Sunteți pe pagina 1din 1

Cuno;Lln(ele in domenlul allmenLa(lel poL fl imbunL(lLe prln

O educa(la in domenlul nuLrl(lonal in cadrul ;colllor claselor de alfabeLlzare cenLrelor de pregLlre


a fermlerllor ;l inLrunlrllor dln cadrul comunlL(ll
O dlsLrlbulrea de bro;url ;l posLere referlLoare la allmenLa(le ;l medlaLlzarea lnforma(lllor cu
caracLer nuLrl(lonal prln lnLermedlul publlca(lllor radloulul ;l Lelevlzlunll
O demonsLra(ll prlvlnd modul de preparare a allmenLelor
O incura[area bunelor oblcelurl nuLrl(lonale Lradl(lonale
O descura[area oblcelurllor allmenLare nedorlLe
O foloslrea meLodelor de markeLlng soclal penLru promovarea alpLrll la sn in scopul prevenlrll
aparl(lel anumlLor afec(lunl ;l al incura[rll prln(llor s;l lmunlzeze coplll
rodusele allmenLare ar Lrebul s fle dlsLrlbulLe in mod echlLabll ins de mulLe orl nu se inLmpl a;a
chlar ;l acolo unde acesLe produse sunL dlsponlblle in canLlL(l suflclenLe C dlsLrlbu(le mal echlLabll se
poaLe reallza prln
O imbunL(lrea comunlca(lllor ;l a lnfrasLrucLurll asLfel incL sLocurlle ce se gsesc in exces inLro
anumlL zon s fle redlsLrlbulLe inLro alL zon care duce llps de produsele respecLlve
O lnsLlLulrea meselor de prnz in ;coll incura[nd coplll s;l la mncare la ;coal ;l
imbunL(lrea menlurllor in lnLernaLe
O aslgurarea meselor de prnz penLru salarla(l in cadrulcanLlnelor sau aslgurarea unor ra(ll de
allmenLe zllnlce
Cre;Lerea slguran(el allmenLelor
repararea in mod corespunzLor a allmenLelor poaLe aslgura men(lnerea in compozl(la lor a
subsLan(elor nuLrlLlve la un nlvel cL mal rldlcaL precum ;l o bun slguran( in consum
Msurl poLrlvlLe penLru reallzarea acesLor oblecLlve poL fl
O meLode mal bune de conservare a allmenLelor
O pregLlrea mal bun a allmenLelor (flerberea acesLora o perload corespunzLoare de Llmp)
O lodlzarea srll
O imbog(lrea cu vlLamlne ;l subsLan(e mlnerale a cerealelor cu grad rldlcaL de prelucrare
O fluorlzarea apel penLru a reduce aparl(la carlllor denLare
O imbunL(lrea slguran(el allmenLelor care se consumpe sLrad prln educarea ;l lnformarea
vnzLorllor ;l cumprLorllor respecLlv prln sLablllrea unor regull obllgaLorll penLru a reduce
rlscul de a conLacLa dlferlLe boll prln consumul unor asemenea produse