Sunteți pe pagina 1din 18

GRUP SCOLAR ,,RADU CERNATESCU- IASI Avizat de Consiliul Profesoral in sedinta din___________ Aprobat in Consiliul de Administratie in sedinta din______________

DIRECTOR,PROF. CRISTINELA BOJOGADIRECTOR ADJ.PROF. ERSILIA COSBUC I. Scop: Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - invatare evaluare. II. Arie de cuprindere: elevi, profesori. III. Responsabili:Atudorei Maria, Scrumeda Gabriela Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este constituita sifunctioneaza n baza Regulamentului de organizare si functionare (ROF) al scolii.Aceasta este formata din 2 membri, desemnati de catre Consiliul de Administratie, la prima sedinta din noul an scolar, conform rolului sau prevazut in ROF referitor la stabilireacomponentei si atributiilor comisiilor de lucru din unitatea de nvatamant vizata.Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este formata din:- prof. Scrumeda Gabriela, responsabil comisie clasele IX, X liceu zi si IX, X liceu seral- prof. Atudorei Maria, responsabil comisie clasele XI, XII liceu zi si XII, XIII SAM si liceu seral. Atributii: Monitorizarea notarii ritmice a elevilor din clasele IX XII liceu zi, clasele XIIXIIISAM; clasele IX-X-XII-XIII SERAL; Monitorizarea numarului de note acordat fiecarui elev in concordanta cu numarul de orealocat disciplinei respective; Monitorizarea frecventei elevilor din clasele IX XII liceu zi, clasele XII-XIII SAM;clasele IX-X-XII-XIII SERAL; Monitorizarea elevilor cu numar ridicat de absente; Verificarea existentei documentelor medicale ale elevilor scutiti de educatie fizica; Monitorizarea elevilor cu risc de abandon scolar; Diversificarea metodelor si a instrumentelor de evaluare; Verificarea sistematica a corectitud inii cu care se completeaza c a t a l o a g e l e d e c a t r e cadrele didactice; Colaborarea cu dirigintii pentru realizarea unei bune monitorizari; Realizarea unor scurte informari lunare privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti, precum si prezentarea acesteia catreconducerea scolii; Programarea corecta a lucrarilor de verificare pe clase, pentru a evita a g l o m e r a r e a elevilor; Verificarea existentei unei concordante intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog; Constituirea legala a mediei semestriale si a celei anuale; Verificarea situatiei de promovare, a celei de amanare, a celei de repetentie sau abandons c o l a r i n c a z u l f i e c a r u i e l e v , i n a i n t e d e p r e z e n t a r e a a c e s t e i s i t u a t i i , s p r e v a l i d a r e , i n sedinte ale consiliului profesoral; R e a l i z a r e a u n o r r a p o a r t e semestriale/ anuale p r i v i n d r i t m i c i t a t e a n o t a r i i , s i t u a t i a frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti in cauza.

IV. Continutul procedurii: Pasul 1: La 30 septembrie, Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective. 2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal, notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal, notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului, o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise. Pasul 2: Afisarea n cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar, Comisia verifica:- corectitudinea incheierii mediilor;- completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor;- numarul de absente.Prin urmare, Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare urmaresteatentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R.O.F. si R.O.I. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru, la difer ite discipline, se scade nota la purtare cu un punct.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina, cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa ncheie un proces verbal de avertizare.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina, cumulate pe an scolar, se da preaviz de exmatriculare, eliberat n dublu exemplar, dinc a r e u n u l s e n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l , i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.(4) La 30 absente nemotivate, la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa ncheie un proces verbal de avertizare.(5) La 40 de absente nemotivate, la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar, se da al doilea preaviz de exmatriculare, urmat de propu nereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. 3 (6) n fiecare semestru, parintii/sustinatorii legali pot solicita, n situatii ntemeiate, motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si nregistrata la secretariatul scolii. Cererea este directionata dirigintelui clasei, iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment, n baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e , n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral, conform art. 116 b) din Legea 128/1997, privind Statutul Personalului Didactic.De asemenea, Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). Pasul 5:

Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice, la fiecare disciplina. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea scolii - a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate. Nendeplinirea sau ndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei, p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine naintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral, pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. Atentionare verbala; b. Atentionare scrisa;c. Punerea n discutie n cadrul Comisiei de disciplina;d. Diminuarea calificativului anual. V. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice, a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportuln fata Consiliului Profesoral. 4 ii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. Comisia a atat si unele deficiente n ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice,or la cursuri se observa inregistrarea unui numar mare ia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anul m e d a Gabriela. Prezentarea activitatii se face in Consiliul Profesoral si Consiliul deocmirea si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii cataloagelor izeaza evaluarea elevilor si daca sunt respectate prevederile regulamentului scolar. izarea recapitularii si sistematizarii materiei;e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r n v a t a r i i ; olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune;ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare.mic, ceea ce inseamna ca evaluarea rezultatelor scolare c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a istenta unei comuniuni intrena colaborare i n t r e m e m b r i i a b o r a r e i n t r e c o m i s i e i zeaza notarea ritmica a elevilor. Dintree s t i a , o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caieteleerson ale nu si in catalog, motiv pentru c a r e t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ptitudinea cu care membriiultate slabe (uneori) la invatatura la acele t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e scipline nu se realizeaza o notaret m i c a - p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i p a r t i c i p a r i i active au c t u a i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari la

o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i i , i m p l i c i t , a s u p r a l i p s e i rarea mai strans cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare, p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. X I . 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i . I n a c e s t s e n s s - a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a - sanctiuni. R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31. III. 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauprezentantii. In acest sens s-au aplicat in continuare, respectivilor elevi, sanctiuni

IV. Continutul procedurii:Pasul 1: La 30 septembrie, Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective.2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal, notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal, notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului, o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise. Pasul 2: Afisarea n cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar, Comisia verifica:- corectitudinea incheierii mediilor;- completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor;- numarul de absente.P r i n urmare, Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R.O.F. si R.O.I. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru, la diferite discipline, se scade nota la purtare cu un punct.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina, cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa ncheie un proces verbal de avertizare.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina, cumulate pe an scolar, se da preaviz de exmatriculare, eliberat n dublu exemplar, dinc a r e u n u l s e n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l , i a r a l

d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.(4) La 30 absente nemotivate, la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa ncheie un proces verbal de avertizare.(5) La 40 de absente nemotivate, la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar, se da al doilea preaviz de exmatriculare, urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului.3 (6) n fiecare semestru, parintii/sustinatorii legali pot solicita, n situatii ntemeiate, motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si nregistrata la secretariatul scolii. Cererea este directionata dirigintelui clasei, iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment, n baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e , n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral, conform art. 116 b) din Legea 128/1997, privind Statutul Personalului Didactic.De asemenea, Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). Pasul 5: Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice, la fiecare disciplina. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea sco lii - a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate. Nendeplinirea sau ndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei, p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine naintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral, pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. Atentionare verbala; b. Atentionare scrisa;c. Punerea n discutie n cadrul Comisiei de disciplina;d. Diminuarea calificativului anual. V. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice, a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportuln fata Consiliului Profesoral.4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. Comisia aconstatat si unele deficiente n ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice,fapt consemnat n rapoartele ntocmite si rezolvat ulterior.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit, prepoderenta situatiilor neincheiatein

randul acestora.De asemenea, s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii,cu decalaje de plus sau minus cateva ore.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s , t e m e suplimentare, portofolii realizate de catre acestia etc. VI. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011, conform unui program de activitate, in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria,S c r u m e d a G a b r i e l a . P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei, atat anual cat si semestrial, conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare, in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor - a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor diriginte;2. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela; la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria.5 izarea recapitularii si sistematizarii materiei; e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r n v a t a r i i ; olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune; ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare. mic, ceea ce inseamna ca e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i aborare intre comisie i zeaza notarea ritmica a elevilor. Dintre e s t i a , o p a r t e a u n o t a t e l e v i i doar in caieteleersonal e nu si in catalog, motiv pentru caretivitatea de verificare a notarii ritmice e s t e ptitudinea cu care membrii ultate slabe (uneori) la invatatura la acelet o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e t m i c a - p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i participarii active au c t u a i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari l a o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i i , i m p l i c i t , a s u p r a l i p s e i rarea mai strans cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare, p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. X I . 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i . I n a c e s t s e n s s - a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a

- sanctiuni. R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31. III. 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sau prezentantii. In acest sens s-au aplicat in continuare, respectivilor elevi, sanctiuni

Prin urmare, Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R.O.F. si R.O.I. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru, la diferite discipline, se scade nota la purtare cu un punct.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina, cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa ncheie un proces verbal de avertizare.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina, cumulate pe an scolar, se da preaviz de exmatriculare, eliberat n dublu exemplar, dinc a r e u n u l s e n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l , i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.(4) La 30 absente nemotivate, la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa ncheie un proces verbal de avertizare.(5) La 40 de absente nemotivate, la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar, se da al doilea preaviz de exmatriculare, urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. 3 (6) n fiecare semestru, parintii/sustinatorii legali pot solicita, n situatii ntemeiate, motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si nregis trata la secretariatul scolii. Cererea este directionata dirigintelui clasei, iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment, n baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e , n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral, conform art. 116 b) din Legea 128/1997, privind Statutul Personalului Didactic.De asemenea, Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice, la fiecare disciplina.

Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii - a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate. Nendeplinirea sau ndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei, p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine naintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral, pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. Atentionare verbala; b. Atentionare scrisa;c. Punerea n discutie n cadrul Comisiei de disciplina; d. Diminuarea calificativului anual. V. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice, a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.Comisia de notare ritmica si parcurg erea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportuln fata Consiliului Profesoral. 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. Comisia aconstatat si unele deficiente n ceea ce p riveste notarea realizata de catre unele cadre didactice,fapt consemnat n rapoartele ntocmite si rezolvat ulterior.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit, prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora.De asemenea, s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii,cu decalaje de plus sau minus cateva ore.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s , t e m e suplimentare, portofolii realizate de catre acestia etc. VI. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011, conform unui program de activitate, in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria,S c r u m e d a G a b r i e l a . P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei, atat anual cat si semestrial, conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare, in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor - a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. Verificarea modului de completare a catalogului de catre

fiecare profesor diriginte;2. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela; -XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza n mod ritmi c pe parcursul semestrului, iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei; - a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r n v a t a r i i ; -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune;-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale, activitati practice, pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte, portofolii, probe orale, autoevaluare etc.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10, iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant, notarea elevilor este realizatar i t m i c , c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant - este efectuata conform programei scolare. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e , l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice, ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori elevi parinti, cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. Dintrea c e s t i a , o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g, motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunztoare Nu s-a realizat o centralizare a notrii ritmice la 6

direciunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecrei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a - p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea crerii unui colectiv cucerine unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant, evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare absenteismul unor elevi i, i m p l i c i t , a s u p r a l i p s e i numrului corespunztor de note. Colaborarea mai strans cu cadrele didactice care nu efectueaz notarea conform regulamentului; Antrenarea elevilor in diferite co ncursuri scolare,olimpiade etc. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost ntocmite avand n vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:- Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev;- Utilizarea metodelor moderne;- Alternarea formelor de activitate;- Urmarea unor cursuri de formare

continua pentru a fi la curent cu noile directii, metode de lucru si de evaluare, activitati propuse. I.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. XI. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. XI. 2010 s-au constatat urmatoarele:7

majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza; s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar ne corespunzator de note. Din discutiacu cadrele didactice - titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport, informatica etc.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial; situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt; O parte din cadrele didactice (de chimie, religie, economie, psihologie etc.) au atribuitelevilor un numar redus de note; de asemenea, situatia s-a rezolvat;

O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . I n a c e s t s e n s s - a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a - s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. II.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. III. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. III. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza; -au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.O parte din cadrele didactice (de chimie, religie, informatica, limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial.D e a s e m e n e a n u s - a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. In acest sens s-au aplicat in continuare, r e s p e c t i v i l o r e l e v i , s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual.8

Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza n mod ritmic pe parcursul semestrului, iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei; - a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r n v a t a r i i ; -consolidarea pregatiri i elevilor cu rezultate foarte bune;-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale, activitati practice, pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte, portofolii, probe orale, autoevaluare etc.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10, iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant, notarea elevilor este realizatar i t m i c , c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant - este efectuata conform programei scolare. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. In urma verificarii ritm icitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e , l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice, ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori elevi parinti, cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. Dintrea c e s t i a , o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g, motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunztoare Nu s-a realizat o centralizare a notrii ritmice la 6

direciunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecrei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a - p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea crerii unui colectiv cu cerine unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant, evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare lor dirigini in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i i , i m p l i c i t , a s u p r a l i p s e i numrului corespunztor de note. Colaborarea mai strans cu cadrele didactice care nu efectueaz notarea conform regulamentului; ate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare, olimpiade etc. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost ntocmite avand n vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:- Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev;- Utilizarea metodelor moderne;- Alternarea formelor de activitate;- Urmarea unor cursuri de formare

continua pentru a fi la curent cu noile directii, metode de lucru si de evaluare, activitati propuse. I.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. XI. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. XI. 2010 s-au constatat urmatoarele:7

majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza; s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. Din discutiacu cadrele didactice - titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport, informatica etc.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial; situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt;

O parte din cadrele didactice (de chimie, religie, economie, psihologie etc.) au atribuitelevilor un numar redus de note; de asemenea, situatia s-a rezolvat; O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . I n a c e s t s e n s s - a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a - s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. II.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. III. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. III. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza; s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.O parte din cadrele didactice (de chimie, religie, informatica, limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial.D e a s e m e n e a n u s - a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. In acest sens s-au aplicat in continuare, r e s p e c t i v i l o r e l e v i , s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual.8