Sunteți pe pagina 1din 4

urepLul unlunll Luropene

Curs 320102011
CompeLenLa de coordonare
8ezulLaLul llpsel de consens pollLlc ln sensul lncadrarll la compeLenLele parLa[aLe sau la cele
complemenLarecompeLenLelor de coordonare(ln domenlu economlc sl al ocuparll forLel de munca) ll sa
acordaL un loc separaLe sl sunL asLfel prevazuLe de arL 2 alln3 dln1luL1raLaLul nu deflnesLe nu deflnesLe
foarLe clar acesL Llp de compeLenLa arL 2 sl 3 dln 1luL(sLaLele membre lsl coordoneaza pollLlclle
economlce ln cadrul unlunllln acesL scopConslllul adopLa masurl sl ln speclal orlenLarlle generale ale
acesLor pollLlclSLaLele membre a caror moneda esLe Luro ll se apllca dlspozlLll speclalunlunuea la
masurl penLru a aslgura coordonarea pollLlcllor de ocupare a forLel de munca ale sLaLelor membre sl ln
speclal prln deflnlrea orlenLarllor acesLor pollLlclunlunea poaLe adopLa lnlLlaLlve penLru a aslgura
coordonarea pollLlcllor soclale ale sLaLelor membre")sugerand ca unlunea are rol de adopLare de llnll
dlrecLoare sl lnlLlaLlve de aslgurare a coordonarllAvand ln vedere modul ln care au aparuL acesLe
compeLenLe dln puncL de vedere a lnLenslLaLll normaLlvecompeLenLele de coordonare ar Lrebul plasaLa
lnLre cele parLa[aLe sl cele complemenLare
CompeLenLa complemenLara"(sprlnlrecoordonarecompleLare)
1ermenul complemenLar"nu se regasesLe ln deflnlLla prevazuLa ln arL 2 alln 3 dln 1luLcl esLe foloslL de
docLrlna pLr a sugera acLlunlle pe care unlunea le poaLe lnLreprlndeln anumlLe domenll sl ln condlLllle
prevazuLe ln LraLaLe unlunea esLe compeLenLa sa lnLreprlnda acLlunl de sprl[lnlre coordonare sau
compleLare a acLlunll sLaLelor membre fara a lnlocul lnsa prln aceasLa compeLenL lor ln acesLe
domenllAcLele unlunl obllgaLorll dln puncL de vedere [urldlc adopLaLe pe baza dlspozlLlllor LraLaLelor
referlLoare la acesLe domenll nu poL lmpllca armonlzarea acLelor cu puLere de lege sl a normelor
admlnlsLraLlve ale sLaLelor membreArL 6 conLlne llsLa compeLenLelor ln 7 domenll cu flnallLaLe
europeana carora ll se apllca rolul complemenLar al unlunll Luropene
1 roLecLla sl lmbunaLaLlrea sanaLaLll umane
2 lndusLrla
3 CulLura
4 1urlsmul
3 LducaLlaformarea profeslonalaLlnereLul sl sporLul
6 roLecLla clvlla
7 Cooperarea admlnlsLraLlva
llsLa exhausLlveenumerarea esLe compleLa
revederlle arL 2 alln 4CompeLenLa separaLe a celor 2 domenll
unlunea esLe compeLenLa ln cond 1uL sa deflneasca sl sa puna ln apllcare o pollLlca exLerna sl de
securlLaLe comuna lncluslve sa deflneasca LrepLaL o pollLlca de aparare comuna

1emelul legal al compeLenLelor
ln funcLle de slsLemul de aLrlbulre sau de exlsLenLa sau nu a unor preclzarl exprese ln LraLaLe ln docLrlna
au fosL ldenLlflcaLe 3 Llpurl
1 LxpllclLadln LraLaLe
2 lmpllclLe o creaLle [urlsprudenLlalaLsLe vb de compeLenLele exLerne ale unlunllcu foloslrea
prlnclplulul paralellsmulul
3 SubsldlarearL 332 1luLlnvocare acesLor prevederl poaLe aparea aLuncl cand puLerlle conferlLe
de LraLaL sub forma aLrlbuLlllor speclflce(compeLenLa funcLlonala)ar puLea fl lnsuflclenLe pL
aLlngerea oblecLlvelor expres prevazuLe de LraLaLe(compeLenLa maLerlala)ex arLlcolul 308
CLLnu poaLe fl lnvocaLe penLru exLlnderea domenlllor de compeLenL ale unlunll sl nu poaLe fl
foloslL ca subLerfuglu pLr a alege o baza legala care conduce caLre o procedura leglslaLlve mal
slmpla sau care nu lmpllca arlamenLul Luropean
Lr cele 3 compeLenLe lnLroduce de Llsabona
1 Lr LurlsmLlLlul xxl
2 arL 192 alln 2 1luL pLr proLecLla clvlla
3 Cooperarea admlnlsLraLlve arL 196 alln 2 1luL
CompeLenLele unlunll
revederl generale
ArL 1 paragraful 1 1uL(prlnclplul aLrlbulrll)
ArL 4 alln 1 1uL(orlce compeLenL neaLrlbulLa prln LraLaLe uL aparLlne sLaLelor membre1uL1luL1CLLA
ueclaraLla 18 cu prlvlre la dellmlLarea compeLenLelor
ArL 3 1uL prlnclplul aLrlbulrllprlnclplul subsldlaruLaLll sl proporLlonallLaLll
ArL 1 alln 1 1luLdomenlllellmlLele sl condlLllle exerclLarllcompeLenLelor uL
ArL 7 1luLunlunea aslgura coerenLa pollLlca sl acLlunllor sale cu respecLarea oblecLlvelor unlunll sl
prlnclplulul aLrlbulrll compeLenLelor
Claslflcare(lnLens norm)
excluslve(excepLla)lnLenslLaLea cea mal marearL 2/1 deflnlLlaarL 3 domenlllearL 3 alln 2 preclzarlle
separaLe cu prlvlre la acordurl 1luL 3 domenll sl 3 lpoLeze ln care unlunea poaLe sa lnchele
acordrl lnLernaLlonale
parLa[aLe(regula)cele mal mulLearL 2/2 1luL deflnlLlaarL 4/1 deflnlre prln excluderearL 4/2 1luL
domenllle prlnclpalearL 4 alln 3 sl 4 domenllle paralle ale compeLenLel parLa[aLeorLofollul 23uecaraLla
18llsLa exempllflcaLlva
de coordonarearL 2/3 1luLarL 3 alln 123 1luLdomenllle sunL o llsLa exhausLlva
complemenLarearL2/3arL 6 1luL7 domenllesLe exclusa armonlzareaarL2/ 4 1luL
8lnClllLL C8ulnll !u8lulCL unlunll
1 rlnclplul aLrlbulrllpoLrlvlL ueclaraLlel nr 24 anexaLa 1raLaLulul de la Llsabonaunlunea nu esLe
auLorlzaLa ln nlclun fel sa leglfereze sau sa acLloneze ln afara compeLenLelor care ll sunL
conferlLe de sLaLele membre prln 1raLaLeArL 3/6 1uL preclzeaza ca unlunea lsl urmaresLe
oblecLlvele prln ml[loace corespunzaLoare ln funcLle de comeLenLele care ll sunL aLrlbulLe prln
1raLaLeArL 3 1uL prevede ca ln Lemelul prlnclplulul aLrlbulrll unlunea acLloneaza numal ln
llmlLele compeLenLelor care lau fosL aLrlbulLe de sLaLele membre prln LraLaLe penLru reallzarea
oblecLlvelor sLablllLe de acesLeaCrlce compeLenL care nu esLe aLrlbulLa unlunll prln LraLaLe
aparLlne sLaLelor membre
2 rlnclplul cooperarll lolalearL 4 dln 1uL(fosLul arL 10 dln 1CL)ln Lemelul acesLul
prlnclpluunlunea sl sLaLele membre se respecLa sl se a[uLa reclproc ln lndepllnlrea mlslunllor
care decurg dln LraLaLeSLaLele membre adopLa orlce masura generala sau speclala penLru
aslgurarea lndepllnlrll obllgaLlllor care decurg dln LraLaLe sau care rezulLa dln acLele lnsLlLuLlllor
unlunllSLaLele membre faclllLeaza lndepllnlrea mlslunllor uL sl se abLlne de la orlce masura
care ar puLea pune ln perlcol reallzarea oblecLlvelor unlunllSLaLele lau LoaLe masurlle de drepL
lnLer pLr a pune ln apllcare acLe [urldlce obllgaLorll ale uLarL 221 1luLLegea 237/2002arL 2
rela arL 148 dln ConsLlLuLle
3 rlnclplul subsldlarlLaLll sl proporLlonallLaLllnaLura uL esLe complexa dar se bazeaza
prlnclpllcare o aprople de o organlzare federalaAceLse prlnclpla permlL o reparLlzare mal exacLa
ln cazulunlunll sl reglemenLarea lmporLanLel lor ln cadrul ordlnll [urldlce europenedar mal ales
naLlonaleSunL reglemenLaLeo reparLlzare verLlcala(guvernaLa de prlnclpllle aLrlbulrll
subsldlarlLaLll sl cooperarll lolale)sl pe orlzonLala ln cadrul uL(gubernaLa de prlnclpllle
aLrlbulrllproporLlonallLaLll sl coop lolale)1raLaLul de la Llsabona conLlnua llnla lnauguraLe de
1raLaLul de la MAAS18lCP1 care a marcaL o noua eLapa ln procesul de creare a unel unlunl dln
ce ln ce mal sLranse lnLre popoarele Luropel ln care declzllle sa fle luaLe caL mal aproape poslbll
de ceLaLenlAcesL prlnclplu presupune reforme lnsLlLuLlonale desLlnaLe sa consolldeze
leglLlmlLaLea democraLlze a lnsLlLuLlllor sl prlnclpllle subsldlarlLaLll sl al proporLlonallLaLll
SubsldlarlLaLea se apllca doar ln domenlul compeLenLelor parLa[aLeuL acLloneaza doar ln masura ln care
la nlvelul sau se poL reallze mal blne oblecLlvele decaL la nlvelul sLaLelor membre prlvaLe lndlvldualnu
Lrebule facuL la nlvel unlonal decaL ceea ce nu poaLe fl reallzaL la nlvel naLlonalucaa prlnclplulasLfel
enunLaLpare clar sl lndlscuLablLoLusl el nu face nlclo dlsLlncLlve cara ln compeLenLele uL sl cele ale
sLaLelorue asemeneaprlnclplul subsldlarlLaLll nu afecLeaza reparLlzarea compeLenLelor cl lnLlnderea
compeLenLelor la nlvel supranaLlonalrln naLura saesLe decl desLlnaLa sa se apllca slsLemelor
descenLrallzaLe sau lmprlmaLe de un anumlL grad de federallsmmodelul german fllnd predecesorul celul
al uL1ermenul vlne dln laL"subsldlum"dln domenlul mlllLar care lnsemna a[uLor care sLaLea ln
fundalaslsLenLa secundaraln fllozofla pollLlcadesemneaza ldeea ca o auLorlLaLe cenLral Lrebule sa alba
rol subsldlar lndepllnlnd doar acele sarclnl care nu poL fl duse la bun sfarslL eflclenL la nlvel localSa
consacraL consLlLuLlonalLxprlma o LemereuL lsl va asuma compeLenLe excluslvesl o speranLava opera
ca n obsLacol lmpoLrlva expanslunll unllaLeral a puLerll