Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a, a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

pe deplin. Unităţile de conţinut sunt organizate tematic.de a sistematiza . pentru fiecare obiectiv de referinţă.de referinţă. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. cît mai eficient. la sfârşitul învățământului primar. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. în vederea realizării obiectivelor prevăzute. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 .Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă . repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza . Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare. în calitatea lor de standarde naţionale. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât. Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare. partea educativă a fiecărui demers didactic . Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute.obiectiv major al disciplinei. Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. la sfârşitul ciclului gimnazial. în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile. Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar. elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate.

Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5.OBIECTIVE CADRU 1. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. Educarea atitudinilor de acceptare. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3.

3. Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor. 1. observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii. 3.exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice.exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi. .observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2. reproducerea.CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.C.a IV-a 4 . 1. 2.exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi. . audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3. .Clasele I . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1. O. 1.exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie. dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. Religie – Cultul ortodox . a unor evenimente biblice prezentate de profesor. măreţia acesteia.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea.audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate. perfecţiunea. O.C.memorarea unor rugăciuni.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine .2 să cunoască evenimente biblice . Domnului . prin povestire orală.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor.dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi.1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi .C.

credinţei prin gesturi liturgice . .dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie. modele .povestirea unor fapte bune. 4.povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi.Clasele I .1 să se implice în acţiuni comune cu pri. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4. O..exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5. religii sau confesiuni.C.C.organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine. Prima oră de Religie a micului creştin 2. CONŢINUTURI CLASA I I. proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora.rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii. 5. 4.3 să respecte regulile de comportament mo.exerciţii de caracterizare a unui bun creştin. .participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a .2 să recunoască în faptele sfinţilor. . concursuri pe teme religioase. Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1.organizarea de jocuri de rol. .organizarea de jocuri.prezentarea icoanei sfinţilor. Rugăciunea la ieşirea din clasă III.1 să identifice faptele bune şi principalele .3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii. Rugăciunea la intrarea în clasă 2. serbări. O.a IV-a 5 . . Dumnezeu – Prietenul copiilor 3. Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1. de comportament creştin . 4. Educarea atitudinilor de acceptare. vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici.. Despre credinţa creştină 1.3. Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox .învăţarea de colinde şi cântece religioase. 4. Semnul Sfintei Cruci II.

creştin. Sfinţii. Elena. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. Biblia ilustrată. Biblia pentru copii Chemarea credinţei. “Dovleacul şi ghinda”. Teodor Balş. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. Dumnezeu l-a făcut pe om IV. 4. 3. boieri. Sus. 5. “Vremea bună”. Măndiţă. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. smirnă şi tămâie. Trei păstori. Ioachim şi Sfânta Ana. Învierea Domnului (colinde. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici. 9.. Sus la poarta raiului. Timotei Popovici. aur. fapte bune. Podoleanu. Eva.2. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1. Leon.Clasele I . rugăciunea. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1.M. Sfânta Fecioară Maria 2. nu mai dormiţi. prietenii copiilor 1. “Colinde şi cântări de Crăciun”. serbări religioase. Măndiţă. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. Nicolae. Al. duminica (ziua Domnului). Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2. Iisus Hristos. “Pomişorul”.“Cântec de primăvară”. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2. Povestiri morale (“Cine vede”. Dreptul Iosif. 2. Fecioara Maria. Domnul Iisus Hristos. 8. Naşterea Domnului 3. Sf. Gândăcelul Gârleanu. cruce (semnul Sfintei cruci). biserică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3.. Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. scenete. apostol sau ucenic. Dumnezeu şi copiii 1. Nazaret. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . “Căţelul”. sărbătoare. Aş vrea să fiu Magdan. Copilăria lui Iisus V. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Biblia sau Sfânta Scriptură. Stelian. Ioana et al. 6. “Iarba preţioasă”. Maica Domnului. “Hristos a înviat”. Dumnezeu. închinarea magilor. Sf. Emil. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. facerea omului. Dumnezeu iubeşte copiii 2. în “Astăzi S-a născut Hristos”. Steaua sus răsare. Naşterea Domnului 2. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. 7. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. Am plecat să colindăm 2. Marin Constantin. înger. craii de la Răsărit. rai. Fiul lui Dumnezeu 1.a IV-a 6 . credinţa creştină. amin. facerea lumii. I. Betleem. lecturi moral-religioase. Naşterea Domnului. Sf.

observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1.C. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. .Clasele I .2 să utilizeze corect termenii religioşi . .enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică. . 1.exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi.discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta. .vizite la biserici. este o formă de manifestare a iubirii .1 să explice înţelesul unor termeni . 1. 2. .descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute.CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. . 2. .exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase.exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos.rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală.exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta.exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite.relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume. .observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date .exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi.memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei.C. Dumnezeu faţă de lume . . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. . .3 să cunoască faptul că rugăciunea .exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu.exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate. 7 Religie – Cultul ortodox . .2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică .exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume.1 să enumere si sa descrie situaţii din .exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire. . pe baza contextului în care sunt folosiţi.a IV-a .

alcătuirea. modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile . O. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox . 3. unora faţă de ceilalţi .învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde. 4.recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral. oral. .1 să descrie principalele calităţi ale unui .dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.exersarea rugăciunii în comun.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale . . cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament. a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate. 4. 4. texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice.exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor.2 să povestească.1 să precizeze evenimente şi persoane .participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin. pe baza analizei relaţiei . cu ajutorul profesorului. 4.exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile.3 să participe la manifestările .Clasele I .a IV-a 8 . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate. .C.scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice.exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase.2 să-şi formeze deprinderea de a se . Educarea atitudinilor de acceptare.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii.C. ruga . 5.învăţarea unor rugăciuni.O. . . oral.redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului. momente . . . pentru venirea fiului Său . 3.povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora. 3. cu ajutorul profesorului.exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator.4 să identifice.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane. oral. în familie şi Biserică/ părinţi-copii. O.alcătuirea. a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.C.

Mica Biblie 2. Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3. Să ne ajutăm unii pe alţii! VI.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. Pescuirea minunată 2. Iosif. Rugăciunea mamei 3. Avraam – răsplata credinţei 2... Învierea Domnului (colinde. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă. Iordan. Iosif si fraţii săi IV. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. evrei. Familia 1. datorie .1 să manifeste atenţie. Dumnezeu iubeşte lumea II. scenete. putiu. Iacob. popor ales. israeliteni. Botezul Domnului. jertfă. Sf. lecturi moral-religioase. credinţă. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. mântuire. Canaan.Clasele I . familie creştină. Ioan Botezătorul. prietenii copiilor 1. Isaac. Sf. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2. Nain. Sarra. colegi. Sfinţii. Sfat bun! 2. Modele de comportament 1. Învierea fiului văduvei din Nain V. Naşterea Domnului 2. Iubirea copiilor faţă de părinţi 4. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox . serbări religioase. Familia . iubire creştină. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam.5. Moise. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude. Iubirea părinţilor faţă de copii 3. Rugăciunea micului creştin III. vecini. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei. Dumitru. Minunile Mântuitorului 1. Despre credinţa creştină 1. Egipt. Castrişanu.biserica 2. Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. faraon.dar al lui Dumnezeu 2.a IV-a 9 . înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur - 5.Cuvioasa Filofteia . Călugăr. T. Casa lui Dumnezeu .

vin colindători. Coborât-a coborât 2.. Viflaime. “Cele trei surori”. “Calul furat”. “Colinde şi cântări de Crăciun”. Coşbuc. Lavsaicon (selectiv) 10. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Leon. Veniţi astăzi credincioşi. Ectenia cererilor. Milutinovici. Duna. Moshu. “Fiii neguţătorului”. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Ioana et al.4. Ghicitori creştine pentru copii 8. Rîureanu. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5. Doamne2 Audiţii muzicale 1. Patericul (selectiv) 11. Corul de cameră “Madrigal” 2.a IV-a 10 .Clasele I . Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10. I. Mama 6. Ţie. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”.. Proloagele (selectiv) 12. ce veste minunată.. Viflaime. Religie – Cultul ortodox . Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9. Paladie. Muştele şi păianjenii”. George. Zoe. I. Colinde interpretate de coruri ale copiilor. Chemarea credinţei. O. Colinde: Iată.M. Magdan. în Astăzi S-a născut Hristos.

cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: . .exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie. . .lecturarea unor texte biblice reprezentative.3 O. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte.exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături. . (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat .C. O.1 3.observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios .) sau a unui plan de idei.3 2.1 1. .C.2 2. mesaje religioase) religios 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. de prezentare a portretelor marilor personaje.2 1.1 2. mai importantă carte a creştinilor şi .exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice .C. să manifeste interes pentru lecturarea .CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei .răsfoirea Bibliei.Clasele I . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea .exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi . 1.audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru. .să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3.exerciţii (orale). 2. numirea parţilor.exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios.exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana.exerciţii de dialog pe o tema dată. modele biblice morale cu ajutorul profesorului.2 să rostească conştient rugăciunile studiate Religie – Cultul ortodox .a IV-a 11 . 3. . imagini.

biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament.discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în .exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice.2 * Religie – Cultul ortodox . 5.3. 5. . discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini. 4.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi. 4. prezentarea calendarului creştin ortodox.Clasele I .C.discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor. să formuleze aprecieri asupra . exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora.5 vizitarea bisericii din parohie.4 să sesizeze subiectul (natura . cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup. exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor. O.1 5. exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete.C. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să .3 O.omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3.2 4.exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup.1 4. creştinilor la sfintele slujbe .a IV-a 12 . exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni. exerciţii de dialog privind minunile. să precizeze căi personale de . să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi. observarea icoanelor unor sfinţi. Educarea atitudinilor de acceptare.să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană . virtuţi ale sfinţilor .3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3.lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe.

rege al poporului ales. Bolintineanu. Biblia sau Sfânta Scriptură II. Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Tablele Legii. lecturi moral-religioase. asupra oamenilor . Vechiul şi Noul Testament. Bălan. robia egipteană.Clasele I . SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Din nou la şcoală 2. Poezii 8. Goliat. Naşterea Domnului 2. Despre credinţa creştină 1. Sf. prietenii copiilor 1. Sfinţii. Leon. Mica Biblie 3. Dimitrie. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. Sf.Parascheva . Fiul lui Dumnezeu 1. Regele Solomon III. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2. Învierea fiicei lui Iair IV. Nicodim. viţelul de aur. minuni asupra naturii. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Sfintele slujbe ale Bisericii 3. Sfântu Andrei. sfinţirea templului. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V. Evangelie. Ioan de la Neamţ (Hozevitul). Sf. minune. Patericul românesc . Măndiţă. Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3. scenete. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Biblia 2. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Regele David 3. Învierea Domnului (colinde. Decalog.CONŢINUTURI CLASA A III-A I. Solomon.a IV-a 13 . sfinţi români locali. Iisus Hristos. Potolirea furtunii pe mare 4.texte selective 4. Daniel Sihastru 5. Dimitrie cel Nou. idol. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia. Saul. ieşirea evreilor din Egipt. încredere în Dumnezeu. Personalităţi biblice 1. Moise – alesul lui Dumnezeu 2. David. membru al Bisericii. Micul creştin în biserică 2. Ioanichie. Magdan. Duna. sfinţirea bisericii. Carte de rugăciuni 6. Muntele Sinai. Zoe. învieri făcute de Mântuitorul. serbări religioase. Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2.

Din an în an etc. Doamne 3 3. Versul Preacuratei. Ectenia mică.Clasele I . Nicolae Lungu. “Cele două surori”) 14. “Cine vede”. Crucii Tale. “Stejarul”. Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. La Vifleem colo-n jos.. Colo-n sus şi mai în sus.a IV-a 14 .texte selectate pe temele de studiu 13. Vlahuţă. Timotei Popovici. Şebu. Mic catehism 15. “Măgarul”... Lăsaţi copiii să vină la Mine. Proloagele. Ghicitori creştine pentru copii 11. Câţi în Hristos.M. Sebastian. I-II. Praznic luminos.10. Colinde: Doamne. Sfinte Dumnezeule. vol. Ioana et al. Patericul (selectiv) 12. I. a Tale cuvinte. Audiţii muzicale 1. Aliluia. Ectenia mare. Mărire Ţie. Bucură-te. Milutinovici. Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox . Maică Preacurată. Maică sfântă. Rîureanu. “Ploaia”. Al. 2. Pr. Povestiri morale (“Dumnezeu”.

credinţei creştine botez. . ca părinte spiritual. rabdare. 2. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox . îndreptare .prezentarea generală a Sf Taine a Botezului .audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei. . a modului de adresare către un preot. dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez. etc. greşeală.plan dat sau compuneri libere pe teme religioase.alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date .spovedanie.C.ascultare. d de repetare alcătuirea de fişe de lucru.1 să-şi dezvolte vocabularul. Mântuitor.Taine la care au participat.descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni.exerciţii de descriere orală.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios . pereche.exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri. mod de manifestare a lui Dumnezeu .nuntă) . O. bunatate.lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin .discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor.utilizarea dicţionarelor. . acceptare etc .dialog pe baza învăţăturilor de credinţă . . 3. 1. a glosarelor. discutarea unor aspecte concrete : naşi. temele studiate . alegere duală.2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia.iertare. 2.învăţarea salutului .participarea la activităţi caritabile. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1. respect . cuminţenie.3 să prezinte importanţa iubirii ca . 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2. . utilizând .CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date.exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse. . a listelor de termeni. porunca mântuitoare.1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului .a IV-a 15 .ca poruncă dumnezeiască . milostenie. .C.Clasele I . .sumară . O.împărtăşanie.exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1. iubire creştină.dialog pe tema necesitatii iubirii .rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche.(cu ajutorul profesorului) a unor Sf.C. intrebare structurată.

venirea Mântuitorului . adevărat .rezolvarea de texte lacunare. . în succesiune logică.lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale.4 Religie – Cultul ortodox . să-L descrie pe Domnul nostru Iisus .exerciţii de citire. de itemi pereche.relatarea.exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră. a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului. .etc. să cunoască Decalogul şi să aplice .3.exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere .prezentarea principalelor profeţii mesianice. . să cunoască.a IV-a 16 .1 să explice rolul profeţilor Vechiului . evenimentele din viaţa .2 3.Clasele I .discuţii . .3 3. memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci.repovestirea textului lecturat. 3. transcriere. .exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului.lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului.discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament.

înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5. Profetul Ilie 2.1 să argumenteze rolul respectării .exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană.discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4.exerciţii de autocunoaştere prin dialog.1 să compare tipuri de comportament . . . indiferent de credinţa fiecăruia. . Iisus Hristos. . Profetul Daniel III. 4.exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni.exerciţii de dialog pe tema dată. Despre credinţa creştină 1. Învierea Domnului 5. CONŢINUTURI CLASA A IV-A I. . . Intrarea Domnului în Ierusalim 2. Cum devenim creştini 3. argumentarea opţiunilor. poruncilor divine pentru mântuire . biserici care au ca protectori.jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns.lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral.mici studii de caz. 4.exerciţii de identificare şi descriere. 5. Educarea atitudinilor de acceptare. .lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor. .încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic.O. Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2. .argumentarea biblică. în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4. din vieţile sfinţilor.C. Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox . Patimile Domnului 4. Cum ne păstrăm sufletul curat II. .2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi . a vizând relaţiile cu semenii. pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni.3 O. . Modele de credinţă în Vechiul Testament 1.exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor. sfinţi. C.Clasele I .exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane. Cina cea de Taină 3.vizitarea de mănăstiri.discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă. Dumnezeu şi om 1.a IV-a 17 . .

Naşterea Domnului 2. Muntele Măslinilor. Antifonul II. Osana. Colindătorii 7. Iosif. I. Pilat. “Racii”. Porunci dumnezeieşti. Sfântul Ioan Iacob Românul .Înălţarea la Cer. Patimile. “Sămânţa de in”.. Marea poruncă a iubirii V. Tismana 5. Proloagele . Militaru. Şebu. scenete. Minunile Maicii Domnului 11. Învierea Domnului (colinde. Ap. Mare-i seara etc. Ioana et al. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1.. Zoe. Duna.6. Magdan. Iuda vânzătorul. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox . V.O.. profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei. Sebastian. Şt. Apărătoare Doamnă. Grigore. Trei crai de la răsărit. profeţii mesianice. Acatistier 4.. “Nu mă uita”. “Spicele de grâu”. Rîureanu. Îngroprea şi Învierea Domnului. Isus 9. Antologie de poezie religioasă 8. Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. serbări religioase. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3. Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. “Sticletele”. 2. Carte de rugăciuni 6. Mica Biblie 3. Înălţarea la cer IV. Cina cea de Taină.selectiv 14. Intrarea Domnului în Ierusalim. Sfinţii. arhiereii Vechiului şi Noului Testament. Hristos a înviat! 12. N. Muntele Carmel. Baal. Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. “Comoara”. mironosiţe. Milutinovici. Antifonul I. prietenii copiilor 1. Decalog. Măndiţă. trădarea lui Iuda. Petru şi Pavel. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2. Biblia 2. Colinde: Nouă azi ne-a răsărit. “Napii”) 15. Ghicitori creştine pentru copii 13.a IV-a 18 . Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1. Sf. Coşbuc. Fericirile. Lăsaţi copiii să vină la Mine. George.Clasele I . lecturi moral-religioase. giulgiu.. Alexandrescu. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa. Leon.M. “Ţarina”. Muntele Golgota. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2.

“Tropar din Canonul Floriilor”. Discul nr. în Patimile şi Învierea lui Iisus. Corul “Madrigal” 3. “Axion la duminica Floriilor”. 1. Corul “Madrigal” 4. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Colecţia Pr.Clasele I .3. 2. II. Prea Sfântă Născătoare”.a IV-a 19 . Chirescu. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1. “O. “Prohodul Domnului “. în Patimile şi Învierea lui Iisus. Corul de cameră “Madrigal” 2. Caseta nr. Vasile Stanciu. Caseta nr. Măicuţă sfântă. D. Moldova şi Transilvania. Colinde. în Documente ale culturii vocale în Muntenia.

Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. evenimente biblice. eficientă a unui vocabular religios minimal. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian . în situaţii variate. S5. Utilizarea corectă. Identificarea virtuţilor creştine. evenimente biblice. prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume . fapte. în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1. tradiţii religioase.în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase.a IV-a 20 .Clasele I . situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. S6. situaţii de viaţă. S2.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. a normelor de comportament creştin. Educarea atitudinilor de acceptare. Religie – Cultul ortodox . a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. cu termeni specifici . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4. 3. S3. Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă. Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente. Aplicarea.