GRUP SCOLAR ,,RADU CERNATESCU”- IASI Avizat de Consiliul Profesoral in sedinta din___________ Aprobat in Consiliul de Administratie in sedinta din______________

DIRECTOR,PROF. CRISTINELA BOJOGADIRECTOR ADJ.PROF. ERSILIA COSBUC I. Scop: Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - invatare – evaluare. II. Arie de cuprindere: elevi, profesori. III. Responsabili:Atudorei Maria, Scrumeda Gabriela Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este constituita sifunctioneaza în baza Regulamentului de organizare si functionare (ROF) al scolii.Aceasta este formata din 2 membri, desemnati de catre Consiliul de Administratie, la prima sedinta din noul an scolar, conform rolului sau prevazut in ROF referitor la stabilireacomponentei si atributiilor comisiilor de lucru din unitatea de învatamant vizata.Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este formata din:- prof. Scrumeda Gabriela, responsabil comisie clasele IX, X liceu zi si IX, X liceu seral- prof. Atudorei Maria, responsabil comisie clasele XI, XII liceu zi si XII, XIII SAM si liceu seral. Atributii: • Monitorizarea notarii ritmice a elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XIIXIIISAM; clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea numarului de note acordat fiecarui elev in concordanta cu numarul de orealocat disciplinei respective; • Monitorizarea frecventei elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XII-XIII SAM;clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea elevilor cu numar ridicat de absente; • Verificarea existentei documentelor medicale ale elevilor scutiti de educatie fizica; • Monitorizarea elevilor cu risc de abandon scolar; • Diversificarea metodelor si a instrumentelor de evaluare; • Verificarea sistematica a corectitud inii cu care se completeaza c a t a l o a g e l e d e c a t r e cadrele didactice; • Colaborarea cu dirigintii pentru realizarea unei bune monitorizari; • Realizarea unor scurte informari lunare privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti, precum si prezentarea acesteia catreconducerea scolii; • Programarea corecta a lucrarilor de verificare pe clase, pentru a evita a g l o m e r a r e a elevilor; • Verificarea existentei unei concordante intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog; • Constituirea legala a mediei semestriale si a celei anuale; • Verificarea situatiei de promovare, a celei de amanare, a celei de repetentie sau abandons c o l a r i n c a z u l f i e c a r u i e l e v , i n a i n t e d e p r e z e n t a r e a a c e s t e i s i t u a t i i , s p r e v a l i d a r e , i n sedinte ale consiliului profesoral; • R e a l i z a r e a u n o r r a p o a r t e semestriale/ anuale p r i v i n d r i t m i c i t a t e a n o t a r i i , s i t u a t i a frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti in cauza.

corectitudinea incheierii mediilor. se da al doilea preaviz de exmatriculare. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . se scade nota la purtare cu un punct.Prin urmare. Continutul procedurii: Pasul 1: La 30 septembrie. Pasul 5: .(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina.De asemenea. Cererea este directionata dirigintelui clasei. în situatii întemeiate. 2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal. si R. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului. la difer ite discipline. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . cumulate pe an scolar. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. parintii/sustinatorii legali pot solicita. Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor.completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. eliberat în dublu exemplar. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. privind Statutul Personalului Didactic.. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor. notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise.(4) La 30 absente nemotivate. 3 (6) În fiecare semestru. se da preaviz de exmatriculare.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal.IV. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar.numarul de absente. urmat de propu nereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. cumulate pe an scolar. conform art. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l .. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.(5) La 40 de absente nemotivate. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. 116 b) din Legea 128/1997. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea.O.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective.O. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar. Comisia verifica:. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e).F. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare urmaresteatentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R.I.

