Sunteți pe pagina 1din 7

sLlrlrolro

AdaugaL SambaLa 23 lulle

Scandalul se exLlnde dlncolo de LrusLul lul Murdoch


Scandalul asculLarllor Lelefonlce llegale care a dus la lnchlderea Labloldulul news of Lhe
World Lrage ln [os dln ce ln ce mal mulLe publlcaLll brlLanlce

ollLla a ceruL Comlsarulul penLru lnformaLll dosare care araLa foloslrea unor deLecLlvl prlvaLl
de caLre zlare concurenLe cu cele ale lul 8uperL Murdoch uocumenLele se refera la o
ancheLa dln 2006 care araLa ca ually Mall a facuL 932 de sollclLarl caLre deLecLlvl
parLlcularl penLru deLalll confldenLlale AlLe sollclLarl au fosL facuLe de publlcaLllle eople
(802) ually Mlrror(681) sl Mall on Sunday(266) LoaLe Lablolde cu mare popularlLaLe ln
Marea 8rlLanle 88C a dezvalulL ca pollLla a sollclLaL dosare dlnLro ancheLa sl mal veche
CperaLlunea MoLorman

AcesLea conLln 4000 de cererl venlLe dln parLea a 300 de [urnallsLl sl a 31 de publlcaLll care
sollclLau lnformaLll confldenLlale de la deLecLlvl parLlcularl AcesLe lnformaLll fusesera
obLlnuLe llegal ln mulLe cazurl ScoLland ?ard a refuzaL sa faca declaraLll ln legaLura cu
mersul ancheLel lar publlcaLllle lmpllcaLe nu au dorlL sa comeLeze lnformaLla

lnLre Llmp !ames Murdoch flul magnaLulul 8uperL Murdoch sl presedlnLele companlel news
Corp penLru Luropa sl Asla a fosL acuzaL ca a depus marLurle falsa ln faLa arlamenLulul
brlLanlc aLuncl cand a aflrmaL ca nu sLla de fapLul ca asculLarea Lelefoanelor era o pracLlca
exLlnsa la news of Lhe World Colln Myler fosLul redacLorsef al zlarulul sl 1om Crone care
sla daL demlsla sapLamana LrecuLa dln funcLla de manager [urldlcal penLru flllala brlLanlca a
corporaLlel lul Murdoch news lnLernaLlonal a daL publlclLaLll un comunlcaL ln care
preclzeaza ca lau averLlzaL pe !ames Murdoch cu anl ln urma ca exlsLa dovezl prlvlnd alLe
cazurl
uCCuMLn1 2
wwwevzro/19 lulle 2011

8uperL Murdoch aLacaL in arlamenLul brlLanlc in Llmpul audlerllor in dosarul lnLercepLrllor
| vluLC
AuLor Luclana op
8uperL Murdoch dlrecLorul general al lmperlulul medla news Corp a fosL aLacaL asLzl de un
brbaL in Llmpul audlerllor dln comlsla parlamenLar care ancheLeaz scandalul
lnLercepLrllor llegale SuspecLul la aruncaL magnaLulul in fa? o farfurle in care se afla o
subsLan? alb relaLeaz 88C
Sursa 8euLers


un brbaL il arunc in fa? lul Murdoch o farfurle cu o subsLan? alb
SuspecLul care a fosL lmedlaL re?lnuL de poll?le la sLrlgaL magnaLulul lacomule" inalnLe de
al arunca in fa? farfurla in care se pare c se afla spum de ras So?la magnaLulul Wendl a
reac?lonaL mal repede decL grzlle de corp ale acesLula ?l poll?l?Lll prezen?l in?fcndul
pe brbaL
oLrlvlL prlmelor lnforma?ll suspecLul aslsLa la audlerl in secLorul rezervaL publlculul
Audlerlle au fosL suspendaLe lar sala a fosL evacuaL !urnall?Lllor ?l publlculul nu lea mal
fosL permls lnLrarea in sal


Murdoch a rmas calm spre deoseblre de flul su !ames care sa arLaL lrlLaL de llpsa de
reac?le a personalulul de paz
?ocaL ?l ru?lnaL
8uperL Murdoch ?l flul su !ames Murdoch sunL audla?l asLzl in Camera Comunelor in
scandalul lnLercepLrllor Lelefonlce pe care lea fcuL in ulLlmll anl Labloldul news of Lhe
World" resa brlLanlc sus?lne c Murdoch avea de gnd s renun?e la conducerea
companlel
ConslderaL unul dlnLre cel mal puLernlcl magna(l de pres dln lume Murdoch Lrebule s dea
expllca(ll in fa(a parlamenLarllor brlLanlcl Ll esLe audlaL de zece depuLa(l membrl al comlslel
de massmedla dln Camera Comunelor impreun cu flul su !ames 38 de anl ;l proLe[aLa
lul 8ebeca 8rooks 43 de anl denumlL "reglna Labloldelor"
Conform presel brlLanlce paLronul news Corp in vrsL de 80 de anl lnLen?lona s
demlsloneze ln posLul de dlrecLor general inalnLe lzbucnlrea acesLul scandal Locul su urma
s fle preluaL de Chase Carey dlrecLor opera(lonal al grupulul
Ll a dezvlulL parlamenLarllor c nu a avuL nlclo ldee despre amploarea pe care o luaser
lnLercepLrlle penLru c unll dlnLre anga[a?ll sl lau lndus in eroare Am fosL absoluL ?ocaL
?l ru?lnaL cnd am aflaL" a adugaL Murdoch dnd vlna pe cel care il conduc afacerlle dln
Marea 8rlLanle

!urnallsL de la new of Lhe World" gslL morL

Zlarul 1he Cuardlan" anun?a lerl c un fosL [urnallsL al Labloldulul news of Lhe World"
Sean Poare a fosL gslL morL la domlclllul su dln WaLford la nord esL de Londra
!urnallsLul a fosL prlmul care a dezvlulL c Andy Coulson fosL redacLor ?ef al Labloldulul era
la curenL cu lnLercepLrlle Lelefonlce ale unel Llnere uclse in Marea 8rlLanle
Poare care lucrase ?l penLru Labloldul 1he Sun" fusese concedlaL dln cauza problemelor cu
alcoolul ?l drogurlle oll?la a preclzaL inLrun comunlcaL c moarLea zlarlsLulul esLe
"lnexpllcabll" dar nu esLe suspecL o ancheL fllnd demaraL in acesL caz

ALacul hackerllor

Cruparea de hackerl LulzSec a sparL azlnoapLe slLeul Labloldulul brlLanlc 1he Sun"
apar(lnnd lul 8uperL Murdoch ;l au posLaL un anun( macabru despre moarLea acesLula
lnformeaz 8euLers e slLeul 1he Sun hackerll au posLaL o foLografle a lul Murdoch sub
care au scrls "A fosL descoperlL corpul neinsufle?lL al magnaLulul medla"
uCCuMLn1 3
wwwproLvmd

lnLrebarea care framanLa ukCaL de lmpllcaL a fosL expremlerul Cameron ln scandalul
lnLercepLarllor


1639 16 lulle 2011 SLlrlle 8C 1v

uosarul lnLercepLarllor conLlnua sa acapareze presa brlLanlca rlmele scuze ale lul 8uperL
Murdoch caL sl nolle lnLrebarl cu prlvlre la legaLurlle premlerulul cu grupul de presa aflaL ln
cenLrul acesLul scandal sunL aLenL anallzaLe relaLeaza Al


Asa cum a promls magnaLul de presa scuzele sale erau eLalaLe sambaLa pe o paglna plaLlLa
lnseraLa ln sapLe publlcaLll lncluslv concurenLe care noLau ln Lrecere schlmbarea sa de Lon sl
de sLraLegle el care [ol dadea aslgurarl ca grupul sau nu a comls decaL erorl mlnore a
decls brusc sa prezlnLe scuze publlce penLru LoaLe lnLercepLarlle reallzaLe la scara mare de
unul dlnLre Labloldele sale sl promlLe nol pracLlcl

ne pare rau scrle ocLogenarul recunoscand gresellle grave comlse ALenL sa dea garanLll
oplnlel publlce el a vlzlLaL rudele unul adolescenL ucls ln 2002 al carul Lelefon a fosL plraLaL
o dezvalulre aflaLa la orlglnea scandalulul care afecLeaza lmperlul sau medlaLlc C noua
proba ll asLeapLa lnsa marLl dupaamlaza pe 8uperL Murdoch ln arlamenL unde se va
confrunLa alaLurl de flul sau !ames numarul Lrel ln cadrul news Corp sl 8ebekah 8rooks cu
lnLrebarlle comlslel penLru massmedla declsa sa mearga ln profunzlmea lucrurllor

vom cere ln mod evldenL expllcaLll despre ce sa lnLamplaL ln cadrul news of Lhe World
dar sl ln cadrul alLor publlcaLll (ale grupulul) sl pana la ce nlvel llderll au avuL cunosLlnLa
despre acesL lucru a subllnlaL presedlnLele comlslel !ohn WhlLLlngdale

AcesL caz ll creeaza probleme premlerulul uavld Cameron ale carul legaLurl cu Murdoch au
fosL puse ln evldenLa dln nou de publlcarea vlnerl a llsLel lnLalnlrllor sale cu reprezenLaLll
medla oLrlvlL acesLel llsLe Cameron sa lnLalnlL de 26 de orl ln 13 lunl cu llderll grupulul
care la susLlnuL campanla elecLorala dlnLre care cu 8ebekah 8rooks de doua orl sl cu !ames
Murdoch de Lrel orl Ll la lnvlLaL de asemenea pe Andy Coulson fosL redacLorsef al noLW
devenlL ulLerlor dlrecLorul sau de campanle la doua lunl de la demlsla sa dln cauza
scandalulul ln lanuarle
uCCuMLn14
www[urnalulro
14 lulle 2011
Scandalul news of Lhe World se inLlnde pe LoL globul
AuLor SlnZlAnA S1AnCu
rlmele semnale au venlL de pe conLlnenLul amerlcan senaLorul !ay 8ockefeller care
prezldeaz puLernlcul ComlLeL penLru Comer( dln SenaLul SuA cernd o ancheL prlvlnd
acLlvlL(lle de sLrngere a lnforma(lllor de pres prln pracLlcl llegale de unll dlnLre zlarl;Lll
anga[a(l in companla medla a magnaLulul ausLrallan 8uperL Murdoch news CorporaLlon
uup lzbucnlrea scandalulul in Marea 8rlLanle unde celebrul Lablold news of Lhe World ;la
inceLaL aparl(la dup 168 de anl de exlsLen( dln cauza lnLercepLrllor Lelefonlce a mll de
personallL(l dln LoaLe sferele socleL(ll de la regln ;l pollLlclenl pn la vedeLe arLlsLlce ;l
cel mal ru pn la famllllle vlcLlmelor aLenLaLelor LerorlsLe dln Londra dln 7 lulle 2003 ;l
chlar pn la copll 8ockefeller esLe aproape slgur c ace;Ll zlarl;Ll au procedaL la fel ;l in
SLaLele unlLe ;l mal ales cu famllllle vlcLlmelor dln 11 sepLembrle 2001 de la World 1rade
CenLer

M Lem c scandalul plraLrll Lelefoanelor de la Londra de news Corp sar fl puLuL exLlnde
;l la vlcLlmele dln 9/11 sepLembrle precum ;l la al(l ceL(enl amerlcanl uac a;a esLe aLuncl
consecln(ele vor fl dure" a declaraL lerl pollLlclanul in vrsL de 74 de anl fr a men(lona
ins vreo dovad in acesL sens C exLraordlnar moblllzare sa remarcaL lerl in Congresul
amerlcan la lnl(laLlva senaLorulul 8ockefeller aLL SenaLul cL ;l Camera 8eprezenLan(llor
lnslsLnd asupra lnl(lerll unel ancheLe care s prevad ;l audlerl publlce" penLru a puLea
aduna asLfel dovezl despre exLlnderea asculLrllor Lelefonlce ;l in SuA dup modelul"
brlLanlc 1oaLe acesLea rldlc o serle de inLrebrl asupra fapLulul dac news Corp a inclcaL
legea amerlcan () ;l a vlolaL drepLul la vla(a prlvaL a ceL(enllor amerlcanl" a mal spus
8ockefeller

ue parLea cealalL a ALlanLlculul arlamenLul de la Londra a resplraL u;uraL dup ce a aflaL
c 8uperL Murdoch a renun(aL de bunvole la planurlle de expanslune a lmperlulul medla
pe care il de(lne prln achlzl(lonarea 8Sky8 reLrgnduse dln llclLa(le dup cum anun(a
lerl in excluslvlLaLe edlLorul Sky news ClLy Mark klelnman arlamenLul brlLanlc inLro
moblllzare asemnLoare cu cea dln Congresul amerlcan cum nu se mal vzuse dln vremea
rzbolulul programase lerl un voL penLru alungarea" lul Murdoch dln afacere un purLLor
de cuvnL al premlerulul brlLanlc anun(a inLrun comunlcaL daL publlclL(ll SaluLm vesLea
;l a;a cum a spus domnul prlmmlnlsLru Lrebule s ne concenLrm acum s scoaLem LoaL
mlzerla dln cas ;l s punem ordlne in lucrurl"

ulvlzla ausLrallan a corpora(lel medla a anun(aL la rndul el in urma crlLlcllor ce l sau adus
;l a preslunllor fcuLe prln dezvlulrea pracLlcllor neorLodoxe" de ob(lnere a
lnforma(lllor ale zlarl;Lllor sl c va deschlde o ancheL asupra LuLuror pl(llor" pe care
lea fcuL penLru a;l scrle arLlcolele dln ulLlmll Lrel anl

lnglng" penLru locallzarea (lnLelor"
!urnall;Lll de la nC1W au plLlL ofl(erl de oll(le penLru al locallza prln Lelefonul mobll pe cel
pe care il aveau in vlzor ca (lnLe LsLe vorba despre a;anumlLa Lehnlc plnglng" aceasLa
fllnd ulLlma pracLlc lllclL a zlarl;Lllor fosLulul Lablold brlLanlc ;l de alLfel a LuLuror dln
LrusLul news lnLernaLlonal !urnall;Lll ancheLa(l au mal recunoscuL c aceasL meLod lea
faclllLaL ;l accesul la cardurlle de credlL ale (lnLelor lor culegnd asLfel lnforma(ll despre
locurlle in care ;lau chelLulL banll ;l lundule asLfel urma mal u;or

AceasL ulLlm lnforma(le a fosL dezvlulL de new ?ork 1lmes care lnvesLlgheaz
publlca(llle brlLanlce ale news lnLernaLlonal inc de anul LrecuL e de alL parLe zlarl;Lll de
la nC1W au incepuL s vorbeasc Sean Pore concedlaL de fosLa publlca(le in 2003
povesLe;Le c edlLorll plLeau ofl(erll de poll(le cu cLe 300 de llre sLerllne penLru a face
plnglng" Lucrnd cu companllle de Lelefonle mobll oll(la ;l servlcllle de securlLaLe aveau
poslblllLaLea s la urma unul Lelefon mobll ;l sl locallzeze dup semnalele pe care le
emlLea


Mll de personallL(l urmrlLe pas cu pas
lnLercepLrlle Lelefonlce llegale accesarea frauduloas a deLallllor despre conLurl bancare ;l
mlLulrea unor oamenl dln slsLem" penLru a ob(lne lnforma(ll cL mal scandaloase ;l in
excluslvlLaLe penLru arLlcolele lor ale zlarl;Lllor de la news of Lhe World au vlzaL mll de
personallL(l dup cum dezvlule ually Mall clLnd surse dln oll(la brlLanlc precum ;l o
noL a unul deLecLlv parLlcular care impreun cu corespondenLul la curLea regal al zlarulul
fuseser aresLa(l in 2007 penLru lnLercepLrl Lelefonlce ;l mlL daL ofl(erllor insrclna(l cu
paza ;l proLec(la casel regale brlLanlce

Cu o zl inalnLe publlca(la brlLanlc relaLase pe larg ;l despre scandalul provocaL de un alL
Lablold al LrusLulul 1he Sun care la mhnlL profund pe fosLul premler brlLanlc Cordon
8rown ;l pe so(la acesLula Sarah 1he Sun dezvlulse c flul lor cel mlc lraser suferea de o
boal geneLlc grav despre care nu ;Llau decL famllla premlerulul ;l medlcll care il
ingrl[eau pe mlcu( LdlLorul 1he Sun deaLuncl conLroversaLa 8ebekah 8rooks care a fosL ;l
edlLor al nC1W dup care a a[uns dlrecLor execuLlv in companla lul Murdoch il Lelefonase
lul 8rown ;l il spusese c vzuse de[a dosarul medlcal al lul lraser ;l c va dezvlul LoLul
A;a a ;l fcuL dar lerl a negaL c ea sau al(l redacLorl al publlca(lel ar fl ob(lnuL clandesLln
accesul la dosarul medlcal al copllulul spunnd c aflase dln alLe surse despre boala
mlcu(ulul

uar slLua(la news CorporaLlon sa inruL(e;Le dln zl in zl pe msur ce apar nol dezvlulrl
despre cel splona(l de zlarl;Lll lul Murdoch ;l alLe publlca(ll lnLr in vlzorul ancheLelor penLru
pracLlcl [urnallsLlce in afara legll ue[a nC1W a plLlL zecl de mll de dolarl unor celebrlL(l
care sau plns c le lnLercepLase Lelefoanele moblle La coad penLru daune morale sLau ;l
unele famllll ale solda(llor ucl;l in AfganlsLan precum ;l cele ale coplllor ucl;l in dlferlLe
clrcumsLan(e despre care fosLul Lablold a fcuL dezvlulrl pe care el nu ;l lear fl dorlL s le
vad vreodaL in paglnlle unul zlar penLru c lea rv;lL senLlmenLele

uln rndul celebrlL(llor lezaLe de amesLecul zlarl;Lllor lul Murdoch in vla(a lor prlvaL face
parLe ;l vedeLa foLbalulul englez Wayne 8ooney AvocaLul su a anun(aL lerl c a ceruL daune
morale fosLulul Lablold penLru c a plraLaL csu(a vocal a Lelefonulul mobll al cllenLulul su
;l sa foloslL de lnforma(llle pe care le con(lnea penLru a da in vlleag avenLurlle sale cu
prosLlLuaLe lnLre celebrlL(lle care au czuL prad zlarl;Lllor fr scrupule mal flgureaz
kaLe MlddleLon ;l prln(ul Wllllam !ude Law Slenna Mlller Pugh CranL prln(ul Charles ;l
Camllla lar llsLa conLlnu