Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului Centrul National de Evaluare ~i Examinare

TEST DE EV ALUARE INITIALA. Disciplina Matematica Anul scolar 2011-2012 Clasa a XII -a M2 BAREM DE EVALUARE SI DE NOT ARE PARTEAI
• •

MODEL (40 de puncte)

Se puncteazii doar rezultatul, astfel: pentru fiecare riispuns se acordii fie punctajul maxim previizut in dreptul fieciirei cerinte, fie 0 puncte. Nu se acordii punctaje intermediare.

1. Nr.ltem Rezultate Punctaj PARTEA a II-a a. A 2p

b.
F

c. A 2p

d.
F

e. A 2p

2. D. lOp

3.
B. lOp

4. A. lOp (50 de puncte)

2p

2p

• Pentru orice solutie corecta, chiar dacii este diferitii de cea din barem, se acordii punctajul maxim corespunziitor. • Nu se acordii fractluni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolviiri partiale, in limitele punctajului indicat in barem.

1. a)

A·B= 0

[-3 ~ 3 )

6p 4p 6p

A·B=-312
b)

A·B=-312 <::>A{ -lB )=12 A-I =-!B~A-I = 2

2.a)

lim f(x) =~; lim f(x) =~
x~O 2 x~O 2 x< 0 x> 0

3 -

[ - 1- ~
3

)

4p

6p

f ( 0) = ~ ~ f este continua in punctul X o= 0
2

4p

1 (x _2)2 1 (x + 2)2

,x<O 6p ,x>O 4p 6p

b)

f'(x) =

f este descrescatoare pe intervalul (- 00, 0) si crescatoare pe intervalul (0, + 00 ) c)
lim f(x) = I;
x~+oo

lim f(x)=l; f(O)=~
x~-oo 2

• Se acordii 10 puncte din ofieiu. Nota fin alii se calculeazii prin hnparttrea punctajului obtinut la 10.

Din tabelul de variatie al functiei: f(x) E
Barem de evaluare si de notare Disciplina MATEMATICA Clasa a XII-a M2

[~ ,l),

4p

oricare ar fi x E lR

Pagina 5 din 5