GRUP SCOLAR ,,RADU CERNATESCU”- IASI Avizat de Consiliul Profesoral in sedinta din___________ Aprobat in Consiliul de Administratie in sedinta din______________

DIRECTOR,PROF. CRISTINELA BOJOGADIRECTOR ADJ.PROF. ERSILIA COSBUC I. Scop: Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - invatare – evaluare. II. Arie de cuprindere: elevi, profesori. III. Responsabili:Atudorei Maria, Scrumeda Gabriela Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este constituita sifunctioneaza în baza Regulamentului de organizare si functionare (ROF) al scolii.Aceasta este formata din 2 membri, desemnati de catre Consiliul de Administratie, la prima sedinta din noul an scolar, conform rolului sau prevazut in ROF referitor la stabilireacomponentei si atributiilor comisiilor de lucru din unitatea de învatamant vizata.Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este formata din:- prof. Scrumeda Gabriela, responsabil comisie clasele IX, X liceu zi si IX, X liceu seral- prof. Atudorei Maria, responsabil comisie clasele XI, XII liceu zi si XII, XIII SAM si liceu seral. Atributii: • Monitorizarea notarii ritmice a elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XIIXIIISAM; clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea numarului de note acordat fiecarui elev in concordanta cu numarul de orealocat disciplinei respective; • Monitorizarea frecventei elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XII-XIII SAM;clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea elevilor cu numar ridicat de absente; • Verificarea existentei documentelor medicale ale elevilor scutiti de educatie fizica; • Monitorizarea elevilor cu risc de abandon scolar; • Diversificarea metodelor si a instrumentelor de evaluare; • Verificarea sistematica a corectitud inii cu care se completeaza c a t a l o a g e l e d e c a t r e cadrele didactice; • Colaborarea cu dirigintii pentru realizarea unei bune monitorizari; • Realizarea unor scurte informari lunare privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti, precum si prezentarea acesteia catreconducerea scolii; • Programarea corecta a lucrarilor de verificare pe clase, pentru a evita a g l o m e r a r e a elevilor; • Verificarea existentei unei concordante intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog; • Constituirea legala a mediei semestriale si a celei anuale; • Verificarea situatiei de promovare, a celei de amanare, a celei de repetentie sau abandons c o l a r i n c a z u l f i e c a r u i e l e v , i n a i n t e d e p r e z e n t a r e a a c e s t e i s i t u a t i i , s p r e v a l i d a r e , i n sedinte ale consiliului profesoral; • R e a l i z a r e a u n o r r a p o a r t e semestriale/ anuale p r i v i n d r i t m i c i t a t e a n o t a r i i , s i t u a t i a frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti in cauza.

la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar. se scade nota la purtare cu un punct. 2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. Cererea este directionata dirigintelui clasei. se da al doilea preaviz de exmatriculare. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. eliberat în dublu exemplar.De asemenea.O.. si R.corectitudinea incheierii mediilor. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. privind Statutul Personalului Didactic. Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului. 3 (6) În fiecare semestru. în situatii întemeiate. cumulate pe an scolar. cumulate pe an scolar. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral.(5) La 40 de absente nemotivate.. parintii/sustinatorii legali pot solicita. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . se da preaviz de exmatriculare. Pasul 5: .numarul de absente. notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e).(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare urmaresteatentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R.(4) La 30 absente nemotivate. la difer ite discipline. 116 b) din Legea 128/1997. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. urmat de propu nereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . conform art.F. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar. Comisia verifica:.completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor.IV. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise. Continutul procedurii: Pasul 1: La 30 septembrie.I.Prin urmare.O.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective.

or la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare ia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anul m e d a Gabriela. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. 4 ii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. izarea recapitularii si sistematizarii materiei. ceea ce inseamna ca evaluarea rezultatelor scolare c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a istenta unei comuniuni intrena colaborare i n t r e m e m b r i i a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i zeaza notarea ritmica a elevilor. V.c. la fiecare disciplina. Dintree s t i a .Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i p a r t i c i p a r i i active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari la . b.mic. Prezentarea activitatii se face in Consiliul Profesoral si Consiliul deocmirea si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii cataloagelor izeaza evaluarea elevilor si daca sunt respectate prevederile regulamentului scolar. Diminuarea calificativului anual.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. motiv pentru c a r e t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ptitudinea cu care membriiultate slabe (uneori) la invatatura la acele t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e scipline nu se realizeaza o notaret m i c a .ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare. olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. Comisia a atat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. Atentionare verbala. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea scolii . Atentionare scrisa.e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caieteleerson ale nu si in catalog.d. situatia frecventei elevilor si masurile luate.

corectitudinea incheierii mediilor.numarul de absente.. eliberat în dublu exemplar. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. i m p l i c i t . p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17.I. la diferite discipline. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i .2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal.. a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare.sanctiuni. 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauprezentantii. respectivilor elevi.o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . Comisia verifica:.O. notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani. In acest sens s-au aplicat in continuare.P r i n urmare. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. i a r a l . 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. Continutul procedurii:Pasul 1: La 30 septembrie.F. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise. cumulate pe an scolar. X I . Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. se scade nota la purtare cu un punct.completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .O.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. si R. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar. I n a c e s t s e n s s . cumulate pe an scolar. sanctiuni IV. R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31. se da preaviz de exmatriculare.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . III.

prepoderenta situatiilor neincheiatein . la fiecare disciplina. b.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. privind Statutul Personalului Didactic. Diminuarea calificativului anual. 116 b) din Legea 128/1997.(4) La 30 absente nemotivate. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral.d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.3 (6) În fiecare semestru. V. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar. urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. se da al doilea preaviz de exmatriculare. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii.d. Atentionare verbala. Pasul 5: Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. Atentionare scrisa. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. în situatii întemeiate.De asemenea. parintii/sustinatorii legali pot solicita.(5) La 40 de absente nemotivate.c. situatia frecventei elevilor si masurile luate.4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. Cererea este directionata dirigintelui clasei.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. conform art. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). Pasul 7: Prezentarea catre conducerea sco lii .

p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i participarii active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari l a o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i doar in caieteleersonal e nu si in catalog. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r .S c r u m e d a G a b r i e l a . X I . VI.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i .a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. i m p l i c i t .I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare. portofolii realizate de catre acestia etc. atat anual cat si semestrial. t e m e suplimentare. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei.De asemenea. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria. motiv pentru caretivitatea de verificare a notarii ritmice e s t e ptitudinea cu care membrii ultate slabe (uneori) la invatatura la acelet o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e t m i c a . a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i . s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. Dintre e s t i a .2. conform unui program de activitate. ceea ce inseamna ca e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i aborare intre comisie ş i zeaza notarea ritmica a elevilor.5 izarea recapitularii si sistematizarii materiei. conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea.randul acestora. mic. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011. I n a c e s t s e n s s . Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor diriginte.

In acest sens s-au aplicat in continuare.. III. respectivilor elevi.sanctiuni. 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sau prezentantii. sanctiuni . R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31.

S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregis trata la secretariatul scolii. . cumulate pe an scolar. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. se da preaviz de exmatriculare. la diferite discipline. 3 (6) În fiecare semestru. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e .Prin urmare.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). la fiecare disciplina. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar.F. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. privind Statutul Personalului Didactic. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.De asemenea.O. 116 b) din Legea 128/1997. se da al doilea preaviz de exmatriculare.(4) La 30 absente nemotivate. eliberat în dublu exemplar.O. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . si R. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . cumulate pe an scolar.(5) La 40 de absente nemotivate. parintii/sustinatorii legali pot solicita. se scade nota la purtare cu un punct.I. P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. în situatii întemeiate. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. conform art. Cererea este directionata dirigintelui clasei.

a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. Atentionare scrisa.Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii.De asemenea. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor .a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . V. prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. VI. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei.Comisia de notare ritmica si parcurg erea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. d. Verificarea modului de completare a catalogului de catre . t e m e suplimentare. conform unui program de activitate. atat anual cat si semestrial.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. b.c. portofolii realizate de catre acestia etc.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. Atentionare verbala. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii . p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice.S c r u m e d a G a b r i e l a . Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce p riveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. Diminuarea calificativului anual.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . situatia frecventei elevilor si masurile luate.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior.

ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. Dintrea c e s t i a .a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g. portofolii. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . notarea elevilor este realizatar i t m i c . Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu.este efectuata conform programei scolare.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. -XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice.fiecare profesor diriginte. .-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . autoevaluare etc.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmi c pe parcursul semestrului. probe orale. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. activitati practice.2. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 . Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.

. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare absenteismul unor elevi şi. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi. i m p l i c i t .Utilizarea metodelor moderne.Alternarea formelor de activitate.olimpiade etc.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant..Urmarea unor cursuri de formare .direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a . a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului. Antrenarea elevilor in diferite co ncursuri scolare.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev.. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.

metode de lucru si de evaluare. XI. •O parte din cadrele didactice (de chimie. situatia s-a rezolvat. I. Din discutiacu cadrele didactice . 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. activitati propuse. XI. .continua pentru a fi la curent cu noile directii.) au atribuitelevilor un numar redus de note. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. psihologie etc. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar ne corespunzator de note.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. religie. de asemenea. economie. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. informatica etc.

informatica. religie.D e a s e m e n e a n u s . s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. III. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31.8 . In acest sens s-au aplicat in continuare. II.O parte din cadrele didactice (de chimie. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. III. -au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . I n a c e s t s e n s s . 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial.•O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i .a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie.

iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 . exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g. notarea elevilor este realizatar i t m i c . pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. portofolii. In urma verificarii ritm icitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e .Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. probe orale. activitati practice. .a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. -consolidarea pregatiri i elevilor cu rezultate foarte bune.Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . autoevaluare etc. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. Dintrea c e s t i a . c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .este efectuata conform programei scolare.

.Utilizarea metodelor moderne. ate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev..p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cu cerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. i m p l i c i t .Alternarea formelor de activitate. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare lor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i .. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului.Urmarea unor cursuri de formare .direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a . Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi. olimpiade etc.

I.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. . XI. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. XI. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. metode de lucru si de evaluare. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. Din discutiacu cadrele didactice . informatica etc. activitati propuse.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial.continua pentru a fi la curent cu noile directii.

III. religie. I n a c e s t s e n s s . 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. de asemenea.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31.) au atribuitelevilor un numar redus de note. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i .8 . In acest sens s-au aplicat in continuare. psihologie etc.• O parte din cadrele didactice (de chimie. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual.O parte din cadrele didactice (de chimie. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. III. II. informatica. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . economie. situatia s-a rezolvat. religie. r e s p e c t i v i l o r e l e v i .D e a s e m e n e a n u s .

.p. p. p. p. p. p.

8 p. 153 p. p. Recent Readcasters . More from this user PreviousNext 2 p.p.

p. .Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen Bottom of Form p.

p. p. p. p. p. .p.

More from this user PreviousNext 2 p. 153 p. 8 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 .

în situatii întemeiate. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . 3 (6) În fiecare semestru. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.F. si R. se scade nota la purtare cu un punct.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea.O. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.I. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). cumulate pe an scolar. se da preaviz de exmatriculare. parintii/sustinatorii legali pot solicita. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. conform art. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment.De asemenea. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii.(4) La 30 absente nemotivate. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . eliberat în dublu exemplar. 116 b) din Legea 128/1997. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. . privind Statutul Personalului Didactic. în baza raportului comisieid e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.Submit Characters: 400 Prin urmare. cumulate pe an scolar.(5) La 40 de absente nemotivate. la diferite discipline. Cererea este directionata diriginteluiclasei.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina.O. urmat de propunereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. se da al doilea preaviz de exmatriculare.

Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011.De asemenea.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. conformcaruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. VI. Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor . prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora. Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii .a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r .I n t o c m i r e a si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii c a t a l o a g e l o r scolare.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. portofolii realizate de catre acestia etc.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. Atentionare scrisa. t e m e suplimentare. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. Diminuarea calificativului anual.P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar marede absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s .Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii.c. b. situatia frecventei elevilor si masurile luate. V. atat anual cat si semestrial.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior.S c r u m e d a G a b r i e l a . Atentionare verbala. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. conform unui program de activitate. d.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. la fiecare disciplina. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s-au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii.

S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. portofolii. activitati practice. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . autoevaluare etc. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte.este efectuata conform programei scolare. notarea elevilor este realizatar i t m i c .-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e .a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. probe orale. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare  Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 .Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria.diriginte. Dintrea c e s t i a . ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice.. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale.2.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului.

.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. activitati propuse.olimpiade etc.Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a . Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului. i m p l i c i t . Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi.Alternarea formelor de activitate. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note. .Utilizarea metodelor moderne. Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i .. metode delucru si de evaluare..

a u a p l i c a t e l e v i l o r i n . religie. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. situatia s-a rezolvat. •O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . XI.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. XI. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. psihologie etc. informatica etc.I. I n a c e s t s e n s s .) au atribuitelevilor un numar redus de note. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. •O parte din cadrele didactice (de chimie.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. economie. de asemenea.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. Din discutiacu cadrele didactice .

III. Report Cancel Bottom of Form This is a private document. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. Info and Rating Reads: 2.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it. Rated: 0 5 false false 0 . informatica. II. r e s p e c t i v i l o r e l e v i .D e a s e m e n e a n u s . limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. In acest sens s-au aplicat in continuare. religie.O parte din cadrele didactice (de chimie. III. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31.c a u z a . please follow these directions to submit a copyright infringement notice.263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31.

p. p. . p.Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p.

p. p. p.p. . p. p.

p. 153 p. More from this user PreviousNext 2 p. Recent Readcasters Add a Comment . 8 p.p.

-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e .Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice.Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului.este efectuata conform programei scolare. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. activitati practice. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. cu privire lanotele acordate . Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale.. notarea elevilor este realizatar i t m i c . c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. portofolii. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. autoevaluare etc. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. probe orale.

B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . i m p l i c i t .p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note. Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului.olimpiade etc. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog. Dintrea c e s t i a . motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a . .

Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:. I. activitati propuse. XI.Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii. .. XI.Utilizarea metodelor moderne. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev..Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. metode delucru si de evaluare. 2010 s-au constatat urmatoarele:7  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.Alternarea formelor de activitate.Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi..

psihologie etc.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie.O parte din cadrele didactice (de chimie.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. II. Din discutiacu cadrele didactice . limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. • O parte din cadrele didactice (de chimie. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . economie.) au atribuitelevilor un numar redus de note. 2011 s-au observat urmatoarele:  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. religie. III.  s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. In acest sens s-au aplicat in continuare. situatia s-a rezolvat. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. de asemenea.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive .Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. I n a c e s t s e n s s . situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt.D e a s e m e n e a n u s . informatica etc.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . III. informatica. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. religie.

.263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized. Report Cancel Bottom of Form This is a private document. Rated: 0 5 false false 0 Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p. Info and Rating Reads: 2. please follow these directions to submit a copyright infringement notice.If you are the copyright owner of this document and want to report it. p.

p. . p. p. p. p. p.

. p. p. p. More from this user PreviousNext 2 p.p.

153 p. 8 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen .

but others can view it public moderated: others can add to this collection. and select print from the file menu (PDF reader required). but you approve or reject additions private: only you can add to this collection. so it may only be added to private collections. Download and Print Add this document to your Collections This is a private document.Bottom of Form Print this document High Quality Open the downloaded document. + Create a New Collection Top of Form 3fc91098f171784 Enter a name for your new colle Name: Description: public .locked Collection Type: public locked: only you can add to this collection. and only you will be able to view it Save collection Cancel Bottom of Form Finished? Back to Document document_comme 4gen Bottom of Form .

document_comme 4gen Bottom of Form .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful