Sunteți pe pagina 1din 4

AuLor Ceorge ConsLanLln uumlLrescu

AdmlnlsLrarea Afacerllor
Anul lll

CerceLarea le(el 8esurselor MaLerlale

1 Crganlzarea sl conducerea ac(lunllor mkcumprrl
2 ALrlbu(ll sl responsablllLa(l
3 Medlul rela(lonal
1 Crganlzarea sl conducerea ac(lunllor mkcumprrl
Mrlmea sl complexlLaLea lndlcaLorllor CA gradul de inzesLrare LehnlcoLehnologlc
speclflc AsLfel incL inLreprlnderea penLru care Lrebule s se aslgure LoaLe cele
necesare bunel desfsurrl a acLlvlL(ll consLlLule lmporLan(a argumenLulul de aporL
asupra nevoll unul comparLlmenL de markeLlng ln domenlul cumprrllor
lndlferenL de mrlmea lnLreprlnderll acLlvlLaLea de markeLlng ln sLrucLura ueparLamenLulul
de 8elaLll cu lurnlzorll reprezlnLa o neceslLaLe oblecLlv
rln aporLul sau se aslgura fundamenLarea declzlllor de cumparare ln depllnLaLea
cunoasLerll ple(el ca urmare a sLudlllor efecLuaLe
Cbserva(le!
uac lnLeresele conflrm lnflln(area comparLlmenLulul de markeLlng cumprrl problemele
asupra crora se va da rspuns se refer la
a) Aslgurarea cadrulul organlza(lonal penLru func(lonallLaLea slsLemulul general al
cerceLarll ple(el desLlnaLe consumulul producLlv al lnLreprlnderll consumul auzlllar
funcLlonal
b) ueflnesLe ac(lunlle speclallzaLe in excluslvlLaLe de sLrucLura markeLlngcumpararl
c) Cerln(ele apLlLudlnlleprofllulcallLaLea speclallsLllor aLrasl in MkC
ln scopul fundamenLrll celul mal adecvaL slsLem organlza(lonal al cerceLrll ple(el
cumprrll se vor avea ln vedere
ollLlca ln domenlul cumprrll ln func(le de care se ac(loneaz prln sLraLegll
adecvaLe
ModallL(l prln care se reallzeaza cumprrl
ModallL(l de gesLlune a resurselor maLerlale
Sursele de flnan(are modallL(l sl condl(ll de plaL
llexlblllLaLea/rlgldlLaLea rela(lllor cu furnlzorll
Cbserva(le!
AuLor Ceorge ConsLanLln uumlLrescu
AdmlnlsLrarea Afacerllor
Anul lll
CuanLlflcarea avanLa[ulul/llmlLelor ln scopul aslgurrll lnLreprlnderll cu resurse maLerlale la
Llmp sl de callLaLe se fundamenLeaz sLrucLura slsLemulul func(lonal markeLlngcumprrl cu
callLaLea de comparLlmenL func(lonal ln u8l asLfelCondl(llle LehnlcoLehnologlce devln permlslblle inLreprlnderll a crel CA CMC
poaLe fl redlmenslonaL asLfel incL s rspund nollor provocrlueparLamenLul 8ela(ll cu
lurnlzorll ( u8l)
c a f
(MkC)
MarkeLlng
Cumprrl
5ef Servlclu
SLraLegll sLudll ale
ple(el furnlzorllor
SLudll acLlvlLa(l
Cpera(lonale
1
2
3
u8l
MkC
SLraL SlsL Cp
enLru
cerceLarea ple(el
Mec L cerceLare
Conc furnlzorllor
AcLlvlL(lle opera(lonale
penLru sLudll de
cerceLare pe zone
geograflce
c a f
AuLor Ceorge ConsLanLln uumlLrescu
AdmlnlsLrarea Afacerllor
Anul lll

CMC ca urmare a gradulul crescuL de concuren(a a ac(lunllor permlLe func(lonarea cu speclallzarea
ac(lunllor de cerceLare pe Llpurl ale resurselor maLerlale asLfel sLaLegll penLru maLerlale feroase sl
neferoase chlmlce sl peLrochlmlce maLerlale dln lemn sl maLerlale de consLruc(ll maLerlale dlverse
lglenlco sanlLare maLerlale penLru proLec(la sl slguran(a muncll maLerlale prlvlnd paza
SollclL un slsLem organlza(lonal adecvaL flgura de mal [os rspunznd cerln(elor in acesL sens
Cbserva(le!
Se presupune fapLul c frecven(a in condl(llle schemel de mal sus in func(le de zonele geograflce
nlvelul sl callL(lle ple(elor Llpurl de maLerlale condl(llle de comerclallzare pre(ul de cumprare
poLen(lallLaLea furnlzorllorsa sl alLe daLe sl lnfluen(e ceruLe respecLlv sLrucLurlle organlzaLorlce se
populeaz cu spec de posLurl in func(le de experlen( numal la nlvelul callflcaL
1 Conducerea CMC ( CompaLlmenLul de markeLlngcumpararl)
Se aslgur in func(le de mrlmea gradul de speclallzare al comparLlmenLulul sl sLrucLura
u8l sau in sLrucLura inLreprlnderll in raporL cu parLlcularlLaLlle func(lunllor dorec(lonaLe ale
slsLemulul
2 oLrlvlL regulamenLulul de ordlne lnLerloara CMC il revln lmporLanLe aLrlbu(ll ce consLau in
a) ALrlbu(ll sl responsablllL(l prlvlnd organlzarea gesLlunea slsLemulul ln raporL cu
mlslunea sl oblecLlvele sale ln condl(ll de compeLen(
b) ALrlbu(ll sl responsablllLa(l ce caracLerlzeaza func(la de execu(le purLnd amprenLa
concrecLa
c) SLudll cerceLarl cu caracLer [urldlc ecologlzrll economlce ln vederea achlzl(lel de
resurse maLerlale in condl(ll de renLablllLaLe sl eflclen(a
u8l
CMC
Sef Servlclu
SLraLegll sLudll de
cerceLare de pla( MkC
AcLlvlL(l opera(lonale de
cerceLare de pla( (a fz) pe
Llpurl de maLerlale
M l
sl nef
M Chlm sl
eLrochlmlce
M dln
lemn
MaL L
inLre(lnere
MaL
ulverse
c a f
AuLor Ceorge ConsLanLln uumlLrescu
AdmlnlsLrarea Afacerllor
Anul lll

ln conLexLul celor arLaLe CMC se organlzeaz lncL s permlL
ALragerea in sfera de lnLerese a cumpraLorllor a ple(elor de furnlzorl avnd ca prghll de
susLlnere experLlza sl lnLeresele acesLela in conLexLul economlel de pla(a
Aslgurarea permanenL a ac(lunllor al caror scop consL in conLacLarea
fundamenLareainLre(lnerea sl aslgurarea de nol rela(ll pe pla(a de furnlzorl asLfel incL sa se
garanLeze capaclLaLea de cumprare in raporL cu cerln(ele produc(lel sl lnLeresele agenLulul
economlc cumprLor
Anallze in vederea claslflcrll cumprLorllor pe crlLerll sl oblecLlve care vlzeaz cea mal buna
ac(lune in condl(llle celel mal permlslve formule organlza(lonale
Anallze in vederea sLablllrll condl(lllor gen pla( de furnlzorl
Anallze in scopul deLermlnrll rlscurllor sl LraLeglllor de cumprare a agen(llor economlcl ln
perloada de gesLlune sl in perloada de exerclLare a func(lel de prevlzlune
lundamenLarea sl avansarea prop penLru cuprlnderea in planul de oblecLlve sl condl(ll care
s garanLeze av lndlferenL de slLua(le mal pu(ln favorabll sau nefavorablla
Supervlzarea porLofollulul de cumprLurl in sensul respecLrll condl(lllor sl recomandrllor
rezulLaLe ln urma sLudlllor8
1
u8l
8
2
la(a de furnlzare
8
3
SlsLemul produc(lel
8
4
SlsLemul de colaborare lnLerlorexLerlor

MkC
8
1
8
2
8
3
8
4