Sunteți pe pagina 1din 15

C:\Dir

scoala2001@yahoo.com
ScoaIaOnIine 2000
Comenzi Comenzi
MS MS- -DOS DOS
Comenzi Comenzi
MS MS- -DOS DOS
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
Comanda VER Comanda VER
Comanda DIR Comanda DIR
Comanda TYPE Comanda TYPE
Comanda FORMAT Comanda FORMAT
Comanda COPY Comanda COPY
Comanda MD Comanda MD
Comanda RD Comanda RD
Comanda TREE Comanda TREE
Comanda DEL Comanda DEL
Comanda CD Comanda CD
Comanda REN Comanda REN
Informa(ii Informa(ii
ine a|i venit! ine a|i venit!
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
Comanda Comanda
VER VER
Comanda VER afiyaz pe ecran Comanda VER afiyaz pe ecran
VERSIUNEA sistemului de operare VERSIUNEA sistemului de operare
MS MS- -DOS. DOS.
C:\VER
839,,
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
839,,
Comanda Comanda
DIR DIR
Comanda DIR permite afiyarea Comanda DIR permite afiyarea
con(inutului unui DIRECTOR. con(inutului unui DIRECTOR.
Dir Dir- -afiyeaz con(inutul directorului curent afiyeaz con(inutul directorului curent
Dir/p Dir/p- -afiyeaz con(inutul directorului curent din pagin n pagin afiyeaz con(inutul directorului curent din pagin n pagin
Dir/w Dir/w- -afiyeaz con(inutul directorului curent, compactat pe ecran afiyeaz con(inutul directorului curent, compactat pe ecran
Dir/o:n Dir/o:n- -afiyeaz fiyierele n ordine alfabetic, dup nume afiyeaz fiyierele n ordine alfabetic, dup nume
Dir/o:e Dir/o:e- -afiyeaz fiyierele n ordine alfabetic, dup extensie afiyeaz fiyierele n ordine alfabetic, dup extensie
C:\Dir
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
Comanda Comanda
TYPE TYPE
Comanda Comanda TYPE TYPE permite afiyarea permite afiyarea
con(inutului unui fiyier. con(inutului unui fiyier.
Sintaxa: Sintaxa:
C: C:\\TYPE_nume.ext TYPE_nume.ext - -afiyeaz pe ecran afiyeaz pe ecran
con(inutul fiyierului specificat con(inutul fiyierului specificat
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
Comanda Comanda
FORMAT FORMAT
Orice dischet nou trebuie formatat. Orice dischet nou trebuie formatat.
Prin formatare se n(elege o opera(ie de Prin formatare se n(elege o opera(ie de
pregtire a unei dischete n vederea nregistrrii pregtire a unei dischete n vederea nregistrrii
informa(iei. informa(iei.
Aceast opera(ie se face cu comanda Aceast opera(ie se face cu comanda FORMAT . FORMAT .
Atenjie! Atenjie!
Dac discheta are deja informa(ie, prin formatare Dac discheta are deja informa(ie, prin formatare
informa(ia se distruge. informa(ia se distruge.
Sintaxa: Sintaxa:
C: C:\\format_a: format_a:
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
Comanda Comanda
COPY COPY
Comanda Comanda COPY COPY permite copierea unuia sau mai permite copierea unuia sau mai
multor fiyiere sau directoare. multor fiyiere sau directoare.
Atenjie! Atenjie!
Comanda de copiere este complex. Sintaxa Comanda de copiere este complex. Sintaxa
general este: general este:
COPY_surs_destina(ie COPY_surs_destina(ie
~~Sursa Sursa reprezint locul de unde se vor copia reprezint locul de unde se vor copia
fiyierele (tot aici se vor specifica fiyierul sau fiyierele (tot aici se vor specifica fiyierul sau
fiyierele de copiat). fiyierele de copiat).
~~Destina(ia Destina(ia reprezint locul unde se vor copia reprezint locul unde se vor copia
fiyierele. fiyierele.
Observajie: Observajie:
Fiyierului de copiat trebuie s i se specifice clar Fiyierului de copiat trebuie s i se specifice clar
NUMELE NUMELE yi yi EXTENSIA EXTENSIA..
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
Comanda Comanda
MD MD
Comanda Comanda MD MD creeaz un nou director. creeaz un nou director.
Sintaxa: Sintaxa:
MD_numedirector MD_numedirector - - creeaz un director nou n creeaz un director nou n
directorul curent. directorul curent.
Oservajii : Oservajii :
- -n sintax s n sintax s- -a scris ~numedirector pentru a a scris ~numedirector pentru a
arta c nu este voie ca numele de director s arta c nu este voie ca numele de director s
con(in spa(ii; con(in spa(ii;
- -numele de director trebuie s aib cel mult opt numele de director trebuie s aib cel mult opt
caractere yi cel pu(in un caracter. caractere yi cel pu(in un caracter.
- -scopul crerii unui director este ca ulterior s se scopul crerii unui director este ca ulterior s se
copie fiyiere sau alte directoare n el. copie fiyiere sau alte directoare n el.
- -nu pot fi create dou directoare cu acelayi nume nu pot fi create dou directoare cu acelayi nume
n acelayi director. n acelayi director.
Alt form pentru comand: Alt form pentru comand: MKDIR MKDIR..
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
Comanda Comanda
RD RD
Comanda Comanda RD RD permite distrugerea unui director permite distrugerea unui director
care nu mai con(ine nici un fiyier. care nu mai con(ine nici un fiyier.
nainte de a se distruge un director, fiyierele din nainte de a se distruge un director, fiyierele din
el trebuie s fie yterse. el trebuie s fie yterse.
Sintaxa: Sintaxa:
RD_numedirector RD_numedirector - - distruge directorul specificat, distruge directorul specificat,
care nu mai con(ine nici un care nu mai con(ine nici un
fiyier. fiyier.
Observajie: Observajie:
Dac directorul con(ine fiyiere ascunse, acestea nu Dac directorul con(ine fiyiere ascunse, acestea nu
vor apare n director, dnd impresia c acesta vor apare n director, dnd impresia c acesta
este gol. Dac se ncearc distrugerea directorului, este gol. Dac se ncearc distrugerea directorului,
va apare mesajul: va apare mesajul:
INVALID PATH INVALID PATH, , NOT DIRECTOY NOT DIRECTOY, , DIRECTORY NOT EMPTY DIRECTORY NOT EMPTY
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
Comanda Comanda
TREE TREE
Comanda Comanda TREE TREE afiyeaz structura de directoare afiyeaz structura de directoare
a unui disc pornind din punctul specificat a unui disc pornind din punctul specificat
Forma comenzii: Forma comenzii:
TREE_d: TREE_d:] ]__director] director]
Sintaxa Sintaxa : :
C: C:\\TREE TREE
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
Comanda Comanda
DEL DEL
Comanda Comanda DEL DELpermite ytergerea unui fiyier sau permite ytergerea unui fiyier sau
a mai multor fiyiere n grup. a mai multor fiyiere n grup.
Sintaxe: Sintaxe:
DEL_nume.ext DEL_nume.ext - - yterge directorul specificat yterge directorul specificat
DEL_`.ext DEL_`.ext - - yterge toate fiyierele cu extensia specificat yterge toate fiyierele cu extensia specificat
DEL_nume.` DEL_nume.` - - yterge toate fiyierele cu numele specificat yterge toate fiyierele cu numele specificat
DEL_`.` DEL_`.` - - yterge toate fiyierele din directorul curent yterge toate fiyierele din directorul curent
Observajii : Observajii :
- -alt form alt form- -ERASE ERASE
- -cu DEL nu se pot yterge directoare cu DEL nu se pot yterge directoare
- -dac, din greyeal, s dac, din greyeal, s- -au yters fiyiere, ele pot fi au yters fiyiere, ele pot fi
recuperate cu comanda extern recuperate cu comanda extern UNDELETE UNDELETE,,
dac ntre timp nu s dac ntre timp nu s- -a scris pe disc sau dischet. a scris pe disc sau dischet.
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
Comanda Comanda
CD CD
Comanda Comanda CD CD produce schimbarea directorului produce schimbarea directorului
curent din prompter. curent din prompter.
Sintaxa: Sintaxa:
CD_numedirector CD_numedirector - - face trecerea de la directorul face trecerea de la directorul
curent existent n prompter, ctre un alt director, curent existent n prompter, ctre un alt director,
aflat pe un nivel superior din structura de aflat pe un nivel superior din structura de
directoare. directoare.
CD . . CD . . - - face trecerea de la directorul curent, face trecerea de la directorul curent,
existent n prompter, ctre directorul anterior existent n prompter, ctre directorul anterior
din prompter, acesta devenind noul director curent. din prompter, acesta devenind noul director curent.
Observajie: Observajie:
Ca efect vizual, dup ce tasta(i enter, directorul Ca efect vizual, dup ce tasta(i enter, directorul
curent din prompter, se yterge, lsndu curent din prompter, se yterge, lsndu- -l ca director l ca director
curent pe cel anterior, aflat n prompter. curent pe cel anterior, aflat n prompter.
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
Comanda Comanda
REN REN
Comanda Comanda REN REN permite redenumirea unui fiyier, permite redenumirea unui fiyier,
putndu putndu- -se modifica numele yi extensia. se modifica numele yi extensia.
Sintaxa: Sintaxa:
REN_numeV.extV_numeN.extN REN_numeV.extV_numeN.extN - - schimb fiyierul schimb fiyierul
cu numele yi extensia cu numele yi extensia veche veche cu un alt nume sau cu un alt nume sau
extensie, specificate de utilizator. extensie, specificate de utilizator.
Alt form: Alt form: RENAME RENAME..
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com
INFORMA[II
Aceast prezentare a fost reaIizat n PowerPoint.
Crearea sIaiduIui a durat 465 minute.
Au fost foIosite imagini, desene i sunete din
bibIioteca Microsoft.
ScopuI sIaiduIui este de a face o prezentare ct mai
simpI a sistemuIui de operare MS-DOS.
Aceasta prezentare este parte integranta a proiectuIui
ScoaIa OnIine
Concept i reaIizare ScoaIa OnIine 2000
E-maiI: scoaIa2001@yahoo.com
C:\Dir
scoala2001@yahoo.com