Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a, a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

la sfârşitul învățământului primar.obiectiv major al disciplinei. pe deplin. Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar. partea educativă a fiecărui demers didactic . repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza . Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. pentru fiecare obiectiv de referinţă. Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare. în calitatea lor de standarde naţionale. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât. la sfârşitul ciclului gimnazial. elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate. urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate. Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV. Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 . Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. cît mai eficient.Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă . Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile.de a sistematiza . Unităţile de conţinut sunt organizate tematic.de referinţă. Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. în vederea realizării obiectivelor prevăzute.

Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4.OBIECTIVE CADRU 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. Educarea atitudinilor de acceptare.

Clasele I . a unor evenimente biblice prezentate de profesor. 1.exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1.audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate.observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios. 1. .C.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii. O.dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi. . . măreţia acesteia. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3.a IV-a 4 . . Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor. audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus.2 să cunoască evenimente biblice . 1.C.CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Domnului . reproducerea.exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi.memorarea unor rugăciuni. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2. 2.exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice. O.C. Religie – Cultul ortodox .1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea.1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi . 3. 3.exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi. perfecţiunea.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine . prin povestire orală.

1 să identifice faptele bune şi principalele . Prima oră de Religie a micului creştin 2. concursuri pe teme religioase.C.organizarea de jocuri de rol. 4. CONŢINUTURI CLASA I I. 5. 4. Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1.Clasele I . Dumnezeu – Prietenul copiilor 3.C. Semnul Sfintei Cruci II. O. O. modele .a IV-a 5 .prezentarea icoanei sfinţilor.dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie.3. Rugăciunea la ieşirea din clasă III.povestirea unor fapte bune.exerciţii de caracterizare a unui bun creştin.3 să respecte regulile de comportament mo. . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4. .rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii. Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii. Despre credinţa creştină 1.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare.. Rugăciunea la intrarea în clasă 2. serbări.2 să recunoască în faptele sfinţilor. 4. 4.organizarea de jocuri.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a .învăţarea de colinde şi cântece religioase.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci. proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora.1 să se implice în acţiuni comune cu pri. credinţei prin gesturi liturgice .organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine.. . Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox . . religii sau confesiuni. vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici. . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5. Educarea atitudinilor de acceptare.povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi. de comportament creştin .

a IV-a 6 . Sus la poarta raiului. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3.. craii de la Răsărit.Clasele I . duminica (ziua Domnului). apostol sau ucenic. Învierea Domnului (colinde. Ioachim şi Sfânta Ana. Steaua sus răsare. Biblia sau Sfânta Scriptură.M. Dumnezeu. “Colinde şi cântări de Crăciun”. Fiul lui Dumnezeu 1. prietenii copiilor 1. Sf. Trei păstori.“Cântec de primăvară”. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. Gândăcelul Gârleanu. Fecioara Maria. serbări religioase. 3. în “Astăzi S-a născut Hristos”. boieri. 2. înger. Povestiri morale (“Cine vede”. Teodor Balş. Eva. biserică. Nazaret. Sfânta Fecioară Maria 2. scenete. Timotei Popovici. Emil. Biblia pentru copii Chemarea credinţei. “Hristos a înviat”. Elena. facerea omului. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. 9. Naşterea Domnului 3. Dumnezeu şi copiii 1. “Pomişorul”. Dumnezeu l-a făcut pe om IV. Măndiţă. Maica Domnului. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. amin. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. Iisus Hristos.2. I. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. Aş vrea să fiu Magdan. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. 6. Stelian. Copilăria lui Iisus V. 8. Sfinţii. “Vremea bună”. 5. Sus. Am plecat să colindăm 2.. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici. “Dovleacul şi ghinda”. credinţa creştină. Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2. rugăciunea. 7. cruce (semnul Sfintei cruci). sărbătoare. Biblia ilustrată. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. creştin. Nicolae. Dreptul Iosif. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3. Naşterea Domnului 2. Măndiţă. smirnă şi tămâie. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. “Căţelul”. Ioana et al. Leon. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. Podoleanu. Al. aur. rai. Sf. Dumnezeu iubeşte copiii 2. lecturi moral-religioase. “Iarba preţioasă”. fapte bune. nu mai dormiţi. Betleem. închinarea magilor. Sf. 4. facerea lumii. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Domnul Iisus Hristos. Marin Constantin. Naşterea Domnului.

Dumnezeu faţă de lume .exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire. . 7 Religie – Cultul ortodox . .C. . .a IV-a . 1. pe baza contextului în care sunt folosiţi.exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate.exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta.exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos. .2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică .vizite la biserici. .CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. . .1 să enumere si sa descrie situaţii din . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei.2 să utilizeze corect termenii religioşi .discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta.Clasele I . .observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1.exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi.exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume. 2. . 1. .exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date .enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică.3 să cunoască faptul că rugăciunea . 2.relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume.exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu.descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute.exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase. .rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală. .observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O. este o formă de manifestare a iubirii .1 să explice înţelesul unor termeni .exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite.C.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi.

4 să identifice.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale . .a IV-a 8 .C.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane. în familie şi Biserică/ părinţi-copii. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox . texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice.învăţarea unor rugăciuni. pentru venirea fiului Său . 3.alcătuirea. pe baza analizei relaţiei .C.exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile.învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde. a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate. .1 să precizeze evenimente şi persoane . .participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin. 4.scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.alcătuirea. cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament. O. ruga . cu ajutorul profesorului. 5.3 să participe la manifestările . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.1 să descrie principalele calităţi ale unui . O. oral. Educarea atitudinilor de acceptare. oral.Clasele I . . 4.exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase.recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral. 4.C. .exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator. oral.dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate.redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului. momente .2 să-şi formeze deprinderea de a se . . 3. a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate.exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate.exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor. 4.O.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii. modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile . . unora faţă de ceilalţi . cu ajutorul profesorului.2 să povestească.exersarea rugăciunii în comun. 3.povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.

Casa lui Dumnezeu . Iacob. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam. Minunile Mântuitorului 1. Iubirea părinţilor faţă de copii 3.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare. Familia 1. Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3.Cuvioasa Filofteia .dar al lui Dumnezeu 2. iubire creştină.. Botezul Domnului. evrei.. jertfă. Dumitru.a IV-a 9 . Iosif. familie creştină. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox . lecturi moral-religioase. Mica Biblie 2. Egipt. colegi. datorie . Învierea fiului văduvei din Nain V. popor ales. putiu. Naşterea Domnului 2. Modele de comportament 1. serbări religioase. faraon. Despre credinţa creştină 1. Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Rugăciunea mamei 3. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2. scenete. mântuire.5. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei. Pescuirea minunată 2. Sfinţii. Ioan Botezătorul. Familia . Rugăciunea micului creştin III. Isaac. T. Sf.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. Sfat bun! 2. vecini. Învierea Domnului (colinde.Clasele I . Călugăr. Sf. Să ne ajutăm unii pe alţii! VI. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude. israeliteni. prietenii copiilor 1. Dumnezeu iubeşte lumea II.1 să manifeste atenţie. Iordan. Iubirea copiilor faţă de părinţi 4. Iosif si fraţii săi IV. Nain. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur - 5. Canaan. Castrişanu. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Moise. Sarra. credinţă. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă.biserica 2. Avraam – răsplata credinţei 2.

“Colinde şi cântări de Crăciun”.a IV-a 10 . Magdan. Paladie.. ce veste minunată. Moshu. Proloagele (selectiv) 12. “Fiii neguţătorului”. Rîureanu. Ioana et al. Milutinovici. Viflaime. Coşbuc. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10. O. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”. Ectenia cererilor. vin colindători.4. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5. Colinde interpretate de coruri ale copiilor.Clasele I . Ghicitori creştine pentru copii 8. George. I. Viflaime.M. Ţie. Chemarea credinţei. Religie – Cultul ortodox .. Patericul (selectiv) 11. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. “Cele trei surori”. Leon. Corul de cameră “Madrigal” 2. Colinde: Iată. I. Zoe.. în Astăzi S-a născut Hristos. Veniţi astăzi credincioşi. Duna. “Calul furat”. Lavsaicon (selectiv) 10. Doamne2 Audiţii muzicale 1. Coborât-a coborât 2. Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9. Mama 6. Muştele şi păianjenii”.

1 3.1 1.2 1. numirea parţilor. .) sau a unui plan de idei.2 2. cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .C.exerciţii de dialog pe o tema dată.audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru.exerciţii (orale). . .C.3 2. (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat . 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte.3 O.exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios. .Clasele I . mesaje religioase) religios 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei .observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios .C.răsfoirea Bibliei.exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana.exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea .a IV-a 11 .CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice . 3. modele biblice morale cu ajutorul profesorului. O.lecturarea unor texte biblice reprezentative.să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3. . 1.1 2. . să manifeste interes pentru lecturarea .exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi .2 să rostească conştient rugăciunile studiate Religie – Cultul ortodox . imagini.exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie. . mai importantă carte a creştinilor şi . de prezentare a portretelor marilor personaje.

exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice.exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup. cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup.1 4.Clasele I . prezentarea calendarului creştin ortodox. exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete. discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini.1 5. să precizeze căi personale de . .să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană .C.3 O. exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora.2 * Religie – Cultul ortodox . observarea icoanelor unor sfinţi.3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3. 5. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să . 5. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi. exerciţii de dialog privind minunile.discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin. creştinilor la sfintele slujbe .discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor. să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor. Educarea atitudinilor de acceptare. O.5 vizitarea bisericii din parohie.3. 4. biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament. 4.a IV-a 12 . să formuleze aprecieri asupra .2 4. exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor.4 să sesizeze subiectul (natura . exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi.lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe.C. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în . virtuţi ale sfinţilor .omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3.

Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Biblia 2. Decalog. Patericul românesc . Ioan de la Neamţ (Hozevitul). Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2. Din nou la şcoală 2. Sfântu Andrei. lecturi moral-religioase. viţelul de aur. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Daniel Sihastru 5. Bolintineanu. Evangelie. Tablele Legii. Personalităţi biblice 1.Clasele I . Zoe. Învierea fiicei lui Iair IV. Sf. Moise – alesul lui Dumnezeu 2. robia egipteană. Regele Solomon III. sfinţirea bisericii. Carte de rugăciuni 6. sfinţirea templului. Iisus Hristos. Naşterea Domnului 2. Saul. Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2. asupra oamenilor . Goliat. ieşirea evreilor din Egipt.CONŢINUTURI CLASA A III-A I. Micul creştin în biserică 2. Bălan. minuni asupra naturii. sfinţi români locali. Nicodim. Despre credinţa creştină 1. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Potolirea furtunii pe mare 4. minune.Parascheva . serbări religioase. Leon. prietenii copiilor 1. încredere în Dumnezeu. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V. rege al poporului ales. Vechiul şi Noul Testament. membru al Bisericii. Sfinţii. Duna. Fiul lui Dumnezeu 1. Mica Biblie 3. Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3. Sfintele slujbe ale Bisericii 3. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. Muntele Sinai. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. scenete. Biblia sau Sfânta Scriptură II. David. Poezii 8. Sf. învieri făcute de Mântuitorul.texte selective 4. Regele David 3. Solomon. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia.a IV-a 13 . Dimitrie cel Nou. idol. Măndiţă. Dimitrie. Ioanichie. Magdan. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Sf. Învierea Domnului (colinde.

2. Povestiri morale (“Dumnezeu”. Milutinovici.texte selectate pe temele de studiu 13. Pr. Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Nicolae Lungu. Al. “Măgarul”. Câţi în Hristos. Maică Preacurată. Ioana et al. vol. Ectenia mare. Aliluia. a Tale cuvinte.. Proloagele. Colinde: Doamne.. Audiţii muzicale 1.a IV-a 14 . Lăsaţi copiii să vină la Mine. Versul Preacuratei. “Cine vede”.M. I. Patericul (selectiv) 12. “Ploaia”. Vlahuţă. Ghicitori creştine pentru copii 11. Timotei Popovici. I-II. “Cele două surori”) 14. Mărire Ţie.Clasele I . Din an în an etc. Rîureanu. Praznic luminos. Bucură-te. Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox . “Stejarul”.. Şebu. Sfinte Dumnezeule. Sebastian. La Vifleem colo-n jos. Ectenia mică. Crucii Tale. Doamne 3 3. Colo-n sus şi mai în sus.10. Maică sfântă. Mic catehism 15.

audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei.1 să-şi dezvolte vocabularul.dialog pe baza învăţăturilor de credinţă .exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date. 3. discutarea unor aspecte concrete : naşi.Taine la care au participat. iubire creştină. bunatate.exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse.3 să prezinte importanţa iubirii ca .lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin . acceptare etc .alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date . dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez.ascultare.rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche. mod de manifestare a lui Dumnezeu . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. alegere duală.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios . etc. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox . rabdare. O. . . ca părinte spiritual.iertare.dialog pe tema necesitatii iubirii . a glosarelor.(cu ajutorul profesorului) a unor Sf. credinţei creştine botez. milostenie. intrebare structurată.spovedanie.a IV-a 15 .plan dat sau compuneri libere pe teme religioase.exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1.CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.nuntă) . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1.descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni.1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului . temele studiate . . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2.participarea la activităţi caritabile.2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia.sumară . . d de repetare alcătuirea de fişe de lucru. respect .utilizarea dicţionarelor. . porunca mântuitoare.discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor.prezentarea generală a Sf Taine a Botezului . pereche.C. .Clasele I . 1. 2. a listelor de termeni. . a modului de adresare către un preot. cuminţenie.C.împărtăşanie. îndreptare .exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri.C. greşeală. Mântuitor. . O. utilizând . 2.ca poruncă dumnezeiască . 1.învăţarea salutului .exerciţii de descriere orală.

venirea Mântuitorului . în succesiune logică.2 3. 3.discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament.a IV-a 16 .exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului. .etc.lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale.4 Religie – Cultul ortodox .prezentarea principalelor profeţii mesianice. . evenimentele din viaţa . de itemi pereche.3 3.exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră.1 să explice rolul profeţilor Vechiului . memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci. adevărat .3. .relatarea. să cunoască Decalogul şi să aplice .discuţii .exerciţii de citire.Clasele I . a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului. să cunoască.lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului.exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere . transcriere.rezolvarea de texte lacunare. . să-L descrie pe Domnul nostru Iisus . .repovestirea textului lecturat.

C. Profetul Daniel III. Dumnezeu şi om 1. Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox . .exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni.argumentarea biblică.mici studii de caz.2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi .1 să compare tipuri de comportament .lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor.exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor. .a IV-a 17 .exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană.încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic. Patimile Domnului 4. Educarea atitudinilor de acceptare. Învierea Domnului 5. din vieţile sfinţilor. .exerciţii de identificare şi descriere. . . Profetul Ilie 2.discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios. . 4.exerciţii de dialog pe tema dată. a vizând relaţiile cu semenii.Clasele I .O. .3 O. poruncilor divine pentru mântuire . . indiferent de credinţa fiecăruia. pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni. în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4.jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns. 5.vizitarea de mănăstiri. sfinţi. .exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane. . argumentarea opţiunilor. biserici care au ca protectori. Iisus Hristos.1 să argumenteze rolul respectării .discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă. Modele de credinţă în Vechiul Testament 1. 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5. Despre credinţa creştină 1. Intrarea Domnului în Ierusalim 2. .C.exerciţii de autocunoaştere prin dialog. Cum ne păstrăm sufletul curat II.lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral. Cina cea de Taină 3. CONŢINUTURI CLASA A IV-A I. . Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2. Cum devenim creştini 3.

selectiv 14. Decalog. Hristos a înviat! 12. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Pilat. Proloagele . “Spicele de grâu”. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. scenete. trădarea lui Iuda. Antifonul II. N. Isus 9. Leon. 2. profeţii mesianice. Măndiţă. lecturi moral-religioase. Muntele Măslinilor. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3. arhiereii Vechiului şi Noului Testament. Muntele Golgota. “Ţarina”. Iosif.. Acatistier 4. prietenii copiilor 1. Ap. Iuda vânzătorul. Trei crai de la răsărit. “Nu mă uita”. Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa. Marea poruncă a iubirii V. Şt. Învierea Domnului (colinde. Antologie de poezie religioasă 8. Cina cea de Taină..O. Îngroprea şi Învierea Domnului. Ioana et al. I. “Racii”. “Sticletele”. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2. Sebastian. Sfinţii. Baal. Fericirile. Intrarea Domnului în Ierusalim. Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Porunci dumnezeieşti.6. “Napii”) 15. Apărătoare Doamnă.M. Magdan. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2. Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1. “Comoara”. Osana. Coşbuc.. Ghicitori creştine pentru copii 13. Militaru. Alexandrescu.Înălţarea la Cer. Patimile. Muntele Carmel. Mica Biblie 3. Milutinovici. Minunile Maicii Domnului 11. Naşterea Domnului 2. mironosiţe. Înălţarea la cer IV. Antifonul I. Şebu.. Tismana 5. V. Duna. Sfântul Ioan Iacob Românul . Grigore. Sf.. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. Biblia 2. giulgiu. Zoe. Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. George. Lăsaţi copiii să vină la Mine. Colinde: Nouă azi ne-a răsărit. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox . profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei. “Sămânţa de in”. Colindătorii 7. serbări religioase.Clasele I .a IV-a 18 . Rîureanu. Petru şi Pavel. Carte de rugăciuni 6. Mare-i seara etc.

Moldova şi Transilvania. Prea Sfântă Născătoare”. Colinde.3. Corul “Madrigal” 3. Discul nr.Clasele I . Caseta nr.a IV-a 19 . II. Colecţia Pr. Corul “Madrigal” 4. în Patimile şi Învierea lui Iisus. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Vasile Stanciu. 2. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1. Măicuţă sfântă. “O. 1. D. în Documente ale culturii vocale în Muntenia. “Tropar din Canonul Floriilor”. Corul de cameră “Madrigal” 2. Caseta nr. “Prohodul Domnului “. în Patimile şi Învierea lui Iisus. Chirescu. “Axion la duminica Floriilor”.

Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2.a IV-a 20 . Aplicarea. prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume . evenimente biblice.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente. evenimente biblice. S6. Utilizarea corectă. Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe. eficientă a unui vocabular religios minimal. tradiţii religioase. Educarea atitudinilor de acceptare. 3.Clasele I . S5.în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. cu termeni specifici . a normelor de comportament creştin. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4. a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. S3. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1. Identificarea virtuţilor creştine. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian . S2. fapte. în situaţii variate. Religie – Cultul ortodox . Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă. situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii. situaţii de viaţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful