Sunteți pe pagina 1din 4

a

Copitolul XIV R|DURTLE

St PROF|TAX|A

LOR

- i[
pi

pielea, aldturi de celelalte orp j:" pe tot p"""*o, r

-;iili

Daca elea iqi"u,"r1l:,^:lfrq nu_gi afiSeazd virsta ,prin semne prin. rndrturl".;?;';ribiit' virsta externe. semne in"rtuti"E..rse$te vizibil ;lT;"::, *"i11? .*ir.- r"o?_"a,,i" riduri gi alte Regiunile c g".u" 3 qti *;1:";:"if"":f; iu, -tl-ou.i u - si n cele descoperite, 11 ,ffi' $r intemperiilor. tAcestea giunea fe!'ei, a gitului sfnt : resi -ii"1#. " ;l]i.oi.f '"11,", i "."J"""1# i= !, s e d eg r a d eazd m ai s:""i," c ii ti n e re, = ; ffi ; " o Lllli'"" *:i.1il." :::?.; i:, il'

ii?li; :lS,H"r,:" :::Xii?Hrllff*:

J;

"*,,, "

tlt.x: l T*:

*xfi *rxi*;id,i{ji##[,?iJ,,Ti!"3*{*f "lf; ii;:l,tl}r,,* ,,0r1.','illio'.;?-"0"i a.par o;;;;_,: in.jurul virstei de 15 ani: tj^"1 o.dispozilie
qi timpre, denumite i:ili::'rile a" *i." , oj E.ff, ;';: : nr iapar ridurile :,' :'tr;r; ili,:.iff ::'f i ff':lTl'; J!ffi " "n " .cele dinaintea
,,iuun gr'.1#, r;rt:,j,lJ, julul virstei r .de 40 t"' ,In de la
i

.rrf,','ffi'"'.1t;i.1,":t:,1le.pielii datorate-pie5de1.ii etasticitdtii si dimi_

Intre 20-ro

o.izontaltl. de Ia ochi

sint

ochi.

u.u",rri

l"o,ur?'ot

iise accentueazd
dispozifie ra-

50 de ani apar

ridu.ile din jurul buzelor,


223

cu,

Ridurile odatd apArute qi permanentizate, adincite, pot fi remediate doar prin operafii chirurgi,cale, estetice ; celelaite mdsuri ce se iau urmdresc : - intirzierea apariliei lor; superficiale. estomparea ridurilor fine,

s-a constatat o ridare mai accentuatd a pielii din jur.ut ochilor, gur!i-, ft'untii, lrnde mugchii se contractd mai ir.ecvent. be stirile depresive determind contraclia prelungitd a unui numdr mare "r"-u.,"i, de rnuEchi (60), favorizind instalarea ridurilor"adinci.
d. slirbirea bruscr. Grdsimile din fesutul subcutanat niveleazii diferenleie de nivel ale sistemului osos, dind pielii un aspect neted. slSbind brusc, grasimile stratului adirpos se topesc, scad-. se diminueaza.suportul plastic, pielea se deplaseazi mli ugor pe planurile profunde, se cuteazd u;ol., asemenea unei .mdnugi p.ei targi. '

A.

CAUZELE APARITTET RTDURTLOR

I.

CAUZE INTERNE
i.
n
I

a. Disparilia elastinei din fibrele elastice. Dermul este constituit dintr-o relea de fibre (colagen, elasti,ce qi reticulind), celule Ei sub-

stanld fundamentald. Fibrele de colagen predomind in derm. EIe au proprietatea de a fixa apa Ia suprafala lor. Pibrele elastice gi de reticulind se gdsesc mai frecvent in stratul papilar al dermului. Datoritd compozifiei lor chimice, fibrele de colagen, elastice gi de reticulini (de naturd proteicd, formate din aminoacizi) sint dotate cu proprietatea de contraclie. Aceasti proprietate asigurd aspectul intins al pielii. In urma unor tulburdri patologice, in organism are loc o diminuare a procesului de sintezd a aminoacizilor constituen{i ai acestor fibre proteice. Rezuitatul este pierderea elasticitdlii fibrelor, prdbugirea pielii, ridarea ei uqoard.

9. Lipsa din{ilor qi dantura defectuoasr schimbE fizionomia prin prabuqirea obrajilor, retragerea buzelor. pielea, nemaifiind intinsd (lipsind suportul osos), se pliseazd ugor, ridurile formate avind o dispozifie radiald in jurul gurii gi longiturdinald in regiunea 6brajilor
(geniand).

f. Bolile interne. Anumite afecliuni ale aparatului gastro-intestinal, genital, ale sistemului nervos, a1e sistemului enddcrin faciliteazi apari{ia ridurilor. crizele dureroase produc crisparea fefei gi cutarea pielii.
ridurilor.
produc o stare de suferinld, fata se crispeazd, fdcind posibiia apari{ia

g. Bdtrturile. lncillamintea prea strimtd, tocurile prea inalte

b. Tipul de ten. Apa 9i grasimile fixe (din tesutul adipos) foraI pielii. El asigurd aspectul intins, neted al pielii. ' La tenurile grase, cu piele ingrogat5, cu b cantitate crescutd de grasimi in lesutul adipos, cu un film hidrolipidi,c protector, aparilia ridurilor are loc la o virstd inaintatd. . ta tenul uscat, cu piele su,blire, deshidratatd, Iipsitd de grisime, plierea pielii se produce foarte timpuriu. c. Contrac{ia prelungiti a mugchilor pielo;i. MuEchii pieloqi ai fefei se numesc Ei mugchii mimicii. Prin contrac(ia lor redau anumite stiri sufletegti, iau parte activi la ris gi plins, la dilatarea ndrilor,
meazd suportul piastic

mina insuficientd, cusutul, neprotejarea ochilor la lumina solard puternica obiiga mugchiul orbicular 1a o contraclie muscuiard prelungita gi favorizeaza aparilia ridurilor radiale de la ochi.

h. Suprasolicitarea organului vizual. cititul fdrd ochelari la lu-

muscularr. Tonusul muscular este starea fiziologic6 normald de contraclie a muqchiior. cind tonusul este menfinut, pielea are un aspect intins, Anumite decliuni sau vlrsta pot diminua tonusul muschil.or ; aceqtia relaxindu-se produc Ei o pliere a pielii.
Consumul exagerat de bduturi aleoolice, cafea, tutun favoriirnbatrinire a pielii, de ridare a ei. Noptile nedormite, nerespeetarea orelor necesare pentru odihnd, excesele de tot'felul gi, in general, o viald dezordonati contribuie in mare mdsurd la formarea ri'durilor.
zeazA procesul de

i. Atonia

inchid Ei deschi.l ochii Ei gura. Muqchii.pielogi se inserd cu un capdt in straturile profunde ale pielii. Orice contraclie a muEchiior determind o pliere a pielii. Contracliile repetate qi prelungite produc cu timpul modific6ri in aspectul pielii 9i deci aparilia ridurilor'. 224

j.

225
I

15 - Tehnlca ingrljiru

cosnletlce

- cd, 128
'.,.1,.r\.

2. CAUZE EXTERNE

a. Factorii meteorologici : frigul, soarele, vintul, actioneazA asu_ pra tenurilor uscate, .neprotejate,-gri,bird a"irria."tlrli'pietii. pielea lipsita de ap-a (suport piastic; ad.ine flasc{, se pliaza u$or, formind riduri superficiale sau profunde. s-a constatat c6 tenul toare agricole este mai ridat decit cel al unei *r";i;;u unei muncidin fabrici la aceea,gi virstd. Explicalia nu treuuie tS.mitoare a f,actorilor enurnerali. "au1"ta-G.t-ii"acgiunea vdcosmetice gi acasd trebuie.falui; ; p."a*l de caritate, tipului de ten. !-orosindu-se .otu1iiit""ri*, detergente la un ten uscat, se va gribi fenomenul ""tringente, a"'a*niu"rutu.u-li
adecvate

t^ (
I
I

c.

PROFTLAXTA RIDUR|LOR

i)

b' Produse cosmetice neadecvate. Ingrijir,e cosmetice acordate in cabinetele

l,'

t
li

t,

formare a ridur.ilor.. Glicerina este contraindicati atit ra tenurile uscate cit qi la cele g.ase..Eu proprietatea de a absorbi ai" t.."-t".i,'ripsind-o;; ".* suportul plastic. "pu Utilizarea crerrnelor.de. albit ne b1z.a de mercur, bismu,t un timp indelungat produce deshidratarei 9i ridarea pitriilp""iru a combate acest fenomen se recomandd forosirea alternativd u oie*ero. de albit cu creme grase.

echilibrului - menfinerea tonusului hidric gi a elasticitdfii fibrelor culare.


r.efacel.ea
;

Tratamentele cosmetice in cabinet Ei - ingrijirile scop pl.evenirea apariliei timpurii a riduiito".-- -,----- acasS au drept Pentru a preintimpina instalarea ,r ; ;; i l;,; u"ii *e1 d 1; ffi " atente, ralionare, d.in timp $i cu prod*;-a;:;iitoii, "^ ,p"ut" fi intirziattr aparifia r.idurilor de tene."en'Ja. lngrijirile cosmetice vor urmdri : pdstnarea qi refacerea pelieulei protectoare ; -

;;;;;:liHll:il #J"iilxr n#i:i

elastice gi rnu_

gi ar ac.celerit aparifia ridurilor.

Ingrijirile cosrnetice cuprind : a. Masajul facial, efectuat in mod gtiinlific cu hidratate, forosindu-se.miqcdrire e"".geti""' taia-a creme grase bine 'p" ii i".a prea bru_ tale, deoarece ar mobiliza'sr mai -"r[ pili"" pr":"ririle profunde

c' Abuzul de fard. Folosirea excesivd pudrelor sicative, dului de.ten, aplicarea..ror p" pi.t" fari a '..u*al.oiitoa.e a fono favorizeazd pierderea apei din teiuturi, forrnarea ridurilor.

b. Masajul cu aparatele, prin folosirea ventuzei Redaspir ratului sebaspi,r, care producl .rr, ,go" eae*pJ"-uarrilr"" a apa_ apei din profunzime in straturile superficiale. se diminueazi astfer ridurile super.ficiale. c. Masajele corectoare, prin migcdri ugoare de netezire turi, stirnuleazd fibrele elastice gi muscurare. se diminueazd Ei ciupi_ ridurile

B. CLASIFICAREA RIDURILOR
Ridurile pot fi clasificate astfel : ridurile de erpresie datorite contractdrii prelungite a mugchilor mimicii. Se intilnlsc riduri de expresie , : Iongitudinale pe frunte . - transversale in regiunea intersprincenoasd - radiale ochi ; ; - ri.durilelasuoerJiciare au o dispozilie liniard sau in retea. sint depresiuni ,9orr" are pierii, viri,uirJ? ochiur riber Ei mai turate Ia lup6. Sint rezultatui deshidratdrii supe.ticiaie.---- bine conSe pot atenua prin tratamente cosmetice a,aecvate ; cute adinci . :-,.?,dur,ile pr.ofu.nde sint estetice. ale pielii, definitive. pot fi rerneolate plin operalii Mijloacele cosrnetice de trata-doar ment sint ineficiente in aceste cazuri.
it

superficiale de la ochi gi gund.

i'

,I
I

Mdqtile pot conline qi vitamine, si substanle biologice active care sti_ muleazl pr.ocesele metabolice celulare.

d. M,gtile cosmetice, datoritd produselor care intrd in compozifia Jor, au darul de a menline frumos aspectul tenului, de a preintimpina fenomenul de ridare. se vor folosi cu precddere magtile grase, emoliente, care au proprietatea de a furnizi pielii elementere, nece*_ _ sare regenerdrii celulare. sucul fructelor, infuziile vor reda rilor cantitatea necesand de apil, restabilind echilibrul hidric, tesutu_ contri_ buind la redarea ,turgescenlei celulelor, la refacerea supo'tului plastic.

/
226
I

e. Pulveriz6rile, folosind infuzii, apa minerald, sucuri cle fructe sau apd carbogazoasd, se realizeazd, ou jetul filifonm al vaporelului 227

''i;,jatil'

;?5,ft:,.#:atomur. Au ca efecr stimurarea fibreroJ ,rr."rrare pi re_

q,t*t*m***[rymg'{ffi
:l'q;ii.
iii

fi.X' ;,t:i:'^"-

*{1

;u*;

=,;

*,ml

ii ,,#

ji.e a ten u u i, es te necesa xt, f ::t:, ;l:l: l;*g lht .."n*


i

nsri

Tf