Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a, a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

la sfârşitul ciclului gimnazial. pe deplin.de referinţă. în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV. cît mai eficient. Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 . Unităţile de conţinut sunt organizate tematic. partea educativă a fiecărui demers didactic . de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. în calitatea lor de standarde naţionale. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile. Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare. în vederea realizării obiectivelor prevăzute.de a sistematiza . adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza . urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate. Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute. Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare.obiectiv major al disciplinei. pentru fiecare obiectiv de referinţă. elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât. Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar.Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă . la sfârşitul învățământului primar. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate.

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5. Educarea atitudinilor de acceptare. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 .OBIECTIVE CADRU 1.

.C.C.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor. 1.memorarea unor rugăciuni. perfecţiunea.observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios. 3. . .exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie.Clasele I . 1.audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate.dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2. O. Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor.2 să cunoască evenimente biblice .exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi. 2. 3. Domnului . 1.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1. observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii. O.a IV-a 4 . Religie – Cultul ortodox .exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi.CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. a unor evenimente biblice prezentate de profesor. .1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi .exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice.C. audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus. reproducerea. prin povestire orală. dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine . măreţia acesteia.

povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi.1 să identifice faptele bune şi principalele .organizarea de jocuri.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci.. O. Dumnezeu – Prietenul copiilor 3.. 5. concursuri pe teme religioase. .Clasele I . proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora. 4.2 să recunoască în faptele sfinţilor. Prima oră de Religie a micului creştin 2.organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine.C.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii. Despre credinţa creştină 1. modele . . Semnul Sfintei Cruci II.1 să se implice în acţiuni comune cu pri.rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii. Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox . credinţei prin gesturi liturgice .povestirea unor fapte bune.prezentarea icoanei sfinţilor. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5. Rugăciunea la ieşirea din clasă III. .C. de comportament creştin . . serbări.organizarea de jocuri de rol.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4.învăţarea de colinde şi cântece religioase. 4. religii sau confesiuni. Educarea atitudinilor de acceptare. Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1. CONŢINUTURI CLASA I I.exerciţii de caracterizare a unui bun creştin. vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici.dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie.a IV-a 5 .4 să-şi însuşească moduri de manifestare a . . O. Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1. 4. Rugăciunea la intrarea în clasă 2.3. 4.3 să respecte regulile de comportament mo.

Aş vrea să fiu Magdan. 4. 6. Ioana et al. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3. Povestiri morale (“Cine vede”. Stelian. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Biblia pentru copii Chemarea credinţei. Măndiţă. “Dovleacul şi ghinda”. facerea lumii. Al. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. “Vremea bună”. “Iarba preţioasă”. Ioachim şi Sfânta Ana. Învierea Domnului (colinde. Dumnezeu iubeşte copiii 2. rai.“Cântec de primăvară”. Biblia sau Sfânta Scriptură. Dreptul Iosif. Biblia ilustrată..2. “Căţelul”. duminica (ziua Domnului). în “Astăzi S-a născut Hristos”. serbări religioase. Betleem. 3. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. Sus. 8. “Pomişorul”. Naşterea Domnului 3. Timotei Popovici. Sus la poarta raiului. craii de la Răsărit. Sf. Sfânta Fecioară Maria 2. Elena. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3. nu mai dormiţi. Dumnezeu. Steaua sus răsare. rugăciunea. prietenii copiilor 1. Sf. Dumnezeu şi copiii 1.a IV-a 6 . 9. 2. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. Maica Domnului. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. Iisus Hristos. “Colinde şi cântări de Crăciun”. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici. Sfinţii. Podoleanu. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. Emil. I. sărbătoare. Marin Constantin. Trei păstori. Fiul lui Dumnezeu 1. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1. aur. biserică. fapte bune. înger. facerea omului. amin. Naşterea Domnului 2. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. 5. Dumnezeu l-a făcut pe om IV.Clasele I . Copilăria lui Iisus V. apostol sau ucenic. Am plecat să colindăm 2. Măndiţă. scenete. Sf. cruce (semnul Sfintei cruci). smirnă şi tămâie. Domnul Iisus Hristos. Gândăcelul Gârleanu.. Naşterea Domnului. Teodor Balş. închinarea magilor. Nicolae.M. Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Fecioara Maria. Nazaret. Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. Leon. lecturi moral-religioase. credinţa creştină. boieri. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2. “Hristos a înviat”. Eva. creştin. 7.

observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O.exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire.exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute. . 2.C. 1.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date .exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi.a IV-a . 1. . 7 Religie – Cultul ortodox . . . . . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu.CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. .vizite la biserici.exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate.rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală.Clasele I . Dumnezeu faţă de lume .exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi. . 2.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică .relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume.1 să explice înţelesul unor termeni . pe baza contextului în care sunt folosiţi.3 să cunoască faptul că rugăciunea . este o formă de manifestare a iubirii .observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1.exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite. .1 să enumere si sa descrie situaţii din .exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase.C.enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică. .memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei.exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos.discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta.2 să utilizeze corect termenii religioşi . .exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta. . .

a IV-a 8 . 4. . oral.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii. în familie şi Biserică/ părinţi-copii.2 să povestească.participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane.exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile. . unora faţă de ceilalţi .redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului. cu ajutorul profesorului.scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice. .recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral. .exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator.C.3 să participe la manifestările .exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate.2 să-şi formeze deprinderea de a se .C.O.povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora. pentru venirea fiului Său .învăţarea unor rugăciuni.exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase.C.exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor.1 să descrie principalele calităţi ale unui . 3. ruga . momente . 3. 3. . texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice. a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate. O. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.4 să identifice.alcătuirea. 5. pe baza analizei relaţiei . modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile . cu ajutorul profesorului. O.1 să precizeze evenimente şi persoane .3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. 4. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox . . oral. 4. 4. oral.exersarea rugăciunii în comun.Clasele I . .alcătuirea. Educarea atitudinilor de acceptare.învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde. a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate.dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate. cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament.

Minunile Mântuitorului 1. Iosif si fraţii săi IV. popor ales. Canaan. vecini. scenete.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. putiu. Botezul Domnului. Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. lecturi moral-religioase. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Iosif. Sf. Modele de comportament 1. Dumitru. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam. Ioan Botezătorul. Dumnezeu iubeşte lumea II. datorie . familie creştină. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude. credinţă.. serbări religioase. jertfă. Călugăr. mântuire. T. Iordan. Învierea fiului văduvei din Nain V. Pescuirea minunată 2. Sarra. Familia 1. colegi. faraon. Mica Biblie 2.1 să manifeste atenţie.Clasele I . Castrişanu.biserica 2. Iubirea părinţilor faţă de copii 3.5. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Rugăciunea mamei 3. Sf. Isaac. evrei. Rugăciunea micului creştin III. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă. Iubirea copiilor faţă de părinţi 4.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare. Învierea Domnului (colinde. Nain. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1.Cuvioasa Filofteia . israeliteni. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2.dar al lui Dumnezeu 2. Despre credinţa creştină 1. Sfat bun! 2. Egipt. Să ne ajutăm unii pe alţii! VI. Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3. Avraam – răsplata credinţei 2.a IV-a 9 .. Casa lui Dumnezeu . Iacob. Moise. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur - 5. Familia . prietenii copiilor 1. Sfinţii. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei. Naşterea Domnului 2. iubire creştină.

“Cele trei surori”. Duna. ce veste minunată. “Calul furat”.. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9. Colinde: Iată. Patericul (selectiv) 11. Moshu.a IV-a 10 . Ectenia cererilor. Coşbuc. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Magdan. Mama 6. în Astăzi S-a născut Hristos.. Milutinovici.. Proloagele (selectiv) 12. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5. George. I. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10. Corul de cameră “Madrigal” 2. Coborât-a coborât 2. Paladie. I. Muştele şi păianjenii”. Religie – Cultul ortodox . Colinde interpretate de coruri ale copiilor. Ţie. Viflaime.4. Viflaime.Clasele I . vin colindători. “Colinde şi cântări de Crăciun”. Ioana et al. Rîureanu.M. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”. Veniţi astăzi credincioşi. Doamne2 Audiţii muzicale 1. Lavsaicon (selectiv) 10. Ghicitori creştine pentru copii 8. Leon. O. Zoe. “Fiii neguţătorului”. Chemarea credinţei.

3 2. .exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie. mesaje religioase) religios 1. .2 2.exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi .lecturarea unor texte biblice reprezentative. .2 1.răsfoirea Bibliei. cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: . . . numirea parţilor.audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru.observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios . 1.exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice . mai importantă carte a creştinilor şi .1 1.2 să rostească conştient rugăciunile studiate Religie – Cultul ortodox . să manifeste interes pentru lecturarea . imagini. modele biblice morale cu ajutorul profesorului.3 O.exerciţii de dialog pe o tema dată. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături. de prezentare a portretelor marilor personaje.să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3.C. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte.a IV-a 11 .) sau a unui plan de idei.exerciţii (orale).1 2. (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .C.1 3.audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei .C.Clasele I .exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana. . 2. .exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios. O.CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. 3.

1 5.2 4.2 * Religie – Cultul ortodox . exerciţii de dialog privind minunile. observarea icoanelor unor sfinţi.discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor.omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3.să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană . exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni. cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup. 4.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi. Educarea atitudinilor de acceptare. discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini. biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament. să precizeze căi personale de . O. 5.1 4.exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup.3. exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora.4 să sesizeze subiectul (natura .discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin. 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să . prezentarea calendarului creştin ortodox.exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice.lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe.5 vizitarea bisericii din parohie. virtuţi ale sfinţilor .C. să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor.3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3.C. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi. 5.Clasele I . . exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor. exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete. creştinilor la sfintele slujbe . să formuleze aprecieri asupra .3 O. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în .a IV-a 12 .

idol.CONŢINUTURI CLASA A III-A I. Dimitrie cel Nou. Regele Solomon III. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V. Despre credinţa creştină 1. Sfintele slujbe ale Bisericii 3. Biblia 2. Patericul românesc . Fiul lui Dumnezeu 1. Nicodim. Ioanichie. scenete. David. Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2. Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3. Poezii 8. Leon. ieşirea evreilor din Egipt. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . sfinţi români locali.texte selective 4. Evangelie. asupra oamenilor . serbări religioase. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Din nou la şcoală 2. Goliat.Clasele I . Sfântu Andrei. Ioan de la Neamţ (Hozevitul). învieri făcute de Mântuitorul. Învierea fiicei lui Iair IV. Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. rege al poporului ales. Carte de rugăciuni 6. Decalog. Bolintineanu. Iisus Hristos. Duna.a IV-a 13 . lecturi moral-religioase. Tablele Legii. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. Naşterea Domnului 2. Dimitrie. Vechiul şi Noul Testament. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia. Sf.Parascheva . Potolirea furtunii pe mare 4. Sf. Personalităţi biblice 1. Bălan. Muntele Sinai. prietenii copiilor 1. robia egipteană. Regele David 3. Saul. viţelul de aur. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2. minune. Magdan. Solomon. Daniel Sihastru 5. membru al Bisericii. Mica Biblie 3. încredere în Dumnezeu. Micul creştin în biserică 2. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. Sfinţii. Măndiţă. Zoe. Biblia sau Sfânta Scriptură II. Moise – alesul lui Dumnezeu 2. sfinţirea templului. Învierea Domnului (colinde. Sf. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. minuni asupra naturii. sfinţirea bisericii.

Şebu.. Al. Vlahuţă. “Ploaia”. Versul Preacuratei. La Vifleem colo-n jos. Mic catehism 15. “Cele două surori”) 14. Povestiri morale (“Dumnezeu”.texte selectate pe temele de studiu 13.a IV-a 14 . Maică sfântă. Praznic luminos. Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox . vol. Timotei Popovici. Colinde: Doamne. Pr. a Tale cuvinte. Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Crucii Tale. I. Milutinovici. Doamne 3 3. Colo-n sus şi mai în sus. Din an în an etc. Ectenia mare. Ioana et al. Nicolae Lungu. Lăsaţi copiii să vină la Mine.Clasele I . 2. Bucură-te.. Ectenia mică. Câţi în Hristos. Mărire Ţie. “Cine vede”. Maică Preacurată. Sfinte Dumnezeule.10.. I-II. Audiţii muzicale 1. Patericul (selectiv) 12. Aliluia. Ghicitori creştine pentru copii 11. Rîureanu. Sebastian. Proloagele. “Măgarul”.M. “Stejarul”.

C. alegere duală.rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche.1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului .nuntă) . îndreptare .ca poruncă dumnezeiască .1 să-şi dezvolte vocabularul. 3.ascultare. credinţei creştine botez.învăţarea salutului .descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. O. .C. acceptare etc .iertare. 1. 1.Taine la care au participat.exerciţii de descriere orală. porunca mântuitoare.a IV-a 15 . intrebare structurată.prezentarea generală a Sf Taine a Botezului .C. a glosarelor. a modului de adresare către un preot.CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. .exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2. .lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin .sumară .Clasele I . . dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez. etc.împărtăşanie. a listelor de termeni. bunatate. rabdare.exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1. . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox . greşeală. mod de manifestare a lui Dumnezeu . iubire creştină. ca părinte spiritual.exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date.spovedanie. temele studiate .2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia. respect .participarea la activităţi caritabile. . discutarea unor aspecte concrete : naşi.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios . Mântuitor.audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei. pereche. cuminţenie. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1.dialog pe tema necesitatii iubirii . O.3 să prezinte importanţa iubirii ca . utilizând . 2.plan dat sau compuneri libere pe teme religioase.dialog pe baza învăţăturilor de credinţă . .(cu ajutorul profesorului) a unor Sf.utilizarea dicţionarelor.discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor.alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date . d de repetare alcătuirea de fişe de lucru. milostenie. . 2.

etc. venirea Mântuitorului .relatarea.lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului.discuţii .exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră. 3.prezentarea principalelor profeţii mesianice.3. . a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului.rezolvarea de texte lacunare. adevărat . evenimentele din viaţa .4 Religie – Cultul ortodox . .a IV-a 16 . transcriere. să cunoască Decalogul şi să aplice . memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci. de itemi pereche.Clasele I .1 să explice rolul profeţilor Vechiului . în succesiune logică.2 3.3 3.exerciţii de citire. .exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului.exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere . să cunoască.repovestirea textului lecturat. . . să-L descrie pe Domnul nostru Iisus .discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament.lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale.

indiferent de credinţa fiecăruia. Intrarea Domnului în Ierusalim 2. Despre credinţa creştină 1.exerciţii de identificare şi descriere.încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic. Iisus Hristos. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4. .lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral.Clasele I .1 să compare tipuri de comportament . biserici care au ca protectori. Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox . Dumnezeu şi om 1. a vizând relaţiile cu semenii. 4.argumentarea biblică.2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi . argumentarea opţiunilor.jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns. 5.discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios.a IV-a 17 . .3 O.C. . . .O. Patimile Domnului 4. C.discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă.mici studii de caz. Învierea Domnului 5.exerciţii de dialog pe tema dată. CONŢINUTURI CLASA A IV-A I. . . pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni. Cum devenim creştini 3.exerciţii de autocunoaştere prin dialog. Educarea atitudinilor de acceptare. Profetul Daniel III. . Profetul Ilie 2. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5. . sfinţi. 4.exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor.exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni. Cum ne păstrăm sufletul curat II.1 să argumenteze rolul respectării . Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2. Cina cea de Taină 3. . poruncilor divine pentru mântuire . .lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor.exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană. din vieţile sfinţilor.vizitarea de mănăstiri. în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4.exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane. . Modele de credinţă în Vechiul Testament 1.

Şt. Petru şi Pavel. I. Cina cea de Taină. George. Muntele Carmel. “Napii”) 15. “Spicele de grâu”. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Hristos a înviat! 12. Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa. Sfântul Ioan Iacob Românul . Fericirile. 2. Măndiţă. Coşbuc.Clasele I .. “Racii”. profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei. Pilat.. Milutinovici. Muntele Golgota. “Nu mă uita”. Duna. Grigore. Alexandrescu. Zoe. Decalog. Iuda vânzătorul.O. Carte de rugăciuni 6.a IV-a 18 . Militaru. Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. Naşterea Domnului 2. Rîureanu. Colinde: Nouă azi ne-a răsărit. Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Antifonul I. Intrarea Domnului în Ierusalim. Leon.Înălţarea la Cer. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox . Proloagele . Acatistier 4. profeţii mesianice. Tismana 5. “Comoara”. Şebu. giulgiu. Înălţarea la cer IV. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2. Apărătoare Doamnă. Lăsaţi copiii să vină la Mine... “Sămânţa de in”.. Ap. Sfinţii. N. Osana. lecturi moral-religioase. Porunci dumnezeieşti. Muntele Măslinilor. Mica Biblie 3. V. trădarea lui Iuda. mironosiţe. Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Magdan. Antologie de poezie religioasă 8. Baal. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2. Minunile Maicii Domnului 11. Antifonul II. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. Învierea Domnului (colinde. Trei crai de la răsărit. Iosif. Sebastian. Patimile. Colindătorii 7. Isus 9. scenete. Mare-i seara etc. Biblia 2. Sf. serbări religioase.M. “Ţarina”. arhiereii Vechiului şi Noului Testament. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3. Ghicitori creştine pentru copii 13.6.selectiv 14. Îngroprea şi Învierea Domnului. prietenii copiilor 1. Ioana et al. “Sticletele”. Marea poruncă a iubirii V.

Vasile Stanciu. Caseta nr. “Axion la duminica Floriilor”. în Documente ale culturii vocale în Muntenia. “O. în Patimile şi Învierea lui Iisus. “Prohodul Domnului “. Moldova şi Transilvania. Corul de cameră “Madrigal” 2. Colinde. Caseta nr. D. Chirescu. Colecţia Pr. Măicuţă sfântă. 2. Corul “Madrigal” 3. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox .Clasele I . în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1. Discul nr. în Patimile şi Învierea lui Iisus. 1. II. Corul “Madrigal” 4.a IV-a 19 .3. “Tropar din Canonul Floriilor”. Prea Sfântă Născătoare”.

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente.a IV-a 20 . evenimente biblice. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1. Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe. 3. S2.Clasele I . în situaţii variate. prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume . S6. situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii. Utilizarea corectă. în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4.în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase. situaţii de viaţă. a normelor de comportament creştin. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian . evenimente biblice. Identificarea virtuţilor creştine. eficientă a unui vocabular religios minimal. Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă. tradiţii religioase. Educarea atitudinilor de acceptare. S5.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. Religie – Cultul ortodox . fapte. a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. cu termeni specifici . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Aplicarea. S3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful