Sunteți pe pagina 1din 2

7 allmenLe recomandaLe penLru sanaLaLea lnlmll

8osllle
8osllle conLln unele subsLanLe care se gasesc cu precadere ln conLlnuLul lor fllnd mal puLln lnLalnlLe ln
resLul legumelor 8osllle conLln vlLamlne mlnerale dar sl anLloxldanLl speclflcl asLfel lncaL acLloneaza
proLecLlv asupra aparaLulul cardlovascular lnLarlnd lnLegrlLaLea vaselor ALenLle lnsa persoanele care
sufera de reflux gasLroesofaglan sau au suferlL dlverse lnLervenLll pe Lubul dlgesLlv Lrebule sa evlLe
rosllle

esLele

esLele conLlne canLlLaLl reprezenLaLlve de aclzl grasl omega 3 sl omega 6 esenLlall penLru meLabollsmul
llpldlc fllnd lmpllcaLl ln proLecLla faLa de aLeroscleroza ue asemenea mal conLlne zlnc ln canLlLaLl mal
marl decaL alLe allmenLe dar sl vlLamlna u Se recomanda sa mancaLl pesLe de mlnlm doua orl pe
sapLamana

Cerealele
lulgll de cereale cel mal puLln gusLosl dln boabe sLrlvlLe neprocesaLe dar mal naLurall sunL cel mal
bunl ConsumaLl dlmlneaLa cu lapLe va aslgura de la lncepuL un dublu aporL de vlLamlne dln complexul 8
ln care cerealele sunL cele mal bogaLe dar LoLodaLa sl de calclu proLelne sl vlLamlne dln lapLe Se
recomanda sa consumaLl ln flecare zl macar o cana cu lapLe lar daca mancaLl dlmlneaLa cereale de[a
acea cana o aveLl aslguraLa ueslgur cerealele prezlnLa sl o verlLablla sursa de dulce bun conLlnand
gluclde cu absorbLle lenLa care energlzeaza organlsmul ue aceea se recomanda sa mancaLl cereale
dlmlneaLa cl ln nlclun caz seara cacl va Lulbura somnul

lasolea
lasoleaera conslderaLa mancarea saracllor lnsa sLlaLl caL de sanaLoasa esLe? Are un conLlnuL rldlcaL ln
vlLamlne dln complexul 8 fllnd uLlla sl penLru persoanele cu afecLlunl nervoase cu amorLell ale
membrelor sau degeLelor pareze sl hemlpareze celor care lnvaLa mulL eLc lasolea are sl un lndlce
gllcemlc mlc la fel sl mazarea asadar o puLeLl consuma cu lncredere fara a va Leme de efecLele asupra
sllueLel

Aflnele
uellcloase aromaLe aflnele au numeroase beneflcll asupra sanaLaLll! lmbunaLaLesc vederea cresc
capaclLaLea de lupLa a slsLemulul lmunlLar au proprleLaLl anLllnflamaLorll LonlflanLe deLoxlflanLe conLln
beLacaroLen vlLamlna k (un coagulanL naLural) folaL calclu magnezlu mangan poLaslu flavonolzl
pollfenoll vlLamlna C dln belsug sl mulLe flbre ALuncl cand le esLe sezonul nu ezlLaLl sa va bucuraLl de
gusLul lor orl de caLe orl aveLl ocazla

Mlgdalele
Cu gusLul sl aroma lor usor exoLlce mlgdalele nu sunL doar un mofL cl o buna Leraple! ConLln aclzl grasl
omega 3 sl omega 6 la fel ca pesLele sl ulelul de masllne vlLamlna L ln canLlLaLl marl dar sl proLelne
mlnerale vlLamlne sl alLe subsLanLe acLlve ComblnaLla de nuLrlenLl conLlnuLa de mlgdale esLe speclala sl
nu se regasesLe cu usurlnLa ln alLe allmenLe Le puLeLl consuma ln salaLe de frucLe sau chlar ln laurL

Ardelul
lndlferenL ce Llp de ardel preferaLl desl gusLul sau nu esLe foarLe puLernlc LoLusl ardelul esLe bogaL ln
urmaLoarele subsLanLe vlLamlna 86 vlLamlna C nlaclna poLaslu sl flbre LsLe ldeal sal foloslLl ln salaLe

8ea cea| s| mananca |a ore f|xe
ue asemenea flbrele sunL foarLe lmporLanLe sl aLuncl cand vlne vorba de sanaLaLea slsLemulul dlgesLlv
scad nlvelul colesLerolulul dln sange sl Le a[uLa saLl menLll o greuLaLe caL mal normala penLru ca lLl dau
o senzaLle de saLleLaLe La fel de lmporLanLe penLru buna funcLlonare a lnlmll sunL sl proLelnele Adlca al
vole oua (cel mulL de doua orl pe sapLamana) nucl semlnLe carne de pul frucLe de mare carne rosle
slaba sl produse lacLaLe degresaLe uegeaba alegl sa manancl caL mal sanaLos daca manancl cand
apucl enLru marea ma[orlLaLe a oamenllor clnclsase gusLarl pe zl a[uLa la reglarea Lenslunll arLerlale sl
echlllbreaza meLabollsmul oLl saLl menLll lnlma sanaLoasa sl daca bel caLe o ceasca de ceal verde pe zl
Se pare ca acesLa are un efecL beneflc asupra arLerelor uaca esLl fumaLoare lnralLa Lrebule sa bel doua
Lrel cesLl de ceal pe zl SLudllle au araLaL ca subsLanL ele dln ceal refac celulele afecLaLe de nlcoLlna sl
reduc slmLlLor rlscul dezvolLarll Lumorllor uaca bel ceal nu lnseamna ca al vole sa renunLl la cel dol llLrl
de apa pe zl obllgaLorll
Cerealele lnLegrale bune penLru lnlma
un sLudlu recenL a scos la lveala fapLul ca o porLle de cereale pe zl scade rlscul de lnsuflclenLa cardlaca
cu 30
Crlce mlscare e blnevenlLa
nu Lrebule neaparaL sa Le lsLovesLl la sala sl o banala pllmbare are efecLe beneflce!