Sunteți pe pagina 1din 3

Toate popoarele ocupate de sovietici au opus rezistent comunismului.

Dar Romnia a avut cea mai


ampl, cea mai sngeroas si cea mai ndelungat rezistent armat anticomunist, care a durat 18 ani.
8ezlsLen(a armaL anLlcomunlsL dln 8omnla sau rezlsLen(a dln mun(l cum a mal fosL
numlL a reprezenLaL decenll la rnd un fenomen lsLorlc despre care sa ;LluL exLrem de pu(ln
Cauze
Cauzele acesLul fenomen se gsesc in conLexLul lsLorlc de la [umLaLea ;l de la sfr;lLul anllor
1940 Ccuparea 8omnlel de cLre ArmaLa 8o;le spre sfr;lLul celul deal dollea dollea rzbol
mondlal cu inLregul corLeglu de abuzurl care a urmaL lmpunerea la conducerea (rll a arLldulul
ComunlsL ;l a saLell(llor acesLula fr leglLlmlLaLe in ochll popula(lel apllcarea msurllor care vlzau
Lransformarea in splrlL sovleLlc a sLaLulul ;l socleL(ll alLfel spus resLrngerea llberL(llor pollLlce
represlunea pe scar larg lncluslv aparl(la Culagulul romnesc desflln(area 8lserlcll CrecoCaLollce
na(lonallzarea (conflscarea) bunurllor unor inLregl caLegorll soclale colecLlvlzarea for(aL a agrlculLurll
eLc au fosL cauzele ma[ore ale aparl(lel fenomenulul rezlsLen(el armaLe anLlcomunlsLe nlclodaL foarLe
exLlns rezlsLen(a armaL anLlcomunlsL a reprezenLaL LoLu;l o reallLaLe pe care nu au lgnoraLo nlcl
llderll comunl;Ll nlcl sLrucLurlle represlve ale 8ucure;Llulul

LLape ;l zone
oL fl deplsLaLe dou eLape ale rezlsLen(el 19441947 ;l 1948incepuLul anllor 1960
ln prlma faz a rezlsLen(el sLaLul inc nu era deplln conLrolaL de comunl;Ll de;l el au a[uns s [oace
prlnclpalul rol in guvern dup 6 marLle 1943 exlsLnd for(e care se opuneau inro;lrll depllne a
puLerll laza a doua a rezlsLen(el sa desf;uraL in condl(llle exlsLen(el sLaLulul LoLallLar care fcea
demersurl acceleraLe de conLrolare a LerlLorlulul ;l popula(lel lncluslv prln perfec(lonarea
lnsLrumenLelor represlve ceea ce fcea slLua(la anLlcomunl;Lllor cu aLL mal grea
lenomenul pe care il avem in vedere a apruL in 1944 odaL cu lnLrarea Lrupelor sovleLlce in
nordesLul 8omnlel uln prlclna abuzurllor svr;lLe de solda(ll sovleLlcl dar ;l a pracLlcll
generallzaLe a efecLurll de rechlzl(ll de cLre ArmaLa 8o;le precum ;l a evacurll popula(lel auLohLone
dln zona fronLulul in spaLele acesLula numero;l loculLorl de la poalele Cbclnelor 8ucovlnel sau
refuglaL in pdurl inLre llnllle fronLulul enLru a se puLea apra impoLrlva aLacurllor unor paLrule
ruse;Ll ;l cu a[uLorul for(elor mlllLare regulaLe dln 8ucovlna localnlcll au consLlLulL mal mulLe grupurl
de parLlzanl sub conducerea lul vladlmlr Macovelcluc lon vaLamanluc vladlmlr 1lroneac ;l
ConsLanLln Cenu; reunlnd cLe 1320 de membrl (ranl premlllLarl dlspensa(l sau mlllLarl afla(l in
concedlu blne inarma(l ;l lnsLrul(l de cLre lnsLrucLorl germanl ;l romnl Mlslunlle indepllnlLe de
parLlzanll bucovlnenl au vlzaL aducerea popula(lel locale refuglaLe inLre cele dou fronLurl in zona
rmas sub admlnlsLra(le romneasc paLrulrl in pdurl ac(lunl de recunoa;Lere ;l culegerea de
lnforma(ll despre for(ele sovleLlce dln zon dar ;l efecLuarea unor dlverslunl in spaLele ArmaLel 8o;ll
SovleLlcll nu aveau oblcelul de al lerLa pe cel care indrznlser s ll se opun lau supus represlunll pe
parLlzanll romnl ace;Lla fllnd [udeca(l condamna(l ;l arunca(l in lmenslLaLea Culagulul urmrl(l cu
lnslsLen( unll parLlzanl au conLlnuaL lupLa fllnd anlhlla(l in anll urmLorl in vreme ce al(ll au (re)lnLraL
in rezlsLen(
ln Mun(ll Apusenl a exlsLaL unul dln marlle bazlne de rezlsLen( armaL anLlcomunlsL e
versanLul orlenLal al Mun(llor Apusenl sa consLlLulL in anul 1948 lronLul Aprrll na(lonale Corpul
de Palducl sub conducerea malorulul nlcolae uabl[a ;l a sublnglnerulul 1ralan Macovel arLlzanll
;lau consLrulL un adposLforLlflca(le (cazemaL) in MunLele Mare lar in locallL(lle de la poalele
mun(llor sau consLlLulL gruprl de sprl[ln (cum a fosL cazul Llgll Apusene a Mo(llor) dar ;l o re(ea
care oferea lnforma(ll cu prlvlre la ac(lunlle auLorlL(llor Malorul uabl[a a concepuL un plan care vlza
nlcl mal mulL nlcl mal pu(ln decL declan;area unel lnsurec(ll in 1949 cnd se a;LepLa ;l lzbucnlrea
rzbolulul dlnLre sovleLlcl ;l amerlcanl Se avea in vederea ocuparea prln for( a lnsLlLu(lllor sLaLulul a
unor depozlLe de armamenL ;l munl(ll precum ;l a unor puncLe sLraLeglce dln (ar in speclal a unor
defllee Sau pus la puncL legLurl cu 8ucure;Llul ;l sau fcuL demersurl penLru sLablllrea unor conLacLe
cu cercurl dlplomaLlce occldenLale dln caplLal SecurlLaLea a preinLmplnaL ins declan;area unel
ac(lunl anLlcomunlsLe ample in Mun(ll Apusenl forma(lunea lul nlcolae uabl[a fllnd dlsLrus mal
mul(l parLlzanl murlnd in lupL al(ll fllnd prln;l aLuncl sau mal Lrzlu

ln zona Aradulul rezlsLen(a armaL sa manlfesLaL indeosebl in parLea esLlc Cllgor CanLemlr
;l loan 8ogdan au condus organlza(ll exLlnse in parLea monLan a Aradulul in anll 19481949 llchldaLe
ins desLul de repede de SecurlLaLe unll dlnLre cel care au scpaL de aresLare sau regrupaL in
forma(lunl mal mlcl care sau dovedlL deoseblL de acLlve in anll urmLorl fllnd necesare concenLrrl
apreclablle de for(e penLru dlsLrugerea lor
una dlnLre zonele in care fenomenul rezlsLen(el armaLe sa manlfesLaL lnLens ;l Llmp indelungaL
a fosL cea a 8anaLulul Colonelul lon u( care dlspunea de o lmporLanL experlen( mlllLar
admlnlsLraLlv ;l pollLlc (era membru al arLldulul na(lonal |rnesc) a fosL unul dln cel mal
lmporLan(l llderl al rezlsLen(el bn(ene Camenll dln [urul lul au fosL mal ales (ranl dln saLele de
munLe ale [ude(ulul Severln dar au exlsLaL conLacLe ;l in ora;ele lmporLanLe dln 8anaL Legndu;l
speran(ele de lzbucnlrea mulLa;LepLaLulul rzbol dlnLre LsLvesL colonelul u( a lnl(laL un plan de
consLlLulre a unul 8loc na(lonal care s unlflce LoaLe grupurlle de rezlsLen( dln 8anaL ;l s
declan;eze o rscoal anLlcomunlsL general in reglune lnformaLe la Llmp sLrucLurlle represlve ale
sLaLulul comunlsL au lnLervenlL in for( la incepuLul anulul 1949 in Llmpul lupLelor fllnd ucl;l mal mul(l
parLlzanl lncluslv colonelul u(
aracterul rezistentei armate anticomuniste:
a. caracter national
In rezistenta anticomunista au participat toate elementele sociale, insusindu-si prerogativele
statului de drept national.
/. caracter crestin
Aproape toti luptatorii au apartinut organizatiei crestine militante ,Fratiile de ruce, toti
luptatorii Iiind constienti ca sunt ostasii lui Hristos.
c. sla/a organizare, lipsa unui program politic si economic
rupurile de rezistenta anticomunista nu au avut o doctrina sau nici macar un program
clar de lupta. Au avut un obiectiv obsesiv: alungarea ocupantului sovietic si a
conducatorilor impusi romanilor de acesta. Acest lucru nu le reduce meritele sau valoarea
sacriIiciului Iacut, dar a limitat mult eIectul rezistentei lor.

S-ar putea să vă placă și