P. 1
Fisa postului - educatoare

Fisa postului - educatoare

|Views: 662|Likes:
Published by silverparck

More info:

Published by: silverparck on Nov 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

Student: BUDA ANDRA-LUIZA PIPP, Anul I

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI -EDUCATOAREUNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ________________________________ În temeiul legii şi al contractului de muncă încheiat între _________________________, înregistrat la _________________ cu nr.____________ la care subsemnata ader, obligându-mă să respect prevederile art. _______ din contractul colectiv de muncă, se încheie azi ________ prezenta fişă individuală a postului. Postul ____________________________________ Poziţia (numele) ____________________________ Compartimentul ____________________________ Cerinţe: studii superioare ______________________ specifice postului______________________ Relaţii: • ierarhice_____________________________ • funcţionale___________________________ • de colaborare_________________________ Doamna _______________________________________, posesor al contractului individual de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la nr. ______,negociază în condiţiile art. __________ din contractul colectiv de muncă următoarele atribuţii şi sarcini, structurate pe următoarele capitole: Capitolul I – Sarcini de serviciu obligatorii, reprezentând_________ norma de bază corespunzătoare unei părţi de _________ din salariul de bază, stabilite la data de _________________. • COMUNICARE – Competenţe comunicaţionale

1a. Comunicarea educatoare-copil 1b. Comunicarea între cadre didactice 1c. Comunicarea cu părinţii. 1a. Comunicarea educatoare-copil
Detalierea competenţei de comunicare Selectează modalităţi de comunicare adecvate Transmite Indicatori de performanţă Selectarea modalităţilor de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei, perticularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, respectarea diversităţii culturale a acestora. Accesibilizarea informaţiilor cu caracter instructiv-educativ, şi respectarea obiectivelor de

1

prelucrarea şi corelarea informaţiilor obţinute pentru a determina o apreciere obiectivă a copiilor. 1. corespunzător specificului grupei de copii 2 . Planificare şi proiectarea curriculumului opţional 2c.informaţii cu caracter instructiv educativ Utilizează feedback-ul în comunicare Facilitează comunicarea cu copiii referinţă din programa preşcolară.c. Îndrumarea familiei către persoane/instituţii specializate şi autorizate pentru consiliere şi desfăşurarea unor cursuri cu părinţii (în calitate de instructor autorizat) • PROIECTARE – Competenţe proiective 2a. Planificarea şi proiectarea activităţilor extraşcolare 2a. Comunicarea între cadrele didactice Detalierea competenţei de comunicare Identifică domenii de colaborare Se informează despre copii Abordează aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice Indicatori de performanţă Colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuităţii grădiniţă-şcoală Comunicarea permanentă cu colega de grupă sau cu alte cadre didactice care desfăşoară activităţi la aceeaşi grupă (opţionale. respectarea şi aplicarea personalizată a curiculumului naţional. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative 2b. comportamentul social etc. Comunicarea permanentă cu celelalte cadre didactice pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic. copil-copil. a familiei copilului cu privire la progresul acestuia. extracurriculare) pentru a obţine informaţii relevante despre evoluţia copiilor. pentru o cunoaştere a copilului din perspective diferite Descoperirea cauzelor unor comportamente şi identificarea modalităţilor de soluţionare a acestora. cooperarea şi interacţionarea eficientă. Solicitarea unor date suplimentare despre comportamentul copilului în familie. atitudinea faţă de învăţare. 1b. Stabilirea unor situaţii de comunicare care să faciliteze schimbul de informaţii educatoarecopil. Selectarea unor situaţii de lucru adecvate în scopul comparării mesajului transmis cu cel receptat de copil. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative Detalierea competenţei Analizează planul de învăţământ şi curriculumul corespunzător Indicatori de performanţă Cunoaşterea . Comunicarea cu părinţii Detalierea competenţei de comunicare Informează familia copilului Solicită informaţii Consiliază familia copilului Indicatori de performanţă Informarea periodic. alte informaţii.

Planificarea şi proiectarea curriculumului opţional Detalierea competenţei Stabileşte oferta de curriculum opţional Proiectează curriculum opţional Dezvoltă curriculumul opţional Indicatori de performanţă Analizează resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa. Planificarea activităţilor extraşcolare Detalierea competenţei Stabileşte oferta de activităţi extraşcolare Proiectează curriculumul pentru activităţile extraşcolare Dezvoltă curriculumul pentru activităţi extraşcolare Indicatori de performanţă Analizează resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa.Alege materialele auxiliare Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală Întocmeşte proiecte de activitate didactică/schiţe de proiect* Selectarea materialelor auxiliare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi utilizarea lor conform capacităţilor de învăţare ale copiilor Stabilirea şi ordonarea. 2b. coerentă şi corespunzătoare colectivului de copii. a auxiliarelor didactice adecvate particularităţilor de vârstă ale copiilor. Conducerea procesului didactic 3a. eventual. nivelului de dezvoltare intelectuală 3 . strategii activ-participative şi obiective operaţionale corect formulate. Asigurarea mijloacelor de învăţământ. ţinând cont de următoarele repere: rigoare ştiinţifică. respectând interesel copiilor Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite Selectarea activităţilor de învăţare cu un caracter formativ 2c. a activităţilor. precum şi a intereselor copiilor din grupă în vederea stabilirii ofertei de activităţi extraşcolare Corelarea obiectivelor cu conţinuturile şi respectarea intereselor copiilor Identificarea resurselor umane şi informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite Selectarea activităţilor de învăţarecu un caracter formativ • MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – Competenţe manageriale 3a. Asigurarea mijloacelor de învăţământ. a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice Detalierea competenţei Identifică necesarul de Indicatori de performanţă Identificarea mijloacelor de învăţământ. estimarea atentă şi revizuirea periodică a bugetului de timp alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de interesul manifestat de copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare Elaborarea proiectelor didactice pentru activităţile desfăşurate cu copiii. a materialului didactic şi. precum şi a intereselor copiilor în vederea stabilirii ofertei de curriculum opţonal Corelarea obiectivelor cu conţinuturile. a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice 3b. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional 3c.

Crearea unor situaţii noi în vederea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite de copii Stimularea copiilor în vederea perticipării acestora la propria lor formare şi dezvoltare Individualizarea activităţii cu copiii Verificarea permanentă a stării spaţiului grupei (mobilier. mijloace de învăţământ auxiliare didactice necesare şi conţinuturilor activităţilor planificate Elaborarea / confecţionarea / achiziţionarea de material didactic. a materialelor puse la dispoziţia copiilor cu prilejul activităţilor instructiv-educative planificate. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor 4a.).material didactic Elaborează / confecţionează / achiziţionează material didactic. în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare Detalierea competenţei Elaborează instrumente de Indicatori de performanţă Elaborarea unor instrumente alternative de evaluare. Conducerea procesului didactic Detalierea competenţei Desfăşoară metodic activităţile cu copiii Implică activ copiii în procesul instructiv-educativ Asigură securitatea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor Indicatori de performanţă Conducerea activităţilor desfăşurate cu copiii în conformitate cu proiectul/schiţa de proiect stabilit Găsirea de căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor. • EVALUAREA – Competenţe evaluative 4a. echipamente etc.). având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească 3b. mijloace de învăţământ şi auxiliare didactice. de importanţă naţională) Implicarea părinţilor în luarea deciziilor privind amenajarea spaţiului educaţional în beneficiul copiilor Încurajează imlicarea copiilor în amenajarea mediului educaţional Implică părinţii copiilor în amenajarea mediului educaţional al grupei 3c. astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor Amenajarea ariilor de stimulare/colţuri/zone/cente de interes în sala de grupă. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional Detalierea competenţei Organizează spaţiul educaţional Indicatori de performanţă Amenajarea mediului educaţional în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată (activitate în perechi. în vederea unei învăţări stimulative şi eficiente Valorizarea eforturilor tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor realizate. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare 4b. religioase etc. învăţarea prin cooperare etc. respectând principiile didactice. adecvate atât conţinutului. cât şi obiectivelor propuse 4 . evenimente istorice. prin marcarea diferitelor evenimente (trecerea anotimpurilor. prin amenajarea colţului tematic al grupei atunci când se trece la o nouă temă.

periodic. conform reglementărilor în vigoare. cu responsabilitate. Participare la propria formare şi valorificarea achiziţiilor Detalierea competenţei Participarea la propria formare şi dezvoltare personală şi profesională Valorifică informaţiile achiziţionate Indicatori de performanţă Manifestarea unui interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare. în diferite momente ale procesului didactic. a unor date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii. Identificarea măsurilor ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare şi a măsurilor de dezvoltare pentru copiii cu performanţe 5. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice Detalierea competenţei Identifică nevoile proprii de formare Planifică activităţile metodice Indicatori de performanţă Identificarea necesarului propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei din domeniu Manifestarea unei atitudini obiective în autoevaluare Planificarea activităţii metodice zilnic. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5 . în caietul de observaţii asupra copiilor. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor Detalierea competenţei Completează caietul de observaţii asupra copiilor Completează fişa de evaluare a copilului Valorifică rezultatele Indicatori de performanţă Înregistrează. ţinând cont de nevoile proprii identificate. în activitatea didactică. continue sau sumative. de activităţile metodice şi de perfecţionare comunicate la nivel naţional. în funcţie de obiectivele evaluării 4b. a cursurilor de formare sau prin studiu individual Capitolul II – Obligaţii/atribuţii profesionale suplimentare. periodic. a planificării calendaristice sau săptămânale şi ajustarea lor ţinând cont de rezultatele evaluărilor iniţiale. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice 5b. reprezentând _________norma de bază (ore suplimentare). DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ – Competenţe de dezvoltare 5a. corespunzătoare unui spor de ________ din salariul de bază. a informaţiilor obţinute în cadrul întâlnirilor metodice. a aprecierii juste a performanţelor acestora Consemnarea în fişa psihopedagogică a copilului. atât în plan profesional. Participare la propria formare şi valorificarea achiziţiilor 5a. pentru a oferi familiei şi învăţătorului informaţiile necesare Revizuirea. cât şi în plan personal Aplicarea. stabilite la început de an şcolar ____________________. la nivel de judeţ/sector sau la nivel de unitate 5b.evaluare Aplică instrumente de evaluare Aplicarea unor probe de evaluare.

DATA:__________________ 6 . şi care se vor plăti prin ore suplimentare. premii lunare. data._____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________ Capitolul III – Activităţi suplimentare neprevăzute în încadrarea pe post. efectuate prin ordin de serviciu etc. cu modificările ulterioare (activitatea. în conformitate cu HG nr. efectuate cu înalt profesionalism şi cu rezultate deosebite. (activitatea. recompensa): _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________ Capitolul IV – Activităţi suplimentare deosebite. sancţiunea): _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________ DIRECTOR. SALARIAT. 281/1993. data. recompensa): _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________ Capitolul V – Sancţiuni primite de angajat (motivul. data. zile libere etc. ce constituie argumentele pentru acordarea salariului de merit sau a premiilor lunare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->