Sunteți pe pagina 1din 3

Mlrcea Lllade

Mlrcea Lllade (n 13 marLle 1907 8ucuresLl d 22 aprllle 1986


Chlcago)1 a fosL lsLorlc al rellglllor scrllLor de flc(lune fllozof sl
profesor romn la unlverslLaLea dln Chlcago lllozof sl lsLorlc al
rellglllor Lllade a fosL profesor la unlverslLaLea dln Chlcago dln 1937
LlLular al caLedrel de lsLorla rellglllor Sewell L Avery dln 1962
naLurallzaL ceL(ean amerlcan in 1966 onoraL cu LlLlul de ulsLlngulshed
Servlce rofessor AuLor a 30 de volume sLlln(lflce opere llLerare sl
eseurl fllozoflce Lraduse in 18 llmbl sl a clrca 1200 de arLlcole sl recenzll
cu o LemaLlc exLrem de varlaL foarLe blne documenLaLe Cpera
compleL a lul Mlrcea Lllade ar ocupa pesLe 80 de volume fr a lua in
calcul [urnalele sale lnLlme sl manuscrlsele lnedlLeCuprlns ascunde
E1iade, gndioru1
Mlrcea Lllade avea o serloas forma(le fllozoflc inc dln 8omnla
uup o puberLaLe dlflcll de lnLens sLudlu sollLar incepnd dln 1923
adolescenLul esLe aproape unanlm recunoscuL ca sef al genera(lel
sale lnc de la vrsLa de 14 anl incepuse s scrle arLlcole de
enLomologle care Lrdeaz o surprlnzLoare lmaglna(le ceva mal
Lrzlu prlmele romane 8omanul Caudeamus LermlnaL in 1928 parLea
a doua dln 8omanul adolescenLulul mlop cuprlnde lnforma(ll
auLoblograflce lnLeresanLe despre prlma inLlnlre cu vllLorul lul profesor
de loglc sl meLaflzlc nae lonescu care avea s alb o lnfluen(
declslv asupra carlerel sale 8ecunoscnd LalenLul sl cunosLln(ele lul
Mlrcea Lllade nae lonescu la daL o slu[b in redac(la zlarulul CuvnLul
uesl prerlle posLerlL(ll sunL impr(lLe nae lonescu a avuL merlLul de
neconLesLaL de a fl sprl[lnlL Llnere LalenLe ca Lllade sau Mlhall SebasLlan

Mlrcea Lllade
NFLUENTA TALANA

uorlnd ssl lrgeasc orlzonLul lnLelecLual dlncolo de culLura francez
pe aLuncl domlnanL in 8omnla Lllade inva( llmba lLallan sl cu
ocazla unor clLorll in lLalla il cunoasLe personal pe Clovannl aplnl sl
pe vlLLorlo Macchloro care avea publlca(ll in domenlul lsLorlel rellglllor
C lndlscre(le a Lnrulul Lllade care publlc un lnLervlu luaL lul
Macchloro men(lonnd unele remarcl amare ale acesLula asupra
reglmulul lul Mussollnl lau provocaL acesLula neplcerl neceslL
clLare ln 1929 isl la llcen(a cu o Lez despre fllozofla lLallan in Llmpul
8enasLerll
3/02,9:79,90
lncepnd dln 1937 Mlrcea Lllade se sLabllesLe la Chlcago ca profesor
de lsLorle comparaL a rellglllor la unlverslLaLea LoyolaneceslL
clLare 8epuLa(la sa cresLe cu flecare an sl cu flecare nou lucrare
apruL devlne membru in lnsLlLu(ll llusLre prlmesLe mal mulLe
docLoraLe honorls causa

Ca lsLorlc al rellglllor Mlrcea Lllade a pus accenLul asupra concepLulul
de spa(lu sl Llmp sacru Spa(lul sacru esLe in concep(la lul Lllade cenLrul
unlversulul pe cnd Llmpul sacru esLe o repeLl(le a elemenLelor de la
orlglnea lumll lumea conslderaL ca orlzonLul unul anume grup
rellglos ln aceasL concep(le flln(ele umane arhalce erau orlenLaLe in
Llmp sl spa(lu cele moderne ar fl dezorlenLaLe uar sl in omul modern
ar exlsLa o dlmenslune ascuns subconsLlenL guvernaL de prezen(a
Mlrcea Lllade
secreL a unor profunde slmbolurl rellgloase CaLedra de lsLorla
8ellglllor de la unlverslLaLea dln Chlcago il poarL numele ca dovad a
vasLel sale conLrlbu(ll la llLeraLura speclallzaL dln acesL domenlu La
caLedr la urmaL prof Wendy uonlger18 ln ulLlmll anl de vla( in
cluda serloaselor probleme de snLaLe Lllade a conLlnuaL s lucreze
edlLnd cele 18 volume de enclclopedla rellglllor adunnd conLrlbu(ll
penLru ulLlmul volum de lsLorla credln(elor sl prolecLnd un compendlu
al lucrrllor sale de lsLorla rellglllor care s apar sub forma unul mlc
dlc(lonar Mlrcea Lllade a murlL la vrsLa de 79 de anl la 22 aprllle
1986 la Chlcago
Eliade, artistul
Cpera sa llLerar sL mrLurle acesLel convlngerl de vla( fresc a
problemelor exlsLen(lale in epoca pe care a LrlLo lnLoarcerea dln ral
(1934) sl Pullganll (1933) sunL romane semlfanLasLlce in care Lllade
accepL exlsLen(a unel reallL(l exLrasenzorlale Cmul esLe in cuLarea
proprlllor sale for(e ascunse esLe lnsLrumenLul acesLor for(e pe care nu
le poaLe conLrola AceasL fllozofle personal esLe exprlmaL de Mlrcea
Lllade aLL in nuvele memorablle cum ar fl La (lgncl (1939) cL sl in
romanul noapLea de sanzlene
Lvaluarea crlLlc a posLerlL(ll lul Lllade rmne asLfel lmporLanL
Locmal daLorlL presLlglulul sl lmaglnll culLurale covrslLoare pe care un
auLor de facLur enclclopedlc cu preocuprl fasclnanLe sl o blografle
conLradlcLorle conLlnu s o ofere Congresul european de lsLorle a
rellglllor (8ucuresLl 2023 SepLembrle 2006) organlzaL de Asocla(la
romn de lsLorle a rellglllor a dedlcaL o inLreag sec(lune anallzel
operel lul Mlrcea Lllade