Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Convenda pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale amendata de Protocolul nr. 11 insotita de Protocolul aditional si de Protocoalele nr. 4, 6 si 7 Textul Conventiei fusese amendat conform dispozitiilor Protocolului nr. 3 (STE nr. 45), intrat in vigoare la 21 septembrie 1970, ale Protocolului nr. 5 (STE nr. 55), intrat in vigoare la 20 decembrie 1971 si ale Protocolului nr. 8 (STE nr. 118), intrat in vigoare la 1 ianuarie 1990. El cuprindea in plus textul Protocolului nr, 2 (STE nr. 44) care, asa cum stipuleaza in articolul 5, paragraful 3, facuse parte integranta din Conventie de la intrarea sa in vigoare pe data de 21 septernbrie 1970. Toate dispozitiile care fusesera arnendate sau adaugate prin aceste Protocoale sunt inlocuite prin Protocolul nr. 11 (SIE nr. 155), incepand cu data intrarii sale in vigoare pe data de 1 noiembrie 1998. Incepand cu aceasta data, Protocolul nr. 9 (SIE nr, 140), intrat In vigoare pe data de 1 octombrie 1994, este abrogat. Grefa Curtii Europene a Drepturilor Omului noiembrie 1998 Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, Luand in considerare Dec1aratia Universala a Drepturilor Ornului, proclamata de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 10 decembrie 1948 ; Considerand ca aceasta declaratie

urmareste sa asigure recunoasterea si aplicarea universala

si efectiva a

drepturilor pe care ea le enunta ; Considerand ca scopul Consiliului Europei este acela de a realiza 0 uniune rnai stransa intre membrii sai si ca unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop este apararea si dezvoltarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ; Reafirrnand atasarnentul Ior profund fata de aceste libertati fundamentale care constituie temelia insasi a justitiei si a pacii in lume si a caror mentinere se bazeaza in mod esential, pe de 0 parte, pe un regirn politic cu adevarat democratic, iar pe de alta parte, pe 0 conceptie eomuna si un respect comun al drepturilor ornului din care acestea decurg; Hotarate, in calitatea lor de guverne ale statelor europene animate de acelasi spirit si avand un patrimoniu comun de idealuri SI de traditii politice, de respect al libertatii si de preeminenta a drepturilor, sa ia primele masuri menite sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi enuntate in Declaratia Universala, Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1- Obligatia de a respecta drepturile omului Inaltele parti contractante recunosc oricarei persoane atlate sub jurisdictia drepturile si Iibertatile definite in Titlul I al prezentei conventii.

lor

Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Titlul I - Drepturi si libertati Articolul 2 - Dreptulla viata 1. Dreptulla viata a1 oricarei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzata cuiva in mod intentionat, dedit in executarea unei sentinte capitale pronuntate de un tribunal in cazu1 in care infractiunea este sanctionata cu aceasta pedeapsa prin lege. 2. Moartea nu este considerata ca fiind cauzata prin incalcarea acestui articol in cazurile in care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesara la forta : a. pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violentei ilegalc; b. pentm a efectua 0 ares tare lega1a sau pentm a impiedica evadarea unei persoane legal detinute ; c. pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau 0 insurectie. Articolul 3 - Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Articolul 4 - Interzicerea sclaviei si a muncii fortate 1. Nimeni nu poate fi tinut in sclavie sau in conditii de aservire. 2. Nimeni nu poate fi constrans sa execute 0 munca fortata sau obligatorie. 3. Nu se considera "munca fortata sau obligatorie" in sensul prezentului articol : a. orice munca impusa in mod normal unei persoane supuse detentiei in conditiile prevazute de articolul 5 din prezenta conventie sau in timpul in care se afla in libertate conditionata; b. orice serviciu cu caracter rnilitar sau, in cazul celor care refuza sa satisfaca serviciul militar din motive de constiinta , in tarile in care acest lUClU este recunoscut ca legitim, un alt serviciu in locul serviciului militar obligatoriu; c. orice serviciu impus in situatii de criza sau de calamitati care ameninta viata sau bunastarea comunitatii· , d. orice munca sau serviciu care face parte din obligatiile civice normale. Articolul 5 - Dreptul la libertate si la siguranta I. Grice persoana are dreptulla libertate si la siguranta, Nimeni nu poate fi Iipsit de libertatea sa, cu exceptia urmatoare1or cazuri si potrivit cailor legale: a. daca este detinut legal pe baza condamnarii pronuntate de catre un tribunal competent; b. daca a facut obiecrul unei arestari sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la 0 hotarare pronuntata , conform Iczii , de catre un tribunal b ori in vederea garantarii executarii unei obligatii prevazute de lege;

trebuie adusa de indata inaintea unui judecator sau a altui magistrat irnputernicit prin lege eu exercitarea atributiilor judi ciare si are dreptul de a fi judecata inrr-un termen rezonabil sau eliberata in cursul procedurii. 4. pentru ca acesta sa statueze intr-un termen scurt asupra legalitatii detinerii sale si sa dispuna eliberarea sa daca detinerea este ilegala. hotarata pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legala. 2.lit e) din prezentul articol. instituita de lege. daea este yorba de detentia legala a unui minor. a unui b' toxicoman sau a unui vagabond . care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil. daca a fost arestat sau retinut in vederea aducerii sale in fata autoritatii judiciare competente. sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta. in . Punerea in libertate poate fi subordonata unei garantii care sa asigure prezentarea persoanei in eauza la audiere. dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia. fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in rnaterie penala indreptate imporriva sa. f_ daca este vorba despre arestarea sau detentia legala a unei persoane pentm a 0 impiedica sa patrunda in mod ilegal pe teritoriu sau impotriva careia se afla in curs 0 procedura de expulzare ori de extradare. Orice persoana lipsita de libertatea sa prin arestare sau detinere are dreptul sa introduca un recurs in fata unui tribunal. atunci cand. in interesul moralitatii. de catre 0 instanta independenta si impartiala. in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public. in scopul aducerii sale in fata autoritatii competente . Orice persoana arestata trebuie sa fie informata. in conditiile prevazute de paragraful l. atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces 0 irnpun. asupra rnotivelor arestarii sale si asupra oricarei acuzatii aduse irnpotriva sa. in termenul eel mai scurt si intr-o limba pe care 0 intelege. atunci cand exista motive verosimile de a banui ca a savarsit 0 infractiune sau cand exista motive temeinice de a crede in necesitatea de a-I impiedica sa savarseasca 0 infraetiune sau sa fuga dupa savarsirea acesteia. Articolul 6 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. Orice persoana care este victima unci arestari sau a unei detineri in conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptulla reparatii. a unui alcoolic . Once persoana are dreptul la judecarea In mod echitabil. intr-o societate demo cratic a.Dreptulla un proces echitabil I. e. al ordinii publice ori al securitatii nationale. daca este yorba despre detentia legala a unei persoane susceptibile sa transmita 0 boala contazioasa a unui alienat . Orice persoana arestata sau detinuta. 3. 5. d.

