Sunteți pe pagina 1din 4

o

Copitolul Vll

RELAXAREA SI OXIGENAREA iN cABTNETUL cospriirc

a
A. IMPORTANIA
Cabinetel,

RETAXARII

5I A

OXIGENARII

rfl

l#t1"lt,'i:lJilffil1;tr ; T

Hl,

:,

*i

iE

-,

i,,?

iJ[''

lf i . ff :j i :

tate,etirfi ;',.{:,_
..:::J$i:iTl", tratarneniei;^
;[T,li

?Iif nu vor da.randam""rrf " "l "; :r r", a".it. Ou "tJ u""ur;_".i;,.absolut nc"e*a,l Lo t n ii ;;' .I" :'" creeze c i cn, ei ', ".,. ::,iiil,'x3' lii; #":t#r1r.?:t' ea devine mult
r

rt,"uirl'ii'[r]friri"iil"Lt:;"?,1;,,"Ii Ic,cu.ite'"uiu .i, potr.ivite uncre mijloacc ai metoae i"ro".r"'!'J".ll::dttrl. ing.riji.ilol cosmetir,e de cos m ti ce p ="'":'ff rr,1:;, ca te p.^*, x'"" obositd
e a
r

';iJiff ' s. ::lil"iiJ; ; * :l' [f],X,T; ";1; ","1 ;"Jh,?, X,i,* i:?jl.:XX;" t ::1, t: a ot?G u.tu fiziote.apia,aplir:ati !',ll,lij' :*""X:*: i _i! ii1,ui,r.,,,u bat,cur.e. ,. Cabinet"i;.1rta
c

inconr-eriente a intr.ar ;il:;'.X1i,,1,,1""t,ot' i, studiazd i1I;," se pun b.zere ;lilil.ffilcind"asista;mijloace,:,,"1,^: p".,i.[l^pY.uuuni unei specia_ tute pu.i"t,t*^c ale Ia or, efec_ suprasolicitd tuie cttre au ,ll

soluliilor de inldturz .- p,t'eocuparea in _Gdsirea medicfi

;,:,!"{r,.n*:fiffi ;,::t[i:i,,";*um,m"-;:.:," ' '-Jtc'rne' aspe.t intunecatit t"nur"i'ii in miEcd.i.


ottoseaia

;;fi

o,g,,nirr;i,ii,, ro.tA qi eal_ rezultara.este folosirA de ^_,_lo,_t" a-sigtrrd miqcirr.ile. tn u.ma ,,."r"1i,r11-lt'e rrrugchi, a ciir.or. contlacIie 1r(" .{c.unrul",'*" a"".t;';;r"li'"',::ii:l'' nruseular rezutti aciauil#] - rnuscular.5. g*1n"l-"-!stui deseu ol'giln .# n, u t: u o i i zl', :: Ii',l', ilTj ;; ": # i ili,l l;,fi,?"" " I ff "i: ":m" 1.'f rera,xirli, deoareee asigurd ;:i;S"::f"i sisremuiui .er.r,os. o bund ,"dili;.-;;n;iii,:n3r:e a "u"".n,' r:u efeef tonic pa.ra.e ,, ,;;;;l;lttiaure a actir-itatii cereb.are s, ,r.-""r"r.e, asupr.a o inde_ li o i i', "i,?,1 ffi li :lT, I : : I :: l *", i i",'""i x l_1il, I ":' ", t "; ; l: i: T : :: +i T],|'=[,:'ii Ei,,:h1 [:; in con,r:ecii in sau ;; ; t r; ;;' ;"":;9J' es te b

l';{r:i1,,ffi $,Jri[tj i ..o: : ijit "o :. J;l,il#: :l,i ] i, " ^1 :, en,,i rs .", :iltlXi:n: .qliii:U ?:ie,:it: nive ur,,""..n,l;,::,".:] !rrr'|rr 11 "'r ('illol'i('c si t'.tl'c p.t-rt'u.ii durti.
o

a_

;il:

,trrfifl:::]

i:rrxir t ll;
ogat

a,,,

ffi

:tiT ii*;

::

",,,

J,li

l# l:,],il

i L:t

ll.i: :,1|"t*ili

u,'

n, e,

tf

#.:*' ;

",t5

B. METODE DE OXIGENARE SI DE RELAXARE f libii_ret u. -'.'iiciit'este Lill loc ti o*ii"no,'"r' ( llen'tei' Un p.inl unde se poate pr.oduce relaxa.,-lo {.('tor. i,., ilrar,5ie1l *sr'\'oase J*t" ,,^| .{r'esrtr i;:.;;;;..,d''rie de,)rinder.ii ,,*,:iiii. c.u,,at. br,,e
",,,ir::Jil,i"r'jlL.cttbinettttirr.
am bi a n ra cor o ri s ti cd d i n ft-::., L :: ?+J: 3 J i', tlu tapetui pel.eti gill;tri' t'"']d" p'r' utii pJ..,tl'p""" pastelate .sin[ mailo:; ,"it '"#teu'

;fffi

ji:H',i:

j,1

ril,:l:,iq,

j"".",;,?:,,f

o. a ca :?'::t':"-i;;i;;' pe :. :"- l "o rc a r njelrel.r.xai.e dacd, linga conCitlile


r

ii#*Ji[ ji:i#:r,f,#1i,::i lL
is lg
r r

fii ;:i

;.e{rc,rente, JJI", 11,, il3

bin cte

ii,li,,i?ti
72

cre?,te,

,? :

n:;

";tll:,,

f_.

U:il

altd culoare. , Daca nu se po.te ,,"",,;.,'..j.:.ttiru loristicd pli"rr,i.""'f'r'ealiza it<'est Iur:ru. se p.:rte cl.ea o anrrriantd , a t e, roioil;; ;;: J h,, u r o, col;;,;i,j l i1,J",il:, :;, il,f,f io_ i,; : "u ...,Folosir.ea r;ulor.iir.rr. Orr,uf,,',J,'Or, t'ezttltete in executa.ea unor X,ili,T:"t: c;osrnetice, ia"i"J' -,:'"'.,-.c i.^iirLiie re.eptivi ra trat:rment. '1rc'se duptrT;T:.1_i]ai tempe.amentur i- ";;;, crientei. ;; psihica a f

;,:;:ffi :frii,:,i,:.l,ilit",i#; ffi lle(rill'e cabinet


i;;i;;"
",;"^;;;:, p",lffi
73

il" : :

- = un aparat de umezi.e a aerurui folosit pe perioada de timp cit nu functioneaza vapozonul ;


relaxarii gi in timpul tratan-rentului cosmetic clienta sd fie singuid ^9a cu cosmeticiana ce L-ingrileqte. pre_ zen{a mai multor-persoand deter.mind clientei o-it".u'a" incordare. iar relaxarea, destindu.uu tttoii posibile.
Modul in care se praeticd oxigeno-relaxarea - clienta isi d-ezbraca hainele qi incdltdmintea qi iu-rbr:acir pererina sau halatui. cu care rdmine tot timpur tratamentulr-ri. parul se izoleaza intr-o bonetd. - se efectueazd.ma.sajul de relaxar.e in regiuneir spatelui. crienta este aqezatd pe un.taburet. iar ct.smeticiana "u-u"uta?igcdrire spe_ ciale cu acrti'.r.e sedativd di -e*t" si de alta a coloanei vet.tebr..re regiunea cervicaiii pi"j ill"giunea " lombard. - din se intinde apoi ciienta pe fotoli*l eosmetic. sprijinindu-i ceafa pe - rulou sau un i.i.-" . t,,"'i ff ':ft , :Xi,,t:Xy,? "}il I?,: J' .:f " =";'ii&,L, sub In aeeastd oozitie,"1 o iumina difuz6, rinigte sau muzicri in surdind, sub astiunea. vaporilor o)o.rirr1i produEi de vapozon, clienta rimine timp de 1/4 ori; cererarte ingr.ijir.i eosmetice. si obtine .1i in -in oxigeno-reraxarea "6r.i*^rpri"a timpur tr-atamenturui cosme_ tic, timpul efectuiirii fiicut cu priceoere- earm. -"roj'"iui''taciar cie int,eti""r!. u, masaj. vibratorii, maiai ficutJar;i i"I."'r-pu.i, netezire ,riu.rrt" cu mi'criri "" ,"is.a.i iein-atmosferd bogata in oxigen, 'sub o lurnini inaia'ectd p.crcluce in 20 ,.rrr, oa-ii.ra gi destindere neivoasd care se vor reflecta "ti".,tei in eomportamentul crientei ;i in
r

Tereza coili folosind lurnina cororatii a obtinut rezultate bune in diminu,a'rea'ridu,ri'ror o.r,i-,'"l'intiirenqa culorii al_ "upe.ticia,te-;: l" ba.s t ru- b I eu. d a to ri td,." i iil- *i r"-hi to.. "i rn u.mil unor o-bser'atii inderungate s-a eonstatat cir efecte to_ nice asupra clientelor tu i" .or_ro$u; de aceea ele au fost reeomandate Ei folosite in cad'ul "uio.il" trata,rerteror apricate per.soaneror apatice. _- un alt factor necesa. reraxd'ii netul cosmetic a unui fotoriu ste-iar ir constituie existen(a in cabi_ p"ntr:r, ,"i;;;, asa cum mai ardtat. pe ringd fotoriul a;;; ;;';;i;*".e trebuies-a sd dispund de : "o.-"ti", un vapozon! pentru ozonizarea aemh_ri umezirea lui ; Ei -t- un tu,b de oxigen ;
f

'

orhinEa, igiena rperfectd, eor,oritu,r rcabineturui. un fotoliu r.elax. ,,.,.r:li:,I 4;'."ir.1.q.-_":_igenut. linigtea, Iumina discretd sint factori care asigurA o destinder.e. nervoasa. atit ;de necesard pen_ tru a mari receptivrtic; ra ingriji.ile cosrnetice.

r:esni_ Il\f, !:'"1i:'1,,1',Jlrliii:;t p'"'"'or" "r'i*r"" i" i,Ii,uori,,.u ,,Ii" In' re'zumar:

-muscularii gi destindere nervoAsl si prin aplicarea'maqtiior. ;i;",;";" .*u nului' ozonur .ezurtat p.i.ll""izarea *,npo.i,.

Decontractie

")"",)if:i,""flJ::: aerurui ,ua-i,muunatdfi

"ri;;;i;'

C. MASAJUL DE RELAXARE
Este un rnasaj^ ce se e-xecutd "i.-',;f, la i'cepr-rtul tratamentuiui, sau ca .*'u,.e, pen tru a race' clienta cit rnai clienta std pe scA-'n cu spateie protejindu-gi decorteur (.u o baveti, iar par.ui bine izolat cu o {egajat, faga elasticir. Cosmeticiana std in .p"t"i"'"ii"it"i Pr-odusul folosit urt. iui.-ui. -"-" Masajul cuprinde u tiyJ" de rni;car.i de baz;i, unere dintre ele Jliiii "' m i i n i r e . p.i i:ffiJ :T 1 xil :"' :.'[1; :l,T T"'J iH :.{ltT, ffi

lumina - un fonddiscretd.sau coloratir ; muzical discret. - recomandat ir timfur Este

i::$ii;",:;,fm:",:

""'.int

1. MtScARt DE EFFTEURAGE

T:lll

a' Netezirea de-a rungur coroanei pornesc din pozi[ia ao pi-e"a.e.'-;;;" vertebra-rc (fig. 18, a) IVliinire prin t ungul co loa nei ve,teb.a r e, ;r;; in'',.ugi,r, regiu.,La''"eroicard, . de_a u" it-*[I.a.' Ruuurri.ea re face tot prin netezire, pini nile sint bine aoratirlt! a" i!"piriti" initiara, p" o"utogi traseu. illii_ Jiil.'l'u pori"ere inc.ucigate iuc'eazd sirnultan. Migcaiea se repetii^de 5'ori

i l

o,rb,";li,t'i';i?#"1 in regiunsa axirelor (rig..r8, b). Miinire t,ol:onr.u ^;i yr qr i' $, ;,iiL Tfl l" acerasi t.aseu tot p.in i,t netezir.e-, "ra'r # iii*;;;.:.;;;i;an.:i [lTt : ":?*H: Jt i' r S,;;lli' Mi;carea -- -' -ii.ir. se repetd de 5 ori. c. Netezirea uinr in regiune3 ,*1:ri:llj,g. initialii, miinire ;",:::,.:^i;i;l;Jffi:a J-r, .c). Tot din pozifia cerrvi-cara,, tiG" Iu o parte qi de alta a ei, p.in regiunea u-"fio.,-"a
apoi sa coboire de-a rungur
75

'i

74

,/ ri!2i
;3jEi

lle]hl ::iSl

i3i,Er

netezirea

rrripclrile de effleur:rge : de-a runsul:.lr"Sr::i.J""i:f;"1: ,.&;!.".Sr.,"1:i"F.,.. in resiunea a:(ileror

Fig. lg. Masajul de relaxare

o
:

tfi;
t
I

rSll

de-a lungtrl bratetor

Fis. fg. illasajul de relaxare

bratelor pind la cot- Re'enirea se face pe acelaEi traseu, cu deosebirea cd, la brate. netezirea este nrai i;i;", rearizata de u,ghiul for.rirt intre police gi index. Nliinile lucreazd simtrltan qi mi.lcalea se r.epeti de 5 ori.

,r., regiul!,1- o.moptatilor


,reDt ale-

- nrigclrile de petrissige: : c - de-a lungul coloanei

ver-

2. MtgcARtrE DE PETRTSSAGE
a. il,Iiqcdri de netrissage tle_a l:r]q1,f brafului .(fig. 19, cr). Din po_ zitia initiala. miinlle cale, a umerilor d"-u "ru"i.i"nri*simurtan o netezii.e'a r.egiunii cer.r.i_ r;;;;i'[*i"irt pina la cot. La re'eniLe se e-yecutd framintatul intre police ;i restul degetelor pina in r.egiunea cervical,, miinile lucrind alternativ. se rucreazd intii ,pe o parte respectiv pe un qi apoi pe cealaita. sau se trece cu miscarea !."1 -_ __dqla-un braf la altul. Mi;carea si r.epeta de 5 oli. b. Migclri de petrissage in rcgir.rnea omopla{ilor (fi ni i e coboar i'i," j,1.3; llll_ ;;;"oii ",=*r vicala, ajungind "i umarut d.ept. ".""ffil'Iffi ijlX'il,I'I egi la " spri jini td pJ .pot", l"l* o ""ii NI i n a d reap ta * "?i:T1l:"'.i,"; ti " ",, unghiul miinii" stinr o-."i, '.u ",":'j'iil,i'J" JLl',.t:il:: ;:S;T$r"il;:'r"jff, :: -i.,u rrin la t u.a,t.eopia "o rp, * r ri, " d i n rrrrr.r .r,.o"^.,s.. ffi !;iTi'i,,X,,1 " .T,,ff, j

il unghiut mjinii stingi, ,,"_tu,i,r"l";;;;,;"i:";ill,,:",*,J,1111,,s.,:u,,o,a ,',-nu,ll,i se face prin l'egrunea omoplat -iJ " : - ;..;; il, ;;j il,:j,, n,l "ljl$, r cu antbele ;i::;..T lungttl coloanei .,;;;"[:.i: '1::'1"': :: i{i*l; nriini : ln ru fl petii de 5 or.i. ''et'tebrale' r'u policele i;";;;;i;]"*il:lXll"i"o:;: c. illi$c5ri cle oi"p",i,i";1...,J,:1":j::',':,fl ,fl pina in regiunea r:e.r,-icard. Fij;,;i1;,,j?il[,",".ff lJ"fi f ,"
r

d'r'eaptii e[EetueazA mis,r.r,,.^., r^ pelr'issilg" pe.ai'elaqi-i;;;,;'1mis<:a't'ea de --,,

jI

l;ffi

*r,;';;ij;:"":iil,j,T'ffi: :I; ;:l: il:: T J;:t:.,: I "dil;'t:";",

:#i i"ilti

ci a t e "T, "" ",',,',] iJff . i'[il] #';:::,ilt I'iJ: *inrLrrtan, pina ra nozili" ol;;:::: rffi,;:L:l:: "..r i",i1l. d. Nli;ciri <Ie r)trics:r.r^:^ I:eie ,riini, sirnuit Petrissage in resiu^1ea. ccr-r'icalr (fis. zo). Amp.in netezi.e ai, poriiio pinti in "oooara
I

l.

"r"i,'if rte -i deget.i" "*""rra ebra e, o 0,.,


r
i

;l1,]
s

pre-siuni

;:*r:t

miini vor

r.egiunea

e_xecuta

rrvicala, de o parte ..ot'

::.g.1,"",. ^..'.,i" pt'iu netezir.e, se Miqcarea ,.

afarti ,".'*.,, in aceastii o."l::iTl.:i;:.i'i""; de citeva o.i,:t,'pir care, alun-"',, de plec'ar" ".ril;:::1""'ta u, .r",'r. ..r, ,,;fca.ea. ,'.r.,illtt,jl,.'"'*a

9i.de alter a^"i

din

de plecare o"il""re anrbelor

76
ll

cedegeLele.u$ol. desfieute se lovesc inlr.e at- i\.r::_:, l].'ltl'v de la lahu'a a,'er"1,",',,':^':."^ffi 'tnLte ele. &Iiinile

Iu<

;ru:l::*U,:$*',,1i#;1,1q-#]Li1:i"?t';TJ-Jiij,ffi ,*'".i
;1"*'+ ,r

6. VtBRAIilt

FiS. 20. illasajul de re_ laxaro (perissage) in re_


giunea cervicaltr.

Fic. 21. IVIasajuI de relaxare

foulage.

(ris -:s) se jl},,l,B ;:,,1*i:' ", i:, ;toli.-''ugi Xri:l Ij": i ""i:f T"TJ,"" "" "[: un u"' i on, ii, ,]:ilf H"l :' rfl.'l !,'i,3,fl',1 ff ;t i:1r,, . ;L;;;i vr'r11 t:etezire. pinii peta de s ra pozifia r"rii"ii. *!iXi,.li,i;Ti: ".i.''
,,r i i n i J e,

teziil Xil':ll1d'::re"
j

:*

, b. Vibrafia in

3. FOULAGE Din pozitia initiard, miinile coboard pr.in netezir.e pind in regiu_ nea ce.vicare (fig' 21). De 'aici, cele I i"g","^riij pnesiuni punetate de-a lungur coloanei ,".t.u.rt". prri."i.i.r",.u"igote, pini "=*u"utu in regiunea romba.a. Revenii'ea ",r zlre cu ambele miini, simultan. ,u-'ir"u pe aceragi t.aseu, prin nete_ I\Ii;carea se .epeta de 5 ori.

4.

pe

Hrrii,#x1,,ilil,il_".,:,'fi d -a r "'
t

ru**u*p$**ttgl*m r-r*t,:y?:,!i.T:Htiriitffi
a de s
o.i-.'

" =,

rsr

"

r
"

HACHURES

ir;

".1

"1'

;,

il ol"r", ""',:. i,r.


"l
"1

ul",,:j

:;
_j

f'ff:
'

'\mbere miini, simultan, esecuta^.o ,e-tezire din pozitia initiala. p'inii in .egiunea omo,pi,atul;i ar=pt"iris ..22). De airci, cu degetere des_ racllte si usor freetate, ." nului, lo'indu-se in aceragi--t1.ip'*put"le, ".""utu sen-rir.or.rrii ain--i",,j-r.ietura pum_ miinire Iucrind simurtan. 3ti'::!, m-iqcd.ii urtu au-in ir'#n't.u,rpta a spaterui. ra cea stinri rn'e'r's' Mi$carea se exec,t:i numai 'lr' iri i=gi"ri""l-pi+irrr.. R:';:: rurea se '[ace prin. netezire, de-a lung.ut din relomba.zi pina in pozitia-j"'pte.o.e. l\{iqcar.ea se repetd de

;i;;;#.iiu.rr"

5.
De vor exec'uta

TAPOTATUL

Din pozi(ia inifiald, cu a,mrbe,le rniini.se ajunge lo omoplatu,l roviri utoare rou l,atu,a-externa u i"ru*lo"'rniini, d',ept. [n timp
78

l'i1--22. illas:rjut tlc loxarc _ hachures. re_ 79

juasajur de "if:--". _ vibratiilc. 1s. laxare

I
,'.
I

/il

/ tl