Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a, a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă . Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare. pentru fiecare obiectiv de referinţă. partea educativă a fiecărui demers didactic . de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 . cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile. Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare. în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV. în vederea realizării obiectivelor prevăzute.de referinţă. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. la sfârşitul ciclului gimnazial. în calitatea lor de standarde naţionale. la sfârşitul învățământului primar. urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate.obiectiv major al disciplinei. Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar. repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza . cît mai eficient. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât. pe deplin. Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse.de a sistematiza . elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate. Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. Unităţile de conţinut sunt organizate tematic. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară.

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4.OBIECTIVE CADRU 1. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Educarea atitudinilor de acceptare.

exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi. 2.C. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1.exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice. prin povestire orală. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3.exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie.observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios. audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus.C. . observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii. 1. O.a IV-a 4 .1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi . dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. 3.audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate. 3. .CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. măreţia acesteia.C.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine . Religie – Cultul ortodox . O. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. reproducerea.Clasele I . . perfecţiunea.exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi. 1.memorarea unor rugăciuni. Domnului .2 să cunoască evenimente biblice . . a unor evenimente biblice prezentate de profesor. Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor.dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor. 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.

2 să recunoască în faptele sfinţilor.exerciţii de caracterizare a unui bun creştin. 5. Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox . Semnul Sfintei Cruci II.rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii.1 să se implice în acţiuni comune cu pri.3. modele . CONŢINUTURI CLASA I I.învăţarea de colinde şi cântece religioase. vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici.prezentarea icoanei sfinţilor. . concursuri pe teme religioase. Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1.Clasele I . Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1. Rugăciunea la intrarea în clasă 2. Prima oră de Religie a micului creştin 2.organizarea de jocuri. . 4. religii sau confesiuni. Despre credinţa creştină 1. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii. O.dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie. .C.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a .organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine. serbări.a IV-a 5 . de comportament creştin . Educarea atitudinilor de acceptare. . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5.C.povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi.1 să identifice faptele bune şi principalele . 4.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci.3 să respecte regulile de comportament mo.. Dumnezeu – Prietenul copiilor 3. 4. 4. . proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare.organizarea de jocuri de rol..povestirea unor fapte bune. Rugăciunea la ieşirea din clasă III. O. credinţei prin gesturi liturgice .

Sfânta Fecioară Maria 2. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. 3. Teodor Balş. amin.M. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2. Nicolae. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. facerea omului. fapte bune. înger. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. nu mai dormiţi. Sus. 8. Domnul Iisus Hristos. Biblia ilustrată. smirnă şi tămâie. Nazaret. Timotei Popovici. rai. Sf. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1. lecturi moral-religioase. Ioana et al. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2.. Gândăcelul Gârleanu. Sf. Dumnezeu iubeşte copiii 2. facerea lumii. 5. serbări religioase. Naşterea Domnului 3. Aş vrea să fiu Magdan. Ioachim şi Sfânta Ana. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. craii de la Răsărit. 7. Dumnezeu şi copiii 1. Podoleanu. Al. I. sărbătoare. Sfinţii. Sus la poarta raiului. boieri. Dumnezeu. Steaua sus răsare. Sf. credinţa creştină.. prietenii copiilor 1. Povestiri morale (“Cine vede”.“Cântec de primăvară”. Măndiţă. închinarea magilor. biserică. 4. Am plecat să colindăm 2. Eva. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. scenete. Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. Dumnezeu l-a făcut pe om IV. Biblia pentru copii Chemarea credinţei. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. rugăciunea. Trei păstori. Copilăria lui Iisus V. “Pomişorul”. în “Astăzi S-a născut Hristos”. Stelian. Dreptul Iosif. 2. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3. “Colinde şi cântări de Crăciun”. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. Învierea Domnului (colinde. Fecioara Maria. Fiul lui Dumnezeu 1. “Dovleacul şi ghinda”. apostol sau ucenic. Biblia sau Sfânta Scriptură. cruce (semnul Sfintei cruci).a IV-a 6 . Marin Constantin. “Hristos a înviat”. Emil. “Iarba preţioasă”. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. 9. 6. Naşterea Domnului 2. Betleem. Naşterea Domnului. Elena. aur. creştin. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . duminica (ziua Domnului). “Vremea bună”. Măndiţă. Maica Domnului. Leon.2.Clasele I . Iisus Hristos. “Căţelul”.

rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală.exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi.observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1.exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite.C. . .exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase.2 să utilizeze corect termenii religioşi . .2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică . . 2.enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică. .exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta. 7 Religie – Cultul ortodox .exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. . Dumnezeu faţă de lume . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi. pe baza contextului în care sunt folosiţi. . .memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei.C.observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O. .Clasele I .exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date .1 să explice înţelesul unor termeni .discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta.3 să cunoască faptul că rugăciunea . 1.vizite la biserici. . . 1.CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. este o formă de manifestare a iubirii .exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos. 2.exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate.relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume.exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume.a IV-a . .1 să enumere si sa descrie situaţii din . .

recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral. modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile .C.2 să-şi formeze deprinderea de a se . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox .1 să precizeze evenimente şi persoane . 3.Clasele I . . 4. în familie şi Biserică/ părinţi-copii. 4. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. pentru venirea fiului Său . oral.O.învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde.alcătuirea. .scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice.exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate.exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile. a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate.C. momente . cu ajutorul profesorului. a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate.1 să descrie principalele calităţi ale unui .3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale . 3.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane. 4.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii.exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator. 5. . cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament.redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului. O.4 să identifice. .exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.2 să povestească.a IV-a 8 .alcătuirea. O. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.exersarea rugăciunii în comun. unora faţă de ceilalţi . oral. cu ajutorul profesorului.exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor. oral.participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin.învăţarea unor rugăciuni. pe baza analizei relaţiei . .dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate. texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice.povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora. 3. ruga .C. .3 să participe la manifestările . Educarea atitudinilor de acceptare. 4. .

serbări religioase. T. Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. Egipt. Familia . Învierea Domnului (colinde. Sfinţii.Clasele I . Iubirea copiilor faţă de părinţi 4.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare. Sarra. Minunile Mântuitorului 1. Modele de comportament 1. Sf. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude. iubire creştină. Iosif si fraţii săi IV. Rugăciunea micului creştin III. lecturi moral-religioase.. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2. datorie . putiu. Ioan Botezătorul.dar al lui Dumnezeu 2. Mica Biblie 2. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1.Cuvioasa Filofteia .1 să manifeste atenţie. Nain. Rugăciunea mamei 3. mântuire. scenete. Să ne ajutăm unii pe alţii! VI. Iacob. Sfat bun! 2. jertfă. Casa lui Dumnezeu . Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei. Călugăr. Isaac. Iubirea părinţilor faţă de copii 3. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur - 5. Naşterea Domnului 2. Iordan. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă. evrei. Avraam – răsplata credinţei 2. popor ales. vecini.biserica 2.a IV-a 9 .. Pescuirea minunată 2. Moise. Învierea fiului văduvei din Nain V. Sf.5. Castrişanu. Canaan. Botezul Domnului. Dumitru. Iosif. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. colegi. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam. Despre credinţa creştină 1. faraon. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox . israeliteni. Dumnezeu iubeşte lumea II. prietenii copiilor 1. familie creştină. Familia 1. credinţă.

Viflaime. Corul de cameră “Madrigal” 2. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”..4. Patericul (selectiv) 11. Rîureanu. “Cele trei surori”. Doamne2 Audiţii muzicale 1. Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9. Veniţi astăzi credincioşi. Mama 6. Ioana et al. I. O. Chemarea credinţei. Milutinovici. Zoe.M. Moshu. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5. Religie – Cultul ortodox . Lavsaicon (selectiv) 10. I. Duna. Coborât-a coborât 2.. Ectenia cererilor. Paladie. ce veste minunată. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7.. Colinde: Iată.a IV-a 10 . “Colinde şi cântări de Crăciun”. vin colindători. Proloagele (selectiv) 12. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. “Calul furat”. Leon. în Astăzi S-a născut Hristos. Ghicitori creştine pentru copii 8. Colinde interpretate de coruri ale copiilor. Ţie. Coşbuc. Muştele şi păianjenii”. Magdan. “Fiii neguţătorului”.Clasele I . George. Viflaime.

2.Clasele I . mai importantă carte a creştinilor şi .) sau a unui plan de idei.răsfoirea Bibliei. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.1 1. .exerciţii de dialog pe o tema dată.1 3.exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi .1 2.exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea . modele biblice morale cu ajutorul profesorului. (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat . O.să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3. .exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice .a IV-a 11 . .3 2.C. mesaje religioase) religios 1. . .observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios . cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături.C. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .3 O. . 1.exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios.exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie.2 să rostească conştient rugăciunile studiate Religie – Cultul ortodox . 3. imagini.CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru.2 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte.lecturarea unor texte biblice reprezentative. numirea parţilor. să manifeste interes pentru lecturarea .exerciţii (orale). de prezentare a portretelor marilor personaje. .audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei .2 1.C.

înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în .a IV-a 12 . exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor.C. creştinilor la sfintele slujbe . să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor.discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor. discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini. biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi.lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe.3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3.exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice. 4. 5.2 4.C.să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană . exerciţii de dialog privind minunile. 5.3.exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup. să formuleze aprecieri asupra . virtuţi ale sfinţilor .Clasele I .1 4. să precizeze căi personale de . observarea icoanelor unor sfinţi.5 vizitarea bisericii din parohie. exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete. .2 * Religie – Cultul ortodox . O.discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin. exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi.3 O. Educarea atitudinilor de acceptare. 4.1 5.4 să sesizeze subiectul (natura . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să . cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup.omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3. exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora. prezentarea calendarului creştin ortodox.

Zoe. Învierea fiicei lui Iair IV. Sfântu Andrei.a IV-a 13 . Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Personalităţi biblice 1. Dimitrie. lecturi moral-religioase. Leon. Fiul lui Dumnezeu 1. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. Despre credinţa creştină 1. Bălan. sfinţirea bisericii. Sf. Sf. minuni asupra naturii. Patericul românesc . David. Micul creştin în biserică 2. Nicodim. încredere în Dumnezeu. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. asupra oamenilor .Clasele I . Tablele Legii. Măndiţă. Ioanichie. Biblia sau Sfânta Scriptură II. prietenii copiilor 1. Potolirea furtunii pe mare 4. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V. sfinţi români locali. Învierea Domnului (colinde. Naşterea Domnului 2. minune. Decalog.Parascheva . Evangelie. Goliat. Din nou la şcoală 2. Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3. Saul.texte selective 4. Iisus Hristos. Sfinţii. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. membru al Bisericii. Magdan. sfinţirea templului. Vechiul şi Noul Testament. serbări religioase. Mica Biblie 3. Bolintineanu. Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2. robia egipteană. Dimitrie cel Nou. Moise – alesul lui Dumnezeu 2. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. viţelul de aur. rege al poporului ales. Solomon. Daniel Sihastru 5. Regele Solomon III. Poezii 8. Muntele Sinai. Ioan de la Neamţ (Hozevitul). Biblia 2. Carte de rugăciuni 6. Sf. idol. Regele David 3. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7.CONŢINUTURI CLASA A III-A I. învieri făcute de Mântuitorul. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia. Duna. scenete. ieşirea evreilor din Egipt. Sfintele slujbe ale Bisericii 3.

“Ploaia”. Maică sfântă. Crucii Tale. Proloagele. I.. Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Versul Preacuratei..M. Lăsaţi copiii să vină la Mine. “Cine vede”. Patericul (selectiv) 12. Colo-n sus şi mai în sus. Mărire Ţie. Al.Clasele I . Milutinovici. Rîureanu. “Măgarul”.10. Vlahuţă. “Cele două surori”) 14.. Praznic luminos. Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox . Ghicitori creştine pentru copii 11. vol. Nicolae Lungu. Doamne 3 3. Şebu. Pr. Din an în an etc. Ioana et al.a IV-a 14 . I-II. 2. Sebastian. Ectenia mare. Mic catehism 15. Audiţii muzicale 1. La Vifleem colo-n jos. Colinde: Doamne. Câţi în Hristos.texte selectate pe temele de studiu 13. Timotei Popovici. “Stejarul”. Maică Preacurată. Sfinte Dumnezeule. Povestiri morale (“Dumnezeu”. a Tale cuvinte. Ectenia mică. Aliluia. Bucură-te.

a IV-a 15 . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2.dialog pe baza învăţăturilor de credinţă . respect .învăţarea salutului . Mântuitor.rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche. . dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez. O.ca poruncă dumnezeiască .C. d de repetare alcătuirea de fişe de lucru. .exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri. iubire creştină.(cu ajutorul profesorului) a unor Sf.nuntă) . 2. utilizând . a listelor de termeni. cuminţenie. temele studiate . .lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin . pereche.exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1. rabdare.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios .CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. a glosarelor.iertare.prezentarea generală a Sf Taine a Botezului . milostenie.spovedanie.alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. îndreptare . a modului de adresare către un preot.1 să-şi dezvolte vocabularul.exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse.C. bunatate. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox .C.2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1.audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei.utilizarea dicţionarelor. etc. . mod de manifestare a lui Dumnezeu .dialog pe tema necesitatii iubirii . .împărtăşanie.plan dat sau compuneri libere pe teme religioase.Clasele I . acceptare etc . ca părinte spiritual. credinţei creştine botez. discutarea unor aspecte concrete : naşi.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date. O. intrebare structurată. 3.exerciţii de descriere orală. 2. 1. . 1.3 să prezinte importanţa iubirii ca . porunca mântuitoare.1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului .descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. alegere duală.Taine la care au participat.ascultare.discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor.sumară .participarea la activităţi caritabile. . . greşeală.

adevărat . a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului. memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci. să cunoască Decalogul şi să aplice . de itemi pereche. 3.exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră.exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere .discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament. evenimentele din viaţa . .repovestirea textului lecturat.discuţii .3 3.3.lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului. în succesiune logică. transcriere. .rezolvarea de texte lacunare.exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului.Clasele I . .4 Religie – Cultul ortodox .2 3. venirea Mântuitorului . .etc. .a IV-a 16 .relatarea. să cunoască.prezentarea principalelor profeţii mesianice.1 să explice rolul profeţilor Vechiului . să-L descrie pe Domnul nostru Iisus .lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale.exerciţii de citire.

. CONŢINUTURI CLASA A IV-A I. Intrarea Domnului în Ierusalim 2. Profetul Ilie 2.exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor. pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni.1 să compare tipuri de comportament . . . Modele de credinţă în Vechiul Testament 1. 5. din vieţile sfinţilor.lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral. Profetul Daniel III. Patimile Domnului 4. indiferent de credinţa fiecăruia.3 O. . poruncilor divine pentru mântuire . argumentarea opţiunilor. Educarea atitudinilor de acceptare. Dumnezeu şi om 1. sfinţi. Învierea Domnului 5. .exerciţii de identificare şi descriere. Cum ne păstrăm sufletul curat II.exerciţii de dialog pe tema dată.jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns. Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2.a IV-a 17 .exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni. Cum devenim creştini 3. 4.Clasele I .încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic.argumentarea biblică.2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi . .exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană. . Iisus Hristos. biserici care au ca protectori. a vizând relaţiile cu semenii. .exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane.1 să argumenteze rolul respectării .discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios.vizitarea de mănăstiri. Cina cea de Taină 3.lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor. . . .mici studii de caz. 4. Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox . . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5.exerciţii de autocunoaştere prin dialog. C. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4.O. Despre credinţa creştină 1.discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă. în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4.C.

Colindătorii 7. profeţii mesianice. Acatistier 4. “Napii”) 15.. profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei. Ap. N. Tismana 5. Măndiţă. V. serbări religioase. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa. Trei crai de la răsărit. Lăsaţi copiii să vină la Mine.. Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. Apărătoare Doamnă. Osana. Naşterea Domnului 2.. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2. Ioana et al. Minunile Maicii Domnului 11. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2. Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Antologie de poezie religioasă 8. Înălţarea la cer IV.O. Petru şi Pavel. scenete. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. trădarea lui Iuda. Muntele Golgota. Duna. George. Militaru. Patimile. Antifonul II. Iosif. Proloagele . Fericirile. Porunci dumnezeieşti. “Racii”.Clasele I . arhiereii Vechiului şi Noului Testament. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1.Înălţarea la Cer. Grigore. Iuda vânzătorul. Ghicitori creştine pentru copii 13. Antifonul I. Intrarea Domnului în Ierusalim. Muntele Carmel. lecturi moral-religioase. giulgiu. Marea poruncă a iubirii V. Colinde: Nouă azi ne-a răsărit. “Nu mă uita”. Sfinţii. “Ţarina”. Sfântul Ioan Iacob Românul . Pilat. “Sticletele”. Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox . Şebu. “Spicele de grâu”. 2. Leon.M. Sebastian. Coşbuc. Muntele Măslinilor.selectiv 14.6. mironosiţe. prietenii copiilor 1. Carte de rugăciuni 6. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3. Baal. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. “Sămânţa de in”. Mare-i seara etc. Cina cea de Taină. Milutinovici. Sf. Şt.a IV-a 18 . Mica Biblie 3. Zoe. I. Îngroprea şi Învierea Domnului. Biblia 2.. Magdan. Isus 9. Învierea Domnului (colinde. Decalog. Alexandrescu. Hristos a înviat! 12. “Comoara”.. Rîureanu. Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1.

“O. D. în Documente ale culturii vocale în Muntenia. “Prohodul Domnului “. 2. Prea Sfântă Născătoare”. Discul nr. în Patimile şi Învierea lui Iisus. Corul “Madrigal” 4. Colecţia Pr. Corul de cameră “Madrigal” 2. “Tropar din Canonul Floriilor”. Măicuţă sfântă. Vasile Stanciu. “Axion la duminica Floriilor”.a IV-a 19 . II. Caseta nr.3. Moldova şi Transilvania. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox .Clasele I . în Patimile şi Învierea lui Iisus. Colinde. Caseta nr. Chirescu. 1. Corul “Madrigal” 3.

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. situaţii de viaţă. Utilizarea corectă.Clasele I . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. evenimente biblice. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian . fapte. Religie – Cultul ortodox . Aplicarea. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente. S5. Identificarea virtuţilor creştine. 3. a normelor de comportament creştin. Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă. S6. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1. situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii. în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Educarea atitudinilor de acceptare. Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe. prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume . S2.a IV-a 20 . evenimente biblice.în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase. cu termeni specifici . a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. eficientă a unui vocabular religios minimal. în situaţii variate. S3. tradiţii religioase.