Sunteți pe pagina 1din 12

1

unlvL8Sl1A1LA uL A81L LAS1lCL Sl uLSlCn CLC8CL LnLSCu lASl1LNnICA IC1UkII L LLMN


lnLroducere

lcLura esLe maLerla domlnanL uLlllzaLa de caLre plcLorl sl care
pune ln apllcare dlferlLe maLerlale (plgmenLl pe baza de pudra guase
ulelurl acryllc cerneala eLc) desLlnaLa exprlmarll personale sl creerll
operelor de arLa CuvlnLul plcLura denumesLe de asemenea sl opera
lnsasl creaLa cu aceasLa Lehnlca uLlllzaLa in decoraLla lnLerloara sl
penLru LoL Llpul de oblecLe dln vlaLa coLldlana plcLurlle uLlllLare slnL
produse vlnduLe lnLro buna parLe dln lume in rafLurlle magazlnelor cu
produse uzuale casnlce sau de sanLler produsele speclflce arLlsLllor
fllnd vlnduLe mal mulL ln raloanele de ArLefrumoase" ue la incepuLul
celul deal xxlea secol arLlsLll au experlmenLaL nol dlrecLll sl au
lncercaL sa sparga normele sl Labuurlle lnLroduclnd ln operele lor
maLerlale dln dlverse domenll
lcLura ca sl maLerlal se prezlnLa ln general sub forma llchlda sl esLe
apllcaLa in funcLle de uLlllzare inLrunul sau mal mulLe sLraLurl cu un
penson un rulou sau prln prolecLle
Culorlle poL fl sl sub forma vlscoasa sl se poL apllca prln uLlllzarea unor
cuLlLe speclale (ca nlsLe mlcl mlsLrll) ln pracLlca arLlsLlca sau domesLlca
plcLura se apllca uneorl sl cu mina (plcLura parleLala arLa
conLemporana) dar mulL mal des cu pensula cu ruloul cu cuLlLul ;l
chlar cu mLura la unll arLlsLl conLemporanl care lucreaz ln plan pe
foarLe marl suprafeLe
lcLura esLe compusa ln general dln Lrel componenL
- lgmenL care da culoare sl opaclLaLe


- LlanLul care esLe agenLul de llplre acesLa leaga plgmenLul sl da
conslsLenLa sl LransparenLa (ulel de ln raslne emulsle de ou foloslLa
des ln Lempera guma arablca eLc )
- ulluanLul care face ca plcLura sa fle llchlda sl usureaza apllcarea
el
ln afara de plgmenL sl de llanL mal gaslm ln plcLura sl dlferlLe produse
care lmbunaLaLesc elasLlclLaLea sl rezlsLenLa plcLurll cum ar fl vernls
urlle care se apllca la flnal ln sLraL subLlre avand un rol proLecLor
asupra operel de arLa dar sl cu efecL plasLlc AcesLa formeaza pe
suprafaLa apllcaLa o pellcula sollda sl LransparenLa ceea ce confera
vernlsurllor callLaLea de subsLanLe fllmogene
1ransparenLa esLe caracLerlsLlca vernlsurllor dar exlsLa sl poslblllLaLea
obLlnerll unor vernlsurl maLe sau opace" ln care razele lumlnoase
ce le Lraverseaza sunL absorblLe ln lnLreglme LxlsLa de asemenea sl
vernls gras" consLlLulL dln dlzolvarea unel raslnl naLurale ln prealabll
LoplLe lnLrun ulel slcaLlv
lcLura de sevaleL ( anume cea pe lemn ) esLe alcaLulLa dln paLru
elemenLe de baza denumlLe sLraLurl rlmul sLraL esLe o placa dln
scandura de lemn ( lcoana) sau o bucaLa de panza ( LableLa) care
consLlLule suporLul operel de celul deal dollea sLraL grundul esLe
preparaL dln praf de creLa sau alabasLruLoaLe acesLea fllnd legaLe lnLre
ele cu a[uLorul clelulul anlmal
SraLul care proLe[eaza plcLura sl grundul conLra acLlunll aerulul sl apel
esLe un sLraL proprluzls formaL dlnLro pellcula subLlre de ulel vegeLal
solldlflcaL ( ulel de ln flerL sau lac )

ln LrecuL ln 8usla operele de dlmenslunl marl erau legaLe lnLre ele ln
panourl lar operele de dlmenslunl reduse erau plcLaLe pe un slngur
suporL de lemn de un anumlL formaL
lcLorll lLallenl dln epoca medlevala sau dln cea a 8enasLerll
foloseau suporLurlle de lemn sub forme dlverse ( cu LermlnaLla ln pana
sau semlclrculara sau chlar de forma roLunda Londo )
La execuLarea scandurllor se foloseau anumlLe specll de lemn ln
plcLura ruseasca predomlnau scandurlle de Lel ( specle cea mal puLln
expusa deformarllor flsurllor sau ondularll ) brad molld sl alLe specll
foloase loloslrea acesLor Lrel specll se expllca prln fapLul acesLe
maLerlale lemnoase predomlna ln unele reglunl
Chlparosul se lnLalnesLe foarLe rar ca suporL lnsa aceasLa specle a
lncepuL sa fle foloslLa de plcLorll dln Moscova ln cea dea doua [umaLaLe
a secolulul xvll
relucrarea lnlLlala a scandurllor a fosL execuLaLadea lungul flbrelor
maLerlalulul lemnos penLru a neLezl suprafaLa flecarel scandurl ln
parLe

SLraLul LexLll

ln scopul de a proLe[a scandura conLra flsurarllor poslblle
lmpreuna cu grundul sl sLraLul plcLural sub acesLe sLraLurl era apllcaLa
prln llplre o LesaLura de ln sau canepa
lnalnLe de a fl apllcaL pesLe lemn sLraLul LexLll sl grundul plcLorul
prepara clelul Clelurlle foloslLe erau ln general de provenlenLa anlmala
sau de pesLe
enLru lnclelerea scandurll se recomanda o soluLle de clel de 3
aceeasl soluLle fllnd foloslLa sl la prepararea grundulul
3

e suprafaLa scandurll se apllca clelul cu a[uLorul pensulel de orl
succeslv uupa a fosL apllcaL clelul pe suprafaLa acesLela se pune
LesaLura ln clel apol se apllca pe suporLul de lemn
enLru ca LesaLura sa se lmblbe unlform ea era cufundaLa lnLrun vas cu
clel sl menLlnuLa caLeva ore dupa care era presaLa sl apol apllcaLa pe
scandura lnLlnzand s sl neLezlndo dupa Lermlnarea acesLor operaLll
LoLul era lasaL sa se usuce
uupa panza a fosL apllcarea sl uscarea acesLela se apllca grundul
Crundul esLe alcaLulL dln doua componenLe dln care unul esLe o
subsLanLa dura pulverulenLa sl celalaL o soluLle apoasa de clel uupa
evaporarea apel grundul Lrebule sa capeLe o rezlsLenLa necesara
daLorlLa clelulul pe care ll conLlne
CreLa era formaLa ln cea mal mare parLe dln carbonaL de calclu lar
alabasLrul se obLlnea prln calclnarea lpsosulul naLlv ( plaLra de glps )
rlmele sLraLurl de grund erau apllcaLe pe scandura corespunzaLor
pregaLlLa cu pensula pana se obLlnea o suprafaLa rogoasa SLraLurlle
urmaLoare erau apllcaLe mal dens cu a[uLorul spaclulul uupa flecare
sLraL de grund apllcaL se facea o pauza pana la uscarea acesLula dupa
care se mal apllca un sLraL flecare lasanduse sa se usuce
enLru a face ca sLraLul de grund sa alba o suprafaLa perfecL neLeda el
era slefulL cu plaLra pounce lar ulLerlor cu harLla smlrghel

uesenul

e suprafaLa alba sl neLeda a grundulul plcLorul execuLa desenul lar
dupa urma plcLura proprluzlsa lmaglnea era apllcaLa pe grund cu
carbune sl dupa aceea se apllca deflnlLlv conLurul desenulul cu vopsea
neagra dlluaLa ln galbenus de ou


lcLorll mal puLln LalenLaLl foloseau desene execuLaLe pe harLle
enLru prepararea culorllor erau foloslLl mal ales plgmenLl mlnerall ln
mare parLe naLurall sl numal unll erau preparaLl arLlflclal numarul
plgmenLllor organlcl foloslLl ln plcLura era relaLlv redus deoarece
ma[orlLaLea plgmenLllor organlcl nu au rezlsLenLa sl durablllLaLea
necesara


LlanLul

La prepararea Lemperel pe baza de ou plgmenLul coloraL era umezlL cu
apa sl asLfel se puLea amesLeca cu llanL
lcLorll rusl foloseau la plcLura Lempera drepL llanLl galbenusul de ou
de galna sl de kamedl
numal mlnlaLurlle ln vechlle manuscrlse erau execuLaLe pe baza
albusulul de ou de galna aLaL galbenusul caL sl albusul erau foloslLl la
plcLura murala cand se lucra pe Lenculala uscaLa doarece albusul de ou
ln comblnaLle cu varul dln Lenculala forma o suprafaLa rezlsLenLa
Albusul sl galbenusul dln oul de galna sunL formaLl dln urmaLoarele
subsLanLe
Calbenus Albus

Apa 313 838
Albumlna sl vlLellna 130 10
unL de ou 0 0
LeclLlna 90 01
SubsLanLe mlnerale 10 07
AlLe subsLanLe 13
7

Albumlna sl vlLellna sunL subsLanLe proLelce solublle ln apa Calbenusul
esLe o o foarLe buna emulsle naLurala de clelurl proLelce sl de unL de
ou Albusul dln cauza llpsel de unL de ou dupa mlscarea lul da o pellca
exLrem de fraglla ellcula dln galbenus de ou daLorlla ulelulul pe care ll
conLlne dupa uscare devlne lnsolublla ln apa
Calbenusul de ou nu era foloslL ln sLarea lul oblsnulLaacesLa era dlluaL
cu dlferlLe llchlde ln proporLle de 1 1 penLru a obLlne o emulsle mal
slaba urepL solvenL plcLorll rusl foloseau de regula aclzl organlcl slabl sl
mal ales cvasul de palne ( braga )
lcLorll lLallenl foloseau soluLll slabe de oLeL seva de smochln sl vlnul
dlluaL cu apa germanll foloseau la randul lor berea dlluaLa cu apa nu
erau frecaLe cu galbenus de ou vopselele de vernlsare deoarece
emulsla de ou era prea groslera sl lnsuflclenL de LransparenLa nlcl
plgmenLll care conLlneau sulf nu lnLrau ln comblnaLle cu emulsla de ou
deoarece el lsl schlmba LonallLaLea sl avem ca exemplu clnabarlLul ( de
sLlblu sl mercur) ulLramarlmul ( lazurlLul ) AcesL plgmenL dupa ce a fosL
amensLecaL cu galbenus de ou lsl plerde culoarea se lnalbesLe chlar
dupa o zl nlcl plgmenLll albasLrll nu se comblnau cu galbenus de ou
deoarece acesLla capaLau ln prezenLa galbenusulul de ou o nuanLa
verzule
uupa vechlle reLeLe acesLl plgmenLl Lrebulau sa fle frecaLl cu albus de
ou cu clel de nlseLru sau cu kamedla ( kamedla fllnd o seva care se
scurge dln scoarLa copacllor ) Cand aceasLa seva se usuca capaLa o
culoare galben deschlsa sau roslecaramlzle AceasLe seve dlzolvaLe ln
apa formeaza o soluLle slab coloraLa kamedllle sunL amesLecurl care
conLln arablnul solubll ln apa besorlnul cazarlna kamedla cea mal
pura esLe alcaLulLa dln arablna ( guma arablca ) care esLe seva
obLlnuLa dln Acacla Senegal lcLorll rusl neavlnd vla dlspozlLle guma
8

arablca foloseau kamedllle obLlnuLe dln vlsln sl prun AcesLe kamedll cu
excepLla arablnulul conLln un numar conslderabll de subsLanLe
lnsolublle ln apa de aceea dupa dlzolvarea lor ln apa pe fundul vasulul
ramane un sedlmenL gelaLlnos lnsolubll


8eallzarea unel plcLurl blzanLlne pe lemn

uupa ce suporLul de lemn esLe gaLa preparaL se face lnclzla
desenulul pe parLea fronLala apol se dau prlmele sLraLurl de culoare (
proplasmele)
Culorlle se prepara prln adaugarea de apa pana la obLlnerea unel pasLe
omogene fllnd urmaLa de acoperlrea cu un sLraL unlform de emulsle
dln galbenus de ou a lnLregll suprafeLe de plcLaL Culoarea la randul el
esLe dlluaLa cu emulsle de galbenus de ou C parLe dln apa esLe
absorblLa de grundul alb (levkas) al lcoanel o alLa se evapora
Llnllle lnclzaLe ale desenulul sl conLururlle sunL acoperlLe mal apol
progreslv de culoare pana cand nu mal raman spaLllle albe Acoperlrea
dlferlLelor zone se face dupa culorlle modelulul fara umbra sl
semlLonurl uupa ce sa uscaL sLraLul Lrebule sa fle unlform maL sl
solld enLru chlpurl sl malnl se lnLrebulnLeaza ocru galben rosu sl
puLln negru

Lucrul de preclzle ( cu excepLla carnaLlel )

AceasLa eLapa da preclzle sl lumlnozlLaLe lcoanel Mal lnLal cu o
pensula flna se reLraseaza llnllle flecarul fond coloraL lnLrebulnLand o
culoare mal lnchlsa dar care Lrebule sa ramana ln colorlLul fondulul
9

(Lonulul local) Apol penLru a modela deLalllle sl penLru a le conferl
lumlna dorlLa se apllca lumlnlle adaugand culorll alb Culoarea mal
deschlsa asLfel obLlnuLa esLe adaugaLa pesLe zona care Lrebule
lumlnaLa
uupa uscare parLlle lumlnaLe sunL acoperlLe cu un sLraL subLlre de
galbenus de ou penLru a flxa culorlle dupa care suprafaLa esLe lasaLa
dln nou sa se usuce AceasLa operaLle se repeLa de pana la paLru orl
adaugand dln ce ln ce mal mulL alb sl resLrangand lumlnlle spre cenLrele
de lumlnozlLaLe ulLlmele lumlnl se Lraseaza ln hasurl flne cu o culoare
deschlsa adeseorl chlar cu alb pur Cand lumlnarea esLe obLlnuLa
amesLecand alb ln culoarea prlmulul sLraL ea se numesLe reflex slmplu

CarnaLla


arLlle cele mal lmporLanLe ale lcoanel sunL chlpul sl malnlle
Chlpul confera lcoanel sensul el Leologlc reflecLand dlncolo de orlce
sLlllzare LrasaLurlle lndlvlduale ale sfanLulul Malnlle sunL lmporLanLe
prln gesLlca lor de care deplnde mlscarea pllurllor sl a lumlnllor care o
subllnlaza lmporLanLa gesLulul esLe prezenLa sl ln scenele blbllce
uln acesL moLlv lucrul execuLaL pana la acesL sLadlu al lucrarll esLe
subordonaL elemenLulul carnaLlel pe care plcLorul va lncerca sa o
execuLe ln LoaLa arLa sa penLru a se apropla de proLoLlp
Culoarea de baza a carnaLlel varlaza dupa epocl sl secole Lonul
carnaLlel fllnd deLermlnaL de sLllul epocll de la o nuanLa maronle
aproplaLa de verdele masllnlu pana la Lonurl mal calde ca ln lcoanele
lul 8ubllov ln general carnaLla se obLlne dlnLrun amesLec de ocru
10

galben sl umbra arsa sau dlnLrun amesLec de ocru galben rosu sl
negru
Lumlnarea carnaLlel cere sl mal mulL flneLe asLfel se dlsLlng paLru
procedee

4 prln culorl LoplLe
4 prln hasurl
4 prln dlluare
4 prln comblnarea acesLora Lrel

unele lcoane prezlnLa rosu pe obra[l pe buze sl pe barble efecL
reallzaL prln acoperlrea acesLel parLl dupa prlma eLapa cu un usor sLraL
de rosu lnsa efecLul Lrebule sa fle unul dlscreL deoarece lcoana Lrebule
sa reprezlnLe Lrupul LransflguraL frumuseLea splrlLuala AceasLa esLe sl
raLlunea penLru care ln mulLe lcoane rosul llpsesLe
Culoarea parulul sl a barbll poaLe fl lnchlsa roscaLa carunLa sau alba
uesenul suvlLelor se execuLa cu un Lon mal lnchls decaL carnaLla
adaugand carnaLlel puLln verde lar lnLre marglnlle suvlLel se Lraseaza
doua llnll mal deschlse blne separaLe
llnlsarea carnaLlel lmpllca redesenarea cu o culoare lnchlsa (eksedra)
sprancenele prlmesc culoarea parulul apol caLeva hasurl de negru
ochll sunL fln LrasaLl albul lor fllnd acoperlL de un sLraL subLlre de ocru
deschls sl grl lrlsul esLe ln mod oblsnulL de forma ovala sl culoare maro
mal deschls ln [urul pupllel care esLe lnLoLdeauna neagra
8uzele ln general mlcl sl lngusLe sunL LrasaLe cu o llnle subLlre de
culoare lnchlsa sl poL prlml o usoara LenLa rosle


11

llnlsarlle lcoanel

ln aceasLa eLapa se Lraseaza hasurlle de aur se reLraseaza
conLururlle sl pllurlle sl se accenLueaza lumlnlle cu LenLe de alb ue
asemenea se Lraseaza cu ocru rosu sl negru nlmburlle sl se scrlu
lnscrlpLllle


lnscrlpLllle

MomenLul ln care plcLura devlne o lcoana dobandlndusl
caracLerul sacru esLe acela al adaugarll lnscrlpLlel prln care acesLa
lmaglne prlmesLe lnLreaga sa dlmeslune splrlLuala rln lnscrlpLle
lcoana devlne legaLa de proLoLlpul sau cel care esLe reprezenLaL alaLurl
de care parLlclpa la llLurghla cereasca AcesLa esLe moLlvul peLnru care
lnscrlpLllle se fac lnLruna dln llmblle llLurghlel blzanLlne greaca
slavona araba eLc
lorma caracLerelor unel lnscrlpLll a[uLa la daLarea lcoanel respecLlve
deoarece acesLea varlaza ln dlferlLe epocl

vernlsarea

La o lcoana vernlsul nu servesLe doar la proLe[area plcLurll de
umldlLaLe de acLlunea lumlnll aerulul sau de lovlLurl cl daLorlLa
fapLulul ca vernlsul lcoanelor esLe un vernls gras care peneLreaza
suprafaLa el unesLe dlferlLele sLraLurl sl confera armonla speclflca
lcoanel consLlLulLa dln profunzlme sl lumlna conservandul ln acelasl Llp
prospeLlmea colorlLulul dea lungul secolelor
1


vernlsarea se rellzeaza prln lndeparLarea orlcarel urme de praf de pe
lcoana sl Lurnarea vernlsulul care se lnLlnde cu degeLul sau cu o
pensula moale SLraLul Lrebule sa fle unul desLul de gros lar lcoana
Lrebule sa ramana pe orlzonLala sl penLru a o proLe[a de praful dln aer
Lrebule acoperlLa cu o cuLle uupa 0 de mlnuLe se egallzeaza sLraLul de
vernls cu palma cacl ea esLe absorblLa neunlform lar dupa alLe 0 de
mlnuLe lncepe sa se lngroase fllnd necesara lndeparLarea surplusulul
cu mana
lcoana Lrebule lasaLa apol sa se usuce Llmp de o zl sl [umaLaLe urmand
a fl refacuL sLraLul o daLa sau de doua orl vernlsarea odaLa lnchelaLa
sLraLul Lrebule sa fle unlform usor sLraluclLor asemanaLor celul de
ceara Cand lcoana esLe compleL uscaLa uneorl chlar dupa caLeva
sapLamanl se poaLe acoperl cu un sLraL subLlre de selac sau de vernls
apllcaL prln Lamponare penLru a lmpledlca llplrea prafulul de suprafaLa