P. 1
Material Ritmicitatea Notarii

Material Ritmicitatea Notarii

2.0

|Views: 6,440|Likes:
Published by petre_stoica2007

More info:

Published by: petre_stoica2007 on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

GRUP SCOLAR ,,RADU CERNATESCU”- IASI Avizat de Consiliul Profesoral in sedinta din___________ Aprobat in Consiliul de Administratie in sedinta din______________

DIRECTOR,PROF. CRISTINELA BOJOGADIRECTOR ADJ.PROF. ERSILIA COSBUC I. Scop: Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - invatare – evaluare. II. Arie de cuprindere: elevi, profesori. III. Responsabili:Atudorei Maria, Scrumeda Gabriela Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este constituita sifunctioneaza în baza Regulamentului de organizare si functionare (ROF) al scolii.Aceasta este formata din 2 membri, desemnati de catre Consiliul de Administratie, la prima sedinta din noul an scolar, conform rolului sau prevazut in ROF referitor la stabilireacomponentei si atributiilor comisiilor de lucru din unitatea de învatamant vizata.Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este formata din:- prof. Scrumeda Gabriela, responsabil comisie clasele IX, X liceu zi si IX, X liceu seral- prof. Atudorei Maria, responsabil comisie clasele XI, XII liceu zi si XII, XIII SAM si liceu seral. Atributii: • Monitorizarea notarii ritmice a elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XIIXIIISAM; clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea numarului de note acordat fiecarui elev in concordanta cu numarul de orealocat disciplinei respective; • Monitorizarea frecventei elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XII-XIII SAM;clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea elevilor cu numar ridicat de absente; • Verificarea existentei documentelor medicale ale elevilor scutiti de educatie fizica; • Monitorizarea elevilor cu risc de abandon scolar; • Diversificarea metodelor si a instrumentelor de evaluare; • Verificarea sistematica a corectitud inii cu care se completeaza c a t a l o a g e l e d e c a t r e cadrele didactice; • Colaborarea cu dirigintii pentru realizarea unei bune monitorizari; • Realizarea unor scurte informari lunare privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti, precum si prezentarea acesteia catreconducerea scolii; • Programarea corecta a lucrarilor de verificare pe clase, pentru a evita a g l o m e r a r e a elevilor; • Verificarea existentei unei concordante intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog; • Constituirea legala a mediei semestriale si a celei anuale; • Verificarea situatiei de promovare, a celei de amanare, a celei de repetentie sau abandons c o l a r i n c a z u l f i e c a r u i e l e v , i n a i n t e d e p r e z e n t a r e a a c e s t e i s i t u a t i i , s p r e v a l i d a r e , i n sedinte ale consiliului profesoral; • R e a l i z a r e a u n o r r a p o a r t e semestriale/ anuale p r i v i n d r i t m i c i t a t e a n o t a r i i , s i t u a t i a frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti in cauza.

Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar.I. Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor.(4) La 30 absente nemotivate. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. eliberat în dublu exemplar. la difer ite discipline. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). se da preaviz de exmatriculare. 3 (6) În fiecare semestru. urmat de propu nereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare urmaresteatentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. Continutul procedurii: Pasul 1: La 30 septembrie.(5) La 40 de absente nemotivate.O. Comisia verifica:. notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani. se da al doilea preaviz de exmatriculare.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina.IV. conform art. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. cumulate pe an scolar.completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor. cumulate pe an scolar. si R. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . Cererea este directionata dirigintelui clasei.corectitudinea incheierii mediilor. în situatii întemeiate. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor.. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. se scade nota la purtare cu un punct. parintii/sustinatorii legali pot solicita.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina.De asemenea. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e .. privind Statutul Personalului Didactic.Prin urmare. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. 2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal.numarul de absente. Pasul 5: . dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala.F. 116 b) din Legea 128/1997.O.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului.

Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.mic.or la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare ia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anul m e d a Gabriela. izarea recapitularii si sistematizarii materiei.ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare.Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. Atentionare verbala.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. la fiecare disciplina. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. 4 ii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. motiv pentru c a r e t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ptitudinea cu care membriiultate slabe (uneori) la invatatura la acele t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e scipline nu se realizeaza o notaret m i c a . Diminuarea calificativului anual. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea scolii . b. situatia frecventei elevilor si masurile luate.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i p a r t i c i p a r i i active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari la . Atentionare scrisa. ceea ce inseamna ca evaluarea rezultatelor scolare c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a istenta unei comuniuni intrena colaborare i n t r e m e m b r i i a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i zeaza notarea ritmica a elevilor. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caieteleerson ale nu si in catalog. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. Prezentarea activitatii se face in Consiliul Profesoral si Consiliul deocmirea si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii cataloagelor izeaza evaluarea elevilor si daca sunt respectate prevederile regulamentului scolar.c.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. Dintree s t i a .e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Comisia a atat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. V.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral.d. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei.

a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31. cumulate pe an scolar. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala.F. I n a c e s t s e n s s . se scade nota la purtare cu un punct.. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului.numarul de absente. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal.2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal. 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. eliberat în dublu exemplar.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. Comisia verifica:.sanctiuni. si R. i a r a l .P r i n urmare.I.O. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar. respectivilor elevi.completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . cumulate pe an scolar. i m p l i c i t .corectitudinea incheierii mediilor.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective. III. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i . Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor. 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauprezentantii. la diferite discipline. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise. sanctiuni IV.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. X I . In acest sens s-au aplicat in continuare. p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare.O. Continutul procedurii:Pasul 1: La 30 septembrie.. se da preaviz de exmatriculare.

a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. conform art.c. 116 b) din Legea 128/1997. se da al doilea preaviz de exmatriculare. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. Atentionare scrisa. Cererea este directionata dirigintelui clasei.d. privind Statutul Personalului Didactic. V. b.(5) La 40 de absente nemotivate. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e .fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. la fiecare disciplina.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. parintii/sustinatorii legali pot solicita.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. în situatii întemeiate. Diminuarea calificativului anual. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e .De asemenea. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea sco lii . urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului.4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Pasul 5: Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. Atentionare verbala. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. prepoderenta situatiilor neincheiatein . iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. situatia frecventei elevilor si masurile luate.(4) La 30 absente nemotivate.3 (6) În fiecare semestru.

P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. t e m e suplimentare.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. Dintre e s t i a .2. I n a c e s t s e n s s . a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor .randul acestora.S c r u m e d a G a b r i e l a .p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i participarii active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari l a o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . motiv pentru caretivitatea de verificare a notarii ritmice e s t e ptitudinea cu care membrii ultate slabe (uneori) la invatatura la acelet o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e t m i c a .Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria. Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor diriginte. 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. ceea ce inseamna ca e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i aborare intre comisie ş i zeaza notarea ritmica a elevilor. mic. X I .E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . conform unui program de activitate. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. VI. conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . atat anual cat si semestrial. e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . portofolii realizate de catre acestia etc. ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare.5 izarea recapitularii si sistematizarii materiei. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011. i m p l i c i t . Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i .cu decalaje de plus sau minus cateva ore. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i doar in caieteleersonal e nu si in catalog.De asemenea.

sanctiuni. respectivilor elevi. sanctiuni . R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31. 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sau prezentantii. III. In acest sens s-au aplicat in continuare..

3 (6) În fiecare semestru. la diferite discipline. cumulate pe an scolar.(5) La 40 de absente nemotivate. Cererea este directionata dirigintelui clasei. se scade nota la purtare cu un punct. cumulate pe an scolar. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.De asemenea. în situatii întemeiate. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e .(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar. . urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. se da preaviz de exmatriculare. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . 116 b) din Legea 128/1997. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. conform art. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e .Prin urmare. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregis trata la secretariatul scolii. privind Statutul Personalului Didactic. P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R.F.O. si R. eliberat în dublu exemplar.O.(4) La 30 absente nemotivate. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). parintii/sustinatorii legali pot solicita.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. la fiecare disciplina.I. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. se da al doilea preaviz de exmatriculare.

De asemenea. b. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. atat anual cat si semestrial. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. VI. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce p riveste notarea realizata de catre unele cadre didactice.c.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . situatia frecventei elevilor si masurile luate. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor .In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare.Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Atentionare scrisa. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. Verificarea modului de completare a catalogului de catre .fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. conform unui program de activitate. prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. V. 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. t e m e suplimentare. Atentionare verbala. Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii . Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. portofolii realizate de catre acestia etc. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. d.Comisia de notare ritmica si parcurg erea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria.S c r u m e d a G a b r i e l a . Diminuarea calificativului anual.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r .Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral.

motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 . portofolii. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmi c pe parcursul semestrului.este efectuata conform programei scolare. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. Dintrea c e s t i a .Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. activitati practice.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . . iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. probe orale. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g. -XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. notarea elevilor este realizatar i t m i c .2. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . autoevaluare etc. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte.fiecare profesor diriginte. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.

olimpiade etc.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.Alternarea formelor de activitate. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi.Urmarea unor cursuri de formare . Antrenarea elevilor in diferite co ncursuri scolare. i m p l i c i t . Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a .Utilizarea metodelor moderne.... evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare absenteismul unor elevi şi.

religie. XI.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. psihologie etc.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport.) au atribuitelevilor un numar redus de note. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. metode de lucru si de evaluare. economie.continua pentru a fi la curent cu noile directii. XI. de asemenea. informatica etc. •O parte din cadrele didactice (de chimie. I. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar ne corespunzator de note. activitati propuse. Din discutiacu cadrele didactice . . situatia s-a rezolvat.

informatica. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31.O parte din cadrele didactice (de chimie.8 . r e s p e c t i v i l o r e l e v i . s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. I n a c e s t s e n s s . -au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. In acest sens s-au aplicat in continuare. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . III.D e a s e m e n e a n u s .•O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . III. religie. II.

activitati practice.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. In urma verificarii ritm icitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. autoevaluare etc.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . Dintrea c e s t i a . c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. . motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 .este efectuata conform programei scolare.Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g. portofolii. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. -consolidarea pregatiri i elevilor cu rezultate foarte bune. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . probe orale. notarea elevilor este realizatar i t m i c .

.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cu cerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant.Utilizarea metodelor moderne. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare lor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . ate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note. i m p l i c i t .. olimpiade etc.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a .Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului.Urmarea unor cursuri de formare .Alternarea formelor de activitate..

2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. XI.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. XI. Din discutiacu cadrele didactice . s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. activitati propuse. informatica etc. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. .) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. metode de lucru si de evaluare.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. I.continua pentru a fi la curent cu noile directii.

2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . psihologie etc. III. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. religie. religie. III. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. situatia s-a rezolvat. economie. In acest sens s-au aplicat in continuare.) au atribuitelevilor un numar redus de note.D e a s e m e n e a n u s . I n a c e s t s e n s s .O parte din cadrele didactice (de chimie.• O parte din cadrele didactice (de chimie. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . informatica.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.8 . II. de asemenea.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie.

p. p. . p. p. p. p.

p. More from this user PreviousNext 2 p. Recent Readcasters . 153 p. p. 8 p.

. p.Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen Bottom of Form p.

p.p. p. . p. p. p.

More from this user PreviousNext 2 p. 8 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 . 153 p.

O. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.F. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. urmat de propunereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.(4) La 30 absente nemotivate. cumulate pe an scolar. si R. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. parintii/sustinatorii legali pot solicita. 3 (6) În fiecare semestru. se scade nota la purtare cu un punct. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.De asemenea. în situatii întemeiate. la diferite discipline. cumulate pe an scolar. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . . Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. în baza raportului comisieid e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l .(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. 116 b) din Legea 128/1997. privind Statutul Personalului Didactic. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina.O. Cererea este directionata diriginteluiclasei. conform art. eliberat în dublu exemplar.Submit Characters: 400 Prin urmare.I. se da al doilea preaviz de exmatriculare. se da preaviz de exmatriculare.(5) La 40 de absente nemotivate.

Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s-au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar marede absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. Atentionare scrisa. Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. Atentionare verbala. portofolii realizate de catre acestia etc. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.De asemenea. VI. Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor . d. t e m e suplimentare.cu decalaje de plus sau minus cateva ore.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . b. prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora. la fiecare disciplina.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii . Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. situatia frecventei elevilor si masurile luate. conform unui program de activitate.S c r u m e d a G a b r i e l a . atat anual cat si semestrial.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. V.P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1.I n t o c m i r e a si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii c a t a l o a g e l o r scolare.c. Diminuarea calificativului anual. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. conformcaruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea.

ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare  Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 . Dintrea c e s t i a . iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. probe orale. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.2.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i .. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. autoevaluare etc. portofolii. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog.diriginte. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune.este efectuata conform programei scolare.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. notarea elevilor este realizatar i t m i c . activitati practice. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria.

. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului.Utilizarea metodelor moderne.. Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare.. metode delucru si de evaluare.Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii. i m p l i c i t .olimpiade etc. activitati propuse.Alternarea formelor de activitate.. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i .p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a .

s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. economie. de asemenea. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. •O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i .a u a p l i c a t e l e v i l o r i n .) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial.) au atribuitelevilor un numar redus de note.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17.I. XI. XI.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. Din discutiacu cadrele didactice . situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. I n a c e s t s e n s s . situatia s-a rezolvat. religie. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. psihologie etc. •O parte din cadrele didactice (de chimie. informatica etc.

Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. Info and Rating Reads: 2. Report Cancel Bottom of Form This is a private document. Rated: 0 5 false false 0 . r e s p e c t i v i l o r e l e v i .D e a s e m e n e a n u s . religie.O parte din cadrele didactice (de chimie. III. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. In acest sens s-au aplicat in continuare.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it. III.263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii.c a u z a . II. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. informatica. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. please follow these directions to submit a copyright infringement notice.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie.

p.Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p. p. p. .

.p. p. p. p. p. p.

8 p.p. More from this user PreviousNext 2 p. p. 153 p. Recent Readcasters Add a Comment .

Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e .este efectuata conform programei scolare. notarea elevilor este realizatar i t m i c .a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . activitati practice. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. cu privire lanotele acordate .. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. probe orale. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. portofolii. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. autoevaluare etc.

motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a . . Dintrea c e s t i a . i m p l i c i t . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog.olimpiade etc.B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note. Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant.

metode delucru si de evaluare.. XI.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. XI. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi. activitati propuse. .. I. 2010 s-au constatat urmatoarele:7  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.Alternarea formelor de activitate.Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17..Utilizarea metodelor moderne. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17.

titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. de asemenea. informatica etc. situatia s-a rezolvat.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . r e s p e c t i v i l o r e l e v i . Din discutiacu cadrele didactice .D e a s e m e n e a n u s .) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. I n a c e s t s e n s s . • O parte din cadrele didactice (de chimie. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. III. 2011 s-au observat urmatoarele:  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. religie. In acest sens s-au aplicat in continuare. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. II.) au atribuitelevilor un numar redus de note. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. religie. • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. economie.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. informatica. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt.  s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie.O parte din cadrele didactice (de chimie. psihologie etc.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive . III.

If you are the copyright owner of this document and want to report it. Report Cancel Bottom of Form This is a private document.263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized. Rated: 0 5 false false 0 Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p. . please follow these directions to submit a copyright infringement notice. Info and Rating Reads: 2. p.

p. p. p. p. p.p. .

p. p.p. . More from this user PreviousNext 2 p. p.

Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen .153 p. 8 p.

locked Collection Type: public locked: only you can add to this collection.Bottom of Form Print this document High Quality Open the downloaded document. but others can view it public moderated: others can add to this collection. so it may only be added to private collections. + Create a New Collection Top of Form 3fc91098f171784 Enter a name for your new colle Name: Description: public . and only you will be able to view it Save collection Cancel Bottom of Form Finished? Back to Document document_comme 4gen Bottom of Form . but you approve or reject additions private: only you can add to this collection. and select print from the file menu (PDF reader required). Download and Print Add this document to your Collections This is a private document.

document_comme 4gen Bottom of Form .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->