GRUP SCOLAR ,,RADU CERNATESCU”- IASI Avizat de Consiliul Profesoral in sedinta din___________ Aprobat in Consiliul de Administratie in sedinta din______________

DIRECTOR,PROF. CRISTINELA BOJOGADIRECTOR ADJ.PROF. ERSILIA COSBUC I. Scop: Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - invatare – evaluare. II. Arie de cuprindere: elevi, profesori. III. Responsabili:Atudorei Maria, Scrumeda Gabriela Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este constituita sifunctioneaza în baza Regulamentului de organizare si functionare (ROF) al scolii.Aceasta este formata din 2 membri, desemnati de catre Consiliul de Administratie, la prima sedinta din noul an scolar, conform rolului sau prevazut in ROF referitor la stabilireacomponentei si atributiilor comisiilor de lucru din unitatea de învatamant vizata.Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este formata din:- prof. Scrumeda Gabriela, responsabil comisie clasele IX, X liceu zi si IX, X liceu seral- prof. Atudorei Maria, responsabil comisie clasele XI, XII liceu zi si XII, XIII SAM si liceu seral. Atributii: • Monitorizarea notarii ritmice a elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XIIXIIISAM; clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea numarului de note acordat fiecarui elev in concordanta cu numarul de orealocat disciplinei respective; • Monitorizarea frecventei elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XII-XIII SAM;clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea elevilor cu numar ridicat de absente; • Verificarea existentei documentelor medicale ale elevilor scutiti de educatie fizica; • Monitorizarea elevilor cu risc de abandon scolar; • Diversificarea metodelor si a instrumentelor de evaluare; • Verificarea sistematica a corectitud inii cu care se completeaza c a t a l o a g e l e d e c a t r e cadrele didactice; • Colaborarea cu dirigintii pentru realizarea unei bune monitorizari; • Realizarea unor scurte informari lunare privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti, precum si prezentarea acesteia catreconducerea scolii; • Programarea corecta a lucrarilor de verificare pe clase, pentru a evita a g l o m e r a r e a elevilor; • Verificarea existentei unei concordante intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog; • Constituirea legala a mediei semestriale si a celei anuale; • Verificarea situatiei de promovare, a celei de amanare, a celei de repetentie sau abandons c o l a r i n c a z u l f i e c a r u i e l e v , i n a i n t e d e p r e z e n t a r e a a c e s t e i s i t u a t i i , s p r e v a l i d a r e , i n sedinte ale consiliului profesoral; • R e a l i z a r e a u n o r r a p o a r t e semestriale/ anuale p r i v i n d r i t m i c i t a t e a n o t a r i i , s i t u a t i a frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti in cauza.

.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. 116 b) din Legea 128/1997. cumulate pe an scolar. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.O. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala. Pasul 5: . n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare urmaresteatentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal. Comisia verifica:. 2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . conform art. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. în situatii întemeiate. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar. eliberat în dublu exemplar.corectitudinea incheierii mediilor.(4) La 30 absente nemotivate. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. si R.. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor.F. Continutul procedurii: Pasul 1: La 30 septembrie. Cererea este directionata dirigintelui clasei. cumulate pe an scolar. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective.Prin urmare. notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. la difer ite discipline. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului.De asemenea. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor. 3 (6) În fiecare semestru. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. se scade nota la purtare cu un punct.completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor.O. parintii/sustinatorii legali pot solicita. se da preaviz de exmatriculare. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. privind Statutul Personalului Didactic.I. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e .(5) La 40 de absente nemotivate. urmat de propu nereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. se da al doilea preaviz de exmatriculare.IV.numarul de absente.

situatia frecventei elevilor si masurile luate.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. b. ceea ce inseamna ca evaluarea rezultatelor scolare c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a istenta unei comuniuni intrena colaborare i n t r e m e m b r i i a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i zeaza notarea ritmica a elevilor. la fiecare disciplina.e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i .c.mic. Dintree s t i a . 4 ii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor.ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea scolii . Prezentarea activitatii se face in Consiliul Profesoral si Consiliul deocmirea si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii cataloagelor izeaza evaluarea elevilor si daca sunt respectate prevederile regulamentului scolar.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caieteleerson ale nu si in catalog.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. Comisia a atat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul.d. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. motiv pentru c a r e t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ptitudinea cu care membriiultate slabe (uneori) la invatatura la acele t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e scipline nu se realizeaza o notaret m i c a . V. Diminuarea calificativului anual.Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i p a r t i c i p a r i i active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari la . izarea recapitularii si sistematizarii materiei. Atentionare verbala.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu.or la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare ia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anul m e d a Gabriela. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. Atentionare scrisa. olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune.

F.. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l .numarul de absente.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal.O. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului. 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauprezentantii. respectivilor elevi. notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . sanctiuni IV. X I .completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor.sanctiuni. si R. In acest sens s-au aplicat in continuare. I n a c e s t s e n s s . p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. se da preaviz de exmatriculare. Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise.P r i n urmare. cumulate pe an scolar.2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal.corectitudinea incheierii mediilor. Continutul procedurii:Pasul 1: La 30 septembrie.o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i .. i m p l i c i t . Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. Comisia verifica:. se scade nota la purtare cu un punct. cumulate pe an scolar.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. i a r a l . III. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar.O.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i . la diferite discipline. eliberat în dublu exemplar. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor.I.

se da al doilea preaviz de exmatriculare.d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.(5) La 40 de absente nemotivate. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. V. Cererea este directionata dirigintelui clasei. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. Atentionare verbala.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . Pasul 7: Prezentarea catre conducerea sco lii .c. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e .In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. Diminuarea calificativului anual. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. la fiecare disciplina.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. în situatii întemeiate. parintii/sustinatorii legali pot solicita. privind Statutul Personalului Didactic. conform art.4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.3 (6) În fiecare semestru. Atentionare scrisa. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. 116 b) din Legea 128/1997. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. Pasul 5: Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral.(4) La 30 absente nemotivate.De asemenea. b. prepoderenta situatiilor neincheiatein .Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar. situatia frecventei elevilor si masurile luate.d.

5 izarea recapitularii si sistematizarii materiei.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r .p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i participarii active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari l a o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . Dintre e s t i a .randul acestora.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare. i m p l i c i t .a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. X I . Verificarea ritmicitatii notarii elevilor. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011. mic. 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor diriginte. ceea ce inseamna ca e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i aborare intre comisie ş i zeaza notarea ritmica a elevilor. la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria. VI. conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii.S c r u m e d a G a b r i e l a . Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. conform unui program de activitate. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i doar in caieteleersonal e nu si in catalog. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare. t e m e suplimentare. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i . p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. motiv pentru caretivitatea de verificare a notarii ritmice e s t e ptitudinea cu care membrii ultate slabe (uneori) la invatatura la acelet o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e t m i c a . atat anual cat si semestrial. olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. I n a c e s t s e n s s .2. e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i .Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. portofolii realizate de catre acestia etc.De asemenea.

III. sanctiuni .sanctiuni. In acest sens s-au aplicat in continuare. respectivilor elevi. 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sau prezentantii.. R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31.

S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregis trata la secretariatul scolii. se da al doilea preaviz de exmatriculare. la fiecare disciplina. conform art. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. 3 (6) În fiecare semestru. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. Cererea este directionata dirigintelui clasei.I. eliberat în dublu exemplar.O. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.O.F.(4) La 30 absente nemotivate. parintii/sustinatorii legali pot solicita. privind Statutul Personalului Didactic. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. 116 b) din Legea 128/1997. cumulate pe an scolar. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). la diferite discipline.(5) La 40 de absente nemotivate. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea.Prin urmare. se scade nota la purtare cu un punct. si R. se da preaviz de exmatriculare. . dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral.De asemenea. cumulate pe an scolar. în situatii întemeiate. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului.

in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor .S c r u m e d a G a b r i e l a . Atentionare scrisa. VI. V. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r .Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. conform unui program de activitate. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. atat anual cat si semestrial.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. Diminuarea calificativului anual.c. t e m e suplimentare. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce p riveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii . b. portofolii realizate de catre acestia etc.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora.Comisia de notare ritmica si parcurg erea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. situatia frecventei elevilor si masurile luate. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. Verificarea modului de completare a catalogului de catre .Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. d. Atentionare verbala.De asemenea.

probe orale. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela.este efectuata conform programei scolare. . iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . activitati practice. Dintrea c e s t i a . notarea elevilor este realizatar i t m i c .2. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. autoevaluare etc. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. -XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. portofolii. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 .fiecare profesor diriginte. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmi c pe parcursul semestrului. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .

p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului.Urmarea unor cursuri de formare ...Utilizarea metodelor moderne.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. i m p l i c i t . Antrenarea elevilor in diferite co ncursuri scolare. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare absenteismul unor elevi şi. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi..direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a . a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.olimpiade etc.Alternarea formelor de activitate.

I. metode de lucru si de evaluare. economie. •O parte din cadrele didactice (de chimie. situatia s-a rezolvat. XI. Din discutiacu cadrele didactice . s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar ne corespunzator de note.) au atribuitelevilor un numar redus de note. psihologie etc.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. activitati propuse. de asemenea. informatica etc. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.continua pentru a fi la curent cu noile directii. .) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. XI.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. religie.

a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. -au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. In acest sens s-au aplicat in continuare. II. religie. III.D e a s e m e n e a n u s .•O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . informatica. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . I n a c e s t s e n s s .s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note.O parte din cadrele didactice (de chimie. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. III.8 .

activitati practice.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. . autoevaluare etc.este efectuata conform programei scolare. notarea elevilor este realizatar i t m i c . motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 . cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale.Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului. In urma verificarii ritm icitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. Dintrea c e s t i a . c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . portofolii. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. probe orale. -consolidarea pregatiri i elevilor cu rezultate foarte bune.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu.

i m p l i c i t . ate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului.Utilizarea metodelor moderne.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a .Alternarea formelor de activitate.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cu cerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant..Urmarea unor cursuri de formare . olimpiade etc... Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare lor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.

s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. XI. I. metode de lucru si de evaluare.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. Din discutiacu cadrele didactice . informatica etc.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. XI.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. activitati propuse.continua pentru a fi la curent cu noile directii. . 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.

Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual.O parte din cadrele didactice (de chimie. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. r e s p e c t i v i l o r e l e v i .a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31.8 . 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.D e a s e m e n e a n u s .s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. I n a c e s t s e n s s .a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. informatica. religie. II. situatia s-a rezolvat. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . III.) au atribuitelevilor un numar redus de note. de asemenea. III. psihologie etc. economie. In acest sens s-au aplicat in continuare. religie.• O parte din cadrele didactice (de chimie.

p. p. p. .p. p. p.

8 p. p. More from this user PreviousNext 2 p. 153 p.p. Recent Readcasters .

p.Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen Bottom of Form p. .

p. p. . p. p.p. p.

More from this user PreviousNext 2 p. 153 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 . 8 p.

(5) La 40 de absente nemotivate.O.(4) La 30 absente nemotivate.I. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. se da preaviz de exmatriculare. urmat de propunereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. în baza raportului comisieid e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . eliberat în dublu exemplar. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. .Submit Characters: 400 Prin urmare.F.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. la diferite discipline. si R. se da al doilea preaviz de exmatriculare.O. 116 b) din Legea 128/1997. conform art. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. cumulate pe an scolar. Cererea este directionata diriginteluiclasei. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. 3 (6) În fiecare semestru.De asemenea. parintii/sustinatorii legali pot solicita. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. cumulate pe an scolar. în situatii întemeiate. privind Statutul Personalului Didactic. se scade nota la purtare cu un punct.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e).

in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . conformcaruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei.P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. Atentionare scrisa. d. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s-au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r .Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. Diminuarea calificativului anual. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011. 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar marede absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina.I n t o c m i r e a si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii c a t a l o a g e l o r scolare. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei.De asemenea. Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii . s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. VI. prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora. Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor .Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . la fiecare disciplina. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a.S c r u m e d a G a b r i e l a .c. Atentionare verbala. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. V.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. b. portofolii realizate de catre acestia etc. situatia frecventei elevilor si masurile luate. t e m e suplimentare. atat anual cat si semestrial. conform unui program de activitate.

l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. notarea elevilor este realizatar i t m i c .Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare  Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 . iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . autoevaluare etc. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. portofolii. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10.diriginte. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. activitati practice. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. probe orale. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua..este efectuata conform programei scolare.2. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor. Dintrea c e s t i a .

Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:..Alternarea formelor de activitate.Utilizarea metodelor moderne. activitati propuse. metode delucru si de evaluare. Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare.. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a . a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.olimpiade etc.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant.. i m p l i c i t . evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . . Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi.

I. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. XI. informatica etc. I n a c e s t s e n s s .titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. psihologie etc. situatia s-a rezolvat. Din discutiacu cadrele didactice .a u a p l i c a t e l e v i l o r i n . de asemenea. •O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . •O parte din cadrele didactice (de chimie. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. religie. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. XI. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.) au atribuitelevilor un numar redus de note.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. economie.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial.

Info and Rating Reads: 2. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.O parte din cadrele didactice (de chimie.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. In acest sens s-au aplicat in continuare.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. religie. II. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31.c a u z a .D e a s e m e n e a n u s . informatica. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. III.263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it. Rated: 0 5 false false 0 . please follow these directions to submit a copyright infringement notice. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. III. Report Cancel Bottom of Form This is a private document. r e s p e c t i v i l o r e l e v i .

.Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p. p. p. p.

p. p. p. p. . p. p.

p. Recent Readcasters Add a Comment . 153 p. p. More from this user PreviousNext 2 p. 8 p.

ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte.. portofolii. activitati practice. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. notarea elevilor este realizatar i t m i c . ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. cu privire lanotele acordate . c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .este efectuata conform programei scolare. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. autoevaluare etc. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e .Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. probe orale.

i m p l i c i t .p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog.olimpiade etc. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. .B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a . a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note. Dintrea c e s t i a .

I..Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii. metode delucru si de evaluare.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. XI.Utilizarea metodelor moderne.Alternarea formelor de activitate. .Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:. 2010 s-au constatat urmatoarele:7  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza..Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17.. activitati propuse. XI.

informatica etc. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial.  s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. de asemenea. II.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. III.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. economie.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. I n a c e s t s e n s s .8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive .O parte din cadrele didactice (de chimie. psihologie etc.) au atribuitelevilor un numar redus de note. Din discutiacu cadrele didactice . • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . informatica. III.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. religie.D e a s e m e n e a n u s . In acest sens s-au aplicat in continuare.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. • O parte din cadrele didactice (de chimie. religie. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. situatia s-a rezolvat. 2011 s-au observat urmatoarele:  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt.

please follow these directions to submit a copyright infringement notice. p.263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized.If you are the copyright owner of this document and want to report it. Report Cancel Bottom of Form This is a private document. . Info and Rating Reads: 2. Rated: 0 5 false false 0 Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p.

p.p. p. p. . p. p.

. p. p. p. More from this user PreviousNext 2 p.p.

153 p. 8 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen .

Bottom of Form Print this document High Quality Open the downloaded document. + Create a New Collection Top of Form 3fc91098f171784 Enter a name for your new colle Name: Description: public .locked Collection Type: public locked: only you can add to this collection. but others can view it public moderated: others can add to this collection. and only you will be able to view it Save collection Cancel Bottom of Form Finished? Back to Document document_comme 4gen Bottom of Form . but you approve or reject additions private: only you can add to this collection. Download and Print Add this document to your Collections This is a private document. so it may only be added to private collections. and select print from the file menu (PDF reader required).

document_comme 4gen Bottom of Form .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful