci e Pa tele... i-l arunc . Musculi a se pune pe osp tat. Iar aici. copiii la hoin rit. ba intr pân i-n potcapul cel nou. Zboar încolo i-ncoace. st deschis. Iar în mijlocul slovei ro ii. ca i cum s-ar în china. popa Gheorghe. în dulap. lâng buze. – Poftim!. lene .i l sase urma avusese grija s se înmoaie dintru-ntâi în dulcea . Se las u oar . intr sup rat. a dat tocmai peste ce c uta: o pat .it . str lucitoare ca un licurici.. Pân ce n-a gustat din miere nu s-a l sat. apoi.i statorniceasc în c pu orul ei un gând: „Ce bine e s tr ie ti i s mori s tul !“ e-bibliomax http://www. uitat acolo de c tre copiii sfin iei-sale. un fir de grâu uns cu miere. tocmai în clipa când. mai adormit . i poftim ce g se te: preoteasa nic ieri – dus prin vecini. strivit . pe-un das c l. scorojit i unsuros. ca i cum ar ascu i dou cu ite. musculi a. aprins la fa . r suflând din greu. i le freac unul de altul. ro ul slovei mari din susul foii. Pe masa din mijloc. a a în treac t. ar ta c dege elul ce. nu o dat ie ise s tul din biserica de peste drum. pe foaia unsuroas . un ceaslov vechi. Prin fereastra deschis soarele scoate sclipiri din sticl ria de pe poli i. drept deasupra ceaslovului. a luat un pelina . A f cut slujba la biseric . Acum s-a s turat. zbârnâind mul umit . se f cu una cu hârtia. Nimic. ca i cum ar fi fost esut la începutul rândului: „Slav ie“. dar bietului om i-a ie it sufletul alungând-o. sfin ia-sa închide ceaslovul.

Mult s fi mers. b iete. ce adânc i albastru se dezvelea cerul! i ce minune! Cu ochi orii lui cât ni te fire de colb. s mearg . pe de margini. dea supra. Se uit în jos i-l prinse ame eala. a mers. i voinicul privi iar în sus. i umbl . Ce se mai întreba! F r îndoial de acolo c zuse. îi deschise în sfâr it bine-bine i privi în sus. i când colo avea atâtea adânci tu ri. i scoborî dincolo. Se f cuse parc mai mititel decât fusese. Nu cum va era o f r mi c zut . de acolo. i v zu c poate.i d dea seama. Într-o zi încerc o pornire l untric : ie i de supt umbra r coroas i d du buzna afar . c parc floarea din vârf des chi dea paharul chiar dedesuptul bulg rului de aur s -i culeag razele. i iar purcese la drum. apoi. dealuri. Încetul cu încetul îi veni inima la loc. mi ca picioru ele fragede i ocolea. o f r mi de lumin închegat . i cât era de hot rât i de vânjos drume ul..i credea ochilor: zile. nu. mai mari. s pt mâni. Pe urm încerc din nou. Privea în sus i nu. i îndr zni: deschise ochi orii mai mult. i de-abia ajunse. bulg rele de aur sc p tase de amiaz . s mearg i s mearg . i de acolo. i ici.GÂND CELUL Cum venise pe lume nici el nu. Tres ri. cât umezeal suptfrunzi oara lui. cruce.. i-al cui era? Mic cât un fir de linte. Atunci se mi c din nou. c p rea o pic tur de rou . Ce – nu f cuse nici un sfert din sfertul drumului?! Puterile îi cam sl biser . deasupra c pu orului. la bulg rul de aur. Cu cât str lucire. Acolo o s se odihneasc . ca o adeverire. parc se întruchipa o frunzi oar l t rea . Se odihni o clip . i. Dar ce dep rtare! i cum s ajung ? Privi în sus. pân în vârf. mo nege te. din care credea c se desf cuse: o s ritur – sau o vedea el ce-o face. Luciu i se p ruse lugerul crinului.it . nici bucurie. dup ce trecu peste un gr unte de piatr cât un munte. ca o prisp . cu cele dinainte î i f cu. Înc vreo câ iva pa i. f r s tie pentru ce. la drum. scânteia. Era el altul? Picioru ele nu mai erau ale lui de scânteiau a a? i mai era îmbr cat în aur! C ci i trupu orul lui. S se suie pe luger în sus. de sus. Ce c utase dânsul acolo? Iar din mijlocul t riei albastre. Privi în sus i se cutremur .bibliomax. b iete! Mai întâi se rostogoli de pe tulpina lucie de câteva ori în rân . z ri lugerul unui crin ce se ridica a a de înalt. pe care i-l vedea pentru întâia oar . un bulg re de aur aprins arunca v p i. S-a trezit ca dintr-un somn i parc era de când p mântul. dar nu se l sa. ud de sudoare. r t cit pe p mânt? i.i putu opri un oftat: e-bibliomax http://www. îl cuprindea întreg. i-a mers voinicul. atâtea ridic turi: v i. Dar ce mireasm se rev rsa de sus!. V zând asta. se ridic pe picioru ele de dinapoi. orbit de atâta str lucire. i atunci.tk/ 9 mailto:bibliomax@libero. Iar când a po posit. pe râna neagr trupul arunca o lumin dulce. i. i ce întunecime. Nu sim ise nici durere. Atunci r mase pe loc. se trezi la r d cina crinului. frunzi oara care-l ad postise. În mintea lui î i înjgheb planul. avea de umblat. acolo trebuia s se întoarc . i umbl . luni. în ploaia de lumin . mai tare. i mult î i muncise gândul: cum r s rise.

„Uf! C mult mai am de suit.it .bibliomax.tk/ 10 mailto:bibliomax@libero. doamne!“ e-bibliomax http://www.

trupul cade ca un bulg re de rân spre p mânt..i alege totdeauna clipa nimerit în care s . Înota în valuri str vezii. un tril de mul umire izvorî din gu a ciocârliei. în singur tatea ame itoare a în l imilor. pas rea se asculta singur . Cea dintâi raz str punse v zduhul i se topi în ochiul ciocârliei. Mai sus! Mai sus! i trupul mereu o trage înapoi c tre p mânt. în sf r it. – ea i raza. în înalt. i-nc una. În cântecul ei. trimis de c tre soare. se în l . Mai sus! Îmb tat . Înc o lovire de aripi.i penele.bibliomax.it . Apoi se dezlipi de rân i. i raza mereu o cheam c tre în l imi.. i-l ine închis ca într-o colivie. Ar vrea s se simt dezrobit . i-n vreme ce. I se p rea c tremur rile cântecului ei umpleau bolta cerului.i verse prinosul. nu umpluse sufletul p s rii de o mare fericire. în înalt. Într-un avânt î i pune cea din urm putere i. Scuturându. Dar trupul greu parc -i înl n uie glasul. Dar peste pu in deodat adâncul sc p r . smulgându-se. C ci i fericirea nu. slobod . dezlipit de râna p mântului. pas rea îi spunea c vine. Niciodat darul acesta. pentru ea i pentru soare cânta.Vroia s se simt singur . Dar raza care i se topise în ochi o chema la ea. Aerul parc se rumenise. se simte. luceaf rul tot f cea din ochi p mântului. tremur tor i dumnezeiesc de dulce. u oar ca aerul. str vezie ca el. Oglinda cerului poleia p mântul. î i încordeaz mai tare puterile. Î i avânt din ce în ce cântecul.tk/ 11 mailto:bibliomax@libero. glasul se-nal singur. pic turile de rou înc nu se pref cuser în m rg ritare. desf cut de greutatea netrebnic a c rnii. pâlpâind din aripi. d du drumul ciripitului ei gâdil tor ca al unei grindine de m rg ritare. deodat . Mai sus! Slab de tot i se p rea ciocârliei c mai aude glasul pitpalacei.MAI SUS! S-a trezit ciocârlia în chemarea prepeli ei:„Pitpalac!“ Cerul abia se rumenise. e-bibliomax http://www. Înc o b taie de aripi. nebun de fericire. plutind pe ele.

gânde te el. de la al i b trâni pricepu i le auziser .it . Iar vacile-domnului se sf tuir .tk/ 12 mailto:bibliomax@libero. un imn al dimine ei. un bo de hum ce orbec ia f r’ de nici un c p tâi. i. greierul le cânt . cu mii de ani înainte. cu toat oboseala. s doarm în r coare. rug pe un licurici s -i lumineze calea. i ei. cânt re ul se rug de iertare. C ci doar a a r mân pove tile pe lume. i le-a cântat greierul pân ce soarele s-a ridicat de câteva suli i pe cer. îl apucau furiile. i. e-bibliomax http://www. fusese cânt re în cuptorul brut riei lui Por-împ rat. li se închin cu plec ciune. ci le povesteau b trânii în toate min ile lor. s -l asculte. Iar vacile-domnului îl rugau s nu mai conteneasc . Toate gândurile acestea n v liser greierului în cap într-o sear . supt frunzele uria e din care ast zi nici m car urme n-au r mas. începur s -i fac vânt. Îl mai mângâie îns pe greier iubirea i laudele care o mul ime de maica-domnului – gâng niile cele ro ii stropite cu negru – i-o ar tau. a a.bibliomax. î i puse în minte s isco deas c pe o l cust . în cinstea lor. prin v zduh. de sus. i astea nu erau vorbe de ici de colo. în juru-i. i. se întoarse. O c ut totu i i n-o g si. greierul în elesese c i ele erau mirate de îndr zneala unei paseri venetice. Ei biruiser vremea – d i nuiau st pâni în lung i-n lat. se ridicar pe firicelele de iarb dimprejurul culcu ului cinstitului cânt re i. Chiar un str bunic al lui. i se ad posti supt frunza unei rochi a-rândunicii. Iar înc lzindu-se grozav. Privighetoarea î i f cuse de cap. ca s afle i-un r spuns. când nu putea a ipi din pricina unei priveghetori care-i împuiase capul cu cântecele ei. Las c -l c inau c nu putuse dormi. i cum numai de întrebat se putea întreba singur. s a ipeasc pu in. Toat nopticica nu închise ochii. poftindu-le.CÂNT RE UL E de neam! Între toate lighioanele lumii. fiindc ele altceva n-aveau de f cut decât s -l asculte. nu era alta care s aib str mo i mai ale i i mai de via . dar din semnele lor. în zori de zi. „M rog. care turbura lini tea b tina ilor de neam. P mântul era o nimica toat . din copacul supt care dânsul se odihnea. care îndr znise s se întreac din s rit cu el. leg nându-se u or. cum se i cuvenea unui mân drucrai ce era. n-a putea-o vedea i eu pe dihania asta? Ce neam a a de obraznic s fie?“ se întreba greierul. Greierului i se umfla inima în piept de mândrie. când neamul lor greieresc î i ridica osanele lui însu i. „Fire te – gândi greierul – l cust i s stea acas – dracul a mai v zut!“ i cum luna se ascunsese într-un nor. de i numai la gândul c avea s vorbeasc unei obr znic turi. fire te. ca i pe atunci.

Ia s zboare acuma. apoi iar l-a întors cum îl g sise. cu coada rotund cât soarele la r s rit. i: hap! hap! – mai s se înece. Când l-a luat vârtejul pe sus. Din cel lalt cap t al drumului sosea un curcan. i dac de pe jos fura flori. î i v zu de drum. i-a strâns i el picioru ele. cu pintenii arcui i. de pe-o ramur lu un c r bu . care v zuse multe în via a ei. s-a în epenit o clip ca un sfredel. C r bu ul se f cu mai mic decât era. castaniu. î i a e zase pui orii în rând.it . luând cu el tot ce g sea mai u or în cale. mare. cu l comie. „Îî! Scap de unul i dau peste altul – î i zise c r bu ul – sta m -nghite!“ Cuco ul s-a apropiat. î i ro i m rgelile i î i d du ca pul pe spate. se înroti. Dar sturzul se l s lâng buc ica de hârtie. un c r bu mititel. i acum î i lua zborul într-alt loc. apoi a pornit-o. zbur spre el. e-bibliomax http://www. apoi s-a topit deodat . iar cuco ul scoase pieptul i mai în afar .i cread ochilor c mai e în via .i încerce aripele. Dar uite: colo e drumul. pe vreo creang de copac. S r cu ul c r bu ! De pe gard. r sufl : „Bine c-am avut noroc!“ Dar deodat . venea un cuco . C r bu ului nu-i venea s . l sând tot ce luase balt la p mânt. bietul. când îl ajunse. cu ochi orii ca dou neghini e. i r mase acolo. cur i i livezi. de dup gard. curcanul se feri parc s nu calce c r bu ul. apoi î i strânse coada i zbur în drum. gândi c r bu ul. peste câmp. i acesta. l sându-l.S R CU UL!.. P unul s-a apropiat. Iar c r bu ul c zu pe-o buc ic de hârtie alb . un p un. „Am sc pat!“ gândi cu bucurie c r bu ul i se în toarse s priveasc dup cuco . privi împrejur: un drum pr fuit. „De sta nu mai scap!“ crezu c r bu ul. c r bu ul. Pas rea se leg n o clip . de-acolo. „Ei! De a a paseri mici. strigându. inându.i dup dânsa odraslele care duceau în minte o înv tur mai mult. îl înghi i. preg tindu-se chiar s dea sturzului ziua bun . an o . s priveasc . cu aripele fragede. i-n mijlocul unui drum de ar . S-a iscat un vârtej ca din senin. S . Vârtejul i-a f cut gustul. i din cap tul drumului. s-a uitat cu un ochi la c r bu i-a trecut mândru înainte. l-a r sturnat cu ciocul pe spate. de cum z rise c r bu ul jos. Când s-a trezit. apuc . pene i hârtii. Atunci încremeni de spaim . S-a în urubat în p mânt. C r bu de prim var . i le desf cu. În clipa aceea un pui de sturz. o vrabie. lâng o curte. Cuco ul s-a dus.tk/ 13 mailto:bibliomax@libero. tehui. i. mai m ri or ceva decât o nuc . deschise pliscul. i-a v zut c poate zbura i f r s dea din aripi. pe dreapta gardul – tr ie te. mi-i drag i mie“. mai de seama mea. cât putea mai repede.bibliomax. cu pieptul în plato . se în l în picioare. i forfec aripele de câteva ori în p mânt: î i d deau bine e.i sufletul: „Acuma chiar c-am p it-o!“ Când ajunse curcanul în dreptul cuco ului.. ame it. supt el hârtia. s ri.

lâng teuca de ap .tk/ 14 mailto:bibliomax@libero. cu cercelu ii de m rgean la ureche. la dreapta i la stânga. cum îi desparte. pe cap. a a-s de hursuze. gata s sar în capul oricui s-ar apropia. Mi când mereu din ciotul cozii. Albe. s puie toate la locul lor. leg nându-se. Penele zbor ca luate de vânt. i se cocoa dup gât.i desfac lop elile pliscului. Uite-l cum se repede. ele scurm mereu. Gâgâlicii – bo uri de aur. pân ce z resc o alt prad . cu plato a pe ne lor o elii. toate celelalte. an o . s po i privi mai bine. pe rând. parc -s totdea una v duve. i. De acolo urm re te cu ochi orii lui vioi ce fac ceilal i: prinde clipa. uite-o. Tufe de pomu oar i de agri e dau. Dar ce-i? G inele se strâng s priveasc iscoditoare.i mâna la ochi. tulpina de rochi a-rândunicii. cu picioru ele lui sub iri i fragede ca paiul. pe vârfurile lor in acoper mântul – cerul. gata ca de lupt .ÎN CURTEA MEA Curtea mea e la ar . strâns în fusta ei cu pic ele. Dincolo. din loc în loc. din fa a lui – g ini care nu se ou – ale c ror pene lungi i moi îi prefac într-un fel de s l cii plâng toare printre paseri. tiu numai s .it . Pe de margini. cum se pune mijlocitor între ei. iar pe c tina în care vr biile stau împ nate ca albinele în roi. harnica ogr zii! Repede-repede. i apuc viermi orul. Uite-i cum se fr mânt . Cuco ul acela negru e ceasornicul cur ii mele. una dup alta. pe cel mai vaj nic îl ciupe te i-l urm re te pân în cel lalt col al cur ii. î i atârn e-bibliomax http://www. ad post paserilor mele. Unul a s rit pe spatele mamei. din porti a încununat cu ieder . Parc vrea s . în untrul cur ii. pe malul unei ape. fugind supt aripa cald i ocrotitoare a clo tei. se înal plopi b trâni. Ceilal i r mân locului prosti i. cum se strâng roi i se desfac pe urm . de iute ce alearg .i arate b rb ia câr dului celui de claponi. sunt clo tele. sfârâindu-i picioru ele în ghetele galbene pe nisip. Pune. îndemnând la t cere – le vezi? cârdul de gâ te se în ir . ca la o azvârlitur de piatr unul de altul. sunt ra ele. Înfoiate. supt tufi ul cela de agri e. ca i când ar c uta o comoar . C ci am paseri multe i felurite. De ici. Stai pu in i-o s vezi! Gr m ticul cur ii mele e doar curcanul! Iat -l: i-a i z rit. fuse uria e. Dar bate soarele tare. bibilica – picherea – alearg dintr-un col într-altul. se ese. Doi cuco i tineri s-au apucat la lupt . hai s le privim. e i dreptul lui: se înro e te. osp teaz . Numai s -i auzi guri a când vreo lene e se întrece mai mult cu dedeochiul somnului. A. ca i când dânsa le-ar îndemna i îndrepta trupul încotro s-apuce. sau zburlite ca de vânt.bibliomax. s r cu ii. de cu prim var pân -n toamn . Iat -l pe culme. pe care se dea p n vântul. cu dou pic turi de rubin drept ochi. sare. Iar dac a f cut pace. sâsâind. De jur împrejurul cur ii se încinge un gard de c tin . cu bone ica alb tivit cu arnici. Apoi. cu pintenii arcui i. Colo. Ai auzit cucurigul? R sare soarele. s se lincereasc -n ap . cum se ciupesc de la un viermi or. Î i hr nesc pui orii. ca i când cea din cap t ar fi înghi it un mosor de sfoar al c rei cap t l-ar fi h p it. linse. de gospodin .

Aha! Vezi? S-au oprit toate paserile.bibliomax. tie cu cine are de-a face. E un vultan. Gluguind. s sar .it . i lini tea i pacea se las peste curtea mea. craiul cur ii mele – prive te-l. Un ocol. Auzi un l trat? E Duda – Duda ache. i-n urma lui paserile î i v d de hran . gâgâlicii r sar iar i la lumin . Acuma cerceteaz gardul dac n-are vreo gaur prin care s se poat strecura lighioanele în untrul cur ii. ca un drept judec tor ce este. Hai. de ne-om duce i noi! e-bibliomax http://www. Când g se te o deschiz tur se opre te i latr – d de veste. Gâgâlicii de aur au n v lit supt aripele clo tilor. cu capul întors spre cer. Numai fantele. Tot necazul lui e c gr m ticul î i poate înroti la fel coada. i. dul ul. i-a scos gu a în afar i-l urm re te cu ochii. s caute aiurea o prad mai pu in p zit . i se terge prin zare. N-a vea nici o grij ! Gr m ticul l-a z rit cel dintâi.iragurile de hurmuz i m rgele la gât. p zitorul. parc -i zice: „Poftim dac . s se ascund .tk/ 15 mailto:bibliomax@libero. O s geat str bate prin aer. prime te închin ciunile tuturor. nici nu vrea s se uite la el.i d mâna!“ Dar vultanul e priceput. i-a strâns mugurul nasului.

de la gai a mea care. biata! i-a s rit inima din loc: „Uliul!“ În nop ile cu lun ascul i privighetoarea – te încânt . scatiule? începe m c leandrul. un gust. i. dup zisele m c leandrului. una cu copacul. i gai a mi le-a t lm cit. pe când oamenii erau pu ini de tot. I-au pl cut alunele i. în vreme ce dânsa d pove e pui orilor ei: „Nu ie i i la marginea cuibului!“ „Nu striga i când nu sunt eu cu voi!“ „Tst! pisica!“ O vrabie ciripe te pe gard. Acas i le-am spus gai ei. Dtale pu in î i pas . Cioc nitoarea vroi s-o zbugheasc afar . a sosit tot a a zglobie. S-a pus la pând s prind pe ho . s fac g l gie. Tocmai se bucura c d duse norocul peste dânsa. M c leandrul zice: – E cioc nitoarea! – Cioc nitoarea – r spunse scatiul – ce-o fi cioc nind mereu? – Caut veveri a. D-ta. i poamele i mai pu ine. într-o bun diminea . fiindc am înv at-o s vorbeasc omene te. A a. s se hr neas c . – Demult. dar cu miezul dulce i gustos. povestea cioc nitoarei:) . nici cu vârful botului s nu miroase vi forni a când. c nu ti i nimic. auzi ciripind o rândunic . cu roada rotund . dar s-a i mâniat. a în eles ea c -n alune trebuie s fie ceva. a a. tare. dar e-bibliomax http://www. peste alun. d de scorbur . Plisc are. mi-a descoperit câteva taine ale graiului p s resc. s-a pus pe mâncat. mul umit gai ei mele. veveri a a dat într-o bun zi peste un pom ciudat. f cea planuri mari. Nu-i cuno ti povestea? S i-o spun! (M rturisesc c vreo câteva ciripituri nu le-am în eles.tk/ 16 mailto:bibliomax@libero. i i-a umplut scorbura de cu toamn . Din ziua aceea venea în fiece amiaz s . dar de-abia intr în scorbur c veveri a se repezi. vezi. ce i-a venit în gând? S strâng alune. Nici nu b nuie ti c i plânge numai dragostea ei. se zgârie la un picior într-o coaj . Cerceteaz : un sfert de alune mâncate! S-a mâhnit veveri a. Ce era? Cioc nitoarea. îl deslu e te m c leandrul.. i ei. frate. vâr -te colea.. m-ascul i. întocmai. cum e iscusit . Caut – coaja de alun ? De unde? C ea nici nu se atinsese înc de merindele strânse. A a. la-nceput. În diminea a când o pândea veveri a. o con vorbire între un m c leandru i-un scatiu. scatiii.CIOC! CIOC! CIOC! i paserile se-n eleg între ele. în scorbur de alune. dar le-am inut îns minte. Bun! Cra -cra -cra . am ascultat. demult tare. v pot spune. fiin prev z toare. s nu se mi te toat iarna din c su a ei.bibliomax. Dumneavoastr poate nu m ve i crede. d un zi.i ia prânzul. slav domnului! Cra ! iac i miezul. spre pild . s nu mai p easc cum o p ise când rosese o iarn întreag coaja copacilor.it . S-a ghemuit înfundul scorburii. i-a a teptat. S v-o spun: „Cioc! cioc! cioc!“ se aude de departe. crezi c i-a venit. cum o vezi: sai ici. D duse. a jungi s crezi c pentru tine î i vars în gâlgâiri ploaia de m rg ritare. Atâta pagub ! Dar eu tiu multe asupra lucrului stuia de la gai a mea. – Veveri a? De ce? – Urâ i îmi sunte i voi.

Ea cioc ne te fiindc suge din mustul copacilor – i-o fi pl când hrana asta... se duce. s-a întors la veveri s se roage de dânsa. – Vezi bine. i cioc na ul bate mereu.. frate m c lendre? Eu cred c tot ce mi-ai spus sunt numai ni te vorbe. se terge din ochii mei. d -i în jos.bibliomax.tk/ 17 mailto:bibliomax@libero. Cioc nitoarea se ca r cu ghearele de trunchiul unui mestea c n i-l cioc ne te de jos pân sus. – Zi. de atunci – întreb scatiul – n-are cioc nitoarea coad ?.it .. i pe ici i-i drumul. ca opârla. de parte: Cioc! cioc! cioc! Scatiul piruie iar: – tii una. s nu spune i cumva gai ei mele cele ce v-am dest inuit. De-abia se mai aude.. M asurze te cu oc rile. dar nici c d de r spuns. Apoi trece la alt copac i la altul. Un lucru îns : dac veni i cineva pe la mine. M c leandrul se sup r : – Se cunoa te c e ti pas re neispr vit . frasinul mai în bu it. s m hr nesc!“ – A a-i! încheie scatiul. smerit . Acestea le-am auzit mai d un zi povestite de c tre un m c leandru unui scatiu. a b tut cu ciocul: Cioc! cioc! cioc! Dar veveri a î i mutase culcu ul.. când i-a venit inima la loc. în laba veveri ei. Ssst! Uite-o. Un stejar g unos r sun ca un hârb. Fagul sun mai tare. las coada. i. O fulgerare ro ie str bate lumini ul. S-o fi hr nind ea cu mustul copacilor. De atunci mereu cioc ne te la fiecare copac. N-a mai intrat în scorbur .. Mai târziu. i s-a v zut f r coad . cel pu in s trag din asta un folos. M uit i eu. dar ce i-o fi zis: „Dac mi-i dat s cioc nesc mereu. V rog! e-bibliomax http://www..veveri a o prinse de coad ! D -i în sus.

Îngerul. Decât c Dumnezeu se cam s turase s le vad pe toate la fel. deprinse mereu cu albastru v zduhului... V-am dest inuit p ania cioc nitoarei i de-atunci i-a pierdut încrederea în mine. Preaînaltul o chem s o mustre c a rupt floarea. când lu crengu a se împunse într-un spin i îndat îi ie i în vârful degetului o bobi de sânge. i-a hot rât îndat unui p un – p unul era alb.Dumnezeu a poruncit unui vultur s adune toate zbur toarele cerului. jur mintele mele sunt ceva mai grele. Gai a mea e foc..i moaie penele în albastrul v zduhului i-n aurul r s ritului.. î i f g duiesc c de acum înainte n-o s mai spun altora nimic din ceea ce-mi vei împ rt i. Tocmai atunci. apoi porunci unui înger s -i aduc trandafirul s -l miroas . Gai a: Jur mintele tale sunt ca fulgii mei de u oare.i aleag fiecare. P s rile cerului îns . cânta mai frumos decât toate i era i pas rea lui de cas – a hot rât a adar unui p un s .i roteasc coada... s -mi spun cum au c p tat p s rile penele lor a a de minunate la vedere.tk/ 18 mailto:bibliomax@libero. cu verdele ierbii i cu aurul soarelui.i ia zborul în zorii zilei.ÎN FEL DE FEL DE FE E. de pe trupul lui. c-un trandafir alb în cioc.i lua ochii cu str lucirea lui dac -l priveai. de. i atâta tot. Dumnezeu a zâmbit i a încuviin at ca cele care vroiau s asculte de sticlete s fac dup cum le-a sf tuit el.. d -ne din toate câte ceva i las -ne s ne amestec m noi cum ne-o t ia capul“. i mai toate s-au bucurat de socoteala sticletelui. iar pentru c prin e-bibliomax http://www. o s . Vezi dumneata. cum se i f cu. Uite (î i scoate un fulg cu ciocul i-l las s pluteasc în aer). i cioc nitoarea. pu ine au ales penele acestea. Ar tân du-le p unul. dup ce s-au strâns la un loc cu toatele. Fiindc din pricina trandafirului r s ri cea dintâi pic tur de sânge pe lume. de ce n-ar fi i la pene?“ Atunci s-a uitat în sus. dac la trup sunt deosebite. Dumnezeu îi porunci s .i in cuvântul. i de atunci p unul c p t darul acesta. crede-m . felul penei în care ar vrea s fie îmbr cat . hop!. O s pt mân întreag am rugat-o pân s . i ca s -l vad mai bine p s rile pe p un. apoi s se lase pe p mânt. Eu: i lada-n pod! Gai a: A a. Gai a: Las c te cunosc. Gai a: Las ! Las !.. Eu: Gai drag . s . zise el.. prin înaltul cerului. care în târ ziase. A a mi-ai vorbit i rândul trecut i mi-ai pus cioc nitoarea pe cap. La-nceput toate p s rile aveau penele de dou feluri: albe i negre. Dumnezeu meni floarea s se fac ro ie. mic i afurisit: „Doamne. În sfâr it. m jur. le zise s . preasfântul le-a spus c vrea s le înfrumuse eze. ca ziua i ca noaptea. i.i spun i povestea asta. s .bibliomax. de-mi am r te zilele. Eu: Gai drag .i poarte aripile prin verdele ierbii. Ascult . i ce i-a zis:„Bine.Asculta i ce-am vorbit cu gai a: Eu: Pas re drag .it .. Dup ce p unul a îndeplinit toate acestea. i-n jos.

i-au r mas lui. Cioara. i neagr a r mas. adev ruri. vroia s a ipeasc pu in. iat i privighetoarea! Privighetoarea pe vremea aceea. î i închipui. M rturisesc. dispre uit de celelalte p s ri. i fiindc acuma se trecuse cu somnul. cu ce putuse lua i dânsa de pe aripi. m-am gândit pu in. dintr-un tufi . Ia a a!“ Dup ce gai a sfâr i.it . Iar el. A a preaînaltul i-a atins degetul de penele p unul i-a f cut: prigoria. cam pu in. Adev rul numai noi. i ce se gândi Dumnezeu? S treac glasul p unului privighetorii: pentru pedeapsa mare care i-o d duse se cuvenea.cioc nitoare se întâmplase aceasta. Ce s vezi. c tot albastrul. Ce s fac ? Tocmai atunci îi lovi auzul glasul p unului. de iertare. Gai a: Dac o crezi. gai o drag .i tearg degetul de capul ei. frumoas poveste i mare minciun mi-ai în irat. oamenii îl tim. apoi iat ce i-am vorbit: Eu: Ia ascult . de bucurie. ca i cum mi-ar fi zis:„Vorb s fie!“ Ei. îns ? A a le-a luat ochii celorlalte p s ri ro ul cioc nitoarei. a întors capul. Ia s r mân eu neagr cum sunt“. i cum avea un glas minunat. s capete i ele m car cât de pu in din fa a sângelui. Vrabia fiindc era cald sa sc ldat îndat în rân i s-a f cut ca dracul. Atotputernicul spuse îngerului s . f r s ia seam c Dumnezeu. Uite-a a. pentru to i.bibliomax. s r mâie însemnat . Eu: A a-i! Dar adev rul e un adev r când e pentru to i la fel.Atunci. i cânt . i fiindc îndurarea lui Dumnezeu nu c u noa te margini. Dar dintr-o pic tur ce s-alegi? Pe urm . a r mas p unul. i-un dar mare. scatiul. iar p unul schiaun ca o mâ . umbli cu iretenii. era cea mai lene pas re: dormea i ziua i noaptea. e-bibliomax http://www. de unde! Îi da înainte. Îns nu. ba o i pedepsi s nu mai doarm nici nop ile de acum înainte. Zis i f cut. i-am spus un adev r. c nu vroia s r mân a a cum o mâzg lise. în schimb.i mai putea lua cuvântul înapoi. De trei ori i-a poruncit Atotputernicul s tac . i se f cu mil Ziditorului de p s ric . vrabia. apoi a început s fluiere un cântec pe care am înv at-o eu. El. cu pana mea n-o s m ia nimeni în seam i-o s m -nmul esc în pace. un cântec de batjocur . Dumnezeu îns se sup r foc de lenea privighetoarei i o l s a a. Ba chiar i eu am întins aripile de mi-a pus albastru pe ele. i se rug . gangurul. Tot astfel i corbul. Uite. s se ating de dânsa. c toate au n volit la ea. Cel dintâi sticletele. Eu:Gai o. nimerise i ea la spartul târgului i alerg la preaîn eleptul s -i schimbe i ei penele. foarte în eleapt ce-a gândit:„Eu nu-s proast . Pu ine au avut în elepciune s se roage de Dumnezeu s le fac cum o crede înnem rginita lui m rinimie. Gai a m-a privit. i cânt . adev rate. în grab . frumos. cum o cred eu. De atunci privighetoarea cânt a a de frumos. obosit.tk/ 19 mailto:bibliomax@libero. Gai a: i câte minciuni n-au fost mult vreme. s-a pus îndat s cânte. v place? Ca s m r zbun pe ea v-am dest inuit i povestea a ceasta. aurul i verdele. Ba sc pa i de cântecul z ludului. Dar cel mai folosit. Dar fiindc privighetoarea zbur de um rul Atotputernicului. acum. vecina ei. îns i a a e bine c tot mi-a venit mintea cea de pe urm . i-au amestecat penele care cum le-a t iat capul.

dar din perechea din urm . i supt cerul. pornesc. s-au strâns în diminea a aceasta.i so ia. i-n fâlfâirile lor. caut îngrijat. deasupra rari tilor. se de ir . i cu ele parc iau ceva din sufletul nostru. Întâi o iau pe-aproa pe de p mânt. paserile bat din aripi i se hot r sc. care o fur i o poart mai departe. în vreme ce o raz de soare împunge pânza norilor i tive te pe cer o dung de lumin . de jur împrejurul p duricei. pe apa turbure. dou perechi. apoi cade rostogolindu-se în undele râului.. Stingherul. în ochii lor parc fur soarele. în urm .. iar se strâng. Negurile se las perdeluind z rile. apoi î i aleg c l uzele. O putere îl ine atunci deasupra v ltoarei. pe apa albastr a cerului. urmându. Un stol de turturele a întârziat. îl urm re te mereu. ca un simbol al ve nicii iubiri!. le pun în frunte. i lin. î i vede tovar a. ca i cum ar vrea s mai vad locurile aceste o dat . umbre se strecoar r t cite.bibliomax. apoi se întoarce. se terg din zarea plaiurilor noastre. Toamn ! P durea fumeg . un ipet n bu it.. vâslesc. O lume ciudat pare c prinde fiin supt stele. chem ri de c l uzire umplu largul cuprinsului. o iau mai înainte. Paserile se rotesc în înalt. î i adun apoi puterile. cu cel din urm fior al vie ii. Gr bite. i-n vârf de s geat c l toresc. în cercuri strânse. printre plopii înal i. o turturic î i curm zborul. în care raza de soare s-a stins.tk/ 20 mailto:bibliomax@libero. Se ridic stolul sus-sus. Sunt paserile c l toare. Bucuroase. pas rea moart mânat de valuri i porumbelul care se rote te mereu. noiane de frunze desprinse pare c sunt purtate de vânturi. Ajung deasupra râului. i. cu ochii nedesprin i de la trupul pl pând i p tat de sânge ce lunec la vale. ca împinse de un dor tainic. peste lunci. i-n clipa aceea un bubuit de pu c clocote te aerul cuprinsurilor.it . se rote te în dou cercuri. o pereche r mâne în zbor mai potolit. care se aud ca ni te sunete supte u or dintr-un flaut. Se duc! Încotro? În nop ile reci de toamn v zduhul parc fream t .. se înal drept. i iar se r resc. Apoi fac un ocol mare. ca o s geat . pe aripele lor parc duc prim vara. din gu – un semn al c l uzei – vrea s le strâng pe toate la un loc. ipete r sar i se stâng. în v zduh. so ul. spre raza de soare. Cele dou perechi feresc ca fulgerul în l turi. Patru. de la trupul pe care. i-n urma lor toamna cade mai grea! e-bibliomax http://www.NEDESP R ITE!. urm re te pu in stolul. c l toresc trei: stolul care se terge în zare ca un r mas bun.

g inele.CUCO UL În nucul stufos din marginea ogr zii. le z re te i în gândul lui le judec pe toate. sora Surei. aproape satul. mai încoace câmpul.it . e mai avântat spre frumos decât al curcanilor care se umfl într-atât de par ni te burdufuri.i une ori mo ul. uf! tare l-a mai plictisit. ce va mai tân r .i înal o margine tot mai sus. îmbr cat în pene. Colo. Departe. dunga de lumin a zorilor. Aerul se înfioar . Cuco ul î i înfoie penele i r mase a a. Mije te de ziu . Cel pu in Berca. Pe urm . cu ochii înc ce o i de somn. cine tie unde. E poet. Lumina încremene te o clip . ca un colb de argint. dar cu glasul. oglinda aburit de pân acum pare c r sfrânge un foc dep rtat. coco ate de cu sear pe crengi. casa de la cealalt margine a ogr zii. cuco ul r sufl fericit. într-o sc p rare orbitoare. v zuse c n-are încotro i-l l sa în pace. u oar . îi pla ce cum merge înfipt .tk/ 21 mailto:bibliomax@libero. De parte. cu atât umbl mai leg na i. cum îi zic to i ai casei – rotofei. împr tiate. nadoleanca – b b tia. poala cerului prinde fiin parc i lumina începe s se cearn peste p mânt. prelingându-se pe cer. u oar . ca sorbit de-o putere a v zduhului. decât al tuturor gânsacilor care se plimb pe ap i fac pe vis torii. La o parte. Sufletul lui. tremurându. apoi. din fundul z rii. în fa a r s ritului e-bibliomax http://www. dar în cap n-au minte nici m car cât un gr unte. Cuco ul î i caut cu ochii tovar ile. i-n aceea i vreme. în zare. s le poat vedea pe toate. bune fete. a a. minunat. Bogheta i Cucuieta.bibliomax. întinsese gâtul i. În dreapta. a scos cinci rânduri de pui pân acum i mai face pe tinerica. cum le-a fost mai pe plac i le-a venit mai la socoteal . la rând. ca ni te gogo i. care mai sus. i chiar în fa î i desface stâlpii. dorm duse cu capul supt aripi. st cuco ul – Pa a. când sunt seci. se v d dealurile. La stânga. prive te. se deslu e te. de i r zboinic. cu capul an o . ici. ca i cum i-ar fi tras luarea-aminte: „Ghidi! ghidi!“ Dar unde-i? Atunci un fo net u or de aripi îl f cu s ridice ochii. cu cât sunt mai fuduli. care mai jos. sculat cu noaptea-n cap. tot lâng el i numai lâng el. mai jos. i f r p rere de r u î i rupe totdeauna din somn numai s vad cum r sare soarele. De aceea dânsul acum prive te. Puica e o americanc alb ca laptele. amândou gâlcevitoare foc. Dar unde-i Puica? Asta. Cu gâtul întins. apoi î i ud pliscul în m rg ritarul de rou de pe frunza cea mai apropiat . pe-o ureche. cele dintâi dou raze ale soarelui se topir în ochii celor doi îndr gosti i. ireata. întâi e ca o dâr de z pad . ca al m garului între dobitoace. se face lucie. pe când to i ai casei dorm. încetul cu încetul. îi era drag ca ochii din cap. dar tot o poam . Puica. pu in mai r s rit decât un ou i cu un cucui mai mare decât ea întreag . treng ri a îl s rut de „bun diminea a“. se preface într-un întins de ap care. ori decât al r oilor care. dar prea î i scoteau ochii de la el i prea i se ineau de urm . între paseri. El e poet! E cel dintâi care se minuneaz de frumuse ile firei. doarme Sura. din umbr . da. cu creasta l sat . i chiar decât al p unilor mândri în port. treng re te. pe când celelalte visau înc . pe crengi deosebite: Ro cata. drept deasupra lui. iganca. de pe creanga cea mai de jos.

tk/ 22 mailto:bibliomax@libero. bui mace. e-bibliomax http://www. Se ridic în picioare.bibliomax.“ Apoi pl nui o ghidu ie: f cu Puicii cu ochiul. drag ! i proastele astea dorm.. întinzându.i gâtul – cu gândul într-adins s le fac s tresar . Peste câteva clipe privi spre g inele care dormeau i zise Pui cei: „Ce frumuse e dumnezeiasc .it . dându-i s în eleag c le-o preg te te el. voinice te: – Cu-cu-ri-guuu!. î i fâlfâi aripile ca dou steaguri i. din somn – trâmbi din gu . b tu din pinteni.care ardea în par ..

u oa r . a prins ca para focului. cu aripele-n coapse. Cel negru prinse creasta du manului înascu i ul pliscului. o creast c rnoas . i iar i se deter -napoi. ale cozii. ca i cum ar fi vrut s se r peasc -n v zduh. ca argintul odoarelor vechi. O sc p rare i s-au repezit. Se îndesar pene-n pene. Unul negru. Cum scurma a a. î i aruncau priviri t ioase printre sp rturile gardului. plutitori în m rgeanul pleoapelor. se avântar din nou. alb gulerul. cu aripele pu in desf cute i date-napoi. G inele se oprir . cuco ul î i auzi tovar ele optind. cu gâturile întinse de mai s se desprind din trup. treng re te. b tut i ro ie ca o garoaf . Era o zi frumoas de prim var . i. cu unde brumate. deasupra capului cu ochi galbeni. pândind clipa când s se r puie. cu g inele lui. creasta plecat . i penele lungi. Cuco ul alb.LUPT TORII Soarta se vede c -i menise a a: s fie vecini i s fie du mani. tremurând. ml dioa se i întoarse ca ni te arcuri.bibliomax. i-n sfâr it se intuir locului. i drept înainte. b teau în verde ca fierea. fiecare se silea s trâmbi eze mai înainte zorii zilei. Sângele clocoti deodat în trupul amândurora. se n pustir . Numai deasupra capului cu ochi nelini ti i ca ni te gâze. s rir unul deasupra celuilalt. plin de mustul din care se i hr nea cea dintâi urzeal a l vicerului ierbei. alb coada bogat -n pene. Ca i cum i-ar fi suflat odat vântul a a s-au ridicat de la p mânt. moi ca m tasea. s se m soare. st tur a a pân când durerea îi în vinse. albe aripele. clipa dorit de amândoi sosise pe nea teptate. cel alb mai cump tat. Plini amândoi de sânge.tk/ 23 mailto:bibliomax@libero. Ridic seme capul. i-amândoi cuco i frumo i. aprig. ce-i atârnau de pe spate spre pinteni. Ast zi îns . cu vârfurile penelor pu in-pu in g lbui. e-bibliomax http://www. i totu i prilejul nu-i adusese înc fa -n fa . cu toate lucirile pe care negru le poate da în mângâierea luminei. cu sclipiri alb strii ce se stingeau îndat . ie ise pe t p anul de din dosul casei. în eleseser c aveau ceva de privit. cu ape t ioase. apoi se dezlipir repede i. turba i. Nu se puteau suferi. ochii le vedeau ro u. prinzându-se îngheare. c utând s se apuce cu pliscul. Cel negru b tu o dat din pinteni i se lovir piept în piept. Erau grozav de voinici amândoi: cel negru ceva mai iute.it . vr jma ul negru se proptise gata de lupt . cu gâturile întinse. de ast dat pe via i pe moarte. ca al om tului de curând c zut. Aripile. atunci se smuncir -napoi. la scurmat. ca mangalul. cel alb îi înfipse gheara-n gât. Se ferir pe urm în l turi. izbindu-se scurt. Pieptul luciu. Cel lalt alb. resfirat . S-au oprit fa -n fa . cu ca petele pe spate. uneori sure. ro ie. Gulerul i penele sub iri. s se sfâ ie cu ghearele. un alb moale. cu penele gulerilor zburlite. p mântul era jilav. Alb pieptul. de partea cealalt . ca o elul. ca suflate cu aur. negruaspru.

i râna s rea împr tiat .tk/ 24 mailto:bibliomax@libero. Din creasta celui alb se prelingeau pic turi de sânge. e-bibliomax http://www. se dep rtar an o i. Penele. aprigi. i cum st teau a a. Nici unul nu biruise. se rostogolir la p mânt i iar se în l ar . Dar puterile li se sleir . în picioare. S par p mântul cu pintenii. cu pliscurile împlântate unul în carnea celuilalt. c trupurile lor se contopiser . g inele se apropiar mul umite i mândre parc fiecare de st pânul lor. Se mai încordar o dat i se descle tar doborâ i. resfirate. smulse. fiecare în mijlocul alaiului s u. se amestecaser -n lupta abra .Strân i în gheare ca-n ni te cle te. r suflând cu greu. negre i albe. îi înconjurar . alc tuind parc o floare ciudat . Pe pieptul celui negru se a ternuse o dung ro ie de care se lipise o pan alb din haina potrivnicului. dup ce se mai privir o dat ca i cum i-ar fi zis: „pe mâine!“. Iar lupt torii.bibliomax. însângera i.it . o floare chinuit de furtuna ce-i împr tia petalele-n vânt. zbârlite.