bunastarea economica a tarii. siguranta publica. asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa. sa fie asistat in mod gratuit de un interpret. atunci cand interese1e justitiei 0 cer. publicitatca ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei. sa fie informat.Dreptul la respectarea vietii private si de familie 1. d. potrivit dreptului national sau international. a domieiliului sau si a corespondentei sale. este necesara pentru seeuritatea nationala. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie. apararea ordinii si prevenirii faptelor penale. . era considerata infractiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de natiunile civilizate. Articolul 7 . protejarea sanatatii sau a moralei. in momentul savarsirii sale . in termenul eel mai scurt. 3. Nimeni nu poate fi condamnat pentru 0 actiune sau 0 ormsrune care. 2. 2.Conventia Europeana a Drepturilor Omului imprejurari spcciale. in special. ori protejarea drepturilor si libertatilor altora.Nici 0 pedeapsa fara lege I. e. sa intrebe sau sa solieite audierea martorilor acuzarii si sa obtina citarea si audierea rnartorilor apararii in aceleasi conditii ca si rnartorii acuzarn. c. intr-o limba pe care 0 intelege S1 in mod arnanuntit. Orice acuzat are. nu constituia 0 infractiune. intr-o societate democratic a. Articolul 8 . se apere el inSUS1 sau sa fie asistat de un aparator ales de el si. Orice persoana acuzata de 0 infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia sa va fi legal stabilita. b. daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator. in momentul in care a fost savarsita. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca constituie 0 masura care. daea nu intelege sau nu vorbeste limba folosita la audiere. nu se poate aplica 0 pedeapsa mai severa decat aeeea care era aplicabila in momentul savarsirii infractiunii. 2. De asemenea. Prezentul articol nu va aduce atingere judecarii si pcdepsirii unei persoane vinovate de 0 actiune sau de 0 omisiune care . sa poata fi asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu. sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale. dreptul: a.

de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. Prezcntul articol nu impiedica statele sa supuna societatile de radiodifuziune. inclusiv dreptul de a constitui cu altii sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale. integritatea teritoriala sau siguranta publica. de constiinta si de religie I. protectia ordinii. Articolul11 . de constiinta si de religie.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 9 . apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea. conditii.Dreptulla casatorie Incepand cu varsta stabilita prin lege. pentru siguranta publica. Articolul 12 . Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica inforrnatii ori idei fara amestecul autoritatilor publice S1 fara a tine seama de frontierc. in public sau in particular.Libertatea de intrunire si de asociere I. practici si indeplinirea ritualurilor. precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea in mod individual sau in colectiv. invatarnant. protejarea sanatatii sau a rnoralei ori pentru protectia drepturilor si libertatilor ahara. 2. constitute masuri necesare. Libertatea de a-si rnanifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altar restrangeri decat acelea care. pentru sccuritatea nationala. Grice persoana are dreptulla Iibertatea de intrunire pasnica si la libertatea de asociere. care constituie masuri necesare .Libertatea de gandire. pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti. intr-o societate dernocratica . prevazute de lege. Grice persoana are dreptul la libertatea de gandire. ArticolullO . pentru securitatea nationala. ai politiei sau ai administratiei de stat. Prezentul articol nu interzice ca restrangeri legale sa fie impuse cxercitarii acestor drepturi de catre rnembrii fortelor armatc. Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri si responsabilitati. .Libertatea de exprhnare 1. protectia reputatiei sau a drepturilor altora. po ate fi supusa unor formalitati. prevazute de lege. intr-o societate dernocratica. prin cult. Grice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. constituie masuri necesare. a sanatatii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor si Iibertatilor altora. protectia sanatatii sau a moralei. intr-o societate dernocratica. barbatul si femeia au dreptul de a se casatori si de a interneia 0 familie conform legislatiei nationale ce reglementeaza exercitarea acestui drept. 2. restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege. 2. apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. siguranta publica.

apartenenta la 0 minoritate nationala. Articolul14 . 3. ale carei drepturi si libertati recunoscute de prezenta conventie au fast incalcate . chiar S1 atunci cand incalcarea s-ar datora unor persoane care au actionat in exercitarea atributiilor lor oficiale. un grup. in special. Articolul16 . Aceasta trebuie. avere. opinii politice sau orice alte opinii. origine nationala sau sociala.Restrictii ale activitatii politice a strainilor Nici 0 dispozitie a artico1u1 10. religie. si nici de Ia articolul 3. culoare. un drept oarecare de a desfasura 0 activitate sau de a indeplini un act ce urmarestc distrugerea drepturilor sau a libertatilor recunoscute de prezenta conventie sau de a aduce limitari mai ample acestor drepturi S1 Iibertati decat acelea prevazute de aceasta conventie. Articulul17 .Dreptulla un recurs efectiv Orice persoana. . rasa. sau un individ.Derogarea in caz de stare de urgenta 1. Dispozitia precedenta nu ingaduie nici 0 derogare de 1a articolul 2. eu exceptia cazului de deces rezultand din acte licite de razboi.Interzicerea dlscrtminarf Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici 0 deosebire bazata. 2. pentru un stat. Articolul15 . Orice inalta parte contractanta ee exercita acest drept de derogare 11inforrneaza pe deplin pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la rnasurile luate si la motivele care Ie-au determinat. de asemenea. in masura stricta in care situatia 0 cere si cu conditia ca aceste masuri sa nu fie in contradictie cu alte obligatii care decurg din dreptul international. In caz de razboi sau de alt pericol public ce ameninta viata natiunii. II si 14 nu poate fi considerata ca interzicand inaltelor parti contractante sa impuna restrangeri activitatii politice a strainilor. limba. orice inalta parte contractanta poate lua rnasuri care deroga de la obligatiile prevazute de prezenta conventie. sa informeze pe secretarul general al Consiliului Europei si asupra datei la care aceste masuri au incetat a fi in vigoare si de la care dispozitiile conventiei devin din nou aplicabile. pe sex. articolul 4 paragrafu1 1 si artico1ul 7. are dreptul sa se adreseze efectiv unei instante nationale . nastere sau orice alta situatie.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 13 .Interzicerea abuzului de drept Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu poate fi interpretata ca implicand.

Articolul 22 . Articolul 20 . Aceasta va functiona permanent. sunt aduse respectivelor drepturi si libertati. mandatele unei jumatati din numarul judecatorilor descmnati Ia prima alegere se vor incheia la implinirea a 3 ani. Titlul Il .Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 18 . Aeeeasi procedura este urmata pentru a eompleta Curtea in cazul aderarii de noi inalte parti contractante S1 pentru a se ocupa locurile devenite vacante.Conditii de exercitare a functiilor 1. 2. Articolul23 . Ei pot fi realesi. in masura posibilului. imediat dupa alegerea lor.Curtea Europeana a Drepturilor Omului Articolul 19 . efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei.Durata mandatului 1. ludecatorii al caror mandat se va incheia Ia implinirea perioadei initiale de 3 ani sunt desemnati prin tragere la sorti. In cursul mandatului lor. nu pot fi aplicate decat in scopul pentru care ele au fost prevazute. numita in continuare "Curtea". Judecatorii sunt alesi de Adunarea Parl am entara in numele fiecarei inalte parti contractante. Pentru a asigura. 2.Infiintarea Curtii Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru inaltele parti contractante din prezenta conventie S1 din protocoalele sale.Limitarea foloslrli restrangerllur drepturllor Restrictiile care.Alegerea judecatorilor I. orice problema ridicata in aplicarea acestui paragraf este rezolvata de catre Curte. cu rnajoritatea voturilor exprimate. 3. de pe 0 lista de trei candidati prezentati de inalta parte contractanta. Judecatorii trebuie sa se bucure de cea mai inalta reputatie morala si sa intruneasca conditiile cerute pentru exercitarea unor inalte functiuni judiciare sau sa fie juristi avand 0 competenta recunoscuta. reinnoirea mandatelor unei jumatati . Articolul 21 . se infiinteaza 0 Curte europeana a Drepturilor Ornului. 3. judecatorii nu pot exercita mel 0 actrvrtate incompatibila cu cerintele de independenta. Totusi. de impartialitate sau de disponibilitatc impuse de 0 activitate cu caracter permanent. Judecatorii lsi exercita mandatul eu titlu individual. 2. potrivit prezentei conventii. Judecatorii sunt alesi pentru 0 durata de 6 ani.Numarul [udecatorilor Curtea se compune dintr-un numar de judecatori egal cu eel al inaltelor parti contractante.

imediat dupa alegere.Adunarea plenara a Curtii Curtea reunita in Adunarea plenara a. 6.Revocarea Un judecator nu poate fi revocat din functiile sale decat daca ceilalti judecatori decid. Judecatorul ales in nurnele unui stat-parte la Iitigiu este rnembru de drept al Carnerei si al Marii Camere. d. In cazul in care trebuie atribuite mai muIte mandate si Adunarea Parlamentara aplica paragraful precedent. Articolul 24 . ca el a incetat sa corespunda conditiilor necesare. inainte de a proceda 1a orice a1egere uIterioara. 4. 2. acest stat-parte desemneaza 0 persoana care . constituie Camere pentru 0 perioada determinata . pentru 0 durata de 3 ani. Pentru exarninarea cauzelor aduse inaintea sa. Ea este asistata de secretari juridici. 5. alege presedintii camerelor Curtii. Judecatorul ales in Iocul unui judecator al carui mandat nu a expirat va duce la sfarsit mandatul predecesorului sau. Articolul 25 . c. Adunarea Parlamentara poate. si e.Grefa si secretari juridici Curtea dispune de 0 grefa ale carei sarcini si organizare sunt stabilite prin regulamentul Curtii. alege. sa decida ca unu1 sau mai muIte mandate ale judecatorilor ce urmeaza sa fie alesi sa aiba 0 alta durata decat cea de 6 ani. fara ca totusi ea sa poata depasi 9 ani sau sa fie mai mica de 3 ani. Camerele Curtii constituie comitete pentru o perioada determinata. pe presedintele sau si pe unul sau doi vicepresedinti. Camere si Marea Camera I . ei pot fi realesi . Curtea lsi desfasoara activitatea in eomitete de trei judeeatori. 7 Articolul 26 . eu maj oritate de doua treimi. Ei continua totusi sa se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizati. 7. in Camere de sapte judecatori si intr-o Mare Camera de saptesprezece judecatori. Articolul 27 . b.Comitete. Mandatul judecatorilor se incheie atunci cand ei implinesc varsta de 70 de ani. Judecatorii raman in functie pana la inlocuirea lor. repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorti. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei.Conventia Europeana a Drepturilor Omului din numarul judecatorilor 1a fiecare trei ani. alege greficrul si unu1 sau mai multi grefieri adjuncti. in cazul absentci accstui judecator sau atunci cand el nu-si poate desfasura aetivitatea. adopta regulamentul Curtii. care pot fi realesi.

sa se desesizeze in favoarea Marii Camere. prin vot unanirn. sa declare inadmisibila sau sa scoata de pe rol 0 cerere individuala . 2. .Desesizarea in favoarea Marii Camere In cazul in care cauza adusa inaintea unei Camere ridica 0 problema grava privitoare la interpretarea conventiei sau a protocoalelor sale. 0 Camera se pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor introduse de state in virtute a articolului 33. Competenta Curtii acopera toate problemele privind interpretarea si aplicarea conventiei si a protocoalelor sale. Articolul 29 . In caz de contestare a competentei sale. 47. 30 sau cand cauza i-a fost deferita in virtutea articolului 43 . In afara unei decizii contrare a Curtii in cazuri exceptionale. Camera poate.Competenta Curtii 1. Cand cauza este deferita Marii Camere in virtutea articolu143. examineaza cererile de aviz consultativ introduse in virtutea art. Daca nici 0 decizie nu a fost luata In virtutea articolului 28. Decizia este definitiva. sau daca solutionarea unei probleme poate conduce la 0 contradictie cu 0 hotarare pronuntata anterior de Curte. de asemenea. 3. atunci cand cauza i-a fost deferita de Camera in virtutea art. se pronunta asupra cererilor introduse in virtutea articolului 33 sau a articolului 34. 3. si b. atat timp cat nu a pronuntat hotararea sa.Conventia Europeana a Drepturilor Omului sa activeze In calitate de judecator. cu exceptia presedintelui Carnerei si a judecatorului ales in numele statului-parte interesat. introdusa in virtute a articolului 34 .Atributii ale Marii Camere M area Camera a.Decizii ale Camerelor asupra admisibilitatii si fondului 1. Curtea hotaraste. Articolul 31 . Fac. Articolul 30 . Articolul 32 . vicepresedintii. decizia asupra admisibilitatii este luata in mod separat.Declaratii ale comitetelor privind inadmisibilitatea Un comitet poate. care ii sunt supuse in conditiile prevazute in articolele 33. parte din Marea Camera presedintele Curtii. 34 si 47. presedintii Camerelor si alti judecatori dcsemnati conform rcgulamcntului Curtii. 2. Articolul 28 . nici unjudecator al camerei care a emis hotarirea nu poate face parte din aceasta. atunci cand 0 astfel de decizie poate fi luata fara 0 examinare complementara. 0 Camera se poate pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor individuale introduse in virtutea articolului 34. in afara cazului in care una dintre parti se opune la aceasta.

solicitantul nu doreste sa 0 mai mentina .Interventia tertilor I. Curtea declara inadmisibila mice cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. 4. Articolul 35 . Tn mice cauza af1ata In fata une Camere sau a Mari i Carriere. 0 inalta parte contractanta. are dreptu1 de a prezenta observatii scrise si de a lua parte la audieri. orice organizatie neguvemamentala sau orice grup de particulari care se pretinde victima a unei incalcari de catre una dintre inaltele parti contractante a drepturilor recunoscute in conventie sau in protocoalele sale.Scuaterea de pe rol 1. asa cum se intelege in principiile de drept international general recunoscute. Articolul 36 . sau . incepand cu data deciziei interne definitive. Ea poate proceda asrfel in orice stadiu al procedurii. Articolul 37 . presedintele Curtii poate invita orice in alta parte contractanta care nu este parte in cauza sau orice persoana interesata. sa prezinte observatii scrise sau sa ia parte la audiere. 2.Cunditii de admisibilitate 1. ea este anonima. atunci cand ea considera cererea incornpatibila cu dispozitiile conventiei sau ale protocoale1or sale. ea este in mod esential aceeasi cu 0 cerere examinata anterior de catre Curte sau deja supusa unei alte instante intemationale de ancheta sau de reglementare si daca ea nu contine fapte noi. Curtea respinge orice cerere pe care 0 considera inadmisibila in aplicarea prezentului articol. Articulul 34 . alta dedit reclamantul. Crute a poate hotari scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cand circumstantele permit sa se traga conc1uzia ca a.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 33 . Curtea nu retine nici 0 cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. sau b. a1 carei cetatean este reclamantul. 2. in mod vadit nefondata sau abuziva. Curtea nu poate fi sesizata dedit dupa epuizarea cailor de recurs interne. daca a. Tninteresul bunei administrari a justitiei.Cauze interstatale Orice inalta parte contractanta poate sesiza Curtea asupra oricarei pretinse incalcari a prevederilor conventiei si ale protocoalelor sale de catre 0 alta inalta parte contractanta. si intr-un termen de 6 luni. Tnaltele parti contractante se angajeaza sa nu impiedice prin nici 0 masura exercitiul eficace al acestui drept. In mice stadiu al procedurii.Cereri individuale Curtea poate fi scsizata printr-o cerere de catre once persoana fizica. 3.

constatat de Curte.Audiere publica si acces la documente 1.Hotararlle Camerelor Hotararile Camerelor devin definitive paragraful 2.Conventia Europeana a Drepturilor Omului b. Articolul 41 . Curtea poate hotari repunerea pe rol a unei cereri atunci cand ea considera ca imprejurarile 0 justifica. 0 reparatie echitabila. ea a. daca este cazul. se pune la dispozitia celor interesati. in afara cazului in care presedintele Curtii nu decide altfel. litigiul a fost rezolvat . astfel cum aces tea sunt recunoscute in conventie SI III protocoalele sale. continuarea examinant cererii nu se mai justifica. Articolul 42 . Documentele depuse la grefa sunt accesibile publicului. Articolul 40 .Rezolvarea pe cale amiabila In cazul rezolvarii pe cale amiabila. Articolul39 .Reparatie echitabila Daca Curtea dec1ara ca a avut loc 0 incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat 0 inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari. b. printr-o ancheta. impreuna cu reprezentantii partilor si. Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limiteaza la 0 scurta expunere a faptclor si a solutiei adoptate. Procedura descri sa la paragraful 1 litera b) este confidentiala. Audierea este publica. 2. Curtea acorda partii lezate. conform dispozitiilor articolului 44. 2. pe baza respectarii drepturilor . daca este cazul. motivat de circumstante exceptionale. . pentru orice alt mot iv. Articolul 38 . procedeaza la examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate. in afara cazului in care Curtea nu decide altfe1.Examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate si procedura de rezolvare pe cale amiabila 1. sau c. Totusi Curtea continua examinarea cererii daca respectarea drepturilor omului garantate prin conventie si prin protocoalele sale 0 cere. 2. In cazul in care Curtea declara 0 cerere admisibila. in scopul de fa se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabila. pentru a carei desfasurare eficienta statele interesate vor furniza toate facilitatile necesare.~ omului.

