Sunteți pe pagina 1din 2

TTEEMMAATTIICCAA EEXXAAMMEENNUULLUUII DDEE FFIIZZIIOOLLOOGGIIEE

anul II semestrul I (fiziologia aparatului cardiovascular şi renal)

Fiziologia inimii

1. Sisteme de transport membranar la nivelul celulelor miocardice. ModalităŃi de evaluare a fenomenelor electrice celulare.

2. PotenŃialul de repaus la fibrele miocardice cu răspuns rapid.

3. PotenŃialul de acŃiune al fibrelor miocardice cu răspuns rapid.

4. Excitabilitatea miocardică. Definirea perioadelor refractare ale fibrelor miocardice, substratul celular şi posibilităŃile de modulare ale acestora.

5. Automatismul miocardic: substratul electrofiziologic celular, posibilităŃile de modulare a acestuia.

6. Conducerea impulsului electric la nivel miocardic.

7. Electrocardiograma: geneza undelor electrocardiografice

8. Electrocardiograma: derivaŃiile electrocardiografice. Electrograma prin mediere de semnal.

9. Proteinele contractile ale fibrei miocardice. Mecanismul contracŃiei miocardice.

10. Proteinele reglatoare şi structurale ale fibrei miocardice.

11. DistribuŃia calciului la nivelul celulei miocardice şi mecanismele de transport transmembranar ale acestui ion.

12. Dinamica ionului de calciu în mecansinsmul contracŃiei şi relaxării miocardice.

13. Ciclul cardiac.

14. InterrelaŃia volum-presiune pe parcursul ciclului cardiac. FuncŃia ventriculară sistolică şi caracterizarea ei.

15. Debitul cardiac: definire şi modalităŃi de măsurare.

16. Mecanocardiogramele (carotidograma, jugulograma, apexocardiograma) şi rolul lor în evaluarea fenomenelor mecanice ale inimii.

17. Zgomotele inimii.

Fiziologia circulaŃiei. Mecansime de reglare.

1. Anatomia funcŃională a circulaŃiei coronariene. Fluxul circulator coronarian: valori, determinanŃi şi modalităŃi de măsurare ale acestuia.

2. RezistenŃa circulatorie coronariană: componente şi mecanisme de reglare.

3. ParticularităŃi ale metabolismului miocardic. Modul de utilizarea a substratelor energetice de către miocard.

4. Modificări ale metabolismului miocardic legate de alterarea fluxului sanguin coronarian: ischemia miocardică, reperfuzia miocardică, miocardul hibernant, precondiŃionarea miocardică.

5. Reglarea intrinsecă a activităŃii cardiace.

6. Mecanismul contracŃiei muşchiului neted vascular şi controlul la nivel intracelular. Reglarea intrinsecă a circulaŃiei.

7. Receptorii vasculari şi rolul lor în reglarea circulatorie.

8. Receptorii cardiaci şi rolul lor în reglarea circulatorie.

9. Centrii nervoşi implicaŃi în reglarea cardiovasculară

10. Efectele sistemului nervos simpatic asupra activităŃii cardiovasculare.

11. Rolul sistemului renină-angiotensină în reglarea aparatului cardiovascular.

12. Efectele sistemului nervos vegetativ parasimpatic şi ale adenozinei asupra aparatului cardiovascular.

13. Reglarea circulaŃiei: peptidele natriuretice, rolul endoteliului vascular, efectele unor hormoni locali (sistemul kininelor plasmatice, prostaglandinele).

14. Factorii care asigură circulaŃia venoasă. InterrelaŃia dintre presiunea venoasă şi debitul cardiac.

15. Presiunea arterială: definire, valori normale, modalităŃi de măsurare.

16. Anatomia funcŃională a circulaŃiei capilare. ForŃele care controlează schimburile dintre sânge şi lichidul interstiŃial.

17. Hemodinamica: presiunea, fluxul, viteza de circulaŃie - interrelaŃia dintre aceşti parametri şi modalităŃi de măsurare.

Fiziologia renală

1. Filtrarea glomerulară: mecanisme şi forŃele care determină filtrarea glomerulară.

2. Reglarea filtrării glomerulare.

3. Conceptul de clearance şi rolul lui în evaluarea funcŃiei renale.

4. Mecanismele functiei tubulare. Rolul rinchiului în eliminarea aminoacizilor, fosfaŃilor, sulfaŃilor şi acidului uric.

5. ReabsorbŃia tubulară a glucozei.

6. Mecanismele reabsorbŃiei sodiului la diferite niveluri tubulare.

7. Rolul rinichiului în reglarea eliminării ionului de sodiu.

8. Rolul rinichiului în reglarea eliminării ionului de potasiu.

9. Rolul rinchiului în menŃinerea echilibrului acido-bazic.

10. Gradientul medular şi mecanismele care determină formarea acestuia. Rolul circulaŃiei renale în formarea gradientului medular.

11. FuncŃia de concentraŃie şi diluŃie a rinichiului. Dinamica schimburilor lichidiene la diferite segmente tubulare."

12. Reglarea funcŃiei de concentraŃie şi diluŃie a rinichiului. Bazele fiziologice ale tratamentului diuretic.

Şeful disciplinei Prof. Dr. Dan DOBREANU

şi diluŃie a rinichiului. Bazele fiziologice ale tratamentului diuretic. Şeful disciplinei Prof. Dr. Dan DOBREANU 2