Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Convenda pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale amendata de Protocolul nr. 11 insotita de Protocolul aditional si de Protocoalele nr. 4, 6 si 7 Textul Conventiei fusese amendat conform dispozitiilor Protocolului nr. 3 (STE nr. 45), intrat in vigoare la 21 septembrie 1970, ale Protocolului nr. 5 (STE nr. 55), intrat in vigoare la 20 decembrie 1971 si ale Protocolului nr. 8 (STE nr. 118), intrat in vigoare la 1 ianuarie 1990. El cuprindea in plus textul Protocolului nr, 2 (STE nr. 44) care, asa cum stipuleaza in articolul 5, paragraful 3, facuse parte integranta din Conventie de la intrarea sa in vigoare pe data de 21 septernbrie 1970. Toate dispozitiile care fusesera arnendate sau adaugate prin aceste Protocoale sunt inlocuite prin Protocolul nr. 11 (SIE nr. 155), incepand cu data intrarii sale in vigoare pe data de 1 noiembrie 1998. Incepand cu aceasta data, Protocolul nr. 9 (SIE nr, 140), intrat In vigoare pe data de 1 octombrie 1994, este abrogat. Grefa Curtii Europene a Drepturilor Omului noiembrie 1998 Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, Luand in considerare Dec1aratia Universala a Drepturilor Ornului, proclamata de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 10 decembrie 1948 ; Considerand ca aceasta declaratie

urmareste sa asigure recunoasterea si aplicarea universala

si efectiva a

drepturilor pe care ea le enunta ; Considerand ca scopul Consiliului Europei este acela de a realiza 0 uniune rnai stransa intre membrii sai si ca unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop este apararea si dezvoltarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ; Reafirrnand atasarnentul Ior profund fata de aceste libertati fundamentale care constituie temelia insasi a justitiei si a pacii in lume si a caror mentinere se bazeaza in mod esential, pe de 0 parte, pe un regirn politic cu adevarat democratic, iar pe de alta parte, pe 0 conceptie eomuna si un respect comun al drepturilor ornului din care acestea decurg; Hotarate, in calitatea lor de guverne ale statelor europene animate de acelasi spirit si avand un patrimoniu comun de idealuri SI de traditii politice, de respect al libertatii si de preeminenta a drepturilor, sa ia primele masuri menite sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi enuntate in Declaratia Universala, Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1- Obligatia de a respecta drepturile omului Inaltele parti contractante recunosc oricarei persoane atlate sub jurisdictia drepturile si Iibertatile definite in Titlul I al prezentei conventii.

lor

Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Titlul I - Drepturi si libertati Articolul 2 - Dreptulla viata 1. Dreptulla viata a1 oricarei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzata cuiva in mod intentionat, dedit in executarea unei sentinte capitale pronuntate de un tribunal in cazu1 in care infractiunea este sanctionata cu aceasta pedeapsa prin lege. 2. Moartea nu este considerata ca fiind cauzata prin incalcarea acestui articol in cazurile in care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesara la forta : a. pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violentei ilegalc; b. pentm a efectua 0 ares tare lega1a sau pentm a impiedica evadarea unei persoane legal detinute ; c. pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau 0 insurectie. Articolul 3 - Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Articolul 4 - Interzicerea sclaviei si a muncii fortate 1. Nimeni nu poate fi tinut in sclavie sau in conditii de aservire. 2. Nimeni nu poate fi constrans sa execute 0 munca fortata sau obligatorie. 3. Nu se considera "munca fortata sau obligatorie" in sensul prezentului articol : a. orice munca impusa in mod normal unei persoane supuse detentiei in conditiile prevazute de articolul 5 din prezenta conventie sau in timpul in care se afla in libertate conditionata; b. orice serviciu cu caracter rnilitar sau, in cazul celor care refuza sa satisfaca serviciul militar din motive de constiinta , in tarile in care acest lUClU este recunoscut ca legitim, un alt serviciu in locul serviciului militar obligatoriu; c. orice serviciu impus in situatii de criza sau de calamitati care ameninta viata sau bunastarea comunitatii· , d. orice munca sau serviciu care face parte din obligatiile civice normale. Articolul 5 - Dreptul la libertate si la siguranta I. Grice persoana are dreptulla libertate si la siguranta, Nimeni nu poate fi Iipsit de libertatea sa, cu exceptia urmatoare1or cazuri si potrivit cailor legale: a. daca este detinut legal pe baza condamnarii pronuntate de catre un tribunal competent; b. daca a facut obiecrul unei arestari sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la 0 hotarare pronuntata , conform Iczii , de catre un tribunal b ori in vederea garantarii executarii unei obligatii prevazute de lege;

daca este yorba despre detentia legala a unei persoane susceptibile sa transmita 0 boala contazioasa a unui alienat . daca a fost arestat sau retinut in vederea aducerii sale in fata autoritatii judiciare competente. e. a unui alcoolic .lit e) din prezentul articol. pentru ca acesta sa statueze intr-un termen scurt asupra legalitatii detinerii sale si sa dispuna eliberarea sa daca detinerea este ilegala. al ordinii publice ori al securitatii nationale. Once persoana are dreptul la judecarea In mod echitabil. de catre 0 instanta independenta si impartiala. Orice persoana arestata sau detinuta. sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta. 2. daea este yorba de detentia legala a unui minor. in . dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia. intr-o societate demo cratic a. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public. Orice persoana arestata trebuie sa fie informata.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. 5. hotarata pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legala. f_ daca este vorba despre arestarea sau detentia legala a unei persoane pentm a 0 impiedica sa patrunda in mod ilegal pe teritoriu sau impotriva careia se afla in curs 0 procedura de expulzare ori de extradare. Orice persoana lipsita de libertatea sa prin arestare sau detinere are dreptul sa introduca un recurs in fata unui tribunal. atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces 0 irnpun. instituita de lege. 3. 4. Orice persoana care este victima unci arestari sau a unei detineri in conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptulla reparatii. d. care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil. in interesul moralitatii. fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in rnaterie penala indreptate imporriva sa. in conditiile prevazute de paragraful l. in scopul aducerii sale in fata autoritatii competente . in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale. atunci cand. Articolul 6 . Punerea in libertate poate fi subordonata unei garantii care sa asigure prezentarea persoanei in eauza la audiere. trebuie adusa de indata inaintea unui judecator sau a altui magistrat irnputernicit prin lege eu exercitarea atributiilor judi ciare si are dreptul de a fi judecata inrr-un termen rezonabil sau eliberata in cursul procedurii. a unui b' toxicoman sau a unui vagabond .Dreptulla un proces echitabil I. in termenul eel mai scurt si intr-o limba pe care 0 intelege. atunci cand exista motive verosimile de a banui ca a savarsit 0 infractiune sau cand exista motive temeinice de a crede in necesitatea de a-I impiedica sa savarseasca 0 infraetiune sau sa fuga dupa savarsirea acesteia. asupra rnotivelor arestarii sale si asupra oricarei acuzatii aduse irnpotriva sa.

Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca constituie 0 masura care. sa fie informat. b. daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator.Dreptul la respectarea vietii private si de familie 1. potrivit dreptului national sau international. 3. Orice acuzat are.Conventia Europeana a Drepturilor Omului imprejurari spcciale. este necesara pentru seeuritatea nationala. in termenul eel mai scurt. Articolul 8 . 2. protejarea sanatatii sau a moralei. Articolul 7 . siguranta publica. se apere el inSUS1 sau sa fie asistat de un aparator ales de el si. a domieiliului sau si a corespondentei sale. in special. De asemenea.Nici 0 pedeapsa fara lege I. 2. daea nu intelege sau nu vorbeste limba folosita la audiere. Orice persoana acuzata de 0 infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia sa va fi legal stabilita. sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale. in momentul savarsirii sale . nu se poate aplica 0 pedeapsa mai severa decat aeeea care era aplicabila in momentul savarsirii infractiunii. c. Prezentul articol nu va aduce atingere judecarii si pcdepsirii unei persoane vinovate de 0 actiune sau de 0 omisiune care . e. apararea ordinii si prevenirii faptelor penale. d. . sa fie asistat in mod gratuit de un interpret. era considerata infractiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de natiunile civilizate. intr-o limba pe care 0 intelege S1 in mod arnanuntit. 2. bunastarea economica a tarii. asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa. sa poata fi asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu. in momentul in care a fost savarsita. publicitatca ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie. Nimeni nu poate fi condamnat pentru 0 actiune sau 0 ormsrune care. intr-o societate democratic a. ori protejarea drepturilor si libertatilor altora. nu constituia 0 infractiune. atunci cand interese1e justitiei 0 cer. dreptul: a. sa intrebe sau sa solieite audierea martorilor acuzarii si sa obtina citarea si audierea rnartorilor apararii in aceleasi conditii ca si rnartorii acuzarn.

pentru securitatea nationala. Prezcntul articol nu impiedica statele sa supuna societatile de radiodifuziune. precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea in mod individual sau in colectiv. pentru siguranta publica. Prezentul articol nu interzice ca restrangeri legale sa fie impuse cxercitarii acestor drepturi de catre rnembrii fortelor armatc. apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. po ate fi supusa unor formalitati. constitute masuri necesare. prevazute de lege.Libertatea de intrunire si de asociere I. Libertatea de a-si rnanifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altar restrangeri decat acelea care. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica inforrnatii ori idei fara amestecul autoritatilor publice S1 fara a tine seama de frontierc. 2. pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti. care constituie masuri necesare . de constiinta si de religie. in public sau in particular. Articolul11 . integritatea teritoriala sau siguranta publica. Grice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. protectia ordinii. protectia sanatatii sau a moralei.Libertatea de gandire. ArticolullO . pentru sccuritatea nationala. Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri si responsabilitati. intr-o societate dernocratica. 2. prin cult. practici si indeplinirea ritualurilor. restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege. siguranta publica.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 9 . protejarea sanatatii sau a rnoralei ori pentru protectia drepturilor si libertatilor ahara. invatarnant.Libertatea de exprhnare 1. prevazute de lege. intr-o societate dernocratica. . ai politiei sau ai administratiei de stat. barbatul si femeia au dreptul de a se casatori si de a interneia 0 familie conform legislatiei nationale ce reglementeaza exercitarea acestui drept. a sanatatii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor si Iibertatilor altora. de constiinta si de religie I. acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea. Articolul 12 . protectia reputatiei sau a drepturilor altora. inclusiv dreptul de a constitui cu altii sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale. constituie masuri necesare. conditii. intr-o societate dernocratica . apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. Grice persoana are dreptulla Iibertatea de intrunire pasnica si la libertatea de asociere. Grice persoana are dreptul la libertatea de gandire. 2.Dreptulla casatorie Incepand cu varsta stabilita prin lege.

ale carei drepturi si libertati recunoscute de prezenta conventie au fast incalcate . de asemenea. 2.Interzicerea abuzului de drept Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu poate fi interpretata ca implicand. Articolul16 . sau un individ. in masura stricta in care situatia 0 cere si cu conditia ca aceste masuri sa nu fie in contradictie cu alte obligatii care decurg din dreptul international. . Articolul14 .Derogarea in caz de stare de urgenta 1. chiar S1 atunci cand incalcarea s-ar datora unor persoane care au actionat in exercitarea atributiilor lor oficiale. limba. in special. avere. pentru un stat. rasa. Articolul15 . un grup. articolul 4 paragrafu1 1 si artico1ul 7. II si 14 nu poate fi considerata ca interzicand inaltelor parti contractante sa impuna restrangeri activitatii politice a strainilor. are dreptul sa se adreseze efectiv unei instante nationale . apartenenta la 0 minoritate nationala.Dreptulla un recurs efectiv Orice persoana. religie. opinii politice sau orice alte opinii. un drept oarecare de a desfasura 0 activitate sau de a indeplini un act ce urmarestc distrugerea drepturilor sau a libertatilor recunoscute de prezenta conventie sau de a aduce limitari mai ample acestor drepturi S1 Iibertati decat acelea prevazute de aceasta conventie. Aceasta trebuie. si nici de Ia articolul 3. pe sex. culoare. 3. In caz de razboi sau de alt pericol public ce ameninta viata natiunii. sa informeze pe secretarul general al Consiliului Europei si asupra datei la care aceste masuri au incetat a fi in vigoare si de la care dispozitiile conventiei devin din nou aplicabile. nastere sau orice alta situatie.Restrictii ale activitatii politice a strainilor Nici 0 dispozitie a artico1u1 10.Interzicerea dlscrtminarf Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici 0 deosebire bazata. eu exceptia cazului de deces rezultand din acte licite de razboi.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 13 . orice inalta parte contractanta poate lua rnasuri care deroga de la obligatiile prevazute de prezenta conventie. Orice inalta parte contractanta ee exercita acest drept de derogare 11inforrneaza pe deplin pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la rnasurile luate si la motivele care Ie-au determinat. Articulul17 . Dispozitia precedenta nu ingaduie nici 0 derogare de 1a articolul 2. origine nationala sau sociala.

cu rnajoritatea voturilor exprimate. in masura posibilului. Articolul23 . 2. 2. Judecatorii lsi exercita mandatul eu titlu individual. numita in continuare "Curtea".Durata mandatului 1. potrivit prezentei conventii.Infiintarea Curtii Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru inaltele parti contractante din prezenta conventie S1 din protocoalele sale. se infiinteaza 0 Curte europeana a Drepturilor Ornului.Numarul [udecatorilor Curtea se compune dintr-un numar de judecatori egal cu eel al inaltelor parti contractante. reinnoirea mandatelor unei jumatati . 3. Aeeeasi procedura este urmata pentru a eompleta Curtea in cazul aderarii de noi inalte parti contractante S1 pentru a se ocupa locurile devenite vacante. orice problema ridicata in aplicarea acestui paragraf este rezolvata de catre Curte. ludecatorii al caror mandat se va incheia Ia implinirea perioadei initiale de 3 ani sunt desemnati prin tragere la sorti. In cursul mandatului lor. mandatele unei jumatati din numarul judecatorilor descmnati Ia prima alegere se vor incheia la implinirea a 3 ani. de impartialitate sau de disponibilitatc impuse de 0 activitate cu caracter permanent.Conditii de exercitare a functiilor 1.Limitarea foloslrli restrangerllur drepturllor Restrictiile care. Totusi. Articolul 21 . judecatorii nu pot exercita mel 0 actrvrtate incompatibila cu cerintele de independenta. 3. Titlul Il . Ei pot fi realesi. imediat dupa alegerea lor. 2. Judecatorii sunt alesi pentru 0 durata de 6 ani. de pe 0 lista de trei candidati prezentati de inalta parte contractanta.Curtea Europeana a Drepturilor Omului Articolul 19 . nu pot fi aplicate decat in scopul pentru care ele au fost prevazute.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 18 . sunt aduse respectivelor drepturi si libertati. Articolul 22 . Pentru a asigura. Judecatorii sunt alesi de Adunarea Parl am entara in numele fiecarei inalte parti contractante.Alegerea judecatorilor I. Articolul 20 . Aceasta va functiona permanent. Judecatorii trebuie sa se bucure de cea mai inalta reputatie morala si sa intruneasca conditiile cerute pentru exercitarea unor inalte functiuni judiciare sau sa fie juristi avand 0 competenta recunoscuta. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei.

pe presedintele sau si pe unul sau doi vicepresedinti. Camere si Marea Camera I . Adunarea Parlamentara poate. 7. acest stat-parte desemneaza 0 persoana care . inainte de a proceda 1a orice a1egere uIterioara. Judecatorul ales in Iocul unui judecator al carui mandat nu a expirat va duce la sfarsit mandatul predecesorului sau.Adunarea plenara a Curtii Curtea reunita in Adunarea plenara a. 7 Articolul 26 . si e. constituie Camere pentru 0 perioada determinata . ca el a incetat sa corespunda conditiilor necesare.Grefa si secretari juridici Curtea dispune de 0 grefa ale carei sarcini si organizare sunt stabilite prin regulamentul Curtii. in Camere de sapte judecatori si intr-o Mare Camera de saptesprezece judecatori. Mandatul judecatorilor se incheie atunci cand ei implinesc varsta de 70 de ani. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei. eu maj oritate de doua treimi. d. care pot fi realesi.Revocarea Un judecator nu poate fi revocat din functiile sale decat daca ceilalti judecatori decid. Articolul 24 . b. 6. Articolul 25 . 2. c. Judecatorul ales in nurnele unui stat-parte la Iitigiu este rnembru de drept al Carnerei si al Marii Camere. pentru 0 durata de 3 ani. Camerele Curtii constituie comitete pentru o perioada determinata. 4. 5. alege. Articolul 27 . Ea este asistata de secretari juridici. Curtea lsi desfasoara activitatea in eomitete de trei judeeatori. repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorti. ei pot fi realesi . alege presedintii camerelor Curtii.Comitete. imediat dupa alegere. In cazul in care trebuie atribuite mai muIte mandate si Adunarea Parlamentara aplica paragraful precedent. fara ca totusi ea sa poata depasi 9 ani sau sa fie mai mica de 3 ani. adopta regulamentul Curtii. in cazul absentci accstui judecator sau atunci cand el nu-si poate desfasura aetivitatea. alege greficrul si unu1 sau mai multi grefieri adjuncti. sa decida ca unu1 sau mai muIte mandate ale judecatorilor ce urmeaza sa fie alesi sa aiba 0 alta durata decat cea de 6 ani. Judecatorii raman in functie pana la inlocuirea lor. Pentru exarninarea cauzelor aduse inaintea sa. Ei continua totusi sa se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizati.Conventia Europeana a Drepturilor Omului din numarul judecatorilor 1a fiecare trei ani.