Articolul 44 . Hotararea definitiva se publica.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul43 . orice parte in cauza poate. sau c. Hotararea unei Camcre devine definitiva a.Avize consultative 1. daca retrimiterea cauzei in fata Marii Camere nu a fost ceruta. Hotarirea definitiva a Curtii este transmisa Comitetului Ministrilor care supravegheaza executarea ei. precum S1 deciziile cafe dec1ara eererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate.Furta obligatorie si executarea hotaririlur 1. atunci cand partilc declara ca ele nu vor cere retrimiterea cauzei in fata Marii Camere. 2. Tn cazul in care colegiul accepta cererea.Hotarart definitive 1. niei asupra a1tor prob1eme de care Curtea sau Comitetu1 Ministrilor ar putea sa ia . Marea Camera se pronunta asupra cauzei printr-o hotarire. in cazuri exceptionale. sa ceara retrimiterea cauzei in fata Marii Camere. 2. Intr-un tennen de 3 luni de la data hotararii unei Camere. la eererea Comitetului Ministrilor. la 3 luni de la data hotaririi. sa dea avize consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea conventiei si a protocoalelor sale. 3.Motivarea hotararilor si deciziilor I. Hotararea Marii Camere este definitiva. Curtea poate. Inaltele parti contractante se angajeaza sa se confonneze hotaririlor definitive ale Curtii in litigiile in care ele sunt parti. Un colegiu de cinci judecatori ai Marii Camere accepta cererea in cazul in care cauza ridica 0 problema grava referitoare la interpretarea sau la aplicarea conventiei sau a protocoalelor sale.Retrimiterea in fata Marii Camere 1. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de continutul sau de intinderea drepturilor si a libertatilor definite in titlul I al convcntiei si in protocoalele sale. Articolul 46 . Articolul 47 . Daca hotararea nu exprima in totalitate sau in parte opinia unanima a judeeatori1or. atunei cand Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulata potrivit articolului 43. Articolul 45 . oricare judecator are dreptul sa adauge acesteia expunerea opiniei sale separate. sau b. Hotararile. 2. 2. 2. sau 0 alta problema grava cu caracter general. 3.

la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei.Apararea drepturilor omului recunoscute Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu va fi interpretata ca Iimitand sau aducand atingere drepturilor omului si libertatilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricarei parti contractante sau oricarei alte conventii la care aceasta parte contractanta este parte. Decizia Comitetului Ministrilor de a cere un aviz Curtii este luata prin votul majoritatii reprezentantilor care au dreptul de a face parte din acesta.Motivarea avizelor consultative 1. Daca avizul nu exprima in tot sau in parte opinia unanima a judecatorilor. inaltele parti contractante renunta sa se .Competenta consultativa a Curtii Curtea decide daca cererea de aviz consultativ prezentata de Comitetul Ministrilor este de competenta sa. 3.Competentele Comitetului Ministrilor Nici 0 dispozitie a prezentei conventii nu aduce atingere competentelor conferite Comitetului Ministrilor prin statutul Consiliului Europei. 3. Avizul Curtii trebuie motivat.Conventia Europeana a Drepturilor Omului cunostinta ca urmare a introducerii unui recurs prevazut in conventie. oricare judecator are dreptul sa alature acestuia expunerea opiniei sale separate.Cheltuieli de functionare a Curtii Cheltuielile de functionare a CU11iisunt in sarcina Consiliului Europei. Articolul 50 .Dispozitii diverse Articolul52 . Articolul 54 . TitlullII . Articolul 49 . asa cum aceasta este definita de articolul 47. pe timpul exercitarii functiilor lor. Avizul Curtii este transmis Cornitetului Ministrilor. 2.Excluderea altor moduri de reglementare a litigiilOl' Cu exceptia unor acorduri speciale. de privilegiile si imunitatile prevazute la articolul 40 din Statutul Consiliului Europei si de acordurile incheiate in virtutea acestui articol. explicatiile cerute asupra felului in care dreptul sau intern asigura aplicarea efectiva a tuturor dispozitiilor acestei conventii. Articolul 51 . Articolul 48 . Articolul 53 . Articolul 55 .Privilegii si imunitati ale judecatorilor ludecatorii se bucura.Anchetele secretarului general Orice inalta parte contractanta va furniza.

2. 2. ca prezenta conventie se va aplica. 4. 3. un diferend nascut din interpretarea sau aplicarea prezentei Conventii. ea aceepta competenta Curtii pentru a lua cunostinta de cererile persoanelor fizice. putand constitui 0 incalcare a acestor obligatii. sa declare. in momentul ratificarii sau in orice alt moment ulterior sa declare. sub rezerva paragrafului 4 al prezentului articol. sa formuleze 0 rezerva in legatura eu 0 dispozitie anume a conventiei. Conventia se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate In notificare incepand cu a 30-a zi socotita de la data Ia care secretarul general al Consil iului Europei va fi primit aceasta notificare. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate in termenii prezentului articol. Orice stat poate. dispozitiile prezentei conventii vor f aplicate tinand seama de necesitatile locale. Tn respectivele teritorii. Sub aceeasi rezerva ar inceta de a mai fi parte la prezenta conventie orice parte . conventii sau declaratii in vigoare incheiate intre ele in scopul de a supune. 0 inalta parte contractanta nu poate denunta prezenta conventie decat dupa expirarea unui tennen de cinci ani incepand cu data intrarii in vigoare a conventiei in ceea ce 0 priveste si prin intermediul unui preaviz de sase Iuni.Aplicare terttoriala 1. 4. ca plangere.Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevaleze de tratate.Denuntare 1. Oricare stat poate. conform articolului 34 din conventic. dat printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Aceasta denuntare nu poate avea drept efect sa dezlege inalta parte contractanta interesata de obligatiile continute in prezenta conventie in ceea ce priveste orice fapt care. Articolul 57 . prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. in momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratifieare. Grice stat care a facut 0 declaratie conform primului paragraf din acest articol poate ulterior. ar fi fost comis de ea anterior datei Ia care denuntarea isi produce efectele. care informeaza despre aceasta celelalte parti contractante. referitor la unul sau mai multe teritorii vizate in aeeasta declaratie. in orice moment.Rezerve 1. 2. Orice rezerva emisa conform prezentului articol necesita 0 scurta expunere privind legea in cauza. Articolul 56 . in masura in care 0 lege atunci in vigoare pe teritoriul sau nu este conforma cu aceasta dispozitie. tuturor sau unuia dintre teritoriile ale caror relatii intemationale elle asigura. Articolul 58 . unui mod de reglementare altul decat cele prevazute in susnumita Conventie.

la 4 noiembrie 1950. secretarul general va transrnite copie ccrtificata tuturor sernnatarilor. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altar contributii. numele inaltelor parti contractante care au ratificat-o.Semnare si ratificare 1. Ea va fi ratificata. . Articolul 59 . 4. Ratificarile vor fi depuse la secretaml general al Consiliului Europei. ambele texte fiind egal autentice. Conventia poate fi denuntata conform dispozitiilor paragrafelor precedente in ceea ce priveste orice teritoriu pentru care ea a fost declarata aplicabila potrivit articolului 56. Prezenta conventie va intra in vigoare dupa depunerea a zece instrumente de ratificare. precum S1 depunerea oricarui instrument de ratificare intervenita ulterior. in franceza si in engleza. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Incheiata la Rorna. 4. altele decat cele care sunt deja inscrise in titlul Tal Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. sau a amenzilor. Hotarate sa ia masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. Pentru orice semnatar care 0 va ratifica ulterior. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international. membre ale Consiliului Europei. 2.Protectia proprietatii Grice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . Prezenta conventie este deschisa spre semnare membrilor Consiliului Europei. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). Protocolul aditional la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Guvemele semnatare. 3.Conventia Europeana a Drepturilor Omului contractanta care ar inceta de a mai fi membru al Consiliului Europei. conventia va intra in vigoare din momentul depunerii instrumentului de ratificare. Secretarul general al Consil iului Europei va notifica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea in vigoare a conventiei.

ArticoluI 4 .Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. sa comunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care aceasta se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respectiva si ale caror relatii intemationale aceasta Ie asigura. semnatari ai conventiei .Raportare la conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1. Pentru orice semnatar care 11va ratifica ulterior. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice alt moment ulterior. Statul. la intervale rezonabile. 3 si 4 din acest protocol ca articole aditiona1e 1a conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta.Dreptulla instruire Nimanui nu i se poate refuza dreptul la instruire. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea aeesteia. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. dupa un anumit interval de timp. Articolul 5 . protocolul va intra in vigoare odata eu depunerea instrumentului de ratificare. care va notifica tuturor mernbrilor numcle celor care au ratificat protocolul. alegeri libere cu vot secret. 2. va respecta dreptul parintilor de a asigura aceasta educatie si acest invatamant conform convingerilor lor religioase si filozofice. . o declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind in confonnitate cu paragrafull din articolul 56 al conventiei.Aplicare teritoriala Orice inalta parte contractanta poate. El va intra in vigoare dupa depunerea a zeee instrumente de ratificare. Articolul3 . sa comunice 0 noua declaratie care sa rnodifice termenii oricarei declaratii anterioare sau care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol eu privire la un anumit teritoriu.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 2 . in conditiile care asigura libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului Iegislativ. Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 dec1aratie in virtutea paragrafului precedent poate. in exercitarea functiilor pe care si Ie va asurna ill domeniul educatiei si al invatamantului.Dreptulla alegeri lib ere Inaltele parti contractante se angajeaza sa organizeze. Articolul 6 .

pentru securitatea nationala. 2. mentinerea ordinii publice.Libertatea de circulatie 1. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia") si in articolele 1-3 din primul Protocol aditional la Conventie. intr-o societate democratica. 5. semnat la Paris la 20 martie 1952. altele decat cele care sunt deja inscrise In titlul I al Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. 4 La Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. ori pentru protejarea drepturilor S1 Iibertatilor altora. Drepturile recunoscute in paragraful 1 pot.Interzicerea privarii de libertate pentru datorii Nirneni nu poate fi privat de Iibertatea sa pentru singurul motiv ca nu este in masura sa execute 0 obligatie contractuala. Orice persoana este libera sa paraseasca orice tara. In franceza si engleza. siguranta publica. allele decdt ccle care Jigureaza deja in Conventic si in primul Protocol aditional la Conventie Guvemele semnatare. intr-un singur exemplar care va f depus In arhivele Consiliului Europei. sunt justificate de interesul public intr-o societate democratica. Articolul 3 . Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . 2. Protocolul nr. sa faca obiectul unor restrangeri care.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Tncheiat la Paris la 20 rnartie 1952. constituie masuri necesare. Articolul 2 . Nimeni nu poate fi expulzat printr-o masura individual a sau colectiva. . in anumite zone determinate. membre ale Consiliului Europei.Interzicerea expulzarii propriilor cetateni 1. Secrctarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. protectia sanatatii sau a moralei. 3. arnbele texte fiind egal autentice. Hotarate sa ia rnasuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. recunoscdnd anumite drepturi si libertati. prevenirea faptelor penale. prevazute de lege. de pe teritoriul statului al carui cetatan este. inclusiv pe a sa. Oricine se gaseste in mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul sa circule in mod liber si sa-si aleaga in mod liber resedinta sa. prevazute de lege. de asernenea. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al carui cetatean este.

3. privitor la articolele 1-4 din prezentul protocol sau la uncle dintre aces tea. conform articolului 34 din conventie. Articolul 7 . 2.Interzicerea expulzarilor colective de straini Expulzarile colective de straini sunt interzise.Aplicare teritoriala 1. Articolul 5 . Pentru oricare sernnatar care il va ratitica ulterior. sa declare. Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 declaratie in virtutea paragrafului precedent poate. in virtutea ratificarii sau a acceptarii sale de catre respectivul Stat. 5. Orice Stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. ulterior.periodic. sa cornunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care ea se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respeetiva si ale caror relatii internationale ea le asigura. semnatari ai conventiei . Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. ca accepta competenta Curtii de a primi cererile persoanelor fizice.Raportare la Conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1-5 ale acestui protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. vor fi considerate ca teritorii distincte in sensul referirilor la teritoriul unui Stat facute la articolele 2 si 3. referitor la unul sau mai multe teritorii viz ate in aceasta declaratie. in orice moment. Teritoriul oricarui Stat la care se aplica prezentul Protocol. 0 declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind facuta in conformitate eu paragraful 1 din articolul 56 al conventiei. Oricare inalta parte contractanta poate. ale organizatiilor neguvemamentale sau ale grupurilor de persoane particulare.Semnare si ratificare 1. 4. EI va intra in vigoare dupa depunerea a cinci instrumente de ratificare. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului . sa comunice 0 noua declaratie prin care sa modifice termenii oricarei declaratii anterioare sau prin care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu. Articolul 6 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 4 . si fiecare dintre teritoriile la care se aplica Protocolul in virtutea unci declaratii subscrise de respectivul stat conform prezentului articol. protocolul va intra in vigoare odata cu depunerea instrumentului de ratiticare. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice moment ulterior. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea acesteia. 2.

Pedeapsa eu moartea in timp de razboi Un stat poate sa prevada in legislatia sa pedeapsa cu moartea pentru acte savarsite in timp de razboi sau de pericol iminent de razboi . semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). 6 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilorfundamentale. privind abolirea pedepsei cu moartea Statele membre ale Consiliului Europei. Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa si nici executat. Protocolul nr. . ambele texte fiind egal autentice. Artieolul 3 .Interzicerea derogarilnr Nici 0 derogare de la dispozitiile prezentului protocol pe temeiul articolului 15 din conventie nu este ingaduita. Considerand ca progrese1e intervenite in mai multe state membre ale Consilului Europei exprima 0 tendinta generala in favoarea abolirii pedepsei cu moartea. au semnat prezentul protocol. Articolul 4 . semnatare ale prezentului Protocol la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. la 16 septembrie 1963. nurnele celor care au ratificat in considerarea celor de mai sus. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Artieolul 1 . subsemnatii. Statul respectiv va comunicasSecretarului general al Consiliului Europei dispozitiile aferente ale Icgislatiei in cauza.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Europei care va notifica tuturor membrilor protocolul. in limbile franceza si engleza. Secretarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. Incheiat la Strasbourg.Interzieerea rezervelor Nici 0 rezerva Ia dispozitiiIe prezentului protocol pe temeiul articoIuIui 57 din conventie nu este admisa. 0 asemenea Artieolul 2 .Abolirea pedepsei eu moartea Pedeapsa cu moartea este abolita. 0 asemenea pedeapsa nu va fi aplicata decat in cazurile prevazute de aceasta legislatie si conform dispozitiilor sale. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. avand depline puteri in acest sens.

protocolul va intra in vigoare cu privire la acest teritoriu. El va fi supus ratificarii.Semnare si ratlflcare Prezentul protocol este deschis spre sernnare Statelor rnembre ale Consiliului Europei. semnatare ale conventiei. de acceptare sau de aprobare. sa accepte sau sa aprobe prezentul protocol fara ca. simultan sau anterior. . Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei la care cinci state membre ale Consiliului Europei lsi vor fi exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol. de acceptare sau de aprobare.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-5 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. Articolul 8 . in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 5 . Artlcolul 7 . sa cxtinda aplicarea prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat in declaratie.Aplicarea teritoriala 1. 2. Un stat membru al Consiliului Europei nu va putea sa ratifice. Articolul 6 . in oricare moment ulterior. prin notificare adresata secretarului genera1. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. depunerea oricarui instrument de tati fi care. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. in prima zi a lunii care urmeaza datei prirnirii declaratiei de catre secretarul general. b. acesta va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei depunerii instrumentului de ratificare. Articolul 9 . 2. de acceptare sau de aprobare.Intrarea in vigoare 1. acceptarii sau aprobarii. Grice stat poate. once semnare . conform dispozitilor articolului 7.Functiile depozitarului Secretarul general a1 Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului : a. Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza datei primirii notificarii de catre secretarul general. Pentru orice stat membru care lsi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. Tnstrumentele de ratificare. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. Grice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa. Grice stat po ate. 3. sa f ratificat conventia.

atunci cand expulzarea este necesara in interesul ordinii publice sau se intemeiaza pe motive de securitate nationala. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). orice data de intrare In vigoare a prezentului Protocol. Articolul2 . semnatare ale prezentului protocol. secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. Un strain care isi are resedinta in mod legal pe teritoriul unui Stat nu poate fi expulzat decat in temeiul executarii unei hotarari luate conform Iegii si e1 trebuie sa poata : a. sunt reglementate de lege. 2. sa ceara sa fie reprezentat in acest scop in fata autoritatilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de catre aceasta autoritate. sa prezinte motivele care pledeaza irnpotriva expulzarii sale. Un strain poate fi expulzat inainte de exercitarea drepturilor enumerate in paragraful 1 alineatle a). 7 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Statele membre ale Consiliului Europei.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. orice alt act. intr-un singur exemplar.Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini 1. b) si c) al acestui articol. avand depline puteri in acest scop. in franceza si in engleza. notificare sau comunicare avand 0 legatura cu prezentul protocol. Hotarate sa ia noi masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi si libertati prin Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. Incheiat la Strasbourg.Dreptulla doua grade de jurisdictie in materie penala 1. conform articolelor 5 si 8 . Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . Orice persoana declarata vinovata de 0 infractiune de catre un tribunal are dreptul sa ceara examinarea declaratiei de vinovatie sau a condarnnarii de catre o jurisdictie superioara. in considerarea celor de mai sus. . la 28 aprilie 1983. sa ceara examinarea cazului sau. Exercitarea acestui drept. b. Protocolul nr. S1 c. care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. inc1usiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat. d. subsemnatii. ambe1e texte fiind egal autentice. au semnat prezentul protocol.

Acest drept poate face obiectul unor exceptii in cazul infractiunilor minore. asa cum acestea sunt definite de lege. Articolul 5 . Articolul3 .Aplicare teritoriala 1. sa extinda aplicarea prezentului protocol Ia oricare alt teritoriu descmnat in declaratic. Nimeni nu poate fi urrnarit sau pedepsit penal de catre jurisdictiile aceluiasi Stat pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotarare definitiva conform legii si procedurii penale ale aeestui Stat. de acceptare sau de aprobare.Conventia Europeana a Drepturilor Omului 2.Egalitatea intre soti Sotii se bucura de egalitate in drepturi si in responsabilitati cu caracter civil. pentru ca un fapt nou sau recent descoperit dovedeste ea s-a produs 0 eroare judiciara. Articolul 4 .Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara Atunci cand 0 condamnare penala definitiva este ulterior anulata sau cand este acordata gratierea. In oricare moment ulterior. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. Articolul 6 . Orices stat poate. pe durata casatoriei si cu prilejul desfacerii acesteia. daca fapte noi sau recent descoperite sau un viciu fundamental in cadrul procedurii precedente sunt de natura sa afecteze hotararea pronuntata. sau in parte. Dispozitiile paragrafului precedent nu irnpiedica redeschiderea procesului. cu exceptia cazului in care se dovedeste ca nedescoperirea in timp uti! a faptului necunoscut ii este imputabila in tot. Orice stat poate. 2. Prezentul articol nu impiedica Statele sa ia masurile necesare in interesul copiilor. sau cand eel interesat a fost judecat in prima instanta de catre cea mai inalta jurisdictie ori a fost declarat vinovat si condamnat ca urmare a unui recurs impotriva achitarii sale. persoana care a suferit 0 pedeapsa din cauza acestei condamnari este despagubita COnf0TI11egii ori practicii in vigoare in Statul l respectiv. conform legii si procedurii penale a statului respectiv. 2. 15 din conventie. intre ei si in rclatiile cu copiii lor in ceea ce priveste casatoria. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. 3.Dreptul de a nu fl judecat sau pedepsit de doua ori 1. in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de rati fi care. precizand masura in care el se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice acestui sau acestor teritorii. Nici 0 derogare de la prezentul articol nu este ingaduita in temeiul art. protocolul va intra in vigoare pentru acest teritoriu in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei .

Articolul 8 . In virtutea ratificarii. pot fi considerate ca teritorii distincte in cazul referirii la teritoriul unui stat [acute Ia articolul 1. Instrumentele de ratificare. .Intrare in vigoare 1. Articolul 9 . conform art. referitor la unul sau la mai rnulte teritorii vizate in aceasta declaratie.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-6 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. privitor la articolele 1-5 din prezentul protocol. a acceptarii sau a aprobarii sale de catre statul respectiv si fiecare dintre teritoriile eu privire la care protoeolul se apliea in baza unei declaratii facute de respectivul stat. 3. El va fi supus ratificarii. 4. Orice stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. 6. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. ulterior. in orice moment. acceptarii sau aprobarii. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. Pentru orice stat membm care isi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. ca accepta competenta Curtii pentru a prirni cererile persoanelor fizice. conform prezentului articol. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulate. 5.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat conventia. 0 declaratie potrivit prezentului articol va fi considerata ea fiind in conformitate cu paragraful I din articolul 56 al conventiei. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza expirarii unei perioade de doua luni de la data la care sapte state membre ale Consiliului Europei lsi vor ti exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol conform dispozitiilor articolului 8. acesta va intra in vigoare in prima zi a lunii care unneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data depunerii instrumentului de ratificare. prin notificare adresata secretarului general. 2.Conventia Europeana a Drepturilor Omului perioade de doua luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general. Retragerea sau modificarea va produce efecte in prima zi a Iunii care urrneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general. Orice declaratie facuta In virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa sau modificata. sa declare. 34 din conventie. Articolul 7 . Teritoriul oricarui stat eu privire la care prezentul protocol se aplica. accepta sau aproba prezentul protocol fara sa fi ratificat sirnultan sau anterior conventia. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica. de acceptare sau de aprobare.

avand depline puteri in acest scop. care va fi depus In arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. ambele texte fiind egal autentice. CEDO a fost ratificata prin legea nr. 79/1995. subsemnatii. publicata in MOF nr. incheiat la Strasbourg la 11 mai 1994 si ratificat de Romania prin legea nr.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolu 110 . d. in limbile franceza si engleza poate fi gasita pe website-ul Curtii Europene a Drepturilor Ornului (www. orice data de intrare in vigoare a prezentului protocol conform articolelor 6 si 9. de aceeptare sau aprobare c. publicata in MOF nr. depunerea oricarui instrument de ratificare. 30/1994.Functiile depozitaru lui Secretarul general al Consiliului Europei va notitica tuturor statelor membre ale Consiliului Europei: a. once semnare. intr-un singur exemplar. Incheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984. au semnat prezentul protocol. 135 din 31 mai 1994 Textul Conventiei a fost modificat prin Protocolul I I la CEDO. orice alt act.int) . in limbile franceza si engleza. b. 147 din 13 iulie 1995 Varianta originala a Conventiei.coe. notificare sau declaratie in legatura cu prezentul protocoL in considerarea celor de mai sus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful