Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a, a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse.de referinţă. Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare. cît mai eficient. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. la sfârşitul învățământului primar. partea educativă a fiecărui demers didactic . în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV.de a sistematiza . Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 . pe deplin. Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute. în calitatea lor de standarde naţionale. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare.Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă . cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. pentru fiecare obiectiv de referinţă. Unităţile de conţinut sunt organizate tematic. urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate. la sfârşitul ciclului gimnazial. în vederea realizării obiectivelor prevăzute. elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate.obiectiv major al disciplinei. Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar. repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza . Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare.

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Educarea atitudinilor de acceptare. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2.OBIECTIVE CADRU 1. Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5.

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2. 3. audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus.dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi.a IV-a 4 .1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. a unor evenimente biblice prezentate de profesor. .exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice. observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii. . Domnului .2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3. măreţia acesteia.C. perfecţiunea.C.Clasele I . O. . 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1. 1. .2 să cunoască evenimente biblice .3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor. 3.exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi. dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. prin povestire orală.audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea.memorarea unor rugăciuni.observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios. Religie – Cultul ortodox .1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi .CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.C.exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi. reproducerea. O. Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor. 1.exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie.

Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii.organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine. Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1. serbări. concursuri pe teme religioase.3 să respecte regulile de comportament mo.prezentarea icoanei sfinţilor. Despre credinţa creştină 1. Rugăciunea la ieşirea din clasă III.1 să se implice în acţiuni comune cu pri. Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox .rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii. . CONŢINUTURI CLASA I I. 4. 4. . Educarea atitudinilor de acceptare.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare. . 4.exerciţii de caracterizare a unui bun creştin.2 să recunoască în faptele sfinţilor.C. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5.dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie.C.povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi. 4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a .a IV-a 5 . Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1..organizarea de jocuri. Semnul Sfintei Cruci II. Dumnezeu – Prietenul copiilor 3. 5.povestirea unor fapte bune.. O. . credinţei prin gesturi liturgice .Clasele I . O.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci.învăţarea de colinde şi cântece religioase. vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici. religii sau confesiuni. Prima oră de Religie a micului creştin 2. Rugăciunea la intrarea în clasă 2.3.1 să identifice faptele bune şi principalele . . de comportament creştin .organizarea de jocuri de rol. modele . proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora.

2.. Naşterea Domnului 3. Fiul lui Dumnezeu 1.2. închinarea magilor. înger. Trei păstori. smirnă şi tămâie. Învierea Domnului (colinde. Sus. 9. prietenii copiilor 1. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. Nazaret. 5. Iisus Hristos. Gândăcelul Gârleanu. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1. duminica (ziua Domnului).a IV-a 6 . 4. apostol sau ucenic. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. nu mai dormiţi. Dreptul Iosif. 3. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3. Maica Domnului.“Cântec de primăvară”. rai. Leon. “Căţelul”. Ioana et al. 7. Sfinţii. amin. “Dovleacul şi ghinda”. lecturi moral-religioase. Dumnezeu. Sf. cruce (semnul Sfintei cruci)..Clasele I . Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. facerea lumii. Naşterea Domnului. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. I. Ioachim şi Sfânta Ana. Naşterea Domnului 2. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2. 6. aur. 8. Povestiri morale (“Cine vede”. “Vremea bună”. Steaua sus răsare. sărbătoare. Fecioara Maria. facerea omului. boieri. Măndiţă. Sf. Biblia sau Sfânta Scriptură.M. Biblia pentru copii Chemarea credinţei. Domnul Iisus Hristos. Marin Constantin. Podoleanu. fapte bune. “Iarba preţioasă”. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Al. Sf. credinţa creştină. “Colinde şi cântări de Crăciun”. Aş vrea să fiu Magdan. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. “Pomişorul”. scenete. Betleem. Copilăria lui Iisus V. Am plecat să colindăm 2. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3. biserică. Teodor Balş. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. serbări religioase. Elena. “Hristos a înviat”. Dumnezeu şi copiii 1. craii de la Răsărit. creştin. Măndiţă. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. Dumnezeu iubeşte copiii 2. Timotei Popovici. Eva. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici. în “Astăzi S-a născut Hristos”. Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2. Sfânta Fecioară Maria 2. Dumnezeu l-a făcut pe om IV. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. Stelian. Nicolae. Emil. rugăciunea. Sus la poarta raiului. Biblia ilustrată.

.rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală. este o formă de manifestare a iubirii . 2.a IV-a .1 să explice înţelesul unor termeni . . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. pe baza contextului în care sunt folosiţi.vizite la biserici. .2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică .exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume.2 să utilizeze corect termenii religioşi . .exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate. . 2. .1 să enumere si sa descrie situaţii din . . 1.exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite.exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta.exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.Clasele I .exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi.discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta.descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute.exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos.3 să cunoască faptul că rugăciunea .CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date .C. .C.observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O.relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume.enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică. 1.exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire. .observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1. Dumnezeu faţă de lume . . .exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase. . 7 Religie – Cultul ortodox . .memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei.

3. a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate.2 să povestească.scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice. . cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament.O.C. . cu ajutorul profesorului.participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin. .a IV-a 8 . . 5. .exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase.exersarea rugăciunii în comun.exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile. oral. modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile .1 să precizeze evenimente şi persoane . 4. a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate.exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator.4 să identifice. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. oral.exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate. Educarea atitudinilor de acceptare. .dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate. ruga .recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral. 4.2 să-şi formeze deprinderea de a se . 3. în familie şi Biserică/ părinţi-copii. unora faţă de ceilalţi .3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3. oral.redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului. cu ajutorul profesorului.învăţarea unor rugăciuni. . 3.C.Clasele I . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4. 4.povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora.alcătuirea. 4. pentru venirea fiului Său .1 să descrie principalele calităţi ale unui .exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor. texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox . O.învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde.alcătuirea.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii. momente .C. O.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane. pe baza analizei relaţiei .3 să participe la manifestările .

Dumitru. Familia . Să ne ajutăm unii pe alţii! VI. jertfă. Iacob.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare. Iubirea părinţilor faţă de copii 3. Minunile Mântuitorului 1. Iubirea copiilor faţă de părinţi 4. lecturi moral-religioase. Învierea fiului văduvei din Nain V. putiu. Pescuirea minunată 2. credinţă. Botezul Domnului..1 să manifeste atenţie. israeliteni. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3. Sf. Iordan. Rugăciunea mamei 3. Naşterea Domnului 2. Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. prietenii copiilor 1. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei. Modele de comportament 1. faraon. Rugăciunea micului creştin III.5. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2. Sarra. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam. Sf. Nain. Călugăr. Sfat bun! 2. Castrişanu. Avraam – răsplata credinţei 2. Sfinţii. evrei.biserica 2.Cuvioasa Filofteia . familie creştină. vecini. Despre credinţa creştină 1. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox . datorie .. Egipt. mântuire. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur - 5. Iosif. Moise. scenete.dar al lui Dumnezeu 2.Clasele I . Casa lui Dumnezeu . iubire creştină. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă. Familia 1. Iosif si fraţii săi IV. colegi. T. Canaan. Ioan Botezătorul. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude. Isaac. Dumnezeu iubeşte lumea II. popor ales. Învierea Domnului (colinde. serbări religioase. Mica Biblie 2.a IV-a 9 .

Patericul (selectiv) 11. Veniţi astăzi credincioşi. Zoe. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10. Milutinovici. Ioana et al..a IV-a 10 . Ghicitori creştine pentru copii 8.. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. “Calul furat”. Leon. Proloagele (selectiv) 12. Ectenia cererilor. Corul de cameră “Madrigal” 2. Rîureanu. în Astăzi S-a născut Hristos. I. ce veste minunată. I. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”.. Paladie. “Colinde şi cântări de Crăciun”. “Fiii neguţătorului”.Clasele I . Muştele şi păianjenii”. Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9. Duna. Coşbuc. Moshu. George. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Coborât-a coborât 2. Viflaime. Lavsaicon (selectiv) 10. Doamne2 Audiţii muzicale 1. “Cele trei surori”. Chemarea credinţei.M. vin colindători. Magdan. Colinde: Iată. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5. Colinde interpretate de coruri ale copiilor. Ţie.4. Viflaime. O. Religie – Cultul ortodox . Mama 6.

C.1 1. .răsfoirea Bibliei.2 să rostească conştient rugăciunile studiate Religie – Cultul ortodox . modele biblice morale cu ajutorul profesorului.exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie. . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios .CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios.să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea . imagini.exerciţii (orale).) sau a unui plan de idei.lecturarea unor texte biblice reprezentative. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. 2. 1. mesaje religioase) religios 1. de prezentare a portretelor marilor personaje.3 2.C.C.2 2. (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat . O.audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei .exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice . numirea parţilor.2 1.1 2.exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi .3 O. să manifeste interes pentru lecturarea . cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: . mai importantă carte a creştinilor şi .audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru. .exerciţii de dialog pe o tema dată.a IV-a 11 . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte. .Clasele I . . 3. . .exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana.1 3.exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături.

exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete. observarea icoanelor unor sfinţi.exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice. exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni.4 să sesizeze subiectul (natura . să formuleze aprecieri asupra .3 O.exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup. biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament. virtuţi ale sfinţilor . exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să .C.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi. O. exerciţii de dialog privind minunile. 5. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi.să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană .discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin.1 4.lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe. creştinilor la sfintele slujbe .2 * Religie – Cultul ortodox .5 vizitarea bisericii din parohie. 4. discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini. exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor.omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3.2 4. să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor.3. 4. 5.1 5. .discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor. să precizeze căi personale de .3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3.Clasele I . cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în .C. prezentarea calendarului creştin ortodox.a IV-a 12 . Educarea atitudinilor de acceptare.

Nicodim. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Duna. sfinţirea bisericii. Biblia 2. Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Fiul lui Dumnezeu 1. Sfinţii. Tablele Legii. Ioan de la Neamţ (Hozevitul). Sfântu Andrei.Parascheva . Vechiul şi Noul Testament. Magdan. Dimitrie. Micul creştin în biserică 2. Învierea fiicei lui Iair IV. sfinţi români locali. Poezii 8.a IV-a 13 . Patericul românesc . Regele Solomon III. Sfintele slujbe ale Bisericii 3. Decalog. Sf. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V. Sf. Ioanichie. scenete. Saul. Măndiţă. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. David. prietenii copiilor 1. Naşterea Domnului 2. Sf. Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Personalităţi biblice 1. Daniel Sihastru 5. Dimitrie cel Nou. Potolirea furtunii pe mare 4. Din nou la şcoală 2. Iisus Hristos. lecturi moral-religioase. Leon. învieri făcute de Mântuitorul. Moise – alesul lui Dumnezeu 2. Bolintineanu. Bălan. Zoe. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . membru al Bisericii. Evangelie. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia.Clasele I . asupra oamenilor . Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3. robia egipteană. minuni asupra naturii. Învierea Domnului (colinde. Muntele Sinai. Goliat. serbări religioase.texte selective 4. ieşirea evreilor din Egipt. Solomon. idol. încredere în Dumnezeu. Mica Biblie 3. rege al poporului ales. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. Carte de rugăciuni 6.CONŢINUTURI CLASA A III-A I. Regele David 3. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. Despre credinţa creştină 1. minune. sfinţirea templului. viţelul de aur. Biblia sau Sfânta Scriptură II. Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2.

Crucii Tale. Maică Preacurată. Povestiri morale (“Dumnezeu”. Mic catehism 15. “Stejarul”. “Măgarul”. Patericul (selectiv) 12. Pr. Mărire Ţie.Clasele I . Ectenia mică. Sebastian. Colo-n sus şi mai în sus. “Cele două surori”) 14. Şebu. Audiţii muzicale 1. vol. Colinde: Doamne. La Vifleem colo-n jos. Din an în an etc. Câţi în Hristos. Al. Milutinovici.10. Versul Preacuratei. I. Aliluia.M. “Ploaia”. a Tale cuvinte. Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. “Cine vede”. I-II... Ioana et al.a IV-a 14 . Doamne 3 3.. Ectenia mare. Praznic luminos. Vlahuţă. Proloagele. Timotei Popovici. 2. Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox . Nicolae Lungu. Bucură-te. Sfinte Dumnezeule. Rîureanu. Maică sfântă.texte selectate pe temele de studiu 13. Ghicitori creştine pentru copii 11. Lăsaţi copiii să vină la Mine.

2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia. 2.C.sumară . .2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios . . . milostenie. 3.exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse. temele studiate .învăţarea salutului . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1.descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. pereche. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. etc.plan dat sau compuneri libere pe teme religioase.3 să prezinte importanţa iubirii ca . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox .rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche. O.participarea la activităţi caritabile. . porunca mântuitoare. 1. intrebare structurată.C.Taine la care au participat. cuminţenie. utilizând .audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei. bunatate.exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri.împărtăşanie.alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date .lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin . acceptare etc . . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2. ca părinte spiritual. greşeală.Clasele I . .dialog pe baza învăţăturilor de credinţă .prezentarea generală a Sf Taine a Botezului .iertare. alegere duală. .dialog pe tema necesitatii iubirii .C. 1.spovedanie.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date. discutarea unor aspecte concrete : naşi. mod de manifestare a lui Dumnezeu . d de repetare alcătuirea de fişe de lucru.1 să-şi dezvolte vocabularul.ascultare. a listelor de termeni. O.utilizarea dicţionarelor. rabdare. îndreptare .nuntă) . 2. Mântuitor.(cu ajutorul profesorului) a unor Sf.exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1. respect . a glosarelor.discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor.1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului .CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. credinţei creştine botez.ca poruncă dumnezeiască . dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez.a IV-a 15 .exerciţii de descriere orală. iubire creştină. a modului de adresare către un preot. .

rezolvarea de texte lacunare. de itemi pereche. evenimentele din viaţa .Clasele I .3.exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră.exerciţii de citire.exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului.1 să explice rolul profeţilor Vechiului .exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere .2 3.discuţii .4 Religie – Cultul ortodox .etc. memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci.relatarea. să cunoască Decalogul şi să aplice . 3. în succesiune logică. . a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului.prezentarea principalelor profeţii mesianice.lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului. . venirea Mântuitorului . .3 3. să-L descrie pe Domnul nostru Iisus .repovestirea textului lecturat.discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament.lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale. să cunoască. . transcriere. adevărat .a IV-a 16 . .

Educarea atitudinilor de acceptare.lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral.exerciţii de dialog pe tema dată. . . în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4.exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană. 4. din vieţile sfinţilor.lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor. Profetul Ilie 2. Iisus Hristos.discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă.exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni.încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic. . Cina cea de Taină 3. . Intrarea Domnului în Ierusalim 2.O. Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox .1 să argumenteze rolul respectării .3 O. biserici care au ca protectori. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5. 5.discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios. . Cum ne păstrăm sufletul curat II. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4. Cum devenim creştini 3. poruncilor divine pentru mântuire . pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni. . Dumnezeu şi om 1. sfinţi. . indiferent de credinţa fiecăruia. .vizitarea de mănăstiri.2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi .argumentarea biblică. . Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2. CONŢINUTURI CLASA A IV-A I.jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns. .exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane.a IV-a 17 . . a vizând relaţiile cu semenii. Despre credinţa creştină 1. Învierea Domnului 5.exerciţii de identificare şi descriere. .Clasele I .1 să compare tipuri de comportament . 4.exerciţii de autocunoaştere prin dialog.C. Modele de credinţă în Vechiul Testament 1.mici studii de caz. Profetul Daniel III. argumentarea opţiunilor.exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor. Patimile Domnului 4. C.

Ghicitori creştine pentru copii 13. “Nu mă uita”. Baal. Colindătorii 7. giulgiu. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox . Colinde: Nouă azi ne-a răsărit. Magdan. prietenii copiilor 1. “Sticletele”. I. V. Zoe.. Petru şi Pavel. Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1. profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei. Iuda vânzătorul. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1.selectiv 14. Antifonul II. Minunile Maicii Domnului 11. Marea poruncă a iubirii V. Cina cea de Taină. profeţii mesianice. “Sămânţa de in”. “Napii”) 15. 2. Muntele Măslinilor. “Spicele de grâu”. Intrarea Domnului în Ierusalim. Decalog. Osana. Duna. Sf. “Racii”. Biblia 2. Îngroprea şi Învierea Domnului. Lăsaţi copiii să vină la Mine. Coşbuc. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. Acatistier 4. Înălţarea la cer IV. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2. Sfinţii. Şebu. Învierea Domnului (colinde.O. Proloagele . Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. Mare-i seara etc. Porunci dumnezeieşti. Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. mironosiţe. Iosif. Militaru. Milutinovici. Antologie de poezie religioasă 8. Antifonul I. trădarea lui Iuda. Muntele Golgota. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. lecturi moral-religioase. Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1.Clasele I . Mica Biblie 3. Sebastian. Apărătoare Doamnă. Isus 9.. N. Ioana et al. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2. Alexandrescu.Înălţarea la Cer. Rîureanu. scenete. Patimile. arhiereii Vechiului şi Noului Testament. serbări religioase. Naşterea Domnului 2.6.. Tismana 5. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3.. Grigore. Pilat. “Ţarina”. Şt. Fericirile. Trei crai de la răsărit. Sfântul Ioan Iacob Românul . George. Carte de rugăciuni 6. Ap.M. Hristos a înviat! 12. “Comoara”. Măndiţă. Muntele Carmel.a IV-a 18 .. Leon.

Discul nr. “O. Caseta nr. D. Prea Sfântă Născătoare”. în Patimile şi Învierea lui Iisus. în Documente ale culturii vocale în Muntenia. 2.Clasele I . Colinde. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1. Corul “Madrigal” 4. Corul de cameră “Madrigal” 2. Moldova şi Transilvania. Măicuţă sfântă.3. “Prohodul Domnului “.a IV-a 19 . Corul “Madrigal” 3. Colecţia Pr. Chirescu. “Axion la duminica Floriilor”. II. 1. Vasile Stanciu. “Tropar din Canonul Floriilor”. Caseta nr. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . în Patimile şi Învierea lui Iisus.

cu termeni specifici . S3. a normelor de comportament creştin. situaţii de viaţă. evenimente biblice. fapte. tradiţii religioase. Religie – Cultul ortodox . S5. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Utilizarea corectă. Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă.în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4. în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice. Educarea atitudinilor de acceptare. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1. 3. eficientă a unui vocabular religios minimal. S2. S6.Clasele I . a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. în situaţii variate. Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume . evenimente biblice. situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii. Aplicarea. Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian .a IV-a 20 . Identificarea virtuţilor creştine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful