Sunteți pe pagina 1din 7

A fortiori- Expresie din limba latina "cu siguranta", "pentru acest motiv".

Abjudecare-Din punct de vedere juridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o hotarare judecatoreasca.

Absortie- operatiune juridical ce consta in incorporarea unei personae juridice care isi inceteaza existenta, intr-o alta persoana juridical, care si-o pastreaza Accesiune-Mod de dobandire a proprietatii, derivat, intre vii, care consta in incorporarea unui lucru mai putin important intr-unul mai important. Art. 488 Cod civil: "tot ce se uneste si se incorporeaza cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului."
Accipiens-Expresie din limba latina "Creditorul". Vezi si Solvens. Achiesare-A incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un act, un drept, o hotarare. In cadrul procesului civil, achiesarea este manifestarea in forma procesuala a consimtamantului paratului de a recunoaste pretentiile reclamantului sau a partii care a pierdut procesul in fata primei instantei de a renunta la calea de atac a recursului

Acrescamant Marirea cotei din mostenire a unor succesori in drepturi in defavoarea altor mostenitori datorita inlaturarii sau renuntarii acestora. Act real-Acel act juridic civil care nu se poate incheia prin simpla manifestare de vointa, ci aceasta trebuie sa fie insotita de remiterea (predarea) bunului.Spre exemplu, contractul de imprumut, contractul de depozit, contractul de gaj, darul manual etc. Actiuna confesorie-Acea actiune reala prin care reclamantul cere instantei de judecata sa stabileasca prin hotararea ce o va pronunta, ca el este titularul unui drept real dezmembramant al dreptului de proprietate (uzufruct, uz, abitatie, servitute sau superficie) asupra bunului altuia si sa-l oblige pe parat, care poate fi proprietarul sau o alta persoana, sa-I permita exercitarea lui deplina si netulburata. Spre deosebire de celelalte actiuni petitorii, ea este prescriptibila in termen de 30 de ani. Actiunea pauliana-actiune revocatorie.Acea actiune prin care creditorul solicita revocarea sau desfiintarea judiciara a actelor incheiate de debitor in frauda drepturilor sale.Vizand existenta acelor acte, actiunea pauliana este indreptata impotriva tertului care a beneficiat de pe urma lor; fundamentul ei juridic fata de debitor rezida, pe de o parte, in dreptul de gaj al creditorului, iar pe de alta parte in ideea ca prin actele frauduloase debitorul comite un delict civil impotriva creditorului, delict ale carui consecinte negative este obligat a le repara.Fata de tertul beneficiar al actului, daca acesta a fost complice la frauda [deci de rea credinta], actiunea pauliana se fondeaza pe regulal responsabilitatii delictuale, iar adca a fost de buna credinta, in masura in care a tras foloase de pe urma actului ce a prejudiciat pe cerditor, tertul este tinut sa suporte consecintele desfiintarii acelui act pe baza regulalui ca nimeni nu se poate imbogati pe nedrept in detrimentul altuia Actiune reconventionala-Actiunea reconventionala sau cererea reconventionala, este o actiune civila care poate fi exercitata de parat in cursul unui proces si prin care formuleaza pretentii impotriva reclamantului, in legatura cu cererea sau lijloacele de aparare ale acestuia. Actiune subrogatorie-Acel mijloc juridic prin care creditorul chirografar exercita

drepturile si actiunile patrimoniale ale debitorului sau atunci cand acesta refuza sau neglijeaza sa si le exercite. Actiunea oblica se fondeaza pe dreptul de gaj general al creditorului, constituie un mijloc preventiv de aparare impotriva pericolului insolvabilitatii debitorului, si urmareste ca scop conservarea patrimoniului acestuia Act aditional- Acord intervenit intre partile care au incheiat un contract, prin care acestea convin asupra modificarii, completarii sau incetarii ulterioare a acestuia Actiunea oblica- Acel mijloc juridic prin care creditorul chirografar exercita drepturile si actiunile patrimoniale ale debitorului sau atunci cand acesta refuza sau neglijeaza sa si le exercite. Actiune petitorie- Acele actiuni prin care se solicita instantei de judecata sa stabileasca in mod direct ca reclamantul este titularul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui bun. Dintre actiunile petitorii enumeram: actiunea in revendicare, actiunea in prestatie tabulara, actiunea in granituire, actiunea negatorie, actiunea confesorie. Actiune negatorie- Acea actiune reala prin care reclamantul cere instantei de judecata sa stabileasca, prin hotararea ce o va pronunta, ca paratul nu are un drept real (uzufruct, uz, abitatie, servitute sau superficie) asupra bunului aflat in proprietatea sa si sa-l oblige, pe cale de consecinta, sa inceteze exercitarea lui nelegitima. Actiunea negatorie este reala, petitorie si imprescriptibila. Caracterul sau petitoriu rezulta din faptul ca se pune in discutie existenta dreptului real al paratului. Accensiune- intervine in cazul in care cineva face ceva cu bunurile altei personae, pastreaza bunul dar plateste o prestatie propieterului bunurilor
Adeziune- Din punct de vedere juridic, un contract prin care una dintre parti accepta conditiile impuse de cealalta (spre exemplu un contract de inchiriere, un contract de leasing etc.).

Aleatoriu-care depinde de un eveniment nesigur Arvuna-Suma platita in avans reprezentand o parte din contravaloarea achizitionarii unui produs, a executarii unei lucrari sau a efectuarii unor servicii, conform prevederilor contractuale prestabilite.Daca nu se respecta clauzele contractuale de catre client, suma varsata ca avans ramane vanzatorului. Daca vanzatorul nu le poate executa, el trebuie sa-i verse cumparatorului dublul sumei primite. Avand-cauza- Persoana care nu a participat la incheierea contractului, dar fata de care contractul produse efectele sale datorita raportului prin care sunt legate de partile contractante ( de ex : succesorii universali si cu titlu universal, succesorii cu titlu particular, creditotorii chilografi ) Bunuri de gen-Acele bunuri necesare persoanelor care sunt privite prin prisma caracterelor comune ale intregii lor categorii si care se individualizeaza ulterior prin numarare, masurare, cantarire. Spre exemplu, banii, combustibilul, alimentele etc. Caduca- este o cauza de ineficacitate a actului juridic, lipsindu-l de efectele pnt care a fost incheiat, determinat de un eveniment independent de vointa partilor ( moartea uneia din parti )
Captatie- In dreptul civil, folosirea de mijloace viclene in scopul de a castiga afectiunea dispunatorului si a-l determina astfel sa faca o liberalitate (o donatie, un legat) in favoarea

autorului acestor mijloace viclene, pe care altfel nu ar fi facut-o. Cheltuieli necesare- Sume de bani (sau munca) necesare pentru conservarea unui lucru in insasi materialitatea sa. Cand sunt investite de catre un posesor neproprietar (fie el de buna credinta sau de rea credinta), proprietarul este obligat sa le restituie in intregime, deoarece aceste cheltuieli trebuiau facute de el daca lucrul s-ar fi aflat in posesia sa.

Cheltuieli utile-Sume de bani (sau munca) investite de catre posesorul unui lucru in vederea ameliorarii starii materiale a acestuia si care, desi nu sunt necesare, sporesc valoarea lucrului. Proprietarul este obligat sa restituie, atat posesorului de buna credinta cat si celui de rea credinta, cheltuielile de acest gen, in masura in care ele au creat un sopr de valoare a lucrului, considerat la momentul restituirii acestuia de catre posesor. Clauza de arvuna-Conventie accesorie contractului de vanzare-cumparare in virtutea careia cumparatorul avanseaza o suma de bani ce, de regula, reprezinta o parte din pret, pe care o pierde daca vanzarea nu se executa din culpa sa, sau pe care, vanzatorul, avando primita, este obligat sa o restituie indoit daca neexecutarea vanzarii se datoreaza culpei sale. Clauza de dezicere-Clauza prin care partile isi rezerva dreptul de a se razgandi si de a desfiinta unilateral conventia (de regula intr-un anumit termen sau in anumite conditii), cu singura consecinta a pierderii arvunei date ori a restituirii dublei celei primite, sau chiar independent de existenta vreunei clauze de arvuna ori a vreunei alte sanctiuni. Cocontractant-Arhaism utilizat pentru a desemna pe oricare din partile unui contract in raport cu cealalta parte contractanta.
Colationare-Confruntarea unei copii cu originalul.

Cambie- act juridic prin care un debitor pe care il semneaza se oblige se plateasca neconditionat, la un anumit termen si intr-un anumit loc o suma de bani. Conditie potestativa simpla- Acea conditie a carei realizare depinde de vointa uneia din parti si de un fapt, eveniment exterior acesteia sau de vointa unei persoane nedeterminate, spre ex: iti voi vinde daca te vei muta. Conditie potestativa pura-Acea conditie a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia din parti.Spre exemplu, "iti vand masina mea, daca vreau" contencios administrativ -organ de jurisdicie care se ocup cu rezolvarea litigiilor dintre stat i persoanele fizice; b) ansamblu de norme dup care se rezolv litigiile de ctre acest organ. Consens- conceptie comuna Contract de mandate-Este un contract prin care o persoana - mandatar - se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane - mandant - care ii da aceasta imputernicire (art. 1532 Cod Civil) si pe care o reprezinta Contractul de renta viagera-Prin contractul de renta viagera o persoana, numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani in schimbul unei prestatii

periodice, care urmeaza a i se plati pana la decesul sau de catre o alta persoana, numita debirentier Contractul de tranzactie-este contractul prin care partile, urmarind sa puna capat unui proces existent sau sa previna declansarea unui proces iminent, isi fac concesii reciproce, in sensul ca renunta la anumite drepturi ori stipuleaza prestatii noi in schimbul unor renuntari pe care le consimte partea adversa. Codul civil Art. 1704-1717; Codul de procedura civila Art. 271-273.
Comorienti- Persoane care au decedat in aceeasi imprejurare, fara a se putea stabili ca una a supravietuit celeilalte. In acest caz, legea prezuma ca ele au murit deodata Custode-Persoana care primeste pentru pastrare si conservare bunuri mobile, care de regula sunt sechestrate. Ea este raspunzatoare de indeplinirea acestei sarcini fata de organele care au instituito. La anumite infractiuni (sustragerea de sub sechestru, ruperea de sigilii), daca fapta a fost savarsita de custode pedeapsa este mai aspra, aceasta calitate a autorului infractiunii constituind circumstanta agravanta. Delegatia perfecta-Delegatia este perfecta atunci cand delegatarul accepta pe delegat ca debitor, in locul delegantului, pe care il libereaza. Ea constituie o novatiune prin schimbare de debitor pentru realizarea careia este necesar si consimtamantul debitorului initial, care este delegantul (art.1132 Cod Civil) depoziie-Declaraie a unui martor n faa unui organ de jurisdicie sau de urmrire penal cu privire la fapte ce-i sunt cunoscute prin propriile-i simuri (vz, auz) i de natur s aduc lmuriri n pricina respectiv; mrturie

Determinat-e individualizat, o casa spre expl Determinabil- cand se individualizeaza prin masurare , cantarire, etc Donatie cu sarcini-este denumita astfel deoarece donatorul o efectueaza cu conditia ca donatarul sa ndeplineasca anumite obligatii fie n propriul sau interes drepturi accesorii totalitatea drepturilor reale ori personale aferente creantei ipotecare, inclusiv drepturi de garantie reala si drepturi de creanta decurgnd din politele de asigurare ncheiate de beneficiarul mprumutului; drept de preemtiune-reprezinta dreptul uneia din parti de a fi preferata unei alte persoane la cumpararea sau vanzarea unui anumit bun (ex. vanzarea terenurilor agricole din extravilan poate sa aiba loc numai dupa ce vecinii terenurilor au renuntat la cumparare, ei fiind primii preferati). Drept nepatrimonial-Drepturi subiective intim legate de persoana titularului lor care, fiind lipsite de un continut economic, nu sunt susceptibile de evaluare baneasca si nu fac parte din patrimoniul acelei personae (dreptul la viata, sanatate si integritate corporala, dreptul la libertate, dreptul la secretul vietii private, la onoare, la reputatie, drepturile referitoare la elementele de identitate ale persoane drept obiectiv- totalitatea n.j reglementate de stat ( se refera la toata lumea )

drept subiectiv- posibilitatea unui om de a avea o anumita conduita ( se refera la cineva anume [subiect ] ) IMPORTANT : celelalte dr reies din ultimele 2 :P drept real-este dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul cruia titularul su poate s exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun determinat, n mod direct i nemijlocit, fr intervenia altei persoane drept de creantza-acel drept patrimonial in temeiul caruia subiectul activ (creditor) poate pretinde subiectului pasiv (debitor) sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva. Daune cominatorii- penalizari Evictiune-Pierdere in total sau in parte a dreptului de proprietate asupra unui lucru de catre persoana care a dobandit acest drept ca urmare a recunoasterii, dreptului invocat de o alta persoana asupra aceluiasi lucru Elementul de extraneitate reprezint o mprejurare de fapt datorit creia un raport juridic are legtur cu dou sau mai multe sisteme de drept. Elementul de extraneitate nu este un element distinct al raportului juridic alturi de subiecte, coninut i obiect, dar intr n componena acestora. De exemplu, obiectul unui contract de vnzare-cumprare este situat n strintate, sau una din prile contractante este de alt naionalitate Exceptie procesuala- mijloc de aparare prin care paratul, fara a pune in discutie temeinicia pe fond a dreptului invocat de reclamant, cere instantei sa respinga cererea de chemare in judecata Exigibila- ajuns la scadenta ( adika a trecut de termenul de plata ) Extavilan- in afara localitatii Fidejusor-Persoana care, printr-un contract de fidejusiune incheiat cu un creditor, se obliga sa garanteze acestuia o anumita creanta, executand el obligatia atunci cand debitorul principal nu o executa el insusi. Fuziune- unirea ( contopirea) a doua sau mai multe personae juridice ce isi inceteaza activitatea , dan nastere unei singure personae jurice Indiviziune-Stare a unui lucru asupra caruia mai multe persoane au un drept de proprietate fara a se fi procedat la determinarea cotei-parti a fiecareia dintre ele; Intimat-parat Intravilan- in interiorul localitatii Locator- cel ce inchiriaza si cere banii de chirie Mostenitori rezervatari- Sunt mostenitori rezervatari descendentii si parintii defunctului (ascendenti privilegiati), iar potrivit Legii 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului

supravietuitor, si sotul supravietuitor Novatiune-Metoda de stingere a unei obligatiuni vechi prin crearea alteia noi sau a unui nou contract comercial in locul altuia mai vechi, totul pentru a stinge divergentele vechi si a se crea un cadru nou de activitate. art.1128-1137 Cod Civil Nuda propietate- usufruct ; Drept real principal derivat, esentialmente temporar. Dreptul unei persoane [uzufructuar] de Plata cherabila-plata care se face la domiciliul debitorului Pacta sunt servanda- conventiile legale sunt obligatorii Rezolvit- anulat de una dintre parti sau ambele Rechizitie-Act de stat intervenit in imprejurari exceptionale, prin care se pun la dispozitia unor organe de stat (Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de INterne etc.) bunuri mobile sau imobile luate de la populatie in folosinta temporara si in schimbul unei despagubiri in conditiile prevazute de lege.In timp de razboi, rechizitia se face de organele militare. Regula unanimitatii- regula prin care un copropietar are obligatia de a incheia acte cu privire la bunul asupra careia este coporpietar doar cu acordul de vointa a tuturor copropietarilor. Retentie-Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina pana cand titularul bunului ii achita cheltuielile facute pentru intretinerea, pastrarea sau imbunatatirea acelui bun. Dreptul de retentie nu confera titularului acestuia un drept de urmarire, astfel ca daca bunul nu se mai afla in stapanirea sa dreptul de retentie dispare Remitea de datorie-Renuntarea voluntara si in general gratuita a unui creditor la creanta sa cu acordul expres sau tacit al debitorului Retract litigious-Manifestarea unilaterala de vointa prin care debitorul unui drept litigios transmis de catre (titular sau) creditor unei alte persoane, printr-un contract de vanzarecumparare sau printr-o cesiune de creanta cu titlu oneros - poate sa stinga litigiul si totodata obligatia sa, oferind cesionarului (cumparatorul dreptului) - adica noului sau creditor - suma (pretul) cu care aceasta a cumparat efectiv creanta (sau dreptul) de la cedent, impreuna cu toate cheltuielile cumpararii si cu dobanzile aferente de la data platii cesiunii. Societatea in comandita simpla- asociatie constituita prin asociere, pe baza deplinei increderi a doua sau mai multe personae, care pun in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul imbunatatirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile societatii, dupa caz, nelimitat si solidar ( asociati comanditatii) sau in limita raporturilor loc ( asociati domanditari ) Sulta- Suma de bani datorata ca diferenta intre valoarea a doua lucruri ce se transmit in
executarea unui contract de schimb sau intre valoarea unei parti din mostenire la care un

mostenitor are dreptul si bunurile de valoare mai mica ce i se atribuie cu prilejul impartelii.

Succesorii cu titlu universal- cei ce dobandesc intreg bunul Succesorii cu titlu particular- cei ce dobandesc doar o parte din bun
Servitute reciproca-Acele ingradiri sau limitari legale ale dreptului de proprietate prevazute de lege in folosul si, respectiv, sarcina a doua imobile, fiecare fiind, in raport cu celalalt, in acelasi timp, atat fond dominant, cat si fond aservit sau dominat.

Superficie- Drept de proprietate al unei persoane asupra consrtuctiilor, plantatiilor ori altor lucrari aflate pe terenul apartinand unei alte persoane tert-Persoan care nu figureaz ca parte n acte, n litigii sau n convenii nici direct, nici prin reprezentare i fa de care actul juridic ori hotrrea pronunat n cauz nu produce efecte tacit-Care nu este exprimat formal, dar care este subneles i admis ca atare testamentul olograf-Acel testament care nu este valabil decat atunci cand este scris in intregime, datat (anul, luna, ziua sau un eveniment de notorietate) si subsemnat de mana testatorului (art.859 Cod Civil). Testamentul olograf trebuie scris in intregime de mana testatorului (nu la masina), pe orice suport (hartie, panza, lemn, piatra, perete etc.), cu orice instrument (creion, stilou, dalta etc.), in orice limba pe care testatorul o cunoaste. Trebuie ca testatorul sa fi fost constient de semnificatia actului. Testamentul olograf are puterea doveditoare a unui inscris sub semnatura privata. uzufruct -Drept acordat unei persoane de a se folosi pe deplin de un bun care aparine altei persoane i pe care trebuie s-l restituie la ncetarea acestui drept

S-ar putea să vă placă și