Sunteți pe pagina 1din 9

C A l 1 C L u L 1

C bog(llle harulul Su!8ecenL am clLlL despre un dlrecLor execuLlv in ale crul aLrlbu(ll lnLra ;l s la LoL Llmpul lnLervlurl
celor care cuLau un servlclu la flrma lul AcesL om a ceruL s alb o camer lung lar blroul su s
sLea la capLul camerel unde Lrebulau s lnLre candlda(ll Cnd el Lraversau camera ca s la loc in fa(a
lul el il prlvea cu aLen(le LoL drumul ;l cnd se a;ezau el ;Lla de[a ce urma s fac cu cererea lor
nu vreau s spun c ar fl blne sl [udecm ;l sl claslflcm pe oamenl dup prlma lmpresle dar
dln neferlclre ma[orlLaLea dlnLre nol a;a facem fle con;LlenL fle lncon;LlenL Lum declzll raplde
desLul de lncorecLe bazndune pe cum reac(lonm nol la felul de a umbla al omulul respecLlv
zmbeLul su sau Lunsoarea lul
ua(lml vole s v pun o inLrebare Care uumnezeu ne [udec la fel cum ne [udecm nol unul pe
alLul? nu v bucura(l c nu face a;a? 5l Ll Se ulL la aceea;l oamenl la care ne ulLm nol dar 8lblla ne
spune c Ll face LoLul dup bog(llle harulul Su Ce mare deoseblre! Cmul se ulL la inf(l;area
exLerloar dar uumnezeu Se ulL la lnlm
unul dln LexLele cele mal cludaLe dln 8lblle se gse;Le in 1 CorlnLenl 127 Apavel scrla alcl uar
uumnezeu a ales lucrurlle nebune ale lumll ca s fac de ru;lne pe cele in(elepLe uumnezeu a ales
lucrurlle slabe ale lumll ca s fac de ru;lne pe cele Larl Cum se poaLe asLa? uup mlnLea noasLr
nu se poaLe a;a ceva Cum ar puLea oamenll slmpll ;l ne;LluLorl s fle folosl(l spre al pune in
dlflculLaLe pe cel cu mulL ;Llln(?
Am daL de rspunsul la acesLe inLrebrl cnd am sLudlaL felul in care 5la chemaL ucenlcll uomnul
lsus CugeLa(l penLru o cllp lnv(Lorul avea nevole de oamenl care Lrebulau sL a[uLe s fac
cunoscuL o solle de vla( sau moarLe in orlce (ar ;l in LoaLe llmblle de pe pmnL lnchlpul(lv c
dvs vl sar fl incredln(aL o asLfel de sarcln unde a(l fl cuLaL vorblLorl callflca(l ;l reprezenLan(l al
dvs personal? nu poL s rspund in drepLul alLora dar cred c eu ma; fl indrepLaL dlrecL spre
cenLrele unlverslLare unde LalenLul de a comunlca ;l de a vorbl esLe dus pn la perfec(le
uar uomnul lsus nu a fcuL a;a Ll a LrecuL cu vederea pesLe marlle ;coll ale rablnllor de pe vremea
Lul ;l a coborL la malul mrll unde oamenll i;l aruncau plasele dup pe;Ll Acolo 5la chemaL ucenlcll
dlnLre acela care erau asprl ;l neclopll(l ;l chlar vulgarl la ales pe unll care nu ;Llau s vorbeasc
cum Lrebule nlcl mcar in dlalecLul lor de provlncle! Cum puLeau ace;Ll (ranl nelnsLrul(l dln pLura
cea mal de [os a socleL(ll s rspund vreodaL cerln(elor mlslunll Lul mondlale? ue ce nu 5la ales
erudl(l dln culLura greac sau ebralc oamenl care ar fl ;LluL cum s se raporLeze la cellal(l in orlce
slLua(le soclal? S vedem dac puLem s gslm rspunsurlle
ln mlcu(ul saL de pescarl 8eLsalda inLro dlmlnea( insorlL pescarll se ocupau cu ceea ce
prlnseser noapLea rlnLre cel care Lrudlser la plase ;l la pe;Ll se afla un om vn[os ;l lscuslL pe
nume Slmon eLru oaLe c fredona unul dln cnLecele populare grosolane ale mrll in Llmp ce lucra
la cur(lrea pe;Lllor penLru pla( nlcl o cllp nu ;la daL seama c se va inLmpla ceva cu el in acea zl
lucru care il va aduce numele pe buzele a mllloane de oamenl dea lungul veacurllor eLru era doar
un pescar obscur cnd lsus dln nazareL a LrecuL pe lng el ;l Sa ulLaL la el
uar ce a vzuL PrlsLos cnd Sa ulLaL la eLru in acea dlmlnea( memorabll? ueslgur nu acela;l
lucru pe care lau vzuL Lo(l cellal(l vede(l pescarul cel maslv nu avea un era un persona[ de care s
(l plac Lra ludros ;l aroganL in a;a msur c probabll oamenll il evlLau cL puLeau de mulL AcesL
om lmpulslv ;l bombnlLor inLoLdeauna clca in sLrchlnl ;l zlcea ce nu Lrebule aLuncl cnd nu
Lrebule Sar prea dln raporLul llmlLaL pe carel avem c era acel gen de om pe care doar mama lul
puLea sl lubeasc uar nu pe acesL om la vzuL uomnul lsus cnd Sa ulLaL la eLru in acea zl!
uomnul lsus la vzuL pe adevraLul pescar Ll a prlvlL dlncolo de acel exLerlor aspru ;l a vzuL ce
puLea s a[ung acesL ludros prln bog(llle harulul Su Ll a vzuL un om care era in sLare s se
rldlce in plcloare ;l s (ln o predlc ce urma s aduc mll de oamenl la alLar cu sLrlgLul Ce Lrebule
s fac ca s flu mnLulL? 5l penLru c a recunoscuL ce puLea s devln acesL dlamanL dln moclrl prln
puLerea harulul uomnul lsus la lublL ;l la chemaL ca sl fle ucenlc nu esLe mlnunaL? 5l laL de ce
dvs ;l cu mlne ne aflm unde ne aflm chlar acum laL de ce nu mal Lragem plasele urL mlroslLoare
ale pcaLulul uomnul lsus a LrecuL pe lng nol ;l Sa ulLaL la nol nu nea vzuL a;a cum eram cl a;a
cum am puLea devenl prln mlnunaLa Lul puLere de Lransformare C bog(llle harulul Su!

C A l 1 C L u L 2
Ce se poaLe mal blne dln ce se poaLe mal ru
1are mla; dorl s fl ;LluL inLreaga lsLorlslre a acelel inLlnlrl de la malul mrll Mal inLl de LoaLe
m inLreb de ce oare eLru ;l inso(lLorll lul au urmaL aLL de repede chemarea acesLul galllean umll
care prea LoL aLL de aspru in infi(l;are precum erau ;l el ln LrsLurlle flzlce ale uomnulul lsus nu
era nlmlc deoseblL care sL fac s las in evlden( inLro mul(lme nl se spune c era asemenea
unul LsLar care lese dlnLrun pmnL uscaL cuvlnLe care arLau c nu era neapraL frumos
Palnele Lul de Lmplar ;l mlnlle bLLorlLe Lar fl ldenLlflcaL drepL un alL sLean dln veclnLaLe
Cum ne puLem aLuncl expllca de ce ace;Ll oamenl al mrll au vruL s;l lase brclle ;l plasele de
indaL ce lsus lea zls urmeazM? Clne ar puLea in(elege dln aceasL perspecLlv vllLoare de ce
au fosL aLra;l s se predea penLru LoaL vla(a spre aL urma pe acesLe (ran aparenL ne;LluLor? Cu
slguran( c probabll exlsLa ceva lrezlsLlbll in fa(a ;l glasul uomnulul lsus aLuncl cnd la chemaL s
lase LoLul in acea zl robabll c o aur de lublre ;l puLere sLrlucea cu aLLa Lrle incL el nlcl mcar
nau pus inLrebrlle a;LepLaLe nu exlsL nlcl un raporL c ar fl ceruL s;l lase plasele lor scumpe ;l
cL ll se va plLl penLru asLa sau cum s;l lase famllla ;l prleLenll aLL de repede
uar apol a incepuL procesul de modelare a LuLuror acelor bulgrl de maLerlal omenesc dlflcll inLro
echlp de evanghell;Ll cu puLere Ce speran( era ca eLru s se Lransforme? MlamlnLesc de
Mlchelangelo care se pllmba inLro zl pe sLrzlle 8omel lnLrun col( a observaL o bucaL de marmur
sparL care se prea c fusese aruncaL de vreun a;azls sculpLor ln cluda ;an(ulul sparL urL pe fa(a
el marele arLlsL a prlvlL penLru un Llmp plaLra abandonaL ln cele dln urm ;la chemaL ucenlcll sl
duc marmura in aLeller ln spaLele suprafe(el dlsLruse Mlchelangelo vzuse ceva ce nlmenl alLclneva
nu fusese in sLare s recunoasc lncepu s lucreze asupra pleLrel cu dalLa ;l cu clocanul de lemn Au
LrecuL spLmnl ;l lunl Llmp in care maesLrul a clocnlL ;l a lovlL plaLra azvrllL pn ce in flnal a
le;lL dln degeLele lul LalenLaLe
flgura unul om despre care se spunea c era aLL de desvr;lL incL il llpsea doar vla(a Acea
sLaLule a lul uavld a sLaL Llmp de mul(l anl in baslllca dln caLedrala SfnLul eLru dln 8oma ca una dln
cele mal desvr;lLe capodopere ale lul Mlchelangelo
Cred c asLa a vzuL uomnul lsus cnd Sa ulLaL la acea bucaL sLrlcaL de om numlL Slmon eLru
ArLlsLul ulvln vzuse ceva in pescarul cel corpolenL pe care nlmenl alLclneva nu vzuse ;l pornl
procesul de Lransformare A fosL nevole de mulL clocnlre ca s se indeprLeze LoaL mndrla ;l
dorln(a de slav de;arL A fosL nevole de lovlLurl asemenea nop(ll Schlmbrll la fa( Lgdulrea de
lng foc ;l de noapLea in care eLru a mers pe ap uar inceL a le;lL o capodoper dln lnfluen(a
LalenLaL a MaesLrulul
uLem in(elege mlnunea care a avuL loc cu eLru deoarece acela;l lucru sa inLmplaL cu flecare
dlnLre nol ln sLarea noasLr de neconverLl(l nu ll eram mal aLrgLorl uomnulul lsus decL pescarul
cel furLunos ;l cu gur mare uar cnd Ll a LrecuL pe lng nol ;l Sa ulLaL la nol nea lublL la fel lml
urmam Lreaba mea cu incp(nare pe un cmp de LuLun in Carollna de nord cnd ma chemaL sL
urmez ue aLuncl vla(a mea sa schlmbaL Cum a puLuL s scoaL ceva bun dlnLrun maLerlal a;a de
nenoroclL? 5l cu LoaLe acesLea a fcuLo de aLLea orl A ales lucrurlle nebune ;l slabe ale lumll ca s
fac de ru;lne pe cele in(elepLe ;l Larl nu v bucura(l c a venlL s v cauLe ;l nu va LrecuL cu
vederea? Luda(lL pe uumnezeu penLru harul Su nepre(ulL!

C A l 1 C L u L 3
Parul Meu i(l esLe de a[uns

Cndl(lv pu(ln cum uumnezeu a luaL lucrurlle cele mal slabe ;l cele mal rele penLru a revolu(lona
lumea e clne a ales cnd a avuL de indepllnlL o insrclnare cuLremurLoare? Ll a lnLraL in aLellerul
unul clzmar dln norLhampLon Anglla ;l a bLuL pe umerl un om care muncea la calapodul su ln acel
umll aLeller uumnezeu la chemaL pe Wllllam Carey s lumlneze (lnuLul hlndus al lndlel prln
predlcarea evanghellel Acel lucrLor in plele necunoscuL de nlmenl a a[uns prlnLele ml;crll
mlslonare moderne dln lndla ;l am fosL onoraL ca in callLaLe de mlslonar anl de zlle mal Lrzlu s
lucrez cu un urma; dlrecL al prlmulul converLlL hlndus c;LlgaL la cre;Llnlsm de cLre Wllllam Carey
5l lar;l uomnul lsus a LrecuL pe o sLrad lLuralnlc dln Chlcago ;l a lnLraL inLrun magazln cu
panLofl unde un Lnr cre;Lln lucra ca vnzLor numele lul era u L Moody lar lsus la chemaL chlar
in acea zl ca sl fle marLor uwlghL Moody a le;lL afar dln acel magazln mlc ca s a[ung unul dln cel
mal marl evanghell;Ll lalcl cum nau mal fosL inc de pe Llmpurlle aposLolllor Mal Lrzlu impreun
cu cnLre(ul su evanghellsL Sankley au mers in Anglla penLru o mare campanle de evanghellzare
in ora;ul Londra lnLruna dln zllele lor llbere sau pllmbaL cu Lrsura prln pdurea dln afara ora;ulul
;l au daL pesLe o Labr de (lganl Moody la rugaL pe blr[ar s se opreasc penLru ca el s le poaL
predlca ;l (lganllor care se imbulzeau in [urul Lrsurll uup predlc Sankey a cnLaL unul dln
cnLecele lul frumoase care fceau apel la predare un (lgnu; slncer a sLaL LoL Llmpul lng roaLa
Lrsurll ;l nu ;la dezllplL de loc ochll de la marele sollsL Sankey a fosL aLL de ml;caL de ble(el incL
;la pus mna pe capul lul ;l la zls uumnezeu s fac un predlcaLor dln blaLul acesLa! Mal Lrzlu
sub lnfluen(a acelel aLen(ll cre;Llne de amablllLaLe acel ble(el (lgan dln pdure ;la predaL vla(a
lucrrll ;l a marcaL cu puLere lumea ca fllnd Cypsy SmlLh
ln zllele Lul uomnul lsus a chemaL ;l Ll dol fra(l lmpeLuo;l care lucrau la brcl ;l plase cu LaLl lor
Zebedeu Sar prea c lacov ;l loan se poLrlveau chlar mal pu(ln penLru a fl candlda(l la lucrare decL
nvalnlcul eLru Aveau LemperamenLe furLunoase ;l sar fl cerLaL penLru orlce fleac ue fapL uomnul
PrlsLos lea daL o porecl ca rspuns la dlspozl(la lor vlolenL la numlL flll LuneLulul oaLe c lea
acordaL acesL nume dup experlen(a dln saLul samarlLean Acolo cel dol fra(l au vruL s cheme foc
dln cer ca s ard inLregul saL penLru c nu le arLaser osplLallLaLea poLrlvlL
uup LoaLe aparen(ele uomnul lsus l;l dlsLrugea mlslunea chemndul pe lacov ;l loan ca sl fle
ucenlcl robabll c era evldenL penLru LoaL lumea c ace;Ll oamenl ll vor sLn[enl pe lnv(Lor orl
de cLe orl urmau s;l deschld gura Cu LoaLe acesLea lsus ;Lla exacL ce face Ll a vzuL poLen(lalul
de slav dln vla(a acesLor fra(l glcevlLorl unul dlnLre el urma s devln cel mal glnga; dln cel
dolsprezece care se odlhnea pe plepLul uomnulul lsus ;l care urma s scrle eplsLole fr seamn
despre lublrea penLru al(ll lnc o daL uumnezeu alesese lucrurlle dlspre(ulLe ca s fac de ru;lne
pe cele Larl unde sa inmul(lL pcaLul acolo harul sa inmul(lL ;l mal mulL (8omanl 320)
Apol a mal fosL ocazla cnd uomnul lsus Sa dus spre carLlerul 8owery dln vechlul ;l rul new ?ork
ClLy lar pe [os in mlzerla sLrzll se afla un nenoroclL de be(lv pe nume Sam Pardley Zl de zl zcea pe
[os ca o prlvell;Le revolLLoare penLru acela care Lreceau pe lng el lar in flecare noapLe se Lra pe
[os spre una dln camerele pllne de purlcl dln 8owery ca s alb unde dorml laL ce a vzuL lsus pe
cnd a LrecuL pe acolo ;l a prlvlL Sau asLa a vzuL lsus? Adevrul esLe c PrlsLos nu a vzuL de loc un
nenoroclL nea[uLoraL Ll a prlvlL dlncolo de murdrle ;l sLrlcclune ;l a vzuL ce puLea s devln Sam
Padley prln puLerea harulul Su Ll la zls urmeazM! lar acea bucaL de gunol omenesc a
reac(lonaL Anl de zlle Sam Padley a predlcaL evanghella pe malurlle new ?orkulul a[uLndul pe mll
de oamenl s prlmeasc harul lul PrlsLos care schlmb vla(a ;l s dovedeasc dln nou c uumnezeu
poaLe s fac ce poaLe mal blne dln ce poaLe fl mal ru

C A l 1 C L u L 4
avel inalnLea lul nero
Cum am puLea descrle acesL mulL mal mulL har care s poaL s invlng incllna(llle cele mal
puLernlce spre ru? Mal inLl de LoaLe esLe graLulL ;l la indemna orlcrul sufleL dln lume ue
asemenea el a[unge cu mulL mal deparLe de deflnl(llle banale pe care le desemnm nol de oblcel
Parul nu esLe o Leorle sau un vls sau o speran( moarL Lxpllca(la sLandard de favoare nemerlLaL
nu reu;e;Le s descrle mlslunea lul de rscumprare A; dorl s sugerez c harul esLe mal inLl de
LoaLe puLere dlsponlbll in orlce nevole poslbll dln vla(a omulul LsLe nevole de mulL puLere ca s
clzelezl o bucaL de granlL maslv in forma desvr;lL a unul om dar esLe nevole de lnflnlL mal mulL
ca s Lransforml un om sau o femele lmoral ;l desfrnaL dup chlpul lul lsus PrlsLos
ulnLre Lo(l scrllLorll 8lbllel sar prea c apavel are o concep(le mal adevraL despre har ;l o
apreclere mal profund a reallzrllor lul specLaculare in vla(a de zl cu zl uac marele aposLol ar puLea
s scrle asLzl probabll c nar fl in sLare s dea o declara(le mal profund a harulul decL a daLo
blserlcll dln CorlnL Ll scrla rln harul lul uumnezeu sunL ce sunL 5l harul Lul fa( de mlne na fosL
zadarnlc ba inc am lucraL mal mulL decL Lo(l LoLu;l nu eu cl harul lul uumnezeu care esLe in
mlne (1 CorlnLenl 1310) lnLrun verseL avel face o inLrelL referln( la harul de care au deplns
inLru LoLul reallzrlle lul 1oL Llmpul a predlcaL despre el ;l a daL mrLurle in orlce loc despre
inLlnlrea lul mlnunaL cu PrlsLos pe drumul spre uamasc
Apavel na ulLaL nlclodaL evenlmenLele deoseblLe ale acelul Llmp care lau adus fa( cLre fa(
cu Mesla pe care ll resplnsese ;l ll dlspre(ula Cu furle in sufleL se grblse s dlsLrug orlce cre;Lln a
crul urm puLea s o gseasc in uamasc uar pe urm venl lumlna cea sLrluclLoare ;l glasul dln
cer! Mndrul farlseu a fosL orblL in Llmpul acelel confrunLrl dar l sau deschls ;l ochll penLru prlma
daL cu prlvlre la (lnLa urel lul lnLense Cnd lau czuL solzll de pe ochll lul splrlLuall ;l a recunoscuL
glasul chlar al lul lsus pe care ll persecuLase a sLrlgaL Ce vrel s fac?
va(l inLrebaL vreodaL de ce lsus la ales pe cel mal furlos fanaLlc rellglos dln comunlLaLea ludalc
sl fle mlslonar la neamurl? Cu slguran( c orlce aparen( exLerloar lar fl exclus pe Saul dlnLro
asLfel de poslbll mlslune uar lsus a ac(lonaL pe baza harululacea energle dlvln care urma s
prlnd furla lul Saul ;l s o redlrec(loneze in zelul mlslonar al lul avel nu esLe de mlrare c marele
aposLol scrla rln harul lul uumnezeu sunL ce sunL
Cum a lucraL aceasL puLere lmpulslonaL de har in lucrarea mare reallzaL de avel? Cnd a gslL
har in ochll uomnulul ce la provocaL acesL har? A gslL lzbvlre de furLuna pe mare ;l de venlnul de
moarLe al vlperel de pe lnsul A fosL salvaL dln inchlsoare ;l scpaL de gloaLa care incerca sl omoare
cu pleLre Parul era ceva real penLru el deoarece consLa dln puLere dlnamlc prezenL in flecare cllp
de perlcol dln vla(a lul aglLaL LsLe lesne de in(eles de ce a fcuL dln har Lema cenLral a incercrllor
lul de evanghellzare prlnLre ceL(lle neludalce crora le slu[ea Lfesenllor le scrla ua mle care sunL
cel mal neinsemnaL dlnLre Lo(l sfln(ll mla fosL daL harul acesLa s vesLesc neamurllor bog(llle
nepLrunse ale lul PrlsLos (Lfesenl 38)
A gslL avel c acesL har mlnunaL se poLrlve;Le LuLuror problemelor ;l perlcolelor care il asalLau
permanenL? ln orlce caz suferea de o slblclune flzlc lrlLanL pe care a descrlso drepL un (epu; in
carne uln alLe locurl dln eplsLolele lul in(elegem c problema avea de a face cu vederea lul ln
eplsLola cLre CalaLenl declara va(l fl scos pn ;l ochll ;l ml la(l fl daL (CalaLenl 413) 5l lar;l
vorbea c a LrebulL s le scrle cu llLere marl deoarece nu vedea prea blne (CalaLenl 611)

nepuLln(a a a[uns aLL de grav incL avel a fcuL dln ea un sublecL speclal de rugclune Ll ;la
descrls experlen(a in cea dea doua eplsLol cLre CorlnLenl ue Lrel orl am rugaL pe uomnul s mll
la 5l Ll mla zls Parul Meu i(l esLe de a[uns ccl puLerea Mea in slblclune esLe fcuL desvr;lL
(2 CorlnLenl 128 9) AsLfel harul lzbvlLor ;l puLernlc daL de uumnezeu a a[uns acum harul
sus(lnLor care il inLrea pe avel ;l il fcea s rmn sLaLornlc de;l (epu;ul nu a fosL indeprLaL

Ca s in(elegem Lrla acelul har in de a[uns Lrebule sl urmm pe avel in acele ulLlme spLmnl
;l lunl ale lucrrll sale nuLrea o dorln( de nesLpnlL ca s se inLoarc la lerusallm ;l s vesLeasc
evanghella acolo unde deabla scpase de preo(ll cel furlo;l ;l de farlsel 1o(l prleLenll lul incercau s
l fac s renun(e la aceasL avenLur perlculoas averLlzndul despre pre[udec(lle vlolenLe nuLrlLe
de comunlLaLea ludalc 8spunsul lul avel a fosL 5l aum laL c implns de duhul m duc la
lerusallm fr s ;Llu ce ml se va inLmpla acolo numal uuhul SfnL m in;Llln(eaz dln ceLaLe in
ceLaLe c m a;LeapL lan(url ;l necazurl uar eu nu (ln numal decL la vla(a mea ca ;l cum mlar fl
scump cl vreau numal sml sfr;esc cu bucurle calea ;l slu[ba pe care am prlmlLo de la uomnul
lsus ca s vesLesc evanghella harulul lul uumnezeu (lapLe 202224)
Acel har ce l se descoperlse aposLolulul avel pe drumul spre uamasc era asemenea unul foc cel
ardea in lnlm uorea cu ardoare s le mal dea o ulLlm mrLurle mal marllor poporulul pe carel
lubea de;l uumnezeu il descoperlse c va fl inLemnl(aL
ueslgur c du;manll deabla il a;LepLau pe avel a;a c lau ;l aLacaL flzlc A fosL dus de bra(e de
cLre solda(l ;l ceL(enl ;l dup ce ;lau manlfesLaL cL de mulL il urau a;a cum se descoper prln
marLorll mlnclno;l inalnLea cur(ll guvernaLorulul avel a fcuL apel la Cezar
uup lunl de lnLrlgl polllLlce ca ;l mulLe spLmnl neferlclLe de furLunl care amenln(au sl la
vla(a pe mare avel a fosL predaL auLorlL(llor dln 8oma Acolo a fosL aruncaL inLro gaur
inLunecoas ;l mlzer dln pmnL numlL inchlsoarea MamerLlnl AsLzl cel care vlzlLeaz locul sunL
condu;l in [os spre inchlsoare pe nl;Le LrepLe lumlnaLe sLrluclLor Mam gndlL la deLen(la lul avel
cnd am coborL acele scrl in vlzlLa mea la 8oma A llncezlL acolo mulLe zlle inalnLe ca sl Lrasc
afar ;l sl pregLeasc s rspund inalnLea impraLulul Am incercaL s reconsLrulesc in mlnLea
mea cum so fl slm(lL avel cnd a fosL adus in sala Lronulul Llranulul celul mal sngeros ;l mal ru
care a condus vreodaL o na(lune nero era un despoL nemllos care il persecuLase neindurLor pe
cre;Llnll dln 8oma ;l ale crul fapLe fa( de proprlul lul popor fuseser fr vreo urm de mll sau
compaslune
Ce o fl LrlL elocvenLul avel cnd l sa ingdulL s se apere inalnLea conducLorulul inLregll luml?
Cum so fl slm(lL cnd sa ulLaL in [urul acelel sll magnlflce unde se adunaser ambasadorll ;l Lrlml;ll
dln LoaLe (rlle ca sl clnsLeasc pe impraL? nu incape nlcl o indolal c avel o fl prezenLaL o
aprare mlasLr in favoarea lul deoarece era foarLe lnsLrulL in arLa dlscursulul persuaslv dar cnd a
vzuL acea adunare vasL de reprezenLan(l de la capLul pmnLulul lnlma lul l sa indulo;aL 5la daL
seama c prln cuvlnLele rosLlLe de el in acea zl solla va fl dus in LoaLe (rlle reprezenLaLe acolo A;a
c in loc de a se apra avel a rosLlL una dln cele mal puLernlce predlcl despre bog(llle acelul har
care l se descoperlse cu aLL de mulL Llmp in urm pe drumul spre uamasc
Acea predlc na murlL nlclodaL lr indolal c a fosL repeLaL de cLre acela care au auzlLo
pn ce lnfluen(a el a fcuL incon[urul pmnLulul uar avel a fosL Lrlmls inapol in mlzerla
nenoroclLel de inchlsorl MamerLlnl Mal Lrzlu l sa acordaL llberLaLea llmlLaL de a comunlca cu
prleLenl ;l impreun cre;Llnl dar dup dol anl grzlle au revenlL spre al incLu;a pe bLrnul aposLol
in lan(url dln care na mal fosL nlclodaL ellberaL
Care a a[uns harul fgdulL penLru al sus(lne pe cura[osul furlLor de corLurl pn la sfr;lLul vle(ll
lul? ua Sosl ;l zlua cnd lau condus penLru ulLlma daL pe sLrada pleLrulL dlncolo de palaLul
impraLulul in arena unde urma s l se la vla(a Ceo fl gndlL avel cnd a LrecuL pe lng sLaLula
mrea( a lul nero dln fa(a palaLulul regal? lsLorla ne spune c urla;ul chlp se rldlca la 33 de meLrl in
aer asemenea unul Lurn lar fl fosL cu nepuLln( s nul vad pe cnd solda(ll il escorLau pe prlzonler
spre collseum
lr indolal c avel a vzuL monumenLul in acea zl ;l lnscrlp(la sculpLaL pe pledesLal nero
lnvlngLorul ne vlne greu s ne inchlpulm ce gndurl lau LrecuL prln mlnLe cnd sa ulLaL la acel chlp
maslv dln plaLr ;l a clLlL cuvlnLele de la Lemelle? lr indolal c mlnLea lul avel sa inLors la zlua
cnd se afla in inchlsoarea dln CorlnL ;l scrla o eplsLol de imbrbLare sfln(llor ce sufereau in 8oma
Auzlse despre persecu(llle lor sub mna crudulul nero lar cu pana sa inmulaL in compaslune ;l
lublre ;la revrsaL lnlma cLre el Clne ne va despr(l pe nol de dragosLea lul PrlsLos? necazul sau
sLrmLorarea sau progonlrea sau foameLea sau llpsa de imbrcmlnLe sau prlme[dla sau sabla?
1oLu;l in LoaLe acesLe lucrurl nol sunLem mal mulL decL blrulLorl prln Acela care nea lublL Ccl
sunL blne incredln(aL c nlcl moarLea nlcl vla(a nlcl ingerll nlcl sLpnlrlle nlcl puLerlle nlcl lucrurlle
de acum nlcl cele vllLoare nlcl inl(lmea nlcl adnclmea nlcl o alL fpLur nu vor fl in sLare s ne
desparL de dragosLea lul uumnezeu care esLe in lsus PrlsLos uomnul nosLru (8omanl 83339)
roprllle cuvlnLe lnsplraLe scrlse de avel acum il revln in mlnLe penLru al mngla cnd clLe;Le
lnscrlp(la plln de ludro;enle de pe sLaLule robabll c sa gndlL cam a;a nero nu e;Ll Lu
invlngLorul L;Ll sclavul proprlel Lale flrl sLrlcaLe Cre;Llnll sunL cel llberl nol sunLem mal mulL decL
blrulLorl prln PrlsLos uomnul nosLru
avel a conslderaL o bucurle s fac supremul sacrlflclu penLru MnLulLorul pe care ll lubea un om
nu;l poaLe da vla(a penLru o cauz lnuLll dar in lnlma lul avel se inscrlsese ceva care nu se mal
puLea ;Lerge nlclodaL Parul lul uumnezeu il era in de a[uns nuL prslse 5l nlcl nu sa arLaL ne in
de a[uns penLru nlcl un alL om care la preLlns prln credln( un om nu mal rmne acela;l dup ce
Lrece lsus pe lng el Se ulL la el ;l il lube;Le Cu slguran( c nlcl avel nu a rmas acela;l ;l nlcl
naLanael nu a rmas acela;l dup ce lsus la vzuL sub smochln
uar ceam puLea spune despre Zacheu mlllonarul de sLaLur mlc ce era aLL de dornlc sL vad
pe lnv(Lorul incL sa c(raL inLrun dud ca sL vad mal blne? Cmul acesLa fusese un func(lonar
vamal obl;nulL cu furLul dar cnd lsus Sa ulLaL la el in acea zl lnlma lul lacom sa LransformaL prln
har va(l gndlL vreodaL la mlnunea dln acea cllp cnd uomnul lsus la sLrlgaL pe nume ;l la
anun(aL c vlne la el la mas? lnLro cllpeal de ochl vame;ul cel vlclean a coborL u;or dln copac
spre a accepLa oferLa dar cnd plclorul la aLlns pmnLul flrea lul ;lreaL se schlmbase LoLal ;l era
un alL om rlmele lul cuvlnLe au fosL laL uoamne [umLaLe dln avu(la mea o dau sracllor ;l dac
am npsLulL pe clneva cu ceva il dau inapol impLrlL (Luca 198)
nlmenl nar puLea Lgdul c acesLe cuvlnLe dau o puLernlc mrLurle despre adevraLa
converLlre Zacheu avea mulLe de refcuL ;l LoLu;l ;la propus s;l dea [umLaLe dln avere sracllor
Ce schlmbare specLacular a avuL loc in lnlma lul in doar cLeva secunde de conversa(le! C bog(llle
harulul Su! CL de nemsuraLe ;l de adncl poL fl! uomnul lsus a LrecuL inLro zl pe acel drum ;l a
vzuL un srman in norol Sa aplecaL asupra lul ;l la rspuns nevoll A doua zl a LrecuL pe acela;l
drum ;l Sa ulLaL in sus la un bogaL urcaL inLrun copac A reu;lL s rspund ;l nevoll lul Ce mlnunaL
c Ll esLe in sLare s impllneasc nevola flecrul om de orlce nlvel soclal ;l lndlferenL de problem Ll
esLe in sLare sml impllneasc mle nevola ;l dvs la fel chlar in acesL momenL

C A l 1 C L u L 3
1rlumful flnal al lul eLru

uar halde(l s ne inLoarcem la blografla marelul pescar robabll c dlnLre Lo(l schlmbarea lul a
fosL cea mal specLacular 5l cu LoaLe acesLea a mal exlsLaL o ocazle cnd uomnul lsus la prlvlL pe
eLru inLro slLua(le cu LoLul deoseblL 1o(l ucenlcll declaraser c vor fl cu SLpnul lor pn la
moarLe dar eLru cel lmpulslv rosLlse declara(la aceasLa mal Lare ;l mal mulL decL Lo(l cellal(l Mal
degrab ar murl decL sl fle necredlnclos Celul care il chemase de la plasa lul de pe;Le ueslgur c
uomnul lsus ;Lla mal blne ;l il averLlz pe ucenlcul cel lmpulslv c in curnd cuvlnLele il vor fl puse la
incercare ;l vor fl gslLe prea u;oare AdevraL i(l spun c Lu chlar in noapLea aceasLa inalnLe ca s
cnLe coco;ul Le vel lepda de mlne de Lrel orl (MaLel 2634)
ln mal pu(ln de cLeva ceasurl mlcul grup de ucenlcl se sLrdula s sLea Lreaz in Llmp ce uomnul
lsus Se lupLa in rugclune in Crdlna CheLsemanl ueodaL dln inLunerlcul nop(ll se auzlr sLrlgLe
de la o gloaL blne inarmaL lar eLru LrezlL dln somnul su srl in plcloarecu sabla in mn lnLro
eLalare rapld de bravur se npusLl slbaLlc la cel mal aproplaL om Llndul o ureche lmedlaL eLru
a fosL musLraL de cLre glasul llnl;LlL al lnv(Lorulul une(l sabla la locul el
Apol lzbucnl pandemonlul cnd LrdLorul luda ll oferl pe uomnul lsus celor careL cuLau ln
confuzla care a urmaL lsus a fosL despr(lL cu vlolen( de urma;ll Sl ;l LrL cLre o inLrevedere
nelegal ;l nea;LepLaL cu llaL in sala de [udecaL a guvernaLorulul CL despre ucenlcl nu avem
decL urmLoarea declara(le slmpl ;l succlnL ALuncl Lo(l ucenlcll Lau prslL ;l au fuglL (MaLel
2636) uar apol MaLel adaug repede acesLe cuvlnLe eLru La urmaL de deparLe pn la curLea
marelul preoL (verseLul 38)
8u;lnoasa inLrevedere de lng focul dln curLea palaLulul pune in evlden( profunzlmea
lnsLablllL(ll lul eLru recnoscuL mal devreme de cLre uomnul lsus cnd a adugaL numele de Chlfa
sau eLru (plaLr rosLogollLoare) la numele lul eLru rln Lrel Lgdulrl ru;lnoase eLru sa
indeprLaL de Cel care Se puLea vedea clar prln u;a deschls Acele buze care declaraser 1u e;Ll llul
lul uumnezeu acum incepur s rosLeasc blesLeme ;l lnvecLlve ca s evlLe degeLul acuzaLor al unel
Llnere care il recunoscuse dar Lgdulrlle lul pmnLe;Ll au fosL inLrerupLe la ml[locul proprozl(lel de
cLre suneLul sLrldenL al unul coco; care cnLa Apol ochll lul eLru au fosL aLra;l spre acea u;
deschls penLru ca s inLlneasc prlvlrea prelung de rspuns a uomnulul lsus o prlvlre indureraL
de lublre ;l compLlmlre care ard Llmp de mulLe ceasurl lnlma zdroblL a lul eLru
e cnd oroarea deplln a ceea ce fcuse l se lumln in mlnLe eLru alerg s se ascund la
inLunerlc Slav uomnulul c nu nl se ingdule sl urmm pe aposLolul sf;laL de durere pe cnd
probabll o fl cuLaL un loc slnguraLlc in care s sufere slngur inLro noapLe aparenL fr sfr;lL uar
remu;crlle nu sau LermlnaL penLru eLru in acea noapLe pascal ;l nlcl in zlua pregLlrll care a
urmaL
Cu mlnLea ne puLem inchlpul cu u;urln( sLarea de chln dln mlnLea lul eLru dln Llmpul acelul
SabaL deoseblL in Llmp ce uomnul lsus Se odlhnea in mormnL Ll se lupLa cu gndul c poaLe a
comls pcaLul de nelerLaL vlna cople;lLoare a fapLel lul [osnlce se afla permanenL in fa(a lul
uar apol a venlL dumlnlca dlmlnea(a lar eLru sa slllL s vln impreun cu cellal(l ucenlcl cnd s
au adunaL s;l impL;easc durerea 1o(l sau slm(lL ru;lna(l cnd ;lau adus amlnLe cL de la; sau
purLaL [ol noapLea dar eLru sa slm(lL mal dlsLrus decL orlcare alLul Mll inchlpul Lrgnduse la o
parLe inLrun col( cu ochll inc ro;ll de plns ueodaL u;a se deschlde vlolenL lar in camer se
npusLe;Le Marla Magdalena rosLlnd cu LoaL suflarea vesLea cea ;ocanL c ea La vzuL pe lsus cel
invlaL Mal inLl Lo(l se enLuzlasmeaz dup care apare un val de necredln( Lmo(lonaL Marla
repeL cuvlnLele ingerulul c el Lrebule s se duc in Callleea ca s se inlneasc cu lnv(Lorul slngurl
acolo uar 8lblla ne spune despre cuvlnLele el c ll se preau aposLolllor basme ;l nu le credeau
(Luca 2411)
Care ne vlne greu s ne inchlpulm cL de frusLraL so fl slm(lL Marla la aLLa neincredere fa( de
ceea ce vzuse ea cu ochll el? uar unde era eLru? Cu slguran( c el o va crede c spunea adevrul
vzndul inLrun col( se grbl s;l lsLorlseasc dln nou ceea ce vzuse vlno il spuse 1rebule s
ne inlnlm cu uomnul in Callleea nu Marla nu eu lsus nu va mal dorl s vorbeasc nlclodaL cu
mlne Lam LgdulL cu blesLeme ;l in[urLurl! lar apol cuvlnLele Marlel se rosLogolesc cu o ulmlre ;l
mal mare nu eLru ingerul mla spus Spunele ucenlcllor ;l lul eLru 1ea chemaL pe nume Ll a
dorlL ca s fll ;l Lu neapraL acolo
Care au aLlns vreodaL cuvlnLe mal dulcl o lnlm omeneasc decL acele cuvlnLe ulmlLoare ale
Marlel? ln vla(a inLunecaL a acelul ucenlc inLrlsLaL a lzbucnlL slava cerulul asemenea unul soare
rsrlL dln nou lar apol eLru alearg alearg s le spun LuLuror vesLea cea mlnunaL lsLorlslrea
conLlnu dup ce a spus nu le credeau prln cuvlnLele uar eLru sa sculaL ;l a daL fuga la
mormnL (verseLul 12) CuvlnLe pllne de bucurle inc il rsunau in lnlmlsus il mal lubea! lsus il
lerLase!
nare rosL s mal folosesc alLe cuvlnLe amlnLlnd aceasL lsLorlslre deoarece flecare dlnLre nol a
LrecuL prln acelea;l remu;crl care ne Llau asemenea unul cu(lL ascu(lL ;l care reu;lser sl frng
bucurla ;l nde[dea lul eLru neam pus aceea;l inLrebare pe care probabll c a sLrlgaLo ;l el in
inLunerlcue ce am fcuL asLa? Lam lublL ;l LoLu;l mam lepdaL de Ll! lar lnlma noasLr frnL a
fosL inil(aL ;l vlndecaL de aceea;l aslgurare blnecuvnLaL c pcaLele nl sau lerLaL uomnul lsus
inc ne lube;Le ;l rspunde lmedlaL la sLrlgLul nosLru de pocln( Alelula! Ce MnLulLor! Cum am
puLea s nu lublm un asLfel de 8scumprLor? lar dlnLro asLfel de experlen( de refacere puLem
lnLra a;a cum a lnLraL ;l eLru inLro vla( de blruln( permanenL ;l de mrLurlslre rodnlc penLru
lnv(Lorul 1oaLe acesLea deoarece Ll nea ales in slblclunea noasLr prln bog(llle harulul Su ca
s fac de ru;lne lucrurlle care sunL puLernlce Acolo unde pcaLul sa inmul(lL s se inmul(easc ;l
mal mulL harul! Mul(umlrl fle aduse lul uumnezeu penLru bog(llle de nepLruns ale acesLul har!