unde nu le putea lipsi apa niciodat . i-a închipuit c uitase ziua un pic din lumina ei. cu ochii nepotrivit de mari. Poate c Dumnezeu îi h r zise darul sta s mai înfrumuse eze noaptea. Atunci a poposit pe-o crac . la rândul ei. c ci steaua nu mai avea unde s se oglindeasc . sorbi apa. locul b l ilor nici pas s se mai cunoasc . i. s-a gândit. ca de-m prumut. fiindc nu erau doi. cum str luce te ceva. e-bibliomax http://www. apoi de la o poian la cealalt .i întinsese niciodat înc aripile la zbor. i-a dezmor it aripile i-a pornit-o la drum. spre inuturile înz pezite. Atotputernicul r sfrângea într-însa o stea. Atunci? Zbur jos. trebuia i ea. câte o uvi de ap .. se scoroji ser frunzele. numai într-un târziu. R coarea nop ii o mai învior . privighetorii.. Izvoarele secar . iarba se m cinase. s lumineze. Ici. Ce s fie? se gândi buhna. buhna. i se hot rî. De-atunci s-a deprins. fiindc sorbise pic tura de ap care se cuvenea numai privighetorii. p mântul se f cuse cenu .. î i fâlfâi aripile. i peste o ap s dea nici gând. dar de ce str luce te pic tura aceea nu i-a dat bine seama. s g seasc un izvor. însfâr it. i-n clipa aceea z ri. i care nu-i fu mirarea când sim i p mântul sub picioare jilav. de la un copac la altul. pân ce a ajuns. se gândi ce se gândi. Deci noaptea îi era dat ei s tr iasc “. colo.tk/ 25 mailto:bibliomax@libero. c ci. Pân i buhna. Va s zic ea o b use odat cu apa? Zburând înapoi pe crac .. Dar cum st tea a a. ca s o g seasc privighetoarea. Fusese pe acolo un ipot bogat în ap . i-n locul ei r mase p mântul întunecat. i cum nu era deloc deprins .PAS RE DE NOAPTE O zi în bu itoare ca aceasta nu mai scoborâse Dumnezeu pe p mânt. cu penele ei înfoiate ca i cum i-ar sufla mereu un foi în co ul pieptului. încetul cu încetul. A stat buhna. chiar sub creanga pe care st tea. Atunci. o luar în sus. un pârâu. s vad prin întuneric: i acuma de bun seam crede c vede fiindc lumineaz dânsa. plec pu in capul. s a tepte zorii zilei. c zuse noaptea. ca celelalte. dintru-ntâi. cu capul ei buhos i nedormit. într-o alt p dure. i mare-i fu mirarea buhnei când nu mai z ri lumina. Decât se-n tunecase de-a binelea.bibliomax. s bea o pic tur de ap m car. ca urma unei lacrimi pe un obraz uscat de boal . cât era ea de greoaie. Lighioanele p durilor umblau cu limba scoas . Cum era tare însetat îns . c nu. Se co covise scoar a copacilor. Lucea pic tura aceea ca un ban de aur. i-acum nu mai izvora decât câte-o pic tur pe care Dumnezeu o p stra. Ochi de mâ s lbatic nu erau.it . care pe vremea aceea era pas re de zi. „Dac sorbise lumina. s g seasc unde s . O fi i pedeapsa lui Dumnezeu. în fiecare noapte. unele din ele.i astâmpere setea.

sus. în ghi ind aerul în gâlgâiri puternice. prinse o pan c zut chiar din aripa lui. Zbur cu dânsa. în nori de sânge. Î i ia zborul gr bind spre cuib. Se rostogole te de câteva ori prin aer. deodat . s-a leg nat în aer. Aripa îi mai st e-bibliomax http://www.. Aceea i lini te în tot cuprinsul firei.tk/ 26 mailto:bibliomax@libero. p rea c -i col ul ascu it al stâncei încremenite acolo de veacuri. i. i. apoi îi d du drumul i urm ri cu ochi str lucitori lunecarea u oar . pentru ca s îndr zneasc s se suie pân la el: se repezi. t iat ca de pala unui zmeu. deodat . I se p ru c lumea aceasta frumoas . Apoi î i lu iar i zborul pân pe stânc . sus. soarele apune. S-a în l at mai întâi drept în sus. ca ni te pietre scumpe. Se ridic . ceva mic. Pe urm î i plec în jos capul. Se apropie. De parte. primprejur – nici o vietate. se l s în vo ie s cad în ap : stropii reci îl acoperir deodat . nici un mur mur de ape care s str bat atât de sus. ca gr un ile.bibliomax. i i se f cu dor de r coarea dulce a undei erpuitoare. scoteau sclipiri repezi ca a prundi ului sp lat de ape. i aripa-amor it îi cade în jos. dar de de suptul lui mun ii parc se pr bu esc. Nici o boare de vânt. întinzând gâtul gol. peste care prim verile se a tern cu spuz de flori.. a mun ilor falnici. ca o flamur . întinse aripele la soare i închise ochii. Se scoborî u or i se a ez pe vârful unei stânci ce â nea în sus. din pr pastia întunecoas . Lu mun ii în lung. i. a c rui flac r încinge tot cuprinsul z rei. Adieri de vânt îl înf oar în v lul lor. simte fierbin eala glon ului.i aripele. care cândva îi ajutase s se ridice. dedesuptul lui. cu ciocul deschis. i doritor de lumin . a întins aripele. umed . suind i scobo rând prin aer. dea supra. apoi a r mas acolo. în fund. însetat. f cu un ocol larg. a str b tut v zduhul r coros. din stratul gros de mu chi al muntelui. deasupra p durei de brazi. ca a unui c rbune. Apoi i se p ru c ceva flutur mai jos. Mun ii parc -s aprin i. un tunet. b u îndelung. se l s pe o coast . îmb tat de pl cerea s fluture la în l imea uria . Aproape se treze te. Oamenii nu se z reau. izvorul. a plecat capul i-a privit în jos. cerul arde. S lt i se repezi în fund. încânt toare. A ipi. prin pleoapa închis înc . în noaptea deschi z turei adânci. deasupra brazilor b trâni. e a lui. sus. r zbubuie. caut s mai pluteasc sus.it . Obosi. deasupra muntelui.VULTURUL S-a ridicat. Mai are pu in. se las tot mai jos. Cum sta nemi cat. goal . ca o s geat . î i încordeaz puterile. a lui singur. pân -n dep rt ri adânci. prea neînsemnat. satele împr tiate. Pe câmpiile lu cii. sclipind ca argintul. a penei. erpuia. în aceast diminea sc ldat de soare. parc z re te un foc grozav. ce-i arde carnea. în t cerea neclintit . i a a a mers pân dup -amiaz . când. z re te pr pastia spre care avea s se scoboare. p rea i el de piatr . privind în toate p r ile cu ochii lui ca dou scântei. în ciocul gata s frâng . scuturându. ca pe o ap .

un c prior st lini tit. Iar vulturul simte c -i pierdut. parc ar dori s se sting toat lumea o dat cu dânsul.i întind aripele. O ur stra nic îl cuprinde. la r d cina bradului. e-bibliomax http://www. se anin de o ramur .tk/ 27 mailto:bibliomax@libero.it . cu ochii deschi i. În vreme ce c priorul se scutur i fuge. R coarea îl mai învioreaz o clip . Se uit în jos.bibliomax. ud de sânge.pu in întins . pas rea cade moart . n uc de spaim i durere. iar i caut s . c puterile îl p r sesc. îi înfige gheara în ochiul curat i umed. privind înainte. i. Drept dedesupt. cu ghearele strânse. cu cea din urm putere. apoi i se frânge lâng trup. Lunec printre brazi. Se las s se pice drept peste c prior.

zuliar pe leb d . decât ar mai face un dobitoc pe lume. nu-i ajunge prea sfântului c ne are pe noi? O s lase atâtea fiin e pe p mânt.u. se sf tuir ! Apoi. dragilor. – Bun! Dar tu. dup gustul ra ei. esute între dou crengi. Dumnezeu zâmbi. u.bibliomax.u. i-n mijlocul unei mreje.it . – Bun! Foarte bine! r spunse Dumnezeu i zâmbi: ochi de broasc . Merge i de v sf tui i dintru-ntâi între voi i veni i cu lucrul gata. Cele patru vie uitoare se traser mai la o parte. doar-doar o putea prinde un sunet mai armonios.Ascult chiar de m gar. ce sfat îmi dai? – Înalt-preasfinte. zise broasca. Ia s -i croim noi o dihanie cum n-a mai v zut nimeni. care vroia s tirbeasc din m re ia tigrului. Astfel putea s cunoasc i inima i mintea acelor c rora le d duse suflet mai dinainte. doar l-om s tura. ironist. – Bun! Dar tu. Doresc s aud pova a voastr – cum i ce înf i are s -i alc tuiesc. broasco. trup de fluture. p ianjene? – Privi i-mi picioarele. n scu oarecele. un p ianjen. aripi de albin i picioare de p ianjen! Iat lighioana pe care o doreau ele! e-bibliomax http://www. albin ? – Privi i-mi aripile. c . Într-un rând. în sfat. – Ei? le întreb Dumnezeu. viet ilor. care-l rugase c . Atotputernicul se plimba pe p mânt. fluture? – Privi i-mi trupul. f cu mâ a. c nici urechea m garului n-o s prind nota privighetorii. De aceea.Pe acestea se hot rî s le pl smuiasc dup sfatul celorlalte. întrebând i ascultând în dreapta i în stânga. cu cât vor fi mai multe. o albin i-un fluture pe câte-o floare. o broasc . vreau s v dau pe ziua de ast zi înc o tovar . odihnindu-se pe o piatr . dup placul elefantului.u. – Bun! Dar tu. câte ipatru. dup pova a leului. se gândea cum s mai dea o vie uitoare aerului.tk/ 28 mailto:bibliomax@libero. se umfl broasca. dup cum nici m rimea elefantului n-o s poat batjocori micimea oarecelui. i cum c ta cu ochii primprejur. Îi r m sese de învie uit numai câteva.u. A a. – Bine. mai bine i-ar lungi lui urechile. privi i-mi ochii i face i-i noii vie uitoare la fel. Dumnezeu tia c fiecare din viet ile acestea î i vor avea pe p mânt menirea lor. iat ce vede: sub o frunz . le chem la el i le spuse: – Asculta i. venir în fa a Domnului. cu atât se vor înlesni mai bine una pe alta. f ptui gâsca. Tu.DUPA ASEMANAREA LOR F cuse Dumnezeu aproape toate lighioanele p mântului. i u. c nu ne-om ajunge cu ce ne hr ni.

tk/ 29 mailto:bibliomax@libero. – Iat sora voastr . se gândi Dumnezeu. zbur . tu. r spunse cu acreal opârla. codindu-se: – Da. zise albina. noua vie uitoare. încet.. Dar ar fi nedrept s nu se tie c dintre toate vie uitoarele numai rândunica fusese m rinimoas . i a a. e-bibliomax http://www. i în mâna Domnului r s ri.bibliomax. nebunatica i ginga a libelul . Ea rug pe Dumnezeu s dea via unei alte rândunele mai chipe e ca ea. Tocmai în clipa aceasta uite i-o opârl . i Dumnezeu îi f cu hatârul: însufle i l stunul. – Fie! Du-te! porunci Dumnezeu f pturii celei noi care se ridicase pe vârful degetului s u. o l s tot pe dânsa mai frumoas . din r utatea celor cinci vie uitoare. deodat .. ce zici c -i mai lipse te fiin ei acestea ca s se des vâr easc sfatul celor patru tovar e ale tale? – Sprinteneala mea. V place? Cele patru sf tuitoare r spunser .. broa tei. Dar pentru inima cea bun a rândunicii.. apoi întinse palma.it . Doamne. pentru întâia oar pe p mânt. S-o întrebe i pe asta. – Ei. Dar Dumnezeu blagoslovi în aer. i Dumnezeu în elese c noua vie uitoare era într-adev r frumoas . opârl .Dih niile se uitar una la alta. – Acum s -l vedem. M rite Doamne!.

jos. e-bibliomax http://www. sub ire. i sentâlnesc: din înalt. unde r sare ca un mugur de aur. în haosul albastru. luceaf rul lu mineaz întinsul t riei. o floare m iastr de argint. leb da – b rbatul r mas singur – trece ca o închipuire. ondulat ca toarta unei amfore. cu crengile nestr b tute de nici un fo net. apoi în rotiri tot mai strânse. i-atunci. Iar pas rea se apropie de scânteia picurat din cer i plute te u or. jos. deopotriv de reci – de i unul. leb da sidefeaz fa a apei. împrejurul ei. luceaf rul sclipe te tainic.SINGURATECII Pe lacul luciu din gr dina cu florile neclintite de nici o adiere. cu gâtul l sat între ele. bulg re de ghea . sufletul unei fiin i duse de pe lume. pe bolta adânc . par de foc.it . leb da de aur a cerului. pân ce se opre te drept deasupra r sfrângerii stelei. mai întâi în cercuri largi. cel lalt. sus. cu aripele ca dou scoici de argint. Pas rea plute te lin. stelele au p lit. r t cit. în adâncul apei. Sus. amândoi str juiesc singur tatea. luceaf rul î i scoboar raza jos. a lumilor ve nic c l toare în necuprinsul firii. merg unul c tre altul. i cum. i în ea parc poart . str lucitor. purtând parc înv paia lui via a tuturor lumilor cere ti. pare c se desface dintr-o dat o floare plutitoare. Numai ei doi sunt pâlpâirile nop ii acesteia în care lumea pare adâncit într-un somn de moarte.tk/ 30 mailto:bibliomax@libero. tot mai strânse. Amândoi r t cesc singuri. i astfel stau de se privesc: sus. luceaf rul de argint al apelor. i se cunosc.bibliomax. din mugurul de aur. mândri. mistuindu-se în t cere. se v d în fiecare sear . alb c z pada. pe lacul adormit c pare o uria lespede de cristal ce acoper o alt gr din fermecat .

e-bibliomax http://www. când i se pare c . i era fericit. numai când sose te ceasul prânzului. O întreag es tur de patimi. lini tit urca acoper mântul s se strecoare iar i în noaptea vreunui pod. desp r iri sfâ ietoare. pân -n vârful cozii. – de b rb ia lui. C ci mâncarea nu l-a ispitit niciodat .Singura fiin fericit ! Iar când zorii mijeau i când. dar aceasta-i o tain pe care numai el o tie. Ziua st ascuns cum poate i unde poate. lini tit.bibliomax. care îi vine singur în lab . el vegheaz . îns . Ziua doarme.C ci dragostea e pentru to i acela i ve nic chin. i-n schimb lini tea cerului cum îl minuna! Nici un fream t. p e te. c -mpre jurul lui senvârtesc toate. pentru aceea. când. când pornea la drum carul mare. aceasta e adev rata hran . S bei i s înghi i aer când i-e sete de în l imi ame itoare. în unghere de ziduri. f r de nici un r stimp. rug min i duioase. moroc nos. i cugeta:„Fericirea e s nu fii al nim nui. de dup ferestre deschise. decât în cele câteva zile când dragostea îl chinuie te. în praguri de u i. c ci n-are dragoste deosebit pentru nici un col . în lumea acoperi urilor. A v zut multe: întâlniri ferite în col uri de gr dini. Tr ie te singur. îmbr i ri p tima e. firea lui îl îndeamn mereu aiurea. gândea. cum nimeni n-avea c tre el. Numai farmecul nop ii îl îmbat . de unde sta. E cel mai frumos motan al târgului. când î i încorda strunele lira. t cute ca i el. m re . nimeni s nu fie al t u – s tr ie ti singur:tu i cerul deasupra“. De-aici ca i de-acolo. când î i aduna puii clo ca. Se plimb de la un cap t la altul al mahalalelor. Când târgul se cufun d -n t cere de moarte. tia când r sare luceaf rul. ca i sus. simte un fior ce-i str bate prin spate i-l on duleaz . în ceasuri de veghere. de pe strea ina vreunei case. i prive te. mul umit.FILOSOFUL E mare. atot st pânitor. gânde te la ele cu dezgust. nici un zbucium. i se p rea câteodat c i el f cea parte din lumea aceea. mare. Era un astronom. c n-are nici o îndatorire c tre nimeni.i d seama. în elepte. negru ca întunericul. de sus. i niciodat nu se simte mai fericit de cât dup nop ile acestea de zbucium.i z re te chipul în talerul lunii. da. ca i când lumina zilei i le-ar fi p tat într-adins. Dar de frumuse ea lui nu.it . ochii verzi înfloresc noap tea ca dou scântei. Din capul cu fruntea puternic . numai vârful labelor sunt albe.i vede înf i area b rb teasc . i. de mândrie. În sufletul lui nu tresare nimic. i de sus. el porne te. peste acoper mintele întregului târg. cu deosebirea c jos firul patimilor se torcea mereu. Când ziua fuge din fa a nop ii. se treze te.tk/ 31 mailto:bibliomax@libero. cuno tea cerul i-l citea ca pe o carte. prietenoase.

ro ii. împânzir care-n cotro largul câmpiei încropite. e-bibliomax http://www. r suflând cu poft aerul r coritor.MUSAFIRUL În lungul câmpiei arse. zbur . pe care uneori o împunge. m c leandri. scatii. Paserile se cobor pe fiecare clip s ia în gur câte o pic tur de ap din izvorul rece care se prelinge. care zburar înfrico ate. Libelula. ca pe o n fram . argintiu. Aerul unduleaz . pustii. prin se a gui a.it . de te crezi în rai. Când a ajuns i-a dat de balt . neîn eles de pl cut .bibliomax. gâdili sufletul musafirului pentru întâia dat în via a lui i. în ciuda ar i ei. supt umbra deas a crengilor despletite. cum î i îndreapt luntrea botul spre rm – i-o porni într-acolo. z ri cu ochii lui mici. apoi..tk/ 32 mailto:bibliomax@libero. încotro l-o duce soarta. Izvorul curge sub ire. floreni. pe râtul trandafiriu. apoi închise ochii. un piruit spre sear . de stau ziulica-ntreag s se ad posteasc de c ldura cotropitoare. E în iulie. într-un gând. se l s . Iar paserile ascultar cât ascultar zgomotul acesta. se înal doar un singur pâlc de salcii ce ocrotesc. i paserile tr iesc ca-n împ r ia lor. câte o raz de soare. f r de gene. gonind pa serile. înfrico at . zburând zglobie. ca un ac de aur. În frunzi ul salciilor acestora se strâng stoluri întregi de pa seri. fericit la culme. pâlcul ademenitor de s lcii. Se afund pân la urechi în balt . u oar . stigle i. Nimeni altcineva nu calc supt acest umbrar singuratic. un izvor din care i ele î i sug via a. ame it de c ldur . i bietul vie uitor se topea. i. Îndat i-a îndreptat râtul spre ele. i când se credea pierdut. Azi e o zi în bu itoare. Privighetori. cu ochii lui cei îngropa i în gr simea capului. toate. pare c -i r sufletul p mântului ostenit de alerg tura lui prin haos. lung i ascu it. o lu într-un noroc înainte. crezând c deasupra apei e o floare. nebun de bucurie. câte i mai câte alte neamuri de zbur toare – toate î i g sesc aici s la ul. Din pricina dogoarei mla tinile sunt uscate peste tot. v zând c se în elase.. o balt mic . întinzând în fa . E un ciripit. O libelul sosi. O în fiorare dulce. se repezi.

Nu simte nici o alt dorin decât s . dimpreun cu balta. cea dintâi. pe ea. c .it .bibliomax. Pe fa a apei sclipesc. sf râm turi de oglinzi. care-i trimite fiori pân sub aripi. taie t cerea dimine ii: – Oaaaac! e-bibliomax http://www. încordeaz gâtul i prive te. Inima i s-a oprit. o p e te dispre uitor i trece. ca-n ni te potire plutitoare. cu capul atingând cerul. Un colb de argint d str lucire stuf ri ului.Pe frunza unui nuf r. de rai. m re . A intrat în balt . cu ochii mari deschi i. parc o pierde din ochi în fundul apei i nici n-o mai z re te. comori de galbeni între trestii.i scalde picioarele în unda rece. Mai st a a câteva clipe. Deodat se opre te. de la o vreme. ea. de bucurie sare pe alt frunz . biata broscu a în cremenit pe picioru ele de dinapoi. curg raze de aur. E r coare i r coarea-l încânt . atât de neînsemnat aceast vietate a b l ii.MARINIMIE În rev rsat de zori. îl vede uria . pl ci de o el. s soarb dintr-o dat balta i. uneori se opre te de se uit . Peste tot lini te neclintit . ici. Broscu ei nu-i vine s cread . Cocostârcul s-a sculat cu noaptea-n cap. Î i a teapt sfâr itul. o broasc se bucur i ea de frumuse ea i r coarea dimine ii. cat la cumplitul du man. Ridic piciorul. colo. larg. mai departe. Pe picioarele lungi. trupul lui se leag n agale. ispititor.tk/ 33 mailto:bibliomax@libero. În nuferi. În spaima ei. cu pliscul lung. i-ntr-un avânt de recuno tin . ca i cum ar fi dat peste ceva ce c uta demult. i-apoi i se pare atât de mic . lumina face minuni.Apoi. sub iri ca ni te lujere. Dar diminea a e m rini mos.Când l-a v zut. Din când în când î i ud pliscul. pe balt . pe fundul apei. Cocostârcul o vede i în elege.

. i în ochii lor cumin i i negri parc se r sfrânge i mai tare fa a neagr a p mântului scormonit de plug. E li ni te. ciripitul gâdilitor al ciocârliei. Apoi porne te spre boi. în apropiere. nici mai încet. îl scoal . Omul ip : – Sireace. mai acum cât va vreme. miroase a proasp t. pe p mânt se deslu esc toate: satul. dâra neagr a braz dei se deap n de la un cap t la altul al lanului ca pe un mosor.tk/ 34 mailto:bibliomax@libero. Duman. Lumina se cerne din ce în ce mai deas . c puterile st pânului au mai sl bit: – H is.. tat ! Iar la glasul lui r spunde. de li se v d coastele ca ni te arcuri supt piele. cu gâturile întinse. i mai încolo boulenii treji. grija. o varg i se a terne pe spate. stau cumin i. în copita c ruia i-a intrat un piron. piezi . E cald. P mântul parc fumeg . tremurând. Dar de parte. ca pe o scar . în sat. Pe o gr mad de coceni. Bouleanul e deprins – mai a teapt înc ceva. dup cum e purtat plugul de coarne. în elep e te. slabi. în fund. aud din urm fâ âitul cu itului cum intr în p mânt ca într-un miez de pâne. l sând o dung peste pielea ud . î i po tri vesc bine cerbicea în jug – i pornesc. împlântându. jugul îl frige. i-n vreme ce cununa cerului se lumineaz . mereu.i pi cioarele ca ni te ru i de o el. Omul arunc sacii la o parte. plugarul. Duman parc .TOVAR II E înc întuneric. i nu întârzie mult. dealurile gemene. tat ! Ei îl ascult ca ni te copii. i-n cea dintâi clip de rev rsare a luminii. Dumane. de c tre fierul plugului. P esc lini ti i. i din urm gla sul mai mâniat al st pânului îl zore te: – Hai. Un stol de grauri se las .. Joian. i. mai cu seam dreptul dinainte. m c ind speriat ..i simte picioarele tremurând. uneori. boii î i încoard mu chii. I-a înjugat. glasul plugarului. hai! Boii nu trag nici mai tare. î i freac ochii cu dosul mânei stângi i cu dreapta î i îndreapt alele. unul dup altul. Duman i Joian. În v zduh o ra s lbatec zboar . doarme învelit cu ni te saci.it . sireace! Mânca-te-ar lupchii! e-bibliomax http://www. ca alungat de glon . iar. c ci cunosc ei cu vântul ner bd tor i nec jit al st pânului. i boii simt. Dar din urm glasul aspru acum al st pânului nu-i d r gaz.bibliomax. care ârâie în urechea plugarului ca un greier.. Razele soarelui î i scutur .. încolo pe coast . S-a înc lzit de tot. în pas cu boulenii parc . P mântul e jilav de rou i brazdele r sturnate în ajun. Îi e sete. p durea. Se lumineaz încet-încet. furi ându-se. Soarele frige. cum îi îndeamn i-i îndreapt p rinte te: – Cea. Grumazul lui Duman prin de s luceasc de sudoare. a teptând jugul. c ci zorile prind s mi jeasc . r mas peste noapte în câmp. ca din ni te dumbr vi înflorite în adâncuri. i cum merg a a. sare în picioare. ca urnit din loc. încep s cânte cuco ii. praful de aur în aer.

Plugarul le-a dat o mân de coceni din care ei de-abia aleg câte unul. doarme plugarul. Iar înaintea plugului. Boulenii r sufl din greu. la umbra care parc se topise din el.tk/ 35 mailto:bibliomax@libero. înfigându. parc simte. ca o zgard de fier. b tut de razele fierbin i ale soarelui. încremenit. ca pe-un prieten. – O-ahoo! Soarele s-a înfipt în cre tetul cerului i de acolo dogore te v zduhul. odihna parc e mai priincioas . Au r mas ei singuri în câmp.O albin r t cit se ine mor i de plugar i el o alung . Un prichindel de copil i-a adus i omului de mâncare: o bucat de m m lig cu ceap .bibliomax.i uneori ciocul. prichindelul le-a adus o oal cu ap în care nici nu le intr bine botul. ca un vornicel ce arat calea. cu mâna. i parc în elege. un cocostârc p e te agale. ca într-o pânz r coroas . gata s urneasc iar i plugul pe brazd . cu genunchiul piciorului drept îndoit. Apoi r mân a a cu puterile sleite. Omul face un sac mototol i-l pune supt cap. Împrejurul gâtului simt. la picioare. Duman se uit la dânsul. Dar decât mâncarea. urma jugului scos. Graurii. cu fa a ars . e-bibliomax http://www. supt ar i a soarelui. În dreptul lui Duman. arina e încropit ca i cum ar fi turnat cineva pe deasupra ap fiart . pân când îl învele te în umbra trupului lui trudit. cu ochii închi i. Boulenii nu mai m nânc . ale c ror împuns turi îi scot broboane de sudoare. parc în mintea lui se fa ce deodat o lumin omeneasc : porne te cu pa i grei. i de la dânsul î i poart privirea la umbra ce o arunc el singur pe p mânt. moale ca o cea . care-l poart îng duitor. Apoi. bouleanul r mâne în soare. de i se a ternuse. privind când cu un ochi. când cu altul spre p mânt. înfuriat. cocostârcul au zburat. se apropie de st pân.it . Un graur s-a desprins din stol i s-a l sat pe spatele lui Joian.

din zare. e-bibliomax http://www. c prioara simte durerea. ca i cum ar mirosi genuna. i-au mers mult a a pân ce au dat în sfâr it de lumini . o ia înainte s rind. însp imântat. prev z toare. ca de în mijlocul lumini ului. încol e te un sim imânt st ruitor de mil pentru fiin a fraged c reia i-a dat via . Ma ma îl prive te in sufletul ei de fugarnic . ca de-o presim ire.tk/ 36 mailto:bibliomax@libero. i. Pr bu it în sânge. Atunci c prioara d un zbieret adânc. pe picioarele sub iri ca ni te lugere.it . caprele. sfâ ietor. uit iedul i se repede la ea. C prioara îl linge. C prioara se îmb rb teaz . m t soas . printre care vrea s -l lase r t cit. C prioara contene te fuga. iedul deschide ochii. i iedul i se ine voinice te de urm . cu ochi îndurera i. doar la s riturile ame itoare. dintr-un salt. Dar în aceea i clip c prioara se opre te. apoi se avânt ca o s geat i. Dar pân la ele erau de str b tut locuri pline de primejdii. Acolo l-ar fi tiut ca lâng dânsa. adulmecând. cum nu mai scosese înc . se tope te în adâncul p durii. se las dezmierdat. Lupul. Trece din poian în poian . cu ochii închi i.. sare în picioare i porne te spre ancurile de stânc . a iedului. i numai când acesta. Acesta i-a întins capul cu botul mic. În fa a ei. Dar trebuie s scoboare. Un salt i iedul ar fi fost sfâ iat. dar de care trebuia s se despart chiar azi. pe urm prin hrube adânci de ver dea pân ce p trunde în inima întunecat . Acolo. i limba ei sub ire culc u or blana moale. ca s urce din nou spre ancuri. în salturi în dr zne e – s încerce puterile iedului. la p mânt. ca un iad. a p durii. C prioara î i azvârle picioarele în fug fulger toare. beh ind vesel. câte o cli p . supt col ii fiarei. i de iscusin a vân torului. din pieptul c prioarei scap ca un muget în bu it de durere. bucuros. c prioara st jos lâng iedul ei. sus. puteau a se încumeta. de supt o cetin . c ci vremea în rcatului venise de mult înc .C PRIOARA Pe mu chiul gros. c pri oa ra r mâne cu capul întors spre iedul ei. zburd de bucurie. p e te încet. iar ochii i se turbur de apa mor ii. pe spatele mamei lui. cald ca o blan a p mântului. v zând prada mai mare. Iedul. e p zit i de du m nia lupului. pe care a hr nit-o cu laptele ei. intr apoi supt bol i de frunze. s str bat o p dure. c ci pe muchile pr pastiilor acelora numai ele. catifelat i umed..bibliomax. i cum se uit a a. ochii lupului str luceau lacomi. i. se opre te.

b ie ii st pânului se muiaser .bibliomax. I-a pus o poclad . i hop! deodat . i-au poposit în ograda st pânului. de urechi – ca pe-un biet m gar ce era. s nu. iar ciobanul înc rca mereu.VOINICUL! L-a adus ciobanul. sare.tk/ 37 mailto:bibliomax@libero. „O s stau la umbr “. Apoi a-n ce put s -i îngr m deasc pe spate: o saric – a ciobanului. opt sedile cu brânz – patru i patru. ce loc prindea? Iar greutatea care îndoia genunchii m garului cum putea s -l apese? i-au pornit la drum. Cât era de mic.i scoat ochii. pe poclad eaua de lemn. cu genunchii îndoi i. Curgeau n du elile de pe cioban. Iar puricele. în sine: „Uita i-v ce m m lig de dobitoc! Eu nu-s nici cât urechea lui i nu m plâng de câte am dus în spate. se strecur bini or-bini or. puricele. c ci aveau s mearg la târg. patru tigve cu lapte. i el fiindc m-a purtat pân aici. supt o încre itur a pocl zii. un purice s ri de pe mânica ciobanului pe spinarea m garului. s se-nve e minte de alt dat . aducea poclada s o puie pe s rmanul dobitoc. tergându. dou l vicere – ale st pânului. iar m garul de-abia p ea. spre sear . i-au mers zi de var prin ar i a lui cuptor. M garul tres ri. i. s -l înviorez pu in!“ i a a zicând. Au trecut pe unde au trecut i. greutatea asta am dus-o eu în spate! Pân acum n-am tiut c -s a a de voinic!“ i privea cu mul umire cum desc rca ciobanul pe m gar. Iar când omul dete toate lucrurile jos. r mase încremenit: „M i. mâniat. sim ind c-au ajuns la cap t. s ri drept pe botul m garului de-l pi c pân la sânge. sprinten i odihnit. pe mâneca ciobanului. Iar ciobanul îi a ternu pe spate câteva be e. Iar puricele zise. Când d du îns cu ochii de spinarea m garului i v zu ce cl d rie st tuse deasupra lui. Dar pe când ciobanul.it . e-bibliomax http://www. mo . câte dou de fiecare parte. m garul r mase cu urechile pleo tite. tocmai cât îi trebuia s fie la largul lui. dete dintr-un picior i v rs o tigv cu lapte.i f cu un locu or. au ajuns la târg. mai s cad în bot! Ia stai. cei doi b ie i ai st pânului veni i la stân din ajun. gândea puricele. i i-a strâns chinga bine. iar deasupra. de pe frunte. s se cump neasc . spate la spate.i sudoarea cu dosul mânii.

i hoin re te. i iar upai. î i zise iepura ul. i cum mergea pe marginea unei vâlcele. veveri a pleac creang lâng creang . luminile. – . i prive te nemi cat. ca o de ucheat . p durea-ntreag . i-a v zut întinderea lucie de z pad . lupul popose te pe labe... iepurele sare vesel: – Poate dau i peste o prieten . se întinse pe p mânt o ar tare cu dou coarne grozave. se pr v li în vale. se ridic . Încet. uria ul policandru al cerului î i aprinde. alb i ea. iaz de oglind .. a ie it tiptil-tiptil din cur tur . vulpea st lâng vizuin i nu se-ndur s mearg la vânat. Iar iepurele a zbughit-o la jucat. i gândul: – Poate dai i peste o prieten .tk/ 38 mailto:bibliomax@libero.upai.bibliomax. ispitind. înh i uri. se ghemui cu ochii închi i. Se opri tocmai în stuh ria iazului. se scul i iar se rostogoli. O s r sar . apoi o lu de-a dreptul t ind câmpul. – . de la spate. iepura ul se destinse ca o coard i o zbughi la goan . ca într-o nem surat sal de dan .. i gândul îi r spunse: – Poate mai întâlne ti un prieten..it . Acolo. Iar iepura ul împietri de groaz : chiar de lâng el. pân jos. tufele î i dezbr car deodat umbra.. – Dar o s r sar . una câte una. i totu i luna înc nu a r s rit. s nu. i totu i luna înc nu a r s rit. ca de ghea . i mergând a a. Vie uitoarele pus tiet ei sunt îmb tate de farmecul acesta: paserile zbor ca ziua.. iepura ul cu gândul î i vorbesc: – Ce lumin . copacii. de-abia suflând.FRICOSUL Iarn .i mai vaz umbra! e-bibliomax http://www. Atunci. veni de-a dura ca un bulg re.. Stelele p lir . luna. a-nceput s sar de bucurie: – Poate mai întâlnesc un prieten. ascultând. Dup clipa de spaim . iepura ul se opri o clip s se odihneasc . p durea. i când a ajuns la margine. câmp de cristal. i-n cuprinsul larg. Noapte lucie pe o lume ca din pove ti: copaci cu zah r.

iar marginile lui se pr v leau repezi. e-bibliomax http://www. Acum mergea cu capul în p mânt. cu buza de jos spânzurând. grajdul mic unde îl a teptaser . Târgul r m sese în urm . din greu. ca un sân. Drumul se întindea neted. dealul. atuncea. deschise poarta. mo negi. doi. Trecerea celor doi telegari îi d du i mai mare putere. În sfâr it. Un vântule r coros îi în f ura gâtul i crupa ca într-o pânz ud . mergeau aiurea. O smuncitur a dârlogului din dreapta îl îndemn s ocoleasc f r întârziere.GÂZA Calul suia. o tr sur tras de doi cai mari. sim i c l re ul pr v lin du-i-se pân peste gât. D dea mereu din cap s . târgul sticlea în soare. o femeie se întorcea de la fântân cu o tigv plin cu ap pe um r. p durea pe margini st tea încremenit . la dreapta i la stânga. nu mai înc lec . care mai venise o dat . îi arunc dârlogii peste oblâncul eii ce-i încorda gâtul i porni pe jos. femei. i calul. cu capul sprijinit de mân . Calul ridic pu in capul.i ia seama la mers. Calul deabia putu s prind scânteierea intelor de argint în care erau b tute hamurile. pân în poalele mun ilor întuneca i. ars . ca un drum de moar . Ajunsese la crâ m . pân ce c l re ul îi l s cu totul slobozi. Vedenia cu ieslea se terse. se împr tiau printre îngr diturile de nuiele. i c pentru dânsul e un locu or mic deoparte. De sus c deau într-una razele soarelui ce-i str b teau prin p r i-i be icau pielea. negri. o sut m nânc stra nic din iarba coapt . acoperite de aluni uri. iar z bala îi ardea gura. La poarta arinei st tur . r s rit ca din p mânt. O s încap tocmai bine. sufl puternic. ieslele cu fânul proasp t. Câ iva purcei fugir . Dealul se urca rotunjit. Deodat . Unde i unde. Apoi târgul se ar t din ce în ce. înecat de colb la cea mai mic adiere de vânt. parc . Lovitura unei vergi îl f cu s tresar . N du ise. în care un cal. În mijlocul satului. scufundate. Pân la târg nu mai era mult. Cei din urm copaci r maser în urm . cu coama împr tiat în tot lungul gâtului. un câine se lu dup el l trând amarnic. Câmpul parc îl mai învior . se întindea departe. care începea s se arate mai deas . Calul se opri câteva clipe. întrez ri. cât de cât. din drum. i-n fa a lui i se p ru c se ridic deodat . o ploaie de lovituri îl f cu s . Pe lavi e. ale satului. crucea bisericei str pungea seninul – în razele soarelui p rea c pâlpâie i dânsa ca o flac r . o iesle mare-mare.tk/ 39 mailto:bibliomax@libero.i l rgeasc dârlogii. câmpul. dar vârful lui r mânea mai jos de în l imea oselei albe. trecu an ul pe o podi c ce se îndoi supt greutatea lui. i câ iva copilandri stau cu pieptul peste mas . cu mijlocul frânt. câte un stejar se ridica din fundul pr pastiei. Mu tile îl nec jeau. la stânga. scoborând prin mijlocul p durii. cu ulcelele dinainte. mai b trân . zbur pe lâng dânsul.bibliomax. mânios parc . acoperit mai tot de lumân ric . apoi o smuncitur a frâului îl sili iar s porneasc . poticni. cele dintâi c su e acoperite cu stuh. lâng biseric . Î i încord mu chii i o lu în trap. c ci jitarul lipsea. gui ând. nu se g sea m car o ferestruic prin care s str bat c ldura. Tocmai în fund. St pânul s u se scoborî.it . se opri. deodat . Era r coare. mai f cu cei câ iva pa i de ajunse pân în vârful dealului. în fund. Vântul iar se curmase.

calul î i apropie genele i dormiteaz . e-bibliomax http://www. Apoi o v zu cum o ia de-a curmezi ul. Deodat un zumzet u or îi lovi auzul. dar f r veste un miros de câmp. cu picioru ele m runte. plec în jos capul. înecat de colb..tk/ 40 mailto:bibliomax@libero. cum i se ridic pe gât.. nici un jgheab cu ap . Primprejur nici un fir de iarb . obosit s mai zboare aiurea. Cu coada ochilor de-abia o z ri.St pânul îl duse dindos. Din alt parte venea miros de o et. Calul o l s . Mul umit. Întoarse capul dup st pânul care plecase gr bit. Frânt de drum. Calul r mase singur. i se împr tie pân în suflet i-l r cori ca un izvor. Calul se preg ti s sufle. o sim i cum merge deasupra pleoapei. i în aceea i vreme un fior îl furnic în tot trupul. în susul frun ei. Spre crâ m se auzeau glasurile celor ce beau. la umbr . cum se suie pân sus. s-o goneasc . înfio rându-l u or. În c tina de al turi vr biile îl asurzeau. lâng ureche.bibliomax. de fân.it . Gâza î i scuturase aripele pline de colbul de aur al florilor prin care zburase. o mul ime de poloboace pline cu hu tile bor ului v rsat din ele. sprinten . O gâz mic . i str lucirea ei îi aduse aminte de sclipirea intelor de argint de pe hamurile celor doi fugari. i-i leg dârlogii de un par. o sim i cum iese i porne te. nimic. pe lâng o chiul lui. lâng un gard. de flori. îi nimeri într-o nar . Dincolo de gard. pe supt coam . i r mâne acolo.

În grajd. Dar ea pune piciorul încrez toare. În untrul grajdului se f cu deodat parc i mai întuneric. care parc o învioreaz . ea se culc jos. A fost groaznic cea dintâi noapte. îndat ce ajung în câmp. Ceilal i cai. un grajd p r sit în care nu mai ea st . mira i. i parc întreg câmpul s-a obi nuit cu dânsa. î i g se te totdeauna fânul. sc pase cu via . Deasupra capului era fereastra. Pe rând clopo elul a trecut pe la to i mânjii ei. apoi r mâne cu urechile ciulite. atra i de albea a p rului. Iarna e ca într-o pivni . i noaptea. Pe doi dintre dân ii îi inea minte înc . doar a aluneca odat . Vine la pas. cu coada lung . s scape de dânsa. i o întov r esc pân departe. Ieslea era în fa . decât numai când vântul culca ierburile înalte. S-a de prins: o ia mai întâi de-a curmezi ul câmpului. odinioar o mai z rise. Atunci aude glasul c l re ului care gone te caii. alb cum e laptele. printre tulpinele înalte de lumân ric ce o ating u or. înf urat în mirosul cimbrului ce cre te tocmai pe fund. în care dac ar putea s se uite ar c dea ame it poate. P zitorii hergheliei au privit la început lucrul acesta. ciripitul rândunelelor. ca i când ar alinta-o. se ridic iar i... i ea r mânea în picioare. mirosea câmpul. De trei-patru ani parc au uitat-o to i. pe ceilal i îi hr nise. ridic ochii i stete a a pân când glasurile oamenilor. între paiele moi. sleit de puteri. se in dup dânsa. Sim ea c ldura soarelui. care. alba tri. se împr tie repede. To i ceilal i beau mai încolo. ascultând de departe clinchetul clopo elului de argint de la gâtul calului. i. s simt mai tare mirosul ierbei s lbatice. îi vesti diminea a.bibliomax. a a ca prin sit . cu ochii în gol. se a az pe crupa lucioas . cei mai frumo i de prin inuturile acelea. se îmboln vise. pe acela i drum. pe lâng ea nu simte nici un cal. merge cu gâtul întins. Merge drept pe marginea povârni ului. ce. a teapt s aud a doua zi glasul unui e-bibliomax http://www.i aveau cuibul chiar deasupra. cu n rile umflate. î i tie locul la jgheab. dânsa nu se z rea. alungându-se unii pe al ii.P R SIT Lui Ilarie Chendi Singur ! În tot cuprinsul câmpului larg. într-o înc pere singur . cum o strig prelung: „Martaaa!“ Ea întoarce capul i o ia înapoi. i-ntunecat a r mas deatunci! Acuma se deprinsese. cânii nu o latr . o iau razna. apoi de-a lungul unei pr p stii grozav de adânci. lipit de-o grind . nelini tit . apoi au l sat-o. Dar fereastra tot nu se lumina. dar î i pierduse vederea. când viscolul geme la fere ti ca un uria r nit. La amiaz vine la ap . Pleac singur din grajd i se întoarce singur . copiii nu o fug resc. se i nu se pe urmele ei. îi alintase cu botul ei catifelat.tk/ 41 mailto:bibliomax@libero. i peste o clip se tersese dinaintea ea.it . dup o ploaie groaznic . Vine i se duce mereu. dar lumina nu mai era nic ieri. dar nu-i v zuse niciodat . ca i cum ar a tepta pe cineva. la pas. seara. nimeni nu se apropie de dânsa. Venea diminea a în urma hergheliei în tregi. nu de mult înc . o cunoa te i-i e drag . Dânsa pa te pu in. î i mai aduc aminte de dânsa. Într-o sear . Arareori. îi sim ise lâng dânsa. Apoi str bate satul. încol cit de-a lungul picioarelor sub iri. fluturi mici. cum merge încet. cu coama împr tiat peste ochii orbi.

nici n-avu vreme s se înfrico eze. pe deasupra paserile alergau gr bite. aplec m nunchiurile înalte ale cimbrului s lbatec peste trupul ei zdrobit. Atunci. vântul începu s sufle. O apuc un tremur.om. ca i cum ar fi fost pr jite. dibuind înfrico at .. i vântul. rostogolind-o pân în adânc. din coam apa se scurgea ca dintr-un izvor. oprind-o tocmai pe un dâmb dedesuptul c ruia fierbea pârâul. se opri deasupra deschiz turei adânci. nu putea s r sufle. curgând i dânsul ca o ap .it . smulse câteva fire de iarb i se a ez ca niciodat jos. apoi se surp dintr-o dat . i se p ru c se mi c supt ea p mântul. i prin vuietul ploaiei un glas r suna prelung: „Martaa!“ i a doua oar : „Martaaa!“ Apoi nu mai auzi nimic. înnem rginirea înecat de flori dese. venite cine tie din care codri. îngrijat . când intr în câmp. i. r sturnând-o pe-o coast . cu suspinuri adânci. la vale. f r de veste. De departe. supt potopul ce se rev rsa de sus. Se scul în picioare. Un tropot în bu it îi izbi auzul: herghelia se întorcea în fug . o greutate parc o ap sa deasupra cre tetului.bibliomax. i. malul se desprinse mai întâi domol.. dinspre mun i. p ind ca printr-o bâltoag în care picioarele i se afundau. repede. În diminea a aceasta o lu încet-încet din grajd. care culcau tulpinele i le încurcau într-o re ea. în fundul c reia uvoiul gâlgâia înfuriat. deodat . i iarba se înc lzi supt dânsa ca într-un culcu . care sufla printre malurile pr pastiei. Ploaia c dea cu furie. sco ând ipete de spaim . Întinse botul.tk/ 42 mailto:bibliomax@libero. apoi soarele începu s ard din ce în ce mai puternic. Se sim ea slab . i ajunse la marginea pr pastiei. lu drumul înapoi. e-bibliomax http://www. când cele dintâi pic turi c zur plesc ind pe trupul ei. adulmec . vroi s pasc . În câteva clipe ploaia o înec . aerul parc era mai greu. Un tunet de-a bia se auzi. cu vâjâituri puternice. aproape nu mai putea merge. se în bu ea. Semin ele florilor miroseau. venea ropotul ploaiei.

a l rgit n rile i. st teau zile i nop i în ploaie i glod. puse capul în piept. Trecu i r zboiul. Mergeau feri i. în crup îl ardea o usturime grozav . de împu c turi. Întors acas î i lu locul în grajd. culcate de vânturi. ocolind mereu. Mânile st pânului îi sp lar rana u or. învins. se avânt . o iap oarb ce sta r zle it de ceilal i cai. ca i oamenii de pe ei. înfrânat cu de-a sila de c tre cineva care se arunc . se întoarse încet purtându. se în torcea în grajdul în care îl a tepta nutre ul. supt cerul înc rcat de norii de i. i. ale Ungariei. se întoarse i se arunc orbi înapoi. cu s biile scoase. L-au nec jit îndelung pân s -l înve e cu via a înfrânat de z bal i pinten. când se opri la un ad post.it .i st pânul.i coama încâlcit de spini. î i duse c l re ul departe desp r indu-l de ai lui. cutre murându. Un zid de s bii se în l deodat împrejurul lui i-l opri. c ochii îi ard i c limba îl frige. Mânca p mântul supt copitele lui. în v zul sutelor de cai ce st teau nemi ca i. i. În fa le r s ri deodat un alt vârtej i se lovir într-un înv lm ag de glasuri. Apoi. Atunci a în eles c ceva îl amenin . s ri peste trupuri de oameni i cai. i nu mai putea de mul umire. În mijlocul lor s-a i nut cât va vreme de mama lui. -acolo i-a ridicat capul. dintre care cei mai frumo i fuseser mânjii ei.CALUL S-a trezit în câmpiile întinse. de lumina e-bibliomax http://www. dar nici unul nu-l ajunse. ce atârnau pân lâng p mânt. o legar i-l mângâiar îndelung pe coam . în goana nebun . i a por nit ca o s geat . trupul îi era numai o ap .i poarte c l re ul. sim ea zbucium rile celui de pe el. Atunci se ridic în dou pi cioare. apoi s-a destins repede. prin locuri str ine i dep rtate. când. dar când v zu c du manul e tot pe spatele lui. gura numai o spum de sânge. prin fa a regimentului. Într-o zi. acoperite de ierburile de se. c cineva vrea s -i rmureasc li ber tatea. sim ea c i se aprinde ceva în untru. Dar când se înv ase cu via a asta slobod . Iar în fuga nebun . Apoi plec pe drumuri lungi. a deprins cele dintâi goane. Un nechezat parc îl chem dincotrova. Când s-a dezmeticit bine-bine. mul umit de lini tea dimprejurul lui. se pomeni o dat prins din fug . oprindu-se la bubuitul tunului. când a sim it fiorul s lbatec ce i se rev rsase în sânge. era de mult deprins cu aua i tia chiar ceasul de diminea la care pornea înspre câmp ca s . Sim ea c pe urmele lui veneau al ii.bibliomax. dup alerg rile prin vânt i ploaie. I se p ru c nu mai e sc pare. c lare pe el. O t ietur de sabie îl crestase adânc. Dup câ iva ani porni la un drum mai greu. r spunse la chem ri necunoscute. c -i smunce te frâul tot a a de crunt.tk/ 43 mailto:bibliomax@libero. la strig tul goarnei. se sim i mânat la moarte într-un vârtej însp imânt tor. în capul c l re ilor. în largul pustiet ilor acestea. trimi ând dep rt rilor cel dintâi nechezat puternic ce-i ie ise din piept. dintr-o s ritur . De la o vreme se sim i sleit de puteri i se opri. de vaiete. s-a strâns ghem. Târziu. ierburile îl biciuiau i i se încol ceau ca erpii de picioare.

apoi tres ri. veni încet. b trâ nul sim i cum se întunec ferestruia spre care c ta. se smuncea s se arunce. nu. de caii lâng care nu fusese de atâta vreme. Voi s se rezime de tovar ul s u i nu izbuti. Ochii i se împ injenir deodat . unul lâng altul. Diminea a mergea la câmp. picioarele îi tremurau dup o cale mai lung . i boturile lor se atinser . Într-o zi. Venea dimine ile la el. Se deprinseser împreun .. Acolo a tepta s se întoarc tovar ul ca s m nânce. mirosul acela de câmp care-i amintea de herghelia lui. B trânului parc îi veni din nou vlaga tinere ei. avea s fie mutat mai în colo. apoi poruncea soldatului s -l plimbe prin ograd . sim ind. calul cel tân r întinse capul. S-a ridicat repede. rupse belciugul i. i se mu ie încheieturile i trupul îi alunec jos. înc lec i porni. genunchii îi tremurau i buzele sc par jos mâna de fân ce smulsese atuncea. ca niciodat . iar noul venit îi lua locul. Îi desp r ir repede. i-l purta numai la pas. îl mângâia. gâtul nu mai sta a a de încordat. repezindu-se c tre cel lalt.i g sea astâmp r. ca de obicei. apoi b trânul se încord . Într-o sear . dup mult vreme. porunci s se puie. cu ochi cercet tori c tre b trânul lui tovar . Au stat câtva a a. serile arareori. b trânul. Iar serile. înspumat. pentru întâia i dat . iar el lu . A doua zi. ochiul nu mai c ta departe.. Iar calul cel tân r î i a propie botul de trupul aproape nemi cat. st tu cât va vreme cu ochii pironi i.ce se rev rsa pe ferestruica din fa . din care dânsul mâncase mai înainte. întinse i dânsul gâtul. aproape nu se mai puteau desp r i. dup el. cu ochii închi i. lini tit. Când cel tân r ie ea în uat. i vremea trecea. apoi îl p r sir i acestea. Parc nici lui nu-i mai venea s ias din grajd. în fa a lui. r mânând slobod. Întâi se inu sprijinit în cele dou picioare de dinainte. e-bibliomax http://www. pân îl aduceau solda ii în grajd. ca i cum nu s-ar fi întâmplat nimic. b trânul necheza în bu it. apoi. cei doi cai se m surau cu privirea i câteodat b trânul.bibliomax. ca i când ar fi vrut s se hot rasc .. rupse frâul i. se uit la st pânul lui. î i r zima botul de gâtul celui tân r i dormita. O dat poticni i se rostogoli jos cu c l re cu tot. peste care razele soarelui c deau ca o ploaie cald din susul ferestrei în guste. îi pl cea s m nânce încet. el se smun ci. Într-o zi b trânul nu mai putu s se in în picioare. nutre ul. de fânul mirositor ce-l smulgea de deasupra capului. iarna cald.it .tk/ 44 mailto:bibliomax@libero. îl mu c de gât. dar de atunci îl lua mai rar la câmp. ridic în sus capul. generalul veni. Îmb trânise. Încet-încet. În fiecare zi. de la soldat. Acesta a stat o clip . i avântul lui. apoi r mase cu ochii pironi i pe acel care-l înlocuia. dou lovituri de varg . reînsufle it. Iar când se duser cu to ii. se alipi de cel lalt i începur s m nânce lini ti i. În urm nu-l mai lua deloc. întoarse capul spre u i nechez prelung. zb tându-se încet. horc i de câteva ori i r mase întins. Însu i generalul ar t unde s -l puie la iesle: – el. Vremea trecea! Anii se scurgeau repede unul dup altul! E-he! Cine tie când fusese r zboiul! Dar o dat cu anii s-a scurs i puterea. Din seara aceea nu-l mai legar . se rostogoli pe-o parte. u a grajdului se deschise larg i doi solda i aduser un cal tân r. B trânul întoarse capul i-i urm ri cu ochii pân departe. aua pe calul cel lalt. dându-i fiori ce-i fugeau pe supt piele. i pleca încet-încet prin ograd . În grajd vara era r coare. i când venitul ridic botul s smulg din bra ul de fân. în fa a ferestrei. diminea tare. în col .. se închise u a. când obosea s mai mestice. În urm primea loviturile de vergi i se punea s mestece.

din vârful galben al tulpinei de lumân ric . Cum zbura a a. i b tându. „Nu-s statornice“.it . lovi de câteva ori aerul i se l s . mehenghi. deodat se resfir din înalt m nunchiul str lucitor al razelor de soare. când întunericul e numai o strângere de aripi a luminii. tol nit pe frunzi oarele moi ca un pa . i cum r m sese pierdut. crea i îmb ls mat . r suflând mireasma îmb t toare. gândea trengarul. îmb t tor miros. g si zorelelor o sc dere. A ezându-se în potirul parfumat. Fluturul î i pâlpâi de câteva ori aripile. pipernicite. deasupra unei garoafe b tute. i se p ru c dormise de când lumea. b nuind: „Ce Dumnezeu r sare soarele atât de târziu!“ Dar ca i cum Dumnezeu i-ar fi f cut pe voie. „Parc e mai cald ca la câmp“.“ Se în l în aer. prea î i schimbau fa a: diminea a într-un fel. în r coarea umed a dimine ii. zborul. ca de ni te nestimate. cine împr tie o asemenea mireasm ! Ce flori m run ele. fragede. Dar tot privind la ele. i unde mai pui c aici stai ca într-o m n stire. liliachii b tând în albas tru. dac e vorba s ies mânjit!. cât in nop ile de var . berbantul î i destinse aripile pu in. unde poposise de cu sear . gândi flutura ul.“ Gândind astfel privi mai bine tulpina florii. „Fragede flori“. i cu toate astea ar avea dreptul s fie mândr cu fa a ei îmbujorat . alb ca z pada. dar b g de seam c se umpluse de praful galben al florii. Cine-l pusese! Mâhnit. zglobiu.bibliomax. iar seara se-nchideau moroc noase. la amiaz într-alt fel. când parc îl ame i ceva. de aceea zise în sine. sub ire i mândru al unui crin întârziat. „Uite-o floare care nu-i n zuroas . Ce s vad ? Nimic! În schimb de jur împrejurul privazurilor. degeaba! În mireasma ei s mori i mori fericit.“ i st tea hoinarul. „Hai într-acolo“. i totu i în dat ce se trezi fluturul. cu crinii albi ca spuma laptelui!“ F r s stea în cump n î i f cu vânt spre lugerul înalt. mirosul rozetei îi umezi sufletul. cununi de zorele se împleteau cu florile deschise. Fiindc nu fusese de mult pe la târg.HOINAR O clip inu noaptea. Era un strat de garoafe. aproape verzi ca i frunzele.. i. sinilii b tând în roz. le s rut pe rând. „Ce s fie? A! Mirosul garoafei. u or ca un fulg. i plec mai departe. Perdelele erau înc l sate. întinse aripile. Se înc lzise grozav. i peste câmpie n v li un v l de aur. î i zise. î i lu . se gândea: „Nu e floare mai fermec toare ca rozeta. deasupra straturilor..i aripile albastre stropite cu aur. o g se ti pretutindeni. Repede se scoborî de se a ez pe o tulpin de rozet . î i mai schimb din p reri: „Într-adev r. ad ug craiul.tk/ 45 mailto:bibliomax@libero. i. i se nec ji: „Foarte mul umesc de gazd . o lu într-acolo. Trecu pârleazul. urm : „Ce are-a face rozeta cu crinii. „Aici o s stau ast zi pe vremea ar i ii“. Da. Curând z ri o gr din cu fel de fel de flori. Uite asta – cu geta craiul – asta nu-mi e-bibliomax http://www. a a.“ i fiindc în clipa aceea veni pân la el adierea unor crini. ca o uvi de sânge. prive te. dar de ce oare firea nu îmbin niciodat toate însu irile la un loc? Poftim. acoperite de rou . garoafa într-adev r mi-i drag . se furi întâi pe la ferestrele casei. În vremea aceasta ochii lui z rir . s se odihneasc . gândi sprin arul.

„Tot mai frumos e câmpul. numai s le fac în necaz. Trecu pe lâng lalele f r s le priveasc . întrucât prive te barba-împ ratului. Zarnacadelelor le r m sese doar tulpinele. în l ându-se sus.bibliomax. se schimb vorba – adeve ri iretul – asta da“. îmb trânit.. Nici nu b gase de seam c se întunecase. î i r suci musta a. i r t citorul zbura mereu.. Ziua trecea. flori m iestre.. Î i strânse aripile una. r t cit pe acolo cine tie cum. necunoscut . Crai donul o terse repede. f r astâmp r. pe tulpinele lor. Mai departe. se închin în fa a fiec ruia.. i spuse o vorb proast unui stânjenel scuturat.. aiurea. prea te crezi! Eu n-am venit s dorm. cu aerul. se împiedic de o gura-leului: „Mersi. gherghinele îl priveau nepricepute.. i se l s elegant. dar în drum f cu cu ochiul rochi ei-rândunicii. f r s se mai uite înapoi.. Neputând s mai zboare. flori. Îl apucase noaptea în drum.. complimentând. i.. dar deo dat începu s orbec iasc .. M rg rit rele nu le putea suferi.“ i fugi. Gr bi..it . c uta cu ochii trandafirii. lilia cu lui. le l s în urm . Ce mai straturi de ochiul-bou lui! „Sunt prea din topor. Ei. mai departe. cu mic unica.. gazd bun . s a tepte zorii.“ dar cum se întorcea.“ Îngâmfat. i-n gr din !. soare le sc p ta.. î i v zu de drum. Îi z ri. curtenitor. sau cu mine. într-un col .. Nu mai vedea nimic. „Înalte i proaste“.tk/ 46 mailto:bibliomax@libero. suspinând nemul umit: „Ce Dumnezeu se-nnopteaz a a devreme!. Fl c ul se nec ji: „Ho! B b tie. dar nu sprin ar . z ri o floare. i ziua trecea. zise pierde-var .“ i parc departe. deasupra florii cumin i. sus. f cu ochii mici: mic unica r mase lini tit .“ e-bibliomax http://www. adic .. frunzele. se l s la întâmplare. Nu putea. în roate. îi venea r u numai când se gândea la numele ei. atingându-le dispre uitor cu vârful aripei. pe-un spin uscat. zbur pe deasupra lor. i cicoarea îi aduse aminte de câmp. Dar nu-i vorb . s aib un miros al ei. O lu înspre gherghine. s-or fi crezând. lucru mare“. str nutând. ce i se inea în cale. Din zbor fur o s rutare unei cicori. aripa i se zgârie de-unghimpe.place la garoaf . o veche prieten . „Uite colo un l vicer de nu-m -uita. învoalt . Coco ate.. râzând. numai al ei? Trebuia s împrumute mirosul pip rat de cui oare? Pfui!“ Zglobiu. în dreapta i-n stânga.. Fiindc -s albastre ca i mine. m rog. la ar . Se scoborî încet. mereu. b g de seam curtezanul: ce e floare trebuie s aib ceva care s o înrudeasc de aproape cu cerul.. de-alde dumneata g sesc i în câmp. „Flori de paradis. se mai r corise.

Puternic sufl vântul tomnatic! Apusurile erau ca sângele i parc înro eau p mântul. Nop ile senine.tk/ 47 mailto:bibliomax@libero. nu mai cânta. smulse. Frunza î i sim i puterile sl bite. într-o diminea cald . cerul a rareori curat. apoi mai prelung. un scatiu. cum nu auzise frunza cântec. întâi în bu it . i trecu mult pân ce. Raza o fripse. venirea soarelui. pe cer! Raza se scoborî din nou. Cerul r mase acoperit de nori. Cea dintâi pic tur de ploaie o izbi rece. i în fiecare zi pas rea venea s se ascund de c ldura cotropitoare. mai dulce. de se furi supt dânsa. Pas rea îi venea mai rar.it . înfl c rat. când i când rozeta. înc lzind totul în câteva clipe. pân sus. dedesubt se ridica. a ipind pân a doua zi. puternic. Câteva zile a plouat. cerul spuzit de stele o fermecau. verde. ca o sârm de aur. venit de departe. t ie albastrul ca o s geat . odat . Zilele erau mai r coroase. Crinii nu mai miroseau. fluturar prin aer. înc lzit . cerul de sticl . care î i scutura s mân a coapt . uscase totul. mai frumoas ca toate. vântul de toamn începu s bat .FRUNZA Lui Cristinel S-a desf cut din mugur.. umed: o ame ea. cu potirul plin de colbul aurului mirositor. s se vâre între celelalte i s a tepte. În dup -amiaza zilei acesteia. nop ile mai reci... Ziua întâi i s-a p rut scurt i apropierea nop ii o mâhni. apoi fuseser duse departe. frunza se sc ld în albastrul v zduhului. greoaie. Pas rea venea mereu. cu greu putea s ie piept vântului care o cl tina din toate p r ile. câteva tovar e. soarele r s ri într-o diminea înfocat. cu craiul-nou. iar aceasta ciripi. i frunza se bucur . i cea dintâi rândunic . Ar fi vrut s fie ve nic noapte. înconjur copacul de câteva ori. mireasma crinilor albi. În scurt vreme se desf cu mare. Dar mirosul crinilor. în fiecare zi frunza o ferea i seara cântecul se împr tia vesel. raza de soare nu mai veni. la umbr . mai sus decât celelalte. Prea mult lumin . e-bibliomax http://www. v rsând parc fl c ri. Dedeasupra îi c dea lumina. seara. a începutului de prim var . singuratici. pân la ea. Cu ce rev rsare de str lucire se ridic st pânitorul lumei. i toat ziua. Dar. împr tia mireasma ei în zorii unora din dimine i. Un ciripit str in o mir . Cea dintâi raz de soare s-a împletit pe dânsa. Cât n-ar fi dat acuma frunza pe o pic tur de ploaie! Dar norii fugeau goni i de vânturile din în l imi. se împr tia. la ad post. a ipind cu c p orul supt arip . tocmai în vârf. apoi se a ez pe stre ina casei. o p s ric cu pene verzi i galbene. f când-o s tremure de fericirea unei asemenea atingeri. într-o diminea . cu strig te de bucurie. câteodat i noaptea r mânea aco lo. Dup zilele acestea lipsite de scânteiere. prea mult c ldur . veni mole it de c ldur ..bibliomax. din gu . r coarea o f cu s se zgribuleasc . Nici rândunelele nu se mai vedeau. acoperi cum putu mai bine p s rica. i asta o mâhnea cumplit. Lumina se stinse. cântând mereu.

aninându-se de ramuri ca ce rând ajutor. moart .bibliomax. i pas rea parc auzi chemarea tovar ei de alt dat . De diminea pân seara. ca i când n-ar fi cunoscut locul obi nuit în care cântase. Un fior o str b tu i se gândi la pas rea pe care nu o v zuse de câteva zile. fo netul cobitor al tovar elor ce o p r seau strecurându-se u or. numai într-un târziu. parc se îng lbeniser i mai repede.it . i l vicerul de jos nu se mai îngro . apoi î i lu zborul i. Frunza auzea mereu. leg nându-se în aer ca o arip de fluture. lovi cu vârful aripei frunza. i noaptea. cerul cu nori greoi ca de bumbac. cu aceast . celelalte. în largul lui. pe o alt ramur . a ternându-se jos. atunci b g de seam c i cuiburile rândunelelor r maser goale. altele mai domoale. ca o oapt . c deau în gropându-se între celelalte. într-un l vicer pe deasupra c ruia vântul alerga gr bit. care. pe care o ad postise atâta. de acolo. dar se opri pu in. În tot copacul r m sese nu mai ea! Ramurile goale se loveau unele de altele tremurând ca de frig. se îng lbenea. cea din urm . frunzele c deau într-una. c zu la rândul ei. stoluri întregi de paseri plecau în ir. Deasupra. Începuser s cad . din vârf. În clipele acestea. i-ar fi fost de ajutor. în trecerea gr bit . veni. ca o rug ciune. de-abia mai inându-se. de pe acela i copac. e-bibliomax http://www. dându-se învinse. f r s întoarc m car capul. Unele mai repezi.tk/ 48 mailto:bibliomax@libero. când parc se cutremura la gândul c poate i dânsa va trebui s se desprind . din ce fusese.Frunza tânjea. s moar . vederea prietenei. ca i celelalte. Într-o diminea se sperie.

din înalt ea se scoboar . Ce mâni frumoase! Iar la de ge tul cel mic o piatr pre ioas .tk/ 49 mailto:bibliomax@libero. întinse mânu i a spre obrazul mamei i zâmbi u or. i acum! i cum gândea astfel. Mai departe. g si urma copitei unui cerb plin . i-un vals molatec se desprinde de pe clapele pianului. a du i de ale. Un col curat. cânt rea a se opre te. privesc iscoditori i crun i înainte. Pe-un câmp. frânge cântecul i se uit cu îngâmfare împrejur: – Uita i-v la diamantul meu. ochi. raza c l tore te mai departe. Fereastra mic e deschis . zice celor din odaie. sorbi apa. scot pu tile. o mul ime de femei i de b rba i sorb ceaiul aromat. e-bibliomax http://www. un biet lup. parc atr gea raza. dealuri. Într-o cas mare. în clipa aceea. Când vrei s r t ce ti ai unde. i-atunci raza pribeag se topi în lacrim i-o polei. cu fa a supt de neodihn . senin i lini tit nu e pe lumea aceasta? Într-alt târg. se repezi. o gr mad de oameni pr fui i.bibliomax. Înfiorat .it . sp ngile se-nro esc în piepturi. buzele albe nu se pot mi ca. curat ca un m rg ritar. turbur ce mai r mase. deodat . Se gânde te mama: câte necazuri. dimpotriva lor al i oameni se arat . o lacrim . într-un salon. î i îndreapt trupurile. r mas în urm . i ochii tuturor privesc r ut cio i. C l torul obosit din urm . o z ri. Vroi s se strecoare în unda rece dar. Dar. vorb . de apa ploilor. îi izvor te în ochi mamei i i se anin de gean . un sunet de goarn r zbate pân în adâncuri. i într-o clip . Într-o poian . Mun i. Uimit . slab de i se vedeau coastele. pu tile r zbubuie. Raza îi urm re te. însetat adineoare poate ca i lupul din p dure. Raza c l tori mai departe. la o colib . merg laolalt . i-n clipa aceea degetul fetei pare c fulger de focuri.O RAZ S-a desprins raza din ghemul ei de aur i-a r t cit prin senin. d du buzna dintr-un desi . din mijlocul unei p duri. care de mult nu se mai înviorase. c ut pe ce s se opreasc . sub degetele sub iri i albe ale cânt re ei. î i leag n copila ul bolnav pe genunchi. lâng fereastr . Pe umeri de-abia î i duc pu tile cu sp ngile ascu ite. O clipire: du manii se arunc unii spre al ii. C l torii se opresc. Râs. v i: ai ce cutreiera în lume când te-ai a ternut la drum. osteni i. ar vrea s se înf oare ca o sârm de aur împrejurul sp ngii c l torului celui mai obosit. într-o mahala s r c cioas . Iar copila ul. câte n dejdi. un diamant. mama. acum e i el o fiar . A a raza ajunge deasupra unui târg. bogat . Pe luciul de o el al pu tii lui se prelinge sângele. apoi se pr bu i în cealalt margine a p durii dup o c prioar care tocmai trecea. Dar raza se furi eaz . i-n întâia zi. mândr . Micu ul st cu ochi orii verzi deschi i. tremur toare. pieptul mai nu i se ridic .

care tocmai atunci se a ezase pe o creang . Iar. i floarea spinului se f cu ro ie ca focul.. c ci floarea trandafirului era a a de ginga . la floarea minunat .it . i-au rupt într-una florile trandafirului. „Vezi. Atunci Dumnezeu i-a zis: „Ve nic o s se ia pe p mânt un lucru drept altul. se desf cea. oricum s-ar schimba fa a. s vad i ele tulpina m iastr care î i des f cea frumuse ea pentru întâia oar pe p mânt. la r s ritul soarelui..TRANDAFIRUL La o margine de drum înflori i trandafirul. – daruri pe care nu le împ r ise nici în rai. se trezi i-n dânsul pizma c prea nu-l b ga nimeni în seam . Iar mirosul florii se împr tia în dat peste întreg cuprinsul câmpiei. de la o vreme. când tot e îmbr cat de ghimpi!“ Atunci trandafirul se uit i v zu. i-au trecut mereu drume ii. î i zicea. a a de alb . i nu era unul care s nu se repead . ducea totdeauna lui Dumnezeu câte o s mân din fiecare floare ce cre tea pe p mânt. ce chipe . a a d inuie te. b t toare la ochi ca a trandafirului. i al i drume i treceau. r sfirau n rile s înghit mireasma nemaisim it pân atunci. Dar trec torii tot se opreau. iar dac aveau câte ceva în mân . Deosebirea st tea numai în aceea c fiecare l sa i câte o bobi de sânge în vârful vreunui ghimpe. Un sticlete. i nimeni nu-l atinge. i-ntr-o diminea floarea trandafirului se desf cu ro ie.“ i. c parc de la ea se luminase diminea a aceea de prim var . î i zise atotst pânitorul era dat ca pe p mânt s nu r mân ceea ce numai în rai trebuia s d inuiasc . i nu s-au uitat la spin. cât ai clipi. Pân la amiaz trandafirul se acoperi întreg de flori. pentru r sad. frunzele verzi ca smaraldul. e-bibliomax http://www. îndat a f cut un semn i tulpina lucie s-a acoperit de ghimpi. c -ntr-adev r. s-a ridicat pân la boboci. i nu mai preget : se rug îndat lui Dumnezeu s -l acopere i pe dânsul de ghimpi. Iar din ghimpe sângele a p truns încetul cu încetul în tulpin . bucuros. s o p stre ze. c ci numai eu pot ti c ce am menit o dat . spinul de lâng mine ce înalt e.bibliomax. În locul ei r s rea îndat alt boboc i. s i-o fac ro ie. aprins . îl deslu i: „Cum s se ating cineva de spin. i parc i lui Dumnezeu îi p rea acuma r u c pusese într-o floare a a de minunate însu iri. „Uite cum se închin to i trandafirului i mie nimeni“. preasfântul. soarta r mâne aceea i!“ A f cut Dumnezeu un semn. Drume ii treceau i r mâneau locului. aruncau s in floarea mai bine.tk/ 50 mailto:bibliomax@libero. „Uite. i-avea crengile lucii. pe când p s rile veneau din dep rt ri adânci. i pe mine m dezbrac to i de frumuse ile mele“. fluturii c dea adormi i. puneau mâinile la ochi. i se rug de Dumnezeu s -i schimbe i lui floarea. i nu era unul s nu rup câte o floare. apoi. Lucrul acesta îl optise o ciocârlie care. cu priviri lacome. spinul avea ghimpi. rumene ca m rgeanul. atrase de mireasma vr jit . ca s -i p zeasc floarea. i a fost o minune. Dup câteva zile trandafirul se mâhni:el se-mpodobea i oamenii îl despuiau. celelalte flori se plecar în fa a adev ratei st pâne. lacom. rupeau câte o floare. ca sângele. Spinul st tea ursuz al turi.

dezam git .i v d nici str lucirea ta“. dar ascunzându-mi lumina soarelui. Pentru întâia oar i-au apropiat pliscurile: întâiul s rut! „Sunt mul umit !“ „Chiau!“ „Sunt fericit !“ „Chiau!“ Ce Dumnezeu. soarele!. cum se întâlneau dou p s ri fa -n fa . o livad i-o curte mare. Pichirea îl prive te încântat . O cas . dumirindu-se.. nu. Ei i-au v zut de treab . mai auzise c dragostea dac o întâlne ti. când m ai pe mine?Rogu-te. pichirea îi întoarce spatele. acum o lun . prive te-m !“ i cum pichirea se uit înc spre r s rit. fel i chipuri. e-bibliomax http://www. când pichirea.. Au ters-o i ace tia. rotund i de aur. gâ tele u oteau. arip la arip . hot rî s .. îi r spunse:„Te privesc.Nu i-a mai v zut de-atunci nimeni! Unele p s ri spuneau una. uimit . numai atât e în stare s -mi r spund ? i-n clipa aceea se înal . mândr de frumuse ea iubitului ei. p unul i se puse drept în fa i î i roti coada: „Prive te-m !“ Se uit pichirea. americanca altfel. sa rotit i-a r spuns:„Chiau!“: „Bine!“ i zilnic s-au curtat. dar ireat . Nu mai de parte. au pornit pe paji te. drag !“ Dar p unul se sup r . iar u oteli. pe socoteala celor doi îndr gosti i. i. s-a sculat mai devreme chiar decât coco ul. i-amândoi. minunat de frumos. nimeni nu mai putea nici dormi. de fric s nu li se a eze cineva de-a curmezi ul dragostei. în curte felurimi de p s ri. zor nevoie dup un pichiroi. în curtea aceasta s-au întâmplat multe i m runte. se-ntrebau: „Ce-i cu americanca?“ Cealalt : „Ce-i cu pichiroiul?“ Pichiroiul a a. Pichirea.bibliomax. stingher . într-o diminea . i a a. Azi a a. i-a început pichirea s se învârte-n sus i-n jos pe lâng p un. apoi. mâine a a. harnic titirez. prive te. gânde te pichirea. mireasm dulce. Îngâmfarea îi descle t limba:„Ce s te ui i la soare. în livad sunt pomi roditori. pân când i-a venit o dat la socoteal i i-a optit. mic i pestri . plin de poezie. c ci unde-s p s ri multe. pichirea. se uit mirat .i puse ochii pe p un – pas re de neam mare – se feri de to i. cu bogheta altuia. dragostea-i st pân . p unul.Apoi se întoarce de se uit . mare. dar cam sec. cu sufletul ei s lbatic.i caute un so i. î i îmbie i iubitul:„Prive te.. la soare. s-o culegi de oriunde-ar fi. i ei doi habar n-aveau de gura lumii! De aceea. i.. o americanc . a ciugulit ce-a putut i. r coare.CA SOARELE!.Flori. altele alta. În cas stau st pânii. pe urm .it .tk/ 51 mailto:bibliomax@libero. de l-a sculat. dar pe urm i-a dat seama c nici pichirea nu e de lep dat.. A a. Numai a a p s rile din curte nu mai avur prilejul s u oteasc pe socoteala altor doi îndr gosti i. s-a dus sub culmea p unului. Iar zarv . Acum o s pt mân o g in . P unul str luce te de parc ar fi îmbr cat în fir. un coco a fugit peste gard. Peste lume se revars valuri de lumin . cu glasul ei cel mai dulce: „Pi-chi-chi-chi-chi-ri“:„Te iubesc!“ P unul a privit-o dintru-ntâi de sus. nici mânca.