Lucrător în comerţ Mureş

I. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII CONŢINUTUL PROTECŢIEI MUNCII

CRFPA

Dezvoltarea şi modernizarea societăţii, evoluţia omului au dus la apariţia unor noi domenii de muncă, la dezvoltarea şi la perfecţionarea proceselor de producţie. Totodată a crescut volumul şi complexitatea mijloacelor de muncă şi a tehnologiilor de fabricaţie care evoluează şi se modernizează în fiecare zi. Odată cu acestea au crescut numărul solicitărilor şi factorii de risc, au crescut riscurile de producere a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Astfel, prevenirea acestor accidente şi boli a început să devină o preocupare importantă a omului. În acest sens, au apărut noi concepte de protecţie şi de securitate a muncii care se referă la asigurarea stării generale de sănătate şi a integrităţii fizice şi psihice a întregului personal. Totalitatea măsurilor tehnice, sanitare, juridice şi organizatorice, având drept scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă reprezintă domeniul protecţiei muncii. De asemenea, protecţia muncii are în vedere asigurarea unor condiţii de muncă speciale pentru cei care efectuează munci grele şi vătămătoare, pentru munca femeilor şi a tinerilor. Scopul principal al programelor şi al reglementărilor legale privind protecţia şi securitatea muncii este de a preveni leziunile şi accidentele de muncă. În statele dezvoltate există pachete de legi care protejează salariatul. De exemplu, în Marea Britanie sănătatea şi securitatea angajaţilor care lucrează în birouri este protejată prin Legea privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă din 1974. Deşi acest act este redactat numai în termeni generali, Ministerul Muncii are putere de a redacta regulamente specifice pentru diferite locuri de muncă după consultarea Comisiei pentru Sănătate şi Securitate. Acte legislative anterioare (Legea din 1961 privind fabricile şi birourile, cel din 1963 privind magazinele şi căile ferate) au rămas în vigoare pentru a furniza regulile generale. În reglementările actuale cu privire la munca de birou, de exemplu, gravidelor le este interzis lucrul la videoterminale sau nivelul radiaţiilor X răspândite de monitoare trebuie să se încadreze în anumite limite precizate de standarde internaţionale. La noi în ţară protecţia muncii este reglementată în Constituţia României ca o importantă problemă de stat care antrenează preocupări şi răspunderi multilaterale şi la toate nivelurile din partea celor care organizează şi conduc activitatea productivă. [1] Codul muncii (Legea nr. 10 din 23 noiembrie 1972) conţine prevederi potrivit cărora “protecţia muncii se va asigura încă din faza de proiectare a obiectivelor şi de realizare a investiţiilor…, precum şi introducerea de noi procese tehnologice, corespunzător nivelului ştiinţei şi tehnicii moderne“. Noile reglementări legale cu privire la protecţia muncii, respectiv Legea nr. 90/1996 (Legea protecţiei muncii) şi normele metodologice de aplicare a acesteia, au îmbogăţit aceste prevederi. De asemenea, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Sănătăţii elaborează norme privind protecţia şi securitatea muncii, obligatorii pe întreaga economie, iar ministerele şi departamentele pe ramuri de activitate au obligaţia de a elabora norme specifice de protecţie şi de securitate a muncii pentru fiecare loc de muncă. Din păcate, lipsesc normele de protecţie a muncii în birouri şi în special cele privitoare la munca cu noile echipamente de calcul, activităţi care în ţările dezvoltate sunt reglementate prin legi. Un rol important în asigurarea protecţiei muncii revine şi contractului colectiv de muncă, care se încheie între unitate şi angajaţi, şi care constituie instrumentul juridic al cărui scop constă în organizarea superioară a muncii şi în găsirea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi de viaţă în unitate. Modul în care se amplasează şi se construiesc clădirile unde urmează să se desfăşoare activităţi productive, proiectarea şi instalarea utilajelor şi echipamentelor şi dotarea lor cu dispozitive de protecţie a muncii precum şi instruirea tuturor angajaţilor constituie măsuri tehnico-organizatorice cuprinse în conceptul de protecţie. Aceste norme tehnice reglementează nu numai conduita oamenilor şi condiţiile pentru obţinerea unui cât mai mare randament cu minim de efort şi cheltuieli, ci şi asigurarea ocrotirii sănătăţii şi integrităţii corporale. Noţiunea de protecţie a muncii are, deci, un conţinut complex care, privit din punct de vedere tehnic, cuprinde măsurile tehnico-ştiinţifice luate pentru înlăturarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, iar din punct de vedere juridic, totalitatea normelor de drept referitoare la obligaţiile conducerii unităţilor de a asigura personalului condiţii bune pentru desfăşurarea muncii. Dezvoltarea forţelor de producţie şi introducerea progresului tehnic a impus necesitatea efectuării de studii şi de cercetări referitoare la muncă, cu scopul de a menţine la un nivel cât mai înalt starea fizică şi psihică a omului. Angajatul, indiferent că lucrează în birou sau în sectorul productiv, trebuie să poată răspunde în mod corespunzător cerinţelor impuse de introducerea progresului tehnic, fără ca acesta să-i afecteze sănătatea sau rezistenţa. Alături de progresul tehnic, care a determinat schimbări fundamentale în muncă, un rol deosebit în dezvoltarea studiilor şi cercetărilor în domeniul protecţiei muncii l-a avut concepţia omului despre muncă şi în general evoluţia ştiinţelor care au ca obiect munca, în special ergonomia.

1

Lucrător în comerţ Mureş
⇒ Accidentele de muncă

CRFPA

Deşi munca în birou, din punct de vedere fizic, cu câteva excepţii, este relativ uşoară, iar elementele de risc sunt minime, nu este exclusă apariţia accidentelor şi a bolilor profesionale. Accidentele de muncă pot fi definite ca fiind: “ vătămări corporale ale organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care se produc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin o zi, invaliditate sau deces“. [2] Accidentele de muncă pot fi clasificate după următoarele criterii: a) după numărul persoanelor afectate: accident individual şi colectiv; b) după urmările asupra victimei: accidente care produc incapacitate temporară de muncă (max. 30 de zile), accidente care produc invaliditate şi accidente mortale; c) după natura cauzelor directe: accidente mecanice, electrice, chimice, termice, prin iradiere sau combinate; d) după natura leziunilor: contuzii, plăgi, înţepături, tăieturi, striviri, arsuri, entorse, fracturi, amputări, intoxicaţii, electrocutări, insolaţii, leziuni multiple; e) după locul leziunii: la cap, la trunchi, la membrele superioare sau inferioare, cu localizări multiple; f) după momentul în care se resimt efectele: cu efect imediat sau cu efect ulterior. Cauzele producerii accidentelor de muncă pot fi de natură tehnică sau organizatorică, ele pot proveni fie din condiţiile de muncă fie datorate angajatului. Pentru eliminarea accidentelor de muncă, mai exact a cauzelor care le-au generat, se folosesc câteva metode. a) Metoda statistică. Această metodă are la bază calculul a trei indicatori: coeficientul de frecvenţă, coeficientul de gravitate, coeficientul de incapacitate temporară de muncă. Cu ajutorul lor se determină numărul accidentelor de muncă într-o anumită perioadă sau numărul mediu al zilelor de incapacitate de muncă dintr-o anumită perioadă. b) Metoda topografică constă în reprezentarea pe planul unei structuri (uzină, atelier) prin semne convenţionale a locurilor unde s-au produs accidente într-o anumită perioadă de timp în scopul determinării cauzelor care le-au generat. c) Metoda monografică constă în studierea tehno-logiilor, a echipamentelor şi mobilierului, a condiţiilor de mediu în scopul stabilirii locurilor de muncă periculoase şi a cauzelor care le-au provocat, în vederea elaborării măsurilor necesare. Este considerată metoda cea mai eficientă. În munca de birou, odată cu creşterea numărului echipamentelor moderne (calculatoare, maşini electrice de scris, copiatoare), cel mai mare pericol de vătămare corporală îl reprezintă electrocutarea. De aceea, alegerea locului pentru instalarea echipamentelor, precum şi realizarea unor instalaţii electrice corespunzătoare sunt esenţiale. Chiar înainte de instalarea unor astfel de echipamente (unele calculatoare au nevoie de prize trifazice, 380 V), trebuie efectuate lucrări corespunzătoare la instalaţiile electrice cu electricieni autorizaţi. De asemenea, trebuie rezolvată problema instalaţiei de împământare. Aceasta se va efectua de către tehnicienii care vor instala noile echipamente în strânsă cooperare cu electricienii autorizaţi ai instituţiei. Pentru prevenirea accidentelor în birouri este necesar un mobilier adecvat care să permită încorporarea cablurilor astfel încât să fie împiedicată agăţarea sau smulgerea acestora. Atenţie sporită din partea angajaţilor necesită şi utilizarea unor echipamente precum maşina de tăiat hârtie sau copiatorul (raza laser poate provoca orbirea iar unele componente sunt fierbinţi). ⇒ Măsuri de protecţia muncii în birou Menţinerea condiţiilor sănătoase şi sigure de muncă în birouri impune angajaţilor respectarea următoarele cerinţe: - să păstreze ordinea în aria de lucru; - să recunoască şi să anunţe orice potenţial pericol; - să raporteze şi să înregistreze accidentele corect, complet şi clar, în concordanţă cu procedurile stabilite (anexa 10); - să urmeze instrucţiunile de folosire pentru echipa-mentele şi pentru accesoriile din birou; - să folosească metode aprobate şi sigure pentru ridicarea şi pentru manevrarea obiectelor grele şi voluminoase; - să studieze regulamentele şi regulile directoare pentru posturile ce implică expunerea la un monitor al calculatorului. Având în vedere absenţa legislaţiei privitoare la protecţia muncii în birou la noi în ţară, prezentăm în continuare câteva norme de securitatea muncii cuprinse în legislaţia britanică [3] . În Legea din 1974 privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă se arată că angajaţilor trebuie să li se ofere: - un loc sigur în care să îşi desfăşoare activitatea cu acces şi cu ieşire sigure; - echipamente de siguranţă (cu întreţinere eficientă); - sisteme de lucru stabile; - un mediu de lucru sigur;

2

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

- metode sigure pentru manevrarea, pentru depozitarea şi pentru transportul bunurilor; - facilităţi de prim ajutor conform normelor Ministerului Sănătăţii; - instruire şi supervizare a practicilor pentru asigurarea sănătăţii; - consultaţii cu privire la punerea la punct şi la menţinerea unor măsuri eficiente de păstrare a sănătăţii şi securităţii; - declaraţii scrise în legătură cu sănătatea şi cu securitatea la locul de muncă şi motivele pentru care este adoptată acea politică. Acelaşi act conţine şi îndatoririle angajaţilor: - să aibă grijă de propria lor sănătate şi de sănătatea celorlalţi, care poate fi afectată de acţiunile sau de omisiunile lor; - să respecte măsurile de securitate; - să coopereze pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă; - să nu modifice sau să nu folosească în mod greşit instrumentele necesare asigurării securităţii locului de muncă. Măsurile de securitate se extind şi dincolo de birou, deoarece uneori cei care lucrează în birouri trebuie să se deplaseze în alte locuri cum ar fi depozite sau secţii de lucru. Faptul că personalul de birou nu vizitează frecvent aceste spaţii de lucru măreşte riscul producerii accidentelor, dacă aceştia nu sunt atenţi şi conştienţi de eventualele pericole. Legea din 1963 privind securitatea birourilor, magazinelor şi căilor ferate Ca urmare a acestui act normativ, firmele au obligaţia de a oferi angajaţilor următoarele: - un spaţiu de lucru de minim 3,715 m2 pentru fiecare persoană; - curăţenie cel puţin o dată pe săptămână; - temperatura la începutul zilei de lucru, cel puţin 160C; - lumină potrivită şi suficientă; - ventilaţie adecvată; - toalete adecvate, apă potabilă şi facilităţi pentru spălare şi pentru uscare; - scaune solide şi comode; - echipamente de protecţie în apropierea maşinilor periculoase; - echipamente de transport şi de ridicare. Legea din 1971 privind prevenirea incendiilor cuprinde următoarele norme de securitatea muncii: 1. Echipamente - Citiţi şi înţelegeţi instrucţiunile de folosire; - Închideţi butonul de pornire şi debranşaţi de la curent echipamentele nefolosite; - Învăţaţi cum se întrerupe curentul electric în caz de urgenţă; - Evitaţi îndoirea cablurilor de alimentare ale maşinilor; - Stabiliţi şedinţe regulate de verificare şi de întreţinere pentru echipamente; - Anunţaţi fără întârziere defectele apărute la echipamente; - Verificaţi dacă părţile periculoase ale maşinilor sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie, în special maşinile de tăiat hârtie; - Aşezaţi echipamentele în locuri sigure, pe birouri sau pe mese. - Poziţionarea şi aşezarea echipamentelor să se facă astfel încât să se prevină blocarea căilor de acces. 2. Clădirea şi împrejurimile - Afişaţi un plan general al biroului şi al clădirii; - Aranjaţi mobilierul şi echipamentele în locuri sigure; - Asiguraţi-vă că toate coridoarele, scările sunt sigure şi că nu au depozitate materiale inflamabile; - Rezervaţi un loc pentru prepararea băuturilor calde departe de punctul de lucru. 3. Măsuri de prevenire a incendiilor - Păstraţi căile de evacuare libere, pentru a putea fi folosite în caz de urgenţă; - Asiguraţi-vă că ştiţi ce trebuie făcut în caz de incendiu: - cum se declanşează alarma de incendiu; - cum se foloseşte echipamentul de stingere a incendiilor; - care este cea mai scurtă cale de evacuare şi ce alte căi pot fi folosite dacă aceasta este blocată. - Nu este permis fumatul în locuri din clădire unde există riscul incendiilor; - Asiguraţi-vă că materialele inflamabile sunt depozitate în magazii ventilate sau în dulapuri metalice; - Verificaţi periodic dispozitivele de alarmă şi extinctoarele; - Organizaţi periodic antrenamente pentru evacuare în caz de incendiu. Anexa 11 conţine o notă de instrucţiuni pentru proceduri de evacuare în caz de incendiu. Asemenea norme sunt extrem de importante pentru birouri, mai ales că acestea deţin materiale care se aprind şi ard foarte uşor, de aceea considerăm că este necesară şi în ţara noastră o lege privind securitatea birourilor care să cuprindă astfel de reguli. Utilizarea normelor de protecţie a muncii în birou au rolul de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, la înlăturarea cauzelor care pot provoca accidente şi îmbolnăviri profesionale, prin aplicarea unor procedee moderne de securitate, prin folosirea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi prin organizarea corespunzătoare a muncii. ORDINEA ŞI CURĂŢENIA LA LOCUL DE MUNCĂ

3

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Pentru a fi eficace, în zonele în care se aplică managementul vizual, procesele trebuie să fie clar identificate şi controlate. In primul rind, este nevoie de ordine, curatenie si reguli de pastrare a curateniei. Un instrument util pentru organizarea locurilor de muncă este 5S. Denumirea vine de la cinci cuvinte japoneze care încep cu litera S, respectiv Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu şi Shitsuke. 5S este un program structurat pentru a obţine în mod sistematic: organizare, curăţenie şi standardizare la locul de muncă, contribuind astfel la îmbunătăţirea productivităţii şi la reducerea problemelor de calitate şi de securitatea muncii. Procesul celor 5S include 5 etape: 1. Seiri (Sortare) Primul pas al procesului se referă la eliberarea spaţiului de la locul de muncă şi eliminarea tuturor materialelor şi obiectelor ne-necesare (de exemplu, programe, piese de probă, desene, scule vechi sau defecte, accesorii, materiale nefolosite, etc.). Sortarea are impact la nivelul mentalităţii oamenilor, care trebuie să renunţe la obiceiul de a strînge şi de a păstra fără rost fel de fel de materiale şi obiecte. Iar în tradiţia românească se ştie că orice gospodină găseşte în gospodărie la curăţenia de Paşti sau de Crăciun cel puţin un sac de haine sau obiecte nefolosite peste an! 2. Seiton (Stabilizare, ordine) Cel de-al doilea pas al procesului se referă la eficienţă şi la reducerea timpului necesar pentru accesul la echipamente şi realizarea sarcinilor de lucru. Acest pas constă în depozitarea elementelor utile într-o locaţie dinainte stabilită şi într-o ordine logică pentru a facilita utilizarea lor, pentru a fi uşor accesate sau aduse înapoi în acelaşi loc cît mai rapid. Trebuie stabilite locaţii fixe, ca recipiente, rafturi modularizate, dulapuri cu uşi transparente, panouri, marcaje pe pardoseală pentru căile de acces, containere sau tomberoane pentru toate materialele şi sculele uzuale, depozitarea acestora fiind făcută în funcţie de frecvenţa utilizării lor. Dacă toată lumea are acces rapid la orice element sau material, fluxul muncii devine mai eficient şi, ca urmare, personalul devine mai productiv. 3. Seiso (Strălucire) Al treilea pas al procesului 5S constă în curăţarea locului de muncă (pardoseală, maşini, dulapuri, etc.), făcîndu-l să “strălucească”. Curăţenia trebuie realizată de fiecare persoana angajată, de la manageri şi pînă la operatori. Toate spaţiile care formează un loc de muncă trebuie curăţate, fără excepţie, pentru ca orice abatere de la ordinea stabilită în cel de-al doilea S să poată fi imediat observată. 4. Seiketsu (Standardizare) Cel de-al patrulea pas al procesului 5S constă în definirea standardelor (reguli, obiceiuri şi proceduri standard) la care trebuie să se raporteze personalul în măsurarea şi menţinerea gradului de ordine şi curăţenie. Un ingredient important al seiketsu îl reprezintă managementul vizual. Codificarea cu culori în mod uniform şi standardizat a diferitelor elemente poate fi o modalitate eficientă de identificare a anormalităţilor prezente la un loc de muncă. 5. Shitsuke (Susţinerea schimbării) Ultimul pas al procesului înseamnă disciplina şi respectarea celor 4 S anteriori. Presupune voinţă comună a întregului personal de a păstra ordinea şi de a practica primii 4S ca un mod curent de lucru. Fundamentul Shitsuke este eliminarea obiceiurilor proaste şi generalizarea bunelor practici. Fără susţinerea schimbării, totul poate reveni rapid la o situaţie similară celei de început. 5S nu este o activitate de cîteva săptămîni, iar avantajele acestei metode apar doar atunci cînd se aplică toţi cei cinci S. De multe ori este necesar de considerat un al şaselea S – Siguranţa şi securitatea la locul de muncă, care depind de folosirea de scule adecvate / marcate adecvat, utilizarea echipamentului de protecţie acolo unde este nevoie (salopete, mănuşi, ochelari de protecţie, măşti, căşti, etc.); prin menţinerea liberă a culoarelor de acces; depozitarea echipamentului de protecţie în locaţii predeterminate şi uşor de accesat. Trebuie avut grijă să nu existe material împrăştiat pe jos, pardoseli denivelate, colţuri ascuţite, stocuri suspendate nemarcate. Deci, 5S nu înseamnă doar curăţenie, ci înseamnă organizare şi siguranţă la locul de muncă, marcare şi etichetare, audit pentru determinarea progresului şi menţinerea rezultatelor îmbunătăţite Beneficiile 5S se traduc prin creşterea productivităţii datorită creşterii calităţii produsului şi proceselor, eliminării timpului de căutare a sculelor, reducerea timpului de staţionare a maşinilor, identificării mai rapide a problemelor; îmbunătăţirea securităţii la locul de muncă; identificarea rapidă a produselor sau a locurilor de muncă cu neconformităţi; îmbunătăţirea moralului angajaţilor, introducerea celor mai bune practici, promovarea unei mai bune comunicări la locul de muncă, delegarea responsabilităţii de a îmbunătăţi locul de muncă.

4

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Iar dacă citind despre aceste metode vă gîndiţi că nu vă sunt utile pentru că nu lucraţi în ateliere de producţie ci în birouri în care nu aveţi utilaje productive sau materii prime, tot ce vă pot spune este că 5S este la fel de benefic şi pentru cei care oferă servicii. Timpul de reacţie la solicitarea telefonică a unui client depinde de timpul necesar pentru a regăsi informaţia utilă, şi doar cine nu a căutat vreodată un document într-un dulap plin cu bibliorafturi sau un fişier în calculatorul unui coleg nu înţelege la ce ne referim cînd vorbim de ordine, standardizare şi curăţenie într-un birou. Se spune că cei 5S într-un birou vin de la Strecurare (printre mese, dosare, cabluri de calculatoare), Sustragere (de documente din teancuri şi tăviţe), Strînsoare (de fel de fel de dosare, consumabile, căni şi calendare), Spontaneitate („Se poate şi aşa!”) şi Scotocire (pentru a găsi ceea ce „ştiu sigur unde am pus!”). Un studiu făcut în 2005 în SUA arăta că peste 50% din managerii intervievaţi considerau ordinea de pe biroul angajaţilor ca un plus la promovarea acestora şi că 51% făceau o corelare între curăţenia de pe birou şi productivitate. Dar, în acelaşi timp, 49% dintre aceşti manageri se considerau „profesionişti şi relaxaţi” dacă aveau pe mese cîteva teancuri ordonate de documente, 31% acceptau un „haos organizat” pe birourile lor, 13% aparţineau unui „tip creativ” de manager, în timp ce numai 7% se considerau a fi „organizaţi şi ordonaţi”. Iar dacă vorbim de 5S în birouri, gîndiţi-vă ce ar însemna aplicarea acestei metode pentru a controla modul de utilizare a căsuţelor de e-mail. Dacă folosiţi intensiv această metodă de comunicare, puteţi spune ce dimensiune au fişierele dvs. de tip .dbx, de exemplu, sau care este procentul de mesaje de tip spam primite şi neşterse, sau cîte grupuri aţi creat pentru a transmite unele mesaje în circuit, ce apoi sunt stocate pe hard-ul mai multor calculatoare? Dacă am aplica binecunoscutul principiu Pareto, putem spune că doar 20% dintre obiectele şi documentele cu care lucrăm ne permit să realizăm 80% dintre sarcinile curente, de aceea nu trebuie să uităm o altă lege faimoasă, care spune că „documentele dintr-un birou tind să se multiplice pînă cînd ocupă întreg spaţiul disponibil existent” (legea lui Douglas). De aceea, 5S este instrumentul optim de luptă cu dezordinea şi acumularea de date şi obiecte inutile pentru furnizorii de servicii Din 2005, de cînd am început colaborarea cu diverse firme pentru implementarea sistemului Lean de management, metoda celor 5S a fost frecvent considerată a fi foarte simplă şi deosebit de utilă. Totuşi, majoritatea firmelor nu au reuşit să treacă pînă acum de 3 S. Dar dacă este atît de uşor de înţeles şi de aplicat, de ce oare este atît de greu de aplicat 5S permanent? Un motiv invocat adesea este că, atunci cînd ne presează termene, cerinţe urgente ale clienţilor sau fel de fel de probleme zilnice, cine mai are timp să se mai preocupe şi de ordine şi de curăţenie?!?. Cauza vine însă din atitudinea noastră la locul de muncă – dacă tot ştim că vine cineva după noi să măture, ce sens mai are să ne aplecăm să luăm o agrafă de pe jos? Sau de ce să scriem pe un biblioraft ce conţine, dacă toată lumea poate să caute ceea ce are nevoie? Şi de cîte ori nu ne-am surprins făcînd referire la celebrul principiu de viaţă „Nu lăsa pe mîine ce poţi face azi, că … fie nu mai trebuie, fie o va face altul!”? > Igiena este ştiinţa care se ocupă cu studiul conduitei de viaţă şi muncă şi influenţa acesteia asupra stării de sănătate. > Igiena are rolul de a elabora norme de muncă şi viaţă, care, puse în practică, să ducă la prevenirea îmbolnăvirilor, scăderea mortalităţii şi reducerea morbidităţii, promovarea stării de sănătate şi prelungirea duratei de viaţă. > În sens strict, igiena muncii se ocupă de studiul condiţiilor de muncă şi influenţa lor asupra stării de sănătate a oamenilor muncii, în vederea prevenirii şi combaterii bolilor profesionale care duc la scăderea capacităţii de muncă şi, deci, la scăderea productivităţii. Microclimatul de muncă Noxele profesionale Bolile profesionale Prin microclimat de muncă se înţelege ansamblul factorilor de mediu (fizici, chimici, biologici, psihologici), care acţionează pe un teritoriu delimitat (încăpere de producţie, teren agricol, localitate etc.). Acţiunea factorilor de mediu asupra muncitorului din diferite domenii poate căpăta mai multe aspecte dependente, mai ales, de intensitatea sau de nivelul acestor factori. Diferitele niveluri - mai scăzute sau mai ridicate decât limitele admise ale acestor factori -pot da naştere fie la acţiuni acute sau imediate, în care reacţiile organismului celui ce munceşte apar rapid şi sunt uşor evidenţiate, fie de cele mai multe ori se desfăşoară la niveluri de intensitate redusă, ceea ce determină o acţiune cronică, de lungă durată. Măsurile de supraveghere a stării de sănătate - la nivel individual sau al colectivităţilor - se bazează pe norme igienice care stabilesc în primul rând limitele concentraţiilor sau nivelurilor admise pentru diferiţi factori de mediu. Aceste norme igienice trebuie însuşite şi respectate. Ele devin obligatorii la nivelul locurilor de muncă şi pot preveni îmbolnăvirile cauzate de toxine (noxe), profesionale sau neprofesionale. Noxele profesionale Denumim noxe profesionale totalitatea factorilor nocivi prezenţi la locul de muncă şi care pot ameninţa sănătatea muncitorilor dacă nu se iau măsuri de protecţie necesare. Clasificarea factorilor nocivi prezenţi la locul de muncă:

5

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

A. Organizarea defectuoasă a muncii • poziţia forţată a corpului, timp îndelungat, în supraîncordare; • efortul exagerat; • regim neraţional de muncă (lipsa echilibrului între muncă şi repaus). B. Nerespectarea regulilor de igienă privind procesul muncii, cu înlesnirea acţiunii unor factori care trebuie îndepărtaţi sau neutralizaţi: • factori fizici: temperatură normală, radiaţii termice, umiditate crescută sau scăzută, raze ultraviolete, zgomot, trepidaţii; • factori chimici: substanţe toxice, praf industrial, fum; • factori biologici: infecţii sau invazii microbiene, parazitare, animale bolnave. C. Nerespectarea regulilor de igienă în sălile de producţie: • insuficienţa volumului de aer; • deficienţe ale sistemului de ventilaţie, de încălzire, de iluminat; • amenajarea defectuoasă a locului de muncă; • influenţa nocivă a factorilor atmosferici Măsuri generale pentru combaterea noxelor profesionale 1. Combaterea riscului de supraîncălzire : producerea unei mişcări a aerului cu cel puţin 0,3 m/sec.; duşuri de aer; ecrane protectoare sau perdele de apă; izolarea zonei de lucru în jurul muncitorului prin crearea de spaţii aclimatizate; locuri speciale pentru repaus în pauze; mijloace individuale; instalaţii speciale; asigurarea posibilităţilor unui consum de apă în cantităţi suficiente. 2. Combaterea căldurii excesive, normalizarea umidităţii, înlăturarea fumului a vaporilor toxici, a substanţelor urât mirositoare: instalaţia de ventilare a aerului; micşorarea gradului de impurificare a aerului (instalaţii speciale, hote, nişe de aspiraţie); măsurile vizând gradul scăzut de impurificare a aerului se iau inclusiv la nivelul localităţii/zonei; suprimarea sau reducerea la minimum a surselor producătoare de factori nocivi; instalaţii speciale de desprăfuire (la concasoare, malaxoare); folosirea mijloacelor mecanizate sau pneumatice de transport al unor pulberi toxice care se manipulează în vrac. 3. Realizarea unui iluminat igienic: pe cât posibil, lumină naturală, directă; iluminatul artificial suficient şi uniform; eliminarea riscului de orbire prin lumină directă sau prin lumină reflectată. 4. Combaterea zgomotului: izolarea încăperilor zgomotoase (din punct de vedere al amplasării şi al materialelor speciale utilizate în construcţia lor); mijloace tehnice speciale individuale (ex.: antifoane); căptuşirea pereţilor cu materiale absorbante de zgomote. 5. Atenuarea vibraţiilor: se recomandă ca utilajele care produc vibraţii puternice să fie instalate la parter sau la subsol; amortizoare elastice speciale ş.a. Bolile profesionale Bolile profesionale apar tocmai ca rezultat al persistenţei, timp îndelungat, a unor noxe profesionale, la care se adaugă insuficienţa măsurilor de protecţie sau nerespectarea lor. Dintre acestea putem enumera: • silicozela • pneumocoza • saturnism • surditatea profesională • dermatoze • intoxicaţii cu diverse substanţe….. Intoxicaţiile accidentale profesionale Diagnosticarea şi tratamentul de urgenţă în caz de intoxicaţii accidentale profesionale sunt condiţionate de natura agentului toxic şi de modalitatea sa de a acţiona asupra organismului. A. Intoxicaţii cu substanţe iritante în această categorie intră un număr mare de substanţe care pot produce asupra organismului fenomene de iritaţie a căilor aeriene superioare, pneumonie toxică şi chiar edem pulmonar acut. Putem enumera: acetona, acidul azotic, acidul clorhidric, acidul sulfuric, acidul acetic, acidul formic, amoniacul, bioxidul de sulf, oxizii de azot, hidrogenul sulfurat ş.a. De asemenea, beriliul, cadmiul, acidul cromic, manganul, benzina produc pneumonie chimică. B. Intoxicaţii cu substanţe ce acţionează asupra sistemului nervos central în raport cu acţiunea lor toxică, sunt mai multe grupuri de substanţe: 1. In primul grup intră substanţele a căror acţiune se caracterizează prin aceea că pot produce stări ebrionarcotice (asemănătoare beţiei alcoolice), care pot merge până la pierderea cunoştinţei şi chiar pierderea vieţii accidentatului.

6

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Dintre substanţele toxice din această grupă menţionăm: benzenul şi derivaţii lui, tetraclorura de carbon, alcoolul metilic, etilic, omilie, bioxid de carbon ş.a. 2. In al doilea grup de substanţe toxice cu acţiune asupra sistemului nervos central sunt cuprinse toxinele ce produc encefalopatie toxica. Dintre acestea menţionăm: compuşi organici ai plumbului (oxizi, pulberi de metal),plumb tetraetilic, bromură de etil, cadmiu, compuşi organici ai staniului, nichelul carbonic lichid ş.a. 3. În al treilea grup de substanţe cu acţiune asupra sistemului nervos sunt cuprinse substanţe care produc acţiune convulsionantă (ex.: tresăriri şi mişcări bruşte ale muşchilor până la accesul de epilepsie şi comă). Dintre toxinele care produc acest tip de intoxicaţii menţionăm: insecticidele (DTT, Aldrin, Gamexan), raticidele, combustibilii utilizaţi pentru motoarele cu reacţie şi rachete, unele explozibile. C. Intoxicaţii cu substanţe ce acţionează asupra respiraţiei prin folosirea deficitară a oxigenului, care fie că nu poate fi transportat la ţesuturi, fie că nu poate fi utilizat la acest nivel. În grupa substanţelor care produc oprirea respiraţiei prin acţiune la nivelul sângelui, menţionăm: oxidul de carbon, compuşii daniei, oxizii de azot, nitroderivaţii, hidrocarburile aromatice etc. Intoxicaţia cu oxid de carbon Manifestările intoxicaţiei constau, pentru formele uşoare, în dureri de cap sub forma unor zvâcnituri în tâmple, greaţă, vărsături, slăbiciune generală, tendinţa de ameţeală, mai ales la eforturi; după scoaterea intoxicatului la aer curat, fenomenele dispar, într-o fază mai avansată apare o stare de oboseală mai accentuată, agitaţie, slăbire a memoriei, uneori culoarea roz a pielii, în acest caz bolnavii se restabilesc în câteva zile. În intoxicaţiile grave,la concentraţii mari de oxid de carbon, respiraţia devine rapidă, pulsul frecvent şi neregulat, musculatura devine rigidă. Poate surveni moartea prin oprirea respiraţiei şi a circulaţiei. În intoxicaţiile cu oxid de carbon se produc modificări la nivelul sângelui. Astfel, oxidul de carbon formează cu globulele roşii o substanţă care nu mai permite transportul şi cedarea oxigenului către ţesuturile organismului, realizând o stare de asfixie. Legătura dintre oxidul de carbon şi globulele roşii nu e fixă, astfel încât la contactul cu aerul curat sau cu oxigenul pur oxidul de carbon se desprinde de pe globulele roşii lăsându-le să-şi reia funcţia normală de cărăuşi ai oxigenului la ţesuturi. IGIENA MUNCI ÎN DIFERITE SECTOARE ECONOMICE NORME DE IGIENĂ ÎN INDUSTRIE Desfăşurarea vieţii şi muncii în colectivităţile industriale cere aplicarea unor norme de igienă specifice, care se referă atât la angajaţi, cât şi la mediul de muncă. 1. Controlul medical periodic şi necesitatea respectării indicaţiilor medicale ce se dau cu ocazia acestui control; 2. Servirea unei mese consistente înainte de a pleca; 3. Folosirea echipamentului de protecţie pe toată durata muncii, nu şi în afara muncii, întreţinerea în bune condiţii a echipamentelor de protecţie. 4. Spălatul pe mâini ori de câte ori e necesar (obligatoriu înaintea servirii mesei); 5. Respectarea orelor de masă şi alimentaţie completă (indică numărul de calorii necesare în 24 ore pentru fiecare ramură industrială); masa nu se va servi în atelierul de lucru; 6. Folosirea raţională a odihnei active şi pasive; 7. Interzicerea consumului de băuturi alcoolice; 8. Respectarea cu stricteţe a normelor de igienă individuală şi colectivă, (menţiune specială pentru muncitorii din sectorul alimentar); 9. Respectarea termenelor de vaccinare. ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI PETROCHIMICĂ Particularităţi ale microclimatului: temperaturi înalte, zgomot, radiaţii, efort fizic. În acest sector, muncitorii pot veni în contact cu substanţe toxice. 1. Ventilaţie corespunzătoare; 2. Iluminat suficient; 3.Utili zarea alifiilor pentru protecţia mâinilor 4. Interzicerea fumatului ÎN SECTORUL AGRICOL ŞI FORESTIER 1.Contrulul medical periodic 2. Alimentarea cu apă potabilă 4. Respectarea cu stricteţe a normelor de folosire a insecte fungicidelor. Pentru sectorul zootehnic, se insistă asupra igienei stricte a grajdurilor, asupra spălării mâinilor înainte de mulgere şi asupra controlului medical periodic. NORME GENERALE DE P.S.I. Măsurile de prevenire care trebuie respectate în orice domeniu de activitate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) sunt:

7

se întrerupe aerisirea numai după îndepărtarea completă a lichidului vărsat. ajungând la 39% şi respectiv 36%. accidentatul nu trebuie să fugă. după ce au fost spălate cu benzină sau alte produse uşor inflamabile. lămpile de spirt. dar fără panică. să se facă curăţenie în timp ce becurile cu gaz sunt aprinse.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA 1. Dacă se aprind hainele. 5. flacoanele. precum şi aparatele electrice de încălzit trebuie izolate cu plăci de azbociment şi aşezate la distanţă de substanţele inflamabile. Studiu european privind condiţiile de muncă. încălzitoarele electrice. nu se stinge lumina. Se va cunoaşte locul exact al gurilor de incendiu şi al furtunurilor. Mâinile. dacă e stinsă lumina. jumătate din pensionările anticipate sunt cauzate de modificări patologice ale coloanei vertebrale. petrol lampant sau alte produse volatile şi inflamabile. şantier.. aceste afecţiuni pot genera şi costuri ridicate pentru angajatori şi pentru economia naţională. prosoape şi dacă nu se stinge se împrăştie nisip. lămpile de spirt. 11. întâmplător. încălzitoarele electrice etc. La instalaţiile electrice se vor folosi extinctoare de tip uscat. folosindu-se un refrigerent. încălzitoarele electrice.: spargerea unui vas) repede. se sting becurile de gaz. în locurile stabilite prin instrucţiunile pazei contra incendiilor să se găsească mijloace pentru asigurarea împotriva incendiilor: stingătoare (extinctoare). să se ţină cârpe. INFORMAŢII PENTRU LUCRĂTORI ŞI ANGAJATORI SECTORUL COMERŢ CU AMĂNUNTUL NORME PSI De ce trebuie să ne preocupe manipularea manuală? Nu vă împovăraţi spatele! În Uniunea Europeană. atunci se sting ' imediat toate becurile de gaz. în locurile de muncă. palton etc. atelier. Dacă se aprind conductoarele reţelei electrice. 8. pături. În UE. Aparatele care radiază multă căldură. oricare ar fi ele.1 Potrivit statisticilor europene. trebuie să fie spălate cu apă. prosoape. lichidul vărsat se absoarbe cu un burete şi se toarnă într-un vas din care apoi se va turna într-o sticlă ce se poate închide ermetic. se varsă o cantitate oarecare de lichid inflamabil. înainte de începerea lucrului se va verifica dacă atmosfera nu e încărcată cu gaze inflamabile sau toxice provenite de la instalaţia de gaze defectă sau de la vasele cu reactivi. nu se aprinde şi. este categoric interzis să se spele pardoselile cu benzină. se folosesc extinctoare şi. borcanele cu reactivi sau substanţe volatile. în depozitele de materiale etc. 10. Pe lângă faptul că ele pot provoca lucrătorilor suferinţe. In laboratoare. nu se vor păstra în vase deschise. 62% din lucrătorii din UE27 (cele 27 de state membre ale Uniunii Europene) sunt expuşi la mişcări repetitive ale mâinilor şi braţelor timp de un sfert sau mai mult din durata programului de lucru. Lichidele inflamabile şi volatile sunt mânuite cu mare atenţie. se acoperă flacăra cu o pătură. Dacă. toate focurile din încăperi trebuie stinse. se întrerupe mai întâi curentul de la comutator sau tablou şi se procedează la stingerea incendiului. nu se vor vărsa în chiuvete. să se lase neşterse produsele petroliere răspândite pe mese sau pardoseală. lămpile de spirt. 4. ateliere etc. becurile de gaze. 2005 1 8 . 24% dintre lucrători au declarat că suferă de dureri de spate iar 22% acuză dureri musculare. şi se îndepărtează vasele cu substanţe inflamabile. la nevoie se cheamă pompierii. nu se încălzesc la foc direct sau în vase deschise. nu se vor ţine în cantităţi mari. 7. ci să i se stingă îmbrăcămintea prin învelirea într-o pătură. În plus. La terminarea lucrului se va verifica dacă sunt închise ventilele instalaţiei de gaze şi robinetele de apă. se va evita vărsarea lor şi nu se vor ţine şi turna în apropierea focului. ladă cu nisip. În noile State Membre ponderea acestor afecţiuni este chiar mai mare. Aceste afecţiuni reprezintă una dintre principalele cauze ale absenţei de la lucru în mai toate Statele Membre ale UE. Pentru prevenirea şi combaterea incendiilor e necesar ca în laborator. Dacă se aprinde un lichid inflamabil (de ex. 9. se închid uşile şi se deschid ferestrele. găleţi. 15% dintre cazurile de incapacitate temporară de muncă au legătură cu afecţiunile spatelui. La transvazarea lor. E interzis a se usca mâinile la foc după ce au fost spălate cu produse petroliere. lopeţi. 3. incapacitate temporară de muncă şi pierderi financiare. 2. 6. halate îmbibate cu produse volatile. ci numai într-o baie de apă. Fundaţia europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă. iar dacă nu se stinge nici în acest mod. săpun şi şterse cu un prosop. dacă ventilaţia e în funcţiune. să se usuce obiecte sau sa se lucreze cu produse volatile pe conductele sau radiatoarele caloriferului. 46% sunt expuşi la poziţii de lucru dureroase sau obositoare şi 35% la purtarea sau deplasarea maselor (greutăţilor) mari.

coerente şi cuprinzătoare. prin recurgerea la soluţii organizatorice pentru depozitarea bunurilor etc. Rezultatele campaniei trebuie să includă nu numai conştientizarea lucrătorilor şi a angajatorilor cu privire la pericolele legate de manipularea manuală a maselor. familie şi societate. prin utilizarea de dispozitive mecanice. munca trebuie realizată în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lucrătorului. pentru a reduce problemele legate de AMS în diversele ţări membre ale UE. calificaţi – pierderea potenţialului acestora.  compensaţii pentru accidente de muncă.  absenţa lucrătorilor de la muncă. de ex. în conformitate cu cerinţele ergonomice. cât şi angajatorilor din sectorul comerţ cu amănuntul şi conţine exemple de bune practici care vor înlesni crearea unei culturi de prevenire. adică promovarea cu succes a securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) poate avea o importanţă covârşitoare asupra rezultatelor economice ale întreprinderilor.: SLIC) promovează implementarea corectă şi consecventă a legislaţiei comunitare referitoare la SSM şi.  pensii sau alte ajutoare sociale ca urmare a invalidităţii şi a bolilor profesionale.  pierderea timpului = pierderea profiturilor. Dacă este absolut necesar ca masele/sarcinile să fie manipulate manual. precum şi pentru dezvoltarea societăţii.  invaliditate – stigmatizare şi sentimentul de a fi o povară pentru angajator.  suferinţă – durerile permanente reduc pofta de viaţă. Obiectivele campaniei şi publicul ţintă Încurajarea schimbărilor în comportamentul lucrătorilor şi stimularea angajatorilor de a întreprinde acţiuni care să protejeze sănătatea lucrătorilor. soluţiile se concentrează. Costuri pentru economia naţională (costuri sociale):  îngrijire medicală suplimentară pentru lucrătorii afectaţi.  eficienţă mai scăzută şi o calitate mai slabă a muncii – posibilitatea pierderii locului de muncă. 9 . Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (en. 1.  promovarea unui schimb cultural în ceea ce priveşte abordarea riscurilor legate de manipularea manuală mai degrabă prin tratarea problemelor la sursă decât prin concentrarea asupra modului în care muncesc oamenii.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Costuri pentru lucrător:  înrăutăţirea stării de sănătate. Ea poate şi trebuie să fie eliminată.2% din PIB. analizează aspectele practice care ies la iveală când este monitorizată aplicarea legislaţiei în domeniu..  conştientizarea angajatorilor şi lucrătorilor cu privire la riscurile legate de manipularea manuală a maselor şi la măsurile de prevenire corespunzătoare.  accidente de muncă. Obiectivele sunt următoarele:  realizarea unei mai bune aplicări a Directivei europene 90/269/CEE. în acest caz. Ea se adresează atât lucrătorilor. În concordanţă cu priorităţile Comisiei Europene incluse în Strategia comunitară 2007-2012 privind securitatea şi sănătatea în muncă. asupra prevenirii afecţiunilor musculo-scheletice (AMS) şi a vătămărilor care apar în procesul de muncă. costul total se ridică la 0. Costuri pentru angajator:  eficienţă mai scăzută şi o calitate mai slabă a muncii lucrătorilor afectaţi. organizată şi realizată.  instruirea noului personal. Pentru a sprijini campania SLIC de anul acesta.  concedii medicale.  o ameninţare pentru situaţia materială a lucrătorului şi a familiei sale. Modalitatea de bază de a preveni cu succes riscul profesional este de a implementa soluţii în vederea îmbunătăţirii SSM prin reglementări juridice eficace. ci şi o schimbare pe termen lung în deprinderile de muncă ale acestora. Manipularea manuală a maselor trebuie eliminată oriunde acest lucru este posibil. pentru economia naţională.5% .  izolare socială. a abilităţilor profesionale – aşa-numita întrerupere a coeziunii sociale. am elaborat o broşură pe problema manipulării manuale a maselor. Se estimează că.  pierderea lucrătorilor capabili. a cunoştinţelor.  probleme organizatorice – lipsa personalului calificat.  reabilitarea profesională a persoanelor invalide. de asemenea. respectiv în modul în care munca este planificată.

Tema campaniei este „manipularea manuală a maselor” (MMM). 21.europa. reduceţi. 2 Susţinută de Preşedinţia. Activităţile campaniei sunt coordonate cu Campania europeană de evaluare a riscurilor condusă de Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă de la Bilbao2. În cazurile în care nu se poate evita activitatea de manipulare manuală a maselor de către lucrători. Campania încurajează întreprinderile să-şi realizeze propria evaluare. condiţiile de muncă.  evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. în funcţie de nivelurile riscurilor aferente. aşezarea. Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a elaborat o campanie de informare menită să sporească gradul de conştientizare asupra importanţei evaluării riscurilor în toate statele membre ale UE şi nu numai. 1051/2006. iar prin aceasta se înţelege orice tip de transport sau susţinere a unei mase (sarcini. Directiva a fost transpusă prin HG nr.6. datorită caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoare.  adaptarea la progresul tehnic. 5 Directiva Consiliului 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă (JOCE L183. Campania Locuri de Muncă Sănătoase arată că evaluarea riscurilor reprezintă cheia pentru reducerea numărului de accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale. precum şi metodele de lucru)3. Principalele direcţii de îmbunătăţire a securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor în muncă sunt cuprinse în Directiva cadru 89/391/CEE5. Aceasta atrage atenţia asupra faptului că o mai bună securitate.eu/topics/riskassessment Studiu european privind condiţiile de muncă. care.  combaterea riscurilor la sursă.9). Potrivit acesteia.  prezintă cel mai scăzut nivel posibil de autonomie în muncă (lucrătorul nu poate influenţa organizarea muncii.  adoptarea prioritară a măsurilor de protecţie colectivă faţă de cele de protecţie individuală.europa. Fundaţia europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă. 2005 Definiţia derivă din Directiva Consiliului 90/269/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători.osha.(v. implicând pe toată lumea de la locul de muncă şi promovează bune practici care pot fi adaptate la alte locuri de muncă. p. Mai multe informaţii legate de campanie găsiţi la http://hw. art. angajatorul este obligat: . purtarea sau deplasarea unei mase.  adaptarea muncii la om. în special dorsolombare (JOCE L156. organizarea muncii. Cerinţele minime legate de manipularea manuală a maselor sunt specificate în Directiva 90/269/CEE. reorganizaţi CRFPA În 2008. Angajatorii trebuie să fie informaţi cu privire la cele mai recente progrese ştiinţifice şi tehnologice despre proiectarea locurilor de muncă. 3 4 10 .1990. Parlamentul. Directiva implementează 9 principii de prevenire a riscurilor profesionale:  evitarea riscurilor.  înlocuirea pericolelor cu non-pericole sau cu pericole mai mici. Cerinţe legale Această frecvenţă a AMS poate fi redusă prin organizarea şi îndeplinirea sarcinilor de muncă potrivit legii. Lărgirea orizontului campaniei la mai multe întreprinderi va permite cu siguranţă o mai bună implementare a celor mai bune practici. angajatorul trebuie să evite necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători (art. Comisia UE şi de partenerii sociali. greutăţi.Lucrător în comerţ Mureş Evitaţi. împingerea. ritmul muncii şi intervalele. alegerea sau schimbarea sarcinilor îndeplinite. 29.  dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile.6. tragerea. campania se desfăşoară pentru prima dată pe o perioadă de doi ani (2008/2009). relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă. Sectorul comerţ cu amănuntul a fost ales drept ţintă a campaniei din mai multe motive:  cele mai multe dintre problemele de sănătate pe care le acuză lucrătorii sunt asociate cu durerile de spate şi durerile musculare.4). încărcături) de către unul ori mai mulţi lucrători.eu Mai multe informaţii legate de evaluarea riscurilor găsiţi la http://osha.1989): a fost transpusă în Legea 319/2006. îmbunătăţirea igienei şi protecţia sănătăţii lucrătorilor în muncă reprezintă un obiectiv care nu ar trebui abordat doar din considerente economice. 3). echipamentele şi sistemele de muncă. în special de afecţiuni dorsolombare.să evalueze riscul.  furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. prezintă riscuri pentru lucrători. inclusiv ridicarea. campania europeană de informare şi control se va concentra asupra sectoarelor comerţ şi construcţii şi continuă campania de anul trecut.4 2.

frecvenţa activităţilor repetate de ridicare. Acest inel este format dintr-o reţea de fibre care se intersectează şi menţine nucleul în poziţie centrală sau îi schimbă unghiul rezultat din contractarea şi dilatarea părţilor lui înspre măduva spinării.colectarea de informaţii privind modul în care se efectuează sarcinile de muncă. 5 vertebre lombare. ilustrat în schema de mai jos: A. Evaluarea periodică a riscurilor trebuie să garanteze o îmbunătăţire permanentă a condiţiilor de muncă. Evaluarea riscurilor profesionale trebuie să identifice pericolele şi să conducă la dezvoltarea şi implementarea de măsuri de prevenire.monitorizarea procesului de muncă .m. identificarea riscurilor asociate manipulării manuale a maselor. Îndeplinirea sarcinilor de muncă legate de manipularea manuală a maselor.Lucrător în comerţ Mureş . 12 vertebre toracice. echipamentul disponibil la postul de lucru etc. cu părţile ei separate. care sunt parte a sistemului nervos. vârsta. este reprezentată pe marginea acestei pagini. managementul sistemelor de muncă. înconjurat de un inel. precum şi lucrătorii cu atribuţii privind SSM. împingere sau tragere poate avea drept rezultat vătămarea dureroasă a coloanei vertebrale. condiţia fizică. Discurile intervertebrale au o mare importanţă. care poate fi comparat cu o anvelopă umflată.a. Măduva spinării. Conştientizarea acestor pericole reprezintă o primă condiţie pentru adoptarea unor atitudini. Discul intervertebral poate îndeplini toate aceste funcţii datorită construcţiei sale specifice. Acesta este motivul pentru care hrănirea lui (furnizarea de substanţe vitale şi eliminarea toxinelor) se realizează prin mişcare. . în concordanţă cu prevederile Directivei 90/269/CEE. datorită funcţiilor lor:  amortizează şocurile: un disc. cum ar fi ridicare. tendoanele şi ligamentele. cum ar fi ridicarea în echipă. 11 . întoarcerea. Din ce este compusă coloana vertebrală? Coloana vertebrală este alcătuită din 33 de vertebre (7 vertebre cervicale. comportamente şi acţiuni adecvate.. 4 coccigiene) şi 24 de discuri intervertebrale. înlesnind mobilitatea. 3. permit mobilitatea şi transferul de informaţii înspre şi dinspre creier. 5 vertebre sacrale. în procesul evaluării trebuie implicaţi lucrătorii şi angajatorii. Ea formează un fel de schelărie pentru corp şi locul unde se fixează muşchii. 4.să asigure măsuri tehnice specifice locului de muncă. . Deoarece evaluarea riscurilor profesionale constituie un element-cheie al managementului muncii sigure şi sănătoase. De asemenea. CRFPA Ce părţi ale corpului pot fi afectate în urma manipulării manuale a maselor? (paginile 8-11) AMS care apar în urma manipulării manuale a maselor pot afecta spatele. prin: . Măduva spinării (adăpostită în canalul vertebral) şi nervii măduvei. Aceste afecţiuni sunt rezultatul manipulării unor mase grele şi foarte grele şi al neutilizării dispozitivelor mecanice pentru a evita şi reduce la minim riscurile legate de manipularea manuală a maselor. Riscuri legate de manipularea manuală a maselor Afecţiunile dorsolombare sunt o consecinţă a modului necorespunzător de îndeplinire a sarcinilor de muncă.să îi informeze şi să îi instruiască pe lucrători cu privire la metodele de muncă sigure.  factori legaţi de încordarea fizică pe care o presupune munca – de ex. Totuşi. Realizarea adecvată a evaluării de risc poate reduce semnificativ riscul profesional şi poate conduce la scăderea numărului de accidente de muncă şi a efectelor negative asupra sănătăţii lucrătorilor pe termen lung. Evaluarea riscurilor este un proces cu mai multe etape. sexul. îndoirea spatelui.d. absoarbe variaţiile de presiune. El constă dintr-un nucleu.să întreprindă acţiuni de remediere pentru a reduce riscul.  factori organizatorici – de ex. coloana asigură o flexibilitate adecvată. pentru care sunt responsabili următorii factori:  factori umani – de ex. această broşură se va concentra asupra coloanei vertebrale.  asigură mobilitatea: discul permite aplecarea. membrele superioare şi inferioare. care este o substanţă gelatinoasă. manipulare statică. purtare ş. Discul intervertebral are foarte puţine celule nervoase şi nu are vase de sânge.

ori prin utilizarea de echipamente mecanice pentru a uşura povara. la fel ca la cele două poziţii ilustrate mai sus. dar şi pe muşchi şi piept. activităţi de prevenire în vederea eliminării operaţiunilor de manipulare manuală a maselor sau a reducerii riscurilor asociate lor CRFPA C. Mai mult. a articulaţiilor din spatele discurilor.eu). o greutate considerabilă este plasată nu numai pe articulaţii. de exemplu prin divizarea masei/încărcăturii în mai multe părţi. fără un echipament de protecţie adecvat. evaluare periodică a riscurilor Un element-cheie în procesul evaluării riscurilor îl constituie identificarea pericolelor. trebuie să nu uităm să îndoim genunchii la un unghi mai mic de 900. precum şi în solicitarea. cu atât mai lung este braţul forţei de contractare. Poate că este necesară o diminuare a greutăţilor. în special pentru zona dorsolombară a coloanei vertebrale. O definire corectă şi cuprinzătoare a riscurilor va conduce la stabilirea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Purtarea masei pe umăr şi aplecarea. ca urmare a contractării simultane a discului în faţă şi lateral. în cadrul acestui proces. când sunt repetate de prea multe ori sau pe perioade lungi de timp (o poziţie ortostatică). Aceste poziţii determină creşterea presiunii asupra discului intervertebral în timp ce se măreşte distanţa dintre corp şi sarcina manipulată (purtată). poate fi periculoasă pentru sănătate. Mai jos veţi găsi câteva exemple de factori de risc. 5.Lucrător în comerţ Mureş B. precum şi a dilatării părţilor opuse. 5. (Informaţii suplimentare sunt disponibile pe: www.handlingloads. grupaţi în funcţie de caracteristicile lor. distanţa la care urmează să fie transportată o masă. Pentru a determina greutatea masei care poate fi transportată fără ca aceasta să provoace efecte nedorite asupra sănătăţii. este recomandabil să se ia în considerare nu numai greutatea. Fiecare dintre activităţile prezentate mai jos. Răsucirea într-o parte concomitent cu aplecarea înainte Cel mai mare risc pentru discuri şi ligamente este determinat de executarea muncii prin răsucirea şi aplecarea simultană a corpului. şi anume a acelor factori de risc care pot provoca AMS. ci şi frecvenţa sarcinilor. Un bun indicator se poate dovedi a fi modelul elaborat de organismul de inspecţia muncii din Marea Britanie (HSE). aceasta implică aşa-numitul „efect al mecanismului cu pârghii”. ceea ce conduce la o creştere a presiunii asupra discurilor. volumul ei. la care sunt (de obicei) expuşi lucrătorii din sectorul comerţ cu amănuntul. în acelaşi timp. a corpului în spate sau înapoi Un pericol pentru discurile intervertebrale în timpul executării muncii în acest fel constă în contractarea părţilor posterioare. Prevederile europene nu stipulează în mod explicit valorile admise ale greutăţii maselor care pot fi transportate în siguranţă. Cu cât este mai mare distanţa dintre corp şi masa/sarcina purtată (având aceeaşi greutate). deoarece toate acestea pot influenţa decizia privind riscul acţiunii. putând conduce la vătămarea lui. pentru că astfel discurile şi ligamentele sunt solicitate în mod egal. 12 .1 Factori de risc generaţi de modul de îndeplinire a sarcinilor de muncă Din perspectiva suprasolicitării discurilor intervertebrale şi a ligamentelor.2 Factori de risc legaţi de tipul masei manipulate Greutatea prea mare a masei/sarcinii Greutatea prea mare a unei mase şi care depăşeşte capacitatea umană poate reprezenta un risc grav pentru sănătate. Un ritm excesiv în activităţile care presupun aplecare implică expunerea la acelaşi tip de riscuri. mai cu seamă pentru o perioadă mai lungă de timp. poziţia cel mai puţin periculoasă a corpului este cea în picioare. Este de preferat ca masa/greutatea să fie ridicată din poziţia în genunchi/ghemuit prin sprijinire pe muşchii femurali. Poziţia ghemuit (cu spatele încovoiat) În timpul executării sarcinii de muncă în această poziţie. Aplecarea înainte (cu spatele încovoiat) Lucrul în această poziţie determină contractarea părţii din faţă a discului intervertebral şi dilatarea părţii din spate (mai subţire) a discului. totuşi. şi alternat cu perioade de odihnă într-o altă poziţie. acolo unde acest lucru este posibil. ca urmare a întinderii ligamentelor posterioare. Această mişcare poate provoca vătămarea discului.

nu se utilizează dispozitive pentru manipulare. 5. pe cât posibil. denivelată Deplasarea masei/încărcăturii pe o suprafaţă denivelată. iar după aceea. de exemplu. 5. cât şi în cel al persoanelor în vârstă. întrucât încărcătura poate aluneca din mâini. la rândul ei. Mai mult. Suprafaţă alunecoasă. incluzând. care determină. Totuşi. determina brusc nevoia lucrătorului de a-şi schimba poziţia corpului sau de a se mişca. afecţiuni deja instalate ale sistemului de mobilitate. creează dificultăţi la prinderea masei/încărcăturii. Temperatură prea ridicată sau prea scăzută a mediului de muncă. De asemenea. Un iluminat insuficient poate determina dificultăţi în vizualizarea traseului de transport al greutăţii. vârsta – capacitatea de a ridica mase/greutăţi este mai mică atât în cazul tinerilor. Activităţi de prevenire După ce au fost identificate cu atenţie riscurile.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA (In)stabilitatea masei O masă/sarcină instabilă poate provoca răsucirea corpului unui lucrător sau aplecarea (într-o parte): ea poate. b) lipsa unei pregătiri adecvate pentru realizarea activităţilor de manipulare manuală – care rezultă din faptul că lucrătorii nu au fost instruiţi cu privire la tehnicile de manipulare în siguranţă a sarcinilor/greutăţilor. sunt evidente. iluminat şi alte condiţii de mediu necorespunzătoare Temperatura mediului de muncă poate influenţa producerea de situaţii periculoase. ceea ce poate provoca accidente. Dacă masa este prea mare Dacă masa/sarcina este prea mare pentru a fi transportată corespunzător (adică. conducând. dificultăţi la prinderea încărcăturii. În cazul în care mărimea sarcinii nu este adecvată lăţimii sau înălţimii spaţiilor prin care se transportă şi dacă aceasta împiedică vizibilitatea.3 Factori de risc legaţi de caracterul mediului de muncă Lipsa spaţiului suficient pentru realizarea activităţilor (pe verticală şi pe orizontală) Structura spaţială a locului de muncă determină poziţia aleasă de lucrător. O temperatură prea ridicată poate determina transpiraţia abundentă a palmelor care. Dacă nu există spaţiu suficient pentru deplasarea masei. în special ca urmare lucrului de durată într-o anumită poziţie atunci când se manipulează sarcini/încărcături. condiţie fizică precară din lipsă de activitate fizică. pentru a-şi realiza sarcina de muncă. lucrătorul va adopta o poziţie forţată care poate afecta zona lombară a spatelui.4 Factori de risc legaţi de caracteristicile individuale ale fiecărui lucrător Acest grup de factori creşte riscul afecţiunilor musculo-scheletice (AMS) şi cuprinde: a) capacitate fizică redusă a lucrătorilor ca urmare a stării lor de sănătate. apare un risc suplimentar de coliziune sau de cădere. 13 . precum şi pe una alunecoasă poate determina riscul de accidentare. de asemenea. legate de pericolul de cădere. Printre alţi factori se numără vibraţiile mecanice. Aplicarea unor măsuri eficace va reduce afecţiunile dorsolombare ale lucrătorilor. aceasta poate necesita o forţă mai mare. oboseala poate apărea mai devreme. este foarte important să se decidă şi să se aducă îmbunătăţiri pentru a evita sau reduce la minim aceste riscuri. nivelurile mari de praf şi zgomot. de asemenea. de exemplu. 6. în consecinţă. instabilitatea masei/încărcăturii poate avea efecte negative atât asupra sistemului muscular. dacă marginile sunt ascuţite şi conţinutul periculos. o temperatură prea scăzută duce la rigidizarea (amorţirea) mâinilor. Discurile şi ligamentele pot fi expuse vătămărilor mai ales atunci când distanţa dintre sarcina de ridicat şi trunchiul operatorului este mare. cât mai aproape de corp) pot apărea AMS şi acestea pot determina în special deformarea gravă a discurilor şi a ligamentelor intervertebrale. c) efort care determină tensiune musculară permanentă – creşterea presiunii pe discurile intervertebrale care afectează funcţionarea corespunzătoare a acestora. Consecinţele. la vătămări. Distanţă de transport prea lungă Dacă distanţa pe care trebuie transportată sarcina/greutatea este prea lungă. acest lucru poate determina vătămări grave. conducând la o degradare considerabilă şi inegală a muşchilor şi oaselor. pentru a-şi păstra echilibrul. Masa voluminoasă Absenţa mânerelor de prindere se poate dovedi periculoasă. organizarea muncii se dovedeşte a fi necorespunzătoare. cât şi asupra celui osos. fiind necesară o forţă mai mare pentru susţinerea acesteia.

6 Politică globală şi coerentă Angajatorul este obligat să considere aspectele de securitate în muncă la fel de importante ca şi activitatea de bază de pe un şantier. Măsurile tehnice includ folosirea de ambalaje care înlesnesc transportul maselor/încărcăturilor. de ex. adaptate la dimensiunea mijloacelor de transport disponibile. Instruirea unui lucrător cu privire la folosirea corespunzătoare a dispozitivelor mecanice de ridicare şi la tehnicile de manipulare manuală conduce la îmbunătăţirea cunoştinţelor acestuia. scăderea costurilor salariale aferente perioadelor de concedii medicale ale lucrătorilor. Totuşi. o alternanţă optimă între perioadele de lucru şi cele de repaus. ori potrivit domeniilor de activitate legate de planificarea. Instruirea lucrătorilor Cel mai slab dar în acelaşi timp cel mai important element în procesul de muncă este omul. îl ajută să identifice pericolul şi să dezvolte o atitudine corespunzătoare în 6 Ed. iar condiţiile de muncă şi imaginea întreprinderii vor fi îmbunătăţite. Acest lucru necesită o politică de prevenire globală şi coerentă. Tom I. 6. Indulski. Astfel de activităţi necesită mecanizarea sau automatizarea sarcinilor care pot să implice activităţi de manipulare manuală. în cazul operatorilor de la casele de marcat. trebuie avute în vedere următoarele:  se recomandă prevederea unor pauze de lucru suplimentare. O metodă de bază pentru prevenirea acestui fenomen este prevederea unor pauze adecvate la locul de muncă. În aceste condiţii.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Măsurile de prevenire pot fi grupate potrivit obiectivelor stabilite de Directiva cadru şi de cele 9 principii de prevenire a riscurilor profesionale (pag. acest cost crescut poate fi compensat prin reducerea timpului necesar. mânerele de carton (ale cutiilor). se poate menţiona distribuirea unor produse în ambalaje uşor de mânuit. precum şi de promovarea sănătăţii în muncă.2 Reducerea riscului Anumite activităţi de MMM nu pot fi evitate. Eliminarea sau reducerea riscului nu presupune întotdeauna o creştere a costurilor angajatorului. Utilizarea de dispozitive ajutătoare pentru manipulare reduce riscul de producere a accidentului sau de îmbolnăvire. trebuie aplicate măsuri tehnice sau/şi organizatorice. activitatea trebuie realizată cu respectarea cerinţelor ergonomice. J. Dacă este absolut necesar ca masele/greutăţile/sarcinile să fie manipulate manual. distribuirea bunurilor în ambalaje mai uşor de mânuit. acest lucru nu este întotdeauna posibil. Înlocuirea aspectelor periculoase ale muncii cu unele mai sigure Apariţia şi acumularea oboselii la un lucrător fac parte din aspectele periculoase ale muncii.  cu cât activitatea este mai solicitantă şi mai stresantă. Łódź 14 . recipiente de 5 litri. Măsurile organizatorice pot să cuprindă modificarea metodelor de lucru sau a succesiunii activităţilor. Wydawnictwo IMP 1999.  în schimbul de după-amiază şi în cel de noapte vor trebui prevăzute mai multe pauze decât în schimbul de dimineaţă. … de mai jos). În continuare sunt prezentate câteva soluţii tehnice şi organizatorice. poate creşte costul organizării locului de muncă. 6. Aplicarea de soluţii şi tehnologii noi Graba şi efortul conduc la utilizarea unor metode şi tehnologii de lucru periculoase care nu respectă reglementările în vigoare şi pot provoca vătămări. Situaţia optimă este când lucrătorul îşi poate stabili singur ritmul de lucru şi poate lua pauză atunci când se simte obosit. Amenajarea unui loc de muncă trebuie adaptată la sarcinile de muncă pe care le are de îndeplinit lucrătorul. Manipularea manuală a maselor (MMM) trebuie eliminată oriunde acest lucru este posibil. În continuare este prezentat ca exemplu un model de măsuri de prevenire. cu atât mai devreme ar trebui prevăzută prima pauză. Atunci când se determină mărimea pauzelor de lucru. Higiena pracy. Adaptarea locului de muncă la necesităţile lucrătorului Locurile de muncă trebuie echipate cu unelte şi echipamente proiectate ergonomic. Reducerea surselor de pericol O nouă abordare a securităţii în muncă presupune eliminarea pericolului încă din faza de planificare şi proiectare a locului de muncă. pentru a reduce riscul de vătămare. sub 12 kg sau punerea lor în ambalaje comune. organizarea locurilor de muncă şi a muncii..  un ritm intens de lucru trebuie prevăzut cu pauze mai dese.1 Eliminarea riscului Cea mai eficientă metodă de reducere a AMS este evitarea manipulării manuale a maselor. Ca exemplu. Totuşi. dacă există un factor de încordare de o intensitate ce depăşeşte media. Utilizarea utilajelor de ridicare constituie un exemplu de bună practică. de exemplu. de exemplu utilaje de ridicare (macarale). deoarece necesitatea de a utiliza echipament de muncă.

centru de greutate). procedurile adoptate trebuie să elimine intimidările.  organizarea procesului de muncă. este necesară realizarea de evaluări periodice ale SSM. C. dacă acest lucru nu este posibil. 6. astfel încât să fie asigurate perioade optime de lucru şi perioade de repaus.  informarea lucrătorilor cu privire la caracteristicile masei/sarcinii de manipulat. lucrătorul). caracteristicile lucrului. Mai mult. 7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ 15 . Mediul de muncă nu trebuie să fie discriminatoriu. la rezultatele evaluării riscurilor profesionale şi la măsurile de securitate împotriva vătămărilor. metode de evaluare a riscurilor în activităţile de manipulare manuală).3 Evaluarea periodică a riscurilor Scopul evaluării periodice a riscurilor este îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de muncă. Promovarea sănătăţii trebuie să aibă ca rezultat ceea ce este poate cel mai bine descris de acest slogan: „Minte sănătoasă în corp sănătos”. Promovarea sănătăţii la locul de muncă Pentru a promova sănătatea. Evaluarea riscurilor profesionale . Un avantaj suplimentar al acestei activităţi este un grad crescut de conştientizare a securităţii printre lucrători. Pentru a preveni creşterea riscurilor.  asigurarea echipamentului de sprijin adecvat pentru activităţile de manipulare manuală (dispozitive de ridicare şi manipulare). a cauzelor şi efectelor acestora.: greutate. precum şi crearea unei culturi de prevenire. II. Mai mult. ei trebuie să îi încurajeze pe lucrători să se lase de fumat şi să reducă excesul de greutate corporală. mediul de muncă. În plus. Verificările periodice ale securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) se realizează pentru a identifica noi pericole şi pentru a elabora metode de a le gestiona.  identificarea riscurilor. Măsuri de prevenire Scopul este eliminarea riscurilor şi. precedate de evaluarea eficienţei acestora. B. Evaluarea periodică a riscurilor Realizarea o singură dată a evaluării riscurilor nu este suficientă. Procesele de instruire trebuie să fie utile. reducerea lor prin:  introducerea de utilaje mecanice. Identificarea şi evaluarea riscurilor Pentru a identifica toate riscurile şi pentru a evalua influenţa lor asupra sănătăţii lucrătorilor este necesară:  instruirea persoanelor astfel încât acestea să poată realiza evaluări ale riscurilor profesionale (cunoaşterea riscurilor în domeniu.rezumat A. este recomandabil ca lucrătorii să fie încurajaţi să se implice în activităţi fizice care le-ar îmbunătăţi condiţia fizică şi starea de bine. şi în vederea evitării unor riscuri viitoare.  integrarea securităţii şi sănătăţii în managementul general al întreprinderii. angajatorii trebuie să aibă ca obiectiv modificarea comportamentului lucrătorilor care manipulează greutăţi/sarcini/încărcături. lucrătorul trebuie informat cu privire la caracteristicile materialelor ce urmează să fie manipulate (de ex.  creşterea conştientizării lucrătorilor cu privire la riscurile asociate MMM. la cerinţele ergonomice. Implementarea celor menţionate mai sus este posibilă prin introducerea unor schimbări în procesele de muncă. sarcina/masa de manipulat. iar munca în sine nu trebuie să provoace stres.  instruirea lucrătorilor cu privire la utilizarea adecvată a dispozitivelor de ridicare şi în tehnicile de manipulare manuală. în echipamentele şi modurile de realizare a sarcinilor de lucru.  respectarea procesului de muncă (metodele de lucru.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA timpul lucrului.

şi viaţa fiecărui individ din interiorul său. 16 . puţine grupuri de lucru discută în mod direct problemele încrederii şi sunt condamnate la ore de întâlniri frustrante şi neproductive. calitatea de membru este problema generală a grupului. în realitate folosim mai puţin timp decât nu am fi examinat aceste probleme. Există etape de dezvoltare prin care trec toate grupurile în mod secvenţial şi ciclic şi probleme specifice pe care le au grupurile în fiecare din aceste etape. Tipuri de grupuri CRFPA Grupurile de muncă se formează ca o consecinţă directă a nevoii organizaţiei de a se diferenţia. indivizii sunt preocupaţi de modul în care se vor integra. temporar sau permanent şi un anumit grad de conştiinţă de sine ca grup. ca un întreg. luarea deciziilor şi coordonarea sarcinilor. Pe măsură ce creşte încrederea. Grupurile de muncă. critici şi să laude. dacă se află la locul potrivit. alţii pot avea tentative de a intra în discuţie cu o glumă. 2. este în esenţă un colectiv de indivizi care contribuie la realizarea unui scop comun sub conducerea unui lider şi care împărtăşesc un sentiment de identitate comună. Problemele care preocupă grupul sunt: • Cine va face parte din acest grup ? • Cine deţine puterea de decizie în acest grup ? (luarea deciziilor) • Ce putem face împreună ? (productivitate) • Cum ne vom structura activitatea în aşa fel încât să ne atingem obiectivele? (organizare). Nivelul acceptării calitatea de membru La acest nivel. protecţie. Definire. acceptarea este o problemă pe care şi-o pune fiecare individ din cadrul grupului. Unii vor aştepta să fie invitaţi să ia parte la discuţii. membrii grupului se simt mai liberi să ofere opinii. Când intră în grup. crearea de noi idei. Apariţia problemelor diferă de la grup la grup şi pornind de la acest lucru Gibb a identificat patru nivele sau etape ale dezvoltării grupului şi a oferit câteva sugestii despre cum s-ar putea mări productivitatea grupului la fiecare nivel. La fiecare nivel există două forţe opuse care operează în fiecare individ. Formarea încrederii şi dezvoltarea grupului Teoriile despre dezvoltarea grupului ne oferă modele cu care să examinăm etapele previzibile ale comportamentelor în grupuri. ci şi formarea de grupuri care să sprijine realizarea sarcinilor aferente acestor funcţii. dacă le vor plăcea acei membri. Funcţiile acestor grupuri se reflectă în ceea ce organizaţia are nevoie pentru a-şi îndeplini scopul. Indivizii vin în grupuri cu multe nevoi. un comentariu uşor în timp ce alţii pot deveni lideri. cu atât este mai uşor pentru membrii grupului să preia roluri şi să renunţe la atitudini care blochează cursul informaţiilor importante. Grupurile sunt folosite pe scară largă şi pentru rezolvarea problemelor. Grupurile oferă stimuli. Un grup. calitatea de membru. productivitatea. A. şi în ce direcţie ne îndreptăm. asistenţă şi alte cerinţe sociale şi psihologice. Diferenţierea sau specializarea nu înseamnă numai împărţirea organizaţiei pe funcţii. Premisa lui este simplă: pe măsură ce creşte încrederea. În mod ironic. chiar indivizii au nevoie de grupuri. ce vom face. dacă grupul va fi la fel de bun sau de slab ca precedentul. În stadiul acceptării indivizii sunt adesea nehotărâţi între a accepta riscul de a fi membru al grupului său de a avea nevoie de protecţie. precum şi în interesul unor membri individuali. În consecinţă grupurile pot acţiona în interesul organizaţiilor. Teoria lui Jack Gibb despre dezvoltarea grupului oferă un model solid pentru examinarea felului în care lucrează grupurile. • Probleme ale individului în grupul cu care trebuie să lucreze: • Mă voi integra în grup ? Pot fi eu însumi ? • Cine sunt eu aici ? (problema acceptării) • Voi fi ascultat ? • Care sunt problemele tale ? • Îmi vei asculta problemele ? (cursul informaţiilor) • Ce vreau să realizez ? • În ce direcţie ne îndreptăm ? • Vreau să merg în această direcţie ? (constituirea grupului) • Cine deţine controlul ? • Voi deţine şi eu o parte din control ? (control). Această teorie sugerează că dacă dedicăm un timp adecvat pentru a studia cine suntem. În esenţă. Cu cât gradul de încredere este mai mare. organizarea.Lucrător în comerţ Mureş Formarea şi dezvoltarea grupurilor de muncă şi rolul lor în cadrul organizaţiilor 1. se diminuează comportamentul defensiv şi neproductiv. Nevoia de acceptare (ca nevoia de a se proteja) este tratată în diferite moduri. În orice caz. una din cele mai frecvente fiind cea de a se simţi inclus. La nivelul grupului interesele planează în jurul unor teme ca: luarea deciziilor. grupurile au două vieţi: viaţa grupului în sine. Un grup are un ţel principal.

Din contră. este ca şi când decizia s-a luat ca să fie luată. Când încrederea începe să se clatine. comportamente reduse şi retrase. închis şi a adopta o poziţie defensivă deoarece nu ne simţim în siguranţă Pe măsură ce membrii grupului devin mai deschişi şi încep să vorbească despre ei şi ideile lor (comportamente care apar într-un grup eficient). se pot observa următoarele simptome: • întâlnirile durează mai mult decât este necesar. Iau decizii. Când membrii grupului nu au rezolvat problemele legate de acceptare. dar le pot şi îndeplini. următoarele acţiuni pot încuraja comunicarea deschisă şi fluxul informaţional: • criticarea şi preţuirea ideilor în mod direct şi sincer. C. membrii grupului se simt implicaţi în grup. • încurajarea tuturor membrilor să vorbească. Cele două forţe opuse care apar la nivel individual în această etapă sunt: a) a fi deschis şi a-ţi spune ideile (numai dacă avem încredere). aceasta va avea impact profund asupra capacităţii grupului de a funcţiona în mod productiv. apatia. Calitatea de membru (problema grupului) este o problemă de scădere a temerii şi de formare a încrederii: când energia defensivă a individului scade. Echipele nu numai că pot lua decizii. • deciziile nu sunt clare. Dacă această problemă nu este rezolvată. dar le lipseşte încrederea. În etapa formării obiectivului productivităţii grupurile trebuie să examineze aspectele: • sunt aceste decizii într-adevăr ale echipei • sunt membrii grupului adânc implicaţi în aceste decizii • am stabilit persoana responsabilă pentru îndeplinirea cu succes a sarcinii • am stabilit criterii clare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinii ? 17 . manifestă interes pentru ceilalţi şi sunt dornici să-şi comunice ideile. Problemele legate de acceptare pot să nu fie rezolvate dacă în grup se observă următoarele comportamente: • indivizii părăsesc echipa • întâlnirile nu încep la timp • sunt certuri şi se dă prea multă atenţie detaliilor • se evită în mod constant dezacordul • certurile nu se mai termină şi nu sunt decât vag legate de subiect • oamenii sunt apatici. informaţia începe să circule liber. Pentru a atinge productivitatea stabilită. În situaţia în care grupul a tratat cum trebuie problema acceptării. confuzia. sau când stabileşte termene sau criterii pentru îndeplinirea deciziei respective. Nivelul fluxului informaţional al luării deciziilor Odată ce problemele legate de acceptarea calitatea de membru au fost măcar parţial rezolvate pentru majoritatea membrilor. din aceasta rezultând o politeţe excesivă. acţionează. Problemele legate de productivitate apar datorită întreruperii fluxului informaţional. grupul poate trece la nivelul fluxului informaţional al luării deciziilor. B. Deciziile nu pot fi luate bine dacă nu există fluxul informaţional. apar concurenţa. există un spirit de grup şi grupul se poate deplasa de la productivitate la problema controlului. • discuţiile sunt neclare sau greu de urmărit. În situaţia în care problemele legate de fluxul informaţional / luarea deciziilor nu au fost rezolvate. Când grupul ia o decizie. Dacă problemele legate de formarea obiectivului / productivitatea nu sunt rezolvate vor apare simptome ca lipsa de implicare în aplicarea deciziilor şi urmărirea mai curând a propriilor interese decât ale grupului. ajung la timp. • grupul foloseşte metode necorespunzătoare de strângere a informaţiilor sau de luare a deciziilor.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Acceptarea pune bazele lucrului eficient în echipă. Nivelul formării obiectivului productivităţii Când un grup poate începe să ia decizii de colaborare se produce o trecere de la motivaţia individuală la o motivaţie de grup. membrii grupului matur sau eficient au energie. Această etapă este marcată de productivitate. • determinarea modului în care grupul va lua decizii şi apoi adoptarea acestui mod de lucru. iar echipele care nu au rezolvat problema acceptării pot părea că lucrează eficient. se împotrivesc exprimării şi colectării informaţiilor devin închişi şi adoptă o defensivă. creşte energia pe care acesta o poate oferi în sprijinul eficienţei grupului. b) a sta ascuns. dar nu reuşeşte să obţină responsabilitatea nimănui pentru acesta. ostilitatea. trebuie să dorească să se exprime şi să se implice într-un obiectiv semnificativ împreună cu grupul când întrebarea „Ce vom face împreună?” îşi găseşte răspuns. membrii grupului trebuie să îşi verifice părerile. Această lipsă de încredere se traduce printr-un grad scăzut de implicare în decizii luate de echipă şi prin refuzul membrilor de a spune lucruri care pot ameninţa calitatea lor de membru încă nesigură în cadrul echipei. Creşterea şi descreşterea încrederii trebuie să fie examinate pe toată durata vieţii unui grup.

membrii îşi îndeplinesc sarcinile individual sau în grupuri mici. indivizii şi feed-back-ul vor fi spontani. problemele legate de proceduri. În unele grupuri dependenţa faţă de lider (desemnat sau autoproclamat) poate fi excesivă. Este clar că atunci când ne confruntăm în mod direct cu cineva. dar se îndreaptă mereu spre acest obiectiv. Un grup poate lua o decizie rezolvând un conflict: membrii grupului cercetează problema care a cauzat conflictul. pot apărea lideri auto proclamaţi. Comportamentele dependente sau contradependente pot apărea în acelaşi grup. Totuşi. O decizie implică faptul că există alternative. Conflictul. valorile şi perspectivele diferă doar din simplul motiv că oamenii sunt diferiţi. Interdependenţa – eu mă pricep la unele lucruri. Confruntare. creativitatea va preleva. contradependenţa Ostilitate. care funcţionează bine. Luarea deciziilor în grup. Nivelul controlului organizării Grupurile care nu au rezolvat problemele de control şi organizare sunt permanent confruntate cu lupte pentru putere şi conflicte în ceea ce priveşte modul de acţiune. Ori de câte ori trebuie luată o decizie. • care ajută grupul să se apropie de obiectivul său.Lucrător în comerţ Mureş • am stabilit o structură sau nişte linii directoare pentru această acţiune ? CRFPA D. altă dată vor fi în conflict. Aceste nivele sau etape de dezvoltare pe care le tratează Jack Gibb nu trebuie privite în mod liniar. 18 . grijă Neîncredere. Deciziile se iau alegând. teamă Independenţa Productivitate „putem face acest lucru” Flux informaţional Încredere „te accept” 3. toate aceste aspecte pozitive nu apar automat şi în acelaşi timp. Un grup nu va funcţiona mereu la parametrii maximi. stabilesc condiţiile deciziei şi rezultă o decizie prin consens. nivelul controlului organizării este marcat prin independenţă: conducerea poate fi împărţită. Individual este preocupat de gradul de control pe care-l va exercita. grupul se va distra. Dacă problemele menţionate anterior nu sunt rezolvate. ideile nu vor înceta să apară. Conflictul apare adesea când suntem pe punctul de a lua o decizie. fie că sunt conştiente de acest lucru sau nu. Tabelul 1. este bine să ne amintim că luăm decizii mai bune dacă recunoaştem că percepţiile. tu te pricepi la altele şi putem beneficia de acest lucru împreună – devine o realitate. care apare ori de câte ori un grup sau un individ este influenţat de forţe opuse. o decizie eficientă este aceea: • care este înţeleasă de toată lumea. Se poate spune că dacă stăpâneşti cei 3C te afli pe calea cea bună în ceea ce priveşte deciziile eficiente în grup. unii membri ai grupului nu vor lucra la sarcinile trasate dacă liderul nu le sugerează o procedură. sau pot să nu facă nimic. apatie Politeţe. funcţii şi putere vor fi rezolvate. Cei trei C (Conflict. Dacă primele trei etape au fost rezolvate satisfăcător. Teoria asupra formării încrederii Problema Problema Grup imatur care Grup care funcţionează bine grupului individuală nu funcţionează bine Organizare Productivitate Luarea deciziilor Calitate de membru Control Formarea scopului Flux informaţional Acceptarea Dependenţa. mai ales atunci când un conflict este evident. Consens) – sunt elemente de bază pentru luarea deciziilor. Într-un grup matur. Gibb spune că dacă prima problemă (acceptarea) este rezolvată – aceasta însemnând că s-au cheltuit timpul şi energia necesare construirii unui climat de încredere solid – următoarele probleme vor putea fi mai uşor rezolvate. folosind judecăţi bazate pe informaţii. Unele grupuri pot fi foarte creative în ceea ce priveşte găsirea de modalităţi pentru a evita problema respectivă. ele trebuie privite ciclic. Conflictul este un aspect al vieţii de zi cu zi. Uneori. Grupurile iau tot timpul decizii. • la care nu se opune nimeni. diferiţi membri vor manifesta dependenţă şi sau contradependenţă. Poate apărea de asemenea contradependenţa – membrii grupului pot acţiona exact opus faţă de sugestia liderului. structura se poate schimba potrivit naturii sarcinii sau membrilor. În cazul grupurilor mature va predomina o atmosferă de încredere. dar de fiecare dată conflictul indică faptul că ceva nu este în regulă. o dată vor fi productive. relaţiile. folosesc abilitatea de a se confrunta. Toate problemele sunt prezente mereu într-o anume măsură. Confruntare. una din deciziile luate de grupuri este aceea de a evita orice decizie. Consens) Cei trei C (Conflict. Grupurile vor acţiona diferit în momente diferite. în timp ce problema care se pune la nivelul grupului planează în jurul a cum se va organiza grupul pentru a-şi atinge obiectivul stabilit. suntem în conflict. nimeni nu va deţine controlul absolut – indivizii îşi vor asuma rolul de lideri ori de câte ori este necesar pentru a îndeplini sarcina. după necesităţi. Astfel. Modul de gândire şi informaţiile variază într-un grup şi datorită acestor diferenţe vor exista întotdeauna conflicte la un nivel sau altul.

putem lua cunoştinţă de el ori la nivel interpersonal ori la nivel intrapersonal. Mulţi dintre noi au primit mesaje culturale sau parentale puternice precum că nu merită ceea ce îşi doresc. Relaţiile personale sunt caracterizate prin dependenţă. conflictele apar când există diferenţe de opinie în ceea ce priveşte modul în care trebuie făcut ceva. La nivelul normelor conflictele apar deoarece comportamentele aşteptate nu sunt folosite. Formarea preferinţelor pentru viitoarele subgrupe. nimeni nu i se opune. Pentru a dezvolta această aptitudine trebuie să dispară această presiune sau altă posibilitate ar fi să se stabilească interesele personale ale unei persoane şi să se observe apoi ce se potriveşte cu propria persoană. .Încrederea că meriţi ceea ce doreşti. individul trebuie să devină conştient de propriile interese şi de eventualele conflicte dintre ele. Acest fond iraţional poate fi schimbat. grupurile mature adesea „sunt de acord să nu fie de acord”. Când există consens într-un grup acesta înseamnă pur şi simplu că nimeni nu se opune deciziei propuse. Dezvoltarea normelor de grup.. Considerente simple pentru folosirea intereselor personale într-o confruntare productivă: . obiective. nu se pot lua uşor şi repede.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Conflictele la nivel informaţional sunt cel mai uşor de rezolvat. Acestea sunt explozive când cineva calcă în picioare valorile altcuiva. Baza unei confruntări eficiente este interesul personal (o conştientizare a sentimentelor. Un mod folositor de a privi dezvoltarea grupurilor a fost realizat de către B. Acumularea de informaţii şi resurse. valorilor şi dorinţelor personale în orice situaţie dată). dar devine dificil de pus în practică. ele sunt coduri de conduită care specifică ceea ce indivizii ar trebui sau nu să facă sau standarde faţă de care să putem evalua cât de potrivit este comportamentul. Confruntarea oferă membrilor posibilitatea de a aduce informaţii. sau că sunt egoişti dacă se concentrează asupra lor. 4 Norme de grup. Consensul nu implică unanimitate. Votul polarizează grupul în jurul deciziei. Cea mai eficientă metodă este acea de a recepta activ sentimentele. . Când apare un conflict. procesul este acelaşi. valorile. „Eu sunt şeful şi spun .Înţelegerea rolului pe care îl joacă interesele celorlalţi. ne lăsăm stăpâniţi de ele. ci cum se rezolvă acesta. chiar şi atunci când nu joacă nici un rol. am aflat că este o dovadă de egoism sau că nu este potrivit să le afirmăm direct. El a considerat grupurile ca trecând prin 4 etape de dezvoltare după cum urmează: . Conflictele de valori produc cele mai puternice sentimente. Conflictul mobilizează grupul să discute despre meritele relative ale informaţiei şi variaţiile în ceea ce priveşte investiţia. Aflarea sarcinilor. dorinţele celorlalţi. Descoperim existenţa acestor mesaje care sunt credinţe iraţionale. dar este adesea neclar dacă toată lumea a înţeles decizia sau meritele sale. Ascultându-i pe ceilalţi se poate identifica despre ce este vorba în înţelegerea sau neînţelegerea respectivă.. La nivelul scopurilor. Deciziile bazate pe consens necesită timp.Dezvoltarea abilităţii de a identifica dorinţele proprii (pornind de la sentimente proprii) şi care sunt valorile personale în orice situaţie dată. dacă ştim exact ceea ce vrem. Decizia este luată. 19 . Când nu pot fi rezolvate în acest mod. Astfel. poate veni cineva care se poate exprima mai clar sau are mai multă îndrăzneală decât noi.Etapa 1: Formarea. în acest caz.Votul. regulilor şi metodelor. în loc să ne stăpânim emoţiile. chiar şi numai pentru motivul că membrii nu şi-au adus nici o contribuţie. din moment ce informaţiile care lipsesc pot fi completate şi informaţia greşită poate fi corectată.” Această decizie poate ajuta grupul să îşi îndeplinească obiectivul. Nu este atât de important cum se ajunge la conflict. Confruntarea. ne cunoaştem valorile. şi care ajută grupul să îşi îndeplinească obiectivul – putem demonstra contribuţia consensului la producerea unei asemenea decizii. Confruntările sunt evitate din mai multe motive: mulţi dintre noi sfârşesc prin a se afla în situaţia de a nu şti exact ce vor. ce doresc. din moment ce nu este nici posibil nici de dorit să schimbi valorile altcuiva. Alte strategii de luare a deciziilor . conflictele apar referitor la ceea ce trebuie făcut. Interesul personal determină modul în care ne comportăm. La nivelul strategiilor. Sau. Uneori conflictele de valori pot fi rezolvate clarificând şi stabilind o ordine a priorităţilor acestor valori. strategii sau valori personale.Decizia impusă grupului prin autoritate. Coeziunea grupului Normele sunt aşteptările colective pe care membrii unităţilor sociale le au cu privire la comportamentul lor unii faţă de alţii. Majoritatea câştigă până în momentul când este nevoie şi de minoritate pentru îndeplinirea deciziei. Fiecare membru trebuie să renunţe la confortul subiectelor nepericuloase şi să rişte posibilitatea unui conflict. când nu ne exprimăm clar în legătură cu interesul personal gândim şi ne exprimăm automat folosind clişee verbale sau comportamentale. ce simt sau care sunt priorităţile în ceea ce priveşte valorile personale. Apoi ne simţim daţi la o parte şi devenim defensivi (sau ofensivi) şi nimeni nu câştigă nimic. de ce avem nevoie. Grupurile funcţionează eficient când trec prin conflict în aşa fel încât vor produce decizii de grup de calitate. Adesea. A nu se opune unei decizii înseamnă adesea că unii indivizi sunt de acord să lase pe seama grupului decizia şi să o pună în aplicare deşi ei ca indivizi ar prefera o altă soluţie şi pot face acest lucru liber dacă simt că părerea lor a fost ascultată şi luată în consideraţie. atunci când încercăm să fim altceva decât suntem. Tuckman în 1965. identificarea normei respective ajută la rezolvarea conflictului. Consensul. În mod ideal consensul apare când grupul este din nou împreună. dar dacă ne întoarcem la definiţia deciziei de grup eficiente – decizie pe care o înţelege toată lumea. . nu contează. răbdare şi implicare. Nu putem face nimic cu conflictul dintre noi şi alţii până nu ne confruntăm. sau că sentimentele şi părerile lor nu contează. O decizie luată numai pe baza autorităţii cuiva întâmpină adesea rezistenţa. Când încercăm să clarificăm. Pentru a rezolva un conflict.

Conflictele sunt rezolvate. Grupurile foarte coezive se identifică puternic şi imediat cu propriile produse sau funcţii faţă de scopurile mult mai largi ale organizaţiei din care fac parte. Normele de grup se dezvoltă în etapa 3 după cum arată analiza de mai sus. Membrii unui grup coeziv sunt în general mai satisfăcuţi de grup decât membrii unui grup mai puţin coeziv. În general. Încetarea comportamentelor legate de sarcini şi renunţarea la implicarea în relaţii. Coeziunea grupului se referă la abilitatea membrilor grupului de a sta uniţi. Membrii grupului trebuie să treacă de la mentalitatea care cere „teste şi dovezi” la mentalitatea de a rezolva problema. Revizuind studiile asupra ipotezei sale în 1977. Rezolvarea problemelor la nivelul sarcinilor. participă mai mult la întâlniri. sunt fericiţi când grupul are succes şi trişti când grupul are un eşec. Un grup foarte coeziv va demonstra o puternică loialitate faţă de membrii săi individuali şi o puternică aderenţă la propriile norme stabilite. de stilul de management al superiorilor.Etapa 4: Performanţa. coeziunea determină o forţă conservativă în favoarea acelui „status quo”. Ele sunt de asemenea influenţate de angajaţii individuali ale căror standarde pot sau nu să fie în conformitate cu acelea ale organizaţiei oficiale. Această grijă pentru grup poate fi însă disfuncţională pentru organizaţiile mari. Grup unit. Aceste tendinţe prezintă clar potenţialele avantaje ale coeziunii. Cele mai bine intenţionate încercări ale managementului de a implementa motivarea muncitorilor şi satisfacţia prin redefinirea sarcinilor nu are succes deoarece redefinirea sarcinilor. . . Chiar şi acţiunile neconspirative ale grupurilor din afară pot fi interpretate într-un mod negativ. chiar dacă o ostilitate activă nu este îngrădită. Deci. Ambele înclinaţii se combină pentru a mări probabilitatea că grupurile din afară sunt percepute ca fiind inferioare sau ca ameninţări. Dar numeroase investigaţii pe seama acestei întrebări au dat diferite rezultate – s-a găsit o relaţie pozitivă între coeziune şi productivitate sau s-a găsit relaţia ca fiind negativă sau alţii au găsit că nu există nici o relaţie între aceste două elemente. Membrii pot începe să se teamă de destrămarea inevitabilă a grupului în viitor. Indivizii care nu pot accepta aceste norme nu mai sunt sub protecţia grupului. Câteva dintre normele tipice sunt: .norme de loialitate. Interdependenţa la nivelul relaţiilor personale. atunci se pot opune schimbării de orice fel. Deci şi acele decizii manageriale ce par neimportante pot deveni profunde şi pot fi privite ca ameninţări şi neechitate. Grupurile. moralul şi nivelul loialităţii sunt ridicate. pe drumul către atingerea eficienţei de grup va apărea fără îndoială nesiguranţa dacă nu chiar conflictul dar aceste procese trebuie văzute drept costuri necesare pentru atingerea atât a armoniei cât şi a comportamentului propus.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . Membrilor unui grup necoeziv le pasă mai puţin şi sunt mai puţin implicaţi în activităţile grupului.norme privind alocarea recompenselor. Răspunsul grupului coeziv poate determina o succesiune de mişcări sau contramişcări care determină o luptă psihologică. Se pune accent pe realizări. Grupul dezvoltă o percepţie pozitivă în ceea ce priveşte proprii membrii şi o percepţie negativă sau dezaprobare faţă de alţii. Acesta poate veni în contradicţie cu normele organizaţionale în ceea ce priveşte siguranţa angajaţilor la locul de muncă. pe măsură ce grupul începe să înţeleagă ce se cere de la el. grupurile coezive este de aşteptat să reziste schimbărilor ce afectează structura. Se referă de asemenea şi la capacitatea grupului de a atrage noi membri. Truckman s-a hotărât să adauge o a cincia etapă în dezvoltarea grupului si anume: . se dezvoltă cooperarea. Ei sunt mai energici în ceea ce priveşte activitatea grupului. Scopul global este productivitatea prin rezolvarea problemelor şi prin muncă. activităţile sau membrii grupului. o normă de grup pentru cei tineri într-un magazin tehnic poate să fie să urmeze moda părului lung. Coeziunea unui grup are impact asupra atitudinilor. Trebuie să existe capacitatea de a asculta. De exemplu. Odată ce astfel de norme au fost stabilite. . În final. Normele sunt influenţate de factori politici. identitate completă. Soluţiile sunt găsite şi implementate.norme privind ţinuta.Etapa 2: Furtuna. . Esenţa acestor analize a dezvoltării grupului este că eficienţa este un rezultat care se naşte în timp. Viziunile sunt schimbate. membrii unui grup coeziv realizează o activitate mai responsabilă. există o presiune puternică asupra oamenilor ca să se conformeze acestora. Situaţia ideală din punct de vedere al organizaţiei este atinsă atunci când normele neoficiale ale grupului sunt în armonie cu normele oficiale ale organizaţiei. Se dezvoltă noi standarde (norme). Se ajunge la lucrul în echipă. cu cât sunt mai coezive. Coeziune este de aceea o importantă sursă de satisfacţie pentru angajaţi. cu atât este mai mare posibilitatea ca membrii lor să diferenţieze „insiderii” de „outsideri”. Membrii grupului opun rezistenţă sarcinilor la nivel emoţional. de reguli şi proceduri.Etapa 5: Încheierea. ceea ce poate duce mai târziu la conflict sau la ostilitate. Normele în acest context sunt standardele comune de comportament social şi de muncă aşteptat de la indivizii care formează grupul.Etapa 3: Normarea. un grup care este coeziv este mai capabil să realizeze efectiv şi eficient performanţele faţă de un grup necoeziv. sparge de cele mai multe ori grupul. Rolurile sunt flexibile. 20 . nu lipsesc de la întâlnirile grupului. În acelaşi mod. percepţiilor şi comportamentelor1. Competiţie şi conflict în cadrul relaţiilor personale şi de organizare la nivelul funcţiilor legate de sarcini. care sunt efectele coeziunii asupra realizării cu performanţă a sarcinilor unui grup ? Logic.

De exemplu. 1954). Următorii factori sunt folositori unui lider ce se ocupă de formarea unui nou grup: . toate celelalte elemente fiind egale. Concluzionând. Caracteristicile grupurilor ineficiente sunt asemănătoare cu cele din etapa a doua – etapa furtunii. Mărimea mică asigură uşurinţa interacţiunii între membrii întregului grup şi-i ajută pe membri să se simtă ca o parte a întregului. . Un rezumat al celor mai importante caracteristici pe care le-a observat sunt prezentate în Tabelul 3.Standarde înalte de intrare. conştienţi de moştenirea lor (maghiară. Acest lucru determină de asemenea o atitudine pozitivă în rândurile membrilor. Grupurile mai mici pot deveni mult mai rapid grupuri coezive. germană. evreiască etc. S-a notat mai devreme că o atitudine similară contribuie la realizarea unor legături între indivizi. este o mândrie. Studiind problema în termeni ideali eficienţa este atinsă atunci când nevoile şi aşteptările organizaţiei sunt aceleaşi cu cele ale indivizilor. grupurile foarte coezive pot fi asociate cu o productivitate slabă dacă scopurile grupului sunt contrare cu scopurile organizaţiei şi sau managementului. etnia a servit frecvent ca o bază pentru coeziune unui grup de muncă. Muncitorii. Valorile. grupurile coezive sunt în general mai bune decât cele necoezive în realizarea scopurilor. vârstă sau educaţie nu pare fi atât de critică pentru coeziunea grupului. O diferenţă între McGregor şi Tuckman pare a fi aceea că primul priveşte unele grupuri ca fiind fixe în comportamentul 21 . Întrebarea care se pune având în vedere performanţa realizării sarcinilor este: „Care sunt scopurile grupului ?”. poate fi deci foarte pozitiv sau foarte negativ. Mai mult. A fi unul dintre cei câţiva care au fost selectaţi pentru a intra la Harvard sau a ajunge în marină. reprezintă un factor critic. perceperea muncii. Cea mai bună situaţie a managementului este să aibă un grup coeziv de muncă cu scopuri care să coincidă cu cele ale managementului. . Performanţa este determinată de realizarea la standardele înalte sau joase a sarcinilor. Grupurile mai mari asigură şanse mai mari pentru dezvoltarea treburilor interne şi un număr mai mic de membrii determină o disproporţionalitate procentuală în activităţile grupului. familia. ideologiile. Grupurile coezive cu scopuri înalte în productivitate vor avea realizări mai înalte decât grupurile necoezive având scopuri înalte. viziunea despre lume promovează înţelegerea pe criteriul comportamentului în grup şi a scopurilor grupului.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Concluzia acestor rezultate diferite a venit o dată cu realizarea faptului că relaţia depinde în mare măsură de scopurile grupului.) se coalizează în jurul valorilor comune împărtăşite privind religia. Omogenitatea caracteristicilor ca: sex. Evident imaginea organizaţiei despre eficienţă relevă mai mult preocuparea faţă de rezultat şi alte beneficii decât de satisfacerea nevoilor individului. Rezolvarea problemelor în cadrul echipei Eficienţa grupului trebuie considerată din cel puţin două direcţii – eficienţa în îndeplinirea sarcinilor şi eficienţa în satisfacerea membrilor grupului. Ce poate face un manager pentru a construi grupuri coezive.similaritatea grupului. Eficienţa de grup. ceea ce va creşte valoarea care se pune pe „a fi membru în acel grup”. Alte dimensiuni ale similarităţii sunt de asemenea importante. ale căror scopuri să coincidă cu scopurile managementului? Există numeroşi factori care influenţează nivelul de coeziune al unui grup. îndeplinirea rolului şi / sau satisfacţia personală de a fi membru al unei echipe. Viziunea lui McGregor asupra eficienţei grupurilor corespunde etapelor 3 şi 4 – normare şi performanţă – din modelul Tuckman. a fi angajaţi în cadrul companiei IBM sau a trece de dificilele iniţieri ale unei fraternităţi prestigioase. Pe scurt. Managerul trebuie să considere coeziunea unui grup înainte să ia decizii importante.Mărimea grupului. managerul ar trebui să înţeleagă factorii care cauzează coeziunea.Consecinţele şi cauzele coeziunii grupurilor: Consecinţele coeziunii unui grup Satisfacţie Activitate responsabilă Comunicare Sentimentul unirii Rezistenţa la schimbări Suboptimizare Performanţă Cauzele coeziunii unui grup Similaritatea grupului Mărimea grupului Standardele de intrare Izolarea Temeri externe Participare Dependenţă Cauzele coeziunii. depinzând în mare parte de ceea ce crede grupul: managementul este de partea lor sau îi sperie (Seashore. Prin comparaţie imaginea individului asupra eficienţei relevă preocuparea faţă de succesul personal. Tabelul 2. Menţinerea valorilor comune faţă de obiecte sau probleme specifice. 5. În lucrarea sa clasică „The Human Side of Entreprise” (1960) Douglas McGregor oferă o descriere a diferenţelor între grupurile eficiente şi cele ineficiente. tradiţii. Consecinţele cele mai importante ale coeziunii sunt arătate în tabel. Impactul total al înaltei coeziuni în comportamentul grupului.

„Avem destule informaţii la dispoziţie?”. „Ritmul în care lucrăm este potrivit pentru toată lumea?”. Productivitatea unei echipe este determinată într-o mare măsură de eficienţa în rezolvarea problemelor. „În ce măsură putem tolera valori. diferenţe insuportabile şi soluţii imposibile pentru rezolvarea sarcinii trasate. existenţa problemelor nu înseamnă neapărat că echipa nu este eficientă. De asemenea. sau că individul simte satisfacţia lucrului dus la bun sfârşit.Respect – respectul pentru ceilalţi şi părerile lor. „Termenul este rezonabil?”. capacitatea de a spune adevărul şi de a-şi manifesta interesul şi grija pentru celălalt. în care membrii contribuie cu diferite puncte de vedere. Pe de altă parte. . neoficială Discuţii importante. rar se face vreun efort pentru a se asigura că se obţin cele mai bune rezultate posibile. . cât şi problemele interpersonale.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA lor neproductiv. Tabelul 3. Diferenţele interpersonale sunt inerente în orice echipă. cu grad ridicat de participare Sarcinile şi obiectivele grupului sunt clar înţelese şi există un angajament pentru atingerea lor Membrii ascultă unii de alţii Conflictele nu sunt evitate. când echipele nu lucrează eficient pot apărea conflicte. echipele trebuie să recunoască şi să trateze atât problemele legate de sarcini. Rolurile în cadrul grupului 22 .Empatie – capacitatea de a-i asculta pe alţii şi de a-şi da seama de poziţia lor. Problemele întâlnite de o echipă pot fi de două feluri: dificultăţi în ceea ce priveşte sarcinile şi dificultăţile interpersonale. . Pentru a fi eficiente. pe când lipsa acestei abilităţi afectează productivitatea. ci acelea care pot recunoaşte şi trata problemele pe măsură ce apar. Motivele sunt atât specializarea cunoştinţelor şi aptitudinilor cât şi încrederea din ce în ce mai răspândită în valoarea şi nevoia de forme mai participative de conducere. de fapt echipele sunt valoroase tocmai pentru că indivizii care le formează sunt diferiţi. Dificultăţile interpersonale sunt cele care apar din interacţiunea diferitelor tipuri de personalitate care încearcă să colaborează şi implică adesea următoarele întrebări: „Putem să ne facem înţeleşi şi să înţelegem ideile celorlalţi?”. totuşi. Este de aşteptat ca eforturile combinate ale acestor persoane să dea un anumit rezultat. „Suntem deschişi la ideile noi?”. Deci abilitatea de a rezolva bine problemele favorizează productivitatea. Dificultăţile legate de sarcini sunt acelea legate de natura sarcinii stabilite şi adesea implică următoarele întrebări: „Ne este tuturor clară natura exactă a sarcinii?”. Echipele eficiente sau productive nu sunt acelea care nu au niciodată probleme. Orice tip de probleme poate bloca productivitatea grupului dacă sunt ignorate sau tratate ineficient. întreruperi. Experienţa a arătat că o echipă care funcţionează bine. Echipa poate fi definită ca un grup de persoane unite prin dorinţa de a realiza un obiectiv comun. Aceasta poate să apară la prima vedere o contradicţie. în timp ce ultimul presupune că grupurile tind să se mişte din etapele lor ineficiente la un comportament mai eficient. dar ele sunt declarate şi sunt rezolvate constructiv Majoritatea deciziilor sunt luate prin consens general cu un vot minimum sau formal Ideile sunt exprimate liber şi deschis Conducerea nu aparţine întotdeauna liderului şi tinde să fie corespunzător imparţială Grupul îşi examinează propriul progres şi comportament Grupuri ineficiente  Atmosferă tensionată şi de plictiseală  Discuţii dominante de una sau două persoane şi adesea neimportante  Nu există nici un obiectiv comun  Membrii tind să nu asculte unii de alţii  Conflictele sunt fie evitate fie li se permite să se dezvolte într-un război declarat  Majoritatea simplă este considerată drept baza pentru deciziile grupului pe care minoritatea trebuie să le accepte  Sentimentele personale sunt ţinute ascunse iar critica este jenantă  Conducerea este asigurată de lider  Grupul evită orice discuţie despre proprii comportament          În ultimii ani lucrul în echipă tinde să capete o semnificaţie din ce în ce mai importantă în cadrul vieţii organizaţionale. . „Avem la dispoziţie toate resursele necesare?”.A fi concret – capacitatea de a lucra pe coordonatele „aici şi acum”. Grupuri eficiente şi ineficiente Grupuri Eficiente Atmosfera relaxată.face) ale echipei permit indivizilor să îmbogăţească ideile celorlalţi. nu prezenţa sau absenţa problemelor afectează productivitatea echipei.Sinceritate – a se implica emoţional nu numai a trece prin acţiuni. ia decizii mai creative şi mai productive decât o singură persoană sau mai multe persoane care lucrează separat şi apoi îşi adună rezultatele.to . Echipele care pot rezolva bine problemele au câteva calităţi: . Întâlnirile deschise (face .Capacitatea de confruntare – sinceritate şi onestitate. Din păcate. . „Putem lucra bine în stiluri diferite şi cu personalităţi diferite?”.Caracter imediat – caracter imediat – capacitatea de a înţelege ce putem face acum. credite şi puncte de vedere diferite?”. „Facem toţi aceleaşi presupuneri?”. 6. Productivitatea unei echipe se bazează pe capacitatea acesteia de a trata eficient problemele inevitabile care apar.

7. dar nu sunt în totalitate sinonime. Emiţătorii de roluri pot avea aşteptări neclare despre persoanele vizate. Leadership-ul poate include folosirea prerogativelor formale ale managementului. Folosirea eficientă a acestor resurse este evident o importantă dimensiune a managementului. întrun anumit sens. Aşa cum se poate vedea. acesta presupune exercitarea unei influenţe asupra grupului. În organizaţii găsim două categorii de roluri. Funcţiile liderului pot fi sugerate astfel:  a fi un model de comportament pentru grup. Specialiştii sunt în general de acord ca indiferent de „talentul” grupului. Figura 1. Diferenţa subtilă pare să rezide din influenţa asupra comportamentului grupului. dar poate de asemenea presupune forme de influenţă care sunt independente de rolul managementului.  Persoana vizată. dar nu implică în mod necesar leadership. iar managementul presupune calităţi de leadership. Figura 1 arată un model al procesului care este implicat în asumarea unui rol organizaţional. Liderii Fără îndoială grupurile sunt o forţă în organizaţie. putem vedea cum se dezvoltă roluri emergente.  a reprezenta grupul în afară.  Emiţătorul rolului. Ambiguitatea poate fi caracterizată de confuzie asupra modului în care este evaluată activitatea. Conceptul de „leadership” include multe din ceea ce noi asociem cu practica managementului. În plus faţă de rolurile alocate. Aceste roluri sunt precizate formal de către o organizaţie ca metode de diviziune a muncii şi a responsabilităţii pentru a uşura realizarea sarcinilor. Un model al asumării rolului. Acest model relevă o serie de elemente ce pot conduce la ambiguitate:  Factori organizaţionali.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Rolurile sunt poziţii din cadrul grupurilor cărora le este ataşat un set de comportamente aşteptate. raportul şi comunicarea cu subordonaţii. materiale timp. fie o postură distantă şi impersonală din partea liderului (în cazul unei consideraţii scăzute). Acestea sunt roluri care se dezvoltă natural pentru a satisface nevoile socio-emoţionale ale membrilor grupului sau pentru a ajuta la realizarea sarcinilor de muncă formale. Sursa: Gary Johns. Persoanele ţintă „recepţionează” rolul şi apoi încearcă să se angajeze într-un comportament care să satisfacă rolul. Dezvoltarea rolurilor indică faptul că membrilor grupului li se poate cere să acţioneze şi diferit unul faţă de altul. Ed. pe scurt „a duce munca până la capăt”. performanţa lui va fi determinată de lideri.  a acorda recompense membrilor grupului. Chiar aşteptările referitoare la rol care sunt emise şi dezvoltate foarte clar pot să nu fie înţelese complet de către persoana vizată. există două dimensiuni de comportament relativ independente. În general rolurile alocate indică „cine ce face” şi „cine poate spune altora ce să facă”. rolurile reprezintă pachete de norme care se aplică unor membrii anume ai grupului. Referitor la comportamentul liderilor. Ambiguitatea rolului apare atunci când scopurile muncii cuiva sau metodele de execuţie sunt neclare. Managerul se ocupă de resurse: bani.  a dezamorsa conflictele interne. motive şi ambiţii ale indivizilor1. De aceea. prin prisma cărora liderii diferă: Consideraţia – presupune ca liderul să stabilească încrederea mutuală. Economică. Anumite roluri par a fi inerent ambigue datorită funcţiei lor în organizaţii. anumiţi factori organizaţionali îi fac pe cei care emit rolurile (cum ar fi managerii) să dezvolte anumite aşteptări şi să „emită” rolurile unor oameni-ţintă (subordonaţii).  a formula ideologia grupului. Liderii trebuie să conducă diferite personalităţi. concepute în rolul liderului. Bucureşti. În primul rând putem desemna roluri desemnate sau alocate. Există în ceea ce priveşte consideraţia fie o mare apropiere între lider şi subordonat (consideraţie înaltă).  a coordona activităţile grupului. dar în organizaţii multe din responsabilităţile liderilor sunt formale. stabilirea scopurilor. Definirea Structurii – presupune definirea relaţiilor. Liderii pot fi informali. Ambiguitatea tinde să scadă pe măsură ce creşte timpul petrecut în acest rol. asupra modului de realizare a unei bune performanţe sau asupra limitelor în ceea ce priveşte autoritatea şi responsabilitatea cuiva.1998. 23 . „Comportament Organizaţional”. Conceptele de „lider” şi „manager” se pot suprapune.

Calităţile personale sau caracteristicile conducerii nu pot fi obţinute prin pregătire.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Tipul liderilor este o combinaţie a acestor dimensiuni de comportament. c) liderul de situaţie. Acesta este tipul birocratic de conducere în care puterea de legitimare se naşte din natura şi scopul poziţiei în interiorul ierarhiei. În al doilea rând. Chiar dacă „cel mai bun”. în plus.). Cu excepţia afacerilor mici de familie există puţine oportunităţi pentru conducerea tradiţională la locul de muncă. reginele. e) liderul funcţional. Ceea ce se caută este cineva care este capabil să-şi asume rolul de conducător într-o diversitate de situaţii pe parcursul unei perioade de timp. ceea ce reprezintă o altă problemă. un lider poate avea dezvoltate ambele dimensiuni de comportament. Barrie. ca în figura următoare: LIDER Pregătire cunoştinţe personalitate SUBORDONAŢI pregătire motivaţie Figura 2. şi anume: structura pe funcţiuni. iar arta conducerii este de a găsi cel mai bun echilibru în lumina întregii situaţii. care îşi asigură poziţia conducătoare mai degrabă prin ceea ce el sau ea fac decât prin ceea ce ei sunt. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ Organizarea structurală a compartimentului de vânzări Există patru tipuri de structură organizatorică comercială. Elementele de bază ale definiţiei conducerii de mai sus sunt patru la număr. sarcinile scopurile. Consideraţia liderilor pare a fi o consistentă sursă de satisfacţie a subordonaţilor. rolul liderului este acela de a direcţiona grupul către scopurile acestuia. ci doar modificate prin intermediul ei. le poate avea mai puţin dezvoltate pe ambele sau poate avea una din cele două dimensiuni mai dezvoltată decât cealaltă. a cărui influenţă se naşte în special din personalitate (de exemplu Alexandru Macedon. b) liderul tradiţional. structura pe produs sau divizionară. subordonaţii şi mediul situaţia – formează o situaţie completă de conducere. putem susţine că o combinaţie optimă este aceea în care ambele dimensiuni sunt bine dezvoltate. liderii funcţionali îşi adaptează comportamentul pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de competitivitate ale situaţiei. de exemplu majoritatea managerilor şi supraveghetorilor. lipsa de pregătire sau alţi factori. Acest gen de conducere este prea temporară prin natura sa pentru a valora prea mult în afaceri. cel care o deţine poate să nu fie capabil să o folosească din cauza unei personalităţi mai slabe. Churchill şi alţii). În al treilea rând stilul de conducere şi reacţiile grupului vor fi determinate considerabil de situaţia respectivă (sarcina. a cărui influenţă se naşte direct din poziţia sa. d) liderul desemnat. Hitler. presiuni externe etc. Conducerea. Ca o definiţie de lucru conducerea poate fi descrisă drept un proces dinamic. Deci în primul rând conducerea este un proces dinamic şi nu unul static. cât şi a celor vechi. Avantajul acestei organizări ţine de claritatea sa şi de caracterul său centralizat. nu este bine să se încredinţeze aceluiaşi responsabil atât gestiunea produselor noi. Definirea structurii facilitează realizarea sarcinilor şi consideraţia promovează menţinerea grupului şi implicarea personală. Elementele de bază ale definiţiei conducerii SARCINI/ SCOPURI MEDIU/ SITUAŢIE Luate împreună aceste variabile – liderul. Ea are ca inconvenient complicarea coordonării compartimentelor pe măsură ce se dezvoltă întreprinderea. III.M. Sunt motive pentru care a fost mult timp utilizată. structura pe regiuni şi structura mixtă. în concluzie. Napoleon. Mai există riscul pentru responsabil de a fi acaparat de problemele cotidiene pe termen scurt şi de a ignora problemele de dezvoltare a produselor pe termen lung. Dificultatea acestui tip este că puţini oameni au calităţile excepţionale necesare transformării celor din jur în adepţi gata să-l urmeze. Tipuri de lideri: a) liderul carismatic. şefii de trib. Problema este că deşi puterile poziţiei pot fi definite. Structura pe funcţiuni presupune divizarea funcţiunii comerciale într-un anumit număr de funcţiuni specializate. modul în care un individ îi influenţează pe ceilalţi pentru a contribui voluntar la atingerea sarcinilor grupului într-o situaţie dată. este ceva mai mult decât personalitate. deoarece nu se ridică în ambele cazuri aceleaşi probleme. accident sau desemnare. Este legată foarte strâns de comportament. 24 . de exemplu regii. a cărui poziţie este asigurată prin naştere. Intuitiv. a cărui influenţă poate efectiva numai fiind la locul potrivit la momentul potrivit de exemplu majordomul din „The Admirable Crichton” de J. Cu alte cuvinte. Este o altă categorie la care puţini oameni pot aspira.

Această variantă este preferabilă atunci când relaţiile comerciale cu clienţii sunt suficient de intense. responsabilităţile sunt definite clar la nivelul produsului. cum ar fi: gestiunea depozitelor.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA fig. adaptându-1 la necesităţile locale. în care temele. Inconvenientele structurii rezidă în dublarea compartimentelor care îndeplinesc aceleaşi funcţiuni. în mod deosebit. administrarea vânzărilor şi. în funcţie de ţări). 25 . se ajunge astfel Ia tipul de organizare adoptat de întreprinderile mari.). serviciul de publicitate elaborează un plan de publicitate. Compartimentele regionale corespunzătoare au drept rol punerea în aplicare a planului.1 Structura pe produs Structura pe produs sau divizionară foloseşte produsul drept criteriu de repartizare a sarcinilor. ceea ce permite o bună apreciere asupra performanţelor responsabilului. dar numai pentru o categorie de produse. Această structură poate fi extinsă pentru a îngloba funcţiunea de producţie în cadrul unei divizii. vânzare. Avantajele acestei structuri se referă la dispariţia dificultăţilor de coordonare. Structura mixtă a apărut datorită complexităţii problemelor comerciale. Acest tip de structură permite adesea combinarea avantajelor structurilor precedente prin centralizarea unui anumit număr de compartimente şi prin reducerea costurilor. Acest inconvenient poate fi redus prin centralizarea sarcinilor care nu prezintă un caracter specific. Este vorba de o adevărată descentralizare a funcţiilor directorului comercial. De exemplu. Compartimentele de concepţie. facturarea a cărei centralizare este impusă de utilizarea calculatoarelor. după caz. publicitate pot fi centralizate sau nu. personale sau specifice (de exemplu. obişnuinţe de consum diferite. mediile şi suporţii sunt impuşi. ca urmare a unei politici de produse şi de acţiuni comerciale elaborate de către directorul general. Fiecare responsabil deţine prerogative specifice unui director comercial (publicitate. Structura pe regiuni presupune repartizarea sarcinilor operaţionale pe sectoare geografice (regiuni sau ţări). studii comerciale etc. studii comerciale. Ea ţine seama de mai multe criterii de repartizare a sarcinilor. Această structură nu trebuie însă confundată cu cea a şefilor de produse.

ERGONOMIA LOCULUI DE MUNCA IN BIROU ⇒ Necesitatea organizarii ergonomice a muncii in birou Dezvoltarea economiei de piata si extinderea proprietatii private au facut ca munca de birou sa cunoasca o amploare deosebita. produse de tipul 2 . In aceste conditii apar cerinte noi fata de componentele procesului de munca. fata de mijloacele de munca si fata de intregul sistem “om-masina-mediu”.aparate electrocasnfce mari. fata de om. Aceste aspecte ale organizarii stiintifice a muncii isi gasesc rezolvare prin aplicarea in serviciile si birourile firmelor a cercetarilor de ergonomie care sa asigure adaptarea muncii la om. cresterea productivitatii si scaderea solicitarilor de efort in munca. brutării. Introducerea cercetarilor de ergonomie in birouri poate fi sustinuta prin prisma unor caracteristici proprii muncii din 26 .). cofetării etc.echipament pentru înzestrarea bucătăriei).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Directorii regionali sunt însărcinaţi cu vânzarea către marele public a produselor. de tip l şi de tip 2 (produse de tipul l . în timp ce directorul pentru bunurile de producţie se adresează unui număr mic de clienţi pentru a le vinde aparate electrice de dimensiuni mari (restaurante.

Pentru personalul secretariatelor apar alte cauze care pot determina cresterea efortului fizic si anume: fluxul clientilor. deoarece numai prin intermediul acestora se poate realiza adaptarea muncii la posibilitatile umane firesti. manifestat prin lipsa de amabilitate si prin nervozitate. incadrarea. Practica a demonstrat ca in serviciile de relatii cu publicul exista o serie de cauze care conduc de regula la suprasolicitare. O alta caracteristica a activitatii desfasurate in birouri si. stabilirea unor forme specifice de stimulare in munca si aplicarea acestora. Printr-o organizare corespunzatoare a muncii pe baza principiilor ergonomice. relatiile cu clientii.  amplificarea factorilor de stres si de oboseala. financiar contabile. fara amenintarea sanatatii lucratorilor. Din punct de vedere fizic se poate considera ca activitati precum cele de procesare a corespondentei. In cadrul serviciilor de relatii cu publicul sau in secretariate exista elemente care au o contributie insemnata la cresterea efortului psihic. necesitatea studiilor ergonomice este evidenta. Acestea sunt diverse si pot fi provocate fie de lucratori. dar cu deosebire la cei implicati in procesul de intocmire si de prelucrare a documentelor. structurile respective pot actiona printr-o mai mare flexibilitate in stabilirea programelor de lucru si prin dimensionarea optima a formatiilor de lucratori. gradul de aglomeratie.  varietatea si complexitatea operatiilor (in special de ordin intelectual) pe care trebuie sa le execute lucratorii. reducerii      27 . In acest sens se remarca indeosebi dialogul ce trebuie mentinut cu fiecare persoana pentru stabilirea informatiilor dorite. raspunderea materiala si morala. de intocmire si de prelucrare a documentelor si la cei din serviciile de relatii cu publicul. In legatura cu acest aspect trebuie mentionat ca organizarea ergonomica a muncii trebuie sa asigure concordanta dintre numarul angajatilor existenti si afluenta solicitantilor. atentie distributiva. diminuarea efortului fizic si intelectual prin achizitionarea unor echipamente informatice moderne. spirit de observatie. capacitate de decizie si initiativa. In multe cazuri efortul lucratorilor de a avea un comportament civilizat poate duce la suprasolicitare. a potentialului uman. cum ar fi: CRFPA  caracterul muncii. pregatire si performante. cautarea si regasirea informatiilor sunt grele. temperatura. introducere a datelor. Aceasta este pozitia sezand. in scopul crearii unui echilibru optim intre om si mediul sau de lucru. Munca in birou se prezinta in general ca o munca psihica ce solicita din partea personalului un efort intelectual deosebit. gradul scazut de dotare tehnica si existenta unor multiple solicitari de efort fizic si psihic in munca. uneori nerationala. prin folosirea unor grafice de munca.Directiile de organizare ergonomica si de perfectionare a activitatii din birou ar trebui sa aiba in vedere urmatoarele aspecte: recrutarea. arta de a vorbi cu oamenii. Aceste masuri determina servirea civilizata a clientilor si cresterea randamentului in munca in conditii de solicitare normala a lucratorilor. Pentru a se putea face fata acestor solicitari. umiditatea si lumina). Din prima categorie face parte gradul de oboseala al lucratorilor (zilnica plus cea acumulata) cu implicatii asupra modului de comportare fata de clienti. in special cele ale secretarelor.  folosirea. Solicitarea neuropsihica a angajatilor din serviciile de relatii cu publicul sau a celor din secretariate mai este influentata si de neritmicitatea fluxului clientilor. insa exista numeroase activitati care necesita un efort fizic intens. In acest caz studiile de ergonomie trebuie indreptate spre organizarea rationala a timpului de lucru si spre crearea conditiilor de schimbare a pozitiei corpului. fie de clienti. un factor de influenta a efortului este pozitia de lucru. Avand in vedere ca fluxul acestora este in general aleator. in acelasi timp. stabilirea dimensiunii optime a colectivelor de munca. promovarea personalului dupa aptitudini. Solicitarea neuropsihica in birou este predominanta fata de solicitarile de alta natura la principalele categorii de personal. Dificultati pot crea si clientii prin modul de comportare fata de lucratorii serviciilor. pozitiei acestora in timpul muncii. solicitand intr-un grad ridicat posibilitatile fiziologice ale personalului. Avand in vedere toate aceste solicitari. ci o persoana care trebuie in orice conditii sa-i serveasca cu promptitudine si cu amabilitate. calitatea si structura acestuia.  studierea microclimatului. studiile de ergonomie indica o serie de calitati pe care trebuie sa le aiba lucratorii dintr-un astfel de serviciu si anume: cunostinte temeinice in domeniul solicitat. care uneori nu se modifica nici in timpul pauzelor. Alti factori care influenteaza substantial solicitarea psihica sunt factorii de mediu (zgomotul. datorita conditiilor de amenajare a locurilor de munca. cantitatea si varietatea informatiilor solicitate. care nu vad in acesta un partener egal care contribuie prin munca sa la satisfacerea cererilor lor. dotarea birourilor si a serviciilor cu mobilier potrivit caracteristicilor antropometrice ale lucratorilor. Aceasta caracteristica se intalneste la toate categoriile de personal cu o pondere mai mica sau mai mare. selectia.Lucrător în comerţ Mureş aceste structuri. Aceasta apare in special la cei implicati in activitati de cercetare-dezvoltare. precum si relatiile dintre membrii colectivelor de munca. sarcinilor de indeplinit si locului zonei de munca. de neadaptarea orarelor de functionare a acestora la fluxul clientilor si de existenta unor lipsuri in organizarea muncii. dinamism. prin mecanizarea si prin informatizarea unor activitati si prin stabilirea corecta a numarului si a structurii personalului se poate actiona eficient pentru reducerea efortului fizic.

Cablurile pot fi incorporate in birouri astfel incat computerele. Elementele de microclimat (zgomot. tutor) în persoana unui coleg mai experimentat sau a şefului direct şi la înmânarea unui manual al angajatului care conţine informaţii referitoare la:         prezentarea firmei condiţii de muncă proceduri disciplinare organizare sindicală facilităţi medicale. din punct de vedere functional si estetic. Mobilierul de birou a facut obiectul unor norme si recomandari precise care le stabilesc dimensiunile. iluminat. terminale. Pentru integrarea personalului de execuţie se recurge la stabilirea unui ghid (mentor. fotolii dispuse individual sau in banchete. De asemenea. iar mesele pentru imprimante pot avea un sertar dedesubt in care este pastrata hartia. Aceste statii de lucru faciliteaza colaborarea iar mobilierul se adapteaza usor la necesitatile echipamentelor. retinand pe cei care ofera livrarea si montarea pe loc in termene rezonabile. care in final se poate transpune intr-un nivel ridicat de absenteism si intrun randament redus. plasticul si metalul. este necesar sa existe cabluri suficient de lungi care sa fie asezate astfel incat sa fie cat mai putin vizibile. imprimante. Pentru mobilierul de birou se pot folosi mai multe materiale. posibilitatilor financiare si planurilor arhitectului. acestui mobilier i se asociaza echipamentele si materialele utilizate in mod curent sau cu intermitente in serviciile si in posturile de lucru. beneficiarul poate apela la mai multi furnizori. Pupitrele pentru terminale pot avea extensii de tastatura pentru operare confortabila. Incercand sa obtina cel mai bun pret. Multe probleme datorate unei previziuni deficitare la nivelul stabilirii planurilor se pot rezolva sau ameliora prin dispunerea variabila a mobilierului. usor de deplasat si de asezat (rafturi independente cu fata dubla. PREGĂTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ Integrarea angajatilor : are drept scop facilitarea integrarii mai rapide in organizatie. .amplasarea si combinarea adecvata a mobilierului. telefoanele sau sursele de lumina sa poata fi pozitionate in locuri corespunzatoare. scaune ergonomice sau pliante. demontabile. 28 . dar uzuale sunt: lemnul. Mobilierul unui birou modern dotat cu aparatura electronica (computere. Alegerea cu grija a mobilierului de birou poate avea o contributie importanta asupra moralului personalului si de asemenea poate fi o cale de crestere a eficientei in munca. Nu trebuie pierdut din vedere si faptul ca implementarea mobilierului nu este niciodata definitiva si dupa un timp pot fi necesare unele modificari. dezbateri etc. inclusiv intocmirea tuturor formalitatilor necesare.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA efortului senzorial si cresterii posibilitatilor de concentrare in executarea sarcinilor. culoare) trebuie adaptate la specificul activitatii din fiecare birouCateva din cerintele la care trebuie sa raspunda un loc de munca organizat pe baza principiilor ergonomice ce au ca obiectiv optimizarea relatiei "om-mijloc de munca-mediu" se refera la mobilier: . Cea mai mare parte dintre acestia au experienta si dispun de echipe care se pot deplasa si pot propune proiecte de implementare care sa corespunda cat mai exact posibil nevoilor beneficiarului. de transport. echipamente pentru microfilme) trebuie sa fie proiectat astfel incat sa satisfaca toate necesitatile personalului care lucreaza cu aceste echipamente. Includem aici si incadrarea personalului care consta in ansamblul proceselor de atribuire efectiva a posturilor persoanelor selectionate. de aceea este preferabil mobilierul format din module mici. Numeroase firme ofera astazi mobilier modern pentru personalul care lucreaza in grup cu echipamente legate la retea.mobilierul sa fie simplu. mese de lucru ce pot lua diferite forme). Mobilierul nepotrivit poate avea serioase repercusiuni asupra sanatatii si starii fizice a personalului. cantina politici de instruire salarizare parcursuri de carieră etc. Pentru personalul managerial se pot organiza şedinţe de instruire speciale. capacitatea de stocare. Alegerea mobilierului va fi relativ usoara daca beneficiarul se adreseaza unor producatori specializati. sa asigure pozitia corecta a partilor corpului in timpul executarii operatiilor si sa corespunda cerintelor ergonomice si estetice. spatiul necesar pentru utilizare. IV. temperatura. turul firmei cu prezentarea noului angajat persoanelor cheie din cadrul organizaţiei. in felul acesta securitatea in lucru creste si se creeaza economii importante de cablu.

2. Armonizarea intereselor partenerilor se face prin clauzele formulate în cadrul contractelor economice. Cu timpul. 1. legături permanente. necesitatea armonizării intereselor economice ale partenerilor. c. Interesele partenerilor materializează comportamentul agenţilor economici pe piaţa. b. 2. relaţii precontractuale – se materializează printr-un schimb de informaţii si se realizează prin: a. 2. b. se materializează în activitatea de creaţie a noilor produse. Creşterea numărului de intermediari a determinat o anumita separare a producătorilor de pieţele lor ceea ce a sporit rolul comerciantului. relaţiile pe piaţa au devenit tot mai complexe iar numărul intermediarilor a crescut. În cadrul relaţiilor postcontractuale. c. mutaţiile intervenite în evoluţia comerţului. relaţii contractuale – care sunt un rezultat al negocierilor dintre producător si comerciant si se materializează în contracte economice. efortul comun al producătorilor de a se apropia de piaţa produselor lor si de a contribui la extinderea acestora. comercianţii dispun de mijloace de informare adecvate. 3. comercianţii cunosc cel mai bine potenţialul pieţei pentru diversele produse. 2. comercianţii. La început simpla prezenta a mărfurilor la locul unde se efectua schimbul si negocierea preţului erau suficiente pentru realizarea actului de vânzare-cumpărare. relaţii postcontractuale – pe baza contractului încheiat se trece la derularea acestuia. CRFPA Cele doua cerinţe 1) si 2) reprezintă coordonatele de baza ale relaţiei comerţ-producător. caracterul complex al pieţei din oricare economie naţionala b. mutaţiile intervenite în evoluţia comerţului: 29 . pe o asemenea piaţa complexa. a. Necesitatea unor legături permanente rezulta din: a.Lucrător în comerţ Mureş V. sa se cunoască în prealabil si sa-si cunoască preferinţele. Astăzi. Relaţia comerţ-producător se materializează în: 1. asigura expansiunea pieţei. În aceste condiţii trebuie sa existe legături strânse între producător si comercianţi din următoarele motive: 1. 2. de sortiment precum si pentru negocierea condiţiilor de cumpărare. 1. mutaţiile intervenite în evoluţia consumatorilor. 3. caracterul complex al pieţei din oricare economie naţionala. efortul comun al producătorilor de a se apropia de piaţa produselor lor si de a contribui la extinderea acestora. Aceste forme sunt grupate după succesiunea lor: 1. informarea larga de către producători a comercianţilor asupra produselor oferite. Formele relaţiei comerţului cu producătorii Relaţia comerţ-producător se concretizează în forme specifice corespunzător fiecărei etape de desfăşurare a schimbului. SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR RELAŢIILE COMERŢULUI CU PRODUCĂTORII Necesitatea si conţinutul relaţiei comerţ – producători Corelarea ofertei cu cererea de mărfuri este condiţionata de măsura în care participanţii la relaţiile de piaţa reuşesc: 1. legături ocazionale.comerciantul obţine informaţii utile pentru realizarea politicilor de aprovizionare. RELAŢIILE COMERŢULUI CU CONSUMATORII Locul relaţiei comerţ-consumator în ansamblul activităţii comerciale Locul pe care relaţia comerţ-consumator îl ocupa în ansamblul activităţilor comerciale este determinat de: 1. . c. necesitatea armonizării intereselor economice ale partenerilor. studierea sistematica a pieţei are în vedere: . un moment important este recepţia mărfurilor care din punct de vedere economic conferă îndeplinirea prevederilor contractuale iar din punct de vedere juridic generează schimbarea titlului de proprietate precum si stabilirea răspunderilor si a responsabilităţilor. sa-si armonizeze interesele lor economice prin negocierea condiţiilor de vânzare-cumpărare. printr-o buna orientare a reţelei de distribuţie. relaţiile de schimb dintre participanţi nu mai pot fi spontane ceea ce presupune cunoaşterea prealabila a pieţei printr-un flux informaţional producator-comerciant-consumator si invers.producătorul obţine informaţii care îi sunt utile pentru dimensionarea producţiei si pentru realizarea politicii de produs.

asigurarea unui raport corespunzător personal-comercial-consumator. Conţinutul relaţiei comerţ-consumatori Sistemul de relaţii comerţ-consumator poate fi descompus în: 1. testarea produselor noi de potenţialii consumatorii. Relaţia consumatorsocietate poate constitui cadrul general în care urmează sa se circumscrie întreg sistemul de relaţii comerţ-consumator pentru ca în orice tip de economie. modificări în exigentele consumatorilor. b. Formele concrete ale cadrului de dialogare cu consumatorii: 1. consultarea consumatorilor. Presupune: i. serviciile comerciale oferite. prezentarea si întreţinerea unitarilor comerciale – o unitate comerciala trebuie sa reprezinte un cadru ambiental care sa corespunda nivelului de exigente cerute de consumator. demonstraţii privind funcţionarea produselor. actul comercial.crearea. Aceste aspecte presupun un dialog larg cu consumatorii deoarece sistemul macroeconomic nu va putea funcţiona decât daca consumatorii vor fi satisfăcuţi de bunurile si serviciile create de producţie si oferite prin procesul de comercializare.atât a informaţiilor exterioare mass-media cât şi a informaţiilor interioare (etalarea mărfurilor. consumatorul este omniprezent. 4. b. dezvoltarea si modernizarea reţelei comerciale. crearea unei ambulante favorabile procesului de vânzare-cumpărare – are în vedere doua aspecte: a. d. în temeiul unor informaţii din mediul socio-economic înconjurător. c. b. Activitatea personalului comercial trebuie sa contribuie la formarea reprezentărilor consumatorilor cu privire la: a. 5. activitatea comerciala în general. 2. 3. întâlniri periodice cu consumatorii. evoluţia în timp a acestuia si factorii săi de influenţă. mutaţiile intervenite în evoluţia consumatorilor: a. 3. unităţile de desfacere. publicitate la locul vânzării). 1. organizarea unui cadru propice de dialog cu consumatorii – presupune: a. OBS. b. c. Relaţia vânzător-comparator reprezintă o înlănţuire de roluri îndeplinite succesiv de către aceştia. utilizarea mijloacelor mass-media. Personalul comercial trebuie sa asigure materializarea acţiunilor ce dau conţinut relaţiilor de la coordonatele 1). cunoaşterea fenomenelor ce caracterizează relaţia consumator-societate. produsele oferite. 2. 2. organizarea unui cadru propice de dialog cu consumatorii. modificări în structura puterii de cumpărare. Baza motivaţionala a relaţiei comerţ-consumator Orientarea si buna organizare a sistemului de relaţii comerţ-consumator presupune o bună cunoaştere a comportamentului consumatorului. operativitatea practicilor promoţionale. c. comerţul se va confrunta cu fenomenul de trecere de la o activitate comerciala fără probleme la una cu probleme care va implica suprapunerea în timp şi spaţiu nu numai a nevoii de produs şi a puterii de cumpărare ci şi voinţa de cumpărare a consumatorului. îmbunătăţirea sistemului de informare a consumatorilor .organizarea şi 2). d.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA a. Relaţia comerţ-consumator ca atare. trecerea în timp de la actul izolat al consumului la sistemul de consum. adaptează schemele de activitate umana la un context sociointegrator în vederea optimizării acţiunilor în curs de efectuare. în nivelul de educare si în structura socio-profesionala. ii. e. 3. Decizia de cumpărare se ia tot mai mult în raport cu ansamblul produselor ce contribuie la un anumit standard de viata. sporirea dimensiunilor comerţului si a ariei sale de preocupări. introducerea si extinderea unor forme moderne de vânzare. b. Comerţul în organizarea sistemului de relaţii cu consumatorii acţionează pe 2 cai: 30 . crearea unei ambiante favorabile procesului de vânzare cumpărare. Aceasta coordonata reprezintă componenta de baza în relaţia comerţ-consumator. asigurarea unui raport corespunzător personal-comercial-consumator. Comportamentul consumatorului presupune un ansamblu de manifestări sistematice care. 2. trecerea de la cumpărarea independenta a unui produs la achiziţionarea optimizata în cadrul unui ansamblu de produse.

ei trebuie ascultaţi cu mult interes şi eventual sfătuiţi. doresc să li se acorde atenţie. articolele de toaletă şi produsele cosmetice. Tipuri de consumatori în funcţie de ocupaţie 31 . motivaţia actului de cumpărare care presupune optimizarea rezultatului apărut în urma cumpărării. sensibili la eventualele neatenţii sau abuzuri ale lucrătorilor din comerţ. mai ales pentru faptul că realizează. A. manifestă preferinţă pentru noutăţi. de multe ori. presupune utilizarea caracteristicilor psihologice si psihosociologice ale consumatorilor. au o atitudine mai critică faţă de munca vânzătorilor şi caută să-şi impună părerea. preferă vânzătorii mai vârstnici faţă de care au mai mare încredere. de aceea trebuie trataţi cu multă seriozitate. au un comportament de consum caracterizat prin: sensibilitate mai accentuată. doresc să fie informaţi cu competenţă. Bărbaţii sunt consumatori decişi. dar siguri pe ei în cadrul unui grup. Persoanele în vârstă constituie un segment special de consumatori cu următoarele caracteristici comportamentale: ataşament puternic faţă de produsele existente de mult timp pe piaţă şi faţă de metoda tradiţională de vânzare. întreţinerea uşoară. persoane mature reprezentând cea mai importantă categorie de consumatori. sunt influenţaţi de culorile vii ale produselor. C. Faţă de această categorie de consumatori. adoptând mai degrabă o atitudine din care să rezulte că le apreciază priceperea şi siguranţa. consultă cu grijă preţurile. Tipuri de consumatori în funcţie de sex Femeile. 2. sunt afectivi dar nu-şi pot exprima cu claritate dorinţele. 3. au spirit gospodăresc mai dezvoltat. B. necesitatea de a fi tratate cu foarte multă atenţie din partea vânzătorului. faza anterioara cumpărării care presupune o întâlnire între caracteristicile cerute (nevoie) si produs (caracteristicile reale). o serie de cumpărături. faza post-vânzare în care consumatorul apreciază satisfacţia obţinută în urma consumării sau utilizării bunului. sfătuiţi şi ajutaţi. Tipuri de consumatori în funcţie de vârstă: Copiii alcătuiesc un segment însemnat de consumatori datorită faptului că participă alături de părinţi la efectuarea cumpărăturilor. ziarele. vânzătorii trebuie să manifeste multă înţelegere şi răbdare. Comportamentul consumatorului are la baza doua elemente esenţiale: 1. manifestă independenţă în luarea deciziei de cumpărare. copiii prezintă următoarele caracteristici specifice: diferenţiază mai greu esenţialul de neesenţial. sunt influenţabile. iniţierea unor masuri care sa influenţeze comportamentul de cumpărare. în mod autonom. decid singuri în toate împrejurările şi în cunoştinţă de cauză. articolele de îmbrăcăminte cu notă predominant sportivă. Ca tip de consumatori. o structură a consumului specifică vârstei înaintate. cunoaşterea psihologiei clientului şi folosirea argumentelor de convingere adecvate. influenţează. discurile. sunt mai exigente faţă de mărfuri şi mai atente la preţul acestora. 2. cunosc mai bine majoritatea produselor. gusturi şi preferinţe diferenţiate şi stabile. 2.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA 1. decizia de cumpărare care presupune un act de alocare a resurselor compus dintr-o motivaţie raţionala si o motivaţie emotiv-psihologica (piramida lui Maslow). De aici. rezistenţa. asupra cărora sunt mai bine documentaţi. cărţile. apreciază. o anumită încetineală în luarea deciziei de cumpărare. sunt sensibili la modul de prezentare a mărfurilor în magazin. pachete promoţionale). hotărâţi să nu piardă timpul inutil. unor stimuli concurenţiali (publicitate. trăind intens actul de cumpărare a unui produs. o anumită rezistenţă la nou şi la schimbare. experienţă în domeniul consumului etc. chiar dacă nu arată acest lucru. argumentele raţionale care se aduc în favoarea produselor şi mai puţin cele de ordin afectiv. revistele. Personalul comercial trebuie să evite poziţia de sfătuitor. în general. Acest comportament al consumatorului se materializează într-un proces global de cumpărare care are 3 faze: 1. mărfurile destinate lor au o pondere mare în volumul total al desfacerilor. evitându-se contrazicerile şocante. reduceri de preturi. au mare încredere în propria persoana şi de aceea nu primesc uşor sfaturile personalului comercial. Cunoaşterea clientului Arta de a vinde necesită identificarea rapidă a personalităţii fiecărui cumpărător. Adulţii. au un comportament constant. de cele mai multe ori. sunt timizi când vizitează magazinele în mod individual. acordând atenţie doleanţelor particulare. dar într-o manieră din care să rezulte respect pentru personalitatea lor. Adolescenţii reprezintă o categorie importantă de cumpărători. dintre care dulciurile. mărimea şi structura cumpărăturilor. categoria cea mai numeroasă de consumatori. apreciază la mărfuri calităţi precum: utilitatea. cunoscători a articolelor tehnice şi mai puţin a altora ceea ce îi determină să evite cumpărăturile care îi pun în ”inferioritate". îi imită pe adulţi dar nu acceptă să se „vadă" aceasta. sunt mai grijulii în privinţa cheltuielilor. faza deciziei de cumpărare – este faza în care consumatorul este supus. Trăsâfurile specifice ale adolescenţilor: preferă produsele cu ajutorul cărora îşi scot în evidenţă personalitatea.

nehotărât. Tipuri de consumatori în funcţie temperament Cumpărătorul cu temperament sanguin este vioi. îşi iese repede din fire. Trebuie să fie tratat de către vânzător cu atenţie şi înţelegere. spre îmbrăcămintea sport. De aceea se impune a fi tratat cu răbdare şi să nu fie contrazis. pregătirea profesională determină în anumite limite gusturile. chibzuind îndelung până când se decide să cumpere. fără sâ se gândească prea mult. acordă o atenţie deosebită magazinelor sau raioanelor de specialitate. fiind nestăpânit. În această accepţie se poate spune că există unele tipuri socio-profesionale de consumatori distincte. Vânzătorul trebuie să adopte un comportament din care să rezulte acordul cu opinia unui astfel de consumator. Consumatorul grăbit este persoana care se găseşte întotdeauna în mare criză de timp şi nu-şi permite să piardă timpul pentru a cumpăra.cumpărător s-au stabilit tipuri complexe de consumatori şi s-au făcut recomandări pentru comportamentul vânzătorului faţă de tipul respectiv de cumpărător. Cumpărătorul cu temperament flegmatic este mai lent. de marca lui. în timp ce mecanicii auto. energic. Consumatorul atotştiutor se consideră competent în legătură cu orice produs. deci aceasta va influenţa şi calitatea sa de consumator. acesta vrea să fie înţeles şi servit imediat. O astfel de persoană trebuie servită cât mai repede pentru a-i câştiga aprecierea. optimist.să fie concret . preferinţele şi obiceiurile de consum ale oamenilor. Cumpărătorul impulsiv ia decizii de cumpărare în mod subit. Tipuri de consumatori în funcţie de cunoaşterea precisă a intenţiilor de cumpărare Consumatorul hotărât ştie precis ce vrea şi mai ales ştie că produsul se găseşte în magazinul respectiv. acceptând destul de greu sugestiile vânzătorului. Cumpărătorul entuziast este impresionat repede de un produs pe care-l laudă şi-l admiră în mod excesiv. se adaptează uşor la situaţii noi de mediu. renunţând la cumpărături în caz de aglomeraţie. respingând argumentele vânzătorului. calm. de exemplu.să insiste asupra rezolvării problemelor . chibzuind mult până la decizia de cumpărare pentru care acceptă sugestiile vânzătorului. E. fiind foarte atent la preţul produsului. Cumpărătorul autoritar hotărât pragmatic neliniştit direct activ impulsiv 2 Cumpărătorul prietenos . elevii şi studenţii se orientează. Cumpărătorul econom apreciază mai toate produsele în funcţie de bugetul său bănesc. dovada acestei competenţe. chiar dacă nu are motiv. pe zone geografice sau în interiorul aceleiaşi localităţi. dar nu acceptă cu uşurinţă sfaturile personalului din comerţ. se hotărăşte greu. Consumator nehotărât fie nu ştie precis ce doreşte. fie nu ştie că produsul dorit se află în magazin. Vânzătorul trebuie să se alăture acestui entuziasm al consumatorului întărindu-i convingerea că a făcut o alegere bună. mai rezervat şi nu-şi exprimă vizibil gusturile şi preferinţele. având nevoie de sprijinul vânzătorului. nu suportă contrazicerile. Tip de cumpărător Atitudinea vânzătorului 1.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Personalitatea unui om se identifică strâns cu profesiunea. Tipuri de consumatori în funcţie de caracter (profilul psiho-moral al personalităţii) Consumatorul dificil este foarte pretenţios. Pe baza observaţiilor asupra comportamentului consumatorilor şi asupra modului în care se stabilesc relaţiile vânzător . cu mimică şi gesturi mai puţin expresive. impresionabil. sociabil.să fie direct . rapid în gesturi. Astfel de client este influenţat de modul de prezentare a mărfurilor în magazin Consumatorul nemulţumit este persoana care nu găseşte marfa dorită sau nu a fost servită potrivit aşteptărilor. Cumpărătorul cu temperament melancolic este foarte sensibil. este impresionat de înfăţişarea produsului. Vânzătorul trebuie să insiste mai mult asupra calităţii produsului şi nu asupra preţului acestuia. îndrăzneţ şi rapid în luarea deciziei de cumpărare. D. vrând să facă în orice împrejurare. de regulă aceşti consumatori nu admit să fie contrazişi. foarte rapid şi mobil. Cumpărătorul cu temperament coleric este foarte nervos. Astfel. Profesiunea. Sigur pe el. liniştit. cu condiţia ca acesta să fie delicat şi plin de tact. se decide imediat asupra cumpărăturii.să fie precis şi limitat în discuţii 32 . F. răbdător. spre cărţi şi articole care le servesc pentru studiu. este sigur pe el. predominant.

profesionist . fără simţul umorului 4 Cumpărătorul ”cap de familie" echilibrat. serviciile din timpul vânzării – prin aceste servicii se urmăresc 2 obiective: a. meticulos controlat.să îl ajute. b. Servicii comerciale: 1. motivele de cumpărare: c.să fie natural . Categorii de servicii comerciale Prestarea unei game mai largi sau mai restrânse de servicii comerciale este determinata de puterea economica a acestei firme.să nu se piardă in detalii . Comerciantul trebuie sa cunoască: a. b. de apropiere fata de consumator). crearea condiţiilor optime de vânzare.să îl implice. orientare si educare a consumatorului si pe de alta parte se refera la asigurarea unei distribuţii corespunzătoare prin servicii de proximitate (de facilitare. Serviciul comercial reprezintă suma satisfacţiilor sau utilitarilor pe care un magazin le oferă clientelei sale. variabilitatea etc. riguros precis. ponderat disponibil constructiv flexibil . Cumpărătorul ”om de fier” raţional. (intangibilitatea.să fie precis şi concis .să îi consacre o bună parte din timp . asigurarea confortului de cumpărare.să nu îi impună opinia sa .să îi răspundă la toate întrebările .Lucrător în comerţ Mureş amical. Orice tranzacţie trebuie sa furnizeze comparatorului argumentele care sa-i dea posibilitatea justificării propriilor acţiuni.să îi dea sentimentul că beneficiază de un tratament privilegiat. stabil. deschis. rezervat distant exigent. să îl asiste prin sugestii CRFPA concret plăcut respectuos punctual SERVICIILE COMERCIALE Natura si caracteristicile serviciilor DEF. 2. dar fără a-l flata sau linguşi . simpatic vorbăreţ emfatic vesel putm sensibil la timp simţul umorului 3.sa folosească cifre .să îi cunoască perfect intenţiile . să îl facă să vorbească . inseparabilitatea fata de prestator. servicii asigurate înaintea vânzării – pe de o parte este vorba despre publicitatea comerciala care are rol de informare. 33 . condiţiile de luare a deciziei de cumpărare. gradul de informare al consumatorului.).

colaborarea din ce în ce mai strânsa între firmele comerciale si firmele specializate în prestări de servicii. Recondiţionarea şi micile reparaţii se fac gratuit. mobilă etc. Consultaţiile date ajută cumpărătorii la alegerea mărfurilor. Recondiţionarea obiectelor cumpărate.) sau se poate efectua repararea articolelor de uz gospodăresc. Servirea direct la domiciliul cumpărătorului prin livrarea produselor după ce în prealabil au fost comandate. serviciile sunt oferite din ce în ce mai mult în scopul individualizării produsului si personalizării unităţii comerciale. puncte de divertisment. 3. Magazinele dispun în acest sens de ateliere proprii dotate cu cele necesare. asigurarea confortului de cumpărare. tendinţele eterogene si contradictorii în dezvoltarea serviciilor comerciale generate de evoluţia unor fenomene ecologice si sociale. astfel de servicii încearcă sa evidenţieze performantele produsului: livrarea la domiciliu.. trecerea la o gestiune strategica a serviciilor comerciale prin crearea de noi sisteme de conducere. mutarea nasturilor. gospodăriile preluând realizarea unor servicii care constituiau atribute ale unor unităţi specializate. În ultima perioadă se constată că tot mai multe unităţi includ această sumă în valoarea mărfurilor sau în cazul cumpărării unor cantităţi mari transportul se face gratuit. serviciile post-vânzare – sunt servicii extrem de importante în satisfacerea pe deplin a cerinţelor consumatorului. călcarea pălăriilor etc. Consultanţii. o puternica interferenta produse-servicii.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA a. accelerează viteza de circulaţie a mărfurilor. întreţinerea si reparaţia produsului. imitarea unor servicii ca urmare a creşterii timpului liber al populaţiei. Aceste doua motive determina revenirea la “consumul natural de servicii”. Dacă cumpărătorul nu le vede funcţionând. Comerţul foloseşte mijloace specifice. televizoare. de segmentele de cumpărători etc. În general. de alimentaţie publica. Prezentarea mărfurilor în stare de funcţiune. Sunt unităţi mari comerciale care au amenajate încăperi speciale pentru încercarea şi probarea produselor. CEC-uri etc. posibilitatea plăţii produselor prin carduri. apă minerală. Tofler: a. Vânzarea unor articole nealimentare presupune uneori mici transformări sau ajustări. 2. b. Suma poate fi fixă sau variabilă în funcţie de valoarea cumpărăturilor. Asigurarea confortului de cumpărare se poate crea prin: crearea de parcări. scăderea puterii de cumpărare a unor categorii de cumpărători. maşini electrocasnice. autoturisme etc). Se practică atât pentru produse alimentare cât şi nealimentare. unde la cererea cumpărătorilor se fac mici modificări (scurtarea mânecilor la haine. 2. Cumpărătorul poate folosi altfel timpul pe care l-ar fi cheltuit pentru efectuarea cumpărăturilor din magazin iar unitatea comercială îşi măreşte volumul desfacerilor. 3 Servicii suplimentare oferite în comerţul modern Aceste servicii sunt oferite clienţilor şi sunt legate de cumpărarea şi utilizarea mărfurilor vândute. dovedeşte că produsul respectiv nu are defecte de construcţie şi funcţionare. 34 . locuri de recreere. distanţă. crearea condiţiilor optime de vânzare – se refera la ansamblul facilitaţilor care sa stimuleze cumpărarea: acordarea de credite cumpărătorilor. precum şi la mărfuri de cerere curentă: lapte. Tendinţe în dezvoltarea serviciilor comerciale În prezent se constata: 1. grija copiilor etc. contribuie indirect la sporirea productivităţii muncii. scurtarea pantalonilor. greutatea mărfii. Transportul mărfurilor la domiciliul clientului se face cu mijloace auto mici.. realizarea unor servicii nelegate de actul de vânzare-cumpărare 3. Consultaţii tehnice speciale se oferă în special pentru mărfurile noi introduse pe piaţă sau pentru unele mărfuri care necesită acest lucru (mobilă. de multe ori nici nu ştie la ce se pot folosi. Unele mărfuri se pot cunoaşte complet şi verifica numai în stare de funcţiune. În principal marile magazine prestează aceste activităţi care sporesc valoarea produselor achiziţionate. b. specializaţi pe anumite probleme pot fi încadraţi permanenţi ai magazinului sau colaboratori externi ai magazinului. la domiciliul cumpărătorului sau la altă adresă indicată de acesta se practică pentru produse electrotehnice. în funcţie de tipul unităţii. Pe plan mondial: 1. Consultaţiile trebuie să fie de o competenţă ridicată. îl iniţiază în modul de întrebuinţare a obiectului. asigurarea si vânzarea pieselor de schimb. garanţia. contracost. pâine etc. Prezentarea mărfurilor în stare de funcţiune uşurează cumpărătorului alegerea. scuteşte vânzătorul de a da o serie de explicaţii în timpul vânzării. Transportul mărfurilor cumpărate. electrocasnice. mobilei sau jucăriilor cumpărate din magazinul respectiv. 3. multiplicarea si diversificarea serviciilor comerciale.

Spaţii pentru odihna clienţilor. pentru odihna temporară a clienţilor intraţi în magazin sau pentru aşteptare (in special pentru cei vârstnici sau suferinzi). bufere. în sensul definiţiei de mai sus. devenind o componentă a conceptului. În general aceste servicii se fac la cererea clientului şi contra cost. societatea umană are o organizare grupală. se primesc solicitările de angajare. În marile magazine există un birou de informaţii unde se dau informaţii direct sau la telefon oricărui solicitant cu privire la mărfuri. îngheţată. altfel spus de a crea un grad de atractivitate crescută a unităţii în ansamblu. telefoane automate. care stau la dispoziţia cumpărătorilor intraţi în magazine. Unităţile de alimentaţie publică sunt din ce în ca mai prezente în peisajul marilor suprafeţe comerciale Baruri. condiţii de acces în magazin. aperitive. activitate.Formarea capacităţii de identificare a comportamentelor specifice diferitelor tipuri de roluri informale. Instalarea obiectelor la domiciliul cumpărătorului se face de către lucrători specializaţi pentru mobilă. Parcările servesc şi ca platforme de descărcare – transbordare a mărfurilor din cărucioare în maşinile clienţilor. pachete etc). O astfel de aglomerare 35 . grupul poate fi definit ca un ansamblu de persoane între care există legături integrative de tip funcţional. Aceste servicii au rolul de a face mai plăcută petrecerea timpului în magazin. minipizerii. Servicii cu caracter social prestate în favoarea cumpărătorilor Magazinele oferă anumite servicii pentru clienţii ce vin în magazin. remedierile. Parcarea este gratuită şi este dotată cu sistem de supraveghere. calculatoare etc. compartiment de tren etc.stadion. Biroul de informaţii funcţionează ca un birou de relaţii publice. pot coopera în acţiuni comune. servicii suplimentare. În incinta magazinelor mari sunt amenajate încăperi şi locuri speciale pentru poştă. Spaţiile de joacă pentru copii sunt locuri amenajate unde copii mici se pot juca cât timp părinţii lor sunt ocupaţi cu cumpărăturile. tonete sau alte tipuri de unităţi de alimentaţie îi servesc pe cumpărători cu răcoritoare. valori. Serviciile suplimentare prestate în folosul clienţilor de către unităţile comerciale se îmbogăţesc treptat pe măsura perfecţionării formei de vânzare. etnii. ai unei ţări) persoanele aflate întâmplător într-un loc public . afectiv şi normativ. COMUNICAREA ÎN GRUPURILE ORGANIZAŢIONALE Obiectivele temei Cunoaşterea şi înţelegerea caracteristicilor şi funcţionării grupurilor. grupuri de prieteni. norme comune.agenţii imobiliare. bancă. televizoare. un grup. clase de elevi. servicii care pot fi considerate conexe vânzării sau utilizării mărfurilor. 1. înlocuirea produselor în termen de garanţie sunt suportate de firmă. Unele articole electrotehnice. Grupurile în viaţa socială Din punct de vedere psihosociologic. scaune. etc. În cadrul magazinelor mari cu mai multe etaje se organizează spaţii cu mese. Biroul de informaţii gestionează sistemul sau camera de păstrare a obiectelor care nu pot fi introduse de către clienţi în sala de vânzare (biciclete. Fiecare individ aparţine de-a lungul vieţii mai multor astfel de grupuri. Prin natura sa. cupluri). clase sociale) care includ diverse alte tipuri de grupuri mijlocii şi mici (colective de muncă. comunicativ. În funcţie de dimensiunea unităţii se construiesc parcări acoperite cu diverse capacităţi. maşini etc. etc Spaţiile de parcare auto sunt o necesitate obligatorie mai ales în condiţiile unităţilor comerciale foarte mari (hipermagazine). deoarece unui astfel de ansamblu de persoane îi lipsesc una sau mai multe din trăsăturile definitorii ale grupului: scop. genţi. agenţii imobiliare. bancă. Noi forme organizatorice şi tehnice vin să îmbunătăţească servirea cumpărătorilor. desfăşoară activităţi comune.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Asistenţa tehnică acordată cumpărătorilor. O variantă simplificată a acestor spaţii este conceperea de cărucioare pentru cumpărături având ataşat un sistem destinat copilului. de a răspunde unor nevoi concrete ale clienţilor. Păstrarea este gratuită. au un termen de garanţie în cadrul căruia dacă se defectează firma comercială care le-a vândut sau fabrica producătoare trebuie să le readucă în stare bună de funcţionare. fiind formată din grupuri mari (popoare. Persoanele care deservesc biroul de informaţii transmit diverse informaţii prin sistemul propriu de radiofonie şi în interiorul magazinului. VI. fotolii. sunt forme ce se practică sau se pot practica în (în apropierea) unităţile(lor) comerciale. Cunoaşterea şi înţelegerea funcţionării relaţiilor interpersonale în grupurile de muncă . Deşi aparţin aceluiaşi grup social mare (cetăţenii unui oraş. pot stabili relaţii pasagere de simpatie / antipatie. familii. amplasarea raioanelor. electrocasnice. firme de reparaţii diverse. Organizarea de saloane cosmetice pe lângă unităţile comerciale. Cheltuielile cu reparaţiile. telefon. divizate în mai multe suprafeţe în funcţie de posibilităţile de acces. Poştă. etc. pot comunica. Membrii grupului au scopuri comune. Biroul de informaţii. fără a constitui. firme pentru decoraţiuni interioare. comunică şi stabilesc relaţii care au o anumită evoluţie în timp. durata în timp a relaţiilor.

practic. “faţă în faţă” (spre deosebire de grupurile mari. relaţiile fiind caracterizate prin durată şi evoluţie în timp. funcţionarea grupului mic presupune un sistem bine precizat de statute şi roluri. regulile şi nomele sunt explicite şi impuse (orice organizaţie are un regulament de organizare-funcţionare). dispun de un instrument de comunicare (limba). În orice organizaţie grupurile formale sunt constituite după criteriul activităţii comune: atelierul X produce un anumit subansamblu al produsului fabricii. grupul îndeplineşte următoarele funcţii: • funcţia de realizare a sarcinii. Ele constituie obiect de studiu pentru sociologie. elevii dintr-o clasă. relaţiile sunt mai puţin reglementate. ai căror membrii. a poziţiei şi funcţiei fiecărui individ. norme) 36 . Grupurile organizaţionale. grupurile informale apar 7 Normativitate . apartenenţa la grup este şi ea reglementată de relaţiile contractuale dintre individ şi organizaţie: scopul comun este precis definit. poate fi considerată.a. bazat pe afinităţi. iar rezultatele activităţii comune se obiectivează în cultura materială şi spirituală. clase sociale. adeziunea sau apartenenţa la grup şi relaţiile interpersonale au un caracter spontan. interacţiunile membrilor fiind guvernate de un număr mare de reguli. durata în timp este predeterminată. grupul mic este totodată şi grup primar pentru că satisface toate cerinţele susmenţionate: echipa de lucru. angajaţii unei firme de mărime mijlocie sau mare). 2. de simpatii sau antipatii.m. • Grupurile mici . Clasificarea grupurilor a) Mărimea poate constitui un prim criteriu de clasificare a grupurilor: • Grupurile mari . apartenenţa la grup este dată de specializarea şi complementaritatea muncilor realizate de fiecare participant şi nu de preferinţele sale interpersonale. din punct de vedere psihosociologic. etnii se caracterizează prin relaţii sociale stabile. nu-i pot cunoaşte pe toţi ceilalţi). b) După criteriul tipului de relaţii existente între membri distingem: • Grupuri primare . serviciile funcţionale sunt compuse din mai multe birouri. mulţime. sunt formale. durata în timp a grupului este nedeterminată. a căror activitate poate interfera şi stânjeni bunul mers al organizaţiei sau. studenţii unei grupe muncesc sau învaţă într-un spaţiu care le permite să interacţioneze direct. statusurile şi rolurile se conturează şi evoluează mai puţin rigid. din acest punct de vedere majoritatea grupurilor organizaţionale sunt secundare (ex. îl poate optimiza. care constituie însăşi raţiunea de a fi a grupului • funcţia de satisfacere diferenţiată a trebuinţelor membrilor grupului • funcţia de menţinere a limitelor grupului (coeziune şi autoreglare). interese comune. Constituind veriga de legătură între nivelul social şi cel individual. dimpotrivă. simpatie. pentru că relaţiile dintre membri se stabilesc pe baza statusului organizaţional. biroul Y îndeplineşte un anumit tip de activitate funcţională.reglementare a relaţiilor prin intermediul unor prescripţii (reguli. au o durată mare în timp. Grupurile organizaţionale Formarea grupurilor de muncă Tendinţa de grupare formală şi informală a indivizilor în cadrul organizaţiilor este dictată de o serie de cauze obiective (ţinând de sarcina de muncă) şi subiective (individuale şi sociale): • Majoritatea sarcinilor de muncă presupun competenţa şi efortul mai multor persoane. iar relaţiile fiecăruia cu ceilalţi sunt preponderent indirecte. de aceea grupurile formale se constituie pe baza specializării şi complementarităţii funcţionale. norme şi reguli recunoscute şi acceptate de toţi. de regulă. în acest sens.sunt formate dintr-un număr restrâns de membri. fiecare secţie este compusă din mai multe ateliere. un număr mai mare de membri şi sunt compuse din subgrupuri primare. • Grupurile secundare au. caracterizate prin relaţii instituţionalizate (prescrise prin modul de organizare al grupului). indiferent de mărimea ei.d. activitatea comună este variabilă şi nedeterminată. să interacţioneze şi să comunice cu fiecare în mod direct. Subordonarea grupurilor formale mici şi constituirea grupurilor mijlocii este realizată pe acelaşi principiu funcţional: mai multe echipe formează un atelier. gloată. • Grupurile informale se constituie paralel sau în afara grupurilor formale. membrii lor se cunosc mai mult sau mai puţin. între care există relaţii directe. valori. Paralel cu existenţa şi funcţionarea grupurilor formale iau naştere grupuri informale.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA incidentală sau grupare spontană. fără de care nu ar fi posibilă realizarea primelor două.în care există posibilitatea ca fiecare membru să-i cunoască pe ceilalţi. c) După tipul de normativitate7 existent în cadrul grupului pot fi întâlnite: • Grupuri formale. indiferent de mărimea lor.popoare. dar nu grup. ş. muncitorii dintr-un atelier. funcţionarii dintrun birou sau serviciu.

tipul de conducere promovat de organizaţie. participanţii sunt tensionaţi. Acceptare reciprocă: la început membrii grupului manifestă neîncredere reciprocă şi teamă de nepotrivire. Mult mai cunoscută este etapizarea lui Tuckman (Forming. încearcă să facă impresie. strategii de decizie şi rezolvare de probleme. indiferent de natura activităţii comune. se stabilesc reguli de conduită. atitudinile şi opiniile celorlalţi pot contribui la conformarea individului (în ambele tipuri de grup). cooperează şi acest lucru duce la creşterea productivităţii în cadrul activităţii comune. apartenenţă. grupul reprezintă un cadru de satisfacere a nevoilor sociale. întrebări de genul: care criticism sunt regulile jocului? cum Cerinţe pentru a putea progresa: stabilirea statutelor şi rolurilor 37 . Control şi organizare: grupul a ajuns într-o etapă matură a existenţei sale. ritualizat (folosesc formule de politeţe distante. studiind viaţa grupurilor. • Pentru individ. Motivaţie şi productivitate: depăşirea celei de-a doua faze creează satisfacţie legată de participarea la grup. evitarea conflictului caracteristice Sarcinii se pun întrebări de genul: ce trebuie făcut? care sunt scopurile? în Cerinţe pentru a putea progresa: depăşirea conflictelor În acest stadiu individul ia cunoştinţă de scopurile şi structura grupului. de încercările unora de a se impune şi de a dobândi o poziţie privilegiată. statut. munca în grup poate constitui o sursă de motivaţie şi satisfacţie. programare. securitatea şi stimularea create de grup încurajează iniţiativa şi creativitatea. de compoziţia sa şi de cadrul de referinţă. 4. abordează teme neutre. de afirmare şi raportare valorică. indivizii îşi exprimă trăirile. putere. conflicte cu conducerea). cât şi moralul participanţilor. la ce este conduită acceptabilă în organizaţie (grup formal). 2. Comunicare şi decizie: odată clarificate raporturile. ele parcurg aceleaşi stadii de evoluţie: 1. Performing. acceptare sarcinii Comportamente domeniul: Personal / interpersonal politeţe. capătă o importanţă tot mai mare consensul şi apar sentimentele de apartenenţă şi solidaritate. • Prin cadrul normativ pe care îl impune individului. de a obţine unele avantaje. de a-şi apăra drepturile. Problemele specifice acestei etape sunt cele legate de simpatie / antipatie şi instituirea raporturilor de putere / dependenţă. discută relativ puţin). un mediu în care îşi dezvoltă capacităţile. de dominare a celorlalţi. Norming. Storming. să-şi stabilească identitatea în grup. membrii se simt implicaţi în activitatea grupului. începe o etapă de comunicări deschise. Stadiul structurării Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal controlul puterii. Bass şi Ryterband (1971). normele de conduită. orientarea respingere. sunt importante în această etapă structura ierarhică existentă la nivel formal. când munca este împărţită prin consens şi considerarea competenţelor individuale. rezervat. să se “testeze” unul pe celălalt. 3. beneficiază de experienţa comună. organizarea grupului este flexibilă şi adaptabilă la schimbare. grupul oferă sprijin în situaţii dificile (ex. au ajuns la concluzia că. se comportă conformist. învaţă de la cei mai vechi. prin toate acestea. Evoluţia grupurilor Modul în care se structurează relaţiile interpersonale în cadrul grupului şi evoluează fenomenele psihosociale influenţează atât eficienţa lui în activitatea comună.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA din necesitatea de a opune rezistenţă la unele presiuni ale conducerii. rolurile şi responsabilităţile individuale. grupul exercită o formă de control social: există reguli implicite şi explicite referitoare la rezolvarea sarcinilor. Mourning ): Stadiul formării Preocupări în domeniul: Personal / Sarcinii interpersonal includere. precauţie. pun întrebări puţine. de a se securiza. Comportamente caracteristice în domeniul: Personal / Sarcinii interpersonal certuri. Sarcinii organizare.

Coalizarea indivizilor aflaţi în acelaşi loc de muncă şi structurarea lor grupală poate fi favorizată de ameninţarea externă. ostilitate. cooperarea şi adeziunea individuală poate acţiona împotriva performanţei în muncă (de ex. exigenţă sine în Cerinţe pentru a putea progresa: - la de de Consolidarea relaţiilor şi a normelor de grup duce la centrarea activităţii pe scopuri şi performanţe comune. totuşi. fie prin succesiunea operaţiilor. se manifestă mai deschis şi mai intens. dar de regulă se instalează atunci când sarcina comună se apropie de sfârşit. înlesnesc interacţiunea şi comunicarea. se dorinţa de a consolidează spiritul schimba unele de echipă atitudini Cerinţe pentru a putea progresa: încrederea în sine şi în ceilalţi Ostilitatea şi conflictul sunt controlate. Stadiul disoluţiei Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal ruperea relaţiilor Sarcinii sentimente confuze Comportamente caracteristice în domeniul: Personal / interpersonal conflict şi furie împotriva liderului. încercări sporadice de a lucra bine Cerinţe pentru a putea progresa: relansarea evoluţiei unui nou grup sau orientarea spre noi scopuri Acest stadiu se poate instala după oricare din cele precedente. este etapa în care eforturile sunt convergente şi grupul îşi manifestă din plin influenţa stimulatoare asupra fiecărui membru. implicare înaltă. din această cauză apar neînţelegeri. concomitent cu sporirea coeziunii între membrii "de rând" Sarcinii scăderea dramatică a competenţei de grup. stabilite de obicei la nivelul performanţei medii). se fac glume. fie prin scopul comun. grupul îşi consolidează structura. Stadiul normării Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal afecţiune. căldură Sarcinii rezolvarea problemelor într-o manieră mereu mai creativă Comportamente caracteristice domeniul: Personal / Sarcinii interpersonal acord sau adaptarea dezacord schimbări. stres reguli se va face rezultatelor? evaluarea CRFPA Membrii grupului se cunosc mai bine. Apariţia spontană de grupări informale este paralelă cu constituirea celor formale şi ea răspunde trebuinţelor afective.Lucrător în comerţ Mureş autoritate. Dacă grupul are scopuri proprii divergente de cele ale organizaţiei. se stabilesc repere şi standarde de grup şi se conturează norme proprii de conduită. schimbul de preocuparea pentru informaţii. Stadiul performanţei Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal independenţă şi interdependenţă. stabilirea unor relaţii durabile între toţi membrii grupului este dificilă dacă numărul lor este mai mare de 12 (număr considerat de unii specialişti ca limita superioară a grupului mic) şi dacă între membri există mari diferenţe de statut. Este inevitabil ca în orice organizaţie 38 . membrii grupului acţionează prin consens. de putere ale membrilor. abilităţi sau educaţie. Formarea grupurilor de muncă este favorizată de îndeplinirea unor condiţii: apropierea fizică între indivizi şi sarcinile de muncă legate între ele. dacă nu sunt îndeplinite cerinţele de progres specifice. membrii grupului pot impune prin consens limitarea productivităţii individuale pentru a nu da conducerii ocazia să mărească normele de muncă. manifestarea deschiderii. a face parte din grup Sarcinii fluxul informaţiilor şi al operaţiilor Comportamente caracteristice în domeniul: Personal / Sarcinii interpersonal coeziune. dacă acest impas este trecut cu succes. grup. a-i asculta pe ceilalţi. conflicte. oferirea sprijin. de reputaţie. provocări. letargie.

ele fiind impuse de grup individului. În cazul rolurilor informale ponderea acestor tipuri de norme şi prescripţii este mult mai mare. reguli de comportare explicite (de comunicare. la rândul său. ca îndatoriri şi obligaţii prevăzute de contracte scrise. trăsături de personalitate. de şef. O altă definire a rolului ar fi în termenii aşteptărilor celorlalţi referitoare le comportamentul deţinătorului unui anumit status.a. Normele şi prescripţiile informale care intervin în rolurile formale provin.d. care cuprinde principalele “aşteptări” comportamentale faţă de ocupantul acelui post (lista atribuţiilor. sindicate sau. sau pe cel informal. mărimea şi mobilierul biroului în instituţii ş. ataşat statusului formal de subaltern): îi va executa dispoziţiile. Prescripţiile rolului pot fi definite şi sub alte forme: regulamente de organizare-funcţionare. care este aspectul dinamic al statusului. Drepturile şi îndatoririle lui faţă de acesta sunt diferite. în acest caz ele au un caracter general. relaţiile funcţionale cu celelalte posturi. faţă de acesta. informal) îi este ataşat un rol. o persoană este ghidată în relaţiile sale de statusurile celorlalţi în raport cu propriul status. de salut etc). Rolul Fiecărui status social. cât şi roluri informale. fiind subordonatul unui şef de rang superior F. Făcând parte simultan din mai multe subsisteme sociale (familie. în timp ce altele sunt achiziţionate. legat de respectiva situaţie. chiar dacă. 3. va raporta despre îndeplinirea sarcinilor sale de şef de echipă. etnie. Dacă E ar fi subordonatul lui este posibil ca. de sprijin reciproc între colegi. aceasta va contraveni obligaţiilor de sprijin reciproc între prieteni. grup de muncă. diferenţele ierarhice sunt aceleaşi ca în primul caz. reglementate preponderent de norme şi prescripţii formale. Noului venit i se comunică explicit sau i se sugerează de către un membru mai vechi “regulile nescrise” de comportare faţă de superiori. În fiecare situaţie. grupuri de presiune. îi va asculta îndrumările. pur şi simplu. de exemplu în “Fişa postului”. Pentru a facilita această orientare în situaţie. grupuri care îşi petrec timpul liber împreună. celelalte fiind latente. tipul şi culoarea salopetei sau a halatului în întreprinderile industriale. Deci normele ghidează şi totodată reprezintă un cadru de evaluare a comportamentului (se spune despre o persoană că s-a purtat sau nu “aşa cum trebuie” într-o anumită situaţie). la rândul său are un tip de drepturi şi îndatoriri în raport cu A şi alt tip faţă de colegii lui C şi D. fiecare membru va juca atât roluri formale. indiferent de natura lui (formal. controla. instrucţiuni. Dar A poate fi. maniere 39 . în acelaşi timp prieten (status informal) cu E. grup de prieteni) persoana posedă un “set de statusuri” strict individualizat. pe de o parte din normele informale de grup şi. în virtutea căreia are un ansamblu legitim de aşteptări faţă de cei care ocupă poziţii în cadrul aceluiaşi sistem. dar sunt de dorit. el este conştient şi de obligaţiile pe care le are. Statusul poate fi definit ca un loc al individului în societate. Relaţia se derulează în virtutea acestor aşteptări ale persoanei faţă de comportamentele celorlalţi: dacă A este şef. de tipul de statusuri pe care le presupune. trebuie să-l sancţioneze. responsabilităţile) derivate din natura sarcinilor de muncă. Prescripţiile informale ale rolului nu sunt obligatorii. În cazul acesta conflictul se va extinde şi la nivelul rolurilor: A va fi pus în situaţia de alege între a-şi juca rolul formal. Normele sau aşteptările rolului constituie repere. în acelaşi timp. O parte din aceste statusuri îi sunt atribuite. rasă. Luthans spune: “ca set de comportamente prescrise rolul este o configuraţie de norme. pe de altă parte din valori. de prieten. de adresare. B. în virtutea acestui status formal el se aşteptă de la subalternul său B ca acesta să-i recunoască dreptul de a-i da dispoziţii. care sunt prescripţiile rolului). ea neavând nici o opţiune (statusul de vârstă. ataşat statusului formal de şef) adică îi va conduce. desfăşurarea lui comportamentală şi totodată aspectul normativ al comportamentului (cum anume trebuie să te comporţi.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA să apară grupuri şi reţele de influenţă şi interese. Rolul organizaţional (formal) al unui individ poate fi descris. cu drepturile şi îndatoririle presupuse de această poziţie.). dar. se va comporta în relaţiile cu acesta conform rolului de subaltern (rol formal. care este subordonat altui şef. organizaţiile mari ca număr de angajaţi dispun de un sistem de semne şi simboluri distinctive care marchează statusul organizaţional (formal): uniforma şi însemnele de grad în organizaţiile de tip militar. În cazul relaţiilor interpersonale dintr-o organizaţie normele pot fi prescrise formal. uneori cel economic etc. limitele de competenţă. să le execute. în calitate de şef. regulamente de ordine interioară. relaţia se derulează pe baza unui status actual. pentru a găsi un comportament potrivit. eventuale aspecte legate de înfăţişare (mod de a se îmbrăca). ecusoanele de forme şi culori codificate. cele două statusuri să fie conflictuale: dacă E săvârşeşte o abatere şi A ca şef. este ghidat de prescripţii şi norme: dacă A este şeful unei echipe el se va comporta faţă de subordonaţii săi în conformitate cu rolul său de şef (rol formal. îndruma. atitudini personale. Interacţiunea socială în cadru organizaţional Statut şi rol în interacţiunea socială Statusul Fiecare persoană ocupă o anumită poziţie (status) în sistemul relaţiilor sociale. persoana optând şi depunând eforturi pentru a le dobândi (statusul profesional. sex. Comportamentul nostru în cadrul unei relaţii interpersonale. de vreme ce există standarde comportamentale pentru majoritatea situaţiilor. La locul de muncă. dar.m. sub aspect formal. simplifică şi fac predictibil comportamentul aşteptat de la fiecare membru şi evită situaţiile interpersonale stânjenitoare. felul în care “ne jucăm rolul” depinde de natura relaţiei. În grupul de muncă aşteptările rolului reflectă cerinţele muncii şi ale organizaţiei. mai puţin individualizat decât cele din fişa postului. dar parţial influenţate şi de prescripţii informale şi autoimpuse.într-o situaţie oarecare nu trebuie să pierzi timp. standarde comportamentale care au o funcţie importantă în relaţiile interpersonale: reduc incertitudinea . în anumite situaţii. cetăţenie). preferinţele şefilor sau ale membrilor influenţi ai grupului. dar. deprinderi comportamentale. Prin natura complexă a relaţiilor interpersonale din grupul de muncă. iar ca set de comportamente reale rolul este o faţetă a unei configuraţii de relaţii sociale”. acţionând prin tatonări.

acceptare penalizare. necesar. ascultă ce i se spune ajută. comportamentul unuia provocând o reacţie de răspuns a celuilalt. D. în acelaşi timp. sfătuieşte. a relaţiilor postului în cadrul organigramei. Cristea distinge următoarele niveluri de integrare: I. ca modalitate de afirmare de sine.a. ca urmare a influenţei unor factori coercitivi exteriori sau a unor nevoi materiale personale care nu pot fi satisfăcute decât pe această cale. admiră exploatează. dominare încredere. privite ca ceva exterior. Roluri spontane (informale) în grupuri Actul interpersonal presupune “jucarea” unor roluri între parteneri. Cu cât organizaţia este mai ierarhizată. 4. cu atât prescripţiile de rol sunt mai precise şi lasă mai puţin loc manifestărilor creative. este rezervat sau anticonformist este de acord. penalizează respectă. pozitive. productive. Aceste modificări la nivel interpersonal (relaţie) şi intrapersonal (trăsături de personalitate) vor influenţa comportamentele în situaţii ulterioare. în timp ce altele produc tensiuni şi proastă funcţionare a grupului. în funcţie de personalitatea sa. se confiază. tradiţia grupului de muncă. • Regulamentul de organizare-funcţionare descrie comportamentele dezirabile şi indezirabile şi prevede modalităţi de obţinere a conformării indivizilor la modelele dezirabile. atacă. Prescripţiile autoimpuse sunt manifestări ale creativităţii individului în rolul său atunci când prescripţiile formale şi informale sunt puţine . refuză ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ respect. Parcurgerea acestor etape se face de regulă în timp: cu cât activitatea comună are o durată mai lungă. cooperează. Integrarea individului în grup depinde de 40 . Respectarea acestui “contract psihologic” sui generis între individ şi grup garantează buna funcţionare a relaţiilor interpersonale. timpul petrecut împreună şi cooperarea în sarcină contribuie într-o măsură redusă la integrare. cu valorile şi normele sale. scopurilor. responsabilităţi). supunere aroganţă. inevitabil. II. respingere sprijin. Nivelul axiologic: presupune identificarea individului cu grupul. fără a se abate de la prescripţiile de rol (atribuţii. compătimeşte se revoltă. Grupurile organizaţionale generează. ci şi de măsura în care grupul devine un tot unitar. Noii membri. aşa cum am arătat mai sus norme informale şi modele comportamentale care influenţează modul de performare a rolurilor formale. inferioritate Fig. Creativitatea în rol se manifestă prin elementele noi pe care individul le introduce în maniera de performarea rolului. opiniilor. Integrarea individului în grupul de muncă Eficienţa grupului este determinată nu numai de competenţa membrilor în realizarea sarcinilor individuale sau comune de muncă.1. Atunci când între individ şi grup există incompatibilităţi în privinţa valorilor. Creativitatea în comportamentul organizaţional al indivizilor se manifestă mai ales la nivelul rolurilor informale. Nivelul socio-afectiv: presupune adeziunea la grup ca modalitate de satisfacere a unor trebuinţe afective şi de relaţionare interpersonală. rezistenţă sprijin. Comportamentul indivizilor în grup Rolurile formale Contextul organizaţional oferă. dirijează. În acest fel relaţia însăşi se structurează prin exercitarea rolurilor şi.cazul subalternilor unui şef “laissez-faire” sau al persoanelor aflate în poziţii ierarhice superioare atunci când doresc să imprime compartimentului condus un nou stil de lucru sau un nou climat.m. Sursa acestor prescripţii informale poate fi cultura de organizaţie. la venirea lor în organizaţie. ceea ce presupune integrarea individului în grup. III. cu atât este posibilă o integrare mai profundă. prin caracterul formal al relaţiilor. pe care le promovează activ şi le respectă. în derularea situaţiei. existând şi alte variabile moderatoare. personalitatea fiecăruia este modelată de rolurile jucate. Rolurile formale permit creativitate într-o măsură redusă. Nivelul instrumental: implică asumarea şi exercitarea de roluri în grup.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA acceptate şi apreciate. Nivelul acţional-formal: exprimă integrare superficială şi formală în acţiunea grupului. susţine. ş. afecţiune ostilitate. se găsesc aşadar în faţa unor modele comportamentale destul de clare care le ghidează performarea rolului. dar acest lucru nu este obligatoriu. repere precise pentru asumarea rolurilor formale de către indivizi: • Prescripţii de rol mai mult sau mai puţin detaliate există în Fişa postului (descrierea atribuţiilor şi sarcinilor de muncă. este prietenos este dur.d. 4. dă indicaţii Modest. Tipuri de comportament interpersonal şi reacţiile pe care le produc (în perechi complementare) Unele din comportamentele de mai sus duc la formarea unor relaţii interpersonale durabile. respinge. V. IV. ajutor neîncredere. Nivelul normativ: exprimă integrarea prin respectarea normelor şi modelelor comportamentale ale grupului. atitudinilor. docil.

fiind o rezultantă în timp a interacţiunilor sale sociale. îi încurajează pe ceilalţi să fie mai precişi şi să evite greşelile (expresii specifice: "dacă înţeleg eu bine. comportamente neverbale: înclinări aprobatoare ale capului. dar poate exista şi o variantă formală a rolului. informal (expresie tipică: "chiar aşa mi s-a întâmplat şi mie. ocazională sau permanentă. • Evaluatorul critic .rolul lui este de a manifesta o atitudine critică referitoare la natura sarcinii sau la modul în care membrii grupului îşi îndeplinesc sarcinile individuale... • Încurajatorul . îşi manifestă deschis încrederea în capacitatea grupului şi a fiecărui individ de a-şi atinge scopurile. Rolurile orientate spre sarcină aparţin vieţii "raţionale" a grupului.. de alocare a resurselor. ci şi la un nivel mai cald. furnizând periodic membrilor o dare de seamă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA personalitatea lui şi de modul în care îşi ajustează comportamentul în raporturile cu ceilalţi membri ai grupului. de planificare a activităţilor. "bine ai zis. Iată câteva posibile roluri orientate spre sarcină: • Iniţiatorul ." la propriu.comportamentul este manifestat atunci când cineva face o remarcă personală privitoare la o problemă care preocupă grupul. • Tehnicianul . • Împăciuitorul . el îi susţine pe ceilalţi în ceea ce fac sau îi ajută să se integreze în grup (expresii tipice: "da.este cel care "porneşte..are rolul de a destinde atmosfera şi de a prilejui descărcarea tensiunilor apărute în momente dificile ale activităţii.mereu optimist. mai ales în primele momente de existenţă a grupului şi este jucat de cel care îi adună laolaltă pe membri. El poate fi la început şi lider al grupului. Rolurile de menţinere fac parte din viaţa "emoţională" a grupului. Deseori glumeţul face glume deplasate. • Coordonatorul .poate fi liderul grupului."ochiul soacrei" . când cineva îndeplineşte o funcţie de secretar. în procesul de îndeplinire a sarcinii comune. în diferitele momente ale acţiunilor comune.analizează contribuţiile individuale şi desprinde semnificaţia lor în raport cu sarcina grupului. 41 . de atingere a obiectivelor. mai ales când grupul se află într-un impas. El se poate oferi să caute informaţii.. ci şi optimizarea interacţiunii membrilor. El este relativ detaşat de ceea ce se întâmplă şi poate feri grupul de devieri de la scopurile iniţiale.este caracterizat prin căldura raporturilor interpersonale. constând din cunoştinţe sau experienţe utile de natură tehnică. este orientat spre evaluarea calităţii rezultatelor. • Ofertantul de informaţie .". deoarece atingerea lor presupune nu numai realizarea sarcinii propriu-zise. fie spre afirmarea şi întărirea propriului statut. • Rezonerul . găseşte punctele de legătură între contribuţiile membrilor.. de menţinere a grupului ca unitate coezivă. consideraţi ca entităţi. • Cel care pune întrebări . dar tendinţa este distructivă. îndeplinind funcţii de facilitare a definirii sarcinilor. de formare a membrilor pe post: • Suporterul . canalizând eforturile membrilor spre atingerea obiectivelor.caută să pună de acord părerile şi atitudinile membrilor.. fără a aduce nimic nou. privire directă. treaba. de distribuire a îndatoririlor şi responsabilităţilor. • Clarificatorul . sau poate orienta ulterior activitatea grupului spre o nouă direcţie. rolul poate fi jucat de cel care expune pe scurt ce s-a făcut până la un moment dat. ci mai degrabă o cale de a permite relaţionarea nu numai al nivel "profesional". Informal."). de menţinere a disciplinei. care jignesc. rolul favorizează relaţionarea la un nivel mai intim şi "spargerea gheţii" care este caracteristică relaţiilor formale. "aşa cum spuneai. Mai ales aspectele neverbale ale comportamentului lor sunt importante pentru că încurajează pe cei mai timizi şi ajută în acest fel la realizarea sarcinii. care notează ce se spune şi / sau face. de verificare a performanţelor şi controlare a calităţii..surprinde cu uşurinţă deficienţele şi punctele slabe ale contribuţiilor celorlalţi.este preocupat de mobilizarea eforturilor în respectarea termenelor. • Elaboratorul . Primele două categorii de roluri sunt în egală măsură productive pentru scopurile grupului. glumeţul poate contribui la un climat destins.. • Sfătosul .maestrul procedurilor. Contribuţia lui caracteristică este de a veni cu informaţii la momentul potrivit.. Contribuţia lui poate fi importantă pentru că furnizează un punct de pornire clar pentru o etapă ulterioară de activitate. de revizuire a activităţii. Toate cele trei categorii de roluri duc la satisfacerea cerinţelor grupului şi a indivizilor. În varianta pozitivă.are rolul de a însuma contribuţiile celorlalţi membri. Relatarea nu este neapărat o dezvăluire a ceva intim.este cel care "linişteşte apele" şi caută soluţii în situaţiile conflictuale. • Armonizatorul .". Oferind celorlalţi ceva din experienţa proprie."). • Glumeţul . aşa e. dar permiţând grupului să verifice unde s-a ajuns. îndeplinind funcţii de menţinere a moralului grupului. Funcţionarea grupurilor presupune asumarea. ridiculizează pe ceilalţi sau chiar sarcina.". care să favorizeze creativitatea şi satisfacţia. zâmbet). Grupul se poate antrena în tachinări. vrei să spui că. a unor roluri complementare. ducând la pierderea încrederii şi a coeziunii. are o competenţă de sarcină deosebită. sau chiar informaţii care precizează natura sarcinii. de către membri.furnizează informaţii care contribuie la realizarea sarcinii. fanaticul aplicării standardelor. fie spre menţinerea relaţiilor dintre membri.omul planurilor strategice. de construire a spiritului de echipă. orientate fie spre realizarea sarcinii. • Energizatorul .

2. întreruperile frecvente ale vorbitorilor. Stilul laissez-faire 42 .Lucrător în comerţ Mureş • CRFPA Standardizatorul . fără a-şi exercita. activitatea de grup fiind un prilej de a le etala şi de a dobândi o recunoaştere publică. în situaţia sa concretă de conducere. puterea. ceilalţi membri ai grupului sunt mai degrabă "public" pentru spectacolul pe care îl oferă. Rolurile centrate pe afirmarea individului nu au nici o legătură cu sarcina sau cu ceilalţi. 2. 5. 4.îi place să fie şef. 3. • Observatorul / comentatorul . capacitatea grupului de finaliza. Liderul este obiectiv în evaluări şi centrat pe fapte atunci când laudă sau critică.contestă totul. formulează decizii prin consens Şeful defineşte limitele. 4.este mereu în atac. nu este preocupat(ă) de sarcina propriu-zisă. exercită puterea într-un mod personal. ci pentru prestigiu (elemente expresive tipice: tonul autoritar. Stilul de conducere şi comunicarea Fiecare conducător. dacă sunt necesare sfaturi tehnice.este plin de sine. 2.se plânge mereu că nu poate să facă singur ce are de făcut pentru a ieşi în evidenţă. liderul furnizează două sau mai multe alternative între care ei să poată alege. • Dominatorul . încearcă să iasă în evidenţă contrazicând şi întrerupând mereu pe ceilalţi. să faciliteze participarea tuturor. priveşte "de sus"). Tehnicile şi etapele activităţii sunt iniţial dictate de către autoritate astfel încât următorii paşi sunt în mare măsură incerţi pentru subordonaţi.încearcă să menţină în funcţiune canalele de comunicare. de importanţa meritelor sale.elaborează şi propune reguli pentru comportamentele legate de sarcină şi propune standarde de evaluare a performanţei. valoarea obiectivelor. nu neapărat pentru responsabilităţile pe care le are. Membrii se implică activ în discuţie şi decizie. valoarea fiecărui individ. 4. 3. Autoritarul tinde să dea o notă personală laudei şi criticii faţă de fiecare persoană. • Infatuatul . cere grupului să decidă Fig. Liderul impune fiecărui membru sarcina de lucru şi persoana cu care să coopereze. în fapt. Scala comportamentelor de conducere (Tannenbaunm Schmidt) AUTORITAR LAISSEZ-FAIRE Caracteristicile celor trei stiluri deDEMOCRAT viziunea cercetărilor Lippitt şi White sunt următoarele: conducere în Stilul autoritar 1. obţine sugestii. cel democratic încurajează dezbateri în grup pentru adoptarea deciziilor prin consens. Membrii sunt liberi să lucreze cu cine doresc şi împărţirea sarcinilor este lăsată la latitudinea grupului.este fluşturatic(ă). • Solidarul .2. membrii grupului nu se implică activ în viaţa grupului. sarcina. fiind mai degrabă expresia imaturităţii: • Agresivul . 4. obiectivele. Scala comportamentelor de conducere (Tannenbaunm Schmidt) Şeful adoptă decizii şi le anunţă Şeful “vinde” decizii Şeful prezintă idei şi provoacă întrebări Şeful prezintă schiţe de decizii susceptibil e de modificare Şeful prezintă probleme.comentează orice: evenimentele. în timp ce liderul laissez-faire lasă deplină libertate grupului de a lua decizii. • Negativistul . • Neajutoratul . Deciziile sunt luate în grup. participă la viaţa grupului. certăreţ şi revendicativ. ci doar cu individul.îşi manifestă apartenenţa la grup urmând majoritatea. • Dispecerul . Deciziile sunt luate integral de lider. • Playboy-ul / cocheta . participarea la activitatea grupului fiind mai degrabă un mijloc de a-şi testa capacităţile de seducţie asupra sexului opus. care este deosebit de pregnant în situaţiile de decizie: liderul autoritar ia singur deciziile şi le comunică membrilor grupului sub forma unor dispoziţii. este lipsit de tact şi jigneşte pe ceilalţi prin dispreţul afişat. comportamentele celorlalţi. Conducere axată pe şef Utilizarea autorităţii de către şef Conducere axată pe subalterni Aria de libertate a subalternilor Şeful permite subalternilor să lucreze fără restricţii impuse de superior Fig. încurajat şi asistat de lider. Stilul democratic 1.

• Maturitate socială şi deschidere spre alţii . Sintalitatea grupului nu se modifică dacă pleacă cineva sau dacă vine un nou membru. Sub aspect motivaţional. cu interese şi activităţi diverse. neimplicare. Frustrarea8 se manifestă prin reacţii negative: agresiune împotriva obstacolului sau deplasarea ei spre un substitut (“ţapul ispăşitor”). ori.stare de tensiune şi nemulţumire survenită atunci când în calea atingerii unor scopuri se interpune un obstacol 8 43 . 4. Grupul are libertate deplină atât în deciziile individuale cât şi în cele de grup. au o imagine de sine pozitivă şi clară. Grupul se opune schimbărilor impuse dinafară. Frustrare . în astfel de situaţii apar lideri neoficiali care se opun conducerii oficiale. Ponderea implicării grupului în luarea deciziei creşte proporţional cu aria de libertate a subalternilor şi cu responsabilitatea pe care şi-o asumă. dar când conflictul este latent sau s-a atenuat. fără a fi cerute. Rare comentarii spontane despre activităţile membrilor. nici o încercare de a aprecia sau regla cursul evenimentelor Modul de adoptare a deciziilor. grupul. Completă non-participare din partea liderului. Scala prezintă o descreştere progresivă a utilizării autorităţii de către şef. Noii veniţi sunt la început ţinuţi la distanţă sau chiar respinşi. etichetate ca “agitatori” au mai mari şanse să fie aleşi lideri. tinde să-şi atingă scopurile proprii. impune restricţii asupra producţiei. fixare etc. decât dacă personalitatea acestuia este foarte puternică sau dacă deţine o poziţie influentă. cu o minimă participare a liderului. deciziilor la care nu a luat parte pentru că le percepe ca ameninţări la existenţa. regresie. insatisfacţie generată de anxietate. obiectivelor şi sarcinilor Generarea deschiderii şi a încrederii Instruirea colaboratorilor Stimularea Stabilirea standardelor Folosirea umorului pentru a defula agresiunea Încadrarea în timp (respectarea termenelor) Rezolvarea conflictelor Evaluarea ideilor Prevederea unui timp de relaxare Luarea deciziilor Îmbunătăţirea comunicării Monitorizarea şi controlarea performanţei Folosirea plenară a competenţelor Delegarea muncii Înţelegerea nevoilor oamenilor Negocierea Motivarea colaboratorilor Fig.liderii au tendinţa de a fi stabili emoţional. fiind orientaţi atât spre subordonaţi cât şi spre producţie. 6. în grup individul se comportă mai degrabă conform aşteptărilor membrilor grupului decât propriului fel de a fi.liderii eficienţi recunosc valoarea şi demnitatea celorlalţi. Liderul nu ia parte la discuţiile de grup dar furnizează informaţii membrilor atunci când îi sunt cerute. au o atitudine empatică. acceptând sau adoptând un rol şi un statut. exercită presiuni asupra membrilor în sensul conformării la valorile şi normele sale.nivelul de inteligenţă al liderilor eficienţi este peste media grupului condus. 4. Când conflictul este făţiş persoane combative. implicarea în acest proces şi ponderea responsabilităţii liderului şi grupului în cele trei stiluri şi în variantele intermediare. creşterea frecvenţei manifestărilor agresive. securitatea şi normele proprii. de consideraţie şi respect. sunt prezentate în figura de mai sus. În domeniul sarcinii În domeniul procesului Definirea sarcinii Implicarea celorlalţi Planificarea Înţelegerea întrebărilor Stabilirea scopurilor. Comportamentul şefului eficient: îşi foloseşte majoritatea timpului pentru supravegherea subordonaţilor. • stilul laissez-faire .3. Comportamentul organizaţional al grupurilor Verigă de legătură între macrosocial şi individ. este mulţumit cu autoritatea şi responsabilitatea pe care o are. este orientat cu precădere spre subordonat. insatisfacţie. duce la apariţia unor manifestări agresive deschise sau mascate. la rândul său este supravegheat în acelaşi mod general. în locul lor sunt preferate persoanele etichetate ca “diplomate”. • Motivaţie intrinsecă şi aspiraţii de autorealizare . realizează un control mai degrabă general decât strâns. de la stilul autoritar radical spre stilul laissez-faire absolut. dimpotrivă la apatie.duce la indisciplină.creşte tensiunea dintre grup şi lider. 3. maturi. 2.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA 1. Grupul produce relaţii şi obiceiuri. dar este de preferat ca diferenţa să nu fie prea mare. asemeni individului. Activităţile liderului eficient Caracteristicile liderului eficient • Inteligenţă . dar intensitatea acestei respingeri variază şi în funcţie de abilitatea individului de a se face acceptat. • Atitudinea faţă de ceilalţi . Stilurile extreme generează o serie de fenomene negative: • stilul autoritar . grupul constituie un mediu cu o puternică influenţă modelatoare atât asupra individului cât şi asupra organizaţiei în care există şi funcţionează. nu spre produs.liderii sunt sensibili mai degrabă la recompense intrinseci şi motivaţia lor este orientată spre succes şi autorealizare.

cu atât numărul variantelor de strategie este mai mare şi grupul poate exercita o influenţă mai puternică asupra individului. în situaţia de muncă. În cazul deciziei grupul este mai bun decât membrul mediu. Grupurile bine structurate îşi au propriile lor norme în această privinţă. stimulare. de efortul depus de individ şi este influenţat de caracteristicile personale (cunoştinţe. este învăţat. singur. La rândul său. motivaţie). idei. învaţă valorile şi normele specifice acesteia. Efort Comportarea de muncă Nivelul de performanţă Caracteristici personale Influenţele grupului asupra individului 1. la rândul lor îi evaluează comportamentul. decizii). în perioada de “ucenicie”. cum să folosească canalele de comunicare existente în organizaţie. Cunoştinţe şi abilităţi 2.). pe care le impun noilor veniţi. de la ceilalţi membri ai grupului.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Influenţa grupului asupra eficienţei individuale Eficienţa individuală sau performanţa în muncă este determinată de comportamentul de muncă şi este influenţată de contingenţele critice legate de sarcină (dacă locul de muncă este aprovizionat cu materiile prime necesare. ci şi de natura sarcinii (dacă el produce obiecte. Cu cât organizaţia este mai complexă şi mai formalizată (are un număr mai mare de reguli şi mai multe niveluri ierarhice) cu atât această ucenicie (formală şi informală) este mai importantă. îşi gestionează efortul şi resursele personale într-o sarcină anume. Eficienţă individuală. abilităţi. eficienţă grupală Este discutabil dacă grupul este mai productiv decât membrul mediu sau membrul cel mai bun. constituie un factor motivaţional stimulator. 44 . întreruperi incidentale ale procesului tehnologic etc. Influenţa asupra efortului: evaluând modul în care muncesc ceilalţi. Grupul acţionează asupra individului la nivelul tuturor determinanţilor susmenţionaţi ai comportamentului. pentru că performanţa de grup depinde nu numai de vechimea. sub influenţa presiunilor grupului. într-un sens sau altul de la acest nivel (cei prea harnici sau prea leneşi sunt sancţionaţi în egală măsură pentru că atentează la norma de grup). Grupul descurajează abaterile. el nu ar putea realiza o decizie de acelaşi nivel. Strategii 2. Stimulare Fig. reguli de protecţie a muncii. influenţând astfel performanţa în muncă. Acest lucru poate duce la creşterea implicării individului pentru lucrul bine făcut. compoziţia. Totuşi. dacă apar defecţiuni ale utilajelor. Contingenţe critice legate de sarcină Planificarea muncii 1. comportamentul propriu-zis de muncă este determinat de strategiile folosite (metode şi mijloace). dar modul în care individul. 4. Determinanţi majori ai comportamentului în grup şi ai nivelului de performanţă Influenţa grupului asupra strategiilor: Modul în care sunt folosite resursele materiale şi cele individuale în realizarea performanţei este parţial prescris de normele organizaţionale (există reglementări tehnice de execuţie. are tendinţa de a se conforma. Influenţa grupului asupra cunoştinţelor şi abilităţilor: grupul de muncă este un cadru de formare profesională specifică prin care se transmit cunoştinţele şi abilităţile necesare. individul îşi face o idee despre nivelul acceptabil de efort şi.4. grupurile prea suportive (care manifestă o excesivă încurajare şi toleranţă faţă de greşeli şi inconsecvenţe) încetinesc învăţarea unor tehnici noi tocmai pentru că lipseşte ameninţarea sancţiunii pentru nonperformanţă (ca factor motivator) şi individul nu se străduieşte îndeajuns. Cu cât sarcina de muncă este mai complexă. prin încurajarea performanţei şi prin recompense în caz de reuşită. pentru a realiza un raport optim între calitate şi cantitate. individul învaţă de la ceilalţi membrii ai grupului cum să muncească corect. metode de muncă standard). Membrul mediu beneficiază de informaţie suplimentară şi este condus spre decizie de către ceilalţi. atitudinile şi comportamentele care să-i faciliteze integrarea şi buna lui funcţionare ca membru al organizaţiei. Influenţa grupului asupra stimulării: Faptul că individul este conştient de nivelul de performanţă al celorlalţi membrii ai grupului şi că ceilalţi. coeziunea lui.

ceea ce face ca deciziile să fie mai uşor acceptate şi să se opună mai puţină rezistenţă la aplicarea lor.fenomen de distorsiune a raţionamentelor produs în grup sub influenţa presiunii spre conformare 11 Risky shift . mai ales în cazul grupurilor noi. dar este ajutat. în această situaţie. dar nu unul suprem. comunicarea între ei este dificilă. Aceste neajunsuri nu sunt însă motive de ignorare sau desconsiderare a aspectelor psihosociale în practica managerială. proşti. formate din experţi valoroşi. risc asumat cu excesiv optimism. Recunoaşterea crescândă a importanţei Eului şi a trebuinţelor de autoactualizare a deplasat accentul pe conţinutul şi semnificaţia muncii. el influenţând mai ales absenteismul şi fluctuaţia şi mai puţin productivitatea propriu-zisă. dacă problema este relativ simplă. măcar se înţeleg (rivalitatea dintre ei produce confuzie şi lipsă de control. Pentru a realiza un nivel optim de motivare se pot folosi şi alte pârghii motivaţionale extrinseci. “cozi de topor” etc). autocenzurarea ideilor neconformiste. ci şi simpla prezenţă produc acest fenomen. în sensul că discuţiile premergătoare modifică ideile şi atitudinile membrilor în sensul convingerii. Cel mai bun membru îmbunătăţeşte performanţa grupului prin calităţile sale. mişcarea “relaţii umane” şi-a diminuat influenţa în teoria şi practica managerială. o trăsătură dezirabilă. dificile. Deşi deciziile de grup sunt mai lente. trebuie să parcurgă. Eficienţa grupului în munca propriu-zisă este dificil de prognozat. Grupul poate realiza în acest sens performanţe la nivelul celui mai bun membru dacă există un răspuns la problema supusă dezbaterii. Cele mai frecvente efecte negative sunt “gândirea colectivă” (groupthink10) şi înclinaţia spre risc (risky shift11). iluzia unanimităţii şi. în care intervine fenomenul de “întărire socială” 12. 10 Groupthink . actorul joacă mai bine atunci când are spectatori). decizii de acest tip. Grupurile pot fi adevărate forţe în creşterea productivităţii şi în promovarea schimbărilor dacă: • Structura grupului formal coincide cu cea a grupului informal • Liderul formal şi cel informal coincid. Este mai util să faci munca interesantă şi atractivă în sine decât să manipulezi gruparea socială. au luat decizii proaste escaladarea războiului din Vietnam fiind cel mai cunoscut şi cel care a atras atenţia cercetătorilor asupra fenomenului). cel mai bun îi va convinge mai greu pe ceilalţi. grupurile iau decizii catastrofale (există exemple celebre. Performanţa grupului în producţia de idei poate fi mai scăzută decât a membrului mediu în cazul sarcinilor foarte complexe (când se verifică proverbul “lanţul are tăria celei mai slabe verigi”) sau în cazul în care nu există o diviziune clară a sarcinilor şi o coordonare a eforturilor. neconsolidate. Aceste fenomene explică de ce. Riscul devine. dacă se poate stabili în timp scurt corectitudinea răspunsului. se pierde mult timp tocmai datorită faptului că grupul. multe persoane acceptând munci neinteresante. în felul acesta grupul are o arie mai largă de informare decât individul dar. explicabil prin faptul că prezenţa celorlalţi creează o stare de activare psihică suplimentară (o echipă de fotbal joacă mai bine atunci când tribunele sunt pline. din cauza distanţei. ajungând să fie mai productiv în idei şi furnizare de informaţii. dacă nu. rezolvarea ei necesitând demersuri puţine şi dacă toţi membrii au aceeaşi informaţie iniţială.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Atunci când este vorba de producţia de idei. penibile. climatul grupal are o acţiune relativ limitată.efect produs de grup asupra individului în sensul creşterii performanţei. Tendinţe contemporane în valorizarea grupului După euforia primelor decenii care au urmat descoperirii fenomenelor psihosociale în grupurile de muncă. sau. aceasta depinzând de cât de expert şi cât de convingător este. a zgomotului produs de utilaje. Adepţii “relaţiilor umane” se preocupă prea puţin de CE face omul. ceea ce constituie un argument în plus pentru folosirea şi a altor forme de motivare. credinţă necondiţionată în moralitatea grupului. afectând astfel performanţa) • Sunt create condiţii pentru grupuri coezive • Există competiţie între grupuri (aceasta duce la creşterea coeziunii şi a performanţei. ceea ce nu se întâmplă în cazul deciziilor individuale 12 Întărire socială . Dacă sarcina este complexă. etapele de structurare menţionate anterior. ele au unele avantaje. Absolutizarea valorii şi eficienţei deciziei de grup este periculoasă din cauza unor efecte negative care pot apărea în orice situaţie când se iau. S-a constatat că persoanele înclinate spre a risca sunt mai influente în situaţii de grup decât cele prudente. existând grupuri înalt coezive care sunt slab productive. Fiind un factor de motivaţie extrinsecă.fenomen de încurajare produs de sentimentul apartenenţei la grup. a ritmului de lucru. în care grupuri de decizie. care constituie factori de motivaţie intrinsecă. mai întâi. presiuni asupra indivizilor în sensul conformării. în organizaţii. dar numai până la un anumit punct) • Atunci când se fac schimbări se ţine cont de opinia grupului şi de eventualele opoziţii • Sunt cunoscute interesele companiei care concordă cu ale grupului Facilitare socială .tendinţa de asumare facilă a riscului în prezenţa celorlalţi. pentru bani. decât pe un stadion gol. în consecinţă. fără a fi interesate de relaţiile sociale. grupul este superior individului pentru că fiecare membru îşi are propria lui reţea de comunicări externe. uneori. Schimbările tehnologice actuale din industrie au produs şi schimbări în aranjarea spaţială a membrilor unei formaţii de lucru şi astfel. nu numai încurajarea manifestă. chiar dacă ceilalţi nu sunt prezenţi 9 45 . care are o probabilitate mai mare de a fi exprimată în situaţii de grup. reprimarea ideilor “nepopulare” (cei care se opun grupului sunt etichetaţi drept răi. la rândul său. pentru a funcţiona ca entitate. de unde se poate “alimenta” cu informaţii diverse. slabi. Grupul continuă să fie considerat ca un factor important în productivitatea în muncă. acordând atenţie doar climatului social. Simptomele tipice sunt sentimentul invulnerabilităţii. de grup (efectul de facilitare socială9) prin creşterea stimulării şi aprobare specială.

bursa. 1. opinia publica. Aceste două forme de comunicare sunt interdependente. Performanţa în muncă la nivelul organizaţiei va fi influenţată de respectarea condiţiilor de mai sus. dar interesul şi consideraţia faţă de angajaţi trebuie să se manifeste şi prin crearea unor condiţii bune de lucru şi adoptarea unei politici salariale corecte.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA • Personalul de conducere are cunoştinţe în domeniul relaţiilor umane şi posedă totodată abilităţile şi motivaţia necesare aplicării lor în practică. Partenerii politici sunt autorităţile publice locale sau puterea publică centrala. reclamă şi publicitate. vânzarea sau negocierea. clienţi. comunicarea interpersonală fiind aproape întotdeauna parte componenta a comunicării organizaţionale. comunicarea de marketing. negociere. Partenerii externi ai organizaţiei pot fi grupaţi astfel: Parteneri economici – furnizori. societăţi de asigurări. comunicare cu ocazia derulării contractelor cu concurenţii.. Comunicarea organizaţională Comunicarea. • 46 . La nivelul unei organizaţii comunicarea poate fi privita din doua perspective: comunicarea intre indivizi numita si comunicare interpersonala. stabileşte relaţii şi comunică permanent cu partenerii săi exteriori. cu furnizorii. Cu furnizorii poţi negocia urmărind încheierea unor acorduri pe termen scurt sau lung etc. relaţiile publice. Comunicarea externă – cuprinde relaţiile firmei cu piaţa. Partenerii financiari sunt cei de la care organizaţia îşi procura fonduri sau alte servicii financiare. după cum reiese şi din schema de mai jos. numită comunicare organizaţională. acţiuni de cercetare a pieţei. Formele de comunicare cu aceşti parteneri externi sunt variate: comunicarea financiară. TIPOLOGIA COMUNICĂRII Există o diversitate de criterii pentru clasificarea comunicării. comunicarea cu concurenţii. băncile. vânzare. social si politic. la nivel de firma după sursa emitentului. Cu clienţii. foruri ierarhice. Organizaţia acţionează într-un mediu economic. asociaţiile si sindicatele. acţionarii. acţiuni de relaţii publice. cumpărători şi concurenţi. este de doua tipuri: externa si interna. comunicarea intre diferite subdiviziuni si grupuri ale organizaţiei. Partenerii sociali sunt reprezentaţi de comunitatea locala. alte instituţii financiare.

cunoştinţe si decizii. 47 . o noua metoda. de a explica o noua orientare. de a transmite informaţii. economice organizatorice. o noua tehnologie etc.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Sistemul de comunicare externa al organizaţiei PARTENERI ECONOMICI n e g o c ie re re la ţii p u b lic e PARTENERI SOCIALI fu zio n a re FURNIZORI c e rc e t a re a p ie ţe i re c la m ă şi p u b lic it a t e O R G A N I Z A re la ţii p u b lic e n e g o c ie re SNDICATE re la ţii p u b lic e COMUNITĂŢ I LOCALE ŞI OPINIA PUBLICĂ ASOCIAŢII CLINEŢI vâ n za re şi n e g o c ie re fu zio n a re CONCUREN ŢI PARTENERI FINANCIARI BANCA BURSA ASIGURĂRI în ţe le g e ri ilic it e n e g o c ie re Ţ I A PARTENERI POLITICI AUTORITĂ ŢI LOCALE PUTEREA CENTRAL Ă c o m u n ic a re fin a n c ia ră c o m u n ic a re fin a n c ia ră • Comunicarea interna are in principal rolul de a prezenta rezultatele tehnice.

comunicarea pe orizontala. se încadrează în comunicarea neformală. pe de o parte în raport cu structura firmei (departamentele). şedinţele. eficient număr redus de legături există un grad de centralizare TIP DE REŢEA Tip LANŢ Tip Y Tip CERC  grad redus de interacţiune a grupului– un membru comunică doar cu alţi doi  feed-back dificil  organizare stabilă. notele interne si rapoartele. Reprezentarea grafica a comunicării formale MANAGER SUBALTERN SUBALTERN • Comunicarea de sus in jos este cea dintre superior si subaltern (indiferent daca este vorba de superiorul direct sau nu). Relaţia „de la om la om” ce ia naştere in dialogul dintre doi interlocutori poarta denumirea de comunicare interpersonala. si are ca scop sa faciliteze îndeplinirea sarcinilor. Atunci când un individ transmite o idee. prin prescrierea si controlul circulaţiei mesajelor in rândul personalului angajat. fără ca între acestea să existe relaţii de autoritate de tip ierarhic.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA • Comunicarea formala (oficiala) face parte integranta din structura organizatorica formala a organizaţiei. de obicei între persoane ce ocupă posturi situate pe niveluri ierarhice diferite.tipurile de reţele ce se pot forma la nivel organizaţional sunt: Comunicarea interpersonală 2. Comunicarea neformală (neoficială) Orice comunicare ce are loc in afara canalelor formale de comunicare. opinie sau o informaţie unui alt individ sau unui grup de indivizi. 48 . Comunicarea pe orizontala dispune de canale mai puţin variate: contactele personale. Comunicarea în reţea . permisiva. O buna comunicare se poate realiza atunci când se creează o atmosfera propice. Comunicarea formala este de mai mute feluri: comunicarea verticala de sus in jos.în interiorul organizaţiei se configurează diverse grupuri. Comunicarea interpersonală reprezintă acea trainică relaţie in care o persoana asculta propria voce interioara si poarta un dialog cu sine. Comunicarea de jos in sus este cea dintre subalterni si superiori. CARACTERISTICI  între persoane dispuse pe acelaşi nivel ierarhic  distorsiunea mesajului datorată serialităţii fluxului informaţional     două persoane au acelaşi statut. reprezentata prin organigrama. satisfacţie mare  model centralizat de comunicare în grup  dependenţă mare de leader în luarea deciziei  structură stabilă Tip ROATĂ  descentralizare şi comunicare Tip STEA  implicare egală între membrii  feed-back rapid şi eficient  viteză transmitere informaţie mică . pe de altă parte în raport cu interesele indivizilor (grupuri informale). comunicare verticala de jos in sus. are loc o comunicare interpersonală. Comunicarea oblică apare. a treia are un statut diferit feed-back rapid. In cadrul firmei aceasta comunicare este dictata de atribuţiile postului si obiectivele grupului. Stilul de conducere predominant în organizaţie îşi pune amprenta asupra comunicării orizontale.

scrisori. scrisă şi nonverbală. se numeşte percepţie selectivă. se poate face distincţie intre ipostazele comunicării de la persoana la persoana. fie ca acesta este format din persoane din interiorul organizaţiei sau din afara acesteia.  Comunicare in fata publicului – adesea angajatul este pus în situaţia să vorbească in fata unui auditoriu. O altă componentă de aceeaşi factură. Comunicarea nonverbală Aceasta consta în transmiterea unui gând sau a unei idei fără cuvinte sau.După modalitatea de exprimare. .  Comunicare in cadrul grupului – funcţionează grupuri si echipe pe structura si durata de funcţionare permanente sau temporare. prin mijloacele prevăzute de lege. teleconferinţă. Comunicarea organizată Pentru a fi caracterizata drept organizata. având în plus avantajul păstrării facile a informaţiilor vehiculate. VII. care presupun reguli si fac apel la tehnici diferite:  Comunicare de la persoana la persoana (interpersonala) – in care sunt angajaţi doi indivizi poate avea un grad diferit de formalizare. fata cu propria sa conştiinţă morală. memorii.să fie adaptată – să se folosească sistemele de informare specifice fiecărui sector de activitate şi să concorde cu cultura organizaţională promovată.În funcţie de numărul participanţilor. . care pot sau nu să reflecte realitatea. pot fi puse în evidenţă mai multe tipuri de comunicare orală. propagarea informaţiei. Ea are un grad mai mare de exactitate decât comunicarea orală. un element de psihologie a comportamentului.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Astfel omul se consiliază pe sine. . Dacă acest plan nu există. Stilul de exprimare. . amortizarea. Procesul subconştient de neglijare sau evitare a informaţiilor provenite din domeniul cunoaşterii. calitatea informaţiei. in grup sau de la o persoana către un public larg. . Comunicarea nonverbală are un impact deosebit in transmiterea mesajelor. discuţie in grup. protejează cetăţenii.să fie flexibilă – pentru a integra comunicarea informală şi pentru a crea structura care o favorizează. fiind de fapt problemele legale de: volumul informaţiei. Comunicarea trebuie sa fie gestionata in conformitate cu un plan strategic de ansamblu ale activităţii specifice organizaţiei. cauzate de o proiectare defectuoasă. comunicarea se desfăşoară aleatoriu. în calitatea lor de consumatori” 49 .să fie multidirecţională – să se realizeze de sus în jos. se transmite mai mult decât simplul lor înţeles literal. verticală etc. cu rol important in comunicarea interpersonala. in fond. limbajul corpului si ambianţa spaţială sunt formele principale de comunicare nonverbală. Comunicarea orală – transmiterea ideilor cuvântul rostit: conversaţie directă. Cele mai utilizate forme ale comunicării orale sunt: Monologul Conferinţa . pe orizontală. chestionându-se asupra trebuinţelor si aspiraţiilor sale. Comunicarea nonverbală este. . comunicarea organizaţională nu este un proces spontan şi natural. Drept urmare.să fie orientată spre finalitate (scop). Ea trebuie proiectată în aşa fel încât să permită: coordonarea. este percepţia. Ele pot fi grupate în trei categorii.să fie instrumentală – să se sprijine pe o varietate de suporturi în funcţie de obiectiv. PROTECTIA CONSUMATORILOR Motto: “Statul.conferinţa clasica Conferinţa cu preopinenţi Expunerea Discursul Predica Interpelarea Dialogul Dezbaterea Interviul Comunicarea scrisa include rapoarte. Prin percepţii diferite oamenii selectează si organizează informaţiile în diverse moduri. care nu ne sunt familiare sau a informaţiilor care nu ne sunt pe plac. daca sunt utilizate si cuvinte. comunicarea dintr-o organizaţie trebuie sa prezinte următoarele caracteristici: . note si alte documente bazate pe cuvântul scris. Sistemele de informare la rândul lor suferă de anumite patologii.

consumatorul în calitatea sa de purtător al cererii de mărfuri a devenit un real partener de piata.asigurarea unui sistem de preţuri în concordanţă cu cerinţele pieţei si cu calitatea produselor. au in sarcina si protectia consumatorilor. se poate considera ca politica de protectie a consumatorilor vizeaza urmatoarele obiective: -promovarea unei cooperari internationale in domeniul protectiei consumatorilor. -facilitarea producerii si distribuirii de produse corespunzatoare cerintelor consumatorilor. Organizare protectie consumatorilor sub forma unui proces complex. „Principiile directoare” privind protecţia consumatorilor. consumatorului ii este acordata o atentie din ce in ce mai mare. priorităţi şi instrumente proprii. -crearea unui sistem de educare a consumatorilor. are in vedere: -legislati asigurata la nivel national si international care sa stea la baza protectiei consumatorilor. Organizaţia Naţiunilor Unite a stabilit prin rezoluţia 39/248 din aprilie 1985 o serie de „principii directoare” pentru protecţia consumatorilor. Problematica protecţiei consumatorilor pe plan internaţional Incercand un scurt istoric. departamente. . a unor organisme care sa-si asume responsabilitati de protectie a consumatorilor. Consumatorii in societatea civila”. -asigurarea accesului consumatorilor la informatii corecte. . Intr-o formulare moderna. -crearea. -consiliile consultative de consumatori. se 50 . Organizaţia Mondială a Consumatorilor cuprinde peste 200 de organizatii membre din aproape toate tarile lumii. organizatii. . cat si consumatorul insusi. datorită importanţei pe care o prezintă. În prezent. oamenii. producatorul fiind subordonat in toate cerintele consumatorilor. -asigurarea libertatii consumatorilor de a se uni in vederea realizarii de actiuni care au drept scop apararea intereselor lor. -asigurarea unor posibilitati reale de despagubire a consumatorilor.îmbunătăţirea consumului populaţiei prin politicile sociale ale statelor. Potrivit acestui cadru. formata in 1960 de cele cateva asociatii nationale de consumatori existente la acea vreme. Comportamentul de cumparare al consumatorilor afecteaza din ce in ce mai multe intreprinderi. să se constituie într-o politică de sine stătătoare cu obiective. sau alte organisme guvernamentale ce actioneaza in ramuri in care. Aceste domenii sunt : .document adoptat de Adunarea Generala a ONU in 1985. -institute sau centre nationale de cercetare stiintifica. in cadrul celui de-al 15-lea congres mondial. ea trebuie. In prezent. Aceste organizatii s-au intalnit in noiembrie 1997 la Santiago. Mesajul congresului a fost foarte clar:in toate tarile.organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori. -organizatiile sau asociatiile de consumatori. la preturi avantajoase pentru consumatori.Lucrător în comerţ Mureş PROTECŢIA CONSUMATORILOR-TEORIE ŞI REALITATE CRFPA Protecţia consumatorilor se înscrie în cadrul politicilor sociale promovate de către orice stat. in care este implicata atat puterea publica. trebuie mentionat ca toate comentariile legate de politica consumatorista incep cu expresia formulata pentru prima oara de scotianul Adam Smith. in calitatea lor de consumatori.ministere. Atat guvernele. . -organizatiile internationale de protectie a consumatorilor. organisme si institutii. -incurajarea si sustinerea concurentei si competitivitatii care sa contribuie la cresterea gamei sortimentale. sub deviza „Puteri sporite pentru consumatori in secolul 21. cat si alte organisme ce activeaza in domeniul protectiei consumatorilor isi stabilesc anumite structuri si domenii pentru programele lor de protectie a consumatorilor. Totodată. -institutiile publice create special pentru a veghea asupra protectiei consumatorilor din fiecare tara (Oficiul de Protectie a Consumatorilor). institutiile si organismele cu implicatii in protectia consumatorilor.asigurarea calităţii bunurilor şi serviciilor oferite spre vânzare în cadrul pieţei. Consumers International. in secolul al XVIII-lea aceea ca unicul scop final al produsului este consumul. menite sa asigure guvernelor tuturor tarilor un cadru care să poată fi folosit în elaborarea şi fundamentarea politicii şi legislaţiei pentru protecţia consumatorilor. -promovarea eticii producatorilor si distribuitorilor de produse si servicii catre consumatori. asociatiile. in fiecare tara. ale carui pozitii ocupate in cadrul pietei se consolideaza pe masura dezvoltarii societatii. joaca un rol crucial in dezvoltarea institutiilor care apar ca urmare a procesului continuu de democratizare si liberalizare economica. pe langa obiectivele de baza specifice sectorului in cadrul caruia activeaza. Dar sunt anumite domenii ale protectiei consumatorilor asupra carora s-au oprit toate guvernele. Relatiile complexe dintre agentii economici genereaza aspecte extrm de diverse care pot face obiectul unor programe de protectie a consumatorilor.apărarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale agresive şi a publicităţii mincinoase. -stabilirea unui sistem de prioritati privind protectia consumatorilor din fiecare tara. . de aceea. este rezultatul eforturilor pe plan international ale Organizatiei Mondiale a Consumatorilor.

administratiei publice. la elaborarea politicilor de protectie a consumatorilor. legislativ si institutional.incurajarea unor niveluri ridicate ale eticii celor angajati in producerea si distribuirea bunurilor de consum si serviciilor catre consumatori. Ele pot insa sa constituie un serios suport in stabilirea obiectivelor specifice miscarii de aparare a drepturilor consumatorilor din cadrul fiecarei tari in parte.facilitarea productiei si distributiei de produse corespunzatoare nevoilor si cerintelor consumatorilor. comunitatea mondiala. consultari si colaborari ale diferitelor organisme ale Organizatiei Natiunilor Unite cu o multitudine de institutii nationale.asigurarea accesului consumatorilor la informatii corecte.Asemenea probleme. a potentialului pozitiv al institutiilor de invatamant si cercetare .publice sau private. 51 . dupa studierea legislatiilor elaborate de acestea in domeniul protectiei consumatorilor si dupa discutii si negocieri cu numeroase guverne si ulterior in cadrul Adunarilor Generale din anii 1980 si 1985. . in economie. dreptul la informatie. asa cum in politica democratia consta in asigurarea drepturilor alegatorilor. tinand cont de principiile directoare declarate”. .A.asigurarea tinerii sub control. in 8 aprilie 1985. cat si in Europa (Belgia. . . Prin natura lor. prin intermediul tuturor organizatiilor nationale si internationale.U. . care sa le exprime opiniile in procesele de luare a unor decizii si sa le reprezinte interesele. Franta. economic. logic si. sub forma unui mesaj special adresat Congresului american. a considerat necesar sa puna in discutia structurilor sale problematica pe care o presupune protectia consumatorilor. precum si nevoilor caracteristice populatiei statului respectiv. . Desi Carta nu a mai fost definitivata (in acelasi an. dreptul la protectie). Potrivit acestui important document „guvernele tuturor tarilor trebuie sa dezvolte. asa cum se mentiona intru-un capitol precedent. de a se organiza si asi desemna liderii. in principal. Privite dintr-un asemenea unghi de vedere.F.luarea in considerare. cat mai eficient posibil.stabilirea unui sistem de prioritati privind protectia consumatorilor din fiecare tara. ce urmeaza sa fie implementate in beneficiul tuturor sectoarelor. adoptandu-se. In ultimele decenii.obligativitatea firmelor de a respecta prevederile standardelor internationale privind protectia consumatorilor . . trebuie sa urmareasca. conform circumstantelor economice si sociale specifice nivelului de dezvoltare atins. potrivit legilor statului respectiv.A. presedintele Kennedy a fost asasinat). . problemele protectiei consumatorilor se afla in centrul atentiei teoriei si practicii economice si juridice din intreaga lume. moral.de a se supune legilor si reglementarilor privind protectia consumatorilor din toate tarile cu care au afaceri. in literatura de specialitate. De altfel. prin Rezolutia nr.39/248. in „Carta drepturilor consumatorilor” definita de fostul preşedinte al S. J. pentru a satisface nevoile consumatorilor. persoana indicata a decide alocarea resurselor fiind consumatorul insusi. prin organismele sale guvernamentale si neguvernamentale. ideea in cauza avand suport politic. . prin cel mai inalt forum al sau – Organizatia Natiunilor Unite. dar mai ales prin faptul ca ea a servit drept model de referinta la elaborarea legilor de protectie a consumatorilor ce au aparut in deceniile sapte si opt in S. precum si a altor grupuri sau asociatii reprezentative.U.promovarea si protectia intereselor economice ale consumatorilor. prin continut si mai ales prin solutiile reclamate. Mexic). Forma finala a documentului in cauza este rezultatul unor ample studii.infiintarea in fiecare tara a unor organisme corespunzatoare. principalele obiective asupra carora este necesar sa se concentreze fiecare tara. Germania.Kennedy – in martie 1962. Suedia). nu in ultima instanta.asigararea libertatii consumatorilor. urmatoarele aspecte: . colaborat cu stabilirea masurilor necesare pentru crearea cadrului necesar si adecvat. in general al intregii populatii si in special al diferitelor categorii de populatie din mediul rural. . asigurarii unei protectii reale a consumatorilor.asigurarea posibilitatii unei despagubiri efective a consumatorului in cazul ivirii unor daune generale de produse sau servicii achizitionate in cadrul pietei.crearea unui sistem de educare a consumatorilor. dreptul la petitie si ascultare. se afirma ca. „Principiile directoare pentru protectia consumatorilor”. posibilitatea acestora de a alege. fac ca teoria protectiei consumatorilor sa fie tot mai mult studiata la nivelul diverselor comunitati internationale si mondiale. .protectia consumatorilor fata de pericolele ce afecteaza siguranta si sanatatea lor. a practicilor comerciale abuzive care afecteaza consumatorii. sa intareasca si sa mentina o politica puternica de protectie a consumatorilor. guvernamentale si neguvernamentale. in ultima instanta. care sa le permita o alegere conform dorintelor si necesitatilor personale.incurajarea dezvoltarii conditiilor de piata care sa asigure consumatorilor o gama larga de produse si la preturi avantajoase pentru acestia. . Intr-un asemenea context.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA poate spune ca scopul activitatii economice este de a aloca resurse. Principiile directoare adoptate de Organizatia Natiunilor Unite sunt menite sa asigure guvernelor tuturor tarilor un cadru care sa poata fi folosit in colaborarea si consolidarea politicii si legislatiei pentru protectia consumatorilor.obligativitatea tuturor intreprinderilor ofertante-producatoare sau comerciale .promovarea unei cooperari internationale in domeniul protectiei consumatorilor. . Conceptul privimd „drepturile consumatorilor” isi are originea. si in alte tari din continentul american (Canada. tot mai complexe. politici de protectie a consumatorilor. o asemenea democratie inseamna asigurarea drepturilor consumatorilor. principiile conturate de Organizatia Natiunilor Unite si recomandate guvernelor statelor membre se adreseaza puterii de stat. ea ramane importanta prin conturarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor (dreptul de a alege libera.O asemenea actiune conduce direct la ideea de suveranitate a consumatorilor. care sa creeze si sa aplice. . .

a fost fondata Organizatia Internationala a Uniunilor de Consumatori. de problemele de igiena.) reprezinta in prezent interesele a 180 de organizatii dintr-un numar de 70 de tari. care actioneaza in provinciile belgiene. . . pe de o parte si producatori.O. exista o serie de organisme guvernamentale sau neguvernamentale pentru protectia consumatorilor. a fost creat in anul 1978 in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii amintite si are ca obiectiv participarea la realizarea programelor de cercetare in domeniul dreptului consumatorului. In Belgia. in unele tari europene si institutii de cercetari in domeniul protectiei consumatorilor. sub forma de reglementari menite sa previna prejudiciile cauzate comertului. Organizatia Internationala a Uniunilor de Consumatori (I. pe o baza justa si echilibrata. In Germania. protectia consumatorilor are in vedere 2 servicii de prima insemnatate. .C.Oficiul Regional pentru Africa (ROAF). principalele responsabilitati in domeniul protectiei consumatorilor la nivel central revin Inspectiei Generale Economice. Conducerea I. . .comercianti si prestatori de servicii.O. intreprinderilor. privind practicile comerciale restrictive (anexa). sa aplice amenzi sau. . este asigarata de Adunarea Generala.sa confiste anumite bunuri suspecte.. care sunt de fapt organizatii independente.C. la nivel national. in toate tarile europene dezvoltate. ce functioneaza pe langa Universitatea Louvain-Neuve. .In prezent . Inspectia Generala Economica se ocupa de respectarea regulilor legale privind protectia consumatorilor.O. Asemenea recomandari se adreseaza statelor. apararea drepturilor acestora fiind preluata de societatea civila. ambele organisme fiind desemnate sa gestioneze Programul Phare destinat protectiei consumatorilor.U. departament aflat in structura Ministerului Afacerilor Economice. ca si in celelalte state europene. si sa contribuie la dezvoltarea si ameliorarea relatiilor internationale. trebuie amintita Rezolutia Organizatiei Natiunilor Unite nr.extinderea miscarii consumatoriste si sprijinirea organizatiilor consumatoriste nou aparute . program creat in octombrie 1993 si finantat prin Programul Phare. El incearca sa impuna dreptul consumatorului intre preocuparile stintifice ale institutiilor de studiere a dreptului din toate statele comunitare. de asemenea.promovarea colaborarii intre membri prin schimburi de marfuri. forma principala de manifestare exprimandu-se prin preocuparile pentru asigurarea si controlul calitatii. In general. Centrul de Drept al Consumatorilor. I. Romania face parte din Programul pentru Economiile de Tranzitie (PROECT).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Tot in cadrul preocuparilor in domeniul protectiei consumatorilor. 52 . precum si sapte directorate regionale. lipsesc de fapt organismele guvernamentale pentru protectia consumatorilor. La nivelul fiecarui land.35/63. organism international care reprezinta si sprijina organizatiile consumatorilor din intreaga lume. stabilindu-se si o serie de masuri cu caracter international. la nivel national si european.importatori. inclusiv prin intocmirea documentatiei necesare in cercetarile penale. respectiv informarea si consilierea. Sistemul de penalizari administrat este aplicat intr-o procedura ce cuprinde trei etape: avertizarea. regional si subregional. Organizata ca fundatie nonoprofit. In ultimii ani asistam la realizarea unei piete europene unice. in anul 1960. este organizat astfel : . In Italia. iar in localitatile landurilor functioneaza birouri locale de consiliere a consumatorilor. Inspectia coordoneaza intreaga activitate in domeniul protectiei consumatorilor.Oficiul central-cu sediul la Londra . in special cel al tarilor in curs de dezvoltare. Astfel. Inspectorii de specialitate sunt imputerniciti sa faca verificari. aplicarea de amenzi si actionarea in judecata. adoptata in sedinta plenara nr. 83 din 5 decembrie 1980. Consiliul de Conducere si un organism executiv.Oficiul Regional pentru Asia si Pacific (ROAP). pe de alta parte.reprezentarea intereselor consumatorilor in forurile internationale. in unele cazuri. total sau partial subventionate de la buget si care desfasoara o activitate de cercetare. dar si de informare si educare a consumatorilor.Programul pentru Economiile Dezvoltate (PRODEC ). din Belgia. Rezolutia cuprinde un ansamblu de principii si de reguli privind controlul practicilor comerciale restrictive. ce incearca sa rezolve diferendele dintre consumatori. inclusiv de reclame pentru produsele alimentare.U. acolo unde este cazul.servicii oferite prin Ordmungsamt si prin Consiliul Central de Consiliere a Consumatorilor.U. Sprijinul acestei organizatii se manifesta in trei directii: .de licenta in afaceri si de practici comerciale. IOCU a fost mandatat de catre Comitetul European de Standardizarea sa-si dezvolte programul CICPP (Institutiile Consumatorilor si Programul de Politica Consumatorista). cat si al fiecaruia din cele sase landuri in parte. conturandu-se o data cu dezvoltarea stiintei si tehnicii. exista un consiliu de protectie a consumatorilor. inclusiv societatilor transnationale. schimburi de experienta etc.Oficiul Regional pentru tarile din America Latina si zona Caraibelor (ROLAL). Operational.C. in principal cele referitoare la preturi avand competente in sanctionarea celor gasiti vinovati. exista. avand in structura sa 2 sectiuni speciale responsabile cu investigatiile in domeniu. ea aparand mai intai ca o notiune. atat la nivel federal. caracterizata printro deosebita exigenta fata de toti agentii economici ce doresc sa fie prezenti pe o asemenea piata. Impreuna cu Centrul de Drept al Consumatorilor (CDC). In Europa miscarea consumatorista are o vechime de circa 200 de ani. Ordmungsamt-ul este responsabil pentru functia de supraveghere a modului cum se aplica legislatia in domeniul protectiei consumatorilor. Un deosebit rol in apararea drepturilor consumatorilor il au organismele internationale pentru protectia consumatorilor.Programul pentru Economiile de Tranzitie (PROECT).

serviciilor. organisme neguvernamentale si nonprofit care au corespondent la nivel european. au fost create structuri institutionale corespunzatoare care sa raspunda de problemele consumatorilor.Toate fac parte din responsabilitatile ce definesc mediul legal in care firmele trebuie sa-si desfasoare activitatea pe piata.metodelor de marketing si a clauzelor contractuale la nevoile consumatorilor.1984 obliga statele membre sa se asigure ca exista mijloacele adecvate si eficiente pentru controlul publicitatii inselatoare.In acelasi timp.de exemplu. Suedia.precum si protectia si informarea consumatorilor. cum este Comitetul Consultativ al Consumatorilor din Uniunea Europeana. in reglementari cu caracter obligatoriu. pe masura ce consumatorii vor beneficia de granite deschise. Danemarca. Fiecare autoritate locala responsabila pentru aplicarea politicii de protectie a consumatorilor este autonoma. in acest fel. 53 . exista asociatii ale consumatorilor. marketingul clasic si clauzele contractuale. In domeniul falsei publicitati. metrologie. -perfectionarea functiilor generale cu impact asupra consumatorului. la nivel national.prima responsabilitate in domeniul comertului o are Directia de Control Tehnic si de Protectie a Consumatorilor. Consiliul Europei si Comisia Europeana. au creat o suprareglementare in domeniul protectiei consumatorilor. In conditiile in care tot mai multe voci considera ca cele doua organisme comunitate. deoarece. in cadrul ei facand parte reprezentanti ai miscarii de protectie a consumatorilor. trebuie sa creasca grija pentru protejarea si promovarea pe scena europeana a drepturilor legitime ale acestora. respectiv Asociatia europeana. Autoritatile responsabile pe probleme legate de exercitarea unui comert corect si protectia consumatorului au cate un Departament de protectie a consumatorilor sau pentru standarde comerciale. ai miscarii cooperatiste si chiar ai organizatiilor familiale. aceasta nu mai are dreptul de a depune rapoarte care sa faca obiectul discutiilor membrilor Asociatiei ci are doar rol consultativ. In ultimul timp. largite si de o piata competitiva la nivelul Uniunii.structura sa organizatorica cuprinzand un numar de 5 sectiuni care acopera domeniile privind bunurile de consum. reclama inselatoare. un nou spatiu economic. in principal. clauzele abuzive din contractele incheiate cu consumatorii. atat in interesul consumatorilor cat si al concurentilor. Optiunile Uniunii Europene privind protectia consumatorilor Potrivit optiunilor Uniunii Europene este absolut necesar sa se actioneze in domeniul protectiei consumatorilor. Principalele obiective in domeniul consumatorilor au in vedere: . au fost create structuri consultative . in Anglia si in Tara Galilor. neafiliat celui comun.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Politica suedeza privind consumatorii se bucura de o traditie indelungata. dar nu numai. calatoriile cu pret forfetar. si Luxemburg). la randul ei. aceasta organizatie asista la efortul Consiliului si Comisiei Eia act de actiunile in domeniul protectiei consumatorilor ale acestor organisme. in anul 1986 Parlamentul infaptuind o revedere partiala a acesteia. ce au in vedere. fara a se angaja insa la traducerea in fapt a acestora. care nu au neaparata nevoie de sprijinul Comunitatii.Directivele Uniunii Europene privind creditul de consum. Institutia centrala insarcinata cu problemele consumatorilor este Consiliul national pentru politicile privind consumatorul. administrand intreaga gama de legi ce guverneaza securitatea produselor si mediului inconjurator. devenind in conceptia acestora o adevarata piedica. -informarea generala a consumatorilor.functiile protectiei consumatorilor se realizeaza exclusiv prin Guvernul central.siguranta produselor. aparand. In Marea Britanie.inspectiile si analizele chimice.09. Directiva 84/450/CEE din 10. Fiind formata din tari potente din punct de vedere economic.influentarea starii pietei prin adaptarea bunurilor .In Scotia aplicarea legislatiei privind protectia consumatorilor este in sarcina Consiliilor Regionale. fie generale. s-a creat si o alta organizatie EFLA.responsabile de protectia consumatorilor sunt Districtele Metropolitane si Comisiile Comitatelor. se transpun in legi. cu cinci state membre(Norvegia. Asociatia europeana are o componenta eterogena. responsabilitatea producatorilor pentru produsele cu defecte.Astfel. ca urmare a unor divergente intre reprezentantii miscarii cooperatiste. dreptul de proprietate multipla asupra bunurilor imobiliare cu divizarea duratei de folosinta si contractele incheiate inafara unitatilor comerciale impun noi obligatii ale producatorilor. inclusiv de atribuirea unei competente generale si orizontale in domeniul drepturilor consumatorilor unei singure autoritati cu responsabilitati si initiative in domeniu si care coordoneaza actiunile intreprinse de autoritati in aplicarea altor politici. principala responsabilitate in domeniul apararii drepturilor consumatorilor revine autoritatilor locale din districte. care.cercetarile si studiile. fie specifice. care reprezinta interesele consumatorilor si asigura participarea acestora la procesul decizional. In Luxemburg. importatorilor si vanzatorilor. in general al publicului. produse alimentare si protectia consumatorilor. securitatea produselor. are sarcini de lobby si de promovare a drepturilor si protectiei consumatorilor.comert corect.a carei activitate este orientata pe economiile de familie.coordonarea fiind asigurata de Organismul de coordonare a autoritatii locale pentru alimente si comertul standard (LACOS).responsabilitatea adoptarii si aplicarii legislatiei in domeniu fiind impartita intre cateva ministere. creditul pentru consumatori. au fost adoptate la nivelul Uniunii Europene o serie de directive care . In vederea realizarii optiunilor Uniunii Europene in asigurarea drepturilor si a protectiei consumatorilor. iar in Irlanda de Nord a Departamentului guvernamental pentru dezvoltarea economica. In fiecare din tarile prezentate. denumirea si etichetarea produselor. In acest sens. Aceste departamente pun la dispozitie servicii complete de consiliere si aplicare a legislatiei. Elvetia. In Grecia.

crearea premiselor ca in fiecare stat in parte sa functioneze organisme guvernamentale sau neguvernamentale pentru protectia consumatorilor.dreptul de a fi informat corect asupra produselor si serviciilor si de a fi educati pentru a face o alegere cat mai avantajaoasa . . dobandeste. Orice persoana care cumpara. atat pentru fiecare stat membru. Nr. . cantitatea.Oficiul pentru Protectia consumatorilor din Bucurest.dreptul de a fi despagubiti atunci cand bunurile nu corespund Aceste drepturi sunt recunoscute de legislatia romaneasca (Ord. Introducerea unui minim de reguli.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.protectia intereselor economice ale consumatorilor.Oficiul pentru Protectia Consumatorilor. 3. Continua preocupare pentru amortizarea legislatiei si a cadrului institutional in domeniul protectiei consumatorilor. preocupare ce se regaseste atat in activitatea de ansamblu a organismelor Uniunii europene cat si a fiecare tari in parte.dreptul de a alege .perfectionarea cadrului legislativ si institutional. de principii directoare. principii ce se constituie intr-un insemnat suport in stabilirea obiectivelor specifice protectiei consumatorilor.serviciu asigurat de APC Romania. de norme cu caracter obligatoriu. termenul de garantie.dreptul de a fi protejati contra riscului de a cumpara bunuri care le pun in pericol sanatatea .elaborarea de programe pentru educarea consumatorilor. . . ele referindu-se in principal la: .formarea specialistilor in domeniul protectiei si educarii consumatorilor. compozitie . -crearea si dezvoltarea de asociatii ale consumatorilor si sprijinirea activitatii acestora. Drepturile consumatorilor sunt: . in felul acesta. Producatorul de bunuri alimentare trebuie sa informeze consumatorul despre: . .principalele caracteristici tehnice si calitative. precizand conditiile minime absolut necesare in materie legislativa ce trebuie insusite de fiecare tara in parte pentru a asigura functionarea pietei interne. .denumirea/marca sa. organizatie bugetara guvernamentala. inzestrata cu atributii de control. Guv.denumirea produsului.data durabilitatii minimale/termenul de valabilitate. . adresa. distribuitorului sau importatorului inregistrat in Romania. care este organul teritorial al Oficiului pentru protectia consumatorilor.Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania(APC) . sanatatii si securitatii consumatorilor. imprimat. . . ce trebuie sa contina: .Centrul de Consiliere si Informare a Consumatorilor Bucuresti. Realizari ale Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor Rolul si mai ales realizarile Comunitatii Europene in apararea drepturilor si asigurarea protectiei consumatorilor se pot structura in trei principale domenii: 1. Crearea la nivelul Uniunii Europene a unui cadru institutional adecvat protectiei consumatorilor. 21 din 1992 si nr 58 din 2000). a unor organisme cu atributiuni in acest important domeniu si.eventualele riscuri ce pot aparea. 2. 54 .dreptul de a se organiza in asociatii pentru protejarea propriilor interese .accesul consumatorilor la justitie.dreptul de a fi in siguranta . . utilizeaza ori consuma produse sau servicii se numeste consumator. in conditiile in care acestea din urma ar dori sa se integreze in Piata Europeana Unica.cazuri in care produsul nu este indicat Eticheta produselor reprezinta orice material scris. . .dreptul de a avea acces la o gama variata de marfuri .Oficiul Concurentei. Protecţia consumatorilor în Romania In tara noastra exista urmatoarele institutii publice.protectia vietii. modul de utilizare.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Edificator pentru optiunile Uniunii Europene privind protectia consumatorilor ramane Carta Alba privind pregatirea tarilor asociate din centrul si estul Europei pentru integrarea in piata interna a Uniunii Europene care. dar si pentru celelalte state europene. . scoate in evidenta obiectivele si masurile ce trebuie intreprinse in vederea asigurarii drepturilor si protectiei consumatorilor. depozitare. organizatii si asociatii ale consumatorilor cu atributii de protectie a consumatorilor: . iar cine le nesocoteste sufera sanctiuni.numele si adresa producatorului. inspectie si sanctionare.

participand si la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor. Cadrul legal si institutional privind protectia consumatorilor Principalele proleme cu care se confrunta practica juridica sunt legate de dificultatea crearii unor mijloace cu adebvarat eficace care sa actioneze pentru asigurarea unui echilibru de forte in cadrul relatiei ofertant-consumator.Legea nr 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igiena si sanatate .) A.nr 19/1992 privind activitatea de standardizare. între două valţuri canelate.N. Aceasta este exprimata de obicei prin sintagma „a se consuma de preferinat inainte de…”. AMBALAREA 1.acordarea unor termene de garantie minime pe grupe de produse . când s-a adăugat. Data durabilitatii minimale reprezinta data pana la care produsul isi pastreaza caracteristicile specifice in conditii de depozitare corespunzatoare.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . ambalare pentru produsele reclamate in cadreul termenului de garantie. 55 . Acestea se impart in: consultatii juridice furnizate consumatorilor gratuit sau la preturi reduse. .784/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare. un strat neted de hârtie peste hârtia ondulată. DEFINIREA NOŢIUNII DE AMBALARE ŞI PREAMBALARE Istoria cartonului ondulat se întinde pe o perioadă de peste 100 de ani.O. documentatiei de remediere. ANPC efectueaza analize si incercari in laboratoarele acreditate conform legii sau in laboratoarele proprii ori agreate. De asemenea ANPC-ul prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate.P.H. . obligatiile producatorilor sunt: . Toate aceste documente vor fi redactate in limba romana. produse de tutun si bauturi alcoolice. .G.nr 23/1995 privind instruirea sistemului de marcare pentru tigarete.locul de origine sau provenienta a produsului.conditii speciale de depozitare si folosire. participa impreuna cu alte organe. precum si cheltuieli de diagnosticare.C.G. montare. catalogului pieselor de schimb. Cartonul ondulat propriu-zis a apărut în 1874. indiferent de tara de origine a produsului.C. .H. Mijloacele judiciare presupun apelarea la un tribunal de natura civila sau administrativa. Autoritatea Nationala pentru Proectia Consumatorilor (A.H.specificand cantitatea .asigurarea unitatilor service autorizate. în 1871. Pentru produsele de folosiinta indelungata. repararea acestora. sprijina asociatiile de consumatori in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta.P.intretinerea. nr 20/1992 ce cuprinde prevederi referitoare la activitatea de metrologie. la elaborarea strategiei in domeniul protectiei consumatorului. conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor.nr 21/1992 care institutionalizeaza OPC-ul(actualul ANPC) . informare si educare a consumatorilor.G. în America. .665/1995 privind inlocuirea sau restituirea produselor care prezinta deficiente de calitate. .proceduri privind obiectivele. referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor. modificata prin legea nr 11/1994.etc. a fost obţinută prima dată în Anglia. Voi prezenta acum cateva acte normative care alcatuiesc cadrul legislativ adecvat privind protectia consumatorilor: .G.daca este cazul. prin lipire. .supravegherea respectarii conditiilor in care au fost abilitati producatorii pieselor de schimbsi unitatile service. In afara de cele mentionale ANPC-ul mai are o serie de atributii.etc . iar apariţia acestui material a fost impulsionată de nevoia unui nou tip de ambalaj superior celor existente până atunci.O. Bunurile de folosiinta indelungata trebuie sa fie insotite la comercializare de certificat de garantie semnat si stampilat de producator si vanzator. exercitarea de presiuni asupra ofertantilor si rezolvarea litigiilor prin aducerea fata in fata a consumatorilor si ofertantilor.N. obstacole de ordin psihologic.cantitatea neta.lista cuprinzand ingredientele folosite.G.G. Elaboreaza.nr 167/1992 privind constituirea si functionarea sistemului national de certificare a calitatii.obligatia producatoruli fat de vanzator de a asigura si suporta toate cheltuielile pentru punerea in functiune. Hârtia ondulată mecanic.instructiuni de utilizare. în anul 1856 şi a fost utilizată în premieră ca ambalaj de către un american. Mijloacele parajudiciare sunt organizate de stat sau institutii particulare si se situeaza in afara ordinului jurisdictional. declaratie de conformitate si carte tehnica ori instructiuni de folosire.O. .H. .G. ceea ce prezinta numeroase inconveniente pentru consumatori:costul foarte ridicat al justitiei.

mediu de ambalare. Preambalajul înşelător este preambalatul care crează impresia că are o cantitate mai mare decât cantitatea nominală. cu funcţii multiple. distribuţie. iar acest produs se impune în industria ambalajelor din America şi Europa. reprezentând fazele ambalării şi terminologia folosită. de înalţimea a cel puţin 3 mm. din punct de vedere fizic. Există instrucţiuni de metodologie legală referitoare la prembalarea unor produse în funcţie de masă sau volum. localitate aflatã la 10 km de municipiul Braşov. Toate preambalatele fabricate conform instrucţiunilor trebuie să poarte următoarele inscripţii lizibile. ambalajul reprezintă un “mijloc” (sau ansamblu de mijloace) destinat să învelească un produs sau un ansamblu de produse. Ambalajul este un sistem fizico-chimic complex. În România. procedeu sau metodă. depozitării şi transportului produselor. în vederea protejării acestora sau facilitării acestor operaţii. apar primele maşini de carton ondulat. • cale de asigurare a distribuţiei la consumatorul final. care urmăreşte minimizarea costurilor la livrare. Este interzisă. în unele cazuri.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA La începutul secolului XX. preambalare. Tot în conformitate cu standardul amintit. În anii următori. sunt redate schematic în Figura II. dintre care amintim materialul de ambalare. accesorii. produs de ambalat. precum şi succesiunea fazelor premergătoare ambalării unui produs. în absenţa cumpărătorului. Produsele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege vor fi inscipţionate cu litera e. Este interzisă tipărirea pe ambalaj a erorilor tolerate. Din punct de vedere comercial. se consideră că aproximativ 99% din producţia de mărfuri se tranzacţionează în stare ambalată. pentru a le asigura protecţia temporară. înlesnind atragerea de cumpărători potenţiali. prin care se asigură cu ajutorul ambalajului. cererea acestui produs pe piaţă fiind în continuă creştere. transportului. Ambalajul favorizeazã identificarea produsului. importarea şi comercializarea de ambalaje înşelătoare.. mecanic şi biologic în scopul menţinerii calităţii şi integrităţii acestora. care să nu poată fi şterse: cantitatea nominală. materiale şi operaţii auxiliare ambalării etc. În ţara noastră. lărgindu-se gama sortimentală şi îmbunătăţindu-se calitatea acestui produs. Preambalarea este operaţia de ambalare a unui produs individual. ambalarea este definită ca fiind “operaţie. materialul de ambalaj. să păstreze produsul şi cum să apere mediul înconjurător de poluarea produsă de ambalajele uzate sau de componenţii de descompunere ai acestora. vânzare cu amănuntul şi consum. producţia de carton ondulat şi ambalaje se dezvoltă în ritm alert. conservării. Institutul Francez al Ambalajului şi Ambalării propune următoarele definiţii în “Petit glossaire de l’emballage”: • ambalajul este obiectul destinat să învelească sau să conţină temporar un produs sau un ansamblu de produse pe parcursul manevrării. În ”Petit Robert” (1989). în fabrica existentă la Ghimbav. pe care îi învaţă cum să folosească. • ambalarea reprezintă oparaţia de obţinere a “primului înveliş aflat în contact direct cu produsul”. cartonul ondulat s-a produs prima oară în anul 1957. Valorile cantităţilor nominale sunt impuse prin lege. • Institutul din Marea Britanie furnizează trei direcţii în definirea ambalării (Frăţilă R. La nivelul întregii planete. iar cantitatea de produs introdusă în ambalaj este prestabilită şi nu poate fi shimbată decât prin deschiderea sau modificarea ambalajului. ameliorarea calităţii produsului căruia îi este destinat. În timp. acest sector a cunoscut o dezvoltare importantã. prin lege. în decursul manipulării. Se consideră preambalat înşelator dacă peste 30% din volumul ambalajului nu este ocupat cu produs sau în cazul în care în pachet există produs cu mai puţin de 15% decât cantităţile prevazute de lege. • 56 .1. Semnificaţia şi corelaţiile terminologiei privind ambalarea mărfurilor. plasată în acelaşi loc cu masa şi volumul nominal. care asigură menţinerea sau. Odată cu dezvoltarea şi diversificarea producţiei de bunuri concomitent cu dezvoltarea comerţului. transportului. ambalajul este un “înveliş din materiale şi forme diferite în care se ambalează un produs pentru transport sau vânzare”. în condiţii optime şi cu costuri minime. În contextul ambalării se folosesc o serie de termeni. protecţie temporară a produsului”. chimic. conform STAS 5845/1-1986. ambalajul permite asigurarea în cele mai bune condiţii a manevrării. depozitării sau prezentării. • funcţie tehnico-economică. publicate în Monitorul Oficial al României pentru fiecare categorie de produse. 2001): • sistem coordonat de pregătire a mărfurilor pentru transport. producerea. are loc şi diversificarea şi dezvoltarea activităţilor de ambalare şi implicit a producţiei de ambalaje. depozitării şi desfacerii până la consumator sau până la expirarea termenului de garanţie.

plase. flacoa borcan • • • • • • ne.după domeniul de utilizare: 57 . care nu implică deschiderea ambalajului. atât din punct de vedere al materialelor din care acestea sunt făcute. aceeaşi şarjă de producţie.după materialul folosit în confecţionarea ambalajelor: • ambal aje din hârtie şi carton. Ambalajele se clasifică în funcţie de mai multe criterii.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA • • o marcă sau o inscripţie care să permită identificarea ambalatorului sau a importatorului de preambalare. care implică deschiderea ambalajului. . cât şi din punct de vedere funcţional. e etc. • un plan pentru verificarea nedestructivă. Aplicarea acestei mărci garantează că preambalatul îndeplineşte cerinţele prevăzute de instrucţiuni. o verificarea mediei conţinutului real al preambalatului din fiecare eşantion. aje demontabile. • verificarea preambalatelor se face prin eşantionare în două etape: o verificarea conţinutului real al fiecărui preambalat din eşantion. plicuri pungi. . lăzi. CLASIFICAREA AMBALAJELOR În ultimele decenii ambalajele s-au diversificat mult. 2.după sistemul de confecţionare: • • • • . • ambal aje din lemn. • ambal aje din sticlă. • . care sunt utilizate frecvent în practicã: . de cel puţin 3mm. • ambal aje din materiale plastice. pentru fiecare din aceste verificări există două planuri de eşantionare. • alt plan pentru verificarea distructivă. cutii. aje pliabile. verificarea distuctivă este limitată la minimum necesar. situată în acelaţi câmp vizual cu cantitatea nominală. • ambal aje din metal. marca e. Din motive economice.după tip: ambal ambal ambal aje fixe. ambalat în acelaşi loc. Un lot este constituit din preambalate cu aceeaşi cantitate nominală. • ambal aje din materiale textile. înlocuitori din lemn şi împletituri. • ambal aje din materiale complexe.

aje semirigide. aje individuale.după sistemul de circulaţie: • • sistem sistem de restituire a ambalajelor. • ambal aje pentru piaţa externă. . aje pentru transport aerian. aje demontabile. aje colective.după căile de transport: • • • . . de vânzare – cumpărare a ambalajelor. . .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA ambal ambal • • aje de transport.după gradul de rigiditate: • • • ambal ambal ambal aje rigide. . . aje nerefolosibile – tip pierdut.după destinaţie: ambal ambal ambal aje pentru transport terestru. aje pliante.după sistemul de confecţionare: • • • ambal ambal ambal aje fixe. 58 . aje pentru produse nealimentare. aje pentru transport fluvial-maritim.după specificul produsului ambalat: • • • • • ambal ambal ambal ambal ambal aje pentru produse alimentare. aje pentru produse periculoase. aje suple.după modul de circulaţie al ambalajului: • • ambal ambal aje refolosibile. aje de desfacere şi prezentare.

Alegerea materialului folosit pentru ambalaje depinde de mai mulţi factori dintre care am putea aminti (Şraum G. având o destinaţie precizată. Acestea. utilizat în special pentru ambalaje de transport şi grupare şi mai puţin pentru ambalaje de desfacere – prezentare. carton duplex – este format din două straturi diferite de material fibros. lâna minerală. Cartonul triplex are o rezistenţă mare la plesnire. În funcţie de perioade şi de ţări. transportului şi al depozitării.pentru alte ambalaje. facilitării operaţiilor de circulaţie a mărfurilor. Acoperirea unui astfel de element sau a mai multor elemente suprapuse de obicei. Materialele auxiliare pentru producerea ambalajelor Numărul acestora este foarte mare: coloranţi. etc. Privit din punct de vedere tehnic. la schimbările de temperatură etc.pentru ambalaje care se imprimă prin procedeul ofset. unite în stare umedă prin presare. mărimea ondulelor folosite este diferită cu un strat plat determină obţinerea cartoanelor ondulate cu unul. etc. ambalajul mărfurilor este alcătuit dintr-un ansamblu de materiale destinat protecţiei calităţii şi integrităţii produselor. cerneluri. pigmenţi. două sau trei straturi de ondule. unite în stare umedă prin presare. Există o preocupare chiar şi la nivel de foruri internaţionale. în el se pot identifica cheltuieli cu materiile prime şi cheltuieli de obţinere. • tipul O (obişnuit) . Aceste materiale influenteazã calitatea ambalajelor. O ultimă grupă de materialele auxiliare o constituie lacurile şi vopselele. adică creşterea rezistenţei ambalajelor sunt benzile de balotare şi adezivii. Cartonul pentru ambalaje poate fi: 1. pentru clasificarea şi standardizarea ambalajelor. calitatea produselor este influenţată de calitatea ambalajului prin fapul că un ambalaj necorespunzător poate atrage după sine deprecierea produsului. atribuindu-le calitãti estetice si funcţionale. Materialele care pot în viitor să ia locul ocupat de materialele celulozice sunt materialele plastice.  nivelul de dezvoltare şi puterea economică. Se obţine astfel un obiect de tip sandwich uşor şi stabil.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA ambal • aje pentru piaţa internă. Un alt material auxiliar utilizat de această dată pentru consolidarea. materialele expandate si cele cu bule de aer. adică să contribuie la diminuarea calităţii lui. la razele solare. unite între ele printr-un adeziv. 3.. MATERIALE UTILIZATE PENTRU CONFECŢIONAREA AMBALAJULUI Diversitatea materialelor folosite pentru ambalarea produselor este foarte mare. O altă grupă o constituie materialele pentru amortizare şi protecţie împotriva şocurilor. prin lipirea. De aceea stratul superior (faţă 1) este fabricat din pastă chimică înălbită a cărei culoare albă şi netezire permit imprimarea ofset. a unui strat plat cu un strat ondulat.  domeniul de utilizare a ambalajului.  destinaţia produsului. pe lângă contribuţia care o au la creşterea rezistenţei ambalajelor la acţiunea factorilor atmosferici. Dintre materialele celulozice utilizate pentru confecţionarea diferitelor tipuri de ambalaje amintim: hârtia.  tehnica de ambalare utilizată. cartonul ondulat – este format din unul până la patru straturi netede şi unul sau trei straturi ondulate din hârtie inferioară sau superioară de ambalaj. cum ar fi: Organizaţia Internaţională de Standardizare. Cartonul duplex se fabrică în două tipuri: • tipul E . 3. se înregistrează sensibile fluctuaţii. 59 . De asemenea. Cartonul ondulat are o rezistenţă şi o elasticitate bună. 1996):  caracteristicile produsului ce urmează a fi ambalat. Materialele celulozice Ambalajele din materialele celulozice deţin ponderea principală în totalul ambalajelor. cartonul şi mucavaua. a frecărilor şi în unele cazuri chiar pentru rigidizarea ambalajelor. Aceste materiale protejează împotriva şocurilor.  mărim ea factorilor care pot acţiona asupra produsului pe timpul manipulării. mãresc rezistenţa la coroziune. Dintre materialele noi de amortizare putem aminti: cartonul ondulat. adezivi. confecţii şi lucrări poligrafice 2. Federaţia Europeană pentru Ambalare. Dacă privim ambalajul ca un produs finit oarecare. Elementul de bază este obţinut prin asocierea. cartonul triplex – este format din minim trei straturi diferite de material fibros.

proprietăţile produsului care trebuie ambalat: • natura. materiale şi energie. sensibilitatea la factori mecanici şi de mediu (prin miros. modernizarea concepţiei şi a tehnicilor comerciale aduc în discuţie diversificarea ambalajelor în paralel cu creşterea exigenţelor faţă de acesta. Pentru ca ambalajul să îndeplinească funcţiile sale. Cu cât ambalajul îndeplineşte mai multe din cerinţele enumerate mai sus. naval. Tendinţele actuale remarcate în concepţia ambalajelor şi a metodelor de ambalare sunt: • reducerea consumului de materii prime. proprietăţi).Lucrător în comerţ Mureş 4. • • • • • • • • • • • • • • • • . durata stocării. Ambalajul şi produsul formează un sistem. Se caută ca prin procedee noi să se ajungă la o mai bună realizare a funcţiilor ambalajelor. FACTORII CARE DETERMINĂ ALEGEREA AMBALAJULUI CRFPA Ambalajul este o componentă esenţială a activităţii comerciale. forma produsului. valoarea de recuperare. durata operaţiilor de manipulare. • importanţa şi valoarea produsului. tipul mijloacelor de transport folosite: auto. dimensiunea. METODE ŞI TEHNICI DE AMBALARE Odată cu dezvoltarea societăţii şi implicit a proceselor de producţie s-a dezvoltat şi industria de ambalaje. . numărul de unităţi de produs dintr-un ambalaj. care determină măsuri de siguranţă în plus împotriva unor posibile furturi sau deteriorări intenţionate. umiditate). se urmăreşte creşterea productivităţii muncii. feroviar.metoda de ambalare. la alegerea lui trebuie să se ţină cont de urmãtoarele aspecte: . atât la confecţionarea ambalajelor. ce pot realiza formarea ambalajelor. • fragilitatea produsului. Sortimentele de produse nou apărute pe piaţă. rezistenţă la şocuri termice. . materialul de ambalaj folosit (caracteristici. masa. fiind subordonat mărfii şi deservind consumatorul.condiţii de transport. posibilitatea de protejare contra prafului. cât şi la ambalarea produselor. existenţa posibilităţii de recuperare a ambalajului şi eventual refolosire. în funcţie de scopul ambalării: pentru transport sau desfacere. rezistenţă la presiuni mari. de aceea metodele de ambalare trebuie să ţină seama de relaţiile de interdependenţă ce se stabilesc între elementele componente ale sistemului. Totodată. iar cheltuielile pentru utilizarea lui pot fi recuperate. cu atât el va fi mai util. • interacţiunile de ordin fizic şi chimic ce pot apare între produs şi ambalaj (respectiv incompatibilităţile). 5.valorificarea economică a ambalajului: costul ambalajului. agenţi chimici. locul vânzării. modul de închidere. Ambalarea se poate face pe linii semiautomate sau automate de mare productivitate. tipul şi funcţiile ambalajelor: în funcţie de modul de vânzare: autoservire sau servire de către personalul angajat. manipulare şi depozitare: numărul operaţiilor de încărcare-descărcare. Principalele cerinţe ce trebuie să le îndeplinească un ambalaj vor fi specificate în standarde. 60 . La fel ca şi în cazul altor produse şi pentru ambalaje s-a impus introducerea standardizării care permite raţionalizarea producţiei şi comercializării ambalajelor. umplerea şi închiderea lor. modalitatea şi tipul inscripţionării. desfacerea lor.

sistemul se consideră automat. napolitane. Metoda de formare a ambalajului se adoptă în funcţie de materilului celulozic folosit. hârtie de maculator. • spaţiul necesar montării liniei. Ambalarea porţionată . în funcţie de modul în care se introduce produsul în ambalaj. etc. societăţile comerciale care folosesc în exclusivitate deşeuri de hârtie şi cartoane şi fabrică un produs nou numit mucava. ajutând la paletizarea acestora. taviţe etc. Ambalarea în cutii de carton se realizează în trei etape. Există societăţi comerciale care se ocupă de colectarea deşeurilor de hârtie şi carton. Pot exista şi operaţii secundare: imprimarea codului produsului. Această metodă uşurează mult manipulare şi transport produselor. Astfel. • dimensiunea ambalajelor ce trebuie formate. înaintea umplerii. precum şi pentru ambalarea unor produse deja preambalate. există însă produse rigide. cutii. Aceştia se referã la: • utilajul folosit la ambalare. societăţile comerciale care folosesc deşeurile de cartoane şi hârtie în proporţie de până la 50% produc hârtii reciclate: hârtie de ziar. facilitarea reintegrării în mediu a ambalajelor în etapa post-consum. Aceste ambalaje pot fi plicuri. Pentru ameliorarea acestei contradicţii s-a recurs la sisteme de reciclare a hârtiei. prin lipire sau pliere. se pot ambala atât produsele perisabile (produsele lactate. • umplerea ambalajului. . . dacă introducerea produsului în ambalaj se face de către maşină. produsul trebuie ambalat în materiale cu ridicate proprietăţi de barieră la arome. tratat sau netratat. orez. a cartonului cu microondule. 2. influenţeazã alegerea materialului de ambalare folosit (de exemplu. Hârtia fabricatã din deşeuri reciclate se foloseşte la fabricarea cartonului ondulat. care se află în stare pliată. hârtie igienică.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA • • • creşterea duratei de conservare a produselor. semi-automate sau automate.depozite en-gross de produse finite. cafea etc). sporirea performanţelor ambalajelor prin combinarea materialelor de confecţionare. chiar dacă alimentarea dispozitivului de încărcare se face manual. IMPACTUL AMBALAJELORASUPRA MEDIULUI ŞI RECICLAREA DEŞEURILOR Pădurile reprezintă aurul verde al unei ţări. făină. cât si cele neperisabile (biscuiţi. organizate pe centre de judeţe şi funcţionează sub denumirea de REMAT (reciclarea materialelor). bucata de carton croită corespunzător dimensiunilor şi formei ambalajului sau chiar o cutie de carton deja formată. • modificările probabile ale produsului. în cele mai multe cazuri. fructe).în deşeurile menajere Posibilităţile de reciclare se pot împărţi în două grupe: 1.magazine de desfacere en-detail. • frecvenţa schimbărilor ambalajului.ambalajul porţionat este acela al cărui conţinut se consumă o singură dată. Sunt mai mulţi factori de care trebuie să se ţină seama la alegerea liniei de ambalare. dar lemul este materia primă folosită în fabricarea hârtiei. Rezervele de deşeuri de hârtie şi cartoane care se reciclează se regăsesc în: .). Ambalarea în cutii de carton se face pe linii manuale. iar celelalte operaţii se fac automat. Dacă însă. Tehnologia de reciclare: 61 . hârtie creponată. care se pot introduce mai întâi în cutie şi apoi aceasta se închide la ambele capete. sau în funcţie de posibilitatea de închidere prin termosudare. care se realizează pe parcursul procesului de ambalare. • producţia care trebuie realizată. Metodele şi tehnicile de ambalare a produselor oferite de Rondocarton sunt: Ambalarea colectivă – această metodă se foloseşte pentru ambalarea într-un singur ambalaj a mai multor produse. Metoda poate fi utilizată cu succes şi pentru produsele alimentare de uz curent (zahăr. atunci sistemul se consideră semiautomat. mălai etc). a mucavalei şi a hârtiei igienice. • închiderea – închiderea bazei cutiei se face. carne. Astfel. introducerea produsului în ambalaj se face manual. 6. prosoape etc. introducerea de hârtii cu indicaţii legate de produs sau obiecte de reclamă. indiferent de complexitatea maşinilor folosite: • formarea sau deschiderea ambalajului pliat – materialul poate fi sub formă de bandă sau carton desfăşurată de pe o bobină. grăsimi etc. Societăţile comerciale de prelucrare a deşeurilor (fabricile de carton ondulat) sunt totodată autorizate şi în colectarea deşeurilor de hârtie.

Uscătorul de mucava – sunt construcţii de 2-4 etaje în care se găsesc cleme de prindere a colilor de mucava în vederea uscării naturale cu ajutorul curenţilor naturali de aer. 4. Elementele definitorii pentru siguranţa alimentară sunt reprezentate de: Calitatea materiilor prime care intră în procesul de fabricaţie. • tipuri de deşeuri solide şi eliminarea lor. • deprecierea stratului de ozon. Utilajele folosite pentru transformarea hârtiei reciclate în materie primă celulozică. • posibilitatea de reutilizare a ambalajului. 5. utilizată la fabricarea cartoanelor sunt: 1. • posibilitatea de reutilizare a materialului. ORGANIZAREA UNITĂŢII COMERCIALE I. hârtia sortată este utilizată conform reţetelor. 20% deşeuri care prin rotire de către un rotor în cuva malaxorului se defibrilează. în diferite proporţii. Exprimarea numerică a capacităţii unui material de a se degrada natural este numit modul de degradabilitate naturală a materialului. Capacitatea de distructibilitate a materialelor de ambalare se apreciază în funcţie de metoda de eliminare a deşeurilor: îngropare. SIGURANŢA ALIMENTARĂ ÎN VIAŢA NOASTRĂ COTIDIANĂ Siguranţa produselor alimentare pe care le consumam este esenţială pentru sănătatea noastră. sub raportul salubrităţii. • lipsa de nocivitate prin distrugerea materialului. CONTINUTUL ACTIVITAŢII COMERCIALE 62 .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Deşeurile se adună într-un depozit numit depozit de maculatură unde se face sortarea hârtiei. 6. Maşina propriu-zisă de tras mucava – e un utilaj care cu ajutorul unor site cilindrii şi o flanelă captează fibra de hârtie din apă şi formează straturi elementare de hârtie. care constă în distrugerea materialului de către microorganisme prezente în sol." VIII. După efectuarea mai multor studii s-a ajuns la concluzia că pentru verificarea calităţii anti-poluante a unui material de ambalare trebuie să se ţină cont de o serie de criterii: • consum minim de material. incinerarea. Destrămătoare cu dublu disc – sunt utilaje de defibrilare care continuă procesul de destrămare printr-o secţionare a fibrei de hârtie cu discuri metalice. prospeţimii şi al valorii nutritive a alimentelor. 3. • reducerea volumului ambalajului după utilizare. Modul şi condiţiile de comercializare a alimentelor. ca materie primă. În funcţie de calitatea produsului celulozic care urmeazã a fi fabricat. Procesul de producţie al alimentelor. referindu-se la întregul parcurs al alimentelor. inclusiv fenomenul de ploaie acidă. Depozitarea şi transportul alimentelor. • poluarea apei. • Siguranţa alimentară constă în respectarea normelor igienico-sanitare în procesul de producţie şi are în vedere "garantarea sănătăţii populaţiei prin consumul de alimente sigure din punct de vedere sanitar. • poluarea aerului. Hidropulper – este un malaxor cu agitator mecanic în care se introduc deşeurile de hârtie şi carton în amestec cu o cantitate de apă industrială în proporţie de 80% apă. Pentru înţelegerea obiectivă a impactului asupra mediului înconjurător trebuie să se identifice principalii parametrii ecologici. • posibilitatea de distugere a ambalajului după utilizare. Aceştia sunt: • procesul de încălzire globală şi modificările climatice. de la producătorii de materii prime până la produsul finit consumat zilnic de fiecare dintre noi. Moară conică – e un utilaj care macină fibra de hârtie şi o transformă într-o pastă de hârtie în suspensie de apă. Calandrul – e un utilaj format din două valţuri metalice printre care se trece coala de mucava uscată în vederea finisării suprafeţelor colii. recuperare şi reciclare. 2. Degradarea naturală se poate realiza prin biodegradare.

Amplasarea în spaţiu a producătorilor şi consumatorilor este foarte diferită şi ea este afectată şi de distanţele care se interpun între cei doi parteneri. devenind la fel de importanta atât pentru producător cât şi pentru consumator. noţiunea de comerţ defineşte profesiune unui întreg corp de agenţi economici ce acţionează în cadrul pieţei asigurând actele de schimb. noţiunea de comerţ defineşte transferul titlurilor de proprietate asupra produselor sau serviciilor de la producători la consumatori. Definiţia. 63 . determinând o funcţie economică ce constă în a cumpăra materii prime sau produse pentru a le revinde consumatorilor în acelaşi stadiu fizic dar în condiţii convenabile cu privire la locul. Comerţul apare ca o funcţie economică ce are în vedere punerea bunurilor şi serviciilor la dispoziţia consumatorilor sau utilizatorilor în condiţii de loc. Pentru a putea aborda sistemul de definire al comerţului trebuie să ţinem cont de următoarele elemente: 1. Sub aspect juridic. care în realitate se aplică la toate activităţile economice organizate în scop lucrativ.2. Cadrul în care se realizează comerţul depinde de cadrul politic. cadrul în care se realizează actul de schimb 3. actul de schimb 2.3. Activitatea de stocare a mărfurilor – functia apare datorita locului intermediar pe care comerţul îl ocupa între producţie si consum. Conţinutul activităţii de comerţ Activitatea de comerţ a cunoscut modificări substanţiale transformându-se în prezent dintr-o simplă intermediere într-o activitate creatoare de utilităţi. CRFPA Într-o economie moderna. Astăzi. serviciile bancare şi alte acte de intermediere alături de actele comerciale pure. Funcţiile comerţului 1) 2) 3) Principala funcţie a comerţului o constituie cumpărarea mărfurilor de la producători sau colectori.Lucrător în comerţ Mureş 1. sortimentul si preţul dorit de aceştia. cantitatea.1. Definirea comerţului în accepţiune clasică Noţiunea de comerţ are un conţinut complex. din momentul investiţiei sau cel al intenţiei de a-l crea până la distrugerea sa în procesul de consum indiferent care va fi forma acestui consum. Imposibilitatea cunoaşterii reciproce de către parteneri a mijloacelor financiare şi productive de care dispun. Comerţul 1. Se adaugă astfel activităţilor intermediare şi celor legate de distribuţia fizică şi o serie de alte activităţi cum ar fi: cercetări de piaţă. Noţiunea de utilitate face parte din însăşi conţinutul activităţii de comerţ definind locul şi rolul său în cadrul unei economii.cumpărarea). promovarea unor servicii complexe şi crearea cadrului ambiental necesar actului de vânzare-cumpărare. comerţul a devenit elementul principal al mecanismului de piaţa.calitatea. Necesitatea echilibrării producţiei cu consumul izvorăşte din manifestarea unor tendinţe specifice ce apar în evoluţia consumului şi producţiei si îndeosebi izvorâte din existenta practicilor cotidiene de rupere a echilibrului între producţie si consum. timp şi mărime. 2. informarea şi educarea consumatorului. timpul. 3. sunt definite ca acte de comerţ actele de producţie industrială. Actele de comerţ 1. comerţul realizează sub forma băneasca valoarea materializata în mărfuri. valorificând efectiv efortul investiţional făcut pentru producţia si circulaţia mărfurilor. comerţul a devenit un sector creator de utilităţi. OBS. Prin vânzarea mărfurilor către consumatori. Contradicţiile existente între interesele firmelor producătoare şi unele nevoi ale consumatorilor. transferarea lor în depozite în vederea vânzării. specificitatea procesului managerial pe care îl presupune realizarea schimbului. În acelaşi timp.1. actele de transport. Comerciantul 1. publicitatea. Definirea comerţului în accepţiune modernă Se încearcă a se defini astăzi comerţul ca reprezentând un ansamblu de activităţi care privesc un produs. Comerţul. Conţinutul activităţii şi funcţiile comerţului. Pentru a înţelege locul utilităţii în cadrul activităţii de comerţ trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 1. În Codul Comercial. realizând astăzi şi alte servicii care completează actul comercial (vânzarea .

Cuprinde o serie de operaţiuni mai eterogene – activităţile desfăşurate de agenţiile de curs valutar. sugestiile. Controlul continuu al calităţii produselor. Sortarea tuturor produselor după criterii comerciale. mărfurile cumpărate trebuie revândute sau închiriate. 2) actele de comerţ formale sau proforme – au în vedere acte a căror substanţa comerciala este generata de forma lor. cuprinde operaţiunile de transformare a materiilor prime în obiecte de consum. Existenta unei reţele de unităţi comerciale. dealeri). în cadrul reţelei comerciale. piaţa capitalurilor. relaţii publice. c. e. 6) Asigurarea promovării produselor prin diferite tehnici si tehnologii promoţionale (publicitate. b. f. b. Pentru a putea fi act natural de comerţ activitatea de schimb trebuie sa îndeplinească 2 condiţii: i. Realizarea unor activităţi specifice de service si garanţie. schimburi de obligaţiuni etc. politica fiscala. Aceste tehnici promoţionale trebuie sa genereze dorinţa de cumpărare si sa promoveze actul de vânzare. aspectele urbanistice si de urbanism comercial. Intervine aici o condiţie: transformarea respectiva trebuie sa fie efectuata de către o firma care are drept scop asigurarea unui profit din realizarea operaţiunii respective). Realizarea funcţiei presupune: a. de realizarea unor operaţiuni specifice: dozare. Functia are în vedere: a. de birouri de afaceri. d. Prin intermediul reţelei respective comerciantul trebuie sa se apropie de publicul sau si sa organizeze procesul de vânzare în toate punctele de consum. O pregătire a mărfurilor pentru vânzare – de multe ori este nevoie. Este vorba de operaţiuni care se refera la activitatea realizate mai ales prin intermediul scrisorilor de schimb (schimburi de creanţe. Cuprinde toate activităţile de transporturi – se pleacă de la premisa ca mărfurile sunt orientate si expediate de către producători spre piaţa si spre locurile de transformare prin grija transportatorilor care efectuează operaţiuni comerciale si percep pentru activităţile respective anumite taxe/tarife. Cu titlu excepţional poate fi calificat drept act de comerţ si un act care a avut loc între doua parţi în cazul în care prin natura sa una dintre parţi îşi fundamentează existenta pe exercitarea unei activitatea comerciale. nivelul managerial promovat în cadrul pieţei respective. c. Functia are în vedere o mai judicioasa organizare a mişcării mărfurilor.Lucrător în comerţ CRFPA Mureş 4) Fracţionarea cantităţii mari de mărfuri pe care le livrează producătorul. ii. 2) actele de comerţ formale sau proforme. 5) Crearea condiţiilor de realizare efectiva a actului de vânzare-cumpărare. 7) Functia de cercetare – se cercetează: a. include activitatea interpuşilor dintre participanţii la tranzacţiile comerciale (brokeri. d. 4) Transferarea unor mărfuri către zonele si punctele cele mai îndepartate sau mai izolate pentru a putea fi vândute consumatorilor. Aceasta funcţie apare deoarece realizarea finala a mărfurilor ca valori are loc în punctul de consum. Cuprinde toate activităţile pe care le exercita unităţile bancare sau toate operaţiunile bancare. În cadrul acestei categorii sunt cuprinse 6 tipuri: a. din activitatea respectiva de schimb sa existe intenţia obţinerii deprofit. reambalare etc. redactându-se scrisoarea 64 . a formelor de aprovizionare adecvate. Se cercetează condiţiile de piaţa: concurenta. gradul de stabilitate politica.). capacitatea lor de cumpărare. 3) actele de comerţ în virtutea teoriei accesorii. Toate asemenea operaţiuni se fac în scris. reclama). activitatea agenţiilor de turism. Apare ideea repetabilităţii activităţii respective (perpetuarea). 1. a circuitelor produselor si a tipurilor de mijloace de transport.. Dorinţele consumatorilor si utilizatorilor. gradul de instruire si obiceiurile de consum. Exemplu: un contract între cultivatorii de cereale si cei ce cumpăra (intermediari sau fabricanţi de pâine). piaţa schimburilor monetare si stabilitatea monedei.2. piaţa forţei de munca. Alegerea celor mai apropiaţi furnizori. Unele dintre aceste acte sunt comerciale si atunci când autorii lor realizează operaţiuni de schimb ce privesc transferul titlurilor de proprietate în scop lucrativ. totalitatea cumpărătorilor de mărfuri în vederea revânzării sau închirierii lor. Actele de comerţ Actul de comerţ reprezintă o acţiune realizata în procesul exercitării unei profesiuni comerciale. formarea sortimentelor comerciale şi asigurarea micilor partizi de mărfuri ce urmează a fi puse la dispoziţia consumatorului. b. 1) actele naturale de comerţ – sunt reprezentate de acele activitatea care prin ele însele reprezintă comerţ dând profilul profesiunii celor implicaţi în exercitarea lor. Functia presupune: a. activitatea întreprinderii de spectacole publice. O buna cunoaştere a pieţei pe care acţionează b. facilităţile si restricţiile pieţei. porţionare. Actele comerciale sunt structurate pe 3 mari categorii: 1) actele naturale de comerţ. b. Existenta unui personal specializat care sa asigure întreg procesul de circulaţie a mărfurilor.

militar. 2. realizarea unor obiective fiscale (energie. Interdicţiile complete au în vedere domeniile de activitate sau sectoarele de comerţ a căror organizare este interzisa întreprinzătorilor particulari. Restricţii privind libertatea de exercitare a diverselor activitatea comerciale O serie de elemente precum complexitatea activităţii comerciale. Agent economic A cambie datorie Agent economic B datorie Agent economic A 3) actele de comerţ în virtutea teoriei accesorii – aceasta categorie cuprinde toate operaţiunile ce se refera la acte ca fiind civile prin natura lor si care devin acte comerciale daca sunt făcute de către un comerciant cu ocazia realizării unei anumite laturi a activităţii sale comerciale. d. b. 4. Noţiunea de comerciant are în vedere orice persoana fizica sau juridica a cârei profesie este comerţul. 65 . Cetăţenii străini nu au voie sa exercite acte de comerţ decât în condiţiile în care reuşesc sa obţină un brevet comercial ce le conferă dreptul de a exercita acte de comerţ. Astfel. 2. tutun). Comerciantul. incompatibilitatea cu statutul de comerciant – exercitarea comerţului este incompatibila cu realizarea concomitenta a unor profesii ca: avocat. de a împiedica pătrunderea în cadrul ramurii a unor persoane necorespunzătoare sau bolnave ce ar putea pune în pericol sănătatea publica. realizarea unor obiective de interes general (comerţul cu stupefiante. sa realizeze asemenea acte în mod obişnuit (repetabilitate). Pentru a putea fi comerciant. notar. comerţ cu armament). DEF. sa transforme realizarea actelor respective în profesia sa de baza sau accesorie. Acest lucru se extinde si asupra partenerilor de viata ai acestora. persoane afectate de interdicţii legale (ca urmare a unor condamnări penale). persoane care au suferit condamnări fiscale. : achiziţionarea unui calculator de către un notar va fi un act de comerţ. o asemenea legislaţie are menirea de a asigura statutul comerciantului. Restricţii cu privire la libertatea de exercitare a activităţii comerciale. Statul urmăreşte: 1. Restricţii referitoare la modul de organizarea diferitelor tipuri de comerţ Este vorba de interdicţii complete si reglementari speciale. persoane bolnave mintal. sa acţioneze în numele sau personal. oricare ar fi calitatea semnatarilor sau partenerilor si oricare ar fi natura operaţiunilor realizate. Restricţii referitoare la persoana ce urmează a efectua acte de comerţ 1. Definire. 2. statul instituie un monopol legal potrivit căruia îşi rezerva gestionarea unor întreprinderi sau societăţi ce desfăşoară un astfel de comerţ. 1.3. sa facă acte de comerţ. Potrivit Codului Comercial sunt consideraţi comercianţi toţi cei ce exercita acte de comerţ si fac din aceasta profesia lor obişnuita. Obligaţiile si prerogativele comercianţilor. OBS. Ex.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA de schimb sau orice alt act în cauza. cinstea si loialitatea acestora si de a asigura toate aspectele ce dau cadrul relaţiei dintre întreprinzător si consumator si între întreprinzători ca parteneri si agenţii de piaţa. funcţionar public. minorii. incapacităţi – legislaţia tarilor dezvoltate prevede ca nu au voie sa facă comerţ următoarele categorii de persoane: a. legislaţia mai are în vedere menirea de a verifica capacitatea de investiţie a întreprinzătorilor potenţiali. importanta comerţului în dezvoltarea economico-sociala a fiecărei tari au făcut necesar ca toate tarile civilizate sa se îngrijească în a avea o legislaţie specifica domeniului respectiv din mai multe motive: 1. 2. trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 1. c. 3.

Funcţiile comerţului cu ridicata 2. suportarea consecinţelor falimentului. la igiena si securitatea sociala si întocmirea si tinerea evidenţei cărţilor de muncă. în comerţul cu amănuntul mărfurile intra în partizi mari si pleacă în partizi mici. brutăriile. Tendinţele pe plan mondial în evoluţia comerţului cu ridicata 2. comerţul cu ridicata se realizează în general între persoane juridice iar comerţul cu amănuntul se realizează între diverse tipuri de firme si consumatori. dreptul de a contesta anumite hotărâri şi de a invoca fără restricţii proba cu martori. consemnarea tuturor documentelor comerciale potrivit prescripţiilor dearhivare. c. circulaţia mărfurilor cu ridicata. în cadrul comerţului cu ridicata mărfurile circula constituite în partizi mari sub forma loturilor industriale. posibilitatea de a acorda sau contracta împrumuturi comerciale la un nivel nelimitat.2. 3. agenţiile de voiaj. 3. transport aerian. Circulaţia mărfurilor cu amănuntul are în vedere cumpărarea mărfurilor de la diverşi producători sau comercianţi si vânzarea acestora către consumatori.1. 2. b. respectiv lichidare bunurilor întreprinderii sau suportarea regimului judiciar în cadrul suspendării unei plăţi. II. Conţinutul si rolul comerţului cu ridicata Circulaţia mărfurilor ca faza a producţiei sociale în care se realizează valoarea mărfurilor si trecerea lor în sfera consumului cunoaşte 2 stadii: 1. Conţinutul si rolul comerţului cu ridicata 2.3. 4. băuturi alcoolice.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Reglementările speciale – legislaţia prevede toate acele sectoare de comerţ în cadrul cărora activitatea comerciala se desfăşoară sub restricţia respectării unor condiţii speciale. Orice întreprinzător comercial este obligat sa aplice prescripţiile Codului Muncii referitoare la: contractul de munca. la reglementarea timpului si a naturii muncii. în general sub forma de sortiment. obligaţii fiscale – este vorba de plata taxelor si a impozitelor. Circulaţia mărfurilor în comerţul cu ridicata poate fi organizata sub 3 modalităţi: 1. obligaţii ce revin comerciantului în calitatea sa de patron. nu toate produsele care formează obiectul circulaţiei mărfurilor cu ridicata intra ca obiect în circulaţia mărfurilor cu amănuntul. Domenii de activitate: activitatea unităţilor ce comercializează produse alimentare. Circulaţia mărfurilor în comerţul cu ridicata priveşte cvasitotalitatea bunurilor realizate în procesul de producţie. 2. existenta de drept a calităţii de elector si posibilităţi eligibile în cadrul Camerelor de Comerţ şi a Tribunalelor Comerciale. Principalele deosebiri între comerţul cu amănuntul si cel cu ridicata 1. obligaţii referitoare la organizarea sistemului de relaţii si a modului de desfăşurare a activităţii comerciale. 2. Obligaţiile si prerogativele comercianţilor Stabilirea restricţiilor privind realizarea actelor de comerţ generează o serie de obligaţii cu privire la procesul de organizare si desfăşurare a activităţii comerciale. deschiderea unui cont în cadrul unei bănci. obligaţii privind tinerea evidentelor primare si contabile. Potrivit prescripţiilor Codul Comercial între principalele obligaţii cu privire la cei ce exercita acte de comerţ figurează: 1. Comerţul cu ridicata 2. d. Se au în vedere: a. posibilitatea comerciantului de a beneficia de o serie de masuri speciale cu privire la urmărirea contractelor comerciale. Circulaţia mărfurilor cu ridicata reprezintă stadiul în care mărfurile se cumpăra si se vând în partizi mari în scopul revânzării sau al prelucrării lor ulterioare. circulaţia mărfurilor cu amănuntul.1. 2. ca activitate independenta – constituind obiectul comerţului cu ridicata: Producător Comerţ cu ridicata Comerţ cu amănuntul Consumator 66 . OBS. Prerogativele comerciantului Prerogativele se refera la o serie de drepturi prin care se stabileşte posibilitatea fiecărui comerciant atât de a acţiona în interesul propriu cât si pentru a se putea apăra în cazul apariţiei unor conflicte sau a anumitor daune: 1. 3.

activitatea integrată P [CR]CA C 2. Funcţiile comerţului cu ridicata 1. În cazul mărfurilor de consum sezonier. b.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA 2. formarea stocurilor are loc pe tot parcursul anului pentru că în momentele de maximă intensitate a cererii. are în vedere noi soluţii pentru asigurarea circulaţiei mărfurilor de către angrosişti în condiţii avantajoase atât pentru producători. menţinerea locului comerţului cu ridicata în circuitul clasic al circulaţiei mărfurilor adică: a. OBS. În cazul mărfurilor de provenienţă sezonieră. ca activitate auxiliara a producătorului: Producător [Comerţ cu Ridicata] Comerţul cu amănuntul Consumator 3. Prezenta comerţului cu ridicata ca intermediar nu este obligatorie. Formarea sortimentului comercial – comerţul cu ridicata face în general operaţiuni de transformare a loturilor industriale în sortimente comerciale (în general pentru mărfuri de sortiment complex: ţesături. stabileşte formele de aprovizionare ale detailiştilor. încheie contracte economice sau înţelegeri pentru ca în baza acestora sa poată orienta producătorul în funcţie de cerinţele detailistului. Aceasta funcţie apare ca urmare a neconcordanţei în timp între cererea şi oferta de mărfuri. 2. stabileşte partizile de mărfuri si graficele de aprovizionare a detailiştilor. prin intermediul avantajelor ce le poate aduce producătorului si detailistului.3. Pentru a se realiza aceasta funcţie. activitatea auxiliară P [CR] CA C c. prin condiţiile concrete din fiecare zona de piaţa. Din punct de vedere economic avantajele pentru producător si detailist sunt: 1. d. b.2. magazine en-gros în lanţ – sistemul consta în uniunea mai multor angrosişti de mărime mica cu mici detailişti independenţi. Pregătirea mărfurilor pentru vânzare – este cazul produselor indigene livrate în vrac. 4. să asigure circuitul informaţiei necesare în sistemul de legătură Producător Angrosist Detailist 3. OBS. ea trebuie sa se justifice pe de o parte din punct de vedere economic. iar pe de alta parte. producătorii pentru furnizări de mărfuri. 2. ca activitate integrata în cadrul marilor firme de comerţ cu amănuntul: Producător [Comerţul cu ridicata] Comerţul cu amănuntul Consumator Prima metoda nu prea mai este uzata. comerţul cu ridicata preia riscul comercial. sa aleagă furnizorii care asigura o aprovizionare rapida si eficienta. detailiştii pentru vânzarea acestor mărfuri. comerţul cu ridicata trebuie sa: a. cosmetice). b. Tendinţe în evoluţia comerţului cu ridicata pe plan mondial Există două mari tendinţe: 1. c. detailişti si consumatori Soluţii sau tendinţe: 1. trebuie sa scutească producătorul de o serie de cheltuieli de comercializare. 4. Organizarea aprovizionării reţelei comerţului cu amănuntul În acest scop. preambalare sau ambalare. sa stabilească circuitul economic al mişcării mărfurilor (aprovizionare prin depozit sau prin tranzit). 2. comerţul cu ridicata trebuie sa asigure scutirea producătorului de preocupări si costuri privind cunoaşterea pieţei. comerţul cu ridicata trebuie sa organizeze un sistem de relaţii economice si juridice cu: a. Formarea stocurilor şi păstrarea mărfurilor. 2. comerţul cu ridicata trebuie sa-i asigure comerţului cu amănuntul o aprovizionare ritmica si trebuie sa-i mai asigure varietatea sortimentala. sa asigure securitatea mărfurilor pe rutele de aprovizionare. 3. pentru detailist. Comerţul cu ridicata operează: a. dozarea produselor în cantităţi uzuale consumului individual. prelucrarea produselor acolo unde este cazul. b. c. în comerţul cu ridicata se depozitează mărfurile în perioada de producţie pentru ca apoi acesta să aprovizioneze reţeaua detailistă pe tot parcursul anului. activitatea independentă P CR CA C b. 5. e. sa asigure optimul procesului de aprovizionare în funcţie de destinaţia produselor si rutele de transport. Organizarea mişcării mărfurilor între producător si detailist – comerţul cu ridicata este obligat să: a. să fie aprovizionată piaţa cu cantităţile de mărfuri necesare consumului. Caracteristici : 67 . c.

menţinerea independentei asociaţilor. Conţinutul activităţii.detailiştii care aprovizionează consumatorii.mari detailişti ce si-au creat proprii angrosişti. aprovizionare. cooperative ale detailiştilor – soluţia are în vedere unirea mai multor detailişti independenţi care îşi creează propria firma de comerţ cu ridicata. 2. 2. rolul economic si funcţiile comerţului cu amănuntul Rolul comerţului cu amănuntul consta în principal în a cumpăra mărfuri pentru a le revinde consumatorilor sau utilizatorilor finali. comanda. piaţa bunurilor si serviciilor. se asigura transportul mărfii la sediul detailistului. Marea firma detailista îşi organizează întreprinderea independent de comerţul cu ridicata. piaţa schimburilor monetare. 3. CR mici CA . prestări de servicii si relaţii de munca. III. 4. Tipologia activităţii comerciale cu amănuntul 3. Aceste firme practica: a. Datorita complexităţii activităţii comerţului cu amănuntul. organizarea unor firme de comerţ cu ridicata cu depozite ale căror procese tehnologice sunt complet automatizate. 68 . stocare. d. acest tip de comerţ mai are în vedere si relaţii juridice si relaţii financiar-bancare. comerţ care răspunde pe de o parte de aprovizionarea marilor firme de comerţ cu amănuntul. pe lângă relaţiile economice de schimb. Caracteristici: a. Conţinutul comerţului cui amănuntul poate fi definit ca reprezentând un ansamblu de activităţi şi de relaţii organizate şi desfăşurate de unităţi specializate în circulaţia mărfurilor în scopul aprovizionării consumatorilor. f. vânzare. însărcinate cu aprovizionarea micilor detailişti. magazine depozit cu mica ridicata – este vorba despre firme specializate în organizarea unor activităţi engros care au la baza depozite de mărfuri de capacitate medie puse la dispoziţia detailiştilor. sistemul aprovizionării prin autoservire (detailistul alege. piaţa forţei de munca. plăteşte). P CA[CR] . 2. b. de organizarea unor întreprinderi cu ridicata mai mici. încercarea celor asociaţi de a obţine condiţii de aprovizionare similare cu cele ale supermerketurilor. comerţul cu amănuntul reprezintă un proces unitar format din 3 părţi: 1. se practica sistemul plăţii imediate a mărfurilor comandate.aceiaşi angrosişti aprovizionează mici detailişti. detailiştii nu au nici o obligaţie fata de angrosişti. Economia moderna a generat noi exigente fata de comerţul cu amănuntul. 4. rolul economic si funcţiile comerţului cu amănuntul 3.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA a.1. b. c. sistemul comenzilor prin comis-voiajori. c. d. iar pe de alta parte. angrosistul nu asigura transportul mărfurilor la sediul detailistului. Conţinutul activităţii. g. II. organizarea comerţului cu ridicata în trepte: I. amplasate în zone mai largi. sa includă si realizarea unor servicii care sa duca la îmbunătăţirea sistemului de satisfacere a nevoilor consumatorului. magazine depozit ale comerţului cu ridicata cu autoservire. Sub aspect logistic. determinându-l ca. detailistul intra în asemenea magazine în cadrul cărora alege si comunica produsele de care are nevoie. metoda precomenzilor (se are în vedere aprovizionarea prioritara a celor care si-au făcut cunoscute intenţiile de a se aproviziona de la firma respectiva). în general în cantităţi mici şi în stare de funcţionare.2. CA C . Prin intermediul acestor relaţii comerţul cu amănuntul se integrează organic în mecanismul de piaţa fiind direct conectat cu cele 4 componente ale pieţei globale: 1. 3.1. Organizarea în trepte a comerţului cu ridicata se caracterizează prin faptul ca acest comerţ cu ridicata este subordonat marilor firme de comerţ cu amânuntul. e.3. Comerţul cu amănuntul (detailist) 3. Specificitatea comerţului cu amănuntul este data de următoarele elemente: 1. 3. b. angrosistul nu mai are nici o responsabilitate legata de risc. alături de vânzarea propriu-zisa. e. astfel de firme pot acorda credite comerciale în funcţie de natura relaţiei cu detailistul. mărfurile care se vând prin comerţul cu amănuntul sunt destinate în principal consumului individual. Tendinţe în evoluţia comerţului cu amănuntul pe plan mondial 3. piaţa capitalurilor. III.

Sectorizarea activităţii comerciale cu amănuntul 3. 3. Structurarea formelor de vânzare în comerţul cu amănuntul 3. asigurarea unui sortiment foarte larg si suficient de complex care sa pună la dispoziţia consumatorilor toate produsele realizate de producţia industriala si agricola. vânzarea-cumpărarea are loc în principal prin intermediul relaţiilor băneşti.2. universalităţii mărfurilor oferite de comerţul cu amănuntul. 3.2. În acest context apare importanta sectorizarea activităţii comerciale cu amănuntul. c. indiferent de condiţiile specifice zonelor şi localităţilor. Alimentaţia publica cuprinde si importante activităţi de prestări de servicii. Aceasta sectorizare se face având la baza caracteristicile merceologice ale grupelor de mărfuri. Prin intermediul acestei funcţii se asigură cumpărătorilor posibilităţi maxime de aprovizionare şi li se asigură posibilitatea de a alege produsele pe care le consideră cele mai adecvate satisfacerii nevoilor lor. 4. un proces de vânzare câtre consumatori. OBS.2.Lucrător în comerţ Mureş 2. Prezentarea sectoarelor: 1. comerţul cu amănuntul cumpăra mărfuri pentru a le revinde. Comerţul cu mărfuri alimentare – acest tip de comerţ are în vedere mărfuri de cerere curenta. aceste sisteme cât si formele concrete de realizare a comerţului cu amănuntul au o complexitate deosebita datorita: 1. Prin aceasta funcţie comerţul cumpăra mărfuri în partizi mari care sa corespunda capacitaţilor de stocare a fiecărei unităţi din reţeaua de distribuţie. • existenta diferitelor tipuri mici de unităţi specializate si cu rol de completare care asigura prezenta comerţului alimentar pe întreg teritoriul localităţii. Predomina ideea ca activitatea acestui tip de comerţ trebuie sa fie cât mai descentralizata.1. Sectorizarea activităţii comerciale cu amănuntul Comerţul cu amănuntul se exercita prin sisteme foarte diferite. datorita condiţiilor specifice de comercializare a fiecărei grupe de mărfuri. sectorul de comerţ cu mărfuri alimentare. Alimentaţia publica – presupune combinarea a 3 tipuri de activităţi: a. Majoritatea mărfurilor sunt alterabile. b. un proces de producţie. Procesul de producţie – în cadrul comerţului cu produse de alimentaţie publica se desfaşoară o activitate de producţie ce consta în transformarea unor materii prime alimentare în preparate culinare sau de cofetărie. produsele ce fac obiectul activităţii urmează sa satisfacă în consum cerinţele 69 . 2. sectorul comerţului cu mărfuri nealimentare. b. Mărfurile se asociază în consum. prin vânzare către consumator mărfurile ies din circulaţie si intra în consum. 3. sectorul alimentaţiei publice. 3. datorita mijloacelor de realizare a relaţiilor de schimb. Functia presupune: a. Acest comerţ se realizează prin: • existenta unei reţele de mari unităţi generale care să comercializeze întreg universul de mărfuri alimentare. Astfel întâlnim: 1. 2. prestări de servicii. 2.2. c. datorita unor factori aleatori: zonali sau sezonieri. Aceste activităţi sunt legate în special de vânzarea produselor în condiţii civilizate si într-un cadru ambiental care sa atragă si sa mulţumească consumatorul. 2. Aceasta funcţie ar trebui sa genereze avantaje pentru clientela care nu trebuie sa fie obligata să-şi imobilizeze părţi mari din venituri în vederea realizării unor achiziţii. o amplasare a unităţilor în toate punctele de consum. Tipologia activităţii comerciale cu amănuntul 3. Funcţiile comerţului cu amănuntul: CRFPA 1.1. În alimentaţia publica se desfăşoară şi o activitate comerciala clasica si anume vânzarea produselor respective câtre consumatori.2. 3. c. a căror cumpărare se realizează de câtre consumatori cu o frecventa relativ constanta în timpul anului. a. b. Fenomenul se datorează următoarelor cauze: a. deschiderea si funcţionarea acestor unităţi în toate zilele potrivit unui program de funcţionare corespunzător cerinţelor consumatorilor. asigurarea unităţilor comerţului cu amănuntul în toate zonele. localităţile si punctele populate. Aceste partizi de mărfuri sunt descompuse iar mărfurile sunt puse la dispoziţia clienţilor în cantităţi mici şi foarte mici. Comerţul cu mărfuri nealimentare – reprezintă sectorul cel mai important din cadrul comerţului cu amănuntul.

promovarea unui management al magazinului axat pe buna organizare a fluxurilor de mărfuri si de cumpărători. unităţi de tipul buticurilor în cadrul cărora sortimentul este foarte restrâns dar puternic specializat. tipul reţelei de unităţi prin care se realizează vânzarea mărfurilor. mari magazine universale ce conferă condiţii superioare de achiziţionare a mărfurilor. 2. comerţul se realizează prin intermediul unei largi reţele de unitatea comerciale de diferite profiluri si mărimi în raport direct cu complexitatea sortimentala a fiecărei grupe de mărfuri. accentul este pus pe importanta vizualizării produsului printr-o ambalare si prezentare bine individualizata. 4. Acţiunile vânzătorului au un dublu efect: a. OBS. 2. HIPERMAGAZINELE – sunt unitatea comerciale cu o suprafaţa de până la 10. produse puternic tehnologizate). produsele nealimentare urmează sa satisfacă si trebuinţe ce ţin de consumul intermediar. c. c. Metode de vânzare utilizate de câtre unităţile clasice: 1. 70 . Comerţul cu amânuntul practica sistemul autoservirii în toate tipurile de magazine. Unităţile clasice – reprezintă forma cea mai obişnuită şi cea mai răspândită din comerţ. absenta vânzătorului si libertatea clientului de a circula după bunul sau plac sau potrivit interesului sau. 3. specializare multisectorială – lanţuri de magazine specializate ce au ca obiect satisfacerea consumatorului prin traversarea mai multor ramuri de comerţ specializat. I. În funcţie de aceste criterii întâlnim: 1. cunoştinţele sale despre produs îi dau menirea de a argumenta si demonstra punând astfel în valoare calităţile produsului. b. b. alegerea neîngrădita a mărfurilor. facilitaţi de preţ si alte metode de atragere a clienţilor. 3. Comerţul nealimentar specializat. b. prin intermediul unităţilor clasice. Magazinele SUPERETE – sunt unitatea specializate în comercializarea produselor alimentare a căror suprafaţă de vânzare nu depăşeşte 400 mp şi au cel mult 5 raioane de mărfuri. b. Acest tip de comerţ poate fi realizat în doua sisteme: A. • Supermagazine orientate – sunt caracterizate printr-o larga introducere în procesul de vânzare a diverselor tipuri de servicii comerciale.2. a. b. • Supermagazine tradiţionale – sunt magazine generale care practica liber – service-ul si care practica în general largi sortimente de băcănie. o larga expunere a mărfurilor. A. OBS. congelate. B. Structurarea formelor de vânzare în comerţul cu amănuntul Formele de vânzare reprezintă un element de profil al activităţii comerciale care orientează întreg procesul managerial. 2. SUPERMAGAZINELE – sunt unitatea comerciale cu o suprafaţă de până la 2500 mp care asigură un sortiment mai larg dar axat tot pe mărfuri alimentare. Diferitele forme ale activităţii comerciale cu amănuntul sunt structurate în funcţie de 2 criterii: 1. articole de uz casnic. Caracteristici: a. prestarea unor servicii comerciale care sa contribuie la creşterea confortului de cumpărare. Concurenta din comerţul nealimentar a determinat apariţia specializărilor în acest domeniu. vânzarea prin sistemul autoservirii (liber service-ului). Vânzătorul este elementul esenţial în cadrul actului de comerţ.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA foarte variate incluzând: trebuinţele de ordin fiziologic. Principalele direcţii de specializare.: electrocasnice). specializare monoprodus – firma comercializează un singur produs (ex. metodele utilizate în procesul de vânzare (formele concrete de vânzare).2. specializare monosector – firma oferă o categorie mai larga de produse si un sortiment extensiv (ex. prin cunoştinţele sale referitoare la vânzări el poate acţiona în sensul sporirii încrederii cumpărătorului potenţial. Pentru acest tip de comerţ de asigura condiţiile necesare pentru: a. În acest caz.000 mp în care predomina sortimentele de mărfuri alimentare si care combina în procesul de vânzare multiple servicii comerciale. prin reţeaua de automate. comerţul fără magazine. comerţul stabil – este reprezentat de o reţea de unitatea bine delimitate din punct de vedere al amplasării si al perioadelor de funcţionare. comerţul mobil. S-au conturat tipuri de magazine care prezintă interes atât pentru modul de prezentare cât si pentru formele de comercializare. socio-cultural si de confort. acesta devine chiar mai important decât produsul. comerţul stabil. vânzarea clasica se poate utiliza în procesul de comercializare a oricărui tip de produs. b. specializare monoclientelă – are în vedere axarea pe anumite teme (produse dietetice. folosind în acest sens sisteme adecvate de amplasare a raioanelor şi de dispunere a mărfurilor.: televizoare). În cadrul comerţului cu mărfuri nealimentare întâlnim în principal următoarele tipuri de magazine: a. o etalare corespunzătoare si o publicitate puternica la locul de vânzare. 1. 3. c. 2. Acest tip de magazin este puternic specializat si individualizat.

b. Prin reţeaua de automate –caracteristici: 1. cărţi. în zone de agrement si în pasaje. deplasarea itineranta pe distante mici a unor vânzători ambulanţi ce oferă un sortiment restrâns de produse. b. articole de vestimentaţie si accesorii etc. Personalul ar trebui sa fie în general mai motivat decât personalul dintr-un magazin clasic pentru ca este plătit din comision. fără orare de funcţionare si amplasare fără restricţii în punctele cu cerinţe deosebite. desfăşurarea continuă a activităţii. Dezavantaje: a. având la baza programe bine stabilite de deplasare si cu orare fixe de oprire si funcţionare pentru fiecare localitate sau zona de pe itinerariul stabilit. concentrarea unităţilor mobile în anumite zone. pentru cumpărător: a. comerciantul apelează la un evantai foarte larg de practici comerciale pentru a pune la dispoziţia cumpărătorului mărfurile necesare fără a necesita prezenta acestora în magazine sau alte puncte de vânzare. parfumerie. 3. comercializarea se realizează prin utilizarea unor tehnologii automatizate. uşurinţa în exploatare (permite aprovizionarea itineranta pe măsura stocurilor di automate). Produsele comercializate: de întreţinere casnica. Magazinele DISCOUNT – sunt unitatea comerciale ce propun o mare varietate de produse nealimentare ce sunt oferite de multe ori la preturi mult mai mici fata de magazinele generale sau comerciale (6500 – 7500 mp). de firme care gestionează mari suprafeţe comerciale cu amânuntul (ca activitate auxiliara). astăzi comercializează ţigări. b. comenzile consumatorilor si sistemul expedierilor de către vânzători. b. Aceste unitatea practica: . Factorii care au determinat succesul acestei metode pot fi grupaţi astfel: 71 . 1. comoditate. Avantaje: 1. d. b. utilizându-se publicitatea directa. Magazinele DRUGSTORE – acest magazin a fost iniţial creat pentru a vinde produse farmaceutice. furgonete magazin. Avantaje: a. c. 2. Vânzarea prin corespondenta si/sau catalog – este vorba de un tip de comerţ fără contact verbal între parteneri. e. papetărie. punctele de vânzare oferă un sortiment de mărfuri foarte restrâns punând accent pe articolele de stricta necesitate din categoria produselor de consum curent. de înfrumuseţare. f. b. vânzări tradiţionale fără magazine. încălţăminte. III. gruparea unor unitatea mobile în cadrul pieţelor obişnuite de mărfuri ce au un program cotidian. Ca sisteme de organizare si desfăşurare a activităţii comerciale pot fi avute în vedere următoarele variante: a.  distribuţia selectiva în stil butic. chioşcuri mobile. Vânzări la domiciliu – au în vedere o tranzacţie comerciala realizata prin intermediul unui vânzător care vizitează cumpărătorii potenţiali la reşedinţa acestora. Comerţul fără magazine – în acest caz. Sub aspectul organizării. în zilele de târg din localităţile deservite. acest tip de comerţ poate fi realizat: a. posibilitatea efectuării cumpărăturilor la orice ora. permite o eficienta ridicata a activităţii desfăşurate pentru ca duce la reducerea la maxim a forţei de munca utilizate. Sistemul întâlnirilor cu consumatorii favorizează vânzările piramidale (nu iei aspiratorul dar poate şpreiul). Existenta la consumatori a sentimentului de nesiguranţa. II. 4. ziare. b. Acest tip de comerţ poate fi exercitat de către următoarele tipuri de unitatea sau puncte de vânzare: a. pentru comerciant: a. b. rapiditate. 2. tonete mobile.distribuţia de masă stil bazar în centrele comerciale ale oraşelor. c. Magazinele de tip CARGOU – sunt unitatea comerciale cu mari suprafeţe comerciale (de vânzare) în care se comercializează mărfuri alimentare dar si bunuri de folosinţă îndelungată. Toate produsele sunt prezentate în sortimente restrânse. B. organizarea unui comerţ mobil itinerant realizat cu ajutorul unor mijloace de transport bine adaptate. 2.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA d. autobuze magazin. astfel de automate pot rezolva unele necesităţi de baza în zonele foarte aglomerate. În funcţie de mijloacele si tehnicile comerciale folosite întâlnim: 1. oferind sortimente similare cu cele din reţeaua stabila. în zonele selecte ale oraşelor. îmbrăcăminte. Dificultăţi în formarea vânzătorilor la domiciliu. vânzări electronice. c. d. Vânzări tradiţionale fără magazine – întâlnim doua variante: a. Toate operaţiunile se efectuează în scris. de firme independente. Comerţul mobil – consta într-un comerţ făcut de puncte de vânzare în continua mişcare.

firma încearcă sa transforme magazinul într-un centru de atracţie pentru populaţie. sistemul este în totalitate interactiv. costuri ridicate pe care trebuie sa le suporte consumatorul potenţial. ii. existenta unor cataloage cu informaţii detaliate referitoare la produsele comercializate. 2. Dezavantaje pentru comerciant: a. acesta poate primi si alte informaţii pentru a cunoaşte în întregime produsul ce urmează a fi comandat. conturarea si realizarea unor acţiuni comerciale de tipul “cumpărare spectacol”. Are în vedere informarea asupra produsului si a caracteristicilor acestuia. Vânzările prin videotext – aceasta vânzare este realizata printr-un sistem interactiv de comunicaţii care permite cumpărătorului şi vânzătorului să schimbe o serie de informaţii. b. factori socio-economici – creşterea populaţiei active feminine. Are în vedere convingerea telespectatorului de a trece la achiziţionarea produselor prezentate apelând imediat la numerele de telefon puse la dispoziţie.). Avantaje: 1. Sistemul are în vedere: 1. nivelul mai scăzut al costurilor pentru logistica şi stocaj. Vânzările electronice – comerţul fără magazine este bazat pe vânzările electronice. 72 . Avantaje pentru comerciant: a. b. mesajul publicitar este compus din doua părţi: i. 3. spectacole etc.lipsa de încredere a consumatorului potenţial. Dezavantaje: 1. o serie de cumpărături pot fi efectuate de la domiciliu.). conectarea terminalelor la o reţea de operatori organizaţi sub forma de dispecerat. b. 2. 3. în principal. a cărţii de credit. factori concurenţiali – orarele limitate de funcţionare a magazinelor clasice sau calitatea necorespunzătoare a unor servicii comerciale acordate de personalul din unele magazine sau dificultăţi de acces sau staţionare în centrele oraşelor.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA 1. Asemenea unităţi folosesc un personal superior calificat si servicii dintre cele mai sofisticate (se comercializează foarte multe produse: de vestimentaţie. sortimentul de mărfuri prezentat si comercializat poate fi foarte larg. Formele principale ale vânzărilor electronice sunt: a. b. muzicale etc. 2. Există mai multe forme: internet. consumatorul nu plăteşte nici un abonament pentru a avea acces la serviciile respective. De fapt este o forma simplificata a vânzărilor prin videotext înlocuind terminalul cu telefonul si renunţând la catalog. colaborarea cu o reţea larga de instituţii financiare pentru utilizarea operativă a cărţii de credit. Dezavantaj: . aparatură electronică etc. 4. Tendinţe în comerţul stabil: 1. 2. absenţa restricţiilor geografice cu privire la vânzări. îmbătrânirea populaţiei. Prin asemenea acţiuni.3. Vânzări directe generate de publicitatea TV – se are în vedere folosirea unui spaţiu publicitar ca suport al tranzacţiei mediate de televiziune si realizate cu consumatorii. d. Cumpărătorul poate lansa comenzi. transportatorul). Tendinţe în evoluţia comerţului cu amănuntul pe plan mondial 1. făcând ca deplasarea la magazin sa fie determinata de noua imagine a unităţii respective (ambianta deosebita creata prin procese de climatizare artificiale. vânzările tehnico – informatizate – în acest sistem. sistem parţial interactiv. însărcinaţi sa răspundă la cerinţele de informare solicitate prin terminale. serviciile furnizate cumpărătorilor depind de calitatea activităţii altor prestatori (posta. cumpărătorul putând consulta reţeaua televiziunilor de specialitate cu privire la o serie de produse. c. videotext. consumatorul telespectator poate alege si cumpăra produsele necesare în cadrul unui program nelimitat. Vânzări prin videtext. 2. 3. televiziune cablată. nu necesita investiţii pentru echipamente. plaţi si primi produsul la domiciliu. Vânzări prin televiziunea cablată. În acest caz. creşterea numărului de cumpărători şi a cifrei de afaceri. gradul de returnare al mărfurilor este mult mai ridicat decât în comerţul tradiţional. Metoda este folosita în general pentru articole de mica valoare: cărţi. cu ajutorul telefonului si prin utilizarea. o colaborare lucrativa cu televiziunea în scopul asigurării unui canal disponibil pentru comunicaţia vânzătorclient. factori externi comerţului – creşterea costului carburanţilor si larga răspândire a cărţilor de credit. Vânzări electronice cu ajutorul internetului. 4. c. Vânzările prin televiziunea prin cablu – prin intermediul acestei forme de vânzare. a. 2. instalarea pe baza de abonament a unui terminal la domiciliul consumatorului potenţial care accepta sa colaboreze cu diverse firme specializate pe astfel de vânzări. 5. În procesul formulării întrebării de către potenţialul cumpărător. Vânzări directe generate de publicitatea TV. 3. obiecte decorative. discuri.

B. Sistemul acordurilor de franciza 4. Comerţul asociat 4. grupările de cumpărare sau cooperativele detailiştilor. organizarea unor linii de automagazine care urmează un parcurs calculat cu grija. 4. C. Comerţul independent Reprezintă o forma de organizare comerciala în cadrul căreia firma de comerţ nu are nici o legătura cu organisme coordonatoare sau centralizatoare ale activităţii de vânzare – cumpărare. 2. slaba. Are loc împletirea treptata a practicilor comerciale utilizate de către comerţul stabil. asemenea firme nedispunând de capital si nefolosind aproape niciodată personal salariat.3. Orice asemenea asociaţie poate interveni efectiv în organizarea întregului proces de aprovizionare a membrilor detailişti. de cele mai multe ori. IV. comerciantul proprietar este lipsit. 2. livrarea mărfurilor.1. extinderea tehnicilor informatice în toate operaţiile privind primirea si prelucrarea comenzilor. mai presupune organizarea sistemului de colectare a cumpărăturilor si de predare centralizata. grupările de cumpărare sau cooperativele detailiştilor – reprezintă asociaţii în cadrul cărora negustorii din aceeaşi branşă sau din branşe similare se unesc formând o organizaţie care îşi asuma printre altele si functia de grosist.2. 90-100 de locuitori. 3. constituite sub forma SRLurilor. Tendinţe în comerţul mobil: 1. cooperativele detailiştilor sunt organizaţii cooperative cu capital variabil pentru a facilita intrarea si ieşirea aderenţilor din asociaţie potrivit propriilor opţiuni. D. o aprovizionare comuna. preturile practicate sunt. mai presupune organizarea tuturor plaţilor la ieşirea din fluxul de cumpărare.3. Pentru a putea răspunde presiunii concurenţiale. 5. Pentru aceasta exista 73 . modelele de vânzări rapide si practice – sistemul presupune transformarea magazinului într-o adevărată sala de expoziţie. SISTEME DE ORGANIZARE ALE APARATULUI COMERCIAL 4. capacitatea financiara a acestor firme este. asigurarea cumpărărilor grupate de mărfuri – potrivit acestei funcţii. 4. lărgirea posibilităţilor lingvistice de corespondenta sau dialog între diversele firme de specialitate si clientela acestora. Comerţul integrat 4. a costurilor de aprovizionare foarte ridicate ce revin pe produs. A. în condiţiile aprovizionării unor partizi mici de mărfuri. practicarea metodei autoservirii de către automagazine într-un sistem de flux unic pentru asigurarea accesului cumpărătorilor atât la produse cât şi la casa de marcaj: 3. asigurarea unui sortiment mult mai larg de produse. utilizarea de către comerţul mobil ca forma de vânzare a comerţului pe baza de catalog admiţându-se precomenzi. Comerţul independent 4. responsabilităţi şi principii de funcţionare: 1.Comertul asociat Concurenta puternica ce caracterizează economia de piaţa generează permanent o puternica presiune asupra micului comerciant independent. în general. de o pregătire manageriala ceea ce îl pune în dificultate cu privire la raţionalizarea acţiunilor sale de vânzare sau de promovare a vânzărilor.1. Grupările respective urmăresc în general următoarele obiective: 1. În general. 2. 3. firmele de comerţ independent sunt în cea mai mare parte întreprinderi familiale. magazinele colective ale independenţilor. În stadiu experimental se afla integrarea în reţeaua de automate a unor aparate pentru servirea unor gustări într-un sortiment si un regim de temperatura stabilit de cumpărător. 2. 2. Tendinţele comerţului fără magazine: 1. aceste cooperative trebuie sa se constituie sub forma de societăţi comerciale. obţinerea unor condiţii mai bune de preţ. de cele mai multe ori. 4. grupările detailiştilor ca societăţi comerciale înregistrate fac oficiul de comerţ cu ridicata. astfel de firme se găsesc peste tot revenind câte un punct de vânzare la cca. vânzările realizate prin automate – sunt automate ce vor realiza vânzarea diferitelor articole vestimentare si care dispun de un sistem de înregistrare a masurilor proprii fiecărui cumpărător. grupările de cumpărare ale angrosiştilor. În cadrul comerţului independent vorbim de fapt de micul comerţ independent exercitat de firme mici si izolate. 3. Sub aspect instituţional. Principalele caracteristici ale micului comerţ independent: 1. lanţurile voluntare. respectivii comercianţi au simţit nevoia de a se grupa si de a se asocia. superioare celor oferite de comerciantul asociat sau integrat ca urmare a gestiunii greoaie a mărfurilor si a proceselor de vânzare.2. Sub aspectul organizării întâlnim următoarele forme de asociere: A.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA 3. mobil si fără magazine. Pe plan mondial se manifesta o puternica tendinţa de diminuare a numărului micilor firme comercial independente. Atribute. plata produselor.

libertatea de a cumpăra independent si neîngrădit de anumite restricţii orice cantităţi de mărfuri de la diferiţi furnizori prezenţi în cadrul pieţei. 3. pentru a rezista concurentei cooperativelor detailiştilor au recurs la gruparea propriilor forte atrăgând însa în asociere si pe cei mai fideli si dinamici clienţi din rândul detailiştilor. Acest principiu este mai mult statutar si nu prea funcţional. 3. cu puncte de destinaţie cunoscute cu mult înainte de expedierea mărfurilor si chiar la preturi stabilite anticipat în anumite limite. Pentru angrosişti. libertatea membrilor asociaţi de a se retrage în orice moment din cooperativa. termenele de prelucrare si execuţie a comenzilor pot fi în unele situaţii prea lungi afectând activitatea curenta a detailiştilor. Din punct de vedere funcţional. Condiţiile minime ce trebuie asigurate ca asocierile (cooperativele) sa funcţioneze: 1. Caracteristica generala a lanţurilor voluntare consta în faptul ca mai mulţi angrosişti numiţi capetele lanţului se grupează între ei după care atrag în grupul format o parte din detailişti. 5. Avantaje pentru detailiştii asociaţi: 1. ei trebuind sa se supună unor anumite reguli pe care le presupune aderarea la asemenea asociaţii. asigurarea unor competente ridicate pe plan tehnic si pe plan uman. crearea si asigurarea permanenta a unor mijloace manageriale moderne. B. Este vorba de faptul ca. 74 . aceştia trebuie sa subscrie părţi sociale la societatea cooperatista si sa verse pe de alta parte contravaloarea unei garanţii proporţionale cu mărimea fiecărei comenzi. 2. OBS. cooperativele detailiştilor trebuie sa dispună de un număr ridicat de aderenţi si de o putere superioara de cumpărare de cumpărare a fiecăruia dintre aceştia. posibilitatea fiecărui asociat de a realiza comenzi în avans. fie prin depozitele proprii (în acest caz depozitele proprii nemaifiind decât un loc de trecere si nu de stocaj). sa grupeze comenzile pentru a le transmite producătorilor si apoi sa urmărească onorarea fiecărei comenzi fie direct către destinatarul comenzii de mărfuri. poziţiile financiare de pornire sunt grele pentru unii comercianţi în momentul aderării la o asemenea grupare. perfecţionarea metodelor de vânzare. lanţurile voluntare. remunerarea serviciilor financiare furnizate de asociaţie pe baza cifrei de afaceri realizate de angrosişti în favoarea detailiştilor. 7. modernizarea magazinelor. dezavantaj de ordin psihologic care consta în faptul ca detailiştii asociaţi nu se mai simt în întregime liberi. 2. Funcţii. 3. realizarea activităţii de comerţ cu ridicata.principalul avantaj consta în faptul ca aceste asociaţii care apar ca un supergrosist cu o mare putere financiara vor negocia partizi voluminoase de mărfuri. 3. toate firmele din cadrul aceluiaşi lanţ voluntar putând exploata aceeaşi marca. asumându-şi diverse atribute şi responsabilităţi în strânsa legătura cu detailiştii aderenţi. Avantaje pentru producători: . de formare a personalului. Fenomenul îmbracă doua aspecte: crearea unei imagini de ansamblu referitoare la magazinele detailiştilor asociaţi si creşterea încrederii clientelei în firmele respective) Dezavantaje pentru detailiştii asociaţi: 1. 3. remunerarea serviciilor furnizate de către asociaţie pe baza unui comision asupra mărimii comenzilor pe care fiecare membru al grupării le face. crearea unor exclusivitatea rezervate fiecărui angrosist în sectoare bine determinate atât pentru recrutarea diverşilor detailişti cât si pentru aprovizionarea unora dintre aceştia (sa nu existe concurenta între ei). ambele reprezentând sume care adesea trebuie sa se plătească imediat. asigurarea libertăţii de cumpărare pentru aderenţii din rândul comercianţilor. 8. asigurarea unei fidelităţi depline din partea aderenţilor. stocarea în propriile depozite a mărfurilor ca orice firma de comerţ cu ridicata si sa livreze mărfurile respective către detailiştii asociaţi.dezavantajul consta în faptul ca astfel de grupări pot abandona oricând respectivul producător orientându-se spre alţi fabricanţi care oferă avantaje superioare. cooperativele detailiştilor prezintă numai dezavantaje. exclusivitatea rezervata fiecărui asociat pentru un sector determinat de piaţa (astfel se evita concurenta dintre membrii grupului respectiv). 2. utilizarea unei mărci comune pentru produsele comercializate. în cele mai frecvente cazuri. atribute si principii de organizare si de acţiune: 1. 4. comenzile pentru diversele partizi de mărfuri trebuie sa se facă periodic si la anumite termene prestabilite (poate apărea fenomenul de stocare peste limitele normale). 4. Lanţurile voluntare – reprezintă o grupare formata din unul sau mai mulţi grosişti si detailişti. fie sub aspect financiar. Dezavantaje pentru producători: . 5. sunt asociaţii ce acţionează sub forma unor societăţi cu capital variabil. ajutoare în procesul de finanţare. grupate ritmic în timp. fie sub aspect comercial. Existenta acestui tip de asociere este direct legata de situaţia angrosiştilor care. 6. atât pentru liderii si specialiştii grupării cât si pentru fiecare aderent în parte. 4. 2.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA doua posibilităţi: 2. crearea unei mărci comune pe ansamblul asociaţiei (OBS. 4.

sub acelaşi nume.3 Comerţul integrat Comerţul integrat reprezintă un sistem de organizare a activităţii comerciale. o oarecare dificultate în respectarea regulilor stabilite în vederea asigurării realizării intereselor de ansamblu ale lanţului. Sistemul respectiv poate îmbracă diverse forme concrete de materializare: organizarea unor mari magazine.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Avantaje pentru angrosiştii din lanţ: . Conducerea se realizează . sa desfăşoare o activitate mult mai profitabila.3. Francizor – firma de prestigiu care acorda dreptul de notorietate. acordându-i asistenta de organizare. asumându-si responsabilităţile directe cu privire la gestiunea propriilor raioane si gestiunea si procesul managerial al întregului magazin. Dezavantaje pentru producători: .Fie printr-un director plătit care este angajat din afara. 75 . având si obligaţia de a aplica integral metodele francizorului pentru a-i apăra imaginea de marca. renunţarea treptata la o parte din autonomia lor. preturi de cumpărare mai scăzute. Magazinele colective ale independenţilor – sunt mari magazine axate pe vânzarea mărfurilor cu amănuntul care dispun de mari suprafeţe comerciale si care sunt organizate pe raioane specializate. magazine alimentare. structuri proprii. sisteme publicitare proprii si tipuri de magazine puternic personalizate – toate acestea vor fi utilizate de un întreprinzător independent necunoscut sau neafirmat în domeniul respectiv.Fie sub forma conducerii colective. 2. 3. Avantaje pentru producători: . cu trăsături şi forme specifice de organizare.aceştia sunt cei care se bucura numai dezavantaje. lărgirea gamei de produse ce formează sortimentul comercializat. Pentru francizat. 5. În cadrul lor. acorda tehnologii de comercializare superioare. D. magazine populare. specialiştii structurează sistemul de organizare a comerţului integrat în doua mari categorii – forme capitaliste si forme cooperatiste – fiecare dintre acestea prezentând. Caracteristicile si principiile de funcţionare se aseamănă cu cooperativele detailiştilor. Franciza apare ca un sistem de distribuţie în care o firma independenta cu capital propriu se conduce ca si cum ar reprezenta o veriga dintr-un lanţ de magazine. care absoarbe producţia în mod ritmic. formare a personalului. sistemul prevede obligaţia de a plaţi iniţial o suma de bani (drept de intrare în afacere) si o redevenţa anuala proporţionala cu cifra de afaceri realizata. Dezavantaje pentru detailiştii din lanţ: 1. Avantaje pentru detailiştii din lanţ: 1. . formarea si pregătirea personalului. 2. Domenii de succes: 1. unităţi care vând piese de schimb si service auto. 4. la rândul lor. C. Se caracterizează prin: 1. 4. restaurante specializate. magazine cu sucursale.riscul de a se trezi blocaţi prin pierderea unor asemenea clienţi ca urmare a orientării acestora către alţi producători. cât şi cele ale aceluia cu amănuntul. După natura participanţilor si a formelor de proprietate. Lanţul voluntar le permite sa supravieţuiască. diverse buticuri. 4. în cadrul căruia întreprinderile cumulează atât funcţiile comerţului cu ridicata. numirea a cel puţin 5 firme care organizează un magazin cu o suprafaţa comerciala de cel puţin 1000 mp. diverse forme cooperatiste etc. comercializare si management în schimbul unei prestaţii a francizatului. sub aceeaşi imagine de marca si aceleaşi obligaţii. în cadrul căruia fiecare ocupa un loc individual dar care se prezintă publicului sub forma colectiva. 2. Sistemul acordurilor de franciza Franciza – continua relaţia în care furnizorul oferă sub licenţa unui întreprinzător dreptul de a face o afacere. modernizarea magazinelor. raioanele sunt exploatate de către comercianţi specializaţi care la rândul lor sunt independenţi din punct de vedere juridic si financiar. 2.colaborarea cu o asociaţie puternica. 4. perfecţionarea metodelor de vânzare. Grupările de cumpărare ale angrosiştilor – sistemul ce sta la baza acestei forme de asociere are în vedere dorinţa angrosiştilor de a obţine cele mai bune condiţii de cumpărare din partea furnizorilor care sunt interesaţi în a livra cantităţi mari de mărfuri si la termene cunoscute pentru a-si asigura profitabilitatea activităţii. 6. utilizarea mărcilor comune de distribuţie. în cantităţi mari şi în condiţii avantajoase pentru dezvoltarea producătorilor. 3. sa practice preturi mai mici etc.

structurată şi împărţită pe raioane ce conţin numeroase mărfuri. Principalele caracteristici ale marilor magazine: • Pentru populaţie – vizitatori si cumpărători – un mare magazin. controlul mărfurilor si realizarea modalităţilor de plata efectuându-se la ieşirea din cadrul raionului. Comerţul cu amănuntul se realizează în magazin prin raioanele cu suprafeţe afectate procesului de vânzare. încearcă tot mai frecvent sa alinieze preturile pe care le practica la nivelul preturilor mărfurilor vândute în cadrul marilor magazine. al bunurilor de folosinţă îndelungată. în mod frecvent : marile magazine. Pentru specialiştii si îndeosebi pentru organizatorii ti întreprinzătorii comerciali. încredere si persuasiune în cadrul pieţei. preluare de către marile magazine a unor funcţii specifice comerţului cu amănuntul specializat pe operaţiuni de comerţ prin corespondenta. mărimi etc. preturile produselor comercializate sunt mai mari decât în magazinele tradiţionale. putând apărea în principal: a) vânzări bazate pe preselecţii. magazinele cu sucursale si magazinele populare A. • În principiu. a căror folosire se bazează pe o anumita tehnicitate. pe o suprafaţa comerciala foarte mare. pentru a face fata concurentei. reprezintă un loc în cadrul căruia se poate deplasa pe o suprafaţa foarte mare. clienţii alegând si luând în posesie mărfurile fără interventia vânzatorului. în perimetrul căruia se pot găsi simultan numeroase produse si servicii. talii.Lucrător în comerţ Mureş 1. aşa după cum reiese din trăsăturile prezentate si din modul sau de organizare. Forme ale comerţului integrat CRFPA Între cele mai importante variante de organizare. • Asigurarea intrării libere si înlăturarea oricărei obligaţii din partea cumpărătorilor fâţă de magazin sau personalul sau. c) vânzări tradiţionale bazate pe prezenta vânzatorului. categorii. b) vânzări bazate pe autoservire. în cantităţi mulţumitoare. Pentru a uzura buna înţelegere a problematicii cu care se poate confrunta p asemenea firma în cadrul pieţei. Metoda se foloseşte în cadrul produselor de marca. contribuind la creşterea satisfacţiei consumatorilor în procesul de cumpărare. grupate pe raioane. un magazin specializat. el nu este scutit de o serie de greutăţi. dându-i-se posibilitatea clientului care nu este satisfăcut de produsul cumpărat sa-l schimbe într-un termen bine precizat si în condiţii stipulate si cunoscute aprioric de orice cumpărător. Metoda se aplica îndeosebi la produse alimentare si la cele de întreţinere. al produselor de înfrumuseţare. în cadrul căruia firmele comerciale dispun de o mare suprafaţă de vânzare accesibilă publicului. vânzări pe baza de catalog. • Instruirea si practicarea cu responsabilitate a sistemului „restituirilor”. sunt menţionate. un mare magazin este firma care integrează funcţiile comerţului cu ridicata si cu amănuntul. Într-adevăr se poate spune că interferenţa produs-serviciu da profilul activităţii comerciale în cadrul marilor magazine. din categoria celor analizate. Elemente specifice privind funcţionarea marilor magazine. prin el însuşi. consumatorii beneficiind de la o perioada la alta de servicii tot mai numeroase si tot mai complexe. în ansamblul lor. suprafaţa consacrata activităţilor de vânzare cumpărare a mărfurilor. o forma a comerţului cu amănuntul. de fapt. asigurându-se cu uşurinţa o clientela numeroasa si stabila.. oferind în acelaşi local sau în localuri alăturate cvasitotalitatea bunurilor de consum. în cadrul cărora se pot concretiza formele capitaliste ale comerţului integrat. 76 . care trenează asupra procesului managerial al acestuia. fiecare raion reprezentând. care are rolul de animator si organizator de demonstraţii. marile magazine reprezintă un local al comerţului cu amănuntul care îi pune la dispoziţie o mare diversitate de bunuri si servicii. acoperind practic toate nevoile si exigentele din domeniul de referinţă. aşa cum reiese din prima trăsătura.si vânzări pe baza de corespondenta. pentru populaţie. sub forma de sortimente suficient de complete. care asigura un cadru avantajos de aprecieri si comparaţii. al produselor electrotehnice etc. marele magazin beneficiază de o poziţie privilegiata. iar comerţul cu ridicata prin intermediul centralelor sale de cumpărare. specifice marilor magazine Cu toate ca. d) vânzări bazate pe comenzi prealabile. Metodele utilizate diferă după natura produselor. o metoda practicata în cele mai frecventa cazuri si potrivit căreia produsele sunt pregătite pentru vânzare printr-o structurare prealabila si grupate pe clase de calitate. fenomenul devine însa din ce în mai puţin caracteristic marilor magazine deoarece comercianţii independenţi. vânzarea mărfurilor este însoţită de o serie de servicii fiecare raion face oficiul unui magazin specializat. • Serviciile comerciale se interferează cu produsele oferite. ansamblul aspectelor respective a fost structurat în doua categorii: dificultăţi de ordin intern şi de ordin extern. Marile magazine reprezintă. dispunând de un spaţiu luminos. sortimentul mărfurilor oferite este foarte larg. • Procesul de vânzare se desfăşoară. atrăgător si profitabil. În cadrul unor asemenea magazine. După cum s-a arătat anterior. Aceasta ultima grupa de metode reprezintă. Dificultăţi în modul de funcţionare.

recrutarea si perfecţionarea personalului. Or. Prin ambele denumiri sunt desemnate societăţile comerciale care posedă mai multe magazine cu vânzare cu amănuntul. precum si de posibilităţi mai largi de promovare a unor tehnologii comerciale moderne. Posibilităţi de adaptare a activităţii marilor magazine la condiţiile actuale ale pieţei. coordonarea activităţii sucursalelor. beneficiind de un preţ de revenire mai scăzut datorita centralelor de cumpărare din cadrul grupului. se bazează pe un sistem de funcţionare structurat pe doua categorii de componente: servicii centrale si sucursale. respectarea. cât si prin greutatea anticipării lor. b. asigurarea parcajului. . Între principalele categorii de atribuţii. de servicii juridice si administrative. adaptarea si practicarea preturilor fixate de serviciile centrale ale societarii comerciale. b) revigorarea si revenirea în centrul atenţiei a micilor comercianţi specializaţi. crearea sau definirea magazinelor.  Direcţia generala asigura conceperea.Lucrător în comerţ CRFPA Mureş • Dificultăţile de ordin intern rezida din faptul ca marele magazin. mai importante apar: a. Magazinele cu sucursale sunt cunoscute în practică comercială sub denumirea de întreprinderi cu sucursale multiple. în acelaşi timp. prin intermediul cărora societăţile respective distribuie produse alimentare şi nealimentare. a le recepţiona. cum am arătat ca se mai numesc. prin intermediul centralelor de cumpărare proprii sau prin intermediul supra-centralelor de cumpărare la care a aderat societatea respectiva. Funcţionarea magazinelor cu sucursale sau a întreprinderilor cu sucursale multiple. în mod prioritar prin intermediu serviciilor centrale. Elemente specifice privind funcţionarea magazinelor cu sucursale. de asemenea. paza si penetrarea în cadrul pieţei (iluminatul exterior. • Dificultăţile provenite din mediul extern sunt mai complexe. ca un corolar ar tuturor acestora. s-au aliniat la nivelul marilor magazine si au trecut la concurarea cestora prin flexibilitatea capacitaţilor de adaptare la cerinţele pieţei. asigura echipamentul informatic si implementarea acestuia în tehnologia comerciala a sucursalelor. care mai dinamici. într-un astfel de magazin. fundamentarea si aplicarea politicii generale promovata de societatea comerciala respectiva. modernizarea punctelor de vânzare. reprezentând firme puternice. c.Depozitul central are rolul de a colecta loturile industriale de mărfuri. Cea de-a doua categorie de componente cuprinde sucursalele care pot fi magazine sau diverse puncte de vânzare. direcţiei generale îi revin o serie de atribuţii. personalul este numeros. beneficii ridicate si. cumpărarea mărfurilor necesare în procesul de vânzare realizat în cadrul magazinelor cu amănuntul. ocupându-se de asigurarea întregii logistici comerciale a mărfurilor. cheltuielile de întreţinere a clădirilor. Marile magazine. • Atribuţiile legate de gestionarea fiecărei sucursale au în vedere: a. Componentele respective sunt învestite prin statutul de funcţionare al societăţii cu două mari grupe de atribuţii: gestionarea unităţii şi vânzarea mărfurilor. iar. fundamentarea si întocmirea planurilor de dezvoltare pe termen mediu si lung. Masurile strategice si tactice sunt structurate pe doua planuri: gestionar si clientela. determinarea metodelor de vânzare. a bazei tehnice si a mijloacelor financiare. fiind asistata. transforma în partizi comerciali şi a le pregăti pentru a fi expediate spre magazinele cu amănuntul. a lipsei cailor de acces auto sau a parcajelor si sunt înlocuite cu centre comerciale periferice. sunt capabile sa răspundă dificultăţilor cu care se confrunta în cadrul pieţei. c) centrele oraşeneşti sunt treptat abandonate de populaţie ca urmare a circulaţiei intense si anevoioase. Direcţia respectiva dispune de sucursale comerciale. în frecvente cazuri. aceasta direcţie reprezintă însăşi întreprinderea u sucursale multiple. cele de asigurări. editarea cataloagelor etc. formularea. . Prima categorie de componente – serviciile centrale – cuprinde în structura sa: direc ţia generala. organizarea publicităţii. b. stocajul. Caracteristicile principale ale sistemului de organizare a magazinelor cu sucursale sunt date de modul în care sunt îmbinate si realizate cele doua funcţii – de comerţ cu ridicata si de comerţ cu amănuntul – ce le conferă statutul de comerţ integrat. Ea generează cea mai mare parte dintre relaţiile ce fac legătura între centrala de cumpărare si sucursale. depozita. Într-o accepţiune mai larga. cu cifre mari de afaceri.Direcţia comercială studiază piaţa si selectează furnizorii. prin intermediul cărora se ocupa de gestiunea mărfurilor. ale întregii societăţi. Tot prin intermediul depozitului respectiv se asigura realizarea politicii de stocaj stabilita atât pentru întreaga societate comerciala cât si pentru fiecare sucursala în parte. care concurează direct activitatea marilor magazine. a) crearea a noi tipuri de comerţ cu amănuntul. direcţia comerciala si depozitul central. asigurarea operaţiunilor de aprovizionare cu mărfuri. depozitarea si expedierea acestora. cu o mare capacitate de eforturi. atât prin natura. 77 . sunt extrem de mari.) care. el trebuie sa compenseze toate acestea printr-o creştere continua a vânzărilor si o gestiune riguroasa a personalului folosit. În cadrul coordonatelor de ansamblu ale politicii respective. B. care sunt cumpărate în sistemul comerţului cu ridicata sau sunt fabricate chiar de societăţile în cauză.

raioanele din structura magazinelor populare. atât sub aspectul încadrării nivelului de cheltuieli.aşa cum s-a arătat anterior. ca principiu. . altele decât cele alimentare. toate produsele sunt etalate în locuri cât mai vizibile.000 – 6. a sporit continuu. îndeosebi. asigurarea posibilităţilor de folosirea unor canale de distribuţie cât mai scurte. un raion din cadrul marilor magazine acoperă 20 000 – 30 000 de poziţii.suprafaţa medie a unor asemenea magazine.dispune de numeroase raioane de desfacere a mărfurilor în cadrul aceluiaşi local. d.fiecare dintre raioanele respective îşi delimitează activităţile la un anumit tip de produse. de promovare la locul vânzării etc. iar preţurile – în general mai scăzute faţă de cele practicate de comercianţii independenţi – sa corespunda puterii de cumpărare a diferitelor categorii de consumatori ce apelează la serviciile magazinelor respective. autoservirea. Întregul sistem de funcţionare a. situata în anii ’60 la 600 – 800 m². care sa conduc la costuri mai reduse. Atribuţiile legate de realizarea procesului de vânzare au în vedere: a. b. prin anumite părţi ale activităţii sale.se practica metode de vânzare si de stimulare a vânzărilor în masa. c. de produse. foarte competitive. f. se are în vedere sloganul potrivit căruia „un articol atins este jumătate vândut”. un sortiment larg. cum ar fi. . . iar cheltuielile de exploatare sa fie cât mai reduse. ajungând la 5.în general. care dispun. d. preţul sa fie interesant sau foarte avantajos. sau n orie caz. Trăsături specifice: .raioanele care comercializează produse alimentare prezintă punctul de atracţie din cadrul fiecărui magazin popular. e. sortimentul lor acoperind 13 000 – 14 000 de poziţii. Magazinele populare reprezintă întreprinderi sau firme de comerţ. la îndemâna sa. de raioane multiple. astfel ca în funcţie de natura fiecărei categorii de produse. în cadrul fiecărei sucursale. atât prin eforturi conjugate. cât şi sub cel al veniturilor prevăzute. participarea la campaniile organizate periodic în favoarea unei anumite game de produse sau a întregii societăţi comerciale. în acelaşi local. tendinţa actuala este de a largi gama acestora si de a moderniza modalităţile de rezolvare. . lua si atinge produsul. organizarea unor acţiuni individuale. reclame luminoase etc. comercializează o gama relative restrânsa de articole curente. participarea la procesul de formare si de perfecţionare organizata a responsabililor de magazine. practicând un nivel mai scăzut al preţurilor şi o gamă restrânsa de servicii comerciale. . promovarea unei discipline de personal.serviciile comerciale pe care magazinele populare le asigura clientele sunt mai restrânse. în imediata apropiere a clientului. aceasta întrucât managerii unităţilor respective se străduiesc să fie. dar mai puţin profund. la sfârşitul secolului trecut – rezida în preţurile practicate. bine aprovizionate şi asortate. . asigurarea realizării bugetului financiar al sucursalei.este la fel de puternic luminat . vegherea asupra respectării structurii sortimentale stabilite prin politica comerciala promovata se societate în cadrul fiecărei sucursale. combinate cu cele directe din sursele cele 78 . în permanenţă. Elemente specifice privind organizarea si funcţionarea magazinelor populare.000 m² si chiar mai mult. stabilite de către fiecare sucursala împreuna cu direcţia generala a societarii. CRFPA • exercitarea întregii activităţi a sucursalei sub însemnele firmei comerciale din care face parte sau sub sigla comună a societăţilor afiliate la o super-centrală de cumpărări. Pentru acesta se are în vedere: “ afilierea la centralele de cumpărare cât mai importante. C. care sa faciliteze actul de cumpărare si de stimulare a vânzărilor.este vizitat si solicitat de mari mulţimi de populaţie. g. e. pentru a se asigura realizarea si menţinerea unor preturi de servire cât mai scăzute la cumpărarea mărfurilor.Lucrător în comerţ Mureş c. cât si prin realizarea unor sarcini comerciale cum ar fi realizarea unor afişe publicitare. în timp ce . în sistemul autoservirii sau al preselecţiei. primirea si colaborarea cu inspectorii ce au sarcini de control asupra activităţii sucursalelor si organizarea unei bune activităţi pe ansamblul societăţilor comerciale. Trăsături comune cu marele magazin: . Principalele caracteristici pe care le prezintă sistemul magazinelor populare – apărute pentru prima dată în SUA. serviciile comerciale asigurate şi limitarea sortimentului de mărfuri comercializate la câteva zeci de mii de articole curente. panouri. magazinelor populare are în vedere o astfel e organizare. cu marele magazin. toate articolele ce se găsesc în cadrul magazinelor populare se vând la preturi mai reduse. . În general se poate spune ca magazinul popular seamănă. ce vând. cu dever ridicat si costuri scăzute. acesta putând privi. asigurarea realizării constante a serviciilor comerciale specifice.

comerţul realizat de cooperaţia de consum si pe cel organizat de către cooperative ale unor întreprinderi sau ale administraţiei. “ reducerea cheltuielilor de personal. se foloseşte un personal mai puţin numeros. în mod deosebit atrag atenţia: “ Ideea înlocuirii luptei pentru un profit cât mai mare cu preocupările pentru asigurarea unei cât mai bune aprovizionări si serviri a populaţiei consumatoare . 79 . Cooperativele de consum reprezintă societăţi ale căror membrii se unesc pentru a-şi asuma o funcţie de distribuţie. către membrii lor. în mod implicit duce la o creştere considerabila a rentabilităţii întregii activităţi.) cât si clientela potenţială. specifice marilor magazine. fenomen care. “ apelarea la serviciile centralei de cumpărare. sunt firme colective. cum ar fi cele referitoare la decorul magazinelor. în principal. “ limitarea sortimentului la produsele concurente. 2. A. bazat pe cumpărări de masa. fluidă şi oportună.. Sistemul de organizare si funcţionare. crearea unui mediu ambiant. “ Desfăşurarea unei intense activităţi de educare a consumatorilor sub diverse forme: informare continuă. fiecare contând cu un singur vot în ansamblul general. indiferent de puterea economica pe care o deţine. impuse de nivelul tehnologiilor comerciale din domeniul respectiv. Drept urmare. termene de livrare etc. utile si apreciate în mod deosebit de cumpărători. Principalele principii si trăsături caracteristice prin care distinge sistemul de organizare a activităţii comerciale desfăşurate de cooperativa de consum. consultaţii.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA mai apropiate de produse. Între acestea. membrii aderenţi dispun de puteri egale. “ asigurarea unor rotaţii rapide a mărfurilor din stoc. “ Promovarea stricta a ideii potrivit căreia fiecare membru aderent are dreptul la un singur vot. “ desfăşurarea întregii activităţi comerciale pe baza unor stocuri restrânse. realizarea unei logistici comerciale cât mai simple si eficiente. precum si orientarea stricta a serviciilor comerciale către acele servicii absolut necesare. a unei părţi din beneficiul realizat. “ Instituirea practicii repartizării de către societăţile cooperatiste. mai multe modalităţi concrete de realizare. combinat cu o marja relativ slaba asupra vânzărilor. se pot avea în vedere următoarele aspecte: “ Asigurarea liberei adeziuni pentru orice membru al comunităţii care îndeplineşte condiţiile de drept pentru aderarea la activitatea unei organizaţii dau asociaţii colective şi este în măsură să subscrie o parte din capital. pentru a se putea asigura aprovizionare cu uşurinţă. create pentru asigurarea activităţii de aprovizionare cu mărfuri a populaţiei dintr-o anumita zona. În cadrul principiilor de organizare. de la ce mai apropiata centrală de cumpărare. “ suprimarea tuturor cheltuielilor neeconomicoase si inutile în procesul de vânzare . cuprinsa între 8-2 rotaţii pe an. proporţional cu valoarea capitalurilor subscrise. structura sistemului cuprinzând. simplificarea la maximum a activităţii administrative legate de achiziţionarea si manipularea mărfurilor. conferite etc. urmând a se realiza o reînnoire a stocurilor din cadrul fiecărui raion. Acestea apar din latura deosebita a societăţilor respective care. la rândul lor. În cadrul acestor societăţi cooperatiste. în prim plan apar principiile unei organizări colective. preturi. altfel spus poate cumpăra orice persoana care intra în magazin. urmate apoi de trăsăturile prin care se caracterizează activitatea de ansamblu a unor astfel de societăţi comerciale. nefiind limitat sau restricţionat prin calitatea de membru cooperator. protocol etc. Actul de vânzare-cumpărare în cadrul magazinelor cu amănuntul ale cooperativei de consum este deschis însa tuturor consumatorilor. asigurarea unui confort deosebit. care sunt sigure în procesul de vânzare si în alegerea cumpărătorilor. “ limitarea metodelor de vânzare la sistemul autoservirii si excluderea diferitelor forme costisitoare. reducerea cheltuielilor de gestionare. cât şi a principiilor de organizare. beneficiile realizate fiind repartizate între toţi membrii cooperatori. pentru asigurarea gestiunii stocurilor la nivelul cerinţelor moderne. Formele comerţului integrat Formele cooperatiste ale comerţului integrat cunosc si ele. Trăsăturile caracteristice prin care se distinge activitatea comercială desfăşurată de cooperativele de consum a obiectivelor ce stau la baza constituirii unor astfel de societăţi. aşa după cum reiese din definirea statutului lor. “ apelarea la serviciile centralelor de cumpărarea sau la institute specializate pentru realizarea unor studii de piaţa care sa aibă în vedere atât fabricantul cu întreaga problematica a aprovizionării (sortimentul mărfurilor fabricate. bine echipate din punct de vedere informatic. permite magazinelor populare sa fie foarte competitive si sa obţină un mare succes în fata clientele potenţiale.

a posibilităţilor de cooperare cu producatorii si cu marile firme de comert existente în cadrul pietei. prin intermediul cărora comercializează sortimente foarte largi de mărfuri si pot acorda asistenta de specialitate sau diverse ajutoare micilor societăţi cooperatiste locale sau specializate. pe comercializarea produselor nealimentare sau numai a anumitor categorii de servicii. cum ar fi discurile. • Structuri teritoriale: “ Structura teritorială. întreprinderi a căror motivaţie să recurgă la această tehnică de comeţ rezidă în specificul unor operaţiuni pe care le realizează sau în faptul că nu dispun de suficiente fonduri proprii sau împrumutate pentru a le cumpăra.reprezentata în proportii egale pe cele doua sectoare de marfuri – alimentare si nealimentare. atât pe lânga societatile cooperatiste zonale. atât funcţii ale comerţului cu ridicata si funcţii ale comerţului cu amânuntul.Lucrător în comerţ CRFPA Mureş “ Servirea membrilor cooperatori în condiţii cât mai bune. Cooperativele marilor întreprinderi sau ale administraţiei reprezintă o variantă a comerţului cooperatist. asigurarea plăţii curente către membrii cooperatori. În general. formata din organisme de coordonare . aşa după cum s-a mai arătat.. 80 . organisme tehnice si financiare.  organizarea unor laboratoare specializate.5% . formata din cooperative de consum locale. precum si o serie de sortimente mai deosebite. utilaje. toate unitatile ce compun sistemul cooperatist respectiv. “ Societăţile cooperatiste reprezintă societăţi cu capital variabil. ce priveşte deopotrivă: practicarea unor preturi cât mai reduse. a unor maşini.. a gradului de organizare a diferitelor categorii de populaţie. 3. constituite în societati cooperatiste. care reprezintă întreprinderi mai mari. Structura generala a sistemelor comerciale organizate de cooperaţia de consum diferă de la o ţară la alta. “ Societăţi comerciale cooperatiste specializate. cartile etc. Serviciile oferite către unităţile comerciale ale cooperaţiei de consum. B.  realizarea unor servicii de asigurări pentru membrii cooperatori. fiecare magazin cooperatist jucând rolul unei sucursale. precum si a multiplelor fenomene caracteristice economiei de piata din cadrul fiecărei tari. sunt magazine de mici dimensiuni sau alte asemenea puncte.  acordarea sau garantarea unor credite familiale. axate pe comercializarea numai a produselor alimentare. care reprezintă principala preocupare a societăţilor  comerciale ale cooperaţiei de consum. deservind populaţia unei anumite localităţi. cât si în cadrul organizatiilor centrale. în unele tari sau zone practicându-se si sistemul acţiunilor. “ Societăţi comerciale cooperatiste regionale sau zonale.Sistemul acordurilor în leasing Din punct de vedere economic – “leasingul este o formă de comerţ şi finanţare prin locaţie de către societăţi financiare specializate în aceste operaţiuni.  editarea unor numeroase şi atrăgătoare publicaţii periodice cu informaţii în favoarea consumatorilor. apare şi faptul ca unităţile acestui sistem. dispun de magazine mari si chiar foarte mari. fiecare aderent putând subscrie una sau mai multe părţi sociale. alături de vânzarea produselor. mijloace de transport şi a altor bunuri. Magazinele respective sau diverse puncte de vânzare create de catre categoriile respective de populatie. • Structuri funcţionale: “ Societăţi comerciale cooperatiste. care sunt organizate si funcţionează similar cu sistemul întreprinderilor comerciale cu sucursale multiple. purtând amprenta impactului organizării statale. apărarea drepturilor consumatorului etc.  organizarea unor agenţii cooperatiste de voiaj. Este vorba de societăţi comerciale create sub forma unor magazine de desfacere cu amănuntul. cu remiza mai ridicata în raport cu preturile din sistemul marilor magazine sau acele ale magazinelor populare. care reprezintă un complex de acţiuni de solidaritate în sectorul social. cu o baza strict locala. au o cifra a afacerilor nesemnificativa în comertul cu amanuntul – sub 0. realizează şi oferă aderenţilor săi şi marelui public cumpărător. “ Societăţile cooperaţiei de consum reprezintă asociaţii de persoane si nu de capitaluri. Caracteristic activităţii comerciale realizare de cooperaţia de consum.” Din punct de vedere juridic – leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru fără a plăti imediat preţul. de către şi pentru personalul din industrie sau de grupuri comune de studenţi care trăiesc în complexe universitare sau frecventează aceeaşi universitate. dintre care menţionam:  realizarea ajutorului intercooperatist. au contracte permanente cu centralele de cumpărare. “ Structura centrala. când articole alimentare si nealimentare de consum curent. numeroase alte prestaţii mai puţin legate de procesul direct al comercializării mărfurilor. “ Îşi asuma prin forme specifice.

(-) este necesara o instruire speciala a personalului. prin atragerea de capital de pe piata în fonduri sindicalizate cu valoare mare si directionarea lui catre investitii. denumita utilizator sa cumpere sau sa preia de la tert denumit furnizor un bun mobil sau imobil si sa transmita utilizatorului posesia sau folosinta asupra acestuia contra unei plati numita redeventa. datorita unor avantaje. mai ales de întreprinderile mici si mijlocii. (+) cresterea accesibilitatii indirecte la credite. indiferent cui revin obligatiile respective. atât la furnizor cât si la utilizator. în cazul imposibilitatii de respectare a contractului de chirias sau locatar. livrarea realizându-se imediat dupa negocierea conditiilor de plata. deci a rentabilitatii. prin esalonarea încasarilor. se angajeaza la indicatia unei alte parti. atât pentru utilizator cât si pentru ceilalti parteneri: (+) simplitatea realizarii tranzactiilor de leasing din punct de vedere administrativ. ori de finantare a societatilor cu proiecte de dezvoltare. a achizitionarii bunului”. Principalele dezavantaje(-) ale leasingului se concretizeaza în: (-) riscul pierderii tuturor drepturilor de proprietate. iar consecintele nerespectarii acestora sunt foarte grave. (-) clauzele cu privire la întretinere sunt greu de respectat în practica. prin utilizarea fondurilor pentru plata furnizorilor bunurilor respective.  un mijloc mai eficient de dezvoltare a zonelor subdezvoltate. (+) durata mai mare a contractului de finantare. (-) ratele fixe ale chiriei pot deveni dezavantajoase în timp. când se are în vedere închirierea în timp a mai multor componente ale echipamentelor.  un mijloc de sprijinire a exportului. (+) protectia fata de inflatie pentru contractele pe termen lung. diminuând riscul. în cazul combinarii cu facilitati fiscale adecvate. denumita locator. dovedindu-se a fi:  cel mai eficient mijloc de finantare a investitiilor productive. Totusi leasingul ar putea avea efecte negative asupra economiei printr-o dezvoltare necontrolata a sa. oferind un plus de siguranta detinatorului e capital. 81 . (-) reducerea impozitelor/veniturilor prin scaderea profitului afectat de chirii. (+) stabilizarea ciclului de afaceri . prin vânzare la valoarea ramasa sau reînchirierea echipamentelor utilizate si realizarea unor profituri suplimentare din acestea. (+) posibilitatea de realizare imediata a unor lichiditati. (+) îmbunatatirea rezolvarii finale. cu privire la gestiunea proprietatii închiriate. (+) cheltuiala initiala redusa. evitând unele restrictii aferente acestora în mod obisnuit. dupa caz. când sunt considerate chirii directe (este un avantaj temporar care se pierde la nivelul impozitului global).  o alternativa la creditul clasic. (+) posibilitatea de a negocia obligatiile cu privire la întretinere si reparatii. mai ales pentru furnizor si utilizator. care poate prezenta unele avantaje fiscale daca se situeaza sub durata recomandata oficial. (+) flexibilitatea duratei de închiriere în sistem leasing. însusi dreptul de proprietate. (+) facilitati în achizitionarea de bunuri. în cazul formei de lease back.  o metoda de remobilizare a capitalului imobilizat (lease-back)  un stimulent al dezvoltarii productiei de bunuri. Schematic aceasta operatiune poate fi prezentata astfel: Furnizor Cumpără bunul Societatea de leasing Închiriază bunul Beneficiar Rolul leasingului Leasing are un rol benefic în plan economic. oferind creditorului ca garantie.  un mijloc de vitalizare a unei economii decapitalizate. pe baza unui contract global. Avantajele(+) si dezavantajele(-) leasingului: Leasingul financiar este o solutie preferata. în scopul exploatarii sau.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Potrivit legislatiei române operatiunile de leasing sunt cele prin care „o parte. (+) crearea unei piete secundare avantajoase.

partile participante. transnational – atunci când partenerii sunt din tari diferite. F. inclusiv a service-ului aferent) si renting (o închiriere revocabila pe scurta durata. scopul acestor operatiuni este transformarea fondurilor imobilizate în fonduri disponibile. durata normala de leasing corespunde celei de functionare normala a bunului. în vederea amortizarii. accentul cade pe serviciile furnizate de societatile de leasing.. se întâlneste frecvent la instalatiile complexe sau acolo unde se doreste cucerirea pietei. acestea însa nu îndeplinesc conditia esentiala a unui contract de leasing si anume de a nu fi revocat de niciuna din parti. o relatie directa între pretul la care a fost achizitionat echipamentul de catre societatea de leasing si chiria perceputa. ponderea ratelor în pretul net de vânzare. C. chiria incluzând pretul folosintei. • master-leasing se practica în cazul închirierii contractelor. în care ratele includ cheltuielile de asigurare. beneficiarul poate opta pentru intrarea în posesie a bunului prin achitarea valorii reziduale. (-) necesitatea apelarii la intermediari-brokeri. • leasing financiar – urmareste recuperarea integrala a valorii bunului în perioada de locatie si obtinerea unui profit. beneficiarul sa poata opta pentru cumpararea acestuia la un pret inferior celui initial. care maresc costul tranzactiilor. sa se realizeze doar o parte din pretul de export al obiectului contractual.) Dupa ponderea ratelor în pretul de vânzare al bunului: • leasing functional – presupune ca în perioada de baza.) Dupa natura obiectului tranzactiilor: • leasing mobiliar – se refera la bunuri de investitii cum ar fi echipamentele industriale. Forme ale operatiunilor de leasing: Operatiunile de leasing îmbraca forme diverse. • leasing-ul experimental se foloseste în scopul promovarii vânzarilor. cu ziua sau cu ora.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA (-) pentru anumite contracte cu chirii mai mici la început. costul ridicat al unor avantaje si uzura morala extrem de rapida a acestora. întretinere si reparatii ale bunului. urmând ca dupa perioada de închiriere. 82 . efectele pe parcurs pot deveni foarte importante. în fapt. sau luni. • leasing international care poate fi: extern – atunci când afacerile se deruleaza pe teritoriul altor tari. ca urmare pentru intensificarea utilizarii calculatoarelor electronice si a altor utilaje s-a introdus sistemul închirierilor pe timpi partajati simultan de catre mai multe întreprinderi. • leasing-ul pe termen lung se practica frecvent pe piata bunurilor imobiliare prin cladiri complet utilizate.) Dupa modelul de calcul al costurilor pe baza carora se calculeaza ratele de leasing: • leasing-ul net. • time-sharing-ul s-a aplicat în practica mai mult din considerente economice. G. utilajele de constructii. • operatiunile de hire si renting sunt operatiuni de leasing pe termen scurt sau foarte scurt si cuprind închirierile.) Dupa locul de desfasurare a tranzactiilor: • leasing intern când partenerii sunt din aceeasi tara. exista unele forme „intermediare” de leasing pe termen scurt cum ar fi operatiunile hire (închirierea unor mijloace de transport sau echipamente cu ora sau cu ziua. cu conditia ca dupa expirarea acestor perioade sa fie achizitionate de catre clienti. aparatura de birou. daca sunt corespunzatoare cerintelor sau sa fie restituite daca prezinta unele neajunsuri. la sfârsitul acestei perioade. dar mai lunga decât în cazul operatiunii de tip hire). • leasing-ul pe termen mediu presupune amortizarea bunului prin închirierea consecutiva a acestuia mai multor beneficiari pe termene scurte de 2-3 an. de vânzare a bunului. durata fiind de circa 20-30 de ani. s. • leasing indirect în care finantarea îi revine unei societati specializate. de câteva luni. etc. aflat în urgenta nevoie de fonduri banesti. cum ar fi. în functie de durata. aceste sunt închiriate pe perioade scurte. D. mai multor beneficiari. B. excavatoare etc. zile.) Dupa caracteristicile pietei careia se adreseaza si relatiile stabilite cu clientii: • lease-back sau mai complet „sell and lease-back” consta în operatiunile prin care proprietarul. astfel. E. consilieri.) După durata închirierii: • leasing-ul pe termen scurt (renting hire) – consta în închirierea bunurilor pe o perioada de câteva ore. în care ratele se calculeaza numai pe baza pretului net. neexistând de regula. în acest caz. • leasing-ul brut(full service leasing). pentru a promova vânzarea unor masini si utilaje.a.) După participanţii la contract se diferentiaza: • leasing direct în care finantatorul este si furnizorul. în mod experimental. îsi vinde produsul unei societati de leasing li apoi îl închiriaza printr-un contract obisnuit. Astfel: A. în special a mijloacelor de transport sau a unor utilaje de constructii – macarale.

Tranzacţiile de leasing au la baza contractele de leasing. În SUA se practica leasingul guvernamental. • conditiile particulare pentru locatar si locator cu aprecierea datei de plata a primei rate si esalonarea anuala a celorlalte rate de chirie. care vor rezulta din documentele întocmite la livrare si la instalare. • proprietatea bunului cu implicatiile si modul de exercitare a dreptului de proprietate. “ Elementele componente principale ale contractului de leasing sunt: • perioada de închiriere care. • modul de suportare a impozitelor si taxelor. cu precizarea conditiilor de suportare a cheltuielilor si riscurilor pentru chirias si furnizor. productie. b. Alte forme speciale: • leasing de taxe s-a dezvoltat acolo si atunci când taxele practicate au fost ridicate. • furnizorul ales si bunul care va face obiectul leasingului. nu poate transmite acest contract altei persoane. finantatorul – este de regula o societate financiara sau o banca specializata în plasarea capitalului în investitii pe durata medie sau lunga. furnizorul permite afacerea. etc. finantatorul faciliteaza afacerea si toti împreuna au un scop comun si anume o afacere rentabila. • leasing de personal – care s-a dovedit a fi o forma foarte eficienta pentru satisfacerea nevoilor temporare de personal ale întreprinderilor mici si mijlocii.Lucrător în comerţ CRFPA Mureş • leasing imobiliar – pentru terenuri. în conditiile unui ritm rapid de perimare a echipamentului se împarte în: . depozitare. fie realizarea unor proiecte de interes public. pe durate scurte sau mai lungi. cu preaviz conform prevederilor contractuale. în scopul finantarii afacerilor lor. sau pentru lucrari în strainatate. c. care presupune implicatia administratiei statale sau federale în finantarea unor proiecte. • leasing de garantie – a devenit specific firmelor cu resurse suficiente pentru garantarea unor împrumuturi. • conditiile de livrare si instalare a bunului. În contractul de leasing. fie firme specializate de leasing.livrarea si instalarea echipamentului comandat. la data si locul convenit. • „leasingul de export” – ca sursa de finantare a tranzactiilor.perioada primara – egala cu viata economica a masinii (intervalul în care masina nu risca sa sufere o uzura morala).garantia ca echipamentul este livrat conform cu ceea ce s-a specificat. utilizatorul – care are interesul de a folosi un bun.perioada secundara – respectiv intervalul de timp care dureaza de la terminarea vietii economice pâna la sfârsitul vietii tehnice a masinii. în decursul acestei perioade contractul poate fi reziliat oricând. În concluzie.fie sa achizitioneze un echipament ce depaseste ca valoare posibilitatile sale de autofinantare. fara a investi în el foarte mult. în cadrul raporturilor de locatie. el îsi asuma. Astfel. aceasta îi permite sa-si dirijeze fondurile proprii în alte directii. • exercitarea contractului. . astfel el nu poate pune capat contractului nici pentru cazuri de forta majora. Unele forme de leasing au fost delimitate pentru a pune în evidenta implicarea agentilor administratiei locale sau centrale. asumându-si pe lânga obligatiile tipice unui vânzator si anumite obligatii specifice: . partenerii reusind prin astfel de tranzactii sa fie în câstig prin evitarea unora din aceste taxe. fie stimularea dezvoltarii unor regiuni. • modul de solutionare a reclamatiilor. • conditiile de utilizare. anumite obligatii specifice ce decurg din caracterul irevocabil al contractului de leasing. . cu detalierea obligatorie pentru chirias. în Germania s-a dezvoltat în ultimul deceniu leasingul comunal. • rezilierea contractului pentru diferite cazuri si implicatii pentru chirias si firma. corespunde în unele cazuri cu perioada de amortizare fiscala. în aceasta situatie. ele apeleaza la garantii financiare si care sunt fie institutii guvernamentale. în conditii optime de rentabilitate. • responsabilitatea chiriasului si varianta de asigurare. constructii de baza si cladiri din care sa desprins forma „rezidential” când este vorba de cladiri de locuit sau „comercial” când este vorba despre cladiri de birouri. furnizorul bunului care încheie un contract de vânzare-cumparare cu finantatorul operatiunii de leasing. cu precizarea modului de plata. ca alternativa de gestiune a bugetelor locale în conditii de deficit acut sau prelungit. subînchirierea putând avea loc numai cu acordul expres al finantatorului. în aceasta perioada contractul de leasing nu poate fi denuntat în vederea rezilierii. combinata uneori cu acordare unor asigurari pentru operatiunile de export. utilizatorul are initiativa afacerii. 83 . întretinere si control asupra bunului închiriat. partile implicate sunt: a.

În calculul acesteia se au în vedere: .conditiile de piata. 84 . .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Relaţiile dintre participanţii la operaţiunea de leasing “ Determinarea taxei de leasing (redeventa) face obiectul uneia dintre cele mai importante clauze ale contractului de leasing.riscurile ce pot interveni pe perioada închirierii de baza.

lunar. etc). etapizata. mijloacelor materiale şi umane cu ajutorul cărora se desfăşoară recepţia. care are în vedere: • contractarea bunului – dupa acceptul de principiu a cererii de închiriere. pentru pierderile cauzate de degradarea. • ferite. Etapa precontractuala materializata în: • declansarea operatiunii de leasing – de regula de catre beneficiar. b.) si fezabilitatea proiectului de finantare. distrugerea sau furtul bunului. b. concomitent cu asigurarea aprovizionării rapide cu mărfuri a comercianţilor detailişti. PROCESE PRINCIPALE a. unde beneficiarul se adreseaza direct acestora.aşezarea mărfurilor vrac în stive. în cantităţile şi structura sortimentală necesare consumului populaţiei din fiecare zonă. Primirea mărfurilor: aducerea mijlocului de transport la rampa de descărcare. preţuri. contracte. . Procesul tehnologic al unui depozit comercial este format din activităţi principale şi secundare. O tehnologie eficientă. pe baza documentelor înaintate. (eventual) trimiterea mostrelor de produse şi a documentelor specificative (cantităţi. b. în acest sens. • închirierea – pe perioada închirierii beneficiarul efectueaza plata ratelor catre societatea de leasing. în caz contrar livreaza bunul catre societatea de leasing. purtarea negocierilor. confruntarea cu specificaţiile din facturi.aşezarea mărfurilor paletizate în celulele de stelaj. în condiţii optime de muncă pentru lucrători.posibilitatea de a reînchiria ulterior bunul respectiv altui client. încheierea tranzacţiilor. IX. iar acesta din urma efectueaza prima plata. bitrimestrial.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . societatea de leasing (finantatorul) pregateste contractarea bunului si închirierea acestuia. La livrarea bunului se va confirma în procesul verbal respectarea conditiilor de calitate ale bunului precum si cele de livrare prevazute în contract. garantarea si întretinerea acestuia daca apar diferente fata de clauzele si oferta proforma. lichiditatea etc. întocmirea documentelor de intrare a mărfurilor eventual a proceselor-verbale privind neconcordanţele faţă de specificaţiile din documente. “ Întretinerea si derularea tranzactiilor de leasing Leasingul constituie o activitate complexa. măsurarea. se face o asigurare general a tranzactiilor printr-un contract cu o societate specializata (sau doar a bunului). formarea asortimentului comercial.Depozitare-păstrare-vânzare: . ADMINISTRAREA MĂRFURILOR Tehnologia comercială a unui depozit este reprezentată de ansamblul proceselor. descărcarea mărfurilor. societatea de leasing va mandata beneficiarul sa negocieze cu furnizorul clauzele contractului ce vânzare-cumparare a bunului referitoare la caracteristicile. a. plata pretului rezidual – daca opteaza pentru cumpararea bunului. precum si cele datorate incapacitatii de plata a beneficiarului. grămezi. controlul calitativ (sondaj sau integral). 85 . iar la finalul tranzactiei. livrarea. Etapa contractuala. urmând ca pe baza unui contract de mandat dintre beneficiar si finantator sa fie contractat furnizorul de catre primul si sa se negocieze conditiile de livrare si specificatia produsului. raţională trebuie să conducă la o înaltă productivitate a muncii. culori. garantia si contractul de service catre finantator. controlul cantitativ (numărarea. fie la sfârsitul perioadei. manipularea şi păstrarea mărfurilor. Recepţia mărfurilor: identificarea mărfurilor. I. remite beneficiarului un proiect de contract (nu cel definitiv) care va cuprinde promisiunea unilaterala de vânzare a bunului la sfârsitul perioadei de locatie daca aceasta îsi va manifesta intentia în acest sens. finantatorul va emite factura. fie anticipat. modele. . care presupune existenta a numeroase operatiuni si documente prin care se reglementeaza conditiile economicojuridice în care se desfasoara. desene către spaţiile în care are loc primirea clienţilor. Activităţile principale se desfăşoară în cadrul (în legătură directă) incintei de depozitare. Activitatea respectiva cuprinde doua etape. care va efectua plata în conformitate cu clauzele din contract. păstrarea în custodie a mărfurilor necorespunzâtoare calitativ până la rezolvarea litigiilor cu furnizorii. societatea de leasing va analiza bonitatea firmei solicitante (solvabilitatea.formarea unităţilor de depozitare paletizate. • elaborarea propriu-zisa a contractului de vânzare-cumparare si a celui de leasing. verificarea documentelor însoţitoare. prin identificarea furnizorului potential al echipamentului dorit. în paralel se încheie contractul de leasing între societatea de leasing si beneficiar. Exista si societati de leasing specializate pe un anumit produs. Taxa de leasing este de regula fixata ca o suma constanta ce se plateste semestrial. mărimi. cântărirea. instalarea.

În funcţie de specializarea pe care o au. . zone de distribuţie. Operaţiile ce se execută în depozite sunt: • primirea produselor: descărcare. Amenajarea depozitului este în funcţie de: “ construcţia sa: suprafaţă. cartofi. sortarea.amplasate astfel încât să colecteze mărfurile de la mai mulţi producători. cosmetice. “ operaţiile suplimentare ce trebuie efectuate asupra produselor (conservare.Expediţia mărfurilor: distribuţia loturilor de mărfuri categorii: beneficiari. Depozitele pot fi în proprietatea comercianţilor sau pot fi închiriate.conservarea (păstrarea) mărfurilor.) . unui detailist (un depozit central din care este alimentat depozitul magazinului) sau unui agent comercial.sunt necesare când producţia nu are acelaşi ritm cu cererea (ex. PROCESE SECUNDARE a.Lucrător în comerţ Mureş . b) depozite de repartizare . c. palete.) . d) depozite generale . etc. . umiditate modalităţi de întreţinere a produselor. rute de transport. . predarea loturilor centralizate beneficiarilor.Primirea. etc). lăzi. încălţăminte. recepţie cantitativă şi tehnică. recepţia. CRFPA II. depozitele pot fi: a) depozite strict specializate . gestiunea documentelor utilizate. c) depozite de păstrare . manipulare.formarea comenzilor. ambalare) “ durata timpului de depozitare (de la câteva zile la câteva luni) “ de caracterul cererii (uniformă sau neuniformă) “ de momentele aprovizionării (ritmic sezonier) “ de particularităţile geografice “ de costurile transportului şi depozitării. unui angrosist (depozite intermediare din care se fac repartiţii).acumulează loturi mari pentru a se livra loturi mici . Principalele tipuri de depozite sunt: a) depozite de colectare .pentru categorii de produse (alimentele). sare. transport. .sunt destinate pentru mai multe tipuri de mărfuri (textile. depozitele de materii prime). • depoziterea: păstrarea şi conservarea.sunt organizate pentru grupe de mărfuricare au nevoie de aceleaşi condiţii de păstrare (confecţii. (eventual) recondiţionarea şi restituirea ambalajelor de transport. “ specificul produselor:condiţii de temperatură. recondiţionarea ambalajelor proprii (recuperabile). c) depozite combinate . • comisionarea (formarea noilor loturi comandate): necesită fracţionarea.se amenajează pentru păstrarea produselor ce necesită condiţii speciale (ex. b) depozite specializate . d) depozite de tranzit . depozitele sunt : a) depozite orientate spre producţie .întocmirea avizului de expediţie. b) depozite orientate spre clienţi . predarea documentelor semnate de benficiari compartimentului financiar. recepţia. necesită alte mijloace de manipulare şi alte modalităţi de stocare. Locul şi rolul proceselor secundare în sistemul tehnologic al depozitului Depozitul este un spaţiu în care se stochează mărfurile.permit schimbarea mijlocului de transport (există în gări sau porturi) . etc. ambalarea şi etichetarea mărfurilor. legumele) . are forme diferite.) . înălţime. sortarea ambalajelor de transport (returnabile) de la furnizori (containere. • expediţia: încărcare.în ele se depun loturi mici pentru a se forma loturi mari pentru expediţie .pentru a putea stoca mai multe categorii de produse. Locul de amplasare al depozitului se alege în funcţie de: “ gradul de dezvoltare al reţelei de transport. În funcţie de orientarea lor. 86 .primirea comenzilor de la beneficiari. încărcarea în mijloacele de transport. . El poate aparţine producătorului (magaziile de produse finite. etc. primirea. e) depozite mixte . .amplasate astfel încât să alimenteze mai multe puncte de servire. recepţia şi restituirea ambalajelor de transport aparţinând furnizorilor şi a ambalajelor recuperabile: primirea. “ modul de ambalare: fiecare ambalaj asigură o anumită protecţie.

efectuează în mod curent tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii. “ echipamentele tehnice necesare. c) accesul facil la fiecare articol fără a deplasa alte produse. cele care sunt stocate pentru mult timp sunt aşezate în zonele mai îndepărtate.se stochează mărfuri care au o viteză mare de circulaţie Zona II .se păstrează stocurile de rezervă X. Fluxul mărfurilor şi ambalajelor cuprinde toate circuitele conduse după anumite reguli. Produsele depozitate pentru un timp scurt sunt stocate în apropierea culoarului principal de circulaţie. primul ieşit”. adică preţul definitiv negociat între vânzător şi cumpărător. deoarece mărfurile sunt acele elemente de stocuri care se achiziţionează în vederea revânzării fără a suferi modificări sau cu modificări neesenţiale .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Toate aceste operaţiuni se pot desfăşura în spaţii distincte sau în perimetrul aceleiaşi suprafeţe. “ ordonarea logică a diferitelor părţi componente ale fluxului. “ frecvenţa de aprovizionare. de servicii sau de altă natură. comercială. Operaţiile curente de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii dau conţinut funcţiei comerciale a unei firme şi se efectuează pe baza politicilor de cumpărări şi vânzări stabilite de managerii firmei. In capul societăţilor comerciale cu obiect de activitate comercializarea mărfurilor la preţ cu amănuntul numărul tranzacţiilor de cumpărări şi vânzări este nelimitat în cursul unei perioade de gestiune luată în considerare.se stochează mărfuri care au o circulaţie lentă Zona III . Raţionalizarea acestui flux presupune respectarea unor condiţii: “ reducerea numărului de circuite ale fluxurilor de mărfuri. d) preluarea mărfurilor din depozit după principiul “primul intrat. Stocarea în depozit se face în funcţie de viteza de circulaţie a produselor depozitate. “ specificul mărfurilor în funcţie de frecvenţa şi structura aprovizionărilor. în funcţie de: “ dimensiunile depozitului. . PATRIMONIUL UNITĂŢII COMERCIALE Argument Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit. Depozitarea mărfurilor: păstrarea mărfurilor în afara spaţiilor de vânzare . b) identificarea cu uşurinţă a fiecărui articol. “ proprietăţile naturale şi tehnice ale produselor. Culoar Zona I . pentru o vânzare continuă . precum şi staţionările dorite sau nedorite ale mărfurilor şi ambalajelor. “ evitarea intersectării fluxului de mărfuri şi ambalaje cu cel al clienţilor.cu scopul de a le pune la dispoziţia clientelei. a cărui mărime este condiţionată de: “ numărul şi suprafaţa raioanelor de vânzare. orice întreprindere cu activitate industrială.presupune existenţa unui spaţiu de depozitare. “ mărimea şi structura asortimentului de mărfuri. Organizarea interioară a depozitului trebuie să respecte o serie de reguli: a) menţinerea ordinei şi siguranţei de păstrare a mărfurilor. Mărfurile la 87 . Derularea operaţiunilor de cumpărări şi vânzări de mărfuri se face de regulă plecând de la preţul de vânzare din care se exclud reducerile comerciale operate. “ sistemul de preluare a ambalajelor goale. la un moment dat.

translocarea diferentelor de preţ aferente în creditul sau debitul contubui 378 “Diferente de pret la mărfuri” după cum sunt favorabibe şi respectiv nefavorabile.a. In categoria märfurilor. in cantiăţi mari şi foarte mari. Pentru unitatile comerciale amintite anterior este caracristic faptul cä au ca obiect de activitate principal sau complementar atãt cumpãrarea. cat şi en detail. in partizi (loturi) mici sau re1ativ mici. se poate considera cã existã 3 categorii importante de unitãti patrimoniale cu profil comercial şi anume: en gros sau cu ridicata. de la producätorii şi furnizorii interni şi externi. dar şi de la producătorii şi furnizorii interni. en detail sau cu amãnuntul şi mixte. atunci când este cazul. Totodatã este justificat sã se aibä in vedere.a. se inregistrează numai scriptic in debitul contului de marfuri (371). materialelor consumabile. 381 etc. de la unităţile en gros. Această modalitate de solutionare contabilã asigurã majorarea. 388). poate fi costul efectiv de achiziţie. Unităţile comerciale cu profil en detail realizează această formă de circulaţie a mărfurilor efectuând cumpărarea acestor bunuri. preţu1 cu amãnuntul sau en gros. ambalajebor ş. în funcţie de categoria în care se încadreazã unitatea patrimonialä şi implicit de opţiunea sa. cät şi produsele finite transferate de unitãtile producãtoare în magazinele proprii de prezentare şi desfacere. de asemenea. 303. precum şi vânzarea lor către populaţie. Unitätile comerciale mixte efectueaza atât operalii comert en gros. cu diferite profiluri de activitate comercială. Astfel. Costul efectiv de achiziţie este recomandat in cazul unitãţilor care comercializeazã un număr relativ redus de 88 . precum şi acele active circulante materiale de natura materiilor prime. prin corespondenţă cu creditul conturilor corespunzätoare naturii lor (301. a cheltuielior şi implicit a costului de productie numai cu ceea ce se consumä efectiv pentru obţinerea produselor finite. Organizarea contabilitãţii mãrfurilor este influenţată într-o anumitã mãsurã de preţul de înregistrare ce se utilizeazã şi care. efectuănd operatiuni de cumpãrare a bunuribor de consum. cat şi revânzarea mãrfurilor in scopul obţinerii unui profit. prin corespondenţă cu debitul sau creditul conturilor de diferente corespunzätoare activelor circulante materiale in cauză (308.1. preţul prestabilit (standard).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA preţ de vânzare cu amănuntul presupun o evaluare iniţială la preţ de vânzare . 302. obiectelor de inventar. Cap. Aceste unităţi desfäoarã. pe de o parte. de regulã cu profil comercial en detail inclusiv de alimentaţie publicã. Vânzãrile se pot efectua şi către alte unitãti patnimoniale. Märfurile se vãnd in starea in care au fost cumpãrate sau dupã o prelucrare prealabilã in vedere consumului în unităţi operative special amenajate (restaurante. Unitãtile comerciale en gros sunt cele care asigură desfãşurarea acestei forme de circulatie a märfurilor. Delimitări şi structuri contabile privind mărfurile Mãrfurile reprezintã o categorie importantä de stocuri. cu profil comercial gros. care au o structurä eterogenä se includ atât bunurile pe care agentul economic le cumpãră vederea vänzarii in starea in care au fost achiziţionate. în circuitul lor de la producätori pãna la consumatori. iar pe de alta parte a cheltuielilor privind mărfurile cu sumele ce privesc vãnzarea celorlalte elemente de active circulante materiale. de regulã activităţi ce se incadreazã in diverse domenii de activitate. ajungându-se la valoarea preţului cu amănuntul prin aplicarea marjei brute. bufete ş. precum şi de vãnzare a lor in partizi (loturi) mari către alţi agenţi economici.) şi nu ocazionează aspecte specifice privind evaluarea şi preţurile de înregistrare în contabilitate. de regulã. generează un volum foarte mare de operaţii economico-financiare ce se efectueazã prin intermediul unui numãr deosebit de mare agenţi economici. inclusiv prin unităţi de alimentaţie publicã. care. dupã realizarea acestei operaţii.). In ceea ce priveşte vãnzarea ultimelor elemente de stocuri amintite mai sus se mentioneaza că. devenite disponibile in cadrul patrimoniului unitäţii economice şi care vãnd teţilor aşa cum au fost cumpãrate.

en detail.. Aceastã operaţie nu contra-vine prevederilor contabile in vigoare întrucãt nu se afecteazã vaboarea de intrare in patnimoniu la costul efectiv de achizitie. Totodatã. în funcţie de specificul şi interesele agentului economic. fapt ce crează anumite dificultăţi in legăturã cu evaluarea ieşirilor din gestiune. însã atunci cãnd situatia de pe piaţã se schimbã este normal sã se majoreze sau diminueze adaosul comercial şi implicit preţul de vãnzare. se poate reduce sau majora. find un drept exclusiv al agentului economic care poate lua asemenea decizie atunci cãnd apreciază că este necesar pentru valorificarea in conditii avantajoase a mãrfurilor şi pentru evitarea unor riscuri. pe lânga elementele cunoscute. De altfel. să se constituie provizioane pentru depreciere.01) şi celãlalt pentru cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte consumuri similare (371. dupã caz.5 miliarde lei sau care beneficiazã de prevederi legale exprese) el conţine. unul pentru preţul de facturare sau de cumpărare (371. consiliul de administraţie al agentului economic.O. şi TVA facturatã de furnizori şi reprezintã atãt preţul de vãnzare cãtre populaţie. In legătură cu acest ultim aspect. cu inregistrarea corespunzãtoare in contabilitate.I. Preţul cu amänuntul sau de vãnzare en gros se stabileşte de cätre agentul economic pnin luarea in calcul a unui anumit adaos comercial. Preţul analizat. se menţioneză cã. putând fi adoptat de oricare agent economic cu profil comercial.P. pe bazã de coeficient mediu.I. In legatură cu preţul de vãnzare cu amãnuntul se impune precizarea cã in cazul agenţilor economici neplãtitori de TVA (cu cifrã anualã de afaceri sub 1. dar in cantitãţi mari. In ceea ce priveşte utilizarea preţului cu amãnuntul sau de vãnzare en gros se mentioneazã cã.02). ceea ce nu exclude posibilitatea utilizãrii lui şi in cazul evidentei cantitativ-valorice pe sortimente de märfuni.. Preţul de vânzare cu amãnuntul. datoritã modificãrilor cu caracter oarecum frecvent ale preţunilor de cumpãrare.F. cat şi pretul de evidentã sau de inregistrare in contul de märfuri. pe bazã de inventar de schimbare de preţuri.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA sortimente de mãrfuri. Preţul cu amănuntul sau cel de vânzare en gros se utilizeazã numai in cazul marfurilor. posibil de realizat. färã vreo altă aprobare. degradate sau depãşite calitativ şi totodatã neimputabile.F.) prezentate in cadrul paragrafului privind evaluarea stocurilor şi producţiei in curs de execuţie.O. in vederea respectãrii regulilor generale de evaluare privind intrarea in patrimoniu la costul efectiv de achiziţie 89 . ambele cu funcţia contabilã de activ. sau en gros se reflectã in contul de mãrfuri (371) şi este format din costul efectiv de achizitie (preţul facturat de furnizor şi cheltuielile de transport-aprovizionare) şi adaosul comercial. Altfel spus. en gros sau mixt. L. Caracteristica de baza a acestei metode constã in evaluarea mãrfurilor şi implicit a operaţiilor de intrări şi ieşiri la preţul efectiv de aprovizionare. exclusiv TVA.M. are competenţe sã decidä efectuarea operatiei de declasare şi casare. acest preţ se justificã in condiţiile unui comert cu articole şi sortimente numeroase şi o frecventã mare a intrãrilor şi ieşinilor. se poate adopta una dintre cele trei metode (C. precum şi in ceea ce priveşte mãrfurile cu perioada de valabilitate expiratã. cu o frecventã redusã a intrãrilor şi ieşirilor. atunci cãnd este necesar. care in condiţiile actuale este fluctuant. in activiatea practicã. precum şi în situatia organizării evidenţei analitice dupã metoda global-valorica. majorarea sau reducerea pretului cu amãnuntul sau a celui de vãnzare en gros pãna la nivelul costului de achiziţie respectã regulile şi principiile contabile. F..Mãrfuri” a douã conturi analitice. adaosurilor comerciale şi altor cauze. In situaţia utilizãrii costului de achiziţie ca preţ de înregistrare este justificatã crearea în cadrul contului 371 . insã ultimul cu repartizare lunarã proporţionalã cu mărfurile vândute. Pentru operaţiile de ieşire din patrimoniu. pe bazã de inventar. potrivit reglementarilor in vigoare. se reţine cã pentru märfurile lent şi greu vandabile Ia care se impune practicarea unor preţuri de vânzare sub nivelul costului efectiv de achizitie este necesar ca la inventarierea anualã.

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

şi totodatã pentru evitarea interpretarilor de naturã fiscalã se considerã că este necesar şi totodatã nu contravine reglementarilor in vigoare sã se deschidã douã conturi analitice distincte la contul sintetic 378 ,,Diferente de preţ la mãrfuri” şi anume: — 378.01 ,,Diferente de preţ la mãrfuri privind cheltuielile de transport-aprovizionare”, cu funcţia contabilã de activ şi; — 378.02 ,,Diferente de preţ la mãrfuri privind adaosul comercial”, cu functia asupra cãrora se va reveni ulterior. Preţul cu amãnuntul sau de vãnzare cãtre populaţie, exclusiv TVA, se determinã prin adäugarea la preţul de cumparare (facturare) negociat cu furnizorul a adaosului comercial considerat de agentul economic ca fiind posibil de realizat. La rãndul sãu, pretul cu amanuntul total sau de vãnzare cãtre populaţie, inclusiv TVA, se calculeazã prin adaugarea la preţul cu amãnuntul amintit anterior a cotei legale de TVA. Acest pret reprezintã preţul de inregistrare in contabilitate a mãrfurilor de cãtre agenţii economici care adoptã aceastã variantã de evaluare. Cap.2. Metode de organnizare a contabilităţii mărfurilor Metodele de organizare a contzabilităţii mărfurilor sunt : 1. • • • 2. Metoda inventarului permanent: Metoda inventarului permanentla cost de achiziţie Metoda inventarului permanent la cost standard Metoda inventarului permanent la prêt de vânzare Metoda inventarului intermitent contabilã de pasiv, conturi

Metoda inventarului permanent Metoda inventarului permanent asigură cunoaşterea în orice moment a nivelului stocurilor , cu ajutorul conturilor de mărfuri, realizându-se în acest fel un inventar scriptic continuu. In acest sens în contul „Mărfuri” se înregistrează toate operaţiile de intrare şi ieşire , ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât şi valoric. Determinarea nivelului stocurilor impune ca toate operaţiunile de intrare-ieşire să fie evaluate la acelaşi tip de preţ indiferent care ar fi acesta. Plecând de la posibilele preţuri de evaluare, metoda inventarului permanent se poate prezenta în mai multe variante: a) b) c) Inventar permanent la cost de achiziţie Inventar permanent la cost standard Inventar permanent la preţ de vânzare

Metoda inventarului permanent la cost de achiziţie Se caracterizează prin evaluarea stocurilor şi mişcării mărfurilor la cost de achiziţie care de regulă este fluctuant pentru acelaşi sortiment de marfă. Această fluctuaţie presupune calculul costului de achiziţie aferent mărfurilor vândute după anumite procedee şi nume: - procedeul costului mediu ponderat - procedeul epuizării succesive a stocurilor Pentru reducerile de preţ cu caracter comercial (bonificaţii, remize, risturne):

90

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Dacă reducerile se acordă la facturarea mărfii, determină reducerea preţului de vânzare la furnizor, respectiv a costului de achiziţie la client. In consecinţă, furnizorul va reflecta în creditul contului 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” preţul de vânzare redus, iar clientul în debitul contului 371 „Mărfuri” costul de achiziţie redus. Dacă reducerile se acordă ulterior facturării, se consideră o cheltuială de exploatare la furnizorii care le acordă, reflectându-se cu ajutorul contului 658 „Alte cheltuieli de exploatare” şi un venit din exploatare la clientul care le primeşte, reflectându-le cu ajutorul contului 758 „Alte venituri din exploatare.” Metoda inventarului permanent la cost standard Metoda se poate aplica în condiţiile unei relative stabilităţi a preţurilor, astfel încât, înainte de corectarea cu diferenţele, costul standard al mărfii ieşite să aibă o valoare informaţională ( fiind foarte apropiat de costul efectiv de achiziţie). a) Principiile metodei evaluarea stocurilor, intrărilor şi ieşirilor de mărfuri la cost standard ( prestabilit pe baza preţurilor Periodic costul standard se actualizează în funcţie de evoluţia reală a preţurilor. - calculul şi înregistrarea diferenţei între costul standard şi costul de achiziţie efectiv atât pentru stocuri cât şi pentru intrări şi ieşiri Metoda inventarului permanent la preţ de vânzare Principii Evaluarea stocurilor, intrărilor şi ieşirilor de mărfuri se face la preţ de vânzare; preţul de vânzare include costul de achiziţie şi marja brută. Consecinţă: deoarece evaluarea mărfurilor se face la preţ de vânzare, unitatea are datoria să calculeze şi să înregistreze diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul de achiziţie, adică marja brută aferentă mărfurilor intrate, ieşite şi rămase în stoc. Această metodă este agreată de 80% din întreprinderile cu mănuntul şi de alimentaţie publică din România deoarece a fost practicată în perioada existenţei economiei planificate şi centralizate, când preţul de vânzare se caracteriza prin unicitate şi caracter fix pentru acelaşi sortiment de marfă. De aceea era posibilă aplicarea ei în condiţiile organizării unei contabilităţi analitice global-valorice pe gestiune. In prezent, opiniem că metoda prezintă nenumărate dezavantaje şi în plus permite fie încălcarea unor principii contabile, fie denaturarea situaţiei patrimoniale şi a rezultatului aferent vânzării. a) Astfel, preţul de vânzare la care se evaluează marfa la intrarea în patrimoniu nu mai este de Şi în plus se naşte actualitate la vânzare ei. Evident, întreprinderea poate vinde marfa la preţul de vânzare al pieţii. Dar, atunci preţul de vânzare la care s-a evaluat marfa devine un simplu preţ de înregistrare fără valoare informaţională. întrebarea: „De ce mi calculez un preţ dacă la vânzare practic altul?” b) Nu este posibilă aplicarea metodei în condiţiile unei contabilităţi analitice global-valorice, pe gestiune. Aceasta deoarece preţul de cumpărare al aceleiaşi mărfi se diferenţiază în funcţie de calea de intrare a ei şi perioada intrării. Deşi procentul de marjă se menţine plecând de la preţuri de cumpărare diferite, preţul de vânzare va fi diferit pentru acelaşi sortiment de marfă. In acest caz, în lipsa unei contabilităţi analitice cantitativ-valorice, cine va hotărî ce cantitate se vinde la un preţ şi ce cantitate la alt preţ? Multe întreprinderi reevaluează marfa rămasă în stoc la preţul de vânzare al ultimului lor intrat. Astfel se încalcă principiul „costului istoric”, conform căruia marfa iese din patrimoniu la valoarea la care a intrat. Şi,

perioadei precedente).

91

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

în plus, marfa nu a fost supusă un ei prelucrări suplimentare pentru a-i adăuga sau scădea din valoare. Se încalcă şi principiul prudenţei conform căruia plusvaloarea nu se înregistrează în contabilitate. c) In situaţia în care se descarcă gestiunea pentru mărfurile vândute global-valoric pe bază de monetar din vânzări, este posibilă denaturarea rezultatului şi a situaţiei patrimoniale. Astfel, dacă marfa s-a vândut la ultimul preţ de vânzare calculat şi acesta este şi cel mai mare, în situaţia vânzării întregii cantităţi existente în întreprindere, soldul contului „Mărfuri” n-ar fi zero ci creditor. Calculând marja aferentă vânzării pe baza unui coeficient aplicat la suma încasată pe bază de monetar se denaturează şi costul de achiziţie al mărfii vândute şi implicit rezultatul din exploatare. In consecinţă, există nenumărate argumente pentru renunţarea la această metodă. Evident, orice altă variantă a metodei inventarului permanent reclamă o contabilitate analitică cantitativ-valorică pe sortiment de marfă, lucru imposibil în condiţiile inexistenţei un ei reţele de calculatoare în punctele de vânzare. Contabilitatea analitică a mărfurilor In vederea determinării costului de achiziţie al mărfurilor vândute şi a nivelului stocurilor pe structurile impuse de obiectivele de gestiune, este necesară organizarea unei contabilităţi analitice. In principiu această contabilitate este un atribut al gestiunii interne, dar din motive legate de menţinerea şi controlul integrităţii patrimoniale a fost transferată în contabilitatea financiară. In consecinţă, în cazul folosirii inventarului permanent, contabilitatea analitică a stocurilor, respectiv a stocurilor de mărfuri şi ambalaje, se poate organiza, în funcţie de specificul activităţii, după una din metodele: a) Metoda cantitativ-valorică, pe sortimente de mărfuri, care se realizează cu ajutorul fişelor de cont analitice, pentru valori materiale, deschise pe fiecare sortiment de marfă. Cuprind: data, explicaţia, cantităţile intrate/ieşite şi stocul rămas după fiecare operaţiune şi valorile corespunzătoare (debit, credit, sold) precum şi preţul unitar pentru fiecare mişcare a mărfii. Intrările se completează pe baza notelor de recepţie şi constatare de diferenţe, iar ieşirile, pe baza facturilor. Valoarea de intrare a mărfii ieşite se calculează prin metodele permise de Legea contabilităţii (cost mediu ponderat, FIFO sau LIFO). Permite practicarea de către agentul economic a metodei inventarului permanent la cost de achiziţie. Se poate aplica cu uşurinţă numai la întreprinderile „en gros” Dă posibilitatea realizării unei imagini fidele a patrimoniului (respectiv a situaţiei mărfurilor) şi determinării unui rezultat din vânzarea mărfurilor corect. Metoda cantitativ-valorică permite un control al gestiunilor prin punctaj periodic între cantităţile de marfă înregistrate în fişele de magazie şi cele din fişele de cont analitice de la contabilitate. b) Metoda global-valorică pe gestiune se realizează cu ajutorul fişelor de cont pentru operaţii diverse deschise pe gestiuni. Acestea cuprind numai date valorice: valoarea mărfurilor intrate (debit) ieşite (credit) şi a stocului (sold) care se înregistrează pe baza documentelor centralizatoare: „Recapitulaţia mărfurilor şi ambalajelor primite în ziua de..-„ şi „Centralizatorul vânzărilor zilnice….” Deşi permite aplicarea unei singure metode de contabilizare a stocurilor şi operaţiilor cu mărfuri şi nume metoda inventarului intermitent, se practică şi de către agenţii economici care aplică metoda inventarului permanent la preţ de vânzare cu sau fără TVA. Respectiv unităţi cu amănuntul şi de alimentaţie publică. În aceste condiţii nu se asigură redarea unei imagini fidele a situaţiei mărfurilor şi determinarea unui rezultat corect din vânzarea mărfurilor. Metoda inventarului intermitent Caracterizare

92

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Metoda inventarului intermitent se poate aplica la întreprinderile mici şi mijlocii şi presupune stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la finele perioadei. Valoarea ieşirilor de mărfuri se determină conform relaţiei: Costul de achiziţie a mărfurilor vândute (Camv) (Si) (I) (Sf) Cmv = I + (Si – Sf) Relaţia Si – Sf semnifică variaţia stocurilor. Când Când Sf < Si, Camv este mai mare decât costul de achiziţie l intrărilor (Camv = I + Si – Sf) şi exprimă o Sf > Si, Camv este mai mic decât costul de achiziţie al intrărilor periodei (Camv = I + Si – Sf) şi diminuare de stoc. exprimă o majorare de stoc. Generalizând relaţia se poate prezenta : Camv = I + Variaţia stocurilor sau altfel corelate elementele: = Valoarea stocului iniţial + Valoarea intrărilor Valoarea stocului final

Cap.3. Contabilitatea sinteză şi analitică a mărfurilor la preţ cu amănuntul Contabilitatea circulatiei mãrfurilor atãt en gros, cat şi en detail se organizeazã cu ajutorul a douã conturi sintetice de gradul I, 371 ,,Mãrfuri” şi 378 ,,Diferente de preţ la mãrfuri, care constituie grupa 37 ,,Mãrfuri” din cadrul clasei a 3-a ,,Conturi de stocuri şi producţie in curs de execuţie”. Contul 371 ,,Märfuri” este de activ şi reflectã in debit şi, de asemenea, in credit, preţul de inregistrare aferent atãt mãrfurilor intrate şi respectiv ieşite în şi din gestiune, cat şi al celor reflectate numai scriptic la intrãri şi ieşiri. Contul analizat se debiteazä prin creditul conturilor care corespund modalitãtilor de intrare a mãrfurilor în patrimoniu şi anume: — 401 “Furnizori”, 408 “Furnizori — facturi nesosite” şi 542 “Avansuri de trezorerie”, pentru achiziţionãri de la terţi cu decontare ulterioarã şi respectiv din avansuri spre decontare; — 357 ,,Mãrfuri aflate la terti” şi 401 ,,Furnizori”, cu valoarea mãrfurilor aduse din pãstrare sau custodie de la terţi şi respectiv cu cheltuielile de transport-aprovizionare şi de prelucrare pentru acestea in cazul utilizärii costului efectiv de achiziţie ca preţ de inregistrare; — 301 “Materii prime, 302 ’’Materiale consumabile”, 381 ,,Ambalaje” ş.a., pentru vänzarea unor asemenea active circulante materiale in starea in care au fost achiziţionate (ca atare); — 345 ,,Produse finite”, in cazul transferãrii produselor finite obţinute, din activitatea de exploatare, in magazinele proprii de prezentare şi desfacere;

— 607 ,,Cheltuieli privind mãrfurile” şi 7582 ,,Venituri din donaţii şi subvenţii primite”, pentru mãrfurile
constatate in plus la inventariere şi respectiv primite Cu titlu gratuit; — 446 ,,Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate”, pentru taxele vamale aferente marfurilor importate; — 378 « Diferente de pret la mãrfuri « şi 4428 ,,TVA neexigibilã”, cu adaosul comercial şi TVA aferentä preţului cu amànuntul corespunzãtoare intrãrilor in gestiune, in cazul in care acest pret este cel de inregistrare ş.a. Contul 371 ,,Mãrfuri” se crediteazà ca urmare a ieşirilor din gestiune, prin debitul conturilor ce corespund cãilor sau modalitãtilor de ieşire din patrimoniu, dupã cum urmeaza:

93

Lucrător în comerţ Mureş
— 607 ,,Cheltuieli privind mşrfuriLe”, pentru vânzãri;

CRFPA

— 671 ,,Cheltuieli privind calamitãtile şi alte evenimente extraordinare”, cu lipsurile din calamităti; — 357 ,,Mãrfuri aflate la terţi”, in situaţia trimiterii sau lãsãrii de mărfuri in pãstrare sau in consignaţie la terţi; — 4511 ,,Decontãri in cadrul grupului” şi 4521 ,,Decontãri privind interesele de participare”, cu preţul de inregistrare aferent mărfurilor livrate societãtilor din cadrul grupului şi respectiv altor societãţi legate de participaţii; — 378 ,,Diferenţe de preţ la mãrfuri” şi 4428 “TVA neexigibila”, cu adaosul comercial şi TVA aferentã preţului cu amanuntul, ambele corespunzătoare mãrfurilor ieşite din gestiune, atunci cãnd evidenta este organizatã la acest pret ş.a. Soldul contului 371 ,,Mãrfuri poate fi debitor, reprezentãnd preţul de inregistrare (costul efectiv de achizitie sau pretul prestabilit sau preţul de vãnzare cu amãnuntul sau en gros) aferent mãrfurilor existente in patrimoniu la sfârşitul perioadei de gestiune. Soldul contului in cauzä, in funcţie de preţul de înregistrare utilizat, necesitã anumite corectäri in vederea stabilirii valorii nete ce se înscrie in activul bilanţului contabil, intr-un post distinct existent in grupa activelor circulante, aşa cum se prezintã in continuare. a. In cazul utilizãrii costului efectiv de achizitie: Preţul de inregistrare Valoarea netã = Cheltuielile de transport-aprovizionare Provizioanele pentru depreciere unde: +

— cheltuielile de transport-aprovizionare reprezintã soldul debitor al contului analitic deschis in acest scop
La contul 371 ,,Mãrfuri”; -provizioanele pentru depreciere sunt reprezentate de soldul creditor al contului 397 “Provizioane pentru deprecierea mărfurilor" credi — provizioanele pentru depreciere sunt reprezentate de soldul tor al contului 397 ~Provizioane pentru deprecierea mãrfurilor”. b. In situatia folosirii pretului prestabilit (standard): Preţul de înregistrare + Valoarea netã = Diferentele de preţ la mãrfuri Provizioanele pentru depreciere unde: — diferenţele de preţ în plus sau în minus la mãrfuri sunt stabilite sub forma soldului debitor şi respectiv creditor la contul cu aceeaşi denumire şi simbolul 378. c. Atunci când se utilizeazã pretul cu amãnuntul, sau en gros, inclusiv TVA: Preţul de inregistrare Adaosul comercial Valoarea netã = Cheltuielile de transport~aprovizionare TVA neexigibila Provizioane pentru depreciere +

94

Lucrător în comerţ Mureş
unde:

CRFPA

— adaosul comercial reprezintã soldul creditor al contului 378 “Diferente de preţ la mãrfuri sau 378.02 ,,Diferenţe de pret la mãrfuri privind adaosul comercia1”, dupä caz; — cheltuielile de transport-aprovizionare sunt cumulate, in debitul contului 371 “Märfuri”, cu preţul facturat de furnizor sau sunt reprezentate de soldul debitor al contului analitic 378.01 ,,Diferente de preţ la märfuri privind cheltuielile de transport-aprovizionare”, dupã caz; — TVA neexigibilã se referã la soldul creditor al contului cu aceeaşi denumire şi simbolul 4428. In cazul in care pretul de inregistrare este cel de vãnzare en gros sau cu amänuntul, ambele färã TVA, se reţine cä, in comparaţie cu varianta utilizării preţului cu amänuntul sau en gros inclusiv TVA (lit. b), aceastã taxã nu se ia in calcul cu prilejul determinarii valorii contabile nete. In cadrul contului 371 ,,Mãrfuri” este necesar sã se organizeze evidenţa analiticã global valoric pe unitati de desfacere en detail şi la nivelul depozitelor sau gestiunilor de vãnzare en gros, iar pentru acestea din urmã se conduce in plus evidenţa cantitativ-valoricä pe feluri sau articole de mãrfuri. Contul 378 “Diferenţe de preţ la mărfuri” este rectificativ, bifuncţional, iar conţinutul lui este influentat de preţul de inregistrare utilizat pentru märfuri. Astfel, atunci cãnd se adoptã preţul standard, el se utiiizeazã în mod similar cu celelalte conturi de diferente de preţ. In cazul in care preţu1 de inregistrare este cel cu amãnuntul sau cel de vãnzare en gros, contul 378 ,,Diferente de preţ la mãrfuri” funcţioneazä ca un cont de pasiv şi reflectã numai adaosul comercial, în credit pentru mãrfurile aprovizionate, iar în debit pentru märfurile ieşite din patrimoniu. In situatia utilizãrii in activitatea practicã a celor douã conturi analitice amintite anterior, contul 378 “Diferenţe de preţ la mãrfuri” are conţinut şi corespondente specifice, ceea ce se poate observa prin prezentarea continutului fiecãruia din cele douã conturi analitice amintite anterior. Contul analitic 378.01 ,Diferenţe do preţ 1a mărfuri privind cheltuielile de transport-aprovlzlonare” este de activ, rectiñcativ şi og1indeşte in debit cheltuielile de transport, incãrcare, descãrcare, recepţie, taxe vamale, comisioane ş.a. pe care le ocazioneazã mãrfurile ce se achizitioneazã de la terţi, in corespondenţã cu creditul conturilor corespunzätoare modalitãtilor de efectuare a lor şi anume: 401 ,,Furnizori”, pentru cele facturate atãt de furnizorii de marfuri, inclusiv pierderile normale pe timpul transportului (suportate de beneficiar), cat şi de unitãţile de profil, 542 ,,Avansuri de trezorerie”, cu ceea ce se p1ãteşte din avansuri spre decontare, 446 ,,Alte impozite, taxe şi varsãminte asimilate”, cu taxele vamale aferente märfuribor importate ş.a. In creditul contului analizat se reflectã cheltuielile de transport-aprovizionare aferente màrfurilor ieşite din patrimoniu, in corespondenţã cu debitul conturilor: 607 ,,Cheltuieli privind mãrfurile”, pentru vãnzãri, 6582 ,,Donaţii şi subvenţii acordate” şi 671 ,,Cheltuieli privind calamitäţile şi alte evenimente extraordinare”, respectiv, in cazul donaţiilor, lipsurilor neimputabile şi pierderilor din calamitãţi ş.a. Sumele care se înscriu in credit se stabibesc pe bazã de coeficient mediu, ce se calculeazã in mod obişnuit, cu sume cumulate de la inceputul anului. Soldul contului analitic prezentat este debitor şi reprezintä cheltuielile de transport-aprovizionare aferente mărfurilor existente in stoc la sfârşitul perioadei de gestiune. Contul analitic 378.02 ,,Diferenţe de preţ la märfuri privind adaosul comerclal” este rectificativ, cu functia contabilä de pasiv, inregistrând in credit adaosul comercial aferent märfuribor intrate in patrimoniu, in corespondentã cu debitul contului 371. ,,Märfuri”. În debitul säu se oglinde~te adaosul comercial corespunzãtor mãrfurilor ieşite din patrimoniu, in corespondenţã cu creditul contubui 371 ,,Mãrfuri”, adaos care se determina pe bazã de coeficient mediu de repartizare, ce se calculeazä dupã formula:

95

Lucrător în comerţ Mureş
Soldul iniţial de la contul 378.02 + Rulajul creditor cumulat de la începutul Coeficient de repartizare = Soldul iniţial de la contul371 + Rulajul debitor, cumulat de la începutul anului aferent contului 371 a. anului, aferent contului 378.02

CRFPA

Datele privind contul de mãrfuri, de la numitorul fracţiei, nu conţin TVA, fapt pentru care se impune ca in

prealabil sã se diminueze fiecare element in cauzã cu suma aferenta, folosindu-se cota de 15,966% care se aplicã la preţul de vãnzare total, inclusiv TVA. Acest calcul se poate efectua şi prin diminuarea preţului de vãnzare total, inclusiv TVA, cu taxa neexigibila aferentã, care se determinã astfel: Soldul initial creditor de la contul 4428 + Total rulaj creditor cumulat de la inceputul anului de la ace1aşi cont. b. Coeficientul de repartizare care se determinã se înmulţeşte cu valoarea mãrfurilor existente in stoc la sfârşitu1 lunii de referinţã şi evaluate la preţul de vãnzare, exclusiv TVA neexigibila, obţinãndu-se adaosul comercial aferent acestor mãrfuri, sumã care va constitui soldul creditor, de la sfärşitul lunii pentru care se face calculul, al contului de diferente de preţ la mãrfuri privind adaosul comercial (378.02). c. Suma astfel obţinutã se deduce din soldul creditor al contului 378.02 ,,Diferenţe de preţ la märfuri privind adaosul comercial, existent inaintea operaţiei de repartizare, determinãndu-se adaosul comercial aferent mãrfurilor vãndute, care se inscrie in debitul acestui cont şi credituL contului 371 ,,Märfuri”, cu prilejul descãrcarii gestiunii pentru ieşirile din cursul perioadei, cãnd se debiteazã in plus conturile: 607 ,,CheLtuieli privind mãrfurile”, pentru costul de achiziţie şi 4428 ,,TVA neexigibila~, cu taxa aferentä, ambele elemente corespunzãtoare mărfurilor ieşite din gestiune. Agenţii economici cu cifrã de afaceri de pãnã la 1,5 miliardc lei sunt scutiti de plata TVA, fapt pentru care TVA aferentã mãrfurilor aprovizionate de la terţii plãtitori de TVA se include in costul de achiziţie al mãrfurilor, iar cu prilejul descãrcãrii gestiunii pentru mãrfurile ieşite din patrimoniu nu se mai are în vedere aceastã taxã, atãt sub aspectul determinärii coeficientului de repartizare al adaosului comercial, cat şi in ceea ce priveşte utilizarea contului 4428 ,,TVA neexigibilã”. Soldul contului 378.02 ,,Diferente de preţ Ia mãrfuri privind adaosul comercial” este creditor şi reprezintã adaosul comercial aferent mãrfurilor existente in stoc la sfârşitul perioadei de gestiune, care se stabileşte aşa cum s-a prezentat anteriot. În ceea ce priveşte organizarea contabilitäţii mãrfurilor se reţine şi faptul cã la inventarierea anuală se poate. constata deprecierea unora dintre ele, cum este cazul celor lent şi greu vandabile, stabilindu-se o valoare de utilitate mai micä decât costul efectiv de achiziţie. Pentru diferenţa de valoare în minus se constituie provizioane, care se inregistreazã în creditul contului 397 ,,Provizioane pentru deprecierca märfurilor”, in corespondenţã cu debitul contului 6814 ,,Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante~. Contul 397 ,,Provizioane pentru deprecierea mãrfurilor se debiteazä in exercitiile care urmeazã celui in care s-a creditat,în mãsura ieşirii din patrimoniu a mãrfurilor pentru care s-au constituit provizioanele sau in cazul in care deprecierea nu s-a produs sau a fost mai mica decãt cea preconizatä, creditându-se contul 7814 ~Venituri din provizioane pentru deprecierea actvităţilor circulante~.Soldul contului analizat poate fi creditor atunci când unitatea are in stoc mãrfuri depreciate pentru care a constituit provizioane. Cap.4. Documente specifice contabilităţii mărfurilor la preţ cu amănuntul

96

1. exemplarul 3 pentru înregistrarea în contabilitate MONETAR Formular cu regim special de tipărire şi numerotare. pe baza dispoziţiei de livrare. Exemplarul 2 rămâne în carnet. Formularul este tipărit în carnete cu câte 100 file. Se întocmeşte în două exemplare.Se întocmeşte. document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casierie. document justificativ de înregistrare în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi în contabilitate. Tipărit în carnete cu câte 100 de file. Formular cu regim special de tipărire. după utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2. 1. de către contribuabilul sau casierul numit şi se Circulă la depunător (exemplarul 1). formate din 50 de seturi cu câte 3 file în culori diferite: albastru -exemplarul 1. produsele şi mărfurile livrate sunt însoţite pe timpul transportului de avizul de însoţire a mărfii. operaţiunilor efectuate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. 1. a document de însoţire a mărfii pe timpul transportului. document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a cumpărătorului. document justificativ de înregistrare în contabilitate. lucrărilor executate sau a serviciilor prestate. 3. document de încărcare în gestiunea primitorului. - 97 . Serveşte ca: document justificativ pentru evidenţierea la sfârşitul zilei a numerarului existent în casieri. fiind folosit ca document de verificare a Se arhivează. Circulă: exemplarul 1 la cumpărător. manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. înseriere şi numerotare. - 2. verde –exemplarul 3. Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livrării din cauza unor condiţii obiective şi cu totul excepţionale. a avizului de însoţire a mărfii sau a altor documente care atestă executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor şi se semnează de emitent. roşu-exemplarul 2. 3. numărul şi data avizului de însoţire a mărfii se înscriu în formularul de factură. pentru fiecare sumă încasat.Lucrător în comerţ Mureş CHITANŢĂ Formular cu regim special de tipărire. Serveşte ca: CRFPA 2. înseriere şi numerotare. In vederea corelării documentelor de livrare. în 3 exemplare. exemplarul 2 la desfacere. Tipărit în blocuri cu câte 150 de file. 4. corespunzător mărfurilor comercializate.) FACTURA SI FACTURA FISCALA semnează de acesta pentru primirea sumei. Serveşte ca: document de bază căruia se întocmeşte documentul de decontare a produselor şi mărfurilor livrate. la livrarea produselor şi a mărfurilor la executarea lucrărilor şi la prestarea serviciilor.

bunuri materiale care prezintă diferenţe la recepţie. Se întocmeşte în 2 exemplare. 4. în blocuri a 100 file.). document justificativ de înregistrare în contabilitate. In situaţia în care la recepţie se constată diferenţe. respectiv de către vânzător. Potrivit reglementărilor în vigoare. după caz. In cazul când bunurile materiale sosesc în tranşă se întocmeşte câte un formular pentru fiecare tranşă. -exemplarul 2 rămâne în carnet. la sfârşitul zile. - Se foloseşte ca document distinct de recepţie în cazul. 98 . potrivit prevederilor legale. recepţia şi încărcarea în gestiune se fac pe baza documentului de livrare care însoţeşte transportul (factura. în blocuri de 150 file 1. care se anexează apoi la factură sau la avizul de însoţire a mărfii. a) bunurilor materiale cuprinse într-o factură sau aviz de însoţire a mărfii. c) e) f) bunuri materiale procurate de la persoane fizice . b) bunurile materiale primite spre prelucrare în custodie sau în păstrare. Valoarea înscrisă în monetar trebuie să corespundă cu valoarea înscrisă în raportul de gestiune. X4 tipărite pe ambele feţe. NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Format A4. pentru diferenţele constatate la recepţie. In cazurile menţionate mai sus. avizul de însoţire a mărfii etc. 2. suma înscrisă în monetar trebuie să corespundă cu suma din registrul de casă emis de aceste aparate.Lucrător în comerţ Mureş - CRFPA document justificativ pe baza căruia se predă contribuabilului numerarul încasat prin casă de către casier. Se întocmeşte în două exemplare de către casier sau de către persoana împuternicită. la locul de depozitare sau în unitatea cu amănuntul. 2. document justificativ pentru încărcarea în gestiune act de probă în litigiile cu cărăuşii şi furnizorii. prin inventarierea numerarului pe categorii de bancnote şi de monede. Nota de recepţie şi constatare de diferenţe se întocmeşte în 3 exemplare de către comisia de recepţie legal constituită. Monetarul se utilizează numai în cazul vânzării mărfurilor cu amănuntul. mărfurilor intrate în gestiune la care evidenţa se ţine la preţ de vânzare cu amănuntul sau en gros. precum şi pentru materialele nestocate a căror valoare se înregistrează direct pe cheltuieli. în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale. inclusiv cu suma înregistrată de mână în registrul de casă. d) bunurilor materiale care sosesc neînsoţite de documente de livrare. Serveşte ca: document pentru recepţia bunurilor aprovizionate. în condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. Datele de pe verso formularului nu se completează decât Atunci când se constată diferenţe la recepţie DISPOZITIE DE LIVRARE Format A5 tipărit pe ambele feţe. Circulă: -exemplarul 1 pentru înregistrarea în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. care fac parte din gestiuni diferite. pe măsura efectuării recepţiei.

fără ştersături şi spaţii libere. Se întocmeşte un jurnal separat pentru cumpărări de bunuri şi servicii pentru nevoile firmei şi. serveşte : 3. 5. 2. în care se înregistrează zilnic. 1. Se arhivează: - la magazie (exemplarul 1). pentru eliberarea produselor. după caz. JURNAL PENTRU VÂNZARI Format X4. la compartimentul desfacere (exemplarul 2) JURNAL PENTRU CUMPARARI Format X4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. mărfurilor sau a altor valori materiale şi pentru înregistrarea în evidenţa magaziei. Acest jurnal se completează la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor tipizate privind cumpărările de valori materiale sau de prestări servicii. având paginile numerotate. document de control al unor operaţii înregistrate în contabilitate. 99 . pentru înregistrarea cantităţilor livrate în evidenţele acestuia şi pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau facturii. document justificativ de scădere din gestiunea magaziei predătoare. mărfurilor sau a altor valori materiale destinate vânzării. Se în tocmeşte într-un singur exemplar. document de control al unor operaţii înregistrate în contabilitate. Serveşte ca: jurnal auxiliar pentru înregistrarea vânzărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii: document de stabilire lunară a taxei pe valoare adăugată colectată. pentru cumpărări de bunuri (mărfuri) care se vând ca atare. tipărit pe ambele feţe. în carnete a 100 file. după caz (exemplarul 2). tipărit pe ambele feţe în carnete a 50 şi 100 file. elementele necesare pentru determinarea corectă a taxei pe valoarea adăugată deductibilă. jurnal auxiliar pentru înregistrarea cumpărărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii. Serveşte ca: 2. Circulă: la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor înscrise în conturi şi a respectării dispoziţiilor legale referitoare la taxa pe valoare adăugată. la compartimentul desfacere. semnându-se de către gestionarul predător pentru cantităţile livrate (ambele exemplare. document de bază pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau a facturii.Lucrător în comerţ Mureş 1. document de stabilire lunară a taxei pe valoarea adăugată deductibilă. la magazie. 3. separat. Se întocmeşte în 2 exemplare de către serviciul desfacere. Circulă: - CRFPA document pentru eliberarea din magazie a produselor. l.

comercializarea şi utilizarea mărfurilor. îmbunătăţi sau afecta starea de sănătate a oamenilor. metode şi materiale de ambalare. Circuitul logistic al mărfurilor alimentare este format din următoarele etape: . în strânsă legătură cu nevoile oamenilor şi în toată complexitatea sa de la concept până la concretizare practică. drept. Un produs este considerat alimentar dacă îndeplineşte 3 condiţii: . Cercetarea produselor este sistemică adică permite cunoaşetrea tuturor condiţiilor şi a factorilor ce ţin de concepţia.etapa transportului (tipuri de transport. Produsele alimentare prezintă o importanţă vitală deoarece constituie hrana zilnică a oamenilor furnizând necesarul de energie şi substanţe nutritive.conţine substanţe nutritive (trofine). Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. Merceologia produselor alimentare studiază proprietăţile organoleptice. Produsele sunt toate acele bunuri materiale rezultate în urma unui proces de producţie. Expertize merceologice. . 5. bine individualizat. în care se înregistrează zilnic sau lunar. fabricării sau altor tratamente. etc). La rândul său Merceologia produselor alimentare este o sursă de preluare a unor elemente de către alte ştiinţe ceeace îi conferă un caracter multi şi interdisciplinar.etapa fabricaţiei (materii prime. igiena alimentară). chimia. mijloace de transport. bine determinate. plantele înainte de recoltare.este acceptat ca aliment într-o comunitate umană. Sub denumirea de ” produs alimentar” sunt incluse şi băuturile. fiziologie. CRFPA Se întocmeşte într-un singur exemplar având paginile numerotate. Informatică merceologică. după caz fără ştersături şi spaţii libere. obiectul şi importanţa Merceologiei produselor alimentare Merceologia. . Produsul alimentar devine marfă alimentară în momentul intrării în circuitul comercial prin intermediul căruia este procurat de către consumatori.Lucrător în comerţ Mureş 3. Merceologia produselor alimentare întregeşte grupul disciplinelor merceologice propriu-zise cât şi a celor conexe contribuind la studiul complex şi complet al tuturor tipurilor de mărfuri existente pe piaţă – Bazele merceologiei. biochimia. tehnice. Merceologia este un domeniu de cercetare distinct. sociale şi ecologice pe care le implică producerea. elementele necesare pentru determinarea corectă a TVA colectată datorată. Merceologia produselor alimentare studiază factorii care influenţează calitatea produselor alimentare pe întreg circuitul logistic pe parcursul căruia mărfurile alimentare îşi pot modifica însuşirile calitative. . 100 .la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor înscrise în conturi şi a respectării dispoziţiilor legale referitoare la taxa pe valoarea adăugată. . precum şi pe baza Borderoului de vânzare (încasare) din ziua de…… 4. ca ştiinţă a mărfurilor studiază aspectele economice. fizice. biologia. Standardizare. metode şi mijloace orientate în mod unitar spre cercetarea complexă a mărfurilor. microbiologie. având propriile sale noţiuni. Merceologia este preocupată de calitate ca element esenţial al progresului economico-social mărfurilor. materiale sau prestări de servicii. medicina (morfologie. Estetica mărfurilor. economie. realizarea. ANALIZA OFERTEI DE MĂRFURI ALIMENTARE Locul şi rolul Merceologiei produselor alimentare în economia modernă Specificul. comercializarea şi utilizarea mărfurilor în acord cu interesele consumatorilor şi cele ale mediului ambiant. . Circulă. tutunul şi produsele din tutun.satisface funcţia fiziologică a alimentaţiei (inclusive apetitul). introduse intenţionat în produsele alimentare în cursul preparării. reţete de fabricaţie. condiţiile de mediu pe durata transportului). Produsele alimentare prin insuşirile pe care le au pot menţine. procese tehnologice. Termenul nu cuprinde hrana pentru animale. parazitologie. Merceologia produselor alimentare este o disciplină tehnico-economică aflată în conexiune cu numeroase alte domenii de cercetare: tehnologia. tehnici. inclusiv apa. personal direct productiv). utilaje. Acest jurnal se completează la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor tipizate comune şi specifice (facturi sau documente înlocuitoare) privind vânzările de valori. principii. reziduuri şi contaminanţi). animalele vii (cu excepţia celor care sunt preparate în vederea consumului uman. Managementul calităţii.etapa concepţiei (generarea ideilor de produse noi. XI. chimice şi biologice a produselor alimentare prin intermediul cărora aceste tipuri de produse au valoare de întrebuinţare şi îndeplinesc funcţii specifice.

. Carne şi preparate din carne 4. efecte asupra sănătăţii). de a stipula corect cerinţe de calitate în procesul de tranzacţionare a loturilor de mărfuri sau de a realiza un sistem de management şi marketing eficient în acest domeniu.etapa comercializării (spaţii de comercializare.după funcţia nutriţională de bază .produse finite 3 . biotehnologică).produse animale .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . Studiul acestei discipline are rolul de a conferi specialiştilor din comerţ cunoştiinţele şi abilităţile necesare aprecierii calităţii mărfurilor alimentare şi implicit a raportului calitate – preţ. 2 . leguminoase şi produse rezultate din prelucrarea lor 2. Clasificarea mărfurilor alimentare Clasificarea mărfurilor alimentare este în mod obiectiv necesară datorită diversificării. . produse acvatice şi pproduse derivate 7. suplimente) nutriţionale. Produse zaharoase 8.produse preponderent proteice . sinoptic (atotcuprinzător) şi în acelaşi timp flexibil. Cereale. Lapte şi produse din lapte 5. Privită din alt punct de vedere importanţa disciplinei constă în contribuţia la creşterea competenţei individuale a fiecărei persoane în luarea deciziei de cumpărare care să corespundă cel mai bine intereselor curente şi de perspectivă. Băuturi alcoolice şi nealcoolice 10.în funcţie de modul de ambalare: . Compoziţia chimică a produselor alimentare Sistematizarea componentelor chimice din produsele alimentare Studiul compoziţiei chimice a produselor alimentare implică sistematizarea şi cunoaşterea detaliată a substanţelor componente. interferenţe în consum cu alte tipuri de produse alimentare). Stimulente alimentare.în funcţie de gradul de prelucrare tehnologică: . moduri de preparare culinară. metode de depozitare. condiţii de prezentare – desfacere).produse dietetice . Legume. Ouă şi produse din ouă 6.produse prezentate semivrac . condiţionarea produselor alimentare. Clasificarea mărfurilor alimentare are drept scop sistematizarea (gruparea. Grăsimi alimentare 9.produse preponderent energetice (glucidice şi lipidice) .produse vegetale . Clasificarea merceologică clasică a mărfurilor alimentare se realizează în funcţie de mai multe criterii: 1. condimente şi concentrate alimentare. creşterii complexităţii şi introducerii reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul alimentaţiei. Clasificarea merceologică ştiinţifică grupează produsele alimentare în 10 categorii: 1. Alte avantaje sunt reprezentate de capabilitatea de a întocmi standarde pentru industria alimentară. manipularea loturilor de mărfuri. parametrii de microclimat în decursul depozitării).produse minerale . în determinarea corectă a calităţii produselor alimentare pe care le consumă precum şi a influenţei acestora asupra stării personale de sănătate.produse (alimente. logic.în funcţie de originea produselor: . 101 .produse echilibrate energo – proteic .produse preambalate .satisfacţie.produse de sinteză (chimică.etapa depozitării (incinte de depozitare. ordonarea) mărfurilor alimentare întrun mod unitar.etapa post consum (efecte post consum .produse ambalate 4 .etapa consumului (stabilirea gradului în care produsele alimentare corespund cerinţelor consumatorilor.materii prime . 2. Peşte. .semipreparate . fructe şi produse prelucrate 3.produse prezentate vrac .

Substanţele minerale (anorganice) Substanţele minerale (SM) se găsesc în proporţii variabile şi în mod frecvent sub formă de săruri ale acizilor minerali sau organici în toate ţesuturile vegetale şi animale. suculenţă. gust. excesul de SM se realizează mai greu. Conţinutul într-o substanţă componentă se poate exprima: .Ca. ceaiuri). acizi. Substanţa uscată la rândul ei compusă din substanţe minerale sau anorganice (macro şi microelemente) şi substanţe organice (proteine. transmiţându-se prin intermediul lor produselor care se vor obţine din acestea. fungicide. Conţinutul în apă este indicator de calitate. K. Mn.substanţe antinutritive şi toxice (gosipolul – inhibitor al tripsinei. După caracterul lor substanţele unui produs alimentar sunt: . acidul oxalic – blochează absorbţia calciului. Rolul compoziţiei chimice în stabilirea calităţii produselor alimentare Apa Apa este component universal al produselor alimentare.Ca. Organismele dispun de rezerve de mărime şi disponibilitate diferită pentru elementele minerale. Conţinutul în apă influenţează calitatea produselor alimentare (valoare nutritivă.1 mg substanţă/100 g produs).sunt factori activatori a sistemelor enzimatice. Co.rol plastic (intră în componenţa structurilor organismului . micotoxine.substanţe nutritive (proteine. I. preparate carne. vitamine. 65-97% (legume. 5575% (carne şi preparate din carne).asigură excitabilitatea neuromusculară. unităţi de activitate enzimatică (enzime). confirmă starea de prospeţime. brânzeturi. Cu. etc. Pentru unele produse alimentare corectarea umidităţii la valorile optime este posibilă şi necesară (cereale. insecticide. . Apa provine din materiile prime utilizate.substanţe adăugate în mod voluntar în scop tehnologic. prin adăugare în timpul procesului tehnologic (se impun cerinţe de potabilitate. Mg.Pentru unele substanţe se folosesc unităţi de măsură speciale: UI (vitamine). boabe cereale. Aportul scăzut prin hrană combinat cu eliminarea continuă determină frecvent instalarea stărilor de carenţă (lipsă sau insuficienţă) însoţite de semne clinice specifice. bere). nutriţional sau comercial (aditivii alimentari). 87-90% (lapte.).asigură menţinerea echilibrului acido-bazic. substanţe radioactive. Mo. enzime. Na. substanţe puse în libertate în urma contactului cu ambalaje necorespunzătoare. frăgezime. Procentul de apă variază foarte mult de la 0.sub formă de părţi pe million (ppm – echivalentul a 0. 10-15% (seminţe oleaginoase. S) şi microelemente (sub 100 ppm) . Componentele unui produs alimentar în funcţie de provenienţa lor sunt de 3 tipuri: . Se.gravimetric (g sau mg substanţă/100 g produs). .asigură presiunea osmotică intra şi extracelulară.). metale grele. . Mg. sare) până la 98% apă (apa minerală. consistenţă.Fe. Standardele alimentare prezintă cantităţile maxim admise pentru aceste substanţe. Cl. În organism. . lipide. fructe). Produsele cu un conţinut ridicat în apă pot fi menţinute perioade mai îndelungate fără modificarea proprietăţilor numai prin aplicarea metodelor conservare. hormoni. Fl.substanţe native sau originare – provin din materiile prime utilizate la obţinerea produselor. determină un anumit aspect estetic). fracţiuni medicamentoase.). lipide. 102 . . 25-45% (produse panificaţie).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Sistematizarea componentelor chimice se poate realiza diferit în funcţie de abordare Din punct de vedere chimic un produs alimentar este format din apă şi substanţă uscată (SU). glucide. etc. glucide.1% apă (zahăr. leguminoase). a germenilor patogeni şi aimpurităţilor) şi prin absorbţia umidităţii atmosferice. Alte valori ale procentului de apă: 2-5 % (produse deshidratate artificial). P sunt componentele principale ale ţesutului osos). pigmenţi). Conţinutul în apă influenţează direct stabilitatea produselor (împreună cu temperatura ridicată favorizează procesele enzimatice şi de dezvoltare a microorganismelor caracteristice alterării). . P. După proporţia în care se găsesc în organism SM sunt clasificate în macroelemente (peste 100 ppm) . solanina – glucoalcaloid toxic cu effect hemolytic. În produsele alimentare apa se găseşte sub formă de apă liberă şi apă legată fizico-chimic de grupările hidrofile ale diverselor substanţe. lipsa substanţelor toxice. particole de praf. substanţe iritante. Al. SM reprezintă cca 6% din greutatea corporală însă îndeplinesc importante roluri metabolice: . . etc. Zn. stările respective fiind relativ rare.substanţe ajunse în mod accidental în produsele alimentare afectându-le calitatea şi inocuitatea (aptitudinea unui produs de a nu fi periculos pentru organism) – pesticide. amigdalina – prin hidroliză pune în libertate acid cianhidric. . etc. grăsimi. Spre deosebire de acestea. Conţinutul în apă determină o anumită percepţie şi o reacţie de preferenţialitate din partea consumatorilor. .procentual (%).

Alimente cele mai bogate în Mg sunt fructele şi legumele verzi.implicare directă sau indirectă în metabolismele glucidic. enzime ( catalază. măduva osoasă. Fosforul îndeplineşte numeroase funcţii organice: . Asimilarea normală a Ca depinde şi de raportul Ca:P existent în hrană (1:1.). în pigmentarea părului (carenţa în Cu determină apariţia zonelor de păr decolorate). măduvă osoasă). Sodiul. Iodul a fost apreciat de nutriţionişti într-o primă fază doar datorită rolului său în prevenirea tiroiditei (guşa endemică).). ea include atât SM native (proprii).5). timp de 8-10 ore). leguminoasele. Rolul major al Fe este cel legat de formele sale hemice în transportul şi conservarea oxigenului. Deficitul în Fe determină apariţia anemiei feriprive (anemia microcitară hipocromă). proteinic (stimularea peptidazelor). transferină şi siderofilină (plasmă). tărâţele de cereale. carnea şi ficatul. tulburări de fertilitate. Fierul se prezintă în organism sub formă de combinaţii în hemoglobină (hematii). nisip. Cuprul reprezintă 0.5% din greutatea corporală. Alimente bogate în fosfor sunt peştele. Iodul este concentrat aproape în exclusivitate în glanda tiroidă intrând în structura hormonilor tiroidieni (tiroxina şi triiodotironina). malic) care formează compuşi insolubili din care Ca nu poate fi metabolizat. produse alimentare de origine marină. ouăle. la nou-născuţi cantitatea fiind de 2-3 ori mai mare. osteomalacii. cereale. hipoactivitate enzimatică. guliile. potasiul şi clorul sunt elemente implicate în menţinerea echilibrului acidobazic şi a presiunii osmotice. fructe. peroxidaze. splina. Sursele cele mai importante de Fe sunt ficatul. esenţial în hematopoieză (sinteza hematiilor). în menţinerea integrităţii pereţilor vasculari. Carenţa în Ca are manifestări legate de funcţiile lui: osteopatii chimiodistrofice caracterizate prin tulburări de osteogeneză. varza. mioglobină (ţesut muscular). Ulterior s-a pus în evivenţă rolul în creşterea şi dezvoltarea fizică şi psihică normală (o consecinţă a carenţei în iod în perioada de creştere este cretinismul guşogen) şi în fertilitate. pareze. . creştere şi dezvoltare întârziată. splină. în fertilitate. În sânge Cu se află sub formă de complexe cuproproteice (eritrocupreină. spanacul şi urzicile. intervine în metabolismul lipidic (stimularea lipazelor). Calciul şi fosforul sunt elemente minerale indispensabile organismului legate printr-o solidaritate metabolică atât în regnul vegetal cât şi animal. inhibă procesele de carcinogeneză. deficienţe ale procesului de coagulare a sângelui. Excesul de Ca este mult mai rar întâlnit şi determină depuneri anormale (ectopice) în ţesuturi (“ciocurile” osoase.menţinerea echilibrului acido-bazic (sistemul fosfaţilor este unul din principalele sisteme tampon celulare şi umorale).5 –2% din greutatea corporală din care 99% se află în ţesutul osos).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Conţinutul în SM se determină prin metoda calcinării (arderea probei la cca 550 C. Magneziul activează sistemele care asigură rezistenţa naturală a organismelor la acţiunea agenţilor patogeni. cantităţile cele mai mari fiind cele din ficat. Fracţiunea care se obţine după solubilizarea cenuşei totale în HCl 10% reflectă gradul de impurificare a substratului analizat cu materii minerale exogene (pământ. Dismetaboliile calciului sunt datorate carenţei sau excesului. Distribuţia Cu este variabilă. are un rol similar calciului în transmisia neuromusculară. Alimentele bogate în Ca sunt laptele şi produsele lactate. laptele. ADP şi ATP (adenozin mono. calculi cu diverse localizări. pietriş. .02% din masa corporală. fitic. tiaminopirofosfat) . în creştere. 103 . Fosforul reprezintă cca 1% din greutatea corporală fiind localizat în proporţie de 80% în oase şi dinţi. rarefierea structurii şi creşterea friabilităţii ţesuturilor (osteoporoză la adulţi. Cu legat de albumine şi aminoacizi). citocromi). Reziduul uscat care rezultă în urma arderii reprezintă cenuşa totală ce exprimă conţinutul total în SM. Funcţiile Cu sunt multiple: component al sistemelor enzimatice. etc). etc. Na şi Cl sunt prezente în lichidele extracelulare iar K în special în lichidele intracelulare. Surse pentru aceste macroelemente sunt sarea de bucătărie. rahitism la tineret. seminiţele de leguminoase. pătrunjelul. în procesul de mielinizare a formaţiunilor nervoase. ceruloplasmină. Nivelul Ca în sânge se numeşte calcemie şi este reglat prin mecanism neurohormonal. di şi trifosfat). Magneziul se găseşte în toate ţesuturile precum şi în lichidul extracelular şi reprezintă cca 0. spanacul. etc. în imunogeneză. împiedică scleroza ţesutului conjunctiv la vârste înaintate. hipocalcemie spasmofilică (contracţii musculare neregulate. involuntare – tetanii şi mioclonii). Acţiunea lor combinată determină reglarea apei în organism. etc. Calciul se găseşte în cantităţile cele mai mari (1. . Participă de asemenea la metabolismul cellular datorită numeroaselor sisteme de oxidoreducere. în formarea structurii osoase.sinteza acumulatorilor energetici celulari (compuşi macroergici) – sistemul AMP. legume. Fixarea Ca este dependentă de prezenţa vitaminei D şi influenţată negativ de anumite substanţe ( acid oxalic. feritină şi hemosiderină (ficat. etc. osteofibroză).element macrostructural al ţesutului osos iar sub formă de fosfolipide contribuie la formarea structurilor celulare.sinteza unor coenzime ( piridoxalfosfat. SM adăugate cât şi cele de impurificare. este cofactor al activării multor enzime. ficatul. stimulează biosinteza proteinelor. lipidic şi proteic. lipsa de mineralizare şi deformarea oaselor.

. Proteinele se găsesc în proporţii variabile în alimente : . 104 . elastina. berii şi a băuturilor energizante .prolamine (gliadina – grâu.25. .protamine. treonină. Substanţele azotate organice sunt reprezentate de aminoacizi. histone şi protamine. izoleucină. Cobaltul este element component al ciancobalaminei sau a vitaminei B12 şi se găseşte sub această formă în ficat. prolină.globuline (lactoglobulina.hematii.lipsesc în majoritatea băuturilor. semiesenţiali şi neesenţiali. scoici. reproducţie. AA esenţiali nu pot fi sintetizaţi de către organism sau sinteza lor este insuficientă comparativ cu cerinţele manifestate. Unii AA conţin şi sulf (cistină. Conţinutul total în aceste substanţe se poate determina doar indirect prin dozarea cantităţii de azot existentă – metoda Kjeldahl. Prin urmare principalul rol al Co este acela de a interveni în hematopoieză. Orice proteină.proporţii reduse (8 -15%) în boabele de cereale şi produsele derivate .3 Kcal). indiferent de tipul ei conţine în medie 16% azot.histonele sunt proteide cu un pronunţat caracter bazic. Substanţele azotate Produsele alimentare conţin mai multe tipuri de substanţe cu azot care împreună formează “proteina brută”. AA se clasifică în esenţiali.30%) în seminţele de leguminoase . glicină. dezvoltarea scheletului. AA neesenţiali sunt sintetizaţi în cantităţi suficiente de către organism deci nu există o dependenţă directă de aportul prin hrană (acid glutamic. alge). A fost semnalată şi participarea cobalaminei în procesele de sinteză proteică.fosfoproteide (cazeina . tirozina este sintetizată pe bază de fenilalanină). ovoalbumina – ouă. Molibdenul este un oligoelement cunoscut în nutriţie datorită interrelaţiilor sale cu sulful şi cuprul. Holoproteidele sunt clasificate în mai multe categorii : .5%) în legume. . . metabolismul glucidic şi lipidic şi activarea sistemelor enzimatice (glicoziltransferază. . Concentraţia de Mn din păr este apreciată ca indicator destul de bun pentru evaluarea statusului acestui microelement în organism. Pentru mamifere sunt consideraţi esenţiali următorii AA: arginină. Aportul de AA esenţiali se realizează exclusiv prin hrană. metionina). etc. cu excepţia vinului. . alanină. Proteidele sunt formate numai din lanţuri de aminoacizi (holoproteide) sau din lanţuri de aminoacizi la care este ataşată o grupare de altă natură.rol energetic (prin arderea a 1 g proteină se degajă cca 4. leucină. acid aspartic. Heteroproteidele sunt reprezentate de următoarele grupe : . cheratina). Aminoacizii (AA) reprezintă constituienţii de bază a proteinelor şi stadiul final de degradare.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Cele mai importante surse de iod sunt produsele de origine marină (peşte. .lipoproteide. Admiţând acest procent se poate determina conţinutul în substanţe proteice ca produs între cantitatea de azot determinată experimental şi factorul 6. rădăcini. .scleroproteine (colagenul. . lisină. triptofan.rol plastic (intră în componenţa tuturor ţesuturilor şi organelor). faseolina – boabe leguminoase). . arginază. fosfataze). leucozina – grâu. di.cromoproteide (hemoglobina . albumoze. legumelina – mazăre). vitelina . alimentele conţinând proteine formate din AA esenţiali sunt considerate ca având valoare biologică mare. drojdii.rol biologic activ (intră în structura enzimelor şi vitaminelor). ovoglobulina. zeina –porumb. Proteinele deţin importante roluri în organism: . dezoxiribonucleaze.lapte. polipeptide). Rolul Mo în organism se exercită în special prin intermediul enzimelor a căror constituient este . alge). histidină.). AA sunt substanţe organice cu caracter amfoter conferit de existenţa în aceeaşi moleculă a grupărilor amino şi carboxil. În funcţie de capacitatea de sinteză de către organism. fenilalanină.proporţii medii (20 . Aceste substanţe sunt de natură organică şi anorganică. Se găsesc în carne. glutenina – secară. tuberculi. intră în componenţa ADN-ului cromozomial. tri.albumine (lactalbumina – lapte.gălbenuş de ou).nucleoproteide (sunt formate din acizi nucleici. AA semiesenţiali pot fi sintetizaţi în organism numai dacă există cantităţi suficiente din AA esenţial precursor (cistina este sintetizată din metionină.glicoproteide (mucoproteide). . cisteină. miozina –ţesut muscular. În mod usual se asigură necesarul de iod prin utilizarea în consum a sării de bucătărie iodată.sulfitoxidaza şi xantinoxidaza. Substanţele azotate anorganice sunt nitriţii. nitraţii şi amoniacul. valină. hordelina – orz) . AA se unesc între ei şi formează lanţuri peptidice denumite peptidice (mono. Rolul biologic al manganului a fost studiat relativ târziu când a fost descrisă implicarea Mn în creştere. metiononă. . Cel mai bogat organ este ficatul deşi rolul de stocare îi revine scheletului.gluteline (gluteina – grâu. orizeina – orez). serină. . mioglobina – ţesut muscular). peptone şi proteide (denumite în mod uzual proteine). denumită prostetică (heteroproteide). fructe. peşte.proporţii foarte mici (1 .1 4. .

sub formă de fosfolipide intră în structura membranelor celulare şi a unor hormoni. acetonă. Glicogenul este singura formă de depozitare a glucidelor în organismele animale.3 Kcal). Lipidele sunt substanţe insolubile în apă dar solubile în solvenţi organici (eter. În funcţie de complexitatea structurii chimice glucidele se clasifică în grupe şi subgrupe: .poliglucide ( amidon. galactoză).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . pectine. hemiceluloză. lactoză) şi triglucide (rafinoză). Acizii graşi pot fi saturaţi (ac. etc. zaharoză. produşi de condensare şi polimerizare). riboză) şi hezoze (glucoză. scoarţe) conferindu-le rezistenţă şi flexibilitate.3 Kcal). La temperaturi ridicate cleifică iar în prezenţa iodului determină o coloraţie albastră (aspect care foloseşte la punerea în evidenţă a falsurilor smântânii). linolenic. Acizii graşi sunt substanţe organice conţinând un număr par de atomi de carbon: între 2 C (ac. hidrogen şi oxigen şi se caracterizează printr-o serie de proprietăţi specifice: gust dulce variabil. uşor fermentescibile.monoglucide subîmpărţite în pentoze (arabinoză. gust şi miros neplăcut. . Celuloza este constituient principal al ţesuturilor vegetale periferice (coji. glucoză. În tractul digestiv celuloza nu este degradată acţionând ca stimulator al peristaltismului (motricităţii) intestinal. Cantităţile cele mai mari sunt prezente în sfecla de zahăr şi trestia de zahăr. etc. inulină). pectine. Se găseşte în cantităţi variabile în toate produsele alimentare. la temperaturi ridicate caramelizează transformându-se într-o masă amorfă denumită caramel (un amestec de aldehide. maltoză. Lipidele din produsele alimentare păstrate necorespunzător suferă procesul de oxidare (râncezire) descompunându-se în produşi care imprimă prodelor culoare. lignoceric).oligoglucide subîmpărţite în diglucide (zaharoză.proporţii ridicate în produsele de origine animală (în carne cca 40 . fructoză. În produsele alimentare glucidele se găsesc în proporţii variabile: 1 –5% în legume. Glucoza este sursa uzuală de energie pentru organism. În funcţie de gradul de dulce se poate stabili o ierarhie a glucidelor: fructoză.60% din SU. Lipidele sunt vectori pentru vitaminele liposolubile. Zaharoza este considerată ca fiind etalonul de apreciere a gradului de dulce a glucidelor. etc. 5 –20% în fructe. În organism lipidele îndeplinesc rol preponderent energetic (1 g lipidă pune in libertate cca 9. fructoză. Majoritatea termenilor care denumesc glucide prezintă sufixul “– oză” (glucoză.1 – 4.) sau nesaturaţi (oleic. cloroform). Lipidele (grăsimile) Din punct de vedere chimic lipidele sunt esteri ai acizilor graşi cu alcoolii. amidon. araboxilani) şi substanţe extractive neazotate (pentoze. . hemiceluloză. arahidonic.). Grăsimile lichide. celuloză. ouă cca 50% din SU în lapte cca 20% din SU). amilază. xiloză. brânzeturi). Se găseşte ca atare în miere şi fructe coapte. 4 –5% în lapte. maltoză.). glicogen. Un alt sistem de clasificare împarte glucidele în fibre sau celuloză brută (celuloză.acetic) şi 24 C (ac.amilaza rezultând un amestec de dextrine şi maltoză respectiv maltoză. fosfatide). hidrofile şi higroscopice. etc. Amidonul este o poliglucidă specifică produselor vegetale. Este degradat de α şi β . Rezervele de glicogen se formează în ficat şi muşchi. Este formată dintr-o moleculă de glucoză şi una de fructoză. maltază. Se prezintă sub formă de granule formate din amiloză (interior) şi amilopectină (exterior). steride. lignină. xiloză. Grăsimile care conţin acizi graşi saturaţi sunt solide. 1% în ouă. stearic. palmitic. lignină. Importanţa practică a lactozei ca şi constituient al laptelui este aceea că sub acţiunea bacteriilor lactice fermentează. În funcţie de compoziţia chimică lipidele sunt clasificate: . motiv pentru care nu consumă uzual produsele vegetale bogate în celuloză. 50-85% în seminţele de cereale şi leguminoase.lipide simple (acizi graşi. gliceride). hexoze.). Glucidele (zaharurile) Glucidele sunt substanţe organice formate din carbon. benzen.lipide complexe (ceride. . butyric. conţinând acizi graşi nesaturaţi au o instabilitate crescută şi pot fi convertite în grăsimi solide prin hidrogenare în prezenţa unui catalizator 105 . lactoză). 1% în carne. proces care stă la baza obţinerii produselor lactate acide (iaurturi. Specia umană nu dispune de sistemul enzimatic specific de degradare. acetic. În organism glucidele au rol preponderant energetic (1 g glucidă metabolizată pune în libertate cca 4. linoleic. Lactoza (zahărul de lapte) este formată dintr-o moleculă de glucoză şi una de galactoză. caprilic. Glucidele sunt descompuse sub acţiunea enzimelor specifice (lactază. glicogen). pentozani. Fructoza este mai dulce glucid.

glicerină (alcool). În produsele alimentare lipidele se găsesc în proporţii variabile: . Complexul de vitamine B: B1 (tiamina).60 mg/zi. Vitamina D contribuie la ameliorarea şi redresarea tuturor proceselor nutritive dereglate prin dievrse boli. lapte 2 – 8 %. gălbenuşul de ou. cuprinse în general între 0. hipovitaminoze (cantităţi insuficiente de vitamine) şi hipervitaminoze (existenţa unui excedent vitaminic). legătura cu enzimele şi hormonii. B12 (ciancobalamina). gradul de asimilare. B2 (riboflavina). în procesele de dezvoltare şi troficizare celulară. untul de vacă. gălbenuşul de ou. β şi γ – tocoferolul. E. carne 2 – 45 %). vitaminele C şi P) şi liposolubile (A. vitamina antiinfecţioasă. linolenic şi arahidonic sunt consideraţi esenţiali şi trebuie aduşi în organism prin hrană. icrele. Surse bogate în vitamina K este ficatul şi legumele verzi. în formarea pigmentului retinian rodopsină responsabil de vederea crepusculară. hematopoieză. proconvertină. acidul nicotinic. B3 (acidul pantotenic). Steridele sunt esteri ai acizilor graşi cu steroli (fitosteroli. acid fosforic şi o bază azotată (colină şi colamină). Supradenumirea de vitamina antihemoragică se datorează intervenţiei în procesul de coagulare a sângelui (sinteza protrombinei) alături de alţi factori (fibrinogen. Alimentele bogate în vitamina A sunt ficatul de peşte. D. Carenţele dermină cuagulopatii.proporţii diferite în produsele de origine animală (ouă 1 – 5 %. rolul în organism. Vitamina D se sintetizează din provitaminele D (ergosterolul şi colesterolul). vegetalele de culoare galben – portocalie (morcov.). laptele. în consolidarea sistemului imunitar.20 – 50 % în seminţele de oleaginoase. substratul asupra căruia acţionează. cerat). Vitamina A (retinol. Surse de vitamina D sunt uleiul de peşte. 106 . de origine vegetală – ergosterolul şi zoosteroli. Vitamina A se sintetizează din provitamina A reprezentată de caroten. în fertilitate. Vitamina E se manifestă ca un puternic factor de protecţie. al acizilor nucleici. Vitaminele E (tocoferolii) sunt reprezentate de α. nicotinamida). . Studiul lor se găseşte într-un stadiu dezvoltat care se extinde continuu prin noi cunoştiinţe privind structura chimică. Acizii linoleic.1 – 6 % grăsimi în boabele de cereale (germeni). B7 (biotina). hormoni. durata acţiunii. B8 (acidul folic). Cele mai importante fosfatide sunt lecitine şi cefalinele care acţionează ca factori de traficitate a SNC. Vitamina K2 este sintetizată în principal în tubul digestiv prin fermentaţie de către microorganisme. O altă denumire este aceea de vitamina antisterilităţii deorece are rol în troficizarea şi protecţia epiteliilor germinative. prin reacţiile în lanţ la nivelul ciclurilor metabolice. procese regenerative. K. În patologia medicală sunt reprezentate aproape exclusiv polihipovitaminozele care evoluând simultan cu disproteinozele şi dismineralozele determină policarenţele. B6 (piridoxina). Ceridele sunt lipide complexe formate din acizi graşi şi alcooli liniari superiori. Vitamina D mai este denumită şi antirahitică deoarece principalul rol al acesteia este favorizarea fixării Ca pe matricea osoasă (mineralizarea oaselor). F). procese metabolice. Vitaminele au natură proteică şi îndeplinesc în organism rol exclusiv de biocatalizatori (iniţiază şi accelerează desfăuşurarea proceselor metabolice fără a se consuma în cadrul reacţiilor care au loc). excepţie făcând vitamina C pentru care necesarul este de 30 . prezenţa în materiile organice. . vitamina de creştere. B5 (niacina. Cerinţele organismului pentru fiecare vitamină sunt specifice. etc. Alimente bogate în vitamina E sunt uleiurile vegetale obţinute din germeni. În organismele animale gliceridele aflate în exces faţă de necesităţile metabolice se acumulează sub forma depozitelor adipoase (subcutanate sau periviscerale). Este rezistentă la temperaturi ridicate însă este sensibilă la acţiunea luminii şi a oxigenului. osteogeneză. K 2 şi K 3. al unor acizi graşi şi aminoacizi. Vitamina acţionează sinergic cu Se şi intervine în metabolismul glucidic. Fosfatidele sunt lipide complexe formate din doi acizi graşi. Vitaminele D (calciferolii) sunt reprezentate de fracţiunea D2 (mamifere) şi D3 (păsări). . gălbenuşul de ou. B4 (colina). Sunt dispuse în ţesuturile periferice conferindu-le rezistenţă şi aspect specific (lucios. Vitaminele K sunt reprezentate de fracţiunile K1. Aceste stări sunt posibile chiar adcă organismul este deficitar într-un singur factor. factorul Stuart). vitamina antixeroftalmică) este implicată în protecţia epiteliilor (carenţa este însoţită de keratinizări ale tegumentelor). Gliceridele sunt considerate forma comună de utilizare a grăsimilor fiind larg răspândite atât în regnul vegetal cât şi animal. specifice regnului vegetal.cantităţi foarte reduse în fructe şi legume (cu excepţia nuciferelor – peste 60 % grăsimi). laptele. ardei. Aportul vitaminic anormal determină apariţia tulburărilor specifice denumite avitaminoze (lipsa totală a unei vitamine). În funcţie de modul de solubilizare vitaminele sunt hidrosolubile (complexul B. Vitaminele Vitaminele sunt substanţe organice indispensabile vieţii. sau prin relaţiile de sinergism sau antagonism dintre biocatalizatori şi nutrienţi. de origine animală – colesterolul). Provitamina K este coenzima Q10. sinteza pe cale chimică. posologia (administrarea) pe categorii de vârstă. antioxidant. Cele mai importante steride sunt ergosterina şi colesterina.2 – 5 mg/zi.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA (principiu care stă la baza obţinerii margarinelor).

pepsina şi tripsina. lipază.oxidoreductaze (catalizează reacţii de oxidoreducere). ca agenţi de conservare întrucât inhibă dezvoltarea bacteriilor de putrefacţie sau a unor germeni patogeni (acidul acetic. . intervine în metabolismul aminoacizilor. putrefacţii. Enzimele acţionează în cantităţi infime. maltază. are acţiune antiinfecţioasă. Animalele domestice au o producţie proprie tisulară suficientă de vitamină C astfel încât aportul exogen este indispensabil la om.5. Proteazele sunt reprezentate şi de 3 enzime cu rol deosebit în digestia gastrică şi intestinală – labfermentul. spanac.izomeraze (catalizează reacţii de izomerizare). Unele substanţe intensifică gustul acru normal (taninurile) în timp ce altele îl atenuează (glucidele). Unii acizi anorganici (ac fosforic şi carbonic) sunt adăugaţi în produsele alimentare în scop de acidulare (băuturi răcoritoare).hidrolaze (catalizează reacţii de descompunere/sinteză cu formare/eliminare de apă): proteaze. specii de laborator. Colina este considerată factor vitaminic intrând în compoziţia fosfolipidelor – lecitine şi sfingomieline. ficatul. enterokinaza transformă tripsinogenul inactiv în tripsină). succinic. metabolizarea fierului. antitoxică şi antialergică. Efectul gustativ al acizilor este de a conferi produselor gust acru. tărâţe de grâu. lactic. tartric. orez. Enzimele Enzimele sunt substanţe organice de natură proteică care au rol de biocatalizatori (iniţiază şi măresc de mii/milioane de ori viteza de desfăşurare a reacţiilor intra şi extracelulare). tartric. procese de descompunere) se soldează cu creşterea conţinutului în acizi. . formic. . Biotina stimulează direct diferenţierea celulelor epidermice ceace explică efectele terapeutice în îmbunătăţirea calităţii producţiilor cornoase ale pielii (păr.transferaze (catalizează reacţii de transfer de grupări chimice). Acidul clorhidric. esteraze. conopidă). Vitamina C are acţiune trofică asupra mezenchimului (ţesutului conjunctiv) stimulând celulele care produc colagen. Acizii Produsele alimentare conţin în mod normal acizi organici ca atare sau sub formă de săruri acide: acid acetic. Unele substanţe acţionează în calitate de activatori sau inhibitori ale enzimelor (NaCl activează amilaza salivară. în apărarea antistres. Vitamina C (acidul ascorbic. acidul lactic) sau pentru acidularea băuturilor răcoritoare (acidul fosforic şi acidul carbonic). drojdie de bere.2…1. sulfuric sau azotic nu sunt specifici produselor alimentare fiind toxici. Uscarea plantelor reduce conţinutul în vitamină C. în buna desfăşurare a tuturor proceselor metabolice în special cele care privesc buna funcţionare a SNC deoarece intră în compoziţia multor sisteme enzimatice. Conţinutul total în acizi şi săruri acide reprezintă aciditatea totală. Procesele enzimatice dirijate corespunzător pot determina îmbunătăţirea calităţii produselor. Surse bogate în vitamine B sunt tărâţele de cereale. mareşte rezistenţa endoteliilor vasculare (pereţii vaselor de sânge). Vitamina H (biotina.1.5). spanac. gălbenuşul de ou.ligaze (catalizează reacţii de biosinteze).liaze (catalizează reacţii de alipire de molecule). citrice. acetic. măceşe. amilază).Vitaminele B acţionează ca factori de protecţie a ţesuturilor specializate. vitamina antiscorbutică) este un derivat glucidic cu proprietăţi reducătoare şi pH acid. În industria alimentară acizii sunt folosiţi ca aditivi alimentari pentru intensificarea gustului (acidul citric. unghii). Enzimele sunt prezente în toate produsele alimentare prelucrate şi neprelucrate cu excepţia celor la care s-au aplicat tratamente radicale de inactivare. Termenii care denumesc enzimele se formează în general cu ajutorul sufixului “– ază” (protează. pe termen scurt putând suplini carenţele în alte viatmine. factorul antidermatozic al şobolanilor) se găseşte în morcovi. Cele mai mari cantităţi de vitamina C sunt conţinute de vegetale (cătină. lapte. Principalele grupe de enzime sunt: . lactic. laptele. maltaza – 4. legumele (morcov. carne. ardei gras. tartric).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Vitaminele B sunt implicate în creşterea şi dezvoltarea organismului. Vitamina C se caracterizează prin complexitate funcţională. pătrunjel. sinteza hemoglobinei. etc. tirozinei. citric. izosuccinic. oxidări. succinic. lipaze. primate. nu se consumă în timpul proceselor metabolice şi manifestă specificitate unică de substrat şi reacţie. peşte. Activitatea enzimatică este maximă la o anumită temperatură (cuprinsă în general în intervalul 35 – 60 0 C) şi un nivel al pH-ului mediului (pepsina . . În funcţie de intensitatea senzaţiei gustative acizii sunt mai puternici sau mai slabi. răspândite în toate ţesuturile dar mai ales în sistemul nervos central şi periferic. 107 . participă la sinteza oseinei şi dentinei. leguminoasele boabe. . drojdia de bere. Aceast indicator poate fi folosit pentru determinarea gradului de prospeţime al produselor deoarece toate formele de alterare (fermentaţii. glucidaze şi poliaze. Ierarhizarea în ordine descrescătoare a acizilor se prezintă astfel: acidul citric.

avianpepsin. etc. Principalele grupe de aditivi alimentari sunt: .). celulaza. .E 333. Substanţele colorate din produsele alimentare provin din materiile prime utilizate.amilazele carbohidraze. identic naturale (asemănătoare ca şi compoziţie chimică cu aromele naturale. etc. . etc. carotenoidici (galben – portocaliu). menţinând omogenitatea dispersiilor. esterii acidului galic. Prezenţa aditivilor în compoziţia produselor alimentare procesate este supusă legislaţiei în vigoare care stabileşte cantităţile admise conform normelor de siguranţă. enzimatice sau microbiologice din materii prime de origine vegetală şi animală).substanţe care contribuie la creşterea volumului alimentelor fără a modifica valoarea energetică şi antiaglomeranţi – substanţe care reduc tendinţa particulelor individuale dintr-un aliment de a adera una la cealaltă (E 500. Proprietăţile mărfurilor alimentare 108 .chimice ale alimentelor.substanţe care protejează împotriva oxidărilor . E 335-E 337. bilirubina. flavonici (galben – xantina). 3.râncezirea grăsimilor.hidroxitoluenul). violet. E 325.substanţe care permit şi ajută la formarea gelurilor.).conservanţi – substanţe care prelungesc durata de păstrare a alimentelor datorită proprietăţilor bacteriostatice şi bactericide (acid benzoic. E 504. tartaric. . amiloglucosidaza.amelioratori de aromă – substanţele aromatizante pot fi naturale (obţinute prin prin procese fizice. autocianici (roşu. E 473. mioglobina.Lucrător în comerţ Mureş Pigmenţii CRFPA Culoarea produselor alimentare se datorează prezenţei unei game variate de substanţe colorate denumite pigmenţi. etc. alfa . acid sorbic.enzime folosite în industria alimentară – glucoamilaze. . În colorarea produselor vegetale sunt implicaţi pigmenţii clorofilieni (verde). Aditivii alimentari sunt substanţe cu sau fără valoare nutritivă care se utilizează în scopul îmbunătăţirii caracteristicilor organoleptice ale produselor alimentare. butyl. Pe teritoriul UE utilizarea aditivilor este standardizată existând sistemul de codificare (E 200. Aditivii alimentari Creşterea populaţiei globului dar şi a gradului de civilizaţie a determinat extinderea pe scară largă a producţiei de alimente procesate.stabilizatori – substanţe care permit menţinerea proprietăţilor fizico . cu menţionarea alimentelor în care pot fi folosiţi şi a dozei maxime admise.substanţe – tampon – substanţe care reglează şi menţin pH – ul specific alimentului (E 331. Aditivii alimentari sunt obţinuţi din surse naturale sau prin sinteză chimică.emulsificatori – substanţe care fac posibilă formarea unui amestec omogen (E 332. Interacţiunea substanţelor aminice cu cele având caracter reducător determină apariţia melanoidinelor care conferă o coloraţie specifică). . etc.agenţi de gelifiere . creşterii duratei de valabilitate sau pentru a permite aplicarea unor tehnologii avansate de prelucrare.acidifianţi – substanţe care cresc aciditatea unui produs alimentar unele putând să îi confere gust acru (acid citric. chimosin B.agenţi de afânare . . Pigmenţi de origine animală sunt hemoglobina. nitriţii respectiv aspartam. . sunt adăugate în timpul procesului tehnologic (aditivi alimentari) sau rezultă în urma unor reacţii chimice care au loc în masa produselor (un exemplu este procesul de îmbrunare neenzimatică care are loc în timpul tratamentului termic al produselor de panificaţie. albastru). . metasulfit şi bisulfit de sodium. Companiile producătoare din industria alimentară trebuie să asigure cererea uriaşă de alimente procesate respectând condiţiile igienico – sanitare esenţiale pentru siguranţa alimentară. benzoat de sodium. . alginat de sodium). E 550. ulei din nucă de cocos). butyl-hidroxianisolul.). Pigmenţii pot fi substanţe naturale sau de sinteză chimică.). ciclamaţi. E 530. E 123. . E 470. lipază. Legislaţia în vigoare în România precizează lista aditivilor admişi în industria alimentară.antispumanţi – substanţe care reduc şi previn formarea spumei (E-465. lactic). Această listă este este în conformitate cu lista aditivilor admişi în UE. culoarea şi substante de îngroşare (măresc vâscozitatea alimentelor).antioxidanţi . catalaza. glucosoizomeraze. biliverdina. zaharina) .amelioratori de textură – substanţe care se folosesc pentru a îmbunătăţi/menţine consistenţa produselor alimentare (agar-agar. etc.) care permite recunoaşterea lor indiferent de limba în care este redactată eticheta produsului alimentar garantând faptul că aceştia fac parte din lista aditivilor autorizaţi.amelioratori de culoare şi de gust – substanţe care îmbunătăţesc culoarea şi gustul produselor alimentare (tartrazina. componentele fiind obţinute prin sinteză) şi artificiale (au structură diferită de cele anturale şi se obţin prin sinteze) . E 900A. schimbarea culorilor (tocoferolii. hemicelulază. E 503. sulfit.

fluidă). neplăcute exalate de către produsele alimentare. Privită ca sumă a tuturor proprietăţilor unui produs calitatea are două laturi: extensivă. . Pentru caracterizarea produselor alimentare sunt utilizaţi primele 4 tipuri senzoriale. Sistematizarea proprietăţilor mărfurilor alimentare identifică următoarele categorii: 1 . masă. vâscoasă. aspect general. Proprietăţile tactile sunt percepute cu ajutorul analizatorului specializat a cărui segment periferic este situat la nivelul tegumentului. Unele proprietăţi pot fi detectate cu ajutorul mai multor organe de simţ. rugos). etc.gradul de masticare a alimentelor. conţinutul de grăsimi (uleios. . culoare. Mirosul este un indicator al stării de prospeţime. Metodele şi tehnicile de analiză senzorială se gasesc într-un permanent proces de perfecţionare şi există tendinţa de a se constitui într-o disciplina de sine stătătoare – senzorica. determinată de numărul proprietăţilor existente şi una intensivă.starea fiziologică (foame. Proprietăţi psihosenzoriale Proprietăţile psihosenzoriale sunt foarte importante pentru aprecierea mărfurilor alimentare. chinina). sărat (conferit de clorura de sodiu).proprietăţi importante (gust. miros. tactil. procentual. consistenţa (tare.în funcţie de importanţa proprietăţilor la conturarea valorii de întrebuinţare: .proprietăţi exprimate cu ajutorul noţiunilor (atributelor) . parfumat (esterii). grad de maturitate şi sănătate. Orice persoană integră morfo funcţional dispune de 5 analizatori prin intermediul cărora culege informaţiile din mediu (vizual. Gustul ia naştere în urma excitării terminaţiunilor nervoase de la nivelul mugurilor gustativi răspândiţi în mucoasa linguală de către soluţiile formate prin dizolvarea substantelor sapide din alimente în salivă. acru (soluţiile acizilor acetic. limitativ). contribuind la creşterea pertinenţei aprecierilor: formă. moale.proprietăţi exprimate cifric (absolut. slab dulceag (etanolul). transparenţa.proprietăţi fizice .proprietăţi critice (conţinutul în anumite substanţe nutritive) .experienţa în apreciere.proprietăţi secundare şi minore (formă. malic) şi amar (săruri de magneziu. înţepător (acizii).contrastul stimulilor gustativi. gustul acru în porţiunea mijlocie iar gustul amar la baza limbii. conţinutul în apă (uscat. Se apreciază caracteristicile texturii produselor (neted. . tartric. Unele dintre aceste proprietăţi au rol fiziologic în declanşarea apetitului şi buna desfăşuarre a procesului digestiei. Factorii care influenţează sensibiliatea gustativă: . olfactiv. determinând reacţii specifice şi influenţarea deciziei de cumpărare. auditiv).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Calitatea unui produs este conferită de ansamblul proprietăţilor proprii şi dobândite de acestea în urma proceselor de prelucrare aplicate. mărime. . Întrucât multe din proprietăţile mai sus menţionate sunt de natură fizică vor fi detaliate în paragrafele următoare.concentraţia soluţiilor chimice care stimulează celulele mugurii gustativi. Mugurii gustativi sunt specializaţi pentru perceperea unui gust şi prezintă o anumită dispoziţie pe diversele zonele ale limbii: gustul dulce pe vărful limbii.proprietăţi estetice 3 – în funcţie de modul de exprimare: . prezenţa proceselor de alterare exteriorizându-se şi prin mirosurile modificate.proprietăţi chimice . zaharoză). unsuros). Alături de acestea există numeroase proprietăţi care pot percepute şi cu ajutorul simţului văzului. gustul sărat pe vârf şi părţile laterale. aptitudini de prelucrare). saţietate). Proprietăţile psihosenzoriale sunt apreciate cu ajutorul analizatorilor specializaţi. umed. modele). Mirosul este senzaţia care ia naştere în urma acţiunii stimulilor olfactivi asupra terminaţiilor nervoase de la nivelul mucoasei nazale. . citric. gustativ. 109 . aromat (cetonele). fructoză. Proprietăţile detectate exclusiv visual sunt culoarea. determinată de nivelul la care se situează fiecăre dintre ele.proprietăţi tehnologice .proprietăţi organoleptice (psihosenzoriale) . Proprietăţile gustative sunt reprezentate de gustul produselor aliemntare. În industria alimentară este important procesul de intensificare şi armonizare a mirosurilor produselor alimentare. 2 – în funcţie de natura proprietăţilor: . opalescenţa sau opacitatea produselor lichide. Proprietăţile olfactive sunt reprezentate de mirosul produselor alimentare. Există 4 senzaţii gustative de bază: dulce (conferită de glucoză. Mirosul se datorează grupărilor osmofore ale moleculelor substanţelor chimice din compoziţia produselor: miros pătrunzător. apos).proprietăţi biologice .

În situaţia în care masa se raportează la unitatea de volum. În situaţia inversă se produce acceptare de apă cu creşterea procentului deţinut de aceasta (umezire).Lucrător în comerţ Mureş Proprietăţi fizice CRFPA Forma şi dimensiunea sunt factori implicaţi în crearea aspectului general al produselor alimentare cu rol în formarea primei impresii a consumatorului. Masa produselor are două semnificaţii: . Formele şi dimensiunile sunt specifice unor produse (ouă. condiţiile de mediu (temperatura şi umiditatea relativă a aerului). Se determină cu ajutorul balanţei şi se înscrie în toate documentele care însoţesc marfa. Prezintă importanţă din punctul de vedere al formei şi dimensiunilor şi uniformitatea produselor aflate în aceeaşi unitate de ambalaj. De menţionat că nu întotdeauna mărimile şi dimensiunile mari sunt considerate caracteristici de calitate. de componentele chimice şi greutatea specifică a acestora. caracteristica se numeşte densitate sau masă specifică. brânzeturi. Pentru unele produse alimentare (vegetale) masa depinde de specie. glicometre (determinarea concentraţiei de glucoză din vinuri). Densitatea produselor poroase se numeşte densitate aparentă (produse panificaţie). desicare). Sorbţia se poate realiza sub formă de: .absorbţie – proprietatea unui produs aflat în stare solidă sau lichidă (absorbant) de a reţine elementele mai sus menţionate în toată masa sa. legume. unitatea de volum (kg/m3) în cazul produselor vrac (cereale) sau în raport de bucată (g/buc. Se calculează în funcţie de masa netă (Mn). umiditatea admisă (Ua) şi umiditatea reală (Ur): MC = Mn x (100 + Ua/100 + Ur) . Capacitatea de sorbţie reprezintă capacitatea unor produse alimentare de a îngloba vapori de apă. Higroscopicitatea este proprietatea mărfurilor de a face schimb de vapori de apă cu mediul înconjurător. 110 . Variaţiile presupun dificultăţi la ambalare. În legătură cu importanţa ultimului parametru trebuie precizat că în situaţia în care umiditatea relativă a aerului este mai redusă decât umiditatea produsului are loc cedare de apă (deshidratare. făină. În cele ami multe cazuri fenomenul este ireversibil şi duce la apariţia unor substanţe noi. depozitare sau reducerea randamentelor în procesele de prelucrare. .chemosorbţie – fenomenul de interacţiune chimică dintre moleculele sorbite cu unele componente ale produselor. Capacitatea de sorbţie a vaporilor de apă stă la baza fenomenului de higroscopicitate. Pentru produsele alimentare lichide densitatea depinde de temperatura şi de substanţele dizolvate în acestea. kg/buc) pentru produsele identificate ca atare (ouă. Lipsa anomaliilor de formă precum şi mărimea produselor reprezintă criterii de încadrare în clase de calitate. Pentru produsele alimentare solide densitatea depinde de tipul de structură. . Se poate calcula în mod concret o densitate absolută a mărfurilor (masa exprimată în grame a unităţii de volum) sau o densitate relativă prin raportul densităţii absolute a produsului considerat la densitatea absolută a unui corp de referinţă (pentru lichide corpul de referinţă este apa distilată la 40C). soi. legume).cantitatea de materie încorporată într-un anumit produs. fructe). fructe) fiind caracteristici naturale sau sunt create în timpul procesului de obţinere (produse de panificaţie. În acest caz reprezintă masa netă.).Factorii care determină acest schimb sunt natura produselor (cerealele boabe reţin mai multă apă decât semniţele plantelor oleaginoase). vinetele 150-300 g. Densitatea este utilizată ca indicator de veritabilitate valorile modificate indicând aplicarea unor metode frauduloase (adăugarea de apă în lapte determină scăderea densităţii în timp ce extragerea parţială a grăsimii determină creşterea densităţii). Masa brută este formată din masa netă la care se adaugă masa ambalajului în care se găseşte produsul (tară. În comerţ este consacrată masa comercială respectiv cantitatea plătită din masa reală a unei mărfi higroscopice.cantitatea de substanţă considerată în raport cu unitatea de lungime (kg/m) în cazul produselor de tip filamentar (paste făinoase). Densitatea se determină cu ajutorul unor aparate speciale (densimetre). gaze. Astfel la legume şi fructe sunt apreciate în mod deosebit exemplarele mijlocii. lichide împreună cu substanţele dizolvate în masa lor. lactodensimetre (determinarea densităţii laptelui). prezenţa grupărilor hidrofile/hidrofobe. Densitatea produselor neambalate se numeşte densitate în vrac (cereale. caracteristicile structurale ale produselor (porozitatea). În practica comercială se utilizează densimetre gradate special: alcoolmetre (determinarea concentraţiei alcoolice din vin). Întrucât pe parcursul circulaţiei masa produselor poate suferi modificări trebuie determinată periodic. etc. condiţii de vegetaţie (merele au masa cuprinsă între 50-300 g. dara). g/100buc.adsorbţie – proprietatea unui produs în stare solidă (adsorbant) de a fixa o substanţă lichidă sau gazoasă (adsorbat) pe suprafaţa sa. preparate carne). Masa unui volum de 100 l produs reprezintă greutate hectolitrică. mustimetre (determinarea concentraţiei în zaharuri a mustului de struguri sau a siropurilor din fructe). caisele 15-56 g. fructe.

O contaminare peste un anumit prag cu microorganisme saprofite poate determina modificări nedorite. Flora saprofită este reprezentată de numeroase microorganisme pe care produsul alimentar le întâlneşte în circuitul său şi care în condiţii normale nu produce apariţia stărilor de boală. Cladosporium. potenţialul nutritiv. Dintre aceştia valoarea cea mai mare o au primii doi care se pot determina prin metode simple de laborator. dezaerarea conţinutului conservelor sterilizate. igienă. febră aftoasă. “prezenţa şi numărul bacteriilor coliforme” (indică prezenţa contaminării fecaloide ca urmare a gravelor deficienţe de igienă în obţinerea şi manipularea alimentelor). Culoarea este influenţată de natura produselor. Genurile frecvent întâlnite în produsele alimentare sunt Streptococcus. “prezenţa şi numărul de clostridii sulfito – reducătoare” (indică existenţa unei contaminări fecaloide vechi în lipsa bacteriilor coliforme şi a enterococilor precum şi eficienţei tratamentelor termice înalte). Calitatea microbiologică a alimentelor se determină prin intermediul indicatorilor microbiologici igienici şi sanitari. Întrucât multe produse alimentare sunt higroscopice şi îşi modifică procentul de apă s-a stabilit prin convenţie o cantitate de apă admisă denumită umiditate legală (boabe cereale 14%). etc. Conţinutul microbiologic este reprezentat de încărcătura microbiană a produselor alimentare şi se află în legătură directă cu salubritatea şi inocuitatea acestora. etc. starea de sănătate. capacitatea de încorporare a unor substanţe. Proprietăţile tehnologice se referă în special la modul de comportare a produselor alimentare la prelucrare industrială sau sub formă de preparate culinare. lapte. Indicatori igienici: numărul total de germeni – NTG/g/ml/cm2/cm 3 . Culorile produselor dar şi a ambalajelor determină şi o anumită preferenţialitate din partea consumatorilor. NTG are semnificaţii multiple: . soiul. Umiditatea legală poate să fie diferită de umiditatea reală (procentul de apă existent în produsul alimentar). Escherichia coli) sau prin punerea în libertate a exotoxinelor (Clostridium. specia. Un exemplu în acest sens îl reprezintă fenomenul de oxidare a grăsimilor din componenţa produselor alimentare denumit în mod curent râncezire. păstrării sau utilizării determină procese de alterare. gradul de hidratare. Mucor. uleiuri. puritate.furnizează informaţii privind gradul de contaminare a produsului. Streptococcus. din acest motiv fiind necesară realizarea unei corecţii. Cele mai reprezentative proprietăţi sunt randamentele la prelucrare. În comerţ culoarea precum şi asociaţiile de culori sunt factori determinanţi în declanşarea actului de cumpărare datorită semnificaţiilor şi mesajelor pe care le transmit cumpărătorilor în legătură cu caracteristicile speciale ale produselor. Oxidarea constă în fixarea moleculelor de oxigen la dublele legături ale acizilor graşi cu formare de peroxizi. Determinările de laborator se fac cu ajutorul refractometrelor. În etiologia toxiinfecţiilor alimentare sunt implicate bacterii patogene şi condiţionat patogene care produc îmbolnăviri cu caracter infecţios prin multiplicarea în organismul uman (Salmonella. Rhizopus. energizant. Pseudomonas. Lactobacillus. “numărul de drojdii şi muceagiuri” (condiţii improprii de păstrare a alimentelor fiind în acelaşi timp un indicator de latenţă a potenţialului micotoxigen al produsului). gradul de impurificare. stabilitatea amestecurilor. metoda de conservare. Alimentele sunt poluate în mod frecvent cu floră saprofită (micro şi micofloră) şi uneori cu microfloră patogenă pentru om. concentraţia în zahăr (sucuri. Bacillus. febra Q. Achromobacter. lipoliză şi glicoliză. Culoarea este o proprietate fizică importantă a produselor alimentare fiind în acelaşi timp caracteristică psihosenzorială şi estetică. 111 . verdele sugerează caracterul natural şi lipsa sustanţelor chimice. Shigella. Aceştia sunt compuşi instabili şi eliberează oxigen atomic odată cu aceasta realizându-se şi ruperea lanţurilor acizilor graşi rezultând substanţe de culoare închisă. tuberculoză. Flora saprofită are ca surse primare solul şi apa ca nişe ecologice esenţiale şi aerul ca vector.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Umiditatea exprimă conţinutul total în apă al unui produs. dioxid de carbon). de rânced. roşul simbolizează forţa. listerioză. utilizarea substanţelor antioxidante. Flora saprofită care poluează alimentele le poate degrada prin proteoliză. O proprietate importantă este stabilitatea produselor la acţiunea agenţilor chimici care se referă la capacitatea de a rezista la acţiunea unor factori de natură chimică care acţionând în timpul transportului. Penicillium. sau starea de degradare. vitalizant al produsului. prin calcularea masei comerciale. Proprietăţile biologice sunt reprezentate de conţinutul microbiologic şi valoarea nutritivă a produselor alimentare. Indicele de refracţie este un parametru fizic care este utilizat pentru aprecierea unor caracteristici de calitate cum sunt puritatea (grăsimi. leptospiroză) şi sindroame gastro – intestinale în care se include toxiiinfecţiile alimentare. Flora patogenă din alimente poate produce la om stări morbide dine definite (rujet. Proprietăţile chimice sunt o consecinţă directă a compoziţiei chimice a produselor alimentare. albastrul este folosit pentru produse dietetice. durata de fierbere. Prezenţa în număr mare reflectă condiţii de igienă necorespunzătoare. Enterobacter. marmelade). cu gust şi miros specific. tehnologia de obţinere. maturitate şi prospeţime. În colorarea diferitelor produse intervin substanţe colorate naturale sau de sinteză adăugate în timpul procesului tehnologic. siropuri. Staphilococcus). sortimentul. etc. băuturi alcoolice). Astfel albul semnifică prospeţime. Pentru a preîntâmpina astfel de reacţii biochimice nedorite se aplică metode speciale precum ambalarea în vid sau gaz inert (azot. Micrococcus.

“Streptococi din grupa D”.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . realizare şi asigurare continuă. etc.într-un produs cu un NTG mare şansa prezenţei microoorganismelor patogene este crescută. psiho-senzoriale şi al parametrilor economici satisface nevoia pentru care a fost creat şi respecta restricţiile impuse de ointeresele generale ale societăţii privind eficienţa social-economică. În acest mod se determină un fenomen de adaptare şi condiţionare care stimulează interesul consumatorilor pentru produse cu o prezentare frumoasă. economică. caracter. Indicatorii sanitari utilizaţi sunt “Escherichia coli”. . juridică. În economia modernă unele consideraţii asupra calităţii sunt depăşite sau conţinutul lor trebuie adaptat noilor cerinţe impuse calităţii care vizează o mai puternică orientare către client. începând cu elaborarea comenzii şi până la plata facturii’’. sau gradul de utilitate socială – ‘’calitatea reprezintă expresia gradului de utilitate socială a produsului. Calitatea a fost denumită pentru început siguranţă în utilizare. conformitate cu specificaţiile. Relaţia calitate – client trebuie să fie reprezentată în definiţia calităţii întrucât beneficiarul şi nu producătorul hotărăşte ce este calitatea. În funcţie de rolul metabolic acestea se împart în trei grupe: . la un cost cât mai redus pentru client. Definiţiile date acestei noţiuni sunt în număr mare (peste 100) şi evoluţia lor reflectă preocupările constante ale societăţii. ipostaze. Clostridium perfringens. Un element care trebuie avut în vedere de către producători este asocierea valorii estetice şi nutritive a produselor alimentare. modele. . ornamente. măsurare. Proprietăţile estetice se referă atât la produsul în sine cât şi la ambalajul acestuia. Abordarea economică a calităţii este cea mai interesantă şi pertinentă : definiţii. 112 .substanţe cu rol plastic care reprezintă elementele structurale ale tuturor ţesuturilor organismului (în special protidele şi substanţele minerale). livrarea cantităţilor cerute la momentul şi locul dorit. în condiţiile unor relaţii cordiale şi eficiente cu acesta şi ale unui sistem administrativ fără erori. Industria alimentară deţine standarde pentru majoritatea alimentelor privind valorile admise a acestor indicatori microbiologici. factori determinanţi. conformitate cu cerinţele. atrăgător al produselor alimentare ca factor ce contribuie la impresia de ansamblu asupra acestora din partea consumatorilor determinând un grad ridicat de satisfacţie senzorială şi trăiri spirituale care stimulează valorificarea superioară. Într-o altă definiţie calitatea ca grad de satisfacere a unor necesităţi este “aptitudinea unui produs de a dispune de un ansamblu de caracteristici tehnice. aflate într-un permanent proces de evoluţie. Este nevoie de calitate extinsă sau calitate totală adică ‘’ satisfacerea nevoilor clienţilor în ceeace priveşte calitatea produsului sau serviciilor. În prezent. protecţia mediului natural şi social’’. aptitudine de utilizare.indică grave deficienţe de ordin igienic în procesul de producţie şi prelucrare a alimentelor. Modaliatea practică de realizare a calităţii totale este revoluţionarul Sistem de Management al Calităţii (SMC) sau noua filosofie a afacerilor moderne. Streptococi din grupa mitis – salivarius”.substanţe cu rol catalitic (în principal vitaminele şi enzimele). 4.substanţe cu rol energetic care prin ardere furnizează energia necesară desfăşurării proceselor vitale (glucide şi lipide). . sociologică. Imaginile grafice estetice de pe ambalajele produselor au un rol deosebit în captarea atenţiei cumpărătorului asupra elementelor care trebuie evidenţiate ceeace face ca produsul să fie remarcat. Valoarea nutritivă este dată de conţinutul în substanţe nutritive (trofine).furnizează informaţii asupra eficienţei tratamentelor antimicrobiene aplicate produselor alimentare. măsura în care prin ansamblul caracteristicilor sale tehnico-funcţionale. individualizat şi dorit. În noul context creat calitatea intrinsecă a produsului finit nu este suficientă pentru materializarea obiectivelor organizaţiilor. economice şi de protecţie a mediului care-i conferă posibilitatea satisfacerii într-un anumit grad a unor necesităţi specificate sau implicite”. efecte. transformări. Literatura de specialitate aferentă acestui domeniu este exhaustivă. . Prezentarea detaliată a substanţelor nutritive a fost făcută în capitolul referitor la compoziţia chimică a produselor alimentare. sociale. Proprietăţile estetice conturează aspectul exterior plăcut. culoare. Ulterior calitatea a însemnat gradul sau măsura în care este satisfăcută o nevoie. Calitatea mărfurilor alimentare Aspecte privind abordarea clasică şi modernă a calităţii Noţiunea de “CALITATE” va reprezenta în permanenţă un domeniu de interes major a teoriei şi practicii economice. estetică. problemele calităţii reprezintă domenii de studiu de sine stătătoare de natură tehnică. Aspectul estetic este conferit de către armonia şi echilibrul mai multor elemente dintre care formă. În 1986 Organizaţia Internaţională de Standardizare aprecia calitatea ca “ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesităţi exprimate sau implicite”.

Calitatea este rezultatul tuturor activităţilor care au drept rezultat obţinerea ei deci necunoaşterea şi nerespectarea principiilor calităţii în fazele intermediare nu se poate concretiza în calitate finală. 113 . elementele de intrare în procesul următor. tehnici şi tehnologici. Factorii naturali acţionează direct sau indirect şi sunt reprezentaţi de factorii de mediu (caracteristicile solurilor. implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii SMC. condiţii de microclimat. procesele desfăşurate. gradul de expunere la soare. începând cu studiul pieţei şi terminând cu urmărirea produselor în timpul utilizării sau consumului îndeplineşte condiţiile impuse de standardul sau documentul pe baza căruia s-a realizat certificarea. Factorii calităţii produselor alimentare Calitatea produselor alimentare este influenţată de o multitudine de factori. Cei mai relevanţi sunt cultura organizaţională precum şi cultura individuală a calităţii manifestată din partea personalului şi a clienţilor firmelor. existând următoarele categorii: factori naturali. timp. O activitate utilizează resurse elemente de intrare şi le transformă în elemente de ieşire care constituie. metode de prelucrare. Certificarea SMC se face cel mai frecvent pe baza standardelor din familia ISO 9000 care în anul 2000 au fost revizuite şi adaptate noilor realităţi ale economiei concurenţiale. certificarea SMC conferă partenerilor şi certitudinea existenţei unui sistem bazat pe cele mai bune relaţii de afaceri. Prin implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii în organizaţie se formează o cultură organizaţională puternică. nefavorabile. materii prime şi auxiliare utilizate (calitatea acestora condiţionează în mod direct calitatea produselor alimentare finite). la care participă într-o anumită succesiune factorii obiectivi şi subiectivi mai sus menţionaţi. credinţele. transportului şi comercializării. Oamenii au tendinţa de a percepe calitatea doar ca dimensiune a produsului sau serviciului final. ambalaje şi sisteme de ambalare (caracteristicile materialelor şi aplicarea metodelor moderne de ambalare determină capacitatea de protecţie a calităţii şi integrităţii produselor pe perioada depozitării. multifazic. calitatea apei şi a aerului) şi de factori genetici (transmiterea pe cale ereditară a însuşirilor care determină mari randamente productive sau o calitate deosebită a materiilor prime care vor fi prelucrate sub forma diverselor produse alimentare). reţete de fabricare). temperatura mediului ambiant. Proiectarea şi implementarea unui astfel de sistem se face în funcţie de necesităţi. Factorul uman cu influenţă asupra calităţii întruneşte toate caracteristicile generale ale factorilor sociali prezentând suplimentar şi unele particulare: caracteristici fizice. atitudine eronată care demonstrează o insuficientă cultură a calităţii. Adoptarea unui SMC este o decizie strategică pentru organizaţie. Calitatea produselor este aşadar rezultanta unui proces colectiv. sociali şi factorul uman. cantitatea de precipitaţii. dar şi de creştere a implicării personale. de disponibilitatea de a integra noi valori. eforturi importante (financiare). Factorii tehnici şi tehnologici acţionează în sfera producţiei bunurilor alimentare şi sunt reprezentaţi de clădirile în care se desfăşoară procesele de producţie (caracteristici constructive care permit buna desfăşurare a fluxurilor tehnologice. asigurarea condiţiilor pentru prezentarea estetică a produselor). fiabilitate). Cea mai utilizată clasificare a factorilor calităţii este aceea după natura lor. Certificarea SMC demonstrează că desfăşurarea tuturor proceselor din întreprindere. Având în vedere noua orientare a ediţiei ISO 9000: 2000 care se concentrează preponderent pe realizarea satisfacţiei clienţilor. Factorii sociali au o importanţă aparte implicarea lor în asigurarea calităţii produselor alimentare fiind mai dificil de controlat şi evaluat. respectarea regulilor de depozitare). utilaje de producţie (performanţe. metode şi condiţii de păstrare (incinte speciale de depozitare. Funcţionarea eficientă înseamnă activităţi corelate. principii şi norme renunţând la mentalităţi retrograde. informarea consumatorilor). metode şi mijloace de transport adaptate naturii produselor alimentare. produsele şi serviciile pe care le furnizează. Un aspect deosebit este schimbarea mentalităţii oamenilor faţă de calitate. Proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii este un proces condiţionat de elementele culturale preexistente la începerea procesului. în direcţia obţinerii maximului de satisfacţii din partea clienţilor interni şi externi. Factorii naturali au o influenţă deosebită şi în multe cazuri puţin controlabilă asupra calităţii produselor alimentare. obiective specifice. o cultură în care valorile. intelectuale. parametrii de microclimat). igiena. în mod direct. Configurarea sistemului de management al calităţii presupune însemnate schimbări organizaţionale find un proces de durată. ceeace impune ca primă măsură organizatorică realizarea educaţiei în spiritul calităţii la cei care sunt direct implicaţi în obţinerea ei. Standardul 9001: 2000 stabileşte cerinţele pentru configurarea SMC. Cultura organizaţională determină în mod decisiv modul în care se produce implementarea sistemului de management al calităţii ca modalitate de a controla şi orienta organizaţia către realizarea calităţii totale. sisteme de marcare şi etichetare a produselor (identificarea produselor. orientări. cu repetare ciclică. mărimea şi structura organizaţiei.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA SMC este ‘’ansamblul de activităţi coordonate pentru a orienta şi controla o organizaţie în ceeace priveşte calitatea ‘’ (standardul ISO 9000 : 2000). Standardul promovează abordarea de tip proces în dezvoltarea. Implementarea unui SMC este un proces dificil care presupune voinţă. tehnologii de obţinere (etape. grad de pregătire profesională. rolurile şi normele comportamentale sunt subordonate ideii de calitate. în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia.

G. . Sistemul integrează prevederile de bază ale inspecţiei sanitare fiind o modalitate simplă şi eficientă de realizare a igienei produselor alimentare. Reprezentarea grafică a ciclului este cunoscută sub denumirea de “spirala calităţii” sau “spirala progresului calităţii” întrucât reluarea fiecărui ciclu se face plecând de la o bază informaţională superioară dată de experienţa acumulată anterior. realizarea intervenţiilor post vânzare. eficiente care furnizează informaţii utile). Sistemul este extrem de util în obţinerea şi comercializarea unor alimente sigure cu inocuitate redusă. manipularea. depozitarea. acţiune. spaţiu de producţie. personal implicat. Constituirea şi materializarea unui sistem HACCP se face în 5 etape majore: Etapa I este etapa premergătoare introducerii sistemului HACCP. 924 din 11. gestionate şi îmbunătăţite permanent. HACCP este o metodă sistemică. OUG 97/2001 privind reglementarea producţiei. eliminării sau reducerii la nivele acceptabile a riscurilor care ar putea afecta siguranţa alimentelor. delimitarea componentelor sistemului. Legislaţia românească privind aplicarea sistemului HACCP sunt reprezentate de mai multe acte normative: Ordinul Ministrului Sănătăţii 1956/1995 privind introducerea şi aplicarea sistemului HACCP ca metodă de asigurare a igienei în sectorul alimentar. Cerinţele HACCP sunt descrise în următoarele reglementări pe plan internaţional: Directiva 91/43/CEE privind peştele şi 91/525/CEE respective 93/94/CEE privind igiena alimentelor îtoate etapele de viaţă ale produsului alimentar valabile în ţările Uniunii Europene. cercetarea ştiinţifică. Asocierea principiilor HACCP cu cele ale sistemului calităţii stă la baza realizării şi asigurării calităţii totale în domeniul alimentar. În această fază se definitivează orientarea organizaţiei spre îndeplinirea obiectivelor HACCP. reglementările USFDA privind companiile naţionale şi străine care produc şi exportă produse alimentare în SUA. desfăşurarea producţiei.HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Evaluarea (analiza) riscurilor pe baza punctelor critice de control). tratamente aplicate produselor.stabilirea sistemului de documentare şi înregistrare corectă a datelor. prelucrarea. obţinerea tuturor informaţiilor legate de produsele finale oferite consuamtorilor precum şi în legătură cu toate materiile prime şi materialele utilizate stabilinduse riscurile potenţiale legate de acestea. . Acesta a fost elaborat pentru a asigura securitatea lanţurilor alimentare pe plan mondial cu participarea specialiştilor şi integrează cerinţele standardelor concepute de diverse companii şi asociaţii de profil la nivel mondial (în present există peste 20 de scheme ale managementului siguranţei alimentare). asigurarea resurselor umane. Principiile HACCP sunt cuprinse în cadrul standardului ISO 22000. .stabilirea procedurilor de verificare pentru confirmarea faptului că sistemul HACCP funcţionează corect. interactivă de identificare.2005.stabilirea actiunilor corective care trebuie aplicate atunci când monitorizarea indică faptul că un punct critic nu este sub control. încorporat în activităţile globale de management al unei organizaţii. prepararea culinarăşi consumul produselor alimentare. circulaţiei şi comercializării alimentelor respectiv H. evaluare şi control a riscurilor asociate produselor alimentare. Un punct critic este reprezentat de orice etapă. legea BRC (British Retail Consortium) în Marea Britanie.evaluarea riscurilor asociate cu obţinerea materiilor prime.stabilirea procedurilor de monitorizare continuă a punctelor critice de control (metode rapide. Codex Alimentarius. distribuţia. transportul. stabilirea obiectivelor specifice demersului. se defineşte politica de realizare a siguranţei alimentare.stabilirea limitelor critice (toleranţe admise pentru parametrii care caracterizează un punct critic de control). Standardul extinde cu succes abordarea SMC (ISO 9001:2000) în domeniul alimentar. proiectarea şi pregătirea procesului tehnologic. etc) . legea LMHV (Lebensmittelhygiene -Verordnung) în Germania. standardul DS 3027 (Danish Standard) aplicate în Danemarca şi Olanda. procurarea materiilor prime. Se consideră că cele mai eficiente sisteme de securitate a alimentelor sunt cele care sunt elaborate. . controlul procesului tehnologic. se formulează angajamentul în asigurarea integrală a igienei produselor alimentare. depozitarea. servirea şi comerţul cu alimente a principiilor sistemului de management al siguranţei produselor alimentare bazat pe evaluarea şi prevenirea riscurilor . Cele 7 principii fundamentale care stau la baza funcţionării sistemului sunt: . aspect care constituie premisa îmbunătăţirii continue a calităţii. . standardul IFS (International Food Standard) în Germania şi Franţa.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Activităţile generale ale acestui proces de constituire a calităţii în ordine cronologică sunt cercetarea pieţei. material sau instrument utilizate în cadrul sistemului la nivelul căruia pierderea controlului poate avea drept consecinţă punerea în pericol a sănătăţii consumatorilor (metode de lucru. Sistemul HACCP Legislaţia internaţională şi cea naţională prevede aplicarea în toate unităţile implicate în producţia.08. formarea şi instruirea echipei însărcinate cu organizarea sistemului 114 . Sistemul este utilizat de personalul implicat în circuitul alimentelor pentru planificarea şi instituirea procedurilor în scopul prevenirii. procedură. spaţiu fizic. în cadrul unui sistem structurat de management. comercializarea produselor.determinarea punctelor critice de control prin intermediul cărora se pot ţine sub control riscurile identificate.

deshidratare. Pentru unele produse alimentare măsurile întreprinse în acest scop au rolul şi de a favoriza procesele care determină îmbunătăţirea însuşirilor calitative existente precum şi dobândirea altora noi (maturarea legumelor şi fructelor. de cele mai multe ori nedorite. Ambalajul garantează direct salubritatea şi calitatea produsului alimentar (protecţia faţă de contaminarea cu microorganisme. Temperatura şi umiditatea neadecvată sau variaţiile bruşte ale acestor parametrii determină o gamă largă de modificări nedorite (încingerea. Din punct de vedere tehnic activităţile care au loc pe perioada depozitării sunt reprezentate de dispunerea mărfurilor respectând anumite reguli (poziţionare. modul de transport şi de depozitare. determinarea punctelor de atenţie şi a punctelor critice de control. Ambalarea.înlăturarea unor bariere în calea comerţului internaţional cu produse alimentare. Majoritatea produselor alimentare au o stabilitate relativă în timp datorită acţiunii factorilor interni şi externi. În timpul păstrării produsele suferă modificări determinate de factori interni şi externi. de degradare. Aerul cu o compoziţie normală favorizează menţinerea parametrilor calitativi ai produselor alimentare. menţinerea integrităţii. peştele întreg se transportă în lăzi sub formă de brichete îngheţate. Pe parcursul depozitării calitatea mărfurilor alimentare poate suferi modificări importante. Mijloacele şi modalităţile de transport a produselor alimentare se stabilesc în funcţie de natura produsului. i stabilirea măsurilor cu caracter preventiv. . evaluarea gravităţii şi frecvenţei de apariţie. examene de verificare a calităţii şi aplicarea metodele de condiţionare.creşterea credibilităţii firmelor din industria alimentară manifestată atât din partea partenerilor de afaceri cât şi din partea autorităţilor de supraveghere. formulare) specifice produselor şi proceselor în cauză. ambalajele produselor alimentare. carcasele rezultate în urma sacrificărilor se transportă cu mijloace auto dispunând de spaţii căptuşite cu materiale metalice inoxidabile). Pentr majoritatea produselor alimentare lumina contribuie la degradarea lor (râncezirea grăsimilor). În categoria factorilor interni merceologia include compoziţia chimică. documentate de evaluare a eficienţei funcţionării sistemului HACCP. vecinătate). destinaţia şi durata transportului astfel încât să se asigure condiţiile igienice. peştele eviscerat în lăzi frigorifice asigurându-se o temperatură de maxim 40 C. Etapa III este de asigurare a valorilor standard şi a toleranţelor admise în legătură cu parametrii ce caracterizează punctele critice de control. Etapa V este cea de efectuare a verificărilor sistematice. degradarea sub influenţa factorilor de mediu. modul de ambalare. etc) În cazul produselor alimentare cerinţele privind ambalajele şi condiţiile în care se realizează ambalarea sunt mult sporite în comparaţie cu cele impuse pentru produsele industriale. evitarea contactului cu factori de mediu cu potenţial de degradare. a făinii. Păstrarea calităţii produselor alimentare Păstrarea calităţii reprezintă ansamblul măsurilor tehnico – organizatorice care au ca scop menţinerea nivelului calitativ al produselor alimentare în toate etapele circuitului logistic prin reducerea sau anihilarea tuturor influenţelor dăunătoare. Lumina este necesară doar în situaţia maturării legumelor şi fructelor. manipulări. radiaţiile luminoase. microoorganismele din mediul exterior. se asigură curăţenia fizică şi dezinfecţia acestora iar operaţiile de încărcare . microbiologice. chimice. Ţinând cont de recunoaşterea universală a avantajelor oferite de sistemul HACCP interesul firmelor din industria alimentară românească pentru implementarea sistemului este în creştere reprezentând premisa pentru realizarea unei producţii moderne de alimente. Etapa IV constă în întocmirea documentelor (specificaţii tehnice. condiţionării anterioare comercializării sau consumului. brânzei. îngheţarea.creşterea competitivităţii firmelor din industria alimentară pe plan internaţional. 115 . conservarea pe durata transportului. Depozitarea reprezintă ansamblul activităţilor care se desfăşoară pe parcursul perioadei în care produsele sunt amplasate în spaţii speciale fixe sau mobile în scopul concentrării. Ambalajul unui produs alimentar este materialul sau ansamblul de materiale având ca scop menţinerea calităţii şi integrităţii produsului. de atenuare a propagării riscurilor. etc). Depozitarea. Transportul şi manipularea. o poziţie corectă şi o stabilitate cât mai mare pe durata transportului.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Etapa II identificarea riscurilor fizice.realizarea siguranţei alimentare a populaţiei sau obţinerea de produse alimentare sigure şi garantarea unor riscuri minime privind sănătatea consumatorilor. echipat corespunzător şi având o stare de sănătate adecvată pentru a evita transmiterea unor germeni patogeni. instrucţiuni de lucru şi proceduri. . . etc).descărcare se realizează de către personal instruit. Avantajele sistemului HACCP sunt numeroase: . Pentru produsele alimentare se folosesc mijloace de transport specifice (laptele se transportă în cisterne speciale sau în bidoane de aluminiu. proprietăţile fizice şi biologice ale produselor iar în categoria celor externi sunt incluşi parametrii atmosferici (temperatura şi umiditatea relativă a aerului). compoziţia aerului.

Modificări biochimice Modificările biochimice suferite de produsele alimentare se datorează echipamentului enzimatic complex şi activ de care dispun acestea. În paralel are loc şi creşterea gradului de asimilare a substanţelor nutritive de către organism (coeficientul de digestibilitate). condiţiile de temperatură. fructe. legume. Un exemplu este coroziunea recipientelor metalice în care sunt ambalate conservele sterilizate. Procesele de respiraţie pot fi controlate cu ajutorul temperaturii şi umidităţii care trebuie menţinute între limitele admise astfel încât să se desfăşoare cu o intensitate cât mai redusă. Scăderea umidităţii relative a aerului determină uscarea produselor (pâine. legume şi fructe uscate. durata de păstrare. vitaminelor). fructe. fructe. într-o anumită concentraţie manifestă o acţiune de inhibare a dezvoltării microorganismelor. biscuiţi. intensificarea proceselor de respiraţie în cazul produselor care se conservă pe bază de hemibioză. Unele transformări biochimice sunt benefice întrucât se îmbunătăţesc multe din caracteristicile organoleptice ale produselor alimentare (maturarea) în timp ce altele pot fi negative deoarece determină degradarea produselor. devin lichide şi extravazează). umiditate relativă şi viteză de circulaţie a aerului. băuturi alcoolice. Ozonul manifestă acţiunea de dezinfectare şi împrospătare a aerului din incintele de depozitare. 116 . se formează sulfură de fier (pete de culoare neagră) care corodează în totalitate tabla şi în prezenţa oxigenului din aer pe faţa superioară a cutiei vor apare pete de rugină. Scăderea temperaturii poate determina modificarea stării de agregare (îngheţarea produselor lichide) şi reducerea stabilităţii. brănzeturi. apă şi alte substanţe care accumulate în acntităţi mari determină moartea ţesuturilor. Variaţiile mari de temperatură determină deteriorarea produselor (conserve sterilizate din legume şi fructe). modificarea consistenţei (uleiuri). frăgezime. Impurităţile din aer (particolele de praf. temperatura şi umiditatea. dioxid de carbon. gazelle toxice) dăunează procesului de păstrare a mărfurilor alimentare. Dioxidul de carbon rezultat în urma respiraţiei produselor vegetale hemibiotice. etc). Creşterea umidităţii relative a aerului peste limitele admise conduce la umezirea produselor higroscopice (cereale. Maturaţia este un proces biochimic complex în cadrul căruia toate substanţele chimice din compoziţie suferă reacţii şi transformări şi care determină îmbunătăţirea proprietăţilor organoleptice (culoare. Procesul de maturaţie este dirijat diferenţiat în funcţie de natura produselor. Temperatura în combinaţie cu umiditatea şi lumina au în general efecte negative şi produc deprecieri ale calităţii produselor alimentare. legume. depăşirea acesteia determinând favorizarea proceselor de degradare a produselor. Respiraţia este ansamblul proceselor de oxidare care au loc în celulele ţesuturilor produselor aflate în stare hemibiotică. gust. contractarea produselor. produse de panificaţie). sare. suculenţă. Cădura degajată determină încălzirea (încingerea) produselor şi alterarea acestora. modificarea stării de agregare (grăsimile de constituţie se topesc. Ulterior se produce o reacţie chimică cu ionii de fier din tabla de oţel. preparate carne). aromă. folosindu-se oxigenul din aer (respiraţie aerobă) sau provenit prin degradarea altor substanţe (respiraţie anaerobă). sub influenţa enzimelor de respiraţie. Principalele modificări ale calităţii produselor alimentare în cadrul circuitului tehnic producător consumator Modificări fizice Modificările fizice ale produselor alimentare se datorează în special variaţiilor temperaturii şi umidităţii aerului. etc). Creşterea temperaturii poate avea mai multe efecte: favorizează deshidratarea produselor (legume. Un tip particular de respiraţie este încolţirea legumelor. caren şi preparate din carne. fumul. Hidrogenul sulfurat care se produce prin degradarea aminoacizilor cu sulf pătrunde prin fisurile statului de vernis şi interacţionează cu ionii de staniu formând sulfură de staniu care se prezintă sub formă de pete albăstrui dispuse în special în zona falţurilor şi a deformărilor mecanice. motiv pentru care se impune respectarea limitelor admise şi supravegherea permanentă a intervalului de variaţie a acestora. lapte praf).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Oxigenul din aer întreţine unele procese fiziologice ale produselor vegetale după recoltare (respiraţia) dar poate iniţia procese de degradare în cazul produsele prelucrate (oxidarea grăsimilor. Modificări chimice Transformările de natură chimică care au loc în masa produselor alimentare se datorează reacţiilor dintre substanţele chimice componente în urma cărora iau naştere alte substanţe care imprimă produselor proprietăţi complet diferite de cele de bază. Ozonarea aerului se poate realiza cu lămpi speciale care au un randament de 5-30 mg ozon/1000m3/oră. factorii favorizanţi fiind oxigenul din aer. În urma procesului de respiraţie lipidele şi glucidele se descopun oxidativ rezultând etanol. favorizează dezvoltarea microorganismelor iniţiind procesele de alterare. structurale şi tehnologice ale diverselor produse alimentare (cereale.

peptone. a cărnii). o concentraţie de zahăr cuprinsă între 10-15% şi existenţa unui mediu acid. Bacteriile acetice consumă treptat alcoolul. Fermentaţia. Brânzeturile fermentate butiric sunt balonate. Cărnurile şi organele care se pot autoliza se condiţionează rapid. de cele mai multe ori iniţierea fermentaţiei acetice indică un proces de alterare (oţetirea vinului. etc) în condiţii de depozitare necorespunzătoare sau datorită unei pregătiri defectuoase a produselor pentru păstrare (conţinut redus de zahăr. În industria alimentară fermentaţia alcolică dirijată stă la baza fabricării vinurilor. mirosului şi consistenţei produselor. În funcţie de produsul principal rezultat fermentaţia poate fi alcoolică (alcool etilic).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Autoliza este un proces enzimatic complex al produselor de origine animală când predomină reacţiile de descompunere a substanţelor în absenţa agenţilor microbieni. Fermentaţia butirică este produsă de bacteriile butirice (Granulobacter) şi constă în transformarea zaharurilor în acid butiric. Bacillus lactis. Se dezvoltă la suprafaţa lichidului formând o peliculă cenuşie la început fină care ulterior se îngroaşă. legumelor şi fructelor proaspete. stomac. Fermentaţia lactică este produsă de bacteriile lactice (Streptococcus lactis. culoare verzuie-negricioase. Acidul lactic prezent în mediu într-o anumită concentraţie inhibă dezvoltarea microorganismelor de alterare. secundare. dulceţuri. Această metodă se aplică pe riscul amatorilor întrucât până la faza de putrefacţie incipientă mai este foarte puţin şi dacă nu este foarte bine dirijată degenerează într-un proces de alterare (procese de putrefacţie manifestate prin apariţia ramolirea conţinutului. Procesele fermentative sunt însoţite de degajare de energie şi uneori de gaze. galactoză) rezultând în cantităţi mari alcool etilic şi doxid de carbon. Mucoraceae). Mirosurile speciale se anulează cu baiţuri şi condimente.Fermentaţia lactică stă la baza obţinerii produselor lactate acidifiate (iaurt. La fezandare participă flora acidoproteolitică de putrefacţie astfel încât carnea devine fragedă. Bacillus casei. Modificări microbiologice Modificările microbiologice ale produselor alimentare se datorează dezvoltării şi acţiunii microorganismelor asupra substanţelor componente ale acestora. intestin. Cele mai expuse procesului de autoliză sunt ţesuturile cu un procent mare de apă şi organele intens producătoare de enzime (ficat. Procesul este favorizat de temperatură şi aciditatea crescută şi se desfăşoară în absenţa florei bacteriene. Păstrarea o perioadă îndelungată a acestor produse nu este posibilă întrucât mediul acid favorizează dezvoltarea drojdiilor şi mucegaiurilorcare consumând acidul lactic mediul devine alcalin. Fermentaţia alcoolică constă în transformarea zaharurilor simple (glucoză. Oţetirea vinului este un exemplu tipic de fermentaţie acetică nedorită. stive) şi în incinte neaerisite. miros putrid. lapte bătut. alterarea produselor lactate acidifiate). butirică (acid butiric). Bacteriile acetice atacă în special vinurile slab alcolizate. prezintă coaja crăpată. smântână. negru-roşcată şi capătă un gust plăcut. pancreas. O parte din energia produsă este utilizată de către microorganisme pentru întreţinerea proceselor metabolice în timp ce restul este eliberată în mediul exterior determinând încălzirea substratului şi alterarea sa (încingerea cerealelor. respingător). Bifidus esensis. glande). brânzeturi) precum s a conservării legumelor şi fructelor prin murare. drojdii şi mucegaiuri) care acţionând degradativ asupra unui substrat (reprezentat de regulă de glucide) produc o substanţă în cantităţi mai mari şi o serie de altele. Fermentaţia acetică serveşte de asemenea pentru obţinerea unor produse alimentare. Sunt predispuse la acest fenomen produsele dispuse în cantităţi mari (grămezi. alcoolului. polipeptide şi aminoacizi. lactică (acid lactic). Bacillus helveticum. gemuri. se rupe în bucăţi şi sub propria greutate se depune pe fundul vasului sub formă de membrane gelatinoase. fierbere insuficientă). în special a celor de putrefacţie. etc) şi constă în transformarea zaharurilor în acid lactic. Un tip de autoliză avansată este fezandarea cărnurilor cu ţesut conjunctiv mai dens (vânat). drojdii (Saccharomyces) şi mucegaiuri (Penicillium. laptelui care vor prezenta gust amar şi miros respingător. 117 . fructoză. Procesele de fermentaţie sunt foarte răspândite în natură fiind produse de microorganisme anaerobe (bacterii. în cantităţi mai reduse. În urma desfăşurării proceselor microbiologice în masa produselor alimentare se distrug anumite substanţe nutritive producându-se altele noi. Fermentaţia alcoolică este produsă de diverse specii bacteriene (Bacillus acetono-etilicus). Proteinele sunt hidrolizate sub acţiunea enzimelor proteolitice rezultând albumoze. gust acru-amar. temperatura între 25-300C. Fermentaţia acetică este produsă de bacteriile acetice (Acetobacter) şi constă în oxidarea alcoolului din produsele alimentare în acid acetic. produselor de panificaţie afânate biologic. brânzeturilor. Factorii care favorizează declanşarea unei fermentaţii alcoolice sunt: prezenţa oxigenului. consistenţă moale. Se produce în prezenţa oxigenului şi la temperaturi de 25-300C. siropuri. În industria alimentară unele tehnologii de obţinere a produselor alimentare utilizează procesele fermentative strict dirijate. favorabil dezvoltării microflorei de putrefacţie. gust şi miros de acid butiric. înţepător. Frecvent fermentaţia alcoolică apare în timpul păstrării unor produse alimentare (legume şi fructe proaspete. moale. Autoliza incipientă determină schimbarea gustului. berii. Fermentaţia lactică poate fi şi cauza alterării unor produse menţinute necorespunzător (laptele şi carnea proaspătă). Scăparea de sub control a proceselor microbiologice se soldează cu alterarea produselor. Acest tip de fermentaţie apare în timpul păstrării necorespunzătoare (temperaturi peste 30 0C şi condiţii igienice precare) a produselor murate. transformându-l în acid acetic care imprimă vinului un miros şi gust specific. alterarea berii. acetică (acid acetic).

verzui. levuri. putrina. Este umedă şi lipicioasă şi exală un miros acru (acid) similar cu cel al conţinutului stomacal nedigerat. Pâinea mucegăită prezintă coaja acoperită cu un strat cu aspect pufos sau granular rezultat prin confluarea coloniilor de mucegaiuri. Carnea şi preparatele din carne au suprafaţa acoperită cu un strat de mucus vâscos. Cl. Penicillium camemberti) dispunând de caracteristici organoleptice superioare. cadaverina. Putrefacţia cărnii se poate produce atât ca putrefacţie superficială sau de profunzime. PH-ul cărnii este acid. Procesul de putrefacţie constă în special în transformări ale tuturor substanţelor. indol. alb-cenuşiu). Compoziţia devine lipicioasă şi foarte moale cu aspect marmorat. B. Aceste substanţe imprimă produselor alimentare care au suferit procese de putrefacţie aspect şi miros respingător împreună cu toxicitate ridicată. Carnea cu fermentaţie acidă apare decolorată şi cu consistenţă redusă. lipicios. Este perceptibil mirosul specific de mucegai. diseminate la suprafaţa şi în profunzimea produselor. La temperaturi scăzute se poate produce hidroliza proteinelor musculare datorită acţiunii bacteriilor proteolitice. etc) dar şi în cazul celor cu umiditate mai redusă dar păstrate într-un mediu umed. Unele tipuri de brânzeturi se obţin prin maturare sub acţiunea tulpinilor nobile de mucegaiuri (Penicillium roqueforti. compoziţie chimică) cât şi biologici (bacterii. Fermentaţia acidă a cărnii mai este numită şi încingerea cărnii şi apare ca un proces avansat de autoliză sub acţiunea enzimelor proprii combinată uneori şi cu microfloră bacteriană. colorat în roşu. La temperaturi de 0-0. Mucegaiurile pătrund sub membrană formând la periferie un inel de culoare verde-cenuşie. putrefaciens. Putrefacţia de profunzime (putrefacţia verde) se produce la temperaturi de cca 300C şi se caracterizează prin înmuierea şi ulterior ramolirea straturilor musculare profunde şi a depozitelor adipoase (grase). Apar pete albe. fermentaţii.50C peştele se poate păstra 8-10 zile iar dacă se urmăreşte păstrarea pentru perioade mai mari de timp trebuie obligatorie realizată congelarea. fructe. cafeniu. dilacerarea straturilor musculare de către gazele acumulate şi emanarea unor mirosuri extrem de neplăcute de amoniac şi hidrogen sulfurat. B. Dezvoltarea acestor bacterii este favorizată de temperatura şi umiditatea crescută. alb-verzuie sau alb-gălbuie. În vecinătatea acestora albuşul este gelifiat. se rupe şi se desprinde de compoziţie relativ uşor. B. Mucusul este format din colonii bacteriene confluente şi poate avea o grosime de 1-2 mm. Coloniile se dezvoltă atât pe coajă cât şi în masa produselor. Acestea pătrund prin crăpăturile cojii în interior invandând miezul şi degradându-l. verde. Cl. negru în funcţie de speciile bacteriene prezente. Aspergillus. amine (putresceina. etc. brânză. fluorescens. opac. 118 .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Putrefacţia (alterarea putrifică) Putrefacţia este un proces de degradare complex în care intervin atât factori fizico-chimici (aer. proteus. etc). Procesul poate fi circumscris pe anumite zone sau poate fi generalizat. subtilis. negru sau verde. opac sau colorat variabil: roşu. Aceste granulaţii sunt reprezentate de tirozina cristalizată rezultată în urma hidrolizei proteinelor. La preparate în stadii avansate de mucegăire membrana este cenuşie sau verzuie. Suprafaţa cărnii se acoperă cu un strat de mucus sub forma unui film de culoare albicioasă. Bacterium sporogenes. galben. Oidium. Peştele este foarte sensibil la procesele de putrefacţie deoarece corpul este acoperit cu un strat de mucus care fixează microorganismele şi le favorizează dezvoltarea iar musculatura este moale şi poate fi uşor lizată. Mucegaiurile sunt foarte răspândite în natură şi se dezvoltă în general pe materiile de natură vegetalăm manifestând cerinţe mai puţin riguroase faţă de substratul nutritive. Compoziţia se înmoaie treptat transformându-se într-o magmă urât mirositoare. histamină. verde. legume. În produsele alimentare apar noi compuşi. coloniile de mucegaiuri fiind foarte bine dezvoltate. pun în libertate micotoxine şi determină colorarea în mod specific a produselor (în funcţie de specie pot apare coloraţii de negrucenuşiu. tiramină) şi ptoamine (marcitina. H2S. colorarea într-o nuanţă de verde a acestora. Mirosul specific de mucegai este foarte pronunţat. Cladosporium şi Thamnidium. acizi aromatici. Mucor. în special a celor proteice (decarboxilarea şi dezaminarea aminoacizilor). Mucegăirea este o formă de alterare datorată dezvoltării mucegaiurilor pe sau în interiorul produselor alimentare. gaze (CO2. Poate afecta şi organele (ficatul care este bogat în glicogen). Bacteriile de putrefacţie sunt aerobe şi anaerobe: Bacillus mesentericus. Flora bacteriană a peştilor este formată în majoritate din specii psihrofile care se dezvoltă la temperaturi relativ scăzute ceeace face ca procesele de alterare să fie posibile şi în aceste condiţii. Procesul de încingere se întâlneşte la cărnurile care nu au fost răcite suficient şi sunt depozitate în stare caldă. mercaptani. CH4). temperatură. Bacterium putrificus. mulţi dintre ei toxici: acizi alifatici. Bifermentans. Conţinutul oului este tulbure. hidrolize). mucegaiuri). Ouăle mucegăite examinate la ovoscop se caracterizează prin dezvoltarea pe membranele cochilifere a coloniilor de mucegaiuri care apar sub forma unor pete dispersate. verde-albăstrui şi prezintă mirosul specific de alterat. Mucegaiurile produc diverse transformări chimice şi biochimice (oxidări. lucioase cu aspect granular. lumină. fenoli. sepsina. Se afirmă că această alterare nu este periculoasă dar că produsele sunt la limita conservabilităţii. Se emană un miros sulfhidric-amoniacal. Brânzeturile pot fi atacate de următoarele specii de miceţi: Penicillium. Clostridium perfringens. Mucegăirea apare mai frecvent la produsele cu un conţinut mare în apă (pâine. scatol. dezagreabil datorită compuşilor volatili care s-au format. Putrefacţia superficială este tipul de alterare cel mai des întâlnit. Ouăle cu procese de putrefacţie prezintă conţinutul tulbure. NH3.

cafea. carne. etc. zahăr. Perisabilităţile sunt pierderi inerente care apar chiar şi în condiţiile respectării regulilor de manipulare. depozitare şi comercializare.dotarea spaţiilor de păstrare cu aparate şi instalaţii necesare menţinerii parametrilor atmosferici.). Legislaţia prevede obligativitatea înscrierii termenului de valabilitate/data durabilităţii minimale după caz pe produs. Garantarea calităţii produselor alimentare Garantarea calităţii produselor alimentare se face prin acordarea de către producători a termenului de valabilitate şi a datei durabilităţii minimale. prezintă riscuri pentru sănătatea consumatorilor şi provoacă pierderi economice. vinificaţie.sisteme de ambalare şi materiale utilizate. Sunt prezente de asemenea condiţiile de păstrare şi conservare. Directivele europene în domeniul etichetării mărfurilor alimentare prevăd introducerea alături de termenul de valabilitate şi a “datei durabilităţii minimale” pentru produsele care cu timpul îşi pot pierde caracteristicile. Microorganismele care poluează produsele alimentare sunt diferite în sensul că unele manifestă o acţiune pozitivă în timp ce altele sunt total nefavorabile calităţii produselor. preparate din carne. 5. asupra cărora se intervine inhibând procesul de înmulţire prin mijloace bacteriostatice sau distrugându-le cu ajutorul mijloacelor bactericide. Factori subiectivi care determină perisabilitatea produselor alimentare sunt următorii: . obţinerea brânzeturilor etc.microorganisme saprofite de cultură care produc transformări utile alimentelor în cadrul tehnologiilor alimentare (panificaţie.fragmentarea produselor datorită factorilor mecanici (paste fainoase.spargerea şi scurgerea (ouă. . Conservarea produselor alimentare Elemente de microbiologie alimentară Produsele alimentare se caracterizează printr-o stabilitate scăzută la acţiunea factorilor interni şi externi fiind supuse fenomenelor de alterare. ambalaje individuale sau în documentele însoţitoare ale marfurilor. luna şi anul. Se indică sub forma unui interval de timp sau mai frecvent ca dată limită de utilizare “expiră la data de…” menţionându-se în ordine ziua şi luna sau ziua. fructe. luna şi anul sau “A se consuma de preferinţă până la sfărşitul…” indicându-se luna şi anul sau numai anul. . brânzeturi. motiv pentru care există există limite admise de variaţie pentru acestea.felul şi frecvenţa operaţiilor de sortare. brânzeturi. transport.Lucrător în comerţ Mureş Perisabilitatea produselor alimentare CRFPA Perisabilităţile sunt reduceri cantitative (de masă sau volum) care se produc în timpul manipulărilor sau păstrării produselor alimentare.aglomerarea particulelor în cazul produselor pulverulente (zahăr pudră.procesul de evaporare a apei (deshidratare) la legume. Data durabilităţii minimale este limita de timp în care produsul îşi menţine caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare. . Prin conservare se realizează stabilizarea relativă a proprietăţilor şi se măreşte perioada de valabilitate.impregnarea (îmbibarea) ambalajelor cu produse pulverulente (făină. . cereale. preambalare efectuate. . concentrate alimentare sub formă de pulberi). etc).debitarea în timpul operaţiilor de vânzare (brânzeturi. . Termenul de valabilitate reprezintă intervalul de timp în care produsele alimentare depozitate şi transportate în condiţiile stabilite prin documentele tehnico-economice trebuie să-şi păstreze nemodificate toate caracteristicile de calitate iniţiale putând fi consumate în siguranţă deplină. Factorii obiectivi care determină perisabilitatea produselor alimentare sunt: . fără a deveni periculoase pentru sănătatea consumatorilor. microorganismele pot fi grupate in: . . lapte praf. Termenul de valabilitate începe să se scurgă din momentul fabricaţiei. . etc). halva). debitare.volatilizarea substanţelor (băuturi alcoolice). În acest sens. salamuri. Este obligatorie prezentarea condiţiilor de păstrare şi conservare. Data durabilităţii minimale se poate indica fie sub forma “A se consuma de preferinţă înainte de…” menţionându-se ziua.durata de păstrare a produselor.gradul de calificare şi instruire a lucrătorilor. . 119 . etc). Principalii factori de instabilitate sunt enzimele provenite din materiile prime sau introduse în timpul procesului de prelucrare şi microorganismele. . . aspect care reduce posibilităţile de consum.difuziunea grăsimilor prin ambalaj (brânzeturi. griş. legume şi fructedeshidratate. În scopul diminuării acestor efecte se procedează la conservarea produselor alimentare. produse lichide ambalate în recipiente de sticlă).

Un nivel al umidităţii produselor sub 12 % are efect inhibant asupra tuturor tulpinilor microbiene.microorganisme condiţionat patogene şi patogene producătoare de toxine la nivelul alimentului (tipurile toxice) sau în organismul uman (tipurile infecţioase) determinând îmbolnăviri grave sau chiar mortale. radiaţiile ultraviolete sunt distrugătoare). pentru a evita creşterea temperaturii şi declanşarea proceselor de alterare. Aceste efecte sunt asigurate prin o temperatură. Bacteriile sunt microorganisme unicelulare formate din membrană. La aceste produse trebuie încetinite fenomenele de respiraţie pentru a se reduce pierderile. unele bacterii descompun proteinele până la compuşi metabolizabili de altele. pH . Penicillium. Pentru mărfurile alimentare prezintă interes în principal bacteriile. mucegaiurile si drojdiile. alcătuit dintr-o parte vegetativă propriu-zisă şi o parte reproducătoare destinată formării şi răspândirii sporilor. . În acelaşi produs pot coexista mai multe genuri şi specii de microorganisme. acesta fiind un important “rezervor natural” de diseminare. dar se vor dezvolta acelea care au condiţii optime de hrană.microorganisme saprofite de degradare (mucegaiuri. etc) sau poate fi parţială (hemibioza) şi caracterizează păstrarea produselor detaşate de organismul matern la care metabolismul continuă însă cu intensitate redusă (boabe cereale. Între microorganisme se manifestă interrelaţii complexe manifestate prin metabioză. Unele mucegaiuri sunt utile fiind folosite la maturarea unor brânzeturi. Radiaţiile luminoase în funcţie de lungimea de undă influenţează diferenţiat activitatea microorganismelor (radiaţiile verzi sunt simulatoare. Mucegaiurile sintetizează una sau mai multe toxine specifice denumite micotoxine (Aspergillus. obţinerea de preparate enzimatice. Nivelul pH-ului produselor alimentare este tolerat diferenţiat: bacteriile se dezvoltă la un pH de 6. simbioză şi antagonism. 120 . Talul este format din filamente miceliene sau hife cu aspect ramificat.5 . Fusarium. Mucegaiurile se dezvoltă la temperaturi joase sau medii (10…30oC) Drojdiile tolerează variaţii termice largi.5. termofile (50…75oC). leguminoase.pH 2 . antibiotice. psihrofile (0…5oC).ul mediului. Frecvent drojdiile poluează numeroase tipuri de substraturi. au posibilitatea de a supravieţui în sol mult timp. Principiile biologice ale conservării produselor alimentare Bioza. o umiditate relativă şi o viteză de circulaţie a aerului adecvată. umiditate. temperatură. Antagonismul este acţiunea de inhibare a dezvoltării unei specii de către alta deja existentă în mediul respectiv (în produsele conservate prin murare bacteriile lactice produc acizi care inhibă bacteriile de putrefacţie). pH.. Dezvoltarea microorganismelor este dependentă de conţinutul în substanţe nutritive a substratului şi favorizată de factori externi (umiditate. rădăcini.7. În funcţie de intensitatea metabolismului bioza poate fi totală (eubioza) şi stă la baza păstrării produselor cu metabolism normal şi complet (păsări vii. tuberculi. Unele bacterii prezintă la exterior o capsulă de natură glicoproteică sau filamente fine şi lungi numite cili datorită cărora sunt mobile.3. Membrana celulară se colorează prin tehnici histologice. drojdiile şi mucegaiurile preferă medii acide sau foarte acide . drojdii. lumină. potenţial de oxido-reducere. Drojdiile (levurile) sunt microorganisme unicelulare de dimensiuni mai mari decat bacteriile care se înmulţesc prin înmugurire. Metabioza este atunci când unele microorganisme creează condiţii favorabile pentru dezvoltarea altora asigurându-se o succesiune bine conturată a populaţiilor microbiene. Alternaria). Mucegaiurile sunt microciuperci (micromicete) al caror organ vegetativ este un tal (ramură) monocelular sau pluricelular. mai rar prin sciziparitate (diviziune celulară). în funcţie de numărul şi poziţia cililor se poate realiza identificarea speciilor microbiene. Mucegaiurile toxigene sunt distruse în mare măsură prin tehnicile de conservare termică. Drojdiile prezintă o mare însemnătate practică pentru industriile fermentative (spirt. Principiul biozei stă la baza păstrării în stare proaspătă a produselor şi constă în capacitatea de autoapărare la acţiunea microorganismelor datorită imunităţii naturale. Simbioza este relaţia de ajutor reciproc între două specii microbiene (chefirul se obţine prin ‘’cooperarea’’ dintre bacteriile lactice şi drojdii).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . bere. mezofile ( 15…35oC). raci. Temperatura este un factor care generează o diversitate de comportamente. citoplasmă (masă protoplasmatică) şi nucleu (nu intotdeauna bine conturat). bacteriile sunt clasificate în criofile (-10…0oC). Până la un moment dat predomină o anumită microfloră dar prin modificarea condiţiilor de mediu începe să se dezvolte alta care până atunci s-a aflat în stare de latenţă. Bacteriile aerobe consumă oxigenul favorinzând dezvoltarea celor anaerobe. Compoziţia chimică a produselor alimentare face ca acestea să fie un mediu nutritiv extrem de prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor. panificaţie). vin. În funcţie de temperatura la care sunt active. dar în acelaşi timp se manifestă şi ca agenţi de degradare a produselor alimentare. micotoxinele elaborate persistă în produse deoarece sunt în general termostabile şi rezistă la oxidare. bacterii) care produc modificări nedorite sau chiar alterari ale produselor alimentare. peşte viu broaşte. ouă).

5-1 0-1 0-1 0-4 -1…+2 -1…+1 2-5 2-4 4-8 8-12 Temperatura Umiditatea relativă a aerului 85-90 90 90 85-90 75-80 90-95 70-75 85-90 85-90 85-90 75-85 85-90 85-90 85-90 85-90 Durata maximă de păstrare 3-8 zile 1-2 săpt. Acest lucru se poate realiza asigurând o temperatură. cu mari consumuri de energie. Metode de conservare bazate pe principiul anabiozei Refrigerarea asigură creşterea duratei de păstrare a produselor în stare proaspătă cu menţinerea însuşirilor lor naturale prin oprirea multiplicării florei toxigene şi patogene.5…+0. Temperatura de refrigerare este cuprinsă în general între 0-4oC. Cenoanabioza constă în creerea condiţiilor favorabile dezvoltării anumitor microorganisme care produc substanţe cu acţiune bacteriostatică faţă de microflora de alterare. pentru a evita creşterea temperaturii şi declanşarea proceselor de alterare.congelare semirapidă la temperaturi de -20 oC…-30 oC o perioadă de cca 60 ore. Ea conduce la oprirea dezvoltării aproape a tuturor formelor microorganismelor de poluare şi patogene. o umiditate relativă şi o viteză de circulaţie a aerului adecvată. a cărnii. S-a constatat că oprirea dezvoltării micromiceţilor (ciuperci) se face la temperaturi de -10 oC…. Metoda conservă însuşirile acestora un timp mai îndelungat. 6-12 săpt. Congelarea este utilizată pentru conservarea a numeroase produse alimentare. Aceste procedee constau în realizarea temperaturilor scăzute. suculenţă. În tabel sunt prezentate valorile optime ale celor mai importanţi parametri precum şi duratele maxime de păstrare pentru câteva tipuri de legume şi fructe. utilizarea gazelor inerte ca agenţi bioinhibanţi. a peştelui proaspăt sau pentru păstrarea de durată a legumelor. Produsul optimă Căpşuni Caise Piersici Cartofi Ceapă uscată Morcovi Usturoi Varză Mere Pere Struguri de masă Lămâi Portocale Mandarine Grapefruit 0 -0.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Anabioza (viaţa latentă). 8-16 săpt. Temperaturile de congelare sunt cuprinse între -18 oC … . .40 oC. 2-6 săpt.5 -1…+2 3-5 -1…+1 0. acidifierea mediilor. Metode şi tehnici de conservare a produselor alimentare Metode de conservare bazate pe principiul biozei Aceste metode se aplică în special fructelor şi legumelor la care trebuie încetinite fenomenele de respiraţie pentru a se reduce pierderile.12 oC. La temperaturi de cca -20oC se produce crioletalitatea pentru toate categoriile de microorganisme.congelare lentă realizată la temperaturi de -18 oC…-20 oC. în acelaşi timp stimulează şi procesele biochimice de maturare a produselor alimentare. . Tipuri de congelare: . îmbunătăţirea unor caracteristici organoleptice (aromă. frăgezime).40 oC o durată de cca 3 ore. Refrigerarea este utilizată pentru păstrarea de scurtă durată a laptelui. 121 . fructelor. . timp de cca 80 ore. diminuarea reacţiilor enzimatice..congelare ultrarapidă la temperaturi de -35 oC…. 4-6 săpt. Principiul anabiozei stă la baza păstrării produselor prin procedee care înhibă desfăşurarea proceselor specifice atât produselor alimentare cât şi microflorei de poluare (activitatea enzimelor. paraziţilor). a bacteriilor criofile (foarte rezistente la frig) se face la -15 oC.congelare rapidă la temperaturi de -30 oC…-35 oC o durată de cca 24 ore. Acest nivel de frig este un parametru greu de realizat. creşterea presiunii osmotice. 6-8 luni 6-7 luni 4-6 luni 6-8 luni 2-4 luni 5-8 luni 2-6 luni 3-4 luni 6-8 săpt. Abioza (lipsa totală a vieţii) stă la baza conservării produselor prin procedee care realizează distrugerea totală a microorganismelor asigurând sterilizarea produselor şi inactivarea permanentă a enzimelor. ouălor. neeconomicos şi uneori însoţit de procese fizico-chimice nedorite privind structura produselor. dezvoltarea microorganismelor. deshidratare parţială.

Conservarea prin sărare Sărarea. smântână. Conservarea produselor cu ajutorul gazelor inerte Dioxidul de carbon în concentraţie de 10% reduce capacitatea de multiplicare a microflorei aerobe şi foarte puţin sau deloc a celei anaerobe în funcţie şi de pH-ul si temperatura de păstrare. Sarea are acţiune conservantă datorită unor proprietăţi specifice pe care le manifestă: .).inhibă bacteriile de putrefacţie (la o concentraţie mai mare de 10-15% sare). ca metodă de conservare se bazează atât pe principiul anabiozei (creşterea presiunii osmotice a soluţiilor) cât şi pe cel al cenoanabiozei (înlocuirea prin intermediul sării a biocenozei produsului cu o alta specifică sării). Deshidratarea parţială (uscarea. congelare şi sublimarea apei). Principalele metode de deshidratare sunt: uscarea naturală. Acţiunea antiseptică a oţetului este intensificată prin adaos de sare (2-3%) iar pentru îmbunătăţirea gustului se adaugă şi zahăr (25%). legume. deshidratare în instalaţii speciale prin insuflare de aer cald.determină creşterea presiunii osmotice determină ca celulele ţesuturilor împreună cu cele bacteriene să se deshidrateze treptat şi să se dezintegreze. carne. Conservarea prin acidifiere artificială se realizează prin adăugarea acidului acetic (oţet) în mediul de conservare. lipsită de cloruri sau sulfaţi de calciu. Sărarea produselor se poate realiza prin metoda uscată. preparate. Din acest motiv se recomandă asocierea metodei cu pasteurizarea sau fierberea. etc. are proprietăţi proteolitice scăzute şi atacă prioritar glucidele dând naştere la substanţe de aromă. Conservarea cu soluţii concentrate de zahăr Adăugarea de zahăr în cantităţi mari într-un mediu şi realizarea unei concentraţii de peste 70 % inhibă dezvoltarea aproape a tuturor microorganismelor cu excepţia unor drojdii osmofile şi a unor mucegaiuri. Produsele acidifiate natural nu pot fi păstrate o perioadă de timp îndelungată deoarece mediul acid favorizează drojdiile şi mucegaiurile care consumând acidul lactic determină alcalinizarea mediului şi iniţierea fenomenelor de putrefacţie. . Acidul lactic are acţiune bacteriostatică asupra bacteriilor de putrefacţie la o concentraţie mai mare de 0. fier sau magneziu care determină diverse defecte ale produselor conservate sau împiedică difuziunea sării în produs. desicarea) este o metodă de conservare prin reducerea conţinutului în apă a produselor alimentare care are ca efect reducerea activităţii enzimatice şi inhibarea dezvoltării microorganismelor.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Cele mai bune metode de congelare sunt cele rapidă şi ultrarapidă deoarece în masa produselor se formează cristale de gheaţă foarte fine care produc modificări minime ale structurii celulelor (ruperea membranelor celulare) iar coloizii formaţi au o capacitate mare de rehidratare după decongelare astfel încât nu se produce o pierdere în cantitate mare a sucului celular. praf de ouă) dau pentru creşterea duratei de conservare a cărnii refrigerate în depozitele de păstrare (într-o concentraţie de sub 20%). brânzeturi. Această metodă se aplică la conservarea legumelor (acidifiere) sau a produselor de origine animală (marinare). legume şi fructe murate). Concentrarea se poate realiza prin expunere la temperaturi de 60-80oC şi în vid sau prin congelare lentă la –10 oC …-18 oC urmată de îndepărtarea prin centrifugare a cristalelor de gheaţă.inhibă dezvoltarea bacteriilor aerobe întrucât oxigenul nu se poate dizolva în saramură. În concentraţii de 2-3% oţetul are acţiune bacteriostatică în timp ce la 4% are acţiune bactericidă.5%. cu radiaţii infraroşii. O metodă modernă de congelare este cea care foloseşte dioxidul de carbon sau azotul lichid (fructe. Produsele alimentare care în prealabil au fost fluidizate pot fi deshidratate sub formă peliculară sau prin pulverizare (atomizare). Flora halofilă suportă foarte bine presiunea osmotică ridicată. O altă metodă este alcoolizarea naturală a produselor alimentare prin iniţierea fenomenului de fermentaţie alcoolică. umeda sau mixtă. Metode de conservare bazate pe principiul cenoanabiozei Cea mai utilizată metodă este acidifierea naturală în care în mediul de conservare se formează acid lactic prin fermentarea lactică a glucidelor uşor fermentescibile (iaurt. Se utilizează pentru mărirea duratei de conservare a unor produse deshidratate cu un conţinut mare de grăsime şi ambalate în cutii ermetic închise (lapte praf. O altă formă de reducere a conţinutului în apă este concentrarea aplicată la produse lichide. 122 . . deshidratare în pat fluidizat. liofilizarea (ambalare sub vid. Sarea care se utilizează la conservarea produselor alimentare trebuie să fie cât mai pură. La o concentraţie de sub 2% acid acetic produsul se închide ermetic şi se pasteurizează cca 20 minute la 100 oC.

pastelor de legume. Tratamentul termic trebuie bine supravegheat întrucât nerespectarea condiţiilor impuse determină apariţia defectelor (de exemplu defecte datorate supra şi substerilizării conservelor). Materiale utilizate pentru confecţionarea ambalajelor destinate produselor alimentare 123 . timp de 1 minut). aldehide. înlăturându-se compuşii nedoriţi. acizii şi aldehidele). tuburi. inducerea de stări alergice la consumatori. bidoane. cutii. Produsele pasteurizate sunt menţinute ulterior la temperaturi de refrigerare. saci. Clasificarea ambalajelor produselor alimentare se poate face după mai multe criterii: . Afumarea este o metodă mixtă de conservare bazată atât pe acţiunea caldurii care produce o deshidratare parţială cât şi pe actiunea antiseptică a substanţelor din fum. din materiale textile. particule de cărbune (funingine) şi cenuşă. Afumarea se poate face la rece (20-30oC). angelic. Sterilizarea asigură distrugerea tuturor formelor vegetative şi sporulate ale bacteriilor. virusurile sau paraziţii animali. Fumul. Se folosesc frecvent: acidul benzoic sau benzoatul de sodiu (conserve de legume şi fructe). la 90-170oC. acid sulfuros şi dioxid de sulf.după relaţia cu mediul înconjurător: ambalaje biodegradabile şi nebiodegradabile. coagularea substanţelor proteice. înaltă (85-90oC. metan. Pasteurizarea este în primul rând o metodă de igienizare neasigurând sterilitatea conţinuturilor.Lucrător în comerţ Mureş Metode de conservare bazate pe principiul abiozei CRFPA Utilizarea temperaturilor înalte. aromatizantă (fenoli.). În timpul sterilizării au loc diverse transformări ale produselor: modificarea structurii şi a proprietăţilor prsihosenzoriale. antioxidantă (fenolii). acizi. . Pasteurizarea poate fi joasă (60-65 oC. Folosirea antibioticelor este interzisă datorită efectelor lor nedorite: modificarea structurii microflorei intestinale. din materiale plastice. margarină).după domeniul de utilizare: ambalaje de transport. alcooli. operaţie denumită şi hiţuire. borcane. Pentru o conservare mai eficientă afumarea se asociază cu uscarea şi sărare.după modul de circulaţie: ambalaje refolosibile şi nerefolosibile. flacoane. etc. etc. acetic. Abalarea şi etichetarea produselor alimentare Definirea şi clasificarea ambalajelor Din punct de vedere tehnic ambalajul este un material sau un ansamblu de materiale destinat protecţiei calităţii şi integrităţii produselor şi facilitării operaţiilor de pe parcursul circuitului tehnic al mărfurilor. Conservarea cu substanţe antiseptice Substanţele antiseptice sunt permise pentru conservarea produselor alimentare numai dacă sunt respectate dozele admise. ambalaje de prezentare şi desfacere. Sterilizarea se poate realiza şi cu ajutorul vaporilor supraîncălziţi în autoclave sub presiune (conserve. ca agent de conservare are acţiune bactericidă şi bacteriostatică (fenolii. Din punct de vedere economic ambalajul este un produs finit care are un anumit cost de producţie şi care este totodată promotorul operaţiei de vânzare a mărfurilor. cărnuri provenite de la animale cu boli infecţioase sau parazitare). butelii. capronic. butoaie. acizi (formic.după forma de prezentare: lăzi. hidrogen. timp de 20-30 minute). cetone. . berii. caserole. crearea de suşe antibiorezistente. la cald (60-70oC) sau cu fum fierbinte. Pasteurizarea constă în încălzirea unui produs un anumit timp la temperaturi sub 100 oC pentru distrugerea florei bacteriene patogene şi a celei mai mari părţi a florei saprofite de poluare. furanic. 6. gemurilor. canistre. . din lemn. aldehide şi cetone) şi colorantă. conserve de legume şi fructe. Fumul este un aerosol complex format dintr-un amestec de aer şi produşii arderii incomplete a lemnului: monooxid şi dioxid de carbon. Temperaturile ridicate în funcţie de intensitate şi durata acţiunii măresc perioada de păstrare a alimentelor deoarece au proprietatea de a inhiba sau distruge microorganismele de poluare sau patogene. medie (70-75oC. distrugerea enzimelor şi a celor mai multe vitamine. În prezent se aplică din ce în ce mai mult afumarea cu lichid de fum care se obţine prin captarea fracţiunii mijlocii ce rezultă prin arderea rumeguşului. unele toxine bacteriene. din metal. Microflora reziduală rămasă după pasteurizare este mult atenuată şi dezvoltarea acesteia încetinită. a virusurilor şi a paraziţilor. fenoli. timp de 20-30 secunde) şi supraînaltă (pasteurizare de tip UHT sau uperizare constă în tratarea produselor cu vapori de apă supraîncălziţi la 150oC timp de 1 secundă) Sterilizarea este tratarea termică a produselor alimentare închise ermetic în recipiente la temperaturi de peste 100oC o durată variabilă (20-50 minute).după natura materialului din care sunt realizate: ambalaje din hârtie şi carton. făinuri proteice. pungi. semiconserve. materiale complexe. . sucurilor. Pasteurizarea se aplică la conservarea laptelui. acidul ascorbic şi sorbatul de potasiu (brânzeturi. hidrocarburi aromate.

ceară rezistent la umezeală şi grăsimi). Cele mai utilizate materiale plastice sunt polietilena (folii subţiri. tratată (cerată. carton tip Pevimax Well (hârtie tratată cu un amestec de polietilenă. polipropilena (recipiente pentru dulciuri. materiale plastice complexe obţinute prin asamblarea mai multor tipuri de materiale de natură plastică sau de altă natură. dopuri. este impermeabilă. reducerea impactului asupra mediului înconjurător. inertă din punct de vedere chimic. preambalarea fructelor şi legumelor sau ca material de protecţie antişoc şi termoizolant). uşor. gustări. În ambalajele din lemn se formează cryptoclimate (microclimate specifice favorabile dezvoltării microorganismelor şi insectelor) de cele mai multe ori degradante ale produselor. relativ ieftină. lemnul are un conţinut ridicat în substanţe organice şi anorganice (răşini. lăzi de transport). opacitate sau transparenţă. creşterea productivităţii muncii. Materiale plastice Materialele plastice sunt produse sintetice de natură organică. umezeală precum şi pretabil la prelucrare). uleiuri eterice) care pot influenţa caracteristicile organoleptice ale produselor. saci. Costul materialelor este ridicat. Ambalarea în vid constă în eliminarea aerului din interiorul ambalajului cu ajutorul unei instalaţii speciale.sanitare corespunzătoare însă au un cost de producţie relativ ridicat. De asemenea. netoxic. carton tip Alco-papertex (carton caşerat pe o parte cu hârtie iar pe cealaltă parte cu folie de aluminiu. Aluminiul manifestă o serie de proprietăţi deosebite: maleabil. Se practică în special pentru produsele sensibile la acţiunea oxigenului care ar putea fi degradate chiar de cantităţi foarte mici de oxigen pe parcursul unei păstrări mai îndelungate. carton caşerat cu folie de polietilenă asociat cu folie de aluminiu (sistemul Tetra-Pak). subţire şi rezistentă la şocuri mecanice şi termice nu au atins producţia de masă datorită neeconomicităţii momentane. Materialele plastice prezintă o serie de avantaje precum diversitate. Ambalarea cu gaze inerte (în atmosferă modificată) se realizează prin extragerea oxigenului din interiorul ambalajului şi introducerea în locul lui a unor gaze inerte (dioxid de carbon.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Ambalajele pentru produsele alimentare pot fi realizate din mai multe tipuri de materiale acestea diferenţiinduse între ele prin eficienţa protecţiei pe care o oferă produselor şi costurile de obţinere. Dioxidul de carbon este agent bacteriostatic şi fungistatic. neexistând riscul declanşării unor reacţii chimice cu constituenţii produsului. posibililitate de reutilizare şi reciclare. aluminiul şi materialele combinate (material plastic. Materialele metalice sunt folosite la ambalarea băuturilor şi alimentelor. Metode moderne (neconvenţionale) de ambalare a produselor alimentare Metodele moderne de ambalare a produselor alimentare au la bază tehnologii care permit reducerea consumului de materii prime. anorganică sau mixtă formate din compuşi macromoleculari obţinuţi prin polimerizare. Cartonul se utilizează în următoarele variante: carton ondulat simplu. azot). substanţe tanante. navete. scopul utilizării sale este reducerea oxidării grăsimilor. impermeabilitate. rezistent la lovire. asigurarea salubrităţii produselor. policlorura de vinil (folii şi butelii). permite vizualizarea sau nu a produsului. Materialele celulozice deţin o pondere de cca 40% în totalul ambalajelor şi sunt reprezentate de hârtie şi carton. vinil. Cutiile metalice sunt supuse unor tratamente moderne pentru combaterea “gustului metalic”. Sticla se utilizează în general pentru realizarea buteliilor şi borcanelor. etanşeitate perfectă. material de umplere). anticorosivă). a declanşării reacţiilor chimice între produs şi metal. recipiente de capacitate mare. pahare. Sticla are dezavantajul greutăţii şi fragilităţii. pungi. uşor de igienizat. opacitate Lemnul si subprodusele sale sunt utilizate frecvent la confecţionarea ambalajelor mari de transport rezistente la solicitările mecanice şi la uzură. Se utilizează pentru ambalare oţelul. obişnuită sau superioară). combinarea diverselor tipuri de materiale în scopul creşterii performanţelor ambalajelor. metalizată. masă redusă. polistirenul (ambalarea produselor alimentare proaspete sau congelate. Este considerată ca material ideal în acest scop deoarece asigură o foarte bună protecţie. proprietăţi igienico . supleţe sau rigiditate. carton şi metal). Metoda are drept scop înlăturarea acţiunii degradante a oxigenului asupra produsului. impermeabil. folii. Hârtia poate fi netratată (inferioară. Azotul este inert. rezistentă la presiuni interne ridicate. în schimb oferă avantajul rigidităţii eliminând riscurile de distrugere în timpul transportului. Ultimele realizări de sticlă ultrauşoară. polietilentereftalatul-ul (butelii cu strat de acoperire din latex care împiedică pătrunderea oxigenului în băuturile carbogazoase şi evacuarea bioxidului de carbon). dizolvarii metalelor sau decolorarea produsului. policondensare sau alte procedee similare şi care se pot modela uşor la cald sau rece cu sau fară presiune. acoperită cu polimeri) sau specială (creponată. indor şi puţin solubil în apă şi grăsimi. lăzi. 124 . creşterea duratei de conservare şi valabilitate a produselor. capace. rezistenţă termică. fisurare.

al ambalatorului sau al distribuitorului. Ambalarea cu pelicule aderente constă în plicarea pe produs a unui stat rezistent şi impermeabil dintr-un material peliculogen (brânzeturi).menţionarea toleranţelor positive şi negative premise la indicarea concentraţiei alcoolice. în cazul produselor din import se înscriu numele şi sediul importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România.cantitatea netă pentru alimentele preambalate.introducerea termenului “data durabilităţii minimale” pentru produsele care în timp îşi pot pierde caracteristicile specifice fără a deveni periculoase pentru sănătatea consumatorilor. Ambalarea în folii contractibile.ETICHETAREA NUTRIŢIONALĂ Etichetarea modernă a produselor alimentare presupune transmiterea către consumatori a unui mesaj bogat şi variat de informaţii utile. . sodiu. Ambalarea în sistem Cryovac este o variantă îmbunătăţită a ambalarii în vid. există şi cazuri în care este utilizat în amestecuri gazoase. se practică ambalarea sub vid în folie contractibilă transparentă şi închidere prin termosudare (ambalare tip “skin”). Produsele introduse în pungi din plastic vidate anterior prin aspiraţie sunt scufundate timp de o secundă într-un rezervor cu apă fierbinte (92-97C) ceeace determină contragerea foliei cu 50-80%.condiţiile de depozitare sau de folosire. .introducerea elementelor obligatorii de identificare a lotului şi modul de inscripţionare a acestuia. . data limită de consum. originii sau provenienţei sale. ETICHETAREA MĂRFURILOR ALIMENTARE . rezistenţă bună la rupere şi străpungere. Cea mai recentă reglementare este HG nr. fibre. Etichetarea nutriţională nu se aplică la ape minerale naturale sau alte ape destinate consumului uman. lipide. . Pungile de tip Cryovac sunt de două tipuri: pungi termocontractibile multistrat (impermeabile pentru oxigen. cantităţii. verificabile şi uşor de comparat.locul de origine sau de provenienţă a alimentului.02. contractibilitate. Declararea conţinutului în proteine. La ambalarea cărnii oxigenului menţine culoarea roşie a produsului şi împiedică apariţia germenilor anaerobi din genul Clostridium.lista cuprinzând ingredientele. .atribuirii de proprietăţi medicale alimentelor cu excepţia apelor minerale medicinale destinate persoanelor cu anumite afecţiuni sau a alimentelor testate şi avizate ca având proprietăţi medicale. . integratori dietetici sau suplimente alimentare.sugerării unor caracteristici speciale atunci când în realitate toate produsele similare au astfel de caracteristici. proprietăţilor.concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1. gaze sau vapori de apă. etirată (alungită în momentul fabricării şi care prin încălzire revine la poziţia iniţială). Cele mai importante informaţii în legătură cu produsele alimentare sunt cele de ordin nutriţional care conturează valoarea biologică a alimentelor respective aportul pentru organism de substanţe nutritive (trofine) realizat prin consumul acestora. .atribuirii de efecte sau proprietăţi alimentelor pe care acestea nu le posedă. .106 din 7. . compoziţiei.numele şi sediul producătorului.cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente. Conform acestei norme etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: . identităţii.2%. astfel încât să permită acestora alegerea produselor care corespund exigenţelor şi posibilităţilor financiare cunoscând eventualele riscuri la care ar putea fi supuşi. . aducând îmbunătăţiri în conformitate cu prevederile directivelor europene: . atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare a alimentelor. .caracteristicilor alimentului. cost rezonabil). glucide. dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a alimentului.denumirea sub care este vândut alimentul. transparenţă perfectă) şi folii termocontractibile din poliolefine (stabilitate dimensională la variaţiile de temperatură. .02 privind etichetarea alimentelor. În cazul produselor alimentare.introducerea prevederilor privind modul de inscripţionare a “datei durabilităţii minimale” şi a “termenului de valabilitate”. sudare foarte bună. . Informaţiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii la achiziţionarea produselor în privinţa: . Folia contractibilă este o folie de material plastic.instrucţiuni de utilizare. 125 . durabilităţii.introducerea prevederilor referitoare la indicarea cantităţii din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Deşi oxigenul este în general evitat în procesul ambalării. . . etanşeizând produsul. . a naturii. metodelor de fabricaţie sau de producţie.o menţiune care să permită identificarea lotului. .data durabilităţii minimale sau în cazul alimentelor care din punct de vedere microbiologic au un grad înalt de perisabilitate. vitamine şi săruri minerale precum şi a valorii energetice reprezintă etichetarea nutriţională a alimentelor. atunci când acestea necesită indicaţii speciale.

în zonele de şes unde păşunile sunt limitate şi se utilizează sub forma de masă verde pentru furajarea animalelor. lista cuprinzând ingredientele care trebuie înscrise folosind codul E precum şi lista categoriilor de ingrediente pentru care numele specific poate fi înlocuit cu denumirea categoriei. substanţe proteice. aproape 80% din trebuinţele de glucide şi o parte însemnată din cele de proteine. Seminţele sunt alcătuite ca şi la celelalte cereale din: amidon. lista cuprinzând alimentele scutite de la obligaţia indicării ingredientelor. diferenţiindu-se prin conţinutul mai ridicat în amidon. Se cultivă mai ales grâul comun de toamnă Triticum vulgare. cu endospermul îngălbenit. Producţia mondială se ridică la aproximativ 560 milioane tone. O cantitate mare de porumb se utilizează în industria alcoolului. ceea ce favorizează separarea lor prin decorticare. a boabelor incomplet dezvoltate.  Caracterizarea principalelor leguminoase boabe Leguminoasele boabe au o contribuţie importantă. acoperă circa 50% din necesarul energetic. sub formă de malţ. Se foloseşte la fabricarea unor crupe (arpacaş) sau a unor sortimente de făină ce se utilizează în amestec cu cea de grâu.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Faţă de aceste dispoziţii sunt stabilite menţiuni suplimentare de etichetare pentru anumite grupe de produse. în anul 1998 s-a obţinut o producţie de circa 5 milioane tone. cu deosebirea că paleele (învelişul floral) nu sunt concrescute în masa boabelor. O serie de defecte ca: prezenţa boabelor şiştave. LEGUMINOASE ŞI PRODUSE REZULTATE DIN PRELUCRAREA LOR Caracterizarea principalelor cereale  Cerealele. Grâul este singura cereală panificabilă deoarece proteinele sale formează gluten prin îmbibare cu apă. grăsimi. este considerat furajer şi serveşte pentru hrana animalelor. mai redus de proteine şi prin faptul că nu formează gluten. care are în spic 2 rânduri de boabe mai dezvoltate şi mai bogate în amidon şi amilaze. complexe vitaminice şi săruri minerale. la acoperirea necesarului de hrană al oamenilor şi de furaje pentru animale. ca la orz. dar mai bine echilibrate în aminoacizi indispensabili faţă de cele din grâu. produse ce au valenţe dietetice determinate de compoziţia lor şi de gradul ridicat de asimilare a substanţelor nutritive conţinute. CEREALE. alcătuite în cea mai mare parte din învelişuri şi care sunt foarte valoroase pentru furajarea animalelor. cel mai mare conţinut de amidon. Cultura leguminoaselor boabe îmbogăţeşte solul în substanţe azotate şi 126 . Seminţele de ovăz se utilizează la fabricarea crupelor sau a făinii. cel atacat de dăunători sau şiştăvit din cauza condiţiilor de cultură improprii. Porumbul. a amidonului şi a unor băuturi alcoolice tari. Din cauza conţinutului ridicat de amidon şi amilaze se utilizează în industria berii şi a alcoolului. Grâul are cea mai mare importanţă economică. substanţe proteice deficitare în triptofan. pentozani. mai redus în proteine şi foarte bogat în enzime. secară sau orez. Poate substitui parţial orzul în industria berii sau poate fi utilizat la fabricarea glucozei. Se prevede lista cuprinzând alimentele scutite de la indicarea datei durabilităţii minimale. până la 7% şi valoarea biologică mai ridicată a proteinelor ce sunt mai bine echilibrate în aminoacizi indispensabili. mai bogate în proteine valoroase. Germenii de porumb servesc la fabricarea uleiului comestibil. sau a boabelor fisurate determină reducerea randamentului în crupe şi a calităţii acestora. Secara are importanţă economică mai redusă pentru ţara noastră. Se cultivă şi ca plantă furajeră pentru seminţe şi nutreţ verde sau uscat. prezente în cantităţi mai mari comparativ cu celelalte cereale (4-6%). celuloze şi pentozani. iar endospermul este aproape lipsit de vitamine. Compoziţia orzului fără învelişuri florale se aseamănă cu cea a grâului. În procesul de măcinare rezultă “tărâţe”. alături de cereale. în special amilaze. În industria berii se utilizează cu precădere orzoaica. Prin prelucrarea primară a grâului rezultă crupe şi făină ce se utilizează în alimentaţie. Orezul serveşte ca materie primă pentru fabricarea crupelor. Orzoaica se utilizează ca materie primă în industria berii şi la fabricarea concentratelor furajere. Orezul constituie hrana de bază pentru circa 50% din populaţia Terrei. şi ca agent de zaharificare. are proteine în proporţii moderate. care se utilizează în special pentru furajarea animalelor. Grâul dur. Grâul încolţit. Diferă de grâu prin conţinutul său ridicat de zahăr. datorită conţinutului lor ridicat în substanţe nutritive şi a ponderii mari în alimentaţie. cu granulozitatea mai mare. zahăr (glucoză. comparativ cu restul cerealelor. Triticum durum se foloseşte pentru fabricarea făinii grifice. Se cultivă pe suprafeţe mici. Structura bobului de orez este asemănătoare celorlalte seminţe de cereale. ca sursă de substanţe zaharificabile. celuloze. enzime şi alte substanţe. Ovăzul are în compoziţia sa. Se deosebeşte de restul cerealelor prin conţinutul său mai mare în grăsimi. substanţe solubile (zahăr). În ţara noastră. În acelaşi scop se poate folosi şi grâul comun cu sticlozitate mare. grăsimi. din care se obţin parte făinoase. la fel ca şi celelalte cereale. Orzul este îmbrăcat în învelişuri florale care reprezintă circa 11-13% din greutatea bobului. Din prelucrarea loturilor de porumb hibrid rezultă crupe inferioare (mălai). maltoză). Orezul are în compoziţia sa. Făina de secară se poate utiliza la fabricarea produselor de panificaţie în amestec cu făina de grâu. în amestec cu porumbul şi alte ingrediente cu o compoziţie chimică complementară. Secara din punct de vedere al compoziţiei chimice se aseamănă cu grâul. Se cultivă pe suprafeţe mari soiuri hibride de porumb. are mai puţine grăsimi. substanţe minerale. amidon.

ridicat de substanţe neazotate. soia serveşte pentru extracţia uleiului alimentar. bine dezvoltate. conţinutul de impurităţi. masa a 1000 de boabe. Pentru evaluarea calităţii grâului se determină: sticlozitatea. Din soia se pot obţine concentrate şi izolate proteice. proporţia proteinelor se poate apropia de 50%. Se foloseşte mai mult la furajarea animalelor datorită conţinutului ridicat de proteine şi mai puţin în alimentaţie. Datorită caracterului lor hemibiotic. fasolea şi celelalte leguminoase se comercializează în loturi omogene formate din acelaşi soi şi din recolta anului curent. putând atinge chiar valori şi mai mari. Soia are o valoare nutritivă superioară tuturor materiilor prime agroalimentare de origine vegetală. Majoritatea loturilor de soia au un conţinut ridicat de proteine. formate din seminţe recoltate la maturitate. din care se obţin preparate culinare sau concentrate alimentare. iar soia constituie o materie primă importantă din care se extrag uleiuri alimentare. mai ales de amidon. se folosesc pentru fabricarea concentratelor furajere şi a produselor alimentare. seminţele altor cereale sau resturile de plante şi impurităţile minerale (care nu pot depăşi 0. chiar sub valorile standardelor. cu umiditate optimă şi conţinut redus de impurităţi. căldura rezultată se acumulează în masa de cereale. Valori puţin crescute ale umidităţii.  Calitatea şi păstrarea cerealelor şi a leguminoaselor boabe Dintre caracteristicile cerealelor şi ale leguminoaselor boabe. sunt selecţionate drept criterii de apreciere a calităţii următoarele: umiditatea (conţinutul de apă). cu până la 80% proteine. Păstrarea şi depozitarea cerealelor boabe se pot face numai în spaţii adecvate (magazii. Masa a 1000 boabe şi masa absolută (masa a 1000 boabe raportată la substanţa uscată) sunt indicatori de calitate deosebit de semnificativi dar se pot aplica numai pentru determinarea calităţii loturilor omogene. masa absolută. Prezintă sticlozitate mare loturile de grâu dur (mai rar cele de grâu comun). utilizate la fabricarea unor grupe largi de produse alimentare. La unele soiuri şi în condiţii de cultură propice. Mazărea are o compoziţie chimică apropiată de cea a fasolei. care au greutate hectolitrică mare şi un conţinut ridicat de proteine. Fasolea. silozuri) iar transportul de durată în mijloace corespunzătoare. Pe măsura intensificării proceselor biologice. Din cauza comportării neuniforme la fierbere. îşi modifică proprietăţile organoleptice şi tehnologice iar prelungirea păstrării duce la compromiterea lor totală. Cerealele şi leguminoasele cu umiditate mare şi cu grad mare de impurificare prezintă o greutate hectolitrică mai redusă. Şroturile de soia. 127 . corpuri străine sau greutate hectolitrică. Este un factor de stabilitate. ferite de apă şi cu o umiditate relativă a aerului sub 80%. Cantitatea şi calitatea glutenului. atacate de dăunători. Conţinutul de impurităţi în cereale şi leguminoase oscilează în jurul valorii de 3% şi cuprinde: seminţele produsului de bază degradate. Există indicatori de calitate tipici pentru anumite varietăţi de cereale şi leguminoase boabe. se depozitează separat şi se supun operaţiunilor de condiţionare. loturile de cereale şi leguminoase se degradează. numai loturile de cereale şi leguminoase cu o umiditate optimă de 14-15% sau mai mică. leguminoasele boabe se caracterizează printr-un conţinut mare de proteine (între 20-36% iar unele soiuri de soia au un conţinut mai mare). cu numai câteva procente. la creşterea calităţii. Datorită conţinutului ridicat de grăsimi (circa 20%). Reprezintă masa unui hectolitru de cereale sau leguminoase exprimată în kg. năutul şi soia. Din punct de vedere al compoziţiei. redus de grăsimi cu valori apropiate de cel al cerealelor (2-6%). în care procesele biologice (respiraţia şi încolţirea) se pot intensifica. În astfel de cazuri. gust) şi cele igienico-sanitare. Loturile de cereale care nu îndeplinesc condiţiile de umiditate. Se utilizează în alimentaţie boabele întregi sau prelucrate în făină ori fulgi de fasole. caracteristicile organoleptice de bază ( aspect. temperatura crescând până la 30-40˚C. încolţite sau sparte (fracţiunile sub ½ bob). Proteinele din soia sunt mai bine echilibrate în aminoacizi comparativ cu cele din celelalte surse alimentare de origine vegetală. chiar în amestec cu cele de origine animală (în proporţii optime). greutatea hectolitrică. inclusiv la îmbunătăţirea caracteristicilor psihosenzoriale. Are sticlozitate mare grâul dur. inclusiv pe cele respiratorii. Cele mai importante leguminoase boabe ce se cultivă în ţara noastră sunt: fasolea. pot fi supuse păstrării şi transportului pe distanţe mari. intensifică procesele biologice din seminţe. fiind impropriu pentru panificaţie. formate din seminţe de acelaşi soi.2%). cu excepţia boabelor de soia care au 16-20%. poate contribui la echilibrarea acestora în componenţi nutritivi. toate igienizate. mazărea. al căror efect poate fi încingerea. Grâul din care şrotul nu formează gluten este considerat furajer. Valori mai mari ale greutăţii hectolitrice se înregistrează la loturile de cereale formate din seminţe mature. Greutatea hectolitrică este un indicator sintetic de calitate. în cazurile când sunt preluate de beneficiari. Din grâu sticlos se poate fabrica făină grifică care se pretează la fabricarea pastelor făinoase. Sticlozitatea caracterizează aspectul în secţiune al bobului de grâu. 33-36%. cantitatea şi calitatea glutenului sau conţinutul de proteină brută.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA înregistrează cel mai mare randament în proteine pe unitatea de suprafaţă. Reprezintă proporţia în care grâul prezintă aspect sticlos. Umiditatea optimă a cerealelor şi a leguminoaselor boabe este cuprinsă între 12 şi 15%. Se cultivă mai mult soiurile de culoare albă din varietatea Phaseolus vulgaris. sub formă de crupe după decorticare. miros. Glutenul se formează ca o masă elastică din proteinele grâului (mai ales gliadină şi glutenină) prin îmbibare cu apă în timpul frământării aluatului. Din acest motiv se utilizează pentru aprecierea calităţii loturilor de cereale destinate însămânţării. Glutenul formează scheletul elastic al aluatului şi determină capacitatea acestuia de a reţine gazele şi de a creşte în volum în timpul dospirii şi coacerii. neatacate de dăunători. Folosirea raţională a boabelor de soia şi a derivatelor sale la fabricarea produselor alimentare. foarte bogate în proteine.

are grad redus de extracţie. laminare între valţuri netede şi uscare până la o umiditate de 11-12%. Prelucrările tehnologice specifice. polizare (pentru înlăturarea completă a învelişurilor) şi glazurare. Prin maturare se înregistrează o ameliorare a proprietăţilor de panificaţie. conţin învelişuri în proporţii mari. iar compoziţia sa se apropie de cea a endospermului. Dintre caracteristicile fizico-chimice sunt selecţionate drept criterii de calitate: conţinutul de apă. Siropul utilizat poate conţine glucoză. grăsimi. cele verzi. conţine foarte puţine învelişuri. laminare şi uscare sau prăjire. prin separarea parţială a învelişurilor (arpacaşul de orz şi grâu) sau prin decorticare. acestea particularizându-se pentru fiecare produs în parte. granulozitatea. zahăr. uniformitatea. mirosul şi gustul prezintă interes pentru aprecierea calităţii tuturor crupelor. cacao. Compoziţia chimică a crupelor se identifică cu cea a cerealelor sau a leguminoaselor boabe din care provin. La sortimentele superioare de orez se aplică şi glazurarea. decorticare pentru înlăturarea învelişurilor florale (palee). diferenţiat la fiecare sortiment după gradul de extracţie. identificarea unor defecte tehnologice de finisare sau provocate de calitatea materiilor prime şi de procesele de degradare din timpul păstrării defectuoase. miere. Prin glazurare orezul îşi îmbunătăţeşte proprietăţile tehnologico-culinare. sensibile la oxidare (15% din grăsimile existente în porumb se află în endosperm) reduce stabilitatea mălaiului în timpul păstrării. granulaţie mare şi uniformă (800-1000 μm). Crupele crude pot fi mari. laminate şi expandate. şlefuire. Crupele întregi se obţin din cereale. circa 500-800 μm şi sunt aproape lipsite de învelişuri. cretă şi alte ingrediente în funcţie de sortiment şi destinaţie. devenind astfel posibilă evaluarea corectă a defectelor cauzate de operaţiunile de finisare. La fabricarea unor crupe speciale expandate se pot folosi: zahăr. operaţiunile de laminare. prezenţa şi proporţia impurităţilor. Grişul este alcătuit din fragmente ale endospermului bobului de grâu. prin decorticare. aciditatea totală care permite evidenţierea degradărilor în timpul păstrării. Crupele crude (neprelucrate termic) pot fi întregi şi fragmentate. inclusiv o îmbunătăţire a proprietăţilor elasticoplastice ale glutenului. a celor fizico-chimice şi a proprietăţilor tehnologico-culinare. amidon. inclusiv a grăsimilor ce se soldează cu creşterea acidităţii.) Crupele laminate se obţin prin prelucrarea hidrotermică a seminţelor de cereale. criteriu de compoziţie şi de stabilitate.  Făina Făina rezultă prin măcinarea cerealelor. Aprecierea calităţii crupelor se face prin examinarea caracteristicilor organoleptice. Făina după măcinare se supune unui proces de maturare. mălaiul etc. iar compoziţia se apropie de cea a bobului de porumb. Pentru aprecierea calităţii crupelor de orez se folosesc teste chimice prin care se colorează substanţele tipice învelişurilor. procese de hidroliză a tuturor componenţilor. În funcţie de modul de obţinere şi gradul de prelucrare distingem: crupe naturale şi artificiale. granulaţie neuniformă. fulgii de ovăz pot fi consideraţi produse dietetice ce pot fi recomandate pentru alimentaţia copiilor. Defectele crupei de orez sunt generate de calitatea orezului brut. aspectul. precum şi prin operaţiuni de şlefuire sau polizare. tratamentele hidrotermice. alcătuite din jumătăţi de boabe (cotiledoane de mazăre) rezultate în urma decorticării sau din fracţiuni mai mici ale endospermului seminţelor de cereale (grişul. Cea mai mare producţie înregistrează făina de grâu ce se utilizează la fabricarea unui număr mare de produse alimentare de bază pentru alimentaţia umană. conţinutul în crupă normală. determină creşterea valorii nutritive ca urmare a modificării proporţiilor componenţilor valoroşi şi a uşurării proceselor de asimilare. Mălaiul de calitate superioară se obţine din porumb sticlos. brânzeturi şi alte ingrediente. roşii sau cafenii formează o crupă şlefuită cu striaţii colorate. Sortimentele inferioare de mălai au un grad de extracţie mare.). Crupele expandate rezultă prin prăjirea şi expandarea seminţelor întregi de cereale (porumb.Lucrător în comerţ Mureş  Crupele CRFPA Crupele se obţin din cereale şi leguminoase boabe prin înlăturarea învelişurilor şi prelucrarea specifică a endospermului sau a cotiledoanelor. ceea ce îl face inutilizabil. Maturarea se face prin păstrare în condiţii normale. apropiindu-se mai mult de bobul întreg sau de endospermul acestuia. Aplicarea glazurării se face prin stropirea boabelor de orez cu un sirop de glazurare. Cu ajutorul acestor teste se pun în evidenţă chiar şi urmate de învelişuri. ce se aplică pentru înlăturarea învelişurilor carpiene şi seminale. În timpul maturării se desfăşură procese de oxidare a pigmenţilor şi grăsimilor. Fulgii de ovăz se fabrică din boabe de ovăz de soiuri pretabile. Crupele naturale pot fi: crude. Boabele nedezvoltate dau la prelucrare crupe mici cu aspect făinos. căpătând o stabilitate mai mare în timpul fierberii. cenuşa totală prin care se determină gradul de extracţie şi prezenţa învelişurilor. Caracteristicile organoleptice: culoarea. folosite la fabricarea crupelor (separarea învelişurilor. Se pot obţine şi prin expandarea unor semifabricate rezultate din prelucrarea prin măcinare şi tratamente hidrotermice. orez etc. Conţinutul mai ridicat în grăsimi. şlefuire. Ele permit evaluarea calităţii crupelor. Datorită valorii nutritive mari şi al gradului ridicat de asimilare. Sortimentele de calitate superioară au o granulaţie uniformă. în funcţie de modul de prelucrare şi de gradul de cuprindere a structurilor seminţelor. iar cele cu fisuri provoacă fragmentarea puternică în timpul prelucrării tehnologice. Concomitent are lor o 128 . După câteva luni de păstrare mălaiul se amărăşte şi capătă miros de vechi. talc. Orezul (crupe de orez) se obţine prin degerminare. prăjire şi expandare). tratament hidrotermic.

malaxat. exprimată în mg/100 g făină. neşiştăvit. respectiv de 5-10 zile pentru cea neagră şi dietetică. corespunzătoare sortimentului. Pe scară largă se produce făină de grâu. de substanţe de poluare şi gradul de infectare). de circa 85% şi admiţând că aceasta se poate separa complet prin măciniş. Granulozitatea făinii este dată de fineţea sa. mirosul). Utilizarea făinii nematurate determină obţinerea unor produse de panificaţie cu defecte majore şi cu proprietăţi fizice şi organoleptice inferioare.5-15%. granulozitatea şi impurităţile metalice) şi igienico-sanitare (natura şi conţinutul de aditivi. pentru corectarea valorii nutritive sau la fabricarea concentratelor alimentare. Sortimentul de făină se diferenţiază după specia de cereale din care provine şi preia denumirea acesteia: făină de grâu. formând scheletul elastic al aluatului căruia ăi influenţează extensibilitatea. Exemplu: făina din care rezultă prin calcinare 480 mg cenuşă la 100 g este considerată făină tip 480. făina de panificaţie se diferenţiază după conţinutul de cenuşă şi după granulaţie. Glutenul exprimă însuşirile de panificaţie ale făinii. În funcţie de destinaţie.  Pastele făinoase Pastele făinoase sunt produse obţinute din aluat crud. iar în tărâţe se află părţi ale endospermului. este un factor de stabilitate. redistribuirea componenţilor chimici făcându-se concomitent cu modificarea proporţiilor particulelor din formaţiunile anatomice înglobate. Datorită stabilităţii lor mari sunt considerate “conserve de aluat”. gustul. Făina obţinută din varietăţi şi soiuri de grâu superioare. fizico-chimice (umiditatea. corespunzător destinaţiei. orz.420% (tip 420) şi 0. încins. iar compoziţia făinii integrale cu cea a bobului întreg . aciditatea. din acest unghi. ajuns la maturitate. poate fi alcătuită aproape numai din endosperm (făina albă superioară) sau poate conţine şi învelişuri în proporţii crescânde până la cuprinderea lor în totalitate (făina integrală). ca şi cea a cerealelor şi a celorlalte produse de morărit. Principalele criterii de apreciere a calităţii sunt: proprietăţile organoleptice (culoarea. Compoziţia chimică a făinii variază în funcţie de gradul de extracţie. are un conţinut ridicat de gluten (25-30%) cu indice de deformare redus. secară. Sortimentul de făină pentru panificaţie cuprinde: făina albă. 129 . conţinutul de substanţe proteice raportat la substanţa uscată. făina neagră şi făina dietetică. Cenuşa insolubilă în HCl 10% exprimă gradul de impurificare a grâului cu substanţe minerale din sol sau pregătirea sa incorectă pentru măcinare. iar a celei utilizate curent poate fi mai mare. Între gradul de extracţie al făinii. acesta fiind format din produse cu un conţinut de cenuşă ce variază între 0. sau degradat în timpul păstrării prea îndelungate sau în condiţii improprii. conţinutul de cenuşă insolubilă în HC 10%. Astfel tipurile de făină se diferenţiază după conţinutul de cenuşă şi preiau denumirea de la cantitatea de cenuşă ce rezultă prin calcinare. în funcţie de gradul de extracţie. randamentul maxim de făină de cea mai bună calitate nu poate depăşi 85 kg/100 kg grâu. Făina. aspectul. eventual la fabricarea preparatelor culinare şi a concentratelor alimentare.650% (tip 650). la valori mai mari favorizând degradarea. la obţinerea unor produse cu destinaţie specială. ovăz. pentozanii şi în cantităţi mici grăsimile. porumb şi altele. Făina de calitate trebuie să prezinte o granulozitate cât mai uniformă. făina semialbă. Cantităţile de făină prelucrate din celelalte specii de cereale şi din leguminoase sunt reduse. Aciditatea reliefează gradul de prospeţime al făinii. Compoziţia chimică a făinii albe de extracţie mică se poate identifica cu cea a endospermului. Făina din alte cereale şi din leguminoase poate fi utilizată în panificaţie în amestec cu cea de grâu. conţine mai multe proteine. 14. poate contribui amidonul. iar determinarea sa constituie principalul mijloc de verificare. Făina de grâu se clasifică în făină pentru panificaţie şi făină pentru fabricarea pastelor făinoase. care formează gluten suficient şi are sticlozitate mare. Glutenul este o masă proteică complexă formată din gliadină şi glutenină şi alte substanţe proteice. Făina de calitate. Făina de panificaţie se utilizează şi la fabricarea produselor de patiserie industrială. Făina cuprinde fracţiuni din toate structurile bobului. conţinutul de pesticide. Conţinutul de gluten umed şi indicele de deformare. Făina albă cuprinde cel mai larg sortiment. orez. conţinutul de cenuşă raportat la substanţa uscată. Gradul de extracţie reprezintă cantitatea de făină ce se obţine prin măcinare din 100 kg grâu. Umiditatea făinii. proporţia învelişurilor şi conţinutul de substanţe minerale exprimate prin cenuşă totală (substanţele minerale sunt repartizate într-o măsură mai mare în învelişuri) există o relaţie direct proporţională. compactizat (nefermentat) şi uscat până la o umiditate de 12-13%. conţinutul de glutem umed. indicele de deformare a glutenului. Conţinutul de substanţe proteice al făinii se exprimă prin raportarea la substanţa uscată. Cenuşa raportată la substanţa uscată exprimă gradul de extracţie. Umiditatea făinii care se depozitează pentru perioade mai mari este de 14%. Pornind de la ponderea endospermului în bobul întreg. Făina are o aciditate mare în cazurile în care se obţine din grâu încolţit. Indicele de deformare caracterizează calitatea glutenului şi exprimă modificarea diametrului unei sfere de gluten în condiţii standard de timp şi temperatură. inclusiv ale învelişurilor. La formarea sa. Durata de maturare a făinii este de cel puţin 10-15 zile pentru făina albă şi semialbă. În practică se obţin randamente mai mici. de mărimea granulelor sale. a sortimentului de făină.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA reducere a activităţii enzimelor amilolitice şi proteolitice.

5 grade de aciditate. macaroane cu suprafaţa exterioară netedă sau gofrată. covrigii şi alte produse. Pastele făinoase se pot clasifica după formă în: * paste tubulare. concentratele şi izolatele proteice din soia. * paste umplute (cu brânzeturi. Pastele făinoase utilizate la fabricarea concentratelor alimentare au o umiditate la valoarea minimă. precum şi împotriva dăunătorilor. spanac). prin absorbţia apei. pâinişoare. Aciditatea totală a pastelor făinoase este de circa 3. cu un conţinut mare de gluten şi granulaţie mare. Dintre ingredientele folosite la fabricarea pastelor făinoase cităm: melanjul de ouă (deshidratat. apă cu duritate medie (15-20 grade germane) şi alte ingrediente. legume sau animale în miniatură şi altele. proaspăt). provenită din grâu dur (Triticum durum) şi mai rar comun. Valorile crescute se pot datora utilizării de făină degradată sau conducerii incorecte a procesului tehnologic. de celofan. extractele de carne.). modelarea. Ingredientele se utilizează pentru corectarea valorii nutritive. coacerea şi răcirea. făina de carne. melcişori.  Produsele de panificaţie Această grupă cuprinde produsele afânate prin procedee biologice şi chimice. franzelăria. şrotul de soia degresat. pesmetul. în funcţie de compoziţie. făină de carne sau crème deshidratate care necesită aceleaşi condiţii de reconstituire). Calitatea pastelor făinoase se determină pe baza proprietăţilor organoleptice. După fierbere. prepararea maelei. rădăcinoase. făina de fructe. Prin fierbere.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Pastele făinoase se obţin din: făină albă. steluţe. împletituri. malaxarea (frământarea). Afânarea acestor produse se face cu ajutorul drojdiilor Saccharomyces cerevisiae. * produse speciale de franzelărie (cozonaci. * produse de franzelărie simple. brânzeturile. chifle. cu sticlozitate de peste 70%. pâinişoare. Ele au o compoziţie mai complexă. procesul tehnologic cuprinde numai operaţiunile de bază: pregătirea materiilor prime. laptele. chifle. congelat. de extracţie mică. prin folosirea unor temperaturi sau a unei viteze de circulaţie a aerului neadecvate. în pungi de hârtie pergaminată. la fabricarea cărora se utilizează ca adjuvanţi extract de malţ (franzele. semialbă sau neagră din făină de grâu. dospirea în două faze (înainte şi după modelare). hidrolizatele proteice. poate provoca deformarea. grăsimi alimentare. Conducerea incorectă a procesului de uscare. cazeina din lapte. de polietilenă sau folie complexă. împletituri etc. Produsele de panificaţie afânate biologic În această grupă sunt cuprinse pâinea. forme de fructe. * paste figuri: cuburi. să nu se lipească între ele. uleiurile. arome. franzeluţe. pastele făinoase trebuie să fie elastice. Pastele făinoase se ambalează în cutii de carton. Pentru obţinerea produselor de panificaţie curente. Uscarea pastelor făinoase este operaţiunea tehnologică cu cele mai mari implicaţii asupra calităţii. în funcţie de sortiment şi destinaţie. în multe cazuri acestea preluând şi denumirea adausurilor de bază. * paste filiforme. * produse de franzelărie cu adaosuri de zahăr şi ulei. dacă sunt păstrate la o temperatură sub 20˚C şi la o umiditate relativă a aerului de 70-75%. pentru a se evita degradarea altor componente mai higroscopice. iar prelungirea uscării poate determina desfăşurarea unor procese microbiologice şi biochimice nedorite. făina de legume (tomate. despicarea sau fisurarea zonelor periferice. coloranţi şi alţi aditivi. fizico-chimice şi tehnologicoculinare. să-şi păstreze forma. În timpul păstrării. franzeluţe. ca urmare a apariţiei unor tensiuni din cauza dezechilibrului dintre umiditatea din zonele centrale şi cele de la suprafaţă. îmbunătăţirea calităţii în ansamblu şi pentru diversificarea sortimentală. albă. albumina vegetală. pire) sau făină de secară. Ele se obţin din făină de extracţie mică. ineluţe. Termenul de valabilitate al pastelor făinoase este cuprins între 6-12 luni. Sortimentul se deosebeşte şi după natura ingredientelor folosite la fabricarea pastelor. în cantităţi variabile între 200…1000 g. * pâine cu adaos de cartofi (făină. Sortimentul are pondere redusă datorită tradiţiei şi costului ridicat al cartofilor. tăiţei şi lazane (cu lăţime mare). pastele trebuie protejate împotriva apei şi a umidităţii relative a aerului ridicate. glutenul. fidea şi spaghete cu diametre diferite. În procesul de fermentaţie alcoolică rezultă bioxid de carbon ce determină afânarea aluatului şi asigură formarea porozităţii. o valoare nutritivă mai echilibrată şi însuşiri senzoriale superioare. bulci şi altele). Dintre proprietăţile tehnologico-culinare prezintă importanţă creşterea în volum şi greutate şi comportarea la fierbere a pastelor făinoase. * paste panglică. Sortimentul produselor de panificaţie afânate biologic cuprinde: * pâine simplă. specialităţile de panificaţie. pastele făinoase de bună calitate îşi măresc volumul şi greutatea de cel puţin 2. la care se adaugă ingrediente proteice. Dintre proprietăţile fizico-chimice de mare importanţă este conţinutul de apă care trebuie să fie de 12-13%.5-4 ori. grăsimile hidrogenate. 130 . scoici. care produc fermentaţia alcoolică a zahărului din aluat. iar lichidul să fie limpede şi să nu depună sediment. dozarea lor. în funcţie de sortiment şi natura adaosurilor folosite.

cu umiditate mare. În cazul când proprietăţile organoleptice prezintă abateri. provenite din cauza aşezării prea apropiate a bucăţilor de pâine în cuptor. Este predispusă la îmbolnăvire pâinea de format mare. Conţinutul de grăsime.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA * produse dietetice. În multe cazuri. în perioadele anului cu căldură excesivă. Principalele proprietăţi fizico-chimice care sunt selecţionate drept criterii de calitate. volumul. culoarea. aspectul în secţiune (uniformitatea porilor. datorită rolului biostimulator al echipamentului enzimatic de care dispune. În pâine. dar şi a celor de miez. În pâine apar colonii de culoare roşie. în afara cojii. de 0. goluri mari etc. este provocată de bacteriile din genul Bacillus (B. Principalele defecte ale miezului pâinii sunt: porozitatea neuniformă. Se mai fabrică pâine cu adaos de calciu. Mucegăirea. cenuşă insolubilă în HCl 10%. sau defectele de culoare sugerează existenţa unor defecte majore şi în cadrul miezului. Calitatea produselor de panificaţie Caracteristicile organoleptice: aspectul exterior (forma. De importanţă foarte mare este aspectul exterior. de zahăr şi cenuşă insolubilă în soluţie de HCl 10% se exprimă prin raportarea la 100 g substanţă uscată. devine lipicios. volumul redus. Aceste defecte ale miezului au în general cauze comune cu cele ale aspectului. prezenţa lipiturilor. proporţia umpluturii. în funcţie de sortiment. coajă de ou sau alte ingrediente ce conţin calciu uşor asimilabil. prezenţa crăpăturilor. aşa zisa boală “filantă” sau a cartofilor. există condiţii pentru dezvoltarea tuturor mucegaiurilor.2% răspunde dificultăţilor existente privind depozitarea grâului pentru eliminarea impurităţilor minerale. În cazurile în care pâinea caldă este insuficient coaptă este introdusă în pungi din folii de materiale plastice. eventual alte ingrediente. În Franţa se produce pâine din făină de grâu încolţit. Valoarea densităţii variază în funcţie de gradul de extracţie al făinii fiind stabilită prin metode experimentale. făină de soia sau arahide. Abaterile de la forma tipică. raportul înălţime/diametru. zahărul total exprimat la substanţă uscată. încolţit. gâtuituri. B. reduceri ale volumului. volumul exprimat în cm 3/100 g produs. Defectele de culoare. obţinută din grâu proaspăt recoltat. supradospirii sau dospirii insuficiente. abaterile de la formă şi volum se asociază şi cu alte defecte ale miezului (porozitate. boala sângerie şi mucegăirea. a cărei reţetă cuprinde carbonat de calciu. sunt: conţinutul de apă din miez. lipsa semnelor de îmbolnăvire şi a defectelor. poate contribui utilizarea făinii nematurate. forma plată. Admiterea unui conţinut de cenuşă insolubilă în HCl 10%. prezenţa golurilor mari. raportând volumul porilor la cel al miezului de pâine ca atare. favorizat de utilizarea aditivilor şi răspunde intereselor producătorilor de a obţine randamente mai mari şi eficienţă economică sporită. se procedează la determinarea proprietăţilor fizico-chimice. urât mirositor şi la rupere formează filamente. Aspergilus niger (colonii negre brune). purpurie ale bacteriei Micrococcus prodigiosus. aplatizări. desprinderea miezului de coajă. Mucor pusillus (colonii cenuşii deschis). după tehnologii speciale. La verificarea calităţii produselor de panificaţie se urmăreşte existenţa proprietăţilor tipice sortimentului. La apariţia defectelor de aspect. peste 300 g. Ele se datorează cantităţii şi calităţii glutenului din făină. Lipsa culorii specifice (aspectul palid) poate fi cauzată de conţinutul redus în zahăr al făinii sau consumării sale ca urmare a prelungirii dospirii aluatului. Boala sângerie se întâlneşte mai rar. 131 . Pâinea mucegăieşte mai ales în zona crăpăturilor sau lipiturilor. desprinderea miezului de coajă). Astfel. în perioade scurte de timp (1-2 zile) apar semnele bolii cretoase. procesul de îmbrunare neenzimatică este limitat. conţinutul de grăsimi raportat la substanţă uscată.subtilis) care se dezvoltă la temperaturi ce pot oscila în jurul valorii de 30˚C. iar camtitatea de melanoide ce se formează insuficientă pentru formarea aspectului rumen specific pâinii de calitate superioară. încins sau atacat de ploşniţă. aşezării defectuoase în cuptor sau a modului de coacere. Conţinutul mai mare de apă la care se fabrică produsele de panificaţie este justificat de introducerea unor tehnologii moderne. a crăpăturilor). Volumul miezului fără pori se determină raportând masa la densitatea miezului presat. Cel mai des se dezvoltă Rhisopus nigricans (colonii cenuşii). gustul şi aroma stau la baza determinării calităţii produselor de panificaţie în activitatea de recepţie. elasticitatea miezului. Principalele defecte de aspect sunt: abaterile de la forma tipică.). cu optimul de temperatură la 25˚C. Pondere mai mare au acloridă (fără sare) şi pâinea graham. Boala întinderii. prezenţa golurilor mari. Coaja arsă sau palidă se poate datora regimului termic aplicat în timpul coacerii. Reprezintă proporţia procentuală a volumului porilor din pâine. insuficient coaptă. Boala cretoasă se datorează unor bacterii care se dezvoltă pe suprafaţa pâinii şi formează colonii observabile sub formă de pete albicioase asemănătoare cu cele ale depozitelor de cretă sau făină. În urma îmbolnăvirii. turtiri. Volumul porilor se determină prin diferenţa dintre volumul miezului ca atare şi cel fără pori (presat). boala cretoasă. Se determină prin calcul. mirosul. miezul se înmoaie.mesentericus. concretizate prin umflături. porozitatea miezului. Dezvoltarea mucegaiurilor este însoţită de apariţia unor toxine (aflatoxine şi altele) şi de formarea unor mirosuri străine specifice. a lipiturilor. Pentru pâinea graham se foloseşte făină de grâu de extracţii diferite şi şrot de grâu. Se produce şi pâine pentru diabetici care are în compoziţia sa puţine glucide şi mai multe proteine ce pot proveni din adaosurile de gluten. Porozitatea este un indicator de calitate care se determină la produsele cu gramaj mare. Defectele produselor de panificaţie Defectele de aspect. Elasticitatea miezului reprezintă raportul procentual dintre înălţimea după presare şi cea iniţială. Bolile produselor de panificaţie Principalele boli ale produselor de panificaţie sunt: boala întinderii. aciditatea. ou. În anotimpurile călduroase există riscul ca produsele cu umiditate mare să se îmbolnăvească. gluconat de calciu.

cu desenul caracteristic. la temperaturi joase. frunzele. seminţe. Biscuiţii de bună calitate se prezintă sub formă de bucăţi întregi. peţioluri sau frunze exterioare îmbătrânite. petroliere etc. Produsele de panificaţie afânate chimic. gustului şi mirosului. se utilizează carbonatul acid de sodiu care. gustul dulce determinat de dospirea insuficientă a aluatului sau folosirea făinii din grâu încolţit sau încins şi prezenţa mirosului străin. Preambalarea produselor se poate face prin acoperirea completă (se aplică la unele produse speciale de franzelărie). peţiolurile. uniformă. sâmburi. corespunzătoare ingredientelor şi aditivilor utilizaţi. checuri. Absorbţia apei în biscuiţi poate provoca modificarea proprietăţilor organoleptice (aspect. cu respectarea normelor de igienă Prin preambalare se urmăreşte asigurarea protecţiei produselor împotriva atingerii (de obiecte sau de mâna omului) şi evitarea contaminării prin intermediul aerului poluat sau infectat. conţinut raportat la substanţa uscată între 8 şi 25% şi cenuşă insolubilă în HCl 10%. legumele şi fructele proaspete sau prelucrate acoperă circa 15% din necesarul energetic al omului. Alterarea biscuiţilor se produce de obicei lent. prin procese de oxidare a grăsimilor (râncezire). * frăgezimea este tipică grupei. rezultate după eliminarea celor necomestibile: învelişuri. Produsele de panificaţie afânate biologic se ambalează în ambalaje de desfacere. destinaţie.) din mediul înconjurător ca rezultat al transportului sau păstrării în condiţii improprii. un conţinut de zahăr total raportat la substanţa uscată ce poate varia între 4-40% în funcţie de sortiment. aperitivi. Degradarea biscuiţilor se poate datora proceselor de absorbţie a apei din mediul înconjurător. destinaţia. proces condiţionat de modul de ambalare şi păstrare. consistenţă) şi chiar declanşarea unor procese biochimice şi microbiologice. cavităţi seminale. Defectul poate fi determinat de coacerea prea lentă a pâinii. fursecuri. care favorizează condensarea vaporilor de apă în straturile mai reci din interior. favorizate de creşterea activităţii apei. tuberculii sau tulpinile unor varietăţi de plante. după expirarea termenelor de valabilitate sau înuntrul lor. vafe. Ele au valoare energetică şi psihosenzorială ridicată. pomi sau arbori. gustul şi aroma sun pronunţate. FRUCTELE ŞI PRODUSELE PRELUCRATE Într-o alimentaţie raţională. pentru evitarea fenomenului deformării şi deprecierii. amar sau de rânced se datorează utilizării unor materii prime degradate sau alterării biscuiţilor ca urmare a râncezirii grăsimilor conţinute. la franzelele de format lung.1%. napolitane.  Sortimentul şi calitatea legumelor şi fructelor proaspete 132 . Afânarea acestor produse se face cu substanţe chimice în special. Ca urmare. desert şi dietetici. turtă dulce şi altele. fără a se neglija rolul său promoţional. Principalele caracteristici organoleptice sunt: * aspectul exterior. Pentru exprimarea calităţii biscuiţilor prezintă importanţă caracteristicile organoleptice şi fizico-chimice. Printre defectele de gust şi miros sunt: gustul acru datorat dospirii prelungite. Această grupă cuprinde cea mai mare parte din produsele cunoscute sub denumirea de “patiserie industrială”. ingredientele principale utilizate şi proprietăţile principale. Biscuiţii se pot clasifica după compoziţie. Cea mai mare cantitate de produse se ambalează pentru manipulare şi transport în lăzi din materiale plastice. pişcoturi. mirosul. rizomii. mugurii. împrumutat (de substanţe chimice. reacţia Kreiss. Biscuiţii au în compoziţia lor între 5 şi 10% apă. prin intermediul unei banderole. rădăcinile. indicele de peroxid şi alte criterii ce evidenţiază râncezirea grăsimii din compoziţia lor. Sunt destinate consumului sau prelucrării industriale fructele. grăsimi şi proteine echilibrate în aminoacizi esenţiali. prin încălzire degajă dioxid de carbon şi amoniac ce afânează aluatul şi creează porozitatea produselor. de formă tipică. mai mare la sortimentele de biscuiţi zaharoşi şi şpriţaţi şi mai redusă la cei glutenoşi sau aperitivi. LEGUMELE. Cel mai mult se utilizează foliile de polietilenă sau alte materiale plastice şi hârtia de ambalaj de diferite tipuri. suprahidratat şi necopt constituie un alt defect al miezului. fără urme de exudare a grăsimii şi au culoare specifică sortimentului şi ingredientelor utilizate. sau numai parţial. Sortimentul produselor de panificaţie afânate chimic este format din: biscuiţi. coloranţilor şi a altor compuşi. caracteristici psihosenzoriale şi fizico-chimice în: comuni. inflorescenţele. datorită contribuţiei ingredientelor utilizate. Denumirea biscuiţilor se află în corelaţie cu grupa din care fac parte. identificarea degradării şi a alterării biscuiţilor se poate face prin examinarea aspectului. de maxim 0. ori numai părţile utile ale acestora. cu porozitate fină. coji. conţinut ridicat de zahăr. Gustul nespecific de vechi. seminţele. armonioase. arbuşti. Pot fi folosite pentru consum sau industrializare fructele sau legumele întregi. în straturi de una sau două bucăţi. fără goluri mari şi o compoziţie bine coaptă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Formarea unor straturi inelare de aluat compactizat. Produsele afânate chimic se caracterizează prin: conţinut redus de apă. * în secţiune prezintă o structură stratificată.

La unele fructe (struguri. Soiurile din grupele A şi B pot alcătui toate clasele de calitate.tuberosum L Pastinaca sativa Raphanus sativus L Beta vulgaris L Apium graveolens L Solanum tuberosum L Helianthus tuberosum L Brasica oleracea. pot alcătui una. Ca urmare mărimea devine un criteriu de calitate pentru legumele şi fructele comercializate sau industrializate şi o condiţie de încadrare în clasele de calitate. dar şi cele ştiinţifice. felul şi numărul seminţelor. fermitatea structuro . Loturile de legume şi fructe proaspete. număr de bucăţi la kilogram şi alte dimensiuni (diametrul ecuatorial. aroma. să îndeplinească condiţiile de mărime. suculenţa. volum. culoarea. calitatea I şi a II-a. soiul trebuind să fie autentic. Variaţia mărimii poate schimba raporturile între pulpa cojii şi alte părţi necomestibile. lungime). Speciile care cuprind un număr redus de soiuri.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Clasificarea legumelor şi fructelor se face după caracteristicile comune. B sau C. caiete de sarcini sau alte documente se utilizează denumirile din limbile naţionale ale ţărilor de origine. mărimea şi numărul defectelor să corespundă standardelor sau înţelegerilor actuale. să prezinte o stare de curăţenie. gustul. sănătate şi prospeţime optime. cavitatea seminală.1 Clasificarea legumelor Grupa Legumele bulboase Denumirea uzuală Ceapa Prazul Usturoiul Castravetele Dovlecelul Pepenele galben Pepenele verde Ardeiul Tomatele Vinetele Loboda Salata Spanacul Bamele Fasolea păstăi Mazărea Morcovul Pătrunjelul Păstârnacul Ridichea neagră Sfecla roşie Ţelina Cartoful Topinamburul Varza albă Denumirea ştiinţifică Allium cepa L Allium porum L Allium sativum L Cucumis sativus L Cucurbita pepo L Cucumis melo L Citrullus vulgaris L Capsicum annum L Solanum lycopersicum L Solanum melogena L Atriplex hortensis L Lactuca sativa L Spinacea oleracea L Hybiscus esculentum L Phaseolus vulgaris L Pisum sativum L Daucus carota L Petroselinum sativum var. mulaje. respectiv poate modifica valoarea nutritivă şi randamentele de prelucrare. în funcţie de nivelul lor calitativ. din cauza condiţiilor pedoclimatice sau a tehnologiilor aplicate în cultură aceasta poate varia. două sau trei clase de calitate: extra. care nu pot forma clasa extra. prin compararea cu mostre de referinţă. (tab. după destinaţie (pentru comercializare în stare proaspătă sau industrializare) şi nivel cantitativ. Deşi este specifică soiurilor şi varietăţilor. botanice. În scopul comercializării.texturală a pulpei şi a fructului întreg şi altele tipice speciilor de legume şi fructe. în standarde. se procedează la sortarea după mărime a loturilor de legume şi fructe.1 şi 2) În practica comercială. f. aderenţa cojii la pulpă. Loturile de legume şi fructe proaspete destinate comercializării trebuie să fie alcătuite din acelaşi soi. legumele şi fructele proaspete din flora spontană şi cele de cultură se diferenţiază în funcţie de soi. mere. fiecare constituindu-se într-un sortiment aparte. aspectul cojii şi al miezului.alba Legumele cucurbitaceae (bostănoase) Legumele fructoase solano- Legumele frunzoase Legumele (păstăi şi capsule) păstăioase Legumele rădăcinoase Legumele tuberculifere 133 . capitata. spre deosebire de cele din grupa C. iar natura. planşe sau descrieri ale caracteristicilor tipice: forma. formează un singur sortiment comun. consistenţa pulpei. mod de utilizare. Sortimentul de legume şi fructe se clasifică după specia din care fac parte. pentru evitarea oricăror confuzii. pere şi altele). zonă de cultivare. Acestea trebuie să îndeplinească condiţiile dimensionale minime şi să fie calibrate pe grupe de mărimi. De regulă. forma sâmburilor şi aderenţa lor la pulpă. soiurile sunt clasificate după performanţele calitative în grupele A. Mărimea legumelor şi fructelor prezintă mai puţină constanţă decât forma sau alte caracteristici. cu proprietăţi asemănătoare. mărimea. Mărimea se poate exprima prin greutate. var. Soiurile şi autenticitatea lor se verifică pe baza experienţei examinatorului. compoziţie. Tabelul nr.

var. Fructele (pomaceae) Fructele (drupaceae) sâmburoase Fructele fructiferi arbuştilor Fructele nucifere Fructele subtropicale Fructele tropicale 134 . botrytis Brasica oleracea. gemnifera Brasica oleracea. capitata. var.rubra Brasica oleracea. sabanda Brasica oleracea. f. var. var. var.2 Clasificarea fructelor Grupa seminţoase Denumirea uzuală Gutuile Merele Perele Caisele Cireşele Corcoduşele Prunele Piersicile Vişinile Afinele Agrişele Căpşunile Coacăzele Fragii Murele Zmeura Strugurii Alunele Castanele comestibile Măslinele Migdalele Nucile Lămâile Mandarinele Portocalele Grapefruit Smochinele Ananasul Bananele Curmalele Avocado Denumirea ştiinţifică Cydonia vulgaris Pirus malus Pirus comunis Armeniaca vulgaris Cerasus avium Prunus cerasifera prunus domestica Prunus persica Cerasus acida Vaccinium myrtillus Ribes grassularia (elatior) Fragaria grandiflora Ribes rubrum Fragaria vesca Rubus morus Rubus idasus Vitis vinifera Corylus avelana Castanea sativa Olea europea Amygdalus communis Juglans regia Citrus liomnum Citrus nobilis Citrus aurantium Citrus grandis Ficus carica Ananas sativa Musa paradisiaca Phoenix dactylifera Persea americane Hel.Lucrător în comerţ Mureş Legumele vărzoase Varza roşie Varza creaţă Varza de Bruxelles Conopida Gulia Cimbrul Hreanul Leuşteanul Mărarul Tarhonul Ciuperca albă cultivată Sparanghelul CRFPA Brasica oleracea. gongylodes Satureja hortensis Armoracia rusticana L Levisticum officinale Anethum graveolens Artemisia dracunculus Psalliota campestris Asparagus officinalis Legumele condimentare Alte legume Tabelul nr.

ambalarea. în concordanţă cu posibilităţile de valorificare şi utilizare a legumelor şi fructelor proaspete. în funcţie de condiţiile de transport şi păstrare. ceapă). Ele trebuie să fie sănătoase. gustul iute (speciile de ardei dulce şi gogoşari) etc. Lipsa sau prezenţa limitată a defectelor şi a abaterilor de la caracteristicile tipice constituie condiţii de calitate importante pentru legumele şi fructele destinate consumului sau industrializării. de nivelul cererii şi al ofertei. prezenţa rădăcinilor secundare şi a zonelor lemnificate (la rădăcinoase). Defectele pot fi determinate de: modul cum se face recoltarea. Legumele care îşi pierd prospeţimea ca urmare a valorificării defectuoase trebuie să fie declasate sau chiar scoase din circuitul comercial. Maturitatea reprezintă stadiul de dezvoltare atins. reducerea spaţiilor libere. mărimea. chimice şi organoleptice tipice soiului. vişine. În aceste cazuri. fermitate. iar mutarea dintr-un ambalaj în altul să se facă numai când este strict necesară şi impusă de operaţiunile de recoltare. Culoarea serveşte la stabilirea autenticităţii soiurilor şi la evaluarea gradului de maturitate. salată. aspect) cât mai apropiate de cele specifice maturităţii de consum.  Ambalarea legumelor şi fructelor proaspete Prin ambalare se asigură protecţia legumelor şi a fructelor proaspete împotriva factorilor de degradare şi efectuarea în condiţii optime a operaţiunilor de manipulare. un număr de straturi funcţie de gradul de perisabilitate până la limita de suportabilitate a propriilor lor greutăţi. mazăre verde. îngreunează prelucrarea mecanizată. dovlecei. Fermitatea structuro-texturală reprezintă rezistenţa pe care o opun legumele şi fructele la acţiunile mecanice. cireşe. aromă. de îngheţul parţial sau total. ridichi. mere. Se modifică pe parcursul formării. păstrare. prezenţa gulerului verde în jurul pedunculului (tomate). suculenţă şi altele). reliefat de nivelul proprietăţilor generale. fasole verde). culoarea şi rezistenţa structuro-texturală tipice soiului. pe baza lor făcânduse clasificarea pe clase de calitate. favorizează scurgerea de suc şi dezvoltarea mucegaiurilor sau a altor dăunători. manipularea. curate. dovlecei. pere şi altele. însoţite de pierderea prospeţimii. temperatura. aromă. fiind apte pentru consumul imediat. Starea de sănătate şi curăţenie constituie condiţii de calitate foarte importante pentru legumele şi fructele destinate comercializării. Maturitatea de recoltare reprezintă faza de creştere şi dezvoltare în care fructele au atins forma. de păstrarea prea îndelungată sau în condiţii improprii. Legumele şi fructele proaspete pot prezenta şi alte defecte specifice speciilor şi varietăţilor ca: prezenţa seminţelor în faze avansate de dezvoltare (castraveţi. inclusiv datorită greutăţii proprii. sortare. Este un element de bază al esteticii. Desprinderea pedunculului la multe produse afectează integritatea fructului. neatacate de boli sau dăunători. dezvoltării şi maturizării legumelor şi fructelor. valorificarea în stare proaspătă este compromisă. momentul recoltării înainte sau după atingerea maturităţii optime (culoare. Pentru evitarea deprecierii legumelor şi fructelor proaspete trebuie să se asigure o densitate optimă în ambalaje. secţionări. scade randamentele la prelucrare şi creează dificultăţi la preambalare sau la aşezare în recipiente. La multe fructe şi legume procesul de maturizare continuă şi după recoltare. preambalare şi cântărire. Maturitatea de consum o succede pe cea de recoltare şi reprezintă faza de dezvoltare în care fructele şi legumele îndeplinesc însuşirile fizice. devenind tipică soiului sau varietăţii la apropierea momentului recoltării. lovituri. Prospeţimea reprezintă starea legumelor şi fructelor caracterizată prin însuşirile fizico-chimice şi organoleptice (turgescenţă. castraveţi. Prezenţa defectelor de formă reduce calitatea legumelor şi fructelor. Evoluează pe măsura maturizării legumelor şi fructelor. fermitate structuro-texturală şi culoare după anumite perioade de timp de la recoltare. merele. condiţiile de recoltare. modul de aşezare şi numărul de straturi în funcţie de rezistenţa structuro-texturală sau gradul de perisabilitate al legumelor şi fructelor proaspete. Prospeţimea se poate asigura pentru perioade variabile de timp cuprinse între o zi pentru legumele şi fructele cu grad de perisabilitate ridicat şi câteva luni pentru cele rezistente. Intensitatea maximă se realizează în momentul atingerii maturităţii de consum. diminuându-se către momentul recoltării. desigur în funcţie de exigenţa pieţei. în condiţiile agro-pedoclimatice date şi pot fi recoltate pentru a fi valorificate în diverse scopuri. La ambalare se aleg tipurile de ambalaje. consistenţă. La legumele şi fructele la care prezenţa pedunculului nu este obligatorie.). 135 . desprinderea pedunculului. gustul amar (castraveţi). Precipitaţiile abundente. sortarea. Astfel. Devine un criteriu de admisibilitate pentru consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare industrială. transport. al modului de prezentare în stare prelucrată şi naturală. exfolierea (ceapă şi usturoi). Gustul şi aroma sunt specifice soiurilor şi varietăţilor de legume şi fructe. transportul sau depozitarea (striviri. În fazele premergătoare coacerii este ridicată.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Forma este specifică diferitelor specii şi soiuri de legume şi fructe. Prezenţa defectelor. prezenţa lujerului floral (spanac. depozitare şi comercializare. pentru evitarea alterării rapide. tomatele ating nivelele optime ale caracteristicilor de gust. Depăşirea momentului optim de recoltare reduce foarte mult consistenţa legumelor şi fructelor. praf sau substanţe antiparazitare. transport şi păstrare determină suculenţa legumelor şi fructelor. frunze sau alte resturi vegetale. Prezenţa pedunculului este o condiţie de calitate pentru un grup numeros de legume şi fructe: ardei. lipsite de corpuri străine. distrugerea învelişurilor etc. vinete. acestea putându-se degrada la cele mai mici acţiuni mecanice. Suculenţa pulpei este specifică soiurilor şi influenţată de gradul de maturitate şi starea de turgescenţă. perele. trebuie asigurată integritatea fructului la desprindere. fără urme de pământ. gust.

legumele se supun sortării pe clase de calitate. Durata păstrării depinde de gradul de perisabilitate şi este caracteristică speciilor şi soiurilor de legume şi fructe din cadrul acestora (tab. afine. sănătoase. lădiţe. mase plastice. caise. Se pot păstra perioade mai mari cu pierderi reduse. Se utilizează şi sacoşe portabile din aceleaşi materiale. dovlecei în floare. lăzi. Viteza proceselor de maturare sau a celor de alterare poate fi reglată prin parametrii atmosferei în care se păstrează legumele şi fructele proaspete: temperatură. cu învelişuri distruse. compoziţie a aerului (presiunea oxigenului. ambalate în ambalaje de transport sau chiar în vrac. cu grad ridicat de perisabilitate şi la care evaporarea apei este rapidă se preambalează în cutii sau tăviţe ce se acoperă cu pelicule contractibile sau extensibile cu sau fără spaţii libere pentru schimbul de vapori de apă cu atmosfera. confecţionate din lemn. Legumele şi fructele destinate consumului în stare proaspătă se pot preambala. cu pulpa zdrobită. căpşuni. fără utilizarea altor ambalaje. susceptibile la vătămări mecanice. salată. la care s-a asigurat integritatea structurilor. Păstrarea legumelor şi fructelor se face în spaţii amenajate. Ele pot fi preambalate. Preambalarea protejează legumele şi fructele împotriva deprecierilor. plase. prune. ambalării sau transportului. cartofi timpurii. a bioxidului de carbon sau a altor substanţe noi ce pot apare în timpul păstrării) şi lumină.  Păstrarea legumelor şi fructelor În legumele şi fructele proaspete continuă procesele metabolice ce se desfăşurau înainte de recoltare. pentru a nu îngreuna manipularea. fasole verde. varză de vară Fructe fragi. de calitatea extra şi a I-a. mazăre verde. urmărindu-se să se elimine riscul eventualelor vătămări mecanice. varză. calibrării. tomate ardei. legumele şi fructele proaspete recoltate atent. bame. gustul. Se modifică în sens pozitiv sau negativ proprietăţile organoleptice (culoarea. mucegăite sau în curs de fermentare. tăiate. carton. 3. ceapă. fără să fi fost afectate învelişurile sau celelalte părţi componente. pungi de hârtie sau de materiale plastice. la momentul optim. vişine. un mod superior de prezentare şi favorizează desfacerea lor prin unităţile de autoservire. piersici. Fructele cu perisabilităţi mari. în loturile de legume şi fructe în vrac. fileuri tubulare sau plase din materiale textile. se recomandă utilizarea materialelor transparente. relativ rezistente. pere timpurii. ridichi de lună. hârtie sau fibre liberiene. dovlecei. spanac. 136 . zmeură mure. în saci de plasă din material textil sau plastic de capacităţi variabile. 4). curăţirii de impurităţile de la suprafaţă prin periere şi îndepărtării frunzelor depreciate sau a unor părţi necomestibile. agrişe. coşuri. pungi. produsele horticole rezistente preambalate în saci din ţesături sau fileuri se pot introduce direct în mijloacele de transport. extensibile. castraveţi. Pentru preambalare. Prezenţa exemplarelor bolnave. magazii. Pentru a se pune în valoare caracteristicile estetice ale legumelor şi fructelor proaspete. conopidă. fermitatea. umiditate relativă a aerului. Legumele şi fructele preambalate sunt aşezate în ambalaje de transport astfel încât acestea să nu se degradeze. ce nu conţin exemplare deteriorate în urma acţiunilor mecanice din timpul manipulării. cireşe. creşte sau scade proporţia unor componenţi sau apar alţii noi. cutii diferite. de până la 20 kg. cu fermitate structuro-texturală mai mare se pot preambala în fileuri tubulare de capacitate cuprinsă între 1-3 kg. Legumele şi fructele de volum mic. aroma). Dimensiunile ambalajelor de transport sunt corelate cu cele ale paletelor standardizate pentru a putea fi manipulate prin mijloace mecanizate. mere de vară.şi usturor verde. Se supun preambalării numai legumele şi fructele ce formează clasele superioare de calitate. saci. sacoşe de dimensiuni şi forme variate. asigură un nivel ridicat de igienă. Înainte de preambalare. conopidă. ambalate în containere sau ambalaje mai mici creează focare de alterare care determină reducerea perioadelor de păstrare şi producerea de pierderi importante. tăviţe şi cutii confecţionate din carton sau alte materiale. camere frigorifice. Pentru preambalarea acestor legume şi fructe se pot folosi pungi confecţionate din materiale plastice sau din hârtie (1-2 kg) perforate pentru favorizarea circulaţiei. pepeni galbeni sau verzi şi unele fructe citrice) se poate face prin acoperirea fiecărui exemplar cu pelicule din materiale plastice contractibile. ciuperci. sortării. Tabelul 3 Clasificarea legumelor şi a fructelor după gradul de perisabilitate Grupa I Foarte uşor perisabile -a I Uşor perisabile I-a Legume andive. se folosesc materiale şi ambalaje în concordanţă cu cerinţele impuse de specificul legumelor.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Pentru ambalarea legumelor şi fructelor se utilizează mai mult containere. Preambalarea legumelor şi fructelor cu volum mare şi sensibile la pierderea umidităţii (castraveţi de seră. mai ales fructele de format mic. fructelor şi fracţiunile urmărite. pivniţe. tab. uneori spălării şi zvântării. Se utilizează folii contractibile. se preambalează în cutii mici perforate încă din momentul recoltării. Legumele şi. struguri de masă timpurii.

sunt mai stabile.5 90-95 +1 Usturoi 0 +1 70-75 Varză 0 +1 85-90 Mere 0 +4 85-90 Pere -1 85-90 +2 Struguri de -1 75-85 masă +1 Durata maximă de păstrare 3-8 zile 1-2 săpt. legumele şi fructele proaspete. vinete cartofi de toamnă. Pregătirea legumelor şi fructelor pentru păstrare îndelungată se face diferit în funcţie de cerinţele speciei. ridichi de toamnă. deoarece se degradează foarte repede prin pierdere de apă sau procese microbiologice. după recoltare trebuie să fie transportate imediat şi păstrate la temperaturi răcoroase sau de refrigerare. mere. varză roşie CRFPA gutui. ceapă şi usturoi uscat. banane alune. se degradează în câteva zile. gulii. pere.5 Piersici -1 90 +2 Legume şi fructe perisabile Cartofi +3 85-90 +5 Ceapă uscată -1 75-80 +1 Morcovi +0. E le. În cazurile când nu se pot asigura condiţiile optime de temperatură şi umiditate a aerului. nuci în coajă Legumele şi fructele din grupa I-a şi a II-a. hrean. Citricele pot fi păstrate perioade medii sau mai mari de timp în condiţii mai exigente (tabelul 5. Lămâile pot fi păstrate între 4-12 săptămâni. pot fi păstrate în condiţii optime.). mandarinele şi grapefruitul între 2-6 săptămâni (funcţie de specie sau soi) la temperatura de 10-18°C. în anotimpurile mai calde.4 Condiţiile de păstrare pentru legume şi fructe Produs Temperat Umiditate Alte ele păstrate ura optimă a relativă a condiţii aerului optimă % Legume şi fructe foarte uşor şi uşor perisabile Căpşuni 0 85-90 Caise -0. inclusiv cele cu grad de perisabilitate scăzut se depreciază foarte rapid. pentru subeficarea şi vindecarea rănilor. 2-6 săpt 6-8 luni 6-7 luni 4-6 luni 6-8 luni 2-4 luni 5-8 luni 2-6 luni 3-4 luni Dacă condiţiile optime de păstrare nu sunt asigurate. apropiate de condiţiile mediului. foarte uşor perisabile şi uşor perisabile. trebuie să fie zvântate şi uscate prin expunere la soare sau prin ventilare de aer uscat. rădăcinoase. portocalele. pe perioade mai mari de timp decât cele din grupele I şi II. migdale. la o temperatură între 7-20°C. Condiţiile optime pentru păstrarea unor legume şi fructe cu valoare economică ridicată sunt prezentate în tabelul nr.5 90 +0. comercializarea lor trebuie să fie făcută rapid în 1-3 zile de la recoltare în funcţie de specie şi soi. Cartofii. prerăciţi cât mai repede până la temperatura optimă (tabelul 13).Lucrător în comerţ Mureş I Perisabile II-a I Relativ rezistente V-a cartofi de vară. după recoltare. Ceapa şi usturoiul. în spaţii amenajate. Fructele citrice se comportă diferit la păstrare. cu circa 2-3 săptămâni înainte. castane. La utilizare. Celelalte legume şi fructe rezistente se pot păstra după zvântare sau după aplicarea altor operaţiuni de pregătire cerute de specie sau soi. dacă temperatura şi umiditatea aerului sunt mai mari. praz. pentru a nu se deprecia trebuie să fie menţinuţi la temperatura de maxim 18°C. Legumele şi fructele relativ rezistente se recoltează în perioada de toamnă când se poate asigura mai uşor temperaturi răcoroase în spaţiile amenajate pregătirii pentru păstrare. varză albă. Legumele şi fructele din grupa a III-a. cartofii conservaţi trebuie încălziţi în prealabil. perisabile. 13. Tabelul nr. struguri de masă din soiuri târzii. Tabelul 5 Condiţiile şi durata de păstrare pentru fructele citrice Felul Durata păstrării citricelor Medie Lungă 137 .

tura °C % 13-14 85-90 10-14 2-10 6-8 8-15 85-90 85-90 85-90 85-90 Nr.modul şi calitatea operaţiunilor de pregătire a legumelor şi fructelor pentru prelucrare.conserve de legume dietetice. zone alterate sau bolnave). existenţa unor resturi vegetale (păstăi.umplerea recipientelor. tratamente prin sulfitare. acestea se închid în vid pentru eliminarea aerului. pătate cu defecte mecanice (lovite.U. marmorarea recipientelor sau a capacelor ca urmare a începerii unor procese de coroziune. Pentru fabricarea conservelor sterilizate. saramură sau bulion de tomate. legume şi fructe deshidratate. cavităţi seminale.condiţiile şi timpul de păstrare. Conservele sterilizate din legume şi fructe Sortimentul de conserve sterilizate cuprinde: . săpt. . resturi florale. Pentru fabricarea produselor industrializate. se răcesc. prezenţa unor exemplare zbârcite.  Produsele alimentare obţinute din prelucrarea legumelor şi fructelor. seminţe. Defectele datorate suprasterilizării (timp sau temperatură de sterilizare prea mari): pierderea luciului recipientelor la exterior. Defectele conservelor sterilizate sunt determinate de: . prăjire şi altele. legumele şi fructele se supun operaţiilor pregătitoare necesare. curăţire de părţi necomestibile sau degradate. 6-12 4-6 6-10 3 4-6 Condiţii de păstrare TemperaU. provocate de introducerea în recipiente a unor cantităţi prea mici de materii prime sau de lichid de acoperire. prezenţa unor impurităţi minerale (pământ. masa netă şi proporţia legumelor şi a fructelor mai reduse. opărire.conserve de legume în ulei.răcire. produse din legume şi fructe concentrate. de fermentaţie. semnalăm bombajul fizic determinat de supraumplerea recipientelor sau de eliminarea parţială a aerului din ţesuturi. semifabricate din fructe şi altele. . . curăţirea sau mărunţirea incorectă care favorizează prezenţa unor părţi necomestibile sau cu valoare nutritivă redusă (coji. înmuierea excesivă (la deschidere şi aşezare pe un platou trebuie să-şi păstreze forma). Sortimentul cuprinde: conserve sterilizate din legume şi fructe. grad de maturitate. răcire. tura °C % 12-14 85-90 2-5 2-4 4-8 8-12 85-90 85-90 85-90 85-90 CRFPA Nr. .compoturi de fructe. produse pasteurizate din fructe. apă. . . existenţa unor semne de alterare al legumelor şi fructelor căpătate înainte de prelucrare (prezenţa gustului acru.R. în funcţie de sortiment. cu învelişul deteriorat). legumele şi fructele pot fi supuse unor operaţiuni comune pregătitoare: recepţie.substerilizare. se supun sortării şi valorificării. sortare. 138 . .A. spălare.calitatea materialului utilizat la confecţionarea recipientelor. se introduc în recipiente. pedunculi. . .compoturi dietetice. . legume suprasărate. Defectele cauzate de materiile prime şi modul de pregătire pentru prelucrare sunt: lipsa de uniformitate a legumelor şi fructelor (mărime. 13-14 6-8 8-16 4-6 6-12 Lămâi verzi Lîmâi mature Portocale Mandarine (clementin e) Grapefruit Starea legumelor şi fructelor trebuie controlată sistematic şi când apar semne de depreciere. legume şi fructe murate.conserve de legume în bulion.nivelul calitativ al legumelor şi fructelor conservate. modificarea consistenţei şi a culorii). frunze).suprasterilizare. sterilizează. . etichetează şi depozitează. necrozate.R. Substerilizarea conduce la alterarea conservelor sterilizate cu bombaj sau fără bombaj. înnegrirea şi degradarea legumelor şi fructelor neacoperite de sirop. legume şi fructe congelate. culoare). modificarea gustului şi a culorii legumelor şi fructelor.A. . frunze degradate sau bătrâne. se marchează.ghiveci de legume pentru gătit. depozitare.conserve de legume în apă şi saramură uşoară. . apariţia amidonării (la conservele de mazăre verde) şi altele.Lucrător în comerţ Mureş Condiţii de păstrare Tempera. nisip). Dintre defectele cauzate de umplere.săpt.

se datorează răcirii bruşte a conservelor după sterilizare fără creşterea presiunii la aer rece în autoclavă. prezenţei aerului în conserve sau din cauza variaţiilor mari de temperatură după sterilizare. Ele trebuie să-şi păstreze forma la trecerea atentă pe un platou. negelificat şi nu depune sediment. calitatea redusă a tablei din care se confecţionează cutiile de conserve. vidarea vasului şi urmărirea degajării bulelor de gaz. prezenţa deformărilor mecanice şi manipularea defectuoasă determină desfăşurarea coroziunii ambalajului conservelor sterilizate. Hidrogenul sulfurat pătrunde prin fisurile din lacul de vernisaj. Ermeticitatea recipientelor este o condiţie care asigură sterilitatea conservelor sterilizate şi stabilitatea în timpul păstrării. fier-staniu favorizează procesul) şi pierderea treptată a ermeticităţii în timpul păstrării îndelungate. Pe măsură ce stratul de staniu se consumă. Deformările care afectează mai mult stabilitatea sunt: prezenţa ciocurilor la capace şi turtirea corpurilor cutiilor în zona falţurilor de închidere a recipientelor. neprelucrate. seminţe. închiderii cutiilor la temperatură scăzută sau fixării defectuoase a capacelor. este hidrogenul sulfurat ce se poate forma din degradarea aminoacizilor ce conţin sulf (grupări sulfhidrice –SH) în procesul de sterilizare. Bombajul microbiologic constituie principala formă de alterare a conservelor sterilizate. creşte conţinutul de staniu din produse şi se modifică proprietăţile organoleptice. Aceste deformări produc accelerarea coroziunii electrochimice datorită formării unui sistem de pile (sistemul bimetal. gradului de infectare ridicat al materiei prime sau păstrării la temperaturi prea mari a conservelor sterilizate. Ermeticitatea se verifică prin: . cu formarea de ciocuri la capace. Cele mai multe standarde naţionale şi internaţionale nu admit aceste tipuri de deformări mecanice. determinând astfel creşterea presiunii şi bombarea recipientelor. . ermeticitatea. fără a fi înmuiate excesiv. timp de 7-10 zile.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Răcirea incorectă (scăderea rapidă a presiunii şi a temperaturii în autoclavă) ca şi manipularea defectuoasă a conservelor sterilizate pot determina deformări mecanice. conservele degradându-se. păstrarea îndelungată. supraumplerii recipientelor. Aprecierea calităţii conservelor sterilizate cuprinde examinarea stării recipientelor (bombajul. după care se examinează bombajul recipientelor. În acest mod se formează pe suprafaţa cutiilor mai ales în zonele falţurilor. atacă staniul metalic din tabla recipientelor sau a capacelor. a marcajelor sau a deformărilor mecanice.introducerea recipientelor în apă caldă şi urmărirea degajării bulelor de gaz.măsurarea directă a presiunii în recipiente. fără să li se afecteze ermeticitatea şi sterilitatea. datorită imposibilităţii identificării acestuia prin probe nedistructive. Deformarea. chimic (de hidrogen) şi mecanic (fizic). Bombajul chimic sau de hidrogen. Bombajul fizic sau mecanic apare datorită supraumplerii recipientelor. Bombajul poate fi de trei tipuri: microbiologic.introducerea recipientului în apă. Acest tip de bombaj se produce mai rar. deformările mecanice. Turtirea corpului cutiilor se datorează necorelării presiunii agenţilor de încălzire sau răcire cu cea din conservele ce se sterilizează sau manipulării defectuoase. mirosul şi aroma conservelor sterilizate de bună calitate au intensitate maximă şi corespund celor ale legumelor şi fructelor fierte. pete de culoare albastră. . Lichidul din conservele sterilizate de calitate este limpede fără resturi de fructe şi legume destrămate. Odată cu apariţia bombajului chimic apar semne de coroziune (pete albastre sau negre). Nerespectarea regimului de sterilizare. Astfel presiunea creşte şi recipientele bombează. Factorul activ în procesul de coroziune. verificarea sterilităţii. prezenţa coroziunii pe suprafeţele interioare. iar culoarea să fie cât mai apropiată de cea a materiilor prime proaspete. prezenţa aglomerărilor de aliaj de lipit. formând pete negre de sulfură de fier. Conservele sterilizate sunt considerate bombate când unul sau ambele capace au formă convexă. matisarea suprafeţei exterioare. deşi ele pot fi apte pentru consum. În toate cazurile sporii bacteriilor trec în forme vegetative. Gustul. examinarea stării lichidului de acoperire (sirop. Conservele se supun termostatării la 40°C (temperatura optimă pentru revitalizarea sporilor remanenţi). saramură. Prin defectele întâlnite la conservele sterilizate în cutii metalice sunt deformările mecanice. Legumele şi fructele sterilizate prezintă o consistenţă tipică produselor fierte. apă) şi a proprietăţilor fizico-chimice. Conservele care prezintă bombaj fizic sunt excluse din activitatea comercială. Bombajul este defectul major al conservelor sterilizate. care nu cedează la apăsare sau convexitatea se transmite capacului opus. descompun substanţele nutritive până la bioxid de carbon. 139 . Apare din cauza depăşirii temperaturi8i sau a timpului de sterilizare. Verificarea sterilităţii se face prin probe nedistructive. În stratul inert de lac protector apar pori şi se intensifică procesul de coroziune chimică şi electrochimică cu formare de hidrogen. Recipientele la care capacele au formă convexă sunt considerate bombate. Eliminarea aerului la închidere determină reducerea presiunii din recipiente şi capacele capătă o formă concavă. În continuare urmele de oxigen corodează tabla de oţel formând pete de rugină. prezenţa semnelor de coroziune la exterior). examinarea organoleptică a legumelor şi fructelor conservate. Se datorează substerilizării. formând sulfură de staniu. Corodarea recipientelor este principala care de degradare a conservelor sterilizate în cutii de tablă de oţel. Dacă în conservele sterilizate se dezvoltă microorganisme negazogene se produce alterarea acestora fără bombaj. hidrogenul sulfurat în exces acţionează asupra fierului din tabla de oţel. Schimbarea formei concave în convexă este posibilă prin creşterea presiunii în recipiente peste valoarea celei atmosferice.

ghiveciuri etc. determină creşterea cristalelor de gheaţă care distrug structura produselor reducându-le substanţial calitatea. aciditatea. Pot fi congelate şi legume relativ stabile (cartofi. legumele proaspete perisabile (ardei graşi. după sortare. ce provin din procesul de congelare sau păstrare în stare congelată. 15-20°C şi ferite de îngheţ. Zahărul adăugat extrage apa din ţesuturi. conopida. Se supun congelării în scopul comercializării către populaţie. Păstrarea legumelor şi a fructelor trebuie făcută în depozite frigorifice la temperatura de -18°C şi la umiditatea relativă de 90%. Produsul 140 . zonele respective sunt uscate iar şa decongelare capătă consistenţă mai fermă.5 100 Fasole păstăi 55 0. concentraţia în substanţă solubilă. un mijloc de diversificare sortimentală şi de promovare a cateringului în activitatea economică. disponibile în perioada vârfurilor de recoltare. fructele de pădure.5 100 Tomate în bulion 50 0.6). întregi sau fracţionate. tomatele.8-1. Legumele şi fructele congelate Congelarea constituie o cale de valorificare a excedentelor de legume şi fructe cu perisabilitate mare. proporţia de legume şi fructe care se raportează la masa netă. verdeţurile şi altele) a căror cultură nu poate fi eşalonată în condiţii economice şi care nu pot fi conservate prin refrigerare perioade mari de timp. spanacul. În cazurile când se supun congelării legume şi fructe nesortate. la temperatură constantă. vinetele. Înmuierea excesivă a ţesuturilor se produce în legumele şi fructele la care momentul maturităţii de recoltare a fost depăşit. de metale grele (staniu.). morcovi. Deoarece prin congelare.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Din punct de vedere fizico-chimic se determină masa netă. Se pot congela toate fructele perisabile: căpşunile. ceapă. solubilă. grade % fructelor % mg/100 g refractometrice Mazăre verde 60 0. datorită păstrării în condiţii improprii. alte rădăcinoase) pentru asigurarea cu materii prime. Defectele tipice ce pot apare la legumele şi fructele congelate sunt: arsurile de congelare. conţinutul de grăsime. piersicile. conţinutul de sare.5-1.5 100 5 Compoturi 45-55 100 14-21 Piureuri de fructe 100 16 Termenul de valabilitate este de 18-36 luni dacă conservele sterilizate sunt protejate împotriva coroziunii şi păstrate la umiditate relativă a aerului sub 80%. Legumele şi fructele se supun congelării dacă au fost recoltate la maturitatea optimă. cu defecte. Un rol important la apariţia defectului îl are formarea de cristale mari de gheaţă datorită aplicării unor procedee lente de congelare sau creşterii acestora ca urmare a variaţiilor de temperatură şi a păstrării prea îndelungate. modificarea gustului (apariţia gustului acru sau amar). formează un strat de sirop în jurul fructelor protejându-le împotriva oxigenului şi a proceselor oxidative. legumele ăşi modifică consistenţa şi îşi pierd frăgezimea. dovleceii în floare. fasolea verde. ele nu pot fi consumate direct după decongelare. mazărea boabe verde. cupru. în extrasezon. a marilor unităţi de producţie şi desfacere a preparatelor culinare. Arsurile de congelare se prezintă sub formă de pete de culoare deschisă la suprafaţă. Legumele sunt supuse opăririi pentru evitarea proceselor de îmbrunare enzimatică şi a degradării culorii. vişinele. Ele pot fi utilizate numai după o prelucrare culinară mai mult sau mai puţin avansată. pe tot parcursul circulaţiei tehnice de la producător la consumator. Se produc din cauza ambalării defectuoase ca urmare a sublimării cristalelor de gheaţă la suprafaţă. Defectele legumelor şi fructelor congelate. caisele. plumb). Congelarea legumelor şi a fructelor se face prin procedee rapide la temperatura de -35…-45°C în congelatoare cu plăci. Fructele se pot congela ca atare sau prin adaos de zahăr. după ce în prealabil li s-au înlăturat părţile necomestibile. în timpul păstrării sau transportului. Variaţia temperaturii. Pentru menţinerea calităţii legumelor şi fructelor congelate trebuie să se asigure un lanţ frigorific adecvat. răcoroasă. prunele.2 100 Ghiveci în bulion 60 0. bamele. Tabelul 6 Principalele caracteristici fizico-chimice ale unor conserve de legume şi fructe Proporţia Conţinut Conţinut de Substanţa Grăsimi legumelor şi de sare.6-1.5-1.2 100 5 Ghiveci în ulei 70 0. acestea se regăsesc în totalitate sau chiar în produsele prelucrate. Modificarea culorilor “vii” tipice legumelor şi fructelor proaspete se produce din cauza oxidării pigmenţilor prin contribuţia oxigenului prezent în ţesuturi sau a acţiunii enzimelor oxidative active. Congelarea rapidă asigură formarea de cristale mici de gheaţă care produc modificări minime în structura legumelor şi fructelor. de un înalt grad de prelucrare. de pesticide sau alte substanţe de poluare (tab. zmeura şi altele. La defectele legumelor şi fructelor ce se transmit produselor congelate se adaugă altele noi. înmuierea excesivă a ţesuturilor. modificarea culorii. preambalate în prealabil în folii din materiale plastice sau alte materiale. prezente în produse. % staniu.5-1. mirosului şi pierderea aromei. fără a li se aplica operaţiuni speciale de prelucrare. arseniu. evitându-se astfel înmuierea excesivă după decongelare şi pierderea masivă de suc intra şi extracelular. păstrării prea îndelungate în afara termenului de valabilitate. Se congelează şi amestecurile de legume pregătite pentru producerea unor preparate culinare (ciorbe.

50 g acid acetic/100 g substanţă uscată. Principalele caracteristici ale produselor concentrate din legume şi fructe sunt prezentate în tabelul nr. dulceţuri. grădiniţe. Culoarea. spălare. Conţinutul de substanţă solubilă se exprimă în grade refratometrice şi este prezentat în tabelul nr. marmeladă.5 0. Starea de prospeţime se poate determina prin intermediul acidităţii volatile care nu trebuie să depăşească 0. proporţia fructelor sau a petalelor la dulceţuri. staniu. pentru verificarea concordanţei cu normele de igienă. apă) sau provenite din tratamentul fito-sanitar. % 45-55 23-28 Principalele caracteristici fizico-chimice sunt: conţinutul în substanţă solubilă. din legumele şi fructele proaspete se multiplică în funcţie de gradul de concentrare. aciditatea. Aciditatea se exprimă procentual în acid malic pentru produsele din fructe şi în acid citric. cupru. Produsele concentrate din fructe sunt reprezentate de sucuri concentrate şi siropuri. 10% la S. arsen).6-3 3. ardei. respectiv consistenţa trebuie să fie corespunzătoare standardelor de calitate. spitale. în condiţii industriale. gemuri. Tabelul 7 Principalele caracteristici fizico-chimice ale unor produse concentrate Produsul concentrat Bulion de tomate Pastă de tomate Pastă de fructe Piureuri de fructe Magiun de fructe Suc concentrat de mere Sirop natural de fructe Gemuri Dulceaţă de fructe Dulceaţă de trandafiri Substanţă solubilă în grade refractometrice 12-18 24-36 58 55-60 68-70 66 61 68 68 Aciditatea totală în acid malic.3-1 0. Apariţia gustului amar se datorează acţiunii unor enzime asupra pigmenţilor carotenoizi sau chiar asupra unor compuşi lipidici. conţinutul de conservanţi. O cantitate mare de legume şi fructe deshidratate se formează rezervele de stat pentru hrana populaţiei în cazurile de stare de necesitate. gustul şi aroma produselor concentrate trebuie să fie pronunţate şi cât mai apropiate de cele ale legumelor şi fructelor proaspete din care provin. gogoşari) şi paste (tomate şi altele). Legumele deshidratate se utilizează ca materii prime pentru fabricarea preparatelor culinare la marile unităţi de consum colectiv (şcoli. pentru cele din legume. Conţinutul de substanţe de poluare a mediului (aer. cu avantajele de rigoare.7 0. % 10% la S. indicele Howard nu depăşeşte 25-40% în funcţie de gradul de concentrare. din legume se produc în cantităţi mai mari bulion (tomate.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Apariţia gustului acru se datorează prelungirii operaţiunilor de precongelare şi începerii desfăşurării unor procese fermentative. Din aceste motive este necesar controlul prezenţei substanţelor ce nu sunt admise în produse şi determinarea conţinutului de substanţe dăunătoare sănătăţii (prezentate mai sus). ele putând di introduse ca atare în procesele tehnologice. economice le ridică gradul de prelucrare. Fluiditatea. pesticide şi altele). Produse concentrate din legume şi fructe Sortimentul cuprinde produse ce se obţin prin prelucrarea legumelor şi fructelor proaspete şi conservate prin refrigerare sau cu substanţe antiseptice (pulpe. îndepărtare a părţilor necomestibile. cămine. armată şi unităţi de alimentaţie publică) sau în gospodăriile populaţiei. marcuri).7. Conţinutul de filamente de mucegai (indicele Howard) se exprimă prin raportul procentual dintre numărul de câmpuri pozitive (în care sunt prezente filamente de mucegai) şi cel de câmpuri microscopice examinate. de metale sau metaloizi toxici (plumb.7. Calitatea concentratelor din legume şi fructe.U. masa netă. sol. aplicate legumelor înainte de deshidratare.U. raportat la conţinutul de substanţă uscată. Determinarea conţinutului în filamente de mucegai în produsele concentrate permite evaluarea calităţii materiilor prime utilizate. peltele şi altele. atât la produsele fabricate în ţară cât şi cele din import.5 0. Operaţiunile de sortare.5 0. mărunţire şi opărire. Legumele şi fructele deshidratate Legumele deshidratate prezintă avantajul că se pot utiliza direct fără operaţiuni pregătitoare. concentrarea asociată cu adaosul de zahăr şi fierberea în sirop de zahăr. Pierderea aromei se datorează ambalării incorecte şi păstrării prelungite ca urmare a volatilizării substanţelor implicate.7 Conţinut de fructe sau părţi din fructe. La produsele concentrate obţinute din materii prime de calitate. cenuşa insolubilă. 0. 141 . Prin concentrare.8-1. Pentru obţinerea produselor concentrate se folosesc mai multe procedee: concentrarea prin firbere la presiune scăzută. paste de fructe. magiun. conţinutul în substanţe de poluare (azotiţi.

ceapa. Legumele şi fructele deshidratate. Deoarece substanţa uscată se concentrează prin deshidratare. aromă) sunt superioare celor pentru care s-au folosit metodele clasice de uscare cu aer cald.U. îmbrunarea se produce datorită proceselor oxidative (oxidarea pigmenţilor. proporţia legumelor şi fructelor cu defecte (arsuri. zinc 20 mg/kg şi cupru 5 mg/kg. Îmbrunarea poate avea loc în faza de prelucrare primară. Defectul se produce ca urmare a nerespectării regimului termic în timpul deshidratării. conţinutl de metale grele şi de pesticide sau alte substanţe de poluare. Reducerea capacităţii de rehidratare. în timpul deshidratării sau păstrării produselor deshidratate. În aceste condiţii pentru ambalarea ideală trebuie să se folosească materiale impermeabile la vapori de apă şi la gaze şi să se aplice procedee de ambalare în vid sau în gaz inert. Italia. Ele pot fi atacate de acarieni. Legumele şi fructele deshidratate pot conţine: arsen 0. Ele au în compoziţia lor o cantitate mică de apă. sfărâmări). Ungaria. din cauza potenţialului osmotic ridicat al zahărului conţinut. Chile. iar proprietăţile lor organoleptice după rehidratare se apropie în mare măsură de cele iniţiale. cu respturi de înveliş. Spania. Legumele şi fructele liofilizate şi. Cerinţele de ambalare ale produselor deshidratate sunt determinate de proprietăţile lor. Elveţia şi România. Hong-Kong şi Germania realizează aproape 50% din importuri. de la 6-25% la 70-94%. Cele mai importante defecte ale legumelor şi fructelor deshidratate sunt: Îmbrunarea. plumb 1 mg/kg. Infestarea. Termenul de valabilitate variază în funcţie de natura produsului şi modul de ambalare între 18 şi 36 luni. cele deshidratate prin procedeele moderne prezentate anterior au capacitatea mare de rehidratare şi. varza roşie. sunt higroscopice şi predispuse la oxidare. Aceste cerinţe sunt întrunite la ambalarea legumelor componente ale concentratelor alimentare.1 mg/kg. chiar dacă produsele rămân cu o umiditate redusă. ca procedeu de acidifiere naturală a legumelor şi mai puţin a fructelor. Proprietăţile organoleptice: culoarea. în mai mică măsură.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Legumele şi fructele deshidratate deţin o pondere însemnată în comerţul internaţional. uniformitatea. conopida. Este un indicator sintetic oglindind în mare măsură nivelul tehnicilor şi tehnologiilor de deshidratare. între 6 şi 12 %. Desfăşurarea unei fermentaţii lactice cât mai pure favorizează obţinerea unor produse de calitate superioară. ardeiul. Raţia de rehidratare reprezintă raportul procentual dintre masa produselor după rehidratare şi masa produselor deshidratate. leguminoaselor boabe. până la umiditatea de 16-29%. caramelizări. Egiptul. în cele mai multe cazuri. prin formarea în final a acidului lactic în concentraţie de circa 1. cu părţi mucegăite. absorbţia apei se face în cantitate apropiată de cea pierdută. Are loc când păstrarea legumelor şi fructelor deshidratate se face la o umiditate relativă a aerului mai mare de 75% sau la variaţii mari de temperatură al căror efect este creşterea activităţii apei la valori care se pot dezvolta mucegaiurile. iar a fructelor. iar cele industrializate absorb peste 70% din total. S. Modificarea culorii în faza prelucrărilor preliminare este de natură enzimatică datorită oxidării compuşilor fenolici sub acţiunea fenoloxidazelor.. molii. Ţările slab dezvoltate asigură mai mult de jumătate din exporturi. La produsele deshidratate de calitate. constantă şi cu umiditatea relativă a aerului sub 75%. gust. Japonia. zahăr reducător) şi cei cu structură aminică (aminoacizi liberi. miros. care nu cedează la apăsare. pătlăgelele verzi. peptide etc. Franţa. castraveţii şi altele.0-2. indică păstrarea prea îndelungată sau în condiţii improprii şi trecerea lor într-o fază incipiectă sau avansată de degradare. pentru ambalarea produselor deshidratate destinate păstrării pe perioade mai scurte trebuie asigurată protecţia împotriva apei şi a vaporilor de apă cel puţin în cadrul sistemului: “ambalaj de desfacere – ambalaj de transport şi păstrare”. gustul şi mirosul reprezntă criterii importante de apreciere a clităţii produselor deshidratate. modul de aplicare al acestora şi modificările produse în timpul păstrării. creşte şi conţinutul de metale grele sau pesticide. se bucură de o apreciere unanimă în ţara noastră. În timpul deshidratării sau pe parcursul păstrării. Rehidratarea reprezintă proprietatea legumelor şi fructelor de absorbi o parte din apa pierdută în procesul de deshidratare. Marocul. grăsimilor şi a altor substanţe) sau a celor de interacţiune între componenţii reducători (aldehide. au o structură poroasă. formarea de aglomerări stabile. Conţinutul de metale grele şi pesticide se garantează de producător.) Mucegăirea. Taiwanului. rata de rehidratare.0%. La produsele sub formă de pulberi. Acidifierea naturală sau murarea se bazează pe fermentaţia lactică a zahărului conţinut de legume şi fructe. Principalii furnizori de legume şi fructe sunt: China. proprietăţile organoleptice (consistenţă. făinii sau pastelor făinoase. India. Legumele şi fructele deshidratate se păstrează bine în spaţii igienizate cu temperatură răcoroasă 15-20°C. datorită compoziţiei lor (conţinut ridicat de glucide). Calandra granaria şi alţi dăunători. Legumele deshidratate pierd culoarea deschisă şi luciul caracteristic căpătând o nuanţă cenuşiebrună. Numai Japonia. Dintre proprietăţile fizico-chimice sunt selecţionate drept criterii de calitate: conţinutul de apă.A. 142 . pepenii verzi necopţi. Deshidratarea legumelor se face până la conţinutul optim de apă. ca urmare. cetone. Se supun murării în special legumele proaspete: varza albă. aspectul. pot fi infestate de dăunători comuni cerealelor. Legumele şi fructele conservate prin murare şi marinare Murarea. a încălzirii neuniforme sau păstrării prea îndelungate. Produsele deshidratate de calitate acceptabilă au o raţie de rehidratare de minim 250%. crupelor. Germania.

Colagenul prin fierbere prelungită la temperaturi cuprinse între 70 şi 100°C trece în gelatină. . .  Caracterizarea cărnii Carnea este formată din ţesuturi musculare şi conjunctive. vârstă. grăsimi. stridia. Animalele tinere şi cele pentru carne au o cantitate mai mare de ţesut muscular în comparaţie cu cele bătrâne şi grase. ca urmare. Se consumă sau se prelucrează în principal carnea obţinută de la: animale de măcelărie (bovine. Înainte de livrare. . scoica de apă+ dulce. batracienii. grad de îngrăşare etc. în vase de material plastic sau de preambalarea în pungi de polietilenă. modul de aşezare a legumelor. Elastina se hidrolizează la temperaturi mai mari de 130°C. temperatura. Ţesutul muscular este alcătuit din fascicule musculare învelite cu formaţiuni fine. peste 6%. gâşte). După forma celulelor şi natura substanţelor intercelulare deosebim: ţesut conjunctiv propriu-zis.întinderea saramurii sau băloşirea caracterizată prin aspectul mucilaginos al zemei. iepurii de casă. Legumele murate se pregătesc şi se păstrează în butoaie sau putini de fag sau stejar.gustul şi mirosul neplăcut apar datorită nerespectării condiţiilor necesare desfăşurării fermentaţiei lactice şi favorizării fermentaţiilor butirice. care nu sunt practicate la prelucrarea culinară. fiecare celulă constituind o fibră musculară care intră în strucutra cărnii propriu-zise. racii şi alte crustacee). curci. Ţesutul muscular neted este format din celule omogene. ţesutul muscular poate fi: neted. mamiferele marine şi unele animale nevertebrate (melcul de grădină. 143 . . Dacă în spaţiul dintre fasciculele musculare. rasă. folosirii apei ce are conţinut ridicat de fier. Ţesutul cardiac este o varietate a ţesutului striat şi intră în structura inimii. produsele murate în vase de capacităţi mari se ambalează în butoaie de lemn. digestibilităţii superioare şi potenţialului dietetico-culinar. concentraţia saramurii. Cavitatea internă a oaselor compacte poate fi roşie la animalele tinere şi galbenă la animalele bătrâne. acetice sau a proceselor oxidative. se formează în perioada de creştere a animalului şi intră în alcătuirea scheletului animal. scurgerii lichidului sau temperaturii ridicate de fermentare sau păstrare. În ţesutul muscular striat predomină celulele de formă cilindrică sau prismatică. porcine. caprine. vânatul.înnegrirea sau închiderea culorii – se produc datorită acţiunii unei microflore străine (Bacterium nigricans). formează membrane care învelesc muşchii şi fasciculele muşchilor. condiţiile de fermentare şi păstrare.zbârcirea produselor apare datorită folosirii unei saramuri de concentraţie mare. netede. Ţesutul conjunctiv propriu-zis leagă muşchii de oase. raţe. Ţesutul adipos este o formă modificată a ţesutului conjunctiv şi cuprinde formaţiunile cu celule care au acumulat grăsimi. Fiind formate din fibre bogate în colagen şi elastină micşorează valoarea nutritivă şi comercială a cărnii. Ţesutul conjunctiv are rol de susţinere şi legătură între diferite organe. nu poate fi asimilată de organism. care este solubilă şi asimilabilă. este redată în tabelul 18. După structura histologică. multinucleate.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Calitatea legumelor şi a fructelor murate este condiţionată de starea de prospeţime şi modul de pregătire a materiei prime. carnea este perselată. carnea se consideră marmorată. CARNEA ŞI PRODUSELE DIN CARNE Carnea constituie o sursă alimentară de bază în hrana omului. Ţesutul osos provine din ţesutul conjunctiv şi cartilaginos. igiena vaselor.înmuierea – se datorează pătrunderii aerului în interiorul vasului şi concentraţiei mici de sare (sub 2%). substanţe minerale şi vitamine). După structura sa. Ţesutul cartilaginos este o formă mai rezistentă a ţesutului conjunctiv la care substanţa fundamentală este foarte bogată în colagen şi elastină. fără scurgeri şi fără miros străin. ţesut cartilaginos şi ţesut osos. Datorită compoziţiei chimice echilibrate în trofine cu valoare biologică ridicată (proteine complete. defectul apare şi din cauza activităţii unor bacterii (Bacterium mezentericus vulgaris) şi a drojdiilor sălbatice. ci formării în timpul creşterii a unor glucozizi. gustul amar la castraveţi nu aparţine procesului de murare. midia. apare datorită dezvoltării rapide şi intense a unor bacterii (Lactobacillus platarum şi Lactobacillus cucumeris) când procesul de murare are loc la temperaturi ridicate. păsări domestice (găini. În afara acestora mai sunt atrase pentru consumul uman peştele. Raportul cantitativ dintre ţesuturi determină calitatea şi valoarea alimentară a cărnii. de calităţi diferite. carnea reprezintă un aliment indispensabil în hrana omului. ţesut adipos. alături de ţesutul conjunctiv este acumulată grăsimea. iar dacă ţesutul adipos se găseşte în interiorul fasciculelor musculare. ţesutul osos poate fi compact şi spongios. caracatiţa. bine spălate. ovine. Cantitatea de ţesut muscular din carne variază după specie. Principalele defecte ale produselor murate sunt: . ce intră în structura muşchilor organelor interne. striat şi cardiac. cabaline). Proporţia procentuală a diferitelor ţesuturi în carnea de bovine.

hormoni. suculenţa. Cutia toracică este formată din coaste unite cu coloana vertebrală şi cu sternul. condiţiile de sacrificare. la păsările tinere aflate la vârsta optimă de sacrificare.Lucrător în comerţ Mureş Tabelul 18 Proporţiile ţesuturilor în carnea de bovine Cal itatea cărnii I a II-a a III-a a IV-a Ţesut muscular 66. Alimentaţia animalelor influenţează caracteristicile organoleptice ale cărnii. Osul pieptului este mai dezvoltat la păsările de carne. inclusiv animalele mai tinere accidentate sau rebutate.7 Ţesut adipos 9. vitamine. 6 19. calitatea ei fiind variabilă în funcţie de vârstă şi starea de îngrăşare. cu un conţinut mare de grăsime. Pe măsura îmbătrânirii animalelor calitatea cărnii se reduce prin creşterea proporţiei de ţesut conjunctiv. iar tăria şi imobilitatea acesteia se datorează apofizelor coloanei vertebrale. Porcinele pot fi sacrificare în faza de purcei de lapte (de circa 4-6 săptămâni). însă proporţia şi caracteristicile acestora sunt diferite.1 53. Puii de găină se sacrifică la o greutate de peste 1 jg sau mai mare. însă fibrele musculare sunt mai grosiere.7 17. repartizarea grăsimii între fasciile musculare (care prin tratamente termice difuzează între fibre). iar calitatea cărnii este superioară prin proporţia crescută a ţesutului muscular. Carnea diferitelor specii de animale se diferenţiază prin compoziţia chimică. însă poate determina o diminuare a calităţii cărnii. alimentaţia. Înainte de sacrificare animalele sunt supuse operaţiei de asomare. sudate între ele (cele lombare şi sacrale. în special de la cei castraţi. microelemente. aglomerarea grăsimii între fasciculele musculare şi prin îngroşarea şi întărirea fibrelor musculare. Ţesutul muscular al păsărilor este tare şi fibros.1 5. în majoritate. Culoarea muşchilor diferă în funcţie de specie şi în unele cazuri de regiunea anatomică. conservare şi păstrare. La bovine se sacrifică viţeii de anumite vârste şi hrîniţi special pentru obţinerea unor anumite sortimente de carne.9 23. raportul diferitelor ţesuturi şi proprietăţile organoleptice. determină fineţea.7 Ţesut cartilaginos 13.6 7. toamna. carnea poate deveni inacceptabilă pentru consum dacă este prelucrată prin tratamente termice normale. iar întreaga musculatură a cărnii de gâscă şi raţă este maicolorată. sexul. în funcţie de rasă. conţinutul de grăsime mai redus şi proprietăţile organoleptice. Factorii care influenţează calitatea cărnii sunt: specia. antibiotice. astfel încât. animalele trebuie supuse unui regim de odihnă şi repaos alimentar de circa 12-24 ore. Conţinutul mai redus în ţesut conjunctiv. proporţia ţesuturilor şi conţinutul în substanţe nutritive (proteine. de 7-8 luni de la care se obţine carne de bună calitate. împreună cu ultima vertebră dorsală şi prima vertebră codală). Grosimea şi fermitatea ţesutului muscular al păsărilor cresc cu vârsta. La toate speciile şi rasele de animale.7 21. antihormoni) duce la creşterea randamentelor. Carnea de cea mai bună calitate se obţine de la porci tineri (7-9 luni). adulţii exploataţi 5-6 ani. Găinile şi curcle au muşchii pieptului de culoare deschisă “carne albă”. o cantitate mai mare de ţesut adipos. Prin sacrificarea porcilor adulţi de 3-4 ani sau chiar mai tineri se obţine carne tare. Rezultă carne de mânzat. Scheletul (ţesutul osos) păsărilor are vertebrele. aminoacizi. rasa. 0 23. Carnea ovinelor adulte este inferioară celei obţinute de la berbecuţi. în greutate de 80-120 kg. Condiţiile de sacrificare şi modul de prelucrare după sacrificare.3 59. grăsimi. cu mască de dioxid de carbon sau cu narcotice) şi urmăreşte insensibilizarea animalelor la durere 144 . Randamente mari şi carne de calitate superioară se obţin prin sacrificarea bovinelor în greutate de peste 400 hg şi la vârsta în jur de 2 ani. săruri minerale). Cei mai dezvoltaţi sunt muşchii piaptului (greutatea acestora este egală sau depăşeşte chiar greutatea restului musculaturii). 14. În cadrul speciei există deosebiri în ceea ce priveşte randamentul şi calitatea cărnii în funcţie de rasă. gustul şi aroma specifice cărnii de pasăre. cu influenţe favorabile asupra sângerării. frăgezimea.2 3 CRFPA Ţe sut osos 10.7 8. Carnea păsărilor înotătoare (raţe. stabilităţii şi frăgezimii cărnii. vârsta.0 47. de la masculi. starea de sănătate. berbecuţii. Administrarea biostimulatorilor în hrana animamelor (preparate tisulare. electrică. iar randamentele sunt reduse. în funcţie de specie. Asomarea se poate face prin mai multe procedee (cu pistolul. se obţin randamente superioare şi producţii mai mari de carne. influenţează în mod direct calitatea cărnii. de 45-60 zile. Rasele specializate pentru carne dau la sacrificare producţii mai mari. dar de o calitate inferioară faţă de cea a femelelor. Carnea bovinelor adulte exploatate 7-8 ani este inferioară celei obţinute de la cele sacrificate la vârsta optimă. În vederea sacrificării. De la ovine se sacrifică mieii (care se mai hrănesc cu lapte) de peste 10 kg în viu. care sunt sudate între ele. în cadrul abatoarelor. 4 Carnea păsărilor este constituită din aceleaşi tipuri de ţesuturi ca şi cea a animalelor de măcelărie. gâşte) are mai puţin ţesut conjunctiv.

sângerare. gustul devine acru-amărui. Încingerea este un proces de alterare accidental. starea fiziologică şi starea de oboseală şi sănătate a animalului etc. se marchează cu o ştampilă sub formă de triunghi echilateral cu latura de 5 cm. depilare. formarea complexului proteic actomiozină şi degradarea fosfocreatinei la acid fosforic şi creatină.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA prin scoaterea din funcţie a centrilor nervoşi ai vieţii de relaţie.4 la 5. Aceste transformări sunt: rigiditatea musculară. eviscerarea şi toaletarea carcaselor influenţează favorabil aspectul merceologic al carcaselor. cum sunt cele de vânat.5 în care se trece: . iar culoarea cărnii devine roşu-verzuie. ţesut osos. pentru depistarea eventualelor boli infecţioase şi parazitare.carnea confiscată. însă cu o viteză diferită.carnea admisă pentru consum condiţionat (după sterilizare prin fierbere). pentru depistarea şi excluderea animalelor bolnave şi a celor ce nu îndeplinesc condiţiile de sacrificare. devine mai suculentă şi fragedă. Dacă maturarea cărnii este mai avansată poate să ia caracterul unui proces incipient de autoliză. mercaptani). Începutul alterării cărnii este marcat de apariţia substanţelor volatile (amoniac. consistenţa şi mirosul care devin specifice cărnii alterate. în funcţie de vârstă şi modul de eviscerare şi se termină după 24 ore. Fezandarea se se obişnuieşte la cărnile tari. cu menţinerea funcţionalităţii celor cardiorespiratori din bulb. Cele mai importante modificări care au loc în faza de rigiditate musculară sunt: degradarea glicogenului la acid lactic şi scăderea pH-ului cărnii de la 7. Maturarea cărnii se face prin păstrarea acesteia timp de trei zile la temperaturi între 14°C. cu gust foarte plăcut. în urma combinării cu oxigenul a pigmenţilor (hemoglobine şi mioglobina). Efectuarea corectă a operaţiilor ulterioare de înjunghiere. care nu corespunde din puncrt de vedere sanitar. cu atât durata procesului de maturare este mai mică. Se formează indol. ţesut gras. După sacrificarea animalelore. capătă miros neplăcut. Controlul sanitar veterinar se efectuează asupra animalelor vii. Ca urmare a acestor modificări. Transformările postmortale în carnea de pasăre parcurg aceleaşi faze şi mecanisme biochimice ca şi în carnea animalelor de măcelărie. provenită de la animale slabe. se marchează cu un cerc încadrat într-un pătrat. plăcut.România -. cu latura de 5 cm. maturarea. vârsta. îndepărtarea capului şi a extremităţilor picioarelor. hidrogen sulfurat. . Culoarea cărnii din roşie devine roşie deschisă. 145 . Maturarea.43) şi expresia controlat sanitar veterinar. care se produce când carnea în stare caldă şi umedă este depozitată fără a fi în prealabil răcită.carnea bună pentru consum se marchează cu o ştampilă de formă ovală cu diametrele de 6. provenită de la animale la care s-au depistat germeni sau paraziţi. Perioada de rigiditate durează de regulă circa 24 ore după care urmează maturarea. Tranşarea cărnii Carnea reprezintă musculatura striată a carcasei animalului împreună cu toate ţesuturile aderente. scatol. Apariţia rigidităţii şi durata ei sunt determinate de mai mulţi factori: temperatura mediului ambiant. bătrâne. Această modificare a cărnii este cunoscută sub denumirea de fezandarea cărnii. baze azotate toxice etc. carnea îşi schimbă aspectul. contribuie la reducerea gradului de infectare microbiană şi asigură o bună stabilitate a cărnii la păstrare. jupuire. Rigiditatea musculară apare la câteva ore de la sacrificarea animalului. . cu defecte de culoare şi miros sau de la animale sacrificate din necesitate. respectiv ţesut conjunctiv.4-5. în scopul sângerării cât mai complete după înjunghiere. Carnea de apasăre nu necesită maturare putându-se da în consum imediat după sacrificare.5/4. Cu cât temperatura este mai mare.3-7. păentru mărirea gradului de frăgezime se recomandă însă păstrarea carcaselor 1-2 zile la 4°C. Carnea încinsă are un gust dulceag şi miros acru. Această fază de maturare a cărnii se numeşte autoliza cărnii şi este un proces de dezintegrare a ţesuturilor sub acţiunea enzimelor din ţesuturi. în carne se produc o serie de modificări care determină schimbări importante ale proprietăţilor ei organoleptice şi tehnologice. încingerea şi putrefacţia. vase de sânge şi nervi. urmat fără întrerupere de numărul de autorizare sanitară veterinară a unităţii (figura nr. culoarea se schimbă. transformarea parţială a acidului adenozintrifosforic (ATP) în acid adenotindifosforic (ADP) şi acid adenozinmonofosforic (AMP). carnea capătă o consistenţă moale. În urma acestui proces muşchii pierd elasticitatea şi devin rigizi sub acţiunea acidului lactic (rezultat prin transformarea enzimatică a glicogenului).6. care coagulează substanţele proteice şi produce o contracţie a fibrelor musculare. Carnea de porc supusă examenului trichinoscopic şi la care nu s-au depistat paraziţi se marchează cu o ştampilă sub formă de dreptunghi cu laturile de 5/2 cm cu inscripţia “fără trichinella”. Putrefacţia cărnii are lo9c sub acţiunea bacteriilor de putrefacţie aerobe şi anaerobe care hidrolizează substanţele proteice. Dacă se păstrează carnea în condiţii de absolută asepsie(lipsă totală de microbi) şi procesul de maturare este dus prea departe. Se execută şi asupra carcaselor şi organelor interne rezultate în urma sacrificării. Drept urmare. codul judeţului. . Rigiditatea musculară apare după 1-2 ore. În urma efectuării controlului sanitar-veterinar rezultă mai multe categorii de carne ce se marchează prin ştampilare astfel: .carne de caşlitate şi valoare nutritivă redusă. se marchează cu o ştampilă pătrată cu latura de 4 cm. specia. Încingerea cărnii se datorează proceselor chimice şi biochimice care au loc în carne şi sunt însoţite de degajarea căldurii (temperatura cărnii creşte cu 1-2°C). care devin fragede şi capătă un gust particular. În procesul de maturare cantitatea de acid lactic scade şi au loc procese de hidroliză a substanţelor proteice.

cele de porcine în jumătăţi (semicarcase) iar cele de ovine şi păsări se lasă întregi. La aprecierea calităţii cărnii tranşată şi preambalată se iau în consideraţie şi alte criterii şi anume: cantitatea maximă de os la 1 kg. vrăbioară (8%). are drept componente fleica (9%). calitatea a II-a: capul de piept. osos. care determină randamentele de prelucrare şi proprietăţile prganoleptice ale produselor fabricate. de posibilitatea unei prelucrări ulterioare conform scopului următit. gâtul şi rasoalele (10%).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Prin carcasă se înţelege. coadă. se decupează pe zone anatomice. sortimente de calitate superioară. compoziţia chimică a fiecărui sort de carne. şira de la antricot şi vrăbioară. membre de la genunchi şi jaret în jor). industrializare. proba Nessler şi reacţia Kreiss care trebuie să fie negative. greabăn. prelucrare şi conservare ale cărnii. în stare refrigerată sau congelată. capacitatea de hidratare. carnea de calitate superioară deţine cea mai mare pondere. care se împart pe calităţi şi sortimente. se pot clasifica în trei clase de calitate: calitatea I: jigoul (pulpa). carnea poate fi caldă (bovine). spată (3%). circa 56. piept. carnea se livrează în carcase. rasoale cu chei. de oi. Ele servesc pentru stabilirea gradului de prospeţime şi pentru identificarea unor defecte determinate de starea animalelor sau de operaţiunile de sacrificare. export. de regulă. Este interzisă comercializarea păsărilor în stare decongelată sau recongelată. fleică. conjunctiv. coada. Deşi se livrează întregi. Pentru nevoi industriale. inclusiv raportul dintre ţesutul muscular. După starea termică în care se livrează de abatoare.2). raportul apă/proteină. de tineret îngrăşat. capacitatea de reţinere a apei. Specialităţile deţin. Carcasa de porcine se tranşează în specialităţi. limitează numărul total de germeni mezofili pe câmp microscopic la 25. Carcasa de ovine se clasifică în funcţie de vârsta de sacrifi8care a animalelor în: carcasa de miel. păsări). prelucrarea de abator se face în 7 tipuri. de batal. antricotul I şi II. zvântată. mijlocul de piept. Pentru carnea destinată prelucrării industriale prezintă importanţă caracteristicile tehnologice. În această categorie se încadrează muşchiul fasonat. preambalată şi nepreambalată) carnea se tranşează. blet cu faţă şi fără faţă. cel mult 2% din masa carcasei. Tranşarea se realizează pe baza următoarelor criterii: partea anatomică a carcasei sau categoria de carne. Specialităţile sunt reprezentate de muşchiuleţul fasonat (2%) şi cotlet (8-10%). Normele sanitar-veterinare prevăd absenţa microorganismelor patogene şi producătoare de toxiinfecţii alimentare şi a paraziţilor. Păsările se livrează sub formă de carcase sau tranşate. care a suportat operaţiunile de jupuire. spată (5%). calitatea a III-a. gras. De obicei. eviscerare cu scoaterea organelor comestibile şi necomestibile.). Carnea de vită adultă şi de mânzat se decupează în: specialităţi. ca şi îndepărtarea extramităţilor )cap. fleica. În funcţie de destinaţie (pentru consumul populaţiei. pieptul (11%) şi rasoalele (4%). semicarcase sau sferturi de carcasă. antricot (11%). antricot cu coastă (18%). Principalele caracteristici organoleptice ce servesc la stabilirea prospeţimii cărnii sunt prezentate ăn tabelul 19. starea seului la carnea de ovine şi bovine. spata cu piept (70%). carcasele de bovine se despică în sferturi. numărul de bucăţi din ambalaj. Sortimentele de calitatea I deţin 40-48% din masa carcasei şi sunt reprezentate de: cap de piept cu muguri. Carnea destinată intreprinderilor de alimentaţie publică poate fi clasificată în funcţie de tipul de preparat care se poate obţine prin prelucrare (carne pentru gătit. gradul de finisare.5% din masa carcasei şi este formată din ceafă. Tabelul 19 Criterii de apreciere organoleptică pentru stabilirea prospeţimii cărnii Criteriile de apreciere Proaspătă Relativ proaspătă Alterată 146 . iar după starea de îngrăşare şi greutate în trei clase de calitate. conţinutul de pesticide şi alte substanţe de poluare. Carnea de calitatea !. alimentaţia publică. sortimente de calitate superioară şi sortimente de calitatea I. numărul de bacterii sulfitoreducătoare din ţesuturi la maxim 10 germeni/g. pulpă (25%. oase cu valoare etc. cu ponderea de aproximativ 24%. grosimea stratului de slănină din carne de porc. greutatea celei mai mici bucăţi. Sortimentele şi clasele de calitate care stau la baza schemelor de tranşare diferă în funcţie de destinaţia cărnii. ovine. Sortimentele de calitatea a II-a deţin circa 10% din masa carcasei şi include gâtul cu junghietura. valoarea nutritivă a cărnii. Sortimentele de calitate superioară reprezintă în medie 48-50% din masa carcasei fiind reprezentate de: pulpă (28%). În funcţie de specie şi categorie. La aprecierea prospeţimii cărnii servesc pH-ul (valoarea maximă 6. porcine. în general. Aprecierea calităţii cărnii La aprecierea calităţii cărnii un rol foarte important îl au caracteristivcile organoleptice. refrigerată şi congelată )bovine. componentele carcasei în funcţie de valoarea lor alimentară. azotul uşor hidrolizabil (cel mult 35 mg NH3/100 g). se poate folosi proba hidrogenului sulfurat. corpul animalului sacrificat. Prin tranşare rezultă părţi anatomice din carcasa animalului cu valori nutritive diferite. sortimente de calitatea I şi sortimente de calitatea a II-a.

Bulionul după fierbere şi sedimenta re Tulbure. plasma sanguină şi derivatele proteice colagene. Este moale. geluri. atât la suprafaţă cât şi în secţiune. Carnea de bovine se dezosează şi se tranşează în trei clase de calitate. culoare cenuşiu-murdară. coaste. umede şi acoperite cu mucus abundent. piept. elastică. Măduva oaselor Umple în întregime canalul medular. de culoare şi consistenţă normală. cu gust puţin plăcut sau chiar uşor rânced. întipăriturile la apăsare cu degetele îşi revin destul de repede şi complet. tendoanele sunt ceva mai moi. concentratele şi izolatele din soia. Culoarea Consistenţa Mirosul La suprafaţă carnea are culoare roz până la roşu. Atât la suprafaţă cât şi în secţiune se formează la apăsarea cu degetele întipărituri persistente. la suprafaţă aproape nu se observă picături. picioare. coloraţie cenuşie şi consistenţă micşorată. alteori este parţial acoperită cu mucus lipicios. Nu umple tot canalul medular. ciolane. consistenţa mult micşorată. Miros putred. Uşor acid sau de mucegai. oase mici şi slănină tare sau moale. o hârtie de filtru aplicată pe secţiune absoarbe multă umiditate. Mai rar se foloseşte carnea de pasăre şi vânat. deseori acoperită cu pete de mucegai. cotlet cu os). de culoare caracteristică speciei şi regiunii musculare respective. lichidul sinoval este tulbure. grăsimea are aspect mat. cazeina. La suprafaţă culoarea este cenuşie sau verzuie. nu se formează întipărituri la apăsarea cu degetele Plăcut şi caracteristic speciei La suprafaţă şi pe secţiune culoarea este mată şi mai închisă în comparaţie cu cea proaspătă. adeseori negricios. sucul muscular se obţine cu greutate şi este limpede. laptele praf degresat. 147 . în cantitate mică. refrigerată şi congelată. uneori cu gust rânced. grăsimea are aspect mat şi consistenţă micşorată. uşor umedă. muşchiuleţ. La suprafaţă carnea prezintă uneori o peliculă uscată. în secţiune este lucioasă Transparent. Uneori este decolorată. spată. limpede şi plăcut aromat. grăsimea are coloraţia. pulpă. CRFPA Suprafaţa poate fi uneori umedă şi lipicioasă. Tulbure. în secţiune este mată. la suprafaţă grăsimea se separă sub formă de picături mici. suprafeţele articulare sunt netede şi lucioase. cenuşii. ceafă. periostul închis la culoare. are miros şi gust de rânced. lichidul sinoval este tulbure. fără a fi lipicioasă. zerul praf. uneori cenuşie.Lucrător în comerţ Mureş Aspectul exterior La suprafaţă carnea prezintă o peliculă uscată. câteodată la suprafaţă se simte un miros greu de carne neaerisită. tendoanele sunt lucioase. dispersii în saramură). consistenţa şi gustul normale. porcine şi ovine. murdar. Este fermă şi elastică. Se poate folosi carne crudă. atât la suprafaţă cât şi în straturile profunde. lichidul sinoval este limpede. Mirosul de mucegai lipseşte în straturile profunde. mai moale şi mai închisă la culoare decât măduva proaspătă. în secţiune este umedă şi foarte lipicioasă.uneori se pot observa pete de mucegai. miros rânced şi de mucegai. fără a fi lipicioasă. la suprafaţă se separă un strat de grăsime. sucul muscular este tulbure. Încadrarea în clase de calitate se face după proporţia ţesutului conjunctiv care variază de la maximum 6% pentru carnea de calitatea I până la valori mai mari de 20% pentru calitatea a III-a. Tendoanele sunt moi. elastice şi tari. supragfeţele articulare sunt acoperite cu mucus. mate sau chiar cenuşii. alteori cenuşie sau verzuie. în secţiune este umedă. în secţiune estelucioasă. în secţiune compactă. Carnea de porc se tranşează în specialităţi (muşchi. Adaosurile proteice se utilizează sub formă de pulberi sau în stare hidratată (emulsii. oase graf. carne de porc lucr (care rezultă din restul carcasei şi de pe căpăţână şi are maximum 35% grăsime). Pentru fabricarea unor anumite produse din carne (mai ales a celor cu tocătură fină) se utilizează ingrediente proteice: glutenul. Uşor dezlipită de marginea osului. cu flocoane.  Produse prelucrate din carne Materia primă de bază care se utilizează la fabricarea preparatelor din carne de bovine.

La obţinerea celor mai multe produse din carne se aplică tratamente termice (pasteurizare. frăgezimii. prin utilizarea unei cantităţi mai reduse de azotaţi şi azotiţi. Recipienţii metalici care se folosesc la ambalarea conservelor şi semiconservelor. La sărarea cărnii şi a semifabricatelor care conţin ţesut muscular şi se supun tratamentelor termice se utilizează de obicei un amestec de sărare în care intră azotaţi şi azotiţi de sodiu sau de potasiu. culorii şi aspectului tuturor tipurilor de produse fabricate. recipienţi metalici sau din sticlă. Astfel. o influenţă mare asupra calităţii produselor din carne are tehnologia de fabricaţie aplicată. glucono-delta-lactona şi zahărul crează un mediu oxido-reducător şi de aciditate favorabile accelerării formării culorii. talc. celulozice. Tocarea. Şrotul se obţine prin tocarea la Volf a cărnii maturate de vită. în cutere sau mori coloidale. pentru formarea gustului. hidrolizatele proteice 1-10 g/kg la fabricarea pateurilor. supe.5-1% (conserve şi semiconserve. sare. Sărarea şi maturarea constituie operaţiuni esenţiale la fabricarea tuturor produselor din carne. membrane naturale. Carnea destinată obţinerii specialităţilor şi semiconservelor se sărează în bucată. Membranele care se folosesc la fabricarea mezelurilor pot fi clasificate în: . . cu stare de îngrăşare medie. Are loc stabilizarea culorii şi formarea compuşilor de gust şi aromă specifici. aromei.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA În procesul de fabricare a produselor din carne se utilizează şi alte ingrediente: apă potabilă. În timpul tocării fine carnea încorporează o cantitate suplimentară de apă ce se adaugă sub formă de fulgi de gheaţă. bulioane). potenţiatori de arome. afumare) în urma cărora produsele devin comestibile. aromatizanţi. În timpul maturării au loc procese fizico-chimice şi biochimice complexe care duc la frăgezirea cărnii. măresc capacitatea de legare a apei şi gradul de hidratare şi înlesnesc procesele de sărare şi maturare. iar pasta obţinută capătă capacitatea de a lega compoziţia produselor (bucăţi de carne şi slănină). la formarea caracteristicilor gustative şi a pigmenţilor specifici cărnii sărate (nitrozopigmenţi). Sarea se foloseşte la obţinerea produselor din carne. etichete. Compoziţia amestecului de sărare şi metodele de sărare aplicate diferă în funcţie de categoria de produse obţinute. Preparatele din carne (mezeluri) 148 . se inactivează sau se distruge parţial sau total microflora de alterare.membrane din materiale plastice (poliamidice. se confecţionează din tablă de oţel cositorită şi vernisată. zahăr. specialităţile din carne. acetat de polivinil (în amestec cu citrat de triacetil şi substanţe fungicide) sau materiale pulverulente (carbonat de calciu. a salamurilor şi ca adaos în saramurile de injectare sau imersie. azotaţi şi azotiţi.  Sortimentul şi calitatea principalelor produse din carne Produsele din carne cuprind mezeluri. mai ales modul de desfăşurare a operaţiunilor tehnologice.membrane naturale (maţe) de bovine. cu site ce au ochiuri adecvate. şuncă. sterilizare. condimente şi plante condimentare. Acidul ascorbic. având astfel efecte favorabile asupra consistenţei. În cazul utilizării cărnii de bovine şi porcine refrigerată şi congelată se folosesc polifosfaţi. conservelor mixte. fierbere. coacere. . pentru semiconserve. iar carnea destinată bratului şi şrotului se sărează în stare tocată. lichid de fum. porcine şi ovine. curăţire. fără pregătire culinară prealabilă. suculenţei. În multe ţări se utilizează o serie de materiale de acoperire pentru prevenirea deshidratării (la salamuri) în reţeaua comercială şi pentru îmbunătăţirea aspectului comercial. conservele şi semiconservele de carne. caolin etc.). cutisin) sau armate cu mătase. agenţi de hidratare (polifosfaţi). . Maturarea cărnii sărate are loc în depozite frigorifice la temperaturi de 2-4°C şi poate dura între 2 şi 21 zile în funcţie de produs. La fabricarea produselor din carne se folosesc o serie de materiale de acoperire. alegere şi sortare pe calităţi. care se introduc în amestecul de sărare. pentru mărirea capacităţii de hidratare şi legare a componenţilor naturali. tablă de oţel cromată sau tablă de aluminiu de puritate mare. jamboane. porc sau oaie. acoperită pe ambele feţe cu lacuri termorezistente.membrane semisintetice obţinute din fibre colagenice. gradul de mărunţire şi malaxarea cărnii determină creşterea randamentelor de prelucrare.005-0m03%. Bratul de calitate superioară se obţine din carnea caldă de vită tânără. operaţiunile de tranşare. asigurându-se astfel conservabilitatea produselor. culturi pure de bacterii şi mucegaiuri. Bratul este o pastă obţinută prin tocarea fină a cărnii de vită sau porc. după o prealabilă mărunţire la maşina de tocat tip Volf. blanşare. cu rol deosebit în formarea culorii preparatelor. În acest scop. sosuri. artificiale şi sintetice. gustului. La fabricarea unor produse din carne tocată – salamuri sau cârnaţi – se utilizează două semifabricate de bază: bratul şi şrotul. acid ascorbic. ca agent de conservare a materiilor prime şi pentru favorizarea procesului de maturare. preparatele din carne afumată. dezosare. poliesterice). Ca şi materia primă. nearmate pe suport de hârtie specială. se folosesc materiale ce formează pelicule: parafină. Ca potenţiatori şi formatori de aromă se utilizează: glutamatul monosodic în proporţie de 0. ribonucleotidele în proporţie de 0.membrane sintetice. ca atare (naturin. fasonare şi dimensionare optimă a bucăţilor din carne determină proprietăţile organoleptice şi estetice ale produselor finite.

Compoziţia omogenizată se introduce în membrane ccu grosimi de cel mult 60 mm.42 Caracteristicile de compoziţie ale salamurilor Salamu Pr Salamu Caracteristici ri foarte ospături ri afumate afumate uscate Apă. salam Prahova. apă şi fulgi de gheaţă. cabanos). plămâni.42. Sortimentele de produse se diferenţiază între ele după calitatea şi natura cărnii din care se obţin. ficat. cremwuştii. grăsimi 30-36%. ceapă şi condimente tocate prin maşina Volf şi pastificate la cuter. orez etc. se pasteurizează la temperaturi cuprinse între 75-80°C şi se răceşte cu apă. babic. batoanele se supun zvântării. uscate-maturate (salamuri şi cârnaţi) sunt produse cu valoare nutritivă mare. usturori şi condimente. şorici. Azotiţi.0 3. sânge şi altele) fierte şi tocate cu maşina Volf prin site cu ochiuri între 3 şi 8 mm. după caracteristicile lor nutritive şi organoleptice. şrot tocat la Volf. slănină moale. Preparatele de carne cu structură eterogenă se obţin din brat. Din grupa preparatelor afumate la cald şi pasteurizate cu structură omogenă. slănină cuburi şi în unele cazuri subproduse de abator. condimente.38 40 Clorură de sodiu. Preparate pasteurizate. cârnaţi cruzi. NO2 mg/100 g 7 7 7 Preparatele crude. Comestibilitatea şi 149 .0 Azot uşor hidrolizabil. Bihor. tobe. adaosuri. ghiudem) care comportă tratament de afumare şi uscare-maturare sau numai uscare maturare. Sortimentul preparatelor pasteurizate cuprinde: tobele. Componentele nu se separă la o tăiere atentă. caltaboş şi sângerete). Preparatele afumate la cald şi pasteurizate cu structura omogeni. mezelurile se clasifică în: salamuri la care se folosesc membrane cu diametrul mare. crenwuşti. produsele tip caltaboş. salam Bucureşti. rinichi. afumate la cald şi pasteurizate prezintă în secţiune un aspect mozaicat determinat de prezenţa bucăţilor de slănină sau a bucăţilor de carne. înglobate în aspic sau într-o masă formată din sânge şi arpacaş pastificat. Datorită omogenizării la cuter. preparate afumate la cald şi pasteurizate şi afumate la rece (salam de vară. 70 68 50 Substanţe grase.0 3. splină. mezelurile se clasifică în: preparate pasteurizate (tobe. % 11 11 15 max. cârnaţi trandafir. ficat şi alte organe sau subproduse fierte. cârnăciorii pentru bere etc. 3. Componentele reţetei se fierb. mg 30 45 45 NH3/100 g max. introdusă în membrane naturale sau artificiale şi supusă unor tratamente termice (pasteurizare. Tabelul nr. În funcţie de tratamentele aplicate. compactă şi uniformă. pasteurizare şi afumare la rece (uscare). preparate crude (salam de Sibiu şi tip Sibiu. inimă. se afumă la cald şi se pasteurizează (temperatura în centru trebuie să atingă 68-69°C). După calibrul membranelor folosite şi după particularităţile compoziţiei. slănină şi şoriciul aferent. timp de 1. Produsele tip caltaboş şi sângeretele se obţin din organe şi subproduse de abator (carne cap porc. Tobele se obţin din carne de pe căpăţâni de porc. ceapă. se pasteurizează la temperatura de 75-80°C. Compoziţia omogenizată în malaxoare se supune în continuare aceloraşi operaţiuni tehnologice ca şi produsele omogene. substanţe proteice 8-10%. % max. Compoziţia astfel pregătită se introduce în membrane. afumate la cald (cârnaţi de porc). preparate afumate la cald şi pasteurizate (parizer. preparatele eterogene din carne. după formă sau dimensiuni şi natural. condimente şi eventual alte adaosuri (derivate proteice. Harghita etc. sângeretele şi leberul. la obţinerea cărora nu intervin tratamente termice. afumate şi uscate se produc în cantităţi mici datorită randamentului scăzut. % max. salamul polonez. % max. Mioriţa. la cuter. rulade. se obţin prin prelucrare la cuter din brat. şrot şi slănină prin afumare la cald.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Mezelurile sunt preparate obţinute din carne tocată şi condimentată maturată. urechi. Ele se obţin din brat. Preparatele pasteurizate conţin apă între 70-75%. 26 24. Tobele prezintă în secţiune bucăţi de componente. Substanţe proteice totale. caltaboşi şi sângerete. Preparatele afumate la cald şi pasteurizate se clasifică în preparate cu structură omogenă şi preparate cu structură eterogenă. clorură de sodiu 3% şi azotiţi 7 mg/100 g produs. cârnaţi la care se utilizează membrane subţiri.5-3 h. arpacaş. slănină. afumare sau uscare) care diferă în funcţie de tipul şi sortimentul fabricat. Salamurile fierte. slănină. Deoarece componentele nu sunt tocate fin. se introduc în membrane naturale largi. Preparatele din carne crude. Produsele tip leber se obţin din carne cap porc. fac parte: parizerul. produsele se prezintă în secţiune ca o pastă fină de culoare roz.). supă de la fierberea capului de porc.). arpacaş. organe şi alte subproduse de abator comestibile. Principalele condiţii de calitate fizico-chimice sunt prezentate în tabelul nr. supă. arpacaş hidratat sau amidon pregelificat. uscate – maturate. în funcţie de grosime şi se răcesc cu apă. se toacă în bucăţi mai mari. leber.

Pentru dirijarea şi controlarea proceselor care au loc la maturarea salamurilor crude se folosesc culturi pure de bacterii şi spori de mucegaiuri nobile.salamuri crude. amestec de carne de vită şi porc. 20%. piperul. 80% şi carne de vită. tranşarea foarte atentă şi înlăturarea în totalitate a cheagurilor de sânge. efectuarea afumării la cald. Se formează gustul şi aroma prin contribuţia produşilor de fermentaţie ai glucidelor. Tehnologia de fabricare comportă operaţiuni specifice: depozitarea la frigider a cărnii pentru pierderea umidităţii. iar cele insuficient fierte au în interior o compoziţie vâscoasă ce se lipeşte de cuţit când se taie batonul. la temperaturi prea ridicate. operaţiile de refrigerare. Defectele mezelurilor Mezeluri cu membrana plesnită. Nu constituie un inconvenient din punct de vedere al valorii nutritive sau al salubrităţii. fără aglomerări de grăsime topită. iar produsul se prezintă sub forme de batoane drepte. de hidroliză ai proteinelor (aminoacizi liberi. Salamurile fierte prea mult sau insuficient fierte. sau a celor de hidroliză şi oxidare ai lipidelor (acizi graşi liberi şi compuşii carbonilici). La sfârşitul procesului de uscate-maturare. Durata totală a procesului de fabricaţie este de circa trei săptămâni. presate. Cauza constă în aceea că la fierbere nu s-au introdus în acelaşi cazan batoane cu aceeaşi grosime. cu rezistenţa mecanică scăzută. conţinutul de grăsimi 40-50% şi substanţe proteice 15-18%. În timpul uscării batoanele se acoperă cu un strat fin de mucegai. vită. Are loc înroşirea pastei. masa compoziţiei este lucioasă. compuşii de fum şi condimentele utilizate. introducerea în membrane prin vacuumare şi compactizarea conţinutului batoanelor. fără mucegaiuri. rubinie alternează cu bucăţi de slănină albe). în timpul uscării-maturării se dezvoltă pe suprafaţa batoabelor un strat de mucegai alb-cenusiu. putrezite sau deteriorate de microorganisme. Mezeluri ce au culoarea cenuşie pe secţiune. drojdii) adăugate. la salamul de Sibiu şi alternativ. Cauzele plesnirii membranelor pot fi: utilizarea membranelor rupte. fierberea prea îndelungată sau la temperatură prea mare. uscat pe toată suprafaţa. peptide). proteinele şi grăsimile) suferă modificări hidrolitice şi oxidative sub acţiunea factorilor fizico-chimici. La maturare contribuie enzimele secretate de microflora naturală sau de culturile de microorganisme utile (bacterii. uscarea şi maturarea cate poate dura între 1 şi 3 luni în funcţie de sortiment. Babicul se obţine din carne de oaie (50%). care constă în zvântare. bine legată. Membranele care se utilizează pot fi naturale (de cal. . uscare şi maturare. carnea de oaie în amestec cu cea de vită pentru babic şi ghiudem. uscate şi presate fabricate în ţara noastră sunt ghiudemul şi babicul. scurgere şi zvântare a cărnii tocate în bucăţi. uniform-mozaicată (bucăţi de carne roz-roşie. Cele răsfierte au compoziţia uscată. Compoziţia tocată la Volf prin sită cu ochiuri de 4 mm se introduce în membrane subţiri de bovine. dar mai ales artificiale (naturin. etuvarea (numai pentru produsele afumate). Plesnirea membranelor are loc frecvent în cazul tratării termice necorespunzătoare.salamuri şi cârnaţi care se obţin prin etuvare. cuişoare. Condimentele utilizate sunt: boiaua de ardei iute.ioglobinici. uscate şi maturate (ghiudem. care în faza finală de sporulare se usucă şi poate fi periat. Salamurile crude şi afumate prezintă în exterior un strat de mucegai alb. Preparatele crude. La salamurile crude maturate cu mucegaiuri. cutizin) datorită uniformităţii lor şi rezistenţei mecanice ridicate. afumate la rece şi maturate cu mucegaiuri (salam de Sibiu. în care un rol important îl au procesele de denaturare şi de solubilizare ale proteinelor. salam Carpaţi). se leagă sub formă de potcoavă şi se supune procesului de uscare-maturare. Defectul îl întâlnim la produsele tăiate şi expuse la aer şi se datorează oxidării pigmenţilor mioglobinici sub influenţa oxigenului din aer. . În cadrul acestuia principalele componente chimice (glucidele. legarea compoziţiei şi formarea consistenţei specifice. Carnea trebuie să provină de la animale adulte cu stare medie de îngrăşare. bovine). Materiile prime pentru preparatele crude sunt: carnea de porc. pe celelalte produse. Principalele caracteristici fizico-chimice ale salamurilor crude şi afumate sau crude şi uscate sunt: conţinutul de apă 30-50%. afumate şi uscate se păstrează la temperatura de 10-14°C şi la umiditatea relativă a aerului de 70-80%. Procesul de maturare este foarte complex. tip Sibiu.salamuri crude. scurgerea şi zvântarea cărnii tocate în bucăţi.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA caracteristicile gustative superioare se obţin în urma proceselor de maturare la care sunt supuse. care durează circa 90-110 zile. compactă. precum şi procesul de uscare-maturare a produsului în membrană au drept scop eliminarea apei până la limita de 30-35% prevăzută pentru produsul finit destinat livrării. la care se asociază sarea. Salamurile şi cârnaţii cruzi se clasifică după particularităţile tehnologice în următoarele categorii: . nucşoara. oaie şi slănina. afumare la rece. carne de vită 50% şi este condimentat cu ardei iute pisat şi usturoi. În secţiune. perioade cuprinse între 30 şi 90 zile. a flaxurilor şi a slăninii moi. biochimici şi microbiologici. presare şi uscare repetată. umiditatea trebuie să scadă sub 35%. babic) obţinute din carne de oaie şi vită la care nu se aplică etuvarea şi afumarea la rece. a seului. Ca şi în cazul celorlalte preparate crude. mucegaiuri. Salamurile crude. Umplerea se face în rotocoale de vită. zvântarea şi afumarea cu fum rece. pentru anumite sortimente carnea de vânat în amestec cu cea de porc şi slănina. La aceste produse nu se aplică tratamente de etuvare şi afumare. prin formarea şi stabilizarea pigmenţilor m. enibahar. 150 . Ghiudemul se fabrică din carne de oaie.

Mezeluri cu gust fad şi fără suculenţă. la 45°C. pasteurizare la temperatura de 75°C şi răcire. Culoarea membranei mezelurilor în timpul afumării depinde de durata afumării. Aglomerările de grăsime topită dau produsului un gust neplăcut şi un aspect necorespunzător. apariţia de mucegai la suprafaţa salamurilor crude etuvate. consistenţa moale. Golurile de aer se completează cu timpul. Temperaturile prea ridicate în timpul fierberii şi hiţuirii batoanelor. a utilizării membranelor necorespunzătoare care şi-au pierdut proprietăţile fizico-chimice. întregi sau bucăţi. muşchiuleţ montana). se spală de saramură. Aceste defecte apar când nu s-a adăugat apă suficientă la fabricarea bratului. Preparate din carne – specialităţi Se clasifică în preparate pasteurizate (şuncă presată. accident frecvent la prospături. cu apăîă. costiţă. nu constituie un motiv de refuz. Preparate din carne afumată – afumături Sortimentul este format din: slănină. În procesul de colorare o influenţă mare o are afumarea la cald. inel de culoare închisă la periferie. Mezeluri cu gust rânced. Acest defect este produs de prezenţa B. Mezeluri ce au conţinut sfărâmicios. În cazul când cilindrul de încărcat n-a fost bine umplut şi conţinutul îndesat. creând condiţii foarte bune dezvoltării microorganismelor şi alterării produselor. prin spălarea batoanelor cu saramură de concentraţie 20-25% sau cu acid acetic 3% după care se usucă. aerul este pompat în membrane. apariţia de cristale de sare la suprafaţa membranelor. Mucegaiul uscat se înlătură prin periere. ciolanele şi oasele graf se sărează ărin imersare. apariţia de cristale de fosfaţi în interiorul şi la suprafaţa batoanelor. la salamurile afumate. cotlet haiducesc. la temperaturi cuprinse între 30-45°C. Conservele şi semiconservele din carne Sunt produse ambalate în recipiente închise şi supuse tratamentelor termice. ciolane şi oase graf afumate. prezenţa seului în compoziţie duc la apariţia defectelor arătate. Picioarele de porc. La aceste produse partea centrală a batonului rămâne moale iar gustul se înrăutăţeşte. Mezeluri cu aglomerări de grăsimi topite. pastramă de oaie afumată. Se pot obţine şi din carne de mânzat prin sărare. maturare. Mezeluri de culoare slab pronunţată. fisuri în interiorul salamului. timp de 10-12 ore. maturare şi uscare. Folosirea la fabricarea mezelurilor de slănină moale în loc de slănină tare conduce la topirea acesteia în timpul tratamentelor termice şi la formarea unor aglomerări de grăsime topită. maturează. iar cel umed.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Mezeluri cu compoziţie de culoare verzuie. între 14 şi 21 zile şi afumarea la rece. Pentru obţinerea muşchiului ţigănesc. Mezeluri cu membrana neaderentă sau încreţită. Specialităţile pasteurizate (şuncă. Acest defect se întâlneşte în special la preparatele care au în compoziţie produse vegetale ce conţin substanţe fermentescibile. Pastrama de oaie se obţine din carcase de oaie prin dezosare parţială. Batoane cu suprafaţa mucegăită. preparate afumate (piept condimentat. sărate şi uscate (pastramă de oaie). precum şi depăşirea timpilor de prelucrare termică conduc de asemenea la apariţia acestui defect. mezentericus. Aceste defecte se întâlnesc. Conducerea corectă a procesului de maturare a bratului şi şrotului duce la înlăturarea acestui defect de preparare. coaste. uscate sunt: transpiraţia (scurgerea de grăsime). se pasteurizează. rulade). Aceste produse se clasifică în funcţie de intensitate4a şi efectul tratamentelor termice în următoarele grupe: 151 . Coaja se formează în urma uscării rapide. pasteurizate şi afumate la cald (muşchi ţigănesc etc. de regulă. desprinderea membranei. Întrebuinţarea în ultimul timp a aparatelor cu vacuum înlătură producerea acestui defect.). Golurile de aer se datorează operaţiunilor de umplere. se leagă cu aţă două bucăţi suprapuse.Specialităţile afumate se obţin din carne dezosată prin sărare. nerespectarea modului de răcire. sarare uscată. bucăţile se trec printr-o baie de sânge şi se hiţuiesc. picioare de porc. Asupra culorii conţinutului influenţează în mare măsură procesul de maturare a bratului şi şrotului. neelastic şi slab legat. Folosirea la afumare a rumeguşului de conifere conduce la depunerea unui depozit de funingine pe produs şi obţinerea culorii prea închise. Dacă mucegaiurile n-au lezat integritatea membranelor şi dacă n-au pătruns în conţinut. paralel cu apariţia mirosului şi gustului de răşină. Salamuri cu coajă. Defectele preparatelor din carne crudp. temperatura la care se face afumarea şi starea membranelor. Ele provin din cauza nerespectării temperaturilor la tratamentele termice. pentru a absorbi o cantitate de apă mai mare sau malaxat insuficient. Defectul apare în urma folosirii slăninii râncede sau râncezirii grăsimilor în timpul păstrării salamurilor. Mezeluri cu goluri de aer în compoziţie. În formarea consistenţei mezelurilor rolul cel mai important îl are calitatea bratului întrebuinţat. se zvântă şi se afumă la rece. culoarea închisă şi atacul acarienilor care formează pe suprafaţa produselor un material pulverulent asemănător făinii în care se găsesc ouă de insecte care pot pătrunde în interiorul produsului. rulade) se obţin din pulpă sau spată de porc. Mezeluri cu gust acru. Mezeluri ce au conţinut slab colorat. Folosirea bratului a cărui temperatură în timpul tocării s-a ridicat peste 16°C sau a cărui durată de tocare s-a făcut un timp prea îndelungat. fasonare. Costiţa şi slănina afumate se obţin prin sărarea şi maturarea bucăţilor fasonate. maturare şi hiţuire la temperaturi curinse între 70-110°C. Aceşti factori pot duce la obţinerea culorii slab pronunţate sau la o culoare nespecifică. Înverzirea poate fi produsă la salamurile semiafumate şi afumate şi de bacterii lactice. ceafa de porc se sărează.

în toate formele. haşeurile. cu o consistenţă şi frăgezime corespunzătoare. Coservele din carne sterilizată. pateuri. Păstrarea şi depozitarea conservelor sterilizate se face la temperaturi mai mici de 15-18°C şi mai mari de 0°C. în funcţie de natura produsului fabricat. pastele şi cremele se prezintă sub forma unei paste alifioase. papricaş din carne etc. nitriţi. care sunt supuse unor tratamente termice mai severe la temperaturi de peste 100°C şi în care se distrug formele vegetative ale microorganismelor şi sporii bacteriilor mezofile. La fabricarea conservelor dietetice se evită utilizarea supei de fierbere ce conţine substanţe azotate solubile (aminoacizi şi peptide) care excită sucurile gastrice. senior food) şi altele. din carne de porc tocată. Carnea deţine o proporţie de 60-65%. hidrolizate proteice. Pb. laptele este considerat cel mai complex aliment. prezenţa gustului metalic. incluziv sporii bacteriilor termofile. fără goluri de aer.conserve din carne. azot uşor hidrolizabil. Aprecierea calităţii conservelor sterilizate se face prin examinarea aspectului recipientului. carne de pa căpăţâni şi alte subproduse de abator. nitraţi etc. La temperatura de 10°C se prezintă ca o masă compactă. de vită. conţinut de pesticide) şi prin controlul sterilităţii sau al gradului de contaminare cu anumite bacterii.). Fierberea cărnii se face în apă pentru favorizarea eliminării cât mai complete a substanţelor solubile iritante. carnea dezosată şi fasonată este sărată prin malaxare sau injectare şi este supusă maturării la temeperatura de refrigerare. organe şi subproduse de abator. pentru a fi ferite de îngheţ. proporţie componenţi. cu un strat de grăsime la suprafaţă. în funcţie de sortiment. crenwuşti pasteurizaţi în recipienţi metalici şi altele. Haşeurile au compoziţia granulată. junior food. crème de ficat. pastele şi cremele de ficat se obţin din ficat. Cu. bombajul microbiologic şi alterarea provocată de substerilizare prin dezvoltarea germenilor bacteriilor mezofile sau termofile. porc sau oaie aleasă de flaxuri tari. Conservele în suc propriu se fabrică din bucăţi de carne de vită. din carne de vită (pulpă). luncheon meat). pentru preântâmpinarea corodării recipientelor. înmuierea excesivă a ţesuturilor determinată de suprasterilizare. Sucul regăsit în semiconserve sub formă de gel nu trebuie să depăşească 2-3%. Sortimentul cuprinde semiconserve din carne de porc (pulpă. Sortimentul este alcătuit din conserve în suc propriu.conserve din carne destinate ţărilor cu climat tropical. . chopped porck şi roll porck. legume şi leguminoase boabe. Se folosesc materii prime de bună calitate şi se aplică tehnologii de prelucrare care să păstreze mai bine valoarea nutritivă şi igienică a materiilor prime utilizate. depreciind astfel produsele. bombajul fizic. Pentru o legare mai bună a bucăţilor de carne şi pentru evitarea separării sucului se utilizează polifosfaţi şi gelatină. La fabricarea conservelor se utilizează carnea de bovine. degradarea culorii legumelor. Semiconservele din carne netocată se prezintă sub formă de blocuri de carne compacte. spată şi muşchi dorsal). . se evită legumele bogate în celuloză şi se foloseşte ulei de floarea soarelui î’n loc de grăsimi animale. LAPTELE ŞI PRODUSELE LACTATE Datorită compoziţiei chimice complexe şi echilibrate în trofine.  Laptele de consum 152 . Prin malaxare se realizează o frăgezire a cărnii şi în acelaşi timp se eliberează exudatul care are rol de liant al bucăţilor de carne din recipienţi. care se obţin prin tratamente termice uşoare şi în care se distrug formele vegetative ale microorganismelor. tendoane sau aponevroze mari şi tocată prin maşina Volf cu sita de 20 mm. iar sortimentele chopped ham şi roll ham se obţin prin înglobarea bucăţilor de pulpă de porc în masa bratului. crupe. carnea se introduce în recipiente sub vid pentru evitarea formării de goluri. de culoare uniformă în secţiune. sosurile sunt preparate fără rântaş (prăjire). conserve dietetice. Dintre defectele conservelor menţionăm: marmorarea cutiilor în interior. paste. sare şi alţi aditivi alimentari (glutamat monosodic. Fabricarea conservelo9r pentru copii se face după reţete stabilite în funcţie de cerineţele nutriţionale specifice. în încăperi uscate. conserve din carne tocată (corned beef. haşeuri. porcine. a caracteristicilor organoleptice şi fizico-chimice (masă netă. Semiconservele din carne sunt produse care se obţin prin pasteurizarea cărnii prelucrată mecanic. grăsimea 12-15%. se obţin din brat şi şrot din carnea rezultată de la fasonare. conţinut de metale grele – Sn. ovine. Pateurile.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . formată din bucăţi de carne în suc gelificat. Pentru obţinerea semiconservelor. conserve pentru copii (produse tip baby food. Malaxarea este o operaţiune importantă care influenţează în mare măsură calitatea produselor. condimente. chimic. gulaş de porc. Valoarea sa nutritivă se transmite în cea mai mare parte produselor prelucrate.semiconserve din carne. conserve mixte (carne de porc cu fasole boabe. uniformă şi omogenă cu puţină grăsime exudată în exterior. pierderea ermeticităţii şi alterarea conţinutului. Se exclud condimentele excitante. în care se distrug prin tratamente termice severe toate microorganismele.). Pasteurizarea se face la 73-80°C şi durează până ce în centrul geometric al cutiei se atinge temperatura de 69-70°C. După malaxare şi maturare. pasăre şi mai rar vânat. sărată şi maturată. Semiconservele din carne tocată. Pateurile. introdusă în recipienţi ermetic închişi.

stearic şi oleic.36% şi lactoglobulina 0. determinate de alimentaţia animalelor. Conţinutul în vitamine variază în limite foarte largi. Substanţele colorante.5-2. γ cazeina 2.5 Substanţ ă uscată 1 . Determinarea reductazei permite evaluarea gradului de infectare bacteriană şi a stării de prospeţime.6 5 Protide 3 . Sărurile pe care laptele le conţine în cantităţi mari sunt: clorura de sodiu. Cazeina este componentul principal al laptelui provenit de la majoritatea speciilor. protide.5 6 . prezentă în concentraţii de 4. tratamentele tehnologice etc.2 4 Lipid e 3 . Grăsimile sunt răspândite în lapte sub formă de globule.17). bivoliţă şi oaie). oaie etc. vitamine. Reductaza se formează în urma activităţii bacteriilor. Prin acidifiere sau în urma acţiunii enzimelor proteolitice coagulează. B6 şi PP. Principalele vitamine din lapte sunt: A. săruri minerale.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA În general. Este distrusă prin încălzirea laptelui la 63-65°C timp de 30 minute. Laptele provenit de la celelalte specii (bivoliţă.75%.5-5. Enzimele. palmitic. Glucidele sunt reprezentate în lapte de lactoză. reductaza şi catalaza.8 0. La laptele cu globule de grăsime mari se înregistrează un randament crescut la fabricarea untului şi brânzeturilor.5 8 1. sunt prezente în laptele de vfacă iar lactoflavina în laptele tuturor speciilor. 153 . B1.) preia denumirea acestora. de potasiu şi de calciu.5 1 . precum şi din cantităţi mici de fosfatide şi steride. cefalinele) contribuie la stabilizarea emulsiei de grăsime în lapte.0 5 .7 0. Din punct de vedere al compoziţiei.0 2. lactoalbumina 0. capronic.0 8 1. Cele mai importante enzime din lapte sunt: peroxidaza. grăsimi.5 8 .0 1 . E. Vitamina C se găseşte în proporţii mult mai reduse (0.0 1 . Peroxidaza se formează în organismul animal şi trece din sânge în lapte. Tabelul 17 Principalii componenţi ai laptelui (%) din care: Specia Vacă Oaie Bivoliţ ă Capră A pă 8 7. caprilic. Substanţele minerale. Fosfatidele din lapte (lecitinele. capră. carotenul şi xantofila. citratul de sodiu. prin lapte ca produs alimentar se înţelege laptele de vacă. miristic. lipide.8 Substanţa uscată. Mărimea globulelor de grăsime diferă în funcţie de specia. Prezenţa unei cantităţi mari de catalază este un indiciu al unor boli ale ugerului animalelor. Sub influenţa bacteriilor lactice suferă procesul de fermentaţie lactică transformându-se în acid lactic.8 mg/l) decât în produsele de origine vegetală. Peste 50% din totalul substanţelor minerale din lapte sunt formate din săruri de calciu şi fosfor. Lipidele laptelui sunt formate dintr-un amestec de gliceride (grăsimi neutra). Pentru brânzeturi se utilizează laptele cazeinic care are cazeina în proporţie de minim 75% din conţinutul de proteine (laptele de vacă.8 4 Lacto ză 4 Substanţe minerale exprimate în NaCl 0. Lactoza este cel mai labil component al laptelui. În industria laptelui peroxidaza este folosită la aprecierea tipului de pasteurizare.12%.0 3 . Valoarea deosebită a protidelor din lapte se datorează faptului că ele sunt alcătuite din aminoacizi indispensabili. momentul perioadei de lactaţie.0 8 8. lactoză.9 0. Catalaza este o enzimă de origine mamară sau bacteriană.0 9. substanţe minerale. de magneziu şi de calciu. β. Prin substanţă uscată (reziduu uscat) se înţelege totalitatea substanţelor care rămân după eliminarea completă a apei din produs şi este constituită din protide. La prepararea brânzeturilor aproape 90% din lactoză trece în zer.5 9. capră. lauric. laptele este un amestec în proporţii bine definite de apă. Protidele mai importante din lapte sunt: α. ce descompune apa oxigenată în apă şi oxigen molecular. vitamine şi alte componente (tab.2 2. Laptele proaspăt şi cu grad de infectare redus conţine cantităţi mici de reductază. lactoză. Coagularea laptelui stă la baza fabricării produselor lactate acide şi a brânzeturilor. rasa animalului. de potasiu. D.2%. B2. fiind descompusă la circa 80°C (pasteurizare înaltă). de momentul perioadei de lactaţie.5 7 .0 3 . Acizii graşi mai importanţi din gliceride sunt: butiric. în proporţii apropiate de necesităţile organismului.

1% grăsime. în mod fraudulos. Extracţia grăsimii determină creşterea densităţii iar adaosul de apă micşorarea sa. termenul de valabilitate pentru laptele de consum pasteurizat este de 24 ore prin păstrare la temperatură de refrigetrare. max.029 1. care apără organismul nou-născut de acţiunea microbilor patogeni. Pasteurizarea este obligatori pentru laptele destinat consumului deoarece el poate transmite omului bolile infecţioase ale animalelor.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Gazele.lapte ce conţine 3%.2 3. Menţinerea artificială a unei acidităţi reduse prin utilizarea substanţelor neutralizatoare crează condiţii favorabile pentru dezvoltarea bacteriilor tip Coli. Tabelul 18 Caracteristicile fizico-chimice ale laptelui de consum Tipul de lapte Caracteristici normalizat smântânit Temperatura de 12 12 livrare. putându-se diminua valoarea igienică a laptelui. Se practică şi ambalajele “tetrapac” din cartoane speciale. sortimentul şi calitatea laptelui de consum Laptele integral. pe lângă valoarea lor nutritivă mai ridicată. se poate infecta cu bacterii saprofite.2 3. nu se schimbă conţinutul în substanţă uscată. Sortimentul de lapte de consum se diferenţiază după conţinutul de grăsime: .5 8. 1. în vederea consumului. 3. Condiţii microbiologice. Prelucrarea. 1.028 1.5 8. iar în cazurile când provine de la animalele sănătoase. Laptele şi produsele lactate ce au conţinut de grăsime mai mare. datorită condiţiilor de recoltare. . Se face prin cupajarea laptelui integral cu cel smântânit. Dacă s-a făcut prin adăugare de lapte smântânit. este supus pasteurizării şi normalizării.T.5 grăsime. Principalii indicatori de calitate fizico-chimici ai laptelui de consum sunt prezentaţi în tabelul 18. (tratat la temperatură ultraînaltă). conţine o serie de anticorpi (antitoxine. % min. 2.0 2.lapte integral pasteurizat sau sterilizat cu 3. °T 15-20 15-20 Densitate relativă. % min.  Brânzeturile Fabricarea brânzeturilor reprezintă una din cele mai importante forme de valorificare a laptelui. Stabilirea preţului laptelui la preluarea de la producători se face pe baza conţinutului de grăsime care se determină periodic.030 cm3.029 Proteine. Laptele de consum se ambalează în butelii din sticlă. conţinutul de grăsime şi procedeul termic aplicat: “Past” (pasteurizat) sau U. Laptele proaspăt recoltat conţine gaze dizolvate. Astfel.1 normală necesar pentrru neutralizarea acidităţii din 100 ml lapte. Substanţa uscată fără grăsime exprimă corectitudinea normalizării laptelui. Grădsime. °C. fizico-chimice şi microbiologice.2 3. 154 .3 Substanţă uscată fără 8. 3. Calitatea laptelui este exprimată prin caracteristicile organoleptice. Laptele. care în timpul mulgerii şi transportului se degajă parţial. Densitatea laptelui oglindeşte compoziţia sa. patogene sau condiţionat patogene. min.8% grăsime. Normalizarea laptelui constă în corectarea conţinutului de grăsime. chiar şi numai pentru perioade scurte. În laptele bun pentru consum aciditatea variază între 15 şi 20 grade Thörner. iar la pasteurizare şi fierbere total. % min. Pentru corectarea acidităţii la laptele fermentat se pot utiliza. Aciditatea laptelui se exprimă în grade Thörner (numărul de cm3 de soluţie de hidroxid de sodiu de concentraţie 0. Deoarece constituie un mediu prielnic de dezvoltare a bacteriilor. care nu modifică proporţia celorlalţi componenţi ci numai pe cea a grăsimii. În laptele de consum nu sunt admise mai mult de 10 bacterii coliforme/1 g sau un număr total de microorganisme aerobe mai mare de 300000/g. g/ 1.5 8. Etichetele pentru lapte trebuie să cuprindă pe lângă precizările generale privind toate alimentele. în stare pasteurizată sau naturală trebuie păstrat la temperaturi de refrigerare. din materiale plastice sau pungi din polietilenă. prezintă şi proprietăţi organoleptice superioare. 3-8°C. .0 0.H. 2%. mai ales în prima parte a perioadei de lactaţie.lapte smântânit ce conţine 0. dintre care 50-70% bioxid de carbon.6 3. dar şi a altor microorganisme. aglutine etc. Reacţia de control a pasteurizării (prezenţa negativă peroxidazei) Conţinutul de grăsime este indicatorul principal de calitate al laptelui şi al tuturor produselor lactate.1 Aciditate. substanţe neutralizatoare (carbonat de sodiu) care reduc pH-ul. un litru de lapte proaspăt muls conţine circa 8% volume gaze.). Corpurile imune (anticorpi).6% grăsime.5%. Exprimă prospeţimea laptelui. 20-30% azot şi 4-10% oxigen.

lapte de bivoliţă sau amestecul acestora. conţinutul de grăsime şi consistenţa pastei. prin tăierea caşului în calupuri de formă prismatică. Cedar. . Brânza proaspătă de vaci se obţine prin coagularea laptelui cu ajutorul acizilor. se obţin brânzeturi crème.brânzeturi crème duble. brânza telemea. Specific acestor brânzeturi este procesul de maturare care se face sub acţiunea microorganismelor Bacterium linens care se dezvoltă pe suprafaţa brânzeturilor. brânzeturi opărite (caşcava de Dobrogea. separarea zerului. aromă şi gust de fermentaţie lactică.). strecurare şi autopresare. Urda rezultă prin precipitarea proteinelor din zer la calc (82-84°C).caş proaspăt. Penteleu.brânzeturi tip Limburg sau Romadur.). peste 50%.brânzeturi topite. brânzeturi din lapte de capră (Bâlea) şi brânzeturi din amestecul laptelui diferitelor specii. brânza Caraiman. . cu urme de sedilă. Şvaiţer etc. . Olanda etc. 50% grăsime. cu min.brânzeturi crème.brânzeturi tip telemea. brânza Bucegi. curate. Prin adăugare de sare şi condimente (chimen. Se clasifică după natura laptelui şi conţinutul de grăsime. cu min. Dalia. După conţinutul de grăsime (exprimată în substanţă uscată). fără scurgere de zer. autopresare sau presare uşoară şi maturare de scurtă durată (20-40 zile). maturare (15-30 zile) în saramură de concentraţie 12-16%.).brânzeturi trei sferturi grase. Se ambalează în hârtie pergaminată şi foiţă de aluminiu. . Caşul proaspăt se obţine prin închegare. În secţiune prezintă rare goluri de formare. fine. Caracterizarea merceologică a principalelor grupe de brânzeturi Brânzeturi cu pasta moale. brânza de burduf etc.brânzeturi slabe. sub forma unui mucilagiu lipicios de culoare galben-roşiatică. paralelipipedică sau triunghiulară. Se pot clasifica în mai multe tipuri: . . Se poate face: după felul laptelui. masa este bine legată. consistenţă onctuoasă. brânza de burduf. 30% grăsime. Brânza telemea se formează în sedilă pe crintă. lapte de vacă. Brânzeturile maturate Brânzeturile cu pasta moale. trapist. sătrare mixtă. cremoase. brânzeturi din lapte de oaie (telemea. cu rare crăpături la suprafaţă.brânzeturi frământate (Brânza de Moldova. parmezan. Poate fi livrată dulce şi sărată. . Se caracterizează printr-un coagul fin. . .brânzeturi moi la care se aplică încălzirea a doua. . cu mai puţin de 10% grăsime. brânzeturile au o valoare nutritivă ridicată. Brânzeturile tip telemea.). până la o consistenţă uşor elastică. constituind un aliment important în hrana omului de toate vârstele. 45% grăsime. . Sortimentele de brânză proaspătă se prezintă sub forma unor paste omogene. nematurate. cu min. Brânza telemea se prezintă sub formă de bucăţi întregi. separare de zer în sedile şi maturare scurtă (cel mult 48 ore). Bran.caşcavaluri. .). prin adăugare de smântână.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Datorită conţinutului ridicat de substanţe proteice şi grăsimi într-o formă uşor asimilabilă.brânzeturi cu pasta semitare (trapist.brânzeturi cu pasta tare (Şvaiţer. cu suprafaţa curată. omogenizarea coagului şi ambalare. Brânzeturile tip Limburh (Romadur). După felul laptelui se clasifică în: brânzeturi din lapte de vacă (brânză proaspătă de vaci. 20% grăsime. Pecorină romano etc.brânzeturi aperitiv şi desert.brânzeturi semigrase. Brânza telemea se fabrică din lapte de oaie.). . Sortimentul de brânzeturi Clasificarea brânzeturilor după un singur criteriu este dificilă deoarece fiecare sortiment prezintă caracteristici variate. caşcavalul de Dobrogea. . onctuoasă. piper etc. prelucrare sumară a coagului şi la temperaturi mai scăzute.) se obţin brânzeturi aperitiv. După consistenţa pastei şi unele particularităţi tehnologice se clasifică în: .brânzeturi crème.urdă. nematurate Din această grupă fac parte brânzeturile proaspete cu pastă moale.brânzeturi cu pasta moale (brânza proaspătă de vaci. Se clasifică în: . Din brânza proaspătă de vacă. 155 . Se poate păstra perioade mai mari în condiţii de refrigerare. cu minimum 60% grăsime. ceea ce le conferă o consistenţă care variază de la pasta moale. fermentate se caracterizează printr-un conţinut mai ridicat de apă. Olanda. Se obţin printr-o coagulare de durată mai mare. caşul de Mănăştur). uşor acrişor şi corespunzător adaosurilor folosite. nesfărâmisioasă. boia.brânză proaspătă de vaci. br-nzeturile se clasifică în: . în funcţie de conţinutul de apă şi grăsime. . . caşcaval afumat etc.brânzeturi cu mucegaiuri nobile. . . Camembert etc. cu min. Mureşană.brânzeturi foarte grase.

60-70 zile.brânzeturi tip Pecorino. de mărimea bobului de mazăre. Tilsit. Spre sfârşitul perioadei de maturare. Materia primă este laptele de vacă. Modul de încălzire. uşor dulceag. timp de 15-25 minute. Brânza Mureşana se fabrică din lapte de vacă pasteurizat. în prezent se fabrică în întreaga lume. prezintă o secţiune semitare. în secţiune. miezul este elastic. se procedează la parafinare. caracteristic. Brânza tip Camembert se obţine prin maturare (8-15 zile) sub acţiunea combinată a mucegaiului alb Penicillium Camemberti şi a lui Bacterium linens ce se dezvoltă la suprafaţă. cât şi din ochiuri de fermentare de dimensiuni mai mici decât Trapist şi Olanda. Se prezintă fără coajă. . Streptococcus thermophilus are rol de a favoriza creşterea acidităţii laptelui în timpul coagulării şi prelucrării. gustul este plăcut. Transilvania. asemănător celui de nucă. Produsele finite maturate au o consistenţă mai fermă. cu masa între 10-15 kg şi de aceea durata de maturare este mai redusă. Olanda. durata. . vacă sau amestec şi brânza Taga din lapte de oaie. iar pasta are nuanţă verde-albăstruie.brânzeturi tip Kefalotiri. După turnarea în forme urmează presarea cu o forţă crescută. coaja este netedă şi aderentă la miez. . Brânzeturi moi la care se aplică încălzirea a doua Aceste brânzeturi au caracteristici intermediare între brânzeturile cu pasta moale şi cele cu pasta semitare. Din această categorie fac parte: brânza Trapist. este onctuoasă. Brânzeturile Trapist şi Olanda prezintă în secţiune un desen format din ochiuri de fermentare rotunde. chimen. Brânza de tip Roquefort se obţine prin maturarea brânzei (45-90 zile) sub acţiunea mucegaiului Penicillium roqueforti care se dezvoltă sub formă de colonii liniare de culoare albăstruie. Brânza Şvaiţer (Emmenthal) este apreciată ca fiind cel mai valoros sortiment de brânzeturi şi de aceea. brânza Bâlea (din amestec de lapte de vacă şi capră) şi brânza alpină. brânza italiană (Belle Paese) fabricate din lapte de vacă. la temperatura de 14-16°C. La maturare contribuie şi bacterium linens ce se dezvoltă la suprafaţă. pe suprafaţa brânzeturilor se dezvoltă un mucilagiu de culoare galben-roşiatică. elastică şi un gust puţin dulceag. de formă alungită.brânzeturi tip Cedar. cu aplicarea încălzirii a doua la temperaturi rodocate (48-56°C). La formarea desenului caracteristic (ochiuri mari cu diametrul cuprins între 12 şi 22 mm ce cresc spre centru) contribuie şi bacteriile propionice. Brânzeturile cu pasta semitare Se obţin prin mărunţirea coagului până la mărimea bobului de grâu. Postăvaru. Carpatină. urmată de o prelucrare înaintată a coagulului. Are un format cilindric mai mic. Cozia. după procedee adaptate la posibilităţile locale. În procesul de maturare (30-40 zile). Râşnov. Brânzeturile cu pastă tare În procesul de obţinere al acestor brânzeturi coagularea are loc la temperaturi mai ridicate (32-34°C). urmează maturarea în camere speciale. în jurul orificiilor create prin înţeparea prealabilă a caşului. încălzirea masei de boabe de coagul şi agitare. Din această categorie fac parte brânzeturile: Zamora. iar brânza Tilsit şi celelalte sortimente prezintă un desen format atât din goluri de formare. Prelucrarea coagului se face prin mărunţire mai accentuată. introducerea în forme şi presarea cu o forţă care creşte treptat (1-10 kgf/kg brânză). Prezintă coaja subţire. fin. acoperită de mucegai alb.). prin mărunţire. în lapte se adaugă o maia de bacterii specifice: Streptococcus thermophilus şi Termobacterium helveticum. în secţiune este marmorată datorită mucegaiului. . timp de 10-20 minute. aplicarea încălzirii a doua la temperaturi cuprinse între 38 şi 46°C. granulată şi fragilă. iar Termobacterium helveticum poate fi considerat ca microorganismul care contribuie în cea mai mare măsură la procesul de maturare a brânzei Şvaiţer (4-7 luni). Târnava. netedă. în special al bovinelor crescute la munte.brânzeturi tip Parmezan. În această grupă sunt cuprinse brânzeturile de tip Roquefort. Sărarea se face un timp mai îndelungat. acoperită cu un strat slab roşiatic. după o tehnologie asemănătoare brânzei Şvaiţer. moale şi are gust slab picant de ciupercă. de culoare alb-gălbuie. 156 . extract de morcovi etc. de formă alungită. Mureşana). vacă sau amestecul acestora şi brânza Homorod din lapte de bivoliţă. rotunde. cu ochiuri de fermentare foarte mici. Are proprietăţi apropiate de brânza Şvaiţer însă desenul ei este format din ochiuri mai mici cu diametrul între 4-12 mm. După sărarea umedă. În ţară se fabrică brânza Bucegi din lapte de oaie. miezul este compact. cu masa de 80-100 kg. Se clasifică în mai multe tipuri: . un desen format din goluri de formare. timp de 35-45 zile. iar maturarea este de lungă durată. modul de formare şi forţa de presare variază în funcţie de sortiment. brânzeturile maturate cu ingrediente (ţelină. bine pronunţat. Camembert şi Brie. Brânzeturi cu mucegaiuri nobile. Rodo.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Principalele sortimente sunt: brânza Bran (din lapte de vacă). piper. datorită lui Bacterium Linens. formarea şi tăierea calupurilor la fundul vanei sub zer. Se prezintă sub forma unor roţi mari. Înainte de coagulare. nesfărâmicios. elastică şi prezintă de obicei. mergând până la 20 kgf/kg brânză. mai dese şi mai mari spre centru. Bucăţile de dimensiuni mici (80-320 g) se ambalează în hârtie pergaminată şi hârtie de aluminiu. mici şi rare ochiuri de fermentare. temperatura. când s-a format coaja. până la mărimea bobului de mei. brânza Năsal din lapte de oaie.brânzeturi tip Emmenthal (Şvaiţer.

Procesul tehnologic prezintă unele particularităţi. Brânzeturile topite se obţin prin topirea brânzeturilor fermentate sau proaspete. Prin încălzire. care însă pot prezenta defecte de desen.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Brânza Cedar este un produs mult mai răspândit şi apreciat în comerţul internaţional. denumit şi proces de cederizare. Brânzeturile topite pot fi cu sau fără adaosuri. Brânza Pecorino fabricată din lapte de vacă poartă denumirea de brânză Romano. caşcavalul Penteleu. puţin friabilă şi se poate răzui uşor. Teleorman din lapte de oaie. caşcavalurile afumate Covasna. 157 . În cazul caşcavalului Penteleu opărirea se face prin turnare de apă fierbinte într-un hârdău de lemn. Brânza tip Pecorino se fabrică din lapte de oaie. timp de 30-60 zile. printre care. Se poate fabrica şi din amestec de caş obţinut din lapte de oaie şi vacă. Brânza Cedar se fabrică din lapte de vacă pasteurizat în amestec cu 15% lapte crut maturat. cu sau fără adaos de lapte praf. tartratul de sodiu. introdus în forme. în funcţie de tipul sortimentului. Caşul opărit. Caşcavalurile se caracterizează prin tr-o masă compactă. o durată de sărare de circa 90 zile şi o durată de maturare între 90-150 zile. elastică. La caşcavalurile tip Dobrogea. La prepararea lor se folosesc brânzeturile cu gust. brânzeturile se deemulsionează şi are lor separarea proteinelor (ce se transformă într-o masă cauciucoasă) de grăsime. potrivit de sărat. de coajă. uşor picant.8 şi 5. continuă. perforate şi acestea la rândul lor sunt imersate timp de 1-2 minute în apă cu temperatura cuprinsă între 70 şi 75°C. Sărurile de topire realizează umflarea apoi solubilizarea substanţelor proteice şi reformarea emulsiei cu grăsimea. Se prezintă sub formă cilindrică cu masa între 12-15 kg. 10°C şi umiditatea relativă a aerului de 75%. până când aciditatea caşului ajunge la 200-250° Thörner. Gustul este puţin picant (Se accentuează prin păstrare). fără desen de fermentare. cele mai utilizate fiind: citratul de sodiu. afumate sau neafumate. apoi roţile formate sunt supuse maturării în camere speciale. Pasta clivează radical şi prezintă numai ochiuri de fermentare rare şi foarte mici. ce rămâne stabilă. care la rupere se desface în fâşii. se ambalează şi se maturează în putini de brad. sub acţiunea aburului la temperaturi cuprinse între 3538°C timp de 60-90 minute. Consistenţa partei este foarte tare. Caşul este amestecat cu o spatulă până se obţine o masă moale. cu temperatura de circa 55°C. Brânza de Moldova (brânza de putină) se obţine din caş de oaie. Durata de maturare a brânzei Cedar este de circa 3 luni la temperatura de max. polifosfaţii etc. prin ambalare în membrane naturale. omogenizarea prin vălţuire. se topeşte uşor în gură. Tipurile principale de caşcaval sunt: caşcavalul Dobrogea (denumit şi caşcaval de câmpie) din lapte de oaie. Durata de maturare a acestui produs este de 1-2 an. Brânza de burduf se obţine din caş de oaie care după frământare se introduce în burduf de oaie şi se supune maturării 14 zile. Procesul tehnologic de obţinere a caşcavalului cuprinde două faze principale: prepararea caşului şi fabricarea propriu-zisă a caşcavalului. Operaţia de opărire a caşului are loc în momentul când acesta are un pH optim între 4. gust plăcut. Vrancea din lapte de vacă. Rucăr. Brânzeturile frământate au pasta curată. în prezenţa sărurilor de topire. ţesături textile. în funcţie de felul laptelui şi specificul procesului tehnologic. în funcţie de sortiment. Muscel. Feteşti. Aceste două brânzeturi se pot obţine într-un format mare cu masa între 12-15 kg şi format mic cu masa de 6-8 kg. ambalarea şi maturarea în condiţii specifice fiecărui sortiment în parte. În caş se acumulează o cantitate mare de paracazeinat monocalcic care imprimă caşului plasticitate şi un gust acrişor specific. Prelucrarea constă în mărunţirea caşului prin maşina Volf.0. Brânzeturile frământate sunt produse ce se obţin prin prelucrarea caşului maturat o perioadă scurtă de timp (36 zile). Această însuşire pe care o capătă caşul prin opărire. sau folii de material plastic. elastice cu o umiditate mai mare şi consistenţă mai redusă. Brânza Parmezan se obţine din lapte crud de vacă sau în amestec cu laptele de bivoliţă. vacă sau amestec. care uneşte particulele de coagul într-o masă compactă cu grad ridicat de plasticitate. Caracteristic în tehnologia brânzei Cedar este procesul de acidifiere a caşului. fără goluri. caşcavalul Dalia din lapte de vacă. cu formare de fosfocazeinat monocalcic. Sărurile de topire influenţează substanţial calitatea acestor brânzeturi. unt sau smântână. Prin opărire caşul capătă proprietăţi plastice şi se poate întinde sub formă de fire. denumită şi Romanello. Brânza Cedar se prezintă sub formă cilindrică sau paralelipipedică cu masa de circa 30-35 kg sau 15-18 kg. Caşcavalurile au ca particularitate tehnologică comună – opărirea caşului. după sărare este prelucrat prin frământare pe mese speciale. miros şi valoare igienică normale. solubil. În procesul de maturare coaja este tratată cu negru de fum şi ulei de in fiert. În secţiune nu prezintă ochiuri de fermentare ci numai goluri de formare provenite din presare. Brădet. caşul tăiat este introdus în coşuri metalice. Gustul şi mirosul sunt caracteristice sortimentului. care constă în dezvoltarea puternică a fermentaţiei în masa de caş prin menţinerea acestuia în vane acoperite. iar ambalarea şi maturarea se fac în coji de brad care îi imprimă caracteristici gustative specifice. în care se găsesc bucăţile de caş şi amestecare până la obţinerea unei paste moi. Brânza în coajă de brad se fabrică din caş de oaie. sărarea în pastă (3-4% sare). se datorează unui proces de demineralizare parţială a fosfocazeinatului de calciu sub acţiunea acidului lactic. uniform frământată.

brânzeturi tip gras şi semigras: Păltiniş. fină. fără ochiuri de fermentare. ca urmare a deshidratării.pasta cu crăpături. roşiatică. Defecte de gust şi miros: . Se datorează acidităţii ridicate a laptelui. Balonarea se poate datora activităţii bancteriilor coliforme şi drojdiilor care descompun lactoza sau descompunerii sărurilor acidului lactic de către bacteriile butirice (balonarea târzie) la Trapist. omogenă. Defectele de desen: .ceea ce duce la slaba legare a masei de brânză. .brânzeturi cu adaos de legume şi condimente tip Pik-Nik. Mixtă. Poeniţa. Defectele de culoare: culoarea cenuşiu-negricioasă. Acest defect apare la suprafaţă datorită infectării acesteia cu mucegaiuri de diferite genuri. Consistenţa este cremoasă şi onctuoasă la grânzeturile grase şi umor tare şi elastică la cele cu conţinut redus de grăsime. crăpăturile sunt mai mari şi se localizează în partea centrală a brţnzeturilor. Se datorează dezvoltării unei microflore nespecifică. neplăcut. .gustul amar apare de multe ori la brânza proaspătă de vaci. fără mucegai. nu se mai formează desenul specific iar pasta devine sfărâmicioasă. defectul poate fi determinat de utilizarea unei cantităţi prea mari de cheag sau de folosirea clorurii de sodiu cu un conţinut mare de săruri de magneziu. condiţiile neigienice din spaţiile de maturare şi depozitare determină infectarea cojii cu bacterii de putrefacţie.gust rânced-săpunos. turtirea şi balonarea brânzeturilor.musca brânzeturilor (Piophila casei). Defecte de consistenţă: . Aciditatea redusă. gustul brânzeturilor balonate este dulceag.brânzeturi afumate: Moldoviţa. . fără goluri de aer. Apare mai frecvent şi mai intens la brânzeturile cu un conţinut mai mic de grăsime. formând zone de descompunere.gustul acru este frecvent la brânzeturile obţinute din laptele cu aciditate mare sau la care eliminarea zerului a fost incompletă. În cazul când defectul este avansat.pasta sfărâmicioasă. În secţiune parta este curată. nu se mai dezvoltă bacteriile producătoare de gaze. Defectele de format sunt: mărimea neuniformă a bucăţilor. procesului tehnologic condus incorect sau acţiunii unor dăunători. cât şi la brânzeturile maturate sau depozitate timp mai îndelungat. de formă alungită. Mediaş. Apare la brânzeturile tari. Olandam Carpaţi. . păstrate timp îndelungat în depozite cu umiditate scăzută. . modului de eliminare a zerului.brânzeturi pentru copii “Ligia” şi crème pentru copii. Infectarea cojii cu mucegaiuri. iar consistenţa cauciucoasă.brânza fără desen în secţiune. feţele se bombează. Brânzeturile topite au suprafaţa netedă. . Şvaiţer. Apariţia acestui defect se datorează în special acţiunii bacteriilor care descompun proteinele şi produc substanţe cu gust amar. Olt. iar în interior se formează goluri de diferite mărimi în funcţie de cantitatea de gaze formate. condiţiilor de maturare şi depozitare ale brânzeturilor. Defectele brânzeturilor Defectele brânzeturilor se pot datora cdalităţii necorespunzătoare a laptelui. Brânzeturile pot fi atacate de: .căpuşa brânzeturilor (Tyroglyphus farinae). din cauza acidităţii ridicate. Dornişoara.coaja cu crăpături.brânzeturi tip crème: Cedar. Mioriţa. se dezvoltă la suprafaţă formând galerii superficiale în coaja brânzeturilor.coaja prea groasă. Olanda şi Şvaiţer. OUĂ ŞI PRODUSE DIN OUĂ 158 .cancerul cojii. Coaja prezintă adesea crăpături. brânza cu acest defect prezintă crăpături mărunte.desenul bogat al pastei se datorează unei maturări la temperaturi prea ridicate sau gradului ridicat de infectare a laptelui. . În timpul maturării. fără cristale de săruri sau corpuri străine. Defectele de coajă: .pasta cauciucoasă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Sortimentul de brânzeturi topite este alcătuit din: . fără coajă. Brânzeturile atacate de această muscă prezintă găuri şi goluri de diferite mărimi care favorizează alterarea. . Bucegi. . care determină o deshidratare puternică a bobului de coagul în timpul prelucrării. Această insectă este foarte răspândită. Lipsa desenului sau dezvoltarea insuficientă a ochiurilor de maturare se poate datora unei activităţi reduse a bacteriilor producătoare de gaze (propionice la brânza Şvaiţer). . pasta fiind sub formă de straturi neregulate. Se datorează acidităţii prea mari a caşului. Ca urmare a acestui defect brânze îşi măreşte volumul. Balonarea constituie unul dintre cele mai frecvente şi periculoase defecte întâlnite la brânzeturi. Se poate datora calităţii materiilor prime. Se formează pe suprafaţa brânzeturilor mici pete albe care pe măsura dezvoltării se contopesc. . . lucioasă. care au miros neplăcut. Defectul se datorează microflorei aerobe şi a lipazelor proprii care descompun grăsimile. În secţiune.

Denumirea de “ouă” se atribuie celor de găină. Sortimentul de ouă se diferenţiază după prospeţime în ouă foarte proaspete (dietetice). chimică şi biologică. înlesnind astfel dezvoltarea microorganismelor. . Mucegaiurile se dezvoltă în ou când umiditatea depăşeşte 85%. starea de prospeţime devine o componentă de bază a calităţii ouălor. Ouăle celorlalte păsări preiau şi denumirea speciei de la care provin (exemplu “ouăle de raţă”). Aspectul ouălor. în condiţii necorespunzătoare. care dă mirosul caracteristic ouălor alterate. . mici şi foarte mici. pătată şi porii măriţi. disponibilităţii pentru consum (producţia mondială asigură acoperirea consumului) şi preţurilor sale accesibile. Gălbenuşul capătă uneori gust şi miros neplăcute din cauza degradării proteinelor şi râncezirii grăsimilor în timpul păstrării îndelungate. de curcă şi de gâscă care deţin o pondere foarte redusă în producţia totală şi consumul de ouă. de maximum 5 zile (păstrate în condiţii de refrigerare) şi proaspete. În circuitul internaţional pot intra numai ouăle din primele 4 categorii: speciale. ouăle acestora nu pot fi folosite la prepararea unor produse sau semifabricate care nu sunt supuse tratamentelor termice eficiente. se micşorează rezistenţa membranei viteline. mari. Cu timpul. în special pe membrana cochiliferă şi mai ales în jurul camerei de aer. lichefiază albuşul şi distrug membrana vitelină. ea putându-se rupe. frecvente mai ales la ouăle de raţă. gradului ridicat de asimilare a trofinelor din compoziţia sa. La început apar mici colonii sub forma unor pete izolate care se întind. 159 . Tabelul 16 Clasificarea ouălor după standardele internaţionale Clase de mărime Special Mari Standard Obişnuite Mici Foarte mici Greutatea minimă 65 60 55 50 45 40 medie din ambalaj 66 61 57 52 47 42 Calitatea şi prospeţimea ouălor Oul este un produs uşor alterabil. În afara mucegaiurilor şi bacteriilor saprofite. Bacteriile de putrefacţie descompun substanţele proteice. ouăle de găină se clasifică după greutate în 6 grupe (tabelul 16): speciale. Stabilirea prospeţimii ouălor crude se poate face prin examinarea aspectului. Alterarea ouălor poate fi provovată de microorganismele care pătrund prin porii cojii. Odată cu subţierea albuşului. Sortimentul de ouă de găină se diferenţiază după mărime în: . mată. fără pete sau pori vizibili iar cuticula intactă şi fără neregularităţi. curată. o parte din apa oului se evaporă.ouă mari. standared. curcă. obişnuite. mari. pătrunse prin porii cojii. producând aspectul de ou pătat şi mirosul de mucegai. În alimentaţie se folosesc în mod obişnuit ouăle de găină. iar gălbenuşul se amestecă cu albuşul la mişcări bruşte sau la spargere. unsuroasă. Dat fiind modificările profunde care pot avea loc în ouă. Ouăle vechi sau alterate prezintă coaja lucioasă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Oul reprezintă unul dintre cele mai valoroase alimente datorită valorii nutritive ridicate. conţinutul se micşorează şi volumul camerei de aer creşte. standard şi obişnuite. În acelaşi timp. Pe plan internaţional. de care se lipeşte. examinarea la ovoscop sau proba densităţii în apă rece şi în soluţii de saramură. Evaluarea gradului de prospeţime se poate face asupra oului crud întreg. Printre produsele finale de descompunere se formează şi hidrogen sulfurat. Ouăle se contaminează cu diferite bacterii care există în mod curent în aer şi apă sau pe suprafaţa cojii. Ouăle de găină se produc şi se consumă în cele mai mari cantităţi. de diferite concentraţii.ouă mici. nefisurată. Ouăle dietetice trebuie să fie marcate cu data obţinerii. între 40 şi 50 g/bucată. conţinutul oului se clatină la agitare iar gălbenuşul şi pata germinativă devin mai vizibile. Din cauza mediului de viaţă al palmipedelor (raţe şi gâşte). prin proba clătinatului. În timpul păstrării. asupra conţinutului oului după spargere sau după fierbere. peste 5 zile. albuşul (în special cel dens) se subţiază.ouă sub standard cu o greutate sub 40 g. Urmează ca importanţă ouăle de raţă. Păstrat în condiţii nefavorabile suferă numeroase mădificări de natură fizică. peste 50 g/bucată. ouăle pot fi contaminate cu microorganisme patogene care dau toxinfecţii alimentare (de obicei salmonele). care se comercializează la kg. raţă şi gâscă. precum şi cu mucegaiuri. şalazele slăbesc şi gălbenuşul se ridică putând să atingă coaja. Ouăle proaspete au coaja întreagă.

ouăle foarte proaspete se aşează în poziţie verticală. de 4 zile. uscată imobilă şi cu înălţimea de mobilă şi cu înălţimea Camera de aer max. a albuşului şi gălbenuşului. Dintre caracteristicile de calitate prezentate.5 mm de max. Examinarea oului la ovoscop dă rezultate deosebit de concludente privind prospeţimea. cele proaspete până la 0. poziţia “b”. capătul ascuţit atingând fundul vasului. de 8 zile. determină mobilitatea gălbenuşului la scuturarea oului. starea albuşului şi a gălbenuşului. Aceste ouă sunt scoase din circuitul economic. de formă normală. pH-ul albuşului oului proaspăt este uşor bazic (7. Gălbenuş mobil. defecte cauzate de hrănirea păsărilor cu furaje neadecvate. Tabelul 16 Caracteristicile de calitate ale ouălor Ouă Caracteristici foarte proaspete proaspete Aspectul cojii nevătămată.8-7). care capătă o culoare albicioasă. cu discul germinativ vizibil. Din aceste motive. La ouăle infectate se pot observa colonii de mucegaiuri sau bacterii pe membranele cochilifere.ouăle cu pete sau chiaguri de sânge în interior. de 30 zile. Din cauza unor boli ale păsărilor.ouăle murdare. iar poziţia ocupată de ouă în apă sau soluţii de sare nu este dependentă numai de prospeţime. cu marginile brun-roşcate (apar prin păstrare la cald 2-3 zile). este mobil sau poate fi fixat pe coajă. ele reprezentând un real pericol de infectare. Ouăle foarte proaspete au camera de aer foarte mică. inclusiv ale substanţelor componente şi ca urmare şi a densităţii. ouă duble sau cu corpuri străine în interior. 9 mm Albuş clar. 160 . Defectele ouălor Abaterile de la forma normală ovală cu un capăt rotund iar altul mai ascuţit. sunt prezenţi în gălbenuş. cele cu lungime mare şi diametru redus. inclusiv a mediului. Prospeţimea ouălor se poate evalua şi cu ajutorul proprietăţilor fizico-chimice: pH-ul albuşului şi gălbenuşului. vârsta şi hrana păsărilor determină variaţia proporţiilor cojii.30. proporţia albuşului consistent ridicată. uşor aplatizat. Sunt considerate cu defecte majore: . sub formă de pete de culoare închisă sau chiar negre.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Lichefierea albuşului şi ruperea sau slăbirea şalazelor. . fără miros şi gust străin sau alterat. Pe măsura învechirii camera de aer se măreşte şi devine mobilă.8-8. sferic. gălbenuşul se află în centru. sunt considerate defecte deoarece crează dificultăţi la ambalare. poziţia “e”.ouăle cu iarbă. Interiorul ouălor proaspete este limpede. camera de aer creşte iar ouăle îşi reduc densitatea. sporind riscul de spargere în timpul transportului. . sunt selecţionate în cadrul standardelor drept criterii de calitate proprietăţile din tabelul 16. Examinarea conţinutului permite determinarea precisă a prospeţimii ouălor. după răsucire revine în mobil poziţia centrală Miros şi gust caracteristică oului proaspăt. în care oul este foarte bogat. Se poate determina indicele vitelinic care reprezintă raportul dintre înălţimea şi diametrul gălbenuşului. ouăle pot prezenta şi alte modificări: ouă fără coajă sau cu coaja subţire. conţinutul de fosfaţi din albuş şi altele. uşor vizibil.44. În urma desfăşurării proceselor de respiraţie sau degradare substanţele componente sunt hidrolizate sau chiar oxidate. straturile constituiente şi fluide sint distincte. gălbenuşul este întreg. pe măsura învechirii şi chiar a alterării ouălor. cum ar fi ouăle rotunde. Fosfaţii. Gălbenuşul oului proaspăt are o reacţie slab acidă (pH=6) iar pe măsura învechirii se apropie de neutralitate (pH=6. În soluţie de sare 12%. ouă cu două gălbenuşuri. translucid translucid uşor vizibil. Pentru ouăle foarte proaspete indicele vitelinic are valoarea de 0. poziţia “c”. ocupă poziţii diferite într-un vas cu apă rece sau în soluţii de sare de diferite concentraţii. curată. Prezenţa fosfaţilor în albuş în cantităţi mari indică ouă cu prospeţime redusă sau în curs de alterare.ouăle pătate.2) şi creşte pe măsura învechirii. Conţinutul oului se trece cu grijă pe o placă de sticlă examinându-se mirosul. în funcţie de prospeţime şi ca urmare. aşezat în centru şi apare ca o umbră fără contur precis. Ouăle foarte proaspete şi proaspete nu trebuie să aibă mobilitate care să poată fi sesizabilă la scuturarea uşoară. Influenţa unor factori ca: rasa. la care murdăria aderentă la suprafaţa cojii nu depăşeşte 1/3. .36 iar cele vechi sub 0. Pe măsura învechirii migrează în albuş. are înălţime mare şi diametru redus iar membrana vitelină este întinsă şi lucioasă. la care murdăria depăşeşte 1/3. În literatura de specialitate sunt considerate de “o zi” ouăle care ocupă poziţia “a”. Pe măsura învechirii plutesc la distanţe diferite în saramură şi se ridică deasupra soluţiei din ce în ce mai mult. . Ouăle proaspete nu prezintă miros neplăcut. poziţia “d” şi foarte vechi. gălbenuşul devine vizibil.ouăle încălzite. cu gălbenuşul colorat în brun sau verde sau cu aromă străină. albuşul ocupă o suprafaţă mică. Pe măsura alterării.

răcoroase. în ordinea zi. pentru evitarea deshidratării. prin procedee fermentative.09 15. După 4 luni de conservare prin refrigerare se constată un slab miros de vechi (de stătut). Congelarea ouălor se face la temperaturi de circa -15°C. Ouăle dietetice (foarte proaspete) se marchează pe coajă. în unităţile specializate. Ouăle proaspete se marchează pe ambalaj cu data sortării şi ambalării. aşezate în poziţie verticală cu vârful în jos. după caz. cele conservate prin alte metode. Conservarea ouălor se poate face prin mai multe metode. în cazul refrigerării şi cu “C”. care menţine constantă concentraţia soluţiei evitându-se astfel trecerea calciului în soluţie şi subţierea cojii ouălor. de 85-88%. pentru evitarea fixării gălbenuşului pe coajă în urma slăbirii sau ruperii şalazelor.03 Ouă foarte 5 zile 5 zile proaspete Ouă proaspete 10 zile 20 zile Ouă refrigerate 10 zile 20 zile Ouă conservate 5 zile 10 zile prin alte metode 161 . în număr de 6-12 bucăţi. Marcarea ouălor se face. De asemenea. Conservarea ouălor este asigurată şi prin efectul bactericid al soluţiei de hidroxid de calciu în care acestea sunt introduse. examinate în prealabil la ovoscop. pentru evitarea îmbrunării neenzimatice. Tabelul 17 Termene de valabilitate pentru ouă Termen de valabilitate Categoria 1. denumit “gheaţă”. Separarea conţinutului ouălor de coji. Se recomandă ca produsele congelate să se consume după prelucrare termică. cu coaja întreagă. o solubilitate mare. cu data obţinerii. În acest mod. acesta este înlăturat înainte de deshidratare. deshidratate sau congelate datorită avantajelor oferite la utilizare.04-14. Bioxidul de carbon rezultat din procesele respiratorii formează cu hidroxidul de calciu carbonat de calciu. Termenele de valabilitate pentru ouăle foarte proaspete şi conservate sunt prezentate în tabelul 17. produsele conservate au o culoare vie care se menţine în timpul păstrării. Ouăle foarte proaspete se livrează numai preambalate în cutii de carton tip cofraj. direct pe coajă şi pe ambalaj. curate. Conservarea în apă de var se aplică din ce în ce mai puţin şi numai în unitîăţile unde nu există bază materială frigorifică. Se supun conservării prin deshidratare sau congelare ouăle cu defecte de coajă. Se supun refrigerării numai ouăle foarte proaspete. Ambalajele trebuie să conţină ouă din aceeaşi categorie de prospeţime şi greutate. Conservarea conţinutului ouălor se face prin congelare şi deshidratare. maxim 9%. cu posibilitatea de identificare a ambalatorului.09-31. la locul producţiei.Lucrător în comerţ Mureş  Ambalarea. se prezintă sub formă de pulberi fără aglomerări stabile iar bacteriile coliforme nu depăşesc 10/g. este mai eficientă şi asigură o valoare igienică superioară produselor rezultate. gălbenuşului sau a melanjului de ouă se face prin atomizare şi chiar prin liofilizare. apa de var formează un strat de carbonat de calciu. Ouăle se introduc în soluţii de hidroxid de calciu (apă de var). Pentru marcarea pe coajă se foloseşte tuş alimentar şi persistent. Atât prin congelare cât şi prin deshidratare se conservă melanjul (amestec albuş cu gălbenuş). atât în albuş cât şi în gălbenuş. în cifre arabe. cele prea mici (sub 40 g) sau excedentele care nu pot fi valorificate sau comercializate în perioadele producţiei de vârf. marii consumatori de ouă (producătorii produselor de patiserie industrială. conţinutul de zahăr reducător este foarte redus. conservarea şi marcarea ouălor CRFPA Ambalarea ouălor proaspete se face în cofraje. Ouăle conservate se marchează cu literele “CF”. de paste făinoase sau concentrate alimentare) preferă produsele conservate. care astupă porii oului şi opreşte schimbul de apă şi gaze cu mediul înconjurător. Produsele deshidratate din ouă au un conţinut redus de apă. Termenul de valabilitate variază î’ntre 6 şi 8 luni în funcţie de modul şi procedeul de ambalare. în cazurile când se utilizează la fabricarea concentratelor alimentare. Păstrarea ouălor se face în spaţii curate. Deshidratarea albuşului. Păstrarea ouălor sub cerul liber sau în spaţii expuse razelor solare afectează foarte repede prospeţimea ouălor. în condiţii de temperatură răcoroasă şi umiditate relativă a aerului redusă. peste 70%. lună. În prezent se foloseşte refrigerarea (pentru majoritatea ouălor supuse conservării) şi conservarea în apă de var. cu temperatura cuprinsă între 0 şi 14°C şi cu o umiditate relativă a aerului de 70-80%. La suprafaţă. Deoarece în compoziţia oului. albuşul şi gălbenuşul. Refrigerarea asigură conservarea ouălor pentru o perioadă de circa 6 luni. Conservarea prin refrigerare se face la temperatură constantă. în recipiente metalice. de ±2°C şi la umiditate relativă a aerului ridicată.

Este un peşte mic. Are corpul asimetric. Familia Carangidae. Familia Esocidae. Canada. are carnea albă şi foarte gustoasă. variată între 8. Din aceasta. În apele noastre se pescuiesc mai mult scrumbiile de Dunăre (20-40 cm lungime) şi rizeafca. greutatea de 4-5 kg. cu un conţinut mare de grăsime şi foarte gustoasă. cega cu peste 4-5. Principalul reprezentant este calcanul. acoperit cu plăci osoase în mare parte cartilaginoase. au oase multe. roşioara. au carne cu valoare nutritivă şi organoleptică ridicate. Familia Clupeidae. Este un peşte răpitor de mărime medie şi se hrăneşte cu o cantitate mare de peşte.E. în apele de suprafaţă din aproape toate oceanele lumii. Preţul de vânzare. păstruga cu greutatea de 5-15 kg. Ei au corpul alungit în formă de fus. se consumă mult proaspăt. Se pescuiesc mult în Japonia.kg şi viza de dimensiuni mai mici. dar mai mică şi cu carnea mai puţin gustoasă. asemănătoare la aspect.S. La noi în ţară se pescuieşte stavridul pe coasta Mării Negre. nisetrul de dimensiuni mai mici. Canada şi alte ţări. hec. în Marea Neagră sau cei oceanici. În prezent se pescuiesc cantităţi mici pe coasta Mării Negre. ciortocrap între 2-4 kg şi crap când trece de 4 kg. depăşind în zilele noastre 100 milioane tone. Familia Percidae.  Peştele proaspăt Pentru ţara noastră prezintă importanţă mai mare peştii care trăiesc în apele noastre interioare. Principalele familii şi specii de peşte Familia Acipenseridae este reprezentată de sturioni. Scrumbiile trăiesc în bancuri. râuri. inclusiv crapul sub 1 kg. Poate ajunge la cţteva kilograme. Peştii din această familie.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA PEŞTELE ŞI PRODUSELE DIN PEŞTE Producţia mondială a produselor mării a crescut în ultima jumătate de secol de peste 5 ori. Cel mai căutat este crapul care poate să atingă 30 kg. Se comercializează sub formă de peşte întreg sau filetat. Canada etc. cosacul. conţinut relativ mic de grăsime şi gustos. în măsura în care se mai pescuiesc cu nave proprii sau intră în circuitul comercial prin import sau export. Danemarca. Norvegia. sabiţa. Are carnea albă. Peştii din familia Clupeidae au carne fină. Pescuitul se concentrează încă asupra unor specii din zona Pacificului mai ales din C.S. care se găsesc frecvent în apele noastre. linul. este gustoasă şi se pretează pentru consumul în stare proaspătă sau pentru fabricarea conservelor sterilizate. Chile şi Peru. Sardinele trăiesc în apele din zonele temperate. lacuri. când are greutatea mai mică de 1 kg. Are carnea foarte gustoasă şi se prelucrează mai mult sun for a de semiconserve şi conserve sterilizate. Din aceeaşi familie face parte gingirica. repartizate în toată musculatura. Deţine circa 1/5 din schimburile internaţionale.S. 86% este formată din peşte (87 milioane t).R. Consumul mediu pe locuitor atinge 12 kg/an. Este foarte apreciat pentru carnea lui gustoasă. În prezent se pescuiesc în cantităţi mari în ţările din fosta U. dar mai ales pentru fabricarea semiconservelor. ciortan între 1-2 kg. În comerţ poartă denumirea de: ciortănică crăpcean. un peşte micuţ (cu lungimea de 6-9 cm) care se consumă mult sărat sau sub formă de semiconserve. Din aceeaşi familie mai fac parte: avatul. Acipenseridele trăiesc în mare şi depun icrele în apă dulce. Japonia şi fosta U. Familia Bothidae. plătica. din acest motiv. Din această familie prezintă importanţă economică peştii oceanici: scrumbiile şi sardinele. consumul lor în stare prtoaspătă prezentând dificultăţi. Se consumă mai ales în stare proaspătă. Cei mai importanţi peşti din această familie sunt şalăul şi bibanul. 1/3 sub formă congelată iar restul sub formă de produse uscate. au randament mare la prelucrare şi produc icre negre care sunt printre cele mai apreciate. se pretează la prelucrare prin sărare şi afumare. merlucius şi alţi peşti.S.5 kg/an în Ţările de Jos şi 43 kg/a în Portugalia. afumate sau sărate. Este reprezentată de cod. inclusiv Delta Dunării. sărat şi sub formă de conserve sterilizate. Familia Gotidae. afumare şi sub formă de conserve sterilizate. În apele din ţara noastră se pescuiesc scrumbiile de Dunăre şi rizeafcă. babuşca. Face excepţie cega. morunaşul. Spania şi Portugalia. Se pescuieşte foarte mult de Islanda. Îl găsim în toate râurile de şes şi bălţile lor. Japonia. Norvegia. China. de circa 10-15 cm lungime. Se prelucrează cea mai mare parte prin sărare. mreana. 9% moluşte şi circa 5% crustacee. Este un peşte cu carnea albă. scobarul şi alţii. este mult mai redus. 162 . Cea mai mare cantitate (peste ¾) este folosită în scop alimentar. Se consumă în stare proaspătă. nu are oase intramusculare ci plăci osoase. Familia Ciprinidae cuprinde majoritatea peştilor din apele noastre dulci. principalul reprezentant este ştiuca. În Uniunea Europeană.R. cea mai slabă. care trăieşte în apă dulce. dar şi în Rusia. Speciile din această familie. 1/3 în stare proaspătă. sunt: morunul care atinge 250 kg (s-au capturat exemplare de peste 1000 kg).E.

zona de habitat. Din această familie fac parte păstrăvul de munte. Modificările esenţiale de aspect. nu are solzi. Japonia. Canada. variind între 60 şi 82%. cea mai mare parte în unităţile de alimentaţie publică. Familia Salmonidae. hamsie. Conţinutul de fier este inferior celui prezent în carnea animalelor de măcelărie. nisetrul. crap. Au carnea foarte fină.43). Păstrovii pescuiţi în apele noastre se consumă în stare proaspătă. sardinelă. în partea inferioară a afluenţilor săi şi în lacurile limitrofe Mării Negre. vitaminele B1. Particularităţile de compoziţie şi transformările post mortale. somotei (sub 1 kg). morunul. Este un peşte foarte valoros. B2. La unele specii de peşti graşi. gradul de asimilare al substanţelor nutritive este mare. în special datorită proceselor de autoliză şi de oxidare. După moarte. anotimp şi mai mare în perioada de reproducere. iarma (până la 10 kg). Alterarea mai rapidă a peştelui comparativ cu a altor alimente este determinată de o serie de factori: 163 . În apele ţării noastre.43 Clasificarea peştelui după conţinutul de grăsime C ategor ia A B C D Conţinutul de protide % 15-20 (mare) 15-20 (mare) sub 15 (mic) peste 20 (foarte mare) Conţinutul de lipide % sub 5 (mic) 5-15 (mediu) peste 15 (mare) sub 5 (mic) Principalele specii de peşte din categoria respectivă cod. iod. morun hering. gingirică. iaprac (între 1-3 kg). Cele mai valoroase componente din peşte dunt substanţele azotate reprezentate de proteine şi compuşii lor de hidroliză. poate atinge 3 m lungime şi o greutate de 250 kg. Conţinutul de substanţe proteice variază în funcţie de specie şi este cuprins în intervalul 15-20%. microbiologice şi oxidative. Conţinutul de grăsimi din carnea de peşte variază între 0. S. Familia Siluridae. sebastă. de anotimp. Anglia. în special în Dunăre. Tabelul nr. are carne albă cu valoare dietetică. în funcţie de specie. calcan. tonul. peste 1. după moarte. În compoziţia peştelui sunt prezente şi grăsimi în cantităţi apreciabile. Compoziţia chimică a peştelui este variată şi depinde de specie. iar maturarea sa se face repede. Fac excepţie peştii graşi congelaţi la care râncezirea grăsimilor îi poate face necomestibili înaintea atacului bacterian. macrou ton. la cei de crescătorie şi în anumite perioade. Chile etc.1 milioane tone în Norvegia. Din punct de vedere al conţinutului de vitamine şi substanţe minerale. preia denumiri comerciale: moacă (până la 250 g). peştele suferă o serie de transformări. dar şi sub formă de conserve. heringul. Conţinutul de apă din peşte este ridicat. Carnea de peşte are în structura sa ţesut conjunctiv în proporţie redusă şi ca urmare. Somonul se pescuieşte în cantităţi mari. Este bogată în acizi graşi polinesaturaţi (tipic este acidul clupanodonic care contribuie la formarea mirosului) şi ca urmare. Somonul se prelucrează în Europa mai ales prin afumare. şalău Modificările post mortale În peşte. somn pană (peste 10 kg). În ultimul timp peste ¼ provine din crescătoriile din ţările nominalizate. conţinutul de grăsime poate fi ridicat. de ciclul de reproducere şi perioada de migraţie. După conţinutul de grăsime. deltă şi lacurile dobrogene se pescuieşte somnul. În funcţie de mărime. Are corpul turtit. ştiucă.5 şi 20%. Substanţele proteice din peşte conţin toţi aminoacizii indispensabili. peştele gras are un conţinut mai mic de apă iar cel slab mai ridicat. Are carnea foarte gustoasă şi fără oase. Grăsimea este de obicei distribuitp în interiorul cărnii sau în unele organe. Cresc în apele de munte repezi şi reci. plătică. batogul de somn. D (peşti graşi). iar cel mai ridicat scrumbia de Dunăre. peştele se clasifică în 4 grupe (tabelul nr. Cel mai mic conţinut de grăsime au: şalăul.U. alterarea peştelui fiind rapidă. Conţine vitaminele A. instabilă şi implicată în alterarea peştelui congelat. în cantit+ăţi mai mici8. plătica. potasiu şi mai mici de sodiu. au loc modificări autolice. carnea de peşte este superioară celei provenite de la animalele de măcelărie.A. În compoziţia cărnii de peşte se află cantităţi apreciabile de fosfor. Se consumă mai ales în stare proaspătă. gust şi miros se datorează însă activităţii bacteriene. din care se obţin specialităţi culinare foarte apreciate. somnul şi alţii. Tipul modificărilor şi viteza lor de desfăşurare sunt determinate de particularităţile de compoziţie şi de specificul de viaţă al peştelui.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Şalăul se pescuieşte în Dunăre. Se consumă în stare proaspătă sau serveşte pentru prelucrarea unor produse superioare. codul. nisetru scrumbia de Dunăre. Cantităţi mari de vitamină A sunt prezente în grăsimea unor anumite specii de peşti şi în ficatul acestora. mai ales în ficat (la peştii slabi). în raporturi apropiate de necesităţile organismului. păstrăvul curcubeu care se pescuieşte în România. puţină grăsime şi uşor de digerat. gustoasă şi fără oase intramusculare. sebasta (peşte oceanic).

Mirosul peştelui. fără lichid între ele şi cu miros caracteristic.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . provocând modificări rapide şi profunde ale componentelor principale. specifică. constituie condiţii de bază pentru comercializarea şi prelucrarea peştelui proaspăt. cu deosebirea că acestea se desfăşoară mai rapid datorită factorilor enumeraţi anterior. Operculii ce astupă cavităţile branhiale se ridică greu şi revin în poziţia iniţială. Îndeplinirea cerinţelor igienico-sanitare. deoarece ţesutul muscular la peşti este mai puţin dens decât la animalele cu sânge caldd şi conţine mai puţin ţesut conjunctiv. Pa măsura alterării devine mat.Zbaterea peştelui după capturare reduce cantitatea de glicogen din muşchi şi cantitatea de acid lactic. bulbucaţi. reacţia Nessler. Peştii în curs de alterare prezintă branhiile de culoare închisă.Mucusul care acoperă corpul peştelui fixează cu uşurinţă microorganismele şi constituie un mediu favorabil dezvoltării lor. se acoperă cu un strat mucilaginos. . al viscerelor. Cu cât rigiditatea musculară apare mai târziu şi durează mai mult. cu nuanţe caracteristice speciei. Calitatea şi conservarea peştelui în stare proaspătă Speciile de peşti. iar operculii se desfac uşor. cu corneea transparentă şi umplu bine orbita. Peştele proaspăt are pielea de culoare naturală.identificarea unor boli parazitare (costiaza. inclusiv de aşezarea defectuoasă a lăzilor. Eber şi proba de identificare a hidrogenului sulfurat. ciuma salmonidelor ştiucii. . strălucitori. numărul de sortimente depinzând de intervalul de variaţie. Peştele proaspăt are un aspect metalic.Procesele fiziologice la peşte se desfăşoară curent între 4 şi 10°C.identificarea eventualelor boli infecţioase (furunculoza. La peştele proaspăt sunt strălucitoare.Flora bacteriană a peştilor este constituită din specii facultativ psihrofile care se pot dezvolta la temperaturi mai mici. al bronhiilor. al pielii şi solzilor. a proporţiilor ţesuturilor. iar bacteriile pot pătrunde cu mai multă uşurinţă în muşchii peştelui. Aspectul anusului. care prin viteza şi profunzimea lor creează condiţii favorabile desfăşurării rapide a proceselor de alterare. pesta roşia a crapului. bogat în bacterii şi se desprinde uşor de muşchi. ochii îşi pierd limpiditatea şi strălucirea. capătă culoare mai închisă. provocând alterarea mai rapidă a peştelui. La peştii alteraţi pielea îşi pierde strălucirea. şalăului etc. iar pe măsura alterării devine proeminent şi capătă culoare roşiatică murdară. implicit a proprietăţilor organoleptice diferite se diferenţiază din punct de vedere calitativ. Pe măsura alterării mirosul tipic de peşte se intensifică şi poate căpăta diferite nuanţe de putrid. culoarea se închide şi-şi reduce mobilitatea în unitatea de ambalaj. De la moarte până la alterare. cu atât se prelungeşte şi durata de păstrare a peştelui. este strălucitor şi prezintă o culoare bine exprimată. .identificarea modificărilor traumatice provocate de uneltele de pescuit sau a modului de manipulare şi transport. conservării sau prelucrării. Aspectul muşchilor. enzimele şi microorganismele îşi continuă intens activitatea şi după moartea peştelui. lucioasă. strălucitoare. inclusiv a celor de prospeţime. . al muşchilor. solzii sunt lucioşi şi bine fixaţi. elastici cu culoarea alb-cenuşie sau uşor roşcată. Peştele proaspăt prezintă un miros uşor de peşte. pierde luciul. mirosul şi altele. a modului de repartizare a oaselor în masa musculară. Aspectul branhiilor. Reacţia cărnii peştelui scade cel mult până la un pH de 6. În consecinţă. al anusului. Servesc pentru evaluarea prospeţimii peştelui următoarele proprietăţi organoleptice: aspectul general al peştelui. Muşchii peştilor proaspeţi sunt bine legaţi de coloana vertebrală şi de vertebre. îşi pierd luciul. liguloza. Traumatismele majore ale peştilor favorizează procesele de alterare. Pe măsura alterării îşi pierd luciul. Agonia prelungită a peştelui grăbeşte apariţia şi scurtează durata rigidităţii musculare. Aspectul general. cu mucozităţi şi miros neplăcut. netezi şi strălucitori. capătă miros neplăcut şi se desprind cu uşurinţă de coaste. După încetarea rigidităţii se accentuează reacţiile de autoliză.2 şi devine repede alcalină. PH-ul peştelui proaspăt. micoze. Prospeţimea peştelui se determină prin examen organoleptic şi fizico-chimic. nu au miros neplăcut şi nu prezintă mucozităţi. îşi pierd luciul. 164 . Criteriile fizico-chimice de stabilire a prospeţimii peştelui sunt aceleaşi ca şi cele care se utilizează pentru carne: pH. peştele trece prin aceleaşi faze ca şi carnea animalelor de măcelărie. Solzii şi aripioarele se detaşează cu uşurinţă. . botriocefaloza şi altele) determină scoaterea din circuitul comercial al loturilor de peşte. corneea devine mată şi se retrag sub nivelul orbitei. La peştele proaspăt este retractat (concav) şi albicios. umectate.). Aspectul ochilor. al ochilor. Pe măsura alterării devin moi. Pa măsura învechirii peştelui. Clasificarea peştelui din aceeaşi specie se face în cele mai multe cazuri după greutate. Aspectul pielii şi al solzilor. Controlul sanitar-veterinar este obligatoriu la peştele destinat consumului în stare proaspătă. datorită particularităţilor de compoziţie. Peştii proaspeţi prezintă ochii limpezi. consistenţa cărnii. Acesta cuprinde: . La peştii proaspeţi branhiile lor sunt roşii (de sânge). detrmină confiscarea loturilor. azot uşor hidrolizabil. de structură. Aspectul viscerelor. capătă miros puternic de peşte şi de putrid. Peştii mici din fiecare specie formează sortimente unice iar cei mari se diferenţiază după mărime.

timp de maximum 30 zile. Acestea au un conţinut de sare cuprins între 8-14% şi se ambalează în butoaie de lemn noi sau borcane de sticlă. Peştele sărat se consumă după desărare sau se foloseşte ca materie primă la fabricarea altor produse din peşte ca: peşte afumat. formează o crustă de gheaţă pe întreaga suprafaţă.5% şi două luni pentru icrele negre tescuite cu un conţinut de sare între 5-7%. nisetrul. morun. în interiorul căreia se află substanţa protoplasmatică şi nucleul. în special.2-6. În cazurile în care la cherhanale nu sunt condiţii de răcire prin mijloace frigorifice. Ele păstrează denumirea speciei de la care provin (icre de ştiucă. Astfel. Dat fiind specificul de viaţă. icre negre tescuite şi icre albe moi de sturioni. netransparente şi acoperite într-un ţesut conjunctiv bogat în grăsime. 85% din producţia de peşte de la noi din ţară se conservă prin sărare. 165 . nematurate. există instalaţii pentru sărarea peştelui la toate cherhannalele (centrele de colectare a peştelui pescuit).  Peştele sărat Sărarea fiind cea mai frecventă metodă de conservare şi cel mai uşor de realizat. nisetru.4. dar cei mai mulţi dintre peştii de apă dulce din ţara noastră se reproduc primăvara în lunile aprilie-mai. se supune congelării. păstrugă. În momentele de vârf ale producţiei piscicole. Peştele mic se poate congela întreg. Protecţia se asigură prin glazurare. Dacă se urmăreşte păstrarea peştelui pentru perioade mari de timp. 6-12 luni. iar râncezirea se poate desfăşura şi la temperatura de congelare. de crap etc. congelare sau prelucrare sub formă de conserve sterilizate. refrigerarea peştelui se face cu gheaţă. în stare vie. Calitatea icrelor depinde şi de mărimea boabelor. 500 şi 250 g. transparente şi se separă uşor de ovar.). icre de ştiucă şi icre tarama (sărate în ovare). datorită temperaturii scăzute. După ce peştele este congelat se introduce în apă rece care. Sortimentul de icre negre este format din: icre negre moi. Cele mai valoroase din punct de vedere economic şi mai apreciate din punct de vedere gustativ sunt icrele negre (caviar). Unii dintre peşti întreprind migraţii pentru a depune icrele în locuri potrivite. Se păstrează cu gheaţă la 0°C. alteori numai influenţarea gustului. Menţinerea peştelui în stare vie se face pentru perioade scurte de timp care sunt necesare pentru transportul de la baza de recoltare la unitatea de desfacere. care sunt încă mici. poate fi conservat pe principiul eubiozei.  Icrele În mod obişnuit. când glandele sexuale au atins maturitatea completă. Icrele de sturioni şi salmonidae (icrele de manciuria) conţin în plus o însemnată cantitate de vitamine A şi D. Sortimentul de icre provenite de la peştii de apă dulce este format din: icre de crap. Deoarece grăsimea peştelui este sensibilă la oxidare. Dacă sunt condiţii de prelucrare rapidă poate fi tranşat. Uneori se urmăreşte prin sărarea peştelui proaspăt numai prevenirea alterării în perioadele de transport sau de prelucrare. Icrele negre moi şi icrele negre tescuite de calitate superioară se ambalează în cutii de tablă litografiată şi vernisată de 1000. Epoca de reproducere variază de la o specie la alta. este cuprins între 6. greu detaşabil. peştele este un produs foarte perisabil care trebuie conservat prin frig imediat după capturare. care poate ajunge până la 25 şi chiar 40% din greutatea corpului. Eber şi a hidrogenului sunt negative. Această crustă blochează accesul oxigenului şi opreşte practic procesul de râncezire. după capturare. Depozitarea şi păstrarea icrelor provenite de la peştii de apă dulce şi oceanici se face la temperaturi între 5-8°C. se trece la sărat tot surplusul de peşte. recoltate de la toţi peştii cu excepţia sturionilor. păstruga) şi scrumbiile de Dunăre trec primăvara din mare în Dunăre. provenite de la peşti din familia Acipenseridae. în preajma perioadelor de reproducere. Peştele. iar cel mare eviscerat. Peştele gras râncezeşte uşor chiar protejat prin glazurare. se sărează şi se comercializează dub denumirea de “icre tarama”.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA eventual după decongelare. când ovulele sunt mari. Conservarea peştelui prin sărare se bazează pe acţiunea bacteriostatică a soluţiei de sare de o anumită concentraţie şi pe acţiunea sa deshidratantă. Din punct de vedere al structurii. trebuie protejat împotriva acţiunii oxigenului. datorită conţinutului important de substanţe proteice uşor asimilabile şi de lecitină. nu se separă de ovare. timp de maximum 25 zile. urcând sute de km ca să-şi depună icrele. semiconserve sau specialităţi. asigurând răcirea foarte rapidă a peştelui supus refrigerării. Icrele sunt un produs cu mare valoare alimentară. iar reacţiile Nessler. Icrele care nu au ajuns la maturitate. azotul uşor hidrolizabil între 25-35 mg NH 3/100 g. pentru icrele negre moi cu un conţinut de sare între 24. se deosebesc după mărime şi caracteristicile organoleptice. asigurându-se o densitate optimă şi o aerisire corespunzătoare în rezervoarele de apă. dezosat sau chiar filetat. icrele sunt celule prevăzute cu o membrană. În acest scop. Apa rece ce rezultă prin topirea gheţei are temperatura foarte apropiată de 0°C şi o mare putere de răcire. Pentru unele specii de peşte (clupeidele) sărarea este cel mai raţional mijloc de conservare. stabilitatea sa putând fi asigurată 6-8 luni. la noi sturionii (morunul. Dimensiunile icrelor depind de cantitatea de substanţă hrănitoare pe care o conţin. Icrele se comercializează în formă de boabe. peştii au o cantitate foarte mare de icre. La fel se prepară şi se comercializează şi icrele provenite de la peştele oceanic. care nu poate fi trimis imediat spre consum.

. se reduce cu circa 15% cantitatea iniţială de apă. La sărarea umedă se introduce peştele într-o saramură pregătită anticipat. Cele mai bune rezultate se obţin prin întrebuinţarea de sare pură (maximum 1% impurităţi) şi prin sărarea la temperatură cât mai scăzută a peştelui foarte proaspăt. precum şi speciile de valoare mare cum sunt scrumbia de mare. . pentru cele mai multe specii (scrumbia de Dunăre şi peşti marini oceanici). Alterarea peştelui este împiedicată prin acţiunea bactericidă a substanţelor antiseptice (fenoli. iar cel de umiditate 38-43% numai 2-3 luni. se păstrează timp mai îndelungat fără condiţii speciale de păstrare dar gustul lasă de dorit. Se practică mai frecvent la sărarea slabă a peştelui care este apoi supus conservării şi prin alte metode (uscare. plătică. formaldehidă etc. puternic sărat. peştele trebuie răcit. gust. în bazine sau butoaie. stavrid. Sarea absoarbe apa din straturile superficiale ale peştelui şi formează o saramură naturală care acoperă peştele. caracteristică produselor afumate de bună calitate. care modifică textura cărnii peştelui şi proprietăţile organoleptice. sterilizare). În timpul afumării la cald se produce coagularea proteinelor şi inactivarea parţială a enzimelor. grad de sărare şi condiţii de depozitare. hamsie. se produce “murdărirea” suprafeţei şi capătă un gust amar. se combină cele două metode: peştele după sărarea uscată se cufundă în saramură. Letodele folosite la afumarea peştelui sunt afumarea la cald şi afumarea la rece. Dacă peştele rămâne prea umed. afumare. După modul de prelucrare. caracteristice peştelui afumat. Procesul de afumare a peştelui este precedat de cel de sărare. mod de prelucrare şi grad de sărare.. grad de îngrăşare. Într-şun ambalaj se introduce numai peştele de aceeaşi specie. roşioară. cu 614% sare. pălămidă. dar caracteristicile gustative se desăvârşesc mai târziu. tranşat. celui tăiat i se pune sare la crestături. 166 . faţă de circa 47% în cazul afumării la rece.specii marine: stavrid. heringul. enzimatice şi bbacteriene. miros. pălămida etc. avatul. cu umiditate de aproximativ 23% se păstrează foarte bine la 10-15°C. După afumarea la cald. spre a se evita pierderile prea mari în greutate prin continuarea evaporării apei. după care survine “înroşirea” provocată de dezvoltarea unor bacterii aerobe halofile. cu 14-20% sare. Cu cât peştele este mai puternic sărat. pălămida mică. de aceea şi durata de păstrare a celui dintâi e mai redusă decât a celui din urmă. durata de conservare etc. se sărează întregi.) conţinute de fum. dându-i aroma şi culoarea caracteristică.. timp de 4-6 luni. Durata de păstrare a peştelui sărat depinde de conţinutul de apă.  Peştele afumat Peştele afumat este produsul care se obţine prin impregnarea peştelui proaspăt sau a celui sărat cu fum natural sau prin imersare în lichid de fum. chefalul. îşi închide culoarea în timpul afumării. spre a se evita ruginirea. La sărare intervin procese chimice. umedă sau mixtă. Ea se realizează prin zvântare (în aer liber) sau prin uscare cu ajutorul aerului încălzit artificial. scrumbie de Dunăre etc. calitate. peştele sărat se poate păstra 12 luni. morunaşul.specii de apă dulce: crap. astfel încât se distrug până la 99% din microorganismele iniţiale. dacă materia primă este peştele sărat. La ambele metode o deshidratare parţială a peştelui este indispensabilă. aterină. Prin afumare se conservă în ţara noastră scrumbia de Dunăre. în funcţie de mărime. stratul peptizat se tranformă într-o peliculă strălucitoare. merlucius etc. chefalul. Dacă deshidratarea e prea avansată peştele se afumă greu şi nu se mai formează culoarea brun-aurie. văduviţa. se topeşte o parte din grăsime care se scurge împreună cu o parte din substanţele extractive solubile. ştiucă. cu un conţinut sub 6-8% sare. La sărarea uscată. Peştele sărat. După gradul de sărare se clasifică în trei categorii: slab sărat. macrou. substanţele gazoase ale fumului pătrund în ţesutul peştelui. brun-aurie. peşte eviscerat. gingirică. crapul de import. Prin deshidratare se urmăreşte să se creeze condiţiile necesare depunerii particulelor de fum la suprafaţa peştelui şi să se dea cărnii peştelui o oarecare consistenţă. Pentru conservarea peştelui se foloseşte sărarea uscată. produsul fiind de calitate inferioară. În timpul afumării şi uscării ulterioare.speci oceanice: hering. se aşează în rânduri care alternează cu straturile de sare. dacă materia primă este peştele proaspăt sau de o prealabilă desărare parţială. Peştele care se afumă la cald se sărează mai puţin decât cel care se supune la fum rece. macroul. astfel încât poate fi consumat ca atare. anotimp.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Sprarea se consideră terminată când peştele a atins procentul de sare dorit. dacă este bine acoperit cu saramură. Peştele sub 20 cm lungime. în depozite cu o bună circulaţie a aerului. scrumbia albastră etc. Sortimentul de peşte sărat este format din trei grupe: . prin afumare apar modificări de aspect. somn. peştele sărat se clasifică în trei categorii: peşte întreg. crezoli. La un procent de sare sub 5% este pericol de degradare în timpul prelucrării. peştele peste 20 cm lungime se sărează după spintecare şi cu tăieturi suplimentare. pentru obţinerea unor produse afumate de bună calitate. categorie. peştele eviscerat sau întreg este tăvălit prin sare. Totodată. Temperatura ridicată contribuie la creşterea acţiunii sterilizante din timpul afumării. potrivit sărat. ele fiind rodul unui proces de maturare de lungă durată. babuşcă. Sărarea are efect conservant şi totodată provoacă peptizarea proteinelor din stratul superficial al peştelui. La temperaturi scăzute (-2…+2°C). Sărarea uscată foloseşte în special pentru sărarea peştelui slab şi mărunt. cu sare de salină şi de mare. bine spălat. iar la un procent de peste 12% sunt influenţate defavorabil gustul şi aspectul produsului. cod. rizeafca. La sărarea mixtă.

fileuri şi ruloruri de macrou cu sos de muştar. . Se întrebuinţează speciile: rizeafcă. sare şi mirodenii. În acest scop. stavrid. din gingirică se adaugă până la 5% alte specii de peşte mic.zahăr. Semiconservele cu ceapă se fabrică curent din rizeafcă. Peştele cu ceapă. Cea mai apreciată este pasta de hamsie cunoscută şi sub numele de “anchois”. .fileuri şi rulouri de hering. eventual cu adaos de peşte afumat. La semiconservele din peşte cu ceapă. Semiconservele de peşte se păstrează în depozite frigorifice la temperaturi între 2-8°C. condimentat. procedeu folosit mai frecvent. timp de 25 zile. macrou. 167 . . pateu din ficat. dar şi prin raportul favorabil dintre sarea şi umiditatea rămase în peşte. ceapă. lapţi în ulei etc. Marinatele reci de peşte nesterilizate sunt semiconserve care se obţin prin tratarea peştelui cu oţet. scrumbie de Dunăre. Cantitatea minimă de peşte în conservele de peşte în sos tomat este de 65-75% (raportată la greutatea netă). Pentru obţinerea unor produse cu gust mai bun. cu un conţinut de sare de maximum 17%. fără mirosuri străine: cel afumat la cald la o temperatură de maximum 8°C. gingirică. fileuri. În cazul din urmă contribuie la conservare şi acţiunea bactericidă a fumului. condimente. peştele cu ceapă se clasifică în două tipuri: peştele conservat întreg şi peştele fără cap. cu gustul şi mirosul caracteristic. Sortimentul de mărfuri din această grupă este format din: . Sortimentul de conserve de peşte este format din următoarele grupe: . se realizează asigurând o anumită proporţie într umiditatea finală a produsului şi conţinutul lui de sare. . spre deosebire de acelea la care peştele se supune unui tratament termic preliminar şi care sunt denumite marinate calde (de regulă sub formă de specialităţi culinare). Pentru înlesnirea uscării şi a pătrunderii uleiului în carnea peştelui se lucrează adesea cu peştele tăiat în straturi subţiri. După operaţiile de pregătire. macrou. aripi şi viscere. scrumbie sau sardină umplute cu legume. la ghiveci 30-35% şi la zacuscă 50-55% iar la conservele de peşte în ulei 75-85%. în funcţie de sortiment. . Se prepară de obicei din peşte sărat. peştele este supus unei parţiale uscări în aer sau afumării la rece. pentru ca să se obţină produse mai gustoase. aromatizat cu lichid de fum). închise ermetic şi sterilizate. Sub această denumire se comercializează o serie de semiconserve de peşte sărat. legume.conserve de peşte în ulei (simplu. Ea trebuie să se prezinte ca o pastă fină. se adaugă uneori ulei sau sos. se umplu cu ulei şi recipientele se închid ermetic. scrumbii albastre mici. peştele se aşează în borcane de sticlă sau ambalaje de tablă cositorită şi vernisată.conserve de peşte în suc propriu şi dietetice. înainte de a se introduce în ulei.conserve de peşte speciale (haşeu.).  Semiconservele de peşte Peştele în ulei. . cu sau fără adaos de ulei. ambalate în recipiente de tablă cositorită şi vernisată. gingirică şi hamsii. Conservarea. timp de maximum 60 zile. în funcţie de scopul urmărit. gust dulce cu nuanţe diferite şi aromă plăcută. glucoză). stavrid. omogenizarea şi transformarea în pastă a peştelui sărat. se adaugă condimente. supus în prealabil la o desărare parţială. stavrid. Procesul de afumare durează de la câteva ore la câteva zile. sardină şi rizeafcă mare. Pasta de peşte este produsul care se obţine din tocarea. peştele e ţinut la fum cu temperatura de maximum 35°C. După modul de pregătire. Peştele afumat se păstrează în spaţii bine aerisite.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Peştele afumat la cald se poate consuma fără altă pregătire culinară. hamsie şi sardeluţă.  Conservele de peşte Conservele de peşte sunt produse obţinute din peşte proaspăt. macrou. rizeafcă mare. sardină. la care se adaugă ceapă marinată şi condimente. castraveţi etc. pe o perioadă redusă. aspect atrăgător. Marinatele obţinute prin tratarea peştelui crud-sărat cu oţet se numesc marinate reci.hering. Conservarea se asigură prin pătura de ulei care acoperă peştele şi-l izolează de contactul direct cu aerul. omogenă. ZAHĂRUL ŞI PRODUSELE ZAHAROASE Zahărul şi produsele zaharoase formează o grupă largă de alimente ce se caracterizează prin conţinut mare de zahăr solubil (zaharoză. timp de 72 ore. cel afumat la rece la maximum 15°C.consreve de peşte în sos tomat. stavrid (cu sau fără măsline sau cartraveţi). tratat cu oţet. Sortimentul de semiconserve în ulei este format din: . La afumarea la rece.sardele tip “Lissa” de hering.

2. specialităţi de ciocolată şi produse dietetice). . la temperatură constantă răcoroasă de maxim 20°C şi cu umiditatea relativă a aerului de cel mult 75%. Prezenţa bacteriilor din genul Leuconostoc în zahăr.conţinutul de zaharoză. umiditatea relativă a aerului ridicată şi temperatura variabilă în timpul păstrării pot favoriza degradarea microbiologică. Calitatea zahărului este determinată de proprietăţile psihosenzoriale şi cele de compoziţie. fructe pentru sporirea atracţiei unor segmente de consumatori. • zahărul pudră (farin) rezultă prin măcinarea zahărului cristalizat şi uscat. între 30 şi 60 grade.glucoză şi amidon. şampaniei. transport sau manipulare) şi de depozitare. Acest zahăr poate fi colorat.miere de albine. în Europa şi America de Nord. Comunitatea Economică Europeană. 3. Brazilia. Modificarea biiochimică este însoţită de schmbarea culorii (zahărul devine gălbui) şi de siropare (zahărul devine lipicios). Drept ambalaj de transport se folosesc saci din ţesături liberiene pentru zahărul nepreambalat sau cutii de mucava. Producţia cea mai mare o deţine Europa. în număr mare. Ambalajul de desfacere poate fi confecţionat din pungi de hârtie cu strat dublu. uscate. Păstrarea şi transportul zahărului se face în spaţii curate. caramele. sub acţiunea bacteriilor din genul Leuconostoc se formează din zaharoză macromolecule de dextran ce nu sunt tolerate de anumite organisme. legume. palete – lăzi metalice cu role căptuşite cu hârtie rezistentă sulfat înălbită. cultura specifică zonei temperate. . Trestia de zahăr este o cultură tropicală. . La o activitate a apei mai mare de 0.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . fondanterie.  Zahărul Producţia mondială de zahăr depăşeşte 115 milioane tone şi este localizată în zonele de cultură a materiilor prime: sfecla şi trestia de zahăr. • zahărul candel este constituit din cristale gigant de zaharoză formate pe centri de cristalizare introduşi în zeama concentrată rezultată de la rafinare.  Amidonul şi glucoza 168 . S. Bucăţile de zahăr pot prezenta duritate mare sau redusă. Ea reprezintă un criteriu de evaluare a gradului de rafinare şi de diferenţiere pe tipuri a zahărului.conţinutul de substanţe insolubile în apă între 10 şi 300 mg/kg în funcţie de sortiment.conţinutul de apă. minim 99. cuprinsă între 35 grade latitudine nordică şi 30 grade latitudine sudică. transportul şi păstrarea zahărului. 4.. La zahărul de bună calitate soluţia de zahăr 10% este incoloră. dulciuri orientale. la fierberea berii.6%. Dintre proprietăţile zahărului culoarea este esenţială.conţinutul de cenuşă este foarte redus. asociată cu creşterea activităţii apei poate determina degradarea zahărului. . maxim 0.U. zahărul trebuie protejat împotriva apei şi a vaporilor de apă.9 la care se ajunge ca urmare a prezenţei apei în spaţiile de păstrare. să imite animale. Conţinutul de apă şi activitatea apei reducă din zahăr nu favorizează dezvoltarea microorganismelor (bacterii. gălbuie conţine de regulă mai multe impurităţi organice. Sortimentul de zahăr cuprinde: • zahărul cristal (tos) diferenţiat după gradul de rafinare în alb numărul 1. pungi din folii de polietilenă. . este localizată în cea mai mare parte în emisfera nordică. a umidităţii relative a aerului ridicată peste 80% sau/şi a variaţiilor de temperatură. deoarece pe parcursul depozitării. Prin sistemul de ambalare (ambalaj de desfacere. Totuşi normele de igienă stabilesc condiţii microbiologice ce trebuie îndeplinite (natura microorganismelor şi gradul de infectare) la fel ca şi pentrru alte produse deshidratate. Se cultivă pe o suprafaţă mai mare decât sfecla.07%. randamentele la hectar fiind de circa 3 ori mai mari ăn zona vestică faţă de cea răsăriteană. . Se diferenţiază după fineţe. prezenţa apei. vinurilor spumoase etc.1%. Ambalarea. Pentru aprecierea calităţii zahărului serveşte şi culoarea unei soluţii de zahăr 10%. Aria producţiei de sfeclă. drajeuri. dar şi în ţări din emisfera australă (Chile. China şi ţările desprinse din fosta Uniune Sovietică asigură peste 50% din producţia de zahăr a lumii. pungi de hârtie rezistentă sulfat înalbită.A. Cuba. mucegaiuri). produse gelificate. • zahărul lichid se poate prezenta sub formă de sirop de zaharoză neinvertită sau parţial invertită şi se poate utiliza ca materie primă în patiserie. Uruguay).conţinutul de substanţe reducătoare (zahăr invertit). Zahărul “alb numărul 4” este utilizat ca materie primă pentru industria alimentară. maxim 0.produse zaharoase (produse de caramelaj. Dintre proprietăţile de compoziţie se utilizează pentru controlul calităţii: . plicuri din hârtie înnobilată cu polietilenă şi alte materiale. Forma bucăţilor poate să fie prismatică. ciocolată. India. Zahărul de culoare închisă. • zahărul bucăţi. aromatizat şi comercializat ca atare.

este vâscoasă şi se întăreşte treptat pe măsura răcirii. Caramelul este un semifabricat care se obţine prin fierberea şi concentrarea unui sirop de zahăr şi glucoză. În funcţie de tehnologia aplicată şi natura materiilor prime utilizate se clasifică: . maltoză şi fructoză). Glucoza solidă se ambalează în hârtie pergament şi apoi în lăzi de carton sau materiale plastice. Brumarea se aplică la bomboanele sticloase (dropsuri). lapte. Glucoza lichidă se prezintă ca un lichid vâscos. cereale (porumb. .5 (glucoza lichidă) şi 20% (cea solidă). grăsimi vegetale hidrogenate. leguminoase (fasole) iar în ţările tropicale din rădăcinile de manioc sau măduva palmierului Sago. unt. butoaie metalice sau confecţionate din materiale plastice. Constă în acoperirea cu o crustă foarte subţire de cristale fine de zahăr. . arahide. Prin brumare se asigură bomboanelor un aspect plăcut şi o stabilitate mai mare. Principalele grupe sunt prezentate în figura nr. Glucoza solidă se prezintă sub forma unei mase amorfe. .ciocolată şi specialităţi de ciocolată. Umiditatea glucozei este cuprinsă între 18. Ele pot fi folosite ca atare sau pot fi utilizate la fabricarea altor produse alimentare şi nealimentare. La obţinerea caramelului se pot utiliza. amorfă şi casantă. coloranţii şi acizii se adaugă după răcirea masei de caramel. cu gustul dulceag. grâu. Amidonul Amidonul se fabrică din cartofi. Masa de caramel fierbinte are aspectul sticlei topite.produse spumoase. . la fabricarea produselor zaharoase.caramele.produse zaharoase dietetice. Amidonul este un produs care se prezintă sub diformă de pudră sau granule de culoare albă. Caramelul conţine circa 2-4% apă. cu sirop de zahăr concentrat (70-80% zaharoză). substanţele proteice cel mult 1% pentru amidonul din cereale. în funcţie de sortiment.  Produsele zaharoase (dulciurile) Produsele zaharoase cunoscute sub denumirea de dulciuri şi se caracterizează prin conţinut ridicat de substanţă uscată (până la 98%) alcătuită în cea mai mare parte din zahăr (zaharoză. prin aromatizare şi colorare. La temperatura de 70°C are proprietăţi plastice şi poate fi modelată în forme variate.drajeuri.4%. Glucoza lichidă se ambalează în bidoane. grăsimile trebuie să fie aproape inexistente iar mărimea granulelor cuprinsă între 10 şi 30 microni. Brumarea se face prin drajare. Adăugarea substanţelor de aromă la temperaturi de peste 90°C conduce la volatilizarea acestora. . Aromele. Sortimentul este format din glucoză lichidă şi solidă. Ele au valoare energetică ridicată şi gust dulce nuanţat specifice fiecărui sortiment în parte. 169 . miere de albine. 20% dextrine. Calitatea amidonului este diminuată de prezenţa punctelor negre care reprezintă impurităţi. Păstrarea glucozei se face la temperaturi de maxim 20°C şi la o umiditate relativă de maximum 75%. . glucoză). 20-25% zahăr reducător (glucoză. Conţinutul de substanţe reducătoare variază între 30 şi 40% pentru glucoza lichidă şi este de minimum 60% la cea solidă. grâu). cacao. Stabilitatea creşte datorită proporţiei sporite a zaharozei în siropul de brumat. circa 60% zaharoză.19) trebuie făcută atent. Amidonul se utilizează ca materie primă în industria glucozei. . Umiditatea amidonului se situează la nivelul celei a produselor de prelucrare primară a cerealelor (sub 14%). la fabricarea cleiurilor. fără miros.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Amidonul şi glucoza sunt materii prime de bază pentru fabricarea produselor zaharoase.produse de caramelaj. care reduce higroscopicitatea bomboanelor. până la un conţinut de circa 9598% substanţă uscată. . cartofi sau de alte provenienţe. frişcă. cafea. albă ce poate evolua până la culoarea galbenă. Sortimentul produselor de caramelaj este foarte larg. a acizilor la invertirea zaharozei cu efecte negative asupra stabilităţii produselor finite ca urmare a creşterii higroscopocităţii iar a coloranţilor la degradarea culorii. fără miros.dulciuri orientale.20. în industria textilă şi a hârtiei. Conducerea procesului tehnologic (figura nr. orz. orez). La temperatura de 35…40°C devine solidă. cu gustul dulce şi uneori dulce-amărui.fondanterie. pentru evitarea supraîncălzirii caramelului şi a formării în cantităţi mari a unor compuşi de oxidare şi caramelizare care înrăutăţesc proprietăţile gustative ale produselor obţinute. Glucoza Glucoza se obţine prin hidroliza acidă sau enzimatică a suspensiilor de amidon obţinute din cereale (porumb. migdale.produse gelificate. cenuşa rezultată la calcinare reprezintă 0. în industria săpunurilor şi a produselor farmaceutice. Bomboanele sticloase se obţin din caramel cu sau fără acidulare. Produsele de caramelaj Produsele de caramelaj sunt alcătuite integral sau numai parţial din masă de caramel. În România cea mai mare cantitate de amidon se fabrică din porum. nuci.

împreună cu alte adaosuri. 281…450 buc/kg. concentrarea şi8 tablarea amestecului de zahăr. în scopul evitării aglomerării şi oxidării grăsimilor. peste 450 buc/kg. Depozitarea la temperaturi prea ridicate determină topirea stratului protector hidrofob ceea ce provoacă lipirea bomboanelor.bomboane mari. Se fabrică bomboane cu umpluturi din paste de fructe. din fructe confiate. divers colorate. . unt sau grăsimi vegetale solidificate. în scopul particularizării proprietăţilor produselor şi implicit pentru realizarea unui sortiment variat se pot folosi: cacao. iar frăgezimea se realizează după 15…30 zile de la fabricare. Dropsurile sau bomboane sticloase neumplute. crocant.culoarea neuniformă ce apare din cauza solubilizării defectuoase a coloranţilor. finisării incorecte. cafea. 170 . apă şi glucoză. Nucleele drajeurilor pot fi fragile (lichior. temperatura de ambalare este peste 50°C iar stratul de ceară care acoperă hârtia se topeşte şi8 se scurge. pentru altele trei semifabricate: . cu hârtie cerată. Cristalele fine de zahăr formează centri de cristalizare şi contribuie la frăgezirea mai rapidă a caramelelor. stratul de ceară şi grăsime este repartizat neuniform şi nu poate să asigure o protecţie optimă împotriva umidităţii sau când siropul de drajat conţine prea mult zahăr direct reducător. Drajeurile Drajeurile sunt bomboane de formă sferică. Poate fi determinată şi de conţinutul prea mic de z7ahăr direct reducător. acestea prezintă o elasticitate mare. ciocolată. 160…280 buc. Precristalizarea se realizează prin adăugarea în masa de caramele a zahărului farin sau a fondantului cu cristale fine de zahăr. Sortimentul se diferenţiază după natura umpluturii. sirop de zahăr). ovoidală sau lenticulară. Învelişul drajeurilor poate fi de zahăr.fondantul . ciocolată sau stafide. După mărime./kg. caramelaj. sub 6% din drajeuri. prin neacoperirea uniformă cu sirop de finisat.râncezirea este cauzată de utilizarea unor grăsimi cu început de alterare sau instabilitate mare şi de păstrare prea îndelungată în condiţii improprii. praline. Varietatea sortimentală a produselor de caramelaj este determinată de natura aromelor. sirop de glucoză. de forma şi dimensiunile bucăţilor. . Fondantul se obţine prin fierberea.bomboane mijlocii. marţipanul şi alte produse zaharoase. Drajeurile se fabrică într-o mare varietate de sortimente datorită posibilităţilor de utilizare a unei dame variate de nuclee. produse zaharoase gelificate (rahat. extract de malţ. Drajeurile se pot clasifica după: natura învelişurilor şi a nucleelor. jeleu). Pentru fabricarea acestor produse se folosesc. ca urmare a formării unei structuri cristaline fine în masa produselor. Caramelele Sunt produse zaharoase obţinute prin prelucrarea termică a unui amestec de zahăr. creme. Cele mai importante defecte întâlnite la drajeuri sunt: .aderarea hârtiei la produs se produce când conţinutul de grăsime este prea mic. lapte. pentru a se asigura o protecţie mai mare faţă de vaporii de apă şi aer. siropuri. Această perioadă de “maturare” se poate reduce la 5…6 zile prin introducerea în procesul tehnologic a operaţiunii de precristalizare. cu suprafaţa lucioasă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Sortimentul de bomboane sticloase este alcătuit din dropsuri. miere. sub formă de pete albe pe suprafaţa produselor.bomboane mici. învelişuri. din fondant. de ciocolată. obţinute din masă de caramel cu sau fără adaosuri. bomboanele salon.umectarea caramelelor se datorează în special depăşirii conţinutului de zahăr direct r4educător. pentru unele două. depozitării la o umiditate relativă a aerului ridicatăă sau variaţiilor de temperatură din timpul păstrării. serbeturile. . Ca adaosuri. făinuri de fructe etc. marţipan. Defectul apare când masa pentru caramele nu este bine omogenizată sau are un conţinut prea mic de zahăr reducător (sub 9%). . coloranţi şi arome. . Principalele defecte care se întâlnesc la caramele sunt: . vizibile.cristalizarea parţială care constă în formarea de cristale mari. . . fondant.umectarea şi lipirea drajeurilor se petrece când lustruirea este incorectă. cafea. Bomboanele umplute sunt formate dintr-un înveliş de masă de caramel (70…80%) şi umplutură (20…30%). sâmburi graşi. de coloraţie. Se obţin prin drajare. de modul de acidulare. Ambalarea caramelelor se face bucată cu bucată. rolsuri şi roxuri. Rolsurile se obţin prin presarea caramelului şi se prezintă sub formă de tabele. Depozitarea caramelelor este necesară. lichioruri. Produse zaharoase pe bază de fondant (fondanteria) Această grupă cuprinde: bomboanele fondante.pietrificarea este cauzată de pierderea de apă ca urmare a distrugerii stratului protector şi păstrării la temperatură ridicată şi la umiditate relativă a aerului foarte redusă. sortimentul produselor de caramelaj se poate încadra într-una din cele trei clase standardizate: . deoarece imediat după fabricare.siropul de candisare. prin ştanţare. sâmburi. ciocolată. hârtia de ambalaj este necorespunzătoare. Roxurile prezintă desene colorate variate şi rezultă prin secţionarea unor fitile de caramel colorate diferit. cicoare. zahăr sau cacao.nucleele .

paste de fructe etc. sâmburi de nucă. prin fierbere şi concentrare la cald. În stare deshidratată conţine circa 14…16% apă. La valori de peste 40 μm cristalele se percep la masticare. Siropul candis are o concentraţie mare de zaharoză şi redusă de zahăr direct reducător (3-5%). în funcţie de sortiment. halviţă. Se acoperă cu zahăr fin măcinat. Între aromă şi culoare trebuie să existe concorbanţa specifică produselor zaharoase. zahăr ars. acizi alimentari. Dacă dimensiunile cristalelor depăşesc 20 μm. aromatizat.şerbet simplu. la temperaturi de 50 şi 55°C. fructe confiate. în jur de 25% substanţe proteice şi 75% substanţe extractive neazotate (în special poliglucide hidrosolubile). cacao. aciditatea totală 0. aromă şi natura ingredienţilor.) prin măcinare şi amestecare cu zahăr. colorează şi se toarnă în tăvi în care se află pudră de amidon şi zahăr. de regulă manual. faza lichidă din soluţie concentrată de zahăr.şerbet cu adaosuri de flori. migdale. de dulciuri. glucoză. lapte etc. Umiditatea este de circa 18-20%. cafea. Jeleurile Sunt produse translucide cu o consistenţă gelatinoasă. Este o specialitate. Păstrarea prea îndelungată determină cristalizarea zahărului în straturile acoperitoare şi formarea unei cruste tari de cristale de zahăr. de consistenţă cremoasă. Jeleurile pot prezenta suprafaţă lipicioasă. rahat. concentra şi deshidrata. Sortimentul se diferenţiază după formă. portocale. având gust şi miros corespunzătoare aromelor utilizate. Produse zaharoase orientale Produsele zaharoase orientale sunt reprezentate de halva. Sugiucul. Principalele caracteristici fizico-chimice ale şerbetului sunt: umiditatea 14…15%. Conţinutul de zahăr total şi direct reducător este apropiat de cel al celorlalte produse zaharoase. La concentraţii de circa 1% gelurile sunt dense şi stabile. suprapuse. sâmburi. iar conţinutul de grăsime între 5 şi 28%. iar cele prea gelificate capătă o consistenţă gumoasă. consistenţa fondantului se modifică şi pasta devenind grosieră. fondantul considerându-se masat (rebutat). pentru răcire. mai ales la jeleurile păstrate perioade mai mari de timp în condiţii de umiditate relativă a aerului reduse. alune. Se foloseşte pentru acoperirea produselor de fondanterie cu un strat subţire de cristale fine de zahăr ce au rol protector şi estetic. Crusta de zahăr trebuie să fie elastică şi alcătuită din cristale fine încorporate în materialul gelificat. Aceste dulciuri se produc şi se consumă în cantităţi însemnate în zona orientului apropiat. cacao. gelatină şi alte materiale gelificante. iar cea gazoasă din aerul înglobat. Agar-agarul se obţine din alge marine. vâscoasă. Semifabricatul este cunoscut sub denumirea de marţipan. coji de lămâie. uniforme. Se fabrică din sirop de zahăr. Umiditatea este cuprinsă între 7 şi 17%. Soluţiile de agar-agar formează geluri la concentraţii mici între 0. alune. colorit. obţinându-se totodată şi forma dorită. sugiuc şi altele. tipic orientală. aromatizează. acoperite pe toată suprafaţa cu un strat de zahăr uscat. arome. . jeleurile se formează prin turnare în forme. tăiere. După răcire se taie în bucăţi paralelipipedice şi se acoperă pe toată suprafaţa cu pudră de zahăr şi amidon. Marţipanul are un anumit grad de dulce. Şerbetul se obţine din sirop de zahăr şi glucoză după o tehnologie similară cu cea a fondantului. Învelişul este alcătuit din rahat de consistenţă mai fermă şi mai elastică. Rahatul este un produs cu o strucutră gelatinoasă obţinut prin fierberea unui sirop de zahăr şi glucoză (se poate folosi şi fructoză) cu amidon (material gelificant). siropoasă în condiţiile existenţei unui conţinut prea mare de zahăr direct reducător sau păstrării la o umiditate relativă a aerului ridicată. Conţine glucoză în cantităţi moderate (10-25%) şi apă între 18-22%. Faza solidă este formată din cristale de zahăr.5% şi conţinutul de zahăr 60…75%. lichidă şi gazoasă. coloranţi şi materiale gelificate. După concentrare se acidulează. Rahatul se prezintă sub forma unor bucăţi paralelipipedice. Se pot utiliza şi alte ingrediente. “Învelirea” nucleelor cu fondant se face la cald. iar consistenţa este gelatinoasă şi moderat elastică. Se pot utiliza şi alte ingrediente (unt. iar adaosurile sunt repartizate în mod uniform în toată masa. Principalele defecte sunt determinate de gelificare. Se prezintă sub formă de batoane de 300-500 g. poate fi aromatizat sau colorat. Prezintă aspect translucid şi culoare uniformă în secţiune. Produsele insuficient gelificate se umezesc la suprafaţă (inclusiv stratul de zahăr). Se poate congela.). fiind alcătuit din trei faze: solidă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Fondantul se prezintă sub formaa unei paste de culoare albă. Datorită conţinutului bogat şi variat în substanţe nutritive se utilizează şi în microbiologie pentru prepararea mediilor de cultură. După concentrare. Serveşte pentru finisarea bomboanelor salon şi a altor produse pe bază de fondant. La fabricarea şerbetului se pot utiliza şi alte ingrediente. Sortimentul cuprinde: rahat aromatizat (fără alte adaosuri) şi rahat cu adaosuri care preia denumirea ingredientului principal folosit. migdale etc.2 şi 1%. Ele se obţin din nuclee de marţipan (35-40%) prin acoperirea cu fondant. Conţine 15-65% sâmburi şi 35-85% zahăr. Nucleele produselor de fondanterie se obţin din gâmburi graşi (nuci. pectină. Fondantul de calitate superioară are cristale de dimensiuni foarte mici (sub 12 μm). Se extrage prin fierbere prelungită în mediu slab acid. Sortimentul cuprinde: . Bomboanele fondante se produc în cantităţi mai mari. mai mare decât la celelalte produse zaharoase. Ele sunt apreciate şi de segmente largi de consumatori din România. are cristale fine de zahăr. acidulat şi colorat. Gelificarea se face cu agar-agar. Printre defecte se remarcă formarea unei cruste tari din cristale de zahăr. răcire şi după caz. Miezul batonului este format din sâmburi de 171 . Prezintă o consistenţă de pastă alifioasă. Are o structură eterogenă.

În urma baterii halviţa înglobează aer şi se reduce conţinutul de apă p-nă la 4-6%. Se modifică culoarea care trece în maroniu. aromă armonioasă şi bine pronunţată. praf de cacao) la care se adaugă zahăr şi alte ingrediente în funcţie de sortiment. se îmbunătăţeşte culoarea. se estompează gustul amar. cu aciditate perceptibilă. boabele de cacao sunt supuse prăjirii. Asupra calităţii ciocolatei influenţează substanţial modul de pregătire a amestecurilor loturilor de boabe de cacao de nivele calitative diferite şi cu proprietăţi complementare. susan. Adaosul folosit mai des este pudra de cacao. Dintre defectele halvalei de floarea-soarelui menţionăm: separarea grăsimii din produs. Ciocolata şi alte produse pe bază de cacao Materia primă de bază folosită pentru fabricarea acestor produse o reprezintă boabele de cacao. care se cultivă în zonele tropicale din America. Costa Rica şi alte zone dau producţii de calitatea a II-a. fistic. cele obţinute în Bahia şi Accra în amestec se pretează la obţinerea unor produse de calitate medie. Accra). au aromă mai puţin pronunţată. boabele îşi pierd capacitatea de germinare. Aceste boabe de cacao au dimensiuni medii şi mici. Boabele de cacao se pot încadra în trei clase de calitate. Puerta. pot prezenta formă turtită. alune. a boabelor mucegăite şi atacate de dăunători. iar gustul are o tentă mai puternică de amar-astringent. halvaua are o valoare nutritivă superioară multor produse zaharoase. Se îndepărtează unele substanţe volatile care au gust şi miros neplăcute. extract de ciuin. insuficient precizată. ce se caracterizează prin boabe de mărime medie. se micşorează volumul miezului şi astfel se facilitează separarea cojilor. consistenţa tare.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA nucă. a boabelor sparte. Halviţa. gust amar-astringent. Halviţa se poate fabrica cu adaos de sâmburi graşi. Se cultivă arbori Criola ce dau boabe de calitate superioară. Criteriile de stabilire a calităţii boabelor de cacao sunt: aspectul exterior. Nigeria. fructe zaharate sau crème speciale. specifică pentru anumite sorturi (peste 140 g la boabele de calitatea I). Tahânul se obţine din sâmburi graşi prin decojire. Caracas. Pe parcursul frământării se include în masa de halva şi adaosurile prevăzute în reţete. Aceste boabe de cacao au aroma slabă. care nu se sfărâmă la tăiere. Jawa. Serveşte ca semifabricat la fabricarea halvalei. umiditatea (8%) şi masa a 1000 boabe. Ecuador dau recolte de calitatea I. Macao sunt indicate pentru fabricarea ciocolatei cu lapte. stafide sau alte umpluturi şi fără adaosuri. a boabelor cu coaja lipită de miez. cât şi în produsul fabricat. Martinica. loturile cultivate în zona Lagos sunt recomandate pentru cea amăruie. Cuba. Prin prăjire boabele suferă modificări cu efecte directe asupra calităţii produselor ce rezultă. a boabelor nefermentate. se atenuează gustul astringent prin denaturarea substanţelor tanante. de ameliorează aroma. în cantităţi semnificative. Boabele de cacao sunt seminţele arborelui de cacao Theobroma cacao L. Halvaua se obţine prin frământarea la cald a halviţei împreună cu tahânul (în proporţie de 45/55). Bahia (Brazilia). substanţele tanante sunt parţial oxidate reducându-se astfel astringenţa. mirosul. Haiti) şi cea africană (Camerun. fibroasă. a boabelor lipite. relativ friabilă. conţinutul ridicat de coji şi prezenţa semnelor (gust şi miros de rânced) caracteristice desfăşurării râncezirii. Datorită compoziţiei complexe reprezentată de zahăr . Este un produs oriental fabricat din seminţe de floarea-soarelui. Se obţine prin concentrarea şi baterea în halviţiere (bătătoare cu palete fixate pe axe) a unui sirop de zahăr şi glucoză cu extract de ciuin. Se pot utiliza şi alte ingrediente. dar recolte mai mici şi arbori Forastera ce dau seminţe de calitate mai redusă şi recolte mai mari. grăsimi. După recoltare. Ciocolata şi pudra de cacao Ciocolata se obţine prin prelucrarea unor semifabricate obţinându-se din boabele de cacao (unt de cacao. Boabele au dimensiuni mici şi neuniforme. Soiurile ce se cultivă în Ceylon. superioară celei care s-ar fabrica din loturile provenite de la varietăţile cu cel mai mare preţ. Calitatea loturilor de cacao se reduce în funcţie de proporţia boabelor nedezvoltate. Asia şi Africa. atât în materiile prime utilizate. Cabalo. sirop de zahăr şi glucoză. Extractul de ciuin rezultă prin fierberea rădăcinilor care conţin saponine şi care îi conferă proprietăţi spumante. cu coaja subţire. circa 2%. În clasa de calitate a III-a se încadrează producţiile soiurilor de arbori de cacao cultivaţi în zona americană (Bahia. substanţe proteice şi săruri minerale. Prin amestecarea boabelor de cacao cu proprietăţi diferite în proporţii optime se poate obţine ciocolată într-un anumit sortiment dorit. pastă de fructe. miezul maron-deschis. proteine 2025% şi substanţe minerale exprimate în cenuşă. iar prin amestecarea varietăţilor cultivate în Arabia se obţine ciocolată de calitate superioară. În compoziţia halvalei din seminţe de floarea-soarelui intră zahăr total 25-43%. cu structură fină. grăsime 30-32%. dulce şi cu aromă determinată de ingredientele utilizate. După batere halviţa devine albă şi se poate trage în fire lungi şi uniforme. gust slab amărui. În România se produce izolat. Camerun. nuci. prăjire şi măcinare. boabele de cacao sunt supuse fermentării. Halvaua. 172 . Jawa. Umplutura depăşeşte 10% din greutatea produsului. În vederea prelucrării. Porto Rico. unsuroasă. gustul. Din punct de vedere organoleptic se prezintă ca o masă compactă. se formează şi se dezvoltă aroma. Pentru fabricarea halvalei se folosesc două semifabricate: halviţa şi tahânul. alune. aroma. decojirii şi măcinării. Varietăţile de culoare deschisă cultivate în Ceylon. uşor astringent. În timpul fermentării boabele suferă modificări importante. Cea mai mare parte a soiurilor cultivate în Accra (Ghana). Jamaica. Lagos.

de varietăţile utilizate. se frânează procesul de depunere a fazei solide din suspensii. Produsele superioare trebuie să prezinte suprafaţa lucioasă.zahărul direct reducător nu trebuie să depăşească 25% deoarece imprimă produselor zaharoase instabilitate. migdale. apă 5. Bruma de grăsime sau albirea grasă se datorează dereglării procesului de cristalizare a untului de cacao. ambalarea şi păstrarea produselor zaharoase Calitatea produselor zaharoase este determinată de nivelul proprietăţilor organoleptice. să prezinte aceeaşi culoare pe întreaga suprafaţă (excepţie fac roxurile care în secţiune au culori diferite). fistic). Principalele caracteristici ale prafului de cacao sunt: culoarea brun-roşcată. Masa de ciocolată trebuie să fie uniformă. Tratamentul alcalin are efect şi asupra solubilităţii. consisitenţă. fără pete sau bule de aer. cenuşă 5-7% şi alte substanţe prezentate la compoziţia chimică a boabelor de cacao. nestratificată. ca urmare a aunor reacţii fizico-chimice între proteine şi substanţele alcaline utilizate. . coniac. lecitină.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA În afară de boabele de cacao transformate prin decojire. mată în ruptură. Apa condensată dizolvă parţial zahărul din straturile periferice şi ulterior. lichioruri. cu structura uniformă. acestea căpătând proprietăţi noi şi capacitate de formare a unor coloizi cu grad mare de hidratare. fiecare proprietate organoleptică (aspect. Produsele care conţin grăsimi în proporţii mai mari au un conţinut de zahăr total mai redus.zahărul total care la mai multe produse deţine valori în jur de 60%. fără a creşte conţinutul în substanţe solubile. Consistenţa ciocolatei trebuie să fie fină. Pudra de cacao conţine grăsimi 22. Deoarece untul de cacao este un produs deficitar. Abaterile constituie defecte iar proporţiile lor sunt determinate cantitativ contribuind la declasarea produselor zaharoase. uniformă pe toată suprafaţa. stafide şi alte ingrediente. Principalele defecte specifice ciocolatei sunt: bruma de zahăr şi bruma de grăsime. carbonat de amoniu sau bicarbonat de sodiu. Bruma de zahăr apare datorită condensării vaporilor de apă din mediul înconjurător pe masa de ciocolată. prăjire şi măcinare în masa de cacao..4%. cu arome caracteristice tipului. lapte praf. Gustul trebuie să fie specific. alune. dulce. fineţea. Se foloseşte carbonat de sodiu. care prezintă arome fine se obţin din amestecuri în proporţii optime de boabe din zona Accra cu boabe superioare cultivate în America Centrală. untul de cacao cristalizează în patru forme diferite. aromă şi gust) putând fi evaluată prin punctaj. 173 . el fiind indispensabil în industria cosmetică şi farmaceutică. curată. favorizând procesul de aglomerare. ca urmare a variaţiilor mari de temperatură şi a păstrării la o umiditate relativă a aerului ridicată. al caracteristicilor fizicochimice şi absenţa defectelor. Aspectul în secţiune. Ele se obţin din sâmburi graşi (nuci. unt de cacao. astringenţei şi a gradului de amar). se înlocuieşte cu grăsimi solide de origine vegetală care au punctul de topire apropiat. fără a lăsa senzaţia de asprime. fără bule de aer. Produsele zaharoase trebuie să se prez8inte sub formă de bucăţi distincte cu mărimi şi forme prognozate. aromei şi culorii. Aspectul exterior se examinează la temperaturi de 16-18°C. zahăr. relativ tare şi casantă la rupere. pe când o alcalinizare prea puternică anihilează aproape complet aroma.5%. circa 40%. Ele trebuie să fie uniforme. La aprecierea calităţii produselor pe bază de ciocolată o foarte mare importanţă prezintă caracteristicile organoleptice. prin evaporarea ei. Pudra de cacao Proprietăţile şi implicit calitatea pudrei de cacao depind în principal de calitatea boabelor de cacao. Stabilirea calităţii produselor zaharoase se poate face prin degustare. Cele patru forme de cristalizare se produc în funcţie de modul de temperare şi răcire a masei de ciocolată. În urma tratamentului. Culoarea este variabilă de la maron deschis până la maron închis. cafea. pe suprafaţa sa formându-se pete albicioase. aceeaşi formă şi mărime. Tratamentul alcalin are drept scop corectarea gustului (în special a acidităţii. Dacă răcirea se face lent se formează cristale mari care determină albirea ciocolatei.  Calitatea. datorită higroscopicităţii lor ridicate. aroma şi gustul fine şi pronunţate. Umpluturile care se folosesc la fabricarea specialităţilor de ciocolată sunt obţinute din ingrediente valoroase din punct de vedere organoleptic şi nutriţional. La degustare este onctoasă şi nu lasă senzaţie de rugozitate. fondant de calitate sau alte materii prime alimentare. nuanţat de la produs la produs în funcţie de natura ingredientelor folosite. Tratamentul echilibrat are efecte pozitive asupra masei de cacao. Aroma trebuie să fie pronunţată şi corelată în funcţie de culoarea produselor. la fabricarea ciocolatei se utilizează zahăr. eventual să fie brumate uniform. Datorită conţinutului de grăsime cu temperaturi de solidificare diferite. în funcţie de tipul ciocolatei. Mirosul şi gustul trebuie să fie plăcute. Principalii indicatori fizico-chimici şi de compoziţie ai produselor zaharoase sunt: . culoare. de gradul de fermentare şi de tratamentul alcalin aplicat. să prezinte acelaşi desen. de potasiu. alune. zahărul extras cristalizează formând bruma de zahăr. Păstrarea ciocolatei la temperaturi variabile sau mai mari de 18°C determină creşterea cristalelor mici în asemenea măsură încât să provoace modificarea aspectului şi apariţiei brumei de grăsime. de proporţia în care se realizează amestecul diferitelor varietăţi. Cele mai apreciate sorturi de cacao pudră. Se schimbă astfel aspectul ciocolatei.

0% acid citric.conţinutul de grăsime trebuie să corespundă normelor de calitate pentru produsele în ale căror reţete sunt cuprinse ingrediente cu conţinut lipidic. dezinfectate. Mierea de albine 174 . ciocolată. La peste 90% umiditate relativă. curate. Printre procesele oxidative care determină degradarea produselor zaharoase subliniem râncezirea grăsimilor ce se produce în dulciurile ce au compoziţie complexă: bomboane umplute. toate bomboanele indiferent de conţinutul lor în zahăr direct reducător se transformă într-o masă rigidă de produse zaharoase lipite între ele. În afara condiţiilor de păstrare prevăzute în tabel mai este necesar ca încăperile să fie uscate. Conţinutul de grăsime variază de la 2-3% la cele mai multe produse până la 30-40% la cele cu valoare nutritivă complexă (ciocolată. bomboane fondante etc. inclusiv în microclimatul creat prin ambalaj. Formarea de cristale comune între bomboanele învecinate provoacă aglomerarea stabilă a acestora şi transformarea lor într-o masă rigidă.mărimea bomboanelor diferă de la produs la produs. care este însoţită de cristalizarea zahărului ca urmare a suprasaturării soluţiei. apariţia brumei de zahăr sau grăsime şi accelerarea procesului de râncezire. fără mirosuri străine. sistemul produs-ambalaj trebuie să formeze un “tot” armonios. Ambalajul trebuie să asigure protecţie împotriva apei. colorit etc. . trebuie să menţină substanţele volatile implicate în formarea aromei şi să protejeze produsele împotriva substanţelor volatile urât mirositoare din mediul înconjurător. De importanţă deosebită este asigurarea protecţiei împotriva factorilor mecanici (propria greutate.conţinutul de apă în majoritatea produselor zaharoase este cuprins între 2 şi 4%. la produsele sensibile (specialităţi de ciocolată. În cazul produselor zaharoase cu proprietăţi estetice superioare (formă. În continuare are loc procesul de difuziune a apei de la suprafaţă în interior. Un rol deosebit în asigurarea stabilităţii produselor zaharoase îl are menţinerea cponstantă a temperaturii la valori optime. Pentru produsele sensibile la lumină (cele care conţin grăsimi în proporţii mai mari) ambalajele trebuie să fie netransparente. halva). nu se face prin procese microbiologice ci prin aglomerare şi oxidare. Apa absorbită dizolvă parţial masa de bomboane şi formează o peliculă de soluţie saturată de zahăr. Aglomerarea produselor zaharoase se produce în cazul păstrării lor la o umiditate relativă a aerului ridicată. Degradarea produselor zaharoase. culoare). Variaţiile bruşte de temperatură determină modificarea umidităţii relative a aerului. . transport).) şi care nu au nevoie de protecţie împotriva luminii se recomandă ambalarea în ambalaje din materiale transparente. bine aerisite. grafică. De obicei tipurile materialelor. Vaporii de apă din atmosferă sunt absorbiţi la suprafaţa bomboanelor. Deoarece la comercializarea produselor zaharoase. Ambalarea trebuie să răspundă cerinţelor impuse de particularităţile de stabilitate ale produselor zaharoase. . Mascarea aspectului propriu al produsului ambalat cu materiale netransparente trebuie contracarată prin aspectul estetic deosebit al ambalajului (formă. datorită conţinutului lor redus de apă.aciditatea constituie o condiţie de calitate pentru produsele zaharoase care se acidulează în scopul formării şi corectării proprietăţilor gustative. gradul de sofisaticare şi estetica ambalajelor sunt corelate cu valoarea. mai ales pentru produsele cu valoare mare.Condiţiile de păstrare şi termenele de valabilitate ale produselor zaharoase Umiditatea relativă Temperatura °C Termen de garanţie Felul produselor a aerului % zile Bomboane sticloase neumplute 75 20 90-120 Bomboane sticloase umplute 75 20 60-90 Drajeuri 75 20 60 Caramele 75 20 75-90 Ciocolată masivă 65 18 90-180 Specialităţi de ciocolată 65 18 30-60 Şerbet 65-75 20 65 Rahat 75 20 40-50 Halva 57 18 30-60 Depozitarea. transportul şi comercializarea ciocolatei la temperaturi mai mari de 18°C determină modificarea formei. Se pot crea astfel condiţii pentru aglomerarea produselor zaharoase. Se poate exprima prin numărul de bucăţi la kg sau în grame per bucată. care să favorizeze luarea deciziilor de cumpărare. a vaporilor de apă din atmosferă. halva etc. sortimentul şi nivelul calitativ al produselor zaharoase. Tabelul 9 .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . Condiţiile optime de păstrare şi termenele de valabilitate ale produselor zaharoase sunt prezentate în tabelul 9.4 şi 1. Umpluturile în funcţie de ingredientele utilizate pot conţine 18-25% apă. prin ambalare celulară. Mecanismul absorbţiei umidităţii şi al aglomerării produselor zaharoase este relativ simplu. latura estetică şi modul de prezentare au un puternic impact asupra segmentelor de consumatori sau cumpărători. Este cuprinsă între 0. manipulare.). Asigurarea protecţiei produselor sensibile la acţiuni mecanice se face.

Mierea de albine conţine 75-85% substanţă uscată care este formată din: zahăr invertit 60-80%. . dar şi din necatrul florilor de pădure. mierea de salcâm galben-deschisă. care îi poate asigura o stabilitate îndelungată. B5.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Mierea de albine este un produs alimentar nativ. acid pantotenic şi acid folic). Rezutlă prin prelucrarea de către albine (Apis melifera L) a nectarului florilor sau a manei secretate de o serie de insecte parazitare ce trăiesc pe diferite părţi ale unor arbori şi plante ori a altor surse de zahăr accesibil. Tabelul 10 . C. în perioadele în care condiţiile climatice sunt improprii. tei. izmă. galben-aurie.0 Aciditate. mierea de floarea-soarelui galben-aurie sau galben –portocalie.5-4 1. acizi organici. Pe piaţa internaţională mierea de albine se comercializează pe sorturi şi categorii calitative cu indicarea provenienţei geografice. inclusiv din mana secretată de anumite insecte. zaharoză. acizi. datorită cristalizării. cu o valoare nutritivă ridicată (valoarea energetică 315-325 Kcal/100 g) şi cu reale însuşiri dietetice şi terapeutice. .5 1. substanţe aromatizante. B2. tei. conţine.35% mierea de flori şi 0.9 Granule de polen prezente da da Mierea de pîădure are o compoziţie mai complexă decât mierea de flori. utilizabilă în alimentaţia tuturor contingentelor de consumatori. % 1. o cantitate mai mare de substanţe minerale şi melecitoză (un trizaharid format din 2 molecule de glucoză şi una de fructoză). min. zmeură. Sortimentul este cunoscut sub denumirea de miere de zahăr. În acest mod cristalele de zahăr se solubilizează din nou. alături de substanţele prezentate. % 20 20 20 Densitate la 20°C. mierea de conifere brună.miere superioară în care se încadrează mierea polifloră. pentozani. Mierea cristalizată poate căpăta fluiditatea specifică prin încălzire la temperaturi de circa 50-60°C în apă. Mierea de pădure provine în cea mai mare parte din sucurile dulci de pe alte părţi ale plantei decât florile. zaharoză 1015%. a speciilor de flori şi a combinaţiilor poliflore. % min. Diferitele sortimente de miere se diferenţiază după culoare astfel: mierea de tei este galben-portocaliu-roşcat.Caracteristicile fizico-chimice ale mierii Indicatorul Miere monofloră polifloră de pădure Conţinutul de apă. . fructoză. 6. enzime (invertază. deşi are un conţinut mare de substanţă solubilă. Mierea. 175 . mirosul. min. miere polifloră şi miere de pădure.0 4.417 1. se poate face prin hrănirea albinelor cu zahăr. grade max. floarea-soarelui etc. amnă de conifere sau alte surse de zahăr. Mierea monofloră provine integral sau în cea mai mare parte din nectarul florilor unei singure specii de plante (salcâm. % 70-78 70-78 60-70 Zaharoză. dextrine. monofloră şi de pădure cu însuşiri superioare.417 1. 4. După origine mierea se clasifică în: miere monofloră. substanţe minerale (0. Mierea provenită în astfel de condiţii prezintă culoare deschisă. creându-se astfel condiţii pentru desfăşurarea proceselor fermentative (alcoolice sau acide). izmă. fâneaţă de deal.8% mierea de pădure) formate în special din Fe. zmeură. provitamina A şi K. Caracteristicile fizico-chimice de calitate ale unor sortimente de miere produse în ţara noastră sunt prezentate în tabelul nr. În funcţie de modul de prelucrare mierea de albine se clasifică în: . poate suferi procese fermentative sub acţiunea drojdiilor osmofile. recoltată de albine din florile de salcâm. tanante şi altele.5-5 4-12 Indice diastazic. Importanţă mai mare în aprecirea calităţii o au culoarea. o fluiditate prea mare sau cristalizarea totală sau parţială. În funcţie de calitate se clasifică astfel: . P. mierea polifloră galbenă cu diferite nuanţe. Creşterea randamentului în miere în activitatea de stupărit. Mierea polifloră este obţinută din necatrul provenit de la diferite specii de plante din flora spontană sau de cultură. aciditate redusă.5 0. colorante. Diferitele sortimente de miere de albine prezintă caracteristici organoleptice care le individualizează. 0. catalază şi amilază). gustul şi consistenţa. K. aromă slabă şi un conţinut de substanţe nutritive redus. la miere. Cristalizarea determină concentrarea zahărului în cristalele ce se formează şi diluarea fracţiunii lichide rămase. sfeclă sau alte surse de glucide. Culoarea variază în funcţie de provenienţă într-o măsură care aproape permite identificarea naturii mierii. 1.0 Zahăr direct reducător. Mg.miere de fagure.miere obţinută prin scurgere liberă. Nectarul este un suc dulce care conţine 70-90% apă în care sunt solubilizate: glucoză.417 Cenusă.5 10. Mirosul şi gustul prezintă particularităţi în funcţie de provenienţă şi trebuie să fie pronunţate şi individualizate.mierea obţinută prin centrifugare. vitamine (B1. substanţe mucilaginoase.9 10. mierea de zmeură roşcat-galben-verzuie.miere de calitatea I în care se încadrează mierea polifloră şi de mană cu însuşiri inferioare. % 5-6 5-6 6 Substanţe nezaharoase. Ca defecte de consistenţă putem întâlni.0 5.10.).

în bazine închise şi poate dura.moderat alcoolice. Băuturile alcoolice se clasifică după conţinutul de alcool în trei grupe principale: .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Mierea supraîncălzită la o temperatură de 80°C (în scopul resolubilizării şi fluidizării după cristalizare) pierde din valoarea gustativă (aromă) şi cea nutritivă. Fabricile de bere renumite sunt construite în zone unde apa este nepoluată. Apa influenţează în mare măsură calitatea berii.  Berea Berea este o băutură care se obţine prin zaharificarea enzimatică a plămezii de orz germinat. Comparativ cu mierea naturală. Se poate recupera bioxidul de carbon ce rezultă. pahare din material plastic sau bidoane de aluminiu. Hameiul conferă berii gustul amar specific. Se folosesc florile femele cunoscute sub numele de conuri de hamei. hameiul. . apa de calitate şi drojdia de fermentaţie. După separarea conurilor şi limpezire se obţine mustul de bere (mustul primitiv). nu conţine enzime. de fermentaţie superioară. În continuare mustul se supune fermentaţiei primare în bazine deschise. Zaharificarea amidonului se face la cald (60-70°C).alcoolice tari. Procesul de zaharificare se poate realiza şi cu amilaze de natură microbiană obţinute prin cultivarea microorganismelor (mucegaiurilor) pe diverse medii de cultură. în funcţie de sortiment.stare în care se utilizează fabricarea berii. Termenul de valabilitate este de 12 luni. în scopul evitării infectării secţiilor cu drojdii false sau cu alte microorganisme care produc fermentaţii nespecifice şi secundare. bine aerisite. cu 8-22% volume alcool (vinurile naturale şi speciale). bine dezvoltate şi masa a 1000 de boabe ridicată. răcoroasă.slab alcoolice. îmbunătăţeşte spumarea şi conservabilitatea. uscare şi vânturare (se înlătură radicelele). prin germinare şi prelucrare se obţine malţul care poate fi: blond. După zaharificare mustul se filtrează şi se supune fierberii cu hamei. făină de porumb. tuburi de aluminiu. aroma este mai slabă şi unilaterală. Identificarea falsificării mierii naturale prin adăugare de miere de zahăr sau artificială se poate face numai de specialişti prin examen organoleptic şi/sau determinări de laborator foarte laborioase. drojdii de fermentaţie joasă şi de Saccharomyces cerevisae drojdii. greutate hectolitrică mare şi cu putere de germinare ridicată. în condiţiile păstrării la temperatură constantă. eventual pasteurizată şi îmbuteliată. BĂUTURILE ALCOOLICE NEALCOOLICE Grupa băuturilor alcoolice este formată din produse lichide care au în compoziţia lor mai mult de 1% volume alcool etilic. într-o continuă agitare prin suflare de aer cald. Păstrarea mierii se face în încăperi uscate. Malţul blond se obţine din orzoaică prin germinare dirijată. creându-se imaginea unei fierberi reale. ce conţin 1-6% volume alcool (sortimentul de bere). pahare de carton impermeabilizat închise cu capace din acelaşi material. Din orz. De foarte mare importanţă la formarea calităţii berii este nivelul calitativ al materiilor prime utilizate. cu 24-70% volume alcool etilic. Conurile conţin lupulină care are în compoziţia sa uleiuri eterice. acizi amari. până la 90 zile. Mierea artificială se obţine din zahăr invertit. Se folosesc culturi pure de Saccharomyces carlsbergensis. După recoltare. Penrtru fabricarea berii se pot folosi şi extracte de hamei ce se obţin prin extracţie cu solvenţi organici. Puritatea şi tiipul de drojdie contribuie în mare măsură la formarea calităţii berii. Identificarea mierii artificiale se poate face prin examen organoleptic. dar poate fi înlocuită cu orz de calitate cu seminţe uniforme. dar o contribuţie deosebită o aduce respectarea regulilor igienice pe parcursul întregului proces tehnolodgic. are duritate redusă şi o anumită compoziţie în substanţe minerale. substanţe tanante şi răşini aromatice. 176 . aromatizare cu arome naturale sau de sinteză şi colorare. fierbere cu hamei şi fermentaţie alcoolică. Orzoaica este materia primă de bază. Malţul brun rezultă prin prăjirea malţului blond la temperatura de 150°C. iar enzimele sunt distruse. Încolţirea orzului şi obţinerea malţului se fac pentru activarea şi producerea de amilaze care asigură zaharificarea amidonului. berea este filtrată. brizură de orez şi alte surse potenţiale de zahăr fermentescibil. prin acidulare cu acizi citri8c sau tartric. După terminarea fermentaţiei. . Ambalarea mierii se face în borcane de sticlă. iar cel negru la temperaturi cuprinse între 170-200°C. contribuie la formarea aromei. Malţul poate fi substituit cu zahăr lichid. conurile de hamei sunt conservate prin deshidratare. vitamine şi polen. brun sau negru. Fermentaţia secundară se desfăşoară la temperaturi cuprinse între 0-3°C. prin determinarea diastazei şi a polenului. Bioxidul de carbon ce rezultă din fermentaţia alcoolică secundară este înglobat în masa de bere. Pentru fabricarea berii se folosesc: orzoaica. fără mirosuri străine şi răcoroase în sezonul cald. proces care durează 8-10 zile şi se desfăşoară la temperatura de 6-7°C.

în cadrul termenului de valabilitate. alcool etilic. Berea nepasteurizată are un termen de valabilitate de 12 zile la păstrare în condiţii de refrigerare. mai slab hameiată.bere brună tip München de culoare închisă.33-0. concentraţia mustului primitiv. încărcătură microbiană) şi externi (în special variaţia temperaturii şi subrăcirea) pot avea loc procese complexe de degradare a berii. slab hameiată. concentraţia mustului primitiv. Tulburelile biologice sunt cauzate de microorganismele remanente (drojdii spontane. a variaţiilor mari de temperatură sau din cauza agitării din timpul transportului. În ţara noastră se cultivă viţa de vie altoită pe portaltoi (nobilă).5 şi 17%. însă întreţinerea viei este mai uşoară deoarece este rezistentă la atacul dăunătorilor. extractul real. bacterii lactice. durata fermentaţiei secundare şi implicit după proprietăţile organoleptice.  Vinurile Sortimentul cuprinde vinurile naturale care se obţin prin prelucrarea mustului de struguri şi vinurile speciale care provin din cele naturale.tip Pilsén care are culoare galben-pai.5-1.5% alcool vol. Berea nu trebuie să fie tulbure sau să prezinte sediment. Dintre caracteristicile fizico-chimice ale berii sunt selecţionate drept criterii de calitate: conţinutul de alcool. Hibrizii direct producători au rezultat prin încrucişarea soiurilor de viţă de vie europene cu cele americane. Deoarece berea este constituită dintr-o soluţie de alcool de concentraţie redusă în care se găsesc solubilizate substanţe labile este considerată un produs perisabil. Tuborg). care variază între 11. fier). a luminii. coaja subţire şi eliberează o cantitate mai mare de must. după concentraţia de alcool şi extractul real. Se pot produce tulbureli biologice şi fizico-chimice.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Sortimentul se poate clasifica după conţinutul de alcool în: bere fără alcool. B6. Vinurile ce se obţin din strugurii hibrizilor direct producători sunt slab alcoolice. azot solubil (600-800 mg/l). răşini. aromă pură de hamei. în care predomină aroma de malţ. fină. Caracteristicile de gust şi aromă trebuie să corespundă sortimentului. se autolimpezesc. inclusiv în ţara noastră. indigenă şi hibrizi direct producători. acetice) care în condiţii favorabile se dezvoltă în bere. conţine acizi organici (lactic. extract real format mai ales din dextrine. conţinutul de bioxid de carbon şi aciditatea. au caracteristici organoleptice modeste. ciorchinii îndesaţi.5% alcool vol. specială (16% extract primitiv) şi Porter (20% extract primitiv). Adaosul de zahăr este permis numai în anii în care producţia de struguri este inferioară celei medii din zonele viticole respective. În general sortimentele de bere poartă denumiri proprii sau preiau numele societăţilor producătoare (Ursus. malic. spumare intensă şi este puternic hameiată. Odată cu pierderea limpidităţii berea depune sediment şi-şi modifică şi caracteristicile gustative. astfel încât conţinutul de alcool să fie mărit până la nivelul mediu realizat în zona viticolă în care se obţine. Culoarea se determină cu soluţie de iod şi se exprimă prin numărul de cm3 soluţie de iod de concentraţie 0.).) şi bere cu peste 4. Sub acţiunea factorilor interni (compoziţie chimică. bere obişnuită (3-4.5% extract primitiv). Vinurile naturale Vinurile naturale se obţin prin fermentaţia alcoolică a mustului din struguri. Berea pasteurizată poate să depună un depozit redus de sediment pe parcursul depozităţii. Conţine alcool până la 6%. Berea are o compoziţie chimică complexă existând diferenţieri de la sortiment la sortiment. staniu. vitamine hidrosolubile (B1. Tulburelile fizico-chimice sunt cauzate de proteine. succinic. Se determină prin calcul pe baza extractului real şi a conţinutului în alcool. Volumul. În majoritatea ţărilor. extractul real. se produce bere de fermentaţie inferioară de următoarele tipuri: .bere tip Dortmund de culoare galben-aurie. persistentă. dextrine. fiind supuse unor operaţiuni suplimentare şi cărora li se poat adăuga îndulcitori. Producţia de struguri a hibrizilor direct producători este redusă. fără adaos de zahăr sau alcool. dar şi în cele în care predomină soiurile de viţă nobilă. . Ele se diferenţiază după cantitatea de hamei utilizată. dar stabilitatea lor este limitată. Strugurii pentru vinificaţie au conţinut ridicat de zahăr. Sortimentul de bere brună cuprinde trei categorii: obişnuită (12 şi 13. B2. Berea de calitate superioară formează o spumă bogată. 177 . iar prezenţa tulburelii sau depunerea de sediment indică cel puţin un început al procesului de alterare al berii. extracte aromatice.1 normală necesar pentru aducerea apei distilate (100 cm3) la culoarea berii analizate. fructele viţei de vie (Vitis vinifera). Concentraţia mustului primitiv exprimă conţinutul de substanţă solubilă al mustului care se supune fermentaţiei primare. substanţe amare. PP) şi CO2 (0. Aprecierea calităţii berii se face prin intermediul caracteristicilor organoleptice şi fizico-chimice.4%).5% allcool vol. acetic). Se cultivă mai ales în grădinile intravilane din zone viticole neconsacrate. substanţe colorante. mai ales de potasiu). Viţa de vie indigenă este răzleaţă şi prezintă importanţă datorită rarităţii sale. Adaosul de zahăr permis este limitat cantitativ. substanţe tanante provenite din must sau hamei care pot precipita datorită unor procese oxidative. fineţea şi stabilitatea spumei sunt caracteristici de calitate importante ale berii şi se verifică la temperatura de 15°C. bere slab alcoolică (0. concentraţia alcoolică. tanante. . dioxid de carbon sau alte ingrediente. acţiunii unor metale prezente (cupru. minerale (fosfaţi şi alte săruri. cea pasteurizată de 60 zile iar cea sterilizată de un an. Sortimentele de bere blondă se diferenţiază după concentraţia mustului primitiv.

limpezi. Mineralele utilizate.). Vinul obţinut după fermentaţia alcoolică suferă un proces evolutiv permanent. fizice (pasteurizare. Se asigură. centrifugare). Primul pritoc la vinurile albe se efectuează imediat după terminarea fermentaţiei tumultoase. maturare. acid sorbic etc. clei de peşte) sau cu minerale (caolin. în scopul evitării casării şi formării de precipitate. de tanin şi a acidităţii prin utilizarea unor loturi ce au caracteristici complementare. precum şi de aceeaşi vechime. limpezirea. presarea. Pentru limpezirea şi stabilizarea vinurilor se folosesc metode fizico-mecanice (filtrare. Pritocirea vinurilor constă în tragerea vinurilor de pe drojdii sau sedimentul depus. Separarea mustului de boştină se face diferenţiat de la vin la vin. manipulare şi transport până la centrele de vinificaţie. Grasă de Cotnari. centrifugare. din acelaşi soi şi tip. Sunt producătoare de vinuri aromate cu o concentraţie alcoolică mare soiurile: Tămâioasă românească. scurgerea mustului. fermentarea. chimice (tratament cu ferocianură). prin aerare puternică sau închis. Principalele operaţiuni tehnologice pentru fabricarea vinurilor sunt dezbrobonarea. culturile sunt organizate pe suprafeţe mari. sulfitarea. Muscat otonel şio Busuioacă de Bohotin. Se aplică în special la fabricarea vinurilor superioare albe. pritocirea. stabilizarea şi învechirea vinurilor. Riesling. Cleirea reduce gradul de încărcare microbiană al vinului şi reliefează însuşirile pozitive de gust şi de miros. Zghihară de Huşi. Cabernet Sauvignon. în zonele viticole recunoscute. Cleirea vinurilor se face cu substanţe organice (gelatină. Printre soiurile de viţă producătoare de vinuri albe cu o concentraţie alcoolică mai mică remarcăm: Aligoté. strugurii trebuie să nu se zdrobească pentru evitarea mustuirii. cupajarea şi egalizarea. În raport cu rezistenţa vinului la aer.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Viţa de vie nobilă se cultivă pe cele mai mari suprafeţe. Desciorchinarea (înlăturarea ciorchinilor) deşi îngreunează zdrobirea boabelor şi separarea mustului se face pentru înlăturarea influenţei ciorchinilor asupra compoziţiei chimice şi proprietăţilor organoleptice ale vinurilor. Burgund mare şi altele. Fermentaţia mustului se face cu drojdii selecţionate (Saccharomyces elipsoideus) la temperaturi optime şi cuprinde trei faze principale: înmulţirea drojdiilor şi începerea fermentaţiei (la 15-20°C). refrigerare) şi biologice. iar la cele negre după maceraţie. În acelaşi scop se poate aplica şi alcoolizarea pentru vinurile slab alcoolice. Pinot noir. iar la vinurile roşii după circa 2-3 săptămâni de la tragerea lor de pe boştină. Soiurile de viţă de vie nobilă mai răspândite în România sunt producătoare de vinuri albe (culoare nuanţată). Merlot. Negru vârtos. prin aerare redusă. bentonită). La vinurile albe separarea se face imediat după zdrobire. Eliminarea fierului şi a altor metale. frig. Furmint. care au densitatea mai mare ca a vinului. Riesling de Rin. inclusiv pe cele provenite din agenţii de limpezire utilizaţi. atacaţi de alţi dăunători sau alteraţise separă şi se înlătură. Prin pritocire continuă limpezirea şi evoluţia uniformă a întregii mase de vin. fermentaţia principală (temperatura creşte până la 25-30°C) care durează 5-6 zile şi fermentaţia liniştită ce se prelungeşte încă 5-6 săptămâni. Umplerea periodică a golurilor din vasele de păstrare se face pentru a evita contactul vinului cu oxigenul şi a împiedica în acest mod oxidarea unor componenţi şi dezvoltarea unor bacterii aerobe implicate în procesul de îmbolnăvire. impurificării şi infectării mustului. fizicochimice (cleire). se recoltează separat. Se face prin filtrare antiseptică. strugurii se recoltează la maturitate deplină sau chiar la supramaturitate când ating cel mai mare conţinut de zahăr şi cea mai mare greutate a bobului. Pentru obţinerea unor vinuri de calitate. În cadrul operaţiunilor de recoltare. Componenţii organici utilizaţi pentru cleire sunt precipitaţi de substanţele tanante. asigurând astfel limpezirea. dar şi roşii. preferabil din lemn. Compoziţia mustului este corectată pentru optimizarea conţinutului de zahăr. Grasă de Pietroasele şi altele. Galbenă de Odobeşti şi altele. roşii sau negre (roşu închis) sau aromate. iar dintre cele care produc vinuri tari de calitate superioară se remarcă: Traminer. se spală şi se zvântă înainte de a fi introduşi în procesul de vinificaţie. alcoolice tari soiurile: Fetească Albă. În cazurile în care strugurii sunt prăfuiţi. Produc vinuri albe superioare. Riesling italian. Negru moale. Trece prin fazele de formare. Crâmpoşie. 178 . Fetească regală. oxigenarea parţială şi în acest mod se evită dezvoltarea unor microorganisme anaerobe. vinul este supus unor operaţiuni tehnologice de întreţinere ca: umplerea golurilor din vase. Fetească neagră. Stabilizarea biologică se face prin distrugerea microflorei rămase (drojdii şi bacterii) care poate îmbolnăvi vinurile. pritocirea. Pentru evitarea unor procese de degradare în timpul formării şi maturării. albuş de ou. umplerea vaselor trebuie făcută sistematic. ferocianura trebuie înlăturată în întregime deoarece cu timpul se poate descompune şi elibera acid cianhidric care este o otravă foarte puternică. zdrobirea. limpezirea şi corectarea compoziţiei chimice a mustului. Pentru umplere se folosesc vinuri sănătoase. metabisulfit. Limpezirea mustului se face prin utilizarea unei game variate de substanţe şi tratamente (bentonită. iar prin depunere antrenează substanţele care tulbură vinul. pasteurizare şi tratare cu substanţe antiseptice (bioxid de sulf. filtrare etc. cupajarea. rămase în suspensie. iar al patrulea în luna august sau septembrie înainte de declanşarea noii campanii de vinificare. pritocul poate di deschis. după caz. Zdrobirea se face în maşini cu cilindri cu valţuri. putându-se separa prin filtrare. În cazul cleirii albastre .). Cei mucegăiţi. împreună cu toate componentele aflate sub formă coloidală sau în stare insolubilă şi se depun la fundul vaselor. Se separă întâi răvacul prin scurgere. Al doilea pritoc se aplică în decembrie-ianuarie după primele geruri. Cum pierderile sunt permanente. învechire şi degradare. Cadarcă. Cabernet. roze. în extravilan. iar restul mustului prin presări repetate. Dintre soiurile producătoare de struguri pentru vinurile roşii evidenţiem: Băbească. al treilea pritoc în luna martie înainte de creşterea temperaturii. fixează substanţele proteice. se face prin cleire albastră cu ferocianură de potasiu care le precipită.

Vinurile din strugurii supracopţi sau din musturile sulfitate au un conţinut mai mare de glicerină. Conţinutul cantitativ şi natura esterilor influenţează direct caracteristicile gustative ale vinurilor şi depind de soiul strugurilor. Prin învechire se armonizează caracteristicile organoleptice ale vinurilor. previne unele boli şi defecte şi contribuie la formarea gustului şi aromei. Aciditatea fixă a vinurilor asigură stabilitatea în timpul păstrării şi învechirii vinurilor şi contribuie la formarea gustului.1-0. aciditate etc. în tanin şi cu aciditate redusă. xantofilă. indiferent de concentraţia alcoolică. îngrijire. Prevenirea borşirii se poate face prin scăderea temperaturii de fermentaţie şi prin acidulare cu acid tartric. Floarea vinului este provocată de câteva drojdii peliculare. îşi pierd fluiditatea. magneziu. apar în cele mai multe cazuri în vinurile cu o concentraţie alcoolică redusă. zaharuri. vinul se tulbură. pe cele colorante şi transformă glicerina în acroleină. Microorganismele anaerobe pot acţiona asupra componenţilor vinului şi pot produce. iar acizii ce rezultă din fermentaţie (carbonic. Băloşirea sau boala întinderii se întâlneşte la vinurile albe noi. filtrare şi apoi corijate prin cupajare cu alte vinuri. sărace în alcool etilic (9-10 grade alcoolice). iod. aldehide.). substanţe pectice. limpezirea. vinul capătă un gust apos. Vinurile bolnave pot fi tratate prin pasteurizare. apoi amar şi înţepător. în anumite condiţii. fermentaţia acetamidică şi altele. Vinurile bolnave se tulbură. Cupajarea (egalizarea) se face cu vinuri ce prezintă proprietăţi complementare. Învechirea vinurilor se poate realiza în special în butoaie de stejar sau în butelii de sticlă. cu o compoziţie chimică stabilă. de genul Micoderma. de acelaşi soi şi aceeaşi vechime. capătă miros neplăcut de fructe în descompunere. care acţionează asupra alcoolului transformându-l până la CO2 şi apă. esteri. aromei şi a buchetului vinurilor. pigmenţi. PP etc. acid lactic şi dioxid de carbon. calciu. Substanţele tanante se găsesc în proporţii mai mari în vinurile roşii (peste 2 g/l) decât în vinurile albe (0. băloşirea. sub control permanent. caroteni. de regulă peste 15°C. Ca urmare. Vinul are o compoziţie chimică destul de complexă. de circa 10-12°C. Vinurile bolnave se tulbură. împreună cu uleiurile eterice. care se păstrează la temperaturi mari. Cei mai reprezentativi sunt esterul etil-acetic (aromă de fructe). păstrare şi învechire pot produce îmbolnăvirea vinurilor sau pot favoriza apariţia unor defecte. Acestea devin catifelate şi capătă un buchet superior. Esterii din vinuri. Vinurile bolnave îşi modifică culoarea (cele albe capătă culoare cenuşiu-albăstruie. malic. amăreala. fermentaţia tartro-glicerinică. o serie de îmbolnăviri cum ar fi: fermentaţia manitică. În compoziţia lor sunt prezenţi alcoolii izopropilic. Glicerina se găseşte în vinuri între 6 şi 10 g/l şi determină fineţea. sodiu. cu substanţele aroomatice produse la fermentaţie şi unii alcooli superiori contribuie direct la formarea gustului şi aromei vinurilor. Bolile vinurilor Condiţiile improprii de preparare. zinc. Bolile provocate de microorganismele anaerobe. Conţine alcooli. enzime. Amăreala se produce în special la vinurile roşii îmbuteliate. se produce în toamnele călduroase când temperatura din timpul fermentaţiei se ridică până la 28-35°C la vinurile cu aciditate mică şi cu o concentraţie alcoolică sub 14 grade alcoolice. Torula. B12. catifelarea şi armonizarea gustului. B6. modificându-se gustul şi mirosul. Pichia şi altele. fier. valerianic) formează aciditatea volatilă care creşte pe măsura desfăşurării proceselor fermentative. de gradul de învechire şi calitatea fermentaţiei. Ele au un rol important în procesele de formare şi învechire ale vinurilor prin aceea că favorizează procesele oxidoreducătoare. Fermentaţia manitică sau borşirea este cauzată de bacterii anaerobe. vitamine( B1. pigmenţi (clorofilă. acid sulfuros). urme de cupru. asupra acizilor şi zahărului. substanţe minerale. capătă miros străin. brom. Fermentaţia tartro-glicerinică sau boala presiunii şi întoarcerii vinului este provocată de o serie de bacterii care descompun acidul tartric şi glicerina din vin cu formare de acid propionic. iar cele roşii o nuanţă de brun cenuşiu). Vinurile cu un conţinut de alcool etilic relativ ridicat şi aciditate optimă. poate fi oprită prin pasteurizare sau prin sulfitare. Bolile vinurilor sunt provocate de microorganisme aerobe şi anaerobe. 179 . Când oţetirea vinurilor se află la început. se tulbură.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Cupajarea este operaţiunea prin care se amestecă două sau mai multe vinuri pentru corectarea proporţiilor unor componenţi: alcool. sănătoase pot fi supuse procesului de învechire. acizi. malic. Vitaminele din vin provin în cea mai mare parte din struguri sau rezultă în urma acţiunii drojdiilor în procesele fermentative. culoarea capătă o nuanţă cărămizie-neagră-albăstruie. iar modificările provocate nu depăşesc anumite limite. iar în faze mai avansate şi miros înţepător de acid acetic. acetic şi dioxid de carbon. esterii acizilot tartric. citric etc. au gust fad şi searbăd. Acizii care se transmit vinurilor din struguri (tartric.5 cm3% alcool etilic. metilic. succinic. greu de definit. ca floarea vinului şi oţetirea. Îmbolnăvirea este provocată de bacterii care descompun zahărul în acizi lactic.4 g/l). în vase neumplute. acetic. Vini. succinic. B2. În vin se mai găsesc aldehide. sub 10 grade alcoolice. degajă dioxid de carbon iar gustul devine fad. zaharuri. Se produce ca urmare a aacţiunii unor bacterii printre care: Bacillus amarocrylus care atacă substanţele tanante. prin păstrare la temperaturi constante. substanţe minerale (potasiu. Vinurile naturale nealcoolizate conţin între 8 şi 16. iar la transvazare curg în şuvoi continuu ca uleiul. substanţe tanante. pigmenţia antocianici şi alţii). izoamilic. substanţe azotate. enzime şi vitamine. Sunt supuse îmbolnăvirii în special vinurile roşii cu o aciditate scăzută. Gustul devine mai întâi neplăcut. lactic. Oţetirea vinului este provocată de acţiunea bacteriilor acetice care transformă alcoolul în acid acetic. glicerina şi alţi compuşi de fermentaţie.) formează aciditatea fixă a vinurilor. se tulbură.

vinurile se tulbură. îmbuteliate timpuriu. sărace în tanin. Preîntâmpinarea casării proteice se poate face prin limpezirea şi îmbutelierea vinurilor după stabilizate. fermentate la temperaturi ridicate (peste 30°C) şi ţinute mai mult pe drojdie. Vinurile de calitate superioară se diferenţiază şi după conţinutul în zahăr în: .vinuri dulci. iar acestea reacţionează cu taninul formând tananţi de fier insolubil. În contact cu aerul.). Vinurile de calitate superioară se diferenţiază în funcţie de soi. sulfatul de cupru din vin trece în sulfit de cupru insolubil.C cu peste 11.O. Vinurile de calitate superioară pot purta denumirea soiului dacă provin în proporţie de cel puţin 85% din soiul nominalizat. vinul formează precipitate ca urmare a oxidării sărurilor feroase în săruri ferice care precipită sărurile fosfato-calcice.de masă superioare (cu alcool peste 9. Vinurile naturale se clasifică în: . mirosul şi buchetul şi care sunt prezenţi în cantităţi mici. Casarea proteică constă în tulburarea vinului datorită precipitării substanţelor proteice aflate în exces.vinuri de masă . 180 . gustul devine neplăcut. Casarea cuprică se produce la vinurile albe tratate cu dioxid de sulf şi care sunt bogate în săruri de cupru (peste 8. cu peste 50 g/l zahăr. Vinurile de masă se clasifică în două grupe: .5% alcool. vinul poate căpăta şi alte defecte accidentale ca: miros şi gust de hidrogen sulfurat şi mercaptani (la vinurile lăsate mult pe drojdie). de vin trezit şi ăşi pierd aroma şi prospeţimea. Enzimele oxidante secretate de mucegaiuri acţionează asupra substanţelor colorante. culoarea vinurilor albe se schimbă în brun.B. cu peste 10. gustul.de masă (cu o concentraţie alcoolică peste 9% volume). cu un conţinut de zahăr între 4 şi 12 g/l. prin tratare cu dioxid de sulf sau prin pasteurizare. ce conţin zahăr între 12 şi 50 g/l.vinuri seci. Casarea vinurilor În afară de modificările provocate de microorganisme. de pământ.). Defectul se preîntâmpină prin tratare cu ferocianură de potasiu sau acidifiere cu acid citric. de butoi.5% volume). iar a celor roşii în brun-cafeniu (ca infuzia de ceai). În prezenţa dioxidului de sulf şi a zahărului. stadiu de coacere al strugurilor. în amestec. Casarea oxidazică sau brună apare la vinurile obţinute din struguri avariaţi de grindină sau mucegăiţi.5% alcool. La contactul cu aerul. însă cu menţinerea denumirii (vin din hibrizi direct producători). ci pe cei care sunt implicaţi în formarea caracteristicilor organoleptice ale vinului. slab acide şi bogate în fier. se tulbură şi depun un precipitat cafeniu deschis. respectiv aspectul.D. Vinurile capătă mai întâi un gust specific şi miros greu de precizat. culaşi târziu (C. tinere. . vinurile îşi modifică gustul care devine leşietic şi de vin trezit. tanante şi acide din care rezultă compuşi care precipită. procesul favorizează limpezirea vinului.M. ele trebuie să îndeplinească condiţii minime de vechime. -vinuri cu denumire de origine controlată de calitate superioară D.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Fermentaţia acetamidică (izul de şoarece) se întâlneşte la vinurile spumoase şi la cele licoroase slab acide. Sortimentul de vinuri Varietatea soiurilor de struguri. fosfor şi calciu. Casările nu afectează componenţii chimici de bază. După momentul recoltării strugurilor vinurile pot fi: obţinute din struguri culeşi la maturitate deplină (C. iar mai târziu apare mirosul specific de şoarece.vinuri demiseci. zona viticolă. Casarea ferică sau neagră se produce la vinurile cu aciditate scăzută. Defectul se corectează prin adăugare de acizi şi prin deferizare cu ferocianură de potasiu. Se petrece la vinurile albe. . Casarea fosfato-feri-calcică sau casarea albă la vinurile noi şi vechi. obţinute din struguri recoltaţi din plantaţiile situate pe soluri fertilizate din abundenţă cu îngrăşăminte azotate. natura tehnologiilor aplicate şi diferenţierea calitativă î’n funcţie de zonele în care se produc deterrmină existenţa unui sortiment variat de vinuri. Ca urmare.vinuri din hibrizi direct producători . Vinurile speciale Formează o grupă destul de largă de produse care se obţin din must de struguri sau vinuri stabilizate după tehnologii speciale şi adaos de zahăr.C.I. Pentru încadrarea vinurilor în grupa celor de calitate superioară.5 mg/l).O. provenite din struguri supracopţi cu un conţinut bogat în tanin şi săruri de fier. care se depun. care conţin cel mult 4 g/l. Dacă se produce înainte de îmbuteliere. vinurile suferă şi alte transformări determinate de procese biochimice şi chimice complexe denumite casări. Se previne prin corectarea acidităţii şi prin cleire albastră. . vechime. Casarea brună se poate preveni prin eliminarea strugurilor mucegăiţi. culeşi după înobilarea boabelor (C. Odată cu această tulbureală.vinuri de calitate superioară Vinurile din hibrizi direct producători pot fi obţiunute şi din struguri de viţă nobilă. sărurile feroase sunt oxidate în săruri ferice. cunoscute sub numele de boli. Vinurile de calitate superioară se clasifică în: -vinuri cu deniumire de origine controlată D. În afară de cele prezentate. de metal etc. .).T.vinuri demidulci. alcool sau alte ingrediente. fie prin filtrare.C. precipitatele putând fi eliminate fie prin pritocire.

vinuri aromatizate. iar bioxidul de carbon rezultat se înglobează în masa vinului spumant. măghiranul. muşeţelul. vinurile spumante se supun învechirii. prin învechire. dar nu 181 . Fiind prin excelenţă produse gustative.1-40 g/l. Se obţin din vinuri albe sau roşii cu adaos de alcool. vanilia. Vinurile spumoase se fabrică de obice în variantele: demisec (cu 15-40 g/l zahăr) şi demidulci (cu peste 40 g/l zahăr). feniculul. învechirea fiind o fază importantă a procesului tehnologic.vinuri spumante. . Vinurile sunt completate cu licoarea de expediţie care poate conţine zahăr.1-80 g/l. Vermuturile sunt fabricate la o concentraţie alcoolică de 16-18% volume. Fabricarea acestor vinuri se face după tehnologii proprii. Extractul alcoolic se obţine din flori de pelin sau peliniţă. coada calului. În ţara noastră. Proprietăţile organoleptice pe baza cărora se face aprecierea calităţii vinurilor sunt gustul. seminţe de coriandru.vinuri licoroase. cu peste 80 g/l zahăr. dafinul.vinuri spumoase.mistel (must alcoolizat). salvia. angelica. rădăcinile de viorele şi altele. fizico-chimice şi biologice în corelaţie cu preferinţele consumatorilor. Vinurile aromatizate se obţin din vin cu adaos de zahăr sau must. Xeres.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Vinurile speciale se clasifică în: . cimbrul. . Pinot Noir. alcool. cele mai multe având legătură cu zonele viticole în care se produc sau cu societăţile producătoare. vin vechi. busuiocul. . se adaugă licoare de tiraj formată din zahăr. . menta. eventual cantităţi mici de coniac. Atingerea valorilor optime ale caracteristicilor fizico-chimice este absolut necesară pentru ca proprietăţile organoleptice să fie tipice. Galbenă de Odobeşti sau a strugurilor roşii: Băbească. Vinurile se introduc în sticle rezistente la presiune mare. zahăr. drojdii selecţionate şi alte ingrediente. în scopul depunerii drojdiilor şi a sedimentului pe dopuri. Porto. acide. sulfina. distilat de vin sau alcool alimentar şi substanţe aromatizante extrase din plante. Extractele utilizate la aromatizare au o compoziţie complexă şi se obţin din mai multe plante după reţete originale. florile de salcâm. Pentru obţinerea majorităţii vinurilor spumante se aplică tehnologia clasică “champanoise”. . cu 40. mirosul. Vinurile Tokay. Cea mai mare importanţă se acordă prin sistemele de punctaj gustului şi mirosului (până la 80% din numărul maxim de puncte). Fetească albă. cimbrişorul.seci. scorţişoară etc. Vinurile spumante fabricate de alţi producători după metoda champanoise poartă denumiri diferite.1-15 g/l zahăr. cu aciditate şi concentraţie alcoolică de valori medii. coada şoricelului.demidulci. se astupă şi fixează dopurile. Cadarcă etc. şi adaos de zahăr minimum 80 g/l. cuişoare. Pentru aprecierea psihosenzorială a vinurilor se folosesc diferite sisteme de punctaj. În timpul fermentaţiei sticlele sunt rotite sistematic. genţiana. chimenul. . Calitatea vinurilor este dată de ansamblul însuşirilor senzoriale. Vinurile spumante se pot clasifica după conţinutul în zahăr astfel: . trifoiul. . Sticlele sunt aşezate cu dopul în jos la un unchi de circa 45°. Vinurile spumante se obţin din vinuri stabilizate. scaietele. troscotul. cu 15. şofranul. Vinurile licoroase se obţin din vinuri stabilizate prin alcoolizare până la o concentraţie alcoolică de 15-22% vol. Marsala şi altele pot fi considerate licoroase datorită conţinutului ridicat de zahăr şi gustului dulce nuanţat. coaja de portocală. culoarea şi limpiditatea.brute. măceşul. cu un anumit unghi. ienupărul. Vinul pelin se obţine din vin stabilizat cu adaos de extract alcoolic de plante (predomină palinul) sau prin fermentarea mustului căruia i s-a adăugat în prealabil acelaşi extract. cu 4. Vinurile spumante se pot fabrica şi prin alte metode ca: fermentarea mixtă în sticle şi rezervoare sau numai în rezervoare. vinurile spumante se obţin prin vinificarea strugurilor albi din soiurile: Riesling italian. lumânărica. Vinurile spumante se obţin din vinuri naturale prin refermentare după adăugarea de componenţi fermentescibili şi agenţi fermentativi. rădăcini de genţiană. Când vinurile se limpezesc iar fermentaţia alcoolică încetează. pelinul. arome şi alte ingrediente şi apoi sunt impregnate cu bioxid de carbon. precizându-se procedeul utilizat. zahăr sau alcool. Proprietăţile fizico-chimice constituie condiţii pentru formarea calităţii generale a vinurilor. Pentru fabricarea extractelor se folosesc mai mult: albăstreaua. proprietăţile psihosenzoriale au pentru aprecierea calităţii vinurilor o importanţă deosebită.dulci. Vinurile spumoase. Se obţin din vinurile sănătoase. Compoziţia vinului pelin poate fi completată prin adăugarea de must concentrat.demiseci. În sticle reîncepe fermentaţia alcoolică ce se desfăşoară lent. Malaga. aloea. extract de plante şi alte ingrediente. Se produc în cantităţi mai mari vinul pelin şi vermuturile. nucşoara. În continuare. cu un conţinut de zahăr cuprins între 40 şi 180 g/l şi cu o aciditate totală de 3-4 g/l acid sulfuric. Vermuturile. cu până la 4 g/l zahăr. stabilizate. teiul. se înlocuiesc dopurile cu altele curate. Vinul spumant original este champagne (şampania) care a preluat denumirea zonei geografice în care s-a produs şi se produce (marcă înregistrată şi protejată).

25 200 50 Vinuri cu denumire de origine 10 4. Are o concentraţie alcoolică cuprinsă între 40-50% volume. Are o tărie alcoolică minimă de 28% volume. de Turţ. Băuturile pe bază de vin. Rachiuri din subproduse rezultate la vinificaţie Se fabrică rachiu de tescovină.0-1. Prin distilarea vinului se obţin rachiu de vin (din vinuri degradate) şi dublu distilate (din vinuri stabilizate). Aceste rachiuri au o aromă caracteristicăă în funcţie de provenienţă. 182 . Rachiul de cireşe se prepară prin distilarea borhotului sau sucului de cireşe fermentate. g/l H2SO4 g/l H2SO4 total liber Vinuri de consum curent (masă şi 8. din fructe de pădure (coacăze.0-4. Pentru fabricarea rachiurilor se preetează întreaga gamă de fructe deoarece toate au în compoziţia lor zahăr fermentescibil. Se fabrică şi spumă de drojdie prin învechirea rachiului de drojdie selecţionat. prin distilare. ţuica cu denumire de origine care se obţine din soiuri selecţionate de prune cultivate în bazine pomicole consacrate. afine). drojdia se diluează şi se supune distilării. prin învechire în butoaie. Rachiul de tescovină şi cel de drojdie se fabrică la diferite concentraţii alcoolice. Sunt vinuri care au aciditatea totală. Băuturile alcoolice tari naturale (Rachiurile naturale) Rachiurile naturale se obţin prin distilarea borhoturilor şi a sucurilor de fructe. Se mai fabrică rachiuri din vişine. de Horezu.0-4. totală volatilă min. Are caracteristici organoleptice superioare şi o concentraţie alcoolică cuprinsă între 28 şi 32% volume. În România se fabrică pe scară largă ţuica de prune. Rachiul de drojdie se obţine din depunerile ce rezultă prin limpezirea vinului (drojdie). palinca) se obţine prin redistilare şi învechire în butoi mai mulţi ani. Se deosebesc mai multe sortimente: ţuica curentă care provine din amestec de borhoturi de prune şi are o concentraţie alcoolică de 24% volume. 1000 ml şi 2000 ml. Rachiul de mere şi pere se obţine prin distilarea borhoturilor sau a sucurilor după fermentare. Ţuica bătrână se obţine din materii prime superioare.9 0. % Vin de masă 10-15 75 15 Vin de masă superior 10-15 75 30 Vin de calitate superioară 10-15 75 40-60 Vin cu denumire de origine controlată şi trepte de 10-15 75 90-360 calitate D. conţinutul de alcool ţşi alţi indicatori fizico-chimici la nivele standardizate.5 3.9 0. 700 ml. după adăugarea de apă şi fermentaţie alcoolică. După ce se separă vinul. Se fabrică în alte ţări sub denumirea de Calvados. Înlăturarea sâmburilor din fructele care conţin glucozide cianogenige favorizează obţinerea unor rachiuri naturale de calitate. Este cunoscut în multe ţări şi poartă denumiri ca: Kirsch sau Cherry Brandy. de Zalău. de Văleni. volatilă. Rachiul de tescovină se obţine din resturile de struguri rămase după extragerea mustului.9 1. a sucurilor de plante. Mai renumită este ţuica de Piteşti. dude. de drojdie sau de vin (din vinuri degradate) prin distilare. ţuica superioară de prune (şliboviţă. Tabelul 11 Principalele caracteristici fizico-chimice ale vinurilor Bioxid de sulf Alcool Aciditatea Aciditatea mg/l maxim Felul vinurilor % vol. Ţuica de prune se fabrică prin distilarea borhotului fermentat al diferitelor soiuri de prune. între 24 şi 70% vol. Condiţiile de păstrare şi termenele de valabilitate sunt prezentate în tabelul 12. cu o concentraţie alcoolică mai mare.C.0-4.C. Poate avea concentraţia alcoolică între 24 şi 50% volume.75-1. a unor plămezi din cereale zaharificate şi fermentate.O.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA este suficientă.75-1. Principalele caracteristici fizico-chimice ale vinurilor sunt prezentate în tabelul 11. iar cele spumante sau spumoase în recipiente rezistente la presiuni mari.25 200 50 superior) Vinuri de calitate superioară 9 4. dar proprietăţile organoleptice sunt inferioare. Tabelul 12 Termenele de valabilitate ale vinurilor îmbuteliate Condiţii de păstrare Termen de valabilitate Felul vinurilor Umiditatea relativă a în zile Temperatura°C aerului.  Băuturile alcoolice tari Băuturile alcoolice tari se caracterizează prin conţinut ridicat de alcool etilic. Rachiurile de fructe Cele mai multe băuturi sunt obţinute din fructe. caise )foarte aromat). Sortimentul este alcătuit din băuturi alcoolice tari naturale şi industriale. a vinului sau a unor subproduse din industria de vinificaţie şi a altor surse naturale de zahăr fermentescibil.25 250-300 75 controlată şi trepte de calitate Îmbutelierea şi păstrarea vinurilor Vinurile limpezite şi stabilizate se ambalează în recipiente din sticlă de capacitate: 300 ml.

dar nealterate. Rectificarea este o distilare fracţionată ce se face în scopul înlăturării impurităţilor organice (aldehide. a acidifierii şi mucdegăirii acestora. Sortimentele de votcă superioară conţin şi alte ingrediente şi sunt supuse maturării perioade de timp mai mari.P. Romul este un rachiu natural ce se obţine prin distilarea plămezilor fermentate din melasa rezultată la fabricarea zahărului din aromate. Vinjak etc. prin hidroliză (cu acid clorhidric sau sulfuric). şi 35% zahăr. care este nelimitată ca timp.lichiorurile superioare cu o concentraţie alcoolică între 35 şi 40% vol. Frunţile şi cozile pot fi redistilate pentru recuperarea alcoolului etilic sau pot fi folosite în scopuri tehnice. se pot tulbura sau pot căpăta miros şi gust improprii. melasa. fructele şi leşiile sulfitice de lemn sau stuf ce rezultă de la fabricarea celulozei şi hârtiei). struguri în floare deshidrataţi. distilare şi rectificare a alcoolului rezultat. la începutul distilării) şi cozi (fracţiunea care distilă la sfârşit. a prezenţei în compoziţia lor a unor substanţe cu solubilitate dependentă de temperatură sau de conţinutul de alcool. Produsele care se fabrică în alte zone viticole decât cele de origine (regiunea Cognac din Franţa după procedeul din Cognac) iau denumiri convenţionale Weinbrand. rachiul de anason. (Very Superior Old Product) cu o vechime de peste 30 ani. Rachiurile aromate se deosebesc de rachiurile simple prin aceea că la fabricarea lor se adaugă o serie de arome sintetice sau extracte din fructe sau plante. zahăr caramelizat. zubrowka şi altele. V. acizi organice volatili. stafide. acestea se diluează cu apă distilată sau dedurizează şi cu zeamă aromatică (care rezultă la a doua distilare). Sankt Petersburg şi altele). alcooli inferiori şi superiori. de chimion. macerate sau infuzii de fructe sau plante. cetone. la concentraţii alcoolice între 60 şi 72% volume. Sortimentul este alcătuit din: rachiu alb (se produce în cantităţi reduse). flori de tei. şi 36% zahăr. îndulcite cu 8-45% zahăr. Proporţia acestor impurităţi este mai mare în frunţi (fracţiunea care se separă la temperaturi mai mici. . “Două Stele” cu o vechime de 10 ani şi “O stea” cu o vechime între 5 şi 10 ani. învechirea distilatelor şi în unele cazuri prin aromatizarea lor. cu un conţinut de alcool cuprins între 25 şi 45%. iar la unele sortimete mari cantităţi de zahăr. Rachiurile simple se obţin prin diluarea de fermentaţie cu apă distilată sau dedurizată până la o concentraţie alcoolică cuprinsă între 28 şi 50% vol. culoarea galbenă chihlimbarie. Băururile alcoolice naturale din cereale. Cele mai cunoscute sunt: Whisky-ul. îndulcire şi învechire. ginul (adaos de macerat de ienupăr. Vrancea. la temperaturi între 20 şi 30°C. care apare atunci când băuturile sunt introduse în vase de lemn în care s-au păstrat vinuri roşii şi înnegrirea. Se fabrică mai mult în ţările din vest şi pe continentul american.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Distilatele din vin se obţin din vinuri care se pretează. orz. timp de minimum 3 ani. conducerea corectă a fermentaţiei alcoolice a borhoturilor prin evitarea unor fermentaţii secundare. rachiu extra. Ele se supun învechirii în butoaie de stejar (timpul de păstrare în butoaie este determinat de vechimea butoaielor). Capătă însuşiri organoleptice superioare prin învechirea distilatului la o concentraţie alcoolică de 80-88% volume. Băuturile alcoolice tari naturale pot prezenta o serie de defecte de culoare. Se utilizează în acest scop: prune uscate.O. buchet şi gust specifice datorate unui complex armonios de compuşi în mare parte formaţi în procesul de învechire. Gama sortimentală a băuturilor alcoolice industriale cuprinde: rachiurile simple.lichioruri extra cu o tărie alcoolică de 40% vol. Pentru consum curent. din cauza distilării greşite sau a păstrării băuturilor în vase murdare. coriandru şi alte plante aromate). cu peste 25 ani vechime.O. cu mirosuri străine. urmate de fermentaţia alcoolică a zahărului rezultat. Lichiorurile sunt băuturi alcoolice tari. de brad (adaos de fructe de ienupăr). Club. furfurol şi altele). Cele mai importante sortimente de rachiuri simple aromate sunt: romul (adaos de esenţă de rom şi zahăr caramelizat). Printre defectele de culoare cităm pătarea.S. 183 . ca urmare a unui conţinut ridicat de metale şi în special fier. colorate şi aromatizate cu esenţe. distilarea la momentul optim şi separarea frunţilor şi cozilor care conţin impurităţi organice în cantităţi mari. Ginul şi altele. (Very Old) produs vechi fără precizarea anului. Murfatlar şi altele. Fabricarea alcoolului din surse amidonoase comportă operaţiuni prealabile de zaharificare ce se pot face enzimatic (cu malţ sau amilaze microbiene).O. Rachiurile industriale Rachiurile industriale se obţin prin diluarea alcoolului etilic rafinat. “Trei Stele” cu o vechime între 10 şi 15 ani. acide. Sortimentul de lichioruri cuprinde patru categorii de produse: .S. Produsele fabricate în ţara noastră după procedeul Cognac iau denumiri particulare: Vinars. a conţinutului lor ridicat de taninuri care pot precipita. votcă (Cristal. Defectele de miros şi gust apar ca urmare a conducerii incorecte a procesului de fermentaţie a borhoturilore. de portocale. Pentru fabricarea alcoolului se folosesc materii prime bogate în amidon (cartofii. Obţinerea unor rachiuri naturale de bună calitate este posibilă prin selecţionarea fructelor. Dunărea. rachiurile aromate şi lichiorurile. porumbul şi alte cereale) sau bogate în zaharuri solubile (sfecla de zahăr. După învechirea distilatelor. Milcov. grâu. prin distilarea plămezilor fermentate (din ovăz. îndulcire uşoară (1-7 g/l zahăr) şi macerare (5-10 zile). de vişine. Tulburelile apar în băuturile alcoolice din cauza utilizării la fabricarea lor a apei cu duritate mare. Au o concentraţie alcoolică între 36 şi 45% volume. aromatizare. V. Produsele tip Cognac fabricate în alte ţări se clasifică în funcţie de durata de învechire astfel: tipurile V. se produc şi băuturi pe bază de distilate de vin a căror învechire este accelerată cu bonificatori în scopul formării mai rapide a culorii şi buchetului. la temperaturi mai mari). secară).

Eficienţa lor este maximă dacă se consumă în stare proaspătă. whisky. Cele mai mari cantităţi de sucuri naturale se obţin din fructe citrice (lămâi şi portocale). sfeclă roşie. 184 . Aprecirea calităţii băuturilor alcoolice tari. sesizarea particularităţilor fiind de foarte multe ori foarte dificilă. ca de altfel şi a vinurilor este foarte complexă şi dificilă din cauza varietăţii produselor care prezintă caracteristici organoleptice ce se întrepătrund. răcoroase (circa 20°C). de format tipic. o evaluare foarte corectă a calităţii acestor produse se poate face numai de persoane experimentate. În masa sucurilor. Impurităţile organice se exprimă prin raportarea la conţinutul de alcool etilic din băuturile alcoolice tari. filtrare (inclusiv antiseptică) sau congelare. conţinutul ăn aldehide şi conţinutul în acizi. .). Dintre acestea semnalăm conţinutul de acid cianhidric din băuturile alcoolice obţinute din borhoturi de fructe cu sâmburi (caise. Ca urmare. Sucurile brute. iar precipitatele se depun sau se separă prin procedee fizice (centrifugare. separate sau în amestec. Dacă lipsesc substanţele tanante. imediat după recoltare. Caracteristicile organoleptice ale băuturilor alcoolice tari sunt hotărâtoare pentru definirea calităţii acestor produse. piersici. Pentru caracteristicile organoleptice se acordă un număr mai mare sau mai mic de puncte în funcţie de rolul fiecăreia în definirea calităţii. Băuturile alcoolice tari se îmbuteliază în recipiente din sticlă de capacităţi variabile. Limpezirea enzimatică se face cu pectaze care hidrolizează substanţele pectice în compuşi solubili. Autolimpezirea se practică mai rar şi numei la acele sucuri care au în compoziţia lor puţine substanţe coloidale. ele se supun în prealabil unor operaţiuni pregătitoare. iar pentru limpiditate şi culoare restul de 20%. Produsele superioare (cognac.lichiorurile specialităţi cu un conţinut de alcool şi zahăr diferit de la sportiment la sortiment. filtrare). zahăr şi în unele cazuri acizi. fără potenţial coloidal. Se prelucrează mai mult în sucuri. care trebuie aplicată în condiţii de dotare tehnică adecvată. cele care au în compoziţia lor mai puţine substanţe pectice. Păstrarea rachiurilor se face în depozite sau spaţii special amenajate. Cel mai mare număr de puncte se acordă pentru gust şi miros (80%). se supun operaţiunii de limpezire. Sunt recunoscute efectele antiulceroase pe care le au sucurile de varză. cleire. caise. îmbutelierea şi păstrarea băuturilor alcoolice tari Evaluarea calităţii băuturilor alcoolice tari se face prin intermediul caracteristicilor organoleptice şi fizcochimice. Impurităţile organice accentuează toxicitatea băuturilor alcoolice şi influenţează negativ caracteristicile organoleptice. vişine etc. centrifugare. conţinutul în alcool metilic. conţinutul lor fiind strict limitat prin norme sanitare. Procedeul de obţinere prin difuziune în apă se aplică mai mult pentru sucurile destinate consumului ca atare. concentrare şi cu substanţe antiseptice (sărurile alcaline ale acidului benzoic sau sorbic). Acestor sucuri li se adaugă apă. fructele care se produc în cantităţi mai mari. ferite de acţiunea directă a razelor solare. din struguri.lichiorurile crème cu 30% alcool şi 45% zahăr.  Sucurile naturale Sucurile limpezi se obţin prin presare. Pentru obiectivizarea examenului organoleptic al acestor produse se practică aprecierea prin punctaj. Cleirea se face şi cu bentonită care are capacitatea de a absorbi substanţele coloidale şi de a se depune pe fundul vaselor realizând limpezirea. mere. pere. Calitatea. Sucurile din legume formează o gamă sortimentală mai redusă. cartofi. prune. Pentru separarea mai uşoară şi mai completă a sucurilor din fructe sau legume prin presare. rezultate după extragerea lor din fructe sau legume prin oricare procedeu. gin) se îmbuteliază în sticle de capacităţi mari (700-2000 ml) sau mici (25-700 ml). limpezire enzimatică. În cazurile când sucurile conţin substanţe tanante. morcovi. cleirea se poate face cu gelatină sau albumină (animală sau vegetală). Se pot fabrica sucuri din întreaga gamă de fructe cultivate sau de pădure. Sucurile de legume brute. cireşe. Sucurile naturale se conservă prin pasteurizare. conţinutul de zahăr pentru lichioruri şi alte băuturi îndulcite şi conţinutul de impurităţi organice. mai ales a celor naturale şi învechite. care elibereată o cantitate mai mare de sucuri iar sucurile ce se obţin se limpezesc uşor. Prin păstrare la cald (temperaturi cuprinse între 25-35°C) băuturile se pot oxida (se modifică şi proprietăţile organoleptice). centrifugare sau difuziune în apă. nelimpezite au valoare terapeutică. Dintre caracteristicile fizico-chimice o importanţă mare au: conţinutul de alcool care se exprimă în procente de volume şi este strict normat pentru fiecare produs în parte. prin utilizarea unei 5tehnologii de degustare foarte bine pusă la punct. deoarece prezintă vâscozitate mare şi o cantitate mare de substanţe sub formă de suspensii sau în stare coloidală. Se produc mai mult sucuri din tomate. sfeclă sau anticanceroase ale sucurilor de sfeclă roşie sau morcovi. ţelină.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . Dintre operaţiunile pregătitoare importante sunt zdrobirea şi macerarea enzimatică (pentru reducerea vâscozităţii). conţinutul în alcooli superiori. fructe de pădure şi altele. Ele pot servi la tratarea unor boli sau se pot utiliza în scop preventiv. substanţele proteice adăugate (gelatina şi albumina) se asociază cu substanţe tanante. substanţele tanante precipită proteinele. tanante sau amidon. În timpul păstrării băuturile alcoolice tari se pot tulbura şi depune sediment. Limpezirea sucurilor se face prin autolimpezire. morcovi.

. termosterilizare. pentru consumul lor pe lor. Nectarele sunt superioare din punct de vedere al valorii nutritive deoarece. în economia românească. se clasifică: . La sucurile fabricate din amestecuri de fructe sau arome. tulpini ale plantelor. alte băuturi se livrează în stare concentrată.pe bază de sucuri naturale. fin mărunţită din care se elimină materialul fibros rezultat din pereţii celulari. . Nectarele au în masa lor fructele din mărunţite. îndulcitori naturali. Băuturile răcoritoare care au la bază fructele prelucrate sub formă de sucuri limpezi. aciditatea volatilă şi conţinutul de substanţe reglementate de normele de igienă. adaos de zahăr sau alţi îndulcitori naturali (fructoză. Băuturile răcoritoare se caracterizează prin conţinut redus de substanţe nutritive (zahăr. Băuturile pe bază de arome naturale sau de sinteză. ceai maté etc. acizi organici. cu substanţe antiseptice (în special bioxid de sulf şi benzoat de sodiu) prin concentrare şi adaos de zahăr (sub formă de siropuri) sau prin alte procedee. părţi din: fructe. . concentrate sau siropuri au cea mai mare pondere în producţie şi consum. pentru potolirea senzaţiei de sete şi datorită valorii lor gustative ridicate. o parte însemnată se livrează în bidoane fiind impregnate cu dioxid de carbon în aparatele de preparare şi dozare. frunze sau rădăcini ale plantelor aromate. Ele au în compoziţia lor extracte sau concentrare din cola. îndulcitori naturali. În funcţie de natura ingredientelor principale. Pentru evaluarea calităţii sucurilor naturale de legume şi fructe în afară de caracteristicile organoleptice se determină: conţinutul de substanţă solubilă (8-10 grade refractometrice). Ponderea sucurilor naturale este variabilă. singure sau în amestec. Deoarece culoarea nectarelor este afectată de prezenţa suspensiilor.macerate din fructe sau plante. Sucurile de fructe de calitate superioară prezintă caracteristici de aromă. Se consumă în scopul hidratării organismului. acizi alimentari şi coloranţi se produc din ce în ce mai puţin. care pot fi diluate de consumatori în momentul consumării sau de comercianţi. dar şi a preţurilor care se apropie foarte mult de cele ale celorlalte băuturi răcoritoare cu grad mai mare de naturaleţe. zahăr.  Băuturile răcoritoare Deţin o pondere considerabilă în producţia de mărfuri alimentare atât prin cantităţile ce se produc cât şi prin bogăţia şi varietatea sortimentală. aspectul nectarelor este inferior sucurilor limpezi. Flora spontană este valorificată insuficient. vitamine) şi optim de acizi şi coloranţi.băuturi cu rol tonifiant. gust. teobromină şi alţi alcaloizi). Se obţin prin impregnare cu bioxid de carbon.din arome naturale sau de sinteză. preambalate sau nepreambalate. Băuturile răcoritoare pe bază de macerate din plante sau fructe. aromatizanţi sau edulcoranţi de sinteză. În special în perioadele călduroase ale anului au asigurată desfacerea şi ca urmare din activitatea de producţie şi comercializare se înregistrează venituri considerabile. Maceratele ce pot constitui ingredientele de bază ale băuturilor răcoritoare din această grupă se pot obţine din fructe. după caz. În cazurile când proporţia sucului de fructe este mai mică de 4% se menţionează “…cu aromă de…”. filtrare antiseptică. Cea mai mare parte a băuturilor răcoritoare se comercializează prelucrate în formă finală şi îmbuteliate pentru consum. tonka. 185 . nu depun sediment şi nu formează gulere de lichide limpezi prin sedimentare. În România aceste firme au sucursale care realizează amestecurile concentratelor de cola şi zahăr. cea de cultură este limitată. . Dacă proporţia sucului de fructe este 4% sau mai mare la etichetare se specifică denumirea fructului sub forma “…cu suc de…”.băuturi răcoritoare dietetice. acizi alimentari şi coloranţi (limonadele). aciditatea totală. deoarece consumul este orientat către produsele care include î’n compoziţia lor sucuri de fructe sau macerate din plante. zahăr invertit). Pe piaţa românească aceste produse au o imagine nefavorabilă creată de prezenţa în compoziţia lor a aromelor şi coloranţilor de sinteză. în aparatele de amestecare.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Nectarele se deosebesc de sucurile limpezi prin aceea că înglobează pulpa fructelor separată de părţile neutilizabile. răcire. miros şi culoare specifice fructelor din care se obţin şi sunt limpezi. Băuturile răcoritoare cu efect tonifiant. impregnare şi dozare. Concentratele se obţin după reţete şi tehnologii foarte bine protejate de către cele mai renumite firme de băuturi răcoritoare: “Coca Cola” şi “Pepsi Cola”. au o importanţă redusă din cauza preocupărilor reduse de valorificare a potenţialului florei spuntane. iar producţiile mici înregistrate sunt destinate exportului în stare deshidratată sau folosite sub formă de ceaiuri medicinale. de gust şi colorante în proporţii armonizate care conduc la formarea unor caracteristici organoleptice superioare şi bine individualizate. . în jur de 4%.băuturi amare. Conservarea sucurilor limpezi şi a nectarelor se face prin pasteurizare. se menţionează natura lor în ordine descrescătoare a proporţiilor lor. Din acest motiv ceamai mare parte a nectarelor se ambalează în recipiente netransparente. care imprimă specificitate băuturilor răcoritoare. Sucurile naturale au valoare nutritivă ridicată (psihosenzorială. pierderile de substanţe nutritive sunt înlăturate iar în compoziţia lor se include şi componenţii nutritive insolubili. Aceste extracte conţin substanţe active (cofeină. coji de citrice. energetică şi biologică) deoarece în compoziţia lor se regăsesc aproape în întregime compuşii solubili ai frcutelor şi legumelor din care provin. de aromă. dioxid de carbon şi alţi adjuvanţi şi îmbuteliază băuturile răcoritoare rezultate. concentrate sau siropuri de fructe.

Aceste ape după condiţionare pot avea conţinut diferit de dioxid de carbon faţă de cel de la emergenţă. . Cele mai multe băuturi dietetice se adresează diabeticilor sau sunt folosite pentru prevenirea şi combaterea obezităţii. .pot să aibă efecte benefice pentru sănătate. mangan şi hidrogen sulfurat). conţinutul şi natura aditivilor care trebuie să corespundă normelor de igienă privind produsele alimentare. pot fi incolore sau colorate cu pigmenţi naturali de sinteză. Societăţile autorizate pentru exploatarea. Sortimentul se clasifică în trei grupe: . a efectelor secundare reduse şi a capacităţii de îndulcire ridicată. La apele minerale naturale de consum alimentar se pot face următoarele tratamente: . iar după condiţionare conţinutul este acelaşi ca la emergenţă. Băuturile răcoritoare amare se obţin prin utilizarea unor adaosuri de chinină.5 litri. un îndulcitor de sinteză ce provine din prelucrarea aminoacidului aspartic. dar mai ales gustul şi aroma.eliminarea totală sau parţială a dioxidului de carbon prin mijloace fizice. natural gazoase.ape minerale plate (natural negazoase). dar sub 250 mg/l. valorificate şi comercializate numai dacă la sursă îndeplinesc condiţiile: . macerate de pelin şi altele care le imprimă gustul tipic. iar transportul să se facă în recipiente destinate consumului. să asigure conservarea calităţii iniţiale (de la sursă).ape de izvor. . şi sunt prezente oligoelemente sau alte componente. ei nefiind asimilabili. Cel mai mult se foloseşte benzoatul de sodiu.compoziţia. din sursele care îndeplinesc condiţiile prezentate. . acidifiate. valorificarea şi comercializarea apelor minerale naturale au obligaţia să evite contaminarea. se exploatează prin forjare sau pe cale naturală. utilizarea lor este limitată prin lege şi chiar interzisă în unele ţări. Ele nu conţin dioxid de carbon. . Pe scară largă se foloseşte aspartanul. . Ele se obţin prin înlocuirea totală sau parţială a zahărului cu îndulcitori de sinteză. conţinutul de zahăr care variază între 8 şi 10% la băuturile curente şi este mai mare pentru cele concentrate. zahăr invertit). fără a schimba caracterul chimic general al apelor.ape medicinale. proporţia sucurilor naturale. Aspartamul tinde să reprezinte principalul îndulcitor din cauza provenienţei sale dintr-un compus natural (acidul aspartic). . valorificarea şi vomercializarea apelor minerale naturale. În prezent. Acestor ape minerale de provenienţă naturală li se adaugă dioxid de carbon de altă origine decât cel de la sursă. Au capacitate mare de îndulcire iar cei mai mulţi se utilizează în amestec cu îndulcitorii naturali (zahăr. Ape minerale de consum alimentar şi de izvor Sortimentul apelor minerale de consum alimentar cuprinde: .5 şi 2. . În amestec cu zahărul în proporţie de 3% gradul de îndulcire este mai mare decât al zaharozei de 215 ori iar la o concentraţie de 10% numai de 133 ori. La conservarea băuturilor alcoolice contribuie şi dioxidul de carbon care este impregnat în masa lor. . Îndulcitorii sintetici nu au valoare nutritivă.250 sau 1 litru). Calitatea băuturilor răcoritoare este determinată de corespondenţa caracteristicilor organoleptice cu cele omologate sau standardizate.ape minerale naturale. Prezintă importanţă limpiditatea. Dintre caracteristicile fizico-chimice sunt importante pentru determinarea calităţii.ape minerale naturale degazeificate sau reimpregnate cu dioxid de carbîon de la sursă. Exploatarea.captarea să garanteze puritatea microbiologică. fiind exclusă utilizarea recipientelor mari şi îmbutelierea la locul consumului.natura lor să fie exclusiv subterană. se pot face numai de societpăţile comerciale autorizate. Apele minerale pot fi exploatate. Băuturile răcoritoare dietetice pot cuprinde variante de sortimente din toate grupele prezentate. extracte de genţiană. Au în compoziţia lor bioxid de carbon care provine de la sursă.separarea constituienţilor instabili (fier. . .ape minerale naturate gazeificate. iar prin captare şi condiţionare nu-şi modifică proprietăţile de bază. Aceste băuturi sunt îndulcite cu îndulcitori naturali. condiţionare şi îmbuteliere constituite ddin materiale adecvate care să nu modifice calitatea apelor. conductibilitatea electrică şi temperatura trebuie să fie constante. Toate băuturile răcoritoare sunt conservate cu substanţe antiseptice. conţin substanţe minerale inclusiv oligoelemente. au în compoziţie proprietăţi fizice şi organoleptice constante pe parcursul întregii exploatări. dar de uz alimentar.zăcămintele să poată fi şi să fie protejate împotriva poluării. Ciclamaţii reprezentau îndulcitorii principali în perioada precedentă. în proporţie superioară cantităţii necesare pentru menţinerea în stare dizolvată a sărurilor de hidrogen carbonate (CO3H). să folosească echipamentele de transport. fără a fi afectate de eventualele variaţii ale debitului. Mai rar se utilizează buteliile din sticlă de capacităţi mai mici (0. fructoză. pH-ul.  Apele minerale Sunt de provenienţă subterană.au conţinut specific de săruri minerale dizolvate. Ambalarea băururilor răcoritoare se face mai ales în recipiente din materiale plastice de capacităţi între 0. 186 .ape minerale naturale de consum alimentar (apă de masă). culoarea.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Băuturile răcoritoare tonifiante pot prezenta pe etichete înscrisul “conţine cofeină” când au în compoziţia lor mai mult de 30 mg/l.

înregistrată la cea a mediului în momentul determinării. În cazul poluării survenite în timpul exploatării se suspendă valorificarea şi îmbutelierea apelor minerale de la izvoarele respective.5 3 nedetectabil organoleptic 0.5 200 conform stării naturale a apei 100 100 0.25. mirosul şi gustul trebuie să fie la sursă constante. prezenţa în compoziţie a aunor anumite 187 . streptococii sau clostridiile sulfito-reducătoare şi Pseudomonas aeruginosa într-un volum de 100 ml. Indicatorii de calitate fizico-chimici ai apelor minerale sunt: temperatura apei la sursă. conductivitatea electrică cu specificarea temperaturii la care se determină. să corespundă buletinelor de analiză şi să se menţină pe parcursul circulaţiei tehnice. provine din izvoare sau foraje şi îndeplineşte toate condiţiile de potabilitate. în apele minerale nu trebuie să fie prezente bacteriile coliforme. de la îmbuteliere şi până la consumator. Numărul total de bacterii la sursă la temperatura de 37°C poate atinge 5 exemplare/1 ml apă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . Sursele de apă care pot fi omologate pot să nu îndeplinească una din condiţiile obligatorii pentrru cele de apă minerală pentru consum şi anume: conţinutul specific de săruri minerale.impregnarea sau reimpregnarea cu dioxid de carbon provenit de la sursa sau de uz alimentar. Societăţile care exploatează apele minerale au obligaţia analizării sistematice a apelor pentru asigurarea şi garantarea conservării cantitative şi calitative a rezervelor de apă minerală naturală. Apa de izvor îmbuteliată Îşi are originea într-un zăcământ subteran.suma componenţilor mg/l mg/l mg/l mg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l Exprimare rezultat Concentraţia maximă admisă 50 0. turbiditatea.1 0. Fe3+ Mangan Mn2+ Cupru Cu2+ Zinc Zn2+ Fosfaţi PO43Fluor Fboraţi H3BO3 Substanţe tehnice Arsen (As) Cadmiu (Cd) Cianuri (CN-) Crom (Cr) Mercur (Hg) Nichel (Ni) Plumb (Pb) Seleniu (Se) Pesticide şi produse similare .1 0. Caracteristicile organoleptice ale apelor naturale minerale.1 0. culoarea. Condiţiile de acceptare a surselor de apă de izvor pentru îmbuteliere şi comercializare sunt mai puţin exigente.5 1200 30 50 5 10 1 100 50 10 0.fiecare component . pH-ul. înăuntrul termenului de valabilitate. Aceste caracteristici de calitate trebuie să fie constante şi să corespundă rezultatelor cuprinse în buletinele de analiză elaborate de laboratoarele autorizate pe baza cărora s-a acordat autorizarea exploatării societăţilor comerciale. iar la cea de 22°C. Tabelul 13 .5 Din punct de vedere microbiologic. conţinutul de cationi şi anioni şi în substanţe nedisociate (tabelul 23).Conţinutul de substanţe indezirabile şi toxice admise în apele minerale naturale de consum alimentar Natura substanţelor Substanţe indezirabile Nitraţi NO3Nitriţi NO2Amoniu NH4Oxidabilitate O2 Hidrogen sulfurat H2S Fenoili (indice de fenol) Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen) Fier Fe2+. 20 exemplare/1 ml. Conţinutul de substanţe indezirabile şi toxice admise în apele minerale naturale sunt prezentate în tabelul nr.

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

oligoelemente; constanţa compoziţiei şi constanţa temperaturii la variaţiile debitelor sursei; sau asigurarea unei bune protecţii naturale împotriva poluării. Ambalarea apelor minerale se face la sursă, în butelii din sticlă sau recipiente de materiale plastice inerte la acţiunea componentelor lor. Recipientele utilizate trebuie închise ermetic pentru evitarea alterării, inclusiv prin acţiunea oxigenului atmosferic sau a contaminării. Etichetele apelor minerale îmbuteliate trebuie să cuprindă: originea, denumirea apelor minerale, precizarea sursei de provenienţă, marca de fabrică, conţinutul net în unităţi de volum, numele firmei care îmbuteliază, data îmbutelierii şi termenul de valabilitate, elementele de identificare a lotului (în clar sau codificat), specificaţii privind compoziţia cu menţionarea laboratorului care a efectuat analiza şi data efectuării. Apa minerală medicinală Prin specificul de compoziţie are efecte terapeutice asupra organismului uman. Efectele terapeutice sunt stabilite pe baza cercetărilor de specialitate din domeniul medical. Apele minerale medicinale se caracterizează printr-o mineralizare mai mare care poate ajunge până la 15 g/l, au un conţinut mai redus de dioxid de carbon faţă de apele minerale naturale de consum alimentar, prezintă unele particularităţi de miros şi gust determinate de prezenţa în compoziţie a bromurilor, iodurilor, a sulfului, a hidrogenului sulfurat şi a altor substanţe chimice minerale. Proprietăţile terapeutice ale apelor medicinale se pot diminua prin îmbuteliere şi păstrare în condiţii variabile şi perioade mari de timp. Din această cauză se folosesc în scop terapeutic mai mult, direct la sursă, unde sunt amenajate staţiuni de tratament. 8. GRĂSIMILE ALIMENTARE Grăsimile alimentare sunt formate aproape în exclusivitate din lipide şi se obţin prin extracţie din seminţele oleaginoase, germenii cerealelor, ţesuturile grase sau alte organe ale animalelor, păsărilor sau fiinţelor marine.  Uleiuri vegetale Fabricarea grăsimilor alimentare comportă tehnologii diferenţiate în funcţie de sursă şi proporţia lipidelor din diferite materii prime. În România şi majoritatea ţărilor europene, cea mai mare parte din uleiurile comestibile se obţin din seminţele de floarea soarelui. Separarea uleiului din seminţele de floarea-soarelui se face în prima fază prin presare, extrăgându-se circa 50% iar apoi, prin extracţie datorită conţinutului mai redus în impurităţi. Uleiurile brute, atât cele de presă cât şi cele de extracţie, se supun rafinării. Principalele operaţiuni ale procesului de rafinare sunt: - deshidratatea; -desmucilaginarea. Are drept scop separarea fosfatidelor, steridelor şi a albuminelor. Se face prin deshidratare cu vapori de apă şi separare prin procedee mecanice; -neutralizarea acizilor graşi liberi din grăsimi se face cu baze alcaline, iar precipitatele se înlătură prin centrifugare şi ulterior prin spălare (săpunul se solubilizează în apă); -decolorarea uleiurilor se face pe cale fizică, prin absorbţia pigmenţilor pe pământuri absorbante sau cărbune decolorant şi înlăturarea acestora prin procedee mecanice şi pe cale chimică, prin modificarea grupărilor de culoare; -vinterizarea constă în cristalizarea cerurilor prin răcire şi separarea lor prin centrifugare; - dezodorizarea se face prin antrenarea substanţelor volatile cu vapori de apă şi prin încălzire sau supunere la presiune crescută.  Grăsimile de origine animală, hidrogenate şi emulsionate Materiile prime pentru obţinerea grăsimilor animale sunt tesuturile grase provenite de la porcine (slănină, osânză, grăsimea de pe intestine), bovine şi ovine (seu, oase, copite), peşte, mamifere marine. Compoziţia chimică a grăsimilor animale este foarte labilă fiind determinată de specia animalelor, stadiul de creştere, modul de alimentare, regiunea anatomică de unde provine. În compoziţia lor chimică se găsesc, mai ales acizi graşi saturaţi: palmitic, stearic, miristic, iar dintre cei nesaturaţi: oleic, clupanodonic şi mai puţin linoleic. Obţinerea grăsimilor cuprinde următoarele operaţiuni: - sortarea şi pregătirea materiei prime; - extragerea grăsimii; - rafinarea; - răcirea; - ambalarea. Ţesuturile grase provenite de la animalele sacrificate se sortează pe calităţi, se curăţă de resturile de carne, de sânge şi apoi se apală. Urmează mărunţirea grăsimii brute în maşini de tăiat, pentru a uşura topirea şi creşterea randamentului.

188

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Extragerea grăsimii se poate realiza prin următoarele metode: - topire şi presare; - fierbere cu apă; - încălzire sub presiune; - extracţie cu solvenţi (benzină). Untura de porc se obţine din osânză, slănină şi grăsime de pe intestine. Calitatea grăsimii obţinută din osânză este superioară celorlalte. Prin presare osânza poate să dea o oleină de calitate excepţională folosită pentru scopuri farmaceutice. Acizii graşi prezenţi în cantitate mare în grăsimea de porc sunt palmitic, stearic şi oleic. Untura pentru alimentaţie are un aspect alb, perlat, cu gust caracteristic şi miros plăcut. Untura de pasăre. Se produce untură de găină şi untură de gâscă. Untura de găină se prezintă ca o masă alifioasă (la 20°C), de culoare gălbuie specifică, consistentă, semivâscoasă. În stare topită este transparentă. Are gust şi miros specific. Caracteristica importantă a acestei grăsimi este conţinutul ridicat în acid oleic (cca.55%), care contribuie la formarea consistenţei semivâscoase). Untura de gâscă se obţine prin topirea grăsimii subcutanate şi peritoneale. Se caracterizează prin aspect alifios, culoare albă-gălbuie, consistenţă slabă, are miros şi gust caracteristic, destul de pronunţate. Grăsimile vegetale culinare sunt fabricate pentru a înlocui untura. Se utilizează în panificaţie, patiserie şi la gătit, fiind grăsimi aproape pure (99% grăsime). Grăsimile din această categorie aparţin la două grupe diferite: - grăsimi hidrogenate, cu indice de iod mai scăzut, obţinute prin amestecarea mai multor uleiuri solidificate cu grade diferite de hidrogenare; - grăsimi compundate, cu indice de iod mai ridicat, obţinute prin amestecarea grăsimilor vegetale hidrogenate cu uleiuri lichide. Baza de grăsime a acestor produse este reprezentată preponderent de uleiul de soia. Amestecurile de ulei lichide cu grăsimile hidrogenate (interesterificarea), pentru obţinerea bazei de grăsimi necesare în industria margarinei, au avantajul de a introduce în alimentaţie acidul linoleic indispensabil dezvoltării şi menţinerii funcţiilor vitale ale organismului. Margaruna. Este o emulsie stabilă obţinută din uleiuri, grăsimi vegetale şi eventual grăsimi animale, cu apă sau lapte, care, prin proprietăţile sale se aseamănă cu untul. Margarina, fabricată iniţial ca substituient al untului s-a impus, datorită proprietăţilor specifice, ca un produs distinct, având o piaţă proprie. Margarina este o emulsie concentrată, de tipul apei în grăsime, în care faza dispersă este apa, respectiv laptele. În afară de grăsimi şi apă se folosesc ca materiale auxiliare: emulgatori, lecitină alimentară, aromatizanţi, zahăr, sare, vitamina A şi D2 etc. Datorită prezenţei în compoziţia sa a grăsimilor cu punct de topire compatibil cu organismul omului, precum şi a emulsionării fine, margarina are un grad de asimilare ridicat de 94-97%. Din punct de vedere nutriţional, sortimentele de margarină pot fi concepute pentru a suplimenta sau corecta anumite regimuri alimentare. Ţinând cont de particularităţile reţetelor de fabricaţie şi de destinaţie, se pot deosebi următoarele sortimente: - margarină de masă (tip M); - margarină pentru panificaţie, patiserie, cofetărie (tip P); - margarină tartinabilă (tip T); - margarină hipocalorică (tip H). Margarina trebuie să aibă la temperatura de 15°C o consistenţă onctuoasă, omogenă, plastică, compactă, cu suprafaţa de tăiere lucioasă şi aspect uniform. Culoarea trebuie să fie albă sau gălbuie, cu miros şi gust plăcut aromat; conţinutul de grăsimi, min.82,5%; apă sau lapte max. 16,5%; punctul de topire prin alunecare 31-35°C.  Proprietăţile generale şi calitatea grăsimilor alimentare Proprietăţile generale ale grăsimilor Principalele proprietăţi fizice şi chimice care influenţează calitatea şi stabilitatea sunt determinate de natura şi compoziţia grăsimilor alimentare. Punctul de topire şi vâscozitatea. La temperaturi pozitive grăsimile se află în stare lichidă, semivâscoasă sau solidă. Prezenţa în moleculele grăsimilor, în proporţii mari a acizilor graşi saturaţi superiori determină creşterea vâscozităţii la uleiuri şi a punctului de topire la grăsimile solide. Proporţia mare a acizilor inferiori (cu moleculă mică) şi a celor nesaturaţi determină reducerea punctului de topire şi a vâscozităţii celor solide. Grăsimile lichide, semivâscoase sau cu punct de topire coborât (30-34°C) sunt mai uşor asimilabile decât grăsimile solide, cu punctul de topire ridicat. Densitatea grăsimilor. Au o densitate variabilă, majoritatea sub valoarea de 0,95 g/cm 3. Variaţia densităţii este sensibilă chiar şi pentru grăsimile de acelaşi tip (soia, floarea soarelui, untura de porc etc.) înregistrând variaţii de ±0,10,15%. Grăsimile care au în structura lor, în proporţii mai mari, acizi graşi inferiori, nesaturaţi sau oxiacizi au densitatea mai mare. Indicele de refracţie. Creşte în funcţie de masa moleculară şi de gradul de nesaturare a acizilor graşi din structura grăsimilor. Grăsimile supuse unor tratamente termice la temperaturi mai mari sau prelungite au indice de refracţie mărit.

189

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Capacitatea de emulsionare. Grăsimile, în prezenţa emulgatorilor (mono şi digliceride, fosfatide, steride etc.), formează emulsii. Emulsionarea grăsimilor şi introducerea lor în procesele tehnologice în această stare asigură obţinerea de produse alimentare de calitate superioară. Comportarea la tratamente termice. Tratamentele termice prelungite, la temperaturi mari, peste 150-200°C şi repetate determină transformări chimice profunde oxidative şi neoxidative. Degradările oxidative au loc în prezenţa oxigenului şi sunt asemănătoare celor ce se petrec în procesul de râncezire. Degradările neoxidative constau în pierderea apei din molecule, decarboxilări, hidroliză, polimerizare, condensare, dehidrogenare şi altele. Tabelul nr. 15 - Caracteristicile fizico-chimice ale principalelor uleiuri Densitatea la 15°C, Indice de Natura uleiului g/cm3 saponificare Floarea soarelui 0,920-0,925 184-198 Germeni de porumb 0,921-0,926 188-198 Măsline 0,914-0,929 187-195 Rapiţă 0,911-0,917 167-186 Soia 0,922-0,934 188-195 Acid linoleic, % 51-58 39-42 4-12 15-29 28-57

Indice de iod 119-135 111-131 70-88 94-122 114-140

Gradul de nesaturare este determinat de prezenţa acizilor graşi nesaturaţi. Iodul se fixează la dublele legături ale acizilor graşi nesaturaţi. Indicele de iod reprezintă cantitatea de iod în miligrame adiţionat la 1 g grăsime şi caracterizează gradul de nesaturare. Grăsimile nesaturate sunt mai instabile decât cele saturate, la acestea procesul de râncezire fiind mai rapid. Pentru prelungirea stabilităţii grăsimilor se procedează la hidrogenarea lor, la cald în prezenţa unor catalizatori (nichel). Prin hidrogenare, gradul de nesaturare se reduce iar uleiurile se solidifică, căpătând totuşi un punct de topire inferior temperaturii corpului omenesc, ceea ce asigură un grad de asimilare superior. Grăsimile hidrogenate, neemulsionate se utilizează la fabricarea produselor alimentare complexe ce au conţinut mic de apă în scopul prelungirii stabilităţii iar cele emulsionate la fabricarea margarinelor. Indicele de saponificare. Evaluează masa moleculară medie a acizilor graşi din componenţa unei grăsimi. Indicele de saponificare reprezintă numărul de miligrame de hidroxid de potasiu necesar saponificării unui gram de grăsime (neutralizarea acizilor graşi liberi şi cei ce intră în structura grăsimilor, după o prealabilă hidroliză). Grăsimile care au în componenţa lor acizi graşi superiori, cu masă moleculară mare, au indice de saponificare scăzut. Calitatea grăsimilor alimentare Calitatea grăsimilor alimentare poate fi privită cel puţin din două unghiuri: - corespondenţa dintre proprietăţile organoleptice şi fizico-chimice reale cu cele omologate sau standardizate şi confirmarea naturii şi originii grăsimilor; - starea de prospeţime şi nivelul degradărilor din timpul păstrării. Proprietăţile organoleptice au o însemnătate aparte pentru aprecierea calităţii grăsimii. Ele permit evaluarea aplicării corecte a tehnologiei de obţinere şi a procesului de rafinare, identificarea proceselor de râncezire, mai ales în fazele avansate şi parţial substituirea lor unele cu altele. Culoarea se finalizează prin operaţiunile de rafinare iar grăsimile asimilabile de calitate au culori cât mai deschise sau cât mai slab nuanţate. Mirosul şi gustul grăsimilor de calitate au specificităţi şi intensităţi reduse, influenţele materiilor prime, a originii fiind anihilate, în mare măsură prin operaţiuni de rafinare bine conduse. Grăsimile de calitate şi în special uleiurile nu trebuie să transmită mirosul şi gustul lor propriu produselor alimentare sau preparatelor culinare la care sunt utilizate, ci să contribuie la armonizarea proprietăţilor gustative ale tuturor componenţilor şi ingredientelor cărora li se asociază. Limpiditatea şi lipsa sedimentelor la grăsimile lichide sau lipsa impurităţilor separate în masa celor solide oglindesc în foarte mare măsură corectitudinea tehnologiilor de fabricare sau a proceselor de rafinare aplicare. Cea mai mare parte a proprietăţilor generale prezentate mai sus se constituie în criterii de apreciere a calităţii grăsimilor şi pot servi la stabilirea naturii lor. Dat fiind suprapunerea intervalului de variaţie al tuturor proprietăţilor pentru grăsimile de diferite origini, natura lor se poate evalua numai când toate rezultatele converg către un anumit tip de grăsime. Pentru identificarea naturii grăsimilor sunt mai precise metodele care permit identificarea şi dozarea unor componenţi specifici (acid linoleic, linolenic, α şi γ tecoferolul, gosipolul şi alţii). Râncezirea grăsimilor şi gradul de râncezire pot fi evaluate, atât prin examen organoleptic cât şi prin determinări fizico-chimice. Gustul şi mirosul tipice de “rânced” apar în fazele avansate de râncezire. În fazele de râncezire incipientă se pot identifica foarte greu modificările provocate de degradate. Culoarea prin avansarea procesului de râncezire, în unele cazuri, se intensifică iar în alte cazuri se deschide, astfel că, este greu să fie luată în consideraţie pentru evaluarea gradului de râncezire. Starea de râncezire a grăsimilor poate fi determinată prin mai multe procedee chimice şi fizice. Dintre acestea mai eficiente sunt: reacţia Kreiss, indicele de peroxid şi indicele de aciditate. Reacţia Kreiss permite identificarea grăsimilor aflate în faze incipiente sau avansate de râncezire.

190

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Indicele de peroxid se exprimă în miliechivalenţi de tiosulfat de sodiu necesari pentru titrarea iodului pus în libertate de iodura de potasiu sub acţiunea peroxizilor din grăsime. Exprimă starea de râncezire a grăsimilor. Deoarece peroxizii sunt instabili, cantitatea prezentă poate varia în limite largi, chiar în grăsimile râncede, la intervale scurte de timp. De aceea grăsimile la care se înregistrează valori scăzute ale indicelui de peroxid pot fi râncede, deoarece conţinutul de peroxizi poate scădea, fără nici o regulă şi în grăsimile degradate prin procese oxidative. Indicele de aciditate reprezintă numărul de miligrame de hidroxid de potasiu necesar neutralizării acizilor graşi liberi dintr-un gram de grăsime. Caracterizează gradul de râncezire, deoarece pe măsura avansării râncezirii creşte conţinutul în acizi liberi. Valorile crescute ale indicelui de aciditate pot fi determinate şi de calitatea rafinării (neutralizării) grăsimilor. 10. STIMULENTE ALIMENTARE, CONDIMENTE ŞI CONCENTRATE ALIMENTARE, În grupa stimulentelor sunt incluse ceaiul şi cafeaua. Aceste produse, prin compoziţia lor, acţionează asupra sistemului nervos central şi asupra sistemului circulator, înlăturând senzaţia de oboseală şi prelungind timpul afectat activităţii intelectuale, dar şi fizice. Aceste efecte stimulatoare sunt conferite ceaiului şi cafelei de cofeina prezentă, între 1 şi 3%. La efectul reconfortant, de refacere a capacităţii de muncă se adaugă şi valoarea lor gustativă deosebită, bine indivoidualizată şi inimitabilă. Consumul exagerat de cafea şi ceai dezechilibrează fiziologic organismul, poate accentua starea de oboseală, reduce capacitatea de muncă şi poate crea dependenţă.  Cafeaua Cafeaua rezultă prin prelucrarea seminţelor plantei Coffea din din familia Rubiaceae. Importanţă economică mare au speciile Coffea arabica care produce cafea de calitate superioară şi deţine circa 70% din producţia mondială., Coffea robusta, cu o pondere de circa 25%, se utilizează mai mult în amestec, datorită aromei mai slabe şi a gustului mai aspru şi Coffea liberica de calitate inferioară. Producţia mondială depăşeşte 600 milioane saci (1 sac = 60 kg) şi este repartizată în America Latină (Brazilia, Columbia, Costa Rica, Venezuela, Honduras, Guatemala, Republica Dominicană, Mexic etc.), în Africa (Kenya, Coasta de Fildeş, Uganda, Camerun) şi în Asia (Yemen, India, partea sudică, Indonezia, Filipine). Dintre sorturile comerciale, se remarcă din punct de vedere calitativ cafeaua de Columbia, Guatemala, Porto Rico, Santos, Rio, Martinica, Jamaica şi altele care excelează prin aromă superioară. De cea mai bună calitate este cafeaua Mocca, aceasta fiind superioară datorită extractului solubil ridicat, acidităţii armonioase şi caracteristicilor gustative (aromă de vin) excelente. Principalii importatori sunt: ţările Europei de est, S.U.A. şi Japonia care preferă Coffea arabica. Sortimentul de cafea cuprinde: cafeaua crudă, cafeaua prăjită şi cafeaua prăjită şi măcinată. Cafeaua crudă se diferenţiază după varietate, nivel canlitativ şi zona geografică. Cafeaua prăjită şi cea măcinată se obţine prin amestecarea cafelei crude de diferite provenienţe sau varietăţi, beneficiind de denumiri strâns legate de cele ale firmelor producătoare sau ale zonelor geografice recunoscute, formând astfel sortimentul comercial din diferite pieţe, care se desface consumatorilor respectivi. Cea mai mare cantitate de cafea prăjită, prăjită şi măcinată se comercializează după preambalarea în materiale complexe, în prezenţa aerului, prin vidare sau prin înlocuirea aerului cu gaz inert. Cantităţi mari de cafea se prăjesc în centre de prelucrare, se ambalează în saci şi se macină la cerere, în unităţile de desfacere. Cafeaua crudă (Pergamino) se obţine prin deshidratarea fructelor după recoltare şi separarea resturilor cornoase. Calitatea cafelei se diferenţiază după specia şi soiurile arborilor de la care provine, după zonele geografice în care se cultivă, precum şi după condiţiile climatice. Forma, mărimea, culoarea, mirosul şi aspectul general al cafelei sunt criterii organoleptice de apreciere a calităţii cafelei crude. Gustul, mirosul şi aroma sunt cele mai importante caracteristici organoleptice şi se evaluează prin examinarea cafelei prăjite şi măcinate ca atare, precum şi a infuziei pregătită prin introducerea sa în apă fierbinte. Cele mai apreciate sunt loturile de cafea crudă omogene în ceea ce priveşte forma, mărimea, care au grad de puritate ridicat, ce nu conţin boabe defecte, nu sunt atacate de insecte şi nu au impurităţi minerale. Cafeaua cu boabe rotunde este superioară celei care are boabe plate sau ovale, iar cea cu boabe mici este mai bună decât cea cu boabe mari. Sunt apreciate loturile de culoare deschisă, comparativ cu cele de culoare brun-cenuşie, care pot fi avariate pe parcursul prelucrării primare, transportului sau păstrării. Cafeaua crudă veche, corect prelucrată, fără să fi fost avariată, păstrată în condiţii optime, este superioară celei noi. În vederea consumului, cafeaua este supusă prăjirii (torefierii) şi măcinării. Prăjirea cafelei contribuie la formarea caracteristicilor de gust, miros şi aromă. Se desfăşoară la temperatura de 180-200°C prin amestecare continuă. După prăjire, cafeaua este supusă imediat răcirii, până la temperatura de 40-60°C, pentru evitarea pierderii aromei prin volatilizare rapidă a substanţelor implicate. Prin prăjire, culoarea cafelei devine brună, volumul creşte între 30 şi 50% ca urmare a eexpansiunii şi eliminării gazelor (CO2, CO)şi a vaporilor de apă ce rezultă din descompunerea pirogenetică. La prăjire cafeaua pierde până la 18% din masa sa ca urmare a evaporării apei, a volatilizării unor substanţe sau a descompunerii altora. Se formează compuşi de caramelizare, de condensare iar din clorogenat de cofeină rezultă cofeină, acid cofeinic şi alte substanţe: gliceridele se descompun parţial în acizi graşi şi glicerină (care trece în acroleină), acid formic şi alţi compuşi, iar fosfatidele sunt aproape complet distruse. Se formează complexul aromatic “cofeol”, care grupează un număr însemnat

191

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

de substanţe volatile şi nevolatile implicate în formarea caracteristicilor de aromă. La formarea aromei cafelei, contribuie cel puţin 40 substanţe formate prin prăjire sau existente în cafeaua crudă, printre care se află: alcooli (furfurilic, etilic); diacetil; diacetilcetonă; cresoli, pinol, piridină, guaiacol, vanilină, furan est. Conducerea corectă a procesului de prăjire a cafelei are o importanţă hotărâtoare asupra caracteristicilor gustative ale infuziilor de cafea ce se pregătesc ulterior. Aroma cafelei formată prin prăjire se pierde cu timpul, fapt ce limitează păstrarea cafelei prăjite. Pierderea aromei se datorează volatilizării, oxidării, hidrolizei sau interacţiunii compuşilor prezenţi. Pierderea de aromă se poate limita prin ambalare în ambalaje impermeabile la gaze, în absenţa aerului, folosirea antioxidanţilor şi utilizarea ambalării în vid sau gaz inert. Pierderea aromei este şi mai însemnată la cafeaua măcinată. Termenele de valabilitate mari (între 60 zile şi 2 ani, în funcţie de modul de ambalare) acordate la cafeaua prăjită şi la cea prăjită şi măcinată nu se justifică datorită pierdeilor foarte mari de aromă suferite de cafea prin păstrare îndelungată. Ambalarea în vid sau gaze inerte, folosindu-se materiale impermeabile la vapori de apă, gaze sau lumină şi alte radiaţii, asigură numai o încetinire a proceselor complexe de pierdere a aromei, fără a le elimina în totalitate. Înăuntrul termenelor de valabilitate mari, chiar prin păstrarea în condiţii optime şi ambalare corespunzătoare, se evită degradarea cafelei numai atât cât să nu afecteze viaţa şi sănătatea oameniulor dar nu şi diminuarea sistematică a calităţii. Termenele de valabilitate mari nu se justifică nici din motive comerciale, fiind excluse nevoile unităţilor de a forma stocuri care să acopere volumul vânzărilor pe perioade de 1-2 ani, deoarece aceasta presupune cheltuieli suplimentare şi o ineficientă rotire a capitalului. Cafeaua măcinată se poate comercializa şi în amestec cu surogate (năut, soia, orz, secară, grâu, cicoare etc.) sub anumite denumiri, precizându-se proporţia cafelei naturale. Amestecurile care se practică mai mult sunt: - 80% cafea naturală şi 20% surogate; - 60% cafea naturală şi 40% surogate; - 40% cafea naturală şi 60% surogate. Extractele de cafea. Sunt cunoscute sub denumirea de cafea solubilă, nescaffe sau cafea instant. Se obţin prin extragere din cafeaua prăjită şi măcinată care nu poate fi valorificată astfel. Extractele de cafea se obţin prin recuperarea aromei şi reintegrarea sa în produsul prelucrat sau fără recuperare. Extractele pot prezenta conţinutul normal de cofeină sau pot fi decofeinizate total sau parţial. Extractele se supun operaţiunii de deshidratare prin procedee perfecţionate (atomizare, liofilizare), pentru evitarea pierderii aromei şi a denaturării unor componenţi labili. Extractele cu solubilizare instantanee se obţin prin aplicarea unor operaţiuni succesive de umezire cu vapori de apă şi uscare şi se prezintă de cele mai multe ori sub formă granulată. Extractele de cafea se ambalează în recipiente metalice sau din sticlă de capacităţi relativ mici (50-200 g). Calitatea este determinată de proprietăţile organoleptice: gust, miros, aromă, limpiditatea soluţiei, precum şi de conţinutul de apă, gradul de solubilizare şi conţinutul de cofeină.  Ceaiul Ceaiul rezultă din prelucrarea mugurilor, cu 2-5 frunze, ai arborelui de ceai Thea chinensis din familia Rubiaceae. Considerat de secole a avea proprietăţi curative, ceaiul a devenit astăzi numai o băutură reconfortantă, sănătoasă uneori dietetică. Îşi menţin proprietăţile curative ceaiurile (infuziile) obţinute din plante medicinale care sunt recomandate pentru prevenirea sau tratarea unor maladii dintre cele mai diverse, dar care nu fac obiectul acestui curs. Producţia de ceai este amplasată pe o curbă ascendentă ca urmare a sporirii suprafeţelor plantate şi a creşterii randamentelor culturilor, datorită îmbunătăţirii tratamentelor împotriva dăunătorilor. Cele mai mari producătoare de ceai sunt: India, China, Sri-Lanka, Kenya, ţările din fosta Uniune Sovietică şi Indonezia. Consumul de ceai este în scădere în ţările importatoare ca: Marea Britanie, Rusia, în schimb, este în creştere în ţările producătoare (India, Africa de Nord, Pakistan). Sortimentul cuprinde: ceaiul negru şi ceaiul verde (nefermentat sau semifermentat). Se culeg 4 recolte de ceai, între sfârşitul lunii aprilie şi sfârşitul lunii septembrie, care se diferenţiază din punct de vedere calitativ. Din recolta I-a şi a II-a se obţine ceaiul de cea mai bună calitate. Acest ceai este format din frunze mici, care dau aromă puternică şi eliberează mult extract. Din recolta a III-a şi a IV-a, rezultă ceai de calitatea a II-a, care este constituit din frunze mari, cu peţiolii dezvoltaţi şi cu raportul frunze/cozi redus. Frunzele de ceai au culoarea verde închisă, pedunculul scurt şi gros, limbul are formă eliptică, crestat pe margini, are nervura mediană mai pronunţată, nervurile secundare fine şi unite. În structura frunzelor sunt prezente ideoblaste, celule mari cu pereţi groşi ce conţin cristale de oxalat de calciu sub formă de stea. Elementele structurale şi descriptive ale frunzelor de ceai servesc pentru identificarea eventualelor impurităţi vegetale, prin observare directă sau eliminare la microscop. Fabricarea ceaiului negru cuprinde următoarele operaţiuni: ofilirea ceaiului recoltat, răsucirea, fermentarea, uscarea şi ambalarea.

192

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Ofilirea se desfăşoară la temperaturi de 28-40°C. La ofilire frunzele de ceai îşi reduc conţinutul de apă, pierd elasticitatea, o parte însemnată din clorofilă se oxidează, proteinele încep procesul de hidroliză iar substanţele tanante pe cel de oxidare. Răsucirea afectează structura frunzelor favorizând eliberarea substanţelor solubile în desfăşurarea fermentaţiei ceaiului. Fermentaţia contribuie în cea mai mare măsură la formarea proprietăţilor psihosenzoriale ale ceaiului. Se petrece în lăzi de lemn la temperatura de 18-20°C şi la o umiditate relativă a aerului cuprinsă între 96 şi 98%. Uscarea se face în cuptoare cu aer cald, la temperatură ridicată (85-90°C), până la un conţinut de apă de 8%. Prin uscare la această temperatură sunt distruse enzimele, ceea ce măreşte stabilitatea ceaiului în timpul păstrării. Ceaiul verde se obţine prin opărirea frunzelor de ceai pentru distrugerea enzimelor şi menţinerea culorii, răsucire, uscare şi ambalare. Compoziţia chimică a ceaiului variază în funcţie de perioada de recoltare, gradul de dezvoltare al frunzelor, nivelul calitativ şi modul de prelucrare. Conţinutul de apă este cuprins între 4 şi 8%, conţinutul de teină oscilează în jurul valorii de 3%, conţinutul de tanin în jurul a 12%, conţinutul în substanţe aromatice între 0,6 şi 1%, cenuşa totală între 3 şi 8% iar extractul în substanţe aromatice între 25 şi 50%. Conform recomandărilor standardului ISO 3720. Ceaiul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Umiditatea (maximum 9%), conţinutul de teină (minimum 2%), conţinutul de substanţe tanante (maximum 7%), extractul (minimum 32%), cenuşa totală (maximum 6,5%). La aprecierea calităţii ceaiului pot fi luate în consideraţie şi alte caracteristici: raportul frunze/cozi, prezenţa şi conţinutul frunzelor străine, conţinutul de impurităţi, cenuşa insolubilă în HCl 10%. De mare importanţă sunt cerinţele normelor de igienă pentru alimente privind conţinutul în metale grele, de pesticide sau alte substanţe de poluare. Aprecierea psihosenzorială a ceaiului ca atare şi în mod deosebit a infuziei prezintă o importanţă foarte mare pentru evaluarea calităţii. În funcţie de proprietăţile ceiului şi calitatea infuziei se comercializează trei tipuri de ceai negru: - ceaiul de calitate superioară, PeKok, de culoare neagră argintie, cu infuzie de culoare galbenă, gust fin şi aromă deosebită. Se obţine din frunzele din prima recoltă; - ceaiul de calitatea a II-a Souchong se obţine din recolta a doua, are culoarea negru intens, infuzia galbendeschisă iar gustul uşor dulceag; - ceaiul de calitatea a III-a, Congo se obţine din ultimele recolte, frunzele sunt mari, are culoarea negru-cenuşie iar infuzia aspră, de culoare roşietică. Ceaiul, fiind un produs deshidratat, cu un conţinut mic de apă, cu o structură poroasă, este higroscopic şi are o mare capacitate de a-şi pierde substanţele de aromă sau de a fixa substanţele volatile din mediul înconjurător. Din aceste motive ambalarea ceaiului trebuie să asigure protecţie împotriva apei, a vaporilor de apă şi a gazelor. O protecţie superioară asigură recipientele metalice, din materiale plastice, din sticlă închise ermetic sau plicurile şi pungile din materiale complexe. Pentru ambalarea produselor ce se păstrează perioade mai scurte se pot folosi plicuri sau pungi de capacităţi mici din hârtie pergament, sulfat sau din folii simple de materiale plastice.  Condimentele şi produsele condimentare Condimentele sunt produse fără valoare nutritivă, care se adaugă în produsele alimentare în cantităţi mici pentru a le conferi caracteristici gustative /gust, miros, aromă) superioare, stimulând astfel secreţiile gastrice, pofta de mancare şi digestia. Condimentele nu pot fi folosite pentru a acoperi defectele de fabricaţie care apar pe parcursul circulaţiei tehnoice sau ca urmare a începerii ori avansării proceselor de alterare a produselor alimentare. Efectul condimentelor este determinat de prezenţa în compoziţia lor a unor substanţe chimice cu proprietăţi condimentare: uleiuri eterice, esteri, aldehide, cetone, alcooli superiori, hidrocarburi terpenice, răşini, glucozide etc. Condimentele se clasifică după natura, originea şi caracteristicile organoleptice în următoarele grupe: - condimente naturale propriu-zise: flori, fructe, frunze, rizomi, seminţe, scoarţe; - plante condimentare: pătrunjel, mărar, cimbru, leuştean etc. se utilizează în stare proaspătă, deshidratate şi congelate. au rol condimentar frunzele, seminţele, rizomii şi alte părţi ale plantelor; ele servesc şi ca materie primă pentru extragerea unor substanţe condimentare; - condimente acide; - condimente saline (sarea de bucătărie); - produsele condimentare industriale (muştarul de masă, sosurile condimentare); - uleiurile eterice şi oleo-rezinele.  Condimentele naturale Pot fi clasificate după provenienţă. Principalele condimente naturale şi zonele climatice în care se obţin sunt prezentate în tabelul 14. Tabelul 14 - Principalele condimente naturale

193

Lucrător în comerţ Mureş
Indigene Muştarul Coriandrul Chimenul Anasonul Feniculul Ienupărul Piperul Enibaharul Cuişoarele Scorţişoara Ghimbirul Curcuma Nucşoara Vanilia Tropicale

CRFPA
Mediteraneene

Caperele Dafinul Şofranul

Părţile cu valoare condimentară ale plantelor condimentare sunt recoltate în stadiile de dezvoltare şi de maturitate optime, sunt sortate, deshidratate sau conservate prin alte procedee (marinare) şi ambalate. Părţile utile ale condimentelor pot fi: - flori şi muguri florali: caperele, şofranul, cuişoarele; - fructe: anasonul, chimionul, coriandrul, enibaharul, piperul, ienupărul; - frunze: dafinul; - rizomi: curcuma, ghimbirul, obligeana; - seminţe: muştarul, nucşoara; - scoarţă: scorţişoara. Principalel caracteristici ale condimentelor naturale, cu utilizare mai largă sunt prezentate în tabelul 15. Aprecierea calităţii condimentelor naturale se face prin: - analiză senzorială urmărindu-se: aspectul, forma, culoarea, consistenţa, mirosul, gustul şi aroma care trebuie să fie specifice fiecărui condiment; - examen microscopic pentru verificarea structurii ţesutului vegetal, în scoşpull identificării eventualelor falsificări, prin substituire; - verificarea caracteristicilor fizico-chimice: conţinutul de apă, de uleiuri eterice sau alte substanţe chimice naturale din compoziţie, aciditatea totală, cenuşa insolubilă în HCl 10%, conţinutul de impurităţi, celuloză etc. Tabelul 28 - Condimente naturale – caracteristici – utilizare Condimentul (denumirea ştiinţifică) Partea utilizabilă Conţinutul în Compuşi uleiuri eterice, condimenglicozizi etc., % tari specifici 1. CONDIMENTE INDIGENE 2,0-4,0 anetol Utilizare

Anasonul (Pimpinella anusum L)

fructe mature, uscate, lungi, de culoare roşie verzuie fructe mature, uscate, lungi de 4-6 mm, de culoare cenuşiecafenie fructe mature, uscate, sferice, cu diametrul de cca.3 mm, de culoare galben-brună fructe mature, uscate, sferice, cu diametrul de cca.3 mm, de culoare galben-brună fructe uscate, lungi de 7-9 mm şi late de 3-4 mm, de culoare verdebrună sau galbenverzuie fructe uscate, de formă globulară, cu diametrul de6-8 mm de culoare

Chimenul (Carum carvi L)

4,0-7,0

d-carvona

Chimionul (Cuminum cyminum L)

2.1-2,2

ulei eteric

Coriandrul (Coriandrum sativum L)

1,5-3,0

linalol pinen

Fenicul, Anason mare (Foeniculum vulgare Mill) Ienupărul (Ienuperis comunis L)

2,0-3,0 1,0-3,0

anetol camfen pinen candinen camfen

industria de panificaţie, aromatizarea băuturilor alcoolice industria cărnii, de panificaţie, aromatizarea brânzeturilor, lichiorurilor etc. aromatizarea băuturilor alcoolice şi a preparatelor culinare aromatizarea preparatelor din carne, a produselor zaharoase şi a băuturilor alcoolice industria de panificaţie, aromatizarea băuturilor alcoolice aromatizarea băuturilor alcoolice, a

194

fermentată. uscate. uscate. la fabricarea pastei de muştar industria cărnii. greutatea a 100 cuişoare = 6-11 g 5. lungime 1530 mm.0-2. Andr) 1. decojite.7 aldehidă cinamică ulei eteric. piperină. industria peştelui. de culoare neagră. industria produselor zaharoase. cofetărie în cofetărie. a 195 .0-15. la fabricarea pastei de muştar industria cărnii. a băuturilor alcoolice. a conservelor sterilizate Muştarul negru (Sinapis nigra L) 2. decorticate. albicioasă-gălbuie sau galbenă-verzuie.0-20.Lucrător în comerţ Mureş brună Muştarul alb (Sinapis alba L) seminţe mature. de culoare roşiebrună seminţe uscate.5 mm.5 cca. de culoare brună (nuanţă roşcată) seminţe uscate.0 eugenol Enibaharul (Pymenta officinalis) fructe uscate de mărimea unui bob de mazăre (5-8 mm).a băuturilor alcoolice industria cărnii. din carne. cu diametrul de 2-2.0 hidrocarburi aromatice şi terpenice. de culoare megru-brună 4. de panificaţie.8 sinigrină Negrilica (Nigella sativa) - uleiuri eterice 2. aromatizarea produselor de panificaţie industria de panificaţie. mature. sferice. aromatizarea deserturilor. mici şi foarte uşoare (1 g=340-350 seminţe) CRFPA preparatelor carne din 2. sferice.0 eugenol Nucşoara (Myristica fragrans) 4. uscate. în patiserie. culoarea cenuşiebrună. vanilină industria băuturilor. culoarea galbenă-brună boabe întregi neajunse la maturitate.10 mm. uscată fructe recoltate înainte de maturitate. la fabricarea preparatelor culinare.0 ulei eteric. lungi de 1225 cm şi cu lăţinea de cca. răsucită. de panificaţie.1 sinalbină la prepararea marinatelor. uscate.4-1. cu diametrul de 1-1. CONDIMENTE TROPICALE Cuişoarele (Caryphylus aromaticus L) muguri florali uscaţi.0-5.10.5 mm. de culoare galbenă seminţe mature. diametrul 4-5 mm boabe întregi. flexibile. a conservelor. piperidină Piperul alb Scorţişoara (Cinamomum ceylonicum. murăturilor şi a pastei de muştar la prepararea produselor din peşte. a produselor zaharoase. diametrul 3-5 mm coaja lăstarilor lungi. acid miristic Piperul nigrum) (Piper cca.4-2. la fabricarea pastei de muştar condimentarea brânzei telemea. 3. uscate. a băuturilor alcoolice. a băuturilor alcoolice. grosimea 1020 mm. cu suprafaţa netedă. Ness) Vanilia (Vanilia plantifolia. cu suprafaţa încreţită. aldehide.

Defectele care se pot întâlni la oţet (în special la cel de fermentaţie) sun: prezenţa sedimentului. sărurile de potasiu gust astringent.distilare. Fermentaţia acetică este produsă de bacteriile acetice. în mod curent. procentul de boabe seci (piper). Celelalte sortimente comportă numai operaţiunile de măcinare până la granulaţia specifică. Sarea de bucătărie este alcătuită în cea mai mare parte din clorură de sodiu (97-99%). preparatelor culinare În funcţie de condiment. Oţetul de fermentaţie se obţine prin fermentaţia acetică a vinurilor degradate.0-4.Lucrător în comerţ Mureş 3. se verifică dimensiunile. Sărurile de magneziu imprimă un gust amar. a unor corpuri străine sau impurităţi.) pe care le prezintă sarea extrafină din mine. a vinului pichet (se obţine prin refermentarea tescovinei după adăugarea de zahăr şi apă). Impurităţile chimice din sare determină creşterea higroscopicităţii sale. Oţetul de distilare se obţine prin diluarea cu apă a acidului acetic pur care rezultă fie prin fermentaţia acetică a unor soluţii diluate de alcool şi de distilare.fermentaţie.4%. doagă. fină şi extrafină. sulfatul şi clorura de magneziu 1. muguri florali. băuturilor stigmatele florii uscate 0. sortaţi după mărime. fină. Oţetul alimentar poate fi de: . pentru stabilirea calităţii se mai urmăresc: masa a 100 boabe (piper). Conţinutul de apă reprezintă circa 0. a tulburelilor. a cărnii.4%. uruială şi bulgări. sulfatul de sodiu 0. Se deosebeşte şi prin conţinutul de substanţe extractive mai mare de 0. . alcoolice şi crocină cofetărie industria peştelui. a frunze lungi de 5-6 cm Dafinul (Laurus cineol conservelor şi la şi late de 2-3 cm. prezenţa anquilulelor sau a gustului străin (de talaj. puternic înţepător). oţet de vin. fie din distilarea uscată a lemnului. verzi. lucioase. Mai conţine în afară de clorură de sodiu şi o serie de impurităţi care influenţează proprietăţile fizice şi organoleptice ale sării. Se supun purificării sortimentele superioare: sarea iodată. 0. pe scară mai redusă oţet de mere şi oţet de mere şi miere de albine. prin fermentarea acetică a borhoturilor de fructe sau a altor soluţii alcoolice.1-0. măruntă.4%. sarea de lămâie (acid citric sau tartric) şi acidul lactic. a 100 muguri florali (cuişoare). proba plutirii (la cuişoare). 196 . Aceste sortimente se diferenţiază între ele prin granulaţie şi se obţin prin îndepărtarea impurităţilor (pământ. clorura de potasiu şi sărurile ferice. Purificarea sării se realizează prin dizolvarea în apă şi recristalizarea clorurii de sodiu prin suprasaturare. capacitatea de condimentare (metoda diluţiei) etc. după macerare (o lună) sunt conservaţi în oţet  Condimente acide Cele mai reprezentative condimente acide sunt: oţetul alimentar.0 nobilis L) eugenol fabricarea uscate. Oţetul de fermentaţie este superior celui de distilare datorită aromei şi gustului. Pentru fermentaţie se utilizează generatoare (vase din lemn în care se află talaj de fag sau coceni de porumb) cu sistem de aerare. iar sulfatul de magneziu efect laxativ.3 sativus L) picrocrocină. Fermentaţia acetică se desfăşoară la temperatura de 25-32°C conform reacţiei: CH3-CH2-OH + O2 → CH3COOH + H2O + 117 kcal În ţara noastră se fabrică prin fermentaţie.2%. la (Capparis cca.1%. CONDIMENTE NETROPICALE CRFPA îngheţatei industria conservelor de Caperele peşte.4-1.  Sarea de bucătărie Sortimentul este alcătuit din sare iodată extrafină. mucegai. 2.5 rutină condimentarea herbacea W) preparatelor culinare ulei eteric de industria Şofranul (Crocus şofran. nisip etc. Dintre sărurile de impurificare sunt prezente în cantităţi mai mari: sulfatul şi clorura de calciu 1.

5-3. sare. substanţe solubile în eter 15-20%.05% şi substanţe colorante. prin caramelizarea glucidelor sau reacţiei de îmbrunare neenzimatică. Muştarul de masă se ambalează în borcane de sticlă sau materiale plastice de capacităţi între 150-420 g şi forme variate. ulei. după utilizarea conţinutului pot fi folosite fie pentru păstrarea produselor.cu uleiuri eterice şi oleo-rezine. fără înglobarea componentelor insolubile (fierberea condimentelor în săculeţi de pânză). Se utilizează pentru condimentarea şi aromatizarea supelor. concentrate sau izolate de soia. Sosurile condimentare sunt obţinute în diferite variante. concentratele aromatice şi condimentare (Delicat. Muştarul de masă (pasta de muştar) este un produs condimentar care se prepară din boabele de muştar (Sinapis alba sau Sinapis nigra) măcinate. sosurilor concentrate. ceapă. boia de ardei. Muştarul este conservat prin pasteurizare şi substanţe antiseptice sau chiar prin sterilizare.cu extracte de condimente obţinute cu acid acetic la rece (extragere 2 săptămâni). ţelină) şi vitamine (B1 şi B2). 197 .5%). Ele pot fi rezultatul aplicării unor biotehnologii de fabricare. zahăr 2. părţi din fructe sau amestecul lor în anumite proporţii. cu adaos de oţet. Produsul condimentar Felicia este indigen. Conţinutul ridicat de săruri de magneziu şi calciu îngreunează procesul de maturare al cărnii şi peştelui sărate. Reţeta cuprinde: sare. ciorbelor. ardei. în variantele iute sau dulce. păstârnac. dextroză.cu extracţie în oţet la fierbere. făină de grâu. Dintre operaţiunile tehnologice. glutamat de sodiu. oxizii ferici provoacă diferite defecte (pete brune) şi accelerează procesul de râncezire al slăninii şi al altor produse cu un conţinut ridicat de grăsime. legume deshidratate (morcov. Boiaua de ardei se foloseşte atât pentru condimentare. cenuşă insolubilă în HCl 0. pătrunjel. aciditatea d4e 1. Pentru promovarea produselor. Se recomandă să se păstreze la o umiditate relativă a aerului de 75% şi să fie ferită de apă. Termenul de valabilitate este cuprins între 60 şi 360 zile în funcţie de procedeul de conservare. muştar obişnuit. glucoză. condimente naturale. pentru condimentarea şi îmbunătăţirea aromei preparatelor culinare. . hrean. . clorură de sodiu 2%. în funcţie de tip. Dulce de Banat. extracte naturale din carne). amelioratori de aromă (glutamat monosodic. Sunt apreciate soiurile de ardei cu un conţinut ridicat de pigmenţi şi dulci (Spaniol şi Dulce de Banat). de capacităţi mici. substanţe colorante şi alte condimente conform reţetelor de fabricaţie. Produsele “Delicat” se obţin din pulberi de legume deshidratate (morcovi. pe bază de bulion sau pastă de tomate. capsicina 0. Cele mai răspândite sunt sosurile Ketchup pe bază de bulion sau pastă de tomate. Utilizarea unui regim termic neadecvat determină închiderea culorii atât din cauza oxidării pigmenţilor cât şi datorită formării unor noi compuşi de culoare închisă.5%.  Boiaua de ardei Se obţine prin uscarea şi măcinarea ardeiului dulce sau iute din varietatea Capsicum annum. Muştarul de masă are apă 75-80%. . Se utilizează pentru î’mbunătăţirea caracteristicilor gustative ale preparatelor culinare. Felicia). Iute de Arad şi altele. împreună cu o serie mare de ingrediente. Pentru fabricarea boielei de ardei se folosesc. ambalat în plicuri din folie complexă de 100 g şi trebuie păstrat. de toate categoriile. Ambalarea. uscarea care se face până la o umiditate de 9-10% are cea mai mare influenţă asupra calităţii. Sortimentul este alcătuit din muştar extra sau superior. imprimând produselor un gust specific de ardei.5% acid acetic. cenuşă totală 6. zahăr. muştar cu hrean şi cu adaos de alte ingrediente. Se folosesc mai mult soiurile: Spaniol.prin extragerea directă a substanţelor condimentare în bulionul sau pasta de tomate care fierb. condimente naturale. morcovi. uneori de iute pronunţat cât şi pentru colorarea produselor alimentare şi a preparatelor culinare. zahăr. Conţine apă 10-12%.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Impurităţile sării de bucătărie influenţează direct şi calitatea produselor conservate. Seghedin dulce. hidrolizate proteice. Conţinutul de zahăr este mai ridicat la muştarul extra dulce (15%) şi redus la muştarul superior (2. se pot obţine prin extragerea şi concentrarea substanţelor active din diferite surse sau prin prelucrarea industrială a condimentelor. vin. fie pentru alte utilităţi gospodăreşti.01-0. recipiente metalice de capacităţi cuprinse între 100 şi 500 g iar cele brichetate ambalate în ambalaje din materiale impermeabile la vapori de apă. sosurile condimentare. Boiaua de ardei se fabrică în varinata dulce şi iute. pătrunjel. ardei iute). Se prezintă ambalat în plicuri din folii complexe.5-8%. inclusiv pentru intensificarea aromei de carne la fripturi.  Produsele condimentare şi oleo-rezinele Se obţin prin prelucrarea produselor ce conţin substanţe cu rol condimentar. fructele întregi. zahăr. gogoşari. plante condimentare (ţelină. oţet. păstârnac. uleiurile eterice şi oleo-rezinele. la temperaturi răcoroase şi umiditate relativă a aerului mică (sub 70%). păstrarea şi transportul trebuie să împiedice umezirea sării pentru evitarea aglomerării şi pierderii caracteristicilor de calitate. pătrunjel. sare.5-15%. Principalele produse din această grupă sunt: muştarul de masă. Este un produs natural fără conservant. ca toate produsele deshidratate. Condimentarea sosurilor se face: . usturoi). ribonucleotide. ceapă. sare de bucătărie. producătorii folosesc ambalaje de prezentare care.

.foarte grase. toate produsele instant. Concentratele alimentare pe bază de hidrolizate proteice sunt alcătuite din componenţi de natură vegetală şi animală. concentratele alimentare sunt amestecuri de diferite produse deshidratate cu grăsimi şi condimente. ciuperci şi altele. După conţinutul de grăsime: . . chiar în accepţiunea sensului mai restrâns. produsele obţinute prin concentrarea legumelor şi fructelor. după o prealabilă termohidratare.liofilizate. care se pot consuma numai dacă în prealabil au fost amestecate în astfel de proporţii încât să se asigure rehidratarea cât mai completă a componentelor deshidratate şi consistenţa felului de mâîncare dorit. . produsele concentrate din lapte. Concentratele alimentare naturale pot fi constituite din: . hidrolizate proteice. Concentratele mixte conţin componenţi de toate tipurile.. În această accepţiune. Aceste condimente cuprind principiile active ale condimentelor naturale. potenţiatori de arome şi altele. . care în urma unei prelucrări a căpătat o valoare nutritivă mai mare în raport cu volumul şi greutatea obişnuită. fac posibilă clasificarea acestora după mai multe criterii ca: natura componenţilor de bază.ambalate în gaz inert. Mai sintetic şi mai cuprinzător.componenţi de origine animală: lapte praf. grăsimi alimentare.  Sortimentul concentratelor alimentare În compoziţia concentratelor alimentare intră: legume deshidratate. extracte de carotenoide. Datorită capacităţii lor mari de aromatizare şi condimentare (în unele cazuri o cantitate de 1 g este suficientă pentru câteva zeci de kg de materie primă).deshidratate prin procedee clasice. o multitudine de factori de influenţă.cu un conţinut redus de grăsime. produsele din carne şi peşte cu conţinut redus de apă. concentrate proteice obţinute din surse convenţionale sau neconvenţionale. laptele praf. caşe de legume şi altele. condiţiile de păstrare şi depozitare. Gama largă a concentratelor alimentare implică o multitudine de probleme.  Materiile prime şi fabricarea concentratelor alimentare 198 .54). În sensul mai larg. Realizările obţinute în ultima vreme în domeniul aromatizării produselor cu hidrolizate proteice sau cu nucleotide şi alţi potenţiatori de arome determină restrângerea gamei sortimentale a concentratelor alimentare naturale. care pot fi transformate în preparate culinare. de origine animală sau vegetală. modificările care au loc îăn timpul păstrării şi modul de utilizare al lor diferă de la produs la produs. produse obţinute din prelucrarea cerealelor.cu un conţinut mediu de grăsime. În accepţiunea sensului mai restrâns. (fig.ambalate în vid. ouăle praf. în afară de elementul comun cu însemnătatea sa şi anume.componenţi de origine vegetală: supe de legume. în ambele cazuri fiind prezente hidrolizate proteice. în a căror compoziţie intră şi extractele naturale de carne. . în condiţiile cerute de particularităţile lor. concentratele proteice şi extractele condimentare. care alături de alte adaosuri (glutamat monosodic. Acceptarea acestui sens.amestec al componenţilor de natură vegetală şi animală. leguminoase boabe prelucrate.  Concentratele alimentare Denumirea de concentrat alimentar are un înţeles mai larg şi altul mai restrâns. piureuri de legume. După modul de ambalare: . prin concentrate alimentare înţelegem amestecurile de diferite produse deshidratate. . verdeţuri condimentare deshidratate. Gama largă de materii prime utilizate permite fabricarea unui sortiment bogat şi eterogen de concentrate alimentare. . nucleotide) conferă produselor gust apropiat de cel al produselor fabricate pe bază de extracte naturale din carne. prin concentrat alimentar se defineşte orice produs alimentar.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Uleiurile eterice şi oleo-rezinele condimentare. sunt folosite în special de intreprinderile de industrie alimentară. Numărul mare de sortimente de concentrate alimentare şi diversitatea acestora. de la subgrupă la subgrupă de produse. o valoare alimentară mai mare a produselor în raport cu volumul şi greutatea lor. Caracteristicile care definesc produsele. destinaţia lor. produse de origine animală deshidratate. nu prezintă nici o altă importanţă practică. inclusiv extracte naturale de carne şi hidrolizate proteice.ambalate în aer atmosferic. condimente. calitatea lor fiind direct legată de nivelul realizărilot calitative în întreaga industrie alimentară. Clasificarea concentratelor alimentare se mai poate face şi după alte criterii: După modul de deshidratare: . forma de prezentare. modul de reconstituire etc. brânză praf etc. cât şi produsele rezultate din combinarea acestora. în grupa concentratelor alimentare se include un număr mare de produse alimentare şi anume: legumele şi fructele deshidratate.

ţelină. prin propriile lor gusturi şi arome. Se pot obţine autolizate şi prin plasmoliza celulelor de drojdii sub influenţa clorurii de sodiu. pătrunjel). sub formă de pulbere sau bucăţi de diferite forme. Procesul de plasmoliză poate fi completat cu o hidroliză alcalină. La această temperatură optimă. batoane etc. puternice. peptone). care este utilizat la fabricarea concentratelor alimentare şi a preparatelor culinare. După eliminarea resturilor celulare insolubile. de granule.8%. În aceeaşi măsură glutametul accentuează proprietăţile gustative ale tuturor componenţilor. contribuie foarte puţin sau nu contribuie deloc cu propriile lor caracteristici gustative la aromatizarea produselor cu care se asociază. ciorbe. au aromă proprie foarte slabă sau au arome care se confundă cu cele ale celorlalţi componenţi din produsele la care se adaugă şi pe care le amplifică.Extracte naturale de carne şi hidrolizate proteice. prin liofilizare. preparate pentru felul II). de coarne. de amoniu şi de calciu. Se utilizează arome obţinute din aminoacizi şi substanţe reducătoare (glucide) prin aplicarea tratamentelor termice.Leguminoase deshidratate sub formă de pulberi obţinute după tratamente hidrotermice prealabile. crupe din cereale şi leguminoase. lamele. albumoze. în proporţii cuprinse între 0. prezintă gust de supă de carne de vită şi se utilizează în proporţii mai mari. Se folosesc mai mult extractele din carne de pasăre sau vită şi hidrolizatele care conferă aromă în funcţie de natura concentratelor (supe. Hidrolizatele intensificatoare de arome sunt deschise la culoare.hidrolizate donatoare de arome. Hidrolizatele donatoare de aromă şi gust sunt închise la culoare. mucegaiuei). proteinele microbiene (drojdii. proces prin care se obţin extracte ce conţin produse de hidroliză (aminoacizi. În cele mai multe cazuri grăsimile se introduc sub formă granulată (globule de fineţe diferită. cu grad redus de nesaturare şi cu stabilitate mare. făina de carne. Autolizatele din drojdii pot înlocui parţial sau chiar total extractele naturale din carne la prepararea supelor şi pot îmbogăţi gustul multor preparate culinare. peşte. .55. . lărgind spectrul global al aromei şi gustului acestora.4-0. Glutamatul monosodic a fost preparat în anul 1866 şi utilizat în anul 1908 de profesorul Kikunae Ikeda de la Universitatea din Tokio. Se mai utilizează în acelaşi scop nucleotidele care completează efectul sinergetic gustativ al glutamatului monosodic. soluţie 25% sau ueni soluţii de zahăr. în prealabil supusă fierberii. de cartofi. Se utilizează de obicei glutamatul monosodic.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Diversitatea concentratelor alimentare impune utilizarea unei game largi de materii prime şi ingrediente sub formă deshidratată. făina de peşte. deshidratare prin atomizare. aspre. cazeina. improprie dezvoltării altor microorganisme. . pentru intensificarea efectului aromatizant al extractelor de carne sau al hidrolizatelor. peptide. . . Hidrolizatele proteice Hidrolizatele proteice comerciale. . compuşi ce au caracter reducător. prin încălzire la temperatura de 50°C suferă un proces de plasmoliză.Carne de vită sau pasăre deshidratată. Cele circa 30-40 de sorturi de hidrolizate care se fabrică se pot grupa în două tipuri şi anume: . iar în proporţie mai redusă glutamaţii de potasiu. Acidul glutamic şi sărurile sale Acidul glutamic se utilizează mai rar pentru aromatizarea şi îmbunătăţirea gustului produselor alimentare. extractul este concentrat sub formă de pastă sau este deshidratat.Legume deshidratate sub formă de pudre cu grad de fineţe variabil. Cel mai mult se utilizează glutamatul monosodic. Varietatea condiţiilor de prelucrare determină obţinerea unor sorturi cu caracteristici foarte diferite. Se utilizează grăsimi proaspete. săruri de sodiu ai acizilor aminaţi. bine rafinate. Hidrolizatele proteice sunt produse complexe care asociază aminoacizi liberi. tocături fine sau grosiere. Utilizarea glutametului pentru corectarea şi formarea gustului preparatelor şi al altor produse alimentare a precedat folosirea hidrolizatelor proteice. În prezent se fabrică în lume cantităţi mari de glutamet monosodic.Aditivi.Sinergetici gustativi. la fabricarea produselor din carne. Se pot folosi: glutenul de grâu. la formarea caracteristicilor gustative ale produselor cu care se asociază. prin adăugare de extracte de carotenoide sau legume condimentare. . de fir de păr de porc. în pat fluidizat şi cel mai mult. legume etc. alţi compuşi de hidroliză ai proteinelor. de porumb.Concentrate alimentare aromatizate. paste făinoase. Cele mai bune autolizate se obţin din drojdii de panificaţie. rondele. utilizabvile la fabricarea concentratelor alimentare.Făină. 199 . cuburi.). Produsele deshidratate se obţin prin tehnologii moderne. Autolizatele din drojdii Un caz particular al hidrolizei enzimatice îl prezintă autoliza drojdiilor. acoperite cu pulberi ale unor constituienţi folosiţi la fabricarea concentratelor). nucleotide şi substanţe reziduale din drojdii. părtârnac. . de natură animală sau vegetală (hidrogenate). polipeptide. se pot obţine din materii prime cu un conţinut ridicat de proteine. . după spălare. Se pot utiliza antioxidanţi la concentratele ambalate în vid sau gaz inert sal la cele care nu au oxigen în concentraţii mari în compoziţia lor. Aromatizarea se face prin fierberea grăsimilor topite cu amestecuri de rădăcinoase (morcovi. Celulele de drojdii. bacterii.hidrolizate intensificatoare de arome. făina de copite. care extrage sucul celular. enzimele proprii eliberate determină autoliza proteinelor din celule. Ele contribuie. din drojdii producătoare de alcool în industria alcoolului sau berii şi din torule. făina de soia. în calitate de înlocuitori ai cărnii. Hidrolizatele proteice se obţin prin hidroliza compuşilor proteici din diferite surse cu acid clorhidric (fig.

semifabricate sau produse finite nu s-au desfăşurat procese de alterare sau în cazul iniţierii acestora.natura microorganismelor. iar valoarea biologică de conţinutul în aminoacizi indispensabili. verificarea acestora fiindu-le la îndemână. dar le resping dacă din punct de vedere al caracteristicilor psihosenzoriale. 200 . şi canada au apărut o serie de informaţii prin care glutametul monosodic este făcut răspunzător de sindromul aşa-zis “Restaurantul chinezesc” care se manifestă prin stări de încordare. energetice. . Valoarea energetică este detrerminată de compoziţia chimică. considerate produse naturale. proprietăţi igienice şi organoleptice inferioare limitelor de admisibilitate determină eliminarea din circuitul comercial şi din consum a produselor. Această perioadă corespunde avântului producţiei de hidrolizate proteice. inclusiv pentru etichetarea şi prezentarea lor. evaluată cu ajutorul caracteristicilor organoleptice şi estetice. Concentratele alimentare prezintă valoare igienică numai dacă: . în substanţe minerale şi eventual vitamine (la cele vitaminizate).). Dacă o singură caracteristică dintre cele care alcătuiesc valoarea psihosenzorială are valori sau atribute sub nivelul de acceptabilitate. . Într-o serie de publicaţii din S. dar cu specificarea pe etichete a proporţiei glutamatului utilizat. deoarece atât natura cât şi proporţia cpomponenţilor din hidrolizatele proteice se identifică. glucide. în activitatea de creare a produselor noi şi de lansare pe piaţă a acestor produse. Valoarea psihosenzorială la care produsele sunt acceptate pentru consum este determinată de nivelul minim acceptat al fiecărei caracteristici organoleptice. simptome care se întâlnesc la unii din consumatorii preparatelor ce conţin cantităţi mari de glutamat monosodic. ale căror nivele răspund cerinţelor minime ale consumatorilor constituie condiţii obligatorii pentru acceptarea în consum a produselor. ale căror nivele nu depăşesc prevederile normelor de igienă şi valoarea psihosenzorială. .15 g/kg greutate corp. Studiile efectuate ulterior au stabilit că circa 1-2% din populaţia adultă reacţionează negativ la monoglutamaţi. comercializarea şi consumul lor (fig. Din aceste motive caracteristicile psihosenzoriale au o importanţă deosebită în cercetarea pieţei concentratelor. cu mici excepţii. pentru promovarea alimentaţiei raţionale şi a produselor pe piaţă. Consumatorii acceptă concentratele alimentare. la care se pot adăuga aspectele economico-sociale legate de fabricarea. acestea nu corespund cerinţelor lor. gradul de încărcare microbiană sau compuşii metabolici ai microorganismelor existente în concentrate nu depăşesc limitele normale. În Statele Unite ale Americii utilizarea glutamatului este autorizată.U.  Calitatea concentratelor alimentare Calitatea concentratelor alimentare este expresia valorii nutritive ca grad de satisfacere a trebuinţelor nutriţionale. căldură.în materii prime. protide. de furnicare.A. pe care le substituie sau cu care se aseamănă şi sunt acceptate de consumatorii în rândul cărora s-a format deja o imagine favorabilă.conţinutul în substanţe antinutriţionale nu atinge nivele care perturbează metabolismul normal al omului. igienice şi psihosenzoriale) sunt superioare. Valoarea igienică minimă. aceasta determină respingerea concentratelor din consum. presupunând la acestea valori biologice.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA În perioada anilor ’60 utilizarea glutamatului monosodic a stagnat din cauza incriminării sale ca fiind un produs care prezintă pericol pentru sănătatea omului. de conţinutul de lipide.conţinutul în substanţe adăugate pentru ameliorarea unor caracteristici organoleptice sau pentru conservare nu depăşeşte limita admisă. în speţă. chiar dacă ele prezintă valoare energetică şi biologică ridicate. Valoarea igienică a concentratelor alimentare presupune existenţa unor caracteristici al căror nivel individual se încadrează în prevederile legale şi care garantează lipsa oricărui pericol asupra sănătăţii. cu cele din proteinele naturale care se folosesc la obţinerea lor. de presiune în partea de sus a corpului. determinante pentru consum. determinată prin intermediul unor proprietăţi selecţionate. necesar desfăşurării normale a metabolismului uman (proporţia nucleotidelor. În România conţinutul de glutamat este admis în proporţie de 3000 mg/kg produs. energetice şi igienice optime. Valoarea psihosenzorială a concentratelor alimentare este dată de o serie de proprietăţi organoleptice. la concentratele alimentare distingem proprietăţi: psihosenzoriale ale produselore ca atare şi proprietăţi psihosenzoriale ale produselor reconstituite (transformate în produse consumabile). Proprietăţile produselor reconstituite sunt hotărâtoare pentru succesul lor pe piaţă şi ele trebuie să se apropie cât mai mult de caracteristicile preparatelor culinare clasice. la consumul produselor.conţinutul în pesticide şi alte substanţe de poluare este mai mic decât cel admis. pe care de altfel nici nu le pot constata. în cantităţi mari. .56. în acizi graşi polinesaturaţi. În prezent Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă un maxim zilnic de 0. . nu întotdeauna din raţionamente ştiinţifice ci şi comerciale. inclusiv estetice. ele nu au atins nivele ale căror rezultate să poată afecta starea de sănătate a consumatorilor. Cunoaşterea valorii energetice şi biologice are importanţă deosebită în activitatea de cercetare şi proiectare a concentratelor alimentare. Temerile privind utilizarea glutamatului monosodic au fost răspândite. a glutamatului monosodic etc. 57). chiar dacă privite din celelalte unghiuri ale valorii nutritive (biologice.conţinutul în substanţe nutritive se află într-un echilibru corespunzător.

amestecuri de pulberi şi bucăţi de diferite forme regulate sau neregulate ale deshidratatelor şi sub formă de brichete. conţinutul în creatinină pentru stabilirea respectării proporţiilor de utilizare a extractelor naturale din carne. cele mai dinamice şi pot fi considerate ca etalon pentru depistarea alterării acestora. produsele respective pot fi î’ncadrate cel mult în rândul produselor inferioare calitativ. la produsele reconstituite. contribuie la o variaţie a consistenţei produselor. pentru controlul respectării reţetelor de fabricaţie şi a tehnologiilor aplicate şi pentru identificarea modificărilor în timpul păstrării. este însă posibilă numai printr-o ambalare la care să se folosească materiale şi procedee care să răspundă necesităţilor lor de protecţie. 201 . Grăsimile reprezintă grupa de substanţe. existenţa aglomerărilor stabile. Astfel. Ele se situează pe un loc de frunte în ceea ce priveşte importanţa pe care o au în stabilirea calităţii concentratelor alimentare. 4% faţă de conţinutul de substanţă uscată. La concentratele alimentare distingem aspectul produsului ca atare şi aspectul produsului reconstituit. Caracteristicile fizico-chimice Examinarea organoleptică a concentratelor alimentare trebuie completată cu determinarea vcalităţii prin criterii fizico-chimice. ce au un conţinut de apă redus. Examinarea aspectului produselor poate contribui în mare măsură la definirea şi aprecierea calităţii concentratelor alimentare. Cunoaşterea şi examinarea lor atentă pot evidenţia existenţa unor defecte ale concentratelor alimentare. pentru evidenţierea utilizării globale a componenţilor solubili. cifra de acid tiobarbituric. Determinarea unor caracteristici fizico-chimice selecţionate. Se pot folosi pentru controlul respectării reţetelor: conţinutul componenţilor principali şi proporţia acestora. modifică caracteristicile produselor. Ele nu pot fi depistate determinând substanţele de degradare specifice. conţinutul în amoniac etc. cifra de benzidină. conţinutul de substanţă insolubilă în apă şi în eter etilicc. datorate fie unor procese tehnologice greşite sau învechite. se examinează modul în care îşi păstrează forma diferiţi componenţi (paste făinoase. Aspectul. conţinutul de clorură de sodiu. strâns legate între ele. culoarea componenţilor şi altele. legume etc. indicele de peroxid. extractul apos la rece. se apreciază dacă produsul se constituie ca un tot armonios. capabil să placă consumatorilor. gustului şi a aromei predominante. păstrarea în condiţii necorespunzătoare de temperatură şi umiditate relativă. Codex Alimentarius Austriacus admite 1 g azot amoniacal/100 g hidrolizat lichid.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Criterii de apreciere acalităţii concentratelor alimentare Caracteristicile organoleptice Principalele caracteristici organoleptice care prezintă importanţă pentru aprecierea calităţii concentratelor alimentare sunt: aspectul. Componenţii respectivi prezintă caracteristici de formă şi culoare specifice. la care se adaugă şi o supradeshidratare. Controlul respectării reţetelor de fabricaţie. care în condiţiile concentratelor alimentare. Toate acestea. conţinutul de apă. mirosului şi aromei materiilor prime componente şi a substanţelor aromatizante cât şi intensitatea mirosului. În cadrul concentratelor alimentare azotul amoniacal nu ami poate caracteriza starea de prospeţime. determină luarea în consideraţie a acestei caracteristici la aprecierea calităţii acestei grupe de produse alimentare. Produsele se prezintă sub formă de pulberi. gustul şi aroma sunt caracteristici ale produselor. reacţia Kreiss şi altele. Modificările în timpul păstrării sunt neânsemnate din punct de vedere cantitativ. Urmărirea evoluţiei calităţii în timpul păstrării. Normele italiene admit 1% azot amoniacat în concentratele condimentare obţinute din hidrolizate proteice. mare importanţă prezintă modul de armonizare al gustului. Orice modificare a reţetelor de fabricaţie. La produsele reconstituite se urmăreşte eventuala prezenţă a unor aglomerări de substanţe nesolubilizate. mirosul.  Ambalarea concentratelor alimentare Concentratele alimentare sunt produse care pot fi păstrate perioade mari de timp. culoarea componenţilor respectivi. atât prin natura substanţelor care le determină cât şi prin interacţiunea lor. Păstrarea îndelungată a concetratelor. aroma şi consistenţa. conţinutul de cenuşă totală şi insolubilă în acid clorhidric 10%. iar pentru cele obţinute pe bază de extracte din carne. Mirosul. fără deprecierea calităţii. gustul şi aroma constituie criterii importante pentru verificarea calităţii concentratelor alimentare şi pentru depistarea modificărilor determinate de o ambalare sau păstrare necorespunzătoare sau de durată prea mare. rămânând tari sau elastici. Asupra consistenţei pot influenţa o serie de factori printre care: deshidratarea greşit condusă a materiilor prime. Mirosul.). deci. Chiar dacă celelalte caracteristici organoleptice sunt superioare. serveşte pentru stabilirea valorii energetice. fie unor procese ce sau desfăşurat în timpul păstrării. sunt cele mai labile. Pentru determinarea modificărilor grăsimilor în timpul păstrării se pot folosi: aciditatea liberă. Azotul amoniacal poate însă servi la controlul calităţii hidrolizatelor proteice. implicit valoarea mnutritivă a concentratelor alimentare. dar unii componenţi nu se rehidratează suficient. Prin examinarea aspectelor componenţilor se pot depista eventualele modificări. biologice şi parţial a valorii energetice. Consistenţa vizează componenţii care îşi păstrează forma după reconstituire. care sunt implicaţi în cea mai mare măsură la formarea caracteristicilor de gust şi aromî. excluderea sau reducerea proporţiei unor componenţi cât şi substituirea lor. utilizarea unor materii prime neadecvate. gustul.

regulamentele sanitare fixează pentreu materialele plastice sau pentru materialele complexe condiţii care să asigure inocuitatea produselor ambalate. Tipuri de ambalaje şi procedee de ambalare Concentratele alimentare se ambalează în cantităţi mici (echivalentul a 1-4 porţii produs pregătir). În afară de inerţia la acţiunea unor componenţi ai concentratelor alimentare. Prin unirea 202 . sunt cele de natură oxidativă şi de îmbrunare neenzimatică. rezustenţă la sifonare. intensitatea modificărilor de degradare este determinată de prezenţa radiaţiilor. se asigură prelungirea stabilităţii produselor pe perioade mai mari de timp. Prezenţa pulberilor în concentratele alimentare. Se înţelege că umiditatea scăzută a concentratelor alimentare diminuează în mare măsură acest caracter. Ambalarea cponcentratelor alimentare se face de cele mai multe ori. impermeabilitate la grăsimi şi la radiaţiile din spectrul solar. la alte substanţe de miros şi aromă. inclusiv a celor de degradare din materialel plastice) nu trebuie neglijată mai ales pentru produsele ce se păstrează perioade mari de timp. Concentratele alimentare conţin grăsimi între 15 şi 45%. Bucăţile de legume. modificările degradative predominante din concentratele alimentare. nu răspunde tuturor cerinţelor impuse de concentratele alimentare. În procesele de degradare oxigativă. nu sunt sudabile la cald la temperaturi operabile şi se fisurează la maşinile de ambalat. se folosesc în special plicurile şi pungile confecţionate din materiale complexe. produse higroscopice. Totuşi prezenţa şi acţiunea unor acizi organici. timp de 2 zile nu trebuie să depăşească 2 mg/100 cm3. la oxidarea rapidă a fracţiunii migrate şi implicit la apariţia unor mirosuri neplăcute şi în plus. Deci. face necesară utilizarea unor ambalaje impermeabile la arome şi la substanţe cu mirosuri pătrunzătoare. Rezidiul organic la o extracţie cu o soluţie de 3% acid acetic. substanţe antioxidante şi alţi compuşi. După cum s-a arătat. ambalajele trebuie să îndeplinească şi alte condiţii. Astfel prin îndepărtarea aerului din produse şi înlocuirea sa cu gaze inerte. a bazelor azotate inclusiv a amoniacului. deoarece costul ambalajelor şi consumul de materiale cresc pe măsura scăderii capacităţii lor. pastele făinoase. asigurarea protecţiei prin ambalaje impermeabile la apă şi vapori trebuie să fie însoţită de menţinerea constantăm sau cel mult de o variaţie în limite restrânse a temperaturii de păstrare. conţin şi substanţe care sunt mai mult sau mai puţin reactive. pentru asigurarea consumului individual şi în cantităţi mai mari pentru consumul colectiv. crează dificultăţi consumatorilor (utilizatorilor) deoarece duce la risipă de produs sau la desfăşurarea rapidă a proceselor de degradare a fracţiunii neconsumate. pot avea o acţiune mecanică distructivă asupra materialelor de ambalaj. inclusiv oxigenul. determină modificări ale activităţii apei datorită microclimatului creat prin ambalare. ambalajele trebuie să îndeplinească condiţiile: impermeabilitate sau permeabilitate redusă la apă. oxigen şi alte gaze din atmosferă. Ambalajele complexe sunt singurele care răspund cerinţelor impuse de concentratele alimentare. modificarea temperaturii în timpul păstrării. indiferent de forma sub care sunt inglobate. celuloză sau aluminiu. care asigură energia necesară desfăşurării proceselor oxidative. pot crea dificultăţi atât la folosirea maşinilor de ambalat cât şi pe parcursul transportului şi al depozitării. avantajoasă pentru producători. cuburile de carne rigide şi colţuroase. iar foliile de aluminiu rămân deficitare la manipulări mecanice. Aceste modificări sunt minime la valori optime ale conţinutului de apă şi ale activităţii apei. consumul de permanganat să fie sub 0. Materialele plastice nu trebuie să producă modificări în mediul de extracţie. Menţinerea calităţii concentratelor alimentare.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Pentru asigurarea protecţiei împotriva factorilor distructivi. Ca urmare impermeabilitatea sau permeabilitatea foarte redusă la apă şi vaporii de apă devine o primă condiţie pentru ambalajele concentratelor alimentare. Materialele complexe. În concentratele alimentare. realizabilă în condiţii economice. întreaga cantitate de produs ambalat. determină şi o iniţiere a oxidării grăsimilor din interior. Concentratele alimentare au o compoziţie variată.15 mg/l litru apă şi să lipsească metalele grele (plumbul. cu maşini automate ce dozează. în special grăsimi solide la temperatura de păstrare (granulate sau negranulate) care însă. Această migrare a grăsimii duce la formarea unui aspect neplăcut. Folosirea unor ambalaje mai mici este neeconomică pentru producători. precum şi a grăsimilor (care pot solubiliza plastifianţi. rolul cel mai important în deprecierea calităţii concentratelor alimentare îl are oxigenul atmosferic care constituie unul din partenerii de reacţie. cadmiul şi bismutul) şi monomerii din componenţa polimerilor respectivi. la îndoituri repetate şi la acţiunea vârfurilor ascuţite sau colţuroase ale componenţilor rigizi şi capacitate de termodudabilitate la temperaturi operative. Plicurile se folosesc pentru ambalarea concentratelor în cantităţi mai mici şi pungile pentru ambalare în cantităţi mai mari. îşi menţin proprietatea de a penetra prin diferite materiale de ambalaj (în special prin cele celulozice). dezagreabil. Pentru ambalarea concentratelor alimentare. gaze şi substanţe de aromă şi sunt permeabile la radiaţii. Pentru împiedicarea acţiunii radiaţiilor apare necesitatea utilizării unor ambalaje impermeabile la radiaţiile infraroşii din zona vizibilă a spectrului şi a celor ultraviolete. a hidrogenului sulfurat. care au o mare suprafaţă exterioară şi o mare capacitate de absorbţie şi de cedarew a substanţelor în/şi din mediul înconjurător. Foliile din materiale plastice şi celuloză nu asigură etanşeitatea la vapori de apă. pot fisura ambalajul. în momentul desfacerii unităţii de ambalaj. Utilizarea ambalajelor de capacităţi mai mari decât necesarul de consum în momentul desfacerii. la produsele protejate prin ambalaje impermeabile. Nici o folie din material plastic. Totuşi. Aplicarea acestor procedee de ambalare trebuie să fie însoţită de utilizarea unor ambalaje impermeabile sau cu permeabilitate scăzută la oxigen şi alte gaze. elimină aerul. Astfel. Dimensionarea capacităţii ambalajelor trebuie să se facă astfel încât să se folosească. de forme variate. este posibilă numai prin asigurarea protecţiei împotriva apei şi a vaporilor de apă din atmosfera înconjurătoare. introduc gaze inerte şi realizează sigilarea ambalajelor prin termosudare. vapori de apă.

pot asigura stabilitatea concentratelor alimentare. Merceologia produselor alimentare studiază proprietăţile organoleptice. Sub denumirea de ” produs alimentar” sunt incluse şi băuturile. Merceologia produselor alimentare este o disciplină tehnico-economică aflată în conexiune cu numeroase alte domenii de cercetare: tehnologia. Concentratele alimentare brichetate. . principii. pentru mai multe brichete. Standardizare. Informatică merceologică. În felul acesta se obţine un ambalaj colectiv. comercializarea şi utilizarea mărfurilor. La ambalarea concentratelor brichetate folosirea unor materiale scumpe devine posibilă datorită concentrării unei mase mari de produs. combinarea efectelor protectoare ale ambalajelor din sticlă individuale cu cele ale ambalajelor colective. prisme sau cuburi se împachetează în folii din materiale complexe flexibile. sub formă de tablete. aplicându-se sau neaplicându-se sigilarea prin termosudare. . plantele înainte de recoltare. Suprafeţele care delimitează spaţiul ocupat de concentrate se termosudează. metode şi mijloace orientate în mod unitar spre cercetarea complexă a mărfurilor. igiena alimentară). Deşi ambalajele din sticlă sunt permeabile la radiaţii. chimice şi biologice a produselor alimentare prin intermediul cărora aceste tipuri de produse au valoare de întrebuinţare şi îndeplinesc funcţii specifice. fără alterarea protecţiei celorlalte. prin a căror închidere ermetică. fabricării sau altor tratamente. economie.satisface funcţia fiziologică a alimentaţiei (inclusive apetitul). Produsele sunt toate acele bunuri materiale rezultate în urma unui proces de producţie. ca ştiinţă a mărfurilor studiază aspectele economice. parazitologie.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA mai multor folii (din materiale plastice. având propriile sale noţiuni.conţine substanţe nutritive (trofine). Merceologia produselor alimentare întregeşte grupul disciplinelor merceologice propriu-zise cât şi a celor conexe contribuind la studiul complex şi complet al tuturor tipurilor de mărfuri existente pe piaţă – Bazele merceologiei. Managementul calităţii. La rândul său Merceologia produselor alimentare este o sursă de preluare a unor elemente de către alte ştiinţe ceeace îi conferă un caracter multi şi interdisciplinar. Pentru ambalarea concentralelor alimentare se utilizează în mod întâmplător şi recipienţi metalici sau din materiale plastice. fizice. chimia. fiziologie. au friabilitate redusă. Estetica mărfurilor. În general ambalarea concentratelor alimentare brichetate nu ridică probleme deosebite. obiectul şi importanţa Merceologiei produselor alimentare Merceologia. biochimia. Se practică şi ambalarea celulară. animalele vii (cu excepţia celor care sunt preparate în vederea consumului uman. reziduuri şi contaminanţi). celulozice şi metalice) se ralizează materiale complexe care cumulează proprietăţile superioare la vaporii de apă. bine individualizat. tehnice. care pot fi confecţionate din materiale impermeabile la radiaţii şi condiţiile realizabile prin depozitare. inclusiv apa. Merceologia este un domeniu de cercetare distinct. Tema 13: ANALIZA OFERTEI DE MĂRFURI NEALIMENTARE Tema 12: ANALIZA OFERTEI DE MĂRFURI ALIMENTARE Locul şi rolul Merceologiei produselor alimentare în economia modernă Specificul. bine determinate. la oxigen şi substanţe de aromă. drept. în strânsă legătură cu nevoile oamenilor şi în toată complexitatea sa de la concept până la concretizare practică. biologia. care constă din suprapunerea a două folii de ambalaj din materiale complexe termosudabile. introduse intenţionat în produsele alimentare în cursul preparării. Un produs este considerat alimentar dacă îndeplineşte 3 condiţii: . comercializarea şi utilizarea mărfurilor în acord cu interesele consumatorilor şi cele ale mediului ambiant. realizarea. dar care permite utilizarea individuală a fiecăreia în parte. medicina (morfologie. au permeabilitate foarte scăzută la gaze inerte (bioxid de carbon şi azot). deoarece fenomenele oxidative şi de higroscopicitate sunt mai reduse din cauza suprafeţei mici de contact cu mediul înconjurător. Expertize merceologice. rezistenţă mecanică bună şi oferă posibilităţi variate de tipărire. între care se introduc brichetele de concentrate alimentare (îndeosebi concentrate cu rol condimentar). într-un volum redus. tehnici. impermeabile la grăsimi şi radiaţii. Merceologia este preocupată de calitate ca element esenţial al progresului economico-social mărfurilor. 203 . se pot închide prin termosudură. tutunul şi produsele din tutun. Cercetarea produselor este sistemică adică permite cunoaşetrea tuturor condiţiilor şi a factorilor ce ţin de concepţia. Termenul nu cuprinde hrana pentru animale. sau din materiale simple. microbiologie. însoţită de dezaerare şi introducere a gazului inert se asigură condiţii ideale de conservare. sociale şi ecologice pe care le implică producerea.este acceptat ca aliment într-o comunitate umană.

Legume. parametrii de microclimat în decursul depozitării). condiţii de prezentare – desfacere).produse echilibrate energo – proteic . condiţionarea produselor alimentare.produse dietetice . metode de depozitare.produse finite 3 . fructe şi produse prelucrate 3. Clasificarea merceologică clasică a mărfurilor alimentare se realizează în funcţie de mai multe criterii: 1. . 2 . condiţiile de mediu pe durata transportului). moduri de preparare culinară.produse preponderent proteice . Carne şi preparate din carne 4. Clasificarea mărfurilor alimentare are drept scop sistematizarea (gruparea. produse acvatice şi pproduse derivate 7. Produsele alimentare prezintă o importanţă vitală deoarece constituie hrana zilnică a oamenilor furnizând necesarul de energie şi substanţe nutritive. Privită din alt punct de vedere importanţa disciplinei constă în contribuţia la creşterea competenţei individuale a fiecărei persoane în luarea deciziei de cumpărare care să corespundă cel mai bine intereselor curente şi de perspectivă. efecte asupra sănătăţii).produse minerale .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Produsul alimentar devine marfă alimentară în momentul intrării în circuitul comercial prin intermediul căruia este procurat de către consumatori. metode şi materiale de ambalare. Studiul acestei discipline are rolul de a conferi specialiştilor din comerţ cunoştiinţele şi abilităţile necesare aprecierii calităţii mărfurilor alimentare şi implicit a raportului calitate – preţ. Circuitul logistic al mărfurilor alimentare este format din următoarele etape: . creşterii complexităţii şi introducerii reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul alimentaţiei. Peşte.produse preambalate .etapa concepţiei (generarea ideilor de produse noi. îmbunătăţi sau afecta starea de sănătate a oamenilor. ordonarea) mărfurilor alimentare întrun mod unitar. Merceologia produselor alimentare studiază factorii care influenţează calitatea produselor alimentare pe întreg circuitul logistic pe parcursul căruia mărfurile alimentare îşi pot modifica însuşirile calitative. .satisfacţie. mijloace de transport.semipreparate . manipularea loturilor de mărfuri. logic.etapa transportului (tipuri de transport. .în funcţie de gradul de prelucrare tehnologică: . de a stipula corect cerinţe de calitate în procesul de tranzacţionare a loturilor de mărfuri sau de a realiza un sistem de management şi marketing eficient în acest domeniu. procese tehnologice. în determinarea corectă a calităţii produselor alimentare pe care le consumă precum şi a influenţei acestora asupra stării personale de sănătate. Clasificarea mărfurilor alimentare Clasificarea mărfurilor alimentare este în mod obiectiv necesară datorită diversificării. Ouă şi produse din ouă 6.produse (alimente. suplimente) nutriţionale.etapa fabricaţiei (materii prime. Cereale.în funcţie de originea produselor: . personal direct productiv).după funcţia nutriţională de bază . Alte avantaje sunt reprezentate de capabilitatea de a întocmi standarde pentru industria alimentară. Lapte şi produse din lapte 5. .materii prime .produse preponderent energetice (glucidice şi lipidice) . utilaje.produse ambalate 4 . biotehnologică).produse prezentate semivrac .etapa depozitării (incinte de depozitare. sinoptic (atotcuprinzător) şi în acelaşi timp flexibil. leguminoase şi produse rezultate din prelucrarea lor 2. etc). Clasificarea merceologică ştiinţifică grupează produsele alimentare în 10 categorii: 1.etapa comercializării (spaţii de comercializare.produse prezentate vrac .produse de sinteză (chimică. Produse zaharoase 204 . interferenţe în consum cu alte tipuri de produse alimentare).etapa consumului (stabilirea gradului în care produsele alimentare corespund cerinţelor consumatorilor. .în funcţie de modul de ambalare: .produse animale .etapa post consum (efecte post consum . Produsele alimentare prin insuşirile pe care le au pot menţine. reţete de fabricaţie.produse vegetale . .

bere).substanţe native sau originare – provin din materiile prime utilizate la obţinerea produselor. Conţinutul în apă determină o anumită percepţie şi o reacţie de preferenţialitate din partea consumatorilor. Conţinutul în apă influenţează direct stabilitatea produselor (împreună cu temperatura ridicată favorizează procesele enzimatice şi de dezvoltare a microorganismelor caracteristice alterării). glucide. leguminoase). Substanţele minerale (anorganice) Substanţele minerale (SM) se găsesc în proporţii variabile şi în mod frecvent sub formă de săruri ale acizilor minerali sau organici în toate ţesuturile vegetale şi animale. 87-90% (lapte.gravimetric (g sau mg substanţă/100 g produs). Compoziţia chimică a produselor alimentare Sistematizarea componentelor chimice din produsele alimentare Studiul compoziţiei chimice a produselor alimentare implică sistematizarea şi cunoaşterea detaliată a substanţelor componente. lipide.Lucrător în comerţ Mureş 8. particole de praf. Componentele unui produs alimentar în funcţie de provenienţa lor sunt de 3 tipuri: . SM reprezintă cca 6% din greutatea corporală însă îndeplinesc importante roluri metabolice: 205 .procentual (%). Conţinutul în apă este indicator de calitate. ceaiuri). substanţe puse în libertate în urma contactului cu ambalaje necorespunzătoare. sare) până la 98% apă (apa minerală. Stimulente alimentare. 65-97% (legume. 10-15% (seminţe oleaginoase. transmiţându-se prin intermediul lor produselor care se vor obţine din acestea. substanţe iritante. suculenţă. solanina – glucoalcaloid toxic cu effect hemolytic. unităţi de activitate enzimatică (enzime). fungicide.substanţe nutritive (proteine. vitamine. metale grele. lipsa substanţelor toxice. 5575% (carne şi preparate din carne). preparate carne. În organism. În produsele alimentare apa se găseşte sub formă de apă liberă şi apă legată fizico-chimic de grupările hidrofile ale diverselor substanţe. Apa provine din materiile prime utilizate. Produsele cu un conţinut ridicat în apă pot fi menţinute perioade mai îndelungate fără modificarea proprietăţilor numai prin aplicarea metodelor conservare. După caracterul lor substanţele unui produs alimentar sunt: . hormoni. determină un anumit aspect estetic). boabe cereale. etc.sub formă de părţi pe million (ppm – echivalentul a 0. frăgezime. brânzeturi. consistenţă. CRFPA 2. Alte valori ale procentului de apă: 2-5 % (produse deshidratate artificial). acidul oxalic – blochează absorbţia calciului. .Pentru unele substanţe se folosesc unităţi de măsură speciale: UI (vitamine). etc. grăsimi. pigmenţi).). . insecticide. amigdalina – prin hidroliză pune în libertate acid cianhidric. . a germenilor patogeni şi aimpurităţilor) şi prin absorbţia umidităţii atmosferice. substanţe radioactive. 25-45% (produse panificaţie). Rolul compoziţiei chimice în stabilirea calităţii produselor alimentare Apa Apa este component universal al produselor alimentare.substanţe antinutritive şi toxice (gosipolul – inhibitor al tripsinei. Pentru unele produse alimentare corectarea umidităţii la valorile optime este posibilă şi necesară (cereale. acizi. glucide. Conţinutul în apă influenţează calitatea produselor alimentare (valoare nutritivă.). Grăsimi alimentare 9.substanţe ajunse în mod accidental în produsele alimentare afectându-le calitatea şi inocuitatea (aptitudinea unui produs de a nu fi periculos pentru organism) – pesticide. Substanţa uscată la rândul ei compusă din substanţe minerale sau anorganice (macro şi microelemente) şi substanţe organice (proteine. nutriţional sau comercial (aditivii alimentari). etc. condimente şi concentrate alimentare.substanţe adăugate în mod voluntar în scop tehnologic. Conţinutul într-o substanţă componentă se poate exprima: . fructe).1 mg substanţă/100 g produs). Sistematizarea componentelor chimice se poate realiza diferit în funcţie de abordare Din punct de vedere chimic un produs alimentar este format din apă şi substanţă uscată (SU).). enzime. prin adăugare în timpul procesului tehnologic (se impun cerinţe de potabilitate. . gust.1% apă (zahăr. micotoxine. fracţiuni medicamentoase. . lipide. Standardele alimentare prezintă cantităţile maxim admise pentru aceste substanţe. Procentul de apă variază foarte mult de la 0. confirmă starea de prospeţime. Băuturi alcoolice şi nealcoolice 10.

SM adăugate cât şi cele de impurificare. Rolul major al Fe este cel legat de formele sale hemice în transportul şi conservarea oxigenului. nisip.asigură excitabilitatea neuromusculară. împiedică scleroza ţesutului conjunctiv la vârste înaintate. ea include atât SM native (proprii). Sodiul. pietriş. ADP şi ATP (adenozin mono. etc. produse alimentare de origine marină.asigură presiu