GRUP SCOLAR ,,RADU CERNATESCU”- IASI Avizat de Consiliul Profesoral in sedinta din___________ Aprobat in Consiliul de Administratie in sedinta din______________

DIRECTOR,PROF. CRISTINELA BOJOGADIRECTOR ADJ.PROF. ERSILIA COSBUC I. Scop: Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - invatare – evaluare. II. Arie de cuprindere: elevi, profesori. III. Responsabili:Atudorei Maria, Scrumeda Gabriela Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este constituita sifunctioneaza în baza Regulamentului de organizare si functionare (ROF) al scolii.Aceasta este formata din 2 membri, desemnati de catre Consiliul de Administratie, la prima sedinta din noul an scolar, conform rolului sau prevazut in ROF referitor la stabilireacomponentei si atributiilor comisiilor de lucru din unitatea de învatamant vizata.Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este formata din:- prof. Scrumeda Gabriela, responsabil comisie clasele IX, X liceu zi si IX, X liceu seral- prof. Atudorei Maria, responsabil comisie clasele XI, XII liceu zi si XII, XIII SAM si liceu seral. Atributii: • Monitorizarea notarii ritmice a elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XIIXIIISAM; clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea numarului de note acordat fiecarui elev in concordanta cu numarul de orealocat disciplinei respective; • Monitorizarea frecventei elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XII-XIII SAM;clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea elevilor cu numar ridicat de absente; • Verificarea existentei documentelor medicale ale elevilor scutiti de educatie fizica; • Monitorizarea elevilor cu risc de abandon scolar; • Diversificarea metodelor si a instrumentelor de evaluare; • Verificarea sistematica a corectitud inii cu care se completeaza c a t a l o a g e l e d e c a t r e cadrele didactice; • Colaborarea cu dirigintii pentru realizarea unei bune monitorizari; • Realizarea unor scurte informari lunare privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti, precum si prezentarea acesteia catreconducerea scolii; • Programarea corecta a lucrarilor de verificare pe clase, pentru a evita a g l o m e r a r e a elevilor; • Verificarea existentei unei concordante intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog; • Constituirea legala a mediei semestriale si a celei anuale; • Verificarea situatiei de promovare, a celei de amanare, a celei de repetentie sau abandons c o l a r i n c a z u l f i e c a r u i e l e v , i n a i n t e d e p r e z e n t a r e a a c e s t e i s i t u a t i i , s p r e v a l i d a r e , i n sedinte ale consiliului profesoral; • R e a l i z a r e a u n o r r a p o a r t e semestriale/ anuale p r i v i n d r i t m i c i t a t e a n o t a r i i , s i t u a t i a frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti in cauza.

(5) La 40 de absente nemotivate.F. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise. parintii/sustinatorii legali pot solicita. Pasul 5: .IV. Cererea este directionata dirigintelui clasei. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului. privind Statutul Personalului Didactic. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.numarul de absente.corectitudinea incheierii mediilor.De asemenea. Continutul procedurii: Pasul 1: La 30 septembrie. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. la difer ite discipline. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal. Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. si R. eliberat în dublu exemplar. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor. urmat de propu nereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. 3 (6) În fiecare semestru.O. 116 b) din Legea 128/1997. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e .. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare urmaresteatentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. cumulate pe an scolar.Prin urmare. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. Comisia verifica:.O. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. se scade nota la purtare cu un punct. se da al doilea preaviz de exmatriculare. în situatii întemeiate.(4) La 30 absente nemotivate.. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e .I. conform art. cumulate pe an scolar. se da preaviz de exmatriculare. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar.completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor. 2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal. notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.

Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu.d. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i p a r t i c i p a r i i active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari la . Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Atentionare verbala. Dintree s t i a .Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea scolii . Comisia a atat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. Prezentarea activitatii se face in Consiliul Profesoral si Consiliul deocmirea si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii cataloagelor izeaza evaluarea elevilor si daca sunt respectate prevederile regulamentului scolar. 4 ii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. Diminuarea calificativului anual. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caieteleerson ale nu si in catalog.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. la fiecare disciplina.ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare. motiv pentru c a r e t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ptitudinea cu care membriiultate slabe (uneori) la invatatura la acele t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e scipline nu se realizeaza o notaret m i c a .a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. Atentionare scrisa. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. V. b. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral.c.mic.or la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare ia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anul m e d a Gabriela.e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i .Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. ceea ce inseamna ca evaluarea rezultatelor scolare c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a istenta unei comuniuni intrena colaborare i n t r e m e m b r i i a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i zeaza notarea ritmica a elevilor. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. izarea recapitularii si sistematizarii materiei. situatia frecventei elevilor si masurile luate. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina.

In acest sens s-au aplicat in continuare.completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar..o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i .. a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare. p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. cumulate pe an scolar. la diferite discipline.F. se scade nota la purtare cu un punct.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.corectitudinea incheierii mediilor. Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31. I n a c e s t s e n s s . cumulate pe an scolar.O. 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i . notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani. X I .2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. eliberat în dublu exemplar. respectivilor elevi. sanctiuni IV. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise. Comisia verifica:.numarul de absente.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina.O. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor. si R. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . i m p l i c i t .sanctiuni. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.I. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului. Continutul procedurii:Pasul 1: La 30 septembrie. i a r a l . 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauprezentantii.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal. se da preaviz de exmatriculare. III. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective.P r i n urmare.

S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii.3 (6) În fiecare semestru. conform art.De asemenea.(4) La 30 absente nemotivate. privind Statutul Personalului Didactic. V.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. Atentionare scrisa. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). b. parintii/sustinatorii legali pot solicita.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . Cererea este directionata dirigintelui clasei. prepoderenta situatiilor neincheiatein . Pasul 5: Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. în situatii întemeiate. se da al doilea preaviz de exmatriculare. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea sco lii . pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a.4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e .c. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. la fiecare disciplina. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. situatia frecventei elevilor si masurile luate.d. urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. Diminuarea calificativului anual. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. 116 b) din Legea 128/1997. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu.(5) La 40 de absente nemotivate.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. Atentionare verbala. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice.d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.

X I .De asemenea. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. t e m e suplimentare. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . atat anual cat si semestrial.randul acestora. conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea.cu decalaje de plus sau minus cateva ore.5 izarea recapitularii si sistematizarii materiei. la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . portofolii realizate de catre acestia etc. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i participarii active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari l a o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i . a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare. ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare. conform unui program de activitate. e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i .Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela.2. olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. I n a c e s t s e n s s . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i doar in caieteleersonal e nu si in catalog. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011. Dintre e s t i a . Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor diriginte. i m p l i c i t .S c r u m e d a G a b r i e l a . motiv pentru caretivitatea de verificare a notarii ritmice e s t e ptitudinea cu care membrii ultate slabe (uneori) la invatatura la acelet o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e t m i c a .Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. mic. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor .E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . VI. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. ceea ce inseamna ca e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i aborare intre comisie ş i zeaza notarea ritmica a elevilor. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.

2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sau prezentantii. In acest sens s-au aplicat in continuare. respectivilor elevi.sanctiuni.. sanctiuni . III. R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31.

se scade nota la purtare cu un punct. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. si R.De asemenea.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina.F. parintii/sustinatorii legali pot solicita. cumulate pe an scolar. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. eliberat în dublu exemplar. se da al doilea preaviz de exmatriculare. urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. în situatii întemeiate. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . privind Statutul Personalului Didactic. 116 b) din Legea 128/1997.O.O. conform art. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e).(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar.I.Prin urmare. la fiecare disciplina. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregis trata la secretariatul scolii. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea.(4) La 30 absente nemotivate. 3 (6) În fiecare semestru. la diferite discipline. . cumulate pe an scolar.(5) La 40 de absente nemotivate. Cererea este directionata dirigintelui clasei. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. se da preaviz de exmatriculare. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e .

De asemenea. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral.Comisia de notare ritmica si parcurg erea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. conform unui program de activitate. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. Verificarea modului de completare a catalogului de catre . Atentionare scrisa.S c r u m e d a G a b r i e l a . Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. situatia frecventei elevilor si masurile luate. d. V.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. portofolii realizate de catre acestia etc.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. VI. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. b. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce p riveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. Atentionare verbala. Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii .Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r .Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. t e m e suplimentare.c. prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora. Diminuarea calificativului anual.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. atat anual cat si semestrial. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei.

este efectuata conform programei scolare.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmi c pe parcursul semestrului. notarea elevilor este realizatar i t m i c . c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. .Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant.2.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 . iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. -XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. portofolii. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . Dintrea c e s t i a . Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. probe orale. activitati practice.fiecare profesor diriginte. autoevaluare etc. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.

evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare absenteismul unor elevi şi. i m p l i c i t .olimpiade etc.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a .Urmarea unor cursuri de formare .Utilizarea metodelor moderne. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant..Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev..Alternarea formelor de activitate.. Antrenarea elevilor in diferite co ncursuri scolare. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.

•O parte din cadrele didactice (de chimie.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. economie. XI. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. .) au atribuitelevilor un numar redus de note.continua pentru a fi la curent cu noile directii. XI.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. psihologie etc. informatica etc. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar ne corespunzator de note. I.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. Din discutiacu cadrele didactice . situatia s-a rezolvat. activitati propuse. religie. metode de lucru si de evaluare. de asemenea.

-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note.8 .Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. III. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. II.•O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i .a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . III. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31.D e a s e m e n e a n u s . religie.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . informatica. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. I n a c e s t s e n s s . s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual.O parte din cadrele didactice (de chimie. In acest sens s-au aplicat in continuare.

portofolii. probe orale. . ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. autoevaluare etc. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. activitati practice. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. -consolidarea pregatiri i elevilor cu rezultate foarte bune.Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului. In urma verificarii ritm icitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 . c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .este efectuata conform programei scolare.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e .Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. notarea elevilor este realizatar i t m i c . iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. Dintrea c e s t i a . cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.

Alternarea formelor de activitate.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi...direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a . i m p l i c i t . a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note..Utilizarea metodelor moderne. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cu cerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare lor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . ate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. olimpiade etc.Urmarea unor cursuri de formare .

Din discutiacu cadrele didactice . situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt.continua pentru a fi la curent cu noile directii. XI. activitati propuse.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. . informatica etc. I. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. metode de lucru si de evaluare.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. XI.

religie.8 .a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .O parte din cadrele didactice (de chimie. II. informatica. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. situatia s-a rezolvat. economie. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. In acest sens s-au aplicat in continuare. psihologie etc. III.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. III. r e s p e c t i v i l o r e l e v i .) au atribuitelevilor un numar redus de note. de asemenea. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. religie.D e a s e m e n e a n u s . • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.• O parte din cadrele didactice (de chimie. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. I n a c e s t s e n s s .a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii.

p. p. . p.p. p. p.

Recent Readcasters . More from this user PreviousNext 2 p.p. 153 p. p. 8 p.

Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen Bottom of Form p. p. .

p. p. p. p.p. p. .

Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 . 8 p. 153 p.More from this user PreviousNext 2 p.

Submit Characters: 400 Prin urmare. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina.O. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.De asemenea. se scade nota la purtare cu un punct. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment.(5) La 40 de absente nemotivate. cumulate pe an scolar.O. 3 (6) În fiecare semestru.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. în situatii întemeiate. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . conform art.(4) La 30 absente nemotivate.F. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). se da preaviz de exmatriculare. 116 b) din Legea 128/1997. si R. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. în baza raportului comisieid e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . eliberat în dublu exemplar. urmat de propunereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului.I. la diferite discipline. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. cumulate pe an scolar. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. se da al doilea preaviz de exmatriculare. parintii/sustinatorii legali pot solicita. . Cererea este directionata diriginteluiclasei. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. privind Statutul Personalului Didactic.

atat anual cat si semestrial.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. t e m e suplimentare. Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral.I n t o c m i r e a si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii c a t a l o a g e l o r scolare. Atentionare scrisa.De asemenea.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar marede absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. conform unui program de activitate. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. conformcaruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. b. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s-au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii . 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. Atentionare verbala. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.c.S c r u m e d a G a b r i e l a . Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu.P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. VI. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. situatia frecventei elevilor si masurile luate. d. V. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora. Diminuarea calificativului anual. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r .a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor .fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. portofolii realizate de catre acestia etc. la fiecare disciplina.

ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare  Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 . Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. notarea elevilor este realizatar i t m i c .Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. activitati practice.diriginte. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice.este efectuata conform programei scolare. autoevaluare etc. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .2.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i .Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. probe orale. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului.. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog. portofolii. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. Dintrea c e s t i a . la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria.

Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare..olimpiade etc. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:. metode delucru si de evaluare.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a .Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev... Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului. . i m p l i c i t . Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi.Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. activitati propuse.Alternarea formelor de activitate.Utilizarea metodelor moderne. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.

2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. de asemenea. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt.) au atribuitelevilor un numar redus de note. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. psihologie etc. informatica etc. •O parte din cadrele didactice (de chimie.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. I n a c e s t s e n s s . economie. XI. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. situatia s-a rezolvat. XI. Din discutiacu cadrele didactice . religie.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17.I.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n . •O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i .

religie.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. Info and Rating Reads: 2. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . In acest sens s-au aplicat in continuare. Report Cancel Bottom of Form This is a private document. Rated: 0 5 false false 0 . informatica. please follow these directions to submit a copyright infringement notice. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii.D e a s e m e n e a n u s .263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized. II.c a u z a . s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. III.O parte din cadrele didactice (de chimie.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. III.

Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p. p. . p. p.

p.p. p. p. p. . p.

8 p. 153 p.p. More from this user PreviousNext 2 p. Recent Readcasters Add a Comment . p.

c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. probe orale. cu privire lanotele acordate . iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant.este efectuata conform programei scolare. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune..S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. activitati practice.Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. notarea elevilor este realizatar i t m i c .-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e .a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . portofolii. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. autoevaluare etc. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e .

o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog. Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului. . motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a .olimpiade etc. Dintrea c e s t i a . i m p l i c i t . evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i .p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant.

Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. XI..Alternarea formelor de activitate. I. XI..Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev..Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. activitati propuse. 2010 s-au constatat urmatoarele:7  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.Utilizarea metodelor moderne.Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi. . metode delucru si de evaluare. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.

situatia s-a rezolvat.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. Din discutiacu cadrele didactice .titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. economie.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. 2011 s-au observat urmatoarele:  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial.  s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. de asemenea. II. In acest sens s-au aplicat in continuare. III. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. I n a c e s t s e n s s . informatica. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . III.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .D e a s e m e n e a n u s .s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. • O parte din cadrele didactice (de chimie. religie. psihologie etc.) au atribuitelevilor un numar redus de note. • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i .O parte din cadrele didactice (de chimie.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive . informatica etc. religie.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31.

Info and Rating Reads: 2. p.263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized.If you are the copyright owner of this document and want to report it. Report Cancel Bottom of Form This is a private document. Rated: 0 5 false false 0 Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p. . please follow these directions to submit a copyright infringement notice.

p. p. p. p. p. .p.

p.p. . More from this user PreviousNext 2 p. p. p.

153 p. 8 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen .

and only you will be able to view it Save collection Cancel Bottom of Form Finished? Back to Document document_comme 4gen Bottom of Form . so it may only be added to private collections. and select print from the file menu (PDF reader required). but others can view it public moderated: others can add to this collection.Bottom of Form Print this document High Quality Open the downloaded document. but you approve or reject additions private: only you can add to this collection. + Create a New Collection Top of Form 3fc91098f171784 Enter a name for your new colle Name: Description: public . Download and Print Add this document to your Collections This is a private document.locked Collection Type: public locked: only you can add to this collection.

document_comme 4gen Bottom of Form .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.