Camera poate. se pronunta asupra cererilor introduse in virtutea articolului 33 sau a articolului 34. 47. vicepresedintii. 0 Camera se pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor introduse de state in virtute a articolului 33.Competenta Curtii 1. Articolul 28 . In caz de contestare a competentei sale.Desesizarea in favoarea Marii Camere In cazul in care cauza adusa inaintea unei Camere ridica 0 problema grava privitoare la interpretarea conventiei sau a protocoalelor sale. 2. atunci cand cauza i-a fost deferita de Camera in virtutea art. 30 sau cand cauza i-a fost deferita in virtutea articolului 43 . presedintii Camerelor si alti judecatori dcsemnati conform rcgulamcntului Curtii. atat timp cat nu a pronuntat hotararea sa. 3. . Curtea hotaraste. Articolul 29 . prin vot unanirn. sa se desesizeze in favoarea Marii Camere. examineaza cererile de aviz consultativ introduse in virtutea art.Conventia Europeana a Drepturilor Omului sa activeze In calitate de judecator. Decizia este definitiva. Cand cauza este deferita Marii Camere in virtutea articolu143.Atributii ale Marii Camere M area Camera a. decizia asupra admisibilitatii este luata in mod separat. 2. si b. sau daca solutionarea unei probleme poate conduce la 0 contradictie cu 0 hotarare pronuntata anterior de Curte.Declaratii ale comitetelor privind inadmisibilitatea Un comitet poate. 3. in afara cazului in care una dintre parti se opune la aceasta. Daca nici 0 decizie nu a fost luata In virtutea articolului 28. atunci cand 0 astfel de decizie poate fi luata fara 0 examinare complementara. 0 Camera se poate pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor individuale introduse in virtutea articolului 34. Articolul 31 . In afara unei decizii contrare a Curtii in cazuri exceptionale. de asemenea. Fac. Competenta Curtii acopera toate problemele privind interpretarea si aplicarea conventiei si a protocoalelor sale.Decizii ale Camerelor asupra admisibilitatii si fondului 1. introdusa in virtute a articolului 34 . nici unjudecator al camerei care a emis hotarirea nu poate face parte din aceasta. parte din Marea Camera presedintele Curtii. sa declare inadmisibila sau sa scoata de pe rol 0 cerere individuala . Articolul 30 . care ii sunt supuse in conditiile prevazute in articolele 33. cu exceptia presedintelui Carnerei si a judecatorului ales in numele statului-parte interesat. 34 si 47. Articolul 32 .

Interventia tertilor I.Scuaterea de pe rol 1. Curtea nu retine nici 0 cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. presedintele Curtii poate invita orice in alta parte contractanta care nu este parte in cauza sau orice persoana interesata.Cauze interstatale Orice inalta parte contractanta poate sesiza Curtea asupra oricarei pretinse incalcari a prevederilor conventiei si ale protocoalelor sale de catre 0 alta inalta parte contractanta.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 33 . daca a.Cunditii de admisibilitate 1. ea este in mod esential aceeasi cu 0 cerere examinata anterior de catre Curte sau deja supusa unei alte instante intemationale de ancheta sau de reglementare si daca ea nu contine fapte noi. atunci cand ea considera cererea incornpatibila cu dispozitiile conventiei sau ale protocoale1or sale. Tninteresul bunei administrari a justitiei. In mice stadiu al procedurii. asa cum se intelege in principiile de drept international general recunoscute. ea este anonima. Ea poate proceda asrfel in orice stadiu al procedurii. orice organizatie neguvemamentala sau orice grup de particulari care se pretinde victima a unei incalcari de catre una dintre inaltele parti contractante a drepturilor recunoscute in conventie sau in protocoalele sale. Curtea respinge orice cerere pe care 0 considera inadmisibila in aplicarea prezentului articol. 4. Curtea declara inadmisibila mice cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. Articolul 36 . Curtea nu poate fi sesizata dedit dupa epuizarea cailor de recurs interne. in mod vadit nefondata sau abuziva. a1 carei cetatean este reclamantul. solicitantul nu doreste sa 0 mai mentina . incepand cu data deciziei interne definitive. Tn mice cauza af1ata In fata une Camere sau a Mari i Carriere. 2. Articolul 37 . are dreptu1 de a prezenta observatii scrise si de a lua parte la audieri. 0 inalta parte contractanta. Tnaltele parti contractante se angajeaza sa nu impiedice prin nici 0 masura exercitiul eficace al acestui drept. si intr-un termen de 6 luni. 3. sau b. Articulul 34 . 2. Crute a poate hotari scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cand circumstantele permit sa se traga conc1uzia ca a. Articolul 35 .Cereri individuale Curtea poate fi scsizata printr-o cerere de catre once persoana fizica. sau . alta dedit reclamantul. sa prezinte observatii scrise sau sa ia parte la audiere.

motivat de circumstante exceptionale. impreuna cu reprezentantii partilor si. 2.~ omului. 2. Audierea este publica. Totusi Curtea continua examinarea cererii daca respectarea drepturilor omului garantate prin conventie si prin protocoalele sale 0 cere. daca este cazul. Curtea acorda partii lezate. pentru orice alt mot iv. Articolul 42 . b. pe baza respectarii drepturilor . ea a. continuarea examinant cererii nu se mai justifica. litigiul a fost rezolvat . Articolul 40 . . Articolul39 . Articolul 41 .Hotararlle Camerelor Hotararile Camerelor devin definitive paragraful 2. pentru a carei desfasurare eficienta statele interesate vor furniza toate facilitatile necesare. astfel cum aces tea sunt recunoscute in conventie SI III protocoalele sale. In cazul in care Curtea declara 0 cerere admisibila. Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limiteaza la 0 scurta expunere a faptclor si a solutiei adoptate. Procedura descri sa la paragraful 1 litera b) este confidentiala. Curtea poate hotari repunerea pe rol a unei cereri atunci cand ea considera ca imprejurarile 0 justifica.Conventia Europeana a Drepturilor Omului b. in afara cazului in care presedintele Curtii nu decide altfel. in scopul de fa se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabila.Audiere publica si acces la documente 1. in afara cazului in care Curtea nu decide altfe1. Articolul 38 . 0 reparatie echitabila. constatat de Curte. se pune la dispozitia celor interesati. printr-o ancheta. 2.Rezolvarea pe cale amiabila In cazul rezolvarii pe cale amiabila. daca este cazul.Reparatie echitabila Daca Curtea dec1ara ca a avut loc 0 incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat 0 inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari.Examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate si procedura de rezolvare pe cale amiabila 1. conform dispozitiilor articolului 44. Documentele depuse la grefa sunt accesibile publicului. sau c. procedeaza la examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate.

2. Articolul 46 .Furta obligatorie si executarea hotaririlur 1. Intr-un tennen de 3 luni de la data hotararii unei Camere. Hotararea definitiva se publica. in cazuri exceptionale.Motivarea hotararilor si deciziilor I. 3. sau b. Hotararea unei Camcre devine definitiva a. precum S1 deciziile cafe dec1ara eererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate. sa dea avize consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea conventiei si a protocoalelor sale. Marea Camera se pronunta asupra cauzei printr-o hotarire. atunei cand Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulata potrivit articolului 43. la 3 luni de la data hotaririi. sau c. 2. Articolul 47 . daca retrimiterea cauzei in fata Marii Camere nu a fost ceruta. Curtea poate. 2. 2. la eererea Comitetului Ministrilor. sa ceara retrimiterea cauzei in fata Marii Camere. orice parte in cauza poate. 3. Articolul 44 . atunci cand partilc declara ca ele nu vor cere retrimiterea cauzei in fata Marii Camere. sau 0 alta problema grava cu caracter general. Hotarirea definitiva a Curtii este transmisa Comitetului Ministrilor care supravegheaza executarea ei.Avize consultative 1. Daca hotararea nu exprima in totalitate sau in parte opinia unanima a judeeatori1or. Un colegiu de cinci judecatori ai Marii Camere accepta cererea in cazul in care cauza ridica 0 problema grava referitoare la interpretarea sau la aplicarea conventiei sau a protocoalelor sale.Hotarart definitive 1.Retrimiterea in fata Marii Camere 1. niei asupra a1tor prob1eme de care Curtea sau Comitetu1 Ministrilor ar putea sa ia . oricare judecator are dreptul sa adauge acesteia expunerea opiniei sale separate. 2. Inaltele parti contractante se angajeaza sa se confonneze hotaririlor definitive ale Curtii in litigiile in care ele sunt parti.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul43 . Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de continutul sau de intinderea drepturilor si a libertatilor definite in titlul I al convcntiei si in protocoalele sale. Hotararile. Tn cazul in care colegiul accepta cererea. Hotararea Marii Camere este definitiva. Articolul 45 .

Decizia Comitetului Ministrilor de a cere un aviz Curtii este luata prin votul majoritatii reprezentantilor care au dreptul de a face parte din acesta. de privilegiile si imunitatile prevazute la articolul 40 din Statutul Consiliului Europei si de acordurile incheiate in virtutea acestui articol. 3. 2.Privilegii si imunitati ale judecatorilor ludecatorii se bucura.Conventia Europeana a Drepturilor Omului cunostinta ca urmare a introducerii unui recurs prevazut in conventie.Apararea drepturilor omului recunoscute Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu va fi interpretata ca Iimitand sau aducand atingere drepturilor omului si libertatilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricarei parti contractante sau oricarei alte conventii la care aceasta parte contractanta este parte. pe timpul exercitarii functiilor lor.Anchetele secretarului general Orice inalta parte contractanta va furniza. 3. la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei. Articolul 49 . Articolul 51 . Avizul Curtii este transmis Cornitetului Ministrilor. Articolul 50 .Motivarea avizelor consultative 1. Articolul 53 .Competentele Comitetului Ministrilor Nici 0 dispozitie a prezentei conventii nu aduce atingere competentelor conferite Comitetului Ministrilor prin statutul Consiliului Europei. Articolul 54 . TitlullII . oricare judecator are dreptul sa alature acestuia expunerea opiniei sale separate. Daca avizul nu exprima in tot sau in parte opinia unanima a judecatorilor.Excluderea altor moduri de reglementare a litigiilOl' Cu exceptia unor acorduri speciale. Articolul 48 . Articolul 55 .Cheltuieli de functionare a Curtii Cheltuielile de functionare a CU11iisunt in sarcina Consiliului Europei. inaltele parti contractante renunta sa se . asa cum aceasta este definita de articolul 47. Avizul Curtii trebuie motivat.Dispozitii diverse Articolul52 . explicatiile cerute asupra felului in care dreptul sau intern asigura aplicarea efectiva a tuturor dispozitiilor acestei conventii.Competenta consultativa a Curtii Curtea decide daca cererea de aviz consultativ prezentata de Comitetul Ministrilor este de competenta sa.

Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate in termenii prezentului articol. ar fi fost comis de ea anterior datei Ia care denuntarea isi produce efectele. putand constitui 0 incalcare a acestor obligatii. dispozitiile prezentei conventii vor f aplicate tinand seama de necesitatile locale. dat printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Oricare stat poate. Articolul 56 . conventii sau declaratii in vigoare incheiate intre ele in scopul de a supune. ca prezenta conventie se va aplica. in masura in care 0 lege atunci in vigoare pe teritoriul sau nu este conforma cu aceasta dispozitie.Aplicare terttoriala 1. un diferend nascut din interpretarea sau aplicarea prezentei Conventii. 2. tuturor sau unuia dintre teritoriile ale caror relatii intemationale elle asigura. ca plangere. sub rezerva paragrafului 4 al prezentului articol. Grice stat care a facut 0 declaratie conform primului paragraf din acest articol poate ulterior. Conventia se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate In notificare incepand cu a 30-a zi socotita de la data Ia care secretarul general al Consil iului Europei va fi primit aceasta notificare.Rezerve 1. sa formuleze 0 rezerva in legatura eu 0 dispozitie anume a conventiei. 4. sa declare. Tn respectivele teritorii. care informeaza despre aceasta celelalte parti contractante.Denuntare 1. 2. in momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratifieare. Orice stat poate. Sub aceeasi rezerva ar inceta de a mai fi parte la prezenta conventie orice parte . conform articolului 34 din conventic. in orice moment. in momentul ratificarii sau in orice alt moment ulterior sa declare. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. referitor la unul sau mai multe teritorii vizate in aeeasta declaratie. prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Articolul 58 . Aceasta denuntare nu poate avea drept efect sa dezlege inalta parte contractanta interesata de obligatiile continute in prezenta conventie in ceea ce priveste orice fapt care. unui mod de reglementare altul decat cele prevazute in susnumita Conventie. 4. Orice rezerva emisa conform prezentului articol necesita 0 scurta expunere privind legea in cauza. 3. ea aceepta competenta Curtii pentru a lua cunostinta de cererile persoanelor fizice. 2. 0 inalta parte contractanta nu poate denunta prezenta conventie decat dupa expirarea unui tennen de cinci ani incepand cu data intrarii in vigoare a conventiei in ceea ce 0 priveste si prin intermediul unui preaviz de sase Iuni. Articolul 57 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevaleze de tratate.

ambele texte fiind egal autentice. 2. membre ale Consiliului Europei. 3. . intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. 4.Conventia Europeana a Drepturilor Omului contractanta care ar inceta de a mai fi membru al Consiliului Europei. Hotarate sa ia masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. Secretarul general al Consil iului Europei va notifica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea in vigoare a conventiei.Semnare si ratificare 1. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). Incheiata la Rorna. conventia va intra in vigoare din momentul depunerii instrumentului de ratificare. Prezenta conventie va intra in vigoare dupa depunerea a zece instrumente de ratificare. Ea va fi ratificata. in franceza si in engleza. Pentru orice semnatar care 0 va ratifica ulterior. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international. Protocolul aditional la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Guvemele semnatare. Prezenta conventie este deschisa spre semnare membrilor Consiliului Europei.Protectia proprietatii Grice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. 4. precum S1 depunerea oricarui instrument de ratificare intervenita ulterior. Conventia poate fi denuntata conform dispozitiilor paragrafelor precedente in ceea ce priveste orice teritoriu pentru care ea a fost declarata aplicabila potrivit articolului 56. numele inaltelor parti contractante care au ratificat-o. la 4 noiembrie 1950. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altar contributii. secretarul general va transrnite copie ccrtificata tuturor sernnatarilor. Articolul 59 . sau a amenzilor. altele decat cele care sunt deja inscrise in titlul Tal Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . Ratificarile vor fi depuse la secretaml general al Consiliului Europei.

semnatari ai conventiei . Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 dec1aratie in virtutea paragrafului precedent poate. sa comunice 0 noua declaratie care sa rnodifice termenii oricarei declaratii anterioare sau care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol eu privire la un anumit teritoriu. in conditiile care asigura libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului Iegislativ. dupa un anumit interval de timp. alegeri libere cu vot secret. protocolul va intra in vigoare odata eu depunerea instrumentului de ratificare.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 2 .Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. 2. El va intra in vigoare dupa depunerea a zeee instrumente de ratificare. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. Pentru orice semnatar care 11va ratifica ulterior. Articolul 6 . ArticoluI 4 .Raportare la conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1. . o declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind in confonnitate cu paragrafull din articolul 56 al conventiei. Articolul 5 . 3 si 4 din acest protocol ca articole aditiona1e 1a conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. la intervale rezonabile. Articolul3 .Dreptulla instruire Nimanui nu i se poate refuza dreptul la instruire. care va notifica tuturor mernbrilor numcle celor care au ratificat protocolul.Aplicare teritoriala Orice inalta parte contractanta poate. in exercitarea functiilor pe care si Ie va asurna ill domeniul educatiei si al invatamantului. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice alt moment ulterior.Dreptulla alegeri lib ere Inaltele parti contractante se angajeaza sa organizeze. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea aeesteia. va respecta dreptul parintilor de a asigura aceasta educatie si acest invatamant conform convingerilor lor religioase si filozofice. Statul. sa comunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care aceasta se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respectiva si ale caror relatii intemationale aceasta Ie asigura.

Drepturile recunoscute in paragraful 1 pot. arnbele texte fiind egal autentice. de asernenea. 4 La Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale. constituie masuri necesare. Nimeni nu poate fi expulzat printr-o masura individual a sau colectiva. prevazute de lege. pentru securitatea nationala. ori pentru protejarea drepturilor S1 Iibertatilor altora.Interzicerea expulzarii propriilor cetateni 1.Libertatea de circulatie 1. inclusiv pe a sa. Secrctarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. prevazute de lege. Articolul 2 . siguranta publica. In franceza si engleza. altele decat cele care sunt deja inscrise In titlul I al Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. 5. sunt justificate de interesul public intr-o societate democratica.Interzicerea privarii de libertate pentru datorii Nirneni nu poate fi privat de Iibertatea sa pentru singurul motiv ca nu este in masura sa execute 0 obligatie contractuala. Protocolul nr. protectia sanatatii sau a moralei. membre ale Consiliului Europei. . prevenirea faptelor penale. intr-o societate democratica.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Tncheiat la Paris la 20 rnartie 1952. mentinerea ordinii publice. semnat la Paris la 20 martie 1952. Hotarate sa ia rnasuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al carui cetatean este. sa faca obiectul unor restrangeri care. Orice persoana este libera sa paraseasca orice tara. allele decdt ccle care Jigureaza deja in Conventic si in primul Protocol aditional la Conventie Guvemele semnatare. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . 2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia") si in articolele 1-3 din primul Protocol aditional la Conventie. de pe teritoriul statului al carui cetatan este. in anumite zone determinate. Oricine se gaseste in mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul sa circule in mod liber si sa-si aleaga in mod liber resedinta sa. Articolul 3 . 3. intr-un singur exemplar care va f depus In arhivele Consiliului Europei. 2. recunoscdnd anumite drepturi si libertati.

conform articolului 34 din conventie. 5. ulterior. Articolul 7 . Orice Stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. privitor la articolele 1-4 din prezentul protocol sau la uncle dintre aces tea. EI va intra in vigoare dupa depunerea a cinci instrumente de ratificare. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea acesteia. 2. 4.Semnare si ratificare 1. 0 declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind facuta in conformitate eu paragraful 1 din articolul 56 al conventiei. Teritoriul oricarui Stat la care se aplica prezentul Protocol. in virtutea ratificarii sau a acceptarii sale de catre respectivul Stat. sa declare. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice moment ulterior. in orice moment. Pentru oricare sernnatar care il va ratitica ulterior. si fiecare dintre teritoriile la care se aplica Protocolul in virtutea unci declaratii subscrise de respectivul stat conform prezentului articol. 2. 3. semnatari ai conventiei .periodic. Articolul 5 . Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei.Interzicerea expulzarilor colective de straini Expulzarile colective de straini sunt interzise.Aplicare teritoriala 1.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 4 . Articolul 6 . Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului . Oricare inalta parte contractanta poate. sa cornunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care ea se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respeetiva si ale caror relatii internationale ea le asigura. protocolul va intra in vigoare odata cu depunerea instrumentului de ratiticare.Raportare la Conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1-5 ale acestui protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 declaratie in virtutea paragrafului precedent poate. sa comunice 0 noua declaratie prin care sa modifice termenii oricarei declaratii anterioare sau prin care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu. ca accepta competenta Curtii de a primi cererile persoanelor fizice. referitor la unul sau mai multe teritorii viz ate in aceasta declaratie. ale organizatiilor neguvemamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. vor fi considerate ca teritorii distincte in sensul referirilor la teritoriul unui Stat facute la articolele 2 si 3.

6 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilorfundamentale. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. subsemnatii. privind abolirea pedepsei cu moartea Statele membre ale Consiliului Europei. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Artieolul 1 . Protocolul nr.Pedeapsa eu moartea in timp de razboi Un stat poate sa prevada in legislatia sa pedeapsa cu moartea pentru acte savarsite in timp de razboi sau de pericol iminent de razboi . in limbile franceza si engleza. au semnat prezentul protocol. la 16 septembrie 1963.Interzicerea derogarilnr Nici 0 derogare de la dispozitiile prezentului protocol pe temeiul articolului 15 din conventie nu este ingaduita.Interzieerea rezervelor Nici 0 rezerva Ia dispozitiiIe prezentului protocol pe temeiul articoIuIui 57 din conventie nu este admisa. Secretarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. Articolul 4 . ambele texte fiind egal autentice. nurnele celor care au ratificat in considerarea celor de mai sus. Statul respectiv va comunicasSecretarului general al Consiliului Europei dispozitiile aferente ale Icgislatiei in cauza. semnatare ale prezentului Protocol la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa si nici executat.Abolirea pedepsei eu moartea Pedeapsa cu moartea este abolita.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Europei care va notifica tuturor membrilor protocolul. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). Artieolul 3 . Considerand ca progrese1e intervenite in mai multe state membre ale Consilului Europei exprima 0 tendinta generala in favoarea abolirii pedepsei cu moartea. avand depline puteri in acest sens. 0 asemenea Artieolul 2 . . 0 asemenea pedeapsa nu va fi aplicata decat in cazurile prevazute de aceasta legislatie si conform dispozitiilor sale. Incheiat la Strasbourg.

conform dispozitilor articolului 7. depunerea oricarui instrument de tati fi care. El va fi supus ratificarii. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. Articolul 9 . de acceptare sau de aprobare. . printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei.Semnare si ratlflcare Prezentul protocol este deschis spre sernnare Statelor rnembre ale Consiliului Europei. Grice stat po ate. protocolul va intra in vigoare cu privire la acest teritoriu. semnatare ale conventiei. Pentru orice stat membru care lsi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. once semnare . Un stat membru al Consiliului Europei nu va putea sa ratifice. Tnstrumentele de ratificare. Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza datei primirii notificarii de catre secretarul general. Grice stat poate. Artlcolul 7 . in oricare moment ulterior. acesta va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei depunerii instrumentului de ratificare. Articolul 6 . sa f ratificat conventia. de acceptare sau de aprobare.Intrarea in vigoare 1. 2. in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare. b. Grice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa.Functiile depozitarului Secretarul general a1 Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului : a. 2. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. prin notificare adresata secretarului genera1.Aplicarea teritoriala 1. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei la care cinci state membre ale Consiliului Europei lsi vor fi exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol. sa cxtinda aplicarea prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat in declaratie. 3. simultan sau anterior. in prima zi a lunii care urmeaza datei prirnirii declaratiei de catre secretarul general. de acceptare sau de aprobare.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 5 . Articolul 8 . acceptarii sau aprobarii. sa accepte sau sa aprobe prezentul protocol fara ca.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-5 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta.

S1 c. notificare sau comunicare avand 0 legatura cu prezentul protocol. semnatare ale prezentului protocol. ambe1e texte fiind egal autentice. 2. au semnat prezentul protocol. Orice persoana declarata vinovata de 0 infractiune de catre un tribunal are dreptul sa ceara examinarea declaratiei de vinovatie sau a condarnnarii de catre o jurisdictie superioara. intr-un singur exemplar. Articolul2 . avand depline puteri in acest scop. orice data de intrare In vigoare a prezentului Protocol. Protocolul nr. Un strain care isi are resedinta in mod legal pe teritoriul unui Stat nu poate fi expulzat decat in temeiul executarii unei hotarari luate conform Iegii si e1 trebuie sa poata : a.Dreptulla doua grade de jurisdictie in materie penala 1. orice alt act. Incheiat la Strasbourg. in franceza si in engleza. b) si c) al acestui articol. subsemnatii. sa prezinte motivele care pledeaza irnpotriva expulzarii sale. atunci cand expulzarea este necesara in interesul ordinii publice sau se intemeiaza pe motive de securitate nationala. . d. la 28 aprilie 1983. sa ceara sa fie reprezentat in acest scop in fata autoritatilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de catre aceasta autoritate. sa ceara examinarea cazului sau. b. 7 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Statele membre ale Consiliului Europei. sunt reglementate de lege. in considerarea celor de mai sus.Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini 1. conform articolelor 5 si 8 . Exercitarea acestui drept.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). Un strain poate fi expulzat inainte de exercitarea drepturilor enumerate in paragraful 1 alineatle a). inc1usiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat. secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. Hotarate sa ia noi masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi si libertati prin Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. care va fi depus in arhivele Consiliului Europei.

conform legii si procedurii penale a statului respectiv. sau in parte. Orice stat poate. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. Dispozitiile paragrafului precedent nu irnpiedica redeschiderea procesului. pe durata casatoriei si cu prilejul desfacerii acesteia. 15 din conventie.Egalitatea intre soti Sotii se bucura de egalitate in drepturi si in responsabilitati cu caracter civil.Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara Atunci cand 0 condamnare penala definitiva este ulterior anulata sau cand este acordata gratierea.Aplicare teritoriala 1. de acceptare sau de aprobare. Prezentul articol nu impiedica Statele sa ia masurile necesare in interesul copiilor.Dreptul de a nu fl judecat sau pedepsit de doua ori 1. protocolul va intra in vigoare pentru acest teritoriu in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei . Nici 0 derogare de la prezentul articol nu este ingaduita in temeiul art. intre ei si in rclatiile cu copiii lor in ceea ce priveste casatoria. Articolul 4 . 2. sau cand eel interesat a fost judecat in prima instanta de catre cea mai inalta jurisdictie ori a fost declarat vinovat si condamnat ca urmare a unui recurs impotriva achitarii sale. Articolul 5 . 2. asa cum acestea sunt definite de lege.Conventia Europeana a Drepturilor Omului 2. in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de rati fi care. cu exceptia cazului in care se dovedeste ca nedescoperirea in timp uti! a faptului necunoscut ii este imputabila in tot. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. In oricare moment ulterior. precizand masura in care el se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice acestui sau acestor teritorii. Articolul 6 . Nimeni nu poate fi urrnarit sau pedepsit penal de catre jurisdictiile aceluiasi Stat pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotarare definitiva conform legii si procedurii penale ale aeestui Stat. daca fapte noi sau recent descoperite sau un viciu fundamental in cadrul procedurii precedente sunt de natura sa afecteze hotararea pronuntata. Articolul3 . sa extinda aplicarea prezentului protocol Ia oricare alt teritoriu descmnat in declaratic. Orices stat poate. persoana care a suferit 0 pedeapsa din cauza acestei condamnari este despagubita COnf0TI11egii ori practicii in vigoare in Statul l respectiv. pentru ca un fapt nou sau recent descoperit dovedeste ea s-a produs 0 eroare judiciara. Acest drept poate face obiectul unor exceptii in cazul infractiunilor minore. 3.

Instrumentele de ratificare. conform art. 2.Intrare in vigoare 1. 6. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza expirarii unei perioade de doua luni de la data la care sapte state membre ale Consiliului Europei lsi vor ti exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol conform dispozitiilor articolului 8. a acceptarii sau a aprobarii sale de catre statul respectiv si fiecare dintre teritoriile eu privire la care protoeolul se apliea in baza unei declaratii facute de respectivul stat. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica. acesta va intra in vigoare in prima zi a lunii care unneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data depunerii instrumentului de ratificare. Articolul 8 . Orice stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. pot fi considerate ca teritorii distincte in cazul referirii la teritoriul unui stat [acute Ia articolul 1. conform prezentului articol. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulate. . 34 din conventie. ca accepta competenta Curtii pentru a prirni cererile persoanelor fizice. El va fi supus ratificarii. Pentru orice stat membm care isi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. de acceptare sau de aprobare. in orice moment. accepta sau aproba prezentul protocol fara sa fi ratificat sirnultan sau anterior conventia. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. acceptarii sau aprobarii. privitor la articolele 1-5 din prezentul protocol.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat conventia. In virtutea ratificarii. Retragerea sau modificarea va produce efecte in prima zi a Iunii care urrneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general. 0 declaratie potrivit prezentului articol va fi considerata ea fiind in conformitate cu paragraful I din articolul 56 al conventiei. ulterior. Articolul 7 . 4.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-6 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. 3. Articolul 9 . referitor la unul sau la mai rnulte teritorii vizate in aceasta declaratie. 5. Teritoriul oricarui stat eu privire la care prezentul protocol se aplica. Orice declaratie facuta In virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa sau modificata.Conventia Europeana a Drepturilor Omului perioade de doua luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general. prin notificare adresata secretarului general. sa declare.

orice data de intrare in vigoare a prezentului protocol conform articolelor 6 si 9. d. Incheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984.coe.int) . avand depline puteri in acest scop. care va fi depus In arhivele Consiliului Europei. in limbile franceza si engleza poate fi gasita pe website-ul Curtii Europene a Drepturilor Ornului (www. incheiat la Strasbourg la 11 mai 1994 si ratificat de Romania prin legea nr. CEDO a fost ratificata prin legea nr. 79/1995. once semnare. notificare sau declaratie in legatura cu prezentul protocoL in considerarea celor de mai sus.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolu 110 . 147 din 13 iulie 1995 Varianta originala a Conventiei. depunerea oricarui instrument de ratificare. intr-un singur exemplar. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. ambele texte fiind egal autentice. de aceeptare sau aprobare c. orice alt act. 30/1994. in limbile franceza si engleza. 135 din 31 mai 1994 Textul Conventiei a fost modificat prin Protocolul I I la CEDO. publicata in MOF nr. publicata in MOF nr. b. subsemnatii.Functiile depozitaru lui Secretarul general al Consiliului Europei va notitica tuturor statelor membre ale Consiliului Europei: a. au semnat prezentul protocol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful