Sunteți pe pagina 1din 6

din Tulbur:rile peBonalitate grupaB de

701

301.7TulbqrareadePetsonalitate Antisocial6
Elemente diagnostic de
Elddnt 6e,irdl al turbu&ri ae !6onrlftate antjlooale lt cmdruG u patten pensiv d dgcosiddare i viola a dftpndbf aftda/ @ lt@Pe ln @pilitie sa! preI@ ih adolesenfe * .ontinui ln !did& adulti. ti

702

Tulburlrile PeEon.lir.t. de

Act patLcm. l6t denmit, dc ehe@, psihop.tie seioPatie sau hrlburiE de p@on.litite di$ociah. DeoaGc idpctua ti maniPulrPa snnt eloentele cntrala alo tulbuirii de personrlitatc antiso.iak, Pdlc ii xhem de util sA sc iniegreze n]fomalia obtinuti (ln\ .valuarea clinici sistemati.i cu jnroflralii coldati din elBe .olateiale. Pentu. li ps a.6r djagnGtn, individur ftbui sa aib, cl PuF. etareadc 18 ai (ditenul 3), pEcu ti un isloic dc cetcvasihptom. de tulbtre d conduirr, dc onduitl idplici un pdtlen' -ra'ntc ae cbtea d 15ani ((jrenul O. Iulluafr de onpd|llnent in cardftprlril tundoentate ale altolh pcsistnt ii repettt! ori, si nolmclc snu Egulile sooalc coBPunzitGre ctilii $nt violaie. conPo*aintr-unadin mentele caracteristice lLnbuririide conduid seincadrcazn sDccificc patru .ateSoriir iSr.sarea @me.ilor sa! inimalelot djshu8crcr drmrtoarel. piopnetilii, impGtura sau iurtul, ori wiolaEa a.avi . re8lribr Acestea sunr a*rbc bai tn draliu Ia pag 9-1 Pathmul dc @nponffifrt antisodalse@nti.ul in pqioada addta lndirizii o rulbuarc dc Fsonalitat anri!.drli nu axts sl se tunfoldae noneld seiale Eleritoare la conpodamntut le8al (dirdrid A1). Ei pot omit in nod Epetai ..lc cnre sunt motiv dc arcst (fic cn $n' aHtan su nu), cun .r n djstru8erea pbpritdtii, vexarcaaltora/iu rtul ori placiiqrea unor poJeeii ilagalo.Persdnclc cu aceasd rulburdrc dcscoroideri dorinlcld, dftptuiile fu sntimentelealtor.. El hreaH ri mnniplLazi i{asnt pc rllii tn $opd obljncrii unui pDEt FFonnl sa! .1 pEdii (d. cx.,spre a obline b.ni, sq, putE) (dncnul A2). Minr in mod rePetal, p! allii ori s'mul@;, Ur p.nd de inpulsivil e rd. u ae afibiun, smdr@i pek n mnir6tat pnn inGpa.naGa de a fae planui dinrint (dit.iul A3). De.iziilc Eunt luat sub impdid rnmonhnui leri un plan anue si fEri a lua ir coNidclatic cventualeleconsdn|o pentru sirc 9i pentru .liiii ace6ia p@te ducc Ia schimbiri brugtc de seryiciu, dc domiciliu sau de relatii, Indlvizii cu nnblrni de pesonalitaren.rt 6inl, rind a li irirabili ii aSEsivi ti se pot anSaja nod 4petnt h in lupte orp Ia .orp ori {Mn actede .8r6ivit G corpornlA{in lsiv batefta eici sau.opilllui) (dileriul A4). Actelei8rcive, 6F sut ne.ts@ pelFu a * apid F sinesu p. oridrc alhrl, n! sn oNid.r.te a 6 o probi p ru a6t i.n. Acqh in l'vti manitGti, de 4qenca, o dmMidmre nmgetatl taF d riguranF lot (aitenul As). Addsla * videntEza plin comporramentul lor l0 sau a altora @nducercalNi vehicul (depdtiri de viiezi Epetale, rcndu i. timp R sunt intoricdfi, .ccid.nte ndtiple). Ei sc pot nnSajain conportinente sexule sau n1 uul uei sub6tanle .aft aft un rbc rrcacrt de coNcinle diunrtMre. Pot ncslrjasnu nu !eus.$. si aibl SrjF de un copil. oli pun copitul tn priol. tnlntTii cu hrlblrarc d. pci5lnalirar tcia6 rind, d 6emenca,a fi a isporoabili in mod coNan' n cxhm (cnreriul A6). ConFrtnmntul ii.spocibil in nun.i p@te li irdicai p;n Fri@del scm^ificative de stat tiri s.^n.iu in JtpaFl mor oprruniritjdc sdou disponibilc, prin abandonard o! nni dulior sctuiciif5I5 a avca un plan realiside a obtineun alt seni.iu. De ascnenca, port. cxistaun plitcrn dc absenle Epctatcdc la l cxplicare prinlr-o maladie, Iie a lo! tie tn Imilia lor leponsabilitakn nnan iar: ertc in.licat5 pin acr. !a rcachita.eadatoriilor, incapacitatea a o{cri 'niiti, de copilului supod on incapacitatcadc . sutine alti dcFnd.tj in mod iegular. tndiyizii d tulburarc dc peGonalir.rc antisiali au ldne putine Enutcarc (.nrdiul aA- Ei pot ti i!.lifEnli oi otcr, o Ptntr! onsdn!.'e actlor lor iusrifiGlr supcrfi.iala pcnhu Iaprul Jc a 6 v:ttmai, malbatat ori fdat dc la cincv.

antisoci:|5 30r.7tulb!r.@ de PBonalitate

703

(dc ex.,,,ftdpt t@ vEFl", meritl s, piarde", ori ar Ii dwt pane d "pdanlii -el ca ar Ii nebure, *ta ori.M"). Acciti indivizi pot bl.ru vidimele ptrtlu neaiutoiat , ori c! Iti nedn s@t$ ci por minimaliza .onsecintelevldheldre ale actiunilo! lor od manife*n pu ti siiplu o Ddite!nle totale. In Beneral,cunt incapabiliBl conpese4 od !n pGrea6.! ddun. pentru ompo*amentul loi Ei pot cede ol toat! l6a retut sn,,aiute pe sub6eFE ii" ti d cinva trebuie si se opeaeci la nimidri sp! a dita si nu lie lrlat ir pac, Compondlhrl artisaial nu rrcbule sl apar! excruiv in lsll schirofFii sau al unui cpilod fr.incar (otend D).

Elemente tulbur;ri asodate $i


Indjvj2ii @ tulbuft d FEoml'tat dnttdjal, sunt lip6iF tev6r ae dpatie si tina n 6 duzi, cini.i ti dGpftlnitori tali dc se.tinentele drepturile 9i euterinlele altda. !i pot .vca o stimi de she exagerat,ii .rugbil (de ei./ eruiderE c, hunca oidimr{ 6te nai p!js de ei on lipBn lnci picocuFnri realisre etdito.re Ia pbblemelc lor culenteo la viitorul Id)9i pot iiex.e6iv dc obstinali,ligui de oinc pot volubiliii sauinfatudi,PotpEzeniaun faBe.parcnt, super6.ial,9i ii foarte facili verbal (de ex.,ueazi de remeli iehnlci eu de jalgon @reinpGioncaz{ pe oricine care nu 6te fmiliarizt d subicctul). Lipca de mpatje, stiha d sine exagcrari ti tad.d supsti.ial sunt clcmntc @.e au lcr in le lRwnt in on.eptclc tradijio.ale de psihopalic ri pot ti xtr.m d distin.tive pertru tulblnre Jc pdemlitde antis(jali in inchiscrc eu i. @drul medioleSrl, und actelcdninalq dclinscnie eu agcive 6tc tdr pGibil saIi n6Fdfe. A.9ti inairizi pot fi, de tucmrft4 ir6poNbili ti cxploalaion in EInlnG lor sxualc. Ei pot avci un llori. dc nulte FnencF*xualc ti pot s: nu 6 sG,nur niciodat!o rclalienonogahr. Pot fi iBponsabili ca parirti, dupt M 6tc clidenfiatd halnlhilia unui dpil, de o dala.lie a copilului lczultand din lipsa uui minimum deigicf[, dc dcpondcnta opilului de vecini de rudecarcld!j6.ln ahi prrte, s^u pentru nan.are uu adipct, de incnFcitntci dc a angajao boni pEntu un @pil mic, cendindividul cstcdepartede casl, ori da dneltuifta ftpehie a banilor reecdri in rrcli ncrii iah ilici. indivizi pot ti cl ibclrti i n nod d.zonoia nt din am. tl, pot ^c9ii sepor paupelizaii por rimine chtar Gra ldinti ori tsi Ii incnpibili et ic inftclinl, pctR multi ani in ibtihrlii Fnale. M.i mllt ri.cti dnoi din populaia gensallt, estt fdrt. pbtbil d indiyizij o tulburarc dc p.6o.alirate a.ri*iau si mdra pEhahrr prin mijlGe violentc (de d., 3ui.id, aciLicnte !i onucidqi). rndivizii o a@sta tut'm! pot, de ascncnca, cxpcnenb dtro.ie, incluzbd aozc dc lansiune, in.apacitatc a toler. pliciiioala dispozjlie dc si depresivr. Ei pot aveaaeo.iitetulburiri adidse, tulburaddcpr.si'e, tulburiri i.leEiru!, cu joc osubslantl,tulbur:rede sonatizarc, de sansa patologic ake tulburrlialc 9i .orkolului impulsului.Indivizii d tulburarcrlc posonalitaieanrisocial{, adesea elcdcrie.le pe$ona t. .aic sa fr c .riteriilr penirr altetulb!rilii ^u lila tis dc 9i persona tc, in specialpntru tulburiril. de po sonalitat borderline, hishion ic, lita mlcisbtlcl. Prob.blitata a du voltatulbularea pe$onalitate de de antiso.ial, ii in via!. .d!lu 6tc cor:, da.5 indivi.lul a e\pericntat un d.6ut p(.6e al tulbft5ni ae @ndujd tuainie .le cktca dc 10 ani), a.ohpdiind tdburaEa hipsa.tivitatc/dcficii d atenlie. Maltratarca sau nealiiafta cop'ldli, ducalia pnrcntou ir@sr.!i, sau .aprici@; ori dis.iplina Farntali itudavarS pot citte prcb.bilitttca @ hJhu.aH dc conduili se cvolud in hrblErc d Dc$ona ta antisocial5. lita

704

Tulbur,rlle Pe6onalitate de

culturii,etEliiti sexului Elemente tpecifice


TulbuE(r dc pe&El'tatc antisooah pde a ti a(jail d 6 stat6 soo@ nomic infdior t cu hediul u.ban. A! f6t avhroateoPinii, .6 cA diignGtnll p@te fi apli..t ureori rn hod eMat indivitlo! tn sihlagi h @E ompoltade.tul, di&nt antiidial, poat fi Frta a urei strat gn pbte<idE dr suPrawllire.Ir cvalua@ trl4rurilor antEo.ial, 6te ltil pntnr clini.iar sl ia in otuiddfe .ortqtul seisl 9i mnomi. jn cre suwin smportamentele. P.in deflnllie, p6on.litat@ antisodal, nu p@re 6 dia8nGiidtl ir.inie de 6t. ndi mi ttwhtii l2 etate d. 13 ari. TulbuaEa de Fconalibre a i*;lt H|bali .l.Ar la lni. Au .xistsat opirii, M .a hrlbuF@ de F6oMlitate dise .i.li poare ii suHiagn6ti@t Ia fehei, in spe.ial din cdz. a*ntului pE !e itenii da aSresivitat dcli tia finburini de conduit . ln

Prevalent5
PevalenJa Senerals. tulburini de peBonaliure anrjsocial, p E.ntjGnel cohunitare cst de aFotitutiv 3% la birbali ti de apMLdativ 1% la f@o. PEv.LnP tinata in onditii dinie a vdjat de la 3% b 30%, ln tu.lie dc dr.crsisti.il prcdminant alc populilrei etanti@te- Rate de pev.len! mi penrro abu d o sub.tdnF ii nl @ri hci e ob!.Na in conhxre de h.rrffit condiiii {le lnchisoe sau de.licolAale,

Evolutie
Tulbuhea de pGonalit.te antiso.iale ale o evolulie @nicr, dar podte deveni mai pulin vidcntAsau se pGt rnile pe nSsud e ildividul lnaintczl ln etate, in lpecial in .d d a paha d@dd de vutA. D.ti .e4l! @Gi@ tinde a 6 eviden6 in sFcial sub eFdd anSajarnh onpoftamcntul inlaqioEl, 6tc polibil si qtstc o dimin$c in inhcS spctul de @portan.nt. anti$ciale t ih

familial Pattern
Tulbwarea de pesonalitatE dntiseiah eet mai fterenti prinrre rudele biologid de g.add I de.it ln populatiagerelali, Rlcul penku ludele biologiceale lbcilor o aftGle tulbuaE tinde a 6 Mi ddr rixd ruderotr bol@i.e ale '@ br66tilo' @ .(@D tulhurE Rudclc bDlo6'e dlc F'dreIor d ;da tulburaresunt, de asm6@, xp@ unu tuc @cut dc tulblr.E de s@atE@ si de hibuari ln lcgaturl .u o lukrdnrr.lntr'o ldrk dE i! u membrucu lulbua! de Flmnalilatc antL*iaL, birb.lii au et nai ad6@ hnbue de P6onaliute anti*iaD si tulbuin in lcginri d o surbhntl, F 6nd ldeJe au rulbudF de lomdtizrc. In 6tfel d lasllii dirte i[;r o .ffireE n\ cl 6ai dM prevrlenF a tuturcr acesb! rulbusri, aEt h lerb.ti.at ii la iEmei,ln comparatie .u populalia 8cnrah. Studiil. pe adopt.ii indic! laptul .t, atAtlactdrii gen.tid, cat ti..i <lenedi! conbibuic la rinl a(stui 8rup dc hllbuii. At.opin adoptalt .at ti ei biolo8i.i ai p5rinlild o tulbltae de peen ritate antisnD au u !i* @cut de dezvolrare a tulbuerii de pdsoMlitate antisdiaG, tulbur&n de lomatizare ii tulburrilor i! leBiturl cu o sutrtanld. Copiii adoptali depirtajj $adlri nai muh d prrinlii lo. biol%ici d<at o t',;.lii .doptivi dar dednn IniUi adophveinflunt&it ria-d dc devoltae a urei finburin de FEonalitate asciate. 9i peinopatologia

AntBoai.lS Tulburrta de Pe6onalitate 301.7

705

Diasnostic erenlial dif


Di.gndrial de hrlburaE de Fsotulitatc antiqiall nu * pue i.diviznor sub eratade la ani di se pure nuhai dac! crLst 6 Glori. & uele simptoft d tulbue de conduiri inainle dc etateade 15nni- Pents indiviti ln tat dc pesre d.cA ru sunt i8 ani, ur diagnGhc dc tulbuae d. cond!fte ste p$ !ffid atrtiseiaE, satistiore crncnl penhu tulburare. de par5onalitate antiseial Ia un adrlt 6te aseiar o o tulbud. ln Cend ompo.tdrntul antisiali 6te le8:ru: o o slbrl.nti, diaSncridl dc tulblnre de pls.alibte pG rljmi d..l semnelc dc ulbmre ae peaonalit te anti.aiali .rau, de as.hena, pEzcnte in opillrle ii au continlat in periodr adllt . cand ud de o suhstan!: ii @dpotanentul antisdial lnop ub.lc ln opildrie ii cont'nui in Fn6da adulrl, trebuic al lie dingmticat., at tllbua@ ln le8Stua d o antisdiaL, dn a sunt sadsliote sub6tdti cit 9i tulbrarca de FsoElitat pentru .mble, chiar aac, mlc acteanGtrial. pot ri (@einl. tulburini dite.iile in legahln .! o dlb6tanF (de ar., venzareaile8aH de dlogui oli turtul, slE a oblino mi multi bani pentlu dro8un). Codportahntul antisdal caE 8ulyine nu tt hne se 6 exduiv in dBul s.hi,itrdi.i on .l .pnodului Frirql dia8rcti@t d tulha@ dc FerBrit.rc .ndlciali. Alte tulblllri a pesoMlit.te pot n @ntundated tulbuafa d FMFliiat anlko.iat, dGroc. au anuhit elemencin onur Ca alare,estrer sEselaci diltincFe inbe aesie tulbur6ri pe blzr difqieloi dintrc l.mentele lo! d. pen litaG @E stGfa. cancrrGtie. Oaci in!n, 6 ,ndivid 4 l6db dit{in pdts lm e! mai mdt dburid d peMlitale, peEnEatultotua de pFonalifat antileiaE, pot 6 diagncticat ii acBtea Inairizn d iulbmft de persdnalilatc antidd.iali 9i ei d tllbunre d p.Eon.ltt.l. ndcbidici au tn .omu rcndinl. do a d .aldlall, ncsineri, superfid.li, expl@ratori ti llFili de dpati Tulburana de pffinalitite naEisieti.i ru in.hde in5. dE.tdirti.ile d idpubiwitaic, aSmiviar ti impostu.i, h pls, i iviti d tulbGre d pcRon.litat. anlisocialdpol sa nu aibit nk6ihtea dc a fi addnai t nici s! fie invidiGipo .llii, iir pesoanele tulbuEreae peso@litaie ndFsistlc{nu au, de o re6dt, istoricul ae hrlbulaR dc condlitn in copillfie ori ae .ompo*dent infra+onal ln Frjdda adulti. Indivizii d tulbude de pecotulibrc inrGdar5 ti cci d tnlburar. d. p.sn.lit.l. hbkioni.i a! in .omun tendint-a a 6 impdsivi, d. supcrffciali,d a ciuta eicita a, de a fi Ecal.ikanli, sedu.itoli ri manipulativi, tGA pc$oanele cu tulburaE de pcBomliiatc llistiio ce d a ti mai cxagratein omotiile tor si de regul; n! so a4.jea25 ln .onportdente antGtrialc. Indivtn .u lulbuirne de peMnalitale niskionica ii bord.rlinc sunt mnipulahvi spn a obF! dep6on.lirareanbsdalAsuntna.ipulahwi nrcntjeF dlnd ei o hJbu.arc spE a obline un pbtit, putercoli vroalti 8laiincate tuienaU. Indivizii o illbuE.e de pcsonalitatc antGociald tind r fi mai puiin ihstabili enolional si nai agaivi dccat ei cu hnburarcde pesonalitalc borderlinc.Deti compottahcntul antisocialpoatcfi p@4nt la unii indivit o tulburare d. p.66nrlihte prnmid:, el nu 6te moiivat Jc r.8uD d donnla de cittig FNonal on d. a expl@h pc al!n, cain tulbu6Ea de Deenalii^tc intis(inli, d sre datoni mai curand dori.tci de rizbunare. Tulburari dc pcsonalitatc aniisociali trcbuiesAlie disdNe de comportamenhrl de intacfonal nxrcp nspenirubnehou carcnu esre.cohpaniat elde e de ii pcconalihtc caracteGte a@srei hlbulri. conponadenrul antaaiat adult, (denFotut in ,.qiunea ,,Altc onditi @o pot 6 cenbul alenlei clidre", paa. 739) poareIi utiliz.i pcniru a d6cie conpotan.nrll intactional, ag6iv sauanGaial

706

lulbuiS,il. de alen.ilt.r

dt .iui8e a A .upE .ldti.i .lirie, d.r @ nq Fti.fac diieriilc peniru tdbuarc. de FftoMlitate anti.at.ll, Nllfti dnd trllrtuilc d FBoMlitate dunt hnqiblL, <lea<t.ptativ 9i pdi3trt ti .audi o det{ior@ tuncti@L 3.min@tvl di drn6l slbiediva oEtifiric tulb@G dc p6dElitate anti*iaE.

Cdtriil dc diagnoni. pcit u 301.7lulburarea de Personalitate Antisocial!


A. Exrsta patternperyaiiv d.sconiderare eiolare drepturilor.ltor. un de a ti apirandde la etatead. 15 .ni,6 indi.arde rei {su hai multe)dintrc de {1)inGpacitate a 3..onlorna nomelorso(hleinlegltura<ucomporraoe.tele legal, indi6tE de comiteE rcp.t ti de .<te .are <onnitlie jndl..tEd. hintitul repetat, (2)incor<titqdine, uzuldealibiuri, n.nlpula..a ahora penlru profit eu placr pc&naL; (' impulriviHre inc.pacnatede plSrur ,.u a d,r..!ej (4)tltabiiitate asrdivitate,indi(at de lupt.le $u .lacurile.orporale ti (t neglije.li nBibuita pntru 3iguranp s s.! a alrora; (6)iErpoebilltate <on5iderabil!, lndiGtl prin incap*it t6 repetattde a a@ un .ompodatunt <on*nt in mund ori dea.'i onor. oblaqatiale linan.i.E; (7)lipsade rcmlr.are, indacatiprin a ti indiferent ori a iustjfiG de .e a f5.ut si sufeEorla maltratatsa! afu.6rde la alill. 8, lndividul ln etatede<elDutin ani. este 1s p.oba (vezi C. Exin5 un.itulburlddeconduitE pag,98)cu debltlnaintede ant. 15 o. comportamenill antkodalnu ruryine etclusi! .ursolschjzotreniei .l in ori unuiepisd ma.iacal.