Sunteți pe pagina 1din 2

uaLe blograflce

1udor Arghezl sa nascuL la 8ucuresLl la 23 mal 1880 numele sau adevaraL fllnd lon n1heodorescu
seudonlmul Arghezl provlne dupa cum marLurlsesLe lnsusl poeLul de la numele vechl al Argesulul
Argesls
Clasele prlmare le face la Scoala eLrache oenaru dln laLa Amzel glmnazlul la ulmlLrle CanLemlr
lar llceul la SfSava unde loculesLe la lnLernaL sl se lnLreLlne slngur Se lmprleLenesLe cu Cala CalacLlon
(Crlgore lsculescu) lnLro perloada grea a vleLll sale
uebuLeaza la o revlsLa obscura Llnla dreapLa cu arLlcolul vers sl poezle lar ca poeL publlca la varsLa
de 16 anl ln revlsLa lul AlMacedonskl Llga orLodoxa poezla 1aLalul meu sub pseudonlmul lon 1heo
Macedonskl ll recomanda lnLrun arLlcol ca pe un poeL care rupe cu o cuLezanLa fara marglnl cu LoaLa
Lehnlca veche a verslflcarll LoaLe banallLaLlle de lmaglnl sl de ldel ln 1896 ll apar ln aceeasl revlsLa 13
poezll sl ll cunoasLe pe Caraglale sl pe plcLorul SLefan Luchlan lnLre anll 18971898 colaboreaza la
8evlsLa moderna sl vlaLa noua a lul CarabeL lbralleanu sl semneaza penLru prlma oara cu
pseudonlmul care va devenl celebru 1udor Arghezl ln 1899 se reLrage la ManasLlrea Cernlca langa
8ucuresLl cu numele de loslf fllnd hlroLonlslL dlacon la MlLropolle un an mal Larzlu unde va colabora la
Lraducerea unor carLl rellgloase ln 1903 pleaca ln LlveLla apol renunLand deflnlLlv la vlaLa monahala
urmeaza alcl o scoala de meserll sl muncesLe penLru a se lnLreLlne ln 1911 se lnLoarce ln Lara scrle sl
publlca poezll ln revlsLele vremll ln 1916 se casaLoresLe cu araschlva 8urda cu care are dol copll
uorrlnlcaMlLzura sl loslf8aruLu lnLre anll 19181919 esLe aresLaL sl lnLemnlLaL la vacaresLl lmpreuna
cu loan Slavlcl fllnd acuzaLl de colaboraLlonlsm penLru ellberarea lor lnLervenlnd nlcolae lorga
rlmul volum de poezll apare foarLe Larzlu ln 1927 la varsLa de 47 de anl avand un LlLlu sugesLlv
CuvlnLe poLrlvlLe care1 lmpune deflnlLlv ln llLeraLura romana dupa care publlca sl alLe volume de
versurl romane numeroase arLlcole
1udor Arghezl lmpune ln llLeraLura romana o specle llLerara noua LableLa sl edlLeaza mal mulLe revlsLe
sl zlare cum ar fl Cronlca CugeL romanesc naLlunea 8lleLe de papagal ln 1933 esLe ales
membru al Academlel 8omane fllnd dlsLlns cu numeroase premll penLru llLeraLura lnLre care remlul
lnLernaLlonal Perder(1963)
Moare la 14 lulle 1967 sl esLe lnmormanLaL ln gradlna casel sale de la MarLlsor lar ln eplLaful alcaLulL de
poeL esLe menLlonaL 1udor Arghezl / nascuL la 21 (?) mal 1880 ln 8ucuresLl / cu orlglne pamanLeasca
dln Cor[ / SLlns sl lnhumaL alcl la MarLlsor
Cpera
volume de poezll CuvlnLe poLrlvlLe 1927 llorl de muclgal 1931 versurl de seara 1933 Pore
1939 una suLa una poeme 1947 1907 elza[e 1933 CanLare omulul 1936 SLlhurl pesLrlLe
1937 lrunze 1961 oeme nol 1963 CadenLe 1964 Sllabe 1963 8lLmurl 1966
noapLea967
volume de proza lcoane de lemn 1929 oarLa neagra 1930 8lleLe de papagal 1946 Cu
basLonul prln 8ucuresLl 1962
8omane Cchll Malcll uomnulul L934 ClmlLlrul 8unavesLlre 1936 Llna 1942

Data naster|| 21 mal 1880
8ucuresLl
Data decesu|u| 14 lulle 1967
8ucuresLl
rofes|une poeL nuvellsL auLor de povesLlrl scurLe [urnallsL eselsL
Nat|ona||tate romn
er|oada act|va
ca scr||tor 18961967
Genur| poezle llrlca flcLlune saLlra llLeraLura penLru copll
M|scare ||terara Slmbollsm
oporanlsm
Inf|uente Charles 8audelalre Alexandru Macedonskl AnLon ann
A |nf|uentat pe Lugen 8arbu 8en[amln londane Cala CalacLlon 1udor vlanu