b.c. izarea recapitularii si sistematizarii materiei. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. la fiecare disciplina. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. motiv pentru c a r e t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ptitudinea cu care membriiultate slabe (uneori) la invatatura la acele t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e scipline nu se realizeaza o notaret m i c a . Prezentarea activitatii se face in Consiliul Profesoral si Consiliul deocmirea si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii cataloagelor izeaza evaluarea elevilor si daca sunt respectate prevederile regulamentului scolar. V. Comisia a atat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice.ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i .mic. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caieteleerson ale nu si in catalog.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i p a r t i c i p a r i i active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari la .Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. ceea ce inseamna ca evaluarea rezultatelor scolare c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a istenta unei comuniuni intrena colaborare i n t r e m e m b r i i a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i zeaza notarea ritmica a elevilor. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Atentionare scrisa. Dintree s t i a . olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. 4 ii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. Atentionare verbala. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea scolii . situatia frecventei elevilor si masurile luate.or la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare ia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anul m e d a Gabriela. Diminuarea calificativului anual.d.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a.

o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.corectitudinea incheierii mediilor.. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i .I.O. R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31. I n a c e s t s e n s s .P r i n urmare. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului. X I .(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina.F. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. si R. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . i a r a l . Comisia verifica:. cumulate pe an scolar.2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal. se da preaviz de exmatriculare. Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. se scade nota la purtare cu un punct. p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala.numarul de absente.O. 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauprezentantii. III. eliberat în dublu exemplar.sanctiuni. notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani. a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare..completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . In acest sens s-au aplicat in continuare. sanctiuni IV. Continutul procedurii:Pasul 1: La 30 septembrie. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise. i m p l i c i t . respectivilor elevi. la diferite discipline. cumulate pe an scolar.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar.

Atentionare scrisa. Cererea este directionata dirigintelui clasei. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. V. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e .Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. parintii/sustinatorii legali pot solicita.4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. Pasul 5: Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului.(4) La 30 absente nemotivate.d. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea sco lii .(5) La 40 de absente nemotivate.De asemenea. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. se da al doilea preaviz de exmatriculare. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. Diminuarea calificativului anual. prepoderenta situatiilor neincheiatein .d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.c. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). situatia frecventei elevilor si masurile luate. privind Statutul Personalului Didactic.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. la fiecare disciplina.3 (6) În fiecare semestru.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. b. în situatii întemeiate. 116 b) din Legea 128/1997. conform art. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. Atentionare verbala.

S c r u m e d a G a b r i e l a . Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor diriginte. la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria. i m p l i c i t . P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. ceea ce inseamna ca e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i aborare intre comisie ş i zeaza notarea ritmica a elevilor.5 izarea recapitularii si sistematizarii materiei. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor. p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare. t e m e suplimentare. mic. I n a c e s t s e n s s . Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i .p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i participarii active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari l a o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011. Dintre e s t i a .De asemenea. atat anual cat si semestrial. ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i doar in caieteleersonal e nu si in catalog. portofolii realizate de catre acestia etc. a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor .cu decalaje de plus sau minus cateva ore. conform unui program de activitate.2. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. X I .randul acestora.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . VI. 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. motiv pentru caretivitatea de verificare a notarii ritmice e s t e ptitudinea cu care membrii ultate slabe (uneori) la invatatura la acelet o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e t m i c a .

2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sau prezentantii.sanctiuni. III. respectivilor elevi. R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31.. In acest sens s-au aplicat in continuare. sanctiuni .

dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e .F. cumulate pe an scolar.De asemenea.Prin urmare.O. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. în situatii întemeiate. se scade nota la purtare cu un punct. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar. Cererea este directionata dirigintelui clasei. eliberat în dublu exemplar. la diferite discipline. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregis trata la secretariatul scolii. P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l .(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.I. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . conform art. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. parintii/sustinatorii legali pot solicita.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. se da preaviz de exmatriculare. 3 (6) În fiecare semestru.(4) La 30 absente nemotivate. cumulate pe an scolar.(5) La 40 de absente nemotivate. privind Statutul Personalului Didactic. se da al doilea preaviz de exmatriculare. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. . Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. si R. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. 116 b) din Legea 128/1997.O. la fiecare disciplina.

Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. V. Diminuarea calificativului anual. d. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei.De asemenea. atat anual cat si semestrial. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii . conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. VI.S c r u m e d a G a b r i e l a .I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. conform unui program de activitate.Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. Atentionare verbala. t e m e suplimentare.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral.c. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce p riveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei.Comisia de notare ritmica si parcurg erea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. situatia frecventei elevilor si masurile luate.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. portofolii realizate de catre acestia etc. Atentionare scrisa. prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . Verificarea modului de completare a catalogului de catre .cu decalaje de plus sau minus cateva ore. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. b. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii.

Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte.este efectuata conform programei scolare. notarea elevilor este realizatar i t m i c . Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .2.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. portofolii.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . autoevaluare etc. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune.fiecare profesor diriginte. probe orale.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmi c pe parcursul semestrului. activitati practice. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. -XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . .Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 . ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. Dintrea c e s t i a . exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.

.Urmarea unor cursuri de formare .Alternarea formelor de activitate. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului.olimpiade etc. i m p l i c i t .Utilizarea metodelor moderne.. Antrenarea elevilor in diferite co ncursuri scolare. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note..direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a .Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare absenteismul unor elevi şi. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.

Din discutiacu cadrele didactice . 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. religie. XI. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. situatia s-a rezolvat.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. . •O parte din cadrele didactice (de chimie.continua pentru a fi la curent cu noile directii. informatica etc. I. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. psihologie etc. XI. de asemenea. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar ne corespunzator de note.) au atribuitelevilor un numar redus de note.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. metode de lucru si de evaluare. activitati propuse. economie.

•O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i .D e a s e m e n e a n u s . I n a c e s t s e n s s . In acest sens s-au aplicat in continuare. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. informatica. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . -au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii.8 . III. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. III.O parte din cadrele didactice (de chimie. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. religie.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. II. r e s p e c t i v i l o r e l e v i .

pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . probe orale.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . activitati practice. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. portofolii. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. autoevaluare etc. Dintrea c e s t i a . l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. . cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.este efectuata conform programei scolare. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 . -consolidarea pregatiri i elevilor cu rezultate foarte bune. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei.Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului. In urma verificarii ritm icitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e .S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. notarea elevilor este realizatar i t m i c . Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant.

Alternarea formelor de activitate..Utilizarea metodelor moderne. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a .p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cu cerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note. ate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare lor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . i m p l i c i t . Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi..Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. olimpiade etc.Urmarea unor cursuri de formare . Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:..

I.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. XI. . s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. metode de lucru si de evaluare.continua pentru a fi la curent cu noile directii. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. Din discutiacu cadrele didactice .titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. activitati propuse.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. XI. informatica etc.

II.• O parte din cadrele didactice (de chimie. de asemenea. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i .s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. informatica. I n a c e s t s e n s s . religie. III.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . economie.8 . In acest sens s-au aplicat in continuare. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31.O parte din cadrele didactice (de chimie.D e a s e m e n e a n u s . s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. III. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. situatia s-a rezolvat.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . religie. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. psihologie etc.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii.) au atribuitelevilor un numar redus de note.

p.p. p. p. . p. p.

153 p. p. More from this user PreviousNext 2 p. Recent Readcasters . 8 p.p.

p.Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen Bottom of Form p. .

p. p. p. p. p.p. .

More from this user PreviousNext 2 p. 153 p. 8 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 .

dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). în situatii întemeiate. cumulate pe an scolar.I. la diferite discipline. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. si R. se da preaviz de exmatriculare.O. conform art. eliberat în dublu exemplar.Submit Characters: 400 Prin urmare. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. .F. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e .(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. cumulate pe an scolar. Cererea este directionata diriginteluiclasei.De asemenea. privind Statutul Personalului Didactic. se da al doilea preaviz de exmatriculare. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. în baza raportului comisieid e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e .(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. 3 (6) În fiecare semestru. 116 b) din Legea 128/1997.O. urmat de propunereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. parintii/sustinatorii legali pot solicita.(5) La 40 de absente nemotivate. se scade nota la purtare cu un punct.(4) La 30 absente nemotivate.

Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar marede absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit.I n t o c m i r e a si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii c a t a l o a g e l o r scolare. d. la fiecare disciplina. 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. b. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora.S c r u m e d a G a b r i e l a . in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.c. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior.De asemenea.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. Diminuarea calificativului anual. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor .E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . V. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s-au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. Atentionare scrisa. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . Atentionare verbala. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. VI.P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice.cu decalaje de plus sau minus cateva ore.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. atat anual cat si semestrial. t e m e suplimentare. Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii . portofolii realizate de catre acestia etc. conform unui program de activitate. situatia frecventei elevilor si masurile luate.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. conformcaruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei.

. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . Verificarea ritmicitatii notarii elevilor. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e .2. activitati practice.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. probe orale. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. autoevaluare etc. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului. portofolii. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare  Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 .diriginte. Dintrea c e s t i a . Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . notarea elevilor este realizatar i t m i c . ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor.este efectuata conform programei scolare.

i m p l i c i t .direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a . Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. metode delucru si de evaluare.Utilizarea metodelor moderne.olimpiade etc.. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi. Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului. activitati propuse. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note...Alternarea formelor de activitate.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. . evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i .Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii.

economie. informatica etc.I. •O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i .) au atribuitelevilor un numar redus de note. de asemenea. psihologie etc. XI. XI. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. •O parte din cadrele didactice (de chimie. situatia s-a rezolvat. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. religie. Din discutiacu cadrele didactice .titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. I n a c e s t s e n s s . situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n .

III. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. informatica. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . Report Cancel Bottom of Form This is a private document. III. please follow these directions to submit a copyright infringement notice.263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. religie. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. In acest sens s-au aplicat in continuare.D e a s e m e n e a n u s .s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie.c a u z a .O parte din cadrele didactice (de chimie.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it. II. Info and Rating Reads: 2. Rated: 0 5 false false 0 . 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31.

p. p. .Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p. p.

p.p. . p. p. p. p.

153 p. More from this user PreviousNext 2 p. p.p. 8 p. Recent Readcasters Add a Comment .

-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e .S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. probe orale. portofolii. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti.este efectuata conform programei scolare. autoevaluare etc. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. cu privire lanotele acordate . c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i .Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului.. activitati practice. notarea elevilor este realizatar i t m i c . Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale.

olimpiade etc. Dintrea c e s t i a . Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului. Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. i m p l i c i t . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i .B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a . . a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.

Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. 2010 s-au constatat urmatoarele:7  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.Alternarea formelor de activitate. activitati propuse.Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii. XI. metode delucru si de evaluare.Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. I... .Utilizarea metodelor moderne.. XI.

III. informatica etc. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive . In acest sens s-au aplicat in continuare. situatia s-a rezolvat.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .) au atribuitelevilor un numar redus de note.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. de asemenea. psihologie etc. • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. religie. 2011 s-au observat urmatoarele:  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. religie. I n a c e s t s e n s s . II.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. III. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial.  s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. economie.D e a s e m e n e a n u s . • O parte din cadrele didactice (de chimie. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. informatica. Din discutiacu cadrele didactice . r e s p e c t i v i l o r e l e v i .O parte din cadrele didactice (de chimie.

Info and Rating Reads: 2.263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized. please follow these directions to submit a copyright infringement notice. . p.If you are the copyright owner of this document and want to report it. Report Cancel Bottom of Form This is a private document. Rated: 0 5 false false 0 Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p.

p.p. p. p. p. p. .

. More from this user PreviousNext 2 p. p. p.p. p.

153 p. 8 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen .

and select print from the file menu (PDF reader required).Bottom of Form Print this document High Quality Open the downloaded document. and only you will be able to view it Save collection Cancel Bottom of Form Finished? Back to Document document_comme 4gen Bottom of Form . + Create a New Collection Top of Form 3fc91098f171784 Enter a name for your new colle Name: Description: public . so it may only be added to private collections.locked Collection Type: public locked: only you can add to this collection. Download and Print Add this document to your Collections This is a private document. but you approve or reject additions private: only you can add to this collection. but others can view it public moderated: others can add to this collection.

document_comme 4gen Bottom of Form .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful