Sunteți pe pagina 1din 16

Google te ajut=,

dar nu te face mai de[tept


Mic inventar al c=ut=rilor n google care ne fac s=
regret=m c= instalarea internetului nu se face
dup= m=car o minim= testare psihologic=. pag 3
~ Mari scriitori de umor ai lumii ~
Saki - Sexul care
nu face cump=r=turi
O schi]= tradus= pentru prima dat= \n limba ro -
m` n= pe DailyCotcodac.ro. pag 13
Cum vor avea [i locuitorii
din Drumul Taberei metrou
{tiu c= pentru moment tot ceea ce avem este
speran]a, un desen pe o hrtie [i o Regie care
pap= bani pe studii de fezabilitate care exist= de
acum treizeci de ani, dar sunt convins c= dac=
punem mn= de la mn= [i venim fiecare cu cte
o linguri]= de acas= [i ne apuc=m de s=pat, cu
siguran]= vom ajunge undeva. M=car pn= dup=
Trafic Greu. Totul e sa ne mobiliz=m [i s= nu ne
l=s=m pe mna Regiei. pag 15
Top 100 cele mai amuzante
nume romne[ti
1-2 Stru] Modest, Rndunel Pisic=; 5. ntuneric
Stelu]a Lumini]a; 11. Renato Lacrim= pag 14
Fumez cu spor,
respir u[or
- Nu te sup=ra, ]i put minile a fum, degetele ]i
s-au ng=lbenit de nicotin=, gura ]i miroase tot
timpul!, mi-a repro[at cu lacrimi n ochi, lng=
Sfinx, pe cnd soarele se stingea ca un muc de
]igar= dup= mun]i. pag 4
Julius Constantinescu
P
rimul [i cel mai sigur semn c= vei
avea parte de o sear= pl=cut= de
tipul Ce bine era singur! l
reprezint= dorin]a nevesti-tii/amic=-tii de
a discuta despre rela]ia voastr=.
Discu]ia despre natura [i viitorul rela]iei
voastre poate surveni din senin sau prece-
dat= de mici semne, cum ar fi trntitul
u[ilor [i al vaselor n buc=t=rie, dusul
demonstrativ al gunoiului (care seam=n=
destul de mult cu dusul normal al gunoiu-
lui, doar c= se las= toate u[ile deschise, se
trnte[te capacul de la ghen= a[a nct s=
se-aud= pn= n cas=, se izbe[te u[a de la
intrare [i se arunc= g=leata goal= ct colo)
sau nchisul n camera ei pentru c= vrea s=
stea singur= (de unde va ie[i peste o jum= -
tate de or= plin= de draci, repro[ndu-]i c=
nu-]i pas= deloc de suferin]a ei [i c= n-ai
avut bunul sim] s-o ntrebi m=car ce are).
Bun, [i acum s= vedem ce are.
De regul=, va ncepe cu o ntrebare-cap-
can=, probabil Ce crezi tu despre rela]ia
noastr=?. De fapt, aceast= ntrebare e un
pretext pentru a-]i spune ea ce crezi tu de-
spre rela]ia voastr=.
Dup= epuizarea binecunoscutelor teme
Spune-mi dac= te-ai plictisit de mine (cum
ai putea?), M=car m-ai iubit vreodat=?
(opri]i-v= cteva momente din lectura
acestui text [i ncerca]i s= da]i un r=spuns
corect; nu-i a[a?) sau Cnd o s= avem [i noi
un copil, la 40 de ani? (iar n-ai fost atent [i ai
sc=pat-o la prietenele ei, unde a vizionat
bebelu[i), nevast=-ta/amic=-ta va aborda [i
cteva subiecte mai u[oare, care-i st=teau de
mult pe limb=. De pild=, ]i va repro[a c= n-ai
mai dus-o la o pies= de teatru sau la un film
de nu [tiu cnd (dac= a]i fost recent
oricum nu se pune, pentru c= a fost ideea ei)
[i ]i va da numeroase exemple de cazuri
fericite de prietene de-ale ei, pe care iubi]ii
lor le r=sfa]= [i le scot aproape zilnic n ora[
(dat fiind c= sunt aproape n fiecare sear= la
voi, te ntrebi cnd se mai duc [i n ora[, dar
nu e momentul s= faci remarca asta,
crede-m= pe cuvnt). N-o aju]i niciodat= la
treburile din cas= [i nu e[ti n stare s= repari
[i tu o am=rt= de ]eav= (bine, instalatorii
primesc probabil repro[uri de genul: Un
am=rt de Heidegger nu e[ti [i tu n stare s=
cite[ti, s= po]i s= deschizi gura cnd mergem
[i noi undeva f=r= s= m= faci de rs). Nu se
poate baza niciodat= pe tine cnd e
meci, poate s= [i moar= c= nu te ui]i
la ea (de[i b=ie]ii joac= doar 90 de
minute pe s=pt=mn=, exact
atunci [i va g=si ceva foarte
important de f=cut, iar tu va
trebui s-o aju]i).
De aproape o or=, stai n
picioare ca un idiot [i o
ascul]i (dup= primele 10
minute ai renun]at s=
mai des chizi gura, dat
fiind c=, indiferent de
ntrebare, orice r=spuns
pe care-l dai e gre[it). Te
rogi s= sune telefonul, ca
s= po]i profita de o clip=
de nea ten ]ie [i s-o [tergi
n baie (even tual, cu toate
volumele din R=z boi [i
pace). Numai c= prie te nele
ei au obi ce iul dr=gu] s= sune
doar cnd e meci - pare c= o
fac dina dins, pentru ca
ne vast=-ta/a mi c=-ta s=
se poa t= r=]oi la tine:
Da d=, dra g=, prostia aia mai ncet, ce, nu
po]i s= te ui]i dac= n-auzi?.
Cnd supliciul se va sfr[i totu[i (cel mai
probabil fiindc= a nceput Anatomia lui
Grey), nu po]i s= faci altceva dect s= te
plimbi dintr-o camer= ntr-alta f=r= un scop
precis. La cel mai mic semn c=-]i dore[ti s=
deschizi calculatorul, s= cite[ti ceva, s= m= -
nnci, s= te b=rbiere[ti sau s= faci orice alt ce -
va, e clar: ]i-a intrat pe o ureche [i ]i-a ie[it pe
alta, nici m=car n-ai as cul tat-o.
Dar, de spre mi nu nata dis -
cu ]ie Ni cio dat= nu
m-ascul]i cnd vor-
besc cu tine,
poate alt= -
dat=.
ntr-o excursie, singurul
care nu particip= la veselia
general= este [oferul - el abia
se mai ]ine pe picioare de
oboseal=. La desp=r]ire, este
totu[i b=tut amical pe spate
de prietenii s=i:
- Dac= [tiam cum conduci,
mergeam cu trenul! pag 7
n toamna anului 1192,
Richard Inim= de Leu, re ge -
le Angliei [i al unei jum=t=]i
de Fran]=, se ntorcea triu m -
f=tor din cruciad=. Drumul
spre Anglia ducea ns= prin
Imperiul German, iar pro -
ble ma aici era c= m p=ratul
Henric al VI-lea de Hohen-
staufen avea mari dificult=]i
n a alege dintr-o lung= serie
de motive pentru care s=-l
urasc= pe Ri chard. Afl= din
pagina 9 ce s-a ntmplat
mai departe!
Nr. 2 Se distribuie gratuit. Dac= nici a[a nu vi-l permite]i, ne g=si]i la www.dailycotcodac.ro
www.dailycotcodac.ro
Pamflete
i alte
arogane
Singur=tatea
[oferului
\n excursie
Richard
Inim= de Leu,
arestat de
autorit=]ile
austriece!
Minunata discu]ie despre
Natura [i viitorul
rela]iei voastre
DIN CUPRINS
EURIPIDE. A avut dou neveste i a scris 92 de tragedii, dar, desigur,
nu se poate stabili cu exactitate vreo legtur ntre aceste dou lucruri.
postul nu e post destul

ntr-un amurg ro[covan de mar]i,


am ie[it n Centrul Vechi al Bu-
cure[tilor, s= m= ntlnesc cu o pri-
eten=, n scopul de a dep=na cteva amintiri
[i cteva tequile. Eu am ajuns cu 15 minute
mai devreme [i ea a ajuns cu 25 de minute
mai trziu, deci s-a c=scat un interval de
timp liber n care am ales s= intru la biserica
de lng= crcium=, spre a m= ruga pentru
iertarea p=catelor.
Nu mic=-mi fu mirarea cnd am g=sit n
incint= un puhoi de enoria[i care, nu [tiu de
ce, la ora [apte seara se prosternau claie
peste gr=mad=. Mu[uroiul era structurat pe
mai multe sec]iuni, constnd n cozi la di-
verse prest=ri servicii.
Am luat-o sistematic, am c=utat taraba cu
lumn=ri. Pe zidul l=ca[ului de cult era lipit
un carton care ne ruga frumos, cu pixul, s=
nu ne mai bulucim n biseric= pentru
achizi]ionarea de materiale consumabile, ci
s= apel=m [i la centrul similar de desfacere
cu am=nuntul, aflat n curte. Bine, am virat
spre chio[cul de-afar=, unde era o coad=
format= preponderent din evlavioase cu
burice goale [i din gravide cam singure.
Coloana se mi[ca greu [i, cercetnd
cauzele acestei disfunc]ii, am descoperit
dou= anomalii: vnz=torul n-avea rest, iar
clien]ii se scobeau n saco[e, de unde
scoteau ni[te pungi, din care scoteau ni[te
gen]i, de unde scoteau ni[te portofele, din
care scoteau cte 20 de bani m=run]i sau ct
voia =la. C= nu [tiu de ce, dar o lumnare
cost= 70 de bani. De ce nu le-o fi f=cnd un
leu, ca s= se mi[te coada?
A doua anomalie era faptul c=, la acela[i
ghi[eu, se nmnau [i acatistele gata scrise,
pentru cine [tie ce sunt acelea. Fac pre-
cizarea asta ntruct, n fa]a mea, dou=
c=pri]e cu ni[te tanga din =[tia ie[i]i din
blugi se ntrebau una pe alta, retoric: fat=,
nu d=m [i noi o acatist=? Nu rde]i, c= din
punct de vedere logic aveau dreptate: de la
un plural de forma acatiste (cum bine
scria pe ghi[eu), te po]i a[tepta foarte bine
la structura o acatist= - dou= acatiste.
Da, fat=, da trebuie s= scrii ceva pe ele! -
a l=murit-o tovar=[a ei, nainte de a-[i
scoate dintre din]i, cu ajutorul unghiei false,
dou= bobi]e de mac, de la covrig. P=i [i e
vreun formular, ceva? - vru s= [tie prima
cucernic=. Ailalt= n-a r=spuns, dar s-a ridi-
cat [i mai mult pe sandale, ca s= vad= dac=
aveau tipizate.
Am cump=rat zece lumn=ri [i am c=utat
un loc s= le aprind. Evident, m-am orientat
dup= alt= coad=, amplasat= tot n curte,
care se bifurca sinistru ntre Vii [i Mor]i.
Problema era c= acest [irag al pio[eniei avea
vreo sut= de metri (aveam s= aflu c= n bi se -
ric= veniser= n vizit= ni[te moa[te sfinte,
de-aia alesese lumetul taman aceast= zi
pentru primenirea sufleteasc=).
Cei care ajungeau la destina]ie aprindeau
[i se nchinau cte-un sfert de or=. Dup=
calculele mele, urma s= nnoptez n pi-
cioare, motiv pentru care, cu toate
remu[c=rile mele cre[tine[ti, am renun]at.
Am intrat apoi n biserica propriu-zis=, am
p=truns n total vreo 80 de centimetri, mai
mult n-am putut, credincio[ii erau ndesa]i
etan[. Mai pupau icoane, mai le[inau, mai
oc=rau n surdin=, deci tot ce ]ine de rutina
nchin=ciunii.
Am ie[it din biseric= laolalt= cu un claus-
trofob de culoare verde-gri, pe care-l purtau
pe bra]e nevast=-sa [i ]rcovnicul.
De-a-nd=r=telea, am p=r=sit proprietatea
sfnt=, nchinndu-m= cu o mn=, iar cu
cealalt= mn= r=spunznd la mobil - m=
suna n sfr[it amic=-mea, ajunsese la
teras= [i m=-ntreba ce s=-mi comande.
Am ajuns la crcium= tot nespovedit= [i
nemp=rt=[it=. Lumn=rile s-au scufundat
n nisipurile mi[c=toare din po[eta mea
[i-am uitat de ele. Mi-am amintit abia cnd,
aflndu-m= la un eveniment fi]os, am
c=utat ceva n geant= [i, ntr-o fatal= se-
cund= de neaten]ie, le-am excavat [i le-am
catapultat pe parchet, n pufneala general=.
Iar acesta n-ar fi fost tocmai un tablou
suprarealist, dac= n mna liber= nu ]ineam
un whiskey.
n fine, nu asta conteaz=. M-am apucat s=
scriu aceast= lung= introducere ca s= m=
lamentez cu privire la faptul c= bisericile
cele mai rentabile, cu num=rul cel mai mare
de utilizatori unici pe zi, sunt [i cele n care,
de fapt, nu reu[e[ti s=-]i mpline[ti rn-
duielile. Cred c= asta poate fi o explica]ie a
faptului c= am tendin]a cam exhibi]ionist=
de-a m= spovedi prin articole, n loc s=-mi
cur=] sufletul pe la cte-o vecernie. Sau
poate c= sunt dependent= de comentariile
din subsolul textelor, nu [tiu. La biseric=,
orict de [ocant= a[ fi eu, singurul com-
ment pe care-l smulg ncepe cu Desfrul [i
se termin= cu Amin.
Fe]e [i fi]e biserice[ti
Simona
Catrina
24 august
79 Vulcanul Vezuviu ncepe s= erup=
- sau cel pu]in a[a credeau romanii
care, fiind ni[te p=gni napoia]i,
n-aveau de unde s= [tie c=, de fapt,
Dumnezeu aruncase cu pucioas= ca
s=-i pedepseasc= pentru p=catele lor.
Daily Cotcodac este un blog
satiric, c[tig=tor al RoBlogFest
2010 (dac= nu [ti]i ce e =la nu-i
nimic, e de ajuns s= re]ine]i c=
l-am c[tigat). Chiar dac= cei mai
mul]i membri ai echipei DC sunt
jurnali[ti, am ales s= scriem un
site de umor fiindc= nu
cunoa[tem prea mul]i oameni
care diminea]a s=-[i pun= o
cafea, s= deschid= calculatorul [i
s=-[i spun=: B=i, ce-a[ citi ni[te
anchete [i ni[te [tiri cu impozite,
s= m= binedispun!.
Ceea ce ]ine]i acum n mn= este
o edi]ie print ce con]ine texte de
pe blog, dar [i unele care nu au
fost publicate pn= acum. V-am
putea spune c= am f=cut asta
fiindc= ne era dor de mirosul de
cerneal=, dar adev=rul e c=
scopul nostru a fost s= ne facem
cunoscu]i [i vou=. Cum n
momentul =sta citi]i aceste
rnduri, se pare c= am reu[it.
Pn= la viitoarea edi]ie de print,
ne g=si]i la adresa
www.dailycotcodac.ro, de luni
pn= vineri [i n week-end.
,
,
CASETA DE REDAC}IE
Ovidiu Eftimie, jurnalist
Ionu] {endroiu, medic
Simona Catrina, jurnalist
Radu Pirc=, jurnalist
Vlad Petreanu, jurnalist
Adrian C=l=ra[u, corporatist
Gabi Negoi]=, IT
Dan Crlea, jurnalist
Ovidiu Rae]chi, politolog
Julius Constantinescu, jurnalist
Cristina Hurdubaia,
PR & Marketing
redactia@dailycotcodac.ro
8 iunie
452 Hunii condu[i de Attila invadeaz=
Italia. Papa Leon I l va opri totu[i pe
Attila la por]ile Romei, conving`ndu-l
c= n-ar fi deloc o fapt= pe placul lui
Dumnezeu s= jefuiasc= Cetatea Etern=,
plus c= exist= [i alte ora[e cu ziduri mai
sub]iri [i garnizoane mai mici, pe care
sigur Dumnezeu nu prea le iube[te.
15 mai
1252 Papa Inocen]iu IV emite o bul=
papal= prin care autorizeaz= tortura
ereticilor, ca s= nu mai fie nevoi]i
bie]ii inchizitori s= mint= c= acuzatul
a c=zut pe sc=ri [i [i-a rupt falangele
de la toate degetele sau c= [i-a
v=rsat din gre[eal= farfuria cu sup=
fierbinte pe spate.
www.producton.ro
Producton si Daily Cotcodac v prezint o scurt istorie
a consumabilelor si produselor IT
www.dailycotcodac.ro
2
googl etarzi
cum arata diavolu - cteodat= att de
bine, nct l ceri de nevast=.
la ce varsta e bine sa te insori? - eroii nu
au vrst=.
cum va fi romania in anul 2020 - departe,
sper.
cum si cu ce purtam bascutele - cu
pantofiori de lac, cior=pei [i fusti]=
ecosez, dar, dac= ntreab= cineva, noi
te-am ndemnat s= mergi la [coal=!
moise guran evreu - e posibil, cu to]ii [tim
c= oltenii se cred poporul ales.
daca in rai sunt caini - cini nu [tiu, dar,
dac= Dumnezeu e Atoatev=z=tor, pisici nu
sunt sigur.
cum sa te imbraci pt grasute - n ceva ce
nu poate fi sf[iat cu din]ii?
oftam cand suntem indragostiti - [i mai
ales dup= ce ne trece [i constat=m c=
ne-am nsurat ntre timp.
sa terminat liceul - nici nu-]i dai seama
cum trece anii
barbati fac primul pas spre impacare? -
m= rog, i spune umilire, dar dac= ]i se
pare c= primul pas sun= mai bine
cum imi dau seama daca e marijuana si
nu patrunjel - dac= ascul]i Bob Marley
dup= ce fumezi, e marijuana. Dac= ]i-ai pus
un disc cu Maria L=t=re]u - era p=trunjel.
secretul unei casnicii fericite - s= nu te
prind=.
gaz care te face sa razi - presupun c=
v= distra]i de minune seara n dormitor,
caporal.
senzor gaz porne[te la vin - e nevast=-ta,
idiotule, ea porne[te la vin, nu senzorul
de gaz.
cate beri te ucid - dac= te nimere[ti ntre
ea [i un moldovean, [i una singur=.
dealeri de droguri ce trebuie sa stie - n
mare, Codul Penal.
am dormit linistita stiindu-ne impacati
iubitule - dar [tii c= exact asta i-a spus [i
Anne Boleyn lu iubi al ei, nu?
lavoazie antoane - Antoine, hai c= te
caut= cineva din Romnia pe google.
risc sa ajung in iad daca fumez? - mai r=u
e c= ri[ti s= ajungi n Rai, unde sigur nu se
fumeaz=.
cand se merge la priveghi rude - de
regul=, cnd mor.
cine era verisorul lui speedy gonzales -
Costel Gonzales, din Pa[cani.
ce iti trebuie si cat te costa sa pleci din
tara cu o pisica cu blue air in italia
bologna - tu chiar crezi c= o pisic= ar
zbura cu Blue Air??
cate ore faci cu avionul din italia in
nigeria - stai s= ghicesc: a murit unchi-tu,
Lulumba Avasiloaiei, [i ai mo[tenit
3 milioane de dolari?
ce fac barbatii insurati - regret=.
Tweeturi
[i statusuri
celebre
Dan C`rlea /
Julius Constantinescu
herodot
sunt in Tracia. scriu despre cei
mai viteji si mai drepti si mi-a disparut
rucsacul. stie careva ceva? RT pls
caragiale
@eminescu deepthroat cu vera la
@maiorescu. cand termini luceafarul
vino si tu
balzac
Mi-am facut cont pe twitter. Deci
cate semne am voie sa scriu? Am auzit
ca nu pot sa depasesc
14000000000000000000000000000000!
Sa fie adeva
Cabinet Acupunctura suggests
you add Doctor Mengele as a
friend on Facebook
mary ann nichols
@jacktheripper follows you on
twitter
Doamna Fleming wall
Iar i-a mucegait painea lui Alex
in laborator. Sta cu ochii pe pr0n si
cand intru, sanchi, se arunca pe
microscop.
napoleon
cu @cambronne si @ney la
waterloo. vine si @grouchy mai incolo
horea
@crisan hai mai repede.
e marfa aici!
Philippe Petain and Adolf Hitler
are now friends.
dostoievski
o omor pe baba asta hapsana de
la parter, apoi poate scriu ceva. brb
samuel morse
plm stf
Romania is now friends with Axis
and Allies
iuda
chef de cacat, iar o arde @jesus in
parabole. mai stau putin si ma car.
Franz Ferdinand wall
Maine plec la Sarajevo. Iupiii!
henric VIII is now single.
Julius
Constantinescu
Google te ajut=, dar nu te face mai de[tept

l [ti]i pe George Nicolescu - dom-


nul orb care cnt= Eternitate?
A]i observat c= uneori e mbr=cat
cam fistichiu, n costume roz sau verde
crud cu volane? Teoria mea e c= tipul
habar n-are; c= familia se distreaz= pe
seama lui (B=i, la Festivalul de la Ma-
maia l mbr=c=m pe tati ntr-o pijama
pepit cu elef=n]ei!) n timp ce bietului
om i se dau asigur=ri c= totul e n regul=:
Stai f=r= grij=, por]i un Armani clasic, la
doi nasturi.
Cam asta e, mutatis mutandis, [i
povestea ultimului roman al lui Vladimir
Nabokov, Originalul Laurei. Un manu-
scris la care scriitorul rus se juca din cnd
n cnd, ca s= scape de fandacsii, [i pe
care nu l-a dorit niciodat= publicat, fi-
indc= e prost, ciudat [i neterminat. Prima
dat= l-a dus de nas nevast=-sa, Vera
Slonim, care a primit misiunea s=-l ard=:
Hai dovlecel s=-l mai ]inem puuu]in,
doar pentru noi doi. Pe urm= l-a dus
de nas fii-su, Dmitri, care a primit cu
limb= de moarte misiunea s=-l distrug=:
Sigur tati, stai lini[tit, c= faci iar un
puseu de tensiune; important e s= fii
t=lic= s=n=tos!. Dup= moartea lui
Nabokov, familia s-a confruntat, timp de
33 de ani, cu aceast= grav= dilem=: l as-
cult=m pe tataie? sau Punem botul la
cteva milioane de euro drepturi de
autor?. A c[tigat, fire[te, respectul
pentru fani [i pentru o mai bun=
cunoa[tere a muncii lui Vladimir
Nabokov. Revista Playboy a ar=tat, de
altfel, cel mai mare respect, pl=tind o
sum= record pentru 5.000 de cuvinte.
Dilema urma[ilor lui Nabokov
Cum am c[tigat
primul milion de
dolari din Google
Adsense
Ovidiu Eftimie
M
= duc la o banc= din
Bra[ov s=-mi ridic banii
trimi[i de Google prin
Western Union. C= erau 100 de euro
sau un milion de dolari, acum nu mai
conteaz=. Oricum cteva ore mai
trziu mi-au fost confisca]i de filiala
local= a ANI, nevast=-mea, care a
venit cu idei de-astea ciudate cum c=
ar trebui s= ne pl=tim [i ni[te datorii
mai nti, ni[te facturi [i-abia dac= mai
r=mne ceva s= cump=r=m cteva
rafturi de bere.
Aveam la mine toate datele nece-
sare pentru a ncasa bani prin WU,
expeditorul, codul special, suma
exact=, tot. Doamna de la ghi[eu n-
treab= totu[i:
- De la cine primi]i banii?
- De la Google Ireland Ltd.
- Da, n]eleg, dar de la cine?
- De la Google, doamn=, e o firm= de
internet.
Doamna continu= s= tasteze nen-
crez=toare. Toate datele se potrivesc,
dar ea insist=.
- Dar cum l cheam= pe cel care v-a
trimis banii?
mi blestem ghinionul de a fi singu-
rul bra[ovean care a primit vreodat=
bani de la o firm= prin Western Union
[i-i zic:
- Google Popescu, doamn=!
Femeia mai tasteaz= nemul]umit=
vreo cinci minute [i-apoi mi spune:
- S= [ti]i c= nu-l cheam= a[a.
Ovidiu
Rae]chi
www.producton.ro
n Antichitate, hrtia era o problem
www.dailycotcodac.ro
3
Fumez cu spor,
respir u[or
Dan C`rlea
A
m o compasiune imens= pentru
fum=torii nr=i]i. Le n]eleg pro ble -
ma, [tiu exact cu ce se confrunt= [i
ct de greu le este dac= decid s= se lase. Unii
depun un efort uria[ de voin]= - De mine nu
mai pun pic=tur= de ]igar= n gur= [i se iau de
pip=, al]ii duc o lupt= de gheril=, un r=zboi psi-
hologic cu viciul - ba se fac c= nu mai fumeaz=,
ame]esc viciul de cap, pentru ca apoi s= i dea
pu]in= hran=, dup= care iar i-o suprim=. Am
trecut [i eu prin chinuri de genul =sta, mi-a
fost cumplit de greu s= m= apuc de fumat.
Da, mie mi-a fost foarte greu s= m= apuc, [i
mi doream cu ardoare s= fac asta! ns= o mic=
piedic= n calea fericirii mele era ve chea mea
astm=, care m-a chinuit din fra ge d= pruncie.
ns= motiva]ia are un rol im por tant n orice
lupt=, iar motivele mele erau puternice: de[i
mai b=trn cu c]iva ani dect colegii de fa cul-
tate, aveam nc= moac= de pu[tan, iar ]igara
mi-ar fi dat acel ceva care mi lipsea; socia -
lizam greu, fiindc= toat= lumea bun= era la
]igar= ntr-un col] al culoarului, iar eu m-
preun= cu un tocilar [i dou= tmpi]ele st=team
deoparte, ncercnd s=-mi dau seama de ce
rd a[a cu poft= fum=torii.
Am nceput s= studiez cum a[ putea eu, fos-
tul internat la reanimare cu perfuzii n ambele
bra]e [i masca de oxigen f=r= fum de ]igar= pe
figur=, s= ajung un fum=tor adev=rat.
S=-mi vnd sufletul nu eram dispus, de[i nu
aveam nicio ndoial= c= Cel R=u m-ar fi f=cut
un fum=tor de Guiness Book. La Dumnezeu
nu d=dea bine s= cer a[a ceva - n Pateric n-am
ntlnit nici un exemplu de genul =sta ca
s=-mi dea curaj. A[a c= am nceput lupta de
unul singur, cu NLP-uri de tipul FUMEZ CU
SPOR, RESPIR U{OR!
Parantez=: consider actualele aver tis men te
tip=rite pe pachetele de ]ig=ri o adev=rat=
crim= mpotriva umanit=]ii, fiindc= niciun om
nu se las= de fumat cnd le vede, dar sigur [i
intoxic= subcon[tientul cu ideea c= va muri de
cancer.
Pn= la urm= am reu[it s= m= apropii chiar
de un pachet pe zi, norma unui b=rbat ade v= -
rat. Desigur, astmul d=dea semne c= vrea s=
m= strng= de gt - mai ales cnd era cea]= sau
cnd ploua - dar eu nu m= uit n gura oricui.
Hriam [i puf=iam mai departe.
Dup= cteva luni de fumat am cunoscut o
fat= superb=. Micu]=, blondu]=, vesel= [i sexy,
i spuneam Albinu]a. Ne-am alergat pe plaj=
la Vama Veche nc= nesalvat= de nimeni, am
ncercat aerul tare al Bucegilor, ns= ntr-o zi
fata mi-a spus c= nu mai suport= s= fie cu
mine, de[i totul mergea uns.
- Nu te sup=ra, ]i put minile a fum, de ge -
tele ]i s-au ng=lbenit de nicotin=, gura ]i
miroase tot timpul!, mi-a repro[at cu lacrimi
n ochi, lng= Sfinx, pe cnd soarele se stin gea
ca un muc de ]igar= dup= mun]i.
- Draga mea, dar nu e o problem= pentru
mine s= m= las!, i-am spus cu convingere,
[tiind c= eu abia reu[esc s= fumez, nu s= nu
fumez, ca al]i neferici]i ai sor]ii. Sunt un tip cu
voin]=!
De a doua zi n-am mai pus gura pe ]ig=ri,
ns= n loc s= fie fericit= s-a stresat groaznic, a
devenit rece, distant= [i foarte ocupat=. n
scurt timp mi-a m=rturisit motivul:
- Mi-e fric= s= stau cu un b=rbat a[a de
puternic, chiar fanatic, care poate s= se lase
de fumat instantaneu, cnd al]ii se chinuie
ani de zile!
cumpl itel e efecte al e l satul ui de fumat
Personajele:
VLAD PETREANU
JULIUS
MOISE GURAN
PORTARUL LUI PETREANU
* * *
SCENA 1
PETREANU, PORTARUL LUI PETREANU
Un bar n stil Napoleon III. Pe mas= o
scrumier= de bronz.
PETREANU (intr= [i se uit= n jur): Deci
asta e.
PORTARUL: Asta e.
PETREANU: Va s= zic=, a[a e.
PORTARUL: A[a e.
PETREANU: M= gndesc c=, dup= un
timp oarecare, te obi[nuie[ti cu mobilierul.
PORTARUL: Depinde de persoan=.
PETREANU: Aia de colo e o sonerie?
(Portarul d= din cap afirmativ). Pot s= te
sun cnd vreau, [i e[ti obligat s= vii.
PORTARUL: P=i, nu m= cheam= Costel?
Portarul iese.
* * *
SCENA 2
PETREANU, JULIUS,
MOISE GURAN, PORTARUL
PETREANU: De ce m-a]i chemat? Ave]i
ceva s=-mi spune]i? mi pierd timpul aici.
JULIUS: Tu ne-ai chemat.
MOISE: Petreanu, de cnd te-ai l=sat de
fumat nu mai judeci normal. Unde te
gr=be[ti? Am fost trimi[i aici pe vecie.
Suntem n Iad.
PETREANU: Mda.
Julius sun= la sonerie. Intr= portarul.
JULIUS: Trei cafele, te rog.
MOISE: Lungi.
PETREANU: {i o ciocol=]ic=.
Portarul se ntoarce cu cafelele pe o tav=,
le pune pe m=su]= [i iese.
JULIUS (aprinzndu-[i o ]igar=):
Excelent= cafea! Neagr=.
MOISE: A[a mai vii de-acas=.
PETREANU (t=ios): B=i, nu se fumeaz=
aici.
MOISE (pref=cndu-se c= [i stinge
]igara): Serios? Unde scrie?
JULIUS: Petreanu, ]ie scrumiera asta ce-]i
sugereaz=?
PETREANU: Nu se poate fuma! E un
spa]iu nchis.
MOISE: Normal c= e un spa]iu nchis. Tu
cum ]i imaginai Iadul, un spa]iu deschis?
(ironic) Poate o p=[une verde cu pomi
nflori]i.
JULIUS (rde): {i hele[tee de cristal pline
cu pe[ti.
PETREANU (ro[u de indignare): E dreptul
meu s= nu fumez! Sunt nefum=tor! Am
drepturi! Vreau s= fiu respectat.
JULIUS (suflndu-i fumul n nas): Hai,
gata! Gura!
MOISE: Ne plictise[ti.
PETREANU: Nu eu am cerut s= fiu aici.
JULIUS: Nu noi am cerut s= fii trimis n
Iad. Trebuia s= te gnde[ti nainte.
MOISE: Dac= i m=reai salariul lui Julius la
Jurnalul, poate acum ai fi fost n Rai. Acolo
nu se fumeaz=.
JULIUS: Nu trebuia s= furi [tiri de la
Bizzbazar ca s= faci S=pt=mna de [tiri.
A contat [i asta.
MOISE: Ai chinuit-o pe Alice Iacobescu.
JULIUS: N-ai avut grij= de pe[ti.
MOISE: }i-ai b=tut joc de portar pe blog.
JULIUS: Meri]i mai mult ca oricine s= fii
aici.
Petreanu sun= disperat la sonerie.
Portarul intr=.
PETREANU: Vreau s= fiu mutat imediat de
aici. A[ prefera s= stau singur. Desigur,
trebuie s= ave]i [i o nc=pere bine aerisit=.
PORTARUL: M= tem c= este imposibil.
PETREANU: De ce?
PORTARUL: A]i fost osndit s= v= petrece]i
ve[nicia aici, cu domnii Constantinescu [i
Guran.
PETREANU: Dar ei fumeaz=.
PORTARUL: Asta e [i ideea. Dac= v=
nc=lze[te cu ceva, ei au fost osndi]i s=
stea cu dumneavoastr=.
Portarul iese.
PETREANU: Va s= zic= =sta e infernul.
N-a[ fi crezut niciodat= V= aduce]i
aminte: pucioasa, rugul, smoala Ah, ce
mai glum=. Nu-i nevoie de fl=c=ri [i de
smoal=, infernul sunt Ceilal]i.
JULIUS: {i suntem mpreun= pe vecie
(rde).
MOISE (izbucne[te n rs): Pe vecie.
PETREANU (uitndu-se la amndoi):
Pe vecie!
Cad, fiecare pe canapeaua lui. O lung=
t=cere, nceteaz= s= mai rd= [i se uit=
unii la al]ii. Julius se ridic=.
JULIUS: Ei, hai s= continu=m.
PETREANU: De ce m-a]i chemat? Ave]i
ceva s=-mi spune]i? mi pierd timpul aici!
Cortina.
de: Julius
Constantinescu
dup= o idee de
Jean-Paul Sartre
Cu u[ile nchise
PIES+ |NTR-UN ACT
C
nd am mplinit o s=pt=mn= de
cnd m= l=sasem de fumat (acu
vreo dou= minute), am nceput s=
caut pe internet cuvinte de ncurajare, n-
truct cuvintele apropia]ilor mei nu prea
mai sunt de folos. N-am g=sit mare lucru.
Pn= atunci, r=mn cu crizele de furie.
Care, n ultima vreme, s-au dovedit ex-
trem de utile. Oameni care n mod normal
m-ar c=lca n picioare tremur= acum n
fa]a mea. Pur [i simplu vorbesc normal cu
mine pn= cnd, la un moment dat,
privirea mi se o]ele[te, se transform= ntr-un
hibrid dintre privirea de inginer (aia com-
petent=) [i cea de asasin pl=tit (aia
hot=rt=), tonul mi se ridic= brusc,
cocoa[a mi se ndreapt= [i ncep s= latru:
Ce-ai zis m=!!!!?, indiferent dac= omul
m-a ntrebat dac= [tiu ct e ceasul sau
dac= am predat nu [tiu ce lucrare la timp.
M-am dus zilele trecute s=-mi iau o
[aorm=, n-aveau de-aia de care mi pl=cea
mie, a[a c= am nceput imediat s= vorbesc
ap=sat [i amenin]=tor solicitnd ruperea
afi[elor de pe geam, nchiderea [andra-
malei [i num=rul de telefon al patronului:
Probabil c= el are suficient de multe pile
ct s= conteste amenda de 30 de milioane
pe care o s= o primeasc= mine, le-am
avertizat pe cele dou= vnz=toare. Am
primit o mega-[aorm=, plus un pahar cu
lapte s= m= calmez. La reducere.
Aveam un contract cu o firm= de hosting,
nu prea f=ceau ce doream eu, am rugat
un amic s= vorbeasc= cu ei, a vorbit, =ia
au f=cut treaba de mntuial=, amicul
ncerca s=-mi explice cum s= fac [i am n-
ceput s= aud tobele, DUMNEZEIII
MAMELOR LOR B+++, peste dou= ore m=
suna o doamn= super-amabil= cu pro-
gramatorul lng= ea care ncerca s= m=
calmeze [i s=-mi explice cum s= fac eu s=
mi mearg= site-ul. Chiar era irelevant
faptul c= era vina mea: EU TE PL+TESC
S+ AI TU OPINII DESPRE CT M+ PRI-
CEP EU LA CALCULATOARE??? S-a rezol-
vat problema n cinci minute.
A[a am descoperit avantajele l=satului
de fumat: sevrajul. Sigur, s-ar putea g=si
oameni extrem de solizi care m-ar strnge
de gt dac= urlu la ei, dar exist= [i pentru
ei remediu. A[ putea s= vorbesc cu vocea
mea de la[: Ce vrei, [efule, nu vezi c=
n-am mai fumat de dou= s=pt=mni?.
Asta nainte s=-l lovesc n vintre. Sevrajul
=sta nu poate fi controlat.
De ce s= te la[i de fumat
Ovidiu Eftimie
,
www.producton.ro
O imprimare de calitate necesita, n Evul Mediu,
chiar si 20 de ani
www.dailycotcodac.ro
4
publ icitate
$OHJHVILLGLIHULW
www.dailycotcodac.ro
5
unde sunt l oazel e de al tdat?
Julius Constantinescu
Radu Pirc=
D
e cte ori descoper= un ele-
ment chimic nou, oamenii de
[tiin]= i dau, din motive de
nen]eles, un nume absolut imposibil de
re]inut. Pentru noi r=mne un mare mis-
ter de ce savan]ii nceteaz= s= mai fie
ni[te tipi inteligen]i imediat ce fac o des -
coperire, mai ncolo p=rnd a gndi doar
ceva de genul: Hmm, tocmai am izolat
un element chimic necunoscut, oare ce
nume s=-i d=m astfel nct s= nu-l poat=
]ine minte nimeni [i s= nu aud= nici
dracu de descoperirea noastr=?.
Cel mai recent exemplu: cel de-al 112-lea
element al tabelului lui Mendeleev,
c=ruia oamenii de [tiin]= i-au g=sit fru-
mosul nume de Coperniciu. Ct= lume a
auzit de Copernic [i c]i [tiu cu ce se
ocupa acesta? N-ar fi fost mai normal s=
fie numit dup= Steven Seagal? n primul
rnd, toat= lumea a auzit de Steven Seagal,
chiar [i un copil ar putea re]ine cu
u[urin]= un astfel de element chimic ([i
a[a sigur ar nv=]a cu pl=cere [i la chimie,
nu doar la sport). Apoi, gndi]i-v= la c`t
de popularizat= ar fi descoperirea res -
pectiv= televiziunile s-ar ntrece n a
prezenta [tirea: De ast=zi, cunoscutul
actor american Steven Seagal are un ele-
ment chimic ce i poart= numele.
Un alt exemplu: cunoa[te]i cumva pe
cineva care poate deosebi Hafniul de
Hassiu? Noi nu suntem foarte siguri c=
exist= cineva care s= fi auzit de aceste
dou= elemente chimice, darmite s= le mai
[i deosebeasc=. Nu era mai simplu dac=
ele s-ar fi numit, de pild=, }ociu [i Pala-
diu? (de fapt, Paladiu chiar exist=, doar c=
nimeni nu-l poate ]ine minte f=r= un ele-
ment al=turat care s= se cheme }ociu).
Ct de u[or ar fi totul dac= elementele
chimice ar avea nume pl=cute, pe care s=
le poat= memora oricine, gen Van-
dammiu sau Pornaciu (aici s-ar putea
s= obiecta]i c= =la micu al dumnea -
voastr=, de pild=, nu [tie ce nseamn=
porno; nainte s= ridica]i astfel de
obiec]ii, deschide]i-i pu]in calculatorul [i
c=uta]i n history). Suntem convin[i c=, n
doar c]iva ani, chimia ar face progrese
remarcabile [i ar deveni cea mai popular=
[tiin]= dac= elementele chimice ar primi
ni[te nume mai familiare publicului larg.
Singurul element care era s= primeasc=
un nume ct de ct inspirat e cel
cu num=rul 105, pe care savan]ii s-au
gndit ini]ial s=-l numeasc= Joliotum -
cu siguran]= dup= Angelina Jolie, [i
nu dup= ceva mai pu]in ndr=gitul
Frederic Joliot-Curie. Pn= la urm=, ns=,
nici 105 n-a avut noroc: i s-a spus
Dubnium. Nu [tim dup= ce, dar suntem
destul de siguri c= descoperitorul a fost
nevoit s= renun]e la denumirea de
Joliotum dup= ce nevast=-sa l-a ame -
nin ]at c= doarme pe pre[ dac=-l boteaz=
cumva dup= curva aia.
Feciorul se plictise[te.
- Du-te, b=, afar=!
- {i ce s= fac afar=, c= m= plictisesc?
- Joci [i tu un pr-pac, un lapte gros, un
nou= pietre.
- Neah, c= n-am cu cine.
Incinta dintre blocuri e plin= de copii.
Cum adic= nu are cu cine?
Azi a[a, mine-a[a. {edin]= n familie.
Nevasta:
- S=-l ducem la un psiholog.
- P=i =[tia cer bani.
- Nu, c= am eu pe cineva, am rezolvat-o
cu ceva. Nu ne ia niciun ban.
Urmeaz= prima vizit=. Vine feciorul
acas= cu gura pn= la urechi.
- Ce rzi, m=?
- Tu ce aichiu ai?
- 140, zic.
- Ha. Eu am 142.
Stau, analizez.
- Ce capital= are Madagascarul?
- Nu [tiu, r=spunde.
Jubilez.
- E[ti prost. Antananarivo.
[...]
Trec vreo dou= zile.
- Tati, m= duc afar=.
Psihologul a f=cut to]i banii. Spun:
- Vezi s= nu te murd=re[ti, c= a plouat.
De-a ce v= juca]i?
- Aaa, p=i nu m= duc s= m= joc.
- {i atunci de ce ie[i afar=?
- S=-i fac pro[ti pe =[tia. C= am nv=]at
toate capitalele.
O
amenii care n-au copii au o
p=rere destul de ciudat= despre
copii. Cel mai greu cu ei e cnd te
ntreab= ce mai face =la micu?.
R=mn blocat, ce dracu s= zic c= face?
Rezolv= Teorema lui Fermat, doamn=, aia
face. Ce naiba s= fac= un copil mic, s=
plece n concediu? S= repare o ]eav=? S=
construiasc= sateli]i comerciali?
{i mai r=u e cu =ia care au deja copii. Sunt
unii care nu se mai pot opri din vorbit de-
spre copiii lor. Cum s-au ridicat n picioare,
cum au spus nu [tiu ce cuvinte, cum este un
mic geniu: Al meu a nceput s= vorbeasc=
de la 1 an. Mergea pe picioarele lui la 9 luni.
Citea la 3 ani [i cuno[tea puterile lui 2 pn=
la a 128-a la trei ani [i dou= luni.
Al meu nu face nimic din toate =stea.
Pentru c= e prea ocupat, la trei ani nem-
plini]i, s= cnte capricii de Paganini la
vioar=. Cu o singur= mn=, c= pe cealalt= o
folose[te s= arunce cu cuburi n televizor [i
monitorul lu tac-su.
Ce mai face =la micu
Educaie n familie
AZI, CAPITALELE LUMII
atomic
weight
name
atomic
number
1
1.01
19
39.10
19
39.10
19
39.10
19
39.10
19
39.10
19
39.10
19
39.10
19
39.10
19
39.10
19
39.10
Po
To Pa
Cer
Lu Sch A Se V
SI
Ce
Pornaciu
Tociu Paladiu
Cernavodiu Cernobiliu
Luciu Arnoldiu Seagaliu Vandammiu Schifferiu
Ovidiu Eftimie
Gabi Negoi]=
Tabelul lui Mendeleev n secolul XXI
,
www.producton.ro
n 490 .Hr., s trimiti un fax de la Marathon
la Atena dura cteva ore
www.dailycotcodac.ro
6
viata pe persoan fizic
,
M
ersul n excursie cu prietenii
este o activitate reconfortant=
[i prilej de mare bucurie pen-
tru orice om, cu excep]ia celui desemnat s=
fie [oferul g=l=giosului grup.
Chinul conduc=torului auto ncepe n
zorii zilei n care s-a stabilit plecarea n ex-
cursie. n timp ce prietenii s=i nc= dorm
sau [i savureaz= cafelu]a [i croissantul la
micul dejun, el este deja afar=, f=cnd ul-
timele verific=ri tehnice. Cnd verificarea
automobilului pentru drum este gata,
[oferul va c=ra toate bagajele la ma[in= [i
le va a[eza n portbagaj n mod judicios,
astfel nct s= ncap= toate. Terminnd
preparativele n vederea excursiei, se va
a[eza la volan [i va claxona repetat, sem-
naliznd c= e gata de drum. Binen]eles c=
nimeni nu va lua n seam= aceste semnale.
Plictisindu-se s= tot a[tepte - n tot acest
timp, va regreta c= s-a smuls din pat a[a de-
vreme -, [oferul va opri ntr-un final mo-
torul [i va merge s=-[i toarne o cafea. n
acest moment, absolut to]i pasagerii vor
cobor, vor constata c= [oferul lipse[te [i l
vor admonesta zgomotos, repro[ndu-i c=
e soarele sus iar ei tot n-au plecat [i c=, dac=
n-avea chef s= conduc=, trebuia s= spun=
de la bun nceput, nu s=-i ncurce.
Nu se cunoa[te nici un caz n care
pasagerii pleca]i n excursie s=-l ajute pe
conduc=torul automobilului furnizndu-i
vreo informa]ie ct de ct util=. Odat=
ajun[i la o r=spntie, [oferul va auzi invari-
abil toate vocile persoanelor prezente n
automobil:
- }ine drept!
- F= dreapta!
- Ia-o la stnga!
Indiferent de direc]ia aleas=, peste cinci
minute va auzi:
- }i-am zis s= n-o iei pe aici?
- Degeaba ]i zice omul, tu tot ca tine faci!
- Ce naiba ai c=utat la dreapta, nu n]eleg!
Aceast= concordie ntre pasageri dom -
ne[te ns= doar atta timp ct excursioni[tii
sunt uni]i mpotriva [oferului. n restul
timpului, ei vor avea p=reri dintre cele mai
diferite:
- E z=pu[eal=, deschide un geam, c=
murim aici.
- nchide geamul, nu sim]i ce curent e?
- Mergi prea repede, vrei s= ne omori?
- Mergi prea ncet, mai ajungem la anu!
- Opre[te la o benzin=rie, trebuie s= merg
la baie.
- Nu opri acum, ajungem imediat la un
popas dr=gu], ]i spun eu.
O particularitate a mersului cu automobilul
este aceea c= pasagerii cu opinii divergente
nu se vor certa niciodat= ntre ei, ci doar cu
[oferul. Nimeni nu se va ntoarce spre colegul
de lng= el care tocmai s-a plns de z=pu[eal=
pentru a-i atrage aten]ia c= e curent [i po]i
r=ci; n schimb, ambii vor t=b=r pe [ofer cu o
vigoare rar ntlnit= la persoanele toropite de
c=ldur= sau c=rora le curge nasul [i prezint=
ngrijor=toare simptome de febr=.
{oferul unui grup de excursioni[ti poate
totu[i restabili armonia ntre pasageri. S=
presupunem, de pild=, c= excursia este
pl=nuit= n str=in=tate [i c=, la punctul
vamal, va ntreba un vame[ de unde [i
poate procura o rovignet=. Desigur, s-a
exprimat nefericit, el vroia de fapt o vig -
net= - ro vine de la Romnia. Toat=
lumea se va pr=p=di de rs [i se vor face o
mul]ime de glume pe seama [oferului:
- n Bulgaria se cheam= buvignet=.
- Ha-ha-ha! {i n Ungaria huvignet=.
- Ha-ha-ha! La ru[i - ruvignet=.
S= mai spunem c= orice fel de glum=,
orict de slab= - pare greu de crezut, dar da,
chiar [i cea cu buvigneta -, este o surs=
inepuizabil= de veselie [i poate fi repetat=
ore n [ir, ob]inndu-se acela[i efect hazliu
de fiecare dat=.
Pe tot parcursul drumului, larma din au-
tomobil nu nceteaz= dect n dou= situa]ii.
n cel mai comun caz, se ntmpl= atunci
cnd conduc=torul automobilului este
oprit de poli]ie [i amendat pentru o con-
traven]ie rutier=. Binen]eles c= niciun ex-
cursionist nu se va oferi s= mpart= amenda
cu [oferul, a[a c=, atunci cnd acesta se va
ntoarce n ma[in=, va constata c= absolut
to]i pasagerii au c=zut ntr-un somn adnc,
ntlnit de regul= la oamenii care nu au mai
dormit de cel pu]in 72 de ore. Mi s-au sem-
nalat chiar cazuri de [oferi care au comis
inten]ionat nc=lc=ri m=runte ale legii ru-
tiere n dreptul unei ma[ini de poli]ie pen-
tru a fi amenda]i [i a putea [ofa
ne per turba]i m=car o bucat= de drum.
Cea de-a doua situa]ie se ntlne[te la n-
toarcerea din excursie. Acum, toat= lumea
este obosit=, iar pasagerii vor profita de
bancheta comod= pentru a trage un som-
nic. Desigur, [oferului i-ar prinde bine
pu]in= conversa]ie ca s= nu adoarm= la
volan, dar nimeni nu este dispus s=-[i
neglijeze propriul confort pentru el.
Odat= ajun[i acas= [i revigora]i dup=
somnicul de pe bancheta din spate, ex -
cursioni[tii ][nesc din ma[in=, [i iau
bagajele din portbagaj, se mbr=]i[eaz= [i
promit s=-[i trimit= unul altuia pozele
f=cute n c=l=torie. Singurul care nu par-
ticip= la veselia general= este [oferul - el
abia se mai ]ine pe picioare de oboseal=. La
desp=r]ire, este totu[i b=tut amical pe spate
de prietenii s=i:
- Dac= [tiam cum conduci, mergeam cu
trenul.
- {i n-aveam nevoie nici de buvignet=!
- Ha-ha-ha!
- Ho-ho-ho!
- U-hu-hu!
Julius
Constantinescu
Singur=tatea [oferului n excursie
Ovidiu Eftimie
O
mul de la gaz este acea fiin]=
biped= care-]i vine acas=, se uit=
la instala]ia ta de gaze [i, aproape
de fiecare dat=, te avertizeaz= c= racordul
de gaz nu este conform cu normele. Apoi te
anun]= c= cele 700 de mii, ct cost= con-
trolul, vor intra n factura de luna viitoare.
Apoi pleac=.
n realitate nu cred c= exist= un racord de
gaz conform cu normele. Po]i s= ai ]eava aia
din osmiu sau titan, din piele de delfin
tratat= cu esen]= de pexal, indiferent ce e,
racordul nu e bun [i trebuie schimbat. Re-
cent am aflat c= este vorba de o chestie
standard.
Un amic de-al meu a primit acas= o
soma]ie de la gaz s=-[i pun= n ordine in-
stala]ia, pentru c= nu e conform= cu
normele, vezi procesul verbal ncheiat n
data de . Amicul ia procesul verbal, se
uit= pe toate fe]ele la el, totul era n ordine.
Se duce cu hrtia la gaz [i ntreab= care-i
baiul. Aa, e un formular standard, toat=
lumea prime[te, i-a r=spuns doamna de la
gaz.
Zilele trecute a venit omul de la gaz [i pe
la mine pe-acas=. Se uit= el prin cas=, se
preface c= m=soar= ceva cu un aparat, apoi
m= prive[te atent de la n=l]imea compe-
ten]ei sale [i-mi comunic=: S= [ti]i c=
racordul la aragaz nu e bun, nu e conform
normelor. mi reprim un s= mori tu?
[i-l chestionez: Domle, da aragazul meu
este electric. N-am racord de gaz la el.
Dar cuptorul?, ncearc= competentul. E
tot electric, tlharule, ie[i afar=.
mi savuram victoria v=zndu-l cum se
car= biruit dar, cu ultimele puteri, mi
arunc= din pragul u[ii: S= [ti]i c= v= curge
ap= de la central=, v= trebuie un racord
nou.
A trebuit s= dau drumul la cine.
Omul de la gaz
, ,
www.producton.ro
Si se mai si strica foarte repede
www.dailycotcodac.ro
7
tentativa moarte n- are

n ajunul frumoasei s=rb=tori de 8


martie, brl=deanul C. T. s-a trezit
negru de su p= rare. Motivele r=mn
necunoscute - se poate s= se fi contrazis cu
vecinul s=u n leg=tur= cu paradoxul lui
Russel, vecinul fiind cunoscut n ora[ ca un
sus]in=tor al teoriei naive a mul]imilor. La fel
de bine, se poate ca eroul nostru s= fi fost
doar mahmur de la vinul pe care-l b= u se cu
o sear= nainte [i care probabil avea ceva
E-uri [i alte blestem=]ii n el, c= altfel nu se
poate explica starea ngrozitoare n care se
g=sea brl=deanul nostru dup= numai 4
litri[ori.
Indiferent care era cauza, C. T. sim]ea c=
via]a este absolut mizerabil=, a[a c= s-a
hot=rt s= fac= un gest decisiv. Nu, br l= dea -
nul nostru nu se hot=rse ca, pentru prima
dat= n ultimele dou= decenii, s=-i dea con-
soartei sale de 8 martie [i altceva dect o
pereche de palme. Decizia sa, ceva mai pu]in
revolu]ionar=, era s=-[i dea foc, deoarece
via]a sa era prea mizerabil=.
n acest scop, C.T. [i-a luat credincioasa-i
damigean= [i a mers la depozitul din col]
pentru a-[i procura mai nti o cantitate
res pectabil= de vin. Pe acesta l-a [i b=ut, fi-
indu-i mil= ca bun=tate de licoare bahic= s=-i
supravie]uiasc= [i s= ajung= s-o bea vreun
alcoolic mpu]it. n al doilea rnd, avnd
acum la dispozi]ie un recipient gol cu un
volum apreciabil, a profitat pentru a scoate
benzina din rezervorul ma[inii sale. Ma[ina
oricum nu prea o folosea, deoarece f=cuse
[coala de [oferi treaz, astfel nct cu no[ tin -
]ele dobndite cu acea ocazie erau absolut
inutilizabile; ca urmare, i s-a p=rut mult mai
de viitor s= foloseasc= benzina pentru a-[i
da foc.
Odat= umplut= damigeana cu combus ti -
bil, C. T. a constatat ns= c= benzina c=p=tase
un pl=cut iz de vin, mo[tenit de la preceden-
tul ocupant al recipientului. {i ce s= vezi: nu
doar aroma, ci [i gustul vinului se lipise un
pic de combustibil! Ca urmare, C. T. a tras aer
n piept [i a dat pe gt [i benzina, ca s= fie
sigur c= nici pe aceasta n-o s= o bea cineva
dup= iminenta lui moarte ntr-o mare de
fl=c=ri.
n acest moment, ns=, C. T. [i-a dat
seama c= planul s=u avea o mic= hib=. O
dat= benzina b=ut=, nu mai avea ce s=-[i
toarne n cap pentru a-[i da foc. De aseme-
nea, nici nu-i mai r=m=sese nimic de b=ut.
Abia acum via]a sa era absolut mizerabil=.
Fire[te, a f=cut tot ce se mai putea face ntr-o
asemenea situa]ie: a nceput s= r=c neas c=,
att pentru a se plnge de nimicnicia exis-
ten]ei sale, ct [i, poate, deoarece com-
bustibilul b=ut i provoca ni[te arsuri
oribile. Familia, nsp=imntat= de urletele
sale, l-a urcat rapid ntr-un taxi, nu nainte
de a-l avertiza pe [ofer s= fie cu ochii pe
rezervor, ca s= nu-l dea pe gt [i pe =sta
nebunul, [i l-a transportat la spitalul mu-
nicipal.
Dup= patru ore de sp=l=turi stomacale,
medicii i-au scos toat= benzina din stomac.
C. T. nu a avut nici o preten]ie [i chiar a con-
sim]it s= doneze ntreaga cantitate de ben-
zin= pentru nevoile spitalului, cu condi]ia
s=-i fie napoiat vinul recuperat din benzin=.
Doctorii au pretextat c=, vezi Doamne, n-ar fi
recuperat nici un vini[or, dar C.T., care
numai prost nu era, i-a sim]it c= mint: Ai
dracu moldoveni, =[tia n-ar mp=r]i b=utura
cu nimeni.
S
uceveanul M.R. nu se remarc=, a[a
cum vom vedea mai jos, printr-o
inteligen]= sclipitoare; dnsul
locuind ns= n jude]ul Suceava, putem
presupune c= acest lucru nu reprezint=
totu[i un handicap. Iat=-l deci pe eroul nos-
tru s=pt=mna trecut= p=r=sind crciuma
[i ndreptndu-se spre cas= plin de regrete
- v= rog din nou s= ave]i n vedere zona ge-
o grafic= din care provine acest brav b=rbat
[i s= nu-l b=nui]i cumva c= regreta c= a stat
peste m=sur= la crcium= [i va ajunge
acas= mirosind a b=utur=; regreta strict fap-
tul c= i se terminaser= banii [i nu mai avea
cu ce-[i cump=ra jn.
{i acum, pune]i-v= ni]elu[ n pielea lui
M.R.: ai de f=cut drum lung, picioarele,
proastele, nu te mai ascult=, ai o u[oar=
ame]eal= [i pu]in= vomic= pe flanel=, cinii
[i copiii parc= au nnebunit, ce faci? Te
ad=poste[ti ntr-un [an], bravo! Exact asta a
f=cut [i eroul nostru, s-a rostogolit
frumu[el peste malul drept al unui [an] ivit
n cale [i s-a apucat imediat s= trag= la
aghioase. Partea nepl=cut= a pove[tii noas-
tre este aceea c= cel=lalt mal - cel stng -
este cunoscut n mediile feroviare [i sub
numele de terasament. M= rog, asta n sine
n-ar fi fost o mare problem=, M.R. era sufi-
cient de obosit ca s= nu fie deranjat de
[uieratul unei locomotive; mai grav e c=,
exact cnd prin dreptul s=u trecea o loco-
motiv=, M.R. [i c=uta perna cu mna.
12 august
30 . Chr. Ultima regin= a Egiptului,
Cleopatra a VII-a, se sinucide l=sndu-se
mu[cat= de un [arpe veninos pe care l
avea n po[et= printre farduri, ruj,
tampoane, discuri demachiante, rimel,
be]i[oare de urechi, [erve]ele parfumate,
mini-[erve]ele parfumate, [erve]ele
umede, clame de p=r, elastice de p=r [i
multe alte lucruri f=r= de care chiar nu
po]i ie[i din cas=.
13 iulie
1793 Jean Paul Marat este asasinat n timp
ce f=cea baie de c=tre Charlotte Corday, o
adept= a girondinilor. Marat are parte de o
moarte u[oar= fiindc= Charlotte l
njunghie cu un cu]it, nu i toarn= spum=
de baie parfumat= n cad= [i nu aprinde
lumn=rele, ca apoi s= bat= fericit= din
palme: Nu-i a[a c= e romantic, iubi?.
Poli]ia rutier= a oprit un tn=r mo to ci clist din
Brlad care circula cu viteza de 223 km/h.
Vi tezomanul a sc=pat ns= doar cu un a ver -
tis ment datorit= fap tu lui c= i-a distrat pe a -
gen]i cu o glum= bun=: le-a spus c= se gr=bea
la serviciu.
*
Un copil de zece luni dintr-un sat vasluian a
ajuns la spital cu capul spart de o scndur=
care s-ar fi desprins din gard. Medicii nu sunt
nc= siguri c= varianta bebelu[ului co res pun -
de ade v= ru lui [i b=nuiesc c= la mijloc ar fi fost
o alterca]ie pe fondul consumului de l=ptic.
*
Un b=rbat de 49 de ani dintr-un sat vasluian
le-a povestit medicilor de la Urgen]e care-l
co seau c= n vreme ce folosea o securic=,
cum-necum, a reu[it s= [i taie degetul. Noi,
la Bucure[ti, nu [tim precis ce este aceea o
securic=, dar b=nuim c= e bun= la t=iat co p= -
cei, la am pu tat dege]ele, [i, de ce nu, la cr= -
pat c=p [oa re pe fondul consumului de
b=uturic=.
Radu Pirc=
Julius
Constantinescu
Vasluianul care n-a vrut s= bea cu ngerii
Un somnic
Flash vasluian
www.producton.ro
Nici n Evul Mediul faxurile nu erau prea trainice
www.dailycotcodac.ro
8
evenimentul zil ei de ieri
N
e imagin=m de obicei Evul Me -
diu ca o epoc= a ca va le ris mu -
lui, cnd nimeni nu era par[iv
sau tic=los [i toat= lumea suferea teribil de
naivitate. Povestea care urmeaz= o s= v= de -
monstreze c= majoritatea oa me ni lor din
Evul Mediu erau de fapt la fel de r=i ca [i noi.
De la Inim= de Leu
la Creier de G=in=
n toamna anului 1192, Richard Inim= de
Leu, regele Angliei [i al unei jum=t=]i de
Fran]=, se ntorcea triumf=tor din cruciad=,
dup= ce f=cuse multe fapte cre[tine[ti de
vitejie - att de multe nct, spune un cro ni -
car contemporan, M=ria Sa a c=zut bolnav
nu att de oboseal=, ct r=pus de duhoarea
hoiturilor din jurul s=u. Richard era plecat
cam de mult de acas= [i fratele s=u mai mic,
Ioan (m= rog, John, c= nu era din Brlad),
ncepuse s=-[i fac= de cap n lips=. Ioan,
sup=rat foc c= Richard nu avusese ncredere
n el [i nu-l l=sase regent, ca s=-i fie mai u[or
s=-i fure tronul, se apucase s= unelteasc= cu
Filip August, regele Fran]ei, mpotriva fra te -
lui cinos care punea attea piedici n calea
visului s=u de a pune mna pe coroan=.
Lui Richard ar fi meritat mai degrab= s= i
se spun= Creier de G=in=, nu Inim= de
Leu. Avea atta ncredere n fratele s=u,
nct nici nu-i trecuse prin cap c= acesta ar
putea s=-l priveasc= doar ca pe un obstacol
n drumul spre tron. Abia cnd a aflat c=
Ioan, printre altele, i-a convins pe cet=]enii
Londrei s= se r=zvr=teasc= [i s= se declare in-
dependen]i de Anglia, Richard s-a gndit c=
poate ar fi vremea s= se ntoarc= acas=.
A \ncercat s= tranziteze clandestin
Imperiul German. Vezi cum!
Acum nu [tiu dac= v-a]i dat seama, dar
cruciadele se desf=[urau n Orientul Mij -
lociu, exact pe partea cealalt= a Europei fa]=
de Anglia. Ca s= ajung= n patrie, Richard tre-
buia fie s= ocoleasc= pe mare ntregul conti-
nent - o c=l=torie aproape la fel de pe ri-
culoas= precum cea cu trenul Timi[oara-Ia[i
- fie s=-l traverseze pe uscat, printr-una din
nenum=ratele ]=ri ai c=ror conduc=tori l
urau deoarece omorse n cruciad= mai
mul]i p=gni dect ei. Regele a ncercat mai
nti prima variant=, dar corabia sa a nimerit
curnd ntr-o furtun=. Dup= multe eforturi
[i extrem de mult vomitat peste bord, Ri -
chard a reu[it s= debarce la Trieste [i a ho t= -
rt s=-[i continue c=l=toria pe uscat, ceea ce
nsemna c= trebuia s= traverseze Imperiul
German.
Problema aici era c= mp=ratul Henric al
VI-lea de Hohenstaufen avea mari dificult=]i
n a alege dintr-o lung= serie de motive pen-
tru care s=-l urasc= pe Richard. Taic=-su
murise n cruciad=, la timp ca Richard s=-i
fure toat= gloria; principalul s=u rival n Ger-
mania era cumnatul lui Richard; principalul
s=u rival n Italia era aliatul lui Richard; [i tot
a[a. ntr-unul din rarele sale accese de in-
teligen]=, englezul s-a gndit c= ar fi poate
bine s= se deghizeze, a[a c= [i-a l=sat barba [i
musta]a s=-i creasc= n voie [i s-a mbr=cat
n zdren]e, ar=tnd astfel exact ca un om
oarecare de pe strad=. Cteva gre[eli tot a
f=cut ns=, [i nem]ii au nceput s=-l b= nu ias -
c= c= n-ar fi un s=r=ntoc: de pild=, la mas=,
ntr-un han, a cerut o friptur= sofisticat= n
locul cefei de porc care i fusese adus= [i a
pl=tit cu bani ar=be[ti de aur. Un alt indiciu
care i-a pus pe germani pe gnduri a fost
fap tul c=, de[i umbla n zdren]e [i nu p=rea
s= fie con[tient de existen]a apei sau a s= pu -
nu lui, avea totu[i n permanen]= minimum
un servitor pe lng= el. A[a c=, dup= vreo
lun=, nem]ii, oameni ageri din fire, [i-au dat
seama c= misteriosul c=l=tor nu e cine pre -
tinde [i l-au arestat n Viena, pe 20 decem-
brie, dndu-l pe mna ducelui Leopold al
Austriei.
Condi]iile din temni]ele nem]e[ti
las= de dorit
Leopold l cuno[tea pe Richard din cru ci -
a d=, unde avusese motive s=-l ndr=geasc=;
de pild=, la cucerirea cet=]ii Acra englezul
d=duse jos steagurile austriacului de pe
ziduri pentru a le pune pe ale sale, iar un pic
mai trziu era b=nuit c= pusese la cale [i
asasinarea v=rului lui Leopold. Se poate
spune deci c= Richard a avut noroc c= a fost
doar aruncat ntr-o temni]= ntunecoas= a
castelului Drnstein, f=r= tortur= sau mem -
bre tran[ate. {i, pentru c= Leopold a avut a -
ma bilitatea s= nu-i taie nimic, regele a
compus n celula sa un cntec de jale, pe
care noi l-am ascultat ref=cut de o trup= rock
din zilele noastre (pentru cititorii sub 18 ani:
da, rockul nu exista pe vremea cruciadelor).
Ce a f=cut Richard n pu[c=rie nu e, cu si -
guran]=, foarte interesant; [tim doar c= n
1193 mp=ratul Henric, dezam=git de lipsa
de bune maniere a ducelui Austriei, care nici
m=car un fier nro[it sau o tragere pe roat=
nu i-a oferit oaspetelui s=u, l-a cump=rat pe
regele prizonier de la Leopold [i l-a nchis n
propria sa temni]= din castelul Trifels. Mai
interesant e ns= ce s-a ntmplat n afara n-
chisorii. Ioan [i Filip al Fran]ei i-au trimis
imediat mesaje lui Henric E[ti cel mai tare,
]ine-o tot a[a!, nso]ite de mari sume de
bani care s= fac= deten]ia lui Richard ct mai
pl=cut= [i, mai ales, ct mai lung=. Pe de alt=
parte, supu[ii englezi ai lui Richard s-au
plns papei, care i-a excomunicat - f=r=
niciun folos - [i pe mp=rat [i pe ducele Aus-
triei. Totu[i, de ochii opiniei publice, Henric
i-a nscenat prizonierului s=u un proces iar
n secret l-a scos pe Richard la licita]ie, pen-
tru a vedea cine ofer= mai mult: Ioan, ca
s=-[i vad= fratele ntemni]at pe via]=, sau en-
glezii, pentru ca regele lor s= fie eliberat ct
mai grabnic? Suma sugerat= de mp=ratul
german era de numai 150.000 de m=rci din
Kln - n jur de 30-35 de tone de argint.
Eroul cre[tin=t=]ii e scos la licita]ie
Imediat a nceput o curs= disperat= pen-
tru a strnge banii ceru]i de Henric. Pe de o
parte, supu[ii lui Richard au reu[it, prin
dona]ii [i taxe considerate neomenoase -
pn= la 25% din veniturile nobililor [i cleri-
cilor (se pare c= n Evul Mediu statul lua
pielea de pe tine doar la propriu, nu [i la fi -
gu rat) - s= strng= 100.000 de m=rci. Pe de
alt= parte, Ioan nu avea bani, dar i-a promis
lui Filip c=-i cedeaz= suveranitatea asupra
tuturor cuceririlor engleze din Fran]a (prac-
tic, a proa pe jum=tate din ]ar=) dac= pl=te[te
el r=scump=rarea - evident, nu pentru a-[i
eli bera fr=]iorul. Francezul n-a reu[it ns= s=
adune dect 80.000 de m=rci, pe care i le-a
trimis lui Henric ca un avans. mp=ratul ger-
man a fost pl=cut surprins de viteza cu care
s-au mi[cat [i englezii, [i francezii, a[a c= mai
nti s-a gndit c= poate ar fi mai bine s=
p=streze [i tot argintul, [i pe Richard, ca s=-i
mai stoarc= de bani pe fraieri [i pe viitor. Cu
greu l-au convins marii seniori germani c= o
astfel de purtare e ru[inoas= chiar [i pentru
el; [i, cum suma strns= pentru eliberarea
regelui era mai mare dect cea pentru
]inerea lui n temni]=, Richard a fost eliberat
pe 4 februarie 1194. De ndat= ce a primit
vestea, Filip i-a trimis un mesaj lui Ioan: Ai
grij= de tine. Dracul a fost eliberat.
n loc de concluzii, chiar concluzii
Ce putem spune cu siguran]= despre toat=
aceast= t=r=[enie e c= investi]ia englezilor a
meritat: cum s-a v=zut acas=, Richard a ple-
cat la r=zboi n Fran]a [i, n cinci ani, era deja
mort. Practic, tot efortul oamenilor care i
vroiau r=ul n-a f=cut altceva dect s=-l ]in=
pentru o vreme departe de propria prostie.
Co[marul turi[tilor n Europa a[a-zis civilizat= continu=:
Richard Inim= de Leu,
arestat de autorit=]ile austriece!
Radu Pirc=
Morm`ntul lui Richard Inim= de Leu, asta dac= v= f=cea]i griji c= scap= p`n= la final
,
www.producton.ro
Iar siguranta datelor lsa de dorit
www.dailycotcodac.ro
9
el tel ecomandante
S
e plnge lumea c= nu mai are ce
vedea la televizor. Unde m=-ntorc,
mutre acre - c= hr, c= mr, c= nu
mai e calitate, c= nu mai sunt [tiri, c= nu
mai afli nimic important.
Aiurea. Ipocri]i. Crcota[i. Lume pri -
cinoas=. Dac= ar vrea numai s= deschid=
ochii, s= apese butonul potrivit, ar des -
coperi programul care nu se ocup= de
nimic altceva, 24 de ore din 24, dect de
cele mai recente [i mai mari descoperiri ale
[tiin]ei. Toate sunt prezentate ntr-un
limbaj accesibil, u[or de n]eles, [i totul este
explicat n detaliu, cu exemple practice, a[a
nct s= priceap= oricine - doar un pic de
bun=voin]= s= ai.
Mai mult, sunt doar mari descoperiri
[tiin]ifice care ne intereseaz= direct [i
care ne pot schimba via]a n bine aproape
instantaneu. Ce spun eu, ne pot schimba
via]a n bine... e prea pu]in. De fapt,
aici vorbim de revela]ii, de epifanii,
de miracole, de ilumin=ri [i de lumi
r=sturnate!
{tia]i, de exemplu, c= mersul pe jos v=
poate provoca boli grave, afec]iuni ire -
parabile ale [irei spin=rii, cocoa[e, dureri
de cap [i, pe cale de consecin]=, o stare
general= proast= [i o permanent= proast=
dispozi]ie? Att de multe se explic= acum,
nu-i a[a?
Dar, sta]i! Cercet=torii au descoperit de la
ce vine nenorocirea! De la pantofi, cizme,
sandale, ce-o fi - de fapt, de la talpa
acestora! Se pare c=, de mii de ani, omul e
mpotmolit ntr-o uria[= eroare n ceea ce
prive[te mersul biped. Noroc cu [tiin]a
modern=, care a demonstrat c= talpa
corect= nu trebuie s= fie plat=, a[a cum
gre[it am fost crescu]i s= credem, ci
semicilindric=, precum sugativele acelea
pe care le g=seai pn= nu de mult pe
birourile ministeriale! V-a]i fi imaginat a[a
ceva?
Mai mult, cu pantofii de acest fel, cu t=lpi
semicilindrice, nu doar c= scapi de o
moarte chinuit= [i contorsionat=, ci [i
sl=be[ti f=r= efort! Ca atare, e suficient s=-]i
pui n picioare aceste inven]ii minunate [i
po]i hali toate cefele de porc, cartofii pr=ji]i
[i, pentru doamne, nghe]atele din cr[m=
f=r= mustr=ri de con[tiin]=!
Hot=rt lucru, televiziunea [i [tiin]a
sunt un cuplu formidabil, mai ales cnd
se reunesc sub sigla canalului de
teleshopping.
V-a c=zut sos de ceaf= de porc din gur= pe
covor n timp ce, uimi]i, citi]i aceste
rnduri? Nu-i nimic, [i pentru asta exist= o
solu]ie - minunatul [i ct se poate de noul
aspirator cu abur - da, doamnelor [i
domnilor, cu abur! Aparent, e chestia pe
care o folosesc cosmonau]ii ru[i de pe ISS
cnd deretic= n a[teptarea astronau]ilor
americani. A curs cumva ap= din rezervorul
aspiratorului cu aburi, e leoarc= peste tot?
Nu-i nimic, acum exist= mopul-minune,
care absoarbe fulger=tor [i f=r= efort chiar
[i lacrimile de fericire ale nevestei cnd e
folosit cum trebuie.
Apropo de mop. Nu [tiu dac= a]i
observat-o, dar pe mine m= fascineaz=
viteza cu care evolueaz= [tiin]a. Des -
coperirile [tiin]ifice n privin]a tehnologiei
strngerii apei de pe jos se succed= cu o
vitez= ame]itoare. Nu demult, tot ce-]i
trebuia era un teu, o crp= [i o g=leat= ([i
un sergent major urlnd n spate, asta crea
n mod misterios mai mult= eficien]=). Apoi
a ap=rut primul mop minune, n care crpa
putea fi stoars= pe marginea g=le]ii, ntr-un
suport special. Salutat= ca o uria[= dovad=
de inteligen]= creatoare, solu]ia a prezentat
ulterior unele mici defec]iuni - cum ar fi
r=sturnarea g=le]ii cu zoaie la ap=sare,
faptul c= zoaiele nu erau niciodat= complet
eliminate din crp= [i altele asemenea -
drept pentru care oamenii de [tiin]=,
ndatoritori, au venit cu noul prototip -
mopul cu r=sucire, adic= un sistem
nemaiv=zut prin care crpa era ata[at= de
bra]ul teului, care putea fi r=sucit pentru o
stoarcere eficient=. Dup= cum s-a v=zut
foarte repede, [i aceast= rezolvare a creat
noi probleme, pe care tot canalul de
teleshopping le-a expus, nemilos, n edi]iile
ce au urmat - ntinderi musculare,
tendoane r=sucite, rupturi de tij= etc.
{tiin]a, ns=, nu poate fi nvins= a[a u[or.
Alte [i alte mopuri au nlocuit prototipurile
nceputului de drum - modele cu pres=
ncorporat=, cu motor ata[at, cu rulmen]i
[i articula]ii, pentru 6 grade de libertate, cu
absorb]ie sporit= sau respingere m bu -
n=t=]it=, cu mnere ergonomice, cu ra -
bat=ri u[oare, ce mai, progres nentrerupt,
de la un model la altul.
Ce departe sunt acum crpa [i g=leata
trecutului! Ce forme minunate mbrac=
acum aceste dou= obiecte!
{i [ti]i care e chestia cu adev=rat
formidabil=? Pe toate le putem cump=ra cu
reduceri, direct de la televizor! Da, doar cu
efortul unui apel telefonic, putem avea cel
mai modern mop din lume, adus prin
po[t=, la u[a noastr=, practic peste noapte!
Sigur, nu [tim niciodat= care e pre]ul real
al acestor obiecte, pentru c= ele nu pot fi
g=site nic=ieri dect la canalul de
teleshopping, a[a c=, atunci cnd pre -
zentatorul ne spune c= doar azi [i doar
dac= suna]i acum, acest set de cu]ite
japoneze care pot t=ia garduri [i t=lpi de
bocanci poate fi al dvs. cu doar 599 de lei,
n loc de 1599 de lei - trebuie s= ne
bucur=m. Cine altcineva dect ni[te
oameni de [tiin]= ar putea fi att de
dezinteresa]i de valoarea obiectelor? {i,
desigur, cine altcineva ar putea ]ine n
buc=t=rie cu]ite pe care ar vrea s= le
foloseasc= nu ca oamenii obi[nui]i, s= taie
o ro[ie sau o bucat= de brnz=, ci la
ciopr]irea t=lpilor de 5 cm grosime?
Oare ce obiceiuri alimentare au ace[ti
oameni misterio[i? Ce consum=?
Acum, pentru c= m-am ngr=[at dup= ce
am renun]at la fumat, m= preg=tesc s=
beneficiez [i eu de o mare descoperire
[tiin]ific= n chestiunea mu[chilor mei
abdominali. Fraierii se duc la sal= [i ]in
regim - dar eu, pentru c= m= uit la tele -
shopping, [tiu c= nu-i nevoie de asemenea
suferin]e.
Sunt, doar, n ncurc=tur=, pentru c= nu
[tiu ce s-aleg. Toate chestiile astea de sl=bit
[i de f=cut mu[chi au nume tehno-
aspira]ionale, optimiste, pline de energie,
cu accente science fiction, care descriu
siluete slim n combinezoane argintii,
sexualizate, ofertante. Nu se cheam=
dispozitiv pentru exersarea mu[chilor
abdominali, ci AbTronic, Su perGym -
nic, MaxiMagic, Relax and Vigorous.
Nici nu [tii ce s-alegi - pentru c=, fie ele cu
reduceri sau nu, marile descoperiri [ti -
in]ifice ntr-ale definirii mu[chilor ab do -
minali n timp ce nu e[ti atent la asta au,
ori[ict, pre]ul lor.
Dar m= voi decide curnd [i, a[a cum mi
promit speciali[tii de la teleshopping, n
numai 10 zile voi face pache]ele-pache]ele
pe burt=, s= moar= Rihanna de oftic=.
Dup= care o s=-mi iau [i un abonament
la sala aia la care merge Usain Bolt, doar
a[a, de-al dracu, s=-l v=d cum se opinte[te
la haltere pe stomacul gol [i s=-i strig din
cap=tul cel=lalt, de la bar:
- B=, Bolt, ia-]i dreaq un televizor [i o
g=leat= de curent. Fraiere, n-ai auzit de
Teleshopping?
S= [tie [i el c= progresul nu poate fi oprit.
Vlad Petreanu
Oamenii de [tiin]= de la teleshopping
www.petreanu.ro
Amar de Zi
w
www.producton.ro
n Antichitate, imprimantele erau foarte scumpe
www.dailycotcodac.ro
10
reportaj
C
ape Town, docurile Duncan.
Ma[ina lui Christopher este par-
cat= pe chei. M= urc [i ne strn-
gem minile. mi arunc= o cutie de bere
rece, din lada frigorific= pe care o ]ine la n-
demn=, lng= schimb=torul de viteze.
Christopher este un sudafrican alb care a
lucrat la noi pe vas, cu un an [i ceva n
urm=. ntre timp, semnele unei boli incu-
rabile l-au desc=rnat. Ca s= se mpace cu
ideea, bea cam o cutie de bere pe or= [i fu-
meaz= ncontinuu. Christopher moare
ncet, dar nu se poate spune dac= asta se va
ntmpla datorit= bolii sau datorit= stilului
de via]=. Am ciocnit [i am demarat. M=
uitam cu coada ochiului la el [i nu mi
venea s= cred: parc= mb=trnise cu 20 de
ani n cele 18 luni n care nu ne mai
v=zusem
- Doc, a fost bestial= intrarea voastr= n
port. Remorcher de dou=j de mii de cai,
patru [alupe pilot, impresionant.
- Ai v=zut toat= opera]iunea?
- Ar fi fost culmea s-o ratez. Cnd barca
pe care ai lucrat trage la doc n ora[u t=u, te
duci s= vezi, nu? M=car att.
Ochii lui Christopher ard, nconjura]i de
cearc=ne vinete. Cu un deget scheletic mi
arat= o teras=, pe chei.
- Uite, din crciuma aia v-am urm=rit.
Rde nervos. Cnd a intrat Scarabeo in
rad= [i s-a v=zut ct e de uria[, pe alea opt
coloane ale lui, chelneri]a a r=mas ca la
dentist. I-am zis: Papu[=, cndva am f=cut
parte din echipaj, pe g=leata aia frumoas=.
[tii ce mi-a r=spuns? Pe bune? A[a e de
veche?! Credeam c= e o chestie de ultim=
tehnologie!. Ha ha ha! Fraiera!! Acu doi
ani s-ar fi culcat cu mine, dac= mi-a[ fi pus
mintea cu ea!
Christopher a aruncat doza goal= n
spate, [i [i-a desf=cut alt= bere. Am ciocnit,
am b=ut. Pe bancheta din spate
zdr=ng=neau, la fiecare curb=, vreo dou=
duzini de cutii goale de Black Label, o bere
local= tare.
- C=cat! Poli]ia!!
Ne-au f=cut semn s= oprim, evident.
Christopher a a[ezat cutia de bere ntre pi-
cioare, cu grij= s= nu o verse, apoi a tras pe
stnga (n Africa de Sud se circul= pe
stnga).
- Da, baie]i, beau [i conduc. E foarte grav,
[tiu.
Doi poli]i[ti de culoare s-au apropiat de
noi, unul prin stnga, cel=lalt prin dreapta.
Am dus din reflex mna la portofel [i am
palmat o bancnot= de 200 Rand (echiva-
lentul a vreo 20 $). O fi prea pu]in? Sub-
con[tientul meu, [colit n Balcani, d=dea
semne de agita]ie. Christopher a remarcat
faza cu banii [i a blocat geamul de pe par-
tea mea. Ambii poli]i[ti priveau ]int= mna
din care le f=cea cu ochiul, dintre degete,
bancnota cu cap de leopard.
- E cald, nu? i-a ntrebat Christopher,
tr=gnd din ]igara.
- Permisul de conducere!
Christopher a b=gat mna n lada fri go -
rific= [i a scos dou= beri.
- Hai, b=ie]i, r=cori]i-v=!
Poli]istul a luat berile.
- D=-mi [i dou= ]ig=ri.
Christopher i ntinde pachetul [i o bri-
chet=. Poli]istul care venise lng= geamul
meu s-a dus la colegul s=u [i [i-au desf=cut
berile.
- Noroc!
- Baft=! Chris ciocne[te cu ei. Au b=ut to]i
cte un gt zdrav=n.
- Prietenul t=u a preg=tit ceva pentru noi,
a zmbit unul dintre agen]i, continund
s=-mi fixeze mna cu bancnota.
- Prietenul meu e din Romnia. Asta e o
]ara de pe un alt continent, domnilor. Mi-a
zis c= vrea ca souvenir o [apc= de poli]ist
sudafrican. Zice c= e gata s= dea 30 de Rand
pe una.
- Cincizeci! Unul din ei [i-a scos [apca [i
a pus-o pe volan.
- El mi-a zis c= ar da treizeci. Christopher
a apucat [apca cu dou= degete, privind-o
ca pe o scrumbie stricat=. Bleaaaah! Dac=
ar [ti ct e de jegoas=, poate c= n-ar mai da
nici dou=zeci, eu zic s= termina]i cu pros-
tiile.
- Ok, ok, s-a f=cut!
Am b=gat napoi n portofel bancnota de
200 [i am extras 3 hrtii de cte 10 Rand.
Christopher le-a ntins banii prin geam,
mi-a aruncat [apca n poal= [i a demarat.
Poli]istii s-au retras n ma[ina lor, s=-[i
termine berile. Faptul c= unul era acum
f=r= [apc= parc= nici nu mai conta chiar a[a
de mult.
Ionu]
{endroiu
{apca de poli]ist sudafrican
Portul Cape Town
Foto: Ionu] {endroiu
, ,
www.producton.ro
Si cartusele artau cam asa
www.dailycotcodac.ro
11
,
publ icitate
Kaspersky

Internet Security 2012


Acum nu mai
trebuIe s alegIl
Protecla efclent se aslgur prln comblnall lntellgente.
Kaspersky

lnternet Securlty 2012 cu tehnologle hlbrld are


puterea comblnat s l ofere slguran onllne.
Cumpr: www.kaspersky.re,stere
PretecIe hIbrId:
securItate lecal I tehnelegII cleud
2011 Kaspersky Lab ZA0. 1oate drepturlle rezervate. Mrclle nreglstrate l mrclle de
servlcll sunt n proprletatea delntorllor lor de drept.

www.dailycotcodac.ro
12
ct cul tur!
D
eschiderea unui nou centru co -
mercial destinat locuitorilor din
West End, [i n special locuito-
rilor de sex feminin, m-a pus pe gnduri. De
fapt, chiar cump=r= femeile vreodat= ceva?
Desigur, toat= lumea [tie c= ele merg la
cump=r=turi cu aceea[i fervoare cu care o
albin= zboar= din floare n floare, dar oare
asta nseamn= c= [i cump=r= ceva? Date
fiind banii, timpul [i energia pe care le con-
sum= n acest scop, eforturile lor comerciale
asidue ar trebui s= aib= ca rezultat o
aprovizionare perfect= cu toate cele necesare
n cas=; or, dimpotriv=, e binecunoscut fap-
tul c= servitoarele (la fel ca [i gospodinele, in-
diferent de clas= social=) [i fac un titlu de
glorie din aceea c= ve[nic le lipsesc chiar [i
cele mai banale produse. N-o s= ne mai
ajung= gelatina pn= joi prevestesc ele, pe
un ton fatalist, [i, ntr-adev=r, joi chiar nu
mai au gelatin=. Pot prezice aproape la
minut momentul cnd li se va termina
provizia de gelatin= iar dac= cumva acea zi
de joi mai e [i s=rb=toare legal=, astfel c=
magazinele sunt nchise, victoria lor este
des=vr[it=. E foarte posibil ca peste drum s=
existe un magazin unde sunt stocate n sco -
puri comerciale cantit=]i rezonabil de mari
de gelatin=, dar mintea feminin= respinge o
surs= att de evident= de remprosp=tare a
proviziilor n curs de epuizare. Cu expresia
Nu intru eu n locul =la, respectivul maga-
zin e eliminat din raza de ac]iune a u ma ni t= -
]ii. ntocmai cum chiar [i un cine de paz=
foarte r=u nu atac= totu[i animalele din ve -
cini, la fel [i o femeie prefer= s= nu cumpere
nimic din magazinele aflate n imediata a -
pro piere. n acela[i timp, cu ct sursa de
apro vizionare cu un anumit produs este mai
ndep=rtat=, cu att femeia va fi mai stator-
nic= n hot=rrea ei de a r=mne urgent f=r=
respectivul produs. Arca lui Noe trebuie c=
abia ie[ise n larg de cinci minute cnd un
glas de femeie a remarcat cu oarecare regret
c= nu mai sunt destule gr=un]e pentru
p=s=ri. Acum cteva zile, o cuno[tin]= femi-
nin= de-a mea mi-a m=rturisit c= era foarte
sup=rat= fiindc= primise de diminea]= vizita
unei prietene dar nu putuse s= o re]in= [i la
prnz fiindc= ([i a spus asta cu o urm= de
mndrie n glas) nu aveam nimic de mn-
care n cas=. I-am atras aten]ia asupra fap-
tului c= lo cu ie[ te pe o strad= abundnd n
b=c=nii [i c= i-ar fi fost u[or s= ncropeasc=
un prnz decent n mai pu]in de cinci
minute. Nici nu mi-a trecut prin minte a[a
ceva, a r=spuns cu demnitate jignit= n glas,
a[a c= mi-am dat seama imediat c= sugestia
mea era la limita decen]ei.
ns= domeniul unde capacit=]ile comer-
ciale ale femeilor e[ueaz= complet este cel
al nevoilor lor literare. Dac= cumva ai pro-
dus o carte care a avut un oarecare succes,
po]i fi sigur c= vei primi o scrisoare de la o
doamn= pe care de-abia o cuno[ti ct s=-i
dai bun= ziua [i care te va ruga s=-i spui
cum poate s= pun= [i ea mna pe un e-
xemplar. Doamna st=pne[te destul de
bine numele c=r]ii, precum [i cel al autoru-
lui [i al editurii, dar modul n care ar putea
s=-[i procure respectivul op r=mne n con-
tinuare pentru ea o problem= insolubil=.
Poate c= i vei scrie, subliniind n misiva ta
faptul c=, dac= va apela n scopul procur=rii
c=r]ii la fierar sau la brutar, cu siguran]= va
ntmpina o mare dezam=gire [i sugern -
du-i c=, dup= p=rerea ta, cel mai bun lucru
pe care l-ar putea face ar fi s= ncerce s=
contacteze un librar. n acest caz, po]i fi
sigur c= doamna va r=spunde la scrisoare
ntr-o zi sau dou=: S-a rezolvat: am mpru-
mutat un exemplar de la m=tu[a dumnea -
voastr=. Acesta este, fire[te, un caz fericit,
cnd persoana respectiv= a avut la dis-
pozi]ie [i o metod= alternativ= de a-[i atinge
scopul, dar atunci cnd nu exist= astfel de
solu]ii de rezerv=, situa]ia e dezn=d=jduit=.
O doamn= care locuia n West End mi-a
m=rturisit ntr-o zi interesul ei pentru
ter rieri din rasa West Highland [i dorin]a de
a afla mai multe despre acest soi de cini,
astfel nct, atunci cnd, cteva zile mai
trziu, am dat peste un articol exhaustiv pe
aceast= tem= ntr-una din cele mai popu-
lare reviste s=pt=mnale, i l-am semnalat
printr-o scrisoare n care i indicam clar
data apari]iei respectivei pu bli ca]ii. Nu am
cum s= mi procur revista, mi-a r=spuns
imediat. {i ntr-adev=r, chiar nu avea cum.
Tr=ia ntr-un ora[ unde chio[curile de ziare
se num=rau, cred, doar cu miile, [i trebuie
c= n drumurile sale trecuse pe lng= zeci de
asemenea institu]ii, dar cu toate acestea,
din punctul ei de vedere era practic ca [i
cum articolul despre terrierii West Highland
ap=ruse ntr-o carte de rug=ciuni al c=rei
unic exemplar se p=stra ntr-o m=n=stire
budist= din Tibetul de est.
Brutalitatea abord=rii directe folosit= de
cum p=r=torul de sex masculin provoac=, fi -
re[ te, ironiile condescendente ale specta-
toa re lor. O m`]= care se joac= cu [oarecele
o n treag= dup=-amiaz= de var= pentru ca
apoi s=-l piard= simte cu siguran]= acela[i
dispre] pentru c=]elul care-i vine de hac
roz=toarei n zece secunde. Tocmai mi ter-
minam cum p= r= tu rile acum cteva seri
cnd a dat peste mine o cuno[tin]= femi-
nin= pe care, pentru a ne abate de la in-
struc]iunile date de na[ii ei acum vreo
treizeci de ani, o vom numi Agatha.
Sper c= nu ai de gnd s= cumperi suga-
tiv= DE AICI? a spus n [oapt=, vizibil alar-
mat= [i ngrijorarea ei p=rea att de sincer=
nct m-am ab]inut, ntr-adev=r, s= mai
cump=r de acolo.
Hai s= te duc la Winks and Pinks, a spus
de ndat= ce am ie[it din magazin, au a[a
ni[te nuan]e frumoase de sugativ=, au sidef
[i fuchsia [i mumie [i...
Dar vreau sugativ= obi[nuit=, am zis.
Nu conteaz=. M= cunosc la Winks and
Pinks, mi-a r=spuns, f=r= mare leg=tur=.
Agatha consider=, se pare, c= sugativa se
vinde n cantit=]i mici [i doar persoanelor
cu o reputa]ie sigur=, pe care te po]i baza
c= nu vor folosi sugativa n scopuri pericu-
loase sau nepotrivite. Dup= ce am mers
vreo dou= sute de metri [i-a dat seama c=
ceaiul ei prezint= o mai mare importan]=
dect sugativa mea.
La ce-]i trebuie sugativ=, m-a ntrebat
brusc. I-am explicat r=bd=tor.
O folosesc ca s=-mi usuc cerneala de pe
foile de hrtie f=r= s= se p=teze. Cred c= e o
inven]ie a chinezilor, datnd de prin se co -
lul doi nainte de Hristos, dar nu-s sigur.
Singura utilizare alternativ= la care m= pot
gndi e s= fac din ea o minge cu care s= se
joace pisoia[ii.
Tu nu ai un pisoi, a zis Agatha, cu acea
dorin]=, specific feminin=, de a enun]a n-
tregul adev=r indiferent de situa]ie.
n orice moment a[ putea da peste unul
abandonat, i-am r=spuns.
Chiar [i a[a, n-am apucat s=-mi mai iau
sugativa.
Traducere: Radu Pirc=,
pentru DailyCotcodac.ro
Din volumul
Reginald in Russia, 1910
Sexul care
nu face cump=r=turi
Saki (Hector
Hugh Munro)
Saki (pe numele s=u
adev=rat [i ridicol de
englezesc Hector Hugh
Munro) s-a n=scut n
1870 n Birmania, pe
atunci colonie
britanic=, [i a murit n
1916 n b=t=lia de pe
Somme, r=pus de un
lunetist german n timpul
unei campanii mpotriva
fumatului n tran[ee.
Homosexual refulat
provenind dintr-o familie
veche [i scor]oas=,
caracterizat= de ve[nica
prezen]= a unui b=] n
fund, Saki a ntors aceast=
contradic]ie n avantajul
s=u, devenind maestrul
ironiei r=ut=cioase. Proza
sa lung=, e drept, e
mizerabil=, dovada lenei
autorului, exasperat de
orice dep=[ea zece pagini;
cea scurt=, n schimb, e
ntotdeauna excep]ional=,
indiferent c= este vorba de
articole de politic=
extern= sau de schi]e
satirice. Dac= acest text
nu vi se pare a[a, vina i
apar]ine exclusiv
traduc=torului.
,
www.producton.ro
Conexiunea wireless depindea de conditiile meteo
www.dailycotcodac.ro
13
bl estemul numel ui urt
D
e[i pentru nou-n=scu]ii de sex
masculin din Baia de Aram=,
jude]ul Mehedin]i, fusese alocat=
o cantitate ndestul=toare de nume de Gheor -
ghe [i Ion, fiul tehnicianului Stamatescu a
primit, dintr-o eroare birocratic= celest=, nu-
mele de Carmen. Nimeni nu a putut stabili cu
exactitate vreo leg=tur= ntre asta [i faptul c=
n zona Mehedin]i se g=sesc cramele
Terasele Danubiene, unde se produc apreci-
atele soiuri albe-seci Sevruga [i Beluga. La
aproape 50 de ani de la aceast= ciudat= n-
tmplare, pentru inginerul Carmen Sta-
matescu nu mai are nici un fel de importan]=:
]i se pare anormal ceva cu care nu e[ti
obi[nuit. Celor din jurul meu nu li se pare
anormal. Nevast=-mea m= recomand= cu
naturale]e: Carmen, so]ul meu.
Copil=ria [i-a petrecut-o n lini[te fiindc= a
crescut ntr-un sat de olteni [i nem]i, unde e
totu[i greu de imaginat un nume de care s=
rd= ni[te copii care, la rndul lor, purtau
nume ca Suc= sau Fri]. Abia la liceu a nceput
s= realizeze c= e diferit de ceilal]i. A r=suflat
ns= u[urat cnd [i-a dat seama c= nu-i va fi
chiar a[a de greu s= r=zbeasc= n via]=, de
vreme ce inteligen]a colegilor s=i cu nume
normale se manifesta prin ntreb=ri de genul:
M=, Carmen e numele t=u de familie?. Ce s=
r=spund=? Da, m=, ai mei mi-au pus numele
mic Stamatescu!.
n 1980, a intrat la Institutul de Construc]ii
Bucure[ti. n a treia lun= de facultate, a primit
o mustrare scris= cu avertisment - Armata l
amenin]a cu pu[c=ria dac= refuz= n con -
tinua re s= se prezinte la unitate, o zi pe
s=pt=mn=, pentru a-[i satisface stagiul mili-
tar obligatoriu pentru studente. nc= trei luni
a mai durat schimbul de adrese dintre facul-
tate [i Armat=, s= scape de pu[c=rie [i s=-i re-
trag= mustrarea scris=, cu avertisment.
Apoi, problemele s-au mutat la c=min. Stu-
den]ii }icu Marian [i Stamatescu Carmen
locuiau n aceea[i camer= f=r= a fi c=s=tori]i.
Nu-[i mai aminte[te cte drumuri au f=cut la
sec]ia de mili]ie, s= le constate agentul con-
stator sexul. Pn= la urm=, s-a plictisit [i s-a
mutat cu o coleg=, ca s= nu-l mai frece nimeni
la cap. N-a mai avut probleme dect pe
strad=, la controale de rutin=, cnd d=dea plu-
tonierul cu unghia s= vad= dac= n-a schimbat
poza: Minte de mili]ian; dac= schimbam
poza, n-o puneam pe un buletin de femeie.
Dup= facultate, [i-a f=cut stagiatura la Con-
stan]a. A prins, n cele din urm=, un transfer la
Bucure[ti, la IACHIF. n timp ce tn=rul in-
giner Stamatescu [i f=cea febril bagajele, di-
rectorul IACHIF tare se mai bucura citind pe
foaia de transfer c= tov. Stamatescu Carmen
are sub 30 de ani - era o dorin]= mai veche
de-a lui s= mbun=t=]easc= media de vrst= a
femeilor din proiectare. Pica numai bine, toc-
mai erau alegeri la organiza]ia de femei din
ntreprindere [i nu aveau nici o candidatur=
pentru func]ia de pre[edinte. Tovar=[i, le-a
spus directorul celorlalte cadre de conducere
convocate de urgen]= n biroul s=u, propun
s= o alegem n func]ia de pre[edinte al orga-
niza]iei de femei pe tovar=[a inginer Sta-
matescu Carmen. Sose[te abia s=pt=mna
viitoare, dar nu cred c= ne va refuza. Ce
dracu, doar am transferat-o la Bucure[ti!.
Lumea a mbr=]i[at cu c=ldur= propunerea
tovar=[ului director [i lista cu noile cadre de
conducere ale organiza]iei de femei din
IACHIF a fost trimis= organiza]iilor de sector
[i municipal=. Totul a fost bine pn= cnd a
sosit [i tn=ra promovat=. Pu]in neb=rbierit=.
Tovar=[ul director s-a f=cut stacojiu la fa]=.
Ce mama naibii s= spun= forurilor supe-
rioare? C= au f=cut lista n birou? Exclus. S-a
f=cut o not= prin care organele superioare
erau informate c= tov. Stamatescu Carmen a
fost schimbat= din func]ie. R=spunsul
forurilor competente a fost ct de poate de
clar: Tov. Stamatescu Carmen nu poate fi
schimbat= din func]ie ntruct a fost aleas=
prin alegeri democratice, n conformitate cu,
etc. Dup= cteva luni bune de adrese trimise
ntre diferite organe competente, tovar=[ul
Grigoriu a decis c= e timpul s=-[i asume
r=spunderea [i a informat personal despre n-
treaga t=r=[enie. ntr-o zi ploioas= de toamn=,
tovar=[ul Stamatescu a fost schimbat prin
alegeri democratice din func]ia de pre[edinte
al organiza]iei de femei a IACHIF.
nd=r=tul biroului s=u de la cabinetul de
cadastru, expertize [i evalu=ri, inginerul Car-
men Stamatescu e acum mult mai relaxat -
capitalismul l-a scutit n mare parte de n-
curc=turi. Doar din cnd n cnd, cte un
client i mai aduce flori. n urm= cu ceva timp,
cineva i-a adus doamnei inginer Carmen Sta-
matescu un mic cadou, un parfum de dam= [i
o cutie de bomboane de ciocolat=. I le-a dat
so]iei. Pe so]ia lui Carmen o cheam= Simona.
Julius
Constantinescu
Domnul Carmen
Topul celor mai haioase nume romne[ti a fost ntocmit cu ajutorul cititorilor blogului
DailyCotcodac.ro. Toate numele de mai jos au fost verificate la Eviden]a Popula]iei. n
urma polariz=rii cititorilor n dou= tabere care i-au sus]inut frenetic pe Stru] Modest,
respectiv pe Rndunel Pisic=, am decis c= ambii merit= primul loc n topul nostru.
Julius Constantinescu

nainte s=-l trasc= la starea civil=,


s=-i toarne o gr=dini]= de copii [i, n
general, s=-i fac= via]a extrem de
pl=cut=, femeia obi[nuie[te s=-i g=seasc= iu-
bitului s=u un apelativ dr=gu], pe care nu se
va sfii s=-l foloseasc= n absolut orice mpre-
jurare, orict de stnjenitoare ar fi pentru el.
Profesori intransigen]i, n fa]a c=rora au
tremurat genera]ii ntregi de studen]i,
r=spund la numele ginga[ de ]umpi, re-
vizori contabili severi sunt cunoscu]i sub
nume ca Maimu]ic=, iar procurori da]i
dracului, care cer pedepse cu nchisoarea
de zeci de ani, sunt alinta]i Gogoa[=, Bu-
linu]= sau Pupi.
Cu timpul, femeia va uita complet prenu-
mele iubitului s=u; astfel, acesta va putea fi
cunoscut [i n hipermarket-uri, cinema to gra -
fe, administra]ii financiare sau sedii de b=nci
sub numele de Piticil= (nume cu care, de
regul=, sunt alinta]i rugby[tii, baschetbali[tii
[i lupt=torii din trupele antitero). {efi autori-
tari vor fi deconspira]i n fa]a angaja]ilor, care
nu [i-ar fi imaginat nici n ruptul capului c=
vor ajunge s= tremure ca varga n fa]a unui tip
numit Broscu]=, iar mafio]i nemilo[i se vor
gndi de dou= ori nainte s=-i ncredin]eze un
contract unui uciga[ pl=tit c=ruia nevast=-sa i
spune Pufule].
Situa]ia cea mai umilitoare survine atunci
cnd nici m=car prietenii t=i nu-]i mai spun
pe nume [i ajungi s= fii cunoscut dup= cum
te strig= nevast=-ta. Un amic de-al meu, re -
pu tat inginer [i recunoscut drept o mare au-
toritate n materie de fotbal, a ajuns s= fie [tiut
sub numele prea pu]in respectabil de Kuki,
iar un alt amic de-al meu, director de fabric=
[i [ef peste mii de oameni, tr=ie[te, dup= [apte
seara, sub identitatea ru[inoas= de G=lu[c=.
V= aminti]i de bietul Marc Antoniu,
p=r=sit la Actium de propriii solda]i, care au
dezertat pe capete n tab=ra lui Octavian.
Era cu Cleopatra [i nu e greu de presupus
c= pn= [i ultimul legionar [tia cum l strig=
consoarta. Or, dup= ce-ai luptat sub glo-
rio[ii Marius, Magnus Pompei [i Iulius
Cezar, parc= nu-]i mai vine s= prime[ti or-
dine de la generalul }upi.
Procurorul Broscu]= [i generalul }upi
Top 100 cele mai amuzante nume
Stru] Modest
Rndunel Pisic=
dl. Carmen Stamatescu
Supplexa Memoranda Onac
ntuneric Stelu]a Lumini]a
R=murel Pastram=
Geniloni Sfecl=
Gigel Potrivitu
Rudolf Pufulete
William Brnz=
Andaluzia Po[irc=
Renato Lacrim=
Tuduce Dorule Dicusar=
Tri]= F=ni]=
Raiu Viorica Speran]a
Roxana Grivei
Artaxerxe Bubulac
Exacustodian P=u[escu
Amorel V=t=m=nescu
Marcelon Bunic=
Fridolin Boac[=
Momcilo Luburici
Georgian Elvis Gagiu
Tolea Ciumac
Salomeea Guinea
Codru] Dumbrav=
Mariana Hopulele
Maer Analena Enola Fotini
Eugen C=t=lin Pref=cutu
Timp=u
Joac=-Bine Mirel
Sava Superman
Bred Pit
Cojocaru Tom-Mac-Bil-Bob-
Constantin
Bogdan Vod=
Gheorghe Bettjinio Diamant
Adonis Bunghi[
Paraschiva Sul=
Argentina Aristotel
Mucea Zinel
Daniel Mai-mihai
Ruptureanu Rozeta
Antonio Momoc
Duru Marin Cervantes
Gogan Lidicica
Venera Balt=
Egidiu Condac
Leopoldina B=l=nu]=
Vasile San Siro Ciocoi
Simiorina Rad
Nicu Bzdoac=
Simion Berebun=
Oana Du[m=nescu
Mioara Ciobanu
Adina Coad=galben=
Vasile Gr=mad=
Tonchievici Gasparel Mimi
Dumitrescu Cire[el
Ion {tefan cel Mare
Ion Mariano Monamour
Gnsc= Gicu Agenor
P=s=ric= Alexandru - Dick
Ilegitim Vasile
Ilegitim Silviu Adrian
Chichih=zan Driada Afrodita
Acsente Bolesc
Jenel Copil=u
Marcello Borcan
Toni Grebl=
Epifanie Amohnoaie
Fran] }and=r=
Gra]iela Leocardia
Gavrilescu
Wilhelmina Arz
Marin Capdefier
Creang= Crengu]a
Fund=tureanu Pi[leag=
Sorin
Pusca[ Marin
Pantelimon Zeam=neagr=
Penelopa Muil=
Turicea Bactelius
Napoleon Ra]=
Joi]a Trestolian
Roland Laurentiu Cucuruz
Babacea Binel
Culi]= T=r]=
Aliodor Manolea
Constantin B=l=l=u
Petru Carcalete
Mo[ Nicolae Cr=ciun
C=t=lin Ovidiu Obug
Buh=ianu
Doru Frunzulic=
Dumitru T=r=[enie
Florin Tupilatu
Dorule] Resmeri]=
Viorel-Riceard Badea
Sarmisegetuza Tulbure
Henorel Ni]u
Pompilie Bor[
Nini S=punaru
Florentin Gust Balosin
Mih=i]= G=in=
,
www.producton.ro
n timpul Renasterii, pozele de la nunt erau gata
abia la nunta de argint
www.dailycotcodac.ro
14
pagini aburii
E
i, ct= mizerie poate s= fac=?,
am socotit, cnt=rind cu
privirea canciocul din mna
me[terului, umplut doar pe jum=tate cu
chit. Pe fa]a sa se putea citi o s=n=toas=
poft= de munc= [i dorin]a ct se poate de
sincer= de a termina n cel mai scurt timp
de fixat cele dou= pl=ci de faian]=. C=ci, la
drept vorbind, cam asta era toat= lucrarea
pentru care l angajasem.
La cap=tul a trei ore de munc= asidu=,
Dumnezeu a fost bun cu mine [i mi-a
curmat suferin]a, fiindc= sunt pe deplin
convins c= entuziastul me[ter nu ar fi
reu[it niciodat= s= termine f=r= un con-
sistent ajutor divin. Nici acum nu-mi ex-
plic n ce mod me[terul cu pricina a pro dus
bubuiturile cumplite care s-au auzit din
buc=t=rie pre] de trei ceasuri doar cu aju-
torul unei mistrii [i al unui [paclu, orice alt
om avnd nevoie pentru asta de o cantitate
apreciabil= de dinamit=.
Ei, sunt drepte, nu?, mi-a prezentat cu
mndrie rezultatul muncii sale, ob]inut n
cel mai scurt timp. Am admis c= pl=cile
sunt ntr-adev=r drepte [i m-am ab]inut
s= fac observa]ia c= i-ar fi fost imposibil s=
le pun= [i altfel, de vreme ce pl=cile fu se -
ser= practic fixate n locul unora vechi
care se sp=rseser=.
Dar nici viteza uluitoare de lucru, nici
capacitatea de a produce zgomot aveam
s= constat c= nu era cea mai de seam=
nsu[ire a sa. Talentul s=u nepre]uit con-
sta n aceea c=, practic, putea produce
mizerie n cantit=]i nelimitate. Se pare c=,
din jum=tatea de cancioc de chit desti-
nat= lipirii celor dou= pl=ci, i r=m=sese
suficient ct s= acopere ntreaga buc=t=rie
cu un strat alb [i lipicios de grosimea unui
deget [i s= produc= o duzin= de gr=mezi
de moloz, s= mzg=leasc= pardoseala din
baie cu un soi de noroi amestecat cu cl]i
[i, n fine, s= a[tearn= pe fundul c=zii un
pat de pietri[, nisip, ml [i alte materiale
ce formeaz= n mod obi[nuit aluviunile
aduse de ape curg=toare. Mi-a fost im-
posibil s= n]eleg cum a reu[it s= fac= mi -
zerie [i n nc=perile n care n-a intrat [i,
mai ales, cum de nu se g=sise nimeni
pn= acum s=-l ucid=.
Mi-a luat o jum=tate de zi s= fac curat n
urma lui [i am scos afar= atta moloz c=
a[ fi putut ridica al=turi nc= o
buc=t=rioar= din el. Dac= estim=rile mele
sunt corecte, e posibil ca piramidele lui
Khafra [i Menkaura s= fi fost ridicate din
molozul r=mas de la me[terii lui Cheops.
ntmplarea cu me[terul m= face s=
cred c= legendele cu privire la lucr=torii
uci[i pentru a nu divulga locul n care au
construit mormintele regale sau legenda
me[terului Manole sunt pure fantezii.
Probabil, cronicarul s-a jenat s= noteze:
V=znd M=ria Sa molozul l=sat n urm=
de Manole, a poruncit pe dat= s= i se ia
sc=rile [i s= fie l=sat a-[i sfr[i zilele pe
acoperi[, servind aiasta drept pild= altor
me[teri care vor dori pe viitor s= fac= la fel
ca dnsul.
Julius
Constantinescu
Canciocul Abunden]ei
B
=i, dar cutare este un pupin-
curist, mi spune un amic cunos-
cut n cercul nostru de prieteni ca
unul care nu trebuie s= cear= voie nevestei
s= ias= la bere pentru c= oricum aia nu-i d=
voie. Subpapuceanul avea o p=rere proast=
despre un comentator de-=sta de la Antena 3
care era cumva mpotriva lui B=se [i cam
prietenos cu un pesedist sau penelist, nu
[tiu exact c= n-am fost atent.
Ziari[tii =[tia sunt to]i ni[te pupin-
curi[ti, n-au pic de ru[ine, [i-a continuat
perora]ia amicul. Vorbele sale m-au mh-
nit, m= sim]eam, ntr-un fel, atacat n
breasl=. Vorbele sale m-au izbit ca o ploaie
rece de pe fa]=, mi-am dat seama c=, pn=
acum, tr=isem n ntuneric (cnd vezi o
lumin= ]i dai seama c= ai tr=it n ntuneric,
Eftimie, cnd te plou= po]i cel mult s= ai
revela]ia c= nainte erai uscat - n.J).
M-am dus la o mic= f=bricu]= din
apropierea Bra[ovului, fac ceva [uruburi
pentru o firm= german=. l cuno[team pe
patron, un sas cu care am copil=rit. Acesta
mi-a confirmat b=nuielile. Vino cu mine,
mi-a spus omul. Am p=truns n sec]ie, pa-
tronul a ridicat un pic tonul [i a zis: B=
b=ie]i, am uitat s=-l iau pe fii-miu de la
[coal=, care trage o fug= pn= acolo?. O
t=cere de ghea]= s-a a[ternut n toat=
sec]ia, zeci de priviri du[m=noase l-au
s=getat pe amicul meu. Unul dintre munci-
tori, cu o musta]= suficient de autoritar=,
[i-a oprit strungul [i l-a chestionat, cumva
revoltat, pe patron: Ce-i cu atitudinea asta
domnule, de unde ideile astea pe tine?
Drept cine ne iei? Apuc=turile astea cio-
coie[ti ale dumitale au dus ]ara de rp=.
Abia a[tept s= termin lucrul [i glon] m= duc
la Inspectoratul Teritorial de Munc= s= te
reclam. Ce suntem noi aici, slugile dumi-
tale? Mi-e scrb=, ncheie muncitorul fleg-
mnd pe jos.
A[a sunt to]i romnii =[tia, n-ai cum s=
te n]elegi cu ei, mi-a [optit speriat pa-
tronul. Au un cult al onoarei [i al muncii
ceva de speriat.
Am ajuns la birou suficient de de pri-
mat. Am rugat-o pe femeia de serviciu,
care mo]=ia pe canapeaua din hol,
s= fug= pn= la chio[c s=-mi aduc= [i
mie o cola [i ni[te pufule]i c= nu mn-
casem nimic. Ea n-a fost a[a de politi-
coas= cu mine ca muncitorii din fabric=.
Cine te crezi, m=, de vii cu de-astea?
Gata, e[ti [ef aici de vreo doi, trei ani [i ai
figuri n cap? Io-s angajat= aici s= m=tur
p= jos, nu s= fac comisioane pentru tine.
Sictir, a declarat femeia nainte s=
a]ipeasc= din nou.
La 5 am rupt [i eu u[a, ]ipndu-i pa-
tronului s=-[i ]in= gura [i s= n-o mai des -
chid= dect dac= vrea s= spun= Eftimie,
cnd vii s=-]i iei banii pentru orele supli-
mentare?.

Ovidiu Eftimie
Sentimentul romnesc
al neatrn=rii

n anii de glorie [i avnt mun -
citoresc ai comunismului, atunci
cnd s-au mp=r]it sta]iile de
metrou prin capital=, Rahova [i Drumul
Taberei nu erau acas=, ci probabil la o
miu]= pe maidan, iar din cauza asta [i-au
pierdut partea. De c]iva ani, n plin haos
capitalist, cet=]enii celor dou= regiuni
isterice se porc=iesc [i se scuip= (mai mult
cei din Rahova, zic asta nu fiindc= a[ fi
rasist, ci pentru c= eu stau n Drumul
Taberei) de pe geamul ma[inii, n demersul
lor zilnic de a p=r=si zona, precum [i la
ntoarcerea acas=.
n istoria [i mai recent=, o speran]=
nea[teptat= s-a ar=tat pe h=r]ile de la
metrou pentru cei b=tu]i cel mai tare de
soart=, adic= pentru cei din Drumul
Taberei: un traseu imaginar ce leag= zona
de cartierul Colentina, str=b=tnd centrul
capitalei. A fost scnteia care a aprins
flac=ra speran]ei.
Dac= trece]i prin zon=, ve]i putea
observa cteva spa]ii ngr=dite, n
perimetrul c=rora cte doi b=ie]i dau
cep p=mntului, iar un al treilea i
supravegheaz= atent dintr-o gheret= de
paz=.
La nceput m= nchinam la aceste
stabilimente ca n fa]a unui l=ca[ de
cult, de se uitau babele la mine
nedumerite c= nu [tiau unde e biserica,
dar o dat= cu timpul am nceput s= fiu
mai realist.
{tiu c= pentru moment tot ceea ce avem
este speran]a, un desen pe o hrtie [i o
Regie care pap= bani pe studii de
fezabilitate care exist= de acum treizeci de
ani, dar sunt convins c= dac= punem mn=
de la mn= [i venim fiecare cu cte o
linguri]= de acas= [i ne apuc=m de s=pat,
cu siguran]= vom ajunge undeva. M=car
pn= dup= Trafic Greu. Totul e s= ne
mobiliz=m [i s= nu ne l=s=m pe mna
Regiei.
Trebuie s= le ar=t=m c= se poate!
Strnge]i afi[ele cu S+P+M PU}URI de
prin ora[, s= vedem n ce m=sur= ne pot
ajuta [i ei, iar cei ce ave]i rude sau
cuno[tin]e care au evadat cu succes de
curnd de prin pu[c=rii l=sa]i v= rog
ru[inea la o parte [i contacta]i-i pe oameni,
avem nevoie de ei!
De fapt, nici nu e nevoie s= termin=m
ceva, e suficient s= s=p=m c]iva metri. n
momentul =la, pre]ul apartamentelor din
Drumul Taberei va cre[te cu vreo 30%, le
vindem [i ne mut=m naibii ntr-o zon= cu
metrou.
Adrian
C=l=ra[u
Cum vor avea [i locuitorii
din Drumul Taberei metrou
,
www.producton.ro
15
Sfrsit
www.dailycotcodac.ro
www.dailycotcodac.ro
16 publ icitate