Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Convenda pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale amendata de Protocolul nr. 11 insotita de Protocolul aditional si de Protocoalele nr. 4, 6 si 7 Textul Conventiei fusese amendat conform dispozitiilor Protocolului nr. 3 (STE nr. 45), intrat in vigoare la 21 septembrie 1970, ale Protocolului nr. 5 (STE nr. 55), intrat in vigoare la 20 decembrie 1971 si ale Protocolului nr. 8 (STE nr. 118), intrat in vigoare la 1 ianuarie 1990. El cuprindea in plus textul Protocolului nr, 2 (STE nr. 44) care, asa cum stipuleaza in articolul 5, paragraful 3, facuse parte integranta din Conventie de la intrarea sa in vigoare pe data de 21 septernbrie 1970. Toate dispozitiile care fusesera arnendate sau adaugate prin aceste Protocoale sunt inlocuite prin Protocolul nr. 11 (SIE nr. 155), incepand cu data intrarii sale in vigoare pe data de 1 noiembrie 1998. Incepand cu aceasta data, Protocolul nr. 9 (SIE nr, 140), intrat In vigoare pe data de 1 octombrie 1994, este abrogat. Grefa Curtii Europene a Drepturilor Omului noiembrie 1998 Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, Luand in considerare Dec1aratia Universala a Drepturilor Ornului, proclamata de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 10 decembrie 1948 ; Considerand ca aceasta declaratie

urmareste sa asigure recunoasterea si aplicarea universala

si efectiva a

drepturilor pe care ea le enunta ; Considerand ca scopul Consiliului Europei este acela de a realiza 0 uniune rnai stransa intre membrii sai si ca unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop este apararea si dezvoltarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ; Reafirrnand atasarnentul Ior profund fata de aceste libertati fundamentale care constituie temelia insasi a justitiei si a pacii in lume si a caror mentinere se bazeaza in mod esential, pe de 0 parte, pe un regirn politic cu adevarat democratic, iar pe de alta parte, pe 0 conceptie eomuna si un respect comun al drepturilor ornului din care acestea decurg; Hotarate, in calitatea lor de guverne ale statelor europene animate de acelasi spirit si avand un patrimoniu comun de idealuri SI de traditii politice, de respect al libertatii si de preeminenta a drepturilor, sa ia primele masuri menite sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi enuntate in Declaratia Universala, Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1- Obligatia de a respecta drepturile omului Inaltele parti contractante recunosc oricarei persoane atlate sub jurisdictia drepturile si Iibertatile definite in Titlul I al prezentei conventii.

lor

Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Titlul I - Drepturi si libertati Articolul 2 - Dreptulla viata 1. Dreptulla viata a1 oricarei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzata cuiva in mod intentionat, dedit in executarea unei sentinte capitale pronuntate de un tribunal in cazu1 in care infractiunea este sanctionata cu aceasta pedeapsa prin lege. 2. Moartea nu este considerata ca fiind cauzata prin incalcarea acestui articol in cazurile in care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesara la forta : a. pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violentei ilegalc; b. pentm a efectua 0 ares tare lega1a sau pentm a impiedica evadarea unei persoane legal detinute ; c. pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau 0 insurectie. Articolul 3 - Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Articolul 4 - Interzicerea sclaviei si a muncii fortate 1. Nimeni nu poate fi tinut in sclavie sau in conditii de aservire. 2. Nimeni nu poate fi constrans sa execute 0 munca fortata sau obligatorie. 3. Nu se considera "munca fortata sau obligatorie" in sensul prezentului articol : a. orice munca impusa in mod normal unei persoane supuse detentiei in conditiile prevazute de articolul 5 din prezenta conventie sau in timpul in care se afla in libertate conditionata; b. orice serviciu cu caracter rnilitar sau, in cazul celor care refuza sa satisfaca serviciul militar din motive de constiinta , in tarile in care acest lUClU este recunoscut ca legitim, un alt serviciu in locul serviciului militar obligatoriu; c. orice serviciu impus in situatii de criza sau de calamitati care ameninta viata sau bunastarea comunitatii· , d. orice munca sau serviciu care face parte din obligatiile civice normale. Articolul 5 - Dreptul la libertate si la siguranta I. Grice persoana are dreptulla libertate si la siguranta, Nimeni nu poate fi Iipsit de libertatea sa, cu exceptia urmatoare1or cazuri si potrivit cailor legale: a. daca este detinut legal pe baza condamnarii pronuntate de catre un tribunal competent; b. daca a facut obiecrul unei arestari sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la 0 hotarare pronuntata , conform Iczii , de catre un tribunal b ori in vederea garantarii executarii unei obligatii prevazute de lege;

instituita de lege. Orice persoana lipsita de libertatea sa prin arestare sau detinere are dreptul sa introduca un recurs in fata unui tribunal. pentru ca acesta sa statueze intr-un termen scurt asupra legalitatii detinerii sale si sa dispuna eliberarea sa daca detinerea este ilegala. daca este yorba despre detentia legala a unei persoane susceptibile sa transmita 0 boala contazioasa a unui alienat . asupra rnotivelor arestarii sale si asupra oricarei acuzatii aduse irnpotriva sa. care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. in interesul moralitatii. al ordinii publice ori al securitatii nationale. Articolul 6 . a unui b' toxicoman sau a unui vagabond . in conditiile prevazute de paragraful l. 3. e. in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale. atunci cand exista motive verosimile de a banui ca a savarsit 0 infractiune sau cand exista motive temeinice de a crede in necesitatea de a-I impiedica sa savarseasca 0 infraetiune sau sa fuga dupa savarsirea acesteia.Dreptulla un proces echitabil I. f_ daca este vorba despre arestarea sau detentia legala a unei persoane pentm a 0 impiedica sa patrunda in mod ilegal pe teritoriu sau impotriva careia se afla in curs 0 procedura de expulzare ori de extradare. a unui alcoolic . atunci cand. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public. Orice persoana arestata trebuie sa fie informata. trebuie adusa de indata inaintea unui judecator sau a altui magistrat irnputernicit prin lege eu exercitarea atributiilor judi ciare si are dreptul de a fi judecata inrr-un termen rezonabil sau eliberata in cursul procedurii. 5. Orice persoana arestata sau detinuta. in .lit e) din prezentul articol. 4. atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces 0 irnpun. in scopul aducerii sale in fata autoritatii competente . Once persoana are dreptul la judecarea In mod echitabil. daca a fost arestat sau retinut in vederea aducerii sale in fata autoritatii judiciare competente. Orice persoana care este victima unci arestari sau a unei detineri in conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptulla reparatii. Punerea in libertate poate fi subordonata unei garantii care sa asigure prezentarea persoanei in eauza la audiere. de catre 0 instanta independenta si impartiala. hotarata pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legala. in termenul eel mai scurt si intr-o limba pe care 0 intelege. fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in rnaterie penala indreptate imporriva sa. dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia. intr-o societate demo cratic a. d. daea este yorba de detentia legala a unui minor. 2. sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta.

sa intrebe sau sa solieite audierea martorilor acuzarii si sa obtina citarea si audierea rnartorilor apararii in aceleasi conditii ca si rnartorii acuzarn. c. Prezentul articol nu va aduce atingere judecarii si pcdepsirii unei persoane vinovate de 0 actiune sau de 0 omisiune care . Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca constituie 0 masura care. 2. asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa. Articolul 7 . intr-o limba pe care 0 intelege S1 in mod arnanuntit. atunci cand interese1e justitiei 0 cer. nu se poate aplica 0 pedeapsa mai severa decat aeeea care era aplicabila in momentul savarsirii infractiunii. ori protejarea drepturilor si libertatilor altora. era considerata infractiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de natiunile civilizate. dreptul: a. Orice persoana acuzata de 0 infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia sa va fi legal stabilita. bunastarea economica a tarii. sa fie asistat in mod gratuit de un interpret. b. se apere el inSUS1 sau sa fie asistat de un aparator ales de el si. sa fie informat. . Nimeni nu poate fi condamnat pentru 0 actiune sau 0 ormsrune care. nu constituia 0 infractiune. publicitatca ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei.Dreptul la respectarea vietii private si de familie 1. este necesara pentru seeuritatea nationala. protejarea sanatatii sau a moralei. sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale. 2. d.Nici 0 pedeapsa fara lege I. intr-o societate democratic a. siguranta publica. 3. a domieiliului sau si a corespondentei sale. Articolul 8 . Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie. 2. daea nu intelege sau nu vorbeste limba folosita la audiere. in special. sa poata fi asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu. in termenul eel mai scurt. in momentul savarsirii sale . De asemenea. Orice acuzat are. potrivit dreptului national sau international. apararea ordinii si prevenirii faptelor penale. in momentul in care a fost savarsita.Conventia Europeana a Drepturilor Omului imprejurari spcciale. e. daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator.

pentru siguranta publica. de constiinta si de religie. Libertatea de a-si rnanifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altar restrangeri decat acelea care. Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri si responsabilitati. intr-o societate dernocratica. apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. Prezcntul articol nu impiedica statele sa supuna societatile de radiodifuziune. pentru sccuritatea nationala. inclusiv dreptul de a constitui cu altii sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale. de constiinta si de religie I. Prezentul articol nu interzice ca restrangeri legale sa fie impuse cxercitarii acestor drepturi de catre rnembrii fortelor armatc. barbatul si femeia au dreptul de a se casatori si de a interneia 0 familie conform legislatiei nationale ce reglementeaza exercitarea acestui drept. integritatea teritoriala sau siguranta publica. precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea in mod individual sau in colectiv. ArticolullO . pentru securitatea nationala. 2. prevazute de lege. invatarnant. pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti. siguranta publica. intr-o societate dernocratica. in public sau in particular. protejarea sanatatii sau a rnoralei ori pentru protectia drepturilor si libertatilor ahara.Libertatea de exprhnare 1.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 9 . protectia ordinii. practici si indeplinirea ritualurilor. constitute masuri necesare.Dreptulla casatorie Incepand cu varsta stabilita prin lege. Grice persoana are dreptulla Iibertatea de intrunire pasnica si la libertatea de asociere. conditii. a sanatatii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor si Iibertatilor altora. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica inforrnatii ori idei fara amestecul autoritatilor publice S1 fara a tine seama de frontierc. acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea. apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. care constituie masuri necesare . ai politiei sau ai administratiei de stat. Grice persoana are dreptul la libertatea de gandire. 2. 2. intr-o societate dernocratica . po ate fi supusa unor formalitati. prin cult. protectia reputatiei sau a drepturilor altora. prevazute de lege. protectia sanatatii sau a moralei. restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege. Articolul11 . Grice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. constituie masuri necesare. de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. .Libertatea de gandire. Articolul 12 .Libertatea de intrunire si de asociere I.

Articolul16 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 13 . pentru un stat. de asemenea. II si 14 nu poate fi considerata ca interzicand inaltelor parti contractante sa impuna restrangeri activitatii politice a strainilor. un drept oarecare de a desfasura 0 activitate sau de a indeplini un act ce urmarestc distrugerea drepturilor sau a libertatilor recunoscute de prezenta conventie sau de a aduce limitari mai ample acestor drepturi S1 Iibertati decat acelea prevazute de aceasta conventie. culoare. apartenenta la 0 minoritate nationala. In caz de razboi sau de alt pericol public ce ameninta viata natiunii. chiar S1 atunci cand incalcarea s-ar datora unor persoane care au actionat in exercitarea atributiilor lor oficiale. are dreptul sa se adreseze efectiv unei instante nationale . 3. Orice inalta parte contractanta ee exercita acest drept de derogare 11inforrneaza pe deplin pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la rnasurile luate si la motivele care Ie-au determinat.Dreptulla un recurs efectiv Orice persoana.Interzicerea abuzului de drept Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu poate fi interpretata ca implicand. in special. Dispozitia precedenta nu ingaduie nici 0 derogare de 1a articolul 2. Aceasta trebuie.Restrictii ale activitatii politice a strainilor Nici 0 dispozitie a artico1u1 10. Articolul15 . ale carei drepturi si libertati recunoscute de prezenta conventie au fast incalcate . un grup.Derogarea in caz de stare de urgenta 1. origine nationala sau sociala. sa informeze pe secretarul general al Consiliului Europei si asupra datei la care aceste masuri au incetat a fi in vigoare si de la care dispozitiile conventiei devin din nou aplicabile. religie. . in masura stricta in care situatia 0 cere si cu conditia ca aceste masuri sa nu fie in contradictie cu alte obligatii care decurg din dreptul international. limba. Articulul17 . articolul 4 paragrafu1 1 si artico1ul 7.Interzicerea dlscrtminarf Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici 0 deosebire bazata. eu exceptia cazului de deces rezultand din acte licite de razboi. 2. pe sex. rasa. nastere sau orice alta situatie. sau un individ. si nici de Ia articolul 3. opinii politice sau orice alte opinii. Articolul14 . avere. orice inalta parte contractanta poate lua rnasuri care deroga de la obligatiile prevazute de prezenta conventie.

in masura posibilului. In cursul mandatului lor. imediat dupa alegerea lor.Conditii de exercitare a functiilor 1.Curtea Europeana a Drepturilor Omului Articolul 19 . 2. Totusi. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei. Judecatorii sunt alesi pentru 0 durata de 6 ani. Judecatorii sunt alesi de Adunarea Parl am entara in numele fiecarei inalte parti contractante.Infiintarea Curtii Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru inaltele parti contractante din prezenta conventie S1 din protocoalele sale. de pe 0 lista de trei candidati prezentati de inalta parte contractanta. Judecatorii lsi exercita mandatul eu titlu individual. Articolul 22 . cu rnajoritatea voturilor exprimate. numita in continuare "Curtea". 3. Pentru a asigura. mandatele unei jumatati din numarul judecatorilor descmnati Ia prima alegere se vor incheia la implinirea a 3 ani. Ei pot fi realesi. sunt aduse respectivelor drepturi si libertati. Titlul Il . 2. Aceasta va functiona permanent.Durata mandatului 1. de impartialitate sau de disponibilitatc impuse de 0 activitate cu caracter permanent. Articolul 21 . 2. Aeeeasi procedura este urmata pentru a eompleta Curtea in cazul aderarii de noi inalte parti contractante S1 pentru a se ocupa locurile devenite vacante. potrivit prezentei conventii. ludecatorii al caror mandat se va incheia Ia implinirea perioadei initiale de 3 ani sunt desemnati prin tragere la sorti. se infiinteaza 0 Curte europeana a Drepturilor Ornului. nu pot fi aplicate decat in scopul pentru care ele au fost prevazute. reinnoirea mandatelor unei jumatati .Numarul [udecatorilor Curtea se compune dintr-un numar de judecatori egal cu eel al inaltelor parti contractante.Alegerea judecatorilor I. Articolul23 . orice problema ridicata in aplicarea acestui paragraf este rezolvata de catre Curte.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 18 . judecatorii nu pot exercita mel 0 actrvrtate incompatibila cu cerintele de independenta. Articolul 20 . Judecatorii trebuie sa se bucure de cea mai inalta reputatie morala si sa intruneasca conditiile cerute pentru exercitarea unor inalte functiuni judiciare sau sa fie juristi avand 0 competenta recunoscuta. 3.Limitarea foloslrli restrangerllur drepturllor Restrictiile care.

d. Judecatorul ales in nurnele unui stat-parte la Iitigiu este rnembru de drept al Carnerei si al Marii Camere. Adunarea Parlamentara poate. Curtea lsi desfasoara activitatea in eomitete de trei judeeatori. inainte de a proceda 1a orice a1egere uIterioara. care pot fi realesi. 7 Articolul 26 . In cazul in care trebuie atribuite mai muIte mandate si Adunarea Parlamentara aplica paragraful precedent. 7. pe presedintele sau si pe unul sau doi vicepresedinti. alege presedintii camerelor Curtii.Grefa si secretari juridici Curtea dispune de 0 grefa ale carei sarcini si organizare sunt stabilite prin regulamentul Curtii. 5. Pentru exarninarea cauzelor aduse inaintea sa. fara ca totusi ea sa poata depasi 9 ani sau sa fie mai mica de 3 ani. ca el a incetat sa corespunda conditiilor necesare. imediat dupa alegere.Adunarea plenara a Curtii Curtea reunita in Adunarea plenara a. acest stat-parte desemneaza 0 persoana care . Camere si Marea Camera I . in Camere de sapte judecatori si intr-o Mare Camera de saptesprezece judecatori. c. Judecatorii raman in functie pana la inlocuirea lor. repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorti. adopta regulamentul Curtii. si e. 6. alege. eu maj oritate de doua treimi. Articolul 25 . 4. Judecatorul ales in Iocul unui judecator al carui mandat nu a expirat va duce la sfarsit mandatul predecesorului sau. b. alege greficrul si unu1 sau mai multi grefieri adjuncti.Revocarea Un judecator nu poate fi revocat din functiile sale decat daca ceilalti judecatori decid. Ea este asistata de secretari juridici. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei. in cazul absentci accstui judecator sau atunci cand el nu-si poate desfasura aetivitatea. 2. Articolul 27 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului din numarul judecatorilor 1a fiecare trei ani. Ei continua totusi sa se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizati. Mandatul judecatorilor se incheie atunci cand ei implinesc varsta de 70 de ani. ei pot fi realesi . Camerele Curtii constituie comitete pentru o perioada determinata.Comitete. constituie Camere pentru 0 perioada determinata . sa decida ca unu1 sau mai muIte mandate ale judecatorilor ce urmeaza sa fie alesi sa aiba 0 alta durata decat cea de 6 ani. Articolul 24 . pentru 0 durata de 3 ani.

In caz de contestare a competentei sale. Articolul 32 . Articolul 31 .Atributii ale Marii Camere M area Camera a. 0 Camera se poate pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor individuale introduse in virtutea articolului 34. 30 sau cand cauza i-a fost deferita in virtutea articolului 43 .Decizii ale Camerelor asupra admisibilitatii si fondului 1. sa se desesizeze in favoarea Marii Camere. Curtea hotaraste. de asemenea. nici unjudecator al camerei care a emis hotarirea nu poate face parte din aceasta. decizia asupra admisibilitatii este luata in mod separat. sau daca solutionarea unei probleme poate conduce la 0 contradictie cu 0 hotarare pronuntata anterior de Curte. 47. cu exceptia presedintelui Carnerei si a judecatorului ales in numele statului-parte interesat. atat timp cat nu a pronuntat hotararea sa. prin vot unanirn. In afara unei decizii contrare a Curtii in cazuri exceptionale. 3. in afara cazului in care una dintre parti se opune la aceasta. vicepresedintii. care ii sunt supuse in conditiile prevazute in articolele 33. Camera poate. 3. 2. 2. parte din Marea Camera presedintele Curtii. Articolul 29 . se pronunta asupra cererilor introduse in virtutea articolului 33 sau a articolului 34. 34 si 47. introdusa in virtute a articolului 34 . atunci cand cauza i-a fost deferita de Camera in virtutea art. sa declare inadmisibila sau sa scoata de pe rol 0 cerere individuala . Articolul 30 . Competenta Curtii acopera toate problemele privind interpretarea si aplicarea conventiei si a protocoalelor sale. examineaza cererile de aviz consultativ introduse in virtutea art.Declaratii ale comitetelor privind inadmisibilitatea Un comitet poate. presedintii Camerelor si alti judecatori dcsemnati conform rcgulamcntului Curtii. atunci cand 0 astfel de decizie poate fi luata fara 0 examinare complementara. . Decizia este definitiva. Fac. Articolul 28 .Desesizarea in favoarea Marii Camere In cazul in care cauza adusa inaintea unei Camere ridica 0 problema grava privitoare la interpretarea conventiei sau a protocoalelor sale. si b.Conventia Europeana a Drepturilor Omului sa activeze In calitate de judecator.Competenta Curtii 1. Cand cauza este deferita Marii Camere in virtutea articolu143. 0 Camera se pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor introduse de state in virtute a articolului 33. Daca nici 0 decizie nu a fost luata In virtutea articolului 28.

Curtea declara inadmisibila mice cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. Articolul 37 . 2. 3. sau b. asa cum se intelege in principiile de drept international general recunoscute.Cereri individuale Curtea poate fi scsizata printr-o cerere de catre once persoana fizica. are dreptu1 de a prezenta observatii scrise si de a lua parte la audieri.Scuaterea de pe rol 1. daca a. Articolul 36 . Crute a poate hotari scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cand circumstantele permit sa se traga conc1uzia ca a.Cunditii de admisibilitate 1. si intr-un termen de 6 luni. solicitantul nu doreste sa 0 mai mentina . atunci cand ea considera cererea incornpatibila cu dispozitiile conventiei sau ale protocoale1or sale. a1 carei cetatean este reclamantul. ea este in mod esential aceeasi cu 0 cerere examinata anterior de catre Curte sau deja supusa unei alte instante intemationale de ancheta sau de reglementare si daca ea nu contine fapte noi.Interventia tertilor I. 2. 0 inalta parte contractanta. Ea poate proceda asrfel in orice stadiu al procedurii. sa prezinte observatii scrise sau sa ia parte la audiere. Tninteresul bunei administrari a justitiei. alta dedit reclamantul. Curtea respinge orice cerere pe care 0 considera inadmisibila in aplicarea prezentului articol. Tn mice cauza af1ata In fata une Camere sau a Mari i Carriere. 4. incepand cu data deciziei interne definitive. presedintele Curtii poate invita orice in alta parte contractanta care nu este parte in cauza sau orice persoana interesata. In mice stadiu al procedurii. Curtea nu retine nici 0 cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. in mod vadit nefondata sau abuziva. Articulul 34 .Cauze interstatale Orice inalta parte contractanta poate sesiza Curtea asupra oricarei pretinse incalcari a prevederilor conventiei si ale protocoalelor sale de catre 0 alta inalta parte contractanta. orice organizatie neguvemamentala sau orice grup de particulari care se pretinde victima a unei incalcari de catre una dintre inaltele parti contractante a drepturilor recunoscute in conventie sau in protocoalele sale. Articolul 35 . Tnaltele parti contractante se angajeaza sa nu impiedice prin nici 0 masura exercitiul eficace al acestui drept. sau . Curtea nu poate fi sesizata dedit dupa epuizarea cailor de recurs interne.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 33 . ea este anonima.

litigiul a fost rezolvat . constatat de Curte.Rezolvarea pe cale amiabila In cazul rezolvarii pe cale amiabila. Articolul39 . 0 reparatie echitabila. pe baza respectarii drepturilor . in afara cazului in care presedintele Curtii nu decide altfel.Audiere publica si acces la documente 1. .Hotararlle Camerelor Hotararile Camerelor devin definitive paragraful 2. daca este cazul. in scopul de fa se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabila. Articolul 42 . 2.Reparatie echitabila Daca Curtea dec1ara ca a avut loc 0 incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat 0 inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari. astfel cum aces tea sunt recunoscute in conventie SI III protocoalele sale.~ omului. Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limiteaza la 0 scurta expunere a faptclor si a solutiei adoptate. se pune la dispozitia celor interesati. motivat de circumstante exceptionale. Documentele depuse la grefa sunt accesibile publicului.Conventia Europeana a Drepturilor Omului b. procedeaza la examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate. Articolul 38 . 2. Articolul 41 . Audierea este publica. continuarea examinant cererii nu se mai justifica. in afara cazului in care Curtea nu decide altfe1. printr-o ancheta. In cazul in care Curtea declara 0 cerere admisibila. Articolul 40 . b. daca este cazul. pentru orice alt mot iv.Examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate si procedura de rezolvare pe cale amiabila 1. ea a. pentru a carei desfasurare eficienta statele interesate vor furniza toate facilitatile necesare. Curtea poate hotari repunerea pe rol a unei cereri atunci cand ea considera ca imprejurarile 0 justifica. Totusi Curtea continua examinarea cererii daca respectarea drepturilor omului garantate prin conventie si prin protocoalele sale 0 cere. conform dispozitiilor articolului 44. Procedura descri sa la paragraful 1 litera b) este confidentiala. 2. impreuna cu reprezentantii partilor si. Curtea acorda partii lezate. sau c.

Tn cazul in care colegiul accepta cererea. atunei cand Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulata potrivit articolului 43. Hotararea Marii Camere este definitiva. Un colegiu de cinci judecatori ai Marii Camere accepta cererea in cazul in care cauza ridica 0 problema grava referitoare la interpretarea sau la aplicarea conventiei sau a protocoalelor sale. Hotararea definitiva se publica. Intr-un tennen de 3 luni de la data hotararii unei Camere. atunci cand partilc declara ca ele nu vor cere retrimiterea cauzei in fata Marii Camere.Furta obligatorie si executarea hotaririlur 1.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul43 . Articolul 44 . Articolul 47 . oricare judecator are dreptul sa adauge acesteia expunerea opiniei sale separate.Retrimiterea in fata Marii Camere 1. Curtea poate. la eererea Comitetului Ministrilor. sau 0 alta problema grava cu caracter general. daca retrimiterea cauzei in fata Marii Camere nu a fost ceruta. orice parte in cauza poate. 2. Hotararea unei Camcre devine definitiva a. 2. Articolul 46 . in cazuri exceptionale. 3. sa dea avize consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea conventiei si a protocoalelor sale. Marea Camera se pronunta asupra cauzei printr-o hotarire. sa ceara retrimiterea cauzei in fata Marii Camere. niei asupra a1tor prob1eme de care Curtea sau Comitetu1 Ministrilor ar putea sa ia . 2.Motivarea hotararilor si deciziilor I. 2. sau b. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de continutul sau de intinderea drepturilor si a libertatilor definite in titlul I al convcntiei si in protocoalele sale. Inaltele parti contractante se angajeaza sa se confonneze hotaririlor definitive ale Curtii in litigiile in care ele sunt parti. la 3 luni de la data hotaririi. Hotarirea definitiva a Curtii este transmisa Comitetului Ministrilor care supravegheaza executarea ei. sau c. precum S1 deciziile cafe dec1ara eererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate. Articolul 45 . 3. Hotararile. Daca hotararea nu exprima in totalitate sau in parte opinia unanima a judeeatori1or.Hotarart definitive 1. 2.Avize consultative 1.

Articolul 55 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului cunostinta ca urmare a introducerii unui recurs prevazut in conventie.Anchetele secretarului general Orice inalta parte contractanta va furniza. TitlullII .Cheltuieli de functionare a Curtii Cheltuielile de functionare a CU11iisunt in sarcina Consiliului Europei.Excluderea altor moduri de reglementare a litigiilOl' Cu exceptia unor acorduri speciale. Articolul 51 . Articolul 50 .Competenta consultativa a Curtii Curtea decide daca cererea de aviz consultativ prezentata de Comitetul Ministrilor este de competenta sa. Articolul 49 . 3.Privilegii si imunitati ale judecatorilor ludecatorii se bucura. Daca avizul nu exprima in tot sau in parte opinia unanima a judecatorilor. de privilegiile si imunitatile prevazute la articolul 40 din Statutul Consiliului Europei si de acordurile incheiate in virtutea acestui articol. la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei. inaltele parti contractante renunta sa se . asa cum aceasta este definita de articolul 47.Apararea drepturilor omului recunoscute Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu va fi interpretata ca Iimitand sau aducand atingere drepturilor omului si libertatilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricarei parti contractante sau oricarei alte conventii la care aceasta parte contractanta este parte. Articolul 53 . 2. pe timpul exercitarii functiilor lor. Decizia Comitetului Ministrilor de a cere un aviz Curtii este luata prin votul majoritatii reprezentantilor care au dreptul de a face parte din acesta. Avizul Curtii este transmis Cornitetului Ministrilor. oricare judecator are dreptul sa alature acestuia expunerea opiniei sale separate.Motivarea avizelor consultative 1.Competentele Comitetului Ministrilor Nici 0 dispozitie a prezentei conventii nu aduce atingere competentelor conferite Comitetului Ministrilor prin statutul Consiliului Europei. explicatiile cerute asupra felului in care dreptul sau intern asigura aplicarea efectiva a tuturor dispozitiilor acestei conventii.Dispozitii diverse Articolul52 . 3. Avizul Curtii trebuie motivat. Articolul 48 . Articolul 54 .

Oricare stat poate. ar fi fost comis de ea anterior datei Ia care denuntarea isi produce efectele. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. in momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratifieare. 4. putand constitui 0 incalcare a acestor obligatii. care informeaza despre aceasta celelalte parti contractante.Denuntare 1. 3. 2. dispozitiile prezentei conventii vor f aplicate tinand seama de necesitatile locale. sa formuleze 0 rezerva in legatura eu 0 dispozitie anume a conventiei. Sub aceeasi rezerva ar inceta de a mai fi parte la prezenta conventie orice parte . Orice rezerva emisa conform prezentului articol necesita 0 scurta expunere privind legea in cauza. Articolul 56 . tuturor sau unuia dintre teritoriile ale caror relatii intemationale elle asigura. Articolul 57 . 4. Tn respectivele teritorii. unui mod de reglementare altul decat cele prevazute in susnumita Conventie. Articolul 58 . prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. un diferend nascut din interpretarea sau aplicarea prezentei Conventii. 2.Rezerve 1. Aceasta denuntare nu poate avea drept efect sa dezlege inalta parte contractanta interesata de obligatiile continute in prezenta conventie in ceea ce priveste orice fapt care. Conventia se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate In notificare incepand cu a 30-a zi socotita de la data Ia care secretarul general al Consil iului Europei va fi primit aceasta notificare. sa declare. conventii sau declaratii in vigoare incheiate intre ele in scopul de a supune. Orice stat poate. conform articolului 34 din conventic. ea aceepta competenta Curtii pentru a lua cunostinta de cererile persoanelor fizice.Aplicare terttoriala 1. 0 inalta parte contractanta nu poate denunta prezenta conventie decat dupa expirarea unui tennen de cinci ani incepand cu data intrarii in vigoare a conventiei in ceea ce 0 priveste si prin intermediul unui preaviz de sase Iuni. ca plangere. referitor la unul sau mai multe teritorii vizate in aeeasta declaratie. in orice moment. Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate in termenii prezentului articol.Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevaleze de tratate. dat printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. in momentul ratificarii sau in orice alt moment ulterior sa declare. ca prezenta conventie se va aplica. Grice stat care a facut 0 declaratie conform primului paragraf din acest articol poate ulterior. 2. sub rezerva paragrafului 4 al prezentului articol. in masura in care 0 lege atunci in vigoare pe teritoriul sau nu este conforma cu aceasta dispozitie.

Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.Protectia proprietatii Grice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Incheiata la Rorna. Prezenta conventie va intra in vigoare dupa depunerea a zece instrumente de ratificare. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 .Semnare si ratificare 1. Secretarul general al Consil iului Europei va notifica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea in vigoare a conventiei. membre ale Consiliului Europei. ambele texte fiind egal autentice. precum S1 depunerea oricarui instrument de ratificare intervenita ulterior. secretarul general va transrnite copie ccrtificata tuturor sernnatarilor. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). Prezenta conventie este deschisa spre semnare membrilor Consiliului Europei. sau a amenzilor. Pentru orice semnatar care 0 va ratifica ulterior. altele decat cele care sunt deja inscrise in titlul Tal Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. 3.Conventia Europeana a Drepturilor Omului contractanta care ar inceta de a mai fi membru al Consiliului Europei. Ratificarile vor fi depuse la secretaml general al Consiliului Europei. 4. numele inaltelor parti contractante care au ratificat-o. Ea va fi ratificata. la 4 noiembrie 1950. Conventia poate fi denuntata conform dispozitiilor paragrafelor precedente in ceea ce priveste orice teritoriu pentru care ea a fost declarata aplicabila potrivit articolului 56. . 2. Hotarate sa ia masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. Protocolul aditional la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Guvemele semnatare. 4. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. conventia va intra in vigoare din momentul depunerii instrumentului de ratificare. in franceza si in engleza. Articolul 59 . Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altar contributii.

protocolul va intra in vigoare odata eu depunerea instrumentului de ratificare. ArticoluI 4 . semnatari ai conventiei .Dreptulla alegeri lib ere Inaltele parti contractante se angajeaza sa organizeze.Aplicare teritoriala Orice inalta parte contractanta poate.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. la intervale rezonabile. o declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind in confonnitate cu paragrafull din articolul 56 al conventiei. va respecta dreptul parintilor de a asigura aceasta educatie si acest invatamant conform convingerilor lor religioase si filozofice. . in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice alt moment ulterior. Statul. care va notifica tuturor mernbrilor numcle celor care au ratificat protocolul. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea aeesteia. in exercitarea functiilor pe care si Ie va asurna ill domeniul educatiei si al invatamantului. sa comunice 0 noua declaratie care sa rnodifice termenii oricarei declaratii anterioare sau care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol eu privire la un anumit teritoriu. sa comunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care aceasta se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respectiva si ale caror relatii intemationale aceasta Ie asigura.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 2 . El va intra in vigoare dupa depunerea a zeee instrumente de ratificare. dupa un anumit interval de timp. Articolul3 . in conditiile care asigura libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului Iegislativ. 2.Raportare la conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1. Articolul 6 . Articolul 5 . 3 si 4 din acest protocol ca articole aditiona1e 1a conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 dec1aratie in virtutea paragrafului precedent poate.Dreptulla instruire Nimanui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Pentru orice semnatar care 11va ratifica ulterior. alegeri libere cu vot secret.

Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al carui cetatean este. mentinerea ordinii publice. altele decat cele care sunt deja inscrise In titlul I al Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. arnbele texte fiind egal autentice. in anumite zone determinate. de pe teritoriul statului al carui cetatan este. siguranta publica. Articolul 3 . prevenirea faptelor penale. Orice persoana este libera sa paraseasca orice tara. Oricine se gaseste in mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul sa circule in mod liber si sa-si aleaga in mod liber resedinta sa. 2. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . prevazute de lege. constituie masuri necesare. . 3. Secrctarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia") si in articolele 1-3 din primul Protocol aditional la Conventie. pentru securitatea nationala. Hotarate sa ia rnasuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. 4 La Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale.Libertatea de circulatie 1. semnat la Paris la 20 martie 1952. de asernenea. 2. Protocolul nr. prevazute de lege. sa faca obiectul unor restrangeri care. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. intr-un singur exemplar care va f depus In arhivele Consiliului Europei. membre ale Consiliului Europei. recunoscdnd anumite drepturi si libertati.Interzicerea privarii de libertate pentru datorii Nirneni nu poate fi privat de Iibertatea sa pentru singurul motiv ca nu este in masura sa execute 0 obligatie contractuala. ori pentru protejarea drepturilor S1 Iibertatilor altora. Drepturile recunoscute in paragraful 1 pot. sunt justificate de interesul public intr-o societate democratica.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Tncheiat la Paris la 20 rnartie 1952. allele decdt ccle care Jigureaza deja in Conventic si in primul Protocol aditional la Conventie Guvemele semnatare. inclusiv pe a sa. 5. Articolul 2 . intr-o societate democratica. In franceza si engleza. Nimeni nu poate fi expulzat printr-o masura individual a sau colectiva. protectia sanatatii sau a moralei.Interzicerea expulzarii propriilor cetateni 1.

Teritoriul oricarui Stat la care se aplica prezentul Protocol.Raportare la Conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1-5 ale acestui protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea acesteia. semnatari ai conventiei . Pentru oricare sernnatar care il va ratitica ulterior. EI va intra in vigoare dupa depunerea a cinci instrumente de ratificare. Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. vor fi considerate ca teritorii distincte in sensul referirilor la teritoriul unui Stat facute la articolele 2 si 3. 2. si fiecare dintre teritoriile la care se aplica Protocolul in virtutea unci declaratii subscrise de respectivul stat conform prezentului articol. ale organizatiilor neguvemamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. referitor la unul sau mai multe teritorii viz ate in aceasta declaratie. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice moment ulterior. 5. Articolul 7 .Semnare si ratificare 1. ca accepta competenta Curtii de a primi cererile persoanelor fizice. in virtutea ratificarii sau a acceptarii sale de catre respectivul Stat. ulterior. Articolul 5 . 2. 3. sa declare. 4. protocolul va intra in vigoare odata cu depunerea instrumentului de ratiticare. 0 declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind facuta in conformitate eu paragraful 1 din articolul 56 al conventiei. in orice moment.Aplicare teritoriala 1. Orice Stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. conform articolului 34 din conventie. privitor la articolele 1-4 din prezentul protocol sau la uncle dintre aces tea. sa cornunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care ea se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respeetiva si ale caror relatii internationale ea le asigura. Oricare inalta parte contractanta poate.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 4 . Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 declaratie in virtutea paragrafului precedent poate. sa comunice 0 noua declaratie prin care sa modifice termenii oricarei declaratii anterioare sau prin care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu. Articolul 6 . Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului .Interzicerea expulzarilor colective de straini Expulzarile colective de straini sunt interzise.periodic.

Statul respectiv va comunicasSecretarului general al Consiliului Europei dispozitiile aferente ale Icgislatiei in cauza.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Europei care va notifica tuturor membrilor protocolul.Pedeapsa eu moartea in timp de razboi Un stat poate sa prevada in legislatia sa pedeapsa cu moartea pentru acte savarsite in timp de razboi sau de pericol iminent de razboi . 0 asemenea pedeapsa nu va fi aplicata decat in cazurile prevazute de aceasta legislatie si conform dispozitiilor sale. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). Articolul 4 . la 16 septembrie 1963. au semnat prezentul protocol. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Artieolul 1 . Considerand ca progrese1e intervenite in mai multe state membre ale Consilului Europei exprima 0 tendinta generala in favoarea abolirii pedepsei cu moartea. Incheiat la Strasbourg. Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa si nici executat. ambele texte fiind egal autentice. Artieolul 3 . 0 asemenea Artieolul 2 .Interzieerea rezervelor Nici 0 rezerva Ia dispozitiiIe prezentului protocol pe temeiul articoIuIui 57 din conventie nu este admisa. Protocolul nr. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. avand depline puteri in acest sens.Abolirea pedepsei eu moartea Pedeapsa cu moartea este abolita. subsemnatii. semnatare ale prezentului Protocol la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. privind abolirea pedepsei cu moartea Statele membre ale Consiliului Europei.Interzicerea derogarilnr Nici 0 derogare de la dispozitiile prezentului protocol pe temeiul articolului 15 din conventie nu este ingaduita. nurnele celor care au ratificat in considerarea celor de mai sus. Secretarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. . in limbile franceza si engleza. 6 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilorfundamentale.

Articolul 6 . Artlcolul 7 . Grice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa. 2. El va fi supus ratificarii.Semnare si ratlflcare Prezentul protocol este deschis spre sernnare Statelor rnembre ale Consiliului Europei. in oricare moment ulterior.Intrarea in vigoare 1. acesta va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei depunerii instrumentului de ratificare. de acceptare sau de aprobare. in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare. Articolul 9 . Articolul 8 . sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol.Functiile depozitarului Secretarul general a1 Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului : a. sa cxtinda aplicarea prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat in declaratie. acceptarii sau aprobarii. once semnare . Pentru orice stat membru care lsi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. sa accepte sau sa aprobe prezentul protocol fara ca. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei la care cinci state membre ale Consiliului Europei lsi vor fi exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol. de acceptare sau de aprobare. b. Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza datei primirii notificarii de catre secretarul general. Un stat membru al Consiliului Europei nu va putea sa ratifice. 3. prin notificare adresata secretarului genera1. protocolul va intra in vigoare cu privire la acest teritoriu. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie.Aplicarea teritoriala 1.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 5 .Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-5 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. sa f ratificat conventia. Grice stat poate. conform dispozitilor articolului 7. 2. in prima zi a lunii care urmeaza datei prirnirii declaratiei de catre secretarul general. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. depunerea oricarui instrument de tati fi care. simultan sau anterior. Tnstrumentele de ratificare. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. Grice stat po ate. de acceptare sau de aprobare. . semnatare ale conventiei.

notificare sau comunicare avand 0 legatura cu prezentul protocol. 7 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Statele membre ale Consiliului Europei. care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. in considerarea celor de mai sus. sa ceara examinarea cazului sau. la 28 aprilie 1983. in franceza si in engleza. Un strain care isi are resedinta in mod legal pe teritoriul unui Stat nu poate fi expulzat decat in temeiul executarii unei hotarari luate conform Iegii si e1 trebuie sa poata : a. d. Un strain poate fi expulzat inainte de exercitarea drepturilor enumerate in paragraful 1 alineatle a). semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. S1 c. sa ceara sa fie reprezentat in acest scop in fata autoritatilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de catre aceasta autoritate.Dreptulla doua grade de jurisdictie in materie penala 1. 2. avand depline puteri in acest scop. sa prezinte motivele care pledeaza irnpotriva expulzarii sale. Protocolul nr.Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini 1. b) si c) al acestui articol. orice data de intrare In vigoare a prezentului Protocol. sunt reglementate de lege. au semnat prezentul protocol.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. Incheiat la Strasbourg. Exercitarea acestui drept. Orice persoana declarata vinovata de 0 infractiune de catre un tribunal are dreptul sa ceara examinarea declaratiei de vinovatie sau a condarnnarii de catre o jurisdictie superioara. . orice alt act. subsemnatii. Articolul2 . intr-un singur exemplar. Hotarate sa ia noi masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi si libertati prin Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. b. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . ambe1e texte fiind egal autentice. conform articolelor 5 si 8 . semnatare ale prezentului protocol. inc1usiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat. atunci cand expulzarea este necesara in interesul ordinii publice sau se intemeiaza pe motive de securitate nationala.

Orices stat poate. Acest drept poate face obiectul unor exceptii in cazul infractiunilor minore. in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de rati fi care. Prezentul articol nu impiedica Statele sa ia masurile necesare in interesul copiilor.Conventia Europeana a Drepturilor Omului 2. 3. protocolul va intra in vigoare pentru acest teritoriu in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei . asa cum acestea sunt definite de lege. intre ei si in rclatiile cu copiii lor in ceea ce priveste casatoria. sa extinda aplicarea prezentului protocol Ia oricare alt teritoriu descmnat in declaratic. Articolul3 . 2.Dreptul de a nu fl judecat sau pedepsit de doua ori 1. Nici 0 derogare de la prezentul articol nu este ingaduita in temeiul art. Orice stat poate. Articolul 6 . conform legii si procedurii penale a statului respectiv. daca fapte noi sau recent descoperite sau un viciu fundamental in cadrul procedurii precedente sunt de natura sa afecteze hotararea pronuntata. Dispozitiile paragrafului precedent nu irnpiedica redeschiderea procesului. 15 din conventie. persoana care a suferit 0 pedeapsa din cauza acestei condamnari este despagubita COnf0TI11egii ori practicii in vigoare in Statul l respectiv. Articolul 4 . pe durata casatoriei si cu prilejul desfacerii acesteia.Egalitatea intre soti Sotii se bucura de egalitate in drepturi si in responsabilitati cu caracter civil.Aplicare teritoriala 1.Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara Atunci cand 0 condamnare penala definitiva este ulterior anulata sau cand este acordata gratierea. de acceptare sau de aprobare. Nimeni nu poate fi urrnarit sau pedepsit penal de catre jurisdictiile aceluiasi Stat pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotarare definitiva conform legii si procedurii penale ale aeestui Stat. pentru ca un fapt nou sau recent descoperit dovedeste ea s-a produs 0 eroare judiciara. precizand masura in care el se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice acestui sau acestor teritorii. sau cand eel interesat a fost judecat in prima instanta de catre cea mai inalta jurisdictie ori a fost declarat vinovat si condamnat ca urmare a unui recurs impotriva achitarii sale. sau in parte. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. In oricare moment ulterior. 2. Articolul 5 . cu exceptia cazului in care se dovedeste ca nedescoperirea in timp uti! a faptului necunoscut ii este imputabila in tot. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol.

acesta va intra in vigoare in prima zi a lunii care unneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data depunerii instrumentului de ratificare. ca accepta competenta Curtii pentru a prirni cererile persoanelor fizice. 5. 4. prin notificare adresata secretarului general. In virtutea ratificarii. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulate. 6. conform prezentului articol. 2. Orice declaratie facuta In virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa sau modificata.Intrare in vigoare 1. 0 declaratie potrivit prezentului articol va fi considerata ea fiind in conformitate cu paragraful I din articolul 56 al conventiei. Articolul 8 . a acceptarii sau a aprobarii sale de catre statul respectiv si fiecare dintre teritoriile eu privire la care protoeolul se apliea in baza unei declaratii facute de respectivul stat. Articolul 7 . Articolul 9 . Orice stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. acceptarii sau aprobarii. Retragerea sau modificarea va produce efecte in prima zi a Iunii care urrneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.Conventia Europeana a Drepturilor Omului perioade de doua luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general. pot fi considerate ca teritorii distincte in cazul referirii la teritoriul unui stat [acute Ia articolul 1. in orice moment.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-6 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. Instrumentele de ratificare. 3. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. 34 din conventie. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. referitor la unul sau la mai rnulte teritorii vizate in aceasta declaratie. sa declare. conform art.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat conventia. de acceptare sau de aprobare. privitor la articolele 1-5 din prezentul protocol. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza expirarii unei perioade de doua luni de la data la care sapte state membre ale Consiliului Europei lsi vor ti exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol conform dispozitiilor articolului 8. ulterior. accepta sau aproba prezentul protocol fara sa fi ratificat sirnultan sau anterior conventia. Pentru orice stat membm care isi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. . El va fi supus ratificarii. Teritoriul oricarui stat eu privire la care prezentul protocol se aplica.

d.int) . 79/1995.coe. in limbile franceza si engleza. care va fi depus In arhivele Consiliului Europei. 30/1994. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. au semnat prezentul protocol. de aceeptare sau aprobare c. once semnare. depunerea oricarui instrument de ratificare. b. publicata in MOF nr. subsemnatii. intr-un singur exemplar. ambele texte fiind egal autentice. 147 din 13 iulie 1995 Varianta originala a Conventiei. CEDO a fost ratificata prin legea nr. Incheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984. incheiat la Strasbourg la 11 mai 1994 si ratificat de Romania prin legea nr. orice data de intrare in vigoare a prezentului protocol conform articolelor 6 si 9. avand depline puteri in acest scop.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolu 110 . in limbile franceza si engleza poate fi gasita pe website-ul Curtii Europene a Drepturilor Ornului (www. 135 din 31 mai 1994 Textul Conventiei a fost modificat prin Protocolul I I la CEDO. publicata in MOF nr. orice alt act. notificare sau declaratie in legatura cu prezentul protocoL in considerarea celor de mai sus.Functiile depozitaru lui Secretarul general al Consiliului Europei va notitica tuturor statelor membre ale Consiliului Europei: a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful