Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Convenda pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale amendata de Protocolul nr. 11 insotita de Protocolul aditional si de Protocoalele nr. 4, 6 si 7 Textul Conventiei fusese amendat conform dispozitiilor Protocolului nr. 3 (STE nr. 45), intrat in vigoare la 21 septembrie 1970, ale Protocolului nr. 5 (STE nr. 55), intrat in vigoare la 20 decembrie 1971 si ale Protocolului nr. 8 (STE nr. 118), intrat in vigoare la 1 ianuarie 1990. El cuprindea in plus textul Protocolului nr, 2 (STE nr. 44) care, asa cum stipuleaza in articolul 5, paragraful 3, facuse parte integranta din Conventie de la intrarea sa in vigoare pe data de 21 septernbrie 1970. Toate dispozitiile care fusesera arnendate sau adaugate prin aceste Protocoale sunt inlocuite prin Protocolul nr. 11 (SIE nr. 155), incepand cu data intrarii sale in vigoare pe data de 1 noiembrie 1998. Incepand cu aceasta data, Protocolul nr. 9 (SIE nr, 140), intrat In vigoare pe data de 1 octombrie 1994, este abrogat. Grefa Curtii Europene a Drepturilor Omului noiembrie 1998 Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, Luand in considerare Dec1aratia Universala a Drepturilor Ornului, proclamata de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 10 decembrie 1948 ; Considerand ca aceasta declaratie

urmareste sa asigure recunoasterea si aplicarea universala

si efectiva a

drepturilor pe care ea le enunta ; Considerand ca scopul Consiliului Europei este acela de a realiza 0 uniune rnai stransa intre membrii sai si ca unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop este apararea si dezvoltarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ; Reafirrnand atasarnentul Ior profund fata de aceste libertati fundamentale care constituie temelia insasi a justitiei si a pacii in lume si a caror mentinere se bazeaza in mod esential, pe de 0 parte, pe un regirn politic cu adevarat democratic, iar pe de alta parte, pe 0 conceptie eomuna si un respect comun al drepturilor ornului din care acestea decurg; Hotarate, in calitatea lor de guverne ale statelor europene animate de acelasi spirit si avand un patrimoniu comun de idealuri SI de traditii politice, de respect al libertatii si de preeminenta a drepturilor, sa ia primele masuri menite sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi enuntate in Declaratia Universala, Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1- Obligatia de a respecta drepturile omului Inaltele parti contractante recunosc oricarei persoane atlate sub jurisdictia drepturile si Iibertatile definite in Titlul I al prezentei conventii.

lor

Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Titlul I - Drepturi si libertati Articolul 2 - Dreptulla viata 1. Dreptulla viata a1 oricarei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzata cuiva in mod intentionat, dedit in executarea unei sentinte capitale pronuntate de un tribunal in cazu1 in care infractiunea este sanctionata cu aceasta pedeapsa prin lege. 2. Moartea nu este considerata ca fiind cauzata prin incalcarea acestui articol in cazurile in care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesara la forta : a. pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violentei ilegalc; b. pentm a efectua 0 ares tare lega1a sau pentm a impiedica evadarea unei persoane legal detinute ; c. pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau 0 insurectie. Articolul 3 - Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Articolul 4 - Interzicerea sclaviei si a muncii fortate 1. Nimeni nu poate fi tinut in sclavie sau in conditii de aservire. 2. Nimeni nu poate fi constrans sa execute 0 munca fortata sau obligatorie. 3. Nu se considera "munca fortata sau obligatorie" in sensul prezentului articol : a. orice munca impusa in mod normal unei persoane supuse detentiei in conditiile prevazute de articolul 5 din prezenta conventie sau in timpul in care se afla in libertate conditionata; b. orice serviciu cu caracter rnilitar sau, in cazul celor care refuza sa satisfaca serviciul militar din motive de constiinta , in tarile in care acest lUClU este recunoscut ca legitim, un alt serviciu in locul serviciului militar obligatoriu; c. orice serviciu impus in situatii de criza sau de calamitati care ameninta viata sau bunastarea comunitatii· , d. orice munca sau serviciu care face parte din obligatiile civice normale. Articolul 5 - Dreptul la libertate si la siguranta I. Grice persoana are dreptulla libertate si la siguranta, Nimeni nu poate fi Iipsit de libertatea sa, cu exceptia urmatoare1or cazuri si potrivit cailor legale: a. daca este detinut legal pe baza condamnarii pronuntate de catre un tribunal competent; b. daca a facut obiecrul unei arestari sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la 0 hotarare pronuntata , conform Iczii , de catre un tribunal b ori in vederea garantarii executarii unei obligatii prevazute de lege;

atunci cand. in . de catre 0 instanta independenta si impartiala. fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in rnaterie penala indreptate imporriva sa. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public. f_ daca este vorba despre arestarea sau detentia legala a unei persoane pentm a 0 impiedica sa patrunda in mod ilegal pe teritoriu sau impotriva careia se afla in curs 0 procedura de expulzare ori de extradare. in interesul moralitatii. instituita de lege. in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale. Orice persoana arestata sau detinuta. daca este yorba despre detentia legala a unei persoane susceptibile sa transmita 0 boala contazioasa a unui alienat . atunci cand exista motive verosimile de a banui ca a savarsit 0 infractiune sau cand exista motive temeinice de a crede in necesitatea de a-I impiedica sa savarseasca 0 infraetiune sau sa fuga dupa savarsirea acesteia. hotarata pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legala. Orice persoana care este victima unci arestari sau a unei detineri in conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptulla reparatii. a unui b' toxicoman sau a unui vagabond .Dreptulla un proces echitabil I. a unui alcoolic . dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia. 3. e. care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil. Articolul 6 . daca a fost arestat sau retinut in vederea aducerii sale in fata autoritatii judiciare competente. pentru ca acesta sa statueze intr-un termen scurt asupra legalitatii detinerii sale si sa dispuna eliberarea sa daca detinerea este ilegala. 2.lit e) din prezentul articol. atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces 0 irnpun. sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta. Once persoana are dreptul la judecarea In mod echitabil. Punerea in libertate poate fi subordonata unei garantii care sa asigure prezentarea persoanei in eauza la audiere. in conditiile prevazute de paragraful l. in termenul eel mai scurt si intr-o limba pe care 0 intelege.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. d. asupra rnotivelor arestarii sale si asupra oricarei acuzatii aduse irnpotriva sa. daea este yorba de detentia legala a unui minor. 4. 5. in scopul aducerii sale in fata autoritatii competente . Orice persoana lipsita de libertatea sa prin arestare sau detinere are dreptul sa introduca un recurs in fata unui tribunal. intr-o societate demo cratic a. al ordinii publice ori al securitatii nationale. trebuie adusa de indata inaintea unui judecator sau a altui magistrat irnputernicit prin lege eu exercitarea atributiilor judi ciare si are dreptul de a fi judecata inrr-un termen rezonabil sau eliberata in cursul procedurii. Orice persoana arestata trebuie sa fie informata.

a domieiliului sau si a corespondentei sale. . intr-o societate democratic a.Dreptul la respectarea vietii private si de familie 1. se apere el inSUS1 sau sa fie asistat de un aparator ales de el si. apararea ordinii si prevenirii faptelor penale. daea nu intelege sau nu vorbeste limba folosita la audiere. asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa. Nimeni nu poate fi condamnat pentru 0 actiune sau 0 ormsrune care. protejarea sanatatii sau a moralei. este necesara pentru seeuritatea nationala. bunastarea economica a tarii. d.Nici 0 pedeapsa fara lege I. sa fie asistat in mod gratuit de un interpret.Conventia Europeana a Drepturilor Omului imprejurari spcciale. sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale. Orice persoana acuzata de 0 infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia sa va fi legal stabilita. sa poata fi asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu. 2. e. dreptul: a. intr-o limba pe care 0 intelege S1 in mod arnanuntit. era considerata infractiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de natiunile civilizate. atunci cand interese1e justitiei 0 cer. b. nu se poate aplica 0 pedeapsa mai severa decat aeeea care era aplicabila in momentul savarsirii infractiunii. 2. 3. De asemenea. in special. publicitatca ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei. ori protejarea drepturilor si libertatilor altora. Articolul 7 . in momentul savarsirii sale . sa fie informat. potrivit dreptului national sau international. in termenul eel mai scurt. sa intrebe sau sa solieite audierea martorilor acuzarii si sa obtina citarea si audierea rnartorilor apararii in aceleasi conditii ca si rnartorii acuzarn. Articolul 8 . nu constituia 0 infractiune. c. 2. Orice acuzat are. daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator. Prezentul articol nu va aduce atingere judecarii si pcdepsirii unei persoane vinovate de 0 actiune sau de 0 omisiune care . in momentul in care a fost savarsita. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie. siguranta publica. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca constituie 0 masura care.

siguranta publica. Articolul11 . Libertatea de a-si rnanifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altar restrangeri decat acelea care. practici si indeplinirea ritualurilor. Prezcntul articol nu impiedica statele sa supuna societatile de radiodifuziune. protectia sanatatii sau a moralei. Articolul 12 . Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. invatarnant. prevazute de lege. inclusiv dreptul de a constitui cu altii sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale. apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. pentru sccuritatea nationala. prevazute de lege. restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege. protejarea sanatatii sau a rnoralei ori pentru protectia drepturilor si libertatilor ahara. . 2. protectia ordinii. pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti. Grice persoana are dreptul la libertatea de gandire. 2. 2.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 9 . ai politiei sau ai administratiei de stat. pentru securitatea nationala. pentru siguranta publica.Libertatea de gandire. a sanatatii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor si Iibertatilor altora. protectia reputatiei sau a drepturilor altora. barbatul si femeia au dreptul de a se casatori si de a interneia 0 familie conform legislatiei nationale ce reglementeaza exercitarea acestui drept. conditii.Libertatea de intrunire si de asociere I. integritatea teritoriala sau siguranta publica. intr-o societate dernocratica. care constituie masuri necesare . Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica inforrnatii ori idei fara amestecul autoritatilor publice S1 fara a tine seama de frontierc. de constiinta si de religie. constituie masuri necesare.Libertatea de exprhnare 1. precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea in mod individual sau in colectiv. apararea ordinii si prevenirea infractiunilor. intr-o societate dernocratica. constitute masuri necesare. po ate fi supusa unor formalitati. Prezentul articol nu interzice ca restrangeri legale sa fie impuse cxercitarii acestor drepturi de catre rnembrii fortelor armatc. Grice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea. de constiinta si de religie I. ArticolullO . in public sau in particular. Grice persoana are dreptulla Iibertatea de intrunire pasnica si la libertatea de asociere. Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri si responsabilitati. de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.Dreptulla casatorie Incepand cu varsta stabilita prin lege. intr-o societate dernocratica . prin cult.

un drept oarecare de a desfasura 0 activitate sau de a indeplini un act ce urmarestc distrugerea drepturilor sau a libertatilor recunoscute de prezenta conventie sau de a aduce limitari mai ample acestor drepturi S1 Iibertati decat acelea prevazute de aceasta conventie. chiar S1 atunci cand incalcarea s-ar datora unor persoane care au actionat in exercitarea atributiilor lor oficiale. religie.Derogarea in caz de stare de urgenta 1. sa informeze pe secretarul general al Consiliului Europei si asupra datei la care aceste masuri au incetat a fi in vigoare si de la care dispozitiile conventiei devin din nou aplicabile. ale carei drepturi si libertati recunoscute de prezenta conventie au fast incalcate . Articolul14 . eu exceptia cazului de deces rezultand din acte licite de razboi. Articulul17 . In caz de razboi sau de alt pericol public ce ameninta viata natiunii. Articolul15 . Dispozitia precedenta nu ingaduie nici 0 derogare de 1a articolul 2. avere. Orice inalta parte contractanta ee exercita acest drept de derogare 11inforrneaza pe deplin pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la rnasurile luate si la motivele care Ie-au determinat.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 13 . sau un individ. 2. pe sex. pentru un stat. are dreptul sa se adreseze efectiv unei instante nationale . orice inalta parte contractanta poate lua rnasuri care deroga de la obligatiile prevazute de prezenta conventie. rasa. Aceasta trebuie. de asemenea. si nici de Ia articolul 3. apartenenta la 0 minoritate nationala. nastere sau orice alta situatie. .Dreptulla un recurs efectiv Orice persoana. opinii politice sau orice alte opinii. Articolul16 . origine nationala sau sociala. un grup.Interzicerea dlscrtminarf Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici 0 deosebire bazata. culoare. limba. II si 14 nu poate fi considerata ca interzicand inaltelor parti contractante sa impuna restrangeri activitatii politice a strainilor. in special. in masura stricta in care situatia 0 cere si cu conditia ca aceste masuri sa nu fie in contradictie cu alte obligatii care decurg din dreptul international. articolul 4 paragrafu1 1 si artico1ul 7. 3.Restrictii ale activitatii politice a strainilor Nici 0 dispozitie a artico1u1 10.Interzicerea abuzului de drept Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu poate fi interpretata ca implicand.

Aceasta va functiona permanent.Infiintarea Curtii Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru inaltele parti contractante din prezenta conventie S1 din protocoalele sale. Judecatorii sunt alesi de Adunarea Parl am entara in numele fiecarei inalte parti contractante. Totusi. Judecatorii lsi exercita mandatul eu titlu individual. Articolul 22 . Judecatorii trebuie sa se bucure de cea mai inalta reputatie morala si sa intruneasca conditiile cerute pentru exercitarea unor inalte functiuni judiciare sau sa fie juristi avand 0 competenta recunoscuta. Articolul23 . de pe 0 lista de trei candidati prezentati de inalta parte contractanta. Articolul 20 . Judecatorii sunt alesi pentru 0 durata de 6 ani. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei. nu pot fi aplicate decat in scopul pentru care ele au fost prevazute. 2.Conditii de exercitare a functiilor 1. sunt aduse respectivelor drepturi si libertati. Titlul Il . Articolul 21 .Alegerea judecatorilor I.Durata mandatului 1. in masura posibilului. cu rnajoritatea voturilor exprimate. imediat dupa alegerea lor.Numarul [udecatorilor Curtea se compune dintr-un numar de judecatori egal cu eel al inaltelor parti contractante. de impartialitate sau de disponibilitatc impuse de 0 activitate cu caracter permanent. Aeeeasi procedura este urmata pentru a eompleta Curtea in cazul aderarii de noi inalte parti contractante S1 pentru a se ocupa locurile devenite vacante. 3. potrivit prezentei conventii. ludecatorii al caror mandat se va incheia Ia implinirea perioadei initiale de 3 ani sunt desemnati prin tragere la sorti. 3. mandatele unei jumatati din numarul judecatorilor descmnati Ia prima alegere se vor incheia la implinirea a 3 ani. 2. judecatorii nu pot exercita mel 0 actrvrtate incompatibila cu cerintele de independenta. 2.Curtea Europeana a Drepturilor Omului Articolul 19 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 18 . reinnoirea mandatelor unei jumatati . Pentru a asigura. orice problema ridicata in aplicarea acestui paragraf este rezolvata de catre Curte.Limitarea foloslrli restrangerllur drepturllor Restrictiile care. se infiinteaza 0 Curte europeana a Drepturilor Ornului. numita in continuare "Curtea". Ei pot fi realesi. In cursul mandatului lor.

pe presedintele sau si pe unul sau doi vicepresedinti. Camerele Curtii constituie comitete pentru o perioada determinata. inainte de a proceda 1a orice a1egere uIterioara. efectuata de catre secretarul general al Consiliului Europei. eu maj oritate de doua treimi. Ea este asistata de secretari juridici. 7. 2.Grefa si secretari juridici Curtea dispune de 0 grefa ale carei sarcini si organizare sunt stabilite prin regulamentul Curtii. si e. alege.Revocarea Un judecator nu poate fi revocat din functiile sale decat daca ceilalti judecatori decid. acest stat-parte desemneaza 0 persoana care . b. repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorti. Articolul 25 . 4.Comitete.Adunarea plenara a Curtii Curtea reunita in Adunarea plenara a. alege greficrul si unu1 sau mai multi grefieri adjuncti. Judecatorul ales in nurnele unui stat-parte la Iitigiu este rnembru de drept al Carnerei si al Marii Camere. ca el a incetat sa corespunda conditiilor necesare. Articolul 27 . in cazul absentci accstui judecator sau atunci cand el nu-si poate desfasura aetivitatea. 7 Articolul 26 . sa decida ca unu1 sau mai muIte mandate ale judecatorilor ce urmeaza sa fie alesi sa aiba 0 alta durata decat cea de 6 ani. Pentru exarninarea cauzelor aduse inaintea sa. c. imediat dupa alegere. Adunarea Parlamentara poate. Ei continua totusi sa se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizati.Conventia Europeana a Drepturilor Omului din numarul judecatorilor 1a fiecare trei ani. fara ca totusi ea sa poata depasi 9 ani sau sa fie mai mica de 3 ani. Curtea lsi desfasoara activitatea in eomitete de trei judeeatori. 5. Judecatorii raman in functie pana la inlocuirea lor. ei pot fi realesi . pentru 0 durata de 3 ani. Camere si Marea Camera I . care pot fi realesi. adopta regulamentul Curtii. Mandatul judecatorilor se incheie atunci cand ei implinesc varsta de 70 de ani. Judecatorul ales in Iocul unui judecator al carui mandat nu a expirat va duce la sfarsit mandatul predecesorului sau. In cazul in care trebuie atribuite mai muIte mandate si Adunarea Parlamentara aplica paragraful precedent. alege presedintii camerelor Curtii. constituie Camere pentru 0 perioada determinata . Articolul 24 . d. in Camere de sapte judecatori si intr-o Mare Camera de saptesprezece judecatori. 6.

se pronunta asupra cererilor introduse in virtutea articolului 33 sau a articolului 34. parte din Marea Camera presedintele Curtii. presedintii Camerelor si alti judecatori dcsemnati conform rcgulamcntului Curtii. 30 sau cand cauza i-a fost deferita in virtutea articolului 43 .Decizii ale Camerelor asupra admisibilitatii si fondului 1. Camera poate. Decizia este definitiva. atat timp cat nu a pronuntat hotararea sa. 34 si 47. atunci cand 0 astfel de decizie poate fi luata fara 0 examinare complementara. Daca nici 0 decizie nu a fost luata In virtutea articolului 28. examineaza cererile de aviz consultativ introduse in virtutea art. nici unjudecator al camerei care a emis hotarirea nu poate face parte din aceasta. In caz de contestare a competentei sale. Articolul 31 . Cand cauza este deferita Marii Camere in virtutea articolu143. Articolul 30 . vicepresedintii. 3. 2.Atributii ale Marii Camere M area Camera a.Competenta Curtii 1. Articolul 28 . 0 Camera se poate pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor individuale introduse in virtutea articolului 34. In afara unei decizii contrare a Curtii in cazuri exceptionale. in afara cazului in care una dintre parti se opune la aceasta.Desesizarea in favoarea Marii Camere In cazul in care cauza adusa inaintea unei Camere ridica 0 problema grava privitoare la interpretarea conventiei sau a protocoalelor sale. Articolul 32 . 0 Camera se pronunta asupra admisibilitatii si a fondului cererilor introduse de state in virtute a articolului 33. sa se desesizeze in favoarea Marii Camere. decizia asupra admisibilitatii este luata in mod separat. si b. Competenta Curtii acopera toate problemele privind interpretarea si aplicarea conventiei si a protocoalelor sale. 3. Curtea hotaraste. prin vot unanirn.Conventia Europeana a Drepturilor Omului sa activeze In calitate de judecator. 47. introdusa in virtute a articolului 34 . sa declare inadmisibila sau sa scoata de pe rol 0 cerere individuala . sau daca solutionarea unei probleme poate conduce la 0 contradictie cu 0 hotarare pronuntata anterior de Curte. care ii sunt supuse in conditiile prevazute in articolele 33. Articolul 29 . 2. de asemenea. cu exceptia presedintelui Carnerei si a judecatorului ales in numele statului-parte interesat.Declaratii ale comitetelor privind inadmisibilitatea Un comitet poate. atunci cand cauza i-a fost deferita de Camera in virtutea art. . Fac.

Curtea nu poate fi sesizata dedit dupa epuizarea cailor de recurs interne. sau . Articolul 37 . ea este anonima. 0 inalta parte contractanta. daca a. si intr-un termen de 6 luni. 2. Articolul 36 .Cunditii de admisibilitate 1. alta dedit reclamantul. orice organizatie neguvemamentala sau orice grup de particulari care se pretinde victima a unei incalcari de catre una dintre inaltele parti contractante a drepturilor recunoscute in conventie sau in protocoalele sale.Scuaterea de pe rol 1. are dreptu1 de a prezenta observatii scrise si de a lua parte la audieri. presedintele Curtii poate invita orice in alta parte contractanta care nu este parte in cauza sau orice persoana interesata. Articulul 34 . solicitantul nu doreste sa 0 mai mentina . 3. Articolul 35 . 4. Curtea nu retine nici 0 cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34.Cereri individuale Curtea poate fi scsizata printr-o cerere de catre once persoana fizica.Cauze interstatale Orice inalta parte contractanta poate sesiza Curtea asupra oricarei pretinse incalcari a prevederilor conventiei si ale protocoalelor sale de catre 0 alta inalta parte contractanta. incepand cu data deciziei interne definitive. In mice stadiu al procedurii. atunci cand ea considera cererea incornpatibila cu dispozitiile conventiei sau ale protocoale1or sale. Curtea respinge orice cerere pe care 0 considera inadmisibila in aplicarea prezentului articol. Ea poate proceda asrfel in orice stadiu al procedurii. 2. asa cum se intelege in principiile de drept international general recunoscute. Crute a poate hotari scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cand circumstantele permit sa se traga conc1uzia ca a. ea este in mod esential aceeasi cu 0 cerere examinata anterior de catre Curte sau deja supusa unei alte instante intemationale de ancheta sau de reglementare si daca ea nu contine fapte noi.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 33 . sau b. sa prezinte observatii scrise sau sa ia parte la audiere. Curtea declara inadmisibila mice cerere individuala introdusa in aplicarea articolului 34. Tn mice cauza af1ata In fata une Camere sau a Mari i Carriere. a1 carei cetatean este reclamantul. in mod vadit nefondata sau abuziva.Interventia tertilor I. Tninteresul bunei administrari a justitiei. Tnaltele parti contractante se angajeaza sa nu impiedice prin nici 0 masura exercitiul eficace al acestui drept.

~ omului. motivat de circumstante exceptionale. b. in afara cazului in care presedintele Curtii nu decide altfel.Hotararlle Camerelor Hotararile Camerelor devin definitive paragraful 2. daca este cazul. Totusi Curtea continua examinarea cererii daca respectarea drepturilor omului garantate prin conventie si prin protocoalele sale 0 cere. daca este cazul. in afara cazului in care Curtea nu decide altfe1. 0 reparatie echitabila. Curtea poate hotari repunerea pe rol a unei cereri atunci cand ea considera ca imprejurarile 0 justifica. pentru orice alt mot iv. constatat de Curte. printr-o ancheta. impreuna cu reprezentantii partilor si. in scopul de fa se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabila. continuarea examinant cererii nu se mai justifica. se pune la dispozitia celor interesati.Audiere publica si acces la documente 1. astfel cum aces tea sunt recunoscute in conventie SI III protocoalele sale. sau c.Conventia Europeana a Drepturilor Omului b. Audierea este publica. Articolul 38 .Rezolvarea pe cale amiabila In cazul rezolvarii pe cale amiabila. litigiul a fost rezolvat . pe baza respectarii drepturilor . pentru a carei desfasurare eficienta statele interesate vor furniza toate facilitatile necesare. Articolul39 . Articolul 40 . Procedura descri sa la paragraful 1 litera b) este confidentiala.Reparatie echitabila Daca Curtea dec1ara ca a avut loc 0 incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat 0 inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari. Curtea acorda partii lezate. Documentele depuse la grefa sunt accesibile publicului. conform dispozitiilor articolului 44. 2. Articolul 41 . 2. . 2. ea a. Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limiteaza la 0 scurta expunere a faptclor si a solutiei adoptate. In cazul in care Curtea declara 0 cerere admisibila.Examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate si procedura de rezolvare pe cale amiabila 1. Articolul 42 . procedeaza la examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate.

Curtea poate. sa ceara retrimiterea cauzei in fata Marii Camere.Motivarea hotararilor si deciziilor I. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de continutul sau de intinderea drepturilor si a libertatilor definite in titlul I al convcntiei si in protocoalele sale. Hotararea unei Camcre devine definitiva a. sau b.Retrimiterea in fata Marii Camere 1. oricare judecator are dreptul sa adauge acesteia expunerea opiniei sale separate. 3. Intr-un tennen de 3 luni de la data hotararii unei Camere. 2. Hotarirea definitiva a Curtii este transmisa Comitetului Ministrilor care supravegheaza executarea ei. sau c. atunei cand Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulata potrivit articolului 43. Inaltele parti contractante se angajeaza sa se confonneze hotaririlor definitive ale Curtii in litigiile in care ele sunt parti. Tn cazul in care colegiul accepta cererea. Hotararea definitiva se publica. Un colegiu de cinci judecatori ai Marii Camere accepta cererea in cazul in care cauza ridica 0 problema grava referitoare la interpretarea sau la aplicarea conventiei sau a protocoalelor sale. Daca hotararea nu exprima in totalitate sau in parte opinia unanima a judeeatori1or. 2. orice parte in cauza poate. Articolul 45 . daca retrimiterea cauzei in fata Marii Camere nu a fost ceruta. 2. la eererea Comitetului Ministrilor. Hotararile. Marea Camera se pronunta asupra cauzei printr-o hotarire.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul43 . 3. Hotararea Marii Camere este definitiva. sau 0 alta problema grava cu caracter general.Hotarart definitive 1.Furta obligatorie si executarea hotaririlur 1.Avize consultative 1. 2. precum S1 deciziile cafe dec1ara eererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate. 2. Articolul 46 . sa dea avize consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea conventiei si a protocoalelor sale. Articolul 44 . Articolul 47 . in cazuri exceptionale. niei asupra a1tor prob1eme de care Curtea sau Comitetu1 Ministrilor ar putea sa ia . la 3 luni de la data hotaririi. atunci cand partilc declara ca ele nu vor cere retrimiterea cauzei in fata Marii Camere.

Articolul 55 . pe timpul exercitarii functiilor lor.Privilegii si imunitati ale judecatorilor ludecatorii se bucura. TitlullII .Motivarea avizelor consultative 1. Decizia Comitetului Ministrilor de a cere un aviz Curtii este luata prin votul majoritatii reprezentantilor care au dreptul de a face parte din acesta.Apararea drepturilor omului recunoscute Nici 0 dispozitie din prezenta conventie nu va fi interpretata ca Iimitand sau aducand atingere drepturilor omului si libertatilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricarei parti contractante sau oricarei alte conventii la care aceasta parte contractanta este parte.Competentele Comitetului Ministrilor Nici 0 dispozitie a prezentei conventii nu aduce atingere competentelor conferite Comitetului Ministrilor prin statutul Consiliului Europei. Avizul Curtii este transmis Cornitetului Ministrilor. 3.Cheltuieli de functionare a Curtii Cheltuielile de functionare a CU11iisunt in sarcina Consiliului Europei. Articolul 51 . 2. Daca avizul nu exprima in tot sau in parte opinia unanima a judecatorilor.Excluderea altor moduri de reglementare a litigiilOl' Cu exceptia unor acorduri speciale. Articolul 50 . asa cum aceasta este definita de articolul 47. inaltele parti contractante renunta sa se . explicatiile cerute asupra felului in care dreptul sau intern asigura aplicarea efectiva a tuturor dispozitiilor acestei conventii. Articolul 49 . Articolul 54 .Anchetele secretarului general Orice inalta parte contractanta va furniza.Conventia Europeana a Drepturilor Omului cunostinta ca urmare a introducerii unui recurs prevazut in conventie. de privilegiile si imunitatile prevazute la articolul 40 din Statutul Consiliului Europei si de acordurile incheiate in virtutea acestui articol. la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei.Competenta consultativa a Curtii Curtea decide daca cererea de aviz consultativ prezentata de Comitetul Ministrilor este de competenta sa. oricare judecator are dreptul sa alature acestuia expunerea opiniei sale separate. Avizul Curtii trebuie motivat.Dispozitii diverse Articolul52 . Articolul 53 . 3. Articolul 48 .

tuturor sau unuia dintre teritoriile ale caror relatii intemationale elle asigura. prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. in masura in care 0 lege atunci in vigoare pe teritoriul sau nu este conforma cu aceasta dispozitie. unui mod de reglementare altul decat cele prevazute in susnumita Conventie.Aplicare terttoriala 1. in momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratifieare. putand constitui 0 incalcare a acestor obligatii. dat printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. conventii sau declaratii in vigoare incheiate intre ele in scopul de a supune. in orice moment. referitor la unul sau mai multe teritorii vizate in aeeasta declaratie. Aceasta denuntare nu poate avea drept efect sa dezlege inalta parte contractanta interesata de obligatiile continute in prezenta conventie in ceea ce priveste orice fapt care. Conventia se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate In notificare incepand cu a 30-a zi socotita de la data Ia care secretarul general al Consil iului Europei va fi primit aceasta notificare. 2. sa formuleze 0 rezerva in legatura eu 0 dispozitie anume a conventiei. Articolul 56 . dispozitiile prezentei conventii vor f aplicate tinand seama de necesitatile locale. conform articolului 34 din conventic. ca plangere.Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevaleze de tratate.Rezerve 1. Orice rezerva emisa conform prezentului articol necesita 0 scurta expunere privind legea in cauza. ea aceepta competenta Curtii pentru a lua cunostinta de cererile persoanelor fizice. sub rezerva paragrafului 4 al prezentului articol. Orice stat poate. Sub aceeasi rezerva ar inceta de a mai fi parte la prezenta conventie orice parte . Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate in termenii prezentului articol. ar fi fost comis de ea anterior datei Ia care denuntarea isi produce efectele. 3. Articolul 58 . Tn respectivele teritorii. un diferend nascut din interpretarea sau aplicarea prezentei Conventii. Grice stat care a facut 0 declaratie conform primului paragraf din acest articol poate ulterior. care informeaza despre aceasta celelalte parti contractante. 2. 4.Denuntare 1. sa declare. 0 inalta parte contractanta nu poate denunta prezenta conventie decat dupa expirarea unui tennen de cinci ani incepand cu data intrarii in vigoare a conventiei in ceea ce 0 priveste si prin intermediul unui preaviz de sase Iuni. Oricare stat poate. ca prezenta conventie se va aplica. 4. 2. Articolul 57 . in momentul ratificarii sau in orice alt moment ulterior sa declare.

sau a amenzilor.Semnare si ratificare 1. 3. Pentru orice semnatar care 0 va ratifica ulterior. numele inaltelor parti contractante care au ratificat-o. intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. 2. Articolul 59 . Protocolul aditional la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Guvemele semnatare. . Ratificarile vor fi depuse la secretaml general al Consiliului Europei. membre ale Consiliului Europei. Secretarul general al Consil iului Europei va notifica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea in vigoare a conventiei. 4. 4. Hotarate sa ia masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului contractanta care ar inceta de a mai fi membru al Consiliului Europei. la 4 noiembrie 1950. conventia va intra in vigoare din momentul depunerii instrumentului de ratificare. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). Prezenta conventie este deschisa spre semnare membrilor Consiliului Europei. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international. Conventia poate fi denuntata conform dispozitiilor paragrafelor precedente in ceea ce priveste orice teritoriu pentru care ea a fost declarata aplicabila potrivit articolului 56. in franceza si in engleza. Prezenta conventie va intra in vigoare dupa depunerea a zece instrumente de ratificare. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altar contributii. altele decat cele care sunt deja inscrise in titlul Tal Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. Incheiata la Rorna. Ea va fi ratificata. ambele texte fiind egal autentice. secretarul general va transrnite copie ccrtificata tuturor sernnatarilor.Protectia proprietatii Grice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. precum S1 depunerea oricarui instrument de ratificare intervenita ulterior.

Dreptulla alegeri lib ere Inaltele parti contractante se angajeaza sa organizeze. 2.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 2 . la intervale rezonabile. va respecta dreptul parintilor de a asigura aceasta educatie si acest invatamant conform convingerilor lor religioase si filozofice. sa comunice 0 noua declaratie care sa rnodifice termenii oricarei declaratii anterioare sau care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol eu privire la un anumit teritoriu. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice alt moment ulterior. Statul.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. ArticoluI 4 . in exercitarea functiilor pe care si Ie va asurna ill domeniul educatiei si al invatamantului. dupa un anumit interval de timp. Pentru orice semnatar care 11va ratifica ulterior. care va notifica tuturor mernbrilor numcle celor care au ratificat protocolul. Articolul3 . in conditiile care asigura libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului Iegislativ.Dreptulla instruire Nimanui nu i se poate refuza dreptul la instruire. sa comunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care aceasta se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respectiva si ale caror relatii intemationale aceasta Ie asigura.Aplicare teritoriala Orice inalta parte contractanta poate. . Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 dec1aratie in virtutea paragrafului precedent poate. alegeri libere cu vot secret. Articolul 6 . el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea aeesteia. protocolul va intra in vigoare odata eu depunerea instrumentului de ratificare. El va intra in vigoare dupa depunerea a zeee instrumente de ratificare.Raportare la conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1. o declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind in confonnitate cu paragrafull din articolul 56 al conventiei. Articolul 5 . 3 si 4 din acest protocol ca articole aditiona1e 1a conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. semnatari ai conventiei . Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al carui cetatean este. Protocolul nr.Interzicerea expulzarii propriilor cetateni 1. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 .Interzicerea privarii de libertate pentru datorii Nirneni nu poate fi privat de Iibertatea sa pentru singurul motiv ca nu este in masura sa execute 0 obligatie contractuala. Secrctarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. Drepturile recunoscute in paragraful 1 pot. protectia sanatatii sau a moralei. in anumite zone determinate. altele decat cele care sunt deja inscrise In titlul I al Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. intr-o societate democratica. mentinerea ordinii publice. Oricine se gaseste in mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul sa circule in mod liber si sa-si aleaga in mod liber resedinta sa. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrangeri decat acelea care. .Conventia Europeana a Drepturilor Omului Tncheiat la Paris la 20 rnartie 1952. 2. recunoscdnd anumite drepturi si libertati. de pe teritoriul statului al carui cetatan este. 2. Orice persoana este libera sa paraseasca orice tara. constituie masuri necesare. ori pentru protejarea drepturilor S1 Iibertatilor altora. Nimeni nu poate fi expulzat printr-o masura individual a sau colectiva. sa faca obiectul unor restrangeri care. In franceza si engleza. allele decdt ccle care Jigureaza deja in Conventic si in primul Protocol aditional la Conventie Guvemele semnatare. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia") si in articolele 1-3 din primul Protocol aditional la Conventie. prevazute de lege. semnat la Paris la 20 martie 1952. prevenirea faptelor penale. Articolul 3 . siguranta publica. arnbele texte fiind egal autentice. 4 La Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale. Hotarate sa ia rnasuri de natura sa asigure garantarea colectiva a drepturilor si libertatilor. 3. pentru securitatea nationala. intr-un singur exemplar care va f depus In arhivele Consiliului Europei. sunt justificate de interesul public intr-o societate democratica.Libertatea de circulatie 1. 5. inclusiv pe a sa. de asernenea. Articolul 2 . membre ale Consiliului Europei. prevazute de lege.

periodic. 2. Articolul 6 . 4.Semnare si ratificare 1. sa comunice 0 noua declaratie prin care sa modifice termenii oricarei declaratii anterioare sau prin care sa puna capat aplicarii dispozitiilor prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu. protocolul va intra in vigoare odata cu depunerea instrumentului de ratiticare. in momentul semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in orice moment ulterior. privitor la articolele 1-4 din prezentul protocol sau la uncle dintre aces tea. Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei. 3. ca accepta competenta Curtii de a primi cererile persoanelor fizice. el va fi ratificat odata cu conventia sau dupa ratificarea acesteia. semnatari ai conventiei . sa declare. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului . in orice moment. Oricare inalta parte contractanta poate.Aplicare teritoriala 1. Pentru oricare sernnatar care il va ratitica ulterior. 5.Interzicerea expulzarilor colective de straini Expulzarile colective de straini sunt interzise. Orice Stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. sa cornunice secretarului general al Consiliului Europei 0 declaratie precizand masura in care ea se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate in declaratia respeetiva si ale caror relatii internationale ea le asigura. si fiecare dintre teritoriile la care se aplica Protocolul in virtutea unci declaratii subscrise de respectivul stat conform prezentului articol.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 4 . Articolul 5 . ulterior. conform articolului 34 din conventie.Raportare la Conventie Inaltele parti contractante vor considera articolele 1-5 ale acestui protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in consecinta. Articolul 7 . referitor la unul sau mai multe teritorii viz ate in aceasta declaratie. 0 declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi considerata ca fiind facuta in conformitate eu paragraful 1 din articolul 56 al conventiei. vor fi considerate ca teritorii distincte in sensul referirilor la teritoriul unui Stat facute la articolele 2 si 3. Teritoriul oricarui Stat la care se aplica prezentul Protocol. in virtutea ratificarii sau a acceptarii sale de catre respectivul Stat. EI va intra in vigoare dupa depunerea a cinci instrumente de ratificare. ale organizatiilor neguvemamentale sau ale grupurilor de persoane particulare. 2. Orice inalta parte contractanta care a comunicat 0 declaratie in virtutea paragrafului precedent poate.

intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei.Pedeapsa eu moartea in timp de razboi Un stat poate sa prevada in legislatia sa pedeapsa cu moartea pentru acte savarsite in timp de razboi sau de pericol iminent de razboi .Interzicerea derogarilnr Nici 0 derogare de la dispozitiile prezentului protocol pe temeiul articolului 15 din conventie nu este ingaduita. 0 asemenea Artieolul 2 .Conventia Europeana a Drepturilor Omului Europei care va notifica tuturor membrilor protocolul. la 16 septembrie 1963. Secretarul general va transmite copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare. avand depline puteri in acest sens. 0 asemenea pedeapsa nu va fi aplicata decat in cazurile prevazute de aceasta legislatie si conform dispozitiilor sale. Articolul 4 . . Artieolul 3 .Abolirea pedepsei eu moartea Pedeapsa cu moartea este abolita. 6 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilorfundamentale. subsemnatii. privind abolirea pedepsei cu moartea Statele membre ale Consiliului Europei. Statul respectiv va comunicasSecretarului general al Consiliului Europei dispozitiile aferente ale Icgislatiei in cauza. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). in limbile franceza si engleza. Considerand ca progrese1e intervenite in mai multe state membre ale Consilului Europei exprima 0 tendinta generala in favoarea abolirii pedepsei cu moartea. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Artieolul 1 . Incheiat la Strasbourg. au semnat prezentul protocol.Interzieerea rezervelor Nici 0 rezerva Ia dispozitiiIe prezentului protocol pe temeiul articoIuIui 57 din conventie nu este admisa. semnatare ale prezentului Protocol la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. ambele texte fiind egal autentice. nurnele celor care au ratificat in considerarea celor de mai sus. Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa si nici executat. Protocolul nr.

Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolul 5 . sa accepte sau sa aprobe prezentul protocol fara ca. Articolul 8 . Grice stat po ate. in oricare moment ulterior. 2. b. .Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-5 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. El va fi supus ratificarii. conform dispozitilor articolului 7. 3. de acceptare sau de aprobare. Grice stat poate. sa f ratificat conventia. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei la care cinci state membre ale Consiliului Europei lsi vor fi exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol. acesta va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza datei depunerii instrumentului de ratificare. Pentru orice stat membru care lsi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. depunerea oricarui instrument de tati fi care. prin notificare adresata secretarului genera1. once semnare . simultan sau anterior. de acceptare sau de aprobare. Articolul 9 . de acceptare sau de aprobare. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. Un stat membru al Consiliului Europei nu va putea sa ratifice. semnatare ale conventiei. Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care urmeaza datei primirii notificarii de catre secretarul general. acceptarii sau aprobarii. in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. 2. Grice declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa. de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.Semnare si ratlflcare Prezentul protocol este deschis spre sernnare Statelor rnembre ale Consiliului Europei. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. protocolul va intra in vigoare cu privire la acest teritoriu. in prima zi a lunii care urmeaza datei prirnirii declaratiei de catre secretarul general. Artlcolul 7 . Tnstrumentele de ratificare.Aplicarea teritoriala 1.Functiile depozitarului Secretarul general a1 Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului : a. sa cxtinda aplicarea prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat in declaratie.Intrarea in vigoare 1. Articolul 6 .

b. conform articolelor 5 si 8 . semnatare ale prezentului protocol. in considerarea celor de mai sus.Dreptulla doua grade de jurisdictie in materie penala 1. care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. intr-un singur exemplar. sa prezinte motivele care pledeaza irnpotriva expulzarii sale. atunci cand expulzarea este necesara in interesul ordinii publice sau se intemeiaza pe motive de securitate nationala. subsemnatii. Hotarate sa ia noi masuri de natura sa asigure garantarea colectiva a anumitor drepturi si libertati prin Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale. Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale Statele membre ale Consiliului Europei. Articolul2 . Un strain poate fi expulzat inainte de exercitarea drepturilor enumerate in paragraful 1 alineatle a). inc1usiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat. Orice persoana declarata vinovata de 0 infractiune de catre un tribunal are dreptul sa ceara examinarea declaratiei de vinovatie sau a condarnnarii de catre o jurisdictie superioara. b) si c) al acestui articol. orice data de intrare In vigoare a prezentului Protocol. 2. sunt reglementate de lege. Incheiat la Strasbourg.Conventia Europeana a Drepturilor Omului c. d. ambe1e texte fiind egal autentice. avand depline puteri in acest scop. Exercitarea acestui drept. Au convenit asupra celor ce urmeaza : Articolul 1 . orice alt act. la 28 aprilie 1983. sa ceara examinarea cazului sau. sa ceara sa fie reprezentat in acest scop in fata autoritatilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de catre aceasta autoritate. in franceza si in engleza. au semnat prezentul protocol. secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. . Un strain care isi are resedinta in mod legal pe teritoriul unui Stat nu poate fi expulzat decat in temeiul executarii unei hotarari luate conform Iegii si e1 trebuie sa poata : a. S1 c.Garantii procedurale in cazul expulzarilor de straini 1. semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare "conventia"). notificare sau comunicare avand 0 legatura cu prezentul protocol.

de acceptare sau de aprobare.Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara Atunci cand 0 condamnare penala definitiva este ulterior anulata sau cand este acordata gratierea. 15 din conventie. conform legii si procedurii penale a statului respectiv.Aplicare teritoriala 1. 3. daca fapte noi sau recent descoperite sau un viciu fundamental in cadrul procedurii precedente sunt de natura sa afecteze hotararea pronuntata. sa extinda aplicarea prezentului protocol Ia oricare alt teritoriu descmnat in declaratic. Acest drept poate face obiectul unor exceptii in cazul infractiunilor minore. sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol. Articolul3 . in momentul semnarii sau in momentul depunerii instrumentului sau de rati fi care. Prezentul articol nu impiedica Statele sa ia masurile necesare in interesul copiilor. Articolul 5 . Orices stat poate. precizand masura in care el se angajeaza ca dispozitiile prezentului protocol sa se aplice acestui sau acestor teritorii. Articolul 6 . Articolul 4 . Dispozitiile paragrafului precedent nu irnpiedica redeschiderea procesului. pe durata casatoriei si cu prilejul desfacerii acesteia. asa cum acestea sunt definite de lege. intre ei si in rclatiile cu copiii lor in ceea ce priveste casatoria. 2. protocolul va intra in vigoare pentru acest teritoriu in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei . Orice stat poate.Conventia Europeana a Drepturilor Omului 2. printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. sau cand eel interesat a fost judecat in prima instanta de catre cea mai inalta jurisdictie ori a fost declarat vinovat si condamnat ca urmare a unui recurs impotriva achitarii sale. sau in parte. Nici 0 derogare de la prezentul articol nu este ingaduita in temeiul art.Dreptul de a nu fl judecat sau pedepsit de doua ori 1.Egalitatea intre soti Sotii se bucura de egalitate in drepturi si in responsabilitati cu caracter civil. pentru ca un fapt nou sau recent descoperit dovedeste ea s-a produs 0 eroare judiciara. cu exceptia cazului in care se dovedeste ca nedescoperirea in timp uti! a faptului necunoscut ii este imputabila in tot. 2. persoana care a suferit 0 pedeapsa din cauza acestei condamnari este despagubita COnf0TI11egii ori practicii in vigoare in Statul l respectiv. In oricare moment ulterior. Nimeni nu poate fi urrnarit sau pedepsit penal de catre jurisdictiile aceluiasi Stat pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotarare definitiva conform legii si procedurii penale ale aeestui Stat.

ulterior. ca accepta competenta Curtii pentru a prirni cererile persoanelor fizice. . Orice stat care a facut 0 declaratie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate. a acceptarii sau a aprobarii sale de catre statul respectiv si fiecare dintre teritoriile eu privire la care protoeolul se apliea in baza unei declaratii facute de respectivul stat.Conventia Europeana a Drepturilor Omului perioade de doua luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general. conform prezentului articol. El va fi supus ratificarii. 0 declaratie potrivit prezentului articol va fi considerata ea fiind in conformitate cu paragraful I din articolul 56 al conventiei.Intrare in vigoare 1. 6. In virtutea ratificarii.Semnare si ratificare Prezentul protocol este deschis spre semnare Statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat conventia. acesta va intra in vigoare in prima zi a lunii care unneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data depunerii instrumentului de ratificare. ale organizatiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulate. acceptarii sau aprobarii. 5. Articolul 7 . 2. referitor la unul sau la mai rnulte teritorii vizate in aceasta declaratie. prin notificare adresata secretarului general. 3. de acceptare sau de aprobare. in orice moment. accepta sau aproba prezentul protocol fara sa fi ratificat sirnultan sau anterior conventia. Retragerea sau modificarea va produce efecte in prima zi a Iunii care urrneaza expirarii unei perioade de doua luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.Raportare la conventie Statele parti considera articolele 1-6 ale prezentului protocol ca articole aditionale la conventie si toate dispozitiile conventiei se aplica in consecinta. 4. Instrumentele de ratificare. conform art. 34 din conventie. sa declare. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a Iunii care urmeaza expirarii unei perioade de doua luni de la data la care sapte state membre ale Consiliului Europei lsi vor ti exprimat consimtamantul de a fi legate prin protocol conform dispozitiilor articolului 8. Articolul 9 . Orice declaratie facuta In virtutea celor doua paragrafe precedente va putea fi retrasa sau modificata. pot fi considerate ca teritorii distincte in cazul referirii la teritoriul unui stat [acute Ia articolul 1. Articolul 8 . de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. privitor la articolele 1-5 din prezentul protocol. in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie. Pentru orice stat membm care isi va exprima ulterior consimtamantul de a fi legat prin protocol. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica. Teritoriul oricarui stat eu privire la care prezentul protocol se aplica.

depunerea oricarui instrument de ratificare.Functiile depozitaru lui Secretarul general al Consiliului Europei va notitica tuturor statelor membre ale Consiliului Europei: a. b. incheiat la Strasbourg la 11 mai 1994 si ratificat de Romania prin legea nr. in limbile franceza si engleza. 30/1994. subsemnatii. care va fi depus In arhivele Consiliului Europei. au semnat prezentul protocol.Conventia Europeana a Drepturilor Omului Articolu 110 . orice alt act. ambele texte fiind egal autentice. CEDO a fost ratificata prin legea nr. notificare sau declaratie in legatura cu prezentul protocoL in considerarea celor de mai sus. in limbile franceza si engleza poate fi gasita pe website-ul Curtii Europene a Drepturilor Ornului (www. de aceeptare sau aprobare c. 147 din 13 iulie 1995 Varianta originala a Conventiei. orice data de intrare in vigoare a prezentului protocol conform articolelor 6 si 9. Incheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984. once semnare. publicata in MOF nr.coe. intr-un singur exemplar.int) . avand depline puteri in acest scop. publicata in MOF nr. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei. 79/1995. 135 din 31 mai 1994 Textul Conventiei a fost modificat prin Protocolul I I la CEDO. d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful