Sunteți pe pagina 1din 48

1. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE 1.

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE
ASIGURARE A NGRIJIRILOR DE ASIGURARE A NGRIJIRILOR DE
SNTATE SNTATE
INTRODUCERE INTRODUCERE
Managementul sectorului de Sntate Managementul sectorului de Sntate
joac un rol deosebit n reducerea joac un rol deosebit n reducerea
morbidit[ii i a mortalit[ii. Sistemul morbidit[ii i a mortalit[ii. Sistemul
de ngrijri de sntate n ntregul su de ngrijri de sntate n ntregul su
trebuie s asigure facilit[ile medicale trebuie s asigure facilit[ile medicale
n cazul unui numr neobinuit de n cazul unui numr neobinuit de
mare de victime din care mul[i vor mare de victime din care mul[i vor
necesita doar primul ajutor. necesita doar primul ajutor.
INTRODUCERE INTRODUCERE
n scopul, de a asigura facilit[ile n scopul, de a asigura facilit[ile
medicale pentru acetia ntr medicale pentru acetia ntr- -un timp un timp
relativ scurt este necesar s se fac o relativ scurt este necesar s se fac o
triere a unui mare numr de cazuri de triere a unui mare numr de cazuri de
la cele minore la cele severe. la cele minore la cele severe.
Cu aceste inten[ii managementul Cu aceste inten[ii managementul
afluxului masiv de victime trebuie s afluxului masiv de victime trebuie s
fie planificat n dou etape i anume: fie planificat n dou etape i anume:
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
W unit[ile de prim W unit[ile de prim- -ajutor; ajutor;
W Posturile de prim W Posturile de prim- -ajutor ajutor
(statice i mobile); (statice i mobile);
W Serviciile de ambulan[ W Serviciile de ambulan[ ;;
W Unit[ile chirurgicale W Unit[ile chirurgicale
mobile. mobile.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
Obiective Obiective
e a acorda primul ajutor ctre e a acorda primul ajutor ctre
victime la locul dezastrului, de victime la locul dezastrului, de
a le transporta la un spital a le transporta la un spital
apropiat i dotat corespunztor apropiat i dotat corespunztor
ca o parte a msurilor ca o parte a msurilor
salvatoare de via[. salvatoare de via[.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
ResponsabiIitate ResponsabiIitate
ndatorirea de Ofi[er ce organizeaz ndatorirea de Ofi[er ce organizeaz
managementul fazei prespitaliceti managementul fazei prespitaliceti
este n mod obinuit ndeplinit de este n mod obinuit ndeplinit de
irectorul Autorit[ii locale de irectorul Autorit[ii locale de
Sntate Public a jude[ului Sntate Public a jude[ului
respectiv, care lucreaz sub respectiv, care lucreaz sub
autoritatea prefectului jude[ului i autoritatea prefectului jude[ului i
coordonarea metodologic din partea coordonarea metodologic din partea
Comitetului Ministerului Snt[ii Comitetului Ministerului Snt[ii
Publice pentru Situa[ii de Urgen[. Publice pentru Situa[ii de Urgen[.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
Unit|iIe de prim Unit|iIe de prim- -ajutor ajutor
Obiective: Obiective:
unc[iile unit[ilor de prim unc[iile unit[ilor de prim- -ajutor sunt ajutor sunt
de a acorda primul ajutor victimelor la de a acorda primul ajutor victimelor la
locul dezastrului i de a transporta locul dezastrului i de a transporta
victimele pe targ la cel mai apropiat victimele pe targ la cel mai apropiat
post de prim ajutor. post de prim ajutor.
Personalul tnr inteligent i pregtit Personalul tnr inteligent i pregtit
poate fi nrolat pentru astfel de servicii poate fi nrolat pentru astfel de servicii
de ctre Crucea Roie ce constituie de ctre Crucea Roie ce constituie
detaamente (unit[i de prim ajutor). detaamente (unit[i de prim ajutor).
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
W WPosturiIe de prim ajutor (fixe) PosturiIe de prim ajutor (fixe)
Obiective Obiective
n principal posturile de prim n principal posturile de prim- -ajutor sunt ajutor sunt
gndite pentru tratamentul victimelor cu gndite pentru tratamentul victimelor cu
rniri uoare care nu necesit spitalizare , rniri uoare care nu necesit spitalizare ,
prin aceasta evitndu prin aceasta evitndu- -se congestionarea se congestionarea
spitalelor. spitalelor.
Ele sunt de asemenea responsabile Ele sunt de asemenea responsabile
pentru trierea victimelor aduse de echipele pentru trierea victimelor aduse de echipele
de prim ajutor, stabilindu de prim ajutor, stabilindu- -se cei care au se cei care au
nevoie imediat de spitalizare. nevoie imediat de spitalizare.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
Cazurile ce necesit o ngrijire Cazurile ce necesit o ngrijire
medical urgent pot fi trimise medical urgent pot fi trimise
direct la spital fr ntrziere. direct la spital fr ntrziere.
Postul mobil de prim ajutor Postul mobil de prim ajutor
(Echipa medical mobil de triaj (Echipa medical mobil de triaj
i evacuare) este gndit pentru i evacuare) este gndit pentru
grbirea acordrii primului ajutor grbirea acordrii primului ajutor
la locul dezastrului i pentru la locul dezastrului i pentru
tratarea victimelor pe loc. tratarea victimelor pe loc.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
LocaIizare: LocaIizare:
Posturile fixe de prim ajutor pot fi Posturile fixe de prim ajutor pot fi
instalate n cabinetele medicilor de instalate n cabinetele medicilor de
familie n func[ie de situa[ia lor i de familie n func[ie de situa[ia lor i de
nevoile comunit[ii. Unde este posibil nevoile comunit[ii. Unde este posibil
aceste posturi trebuiesc dispuse n aceste posturi trebuiesc dispuse n
apropierea spitalelor astfel nct apropierea spitalelor astfel nct
cazurile s poat fi efectiv triate i cazurile s poat fi efectiv triate i
spitalizate fr ntrziere. spitalizate fr ntrziere.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
PostuI de prim ajutor const din: PostuI de prim ajutor const din:
Acest post va consta din 3 ncperi: Acest post va consta din 3 ncperi:
Recep[ie, sala de tratament i sala de Recep[ie, sala de tratament i sala de
ateptare. Ele trebuie s fie dispuse ateptare. Ele trebuie s fie dispuse
astfel nct posturile apropiate s nu astfel nct posturile apropiate s nu
fie mai departe de 3 fie mai departe de 3- -4 km astfel nct 4 km astfel nct
cazurile s nu fie nevoite s se cazurile s nu fie nevoite s se
deplaseze mai mut de 1 deplaseze mai mut de 1- -2 km. 2 km.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
PersonaI: PersonaI:
Postul de prim ajutor poate fi Postul de prim ajutor poate fi
instalat i condus repede n cursul instalat i condus repede n cursul
unei urgen[e. O list a medicilor i unei urgen[e. O list a medicilor i
asistentelor care ncadreaz asistentelor care ncadreaz
acest post poate fi ntocmit n acest post poate fi ntocmit n
fiecare din aceste posturi i fiecare din aceste posturi i
folosit la caz de nevoie. folosit la caz de nevoie.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
ResponsabiIit|i: ResponsabiIit|i:
%oate posturile de Prim Ajutor vor fi %oate posturile de Prim Ajutor vor fi
conduse direct. Situa[ia paturilor de conduse direct. Situa[ia paturilor de
spital disponibile va fi actualizat spital disponibile va fi actualizat
permanent de ctre eful acestui permanent de ctre eful acestui
post. Victimele ce sosesc la acest post. Victimele ce sosesc la acest
post vor fi trimise dup cum urmeaz: post vor fi trimise dup cum urmeaz:
(a) Victimele cu leziuni severe ce (a) Victimele cu leziuni severe ce
necesit internare vor fi trimise cu necesit internare vor fi trimise cu
ambulan[ele la spitalul de primire a ambulan[ele la spitalul de primire a
victimelor dezastrului. victimelor dezastrului.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
(b) Victimele cu leziuni (b) Victimele cu leziuni
moderate ce nu necesit moderate ce nu necesit
internare vor fi tratate pe loc internare vor fi tratate pe loc
i apoi napoiate la domiciliu i apoi napoiate la domiciliu
cu instruc[iunile necesare cu instruc[iunile necesare
de a se adresa din nou de a se adresa din nou
postului la nevoie. postului la nevoie.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
W WPosturiIe de prim ajutor mobiIe PosturiIe de prim ajutor mobiIe
(Echipele medicale mobile de triaj (Echipele medicale mobile de triaj
i evacuare) i evacuare)
Obiective: Obiective:
Un post de prim ajutor mobil const Un post de prim ajutor mobil const
dintr dintr- -o unitate complet de prim ajutor o unitate complet de prim ajutor
instalat pe ro[i gata de deplasare n instalat pe ro[i gata de deplasare n
orice moment n situa[ii de accidente orice moment n situa[ii de accidente
majore unde se va instala i va majore unde se va instala i va
asigura tratamentul la fa[a locului. asigura tratamentul la fa[a locului.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
Organizare Organizare
iecare astfel de post de prim iecare astfel de post de prim
ajutor (Echip medical mobil ajutor (Echip medical mobil
de triaj i evacuare) const din de triaj i evacuare) const din
dou ambulan[e i are dou ambulan[e i are
aceleai echipamente ca i un aceleai echipamente ca i un
post fix de prim ajutor. post fix de prim ajutor.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
ResponsabiIit|i ResponsabiIit|i
%oate responsabilit[ile %oate responsabilit[ile
relevante ale Postului de relevante ale Postului de
Prim ajutor fix vor fi Prim ajutor fix vor fi
aplicabile i pentru aplicabile i pentru
unitatea mobil. unitatea mobil.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
EchipeIe chirurgicaIe mobiIe EchipeIe chirurgicaIe mobiIe
Obiective Obiective
Unit[ile mobile chirurgicale sunt Unit[ile mobile chirurgicale sunt
dispuse pe ro[i i se amplaseaz n dispuse pe ro[i i se amplaseaz n
apropierea locului dezastrului avnd apropierea locului dezastrului avnd
instrumentele esen[iale pentru instrumentele esen[iale pentru
asigurarea interven[iilor chirurgicale asigurarea interven[iilor chirurgicale
de urgen[ salvatoare de via[. de urgen[ salvatoare de via[.
Aceste unit[i vor ac[iona n Aceste unit[i vor ac[iona n
conjunc[ie cu Posturile de prim ajutor. conjunc[ie cu Posturile de prim ajutor.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
PersonaI PersonaI
iecare astfel de unitate mobil iecare astfel de unitate mobil
chirurgical va avea 4 medici chirurgical va avea 4 medici
dintre care un A% dintre care un A%- -st. El va avea st. El va avea
de asemenea i asistente de asemenea i asistente
pregtite din care pentru sala de pregtite din care pentru sala de
opera[ii i dou asistente de prim opera[ii i dou asistente de prim
ajutor i un ofer. ajutor i un ofer.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
PRESPITALICETI PRESPITALICETI
ServiciiIe de AmbuIan| ServiciiIe de AmbuIan|
Obiective: Obiective:- -
Un serviciul de ambulan[ eficient Un serviciul de ambulan[ eficient
este o parte esen[ial a serviciilor este o parte esen[ial a serviciilor
care transport victimele de la care transport victimele de la
locul dezastrului la posturile de locul dezastrului la posturile de
prim ajutor i spitale. prim ajutor i spitale.
MANAGEMENTUL FAZEI MANAGEMENTUL FAZEI
SPITALICETI SPITALICETI
W Serviciile de urgen[ spitaliceti W Serviciile de urgen[ spitaliceti
(inclusiv facilit[ile de A%) (inclusiv facilit[ile de A%)
W Serviciile de transfuzii de urgen[ W Serviciile de transfuzii de urgen[
W acilit[ile de investiga[ii de urgen[: W acilit[ile de investiga[ii de urgen[:
Radioimagistic . Radioimagistic .
nvestiga[ii de laborator. nvestiga[ii de laborator.
acilit[i de E.K.G. acilit[i de E.K.G.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
irectorul medical al spitalului sau irectorul medical al spitalului sau
orice alt oficial nominalizat de ctre orice alt oficial nominalizat de ctre
autorit[ile adecvate va pregti autorit[ile adecvate va pregti
planurile detaliate pentru Serviciile de planurile detaliate pentru Serviciile de
urgen[ ale Spitalului. Acesta va urgen[ ale Spitalului. Acesta va
include evaluarea cerin[elor de paturi include evaluarea cerin[elor de paturi
de spital, numrul personalului pe de spital, numrul personalului pe
categorii i de depozite i categorii i de depozite i
echipamente. echipamente.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
PIanificare: PIanificare:
n planificarea serviciilor de Urgen[ n planificarea serviciilor de Urgen[
ale Spitalului, va trebui s se aib n ale Spitalului, va trebui s se aib n
vedere c p mare propor[ie dintre vedere c p mare propor[ie dintre
victime vor fi de natur chirurgical i victime vor fi de natur chirurgical i
spitalul va trebui s fie reorganizat spitalul va trebui s fie reorganizat
pentru a putea asigura tratamentul pentru a putea asigura tratamentul
acestora. acestora.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
Planurile de extindere a Planurile de extindere a
capacit[ii spitalului i de capacit[ii spitalului i de
reorganizare trebuie s includ reorganizare trebuie s includ
(a) capacitatea de internare, (b) (a) capacitatea de internare, (b)
personalul, (c)depozitele de personalul, (c)depozitele de
materiale i echipamente (d) materiale i echipamente (d)
administra[ia i (e) func[ionarea administra[ia i (e) func[ionarea
serviciilor esen[iale: serviciilor esen[iale:
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
Cerin|eIe de paturi supIimentare pot Cerin|eIe de paturi supIimentare pot
fi ndepIinite prin: fi ndepIinite prin:- -
(a) extinderea spitalului existent prin folosirea (a) extinderea spitalului existent prin folosirea
tuturor spa[iilor disponibile cum ar fi verandele, tuturor spa[iilor disponibile cum ar fi verandele,
slile de lectur i de conferin[e (b) prin slile de lectur i de conferin[e (b) prin
externarea cazurilor minore, transferarea unor externarea cazurilor minore, transferarea unor
cazuri selectate la alte spitale i prin cazuri selectate la alte spitale i prin
restrngerea internrilor doar la cazurile restrngerea internrilor doar la cazurile
rezultate din dezastru i (c) prin luarea n rezultate din dezastru i (c) prin luarea n
folosin[ a altor cldiri adecvate din apropierea folosin[ a altor cldiri adecvate din apropierea
spitalului cum ar fi colile i hotelurile i prin spitalului cum ar fi colile i hotelurile i prin
echiparea lor corespunztoare. echiparea lor corespunztoare.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
FaciIit|iIe de sprijin FaciIit|iIe de sprijin
Cnd se planific extinderea capacit[ilor Cnd se planific extinderea capacit[ilor
de spitalizare pentru satisfacerea nevoilor de spitalizare pentru satisfacerea nevoilor
crescute de spitalizare. Asigurarea de sli crescute de spitalizare. Asigurarea de sli
de opera[ii, resuscitare, radiologie, de opera[ii, resuscitare, radiologie,
laboratoare i servicii de transfuzie ca i laboratoare i servicii de transfuzie ca i
saloane pentru ari trebuiesc asigurate, de saloane pentru ari trebuiesc asigurate, de
asemenea se vor asigura capacit[i asemenea se vor asigura capacit[i
sporite de buctrii, latrine i cazarea sporite de buctrii, latrine i cazarea
personalului suplimentar. personalului suplimentar.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
PIanuI de Urgen| aI SpitaIuIui PIanuI de Urgen| aI SpitaIuIui
irectorul medical al spitalului va irectorul medical al spitalului va
lucra din vreme pentru ntocmirea lucra din vreme pentru ntocmirea
planurilor detaliate ale organizrii planurilor detaliate ale organizrii
de Urgen[ a Spitalului i a de Urgen[ a Spitalului i a
colaborrii cu celelalte spitale din colaborrii cu celelalte spitale din
zon n caz de dezastre. zon n caz de dezastre.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
Acest pIan va cuprinde: Acest pIan va cuprinde:- -
(a) Posibilit[ile suplimentare de cazare a (a) Posibilit[ile suplimentare de cazare a
victimelor; victimelor;
(b) Personalul suplimentar, medici, asisten[i i (b) Personalul suplimentar, medici, asisten[i i
alt personal; alt personal;
(c) Cerin[e suplimentare de depozite i (c) Cerin[e suplimentare de depozite i
echipamente. echipamente.
(d) planurile de primire a victimelor, (d) planurile de primire a victimelor,
resuscitarea, tratamentul i evacuarea lor. resuscitarea, tratamentul i evacuarea lor.
(e) Pregtirea personalului; (e) Pregtirea personalului;
(f) Serviciile spitaliceti cum ar fi cele de (f) Serviciile spitaliceti cum ar fi cele de
laborator, radiologia i resuscitarea. laborator, radiologia i resuscitarea.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
PersonaIuI: PersonaIuI:
Personalul suplimentar necesar Personalul suplimentar necesar
pentru extinderea capacit[ii spitalului pentru extinderea capacit[ii spitalului
trebuie s fie asigurat prin redirijarea trebuie s fie asigurat prin redirijarea
personalului din ariile neurgente ctre personalului din ariile neurgente ctre
cele urgente, prin angajarea pe plan cele urgente, prin angajarea pe plan
local a voluntarilor sau transferul local a voluntarilor sau transferul
ctre alte pr[i ale zonei. ctre alte pr[i ale zonei.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
DepoziteIe i echipamentuI DepoziteIe i echipamentuI
O evaluare atent a O evaluare atent a
depozitelor i a depozitelor i a
echipamentelor necesare n echipamentelor necesare n
cursul unei urgen[e va cursul unei urgen[e va
trebui fcut n cursul fazei trebui fcut n cursul fazei
precau[ionare. precau[ionare.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
SemneIe de dirijare SemneIe de dirijare
n repartizarea ariilor pentru serviciile de n repartizarea ariilor pentru serviciile de
urgen[ trebuiesc fcute orice eforturi urgen[ trebuiesc fcute orice eforturi
pentru evitarea congestionrii fluxului pentru evitarea congestionrii fluxului
victimelor prin spital. ndicatoarele de victimelor prin spital. ndicatoarele de
circula[ie ca i cele de orientare pentru circula[ie ca i cele de orientare pentru
gsirea serviciilor necesare ziua ca i gsirea serviciilor necesare ziua ca i
noaptea trebuiesc asigurate din vreme. noaptea trebuiesc asigurate din vreme.
ntrarea ambulan[elor n spital trebuie s ntrarea ambulan[elor n spital trebuie s
fie clar marcat pentru ghidarea fie clar marcat pentru ghidarea
ambulan[elor care sosesc. ambulan[elor care sosesc.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
Ariile de evacuare trebuiesc de Ariile de evacuare trebuiesc de
asemenea marcate ntr asemenea marcate ntr- -o parte o parte
separat a cldirii n aa fel separat a cldirii n aa fel
nct recep[ia i evacuarea nct recep[ia i evacuarea
pacien[ilor s se poat pacien[ilor s se poat
desfura simultan, dac este desfura simultan, dac este
necesar i fr confuzii. necesar i fr confuzii.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
Administra|ia Administra|ia
Administrarea normal a spitalului va Administrarea normal a spitalului va
continua i n timpul unei urgen[e continua i n timpul unei urgen[e
fcndu fcndu- -se aprovizionarea adecvat se aprovizionarea adecvat
a materialelor necesare. Se va a materialelor necesare. Se va
acorda o aten[ie deosebit acorda o aten[ie deosebit
urmtoarelor: urmtoarelor:
(a) Materialele: Probabila cretere a (a) Materialele: Probabila cretere a
cererii pentru personal suplimentar, cererii pentru personal suplimentar,
pacien[ii trebuind s fie evalua[i iar pacien[ii trebuind s fie evalua[i iar
sursele de materiale identificate. sursele de materiale identificate.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
(b) nregistrri: nregistrarea victimelor cu (b) nregistrri: nregistrarea victimelor cu
micarea lor n cadrul i n afara spitalului micarea lor n cadrul i n afara spitalului
trebuiesc fcute n permanen[. trebuiesc fcute n permanen[.
(c) Comunica[ii: %rebuiesc fcute aranjamentele (c) Comunica[ii: %rebuiesc fcute aranjamentele
necesare pentru instala[ia unor sisteme (pentru necesare pentru instala[ia unor sisteme (pentru
un numr crescut de telefoane sau de servicii un numr crescut de telefoane sau de servicii
alternative de mesagerie n cazul cderii liniilor alternative de mesagerie n cazul cderii liniilor
telefonice. telefonice.
(d) Sanita[ie: %rebuiesc fcute aranjamentele (d) Sanita[ie: %rebuiesc fcute aranjamentele
corespunztoare pentru sanita[ie att n cadrul corespunztoare pentru sanita[ie att n cadrul
ct i n jurul spitalului. ct i n jurul spitalului.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
$erviciile esenJiale $erviciile esenJiale
5g 5g
Aprovizionarea corespunztoare cu ap trebuie Aprovizionarea corespunztoare cu ap trebuie
fcut pentru a satisface cererile suplimentare fcut pentru a satisface cererile suplimentare
de ap. de ap.
e asemenea trebuiesc fcute aranjamente e asemenea trebuiesc fcute aranjamente
pentru asigurarea de surse alternative de ap pentru asigurarea de surse alternative de ap
cum ar fi cisternele de depozitare sau conducte cum ar fi cisternele de depozitare sau conducte
de aprovizionare care s suplineasc nevoia de de aprovizionare care s suplineasc nevoia de
ap n cazul prbuirii sistemului obinuit de ap n cazul prbuirii sistemului obinuit de
aprovizionare. aprovizionare.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
Energia eIectric i iIuminatuI Energia eIectric i iIuminatuI
%rebuie asigurat furnizarea de %rebuie asigurat furnizarea de
energie electric de la energie electric de la
generatoarele instalate din vreme generatoarele instalate din vreme
i care intr n func[iune atunci i care intr n func[iune atunci
cnd se ntrerupe furnizarea cnd se ntrerupe furnizarea
normal a energiei electrice. normal a energiei electrice.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
uncJiile spitalului uncJiile spitalului
Spitalele trebuie s fie pregtite s Spitalele trebuie s fie pregtite s
ndeplineasc urmtoarele func[iuni: ndeplineasc urmtoarele func[iuni:
(a) S primeasc victimele fie direct sau de la (a) S primeasc victimele fie direct sau de la
Posturile de prim Posturile de prim- -ajutor. ajutor.
(b) S asigure ngrijirile ini[iale ale victimelor. (b) S asigure ngrijirile ini[iale ale victimelor.
(c) S asigure ngrijirile continue ale victimelor (c) S asigure ngrijirile continue ale victimelor
dac este nevoie. dac este nevoie.
(d) S marcheze victimele ne (d) S marcheze victimele ne- -critice pentru a fi critice pentru a fi
transferate la domiciliu sau la spitalele obinuite. transferate la domiciliu sau la spitalele obinuite.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
Primirea victimeIor Primirea victimeIor
Administra[ia spitalului va men[ine Administra[ia spitalului va men[ine
constant legturile cu poli[ia i constant legturile cu poli[ia i
administra[ia local n aa fel administra[ia local n aa fel
nct informa[iile precoce despre nct informa[iile precoce despre
numrul probabil de victime i numrul probabil de victime i
natura lor s fie trimise la spital natura lor s fie trimise la spital
pe msur ce devin disponibile. pe msur ce devin disponibile.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
TriajuI victimeIor TriajuI victimeIor
a nivelul spitalului trebuiete organizat o a nivelul spitalului trebuiete organizat o
echip de trierea victimelor: echip de trierea victimelor:- -
(a) pentru a examina victimele la sosirea lor n (a) pentru a examina victimele la sosirea lor n
aria de primire. aria de primire.
(c) pentru a transfera deceda[ii la morg. (c) pentru a transfera deceda[ii la morg.
(c) de a repartiza victimele la domiciliu dac nu (c) de a repartiza victimele la domiciliu dac nu
necesit internarea. necesit internarea.
(d) s stabileasc priorit[ile de internare. (d) s stabileasc priorit[ile de internare.
(e) s clasifice pacien[ii pentru internarea n (e) s clasifice pacien[ii pentru internarea n
saloanele speciale sau slile de opera[ii. saloanele speciale sau slile de opera[ii.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
Identificarea victimeIor Identificarea victimeIor
%o[i pacien[ii trebuie s fie %o[i pacien[ii trebuie s fie
verifica[i i controla[i pentru verifica[i i controla[i pentru
fia de identificare ce a fost fia de identificare ce a fost
ntocmit de ctre posturile de ntocmit de ctre posturile de
prim prim- -ajutor i a celor care nu ajutor i a celor care nu
au astfel de fie ntocmite. au astfel de fie ntocmite.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
ServiciuI de transport aI spitaIuIui ServiciuI de transport aI spitaIuIui
unc[iile serviciului de transport al spitalului unc[iile serviciului de transport al spitalului
sunt: sunt:
(a) s aranjeze transportul pacien[ilor care nu (a) s aranjeze transportul pacien[ilor care nu
sunt victime din dezastru la domiciliul lor. sunt victime din dezastru la domiciliul lor.
(b) s transfere pacien[ii la centrele adecvate de (b) s transfere pacien[ii la centrele adecvate de
tratament sau sec[ii din spital dup internare. tratament sau sec[ii din spital dup internare.
(c) s transporte pacien[ii ctre i de la slile de (c) s transporte pacien[ii ctre i de la slile de
opera[ii. opera[ii.
(d)s aranjeze transportul deceda[ilor la morg. (d)s aranjeze transportul deceda[ilor la morg.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
CentruI de informa|ii CentruI de informa|ii
Acest centru trebuiete dispus ntr Acest centru trebuiete dispus ntr- -o o
cldire apropiat unde rudele i prietenii cldire apropiat unde rudele i prietenii
victimelor pot primi informa[ii referitoare la victimelor pot primi informa[ii referitoare la
starea lor de sntate. %oate datele starea lor de sntate. %oate datele
referitoare la nume, i starea pacien[ilor referitoare la nume, i starea pacien[ilor
vor fi asigurate Centrului de ctre Ofi[erul vor fi asigurate Centrului de ctre Ofi[erul
administrativ al spitalului. %rebuie administrativ al spitalului. %rebuie
men[inut o legtur strns ntre ofi[erul men[inut o legtur strns ntre ofi[erul
administrativ, i registratorii din diverse administrativ, i registratorii din diverse
sec[ii ca i cei din Centrul de nforma[ii. sec[ii ca i cei din Centrul de nforma[ii.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
Exerci|iiIe Exerci|iiIe
Vor fi executate exerci[ii la Vor fi executate exerci[ii la
intervale convenabile pentru a intervale convenabile pentru a
asigura c to[i membrii echipei asigura c to[i membrii echipei
sunt n cunotin[ de cauz sunt n cunotin[ de cauz
referitor la ndatoririle lor i c referitor la ndatoririle lor i c
serviciile spitalului vor lucra serviciile spitalului vor lucra
corect n cursul unei urgen[e. corect n cursul unei urgen[e.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
ServiciuI de transfuzii de urgen| ServiciuI de transfuzii de urgen|
ntroducere ntroducere
e oarece transfuzia de snge este e oarece transfuzia de snge este
de o importan[ deosebit, ea devine de o importan[ deosebit, ea devine
cu mult mai important n situa[ia unei cu mult mai important n situa[ia unei
urgen[e ct asigurarea unei cantit[i urgen[e ct asigurarea unei cantit[i
corespunztoare de snge este vital corespunztoare de snge este vital
pentru salvarea vie[ilor att a pentru salvarea vie[ilor att a
membrilor for[elor armate ca i a membrilor for[elor armate ca i a
civililor. civililor.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
e aceea este esen[ial s se ntocmeasc e aceea este esen[ial s se ntocmeasc
planuri pentru activitatea corespunztoare a planuri pentru activitatea corespunztoare a
Serviciului de %ransfuzii din fiecare ora, n aa Serviciului de %ransfuzii din fiecare ora, n aa
fel ca s se poat asigura recoltarea, stocarea i fel ca s se poat asigura recoltarea, stocarea i
distribu[ia sngelui ctre spitalele de primire a distribu[ia sngelui ctre spitalele de primire a
victimelor unde victimele rezultate dintr victimelor unde victimele rezultate dintr- -un atac un atac
inamic vor fi tratate. Succesul unui Serviciu de inamic vor fi tratate. Succesul unui Serviciu de
%ransfuzii de Snge eficient va depinde de %ransfuzii de Snge eficient va depinde de
pregtirea corespunztoare a personalului i de pregtirea corespunztoare a personalului i de
experien[a acestuia, de echipamentele existente experien[a acestuia, de echipamentele existente
i de sistemul de transport. i de sistemul de transport.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
Organizare Organizare
Serviciul de %ransfuzii de snge n Serviciul de %ransfuzii de snge n
cursul unei urgen[e va fi n mare cursul unei urgen[e va fi n mare
bazat pe facilit[ile existente n bazat pe facilit[ile existente n
oraele respective. iecare jude[ va oraele respective. iecare jude[ va
avea un centru ce depinde de avea un centru ce depinde de
importan[a sa strategic. Cteva importan[a sa strategic. Cteva
subcentre pot fi organizate la nevoie subcentre pot fi organizate la nevoie
i vor depinde de centre lor de baz i vor depinde de centre lor de baz
pentru sus[inerea lor. pentru sus[inerea lor.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
UtiIizarea de fIuide intra UtiIizarea de fIuide intra- -
venoase venoase
Pentru a satisface nevoia Pentru a satisface nevoia
de electroli[i n tratamentul de electroli[i n tratamentul
victimelor, este necesar s victimelor, este necesar s
se prepare din vreme solu[ii se prepare din vreme solu[ii
perfuzabile de diferite tipuri. perfuzabile de diferite tipuri.
ORGANIZAREA DE URGEN| A ORGANIZAREA DE URGEN| A
SPITALELOR SPITALELOR
PungiIe de unic foIosin| PungiIe de unic foIosin|
Serviciile de transfuzie Serviciile de transfuzie
sanguin sau centrele de sanguin sau centrele de
preparare a fluidelor i.v. vor preparare a fluidelor i.v. vor
folosi pungi de plastic de unic folosi pungi de plastic de unic
folosin[ pentru recoltarea folosin[ pentru recoltarea
sngelui sau prepararea sngelui sau prepararea
solu[iilor i.v. solu[iilor i.v.