Sunteți pe pagina 1din 3

Mara

8omanul incepe prln a prezenLa persona[ul cel d nume Mara o femele rmas vduv cu dol copll
mlcl de crescuL erslda ;l 1rlc dar esLe Lnr ;l volnlc ;l harnlc ;l uumnezeu a mal daL s
alba ;l noroc"
Mara l;l lube;Le foarLe mulL copll ;l Locmal de aceea esLe capabll s fac LoLul penLru blnele lor
asfel ea srnge banl zl de zl penLru cel dol copll ;l penLru inmormnLare uore;Le mereu ca faLa ;l
blaLul el s fle deosebl(l dar penLru aceasLa Lrebulau s prlmeasc o educa(le cum se cuvlne ;l de
aceea ea declde ca pe erslda s o dea la mnsLlre lar pe blaL sl LrlmlL la ;coal
Malca Aegldla esLe o femele respecLaL ;l Mara l;l las fllca ln grl[a acesLela la o mnsLlre caLollc
cu o repuLa(le foarLe bun dln Llpova Cu Llmpul erslda o conslder pe malc ca pe un prlnLe
splrlLual lar acesLa prlnde drag de erslda ;l o a[uL pe Mara femela plLlnd mal pu(ln ca sa alba
banl penLru 1rlc acesLa dln urm inv(nd la ;coal
La ;col 1rlc se baLe cu un coleg mal mare decL el lar acesLa penLru a nu o face pe mama lul s se
plng ca de oblcel se duce la mnsLlre erslda aflnd de cele peLrecuLe lese fr permlslune dln
mnsLlre ;l pleac impreun cu 1rlc pe Mure;ul involburaL Aflnd de cele inLmplaLe Mara ;l
malca Aegldla alearg in urma lunLrl(el Mara murlnd de spalm lar malca Aegldla de ru;lne uln
ferlclre coplll sunL salva(l de morarl lar erslda se inLoarce la mnsLlre impreun cu malca Aegldla
lar 1rlc se duce cu mama lul
lnLro zl de prlmvar un geam al mnsLlrll se sparge dln prlclna vnLulul puLernlc lar in acel
momenL na(l o zre;Le pe erslda ;l rmne incremenlL
uln acel momenL vla(a amndurora cunoa;Le o inLorsLur radlcal na(l nepuLnd so scoaL dln
mlnLe pe erslda lar faLa slm(ea c in sufleLul el se inLmpl ceva cu LoLul dlferlL
1rlc esLe Lrlmls de mama lul la mnsLlre penLru a o lua pe sora sa care se facuse mal mare ;l de
care rmsese LulburaL de frumuse(ea acesLela
enLru c erslda se pllcLlsea sLnd in cas ;l rosLlnd nl;Le cuvlnLe pe care pe Mara o Lulburar
aceasLa declde s mearg la Arad unde la daL pe 1rlc ca ucenlc la casa lul Clalcl 5l penLru c se
apropla nunLa Mllenel faLa co[ocarulul Mara o las ;l pe erslda impreun cu 1rlc aceasLa
inLorcnduse slngur acas cu o scrlsoare pe care Lrebula s o dea malcll Aegldla
1ocmal in acesLe zlle na(l i;l incepea cel dol anl de clLorle ;l ca dln inLmplare se inLlne;Le cu
erslda la nunLa lul MunLenu cu Mllena care era (lnuL la bra( de cLre cavalerul de onoare al
mlresel Codreanu care o plcea pe erslda
erslda urma s se mrlLe cu avel Codreanu dar il refuz deoarece il lubea pe na(l ea reprlmndu
;l ins acesL senLlmenL AcesL fapL il face pe Codreanu s se insoare cu alLa
na(l se inLoarce acas dar cu ;ase lunl inalnLe s l se Lermlne cel dol anl de clLorle AcesL lucru
puLea fl LrcuL cu vederea de cLre Pubr ;l parLenerll sl dar cum 8ocloac afl ca lul na(l il plcea de
erslda il LrlmlLe pe na(l s mal peLrec inc cLeva lunl deparLe de famllla lul lnLors dln clLorle
na(l gase;Le mulL veselle la casa lul erslda fllnd de asemenea ferlclL de inLoarcerea acesLula
1oLul era pregLlL penLru ca na(l s devln sLapn dar 8ocloac prlvlnd in carLea lul de clLorle
observ ca feclorul lul Pubr a peLrecuL mulL Llmp lenevlnd decL munclnd pe la mcelarl lucrurl
care lau fcuL sl amane LleLura de maleLru" a lul na(l
Pubr se slm(ea ru;lnaL de fapLa flulul su care cuLa mereu sl spun ceva pn in zlua cnd a
venlL ln mcelarle sl musLre ;ll gsl la lucru cu un cu(lL ln mn ln cllpa cnd a vruL s se
npusLesc asupra lul na(l acesLa i;l arunc cu(lLul dln mn ;l il implnge pe Pubr penLru a nu fl
plmulL dar Pubr cade ;l se love;Le 1oLul a fosL lnLerpreLaL de o calf care se afla acolo precum c
na(l ar fl vruL sl omoare pe Pubr Slngura care nu a crezuL acesL lucru a fosL erslda care nu puLea
crede asLfel de lucrurl despre omul pe carel lubea AsLfel ea a incepuL s se inLlneasc pe ascuns cu
na(l doar ln prezen(a lul 8andl slngurul in care avea lncredere erslda
na(l ;l erslda sau cununaL pe ascuns cu a[uLorul lul 1rlc ;l a lul Codrenu (care nu o puLea refuza pe
erslda) ;lau plecaL impreun la vlena penLru cLeva lunl Cu LoaLe c erslda ducea dorul casel
fllnd prlnLre sLrlnl se slm(ea blne ;Lllnd c na(l o lube;Le ;l ea il lube;Le pe el 1oLul pn inLro zl
cnd sosl o scrlsoare de la 1rlc in care Mara i;l lerLa fllca ;l o chema lndlrecL acas
na(l se sperle de aceasL scrlsoare ;l incepu s fac LoL poslbllul penLru a nu se inLoarce acasa uar in
cele dln urm el se inLorc acas unde erslda era a;LepLaL de Mara ;l de 1rlc lar na(l decL de
mama lul cu LaLl fllnd cerLaL de mulL na(l sa vzuL cu 8urdea apol acesLa dln urm il face o vlzlL
ersldel care era amrL ;l cu ochll invlne(l(l dup ce na(l o bLu AcesL lucru bLala nu o puLu
inghl(l erslda ;l hoLri in sfr;lL s plece inapol acas dar impreun cu so(ul el
Au luaL crcluma dln spaLele Srrlel cu LoaLe c la incepuL lea fosL foarLe greu dar erslda i;l ddea
LoaL sllln(a ca LoLul sa fle cL mal blne penLru amandol na(l era lscodlL de cLre Cncea ;l de
Pubroale so lase pe erslda so indeprLeze de el a;a cum sar prlcepe el mal blne A;a c na(l o
ls numal pe erslda s munceasc pe cnd el prea mal mulL a fl un oaspeLe ;l nu un sLpn
1rlc muncea acum la casa lul 8ocloac de unde mal de demulL fusese alungaL Acum era ins foarLe
blne penLru el deoarece era mna dreapL a lul 8ocloac ;l o inso(ea preLuLlndenl pe MarLa so(la lul
8ocloac ;l mam a unel feLl(e de 12 anl ALL de mulL a sLaL 1rlc pe langa ea incL au a[uns s fle
mal apropla(l unul de cellalL fr ca 8ocloac s;l dea seama de ce se inLmpl ALL de mulL il
pre(ulau pe1rlca incL erslda ;l 8ocloac lau rscumpraL cu banl mul(l penLru a nu fl luaL la rzbol
na(l nu mal poaLe suporLa despr(lrea de prln(l de avere de o vla( bun ;l plln de huzur ;l o baLe
pe erslda dlpre(ulndo LoL mal mulL pe zl ce Lrece erslda nu mal suporL be(la in care czuse na(l
nlcl bLlle sau vorbele ne la locul lor moLlv penLru care il prse;Le ;l se duce s Lrlasc imprun cu
mama el care o prlme;Le cu bra(ele deschlse
1rlc aflnd c nu Mara la plLlL rscumprarea cl 8ocloac se declde s se inroleze in armaL
penLru al puLea plLl lul 8ocloac banll penLru rscmprare 1oLul la luaL prln surprlnde pe Lo(l ;l
mal ales pe MarLa ;l pe erslda ce au fcuL LoL poslbllul ca el s nu fle luaL la rzbol
erslda se inLoarce acas la so(ul el urmnd ca pesLe cLeva zlle s se nasc flul acesLela ;l a lul na(l
ln zlua aceea a venlL ;l Mara la erslda ;l au hoLrL apol s fac LoL ce le va sLa in puLln( ca na(l s
se impace cu prln(ll sl ;l ca malca Aegldla s fle na;a copllululPubroale ;l Pubr lau lerLaL pe na(l
;lau venlL s;l vad nepoLul
Pubr era ins nemul(umlL deoarece credea c nepoLul su esLe neleglLlm dar se llnl;Ll aLuncl cnd
afl c na(l ;l erslda sunL cununa(l ;l c nepoLul lor esLe leglLlm Mara nu se puLea impca cu gndul
c nepoLul su esLe boLezaL la caLollcl dar se mul(ume;Le sl ;Lle snLos
Cu LoaLe pregLlrlle penLru boLez 8andl fusese parc ulLaL de erslda ;l de Lo(l (8andl fllnd flul
neleglLlm a lul Pubr cu 8eghlna) ;l parc nu mal puLea sLa in pre[ma lor cL Llmp era Pubr prlnLre
el el urndul pe Pubr
1rlc sa lnLors de la razbol rnlL la ;old dar schlmbaL la caracLer era chlar brblerlL ;l plepLnaL lar
in vocea lul se puLea clLl hoLrrea ;l maLurlzarea Mara era Lare ferlclL s;l vad lar amndol copll
la un loc
esLe pu(ln Llmp na(l ;l 1rlc au devenlL male;Lrl cu a[uLorul lul Cncea ;l a lul 8ocloac ce au inchls
un ochl in fa(a llpsel lor de experlen(
erslda urma s se muLe in casa lul Pubr lar blrLul rmnea dupa vola el lul 8andl la care (lnea
foarLe mulL uar Pubr se ofer sl la cu el inLro clLorle la esLa la vlena 8andl accepLnd
aceasL clLorle numal penLru c erslda lo cerea
Afla(l slngurl in crcluma dln Srrle 8andl ;l LaLl su Pubr au incepuL s dlscuLe despre clLorle
1oL vorblnd inLrun flnal 8andl il pune pe Pubr s recunoasc fapLul c il esLe LaL Pubr nu mal
are de ales a;a c recunoa;Le fr ocoll;url lar in acele cllpe 8andl parc innebunlL se npusLe;Le la
plepLul LaLlul su ;ll lovl pn cel omori rznd

erslda lnLr penLru a afla ce se inLmplase ;ll zrl pe Pubr la pmnL ;l pe 8andl rznd in llnl;Lea
cel invlula