Sunteți pe pagina 1din 6

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1.

Agent, R., Schubert, J., Simplificări şi sistematizări în calculul reŃelelor de distribuŃie inelare. Hidrotehnica, 1957.

2.

Alexandrescu, A., Rusu, I., ContribuŃii privind deferminarea randamentului global al staŃiei de pompare - hidrofor - reŃea - consumatori. Hidrotehnica, 42 (1997),1.

3.

Anton, V., Popoviciu, M., Fitero, I., Hidraulica şi maşini hidraulice. Editura

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978

4.

Anton, A., Cioc, D., Câteva aspecte legate de reŃelele de distribuŃia apei. A IV-a ConferinŃă InternaŃională de Maşini Hidraulice, Timişoara, 1994.

5.

Arsenie, M., Arsenie, D., ConsideraŃii privind calculul hidraulic al conductelor cu debit uniform distribuit. Simpozionul ,,Probleme actuale in gospodărirea apelor". Timisoara, vol.I, 1982.

6.

Babbit, E. H., Watter supply engineering. McGraw-Hill, New York, 1962.

7.

Badea, Gh., ConsideraŃii economice asupra echipării staŃiilor de hidrofor. ConferinŃa a Xl-a de InstalaŃii, Sinaia, 1977.

8.

Barsan, E., Ignat, C., Dimensionarea unei reŃele de alimentare cu apă după criteriul costului minim de construcŃie. Simpozionul „Probleme actuale în gospodărirea apelor", Timişoara, 1982.

9.

Beveridge, G., Schecheter, R., Optimization: Theory and practice. McGraw-Hill, New York, 1970.

10.

Berbecaru, D., CosideraŃii asupra consumurilor de apă dintr-un ansamblu de locuinŃe din Bucureşti. Sludiul şi Referat la ConferinŃa de InstalaŃii, Sinaia, 1993.

11.

Bleyer, W., InstalaŃii de ridicarea presiunii. Fachzeitschrift fur Sanitar und Heizungstechnik, IKZ, nr. 18, 1971.

12.

Bloch, H.P., Practical Machinery Management for Process Plant. Gulf Publishing Company, 1982.

13.

Burchiu, V., Santau, I., Alexandrescu, O., InstalaŃii de pompare. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

14.

Brater, F. G., King, W. H., Hanbook of hydraulics. McGraw-Hill, New York,

1976.

15.

Beveridge, G., Schecheter, R., Optimization: Theory and practice, McGraw-Hill, New York, 1970.

16.

Burghiu, V., ş.a., StaŃii de pompare fixe-îndrumător de proiectare, Litografia I.A. Bucureşti, 1978.

17.

Cembrowicz, R. G., Harrington, J. J., Capital- cost minimization of hydraulic network. Journal of Hydraulics Division, ASCE, nr. HY3, 1973.

18.

Cenedese, A., Mele, P., Optimal design of water distribution networks. Journal of Hydraulics Division, ASCE, nr. HY1, 1980.

19.

Chimion, G., Ilisu, D., Brănişteanu, M., Pompe centrifuge. Editura Tehnică, Bucureşti, 1964.

20.

Cioc, D., Hidraulica. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.

21.

Cioc, D., Pachet de programe pentru calculul reŃelelor de conducte. UTCB, Catedra de Hidraulică şi ProtecŃia Mediului, ver. 4.0, 1994.

22.

Cioc, D., FuncŃionarea pompelor în reŃele de conducte. ConferinŃa de maşini hidraulice şi hidrodinamică, Timişoara, 1984.

Bibliografie selectivă

193

23. Cruceru, T., ContribuŃii la optimizarea reŃelelor de distribuŃie a apei calde şi reci în ansamblurile de clădiri social-culturale. UTCB, Teza dedoctorat, 1983.

24. Collins, M., Multiple operating points in complex pump network. Journal of Hydraulics Division, ASCE, nr. HY3, 1979.

25. Damian, R., Anton, A., Macri MV, Rehabilitation of Water Supply Systems in Romania. Techware Assambly, Rome, 1997.

26. Dancea, I., Metode de optimizare. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976.

27. Deb, A. K., Asce, M., Sarcar, A. K., Optimization in design of hydraulic network. Journal of Sanitary Engineering Division, nr.4, 1971.

28. Dumitrescu, L., InstalaŃii sanitare pentru ansambluri de clădiri. Editura Tehnică, Bucureşti, 1980.

29. Dumitrescu, L., ContribuŃii la proiectarea economică a reŃelelor de alimentare cu apă şi a staŃiilor de pompare cu recipienŃi pneumatici pentru ansambluri de clădiri. Teză de doctorat 1974.

30. Dumitrescu, L., InstalaŃii sanitare pentru ansambluri de clădiri. Editura Tehnică, Bucureşti, 1970.

31. Dandy, G., Blaikie, M., Commaine, C., et al. – Towards Optimal Control of Chlorine Levels in Water Distribution Systems, în volumul „Australian Water Association Regional Conference, AWA South Australiana Branch”, Adelaide, 2004, August 18, pag. 1 – 8.

32. Fautich, H., Noi baze de calcul pentru reŃele de alimentare cu apă. ConsideraŃii critice la proiectul Normei DIN 1988. Revista Sanitar und Heizungtechnik nr. 9/1985.

33. Fletcher, R., Optimization. Academic Press, London, 1969.

34. Fox, J. A., Hydraulic Analysis of Unsteady Flow in Pipe Networks. Surrey, Great Britain, 1977.

35. Gafiteanu, M., VibraŃii şi zgomote. Editura Junimea, 1980.

36. Ganea, N., Alegerea, exploatarea, întreŃinerea şi repararea pompelor. Editura Tehnică, Bucureşti, 1981.

37. Georgescu, I., Economii de energie prin acŃionarea cu turaŃie variabilă a pompelor şi ventilaloarelor în automatizarea proceselor tehnologice. Energetica nr.3, 1988.

38. Gill, P. E., Murray, W., Wright, M. H., Practical optimization. Academic Press, New York, 1981.

39. Grecu, M., Pachet de programe pentru calcul de simulare a funcŃionării, unei staŃii de pompare. UTCB, Catedra de Hidraulică şi ProtecŃia Mediului, ver. 2.0, 1995.

40. Iamandi, C. , Petrescu, V., Mecanica Fluidelor. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.

41. Iamandi, C. , Petrescu, V., Damian, R., Anton, A., Degeratu, M., Hidraulica instalaŃiilor. Editura Tehnică, Bucureşti, 1985.

42. Ibrahim, M. I., Hidraulica Sistemelor de Pompare - Probleme şi propuneri de rezolvare. Teză de doctorat, 1979.

43. Ionel, I.I., InstalaŃii de pompare reglabile. Editura Tehnică, Bucureşti, 1976.

44. lonescu, C, Vladescu, V., Automatizarea instalaŃiilor pentru construcŃii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.

45. lonescu, D. Gh., Matei, P., Ancusa, V., Todicescu, A., Buculei, M., Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1983.

46. Jackson, C. , The Practical Vibration Primer. Gulf Publishing Company,

1979.

194 ContribuŃia la optimizarea sistemelor locale şi zonale de ridicare a presiunii apei reci

47. Jacoby, L. S., Design of optimal hydraulics networks. Journal of Hydraulics Division, ASCE, nr. HY5, 1968.

48. Jura, C, Filimon, E., Giurconiu, M., Optimizarea echipamentului de pompare a apei pe zone de presiune sub aspect economico-energetic. ConferinŃa de maşini hidraulice şi hidrodinamică, Timişoara, 1984.

49. Jura, C, Filimon, E., Nicoara, T., Asupra sistemelor de distribuŃie a apei în vederea micşorării consumului de energie electrică. Simpozionul ,,SoluŃii noi şi eficiente în proiectarea şi execuŃia structurilor”, Timişoara, 1986

50. Jura, C, Alimentări cu apă, Litografia I.P.Timişoara, 1984.

51. Kiselev, P.G., Îndreptar pentru calcule hidraulice. Editura Tehnică, Bucureşti, 1988.

52. Labye, Y., Etude des procedes de calcul ayant pour but de rendre minim le cout d'un reseaux de distribution d'eau pression. La Houille Blanche, nr.5,

1966.

53. Lynch, T., Variable-speed drives for pumping. World Pumps, nr.5, 1987.

54. Marczuk, M., FuncŃionarea hidroforului cu o pompă centrifugă. Gaz, Woda i Technika Sanitarna (Polonia) nr. 12 , 1970.

55. Mateescu, Th., ConsideraŃii asupra normelor de consum şi a debitelor pentru dimensionare reŃelelor de distribuŃie. Studiu şi Referat la ConferinŃa de InstalaŃii, Sinaia, 1994.

56. Mateescu , Th., Calculul instalaŃiilor sanitare, Editura ,,Gh.Asachi", Iaşi,

1996.

57. Mateescu , Th., SoluŃii pentru reducerea consumului de energie în exploatarea instalaŃiilor funcŃionale pentru construcŃii. Colocviul tehnico - ştiinŃific ,,InstalaŃii pentru construcŃii".

58. Macri, M. V., Metode de calcul al instalaŃiilor de pompare în regim de mişcare permanentă a apei. Referat doctorat, 1994.

59. Macri, M. V., Metode de calcul al instalaŃiilor de pompare în regim de mişcare nepermanentă a apei. ProtecŃia instalaŃiilor de pompare contra loviturii de berbec. Referat doctorat, 1995.

60. Macri, M. V., Optimizarea instalaŃiilor de pompare a fluideior în reŃelele hidraulice.Teză doctorat, U.T.C. Bucureşti,1997.

61. Macri, M. V., Preocupări ale R.G.A.B. de ameliorare a funcŃionării staŃiilor de pompare. Revista R.G.A.B. 1995.

62. Macri, M. V., StaŃia de pompare Nord - completarea dotării tehnice şi efectele resimŃite în sistemul de alimentare cu apă a Bucureştiului. Revista R.G.A.B. 1996

63. Macri, M. V., Probleme actuale privind instalaŃiile de pompare a apei cu hidrofor şi rezervoare tampon deschise. ROMAQUA nr. 3-4, 1996.

64. Macri, M. V., ConsideraŃii teoretice legate de funcŃionarea pompelor la turaŃie variabilă. ROMAQA nr. 3, 1997.

65. Macri, M. V., SoluŃii de optimizare a funcŃionării instalaŃiilor de pompare în reŃelele hidraulice. Studiu şi Referat la Simpozionul NaŃional C.N.P.D.A.R. cu tema " Reducerea pierderilor de apă şi a consumurilor energetice în sistemele de alimentare cu apă". Bucureşti, aprilie 1997.

66. Macri, M. V., Probleme actuale privind optimizarea instalaŃiilor de pompare a apei. Referat la ConferinŃa a IV-a EficienŃa, Confort, Conservarea Energiei şi ProtecŃia Mediului, U.C.T.B. Facultatea de InstalaŃii, noiembrie 1997.

67. Marinescu, I., ContribuŃii la optimizarea pompării apei în reŃele de

distribuŃie. Teză de doctorat, 1983.

68. Magureanu, R., Mien, D., Convertizoare statice de frecvenŃă în acŃionări cu

Bibliografie selectivă

195

motoare asincrone. Editura Tehnică, Bucureşti, 1985.

69. Micu, D., Motoare asincrone cu rotorul în scurtcircuit standard, în acŃionări reglabile. Energetica, nr.4, 1988.

70. Mirea, Ath., Cercetări privind sisteme şi soluŃii de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate din clădiri, fundamentarea elementelor de calcul pentru instalaŃii. Studiu.

71. Nicolae, D., Măsurarea parametrilor fluidelor. Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986.

72. Pavel, D., Maşini hidraulice, vol.II. Editura Energetica de Stat, 1955.

73. Pieil, K., Noi baze de calcul pentru instalaŃiile de alimentare cu apă din locuinŃe. Revista TAB nr.10, 1985.

74. Popescu, Cr., Reducerea consumurilor energetice în sistemele de alimentare cu apă. HYDROVAR un geniu înăscut. Bucuresti, 1997.

75. Piotrowki, J., Shaft alignement handbook. Marcel Dekker, Inc. New York,

1986.

76. Puggioni, E., Nuovo metodo di calcolo per gli autoclavi metaliquidi in impianti di distribuzione acqua. Condizionamento dell'aria, Riscaldamento, Refrigerazione, 7/72.

77. Pîslăraşu, I., Rotaru, N., Teodorescu, M., Alimentări cu apă, Editura Tehnică, Bucureşti, 1981.

78. Radu, L., Efectele reglării caracteristicilor pompelor asupra reducerii consumului de energie. Energetica nr.4, 1988.

79. Raikar, A. R., Function demand distribution method for design of economic networks. Journal of the Institution of Engineering, nr.6, 1968.

80. Retezan, A., Sârbu, I.,Cinca, M., Optimizarea funcŃionării pompelor în sistemele de alimentare cu apă. ConferinŃa de maşini hidraulice şi hidrodinamice, Timişoara, vol.IV, 1984.

81. Rojanschi, V., PosibilităŃi de reducere a consumului de apă în municipiul Bucureşti. Hidrotehnica, nr.10, 1982.

82. Rossman, L. EPANET 2 Users Manual, U.S. Environmental Protection Agency, 2000, 600/R-00/057, Cincinnati, OH.

83. Sârbu, I., Retezan, A., Determination du trace optimal d'une magistrale d'adduction a l'aide de la theorie des graphes. Buletinul ştiinŃific al I.P. Timişoara, 1984.

84. Sârbu, I., Optimizarea energetică a sistemelor de distribuŃie a apei. Editura Academiei Române, Bucureşti,1997.

85. Sârbu, I., Optimizarea proiectării reŃelelor de distribuŃie în vederea reducerii consumului de energie electrică pentru pomparea apei. ConferinŃa de energetică, Bucureşti, vol. V, 1986.

86. Sârbu, I., Retezan, A., Asupra unor soluŃii de economisire a energiei electrice de pompare a apei în reŃelele de distribuŃie. ConferinŃa de energetică, Bucuresti, vol. V, 1986.

87. Sârbu, I., Optimizarea energetică a funcŃionării pompelor în sistemele de distribuŃie a apei. Hidrotehnica, nr. 8, 1993.

88. Sârbu, I., Calculul instalaŃiilor pentru construcŃii. Metode numerice şi de optimizare . Editura Tehnică, Bucureşti, 1994.

89. Sârbu, I., SoluŃii şi direcŃii generale de economisire a energiei electrice în sistemele de alimentare cu apă. Simpozionul „ InstalaŃii pentru construcŃii şi confortui ambiental", Timişoara, vol. I, 1994.

90. Sârbu, I., Calculul instalaŃiilor pentru construcŃii * Metode numerice şi de optimizare, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994.

196 ContribuŃia la optimizarea sistemelor locale şi zonale de ridicare a presiunii apei reci

91.

Sârbu, I., Optimizarea dimensionării reŃelelor de distribuŃie a apei, Hidrotehnica, nr.1, 1986.

92.

Suceveanu, I., Analiza posibilităŃilor de reglare a parametrilor tehnologici prin variaŃia turaŃiei agregatelor. Energetica, nr. 4, 1988.

93.

Topală, E., Studiul de fezabilitate. Bucuresti, 1991.

94.

Trofin, P., Alimentări cu apă. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1983.

95.

Vingan, D., ContribuŃii la optimizarea reŃelelor de distribuŃie a apei. Teza de doctorat, I.P. Timisoara, 1987.

96.

Vintilă, Şt., Probleme actuale privind instalaŃiile de pompare cuplate cu recipiente de hidrofor şi rezervoare tampon deschise. Simpozionul„ InstalaŃii pentru construcŃii şi confort ambiental", Timisoara, vol.1, 1996.

97.

Vintilă, Şt., Cruceru,T., Onciu, L., InstalaŃii sanitare şi de gaze. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1995.

98.

Vintilă, Şt., Cruceru,T., Bandrabur,C., Onciu,L., Teodorescu, Daniela, Macri, M. V., SoluŃii de reabilitare a instalaŃiilor de pompare a apei, cuplate

cu recipiente de hidrofor şi rezervoare tampon deschise, din clădiri individual şi ansambluri de clădiri. Studiu 1995.

99.

Vladimirescu,T., Maşini hidraulice şi staŃii de pompare. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974.

100.

Yates, A. M., Pump Efficiency and Pumping Costs. Devon, U.K.

101.

Yedidiah, S., Centrifugal Pump Problems. Petroleum Publishing Company,

1980.

102.

Walsh, G.R., Methods of optimization. John Wiley, London, 1975.

103.

*** Catalog de pompe. Uzina Aversa, Bucuresti, 1975.

104.

*** Hydraulic Institute Standards for Centrifugal, Rotary & reciprocating pumps. Cleveland, Ohio, 1983.

105.

*** Les economies d'energie electrique dans les systemes de pompage. Hydro-Quebec, 1993.

106.

***ConŃinutul total de energie înglobată în materiale. ICCPDC Bucuresti,

1988.

107.

*** STAS 7215-80.

108.

*** STAS 1478-90. Alimentarea cu apă la construcŃii civile şi industriale. PrescripŃii fundamentale de proiectare.

109.

*** STAS 2156.

110.

*** Use of spike energy signals - Applications. Report no. 116 - IRD

Mechanalysis.

111.

*** Predictive Maintenance in rotating machinery using Vibration Analysis. Technical Report no. 102 - IRD Mechanalysis.

112.

*** ISO 2548 - Centrifugal, mixed flow and axial pumps - Code for acceptance tests - Class C - 1973.

113.

*** Automatizarea funcŃionării staŃiilor de pompare. Studiu INCERC, 1973.

114.

*** Operating instructions. VOGEL PUMPEN, 1997.

115.

*** Studiu pentru reducerea consumului de energie în staŃii de pompare utilizând pompe cu turaŃie variabilă. IPCT, 1978.

116.

*** Energy Savings Calculator for Pumps Drivers - User's Manual. ABB,

1994.

117.

*** Frequency converter drive maintains constant water pressure. ABB,

1996.

118.

*** Echipamente de supraveghere, protecŃie şi comandă destinate monitorizării sistemelor de pompare. PROBIT, 1997.

Bibliografie selectivă

197

119. *** Echipamente în cascadă subsincronă pentru pompe şi ventilatoare cu turaŃie reglabilă de 100-2000 kW în variantă modernizată. IPA, 1993.

120. *** Studiu privind reabilitarea reŃelei de distribuŃie a apei în municipiul Bucureşti. UTCB, 1995.

121. *** Studiu de înlocuire a pompelor şi armăturilor la staŃiile de pompare orăşeneşti. UTCB, 1996.

122. *** Studiu experimental privind ameliorarea funcŃionării staŃiei de pompare Bucureşti Sud. AS-PO Bucureşti, 1995.

123. ***, STAS 1342-84, Apă potabilă.

124. ***, STAS 1343-66, CoeficienŃii de variaŃie orară pentru graficul consumului zilnic de apă din centrele populate.

125. ***, Manualul WILO

126. ***, Manualul naŃional al operatorilor de apă şi canalizare

127. ***, Proiect Normativ I9/2009

128. ***, www.watermanagement.ro

129. ***, SR 1343/1_2006

130. ***, Manualul de instalaŃii, Editura ARTECNO Bucureşti S.R.L., 2002