P. 1
Din Lumea Celor Care Nu Cuvanta - Emil Garleanu

Din Lumea Celor Care Nu Cuvanta - Emil Garleanu

|Views: 480|Likes:
Published by Adrian Ion Mitrica

More info:

Published by: Adrian Ion Mitrica on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • CÂND ST PÂNUL NU-I ACAS !
 • C L TOARE!
 • MUSCULI A
 • GÂND CELUL
 • CÂNT RE UL
 • S R CU UL!
 • ÎN FEL DE FEL DE FE E
 • NEDESP R ITE!
 • CUCO UL
 • LUPT TORII
 • PAS RE DE NOAPTE
 • DUPA ASEMANAREA LOR
 • MARINIMIE
 • TOVAR II
 • C PRIOARA
 • P R SIT
 • O RAZ

Emil Garleanu

Din lumea celor care nu cuvanta

CÂND ST PÂNUL NU-I ACAS !

În odaie lini te. Lini te i-un miros! Pe poli a din dreap ta, pe o farfurie, st uitat o bucat de ca caval. Mirosul de brânz proasp t a str b tut pân la cel mai îngust col i or al casei. i din gaura lui, din gaura de dup sob , oricelul nu- i mai g se te locul. Parc -l trage cineva de musta afar . S ias , s nu ias ! Mai bine s se astâmpere. S se astâmpere, u or de zis; dar ca cavalul? Vezi, asta-i asta: ca cavalul. S -nchid ochii. I-a închis. Prostul! Dar ce, cu ochii miroase? i brânza-i proasp t . Mai mâncase a a bun tate acum vreun an. Dar parc nu-l momise într-atâta ca aceasta de acuma. S încerce. Face câ iva pa i m run i, pân -n marginea ascunz toarei lui. M car s-o vad . Unde-o fi? De unde-l vr je te, din ce col îl pofte te cu atâta st ruin la dânsa? A! uite-o, colo pe farfurie. Dac -ar îndr zni! Dar cum? S mearg mai întâi pe lâng perete pân la divan. A a, bun! Pe urm ... Pe urm pe unde s-o ia? Pe lân g dulap? Nu. Pe dup jil ul cela? Nici a a. Atunci? P i, lucrul cel mai bun e s se suie de-a dreptul pe perdea i de acolo s treac , pe marginea l vicerului din perete, pân la poli . i-o dat la ca caval, las , n-are el nevoie s -l înve e al ii ce s fac cu dânsul. Dar motanul? E-hei! La dânsul nu se prea gândise. i, doamne, mul i fiori i-a mai vârât în oase motanul cela. Dar poate nu era în odaie. Ha? Nu era. Nu. Ori icum s mai a tepte pu in, s vaz , nu se mi c nimeni, nu-l pânde te cineva? Cum s nu-l pândeasc ! Dar de când a teapt motanul pri lejul s puie laba pe bietul oricu . Dac nu mâncase el ca cavalul, c ci mirosul cela îi zbârlise i lui must ile, p i nu-l mâncase tocmai pentru asta: s -l momeasc pe laco mul din gaur . Cu botul adulmecând, cu ochii galbeni i lucio i ca sticla, cu must ile întoarse sub iri i ascu ite ca oasele de pe te, st neclintit, dup perna de pe divan, i-a teapt . L-a z rit. Uite-l, îi vede m rgelile ochilor. Iese? Iese oare? Da, da; a a, înc un pas, înc unul, doi, a aa! Dintr-o s ritur a fost cu laba deasupra lui. Bietul oricu n-avusese vreme nici s treac dincolo de sob . Îl apas pu in cu unghiile, apoi, repede, îl ia între labele de dinainte, îl strânge, de drag ce-i, îl r suce te în aer i-l las ame it pe podele. i-l prive te, gândind: „Ca caval i-a trebuit? Poftim ca caval! Doamne! Ce bun o s -mi par mie dup ce te-oi cr n ni.“ Dar mai întâi s se mai joace pu in cu dânsul. Îl pune pe picioare, îl las s se dezmeticeasc , s -n cer ce s fug i iar vrea s -l prind în cle tele labelor. Dar ce s-aude? Un dup it gr bit pe sal . Vai, e Corbici, câinele! Nu-i vreme de pierdut! Din dou s rituri motanul e în ocni a sobei, iar oarecile, mirat c scap , z p cit, cum poate, o terge în gaura lui. Corbici vine, nebun ca-ntotdeauna. În mijlocul od ii se opre te, adulmec lacom mirosul de ca caval, apoi, z rind motanul, se repede i latr cu înver unare. Ar s ri în ocni , dar e prea sus. Se sprijin pe labele de dinainte, tremur , casc , de nelini tit ce-i, mârâie i latr . Apoi tace i, cu ochii inti i la motan, a teapt s se scoboare. Numai uneori întoarce capul spre poli a de un de brânza parc -l
e-bibliomax http://www.bibliomax.tk/ 2 mailto:bibliomax@libero.it

ademene te. i astfel, câte itrei du manii: oarecele în gaur , motanul în ocni i câinele în mijlocul od ii se pândesc munci i de acela i gând. Dar pa i ap sa i cutremur sala. Ce! St pânul! Repede atunci: motanul se înghesuie te i mai în fund, iar câinele o terge supt divan; numai oarecele, mic cum era, r mâne la locul lui. St pânul intr ; obosit de munc , î i arunc p l ria pe un scaun, apoi, mirosind, i se face foame; se-n dreapt spre poli , ia felia de ca caval, taie o bucat de pâine i, mu când când dintr-una când dintr-alta, m nânc din plin, cu poft . i din trei p r i, trei perechi de ochi îl urm resc cu pizm .

e-bibliomax

http://www.bibliomax.tk/ 3

mailto:bibliomax@libero.it

GRIVEI

E b trân. În elege c -i b trân, c -i netrebnic, c cele câteva zile ce i-au mai r mas sunt o povar pe capul tuturora. De când s-a i îmboln vit nu-l mai strig nimeni, nu-l mai mângâie nici o mân , nu se mai întoarce spre el nici o pereche de ochi. A slujit cu credin . Dou zeci de ani, var i iarn , în curtea aceasta a tr it, i-a p zit-o. În nop ile de toamn , cu ploile repezi i p trunz toare, în nop ile de iarn , cu viforni ele n prasnice, el nu st tea în cu ca lui; su flând cu greu, încordându- i mu chii, c ci era vânos, t ia troianul, cutreiera toate col urile gr dinii, i, l trând, d dea de tire c nu e chip s te po i apropia de casa st pânului... Dar în seara aceea, când prinsese de pulpa piciorului pe ho ul care furase mere din pomul de lâng gard! Ani de-a rândul sim ise durerile loviturii de ciomag pe care i-o d duse atunci în cre tetul capului. i alt dat ... Dar câte nu f cuse, câte nu suferise Grivei, dul ul credincios al cur ii! Îns vremea trece, via a cu ea. -acuma îmb trânise! Nu se mai putea duce nici pân la u a buc t riei, s capete un ciolan, s -l ling . R mânea uneori zile întregi f r s în ghit nimic, fiindc nu se putea mi ca. i-acum, în urm , avea ni te dureri grozave. Urla. i mai ales noaptea, când nu avea cu ce s se mai ia, când nu mai vedea pe ceilal i câni, când r mânea singur, numai el i suferin a lui – mai ales nop ile îl chinuia boala. i urla. Mai întâi gemea, în bu it, cu gura închis , cu limba zbârcit , gemea adânc, ca i cum i se desf cea inima din piept. Apoi îl apucau fiorii; spasmurile îi descle tau f lcile i gemetele îi ie eau mai tari, mai ascu ite. Apoi plângea, plângea cum plâng oamenii, cu lacrimi fierbin i, care îi lunecau pe bot, i parc -l ardeau. i-n urm , înnebunit de durere, nu mai putea r bda, în urm urla, urla groaznic, din toat puterea m runtaielor lui, cu toat încordarea glasului, urla însp imânt tor, de r suna pân în dep rt ri, de unde-i r spundea ecoul ca un alt câine care îi plângea de mil . i diminea a, când zorii zilei mijeau, adormea, sleit, pe culcu ul lui de paie. i to i ai casei care treceau pe lâng el îl blestemau. To i. Urletele lui le tulbura lini tea nop ii, le curma somnul i-i f cea s tresar speria i, în pat. Iar unii credeau c preveste te ceva r u, c preveste te moartea cuiva. El îi auzea vorbind, îi auzea i-i în elegea. Cu ochii blânzi, ter i de boal , îi urm rea pân ce se f ceau nev zu i. În elegea i a tepta s -i vie ceasul. Într-o diminea i-a z rit st pânul de departe, venind spre el, cu mânile la spate, inând ceva ce sclipi la o întors tur , în b taia soarelui. Pentru el venea. Atunci, în sufletul lui parc a-ncercat nu o durere, ci o jale, o jale grozav , o jale adânc pentru st pânul pe care-l v zuse copil, cu care se jucase, cu care mersese pe câmp, la picioarele c ruia se culcase de atâtea ori s primeasc , supus, vergile ce i se cuveneau. i jalea aceasta parc -i d du puteri; se scul i, scheunând, plângând, se târî c tre st pânul lui, se târî i, când ajunse, îi linse picioarele ca i cum i-ar fi luat r mas bun. Apoi închise ochii i,
e-bibliomax http://www.bibliomax.tk/ 4 mailto:bibliomax@libero.it

încol t cit, a tept . A tept mult. I se f cuse mil st pânului?... Bubuitura nu curm lini tea ogr zii. i ast zi sim i c nu mai are mult. i parc -i p rea r u s închid ochii în curtea în care tr ise, în mijlocul lucrurilor de care n-ar fi vrut niciodat s se despart , supt privirile care nu se mai îndreptau spre el prietenoase. i, deodat , o groaz , o fric de locul acela în care suferise atâta îl cuprinse. Î i adun toate puterile, apoi ca i cum cineva l-ar fi gonit din urm , se dep rt cât putu mai repede, ie i din curte i o lu pe drum, înspre p dure. Când ajunse în mar ginea ei, intr în cel dintâi stufi i, acolo, între crengile care îi ascundeau vederea, î i f cu culcu ul. i a tept . Spre sear un fior îi zvârcoli trupul, apoi altul. i-nc unul – cel de pe urm . i-n clipa în care- i dete sufletul se ridi c pe picioarele de dinainte, i, cu capul întors spre curte, url , ca i cum i-ar fi luat un r mas bun. i urletului lui, scurt, de moarte, îi r spunse ecoul, pentru cea din urm oar , ca un alt câine care-l chema din dep rt ri.

e-bibliomax

http://www.bibliomax.tk/ 5

mailto:bibliomax@libero.it

din prisos. Acesta ridic toc mai atunci mâna. i ce fericire s c l tore ti. furnica ajunse la pânza îmbâcsit de praf a pantalonilor vân torului. în zigzag. Mai în sus. o lu la fug pe mânec în sus. care se prevestea prin m nunchiurile lui de raze. C l toarea î i dete toat silin a s se urce mai re pede pe cizm . „Ciudat – gândi furnica în sine – sar zice c numai pentru ca s fac r u î i învelesc oamenii picioarele în pielea groas a înc l mintelor. Vân torul alerg . Îi pip i.“ i tot gândind astfel... în mirosul lui pip rat i acru. tia c pe oameni. mai ales. tii destule. de cizma unui vân tor. drumea a. c ci vederea ei îi amintea. într-un col d du peste câ iva bani de aram . De aceea furnica se scoal cu noaptea în cap i porne te la drum.. apoi. Scotoci încolo i-n coace.i sunt spul berate. alt buzunar. i-un nor de fum înv lui furnica în cea . întreg neamul furnicesc venise. c r b nir toate ou le. i când d du de cel dintâi buzunar al surtucului. dezgustat . i cum c ta ce anume vrea s fac omul cu lucrul cela ce-l inea în mâ ni. c v zând multe. supt tal pa grea a omului. Îndr znea i destoi nic . prin miri te. i. se urc pân dup gâtul vân torului. dup cât se vede. Îi sui i pe ace tia. furnica. sprinten . apoi. altfel o judeci. Ea tia c ochii duc i mintea întoarce. u oar . A a. De aceea. N-avea noroc! O lu mai sus. furnica î i lu inima în din i. cu greu îi po i cunoa te pe dinafar .bibliomax. pe cer.. pe cus tura ca râmbu lui. Furnica. ca pe-o prad de r zboi. cât ai clipi. c . ticnite. priveli tea pe care cizma unui alt vân tor i-o d duse într-o zi: trei tovar e din furnicar strivite. privind i minunându-se numai. repe de. Ca s ajung jos trebuia s treac peste e-bibliomax http://www. îi povestise o bunic a ei. Iar în buzunarul unui om. „Iat ce fel de buruieni tiu culege oamenii!“ î i zise. o ame ise. Ispititoare. prinse drept înainte zborul unei prepe li e. bunica d duse de veste nu mai decât. Încântat de frumuse ea soarelui. totu i avu puterea s se gândeasc . c ut s fug înapoi. i. S se scoboare.it .tk/ 6 mailto:bibliomax@libero. îngrozit . pe mânec . se prelinge lumina ca o und de aur. -apoi diminea a prive ti altfel lumea. îndat ce d du. se opri. veni. îmbâcsit cu foi de tutun. pân lâng pumnul încle tat pe gâtul unei pu ti. gândurile nu. de cealalt parte pe care se urcase. o lu încet. i de la al ii. În vremea aceasta o bubuitur groaznic r sun . nu le aduc nici un folos?“ judec ea. se ridic pe c lcâiul pe care câteva fire de nisip se prin seser . în apuc turile ei. în sus. nu câ tiga nimic. cu iscusin . aerul jilav de r coare. când iarba e proas p t supt rou . c picase odat peste un pumn de ou furate dintr-un furnicar. cu groaz . se scoborî în buzunar. E c l toare! A ie it din mu uroi furnica. a pornit s vad lumea.C L TOARE!. i ai de unde da i la al ii. i când. i. cât ai clipi. dintr-o dat . s nu se scoboare-n el? Din cele ce înv ase dintr-atâtea c l torii. ridic prepeli a moart i-o puse în tolb . i-a pornit. ci se limpezesc. se scoborî pe hain . î i i puse în gând s cerceteze. a luat-o spre r s rit. mai dincolo. Porni mai departe. în vre me ce drume ul dormea în iarb . cum face în fiecare diminea . s cunoasc mai bine f ptura omeneasc . În diminea a aceasta. diminea a. în rev rsatul zorilor. Hai i-acolo! De-abia se coborî îns . Buzunarul. îi mirosi – întrebuin are nu le putu g si! „Ce-o fi f când oamenii cu lucruri care. i.

î i spuse în gând. îndat o i l s la loc: f r mitura era ud de sângele paserii. P i iute peste geanta de la oldul vân torului. Oricât era de gr bit . la marginea ei.it . lucrul g sit tia c nu se las -n drum. Se scoborî pe-un fir de iarb i î i sc ld . o lu pe cizm în jos.tk/ 7 mailto:bibliomax@libero. Dar cum o apuc . îi mai veni sufletul la loc. Toc mai atunci ochii furnicii z rir o buc ic de pâine ce r m sese prins în re ea.tolb . cu mul umire. i. trupul într-o pic tur de rou . i se gr bi s culea g f r mi tura.bibliomax. i repede-repede-repede. mai ales merindele: „Bine c m-am ales m car cu ceva“. „Brrr! Va s zic sta e omul!“ gândi furnica. e-bibliomax http://www.

musculi a. i s-a întors acas . lâng buze. Se uit prin strachini. pe ale c rei col uri de sus pic turile de cear stau ca ni te pece i. O musculi . dar bietului om i-a ie it sufletul alungând-o. Nimic. Iar aici.. pr p denie de lacom ce-i! Numai din când în când prinde. a a în treac t.. Atunci î i aduse aminte cum nec jise mai zilele trecute. scorojit i unsuros. A f cut slujba la biseric . ar ta c dege elul ce. – Poftim!. tocmai în clipa când.bibliomax.i statorniceasc în c pu orul ei un gând: „Ce bine e s tr ie ti i s mori s tul !“ e-bibliomax http://www. la loc. Acum s-a s turat. se a eaz pe marginea unui pahar. se plimb pe la icoane. str lucitoare ca un licurici. un S frumos. cu o mi care iute. Prin fereastra deschis soarele scoate sclipiri din sticl ria de pe poli i.. ei poftim! strig p rintele înfuriat.it . lene . de pe fereastra din sal . dup ce sp rseser mai întâi toate învelitorile gavanoaselor cu dulce i. Apoi î i a runc ochii pe mas i se sup r i mai r u: – Pân i c r ile mi le-au vr fuit! Repede. apoi. a ipe te. c ruia îi r m sese pe barb . r suflând din greu. E doar obi nuit cu c r ile biserice ti. ba intr pân i-n potcapul cel nou. zbârnâind mul umit . E atâta hran pe foile îngro ate parc de urmele degetelor t v lite prin grâul dulce al colivelor. sfin ia-sa închide ceaslovul. ro ul slovei mari din susul foii. ca i cum ar ascu i dou cu ite. a dat tocmai peste ce c uta: o pat . ca i cum s-ar în china.MUSCULI A În odaie e t cere. i poftim ce g se te: preoteasa nic ieri – dus prin vecini. pe foaia unsuroas . ca i cum ar fi fost esut la începutul rândului: „Slav ie“. mai adormit .i l sase urma avusese grija s se înmoaie dintru-ntâi în dulcea . aprins la fa . cu ochi orul. pe care plodurile îl a ezaser pe pat cu fundul în jos i-l pref cuser într-un cuibar de ou ro ii – c ci e Pa tele. st deschis. În sfâr it d Dumnezeu i ajunge i la m su . cât o g m lie. Iar în mijlocul slovei ro ii. un ceaslov vechi. pe urm s-a ab tut pe la Petru bacalul. încondeiat cu m iestrie. pe-un das c l. popa Gheorghe. Zboar încolo i-ncoace. î i întinde picioru ele de dinapoi. intr sup rat. Î i scutur aripioarele. izbutise s . nu o dat ie ise s tul din biserica de peste drum. drept deasupra ceaslovului. Se las u oar . uitat acolo de c tre copiii sfin iei-sale. pe o margine.tk/ 8 mailto:bibliomax@libero. În fa a iconostasului clipoce te candela. intr bâzâind s caute ceva dulce de gustat. a luat un pelina . un fir de grâu uns cu miere. Pe masa din mijloc. zaharisit proasp t. Musculi a se pune pe osp tat. copiii la hoin rit. se suie bini or pân -n mijlocul slovei ro ii care o atrage. la o leturghie. Pân ce n-a gustat din miere nu s-a l sat. în dulap. Sfin ia-sa. i le freac unul de altul. i-l arunc .. strivit . În clipa aceasta u a se deschide dintr-o dat . se f cu una cu hârtia.

orbit de atâta str lucire. cu cele dinainte î i f cu. pân în vârf. b iete. i când colo avea atâtea adânci tu ri. Atunci r mase pe loc. luni. Privea în sus i nu. i. Se uit în jos i-l prinse ame eala. în ploaia de lumin . nu. r t cit pe p mânt? i. Era el altul? Picioru ele nu mai erau ale lui de scânteiau a a? i mai era îmbr cat în aur! C ci i trupu orul lui. îi deschise în sfâr it bine-bine i privi în sus. Atunci se mi c din nou. i ce întunecime. s mearg . pe care i-l vedea pentru întâia oar . Cu cât str lucire. dar nu se l sa.bibliomax. i v zu c poate. din care credea c se desf cuse: o s ritur – sau o vedea el ce-o face..GÂND CELUL Cum venise pe lume nici el nu. Se odihni o clip . Încetul cu încetul îi veni inima la loc. la bulg rul de aur. acolo trebuia s se întoarc .. i scoborî dincolo. S se suie pe luger în sus. i umbl . Iar când a po posit. mi ca picioru ele fragede i ocolea. de sus. se ridic pe picioru ele de dinapoi. frunzi oara care-l ad postise.tk/ 9 mailto:bibliomax@libero. Ce – nu f cuse nici un sfert din sfertul drumului?! Puterile îi cam sl biser . bulg rele de aur sc p tase de amiaz . un bulg re de aur aprins arunca v p i. pe râna neagr trupul arunca o lumin dulce. ca o prisp . Luciu i se p ruse lugerul crinului. scânteia. mai tare. Dar ce mireasm se rev rsa de sus!. În mintea lui î i înjgheb planul. cruce. i atunci.i d dea seama. i-a mers voinicul. Pe urm încerc din nou. i voinicul privi iar în sus. i de-abia ajunse. la drum. i cât era de hot rât i de vânjos drume ul. i. Nu sim ise nici durere. Tres ri. a mers. i ici. dealuri. Nu cum va era o f r mi c zut . parc se întruchipa o frunzi oar l t rea . Acolo o s se odihneasc . dup ce trecu peste un gr unte de piatr cât un munte. S-a trezit ca dintr-un somn i parc era de când p mântul. Se f cuse parc mai mititel decât fusese. nici bucurie. Mult s fi mers. o f r mi de lumin închegat . Înc vreo câ iva pa i.i credea ochilor: zile. V zând asta. de acolo. cât umezeal suptfrunzi oara lui. Ce c utase dânsul acolo? Iar din mijlocul t riei albastre. Privi în sus i se cutremur . mai mari. se trezi la r d cina crinului. pe de margini. Dar ce dep rtare! i cum s ajung ? Privi în sus. s mearg i s mearg . avea de umblat. îl cuprindea întreg. c p rea o pic tur de rou . ce adânc i albastru se dezvelea cerul! i ce minune! Cu ochi orii lui cât ni te fire de colb. atâtea ridic turi: v i. deasupra c pu orului. ud de sudoare. i mult î i muncise gândul: cum r s rise. i îndr zni: deschise ochi orii mai mult.i putu opri un oftat: e-bibliomax http://www. s pt mâni.it . i de acolo. mo nege te. Ce se mai întreba! F r îndoial de acolo c zuse. c parc floarea din vârf des chi dea paharul chiar dedesuptul bulg rului de aur s -i culeag razele. Într-o zi încerc o pornire l untric : ie i de supt umbra r coroas i d du buzna afar . b iete! Mai întâi se rostogoli de pe tulpina lucie de câteva ori în rân . ca o adeverire. z ri lugerul unui crin ce se ridica a a de înalt. i-al cui era? Mic cât un fir de linte. apoi. i umbl . i iar purcese la drum. f r s tie pentru ce. dea supra.

bibliomax.tk/ 10 mailto:bibliomax@libero.it .„Uf! C mult mai am de suit. doamne!“ e-bibliomax http://www.

Oglinda cerului poleia p mântul. u oar ca aerul. pentru ea i pentru soare cânta. Scuturându. În cântecul ei. î i încordeaz mai tare puterile.i verse prinosul.bibliomax. Mai sus! Slab de tot i se p rea ciocârliei c mai aude glasul pitpalacei. Niciodat darul acesta. luceaf rul tot f cea din ochi p mântului. slobod .Vroia s se simt singur . Mai sus! Îmb tat . în singur tatea ame itoare a în l imilor. tremur tor i dumnezeiesc de dulce. i-nc una.tk/ 11 mailto:bibliomax@libero. Dar peste pu in deodat adâncul sc p r . Ar vrea s se simt dezrobit . trimis de c tre soare. trupul cade ca un bulg re de rân spre p mânt. C ci i fericirea nu. str vezie ca el. i-n vreme ce. dezlipit de râna p mântului. se în l . deodat . un tril de mul umire izvorî din gu a ciocârliei. desf cut de greutatea netrebnic a c rnii. Î i avânt din ce în ce cântecul. plutind pe ele. în înalt. i-l ine închis ca într-o colivie. Mai sus! Mai sus! i trupul mereu o trage înapoi c tre p mânt. – ea i raza. în sf r it. i raza mereu o cheam c tre în l imi.it . pic turile de rou înc nu se pref cuser în m rg ritare. e-bibliomax http://www. smulgându-se.MAI SUS! S-a trezit ciocârlia în chemarea prepeli ei:„Pitpalac!“ Cerul abia se rumenise. Cea dintâi raz str punse v zduhul i se topi în ochiul ciocârliei. pas rea se asculta singur .i alege totdeauna clipa nimerit în care s . nu umpluse sufletul p s rii de o mare fericire. Apoi se dezlipi de rân i. nebun de fericire. Aerul parc se rumenise. pâlpâind din aripi. Într-un avânt î i pune cea din urm putere i. se simte. pas rea îi spunea c vine. Dar raza care i se topise în ochi o chema la ea. Înc o b taie de aripi.. Înota în valuri str vezii. Înc o lovire de aripi.i penele. d du drumul ciripitului ei gâdil tor ca al unei grindine de m rg ritare. glasul se-nal singur. Dar trupul greu parc -i înl n uie glasul.. I se p rea c tremur rile cântecului ei umpleau bolta cerului. în înalt.

bibliomax. greierul le cânt . de la al i b trâni pricepu i le auziser . a a. din copacul supt care dânsul se odihnea. Iar vacile-domnului îl rugau s nu mai conteneasc . greierul în elesese c i ele erau mirate de îndr zneala unei paseri venetice. i. cum se i cuvenea unui mân drucrai ce era. supt frunzele uria e din care ast zi nici m car urme n-au r mas. în juru-i. i le-a cântat greierul pân ce soarele s-a ridicat de câteva suli i pe cer. când neamul lor greieresc î i ridica osanele lui însu i. i astea nu erau vorbe de ici de colo. care turbura lini tea b tina ilor de neam. Greierului i se umfla inima în piept de mândrie. s -l asculte. ci le povesteau b trânii în toate min ile lor. s a ipeasc pu in. rug pe un licurici s -i lumineze calea. se ridicar pe firicelele de iarb dimprejurul culcu ului cinstitului cânt re i.it . când nu putea a ipi din pricina unei priveghetori care-i împuiase capul cu cântecele ei. Toate gândurile acestea n v liser greierului în cap într-o sear . nu era alta care s aib str mo i mai ale i i mai de via . în cinstea lor. de i numai la gândul c avea s vorbeasc unei obr znic turi. Chiar un str bunic al lui. „Fire te – gândi greierul – l cust i s stea acas – dracul a mai v zut!“ i cum luna se ascunsese într-un nor. „M rog. fiindc ele altceva n-aveau de f cut decât s -l asculte. i. Îl mai mângâie îns pe greier iubirea i laudele care o mul ime de maica-domnului – gâng niile cele ro ii stropite cu negru – i-o ar tau. fire te. un bo de hum ce orbec ia f r’ de nici un c p tâi. gânde te el. O c ut totu i i n-o g si. prin v zduh. e-bibliomax http://www. în zori de zi. i cum numai de întrebat se putea întreba singur. leg nându-se u or. cu mii de ani înainte. ca i pe atunci. de sus. s doarm în r coare. Iar înc lzindu-se grozav. ca s afle i-un r spuns. li se închin cu plec ciune. Ei biruiser vremea – d i nuiau st pâni în lung i-n lat. P mântul era o nimica toat . poftindu-le. se întoarse. cu toat oboseala. cânt re ul se rug de iertare. Las c -l c inau c nu putuse dormi. care îndr znise s se întreac din s rit cu el. i. i ei. începur s -i fac vânt. n-a putea-o vedea i eu pe dihania asta? Ce neam a a de obraznic s fie?“ se întreba greierul. C ci doar a a r mân pove tile pe lume. î i puse în minte s isco deas c pe o l cust .tk/ 12 mailto:bibliomax@libero. îl apucau furiile. fusese cânt re în cuptorul brut riei lui Por-împ rat. un imn al dimine ei. Privighetoarea î i f cuse de cap. dar din semnele lor. i se ad posti supt frunza unei rochi a-rândunicii.CÂNT RE UL E de neam! Între toate lighioanele lumii. Toat nopticica nu închise ochii. Iar vacile-domnului se sf tuir .

i sufletul: „Acuma chiar c-am p it-o!“ Când ajunse curcanul în dreptul cuco ului. inându. l sându-l. privi împrejur: un drum pr fuit.it . supt el hârtia. î i v zu de drum. S-a în urubat în p mânt.i cread ochilor c mai e în via . i din cap tul drumului. preg tindu-se chiar s dea sturzului ziua bun . pene i hârtii. îl înghi i. S-a iscat un vârtej ca din senin. strigându. S r cu ul c r bu ! De pe gard. de dup gard. s-a uitat cu un ochi la c r bu i-a trecut mândru înainte. C r bu de prim var . o vrabie. s ri. C r bu ul se f cu mai mic decât era. „Îî! Scap de unul i dau peste altul – î i zise c r bu ul – sta m -nghite!“ Cuco ul s-a apropiat. s priveasc . cu aripele fragede. bietul. Dar uite: colo e drumul. zbur spre el. deschise pliscul. i acesta. i acum î i lua zborul într-alt loc. „De sta nu mai scap!“ crezu c r bu ul. iar cuco ul scoase pieptul i mai în afar . venea un cuco . mi-i drag i mie“. i-a strâns i el picioru ele. Vârtejul i-a f cut gustul. i dac de pe jos fura flori. P unul s-a apropiat. Dar sturzul se l s lâng buc ica de hârtie. apoi iar l-a întors cum îl g sise. i. C r bu ului nu-i venea s . l-a r sturnat cu ciocul pe spate. an o ..tk/ 13 mailto:bibliomax@libero. un p un. e-bibliomax http://www. Când s-a trezit. curcanul se feri parc s nu calce c r bu ul. cur i i livezi. i-n mijlocul unui drum de ar . luând cu el tot ce g sea mai u or în cale. de-acolo. r sufl : „Bine c-am avut noroc!“ Dar deodat . pe dreapta gardul – tr ie te. În clipa aceea un pui de sturz. S . Pas rea se leg n o clip . peste câmp. pe vreo creang de copac. apoi s-a topit deodat . un c r bu mititel. apoi î i strânse coada i zbur în drum. cu pintenii arcui i.i încerce aripele. î i ro i m rgelile i î i d du ca pul pe spate. care v zuse multe în via a ei. l sând tot ce luase balt la p mânt. c r bu ul.bibliomax. Iar c r bu ul c zu pe-o buc ic de hârtie alb . cât putea mai repede. tehui. i le desf cu. i forfec aripele de câteva ori în p mânt: î i d deau bine e. gândi c r bu ul. i: hap! hap! – mai s se înece.S R CU UL!.i dup dânsa odraslele care duceau în minte o înv tur mai mult. Atunci încremeni de spaim . Cuco ul s-a dus. „Am sc pat!“ gândi cu bucurie c r bu ul i se în toarse s priveasc dup cuco . cu coada rotund cât soarele la r s rit. ame it. se înroti. i-a v zut c poate zbura i f r s dea din aripi. i r mase acolo. Când l-a luat vârtejul pe sus.. se în l în picioare. castaniu. apuc . î i a e zase pui orii în rând. lâng o curte. Ia s zboare acuma. mai m ri or ceva decât o nuc . cu pieptul în plato . cu ochi orii ca dou neghini e. „Ei! De a a paseri mici. mare. Din cel lalt cap t al drumului sosea un curcan. de cum z rise c r bu ul jos. apoi a pornit-o. mai de seama mea. când îl ajunse. de pe-o ramur lu un c r bu . s-a în epenit o clip ca un sfredel. cu l comie.

tk/ 14 mailto:bibliomax@libero. de iute ce alearg . din loc în loc. parc -s totdea una v duve. i. fuse uria e. supt tufi ul cela de agri e. pe rând. cum se ciupesc de la un viermi or. Apoi. cu cercelu ii de m rgean la ureche. Cuco ul acela negru e ceasornicul cur ii mele. cu bone ica alb tivit cu arnici. De acolo urm re te cu ochi orii lui vioi ce fac ceilal i: prinde clipa. Pune. Înfoiate. la dreapta i la stânga. Dar ce-i? G inele se strâng s priveasc iscoditoare. ca i când ar c uta o comoar . Iar dac a f cut pace. se ese. Pe de margini. Mi când mereu din ciotul cozii. gata ca de lupt . bibilica – picherea – alearg dintr-un col într-altul. Parc vrea s . Doi cuco i tineri s-au apucat la lupt . cu picioru ele lui sub iri i fragede ca paiul. ca la o azvârlitur de piatr unul de altul. pe vârfurile lor in acoper mântul – cerul. C ci am paseri multe i felurite. e i dreptul lui: se înro e te. î i atârn e-bibliomax http://www. s r cu ii. ca i când dânsa le-ar îndemna i îndrepta trupul încotro s-apuce. harnica ogr zii! Repede-repede. cu plato a pe ne lor o elii. Gâgâlicii – bo uri de aur. Dar bate soarele tare. s se lincereasc -n ap . de gospodin . ca i când cea din cap t ar fi înghi it un mosor de sfoar al c rei cap t l-ar fi h p it. pe cel mai vaj nic îl ciupe te i-l urm re te pân în cel lalt col al cur ii. pân ce z resc o alt prad . pe malul unei ape. De jur împrejurul cur ii se încinge un gard de c tin . Uite-i cum se fr mânt . Stai pu in i-o s vezi! Gr m ticul cur ii mele e doar curcanul! Iat -l: i-a i z rit. cu pintenii arcui i. pe care se dea p n vântul. cum se pune mijlocitor între ei. lâng teuca de ap .it . gata s sar în capul oricui s-ar apropia. sâsâind. sfârâindu-i picioru ele în ghetele galbene pe nisip. i apuc viermi orul. tulpina de rochi a-rândunicii. ele scurm mereu. Unul a s rit pe spatele mamei. îndemnând la t cere – le vezi? cârdul de gâ te se în ir . sunt clo tele. Ai auzit cucurigul? R sare soarele. Ceilal i r mân locului prosti i. din porti a încununat cu ieder . sare. tiu numai s . linse. din fa a lui – g ini care nu se ou – ale c ror pene lungi i moi îi prefac într-un fel de s l cii plâng toare printre paseri. uite-o. Albe. an o .bibliomax. una dup alta. Penele zbor ca luate de vânt. ad post paserilor mele. strâns în fusta ei cu pic ele. Uite-l cum se repede. hai s le privim. pe cap. Î i hr nesc pui orii. cum îi desparte. fugind supt aripa cald i ocrotitoare a clo tei.ÎN CURTEA MEA Curtea mea e la ar . De ici.i mâna la ochi. cum se strâng roi i se desfac pe urm . de cu prim var pân -n toamn . sunt ra ele. s po i privi mai bine. leg nându-se. i se cocoa dup gât.i desfac lop elile pliscului. Colo. osp teaz . Dincolo. s puie toate la locul lor. în untrul cur ii. toate celelalte. Tufe de pomu oar i de agri e dau. sau zburlite ca de vânt. se înal plopi b trâni. iar pe c tina în care vr biile stau împ nate ca albinele în roi.i arate b rb ia câr dului celui de claponi. cu dou pic turi de rubin drept ochi. A. Iat -l pe culme. Numai s -i auzi guri a când vreo lene e se întrece mai mult cu dedeochiul somnului. a a-s de hursuze.

Un ocol.it . ca un drept judec tor ce este. Numai fantele. prime te închin ciunile tuturor. i se terge prin zare. O s geat str bate prin aer.i d mâna!“ Dar vultanul e priceput.bibliomax. dul ul. parc -i zice: „Poftim dac .tk/ 15 mailto:bibliomax@libero. s sar .iragurile de hurmuz i m rgele la gât. gâgâlicii r sar iar i la lumin . Aha! Vezi? S-au oprit toate paserile. cu capul întors spre cer. p zitorul. Hai. i. tie cu cine are de-a face. s se ascund . i-n urma lui paserile î i v d de hran . Când g se te o deschiz tur se opre te i latr – d de veste. s caute aiurea o prad mai pu in p zit . craiul cur ii mele – prive te-l. Gluguind. de ne-om duce i noi! e-bibliomax http://www. nici nu vrea s se uite la el. Gâgâlicii de aur au n v lit supt aripele clo tilor. i lini tea i pacea se las peste curtea mea. N-a vea nici o grij ! Gr m ticul l-a z rit cel dintâi. Acuma cerceteaz gardul dac n-are vreo gaur prin care s se poat strecura lighioanele în untrul cur ii. E un vultan. Auzi un l trat? E Duda – Duda ache. i-a scos gu a în afar i-l urm re te cu ochii. i-a strâns mugurul nasului. Tot necazul lui e c gr m ticul î i poate înroti la fel coada.

i. s fac g l gie. dar cu miezul dulce i gustos. d un zi. s nu mai p easc cum o p ise când rosese o iarn întreag coaja copacilor. scatiule? începe m c leandrul. A a. ce i-a venit în gând? S strâng alune.tk/ 16 mailto:bibliomax@libero. Acas i le-am spus gai ei..bibliomax. s se hr neas c . una cu copacul. s-a pus pe mâncat. d de scorbur . în scorbur de alune. tare. spre pild . cum e iscusit . dup zisele m c leandrului. dar s-a i mâniat. la-nceput. Cioc nitoarea vroi s-o zbugheasc afar . un gust. îl deslu e te m c leandrul. a a. într-o bun diminea . nici cu vârful botului s nu miroase vi forni a când. I-au pl cut alunele i. vâr -te colea. a jungi s crezi c pentru tine î i vars în gâlgâiri ploaia de m rg ritare. c nu ti i nimic. s nu se mi te toat iarna din c su a ei. În diminea a când o pândea veveri a. i i-a umplut scorbura de cu toamn . v pot spune. a sosit tot a a zglobie. scatiii. i gai a mi le-a t lm cit. slav domnului! Cra ! iac i miezul. Din ziua aceea venea în fiece amiaz s . dar de-abia intr în scorbur c veveri a se repezi. f cea planuri mari. dar e-bibliomax http://www. i poamele i mai pu ine. fiin prev z toare. mi-a descoperit câteva taine ale graiului p s resc. în vreme ce dânsa d pove e pui orilor ei: „Nu ie i i la marginea cuibului!“ „Nu striga i când nu sunt eu cu voi!“ „Tst! pisica!“ O vrabie ciripe te pe gard. M c leandrul zice: – E cioc nitoarea! – Cioc nitoarea – r spunse scatiul – ce-o fi cioc nind mereu? – Caut veveri a. S-a pus la pând s prind pe ho . am ascultat. biata! i-a s rit inima din loc: „Uliul!“ În nop ile cu lun ascul i privighetoarea – te încânt . Plisc are. fiindc am înv at-o s vorbeasc omene te. auzi ciripind o rândunic . cum o vezi: sai ici. mul umit gai ei mele. m-ascul i. – Demult. cu roada rotund . – Veveri a? De ce? – Urâ i îmi sunte i voi. o con vorbire între un m c leandru i-un scatiu. de la gai a mea care. se zgârie la un picior într-o coaj . S-a ghemuit înfundul scorburii. Dumneavoastr poate nu m ve i crede. Atâta pagub ! Dar eu tiu multe asupra lucrului stuia de la gai a mea. pe când oamenii erau pu ini de tot. S v-o spun: „Cioc! cioc! cioc!“ se aude de departe.i ia prânzul. i-a a teptat. dar le-am inut îns minte. crezi c i-a venit. Tocmai se bucura c d duse norocul peste dânsa. a în eles ea c -n alune trebuie s fie ceva. povestea cioc nitoarei:) . peste alun. Caut – coaja de alun ? De unde? C ea nici nu se atinsese înc de merindele strânse.. Bun! Cra -cra -cra . Nu-i cuno ti povestea? S i-o spun! (M rturisesc c vreo câteva ciripituri nu le-am în eles. întocmai. veveri a a dat într-o bun zi peste un pom ciudat. frate.it . i ei. Ce era? Cioc nitoarea. Cerceteaz : un sfert de alune mâncate! S-a mâhnit veveri a. Nici nu b nuie ti c i plânge numai dragostea ei. Dtale pu in î i pas . D-ta. vezi. demult tare. D duse. A a.CIOC! CIOC! CIOC! i paserile se-n eleg între ele.

Fagul sun mai tare.. în laba veveri ei.... Un lucru îns : dac veni i cineva pe la mine. s m hr nesc!“ – A a-i! încheie scatiul. M asurze te cu oc rile. frate m c lendre? Eu cred c tot ce mi-ai spus sunt numai ni te vorbe. d -i în jos. s nu spune i cumva gai ei mele cele ce v-am dest inuit. V rog! e-bibliomax http://www. ca opârla. i pe ici i-i drumul.. a b tut cu ciocul: Cioc! cioc! cioc! Dar veveri a î i mutase culcu ul. de atunci – întreb scatiul – n-are cioc nitoarea coad ?. Ssst! Uite-o. M c leandrul se sup r : – Se cunoa te c e ti pas re neispr vit . Ea cioc ne te fiindc suge din mustul copacilor – i-o fi pl când hrana asta.it . De atunci mereu cioc ne te la fiecare copac. Un stejar g unos r sun ca un hârb... las coada. N-a mai intrat în scorbur . De-abia se mai aude. dar ce i-o fi zis: „Dac mi-i dat s cioc nesc mereu. smerit . se duce.. se terge din ochii mei.bibliomax. când i-a venit inima la loc. M uit i eu. S-o fi hr nind ea cu mustul copacilor. cel pu in s trag din asta un folos. Acestea le-am auzit mai d un zi povestite de c tre un m c leandru unui scatiu. frasinul mai în bu it. Apoi trece la alt copac i la altul. i s-a v zut f r coad .veveri a o prinse de coad ! D -i în sus. i cioc na ul bate mereu. – Vezi bine. s-a întors la veveri s se roage de dânsa. Mai târziu. – Zi. O fulgerare ro ie str bate lumini ul.tk/ 17 mailto:bibliomax@libero. i. dar nici c d de r spuns. Cioc nitoarea se ca r cu ghearele de trunchiul unui mestea c n i-l cioc ne te de jos pân sus. de parte: Cioc! cioc! cioc! Scatiul piruie iar: – tii una.

mic i afurisit: „Doamne. Decât c Dumnezeu se cam s turase s le vad pe toate la fel..i poarte aripile prin verdele ierbii. Gai a: Las ! Las !. P s rile cerului îns . hop!. i-a hot rât îndat unui p un – p unul era alb. i-n jos.i aleag fiecare. Tocmai atunci. Dumnezeu meni floarea s se fac ro ie. Dumnezeu a zâmbit i a încuviin at ca cele care vroiau s asculte de sticlete s fac dup cum le-a sf tuit el.it . Fiindc din pricina trandafirului r s ri cea dintâi pic tur de sânge pe lume. Îngerul.Asculta i ce-am vorbit cu gai a: Eu: Pas re drag . deprinse mereu cu albastru v zduhului. i ce i-a zis:„Bine.i lua ochii cu str lucirea lui dac -l priveai. cânta mai frumos decât toate i era i pas rea lui de cas – a hot rât a adar unui p un s .. dac la trup sunt deosebite. Ar tân du-le p unul... apoi s se lase pe p mânt.. c-un trandafir alb în cioc.Dumnezeu a poruncit unui vultur s adune toate zbur toarele cerului. o s . Dumnezeu îi porunci s .bibliomax. i mai toate s-au bucurat de socoteala sticletelui. de pe trupul lui. V-am dest inuit p ania cioc nitoarei i de-atunci i-a pierdut încrederea în mine. cu verdele ierbii i cu aurul soarelui. care în târ ziase. În sfâr it. prin înaltul cerului. A a mi-ai vorbit i rândul trecut i mi-ai pus cioc nitoarea pe cap. crede-m .i moaie penele în albastrul v zduhului i-n aurul r s ritului.. când lu crengu a se împunse într-un spin i îndat îi ie i în vârful degetului o bobi de sânge. Eu: Gai drag .. ca ziua i ca noaptea. jur mintele mele sunt ceva mai grele. de-mi am r te zilele. i ca s -l vad mai bine p s rile pe p un. i. le zise s . m jur. i atâta tot. s . s .ÎN FEL DE FEL DE FE E. preasfântul le-a spus c vrea s le înfrumuse eze. s -mi spun cum au c p tat p s rile penele lor a a de minunate la vedere. dup ce s-au strâns la un loc cu toatele.i in cuvântul. de. Preaînaltul o chem s o mustre c a rupt floarea. O s pt mân întreag am rugat-o pân s . Vezi dumneata. de ce n-ar fi i la pene?“ Atunci s-a uitat în sus. cum se i f cu.i spun i povestea asta. Dup ce p unul a îndeplinit toate acestea.i roteasc coada.. i de atunci p unul c p t darul acesta. pu ine au ales penele acestea. Gai a: Jur mintele tale sunt ca fulgii mei de u oare. i cioc nitoarea. felul penei în care ar vrea s fie îmbr cat . Ascult . d -ne din toate câte ceva i las -ne s ne amestec m noi cum ne-o t ia capul“. Eu: i lada-n pod! Gai a: A a. apoi porunci unui înger s -i aduc trandafirul s -l miroas .i ia zborul în zorii zilei. zise el.. Uite (î i scoate un fulg cu ciocul i-l las s pluteasc în aer).tk/ 18 mailto:bibliomax@libero. iar pentru c prin e-bibliomax http://www. Eu: Gai drag . La-nceput toate p s rile aveau penele de dou feluri: albe i negre. î i f g duiesc c de acum înainte n-o s mai spun altora nimic din ceea ce-mi vei împ rt i. Gai a mea e foc.. Gai a: Las c te cunosc.

Pu ine au avut în elepciune s se roage de Dumnezeu s le fac cum o crede înnem rginita lui m rinimie. c nu vroia s r mân a a cum o mâzg lise. ba o i pedepsi s nu mai doarm nici nop ile de acum înainte. Ia a a!“ Dup ce gai a sfâr i. frumoas poveste i mare minciun mi-ai în irat. Eu:Gai o. dintr-un tufi . de bucurie. Ce s fac ? Tocmai atunci îi lovi auzul glasul p unului. aurul i verdele. în schimb. i se f cu mil Ziditorului de p s ric . vecina ei. vrabia. i-au amestecat penele care cum le-a t iat capul. De atunci privighetoarea cânt a a de frumos. Dar fiindc privighetoarea zbur de um rul Atotputernicului. Eu: A a-i! Dar adev rul e un adev r când e pentru to i la fel. Cel dintâi sticletele. gangurul. Gai a m-a privit. i-un dar mare. i cum avea un glas minunat. ca i cum mi-ar fi zis:„Vorb s fie!“ Ei. M rturisesc. adev rate. dispre uit de celelalte p s ri. îns ? A a le-a luat ochii celorlalte p s ri ro ul cioc nitoarei. gai o drag . cu ce putuse lua i dânsa de pe aripi. c tot albastrul. Uite. Gai a: Dac o crezi. Dumnezeu îns se sup r foc de lenea privighetoarei i o l s a a.Atunci. Uite-a a.bibliomax. Dar dintr-o pic tur ce s-alegi? Pe urm . i ce se gândi Dumnezeu? S treac glasul p unului privighetorii: pentru pedeapsa mare care i-o d duse se cuvenea. frumos. scatiul. Ia s r mân eu neagr cum sunt“. f r s ia seam c Dumnezeu. obosit. Atotputernicul spuse îngerului s . Ba sc pa i de cântecul z ludului. i cânt .it . în grab . m-am gândit pu in. Îns nu. cum o cred eu. i-au r mas lui. v place? Ca s m r zbun pe ea v-am dest inuit i povestea a ceasta. era cea mai lene pas re: dormea i ziua i noaptea. s capete i ele m car cât de pu in din fa a sângelui. îns i a a e bine c tot mi-a venit mintea cea de pe urm . i-am spus un adev r. De trei ori i-a poruncit Atotputernicul s tac . El. un cântec de batjocur . s r mâie însemnat . vroia s a ipeasc pu in. oamenii îl tim. Ba chiar i eu am întins aripile de mi-a pus albastru pe ele. a r mas p unul. de iertare.tk/ 19 mailto:bibliomax@libero. Vrabia fiindc era cald sa sc ldat îndat în rân i s-a f cut ca dracul. e-bibliomax http://www. s-a pus îndat s cânte. Cioara. nimerise i ea la spartul târgului i alerg la preaîn eleptul s -i schimbe i ei penele. i fiindc îndurarea lui Dumnezeu nu c u noa te margini. foarte în eleapt ce-a gândit:„Eu nu-s proast . Iar el. apoi iat ce i-am vorbit: Eu: Ia ascult . de unde! Îi da înainte. pentru to i. acum. umbli cu iretenii. Adev rul numai noi. adev ruri. cam pu in. Ce s vezi. Dar cel mai folosit. s se ating de dânsa. i se rug .i tearg degetul de capul ei.i mai putea lua cuvântul înapoi. Zis i f cut. Tot astfel i corbul. î i închipui. apoi a început s fluiere un cântec pe care am înv at-o eu. Gai a: i câte minciuni n-au fost mult vreme. iar p unul schiaun ca o mâ . iat i privighetoarea! Privighetoarea pe vremea aceea. A a preaînaltul i-a atins degetul de penele p unul i-a f cut: prigoria. a întors capul.cioc nitoare se întâmplase aceasta. c toate au n volit la ea. i cânt . cu pana mea n-o s m ia nimeni în seam i-o s m -nmul esc în pace. i neagr a r mas. i fiindc acuma se trecuse cu somnul.

vâslesc. Apoi fac un ocol mare. de jur împrejurul p duricei. c l toresc trei: stolul care se terge în zare ca un r mas bun. i-n vârf de s geat c l toresc. i cu ele parc iau ceva din sufletul nostru. ca o s geat . urmându. Gr bite. spre raza de soare. se de ir . care se aud ca ni te sunete supte u or dintr-un flaut. se terg din zarea plaiurilor noastre.. ca i cum ar vrea s mai vad locurile aceste o dat . î i vede tovar a. de la trupul pe care. pe apa turbure. din gu – un semn al c l uzei – vrea s le strâng pe toate la un loc.NEDESP R ITE!. umbre se strecoar r t cite. dar din perechea din urm . paserile bat din aripi i se hot r sc. so ul. ipete r sar i se stâng. Sunt paserile c l toare. Întâi o iau pe-aproa pe de p mânt. o turturic î i curm zborul.bibliomax. o pereche r mâne în zbor mai potolit. pornesc. Bucuroase. i lin. apoi cade rostogolindu-se în undele râului. îl urm re te mereu.it . i iar se r resc.tk/ 20 mailto:bibliomax@libero. O lume ciudat pare c prinde fiin supt stele. peste lunci. noiane de frunze desprinse pare c sunt purtate de vânturi. iar se strâng. Se duc! Încotro? În nop ile reci de toamn v zduhul parc fream t . pe apa albastr a cerului. cu ochii nedesprin i de la trupul pl pând i p tat de sânge ce lunec la vale. în cercuri strânse. Ajung deasupra râului. cu cel din urm fior al vie ii. i-n clipa aceea un bubuit de pu c clocote te aerul cuprinsurilor. Stingherul. în care raza de soare s-a stins. în vreme ce o raz de soare împunge pânza norilor i tive te pe cer o dung de lumin .. chem ri de c l uzire umplu largul cuprinsului. Se ridic stolul sus-sus. dou perechi. deasupra rari tilor. le pun în frunte.. se rote te în dou cercuri. i-n urma lor toamna cade mai grea! e-bibliomax http://www. apoi î i aleg c l uzele. o iau mai înainte.. î i adun apoi puterile. i. s-au strâns în diminea a aceasta. O putere îl ine atunci deasupra v ltoarei. în v zduh. caut îngrijat. urm re te pu in stolul. apoi se întoarce. i-n fâlfâirile lor. care o fur i o poart mai departe. pas rea moart mânat de valuri i porumbelul care se rote te mereu. pe aripele lor parc duc prim vara. i supt cerul. printre plopii înal i. se înal drept. Paserile se rotesc în înalt. ca un simbol al ve nicii iubiri!. Negurile se las perdeluind z rile. ca împinse de un dor tainic. în ochii lor parc fur soarele. un ipet n bu it. Toamn ! P durea fumeg . Un stol de turturele a întârziat. Cele dou perechi feresc ca fulgerul în l turi. Patru.i so ia. în urm .

Cu gâtul întins. pe când celelalte visau înc . se face lucie. prive te. iganca. ca sorbit de-o putere a v zduhului. ici. dunga de lumin a zorilor. între paseri. bune fete. mai jos. i chiar în fa î i desface stâlpii. i f r p rere de r u î i rupe totdeauna din somn numai s vad cum r sare soarele. uf! tare l-a mai plictisit. pe-o ureche. îi pla ce cum merge înfipt . tot lâng el i numai lâng el. g inele.CUCO UL În nucul stufos din marginea ogr zii. îi era drag ca ochii din cap. amândou gâlcevitoare foc. întâi e ca o dâr de z pad . cele dintâi dou raze ale soarelui se topir în ochii celor doi îndr gosti i. Pe urm .i înal o margine tot mai sus. casa de la cealalt margine a ogr zii. ori decât al r oilor care. treng ri a îl s rut de „bun diminea a“. v zuse c n-are încotro i-l l sa în pace. dorm duse cu capul supt aripi. dar prea î i scoteau ochii de la el i prea i se ineau de urm . ce va mai tân r . pu in mai r s rit decât un ou i cu un cucui mai mare decât ea întreag . când sunt seci. într-o sc p rare orbitoare. sculat cu noaptea-n cap. Sufletul lui. Mije te de ziu .tk/ 21 mailto:bibliomax@libero. cu atât umbl mai leg na i. i chiar decât al p unilor mândri în port. se deslu e te. i-n aceea i vreme. cu cât sunt mai fuduli. apoi. drept deasupra lui. a a. apoi î i ud pliscul în m rg ritarul de rou de pe frunza cea mai apropiat . cuco ul r sufl fericit. treng re te. De aceea dânsul acum prive te. ca ni te gogo i. la rând.bibliomax. în fa a r s ritului e-bibliomax http://www. decât al tuturor gânsacilor care se plimb pe ap i fac pe vis torii. de i r zboinic. sora Surei. minunat. cum îi zic to i ai casei – rotofei. în zare. prelingându-se pe cer. le z re te i în gândul lui le judec pe toate. Cuco ul î i înfoie penele i r mase a a. oglinda aburit de pân acum pare c r sfrânge un foc dep rtat. care mai jos. da. de pe creanga cea mai de jos. dar în cap n-au minte nici m car cât un gr unte. Puica e o americanc alb ca laptele. tremurându. ca un colb de argint. ca al m garului între dobitoace. din fundul z rii. pe crengi deosebite: Ro cata. La o parte. În dreapta.i une ori mo ul. ca i cum i-ar fi tras luarea-aminte: „Ghidi! ghidi!“ Dar unde-i? Atunci un fo net u or de aripi îl f cu s ridice ochii.it . îmbr cat în pene. Aerul se înfioar . nadoleanca – b b tia. De parte. Puica. st cuco ul – Pa a. Cuco ul î i caut cu ochii tovar ile. cine tie unde. coco ate de cu sear pe crengi. ireata. încetul cu încetul. poala cerului prinde fiin parc i lumina începe s se cearn peste p mânt. cu ochii înc ce o i de somn. Departe. a scos cinci rânduri de pui pân acum i mai face pe tinerica. se v d dealurile. cu creasta l sat . pe când to i ai casei dorm. s le poat vedea pe toate. dar cu glasul. e mai avântat spre frumos decât al curcanilor care se umfl într-atât de par ni te burdufuri. El e poet! E cel dintâi care se minuneaz de frumuse ile firei. împr tiate. se preface într-un întins de ap care. care mai sus. dar tot o poam . aproape satul. din umbr . Colo. cum le-a fost mai pe plac i le-a venit mai la socoteal . u oar . Lumina încremene te o clip . cu capul an o . doarme Sura. E poet. mai încoace câmpul. întinsese gâtul i. Bogheta i Cucuieta. La stânga. u oar . Dar unde-i Puica? Asta. Cel pu in Berca.

“ Apoi pl nui o ghidu ie: f cu Puicii cu ochiul.i gâtul – cu gândul într-adins s le fac s tresar . e-bibliomax http://www. î i fâlfâi aripile ca dou steaguri i.. Peste câteva clipe privi spre g inele care dormeau i zise Pui cei: „Ce frumuse e dumnezeiasc .it ..bibliomax.care ardea în par . din somn – trâmbi din gu . drag ! i proastele astea dorm. bui mace. întinzându.tk/ 22 mailto:bibliomax@libero. voinice te: – Cu-cu-ri-guuu!. b tu din pinteni. Se ridic în picioare. dându-i s în eleag c le-o preg te te el.

turba i. ochii le vedeau ro u. se n pustir . i totu i prilejul nu-i adusese înc fa -n fa . cu ape t ioase. cu toate lucirile pe care negru le poate da în mângâierea luminei. Cel negru prinse creasta du manului înascu i ul pliscului. Gulerul i penele sub iri. ale cozii. alb gulerul. i drept înainte. cu unde brumate. b tut i ro ie ca o garoaf . cel alb mai cump tat. î i aruncau priviri t ioase printre sp rturile gardului. u oa r . Cuco ul alb. apoi se dezlipir repede i. ca mangalul. b teau în verde ca fierea. cuco ul î i auzi tovar ele optind. resfirat . uneori sure. i penele lungi. Pieptul luciu. Cum scurma a a. ca suflate cu aur. st tur a a pân când durerea îi în vinse. clipa dorit de amândoi sosise pe nea teptate. creasta plecat . p mântul era jilav. e-bibliomax http://www. Era o zi frumoas de prim var . ca argintul odoarelor vechi. i iar i se deter -napoi. Numai deasupra capului cu ochi nelini ti i ca ni te gâze. moi ca m tasea. Nu se puteau suferi. Unul negru.it . ca al om tului de curând c zut. un alb moale. i. cel alb îi înfipse gheara-n gât. Alb pieptul.LUPT TORII Soarta se vede c -i menise a a: s fie vecini i s fie du mani. de ast dat pe via i pe moarte. cu gâturile întinse. Cel negru b tu o dat din pinteni i se lovir piept în piept. atunci se smuncir -napoi.bibliomax. ie ise pe t p anul de din dosul casei. a prins ca para focului. alb coada bogat -n pene. fiecare se silea s trâmbi eze mai înainte zorii zilei. Ridic seme capul. cu penele gulerilor zburlite. cu sclipiri alb strii ce se stingeau îndat . Se ferir pe urm în l turi. cu aripele-n coapse. plin de mustul din care se i hr nea cea dintâi urzeal a l vicerului ierbei. cu vârfurile penelor pu in-pu in g lbui. Erau grozav de voinici amândoi: cel negru ceva mai iute. prinzându-se îngheare. Plini amândoi de sânge. Ast zi îns . ca i cum ar fi vrut s se r peasc -n v zduh. ca o elul. cu ca petele pe spate. s se sfâ ie cu ghearele. s rir unul deasupra celuilalt. Aripile. G inele se oprir . O sc p rare i s-au repezit. Sângele clocoti deodat în trupul amândurora.tk/ 23 mailto:bibliomax@libero. pândind clipa când s se r puie. Se îndesar pene-n pene. de partea cealalt . cu aripele pu in desf cute i date-napoi. în eleseser c aveau ceva de privit. se avântar din nou. cu g inele lui. o creast c rnoas . i-n sfâr it se intuir locului. negruaspru. treng re te. tremurând. izbindu-se scurt. Ca i cum i-ar fi suflat odat vântul a a s-au ridicat de la p mânt. S-au oprit fa -n fa . vr jma ul negru se proptise gata de lupt . plutitori în m rgeanul pleoapelor. Cel lalt alb. c utând s se apuce cu pliscul. i-amândoi cuco i frumo i. s se m soare. ce-i atârnau de pe spate spre pinteni. deasupra capului cu ochi galbeni. la scurmat. cu gâturile întinse de mai s se desprind din trup. ml dioa se i întoarse ca ni te arcuri. albe aripele. aprig. ro ie.

se rostogolir la p mânt i iar se în l ar . se amestecaser -n lupta abra . resfirate.Strân i în gheare ca-n ni te cle te.it . negre i albe. i cum st teau a a. Se mai încordar o dat i se descle tar doborâ i. Pe pieptul celui negru se a ternuse o dung ro ie de care se lipise o pan alb din haina potrivnicului. g inele se apropiar mul umite i mândre parc fiecare de st pânul lor. cu pliscurile împlântate unul în carnea celuilalt. Dar puterile li se sleir . însângera i. se dep rtar an o i. r suflând cu greu. fiecare în mijlocul alaiului s u. e-bibliomax http://www. c trupurile lor se contopiser . dup ce se mai privir o dat ca i cum i-ar fi zis: „pe mâine!“. zbârlite. Din creasta celui alb se prelingeau pic turi de sânge. alc tuind parc o floare ciudat . aprigi. îi înconjurar . în picioare.bibliomax. Iar lupt torii. smulse. o floare chinuit de furtuna ce-i împr tia petalele-n vânt. S par p mântul cu pintenii.tk/ 24 mailto:bibliomax@libero. Penele. Nici unul nu biruise. i râna s rea împr tiat .

PAS RE DE NOAPTE O zi în bu itoare ca aceasta nu mai scoborâse Dumnezeu pe p mânt. ca urma unei lacrimi pe un obraz uscat de boal .bibliomax. A stat buhna. De-atunci s-a deprins. s bea o pic tur de ap m car. însfâr it. plec pu in capul. s vad prin întuneric: i acuma de bun seam crede c vede fiindc lumineaz dânsa. Lucea pic tura aceea ca un ban de aur. încetul cu încetul. dintru-ntâi.i astâmpere setea. i care nu-i fu mirarea când sim i p mântul sub picioare jilav. cu ochii nepotrivit de mari. Atunci. s-a gândit. i cum nu era deloc deprins . î i fâlfâi aripile. unele din ele. cu capul ei buhos i nedormit. de la un copac la altul. în fiecare noapte. O fi i pedeapsa lui Dumnezeu. numai într-un târziu. cum str luce te ceva. e-bibliomax http://www. Atotputernicul r sfrângea într-însa o stea. s g seasc unde s . privighetorii. i-a închipuit c uitase ziua un pic din lumina ei. i. unde nu le putea lipsi apa niciodat . Lighioanele p durilor umblau cu limba scoas . i-n clipa aceea z ri. iarba se m cinase. Pân i buhna. R coarea nop ii o mai învior . fiindc nu erau doi. i se hot rî. spre inuturile înz pezite. Fusese pe acolo un ipot bogat în ap . c ci steaua nu mai avea unde s se oglindeasc . sorbi apa. într-o alt p dure.it .. s a tepte zorii zilei. i-a dezmor it aripile i-a pornit-o la drum. care pe vremea aceea era pas re de zi..tk/ 25 mailto:bibliomax@libero. ca celelalte. cât era ea de greoaie. s lumineze. i peste o ap s dea nici gând. Ochi de mâ s lbatic nu erau. p mântul se f cuse cenu . Dar cum st tea a a. locul b l ilor nici pas s se mai cunoasc . „Dac sorbise lumina.. câte o uvi de ap .i întinsese niciodat înc aripile la zbor. Se co covise scoar a copacilor. Cum era tare însetat îns . Va s zic ea o b use odat cu apa? Zburând înapoi pe crac . Poate c Dumnezeu îi h r zise darul sta s mai înfrumuse eze noaptea. pân ce a ajuns. i mare-i fu mirarea buhnei când nu mai z ri lumina. ca de-m prumut. Ce s fie? se gândi buhna. c ci. Deci noaptea îi era dat ei s tr iasc “. colo. c nu. Izvoarele secar .. cu penele ei înfoiate ca i cum i-ar sufla mereu un foi în co ul pieptului. un pârâu. se gândi ce se gândi. o luar în sus. fiindc sorbise pic tura de ap care se cuvenea numai privighetorii. ca s o g seasc privighetoarea. Ici. i-n locul ei r mase p mântul întunecat. apoi de la o poian la cealalt . Atunci a poposit pe-o crac . s g seasc un izvor. chiar sub creanga pe care st tea. la rândul ei. se scoroji ser frunzele. dar de ce str luce te pic tura aceea nu i-a dat bine seama. Atunci? Zbur jos. buhna. trebuia i ea. c zuse noaptea. Decât se-n tunecase de-a binelea. i-acum nu mai izvora decât câte-o pic tur pe care Dumnezeu o p stra.

ca a unui c rbune. Mun ii parc -s aprin i. scuturându. De parte. Pe urm î i plec în jos capul. deasupra p durei de brazi. Se apropie. Pe câmpiile lu cii. izvorul. Zbur cu dânsa. ceva mic. Lu mun ii în lung. întinzând gâtul gol. cu ciocul deschis. i i se f cu dor de r coarea dulce a undei erpuitoare. în ciocul gata s frâng . i. e a lui.VULTURUL S-a ridicat. Adieri de vânt îl înf oar în v lul lor. dar de de suptul lui mun ii parc se pr bu esc. a plecat capul i-a privit în jos. în fund. I se p ru c lumea aceasta frumoas . a str b tut v zduhul r coros.. goal . în ghi ind aerul în gâlgâiri puternice. în noaptea deschi z turei adânci. când. deasupra muntelui. soarele apune. deodat . nici un mur mur de ape care s str bat atât de sus.it . pentru ca s îndr zneasc s se suie pân la el: se repezi. Se ridic . s-a leg nat în aer. suind i scobo rând prin aer. dea supra. în nori de sânge. îmb tat de pl cerea s fluture la în l imea uria . simte fierbin eala glon ului. ca ni te pietre scumpe. r zbubuie. prea neînsemnat. a lui singur. i. t iat ca de pala unui zmeu. în t cerea neclintit . i aripa-amor it îi cade în jos. i doritor de lumin . Oamenii nu se z reau. scoteau sclipiri repezi ca a prundi ului sp lat de ape. sus. umed . a penei. se l s pe o coast . sus. apoi îi d du drumul i urm ri cu ochi str lucitori lunecarea u oar . ce-i arde carnea. S lt i se repezi în fund. Mai are pu in. Cum sta nemi cat. care cândva îi ajutase s se ridice. parc z re te un foc grozav. b u îndelung. dedesuptul lui. sclipind ca argintul. Nici o boare de vânt. i a a a mers pân dup -amiaz . f cu un ocol larg. Aproape se treze te. din pr pastia întunecoas . Obosi. prinse o pan c zut chiar din aripa lui. privind în toate p r ile cu ochii lui ca dou scântei. Î i ia zborul gr bind spre cuib. ca gr un ile. caut s mai pluteasc sus. p rea c -i col ul ascu it al stâncei încremenite acolo de veacuri.i aripele. satele împr tiate. Se scoborî u or i se a ez pe vârful unei stânci ce â nea în sus. prin pleoapa închis înc . cerul arde. apoi a r mas acolo. erpuia. deodat . ca pe o ap . Aceea i lini te în tot cuprinsul firei. se las tot mai jos. Apoi i se p ru c ceva flutur mai jos. p rea i el de piatr . sus. A ipi.tk/ 26 mailto:bibliomax@libero. primprejur – nici o vietate. deasupra brazilor b trâni. un tunet. pân -n dep rt ri adânci. peste care prim verile se a tern cu spuz de flori. se l s în vo ie s cad în ap : stropii reci îl acoperir deodat . a mun ilor falnici. întinse aripele la soare i închise ochii. S-a în l at mai întâi drept în sus. î i încordeaz puterile. i. ca o flamur .. în aceast diminea sc ldat de soare. Se rostogole te de câteva ori prin aer. încânt toare.bibliomax. a c rui flac r încinge tot cuprinsul z rei. însetat. din stratul gros de mu chi al muntelui. Apoi î i lu iar i zborul pân pe stânc . ca o s geat . z re te pr pastia spre care avea s se scoboare. a întins aripele. Aripa îi mai st e-bibliomax http://www.

ud de sânge. parc ar dori s se sting toat lumea o dat cu dânsul.pu in întins . c puterile îl p r sesc. apoi i se frânge lâng trup. i. n uc de spaim i durere. pas rea cade moart . Iar vulturul simte c -i pierdut. un c prior st lini tit.it . cu ghearele strânse. cu cea din urm putere. cu ochii deschi i. Se las s se pice drept peste c prior.bibliomax. privind înainte. îi înfige gheara în ochiul curat i umed. la r d cina bradului.i întind aripele. O ur stra nic îl cuprinde. Drept dedesupt. Se uit în jos. R coarea îl mai învioreaz o clip . iar i caut s . Lunec printre brazi. În vreme ce c priorul se scutur i fuge. e-bibliomax http://www. se anin de o ramur .tk/ 27 mailto:bibliomax@libero.

o broasc . – Bun! Dar tu. le chem la el i le spuse: – Asculta i. i-n mijlocul unei mreje. – Bun! Foarte bine! r spunse Dumnezeu i zâmbi: ochi de broasc . ce sfat îmi dai? – Înalt-preasfinte. dup placul elefantului. esute între dou crengi. f ptui gâsca. p ianjene? – Privi i-mi picioarele. întrebând i ascultând în dreapta i în stânga. care-l rugase c . f cu mâ a. albin ? – Privi i-mi aripile. Merge i de v sf tui i dintru-ntâi între voi i veni i cu lucrul gata. doar l-om s tura. viet ilor. – Bun! Dar tu. Ia s -i croim noi o dihanie cum n-a mai v zut nimeni. aripi de albin i picioare de p ianjen! Iat lighioana pe care o doreau ele! e-bibliomax http://www. în sfat. Atotputernicul se plimba pe p mânt. o albin i-un fluture pe câte-o floare.u.DUPA ASEMANAREA LOR F cuse Dumnezeu aproape toate lighioanele p mântului. se sf tuir ! Apoi. Doresc s aud pova a voastr – cum i ce înf i are s -i alc tuiesc. i u. A a. Cele patru vie uitoare se traser mai la o parte. dup pova a leului. c nu ne-om ajunge cu ce ne hr ni. dragilor. privi i-mi ochii i face i-i noii vie uitoare la fel. – Bun! Dar tu.u.it .bibliomax. zuliar pe leb d .u. nu-i ajunge prea sfântului c ne are pe noi? O s lase atâtea fiin e pe p mânt. decât ar mai face un dobitoc pe lume.u. se umfl broasca. câte ipatru. un p ianjen. Îi r m sese de învie uit numai câteva. venir în fa a Domnului. vreau s v dau pe ziua de ast zi înc o tovar . Într-un rând. trup de fluture. Dumnezeu tia c fiecare din viet ile acestea î i vor avea pe p mânt menirea lor. Astfel putea s cunoasc i inima i mintea acelor c rora le d duse suflet mai dinainte. n scu oarecele. Dumnezeu zâmbi. dup gustul ra ei. odihnindu-se pe o piatr . u. ironist. – Bine. – Ei? le întreb Dumnezeu. se gândea cum s mai dea o vie uitoare aerului. iat ce vede: sub o frunz . cu atât se vor înlesni mai bine una pe alta. cu cât vor fi mai multe. zise broasca. Tu.tk/ 28 mailto:bibliomax@libero. c . De aceea. fluture? – Privi i-mi trupul. i cum c ta cu ochii primprejur. mai bine i-ar lungi lui urechile. doar-doar o putea prinde un sunet mai armonios. broasco. c nici urechea m garului n-o s prind nota privighetorii.Pe acestea se hot rî s le pl smuiasc dup sfatul celorlalte.Ascult chiar de m gar. dup cum nici m rimea elefantului n-o s poat batjocori micimea oarecelui. care vroia s tirbeasc din m re ia tigrului.

nebunatica i ginga a libelul . r spunse cu acreal opârla. zise albina. deodat . Dar pentru inima cea bun a rândunicii. – Iat sora voastr . zbur . codindu-se: – Da.it . – Ei.Dih niile se uitar una la alta. Doamne. Dar Dumnezeu blagoslovi în aer. din r utatea celor cinci vie uitoare. i Dumnezeu îi f cu hatârul: însufle i l stunul. încet. noua vie uitoare. opârl . i Dumnezeu în elese c noua vie uitoare era într-adev r frumoas . apoi întinse palma. i în mâna Domnului r s ri. tu. i a a. ce zici c -i mai lipse te fiin ei acestea ca s se des vâr easc sfatul celor patru tovar e ale tale? – Sprinteneala mea. – Acum s -l vedem. V place? Cele patru sf tuitoare r spunser . M rite Doamne!... e-bibliomax http://www. o l s tot pe dânsa mai frumoas .bibliomax. S-o întrebe i pe asta. Dar ar fi nedrept s nu se tie c dintre toate vie uitoarele numai rândunica fusese m rinimoas .tk/ 29 mailto:bibliomax@libero.. Tocmai în clipa aceasta uite i-o opârl . – Fie! Du-te! porunci Dumnezeu f pturii celei noi care se ridicase pe vârful degetului s u. Ea rug pe Dumnezeu s dea via unei alte rândunele mai chipe e ca ea. pentru întâia oar pe p mânt. broa tei. se gândi Dumnezeu..

amândoi str juiesc singur tatea. împrejurul ei.bibliomax. Amândoi r t cesc singuri. mai întâi în cercuri largi. deopotriv de reci – de i unul. alb c z pada. pân ce se opre te drept deasupra r sfrângerii stelei. a lumilor ve nic c l toare în necuprinsul firii. merg unul c tre altul. par de foc. Iar pas rea se apropie de scânteia picurat din cer i plute te u or. mândri.it . sus. str lucitor. pe bolta adânc . cu aripele ca dou scoici de argint. jos. cel lalt. e-bibliomax http://www. se v d în fiecare sear . luceaf rul sclipe te tainic. ondulat ca toarta unei amfore. bulg re de ghea . Pas rea plute te lin. luceaf rul de argint al apelor. i se cunosc. tot mai strânse. leb da – b rbatul r mas singur – trece ca o închipuire. sufletul unei fiin i duse de pe lume.SINGURATECII Pe lacul luciu din gr dina cu florile neclintite de nici o adiere.tk/ 30 mailto:bibliomax@libero. pare c se desface dintr-o dat o floare plutitoare. luceaf rul lu mineaz întinsul t riei. i sentâlnesc: din înalt. i astfel stau de se privesc: sus. i-atunci. Numai ei doi sunt pâlpâirile nop ii acesteia în care lumea pare adâncit într-un somn de moarte. pe lacul adormit c pare o uria lespede de cristal ce acoper o alt gr din fermecat . stelele au p lit. jos. unde r sare ca un mugur de aur. i în ea parc poart . leb da sidefeaz fa a apei. din mugurul de aur. cu gâtul l sat între ele. sub ire. în adâncul apei. apoi în rotiri tot mai strânse. mistuindu-se în t cere. leb da de aur a cerului. purtând parc înv paia lui via a tuturor lumilor cere ti. Sus. în haosul albastru. i cum. o floare m iastr de argint. luceaf rul î i scoboar raza jos. cu crengile nestr b tute de nici un fo net. r t cit.

it . Când ziua fuge din fa a nop ii. t cute ca i el. i. când i se pare c . gândea. prietenoase. Din capul cu fruntea puternic . se treze te. O întreag es tur de patimi. de mândrie. S bei i s înghi i aer când i-e sete de în l imi ame itoare.tk/ 31 mailto:bibliomax@libero. ochii verzi înfloresc noap tea ca dou scântei. când î i încorda strunele lira. de unde sta. Se plimb de la un cap t la altul al mahalalelor. cu deosebirea c jos firul patimilor se torcea mereu. îns . lini tit urca acoper mântul s se strecoare iar i în noaptea vreunui pod. cuno tea cerul i-l citea ca pe o carte. i niciodat nu se simte mai fericit de cât dup nop ile acestea de zbucium. în ceasuri de veghere. c n-are nici o îndatorire c tre nimeni. Ziua doarme. când pornea la drum carul mare. Tr ie te singur. în praguri de u i. c -mpre jurul lui senvârtesc toate. Ziua st ascuns cum poate i unde poate. f r de nici un r stimp. rug min i duioase. da. cum nimeni n-avea c tre el. Când târgul se cufun d -n t cere de moarte. atot st pânitor. care îi vine singur în lab . C ci mâncarea nu l-a ispitit niciodat . pentru aceea. firea lui îl îndeamn mereu aiurea. de dup ferestre deschise. desp r iri sfâ ietoare. m re .i vede înf i area b rb teasc . mul umit. E cel mai frumos motan al târgului. simte un fior ce-i str bate prin spate i-l on duleaz . pân -n vârful cozii.Singura fiin fericit ! Iar când zorii mijeau i când. ca i când lumina zilei i le-ar fi p tat într-adins. peste acoper mintele întregului târg. decât în cele câteva zile când dragostea îl chinuie te. în lumea acoperi urilor. el vegheaz . i prive te. i-n schimb lini tea cerului cum îl minuna! Nici un fream t. i de sus.C ci dragostea e pentru to i acela i ve nic chin. i era fericit. i se p rea câteodat c i el f cea parte din lumea aceea. De-aici ca i de-acolo. negru ca întunericul. când î i aduna puii clo ca. tia când r sare luceaf rul. A v zut multe: întâlniri ferite în col uri de gr dini.FILOSOFUL E mare. gânde te la ele cu dezgust. aceasta e adev rata hran . Numai farmecul nop ii îl îmbat . – de b rb ia lui. mare. dar aceasta-i o tain pe care numai el o tie. nici un zbucium. i cugeta:„Fericirea e s nu fii al nim nui. în elepte. ca i sus. când. lini tit. el porne te.bibliomax.i z re te chipul în talerul lunii. nimeni s nu fie al t u – s tr ie ti singur:tu i cerul deasupra“. Dar de frumuse ea lui nu. e-bibliomax http://www. p e te. În sufletul lui nu tresare nimic. în unghere de ziduri. moroc nos. c ci n-are dragoste deosebit pentru nici un col . îmbr i ri p tima e. Era un astronom. numai când sose te ceasul prânzului. numai vârful labelor sunt albe. de pe strea ina vreunei case. de sus.i d seama.

întinzând în fa . crezând c deasupra apei e o floare. ame it de c ldur . Paserile se cobor pe fiecare clip s ia în gur câte o pic tur de ap din izvorul rece care se prelinge. ca pe o n fram . f r de gene.it . i. Azi e o zi în bu itoare. toate. de stau ziulica-ntreag s se ad posteasc de c ldura cotropitoare. ca un ac de aur. un izvor din care i ele î i sug via a. nebun de bucurie. Aerul unduleaz . E un ciripit. cu ochii lui cei îngropa i în gr simea capului. supt umbra deas a crengilor despletite. fericit la culme.bibliomax. Se afund pân la urechi în balt . se înal doar un singur pâlc de salcii ce ocrotesc. încotro l-o duce soarta. prin se a gui a.. neîn eles de pl cut . cum î i îndreapt luntrea botul spre rm – i-o porni într-acolo. Nimeni altcineva nu calc supt acest umbrar singuratic. Iar paserile ascultar cât ascultar zgomotul acesta. În frunzi ul salciilor acestora se strâng stoluri întregi de pa seri. pare c -i r sufletul p mântului ostenit de alerg tura lui prin haos. apoi. O libelul sosi. O în fiorare dulce. Din pricina dogoarei mla tinile sunt uscate peste tot. în ciuda ar i ei. înfrico at . r suflând cu poft aerul r coritor. lung i ascu it. pustii. se l s . E în iulie. de te crezi în rai. z ri cu ochii lui mici. apoi închise ochii. v zând c se în elase. i când se credea pierdut. pe care uneori o împunge. zbur . m c leandri. o lu într-un noroc înainte. floreni. Când a ajuns i-a dat de balt .MUSAFIRUL În lungul câmpiei arse.. Privighetori. pe râtul trandafiriu. într-un gând. care zburar înfrico ate. Îndat i-a îndreptat râtul spre ele. Izvorul curge sub ire. i paserile tr iesc ca-n împ r ia lor. ro ii. e-bibliomax http://www. câte o raz de soare. un piruit spre sear . zburând zglobie. câte i mai câte alte neamuri de zbur toare – toate î i g sesc aici s la ul. argintiu. se repezi. pâlcul ademenitor de s lcii. gâdili sufletul musafirului pentru întâia dat în via a lui i.tk/ 32 mailto:bibliomax@libero. Libelula. o balt mic . i bietul vie uitor se topea. gonind pa serile. împânzir care-n cotro largul câmpiei încropite. stigle i. u oar . scatii.

i scalde picioarele în unda rece. ispititor. A intrat în balt . Nu simte nici o alt dorin decât s . cat la cumplitul du man. În nuferi. m re . Mai st a a câteva clipe. Cocostârcul o vede i în elege. dimpreun cu balta.tk/ 33 mailto:bibliomax@libero. ca i cum ar fi dat peste ceva ce c uta demult. Peste tot lini te neclintit . ea. Un colb de argint d str lucire stuf ri ului. c . Din când în când î i ud pliscul. Deodat se opre te. de la o vreme. cea dintâi.Când l-a v zut. atât de neînsemnat aceast vietate a b l ii. pe fundul apei. sf râm turi de oglinzi.bibliomax. încordeaz gâtul i prive te. o p e te dispre uitor i trece.it . Pe picioarele lungi. taie t cerea dimine ii: – Oaaaac! e-bibliomax http://www. trupul lui se leag n agale. uneori se opre te de se uit . sub iri ca ni te lujere. Inima i s-a oprit. Pe fa a apei sclipesc. Ridic piciorul. În spaima ei. cu ochii mari deschi i. Î i a teapt sfâr itul. Broscu ei nu-i vine s cread . colo. pe ea. cu capul atingând cerul. i-apoi i se pare atât de mic . larg. i-ntr-un avânt de recuno tin . o broasc se bucur i ea de frumuse ea i r coarea dimine ii. pe balt .Pe frunza unui nuf r. cu pliscul lung. comori de galbeni între trestii. E r coare i r coarea-l încânt . biata broscu a în cremenit pe picioru ele de dinapoi. de rai. lumina face minuni. ici. Cocostârcul s-a sculat cu noaptea-n cap. de bucurie sare pe alt frunz . îl vede uria . ca-n ni te potire plutitoare. curg raze de aur. pl ci de o el.MARINIMIE În rev rsat de zori. s soarb dintr-o dat balta i.Apoi. mai departe. care-i trimite fiori pân sub aripi. parc o pierde din ochi în fundul apei i nici n-o mai z re te. Dar diminea a e m rini mos.

E cald. i nu întârzie mult. o varg i se a terne pe spate. îl scoal . Duman parc . Duman i Joian. I-a înjugat. P mântul e jilav de rou i brazdele r sturnate în ajun. slabi. Dar de parte.. de c tre fierul plugului. încolo pe coast . P mântul parc fumeg . m c ind speriat .. Îi e sete. ciripitul gâdilitor al ciocârliei. care ârâie în urechea plugarului ca un greier. boii î i încoard mu chii. dâra neagr a braz dei se deap n de la un cap t la altul al lanului ca pe un mosor. cu gâturile întinse. mai cu seam dreptul dinainte. î i freac ochii cu dosul mânei stângi i cu dreapta î i îndreapt alele. ca alungat de glon .. Razele soarelui î i scutur . Lumina se cerne din ce în ce mai deas . în apropiere. miroase a proasp t. în fund. dealurile gemene. ca din ni te dumbr vi înflorite în adâncuri.i simte picioarele tremurând. nici mai încet. Soarele frige. uneori. Omul arunc sacii la o parte. praful de aur în aer. împlântându.. furi ându-se. i-n vreme ce cununa cerului se lumineaz . Pe o gr mad de coceni. pe p mânt se deslu esc toate: satul. sireace! Mânca-te-ar lupchii! e-bibliomax http://www. în pas cu boulenii parc . Dumane.bibliomax. de li se v d coastele ca ni te arcuri supt piele. În v zduh o ra s lbatec zboar . hai! Boii nu trag nici mai tare. Duman.tk/ 34 mailto:bibliomax@libero. Joian. tat ! Iar la glasul lui r spunde. mai acum cât va vreme. E li ni te..i pi cioarele ca ni te ru i de o el. tremurând. P esc lini ti i. Un stol de grauri se las . i-n cea dintâi clip de rev rsare a luminii. încep s cânte cuco ii. în sat. i în ochii lor cumin i i negri parc se r sfrânge i mai tare fa a neagr a p mântului scormonit de plug. p durea. i din urm gla sul mai mâniat al st pânului îl zore te: – Hai. unul dup altul. c ci zorile prind s mi jeasc . dup cum e purtat plugul de coarne. mereu. Se lumineaz încet-încet. î i po tri vesc bine cerbicea în jug – i pornesc. a teptând jugul. Omul ip : – Sireace. i cum merg a a. jugul îl frige. S-a înc lzit de tot. în copita c ruia i-a intrat un piron. doarme învelit cu ni te saci. Dar din urm glasul aspru acum al st pânului nu-i d r gaz. tat ! Ei îl ascult ca ni te copii. Apoi porne te spre boi. c puterile st pânului au mai sl bit: – H is. ca urnit din loc. grija. l sând o dung peste pielea ud . stau cumin i. i mai încolo boulenii treji. i. Bouleanul e deprins – mai a teapt înc ceva. sare în picioare. glasul plugarului..it . în elep e te. i boii simt. iar. c ci cunosc ei cu vântul ner bd tor i nec jit al st pânului. r mas peste noapte în câmp. Grumazul lui Duman prin de s luceasc de sudoare. aud din urm fâ âitul cu itului cum intr în p mânt ca într-un miez de pâne. ca pe o scar . piezi .TOVAR II E înc întuneric. plugarul. cum îi îndeamn i-i îndreapt p rinte te: – Cea.

înfuriat. Un graur s-a desprins din stol i s-a l sat pe spatele lui Joian. b tut de razele fierbin i ale soarelui. ca pe-un prieten. odihna parc e mai priincioas . Au r mas ei singuri în câmp. În dreptul lui Duman. privind când cu un ochi. ca într-o pânz r coroas . cu mâna. Omul face un sac mototol i-l pune supt cap. urma jugului scos.tk/ 35 mailto:bibliomax@libero. gata s urneasc iar i plugul pe brazd . Boulenii nu mai m nânc . înfigându. prichindelul le-a adus o oal cu ap în care nici nu le intr bine botul. moale ca o cea . se apropie de st pân. când cu altul spre p mânt. de i se a ternuse. supt ar i a soarelui. doarme plugarul. care-l poart îng duitor. Boulenii r sufl din greu. pân când îl învele te în umbra trupului lui trudit. ca un vornicel ce arat calea. la picioare. ca o zgard de fier. Apoi r mân a a cu puterile sleite. i parc în elege.it . – O-ahoo! Soarele s-a înfipt în cre tetul cerului i de acolo dogore te v zduhul. Împrejurul gâtului simt.bibliomax.i uneori ciocul. arina e încropit ca i cum ar fi turnat cineva pe deasupra ap fiart . parc simte. un cocostârc p e te agale. e-bibliomax http://www. cu ochii închi i. Apoi. ale c ror împuns turi îi scot broboane de sudoare. i de la dânsul î i poart privirea la umbra ce o arunc el singur pe p mânt. Iar înaintea plugului. Un prichindel de copil i-a adus i omului de mâncare: o bucat de m m lig cu ceap . cocostârcul au zburat. la umbra care parc se topise din el. bouleanul r mâne în soare. parc în mintea lui se fa ce deodat o lumin omeneasc : porne te cu pa i grei. cu genunchiul piciorului drept îndoit. Plugarul le-a dat o mân de coceni din care ei de-abia aleg câte unul. Graurii. cu fa a ars . Duman se uit la dânsul. încremenit. Dar decât mâncarea.O albin r t cit se ine mor i de plugar i el o alung .

Pr bu it în sânge. i iedul i se ine voinice te de urm . sare în picioare i porne te spre ancurile de stânc . sfâ ietor. dintr-un salt. ca un iad. Un salt i iedul ar fi fost sfâ iat. v zând prada mai mare. ca de în mijlocul lumini ului. iedul deschide ochii. s str bat o p dure. c prioara st jos lâng iedul ei. i-au mers mult a a pân ce au dat în sfâr it de lumini . doar la s riturile ame itoare.. e-bibliomax http://www. sus. supt col ii fiarei. dar de care trebuia s se despart chiar azi. e p zit i de du m nia lupului. iar ochii i se turbur de apa mor ii. se opre te. i de iscusin a vân torului. Dar în aceea i clip c prioara se opre te. C prioara î i azvârle picioarele în fug fulger toare. încol e te un sim imânt st ruitor de mil pentru fiin a fraged c reia i-a dat via . se tope te în adâncul p durii. cu ochi îndurera i. cum nu mai scosese înc . c pri oa ra r mâne cu capul întors spre iedul ei. c ci vremea în rcatului venise de mult înc . cald ca o blan a p mântului. C prioara se îmb rb teaz . din zare. adulmecând. Iedul. în salturi în dr zne e – s încerce puterile iedului. pe picioarele sub iri ca ni te lugere. c prioara simte durerea. din pieptul c prioarei scap ca un muget în bu it de durere. p e te încet. Dar trebuie s scoboare. apoi se avânt ca o s geat i. caprele. intr apoi supt bol i de frunze.C PRIOARA Pe mu chiul gros. printre care vrea s -l lase r t cit.bibliomax. Acesta i-a întins capul cu botul mic. Atunci c prioara d un zbieret adânc. pe spatele mamei lui. c ci pe muchile pr pastiilor acelora numai ele. În fa a ei. C prioara îl linge. însp imântat. o ia înainte s rind. zburd de bucurie.. ca s urce din nou spre ancuri. câte o cli p . Ma ma îl prive te in sufletul ei de fugarnic . ca i cum ar mirosi genuna. bucuros. de supt o cetin . pe urm prin hrube adânci de ver dea pân ce p trunde în inima întunecat . ca de-o presim ire. C prioara contene te fuga. m t soas .tk/ 36 mailto:bibliomax@libero. ochii lupului str luceau lacomi. i numai când acesta. a p durii. cu ochii închi i. a iedului. Dar pân la ele erau de str b tut locuri pline de primejdii. i limba ei sub ire culc u or blana moale. beh ind vesel. Trece din poian în poian . Acolo. i. catifelat i umed. i. puteau a se încumeta. la p mânt. Lupul. uit iedul i se repede la ea. pe care a hr nit-o cu laptele ei. Acolo l-ar fi tiut ca lâng dânsa. prev z toare. se las dezmierdat. i cum se uit a a.it .

sim ind c-au ajuns la cap t. pe mâneca ciobanului. cei doi b ie i ai st pânului veni i la stân din ajun. patru tigve cu lapte. Iar ciobanul îi a ternu pe spate câteva be e. un purice s ri de pe mânica ciobanului pe spinarea m garului. puricele. iar ciobanul înc rca mereu. Iar puricele. Când d du îns cu ochii de spinarea m garului i v zu ce cl d rie st tuse deasupra lui.VOINICUL! L-a adus ciobanul. Iar puricele zise. se strecur bini or-bini or. opt sedile cu brânz – patru i patru. i. Iar când omul dete toate lucrurile jos. mâniat. r mase încremenit: „M i. i el fiindc m-a purtat pân aici. i-au mers zi de var prin ar i a lui cuptor. de urechi – ca pe-un biet m gar ce era. gândea puricele. e-bibliomax http://www. spate la spate. Cât era de mic. s nu. spre sear . greutatea asta am dus-o eu în spate! Pân acum n-am tiut c -s a a de voinic!“ i privea cu mul umire cum desc rca ciobanul pe m gar. dete dintr-un picior i v rs o tigv cu lapte. i-au poposit în ograda st pânului.i scoat ochii. iar m garul de-abia p ea. s se-nve e minte de alt dat . sprinten i odihnit. iar deasupra. tocmai cât îi trebuia s fie la largul lui. supt o încre itur a pocl zii. câte dou de fiecare parte. Curgeau n du elile de pe cioban. dou l vicere – ale st pânului. mai s cad în bot! Ia stai. i hop! deodat . s ri drept pe botul m garului de-l pi c pân la sânge. de pe frunte. „O s stau la umbr “. au ajuns la târg. i i-a strâns chinga bine. în sine: „Uita i-v ce m m lig de dobitoc! Eu nu-s nici cât urechea lui i nu m plâng de câte am dus în spate.i f cu un locu or.bibliomax. I-a pus o poclad . Apoi a-n ce put s -i îngr m deasc pe spate: o saric – a ciobanului. aducea poclada s o puie pe s rmanul dobitoc. s -l înviorez pu in!“ i a a zicând.i sudoarea cu dosul mânii. Dar pe când ciobanul. s se cump neasc . ce loc prindea? Iar greutatea care îndoia genunchii m garului cum putea s -l apese? i-au pornit la drum. m garul r mase cu urechile pleo tite. sare. M garul tres ri.it . pe poclad eaua de lemn. b ie ii st pânului se muiaser .tk/ 37 mailto:bibliomax@libero. tergându. c ci aveau s mearg la târg. cu genunchii îndoi i. Au trecut pe unde au trecut i. mo .

Acolo. alb i ea. se ghemui cu ochii închi i. Iar iepurele a zbughit-o la jucat. lupul popose te pe labe. ca într-o nem surat sal de dan .. copacii. iepura ul se destinse ca o coard i o zbughi la goan . veni de-a dura ca un bulg re. i totu i luna înc nu a r s rit. luna. înh i uri. Încet. apoi o lu de-a dreptul t ind câmpul. Iar iepura ul împietri de groaz : chiar de lâng el. Vie uitoarele pus tiet ei sunt îmb tate de farmecul acesta: paserile zbor ca ziua. tufele î i dezbr car deodat umbra. s nu. i hoin re te. a ie it tiptil-tiptil din cur tur .. i-a v zut întinderea lucie de z pad . câmp de cristal. iepura ul cu gândul î i vorbesc: – Ce lumin . se scul i iar se rostogoli. Dup clipa de spaim . – Dar o s r sar . iaz de oglind .. i mergând a a. Atunci. i gândul: – Poate dai i peste o prieten . Stelele p lir . i gândul îi r spunse: – Poate mai întâlne ti un prieten. î i zise iepura ul. i cum mergea pe marginea unei vâlcele. una câte una. se pr v li în vale. vulpea st lâng vizuin i nu se-ndur s mearg la vânat..i mai vaz umbra! e-bibliomax http://www. Noapte lucie pe o lume ca din pove ti: copaci cu zah r. Se opri tocmai în stuh ria iazului. – . i-n cuprinsul larg.. de-abia suflând. ascultând.FRICOSUL Iarn . i prive te nemi cat. de la spate..bibliomax.tk/ 38 mailto:bibliomax@libero. iepurele sare vesel: – Poate dau i peste o prieten . p durea. O s r sar . p durea-ntreag .upai. i iar upai. se întinse pe p mânt o ar tare cu dou coarne grozave. i când a ajuns la margine. se ridic . – . uria ul policandru al cerului î i aprinde.it . ca de ghea .. ispitind. iepura ul se opri o clip s se odihneasc . ca o de ucheat . luminile.. a-nceput s sar de bucurie: – Poate mai întâlnesc un prieten. pân jos. veveri a pleac creang lâng creang . i totu i luna înc nu a r s rit.

cele dintâi c su e acoperite cu stuh. Calul deabia putu s prind scânteierea intelor de argint în care erau b tute hamurile. c ci jitarul lipsea. Lovitura unei vergi îl f cu s tresar . din drum. deodat . r s rit ca din p mânt. femei. scoborând prin mijlocul p durii. dealul. Vedenia cu ieslea se terse. La poarta arinei st tur . Acum mergea cu capul în p mânt.it . nu mai înc lec . mai b trân . înecat de colb la cea mai mic adiere de vânt.tk/ 39 mailto:bibliomax@libero. O s încap tocmai bine. ale satului. Calul ridic pu in capul. mo negi. Mu tile îl nec jeau. atuncea. cu buza de jos spânzurând.bibliomax. târgul sticlea în soare. D dea mereu din cap s . Era r coare. crucea bisericei str pungea seninul – în razele soarelui p rea c pâlpâie i dânsa ca o flac r . În mijlocul satului. Cei din urm copaci r maser în urm . i câ iva copilandri stau cu pieptul peste mas . i c pentru dânsul e un locu or mic deoparte. la stânga. Câmpul parc îl mai învior . negri. se opri. sufl puternic. ieslele cu fânul proasp t. poticni. se împr tiau printre îngr diturile de nuiele. acoperite de aluni uri. grajdul mic unde îl a teptaser . mai f cu cei câ iva pa i de ajunse pân în vârful dealului. Pân la târg nu mai era mult. o femeie se întorcea de la fântân cu o tigv plin cu ap pe um r. iar marginile lui se pr v leau repezi. cu coama împr tiat în tot lungul gâtului. Tocmai în fund. Ajunsese la crâ m . în fund. Un vântule r coros îi în f ura gâtul i crupa ca într-o pânz ud . Calul se opri câteva clipe. Târgul r m sese în urm .i l rgeasc dârlogii. un câine se lu dup el l trând amarnic. i calul. e-bibliomax http://www.i ia seama la mers. din greu. Dealul se urca rotunjit. care mai venise o dat . cu ulcelele dinainte. zbur pe lâng dânsul. trecu an ul pe o podi c ce se îndoi supt greutatea lui. De sus c deau într-una razele soarelui ce-i str b teau prin p r i-i be icau pielea. o iesle mare-mare. la dreapta i la stânga. dar vârful lui r mânea mai jos de în l imea oselei albe. Vântul iar se curmase. Apoi târgul se ar t din ce în ce. Deodat . în care un cal. doi. nu se g sea m car o ferestruic prin care s str bat c ldura. cât de cât. Î i încord mu chii i o lu în trap. o tr sur tras de doi cai mari. scufundate. pân în poalele mun ilor întuneca i. Drumul se întindea neted. se întindea departe. gui ând. iar z bala îi ardea gura. câmpul. o ploaie de lovituri îl f cu s .GÂZA Calul suia. întrez ri. ars . ca un drum de moar . O smuncitur a dârlogului din dreapta îl îndemn s ocoleasc f r întârziere. În sfâr it. sim i c l re ul pr v lin du-i-se pân peste gât. N du ise. câte un stejar se ridica din fundul pr pastiei. îi arunc dârlogii peste oblâncul eii ce-i încorda gâtul i porni pe jos. care începea s se arate mai deas . deschise poarta. mergeau aiurea. p durea pe margini st tea încremenit . Unde i unde. o sut m nânc stra nic din iarba coapt . i-n fa a lui i se p ru c se ridic deodat . cu mijlocul frânt. Câ iva purcei fugir . cu capul sprijinit de mân . parc . acoperit mai tot de lumân ric . lâng biseric . pân ce c l re ul îi l s cu totul slobozi. apoi o smuncitur a frâului îl sili iar s porneasc . ca un sân. mânios parc . Trecerea celor doi telegari îi d du i mai mare putere. St pânul s u se scoborî. Pe lavi e.

tk/ 40 mailto:bibliomax@libero. i în aceea i vreme un fior îl furnic în tot trupul. la umbr . i se împr tie pân în suflet i-l r cori ca un izvor. s-o goneasc . obosit s mai zboare aiurea. o mul ime de poloboace pline cu hu tile bor ului v rsat din ele. o sim i cum merge deasupra pleoapei. înecat de colb. O gâz mic . dar f r veste un miros de câmp. nici un jgheab cu ap . i str lucirea ei îi aduse aminte de sclipirea intelor de argint de pe hamurile celor doi fugari. cu picioru ele m runte. lâng un gard. cum se suie pân sus.St pânul îl duse dindos. Deodat un zumzet u or îi lovi auzul. În c tina de al turi vr biile îl asurzeau. Frânt de drum. lâng ureche. calul î i apropie genele i dormiteaz .it . înfio rându-l u or. cum i se ridic pe gât. Spre crâ m se auzeau glasurile celor ce beau.. Calul r mase singur. i-i leg dârlogii de un par. e-bibliomax http://www. i r mâne acolo. Primprejur nici un fir de iarb . îi nimeri într-o nar . nimic. Cu coada ochilor de-abia o z ri. în susul frun ei. Mul umit. o sim i cum iese i porne te.bibliomax. Calul se preg ti s sufle. Dincolo de gard. de flori. pe lâng o chiul lui. Gâza î i scuturase aripele pline de colbul de aur al florilor prin care zburase. Apoi o v zu cum o ia de-a curmezi ul. Din alt parte venea miros de o et.. Calul o l s . sprinten . de fân. plec în jos capul. Întoarse capul dup st pânul care plecase gr bit. pe supt coam .

ciripitul rândunelelor. apoi r mâne cu urechile ciulite. În grajd. se împr tie repede. se i nu se pe urmele ei. se in dup dânsa. îi sim ise lâng dânsa. îndat ce ajung în câmp. alb cum e laptele. ca i cum ar a tepta pe cineva. i noaptea. atra i de albea a p rului. s scape de dânsa. seara. Pe rând clopo elul a trecut pe la to i mânjii ei. apoi de-a lungul unei pr p stii grozav de adânci. cum o strig prelung: „Martaaa!“ Ea întoarce capul i o ia înapoi. decât numai când vântul culca ierburile înalte. To i ceilal i beau mai încolo. nu de mult înc . Vine la pas. Dânsa pa te pu in.i aveau cuibul chiar deasupra. la pas.it . într-o înc pere singur . Ceilal i cai. pe ceilal i îi hr nise.P R SIT Lui Ilarie Chendi Singur ! În tot cuprinsul câmpului larg. alba tri. s simt mai tare mirosul ierbei s lbatice. când viscolul geme la fere ti ca un uria r nit. îi vesti diminea a. ridic ochii i stete a a pân când glasurile oamenilor. nimeni nu se apropie de dânsa. o cunoa te i-i e drag . cânii nu o latr . Arareori. cei mai frumo i de prin inuturile acelea. o iau razna. Deasupra capului era fereastra. în care dac ar putea s se uite ar c dea ame it poate. La amiaz vine la ap . i parc întreg câmpul s-a obi nuit cu dânsa. ca i când ar alinta-o. printre tulpinele înalte de lumân ric ce o ating u or.. îi alintase cu botul ei catifelat. Venea diminea a în urma hergheliei în tregi. care. înf urat în mirosul cimbrului ce cre te tocmai pe fund. încol cit de-a lungul picioarelor sub iri. se a az pe crupa lucioas . mira i. fluturi mici. cu coada lung . i ea r mânea în picioare. Merge drept pe marginea povârni ului. dar î i pierduse vederea. Atunci aude glasul c l re ului care gone te caii. î i tie locul la jgheab. Apoi str bate satul. i peste o clip se tersese dinaintea ea. sleit de puteri. ea se culc jos. ce. Ieslea era în fa . dup o ploaie groaznic . nelini tit . Vine i se duce mereu. sc pase cu via . În untrul grajdului se f cu deodat parc i mai întuneric. odinioar o mai z rise. i o întov r esc pân departe. cu n rile umflate. se ridic iar i. între paiele moi. Pleac singur din grajd i se întoarce singur . î i mai aduc aminte de dânsa. P zitorii hergheliei au privit la început lucrul acesta. dar nu-i v zuse niciodat . apoi au l sat-o. a a ca prin sit . Pe doi dintre dân ii îi inea minte înc . doar a aluneca odat . î i g se te totdeauna fânul. Sim ea c ldura soarelui. cu ochii în gol. ascultând de departe clinchetul clopo elului de argint de la gâtul calului. cum merge încet. alungându-se unii pe al ii. Într-o sear . a teapt s aud a doua zi glasul unui e-bibliomax http://www. i-ntunecat a r mas deatunci! Acuma se deprinsese.bibliomax.. un grajd p r sit în care nu mai ea st . lipit de-o grind . pe lâng ea nu simte nici un cal. se îmboln vise. dar lumina nu mai era nic ieri. De trei-patru ani parc au uitat-o to i. copiii nu o fug resc. Iarna e ca într-o pivni . cu coama împr tiat peste ochii orbi. merge cu gâtul întins. dânsa nu se z rea. S-a de prins: o ia mai întâi de-a curmezi ul câmpului. Dar ea pune piciorul încrez toare.tk/ 41 mailto:bibliomax@libero. care parc o învioreaz . Dar fereastra tot nu se lumina. i. pe acela i drum. mirosea câmpul. A fost groaznic cea dintâi noapte.

îngrijat . când intr în câmp. vântul începu s sufle. dibuind înfrico at . lu drumul înapoi. sco ând ipete de spaim . De departe. pe deasupra paserile alergau gr bite. oprind-o tocmai pe un dâmb dedesuptul c ruia fierbea pârâul. malul se desprinse mai întâi domol. O apuc un tremur. Semin ele florilor miroseau. venea ropotul ploaiei. e-bibliomax http://www. apoi se surp dintr-o dat . i ajunse la marginea pr pastiei. când cele dintâi pic turi c zur plesc ind pe trupul ei. nu putea s r sufle. din coam apa se scurgea ca dintr-un izvor. venite cine tie din care codri. În câteva clipe ploaia o înec . Un tunet de-a bia se auzi. f r de veste. i vântul. care culcau tulpinele i le încurcau într-o re ea. i se p ru c se mi c supt ea p mântul. În diminea a aceasta o lu încet-încet din grajd. nici n-avu vreme s se înfrico eze. Un tropot în bu it îi izbi auzul: herghelia se întorcea în fug . Se sim ea slab . la vale. Ploaia c dea cu furie. Atunci.om. r sturnând-o pe-o coast . ca i cum ar fi fost pr jite. cu vâjâituri puternice. o greutate parc o ap sa deasupra cre tetului.tk/ 42 mailto:bibliomax@libero. deodat . aerul parc era mai greu. p ind ca printr-o bâltoag în care picioarele i se afundau. înnem rginirea înecat de flori dese. i prin vuietul ploaiei un glas r suna prelung: „Martaa!“ i a doua oar : „Martaaa!“ Apoi nu mai auzi nimic. se opri deasupra deschiz turei adânci. Întinse botul. care sufla printre malurile pr pastiei. apoi soarele începu s ard din ce în ce mai puternic. curgând i dânsul ca o ap . rostogolind-o pân în adânc.bibliomax. cu suspinuri adânci. Se scul în picioare.. smulse câteva fire de iarb i se a ez ca niciodat jos. dinspre mun i. repede. în fundul c reia uvoiul gâlgâia înfuriat. supt potopul ce se rev rsa de sus. adulmec .it . aplec m nunchiurile înalte ale cimbrului s lbatec peste trupul ei zdrobit. aproape nu mai putea merge.. se în bu ea. i. vroi s pasc . i iarba se înc lzi supt dânsa ca într-un culcu . i.

supt cerul înc rcat de norii de i. st teau zile i nop i în ploaie i glod. ca i oamenii de pe ei. culcate de vânturi. dar nici unul nu-l ajunse. Un nechezat parc îl chem dincotrova. era de mult deprins cu aua i tia chiar ceasul de diminea la care pornea înspre câmp ca s . când a sim it fiorul s lbatec ce i se rev rsase în sânge. se întoarse încet purtându. Mânile st pânului îi sp lar rana u or. la strig tul goarnei. În mijlocul lor s-a i nut cât va vreme de mama lui. Atunci se ridic în dou pi cioare. Întors acas î i lu locul în grajd. c -i smunce te frâul tot a a de crunt. s-a strâns ghem. ce atârnau pân lâng p mânt. dar când v zu c du manul e tot pe spatele lui. I se p ru c nu mai e sc pare. în crup îl ardea o usturime grozav .i coama încâlcit de spini. i.CALUL S-a trezit în câmpiile întinse. a deprins cele dintâi goane. se avânt . a l rgit n rile i. r spunse la chem ri necunoscute. Târziu. c cineva vrea s -i rmureasc li ber tatea. Mergeau feri i. sim ea zbucium rile celui de pe el. trupul îi era numai o ap . Când s-a dezmeticit bine-bine. în goana nebun . trimi ând dep rt rilor cel dintâi nechezat puternic ce-i ie ise din piept.bibliomax. când. Dup câ iva ani porni la un drum mai greu. dintre care cei mai frumo i fuseser mânjii ei. de împu c turi. î i duse c l re ul departe desp r indu-l de ai lui. dup alerg rile prin vânt i ploaie. în v zul sutelor de cai ce st teau nemi ca i. cu s biile scoase. i. prin locuri str ine i dep rtate. -acolo i-a ridicat capul. c lare pe el. oprindu-se la bubuitul tunului. ierburile îl biciuiau i i se încol ceau ca erpii de picioare. ale Ungariei. O t ietur de sabie îl crestase adânc. cutre murându. apoi s-a destins repede. dintr-o s ritur . s ri peste trupuri de oameni i cai. acoperite de ierburile de se. În fa le r s ri deodat un alt vârtej i se lovir într-un înv lm ag de glasuri. se în torcea în grajdul în care îl a tepta nutre ul. Apoi. Apoi plec pe drumuri lungi. o iap oarb ce sta r zle it de ceilal i cai. învins.i st pânul. ocolind mereu. înfrânat cu de-a sila de c tre cineva care se arunc . gura numai o spum de sânge. Dar când se înv ase cu via a asta slobod . se sim i mânat la moarte într-un vârtej însp imânt tor.it . Mânca p mântul supt copitele lui. puse capul în piept. de lumina e-bibliomax http://www.i poarte c l re ul. de vaiete. Într-o zi. L-au nec jit îndelung pân s -l înve e cu via a înfrânat de z bal i pinten. o legar i-l mângâiar îndelung pe coam . Sim ea c pe urmele lui veneau al ii. Trecu i r zboiul. c ochii îi ard i c limba îl frige. Atunci a în eles c ceva îl amenin . mul umit de lini tea dimprejurul lui. când se opri la un ad post.tk/ 43 mailto:bibliomax@libero. i a por nit ca o s geat . prin fa a regimentului. Un zid de s bii se în l deodat împrejurul lui i-l opri. în capul c l re ilor. De la o vreme se sim i sleit de puteri i se opri. i nu mai putea de mul umire. Iar în fuga nebun . sim ea c i se aprinde ceva în untru. se întoarse i se arunc orbi înapoi. în largul pustiet ilor acestea. se pomeni o dat prins din fug .

peste care razele soarelui c deau ca o ploaie cald din susul ferestrei în guste. ridic în sus capul. Acolo a tepta s se întoarc tovar ul ca s m nânce. gâtul nu mai sta a a de încordat. îl mângâia. iar noul venit îi lua locul. b trânul necheza în bu it. ca de obicei. dup el. În grajd vara era r coare. Iar calul cel tân r î i a propie botul de trupul aproape nemi cat. înspumat. i vremea trecea. se uit la st pânul lui. cei doi cai se m surau cu privirea i câteodat b trânul. picioarele îi tremurau dup o cale mai lung . el se smun ci.. i avântul lui. Voi s se rezime de tovar ul s u i nu izbuti. întinse i dânsul gâtul. O dat poticni i se rostogoli jos cu c l re cu tot. În urm primea loviturile de vergi i se punea s mestece. unul lâng altul. rupse belciugul i. iarna cald. veni încet. i-l purta numai la pas. se rostogoli pe-o parte. apoi. de fânul mirositor ce-l smulgea de deasupra capului. rupse frâul i. horc i de câteva ori i r mase întins. de la soldat. i când venitul ridic botul s smulg din bra ul de fân. î i r zima botul de gâtul celui tân r i dormita. se smuncea s se arunce. Într-o sear . Îmb trânise. apoi îl p r sir i acestea. cu ochii închi i. Iar serile. i se mu ie încheieturile i trupul îi alunec jos. Întâi se inu sprijinit în cele dou picioare de dinainte. calul cel tân r întinse capul.tk/ 44 mailto:bibliomax@libero. Iar când se duser cu to ii. i pleca încet-încet prin ograd . În fiecare zi. se alipi de cel lalt i începur s m nânce lini ti i. ca niciodat . Îi desp r ir repede. de caii lâng care nu fusese de atâta vreme. întoarse capul spre u i nechez prelung. aproape nu se mai puteau desp r i. apoi tres ri.ce se rev rsa pe ferestruica din fa . Acesta a stat o clip . i boturile lor se atinser . În urm nu-l mai lua deloc. apoi b trânul se încord . Când cel tân r ie ea în uat. cu ochi cercet tori c tre b trânul lui tovar . aua pe calul cel lalt. S-a ridicat repede. avea s fie mutat mai în colo. diminea tare. mirosul acela de câmp care-i amintea de herghelia lui. ochiul nu mai c ta departe. e-bibliomax http://www. r mânând slobod. porunci s se puie. se închise u a. Însu i generalul ar t unde s -l puie la iesle: – el. Au stat câtva a a. când obosea s mai mestice. Ochii i se împ injenir deodat . Parc nici lui nu-i mai venea s ias din grajd. u a grajdului se deschise larg i doi solda i aduser un cal tân r. Se deprinseser împreun . sim ind. înc lec i porni. A doua zi. apoi poruncea soldatului s -l plimbe prin ograd . apoi r mase cu ochii pironi i pe acel care-l înlocuia. îl mu c de gât. în fa a lui. Încet-încet. ca i cum nu s-ar fi întâmplat nimic. st tu cât va vreme cu ochii pironi i. Într-o zi b trânul nu mai putu s se in în picioare. Vremea trecea! Anii se scurgeau repede unul dup altul! E-he! Cine tie când fusese r zboiul! Dar o dat cu anii s-a scurs i puterea. serile arareori. b trânul..bibliomax. Din seara aceea nu-l mai legar . generalul veni.it . reînsufle it. B trânul întoarse capul i-i urm ri cu ochii pân departe. dup mult vreme. dându-i fiori ce-i fugeau pe supt piele. dar de atunci îl lua mai rar la câmp. ca i când ar fi vrut s se hot rasc . Diminea a mergea la câmp. iar el lu . în fa a ferestrei.. Într-o zi. B trânului parc îi veni din nou vlaga tinere ei. pân îl aduceau solda ii în grajd. b trâ nul sim i cum se întunec ferestruia spre care c ta.. lini tit. pentru întâia i dat . genunchii îi tremurau i buzele sc par jos mâna de fân ce smulsese atuncea. nutre ul. zb tându-se încet. repezindu-se c tre cel lalt. îi pl cea s m nânce încet. în col . Venea dimine ile la el. din care dânsul mâncase mai înainte. dou lovituri de varg . nu.i g sea astâmp r.

. Da. a a. i se p ru c dormise de când lumea. gândi flutura ul. Se înc lzise grozav. cununi de zorele se împleteau cu florile deschise. i b tându. b nuind: „Ce Dumnezeu r sare soarele atât de târziu!“ Dar ca i cum Dumnezeu i-ar fi f cut pe voie. Cine-l pusese! Mâhnit. mehenghi. îmb t tor miros. gândi sprin arul. întinse aripile.it . i totu i în dat ce se trezi fluturul. sinilii b tând în roz. cine împr tie o asemenea mireasm ! Ce flori m run ele. Perdelele erau înc l sate. i se nec ji: „Foarte mul umesc de gazd . i unde mai pui c aici stai ca într-o m n stire. ca de ni te nestimate. u or ca un fulg. cât in nop ile de var . Repede se scoborî de se a ez pe o tulpin de rozet . „Nu-s statornice“. „Parc e mai cald ca la câmp“. î i mai schimb din p reri: „Într-adev r. la amiaz într-alt fel. Uite asta – cu geta craiul – asta nu-mi e-bibliomax http://www. „Aici o s stau ast zi pe vremea ar i ii“. zglobiu. A ezându-se în potirul parfumat. Cum zbura a a. prea î i schimbau fa a: diminea a într-un fel. mirosul rozetei îi umezi sufletul. Ce s vad ? Nimic! În schimb de jur împrejurul privazurilor. tol nit pe frunzi oarele moi ca un pa .“ Gândind astfel privi mai bine tulpina florii. cu crinii albi ca spuma laptelui!“ F r s stea în cump n î i f cu vânt spre lugerul înalt. i plec mai departe. i.“ i st tea hoinarul. sub ire i mândru al unui crin întârziat. Fiindc nu fusese de mult pe la târg. de aceea zise în sine. i. „Hai într-acolo“.HOINAR O clip inu noaptea. din vârful galben al tulpinei de lumân ric . le s rut pe rând. deasupra unei garoafe b tute. s se odihneasc . deodat se resfir din înalt m nunchiul str lucitor al razelor de soare. berbantul î i destinse aripile pu in. Era un strat de garoafe. unde poposise de cu sear . crea i îmb ls mat . liliachii b tând în albas tru.tk/ 45 mailto:bibliomax@libero. î i zise. „Fragede flori“. acoperite de rou . deasupra straturilor.. Curând z ri o gr din cu fel de fel de flori. fragede. i cu toate astea ar avea dreptul s fie mândr cu fa a ei îmbujorat .“ i fiindc în clipa aceea veni pân la el adierea unor crini. alb ca z pada. se furi întâi pe la ferestrele casei. când parc îl ame i ceva. dac e vorba s ies mânjit!. Dar tot privind la ele. „Ce s fie? A! Mirosul garoafei. aproape verzi ca i frunzele. urm : „Ce are-a face rozeta cu crinii. lovi de câteva ori aerul i se l s . Fluturul î i pâlpâi de câteva ori aripile. g si zorelelor o sc dere.i aripile albastre stropite cu aur. când întunericul e numai o strângere de aripi a luminii. În vremea aceasta ochii lui z rir . garoafa într-adev r mi-i drag . ca o uvi de sânge. în r coarea umed a dimine ii. dar b g de seam c se umpluse de praful galben al florii. o lu într-acolo. i peste câmpie n v li un v l de aur. se gândea: „Nu e floare mai fermec toare ca rozeta. r suflând mireasma îmb t toare. zborul. o g se ti pretutindeni. î i lu . dar de ce oare firea nu îmbin niciodat toate însu irile la un loc? Poftim.“ Se în l în aer. ad ug craiul. Trecu pârleazul. i cum r m sese pierdut. prive te. degeaba! În mireasma ei s mori i mori fericit. pipernicite.bibliomax. iar seara se-nchideau moroc noase. „Uite-o floare care nu-i n zuroas . gândea trengarul.

gherghinele îl priveau nepricepute. lilia cu lui. se l s la întâmplare. Ce mai straturi de ochiul-bou lui! „Sunt prea din topor. de-alde dumneata g sesc i în câmp. se mai r corise. m rog. se închin în fa a fiec ruia.. str nutând. Trecu pe lâng lalele f r s le priveasc . soare le sc p ta.. zbur pe deasupra lor. s aib un miros al ei. „Tot mai frumos e câmpul. dar deo dat începu s orbec iasc . curtenitor. „Înalte i proaste“. sau cu mine. cu aerul.. „Uite colo un l vicer de nu-m -uita.. Fl c ul se nec ji: „Ho! B b tie. f r s se mai uite înapoi.. i. îmb trânit. mai departe.it . zise pierde-var . Îi z ri. în l ându-se sus. f cu ochii mici: mic unica r mase lini tit . complimentând. aiurea. pe tulpinele lor. învoalt .“ Îngâmfat. Din zbor fur o s rutare unei cicori. i cicoarea îi aduse aminte de câmp.“ i parc departe.. Mai departe. i spuse o vorb proast unui stânjenel scuturat. se schimb vorba – adeve ri iretul – asta da“.“ dar cum se întorcea. numai al ei? Trebuia s împrumute mirosul pip rat de cui oare? Pfui!“ Zglobiu. necunoscut . îi venea r u numai când se gândea la numele ei. flori. Gr bi. aripa i se zgârie de-unghimpe. b g de seam curtezanul: ce e floare trebuie s aib ceva care s o înrudeasc de aproape cu cerul. r t cit pe acolo cine tie cum. Nu putea. s a tepte zorii. sus.“ e-bibliomax http://www. Neputând s mai zboare. i se l s elegant. i ziua trecea. numai s le fac în necaz. Zarnacadelelor le r m sese doar tulpinele. î i v zu de drum.. Fiindc -s albastre ca i mine. i r t citorul zbura mereu. cu mic unica. suspinând nemul umit: „Ce Dumnezeu se-nnopteaz a a devreme!. c uta cu ochii trandafirii...bibliomax... i-n gr din !. ce i se inea în cale. M rg rit rele nu le putea suferi. Ziua trecea. Se scoborî încet.. z ri o floare. Coco ate. dar nu sprin ar . O lu înspre gherghine. Ei. deasupra florii cumin i. Crai donul o terse repede. în roate. atingându-le dispre uitor cu vârful aripei. le l s în urm . Nici nu b gase de seam c se întunecase. mereu.. într-un col .. întrucât prive te barba-împ ratului. pe-un spin uscat. frunzele.“ i fugi..place la garoaf . adic . „Flori de paradis. flori m iestre.. dar în drum f cu cu ochiul rochi ei-rândunicii.tk/ 46 mailto:bibliomax@libero. Î i strânse aripile una. gazd bun . la ar . o veche prieten . râzând. î i r suci musta a. se împiedic de o gura-leului: „Mersi. Nu mai vedea nimic. f r astâmp r. lucru mare“. Îl apucase noaptea în drum. Dar nu-i vorb . prea te crezi! Eu n-am venit s dorm... s-or fi crezând. în dreapta i-n stânga.

cu strig te de bucurie. Nici rândunelele nu se mai vedeau. cerul de sticl . Dedeasupra îi c dea lumina. într-o diminea . se împr tia. singuratici. Un ciripit str in o mir . tocmai în vârf. apoi se a ez pe stre ina casei. la ad post. cum nu auzise frunza cântec. cântând mereu. i frunza se bucur . iar aceasta ciripi. a ipind cu c p orul supt arip . cerul a rareori curat. mireasma crinilor albi.. nop ile mai reci. Dar. la umbr . câteva tovar e. vântul de toamn începu s bat . ca o sârm de aur. câteodat i noaptea r mânea aco lo. seara. uscase totul.tk/ 47 mailto:bibliomax@libero. Crinii nu mai miroseau. frunza se sc ld în albastrul v zduhului. venit de departe. în fiecare zi frunza o ferea i seara cântecul se împr tia vesel. greoaie. apoi mai prelung. cu greu putea s ie piept vântului care o cl tina din toate p r ile. pân sus. care î i scutura s mân a coapt . din gu . Cea dintâi pic tur de ploaie o izbi rece. r coarea o f cu s se zgribuleasc . înconjur copacul de câteva ori. fluturar prin aer. Dar mirosul crinilor. a ipind pân a doua zi. Prea mult lumin . Puternic sufl vântul tomnatic! Apusurile erau ca sângele i parc înro eau p mântul. prea mult c ldur . pân la ea. împr tia mireasma ei în zorii unora din dimine i.bibliomax. i asta o mâhnea cumplit. înc lzind totul în câteva clipe. Raza o fripse. a începutului de prim var . dedesubt se ridica. puternic. venirea soarelui. umed: o ame ea. înfl c rat. Câteva zile a plouat. i trecu mult pân ce. Dup zilele acestea lipsite de scânteiere.. cerul spuzit de stele o fermecau. o p s ric cu pene verzi i galbene. e-bibliomax http://www. de se furi supt dânsa. f când-o s tremure de fericirea unei asemenea atingeri. verde. i în fiecare zi pas rea venea s se ascund de c ldura cotropitoare. acoperi cum putu mai bine p s rica. pe cer! Raza se scoborî din nou. cu potirul plin de colbul aurului mirositor. când i când rozeta. Ar fi vrut s fie ve nic noapte. Lumina se stinse. apoi fuseser duse departe. Frunza î i sim i puterile sl bite. În scurt vreme se desf cu mare. i cea dintâi rândunic . Pas rea îi venea mai rar. cu craiul-nou. înc lzit . Cu ce rev rsare de str lucire se ridic st pânitorul lumei.. i toat ziua. Nop ile senine. Cea dintâi raz de soare s-a împletit pe dânsa. întâi în bu it .FRUNZA Lui Cristinel S-a desf cut din mugur. Zilele erau mai r coroase. raza de soare nu mai veni. odat . Cerul r mase acoperit de nori. În dup -amiaza zilei acesteia. Pas rea venea mereu. Cât n-ar fi dat acuma frunza pe o pic tur de ploaie! Dar norii fugeau goni i de vânturile din în l imi. mai frumoas ca toate. soarele r s ri într-o diminea înfocat. nu mai cânta. mai sus decât celelalte. mai dulce. s se vâre între celelalte i s a tepte. t ie albastrul ca o s geat . v rsând parc fl c ri..it . un scatiu. într-o diminea cald . veni mole it de c ldur . smulse. Ziua întâi i s-a p rut scurt i apropierea nop ii o mâhni.

leg nându-se în aer ca o arip de fluture. i-ar fi fost de ajutor. ca i celelalte. stoluri întregi de paseri plecau în ir. Unele mai repezi. a ternându-se jos. s moar . altele mai domoale. ca i când n-ar fi cunoscut locul obi nuit în care cântase. de acolo. parc se îng lbeniser i mai repede. aninându-se de ramuri ca ce rând ajutor. cerul cu nori greoi ca de bumbac. c zu la rândul ei. f r s întoarc m car capul. cea din urm . De diminea pân seara. Într-o diminea se sperie. vederea prietenei. în trecerea gr bit . c deau în gropându-se între celelalte. pe care o ad postise atâta. ca o oapt . Deasupra. veni. Un fior o str b tu i se gândi la pas rea pe care nu o v zuse de câteva zile. celelalte. dar se opri pu in.it . e-bibliomax http://www. Frunza auzea mereu. În tot copacul r m sese nu mai ea! Ramurile goale se loveau unele de altele tremurând ca de frig. lovi cu vârful aripei frunza. într-un l vicer pe deasupra c ruia vântul alerga gr bit.Frunza tânjea. fo netul cobitor al tovar elor ce o p r seau strecurându-se u or. atunci b g de seam c i cuiburile rândunelelor r maser goale. când parc se cutremura la gândul c poate i dânsa va trebui s se desprind . numai într-un târziu. În clipele acestea. Începuser s cad . i pas rea parc auzi chemarea tovar ei de alt dat .tk/ 48 mailto:bibliomax@libero. moart . din ce fusese. de pe acela i copac. din vârf. care.bibliomax. cu aceast . dându-se învinse. i noaptea. ca o rug ciune. i l vicerul de jos nu se mai îngro . de-abia mai inându-se. pe o alt ramur . frunzele c deau într-una. în largul lui. apoi î i lu zborul i. se îng lbenea.

Când vrei s r t ce ti ai unde. Dar. cânt rea a se opre te. scot pu tile. din înalt ea se scoboar . dimpotriva lor al i oameni se arat . Raza c l tori mai departe. Ce mâni frumoase! Iar la de ge tul cel mic o piatr pre ioas . sorbi apa. merg laolalt . la o colib . o gr mad de oameni pr fui i. Micu ul st cu ochi orii verzi deschi i. tremur toare. i într-o clip . care de mult nu se mai înviorase. Uimit . mama. Mai departe. Se gânde te mama: câte necazuri. C l torii se opresc. un sunet de goarn r zbate pân în adâncuri. i ochii tuturor privesc r ut cio i. într-o mahala s r c cioas . lâng fereastr . se repezi. dealuri.bibliomax. din mijlocul unei p duri. câte n dejdi. buzele albe nu se pot mi ca. Râs. ochi. Un col curat. pieptul mai nu i se ridic . osteni i. Înfiorat . bogat . deodat . slab de i se vedeau coastele. Pe umeri de-abia î i duc pu tile cu sp ngile ascu ite. sub degetele sub iri i albe ale cânt re ei. Pe-un câmp. în clipa aceea. Vroi s se strecoare în unda rece dar. ar vrea s se înf oare ca o sârm de aur împrejurul sp ngii c l torului celui mai obosit. întinse mânu i a spre obrazul mamei i zâmbi u or. î i leag n copila ul bolnav pe genunchi. privesc iscoditori i crun i înainte. Raza îi urm re te. cu fa a supt de neodihn . sp ngile se-nro esc în piepturi. vorb . curat ca un m rg ritar. o lacrim . un diamant. zice celor din odaie. însetat adineoare poate ca i lupul din p dure. Dar raza se furi eaz . g si urma copitei unui cerb plin . Iar copila ul. Pe luciul de o el al pu tii lui se prelinge sângele. Mun i. îi izvor te în ochi mamei i i se anin de gean . Fereastra mic e deschis . Într-o poian . i-atunci raza pribeag se topi în lacrim i-o polei.tk/ 49 mailto:bibliomax@libero. r mas în urm . A a raza ajunge deasupra unui târg. pu tile r zbubuie. i-n clipa aceea degetul fetei pare c fulger de focuri. apoi se pr bu i în cealalt margine a p durii dup o c prioar care tocmai trecea. de apa ploilor.it . O clipire: du manii se arunc unii spre al ii. raza c l tore te mai departe. a du i de ale. e-bibliomax http://www. Într-o cas mare. o mul ime de femei i de b rba i sorb ceaiul aromat. i acum! i cum gândea astfel. senin i lini tit nu e pe lumea aceasta? Într-alt târg. acum e i el o fiar . C l torul obosit din urm . parc atr gea raza. i-n întâia zi.O RAZ S-a desprins raza din ghemul ei de aur i-a r t cit prin senin. mândr . i-un vals molatec se desprinde de pe clapele pianului. c ut pe ce s se opreasc . d du buzna dintr-un desi . v i: ai ce cutreiera în lume când te-ai a ternut la drum. î i îndreapt trupurile. o z ri. turbur ce mai r mase. într-un salon. frânge cântecul i se uit cu îngâmfare împrejur: – Uita i-v la diamantul meu. un biet lup.

„Uite cum se închin to i trandafirului i mie nimeni“. Iar din ghimpe sângele a p truns încetul cu încetul în tulpin . c parc de la ea se luminase diminea a aceea de prim var . pentru r sad. Spinul st tea ursuz al turi. Drume ii treceau i r mâneau locului. soarta r mâne aceea i!“ A f cut Dumnezeu un semn.. preasfântul. s vad i ele tulpina m iastr care î i des f cea frumuse ea pentru întâia oar pe p mânt. care tocmai atunci se a ezase pe o creang . i floarea spinului se f cu ro ie ca focul. Iar mirosul florii se împr tia în dat peste întreg cuprinsul câmpiei. Lucrul acesta îl optise o ciocârlie care. Dar trec torii tot se opreau. Pân la amiaz trandafirul se acoperi întreg de flori. când tot e îmbr cat de ghimpi!“ Atunci trandafirul se uit i v zu. rumene ca m rgeanul. i a fost o minune. lacom. i al i drume i treceau. i nu mai preget : se rug îndat lui Dumnezeu s -l acopere i pe dânsul de ghimpi. c ci floarea trandafirului era a a de ginga . oricum s-ar schimba fa a. – daruri pe care nu le împ r ise nici în rai. rupeau câte o floare. fluturii c dea adormi i. Un sticlete. i-ntr-o diminea floarea trandafirului se desf cu ro ie. ce chipe .. pe când p s rile veneau din dep rt ri adânci. î i zise atotst pânitorul era dat ca pe p mânt s nu r mân ceea ce numai în rai trebuia s d inuiasc . îndat a f cut un semn i tulpina lucie s-a acoperit de ghimpi. a a d inuie te. r sfirau n rile s înghit mireasma nemaisim it pân atunci. i nu era unul s nu rup câte o floare. În locul ei r s rea îndat alt boboc i. i nu s-au uitat la spin. i-au trecut mereu drume ii. e-bibliomax http://www. cât ai clipi. i pe mine m dezbrac to i de frumuse ile mele“. Atunci Dumnezeu i-a zis: „Ve nic o s se ia pe p mânt un lucru drept altul.TRANDAFIRUL La o margine de drum înflori i trandafirul. se desf cea. la floarea minunat . i parc i lui Dumnezeu îi p rea acuma r u c pusese într-o floare a a de minunate însu iri. se trezi i-n dânsul pizma c prea nu-l b ga nimeni în seam . c ci numai eu pot ti c ce am menit o dat . bucuros. celelalte flori se plecar în fa a adev ratei st pâne. „Vezi. de la o vreme. î i zicea.bibliomax. îl deslu i: „Cum s se ating cineva de spin. Deosebirea st tea numai în aceea c fiecare l sa i câte o bobi de sânge în vârful vreunui ghimpe. puneau mâinile la ochi. i-avea crengile lucii. s o p stre ze.“ i. atrase de mireasma vr jit . s-a ridicat pân la boboci. i-au rupt într-una florile trandafirului. „Uite. cu priviri lacome.it .tk/ 50 mailto:bibliomax@libero. aprins . la r s ritul soarelui. spinul de lâng mine ce înalt e. spinul avea ghimpi. i nu era unul care s nu se repead . apoi. iar dac aveau câte ceva în mân . ducea totdeauna lui Dumnezeu câte o s mân din fiecare floare ce cre tea pe p mânt. i se rug de Dumnezeu s -i schimbe i lui floarea. Dup câteva zile trandafirul se mâhni:el se-mpodobea i oamenii îl despuiau. c -ntr-adev r. a a de alb . ca sângele. ca s -i p zeasc floarea. Iar. i nimeni nu-l atinge. b t toare la ochi ca a trandafirului. s i-o fac ro ie. frunzele verzi ca smaraldul. aruncau s in floarea mai bine.

de l-a sculat. de fric s nu li se a eze cineva de-a curmezi ul dragostei.Flori. mic i pestri . americanca altfel. i-a început pichirea s se învârte-n sus i-n jos pe lâng p un. i. P unul str luce te de parc ar fi îmbr cat în fir. gânde te pichirea. Pichirea. s-a dus sub culmea p unului. î i îmbie i iubitul:„Prive te.. în curtea aceasta s-au întâmplat multe i m runte.it . i. mireasm dulce. mai auzise c dragostea dac o întâlne ti.Nu i-a mai v zut de-atunci nimeni! Unele p s ri spuneau una. dar cam sec. a ciugulit ce-a putut i. Pentru întâia oar i-au apropiat pliscurile: întâiul s rut! „Sunt mul umit !“ „Chiau!“ „Sunt fericit !“ „Chiau!“ Ce Dumnezeu. dezam git . dragostea-i st pân . s-a sculat mai devreme chiar decât coco ul. când pichirea. plin de poezie. iar u oteli. dar ascunzându-mi lumina soarelui. e-bibliomax http://www. o americanc . Au ters-o i ace tia. drag !“ Dar p unul se sup r .tk/ 51 mailto:bibliomax@libero. dar pe urm i-a dat seama c nici pichirea nu e de lep dat. i ei doi habar n-aveau de gura lumii! De aceea. rotund i de aur.i puse ochii pe p un – pas re de neam mare – se feri de to i. p unul. Azi a a. soarele!. Iar zarv . uimit . A a. în livad sunt pomi roditori. Îngâmfarea îi descle t limba:„Ce s te ui i la soare. Peste lume se revars valuri de lumin . sa rotit i-a r spuns:„Chiau!“: „Bine!“ i zilnic s-au curtat. minunat de frumos. mâine a a. cu sufletul ei s lbatic. fel i chipuri. pe socoteala celor doi îndr gosti i. prive te.i v d nici str lucirea ta“.Apoi se întoarce de se uit . zor nevoie dup un pichiroi. i a a. nici mânca. într-o diminea .. o livad i-o curte mare. gâ tele u oteau. i-amândoi. cum se întâlneau dou p s ri fa -n fa .. Nu mai de parte. hot rî s . în curte felurimi de p s ri. la soare. mare. altele alta. prive te-m !“ i cum pichirea se uit înc spre r s rit. acum o lun . dumirindu-se. c ci unde-s p s ri multe. Numai a a p s rile din curte nu mai avur prilejul s u oteasc pe socoteala altor doi îndr gosti i. Ei i-au v zut de treab . harnic titirez. Pichirea îl prive te încântat .i caute un so i. Acum o s pt mân o g in . pichirea îi întoarce spatele.. cu bogheta altuia. pân când i-a venit o dat la socoteal i i-a optit. pichirea. nu. când m ai pe mine?Rogu-te. se uit mirat .. stingher . se-ntrebau: „Ce-i cu americanca?“ Cealalt : „Ce-i cu pichiroiul?“ Pichiroiul a a. pe urm . nimeni nu mai putea nici dormi. îi r spunse:„Te privesc. apoi. mândr de frumuse ea iubitului ei. r coare. s-o culegi de oriunde-ar fi.. un coco a fugit peste gard. au pornit pe paji te. dar ireat . numai atât e în stare s -mi r spund ? i-n clipa aceea se înal .CA SOARELE!. p unul i se puse drept în fa i î i roti coada: „Prive te-m !“ Se uit pichirea. cu glasul ei cel mai dulce: „Pi-chi-chi-chi-chi-ri“:„Te iubesc!“ P unul a privit-o dintru-ntâi de sus. În cas stau st pânii.bibliomax. arip la arip . O cas .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->