Sunteți pe pagina 1din 2

Cheltuieli efectuate Din executia cheltuielilor bugetului local cea mai mare pondere in volumul cheltuielilor totale efectuate

o reprezinta alocarile pentru invatamant 34,79%,urmate de alocarile pentru alte actiuni economice 25,91%, autoritati publice si actiuni executive 6,96%, transporturi 6,10%, protectia mediului 4,69%, asigurari si asistenta sociala 4,61%, combustibili si energie 2,40%, tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 1,51%, cultura, recreere si religie 1,31%, ordine publica si siguranta nationala 1,30% si de alocari pentru servicii de sanatate publica 1,30%. Gradul de executie a cheltuielilor, determinat ca raport intre cheltuielile efectuate si cheltuielile aprobate prin buget, este de 65,16% iar pe activitati situatia se prezinta astfel:pentru activitatea de invatamant gradul de realizare a cheltuielilor este de 98,15%,cultura,recreere si religie de 58,23%,asigurari si asistenta sociala 78,39%, tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 14,55%,ordine publica si siguranta nationala 74,89%,autoritati executive 70,46%, combustibili si energie 31,02%, transporturi 24,63%,locuinte servicii si dezvoltare publica 50,12%,protectia mediului 56,25% , alte actiuni economice-turism 93,61%. Incadrarea partilor effectuate si a cheltuielilor effective pe capitol,articole si aliniate a fost efectuata in conformitate cu creditele aprobate si cu respectarea prevederii Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii bugetului de stat nr 11/2010 pentru anul 2010. Creditele alocate la capitolul cheltuieli de personal au fost utilizate pentru plata salariilor de baza,indemnizatii de conducere,spor de vechime,al 13 lea salariu, concedii,plata ajutorului de somaj si a fondului de asigurari sociale de sanatate. Creditele alocate la cheltuieli materiale si servicii au fost utilizate pentru plata facturilor de energie electrica,apa-canal-salubrizare,convorbiri telefonice,servicii internet,postale,furniture de birou,material de curatenie,combustibil,contracte servicii pentru programe salarii,program de contabilitate Econet,calculatoare,Xerox,abonamente program Lex,carti si publicatii. In urma analizei se pot concluziona: -situatiile financiare sunt corect intocmit -veniturile bugetare au fost stabilite si incasate conform repartizarii pe trimester a bugetului -toate cheltuielile se inscriu in limitele aprobate,conform repartitiilor bugetare -au fost respectate prevederile O.M.F.P. nr 1.792/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea,evident si raportarea angajamentelor bugetare si legale -contul de executie bugetara a fost intocmit pe baza rulajelor debitoare si creditoare ale conturilor de finantare bugetara si de disponibil,care corespunde cu conturile deschise la trezorerie -preluarea soldurilor din extrasele de cont,fise de cont di din balantele de verificare in contul de executie bugetara s-a efectuat correct

-datele inscrise in bilantul contabil sunt corect reflectate in contul de executie si in celelalte anexe -cheltuielile aferente exercitiului bugetar s-au efectuat in limita prevederilor destinatiilor din bugetul de venituri si cheltuieli angajate,lichidate si ordonantate la plata in conditiile legii -excedentul bugetar se va utilize conform prevederilor Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale