Student: BUDA ANDRA-LUIZA PIPP, Anul I

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI -EDUCATOAREUNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ________________________________ În temeiul legii şi al contractului de muncă încheiat între _________________________, înregistrat la _________________ cu nr.____________ la care subsemnata ader, obligându-mă să respect prevederile art. _______ din contractul colectiv de muncă, se încheie azi ________ prezenta fişă individuală a postului. Postul ____________________________________ Poziţia (numele) ____________________________ Compartimentul ____________________________ Cerinţe: studii superioare ______________________ specifice postului______________________ Relaţii: • ierarhice_____________________________ • funcţionale___________________________ • de colaborare_________________________ Doamna _______________________________________, posesor al contractului individual de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la nr. ______,negociază în condiţiile art. __________ din contractul colectiv de muncă următoarele atribuţii şi sarcini, structurate pe următoarele capitole: Capitolul I – Sarcini de serviciu obligatorii, reprezentând_________ norma de bază corespunzătoare unei părţi de _________ din salariul de bază, stabilite la data de _________________. • COMUNICARE – Competenţe comunicaţionale

1a. Comunicarea educatoare-copil 1b. Comunicarea între cadre didactice 1c. Comunicarea cu părinţii. 1a. Comunicarea educatoare-copil
Detalierea competenţei de comunicare Selectează modalităţi de comunicare adecvate Transmite Indicatori de performanţă Selectarea modalităţilor de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei, perticularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, respectarea diversităţii culturale a acestora. Accesibilizarea informaţiilor cu caracter instructiv-educativ, şi respectarea obiectivelor de

1

1b.informaţii cu caracter instructiv educativ Utilizează feedback-ul în comunicare Facilitează comunicarea cu copiii referinţă din programa preşcolară. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative Detalierea competenţei Analizează planul de învăţământ şi curriculumul corespunzător Indicatori de performanţă Cunoaşterea . Planificare şi proiectarea curriculumului opţional 2c. 1. Comunicarea între cadrele didactice Detalierea competenţei de comunicare Identifică domenii de colaborare Se informează despre copii Abordează aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice Indicatori de performanţă Colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuităţii grădiniţă-şcoală Comunicarea permanentă cu colega de grupă sau cu alte cadre didactice care desfăşoară activităţi la aceeaşi grupă (opţionale. prelucrarea şi corelarea informaţiilor obţinute pentru a determina o apreciere obiectivă a copiilor. Îndrumarea familiei către persoane/instituţii specializate şi autorizate pentru consiliere şi desfăşurarea unor cursuri cu părinţii (în calitate de instructor autorizat) • PROIECTARE – Competenţe proiective 2a. a familiei copilului cu privire la progresul acestuia. alte informaţii. Stabilirea unor situaţii de comunicare care să faciliteze schimbul de informaţii educatoarecopil. respectarea şi aplicarea personalizată a curiculumului naţional. cooperarea şi interacţionarea eficientă. pentru o cunoaştere a copilului din perspective diferite Descoperirea cauzelor unor comportamente şi identificarea modalităţilor de soluţionare a acestora.c. Comunicarea permanentă cu celelalte cadre didactice pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic. Comunicarea cu părinţii Detalierea competenţei de comunicare Informează familia copilului Solicită informaţii Consiliază familia copilului Indicatori de performanţă Informarea periodic. copil-copil. Planificarea şi proiectarea activităţilor extraşcolare 2a. Selectarea unor situaţii de lucru adecvate în scopul comparării mesajului transmis cu cel receptat de copil. Solicitarea unor date suplimentare despre comportamentul copilului în familie. extracurriculare) pentru a obţine informaţii relevante despre evoluţia copiilor. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative 2b. corespunzător specificului grupei de copii 2 . comportamentul social etc. atitudinea faţă de învăţare.

a materialului didactic şi.Alege materialele auxiliare Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală Întocmeşte proiecte de activitate didactică/schiţe de proiect* Selectarea materialelor auxiliare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi utilizarea lor conform capacităţilor de învăţare ale copiilor Stabilirea şi ordonarea. precum şi a intereselor copiilor în vederea stabilirii ofertei de curriculum opţonal Corelarea obiectivelor cu conţinuturile. Asigurarea mijloacelor de învăţământ. Planificarea şi proiectarea curriculumului opţional Detalierea competenţei Stabileşte oferta de curriculum opţional Proiectează curriculum opţional Dezvoltă curriculumul opţional Indicatori de performanţă Analizează resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa. estimarea atentă şi revizuirea periodică a bugetului de timp alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de interesul manifestat de copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare Elaborarea proiectelor didactice pentru activităţile desfăşurate cu copiii. a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice 3b. strategii activ-participative şi obiective operaţionale corect formulate. ţinând cont de următoarele repere: rigoare ştiinţifică. a activităţilor. Planificarea activităţilor extraşcolare Detalierea competenţei Stabileşte oferta de activităţi extraşcolare Proiectează curriculumul pentru activităţile extraşcolare Dezvoltă curriculumul pentru activităţi extraşcolare Indicatori de performanţă Analizează resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa. coerentă şi corespunzătoare colectivului de copii. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional 3c. a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice Detalierea competenţei Identifică necesarul de Indicatori de performanţă Identificarea mijloacelor de învăţământ. respectând interesel copiilor Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite Selectarea activităţilor de învăţare cu un caracter formativ 2c. 2b. Conducerea procesului didactic 3a. Asigurarea mijloacelor de învăţământ. eventual. nivelului de dezvoltare intelectuală 3 . a auxiliarelor didactice adecvate particularităţilor de vârstă ale copiilor. precum şi a intereselor copiilor din grupă în vederea stabilirii ofertei de activităţi extraşcolare Corelarea obiectivelor cu conţinuturile şi respectarea intereselor copiilor Identificarea resurselor umane şi informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite Selectarea activităţilor de învăţarecu un caracter formativ • MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – Competenţe manageriale 3a.

mijloace de învăţământ auxiliare didactice necesare şi conţinuturilor activităţilor planificate Elaborarea / confecţionarea / achiziţionarea de material didactic. învăţarea prin cooperare etc.). în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute. Crearea unor situaţii noi în vederea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite de copii Stimularea copiilor în vederea perticipării acestora la propria lor formare şi dezvoltare Individualizarea activităţii cu copiii Verificarea permanentă a stării spaţiului grupei (mobilier. de importanţă naţională) Implicarea părinţilor în luarea deciziilor privind amenajarea spaţiului educaţional în beneficiul copiilor Încurajează imlicarea copiilor în amenajarea mediului educaţional Implică părinţii copiilor în amenajarea mediului educaţional al grupei 3c. evenimente istorice. astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor Amenajarea ariilor de stimulare/colţuri/zone/cente de interes în sala de grupă. în vederea unei învăţări stimulative şi eficiente Valorizarea eforturilor tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor realizate. prin marcarea diferitelor evenimente (trecerea anotimpurilor. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare Detalierea competenţei Elaborează instrumente de Indicatori de performanţă Elaborarea unor instrumente alternative de evaluare. prin amenajarea colţului tematic al grupei atunci când se trece la o nouă temă. cât şi obiectivelor propuse 4 . respectând principiile didactice. echipamente etc. Conducerea procesului didactic Detalierea competenţei Desfăşoară metodic activităţile cu copiii Implică activ copiii în procesul instructiv-educativ Asigură securitatea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor Indicatori de performanţă Conducerea activităţilor desfăşurate cu copiii în conformitate cu proiectul/schiţa de proiect stabilit Găsirea de căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional Detalierea competenţei Organizează spaţiul educaţional Indicatori de performanţă Amenajarea mediului educaţional în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată (activitate în perechi. religioase etc. • EVALUAREA – Competenţe evaluative 4a. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor 4a. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare 4b. mijloace de învăţământ şi auxiliare didactice. având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească 3b. a materialelor puse la dispoziţia copiilor cu prilejul activităţilor instructiv-educative planificate. adecvate atât conţinutului.material didactic Elaborează / confecţionează / achiziţionează material didactic.).

a informaţiilor obţinute în cadrul întâlnirilor metodice. cât şi în plan personal Aplicarea. cu responsabilitate. în funcţie de obiectivele evaluării 4b. a unor date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii. în caietul de observaţii asupra copiilor.evaluare Aplică instrumente de evaluare Aplicarea unor probe de evaluare. ţinând cont de nevoile proprii identificate. în diferite momente ale procesului didactic. a aprecierii juste a performanţelor acestora Consemnarea în fişa psihopedagogică a copilului. continue sau sumative. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor Detalierea competenţei Completează caietul de observaţii asupra copiilor Completează fişa de evaluare a copilului Valorifică rezultatele Indicatori de performanţă Înregistrează. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ – Competenţe de dezvoltare 5a. periodic. pentru a oferi familiei şi învăţătorului informaţiile necesare Revizuirea. reprezentând _________norma de bază (ore suplimentare). Participare la propria formare şi valorificarea achiziţiilor 5a. corespunzătoare unui spor de ________ din salariul de bază. a cursurilor de formare sau prin studiu individual Capitolul II – Obligaţii/atribuţii profesionale suplimentare. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice Detalierea competenţei Identifică nevoile proprii de formare Planifică activităţile metodice Indicatori de performanţă Identificarea necesarului propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei din domeniu Manifestarea unei atitudini obiective în autoevaluare Planificarea activităţii metodice zilnic. conform reglementărilor în vigoare. a planificării calendaristice sau săptămânale şi ajustarea lor ţinând cont de rezultatele evaluărilor iniţiale. atât în plan profesional. în activitatea didactică. Participare la propria formare şi valorificarea achiziţiilor Detalierea competenţei Participarea la propria formare şi dezvoltare personală şi profesională Valorifică informaţiile achiziţionate Indicatori de performanţă Manifestarea unui interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5 . periodic. la nivel de judeţ/sector sau la nivel de unitate 5b. stabilite la început de an şcolar ____________________. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice 5b. Identificarea măsurilor ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare şi a măsurilor de dezvoltare pentru copiii cu performanţe 5. de activităţile metodice şi de perfecţionare comunicate la nivel naţional.

şi care se vor plăti prin ore suplimentare. data. 281/1993. ce constituie argumentele pentru acordarea salariului de merit sau a premiilor lunare. data. efectuate prin ordin de serviciu etc. cu modificările ulterioare (activitatea. efectuate cu înalt profesionalism şi cu rezultate deosebite. zile libere etc. SALARIAT. DATA:__________________ 6 ._____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________ Capitolul III – Activităţi suplimentare neprevăzute în încadrarea pe post. în conformitate cu HG nr. data. recompensa): _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________ Capitolul V – Sancţiuni primite de angajat (motivul. premii lunare. (activitatea. recompensa): _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________ Capitolul IV – Activităţi suplimentare deosebite. sancţiunea): _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________ DIRECTOR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful