P. 1
Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Conventia Europeana a Drepturilor Omului

|Views: 112|Likes:
Published by Georgiana Riclea

More info:

Published by: Georgiana Riclea on Nov 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TIF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2011

pdf

text

original

Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Convenda pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale amendata de Protocolul nr. 11 insotita de Protocolul aditional si de Protocoalele nr. 4, 6 si 7 Textul Conventiei fusese amendat conform dispozitiilor Protocolului nr. 3 (STE nr. 45), intrat in vigoare la 21 septembrie 1970, ale Protocolului nr. 5 (STE nr. 55), intrat in vigoare la 20 decembrie 1971 si ale Protocolului nr. 8 (STE nr. 118), intrat in vigoare la 1 ianuarie 1990. El cuprindea in plus textul Protocolului nr, 2 (STE nr. 44) care, asa cum stipuleaza in articolul 5, paragraful 3, facuse parte integranta din Conventie de la intrarea sa in vigoare pe data de 21 septernbrie 1970. Toate dispozitiile care fusesera arnendate sau adaugate prin aceste Protocoale sunt inlocuite prin Protocolul nr. 11 (SIE nr. 155), incepand cu data intrarii sale in vigoare pe data de 1 noiembrie 1998. Incepand cu aceasta data, Protocolul nr. 9 (SIE nr, 140), intrat In vigoare pe data de 1 octombrie 1994, este abrogat. Grefa Curtii Europene a Drepturilor Omului noiembrie 1998 Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, Luand in considerare Dec1aratia Universala a Drepturilor Ornului, proclamata de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 10 decembrie 1948 ; Considerand ca aceasta declaratie

urmareste sa asigure recunoasterea si aplicarea universala

si efectiva a

drepturilor pe care ea le enunta ; Considerand ca scopul Consiliului Europei este acela de a realiza 0 uniune rnai stransa intre membrii sai si ca unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop este apararea si dezvoltarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ; Reafirrnand atasarnentul Ior profund fata de aceste libertati fundamentale care constituie temelia insasi a justitiei si a pacii in lume si a caror mentinere se bazeaza in mod esential, pe de 0 parte, pe un regirn politic cu adevarat democratic, iar pe de alta parte, pe 0 conceptie eomuna si un respect comun al drepturilor ornului din care acestea decurg; Hotarate, in calitatea lor de guverne ale statelor europene animate de acelasi spirit si avand un patrimoniu comun de idealuri SI de traditii politice, de respect al libertatii si de preeminenta a drepturilor, sa ia primele masuri menite sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi enuntate in Declaratia Universala, Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1- Obligatia de a respecta drepturile omului Inaltele parti contractante recunosc oricarei persoane atlate sub jurisdictia drepturile si Iibertatile definite in Titlul I al prezentei conventii.

lor

Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Titlul I - Drepturi si libertati Articolul 2 - Dreptulla viata 1. Dreptulla viata a1 oricarei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzata cuiva in mod intentionat, dedit in executarea unei sentinte capitale pronuntate de un tribunal in cazu1 in care infractiunea este sanctionata cu aceasta pedeapsa prin lege. 2. Moartea nu este considerata ca fiind cauzata prin incalcarea acestui articol in cazurile in care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesara la forta : a. pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violentei ilegalc; b. pentm a efectua 0 ares tare lega1a sau pentm a impiedica evadarea unei persoane legal detinute ; c. pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau 0 insurectie. Articolul 3 - Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Articolul 4 - Interzicerea sclaviei si a muncii fortate 1. Nimeni nu poate fi tinut in sclavie sau in conditii de aservire. 2. Nimeni nu poate fi constrans sa execute 0 munca fortata sau obligatorie. 3. Nu se considera "munca fortata sau obligatorie" in sensul prezentului articol : a. orice munca impusa in mod normal unei persoane supuse detentiei in conditiile prevazute de articolul 5 din prezenta conventie sau in timpul in care se afla in libertate conditionata; b. orice serviciu cu caracter rnilitar sau, in cazul celor care refuza sa satisfaca serviciul militar din motive de constiinta , in tarile in care acest lUClU este recunoscut ca legitim, un alt serviciu in locul serviciului militar obligatoriu; c. orice serviciu impus in situatii de criza sau de calamitati care ameninta viata sau bunastarea comunitatii· , d. orice munca sau serviciu care face parte din obligatiile civice normale. Articolul 5 - Dreptul la libertate si la siguranta I. Grice persoana are dreptulla libertate si la siguranta, Nimeni nu poate fi Iipsit de libertatea sa, cu exceptia urmatoare1or cazuri si potrivit cailor legale: a. daca este detinut legal pe baza condamnarii pronuntate de catre un tribunal competent; b. daca a facut obiecrul unei arestari sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la 0 hotarare pronuntata , conform Iczii , de catre un tribunal b ori in vederea garantarii executarii unei obligatii prevazute de lege;

Dreptulla un proces echitabil I. atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces 0 irnpun. al ordinii publice ori al securitatii nationale. dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia. in . daca este yorba despre detentia legala a unei persoane susceptibile sa transmita 0 boala contazioasa a unui alienat . Articolul 6 . Orice persoana arestata trebuie sa fie informata. 2. atunci cand exista motive verosimile de a banui ca a savarsit 0 infractiune sau cand exista motive temeinice de a crede in necesitatea de a-I impiedica sa savarseasca 0 infraetiune sau sa fuga dupa savarsirea acesteia. Orice persoana care este victima unci arestari sau a unei detineri in conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptulla reparatii. fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in rnaterie penala indreptate imporriva sa. a unui alcoolic . Punerea in libertate poate fi subordonata unei garantii care sa asigure prezentarea persoanei in eauza la audiere. in termenul eel mai scurt si intr-o limba pe care 0 intelege. in interesul moralitatii. f_ daca este vorba despre arestarea sau detentia legala a unei persoane pentm a 0 impiedica sa patrunda in mod ilegal pe teritoriu sau impotriva careia se afla in curs 0 procedura de expulzare ori de extradare. de catre 0 instanta independenta si impartiala. atunci cand. instituita de lege. in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale. 5.lit e) din prezentul articol. care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil. in scopul aducerii sale in fata autoritatii competente . daea este yorba de detentia legala a unui minor. pentru ca acesta sa statueze intr-un termen scurt asupra legalitatii detinerii sale si sa dispuna eliberarea sa daca detinerea este ilegala. sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta. asupra rnotivelor arestarii sale si asupra oricarei acuzatii aduse irnpotriva sa. hotarata pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legala. Once persoana are dreptul la judecarea In mod echitabil. Orice persoana lipsita de libertatea sa prin arestare sau detinere are dreptul sa introduca un recurs in fata unui tribunal. daca a fost arestat sau retinut in vederea aducerii sale in fata autoritatii judiciare competente. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public. Orice persoana arestata sau detinuta. e. in conditiile prevazute de paragraful l. 3. trebuie adusa de indata inaintea unui judecator sau a altui magistrat irnputernicit prin lege eu exercitarea atributiilor judi ciare si are dreptul de a fi judecata inrr-un termen rezonabil sau eliberata in cursul procedurii. d.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. intr-o societate demo cratic a. a unui b' toxicoman sau a unui vagabond . 4.

Nimeni nu poate fi condamnat pentru 0 actiune sau 0 ormsrune care. atunci cand interese1e justitiei 0 cer. nu constituia 0 infractiune. Orice acuzat are. in termenul eel mai scurt. daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator. sa intrebe sau sa solieite audierea martorilor acuzarii si sa obtina citarea si audierea rnartorilor apararii in aceleasi conditii ca si rnartorii acuzarn. in momentul savarsirii sale . nu se poate aplica 0 pedeapsa mai severa decat aeeea care era aplicabila in momentul savarsirii infractiunii. in momentul in care a fost savarsita. Orice persoana acuzata de 0 infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia sa va fi legal stabilita. Articolul 8 . 2. se apere el inSUS1 sau sa fie asistat de un aparator ales de el si. b. este necesara pentru seeuritatea nationala. intr-o limba pe care 0 intelege S1 in mod arnanuntit. apararea ordinii si prevenirii faptelor penale. intr-o societate democratic a. protejarea sanatatii sau a moralei. sa fie asistat in mod gratuit de un interpret. daea nu intelege sau nu vorbeste limba folosita la audiere. in special. siguranta publica. potrivit dreptului national sau international.Nici 0 pedeapsa fara lege I. sa poata fi asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu. publicitatca ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie. d. . asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa. bunastarea economica a tarii.Dreptul la respectarea vietii private si de familie 1. Prezentul articol nu va aduce atingere judecarii si pcdepsirii unei persoane vinovate de 0 actiune sau de 0 omisiune care . De asemenea. ori protejarea drepturilor si libertatilor altora. dreptul: a. c. a domieiliului sau si a corespondentei sale. era considerata infractiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de natiunile civilizate. sa fie informat. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca constituie 0 masura care.Conventia Europeana a Drepturilor Omului imprejurari spcciale. 2. sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale. 2. e. 3. Articolul 7 .

apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. constitute masuri necesare. a sanatatii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor si Iibertatilor altora. intr-o societate dernocratica .Libertatea de exprhnare 1. restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege. protectia ordinii. ArticolullO . invatarnant. pentru securitatea nationala. in public sau in particular. 2. Libertatea de a-si rnanifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altar restrangeri decat acelea care. Prezcntul articol nu impiedica statele sa supuna societatile de radiodifuziune. po ate fi supusa unor formalitati. prin cult. protejarea sanatatii sau a rnoralei ori pentru protectia drepturilor si libertatilor ahara. Grice persoana are dreptul la libertatea de gandire. 2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. care constituie masuri necesare . protectia reputatiei sau a drepturilor altora. intr-o societate dernocratica.Libertatea de gandire. Articolul11 . Grice persoana are dreptulla Iibertatea de intrunire pasnica si la libertatea de asociere. Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri si responsabilitati. Prezentul articol nu interzice ca restrangeri legale sa fie impuse cxercitarii acestor drepturi de catre rnembrii fortelor armatc. Articolul 12 . conditii. . Grice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. intr-o societate dernocratica. integritatea teritoriala sau siguranta publica. de constiinta si de religie I. barbatul si femeia au dreptul de a se casatori si de a interneia 0 familie conform legislatiei nationale ce reglementeaza exercitarea acestui drept. protectia sanatatii sau a moralei. practici si indeplinirea ritualurilor. constituie masuri necesare.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 9 . inclusiv dreptul de a constitui cu altii sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale.Dreptulla casatorie Incepand cu varsta stabilita prin lege. prevazute de lege.Libertatea de intrunire si de asociere I. precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea in mod individual sau in colectiv. prevazute de lege. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica inforrnatii ori idei fara amestecul autoritatilor publice S1 fara a tine seama de frontierc. 2. siguranta publica. de constiinta si de religie. pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti. apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. pentru siguranta publica. acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea. pentru sccuritatea nationala. de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. ai politiei sau ai administratiei de stat.

limba.Interzicerea abuzului de drept Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu poate fi interpretata ca implicand. Articolul16 . un drept oarecare de a desfasura 0 activitate sau de a indeplini un act ce urmarestc distrugerea drepturilor sau a libertatilor recunoscute de prezenta conventie sau de a aduce limitari mai ample acestor drepturi S1 Iibertati decat acelea prevazute de aceasta conventie.Dreptulla un recurs efectiv Orice persoana. religie. are dreptul sa se adreseze efectiv unei instante nationale . in masura stricta in care situatia 0 cere si cu conditia ca aceste masuri sa nu fie in contradictie cu alte obligatii care decurg din dreptul international.Restrictii ale activitatii politice a strainilor Nici 0 dispozitie a artico1u1 10. Articolul14 . ale carei drepturi si libertati recunoscute de prezenta conventie au fast incalcate . si nici de Ia articolul 3. pentru un stat. de asemenea. Aceasta trebuie. . Articolul15 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 13 . articolul 4 paragrafu1 1 si artico1ul 7. nastere sau orice alta situatie. sa informeze pe secretarul general al Consiliului Europei si asupra datei la care aceste masuri au incetat a fi in vigoare si de la care dispozitiile conventiei devin din nou aplicabile. 3. rasa. Orice inalta parte contractanta ee exercita acest drept de derogare 11inforrneaza pe deplin pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la rnasurile luate si la motivele care Ie-au determinat. opinii politice sau orice alte opinii. apartenenta la 0 minoritate nationala. In caz de razboi sau de alt pericol public ce ameninta viata natiunii. un grup. eu exceptia cazului de deces rezultand din acte licite de razboi. II si 14 nu poate fi considerata ca interzicand inaltelor parti contractante sa impuna restrangeri activitatii politice a strainilor. orice inalta parte contractanta poate lua rnasuri care deroga de la obligatiile prevazute de prezenta conventie. sau un individ. 2. pe sex. Articulul17 .Interzicerea dlscrtminarf Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici 0 deosebire bazata. culoare. in special. avere.Derogarea in caz de stare de urgenta 1. chiar S1 atunci cand incalcarea s-ar datora unor persoane care au actionat in exercitarea atributiilor lor oficiale. origine nationala sau sociala. Dispozitia precedenta nu ingaduie nici 0 derogare de 1a articolul 2.

Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 18 . de pe 0 lista de trei candidati prezentati de inalta parte contractanta. sunt aduse respectivelor drepturi si libertati. imediat dupa alegerea lor. potrivit prezentei conventii. Judecatorii sunt alesi pentru 0 durata de 6 ani. 2. se infiinteaza 0 Curte europeana a Drepturilor Ornului.Alegerea judecatorilor I. 3. Totusi.Infiintarea Curtii Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru inaltele parti contractante din prezenta conventie S1 din protocoalele sale. numita in continuare "Curtea".Curtea Europeana a Drepturilor Omului Articolul 19 .Conditii de exercitare a functiilor 1. Titlul Il . Aeeeasi procedura este urmata pentru a eompleta Curtea in cazul aderarii de noi inalte parti contractante S1 pentru a se ocupa locurile devenite vacante. Ei pot fi realesi. ludecatorii al caror mandat se va incheia Ia implinirea perioadei initiale de 3 ani sunt desemnati prin tragere la sorti.Durata mandatului 1. Articolul23 . 2. Judecatorii lsi exercita mandatul eu titlu individual. In cursul mandatului lor.Numarul [udecatorilor Curtea se compune dintr-un numar de judecatori egal cu eel al inaltelor parti contractante. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei. de impartialitate sau de disponibilitatc impuse de 0 activitate cu caracter permanent. Judecatorii sunt alesi de Adunarea Parl am entara in numele fiecarei inalte parti contractante. 2. cu rnajoritatea voturilor exprimate. Judecatorii trebuie sa se bucure de cea mai inalta reputatie morala si sa intruneasca conditiile cerute pentru exercitarea unor inalte functiuni judiciare sau sa fie juristi avand 0 competenta recunoscuta. Pentru a asigura. orice problema ridicata in aplicarea acestui paragraf este rezolvata de catre Curte.Limitarea foloslrli restrangerllur drepturllor Restrictiile care. Aceasta va functiona permanent. judecatorii nu pot exercita mel 0 actrvrtate incompatibila cu cerintele de independenta. in masura posibilului. Articolul 22 . 3. mandatele unei jumatati din numarul judecatorilor descmnati Ia prima alegere se vor incheia la implinirea a 3 ani. nu pot fi aplicate decat in scopul pentru care ele au fost prevazute. Articolul 21 . Articolul 20 . reinnoirea mandatelor unei jumatati .

Articolul 24 . Judecatorul ales in nurnele unui stat-parte la Iitigiu este rnembru de drept al Carnerei si al Marii Camere. ca el a incetat sa corespunda conditiilor necesare. b. constituie Camere pentru 0 perioada determinata . c. Judecatorul ales in Iocul unui judecator al carui mandat nu a expirat va duce la sfarsit mandatul predecesorului sau. 4.Adunarea plenara a Curtii Curtea reunita in Adunarea plenara a. Articolul 25 . Articolul 27 . 7 Articolul 26 . Judecatorii raman in functie pana la inlocuirea lor. Mandatul judecatorilor se incheie atunci cand ei implinesc varsta de 70 de ani.Revocarea Un judecator nu poate fi revocat din functiile sale decat daca ceilalti judecatori decid. repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorti. Curtea lsi desfasoara activitatea in eomitete de trei judeeatori. care pot fi realesi. alege. Adunarea Parlamentara poate. In cazul in care trebuie atribuite mai muIte mandate si Adunarea Parlamentara aplica paragraful precedent. fara ca totusi ea sa poata depasi 9 ani sau sa fie mai mica de 3 ani. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei. 2. acest stat-parte desemneaza 0 persoana care . Camerele Curtii constituie comitete pentru o perioada determinata. 6.Grefa si secretari juridici Curtea dispune de 0 grefa ale carei sarcini si organizare sunt stabilite prin regulamentul Curtii. imediat dupa alegere. pe presedintele sau si pe unul sau doi vicepresedinti. adopta regulamentul Curtii. Pentru exarninarea cauzelor aduse inaintea sa. inainte de a proceda 1a orice a1egere uIterioara. alege greficrul si unu1 sau mai multi grefieri adjuncti. eu maj oritate de doua treimi. Ea este asistata de secretari juridici. ei pot fi realesi .Comitete. 5. Camere si Marea Camera I . Ei continua totusi sa se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizati. d. in cazul absentci accstui judecator sau atunci cand el nu-si poate desfasura aetivitatea.Conventia Europeana a Drepturilor Omului din numarul judecatorilor 1a fiecare trei ani. in Camere de sapte judecatori si intr-o Mare Camera de saptesprezece judecatori. pentru 0 durata de 3 ani. 7. si e. alege presedintii camerelor Curtii. sa decida ca unu1 sau mai muIte mandate ale judecatorilor ce urmeaza sa fie alesi sa aiba 0 alta durata decat cea de 6 ani.

Articolul 28 . Decizia este definitiva. se pronunta asupra cererilor introduse in virtutea articolului 33 sau a articolului 34. 2. decizia asupra admisibilitatii este luata in mod separat. presedintii Camerelor si alti judecatori dcsemnati conform rcgulamcntului Curtii. Camera poate. Curtea hotaraste. sa declare inadmisibila sau sa scoata de pe rol 0 cerere individuala . atunci cand cauza i-a fost deferita de Camera in virtutea art. sau daca solutionarea unei probleme poate conduce la 0 contradictie cu 0 hotarare pronuntata anterior de Curte. examineaza cererile de aviz consultativ introduse in virtutea art.Desesizarea in favoarea Marii Camere In cazul in care cauza adusa inaintea unei Camere ridica 0 problema grava privitoare la interpretarea conventiei sau a protocoalelor sale. sa se desesizeze in favoarea Marii Camere. In caz de contestare a competentei sale. cu exceptia presedintelui Carnerei si a judecatorului ales in numele statului-parte interesat. atunci cand 0 astfel de decizie poate fi luata fara 0 examinare complementara. 0 Camera se poate pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor individuale introduse in virtutea articolului 34. 34 si 47.Atributii ale Marii Camere M area Camera a. Competenta Curtii acopera toate problemele privind interpretarea si aplicarea conventiei si a protocoalelor sale. Daca nici 0 decizie nu a fost luata In virtutea articolului 28. 3. 3.Conventia Europeana a Drepturilor Omului sa activeze In calitate de judecator. Fac. in afara cazului in care una dintre parti se opune la aceasta. Cand cauza este deferita Marii Camere in virtutea articolu143. atat timp cat nu a pronuntat hotararea sa. 30 sau cand cauza i-a fost deferita in virtutea articolului 43 . de asemenea. prin vot unanirn.Competenta Curtii 1. 2.Declaratii ale comitetelor privind inadmisibilitatea Un comitet poate. Articolul 30 . 0 Camera se pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor introduse de state in virtute a articolului 33. Articolul 29 . introdusa in virtute a articolului 34 . care ii sunt supuse in conditiile prevazute in articolele 33. 47. . In afara unei decizii contrare a Curtii in cazuri exceptionale. si b. nici unjudecator al camerei care a emis hotarirea nu poate face parte din aceasta. Articolul 32 . Articolul 31 .Decizii ale Camerelor asupra admisibilitatii si fondului 1. parte din Marea Camera presedintele Curtii. vicepresedintii.

presedintele Curtii poate invita orice in alta parte contractanta care nu este parte in cauza sau orice persoana interesata. 0 inalta parte contractanta. Curtea declara inadmisibila mice cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34.Cauze interstatale Orice inalta parte contractanta poate sesiza Curtea asupra oricarei pretinse incalcari a prevederilor conventiei si ale protocoalelor sale de catre 0 alta inalta parte contractanta. Articolul 37 . 4.Scuaterea de pe rol 1. alta dedit reclamantul. Curtea nu retine nici 0 cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. Ea poate proceda asrfel in orice stadiu al procedurii. Curtea nu poate fi sesizata dedit dupa epuizarea cailor de recurs interne. 2. Tnaltele parti contractante se angajeaza sa nu impiedice prin nici 0 masura exercitiul eficace al acestui drept.Interventia tertilor I. sa prezinte observatii scrise sau sa ia parte la audiere. Articolul 36 . Crute a poate hotari scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cand circumstantele permit sa se traga conc1uzia ca a. Tn mice cauza af1ata In fata une Camere sau a Mari i Carriere. are dreptu1 de a prezenta observatii scrise si de a lua parte la audieri. Curtea respinge orice cerere pe care 0 considera inadmisibila in aplicarea prezentului articol. ea este in mod esential aceeasi cu 0 cerere examinata anterior de catre Curte sau deja supusa unei alte instante intemationale de ancheta sau de reglementare si daca ea nu contine fapte noi. si intr-un termen de 6 luni. sau . In mice stadiu al procedurii. Tninteresul bunei administrari a justitiei. ea este anonima. solicitantul nu doreste sa 0 mai mentina .Cereri individuale Curtea poate fi scsizata printr-o cerere de catre once persoana fizica.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 33 . Articulul 34 . 2. sau b. 3. orice organizatie neguvemamentala sau orice grup de particulari care se pretinde victima a unei incalcari de catre una dintre inaltele parti contractante a drepturilor recunoscute in conventie sau in protocoalele sale.Cunditii de admisibilitate 1. daca a. incepand cu data deciziei interne definitive. asa cum se intelege in principiile de drept international general recunoscute. a1 carei cetatean este reclamantul. Articolul 35 . in mod vadit nefondata sau abuziva. atunci cand ea considera cererea incornpatibila cu dispozitiile conventiei sau ale protocoale1or sale.

In cazul in care Curtea declara 0 cerere admisibila.Hotararlle Camerelor Hotararile Camerelor devin definitive paragraful 2. Procedura descri sa la paragraful 1 litera b) este confidentiala. . Audierea este publica. sau c. pentru a carei desfasurare eficienta statele interesate vor furniza toate facilitatile necesare.Conventia Europeana a Drepturilor Omului b. astfel cum aces tea sunt recunoscute in conventie SI III protocoalele sale. procedeaza la examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate. daca este cazul. pe baza respectarii drepturilor . Articolul 42 . 2. Articolul39 . Totusi Curtea continua examinarea cererii daca respectarea drepturilor omului garantate prin conventie si prin protocoalele sale 0 cere. daca este cazul. Articolul 41 .Examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate si procedura de rezolvare pe cale amiabila 1. Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limiteaza la 0 scurta expunere a faptclor si a solutiei adoptate. continuarea examinant cererii nu se mai justifica. Curtea acorda partii lezate. litigiul a fost rezolvat . 0 reparatie echitabila. constatat de Curte. 2. ea a. Articolul 40 .Reparatie echitabila Daca Curtea dec1ara ca a avut loc 0 incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat 0 inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari. se pune la dispozitia celor interesati. Curtea poate hotari repunerea pe rol a unei cereri atunci cand ea considera ca imprejurarile 0 justifica. conform dispozitiilor articolului 44. motivat de circumstante exceptionale. in afara cazului in care Curtea nu decide altfe1. printr-o ancheta. in afara cazului in care presedintele Curtii nu decide altfel. 2.Rezolvarea pe cale amiabila In cazul rezolvarii pe cale amiabila.Audiere publica si acces la documente 1.~ omului. Articolul 38 . pentru orice alt mot iv. b. impreuna cu reprezentantii partilor si. in scopul de fa se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabila. Documentele depuse la grefa sunt accesibile publicului.

sa ceara retrimiterea cauzei in fata Marii Camere. Marea Camera se pronunta asupra cauzei printr-o hotarire. precum S1 deciziile cafe dec1ara eererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate. oricare judecator are dreptul sa adauge acesteia expunerea opiniei sale separate. Hotarirea definitiva a Curtii este transmisa Comitetului Ministrilor care supravegheaza executarea ei. niei asupra a1tor prob1eme de care Curtea sau Comitetu1 Ministrilor ar putea sa ia . Inaltele parti contractante se angajeaza sa se confonneze hotaririlor definitive ale Curtii in litigiile in care ele sunt parti. Articolul 47 . 2. Hotararile. sa dea avize consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea conventiei si a protocoalelor sale.Retrimiterea in fata Marii Camere 1. Curtea poate. 2. la eererea Comitetului Ministrilor. Articolul 46 . sau c. in cazuri exceptionale.Furta obligatorie si executarea hotaririlur 1. atunci cand partilc declara ca ele nu vor cere retrimiterea cauzei in fata Marii Camere. orice parte in cauza poate. Articolul 44 . Daca hotararea nu exprima in totalitate sau in parte opinia unanima a judeeatori1or. sau 0 alta problema grava cu caracter general. Un colegiu de cinci judecatori ai Marii Camere accepta cererea in cazul in care cauza ridica 0 problema grava referitoare la interpretarea sau la aplicarea conventiei sau a protocoalelor sale.Motivarea hotararilor si deciziilor I.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul43 . la 3 luni de la data hotaririi. 3. 3.Avize consultative 1. 2.Hotarart definitive 1. Hotararea Marii Camere este definitiva. Intr-un tennen de 3 luni de la data hotararii unei Camere. Tn cazul in care colegiul accepta cererea. sau b. Hotararea unei Camcre devine definitiva a. 2. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de continutul sau de intinderea drepturilor si a libertatilor definite in titlul I al convcntiei si in protocoalele sale. Articolul 45 . atunei cand Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulata potrivit articolului 43. 2. daca retrimiterea cauzei in fata Marii Camere nu a fost ceruta. Hotararea definitiva se publica.

de privilegiile si imunitatile prevazute la articolul 40 din Statutul Consiliului Europei si de acordurile incheiate in virtutea acestui articol. Articolul 48 .Competentele Comitetului Ministrilor Nici 0 dispozitie a prezentei conventii nu aduce atingere competentelor conferite Comitetului Ministrilor prin statutul Consiliului Europei.Conventia Europeana a Drepturilor Omului cunostinta ca urmare a introducerii unui recurs prevazut in conventie. inaltele parti contractante renunta sa se .Cheltuieli de functionare a Curtii Cheltuielile de functionare a CU11iisunt in sarcina Consiliului Europei.Privilegii si imunitati ale judecatorilor ludecatorii se bucura. Daca avizul nu exprima in tot sau in parte opinia unanima a judecatorilor. Avizul Curtii este transmis Cornitetului Ministrilor.Anchetele secretarului general Orice inalta parte contractanta va furniza. 3. Articolul 50 .Apararea drepturilor omului recunoscute Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu va fi interpretata ca Iimitand sau aducand atingere drepturilor omului si libertatilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricarei parti contractante sau oricarei alte conventii la care aceasta parte contractanta este parte. Articolul 53 .Excluderea altor moduri de reglementare a litigiilOl' Cu exceptia unor acorduri speciale. Decizia Comitetului Ministrilor de a cere un aviz Curtii este luata prin votul majoritatii reprezentantilor care au dreptul de a face parte din acesta. TitlullII . oricare judecator are dreptul sa alature acestuia expunerea opiniei sale separate. la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei.Dispozitii diverse Articolul52 . pe timpul exercitarii functiilor lor. explicatiile cerute asupra felului in care dreptul sau intern asigura aplicarea efectiva a tuturor dispozitiilor acestei conventii. 3. Articolul 54 . Articolul 51 . Articolul 55 .Competenta consultativa a Curtii Curtea decide daca cererea de aviz consultativ prezentata de Comitetul Ministrilor este de competenta sa. 2. Avizul Curtii trebuie motivat. asa cum aceasta este definita de articolul 47. Articolul 49 .Motivarea avizelor consultative 1.

sa formuleze 0 rezerva in legatura eu 0 dispozitie anume a conventiei. Sub aceeasi rezerva ar inceta de a mai fi parte la prezenta conventie orice parte .Aplicare terttoriala 1. un diferend nascut din interpretarea sau aplicarea prezentei Conventii. unui mod de reglementare altul decat cele prevazute in susnumita Conventie. Aceasta denuntare nu poate avea drept efect sa dezlege inalta parte contractanta interesata de obligatiile continute in prezenta conventie in ceea ce priveste orice fapt care. Conventia se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate In notificare incepand cu a 30-a zi socotita de la data Ia care secretarul general al Consil iului Europei va fi primit aceasta notificare. conform articolului 34 din conventic. Articolul 58 . dispozitiile prezentei conventii vor f aplicate tinand seama de necesitatile locale. in momentul ratificarii sau in orice alt moment ulterior sa declare. putand constitui 0 incalcare a acestor obligatii. 2. 2. in momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratifieare. sa declare. dat printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Orice stat poate. 2. ca plangere.Denuntare 1. Grice stat care a facut 0 declaratie conform primului paragraf din acest articol poate ulterior. sub rezerva paragrafului 4 al prezentului articol. Orice rezerva emisa conform prezentului articol necesita 0 scurta expunere privind legea in cauza.Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevaleze de tratate. 4. in orice moment. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. Articolul 57 . 0 inalta parte contractanta nu poate denunta prezenta conventie decat dupa expirarea unui tennen de cinci ani incepand cu data intrarii in vigoare a conventiei in ceea ce 0 priveste si prin intermediul unui preaviz de sase Iuni. 3. Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate in termenii prezentului articol. tuturor sau unuia dintre teritoriile ale caror relatii intemationale elle asigura. prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Articolul 56 . conventii sau declaratii in vigoare incheiate intre ele in scopul de a supune. care informeaza despre aceasta celelalte parti contractante. ca prezenta conventie se va aplica. referitor la unul sau mai multe teritorii vizate in aeeasta declaratie. Oricare stat poate. Tn respectivele teritorii. ea aceepta competenta Curtii pentru a lua cunostinta de cererile persoanelor fizice. in masura in care 0 lege atunci in vigoare pe teritoriul sau nu este conforma cu aceasta dispozitie. ar fi fost comis de ea anterior datei Ia care denuntarea isi produce efectele. 4.Rezerve 1.

Conventia poate fi denuntata conform dispozitiilor paragrafelor precedente in ceea ce priveste orice teritoriu pentru care ea a fost declarata aplicabila potrivit articolului 56.Protectia proprietatii Grice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. numele inaltelor parti contractante care au ratificat-o. . secretarul general va transrnite copie ccrtificata tuturor sernnatarilor. Ratificarile vor fi depuse la secretaml general al Consiliului Europei.Conventia Europeana a Drepturilor Omului contractanta care ar inceta de a mai fi membru al Consiliului Europei. la 4 noiembrie 1950. Secretarul general al Consil iului Europei va notifica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea in vigoare a conventiei. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. sau a amenzilor. 2.Semnare si ratificare 1. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . 3. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). Articolul 59 . membre ale Consiliului Europei. conventia va intra in vigoare din momentul depunerii instrumentului de ratificare. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international. Pentru orice semnatar care 0 va ratifica ulterior. Prezenta conventie este deschisa spre semnare membrilor Consiliului Europei. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altar contributii. Protocolul aditional la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Guvemele semnatare. Ea va fi ratificata. Incheiata la Rorna. in franceza si in engleza. ambele texte fiind egal autentice. precum S1 depunerea oricarui instrument de ratificare intervenita ulterior. Hotarate sa ia masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. Prezenta conventie va intra in vigoare dupa depunerea a zece instrumente de ratificare. altele decat cele care sunt deja inscrise in titlul Tal Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. 4. 4.

alegeri libere cu vot secret. El va intra in vigoare dupa depunerea a zeee instrumente de ratificare. va respecta dreptul parintilor de a asigura aceasta educatie si acest invatamant conform convingerilor lor religioase si filozofice. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea aeesteia. Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 dec1aratie in virtutea paragrafului precedent poate. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. sa comunice 0 noua declaratie care sa rnodifice termenii oricarei declaratii anterioare sau care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol eu privire la un anumit teritoriu.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. Statul. la intervale rezonabile. 2. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice alt moment ulterior. semnatari ai conventiei . care va notifica tuturor mernbrilor numcle celor care au ratificat protocolul.Dreptulla alegeri lib ere Inaltele parti contractante se angajeaza sa organizeze.Raportare la conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1. Articolul 5 . in exercitarea functiilor pe care si Ie va asurna ill domeniul educatiei si al invatamantului. o declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind in confonnitate cu paragrafull din articolul 56 al conventiei. 3 si 4 din acest protocol ca articole aditiona1e 1a conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta.Dreptulla instruire Nimanui nu i se poate refuza dreptul la instruire. dupa un anumit interval de timp.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 2 .Aplicare teritoriala Orice inalta parte contractanta poate. sa comunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care aceasta se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respectiva si ale caror relatii intemationale aceasta Ie asigura. Articolul3 . in conditiile care asigura libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului Iegislativ. Pentru orice semnatar care 11va ratifica ulterior. . ArticoluI 4 . Articolul 6 . protocolul va intra in vigoare odata eu depunerea instrumentului de ratificare.

de asernenea.Interzicerea privarii de libertate pentru datorii Nirneni nu poate fi privat de Iibertatea sa pentru singurul motiv ca nu este in masura sa execute 0 obligatie contractuala. Nimeni nu poate fi expulzat printr-o masura individual a sau colectiva. Oricine se gaseste in mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul sa circule in mod liber si sa-si aleaga in mod liber resedinta sa. 2. Protocolul nr. Secrctarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. siguranta publica. inclusiv pe a sa. intr-o societate democratica. constituie masuri necesare. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia") si in articolele 1-3 din primul Protocol aditional la Conventie. ori pentru protejarea drepturilor S1 Iibertatilor altora. intr-un singur exemplar care va f depus In arhivele Consiliului Europei.Interzicerea expulzarii propriilor cetateni 1. 2. Hotarate sa ia rnasuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . de pe teritoriul statului al carui cetatan este. Articolul 2 . Articolul 3 . sunt justificate de interesul public intr-o societate democratica.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Tncheiat la Paris la 20 rnartie 1952. prevenirea faptelor penale. arnbele texte fiind egal autentice. 3. prevazute de lege. in anumite zone determinate. membre ale Consiliului Europei. Orice persoana este libera sa paraseasca orice tara. 5. allele decdt ccle care Jigureaza deja in Conventic si in primul Protocol aditional la Conventie Guvemele semnatare. altele decat cele care sunt deja inscrise In titlul I al Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. protectia sanatatii sau a moralei. recunoscdnd anumite drepturi si libertati. 4 La Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale. pentru securitatea nationala.Libertatea de circulatie 1. mentinerea ordinii publice. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. Drepturile recunoscute in paragraful 1 pot. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al carui cetatean este. In franceza si engleza. prevazute de lege. semnat la Paris la 20 martie 1952. sa faca obiectul unor restrangeri care. .

ca accepta competenta Curtii de a primi cererile persoanelor fizice. Orice Stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 4 . Articolul 7 . sa cornunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care ea se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respeetiva si ale caror relatii internationale ea le asigura. Oricare inalta parte contractanta poate. Articolul 6 . in virtutea ratificarii sau a acceptarii sale de catre respectivul Stat.periodic.Interzicerea expulzarilor colective de straini Expulzarile colective de straini sunt interzise. 4. 2. 3. si fiecare dintre teritoriile la care se aplica Protocolul in virtutea unci declaratii subscrise de respectivul stat conform prezentului articol. Pentru oricare sernnatar care il va ratitica ulterior.Aplicare teritoriala 1. 0 declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind facuta in conformitate eu paragraful 1 din articolul 56 al conventiei. vor fi considerate ca teritorii distincte in sensul referirilor la teritoriul unui Stat facute la articolele 2 si 3. referitor la unul sau mai multe teritorii viz ate in aceasta declaratie. protocolul va intra in vigoare odata cu depunerea instrumentului de ratiticare. ale organizatiilor neguvemamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. sa declare. Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 declaratie in virtutea paragrafului precedent poate. 5. 2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului . in orice moment. Teritoriul oricarui Stat la care se aplica prezentul Protocol.Raportare la Conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1-5 ale acestui protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. Articolul 5 . privitor la articolele 1-4 din prezentul protocol sau la uncle dintre aces tea. Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea acesteia. EI va intra in vigoare dupa depunerea a cinci instrumente de ratificare. conform articolului 34 din conventie. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice moment ulterior. ulterior. semnatari ai conventiei . sa comunice 0 noua declaratie prin care sa modifice termenii oricarei declaratii anterioare sau prin care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu.Semnare si ratificare 1.

Incheiat la Strasbourg. .Abolirea pedepsei eu moartea Pedeapsa cu moartea este abolita. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia").Interzicerea derogarilnr Nici 0 derogare de la dispozitiile prezentului protocol pe temeiul articolului 15 din conventie nu este ingaduita. in limbile franceza si engleza. Articolul 4 . semnatare ale prezentului Protocol la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. Protocolul nr. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. ambele texte fiind egal autentice.Interzieerea rezervelor Nici 0 rezerva Ia dispozitiiIe prezentului protocol pe temeiul articoIuIui 57 din conventie nu este admisa. Considerand ca progrese1e intervenite in mai multe state membre ale Consilului Europei exprima 0 tendinta generala in favoarea abolirii pedepsei cu moartea. 6 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilorfundamentale. au semnat prezentul protocol. avand depline puteri in acest sens. Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa si nici executat. la 16 septembrie 1963.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Europei care va notifica tuturor membrilor protocolul. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Artieolul 1 . 0 asemenea pedeapsa nu va fi aplicata decat in cazurile prevazute de aceasta legislatie si conform dispozitiilor sale. Secretarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. subsemnatii. nurnele celor care au ratificat in considerarea celor de mai sus. 0 asemenea Artieolul 2 .Pedeapsa eu moartea in timp de razboi Un stat poate sa prevada in legislatia sa pedeapsa cu moartea pentru acte savarsite in timp de razboi sau de pericol iminent de razboi . privind abolirea pedepsei cu moartea Statele membre ale Consiliului Europei. Artieolul 3 . Statul respectiv va comunicasSecretarului general al Consiliului Europei dispozitiile aferente ale Icgislatiei in cauza.

sa f ratificat conventia. de acceptare sau de aprobare. Tnstrumentele de ratificare. Articolul 6 . conform dispozitilor articolului 7.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-5 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. prin notificare adresata secretarului genera1.Semnare si ratlflcare Prezentul protocol este deschis spre sernnare Statelor rnembre ale Consiliului Europei. sa cxtinda aplicarea prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat in declaratie. depunerea oricarui instrument de tati fi care. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. Grice stat poate. Pentru orice stat membru care lsi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei la care cinci state membre ale Consiliului Europei lsi vor fi exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol. sa accepte sau sa aprobe prezentul protocol fara ca. Grice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa. 2. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. Articolul 8 .Intrarea in vigoare 1. semnatare ale conventiei. protocolul va intra in vigoare cu privire la acest teritoriu. simultan sau anterior. acesta va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei depunerii instrumentului de ratificare.Functiile depozitarului Secretarul general a1 Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului : a. . b. Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza datei primirii notificarii de catre secretarul general. once semnare . acceptarii sau aprobarii. 2. de acceptare sau de aprobare. Un stat membru al Consiliului Europei nu va putea sa ratifice. in prima zi a lunii care urmeaza datei prirnirii declaratiei de catre secretarul general. Articolul 9 . in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. El va fi supus ratificarii. Artlcolul 7 .Aplicarea teritoriala 1.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 5 . in oricare moment ulterior. in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare. Grice stat po ate. de acceptare sau de aprobare. 3.

b. orice data de intrare In vigoare a prezentului Protocol. orice alt act. . b) si c) al acestui articol. in franceza si in engleza. Un strain care isi are resedinta in mod legal pe teritoriul unui Stat nu poate fi expulzat decat in temeiul executarii unei hotarari luate conform Iegii si e1 trebuie sa poata : a. ambe1e texte fiind egal autentice. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. in considerarea celor de mai sus. secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). 2.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. Articolul2 . inc1usiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat. sa prezinte motivele care pledeaza irnpotriva expulzarii sale. S1 c. avand depline puteri in acest scop.Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini 1. sa ceara examinarea cazului sau. Orice persoana declarata vinovata de 0 infractiune de catre un tribunal are dreptul sa ceara examinarea declaratiei de vinovatie sau a condarnnarii de catre o jurisdictie superioara. notificare sau comunicare avand 0 legatura cu prezentul protocol. Incheiat la Strasbourg. sunt reglementate de lege. Protocolul nr. intr-un singur exemplar. d. 7 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Statele membre ale Consiliului Europei. subsemnatii. atunci cand expulzarea este necesara in interesul ordinii publice sau se intemeiaza pe motive de securitate nationala. Hotarate sa ia noi masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi si libertati prin Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. conform articolelor 5 si 8 . semnatare ale prezentului protocol. Exercitarea acestui drept. Un strain poate fi expulzat inainte de exercitarea drepturilor enumerate in paragraful 1 alineatle a). sa ceara sa fie reprezentat in acest scop in fata autoritatilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de catre aceasta autoritate.Dreptulla doua grade de jurisdictie in materie penala 1. la 28 aprilie 1983. au semnat prezentul protocol.

sau in parte. In oricare moment ulterior. Orice stat poate. precizand masura in care el se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice acestui sau acestor teritorii. daca fapte noi sau recent descoperite sau un viciu fundamental in cadrul procedurii precedente sunt de natura sa afecteze hotararea pronuntata.Conventia Europeana a Drepturilor Omului 2. pentru ca un fapt nou sau recent descoperit dovedeste ea s-a produs 0 eroare judiciara. Prezentul articol nu impiedica Statele sa ia masurile necesare in interesul copiilor.Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara Atunci cand 0 condamnare penala definitiva este ulterior anulata sau cand este acordata gratierea. Acest drept poate face obiectul unor exceptii in cazul infractiunilor minore. Nici 0 derogare de la prezentul articol nu este ingaduita in temeiul art.Egalitatea intre soti Sotii se bucura de egalitate in drepturi si in responsabilitati cu caracter civil. asa cum acestea sunt definite de lege. Articolul3 . 2. 3. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. pe durata casatoriei si cu prilejul desfacerii acesteia. protocolul va intra in vigoare pentru acest teritoriu in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei . Articolul 4 . Articolul 5 . Articolul 6 . sa extinda aplicarea prezentului protocol Ia oricare alt teritoriu descmnat in declaratic. intre ei si in rclatiile cu copiii lor in ceea ce priveste casatoria. conform legii si procedurii penale a statului respectiv. cu exceptia cazului in care se dovedeste ca nedescoperirea in timp uti! a faptului necunoscut ii este imputabila in tot. sau cand eel interesat a fost judecat in prima instanta de catre cea mai inalta jurisdictie ori a fost declarat vinovat si condamnat ca urmare a unui recurs impotriva achitarii sale.Dreptul de a nu fl judecat sau pedepsit de doua ori 1. Dispozitiile paragrafului precedent nu irnpiedica redeschiderea procesului. persoana care a suferit 0 pedeapsa din cauza acestei condamnari este despagubita COnf0TI11egii ori practicii in vigoare in Statul l respectiv. in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de rati fi care. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. 15 din conventie. 2. de acceptare sau de aprobare.Aplicare teritoriala 1. Nimeni nu poate fi urrnarit sau pedepsit penal de catre jurisdictiile aceluiasi Stat pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotarare definitiva conform legii si procedurii penale ale aeestui Stat. Orices stat poate.

conform art. Retragerea sau modificarea va produce efecte in prima zi a Iunii care urrneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general. 3. Articolul 9 . sa declare. 0 declaratie potrivit prezentului articol va fi considerata ea fiind in conformitate cu paragraful I din articolul 56 al conventiei. conform prezentului articol. de acceptare sau de aprobare. El va fi supus ratificarii. prin notificare adresata secretarului general.Conventia Europeana a Drepturilor Omului perioade de doua luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general. Orice stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. a acceptarii sau a aprobarii sale de catre statul respectiv si fiecare dintre teritoriile eu privire la care protoeolul se apliea in baza unei declaratii facute de respectivul stat. acesta va intra in vigoare in prima zi a lunii care unneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data depunerii instrumentului de ratificare. Articolul 8 . Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica. Teritoriul oricarui stat eu privire la care prezentul protocol se aplica. privitor la articolele 1-5 din prezentul protocol. Articolul 7 . de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza expirarii unei perioade de doua luni de la data la care sapte state membre ale Consiliului Europei lsi vor ti exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol conform dispozitiilor articolului 8. .Intrare in vigoare 1. 4. 5. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. 34 din conventie. ulterior. Instrumentele de ratificare. referitor la unul sau la mai rnulte teritorii vizate in aceasta declaratie. 2. Pentru orice stat membm care isi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. acceptarii sau aprobarii. In virtutea ratificarii. accepta sau aproba prezentul protocol fara sa fi ratificat sirnultan sau anterior conventia. pot fi considerate ca teritorii distincte in cazul referirii la teritoriul unui stat [acute Ia articolul 1. 6.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat conventia. in orice moment. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulate. Orice declaratie facuta In virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa sau modificata. ca accepta competenta Curtii pentru a prirni cererile persoanelor fizice.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-6 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta.

orice alt act. 30/1994.Functiile depozitaru lui Secretarul general al Consiliului Europei va notitica tuturor statelor membre ale Consiliului Europei: a. de aceeptare sau aprobare c. once semnare. b. ambele texte fiind egal autentice. d. au semnat prezentul protocol. 147 din 13 iulie 1995 Varianta originala a Conventiei. in limbile franceza si engleza poate fi gasita pe website-ul Curtii Europene a Drepturilor Ornului (www. subsemnatii. incheiat la Strasbourg la 11 mai 1994 si ratificat de Romania prin legea nr. avand depline puteri in acest scop. depunerea oricarui instrument de ratificare.coe. CEDO a fost ratificata prin legea nr. publicata in MOF nr. in limbile franceza si engleza. 79/1995. Incheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984. orice data de intrare in vigoare a prezentului protocol conform articolelor 6 si 9. care va fi depus In arhivele Consiliului Europei. intr-un singur exemplar. 135 din 31 mai 1994 Textul Conventiei a fost modificat prin Protocolul I I la CEDO.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolu 110 . Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei.int) . publicata in MOF nr. notificare sau declaratie in legatura cu prezentul protocoL in considerarea celor de mai sus.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->