Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Convenda pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale amendata de Protocolul nr. 11 insotita de Protocolul aditional si de Protocoalele nr. 4, 6 si 7 Textul Conventiei fusese amendat conform dispozitiilor Protocolului nr. 3 (STE nr. 45), intrat in vigoare la 21 septembrie 1970, ale Protocolului nr. 5 (STE nr. 55), intrat in vigoare la 20 decembrie 1971 si ale Protocolului nr. 8 (STE nr. 118), intrat in vigoare la 1 ianuarie 1990. El cuprindea in plus textul Protocolului nr, 2 (STE nr. 44) care, asa cum stipuleaza in articolul 5, paragraful 3, facuse parte integranta din Conventie de la intrarea sa in vigoare pe data de 21 septernbrie 1970. Toate dispozitiile care fusesera arnendate sau adaugate prin aceste Protocoale sunt inlocuite prin Protocolul nr. 11 (SIE nr. 155), incepand cu data intrarii sale in vigoare pe data de 1 noiembrie 1998. Incepand cu aceasta data, Protocolul nr. 9 (SIE nr, 140), intrat In vigoare pe data de 1 octombrie 1994, este abrogat. Grefa Curtii Europene a Drepturilor Omului noiembrie 1998 Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, Luand in considerare Dec1aratia Universala a Drepturilor Ornului, proclamata de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 10 decembrie 1948 ; Considerand ca aceasta declaratie

urmareste sa asigure recunoasterea si aplicarea universala

si efectiva a

drepturilor pe care ea le enunta ; Considerand ca scopul Consiliului Europei este acela de a realiza 0 uniune rnai stransa intre membrii sai si ca unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop este apararea si dezvoltarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ; Reafirrnand atasarnentul Ior profund fata de aceste libertati fundamentale care constituie temelia insasi a justitiei si a pacii in lume si a caror mentinere se bazeaza in mod esential, pe de 0 parte, pe un regirn politic cu adevarat democratic, iar pe de alta parte, pe 0 conceptie eomuna si un respect comun al drepturilor ornului din care acestea decurg; Hotarate, in calitatea lor de guverne ale statelor europene animate de acelasi spirit si avand un patrimoniu comun de idealuri SI de traditii politice, de respect al libertatii si de preeminenta a drepturilor, sa ia primele masuri menite sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi enuntate in Declaratia Universala, Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1- Obligatia de a respecta drepturile omului Inaltele parti contractante recunosc oricarei persoane atlate sub jurisdictia drepturile si Iibertatile definite in Titlul I al prezentei conventii.

lor

Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Titlul I - Drepturi si libertati Articolul 2 - Dreptulla viata 1. Dreptulla viata a1 oricarei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzata cuiva in mod intentionat, dedit in executarea unei sentinte capitale pronuntate de un tribunal in cazu1 in care infractiunea este sanctionata cu aceasta pedeapsa prin lege. 2. Moartea nu este considerata ca fiind cauzata prin incalcarea acestui articol in cazurile in care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesara la forta : a. pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violentei ilegalc; b. pentm a efectua 0 ares tare lega1a sau pentm a impiedica evadarea unei persoane legal detinute ; c. pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau 0 insurectie. Articolul 3 - Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Articolul 4 - Interzicerea sclaviei si a muncii fortate 1. Nimeni nu poate fi tinut in sclavie sau in conditii de aservire. 2. Nimeni nu poate fi constrans sa execute 0 munca fortata sau obligatorie. 3. Nu se considera "munca fortata sau obligatorie" in sensul prezentului articol : a. orice munca impusa in mod normal unei persoane supuse detentiei in conditiile prevazute de articolul 5 din prezenta conventie sau in timpul in care se afla in libertate conditionata; b. orice serviciu cu caracter rnilitar sau, in cazul celor care refuza sa satisfaca serviciul militar din motive de constiinta , in tarile in care acest lUClU este recunoscut ca legitim, un alt serviciu in locul serviciului militar obligatoriu; c. orice serviciu impus in situatii de criza sau de calamitati care ameninta viata sau bunastarea comunitatii· , d. orice munca sau serviciu care face parte din obligatiile civice normale. Articolul 5 - Dreptul la libertate si la siguranta I. Grice persoana are dreptulla libertate si la siguranta, Nimeni nu poate fi Iipsit de libertatea sa, cu exceptia urmatoare1or cazuri si potrivit cailor legale: a. daca este detinut legal pe baza condamnarii pronuntate de catre un tribunal competent; b. daca a facut obiecrul unei arestari sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la 0 hotarare pronuntata , conform Iczii , de catre un tribunal b ori in vederea garantarii executarii unei obligatii prevazute de lege;

daea este yorba de detentia legala a unui minor.lit e) din prezentul articol. Once persoana are dreptul la judecarea In mod echitabil. al ordinii publice ori al securitatii nationale. d. in conditiile prevazute de paragraful l. 5. atunci cand exista motive verosimile de a banui ca a savarsit 0 infractiune sau cand exista motive temeinice de a crede in necesitatea de a-I impiedica sa savarseasca 0 infraetiune sau sa fuga dupa savarsirea acesteia. in interesul moralitatii. intr-o societate demo cratic a. asupra rnotivelor arestarii sale si asupra oricarei acuzatii aduse irnpotriva sa. 4. instituita de lege. Punerea in libertate poate fi subordonata unei garantii care sa asigure prezentarea persoanei in eauza la audiere. pentru ca acesta sa statueze intr-un termen scurt asupra legalitatii detinerii sale si sa dispuna eliberarea sa daca detinerea este ilegala. in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale. e. Orice persoana arestata sau detinuta. care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil. 3. daca a fost arestat sau retinut in vederea aducerii sale in fata autoritatii judiciare competente. atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces 0 irnpun. a unui b' toxicoman sau a unui vagabond . f_ daca este vorba despre arestarea sau detentia legala a unei persoane pentm a 0 impiedica sa patrunda in mod ilegal pe teritoriu sau impotriva careia se afla in curs 0 procedura de expulzare ori de extradare. in scopul aducerii sale in fata autoritatii competente . in termenul eel mai scurt si intr-o limba pe care 0 intelege. a unui alcoolic . daca este yorba despre detentia legala a unei persoane susceptibile sa transmita 0 boala contazioasa a unui alienat . fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in rnaterie penala indreptate imporriva sa. trebuie adusa de indata inaintea unui judecator sau a altui magistrat irnputernicit prin lege eu exercitarea atributiilor judi ciare si are dreptul de a fi judecata inrr-un termen rezonabil sau eliberata in cursul procedurii. atunci cand. dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia. in .Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. Orice persoana lipsita de libertatea sa prin arestare sau detinere are dreptul sa introduca un recurs in fata unui tribunal.Dreptulla un proces echitabil I. sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta. hotarata pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legala. Articolul 6 . de catre 0 instanta independenta si impartiala. 2. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public. Orice persoana care este victima unci arestari sau a unei detineri in conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptulla reparatii. Orice persoana arestata trebuie sa fie informata.

c. in momentul savarsirii sale . siguranta publica. sa intrebe sau sa solieite audierea martorilor acuzarii si sa obtina citarea si audierea rnartorilor apararii in aceleasi conditii ca si rnartorii acuzarn.Dreptul la respectarea vietii private si de familie 1. se apere el inSUS1 sau sa fie asistat de un aparator ales de el si. 2. Orice acuzat are. sa fie asistat in mod gratuit de un interpret. intr-o limba pe care 0 intelege S1 in mod arnanuntit. . Orice persoana acuzata de 0 infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia sa va fi legal stabilita. protejarea sanatatii sau a moralei. De asemenea. atunci cand interese1e justitiei 0 cer.Conventia Europeana a Drepturilor Omului imprejurari spcciale. sa poata fi asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu. dreptul: a. Articolul 7 . potrivit dreptului national sau international. b. d. 2. in termenul eel mai scurt. in momentul in care a fost savarsita. publicitatca ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei. sa fie informat. apararea ordinii si prevenirii faptelor penale. bunastarea economica a tarii. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca constituie 0 masura care. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie. 3. e. nu constituia 0 infractiune. Prezentul articol nu va aduce atingere judecarii si pcdepsirii unei persoane vinovate de 0 actiune sau de 0 omisiune care . daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator.Nici 0 pedeapsa fara lege I. nu se poate aplica 0 pedeapsa mai severa decat aeeea care era aplicabila in momentul savarsirii infractiunii. a domieiliului sau si a corespondentei sale. este necesara pentru seeuritatea nationala. Articolul 8 . intr-o societate democratic a. Nimeni nu poate fi condamnat pentru 0 actiune sau 0 ormsrune care. era considerata infractiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de natiunile civilizate. in special. ori protejarea drepturilor si libertatilor altora. daea nu intelege sau nu vorbeste limba folosita la audiere. asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa. 2. sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale.

prevazute de lege. pentru sccuritatea nationala.Dreptulla casatorie Incepand cu varsta stabilita prin lege. protectia ordinii. intr-o societate dernocratica . care constituie masuri necesare . practici si indeplinirea ritualurilor. ArticolullO . barbatul si femeia au dreptul de a se casatori si de a interneia 0 familie conform legislatiei nationale ce reglementeaza exercitarea acestui drept. de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. ai politiei sau ai administratiei de stat. inclusiv dreptul de a constitui cu altii sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica inforrnatii ori idei fara amestecul autoritatilor publice S1 fara a tine seama de frontierc. pentru securitatea nationala. integritatea teritoriala sau siguranta publica. protectia sanatatii sau a moralei. constitute masuri necesare. Grice persoana are dreptul la libertatea de exprimare.Libertatea de intrunire si de asociere I. Articolul 12 . pentru siguranta publica. intr-o societate dernocratica. de constiinta si de religie I. . prevazute de lege. constituie masuri necesare. 2.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 9 . de constiinta si de religie. pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti. Grice persoana are dreptul la libertatea de gandire.Libertatea de gandire. prin cult. apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. invatarnant. precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea in mod individual sau in colectiv. protejarea sanatatii sau a rnoralei ori pentru protectia drepturilor si libertatilor ahara. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. Prezentul articol nu interzice ca restrangeri legale sa fie impuse cxercitarii acestor drepturi de catre rnembrii fortelor armatc. in public sau in particular. 2. restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege. Grice persoana are dreptulla Iibertatea de intrunire pasnica si la libertatea de asociere. po ate fi supusa unor formalitati. acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea. 2. Articolul11 . a sanatatii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor si Iibertatilor altora. protectia reputatiei sau a drepturilor altora. Prezcntul articol nu impiedica statele sa supuna societatile de radiodifuziune. Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri si responsabilitati. apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. Libertatea de a-si rnanifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altar restrangeri decat acelea care. intr-o societate dernocratica.Libertatea de exprhnare 1. siguranta publica. conditii.

opinii politice sau orice alte opinii. origine nationala sau sociala. religie. orice inalta parte contractanta poate lua rnasuri care deroga de la obligatiile prevazute de prezenta conventie. pe sex. chiar S1 atunci cand incalcarea s-ar datora unor persoane care au actionat in exercitarea atributiilor lor oficiale.Interzicerea dlscrtminarf Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici 0 deosebire bazata. 3.Derogarea in caz de stare de urgenta 1. In caz de razboi sau de alt pericol public ce ameninta viata natiunii. un grup. sau un individ. rasa. un drept oarecare de a desfasura 0 activitate sau de a indeplini un act ce urmarestc distrugerea drepturilor sau a libertatilor recunoscute de prezenta conventie sau de a aduce limitari mai ample acestor drepturi S1 Iibertati decat acelea prevazute de aceasta conventie. Articolul14 . . Dispozitia precedenta nu ingaduie nici 0 derogare de 1a articolul 2. Articolul16 .Interzicerea abuzului de drept Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu poate fi interpretata ca implicand. limba. Articulul17 . Articolul15 . 2. apartenenta la 0 minoritate nationala. Aceasta trebuie. eu exceptia cazului de deces rezultand din acte licite de razboi. nastere sau orice alta situatie. si nici de Ia articolul 3. culoare.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 13 .Dreptulla un recurs efectiv Orice persoana.Restrictii ale activitatii politice a strainilor Nici 0 dispozitie a artico1u1 10. avere. in special. de asemenea. pentru un stat. articolul 4 paragrafu1 1 si artico1ul 7. sa informeze pe secretarul general al Consiliului Europei si asupra datei la care aceste masuri au incetat a fi in vigoare si de la care dispozitiile conventiei devin din nou aplicabile. are dreptul sa se adreseze efectiv unei instante nationale . in masura stricta in care situatia 0 cere si cu conditia ca aceste masuri sa nu fie in contradictie cu alte obligatii care decurg din dreptul international. ale carei drepturi si libertati recunoscute de prezenta conventie au fast incalcate . II si 14 nu poate fi considerata ca interzicand inaltelor parti contractante sa impuna restrangeri activitatii politice a strainilor. Orice inalta parte contractanta ee exercita acest drept de derogare 11inforrneaza pe deplin pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la rnasurile luate si la motivele care Ie-au determinat.

de pe 0 lista de trei candidati prezentati de inalta parte contractanta. in masura posibilului.Numarul [udecatorilor Curtea se compune dintr-un numar de judecatori egal cu eel al inaltelor parti contractante. 2. de impartialitate sau de disponibilitatc impuse de 0 activitate cu caracter permanent. mandatele unei jumatati din numarul judecatorilor descmnati Ia prima alegere se vor incheia la implinirea a 3 ani. Aceasta va functiona permanent. Pentru a asigura. 3.Infiintarea Curtii Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru inaltele parti contractante din prezenta conventie S1 din protocoalele sale. Judecatorii trebuie sa se bucure de cea mai inalta reputatie morala si sa intruneasca conditiile cerute pentru exercitarea unor inalte functiuni judiciare sau sa fie juristi avand 0 competenta recunoscuta. Titlul Il . reinnoirea mandatelor unei jumatati . potrivit prezentei conventii. Judecatorii sunt alesi de Adunarea Parl am entara in numele fiecarei inalte parti contractante. Judecatorii lsi exercita mandatul eu titlu individual. ludecatorii al caror mandat se va incheia Ia implinirea perioadei initiale de 3 ani sunt desemnati prin tragere la sorti. In cursul mandatului lor.Durata mandatului 1. nu pot fi aplicate decat in scopul pentru care ele au fost prevazute. Aeeeasi procedura este urmata pentru a eompleta Curtea in cazul aderarii de noi inalte parti contractante S1 pentru a se ocupa locurile devenite vacante. Articolul 22 . cu rnajoritatea voturilor exprimate. Articolul 20 . numita in continuare "Curtea". Totusi. Articolul23 . 3. se infiinteaza 0 Curte europeana a Drepturilor Ornului. judecatorii nu pot exercita mel 0 actrvrtate incompatibila cu cerintele de independenta. Judecatorii sunt alesi pentru 0 durata de 6 ani.Curtea Europeana a Drepturilor Omului Articolul 19 . Ei pot fi realesi.Limitarea foloslrli restrangerllur drepturllor Restrictiile care. 2. orice problema ridicata in aplicarea acestui paragraf este rezolvata de catre Curte. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei. imediat dupa alegerea lor. sunt aduse respectivelor drepturi si libertati.Alegerea judecatorilor I. 2.Conditii de exercitare a functiilor 1.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 18 . Articolul 21 .

Comitete. Judecatorul ales in nurnele unui stat-parte la Iitigiu este rnembru de drept al Carnerei si al Marii Camere. eu maj oritate de doua treimi. Ea este asistata de secretari juridici. c. Articolul 25 . in Camere de sapte judecatori si intr-o Mare Camera de saptesprezece judecatori. acest stat-parte desemneaza 0 persoana care . sa decida ca unu1 sau mai muIte mandate ale judecatorilor ce urmeaza sa fie alesi sa aiba 0 alta durata decat cea de 6 ani. Judecatorii raman in functie pana la inlocuirea lor. adopta regulamentul Curtii. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei. Camere si Marea Camera I . 7 Articolul 26 . repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorti. In cazul in care trebuie atribuite mai muIte mandate si Adunarea Parlamentara aplica paragraful precedent. 4.Conventia Europeana a Drepturilor Omului din numarul judecatorilor 1a fiecare trei ani. Adunarea Parlamentara poate. Pentru exarninarea cauzelor aduse inaintea sa. pentru 0 durata de 3 ani. Judecatorul ales in Iocul unui judecator al carui mandat nu a expirat va duce la sfarsit mandatul predecesorului sau. 7. Articolul 27 . Curtea lsi desfasoara activitatea in eomitete de trei judeeatori. Mandatul judecatorilor se incheie atunci cand ei implinesc varsta de 70 de ani.Grefa si secretari juridici Curtea dispune de 0 grefa ale carei sarcini si organizare sunt stabilite prin regulamentul Curtii. alege. fara ca totusi ea sa poata depasi 9 ani sau sa fie mai mica de 3 ani. alege presedintii camerelor Curtii. inainte de a proceda 1a orice a1egere uIterioara. 5. pe presedintele sau si pe unul sau doi vicepresedinti. b.Adunarea plenara a Curtii Curtea reunita in Adunarea plenara a. in cazul absentci accstui judecator sau atunci cand el nu-si poate desfasura aetivitatea. 6.Revocarea Un judecator nu poate fi revocat din functiile sale decat daca ceilalti judecatori decid. Articolul 24 . Camerele Curtii constituie comitete pentru o perioada determinata. d. Ei continua totusi sa se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizati. alege greficrul si unu1 sau mai multi grefieri adjuncti. ca el a incetat sa corespunda conditiilor necesare. care pot fi realesi. si e. 2. imediat dupa alegere. constituie Camere pentru 0 perioada determinata . ei pot fi realesi .

Fac. cu exceptia presedintelui Carnerei si a judecatorului ales in numele statului-parte interesat. Articolul 28 . 3. atunci cand 0 astfel de decizie poate fi luata fara 0 examinare complementara. Daca nici 0 decizie nu a fost luata In virtutea articolului 28. In caz de contestare a competentei sale. Articolul 29 . atunci cand cauza i-a fost deferita de Camera in virtutea art. 3. decizia asupra admisibilitatii este luata in mod separat. In afara unei decizii contrare a Curtii in cazuri exceptionale. Articolul 30 . 47. introdusa in virtute a articolului 34 . sau daca solutionarea unei probleme poate conduce la 0 contradictie cu 0 hotarare pronuntata anterior de Curte. si b. Camera poate. presedintii Camerelor si alti judecatori dcsemnati conform rcgulamcntului Curtii. Competenta Curtii acopera toate problemele privind interpretarea si aplicarea conventiei si a protocoalelor sale. in afara cazului in care una dintre parti se opune la aceasta.Atributii ale Marii Camere M area Camera a. sa se desesizeze in favoarea Marii Camere. Cand cauza este deferita Marii Camere in virtutea articolu143. 0 Camera se poate pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor individuale introduse in virtutea articolului 34. Decizia este definitiva. se pronunta asupra cererilor introduse in virtutea articolului 33 sau a articolului 34.Desesizarea in favoarea Marii Camere In cazul in care cauza adusa inaintea unei Camere ridica 0 problema grava privitoare la interpretarea conventiei sau a protocoalelor sale. .Competenta Curtii 1. parte din Marea Camera presedintele Curtii. 2. nici unjudecator al camerei care a emis hotarirea nu poate face parte din aceasta.Declaratii ale comitetelor privind inadmisibilitatea Un comitet poate. prin vot unanirn. vicepresedintii. Articolul 31 . 34 si 47. Curtea hotaraste.Decizii ale Camerelor asupra admisibilitatii si fondului 1.Conventia Europeana a Drepturilor Omului sa activeze In calitate de judecator. 30 sau cand cauza i-a fost deferita in virtutea articolului 43 . care ii sunt supuse in conditiile prevazute in articolele 33. Articolul 32 . 2. examineaza cererile de aviz consultativ introduse in virtutea art. atat timp cat nu a pronuntat hotararea sa. sa declare inadmisibila sau sa scoata de pe rol 0 cerere individuala . 0 Camera se pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor introduse de state in virtute a articolului 33. de asemenea.

alta dedit reclamantul. atunci cand ea considera cererea incornpatibila cu dispozitiile conventiei sau ale protocoale1or sale. 2. Crute a poate hotari scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cand circumstantele permit sa se traga conc1uzia ca a. are dreptu1 de a prezenta observatii scrise si de a lua parte la audieri. ea este in mod esential aceeasi cu 0 cerere examinata anterior de catre Curte sau deja supusa unei alte instante intemationale de ancheta sau de reglementare si daca ea nu contine fapte noi. 4. Curtea nu retine nici 0 cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. In mice stadiu al procedurii. 2.Interventia tertilor I. ea este anonima. sau .Scuaterea de pe rol 1.Cereri individuale Curtea poate fi scsizata printr-o cerere de catre once persoana fizica. orice organizatie neguvemamentala sau orice grup de particulari care se pretinde victima a unei incalcari de catre una dintre inaltele parti contractante a drepturilor recunoscute in conventie sau in protocoalele sale.Cauze interstatale Orice inalta parte contractanta poate sesiza Curtea asupra oricarei pretinse incalcari a prevederilor conventiei si ale protocoalelor sale de catre 0 alta inalta parte contractanta. incepand cu data deciziei interne definitive. Articolul 35 . a1 carei cetatean este reclamantul. sa prezinte observatii scrise sau sa ia parte la audiere. Curtea respinge orice cerere pe care 0 considera inadmisibila in aplicarea prezentului articol. Articolul 37 . Tn mice cauza af1ata In fata une Camere sau a Mari i Carriere. 3. solicitantul nu doreste sa 0 mai mentina . Curtea nu poate fi sesizata dedit dupa epuizarea cailor de recurs interne. daca a. asa cum se intelege in principiile de drept international general recunoscute. Articolul 36 . Curtea declara inadmisibila mice cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. si intr-un termen de 6 luni. Tninteresul bunei administrari a justitiei. sau b. Articulul 34 .Cunditii de admisibilitate 1. Tnaltele parti contractante se angajeaza sa nu impiedice prin nici 0 masura exercitiul eficace al acestui drept. presedintele Curtii poate invita orice in alta parte contractanta care nu este parte in cauza sau orice persoana interesata.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 33 . in mod vadit nefondata sau abuziva. 0 inalta parte contractanta. Ea poate proceda asrfel in orice stadiu al procedurii.

in afara cazului in care presedintele Curtii nu decide altfel. . daca este cazul. 2.Conventia Europeana a Drepturilor Omului b.Examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate si procedura de rezolvare pe cale amiabila 1. conform dispozitiilor articolului 44. printr-o ancheta. Curtea acorda partii lezate. in afara cazului in care Curtea nu decide altfe1. pentru a carei desfasurare eficienta statele interesate vor furniza toate facilitatile necesare. continuarea examinant cererii nu se mai justifica. b.Rezolvarea pe cale amiabila In cazul rezolvarii pe cale amiabila. daca este cazul. se pune la dispozitia celor interesati. sau c. 2.~ omului. 0 reparatie echitabila.Reparatie echitabila Daca Curtea dec1ara ca a avut loc 0 incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat 0 inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari. Articolul 38 . pentru orice alt mot iv.Hotararlle Camerelor Hotararile Camerelor devin definitive paragraful 2. Articolul 40 . Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limiteaza la 0 scurta expunere a faptclor si a solutiei adoptate. pe baza respectarii drepturilor . In cazul in care Curtea declara 0 cerere admisibila. astfel cum aces tea sunt recunoscute in conventie SI III protocoalele sale. Audierea este publica. motivat de circumstante exceptionale. Articolul39 . in scopul de fa se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabila. Totusi Curtea continua examinarea cererii daca respectarea drepturilor omului garantate prin conventie si prin protocoalele sale 0 cere. constatat de Curte. Articolul 41 .Audiere publica si acces la documente 1. impreuna cu reprezentantii partilor si. Procedura descri sa la paragraful 1 litera b) este confidentiala. Curtea poate hotari repunerea pe rol a unei cereri atunci cand ea considera ca imprejurarile 0 justifica. Documentele depuse la grefa sunt accesibile publicului. litigiul a fost rezolvat . 2. Articolul 42 . ea a. procedeaza la examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate.

daca retrimiterea cauzei in fata Marii Camere nu a fost ceruta. 2. 2. atunei cand Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulata potrivit articolului 43. Hotararea unei Camcre devine definitiva a. Hotararile. Curtea poate. Hotarirea definitiva a Curtii este transmisa Comitetului Ministrilor care supravegheaza executarea ei. 3.Motivarea hotararilor si deciziilor I.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul43 . sa dea avize consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea conventiei si a protocoalelor sale. Tn cazul in care colegiul accepta cererea.Furta obligatorie si executarea hotaririlur 1. sa ceara retrimiterea cauzei in fata Marii Camere.Retrimiterea in fata Marii Camere 1. sau c. 3. Intr-un tennen de 3 luni de la data hotararii unei Camere. Hotararea Marii Camere este definitiva. 2. Articolul 47 . Marea Camera se pronunta asupra cauzei printr-o hotarire. Articolul 44 . niei asupra a1tor prob1eme de care Curtea sau Comitetu1 Ministrilor ar putea sa ia . oricare judecator are dreptul sa adauge acesteia expunerea opiniei sale separate. Un colegiu de cinci judecatori ai Marii Camere accepta cererea in cazul in care cauza ridica 0 problema grava referitoare la interpretarea sau la aplicarea conventiei sau a protocoalelor sale. Articolul 46 . atunci cand partilc declara ca ele nu vor cere retrimiterea cauzei in fata Marii Camere. Hotararea definitiva se publica. in cazuri exceptionale. Daca hotararea nu exprima in totalitate sau in parte opinia unanima a judeeatori1or. 2. la eererea Comitetului Ministrilor. sau b.Avize consultative 1. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de continutul sau de intinderea drepturilor si a libertatilor definite in titlul I al convcntiei si in protocoalele sale.Hotarart definitive 1. la 3 luni de la data hotaririi. Articolul 45 . sau 0 alta problema grava cu caracter general. orice parte in cauza poate. 2. precum S1 deciziile cafe dec1ara eererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate. Inaltele parti contractante se angajeaza sa se confonneze hotaririlor definitive ale Curtii in litigiile in care ele sunt parti.

Avizul Curtii trebuie motivat. TitlullII . Decizia Comitetului Ministrilor de a cere un aviz Curtii este luata prin votul majoritatii reprezentantilor care au dreptul de a face parte din acesta. 3.Anchetele secretarului general Orice inalta parte contractanta va furniza. 2. la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei.Apararea drepturilor omului recunoscute Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu va fi interpretata ca Iimitand sau aducand atingere drepturilor omului si libertatilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricarei parti contractante sau oricarei alte conventii la care aceasta parte contractanta este parte. de privilegiile si imunitatile prevazute la articolul 40 din Statutul Consiliului Europei si de acordurile incheiate in virtutea acestui articol. Articolul 48 . Articolul 49 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului cunostinta ca urmare a introducerii unui recurs prevazut in conventie.Motivarea avizelor consultative 1. Articolul 51 . Articolul 50 .Excluderea altor moduri de reglementare a litigiilOl' Cu exceptia unor acorduri speciale. 3.Competenta consultativa a Curtii Curtea decide daca cererea de aviz consultativ prezentata de Comitetul Ministrilor este de competenta sa. Articolul 54 . Articolul 55 .Privilegii si imunitati ale judecatorilor ludecatorii se bucura.Cheltuieli de functionare a Curtii Cheltuielile de functionare a CU11iisunt in sarcina Consiliului Europei. Daca avizul nu exprima in tot sau in parte opinia unanima a judecatorilor. Avizul Curtii este transmis Cornitetului Ministrilor. pe timpul exercitarii functiilor lor. oricare judecator are dreptul sa alature acestuia expunerea opiniei sale separate. asa cum aceasta este definita de articolul 47. Articolul 53 .Competentele Comitetului Ministrilor Nici 0 dispozitie a prezentei conventii nu aduce atingere competentelor conferite Comitetului Ministrilor prin statutul Consiliului Europei.Dispozitii diverse Articolul52 . inaltele parti contractante renunta sa se . explicatiile cerute asupra felului in care dreptul sau intern asigura aplicarea efectiva a tuturor dispozitiilor acestei conventii.

ca prezenta conventie se va aplica. tuturor sau unuia dintre teritoriile ale caror relatii intemationale elle asigura. unui mod de reglementare altul decat cele prevazute in susnumita Conventie. Sub aceeasi rezerva ar inceta de a mai fi parte la prezenta conventie orice parte . un diferend nascut din interpretarea sau aplicarea prezentei Conventii. in momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratifieare. 2. Grice stat care a facut 0 declaratie conform primului paragraf din acest articol poate ulterior. sa declare.Aplicare terttoriala 1. Articolul 57 . Articolul 58 . in masura in care 0 lege atunci in vigoare pe teritoriul sau nu este conforma cu aceasta dispozitie. dat printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. in orice moment.Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevaleze de tratate. dispozitiile prezentei conventii vor f aplicate tinand seama de necesitatile locale. ar fi fost comis de ea anterior datei Ia care denuntarea isi produce efectele. Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate in termenii prezentului articol. prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. sub rezerva paragrafului 4 al prezentului articol. Conventia se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate In notificare incepand cu a 30-a zi socotita de la data Ia care secretarul general al Consil iului Europei va fi primit aceasta notificare. putand constitui 0 incalcare a acestor obligatii. ca plangere. Oricare stat poate. sa formuleze 0 rezerva in legatura eu 0 dispozitie anume a conventiei. care informeaza despre aceasta celelalte parti contractante.Denuntare 1. 2.Rezerve 1. Orice stat poate. 4. conform articolului 34 din conventic. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. Articolul 56 . 0 inalta parte contractanta nu poate denunta prezenta conventie decat dupa expirarea unui tennen de cinci ani incepand cu data intrarii in vigoare a conventiei in ceea ce 0 priveste si prin intermediul unui preaviz de sase Iuni. conventii sau declaratii in vigoare incheiate intre ele in scopul de a supune. Aceasta denuntare nu poate avea drept efect sa dezlege inalta parte contractanta interesata de obligatiile continute in prezenta conventie in ceea ce priveste orice fapt care. 2. 3. 4. Orice rezerva emisa conform prezentului articol necesita 0 scurta expunere privind legea in cauza. referitor la unul sau mai multe teritorii vizate in aeeasta declaratie. in momentul ratificarii sau in orice alt moment ulterior sa declare. Tn respectivele teritorii. ea aceepta competenta Curtii pentru a lua cunostinta de cererile persoanelor fizice.

semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altar contributii.Protectia proprietatii Grice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. 4. precum S1 depunerea oricarui instrument de ratificare intervenita ulterior. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international. 2. altele decat cele care sunt deja inscrise in titlul Tal Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. in franceza si in engleza. Incheiata la Rorna. numele inaltelor parti contractante care au ratificat-o. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. 3. conventia va intra in vigoare din momentul depunerii instrumentului de ratificare. Conventia poate fi denuntata conform dispozitiilor paragrafelor precedente in ceea ce priveste orice teritoriu pentru care ea a fost declarata aplicabila potrivit articolului 56. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . membre ale Consiliului Europei. secretarul general va transrnite copie ccrtificata tuturor sernnatarilor. 4.Conventia Europeana a Drepturilor Omului contractanta care ar inceta de a mai fi membru al Consiliului Europei. Prezenta conventie va intra in vigoare dupa depunerea a zece instrumente de ratificare. sau a amenzilor. Hotarate sa ia masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. Ratificarile vor fi depuse la secretaml general al Consiliului Europei. ambele texte fiind egal autentice. Ea va fi ratificata. Pentru orice semnatar care 0 va ratifica ulterior. Articolul 59 . . Secretarul general al Consil iului Europei va notifica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea in vigoare a conventiei.Semnare si ratificare 1. Protocolul aditional la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Guvemele semnatare. Prezenta conventie este deschisa spre semnare membrilor Consiliului Europei. la 4 noiembrie 1950.

Statul.Dreptulla instruire Nimanui nu i se poate refuza dreptul la instruire.Aplicare teritoriala Orice inalta parte contractanta poate. Articolul3 . 3 si 4 din acest protocol ca articole aditiona1e 1a conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. o declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind in confonnitate cu paragrafull din articolul 56 al conventiei. 2. dupa un anumit interval de timp. semnatari ai conventiei .Dreptulla alegeri lib ere Inaltele parti contractante se angajeaza sa organizeze. in exercitarea functiilor pe care si Ie va asurna ill domeniul educatiei si al invatamantului. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea aeesteia.Raportare la conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1. ArticoluI 4 . Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice alt moment ulterior. in conditiile care asigura libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului Iegislativ. sa comunice 0 noua declaratie care sa rnodifice termenii oricarei declaratii anterioare sau care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol eu privire la un anumit teritoriu. alegeri libere cu vot secret. protocolul va intra in vigoare odata eu depunerea instrumentului de ratificare.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 2 . Articolul 6 . la intervale rezonabile. care va notifica tuturor mernbrilor numcle celor care au ratificat protocolul. Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 dec1aratie in virtutea paragrafului precedent poate. El va intra in vigoare dupa depunerea a zeee instrumente de ratificare. Pentru orice semnatar care 11va ratifica ulterior. sa comunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care aceasta se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respectiva si ale caror relatii intemationale aceasta Ie asigura. . Articolul 5 . va respecta dreptul parintilor de a asigura aceasta educatie si acest invatamant conform convingerilor lor religioase si filozofice.

membre ale Consiliului Europei. Articolul 3 . altele decat cele care sunt deja inscrise In titlul I al Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia") si in articolele 1-3 din primul Protocol aditional la Conventie. prevenirea faptelor penale. in anumite zone determinate. Drepturile recunoscute in paragraful 1 pot. 5. constituie masuri necesare.Interzicerea expulzarii propriilor cetateni 1. mentinerea ordinii publice. Hotarate sa ia rnasuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. 2. sa faca obiectul unor restrangeri care. Articolul 2 . intr-un singur exemplar care va f depus In arhivele Consiliului Europei.Interzicerea privarii de libertate pentru datorii Nirneni nu poate fi privat de Iibertatea sa pentru singurul motiv ca nu este in masura sa execute 0 obligatie contractuala. In franceza si engleza.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Tncheiat la Paris la 20 rnartie 1952. arnbele texte fiind egal autentice. . Secrctarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. Protocolul nr. de asernenea. pentru securitatea nationala. Orice persoana este libera sa paraseasca orice tara. sunt justificate de interesul public intr-o societate democratica. ori pentru protejarea drepturilor S1 Iibertatilor altora. Nimeni nu poate fi expulzat printr-o masura individual a sau colectiva. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al carui cetatean este. prevazute de lege. 4 La Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale. de pe teritoriul statului al carui cetatan este.Libertatea de circulatie 1. inclusiv pe a sa. 3. recunoscdnd anumite drepturi si libertati. Oricine se gaseste in mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul sa circule in mod liber si sa-si aleaga in mod liber resedinta sa. semnat la Paris la 20 martie 1952. siguranta publica. protectia sanatatii sau a moralei. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. allele decdt ccle care Jigureaza deja in Conventic si in primul Protocol aditional la Conventie Guvemele semnatare. intr-o societate democratica. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . 2. prevazute de lege.

Semnare si ratificare 1.Aplicare teritoriala 1. ale organizatiilor neguvemamentale sau ale grupurilor de persoane particulare.Interzicerea expulzarilor colective de straini Expulzarile colective de straini sunt interzise. Teritoriul oricarui Stat la care se aplica prezentul Protocol. 0 declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind facuta in conformitate eu paragraful 1 din articolul 56 al conventiei. Articolul 6 . 2. Oricare inalta parte contractanta poate. sa comunice 0 noua declaratie prin care sa modifice termenii oricarei declaratii anterioare sau prin care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu.periodic. semnatari ai conventiei . 5. ca accepta competenta Curtii de a primi cererile persoanelor fizice. protocolul va intra in vigoare odata cu depunerea instrumentului de ratiticare. 2. EI va intra in vigoare dupa depunerea a cinci instrumente de ratificare. si fiecare dintre teritoriile la care se aplica Protocolul in virtutea unci declaratii subscrise de respectivul stat conform prezentului articol. Pentru oricare sernnatar care il va ratitica ulterior. vor fi considerate ca teritorii distincte in sensul referirilor la teritoriul unui Stat facute la articolele 2 si 3. Orice Stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 4 . privitor la articolele 1-4 din prezentul protocol sau la uncle dintre aces tea. in virtutea ratificarii sau a acceptarii sale de catre respectivul Stat. 4. ulterior. Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. sa declare. conform articolului 34 din conventie. Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 declaratie in virtutea paragrafului precedent poate. in orice moment. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice moment ulterior. Articolul 5 . referitor la unul sau mai multe teritorii viz ate in aceasta declaratie. 3. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea acesteia.Raportare la Conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1-5 ale acestui protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului . sa cornunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care ea se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respeetiva si ale caror relatii internationale ea le asigura. Articolul 7 .

Abolirea pedepsei eu moartea Pedeapsa cu moartea este abolita. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. avand depline puteri in acest sens. Secretarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Europei care va notifica tuturor membrilor protocolul. Protocolul nr. 6 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilorfundamentale. in limbile franceza si engleza. ambele texte fiind egal autentice. semnatare ale prezentului Protocol la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. 0 asemenea pedeapsa nu va fi aplicata decat in cazurile prevazute de aceasta legislatie si conform dispozitiilor sale. subsemnatii. 0 asemenea Artieolul 2 . Incheiat la Strasbourg. Articolul 4 . privind abolirea pedepsei cu moartea Statele membre ale Consiliului Europei. .Interzieerea rezervelor Nici 0 rezerva Ia dispozitiiIe prezentului protocol pe temeiul articoIuIui 57 din conventie nu este admisa. au semnat prezentul protocol. nurnele celor care au ratificat in considerarea celor de mai sus. la 16 septembrie 1963. Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa si nici executat.Pedeapsa eu moartea in timp de razboi Un stat poate sa prevada in legislatia sa pedeapsa cu moartea pentru acte savarsite in timp de razboi sau de pericol iminent de razboi . semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). Statul respectiv va comunicasSecretarului general al Consiliului Europei dispozitiile aferente ale Icgislatiei in cauza. Considerand ca progrese1e intervenite in mai multe state membre ale Consilului Europei exprima 0 tendinta generala in favoarea abolirii pedepsei cu moartea. Artieolul 3 . Au convenit asupra celor ce urmeaza : Artieolul 1 .Interzicerea derogarilnr Nici 0 derogare de la dispozitiile prezentului protocol pe temeiul articolului 15 din conventie nu este ingaduita.

prin notificare adresata secretarului genera1. in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare. Grice stat po ate.Intrarea in vigoare 1.Semnare si ratlflcare Prezentul protocol este deschis spre sernnare Statelor rnembre ale Consiliului Europei. sa f ratificat conventia.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-5 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. acesta va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei depunerii instrumentului de ratificare. Artlcolul 7 . Grice stat poate. Articolul 9 . Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza datei primirii notificarii de catre secretarul general. de acceptare sau de aprobare. sa cxtinda aplicarea prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat in declaratie. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 5 . de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.Aplicarea teritoriala 1. in prima zi a lunii care urmeaza datei prirnirii declaratiei de catre secretarul general. b. 2. Grice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa. once semnare . semnatare ale conventiei. de acceptare sau de aprobare. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. Articolul 8 . El va fi supus ratificarii. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei la care cinci state membre ale Consiliului Europei lsi vor fi exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol. conform dispozitilor articolului 7. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. in oricare moment ulterior. 2. . 3. sa accepte sau sa aprobe prezentul protocol fara ca. Un stat membru al Consiliului Europei nu va putea sa ratifice. de acceptare sau de aprobare. Articolul 6 .Functiile depozitarului Secretarul general a1 Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului : a. depunerea oricarui instrument de tati fi care. acceptarii sau aprobarii. simultan sau anterior. protocolul va intra in vigoare cu privire la acest teritoriu. Pentru orice stat membru care lsi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. Tnstrumentele de ratificare.

Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini 1. care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. sunt reglementate de lege. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). conform articolelor 5 si 8 . notificare sau comunicare avand 0 legatura cu prezentul protocol. inc1usiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat. S1 c. ambe1e texte fiind egal autentice. atunci cand expulzarea este necesara in interesul ordinii publice sau se intemeiaza pe motive de securitate nationala. avand depline puteri in acest scop. au semnat prezentul protocol. Hotarate sa ia noi masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi si libertati prin Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. sa prezinte motivele care pledeaza irnpotriva expulzarii sale. b) si c) al acestui articol.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. orice alt act. secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. Articolul2 . orice data de intrare In vigoare a prezentului Protocol. in franceza si in engleza. la 28 aprilie 1983. sa ceara sa fie reprezentat in acest scop in fata autoritatilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de catre aceasta autoritate. Un strain care isi are resedinta in mod legal pe teritoriul unui Stat nu poate fi expulzat decat in temeiul executarii unei hotarari luate conform Iegii si e1 trebuie sa poata : a.Dreptulla doua grade de jurisdictie in materie penala 1. Orice persoana declarata vinovata de 0 infractiune de catre un tribunal are dreptul sa ceara examinarea declaratiei de vinovatie sau a condarnnarii de catre o jurisdictie superioara. semnatare ale prezentului protocol. 2. 7 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Statele membre ale Consiliului Europei. . sa ceara examinarea cazului sau. b. in considerarea celor de mai sus. intr-un singur exemplar. subsemnatii. Incheiat la Strasbourg. Un strain poate fi expulzat inainte de exercitarea drepturilor enumerate in paragraful 1 alineatle a). Exercitarea acestui drept. Protocolul nr. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . d.

pentru ca un fapt nou sau recent descoperit dovedeste ea s-a produs 0 eroare judiciara. 15 din conventie. pe durata casatoriei si cu prilejul desfacerii acesteia. sau in parte. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. Articolul 5 . 2. persoana care a suferit 0 pedeapsa din cauza acestei condamnari este despagubita COnf0TI11egii ori practicii in vigoare in Statul l respectiv. Acest drept poate face obiectul unor exceptii in cazul infractiunilor minore. In oricare moment ulterior. asa cum acestea sunt definite de lege. sa extinda aplicarea prezentului protocol Ia oricare alt teritoriu descmnat in declaratic.Egalitatea intre soti Sotii se bucura de egalitate in drepturi si in responsabilitati cu caracter civil. 3. Dispozitiile paragrafului precedent nu irnpiedica redeschiderea procesului. Nici 0 derogare de la prezentul articol nu este ingaduita in temeiul art. intre ei si in rclatiile cu copiii lor in ceea ce priveste casatoria. cu exceptia cazului in care se dovedeste ca nedescoperirea in timp uti! a faptului necunoscut ii este imputabila in tot. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. protocolul va intra in vigoare pentru acest teritoriu in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei .Aplicare teritoriala 1. precizand masura in care el se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice acestui sau acestor teritorii. Nimeni nu poate fi urrnarit sau pedepsit penal de catre jurisdictiile aceluiasi Stat pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotarare definitiva conform legii si procedurii penale ale aeestui Stat. conform legii si procedurii penale a statului respectiv. de acceptare sau de aprobare. Articolul 6 . Orices stat poate. daca fapte noi sau recent descoperite sau un viciu fundamental in cadrul procedurii precedente sunt de natura sa afecteze hotararea pronuntata. Orice stat poate. Articolul 4 . in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de rati fi care.Conventia Europeana a Drepturilor Omului 2. 2. Prezentul articol nu impiedica Statele sa ia masurile necesare in interesul copiilor. sau cand eel interesat a fost judecat in prima instanta de catre cea mai inalta jurisdictie ori a fost declarat vinovat si condamnat ca urmare a unui recurs impotriva achitarii sale. Articolul3 .Dreptul de a nu fl judecat sau pedepsit de doua ori 1.Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara Atunci cand 0 condamnare penala definitiva este ulterior anulata sau cand este acordata gratierea.

Orice stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. 6. Orice declaratie facuta In virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa sau modificata. 5. prin notificare adresata secretarului general. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulate. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza expirarii unei perioade de doua luni de la data la care sapte state membre ale Consiliului Europei lsi vor ti exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol conform dispozitiilor articolului 8. Teritoriul oricarui stat eu privire la care prezentul protocol se aplica. Pentru orice stat membm care isi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. In virtutea ratificarii. de acceptare sau de aprobare. sa declare. conform prezentului articol.Conventia Europeana a Drepturilor Omului perioade de doua luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general. a acceptarii sau a aprobarii sale de catre statul respectiv si fiecare dintre teritoriile eu privire la care protoeolul se apliea in baza unei declaratii facute de respectivul stat. ca accepta competenta Curtii pentru a prirni cererile persoanelor fizice. accepta sau aproba prezentul protocol fara sa fi ratificat sirnultan sau anterior conventia. Instrumentele de ratificare. pot fi considerate ca teritorii distincte in cazul referirii la teritoriul unui stat [acute Ia articolul 1. privitor la articolele 1-5 din prezentul protocol. Articolul 9 . in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. ulterior. Articolul 7 . 0 declaratie potrivit prezentului articol va fi considerata ea fiind in conformitate cu paragraful I din articolul 56 al conventiei. Articolul 8 . 2. in orice moment. 3. acceptarii sau aprobarii.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-6 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica. conform art.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat conventia.Intrare in vigoare 1. acesta va intra in vigoare in prima zi a lunii care unneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data depunerii instrumentului de ratificare. El va fi supus ratificarii. referitor la unul sau la mai rnulte teritorii vizate in aceasta declaratie. 34 din conventie. . 4. Retragerea sau modificarea va produce efecte in prima zi a Iunii care urrneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.

orice data de intrare in vigoare a prezentului protocol conform articolelor 6 si 9. b. incheiat la Strasbourg la 11 mai 1994 si ratificat de Romania prin legea nr. d. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. 79/1995. publicata in MOF nr. in limbile franceza si engleza. au semnat prezentul protocol. 135 din 31 mai 1994 Textul Conventiei a fost modificat prin Protocolul I I la CEDO. publicata in MOF nr. 147 din 13 iulie 1995 Varianta originala a Conventiei. orice alt act. CEDO a fost ratificata prin legea nr.coe. once semnare.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolu 110 . 30/1994. depunerea oricarui instrument de ratificare. Incheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984. de aceeptare sau aprobare c.Functiile depozitaru lui Secretarul general al Consiliului Europei va notitica tuturor statelor membre ale Consiliului Europei: a. notificare sau declaratie in legatura cu prezentul protocoL in considerarea celor de mai sus. avand depline puteri in acest scop. subsemnatii.int) . in limbile franceza si engleza poate fi gasita pe website-ul Curtii Europene a Drepturilor Ornului (www. care va fi depus In arhivele Consiliului Europei. ambele texte fiind egal autentice. intr-un singur exemplar.