Sunteți pe pagina 1din 2

51.

MASURAREA CU CONVERTOR MAGNETOELASTIC

279

direetie. Acest lucru provoaca o distorsiune a distribute! fluxului. DupS cum se vede din fig. 239, b rezulta de aci apari^ia unei tensiuni induse in bobinajul secundar. Aceasta tensiune servefte la masurarea.(presiunii exercitate.

O 00 0 0

osso
, 75

Fig. 241. Tola tripia pentru presductoare. Fig. 240. Presductor In carcasa: domeniul de masurare 0 -7 tf.

Tolele, cu dimensiunile de 58 x40 xO,5 mm sint astfel formate, incit acfiunea descrisa depinde numai in micS masura de punctul de aplicare a fortei. 0 tola individuals are o limits de strivire de 375 kgf. Pentru sarcini pinS la o treime din aceastS valoare se obtin tensiuni aproximativ proportionate. In acest caz circa 20% din fluxul priir.ar este inlanjuit cu bobinajul secundar. Este disponibilS o putere de esire mare. Nu existshisterezS. Intre 20 si +70traductorulesteinmod practic indepen dent de temperatura. Presductoarele pentru forje pina la 50 tf sint amplasate de obicei in carcasa aratata in fig. 240, care mSreste stabilitatea laterals, usureaza montajul in insta- lajii industriale si realizeaza o protecjie fafa de lichide agresive. Presductoare mai mari sint alcStuite din elemente multiple care sint nu numai incleiate ci si solidarizate prin botyuri. Fig. 241 aratS ca exemplu o tolS tripia. Traduc- torul, reprezentat in fig. 242 pentru o fora pina la 2000 tf este alcatuit din 15 elemente de tole. Bobinele fiind legate in serie se ob^ine o integrare a in- tregii sarcini. Indica^ia este deci independents de distribu^ia sarcinii. Fig. 243 prezintS caracteristica unui presductor, al carui circuit se incheie cu o rezistenfS de mSrimea impedance! secundare. In apropierea punctului zero

apare o tensiune de dezechilibru, provooatS de anizotropia determinata de laminarea tolelor. Aceasta tensiune de dezechilibru acopera complet curbura caracteristicii indomeniul ei initial provocatS de redresorul voltmetrului. La valori mai mari neliniaritatea este provocatS de armonicele superioare. In fig. 244 este reprezentatS o schema de instalajie de mSsurat cu pres ductor, prin care se ob^ine o caracteristica practic liniarS. Instala^ia este alimentatfi din re^eaua de curent alterntiv, prin stabilizatorul de tensiune 1.