P. 1
NP 007-1997

NP 007-1997

|Views: 281|Likes:

More info:

Published by: Denisa-Stefania Patrut on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

BULET'NUL CONSTRUCT"LOR

Vol. 10 1997

i."

1. PRESCRIPl'II

TEHNICE

"Cod de proiectare pentru structuri In cadre din beton armat", indicativ NP 007-97,aprobat de MLPAT cu ordinul nr.lIN din 13 ianuarie 1997 "Normativ privind igiena compezitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de activitatile desfasurate, In regim de iarnavara", indicativ NP 008-97, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 6IN din 22 ianuarie 1997 "Lista ghidurilor de agrement tehnic finalizate in anuI 1996" si "Lista procedurilor si a ghidurilor de evaluare - aferente sistemului calitatii in constructii - finalizate in anul1996", aprobate de MLPATcu ordinul nr. 7/N/ din 22 ianuarie 1997 OrdinuI MLPAT nr. 75/N/ din 5 martie 1997 privind aprobarea "ManuaIului si programului de caIcuIcadru pentru intocmirea cartilor tehnice a constructiilor", ·indicativ PC 001-97 Ordinul MLPAT nr. 741N/ din 5 martie 1997 privind aprobarea "Manualului dirigintelui de speciaIitate in constructii, incIusiv sistemul informatic si baza de pate a activitatii acestuia", indicativ ME 001 - 97 ~

3

88

132

147

148

Editatde: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii ~i conornia Constructiilor E

Bueurestl - ~os. Paotelimoo or. 266 Telefoo 627.40.85/176 - redaqie 116 - difuzare

Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate INCERC Bucuresti. Nu este permisa reproducerea integral a sau partiala a materialelor din Buletinul Constructillor fAra consimtAmAntul seris aI INCERC Bucuresti,

MINISTERUL LUCR.ARILOR PUBLICE $1 AMENAJARII TERITORIULUl

MINISTERUL LUCR.ARILOR PUB LICE $1 AMENAJARII TERITORIULUl
DlRECT1A PROGRtl.lVlE CERCE1'ARE $1 REGLE:vIENTAR1 TEHN1CE

ORDIN Nr. lIN! din 13.01.1997 Avand in vedere: _ Avizul Consiliului Tehnieo-~tiintifie nr. 79/24.04.1996; . G ... .. " In t emeiu I H ., nr . 456/1994 privind organizarea si funetionarea Ministerului Luenlrilor Publice ~1 AmenaJaIll
A

COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI IN CADRE DIN BETON ARMAT INDICATIV NP 007-97
Elaborat de: UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURE~TI FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE ~I INDUSTRIALE CATEDRA CONSTRUCTII DE BETON ARMAT Elaboratori: Prof.dr.ing. Liviu CRAINIC Conf.dr.ing. Marius GABOR ing. Dan STANCIULESCU IPCT-S.A. ing. Radu GIURGEA IPCT-S.A.

Teritoriului, _ In eonformitate eu Hotararea Parlamentului nr. 12/1996 si a Deeretului nr. 591/1996, .. . . Ministrul Luerarilor Publice si Amenajarii Tentonulm emite
urmatorul

o

R DIN:

Se aproba: "Cod de proieetare pentru structuri in cadre Art. 1 din beton armat"; 'NP 007/97. Codul de la art. 1 intra in vigoare la data publicarii Art. 2 in Buletinul Constructiilor. Directia Progr ame de Cercetare si _Reglementar~ Art. 3 Tehniee va aduce la indeplinire prevedenle prezentulUl ordin. MINISTRU, NICOLAE NOICA

Colaboratori:

Avizat de:

Directia Programe de Cercetar e si Reglamentari Tehnice ing. Oetavian MANOIU ing. Eugenia HINTEA
3

Director Responsabil

tema:

2

CUPRINS

5.3. Incarcari. Mase de nivel 5.4. Caleulul eforturilor in grupari fundamentale de incarcari 5.5. Caleulul eforturilor in grupari speciale de incarcari (actiuni seismice) 7 7 8 8 9 : 10 10 11 11 11 11 12 13 13 13 13 14 14 15 16 17 Cap.6 Dimensionarealverificarea elementelor 6.1. Stabilirea eforturilor de calcul 6.2. Rigle de cadru 6.3. Stalpi , 6.4. Noduri de cadru structurale

24 25 28 .. 30 30 38 38 39 43 43 44 45 45 45 47 .48 48 49 51 52 52 54 56 56 56 58 60

Cap.1 Generalitati 1.1. Domeniul de aplicare al Codului 1.2. Definifii 1.3. Clasificare 1.4.Acte normative complementare Cap.2 Alcatuirea de ansamblu 2.1. Forma ~i alcatuirea de ansamblu 2.2. Distributia stalpilor 2.3. Plansee 2.4. Scari 2.5. Pereti despartitcri ~i inchideri 2.6. Fundatii 2.7. Rosturi

Cap.7 Calculul capaeitatii de deform are postelastiea 7.1. Ca1culul ductilitatij sectioriale 7.2.Lungimea zonelor plastice Cap.8 Verificarea la stare a limita de deformatri 8.1. Grupari fundamentale de incarcari 8.2. Grupari specrale de incarcari 8.3. Deforrnatii l imita ~: Cap.9 Proieetarea planseelor structurllor in eadre 9.1.Calculul planseelor la incarcari verticale 9.2.ralculul planse-Ior la inearcari orizontale 9.3. Structura de rezistr-nta a scarilor Cap.10 Infraatructurile Ifi fundatiile 10.1.lTenpralitatll . 1O.2.Calculul infrastructurii. . 10.:~. alculul Iundatulor C Cap.11 Alcatuirea Ifi annarea 11.1. J{lgle de cadru .. 11.2.Stalpi .. 11.1.Nodun................................. Anexa A Anexa B Comentarii

Cap.S Conditii generale de proiectare 3.1. Conditii generale ; ~ ..~.,.: , 3.2. Realizarea condifiilor de proiectare 3:3. Corrditii de reaistenta ~i stabilitate 3.4. Conditii de rigiditate 3.5. Conditri privind mecanismu1 structural de disipare a energiei la actiuni seismice 3.6. Conditii privind ductilitatea locala si evitarea ruperilor cu caracter casant 3.7. Conditri specifice structurilor prefabricate sau mixte. Cap." Proiectarea preliminara a elementelor 4.1. Evaluarea incarcarilcr verticale 4.2. Predimensionarea riglelor de cadru 4.3. Predimensionarea stalpilor

structurale .18 18 18 20

.. ;

66 67 69

Cap.5 Calcul u1 eforturilor 21 5.1. Particularitati de comportare ~i ealcul ale strueturilor in eadre de beton armat 21 5.2. Schematizarea structurii pentru ealeul 23

4

5

) Codul de fata va fi utilizat cu caracter de recomandare sau eu titlu informativ. EI nu se refera la structurile in cadre care conlucreaza eu peret. Prevederile se r efer a cu pr eca dere la proiectarea unor constructii noi.T eu ordinul nr. 1. precum si pentru structurile unor constructii industriale speciale (buncare.COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI IN CADRE DE BETON ARMAT INDICATIV NP 007-97 1. ele pot fi utilizate ca elemente de referinta in evaluarea unor constructii existente.1. Domeniul de aplieare al Codului Prezentul Cod se aplica la proiectarea structurilor in cadre de beton armat monolit. cu titlu informativ. Pentru structurile cladirilor cu regim de inaltime de peste 40 m sau 15 niveluri.ime pana la 40 m sau 15 niveluri.01.1997 7 . GENERALITA.A.ii structurali de beton armat (sisteme duale) si nici la cele constituite din cadre cu panouri de umplutura. pe langa prevederile din actele normative specifice. prefabricat sau in solutii mixte. CATEDRA CONSTRUCTII BETON ARMAT Aprobat de: M.ructiile civile si industriale avand orice mod de distributie a elementelor si regimuri de 'inalt. turnuri de extractie etc.L. pentru cladirile cu plansee tip dala groasa sau tip ciuperca. Elaborat de: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURE$TI FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE $1 INDUSTRIALE . in const. lIN din 13.'fI Prezentul Cod cuprinde prevederi referitoare la proiectarea structurilor in cadre de beton armat ale cladirilor. silozuri.P.

2. -t-J!4in cadre de beton armat Fig. structuri tubulare in cadre (tub perimetral. Definitii 1.. Greutati tehnice !?i incarcari permanents .. Prescriptii de calcul si alcatuire.· plansee cu nervuri dese din beton armat si beton precomprimat.. Teren de fundare. beton armat !?i beton precomprimat. Structuri1e in cadre de beton annat sunt cele la care incardirile vertic ale t. 8 9 . • STAS 10107/1-91 Constructii civile. • STAS 3300/1-85.. • STAS 10107/4-91 Constructii civile.. cadre dispuse dupa direcrii oarecare. • STAS 10107/2-91 Constructii civile. Prescriptii de calcul si alcatuire.4. 1 1.2. industrials si agricole.4. Diipe modu1 de executie: • cadre din beton armat monolit. plansee casetate din beton armat. Prescriptii de calcul si alcatuire .2. plansee curente din placi si grinzi din beton arm at si beton precompromat. • STAS 10107/3-91 Constructii civile.1. Principii generale de calcul. • cadre pentru constructii etajate cu Inaltime medie (P+5E . cum ar fi (lista nu este exhaustiva): • STAS 10107/0-90 Constructit civile si industriaje. • cadre pentru constructii civile.P+12E). Prevederi generale.• • STAS 10101/2A1-91 Actiuni in constructii. • cadre din elemente prefabricate de beton armat.1. 1. Clasificarea structurilor Clasificarea structurilor in cadre de beton armat se face in functie de criterii care determina diferentieri privind aplicarea prezentului Cod. P+4E). • cadre mixte (din elemente monolite t. • STAS 1010111-91Actiuni in constructii.ielemente prefabricate de beton armat). • cadre pentru constructii etajate 'inalte (peste P+12E). 1. • } I b b I } hz ~ }. in sensul prezentului Cod sunt considerati stfi1pi elementele portante verticale la care raportul intre dimensiunile sectiunii transversale (b si h in fig. 1.1..i orizontale sunt preluate si transmise fundatiilor (sau infrastructurii) in totalitateprintr-un sistem spatial de stalpi si grinzi (rigle). Dupa tuuniirul de nive1uri: • cadre pentru constructii parter: • cadre pentru constructii etajate cu inaltime redusa (P+IE .1) • • • 1. industriale si agricole.2. Calculul si alcatuirea planseelor din beton arm at si beton precomprimat. • cadre pentru constructii industriale.2.3. tub in tub.1. Dupii destinatia constructiei.l. 1. incarcari datorite procesului de exploatare. industriale si agricole..3. Acte normative complementare Prezentul Cod de proiectare se va utiliza irnpr euna cu prevederile din actele normative care precizeaza aspecte specifice de calcul si alcatuire. dupa cum urmeazii: 1.2.l) respecta conditia: h/b-cf (1. tuburi multiple).1. Calculul si alcatuirea elementelor din beton. industriale si agricole. Dupa modu1 de distribuiie a1 e1emente1or structurale: cadre ortogonale.

Indi- centrulu~ d~ rigi~itate intre etaje. In cazul realizarii de retrageri pe inaltimea eonstructiei se va urmar'i limitarea efectelor de torsiune generala indusa de actiunea seismica.stalpilor in planul constructiei se recomanda sa fie cat mar uniforma. v . realizarea unor structuri la care marirnile deschiderilor sa fie apropiate de cele ale traveelor.pe axul consolei. • Se recomanda a se evita prevederea de goluri mari in plansee sau . Se vor evita modificarile bruste de rigiditate pe rnaltimea constructiei. In ca~unl.L La stabilirea formei ~i alcatuirii de ansamblu a constructiilor cu structura in cadre se recomanda formele in plan regulate.4. ~a distributia l1i alcatuirea peretilor despartitori se vor avea l~ vedere.. • Normativ pentru executarea lucrarilor din beton ~i beton armat. e ngI zare rue urn I?lsa nu rea izeze interactiuni defavorabile cu aceasta.!-e si de rezistenta ale constructiei nu sunt sensibil modificate. Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii. l' . agrozootehnice si industriale. . la proiectare. de eonsecintele ce decurg din nerespectarea acestei recomandari.e In care asemenea alcatuiri nu pot fi evitate se vor lua masuri ~entru a ~~ asigura planseelor capacitatea de rezistenta necesara preluarii eforturilor generate de efectul de saiba. Pentru constructiile etajate cu in<iltime medie si pentru constructiile inalte. Lista actelor normative complementp. In acest scop se va urmari.Indicativ PI0-86. L.: _a~la~ente t:amei). de rezis~ care t enva ~l e e ormabilitate. se recomanda a se evita formele in plan neregulate sau complicate.in e 2. Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de lncuinte.2. ~ ~e _r~coman~a ca plan!?eele sa fie astfel alcatuite meat incarcarile v:ertlcale sa fie trans mise pe doua directii (la riglele de ca~r.e acestora care pot determina reducerea sensl~lla~ a rigiditatii sau rezistentei lor in plan orizontal. 2. Planseele structurilor in cadre pot fi realizate in orice S01~~le ondstrducfitiva asigura conditiile functionale. prin acestea. 2. pe Ianga alcatuirea adecvata a planseelor. care pot determina solicitari suplimentare in zone le de discontinuitate sau ca efect al momentului de torsiune generala. pentru a se evita diferentele mari de SOhc. ~istrib~tia . 2.• • • STAS 3300/2-85 Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe. . C 140-86. perpendiculare .t~ alc~t. respectiv prin prevederea de retragen simetrice.5. ~ri~zile in consola sunt admise cu conditia 'evitarii unor interactiuni necontrolate cu elemente structurale sau cu peretill d um p1u tura di pIanuri . amplasate in zonele seismice A+D (conform Normativului PI00-92). compacte si simetrice. pe ~anga conditiile functionale.:i~i a~. prin variatii mici ale pozitiilor centrului maselor !?i al 10 . cum sunt constructiile in forma de I. UIREA DE ANSAMBLU T 2.~.re se va actualiza in raport de revizuirea sau modificarea acestora. U.al. social-culturale. Y cu aripi lungi. Sc~le l1iperetii de la golurile de ascensor se recomanda sa fie alcatuite astfel incat sa nu constituie elemente d izidi a st t . Daca respectarea conditiei nu este posibila pentru ansamblul constructiei se recomanda tronsonarea prin rosturi seismice sau se va tine cont. _ 2. caract~risticile dinamice. T. cu distributii uniforme ale maselor si rigiditatilor in plan si pe inaltimea aceluia~i tronson. ALCA.lt~n ~l~de _ dlm~ns~uni intre acestea. de deformabilita.Se admit retrageri de la un nivel la altul daca. _ Se re?oman~a ca rigiditatile structurii pe directiile principale sa fie cat mal apropiate. . si cele referitoare la eVltare~ u:rlOr interactiuni necontrolate sau defavorabile cu structura principala de rezistenta precum si limitarea degra11 cativ PI00-92.

asigura sistemuln] structural 0 comportare favorabila sub incarcarile gravitationale. daca sunt respectate. (iv) Ponderea mcarcarilor seismice in stabilirea eforturilor de la baza constructiei. un nivel controlat de si~ranta in exploatare si la starile limita ultime. amplasate in zone cu seismicitate ridicata) sau a celor fundate in conditii dificile de teren. climatice si seismice. Functie de factorii enumerati. se pot lua in consider are urmatoarele solutii: . rosturi de tasare. b) Respectarea prevederilor prezentului Cod de proiectare si a 12 13 . La alegerea sistemului de fundare se vor lua in considerare urmatoarele: (i) Daca constructia va fi sau nu prevazuta cu subsol. in cazul cutremurelor puternice. 3. disponibilitatj de utilaje !?I de forta de munca). teren de fundare. b) Realizarea unei infrastructuri printr-un sistem de pereti structurali pe inaltimea subsolului sau. condit ii favorabile de executie. 3. _ a) Realizarea peretilor din materiale cu deformabilitate ridicata sau cu alcatuiri care sa conduca la separarea lor de cadre. si a unuia sau mai multor niveluri de la partea inferioara a constructiei.6.r de perforI?anta structurala). Extinderea subsolului in plan !?i adancime. a) Fundarea stalpilor pe fundatii directe de suprafata (fundat. c) Acceptarea degradarii peretilor de compartimentare.e perfo~anta structurala care. Indeplinirea conditiilor generale de proiectare (a cerintelo. " Dimensiunea rosturilor se va stabili astfel incat sa se evite interactiunile necontrolate intre tronsoanele alaturate. se reahzeaza prin: a) Conce~tia generala de proiectare care sa asigure alegerea unor sisteme structurale adecvate conditiilor functionals (destinatia. rnaltimt de etaj s. uneori. .. regim de inaltime.darii lor in cazul actiunilor seismice de intensitate corespunzatoare nivelului de protectie antiseismica avut in vedere de catre normele specifice. cu luarea masurilor corespunzatoare pentru evitarea prabusirii acestora. b) Realizarea unei alcatuiri de ansamblu care sa asigure Iimitarea deplasarilor orizontale date de actiunea seismica astfel incat sa se previna degradarea peretilor de umplutura si sa evite avarierea elementelor cadrelor (stalpi !?irigle) ca urmarea conlucrarii acestora cu peretii de umplutura. Conditiile generale de proiectare precizeaza cerintels d. (piloti. de amplasament (zona seismica. Se recomanda realizarea unei infrastructuri rigide in special la constructiile solicitate preponderent de actiunile seismice (cladiri inalte si cu dimensiuni reduse in plan. 2. Dupa caz constructiile vor fi fragmentate prin rosturi.1. de rntretinere si de reparare/consolidare (in cazul producerii unor degradari sau avarii).2. la care se refera prezentul capitol.iile de fundare ale constructiilor invecinate (daca este cazul). radiere) sau pe fundatii de adancime. vecinatari) si de executi~ (~enOada!?1 durata de executie impuse.a. (ii) Natura terenului de fundare si nivelul apei freatice. 2. care pot avea urmatoarele functiuni: rosturi de dilatare/contractie. zon~ clim~tica. specifice constructiei..7. rosturi seismice.). In acest sens se vor examina si se va decide asupra aplicarii uneia din u~atoarele solutii ~~sibile:. forma in plan si elevatie. Se va urmar~ ~~ cat posibil sa se realizeze cumulat functiunile impuse de conditiils particulare de amplasament forma in plan elevatie etc. (iii) Condit. conlucrand cu planseele invecinate !?icu talpile sau radierul de fundatie. CONDI'fII GENERALEDE PROIECTARE 3. .ii izolate. barete). deschideri travei. talpi continui.

a unor cercetari expenme'?-t~le pe mo e dii ~e prototipuri realizate la scar a naturala !?vsau a u_norstu." t ile' de limitare d elementele sale componente vor r~specta con 1. u t~me .jicu cele ale prezentului Cod. din Normativul PI00-92) sa se respecte urmatoarele: a) Deformatiile plastice sa apara la inceput in rigle si numai ulterior sa apara . Conditii de rigiditate 3. b) Se pot admite incursiuni reduse in domeniul post-elastic in terenul de fundare. d) Infrastructurile ~i fundatiile vor fi solicitate .::~todelor de calcul structural (calculu~ efort~ri~o~ ._ ". ' 3 3 2 Din punctul de vedere al dimensionaru.3. . In situatii justificate se pot admite 14 15 . 6.9. 3.4.3.3. t analitice aprofundate care sa precizeze . de Iasadlor in diferite stadii de lucru) adecvate .' -tiei.5.ii relative de nivel este admisa in condit iile considerarii in calcule a efectelor determinate de aceasta.4 . cu ale celorlalte acte normative speer Ice.numai in domeniul elastic.. 3. c) Nodurile cadrelor. Se recomanda ca rigiditatile la deplasari laterale ale cadrelor (considerate independente) precum si ale sistemului structural. sa fie cat mai apropiate. b) Deplasarile relative de nivel maxime (incluzand si componenta post-elastica) date de fortele seismice orizontale vor respecta prevederile Normativului PI00-92.2. la cutremurele de intensitate ridicata (vezi pet. 1 St bil i zonelor plastlce poten.~: s~~ i economic.3.1. pentru constructiile situate in zonele seismice A+E sa respecte urmatoarele conditii: a) Rigiditatea cadrelor considerate independente sa fie cat mai uniforma. in ansam u. in situatiile justificate di~ punct de vedex. (c. sageata lor sa nu depaseasca valoarea admisa.S d Iimi dOt' b incarcanle e 10107/0-90 pct. t Cod. punand con rna ca.. TAS ' ita de deformatie in conformitate cu prevedenl~ dl~ . pct.2. 1. Conditii de rezistenta ~i stabilitate " exploatare.. tipului f.1.nra a~~:~:: fac parte din sistemul structural) vor 1 veri lC~ e.4.de regula . verificate la starile hmlta. h' d) Efe~tu. variatia locala brusca a rigiditat.~r fi ~lme~~l onate sau dupa caz. p f. A bl sau precum !?i 3 . In acest sens se recomanda ca perioadele corespunzand modului fundamental de vibratie. con Jr de amplasament.lmpor an ei ~~n~. . precum si cele din prezentul Cod. alca~Ulrll il arm~rli ~e vor diferentia zonele curente ale ele~entelor f.cat mal ~proPIa de realitate _ particularitatile sistemului structural III toate stadiile semnificative de comportare. planseele (lucrand ca diafragme orizontale) precum si eventualele elemente de ductilitate redusa sa fie solicitate numai in domeniul elastic de comportare al materialelor..jicaracteristicilor sistemulUl structural. b) Rigiditatile relative de nivel se recomanda sa nu prezinte variatii mari pe inaltimea constructiei. Sistemul structural. 2. rea. ~~or face in conformitate cu prevederile prezentului s pc ..1 de lasarilor dupa cum urmeaza: :) G~nzile cadrelor (riglele) ca si grinzile d~ rula:.4.actelor normative cDmplementare privind calc~lul!?i alcatuirea tuturor componentelor sistemului structural si ale elementelor c) ~~~~~:~t. su A 3. 3.5. Conditii privind mecanismul structural a energiei la actiuni seismice de disipare 3. a 1 irea 1 STAS 10107/0-90 1 1 gimii lor de calcul III sensu ' eva u a re.jl plastice potentIa e. Pentru a obtine un mecanism favorabil de disipare a energiei la actiuni seismice se va urmari ca.j~o~e ~ ~ . calculate pentru cadrele independente si ansamblul constructiei."la e f.in stalpi.eventual . Toate elementele sistemului str~ctur~l :. rezistenta '!?istabilitate) in conformitate cu prevede~ie dinr~~tm 10107/0-90. 1 2 .

• elemente participante la preluarea actiunii seismice.b. In acest scop. noduri.1 se face prin ierarhiza-va adecvata a capacitatilor de resistent aale celor trei con -ente ale sistemului structural (suprastructura. Condit ii privind 3. c) Preved~~ea unui nurnar suficient de legaturi care sa asigure: etabilitatoa structurii pentru orice combinatie de incarcari. pereti de infrastructura.5.5) este conditionata de realizarea unei ductilitati locale suficiente a zonelor plastice precum si de evitarea producerii unor ruperi premature. .a intre elemente prefa- pierderea ancorajului armaturilor si degradarea conlucrarii betoniarmatura in zonele de rnnadire: ruperea specific a elementelor incovoiate subarmate. care ar impiedica realizarea mecanismului proiectat de disipare de energie. comportarea avanUUoasa a elementelor la incarcari vertical~ si orizontale. • sunt cele in care acfiunea seismica si in care se localizeaza zonele plastics C~n~itiile precizate l~ pet 3.l. infrastructura/ j undatii. obt inerea de elemente prefabricate cu forme simple. Se vor evita: ruperile in sectiunile inclinate datorate actiunii fortelor taietoare. la elementele partici- 16 17 . teren de fundare) precum si ale elementelor structurale (stalpi. b) Pozitionarea imbinarilor sa fie astfel incat executia lor sa fie cat mai simpla iar stabihtatea si rezistenta elementalnr prefabricate si a structurii (inclusiv in faze intermediara de montaj sau executie) sa fie" asigurata.2. noduri. fiind reluate si completate si in Cod. uneori cu caracter casant. Metode practice de proiectare in vederea indeplinirii acestor cerinte sunt date in cap. 3.4. ductilitatea Iocala I. 3. 3. b) Prin dimension area. rosturi dintre elemente prefabricate. rigle. Elemente participante mduce. 3. cu luarea masurilor adecvate de asigurare a ductilitatii acestora ca si a posibilitatii de reparare bricate si suprabetonare). 1 efera.). 3.iala. alcatuire si armare se va asigura zonelor plastice potentiale din rigle si stalpi 0 capacitate ridicata si stabila de deformare post-elastica. casante. se vor respecta urmatoarele conditii: a) Prin dimensionare.6.5 si 3.5. . cand se prevad imbinari fara continuitate. stalpi. adecvate transportului.3.4. manipularii si montajului.solicitari importante potent. in acest sens sunt recomandate elementele prefabricate ljniare sau de suprafata. interfat. elementele structurale se impart in: elemente neparticipante la preluarea actiunii seismice (cu eforturi neglijabile induse de seism). depasirea limitei admise pentru inaltimea zonei comprimate. urrnatoarele recomandari: a) Fragmentarea structurii in elemente prefabricate va urmari pe cat posibil .6 se m cazul structunlor prefabricate. Masu ri minimale A prevazute prezentul pentru realizarea acestor condit ii sunt m STAS 10107/0-90.incursiuni in domeniul post-elastic de comportare si in unele clemente ale infrastructurii. fara 0 scadere semnificativa de capacitate portanta si/sau rigiditate sectionala la cicluri repetate de incarcari-descarcari in domeniul plastic de comportare. separari ale elementelor in lungul unor planuri de lunecare prefisurate (rosturi de turnare la elemente monolite. elemente ale infrastructurii) se vor evita ruperile premature. 6 al prezentului Cod. Observatia.7. fundatii. 3. Conditii specifice structurilor prefabricate sau mixte La proiectarea structurilor prefabricate sau mixte se VOl' lua in corisiderarr. fundatii etc. alcatuirea si armarea elementelor structurale (rigle.2. ale elementelor structurale. Indeplinirea cerintelor de la pct.i evitarea ruperilor cu caracter cas ant Posibilitatea de dezvoltare efectiva a unui mecanism favorabil de disipare a energiei la actiuni seismice (pet. post-seism. 3. .

. . in raport cu esc iderea (L).l. Evaluarea tncarcarilor verticale Incarcarile verticale pe plansee se stabilesc in conditiile prevazute in normele in vigoare (STAS 10107/0-90. ~ono!it "'.3) R (4. cu incarcari uniform distribuite in conditiile precizate in fig. 1 dh v rig elor (h). mixte si monolite) si a imbinarilor va avea in vedere realizarea conditiilor de rezistenta. in faza de predimensionare. incarcarile echivalente vor avea intensitatea astfel indit sa conduca la aceeasi rezultanta ca si incarcarea "reala" (fig. montaj. 4. sa indeplineasca condit'in: hlL>1/12 \' aportul dimensiunilor sectiunii transversale a riglelor recomanda sa respecte conditia: se hIh<3 (4. h) sa fie multiplu de 50 Pen~ru .pante la preluarea actiunii seismice. manipulare precum si in situatia finala a constructiei. p n~3 . 4. de spatiul liber acceptat in exploatarea constructiei precum si de raportul dintre rigiditatea stalpilor si a riglelor. ca tncarcari uniform distribuite. STAS 10101/2Al-91.a1timeasectiunii riglelor este conditionata de deschiderea lor.2) 19 . Incarcarile concentrate pe rigle se pot echivala. Stabilirea formei ~i dimensiunilor initiale ale riglelor se va face cu luarea in considerare a urmatoarelor criterii: a) IP. sarcini suspendate etc. STAS 10101/1-91.11111 ~~1. stabilitate si deformabilitate in toate fazele intermediare de executie.l. Incarcarile pe rigle distribuite triunghiular sau trapezoidal se pot considera. in etapa de predimensionare.b. STAS 10101/21-91 etc). Fig.. pe riglc h.1. 4.1. STAS 1010112-91. .1 4.2 GDlin Incarcan a.a).riglele prefabricate se pot accepta si alte formem: sectiunii transversale. PROIECTAREA PRELIMINAAA A ELEMENTELOR STRUCTURALE (PREDIMENSIONAREA) 4. STAS 101011 OA-91. • 4. re~omanda sectiunile de forma dreptunghiulara iar dlme~slUmle acestora (b. Actiunile verticale pe rigle constau in greutatile lor proprii si din reactiunile transmise de plansee sau mcarcari aplicate direct (pereti. Evaluarea fortelor axiale in stalpi se poate face functie de suprafata de planseu aferenta stalpului si numarul de niveluri ale constructiei. b) Pentru simplificarea executiei riglelor cadrelor din beton 18 c) Se recomanda ca inaltimea sectiunii . alcatuirea si armarea elementelor structurale (prefabricate.~~ PI P. .).2.. d) Dimensionarea.

pentru calculul e.3. h == inaltimea sectiunii transversale a stalpului. stalpii la care raportul dintre distant a Ho (fig.2. 20 .4. Fig. du~a~ de actiune a incarcarii.' com t b' ~ gradul de fid elit a t e cu care reflecta: I por area su mcarcart a structurii. modificand dimensiunile stalpilor si/sau ale riglelor. stalpi) depinde de mal multi ~acton~tipul de solicitare. CALCULUL EFORTURILOR SECTIONALE 5. in situatiile 21 n.orlunlor din lI:carcan exterioare.2. b) Dimensiunile sectiunii transversale a stalpilor se iau multiplu de 50 mm. La stabilirea formei I?i dimensiunilor initiale ale sectiunii stalpilor se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: a) De regula stalpii din fatade vor avea lat.ii justificate dimensiunea minima se poate lua 250x250 mm". nivelul de solicitare. Dimensiunea minima admisa este 300x300 mm" in situat.a elementelor (grinzi. 5~1. Pentru calculul deplasarilor.2. c.) sa nu se ajunga la comportari specifice stalpilor' scurti (fig.a.2. se va urmari ca prin modul de dispunere == McajQasoc. 4. goluri de ferestre etc. contractie.1.c). modul de armare etc. pe inaltimea constructiei se recomanda ca retragerile sa nu fie prea dese (la 2-3 nivelur'i). Valorile e admise . 6..4.dn.1.. c) Pentru respectarea conditiilor de rigiditate si rezrstent a la incarcarile orizontale se va proceda prin incercari. preeum I?lal eforturilor de ordinul II.3. din temperatura. Conditiile de rigiditate la fortele seismice de calcul sunt cele prevazute in normativul P100-92.ceeptabile. (~: L~c.1. l~mente de inchidere). (ii) Rigiditatea ~ection~la. 5.4) unde: b~r~ b. a zidariei in panourile de cadru (parapeti.. ~j h lH. pct.' ~rmatoarele particularitati de comportare:' carcan. In acelasi scop.3. a si b) si inaltimea sectiunii (h) este: HJh<2 (4. Retragerile (reducerea sectiunii) se recomanda sa nu se faca concomitent pe ambele directii. calculele curente (vezi pet .ime constanta pe toata inaltimea constructiei si retrageri numai la interior.r~aza sub forma de cadre spatiale.6. al efortunlor. conlucrarea eu alte elemente (plae_I. 2) sun t vaI' in 3 on e~nven~lOna!e"me. d) Pentru stalpii constructiilor amplasate in zonele seismice A+-E definite in Normativul P100-92 se va evita realizarea de proportii specifice elementelor scurte (stalpi scurti)· Se considera stalpi scurti. tasari de reazeme. Structurile in cadre din beton armat au sub Inca . Calculul eforturilor in structurile in cadre din b t arm~t se poate face prin metode cu diferite grade de complexi~a: clasificate astfel dupa . 4. :articulari~ati de comportare I?icalcul ale structurilor In cadre din beton armat 5. mai ales.

5. se pot considera cu axul ~:l.6. Sub incarcari crescatoare.). prezinta cresteri semnificative ale eforturilor ("eforturi de ordinul II" sau "efectul P-S')..iei or componente (rigle fill s talpi) a t 1 . . 3. Nodurile .monolit. de A' lDcastrare a stalpilor la nivel I .2. ~n~ltimea de calcul de calcul in dreptul secti .). d) Tipul si performantele instrumentelor de calcul (pe tru calcul disponibile n ru ca cu automat. in sensul celor precizate in STAS 10107/0-90 la pet. static prin reducerea element la se sc ematizeazn in calculul e .:.w=M-M. _ seC\. a cadrele care au rigle a stalpilor se mascara pan~r~ ~~~~~te.1. m si su 14. f e s .IUpunctuale. travei..d a pi ··1 t ~ cen ru UI e greutate at· nu or ransversale (fig. L (rn Idlpi IiriaIe) . in .•• le Pdnca relor etaiate din sunt pana Ia 100 ~ .(iii) (iv) (v) (vi) in care aceste marimi sunt semnificative.b) se considers dimensiunea finita d 1 . prefabricat. Conditrile de proiectare a infrastructurilor si fundatiilor sunt precizate in capitolul 10 al prezentului Cod. b) Categoria de important a a constructiei si gradul ei de repetivitate.~p. 5. Fig 5.calc~lele mai detaliate sa:~~~:~c. Schematizarea strueturii pentru ealeul 5. de la caz la caz. Deschiderile si inaItimile de cal I . Modul de realizare.2. respectiv pentru calcul manua!). caracteristicile de rezistenta f?ide rigiditate ale nodurilor influenteaza sen sibil starea de eforturi in structurile in cadre din beton armat.r:. cu continuitate partiala sau far a continuitate (ari. Structurile in cadre din beton armat cu stalpi zvelti._ de pozitiile axelor staIpilor!?i . ' . NOLirile structurilor in cadre din beton armat pot fi realizate cu continuitate totala (in cazul structurilor din beton armat monolit).2.2 (sau a altor factori semnificativi) in realizarea starii de eforturi in structura. 5M (fig. Cadrele de beton arm t h . d osu ngleI dispuse pe directia runn e rezemare p t'l S.a). mixt etc. proiectantul va tine cont de urmatoarele: a) Ponderea estimata a factorilor enumerati la pct. ectlUmle astfel: u in rastructurn se considera . 5. in structurile din cadre din beton armat se dezvolta deforrnat.l.: f. Interactiunea intre cele trei componente principale ale sistemului structural: suprastructura (structura in cadre) infrastructura si fundatiile terenul de fundare poate avea.1. atat sub incarcari gravitationale cat si sub cele seismice. c) Caracteristicile geometrice si mecanice ale sistemului structural (deschideri. se pot lua in considerare valori ale rigiditatii sectionale deduse din modele analitice mai complexe sau din incercari. regula.2. ~ahna\'n e e sectiun« intre etaje rectiliniu. h. In seleetarea metodelor de ealeul al eforturilor.iculate). 1 axeIe lor.1 5. 0 influent a semnificativa sau neglijabila asupra distributiei eforturilor.ii plastice care pot genera n'" tributii importante ale eforturilor fata de cele determi• til ipoteza comportarii elastice. corespunzand pozit. modul de 22 5.1 La se determma functie articulate (din elemente f: gr~nZ1 or. forma in plan si elevatie. Od.3. ~t~.1. va ~in~ seama de excentricitatile determ~n:~e In calcule ~e variatiile de sectiuns ale stalpilor Stalnii d dezaxa:ea prin beton arm at monolit la care . r~aliza~e .2.1. S.

pel~consl.de regula .. t .ac~stora pe toate deschiderile structurii. utilaje tehno ~gr_cee c.forma une~ .. ~n ca1cu1u: ~tatlc. In masa totala de nivel se VOl' lua in consider are masele tuturor elementelor (structurale si nestructurale) antrenate in oscilatiile dupa gradele de libertate dinamica semnificative ale sistemului.3..1. 5. iar p . nive1ul infrastructurii. La structurile din elemente prefabricate se VOl'stabili pozrtiile maselor concentrate.1. la care se adauga mcarcarile temporare de lunga durata.se idera incastrati pe directia de calcul 10ngrtudma1a. r de beton stalpii care fac corp COLlun cu per etri structura 1 ) armat (de exemp1u peretii de inchidere de la . Pentru calcululla actiuni seismice. ~tal' ~fac corp com un cu pereti din beton . ..3. stablhr:a legatt. 5. e directre t 1 i Ia nivelul limitei superioare a aces ora. 'aerp('~" . tmand cont E?l precizari1e din aliniatul (ii) al pet.Iirectii (sta1pi in puncte de inters~ctle a peretl.t~lo:.. ". . de rezemarile reciproce ale elementelor si de modul de realizare a imbinarilor/ nodurilor.exceptionale..ilm" i. cu distributii alternan~e (II~ sah) pe~truAde~er minarea solicitarilor extreme in sectiumle nglelor E?lsta1pl or. temporare (cvasipermanente . ' e u. . 5.2. verticale permanente. E?lvanablle). tin and cont de alcatuirea generala a structurii. . m greutatile proprii ale riglelor E?idin mca:c~nle apl~~e dl~ec)t e acestea (pereti..) ~e con Iera incastrati 1a nivelu1 cO. . . sta pH 1ezema. Masele vor fi concentrate astfel inc at sa reflecte cu suficienta acuratete comportarea dinamica reala a sistemului. Incarcarile temporare pe rigle s: VOl' considera.2. Incarcarile Mase de nivel pe rigle pot fi: . structurile in cadre de beton armat se schematizeaza . ~u1a1' p1anll1ul' pe1'ete1ui la nivelul fundatiei .sub~ol etc. prin rationamente ingineresti.cut~~ rigide r~alizata din pereti structurali dispusi pe doua du eC H conlucrand cu plariseele si cu fundatii1e. Calculul incarcari eforturilor tn grupari fundamentale de 5.ii <unt dezvoltati diferit pe inaltime. sectiunea stalpi10r de la nive1ul planE?eulUl care mal~neE?t. Calculul la incareari verticale se poate face prin urmatoarele metode: a) Calcul elastic simplificat admite urmatoarele ipoteze: Structura este considerata ca fiind fermata din cadre plane dispuse dupa directiile principale..1or. sarcini suspendate. '. All rigiditatile sectionale ale e1ementelor se VOl'~o~Sldera m c~ c~e confor~ Anexei A a prezentu1ui Cod. 5. in cazurile in care 'incarcarile temporare reprezinta mai putin decat 50% din tncarcarea totala pe planseu se admite sa se ia in considerare numai distributia . 5. p Distributia reactiunilor planf?eelor pe rigle se determma functie de alcatuirea acestora. ti pe fundatii Ia fata superioara a acestora. 5. Incarcari.e p a~E?ee01..e superior infrastructura se poate considera cu deplasan e 01'1- Pentru constructiile amplasate in zonele seismice A+D se pot considera urmatoarele distributii ale incarcarilor temporare: distributii alternante (in sah) pentru determinarea momentelor extreme in sectiunile din campul riglelor.3. conform prevederilor din Normativul PlOO92 (sisteme cu numar finit de grade de libertate dinamica).~Al ". i~ calculul structural. " in sitll~\tij1e in care infrastructura este sub .3. ~e face cu luarea m considerate 9i a prevederilor din ahmatul precedent.3.tei su~e~lO~re a pere. 1 1 ' di Incarcarile pe rigle provin di~ r:ac~IU~ll. Pentru stalpi se vor con25 . 7 zonta1e impiedecate.1.ca sisteme dinamice cu mase discrete.armat dlS~UE?l e u. La structurile etajate din beton armat monolit masele vor fi concentrate in nodurile cadrelor.. pentru determinarea momentelor in sectiunile din dreptul reazemelor mcarcarile se consider a distribuite in toate deschiderile.4.4.. Dad! peret.

1.:t*j. cum ar fi: evitarea aglornerarilor de arrnatura pe reazeme. simplificarea detaliilor de arm are scaderea cantitat ii de armaturi. (ntJ. In seleetarea metodei de ealeul. lucrul mecanic determinat de momentele alese in fiecare dintre aceste sectiuni ("momente plastiee") sa fie de semn contrar lucrului mecanic determinat de mcarcarile exterioare. 2. neglijandu-se influent a deformatiilor unui nivel asupra starii de eforturi in celelalte niveluri (fig. (ii) D~~d deplasari virtu ale care sa antreneze cele m sectiuni critice. fara nesimetrii pronun tate f?ila care nu exista rncarcari temporare importante (cum ar fi cele date de poduri rulante grele. Cadrele tncarcate predominant nesimetric sau la care efectele deplasarilor laterale sunt semnificative se vor considera in calcule cu noduri deplasabile (hale cu poduri rulante. se poate calcula separat fiecare nivel. 5. pe langa conditiile specificate la pet. a fi cu noduri fixe (se neglijeaza efectele deplasarilor laterale asupra eforturilor). Diferentele intre momentele calculate elastic si cele calculate cu admiterea redistributiilor post-elastice nu vor depasi 30% din valoarea momentelor calculate elastic (in oricare sectiune a structurii). _ Cadrele plane. Schema staticl • ~ui solicillrilor (M. 5. Dupa caz.Q) din sarcini yerticale in riglele cadrelor etajate.LI. In situatiile in care rezulta eforturi semnificative ca urmare a deformatiilor impuse (variatii de temperatura. se vor avea in vedere urmatoarele: a) Calculul elastic simplificat se aplica fara erori mari la st~ucturile regulate.S.2 . ".m. ' ~~ ~~ .3 a si b. La cadrele etajate. la dimensionarea elementelor structurale se vor considera ~i aceste actiuni. 5.). Efortu:i~~ in celel~l~e sect~uni ale structurii se determina pe baza conditiilor de echilibru.2. se pot considera. diferite de cele calculate elastic. Observa~ii: 1.ulul 1 •. amplasate excentric pe structura). de pe cele doua directii. Metoda consta in alegerea unor valori ale momentelor.3.2). CASE.7Im- 7/~ Fig.J.sidera eforturile rezultate din calculul cadrelor pe directiile principale. de regula. intr-un numar m de sectiuni critice: m-cn-sl (unde n este gradul de nedeterminare statica a structurii) ~stfel rncat sa se respecte urmatoarele conditii: (1) Introducand articulatii in cele m sectiuni critice sa nu rezulte mecanisme locale cu mai mult de un grad de libertate cinematica. tasari de fundatii etc. accepta redistribuirea eforturilor determinate prin calculul elastic (metoda a sau b) ca urmare a deformatiilor post-elastice ale sectiunilor. b) Se recomanda a se adopta calculul post-elastic numai in situatii~e in care aplicarea sa conduce la avantaje certe econormce sau de executie. b) ~alculul elast~c spa~ial.5. modelarea este specifica calculului automat prin programe de" tipul ETABS. c) Calculul post-elastic. Calculul elastic simplificat este specific calculului manual (efectuat prin metode iterative de tip Cross) si este admis la tipurile de constructii precizate la pct. n n-I J. 5:4. SAP etc. cadre cu rigle frante sau rezemate articulat si excentric pe stalpi etc).J.m?deleaza structura ca un sistem spatial de bare (rigle f?Istalpi) cu comportare elastica. • 3. Scbeme statice admise in cal<.4 (n(1) H+ b.J. Ipotezele simplificatoare admise conduc la neindeplinirea riguroasa a conditiilor de echiIibni in anumite elemente (sau zone) ale structurii. in calcul se pot admite una sau moo multe dintre ipotezele simplificatoare enurrtate anterior. sau de greutatea unor utilaje etc.

3.1.1. a eforturilor !?i a deplasarilor (pentru cadrele plane considerate) !?ia introducerii corectiilor 28 a) ~~~:o~ dinamica c~ co~siderarea proprietatilor post-elastice .5. Metodele de analiza structurala la actiuni seismice se clasifica !?i-se caracterizeaza conform tabelului 5.d .P100-92 "M t d de nroi c ura a enumita In Normativul . b) Constructii etajate cu inaltime redusa sau medie conform clasificarii ·de la pct. Calculul eforturilor (actiuni seismice) in grupari specials de tncarcar! pentru a tine cont de efectul torsiunii global ~entru constructiile care nu se incadreaza in c:ie de la ct a !?1b. eel putin ca etapa preliminara. 5.3 al prezentului Cod. substantial pentru pregatirea !?r~~~~~ a d~telor !?1pentru interpretarea rezultatelor Din :ft~l~e motIve procedeul este mai costisitor decat orlcare . 5. Cand este asociata unui model structural plan.ectlUmlor.res nc 11 In ceea ce . calcule de predimensionare. fara denivelari.2. 0 OSIprograms de calcul !?iechipamente greu accesi- b) Calculul static in domeniul post-elastic de comportare. la cutr d e InregIstrate em~re prece ente sau generate artificial) este den ita ~:t:cu~~c~~ prezentul ~od "Analiza dinamica post-ela~:a": strucf ·1 ~ul . Analiza structurala la actiuni seismice denumita. ~ste asociat. v u 1 izarn ca cu ului automat. - proce~eul.2. neceSlta un grad ridicat de calificare a utilizatorului ' ~~~e:eefort tehnic. respectiv modul de dis !?1 alcatuire a cadrelor cu conditin tili _.5. mare a s. modelul structural plan poate fi uti!" t . ortogonale.2. a eforturilor si deplasarilor produse de actiunile seismice in punctele caracteristice ale structurii precum si procedee specifice de stabilire a eforturilor de dimensionare in scopul indeplinirii conditiilor generale de proiectare de la pct. ortogonale.5. modelelor structurale ~~~~i~~lhz~ea dmod~l~l?r structurale spatiale implica 1majore atorita msuficientei datelor privind portarea sectiunilor de beton annat sup co~~ comple ti I use unor stan de a f losi spa ia e. de eforturi precum si datorita necesitatii bile. cu structura din cadre regulate.5. cu inaltime redusa si medie far~onsttr~ctt~~l?r etaiate privests fi I . cu conditia utilizarii calculului automat pentru determinarea modurilor proprii de oscilatre. e 0 a e prOlectare bazata pe considerarea ro rie _ tllOI~ defox:nare neliniara a structurii (Metoda B)"P p. 5. la Incar- 29 . in prezentul capitol. la actiuni seismice modelate ca o miscare a bazei descrisa prin accelerogram (A .s~pusa urmatoarelor limitari: . ins a aplicarea es e .1.c) Nu se recomanda folosirea calculului post-elastic atunci cand eforturile date de incarcarile temporare sunt mai mari decat dublul celor date de Incarcarile permanente. iza numai pentru Asociata unui model structural s atial ~ proiectare (metoda A) poate fi utiliz~ta p~n~eto~~ cur~nta de si verificarea structurilor in cadre ale ru lI~~enSlOn~rea curente. 5.neces~t~ programs si echipamente de calcul adecvate. pet. adaptat dupa Normativul P100-92..: mal avansat de cuantificare a comportarii lui ~n or e _eton ~rmat la actiuni seismice. metoda se poate aplica pentru calculul eforturilor si deplasarilor in vederea dimensionarii si verificarii conditiei de limitare a deplasarilor laterale pentru urmatoarele tipuri de constructii curente (clasa III !?i IV de important a conform Normatreului P100-92): a) Constructii cu un singur nivel cu structura realizata din cadre regulate.5. pentru toate structurile in cadre. 1 1 .onna In p an sau elevatie.4 Metoda de analiza stru t 1. in prezent. "Calcululla actiuni seismice" cuprinde: determinarea fortelor seismice. Metoda de analiza structurala denumita in Normativul P100-92 "Metoda curenta de proiectare (Metoda A)" este obligatorie. _ . Calculul structural poate fi efectuat manual sau automat. avand pe fiecare directie cadre identice sau a caror rigiditate la deplasari laterale nu difera cu mai mult de 20% !?i plansee care satisfac ipoteza de saiba orizontala rigida. tdade doua categonl de procedee: cuprm e A A 5. punere .

Daca seetiunile potentiale de plastifieare a riglei (Ia momente negative) sunt dirijate la distanta de nod (pet. Se vor eonsidera diagramele de momente eorespunzatoare din GF f?idiagraroele de momente din GS pentru aetiuni seismiee pe directie riglei.b).1. Eforturile sectionale de calcul se stabilesc in conditiile precizate in prezentul Cod. deplasarile I? +ale si rotirile in articulatiile plastice corespunzatoare ace' rorte orizontale.TURALE 6. b) Situatiile de solicitare considerate corespund gruparilor fundamentale (GF) si speciale (GS) de incareari. valorile fortelor orizontale corespunzatoare formarii articulatiilor plastice succesive. proportionale cu fortele seismice conventionale ("Calcul blografic"). DIMENSIONAREA/VERIFICAREA STRl:::.1.1. 30 1----- T I~' 31 . Diagraroele de momente inIaf?uratoare pe rigle se stabir lese pe baza rezultatelor calculului static f?i a urroatoarelo r conditii: a) Sectiunile semnificative de calcul de la extremitatile riglelo corespund sectiunii de la fata reazemului (fig 5. ui eforturile in seetiunea de la fata stalpului f?iin axul reazemul iile se determina in functie de momentele eapabile din artieulat plastice. 6. Stabilirea diagramelor inIa~uratoare ale eforturilor ELEMENTELOR sectionale 6. 11.2).l.1. Elementele componente ale structurilor in cadre se dimensioneaza (verifica) la starile limita ultime conform prevederilor din STAS 10107/0-90.1.succesiunea formarii articulatiilor plastice.2.1. 6. in ambele sensuri. fig. 11.Prineipiul apliearii metodei este indieat in fig. Procedeul pune in evident a _ in Iimitele ipotezelor simplificatoare admise . 6.cari gravitationale constante (fixe) si tncarcari orizontale crescatoare monoton.

determinate de conlucrarea cu zidaria de umplutura sau cu planseul lucrand ca saiba. AP .1 .azu t r it de comportare elastica a care eonduc la solicitari pes e rmi a elementelor. sau clasa IV in zone seismiee E si F. Valorile diagramei de momente capabile ale riglei se vor stabili astfel incat sa se evite formarea de articulatii plastice in camp (l1~1() . de armaturile ef~ctIVedin '~:d~n~a din rigla si dispusa in (paralela cu ar~a~':..2pld)11/2 (6. .1) termenul corespunzator incarcarilor verticale din GS se va considera prin fortele taietoare date de sarcinile verticale dispuse pe distanta (11).1) nu este aplicabil riglelor articulate la noduri si in cazurile in care.a a casante. 6 . (R) ma]orate cu -/0 calcul ale a~a~ urn a b I sensuri ale actiuni seismice Q se determma pentru am e e p: directia riglei -+ 'I b. in relatia (6.6. cu valoarea normata. d £ .2.gr' 1:ap·gide armatura din placa .2 Calculul pe baza relat iei (6.. momentele maxime la extremitatile 33 32 .2plds<pn).1) Q ascap r g cap.momentele ~apablle. ----I '11 ____ . 25{]f ~t . M ca~.~ ~nJhdr) considerand rezistentele de l latimea de p aca p p. • I~ AP 8. .1 gn este incarcarea permanenta (echivalenta) pe rigla.. pnn cedari ... ale 0 bile (Q ) se face cu relatia: a caP _( I MS:s I + I Mdr I )1l1+(gn+1. pentru sensul de actiune seismica considerat. la constructii eu clasa de importanta III. st Mdr se determina in functie . modul de determinare a distantei 11 este indicat in fig. 11 ::::. amplasate in zone seismice F.6. t~' tare asociate momentelor Stabilirea valonlor tort et . ~ t ~ ietoare tnfasura toare . iar pldeste incarcarea temporara (echivalenta) de lunga durata (se va respecta conditia: 1..gr id rmatoarele In aplicare~ relatiei (6.Fig. Observatii: Calculul momentelor capabile in sectiunile de plastificare ale riglelor se poate face fara considerarea eventualelor solicitari axiale de intindere. __ .1) se vor lua in consi erare u t: .6. Fig...11~c.3 . . erilor an pe rigle a. Daca Incarcarile pe rigla nu sunt uniforme. Stabilirea dlagramelor e ort.10 precizari: .re i~ vede_:e eV1t~~~o:~~tremure de mare intensitate in sectium inchna~. istant a intre sectiunile in care se formeaza articulatiile d plastice...

Diagramele de momente mcovoietoare Infasuratoare in' stalpi se determina astfel: a) La constructiile avand clasa III de important a si amplasate in zone seismice F. posibil a se plastifica.! surna momentelor capabile in sectiunile in care apar articulatiile plastice la nivelul considerat. M~r s M f \p (6.gr.gr! / I. pentru asigurarea conditiilor de formare a unor mecanisme favorabile de disipare a energiei induse de miscarea seismica. • b) In situatiile care nu se incadreaza in prevederile de la pct. In cazul cadrelor plane se accepta.2 Q (6. daca momentele maxime de la extremitatile stalpului rezulta din actiuni in GF de rncarcari. ipoteza plastificarii tuturor riglelor cadrului de la nivelul consider at. considerand actiunea seismica pe directiile principale ale sectinnii stalpului.0 pentru sectiunile de incastrare si de la ultimul nivel al stalpului (acoperif?/terasa) Observatis: f. amplasate In zone seismice F.1.5. pentru stabilirea diagramelor infasuratoare in stalpi se vor considera momentele rncovcietoare determinate prin calcul in GF si GS de incarcari si corectii stabilite functie de rnomentele capabile in rigle. in aceste situatii diagramele de forta taietoare infasuratoare se obtin in conformitate cu cele aratate la pct. far a majorarea rezistentei armaturilor din rigle. coeficient cu valorile: 1. pentru determinarea fortelor taletoare de dimensionare (Q) se va considera valoarea: 35 • 34 . de regula.2. I 6.!Mcap. prin rationaments ingineresti. (suprapuneri de efecte).riglei rezulta din actiuni in GF. surna algebrica a valorilor momentelor incovoietoare corespunzatoare.3) unde. Structarile la care stalpii au schema statica de consola verticala (noduri articulate cu riglele). Daca la structurile cladirilor meritionata in aliniatul precedent fortele taietoare maxima in stalpi corespund GS de incarcari. 6. d~ca fortele taietoara maxims pe stalpi rezulta din actiuni din GF de incarcari. sau clasa IV in zone seismice E si F. s Q. 6. = forta taietoare din GS de rncarcari: b) La structurile cu stalpi avand schema statica de consola vertical a ~noduri articulate cu riglele). pentru determinarea fortelor taietoare de dimensionare (Q)' se va considera relatja: ' Q = 1. Momentele incovoietoare in sectiunile extreme ale stalpilor.3. 6. gr. se determina cu relatia: M = kMMs I.1.4 pentru constructii amplasate in zonele seismice • 1. riglele posibil a se plastifica.liI. I. I.1.2) La aplicarea relatiei (6. I. se vor stabili.luratQare in stalpi se determina astfel: a) ~a constr~cti~e avand clasa de important a III. diagramele de momente rnfasuratoare pe stalpi se obtin prin suprapunerea efectelor celor mai defavorabile./ ii . S A+C. diagramele de forta taietoaro infal?uratoare pe stalpi se obtin prin suprapunerea efectelor celor mai defavorabile. se refera la riglele cadrului care se calculeaza. Diagramele de forte taietoare infal.!Mcap.gr. obt inute in GS de incarcan' semnele momentelor Ms se stabilesc functie d~ sensul rotirii pe nod. corespunzatoare GS de mcarcari. in celelalte cazuri.2 pentru constructii in zonele D+F' 1.2) se vor consider a urmatoarele: M momentul incovoietor in stalp in GS de incarcari.4. I I I. sau clasa IV in zone seismice E si F. iar suma se va extinde la aceste rigle.1. a. M~r.I . la determinarea diagramelor de momente mfasuratoare se vor consider a situatiile de solicitare cele mai defavorabile din GF ~i GS de iricarcare. determinate pentru acelasi sens de rotire f?iin conditiile precizate in observat ia de la pct.!Mcap.

2 Q.n ~~.4) forta taietoare din GS de incarcari." oare I asti icarn tuturor riglelor.3 37 .u stalp).5) I HOE (6.. determinarea fortelor taietoare de dimensionare se face cu relatia: reactiunea transmisa _..ele axiale maxime !?iminime. carora Ii se vor asocia momentele incovoietoare corespunzatoare. pe directiile tuturor riglelor.6. pet 5.6) (6. dat in normativul P100-92. Pentru stalpii de colt (Ia care riglele au axel' 1' . reactiunile transmise stfllpului de aceste rigle se determina cu relatia 6. a pc .5-7-6.i d In In ere (Q) se pot deterde cu limitarile: \M~apst\ si 0 ~ c. In verificarea stfllpilor se vor considera si situatrile de rncarcare care determina fort. (3).7) (6.atii ale diagramelor de momente incovoietoare si prevederile din STAS 10101/2A1-91.a lp i r ez ul t a forte oNI == oNx . .1.20s L \Mcapgr.. r6~~. sau cu directii diferite de aceasta cu ±30o. La stabilirea fortelor axiale in GF de incarcari se vor considera ta ~~l·l. M momentul in stalp in GS de tncarcan. o.1..Q =1. M'c"p. stalp de riglele nepl as tif tea t e coresla ' _ 1 pun d e GS d e mcarcari.iala t _ '{ .e din ipoteza de incarcare considerata.6.rmina:a din actiuni seismice nu s:~~:i~~~ ca .8) ' t. 6.st. Redistribuirea ditii: momentelor este admisa in urma .Ny Daca In s t. mma acceptand ipoteza: M cap stalp ==0 • I I .3. c) sIn situatiile care nu se incaderaza in prevederile de la pet. ung se va determina si forta aXl a corespunza. }\'(apstmomentul capabil in stalp. I 'V o ~ (L L \M~pst\) Notatiile din relatiile 6. a si b. Fortele axiale in GS de mcarcari se determina astfel: riglele de pe directia actiunii seismice.e se opereaza redistribuiri de [~:tadtai. R:edistribuirea momentelor incovoietoare intre extremiatr e unui element In situ~tiile in care rezulta suprasolicitari locale intr-un ~lement (rIgl~ ~a.t hi 1200) e In p an mscrise in r-un lastifi 1 a<. 'V==coeficientul de reducere a fortei seismice.~t~are ~et~.6.7 sunt: Q.sJMs Q unde: (6.M""p. 36 Fig.. in acest caz se va considera .1.==valorile momentelor capabile in sectiunile de la extremitatea superioara. 7. Se va verifica stalpul pentru ambele sensuri ale actiunii seismice.4. se considera plastificate la nivelul tuturor plan!?eelor. determinate corespunzator fortei axial. respectiv inferioara a stalpului. HOE==inaltimea Iibera a stfllpului.st' MIcap.t oare 1e con- 1) ~edist:rib~i=ea rr:omentel?r intre extremitatile elementului sa ie mal ~I~~ deca~ 309'0din momentele determinate de ipoteza comportarii elastice: 2) Pe elementele la ca. Stabilirea fortelor axiale de calcul in stalpi se eoreleaza cu situatiile de tncarcare care au determinat valorile maxime ale momentelor incovoietoare. reactiunile (l . di e ec u m irect (oN) de compresiune: N == _NltONx . f t p . se admite redistribuirirea momente~~ intre extremitatile elementului in conditiile formulate I t 5.==forta taietoare in GS de mcarcari.: axiale riglelor o == 1. oN~ > N1d). \ I L M~r + (6.

al~r t\pur~ de st:uc~~~~'i~u i::. a) ~oduril~ cadrelor trebuie sa satisfaea unnatoarele cerin e: solicita:i c~~aoc~::e~ ~~ re~itten~a la cele mai defavorabfI~ la care s t a 1Uf?1 a once combinatie de incarcari un SUpuse elementele imbinate. urea e a catuire fi f Pentru sectiunile dreptunghiulare se admite Ii I .tunior de beton armat executate: ru . 3.e.e c~ror stalpi sunt continui in dre t 1 "a c~ro_rImb~nan sunt astfel alcatuite incat sa fi~ ~ap:~~~IUl_ f?1a!e z: :~~a ~:~::_mita eforturi unitare de compresiune si de f~:f~::. ' 39 :~4!b .. de proiectant..2. solutia monolit a caror catuira se departeaza mult de fiind necesare ~~~::esn~~~afere~eder~ au u~ ~aracter orientativ. St!lpi Dimensionarealverificarea stalpilor se va efectua conform prevederilor din STAS 10107/0-90. N oduri de cadru 6.2. iar elementu1 se va alcatui si arm a in consecinta.2 f?i 3. pct. e a caz a caz. la actiuni seismice de mare intensitate.2.1.6.4. vor fi stabilite diP I si/sau mcercan de laborator care .~~e~ :lca :' a. armaturile longitudinale se vor ca1cula la intindere excentrica.3. Riglele realizate din elemente prefabricate care conlucreaza cu suprabetonarea vor avea armaturile longitudinale dimensionate in situatiile de alcatuire si solicitare cele mai defavorabile.4. Momentele incovoietoare stabilite cu relatia 6. . ' an e Prevederile se pot apr 'd ~i . Imp 1 cat e calcul precizat in Anexa B din STAS 10107/ S 6.:t~~:c~~:~i. pet..5.2.. Verificarea deschiderii fisurilor f?i a deformatiilor la grinzile prefabricate care conlucreaza cu suprabetonarea va consider a eforturile unitare in armaturile longitudinale suma eforturilor calculate pentru faza de montaj si faza finala.. al sectiunii. I'fi d ap carea precede~_~~.6.3. a . corespunzator celor doua sensuri ale actiunii seismice. nu se rnsumeeza armaturile corespunzatoare unor faze diferite de alcatuire a sectiunii sau de legaturi in imbinari. 6.3. momentului de torsiune sau suspendarea 'incarcar'ilor.1. . 6.Ledistanta intre sectiunile in care se formeaza articulatiile plastice de moment negativ.4. La riglele solicitate f?i la eforturi de rntindere. integral p~efabr~catdin fragmente de cadru care cuprind noduI f?1 portiunils ad1acente de grinzi si stalpi cu i bi . Pr~vederile prezentului Cod se aplica nodurilor de cad ale struc. distant a intre sectiunile de formare a articulatiilor plastice (11) sa respecte conditia 11~5/61N unde.. pct. Efectul de ordinul II (efectul P-Ll) se va considera in conformitate cu prevederile din STAS 10107/0-90. din STAS 10107/0-90 precum f?imod 1 I d I ~ .monoht..~ departats de nod' ' m man In Zone ~~:t~Ipi monoliti '~i grinzi prefabricate oprite Ia fata nodului ..1.0 anum1ta distant a de acestea cu irnbin . ' mcarCalcuIuI la compresiune excentnca obli rca se recomandg a 1 e ectuat cu programs de calcul automat care l'au ~ln id di I ' consi erare ~agrame e _cr-£ pentru beton si armatu-i prezentate 1a pet 2 14 sr 2. Se recomanda ca momente1e capabile in rigle sa fie stabilite astfel inc at. 38 s~ ~socia~a cu momentele de pe alte directii corespunzand ~ _ canlor dm GS. d contmUltate. in calcule se va tine seama de efectul solicitarii la compresiune excentrica oblica (ca efect al solicitarii pe directii diferite de axele principale ale sectiunii). pct.: In cazul 'nodurilor al .1. Armaturile transversale (etrieri) necesare pentru preluarea lunecarilor dintre prefabricat si suprabetonare nu se insumeaza cu armatur a rezultata din efectul fortei taietoare. Rigle de cadru Dimensionarea/verificarea riglelor de cadru se va efectua conform prevederilor din STAS 10107/0-90.

