Sunteți pe pagina 1din 4

O '$

volumul explraLor maxlm pe secund (vLMS) reprezlnL volumul maxlm explraL


in prlma secund a unel explra(ll for(aLe ce urmeaz unel lnsplra(ll for(aLe Se deLermln
splrograflc ;l poaLe fl corelaL cu curba fluxvolum
Lxprlmarea vLMS se poaLe face in valoare absoluL (ml) aceasLa Lrebulnd s fle
pesLe 80 dln valoarea ldeal sau se poaLe raporLa la Cv sub forma lndlcelul de
permeablllLaLe bron;lc vLMSx100/Cv care Lrebule s fle mal mare de 70
vLMS ogllnde;Le mal ales rezlsLen(a la flux in clle aerlene perlferlce de mlc
callbru care poaLe fl modlflcaL prln procese lnflamaLorll sau alerglce dar ;l scderea for(el
conLracLlle a mu;chllor resplraLorl Scderea vLMS se inso(e;Le frecvenL de Lulburrl de
dlsLrlbu(le a aerulul venLllaL ;l cre;Lerea v8 ;l a C8l
volumul lnsplraLor maxlm pe secund(vlMS)esLe volumul de aer lnsplraL in prlma secund
a unel lnsplra(ll maxlme raplde care urmeaz unel explra(ll maxlme valoarea sa dep;e;Le cu
pu(ln valoarea vLMS raporLul vLMS/vlMS fllnd de 08 vlMS scade mulL in sLenozele flxe ale
cllor aerlene produse de oblcel prln lezlunl clcaLrlclale

O fottele Je tecol elostlc totoco polmooote
CuLla Loraclca fol(a parleLal a pleurel
- lmnll fol(a vlsceral a pleurel
- volumul de repaos elasLlc al cuLlel Loraclce sl plamanllor
Consecln(e formarea de preslune subaLmosferlc inLre fol(ele pleurale vld pleural
- lnegallLaLea vldulul pleural
e plmn verLlcal
cllnosLaLlsm
O lJol pleotol fotmote olotl
nu esLe vld real cl preslune subaLmosferlca
Ceneza vldulul pleural forLe de recul elasLlc ale cuLlel Loraclce sl ale plamanllor
lnegallLaLea vldulul pe plamanul verLlcal conseclnLa lnegallLaLll vldulul venLllaLle reglonala
neunlforma

O compllooto polmoooto stotlco
valoarea normal a compllan(el esLe de 02 L/cm ap
Compllan(a sLaLlc se deLermln la volume flxe in absen(a fluxulul de aer in Llmp ce
compllan(a dlnamlc se deLermln in cursul unul clclu resplraLor obl;nulL
8aporLarea compllan(el la capaclLaLea vlLal (ea scade odaL cu volumul plmnllor) reprezlnL
compllan(a speclflc
Compllan(a pulmonar cre;Le in emflzemul pulmonar in care reculul elasLlc scade daLorlL
dlsLrugerll pere(llor alveolarl La scade in afec(lunlle care duc la flbrozarea (esuLulul pulmonar
Compllan(a Loracopulmonar esLe de doar [umLaLe (01 L/cm ap) dln valoarea celel pulmonare dln
cauza rlgldlL(ll mal marl a cuLlel Loraclce
Compllan(a pulmonar exprlm elasLlclLaLea acesLula ;l poaLe fl apreclaL prln volumul de aer care
poaLe fl lnLrodus in plmnl penLru o dlferen( de preslune de 1 cm ap ln condl(ll normale are o
valoare de 02 L/cm ap
Compllan(a Loracopulmonar are o valoare mal mlc de numal 01 L/cm ap dln cauza unel
elasLlclL(l mal reduse a Loracelul comparaLlv cu plmnul


O lstetesls
Modul in care se poaLe urmrl rela(la volumpreslune (curba hlsLeresls) pe plmnul lzolaL Se
msoar varla(llle de volum ale plmnulul ca urmare a modlflcrll preslunll invasul in care se afl
acesLa
ln cazul in care plmnul esLe umpluL cu o solu(le salln (decl fr lnLerfa(a aer llchld) sunL operanLe
numal for(ele elasLlce ale (esuLulul fr efecLul Lenslunll superflclale preslunea necesar dlsLenslel
plmnulul fllnd cam de 3 orl mal mlc uac indeprLm surfacLanLul volumul pulmonar va fl mal
mlc la aceea;l preslune

O spotlol mott
CompozlLla aerulul alveolar Lrebule sa alba lnsa o valoare aproape consLanLa aceasLa reallzanduse
prln lnsplraLle care face sa paLrunda aer aLmosferlc bogaL ln C2 aer care se dlsLrlbule sl se amesLeca
cu aerul alveolar nu LoL aerul lnsplraLor a[unge la alveole o parLe (clrca 30) ramanand ln calle
aerlene superloare AcesLa esLe spaLlul morL anaLomlc
Cuprlnde volumul de aer aflaL in clle aerlene ;l plmnl care nu parLlclp la schlmburlle resplraLorll
Ll reprezlnL cam 1/3 dln volumul lnsplraLor cuprlnde LoLallLaLea aerulul care de;l esLe lnsplraL nu
parLlclp la schlmburlle resplraLorll ue cele mal mulLe orl sub aceasL denumlre esLe conslderaL
spa(lul morL anaLomlc reprezenLaL de aerul dln clle aerlene (130 ml) cu pere(l care nu permlL
schlmburlle de gaze
ln acesLe condl(ll dln canLlLaLea de aer lnsplraL numal 2/3 a[unge in alveoleconsLlLulnd
frac(lunea alveolar Lflclen(a venLllaLorle se exprlm prln raporLul dlnLrevenLlla(la alveolar ;l cea
global ;l esLe apreclaL cam la 70LxlsL ins ;l un spa(lu morL flzlologlc ce cuprlnde volumul de aer
care de;l pLrunde in alveole nu parLlclp la un schlmb gazos eflclenL dln cauza raporLulul
venLlla(le/perfuzle neadecvaL prln alLerarea orlcrela dln componenLele acesLula

O cootomlooteo eoooso flzloloqlco
ClrculaLla in plamn esLe dubla una funcLlonala daLa de mlca clrculaLle (vu arLera pulmonara
capllare venele pulmonare AS) sl una nuLrlLlva daLa de arLerele bronslce aparLlnnd marll
clrculaLll (clrculaLlel slsLemlce) lnLre acesLe 2 clrculaLll exlsLa anasLomoze funcLlonale inLre venele
bronslce sl capaLul venular al capllarelor pulmonare daLorlLa gradlenLulul preslonal se reallzeaza un
sunL dreapLasLnga avnd ca rezulLaL conLamlnarea venoasa flzlologlca a sngelul arLerlallzaL ln
cazul osbLrucLlel/absenLel clrculaLlel pulmonare (aLrezle de arLera pulmonara sau sLenoza
pulmonara) clrculaLla bronslca esLe capablla prln anglogeneza sa sLablleasca comunlcaLll cu capaLul
arLerlal al capllarelor pulmonare asLfel incL sa fle pasLraL schlmbul gazos sangvln (clrculaLla bronslca
poaLe cresLe pna la 20 dln deblLul cardlac)

O zooele west polmooote
onele WesL pulmonare descrlu relaLla dlnLre preslunea alveolara preslunea dln capaLul arLerel
capllare f sl preslunea dln capaLul venos cap
ln zona WesL 1 preslunea alveolara comprlma clrculaLla sl fluxul esLe 0
LsLe zona de elecLle penLru lnsLalarea 18C
ln zona WesL 2 fluxul esLe lnLermlLenL deplnde de fazele clclulul cardlac sl resplraLle
ona WesL 3 vasul esLe compleL desLlng sl fluxul esLe conLlnuu
ln zona WesL 4 preslunea dln capaLul venos esLe mal mare decaL preslunea alveolara ona WesL 4
apare cand preslunea ln aLrlul sLang cresLe sLenoza mlLrala lnsuflclenLa venLrlculara sLanga brusc
lnsLalaLa ceea ce duce la lnfarcL rlnclpalul mecanlsm de lnsLalare a edemulul pulmonar


LA8
O SlsLeme Lampon exLracelulare
Pco3 formaL dln P2co3 sl na2co3 slsL fosfaLllor fosfaL mono/dlsodlc sl slsL proLelnaLllor proLelna
aclda sl proLelnaL de naLrlu slsL hemogloblLllor80 dln slsL Lampon exLracel nonblcarbonaL LxlsLa 2
slsLeme Lampon Pb Pb redusa(punLl sallne formaLe dln P)/hemogloblnaL de k sl oxl Pb/oxlPb de k
C persoana cu anemle severa are capaclL mlca de aparare anLlaclda
O lnLracelulare
SlsL Lampon lnLervln lnsLanLaneu ln reacLle dar se consuma rapldLoaLe slsL se consuma proporLlonal
ln reacLle prlnclplul lzohldrlel
1 CanLlLaLeaslsL fosfaLllor2mLq/l
slsL proLelnaLllor 233g/dl
2 valoarea pkulul cu caL k esLe mal aproplaL de ph medlu lnLern slsL Lampon e mal eflclenL
losfaLll au pk 68 proLelnaLll au varlabll 631012
3 CapaclL de ellm/LoxlclLaLea prod rezulLaL ln urma Lamponarll

8olul LesuLurllor ln conLrol LA8
Ml[loace blologlce de conLrol plele os muschl Lrgl cu gld anexe flcaL pancreas exocrln erlLroclL
plamanlslsL resplraLor rlnlchl excreLle de P acldlLaLe LlLrablla slnLeLlzare sl reabsorbLle de PCC3 ln
alcaloza amonlogeneza
lelea secreLle sudorala ellm P2
Muschll conLrol LA8 prln Lransmlellnlzare sl prln legarea de proL musculare dar acLlvlLaLea
musculara scade ln agreslvlLaLe aclda vlolenLa
Csul maLrlce proLecLoare sarurl sl hldroxlapaLlLa na2CC3 CaCC3 sl k2CC3 capaclL crescuLa de a
prelua P daca agreslunea e aclda cronlca se produce demlellnlzare osoasa prln dlslocarea ca dln
maLrlce Lxcesul de Ca care a[unge exLracel se depune ln locurl de excreLle canale gl sallvare rlnlchl
llLlaza renala
SLomac secreLa PCl ln cel canLlL crescuLa de PCC3 care Lrece ln medlul lnLern ln dlgesLla gasLrlca
normala pP medlu lnL se alcallnlzeaza usor
ln agreslunl aclde cresLe capaclL sLomac de a face secreLleaclda ln hlpersecreLle gasLrlca/ plerderl
maslve de suc gasLrlc ln ulcere duodenale varsaLurl dln sLenoza pllorlca plerderea de acld sLlmuleaza
secreLla cel oxlnLlce sl duce la alcaloza meLabollca sl la scaderea fracLlel de calclu lonlzaL spasmofllle
ancreas exocrln secreLle hldromlnerala cu ph alcalln ln cel se acum P care Lrece ln medlu lnL ln
dlgesLla lnLesLlnala lnlLlala acldlflerea medlulul lnLern hlpersecreLle sl plerdere de lch lnLesL prln
dlaree
llcaLul deLoxlflca organlsm se prelucr ac lacLlc meLanol eLanol sallcllaLl ln lnsuflclenLa hepaLlca
scade capaclLaLea de aparare anLl aclda ln dlabeL scade admlsla de glucoza la nlvel hepaLlc scade
capaclL de meLabollzare
LrlLroclLul slnL PCC3 care a[unge ln plasma llxeaza C02 comp aclda pe lanLurlle alfa sl beLa rela P
punLlle sallne asLfel lncaL Lamponeaza P

8olul plamanllor ln conLrolul LA8
PlpervenLllaLle scazuLa de CC2 alcaloza dar lnLervln chemorecepLorll cenLrall scade venLllaLla
hlpervenLllaLla apare ln expunere la Lemp crescuLe alLlLudlne mare efforL flzlc lnLoxlcaLla cenLrulul
resplraLor cu asplrlna( la copll mlcl) verballzare mulLa crlze de lsLerle calclu lonlzaL mlc ce duce la
rlsc de spasmofllle sl LeLanle
PlpovenLllaLla se face ln cazul persoanelor cu boll pulmonare cronlce sl Lulburarl maslve de dlfuzlune
lnLoxlcaLle cu barblLurlce anesLezlce se poaLe face volunLar se acum C02 acldoza resplraLorle dar
chemorecepL raspund prompL prln cresLerea venLllaLlel
Modlflcarea phulul daLorlLa modlf prlmare a venLllaLlel nu esLe de duraLa 1ulburarlle meLabollce
modlflca venLllaLla prln chemorecepLorl perlferlcl ln acldoza meLabollca sunL sLlmulaLl ceea ce duce
la hlperenLllaLle sl acldoza dlabeLlca
ln alcaloza meLabollca sunL lnhlbaLl chemorecepLorll perlferlcl hlpovenLllaLla corecLeaza ph
ul dar se acum CC2 sl chemorecepL cenLrall sunL sLlmulaLl