TEMÄ DE CASÄ

la discipline electrotehnicá pentru studentii specializárii Electromecanicá
Se vor rezolva urmátoarele probleme care acopera complet tematica cursului.
Problema l
1.5. Douá bile sIerice mici, identice, de greutat e G ÷ 1 mN Iiecare, sunt
suspendate de un acelasi punct prin douá Iire izolante, inextensibile, de mase
neglijabile si lungimi egale l ÷ 1 m. Sá se calculeze si sá se reprezinte graIic valoarea
sarcinilor egale q cu care se încarcá cele douá corpuri în Iunctie de unghiul ¿ între
Iire. Sist emul este plasat în aer.
#ezolvare:
q q F =

1
xs
- Iorta lui Coulomb pt cele 2 sIere 2 G =

2
sin 2
¿
= l r
În situatia de echilibru:

2
¿
9 G F = 1 =
raer
s F 2
9

1 9

1
=
xs

3
2
9
2 3
2
2
9
2 2
2
9
1
2 2
sin
3
2
2 2
sin
1 9
1
2
1
2
sin
1 9
2
2
sin
1 9

= ÷
÷

= ÷ = ÷ = =
¿ ¿
¿ ¿ ¿
¿
¿
¿
9 q
9 q 9
q
9 G
l
q
F

Problema 2
1.32. Un condensator plan, cu dielectric aer, are capacitatea 4 ÷ 1 pF. Se
umple 1/3 ÷ 1/3) din spatiul dintre armáturi cu un material dielectric având
permitivitatea relative s
r
÷ 2, ca în Iigurile aláturat e. Se cer: 1) noile capacitáti ale
condensatorului; 2) raportul int ensitátilor câmpului electric în aer si în dielectric, în
C
2

C
1

cele douá cazuri.
1) Se echivaleazá Iig. a cu un sistem alcátuit din douá condensatoare legate în paralel C
1

cu dielectric (c
r
÷2) iar C
2
cu dielectric aer (c
r
÷1)

/
$

/
$
q/
$
q
U
q

12
s s s
= ÷ = = =
/
$

r
s s

1
=
3
1 1
; = =
3 3
l
x $
5F F
3 /
l x
3 /
l x

r
66 , 6 1 66 , 6
3
1 1 2
3
2
2
1 2
12
12

1
= =

= =

=

=

s s s

/
$

r
s s

2
=
3
2 1
; = ¦
'
+

'

=
3 3
l
l x $
5F
3 /
l x
/
3
l
l x

r
66 , 6
3
1 1 2
3
1
1
1
1 1
2
12

2
=

= ¦
'
+

'

= ¦
'
+

'

=
¦
'
+

'

=

s
s s

5F 33 , 13 1 66 , 6 1 66 , 6
12 12
2 1
= + = + =


2) Se echivaleazá Iig. b cu un sistem alcátuit din douá condensatoare legate în serie C
1
cu
dielectric (c
r
÷2) iar C
2
cu dielectric aer (c
r
÷1)

/
$

s
= 3 = 3 2 =
r
s
5F F 3
3
/
$

r
r
6 1 1 2 3
12

1
= = = =

s
s s

5F F

3

3
/
/
$

r
15 1
2
3
3
2
1 1
3
1
1
1
1
1
12
12

2
= =

=

=

=

=

s s

C
2
C
1

5F

12
75
9
15 6
15 6
2 1
2 1
= =
+

=
+

=
Problema 3
1.45. În douá vârIuri opuse ale hexagonului regulat din Iigurá, cu latura l ÷ ,1
m, sunt plasate douá corpuri punctuale având sarcini de semne contrare, dar cu
aceeasi valoare absolutá Q ÷ 1 µC. Sá se calculeze lucrul mecanic eIectuat pentru
deplasarea lentá a unui, alt corp punctual, avînd sarcina q ÷ 1 nC, între punctele: 1)
B- 2) B-E; 3) B-F ) -F.
Rezolvare:
F = = = = ÷
)
`
¹
|
,
|
=
+ =
=
F BF BE B B
B

B B
L L L L L
Q J
Q J
J J q L ) (
Pentru cá lucrul mecanic nu depinde de drum
Atuci vom avea: 1 Q Q q L
B
. 2 1 2 1 2 1 )) ( (
15 6 9
÷ = = + =


Problema 4
1.53. Un condensator plan este încárcat cu o sarcina Q ÷ 1 nC si are o energi e
electricá W ÷ 5 µJ. Pentru extragerea dielectricului dintre armáturile sale,
condensatorul Iiind deconectat de la sursá, se eIectueazá un lucru mecanic L ÷ 1 µJ.
Se cer: 1) capacitatea initialá a condensatorului; 2) tensiunea la bornel e
condensatorului, initial si dupá scoaterea dielectricului; 3) permitivitatea
dielectricului.
#ezolvare:

/
$

/
$
q/
$
q
U
q

12
s s s
= ÷ = = = ;
/
$

r
s s

1
= ;

W
U

W

W
U /ar U W
2 2
2
1
;
2
1
2 2
= ÷ = = =

Problema 5
2.28. Rezistenta unui bec electric având puterea nominalá !

÷ 1 W si
tensiunea nominalá U

÷ 22 V est e de 1,5 ori mai micá la temperatura camerei (¿

÷ 2HC), decât la temperatura normalá de lucru (¿ ÷ 232SC). Se cer: 1) rezist enta
Iilamentului rece si a Iilamentului incandescent; 2) puterea absorbitá de bec î n
primele momente dupá conectarea la ret eaua de 22V, când Iilamentul este încá rece;
3) coeIicientul de temperaturá al materialului Iilamentului.
Problema 6
2.33. O sursá are tensiunea la borne U
1
÷ 8 V când i se leagá la borne un
rezistor de rezistentá R
1
÷ 2 si o tensiune U
2
÷ 9 V când rezistorul legat la borne
are rezistenta R
2
÷ 3 . Se cer: 1) rezistenta interná r a sursei; 2) tensiunea
electromot oare E a acesteia; 3) relatia pe care trebuie sá o satisIacá U
1
, U
2
, R
1
, si R
2

pentru ca problema sá Iie posibila.
Problema 7
2.75.(#. Ce tensiune maximá se poate aplica la bornele circuitului din Iigurá,
în care rezist entele rezist oarelor sunt R
1
÷ 6 ; R
2
÷ 1 si R
3
÷ 15 , dacá puterile
maxime admisibile ale celor trei rezistoare sunt !
1 2ax
÷ 2 W; !
2 2ax
÷ 1 W; !
3 2ax

÷ 3W ? Cât este în acest caz puterea pri mitá de Iiecare rezistor?
Problema 8

2.101. Între ce limit e poate varia rezisteta R
2
din circuitul din Iigura? Care est e
valoarea lui R
2
pentru care puterea disipatá în rezistorul R
3
este !
3
÷2 W?
Problema 9
2.102 (#. Sá se calculeze tensiunile U
1
si U
2
din circuitul din Iigurá, când se
cunosc: tensiunea la borne U ÷ 6 V; rezistentele R
1
÷ 1 si R
2
÷ 2 ale
rezistoarelor.
Problema 11
3.22. Un conductor rectiliniu Ioart e lung, parcurs de un curent cu intensitatea
1

÷ 1 A, est e coplanar cu o spirá circulará de raza R ÷ 25 cm. 1) Care este distanta de
la centrul spirei la conductorul rectiliniu, dacá dublarea intensitátii
2
÷ 2 A a
curentului prin spirá duce la cresterea intensitátii câmpului magnetic total în centrul
acest eia de 1,5 ori?
Problema 11
3.26. Un solenoid este realizat prin înIásurarea unei sârme izolat e, cu diametrul
ext erior / ÷ , mm, pe o carcasá izolantá cilindricá cu diametrul ÷ 5 cm si
lungimea l ÷ 5 cm. Se impune cá intensitatea câmpului magnetic în centrul
solenoidului sá Iie H ÷ 5 A/ m, când inIásurarea est e parcursá de un curent cu
intensitatea I ÷ 1 A. Se cer: 1) numárul total de spire necesar, 2) numárul de straturi
ale inIásurárii, presupunând spirele distribuite uniIorm pe carcasá, în modul cel mai
compact posibil.
Problema 12
3.31. Un solenoid, cu lungimea l ÷ 2 cm, este alcátuit din ÷ 2 spire
circulare, având diametrul ÷ 2 cm. Se cer: 1) inductivitatea solenoidului; 2) Iluxul
total al solenoidului, când înIásurarea sa este parcursá de un curent cu int ensitat ea ÷
9 sin 2 1 A, cu pulsatia ÷ 1 x rad/s; 3) tensiunea u la bornele solenoidului. Se
considerá câmpul magnetic omogen în interiorul solenoidului si se neglijeazá
rezistenta înIásurárii. Solenoidul nu are miez Ieromagnetic.
Problema 13
3.32. Sá se rezolve problema precedentá pentru cazul în care solenoidul are un
miez Ieromagnetic, dintr-un material cu permeabilitatea relativá a
r
÷ 2, la Irecventa
de 5 Hz. Se neglijeazá pierderile de Iier prin curenti turbionari si pierderile prin
histerezis.
Problema 14
3.36. Pe un suport cilindric, cu diametrul ÷ 5 cm si lungimea l ÷ cm, sunt
dispuse trei înIásurári suprapuse, având
1
÷ 1, N2 ÷ 5 si, respectiv, N3 ÷ 8
de spire, uniIorm distribuit e de-a lungul suportului, astIel încât Iiecare înIásurare are
aceeasi lungime l. Se neglijeazá grosimea conductoarelor si dispersia. Se cer : 1)
inductivitátile proprii; 2) inductivitátile mutuale ale bobinelor.
Problema 15
3.51. O spirá dreptunghiulará, având laturile a ÷ 2 cm si b ÷ 3 cm, este situatá
într-un câmp magnetic omogen, având liniile de câmp orientate sub un unghi ¿ ÷ 3S,
Iatá de normalá la planul spirei. Se cere tensiunea electromot oare indusá în spirá,
când inductia magneticá variazá în timp conIorm relatiei B ÷ 1, 5sin(1
3
9) tesla, cu 9
considerat în secunde.
Problema 16
3.98. Douá conductoare IiliIorme rectilinii, Ioarte lungi, paralele, situate în aer
la distanta / ÷ ,2 m unul de celálalt, sunt parcurse de doi curenti având acelasi sens
si intensitáti egale
1
÷
2
÷ 5 A. Se cer: 1) Iorta de atractie pe unitatea de lungime;
2) lucrul mecanic pe unitatea de lungime a conductoarelor pentru a le depárta la o
distantá / ÷ , m.
Prolema 17
5.67. O bobiná idealá de inductivitate
x
2
= L mH este legatá în paralel cu un
rezistor de rezistentá R ÷ . Puterea activá primitá de circuit est e ! ÷ 16 W, când
se aplicá la borne o tensiune cu Irecventa D ÷ 5 Hz. Se cer: 1) valoarea eIectivá a
tensiunii aplicate; 2) valorile eIective ale int ensitátilor curentilor
L
,
R
, ; 3)
diagrama vectorialá; ) puterile reactivá si aparentá.
3) J R ! U
R
U
!
R
U

U !
8 6 16
2
= = = = ÷ = ÷

)

`
¹
=
=

)
R
U

R
2

8
= = =

U

L
L

2
8
= = = = = = = =

2 1 2 1
2
5 2 2
3 3
x
x x 1L L
L


L R
7 , 2 16
2 2
= = + = + =
5) diagrama vectorialá
6) JR U Q sin 76 , 35 sin 7 , 8 sin = = = J U $ 76 , 35 7 , 8 = = =
Problema 18
5.71. Circuitul R derivatie din Iigurá este alcátuit dintr-un rezistor cu
rezistenta R ÷ 1 si un condensator. Aplicându-se la borne o tensiune cu Irecventa D
÷ 5 Hz, circuitul primeste o put ere activá ! ÷ 9 W si o put ere reactivá Q ÷ -12 var.
Se cer: 1) valoarea eIectivá a tensiunii U; 2) valorile eIective ale intensitátilor
curentilor
R
,

si ; 3) diagrama vectorialá; ) puterea aparentá.
Problema 19
5.73. (#. Circuitul RL din Iigurá are rezistenta R ÷ 2 , reactanta inductivá

R

U
L

÷ 3 , reactanta capacitivá

1
÷ 6 , pentru o Irecventa D ÷ 5 Hz. Valoarea
eIectivá a tensiunii est e U ÷ 12 V. Se cer: 1) valorile eIective ale curentilor
R
,
L
,

si ; 2) diagrama vectorialá; 3) put erea activá, reactivá si aparentá; ) Iactorul de
putere.
1)
R
U

R
6
2
12
= = =

U

L
L

3
12
= = =

U

2
6
12
= = =

L R
8 , 7 56 16 36
2 2 2
= = + + = + + =
2) diagrama vectorialá
3) W U ! 76 , 89 8 , 7 12 = = = JR

U
Q
L
72
2
1
2
= =

=
J Q ! $ 6 , 115 85 , 132 518 85 , 856
2 2
= = + = + =
) 78 ,
6 , 115
76 , 89
cos = = =
$
!

Problema 20

…
R

U
L

5.90. (#. Receptorul triIazat echilibrat cu conexiune in stea din Iigurá, Iormat
din trei rezistoare de rezistentá R ÷ si trei bobine de inductivitáti
x
3
= L
mH, est e
legat la o retea triIazatá simetricá, cu tensiunea de linie U
l
÷ 28 V si Irecventa D
÷5 Hz. Se cer: 1) intensitátile curenitilor de Iaze si de lini e ai recept orului; 2)
diagrama vectorialá; 3) puterile activá, reactivá si aparentá.

3 .

07   c  c  c  c 7 7 83 9 c    .5.9gx . L3 1:70 ./00.9.g9:7.07  340 .72g9:7 ..97..9. /3 85.97.x.907.947::  7.97.43/038.-7:   c 9 1 7.0 1 7   .. /00.: :3 2.25:: 00.3/ 50729.0 ..07 L3 /00. 70. L3 . L3 7  c 9 7   c 2  61 6 83 7   c 9 7 6  7 7 c 83 9   c  2c  389:.x: /3970 . .90 $0 .5479: 390389gx47 .90.

:/00..0. ‚7 .::388902.::388902.0.: /00.700.97..97.90L35..g9:9/3/4:g.43/038.97.. ‚7 ..07 ‚7     1 $ / 3  17  1 1 7 $  c 3 c 1 7  c c c   5 / 3   1 1 7 $ c   c  c   5 /   /  3 3  .97.:/00.0 .700.90L38070..:/00.07 ‚7  1$ 1$ 6 6 6/ / &  1 $ / 1 1 7 $ /    3    $ 3 1 1 7 c 1  c   c c  c c  c   c   5 / c3 / 3  $  3    3 3 1 1 7 $ / 1 1 7 c     / 1 c   c c    5   cc  / 3  c   5    c  $00.00/4:g..94.94.7.g9:9/3/4:g..g1 -.7.43/038..g1 ...:7  $0 0.7.

9/0.97..8.7.9.4397.9 /3 1:7g .. .3.3.07  .g .7.070.8. 039g .0 0..  6 " "      !74-02. /00.9.70  6 c ' ' ' " ' "      F !0397:.:: /3970 ." 3 .5.9:0.  3 /4:g ..3/ 8.947::  9038:30.475:7 5:3.L3/ 8.0 . /00.7 .900      #04.9070..70  1$ 1$ 6 6 6/ / &  1 1 $ 1 $  7 / / &   /:5g 8.42.3.3 /0 80230 .90.    c &  /.43::70:.:48. :3: .::  50729.-84:9g "  a $g 80 .97..9475.97.7: 20.: .72g9:70 8.475 5:3. -47300 .43/038..9..3:/053/0/0/7:2 1 9:.7:20.4. a $0 .  &3.g:3:.947:13//0.: .43/038.  c  c    5    !74-02. .0.:00 :. /00.7:20.3.430.90 /4:g .7.9:7.7 &     .g7...43/038.... .90.:: #04.30890L3.9:.70.97.g:.947:: 3x.00..70 /.71:7 45:80 . .. 3x..43/038.9 .g  a !0397: 097.3.704 03070 00.9.9:. 2 8:39 5.70 . 010.0 . 6  3 L3970 5:3.9:.8:78g 80010.4.9 50397: /05.

 -4730 :3 708947 /0 708903xg #   4 9038:30 &  ' . -4730 &  ' .90 . 3423... 50.902507.5. 70.2039:0890L3.7..:9: /31:7.::1.3/1.g& ' 0890/0 47 2.0890.07  708903x.0 .9./0 ' .70.. 00.-847-9g /0 -0.20 . 3472.5:9070.g & & #  # 50397:.2g 80 54.70 9038:30.04797070894.70 0890 . .907.# /3 . L3 572002420390/:5g.9742494.3/08.9 ./28-0 .g /0 :.g .2070 7  H /0.089.9 .9:7. .708:39 ! 2..0 .574-02.90 .039  5:9070.2039:: 3.x.5729g/010.3423..!74-02. 8:780  9038:30..70478:39# #  # /.3/ 708947: 0.0 .g5:9070 2. 1.. . 00. 902507.. 1.    3970 .3/ 5:9070.7.   8:78g . #   $0 .430..9:7.70708947 !74-02.2039:: !74-02.  # 0 9038:30 2.2.7: 7  S $0 .981..401. -47300 ...70 .  ! 2.g.0290 54.8g10548-.. .  #08903x..70 708903x. !74-02...70x0.g70.g !   9038:30.  90890L3.7.2039:: 70.97. -4730 .9:7g.:.3/ 80 0.:9:: /3 1:7g L3.039:/0902507.   ! 2..07  708903x. :3: -0.70890x.70970-:0 8g 48. 39073g 7 . 2.70708903x0070894.

 390389gx .700890/89.9573L31g :7.94770.0397: .:390389. .93: /.90.:3087204.:00 9038:30 &  &  /3 .  0890..7.0 70894.8g 4.. .2097: 090747 /  22 50 4 .0397: 8570 .  &384034/ 089070. .:9: /3 1:7g .39g .25:: 2.7.:4857g.3/7.. .947: 70.705:9070.7g/07.3x.2 .7. 949.43/:.43/:.2097:  ./0 .g /:-.. . -4730 &  ' 708903x00 #   #   .90.70 9070.790:3 5. L3 ..7.70. L3 .2 :320.4.:# 50397:.9gL3708947:# 0890! !74-02.25:: 2..:7039:: 573 857g /:.:.: /./0 47 !74-02.0890.0 .2 $0 25:30 .70. . 390389gx   ./85.45.3.:7039. 9038:30....70.g 390389.7.:/.7047 !74-02..309..:78/0:3.g .:348.3/ 80 .90 .93:14.0397: 84034/:: 8g 10   .   .  &3.309.#.  # $g 80 .

.07 3/:.  83 9  ..08905.425.7. 0890 5.3/L31g :7.7.   .70./.0 2.8g L3 24/: .2 $0 .7  3:2g7: /0 897.   6 7.70 .:78g/0:3. /0 8570 30.: 390389.:.2097: . 84034/:: 1:: 949.0 31g :7g7 5708:5:33/ 85700 /897-:90 :31472 50 .:7039.x.2 .07  3:2g7:949.70.3/ /.8.9548- !74-02.08.7.84034/:: ..7.2 0890 ..:390389. $0 .g9:9 /3   8570 .9..9.: 5:8.: :320.9:7 .  &3 84034/ .3/ 31g :7.90.90.90.:7039 . ..:78g /0 :3 .

 . 42403 L3 390747: 84034/:: 80 300. -47300 84034/:: $0 . : .g 708903x.438/07g .702010742.309.309.8  9038:30.L31g :7g7 $4034/:3:.25: 2.

9.0   $0 .9 8:395. 570..309.0.0/039g 50397: .790:3 5.:3:8:5479:: .252..9L380.: /.4.7047 /85078.94. .  /08570 :31472/897-:90 /0 .2 -  . D   $0 .03x.9742494...7. 5.03x.43/:.g 507/070 /0 107 573 .07 147x. ./0.-9.9.: :3 6 708947 /0708903xg#  !:9070. :320  $0 300.3/ 3/:. .90.g .00 89:.5:80 .70 :3 2010742.3x.9. /397 :3 2.: 9 .0 .:9 0890 !  . 4 /89.3xg/ 2 !7402.!74-02..431472 70. .2 :320..  $g 80 704.g5729g/0 .0 .9gx057457 3/:.9g L397 :3.g /0 3/:.9.7 507/070 573 890708 !74-02.170.: L3 . $0 .309.07  3/:.   857g /7059:3:...42403 .g .3/30/0.00.0 574-02.3/ .90  2 0890 0.g 74820.438/07.: 170.3/7..8910L3.x0  83  9 908.907.  !0 :3 8:5479 .90.   -4-3g /0.9g L3 5. 00.x.97.  .9. /0   $0 300.70L31g :7.908:-:3:37 S 1.2 8:39 /85:80970 L31g :7g78:57.90L3. .:703x47   #   .g L3 925 .470 010.7.93 14.94. 9038:3 .309.:703x 9:7-43..2547039.3/   70850.  4:g.:3/0 !74-02..9.9.ga 7 .43/:.3: 8570 $0 .94.xg /0 3472.2097: .70 3/:8g L3 857g .0..x0 50 :39.9.5.9. /0 :320 .  .910.7. 010.9gx02:9:.3.0g. .g .5.3/.90.70 84034/: ..7: 20.9:70 .7./89..70.70.70.7.g .:780/0/4. 2.7011472070.7g .7047 50397: .070 9038:30.:50720.0 390389gx47 . -4730 4 9038:30 .43/:.07 . 0 /05g79.70 .. /0 :320  :./ 2:3:/0.0-4-3047 !74-02. 50 :39.07  ...2 0890 89:..90  . 8038 390389gx 0.3/ 80 .:703x..

g9:9 /397 :3 708947 ..70.g !  4 5:907070..7.03x.:703x47 #   /.3x.. #   70.# :3.g " ./.4.5.7.9.:9: # /3 1:7g ..g 5:907070..947. 3/:..70 708903x.g 5:9070.  7.9..5.947.0.947 5.7039g $ &  c   ' !74-02..3/: 80..07  .7039g ! & c  & # ! & # & ! c #  c   '   #  &   # &       61 6    c    6  #       /.947.0.7.g .g .g &  # " & c c 83  c  83   83 '# !74-02.x0 /3 1:7g 0890 . 9038:3 &  .7.9.g .  # 7.:170.470 010..2.0 390389gx47 .9.: 708903x.43/038.-473049038:30.9.:9:5720 90 4 5:9070 .0 .2.2.:9: # /07.9.. 010..D   .7 $0 .0..9..

 ...   70.7.2.947: /0 5:9070   # &   #   &     &      #        /.0.470 010.3x..0.947.70.9..9.947.9.g  5:9070. ..g    50397: 4 170.03x.48  " &   '#   "       ' !    $  !74-02.07 ..0 .7..5..g.9038:30890 & ' $0.g …   # &  ! & c  c    $ ! .7039g  1.9.2.9.:703x47 #     /.5. .9. D   '. .g .. 010.0.g 70.4.

.07  390389gx0 . 971.2..:703x47 /0 1.9gx  6 2 089 0 0.947.0 /0 30 ..430:30 3 890.: 9038:30.03x.9.70/0708903xg# 970-4-30/03/:. D   $0 .9 /397070894.9 0.g ..9 .5.. /0 30 &   ' 170.g 5:9070.  # #0.-7.: . /3 1:7g 1472.9 .g .9.9.0.05947: 971.g 70. 70..7039g  .7.9g 82097. 4 70x0.05947::  /.