Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Convenda pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale amendata de Protocolul nr. 11 insotita de Protocolul aditional si de Protocoalele nr. 4, 6 si 7 Textul Conventiei fusese amendat conform dispozitiilor Protocolului nr. 3 (STE nr. 45), intrat in vigoare la 21 septembrie 1970, ale Protocolului nr. 5 (STE nr. 55), intrat in vigoare la 20 decembrie 1971 si ale Protocolului nr. 8 (STE nr. 118), intrat in vigoare la 1 ianuarie 1990. El cuprindea in plus textul Protocolului nr, 2 (STE nr. 44) care, asa cum stipuleaza in articolul 5, paragraful 3, facuse parte integranta din Conventie de la intrarea sa in vigoare pe data de 21 septernbrie 1970. Toate dispozitiile care fusesera arnendate sau adaugate prin aceste Protocoale sunt inlocuite prin Protocolul nr. 11 (SIE nr. 155), incepand cu data intrarii sale in vigoare pe data de 1 noiembrie 1998. Incepand cu aceasta data, Protocolul nr. 9 (SIE nr, 140), intrat In vigoare pe data de 1 octombrie 1994, este abrogat. Grefa Curtii Europene a Drepturilor Omului noiembrie 1998 Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, Luand in considerare Dec1aratia Universala a Drepturilor Ornului, proclamata de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 10 decembrie 1948 ; Considerand ca aceasta declaratie

urmareste sa asigure recunoasterea si aplicarea universala

si efectiva a

drepturilor pe care ea le enunta ; Considerand ca scopul Consiliului Europei este acela de a realiza 0 uniune rnai stransa intre membrii sai si ca unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop este apararea si dezvoltarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ; Reafirrnand atasarnentul Ior profund fata de aceste libertati fundamentale care constituie temelia insasi a justitiei si a pacii in lume si a caror mentinere se bazeaza in mod esential, pe de 0 parte, pe un regirn politic cu adevarat democratic, iar pe de alta parte, pe 0 conceptie eomuna si un respect comun al drepturilor ornului din care acestea decurg; Hotarate, in calitatea lor de guverne ale statelor europene animate de acelasi spirit si avand un patrimoniu comun de idealuri SI de traditii politice, de respect al libertatii si de preeminenta a drepturilor, sa ia primele masuri menite sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi enuntate in Declaratia Universala, Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1- Obligatia de a respecta drepturile omului Inaltele parti contractante recunosc oricarei persoane atlate sub jurisdictia drepturile si Iibertatile definite in Titlul I al prezentei conventii.

lor

Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Titlul I - Drepturi si libertati Articolul 2 - Dreptulla viata 1. Dreptulla viata a1 oricarei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzata cuiva in mod intentionat, dedit in executarea unei sentinte capitale pronuntate de un tribunal in cazu1 in care infractiunea este sanctionata cu aceasta pedeapsa prin lege. 2. Moartea nu este considerata ca fiind cauzata prin incalcarea acestui articol in cazurile in care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesara la forta : a. pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violentei ilegalc; b. pentm a efectua 0 ares tare lega1a sau pentm a impiedica evadarea unei persoane legal detinute ; c. pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau 0 insurectie. Articolul 3 - Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Articolul 4 - Interzicerea sclaviei si a muncii fortate 1. Nimeni nu poate fi tinut in sclavie sau in conditii de aservire. 2. Nimeni nu poate fi constrans sa execute 0 munca fortata sau obligatorie. 3. Nu se considera "munca fortata sau obligatorie" in sensul prezentului articol : a. orice munca impusa in mod normal unei persoane supuse detentiei in conditiile prevazute de articolul 5 din prezenta conventie sau in timpul in care se afla in libertate conditionata; b. orice serviciu cu caracter rnilitar sau, in cazul celor care refuza sa satisfaca serviciul militar din motive de constiinta , in tarile in care acest lUClU este recunoscut ca legitim, un alt serviciu in locul serviciului militar obligatoriu; c. orice serviciu impus in situatii de criza sau de calamitati care ameninta viata sau bunastarea comunitatii· , d. orice munca sau serviciu care face parte din obligatiile civice normale. Articolul 5 - Dreptul la libertate si la siguranta I. Grice persoana are dreptulla libertate si la siguranta, Nimeni nu poate fi Iipsit de libertatea sa, cu exceptia urmatoare1or cazuri si potrivit cailor legale: a. daca este detinut legal pe baza condamnarii pronuntate de catre un tribunal competent; b. daca a facut obiecrul unei arestari sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la 0 hotarare pronuntata , conform Iczii , de catre un tribunal b ori in vederea garantarii executarii unei obligatii prevazute de lege;

5. daca a fost arestat sau retinut in vederea aducerii sale in fata autoritatii judiciare competente. atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces 0 irnpun. in conditiile prevazute de paragraful l.lit e) din prezentul articol. in termenul eel mai scurt si intr-o limba pe care 0 intelege. hotarata pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legala. Punerea in libertate poate fi subordonata unei garantii care sa asigure prezentarea persoanei in eauza la audiere. fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in rnaterie penala indreptate imporriva sa. a unui b' toxicoman sau a unui vagabond . in interesul moralitatii. trebuie adusa de indata inaintea unui judecator sau a altui magistrat irnputernicit prin lege eu exercitarea atributiilor judi ciare si are dreptul de a fi judecata inrr-un termen rezonabil sau eliberata in cursul procedurii. de catre 0 instanta independenta si impartiala. Orice persoana lipsita de libertatea sa prin arestare sau detinere are dreptul sa introduca un recurs in fata unui tribunal. a unui alcoolic .Dreptulla un proces echitabil I. intr-o societate demo cratic a. sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta. instituita de lege. d. Orice persoana arestata trebuie sa fie informata.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. 4. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public. Orice persoana arestata sau detinuta. Articolul 6 . atunci cand exista motive verosimile de a banui ca a savarsit 0 infractiune sau cand exista motive temeinice de a crede in necesitatea de a-I impiedica sa savarseasca 0 infraetiune sau sa fuga dupa savarsirea acesteia. atunci cand. in scopul aducerii sale in fata autoritatii competente . in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale. dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia. 3. al ordinii publice ori al securitatii nationale. in . daea este yorba de detentia legala a unui minor. Orice persoana care este victima unci arestari sau a unei detineri in conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptulla reparatii. Once persoana are dreptul la judecarea In mod echitabil. e. asupra rnotivelor arestarii sale si asupra oricarei acuzatii aduse irnpotriva sa. f_ daca este vorba despre arestarea sau detentia legala a unei persoane pentm a 0 impiedica sa patrunda in mod ilegal pe teritoriu sau impotriva careia se afla in curs 0 procedura de expulzare ori de extradare. daca este yorba despre detentia legala a unei persoane susceptibile sa transmita 0 boala contazioasa a unui alienat . 2. care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil. pentru ca acesta sa statueze intr-un termen scurt asupra legalitatii detinerii sale si sa dispuna eliberarea sa daca detinerea este ilegala.

daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie. publicitatca ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei. Nimeni nu poate fi condamnat pentru 0 actiune sau 0 ormsrune care. atunci cand interese1e justitiei 0 cer. potrivit dreptului national sau international. in special. . 2. apararea ordinii si prevenirii faptelor penale. ori protejarea drepturilor si libertatilor altora. sa fie informat. in momentul savarsirii sale . protejarea sanatatii sau a moralei. Articolul 8 . Orice acuzat are. in termenul eel mai scurt. daea nu intelege sau nu vorbeste limba folosita la audiere. sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale. b. sa intrebe sau sa solieite audierea martorilor acuzarii si sa obtina citarea si audierea rnartorilor apararii in aceleasi conditii ca si rnartorii acuzarn. Orice persoana acuzata de 0 infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia sa va fi legal stabilita. Articolul 7 . nu se poate aplica 0 pedeapsa mai severa decat aeeea care era aplicabila in momentul savarsirii infractiunii. este necesara pentru seeuritatea nationala. Prezentul articol nu va aduce atingere judecarii si pcdepsirii unei persoane vinovate de 0 actiune sau de 0 omisiune care . sa fie asistat in mod gratuit de un interpret. 3. se apere el inSUS1 sau sa fie asistat de un aparator ales de el si.Conventia Europeana a Drepturilor Omului imprejurari spcciale. 2. e. De asemenea. intr-o limba pe care 0 intelege S1 in mod arnanuntit. a domieiliului sau si a corespondentei sale. asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa. siguranta publica. in momentul in care a fost savarsita. sa poata fi asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu. c. dreptul: a. d.Dreptul la respectarea vietii private si de familie 1. intr-o societate democratic a. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca constituie 0 masura care. 2. nu constituia 0 infractiune.Nici 0 pedeapsa fara lege I. bunastarea economica a tarii. era considerata infractiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de natiunile civilizate.

Libertatea de intrunire si de asociere I. apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. 2. inclusiv dreptul de a constitui cu altii sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale. de constiinta si de religie I. Prezentul articol nu interzice ca restrangeri legale sa fie impuse cxercitarii acestor drepturi de catre rnembrii fortelor armatc. Libertatea de a-si rnanifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altar restrangeri decat acelea care.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 9 . ArticolullO . in public sau in particular. care constituie masuri necesare . de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. Grice persoana are dreptul la libertatea de gandire. integritatea teritoriala sau siguranta publica. 2. Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri si responsabilitati. precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea in mod individual sau in colectiv. intr-o societate dernocratica. pentru sccuritatea nationala. protectia sanatatii sau a moralei. protectia reputatiei sau a drepturilor altora. . acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea. barbatul si femeia au dreptul de a se casatori si de a interneia 0 familie conform legislatiei nationale ce reglementeaza exercitarea acestui drept. invatarnant. Grice persoana are dreptulla Iibertatea de intrunire pasnica si la libertatea de asociere. conditii. ai politiei sau ai administratiei de stat. Articolul 12 . apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. prevazute de lege. intr-o societate dernocratica. prin cult.Dreptulla casatorie Incepand cu varsta stabilita prin lege. po ate fi supusa unor formalitati. 2. Articolul11 . pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti. protejarea sanatatii sau a rnoralei ori pentru protectia drepturilor si libertatilor ahara. prevazute de lege. constituie masuri necesare.Libertatea de gandire. de constiinta si de religie.Libertatea de exprhnare 1. practici si indeplinirea ritualurilor. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica inforrnatii ori idei fara amestecul autoritatilor publice S1 fara a tine seama de frontierc. intr-o societate dernocratica . pentru securitatea nationala. siguranta publica. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. pentru siguranta publica. a sanatatii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor si Iibertatilor altora. Grice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. protectia ordinii. constitute masuri necesare. restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege. Prezcntul articol nu impiedica statele sa supuna societatile de radiodifuziune.

Articolul14 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 13 . Aceasta trebuie. Articolul15 . un drept oarecare de a desfasura 0 activitate sau de a indeplini un act ce urmarestc distrugerea drepturilor sau a libertatilor recunoscute de prezenta conventie sau de a aduce limitari mai ample acestor drepturi S1 Iibertati decat acelea prevazute de aceasta conventie.Interzicerea dlscrtminarf Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici 0 deosebire bazata. opinii politice sau orice alte opinii. orice inalta parte contractanta poate lua rnasuri care deroga de la obligatiile prevazute de prezenta conventie. sa informeze pe secretarul general al Consiliului Europei si asupra datei la care aceste masuri au incetat a fi in vigoare si de la care dispozitiile conventiei devin din nou aplicabile. articolul 4 paragrafu1 1 si artico1ul 7. rasa. pentru un stat.Restrictii ale activitatii politice a strainilor Nici 0 dispozitie a artico1u1 10. sau un individ. chiar S1 atunci cand incalcarea s-ar datora unor persoane care au actionat in exercitarea atributiilor lor oficiale. ale carei drepturi si libertati recunoscute de prezenta conventie au fast incalcate . limba. si nici de Ia articolul 3.Derogarea in caz de stare de urgenta 1. Articolul16 . avere. . 2. Articulul17 . II si 14 nu poate fi considerata ca interzicand inaltelor parti contractante sa impuna restrangeri activitatii politice a strainilor. pe sex. apartenenta la 0 minoritate nationala. nastere sau orice alta situatie. religie.Dreptulla un recurs efectiv Orice persoana. de asemenea. origine nationala sau sociala. un grup. are dreptul sa se adreseze efectiv unei instante nationale .Interzicerea abuzului de drept Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu poate fi interpretata ca implicand. In caz de razboi sau de alt pericol public ce ameninta viata natiunii. Dispozitia precedenta nu ingaduie nici 0 derogare de 1a articolul 2. Orice inalta parte contractanta ee exercita acest drept de derogare 11inforrneaza pe deplin pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la rnasurile luate si la motivele care Ie-au determinat. culoare. eu exceptia cazului de deces rezultand din acte licite de razboi. in special. in masura stricta in care situatia 0 cere si cu conditia ca aceste masuri sa nu fie in contradictie cu alte obligatii care decurg din dreptul international. 3.

imediat dupa alegerea lor. se infiinteaza 0 Curte europeana a Drepturilor Ornului.Numarul [udecatorilor Curtea se compune dintr-un numar de judecatori egal cu eel al inaltelor parti contractante. numita in continuare "Curtea". Judecatorii sunt alesi de Adunarea Parl am entara in numele fiecarei inalte parti contractante. Titlul Il . in masura posibilului. Ei pot fi realesi.Alegerea judecatorilor I. 2. judecatorii nu pot exercita mel 0 actrvrtate incompatibila cu cerintele de independenta. nu pot fi aplicate decat in scopul pentru care ele au fost prevazute.Conditii de exercitare a functiilor 1. Aeeeasi procedura este urmata pentru a eompleta Curtea in cazul aderarii de noi inalte parti contractante S1 pentru a se ocupa locurile devenite vacante. cu rnajoritatea voturilor exprimate. de impartialitate sau de disponibilitatc impuse de 0 activitate cu caracter permanent. 2.Durata mandatului 1. sunt aduse respectivelor drepturi si libertati. 2. In cursul mandatului lor. Judecatorii lsi exercita mandatul eu titlu individual. ludecatorii al caror mandat se va incheia Ia implinirea perioadei initiale de 3 ani sunt desemnati prin tragere la sorti. de pe 0 lista de trei candidati prezentati de inalta parte contractanta. Judecatorii trebuie sa se bucure de cea mai inalta reputatie morala si sa intruneasca conditiile cerute pentru exercitarea unor inalte functiuni judiciare sau sa fie juristi avand 0 competenta recunoscuta. Articolul 22 .Limitarea foloslrli restrangerllur drepturllor Restrictiile care. Aceasta va functiona permanent. 3. Pentru a asigura.Curtea Europeana a Drepturilor Omului Articolul 19 . Articolul 20 . Judecatorii sunt alesi pentru 0 durata de 6 ani. potrivit prezentei conventii. Articolul23 . mandatele unei jumatati din numarul judecatorilor descmnati Ia prima alegere se vor incheia la implinirea a 3 ani. Articolul 21 . orice problema ridicata in aplicarea acestui paragraf este rezolvata de catre Curte. Totusi.Infiintarea Curtii Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru inaltele parti contractante din prezenta conventie S1 din protocoalele sale. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 18 . reinnoirea mandatelor unei jumatati . 3.

fara ca totusi ea sa poata depasi 9 ani sau sa fie mai mica de 3 ani. care pot fi realesi. alege greficrul si unu1 sau mai multi grefieri adjuncti.Conventia Europeana a Drepturilor Omului din numarul judecatorilor 1a fiecare trei ani.Revocarea Un judecator nu poate fi revocat din functiile sale decat daca ceilalti judecatori decid. Adunarea Parlamentara poate. b. 6. Judecatorii raman in functie pana la inlocuirea lor. inainte de a proceda 1a orice a1egere uIterioara. sa decida ca unu1 sau mai muIte mandate ale judecatorilor ce urmeaza sa fie alesi sa aiba 0 alta durata decat cea de 6 ani.Comitete. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei.Grefa si secretari juridici Curtea dispune de 0 grefa ale carei sarcini si organizare sunt stabilite prin regulamentul Curtii. 7 Articolul 26 . d. 4.Adunarea plenara a Curtii Curtea reunita in Adunarea plenara a. Curtea lsi desfasoara activitatea in eomitete de trei judeeatori. repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorti. Ea este asistata de secretari juridici. 7. Pentru exarninarea cauzelor aduse inaintea sa. Judecatorul ales in nurnele unui stat-parte la Iitigiu este rnembru de drept al Carnerei si al Marii Camere. alege. in Camere de sapte judecatori si intr-o Mare Camera de saptesprezece judecatori. c. Camerele Curtii constituie comitete pentru o perioada determinata. pentru 0 durata de 3 ani. adopta regulamentul Curtii. In cazul in care trebuie atribuite mai muIte mandate si Adunarea Parlamentara aplica paragraful precedent. imediat dupa alegere. Judecatorul ales in Iocul unui judecator al carui mandat nu a expirat va duce la sfarsit mandatul predecesorului sau. Articolul 25 . Articolul 27 . 2. pe presedintele sau si pe unul sau doi vicepresedinti. si e. Mandatul judecatorilor se incheie atunci cand ei implinesc varsta de 70 de ani. ei pot fi realesi . constituie Camere pentru 0 perioada determinata . acest stat-parte desemneaza 0 persoana care . Ei continua totusi sa se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizati. ca el a incetat sa corespunda conditiilor necesare. alege presedintii camerelor Curtii. 5. Articolul 24 . Camere si Marea Camera I . in cazul absentci accstui judecator sau atunci cand el nu-si poate desfasura aetivitatea. eu maj oritate de doua treimi.

Fac. sa declare inadmisibila sau sa scoata de pe rol 0 cerere individuala . prin vot unanirn. examineaza cererile de aviz consultativ introduse in virtutea art.Atributii ale Marii Camere M area Camera a. In caz de contestare a competentei sale. decizia asupra admisibilitatii este luata in mod separat.Conventia Europeana a Drepturilor Omului sa activeze In calitate de judecator. atunci cand 0 astfel de decizie poate fi luata fara 0 examinare complementara. presedintii Camerelor si alti judecatori dcsemnati conform rcgulamcntului Curtii. 0 Camera se pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor introduse de state in virtute a articolului 33. in afara cazului in care una dintre parti se opune la aceasta. de asemenea. 3. Competenta Curtii acopera toate problemele privind interpretarea si aplicarea conventiei si a protocoalelor sale. atat timp cat nu a pronuntat hotararea sa. 0 Camera se poate pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor individuale introduse in virtutea articolului 34.Decizii ale Camerelor asupra admisibilitatii si fondului 1. In afara unei decizii contrare a Curtii in cazuri exceptionale. cu exceptia presedintelui Carnerei si a judecatorului ales in numele statului-parte interesat. Articolul 32 . 2. vicepresedintii. Articolul 29 . introdusa in virtute a articolului 34 . nici unjudecator al camerei care a emis hotarirea nu poate face parte din aceasta. care ii sunt supuse in conditiile prevazute in articolele 33. Articolul 30 . si b. sa se desesizeze in favoarea Marii Camere. Articolul 31 . atunci cand cauza i-a fost deferita de Camera in virtutea art.Desesizarea in favoarea Marii Camere In cazul in care cauza adusa inaintea unei Camere ridica 0 problema grava privitoare la interpretarea conventiei sau a protocoalelor sale.Competenta Curtii 1.Declaratii ale comitetelor privind inadmisibilitatea Un comitet poate. 47. Daca nici 0 decizie nu a fost luata In virtutea articolului 28. parte din Marea Camera presedintele Curtii. 34 si 47. 2. Camera poate. 3. Articolul 28 . 30 sau cand cauza i-a fost deferita in virtutea articolului 43 . Curtea hotaraste. . sau daca solutionarea unei probleme poate conduce la 0 contradictie cu 0 hotarare pronuntata anterior de Curte. se pronunta asupra cererilor introduse in virtutea articolului 33 sau a articolului 34. Cand cauza este deferita Marii Camere in virtutea articolu143. Decizia este definitiva.

Cereri individuale Curtea poate fi scsizata printr-o cerere de catre once persoana fizica. 2. Tninteresul bunei administrari a justitiei. Curtea nu retine nici 0 cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 33 . Curtea nu poate fi sesizata dedit dupa epuizarea cailor de recurs interne. si intr-un termen de 6 luni. daca a.Scuaterea de pe rol 1. sau b. presedintele Curtii poate invita orice in alta parte contractanta care nu este parte in cauza sau orice persoana interesata. in mod vadit nefondata sau abuziva. solicitantul nu doreste sa 0 mai mentina . Articolul 36 . 2. Articulul 34 . a1 carei cetatean este reclamantul. Articolul 35 . asa cum se intelege in principiile de drept international general recunoscute. Curtea declara inadmisibila mice cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. are dreptu1 de a prezenta observatii scrise si de a lua parte la audieri. In mice stadiu al procedurii. incepand cu data deciziei interne definitive. Tn mice cauza af1ata In fata une Camere sau a Mari i Carriere. 0 inalta parte contractanta. sau . Articolul 37 .Cauze interstatale Orice inalta parte contractanta poate sesiza Curtea asupra oricarei pretinse incalcari a prevederilor conventiei si ale protocoalelor sale de catre 0 alta inalta parte contractanta. sa prezinte observatii scrise sau sa ia parte la audiere. Crute a poate hotari scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cand circumstantele permit sa se traga conc1uzia ca a. atunci cand ea considera cererea incornpatibila cu dispozitiile conventiei sau ale protocoale1or sale. ea este anonima. Ea poate proceda asrfel in orice stadiu al procedurii. Curtea respinge orice cerere pe care 0 considera inadmisibila in aplicarea prezentului articol. 3. ea este in mod esential aceeasi cu 0 cerere examinata anterior de catre Curte sau deja supusa unei alte instante intemationale de ancheta sau de reglementare si daca ea nu contine fapte noi. orice organizatie neguvemamentala sau orice grup de particulari care se pretinde victima a unei incalcari de catre una dintre inaltele parti contractante a drepturilor recunoscute in conventie sau in protocoalele sale. 4.Interventia tertilor I. alta dedit reclamantul.Cunditii de admisibilitate 1. Tnaltele parti contractante se angajeaza sa nu impiedice prin nici 0 masura exercitiul eficace al acestui drept.

Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limiteaza la 0 scurta expunere a faptclor si a solutiei adoptate. Articolul 40 . motivat de circumstante exceptionale. sau c.Examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate si procedura de rezolvare pe cale amiabila 1. in afara cazului in care Curtea nu decide altfe1. Documentele depuse la grefa sunt accesibile publicului.Conventia Europeana a Drepturilor Omului b. procedeaza la examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate. Procedura descri sa la paragraful 1 litera b) este confidentiala. In cazul in care Curtea declara 0 cerere admisibila. Totusi Curtea continua examinarea cererii daca respectarea drepturilor omului garantate prin conventie si prin protocoalele sale 0 cere. 2. daca este cazul. printr-o ancheta. in afara cazului in care presedintele Curtii nu decide altfel. . 2. pentru orice alt mot iv.~ omului. Articolul 41 . 0 reparatie echitabila. Curtea acorda partii lezate. 2.Reparatie echitabila Daca Curtea dec1ara ca a avut loc 0 incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat 0 inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari.Audiere publica si acces la documente 1.Hotararlle Camerelor Hotararile Camerelor devin definitive paragraful 2. astfel cum aces tea sunt recunoscute in conventie SI III protocoalele sale. daca este cazul. Articolul39 . conform dispozitiilor articolului 44. Articolul 38 . Articolul 42 . constatat de Curte.Rezolvarea pe cale amiabila In cazul rezolvarii pe cale amiabila. impreuna cu reprezentantii partilor si. in scopul de fa se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabila. b. Curtea poate hotari repunerea pe rol a unei cereri atunci cand ea considera ca imprejurarile 0 justifica. pe baza respectarii drepturilor . continuarea examinant cererii nu se mai justifica. litigiul a fost rezolvat . ea a. Audierea este publica. se pune la dispozitia celor interesati. pentru a carei desfasurare eficienta statele interesate vor furniza toate facilitatile necesare.

Daca hotararea nu exprima in totalitate sau in parte opinia unanima a judeeatori1or. oricare judecator are dreptul sa adauge acesteia expunerea opiniei sale separate.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul43 .Avize consultative 1. niei asupra a1tor prob1eme de care Curtea sau Comitetu1 Ministrilor ar putea sa ia . atunci cand partilc declara ca ele nu vor cere retrimiterea cauzei in fata Marii Camere. Articolul 47 . Articolul 44 . Hotararea unei Camcre devine definitiva a. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de continutul sau de intinderea drepturilor si a libertatilor definite in titlul I al convcntiei si in protocoalele sale. Articolul 46 . precum S1 deciziile cafe dec1ara eererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate. in cazuri exceptionale. la eererea Comitetului Ministrilor. 2.Motivarea hotararilor si deciziilor I.Retrimiterea in fata Marii Camere 1. Hotarirea definitiva a Curtii este transmisa Comitetului Ministrilor care supravegheaza executarea ei. Curtea poate. Intr-un tennen de 3 luni de la data hotararii unei Camere. daca retrimiterea cauzei in fata Marii Camere nu a fost ceruta. sau b. 2. Marea Camera se pronunta asupra cauzei printr-o hotarire. Hotararile. Hotararea definitiva se publica.Furta obligatorie si executarea hotaririlur 1. Tn cazul in care colegiul accepta cererea. la 3 luni de la data hotaririi.Hotarart definitive 1. sa dea avize consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea conventiei si a protocoalelor sale. atunei cand Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulata potrivit articolului 43. sau 0 alta problema grava cu caracter general. 3. 2. Inaltele parti contractante se angajeaza sa se confonneze hotaririlor definitive ale Curtii in litigiile in care ele sunt parti. 2. orice parte in cauza poate. sa ceara retrimiterea cauzei in fata Marii Camere. Articolul 45 . sau c. 2. Hotararea Marii Camere este definitiva. Un colegiu de cinci judecatori ai Marii Camere accepta cererea in cazul in care cauza ridica 0 problema grava referitoare la interpretarea sau la aplicarea conventiei sau a protocoalelor sale. 3.

Cheltuieli de functionare a Curtii Cheltuielile de functionare a CU11iisunt in sarcina Consiliului Europei.Apararea drepturilor omului recunoscute Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu va fi interpretata ca Iimitand sau aducand atingere drepturilor omului si libertatilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricarei parti contractante sau oricarei alte conventii la care aceasta parte contractanta este parte. Articolul 51 . inaltele parti contractante renunta sa se . oricare judecator are dreptul sa alature acestuia expunerea opiniei sale separate. Avizul Curtii este transmis Cornitetului Ministrilor. Avizul Curtii trebuie motivat.Competenta consultativa a Curtii Curtea decide daca cererea de aviz consultativ prezentata de Comitetul Ministrilor este de competenta sa.Dispozitii diverse Articolul52 .Motivarea avizelor consultative 1. explicatiile cerute asupra felului in care dreptul sau intern asigura aplicarea efectiva a tuturor dispozitiilor acestei conventii. 3. Articolul 53 . de privilegiile si imunitatile prevazute la articolul 40 din Statutul Consiliului Europei si de acordurile incheiate in virtutea acestui articol. Articolul 48 .Competentele Comitetului Ministrilor Nici 0 dispozitie a prezentei conventii nu aduce atingere competentelor conferite Comitetului Ministrilor prin statutul Consiliului Europei. asa cum aceasta este definita de articolul 47. la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei. 2. Articolul 50 .Excluderea altor moduri de reglementare a litigiilOl' Cu exceptia unor acorduri speciale.Anchetele secretarului general Orice inalta parte contractanta va furniza. Daca avizul nu exprima in tot sau in parte opinia unanima a judecatorilor. pe timpul exercitarii functiilor lor. Articolul 55 . Decizia Comitetului Ministrilor de a cere un aviz Curtii este luata prin votul majoritatii reprezentantilor care au dreptul de a face parte din acesta. TitlullII .Privilegii si imunitati ale judecatorilor ludecatorii se bucura. 3. Articolul 49 . Articolul 54 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului cunostinta ca urmare a introducerii unui recurs prevazut in conventie.

sa formuleze 0 rezerva in legatura eu 0 dispozitie anume a conventiei. 0 inalta parte contractanta nu poate denunta prezenta conventie decat dupa expirarea unui tennen de cinci ani incepand cu data intrarii in vigoare a conventiei in ceea ce 0 priveste si prin intermediul unui preaviz de sase Iuni. referitor la unul sau mai multe teritorii vizate in aeeasta declaratie. Articolul 57 . in momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratifieare. conform articolului 34 din conventic. ea aceepta competenta Curtii pentru a lua cunostinta de cererile persoanelor fizice. Tn respectivele teritorii.Aplicare terttoriala 1. ar fi fost comis de ea anterior datei Ia care denuntarea isi produce efectele. Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate in termenii prezentului articol. tuturor sau unuia dintre teritoriile ale caror relatii intemationale elle asigura. Grice stat care a facut 0 declaratie conform primului paragraf din acest articol poate ulterior. sa declare. putand constitui 0 incalcare a acestor obligatii. Orice stat poate. dispozitiile prezentei conventii vor f aplicate tinand seama de necesitatile locale. 2. in masura in care 0 lege atunci in vigoare pe teritoriul sau nu este conforma cu aceasta dispozitie.Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevaleze de tratate. conventii sau declaratii in vigoare incheiate intre ele in scopul de a supune. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. care informeaza despre aceasta celelalte parti contractante. 3. dat printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Articolul 58 . Oricare stat poate. sub rezerva paragrafului 4 al prezentului articol. Sub aceeasi rezerva ar inceta de a mai fi parte la prezenta conventie orice parte . Articolul 56 . ca prezenta conventie se va aplica. 2. un diferend nascut din interpretarea sau aplicarea prezentei Conventii. in orice moment. Aceasta denuntare nu poate avea drept efect sa dezlege inalta parte contractanta interesata de obligatiile continute in prezenta conventie in ceea ce priveste orice fapt care. unui mod de reglementare altul decat cele prevazute in susnumita Conventie. Conventia se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate In notificare incepand cu a 30-a zi socotita de la data Ia care secretarul general al Consil iului Europei va fi primit aceasta notificare.Rezerve 1. 4. 2. prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. 4. Orice rezerva emisa conform prezentului articol necesita 0 scurta expunere privind legea in cauza.Denuntare 1. in momentul ratificarii sau in orice alt moment ulterior sa declare. ca plangere.

Ea va fi ratificata. Incheiata la Rorna. membre ale Consiliului Europei. Prezenta conventie va intra in vigoare dupa depunerea a zece instrumente de ratificare. Secretarul general al Consil iului Europei va notifica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea in vigoare a conventiei.Semnare si ratificare 1. Pentru orice semnatar care 0 va ratifica ulterior. precum S1 depunerea oricarui instrument de ratificare intervenita ulterior. Ratificarile vor fi depuse la secretaml general al Consiliului Europei. Hotarate sa ia masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. 2. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altar contributii. numele inaltelor parti contractante care au ratificat-o. Protocolul aditional la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Guvemele semnatare. altele decat cele care sunt deja inscrise in titlul Tal Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. Prezenta conventie este deschisa spre semnare membrilor Consiliului Europei. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . secretarul general va transrnite copie ccrtificata tuturor sernnatarilor. Articolul 59 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului contractanta care ar inceta de a mai fi membru al Consiliului Europei. conventia va intra in vigoare din momentul depunerii instrumentului de ratificare. . ambele texte fiind egal autentice. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Conventia poate fi denuntata conform dispozitiilor paragrafelor precedente in ceea ce priveste orice teritoriu pentru care ea a fost declarata aplicabila potrivit articolului 56. 3. sau a amenzilor. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). la 4 noiembrie 1950. 4. in franceza si in engleza. 4.Protectia proprietatii Grice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Articolul 5 . in exercitarea functiilor pe care si Ie va asurna ill domeniul educatiei si al invatamantului. semnatari ai conventiei .Aplicare teritoriala Orice inalta parte contractanta poate. Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 dec1aratie in virtutea paragrafului precedent poate. 2. dupa un anumit interval de timp. ArticoluI 4 .Raportare la conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1. alegeri libere cu vot secret. care va notifica tuturor mernbrilor numcle celor care au ratificat protocolul.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. in conditiile care asigura libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului Iegislativ.Dreptulla alegeri lib ere Inaltele parti contractante se angajeaza sa organizeze. sa comunice 0 noua declaratie care sa rnodifice termenii oricarei declaratii anterioare sau care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol eu privire la un anumit teritoriu. Articolul 6 . 3 si 4 din acest protocol ca articole aditiona1e 1a conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. Pentru orice semnatar care 11va ratifica ulterior. Statul. va respecta dreptul parintilor de a asigura aceasta educatie si acest invatamant conform convingerilor lor religioase si filozofice. la intervale rezonabile. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice alt moment ulterior. sa comunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care aceasta se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respectiva si ale caror relatii intemationale aceasta Ie asigura.Dreptulla instruire Nimanui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 2 . El va intra in vigoare dupa depunerea a zeee instrumente de ratificare. Articolul3 . el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea aeesteia. o declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind in confonnitate cu paragrafull din articolul 56 al conventiei. . protocolul va intra in vigoare odata eu depunerea instrumentului de ratificare.

ori pentru protejarea drepturilor S1 Iibertatilor altora. Orice persoana este libera sa paraseasca orice tara. prevenirea faptelor penale. Secrctarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare.Interzicerea expulzarii propriilor cetateni 1. semnat la Paris la 20 martie 1952. . Protocolul nr.Libertatea de circulatie 1. membre ale Consiliului Europei. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia") si in articolele 1-3 din primul Protocol aditional la Conventie. intr-un singur exemplar care va f depus In arhivele Consiliului Europei. Oricine se gaseste in mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul sa circule in mod liber si sa-si aleaga in mod liber resedinta sa. altele decat cele care sunt deja inscrise In titlul I al Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. sa faca obiectul unor restrangeri care.Interzicerea privarii de libertate pentru datorii Nirneni nu poate fi privat de Iibertatea sa pentru singurul motiv ca nu este in masura sa execute 0 obligatie contractuala. Drepturile recunoscute in paragraful 1 pot. sunt justificate de interesul public intr-o societate democratica. constituie masuri necesare. 3. prevazute de lege.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Tncheiat la Paris la 20 rnartie 1952. 2. Articolul 3 . siguranta publica. recunoscdnd anumite drepturi si libertati. protectia sanatatii sau a moralei. 5. allele decdt ccle care Jigureaza deja in Conventic si in primul Protocol aditional la Conventie Guvemele semnatare. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . 2. de asernenea. pentru securitatea nationala. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. In franceza si engleza. Nimeni nu poate fi expulzat printr-o masura individual a sau colectiva. prevazute de lege. Articolul 2 . in anumite zone determinate. arnbele texte fiind egal autentice. intr-o societate democratica. inclusiv pe a sa. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al carui cetatean este. mentinerea ordinii publice. Hotarate sa ia rnasuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. de pe teritoriul statului al carui cetatan este. 4 La Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale.

5. sa cornunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care ea se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respeetiva si ale caror relatii internationale ea le asigura. ulterior. privitor la articolele 1-4 din prezentul protocol sau la uncle dintre aces tea. 3. in virtutea ratificarii sau a acceptarii sale de catre respectivul Stat. Articolul 7 .Semnare si ratificare 1. si fiecare dintre teritoriile la care se aplica Protocolul in virtutea unci declaratii subscrise de respectivul stat conform prezentului articol. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului . Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 declaratie in virtutea paragrafului precedent poate. Teritoriul oricarui Stat la care se aplica prezentul Protocol. sa comunice 0 noua declaratie prin care sa modifice termenii oricarei declaratii anterioare sau prin care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu. Orice Stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. ale organizatiilor neguvemamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. in orice moment. Articolul 5 .Interzicerea expulzarilor colective de straini Expulzarile colective de straini sunt interzise. Oricare inalta parte contractanta poate. conform articolului 34 din conventie. 2. ca accepta competenta Curtii de a primi cererile persoanelor fizice. Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 4 .periodic. vor fi considerate ca teritorii distincte in sensul referirilor la teritoriul unui Stat facute la articolele 2 si 3. semnatari ai conventiei .Raportare la Conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1-5 ale acestui protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. 0 declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind facuta in conformitate eu paragraful 1 din articolul 56 al conventiei. protocolul va intra in vigoare odata cu depunerea instrumentului de ratiticare. 4. 2. referitor la unul sau mai multe teritorii viz ate in aceasta declaratie. Articolul 6 . sa declare. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice moment ulterior. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea acesteia. EI va intra in vigoare dupa depunerea a cinci instrumente de ratificare.Aplicare teritoriala 1. Pentru oricare sernnatar care il va ratitica ulterior.

Articolul 4 .Interzieerea rezervelor Nici 0 rezerva Ia dispozitiiIe prezentului protocol pe temeiul articoIuIui 57 din conventie nu este admisa. privind abolirea pedepsei cu moartea Statele membre ale Consiliului Europei. 6 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilorfundamentale. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Protocolul nr. nurnele celor care au ratificat in considerarea celor de mai sus. 0 asemenea pedeapsa nu va fi aplicata decat in cazurile prevazute de aceasta legislatie si conform dispozitiilor sale.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Europei care va notifica tuturor membrilor protocolul. ambele texte fiind egal autentice. Secretarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. 0 asemenea Artieolul 2 . la 16 septembrie 1963. Considerand ca progrese1e intervenite in mai multe state membre ale Consilului Europei exprima 0 tendinta generala in favoarea abolirii pedepsei cu moartea. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). semnatare ale prezentului Protocol la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. Artieolul 3 . .Pedeapsa eu moartea in timp de razboi Un stat poate sa prevada in legislatia sa pedeapsa cu moartea pentru acte savarsite in timp de razboi sau de pericol iminent de razboi . Incheiat la Strasbourg. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Artieolul 1 . au semnat prezentul protocol.Abolirea pedepsei eu moartea Pedeapsa cu moartea este abolita. subsemnatii. in limbile franceza si engleza. Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa si nici executat. Statul respectiv va comunicasSecretarului general al Consiliului Europei dispozitiile aferente ale Icgislatiei in cauza.Interzicerea derogarilnr Nici 0 derogare de la dispozitiile prezentului protocol pe temeiul articolului 15 din conventie nu este ingaduita. avand depline puteri in acest sens.

Articolul 8 . Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei la care cinci state membre ale Consiliului Europei lsi vor fi exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol. acesta va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei depunerii instrumentului de ratificare. semnatare ale conventiei. b. 2. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. Artlcolul 7 . simultan sau anterior.Semnare si ratlflcare Prezentul protocol este deschis spre sernnare Statelor rnembre ale Consiliului Europei. Grice stat poate. in prima zi a lunii care urmeaza datei prirnirii declaratiei de catre secretarul general. de acceptare sau de aprobare. de acceptare sau de aprobare. El va fi supus ratificarii. once semnare .Aplicarea teritoriala 1. prin notificare adresata secretarului genera1. Articolul 6 . 2. Grice stat po ate. sa accepte sau sa aprobe prezentul protocol fara ca. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. Un stat membru al Consiliului Europei nu va putea sa ratifice. . in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare. protocolul va intra in vigoare cu privire la acest teritoriu. Articolul 9 . sa f ratificat conventia.Intrarea in vigoare 1. Grice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa. sa cxtinda aplicarea prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat in declaratie.Functiile depozitarului Secretarul general a1 Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului : a. depunerea oricarui instrument de tati fi care.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-5 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. conform dispozitilor articolului 7. in oricare moment ulterior.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 5 . de acceptare sau de aprobare. Pentru orice stat membru care lsi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. 3. acceptarii sau aprobarii. Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza datei primirii notificarii de catre secretarul general. Tnstrumentele de ratificare.

ambe1e texte fiind egal autentice. Hotarate sa ia noi masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi si libertati prin Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. avand depline puteri in acest scop. inc1usiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat. orice data de intrare In vigoare a prezentului Protocol. d. semnatare ale prezentului protocol. Incheiat la Strasbourg. sunt reglementate de lege. 2. Protocolul nr. intr-un singur exemplar.Dreptulla doua grade de jurisdictie in materie penala 1. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). b) si c) al acestui articol. atunci cand expulzarea este necesara in interesul ordinii publice sau se intemeiaza pe motive de securitate nationala.Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini 1. sa ceara examinarea cazului sau. sa ceara sa fie reprezentat in acest scop in fata autoritatilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de catre aceasta autoritate. . 7 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Statele membre ale Consiliului Europei. in franceza si in engleza.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. la 28 aprilie 1983. Un strain care isi are resedinta in mod legal pe teritoriul unui Stat nu poate fi expulzat decat in temeiul executarii unei hotarari luate conform Iegii si e1 trebuie sa poata : a. in considerarea celor de mai sus. secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Articolul2 . conform articolelor 5 si 8 . Un strain poate fi expulzat inainte de exercitarea drepturilor enumerate in paragraful 1 alineatle a). orice alt act. au semnat prezentul protocol. notificare sau comunicare avand 0 legatura cu prezentul protocol. S1 c. b. Exercitarea acestui drept. Orice persoana declarata vinovata de 0 infractiune de catre un tribunal are dreptul sa ceara examinarea declaratiei de vinovatie sau a condarnnarii de catre o jurisdictie superioara. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . subsemnatii. sa prezinte motivele care pledeaza irnpotriva expulzarii sale.

de acceptare sau de aprobare.Conventia Europeana a Drepturilor Omului 2.Aplicare teritoriala 1. 2. pentru ca un fapt nou sau recent descoperit dovedeste ea s-a produs 0 eroare judiciara. Orice stat poate. sau in parte. 2. Dispozitiile paragrafului precedent nu irnpiedica redeschiderea procesului. sau cand eel interesat a fost judecat in prima instanta de catre cea mai inalta jurisdictie ori a fost declarat vinovat si condamnat ca urmare a unui recurs impotriva achitarii sale. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. Prezentul articol nu impiedica Statele sa ia masurile necesare in interesul copiilor. Articolul 5 . Articolul3 . in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de rati fi care. conform legii si procedurii penale a statului respectiv. Articolul 4 .Egalitatea intre soti Sotii se bucura de egalitate in drepturi si in responsabilitati cu caracter civil. persoana care a suferit 0 pedeapsa din cauza acestei condamnari este despagubita COnf0TI11egii ori practicii in vigoare in Statul l respectiv. cu exceptia cazului in care se dovedeste ca nedescoperirea in timp uti! a faptului necunoscut ii este imputabila in tot. asa cum acestea sunt definite de lege.Dreptul de a nu fl judecat sau pedepsit de doua ori 1. Articolul 6 . pe durata casatoriei si cu prilejul desfacerii acesteia.Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara Atunci cand 0 condamnare penala definitiva este ulterior anulata sau cand este acordata gratierea. daca fapte noi sau recent descoperite sau un viciu fundamental in cadrul procedurii precedente sunt de natura sa afecteze hotararea pronuntata. protocolul va intra in vigoare pentru acest teritoriu in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei . precizand masura in care el se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice acestui sau acestor teritorii. Acest drept poate face obiectul unor exceptii in cazul infractiunilor minore. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. 15 din conventie. sa extinda aplicarea prezentului protocol Ia oricare alt teritoriu descmnat in declaratic. Orices stat poate. 3. intre ei si in rclatiile cu copiii lor in ceea ce priveste casatoria. In oricare moment ulterior. Nimeni nu poate fi urrnarit sau pedepsit penal de catre jurisdictiile aceluiasi Stat pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotarare definitiva conform legii si procedurii penale ale aeestui Stat. Nici 0 derogare de la prezentul articol nu este ingaduita in temeiul art.

ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulate. 5. prin notificare adresata secretarului general. Pentru orice stat membm care isi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. a acceptarii sau a aprobarii sale de catre statul respectiv si fiecare dintre teritoriile eu privire la care protoeolul se apliea in baza unei declaratii facute de respectivul stat. Orice declaratie facuta In virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa sau modificata. Articolul 7 . privitor la articolele 1-5 din prezentul protocol. 6.Conventia Europeana a Drepturilor Omului perioade de doua luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general. referitor la unul sau la mai rnulte teritorii vizate in aceasta declaratie. . 34 din conventie. 0 declaratie potrivit prezentului articol va fi considerata ea fiind in conformitate cu paragraful I din articolul 56 al conventiei. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza expirarii unei perioade de doua luni de la data la care sapte state membre ale Consiliului Europei lsi vor ti exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol conform dispozitiilor articolului 8. Orice stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat conventia. 3.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-6 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. accepta sau aproba prezentul protocol fara sa fi ratificat sirnultan sau anterior conventia. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. conform art. Retragerea sau modificarea va produce efecte in prima zi a Iunii care urrneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.Intrare in vigoare 1. pot fi considerate ca teritorii distincte in cazul referirii la teritoriul unui stat [acute Ia articolul 1. in orice moment. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. 2. acesta va intra in vigoare in prima zi a lunii care unneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data depunerii instrumentului de ratificare. 4. ca accepta competenta Curtii pentru a prirni cererile persoanelor fizice. acceptarii sau aprobarii. sa declare. El va fi supus ratificarii. Articolul 8 . conform prezentului articol. ulterior. Instrumentele de ratificare. de acceptare sau de aprobare. In virtutea ratificarii. Articolul 9 . Teritoriul oricarui stat eu privire la care prezentul protocol se aplica. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica.

int) . Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. 147 din 13 iulie 1995 Varianta originala a Conventiei. b. avand depline puteri in acest scop.Functiile depozitaru lui Secretarul general al Consiliului Europei va notitica tuturor statelor membre ale Consiliului Europei: a. notificare sau declaratie in legatura cu prezentul protocoL in considerarea celor de mai sus. publicata in MOF nr. publicata in MOF nr. orice alt act. orice data de intrare in vigoare a prezentului protocol conform articolelor 6 si 9. Incheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984. de aceeptare sau aprobare c. in limbile franceza si engleza poate fi gasita pe website-ul Curtii Europene a Drepturilor Ornului (www. in limbile franceza si engleza. care va fi depus In arhivele Consiliului Europei. subsemnatii. intr-un singur exemplar. au semnat prezentul protocol.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolu 110 .coe. depunerea oricarui instrument de ratificare. 79/1995. d. ambele texte fiind egal autentice. 135 din 31 mai 1994 Textul Conventiei a fost modificat prin Protocolul I I la CEDO. 30/1994. once semnare. incheiat la Strasbourg la 11 mai 1994 si ratificat de Romania prin legea nr. CEDO a fost ratificata prin legea nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful