GRUP SCOLAR ,,RADU CERNATESCU”- IASI Avizat de Consiliul Profesoral in sedinta din___________ Aprobat in Consiliul de Administratie in sedinta din______________

DIRECTOR,PROF. CRISTINELA BOJOGADIRECTOR ADJ.PROF. ERSILIA COSBUC I. Scop: Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - invatare – evaluare. II. Arie de cuprindere: elevi, profesori. III. Responsabili:Atudorei Maria, Scrumeda Gabriela Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este constituita sifunctioneaza în baza Regulamentului de organizare si functionare (ROF) al scolii.Aceasta este formata din 2 membri, desemnati de catre Consiliul de Administratie, la prima sedinta din noul an scolar, conform rolului sau prevazut in ROF referitor la stabilireacomponentei si atributiilor comisiilor de lucru din unitatea de învatamant vizata.Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este formata din:- prof. Scrumeda Gabriela, responsabil comisie clasele IX, X liceu zi si IX, X liceu seral- prof. Atudorei Maria, responsabil comisie clasele XI, XII liceu zi si XII, XIII SAM si liceu seral. Atributii: • Monitorizarea notarii ritmice a elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XIIXIIISAM; clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea numarului de note acordat fiecarui elev in concordanta cu numarul de orealocat disciplinei respective; • Monitorizarea frecventei elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XII-XIII SAM;clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea elevilor cu numar ridicat de absente; • Verificarea existentei documentelor medicale ale elevilor scutiti de educatie fizica; • Monitorizarea elevilor cu risc de abandon scolar; • Diversificarea metodelor si a instrumentelor de evaluare; • Verificarea sistematica a corectitud inii cu care se completeaza c a t a l o a g e l e d e c a t r e cadrele didactice; • Colaborarea cu dirigintii pentru realizarea unei bune monitorizari; • Realizarea unor scurte informari lunare privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti, precum si prezentarea acesteia catreconducerea scolii; • Programarea corecta a lucrarilor de verificare pe clase, pentru a evita a g l o m e r a r e a elevilor; • Verificarea existentei unei concordante intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog; • Constituirea legala a mediei semestriale si a celei anuale; • Verificarea situatiei de promovare, a celei de amanare, a celei de repetentie sau abandons c o l a r i n c a z u l f i e c a r u i e l e v , i n a i n t e d e p r e z e n t a r e a a c e s t e i s i t u a t i i , s p r e v a l i d a r e , i n sedinte ale consiliului profesoral; • R e a l i z a r e a u n o r r a p o a r t e semestriale/ anuale p r i v i n d r i t m i c i t a t e a n o t a r i i , s i t u a t i a frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti in cauza.

în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise.F. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. urmat de propu nereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului.. 3 (6) În fiecare semestru. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala. Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. se da preaviz de exmatriculare.corectitudinea incheierii mediilor. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare urmaresteatentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. în situatii întemeiate.. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . cumulate pe an scolar. se scade nota la purtare cu un punct. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). parintii/sustinatorii legali pot solicita.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. Cererea este directionata dirigintelui clasei.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.IV. notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani.O. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. eliberat în dublu exemplar. privind Statutul Personalului Didactic. Comisia verifica:. Continutul procedurii: Pasul 1: La 30 septembrie.O.(5) La 40 de absente nemotivate. cumulate pe an scolar. 116 b) din Legea 128/1997. Pasul 5: . Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment.(4) La 30 absente nemotivate. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . si R.numarul de absente.De asemenea.Prin urmare.I. 2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. conform art. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor. la difer ite discipline. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective. se da al doilea preaviz de exmatriculare. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar.

Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. ceea ce inseamna ca evaluarea rezultatelor scolare c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a istenta unei comuniuni intrena colaborare i n t r e m e m b r i i a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i zeaza notarea ritmica a elevilor.Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. Comisia a atat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice.mic.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. Diminuarea calificativului anual. Dintree s t i a . Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. Atentionare verbala.or la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare ia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anul m e d a Gabriela.c. Prezentarea activitatii se face in Consiliul Profesoral si Consiliul deocmirea si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii cataloagelor izeaza evaluarea elevilor si daca sunt respectate prevederile regulamentului scolar. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. V.e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caieteleerson ale nu si in catalog.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i p a r t i c i p a r i i active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari la . olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune.ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. situatia frecventei elevilor si masurile luate. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. b. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea scolii . Atentionare scrisa. la fiecare disciplina. 4 ii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. motiv pentru c a r e t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ptitudinea cu care membriiultate slabe (uneori) la invatatura la acele t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e scipline nu se realizeaza o notaret m i c a . izarea recapitularii si sistematizarii materiei.d.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii.

sanctiuni.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective. cumulate pe an scolar.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. I n a c e s t s e n s s .(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal.. respectivilor elevi. Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. eliberat în dublu exemplar. Continutul procedurii:Pasul 1: La 30 septembrie. R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31. se da preaviz de exmatriculare. 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauprezentantii. notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani. si R. cumulate pe an scolar. sanctiuni IV. III.I. se scade nota la purtare cu un punct. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor. i m p l i c i t . dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l .2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal. a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare.. 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.P r i n urmare.o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i .completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor. i a r a l .a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .numarul de absente. p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i . dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. X I .O. la diferite discipline. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar.O. Comisia verifica:. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise.F. In acest sens s-au aplicat in continuare.corectitudinea incheierii mediilor. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R.

iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. prepoderenta situatiilor neincheiatein . Pasul 7: Prezentarea catre conducerea sco lii . la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. conform art. Atentionare scrisa.(4) La 30 absente nemotivate. la fiecare disciplina. Atentionare verbala.d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.d. situatia frecventei elevilor si masurile luate. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. în situatii întemeiate.De asemenea. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. V.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. Pasul 5: Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice.(5) La 40 de absente nemotivate.3 (6) În fiecare semestru.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul.4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. Cererea este directionata dirigintelui clasei. se da al doilea preaviz de exmatriculare. 116 b) din Legea 128/1997. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). Diminuarea calificativului anual.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . parintii/sustinatorii legali pot solicita. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. privind Statutul Personalului Didactic.c. b. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e .

Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i . Verificarea ritmicitatii notarii elevilor. ceea ce inseamna ca e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i aborare intre comisie ş i zeaza notarea ritmica a elevilor. X I . t e m e suplimentare. p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune.randul acestora. e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. portofolii realizate de catre acestia etc.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. i m p l i c i t . I n a c e s t s e n s s .5 izarea recapitularii si sistematizarii materiei. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei.S c r u m e d a G a b r i e l a . Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. conform unui program de activitate. ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare. Dintre e s t i a . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i doar in caieteleersonal e nu si in catalog.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i participarii active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari l a o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i .a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria. conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. atat anual cat si semestrial. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . VI.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .cu decalaje de plus sau minus cateva ore. motiv pentru caretivitatea de verificare a notarii ritmice e s t e ptitudinea cu care membrii ultate slabe (uneori) la invatatura la acelet o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e t m i c a . a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011. Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor diriginte.2. mic.De asemenea.

. R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31. In acest sens s-au aplicat in continuare. sanctiuni . 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sau prezentantii. respectivilor elevi. III.sanctiuni.

al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.(4) La 30 absente nemotivate. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). cumulate pe an scolar. se scade nota la purtare cu un punct. în situatii întemeiate. se da al doilea preaviz de exmatriculare. conform art.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. eliberat în dublu exemplar. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.F. . se da preaviz de exmatriculare. privind Statutul Personalului Didactic.O. P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. si R. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . 116 b) din Legea 128/1997. urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. la diferite discipline. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar.De asemenea. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregis trata la secretariatul scolii. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. la fiecare disciplina.Prin urmare.I. 3 (6) În fiecare semestru. cumulate pe an scolar. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral.(5) La 40 de absente nemotivate.O. Cererea este directionata dirigintelui clasei. parintii/sustinatorii legali pot solicita.

Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii . Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. conform unui program de activitate. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . Verificarea modului de completare a catalogului de catre . a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. Atentionare scrisa.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. situatia frecventei elevilor si masurile luate. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011.Comisia de notare ritmica si parcurg erea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. V.S c r u m e d a G a b r i e l a . p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. VI.c. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei.De asemenea.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. b. portofolii realizate de catre acestia etc. d. atat anual cat si semestrial.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. t e m e suplimentare. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce p riveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. Diminuarea calificativului anual.Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Atentionare verbala.

Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmi c pe parcursul semestrului. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor. portofolii. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 . notarea elevilor este realizatar i t m i c . l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . probe orale. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor.2. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. activitati practice. autoevaluare etc.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.fiecare profesor diriginte. Dintrea c e s t i a . ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10.este efectuata conform programei scolare. -XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria.

Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi. i m p l i c i t .Utilizarea metodelor moderne. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare absenteismul unor elevi şi. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.olimpiade etc..Urmarea unor cursuri de formare .. Antrenarea elevilor in diferite co ncursuri scolare.Alternarea formelor de activitate..direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a .

titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. situatia s-a rezolvat. •O parte din cadrele didactice (de chimie. .) au atribuitelevilor un numar redus de note. activitati propuse. Din discutiacu cadrele didactice . situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt.continua pentru a fi la curent cu noile directii. informatica etc. religie. de asemenea. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. I. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. metode de lucru si de evaluare. XI. XI. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar ne corespunzator de note.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. psihologie etc. economie.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial.

s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. religie.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. In acest sens s-au aplicat in continuare. II.•O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . r e s p e c t i v i l o r e l e v i .a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii.8 . informatica. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. -au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. I n a c e s t s e n s s . 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. III.D e a s e m e n e a n u s .O parte din cadrele didactice (de chimie. III.

-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. probe orale. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . -consolidarea pregatiri i elevilor cu rezultate foarte bune. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. notarea elevilor este realizatar i t m i c . In urma verificarii ritm icitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. Dintrea c e s t i a .este efectuata conform programei scolare. autoevaluare etc. . motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 . ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor.Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului. activitati practice. portofolii.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant.

. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare lor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i .p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cu cerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. olimpiade etc..direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a . a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.Utilizarea metodelor moderne.Urmarea unor cursuri de formare .Alternarea formelor de activitate. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. ate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare.. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului. i m p l i c i t . Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi.

Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. metode de lucru si de evaluare.continua pentru a fi la curent cu noile directii. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. informatica etc. activitati propuse. . I. XI. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. Din discutiacu cadrele didactice .titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. XI.

s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.O parte din cadrele didactice (de chimie.D e a s e m e n e a n u s . II. psihologie etc.8 .a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. de asemenea. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. religie. III. religie. III. In acest sens s-au aplicat in continuare. informatica. economie. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . situatia s-a rezolvat.• O parte din cadrele didactice (de chimie. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i .a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .) au atribuitelevilor un numar redus de note. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. I n a c e s t s e n s s .

p. p. p. . p. p. p.

p. p. Recent Readcasters . More from this user PreviousNext 2 p. 8 p. 153 p.

.Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen Bottom of Form p. p.

p. p. p. p. .p. p.

More from this user PreviousNext 2 p. 8 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 . 153 p.

(4) La 30 absente nemotivate. Cererea este directionata diriginteluiclasei. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. 3 (6) În fiecare semestru. privind Statutul Personalului Didactic. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). parintii/sustinatorii legali pot solicita. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.O. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . .(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. cumulate pe an scolar.F. si R. conform art. la diferite discipline.(5) La 40 de absente nemotivate.I. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii.O. 116 b) din Legea 128/1997. cumulate pe an scolar. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. eliberat în dublu exemplar.Submit Characters: 400 Prin urmare. urmat de propunereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. în baza raportului comisieid e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . se da preaviz de exmatriculare. se scade nota la purtare cu un punct.De asemenea. se da al doilea preaviz de exmatriculare. în situatii întemeiate.

in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor .P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s-au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. portofolii realizate de catre acestia etc.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. V. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii .E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . Diminuarea calificativului anual.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r .a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. VI. Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor . Atentionare verbala.S c r u m e d a G a b r i e l a . 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. conform unui program de activitate. atat anual cat si semestrial.c.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar marede absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. Atentionare scrisa. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011.De asemenea. situatia frecventei elevilor si masurile luate. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. conformcaruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. la fiecare disciplina. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral.I n t o c m i r e a si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii c a t a l o a g e l o r scolare. Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. b.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. d.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. t e m e suplimentare. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora.

activitati practice. autoevaluare etc. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. probe orale. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. portofolii. Dintrea c e s t i a . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. notarea elevilor este realizatar i t m i c . ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.este efectuata conform programei scolare. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.diriginte.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant..Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare  Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 . Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .2.

Utilizarea metodelor moderne.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a . Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. metode delucru si de evaluare.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant.Alternarea formelor de activitate.. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului.olimpiade etc.Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii. . activitati propuse. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note. i m p l i c i t .. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:..

a u a p l i c a t e l e v i l o r i n .Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. •O parte din cadrele didactice (de chimie. economie. •O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . de asemenea.) au atribuitelevilor un numar redus de note. Din discutiacu cadrele didactice . psihologie etc. informatica etc. XI. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. religie. I n a c e s t s e n s s . situatia s-a rezolvat.I.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. XI.

s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . informatica. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. Report Cancel Bottom of Form This is a private document.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie.O parte din cadrele didactice (de chimie.c a u z a . Info and Rating Reads: 2. Rated: 0 5 false false 0 . III.263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized.D e a s e m e n e a n u s . II. In acest sens s-au aplicat in continuare. please follow these directions to submit a copyright infringement notice. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. religie.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. III.

. p. p.Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p. p.

p. . p. p.p. p. p.

p. More from this user PreviousNext 2 p.p. 153 p. Recent Readcasters Add a Comment . 8 p.

ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . activitati practice.este efectuata conform programei scolare.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. autoevaluare etc.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. probe orale. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . portofolii. notarea elevilor este realizatar i t m i c . pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte..Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului. cu privire lanotele acordate .-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e .

.olimpiade etc. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i .B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note. i m p l i c i t . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog. Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a . Dintrea c e s t i a .

Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17.. 2010 s-au constatat urmatoarele:7  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.Utilizarea metodelor moderne. XI.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev.Alternarea formelor de activitate. XI. .Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17.Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii.Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi. metode delucru si de evaluare.. I. activitati propuse..

de asemenea. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . informatica. 2011 s-au observat urmatoarele:  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. religie. I n a c e s t s e n s s .O parte din cadrele didactice (de chimie. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive .) au atribuitelevilor un numar redus de note.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. psihologie etc. religie. informatica etc.D e a s e m e n e a n u s . 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. In acest sens s-au aplicat in continuare. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i .Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. III. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. economie. II. • O parte din cadrele didactice (de chimie.  s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. Din discutiacu cadrele didactice .a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. situatia s-a rezolvat.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . III.

Report Cancel Bottom of Form This is a private document. please follow these directions to submit a copyright infringement notice.If you are the copyright owner of this document and want to report it. .263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized. Info and Rating Reads: 2. Rated: 0 5 false false 0 Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p. p.

p. p. p. p. .p. p.

More from this user PreviousNext 2 p.p. p. p. p. .

8 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen .153 p.

+ Create a New Collection Top of Form 3fc91098f171784 Enter a name for your new colle Name: Description: public . but others can view it public moderated: others can add to this collection. and only you will be able to view it Save collection Cancel Bottom of Form Finished? Back to Document document_comme 4gen Bottom of Form . but you approve or reject additions private: only you can add to this collection.Bottom of Form Print this document High Quality Open the downloaded document. and select print from the file menu (PDF reader required).locked Collection Type: public locked: only you can add to this collection. so it may only be added to private collections. Download and Print Add this document to your Collections This is a private document.

document_comme 4gen Bottom of Form .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful