Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a, a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară.obiectiv major al disciplinei. Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. cît mai eficient. partea educativă a fiecărui demers didactic . urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate. pe deplin. în vederea realizării obiectivelor prevăzute. pentru fiecare obiectiv de referinţă.de a sistematiza . Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare. Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare. repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza . Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar. la sfârşitul ciclului gimnazial.de referinţă. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. Unităţile de conţinut sunt organizate tematic. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. în calitatea lor de standarde naţionale. în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV. elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile. la sfârşitul învățământului primar. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât. Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 .Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă .

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3.OBIECTIVE CADRU 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 . Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5. Educarea atitudinilor de acceptare. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4.

audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate. 1. prin povestire orală. . a unor evenimente biblice prezentate de profesor.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea. observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1. dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. 3.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor. .dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi. măreţia acesteia. 1.C. 1. reproducerea. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2.C.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine .exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi. O.memorarea unor rugăciuni. O.exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice. Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor.Clasele I . Domnului .1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi . perfecţiunea.exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. 2.observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios. 3.a IV-a 4 . audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus.exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie.C.CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.2 să cunoască evenimente biblice . Religie – Cultul ortodox . .

proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora. Dumnezeu – Prietenul copiilor 3. O.rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii. 5. . serbări.1 să se implice în acţiuni comune cu pri. 4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a .prezentarea icoanei sfinţilor. 4. . Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1. Rugăciunea la ieşirea din clasă III.Clasele I . modele .exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci. concursuri pe teme religioase. de comportament creştin .C.2 să recunoască în faptele sfinţilor. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5. O. 4.. CONŢINUTURI CLASA I I. religii sau confesiuni.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4.exerciţii de caracterizare a unui bun creştin. Semnul Sfintei Cruci II. Prima oră de Religie a micului creştin 2.organizarea de jocuri de rol.învăţarea de colinde şi cântece religioase.organizarea de jocuri. Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox . Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1.dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie..3 să respecte regulile de comportament mo.povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi. credinţei prin gesturi liturgice .3. Rugăciunea la intrarea în clasă 2.C. . vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici. . .1 să identifice faptele bune şi principalele .organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine. 4. Educarea atitudinilor de acceptare.a IV-a 5 . Despre credinţa creştină 1.povestirea unor fapte bune.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare.

Marin Constantin. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. “Vremea bună”. Ioachim şi Sfânta Ana. Povestiri morale (“Cine vede”. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3. Naşterea Domnului. Timotei Popovici. Nicolae. Emil. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Măndiţă. 8.M. Sfinţii. “Colinde şi cântări de Crăciun”. 7. Măndiţă. Fiul lui Dumnezeu 1. Biblia pentru copii Chemarea credinţei. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. rai. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici. sărbătoare. Aş vrea să fiu Magdan. Am plecat să colindăm 2.Clasele I . duminica (ziua Domnului). 2. Elena. 6. biserică. Betleem. “Căţelul”. înger. Maica Domnului. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. Eva.. “Pomişorul”. craii de la Răsărit. Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2. Sus la poarta raiului.. “Hristos a înviat”. Stelian. în “Astăzi S-a născut Hristos”. Naşterea Domnului 3. Fecioara Maria. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. amin. 3. “Iarba preţioasă”. prietenii copiilor 1. Iisus Hristos. Sfânta Fecioară Maria 2. nu mai dormiţi. Gândăcelul Gârleanu. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3. “Dovleacul şi ghinda”. Trei păstori. smirnă şi tămâie. Dumnezeu şi copiii 1. închinarea magilor. Dumnezeu. Nazaret. serbări religioase. Dumnezeu iubeşte copiii 2. Sf. Al.2. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. Domnul Iisus Hristos. boieri. 4. Copilăria lui Iisus V. facerea lumii. aur. creştin.a IV-a 6 . Biblia ilustrată. Biblia sau Sfânta Scriptură. Sus. Ioana et al. cruce (semnul Sfintei cruci). Dreptul Iosif. Sf. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. apostol sau ucenic. Teodor Balş. 5. rugăciunea. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. I. Sf. credinţa creştină. Leon. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. Steaua sus răsare. 9. Naşterea Domnului 2. Învierea Domnului (colinde. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. scenete. fapte bune. lecturi moral-religioase. Podoleanu. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1.“Cântec de primăvară”. facerea omului. Dumnezeu l-a făcut pe om IV.

exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu.enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică.exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite. 1.C. 2.rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală.CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. 7 Religie – Cultul ortodox .discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta. . .exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică .3 să cunoască faptul că rugăciunea .vizite la biserici. . .a IV-a . .1 să enumere si sa descrie situaţii din .exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta.observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O. pe baza contextului în care sunt folosiţi. Dumnezeu faţă de lume . . .memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei. . .2 să utilizeze corect termenii religioşi .relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume.observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1.exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate.exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute. este o formă de manifestare a iubirii .exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date .exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos.C.Clasele I .exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire. .exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase. . 1. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. . 2. .1 să explice înţelesul unor termeni .

oral.recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral. 3. a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate. unora faţă de ceilalţi .a IV-a 8 . ruga .4 să identifice. . momente . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. . pe baza analizei relaţiei .participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale . modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3. 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.C. texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice. . 4. Educarea atitudinilor de acceptare.Clasele I .exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate.alcătuirea.exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator.povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora. pentru venirea fiului Său .2 să povestească. cu ajutorul profesorului.1 să descrie principalele calităţi ale unui . O.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii. cu ajutorul profesorului. .2 să-şi formeze deprinderea de a se . 3. 4.C. 3.1 să precizeze evenimente şi persoane .O.alcătuirea. .3 să participe la manifestările .scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice. oral.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox . O. . a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate.C. cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament.redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului.exersarea rugăciunii în comun.exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile. 5. . 4.dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate.învăţarea unor rugăciuni.învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde. în familie şi Biserică/ părinţi-copii.exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor. oral.exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase.

audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam.1 să manifeste atenţie. Botezul Domnului.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. Nain. Moise. Canaan. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur - 5. Dumitru. Egipt. israeliteni. Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3. datorie . popor ales. evrei. T. Pescuirea minunată 2. colegi. Iosif. Iubirea copiilor faţă de părinţi 4. iubire creştină. prietenii copiilor 1. serbări religioase.Clasele I . Învierea Domnului (colinde. Călugăr. jertfă. Minunile Mântuitorului 1. Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. familie creştină. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Dumnezeu iubeşte lumea II. Iubirea părinţilor faţă de copii 3. Casa lui Dumnezeu . Familia 1. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Să ne ajutăm unii pe alţii! VI. Sarra.5. Iordan. Naşterea Domnului 2. Iacob. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude. Isaac. faraon. Sf. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Sfinţii.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2. credinţă.Cuvioasa Filofteia . Despre credinţa creştină 1. putiu. Ioan Botezătorul.biserica 2. Familia . vecini. Sf. Castrişanu. Modele de comportament 1. Mica Biblie 2. mântuire.. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă. Avraam – răsplata credinţei 2. Rugăciunea micului creştin III.a IV-a 9 . Sfat bun! 2. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei. Iosif si fraţii săi IV.. scenete.dar al lui Dumnezeu 2. lecturi moral-religioase. Rugăciunea mamei 3. Învierea fiului văduvei din Nain V.

Magdan. Moshu. “Fiii neguţătorului”.. Ghicitori creştine pentru copii 8. George.. Lavsaicon (selectiv) 10. ce veste minunată. Coşbuc. Proloagele (selectiv) 12. Colinde: Iată. Veniţi astăzi credincioşi. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Viflaime. “Calul furat”. Milutinovici. Patericul (selectiv) 11. vin colindători. Coborât-a coborât 2.. Ioana et al. Zoe.Clasele I . Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Muştele şi păianjenii”. Paladie. Ţie. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5. Colinde interpretate de coruri ale copiilor. Religie – Cultul ortodox . Leon. Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9. Duna. “Cele trei surori”. Chemarea credinţei.4.M. “Colinde şi cântări de Crăciun”. în Astăzi S-a născut Hristos. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”.a IV-a 10 . I. Doamne2 Audiţii muzicale 1. O. Rîureanu. Corul de cameră “Madrigal” 2. Mama 6. Viflaime. Ectenia cererilor. I.

Clasele I . 1. (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte.exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios. mesaje religioase) religios 1. .să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3.exerciţii (orale). mai importantă carte a creştinilor şi . . .observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea .răsfoirea Bibliei. . de prezentare a portretelor marilor personaje.3 2.exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana.exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice . cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .) sau a unui plan de idei. imagini.exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi .CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. numirea parţilor. modele biblice morale cu ajutorul profesorului.1 2. să manifeste interes pentru lecturarea .3 O. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: . O.2 2.exerciţii de dialog pe o tema dată. .1 3. .audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru.C. .audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei .C.2 1.exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături.exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie.1 1.lecturarea unor texte biblice reprezentative.C.2 să rostească conştient rugăciunile studiate Religie – Cultul ortodox . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.a IV-a 11 . 2. 3.

Educarea atitudinilor de acceptare. exerciţii de dialog privind minunile.exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice.C.C.exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup. discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini. 5. biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament. 5.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi.Clasele I . O.discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin.3.4 să sesizeze subiectul (natura .a IV-a 12 .omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să .discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor.3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3.1 5.1 4. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în . virtuţi ale sfinţilor . să precizeze căi personale de . să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor. exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete. 4. să formuleze aprecieri asupra . observarea icoanelor unor sfinţi.2 * Religie – Cultul ortodox .lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe. cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup.3 O.5 vizitarea bisericii din parohie.să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană . exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor. 4. prezentarea calendarului creştin ortodox. creştinilor la sfintele slujbe . .2 4. exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora. exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni.

Sf. Nicodim. Mica Biblie 3. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1.texte selective 4. Daniel Sihastru 5. Regele David 3. viţelul de aur. rege al poporului ales. Sf. învieri făcute de Mântuitorul. robia egipteană. Zoe. Fiul lui Dumnezeu 1. Ioan de la Neamţ (Hozevitul). prietenii copiilor 1. Învierea Domnului (colinde. Dimitrie cel Nou. David. Sfinţii. Saul. sfinţirea templului.a IV-a 13 . serbări religioase. Leon. Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. Ioanichie. ieşirea evreilor din Egipt. Măndiţă. Biblia sau Sfânta Scriptură II. încredere în Dumnezeu. sfinţirea bisericii. Personalităţi biblice 1. scenete. Carte de rugăciuni 6. Magdan. Bolintineanu. Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2. Biblia 2. Evangelie. Naşterea Domnului 2. Despre credinţa creştină 1. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V. membru al Bisericii. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Regele Solomon III. Învierea fiicei lui Iair IV. Muntele Sinai. Din nou la şcoală 2. Decalog. Potolirea furtunii pe mare 4. minuni asupra naturii. minune. Micul creştin în biserică 2. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia. Sfântu Andrei. asupra oamenilor . Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3. Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2. Duna. Goliat.Clasele I . Sf. Dimitrie. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . idol.CONŢINUTURI CLASA A III-A I. Poezii 8. Iisus Hristos.Parascheva . Sfintele slujbe ale Bisericii 3. Moise – alesul lui Dumnezeu 2. Patericul românesc . sfinţi români locali. lecturi moral-religioase. Bălan. Solomon. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Tablele Legii. Vechiul şi Noul Testament.

Bucură-te. Doamne 3 3. “Cine vede”. Audiţii muzicale 1. Rîureanu. Colo-n sus şi mai în sus.. I-II. Ectenia mică. Povestiri morale (“Dumnezeu”. Vlahuţă.a IV-a 14 . Al. “Cele două surori”) 14. “Măgarul”. Versul Preacuratei. Proloagele. La Vifleem colo-n jos. Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox . Sfinte Dumnezeule. Timotei Popovici..Clasele I . Patericul (selectiv) 12. Ioana et al. I. Ghicitori creştine pentru copii 11.M. Sebastian. Ectenia mare. Mărire Ţie. “Stejarul”. Pr. Din an în an etc.texte selectate pe temele de studiu 13.10. Colinde: Doamne. Praznic luminos. Maică Preacurată. Lăsaţi copiii să vină la Mine. vol.. Şebu. Nicolae Lungu. a Tale cuvinte. Maică sfântă. Aliluia. Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Milutinovici. 2. “Ploaia”. Mic catehism 15. Crucii Tale. Câţi în Hristos.

alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date .CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. greşeală.participarea la activităţi caritabile. a listelor de termeni. discutarea unor aspecte concrete : naşi. 1.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios .1 să-şi dezvolte vocabularul.împărtăşanie.Taine la care au participat.C. . credinţei creştine botez.exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1.utilizarea dicţionarelor. .dialog pe baza învăţăturilor de credinţă . . temele studiate . .spovedanie.2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia. alegere duală. dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez. porunca mântuitoare. .sumară . intrebare structurată. .(cu ajutorul profesorului) a unor Sf. 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2.3 să prezinte importanţa iubirii ca .Clasele I . 2.lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin . . d de repetare alcătuirea de fişe de lucru.exerciţii de descriere orală.ca poruncă dumnezeiască .C.audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei. bunatate.ascultare. îndreptare .plan dat sau compuneri libere pe teme religioase. . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. mod de manifestare a lui Dumnezeu .învăţarea salutului . acceptare etc .C. etc. cuminţenie.rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche. a glosarelor.nuntă) . milostenie. Mântuitor. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox . respect .a IV-a 15 .prezentarea generală a Sf Taine a Botezului . iubire creştină.dialog pe tema necesitatii iubirii . a modului de adresare către un preot. pereche.iertare.exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1. 3. O.1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului .descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni.exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri. O. rabdare.discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor. ca părinte spiritual. utilizând . 1.

memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci.4 Religie – Cultul ortodox . . . să-L descrie pe Domnul nostru Iisus .discuţii . evenimentele din viaţa . în succesiune logică.exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră. .a IV-a 16 .3.exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului.lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale. venirea Mântuitorului . a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului. 3.prezentarea principalelor profeţii mesianice. transcriere.etc.relatarea. . de itemi pereche.Clasele I . să cunoască.exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere .discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament.1 să explice rolul profeţilor Vechiului . adevărat .rezolvarea de texte lacunare.lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului.3 3. să cunoască Decalogul şi să aplice .repovestirea textului lecturat.exerciţii de citire. .2 3.

argumentarea biblică. .2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi . Despre credinţa creştină 1. 4. . .discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă. .exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană.O.exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane. argumentarea opţiunilor. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5. Dumnezeu şi om 1.a IV-a 17 . .exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni. biserici care au ca protectori.vizitarea de mănăstiri. . Profetul Daniel III.C.1 să compare tipuri de comportament . . .exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor. Patimile Domnului 4. pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni. Educarea atitudinilor de acceptare. . sfinţi. . . Cina cea de Taină 3. indiferent de credinţa fiecăruia. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4. în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4.discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios.exerciţii de dialog pe tema dată. 5.3 O. Intrarea Domnului în Ierusalim 2. Profetul Ilie 2. Învierea Domnului 5.1 să argumenteze rolul respectării . din vieţile sfinţilor. Cum ne păstrăm sufletul curat II.exerciţii de identificare şi descriere. 4. Modele de credinţă în Vechiul Testament 1.încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic. Cum devenim creştini 3. . CONŢINUTURI CLASA A IV-A I. Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2. C.lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral. poruncilor divine pentru mântuire .exerciţii de autocunoaştere prin dialog.lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor. a vizând relaţiile cu semenii.Clasele I .mici studii de caz. Iisus Hristos.jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns. Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox .

Mare-i seara etc. Petru şi Pavel. serbări religioase. Duna. Mica Biblie 3. Zoe. Fericirile.6. Tismana 5. Măndiţă. Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. 2. “Comoara”. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. Sfinţii. Rîureanu. Trei crai de la răsărit. Antifonul II. Magdan. Grigore.. Sfântul Ioan Iacob Românul . George. mironosiţe.a IV-a 18 . Coşbuc. “Spicele de grâu”. Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1.O. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox . Antifonul I.Înălţarea la Cer. I. Osana. Cina cea de Taină. Biblia 2. “Ţarina”. “Sticletele”. Patimile. Minunile Maicii Domnului 11. Iosif. Şebu. Milutinovici. Militaru.. Marea poruncă a iubirii V. Isus 9. Lăsaţi copiii să vină la Mine. Alexandrescu. arhiereii Vechiului şi Noului Testament. Carte de rugăciuni 6. V. Muntele Golgota. Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Ghicitori creştine pentru copii 13. Sf. Naşterea Domnului 2. Iuda vânzătorul. Colinde: Nouă azi ne-a răsărit. Apărătoare Doamnă. profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2. Muntele Carmel. Ap. Şt. “Nu mă uita”. scenete. Pilat. lecturi moral-religioase. profeţii mesianice. trădarea lui Iuda. Învierea Domnului (colinde. Sebastian. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa. “Napii”) 15. Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Decalog. prietenii copiilor 1. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2.Clasele I . Proloagele . Înălţarea la cer IV. “Racii”. giulgiu.M.. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. “Sămânţa de in”. Colindătorii 7. Muntele Măslinilor. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Baal.selectiv 14.. Porunci dumnezeieşti.. Leon. N. Ioana et al. Îngroprea şi Învierea Domnului. Intrarea Domnului în Ierusalim. Hristos a înviat! 12. Antologie de poezie religioasă 8. Acatistier 4.

3. Corul de cameră “Madrigal” 2. D. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Corul “Madrigal” 4. Caseta nr. Corul “Madrigal” 3. “Axion la duminica Floriilor”. în Patimile şi Învierea lui Iisus. Colecţia Pr. Măicuţă sfântă. Discul nr. 1. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1. Prea Sfântă Născătoare”. în Documente ale culturii vocale în Muntenia. “Tropar din Canonul Floriilor”. Colinde. Chirescu. Vasile Stanciu. “O. în Patimile şi Învierea lui Iisus. “Prohodul Domnului “.a IV-a 19 .Clasele I . Moldova şi Transilvania. 2. Caseta nr. II.

Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe. tradiţii religioase.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii. eficientă a unui vocabular religios minimal. S2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice. evenimente biblice.Clasele I . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. S3. a normelor de comportament creştin. Aplicarea. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian . 3. situaţii de viaţă. evenimente biblice. S5. Utilizarea corectă. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1. a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. fapte. Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente. prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume . Identificarea virtuţilor creştine. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4. Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă. Educarea atitudinilor de acceptare. în situaţii variate. S6.în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase. Religie – Cultul ortodox .a IV-a 20 . cu termeni specifici .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful