P. 1
Material Ritmicitatea Notarii

Material Ritmicitatea Notarii

2.0

|Views: 6,668|Likes:
Published by petre_stoica2007

More info:

Published by: petre_stoica2007 on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

GRUP SCOLAR ,,RADU CERNATESCU”- IASI Avizat de Consiliul Profesoral in sedinta din___________ Aprobat in Consiliul de Administratie in sedinta din______________

DIRECTOR,PROF. CRISTINELA BOJOGADIRECTOR ADJ.PROF. ERSILIA COSBUC I. Scop: Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - invatare – evaluare. II. Arie de cuprindere: elevi, profesori. III. Responsabili:Atudorei Maria, Scrumeda Gabriela Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este constituita sifunctioneaza în baza Regulamentului de organizare si functionare (ROF) al scolii.Aceasta este formata din 2 membri, desemnati de catre Consiliul de Administratie, la prima sedinta din noul an scolar, conform rolului sau prevazut in ROF referitor la stabilireacomponentei si atributiilor comisiilor de lucru din unitatea de învatamant vizata.Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este formata din:- prof. Scrumeda Gabriela, responsabil comisie clasele IX, X liceu zi si IX, X liceu seral- prof. Atudorei Maria, responsabil comisie clasele XI, XII liceu zi si XII, XIII SAM si liceu seral. Atributii: • Monitorizarea notarii ritmice a elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XIIXIIISAM; clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea numarului de note acordat fiecarui elev in concordanta cu numarul de orealocat disciplinei respective; • Monitorizarea frecventei elevilor din clasele IX – XII liceu zi, clasele XII-XIII SAM;clasele IX-X-XII-XIII SERAL; • Monitorizarea elevilor cu numar ridicat de absente; • Verificarea existentei documentelor medicale ale elevilor scutiti de educatie fizica; • Monitorizarea elevilor cu risc de abandon scolar; • Diversificarea metodelor si a instrumentelor de evaluare; • Verificarea sistematica a corectitud inii cu care se completeaza c a t a l o a g e l e d e c a t r e cadrele didactice; • Colaborarea cu dirigintii pentru realizarea unei bune monitorizari; • Realizarea unor scurte informari lunare privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti, precum si prezentarea acesteia catreconducerea scolii; • Programarea corecta a lucrarilor de verificare pe clase, pentru a evita a g l o m e r a r e a elevilor; • Verificarea existentei unei concordante intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog; • Constituirea legala a mediei semestriale si a celei anuale; • Verificarea situatiei de promovare, a celei de amanare, a celei de repetentie sau abandons c o l a r i n c a z u l f i e c a r u i e l e v , i n a i n t e d e p r e z e n t a r e a a c e s t e i s i t u a t i i , s p r e v a l i d a r e , i n sedinte ale consiliului profesoral; • R e a l i z a r e a u n o r r a p o a r t e semestriale/ anuale p r i v i n d r i t m i c i t a t e a n o t a r i i , s i t u a t i a frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti in cauza.

n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. Cererea este directionata dirigintelui clasei. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea.IV. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul.(4) La 30 absente nemotivate.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. eliberat în dublu exemplar. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala.F. cumulate pe an scolar. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare urmaresteatentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. în situatii întemeiate. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. 3 (6) În fiecare semestru.(5) La 40 de absente nemotivate.completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. se da preaviz de exmatriculare.Prin urmare. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar. parintii/sustinatorii legali pot solicita. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise.De asemenea. 2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . si R.numarul de absente. conform art.. Continutul procedurii: Pasul 1: La 30 septembrie. notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. privind Statutul Personalului Didactic. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. Pasul 5: . se scade nota la purtare cu un punct. urmat de propu nereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani.I.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective. 116 b) din Legea 128/1997.O.. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor. se da al doilea preaviz de exmatriculare.(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.O. Comisia verifica:. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. la difer ite discipline. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). cumulate pe an scolar. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar.corectitudinea incheierii mediilor. Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor.

Comisia a atat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice.mic. b. Prezentarea activitatii se face in Consiliul Profesoral si Consiliul deocmirea si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii cataloagelor izeaza evaluarea elevilor si daca sunt respectate prevederile regulamentului scolar. V. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea scolii . Atentionare verbala. la fiecare disciplina.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. Atentionare scrisa. 4 ii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina.d. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. Dintree s t i a .or la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare ia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anul m e d a Gabriela. olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. situatia frecventei elevilor si masurile luate. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. izarea recapitularii si sistematizarii materiei. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii.c.ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare.e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. ceea ce inseamna ca evaluarea rezultatelor scolare c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a istenta unei comuniuni intrena colaborare i n t r e m e m b r i i a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i zeaza notarea ritmica a elevilor. Diminuarea calificativului anual.Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. motiv pentru c a r e t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ptitudinea cu care membriiultate slabe (uneori) la invatatura la acele t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e scipline nu se realizeaza o notaret m i c a . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caieteleerson ale nu si in catalog.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i p a r t i c i p a r i i active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari la . Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei.

notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la jumatatea semestrului. la diferite discipline. respectivilor elevi.numarul de absente.sanctiuni. Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . i a r a l .corectitudinea incheierii mediilor.O.O. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i . III.completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor. i m p l i c i t . 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. se scade nota la purtare cu un punct.2 (1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal. I n a c e s t s e n s s .(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal.. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31. cumulate pe an scolar. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar.I. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. si R. Comisia verifica:. 2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauprezentantii. a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare. o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R.o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . In acest sens s-au aplicat in continuare. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verificacorectitudinea completarii cataloagelor.F. X I . notarea ritmica impune existenta acel putin a unei note la fiecare 5 saptamani.. Continutul procedurii:Pasul 1: La 30 septembrie.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina. sanctiuni IV.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. se da preaviz de exmatriculare. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . eliberat în dublu exemplar.P r i n urmare. p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. cumulate pe an scolar.Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei. privind Statutul Personalului Didactic. situatia frecventei elevilor si masurile luate.4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. V. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment.De asemenea.(4) La 30 absente nemotivate. la fiecare disciplina. Cererea este directionata dirigintelui clasei. 116 b) din Legea 128/1997. Atentionare verbala.(5) La 40 de absente nemotivate.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.3 (6) În fiecare semestru. se da al doilea preaviz de exmatriculare. Pasul 5: Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). Diminuarea calificativului anual. în situatii întemeiate. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.d.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral.c.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii. prepoderenta situatiilor neincheiatein . b. Pasul 7: Prezentarea catre conducerea sco lii . parintii/sustinatorii legali pot solicita.d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. Atentionare scrisa.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. conform art.

o p a r t e a u n o t a t e l e v i i doar in caieteleersonal e nu si in catalog. conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor .De asemenea.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . X I .a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor diriginte. Din discutias a s a u n e p r e z e n t a n t i i . i m p l i c i t .cu decalaje de plus sau minus cateva ore.2. a s u p r a l i p s e i rarea mai stransă cu cadrele didactice care rea elevilor in diferite concursuri scolare. motiv pentru caretivitatea de verificare a notarii ritmice e s t e ptitudinea cu care membrii ultate slabe (uneori) la invatatura la acelet o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e t m i c a . Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. conform unui program de activitate.S c r u m e d a G a b r i e l a . P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria. olidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. ijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare.5 izarea recapitularii si sistematizarii materiei. e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . atat anual cat si semestrial. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. ceea ce inseamna ca e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a tatea cadrelor didactice dino a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i aborare intre comisie ş i zeaza notarea ritmica a elevilor. portofolii realizate de catre acestia etc. I n a c e s t s e n s s .randul acestora. Dintre e s t i a . t e m e suplimentare.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l inerea unor rezultate slabe lan v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e p s a u n e i participarii active au c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r tinerea unor rezultate bune la majoritateac de corigenti si in participari l a o l i m p i a d e l e e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . mic. VI.I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . p o r t de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. 2 0 1 0 at si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.

2011emenea nu s-au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sau prezentantii.. sanctiuni . R a p o r t d e a c t i v i t a t e p r e z e n t a t l a C o n s i l i u l P r o f e s o r a l din data de 31.sanctiuni. respectivilor elevi. III. In acest sens s-au aplicat in continuare.

n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. .O. la fiecare disciplina.(4) La 30 absente nemotivate. cumulate pe an scolar. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregis trata la secretariatul scolii. se da al doilea preaviz de exmatriculare. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar.I. în situatii întemeiate.(5) La 40 de absente nemotivate. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina.De asemenea. 116 b) din Legea 128/1997.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina. se scade nota la purtare cu un punct. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . eliberat în dublu exemplar. si R.O. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe an scolar. P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. urmat de propunerea de exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. 3 (6) În fiecare semestru. parintii/sustinatorii legali pot solicita. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . în baza raportului comisiei d e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . se da preaviz de exmatriculare.Prin urmare. cumulate pe an scolar.F. conform art. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru. la diferite discipline. Cererea este directionata dirigintelui clasei. privind Statutul Personalului Didactic. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R.

c.fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. t e m e suplimentare.Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct. VI. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s -au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. Atentionare verbala. Verificarea modului de completare a catalogului de catre . 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar mare de absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei.Comisia de notare ritmica si parcurg erea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei.De asemenea. pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. conform caruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce p riveste notarea realizata de catre unele cadre didactice. Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii .I n t o c m i r e a s i p r e z e n t a r e a u n e i i n f o r m a r i p e r i o d i c e c a u r m a r e a v e r i f i c a r i i c a t a l o a g e l o r scolare. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. situatia frecventei elevilor si masurile luate.Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul. atat anual cat si semestrial.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s . d. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. portofolii realizate de catre acestia etc.S c r u m e d a G a b r i e l a . conform unui program de activitate. V.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011. prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . Diminuarea calificativului anual. b. Atentionare scrisa.

este efectuata conform programei scolare. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale.2. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. -XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. .Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . autoevaluare etc. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte.fiecare profesor diriginte. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor. Dintrea c e s t i a . ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmi c pe parcursul semestrului. probe orale. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 . activitati practice. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. portofolii.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. notarea elevilor este realizatar i t m i c . l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant .

Urmarea unor cursuri de formare . Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului. Antrenarea elevilor in diferite co ncursuri scolare..p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare absenteismul unor elevi şi.. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi.Alternarea formelor de activitate. i m p l i c i t . a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev.olimpiade etc..Utilizarea metodelor moderne.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a . Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.

•O parte din cadrele didactice (de chimie.) au atribuitelevilor un numar redus de note. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. psihologie etc. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. activitati propuse. informatica etc. XI. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. metode de lucru si de evaluare. Din discutiacu cadrele didactice .Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar ne corespunzator de note.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. economie. religie. . de asemenea. XI.continua pentru a fi la curent cu noile directii. I.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. situatia s-a rezolvat.

III. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . religie. I n a c e s t s e n s s .a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. r e s p e c t i v i l o r e l e v i . III. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. II.•O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . informatica.8 .O parte din cadrele didactice (de chimie. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. -au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.D e a s e m e n e a n u s . In acest sens s-au aplicat in continuare.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31.

. notarea elevilor este realizatar i t m i c . ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. probe orale. cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei Buna colaborare intre comisie şi Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. activitati practice.Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte.este efectuata conform programei scolare. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . In urma verificarii ritm icitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . portofolii. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la 6 . iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei. Dintrea c e s t i a .-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . -consolidarea pregatiri i elevilor cu rezultate foarte bune. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . autoevaluare etc. o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele perso nale nu si in catalo g. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice din s c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti.

Urmarea unor cursuri de formare .. i m p l i c i t .Alternarea formelor de activitate.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva Obtinerea unor rezultate slabe la i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cu cerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. olimpiade etc. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare lor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vederea diminuarii decalajului dintre elevi..Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev.Utilizarea metodelor moderne.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e discipline nu se realizeaza o n o t a r e r i t m i c a . ate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform regulamentului.

.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. Din discutiacu cadrele didactice . situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. XI. XI.continua pentru a fi la curent cu noile directii. activitati propuse. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. metode de lucru si de evaluare. informatica etc. 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. I.

s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. Situatia s -a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. I n a c e s t s e n s s . III.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a . 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual.O parte din cadrele didactice (de chimie. II. de asemenea. situatia s-a rezolvat.D e a s e m e n e a n u s . psihologie etc.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. religie. In acest sens s-au aplicat in continuare. economie. III.) au atribuitelevilor un numar redus de note. religie. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note.• O parte din cadrele didactice (de chimie. informatica. r e s p e c t i v i l o r e l e v i .8 .

p.p. . p. p. p. p.

More from this user PreviousNext 2 p. p. 153 p. 8 p. Recent Readcasters .p.

.Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen Bottom of Form p. p.

p. . p. p. p. p.p.

8 p.More from this user PreviousNext 2 p. Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 . 153 p.

O. Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). motivareaa b s e n t e l o r p e n t r u m a x i m u m 5 z i l e l u c r a t o a r e . se da preaviz de exmatriculare. în situatii întemeiate. cumulate pe an scolar. urmat de propunereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului.O. S o l i c i t a r e a s e f a c e p e b a z a d e c e r e r e a d r e s a t a directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. . Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-unadin situatiile inscrise in continutul R. dinc a r e u n u l s e î n m a n e a z a p a r i n t e l u i / s u s t i n a t o r u l u i l e g a l . cumulate pe an scolar.Submit Characters: 400 Prin urmare. Cererea este directionata diriginteluiclasei. la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. eliberat în dublu exemplar. parintii/sustinatorii legali pot solicita. conform art. la diferite discipline. la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar. privind Statutul Personalului Didactic. în baza raportului comisieid e u r m a r i r e a n o t a r i i r i t m i c e . n u m i t a p r i n d e c i z i a d i r e c t o r u l u i s i c u a p r o b a r e a C o n s i l i u l u i Profesoral. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment. iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. 116 b) din Legea 128/1997.(4) La 30 absente nemotivate. se scade nota la purtare cu un punct. si R.I. 3 (6) În fiecare semestru. dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singuradisciplina.(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singuradisciplina.De asemenea. al scolii:(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru.(5) La 40 de absente nemotivate.F. se da al doilea preaviz de exmatriculare. i a r a l d o i l e a s e p a s t r e a z a l a d o s a r u l dirigintelui.

pentru aplicarea unor sanctiuni precum:a. Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei.E l e v i i a u f o s t a n t r e n a t i î n p r o c e s u l e d u c a t i v p r i n : t e m e p e n t r u f i e c a r e o r a d e c u r s .fapt consemnat în rapoartele întocmite si rezolvat ulterior. Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor . conformcaruia membrii comisiei si-au desfasurat activitatea. V.I n t o c m i r e a si prezentarea unei informari periodice ca urmare a verificarii c a t a l o a g e l o r scolare. la fiecare disciplina. p o a t e f i considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine înaintarea p r o p u n e r i i Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral. Monitorizarea procedurii: Comisia este formata din doua cadre didactice. in care fiecare membru al comisiei a avutsarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei.De asemenea. Diminuarea calificativului anual. Conform programului stabilit s-a verificat sistabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s-au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite laanumiti elevii. portofolii realizate de catre acestia etc.c. s-a constatat ca parcurgerea programei scolare s-a realizat conform planificarii. in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor . prepoderenta situatiilor neincheiatein randul acestora. Pasul 7:Prezentarea catre conducerea scolii .Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: Atudorei Maria. Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:1. 4 In cazul majoritatii profesorilor se constata respectarea notarii ritmice a elevilor. atat anual cat si semestrial. b.Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina. Analiza procedurii: Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anulscolar 2010/2011.a informarilor realizate lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii.a determinat o analiza a modului cums e r e a l i z e a z a e v a l u a r e a e l e v i l o r s i d a c a s u n t r e s p e c t a t e p r e v e d e r i l e r e g u l a m e n t u l u i s c o l a r . situatia frecventei elevilor si masurile luate. Pasul 6:Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul.cu decalaje de plus sau minus cateva ore. Atentionare scrisa.P a s u l 5 : Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice. conform unui program de activitate.Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. d.Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportulîn fata Consiliului Profesoral.S c r u m e d a G a b r i e l a . t e m e suplimentare. Comisia aconstatat si unele deficiente în ceea ce priveste notarea realizata de catre unele cadre didactice.In ceea ce priveste frecventa elevilor la cursuri – se observa inregistrarea unui numar marede absente de catre elevii din invatamantul seral si implicit. VI. Atentionare verbala. P r e z e n t a r e a a c t i v i t a t i i s e f a c e i n C o n s i l i u l P r o f e s o r a l s i C o n s i l i u l d e AdministratieA fost intocmit un program de activitate al comisiei. a caror activitate este coordonata de catredirectorul adjunct.

probe orale. portofolii.5 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare  Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog. la clasele XI-XIII: responsabil este doamna profesoara Atudorei Maria. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . activitati practice.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte.este efectuata conform programei scolare.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei.diriginte. notarea elevilor este realizatar i t m i c .. Dintrea c e s t i a . cu privire lanotele acordate B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor.2. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i .Verificarea ritmicitatii notarii elevilor a fost efectuata la invatamantul liceal astfel: la clasele IX –X : responsabil este doamna profesoara Scrumeda Gabriela. -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti. l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. autoevaluare etc. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu.

.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant.direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a . Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare..Utilizarea metodelor moderne. Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi. i m p l i c i t . Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:.Alternarea formelor de activitate. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului. .Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . activitati propuse.. metode delucru si de evaluare.olimpiade etc. a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii.

I. situatia s-a rezolvat. economie. Din discutiacu cadrele didactice .Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17. XI. psihologie etc. •O parte din cadrele didactice (de chimie.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt. XI.titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: •O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport.) au atribuitelevilor un numar redus de note. •O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . informatica etc. 2010 s-au constatat urmatoarele:7 majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. I n a c e s t s e n s s . 2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17. de asemenea. religie.a u a p l i c a t e l e v i l o r i n .

Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. In acest sens s-au aplicat in continuare. III. please follow these directions to submit a copyright infringement notice.D e a s e m e n e a n u s . limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note. 2011 s-au observat urmatoarele: majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. III. religie. r e s p e c t i v i l o r e l e v i .a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii.Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31.O parte din cadrele didactice (de chimie.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. Rated: 0 5 false false 0 . s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it. 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31.263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized. Info and Rating Reads: 2.c a u z a . s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. Report Cancel Bottom of Form This is a private document. informatica. II.

p. p. p.Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p. .

p. p. p. p. . p. p.

p. More from this user PreviousNext 2 p. 8 p. Recent Readcasters Add a Comment .p. 153 p.

Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale. notarea elevilor este realizatar i t m i c . cu privire lanotele acordate .este efectuata conform programei scolare. probe orale. c e e a c e i n s e a m n a c a e v a l u a r e a r e z u l t a t e l o r s c o l a r e c a r e r e p r e z i n t a o c o m p o n e n t a importanta a procesului de invatamant . -consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune.Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul semestrului. iar numarul de note acordate fiecarui elev lafiecare disciplina de studiu. pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte. Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin planul de invatamant. exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul deore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua. autoevaluare etc.-sprijinirea elevilor cu situatie scolara n e s a t i s f a c a t o a r e . l i p s a u n e i n o t a r i ritmice intalnita la un numar restrans de cadredidactice.a m e l i o r a r e a r e z u l t a t e l o r î n v a t a r i i . activitati practice. iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:realizarea recapitularii si sistematizarii materiei.. ceea ce implica e x i s t e n t a u n o r d e f i c i e n t e i n p r o c e s u l d e e v a l u a r e a c u n o s t i n t e l o r elevilor.S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant. ANALIZAANALIZASWOT:SWOT:PUNCTE TARIPUNCTE TARIPUNCTE SLABEPUNCTE SLABE Majoritatea cadrelor didactice dins c o a l a r e a l i z e a z a n o t a r e a r i t m i c a a elevilor E x i s t e n t a u n e i c o m u n i u n i i n t r e profesori –elevi – parinti.Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10. In urma verificarii ritmicitatii notarii elevilor s-au evidentiat si unelea s p e c t e n e g a t i v e s i a n u m e . portofolii.

i m p l i c i t . a s u p r a l i p s e i numărului corespunzător de note.p o a t e s a s c a d a i n t e r e s u l elevilor pentru disciplina respectiva O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e s l a b e l a i n v a t a t u r a p e n t r u e l e v i i l a c a r e evaluarea nu se realizeaza continuu L i p s a u n e i p a r t i c i p a r i i a c t i v e a elevilor in timpul orelor de curs F l u c t u a ţ i e ( m a r e ) a c a d r e l o r didactice Dificultatea creării unui colectiv cucerinţe unitare O b t i n e r e a u n o r r e z u l t a t e b u n e l a m a j o r i t a t e a disciplinele de invatamant. motiv pentru c a r e a c t i v i t a t e a d e v e r i f i c a r e a n o t a r i i r i t m i c e e s t e ingreunata I n t e r e s u l s c a z u t a l u n o r c a d r e d i d a c t i c e p e n t r u notarea corespunzătoare Nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la6 direcţiunea liceului P r o m p t i t u d i n e a c u c a r e m e m b r i i comisiei au realizat rapoartele solicitatenivelul fiecărei clase R e z u l t a t e s l a b e ( u n e o r i ) l a i n v a t a t u r a l a a c e l e discipline unde evaluarea nu se realizeaza constantAMENINTARIAMENINTARIOPORTUNITATIOPORTUNITATI D a t o r i t a f a p t u l u i c a l a u n e l e d i s c i p l i n e n u s e r e a l i z e a z a o n o t a r e r i t m i c a . o p a r t e a u n o t a t e l e v i i d o a r i n caietele personale nu si in catalog.olimpiade etc. evidentiate intr-un numar m i c d e c o r i g e n t i s i i n p a r t i c i p a r i l a o l i m p i a d e l e scolare Implicarea profesorilor diriginţi in ceea ce privestea b s e n t e i s m u l u n o r e l e v i ş i . Atragerea elevilor in cercuri de specialitate Antrenarea elevilor in diferite concursuri scolare. Colaborarea mai stransă cu cadrele didactice carenu efectuează notarea conform regulamentului.B u n a c o l a b o r a r e i n t r e m e m b r i i comisiei B u n a c o l a b o r a r e i n t r e c o m i s i e ş i Existenta unui numar (redus) de cadre didacticecare nu realizeaza notarea ritmica a elevilor. Dintrea c e s t i a . .

2010 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 17.Adecvarea strategiei didactice la particularitatile claselor de elevi si chiar a fiecarui elev. metode delucru si de evaluare. 2010 s-au constatat urmatoarele:7  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. activitati propuse. I.Utilizarea metodelor moderne..Alternarea formelor de activitate. XI.Urmarea unor cursuri de formare continua pentru a fi la curent cu noile directii.. XI. Plan de masuri: Planurile de activitate pentru semestrul II au fost întocmite avand în vedere si includereaurmatoarelor masuri pentru eliminarea aspectelor negative evidentiate:. .Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 17..Efectuare unei pregatiri suplimentare in vedereadiminuarii decalajului dintre elevi.

Raport de activitate prezentat la Consiliul Profesoral din data de 31. • O parte din cadrele didactice (de chimie.) au notatelevii doar in cataloagele personale nu si in catalogul oficial. • O parte din cadrele didactice nu au putut nota elevii care au frecventa scolara (foarte)r e d u s a s a u n e p r e z e n t a n t i i . In acest sens s-au aplicat in continuare.  s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. I n a c e s t s e n s s .titulare a disciplinelor respective s-a concluzionat ca: • O parte dintre cadrele didactice (de educatie fizica si sport. limba romana etc) au atribuitelevilor un numar redus de note.s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentulin discutie. Din discutiacu cadrele didactice .D e a s e m e n e a n u s . 2011 In urma efectuarii monitorizarii notarii ritmice a elevilor de catre cadrele didactice din scoala pana la data de 31. III.8 Comisia de Notare Ritmica Si Parcurgere a Programei Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form 3fc91098f171784 doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive . s-au evidentiat si discipline fara note sau cu un numar necorespunzator de note. economie. situatia s-a rezolvat.O parte din cadrele didactice (de chimie. III. informatica etc. psihologie etc. II. religie. s a n c t i u n i corespunzatoare numarului de absente detinut de fiecare dintre acestia pana la momentul actual. religie. 2011 s-au observat urmatoarele:  majoritatea cadrelor didactice din scoala au realizat notarea elevilor in raport cu numarul deore alocat disciplinei in cauza. Situatia s-a remediat in urma trecerii notelor din cataloagele personale in catalogul oficial. de asemenea. situatia s-a remediat ulterior in urma discutiilor purtate cu acestia asupra acestui fapt.a u p u t u t nota elevii care au frecventa scolara (foarte) redusa sauneprezentantii. informatica. r e s p e c t i v i l o r e l e v i .a u a p l i c a t e l e v i l o r i n c a u z a .) au atribuitelevilor un numar redus de note.

Info and Rating Reads: 2.If you are the copyright owner of this document and want to report it.263 Uploaded: 05/15/2011 Category: Uncategorized. please follow these directions to submit a copyright infringement notice. Rated: 0 5 false false 0 Copyright: Attribution Non-commercial Andreea Mihaela Share & Embed Related Documents PreviousNext p. . Report Cancel Bottom of Form This is a private document. p.

p. p. . p. p. p. p.

p. .p. More from this user PreviousNext 2 p. p. p.

Recent Readcasters Add a Comment Top of Form 3fc91098f171784 Submit Characters: 400 document_comme 4gen . 8 p.153 p.

+ Create a New Collection Top of Form 3fc91098f171784 Enter a name for your new colle Name: Description: public . and select print from the file menu (PDF reader required). Download and Print Add this document to your Collections This is a private document. and only you will be able to view it Save collection Cancel Bottom of Form Finished? Back to Document document_comme 4gen Bottom of Form .Bottom of Form Print this document High Quality Open the downloaded document.locked Collection Type: public locked: only you can add to this collection. but others can view it public moderated: others can add to this collection. so it may only be added to private collections. but you approve or reject additions private: only you can add to this collection.

document_comme 4gen Bottom of Form .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->