Sunteți pe pagina 1din 12

Controlul intern si controlul financiar preventiv 1.

1Controlul intern
Controlul intern la institutiile publice este reglementat de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 modificata si completata prin Legea nr.84/2003, devenita astfel Ordonanta privind controlul intern si controlul financiar preventive. Controlul intern cuprinde ansamblul de masuri intreprinse la o institutie publica cu privire la perfectionarea structuriilor organizatorice, metodele, procedurile si sistemele de control si evaluare instituite in vederea asigurarii unei activitati eficiente. Astfel, masurile luate in aceste imprejurari trebuie private si intelese ca o activitate interna de autoreglare a actiunilor proprii. Obiectivele controlului intern sunt: 1. protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului sau fraudei 2. realizarea, la un nivel corespunzator de calitate, a atributiilor institutiilor publice, stabilite in concordanta cu propria lor misiune, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta; 3. respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii; 4. dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvate prin rapoarte periodice. Controlului intern, pe langa obiectivele generale prezentate mai sus, ii sunt specifice si doua categorii de cerinte: cerinte generale si cerinte specifice. Cerintele generale ale controlului intern constau in : - asigurarea indeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea sistematica si mentinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor; - asigurarea unor atitudini cooperante a personalului de conducere si de executie, acesta avand obligatia sa raspunda in orice moment solicitarilor conducerii si sa sprijine efectiv controlul intern; - asigurarea competentei personalului de conducere si de executie, a cunoasterii si intelegerii de catre acesta a importantei si rolului controlului intern; - stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, asa incat acestea sa fie adecvate, cuprinzatoare, rezonabile si integrate misiunii institutiei si obiectivelor de ansamblu ale acesteia; - supravegherea continua de catre personalul de conducere a tuturor activitatilor si indeplinirea obligatiei de a actiona corectiv, prompt si responsabil ori de cate ori se constata incalcari ale legalitatii si regularitatii in efectuarea unor operatiuni.

Cerintele specifice controlului intern sunt urmatoarele: - inregistrarea imediata si corecta a tuturor operatiunilor importante pentru intitutia publica in cauza, astfel incat acestea sa fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de cei in drept; - evidenta scrisa a organizarii controlului intern; - asigurarea aprobarii si efectuarii operatiunilor exclusiv de catre persoane special imputernicite in acest sens; - asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile; - accesarea resurselor si documentelor numai de catre persoanele indreptatite si responsabile in legatura cu utilizarea si pastrarea lor. Conducatorilor institutiilor publice le revine obligatia asigurarii, elaborarii, aprobarii, aplicarii si perfectionarii structurilor organizatorice, reglementarilor metodologice, procedurilor si criteriilor de evaluare pentru a satisface cerintele generale si specifice de control intern. Controlul intern al institutiilor publice, prin obictivele sale, constituie obiectul auditului intern.

1.2Controlul financiar preventiv


Controlul financiar preventiv, asa cum rezulta din denumirea sa, vizeaza legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni privitoare la fondurile publice sau patrimoniu public, inainte de aprobarea acestora. De asemenea, prin aceasta forma de control se verifica destinatia creditelor bugetare, operatiunile de angajamente legale si bugetare, precum si incadrarea de catre unitatile publice in cauza in limitele maxime de cheltuieli prevazute de lege. Continutul controlului financiar preventive este stabilit in concordanta cu prevederile Legii 500/2002, privind finantele publice, in sensul ca acest control se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si patrimonial public. In consecinta, obiectul controlului financiar preventiv vizeaza urmatoarele categorii de operatiuni: - angajamentele legale si angajamentele bugetare; Angajamentul legal reprezinta actul juridic prin care se constata (in cazul legilor, hotararilor Guvernului, acordurilor, hotararilor judecatoresti) sau se creeaza (in cazul actelor administrative sau al contractelor) obligatii de plat ape seama fondurilor publice. Angajamentele bugetare sunt acele acte prin care o autoritate compententa legal, afecteaza fonduri publice anumite destinatii: - deschiderea si repartizarea de credite bugetare; - modificarea repartizarii pe trimestre sip e subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusive prin virari de credite; - ordonantarea cheltuielilor ; - constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare; - concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale;

- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. Categoriile de operatiuni supuse controlului financiar preventiv pot fi extinse prin ordin al ministerului finantelor publice. De asemenea, conducatorul unei entitati publice, in functie de specificul acesteia, poate hotari exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor categorii de operatiuni.

1.2.1.Organizarea unitara a controlului financiar preventiv


La baza organizarii si exercitarii controlului financiar preventive sta un principiu modern care se refera la integrarea acestei forme de control in sfera raspunderii manageriale. Potrivit legii, entitatile publice la care se organizeaza controlul financiar preventive sunt: - autoritatile publice si autoritatile administrative autonome; - institutiile publice apartinand administratiei publice centrale si locale, precum si cele din subordonarea acestora; - regiile autonome, companiile sau societatile nationale, societatile comerciale cu capital de stat; - Ministerul Finantelor Publice, pentru operatiunile de trezorerie, datorie publica, realizarea veniturilor statului si a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene; - autoritatile administratiei publice locale pentru operatiunile de datorie publica si realizarea veniturilor proprii; - agentiile care gestioneaza fonduri provenite din finantari externe. Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor care consemneaza operatiuni patrimoniale, inainte de a primi forta juridical a unui act, prin aprobarea de catre persoanele competente in acest sens. Nu formeaza obiectul controlului financiar preventiv analiza si certificarea situatiilor financiare si patrimoniale, precum si verificarea operatiunilor deja efectuate. Operatiunile patrimoniale supuse controlului financiar preventiv sunt verificate sub aspectul legalitatii si regularitatii, precum si al incadrarii in limitele angajamentelor bugetare stabilite legal. In cazul nostru, controlul de regularitate se refera la verificarea respectarii principiilor si regurilor procedurale si metodologice aplicabile categoriilor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv. Potrivit reglementarilor in materie, entitatilor publice li se recunoaste dreptul de a organiza controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate de acestea, in stransa corelare cu normele metodologice generale. Astfel, entitatile publice prin care se realizeaza veniturile statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale pot organiza control financiar preventiv, conform normelor specifice velaborate de acestea, dar respectand modalitatile prevazute de legislatia fiscala pentru stabilirea titlurilor de incasare si pentru reducerea, esalonarea sau anularea acestora. De asemenea, regiile autonome, companiile si societatile comerciale la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale detin capital majoritar vor elabora norme specifice

referitoare la organizarea controlului financiar preventiv, cu respectarea legislatiei privind organizarea si functionarea societatilor in regim commercial. Entitatile publice care gestioneaza fonduri provenite din finantari externe vor avea in vedere exercitarea controlului financiar preventiv si procedurile prevazute de regulamentele organismelor finantatoare. Controlul financiar preventiv asupra operatiunilor care reprezinta recuperari de sume utilizate si constatate ulterior ca necuvenite se va organiza prin norme metodologice specifice, elaborate in functie de legislatia ce va fi adoptata ca urmare a angajamentelor asumate de Romania prin Documentul de pozitie revizuit, transmis Uniunii Europene. Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita de autoritati compentente, in mod unitar, in doua forme: - controlul financiar preventiv propriu; - controlul financiar preventiv delegate;

1.2.2. Controlul financiar preventiv propriu A. Organizarea controlului financiar preventiv propriu
Controlul financiar preventiv propriu se organizeaza, de regula, in cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabila ale institutiilor publice. Se poate decide de catre conducatorul unitatii extinderea acestuia si la alte compartimente de specialitate in care se initiaza sau se constata obligatii de plata sau de obligatii de natura patrimoniala. Controlul financiar preventiv propriu se exercita asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice si a patrimoniului public. Initial, prin Ordonanta Guvernului nr.119/1999, controlul financiar preventiv propriu se exercita de contabilul sef, prin viza sau de alte persoane din subordinea sa, imputernicite in anumite limite de acesta, cu aprobarea conducatorului institutiei. Prin modificarile aduse Ordonantei Guvernului nr.119/1999, controlul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de conducatorul entitatii publice. Actul de numire cuprinde denumirea entitatii publice, numele, prenumele si functia persoanei desemnata sa exercite controlul financiar preventiv, documentele si operatiunile supuse controlului, precum si semnatura conducatorului institutiei.; Potrivit legislatiei actuale in vigoare, pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventiv propriu a fost elaborat, de Ministrul Finantelor Publice, Codul specific de norme profesionale. Structura codului se refera, in principal, la : - conditiile necesare a fi indeplinite de persoanele ce se numesc in activitatea de control financiar preventiv propriu; -principiile care stau la baza exercitarii controlul financiar preventiv propriu; -numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu; - evaluarea activitatii persoanelor care exercita aceasta forma de control. financiar preventiv propriu si persoanelor care indeplinesc aceasta activitate de baza de contract.

In vederea exercitarii controlului financiar preventiv propriu pot fi numite persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: - sunt cetateni romani, cu domiciliul in Romania; - au capacitate deplina de exercitiu; - au studii superioare economice sau juridice si o vechime efectiva in munca de minimum 3 ani in domeniul finantelor publice (pentru institutiile publice) sau in domeniul financiar-contabil (pentru celelalte entitati publice); - prezinta minimum doua scrisori de recomandare; - nu au fost condamnate penal pentru savarsirea unei infractiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activitati; Persoanele care exercita control financiar preventiv propriu sunt altele decat cele care initiaza, aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei. Activitatea pe care o desfasoara persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu are la baza urmatoarele principii: compententa profesionala, independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor, obiectivitate, conduita morala, confidentialitate si incompatibilitate. Astfel, Codul de norme profesionale prevede ca persoana desemnata sa exercite control financiar preventiv propriu trebuie sa cunoasca si sa aplice cu consecventa prevederile legale in domeniu, sa verifice sistematic si temeinic proiectele de operatiuni, sad ea dovada de impartialitate si sa aiba o atitudine neutral, lipsita de subiectivism. De asemenea, trebuie sa dea dovada de o comportare ireprosabila, la cele mai inalte standarde, atat la nivel profesional, cat si in societate. Acelasi cod de norme profesionale prevede si obligatia confidentialitatii, potrivit careia persoana desemnata sa exercite control financiar preventiv propriu trebuie sa pastreze secretul de stat sau secretul de serviciu, dupa caz, in legatura cu continutul proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei si sa nu divulge nici un fel de informatie, decat atunci cand este autorizata expres de cei in drept sau in situatie in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala. Codul de norme profesionale stabileste si o serie de incompatibilitati, dupa cum urmeaza: - nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soti sau rude de gradul I cu conducatorul entitatii publice pe langa care urmeaza sa exercite aceasta activitate, precum si acele persoane care pot sa se afle intr-o situatie de conflict de interese in legatura cu operatiunile care ii sunt supuse spre avizare; - nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele aflate in curs de urmarire penala, de judecata sau care au fost condamnate penal. Daca a intervenit amnistria pentru orice situatie aratata mai sus, persoana in cauza nu poate fi desemnata pentru exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicarii amnistriei. De asemenea, persoana careia i s-a suspendat conditionat executarea pedeapsei nu poate sa fie desemnata sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu pe parcursul termenului de incercare si inca doi ani de la expirarea acestui termen. Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu se face de conducatorul entitatii publice, cu acordul entitatii publice superioare, iar in cazul entitatilor publice care au functia de

ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special, cu acordul Ministrului Finantelor Publice. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendata sunt : - se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca sau in concediu de maternitate; - satisface serviciul militar; - se afla in curs de urmarire penala, de judecata sau este arestata preventiv, potrivit normelor legale; - a intervenit situatia suspendarii raporturilor de munca. Persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbata in urmatoarele situatii: a savarsit o abatere disciplinara; la cererea sa, din motive de sanatate sau alte considerente; la modificarea locului de munca de catre angajator; a intervenit una din situatiile de incompatibilitate, prevazute de Codul specific de norme profesionale; a acordat viza pentru operatiunile supuse controlului financiar preventiv propriu, care in urma rapoartelor de control s-au dovedit nelegale ori nu au respectat criteriul regularitatii. Destituirea persoanelor care desfasoara activitate de control financiar preventiv propriu se poate face numai pentru cauze care conduc la incetarea raporturilor de munca. Activitatea persoanei care exercita controlul financiar preventiv propriu se evalueaza anual, prin calificative, de catre conducatorul entitatii publice cu acordul entitatii publice care a avizat numirea, in baza rapoartelor auditului public intern si ale Curtii de Conturi, daca este cazul. In privinta raspunderii, prevederile initiale ale Ordonantei Guvernului nr.119/1999, stabileau raspunderea solitara a persoanelor indrituite sa exercite controlul financiar preventiv propriu in privinta operatiunilor pentru care au acordat viza de controlul financiar preventive. In urma modificarilor aduse acestui act normativ, persoanele cu astfel de competente raspund numai in raport de culpa lor.

B. Procedura exercitarii vizei de control financiar preventiv propriu


Asa cum am mai precizat, controlul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza, de persoane din cadrul compartimentului de specialitate desemnate in acest sens de conducatorul entitatii publice, cu acordul entitatii publice superioare sau al Ministerului Finantelor Publice, dupa caz. Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv propriu, insotite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare si de acte justificative se transmit in vederea persoanelor desemnate cu exercitarea acesteia de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea. Persoanele desemnate a efectua controlul preiau doumentele si le verifica formal cu privire la completarea corecta a acestora, la existenta semnaturilor persoanelor

autorizate din cadrul compartimentelor de specialitatea , la existenta actelor justificative specifice operatiuni prezentate la viza. Nerespectarea acestor conditii atrage dupa sine returnarea documentelor catre emitent cu motivare in scris. Daca nu sunt gasite motive de returnare, documentele vor fi inregistrate de persoanele desemnate sa exercite controlului financiar preventiv propriu in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. Apoi , se trece la verificarea operatiunilor din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si, dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare. Uneori, pentru efectuarea unui control preventiv cat mai complet, se solicita si avizul compartimentului de specialitate juridica, precum si alte acte justificative. Daca in urma verificarii de fond, operatiunile indeplinesc conditiile de legalitate, regularitate si de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare sau de angajament, se acorda viza de control financiar preventiv pe exemplaru documentului care se arhiveaza la unitatea publica. Aceasta viza se acorda prin semnatura persoanei desemnate, si prin aplicarea sigiliului personal care va cuprinde informatii referitoare la denumirea entitatii, mentiunea vizat pentru controlul financiar preventiv, numarul sigiliului (numarul de identificare a titularului acestuia), precum si data acordarii vizei (anul, luna, zi). Daca in urma verificarilor, se constata ca operatiunile nu indeplinesc conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, nu se incadreaza limitele si destinatia creditelor bugetare sau angajamentelor persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pot refuza acordarea de viza. Refuzul, motivat in scris si insotit de acte justificative se aduce la cunostinta conducatorului entitatii publice si se consemneaza in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. Celelalte documente vor fi restituite, sub semnatura, compartimentelor de specialitate care au initiat operatiunea. In conditiile refuzului de viza, conducatorul entitatii publice poate dispune printrun act de decizie interna efectuarea operatiunii pe raspunderea sa, cu conditia incadrarii in limitele creditelor bugetare aprobate. O copie de pe actul de decizie interna se transmite persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern si, daca este cazul, controlului delegat. Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu pot informa entitatile publice ierarhic superior si Ministerul Finantelor Publice despre operatiunile refuzate la viza, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie interna si de pe motivatia refuzului de viza. Conducatorul organului ierarhic superior este obligat sa ia masurile legale pentru restabilirea situatiei. Daca nu ia masurile care se impun, iar prin operatiunea refuzata la viza, dar efectuata pe propria raspundere de conducatorul entitatii publice sau adus prejudicii unitatii in cauza, vor fi sesizate organele de inspectie teritoriala si centrala ale Ministerului Finantelor Publice. De asemenea, in astfel de situatii poate fi sesizata si Curtea de Conturi, atunci cand efectueaza controale pentru descarcarea de gestiune sau alte controale ce intra in competenta sa.

1.2.3. Controlul financiar preventiv delegat


A.

Organizarea controlului financiar preventiv delegat

Potrivit legii nr.84/2003, prin care s-au adus modificari O.G. nr.119/1999, controlul financiar preventiv delegat se exercita de controlori delegati, numiti de ministerul finantelor publice asupra proiectelor de operatiuni ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetul oricarui fond special. De asemenea, ministerul finantelor publice poate numi controlori delegati pentru operatiunile privind datoria publica si alte operatiuni specifice si Ministerul Finantelor Publice. Prin exceptia de la aceasta regula, ministerul finantelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat si asupra operatiunilor finantate sau cofinantate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari sau tertiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, daca prin acestia se deruleaza un volum ridicat de credite bugetare, iar operatiunile presupun un grad ridicat de risc. De asemenea se pot numi controlori delegati si la agentiile de implementare si Fondul National de Preaderare, pentru asigurarea gestiunii financiare in conditii de legalitate, economicitate si eficienta a fondurilor acordate Romaniei de U.E. si pentru implementarea procedurilor prevazute de regulamentele organismelor finantatoare.

B. Procedura de control
Controlul financiar preventiv delegat se exercita de controlorii delegati asupra operatiunilor mentinute in ordinul de numire al ministerul finantelor publice. Restul operatiunilor prin care se afecteaza fondurile si patrimoniul public intra in competenta exclusiva a controlului preventiv intern. Controlorii delegati isi desfasoara activitatea la sediul institutiilor publice la care au fost numiti. Operatiunile ce intra in competenta controlului financiar preventiv delegat sunt supuse initial controlului preventiv intern; daca au fost refuzate la viza de control preventiv intern, aceste operatiuni nu mai sunt supuse controlului preventiv delegat. Ordonatorul de credite poate solicita un aviz consultativ asupra acestor operatiuni, dar nu constituie act de pronuntare asupra legalitatii si regularitatii operatiunilor. Ca si la controlul preventiv intern, procedura de control incepe cu predarea documentelor de catre controlorii delegati de catre compartimentele de specialitate ale entitatilor publice in cauza. In acest sens, conducatorul entitatii publice are obligatia de a asigura controlorilor delegati spatiul si dotarea adecvata necesare exercitarii in bune conditii a atributiilor, precum si cooperarea personalului din serviciile de specialitate si a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv intern. Controlorii delegati vor prelua documentele, insotite de acte justificative si vor proceda la verificarea formala a acestora. Perioada maxima de verificare este de 3 zile lucratoare de la prezentarea operatiunii, insotita de documente justificative si informatiile solicitate. In situatii exceptionale, controlul delegat poate prelungi activitatea de verificare cu maximum 5 zile lucratoare, cu obligatia informarii controlului financiar sef si conducatorului entitatii publice in cauza.

Controlorii delegati sunt obligati sa informeze ordonatorul de credite, pentru a lua masurile legale ce se impun, atunci cand sesizeaza ca, in mod repetat, prin controlul preventiv intern s-a acordat viza pentru operatiunile care nu intrunesc conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare sau de angajament. Pentru operatiunile supuse controlului financiar preventiv delegat, controlorul delegat va acorda viza, daca acestea indeplinesc conditiile cerute de lege (legalitate, regularitate si incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare), si in urma verificarilor de fond. Daca in urma parcurgerii procedurii de verificare, controlorul delegat constata ca operatiunile nu indeplinesc conditiile cerute de lege ( si enumerate mai sus), va comunica ordonatorului de credite motivele pentru care operatiunea nu poate fi efectuata, consemnand acest fapt si in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. O copie de pretextul comunicarii va fi transmisa si controlului financiar sef. La randul lui, ordonatorul de credite poate solicita in scris acordarea de viza, deoarece considera, cu argumente corespunzatoare, ca operatiunea poate fi efectuata, indeplinind conditiile de legalitate si regularitate. In caz contrar, operatiunea se considera retrasa de la viza, iar actele justificative se restituie, sub semnatura, compartimentului de specialitate. In situatia in care argumentele prezentate de ordonatorul de credite sunt intemeiate, controlorul delegat va acorda viza pentru efectuarea operatiunii. Controlorul delegat va aduce la cunostinta ordonatorului de credite refuzul de viza, daca argumentele prezentate le considera neintemeiate sau insuficiente si va restitui actele justificative compartimentului de specialitate. Uneori, in situatii complexe controlorul delegat poate cere controlorului financiar sef constituirea unei comisii formata din 3 membrii ai Corpului Controlorilor delegati pentru formularea unei opinii neutre. Aceasta va fi adusa la cunostinta controlorului delegat in trei zile de la solicitarea sa. Opinia neutra se motiveaza si se formuleaza in scris si are un rol consultativ, solutia finala fiind de competenta exclusiva a controlorului delegat. Operatiunile refuzate la viza, cu exceptia celor care depasesc limitele creditelor bugetare, se pot efectua de ordonatorul de credite pe propria raspundere , printr-un act de decizie interna, pe care-l va comunica controlorului delegat si compartimentului de audit intern. Controlorul delegat va consemna acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv cu ocazia raporturilor lunare adresate controlorului financiar sef, controlorul delegat va informa Ministerul Finantelor Publice cu privire la operatiunile refuzate la viza si efectuate de ordonatorul de credite, pe raspunderea sa. De asemenea, va fi instiintata si Curtea de Conturi, cu ocazia efectuarii controalelor de descarcare de gestiune sau altor controale dispuse de aceasta.

C. Controlorii delegati
Asa cum am mentionat mai sus, controlorii delegati sunt numiti prin ordin de ministrul finantelor publice, la propunerea controlorului financiar sef. Controlorii delegati au statutu de functionari publici, realizand functii din structura Ministerului Finantelor. In functia de controlor delegat pot fi incadrate numai persoanele care au studii superioare economice si juridice si o vechime in domeniul finantelor de minim 7 ani. Ansamblul controlorilor delegati alcatuieste Corpul controlorilor delegati, care se organizeaza ca un compartiment distinct, in structura Ministerului Finantelor Publice, atat la nivel central, cat si teritorial. Oragnizarea corpului controlorilor delegati la nivel teritorial este resultatul extinderii controlului financiar preventiv delegat si la unii ordonatori secundari si tertiari de credite, la agentiile de implementare, precum si la alte entitati publice. Corpul controlorilor delegati este condus de controlorul financiar sef, care are 2 adjuncti. Controlorul financiar sef si adjuncti acestuia sunt numiti prin hotarare a Guvernului pe un mandat de 6 ani, la propunerea nominala a ministrului finantelor publice. Ministrul finantelor publice face propuneri, in iurma intervievarii celor 6 candidati desemnati de Corpul controlorilor delegati, in urma unei sedinte plenare, cu majoritate simpla. Functia de controlor financiar sef, ca si cea de adjunct nu poate fi indeplinita mai mult de un mandat (adica, de 6 ani). Potrivit legislatiei in vigoare, controlorii delegati au urmatoarele atributii: - exercitarea controlului financiar preventiv pentru operatiunile care angajaza patrimoniali entitatea publica daca prin acestea se afecteaza un volum important din fondurile publice si exista riscuri asociate semnificative in efectuarea lor; - formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ministrului finantelor publice si ordonatorului de credite, precum si din initiativa proprie, cu privire la conformitatea, econmicitatea, eificienta si eficacitatea unor operatiuni sau proiecte de acte normative. Totodata, controlorii delegati pot da avize consultative si cu privire la regularitatea sau legalitatea unor operatiuni care se vor efectua cu certitudine in viitor; - supravegherea organizarii, tinerii, actualizarii si raportarii evidentei angajamentelor; - monitorizarea si indrumarea metodologica a controlului financiar preventiv intern. Aceasta atributie are menirea sa asigure calitate ridicata activitatii de control financiar preventiv propriu; - supravegherea executiei bugetare; - analiza indeplinirii cerintelor cerute de lege pentru includerea unor obiective noi de investitii in programul de investitii anexa la proiectul de buget. Rezultatul observatiilor va fi transmis ordonatorului de credite, pentru a ajuta la definitivarea proiectului de buget; - intocmesc rapoarte lunare pe care le transmit controlorului financiar sef. Controlorii delegati isi desfasoara activitatea in mod independent, fara a li se impune, pe nici o cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv. Daca

apar situatii deosbite, controlorul delegat poate informa direct (sau prin controlorul financiar sef) pe ministrul finantelor publice. Activitatea controlorilor delegati se evalueaza anual, prin calificative, pe baza rapoartelor anuale priviind activitatea controlorilor delegati, rapoartelor structurilor de audit public intern al Ministrului Finantelor Publice si rapoartelor Curtii de Contruri. Ministrul finantelor publice il demite pe controlorul delegat care a inregistrat calificativul insuficient sau de 3 ori consecutiv calificativul satisfacator. De asemenea, ei pot raspunde disciplinar pentru abateri de la indatoririle de serviciu. Controlorul financiar sef indeplineste in principal urmatoarele atributii: - sustine, in fata ministrului finantelor si a Guvernului, solutiile date de controlorii delegati, in timpul exercitarii atributiilor de serviciu; - asigura indrumarea metodologica in domeniul controlului financiar preventiv; - organizeaza sistemeul informational si urmareste, realizarea in mod efectiv si in timp util a schimbului de informatii intre controlorii delegati; - evalueaza activitatea fiecarui controlor delegat si propune ministrului finantelor publice acordarea calificativelor anuale; - asigura formularea de opinii neutre; - elaboreaza raportul national anual privind controlul preventiv, pe care Ministrul Finantelor Publice il prezinta spre dezbatere Guvernului; - alte atributii, stabilite prin ordin al ministrului finantelor.

D. Raportul national anual privind controlul preventiv


Raportul national anual privind controlul preventiv se elaboreaza avandu-se in vedere rapoartele de privind activitatea de control financiar preventiv propriu intocmite de entitatile publice care administreaza patrimoniul public sau fonduri publice si rapoartele intocmite de controlorii delegati. Controlorii delegati intocmesc rapoarte lunare pe care le transmit controlorului financiar sef, la care anexeaza copii de pe vizele consultative emise, refuzurile de viza, comunicarile catre ordonatorii de credite, alte informatii solicitate de conducerea Corpului controlorilor delegati. Ordonatorii secundari si tertiar de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior la termenele fixe de acesta. Ministerele si celelalte oragane ale administratiei publice centrale, agentiile centralizeaza rapoartele primite de la entitatile subordonate si intocmesc rapoarte pentru activitatea proprie. Apoi sunt transmise Ministerului Finantelor Publice, pana la sfarsitu lunii urmatoare trimestrului la care se refera actiunea de raportare. Entitatile publice care administreaza patrimoniul public sau fonduri publice sunt obligate sa intocmeasca trimestrial rapoarte cu privirea la activitatea de control preventiv. In baza rapoartelor primite de la institutiile subordonate si cele care privesc activitatea proprie, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si transmite spre dezbatere Guverunului, pana la sfarsitul trimestrului I al fiecarui an, raportul national anual privind controlul preventiv. In raport se evalueaza activitatea de control financiar preventiv si capacitatea administrativa a entitatilor publice de integrare a acestuia in sfera responsabilitatii manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control eficace, se identifica si se evalueaza

riscurile asociate actelor de gestiune a patrimniului si a fondurilor publice si se formuleaza opinii si recomandari cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse in plan legislativ si administrativ pentru o mai corecta si eficienta utilizare a resurselor publice.