6.u rilor lo ngitudinale ale elementelor care converg in nod.VOl' deterrninn cu urmatoarele relatii: to! t a taietoar« onzontaJa QI. d' . .. noduri solicitate predominant de actiuni seismice.ncercari concludente.' 'col .Fort orizontaln in nod determinata conf . fort a.vL . . preve en101' pet 647 "b" orm sale ale ". v.cc e lC:11Zarea UJlOI' detalii ca l. Noduri1e solicitat« predominant de actiuni . .N!:. alcatuire si armare confirrnate J.unt . vor fi considerate independent pe fiecare directie principal a in parte."l' _. 6. = 1. prin evit.7.e. 6. .'. _ '"I' " .1. Jl'lcente put in arrnatu rils tl'ans\l'l'c)L· din Z01" re Ul1" al e s t'I P!JUl.25(A" + .Llj). concurente in acel nod (fig.3. talt'toare de cnlcul 'in sectiunea de la fata nodului a stalpulUl super.' . La structurile in cadre spatiale. Pe maltimea 'll'(~l'. pet."~'. 6. Nodurile solicitate predominant de mcaroari gravitationale sunt nodurile cadrelor la constructiile amplasate in zonele E ~i F definite in Normativul P100-92. . vor .D fig.. Din punct de vedere al comportarii. Jar 111 cazul t ' ".~TL POTENTIA( DlCEDARI' . '. . uncle: (b.'.2 se realizeaza.r y 40 41 . c) sa asigure ancoraju1 armaturilor elementelor adiacente in orice situatie de incarcare. DE CEDARf 6._ ..10) a taidoare 6. ron-NfL". cele c • d .5. PLA!.V 1 seisrmee . alcatuirii si armarii se diferentiaza urrnatoarele categorii de noduri: noduri solicitate predominant de rncarcari gravitation ale (perrnanente si temporare). (. Q.4. In acest sens dimensiunile nodurilor VOl' asigura realizarea lungimilor de ancorare prevazute in STAS 10107/0-90.ele hotaratoare pentru proiectarea acestor noduri sunt cele referitoare 1a ancorajul arrnat. . caroi co ntributj] se insumeaza: A"".. fata nodulm . llmenSlOneaza aceste ~o ~~1.4. . 6.. Se VOl' adopta detalii constructive care sa asigure turnarea si compactarea corecta a betonului.' se re13 pnn eton si al'maturi transver. eforturile de calcul. '. ' '.4. .2._ h.6.D) ariil» de arm t ' ! . 6.4.4. aura mtrnsn (in scct.:lrintele de 1a pct. se . . Nodurile se proiecteaza astfel incat sa poata prelua si transrmte fortele taietoare care actioneaza asupra lor in plan orizontal Qh si in plan vertical Qy. calculului.4d'8.He nodurilur marainale putandusp aVP3 'J" ·. Fortele taietoare de calcul care actioneaza asupra unui nod de cadru (Qh si Q) se deterrnina din conditia de echilibru al eforturilor maxime ce iau nastere in elementele (stalpi ~i rigle) .b) sa nu prezinte reduceri semnificative de rigiditate sub eforturile corespunzatoare plastificarii elementelor adiacente sau a incarcarilor/descarcarilor repetate asociate actiunilor seismice. are nu se Inca reaza m prevederile pet 646 al t). Cod.. inclusiv in conditiile plastificarii acestora sau a 1..area aglomerarilOi' vxcesive c)" ~ '11'a"UL .i PI A. .L. I A..' '" 1 pleve d l'a c". A'.4.iunils de 10.. dupa caz. stabilite conform celor de mai sus. terra t uictoarc verticala Qv=Q h /n I~s (6./\ 'dl lH" ' Q.~arcari10r/descarcarilor repetate generate de actiunile seis 6. '" pre zen u Ul Fortels taietoaro dp calcul Ia C'11'ese (" .t nglelor de pe directia de calcul. Cerint. • . .'I .4). "' • a" l . prin proiectarea nodurilor in conformitate cu prevederile prezentului Cod sau prin utilizarea altor metode de calcul. . .4..

' POSTELASTICA 7.1'. care se calculeaza cu relatia: Qha = AaR. (6... denumit factor (indies) de ductilitate de element. VERIFICAREA CAPACITATII DE Vi. dISPU.1.13) A\ si A sunt ariile de armatura comprimata si. lntinsa n din grinda adiacenta nodului. " ramurile etrierilor nepenmetrah.2. vor fi determinate si valori absolute cOl'espunzatoare del(rrmatiilor/deplasarilor ultime.4.intersecteaza planul potential de cedare (pe diagonal a . 11. . 7. sau din spectre seis~ice post-elasLice. .si armaturile verticale din nod.14) Qh s 5bnhnRc 6. este suma ariilor armaturilor transversale din nod (etrieri. forta taietoar verticala in nod Qv' determinata conform pct.4.. cu conditi realizarii prevederilor de alcatuire prevazute la pct.3 Capacitatea de deformal'e plastica la nivelul elementului se exprima prin raportul dintre deformatia semnificativa ultima a elementului si deformatia respectiva.7. In situatiile in care se accepta ipoteza dezvoltaru concentrate a deformatiilor plastice.Com~a~D.ale cadrului.4. 6. denumit factor (indies) de ductilitate sectionala. care se v calculeaza cu relatia: Qhb 7..1 si 6. factorul de ductilitate de element se exprima ca raport ale rotirilor in articulatia plastica. . 7. Q hb este fort a taietoare preluata de catre beton.1. 42 43 . 7. pentru care rezulta eel mai mic raport AI/Aa. respectiv.1. = [(0. se evi~ aparitia artic~atllio plastice in capetele de stalp ce converg 111 nod. se va respecta AI/A. de catre beton . repre~lDt~ verificarea explicita a comportarii post-elastice a structunlor 111 cadre solicitate seismic. .a.5 + n)Ak I Aa Ph (6.E 7. nodului). Conditii generale oi i~'~<. in articulatii plastics (punctuale).9.3. 6. In cazurile in care.(6.6 . definite la pet. se exprima ca raport de deplasari orizontal~ corespunzatoare etadiului ultim (colaps) si celui considerat a corespunde inceputului comportarii post-elastice (semnificative) a structurii. este prelu.11) Qh < Qha + Qhb unde: Q este forta taietoare preluata de catre armaturile trans~erh.7.rilor de ductilitate si a deformatiilor deplasanlor uttime cu cenntele corespunzatoare rezultate din c~IculuI din. prin respectarea prevederilo~. sale (orizontale) in nod. sunt situate in latimea nodului bn. . n La verificarea nodurilor la forta taietoare respecta conditia: = N/(bnhnR). au lungimile mai mari decat h/3.. . Qh se va (6. d la pet.1 Capacitatea de dcfcrmaro plastica se poate verifica la nivelul: sectiunilor critice ale elementelor cadrului.d.2 Capacitatea de deformare plasttca la nivelul sec-'unii se exprima prin raportul dintre curbura ultima si cea corespunza toare initietii curgerii in armatura intinsa.4 Capacitatsn de deformare plastiea la nivel de structura in ansamblul ei. fig.reafacto. . corespunzatoare initierii curgerii armaturii. 7.1. 7.5 In afara de valorile relative ale capacitan! de deformare plastIca.4.s1 directia pe solicitarii.1.~. sunt dispuse intre armaturile longitudinale superioare si inferioare din grinzi.3 ale prezentului Cod.1. elementelor component. .1.12). structurii.amiCpost-elastic. ' agrafe) care indeplinesc simultan urmatoarele ~onditii: . 6. 7.

7.1. 7 Verificarea cornportarii post-elastice a structurilor j 11 cadre, 'in conditiile specificate 1a pct.7.1.6, se efectueaza obligatoriu in situatiile in care proiectantul nu respecta integral prevederile privind ierarhizarea capacitatilor de rezistenta specificate la capitolu1 6 al prezentului Cod, pentru constructiile amplasate 'in zone1e seismice A. .. D. Aceasta verificare este recomandabil a fi efectuata In situatiile in care proiectantul considera necesar a avea date mai complete, explicite, privind comportarea postelastica a structurii. 7.2 Verificarea 1a nivelul sectiunii ~i elementului

8. VERIFICAREA
8.1. Grupari

LA STAREA LIMIT'A DE D
n.

EFORMATII

fundamentale

de incarcari

Caleulul Ja starea limita de deformat" 1 samblelor sau a ansamblul . tr ..,le a e ementeIor, suban, UJ s 1 ucturii se efect rnitate eu prevederile din STAS 10107/0-90' ueaza l~ conforale prezentului Cod. ' pet, 3.9 I?l cu cele
A

7.2.1 Verificarea capacitatii de deformare plastica la nivelul sectiunii se face prin trasarea eurbei mornent-curbura pentru elementele solicitate la mcovoiere pura, sau cu fort a axiala. Relatia moment-curbura se poat.e obtine cu programe specifice de calcul automat sau, in mod simplificat, prin procedeu1 expus ' in anexa B a prezentului Cod. 7.2.2 Pentru verificarea capacitatii de deformare in articulatiile plastice, se va admite ca deformatiile plastice se dezvolta pe lungimile plastice lp' calculate cu urmatoarele relatii: 1p = 0.75 h (la rigle) (7.1) 1p 0.70 h (la stalpi) unde: h inaltimea sectiunii transversale a elementului (rigla sau stalp). In situatiile in care se utilizeaza detalii de alcatuire si armare care nu se incadreaza in practica curenta, sau daca cuantificarea deformatiilor plastice este hotaratoare pentru evaluarea compor-. tarii structurii, lungimea zonelor plastice se va stabili pe baza unor Incercari concludente.

Conditiila privind deformatiile 0'>.' '1 ', , eo> InZl or rezemate p stalni su b actiuni verticals. se pot verifica admit.a d _ e s a pi, reazerne netasabil., Sage tile verticale 1'~ elementul are console (cu exceptia consolelor scurte :1 e ~ID~l or rezem~te pe se deterrnina lua' nd 'In c id . e stalpllor prefabncati) OIlSl erare I'll d f .'I ', elementslor de rezemare.' e orrnatji e proprii ale

~t

. In cazul grinzilor prefabricate la care ih ._ nle, deschidel'ea) si/sau se ti . SC ema statica (Iegatu'i c iuriea activa se hi ba de montaj si final a, deformatiile totale .sc lz:t ~ In fazele deformatiilor calculate pent. fi se obtin prm Insumal'ea D fi . ." , IU ecare etapa. e ormatiile In plan orizontal ale "1 '. etc.) se calculeaza considerand ,r~nzl or (grinzi de rulal'e portante vertic ale (stalp] etc.). sr e ormatiile elementelor
A

=

8.2.

Grupari

speciale

de incarcari

=

" Calculul deformatiilor sub acti . di _. Incarcari implica ef~ctele incar ', U~l In .gr~panle speciale de Dimensionarea elementeIor ca.n or selsm~ce orizontale. respectarii prevederilor rivi c~d1eIfr se reahzeaza in ~onditiile deformare din normativuf P1~O_9~a cuIuI Ia starea limita de Determinarea deforma iilor ,pct. _6:2.3. cadreIor se recomand _ _ t 01 (deplasanIor) orizontaIe ale caicul automat. a sa se reaIizeze cu programe adecvate de Daca s-a considerat un mod 1 d seismice echivaIent. e e cal cul bazat pe fortele deplasariIe nodun'l e si pe comportarea elastica a materialelor . or corespunzatoa f4 t I '. ' se maJoreaza CU valoarea l/'fl re or",e or selsmlce de cod Pentru situatiile in care r . calcuIului static prin sch ti p ezentul cod permits efectuarea ema izarea structurii sub forma de cadre

7.2.3 Capacitatea de retire in articulatiile plastice se determina considerand curburile calculat.e conform pet, 7.2.1 si lungime zonelor plastice conform precizarilor de la pet, 7.2.2. Rotire ultima in articulatia plastica (e) se determina cu relatia: (<p" - <p) lp (7.2) u

e

44

45

plane, calculul deplasarilor de la pct.B.2.1 si B.2.2.

se va efectua conform precizarilo

r

e) Deplasarile laterale se determina fa . panourilor de zidarie tnramata ra co~s~derarea aportului asupra rigiditatii structurii ~.2.2 ~~~culul ~ractic a1 deplasarilor lateral . In conditiile precizate la pet. 8.2.1, calculul d e- . se poate efectua. prin procedee d al 1 li eplasarilor laterale S dec cu miar e recoman a utilizarea de programe d . determina deplasarile generale ale n d rile calcul au~mat, care Deplasarile relative de nivel A /H u or (translatii si rotiri). cadrului, eonsiderand A confi r f .' se calculeaza in planul A = [A _ sl r o(rm 19. 8.1): sl r x,i Ax,i-1 - He I LAS!. -1 - Adr. )] unde: Y,' Y,1-1 (8.3)
'I' -

8.2.1 Ipoteze de calcul Pentru calculul deplasarilor laterale ale cadrelor se accepta ele urmatoarele ipoteze: a) Actiunile corespund gruparii speciale de incarcari, fort seismice de calcul fiind considerate dispuse (succesiv) pe directiile principale ale constructiei. b) Rigiditatile elementelor cadrului se determina considerfmd modulul de rigiditate sectionala ~ = Eb1b (B.1) c) In calculul deplasarilor orizontale se va consider a !?aiba de plan!?eu nedeformabila. Daca sistemul constructiv al plan!?eelor sau prevederea unor goluri mari in acestea conduc la !?aibe deformabile in rapo cu cadrele, calcululdeformatiilor se va face consider and com portarea spatiala a structurii (cadre si plan!?ee deformabil in planul lor) d) In situatiile in care se admite efectuarea calculului plan, efect momentului de torsiune generala se poate considera pri amplificarea deformatiilor de translatie determinate pentr fort seismice de calcul, cu coeficientul a (relatia B.2): ele a =1+SeR<jd/(F):Rojd2) (B.2) unde: S _ forta seismica totala pe constructie; e e _ excentricitatea de calcul medie (distanta intre centrel d
j j

coeficientul de reducere a fortei .. . (conform Normativului P100_9S;lsmlce considerat in calcul _ Ast. A st dr ' pct. 5.3.6; st i-1' A y,I-.l' A. . DX,I' 1 .x "l y,1-1' H' e!?l L suntprecizateinfig8l . ep as an e nodunlor sunt determi ~ ~ ... . Venficarea deplasarii relative d . mate m GS de incarcari. mvelurile. e nivel se va efectua la toate

greutate !?i rigiditate); ui d. _ distant a dintre centrul de rigiditate si planul cadrul "i' ritriditatea la forte laterale a cadrului "i"; to' F ci _ suma fortelor orizontale aplicate cadrului "i"; r.R .d2se determina pentru ansamblul structurii.

Fi . 8.1.

Ii. _
C1

Observatie:date de coeficientul corect

aj se aplica eforturilo iile deformatiilor determinate din actiunea fortelor seismi e orizontale (fara consider area incarcarilor vertical di gruparea speciala).

8.3. Deformatii limiti Deplasaril e maXlme rezultate din . fund .. ~ . amentale de incarcari se v . actiuni In gruparile r ;ons~de~~ conform prevederilor din STAS 10107/0-90 pct.3 9 sa: de ~exploatare a construct" p escriptiilor specifice conditiilor In cazul actiunii .,. . leI: seismice oriz on t a 1e condit.iile privind . .,. 47

46

deplasarile relative de nivel maxime sunt difererrtiate astfel:, a) In cazul structurilor cu pereti de umplutura din zidarie de caramida, corpuri din beton cu agregate grele sau usoare,

b) i~ cazul st.ructurilor cu peret.i de compartimentare teriale care pot urmari deformatii1e structurii fara semnificative, a color cu panouri a carol' Iegatura cu este de asa natura incat dsformatiile structurii tr ansmise la pereti, precum si in cazul construct pereti de umplutura constructii1or parter Ia care conditiile de la pet, b panouriJe

sau alte materiale ~ III <0,0035

similare din madegradari structura n u sunt iilor fara

1-91. STAS l0101/2A2-91 sau alte ' '" '-I'l . .,,' . presciiptn. C• a cu. uI ~1 alcatu irca plansealnr 'fn ,. C"". 'I b .., c..tce in coridit.i 'I preciz ate in "TAS J0107/1-91 ST\-' 1''' /, ,,_ "ill e 2,-77, STAS 10107/4-77 ." 'l't ~;:, (,'~7.2-m. SlA8 il1107! , sa u a e pr escriptn specifics duua 92 C 1 ., v" caz .. a culul ~la~!?eelor la rncarcarr orizontale ' Planseele s tructurilor in cadre de 1 t .' verifica la incarcari orizontale in I Je O.ll a.') mat s e ealculeaza! 1 cazu cun.st.r VI zonele seisrnice A- D (conform N OlmdciV~lllJ1 P]O()11. <)2) aml-i1asate in ' ,+' /~. ..c u.r - , _ ' urrnatoarele situatii: ' . .r:», IllLl'-U:1a din
"P ".
>I

f.A

<,

,

c) in cazul respecta

~ rIII e<0,007 ~/ll <0,01

p1an1?~ul face parte din infrastructura: daca III planseu sunt goluri alp carer diIl1' . . o directie depasesc 9C')tX di Ii _ ';. ensium pe eel putin " ' ~. ~. ( {n l hnenSliJlea planseului; corespunzatoare a daca nu sunt respectate conditiile Ia pet, 2,1, 2.2, 2,:3, 2.4.' ' de '..... . e alcatuire genelala de

de perete

r ." Conditiile privind deplasarea relativa de niveJ pot fi diferen t iate pe inaltimea cladir ilor etajate in funct.ie de sol ut.ijl constructive adoptate pentru elementele de comparbmentare; 1 aceste situatii se VOl' respecta prevederile de 1a pet, 3.4.2, Daca condit.iile privind verificarea 1a stare a limita de deform tie nu sunt respectate se va mar i rigiditatea structurii pri majorarea sectiunii stalpilor si/sau rig1elor.

9.

PROIECTAREA PLAN~EELOR STRUCTURILOR I CADRE
sunt solicitate:

Planseele structurilor in cadre - la mcarcari verticale;

_ la mcarcari orizonta1e, cand 1ucreaza ca saibe. Calcu1u1 la incarca ri vertic ale este obligatoriu Ia

structurile.

Calculul Ia mearcari orizonta1e se va efectua prevazute la pet. 9.2 ale prezentu1ui Cod

in

9.1. Calculul planaeelor

la tncarcari verticale

daca planseele nu sunt beton ' bricate cu sau fara suprabet v . mo1nobt (elemente prefa onm c. a te solut ii). 9.2.1 Incarcarile orizontale e1' ' . me orizontale (saibe) d t ' P P ansee considerau, ca diafrag . ' se e elmllla acceptand . t I' a) saibele realizate eli I urma oare e ipeteze: n p an~ee de beton ' ' , .' elements prefabricate mas i ai mat mono lit sau asive eu imbinai-i d ti mtreg perimetri 1 se '.J e con muitats; pe b)A ,', conSluen:;Ilrde1(jp'Y'-b;' 1 rncarcaril- {Jt'IfU- ;, le cor dc """ He ill p- anul lor COl espun , WI t.elor ca bile al -' se va consiciff'l a '1 ",' pa ue aw cadrelor: , "-, unea SeJsIDl"a IW di ' .. t il " ' structurii ca sal cir d ,. ,'1 ~,~. It ct 11 e principale ale . ~ _u l S'l.I iburta hrnar n , 1 ~l echivalcnta [OJ' 'J' ' .l, ,,1 oportrona cu masa t.e or or1'7OI·tale de- \ I t c) 1a structuri1e calculat "d' , .c '(), ate in cadre (iig 9.])' al man+: e In omeniul nelinis , d ' matenale10r mcarcarile ' lUI e comportare dif eritelo i ct.ap: d, . ' pe saibc se dats' 1 ,,'. ., errmna corespunzato•. t aparit.ie a art 1 t '1 sti uctura: in ac "t, ca .: . " leu a ,11 or plastice in ',C zu ri . verificare se vor considers rezi t tel :,'-<' a saiibel de planseu elm Reactiunj]p rddre1 en, ele medii ale betonu1ui si armatu;'il' ,1 .~ ~ 01 asupra saibel , ".' 1Z0 area rig1elor de I, . 11 ' .. 101 se pot determina prin a rnve u consideiat.
A "

din

c

A'

A

A

A.

,.

n

A

-

~4

:s

Actiuni1e verticale pe planf?ee se considera corespunza gruparilor fundamentale de rncarcari precizate in STAS 1010 49

48

grmzi e ~reze~tul Co~ se refera numai la alcatuirea structurii de rezlstent~ a .). r A. solicitarilo de mt:nder~ d~ la ~argImIe planseuh. ~lan!?eele din.. • Fig. in situatia unor distante mari intre cadre. prin exprimarea echilibrului in sectiunea considerata. 2. • structura de rezistenta a scarilor (nodests ramp ":]1'.2 Calculul eforturilor sectionale in saibe se face functie de solicitarile orizontale determinate conform pet 9.casel scarilor. functie de rigiditatile elementelor structurale. "" Fl l1li Fi _til JI !m -F. I II I semnificativa de eforturi.1 imbin~~il.1.r s~urtl. Sectiunile de calcul se consider a in dreptul cadrelor de pe directia de calcul considerata. se VOl' evita comportilt'ile specifics ~ta~pl1o. se recomanda sa se considere in calcul ~i sectiunile intermediare dintre cadre. functie de conditiils de transmitersn lunecarilor in rosturile dintre acestea.elernentelor prefabricate pe reazerne se verifies din efectul de saib». realizata din cadre de beton arm at. 9.3. Structura de reeistenta a scarilor Structura de rezistenta a scarilor se considera diferent.). .eel~r. m acest sc~ps~ rec?manda ca momentele capabils III sectlUlllle de la extrelllltatlle nglelor sa tIP suficient dp mici astfel i .~deexemplu pentru rezemarea podestelor ~n~e~edlare ..0:wi. curti de lumina etc.> e. d \ podest. La verificarea planseelor se vor considera eventualele goluri (scari.- T. in care apar solicitari importante.~laI~!. functie de alcatuirea constructiva a acestora (plansee din placi de beton arm at monolit.eton ~rmat mo::olit se verifica similar cu grinzll~ P~l eti (daca 1ezult~ proportii corespunzatoare).). 9.tlede pet.FI I II I~ IIi' 1'" III . 9.l~fliri~~:ff~~¥. b sau d. .2.iata astfel: • structura de rezistenta verticala 11 casei scarilor.e. 9. care pot determina concentrari 50 9. elemente prefabricate se considera in calcul ca fh~ldformat~ ~m elemente ~ndependente sau care coducreaza. Eforturile sectionale in saibe se determina corespunzator actiunii seismice pe directiile principale ale structurii si ambele sensuri de solicitare.le~le diI~b.3 Verificarea planseelor la eforturile sectionale determinate de efectul de saiba se realizeaza-diferentiat.] se vor considera concentrate m grinzile (nglele) corespunzatoare. plansee din elemente prefabricate etc.. f?l Ia solicitarile rezultate II II ~'!F.a:e sCanlor). grinzi de Yang etc. .' ~a pn~ieeta~e~ladrelor ad1'.1.2. ~a aleatmrea generala a scarilor se VOl' considera recomandax:.3. Solicitarile in saibele cu rigiditate medie sau redusa se determina considerand incarcarile precizate la pct. .'t di nea iagrama de momente lllcovoietoare pe stalp S3 corespunda cu fig. . Eforturile sectionale semnificative pentru verificarea saibelor sunt momentele lncovoietoare si fortele taietoare. . 51 .4.cente casei searilor se VOl' respecta pre\edenle privind calculul~:i aleatuirea eadrelor curente. In situatiile in care se prevad rigle de cadru intre nivelurile ~urente ~lre planr.

(2) infrastructur si/sau fundatiile si (3) terenul de fundare. semnificativa. dispu pe inaltimea subsolului (sau subsolurilor). in totalitate. dire asupra structurii.-D (ccnf. de Ia subsol componente Fig. PIanf?~_ul(p1anl?eele). conditiil de alcatuire si modelarea lor pentru calcul fac obiectul prescri tiilor specifice. bI u 11 curen e ~ e a In cu ~u so). amp asa e In zone.1. Conditiile care pot determina alegerea sistemului de funda sunt indicate Ia pet.Ia calcuiul l~frastructurii si suprastructurii de efectele de torsiune generaia generate de excentricitatea infrastructurii fata de ansamblul structural.0 cre~tere semmfieativa de rigiditate si rezistenta. t l" . formand 0 unica componenta structurala Principiile proiectarii infrastructurilor f?ifundatiilor. Generalitati ~I FUNDATIILE PreIuarea si transmiterea incarcarilor ce actioneaza asupr unei constructii se face prin sistemul structural constituit di trei componente principale: (1) suprastructura.iile. constituie elemente structur~le ale mfrastructunl. b) Structuri cu infrastructuri. in contact direct cu peretii sr fu~datl1le afere~te. interactiunea celo trei componente este esentiala pentru int elegerea corecta comportarii sistemului. siste spatiale de peret i structurali. 10. Cand acestea nu pot fi evitate se va tine seama . de tezistenta si de rigiditate.. De obic infrastructura este constituita dintr-un sistem de pereti. 0 crester brusca. Fundatiile pot de suprafata sau adancime. n ac In cazuI cladirilor de inaltime medie sau inaite I. ura sa. 2. care conlucreaza c planseele care ii marginesc sau pe care ii strabat. in . Normativuhj] PI00-92) se va evita de regula I' d b I' . n aceste situatii de alca tuire (sol tii t 1 1 di . e seisrmce A-i-D se recornanda ca infra s t ruc t· '.legata d e aces t ea. Structurile in cadre de beton armat pot avea urmatoarel solutii de alcatuire a infrastructurii si fundatiilor: a) Structuri fara infrastructuri.. se va tine seama in calcuIuI infr'astructurii f?~de efortunie preIuate de la stalpii care nu sunt in co t t direct cu peretii (fig. In cazurile in care exista 0 infrastructura aceasta conlucreaza cu fundat. ' " La c?nstr. " rea lzarea e su so uri partlale.. prin intermediul carol' reazema pe teren.6.unele cazuri.~te subsol iar la partea inferioara prrntr-un radiel: sau fundatii continui si placa armata. . calculate. la care sunt prevazute intre supr structura (sistemul de stalpi l?i grinzi) si fundatii. f?ipentru dirijarea controlat a deformatiilor plastice. pe unul sau mai multe niveluri eoneepute. Infrastructura se considera acea componenta a sistemul structural care prezinta. in acest caz. . Fundatii sunt elementele structurale prin care se asigura rezemarea terenul de fundare a infrastructurii sau.1 ). Aceasta pecizare est deosebit de importanta in cazul constructiilor supuse predominan actiunilor seismice intrucat. Pe inaltimea mfrastructurii pot exista si stalpi reeemati 'd' t d tii I ~l irec pe fun a. in raport eu suprastructura.10. la care rezemarea tuturo stalpilor se realizeaza direct pe fundatii. ~leatuite si armate astfel incat sa reali::eze .fre realizata ca un sistern casetat alcatuit din peretii de subsol planseul pe.11.1 52 53 . INFRASTRUCTURA 10.uctllie amplasate in zonele seismice A.. izolate. continui sau radier. in unele situatii infrastructura se poate intinde si pe inaltimea unuia sau m multor niveluri de la partea inferioara a constructiei. 10.

1. trate la acest nivel.2). 102 Calculul infrastructurii Pentru cazurile curente se poate modela infrastructura in Fu~datiile si infrastructura se verifica la ac~iunile :or~sp~~calcul ca un sistem de grinzi pe mediu elastic.) Fortele transmise de suprastructura euprind si ef~rturile tr~ Grinzi pereti. a) Grinzi de beton armat.5 .4.~l seismice) s 3. . ~).1. Dimensionarea elementelor va urmari de regula evitarea sectionale in elementele infrastructuru prm stu~lUl ~chlhbrulUl aparitiei deformatiilor plastice la nivelul infrastructurii.uiesc fiecare din cele trei componente. in acest infrastructurii izolate.specIale de mcarcan: Daca infrastructura este in contact direct cu un singur planseu Un model de calcul riguros implica considerarea ansamblului (placa) se admite neglijarea rigiditatii la torsiune.. impreuna cu fundatiile si placa (placile) de planseu adiacente. dimensioneazalverifica la starea limita ultima si la starea limita Se admite in cazul constructiilor etajate cu inaltime redu~a I?imedie (definite conform pct. in acest caz. solicitate la fortele de legat~~a cu su. nu este smise prin plansee. in cazurile in care rnaltimea de calcul In situatiile in care calculul dinamic post-elastIc es~e l~PU a sectiunii (h) si distanta intre doua puncte de inflexiune in prezentul Cod (pet.2. Infrastructura (elementele componente: pereti. la forta de lunecare conform STAS 10107/0-90.3 si 5.2.4. functie de caracter:sticile de deformabilitate ale terenulUl I?lal Sectiunea de calcul a peretilor infrastructurii se va considera infrastructurii. pct. eforturile sectionale se obtin prin integrarea eforturilor unitare furnizate de programele de calcul (se admite modelarea comportarii elastice a materialelor). .~upropnetati definite prin legi constitutive fidele comportarn reale a elementelor infrastructurii. fort ele de legatura considerate in calculul l. structurii sunt cele rezultate din calculul su~ra~tn~ctu~n. proprie a spatial suprastructura-infrastructura-teren de fundar~.~fra Sectiunile (orizontale) din rosturile de turnare se verifica.1. fortele de legatura c (L) respecta conditia infrastructura vor fi cele rezultate din acest calcul. Functie de configuratia diagramei de momente incovoietoare admite a considera ca reactiunile suprastructunl sunt asociat peretii de beton armat se consider a pentru calcul astfel: ' mecanismului structural de plastificare (M.' peret tndeplinita. i.2) s~ deter~ine e~o:tunl~ de deformatie. Pentru gruparile speciale de rncarcari (actIU. plansee) se elementelor care alcat. infrastructurii forte de lunecare ca efect al reactlUmlor o~zontal Da~a peretii infrastructurii sunt rezemati continuu pe pereti ale stalpilor si al fortei seismice corespunzatoare maser coneen ulati se considera in calcul ansamblul acestora. (10. La dimensionarea planseelor f$ifundatiilor se vor considera In situatiile in care se utilizeaza fundatii de a~~Ilclme (pilot ~ec~le cumulate din participarea acestora la preluarea eforturilor barete etc.1.elementelor finite.) in calculul elementelor infrastructuru se con81de~ m mfrastructura precum I?i cele proprii acestora. hlLi<0. . In cazul actiunilor corespunzand gruparilor fundament~le d mcarcari. 5. zand gruparilor fundamentale si gruparilor . in situatiile in care ccnditia 10. Q. Planseul peste subsol tra~s~lte la.~rastructura si la presiunile care apar la nivelul talpii fundatn~or: scop momentele incovoietoare considerate in fortele de legatura cu suprastructura (in gruparile speciale de Incarcari) vor fi In aceste cazuri presiunile pe terenul de fundare se det~r~m determinate cu consider area suprarezistentei armaturilor. (in locul presiunilor pe teren) fnrtele care se dezv~~tain fundatr Calculul eforturilor in elementele infrastructum se recomand sa se efecueze cu programe de calcul automat care permit mod larea corecta a legilor constitutive pentru terenul de fun dar si infrastructura. De regula in acest scop se apeleaza la metod 55 = A" • 54 .

u. plasti.ti pOZI. 6. dispune conform indicatiilor din fig.) sunt necesare arrna t " I' r e .i capa I e In sect iunile de aparit.c~~~n~a eVltarea.2). 6.1. de armaturi inclinate la marginea 11.2. la act.l.:U-~atu. pentru cel~ doua sensun de act iune.Ia aces tora in plan sau elevatie. sa se respecte urmatoarele: . 56 57 . pe anga d '1 di s'r'A -. Pentru gruparile speciale de incarcari. vor.ficarii imbinarrln-. articular"l . .iile de pruiectare precizate in aliniatu precedent.7Rt (11. Fort ele taietoare sunt asociate mom en tel or incovoietoare sectiunile de la baza stalpilor.3. Riglele solicitate predominant din actiuni seisrni .8 .dispunerea sectlUnll riglei. lI1 care se urmare!?te evitarea formarii de artIculatll. acestea.10107/0-90. Daca in fazele intermediare de lucru all' grinzilor prefabricate care. Solicitarile transmise la fundatii. . conlucre.i« a I'll 01 P astIce. Daca sub actiuni din gruparile speciale de incarcari tereni de fundare are deformatii remanente. Q/~b~(!) + M/Wt• < 0. Calculul fundatiilor Condit iile privind presiunile pe terenul de fundare t?i de proiectare a fundatiilor sunt cele precizate in normativul PIO 86.damentale de incarcari si se VOl' verifica in gruparea speciala.. u se ispun Daca. STAS ~1300/1-85 t?i STAS 3:-WO/2-85. Se VOl' consider a ca zone potential plastice sectiunile de la capetele tu turor riglelor indifersnr de . prin adapse ul:eI 1Il ig. DimenslOnarea riglei si a imbinari10r va rea iza (conform t 6 1 2) 1 functi d pc. " a eforturi (M.2.' -. Se recornanda ca la arm area riglelor de cadr I'.a. incluzand actiune seismic a. Conditii de alcatuire a riglelor de cadru Alcatuirea si armarea riglelor se realizeaza in conformit cu prevederile din STAS 10107/0-90 (pet 6." ri 'de r. Iuni potentI.l1.aza cu suprabetonarea (decofrare transport malllpulare ~I montajJ nu se respects conditia' .3 si 6.5) din prezentul Cod (pet. sec t iunil e . ALCATUIREA ~I ARMAREA STRUCTPRILOR CADRE 11.1Il :1'\. Pentru cazuril generale cand. se considera conform pi-evederilor din prescript.pre. preve en e .3).1) r!ne~ll se. Se va urmari ca prin dimensioriarea adecvata a fundatiilo sa se evite dezvoltarea deformatiilor plastice la nivelul terenuh sau in elementele de beton armat ale fundatiilor (mecanism de disipare prin deformatii plastice a energiei induse de cutrem sa se dezvolte numai in suprastructura).ale de fOlmare a articulatiilor plastice. n . se VOl' dimenslOna functis de eforturile corespunzatoare grupanlor fun.' urr Inc Inate.iunea cutremurelor de mar intensitate sectiunile de la baza stalpilor se pot plastific momentcle incovoietoare transmise fundatiilor sunt asocia momentelor capabile all' stalpilor. . Nu ~e ~~m_ite . 6.t concentrate mari etc. Ice VOl' avea annatunle JongItudmale realizata ca bare drepte (n di bare inclinarn). sa coincida. lasr. eforturile transmise 18 fundatii se determina astfel a) Eforturile rezultate din analize dinamice neliniare ale structurii b) Efoituri!e corespunz and mecanismului de plastificare suprastructurii in cazul actiunilor seismice.2. de regula. 11. corespunzator actiunilor di gruparile fundamentale de incarcari. Conditiile de alcatuire si armare sunt diferentiate intre sect nile curente si zonele potential plastice.nle lo~gtt.armarea in zonele plastin' potentials se VOl' considora pe IUngImI!e plastice indicate in Anexa J din STAS 10107/0-90 (pet J. mcat din actiuni sersmice de mare intensI-tate . ncate care reahzeaza cu stalpii noduri ta~ea s:~ r. 4. Q) stabihte ~Ie e momentele bil di '.I?i. infrastructura si/sau sup structura se verifica Ia efectele tasarilor inegale. sI~~atlIle.10. Pre~ederile privind alcatuiraa . longitudinale ca in fig il 2 r cazul nglelo ' f: b . ca efect al incarcarilor vertic ale importante (fo.1.udlI~ale sa fie dimension ate si dispuse astfel . plastics in sectiunile din apropierea nodurilor se reco manda ~Ispunerea armaturi!or .

Im ras ructuni) precum si In zone e In care apar variatii man' I V'" . ... In sectiunile potentiale de aparitie a articulatiilor plastice de la baza stalpilor se recomanda ca armatura longitudinala sa nu fie innadita prin petrecere sau sudura. In situatiile in care se admite innadirea prin petrecere armaturilor longitudinale din stalp (STAS 10107/0-90.~"_ 1. 4.3). t-- . conform modelului din fig. 11. fiind dispusa. iL. I :1:500 : 1 . in reptul grinzii de rulare etc. ..)..10.IF.. Conditti de alcatuire a stalpilor Alcatuirea si armarea stalpiloreerealizeaza in conformitate cu prevederile din STAS 10107/0-90 l?i din prezentul Cod (pet..l.4 59 .51.4. I ftB 1-1 i- f- I OJ II ~1ffiJm. ~ r-~ •• """T5'_ . 1-5h! 2.5h-+ plasticl polenliai . ·...lh.1 1/10~ 'l~ • . Masurile privind asigurarea capacitatii de deformare post. sau la nivelul superior al i frast .2 11. 11. Iongi ttldinDl III tilt .3. 11. elastica (ductilizare) se vor aplica in sectiunile de incastrar 58 _J I Fig. 6..'16 d. pet. T' f- Vi.LI .11..3 Fig. V .2.11.e~ ~ etrieri conectori etrieri inchi~i a stalpilor (in fundatri. 1.... + Fig. continuu.ll. -d pn a e or cu podun ru Ian t e. r l +-zona I 'l:. I.alti " v a e secylunll pe Ina ylrnea umn myel (de exemplu la stal " h I I . .3)" se recomanda utilizarea modelului din fig.. Fig.

pct.Z) daca devierea arrnaturilor in plan orizontal (d) respecta conditia: do«h".2.Tl.5 Nod central cu gri ..3 Noduri de cadru La proiectarea nodurilor de cadru se vor respecta urmatoarele se recomanda ca axele elementelor adiacente nodului sa fie centrate in axul nodului.hs (a) Bore longitudinole inferioare corrtinue in grinzi (b) Bare .2) unde .~---.5. eg 1 B 1 rmzi ~l sta pi cu secnuni transversale b a~. arrnaturile longitudinale din stalpi sau grinzi care se ancoreaza in nod se prelungesc de la planul median al nodului (perpendicular pe armatura) cu lungimea de ancor are deterrninata conform STAS 10107/0-90.predominant din actiuni seismice VOl' avea cel putin cate 0 armatura verticala interrnediara pe fiecare latura a nodului. ( C) Bare in1erioare intrerupte in grinzi -so(u'tie nerecomandata cornpletctc cu prevederi din prezen1ele instructiuni tehnice.4. 11. 6.interioore: intrerupte in gnnZI .11. i r Grind3 h_:. hgr rnaltimea sectiunii transversale a riglei in dreptul armaturilor graifuite. _ -- -~~--~-- Grinda bg~ I I I -t--'-bg-:-.6: 11.5. Barele longitudinale din stalpul inferior se pot prelungi in stalpul superior prin graifuire (fig. __ . ' Fig.~~~~----_". Nodurile solicitate. daca aceasta conditie nu se poate realiza (noduri marginale. '1' .. 11.a~e e supenoare se prevad continue prin nod' are e In enoare din grinzi se pot intrerupe ' 60 61 . pet.g:__ 1 L i i ~ilR l_ ___Ei__ Bcrz longi't\JdinotlZ in griC'ZI.. daca armatu rile din stalp sunt graifuite.6.ru ancorarea armaturilor sunt necesare bucle sau carlige.2.-100 )/6 [mm] (11. acestea se VOl realiza intotdeauna in nod (fig. La detalierea armaturii din nod se va avea in vedere realizarea spatiilor necesare turnarii si vibrarii betonului (nu se conteaza pe turnarea betonului in nod prin grinzi). continu~ inferior bs . noduri de colt etc.solU\ie recomondaiCi ~ STAS 1010710-90. Daca pent.) excentricitatea in plan orizontal nu va depasi 114din latura corespunzatoare a sectiunii transversale a stalpului inferior. . 11. . c· . fiecare bara se va amplasa la coltul unui etrier.7 si 11.10).

la (apete:a.7 -t- 0.hs ~I ~ Fig.A -A a .rr:t?:l) de curburd conform pet. 62 63 .atunci clnd acestea sint comp-imate bg.acoperirea cu be' . 11. 11.Om • In ternl :a. 9 Nod marginal eu consolil scurta . Ancoranza borelor longitudinale din ig. Ancorarea armciturilor longii:udinale 'n consolo seurta prevCizuta in ocest seop. Ancoranza bcrelor longi.udinale din grindo. Barele longitudinale din grinQCise prevad continue prin nod.r)!(i scurto ArrOOtlrJ ntru imbunatli1irea ancora'ului barelor longitudinale din grinzi.d3] = ancorajului bcrelor de armaturCi din grinzi prin prevederea unor bare transImbunatatirea versale Bare continue Sttl 5 erior bs. - • In capete ~ 40mm • lateral ~ 60rnm acoperiran cu beron Con!. r . C.60 m recomandabil No. cu grinzi cu sectiunile tronsverscle neczgale.1 se oomite di X~~C:!:!:~=t:r-- indoirea bcnlor irTfczrioof'¢ in jos Nod margino I.hg Nod central grinzi. Fig 1UJ d > dmax dmax max [d1idZ'.

12 Oetatiul pen t ru C'IO(Ut elrierului 64 65 .. opr.40mm detalii armare.. udino(o armcrturo de conec. I grinzi inguste.u .. Ion itudinale si Iransv~rsale.L 01 <b) s: en C)_ " Fig.a din elementut prefabricat ~i suprabetonarea de 10 nivetut pldcii (solu\ie recomcn data)..--_.40mN*·"l.'rieru\ui. agra1ele (et r ler ii) de 10 partea superioara sin! pentr u lega!ura cu monotitizcreo . 60mm Fig. 11. grinda hg =hgp.omm arm01uri Ion itudino(e r~ 3dp (conform STA 10107/0-90) !?I~ d Fig.te :n nod ~omm orm6lum inierioor6 I .11 imbinare intr e de 51 I -1' pi lal.~ .'1.!I(etr ier i) Armoturil.i S.cr operire • lu ccpete ·luterClI cu beton ~ 40 m:n . 11. se prinde In C IOC U t .tiVI? a noriu!ul .13 Solutii (0) (diomplrul barei care.lare ~e... dintre placile pretcbr iccte aleplonseului. 20 .10 Ancororea barelor longitudirne din stllp.) d~ recomondote capetelor grinzilor constitu ite numai perfru olcatuirea prefabricate din elementele pretobr iccte campus. cleoregula de IO:ime redusd .brv- .--~----~ ~-- ~-- a . (b }grinzi Fig 11..rezul'olc d iri (o\{ui se dispvn in l_n1l?'nO Q(iei cc..

momentul de mertie al. se VOl' considera rigiditati section rezultate din programe de calcul automat care definesc Ie moment curbura. de def~rmatl1 si eforturi pe sectiune. momentul inertie al sectiunii brute de beton.c.(I-1.l. rs. ?u~bura in momentul mtmsa. unde: <PH curbura ultima. .3. de rupere. unde valorile ultime :. din fig. slmplificat ca in fig. In situatiile in care nu sunt disponibile asemenea ?rograme. Tabelul 7.)se recomanda a se realiza cu programe de calcul automat specializate. <p.1.ANEXA A: RIGIDITATI SECTIONALE PENTRU RIGLE ~ STALPI Pentru calculul eforturilor in cadrele de beton armat moduli de rigiditate sectionala se pot considera conform prevederilo din Tabelul AI. Anexa A. 3. B.l. • pentru grinzile cu sectiune T.a.b.1. defor- ELEMENTUL Rigle MODULUL DE RIGIDITATE 0.s~entele materialelor corespund valorilor lor medii.<PH <P. Momentul de inertie Ih al sectiuni echivalente se determi astfel: • pentru elementele cu sectiune dreptunghiulara.ionale sunt hotaratoare as up rezultatelor calculelor.1. Tabelul Al ANEXA B: CALCULUL DUCTILITA TII DE CURBURA (SECTIONALE) Stabilirea diagramei M-<p si a indicelui de ductilitate sectionala. pct.1. ~lt~ma (<P') se poate calcula conform situatiei.2Ehlh ipoteze: • • • Stalpi comprimati Stalpi intirrsi Modulul de elasticitate al betonului Eh se va lua confo STAS 10107/0-90.8E_b!t 0.sectiu brute de beton la care Iat imea activa de placa este jumata din valoarea prevazuta in STAS 10107/0-90.. Pentru verificarile la starea limita de deformatie si in situatii in care valorile rigiditatii sect. • Legils constitutive pentru beton!?i armatura (diagramele' 0-£) corespund prevederilor din STAS 10107/0-90 s t fi 'd .7 din STAS 10107/0-90' De~~min~rea curburii de curgere <P" se face consider~nd matiile si eforturile pe sectiune ca in fig. stabilite conform pet.n cu relatia: initierii curgerii in armatura 66 67 .. B. In~cel~ de ductilitate sectional a (1-1) se calculeaza I-I~ . 2.tIe deformatl11or specifice sunt date pentru cazurile curente.6EJh 0. B. calculul direct ("manual") va considera urmatoarele Rezi. • In ?al_cu~se va considera si aportul armaturilor distribuite pe malt1mea sectiunii. au po 1 consi erat~. din cercetari experimentale concludente s relatii de calcul mai exacte date in literatura de specialita Curbura.

:t:::::ebr:::::.ca::=:ICIJ::::. GENERALITATI Prezentul Cod de proiectare cuprinde prevederi referitoare la proiectarea si calculul de rezistenta ale structurilor in cadre de heton armat ale cladirilor.:U:::lre:::::a:::.--=-~~J.:. i hiaI wlmii ..:.d::::e:..l..".:. 5.2.:::U.:ra::Ie::"'_ _ _J1 STAS 10107/0·90..-_--..4.l Fig. 69 68 .7.92 _..:..-I-:-:--:-:-....l:::::.. B.I IL-_ rL. I Cap.4. anelta A a) BE rox C'OMl'RlMAT • b) 11.4..AIdIt=!!:u.....:.:r.-:-:-..5.------..:::.S...t!pll!!!!a!:s!i.:m... I ill ~I +.JI Cap.:a. STAS 1010710-90.. Fig...2: Pl0·S6 Cap.c Ple!!nt~ru::. 1...3.:::IU~i~S~lrU~cI~u::..2 ~i 3 (cap.5 ] VeriflCarea oondi1iilor de rigiditale a P100.2.tru~ct:!:u::. C....::un. 5....3.em:..:::S:::ta:::b::.AIcM=:.I1 STAS 1010711.2.COMENTARII LA CODUL DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI iN CADRE DIN BETON ARMAT 1.m:::b:::.".. iar pentru prevederile cu caracter mai larg.ire:::a:.n:.. continute in prescriptii de rang superior.:::!:a.a i.m:..:..::fndl:j::::!:..:s:::. 6.deformalli.:::ema::._ ~ Pet.:s:!!truct. C.8..·:..:::.' ~al~d~e:.:::C::ala..:..::..::·Io~r:.. 6..3.l. _. specificestructurilor in cadre sunt precizate in Codul de fata..:::fo::.. Principalele etape ale proiectarii structurilor in cadre de beton arm at sunt prezentate in fig...!!... ---STAS 10107/0·90.ilire:._:::::S=c:b.rcm=.lmplifkwe .:!rii:.::od:::.:.re:::a:.==ul1l~··_-. generale. 6.4-91 Cap..-:-.in:::iII~ri I .:rt. STAS 10107/1. 3.:::.2.::tJI.~ I Stabilirea delaliilor de alcllluire '--.3.un!!:·Ior~· sir:..::.:.:T::. 11.:..11. 1L...J Pel.deschideri de 1isuri: • ductililate lmecanism structural de plasliticare.:....3. 11 etc.::a.:e.:!....stAri imitA: rezistenllli.:bl._ _J1 STAS 1010111.l.$:::. I ' r--"".2.._ ___:::.. 5.:a::.3 pet..-4-91 _J P10-86: Gap. .1.3..u. Cerintele particulare..:el::::.... 10 etc.ans::. 8 Verl1lcarea elementelor structurale: .=:::tjz::::a::.:en.tru~ct:::u:. STAS 1010711.ii ====.::lu::. s-au facut trimiterile corespunzatoare. 3.n:::sa:.J1 _.l.r1I~· or~ _ _J1 Pet. I : .:::. 2A 1·91: .1 _.::re. 4) P10-86 etc r-----:-:-~~---:J..:"":"..:AIcM==u::i:.. _ I I 1L- _...4-91 STAS 3300/1.

.2.2). care implica un grad ridicat de incertitudine.2. in special.1) este de natura sa reduca rigiditatea si rezistenta saibei. este 0 problema dificila.3.iurii . in plan orizontal. Acest principiu trebuie respectat si in stadiul post-elastic de comportare al structurii. Structure rig)dA 2.ansmiterea integr ala la terenul de fundare a incarcarilor verticale f?i orizontale ale constructiei (fig. Masurile pentru asigurarea acestor plansee a rolului de saiba orizontala sunt.e conlucreaza din punctul de vedere al rezlsten~el si/sau al lll?dltat ii cu pereti din zidarie sau din alte matenale. cum ar fi cele cu pereti structurali ran . In cazul constructiilor cu bovindouri.1) limiteaza superior raportul intre la~uril~ sectiunii transversale a stalpilor.iile constructive la ~are st:u~tura lll:a?r.dru C. Conditia (1. armat cu plase si/sau prevederea de centuri pe contur. prin stabilirea cap acitat. Stalpii lamelal7 sr peretii structurali (diafragme verticale) prezinta elem~nte spe~lfice de comportare si calcul (deformat ia li~ita a ~e. care apar in saibele orizontale realizate de plansee. avand rigiditati egale sau apropiate ale cadrelor.1. grinzile (in consola) de sustinere se vor dimension a si la eforturile rezultate din interactiunea cu acesti peret. C. care modifica se~nificativ comportarea cadrului. 70 I " 71 .. prevederea de detalii care sa asigure transmiterea sigura a lunecarilor intre elementele prefabricate si preluarea momentelor incovoietoare dezvoltate in plan orizontal prin efectul de saiba... Clasificarea nu subirrtelege neapara.i. comportarea la compresiune excentrica obhca etc. C.).2. de exemplu: suprabetonarea cu un strat de beton de 4+6 cm. C. Se corisidera structuri in cadre acele struct~ri care sunt alcatuite din stalpi si rigle si realizeaza prelu~rea sr tr.este dlct~t~ de domeniul de aplicare al prezentului cod.2. C. Deasemenea. C. solut.. Fig. ALCA TUIREA DE ANSAMBLU C.~ u~ ar:um1t tip de comportare din punctul de vedere al po~dern dlfent~lor act. (fig. Alcatuirea de ansamblu a structurii in cadre urmareste reducerea efectelor de torsiune generala datorita excentricitatii intre centrul de rigiditate si rezultanta fortelor seismice. sau in zonele "sensibile".ilor de r ez is ten t a proportional cu rigiditatea la forte orizontale (reducerea excentricitatii intre centrul de rezistenta si forta seismic a rezultanta).. Aceasta limitare .. Pentru aceste tipuri de structuri se VOl' aplica actele normative specifice. de la caz la caz. C.1.1. cele corespunzatoare planseelor realizate din elemente prefabricate. ale planseelor sunt. Conditiile de rezistenta se refera la: a) preluarea si transmiterea incarcarilor gravitationale b) realizarea efectului de saiba orizontala rigida. se intelege prin "cadre cu ~panouri de umplutura". dispunerea unor goluri mari in plansee.2. C 2. Evaluarea cantitativa a solicitarilor generate de act iunile seismice. daca pereti din fatada pot constitui elemente de rigidizare la forte orizontale...1. care nu pot fi extrapolate cadrelor curente.3.C .2. serveste la precizarea anumitor caracteristici specifice. Calitativ se constata ca.1. solicitarile in saibele orizontale sunt sensibil mai mici decat in cazul altor sisteme structurale. Clasificarea conform numarului de niveluri trebuie privita diferent iat in raport cu zona seismica in care este ampl~sata constructia.. la structurile regulate in cadre. ci .1.tonulUl compnmat. In sensul prezentului Cod. Alcatuirile care pot deterrnina reducerea sensibila a rigiditatii sau rezistentei..1.

actiunea seismica etc. C. in cazul unor cutremure puterriice deplasarile in planul 72 peretilor sa nu conduca la avarierea pronuntata a acestora. realizarea de detalii adecvate de prindere de structura sau de asigurare a rezistentei si stabilitatii elementelelor prefabricate (panouri de fatada. 73 .4. In mod general. cu rosturi fata de stalpi.In scopul evitarii sau dim~nua~ii acestor concentrari de solicitare se vor avea in vedere masuri adecvate cum ar fi: _ rezemarea podestelor intermediare sa se faca pe riglele nivelului inferior.I. prin urmare f?ifundatiile.). distribuirea cat mai simetrica in plan a peret ilor care conlucreaza cu cadrele.umplutura.). la jumatatea inaltimii etajului.3. din vant. sistemul structural are trei componente principale: • suprastructura.). frontoane si pereti de inchidere la hale etc. Cadrele care margtnesc casa scarii pot avea o. Latimea rosturilor seismice se determina conform Normativului P100-92.7. In cazul act iunilor seismice. astfel. expuse unei deteriorari pronuntate si deseori. I~ zona casei scarilor elemente suplimentare de rigidizare pot constitui scarile f?i peretii golurilor de ascensor. evitandu-se pericolul unor avarii locale.4. pentru rezemarea podestelor. C. tasari diferentiate.rigiditate sporita fata de cadrele curente datorita prevederii unor grinzi suplimentare.1. "Cerintele de performanta structurala" constituie 0 parte din cerintele de performanta definite prin STAS 12400-89. Punctul (b) se refera la: asigurarea unei rigiditati la deplasari laterale a cadrelor. _&_<?I it! pl!'. • infrastructura si fundatiile.4.2. 3. ~e . sunt de prefer at tntotdeauna solut. limitandu-se efecte defavorabile de torsiune sau suprasolicitari locale ale unor cadre. Rosturile de dilatare/contractie si rosturile seismice nu traverseaza fundatiile. CONDITII GENERALE DE PROIECTARE C. se pot prevedea rosturi intre pereti si planseul superior.!!¥\1_ Fig. la calcane.4. • terenul de fundare. cu planseu la acelasi nivel pentru toata cladlrea. rosturile de tasare trebuie sa separe complet intregul sistem structural al constructiei. alcatuiril~ clare.2. zonele cu rigiditate sporita se tncarca mai mult decat cadrele curente fiind.2. alcatuirea peretilor golurilor de ascensor sa se facAaastfel incat acestia sa nu se incarce cu forte orizontale. Se Intelege prin "sistem structural" ansamblul de elemente care indeplinesc functia de a prelua si transmite actiuni (incarcari gravitationale. la fiecare nivel.S. in conformitate cu prevederile Normativului P 100-92.sau structurile duale (cadre conlucrand cu pereti structurali). relizarea unui raport intre capacitatile portante si rigiditatile cadrelor si peretilor de umplutura care sa asigure preluarea de catre elementele cadre lor a eforturilor generate de interactiunea cu peretii. aticuri inalte etc. prevederea unor masuri de alcatuire care sa limiteze degradare a peretilor de zidarie si sa impiedice prabusirea lor (centuri si samburi din beton armat la peretii cu rnaltimi sau cu lungimi mari. astfel incat. C 2.iile de. Exemple de goluri in plansee (saibe) amplasate defavorabil C. precum si conlucra~ii cu peretii. In acest sens. pct. necontrolata. Data fiind dificultatea determimlrii riguroase a eforturilor maxime din saibe. goluri cat mai mici (amplasate la interior) etc.

(v) Analiza dinamica post-elastica. in "Metode de proiectare curenta (metoda A)".b. raportul intre laturile sectiunii transversale se recornanda sa nu depaseasca 1imita: h/b :<=.2. I I I I C. simplificate. pentru constructiile cu inaltimi.:~ I . C. se pot admite simplificari/aproximari privind distributia acestora in lungul riglei. in evaluarea incarcarilor verticale.4. Metodele de analiza structurala sunt metodele de determinare a eforturilor si deplasarilor in punctele caracteristice ale diferitelor componente ale sistemului structural. in general. elastic.2) 75 74 . (ii) Calculul static. atat structurilor plane cat si celor spatiale. spatial al' ansamblului suprastructurii la incarcarile seismice. amplasate in zone cu seismicitate ridicata sau cu conditii dificile de teren se vor alege metode mai complexe de calcul sau se va face apel la Incercari sau studii analitice speciale. raspunsul structurii la actiurri seismice are.orizontale. pentru exprimarea conditiei de plastificare a sectiunilor de beton annat solicitate spatial (¢tare triaxiala de tensiuni) nu se dispune de date concludente astfel incat metodele de calcul post-elastic se aplica cu precadere structurilor plane. In cazurile curente se pot extinde unele schematizari ale incarcarii ca 0 sarcina uniforma si in calculele de dimensionare/verificare la momente incovoietoare.2) constituie conditii care pot fi considerate limitele admise. de exemplu. PROIECTAREA PRELIMINARA.(iii) se rncadreaza. pentru structurile in cadre din beton armat. la preluarea fortelor seismice totale de nivel. Observatii: 1. pentru actiunea fortelor taietoare aceste schematizari ale incarcarii nu sunt admise. (iii) Analiza dinamica liniara. 4. functie de modul in care este modelata actiunea si de fidelitatea modelarii raspunsului au grade crescatoare de complexitate de la (i) la (v) dupa cum urmeaza: (i) Calculul static elastic.. deschideri. ce intra in alcatuirea suprastructurii. Metodele de analiza structurala la actiu~i seismice. Ele au diferite grade de complexitate dupa modul in care reflecta caracterul real al comportarii sistemului. Cerintele c si d se refera la necesitatea dea alege metode de calcul si analiza. inglobarea ter~oizolatiei etc.3. iar metodele (iv) si (v) in "Metode de calcul de complexitate superioara (metoda B)". plana sau spatiala. Astfel. (iv) Calculul static sau post-elastic la mcarcarr seismice orizontale ce cresc monoton si la incarcari gravitationale constante. 4.) se vor lua masuri care sa permita turnarea in bune conditii a betonului.4.11?i4. de calcul. Prevederile privind sectiunea transversala (relatiile 4. rezultand 0 diversificare corespunzatoare a metodelor de calcul. constitue 0 recomandare menita sa permita simplificarea cofrajului si turnarii betonului: in situatiile in care sunt necesare alte forme ale sectiunilor de rigla (din considerente arhitecturale. forme deosebite. Totusi. Metodele (i) . conform Normativului PI0092.3).2.metode curente. (i). 2. similare celor de lapct. al fiecarui cadru. conform Normativului P 100-92 (pct. un caracter spatial. Metodele (iv) si (v) se pot aplica. in practica.ie semnificative. Calculul pune in evident a efectele de torsiune generala precum si modul in care participa fiecare cadru. 2 (C. a structurii la actiunea seismica modelata prin accelerograme (inregistrate sau generate artificial). plan.5. A ELEMENTELOR STRUCTURALE C. la rncarcari seismice orizontale (conventionale) determinate pentru modurile proprii de vibrat. pentru a asigura 0 buna comportare a riglelor in domeniul post-elastic de comportare. Conditiile de la pct.4. in principiu. post-elastic si dinamic. la predimensionarea structurii.1. diferentiat pentru diferite categorii de constructii: pentru constructiile curente .2. incarcari.

CALCULUL EFORTURILOR SECTIONALE C. e) provoaca deformatii de rasucire in riglele de pe directiil~ "'y" respectiv "x". 6.5. pentru acest nivel de solicitare. Stabilirea diagramelor rnfasuratoare se bazeaza pe cerintele privind dezvoltarea de articulatii plastice in sectiunile de la capetele riglelor si nu in stalpi sau noduri. Verificarile facute prin analize dinamice post-elastice pe cadre plane au confirm at realizarea dezideratului mentionat.3.:.C.b Pentru stabilirea diagramelor de eforturi se considera ca valori minime efectele corespunzand solicitarilor din gruparile fundamentale si speciale de incarcari.4. astfel.d.2. in cazul structurilor in cadre tara elemente de rigidizare suplimentare (hale cu portal. Stabilirea diagramelor mfasuratoare (M !?i Q) pe elementele cadrelor trebuie sa asigure atat capacitatea de rezistenta necesara cat si 0 dirijare favorabila a mecanismului structural de plastificare in cazul actiunilor seismice puternice.1.vor considera toate ipotezele de incarcari plauzibile precum si efectele din act iuni seismice pe directiile principale ale constructiei.1. DIMENSIONAREANERIFICAREA STRUCTURALE ELEMENTELOR C. precum si evitarea cedarilor premature la forta taietoare. C. Torsiunea generala a eonstructiei induce in stalpi efecte de torsiune iar rotirile nodurilor (9. pe langa posihilitatea utilizarii unor procedee avansate de calcul. C.4. C.4 devine: H/h s 4 (C. Efectul spatial realizat de transmiterea prin torsiune a eforturilor este relativ redus intrucat rigiditatea la torsiune a elementelor liniare din beton armat scade considerabil odata cu aparitia fisurilor (in stadiul Il). 77 i . Considerarea structurilor in cadre ca sisteme spatiale determina in elementele componente si deformatii de torsiune.3) unde: H = inaltimea stalpului.1. prin plastificarea riglelor de pe ambele directii. C. Se admite ca efectele ~cestor deformatii pot fi neglijate datorita rigiditatilor reduse la torsiune precum si a faptului ca sunt rezultate din conditii de compatibilitate a deformatiilor pe structura si nu din conditri de' echilibru intre incarcarile exterioare si eforturile in structura. 5. Calculul eforturilor sect ionale se recomanda a fi realizat cu programe de calcul automat. realizandu-se indirect).7. saibe semirigide sau plansee fara rigiditate semnificativa in planul lor).. Efectul spatial realizat prin legaturile orizontale create de plansee depinde de modul de alcatuire al .5.1. verificarea explicita la actiuni seismice pe directiile oblice este obligatorie.::. pereti etc. Pentru aceasta .1 si C. Nu s-au precizat conditii privind forma sect.) se recomanda sectiuni cat mai apropiate de forma patrata sau circulara.5.5. este menita sa evite formarea de articulatii plastice in stalpi !?i dirijarea acestora in riglele cadrelor.1. se permite reluarea facila a acestora in cazul modificarii sectiunii elementelor. C. pentru aceste situatii de solicitare. Daca stalpii pot fi considerati incaetrati la capete. C.1. Pentru constructiile la care stalpii au scheme statice de console verticale (hale) etc.2)..6.4. Stabilirea momentelor de dimension are a stalpilor cu relatia (6. 76 . 6.4. stalpii sunt solicitati la compresiune excentrica oblica corespunzator momentelor capabile ale riglelor.3.1. conditia 4. Trebuie mentionat ca in cazul considerarii comportarii spatiale a structurii.6.iunii de beton a stalpilor (bib). Echivalarea incarcarilor gravitation ale pe deschiderea riglei va respecta si conditiile date la pct.3.acestora (saibe rigide.1.2.6. Situatiile de actiune seismica pe directii oblice (±45°) nu sunt impuse explicit (verificarea elementelor.

N nF10rta n. Verificarea la fort a taietoare in sectiunile de incastrare a stalpilor va considera conditiile de calcul specifice zonelor de aparrtre a articulatiilor plastice. incarcarile gravitationale. nu s-a considerat explicit situatia actiunii seismice pe directii oblice (±45°). pentru dimensionare s-au considerat fort.2. de de cadru.1. care intervine cu pondere insemnata in calculul momentului capabil. Ipoteza plastificarii simultane a tuturor riglelor adiacente unui stalp.plastificarea stalpilor nu este evitata prin calculul cu relatia (6.ele taietoare asociate momentelor capabile. de regula sunt solicitate cu forte taietoare reduse (nesemnificative pentru dimensionare) ca atare in aceste situatii este !. ).6. Deoarece forta axiala intervine cu pondere semnificativa in determinarea momentelor capabile si stabilirea capacitatii de deformare plastica a stalpilor. In cazul nodurilor marginale sau de colt. cu exceptia stalpilor de colt. pe schema statica cu rigle articulate in dreptul stalpilor rntinsi. Daca deformat'iile axiale din stalpi la nivelul unei rigle (rigide) sunt mult diferite. Similar calculului momentelor incovoietoare. Un alt efect care poate conduce la dezvoltarea de zone plastice in stiHpi este determinat de relativa imprecizie cu care este determinata fort a axial a pe sectrune.6. este mai potrivit ca la determinarea fortelor axiale din incarcari sa se considere suprafetele de planseu afeIente fiecarui stalp. Fenomenul este influent at si de deformatiile de curgere lenta din stalpi si rigle. modulul de rigiditate sectionala se reduce apreciabil.6.aala determinata de mcarcarile gravitationale aplicate pe rigle (in GF sau GS) este mfluent. Nodurile interioare 78 79 . care se aplicain etape. fata de eforturile de calcul rezultate din calculul prin metoda "A" admisa in Normativul PI00-92. de regula corectiile (necesare pentru a tine seama de raspunsul "real") privind fortele taietoare in stalpi sunt mai mari decat ale momentelelor incovoietoare. C. Acest efect nu poate fi considerat direct si pentru mcarcarile gravitationale din greutatea proprie a planseelor.2). fapt care conduce la redistribuirea eforturilor intre el~me~te. solicitate predominant d~. C. se impune stabilirea cat mai riguroasa a valorilor de calcul. precum si de deformatiile infrastructurii sau tasarii fundatiilor.6. actiunea seismica verticala etc. posibila in cazul unor solicitari seismice extreme pe directie oblica.ata de defcrmatiile axiale neuniforme ale stalpilor (echivalente cu tasari de reazeme). pot apare modificari semnificative ale reactiunilor transmise stalpului. fiind operate reduceri ale efectului indirect oN (afectat de coeficientul c 1 .6. Este necesar a se preciza ca. inclusiv a fortelor axiale extreme (N . Unele dintre componentele fortei axiale.1. urmare a efe~tului indirect.1.4. fortele axiale din stalpi sunt asociate mecanismului structural de plastificare. Avand in vedere pericolul cedarii casante la forta taietoare a stalpilor.. . Daca. sunt: efectul cumulat al fortelor taietoare in riglele adiacente (efectul indirect oN). __ In cazul actiunii seismice. Conditia 11 ~ 5/6 IN este bazata pe considerentele la C 11.7. in aceste conditii complexe de comportare. Reactiunea acestora se va determina ca atare. Pentru aceste situat ii de solicitare s-a acceptat (simplificat) considerarea riglelor ca fiind articulate in dreptul stalpului solicitat la intindere (superior si inferior). n :c:: 20). stalpii sunt solicitati la intindere (N :c:: 0). nu a fost prevazuta.4. C.6.uficienta prevederea privind asigurarea ancorarii armaturilor.6. C. III cazul cadrelor dispuse pe directii oarecare).0.s este numarul de niveluri superioare sectiunii de calcul. functie de executia nivelelor. in literatura de specialitate ac~as~a ipoteza nu este acceptata integral chiar in cazul actiunii seismice pe una din directiile principale ale constructiei. greu de cuantificat in calcul. gravitationale permanente = C.015 nes' unde ne. Pentru stabilirea eforturilor axiale s-au considerat numai situatiile actiunii seismice ~e directiile principale ale cadrelor ortogonale (sau ale riglelor.

daca riglele sunt puternic armate. In cazul elementelor cu sectiune variabila (grinzi cu vute etc. prevederile din Cod precizeaza asemensa cazuri care nu cuprind exhaustiv domeniul de interes. pot fi semnificative verificarile specifice nodurilor solicitate predominant de actiuni seismice. In verificarile la starea limit a de deformatie sub actiunile din gruparile fundamentale de rncarcari se VOl' consider a rigiditatile sectionale (modulul de rigiditate) in conformitate cu prevederile din STAS 10107/0-90 sau valori obtinute prin programe de calcul care modeleaza mai corect legile constitutive ale materialelor (beton. cu toate ca.2. armaturi) si a conlucrarii dintre acestea.7. • ' Elementele prefabricate la care sectiunile de beton sunt zvelte (ca urmare a utilizarii betoanelor de rezistenta ridicata etc. se poate accepta ca aceasta ipoteza acoperitoare. dupa montajul in pozitia finala sagetile totale se obtin prin insumarea sagetilor calculate in fazele intermediare (montaj.6. se majoreaza corespunzator si fortele taretoare care solicita nodul cadrului.4. deci !?ia momentelor capabile ale riglelor. Conditiile de rezistenta la momente incovcietoare si forte axiale se considera realizate daca sectiunea (orizontala) de beton a nodului este identica cu a stalpulu. cu semnele stabilite functie de pozitia armaturii intinse. compenseaza efectul defavorabil determinat. conduce la supraevaluarea efectului curgerii lente a betonului asupra deformatiei final~. se va aplica procedeul de calcul 80 mentionat.) daca verificarea la starea Iimita de deformatie este hotaratoare asupra dimensionarii. s'tructura finala). datorita cresterii fortelor seismice de calcul din Normativul PI0092 in comparatie cu versiunile anterioare.i inferior (mai mare) si armaturile au asigurata ancorarea. Este de preferat utilizarea de programe de calcul specializate care real iz eaza integrarea curburilor "reale" pe lungimea elementelor. C.Mdl' hgr . Prin lim!tarea deplasarilor se urrnareste asigurarea globala a unor cerinte ca: • limitarea degradarilor la peretii inramati (zidarii de umplutura). de contractia betonului din monolitizarile nodurilor sau suprabetonare. si M. sunt momentele din riglele de pe directia de calcul.. In prezent. B. verificarea l~ star~a Iimita de deformatre poate fi semnificativa pentru dimensionars. Este cunoscut ca la cutremurele de pamant din anii 1977. C.1. relatia (6. • limitarea efectelor de ordinul II (efectul P-t1).251Ms .6. in care se considera modulii de rigiditata prevazuti in STAS 10107/0-90 pet. acestea nu erau verificate explicit prin calcul. Procedeul de calcul mentionat.1) unde: M.B.) sau la care 0 parte insemnataa incarcariiverticale actiorieaza pe 0 schema statica cu legaturi articulate la capete.B.6. 1986 si 1990 nu s-au constatat degradari generalizate ale nodurilor structurilor in cadre. deci in calculul deformatiilor trebuie considerat ansamblul structurii. Proiectarea structurilor in cadre este conditionata !?i de necesitatea limitarii deplasarilor relative de nivel in cazui actiunii seismice. VERIFICAREA LA STAREA LIMITA DE DEFORMATII C. Daca schema statica sau sectiunea activa se schi~b~ in ~iferite faze intermediare.Qs (C.2.9 si 3. • reducerea diferentelor de rigiditate la forte orizontale intre 81 .9) fiind 'inlocuita cu: Qh = 1. 3. Solicitarea nodurilor cu forta taietoare este semnificativa pentru dimensionarea sectiunii de beton si a armaturilor (longitudinale si etrieri) din nod. de regula. in care pe lungimea elementului se vor considera cel putin cinci zone (boltari) pe care se definesc modulii de rigiditate sectionala. Calculul deformatiilor determinate de incarcarile verticale la plansee si riglele cadrelor in general se poate efectua considerand numai deformatiile proprii ale acestora daca elementele principale pe care reazema (grinzi principale sau stalpi) au deplasari mici. In anumite situatii particulare reazemele nu mai pot fi considerate fixe.

Cazul general de deformare a panoului de zidarie de umpl utu ra prezentat in fig.5.2.9.1. sunt de regula . Deplasarile relative de nivel limita precum !?i fortele orizontale de calcul (din actiunea seismica). Deformatiile cadrelor indue in panourile de zidarie de umplutura 0 stare complexa de ~forturi.or relative calculate in diferite panouri (deschiden). in principiu.Posibilitatea cresterii solicitarilor in saibe este sporita de existenta peretilor de compartimentare care rigidizeaza unele cadre. .8. Stadiul de solicitare postelastic al cadrelor conduce la cresterea substantiala a solicitarilor in saibe ca efect al redistribuirii fortelor orizontale intre cadre. Observatii: • In fig. rezulta ca fiind necesara efectuarea calculelor statice pentru cele doua conditri de rigiditate ale elementelor. permit determmarea fortelor de legatura cu saiba (prin difereritele intre fort ele taietoare de etaj sau fortele de legatura intre cadre).2). Modulul de rigiditate sectionala stabilit conform relatiei 8. Deplasarea relativa de nivel maxima. efectele specifice lunecarilor au ponderea cea mai mare. 9. moduri proprii etc. anumite situatii particulare pot exista diferente intre val~nle deplas~ril.2.3. 8. utilizate in calculul eforturilor (pct. Deoarece in Anexa 1 sunt date valori diferite ale modulului de rigiditate sectionala.etaje/cadre ca efect al degradarii avansate a peretilor de la unele niveluri ale constructiei (prin degradarea peretilor inramati de la nivelurile inferioare structura in cadre se apropie de comportarea la actiuni seismice specifica structurilor rigide cu parter flexibil).1 toate deplasarile de noduri sunt pozitive. 8.1. • Deplasarile nodurilor se vor considera cu semnele corespunzatoare C+/-). Un calcul riguros implica consider area pentru fiecare nivel al stadiilor diferite de aparitie a deformatiilor post-elastice in structura.nese~nificative pentru dimensionare.8.b. De regula calculul deplasarii relative de myel se va efectua intr-o deschidere interioara unde efectul deformatiilor axiale in stalpi (din forta axiala indirecta 8N) este minim. evidentiaza metodologia de calcul in baza relatiei 8. in aceste cazuri la stabilirea sectiunii de calcul a riglei se considera bp=O.2. • limitarea efectelor de torsiune generala ca urmare a schimbarii pozitiei centrului de rigiditate (sau de rezistenta) al etajuluil cladirii prin avarierea exagerata a unora dintre peretii de umplutura ai cadrelor. 82 In. Aceste cerinte globale deterrnina si principiul de baza pentru calculul deplasarii relative de nivel precum ~imodul de precizare a conditiilor limita.2.3. in orice panou al etajului. Calculul dinamic post-elastic sau procedeele de calc~l biografic (aplicate pe scheme de calcul plan). 83 .1.2. variatia rigiditatii cadrelor ca urmare a dezvoltarii treptate a articulatiilor plastice poate determina chiar schimbarea sensului fortelor orizontale la unele niveluri deci si a modului de solicitare al saibei. • Calculul deplasar ii relative de nivel se poate efectua.1. se admite considerarea modulului de rigiditate conform relatiei 8. . C. poate fi limitata superior functie de deformatiile limita admise de elementele de inchidere sau compartimentare (prinderile peretilor cortina etc.8. C. . Eforturile in saibele de planseu ale structurilor in cadre calculate in functie de actiunea seismica de cod ~i acceptand comportarea elastica a elementelor structurale. este folosit in calculul caracteristicilor dinamice ale structurii (perioade de vibrat ie.). Pentru cazurile curente. la acel~~l myel al cadrului. sunt cele precizate in Normativul PlOO-92. PROIECTAREA CADRE PLAN~EELOR STRUCTURILOR IN C.) si al deplasarilor relative de nivel (MH). cadre de imHtime mica sau medie.

se vor considera momentele incovoietoare din sectiunile de la nivelul primului planseu al subsolului. a 3+4 articulatii plastIc~. la actiuni seismice puternice.10. sau la solicitarile transmise de infrastructura.2. eventual. C. de regula acest tip de fundatie nu este adecvat.). cu cerints mari de ductilitate si f~rte taietoare asociate momentelor capabile majorate (scade d~stant~ 1). ALCA TUIREA ~I ARMAREA C. care la nivelul planseului peste subsol au deplasarile orizontale impiedecate (subsol rigid). 84 . incastrari) pentru stalpi la nivelul planseului peste infrastructura. Rezultatele anal~:elor dinamice neliniare efectuate pe un numar mare de structun III cadre etajate.3. Dimensionarea fundatiilor. INFRASTRUCTURA ~I FUNDATIILE 11. Pen~n~ evitarea acestora se recomanda ca.1 au urmatoarals ratiuni: III situatiils III care momentele iTICovoietoare din Incarcari gravitationale sunt comparabile cu cele din actiunea seismica este posibil ca sectiunile de plastificare a riglelor la momente pozitive sa apara in deschiderea acesteia. Pentru a controla cat. asigurarea corespunzatoare la forta taietoars. de regula urmareste dirijarea aparitiei de deformatii plastice in suprastructura sau. sa fie evitate incursiunile in domeniul post-elastic de comportare al terenului de fundare sau al infrastructurii si fundatiilor. se consider a eforturile asociate mecanismului de plastificare al suprastructurii. ~rec~za~~ suplimentare de la pct. date in acest sens in STAS 10107/ 0-90 si in prezentul Cod. Realizarea unei infrastructuri (partiale sau totale) la structurile in cadre este de natura sa creeze legaturi suplimentare (reazeme. la dimensionare in gruparile speciale de incarcari.3.10. Anexa J etc. Momentele capabile ale stalpilor se calculeaza consider and rezistentele de calcul ale armaturii majorate cu 10%. III sectiunile de . Daca asemenea alcatuiri nu pot fi evitate. aceasta rmpune luarea de masuri adecvate pentru ductilizarea zonelor de plastificare (limitarea valorii S. fiind necesare retele de talpi continui sau 0 infrastructura tip cutie rigida.a este de regula defavorabila sub multiple aspecte. Scaderea rigiditatii si capacitatii de rezistent. Pentru realizarea acestui deziderat. Principalele prevederi de alcatuire a riglelor de cadru sunt d~te in STAS 10107/0-90 la pct. Structurile cu subsolul partial au. ~l nu au fost reluate in prezentul Cod.ll~1. in calcul se va modela cat mai fidel structura real a (suprastructura-infrastructura-teren de fundare).la capetele majoritatii riglelor apar articulatii plastice. 6. 6.5. Acea~ta ~ituatie cond~ce la formarea. Structurile in cadre se dimensioneaza astfel incat. In acest scop dimensionarea fundatiilor se va face la valorile momentelor capabile din stalpi. la care dimensionarea lao moment~ incovoietoare respecta conditiile date in prezentul ?od ~l ~o~atIvul P100/92.1. urmarese pe langa ductilizarea zonelor de aparitie a deformatiilor plastice si asigurarea unei degradari redu~e a modulului de rigiditate si rezistentai in articulatiile plastice. prin dimensionaraa ~l dispunerea armaturilor de rezistanta de la partea inferioara a sectiunii riglei (alegerea convenabila a diagramei Mcap)' sa se dirijeze articulatiile plastice de momente pozitive . de regula. arata ca.2. incIusiv in ce priveste realizarea mecanismului structural de plastificare. la nivelulterenului de fundare.10. ai bine formarea articulatrilor plastice m in riglele de cadru solicitate predominant din actiuni seismice 85 C. cote diferite de incastrare a stalpilor la baza. intr-o desc~l1dere. de regula. in final. rezulta ca in situatia in care stalpii sunt solicitati la intindere (urmare a efectului indirect). La dimensionarea fundatiilor de stalpi.. considerate ca elemente de beton armat. Dimensionarea infrastructurilor trebuie sa considere in totalitate acest sis tern de eforturi (momente concentrate ~i forte de lunecare transmise prin plansee). Prin limitarea zonei active a fundatiilor izolate din Normativul P10-86. evitarea flambajului armaturilor comprimate etc. 6.in sect~unile dc plastificare la momente negative (pe o deschidere sa apara doua articulatii plastice). nu langa reazeme. Conditiile constructive. 6.n.

.prer.4 etc. In punctele de indoire a armaturilor graifuite etnense vor suda de barele longitudinale. ~ 25 ~m prm sudura este obligatorie. s-a ~ecomandat evitarea innadirii prin petrecere a armatur:l~r l?ngItudinale in aceste zone. cu asigurarea corespunzatoare a lungimilor de ancorare !?i ver ificar ea atenta a diagramei de momente (positive) capabile. C. 11. 6. jgheab etc.ii plastice in sectiunile mention ate este practic inavitabila. tinand cont de faptul ca in zonele de dezvoltare a deformatiilor plastice conlucrarea dintre beton si armatura 86 . Mo~elul de innadirea prin petrecere a armaturilor longitudinale d~n fig. b.LlB este curent aplicat in alte tari. innadirea prin sudura este obligator~e pentru barele cu diametre ~ 16 mm.1l. ca atare se recomanda adoptarea ace!'tUla m practica proiectarii. Ad' f' s pi.I pla~tl~e potentiale. Riglele prefabricate (cu suprabetonare) care in fazele intermediare de lucru sunt solicitate relativ puternic la forte taietoare si/sau momente de torsiune se recomanda a fi armate cu etrieri corect ancorati (etrierii de conectare prefabricat suprabetonare.4.). fiecare bara longitudinala fiind legata cu etr~er~ sau agrafe.l1. care pot avea comportari necontrolate la solicitan altern ante in domeniul post-elastic.3. I Itl'. Aparitia de deforrnat.e v~lablla si in cazul irmadirii armaturilor prin sudura (cu e~h. nu au asigurata ancorarea corespunzatoare la partea superioara). '. C.j' 11!.1. care pot duce la fisurarea acestuia prin despicare in stratul de acoperire). I I I I I este a~ect~ta.In ~ortiunile de graifuire a armaturilor longitudinale din tal ' etrieri tre b ure ~n esm corespunzator conditiilor specifice zonelor . f) este mica. Aceasta recomandare est. 6. ' pc . .se. A In?adlrea prm suprapunere a armaturilor longitudinale din stalpi se va conforma prevederilor din STAS 10107/0-90 t 6.b.3.l.a. acestea se pot intrerupe in camp. ' JT (~. Masurile privind ductilizarea zonelor potentiale de aparitie a deformatiilor plastice sunt obligatorii in sectiunile de inoastrare (deasupra fundatiilor sau a planseului superior al infrastructuriilor rigide). A Intrucat aparitia deformatiilor plastice pe inaltimea stalpilor m c~zu~ unor a:tiu~i seismice de mare intensitate.ll.. 6. pet.+--+__j I I'T I" L a.d comportarea si capacitatea de rezistenta a stalpu~Ul'A dar !?l ~e executie.I I I I este de preferat armarea cu bare drepte. 87 C.llll. asupra betonului sunt transmise presiuni ridicate.1 Daca i~ s~ctiunile de inc~strare ale stalpiior. Este de preferat ca dispunerea calaretilor sa se faca ca in fig. dispunerea acestora la margine a sectiunii transversale nu este recomandata (in portrunile curbe ale armaturilor. Condit iile de alcatuire pentru stalpi sunt considerate conform prevederilor din STAS 10107/0-90. nu poat~ fi. armaturile nu su~t continui. evitata cu certltudm~.1. innadirea armaturilor longitudinale cu dla~et:e. I . La partea superioara cantitatea de armatura trebuie variata prin intreruperea calaretilor (variatia momentelor negative in diagrama infasuratoare este de regula mare).3.j . daca inaltimea grinzii prefabricate (h gr. Fig.2.n. . Daca armatura de la partea inferioara a sectiunii nu poate fi constanta pe deschidere (de exemplu din r atiunile prezentate in aliniatul precedent). C.r' !I': I I I 11111 .2. armarea cu bare drepte si bare rnclinete este specifica grinzilor incarcate gravitational. ca in fig. Daca nu se poate evita armarea cu bare inclinate. El prezinta aVAantaJ~ pnvm. dimensionarea armaturii de la partea superioara in camp trebuie sa considere momentul precizat in fig. 6.

591/1996. Indicativ NP 008/97. nr. . Art.G. 3 . in functie de activitatile desfasurate.ing.Se aproba: "Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii eu diverse destinatii. 12/1996 si a Decretului nr. 2 Normativul de la art. 43/1996. Paul POPESCU dr. .asoe. MINISTRU.01. Gheorghe PETRESCU dr. Art. NICOLAE NOICA .1997 Avand in vedere: Avizul Consiliului Tehnico-Stiintific nr.ing. Constanta MARIN-PERIANU 88 89 . 1 intra in vigoare la data publicarii in Buletinul Constructiilor. .Ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului emite urmatorul NORMATIV PR~VIND IGIENA COMPOZITIEI AERULUI IN SPATH CU DIVERSE DESTINATH. Serban Petre LAZAR fiz.In conformitate cu Hotararea Parlamentului nr. in regim de iarna-vara''. Serban Petre LAZAR Art. 61/NIL din 22.ing. IN REGIM DE IARNA.JARII TERITORIULUI INSTlTUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE iN CONSTRUCTII ~I ECONOMIA CONSTRUCTIILOR -INCERC- ORDIN Nr.laboratoarele Responsabil ~ef lab orator ~ef laborator ACUSTICA si PTEE tema: Acustica: PTEE: dr. 1 .Directia Programe de Cercetare !?i Reglementari Tehnice va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE ~I AMENP. iN FUNC=rIE DE A9TIVITATILE DESFAeuRATE. Serban Petre LAZAR fiz. 456/1994 privind organizarea si functio narea Ministerului Lucrarilor Publice !?i Amenajarn Teritoriului.In temeiul H.VARA INDICATIV NP 008-97 Elaborat de: o R DIN: !NSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII ~I ECONOMIA CONSTRUCTIILOR Director Director general: Departament: conf.ing.

). radon si substante radioactive. IN FUNCTIE ACTIVIT. Obiect Prezentul normativ stabileste valorile parametrilor corespunzatori cerintei privind "Igiena aerului" functie de destinatia constructiilor sau a unitatilor functionale ce intra in componenta acestora.P. compusi organici volatili (formaldehida. inclusiv aparatura de ardere. vapori de apa.•••••••. produse de ardere (oxid de carbon. micro-organisme (bacterri. Metode de calcul simplificat al necesarului de aer proaspat. particule sedimentabile. mirosuri ale corpului uman etc. Reglarea calitatii aerului prin tehnici de ventilare. Elaborat de: Anexa 1 Tipuri de cladiri care fac obiectul prezentului normativ . hidrocarburi etc.4.2.A.••••••••••..~URATE.3. Exemple de calcul a. 111 1 13 Anexa 3 Prescriptii tehnice conexe Anexa 4 Recornandari privind stabilirea debitului de noxe..A. Producerea de bioxd de carbon (C02) . mucegai etc. pentru asigurarea calitat ii aerului interior incaperilor Anexa 5 Masa moleculara si densitatea pentru unele substante intalnite curent in atmosfera 115 115 117 127 1:31 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII ~I ECONOMIA CONSTRUCTIILOR Aprobat de: M. Limitarea poluarii chimice si radioactive la sursa 105 5. ~ de filtrare sau de absorbtie 10~ 5.2.).1 B97 91 .. instalatii tehnice. Nivelurile admise pentru parametrii ce definesc cerinta trebuie asigurate din faza de proiectare si mentinute pe durata de exploatare a constructiei. GENERALITATI CU DE INDICATIV NP 008-97 1 2 3 4 5 General itafi 91 Compozitia aerului exterior 93 Compoziti a aerului interior 96 Metode de determinare a concentratiei de substante poluante 98 4. IN REGIM DE IARN. oxizi de azot. t inand seama de sursele poluante: produse metabolice (bioxid de carbon.1.L. 1.A. Producerea de vapori de apa c.1. Lucrarile de constructii trebuie sa asigure un mediu sanatos pentru ocupanti.A. Reglarea concentratiei de umiditate 108 1. 1. fum de tigare. Detenninari experimentale 98 4. Detenninari prin calcul · ·.A. Poluantii ce pot altera calitatea aerului provin din: materiale de constructii.•••••• b.T cu urdinul nr.01.3.·········· 99 Mllsuri tehnice reco-mandabile pentru realizarea nivelurilor de performanta 105 5.CUPRINS NORMATIV PRIVIND IGIENA COMPOZITIEI AERULUI IN SPATII DIVERSE DESTINATII. bioxid de carbon. 110 Anexa 2 . virusi. vapori de apa.1.2. 61iN din 22.). particule in suspensie respirabile si nerespirabile. solventi etc.' Terminologie _ . 1.-VAR. mobilier si echipamente.TILE DESF. Reglarea duratelor in care pot fi recuperate spatiile 108 5.).

:. 2. 1. 58.0 4. animale. camere de hotel 2.. 17 7. I :m:odul e ocupare a spatiilor (numar de persoane. 1. b) "mg" substanta poluanta/m" de aer (mg/m").0 8. Pentru calcule estimative (in proiectarea sau verificarea constructiilor) privind schimburile de aer. 6. doctori in oneratie etc. Tabelul 1 activitati din interiorul cladirii (lucrari de intretinere. recep15 tioneri etc.5. serviciu in restaurante 7. .4. Controlul emanat.03% azot.8 3. 5. preparat hrana. c) "mg" substanta pohranta/kg aer (mg/kg).:. transport greutati 30.8 7.). Repaos. uscat.." si gaze inerte: 79. 1.94% bioxid de carbon. conceptia de alcatuire si realizare a constructiilor in ansamblu sau a elementelor componente de constructii sau instalatn. precum si nivelul metabolic corespunzator sunt prezentate in tabelul 1. Activitate normala desfasurata stand in picioare (munca personalului din ~ervicii. draperi etc. 4. * Calitatea aerului atmosferic depinde de concentratia diferitelor substante sub forma de gaze.1. d plante etc. zugraveli. spalat manual rufe usoare (lenjerie) 2. "02":20. spalat.2. treaba la bucatarie 2.. Activitate sedentara (munca de birou.0 7.). Repaus lungit 0. 1. obligat sa nu se aseze: vanzatori.4. d) "ppm" (parti de substanta poluanta raportate la 1 milion parti de aer exprimate in volume). curatenie in locuinte. "C02": 0.iai de noxe se poate realiza prin: interzicereallimitarea anumitor substante.1. COMPOZITIA AERULUI EXTERIOR Nr. spalat rufe grele (cearsafuri. Activitate desfasurata stand in picioare si care implica efort fizic: 7. vapori sau pulberi care intra in compozitia sa"Aceste concentratii se pot exprima in: • " a) procente de volum sau masa (%).6.5 7. 15 W/m2 92 2. Activitati sportive si munca foarte grea 3 . "N.5 .5. reglarea debitului de aer pe baza bilanturilor de concentratii. se accepta uzual urmatoarsa compozitie a aerului exterior uscat (in procente de masa)*: oxigen. kg 50 4. utilizarea de fungicide sau alte substante bioacide pentru eliminarea sau neutralizarea noxelor.0 1.2 audierea cursurilor sau conferintelor etc. sistemul de distributie a apei. Somn 0.03%. sol. surse exterioare.) 3. Principalele reglementari tehnice conexe la care se refera acest normativ sunt prezentate in Anexa 3.7 2. Principalii termeni specificisunt prezentati in Anexa 2.6.3. 1. \Metabolism Activitate considerata M(met)* crt. vopsitorii etc. asezat pe scaun 1. Nota: Cladirile care fac obiectul prezentului normativ sunt specificate in ANEXA 1. Activitate desfasurata stand in picioare si care implica concentrare intelectuaia (munca desfasurata de conferentiari. iar activitatile specifice ce se desfasoara in unitatile functionale din aceste cladiri. * 1 met:.5 7.

OO::.-~-+ O.0 T ncloreulena 0.o-n~entralia Substanta poluantA medie de scurta durata 30 min ~ __ ~2 __ 04 ma.04%..008 -.Ois Mangan cornpusi (Mn) .erosoj. iar pentru cea de vara de 70%.5.0 ~d de carbon 0.075 - STAS II \94-79 STAS 11104-78 \ STAS 108lJ-76 sedimcntabile STAS * Metodcle de analiza VOl' fi aviz ate de Ministerul Sanatatii Observatie: in cazul altor subst. Calculul concentratiilor (pentru mai multe substante actionand concomitent) se face conform prevederilor STAS 12574-87.005 1.~ .-" __ .2928 kg (in conditn normale de exploatare: temperatura variind intre 0-35°C.012 0.. I 0[103 1. Procentul de CO2 continut in aer poate fi mai mic de 0. -------Metode de analiza r---:-=: ~_I~ ACId azobc ' ACId clorhldnc Acrolcma ~_~~-+. ___:(".> O.04 0.'\~5 _4--compt. 2. Aerul mai poate contine diverse particule. greu solubih I (f) . unde ajunge la 0.----Funingine O.\ 0.~ S'TAS 1\027-77 10946-77 r---- 0. 2.\~2--.l'ulbcri in suspensie 0.-. pran 6. pentru toate zonele climatice ale teritoriului Romaniei.~ ) 0. Umiditatea relativa de calcul a aerului exterior este conform STAS 6472/2-83.. presiunea atmosferica == 0.. in cazuri bine justificate.3 ---1-'.(J. in suspensie inclusiv aerosoli de acid sulfunc (SO.d.') OJ U.01 0_()J5 -:='0.In calcule de proiectare se consider a ca 1 rna de aer cantareste 1. - I STAS 10814-76 S'TAS 10815·85 STAS IIIOS-7.TAS :0943:~ i 1331-79 11332-79 IOK12-76_ _:~ -_-+_- - ~TAS IOc)31~ o.__jQ__ 0.:.iilc maximo admise at unci ca nd mirosul lor dezagreabil si persistent este scsizabil olfactiv.0000\ ~. Concentratiile maxime admise pentru pulberi sedimentabile se prezinta in tabelul 3 (conf.O 0. valoarea totala a concentr at iei diverselor substante nu poate depasi 10 ppm (in cazul valorilor medii de scurta durata) si 4 ppm (in cazul valorilor medii zilnice).-_.06 ! gazosi (F) -compusi anorzarncr sub r~'A de ' aerosch usor solubili ..75 ._l_____r--_.25 ~ O'-O'-:'3=-+--_~~_t.~ -__ i-----. In aceste cazuri.0 0.15 0. m!p. cat si vapori de apa (umiditatea relativa poate ajunge iarna pana la 80-95% f?1 vara paria la 50-75(.~ -rs'j-AS -+__ - -_-rsTAsiTioJ=I~ ST AS!2~~ STAS IOI. Amplasarea construct iilor de locuit sau a cladirilor publice este interzisa in zonele in care concentratiile de noxe depasesc limitele din tabelul 2.:I.OQ.. STAS 12574-87).oooO~- -_-+_-:____+_.~ - amlala 6 _ __ __Q2_ _ ~.70)._ -=-- " ~!AS STAS HAS S. -elm Crom(Crt).OJ Sulfurl de carbon 4.. Tabe! 3 Substanta Pulberi poluanta Cantitatca admisibila. - .1 MPaj-~10%). __ (J_. Tabe! 2 Concentratii maxime admisibile conform STAS 12574-87 ~-.2.01 05 0.5 -----ru.03% in zonele rurale si mai mare in zone de oras.. - - .3.. Pentru perioada de iarna aceasta umiditate este de 85%. 1. 17 maxima g/mz/luna Metoda de analiza 10195-75 anorgamcl .uos o OJ 01)5 0.D3 OOOO? - .__ STAS IOH0-7~ t: 2.-------. . durat1i lun. .----C=. -1 0.xuni .I_ _J__i)"-. 94 95 .5 .0 Metanol Melli mere.si a._- .immedie 7~lnici ~~3C_-4_~4 de lung.) Dioxid de azot ~de 50-lfFenol Fluor t-c.0. STAS 11010-78 STAS 10810-76 -- ° 0. 2.OJ __QJ____ __ - - ~hideTl1CHO) Amon.1 ~JI(Ol) Plumb Sulfa!. gazo~1 sub forma de .lS Furfural O.ant« dedit cele din tabelul 1 se conside ra ca accstca depascsc co nce ntrat. Concentratiile maxime admisibile ale substantelor chimice din aer sunt prezentate in tabelul 2....4.1 -_ 0.01~ .1)5 O.)'(c.---=.-. amplasarea de constructii in astfel de zone se poate face cu avizul organismelor avand atributii in controlul mediului si sanatatii populatiei cu adoptarea de masuri tehnice pentru inscrie:rea in parametrii prevazuti in tabel.dmisiblla. Anbdrida fosforica -\rsen Bcnzer.--- 0. .IS Hidrogeu sulfurat .

a bauturilor.035 mg/m" ca valoare medie mregistrata pe parcursul celor mai defavorabile 30 de minute dintr-un interval de 24 de ore.de 30 ani.2. a bunurilor de larg consurn si a materialelor de constructii trebuie sa corespunda cu radioactivitatea materiilor prime din care provin. care au un continut de elemente radioactive naturale sau artificiale peste valoarea materiei prime de baza ce se utilizeaza in mod curent in constructii.02. a produselor agro-alimentare. 3. Doza colectiva reprezinta distribuirea unui anumit echivalentde doza individuala si pe 0 anumita durata de timp.) nu va depasi valoarea de 0.1. 0.OOlomx Sv pe an peste valoarea fondului natural local de iradiere.4.3 rem)' ' expunere prin alimente = 0. a) Radioactivitatea continutului de radon 220 si/sau radon 222 din aer (provenit din sol. Pentru grupuri sau persoane din populatie se accepta 0 iradiere colectiva de O. . sau din materiale de constructie) nu va depasi valoarea medie anuala de 140 Bq/m".3.02 Sv x (2 rem)/30 ani.015 Sv x (1. C.3 rem).1. Continutul de formaldehida din aer (degajata sub forma de substante volatile in special din materialele de constructie: rasini sintetice. coloranti etc. Pentru populatie in ansamblul sau se accepta 0 iradiere colectiva de 0. ~n. 3. Observatie: Aceasta concentratie a monoxidului de carbon din aer asigura nedepasirea concentratiei admisibile de carboxihemoglobina din sange. 51/ 18. Se interzice utilizarea ca materiale pentru constructii civile. echivalentul dozelor individuale de iradiere prevazute mai sus pentru populatie in ansamblul sau.5 rem)/an. pentru populatie in ansamblul sau.1983). peste valoarea fondului natural local de iradiere. Concentratia de substante poluante in interiorul unitatilor functionale se limiteaza dupa cum urmeaza: 3. trebuie sa se inscrie in urmatoarea distributie: expunere prin iradiere externa = 0.1. provenite din iradierea externa si intern a a organismului ca efect indirect al activitatilor nucleare. Observatre: Bioxidul de carbon din aerul unei incaperi se datoreaza pr~zentei omului si metabolismului sau. B. Se precizeaza ca valoarea de 0. Continutul in elemente radioactive naturale a alimentelor.005 Sv x (0.01 x 1060mx Sv reprezinta distribuirea dozei de 0. functie ~e ~impul de expunere.03 Sv x (0. a nisipului.01 Sv x (1 rem).1. si anume de 1.05%). .1.4 rem)' expunere prin apa potabila = 0. pe timp . fiind interzisa adaugarea intentionata de elemente radioactive naturale sau artificiale. la un numar de indivizi din populatia de referinta si se exprima in: om x Sv sau om x rem. in cele mai defavorabile 30 de minute dintr-un interval de 24 de ore. b) Echivalentul dozelor individuale maxim admise pentru populatie (conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. Continutul de monoxid de carbon trebuie sa fie cat mai scazut dar nu mai mult de 6 mg/m" aer. sunt urmatoarele: A. 96 . .01 Sv la 1 milion locuitori pe durata de 30 ani. 0.004 Sv x (0. 3. COMPOZI'fIA AERULUI INTERIOR 3. Contrnutul de bioxid de carbon din aer trebuie sa nu depaseasca 1600 mg/m" aer (cca. expunere prin inhalare = 0.5 rem)/an. a zgurei f?i a slamului rezultat din prelucrarea ingrasamintelor chimice.01 x 10Bom x Sv x (1 x 1060m x rem). pentru grupuri sau persoane din populatie.003 Sv x (0.5%COHB. pentru persoane in formare profesionala. Cantitatea de bioxid de carbon eliminata de 0 persoana se determina conform Anexei 4. sociale si industriale a deseurilor radioactive sau a sterilului. 0. pe durata de 30 ani. 0.3.1.

In mod suplimentar: continutul de aldehida formica. in cele mai defavorabile 30 de minute dintr-un interval de 24 de ore. concentratin de substant.' 3. variatia concentratiei de substante poluante in interior. 99 .ce actioneaza in int~riorul unei unitati functionale se st. Concentratiile diferitelor substante chimice poluante . Determinari prin ealeul mg/m" de iarna '" 20±2" Destinatia tncaperii Regim tOled de vara Regim '" 25±3" 15.3. 4. Determinarea continutului de oxid de carbon prin metoda cromatografului masic" si ISO 8760- .1. 1a momentul "t". volumul de aer (sau masa volumului de aer) din incapere. Cantitatea de umezeala degajata de 0 persoana sau de alte surse se determina conform Anexei 4. A CONCENTRATIEI DE 4. . debitul surselor de substante poluante.400 Unit at i fu nct io na le din cladiri civile 9. rata schimbului de aer. crt.1. In cazul unui proces de schimb de aer intre 0 unitate functionala si exterior (care se desfasoara in timp) concentratia de substanta poluanta in interior se determina prin calcul cu relatia: . V. in spiritul prevederilor ISO 8156-89: "Aer ambiental. Tabelul Nr.2.1.abilesc prin metodele de analiza specifice precizate in tabelul 2. Determinarea continutului de radon 222". continutul de radon 222.3%. Concentratia 4.2. de oxigen trebuie sa nu scada sub 16. 4 Concentratia maxima trued 90: "Aerul la locul de munca. Cdt) = K + DC [ 0 1.450 Observatie: Continutul de vapori de apa din aerul unei 'incaperi se datoreaza prezentei omului si metabolismului sau.2.1. Determinari experimentale In cazul unor unitati functionale unde functioneaza surse de poluant $i practic nu exista schimb de aer intre interior l\1i exterior. (1) METODE DE DETERMINARE SUB STANTE POLUANTE 4.2.1. 1. precum f?iexistentei plantelor si diferitelor activitati casnice.a poluanta din aerul exterior (considerata constanta). e_0 t t~OV . Continutul de vapori de apa din aer trebuie sa nu depaseasca valorile prevazute in tabelul 4. t timpul care a trecut de la inceperea schimbului de aer. in momentul initial al procesului consider at (schimbul de aer).0t) + c. continutul de oxid de carbon. conform STAS 12051-82: "Puritatea aerului. Determinarea aldehidei formice".5. Determinarea concentratiei masice de oxid de carbon. In relatiile (1) si (2): Ci(t) concentratia de substanta poluanta din aerul interior. se determina eu relatia: K Cj(t) = V t + Cjl (2) H 4. in functie de timp. 4. Cj It =0 K Ce D V concentratia de substanta poluanta din aerul interior. conform STAS 11332-79: "Puritatea aerului. prin metoda tubului cu iridicat. Concentratia de vapori de apa ce actioneaza in interiorul unei unitati functionale se stabilests experimental. conform SR ISO 7726-85.1. ~ e.ia directa".

2. Pentru un timp suficient de lung de desfasurare a schimbului de aer se obt ine un regim stat ionar. poluanta 1 kg. 4.x106~ppm (velum) -------- ----------- pare se exprima concentratia de urmatoarele re1a\l1: subst.2. in care concentratia de vapori cte apa in interiorul unei unitati functionale se determina cu relatia (2'). specificate = 0. In relatiile de mai sus se considera neschimbata densitatea globala a aerului. Recomandari privind modul de stabilire a debitului diverselor surse de substante poluante si exemple de calcul al concentratiei rezultate sunt prezentate in Anexa 4.2. exprimata in m"). in care concentratia de substanta poluanta in interiorul unei unitati function ale se determina cu relatia: C _ K + 0 .ionar.6. cu relatiile (1) I?i (2) in care marimile considerate se refera la vapori de apa (In loc de substanta poluanta). Ce (2') 10 in care toate marimile considerate au semnificatia din relatia (2). Pentru un timp suficient de lung. subst. Recomandari privind modul de stabilire a debitului 101 Adim.It l L:ecare intervin inrelatiile (1) samblurile de uniW\i.lm3) . poluanta(mg. In cazul unui proces de schimb de aer intre 0 unitate functionala si exterior (care se desfasoara in timp) concentratia de vapori de apa in interior se determina prin calcul.4. in care marimile considerate se refera la vapori de apa . 4. 4. 4.000077%(%masa) = densit. de desfasurare a schimbului de aer se obt ine un regim stat.2. 4.3. x 102~ procente (volum masa) Adim.106 de unita\i 3(3') (parti de substanta poluanta raportate la 1 milion parti de aer.aer = ( 1m3) . 1-00(%volum)" .2. In Anexa 5 se prezinta in mod informativ masele moleculare si densitatile pentru unele substante iritalrrite curent in aerul din unitatile functionale.2.5.

3)xlO-4ms/mxsxPa) R alia de aer proaspat (mJ/h ' pers.individuale tara fumatori .in eonte~ ac~st.de vapori de apa si exemple de ealcul al concentratiei rezultate sunt prezentate in Ancxa 4.W.5 I 20-30 20 25 8-12 5-10 - - 102 103 . Cad concentratia admisa de substanta poluanta in aerul interior (mg/m"). Numarul sehimburilor de aer orare pentru unele unitati functionale trebuie sa fie mai mare eel mult egal cu valorile indicate in tabelul 6.0.. Numarul de sehimburi de aer pentru mentinerea rilor admise se dstermina eu relatia: n K (1 / h) (1) I 2 3 valo- in care: K debitul orar al surselor de substarrta poluanta (mg/h).cam ere de loeuit . Ce eoncentratia admisa de substanta poluanta in aerul exterior (mg/m'J).'i APARTAMENTE .V voluJlMlol. 4.eanlere 4 4 3 4 3 5 8 17 25 6-8 0-10 10 6 12 40 50 40 85 6 4 8 25 50 io-zo to 4-6 5-10 6 6-8 6-8 15-25 10-15 40 40 50 70 25 12 8-15 6-8 - - 20 13 30 17 8-15 8-10 .) Destinatia incaperii Recornandat ~ ~~M mim 3 2 I ---- BIBLIOTECI DEPOZITE CART! BIROURJ ..individuale cu fumatori . ~ cum se arata in Anexa 4._ 10-15 4-6 6 6-10 20-30 30-60 20-30 6-10 4-8 4-8 6-8 13 8.. si umiditate.mijlocii .universale PISCINE REST AURANTE .eu circulatie de public . Tabelul 6 NumArul mrmm de sehimburi de aer orare pentru diverse tipuri de Incaperi (pentru ferestre eu eoefteientul de mfiltratie (0.2 . BARURI 40 70 Tratamente termice Turnatorii Laboratoare MAGAZINE -mici .7.bucatarii BANCI 13 I7 I 2 2 5 10 4 10 15 4 2 L.eomone . .cam ere dus .2.. ineaperii considerate (m").s<1lide mese • eu fumatori ~tara fumatori 25 35 17 15 13 ---.metsda se aplica pentru asigurat-ea cantitatit de oxigen ~i limitarea cantitatilor de CO2.de conducere BucATARII COMERCIALE lJrestaurante. Observatie: .baron Brutarii 4 Ateliere rnecanice Schimbul de aer (volume /ora) Recomandat Minim - 4 . cantine) Cafenete Camcre masuran ~i incercari CANTINE CENTRALE TELEFONICE CINEMA TOGRAFE Cluburi Coafor Garaje Hale umede Heliograf HOTELURI .obi$nUlte • lux .carnere de baie 1 :>:'i 40 I I 34 50 .normativ.

Unitatile care extrag materii prime din care rezulta steril continand elemente radioactive precum si cele care au procese de productie din care rezulta zguri sau deseuri cu conti nut de radioelemente mai mare decat valorile maxime admise pentru populatre in ansam-.sali de emisi e Scoli .Maternitati . • utilizarea de aparate construite si ment inuta in stare de functiune in vederea reducerii emisiilor de substante poluante.1.eu fumatori Sali de masim Spalatoni meeanice Calcatorii SPITALE . in zonele in care exista captari pentru alimentarea centrala cu apa potabila. in apele de supr afat a.Boli epiderm ice . luandu-se in consider are situatia cea mai defavorabila. 5.2. I 0 5-8 5-10 3-5 6 6-8 5-10 3 10-15 15 20 20-50 25-50 5-8 10-12 Observatie: Pentru fiecare tncapere se va face calculul schimburilor de aer necesare atat in functie de numarul de persoane cat si functie de volumul incaperii.Siili asteptare + vestiar . Se interzice de asemenea introducerea de elemente radioactive.1 Braserii cu fumatori Sali de asteptare Sali de banchete SAli de biliard SaIi de CaINe SAIi de conferinte . infectioase.Coridoare . I 70 35-70 100 max. 5. Reglarea calitatii aerului de filtrare sau de absorbt.sali de clasa Teatre WC-uri publice 2 17 3 20 4 4-6 6-10 6-8 20-30 5 5. 104 105 .Slili de operatii . • conceperea de produse si lucr ari de constructii vizand impiedicarea sau limitarea de substante poluante. MASURI TEHNICE PENTRU REALIZAREA NIVELURILOR DE PERFORMAN'fA 20 30-50 50-85 4-6 8-12 20-40 15-25 10-15 5 8-10 60 75 max. in zone neinundabile si ferite de intemperii. Limitarea poluarii chimice Ili radioactive la sursa Aceasta limitare se face prin: renuntarea sau limitarea folosirii materialelor sau produselor de construetii care degaja substante poluante ce ar putea conduce la depasirea concentratiilor admisibile.Cabinet den tar Statii de emisiune . eliminarea sau reducerea degajarii de substante poluante in aerul ambiant. ehirurgie .Saloane bolnavi. bali interne .ie Aceasta cuprinde: ventilare naturals ventilare mecanica prin tehnici de ventilare.full fumatori . naturale sau artificiale.sali de receptie . blul sau sunt obligate sa depoziteze aceste reziduuri pe platforme impermeabile. prin: • limitarea surselor poluante prin prevederea de bariere convenabile care sa opreasca emisiile de substante poluante in mediul ambiant.Boli piele.Copii . • utilizarea de fungicide sau de alte biocide in vederea eliminarii surselor de microorganisme atunci cand nu este posibil de a se actiona preventiv la nivelul proiectarii.

In aceste cazuri este necesara 0 deschidere adecvata care sa permita intrarea sau iesirea aerului astfel Incat ventilatorul sa poata opera in mod satisfacator. b) Calitatea. In situatiile in care cladirea este situata intr-o zona poluata sau. noxelor. pareuri de masini inchise. 106 107 . 11 conditioneaza !?i recupereaza caldura de la aerul extras. ventilatoarele asigura in permanenta un raport de aer proaspat suflcient pentru ansamblul cladirii. in special pentru etajele inferioare. Ventilarea mecanica se poate realiza prin mai multe metode. in interiorul carora presiunea termica creaza un efect de CO!?. daca este necesar. Aerul evaeuat trebuie sa fie de asemenea filtrat atunei cand este necesara reducerea "pcluarii aerului exterior. nefavorabile. Functia principala a ventilatorului. traseul parcurs de aer in interiorul cladirii.: la 0 hota de aspirare din bucatarie.I I filtrarea aerului interior absorbtia din aerul interior sau din aerul captat a substantelor poluante. dar trebuie t. I I I I I I I I I in principiu. acolo unde este necesara i'ndepartarea pulberilor. in consecirrta. In practica constrangerile sunt date de cost si de limitele spatiului ventilat. 5:2. La locuinte. unde este esential controlul calitatii aerului si reducerea nivelului de bacterii existente in aer. cladirea se considera ventilata in mod natural. Infiltrarea aerului in anotimpul calduros trebuie luata in considerare numai in regiunile eu vant. infiltratia trebuie avuta in vedere. 5. c) spitale. in cazul unei ventilari mecanice. cantitatea si controlabilitatea aerului introdus influenteaza alegerea intre ventilarea naturala si cea mecanica: a) Cantitatea. Calitatea.2.2. se poate admite ca infiltrarea aerului exterior se produce numai prin neetanseitatile ferestrelor sau usilor. valoarea infiltratiilor aerului poate fi neglijata.inut seama de limitele practice ale metodei.2. Diferentele de presiune ale aerului sunt produse prin actiuriea vantului in jurul cladirii si de diferentele de temperatura intre ambianta exterioara si ambianta interioara sau de combinare a acestor doua efecte. Situatiile in care este absolut necesara ventilarea mecanica sunt urmatoarele: a) incaperi sau spatii care necesita ventilare si care nu pot fi ventilate prin metode naturale. in mod practic.1. Totusi. . consta in evacuarea locala si pentru scurta durata a vaporilor sau mirosurilor in timp ce. substantelor toxice sau netoxice la locul producerii lor. Sistemele mai complexe folosese 0 tubulatura de introducere a aerului cu ventilatoare centrale care introduc si extrag aerul.3. d) un de exista conditii exterioare ambientale. Pentru anotimpul calduros. in particular. in acesta situatie. in majoritatea cazurilor se foloseste ventilarea naturala. medicale. Atunci cand unele Incaperi ale cladirii sunt echipate cu un ventilator extractor care de ex. e) garaje.4. conditionat. atunci cand necesarul de aer trebuie sa aiba 0 puritate ridicata (pentru centre stiintifice. un sistem mecanic poate fi proiectat sa satisfaca necesitatile spatiului respeetiv. cele mai simple fiind introducerea sau aspirarea aerului cu un ventilator de perete. 5. in cazul indepartarii gazelor evacuate (CO). Ventilarea naturala a cladirilor se datoreaza diferentelor de presiune ale aerului intre ambianta exterioara si interioara ca si datorita deschiderilor de ventilare !?i neetan!?eitatilor existente in anvelopa cladirii. Nu doar acesti parametri afecteaza rata de ventilare. Ventilarea naturala este functie de viteza si directia vantului precum si de temperatura aerului. In lipsa vantului. 5. majoritatea cantitatilor de aer pot fi furnizate prin ventilare natural a . vaporilor de petrol si fumului din timpul unui incendiu. Avantajul major al ventilarii meeaniee este controlabilitatea. b) in industrie. sau pentru aplicatii industriale) aerul trebuie fumizat mlcanic deoarece el trebuie filtrat si. Patrunderea aerului prin porii materialelor de constructie si prin neetanseitatile dintre acestea !?i structura de rezistenta este extrem de redusa ~ipoate fi neglijata.2. dar pe baza lor se poate stabili daca orice deschidere va opera ca intrare sau iesire pentru aer si. in cladirile inalte. Teoretic.

racire). d) bucatarii comerciale mari. e) situatii in care viteza vantului face ventilarea naturala impracticabila. tratamentele de suprafata anti-fungicide pot sa contribuie in anumite cazuri la impiedicarea formarii umiditatri.coriceptie mai buna a produselor si o alegere judicioasa a materialelor. c) sali de lectura.4. 5. ventilarea rncaperilor (naturala sau mecanica). izolare. umidificar~a sau desumidificarea aerului interior si a aerului care este introdus. Verificarea riscului de condens in structura se va face conform STAS 647214-89. holuri de teatru unde se presupune 0 densitate mare de ocupare. sa se actioneze concomitent prin incalzira. Verificarea prin calcul a temperaturii punctului de roua se face conform STAS 647213-89. 5. zapezii. de amplasarea lor in elementul de constructie !?ide timpul necesar pentru evacuarea aerului. ca si la unele cladiri foarte inalte. 5. sa se evite condensul in interiorul elementelor de coristruct. procese industriale necesitand rndepartarea aerului fierbinte.). • peretii exteriori si acoperi!. Mijloacele care permit sa se regleze concentratia de umiditate a aerului intr-o lucrare de constructii sunt urmatoarele: cresterea sau scaderea temperaturii aerului (incalzire.2. acesta trabuie sa ramana sub anumite limite acceptabile. umezelii si noxelor.3. izolare si ventilare ca sa se echilibreze acesti parametri.5. Acest rezultat poate fi obtinut printr-o .sa impiedice fenomenele de condens pe suprafete prin asigurarea unei temperaturi pe suprafata elementului de constructie superioara temperaturii punctului de roua corespunzatoare temperaturii si umiditatii Telative a aerului interior. reocuparea spatiilor se poate face conform normativelor de executie. Daca nu poate fi evitat condensul.5. Pentru a evita sau impiedica infiltrarea si patrunderea ploii. b) Prever:ire~ co. standardelor si agrementelor de tehnologii. eliminarea sau reducerea umiditatii la sursa sau izolarea activitatilor generatoare de umiditate.2. Reglarea concentratiei de umiditate 5. etc. planseele peste sol: trebuie sa Impledice ca umiditatea solulUI sa urce ~ana la suprafatn superioara a planseului. Totodata acest tratament este in mod obisnuit 0 masura provizorie care este utilizata atunci cand nu este posibil sa se actioneze la nivel arhitectural. sunt necesare urmatoarele masuri: pereti si acoperisuri: • peretii subsolurilor trebuie sa impiedice patr d iditatii di 1 un ere a rilo 1 1 atn In so In scopul evitarii deteriorarii incapenor. zugraveli etc.1.lurile trebuie sa constituie un obstacol impotriv~ p~t:un~e~i ploii sau a zapezii. A 108 109 . Umiditatea pe suprafetele interioare si/sau la interiorul elementelor de constructie poate sa fie controlata prin urmatoarele mijloace: a) Etansarea contra umiditatii exterioare. in lucrare si pentru a evita sau impiedica infiltrarea apei subterane in lucrare. la care efectul de horn nu permite aerisirea prin deschiderea geamurilor.ndensului pe suprafete interioare l1iinterspatii: .4.4. Reglementarea duratelor in care pot fi recuperate spatiile Dupa executarea lucrArilor de constructii sau reparatii (vopsitorii. pentru indepartarea mirosurilor sau umiditatii excesive de la bai si bucatarii.ie avand grija ca presiunea de vapori la interiorul elementelor sa fie mai mica decat presiunea de saturatie a vaporilor de apa. \inand seama de sensibilitatea materialelor utilizate. b) locuinte. Ele nu trebuie sa poata fi deteriorate de umiditatea din sol. in general. Situatiile in care ventilarea mecanica este de dorit sunt: a) mtreprinderi.

Institute de inv~run. intemate .Criteriu de perforCaracteristica ce trebuie luata in consimanta (parametru) derare la convertirea exigentelor de performanta in cantitatr denumite "Niveluri de performanta" in raport cu 1.Teatre.Enuntarea unei necesitati a utilizatorului .Agent Fenomen sau substanta ce actioneaza asupra constructiei sau a diverselor sale parti. 1 .Cantine .Locuinte uni ~i multi-familiale . Acest term en include atat cladirile cat si lucrarile inginerel?ti.Carnine.Utilizator F'iint a sau obiect pentru care este conceputa 0 constructis.Pie Ie .rului fata de constructia ce trebuie realizata si fata de spatiile prin care utilizatorul se deplaseaza si fata de eleinentele delimitatoare ale acestuia. 3. 7.Cofetarii/patiserii .Restaurante . Tipul de cladire Cladiri de locuit Exemple de categorii de cladiri -~---~ 1 TERMINOLOGIE ANEXA 2 crt. 10.) .Cluburi .GaD ~i autogari 2 3 4 Cladiri comerciale Cladin pentru dcpozitare Cladiri de alimentatie publica 5 Cladiri pentru cultura si divertisment 6 Cladiri pentru invlltArnant 7 8 Cladiri admimistrative Cladin pentru dinjarea transporturiior Cladiri pentru ocrotirea . sau a diverselor sale parti. amplasament pe sol.~t~~Qr ______ ----_ .Portun Aeroporturi he liporturi Spitale Policlimci.Cerinta a utilizato. etc. G.Gradinite .hale .Constructie 110 111 . 4. refugii. 5. 2.Produs de construe. cinematografe .Hoteiuri si alte clAdiri turistice (moteluri.Actiune Influenta exercitata de un agent asupra construcns.Element realizat ca unitate distincta tie (element compo.Muzee .Conditie tehnica Exprimarea modului prin care cladirea (partial sau total) raspunde la cerintele utilizatorului. 9.Cladiri pentru birouri .Aziluri . intr-o cladire).destinat pentru a fi incorporat intr-o nent) constructie in care indeplineste una sau mai multe funct ii specifics.Efect Rezultatul unei actiuni.Biblioteci . dispensare Sanatorii Sali de gimnastica Sali de sport Bazine de inot si santun Polig_oane de tir I 9 sanatatii 10 Cladiri pentru complexe pentm cultura fizica ~i sport Obiect care rezulta in urma unei activitati de constructie.Depozite _}i antrepozite .Subsistem al unei Parte a cladirii care Irideplineste una constructii sau mai multe functiuni necesare satisfacerii cerintalor utilizatorului (de ex. unitatea functionala. 8.ANEXA TIPURI DE CLADIRI CARE FAC OBIECTUL PREZENTULUI NORMATIV Nr.Magazine .Baruri .Expozitii .Scoli .

in care se asigura folosirea cladirii. tul prescriptiilor fundamentale redactate in spiritul conceptului de performant a in constructii". Prescriptii de calcul". la stabilirea duratei de utilizare se are in vedere necesitatea de amortizare a costurilor de investitii si realizarea unui echilibru economic intre cheltuielile de intret.ruct ii civile si industriale. Comportarea elementelor de constructie la difuzia vaporilor de apa.Domeniul de foloDestinatii ce pot fi date unei constructii sinta al unei contin and seama de modul in care performantele acesteia corespund nivelurilor structii de performanta specifice destinat iei considerate. 14. Terminologie"." "Fizica constructiilor.Durata de utilizare Perioada de timp. "Fizica constructiilor.inere normala si beneficiile pe care le aduce constructia.Performanta 0 anumita proprietate efectiva (exprimata cantitativ) ce earacterizeaza comportarea unei constructii. Notiuni si principii generals". Termotehnica. Parametri climatici exteriori". Constructii civile si industriale. Performant e in constructii. Conditii de calitate". in timp. "Fizica constructiilor. Mod de exprimare a performantelor cladirii in ansamblu".Ansamblu de mas uri preventive sau rela a unei constructii paratorii. "Poluarea atmosferei. "Fizica constructiilor. a performantelor cladirii. respectiv elemente de care trebuie sa se tina seama in proiectare. justificata din punct a unei constructii de vedere tehnico-economic. 13. Performante in constructii. a unui subsistem sau produs de constructie in raport cu domeniul sau de utilizare.care se evalueaza indeplinirea unei exigente de performanta. 112 113 . Higrotermica.Intretinerea norma. Ll. 12. Contimi. Termotehnica. cuantificarea acestora (niveluri de performanta) reprezentand reguli de proiectare (nivel e minime/maxime admisibile). Termotehnica. "Const. Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de construetie. necesare pentru mentinerea constanta. Perform ante in constructii. PRESCRIPTII STAS 1240010 (proiect) TEHNICE CONEXE ANEXA 3 STAS 12400/1 (proiect) STAS 12400/2-88 STAS 9081-78 STAS 12574-87 STAS 647212-83 STAS 647213-89 STAS 647214-89 STAS 647217-85 STAS 6472111-85 Construct ii civile f?i industriale. "Fizica constructiilor. sau elemente de exprimare a criteriilor de performant a. Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor". "Aer in zonele protejate. Termotehnica. Determinarea permeabilitatii la aer a materialelor si elementelor de constructii".

Calculul necesarului de caldura. . '. "Instalatii de ventilare si climatizare.. pentru asigur~calititii.schimburi metabolice intre utilizatori !?i spatiul' interior. Schimburi metabolice Eliminarea de CO in cadrul schimburilor IDft*bolice se datoreaza oxidarii produselor organice. cu relatia:. "Instalatii de Incalzire. Aparate si metode de masura a marimilor fizice".~a.). Producerea de bioxid de carbon (C02) A. Determinarea indicilor PMV si PPD si nivele de performanta pentru ambiante. ! '. corespunzator urmatori '1or agenti care potactiona in interiorul unitatilor functionale din interiorul· cliclirilor: .i 2 vapori de apa.2" K = 85 X 10-4 x M x A (mvh) '~. Calculul necesarului de caldura. EXEMPLE DE CALCUL -. M .J \: !: Debitul de CO2 eliberat in cadrul schimburilor ~~e se determina.. "Instalatii de Incalzire. conform tabelului 1. descompunerea unor produse de combustie folosite'tn instalatii de mcalzire sau aparate gospodaresti.STAS 6648/1-82 STAS 6648/2-82 STAS 1907/1-90 STAS 1907/2-90 SR ISO 7726-85 STAS l3149-92 "Instalatii de ventilare si climatizare. "1' "" . .. "Ambiante termice. .pltl. =uce .I. etc. Surse A.I.l. ... ~ In cadrul acestei anexe se prezinta si 0 metodi decalcul simplificat al necesarului de aer. .l)i in care: -J t. Parametri climatici exteriori". activitati gospodaresti inbuc:atirii.nivelul metabolic corespunzator unei anumi~L. plantele din incaperi: activitati casnice (fumat." ANEXA " RECOMANDARI PRIVIND STABILIREA DEBlTULUI DE NOD . degradarea subansamblurilor obtinute de organism ~'" tatie (glucide.I. it' \" 114 115 .'~ Introducere Prezenta anexa se refera la stabilirea debitului de CO . lipide si proteine) si de cantitatea de caJd~.:.. Prescriptii fundamentals". Calculul aporturilor de caldura din exterior. din interioM orpnismala.S).I A.' aU prin degradarea acestor substante. din text (art. in mod experimental. Temperaturi interioare conventionale de calcul". "Ambiante termice moderate. '.~yj. Prescriptii de calcul".' Acest proces depinde de modal In car~". bai.

Umiditatea relativa da 0 indicatie asupra gradului de saturatie a aerului cu vapori de apa. In prezent nu exista date suficiente pentru cuantificarea proceselor descrise mai sus. ceea ce conduce la cresterea concentratiei de substanta poluanta in aerul din unitatea functionala. de calcul Exemple 1. pentru un barbat cu inalt.1. denumita concentratia de saturatie sau umiditatea absoluta la saturatie Cs (in g/m" sau in g/kg).209 X 106 mg/h. Numarul total de jucatori: 2 x 5 =10 jucatori. in mod preponderent.70 m. "M" se estimeaza la 3. Descompunerea unor produse de combustie Eliminarea de CO2 in procesul de functionare a unor instalatii ce folosesc produse combustibile depinde de numerosi parametri: natura combustibilului. considerand ca aerul exterior are compozitia specificata in par. Producerea de vapori de apa B. In lipsa luminii. Cunoasterea fenomenelor ce se produc permite insa ca amplasarea plantelor in diverse spatii sa se faca in mod judicios. in procesul de asimilare clorofiliana plantele absorb bioxidul de carbon. la 0 temperatura data aerul contine cantitatea maxima de vapori de apa.1. IfI.Ce n = A. in procesul de respiratie.1 din prezentul normativ. C. tin and seama ca baschetul presupune un efort fizic mediu. nu se vor introduce plante in spatii ce pot fi ventilate eficient in cursul noptii si se va evita prezenta lor in dormitoare de mid dimensiuni. Prezenta plantelor in Incaperi In prezent.517) 0. Aceasta cantitate maxima este 0 functie corespunzatoare de temperatura. . De exemplu. In mod curent se foloseste notiunea de umiditate relativa a aerului (in %) care reprezinta raportul dintre presiunea partiala efectiva a vaporilor de apa din aer si presiunea partiala de saturatie. 3.imea de 1. tipul si randamentul aparatului. etc.186h-1 6 Dnec V 1116 6000 A. A =1. 116 . Intre marimile de mai sus exista relatia: 117 1. masurata in glm3 sau in g/kg. "A"se estimeaza la 2 m2/jucator (tinand seama de gabaritul sporital jucatorilor de baschet). avand masa de 70 kg.1. 2. B. 10 = 1116m3 / h (1600 . Sa se determine numarul schimburilor orare necesare "n". cantitatea de vapori de apa nu poate depasi 0 anumita limita. pet. K =10 x 85 x 10-4 x 3. Jocul de baschet se desfasoara fara spectatori intr-o sala avand dimensiunile 30 x 20 x 10 m.·cazul instalatiilor de incalzire sau a aparatelor casnice ce functioneaza cu gaze naturale (avand in compozite.2. aerul este denumit "saturat" iar umiditatea sa relativa este de 100%.3. Atunei cand. contribuind la imbunatatirea calitatii aerului. Sa se determine debitul de bioxid de carbon eliminat de jucatorii a 2 echipe de baschet pe parcursul rntalnirii.209 kg/h = 1. La 0 temperatura data. dar este necesar sa se precizeze totodata si temperatura aerului la care s-a facut masurarea.209 .A- suprafata totala a corpului uman (de ex.8 m").2928 = 517 x 10-6 kg/m" = 517 mg/m" C:d = 1'600 mg/m" (conf.4) K Cad . CH) se poate considera ca debitul de CO2 eliberat in cadrul procesului de ardere (in m3/h) este egal eu volumul de gaz consumat.a luminii. denumita si umiditate absoluta.6 m. Umiditatea relativa poate fi masurata usor cu aparate de diferite tipuri denumite in general psihometre. Volumul mcaperii = 30 x 20 x 10 = 6000 rna C = 00004 x 1. Umiditatea aerului Aerul contine intotdeauna 0 anumita cantitate de vapori de apa care poate fi exprimata prin concentratia vaporilor de apa in aer. la temperatura data. 2. plantele elimina ins a CO2.6 x 2 = 6120 x 10-4m:lfh = = 0.1.612 mvh = 1.

100 = C(621 + Cs) .0<I' 621 + Cs .97 1.23 28. III Pa. presiunea part.umiditatea relativa.2. (Pa) 103 114 125 137 150 165 180 198 217 237 260 284 310 337 368 401 437 476 517 562 611 657 705 759 813 872 935 1002 1073 1148 c. _ C(803 + Cs)._1~00~O (B. 7 8 9 p.74 8.19 5. de la diferite temperaturi C 8 C 803.42 20.ie a vaporilor de apa. in g/m".50 15. p P.58 39.39 ]0.04 24.65 11.65 14.14 2.25 3.33 2. Daca concentratiile se exprima in g/kg relatiile (B.15 4.33 19. (Pa) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1228 1312 1403 1498 1599 1706 1818 1937 2065 2197 2340 2487 2645 2810 2985 3169 3362 3565 3781 4006 4244 4491 4754 5029 5318 5622 5940 6274 6624 6991 7375 (ml!:/m3) 9.iala efectiva a vaporilor de apa.) devin: -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 <l'a sau = _E_ .:1c_::0-=.56 5. concentrat ia vaporilor de apa.2.81 t (.83 4.06 1.49 4. Cs (%) (B.14 c.1<1'Oa ) in care: <1'.95 6.88 0.~f6ao) 621 .96 2. in g/m".76 27. in %._ _E_ .80 35.iala de sat.1.07 12.63 51. in Pa.53 3.urat.39 16.84 5.00 10.27 1.65 1.26 8.1 Presiunile de s~turatie P8 !.65 37.25 7.37 25.16 1.56 21.53 2. 118 119 .) si (B.92 46. (1 .60 41.04 33.76 30.) t ClC) 803 + Cs . (mg/m') 0.32 17.22 48.I) Tabel B.79 7.Cs(803 + C) sau 1 °° (%) (B. (1 .1.36 32.71 43.51 1.I') -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -I 0 I 2 3 4 5 6 C = (g/m") (B. 100 Ps Cs (621 + C) <l'a __. <l'a .Ps 100 .29 18. concentratia de saturatie a vaporilor.77 23. = Cs <l'a ___.36 6.99 3. C C.80 1.75 2.'e) IO II 12 I3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 p.Ii concentratille de eaturatie ale vaporilor de apil.39 1.84 13.34 12.2') Presiunile !?i concentratiile de saturatie pentru diferite temperaturi ale aerului sunt prezentate in tabelul B. presiunea part.

.2.. Nivelul de 1 met=58.1Hl1" Pentru calcule orientative se poate considera en volurnul vaporilor de apa eliberati in cadrul procesulu i de combustie este sensibil egal eu dubiul volumului de gaz rnetan (tiriand seama ca densitatea vaporilor de apa este.. Activitati casnice Numeroaso activitati practicata i.3') Nivelul de activitate metabolica este precizat in STAS 13149-92. prin evaporarea sudorii (gradul de transpiratie fiind eorelat eu senzatia de confort). . 1:30 g/h.000 1. pentru diferite nivele de activitate sunt prezentate in tabelul de mai jos.2. un g. activitatea de preparaie a hranei.. in met Debitul de vapori de apa. prin difuzia vaporilor de apa prin piele (perspiratie). Se poate estima ca..5 .suprafata totala a eorpului uman..::.ntr-o locuinta Hint generatoare de vapori de Epa: prepararaa hranei. dimineat. MV . in functie de natura activitatii.nivelul de activitate metabolica.. Ea depinde de obiceiurile culinare care pot fi foarte impo rtanta.prepararea hranei Produeerea de vapori de apa in buct... conform Anexei 1.. uscatul si calcatul rufelor etc. Aparate casnice en ardere deschisa Debitul de vapori emis de arderea combustibililor depinde de natura acestora si de puterea arzaturuhri.1..000 B. 120 121 .m-.a perioade de varf rufelor emite cca. de 0. .2.. plite) in conditii normals de ardero a combustibilului.3) in care: K . conform STAS 13149-92) P 0 este data de relatia: K = 87xO. M ..000 1..4xM)x10:J (mg/h) (B.8029 kg/m"). in met. . a kg de vapori de apa pe saptamana.debitul vaporilor de apa.''''H' este fcart« variabil. .2. se poate estima ca spalatul < Debitele de vapori de apa produse de 0 persoana aflata in stare de eonfort termie.B. si prezint. in mmlh 1 40.i... &epot admite urmatoarelo debite de vapori: gaze naturale '" .5.4xM)x103 (mg/h) (B. Pentru aparatelo de uz casnic (rnasini de gatit. spalatui.15 W/m2.. 160 g/hm" petrol lamp ant ] 00 g/hrn'' gaz imbuteliat .000 2 140. . Tabelul B.2 55. Productia de vapori de apa pentru 0 persoana aflata in stare de eonfort termie (-0. produce cca. pentru 0 locuinta ocupata de 4 pci soane.. eorespunde metabolismului unei persoane in repaos. A . inclu siv spalatul veselei.a de 4 persoane.a. in g/h. 9 kg/saptamana iar spalatul pardoselilor cca. Surse B.." . 1000 g/zi pentru 0 familia de 4 persoane. B. SOO g In pra nz $1 1700 g seara: in medie zilnica se poate considera un debit de vapori de cca.. baia.2.2. 1500 g/h. cu varfuri pana hi 1000 . Nivelul de activitate. dusu}. 800 g/saptamana.3.::. 700 g de vapori de apa..185xAx(M2+0.spalatul ~i uscatul rufelor Pentru 0 locuint. in .6 95. Activitatea metabolic a Degajarea vaporilor de apa de origine metabolica se efectueaza in 3 moduri: prin respiratie (aerul expirat din plamani este praetie saturat eu vapori de apa). usearea rufelor cea.baia sau dusul Producerea vaporilor de apa in carnere de baie poate fi evaluata la 600 . Pentru un adult (A =1. aflata in pozitie asezata.8 m"): K = 29x(M2+0.

in special recipientele care contino apa. in peretii de beton prefabricati este apreciata la 201lm2• Din aceste considerente rezulta ca: finisajele greu permeabile la vaporii de apa (pelicule de vopsitorie. finisarea rapida a elementelor de constructii. constructia trebuie sa fie suficient de bine incalzita si ventilata. etc. precum !. umiditatea ram as a. Condensarea vaporilor de apa Condensarea vaporilor de apa se poate produce sau in masa elementelor de inchidere sau pe suprafetele lor. Aceasta umiditate este data de: apa absorbita de materialele de constructie in cursul depozitarii la fabricant si pe santier.2. grosimea straturilor de material (viteza de uscare este invers proport ionala cu patratul grosimii stratului). pentru incaperile in care pot avea loc degajari mari de umiditate. apa proverrita din precipitatiile atmosferice. Debitul de vapori pentru aceste surse poate fi apreciat la 40 g/h. Aceasta condensare apare mai evidenta pe suprafetele vitrate sau pe suprafetele tratate cu finisaje impermeabile la vapori si ea poate modifica bilantul 122 123 . caracteristicile de uscare ale materialelor puse in opera. in cursul perioadei imediat urmatoare dupa darea in exploatare. se recomanda utilizarea unor finisaje cu rol de volant pentru preluarea "si-cedarea umiditatii (tencuieli cu mortar pe baza de var.B. in intervale scurte de timp. etc. ipsos. Prin umiditate de constructie se intelege cantitatea de umiditate prezenta intr-o constructie dupa terminarea lucrarilor de executie. De exemplu.).6.3. Ea depinde deci de caracteristicile termice si de permeabilitatea la vapori a elementelor componente ale structurii.5. placi de ipsos.) nu trebuie aplicate foarte repede dupa terminarea peretilor. Condensarea pe suprafata se produce atunci cand temperatura superficiala a elementului de constructie este inferioara temperaturii punctului de roua. Umiditatea de echilibru care se stabileste dupa mai multi ani de la darea in exploatare a constructiei prezinta totusi variatii in functie de sezon si de regimul de exploatare a mcaperilor. B.lide parametrii aerului interior si exterior.4. Umiditatea de constructie . 5000 1. etc. betoanele se usuca mai lent in comparatie cu 0 zidarie de caramida).2.2. se apreciaza la 3000. Plante verzi Productia de vapori de apa pentru plante de apartament este: buchete de flori legate: 5 10 g/h glastra cu flori: 7 15 g/h plante acvatice (nimfacee): 6 8 g/h ficus elasticus: 10 20 g/h B. ca de exemplu: evaporatoarele care se monteaza pe radiatoarele de calorifer sau acvariile. betoanele). absorbita de materiale in cursul fazei de executie. Viteza cu care aceasta umiditate va fi evaporata depinde de: cantitatile de umiditate absorbite (abundenta ploilor in cursul fazei d~ executre. _ apa de amestec necesara punerii in opera a materialului (betoane. Condensarea in masa unui element de constructie este legata de variatiile de temperatura si de presiune de vapori de apa in interiorul elementelor.. Cantitatea de apa care va trebui sa se evapore. mortare. dupa terminarea unei locuinte din materiale traditionale. posibilitatile de usc are a structurilor (de ex. B. la grosime egala.). cu straturi putin permeabile la vapori rntarzie mult uscarea). ponderea volumului de materiale puse in opera cu procese umede (de ex. Dupa 2 ani de la terminarea constructiei. tapete lavabile din plastic. (de ex. Alte surse de umiditate In cadrul unui apartament pot exista si alte surse de emisie a vaporilor de apa.. corespunzatoare temperaturii si umiditatii relative a aerului interior.

~once~t:atia g/m.5 h' aerului exterior -3"C (temperatura medie a lunii Bucuresti) umiditatea relativa a aerului exterior 85%. cu mvelul metabolic M = 1. in g/h.3) cadrul Exemplul 2: S~ se determine exterior. .93 = 6.5) In care: Ai suprafata elementului pe care se produce condensarea vapori101' de apa.24 = __~03_1.- r dat atunci (g/h) de ecuat ia (1') din se poate scrie: (B.2) =111.6· L Ai~i(Pi .15- cc 1. •• :l UI111 enol'.37(803 + 6.l. la temperatura de 20°C este. de rezistenta la transfer terrnic a elementului de inchidere.55 x 0 5 = 25 5rn:l/h ~plicand r~~atia (2') din cadrul nO~'mativuiui.PsA) .4 .85 803 + 2. Concentratia de saturatie a vaporilor de apa. 0.K'+D .30 g/m calculata cu relatia (B. in mod simplificat debitul de con dens are se poate calcula cu relatia: 3.2) se obtine: at' -lOoC este 1.------0--. la temperatura formula 'B. e Zl o~upata de 2 pel'soane. ~i coeficientul de transmisie a vaporilor de apa la suprafata.2J C e = 803· 2. Exemple de ealeul Exemplul 1: este: K = 2 x 2.103 (g/h) (B.8-5Y ·0. =c. calculata conform STAS 6472/3-89. Pi presiunea partiala a vaporilor de apa in interiorul incaperii. in Pa. Ce C. Debit~l de vapori de apa prndus de cele 2 persoane.85 1. in Pa. de temperatura exterioara .2 met in urmatoarete conditii ' dirnensiunile carnerei 4 x 5 x 2.de umiditate a1 Incaperilo prezentului normativ.55 m numarul oral' al schimburilor de aer n temperatura aerului interior 20°C ' Kc zz: = 0. la temperatura de 20°C.4 gIh Concentratia vaporilor de apa din aerul exterior (formula B.100 11. de curentii de convectie in vecinatatea elementului.059 / m3 Exemplul 8: Sa se calculeze umiditataa relutiva a aerului interior int . in s/m (~i '" 22xl0-9s/mJ. avand concentrat ia vapo rilor de apa din aer I U umiditatca relativa de 85('.27 .24(f-~0. si tern or t 'd .27 .37) .78(803 + 11. Aphcand C 803 + de saturatie.93g / m3 Sa se determine umiditatea relativa a aerului interior pentru care concentratia vaporilor de apa. Cj = D + Ce = 25. este de 6...5 + 1.37 g/m". etc.4 x 1.9 0. in m".4. de caldura latenta de condensare.22 + 0. t .78) = 60% Rata schimbului de aer (debitul de ventilatia) este: D = V x n = 4 x 5 x 2. rezulta concentratia de echilibru a vaporilo.24 1. 1) este: 124 125 . -100C.. conform tabelului B. pera ura e in care: K' debitul vaporilor condensati.78 g/m". 0. corespunzatoare concentratiei de 6. de 11.3J este: ranuarie ~mpe~at~ra 111 B.d . Debitul de condensate depinde de temperatura ~i umiditatea relativa a ambiantei interioare. 1-0 camera .de apa din interiorul incaperii: K 111. depunand 0 activitate sedentara. Aplicand formula (Bd ) se obtine: <Pi 6.. calculat cu relatia (B.309 / m3 Umiditatea relativa a aeru] . PsA presiunea de saturatie a vaporilor de apa corespunzatoare temperaturii pe suprafata A. care f< -.

2 - - 05 9 / m . pentru asigurarea calitatii aerului interior tncaperilor In functie de datele expuse pana in prezent. 1 = 111.30) Exemplul 4: Sa se determine contributia 1acresterea concentratiei vaporilor de apa intr-c bucatarie. este: PsA C. pentru temperatura pe suprafata ferestrei. admitand ca este echipata cu 0 fereastra cu suprafata vitrata de 2 m. datorita flacarii de aragaz este: .55 m".6) . Metode de calcul simplificat al necesarului de aer proaspat. calculata.B.5 . se prezinta 0 sinteza a principalelor categorii de activitati ce se desfasoara in interiorul unitatilor functionale.6(803 + 11. rata metabolica corespunzatoare acestor activitatii precum si necesarul de aer proaspat (m'l!hx om) necesar pentru mentinerea in limite normale a concentratiei de "02" si "COl'" Totodata tabelul contine cantitatea de vapori de apa degajata de un om (g/h). 3 Exemplul 5: Sa se calculeze umiditatea relativa a aerului interior pentru mcaperea din exemplul 3. conform relatiei (B. este: 5. 100 = 50% In realitate scaderea umiditatii relative a aerului interior nu va putea avea loc dedit pana la valoarea sub care nu se mai produce condens pe suprafata interioara a ferestrei.37) lPi = 11.37(803 + 11.55 .R C. numarul oral' al schimburilor de aer n = 2 h 1 function area aragazului a fost in medie de 8 ore pe zi.5 x 3. 100 56% + 6.18. calculat cu relatia (B. dimensiunile bucatariei sunt: 2.5 + 193 ' = 56 / . calculata conform STAS 6472/3-89 este: tsi = ti ti .l.9 m3 = Cresterea concentratiei vaporilor de apa.6 W/(m2K).6 x 2 x 22 x (1310-1195)=18.2.2 g/h Concentratia vaporilor de apa in conditiile condensului pe suprafata vitrata. Temperatura pe suprafata vitrata. 2.5 x 2.6oC Presiunea partiala a vaporilor de apa din aerul interior.4 . datorita functionarii aragazului.6 9.3). in functie de rata metabolic a considerata.56 = 1310 Pa Presiunea de saturatie. corespunzatoare acestei concentratii. este conform tabelului B. Ro I = 20 _ 20 + 3 .30(803 11.tc .37) .37(803 + 5.1: 126 127 . 44 8 '30 = 293 9 /h Umiditatea relativa a aerului.2 25.1) si tabelul B. data de relatia: lP = PsA K - PSi ·100 = 2340 1195 ·100 = 51<¥< 0 D = 293 2. debitul instantaneu de producere a vaporilor de apa este: K = 1195 Pa Debitul de condensare pe suprafata ferestrei. in urmatoare1e conditii: consumul de gaz metan a fost intr-o luna de iarna de 44m'l.5) este: K' =3.0125 = l' 3. in tabelul C.avand un coeficient de transfer termic de 3.lPl · = 6. data de formula (B.1 este: Pi = 2340 x 0.1Ci = 1600 .4).5 . Tinand seama ca 1 m" de gaz metan degaja 1600 g vapori de apa (conform pct. 3.

L umane I?i caracteristici metabolice Nota: Pentru cantitati fae interpolari. "! 1. pentru spectatori . Temperatura aeru1ui interior este de 18. pentru asigurarea conditiilor admisibile in ceea ce priveste: continutul de "0'" (>. umiditatea relativa a aerului si cantitatea corespunzatoare de va pori de apa continuta intr-un m" de aero Tabelul C.05%) concentratia de vapori de apa <>.0.3. calculul se face pentru fiecare in parte (ex: sala sport: pentru sportivi . .l: 1.16.00 I- )1-------------------------a Rel atia dintre temperatura. 30 20_j r--z..2 Nota: Exemplu de calcul Sa se determine numarul necesar de schimburi orare de aer.) continutul de "CO:' <>.3 x 1O-4m:J/mxsxPa. proiectantul poate sa le asimileze cu categoriile prevazute in tabel (ex: soron. umiditate relativa aeruJui I?i cantitatea de vapori . in condit. Tabelul C. Rata metabolica: 1. sport-munca foarte grea).acr Tempe17.00 x 6.84 ratura 6_.~-.2.2. repaos-stat linistit._-_---------~ __ __f_l!_ntl_latca~ va on de apa in gim. + ±o"e jOe + io'c + 15° C t 20'JC j 25° C j 30° C 100 75 50 30 20 15 75-. se prezinta relat ia intre temperatura.00 x 3.i "C02" Se precizeaza conform tabelului C.continutului normal de substanta: 129 128 ..00 100 3 O(J 1.) . de vapori altele decat cele din tabel se I Functie de activitatile desfasurate.7~ ___9_2J? _ _I_1.100 ----------.W~. Tipul de activitate: Munca usoara 1.-- 100 --75 --- --100 ---.·r·--l-----. Calculul numarului necesar de schimburi orare pentru asigurarea continutului de "02" .:.29 __ 23 4.. In clasa studiaza 30 elevi.iile in care in unitatile functionale sunt rnai rnulte categorii de activitati. conform schitei de mai jos si eoeficientului de infiltratie a aerului prin rosturi de 0.-.10. 1.0 30 --50 100 50 -- - 20 15 30 75 ---.-------Activitati Nr l ategona de activitan crt. in tabelul C.munca moderata/munca grea).- .1.00 m.. a cS ~ .84 _ __ ___ .-_-_I 50 ----7 Diferenta de presiune intre exterior ~i interior este de 10 Pa.8 g/m") intr-o sala de clasa ce are dirnensiunile: 9.5 met 1.munca foarte grea._---_. Necesarul specific de aer pentru asigurarea .5"9 iar umiditatea relativa la Inceperea orei de curs este de 50%. in completarea datelor de mai sus.

49 m" == 0.2 m-/h 1.6 x 10 x 3600 x 0.80 + 3 x 3J = 48. 03 vapori de apii (H2O) formaldehida /H H-C\. 3 [4 x 1. Calculul volumului de aer infiltrat prin rosturile ferestrelor V = L x ~p x 3600 x 0.6 m V = 48.9768 1. 8.pentru pentru Total 1. 52.8 schimburi orare Substanta considerata . Concluzii Schimbul prin infiltratii datorita neetanseitatii ferestrelor (".4. 313.3. Masa moleculara aproximenva 28.2570 1.77 == 3.): 180 gIh elev 2.1. 7.4. 44 28 28 32 5.2 9·6·3 1. 3_ 4.. Necesarul .08 mvh elev 9. densitatea (Ia t=OoC.8 schimburi orare).36 mvh elev 10. Nz o. Concentratia vaporilor de apa degajati in volumul V: 2.3.32 schimburi orare Pentru alte gaze poluante.93 g/m" Necesarul de aer pentru mentinerea concentratiei de vapori de apa din aer la 10.44 m:l/h elev x 30 .44 m:l/h elev total de aer (D) 4.39 108 = 3.3 x 10-4 . 180 .. 2. Este necesar sa se realizeze 0 ventilare naturala controlata sau 0 ventilare mecanica. ~p 10 Pa L .2928 1.g m Concentratia vaporilor de apa la umiditatea relativa initiala de 50% (conform tabelului C. Vapori de apa degajati (conform tabelului C.2505 1.8 g/m" (umiditate relativa 68%): 33.0. I_ 5 313..3'~ '----- 3.2...1. crt.4 (kg/m") 130 131 . Pa (kg/m') Densitatea la aer CO2 CO 2. 6.2): 7. p =105Pa) poate fi determinata cu relatia aproximativa: D =- in care "M" este masa unui mol de gaz (g).4289 21409 0. Calculul numarului necesar de schimburi orare pentru asigurarea conrinutului de vapori de apa 2.77 o-c ~i 10.32schimburi orare) este total nesatisfacator fata de necesarul de 02' CO2 si vapori de apa (". 30 = 3333 /3 162 . Necesarul n D V de schimburi 312 162 = orare (n) ANEXA Masa moleculara Ili densitatea pentru unele substante intalnite curent in atmosfera Nr. M 22.5. 10.33 + 7.8028 30 - 1. 0 48 18 1.93schimburi orare 2 schimburi orare 2.3 x 10-4 in care: L lungimea total a a rosturilor (m).1.

1 LISTA GHIDURILOR DE AGREMENT TEHNIC FINALIZATE IN ANUL 1996 ORDIN Nr. zidarie ) • Ghid privind agrerncntarca u. Ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului emite crt. MINISTRU. Cod Ihid 1 Denumirea ghidwui 2 Elaborator 3 si fundatii IKCERC Cluj o GRUPA SPECIALIZATA 01 Elcmenu: structurale 1 GAT 097 GAT 214 GAT 253 Ghid privind mctodologia de agrementare a planseelor din grinzisoarc si corpuri de umplutura Ghid privind mctodologia de agrementare a cimenturilor conform EKV 197/1992 Ghid privind metodologia de agrementare a armaturilor pentru precomprimare utilizate la constructii civile.A.conform anexei nr. Directia Generala Reglementari si Atestari Tehnice va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin. industriale Iii speciale Ghid privind metodologia de agrementare a ancorajclor !Ii sistemelor de blocare pentru precomprimare. 591/1996 privind numirea Guvernului Romaniei. precum si procedurile si ghidurile de evaluare aferente sistemului calitatii in constructii .01. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. Lista ghidurilor de agrement tehnic. GAT 254 IKCERC Bucuresti 5 GAT 256 IKCERC Bucuresti 6 GAT 128 GAT 129 GAT 130 PROCEMA S. Ghidurile !?i procedurile se editeaza contra cost de catre elaboratori . 1. se va publica in Buletinul Constructiilor. 7 PROCEMA SA. 2.1997 Avand in vedere avizele Consiliului Tehnico-Stiintific al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului: in conformitate cu Decretul nr. in temeiul Hotararii Guvernului Dr.MINISTERUL LucRAR1LOR PUBLICE 1$1AMENAJARIl TERITORIULUI ANEXA nr.hnica pc-ntru produse din beton arm at dispers eu fibre de otel pentru clemente ncstructurale Ghid privind agrementarca tehnica pentru produse din bcton armat dispers eu fibre sintetice pentru clemente ncstructurale 2 CEPROCIM SA IKCERC Bucuresti urmatorul :~ o 1 R DIN: 4 2 3 4 Se aproba ghidurile de agrement tehnic . utilizate la construct ii civile.conform anexei Dr.la cererea celor interesati. industriale Iii spcciale Ghid privind mctodologia de ngremcntare a sisternelor de ancorare pentru armaturi in clemente portante existcnte I hnon annat. a procedurilor si a ghidurilor de evaluare aprobate prin prezentul ordin. 111N/1 din 22. produse din hewn armat dispers eu fibre de sticla pentru clemente nestructurale 132 133 . 8 NICOLAE NOICA Ghid privind agrementarea tehnica pentru PROCEMA SA. Nr.

pentru cladiri 3 ci- 1 GAT 188 GAT 191 GAT 193 GAT 231 Ghid privind metodologia a procedeclor tchnologice de agrementare ICECON S. 11 GAT 274 134 135 . astereala) Ghid privind metodologia de agrememare tehnica a peretilor cu structura din lemn si placati.ru realizarea selor din poliester armat cu fibra de sticla GRUPA SPEClALIZATA 03 Protectii la foe.are tehnica a acoperisurilor din lernn (sarpanta. 15 16 ICECOK S. clemente functionale de montaj din mase plastice etc. de realizare a inchiICECOK S. cornpartirnentare. t. perati se lemnoase. tencuieli subtiri.) Ghid privind metodologia de agrernentare tehnica a accesoriilor metalice pentru sarpantc din lemn Ghid privind metodologia de agrement.A.A. PROCEMA S. tcrmotehrrica. social-culturale si industriale (peroti din produindustriale agrementarua tehniea pentru din beton cu agregate INCERC Bucuresti 13 2 3 derilor usoare la cladiri Ghid privind metodologia de agrementare a procedeolor tehnologice de realizare a blocurilor mid din beton pentru constructii Chid privind metodologia de agrementare a procedeelor GAT 132 GAT 1:35 GAT 143 GAT 144 GAT 147 Ghid privind produse prefabricate usoare PROCEMA SA 14 ICECOK S. 3 INCERC Bucuresti PROCEMA S.A. pereti pent. 4 5 PROCEMA S.a tehnica a produselor izolatoare din sucla de tip foam-glass Ghid privind agrementaroa tehriica a produ- PROCEMA SA PROCEMA SA PROCEMA SA PROCEMA SA 4 5 GAT 262 GAT 263 GAT 264 GAT 265 GAT 266 GAT 273 6 7 8 tuburilor Ghid general de agremcntare pentru procedeck tehnologice mecanizate in constructii (clemente din beton.A.ru cladiri din placi subtiri) vile.amplarie si vitraje 3 PROCEMA SA o 12 1 GAT 217 2 Ghid privind metodologia de agrementare a peretilor exteriori usori.A. protectii hidrofuge ~i invelitori 9 10 IKSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI n"STITUTUL KATIONAL AL LEMNULUI INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI INSTlTUTUL NATIONAL AL LEMNULUI INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI INSTlTUTUL NATIONAL AL LEMNULUI INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI 1 GAT 189 GAT 192 GAT 215 GAT 138 GAT 140 GAT 141 GAT 142 Ghid privind metodologia de agrementare a procedeelor tehnologice de executie a hidroizolatiilor Ghid privind metodologia de agrementare a procedeolor tehnologice de realizare a tiglelor din beton Ghid privind metodologia de agrementare a hidroizolatrilor la partil« subterane ale cladirilor Ghid privind agrementarea tehnica a tiglelor de acoperis din ceramica si din mortar de ciment Ghid privind agrementarea tehrrica a nnpasliturilor si a tesaturilor din fibre de sticla bitumate si nebitu.o 9 1 GAT 139 2 Ghid privind agrementarea tehnica a caramieilor si a blocurilor ceramice GRUPA SPEClALlZATA 02 Elementc de inchidcre. acustica. 17 Ghid privind agrementaraa tehnica pentru produse din ipsos armat cu fibra de sticla Ghid privind agrementarea tehnica a geamurilor pentru ccnstructii Ghid privind agrementan. 6 7 PROCEMA S.A. pereti nestructurali. pentru constructii tip sera.A.!?ate ' Ghid privind agrementarea selor din vata minerala Ghid privind agrementarea selor din vata de sticla tehnica a produtehnica a produ- ICECON SA 2 ICECON SA.A. din rnateriale pc baza de lemn Ghid privind metodologia de agrementare tehnica a ferestrelor din lemn Ghid privind metodologia de agrementare tehnica a usilor din lemn Ghid privind metodologia de agrementare tehnica a elementelor de constructii din materiale pe baza de lemn antiseptizante (rezistente la agenti biologici xilofagi) Ghid privind metodologia de agrementare tehnica a elemcntelor de constructii din lernn (rasinoase si foioase antiseptizate rezistente la agenti biologici xilofagi) tehnologice din bctori pent.

LEMl\ULUI Il\STITUTUL KATIOl'\AL AL LEMl\UUJI INCERC Bucurcst i 9 Ghid privind agrementarea tehnica a cararnizilor de sticla Ghid particular privind agrementarea materialelor hidroizolantc folosite in porturi si cai navigabile 11 GAT Ghid privind metodologia 271 uhnica a adezivilor speciali (cianacrilic! si poliurct. utilizate pentru finisari in constructii din lemn Ghid privind metodologia de agrementare tehnica a lacurilor poliuretaniee. tencuieli.i INCERC Bucurvst i ICECOK SA 16 GAT 219 GAT 220 Ghid privind a tapetelor metodolugia autnadezivc de agrernentar« Chid privind mctodologia de agromentarc a sistemelor de izolarc exterioara a fatadei cu tencuieli subtiri aplicate pe matcriale termoizolante Ghid privind metodologia de agrcmcntare a vitrajelor speciale tcrrnoizolante Ghid metodologia de agrement. antiscanu-ie.• 0----1------2---GAT 145 GAT 227 --------_. faianta.A. protcet.i tiilor IKSTITUTUL KA'f!OKAL AL LEMKULUI INSTITUTUL KATIOKAL AL LEMl\lJLUI IKSTITUTUL KA'f!ONAL AL LEMl\lJLUI INSTlTUTUL NATIONAL AL LEMl\ULUI Ghid privind a fcrcstrelor INCERC Bucurest i Ghid privind a aditivilor 258 GAT 181 GAT Ghid privind agrement. utilizat! IKCERC Cluj ICECOK SA 21ti 15 INCERC Bucun. gresie.ii antieoroaive si speciale.aro a pardoselilor speciale pentru hale industriale (antiderapante. pc difcrite suporturi de beton. caramida sau piatra Ghid privind agrcmentarea tehnica pcntru protectii si acoperiri anticoroz ive a metalului 28 pentru rncleierea structiilor lemnului destinat con- GAT 136 PROCEMA S._------------------ 3 PROCEMA S. adezivi de lipire a placilor de rnozaic. 22 134 din piatra natural a Ghid privind agrement.area tchnica pcntru sistema de prindere a placajelor exterioare Il\CERC Bucurosti PROCEMA S.---.are a luminatoarelor la acoperisurilc construeprivind metodologia de agrerncntaro realizato din profile PVC metodologia de agrerncntare pcntru bctuanc Il\CERC Bucuresti ICECOK SA 17 lii GAT Il\CERC Bucurcsti ICECOK SA 19 20 21 221 GAT 222 GAT 22:3 GAT INCERC Bucurest.rior Chid privind metodologia GAT GAT 185 GAT 186 GAT 187 GAT 267 GAT 268 5 6 7 9 GAT 269 10 GAT 270 mutodologia de agromentare bctoane colorate metodologia de agrementare a procedeelor tehnologice de executie a lucrarilor de tencuieli in strat subtire Ghid privind metodologia de agrementare a procedoelor tehnologice de execurie a lucrarilor de vopsitorii speciale Ghid privind rnetodologia de agrementare a procedeelor tehnologiee de exeeutie a pardoselilor reci din rnateriale noi Ghid privind mctodologia de agrementare a procedeelor tehnologice de exeeutie a pardosclilor calde din materiale noi Ghid privind metodologia de agrementare tehnica a produselor de protecrie ignifuga a lemnului utilizat in constructii Ghid privind metodologia de agrementare tchnica a lacurilor acriliee rezistente In condi\ii de exterio r.A. anticoroz ivc) Ghid privind metcdologia de agrcmcntarc a placilor ccrarnicc spcciak pentru SUpJpft. din betoane 136 137 .--~----.area u. -----.anici) utiliz ati pont ru incluierca lomnului destinat co nstruct iilor Ghid privind metodologia de agrementaro u-hnica a produsclor de protcctie insect icida 8i fungicida a lemnului ut iliz at i n constructii 12 GAT GRUPA SPECIALlZATA 04 Finisaje. mortar.A.tt: verticale situate in mu. placaje si pardoseli 272 GAT GAT 098 2 GAT 099 GAT 184 4 Ghid privind a pardoselilor chotelor Ghid privind a dalelor din Ghid privind metodologia de agrementare de material plastic !!i a rno- IKCERC Cluj 14 216 de agroment. o 1 2 3 de agrcmcntarc Il\STITUTUL l\ATlOl\AL AI.hnica pe ntru PROCEMA S.A. utilizate pentru finisari in constructii din lernn Ghid privind metodologia de agrementare tehniea a adezivilor epoxidici.st. PROCEMA SA.

i plafoanere ~"nstruc\iilor Ghid privind procedura de verificare a apt. regeneratoare de caldura. tudinii de utilizare a racitcarclor de apa destinate instalatiilor de aer conditienat Ghid privind procedura de verificare a apti. aferenta instalatiilor de ventilate si climatizare Ghid privind procedura de verificare a apti.ICPAIUC tudinii de utilizare a camerei de amestec a aerului.ICPAlUC tudinii de utilizare a bateriilor elect.ICPAIUC tudinii de utilizare a aerotcrmelor electrice pentru instalatiile de ventilare si climatizare Ghid privind procedura de verificare a apti. tudinii de utilizare a echipamentelor de stocare a frigului pentru varful de consum al instala\iilor de c1imatizarc in eonstruetii Ghid privind procedura de verificare a apti. din instalatiile de ventilare din construetri Ghid privind procedura de verificare a apti.electrice 3 PROCEMA S. GAT 201 GAT 202 GAT 203 GAT 204 GAT 17 S. 19 SA.ICPAIUC SA tudinii de utilizare pentru vcntiloconvectoare Ghid privind procedura de verificare a apti. tudinii de uti lizare a rezervoarelor de stoeare a combustibilului pentru instalati! de Incalzire eu combustibil Iichid din construc\ii Ghid privind procedura de verificare a apti. 10 GAT 196 GAT 197 11 12 GAT 198 13 SA.ICPAIUC tudinii de utilizare a convectorilor elect. tudinii de utilizare pentru echipamente de filtroclimatizare de camerA 139 138 .ICPAIUC SA. PROCEMA SA. procedee si echipamente pentru instalatii aferente constructiilor de: inealziri • climatizari ventilatii sanit.i. inclusiv cornponente Ghid privind procedura de verificare a apti. 1 GAT 101 GAT 102 GAT 108 GAT 104 2 3 4 5 GAT 105 GAT 106 GAT 107 6 7 Ghid privind procedura de verificare a apti.A. tudinii de utilizare a recuperatoarelor de caldura: cu fluid intermediar. 15 16 SA.ICPAIUC SA tudinii de utilizare pentru destratificatoare de aer Ghid privind procedura de verificare a apti.ICPAlUC SA.ICPAIUC SA.are .area tehnica a produselor din mase plastiee pentru impermeabilizar'i si impotriva penetratiei apei Ghid privind agrementarea tehnica a produselor pentru pardoseli utilizate pentru aetivitati sportive Ghid privind agrementarea tehnica a caramizilor din ceramica antiacida Ghid privind agrernentarea tehnica a produselor de finisaj pe baza de dispersii apoase GRUPA SPECIALIZATA 05 Produse.ICPAIUC tudinii de utilizare a vaselor de expansiune inehise pentru instalatii de mcalzire Ghid privind procedura de verificare a apti. o 8 1 GAT 194 GAT 195 2 3 25 PROCEMA SA.rici pcntru instalatii de vcntilare si climatizare Ghid privind procedura de verificare a apti. tudinii de utilizare pentru ventile automate ~i dezaerisire destinate instala\iilor solare ~ de incalzire Ghid privind procedura de verificare a apti. 14 GAT 200 S.ICPAlUC tudinii de utilizare a schimbatoarelor de caldura eu placi destinate centrale lor termicc GAT 199 SA.ICPAIUC SA.ICPAIUC SA.ICPAIUC SA.ICPAIUC SA.o 24 1 GAT 187 GAT 146 GAT 148 GAT 2 Ghid privind agrement. cu tuburi termice.rice pentru instalatiile de ventilare si conditionare Ghid privind procedura de verificare a apti.gaze . tudinii de utilizare a echipamentelor destinatt' ridicarii presiunii apei (hidrofoare) Ghid privind procedura de verificare a apti. 205 Ghid privind proeedura de verificare a apti.ICPAlUC SA. tudinii de .ICPAIUC SA.emele de treeeri etanse ale conductelor prin pere\ii . 9 26 27 PROCEMA SA.utilizare pent.ru silJl. 18 SA.ICPAlUC tudinii de utilizare a instalatilor de incalaire prin pardoseala. tudinii de utilizare pentru ventilatoare extractoare de acoperis Ghid privind procedura de verificarc a apti.ICPAIUC SA tudinii de utilizare pentru echipamente de incalzire cu perdele de aer cald Ghid privind procedura de veriflcare a apti.A.A.

ICECOl\ tudinii de utilizare pentru relee si com.ICECOl\ S.aticc verificare a aptiradianti cu gaz vcrificare a aptipanouri radianto ICPAIUC SA ICPAIUC SA 0 83 1 2 3 23 Chid privind procedura de verificare a aptitudinii de uti lizarc a procedeului de sablare cu granule polimerice Chid privind metodologia de agrementarc tchnica a componeritelor din sisternele de automatizare (terrnostatu. 179 GAT 32 49 165 Chid privind procedura de verificarc a apti.are tehnica a elemuntelor complexe de wglare din cadrul instalatiilor de incaizire. socialculturale si civile 25 GAT 213 Chid privind procedura de agrement.A. tru conducte si canale de ventilatii Chid privind procedura de agrementare a ICECON SA vibroizolatoarelor pentru ventilatoare Chid privind procedura de agrementare pen' !CECON SA. veruilare si cundit ionaro (regulatoare. S. 48 ICECON S.0 20 21 22 1 CAT 206 CAT 207 GAT 208 CAT 211 GAT 212 2 Chid privind procedura de tudinii de utilizaro pcntru de camera Chid privind procedura de tudinii de utilizare pcntru Chid privind procedura de tudinii de utiliz are pent ru cu agent termic 3 verificaro a apti.ICECON tudinii de 'utilizare a echipamentelor pentru sta\ii de tratare a apei ~ .A. tru sine de ghidare a cabinei ascensoarelor si contragreutartlor Ghid privind procedura de agrementare troliilor incorporate in constructii . SA. ii de pompare Ghid privind metodologia de acrementare a ICECON echipamentelor pentru sta\ii de epurare a apei SA.A tudinii de utilizare a echipamentelor de pornpare Chid privind mctodologia de agrernentare a ICECOl\ S.) 41 42 43 44 45 26 27 28 GAT 151 GAT 152 GAT 153 GAT 154 GAT 170 GAT 171 GAT 172 Ghid privind procedura de agrernentard pen.are a obiectelor sanitare din mae plutice Ghid privind mctodologia de agrementare ICECON pentru mqti de acoperire nocluri aanitare Ghid privind procedura de verifieare a apti. SA. 29 30 Chid privind procedura de verificare a aptitudinii de utilizare pentru intrerupatoare si prize Ghid privind procedura de verificar€ a. SA.. SA.A.ICPAIUC SA filtro electrost. vcntilare si climatizare din cladiri industriale. SA. motoare !ii generacladirilor verificare a apti. CAT 155 :34 CAT 174 85 GAT 156 :36 GAT 175 87 GAT 176 CAT 177 CAT 157 GAT 178 GAT 158 GAT 159 GAT 160 GAT 161 GAT 162 GAT 163 GAT 164 GAT Chid privind metodologia de agrementarc ICECO!\'" SA pentru receptoarc termoelectrice Chid privind procedura de verificare a apti. umidos- ICPAIUC S.ICECON SA. contoarelor do apa Chid privind procedura de tudinii de utilizare pentru toare clcctrjcc din dotarea Chid privind procedure de tudinii de utilizare pcntru de apartamcnt verificare a apti.A.ICECON tudinii de utilizare a elementelor' de automatizare Ghid privind mctodologia de agrementare a ICECON conductelor pentru alimentari cu apa Ghid privind metodologia de agrementare a ICECON contoarelor de caldura Ghid privind metodologia de agrementare a ICECON tablourilor electrice generale Ghid privind metodologia de agrementare a ICECON armaturilor de scurgere Ghid particular privind metodologia de agre. aptitudinii de utilizare pentru corpurile de iluminat Chid privind procedura de verificare a aptitudinii de utilizare a plintelor si tuburilor de protectie pentru conductoare ~ehlctrice 46 47 31 ICECON SA. microprocesoare ete. a' ICECOl\ SA ICECON SA.ICECOl\ S.actoare Ghid privind metodologia de agrementare a ICECON rezervoarelor tampon de apa pentru consum Chid privind procedura de verificarc a apti.ICECON ment. . 140 141 .ICECOl\ SA tahlouri elect rice SA SA SA 24 ICPAIUC S. SA. SA. presostato.ICECON mentare a obiectelor sanitare eunice ~ din fonta emailata Ghid particular privind metodologia de agre. 88 39 ICPAIUC SA 40 tate) ale instalatiilor de mcalzire.A.A.

sisterne de avertizare etc.A. SA.A. S.A. S.A. S.ICECON mentare a tevilor si fitingurilor pentru gaze Chid particular privind metodologia de agre. S.A.A.A.A.A.A. 70 71 72 73 74 75 57 58 CAT 232 CAT 233 Chid general de agrement. mentcle de instalatii elect rice Chid general de agremontare pentru echipaICECON S.A.A. S. S.A.) 59 60 CAT 234 CAT 2. SA. 69 S.are a procedeelor tehnologice noi de compactare a betonului Chid privind mctodologia de agrementare a procedeelor tehnologicc noi de prelucrare a tevilor de instalatii inglobate in constructii Chid privind metodologia de agrementare a echipamentelor de pomparo incorporate in construct ii pentru evacuarca apei de infiltratii Chid privind metodologia de agrcmcntare a elernentelor arnortizoare inglobate pentru fundatii de masini ICECON S.A.A.A.A.'35 CAT 236 CAT 237 CAT 238 61 62 63 Chid privind metodologia de agrement.A. ICECOK S. scari rulante. 76 ICECON S. S.e eu centrala individual a Chid privind mctodologia de agremcntare a ICECON procedeelor tehnologice de montaj a instalatiilor de aliment. mentcle electrocasnicc incorporate in construetic (ascensoare. ICECOK SA.are eu apa la cladiri de locuit si social-culturalc 65 66 67 68 S. 55 56 CAT 182 Ghid privind metodologia de agremcntare a ICECON echipamentclor pentru centrale de frig avansat Chid particular privind metodologia de agre. 1 ICECON S. GAT 255 Ghid privind metodologia de agrementare seismomctrelor Incorperate in constructii a INCERC Bucuresti 142 143 . 133 Chid privind metodologia de agrementare a ICECON procedeclor tehnologice noi de finisare mecanizate a lucrarilor de parnant in spatii inguste Chid privind metodologia de agrementare a ICECON procedeelor tehnologice noi de consolidare a constructiilor prin injectare Chid privind mctodologia de agremcntare a ICECON intrerupatoarelor automate Chid privind metodologia de agrementare a ICECON releelor diferentiale la curenti "defect" Chid privind metodologia de agrementare a ICE CON pompolor de eirculatie a agcntului termic in instalatiile de incalzire Chid privind metodologia de agrementare a ICECON centralelor de clirnatizare Chid privind metodologia de agrementare a ICECON sistemului vas-rezcrvor WC Chid gener-al de agrementare pcntru echiICECON pamentele din instalatii sanitare Chid general de agrementare pentru echiICECON pamentele din instalatiile de incalzire Chid general de agrernentare pentru echiICECON pamentele din instalatiile de ventilare Chid privind metodologia de agrementare a ICECON balustradelor de proteetie Chid privind metodologia de agrementare a IKCERC sistemelor ~i echipamentelor de automalizare Bucuresti din punctele termice Chid privind agrementare tehnica pcntru ICECON accesorii de conducte de alimcruare cu apa si canalizare GRUPA SPECIALlZATA 06 Domotica ~i produse si echipamente inglobate in constructii SA.A.are a electropalanelor incorporate in constructii Chid privind metodologia do agrement.ICECON rnentare a armaturilor pentru gaze Chid privind metodologia de agremcntare a ICECON contoarelor de gaze Chid privind metodologia de agrerncntare a ICECON procedeelor tehnologice de montaj ansambluri de instalatii olect.A.o 50 51 52 53 54 1 GAT 166 GAT 167 GAT 168 GAT 169 GAT 180 CAT 181 2 3 S. S. S.rice Chid privind metodologia de agrementare a ICECON proccdcolor tehnologice de montaj ansambluri de instalatii de mcalzire locuint. S. o 64 1 GAT 239 CAT 240 CAT 241 CAT 242 CAT 243 CAT 244 CAT 245 GAT 246 CAT 247 GAT 248 GAT 249 CAT 296 GAT 2 3 S.A. S. SA.are pentru echipaICECON S.

' ruazcm si a aparatclor seismice pcntru poduri rut.A.uare tiilor de pl: caile navigabile INCERTRANS S.a ale podurilor rut. Il\CERTRAKS 8 9 10 Il\CERTRAl\S Chid privind mctodologia do agrcmcntare cailor de lansare si tragere a navclor In SA INCERTRAKS 8. Baraje ~i acumulari de apa 10 de agrernen~i a construea 7 GAT 115 GAT 116 GAT 117 GAT 118 INCERTRANS GAT 224 GAT 225 GAT 226 GAT 229 GAT 228 GAT 230 SA 2 a a Ghid-cadru privind metodologia tare a construcviilor port.ar« a repararii si consolidarii ulemcnu-Ior de rezistent. SA 6 INCERTRANS S.A.are rosturilor de dilatatie la lucrarile portuare !.are a procedeelor de obtinere a mixturilor asfaltice si de executic a straturilor bituminoase particular de agrement..iure Ghid privind rnetodologia de agromcnt.arc a elcrne nprefabricate din bcton pcntru porturi si cai navigahik Ghid privind mctodologia de agrcrncnt.CERTRANS SA.ari eu apa.i echipamcntc pc.iure Ghid privind metodologia de agrementare bitumurilor rutiere nemodificaua Produsc.ii. a rnodificatorilor si a alter adaosuri pentru bitum si emulsii de bitum la d rum uri metodologia de agrement. 09 Ghid privind mctodologia de agrcmcntaru a aparat.elor d.3 GRUPA SPECIALlZATA.: "<!iu de agrcrnentare tehnologiilor de reah~<II"l' a corist ructiilor ingincrcsti suhacvaticu a SA INCERTRAKS 5 11 GAT 119 GAT 120 GAT 121 INCERTRANS SA IKCERTRANS S.Ii la CIJ" de pe cai ncvigabil« Ghid privind metod. INCERTRANS a 12 13 metodologia de agrementare a procedeelor de obtinere a structurilor bituminoase arm ale Ghid privind metodologia de agrernentare a produselor si procedeelor de colmatare a I'OSturilor si a fisurilor. SA Il\CERTRAl\S 15 2 SA Il\CERTRAl\S GRUPA SPECIltLIZATA.ierc 3 07 U.area eu apa Ghid privind rnetodologia de agrement are a aditivilor.) foraj ISPIF SA.are agregatelor naturale si artificialc pentru drumuri Ghid privind Ghid privind rnetodologia filierelor rutierc de agrernentare a SA 1 GRUPA SPECIALIZATA.menlarcu tchnica a coloanelor filtrantc de la construct ia pentru alirne nt. INCEHT~':\NS SA. ecrane drenantc) pent ru drumuri Ghid privind metodologia de agrement. procedue r. recupe- SA Il\CERTRANS rari-rcdari u-renuri agricolc si amonajari piscicole 1 2 4 GAT 112 GAT 113 SA Il\CERTRAl\S 5 SA Il\CERTRANS GAT 259 GAT 260 Ghid pulor privind pentru agl'ementUJ'ea u-hnica a pornechiparca puturilor el. la rmbracamintitc din Ghid privind beton de cimcnt SA 144 145 .A. ISPIF SA 6 GAT 114 Ghid privind agl'l.ntru irigat.CERTRAl\S 14 GAT 122 GAT 109 GAT 110 GAT 111 Ghid privind metodologia de agromcntare a rosturilor de dilat at ie si a elcmeritelor de continuizare a caii la podurile ruticre Ghid privind metodologia clcmcntolor prefabricate poduri rutiere de agrernentare din betori pentru a Ghid privind metodologia de agrementare a prnccduelc r privind reparareu imbracamintilor ruriere si auroportuare Ghid privind metodclogia de agremcntare a procedeelor privind lralamcnll'1e bitumincase H. materialelor geosintctice (gcornornbranc geotextile. Drumuri 1 si poduri rut. drcnaje foraje. deser a ri.urjlur de J'ozistenifl Ghid telor de agrorncntarc a iarurilor a Ghid privind mctodologia de agrernentare mixturilor asfaltice de diverse tipuri SA Ghid privind mctodologia de agrernentare a Il\CERTRANS S_'\. googrile.A. IKCERTR.\KS SA Il\CERTRAl\S 3 4 santierc navale Ghid prtvind mctodologia st ruct. alimunt.

2 LISTA PROCEDURILOR ~I A GHIDURILOR DE EVALUARE AFERENTE SISTEMULUI CALITA TIl IN CONSTRUCTIl FINALlZATE iN ANUL 1996 MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE ~I AMENAJARII TERITORIULUI crt.. CEPROCIM S. CEPROCIM S.ANEXA nr. 3 Art. respeetiv Institutul de Consultanta. Manualul de la art. Denumirea procedurilorl ghidurilor de evaluare ------ Executant ----- ORDIN Nr.1 se publica in brosura r. 2 Art. 59111996. Indicativ PC 001/97.01. Bucuresti.A. 2.A. o Art.07. 12/1996 r. In temeiul H. nr. 4. Organizare si Cibernetica in Constructii. Nr.G. NICOLAE NOICA Proceduri analitice de audit si ghiduri dl' evaluare pentru certificarea matorialelor de constructii Ghid de evaluare tehnica a unui producator de placi ondulate de azbociment Ghid de evaluare tehnica a unui producatnde placi pe baza de azbast Ghi~ de evaluare tehnica a unui producator de JpoSOS de ccnst ructii PROCEMA S. 193/23.1997 Avand in vedere: Avizul Consiliului Tehnico-Stiintific nr. In conformitate cu Hotararea Parlamentului nr.1996.A.i a Decretului nr. Ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului emite urmatorul R DIN: Se aproba: "Manual ~i program de calcul cadru pentru intocmirea cartilor tehnice a constructiilor". Directia Programe de Cereetare s i Reglementari Tehnice va aduee la indeplinire prevederile prezentului ordin. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. CEPROCIM S. 1. 751N1 din 10. 4: 146 147 .. Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Buletinul Constructiilor.i se distribuie la beneficiari impreuna eu programul eadru pe suport magnetic de catre elaborator. 3. MINISTRU. 1 Art.A.

74IN/ din 05.05.ari Tehnice va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE ~I AMENAJARII TERITORIULUI ORDIN Nr.G. 284/23.I se publica in brosura !?i se distribuie la beneficiari impreuna cu programul cadru pe suport magnetic de catre elaborator. In baza Raportului Direct iei Generale de Reglementari !?1 Atestari Tehnice. Indicativ M. 4 .1996.E. 001/97. Manualul de la art. inclusiv sistemul informatic ~i baza de date a activitatii acestuia''. 3 Art. Bucuresti Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Buletinul Constructiilor. 12/1996 si a Decretului nr. 59111996. NICOLAE NOICA 148 Redactor: Alexandra Imprimeria Gutenberg.1997 Avand in vedere: Avizul Consiliului Tehnico-Stiintific nr. MINISTRU. Direct ia Programe de Cercetare s i Reglement. 1 Art. In conformitate eu Hotararea Parlamentului nr. n r. 2 Art.07. MURGU Bucuresti o Art. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. respectiv Institutul de Consultant. Organizare si Cibernetica in Constructii. In temeiul H. Ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului emite urrnatorul R DIN: Se aproba: "Manualul dirigintelui de specialitate in constructii.a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->