Sunteți pe pagina 1din 2

Iest|va|ur||e fo|c|or|ce man|festr| a|e trad||||or | dat|n||or strmoet|

uepreslunea lnLre 8mnlce" slLuaL pe cursul superlor al rulul 8mnlcu SraL esLe o
zon de lnLerferen( a celor Lrel provlncll lsLorlce romne;Ll Moldova 1ransllvanla ;l |ara
8omneasc care apar(lnel zonel eLnograflce a 8mnlculul SraL reglunea MunLenla
AdmlnlsLraLlv depreslunea otte kmolce" se imparLe inLre comunele !lLla ;l vlnLlleasca
dln [ude(ul vrancea ;l comuna 8lsoca dln [ude(ul 8uzu
Camenll acesLor locurl au psLraL o ldenLlLaLe culLural proprle blne dellmlLaL
aslguraL de coordonaLele splrlLuale ale poporulul romn credln(a llmba folclorul cu
oblcelurlle ;l Lradl(llle speclflce care dlnulesc de veacurl LlemenLele de lnflulen( care au
pLruns in acesL spa(lu dln zonele eLnograflce veclne Covasna vrancea ;l 8uzu au fosL
aslmllaLe ;l lnLegraLe in crea(la popular proprle
ln comnele de munLe care se suprapun pesLe uepreslunea lnLre 8mnlce" au loc in
flecare var fesLlvalurl folclorlce la care parLlclp loculLorll saLelor dln zon precum ;l lnvlLa(l
de valoare dln comunele [ude(elor vrancea ;l 8uzu AsLfel de fesLlvalurl au loc in lunle la
vlnLlleasca ;l in augusL la !lLla ;l 8lsoca Cele Lrel locallL(l formeaz ttlooqblol Je oot" al
culLurll Lradl(lllor ;l folclorulul dln zona eLnograflc 8mnlcu SraL
AcesLe venlmenLe culLurale conLrlbule la perpeLuarea porLulul ;l dansulul popular dln
acesL spa(lu mlorlLlc Lle se desf;oar sub forma unor srbLorl cmpene;Ll inLrun cadru
naLural ;l pelsaglsLlc deoseblL alLurl de acLlvlL(lle comerclale e scen evolulaz soll;Ll de
muzlc popular ;l forma(ll de dansurl Lradl(lonale dln comunele men(lonaLe dar ;l lnvlLa(l dln
alLe locallL(l lnLodeauna organlzaLorll au grl[ s aduc lnvlLa(l speclall" dlnLre numele
consacraLe ale folclorulul na(lonal romnesc
La acesLe manlfesLrl se remarc cosLumul popular numlL alcl oo(loool" foarLe
apreclaL de speclall;Lll eLnografl AcesLa esLe confec(lonaL in LoLallLaLe cu maLerlale ob(lnuLe in
gospodrla proprle de cLre femelle saLelor 1oaLe eLapele prln care se ob(ln acesLe bljotetll
vestlmeotote" se desf;oar manual cu usLenslle mal mulL sau mal pu(ln evoluaLe
ln ce prlve;Le dansurlle ;l cnLecele populare puLem aflrma cu cerLlLudlne c in acesL
zon sau psLraL verslunl folclorlce psLore;Ll prlmlLlve de o valoare esLeLlc superloar
AmlnLlm alcl ansamblul folclorlc uotol cloboo,olol" dln vlnLlleasca care de(lne un reperLorlu
valoros pe arLlsLa popular 8anu Allna dln saLul Cerbu nenLrecuL lnLerpreL a dolnelor ;l
baladelor locale precum ;l pleso Je tezlsteo("a inLregll zone eLnograflce 8mnlcu SraL
forma(la de dansurl brbLe;Ll 8tol Je lo Iltlo" AcesL dans popular pe care il mo;Lenlm de la
sLrmo;ll no;Lrl dacl poaLe orlcnd s concureze pe scenele lnLerna(lonale cu uoosol
clo,otllot sau kozoclokol LsLe inLradevr o ples unlc a Lezaurulul folclorlc romnesc
care Lrebule conservaL ;l promovaL
lesLlvalurlle folclorlce de pe valea 8mnlculul SraL merlL LoaL aLen(la speclall;Lllor
eLnografl precum ;l LoaL grl[a ;l sprl[lnul auLorlL(llor locale ;l cenLrale Lle ogllndesc modul
de gndlre ;l de comporLamenL a comunlL(ll noasLre ue aceea ele Lrebule s fle psLraLe
cunoscuLe ;l respecLaLe ca orlce documenL care ne aLesL orlglnea
or|n ante||mon