P. 1
Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Conventia Europeana a Drepturilor Omului

|Views: 112|Likes:
Published by Georgiana Riclea

More info:

Published by: Georgiana Riclea on Nov 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TIF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2011

pdf

text

original

Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Convenda pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale amendata de Protocolul nr. 11 insotita de Protocolul aditional si de Protocoalele nr. 4, 6 si 7 Textul Conventiei fusese amendat conform dispozitiilor Protocolului nr. 3 (STE nr. 45), intrat in vigoare la 21 septembrie 1970, ale Protocolului nr. 5 (STE nr. 55), intrat in vigoare la 20 decembrie 1971 si ale Protocolului nr. 8 (STE nr. 118), intrat in vigoare la 1 ianuarie 1990. El cuprindea in plus textul Protocolului nr, 2 (STE nr. 44) care, asa cum stipuleaza in articolul 5, paragraful 3, facuse parte integranta din Conventie de la intrarea sa in vigoare pe data de 21 septernbrie 1970. Toate dispozitiile care fusesera arnendate sau adaugate prin aceste Protocoale sunt inlocuite prin Protocolul nr. 11 (SIE nr. 155), incepand cu data intrarii sale in vigoare pe data de 1 noiembrie 1998. Incepand cu aceasta data, Protocolul nr. 9 (SIE nr, 140), intrat In vigoare pe data de 1 octombrie 1994, este abrogat. Grefa Curtii Europene a Drepturilor Omului noiembrie 1998 Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, Luand in considerare Dec1aratia Universala a Drepturilor Ornului, proclamata de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 10 decembrie 1948 ; Considerand ca aceasta declaratie

urmareste sa asigure recunoasterea si aplicarea universala

si efectiva a

drepturilor pe care ea le enunta ; Considerand ca scopul Consiliului Europei este acela de a realiza 0 uniune rnai stransa intre membrii sai si ca unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop este apararea si dezvoltarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ; Reafirrnand atasarnentul Ior profund fata de aceste libertati fundamentale care constituie temelia insasi a justitiei si a pacii in lume si a caror mentinere se bazeaza in mod esential, pe de 0 parte, pe un regirn politic cu adevarat democratic, iar pe de alta parte, pe 0 conceptie eomuna si un respect comun al drepturilor ornului din care acestea decurg; Hotarate, in calitatea lor de guverne ale statelor europene animate de acelasi spirit si avand un patrimoniu comun de idealuri SI de traditii politice, de respect al libertatii si de preeminenta a drepturilor, sa ia primele masuri menite sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi enuntate in Declaratia Universala, Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1- Obligatia de a respecta drepturile omului Inaltele parti contractante recunosc oricarei persoane atlate sub jurisdictia drepturile si Iibertatile definite in Titlul I al prezentei conventii.

lor

Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Titlul I - Drepturi si libertati Articolul 2 - Dreptulla viata 1. Dreptulla viata a1 oricarei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzata cuiva in mod intentionat, dedit in executarea unei sentinte capitale pronuntate de un tribunal in cazu1 in care infractiunea este sanctionata cu aceasta pedeapsa prin lege. 2. Moartea nu este considerata ca fiind cauzata prin incalcarea acestui articol in cazurile in care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesara la forta : a. pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violentei ilegalc; b. pentm a efectua 0 ares tare lega1a sau pentm a impiedica evadarea unei persoane legal detinute ; c. pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau 0 insurectie. Articolul 3 - Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Articolul 4 - Interzicerea sclaviei si a muncii fortate 1. Nimeni nu poate fi tinut in sclavie sau in conditii de aservire. 2. Nimeni nu poate fi constrans sa execute 0 munca fortata sau obligatorie. 3. Nu se considera "munca fortata sau obligatorie" in sensul prezentului articol : a. orice munca impusa in mod normal unei persoane supuse detentiei in conditiile prevazute de articolul 5 din prezenta conventie sau in timpul in care se afla in libertate conditionata; b. orice serviciu cu caracter rnilitar sau, in cazul celor care refuza sa satisfaca serviciul militar din motive de constiinta , in tarile in care acest lUClU este recunoscut ca legitim, un alt serviciu in locul serviciului militar obligatoriu; c. orice serviciu impus in situatii de criza sau de calamitati care ameninta viata sau bunastarea comunitatii· , d. orice munca sau serviciu care face parte din obligatiile civice normale. Articolul 5 - Dreptul la libertate si la siguranta I. Grice persoana are dreptulla libertate si la siguranta, Nimeni nu poate fi Iipsit de libertatea sa, cu exceptia urmatoare1or cazuri si potrivit cailor legale: a. daca este detinut legal pe baza condamnarii pronuntate de catre un tribunal competent; b. daca a facut obiecrul unei arestari sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la 0 hotarare pronuntata , conform Iczii , de catre un tribunal b ori in vederea garantarii executarii unei obligatii prevazute de lege;

atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces 0 irnpun. care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil. atunci cand exista motive verosimile de a banui ca a savarsit 0 infractiune sau cand exista motive temeinice de a crede in necesitatea de a-I impiedica sa savarseasca 0 infraetiune sau sa fuga dupa savarsirea acesteia. de catre 0 instanta independenta si impartiala. Punerea in libertate poate fi subordonata unei garantii care sa asigure prezentarea persoanei in eauza la audiere. Orice persoana arestata trebuie sa fie informata. sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta. asupra rnotivelor arestarii sale si asupra oricarei acuzatii aduse irnpotriva sa. Orice persoana care este victima unci arestari sau a unei detineri in conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptulla reparatii. Orice persoana lipsita de libertatea sa prin arestare sau detinere are dreptul sa introduca un recurs in fata unui tribunal. atunci cand. 3. intr-o societate demo cratic a. in interesul moralitatii. in scopul aducerii sale in fata autoritatii competente . in . 4. instituita de lege.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. Orice persoana arestata sau detinuta. f_ daca este vorba despre arestarea sau detentia legala a unei persoane pentm a 0 impiedica sa patrunda in mod ilegal pe teritoriu sau impotriva careia se afla in curs 0 procedura de expulzare ori de extradare. in termenul eel mai scurt si intr-o limba pe care 0 intelege. 2. Articolul 6 . d. daca este yorba despre detentia legala a unei persoane susceptibile sa transmita 0 boala contazioasa a unui alienat . Once persoana are dreptul la judecarea In mod echitabil. in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale. daea este yorba de detentia legala a unui minor. a unui alcoolic .Dreptulla un proces echitabil I. dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public. daca a fost arestat sau retinut in vederea aducerii sale in fata autoritatii judiciare competente. 5. in conditiile prevazute de paragraful l.lit e) din prezentul articol. fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in rnaterie penala indreptate imporriva sa. trebuie adusa de indata inaintea unui judecator sau a altui magistrat irnputernicit prin lege eu exercitarea atributiilor judi ciare si are dreptul de a fi judecata inrr-un termen rezonabil sau eliberata in cursul procedurii. hotarata pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legala. al ordinii publice ori al securitatii nationale. e. pentru ca acesta sa statueze intr-un termen scurt asupra legalitatii detinerii sale si sa dispuna eliberarea sa daca detinerea este ilegala. a unui b' toxicoman sau a unui vagabond .

intr-o societate democratic a. sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale. 2. daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator. sa fie informat. atunci cand interese1e justitiei 0 cer. e. sa poata fi asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu. nu se poate aplica 0 pedeapsa mai severa decat aeeea care era aplicabila in momentul savarsirii infractiunii.Dreptul la respectarea vietii private si de familie 1. dreptul: a. intr-o limba pe care 0 intelege S1 in mod arnanuntit. 2. a domieiliului sau si a corespondentei sale. Orice persoana acuzata de 0 infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia sa va fi legal stabilita. asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa.Nici 0 pedeapsa fara lege I. apararea ordinii si prevenirii faptelor penale. daea nu intelege sau nu vorbeste limba folosita la audiere. ori protejarea drepturilor si libertatilor altora. sa fie asistat in mod gratuit de un interpret. potrivit dreptului national sau international. bunastarea economica a tarii. Articolul 7 . b. Orice acuzat are. Prezentul articol nu va aduce atingere judecarii si pcdepsirii unei persoane vinovate de 0 actiune sau de 0 omisiune care . 2. d. sa intrebe sau sa solieite audierea martorilor acuzarii si sa obtina citarea si audierea rnartorilor apararii in aceleasi conditii ca si rnartorii acuzarn. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca constituie 0 masura care. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie. siguranta publica. in momentul in care a fost savarsita. protejarea sanatatii sau a moralei. . Articolul 8 . Nimeni nu poate fi condamnat pentru 0 actiune sau 0 ormsrune care. publicitatca ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei. 3. nu constituia 0 infractiune. De asemenea. in special.Conventia Europeana a Drepturilor Omului imprejurari spcciale. in termenul eel mai scurt. era considerata infractiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de natiunile civilizate. in momentul savarsirii sale . este necesara pentru seeuritatea nationala. c. se apere el inSUS1 sau sa fie asistat de un aparator ales de el si.

Grice persoana are dreptul la libertatea de gandire. ArticolullO . intr-o societate dernocratica. Grice persoana are dreptulla Iibertatea de intrunire pasnica si la libertatea de asociere.Libertatea de intrunire si de asociere I. practici si indeplinirea ritualurilor.Dreptulla casatorie Incepand cu varsta stabilita prin lege. ai politiei sau ai administratiei de stat. 2.Libertatea de gandire.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 9 . pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti. acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea. a sanatatii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor si Iibertatilor altora. apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. de constiinta si de religie. Articolul11 . Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. pentru sccuritatea nationala. Libertatea de a-si rnanifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altar restrangeri decat acelea care. integritatea teritoriala sau siguranta publica. inclusiv dreptul de a constitui cu altii sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale. conditii. protectia sanatatii sau a moralei. 2. precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea in mod individual sau in colectiv. prin cult. po ate fi supusa unor formalitati. pentru siguranta publica. protectia reputatiei sau a drepturilor altora. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica inforrnatii ori idei fara amestecul autoritatilor publice S1 fara a tine seama de frontierc. intr-o societate dernocratica . constituie masuri necesare. apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. . pentru securitatea nationala. Articolul 12 . care constituie masuri necesare . protejarea sanatatii sau a rnoralei ori pentru protectia drepturilor si libertatilor ahara. intr-o societate dernocratica. protectia ordinii. prevazute de lege. invatarnant. de constiinta si de religie I. barbatul si femeia au dreptul de a se casatori si de a interneia 0 familie conform legislatiei nationale ce reglementeaza exercitarea acestui drept. Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri si responsabilitati. Prezentul articol nu interzice ca restrangeri legale sa fie impuse cxercitarii acestor drepturi de catre rnembrii fortelor armatc. prevazute de lege. siguranta publica. Prezcntul articol nu impiedica statele sa supuna societatile de radiodifuziune. Grice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. in public sau in particular. de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege. constitute masuri necesare.Libertatea de exprhnare 1. 2.

Derogarea in caz de stare de urgenta 1. limba. si nici de Ia articolul 3. in masura stricta in care situatia 0 cere si cu conditia ca aceste masuri sa nu fie in contradictie cu alte obligatii care decurg din dreptul international.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 13 . un grup. de asemenea. Orice inalta parte contractanta ee exercita acest drept de derogare 11inforrneaza pe deplin pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la rnasurile luate si la motivele care Ie-au determinat. avere. culoare. II si 14 nu poate fi considerata ca interzicand inaltelor parti contractante sa impuna restrangeri activitatii politice a strainilor. chiar S1 atunci cand incalcarea s-ar datora unor persoane care au actionat in exercitarea atributiilor lor oficiale.Dreptulla un recurs efectiv Orice persoana. 3. Aceasta trebuie. Articolul15 .Restrictii ale activitatii politice a strainilor Nici 0 dispozitie a artico1u1 10. In caz de razboi sau de alt pericol public ce ameninta viata natiunii. apartenenta la 0 minoritate nationala. pentru un stat. in special. ale carei drepturi si libertati recunoscute de prezenta conventie au fast incalcate . Dispozitia precedenta nu ingaduie nici 0 derogare de 1a articolul 2. rasa. Articolul14 . are dreptul sa se adreseze efectiv unei instante nationale . sa informeze pe secretarul general al Consiliului Europei si asupra datei la care aceste masuri au incetat a fi in vigoare si de la care dispozitiile conventiei devin din nou aplicabile. Articolul16 . articolul 4 paragrafu1 1 si artico1ul 7. opinii politice sau orice alte opinii. . sau un individ.Interzicerea abuzului de drept Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu poate fi interpretata ca implicand. orice inalta parte contractanta poate lua rnasuri care deroga de la obligatiile prevazute de prezenta conventie. Articulul17 . origine nationala sau sociala. 2.Interzicerea dlscrtminarf Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici 0 deosebire bazata. religie. eu exceptia cazului de deces rezultand din acte licite de razboi. un drept oarecare de a desfasura 0 activitate sau de a indeplini un act ce urmarestc distrugerea drepturilor sau a libertatilor recunoscute de prezenta conventie sau de a aduce limitari mai ample acestor drepturi S1 Iibertati decat acelea prevazute de aceasta conventie. pe sex. nastere sau orice alta situatie.

Articolul 20 . ludecatorii al caror mandat se va incheia Ia implinirea perioadei initiale de 3 ani sunt desemnati prin tragere la sorti. Judecatorii trebuie sa se bucure de cea mai inalta reputatie morala si sa intruneasca conditiile cerute pentru exercitarea unor inalte functiuni judiciare sau sa fie juristi avand 0 competenta recunoscuta.Alegerea judecatorilor I. 2. Judecatorii sunt alesi pentru 0 durata de 6 ani. 2. Titlul Il .Curtea Europeana a Drepturilor Omului Articolul 19 . nu pot fi aplicate decat in scopul pentru care ele au fost prevazute. in masura posibilului. potrivit prezentei conventii. 2. orice problema ridicata in aplicarea acestui paragraf este rezolvata de catre Curte. Aceasta va functiona permanent. sunt aduse respectivelor drepturi si libertati. Pentru a asigura. cu rnajoritatea voturilor exprimate. judecatorii nu pot exercita mel 0 actrvrtate incompatibila cu cerintele de independenta. Aeeeasi procedura este urmata pentru a eompleta Curtea in cazul aderarii de noi inalte parti contractante S1 pentru a se ocupa locurile devenite vacante. de impartialitate sau de disponibilitatc impuse de 0 activitate cu caracter permanent. mandatele unei jumatati din numarul judecatorilor descmnati Ia prima alegere se vor incheia la implinirea a 3 ani. se infiinteaza 0 Curte europeana a Drepturilor Ornului. reinnoirea mandatelor unei jumatati . In cursul mandatului lor. 3.Numarul [udecatorilor Curtea se compune dintr-un numar de judecatori egal cu eel al inaltelor parti contractante. 3.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 18 . Articolul23 . Judecatorii lsi exercita mandatul eu titlu individual. numita in continuare "Curtea". Ei pot fi realesi. de pe 0 lista de trei candidati prezentati de inalta parte contractanta.Infiintarea Curtii Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru inaltele parti contractante din prezenta conventie S1 din protocoalele sale.Durata mandatului 1. imediat dupa alegerea lor. Articolul 21 . Articolul 22 . Totusi.Limitarea foloslrli restrangerllur drepturllor Restrictiile care. Judecatorii sunt alesi de Adunarea Parl am entara in numele fiecarei inalte parti contractante.Conditii de exercitare a functiilor 1. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei.

Judecatorul ales in nurnele unui stat-parte la Iitigiu este rnembru de drept al Carnerei si al Marii Camere. Judecatorii raman in functie pana la inlocuirea lor. sa decida ca unu1 sau mai muIte mandate ale judecatorilor ce urmeaza sa fie alesi sa aiba 0 alta durata decat cea de 6 ani. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei. pe presedintele sau si pe unul sau doi vicepresedinti. acest stat-parte desemneaza 0 persoana care . alege greficrul si unu1 sau mai multi grefieri adjuncti. In cazul in care trebuie atribuite mai muIte mandate si Adunarea Parlamentara aplica paragraful precedent. 2. Articolul 27 . si e. repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorti. ca el a incetat sa corespunda conditiilor necesare.Revocarea Un judecator nu poate fi revocat din functiile sale decat daca ceilalti judecatori decid. Articolul 25 . imediat dupa alegere. alege. Camerele Curtii constituie comitete pentru o perioada determinata. eu maj oritate de doua treimi. 7 Articolul 26 . care pot fi realesi. 5. in cazul absentci accstui judecator sau atunci cand el nu-si poate desfasura aetivitatea. 7. constituie Camere pentru 0 perioada determinata . d. c. Mandatul judecatorilor se incheie atunci cand ei implinesc varsta de 70 de ani.Comitete. Ei continua totusi sa se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizati. Judecatorul ales in Iocul unui judecator al carui mandat nu a expirat va duce la sfarsit mandatul predecesorului sau. fara ca totusi ea sa poata depasi 9 ani sau sa fie mai mica de 3 ani. Ea este asistata de secretari juridici. adopta regulamentul Curtii. alege presedintii camerelor Curtii.Grefa si secretari juridici Curtea dispune de 0 grefa ale carei sarcini si organizare sunt stabilite prin regulamentul Curtii. inainte de a proceda 1a orice a1egere uIterioara.Conventia Europeana a Drepturilor Omului din numarul judecatorilor 1a fiecare trei ani. Curtea lsi desfasoara activitatea in eomitete de trei judeeatori.Adunarea plenara a Curtii Curtea reunita in Adunarea plenara a. in Camere de sapte judecatori si intr-o Mare Camera de saptesprezece judecatori. Camere si Marea Camera I . pentru 0 durata de 3 ani. Adunarea Parlamentara poate. ei pot fi realesi . Pentru exarninarea cauzelor aduse inaintea sa. b. 4. 6. Articolul 24 .

Articolul 28 . 34 si 47.Declaratii ale comitetelor privind inadmisibilitatea Un comitet poate. de asemenea. In afara unei decizii contrare a Curtii in cazuri exceptionale. 2. Camera poate. Competenta Curtii acopera toate problemele privind interpretarea si aplicarea conventiei si a protocoalelor sale.Atributii ale Marii Camere M area Camera a. atunci cand cauza i-a fost deferita de Camera in virtutea art. 3. 30 sau cand cauza i-a fost deferita in virtutea articolului 43 . in afara cazului in care una dintre parti se opune la aceasta. In caz de contestare a competentei sale. introdusa in virtute a articolului 34 . 2. Articolul 29 . cu exceptia presedintelui Carnerei si a judecatorului ales in numele statului-parte interesat. Daca nici 0 decizie nu a fost luata In virtutea articolului 28. prin vot unanirn.Desesizarea in favoarea Marii Camere In cazul in care cauza adusa inaintea unei Camere ridica 0 problema grava privitoare la interpretarea conventiei sau a protocoalelor sale. sa declare inadmisibila sau sa scoata de pe rol 0 cerere individuala .Competenta Curtii 1. examineaza cererile de aviz consultativ introduse in virtutea art. decizia asupra admisibilitatii este luata in mod separat. 47. si b. 0 Camera se pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor introduse de state in virtute a articolului 33. Fac. Curtea hotaraste. Cand cauza este deferita Marii Camere in virtutea articolu143. nici unjudecator al camerei care a emis hotarirea nu poate face parte din aceasta. atunci cand 0 astfel de decizie poate fi luata fara 0 examinare complementara. Articolul 32 . Decizia este definitiva. parte din Marea Camera presedintele Curtii. . sau daca solutionarea unei probleme poate conduce la 0 contradictie cu 0 hotarare pronuntata anterior de Curte.Decizii ale Camerelor asupra admisibilitatii si fondului 1. care ii sunt supuse in conditiile prevazute in articolele 33. sa se desesizeze in favoarea Marii Camere. Articolul 31 . se pronunta asupra cererilor introduse in virtutea articolului 33 sau a articolului 34. vicepresedintii. 3.Conventia Europeana a Drepturilor Omului sa activeze In calitate de judecator. 0 Camera se poate pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor individuale introduse in virtutea articolului 34. Articolul 30 . presedintii Camerelor si alti judecatori dcsemnati conform rcgulamcntului Curtii. atat timp cat nu a pronuntat hotararea sa.

sa prezinte observatii scrise sau sa ia parte la audiere. asa cum se intelege in principiile de drept international general recunoscute. Tnaltele parti contractante se angajeaza sa nu impiedice prin nici 0 masura exercitiul eficace al acestui drept.Interventia tertilor I. a1 carei cetatean este reclamantul. 3. Curtea respinge orice cerere pe care 0 considera inadmisibila in aplicarea prezentului articol.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 33 . sau b. solicitantul nu doreste sa 0 mai mentina .Cunditii de admisibilitate 1. Articolul 36 . Tn mice cauza af1ata In fata une Camere sau a Mari i Carriere. Crute a poate hotari scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cand circumstantele permit sa se traga conc1uzia ca a. 2. Curtea nu poate fi sesizata dedit dupa epuizarea cailor de recurs interne. ea este anonima. sau . in mod vadit nefondata sau abuziva. Articolul 35 . daca a. 0 inalta parte contractanta. 4.Cauze interstatale Orice inalta parte contractanta poate sesiza Curtea asupra oricarei pretinse incalcari a prevederilor conventiei si ale protocoalelor sale de catre 0 alta inalta parte contractanta. incepand cu data deciziei interne definitive. presedintele Curtii poate invita orice in alta parte contractanta care nu este parte in cauza sau orice persoana interesata. Curtea nu retine nici 0 cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. alta dedit reclamantul.Cereri individuale Curtea poate fi scsizata printr-o cerere de catre once persoana fizica. Curtea declara inadmisibila mice cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. atunci cand ea considera cererea incornpatibila cu dispozitiile conventiei sau ale protocoale1or sale. are dreptu1 de a prezenta observatii scrise si de a lua parte la audieri. orice organizatie neguvemamentala sau orice grup de particulari care se pretinde victima a unei incalcari de catre una dintre inaltele parti contractante a drepturilor recunoscute in conventie sau in protocoalele sale. Articulul 34 . In mice stadiu al procedurii. Tninteresul bunei administrari a justitiei. ea este in mod esential aceeasi cu 0 cerere examinata anterior de catre Curte sau deja supusa unei alte instante intemationale de ancheta sau de reglementare si daca ea nu contine fapte noi. si intr-un termen de 6 luni.Scuaterea de pe rol 1. 2. Articolul 37 . Ea poate proceda asrfel in orice stadiu al procedurii.

In cazul in care Curtea declara 0 cerere admisibila. Articolul 38 . 0 reparatie echitabila. Audierea este publica. ea a.Audiere publica si acces la documente 1. Procedura descri sa la paragraful 1 litera b) este confidentiala.Hotararlle Camerelor Hotararile Camerelor devin definitive paragraful 2. se pune la dispozitia celor interesati. pe baza respectarii drepturilor . Curtea poate hotari repunerea pe rol a unei cereri atunci cand ea considera ca imprejurarile 0 justifica. constatat de Curte. in afara cazului in care Curtea nu decide altfe1. . Totusi Curtea continua examinarea cererii daca respectarea drepturilor omului garantate prin conventie si prin protocoalele sale 0 cere. daca este cazul.Conventia Europeana a Drepturilor Omului b. in scopul de fa se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabila. printr-o ancheta. sau c. Documentele depuse la grefa sunt accesibile publicului. continuarea examinant cererii nu se mai justifica.~ omului. litigiul a fost rezolvat . 2. procedeaza la examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate. Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limiteaza la 0 scurta expunere a faptclor si a solutiei adoptate. conform dispozitiilor articolului 44. in afara cazului in care presedintele Curtii nu decide altfel. Articolul 42 . Curtea acorda partii lezate. 2. motivat de circumstante exceptionale. Articolul 41 .Examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate si procedura de rezolvare pe cale amiabila 1. b. 2. impreuna cu reprezentantii partilor si. pentru orice alt mot iv. daca este cazul. Articolul39 .Reparatie echitabila Daca Curtea dec1ara ca a avut loc 0 incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat 0 inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari. pentru a carei desfasurare eficienta statele interesate vor furniza toate facilitatile necesare. astfel cum aces tea sunt recunoscute in conventie SI III protocoalele sale. Articolul 40 .Rezolvarea pe cale amiabila In cazul rezolvarii pe cale amiabila.

Daca hotararea nu exprima in totalitate sau in parte opinia unanima a judeeatori1or. Intr-un tennen de 3 luni de la data hotararii unei Camere. atunci cand partilc declara ca ele nu vor cere retrimiterea cauzei in fata Marii Camere.Retrimiterea in fata Marii Camere 1. sa ceara retrimiterea cauzei in fata Marii Camere. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de continutul sau de intinderea drepturilor si a libertatilor definite in titlul I al convcntiei si in protocoalele sale. Curtea poate. orice parte in cauza poate. precum S1 deciziile cafe dec1ara eererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate. la eererea Comitetului Ministrilor. sa dea avize consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea conventiei si a protocoalelor sale. Articolul 45 .Furta obligatorie si executarea hotaririlur 1. Hotararile. Inaltele parti contractante se angajeaza sa se confonneze hotaririlor definitive ale Curtii in litigiile in care ele sunt parti. sau 0 alta problema grava cu caracter general. Un colegiu de cinci judecatori ai Marii Camere accepta cererea in cazul in care cauza ridica 0 problema grava referitoare la interpretarea sau la aplicarea conventiei sau a protocoalelor sale. sau c.Avize consultative 1. Tn cazul in care colegiul accepta cererea. atunei cand Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulata potrivit articolului 43. Marea Camera se pronunta asupra cauzei printr-o hotarire. 2. 3. Articolul 46 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul43 . 2.Hotarart definitive 1. la 3 luni de la data hotaririi. 3. Hotarirea definitiva a Curtii este transmisa Comitetului Ministrilor care supravegheaza executarea ei. Articolul 44 . Articolul 47 . Hotararea unei Camcre devine definitiva a. daca retrimiterea cauzei in fata Marii Camere nu a fost ceruta. in cazuri exceptionale. 2. 2. Hotararea definitiva se publica. niei asupra a1tor prob1eme de care Curtea sau Comitetu1 Ministrilor ar putea sa ia . Hotararea Marii Camere este definitiva. sau b. oricare judecator are dreptul sa adauge acesteia expunerea opiniei sale separate. 2.Motivarea hotararilor si deciziilor I.

Apararea drepturilor omului recunoscute Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu va fi interpretata ca Iimitand sau aducand atingere drepturilor omului si libertatilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricarei parti contractante sau oricarei alte conventii la care aceasta parte contractanta este parte. Avizul Curtii trebuie motivat. 2. Articolul 51 .Motivarea avizelor consultative 1. 3. Decizia Comitetului Ministrilor de a cere un aviz Curtii este luata prin votul majoritatii reprezentantilor care au dreptul de a face parte din acesta. Articolul 55 . de privilegiile si imunitatile prevazute la articolul 40 din Statutul Consiliului Europei si de acordurile incheiate in virtutea acestui articol. pe timpul exercitarii functiilor lor.Cheltuieli de functionare a Curtii Cheltuielile de functionare a CU11iisunt in sarcina Consiliului Europei. Avizul Curtii este transmis Cornitetului Ministrilor. asa cum aceasta este definita de articolul 47. 3.Competenta consultativa a Curtii Curtea decide daca cererea de aviz consultativ prezentata de Comitetul Ministrilor este de competenta sa.Dispozitii diverse Articolul52 .Anchetele secretarului general Orice inalta parte contractanta va furniza.Competentele Comitetului Ministrilor Nici 0 dispozitie a prezentei conventii nu aduce atingere competentelor conferite Comitetului Ministrilor prin statutul Consiliului Europei.Conventia Europeana a Drepturilor Omului cunostinta ca urmare a introducerii unui recurs prevazut in conventie. Articolul 50 .Privilegii si imunitati ale judecatorilor ludecatorii se bucura. Articolul 49 . oricare judecator are dreptul sa alature acestuia expunerea opiniei sale separate.Excluderea altor moduri de reglementare a litigiilOl' Cu exceptia unor acorduri speciale. Articolul 53 . inaltele parti contractante renunta sa se . Daca avizul nu exprima in tot sau in parte opinia unanima a judecatorilor. Articolul 54 . TitlullII . la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei. explicatiile cerute asupra felului in care dreptul sau intern asigura aplicarea efectiva a tuturor dispozitiilor acestei conventii. Articolul 48 .

unui mod de reglementare altul decat cele prevazute in susnumita Conventie. prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Oricare stat poate. dat printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. 0 inalta parte contractanta nu poate denunta prezenta conventie decat dupa expirarea unui tennen de cinci ani incepand cu data intrarii in vigoare a conventiei in ceea ce 0 priveste si prin intermediul unui preaviz de sase Iuni. ar fi fost comis de ea anterior datei Ia care denuntarea isi produce efectele. in momentul ratificarii sau in orice alt moment ulterior sa declare. Sub aceeasi rezerva ar inceta de a mai fi parte la prezenta conventie orice parte . ca plangere. care informeaza despre aceasta celelalte parti contractante.Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevaleze de tratate. 3. 2. in masura in care 0 lege atunci in vigoare pe teritoriul sau nu este conforma cu aceasta dispozitie. 2.Aplicare terttoriala 1. in momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratifieare. Tn respectivele teritorii. Grice stat care a facut 0 declaratie conform primului paragraf din acest articol poate ulterior. tuturor sau unuia dintre teritoriile ale caror relatii intemationale elle asigura.Rezerve 1. Articolul 56 . conform articolului 34 din conventic.Denuntare 1. Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate in termenii prezentului articol. un diferend nascut din interpretarea sau aplicarea prezentei Conventii. conventii sau declaratii in vigoare incheiate intre ele in scopul de a supune. Orice stat poate. 4. Articolul 58 . in orice moment. sub rezerva paragrafului 4 al prezentului articol. sa declare. ca prezenta conventie se va aplica. Aceasta denuntare nu poate avea drept efect sa dezlege inalta parte contractanta interesata de obligatiile continute in prezenta conventie in ceea ce priveste orice fapt care. sa formuleze 0 rezerva in legatura eu 0 dispozitie anume a conventiei. 4. referitor la unul sau mai multe teritorii vizate in aeeasta declaratie. Conventia se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate In notificare incepand cu a 30-a zi socotita de la data Ia care secretarul general al Consil iului Europei va fi primit aceasta notificare. 2. ea aceepta competenta Curtii pentru a lua cunostinta de cererile persoanelor fizice. Orice rezerva emisa conform prezentului articol necesita 0 scurta expunere privind legea in cauza. dispozitiile prezentei conventii vor f aplicate tinand seama de necesitatile locale. putand constitui 0 incalcare a acestor obligatii. Articolul 57 . ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare.

altele decat cele care sunt deja inscrise in titlul Tal Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. Ea va fi ratificata. in franceza si in engleza.Semnare si ratificare 1. 4. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. 2. Pentru orice semnatar care 0 va ratifica ulterior. la 4 noiembrie 1950. Prezenta conventie va intra in vigoare dupa depunerea a zece instrumente de ratificare.Protectia proprietatii Grice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international. Hotarate sa ia masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. sau a amenzilor. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . Conventia poate fi denuntata conform dispozitiilor paragrafelor precedente in ceea ce priveste orice teritoriu pentru care ea a fost declarata aplicabila potrivit articolului 56. Prezenta conventie este deschisa spre semnare membrilor Consiliului Europei. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altar contributii. . 3. Secretarul general al Consil iului Europei va notifica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea in vigoare a conventiei. 4. Incheiata la Rorna. numele inaltelor parti contractante care au ratificat-o. Articolul 59 . membre ale Consiliului Europei. Ratificarile vor fi depuse la secretaml general al Consiliului Europei. secretarul general va transrnite copie ccrtificata tuturor sernnatarilor. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). Protocolul aditional la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Guvemele semnatare. precum S1 depunerea oricarui instrument de ratificare intervenita ulterior. conventia va intra in vigoare din momentul depunerii instrumentului de ratificare. ambele texte fiind egal autentice.Conventia Europeana a Drepturilor Omului contractanta care ar inceta de a mai fi membru al Consiliului Europei.

2. El va intra in vigoare dupa depunerea a zeee instrumente de ratificare.Dreptulla alegeri lib ere Inaltele parti contractante se angajeaza sa organizeze. in conditiile care asigura libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului Iegislativ. Articolul 5 . o declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind in confonnitate cu paragrafull din articolul 56 al conventiei. in exercitarea functiilor pe care si Ie va asurna ill domeniul educatiei si al invatamantului.Raportare la conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1. dupa un anumit interval de timp. Articolul3 . . Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 dec1aratie in virtutea paragrafului precedent poate. Pentru orice semnatar care 11va ratifica ulterior. 3 si 4 din acest protocol ca articole aditiona1e 1a conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. sa comunice 0 noua declaratie care sa rnodifice termenii oricarei declaratii anterioare sau care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol eu privire la un anumit teritoriu.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 2 . protocolul va intra in vigoare odata eu depunerea instrumentului de ratificare. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea aeesteia. care va notifica tuturor mernbrilor numcle celor care au ratificat protocolul. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. la intervale rezonabile. ArticoluI 4 . semnatari ai conventiei . sa comunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care aceasta se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respectiva si ale caror relatii intemationale aceasta Ie asigura.Aplicare teritoriala Orice inalta parte contractanta poate. va respecta dreptul parintilor de a asigura aceasta educatie si acest invatamant conform convingerilor lor religioase si filozofice.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. alegeri libere cu vot secret. Articolul 6 . in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice alt moment ulterior.Dreptulla instruire Nimanui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul.

Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . prevazute de lege. prevenirea faptelor penale. Nimeni nu poate fi expulzat printr-o masura individual a sau colectiva. de pe teritoriul statului al carui cetatan este. in anumite zone determinate. 3. Articolul 2 . Articolul 3 .Libertatea de circulatie 1. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. In franceza si engleza.Interzicerea expulzarii propriilor cetateni 1. Orice persoana este libera sa paraseasca orice tara. . intr-un singur exemplar care va f depus In arhivele Consiliului Europei.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Tncheiat la Paris la 20 rnartie 1952. siguranta publica. sa faca obiectul unor restrangeri care. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia") si in articolele 1-3 din primul Protocol aditional la Conventie. de asernenea. Oricine se gaseste in mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul sa circule in mod liber si sa-si aleaga in mod liber resedinta sa. Protocolul nr. protectia sanatatii sau a moralei. 2. 5. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al carui cetatean este. pentru securitatea nationala. Secrctarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. recunoscdnd anumite drepturi si libertati. allele decdt ccle care Jigureaza deja in Conventic si in primul Protocol aditional la Conventie Guvemele semnatare. 2. constituie masuri necesare.Interzicerea privarii de libertate pentru datorii Nirneni nu poate fi privat de Iibertatea sa pentru singurul motiv ca nu este in masura sa execute 0 obligatie contractuala. 4 La Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale. prevazute de lege. altele decat cele care sunt deja inscrise In titlul I al Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. semnat la Paris la 20 martie 1952. arnbele texte fiind egal autentice. mentinerea ordinii publice. membre ale Consiliului Europei. inclusiv pe a sa. Drepturile recunoscute in paragraful 1 pot. Hotarate sa ia rnasuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. intr-o societate democratica. sunt justificate de interesul public intr-o societate democratica. ori pentru protejarea drepturilor S1 Iibertatilor altora.

Articolul 6 . Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului . 0 declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind facuta in conformitate eu paragraful 1 din articolul 56 al conventiei. sa comunice 0 noua declaratie prin care sa modifice termenii oricarei declaratii anterioare sau prin care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu. ca accepta competenta Curtii de a primi cererile persoanelor fizice. in virtutea ratificarii sau a acceptarii sale de catre respectivul Stat. 3.Semnare si ratificare 1.Interzicerea expulzarilor colective de straini Expulzarile colective de straini sunt interzise. EI va intra in vigoare dupa depunerea a cinci instrumente de ratificare. 2. Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 declaratie in virtutea paragrafului precedent poate. 2. 4. si fiecare dintre teritoriile la care se aplica Protocolul in virtutea unci declaratii subscrise de respectivul stat conform prezentului articol. ulterior.Raportare la Conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1-5 ale acestui protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. Articolul 5 . semnatari ai conventiei . conform articolului 34 din conventie. vor fi considerate ca teritorii distincte in sensul referirilor la teritoriul unui Stat facute la articolele 2 si 3. ale organizatiilor neguvemamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. referitor la unul sau mai multe teritorii viz ate in aceasta declaratie. privitor la articolele 1-4 din prezentul protocol sau la uncle dintre aces tea.Aplicare teritoriala 1. Teritoriul oricarui Stat la care se aplica prezentul Protocol. protocolul va intra in vigoare odata cu depunerea instrumentului de ratiticare. sa declare.periodic. Pentru oricare sernnatar care il va ratitica ulterior. in orice moment. Orice Stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. sa cornunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care ea se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respeetiva si ale caror relatii internationale ea le asigura. Oricare inalta parte contractanta poate.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 4 . 5. Articolul 7 . in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice moment ulterior. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea acesteia.

semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia").Conventia Europeana a Drepturilor Omului Europei care va notifica tuturor membrilor protocolul.Pedeapsa eu moartea in timp de razboi Un stat poate sa prevada in legislatia sa pedeapsa cu moartea pentru acte savarsite in timp de razboi sau de pericol iminent de razboi . privind abolirea pedepsei cu moartea Statele membre ale Consiliului Europei. . Articolul 4 . in limbile franceza si engleza.Interzicerea derogarilnr Nici 0 derogare de la dispozitiile prezentului protocol pe temeiul articolului 15 din conventie nu este ingaduita.Abolirea pedepsei eu moartea Pedeapsa cu moartea este abolita. nurnele celor care au ratificat in considerarea celor de mai sus. Incheiat la Strasbourg. 0 asemenea Artieolul 2 .Interzieerea rezervelor Nici 0 rezerva Ia dispozitiiIe prezentului protocol pe temeiul articoIuIui 57 din conventie nu este admisa. la 16 septembrie 1963. 6 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilorfundamentale. ambele texte fiind egal autentice. Considerand ca progrese1e intervenite in mai multe state membre ale Consilului Europei exprima 0 tendinta generala in favoarea abolirii pedepsei cu moartea. semnatare ale prezentului Protocol la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. subsemnatii. Artieolul 3 . Secretarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Statul respectiv va comunicasSecretarului general al Consiliului Europei dispozitiile aferente ale Icgislatiei in cauza. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Artieolul 1 . Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa si nici executat. au semnat prezentul protocol. 0 asemenea pedeapsa nu va fi aplicata decat in cazurile prevazute de aceasta legislatie si conform dispozitiilor sale. Protocolul nr. avand depline puteri in acest sens.

3. de acceptare sau de aprobare. sa cxtinda aplicarea prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat in declaratie.Functiile depozitarului Secretarul general a1 Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului : a.Aplicarea teritoriala 1. Grice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa. sa accepte sau sa aprobe prezentul protocol fara ca. prin notificare adresata secretarului genera1. 2. acceptarii sau aprobarii. Un stat membru al Consiliului Europei nu va putea sa ratifice. de acceptare sau de aprobare.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-5 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. once semnare . Articolul 6 . Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei la care cinci state membre ale Consiliului Europei lsi vor fi exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol. depunerea oricarui instrument de tati fi care. Grice stat po ate. b. El va fi supus ratificarii. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. semnatare ale conventiei. Tnstrumentele de ratificare.Semnare si ratlflcare Prezentul protocol este deschis spre sernnare Statelor rnembre ale Consiliului Europei. . sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. conform dispozitilor articolului 7. Articolul 8 . Artlcolul 7 . in prima zi a lunii care urmeaza datei prirnirii declaratiei de catre secretarul general. in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare. simultan sau anterior. Pentru orice stat membru care lsi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. in oricare moment ulterior. Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza datei primirii notificarii de catre secretarul general. sa f ratificat conventia. protocolul va intra in vigoare cu privire la acest teritoriu. de acceptare sau de aprobare. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. 2.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 5 . acesta va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei depunerii instrumentului de ratificare. Grice stat poate. Articolul 9 .Intrarea in vigoare 1.

Hotarate sa ia noi masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi si libertati prin Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. 7 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Statele membre ale Consiliului Europei. sa ceara examinarea cazului sau. . orice data de intrare In vigoare a prezentului Protocol. Protocolul nr. Articolul2 . intr-un singur exemplar. 2. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia").Dreptulla doua grade de jurisdictie in materie penala 1. d. Orice persoana declarata vinovata de 0 infractiune de catre un tribunal are dreptul sa ceara examinarea declaratiei de vinovatie sau a condarnnarii de catre o jurisdictie superioara. care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Un strain care isi are resedinta in mod legal pe teritoriul unui Stat nu poate fi expulzat decat in temeiul executarii unei hotarari luate conform Iegii si e1 trebuie sa poata : a. in considerarea celor de mai sus. in franceza si in engleza. sa ceara sa fie reprezentat in acest scop in fata autoritatilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de catre aceasta autoritate. sunt reglementate de lege. b) si c) al acestui articol. Exercitarea acestui drept. ambe1e texte fiind egal autentice. semnatare ale prezentului protocol. sa prezinte motivele care pledeaza irnpotriva expulzarii sale. Incheiat la Strasbourg. secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. orice alt act. conform articolelor 5 si 8 . subsemnatii. notificare sau comunicare avand 0 legatura cu prezentul protocol. Un strain poate fi expulzat inainte de exercitarea drepturilor enumerate in paragraful 1 alineatle a). S1 c.Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini 1. inc1usiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat. au semnat prezentul protocol. avand depline puteri in acest scop. la 28 aprilie 1983. b. atunci cand expulzarea este necesara in interesul ordinii publice sau se intemeiaza pe motive de securitate nationala. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 .

daca fapte noi sau recent descoperite sau un viciu fundamental in cadrul procedurii precedente sunt de natura sa afecteze hotararea pronuntata. sau cand eel interesat a fost judecat in prima instanta de catre cea mai inalta jurisdictie ori a fost declarat vinovat si condamnat ca urmare a unui recurs impotriva achitarii sale.Egalitatea intre soti Sotii se bucura de egalitate in drepturi si in responsabilitati cu caracter civil. pe durata casatoriei si cu prilejul desfacerii acesteia. In oricare moment ulterior. cu exceptia cazului in care se dovedeste ca nedescoperirea in timp uti! a faptului necunoscut ii este imputabila in tot. Articolul 6 . pentru ca un fapt nou sau recent descoperit dovedeste ea s-a produs 0 eroare judiciara. Acest drept poate face obiectul unor exceptii in cazul infractiunilor minore. 3. Articolul3 . printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. intre ei si in rclatiile cu copiii lor in ceea ce priveste casatoria. conform legii si procedurii penale a statului respectiv. Orice stat poate. 15 din conventie. Nimeni nu poate fi urrnarit sau pedepsit penal de catre jurisdictiile aceluiasi Stat pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotarare definitiva conform legii si procedurii penale ale aeestui Stat. asa cum acestea sunt definite de lege.Conventia Europeana a Drepturilor Omului 2. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. 2. persoana care a suferit 0 pedeapsa din cauza acestei condamnari este despagubita COnf0TI11egii ori practicii in vigoare in Statul l respectiv.Aplicare teritoriala 1. in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de rati fi care. 2. protocolul va intra in vigoare pentru acest teritoriu in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei . de acceptare sau de aprobare. Articolul 4 . precizand masura in care el se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice acestui sau acestor teritorii.Dreptul de a nu fl judecat sau pedepsit de doua ori 1. Orices stat poate. Articolul 5 .Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara Atunci cand 0 condamnare penala definitiva este ulterior anulata sau cand este acordata gratierea. Nici 0 derogare de la prezentul articol nu este ingaduita in temeiul art. sa extinda aplicarea prezentului protocol Ia oricare alt teritoriu descmnat in declaratic. sau in parte. Dispozitiile paragrafului precedent nu irnpiedica redeschiderea procesului. Prezentul articol nu impiedica Statele sa ia masurile necesare in interesul copiilor.

34 din conventie. conform art. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. Retragerea sau modificarea va produce efecte in prima zi a Iunii care urrneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general. ulterior. Orice declaratie facuta In virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa sau modificata. 3. privitor la articolele 1-5 din prezentul protocol.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-6 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. In virtutea ratificarii. a acceptarii sau a aprobarii sale de catre statul respectiv si fiecare dintre teritoriile eu privire la care protoeolul se apliea in baza unei declaratii facute de respectivul stat. accepta sau aproba prezentul protocol fara sa fi ratificat sirnultan sau anterior conventia. prin notificare adresata secretarului general. El va fi supus ratificarii. in orice moment. acceptarii sau aprobarii. acesta va intra in vigoare in prima zi a lunii care unneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data depunerii instrumentului de ratificare. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulate.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat conventia.Intrare in vigoare 1. Pentru orice stat membm care isi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. referitor la unul sau la mai rnulte teritorii vizate in aceasta declaratie. sa declare. 0 declaratie potrivit prezentului articol va fi considerata ea fiind in conformitate cu paragraful I din articolul 56 al conventiei. Articolul 9 . ca accepta competenta Curtii pentru a prirni cererile persoanelor fizice. . Orice stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. 5. 4. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica. Articolul 8 . 2. 6. Articolul 7 . conform prezentului articol. Instrumentele de ratificare. pot fi considerate ca teritorii distincte in cazul referirii la teritoriul unui stat [acute Ia articolul 1. de acceptare sau de aprobare. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza expirarii unei perioade de doua luni de la data la care sapte state membre ale Consiliului Europei lsi vor ti exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol conform dispozitiilor articolului 8. Teritoriul oricarui stat eu privire la care prezentul protocol se aplica.Conventia Europeana a Drepturilor Omului perioade de doua luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general.

int) . au semnat prezentul protocol. care va fi depus In arhivele Consiliului Europei. orice alt act. avand depline puteri in acest scop.coe. Incheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984. publicata in MOF nr. de aceeptare sau aprobare c. in limbile franceza si engleza. publicata in MOF nr. orice data de intrare in vigoare a prezentului protocol conform articolelor 6 si 9. once semnare. 30/1994. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei.Functiile depozitaru lui Secretarul general al Consiliului Europei va notitica tuturor statelor membre ale Consiliului Europei: a. 79/1995.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolu 110 . ambele texte fiind egal autentice. subsemnatii. intr-un singur exemplar. incheiat la Strasbourg la 11 mai 1994 si ratificat de Romania prin legea nr. notificare sau declaratie in legatura cu prezentul protocoL in considerarea celor de mai sus. in limbile franceza si engleza poate fi gasita pe website-ul Curtii Europene a Drepturilor Ornului (www. 147 din 13 iulie 1995 Varianta originala a Conventiei. 135 din 31 mai 1994 Textul Conventiei a fost modificat prin Protocolul I I la CEDO. depunerea oricarui instrument de ratificare. CEDO a fost ratificata prin legea nr. d. b.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->