Sunteți pe pagina 1din 20

rlorla dln Slon

numele Leonardo da vlncl sl !ean CocLeau apar pe llsLa Marllor MaesLrll al unela dlnLre cele mal vechl sl
mal lnfluenLe socleLaLe secreLe dln Luropa rlorla dln Slon LxLrem de conLroversaLa lnsasl exlsLenLa el
a fosL la un momenL daL dlscuLablla sl de aceea presupusele sale acLlvlLaLl consLlLule adesea oblecLul
lronlllor

uaca aceasLa organlzaLle secreLa a facuL lnLradevar parLe lnLegranLa dln vlaLa lul da vlncl probabll ca sl
susLlnaLorll sal Lorenzo de Medlcl sl regele lranclsc l al lranLel erau lmpllcaLe
robabll ca a oferlL susLlnere maLerlala sl soclala arlsLllor dar nu esLe sufflclenL penLru al face pe un
genlu ca Leonardo sa se lmpllce LoLal decL daca exlsLa sl componenLe splrlLuale
Membrll de frunLe al rlorlel susLln ca sunL deLlnaLorll unul colossal secreL care daca ar fl facuL publlc
ar zdrunclna dln Lemelll aLL sLrucLurlle de sLaL caL sl pe cele ale blserlcll
rlorla susLlne ca a fosL fondaLa ln anul 1099 ln Llmpul prlmel cruclada sl ca de fapL aceasLa fondare a
fosL oflclallzarea unul grup mal vechl pasLraLor al unul secreL exLrem de perlculos
Mal susLlne fapLul ca rlorla a sLaL la baza Crdlnulul Cavalerllor 1empllerl Au formaL lmpreuna o
organlzaLle pna la schlsma dln 1188 cnd flecare sla reluaL drumul proprlu!!!!!rlorla acLuala a fosL lnreglsLraLa ln 1936 Scopul el declaraL era de a oferl sLudll sl a[uLor reclproc
membrllor sal A edlLaL o publlcaLle lnLlLulaLa Cl8Cul1 cu rol de lnformare sl aparare a drepLurllor
sl a llberLaLllor ln consLrucLla de loculnLe cu chlrll mlcl


ln prlvlnLa pollLlcll membrll rlorlel declara ca sunL aparaLorll llnlel Merovlnglene la Lronul lranLel
Lasand la o parLe mlLomanla merovlnglana dosarele secreLe pun un accenL deoseblL pe SfanLul Craal pe
semlnLla lul 8enlamln sl pe Marla Magdalena

enLru slonlsLl merovlnglenll sunL lmporLanLl fllndca descend dln llsus dar daL fllnd fapLul ca el nu cred
ln cruclflcare sl ca nul consldera de esenLa dlvlna de ce pun aLLa preL pe urmasll lul
lapLul ca Marl MaesLrll dea lungul Llmpulul au fosL marl somlLaLl ale lnLelecLuallLaLll europene nu llnla
merovlnglana a fosL o aLracLle penLru el
Se pare ca ceea ce la aLras pe mulLl dlnLre el sunL ldelle loanlLe el ll consldera pe loan 8oLezaLorul
superlor lul llsus
ArLlcol lnsplraL dln lucrarea MlS1L8uL 1LMLlL8lLC8
de L?nn lCknL1 CLlvL 8lnCL
8ucuresLl edlLura 8AC 2004


G|no Sandr| r|oratu| S|onu|u| nu e organ|za|e mason|c
vlnerl 27 februarle 2009
SecreLarul rlorlel Slonulul Clno Sandrl a acordaL un slngur lnLervlu in cel ;ase anl de cnd ocup
aceasLa func(le lul !eanaLrlck ourLal in sepLembrle 2003 Sandrl esLe a;LepLaL la 8ucure;Ll vlzlLa
acesLula fllnd invalulL in mare mlsLer Chlar ;l lnLervlul dln 2003 are unele unde de conLrovers Cel care
lau cunoscuL pe Clno Sandrl spun c esLe un persona[ mlsLerlos care ar fl paslonaL de sublecLe oculLe
ceea ce il face poLrlvlL penLru func(la de secreLar al rlorlaLulul Slonulul o organlza(le facuL celebr de
carLea Codul lul ua vlncl" scrls de uan 8rown
lot yi dio/oqu/ dintre cei doi
!eanaLrlck ourLal (!) ule Sandrl de caL Llmp sunLeLl membru al rlorlel Slonulul sl cum aLl devenlL
membru?
Clno Sandrl (CS) Mam alaLuraL rlorlel ln 1977 fllnd recomandaL de lerre lanLard de SalnLClalr
! ALl fosL aproplaL de lanLard mulL Llmp ll sLlaLl de cand era Mare MaesLru al rlorlel Slonulul Care
erau oblecLlvele lul lanLard penLru rlorla Slonulul cand conducea?
CS 8aza esLe consLanLa sl permanenLa conecLaLa de LradlLla unlversala cu LoaLe acesLea formele
exLerne poL varla Slon de fapL lnseamna ramura sau orlglne AparLlne LuLuror celor care au prlmlL
responsablllLaLea unel acLlunl dlrecLe caL de blne poslbll CblecLlvele sale nu sunL nlcl pollLlce nlcl
flnanclare
! lanLard a fosL documenLarlsLul lul ue Sede penLru caLeva lucrarl ale acesLul auLor Cum a fosL
concepuLa aceasLa colaborare?
CS e la 1960 Cerard de Sede care ln mod norocos la lnLalnlL pe 8oger Lhomoy a publlcaL un arLlcol
de rasuneL lnLrun sapLamanal de mare clrculaLle ALuncl sa conslderaL a fl demn de a lnLra ln conLacL cu
lerre lanLard de SalnLClalr lnLal sa dus la Aulnaysous8ols la ldeea lul lerre !ouheL sl apol a fosL
urmaL de alLll Cerard de Sede a prlmlL aLuncl un dosar care conLlnea maLerlal penLru doua dlnLre
carLlle sale 1empllerll sunL prlnLre nol" sl Aurul dln 8ennes" oLrlvlL conLracLulul semnaL cu edlLurlle
!ulllard drepLurlle sunL lmparLlLe lnLre Cerard de Sede cu 33 sl lerre lanLard de SalnLClalr cu 63
() Cerard de Sede a pus capaL ulLerlor acesLel colaborarl sl a lucraL cu Llnerl colaboraLorl ca profesorul
parlzlan !ean Luc Chaumell cu care a scrls o carLe lnLlLulaLa Chela celor doua enlgme" Ml se pare ca
!eanLuc Chaumell esLe auLorul care a preLlns ca a publlcaL ln excluslvlLaLe foLografll ale comorll de la
8ennesleChaLeau pasLraLa ln LlveLla uar a luaL aLlLudlne ln prlvlnLa comorll de la leLroasa expusa la
arls (nr la LxpozlLla unlversala dln 1867) dovedlLa ca falsa
! lanLard a fosL lmpllcaL ln lucrarea auLorllor englezl al Lnlgmel SflnLe Sangele SfanL sl SfanLul
Craal" Colaborarea cu auLorll a condus spre lsLorla rlorlel Slonulul Sa dorlL dezvalulrea rlorlel
publlculul larg sl daca da cu ce scop?
CS ln general rlorla nu se adreseaza publlculul larg dar esLe necesar sa acLloneze lnLrun mod subLll
ue aceea sunL perloade alLernaLlve ln care rlorla a fosL conLesLaLa sl alLele ln care sa vorblL mal puLln
ln 1933 lerre lanLard de SalnLClalr a decls sa dlsLraga aLenLla de la sublecL ln 1977 cand am pus
mana pe o lucrare lnLlLulaLa Comoara 1rlunghlulul de Aur" am dlscuLaL cu el despre brosurlle dlfuzaLe
sl semnaLe cu dlverse nume sub pseudonlm (Loblneau 8lancassal)
Ar Lrebul spus ca acolo sla deschls o afacere sl dl Corbu care a avuL un hoLel cu resLauranL
(CCN1INUAkL o vom af|a ma|ne)
Sandr| a acceptat |med|at |nterv|u|
!eanaLrlck ourLal auLorul lnLervlulul esLe un responsabll comerclal care sla consacraL mal mulLl anl
dln vlaLa dezlegarll mlsLerelor de la 8ennesleChLeau A avuL sl un slLe de lnLerneL cu mare succes
dedlcaL acesLul sublecL conLroversaL ulLerlor ourLal a lansaL sl un uvu lnLlLulaL Codul lul ua vlncl
ancheLa asupra verlLabllelor mlsLere ale unul besLseller" Lra ln vara lul 2003 cnd neam lnLlnlL" lsl
amlnLesLe ourLal lnLrevederea cu Clno Sandrl ldeea unel lnLrevederl nea venlL dupa o scrlsoare pe
mal mulLe Leme Lrlmlsa rlorlel Slonulul la flnele anulul 2002 La cLeva lunl au fosL sLablllLe prlmele
conLacLe loarLe rapld domnul Sandrl a accepLaL ldeea unul lnLervlu care urma sa fle publlcaL pe slLeul
8ennesleChLeau" spune ourLal
Un vech| adept a| |u| |erre |antard
Clno Sandrl esLe membru al rlorlel Slonulul de mulLl anl de zlle un aproplaL al lul lerre lanLard el
esLe unul dlnLre membrll cerculul selecL de llderl al rlorlel Slonulul Clno Sandrl a raspuns LuLuror
lnLrebarllor sl a oferlL sl expllcaLll supllmenLare pe lnLelegerea LuLuror" preclzeaza ourLal
! C mare parLe a lucrarll lul Cerard de Sede sa bazaL pe copll ale pergamenLelor pe care lear fl gaslL
Saunlere la 8ennesleChaLeau Cu LoaLe acesLea sLlm ca acesLe pergamenLe au fosL duse de dl ue
Cherlsey (noLa lul ! nol sLlam ca pergamenLele au fosL reallzaLe de ue Cherlsey care a coplaL
pergamenLele Sandrl ll conLrazlce dlrecL pe lanLard alcl ue Cherlsey ar fl puLuL scrle pergamenLele dln
momenL ce nu sLla sa le desclfreze corecL uaca rloraLul Slonulul a amesLecaL pergamenLele de ce esLe
flecare lnLerpreLare a lul 8ergere fara lnLeres Adevarul esLe probabll ca au a[uns la acesLe pergamenLe
dar nu sLlu care esLe semnlflcaLla mesa[ulul sl nu vor ca lumea sa sLle sau ca nu conLroleaza LoLul Lle au
fosL fle daLe publlclLaLll dln greseala sau alLclneva lea rezolvaL penLru el)
CS AbaLele Saunlere a descoperlL pergamenLele ln blserlca SalnLe Madelelne dln 8ennesleChaLeau
conLlnuLul lor nu are nlcl o legaLura cu documenLele publlcaLe La fel sl ln cazul celor descoperlLe
ulLerlor SublecLul povesLlrll lul Cerard de Sede esLe clar 1oLul lncepe ln 1888 cu descoperlrea
mlsLerloaselor pergamenLe codlflcaLe sl decodlflcarea a carel chel esLe gravaLa pe un mormanL acorda
acces la comoara AceasLa nu lnseamna nlmlc penLru dumneavoasLra? CaL despre falmoasele
documenLe publlcaLe sl anallzaLe de caLre Cerard de Sede aparlLla lor esLe ln conLexLul pe care Locmal l
am araLaL nu erau desLlnaLe publlculul larg uocumenLele erau foloslLe ca sprl[ln ln schlmbul de mesa[e
nu au nlcl o legaLura cu comoara 1oLusl ln alLa parLe LexLele auLenLlce sunL gravaLe ln plaLra
! ul ue Cherlsey sl dl lanLard au fosL prleLenl mulL Llmp oaLe clneva crede ca schlLarea
pergamenLelor esLe rodul lmaglnaLlel lor sau el au luaL ca puncL de reper documenLele exlsLenLe?
CS ScuzaLlma penLru fapLul ca ma repeL schlLarea acesLor documenLe a foloslL la vremea respecLlva
unul scop precls LsLe ln conLlnuare problema dlsLragerll aLenLlel penLru a proLe[a alLe documenLe Asa
cum sLlLl dln 1936 o serle de publlcaLll dlfuzaLe sub dlverse pseudonlme au fosL puse ln clrculaLle
SunLem ln ml[locul unel adevaraLe campanll ln [urul unul persona[ sau companll care acLloneaza pe
Lerenul oculL AceasLa schlmbare nu lmpllca exlsLenLa unul cerc resLrans aLruzecl de anl dupa acesLe
documenLe au devenlL nelnLeresanLe LsLe puLln amuzanL sa spul ca un dlspensar" lnsLalaL la 8ennesle
ChaLeau produce o canLlLaLe de documenLe la fel ca documenLele aLrlbulLe abaLelul AbaLlel 8oudeL sau
AbaLlel 8lgou uln pacaLe auLorll lmpllcaLl ln lsLorla 8ennes sunL vlcLlme ale escrocherlel ln care rloraLul
Slonulul nu are nlcl o lmpllcare
! 1lmp lndelungaL dl lanLard a susLlnuL ldeea ca esLe descendenL al Merovlnglenllor ue ce dupa
aceea a susLlnuL conLrarlul?
CS LsLe o chele care poaLe lumlna mulLe aspecLe AceasLa lsLorle nu Lrebule luaLa llLerar cl la sedus pe
Cerard de Sede fasclnaL de noblllLaLea pe care se bazeaza LoaLa nuvela sa Cursa fabuloasa" sl de mlLul
regelul ascuns Ll speculeaza punerea ln scena a mlsLerlosulul Marchlz de 8" a carul lncredere o obLlne
lesa se exLlnde dupa ce marchlzul 8 menLlne o corespondenLa cu cerceLaLorl" care folosesc cu
lnLenLle o harLle frumoasa de scrls decoraLa cu un blazon necunoscuL! Clne se ascunde ln spaLele
acesLul arlsLocraL enlgmaLlc care are mulLe legaLurl ln 8azes? lnvesLlgaLla noasLra a deLermlnaL ca a fosL
o legaLura lnLre marchlzul 8 sl auLorul brosurll lnLlLulaLe C comoara Merovlnglana la 8ennes le
chLeau" AcesLa dln urma de naLlonallLaLe belglana avea oblcelul ln Llmpul sederll sale la arls sa
mearga sub numele d'AnLolne l'LrmlLe la PLel du MonL d'Cr (hoLelul MunLele de Aur) sLrada MonL
d'Cr nr 19 arls arondlsmenLul 17 uln 13 pana pe 17 mal 1966 el a ocupaL camera nr 2 acolo lar dln
8 pana pe 19 lunle a acelulasl an camera nr 1 Ll sla depozlLaL lucrarea la 8lblloLeca naLlonala sl a
prlmlL codul 8 L[ 9 9337 AlLa publlcaLle esLe foloslLa ca referlre la Cerard de Sede uosarele secreLe ale
lul Penrl Loblneau" de caLre hlllppe 1uscan de lanLler oLrlvlL lul Cerard de Sede acesL nume esLe
necunoscuL la aceasLa adresa sl hlllppe 1oscan de lanLler LralesLe la 8odrum ln 1urcla e 11 aprllle
1967 acesL Lanar profesor de fllosofle esLe aresLaL de caLre brlgada anLldrog penLru posesla de LSu ln
Llmp ce se afla la resedlnLa prleLenel sale AnneMarle 8ossl pe sLrada MonLebello nr 17 dln arls
ollLlsLll erau desLul de blne lnformaLl Cm clnsLlL" hlllppe 1oscan de lanLler nu sla denunLaL
furnlzorul Marlle coLldlane ale vremll au publlcaL lnformaLll despre acesL caz Cerard de Sede era un
clLlLor fldel al marelor zlare parlzlene sl nu puLea sa nu sLle acesLe fapLe

GS Acum o [umaLaLe de secol Lrla un persona[ curlos numlL Penrl Loblneau sau ConLele de
LenoncourL" ll puLeal inLalnl in arls unde Lrala in Clsors sau 8ennesleChaLeau unde ;la sLablllL sedlul
unul dlspensar cludaL AcesL persona[ dlscreL sa evlden(laL in cel deal uollea 8azbol Mondlal Ll a
operaL in lran(a ocupaL ;l li Llve(la penLru conLele de Selborne persoana responsabll penLru servlcllle
speclale Cand sa LermlnaL rzbolul el a desf;uraL mulLlple acLlvlL(l dlscreLe cuLnd comorl ;l
negocllnd penLru monede vechl Ll era o cuno;Lln( a lul Leo Schldlof anLlcar ;l lsLorlc de arL cu
re;edln(a in vlena Leo Schldlof esLe auLorul caLalogulul de mare popularlLaLe despre mlnlaLurl vechl de
la Ceneva in 1936 uaca v implnge curlozlLaLea acolo observa(l cLeva speclmene ale acesLul caLalog
Lrlllngv verslunea englez esLe deparLe de a fl Lraducerea LexLulul francez la fel esLe cazul ;l penLru
verslunea german! ul n spune c Penrl Loblneau la frecvenLaL pe un lnglner parlzlan care era pe
sLrada loch ln acela; an acel superb aparLamenL de pe sLrada loch a fosL dlsLrus de un lncendlu nu a
fosL nlcl o ancheL AcesL an 1967 esLe bogaL in dlverse inLamplrl LsLe necesar s vorblm despre lakar
ul lslam care ;la gslL moarLea in sLa(la Melun in urma unel caderl neferlclLe dln Lrenul de noapLe arls
Ceneva? lnc un fapL dlvers dac vre(l ln acela;l an o mlca lucrare llLerara lnLlLulaL >orpe/e royu"
esLe sublecLul unul caz de inreglsLrare a drepLurllor de auLor Cel Lrel auLorl men(lona(l sau slnucls
aproape in acela;l Llmp LsLe conLaglos de dellranL s inLrebl ce la deLermlnaL pe anuml(l auLorl obosl(l
de munc sa aflrme c lerre lanLard de SalnLClalr ;l rloraLul Slonulul au asaslnaL Lrel oamenl prln
spanzurare! Con(lnuLul acesLor mlcl lucrarl sunL deslgur dellranLe dar rezulL unele lucrurl lnLeresanLe
dln ele Apol o ulLlma colnclden( in 1967 cLeva dosare ale rloraLulul Slonulul sunL ascunse in urma
unul [af in aparLamenLul lul hlllppe de Cherlsey de pe sLrada SalnLLazare nr 37 dln arls LsLe o
legaLur inLre acesLe inLmplrl? Clncl anl mal Larzlu un [urnallsL canLre( amaLor va incerca s vnd
acesLe dosare penLru un pre( caL mal mare
ln 2000 dl lanLard moare ln lunle acela;l an sunL conLacLaL dlrecL de cLre flul su prln emall
care iml anun(a moarLea LaLlul su care ar fl avuL loc cu caLeva zlle inalnLe 1oLu;l dup verlflcrl am
descoperlL c decesul lul lanLard a avuL loc pe 3 februarle 2000 ue ce o asLfel de abordare a decesulul
Marelul MaesLru al rloraLulul Slonulul?
GS ln ace;Ll ulLlml anl rloraLul Slonulul in general ;l lerre lanLard de SalnLClalr in parLlcular au
LrebulL s infrunLe o slLua(le LenslonaL Am cunoscuL o recrudescen( a amenln(rllor ;l preslunllor de
LoL felul dar nu acesL lucru esLe cel mal serlos lerre lanLard de SalnLClalr nu dorea s sfr;easc
precum eladan sau Ceorge MonLl vlcLlme ale oLrvlrllor A fosL elaboraL o sLraLegle ;l au fosL luaLe
msurl de precau(le nu vol spune mal mulL
enLru unll moarLea lul lanLard ar fl fals enLru al(ll lanLard ar fl resusclLaL! Ce crede(l despre
acesLea?
GS Care esLe prerea dumneavoasLr?
Palde(l s revenlm la rloraLul Slonulul Ce reprezlnL 8ennesleChaLeau penLru rloraLul Slonulul?
GS SunL alLe locurl poLrlvlLe Llmpulul ue ce nu se vorbe;Le nlclodaL despre Mlllau Annemasse de
MonLrevel sau 8razllla 1oaLe acesLea sunL a[usLaLe in Llmp ;l spa(lu Cu prlvlre la 8ennesleChaLeau
rloraLul Slonulul ;la sLablllL re;edln(a acolo in 1681 Companla SfanLulul LegmnL inchls de Penrl de
Levls esLe dlzolvaL in 1663 SunL inLoLdeauna adep(l in zon adep(l care inLra in rloraLul Slonulul rln
orlglnea acesLel op(lunl il gslm pe !ean1lmoleon de negrl d' Ables aslsLaL de 8lalse d' PauLpoul ue
asemenea s amlnLlm numele aba(llor AndrePercules de lleury sl !eanlerre Cabanle nol msurl de
precau(le au fosL luaLe pe 19 sepLembrle 1730 de cLre lranols d' PauLpoul ;l !eanaul de negre
insu;l legaL de supravle(ulrea Companlel SfnLulul LegmnL uac ne inLoarcem la dosarele rloraLulul
Slonulul acesLea lndlc depozlLe de dlverse felurl a documenLelor sau oblecLelor dlnLre care unele sunL
exLrem de vechl ;l a unor pleLre gravaLe SlLua(la esLe foarLe complex ln Llmpul 8evolu(lel lranceze
inLre 1789 ;l 1792 au fosL reallzaLe depozlLe clandesLlne" penLru a ascunde de vandall dosare
lnesLlmablle ;l acLe noLarlale Cu prlvlre la rloraLul Slonulul unele dlnLre acesLe acLe au fosL daLe spre
pasLrare lul Maxlmlllen de Lorralne arhleplscop de koln La lncepuLul secolulul 19 unele pr(l au rmas
in mlnlle Pabsburgllor care cLeva decenll mal Larzlu au sLablllL conLacLe cu aba(ll 8oudeL ;l Saunlere
ue ce? LsLe o chesLlune de schlmb de documenLe AlL depunere esLe efecLuaL la ChaLeau de Lys in
aproplere de Lllle ln 1938 Cabrlel 1rarleux d' LgmonL esLe lnvlLaL acolo de cLre conLele de SalnLPlller
sLrunchlul lul hlllppe de Cherlsey ln a;LepLarea rzbolulul care fusese anun(aL dosarele incredln(aLe
lul Cabrlel 1rarleux d' LgmonL sunL muLaLe la MonLe Carlo Palde(l s vorblm dac dorl(l despre afacerl
slmllare rln sfr;lLul 8evolu(lel lranceze rloraLul Slonulul incearca s ob(ln de la Angellque Lenolr
resLlLulrea unor anumlLe acLe ALuncl preLlnde c a ars LoaLe dosarele dln cauza Lerorll revolu(lel nu
esLe adevaraL penLru c ;Llm c o parLe dlnLre dosare au fosL incredln(aLe conLelul d'AnLralgues ue ce
acesLe msurl de prevedere? Care au fosL moLlvele secreLe ale lul Lenolr Lhe Angellca? ue ce a preLlns c
a dlsLrus LoaLe dosarele ;l manuscrlsele prlmlLe? Andre Chenler ;l abaLele uelllle vorbesc despre
documenLele 1emplulul uar cum ac(loneaz 1emplul? Crdlnul 1emplulul sau secreLul 1emplulul dln
arls? numal acesLa dln urm lar fl puLuL lnLeresa pe Pabsbourg Angellque Lenolr a fosL casaLorlL cu
!eanMarle Alexandre d'PauLpoul ln 1799 LllsabeLh d' PauLpoul cunoscuL drepL uomnl;oara de
8ennes" i;l prlme;Le famllla la casLelul MonLferrand lng 8ennesles8alns Ceneralul esLe de fa(a
Scopul acesLel inLalnlrl esLe de a incredln(a documenLelul apar(lnnd lul Angellque Lenolr ulLlmel Llnere
doamne dln 8ennes La moare la arls la 20 mal 1820 8egall;Lll nu au ezlsLaL s cread c pergamenLele
lul Angellque Lenolr aveau legaLur cu enlgma supravle(urll lul Ludovlc al xvlllea n acum nlmenl nu
a gslL documenLele lul Angellque Lenolr cel pu(ln in 8ennes!
Are aceasLa legaLur cu rela(llle dlnLre 8erenger Saunlere ;l rloraLul Slonulul?
GS Ce inLelege(l prln rela(ll? uac m inLreba(l dac era membru rspunsul esLe negaLlv 8erenger
Saunlere era in func(le ;l era foloslL ;l manevraL de dlverse re(ele penLru cuLarea dlverselor depozlLe
v preclzez c nu m lnLereseaz cuLarlle comorll abaLelul Saunlere uln puncLul meu de vedere nu am
spaL nlclodaL gropl in zon ;l nlcl nu lnLen(lonez asLa
LsLe remarcabll c 8ennesleChaLeau aLrage mulLe grupurl MulLe companll secreLe" dlscreLe"
par s fle aLrase de acesL loc Ce crede rloraLul Slonulul despre aceasLea ;l de ce grupurlle sunL
prezenLe in acesLe locurl?
GS rloraLul Slonulul esLe incanLaL de unele grupurl AceasLa esLe ocupa(la lor Cu cL sunL unele grupurl
mal execenLrlce cu aLL esLe mal dlsLracLlv Cum spunea lerre lanLard de SalnLClalr cu umorul sau
LoLul esLe poLrlvlL planulul prevzuL! ln prlvln(a zvonurllor cred c esLe un rloraL al Slonulul in acLlvlLaLe
in 8ennes sau probabll cLeva dar sunL ;l falsurl care au fosL ldenLlflcaLe uup prerea dvs de ce nu
vorbe;Le nlmenl de locurl la fel de lmporLanLe?
enLru unll rloraLul Slonulul ar fl legaL de francmasonerle Ce se inLampl cu adevraL?
GS lnLrebarea aceasLa revlne adesea AsLfel vol incerca s rlslpesc confuzla 5Llu c unll vd rloraLul
Slonulul ca o obedlen(a masonlc sau mal exacL ca o sLrucLura de rang inalL nlmlc dln acesLea LsLe un
slsLem de reprezenLare cunoscuL lor dar care nu are nlcl o legaLura cu reallLaLea ue unde vlne aceasL
confuzle? Mam referlL la lucrarlle depozlLaLe la 8lbllloLeca na(lonal care men(lonau Marea Lo[
Llve(lana drepL una care ar fl dorlL s schlmbe acesL sublecL Cu ce scop? uar se inLampl ca sLrucLurlle
masonlce s fle cauzaLe sau conduse de cLre rloraLul Slonulul penLru a fl foloslLe penLru cercurl
exLerne la fel ca in Lyon in 1828 cu 8lLul Memphls ulLerlor acesLe sLrucLurl au proprlul lor desLln ln
ulLlmul rnd membrll masonerlel nu au fosL parLe a rloraLulul Slonulul Cred c docLorul Savolre sau
Ceorge MonLl sunL apropla(l de ducele de ConnaughL Marele MaesLru al Marll Lo[ unlLe a Angllel dar
francmasonerla nu era prlorlLaLea lor
La incepuLul acesLul an un documenL oflclal" al rloraLulul Slonulul a devenlL acceslbll publlculul
larg AcesL documenL poarL semnLura dvs la fel ca alLul care men(loneaz C CP?8Ln LsLe anun(aL c
in anul 2003 va fl aLlns apogeul rloraLulul Slonulul Care esLe semnlflca(la lul 2003 penLru rloraLulul
Slonulul? ln ce momenL va fl aLlns apogeul (lnnd conL c acum sunLem in ocLombrle 2003?
GS SunL clclurl care deLermln momenLe prlvlleglaLe AcesLe momenLe remarcablle sunL favorablle
revela(lllor Cu prlvlre la rloraLul Slonulul LoLul esLe in ordlne ;l mergem inalnLe caLre clarlflcarlle
necesare vor aparea rloraLe false
ue asemenea ln acelasl documenL se spune c rolul femell esLe lmporLanL penLru rloraLul
Slonulul ln ce consL?
GS LsLe un sublecL lmporLanL ascuns dln pcaLe blne Mare parLe dln companllle lnl(laLoare sunL
adesea doar carlcaLurl ;l mlsoglnlsmul laLenL esLe un semn lr a fl capabll s m exLlnd ln acesL
sublecL vreau sa il supun reflec(lel dvs ln rlLual esLe daL lmporLan(a prezen(el mor(ll ;l a rena;Lerll
MoarLe ;l Lransflgurare! 1oLu;l in mlLologla eglpLean lsls esLe cea capablla s adune slngur pr(lle
rlslplLe ale Lrupulul lul Cslrls
ne puLe(l descrle ;l expllca sLrucLura acLual a rloraLulul Slonulul?
GS SunL cLeva cercurl Lradl(lonale cel pu(ln dou care dau uneorl lmpresla c sunL mal mulLe
sLrucLurl
ln acesL an 2003 rloraLul Slonul pare foarLe dlferlL de cel condus de lanLard ne puLe(l vorbl
despre oblecLlvele sale?
GS LsLe clar o lmpresle ;l dvs a(l daL expllca(la mal inalnLe nu exlsL dlferen(e sclndrl lar lnfluen(a lul
lerre lanLard esLe real CL despre oblecLlve ele nu sunL nlcl pollLlce nlcl flnanclare a;a cum au unll
membrl AmesLecul dlnLre afacerl ;l pollLlca nu i;l are locul alcl Lumea arLelor i;l va ocupa locul
domlnanL alcl inLoLdeauna
rloraLul Slonulul esLe condus de un Mare MaesLru ne puLe(l vorbl despre acLualul Mare MaesLru
;l ne puLe(l spune numele su?
GS nu v vol spune nlmlc asLzl
enLru mul(l oamenl rloraLul Slonulul pare lnexlsLenL 8ecruLa(l persoane? Care sunL callL(lle
necesare penLru a lnLra in rloraL?
GS C persoana esLe selecLaL cu aLen(le dup ce esLe sLudlaL ;l LesLaL lnLegrlLaLea moral fllnd
esen(lal nu se acord valoare LlLlurllor ;l dlplomelor eladan aran[a saloanele fr(lel 8osecruclene
Ceorge MonLl era plcLor
C ulLlma inLrebare Care esLe legLura dlnLre rloraLul dlscreLulul Slon ;l asoclaLla creaL cu
Annemasse in 1936?
GS Asoclerea creaL cu Annemasse a foloslL Llmpulul su loculul su cu un scop precls A fosL un fel de
cerc exLern C func(le slmllar reallzaL cu Crdlnul AlphaCalaLes creaL in 1934 la arls
MulLumesc penLru raspunsurl


Ccu|ta |s| |nf|ge tot ma| tare co|t|| |n koman|a Capu| r|oratu|u| d|n S|on v|ne |a 8ucurest|
7 ocLombrle 2008
esLe cLeva zlle va sosl la 8ucuresLl una dlnLre cele mal enlgmaLlce sl conLroversaLe personallLaLl ale
socleLaLllor oculLe conLemporane numele sau G|no Sandr| nu a fosL decL arareorl menLlonaL in
afara cLorva lucrarl lsLorlce care sau ocupaL in mod serlos de organlzaLla pe care o conduce dln anul
2000 ln schlmb aceasLa dln urma sa aflaL in aLenLla a mllloane de oamenl dln lumea inLreaga mal ales
dupa publlcarea romanulul lul Dan 8rown Codu| |u| Da V|nc| LsLe vorba despre rloraLul de Slon
unll il consldera drepL o lnvenLle genlala a lul |erre |antard de Sa|nt C|a|r care a avuL drepL scop
aLragerea aLenLlel lumll cresLlne asupra poslblllLaLll ca llsus PrlsLos sl Marla Magdalena sa fl fosL
casaLorlLl sl sa fl avuL urmasl penLru a susLlne lpoLeza unel succeslunl a sngelul regal" a carul ulLlm
vlasLar ar fl fosL chlar el Legenda spune ca rloraLul de Slon a fosL creaL Locmal penLru a pasLra Lerlbllul
secreL la adaposL de mna razbunaLoare a blserlcll cresLlne penLru care exlsLenLa unor urmasl al
MnLulLorulul ar fl insemnaL rasLurnarea LuLuror dogmelor sl pna la urma caderea in derlzorlu
Celebra llsLa a Marllor MaesLrl al rloraLulul de Slon conLlnuLa in uosarele secreLe depuse la 8lblloLeca
naLlonala a lranLel in anll 1960 conLlne numele lul Leonardo da vlncl Sandro 8oLlccelll lsaac newLon
vlcLor Pugo sau !ean CocLeau despre care dovezl recenLe araLa ca ar fl avuL legaLurl puLernlce cu
LradlLla ezoLerlca uupa aparlLla carLll no|y 8|ood no|y Gra||" (in verslunea romneasca SfnLul Craal
sl sngele lul llsus") scrlsa de Lrel auLorl brlLanlcl (Lelgh 8algeanL sl Llncoln) in care povesLea rloraLulul
era expusa pe larg alaLurl de cea a abate|u| Saun|ere d|n kennes|eChateau care descoperlse la
rndul o serle de documenLe mlsLerloase legaLe se pare LoL de urmasll lul llsus a lzbucnlL o adevaraLa
conLroversa despre auLenLlclLaLea spuselor lul lanLard
Nume|e actua|u|u| Mare Maestru t|nut secret
SperlaL de amploarea evenlmenLelor in ml[locul carora se afla acesLa a reLracLaL o parLe dln aflrmaLllle
anLerloare dar a pasLraL o aura de mlsLer in prlvlnLa organlzaLlel pe care o conducea La moarLea sa
survenlLa dln cLe se sLle in anul 2000 cel care a preluaL frlele rloraLulul a fosL Clno Sandrl in callLaLe
de secreLar general numele acLualulul Mare MaesLru (care ar fl o femele) nu esLe cunoscuL de publlcul
larg dupa cum sunL neclare sl unele fragmenLarl ale organlzaLlel in mal mulLe ramurl prlnLre care una
amerlcana sl una europeana ln orlce caz auLorll brlLanlcl Lynn lckneLL sl Cllve rlnce care fac o anallza
amanunLlLa a fapLelor in carLea lor MlsLerul Slonulul" (aparuLa la nol in LdlLura 8AC) Llnd sa creada ca
rloraLul exlsLa dar ca a fosL infllnLaL in secolul 20 penLru a ascunde alLe organlzaLll cu adevaraL
secreLe care doresc sa conduca lumea dupa modelul slnarhlc LeoreLlzaL de Sa|ntves d'A|veydre
Crdlnul MarLlnlsL masonerla eglpLeana rlLul scoLlan reclflcaL Crdlnul lul Cslrls sl alLele 1oaLe acesLea
sunL in conLradlcLle cu slsLemele masonlce claslce" care au dus la consolldarea democraLlel in
accepLlunea el de asLazl sl al caror model de guvernare il consLlLule SLaLele unlLe ale Amerlcll AdepLll
rloraLulul de Slon consldera depaslLa ldeea de democraLle sl plurlparLlLlsm pollLlc lnsLauraLa acum mal
blne de doua secole sl Llnd spre o guvernare auLorlLara bazaLa pe slsLemul sLarllor generale" provenlL
dln cel al breslelor" in care cel mal bunl sau mal compeLenLl oamenl dln flecare domenlu au
auLorlLaLea necesara penLru a conduce desLlnele unul popor inLrun fel de guvern de LehnocraLl" llpslL
de ldeologle sau culoare pollLlca
Const|tut|a europeana s|narh|sta |n concept|e
8lamaLa in perloada lnLerbellca in lranLa acuzaLa ca ar fl generaL dlcLaLurl precum cele ale lul Mussollnl
lranco sau Salazar slnarhla sa repllaL sl a incercaL sa paLrunda in lumea buna" a Luropel de dupa 1930
AsLfel !ean MonneL unul dlnLre parlnLll unlunll Luropene de asLazl (al carul nume il poarLa sl un
cunoscuL llceu dln 8ucuresLl) a fosL slnarhlsL lar consLlLuLla Luropeana sl insusl slsLemul comunlLar de la
8ruxelles au urme ale acesLel concepLll laLa de ce vlzlLa lul Clno Sandrl la 8ucuresLl penLru susLlnerea
unel conferlnLe publlce cu LlLlul MlsLerul dln Clsors" despre celebra lsLorle a separarll Cava|er||or
1emp||er| de rloraLul de Slon esLe un prlle[ unlc penLru amaLorll LoL mal numerosl al lsLorlel oculLe
a Luropel de al inLlnl sl asculLa pe acesL om lmpllcaL in insusl mlezul problemel ConferlnLa organlzaLa
de CenLrul lndependenL de SLudll sl CerceLarl LzoLerlce va avea loc smbaLa 11 ocLombrle incepnd cu
orele 1400 in sala lC 8raLlanu" dln laLa Amzel lnLrarea fllnd llbera numarul parLlclpanLllor va fl
llmlLaL la cel al locurllor dlsponlblle
Nu ma| suntem un co|t u|tat de Luropa
ulncolo de aceasLa conferlnLa ramne inLrebarea ue ce vlne Sandrl la 8ucuresLl ?" sLluL fllnd fapLul ca
acesLa se deplaseaza cu maxlma dlscreLle sl nu lese aproape nlclodaLa in publlc Surse confldenLlale ne
au facuL cunoscuL ca esLe poslblla coopLarea unor nol membrl dln 8omnla in rndurlle rloraLulul de
Slon care are o sLrucLura exLrem de rlglda nu ar fl insa exclusa nlcl purLarea unor dlscuLll confldenLlale
cu reprezenLanLl al clasel pollLlce sau cu unele feLe blserlcesLl pe chesLlunl de lnLeres comun ln orlce
caz fapLul ca rloraLul de Slon isl focallzeaza aLenLla asupra Larll noasLre esLe un semn ca nu mal sunLem
demulL un colL ulLaL de Luropa sl ca probabll asa cum spun chlnezll ne asLeapLa vremurl lnLeresanLe"

G|no Sandr| secretaru| genera| a| r|oratu|u| d|n S|on ofera un |nterv|u |u| V|ad Sauc|uc
13 ocLombrle 2008
SecreLarul general al rloraLulul dln Slon Clno Sandrl a vlzlLaL 8omnla la lnvlLaLla CenLrulul
lndependenL de SLudll sl CerceLarl LzoLerlce sl a LlnuL o conferlnLa cu Lema MlsLerul dln Clsors ln
condlLllle in care presa sl adepLll Leorlel consplraLlel vehlculeaza ldeea ca aLL de celebra Comoara a
1empllerllor ar fl fosL ascunsa la 8ennesleChaLeau in sudul lranLel Clno Sandrl a dezvalulL la
8ucuresLl ca alLul esLe locul in care ar fl fosL ascunsa comoara sl in care a fosL cauLaLa chlar de caLre
auLorlLaLlle sLaLulul francez

Comoara 1empllerllor ar fl fosL ascunsa in subsolul casLelulul dln Clsors unde ar fl o capela cu hramul
SfnLa LcaLerlna AceasLa capela esLe consLrulLa sub o vasLa reLea de Lunelurl subLerane dln secolul 14
spune Sandrl Clsors locallLaLe la 62 km de arls face parLe in vlzlunea oflclalulul rloraLulul dln Slon
Clno Sandrl dln Lrlunghlul mlsLlc al lranLel alaLurl de MonLrevel sl !arnac (o locallLaLe lsLorlca in care
sa nascuL sl fosLul presedlnLe al lranLel lrancols MlLLerand) Sandrl a declaraL ca a sLrns elemenLe
penLru a scrle o carLe referlLoare la mlsLerul de la Clsors care va fl publlcaLa in curnd in lranLa
SecreLarul general al rloraLulul dln Slon a pus in faLa audlLorlulul cLeva daLe concreLe prlvlnd cauLarea
Comorll 1empllerllor ues foloslL in relaLarea sa a fosL numele scrllLorulul sl omulul pollLlc francez Andre
Malraux care ar fl aflaL dln 1947 despre Comoara 1empllerllor sl ar fl demaraL acLlunlle de cauLare
ulLerlor cnd a devenlL mlnlsLru al culLurll uln 1962 Malraux deLermlna inceperea sapaLurllor in
subLeranele casLelulul Clsors desl in mod oflclal nu exlsLa nlcl o comoara sapaLurlle fllnd conslderaLe
de ruLlna ln 1964 la operaLlunlle de sapare esLe lmpllcaLa sl armaLa zona fllnd declaraLa una mlllLara
Cu LoaLe acesLea inLro conferlnLa de presa de la acea vreme se spune clar ca nu exlsLa nlcl o comoara
fllnd gaslLe doar ramaslLe Sandrl ne spune asLazl ca a exlsLaL o capela a SflnLel LcaLerlna in subsolul
casLelulul Clsors despre care au fosL sLerse LoaLe referlrlle exlsLenLe in documenLele oflclale CarLlle
care scrlau despre capela au paglnlle smulse Acea capela flgura pna in 1938 in LoaLe ghldurlle
LurlsLlce spune Sandrl care Llne sa preclzeze ca !acques de Molay ulLlmul Mare MaesLru al Crdlnulul
1empllerllor nu a fosL inchls in subLeranele casLelul Clsors
8ep ue ce aLl venlL in 8omnla?
CS Am venlL la lnvlLaLla domnulul vlad Saucluc presedlnLele CenLrulul lndependenL de SLudll sl
CerceLarl LzoLerlce prln lnLermedlul unul prleLen penLru ca sLlam ca sunL conferlnLe dln Llmp in Llmp
alcl susLlnuLe de conferenLlarl in speclal francezl sl aLuncl am accepLaL cu placere
8ep SunLeLl penLru prlma daLa in 8omnla?
CS SunL penLru a doua oara am mal fosL o daLa in perloada comunlsLa pe vremea lul Ceausescu in
callLaLe de LurlsL Lrel zlle Ml se pare ca 8omnla araLa mulL mal blne acum decL cum araLa in perloada
prlmel mele vlzlLe Am sl o amlnLlre cu lz de anecdoLa dln Llmpul prlmel vlzlLe
Lram la 8ucuresLl era acea saracle sl aceasLa opreslune dar exlsLau magazlnele penLru sLralnl Sl clneva
ma rugaL sa il cumpar o camasa dln shop A spus ca are banl dar nu avea drepLul de a lnLra in acel
magazln numal penLru sLralnl ALuncl am cumparaL acea camasa Sl plecnd spre vlena vamesll
romanl mau inLrebaL unde esLe camasa pe care aLl cumparaLo dln shop? Am spus ca am ulLaLo
sLllnd ca nu vol revenl in 8omnla (rade cu pofLa)
8ep urmarlLl slLuaLla pollLlca economlca lnLernaLlonala? Ce parere aveLl de evenlmenLele acLuale?
CS Cred ca Lraversam o mare perloada de schlmbarl sl cred ca va fl dlflcll in conLlnuare vor avea loc
in mod cerL schlmbarl Schlmbarl care sunL lnevlLablle 1rebule reconsLrulLe unele lucrurl
8ep SLlu ca numele Marelul MaesLru al rloraLulul dln Slon esLe secreL uar iml puLeLl spune daca sLle
despre vlzlLa dumneavoasLra in 8omnla Marele MaesLru a fosL sau esLe in 8omnla?
CS (zmbesLe sl se ulLa spre soLla sa doamna lnes de la 1orre) SunLeLl la curenL exlsLa o comanderle
dlrl[aLa de Marele MaesLru sl prln LradlLle prlma comanderle esLe dlrl[aLa de caLre o femele
8ep Marele MaesLru se afla acum in 8omnla?
CS (dln nou se ulLa spre soLla sa) La aceasLa inLrebare nu poL sa va raspund
8ep C ulLlma lnLrebare care esLe de fapL mlsLerul de la Clsors?
CS LsLe unul dlnLre locurlle prlvlleglaLe dln Luropa alaLurl de !arnac sl MonLrevel

8ep !arnac locul de nasLere al lul lrancols MlLLerand sl el un persona[ lnLeresanL mlsLlc LsLe sl Sarkozy
mlsLlc?
CS nu Sarkozy nu

Centru| ocu|t|smu|u| se mut |a 8ucuret| Secretaru| r|oratu|u| de S|on G|no Sandr| v|ne |n komn|a
9 CcL 2008 1732

Clno Sandrl secreLarul organlza(lel rloraLul de Slon care a sLaL la baza romanulul Codul lul ua vlncl al
lul uan 8rown i;l va promova smbL inLro conferln( la 8ucure;Ll carLea MlsLerul dln Clsors care
va aprea in lran(a luna vllLoare ;l care va fl Lradus in llmba romn anul vllLor
vlad Saucluc pre;edlnLele CenLrulul lndependenL de SLudll ;l CerceLrl LzoLerlce organlza(la non
guvernamenLal care il aduce in 8omnla pe Clno Sandrl a oferlL lnforma(ll penLru AnLena3ro despre
moLlvul vlzlLel secreLarulul rloraLulul de Slon una dlnLre cele mal enlgmaLlce personallL(l a culLelor
conLemporane
Ce face Sandr| |n komn|a
vlzlLa lul Sandrl in 8omnla am sLablllLo dln prlmvara anulul acesLa in cadrul mal mulLor inLlnlrl cu
membrl lnLerna(lonall al unor organlza(ll ezoLerlce deoarece la nol esLe foarLe pu(ln promovaL aspecLul
socleL(llor lnl(laLlce spune penLru AnLena3ro Saucluc
Clno va prezenLa in conferln(a de smbL (nr 11 ocLombrle) carLea pe care o va publlca in luna
nolembrle in lran(a LsLe vorba de MlsLerul dln Clsors in care vorbe;Le despre legenda dln locallLaLea
Clsors dln lran(a conform crela Crdlnul 1empllerllor ;l rloraLul de Slon sau separaL prln Llerea
ulmulul adaug vlad Saucluc pre;edlnLele ClSCL
1oL el ne expllc fapLul c se afl in negoclerl cu Clno Sandrl penLru a Lraduce in llmba romn carLea
care sar puLea s apar anul vllLor in 8omnla
SecreLarul rloraLulul de Slon va sosl in (ar vlnerl dupamlaz impreun cu so(la sa lnes de la 1orre
plcLorl( francez cunoscuL penLru operele sale ezoLerlce ;l i;l vor inchela vlzlLa in cursul zllel de lunl
C|ne este G|no Sandr|
vlad Saucluc ne povesLe;Le c la cunosuL pe Clno Sandrl prlnLrun prleLen francez comun care esLe
llbrar Saucluc nu la cunoscuL personal pe Sandrl au vorblL doar prln Lelefon lar secreLarul rloraLulul a
accepLaL lmedlaL lnvlLa(la in 8omnla
MulL lume spune despre Clno c esLe o persoan reLras ins dln convorblrlle Lelefonlce pe care le
am avuL cu el dln prlmvar ;l pn acum poL spune c esLe o persoan foarLe deschls ;l cumsecade
conLlnu Saucluc
re;edlnLele organlza(lel ezoLerlce ne spune c Clno Sandrl a fosL ales secreLar al rloraLulul de Slon in
anll ?90 dar nu poaLe spune cu ce se ocup exacL organlza(la al crel secreLar esLe Sandrl
Ce ascunde r|oratu| de S|on
5Llu c rloraLul de Slon a luaL na;Lere prln anll ?60 in lran(a ;l a fosL o asocla(le de blnefacere Mal
mulLe nu cunosc penLru c el lucreaz la modul flguraL in subLeran sunL o legend o povesLe adaug
penLru AnLena3ro vlad Saucluc
CrganlzaLorul conferln(el care va avea loc smbL 11 ocLombrle la unlverslLaLea opular ualles dln
8ucure;Ll ne mal spune c scopul acLual al rloraLulul de Slon ar fl acela de aprare a llnlel de snge a lul
llsus PrlsLos ins nu ;Lle dac rloraLul de Slon exlsL sau nu
rerlle asupra a ceea ce inseamn rloraLul de Slon sunL impr(lLe unll sus(ln c ar fl o lnven(le a lul
lerre lanLard de SalnL Clalr care ar fl dorlL s aLrag aLen(la lumll cre;Llne asupra poslblllL(ll c llsus
PrlsLos ;l Marla Magdalena au fosL casaLorlLl ;l ar fl avuL urma;l Al(ll spun c rloraLul ar fl dorlL
lnsLaurarea slnarhlel form de guvernmnL in care puLerea de sLaL esLe reparLlzaL inLre mal mulLe
persoane model LeoreLlzaL de SalnL?ves dAlveydre adaug Saucluc
rloraLul de Slon a devenlL cunoscuL in inLreaga lume dup ce scrllLorul uan 8rown a scrls conLroversaLul
roman Codul lul ua vlncl ln aceasL carLe inLreaga lnLrlg se invrLe in [urul rloraLulul de Slon ;l
mlsLerloasel sale conducerl ce incearc de secole s psLreze secreLul Craalulul ;l numele presupu;llor
urma;l al lul llsus ;l Marlel Magdalena
V|ad Sauc|uc

vlad Saucluc esLe pre;edlnLele CenLrulul lndependenL de SLudll ;l CerceLrl LzoLerlce (ClSCL) organlza(le
nonguvernamenLal care a fosL inflln(aL anul LrecuL in luna ocLombrle
ClSCL a apruL penLru c socleLaLea romneasc esLe foarLe pu(ln lnformaL despre ceea ce inseamn
socleL(lle lnl(laLlce ;l ;Llln(ele ezoLerlce
nu esLe o organlza(le masonlc cl doar se ocup de promovarea unor curenLe ezoLerlce cum sunL
prlnLre alLele alchlmla asLrologla sau kabbala ne expllc vlad Saucluc
vlad Saucluc esLe de profesle farmacolog dar face parLe dln mal mulLe organlza(ll masonlce ;l
marLlnlsLe
Conduc lo[a masonlc dln AnLlcul ;l rlmlLlvul 8lL de Mlsraln ;l Memphls dln 8omnla un rlL masonlc cu
sedlul in lLalla ;l sunL Marele rlor al rloraLulul MarLlnlsLMarLlnezlsL dln 8omnla AcesLe ordlne
ezoLerlce sunL lndependenLe de cenLrul ClSCL la care sunL pre;edlnLe ne moLlveaz vlad Saucluc
ue anul LrecuL CenLrul lndependenL de SLudll ;l CerceLrl LzoLerlce a adus in 8omnla pn acum
reprezenLan(l al ordlnelor marLlnlsLe ;l masonlce dln lran(a lLalla Anglla ;l il va aduce pe 22 nolembrle
la 8ucure;Ll ;l pe Lynn lckneL ;l Cllve rlnce auLorll romanulul ?MlsLerul Slonulul? in care enlgmaLlcul
persona[ Clno Sandrl esLe men(lonaL nomlnal
ue asemenea ClSCL il va aduce anul vllLor ;l pe conLroversaLul auLor uan 8rown cel care sus(lne in
romanul Codul lul ua vlncl c rloraLul de Slon a psLraL pn in zllele noasLre secreLul Craalulul ;l
Lalna cea mal mare clne au fosL dea lungul Llmpulul urma;ll cuplulul llsus PrlsLos ;l Marla Magdalena
loLo arLlcol Clno Sandrl a;a cum apare prezenLaL in documenLarul 8loodllne

|deru| ocu|t|smu|u| mond|a| G|no Sandr| |a 8ucuret| Interv|u | fotograf|| |n exc|us|v|tate
11 CcL 2008 1349


LxCLuSlv An1LnA38C Clno Sandrl secreLarul organlza(lel rloraLul de Slon a acordaL un lnLervlu in
excluslvlLaLe penLru AnLena3ro despre vlzlLa lul in 8omnla ;l despre povesLea conLroversaLulul rloraL
de Slon care a sLaL la baza romanulul Codul lul ua vlncl al lul uan 8rown un roman in a crul Leorle nu
crede ;l mal mulL despre care spune c nu a fosL scrls de uan 8rown cl de o inLreag echlp Sandrl a
a[uns in 8omnla vlnerl dupamlaz inso(lL de lnes de la 1orre plcLorl( francez cunoscuL penLru
operele sale ezoLerlce care crede la rndul el despre carLea lul uan 8rown c poaLe fl doar o reglare de
conLurl
au|a Safta (S) Care este mot|vu| v|z|te| |n komn|a?
Clno Sandrl (CS) Am venlL in 8omnla la lnvlLa(la lul vlad (nr vlad Saucluc pre;edlnLele CenLrulul
lndependenL de SLudll ;l CerceLrl LzoLerlce (ClSCL) care a organlzaL vlzlLa secreLarulul) ;l penLru a
prezenLa carLea pe care o am in lucru MlsLerul dln Clsors care va fl publlcaL luna vllLoare in lran(a
S Care este sub|ectu| cr||?
CS LsLe vorba despre secreLul pe care il ascunde locallLaLea Clsors dln reglunea normandla mal exacL
despre comoara 1empllerllor care se gse;Le in crlpLa casLelulul dln Clsors
S Sunte| secretaru| r|oratu|u| de S|on d|n 1988 De cnd sunte| membru| organ|za|e|? Cum a|
fost recrutat?
CS Aveam o vrsL fraged cnd am lnLraL in rloraL se inLmpla in 1976 ;l am fosL recomandaL de
lerre lanLard Marele MaesLru al rloraLulul de Slon La vremea respecLlv frecvenLam mal mulLe
cercurl ;l asLfel lam cunoscuL pe lerre
S In anu| 2000 |erre |antard a mur|t Cum sa sch|mbat act|v|tatea r|oratu|u| dup decesu| |u|
CS A;a se spune c lanLard ar fl murlL in 2000 A avuL un caracLer mal dellcaL ;l a fosL supus la mulLe
preslunl ale epocll respecLlve AcLlvlLaLea rloraLulul nu sa schlmbaL cu nlmlc orlcum nu sa vorblL
nlclodaL publlc despre organlza(le ;l despre exlsLen(a rloraLulul ;l numal in anumlLe cercurl era
cunoscuL acLlvlLaLea sa

S Ce |egtur are r|oratu| de S|on cu masoner|a ?
CS oL spune c i;l gse;Le Langen(ele in masonerle ;l chlar dlncolo de granl(ele el ;l c Crdlnul
MarLlnlsL a fosL legaL dlrecL de rloraL ue asemenea rloraLul are conLacLe cu socleL(lle secreLe ale
cror nume sunL lmporLanLe in anumlLe opera(lunl ;l care sunL cunoscuLe numal de oamenl dln lnLerlor
S Cum sunt recruta| membr| r|oratu|u| ?
CS nu esLe vorba de candldaLurl cl esLe o Lradl(le s recruLm membrl prln observa(le CoopLarea lor
se face prln alegere prln observarea comporLamenLulul lor in cercul exLerlor ;l Lrebule s alb un
anumlL cod eLlc ;l moral ue exemplu exlsL un salon expozl(lonal secreL unde dac clneva esLe
lnLeresaL de o anumlL opre de arL sau de un Lablou esLe coopLaL fr s;l dea seama
S Ave| de gnd s recruta| membr| pentru r|oratu| de S|on de pe ter|tor|u| komn|e| ?
CS nu cunosc romnl dln 8omnla am cunoscuL romnl dln arls
S Ce cunotea| despre komn|a |na|nte s ven|| ?
CS Cunosc daLe despre lsLorla 8omnlel
S Care este structura organ|zator|c a r|oratu|u| de S|on ?
CS uln anll 1930 rloraLul de Slon are un cerc admlnlsLraLlv exLerlor adlc lndependenL de rloraL Am
creaL in lran(a o organlza(le declaraL [urldlc numlL rlorecLlon ;l care serve;Le excluslv s reprezlnLe
rela(la cu exLerlorul
S C|ne conduce r|oratu| ?
CS LxlsL un Mare MaesLru dar de fapL esLe vorba despre un coleglu dlrecLor care cuprlnde 13
membrl
S Ideea despre ce |nseamn r|oratu| de S|on a stat |a baza romanu|u| Codu| |u| Da V|nc| a| |u| Dan
8rown Crede| |n teor|a pe care o sus|ne 8rown |n carte cum c I|sus nr|stos | Mar|a Magda|ena ar f|
avut urma|?
CS ueloc lar carLea esLe o derlvare dln carLea lul Llncoln nu cred in Leorla dln Codul lul ua vlncl ;l
sunL aproape slgur c nu uan 8rown a scrls romanul cl o inLreag echlp
lnes de la 1orre so(la lul Clno Sandrl a lnLervenlL ;l a declaraL penLru AnLena3ro c orlcum carLea esLe
adresaL unul grup resLrns de persoane ;l poaLe fl vorba de o reglare de conLurl

S Care este meser|a dvs de baz ?
CS SunL muzlclan ;l Lehnlclan in acela;l Llmp Compun plese muzlcale penLru LeaLru fllm scrlu ;l LexLe
llLerare dar sub pseudonlm nu le semnez cu numele meu
S Sub ce nume va aprea M|steru| d|n G|sors ?
CS CarLea va aprea cu numele meu adevraL Clno Sandrl
aula SafLa AnLena3ro