Sunteți pe pagina 1din 4

CON INUTUL UNEI ANALIZE DE RISC PENTRU SISTEMELE TEHNOLOGICE DIN CENTRALELE TERMOELECTRICE

ing. Laz r Lupescu - SC I.S.P.E. SA Bucure ti ing. Nicolae Nicolescu - SC I.S.P.E. SA Bucure ti Abstract
The power plants technical/process systems require the execution of some safe, lasting and economical resistance structures. The designers have to know the theoretical phenomena and hypothesis that represent the basis in drawing up the calculation norms and ensurance concepts that shall replace the determinist calculation concepts. The safety analysis is based on the hypothesis that the design rules do not offer protection against the ethical deficiencies, the insufficient technical and scientifical knowledge, there errors determined by the materials that are qualitatively non-adequate, some unexpected loads and other similar reasons of accidents. The question would be if it is possible the operation of a power plant under safety and reliability conditions, which are the decisions for continuing the operation in case of a fast ageing of the equipment. By optimizing the maintenance and examination concept, it is maintained the same level of safety and availability, or it is increased the safety and availability, maintaining, at a reduced level, the costs and efforts. Within the lifetime assessment, the decisions shall take into account the degradation processes that have affected the analized components.

1. DOMENIU Documenta ii, studii i proiecte n fazele n care se stabilesc solu iile de echipare sau de extindere a centralelor electrice de condensa ie, de termoficare i a centralelor termice. Studii de analiz a modului de alimentare cu energie termic a consumatorilor industriali , similari i urbani. Documenta ii i studii n care se justific investi iile destinate cre terii nivelului de fiabilitate a instala iilor existente. Documenta ii i studii n care se urm re te selectarea unor solu ii tipizate sau refolosibile pentru diferite scheme tehnologice termomecanice. Preliminarea unor indicatori servind pentru stabilirea valorilor de garan ie privind continuitatea n alimentare, prev zute n contractele ncheiate ntre furnizorii i consumatorii de energie termic . Evaluarea disponibilit ii momentane a instala iilor energetice. Anticiparea disponibilit ii ulterioare a instala iilor energetice. 2. MOD DE LUCRU Se stabilesc obiectivele analizei; Se prezint sistemul tehnologic analizat; Se prezint modul de func ionare a sistemului; Se prezint premizele de calcul (n func ie de domeniul c ruia serve te analiza); Se stabilesc metodele de analiz , dupa cum urmeaz : 1. -ANALIZA CALITATIV ; 2. -ANALIZA CANTITATIV ; 3. -PREZENTAREA DATELOR DE INTRARE; 4. -PREZENTAREA PROGRAMULUI DE CALCUL; 5. -PREZENTAREA REZULTATELOR.

101

2.1. ANALIZA CALITATIV Identificarea categoriilor de evenimente i a combina iilor acestora care ar putea disturba sau scoate din func iune un sistem tehnologic. Pentru analiza calitativ se aplic una dintre metodele prezentate n continuare: Analiza cauzelor i efectelor defec iunilor (ACED); Metoda arborilor de defectare ; Metoda arborilor de evenimente; Metode combinate. 2.2. ANALIZA CANTITATIV Estimarea, bazat pe informa ii referitoare la parametrii de defectare ai componentelor, a probabilit ii de apari ie a incidentelor, incidente care ar putea conduce la sc derea disponibilit ii centralei. Pentru efectuarea analizei cantitative se aplic una dintre metodele enumerate mai jos: Metoda binomial ; Metoda schemelor echivalente de fiabilitate (diagrame bloc); Metode bazate pe procese aleatoare de tip Markov; Metode bazate pe rela ii din algebra Boolean . 2.3. PREZENTAREA DATELOR DE INTRARE Pentru analiza calitativ : - Schema sistemului n detaliu; - Modul de func ionare a fiec rei componente; - Efectul defect rii unei componente asupra func ionalit ii sistemului; - Interdependen ele func ionale existente. Pentru analiza cantitativ : - Schema sistemului n detaliu; - Gradul de redondan al componentelor; - Modul de mentenan al componentelor; - Intervalele de testare ale componentelor; - Parametrii de fiabilitate ai componentelor inclusiv cuantificarea erorilor umane. 2.4. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE CALCUL n cazul n care se utilizeaz un program de calcul specializat se va face, cel pu in, prezentarea performan elor acestuia , a metodei de calcul precum i a inputurilor i a outputurilor 2.5. PREZENTAREA REZULTATELOR n urma analizei calitative rezult : -seturile minime de evenimente care conduc la starea de insucces a sistemului. n urma analizei cantitative rezult : -probabilitatea de insucces n func ionare a sistemului -importan a fiec rui eveniment de baz per componente -ratele de reducere a riscului relativ la comportamentul componentelor. n func ie de scopul analizei se poate efectua componente. i o analiz de sensibilitate per

102

3. METODE DE ANALIZ A PERICOLELOR RISCURILOR TEHNICE I TEHNOLOGICE

I DE

ESTIMARE A

3.1. CE ESTE O ANALIZ DE RISC ? Un model de a preveni toat lumea; O analiz prealabil a tot ce se poate produce ; Un studiu de lung durat ;O metod care permite listarea tuturor riscurilor mediului nconjur tor sau pe care instala ia o poate produce asupra mediului nconjur tor; O privire a unei persoane din exterior asupra riscurilor inerente unei meserii, la locul de munc . Aceast metod nou , de analiz a riscurilor, permite clasificarea riscurilor i ntocmirea unui plan de ac iune pentru limitarea efectiv a pericolelor; fiind o metod structurat ; ea va face s nu se uite nimic i reprezint un mijloc ce permite cercetarea cauzelor care pot conduce la apari ia accidentelor. RISCUL TEHNIC caracterizeaz un eveniment nedorit - specific exploat rii sistemului tehnic/tehnologic i asociat unei st ri poten iale de pericol a acestuia prin probabilitatea (, 0 < < 1) de producere a evenimentului, prin gravitatea (G) a consecin elor acestuia i prin nivelul de acceptabilitate ( A ) a acestor consecin e . Ecua ia structural a riscului tehnic este : RISCUL
Riscul tehnic Pericolul posibil Gravitatea Probabilitatea Acceptabilitatea

= D

(1)

Pe baza unor criterii de evaluare/apreciere a gravit ii consecin elor accidentului etic i prin impunerea unor limite de acceptabilitate a acestora se pot stabili trei domenii caracteristice ale riscului tehnic : DOMENIUL RISCULUI NEGLIJABIL, asociat, de regul , ced rilor /defect rilor propriu-zise sau avariilor minore (cu consecin e de gravitate redus ), rare i foarte rare (cu probabilitate respectiv foarte redus de producere) ; DOMENIUL RISCULUI ACCEPTABIL, aferent avariilor minore frecvente (cu probabilitate ridicat de producere), sau avariilor majore (cu consecin e de gravitate ridicat ), rare i foarte rare ; DOMENIUL RISCULUI INACCEPTABIL, aferent avariilor majore, posibile (cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijat ) sau frecvente. 3.2. CONSTITUIREA GRUPULUI DE ANALIZ A RISCURILOR Pentru ca analiza riscurilor unei instala ii s fie eficace, n mod real este indispensabil ca to i cei ce exploateaz i ntre in instala ia s participe n mod direct. Grupul de analiz de risc este convocat de eful departamentului respectiv i este format din : ANIMATORUL - EXPERTUL AUTORIZAT INGINERUL CERCETATOR INGINERUL DE CALCUL RESPONSABILUL INSTALATIEI CADRE TEHNICE 3.3 DOCUMENTE CE TREBUIESC FURNIZATE Pentru efectuarea analizei de risc sunt necesare toate documentele susceptibile de a l muri grupul asupra instala iei. Membrii grupului de analiz de risc au sarcina de a strnge toate documentele pentru prima reuniune de lucru. Este necesar tot odat a fi memorate i

103

notate toate problemele i incidentele ntlnite n cadrul instala iei (dac ea exist ) sau de la instala ii similare (dac exist numai faza de proiect). DOSARUL TEHNIC al instala iei actualizate i puse la zi (As-built); CARNETUL DE BORD al instala iei (dac instala ia exist ); DOCUMENTE DE SECURITATE : 1. Instruc iuni de serviciu 2. Dispozi ii de exploatare 3. Procedee de ncerc ri 4. Dosar de controale periodice obligatorii 5. Toate documentele relative la securitatea instala iei 3.4. METODELE DE ANALIZ A RISCURILOR Abordarea analitic implic o analiz sistematizat i riguroas a structurii sistemelor tehnice/tehnologice investigate, n sensul eviden ierii subsistemelor / elementelor componente i al studierii caracteristicilor tehnice i func ionale ale acestora. Caracterul sistemic al metodei presupune identificarea avariilor i scenariilor posibile de producere a accidentelor tehnice i evaluarea riscurilor prin relevarea leg turilor i interac iunilor existente att ntre sub-sistemele / elementele componente ct i ntre sistemul tehnic / tehnologic studiat i sistemele complexe. 3.5. NECESITATEA ELABOR RII METODELOR DE ANALIZ A RISCURILOR Diversificarea i complexitatea proceselor tehnologice industriale, pe de o parte, i a echipamentelor tehnologice aferente, pe de alt parte, au condus la necesitatea dezvolt rii, unor metodologii generale de analiz a riscurilor tehnologice, care satisfac ambele cerin e abordarea analitic i viziunea sistemic . Dup terminarea analizei de risc se redacteaz DOSARUL DE AC IUNI CORECTIVE i PLANUL DE REALIZARE, urmndu-se a se lua urm toarele m suri : * EFUL GRUPULUI valideaz DOSARUL ; * EFUL DEPARTAMENTULUI decide REALIZAREA EFECTIV a AC IUNILOR CORECTIVE i DE VIITOR pentru instala ie. *RESPONSABILUL INSTALA IEI are sarcina de urm rire i de respectare a PLANULUI de REALIZARE a AC IUNILOR CORECTIVE. BIBLIOGRAFIE

[1]Cooke R. Design of Reliability Data Bases Competing Risk Seminar Modelling of Preventive Maitenance UPB 2001 [2]Lupescu L ref. 46."Cteva considera ii referitoare la selec ia i preg tirea viitorilor speciali ti n domeniul energetic" Al VI-lea simpozion "Tehnologii, instala ii i echipamente pentru mbun t irea calit ii mediului" UPB noiembrie 1997. [3]Malita M., Zidaroiu C. Incertitudine i decizie. Ed. Stiin ific i enciclopedic 1980. [4]Pavel A Surse i riscuri de avarie n petrol-petrochimie-chimie vol 1 si 2 Imprimex 1993-1994 [5]Perilhon P s.a. L' analyse de risque Mthode MOSAR INSTN CEA Grenoble, EdF decembrie 1996 [6]Popescu D, Pavel A. Risc tehnic/tehnologic inginerie i management Metoda MADS MOSAR Ed. Briliant 1998.

104