P. 1
File_Studiu Potential ADH

File_Studiu Potential ADH

|Views: 306|Likes:
Published by Dms Glow

More info:

Published by: Dms Glow on Nov 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2012

pdf

text

original

Sections

 • Cuvânt înainte
 • Introducere
 • Dezvoltarea locală a microregiunii Horezu 2009-2013
 • Resursele locale ale dezvoltării
 • Principiile dezvoltării locale
 • De ce să planificăm strategic dezvoltarea economică locală ?
 • Realizari în dezvoltarea locală
 • Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a microregiunii
 • Descrierea microregiunii Horezu
 • Geografia
 • Structura administrativ-teritorială
 • Resursele naturale
 • Terenuri
 • Rezerve minerale
 • Diversitate genetică – flora şi fauna
 • Zone protejate sau de interes ecologic major
 • Siturile Natura 2000
 • Riscuri la care sunt supuse resursele naturale ale zonei
 • Capitalul fizic şi de produc ie
 • Patrimoniul cultural
 • Patrimoniul construit
 • Patrimoniul cultural mobil şi imaterial
 • Patrimoniul imaterial
 • Analiza SWOT Cultura - patrimoniu
 • Oportunită i
 • Infrastructura
 • Re eaua de drumuri
 • Re elele tehnico-edilitare
 • Colectarea şi depozitarea deşeurilor
 • Echipamentele socio-culturale
 • Capacită i de produc ie
 • Silvicultura
 • Produse nelemnoase
 • Agricultură şi creşterea animalelor
 • Agricultura - Oportunitati de dezvoltare
 • Oportunită i prin PNDR
 • Capitalul natural al zonei şi capitalul cultural
 • Industria extractivă
 • Industrii locale – Ex. Ceramica
 • Resursele umane
 • Bibliografie

MICROREGIUNEA HOREZU

STUDIUL INTEGRAT AL POTEN IALULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Editor Ancu a Vameşu, Funda ia Parteneri pentru Dezvoltare Locală

AUGUST 2008

Studiul de fa ă are scopul de a oferi o privire de ansamblu asupra posibilită ilor de dezvoltare a Microregiunii Horezu. Studiul a fost pregătit ca material de dezbatere şi decizie pentru Conferin a de Planificare Strategică a Microregiunii Horezu 2009-2013 Horezu, 25-27 august 2008.

Mul umiri Editorul adresează mul umirile sale celor care şi-au dăruit priceperea şi resursele lor în perioada 2004-2008 localită ilor din microregiunea Horezu: Nicoleta Ra ă, FPDL Geta Maiorescu, Institutul Na ional de Cercetare Dezvoltare Turism Gabriel Pascariu, Universitatea de Arhitectură Ion Mincu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Acesta studiu nu ar fi posibil fără contribu ia esen ială a celor care ne-au oferit date şi ne-au împărtăşit opiniile lor: Aurora Pop – Institu ia Prefectului, jude ul Vâlcea Mihaela Drăgăneanu, DADR Cristina Orleanu, Primăria oraşului Horezu Ducu Ionel Costinel, Primăria comunei Vaideeni Grigore Daniela şi Georgeta Cârstea, Primăria Tomşani Fotografii Arhiva Lauren iu Ciocan Arhiva Şcolilor de Vară FPDL - Universitatea de Arhitectură Bucureşti

2

CUPRINS Cuvânt înainte......................................................................................................................5 Introducere...........................................................................................................................7 Dezvoltarea locală a microregiunii Horezu 2009-2013...................................................7 Resursele locale ale dezvoltării .......................................................................................7 Principiile dezvoltării locale............................................................................................8 De ce să planificăm strategic dezvoltarea economică locală ?......................................10 Realizari în dezvoltarea locală.......................................................................................11 Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a microregiunii Horezu......................14 Descrierea microregiunii Horezu.......................................................................................16 Geografia .......................................................................................................................16 Structura administrativ-teritorială..................................................................................16 Resursele naturale.........................................................................................................16 Terenuri .....................................................................................................................16 Ape ............................................................................................................................29 Rezerve minerale .......................................................................................................32 Diversitate genetică – flora şi fauna ..........................................................................32 Zone protejate sau de interes ecologic major ............................................................39 Siturile Natura 2000 ..................................................................................................39 Oportunită i şi amenin ări..........................................................................................41 Riscuri la care sunt supuse resursele naturale ale zonei ................................................44 Capitalul fizic şi de produc ie............................................................................................45 Patrimoniul cultural .......................................................................................................45 Patrimoniul construit .................................................................................................45 Patrimoniul cultural mobil şi imaterial......................................................................50 Patrimoniul Imaterial.................................................................................................51 Analiza SWOT Cultura - patrimoniu ........................................................................54 Oportunită i................................................................................................................56 Infrastructura .................................................................................................................60 Re eaua de drumuri....................................................................................................60 Re elele tehnico-edilitare...........................................................................................61 Colectarea şi depozitarea deşeurilor ..........................................................................63 Echipamentele socio-culturale...................................................................................64 Capacită i de produc ie ..................................................................................................65 Silvicultura ................................................................................................................65 Produse nelemnoase ..................................................................................................69 Oportunită i................................................................................................................70 Agricultură şi creşterea animalelor............................................................................73 Agricultura - Oportunitati de dezvoltare ...................................................................83 Oportunită i prin PNDR ............................................................................................85 Capitalul natural al zonei şi capitalul cultural ...........................................................89 Industria extractivă ....................................................................................................94 Industrii locale – Ex. Ceramica .................................................................................94 Resursele umane ................................................................................................................98 Bibliografie......................................................................................................................110

3

4

Cuvânt înainte
Prezentul studiu este rezultatul unor acumulări importante. Funda ia Parteneri pentru Dezvoltare Locală şi comunită ile partenere din microregiunea Horezu au activită i comune de mai mul i ani. Aceste activită i se referă la instruire, facilitare de procese participative de planificare strategică şi animare a dezvoltării locale. Începutul a fost făcut în 2003, într-un proiect pilot al Centrului Na iunilor Unite pentru Aşezări Umane. UN Habitat căuta pe atunci un laborator de testare a manualului său de dezvoltare economică locală. Răspunsul pozitiv al Primăriei Horezu a avut ca rezultat elaborarea strategiei de dezvoltare Horezu 2004-2008 cu participarea comunită ii, a autorită ilor jude ene, a programelor de finan are europeană şi a numeroase schi e de proiecte cu ajutorul studen ilor şi cadrelor didactice ale Universită ii de Arhitectură Ion Mincu în cadrul Şcolii de Vară Revitalizare Urbană Horezu 2004. Experien a, considerată de succes, a făcut din oraşul Horezu unul din cele patru studii de caz din manualul de dezvoltare economică locală al UN Habitat utilizat în programele de formare de autorită i publice din toată lumea. În cadrul proiectului derulat în cooperare cu UN Habitat s-a identificat necesitatea ca strategiile de dezvoltare să identifice polii de dezvoltare, rela iile dintre localită ile învecinate şi să definească obiective şi ac iuni comune. În perioada 2004-2005 am extins activitatea noastră la localită ile vecine din jude ele Vâlcea şi Gorj (Costeşti, Tomşani, Măldăreşti, Vaideeni, Polovragi, Novaci, Crasna) care s-au regrupat până la sfârşitul proiectului sub denumirea comună Oltenia de Sub Munte, brand de destina ie turistică. În anul 2005 Horezu împreună cu Costeşti, Măldăreşti, Slătioara şi Vaideeni creau Asocia ia Depresiunea Horezu. În anul 2008 s-a lansat proiectul PHARE 2006 cu titlul „10 pentru o administra ie publică modernă în România” în parteneriat între Asocia ia Depresiunea Horezu şi comunele Bărbăteşti, Tomşani, Stroeşti, Oteşani, Frânceşti, proiect în cadrul căruia a fost elaborat prezentul studiu şi va fi elaborată strategia microregiunii Horezu. În mai 2008 s-a creat Grupul de Ac iune Locală (GAL) al Microregiunii Horezu. GAL Horezu va înainta strategia adoptată spre finan are în cadrul Axei Leader a Programului Na ional de Dezvoltare Rurală. Sprijinul nerambursabil în cadrul acestei Axe va fi acordat pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală. Ulterior, FPDL a fost invitat de autorită ile jude ene din jude ele Gorj şi Vâlcea să conducă procese similare la nivel jude ean. Astfel, FPDL a condus procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare printr-un proces participativ la nivelul jude ului Gorj în perioada 2005-2006. În prezent, procese similare se desfăşoară la nivelul jude ului Vâlcea şi microregiunii Horezu. Prezentul studiu se bazează pe date culese în perioada martie - iulie 2008 şi pe studii şi rapoarte elaborate de diverşi exper i invita i de FPDL pe parcursul acestor ani şi anume: Florin Stoican Asocia ia Kogayon - protec ia mediului Georgeta Maiorescu - Institutul Na ional de Cercetare Dezvoltare Turism - turism Paul Iacobaş Centrul pentru Supravegherea Ariilor Protejate Muntii Apuseniecoturism Gabi Pascariu, Universitatea de Arhitectură Ion Mincu Viorel Ioni ă – agricultură Numeroşi studen i ai Universită ii de Arhitectură Ion Mincu care au participat la cele două şcoli de vară organizate în anii 2004 şi 2005, un filon de creativitate şi surse de inspira ie în munca noastră. Rezultatele muncii lor se regăsesc încă pe mesele de lucru ale administra iilor publice din zonă.

5

6

diversitate genetică. Dezvoltarea locală este procesul prin care se identifică. aer. 7 . Pentru a determina obiectivele de dezvoltare şi strategiile pentru atingerea lor. se mobilizează şi se coordonează folosirea resurselor locale (adesea subevaluate şi subutilizate) pentru a realiza schimbări pozitive. Capital uman şi social • Abilită ile. în paralele cu efortul de protejare a mediului înconjurător. protec ia apei şi împotriva inunda iilor. a planului de ac iuni pentru atingerea obiectivelor strategice cu identificarea responsabilitatilor. oportunită i şi riscuri în folosirea lor pentru activităti economice). a obiectivelor strategice de dezvoltare economică locală pe o perioadă de patru ani (Horezu 2009-2013) şi a strategiilor pe care trebuie să le adoptăm pentru îmbunătă irea acestei situatii. teren arabil. puncte tari şi puncte slabe. competen ele şi inovarea. Servicii pentru ecosistem: Sisteme de evacuare a deşeurilor. cum se folosesc. Resursele locale ale dezvoltării Diagnosticul situa iei existente presupune să identificăm cele „patru tipuri de capital” care sus in bunăstarea. Slătioara şi Tomşani. resurse de energie şi alte resurse naturale. Slătioara şi Vaideeni) a ini iat un program de dezvoltare locală a microregiunii Horezu. economice şi sociale. 2. Diagnosticul situa iei existente în economia locală (care sunt resursele. propunem următorul proces de planificare strategica pentru dezvoltare economica locală: 1. 3. păduri. punând accent pe legăturile şi echilibrul care trebuie să existe între acestea şi care vor fi valorificate prin strategia pe care o elaborăm: Capitalul natural • • • Resurse naturale: Apă curată. diverse care furnizează resurse şi servicii popula iei locale. Rezultatele preliminare ale diagnosticării situa iei existente se regăsesc în prezentul studiu. cu capacitatea de auto-regenerare. Dezvoltarea a cinci proiecte pentru finan are din fondurile structurale europene. apă). Lor li s-au alăturat primariile din Bărbăteşti. educa ia şi un mediu care stimulează învă area.Introducere Dezvoltarea locală a microregiunii Horezu 2009-2013 Asocia ia Depresiunea Horezu ADH (asocia ie de dezvoltare intercomunitară ai cărei membri sunt localită ile rurale Costeşti. Măldăreşti. Funda ia Parteneri pentru Dezvoltare Locală FPDL. spiritul antreprenorial. rezerve minerale. Oteşani. Stabilirea viziunii de dezvoltare. Horezu. Institu ia Prefectului şi Consiliul Jude ean Vâlcea. Centrul de Resurse pentru Participare Publică CeRe. Sisteme vii: Ecosisteme adaptabile. Frânceşti. sisteme naturale de purificare (ex.

analizând resursele locale.accesul la informa ii de afaceri. maşini. fost Prim-Ministru al Norvegiei 1983. politici şi ac iuni care să sprijine realizarea dezvoltării sociale şi economice. administra ie locală şi dezvoltare economică. capacită i de produc ie: utilizarea tehnologiilor în procesele de produc ie Mediul construit şi infrastructura: mediul construit şi infrastructura necesare dezvoltării economice Principiile dezvoltării locale FPDL propune următoarele principii ale dezvoltării locale: I. numerar. nu să îl degradăm sau să îl distrugem. pe cele două dimensiuni principale: Orizontală: actorii locali apar inând celor trei sectoare – public. încrederea socială şi cultura integrită ii care facilitează coordonarea şi cooperarea în interes comun.• • • • Calificarea popula iei locale pentru derularea unor activită i economice şi capacitate de atragere a unei for e de muncă calificate. Definind dezvoltarea durabilă. fără a compromite posibilitatea genera iilor viitoare de a-şi satisface la rândul lor propriile nevoi. definind combina ia de strategii. To i actorii locali relevan i vor fi implica i în proces. privat sau societate civilă 1 Organiza ia Na iunilor Unite Comisia Mondială asupra Mediului Înconjurător şi a Dezvoltării. de pia ă. Dezvoltare durabilă Dezvoltarea durabilă se bazează pe ideea că noi. investi ii. economice. în aşa fel încât să-l men inem şi să-l intre inem. după numele celei care a condus-o. Capital financiar • Accesul la şi utilizarea capitalului financiar: credite.Gro Harlem Brundtland. unelte. sau Comisia Brundtland. Comisia Brundtland a pus accentul pe importan a satisfacerii nevoilor umane. Integrare Planificarea dezvoltării locale trebuie să ină cont de toate aspectele teritoriul vizat. identificând viitorul dorit atât pentru economie. cât şi pentru domeniul social şi mediul înconjurător. parteneriatele şi organizarea. socială şi de mediu. Cunoştin ele şi nivelul de informare . Conducerea. atât a celor prezente cât şi a celor viitoare: “Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care satisface nevoile umane ale prezentului. obstacolele şi oportunită ile. suntem parte a unui ecosistem şi că avem nevoie să ne armonizăm activitatea economică şi socială cu mediul natural. oamenii. Parteneriatele.”1 II. într-un mediu sănătos. 8 . instrumente monetare specifice fiecărui segment economic Capital fizic şi de produc ie • • Tehnologie. re elele şi normele sociale. abilită ile de conducere din cadrul comunită ii de afaceri.

incluziunea economică şi socială au devenit un obiectiv prioritar atât la nivelul Uniunii Europene. programelor şi ac iunilor. sănătate. cum ar fi şomerii pe termen lung. Principiul integrării este prezent în toate etapele procesului de dezvoltare locală. În ultimii ani. prin: Informare şi consultare. axate pe comunită i urbane sau rurale sărace şi grupuri excluse social sau expuse riscului. familiile uniparentale. Ateliere de lucru şi planificare. îngrijiri medicale. manifestat prin incluziunea socială. Parteneriatul este definit de rela iile între structuri organizate. indiferent de vârstă. Fără şanse egale. de democra ie şi de egalitate mai mare între sexe. deoarece mai multe resurse umane sunt implicate în sistemul de produc ie şi contribuie la creşterea calită ii vie ii. este mai eficient să construim o societate care să aibă în vedere nu numai profitul economic. familiile cu venituri reduse. cât şi la cel na ional şi local. IV. până la implementarea strategiilor. Incluziune socială Deoarece economia de pia ă produce în mod natural inegalită i şi excluziune socială. III. religie. locuri de muncă sau locuin e. Acest obiectiv poate fi atins prin coordonarea politicilor de creare de locuri de muncă. Cu cât procesul este mai participativ. Participare şi Parteneriat Participare înseamnă implicarea membrilor comunită ii în procesul de dezvoltare locală. cu atât mai mult capital social este produs. De exemplu.Verticală: actorii apar inând unor nivele diferite de decizie. a devenit din ce în ce mai clar că. persoanele cu dizabilită i. minorită ile etnice sau persoanele cu dizabilită i. sex sau etnicitate au şanse egale în ce priveşte dezvoltarea personală şi accesul la serviciile publice – educa ie. cu cât sunt implica i mai mul i factori interesa i relevan i. educa ie. ci şi pe cel social. 9 . organiza ii şi institu ii care participă la elaborarea şi implementarea planului de dezvoltare locală. Asumare de responsabilită i în implementare. V. în loc să introducem măsuri corective pentru a repara un sistem nefunc ional. Şanse egale Un proces de dezvoltare locală de succes ar trebui să abordeze discriminarea şi inegalită ile care afectează bărba ii şi femeile. dezvoltarea locală ar putea fi afectată sau chiar oprită. tinerii sau bătrânii. locuin e şi servicii sociale. regional sau chiar na ional şi interna ional. Cauzalitatea este bi-direc ională: • Performan ă economică mai bună este în mod normal urmată de o educa ie mai bună. cei care abandonează şcoala. apă şi canalizare. Acquis-ul comunitar reafirmă că fiin ele umane. uitându-ne la performan a unor ări. Nici o persoană nu ar trebui să fie dezavantajată de caracteristicile pe care le are din naştere şi pe care le poate influen a cu dificultate pentru a le schimba. copiii trăind în mizerie. de la nivelul local la cel jude ean. există o corela ie clară şi pozitivă între creşterea economică şi egalitatea de şanse pe pia a for ei de muncă. de la definirea viitorului dorit şi a situa iei existente. • Participarea crescută a femeilor pe pia a muncii ajută la creşterea produsului intern brut.

promovare. • Lipsa strategiilor de valorificare a resurselor naturale locale.procese de produc ie. canalizare. Localită ile din microregiune au numeroase resurse comune: Patrimoniu cultural. insuficient puse în valoare. la care acestea au prioritate de formare. numeroase obiective turistice naturale şi antropice. • O mare parte a popula iei active ocupată în sectorul primar (agricultură. • Lipsa activită ilor economice cu valoare adăugată ridicată şi slaba dezvoltare a IMM. • În perioada interbelică “plasa rurală Horezu” cu 99 de sate. creşterea atractivită ii zonei prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport şi edilitar-gospodăreşti. rela ii de colaborare între actorii locali. Existen a unei tradi ii de cooperare În microregiunea Horezu există o puternică tradi ie istorică a cooperării: • 1855 “plaiul Horezu” cu 34 de sate. • Insuficien a capitalului în gospodăriile locale. Dezvoltarea locală integrată este eficientă la nivelul unui teritoriu mai mare decât cel al unei singure localită i pentru că presupune existen a unor elemente strategice: economice . Administra iile publice locale ale localita ilor din microregiune doresc să ducă la îndeplinire următoarele deziderate: atragerea de investi ii. transport. cu productivită i şi nivel tehnologic scăzute. petrecere a timpului liber. 10 . legături între mediul urban şi cel rural. atât cel aflat în plată.topografie. tradi ii şi evenimente. Localită ile din microregiune pot accesa împreuna un număr de oportunită i de finan are din fondurile structurale si guvernmentale deschise pentru asocia iile intercomunitare sau parteneriate. • Şomaj ridicat.713 locuitori. spectaculos şi încă nealterat. bio-geografice . corelarea proiectelor de dezvoltare în func ie de pozi ia geografică. cultură.valori şi credin e comune. educa ie. îmbunătă irea unor servicii publice necesare populatiei – sănătate. servicii pentru afaceri (ex. istoric şi tradi ional de excep ie.De ce să planificăm strategic dezvoltarea economică locală ? Localita ile din microregiune au numeroase probleme comune • Popula ie îmbătrânită. • Exploata ii agricole mici. accesarea fondurilor structurale în perioada 2007 – 2013. capacitate de reactie comună a localită ilor din microregiune in cazul unor problemelor locale comune. spor natural negativ. cât şi cel ieşit din plata ajutorului de şomaj. legături comerciale. sus inerea financiară şi participarea la ac iuni de interes comun. bănci). gaz) şi a gospodăriilor. pie e. 45. • Resurse insuficiente la bugetele locale. • Nivel scăzut al echipării tehnico-edilitare (apă. re ele hidrografice etc. re ele de comunica ii. lan uri de prelucrare. sociale. un cadru natural divers. informare. tradi ii şi o identitate comună. • Infrastructură de turism slab dezvoltată şi servicii turistice de calitate scăzută. socio-culturale . gestionarea integrată şi durabilă a resurselor naturale şi a patrimoniului cultural. a doua ca mărime din jude . silvicultură). conservarea şi promovarea acestora.

Tomşani. Vaideeni. Elaborarea strategiei de dezvoltare a oraşului Horezu 2004-2008 cu participarea comunită ii. proiectul a fost abandonat după anul 1996. Novaci. Tomşani. La proiect s-au asociat Tomşani şi Frânceşti.oficiali aleşi. Măldăresti. planificare strategică participativa.Administratiile publice locale din Horezu. Din păcate. reprezentan i ai sectorului socio-economic . • • II. Horezu.popula ia în 1966 a fost de de 83.proiect studen esc. Măldăreşti • • 11 . Crasna. Costesti. Centru de informare turistică Horezu . Slătioara şi Vaideeni înfiin ează la 5 aprilie 2005 Asocia ia “Depresiunea Horezu” care ob ine personalitate juridică la 2 august 2005 prin Încheierea nr. Dezvoltare locala.4 module de instruire pentru APL Arta şi ştiinta conducerii în APL. derulat de FPDL în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu şi Primăria oraşului Horezu: • • • Instruire personal Primărie şi Consiliul local. Instruire administratori de pensiuni agroturistice. func ionari publici.1968 plasa. Programul Parteneriat pentru Dezvoltare Economică Locală Horezu 2003. Şcoala de vară în colaborare cu Universitatea de Arhitectură Ion Mincu “Revitalizare Urbană Horezu 2004“. 28 comune arondate. devine raionul Horezu . au realizat Studiul de fezabilitate.• • • 1950 . Realizari în dezvoltarea locală I. Programul Parteneriat pentru Dezvoltare Economica Locala II derulat în Costeşti. dezvoltare de proiecte pentru finan are externă. Măldăreşti şi Slatioara au creat un parteneriat pentru “Înfiin area aduc iunii de gaze naturale”. Polovragi în perioada 2005-2006 de către FPDL in parteneriat cu Univ. Dezvoltare si managementul proiectului. Evaluarea poten ialului de dezvoltare a localită ii. concursuri cu premii pentru Viziunea Horezu 2008 şi Antreprenoriat. Vaideeni.594/2005 a Judecătoriei Horezu. Măldăreşti. de Arhitectura şi Urbanism: • Instruire pentru actorii locali .2004.165 de locuitori (7% din popula ia regiunii Argeş). Vaideeni. cu mici modificări de contur. 2005 – oraşul Horezu şi comunele Costeşti. Management financiar in APL. 1994 . Elaborare strategii de dezvoltare economica locala prin procese participative Strategii de dezvoltare locală Costeşti.

Vatra Dornei şi Suceava şi agroturism la Bran. Destina ie europeană de excelen ă În mai 2008. Maldăreşti. turişti. Costeşti. în cadrul unui eveniment organizat de către Comisia Europeană.• • • • • Scoala de vară “De vorbă cu actorii locali” . Măldăresti. Schimb de experien ă. proiectul Depresiunii Horezu a câştigat concursul "Destina ii Europene de Excelen ă -Turismul şi Mostenirea Locală Intangibilă" desfaşurat în cadrul unui proiectpilot derulat de Departamentul de Turism din MIMMCTPL şi co-finan at de către Comisia Europeana. co-administrator al Parcului National Buila-Vânturari a. Vizite de studiu “Agricultura Ecologică” la Sibiu. destina ia de excelen ă ocupantă a locului I va fi premiată şi la nivel european în semestrul II 2008. Proiectul “Oltenia de nord. cetă eni completate cu ajutorul studen ilor în Horezu. Moeciu. producători. Sprijin pentru crearea Asocia iei Depresiunea Horezu. Tomşani şi Vaideeni. ©PNBV Foto Daniela Sargu IV. viitoare destinatie ecoturistica” Proiect al Asocia iei Depresiunea Horezu în cadrul căruia s-au realizat instruire şi crearea a trei produse de ecoturism reprezentative pentru specificul zonei. Sălişte – Marginimea Sibiului. De asemenea. Proiectul depus de Asocia ia Depresiunea Horezu din jude ul Vâlcea a ântrunit numărul maxim de puncte. Horezu. adică 100. Ocupantul locului 1 va participa la trei târguri interna ionale.interviuri şi chestionare cu agen i economici. 12 . dezvoltare parteneriate şi promovarea zonei Strategia de dezvoltare a turismului in “Oltenia de sub munte”. III. materiale şi ac iuni de promovare. Partener: Asocia ia Kogayon. primele trei proiecte vor fi sus inute de Uniunea Europeană pentru a participa la târguri de turism din Europa. promovarea produselor de ecoturism şi a destinatiei Horezu pe piata nationala şi internatională.

V. existen a ini iativelor în domeniul turismului durabil. CD cu toate cele 15 destina ii europene.180. includerea acestora într-o re ea de destinatii culturale de excelen ă la nivel na ional şi conectarea cu cea europeană. 13 . Proiectul reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale administra iilor publice din cele trei localită i învecinate.983. organizarea de vizite de documentare pentru jurnalisti si lideri de opinie în toate cele 15 destinatii europene. Proiectul “Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în zona cultural-istorică a Depresiunii Horezu dezvoltat în colaborare de Consiliile locale Horezu. cooperarea pe plan local şi activită i de marketing. Valoarea totală a proiectului este de 10.98 euro. calitatea ofertei turistice. Proiectele câştigătoare beneficiază de o amplă promovare: editarea unei broşuri bilingve româna engleză.Câştigătorii au fost selecta i pe baza unor criterii care au inclus boga ia resurselor culturale. a ajuns în prezent la un buget de 11 mil Euro şi a fost aprobat în iunie 2008 în cadrul Programului PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA Proiecte Mari de Infrastructură Regională. participare gratuită în spa iile de expunere finan ate de minister la târguri de turism din ară şi străinătate (în 2008 si 2009). Costeşti şi Măldăreşti cu sprijinul Consiliului Judetean Vâlcea.

• Stabilirea responsabilită ilor şi sarcinilor. Etapele procesului de planificare Pregătirea • Formarea grupului de ini iativă.Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a microregiunii Horezu Premizele Administra ia locală doreşte să prevină apari ia problemelor critice şi să planifice un proces realist de dezvoltare pe termen lung. • identificarea strategiilor şi ac iunilor pentru atingerea obiectivelor strategice. ocazie cu care localită ile partenere au încheiat un acord de parteneriat (Anexa 1). Participă: • administra ia publică locală din cele 10 localită i . • ONGuri. analiza SWOT (concluziile acestui atelier sunt incluse în Anexa 1). producători agricoli) din cele 10 localită i. etapelor şi rezultatelor procesului.a func ionarilor. scopului. Elaborarea planului strategic al micro-regiunii . institu ii de învă ământ locale. servicii descentralizate ale administra iei na ionale. 14 . • In elegerea conceptelor. • Şedin a de constituire a GALului a avut loc pe 14 mai 2008 la Horezu. • elaborarea unui plan de implementare şi monitorizare. implicându-i pe to i cei interesa i şi care pot avea o contribu ie semnificativă.administra ia jude eană. culte. statistici. pe baza analizei situa iei existente se parcurg următoarele etape: • determinarea viziunii comune şi realiste. posibili parteneri şi finan atori. • Crearea Parteneriatului pentru Dezvoltare Economică Locală şi a Grupului de Ac iune Locală pentru Programul Leader. • Identificarea obstacolelor şi solu iilor pentru a asigura continuitatea şi eficacitatea procesului. Analiza situa iei existente • Unde suntem? Ce resurse avem pentru activită ile economice şi cum le folosim? • Colectare date: documente.identificare şi analiză resurse. • identificarea obiectivelor strategice (direc iilor strategice prioritare de ac iune). alte institu ii locale. • Ob inerea acordului consiliilor locale.re eaua Rural. • alte nivele ale administra iei . • Colectare date prin chestionare şi interviuri: participarea publicului prin chestionare răspândite în localită i: • Atelier preliminar de planificare al Re elei Rural 12-14 mai Horezu . • lideri din economia locală (firme. asocia ii familiale.Conferin a de Planificare Strategică Unde vrem sa ajungem şi cum ajungem acolo? În cadrul Conferin ei. Cine este implicat în procesul de elaborare a strategiei ? Procesul de elaborare a strategiei are un caracter participativ.

• Se dezvoltă planuri de ac iuni orientate spre rezultate. • Se îmbunătă eşte comunicarea între administra ia publică locală şi cetă eni. • Lipsa de continuitate a procesului în conducerea politică şi în administra ie. • Se crează mai multe locuri de munca la nivel local. Riscuri şi obstacole inerente unui astfel demers: • Elaborarea unor obiective şi actiuni nerealiste şi deci nerealizabile.Dezvoltare de proiecte pentru finan are externă Re eaua Rural va identifica din planul strategic cinci măsuri şi va dezvolta cinci proiecte pentru finan are din fonduri europene. reprezentan i ai mediului de afaceri. • Planificarea slabă a implementării ac iunilor. organiza ii neguvernamentale. Beneficii ale abordării participative a dezvoltării economice locale • Comunitatea este cea care stabileşte priorită ile de dezvoltare şi ac iune. 15 .

Tomşani.Căpă âna 2094 m.124 m Vf. valea Olte ului îi separă de masivul Parângului. Cele mai înalte vârfuri sunt: Vf. vf. având o suprafa ă totală de 68. Resursele naturale Terenuri Muntele. Horezu. Vaideeni. Ursul . Coteşti. Vaideeni şi Slătioara îşi extind teritoriul lor administrativ până în creasta principală a Mun ilor Căpă âna. Ursu 2124 m. Structura administrativ-teritorială Din punct de vedere administrativ-teritorial Microregiunea Horezu este formată din 10 localită i: 1 oraş – Horezu şi 9 comune – Bărbăteşti. Oteşani. Măldăreşti. Localită ile Costeşti. 16 . iar la apus. hotarul Mun ilor Căpă ânii se confundă cu Oltul. râul Otãşãu la est şi de Piemontul Olte ului la sud. la altitudini ce depăşesc 2000 m. Nedeia 2130m.209 ha. râul Cerna la vest. în total 58 sate. douã şiruri de dealuri şi culoare depresionare. Relieful este format din mun i atingând altitudini de până la 2. Balota 2095 m. Cinci dintre localită ile vizate au ca principală caracteristică aşezarea imediat la poalele mun ilor. mare parte din suprafa ă fiind ocupată de zone nelocuite împădurite sau alpine. Stroeşti. având ca suprafa a locuită doar o mică por iune în sud. Mun ii Capă înii au ca hotar nordic valea Latori ei şi cursul inferior al văii Lotrului. Către est. din care se eviden iazã ca mãrime Depresiunea Horezului.Descrierea microregiunii Horezu Geografia Microregiunea Horezu este situată în partea central şi nord-vestică a Judetului Vâlcea mãrginitã de Mun ii Cãpã ânii la nord. Slătioara. Frânceşti.

347-2004 LEGEA MUNTELUI defineşte zona montană ca teritoriu de interes na ional special economic. în scopul desfăşurării activită ii. Art. situată pe teritoriul administrativ al oraşului Horezu la altitudinea de 1800 m. Polovragi) au planuri asemănătoare.(1) În amenajarea teritoriului montan. inclusiv pentru organizarea unor depozite sau a altor activită i de produc ie. Art. comer ori cu caracter social.(5) Pensiunile agroturistice montane care dezvoltă capacită i de cazare de până la 20 de locuri beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit şi a impozitului pe teren timp de 5 ani de la constituire. 20. Suprafe e largi din micro-regiune sunt considerate zone defavorizate (ZD) (conform Regulamentului (CE) 1257/1999). a biodiversită ii şi utilizării durabile a resurselor naturale din zonele montane. la o distan ă de 20 kilometri de centrul localită ii.care limitează considerabil condi iile de utilizare a terenurilor agricole şi care conduc la produc ii agricole mai mici. . Încadrarea comunelor în zona montană. în condi iile legii. în perspectiva dezvoltării turismului şi agroturismului. conform metodologiei Uniunii Europene. beneficiază de următoarele înlesniri: a) acordarea unor suprafe e din terenurile disponibile. O astfel de zonă este Vârful lui Roman. care desfăşoară activită i de turism în structuri de primire de tipul pensiunilor şi fermelor agroturistice. b) acordarea de priorită i la realizarea infrastructurii necesare desfăşurării activită ii. Art. se au în vedere priorită ile şi nevoile popula iei montane. social şi de mediu natural.valori mari de altitudine şi pantă . la grani a cu Vaideeni. diverse active disponibile pentru sediile acestora. datorită caracteristicilor nefavorabile de mediu . întâmpină obstacole în practicarea agriculturii.2 În prezent zona alpină a microregiunii Horezu face obiectul unor planuri de dezvoltare de tip sat de vacan ă. . 17 . Localită ile vecine (Vaideeni.Vârful lui Roman maxim 25% din suprafa ă pentru casele individuale de vacan ă şi de 30% pentru pensiuni şi alte loca ii turistice şi amenajarea a trei pârtii de schi. Art. 5. obstacole materializate mai ales în scurtarea perioadei de vegeta ie şi în costuri suplimentare legate de condi iile de pantă. în vederea construirii. aplicată în conformitate cu prevederile Legii nr. aflată în proprietatea obştei Horezu. . 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. (2) Consiliile locale din localită ile în care îşi au sediul asocia iile producătorilor agricoli din zona montană_ pun la dispozi ia acestora. cu o suprafa ă totală de 100 ha. Terenurile agricole 2 Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie ICPA Bucureşti. (3) Asocia iile producătorilor agricoli din zona montan pot beneficia de scutiri de taxe şi impozite pentru primii 5 ani de la constituire. Planul urbanistic al zonei prevede un număr de loturi cu suprafa a de 1. în concordan ă cu necesitatea conservării monumentelor istorice şi a siturilor arheologice. presupune ca localitatea să îndeplinească cel pu in unul din următoarele criterii: • Altitudinea medie pe localitate este peste 600 m. de către consiliile locale. dezvoltării şi exploatării pensiunilor şi gospodăriilor agroturistice. • Altitudinea medie pe localitate este cuprinsă în domeniul 400-600 m şi panta medie pe localitate este peste 15 %. în condi iile legii.Legea nr.000 mp cu posibilitatea de construire pe ©Lauren iu Ciocârlan .Persoanele fizice şi asocia iile familiale autorizate potrivit legii. (2) La proiectarea construc iilor în localită ile din zonele rurale montane se asigură specificul arhitectural al zonei. 19. 18.

pasuni pomicole 2121 401 1163 271 1024 225 1135 242 256 932 240 1320 59 975 185 780 343 5492 640 15198 2606 Supraf a ă vii Supra şi pep. reprezentând 74.18 % din totalul suprafe elor de teren agricol. Renun area la activită ile agricole tradi ionale (cosit. ca şi pajiştile din zona subalpină sau fâne ele din regiunile de mai joasă altitudine.063 ha. lucru foarte putin exploatat in prezent.Stâna Piatra Roşie Suprafa a totală ocupata de fâne e şi păşuni de 24. face ca zootehnia sa capete valente ecologice. crează premise pentru dezvoltarea activită ilor de tip zootehnic (bovine. ovine. în special cereale. risipite printre ierburile şi păişurile atît de valoroase pentru economia pastorală.ha 11769 4125 10921 6225 2873 3418 4814 4188 4117 15759 68209 total 3325 2454 2152 3015 1893 2244 3433 3023 2708 8191 32438 Suprafata arabila 509 265 402 1448 464 661 761 717 697 320 6244 Mari suprafe e de păşuni şi fâne e Majoritatea comunelor înregistrează suprafete mari de păşune şi fâne e (chiar peste 75% din total teren agricol).Suprafa a totală Suprafa a agricolă dupa modul de folosin ă . sunt insuficiente. caprine). ©Lauren iu Ciocârlan . pentru producerea concentratelor. Faptul că suprafe ele destinate culturilor vegetale. păşunat) ar putea 18 . Păşunile alpine. sînt zmăl uite cu milioane de flori.ha Suprafata livezi şi Suprafata pepiniere . viticol fa ă fâne e e – ha 1014 755 501 180 10 1002 404 7 1291 2 1143 3 836 1739 8865 22 HOREZU BARBATESTI COSTESTI FRANCESTI MALDARESTI OTESANI SLATIOARA STROESTI TOMSANI VAIDEENI Total . Pajiştile semi-naturale reprezintă cele mai valoroase ecosisteme din categoria terenurilor agricole.

pajişti cu înaltă ©Lauren iu Ciocârlan .81 ha Sol dezgolit .ANEXA Nr.65 ha 23. 10.42 ha 380.84 ha suprafa ă : 10.Car cu fân valoare naturală şi pachetul 2 .89 m 30.42 % 15811.Pajisti 216.Copaci cu inaltimea > 5m Copaci cu inaltimea > 5 m .08 Suprafata totala pajisti şi % din total 1282.24 ha 138.57 ha m) Barbatesti 689.9 % din total suprafata Fermierii care desfăşoară activită i agricole pe terenurile agricole aflate în zone montană defavorizată (Bărbăteşti.16 ha Pajisti .Pajisti 85.79 ha Livezi .4 % din total suprafata Distributia suprafetei totale de pajisti în func ie de tipul de acoperire al terenului delimitat in sistemul LCCS / Suprafata ha: Pajisti 639.34 ha 638.03 1805.Pajisti 6.Gradini .practici agricole tradi ionale.23 % 4222. În zona montană există o tendin ă de abandonare a activită ilor agricole.Zone carstice .25 ha Pajisti montane (inaltimea peste 1200 284.97 ha 85. Costeşti. Horezu.05 ha 142.03 ha 91.LISTA UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE incadrate in zona montana defavorizata si centralizatorul acestora 19 .71 ha.96 ha 47 ha 64.9 % din total suprafata Costesti 1047.51 ha 182.Vegetatie 184.45 ha 57. 2 . Vaideeni3) beneficiază atât de Schema de plată unică pe suprafa ă (SAPS) cât şi de plă i pentru zona montană defavorizată-ZMD şi de o parte din măsurile de agromediu (pachetul 1 .68 ha inaltimea < 5 m Pajisti .81 463.08 adica 11.44 ha inaltimea < 5 m .63 868.8 ha 716.11 m 29.67 ha 6. 3 Ordin nr. delimitarii si listei unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata . 355 din 10/05/2007 privind aprobarea criteriilor de incadrare.84 ha Pajisti . 7. Caracteristici geografice ale microregiunii Horezu Localitatea Horezu Altitudine medie : 1011 m Panta medie : 25.26 ha 24.Terenuri arabile 15.56 ha arborescenta cu inaltimea < 5 m Pajisti Copaci cu inaltimea peste 5 m .Copaci cu inaltimea > 5 m 136. se remarcă şi prin existen a unui fond forestier mare.Vegetatie arborescenta cu 52.197 22.Case 5. mai ales în cazul pajiştilor semi-naturale. Localită ile din zona submontana Costeşti. Horezu şi Vaideeni pe lângă un poten ial de păşunat deosebit.8 % din total suprafata Vaideeni 1120.Vegetatie arborescenta cu 89.1 ha 151.79 ha.92 % Suprafata totala localitate ha: 11786.1 ha Pajisti .56 % 10902.conduce la degradarea habitatelor şi la modificări de peisaj.19 ha cu suprafata mica (< 2 ha) Pajisti .

în special bovine. ovine şi caprine este evident în comuna Vaideeni.31 0. Structura terenului agricol în microregiunea Horezu Pondere din total teren agricol(%) Livezi si pepiniere pomicole 12.54 76.81 8.00 0.79 47.52 41.85 Fanete 30.06 59.12 12.33 Datorită numărului de ha de păşune/fânea ă per locuitor.Suprafe e limitate de teren arabil situate mai ales în comunele din sudul microregiunii Suprafa a de teren arabil este semnificativă în comunele din sudul microregiunii Frânceşti.00 30.65 13.77 23.86 43.00 10.27 0. Suprafe e importante ocupate cu livezi.50 77.04 10.10 0.06 11.25 28.93 18.18 Paduri pondere din fond funciar total (%) 59.91 19. Dacă urmărim evolu ia acestora însă.00 20.28 5.31 10.74 3.05 46. poten ialul de dezvoltare a activită ilor de creştere a animalelor.24 45.00 0. aflate însă în scădere semnificativă Suprafe e importante sunt ocupate cu livezi în majoritatea localită ilor.68 48.06 0.80 67.81 30.55 21.58 37.17 23.50 30.45 32. Stroeşti şi Tomşani. Oteşani.46 59.87 21.62 66.51 29.33 0.61 37.68 88.25 Pasuni 63.00 Pasuni fanete 94.40 0.03 HOREZU BARBATESTI COSTESTI FRANCESTI MALDARESTI OTESANI SLATIOARA STROESTI TOMSANI VAIDEENI Total microregiune Arabil 15.67 7.43 39.82 0.46 8.97 52.39 47.00 0.00 0. Această afirma ie este sus inută şi de raportul dintre numărul de ha de 20 .00 0.00 29.06 70.72 25.00 0.80 18.03 0.46 22.03 Vii si pepini ere viticol e 0.72 6. se constată o importantă scădere în timp.16 70.29 78.53 38.23 27.28 74.00 37.03 24.70 1.

În micro-regiunea noastră pădurile acoperă 38. Se observa o uşoară saturare în ceea ce priveşte numărul de ovine în oraşul Vaideeni.porcine/loc.ovine/loc.55 0.18 0.55 0.08 1.39 1.84 0.51 Fondul forestier amenin at Microregiunea Horezu dispune de un fond forestier important cu o suprafa ă de peste 26.77 5. Suprafa a fondului forestier cunoaşte o diminuare continuă determinată de un complex de factori care se manifestă.19 2.34 Vaideeni 1. cca 95% din suprafa a impadurita totală.69 0.bovine pasune/nr.09 0.ovine Costesti 0. În România fondul forestier de ine 26.85 Tomsani 0. Nr. Procentul de împădurire este un indicator pentru ponderea şi importan a pe care economia forestieră o poate avea într-o regiune.94 2. raport care confirmă un potential de crestere a activitatilor zootehnice de acest gen in comunele mai sus mentionate.bovine/loc.67 0.29 0. în unele localită i această pondere mergând până la 51% in Horezu.30 0.13 0. Horezu.48 4.08 0. deşi aici indicatorul trebuie amendat de fenomenul de transhuman ă.05 0.07 1. adesea.12 0. Indicatori pe locuitor ai structurii terenului şi creşterii animalelor Teren agricol Arabil Pasune /fânea ă Livezi. Nr.11 0.51 0.63 0.32 0.32 0. aflându-se foarte pu in peste procentul minim admisibil.34 0. Vaideeni.08 0.46 0.06 0.09 14.85 0. dar şi în Maldaresti si Slatioara. Nr. Costeşti.56 0.57 Slatioara 0. Silvicultura furnizează lemnul de foc necesar încălzirii majoritatii locuin elor.04 0.57 0.26 0.57 2.41 0.pasune/fănea ă şi numărul de bovine.29 Horezu 0. 1.56 0.40 4.7% din totalul suprafe ei ării.70 0. (arabil-pasune)/ nr.42 2.23 0.52 4. Nr. Bărbăteşti.06 0.93 1.50 0. 56% in Vaideeni şi 77% în Costeşti scăzând masiv în comunele aflate la altitudini mai joase ajungând de exemplu la Stroeşti până la 20%.05 0.88 6.23% din suprafa a micro-regiunii.pasari/loc.42 3. Cele mai extinse suprafe e împădurite.93 4.59 0. foarte agresiv.000 hectare reprezentând 38% din suprafata micro-regiunii (media la nivelul ării este de 27%). 21 .92 0. respectiv numărul de ha de păşune/fânea ă şi numarul de ovine. cu o structură diversă a speciilor se găsesc în localită ile montane ale micro-regiunii Slătioara.40 0.teren arabil .13 Maldar.15 0.

``obste de mosneni``.6 4500 14 - 15592. respectiv comisiile judetene. schituri. proprietatea privată a obştilor. obsti razesesti nedivizate.43 8299 2807. paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora. În unele localită i obştile sunt de inători mai importan i de pădure decât ROMSILVA ( de ex. composesorate. mânăstiri). potrivit dispozitiilor prezentei legi. unită ilor de cult (parohii.6 8285 2807.Fondul forestier al micro-regiunii .(1) Fostilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera. în a caror raza teritoriala sunt situate terenurile. cu mentiunea la titular: ``composesorat``. şi proprietate privată a persoanelor fizice.6 4500 0 15606. proprietate publică a unită ilor administrativ . (2) Suprafata restituita formelor asociative nu poate depasi suprafata rezultata din aplicarea reformei agrare din anul 1921.structura de proprietate Structura de proprietate a fondului forestier este formată din: proprietate publică a statului. alte asociatii si cu denumirea localitatii respective. ``obste de razesi``.83 Se constată că ROMSILVA rămâne în continuare cel mai mare proprietar de păduri (64%). Obstea de moşneni . republicata. 26.teritoriale (comune. punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale.43 Vaideeni 8133 Tomsani 1129 Total 24331. obsti de mosneni în devalmasie. . ``paduri graniceresti``. urmată însă îndeaproape de obşti (27%).defini ie juridică Art. li se va elibera un singur titlu de proprietate.83 3185 6785.6 14 362 448 1129 1939 198 198 150 3450. pe teritoriul oraşului Horezu obştea de ine 52% din păduri). care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. oraşe). (4) Reconstituirea dreptului de proprietate. Păduri şi alte terenuri forestiere localitate Proprietate publică a statului (ha) Proprietate publică a UAT (ha) Proprietate privată a UAT (ha) Proprietate privată a persoanelor fizice (ha) 362 250 1129 1741 Grupe de proprietari Costesti 8449 Horezu 6620. precum si mostenitorilor acestora. 22 Proprietate obştească (ha) Proprietate publică (ha) Proprietate privata (ha) Total (ha) .

27. Hotararea judecatoreasca va fi înscrisa într-un registru special tinut de judecatorie. dobandesc calitatea de persoana juridica. el se cifrează la 2. . 28. 23 . persoanele îndreptatite se vor constitui. paduri graniceresti. (4) Prin hotarare judecatoreasca formele asociative de exploatare în comun. Pădurile microregiunii Horezu reprezintă peste 0. În microregiune. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului roman în perioada anilor 1921-1940. .340 milioane m3). în formele asociative initiale de composesorat. devalmasie de mosneni. Volumul mesei lemnoase pe picior exprimă volumul total de masă lemnoasă existent la un moment dat în pădurile regiunii respective.Art. raman în proprietate indiviza pe toata durata existentei lor. în baza acestei legi.17% din pădurile României. 26 din prezenta lege si a determinarii responsabilitatilor cu privire la exploatarea lor. de la cea mai mică vârstă până la cea mai înaltă. constituite în conditiile si cu respectarea regimului silvic prevazut de lege. (5) Suprafetele forestiere aflate în proprietate comuna. conform naturii acestora. obsti nedivizate de razesi etc.Exploatarea terenurilor forestiere prevazute la art.(1) În vederea organizarii exploatarii terenurilor forestiere prevazute la art. Art.38 mil mc (pe teritoriul României se cifrează la cca 1.

reprezentant legal. 0749506813 Private 400 Forma de proprietate Suprafata administrata si limitele administrative ha Volumul total al arborilor pe picior mc Suprafa a padure grupa a II cu rol de productie /protectie Fonduri de vânătoare administrate Fonduri de pescuit administrate Împăduriri .Gorj Reprezentant: Giurca Ion.075 Publica 7.750 345. Proprietar – nume.60 354 grupa I= 30 313.401 121.total planta ii ha Publica 2. administrator RNP Romsilva. Ocolul Ocolul silvic silvic Romani Romani Directia Ocolul Obstea Obstea Obstea silvic Orasului Sardareasca Izvoru Horezu Horezu Rece.729 1.70 51.100 privata 3129.492 3. tel.20 24 .2 ha 1 1 Romani 3 Nu 1 10 1 10 132.151 1.6 Privata 1.352. comuna Alimpesti.Valcea.660 Publica 5. jud. silvica Rm. adresa telefon.177. Vaideeni Obstea Marita Vaideeni Obstea Buciumu Zavidanu sat Rugetu com.032 1.500 2.858 Privata (Obsteasca) 728 privata 702 632.90 8.2 privata 121.4 ha grupa II= 1533.Slatioara Obstea Corsoru sat Corsoru.

Pădurea de conifere formează etajul de vegeta ie major.148 mc din care cea mai mare parte acordata Ocolului Silvic Buila care exploatează padurile de inute de Obstea Oraş Horezu. Recişoara. la rampa din parchete şi descărcarea direct la fabricile prelucrătoare (Băbeni sau Râmnicu Vâlcea). s-a construit drumul forestier auto până la Ciomfu Balotii. Pe lângă boli şi dăunători. exprimă capacitatea pădurilor de a produce masă lemnoasă. Lymantria monacho) care atacă cu precădere arborele. a fost de 58. cu ramifica ie de la Lunca Balotii pe pârâul Căpă ânii. Pârâul Bulacului. transporturile făcându-se apoi cu camioane cu troliu. iar pe pârâurile Moliftul şi Sohodol de pe valea Cernii. încărcarea făcându-se automat. sub treapta jnepenişurilor. Recişoara. Productivitatea (randamentul) pădurilor se concretizează prin creşterea masei lemnoase curentă. Despre pădurile din Vaideeni 4Până în anul 1920 nu s-au făcut exploatări importante.molidul (Picea excelsa) – 88-90%. între 1980 şi 1985. Mari a. pinul strob). bradul (Abies pectinata şi alba) 3-7%.000 m. La nivelul anului 2007 productivitatea pădurilor noastre stabilită prin amenajamente silvice. deoarece toate bazinetele: pârâul Secul. în zonele Milescu. pinul (Silvatica) 2-3%. pârâul Mihăescu. râul Luncavă . printre care amintim: 4 5 Monografia comunei Vaideeni din jude ul Vâlcea (istoria pământului natal) Coord. Ursu. precum şi bazinul superior al râului Cerna şi al râului Luncavă erau inaccesibile. idem 25 . laricea 1%. cum au fost doborâturile din anul 1964 (926 ha) şi 1969 (40-50 ha). fagul şi alte foioase – 44-46% Produc ia şi productivitatea arboretelor. pe valea Luncavă ului. Piatra Otomanului.5 Protec ia fondului forestier Protec ia pădurilor este o activitate deosebit de complexă şi necesară pentru asigurarea manifestării func iilor sale. se extind într-un timp relativ scurt pe zeci de mii de hectare. care face legătura cu drumul comunal RugetuCerna. Pe terasamentul fostei căi ferate. concretizat în activitatea depusă de silvicultură şi un proces natural. când a fost demolată. eliminându-se astfel manopera de încărcare-descărcare la tren. şi de la Lacu Mare în sus. Bucium. Pârâul Rău. la care participă factori edafici. linie ce a func ionat până în anul 1970. care se măsoară în mc/an/ha şi reprezintă rezultatul unui dublu proces: un proces de muncă. s-a construit în 1968-1969. Drumurile forestiere Cerna. suprafa a ocupată de ele este într-o uşoară diminuare. Parohiile Horezu I. Piscu Mare. Obştea Sărdăreasca. Unii dăunători (de ex. pădurea are şi al i duşmani. pârâul Blajului. din care: . Ulterior s-a mai construit un drum forestier de 1 km şi pe pârâul Mihăescu.: Vartolomei Todeci. Pentru a ajunge în faza de maturitate productivă (tăieri de masă lemnoasă) este necesar un interval de timp care se măsoară în zeci de ani (50/60 ani). coborând pe unele văi. Luncile Frumoase sau construit în perioada 1958-1980. Drumul forestier din trupul Coasta lui Cazan. În anul 1950 a fost construită o linie ferată forestieră. Horezu II şi Târgu Horezu. Recea. în ordinea procentului pe care îl reprezintă fiecare specie. sub altitudinea de 1800 metri şi. Fa ă de situa ia din secolul trecut. care au antrenat în produc ie 955. în amestec cu foioasele până la altitudinea de 700-800 metri. Coniferele reprezintă 50% din totalul pădurilor comunei. pârâul Căpă ânii. prin tăierile făcute din ra iuni economice şi datorită dezastrelor naturale provocate de vânt. alte specii – 2% (pinul Douglas. anuală. Piatra Spânzurată.c. Căşerie. cu implica ii deosebite din punct de vedere economic. până la Lacu Mare. Dârjala. Speciile ce compun pădurea sunt. următoarele: răşinoase: 54-56%. Atacul de dăunători pe suprafe e întinse poate fi apreciat ca un dezastru. îngustă. Stocşor. Covreşti.

Evaziunea fiscală generată de efectuarea de acte de comer ilegale cu material lemnos. Ob tea Horezu – 132.MADR Activită ile ilegale în domeniul forestier sunt acele activită i în care lemnul este pus în valoare. Asigurarea pazei fondului forestier este de asemenea obliga ia ocoalelelor silvice care-l administrează ca şi regenerarea pădurilor. transport. Oportunită i PNDR sprijină silvicultura cu următoarele măsuri: Măsura 221 Prima împădurire a terenurilor agricole Măsura se aplică pe suprafe e de teren agricol mai mari de 0. solurilor. prelucrare. . În anul 2007 însă. prelucrarea şi comercializarea lemnului.Nerespectarea restric iilor la punerea în valoare a masei lemnoase din specii protejate (cireş). punerea în valoare.5 ha pe care se înfiin ează o planta ie forestieră. . fapt ce a determinat alegerea ca sursă de venituri.regenerări prin reîmpădurire nu au efectuat decât Direc ia Silvică Vâlcea. Toate activită ile ilegale mai sus men ionate se pot asocia cu fapte de corup ie. “paza pădurilor” rămâne o componentă importantă în asigurarea integrită ii acestora (pădurilor). Planul National de Combatere a Tăierilor Ilegale de Arbori . tăiat. transportat. Amenin ări .şi dorin a de ob inere imediată de venituri ilegale sau necuvenite. Activită ile de regenerare au efecte pe termen lung pentru că din această fază se selectează speciile cele mai potrivite pentru zona dată şi se asigură manifestarea func iilor pădurii pentru care a fost înfiin ată.Tăierile ilegale apar din cauze obiective care trebuie avute în vedere la elaborarea strategiei de dezvoltare a microregiunii. . . Ocolul Horezu – 10 hectare.Falsul şi uzul de fals asociat cu activită ile ilegale din domeniul forestier (amenajarea pădurilor. comercializare) . transportul.omul. fenomenele naturale etc. Obiectivul este creşterea suprafe ei de pădure cu rol de protec ie a apei. Ele pot fi împăr ite în următoarele categorii: -Tăieri ilegale: de arbori nepuşi în valoare -Tăieri ilegale de arbori puşi în valoare cu încălcarea prevederilor legale prin nerespectarea restric iilor la punerea în valoare a masei lemnoase în arii protejate. animalele domestice (prin păşunat).Munca „la negru” . exploatarea si valorificarea ilegală a lemnului. se execută lucrările tehnice de între inere. . În acest context.Subestimarea calitativă şi cantitativă a masei lemnoase puse în valoare. tăiere. iar pădurea se păstrează până ce atinge vârsta de exploatare. a 26 .2 hectare. activitate tehnică complexă dar cu mari implica ii economice şi ecologice.9 hectare şi Obştea Sărdeasca 8. Ocolul Silvic Romani – 3 hectare. Una din aceste cauze este nivelul scăzut al veniturilor locuitorilor din zonele identificate cu tăieri abuzive şi lipsa unor alternative. prelucrat şi/sau comercializat în contradic ie cu reglementările in vigoare. -Punerea în valoare a masei lemnoase fără a respecta prevederile amenajamentului sau în baza unui amenajament întocmit necorespunzător.Nerespectarea prevederilor legale cu privire la exploatarea lemnului.

Obiective specifice • Îmbunătă irea structurii sau refacerea pădurilor slab productive degradate. Asocia ii mixte din oricare din categoriile de mai sus. d. Între inerea planta iei pe o perioadă de 5 ani. • Producerea de puie i forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin înfiin area de pepiniere când sunt necesare lucrări de împădurire în proprietatea forestieră . Pădurile înfiin ate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunc ional pe care îl au. elagaj artificial. Înfiin area planta iei (costuri Euro) . Beneficiarii eligibili pentru sprijin prin această măsură sunt: de inătorii priva i şi autorită i publice locale de inătoare de teren agricol. de inători de pădure independen i (biserici. Pierderea de venit agricol urmare a împăduririi pe o perioadă de 15 ani . .pentru terenul agricol Fermieri 215 Euro–ha. e. şcoli) şi asocia iile acestora. rărituri. sprijinirea aplicării • programelor de refacere a pădurilor slab productive sau neconforme cu tipul natural fundamental.şi care sunt eligibile prin măsura 123. • de padure. b. Măsuri speciale pentru zonele parte din re eaua europeană Natura 2000 122 Îmbunătă irea valorii economice a pădurii Tipuri de beneficiari a. Comunită i locale de inătoare de pădure în comun (cu drept de proprietate indivizibil) sau asocia iile acestora. Glădi ă (doar pe solurile nisipoase şi/sau mobile). c. pe zone geografice (costuri Euro) primeşte în func ie de zonă şi anul de la infiin are între 65 si 210 Euro la hectar. cum ar fi pădurile de răşinoase din afara arealului natural cu specii adapate mai bine • condi iilor locale şi cu rezisten ă mai bună împotriva factorilor dăunători naturali (doborâturi de vânt. Indiferent de suprafa a de pădure: 27 .pădurilor cu rol de protec ie împotriva factorilor naturali şi antropici dăunători. persoane fizice sau asocia ii ale acestora. Comune şi municipalită i de inătoare de pădure sau asocia iile acestora. pe baza rolului multifunc ional al acesteia. Alte categorii de de inători de pădure diferite de proprietatea de stat. precum şi de asigurare a func iilor recreative. excep ie făcând echipamentele ce realizează în acelaşi timp exploatarea şi procesarea primară a materialului lemnos – cum sunt harvesterurile . Obiectiv general Creşterea valorii economice a pădurilor inând cont de rolul multifunc ional şi managementul durabil al pădurilor. Proprietari priva i de pădure. spitale. Investi ii eligibile A.Deal 1660 euro *Formula de împădurire pentru deal 100% Pin negru (pe terenurile afectate de eroziune sau deşertificare) 100% Salcâm. • Achizi ionarea de echipamente şi maşini de tăiere necesare pentru realizarea măsurilor tehnice şi a opera iilor necesare până la vârsta exploatabilită ii (ex. combaterea • bolilor şi dăunătorilor) şi suportul tehnic pentru executarea acestor lucrări (mâna de lucru/servicii). • Achizi ionarea de echipamente şi maşini necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact • redus asupra mediului. atacuri de insecte etc).Munte 1560 euro *Formula de împădurire pentru munte.

- 28 . Pentru suprafe e de pădure mai mari de 1.Costuri pentru refacerea arboretelor slab productive şi substituirii celor derivate. pentru îmbunătă irea structurii arboretelor în concordan ă cu tipul natural fundamental de pădure. . . proiecte tehnice.000 ha: .Costurile pentru crearea căilor de acces în interiorul arboretelor. descopleşiri. Volumul sprijinului Sprijinul public (comunitar şi na ional) acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăşi 50% din totalul cheltuielilor eligibile. achizi ionarea de patente şi licen e. Părin i de familii) şi în suprafe ele desemnate pentru conservarea resurselor genetice forestiere. combatere boli şi dăunători).Costuri pentru achizi ionarea de echipamente hardware şi software necesare pentru elaborarea documenta iei tehnice cerute de reglementările forestiere în vigoare. Plafonul maxim al sprijinului pentru un proiect nu poate depăşi 1. B.Costuri generale ale proiectului reprezentând: taxe pentru arhitec i.000 Euro.Costuri pentru înfiin area de pepiniere forestiere.Costuri pentru achizi ionarea de maşini.Costuri pentru achizi ionarea de echipamente şi maşini necesare pentru activitatea de exploatare care au impact redus asupra mediului.Costuri pentru achizi ionarea de maşini. C. inclusiv achizi ionarea de maşini. .Costuri pentru realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în planurile de amenajare. incluzând răritura pre-comercială. Pentru suprafe e de pădure mai mari de 100 ha sau pentru asocia ii care de in suprafe e mai mari de 100 ha: . altele decât maşinile complexe cum ar fi harvesterurile. pentru facilitarea executării lucrărilor silvice prevăzute în planurile de amenajare. numai în cazuri excep ionale cum sunt acelea ca pepiniera să facă parte din exploata ia forestieră şi pe terenuri din fond forestier. În zonele defavorizate (LFA) şi în siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 60% din totalul cheltuielilor eligibile. .000. . în vederea creşterii economice a pădurilor.Costuri pentru achizi ionarea materialului de plantat. costurile de instalare a culturilor. echipamente şi materiale pentru producerea de material forestier de reproducere de calitate. în procent de maxim 10% din valoarea proiectului. ingineri şi consultan i. echipamente şi materiale pentru suprafe ele incluse în Catalogul Na ional al materialelor forestiere de reproducere (ex: Livezi semincere. Pentru suprafe e de pădure mai mari de 10 ha: . echipamente şi materiale pentru realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în planurile de amenajare (ex. cură iri. . plantări. D.

care izvorăşte din Mun ii Căpă ânii.Luncavă . Cel mai important afluent al său este Recişoara.Ape Depresiunea Horezu este drenată. provenit prin unirea pâraielor Bistricioara cu pârâul Romanilor. În cursul său meandrat până la Olt. care se varsă în Olt în apropierea comunei Băbeni-Bistri a. străbătând Masivul Buila-Vânturari a de la nord la sud..Costeşti. Este format prin unirea Pârâului Cumpenelor. afluent de dreapta al Oltului. lungimea totală este de circa 60 km. Romani. adună apele de pe versan ii nordvestici ai masivului (sectorul până la Plaiul Lespezi) (pâraiele Şasa Voiceşti.Are o lungime de circa 50 km. Apele de suprafa ă Întreaga re ea hidrografică a zonei este tributară râului Olt. Rodeanu. între gurile de vărsare ale râurilor Govora şi Luncavă . Ghelălău. cu izvoarele sub Vârful Balota şi Pârâul Blej. se formează pârâul Gurgui. . afluent de stânga al Bistri ei (L = 18 km. Râul Recea. Cursurile de apă sunt permanente. Zăvidanul. pârâul Băncăilor.. Stânişoara şi Stocşor având ca izvoare pârâul Găuriciului şi al Zăvidanului. pârâul Călineascăi unit cu pârâul 29 . S = 45 km²). . Marginea. fără a avea însă debit mare. Luncăvecior. care se varsă la sud de comuna Costeşti. Bistri a primeşte ca prim afluent important pârâul Romanilor (Hurezu). cu izvoare tot în Mun ii Căpă ânii (curmătura Lespezi). prin afluen i direc i sau indirec i cu o direc ie de curs. în anii 1978-1989 Luncavă ul a fost îndiguit cu gabioane pe tot parcursul său prin sat. Îşi adună apele de pe versan ii sudici ai mun ilor Căşeria. el străbate dealurile subcarpatice pe o distan ă de circa 42 km. Bistri a pătrunde adânc în Mun ii Căpă ânii. Netedu.Prin izvoarele sale. iar pe stânga pârâul Cuca. La cota 810 metri. aval de evacuarea prin canal deschis a apelor uzate provenite de la Avicola Babeni în Raul Bistrita este considerată zonă critică sub aspectul poluarii apelor de suprafata . de terase şi de dealuri piemontane/interfluvii. în linii mari. Sapă chei spectaculoase pe traiectul unei falii importante. Pârâul lui Barnat. tăind Măgura Slătioarei pe la capătul ei estic. Principalele râuri care străbat zona şi constituie cea mai importantă resursă de apă sunt. Pârâul lui Stroie. Se constată că re eaua hidrografică a râurilor este bogată şi bine reprezentată. Acestea îşi măresc treptat debitul şi se unesc la cantonul „Între Râuri”. străbătând Masivul Buila-Vânturari a de la nord la sud.Bistri a. unde viteza se mai domoleşte şi încep depunerile masive ale materialului aluvionar adus din munte în fazele de „ape mari”. afluent de dreapta al Oltului. iar pâraiele cele mai însemnate pe care le primeşte de pe partea stângă sunt: pârâul Cumpenelor şi pârâul Cerbului. cu izvoarele sub Vârfurile Ursu şi Coşana. pârâul Marginei cu confluen a la Luncile frumoase. de la est la vest de pâraielele Costeşti. Pe partea dreaptă. de la nord la sud. Curmăturii). versantul estic al muntelui Arnota şi versantul sudic al Muntelui Cacova (Pârâul Sec sau Valea Morii). Dacă se adaugă şi lungimea izvoarelor sale şi a afluen ilor. Babeni – Francesti. toate cu direc ie de curgere de la nord spre sud. Găuriciu. Luncavă ul străbate oraşul Horezu. pârâul iganilor. Pentru a micşora cantitatea de aluviuni cu care Luncavă ul contribuie dăunător la colmatarea lacurilor hidroenergetice de pe Oltul inferior şi pentru a evita producerea dezastrelor în zona satului. Govora. formând râul Bistri a. Luncavă şi Cerna. Sapă chei spectaculoase pe traiectul unei falii importante. Bistri a. Râmeşti. care creează un relief de luncă. unde primeşte ca afluent pe stânga Urşani unit aici şi el cu Râmeşti şi iese din depresiunea Horezu. Zănoaga. La originea sa sunt mai multe izvoare care pornesc de sub culmile mun ilor Văleanu. bazinul având o suprafa ă de 384 km². Traversează localită ile . comunele Măldăreşti şi Oteşani.Romani De pe partea dreaptă. Acestea se adună (Luncavă şi Bistri a) ca întrun mănunchi ceva mai la sud şi se varsă în Râul Olt. pe ambele maluri. de la est la vest: . s-a făcut în anul 1996 captarea pentru apeductul ce alimentează cu apă potabilă satul Vaideeni.. Un afluent de dreapta mai important al Râului Romani este Pârâul Lunga. prin unirea mai multor izvoare.

Lacuri Pe întinderea comunei Vaideeni există câteva mici lacuri cu apă dulce rezultată din ploi şi zăpezi şi între inute din mici izvoare de fund. arată că această lucrare hidrotehnică nu a modificat sesizabil şi dăunător regimul acestora şi nu a determinat nici-un fel de dezechilibru ecologic în zonă şi pe cursul lor. ce se înregistrează în cele trei sta ii hidrometrice de pe aceste râuri. suprafa ă care variază după anotimp. pe teritoriul comunei Slătioara. Suprafa a şi cantitatea lor de apă sunt în descreştere şi de la an la an. Apeductul. Observa iile generale făcute. are lungimea de 6. Lacul din Bancea. spre sfârşitul verii ajungând. Râurile Luncavă . pârâul Vălceaua. rotunjit şi mulat de trecerea apei. se închid la culoare. din zona numită Coasta Lacurilor şi adună apele de pe coastele mun ilor Corşoru. râul Cerna se varsă în Olte la limita sudică a jude ului.negru în limba slavă). se abate spre apus şi se varsă în Cerna. Râul Recea este captat la cota 765 m în aduc iunea de apă pentru satul Recea. lucrare terminată în anul 1978. Are lungimea de 13-14 km şi se varsă în râul Recea. nume ce porneşte de la slavonescul mòri a (râul cu mori sau râul morilor). de regulă. este barat şi captat în re eaua de alimentare a lacului hidroenergetic de la Vidra pe Lotru. să-şi înjumătă ească suprafa a şi volumul de apă. râul Recea îşi aduce aportul de apă la lacul de pe Lotru. Lacul lui Cazan. 30 .450 km şi o re ea de distribu ie de 14 km. şi empiric. În anul 2000 mai era încă în func iune o singură pivă în satul Vaideeni. joagăre. Străbate în lung de la Nord la Sud satul căruia i-a dat numele său. şi sistematic. un debit mic. este evident şi caracteristic faptul că acest râu. Ca şi Luncavă ul şi Cerna. Bolovănişul şi prundişul albiei este format par ial din calcar. Lacul din Zăpodii. Lacul din Muşi a. în cei douăzeci de ani care au trecut de la data captării acestor râuri pentru hidrocentrala de pe Lotru. culoare ce o capătă bolovănişul albiei acoperit de alge verzi filamentoase. Buciumul. iar pe dreapta. la cota 1100 metri. cele două roci componente ale bazinului său hidrografic. creează un mediu convenabil racilor şi iparilor. Râul Cerna. către toate celelalte sate dinspre apus ale comunei. Cu pu in înainte ca acest râu să taie pe la vest Măgura Slătioarei în punctul numit Oarba. prin captarea sa de la cota 1110 m. în ultimii 4-5 km până la vărsare. trece printre nişte pitoreşti piramide de şiroire din sedimentele cu sare de la Goruneştii Slătioarei. Existen a lor a dat naştere toponimelor corespunzătoare: La Lacul Porcului. Ca şi în cazul altor râuri din ara noastră. Izvorul principal şi ini ial de sub Nedei îşi sporeşte treptat debitul prin primirea ca afluen i a numeroase pâraie – cele mai multe cu o curgere temporară. este prevăzută extinderea re elei de distribu ie de la bazinul de filtrare şi tratare Recea. Şi râul Cerna. la Bălceştii Vâlcii. lucrare încheiată în anul 1996. pive şi darace de lână. Milescu. Pe râurile din zonă au existat până la jumătatea secolului XX. prin observa ii zilnice asupra parametrilor de interes. Primeşte ca afluent pe dreapta răul Mari a pe teritoriul comunei Slătioara. şi din şisturi cristaline. deci. dar care. cu curgere gravita ională.Viezuinilor – zis la vărsare pârâul Racilor. instala ii hidromotrice: mori. Izvorăşte de sub vârful Nedeiul. Pentru viitorii ani. pârâul Mărineştilor şi pârâul Ulmetului. Izvorăşte de sub muntele Stânişoara şi îşi sporeşte debitul primind ca afluen i pe stânga Mijlocia şi Pârâul Runcului. îmbătrânind. După un curs de circa 75 de km. Are bazin hidrografic redus şi. Au o suprafa ă între 5 şi 10 ari fiecare. încă din anul 1978. Râul Mari a. Din punct de vedere al faunei piscicole pe care o adăposteşte. însă. Beleoaia şi Pleşa Polovragilor. Recea şi Cerna sunt urmărite ştiin ific. pe râul Luncavă (pentru că lâna nu se mai prelucrează casnic şi manual) şi moara din satul Romani de Jos care apar ine mânăstirii şi func ionează ocazional. numele de Cerna face referire la culoarea întunecată a fundului apei (ciornîi . ca efect al colmatării cu aluviunile din jur şi ca efect al descompunerii pe loc a vegeta iei ierboase şi arbustive de la marginile lor.

Cheile Bistri ei sunt cele mai evoluate. ambalat în saci. generând numeroase fenomene endocarstice. por iune pe care înaintaşii localnicilor au numit-o. reprezentate prin numeroase peşteri. a dus în decursul timpului la conflicte aprige şi la procese juridice între vărni ari şi morari. provocată de oameni. Atunci când debitul creşte mult. precum şi alte instala ii hidraulice au dispărut de pe toate râurile comunei odată cu electrificarea din anii 1950-1960. Văile seci (sohodolurile) sunt foarte frecvente în Masivul BuilaVânturari a datorită infiltrării rapide a apelor din precipita ii. Valea Morii). Un fenomen carstic interesant.2 km şi având traseu adaptat perfect liniilor structurale din sudul Muntelui Arnota. Şi nici varul nu se mai fabrică în cuptoarele ărăneşti. Dar. drum ce presupune traversare prin vad a râului. Uneori. inspirat şi plastic. pentru a putea coborî cu carele cu varul pe care îl fabricau în cuptoare ărăneşti. Izbucurile cu cele mai mari debite se întâlnesc pe flancul estic al Masivului BuilaVânturari a (Pahomie. care este calcarul. Pătrunsa. cât şi lemnul. sau se procură ca var-praf . gaterele şi alte instala ii ac ionate de energia electrică. se poate transfera în râul Olte prin labirintul galeriilor carstice ce străbat în diagonală temeliile muntelui Pleşa Polovragilor. Între Cerna şi Olte (extras din monografia Comunei Vaideeni) Uneori. este faptul că apa râului Cerna. Ele pot prezenta sectoare cu curgere permanentă sau temporară. Cheile Pârâului Costeşti măsoară 2 km. dar scurtă. o mare parte din apa precipita iilor de pe întinsul râului Cerna nu au o curgere de suprafa ă. ca var-pastă rezultat ca produs-deşeu. Cheile În zonă se găsesc mai multe văi adânci cu aspect de chei. cu versantul stâng sculptat în şisturi cristaline. şi mai ales când curgerea este barată natural de buturugi şi bolovani. Piatra. găunoasă. Singurul fenomen interesant pe care îl formează este trecerea vijelioasă printr-o por iune foarte îngustă. la care se adaugă numeroase fenomene exocarstice de mai mică amploare: ponoare. produs de fabrica de ciment şi alte produse calcaroase din Târgu Jiu. Astăzi. spre apus. Albu. izbucuri. Această abatere a albiei Cernei. izbucuri. unde se găseşte pe loc atât materia primă. această deturnare a apelor Cernei spre Olte o provocau oamenii prin baraje improvizate construite anume în fa a sorbului. peste 25 l/s. de zeci de ori. întâlnit în Valea Cernei. a calcarelor din majoritatea suprafe ei bazinului său superior. La Moara Dracului. De asemenea. Buila şi Vânturari a prezintă astfel de caracteristici. obârşiile Văii Comarnice). chei. chei. 31 . nivelul apei se ridică la nivelul sorbului şi.Apele subterane au fost foarte active. atunci când nivelul apei trece de podul carului. cel de pe valea Cernei. apa pătrunde în sorb şi. au un traseu rectiliniu impus structural. văi seci. Ponoarele cu regim temporar sunt semnalate în Muntele Piatra din Masivul BuilaVânturari a. combustibilul necesar la calcinarea calcarului. astfel. cursul lor este jalonat de aliniamente de doline. în trecut. întrucât morile de apă. măsurând 1. cu defileuri. astfel de conflicte nu se mai pot ivi. prin galerii. pentru a fi transformat în var. Transportul varului spre sat nu se putea face decât pe unicul drum. Olte ul. în anumite condi ii. cu un repeziş de 8-10 metri sub forma unui scoc de moară. ci se procură de la uzinele din Craiova. ci se pierd în structura carstică. Le-au luat locul morile. Toate văile din estul mun ilor Cacova. rămânând în albia sa doar debitul ce se formează din pâraiele din aval de acest sorb. la câ iva kilometri mai jos. deşi săpată în roci par ial calcaroase. valea Cernei nu este nici o vale de tip carstic definit. etc. Dar traversarea râului prin vad cu carul prezintă riscul ca apa să ajungă la var. dar apa se pierde complet prin ponoare sau prin infiltra ii difuze. Acestea sunt localizate în zonele carstice Buila-Vânturari a (bazinele râurilor Costeşti şi Bistri a). se duce în râul vecin. Valea Curmăturii. dar o serie de izvoare mici jalonează contactul dintre calcar şi forma iunile cristaline de pe flancul vestic (bazinul Pârâului Costeşti. construite la munte.

pe teritoriul comunei Costeşti. Pe teritoriul comunei Frânceşti. sunt zăcăminte de cărbune. păduri tip Asperulo-Fagetum. pentru nevoi locale li calcarul filer. păduri acidofile cu Picea din etajul subalpin. furajer. calcarul sistificare. Sursa: Agen ia Natională a Rezervelor Minerale STR.crt. Odată cu amplasarea Uzinei de Produse Sodice la Govora s-a deschis în anul 1960. Izvoare termale pe terioriul comunei Slătioara. folosite până în anul 1989 în tratament balnear (în cadrul sta iunii balneoclimaterice de interes local Costeşti). Zăcăminte de petrol au fost identificate pe teritoriul comunei Tomşani în zona Foleşti şi pe teritoriul comunei Frânceşti la limita cu Băbeni.Rezerve minerale Calcar industrial şi de construc ii. PETROM S. parte din marele bazin carbonifer de sub mun i care cuprinde toată partea dreaptă a Oltului. RM. PERIMETRE DE DEZVOLTARE – EXPLOATARE SI EXPLOATARE PETROLIERĂ AFLATE ÎN CONCESIUNEA S. jude ul Vâlcea. habitate din pajişti şi 32 . Diversitate genetică – flora şi fauna Cercetările efectuate de specialiştii Parcului na ional Buila Vânturari a au eviden iat habitate de stâncării şi peşteri habitate din pădure şi anume păşuni împădurite. în prezent sta iunea este închisă.permise de exploatare emise pentru următoarele societă i: Nisip si PROTECTCHIM Francesti pietris SRL RM. sodice. bicarbonatate. stabilimentul balnear este degradat. 1 STR. pe direc ia Popeşti-Viişoara-Mânăstirea dintr-un lemn. Zăcământul Comuna Schela comercial 18 Băbeni. COSTESTI Petrol.R. NR. Nr. de unde se extrage şi se prepara calcarul folosit in industria chimică. calcar pentru mixturi asfaltice. Izvoare de ape minerale sulfuroase. Rezerve de nisip şi pietriş .2 COM.A. VALCEA Nisip si EDION S. cariera Bistri a. NR. IANCU POP. păduri tip Luzulo-Fagetum. mozaic de calcar.L. Francesti pietris VALCEA Nisip si MIDOCONSTRUCT Francesti pietris SRL ORLESTI Nisip si Slatioara pietris GENIUS S. UZINEI. în masivul Arnota. hipotonice.C.L. indicate în cură internă şi externă. clorurate. apele fiind asemănătoare cu cele de la Băile Olăneşti.R.Tătărani Drăgăşani 109 Foleşti Tomsani Drăgăşani Sursa: Agentia Nationala a Rezervelor Minerale Cărbune.

Gorunetele. ca şi diverse plante ierboase: afin (Vaccinium myrtillus. Păun. platanoides). caracterizat prin lipsa gorunului şi apari ia câtorva specii ierboase montan-carpatice. care adăpostesc o floră deosebit de interesantă. Trecerea de la un etaj la altul nu este netă. cu influen e submediteraneene. (Gh. În cadrul acestui subetaj se găsesc specii de conifere precum: brad (Abies alba). Este reprezentat prin păduri montane de fag. care le deosebesc de făgetele de deal. În cadrul acestei subzone se află. şi păduri de stejar (Quercus robur). .Etajul stejarului este prezent prin pădurile de gorun situate ca un brâu la limita inferioară a subzonei fagului. văi seci. speciile arboricole de altitudine joasă urcând uneori până la limita superioară a pădurii.650 m) în Cheile Bistri ei sau Costeşti.frecven a mare a calcarelor la zi. De ex se eviden iază pajiştile de stâncărie dominate de argin ică (Dryas octopetala). ridicându-se pe alocuri până la 600 m şi chiar 800 m altitudine. pădurile de amestec se extind la altitudini cuprinse între 500 şi 1500 m.Pădurile de fag cu răşinoase Limita inferioară este greu de stabilit deoarece speciile de răşinoase: molidul (Picea abies) şi mai ales bradul (Abies alba). fisuri. 33 . Această diversitate floristică şi faunistică a ecosistemelor foarte mare se datorează unui complex de factori. salcie (Salix capraea). dar şi biotic): .1300 m. printre care se numără: . tisă (Taxus baccata). Loiseleuria procumbens. prin depresiuni. . mai umede şi mai reci. ulm (Ulmus scabra). paltin de munte (Acer pseudoplatanus). submediteraneene. Ploaie. corelat cu pozi ia fa ă de centrele genetice şi căile de migra ie a florei şi a faunei.tufărişuri şi pe suprafe e limitate habitate din turbării şi mlaştini.este reprezentat prin alternan a fag cu gorun. carpato-balcanice. . care a favorizat răspândirea unor specii relativ termofile. Etajarea vegeta iei Vegeta ia este repartizată pe teritorii întinse sau mai restrânse în func ie de condi iile de mediu. a determinat existen a unor elemente foarte diferite: eurasiatice. molid (Picea abies). Acest subetaj începe la 700 m şi se desfăşoară până la 1200 . hornuri.1967). A. 1998). pin (Pinus sylvestris). care în aceste arii nu a putut fi înlocuită de culturile agricole datorită reliefului accidentat.cea mai largă răspândire dintre pădurile din zonă şi este reprezentat prin păduri întinse de fag. În general. plop (Populus tremula). fagul se instalează pe pantele nordice. coboară pe văi până la altitudini destul de mici (600 . frasin (Fraxinus excelsior). iar făgetele cu molid şi brad ajung uneori până pe creastă cu subetajele : Stejăretele . şi mai rar carpen (Carpinus betulus).în cadrul reliefului muntos există o diversitate mare a tipurilor de habitat (entitate ecologică ce indică mediul de via ă al speciilor. în acelaşi timp abiotic. iar cele ale etajelor superioare coborând mult în pădurile de la poalele muntelui întâlnindu-se chiar şi inversiuni ale etajelor vegetale forestiere. Etajul nemoral (al pădurilor de foioase) se întâlneşte între 500 m şi 1400 m. diferitele tipuri de vegeta ie interferând între ele. carpatica). tei (Tilia cordata).relieful muntos. zadă (Larix decidua ssp. Acest complex de factori. paltin (Acer campestre.climatul relativ blând. formând păduri de amestec cu fagul. relict glaciar ce constituie aici unul dintre cele mai puternice genofonduri din ară. . în sectoarele de chei. În vreme ce gorunul preferă pantele sudice. (Buia. afin vânăt (Vaccinium uliginosum). europene şi central-europene.Făgetele . Se întâlneşte şi cetina de negi (Juniperus sabina frecvente în Cheile Folea şi Cheile Costeşti). Vaccinium vitis idaea). etc. . alpinocarpatice. pe văile adânci. sud-estice. ca şi o serie de specii endemice sau subendemice. în special mesteacăn (Betula pendula). marcată în relief prin sectoare de chei şi mici masive izolate cu versan i abrup i. care ocupă o parte însemnată a teritoriului. grohotişuri. favorizând men inerea vegeta iei naturale. între care clima are un rol foarte important. în amestec cu foioase din etajele inferioare.

endemite.Plante periclitate. Specia Denumirea populară Grad de periclitare Endemite Specia Denumirea populară Grad de Specia Denumirea populară Grad de periclitare periclitare Endemite Endemite Angelica archangelica Angelică R Hepatica transilvanica Crucea voinicului R End. vulnerabile. P. iederă albă (Daphne blagyana). tulichină pitică (Daphne mezereum). Agrostis rupestris. la care se adaugă numeroase specii cu flori multicolore. 1974). submediteraneană. Pajiştile montane ocupă suprafe e reduse în cuprinsul pădurilor de la poalele mun ilor. În cuprinsul pajiştilor montane abundă gramineele (Festuca. Vaccinium vitis idaea. care. Salix reticulata. contribuie la reten ia apelor pe versan i. Mnium etc. trebuie ocrotite. Salix herbacea. Există numeroase specii amenin ate pe următoarele categorii diferen iate de I. Juncus trifidus. Geum reptans.carpatica). Poligala vulgaris.specii a căror arie este restrânsă a * ± la România.N. Loireleuria procumbens. ** carpatic şi *** carpato-balcanic. atât specii de climă caldă. Alături de arbori se întâlnesc şi arbuşti cum ar fi: ienupăr (Juniperus communis.Etajul boreal (al molidişurilor) este destul de bine reprezentat. Vegeta ia ierboasă este reprezentată de numeroase specii. Se mai întâlnesc: afin (Vaccinium myrtillus). afin (Vaccinium myrtillus). J. Coridalis cava.C. etc. (Salix herbacea). zadă (Larix decidua ssp. excelsa) şi. Trecerea se face prin tufărişuri: jneapăn (Pinus mugo. în consecin ă. Senecio rupester. Dintre speciile lemnoase se întâlnesc: argin ică (Dryas octopetala). J. pădurile de răşinoase fiind cuprinse între altitudini de 1200 şi 1850 m şi apar inând din punct de vedere fitocenologic asocia iei Piceetum carpaticum (Gh. Cuprind în special molid (Picea abies. mai rar. consolidează terenul şi reprezintă o stavilă în calea avalanşelor. Muscari comosum. În cadrul pajiştilor se întâlnesc următoarele asocia ii: Festuca supina. prin stratul gros de muşchi instalat sub arbusto (Polytrichum. glaciare. Sibirica. Rannunculus oreophilus. ca ştirigoaia. montana). intermedia. plante ocrotite În aceste zone vegetează numeroase plante rare. trei fra i păta i (Viola tricolor). urzica etc.). întâlnim şi specii de talie mai mare. .endemite . C. care dau un pitoresc deosebit acestor pajisti : Viola odorata. zmeur (Rubrus idaeus). Gentiana vernas. Vegeta ia pajiştilor alpine este foarte bogată. cu excep ia pere ilor foarte înclina i. alături de graminee. ienupăr (Juniperus communis. Sedum maximum. iar în apropierea versan ilor stâncoşi tisă (Taxus baccata). brad (Abies alba). Un loc aparte îl ocupă tufărişurile joase de cetină de negi (Juniperus sabina). afin vânăt (Vaccinium uliginosum).: – specii periclitate (E) – specii vulnerabile (V) – specii rare (R) – specii neamenin ate (Nt). pin ( Pinus sivestris. Solida. salcie pitică (Salix reticulata). endemisme. a abrupturilor în care s-a refugiat cea mai interesantă floră din cuprinsul acestui masiv calcaros. Poa. iar la limita superioară ienupăr (Juniperus sibirica) şi jneapăn (Pinus mugo). Agrostis). Etajul subalpin este situat deasupra etajului molidişurilor.U. Juniperus sabina-cetina de negi). dar şi de specii de muşchi şi licheni. unde. etc. Tufărişurile au un rol ecologic important deoarece. Elyna myosuroides. Popescu. În plus. Carex curvula. rare. Hylocomium. J.* 34 . nana. Loiseleuria procumbens. Majoritatea pajiştilor asigură biomasa consumată de turmele de oi care păşunează vara aproape în întreaga zonă montană. Rosa pendulina). Euphrasia salisburgensis. cât şi specii relicte. Abunden a de specii protejate din cadrul florei . măceş (Rosa canina.

alături de specii mai mari cum sunt ciocănitoarele: ciocănitoarea pestri ă mare (Dendocropus major). gândaci. albine etc. În pădurile de stejar şi gorun. care găsesc aici condi ii bune pentru hrană şi cuibărit: privighetoarea (Luscinia luscinia) pi igoiul mare (Parus major). Din grupul nevertebratelor se întâlnesc la tot pasul melci. Reptilele.** Taxus baccata Tisă V\R Trollius europaeus Bulbuci de munte V Veronica alpina R Viola alpina R Zona a fost pu in cercetată de către specialişti botanişti şi merită o abordare mai îndeaproape în ceea ce priveşte speciile protejate ale florei. vânturelul de seară 35 . presiri. sticle i. medius) şi ciocănitoarea pestri ă mică.*** Centaurea atropurpurea Pesma R Centaurea pinnatifida R End. cu climă mai blândă şi cu mult arboret. Ca vertebrate întâlnim batracieni. pi igoiul de livadă (Parus lugubris). Un batracian des întâlnit pe sistemul foliar al arborilor şi arbuştilor este brotăcelul sau răcănelul (Hylaarborea).** Rosa coziae Roză de Cozia R End. păsări şi mamifere.* Dianthus spiculifolius V End.* Dryas octopetala Argin ică R Eritrichium nanum E End.*** Cerastium lanatum Lâna caprelor R End.* Dianthus superbus Garofi ă de stâncă R Dianthus tenuifolius Nt End.* Oxytropis carpatica Luntricică R End.* Cerastium transsilvanicum R End. păianjeni. ciocănitoarea de stejar (D. Transsilvanica R End. trăiesc şi o mul ime de specii de animale.*** Ranunculus carpaticus R End. însă fără o prea mare frecven ă.** Dianthus glacialis subsp.Aquilegia transsilvanica Căldăruşă V End. Baillani Sânziene Gentiana lutea Ghin ură galbenă E Gentiana acaulis R Gentiana punctata R Geum reptans R Juniperus sabina Cetină de negi. În aceste păduri de la poalele mun ilor.* Galium valantoides var. se întâlnesc numeroase specii de păsări.* Cypripedium calceolus Papucul doamnei E Daphne blagayana Iederă albă V Daphne mesereum Tulichină pitică V Dentaria glandulosa Nt End. Gelidus R End.* Soldanella hungarica Degetăru i R Soldanella pusilla Degetăru i R Symphytum cordatum Nt End. zoocenoza apropriinduse de parametrii ei maximi atât sub raport cantitativ. fluturi.* Larix decidua Zadă. silvia cu cap sur (Sylvia communis) şi muscarul sur (Muscicapa striata). brădişor R End. multe specii de ciocârlii. indicând condi ii de via ă foarte favorabile (hrană variată şi bogată. o durată mai mare a perioadei călduroase). cât şi calitativ este cel al stejeretelor. reptile. pe lângă diversitatea şi numărul mare de specii de plante. ca: şoimul rândunelelor (Falco subuteo).** Campanula transsilvanica Clopo ei V End. Fauna Etajul stejeretelor este etajul cel mai bine reprezentat faunistic.* Nigritella nigra Sângele voinicului E Nigritella rubra Sângele voinicului E Onobrychis Montana subsp.** Arctostaphyllos uva-ursi Strugurii ursului V Campanula alpina Clopo ei R Campanula carpatica Clopo ei R End. şarpele de alun sau nuieluşa (Coronella austriaca). larice R Leontopodium alpinum Floare de col E Licopodium clavatum Pedicu ă Lloydia serotina R Lilium jankae Crin de munte R Lilium martagon Crin de pădure R Linum uninerve In galben de Banat R End. întâlnite aici. se întâlnesc şi păsări din neamul răpitoarelor de zi şi de noapte.* Pinguicula vulgaris R Pinus mugo Jneapăn R Pleurospernum austriacum Coriandru R Pulmonaria rubra Mierea ursului Nt End. sunt: năpârca sau şarpele de sticlă (Anguis fragilis).* Frysimum saxosum Brusture negru End. De asemenea.

Dintre animalele vertrebate. jderul de copac (Martes martes). Dintre răpitoarele de zi şi de noapte se întâlnesc aici uliul găinilor (Accipiter gentilis). Ca reprezentant tipic. şorecarul (Buteo buteo). Tot prin aceste păduri trăiesc şi porumbelul gulerat (Columba palumbus). cinteza (Fringilla coelebs). sticle ii etc. Etajul faunistic al făgetelor este de asemenea foarte bine reprezentat. lupul (Canis lupus). şopârla de munte (Lacerta vivipara). Unele lepidoptere întâlnite aici sunt dăunători extrem de periculoşi. pisica sălbatică ş. la care femela şi ouăle sunt ocrotite de lege din cauza scăderii efectivului acestei specii de păsări. 36 . râsul (Lynx lynx). cojoaica şi gai a. oscila ii mari de temperatură la suprafa a solului şi în aer.) şi mamiferelor (mistre i. în limita superioară ajungând până la 1700 m altitudine. chi canul de munte (Sorex alpinus). dar uneori şi în jurul aşezărilor omeneşti. ciocănitoarea verde (Picus viridis). păsările: fâsa de munte (Anthusspinoletta). sunt: mierla gulerată (Turdus torquetus). Dintre păsări. pi igoiul mo at (Parus cristatus). Dintre vertebrate pot fi enumerate mamiferele: capra neagră (Rupicapra rupicapra). mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) şi corbul (Corvus corax). Aceasta pe de o parte datorită condi iilor climatice mai vitrege. Etajul faunistic al pădurilor de confiere Numărul animalelor este mai redus în raport cu cel din pădurile de fag sau de gorun. Şi mamiferele au reprezentan i în acest etaj: veveri a (Sciurus vulgaris). Dintre ierbivore se întâlneşte căpriorul (Capreolus capreolus).(Falco vespertinus) şi vânturelul (Falco tinnunculus). pi igoiul de munte (Parus montanus). păsărilor (pi igoii. cu canul de pădure (Sorex araneus). Tot dintre răpitoare pot fi men ionate: gaia roşie (Milvus milvus). care trăieşte în regiuni izolate. Frecvente. Ipidele sunt exclusiv fitofage. păsările sunt cele care populează mai frecvent pădurile de conifere. reptilelor (şopârla şi guşterul). mistre ul. Un locuitor tipic al acestor meleaguri este ursul brun (Ursus arctos). şerparul (Circaetus gallicus) şi cucuveaua (Athene noctua). Dintre carnivore pot fi amintite: vulpea (Vulpes vulpes).a. dar fără a fi totuşi numeroase. zăpezi mari. batracienilor (răcănelul). oiul. O serie de animale trăiesc în ambele etaje făgete şi păduri de confiere cu mici diferen ieri efective. poate fi men ionat cariul mare de scoar ă al molidului (Ips typographus). fâsa de pădure (Anthus trivialis). apoi pinul şi bradul. ca urmare a faptului că ele găsesc condi ii de cuibărit mai bune în aceste păduri. cerbul (Cervus elaphus). pot fi men ionate vipera comună (Vipera berus) şi şopârla de munte (Lacerta vivipara). iar majoritatea lor trăiesc pe ramurile diferitelor specii de foioase şi răşinoase. care este destul de rar în Europa Centrală şi de Vest. Majoritatea insectelor. unde fac galerii. şoarecele de zăpadă (Microtus nivalis ulpius). fiind încadra i în familia Lymantridae de ex. pitulicea mică (Phylloscopus collybita). Ca reptile.) ale mediului alpin. guşă roşie (Erithacus rubecula). pisica sălbatică (Felix silvestris). brumări a alpină (Prunella collaris). ierni lungi. fapt explicabil prin condi iile vitrege de via ă (temperaturi scăzute. precum şi cavalerul mun ilor înal i: cocoşul de munte (Tetrao urogallus). iar pe de altă parte datorită modului mai greoi de a-şi găsi hrana. Etajul faunistic al tufărişurilor subalpine şi al pajiştilor alpine se distinge prin numărul redus al speciilor. stru ul de vâsc. viezurele (Meles meles). În aceste locuri se găseşte şi o specie de ciocănitoare: ciocănitoarea de munte (Picoides tridactylus). iar uneori şi fagul. negroaica (Drycopus martius). presurile. duşmanii fiind mult mai pu in numeroşi decât în pădurile de gorun sau de fag. temuta omidă păroasă a molidului (Lymantria monacha) care atacă în primul rând molidul. vânturi puternice etc. Vipera berus şi Rana temporaria. forfecu a (Loxia curvirostra). acvila ipătoare (Aquila pomarina) şi huhurezul (Strix aluco). pârşul (Glis glis) şi şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus). Mamiferele au şi ele reprezentan i mai cunoscu i în aceste păduri: ariciul (Erinaceus europaeus). destul de numeroase în aceste păduri sunt: brumări a de pădure (Prunella modularis).) preferă aceste păduri. Sunt comune auşelul (Regulus ignicapillus) şi pi igoiul de brădet (Parus ater).

criofile. Ele sunt caracterizate printr-un debit mai constant decât majoritatea celorlalte ape curgătoare. porcuşorul de vad (Gobio uranoscopus). Temperatura coborâtă. substan e nutritive în cantită i reduse. în plus: cleanul (Leuciscus cephalus). Condi iile de via ă şi implicit flora şi fauna acvatică nu sunt uniforme în cursul pâraielor de munte. pâraiele mari de munte reprezintă zona păstrăvului. fauna din pâraiele mici şi cea din pâraiele mari sunt caracterizate fiecare prin altă asocia ie de nevertebrate reofile. malurile împădurite. tuberlariatul Dugesia gonocephala. oxigenarea perfectă. urmând cele două specii de zglăvoc (Cottus gobio. În râurile cu debit mai mic. adesea întrerupt de cascade. Curentul este rapid. ea constă din aceleaşi grupe mari. aceste râuri reprezintă zona lipanului şi a moioagei. Bioderma este mai bogată. ele au adaptări speciale care le permit să reziste curentului apei. Din punct de vedere ihtiologic. Fauna este bogată. molanul (Orthrias barbatulus). 37 . fiind reprezentată prin specii foarte oxofile şi. Vegeta ia este redusă şi oferă o sursă trofică insuficientă. Elementele exogene (resturi de vegetale. Din punct de vedere piscicol. Rhyacophila fasciata. temperatură coborâtă şi pu in variabilă. viteza apei mai redusă. Râurile de munte se caracterizează printr-un debit mai mare decât pâraiele. C. Ecdyonurus helveticus. întâlnindu-se în schimb alte specii mai pu in reofile. Fauna peşterilor Animalele cavernicole care trăiesc numai în peşteri sunt troglobionte. patul albiei acoperit cu pietre cu dimensiuni mai mici şi oarecum egale. putându-se face o zonare. Apa este obişnuit limpede şi bine oxigenată.Fauna pâraielor şi râurilor de munte care izvorăsc unele din golul alpin. în general. altele din pădurile de conifere. Ihtiofauna este dominată de lipan (Thymallus thymallus) şi moioagă (Barbus meridionalis petenyi). patul albiei constând din stânci şi bolovani. se mai întâlnesc aproape to i peştii din zona păstrăvului. Peşti se întâlnesc numai în pâraiele mari. lati a (Alburnoides bipunctatus). Glossosome conformis. Pricipalul contingent de specii de pâraie de munte îl dau insectele cu larve acvatice şi adul i burători. poccilopus). Fauna este mai bogată decât în pâraie. fiind suplinită de aportul alohton de hrană. În peşterile Carpa ilor Meridionali dintre Olt şi Culoarul Timiş-Cerna trăiesc numai specii troglofile de Duvalius (Duvalidius) grupa merkli de origine boemiană cele mai estice troglobionte aflându-se în câteva peşteri din Masivul Stogu-Vânturari a. boişteanul (Phoxinus phoxinus). viteza mare a apei sunt condi ii nefavorabile vie ii animale. Ephemerela ignita. între trichoptere. specia dominantă fiind păstrăvul (Salmo trutta fario). ihtiofauna este mai săracă. dar alte specii: Baetis carpatica. apă saturată în oxigen şi aproape totdeauna limpede. între efemeroptere. Potamophylax luctuosus. Dintre crustaceele mari este caracteristic racul de munte (Austropotamobius torrentium). Astfel. lipsind bibanul. insecte zburătoare) continuă să reprezinte o sursă importantă de hrană. În schimb. lipsa impurită ilor sunt factori favorabili. iar ceva mai jos şi moioaga sau mreana de munte (Barbus meridionalis petenyi). Agapetus comotus.

DH 12 Lynx lynx Râs C. cât şi specii relicte. carpathica Capră 20 Trichodroma muraria Fluturaş de stâncă neagră C. DH 21 Motacilla alba Codobatură albă Ber 10 Ursus arctos Urs brun C. DP 8 Myotis oxygnathus Liliac Ber. DH 13 Meles meles Bursuc Ber 3 Rhinolophus ferrumequinum Liliac Ber. DH 15 Martes foina Jder de piatră Ber 5 Plecotus auritus Liliac Ber. Ber. DH 23 Salmo trutto fario Păstrăv Conven iile interna ionale sub a căror protec ie se găsesc: Categoria de vulnerabilitate: Ber – Conven ia de la Berna (Legea 13/1993) v – vulnerabile Bon – Conven ia de la Bonn (Legea 13/1998) p – periclitate C – Conven ia CITES (Legea 69/1994) r – rare DH – Directiva Habitate 92/43/EEC e – endemice DP – Directiva Păsări 79/409/EEC 38 . glaciare. Ber. DH 19 Corvus corax Corb 9 Rupicapra rupicapra var. Denumirea speciei Stiin ifică Populară Conven ia interna ională în care este prevăzută 1 Vampyrus spectrum Liliac Ber. DH 14 Martes martes Jder de pădure Ber. DH 2 Miniopterus schreibersi Liliac Ber. Ber. În cadrul acestora se află numeroase specii protejate: Nr. DH 22 Tetrao urogalus Cocoş de munte Ber. submediteraneană. crt. ammodytes – cu corn) Viperă comună 6 Barbastella barbastellu Liliac Ber. DH 16 Vipera berus (V.Specii protejate din cadrul faunei Se întâlnesc atât specii de clima caldă. DP 11 Canis lupus Lup C. DH 18 Bubo bubo Bufni ă Ber. Ber. DH 4 Vespertilio pipistrellusi Liliac Bon. Ber. DH 10 Cervus elaphus Cerb C. Ber. DH 17 Lacerta muraria Şopârlă de stâncă Ber 7 Myotis myotis Liliac Ber.

viitor sit al Re elei Ecologice Europene Natura 2000 a fost înfiin at prin . 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate.zone protejate: A. Pe lângă acesta. Extras dintr-un pliant al Parcului Na ional foto Florin Stoican .00 ha • Peştera Valea Bistri a Comuna Costeşti 0. În legisla ia românească aceste două Directive sunt transpuse prin Legea nr.Zone naturale protejate de interes na ional şi monumente ale naturii şi Ordinul MMGA 246/2004 pentru aprobarea clasificării peşterilor şi sectoarelor de peşteri – arii naturale protejate • Piramidele de la Slătioara Comunele Slătioara şi Stroeşti 10.B. Conform legila iei în vogoare. 1. Printre acestea se pot men iona: Valea Bistri ei amonte de zona Între Râuri. Siturile Natura 2000 În microregiunea Horezu au fost propuse 2 situri . în zonă mai sunt declarate sau se află în curs de declarare şi alte zone protejate. Muzeul Trovan ilor Costeşti. zona 3 Stejari din Horezu. Rezerva ii Naturale .50 ha • Peştera Liliecilor Comuna Costeşti 1. Acesta se situează par ial pe teritoriul microregiunii şi anume pe teritoriul comunelor Costeşti şi Bărbăteşti. poiana de narcise de la Slătioara.arii speciale de conservare (Special Areas of Conservation) . 462/ 2001 (pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.2005 Pe lângă aceste arii protejate. Masivul Buila Vânturari a a fost declarat parc pentru valoarea peisagistică naturală deosebită şi pentru ecosistemele montane aproape neatinse de interven ia umană Buila Vânturari ă este o creastă calcaroasă secundară a Mun ilor Căpă ânii de aproximativ 14 km lungime şi 2 km lă ime.HG 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone II. al 12-lea parc na ional din România.04. Anexa 1 .Sec iunea a III-a . Parcul are o suprafa ă de cca 4500 ha şi este situat pe teritoriul comunelor Costeşti. o zonă cu o asocia ie extraordinară de ghiocei boga i. organiza ie neguvernamentală de protec ia mediului cz sediul în comuna Costeşti. Re eaua Natura 2000 are scopul să men ină într-o stare de conservare favorabilă o selec ie a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate în Anexa I a Directivei Habitate) şi specii ale Europei (enumerate în Anexa II a Directivei Habitate şi în Anexa I a Directivei Păsări).Zone protejate sau de interes ecologic major În zonă se află câteva zone naturale protejate. atât ca importan ă (categoria II IUCN – parc na ional) cât şi ca întindere (cca 4500 ha) este Parcul Na ional Buila-Vânturari a. conservarea habitatelor naturale. noi zone B. Bărbăteşti şi al oraşului Băile Olăneşti. etc. parcuri na ionale în urma studiilor şi demersurilor realizate de Asocia ia Kpgazon. Aviz Academia Română: B125/05.Propunere HG privind instituirea regimului de arie naturală protejată pt.3. Principala zonă protejată. o re ea ecologică de arii naturale protejate.25 ha Parcul Na ional Buila Vânturari a. în special în zona montană.constituite conform Directivei Habitate (Directiva 92/43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale şi a Faunei şi Florei Sălbatice) parte din re eaua europeană Natura 2000. 39 . Valea Lunga. în zonă există numeroase alte arii de interes ştiin ific deosebit care necesită protec ie. acestea au fost declarate în mai multe etape: Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional . a florei şi faunei sălbatice).10 ha Jude ul Vâlcea.

specifice reliefului carstic cu creste calcaroase liniare si insulare. creste ascutite si zimtate. acest tip de habitat este slab reprezentat in sit datorita unei reprezentari slabe a solului(soluri scheletice.c. Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE Cod Specie Popula ie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Calitate şi importan ă: Habitatele reprezentative pentru sit sunt : 9410paduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane. 8120 Grohotiş calcaros şi de sisturi calcaroase ale etajelor montane până la cele alpine. Izolare Global 1758 Ligularia sibirica R C B C B 1902 Cypripedium calceolus V C B C B 4070 Campanula serrata C C B C B Cat. martori de eroziune reziduali sub forma de turnuri sau ace formand un peisaj inedit. Siturile Natura 2000 beneficiază de resurse financiare suplimentare din partea Uniunii Europene. 4. DESCRIEREA SITULUI Pajişti naturale. Situri Natura 2000 . Sprijinul nerambursabil va fi acordat pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală.2. Pestera cu Lac. Pestera Pagodelor.000 euro co-finan are publică. In cadrul sitului este declarata o rezervatie naturala de padure de tisa Rezervatia Valea Cheii care are o suprafata de 1. Grupurile de Ac iune Locală selectate în cadrul Axei Laeder vor putea implementa ac iuni care să atingă obiectivele tuturor măsurilor. Buila Vanturarita este considerat unul dintre masivele muntoase renumite printr-o serie de caracteristici unice : muntele despicat de 4 paraie care au format 4 chei fiecare cu specificul sau.g. Pestera caprelor.Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene. pe versantii cu vai umede intalnindu-se fagete cu Phyllitis scolopendrium. Pestera cu Perle.extras din formulare NATURA 2000 1. Proiectele ce vor fi implementate prin axa LEADER vor fi proiecte mici care vor trebui să respecte un plafon de maxim 200. Conserv.2. stepe 13 N09 321 Păduri de foioase 46 N16 311 Păduri de conifere 19 N17 312 Păduri de amestec 15 N19 313 Habitate de păduri (păduri în tranzi ie) 7 N26 324 Alte caracteristici ale sitului: Masivul Buila Vanturarita se detaseaza din lantul muntos al Muntilor Capatanii prezentand caractere aparte. strat superficial de sol). constituind un valoros tezaur natural. chei. Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE Cod Specie Popula ie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. iar valoarea totală a investi iei nu va depăşi 400. habitate de paduri de fag cu Luzula si Asperula.5 ha instituita ca arie naturala cu statut de protectie si conservare. Suprafa a sitului (ha) 4. Siturile Natura 2000 au prioritate în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Rurală pentru mai multe din măsuri printre care Axa Leader.491 3. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 1307 Myotis blythii RC C B C B 1308 Barbastella barbastellus V C B C B 1352 Canis lupus P C B C B 1354 Ursus arctos P C B C B 1361 Lynx lynx P C B C B 3. 40 . Izolare Global 1193 Bombina variegata C C B C B 3. Conserv. 8310 Grote neexplorate turistic sunt in numar de 28 si un aven din care sunt declarate ca monumente ale naturii la nivel national urmatoarele pesteri in numar de 7 care au un stadiu de conservare foarte bun datorita faptului ca au o localizate greu accesibila turistilor : Pestera Munteanu Murgoci. Specia Popula ie Motiv 4.2.d. Pestera rac. Buila – Vânturari a Sit Natura 2000 ROSCI0015 din 200612 2.000 euro.acesta prezinta deasemenea un bogat bazin floristic in care predomina specii rare si endemice de flora.2. Pestera cu clopot.2.

participarea la evenimentele din parc (hramurile mănăstirilor şi schiturilor). observa ii floră/faună. de multe ori împreună cu Salvamontul. Schitul Patrunsa. • Educa ie ecologică . au de regulă administra ii distincte. pentru prevenirea accidentelor montane şi reducere a impactului negativ al turismului montan. proprietate a obstilor prin Obstea de Mosneni Cheia. Nordul Gorjului de Est ROSCI0128 .2.c. • Patrulări în vederea combaterii braconajului.programe de educa ie ecologică în şcolile din zona parcului si din jude . Au fost distribuite pliante. Responsabilitatea pentru stabilirea modalită ilor de administrare a ariilor naturale protejate şi a altor bunuri ale patrimoniului natural puse sub regim special de protec ie şi conservare. participare la toate evenimentele locale: simpozioane locale. Curmătura Builei.4. dezbateri publice. Tip de proprietate: Proprietate de stat: . Cabana Cheia. parte a Re elei Ecologice Europene Natura 2000 şi prin publicarea unor lucrări. revine autorită ii publice centrale pentru protec ia mediului.12% din teritoriul comunei Vaideeni . Administra ia Parcului Natural are ca activită i principale: • Marcarea limitelor parcului. Pătrunsa. Poiana Scărişoara. altele fiind în curs de desfăşurare. Valea Prislop. aşa după cum este şi cazul Parcului Na ional Buila Vânturari a. comunită ile locale. proprietate publica prin Primaria Costesti. • Marcarea traseelor turistice. Manastirea Arnota. împreună cu Academia Română şi Comitetul Na ional al Programului MAB. Suprafa a sitului (ha) 49. Schitul Pahomie.estimat 1891 ha din teritoriul comunei Vaideeni 3. Obstea de Mosneni Olanesti. a amenajamentelor silvice şi a legislatiei în domeniu.5. 4. • Cercetare ştiin ifică în colaborare cu cercetătorii din Asocia ia Kogayon şi până în prezent s-a concretizat în 2006 prin completarea listelor speciilor şi habitatelor de pe pagina web a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. 2. Parohia Pietreni 1. • Igienizări sunt făcute în permanen ă în zonele intens circulate : Cheile Bistri ei.RNP Romsilva prin OS Romani si OS Rm. în vederea propunerii Sitului de Importan ă Comunitară P. proprietate a manastirilor si parohiilor prin: Manastirea Bistrita. • Supravegherea/monitorizarea parcului monitorizarea circula iei turistice. responsabilitatea administrării revine autorită ii Administra iei Publice Locale/Jude ene. • Informare şi conştientizare publică . Vulnerabilitate: Turismul necontrolat in interiorul sitului.2.Cariera de calcar din imediata apropiere a parcului.prin grija Agen iei de Protec ia Mediului Gorj 2. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 1303 Rhinolophus hipposideros P A B C B 1304 Rhinolophus ferrumequinum C B B C B 41 . proprietate privata prin mici suprafe e de fâne e şi pădure. • Întâlniri ale consiliilor Ştiin ific şi Consultativ ale parcului. • Monitorizarea/controlul explatărilor forestiere patrulări şi controale în parchetele forestiere de pe raza parcului şi a rampelor de încărcare.114 . Valcea. în vederea verificării respectarii zonării interioare a parcului. Parcurile na ionale. Buila-Vânturari a. Pentru ariile protejate declarate prin hotărâri ale administra iilor locale.3.numeroase întâlniri cu autorită ile locale. proprietarii de terenuri şi administratorii acestora. manifestări culturale şi religioase.N. Parohia Costesati. broşuri şi postere de prezentare a parcului. Pahomie. • Patrulări în zonele cu circula ie turistică în special la sfârşit de saptămână sunt organizate patrule. declarate prin legi sau prin alte acte normative adoptate de Guvern.

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE Cod Specie Popula ie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop.g. hungarica R B B C B Cat.f.e. Izolare Global 1166 Triturus cristatus R C B C B 1193 Bombina variegata P C B C B 3. Alte specii importante de floră şi faună B Accipiter gentilis C C B Apus melba A C B Aquila chrysaetos C C B Aquila pomarina C C B Bonasa bonasia C C B Bubo bubo C C B Buteo buteo C C B Ciconia ciconia C C B Corvus corax C C B Dendrocopos leucotos C C B Dendrocopos syriacus C C B Dryocopus martius C C B Emberiza cia A C B Emberiza cirlus A C B Emberiza hortulana C C B Falco naumanni B C B Falco tinnunculus C C B Fringilla coelebs C C B Loxia curvirostra C C B Loxia pytyopsittacus C C B Parus caeruleus C C B Parus cristatus C C B Parus major C C B Picoides tridactylus C C B Tetrao urogallus C C Semnificativă este prezenta relictului glaciar Pinus Cembra sub forma de exemplare izolate sau in grupuri compacte. Specia Popula ie Motiv 3.cu excep ia celor dispuse de-a lungul limitei sudice şi a sta iunii Rânca 42 . alaturi de monumente ale naturii cum sunt floarea de colt si gentiana.d.2. Conserv. lipsit de localită i . Conserv.1307 Myotis blythii RC C B C B 1310 Miniopterus schreibersi RC C B C B 1321 Myotis emarginatus R C B C B 1323 Myotis bechsteini P B B C B 1324 Myotis myotis P C B C B 1352 Canis lupus P C B C B 1354 Ursus arctos P C B C B 1355 Lutra lutra R C B C B 1361 Lynx lynx V C B C B 3. zona se impune si prin peisajul sau pitoresc deosebit.2. Izolare Global 1078 Callimorpha quadripunctaria RC B B C B 1083 Lucanus cervus P B B C B 3. Izolare Global 2484 Eudontomyzon mariae P? 1138 Barbus meridionalis C C B C B 3. Conserv.2.2. Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE Cod Specie Popula ie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Teritoriul. aici gasindu-si linistea ursul. Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE Cod Specie Popula ie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Elementele de fauna sunt caracteristice pentru munti impaduriti. unele endemice sau relicte. Pe langa bogatul tezaur de specii animale si vegetale. lupul si numeroase exemplare magnifice de ras. Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE Cod Specie Popula ie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop.3. Conserv. cu văi salbatice şi chei abrupte. Izolare Global 2093 Pulsatilla grandis R B B C B 4070 Campanula serrata C C B C B 4097 Iris aphylla ssp.

scumpia la 1250 m) şi elementele arcto-alpine.case de vacan ă. şi poate duce la o înviorare a comunită ilor locale din punct de vedere economic şi al culturilor tradi ionale. Importan a acestui SCI constă şi în pădurile seculare de fag. dar poate aduce şi mari beneficii. mesteacăn. poate cauza pagube mari ariilor protejate. în timp ce.Bumbeşti . în special cel rutier. cel pu in pentru transportul local. turismul cultural si educa ional. ca activitate economică. turismul poate ajuta la justificarea înfiin ării ariilor protejate în regiunile marginale. pagubele şi poluarea să fie minime. Pajiştile alpine sunt bine reprezentate prin speciile : Nardus stricta. Drumurile noi şi „îmbunătă ite” amenin ă numeroase arii protejate. Unele arii protejate au indicatoare pentru încurajarea (sau constrângerea) oamenilor de a-şi lăsa maşinile lângă marginea perimetrului protejat şi să folosească mijloace alternative de 43 . de ex. Importantă şi prezentă este şi Floarea de coltLeontopodium alpinum -simbol al ocrotirii cadrului natural. chei şi poieni. expozi ia preponderent sudică. Presiunile asupra locurilor turistice mai cunoscute cresc. care coboară destul de mult pe înăl imile afectate de efectul de culme. abrupturi. între interfluviul Olte -Cerna. aducând beneficii atât ariilor protejate cât şi comunită ilor locale. au determinat un specific aparte al covorului vegetal şi al lumii animale. Facilită ile turistice intră deseori în conflict cu elurile de conservare şi strică peisajele naturale. activitatea turistică a grupurilor mici. larga extensiune a calcarelor. la sud. în care se întâlnesc specii lemnoase de carpen. la nord şi drumul submontan Apa Neagră .(1. Se remarcă impactul peisagistic deosebit de impresionant. liliacul la 1400 m. liniştite. O suprafa ă însemnată este reprezentată de pădurile virgine.600 m). Deseori. astfel încât. cu influen e climatice submediteraneene. canalizarea râurilor poate pune în pericol inuturile umede riverane. dacă este planificat şi administrat pentru a fi durabil. Turismul va fi binevenit în perimetrul sau în proximitatea ariilor protejate. Pozi ia în SV arcului carpatic. în ecoregiunea Carpa ilor Meridionali pe versantul sudic al sectorului de vest al acestora. uneori aceste pajisti sunt intrerupte de amestecul : Rhododendron kotshyi si Pinus mughus. congestie. corelate cu marea amplitudine altitudinală şi fragmentarea accentuată a reliefului. alaturi de plante cu flori: vinarita-Asperula odorata. Phyllitis scolopendrium.turismul bazat pe aprecierea naturii. Dar. Oportunită i şi amenin ări Turismul. amplasat într-un vast amfiteatru natural aproape nealterat. coltisorul -Dentaria bulbifera etc.Racovi a. Transportul. în special dacă nu sunt administrate adecvat. dacă respectă caracterul special al ariei.319 m dezvoltat pe o distan ă transversală de sub 25 km. turismul poate fi o for ă pozitivă. zgomot şi intruziune vizuala şi prin însăşi construirea drumurilor. Remarcăm de asemenea prezenta ferigilor: Pteridium aquillinum . pagubele produse ariilor protejate sunt ignorate sau subestimate în planificarea infrastructurii transporturilor. se situează în regiunea biogeografică alpină. stâncării. Principalele forme de turism agreat în cadrul ariilor protejate sunt: . în general. aici înregistrându-se o interferen ă complexă între elementele sudice cu caracter relativ xeroterm (care urcă la unele dintre cele mai mari altitudini din ară. soc roşu etc. turismul pur şi simplu nu are loc. există alternative. vizite de o zi şi chiar sport. presiunile pentru dezvoltarea unor asemenea facilită i sunt deosebit de puternice în unele zone. Şi totuşi. ecoturismul. În plus. la răsărit şi Parcul Na ional Defileul Jiului la apus şi între cumpăna apelor. De asemenea. Principalele categorii funciare sunt reprezentate de păduri. pajişti. cu un ecart altitudinal de 2. astfel încât ariile naturale valoroase devin din ce în ce mai mult locuri pentru turismul de lunga durata . are un impact crescând asupra ariilor protejate: prin poluarea aerului. Festuca suspina. în altele.

Riscuri la care sunt supuse resursele naturale ale zonei Zone critice sub aspectul deteriorarii solurilor. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală şi 2. 6 44 . Localită ile din nordul microregiunii sunt eligibile pentru pachetele 1. pot fi folosite pentru crearea de noi habitate. se face necorespunzator. accentuată şi de activită ile umane (în principal agricultura). cauzand deficit de apa. Zonele pe care se manifesta intens fenomenul alunecarilor de teren din regiunea dealurilor subcarpatice (localitatile Vaideeni. Programul Na ional de Dezvoltare Rurală sprijină men inerea pajiştilor cu înaltă valoare naturală şi oferă fermierilor o plată compensatorie la hectar = 124 Euro. încurajează fermierii să deservească societatea ca întreg prin introducerea sau continuarea aplicării metodelor de produc ie agricolă compatibile cu protec ia şi îmbunătă irea mediului. bicicletele sau bărcile) sau sa meargă pe jos. în special în zona subcarpatică a jude ului Vâlcea. Din cauza reversibilitatii pe timp indelungat a fenomenului.. Costesti.transport (autobuzele. Plă ile de agro-mediu sprijină dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. Unii încurajează chiar locuitorii oraşelor să facă întreaga călătorie cu mijloacele de transport în comun. Fostele zone miniere adânci. Acest impact a fost evaluat ca semnificativ (pentru apa). a peisajului şi caracteristicilor sale. Francesti. Impactul asupra calitatii vietii – Intretinerea necorespunzatoare a pădurilor reduce posibilită ile economice ale genera iilor viitoare şi limitează productivitatea zonelor defrişate. aşa cum este demonstrat de numeroase studii. iar taierea unui numar excesiv de copaci duce la intensificarea eroziunii. de exemplu. Odată cu dezvoltarea sperată a creşterii animalelor în zonă şi adoptarea unor practici agricole mai intensive este de aşteptat să crească nivelul de fertilizare actualmente foarte scăzut în strânsă corelare cu creşterea eficien ei în agricultură. Defrişarea – Intretinerea padurilor. Studiile efectuate asupra sistemelor de pajişti din România arată că acestea prezintă o diversitate botanică foarte ridicată. a resurselor naturale. Uutilizarea fertilizan ilor chimici ar fi implicit asociată cu scăderea semnificativă a diversită ii speciilor de plante şi pierderea de habitate. in special a padurilor private. în general asociate cu o diversitate ridicată de specii şi habitate). generând scăderea poten ialelor resurse de apa potabila. Capacitatea de retinere a apei scade. a solului şi a diversită ii genetice. Eroziunea – Vulnerabilitatea naturală a solurilor. Practici Agricole Tradi ional. Exploatarea unor roci sau zăcăminte de subsol poate fi în conflict direct cu scopurile unei arii protejate. Agricultura În zonă există suprafe e întinse de pajişti semi-naturale ce pot fi clasificate ca pajişti cu înaltă valoare naturală (pajişti semi-naturale. mai ales in zona montana a judetului. Dar industria extractivă poate aduce şi beneficii. Tomsani). foste cariere pot oferi şansa refacerii unei păduri. PLAM men ionează printre ale localitatea Francesti. cauzează eroziune. impactul a fost evaluat ca fiind extrem (pentru apa) si mare (pentru sol si apa subterana).6 Industria extractivă poate pune probleme speciale Parcului Na ional Buila. Defrisarea si eroziunea pot afecta ecosistemul terestru.

atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă. pentru fiecare monument în parte. etc) Anexa 2.biserici. Ministerului Culturii (16% din monumentele istorice din jud.Capitalul fizic şi de produc ie Patrimoniul cultural Patrimoniul construit În microregiune există: • 1 monument UNESCO (1 din cele 7 din Romania) . care se găseşte amplasat într-un loc unic. cât şi în raport cu posibilită ile de inser ie a unor componente extraculturale. Valcea) .monumentele de categorie A sunt prezentate mai jos iar cele de categorie B sunt incluse in Anexa 1 si 16 santiere arheologice (necropole din epoca Hallstadt. trebuie avută în vedere o abordare specifică acelui monument. case si ansambluri de locuinte dintre care x de categoria A si x de categorie B . 45 . astfel încât. Fiecare dintre bunurile imobile clasate în inventarul monumentelor istorice este unic.Institutul de Memorie Culturală - Iulie 2008 Patrimoniul cultural imobil constituie cea mai valoroasă componentă a patrimoniului cultural.7 Majoritatea monumentelor cu o valoare istorică. Situri arheologice în România Situri arheologice . artistică sau arhitecturală se află în proprietatea sau sunt administrate fie de entită i publice de 7 Strategia Na ională pentru Patrimoniul Cultural.complexul Mănăstirii Hurezi • 128 de monumente istorice – cf. asezari romane.Cronica RAN-Repertoriul Arheologic National RAR-Arhiva "Repertoriul arheologic al Romaniei" de la IAB @ Copyright cIMeC .

XIX . administra ia publică locală.XIX . care să includă conservarea şi protec ia lor.obicei administra ia publică locale fie administra ia bisericească ace toa având resposabilită i foarte clar pentru conservarea lor. localizata in satul Vaideeni si datata din sec. În Vaideeni. Monumente Categoria A categoria B Horezu 18 9 Barbatesti 9 Costesti 9 10 Frânceşti 11 7 Măldăreşti 5 2 Oteşani 2 Slătioara 5 Stroeşti 3 Tomşani 3 Vaideeni 1 3 Total 43 53 Total 27 9 19 18 7 2 5 3 3 4 Pentru monumentele patrimoniului cultural na ional al României incluse în Lista UNESCO a Patrimoniului Mondial (Mănăstirea Hurezi) se impune pregătirea unor planuri de management asigurând astfel o planificare pe termen lung. Conservarea integrată a patrimoniului arhitectural8 are două obiective esen iale: conservarea atât a monumentului istoric propriu–zis. Potrivit prevederilor Legii nr. ONGuri. ansamblurile şi siturile istorice (aşa cum fiecare dintre aceste categorii este definită în lege) clasate în două grupe: grupa A (monumente istorice de valoare na ională şi universală) şi grupa B (monumente reprezentative pentru patrimonial cultural local). 4. cât şi a zonei de protec ie a acestuia (presupune existen a unor mecanisme concrete de protec ie fizică dar şi procesele de punere în valoare a monumentului şi a zonei sale de protec ie). Costeşti déjà identificate ca obiecte de patrimoniu dar şi în celelalte localită i. specifice zonei etnografice “Oltenia de sub munte” si case cu ocol.XIX . Costeşti şi Horezu există de asemenea monumente de tehnică ărănească 1. Un rol la fel de important însă în conservarea şi valorificarea sa ar trebui să aibe comunitatea locală. specifice Marginimii Sibiului. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice monumentele istorice sunt monumentele. biserici dar există şi monumente de arhitectură laică (două din cele mai cunoscute cule din Oltenia) şi arhitectura traditionala ărănească în Vaideeni. ONG-urile şi reprezentan ii sectorului privat. Ansamblu de instalatii tehnice. programe de dezvoltare locală şi regională. alte institu ii în scopul adoptării celor mai bune măsuri pentru punerea în valoare a bunurilor culturale imobile.mănăstiri. 8 . localizat in satul Vaideeni si datat din sec. 157/1997.XIX . 2. Majoritatea monumentelor sunt religioase . Darac.case vechi cu pridvor. cu includerea bunurilor culturale imobile şi imobile. 3. şi care 46 . prin: programe de revitalizare a zonelor în care se află bunuri culturale imobile. localizat in satul Vaideeni si datat din sec. integrarea patrimoniului construit în mediul de via ă al societă ii contemporane. 5. Localitatea Nr. Conven ia europeană pentru protec ia patrimoniului arhitectural al Europei. Joagar hidraulic. localizat in satul Vaideeni si datat din sec. cooperarea între specialiştii în planificarea teritoriului. localizata in satul Vaideeni si datata din sec. Piua hidraulica. adoptată la Granada la 3 octombrie 1985 şi ratificată de România prin Legea nr. Moara de apa.XIX . urbanişti şi restauratori de monumente istorice. schituri. proprietarilor şi administratprilor.

in luna mai se inregistreaza cel mai mare numar de vizitatori (maximul lunii a fost de aprox.055 * * 61.542 * MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR .1697 sat apar inător ROMANII DE JOS.000 80.304 Români 65. Avem aici o adevarata întruchipare a stilului brâncovenesc. Situa ia numărului de vizitatori la Mănăstirea Hurezi Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Categoria A 9 Total 67. iunie si iulie. Bistrita.1697 sat apar inător ROMANII DE JOS. Famiile vin in concedii mai ales in lunile iulie. mai. urmatoarea destinatie este Minastirea Tismana.03 Palatul Domnesc 1692 .245 * * 3.035 57. Situata într-o zona de dealuri frumoase.INSTITUTUL NA IONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 47 . creat în epoca acestui domnitor. 603 VL-II-m-A-09894. 10.01 Biserica mare "Sf.08 Fântână 1692 .1697 sat apar inător ROMANII DE JOS. biserici din toata tara. sat apar inător oraş HOREZU 597 VL-II-a-A-09894. oraş HOREZU 602 VL-II-m-A-09894.000 65. 601 VL-II-m-A-09894.09 Clădiri anexe (incinta a II-a) sec.05 Turn poartă-clopotnni ă 1692 .1697 sat apar inător ROMANII DE JOS. parohi. Vizitatorii se cazeaza la alte minastiri din zona de pe Valea Oltului (ex. S (incinta I-a) sec.07 Zid de incintă DE 1692 . Turnu). XIX sat apar inător ROMANII DE JOS. 598 VL-II-m-A-09894. Împăra i Constantin şi Elena” 1692-1694 sat apar inător ROMANII DE JOS.04 Trapeza 1692 . august. Aproximativ 50% din vizitatori sunt grupuri de pelerinaj organizate de preoti.000 vizitatori).1697 sat apar inător ROMANII DE JOS. bogatele decoratiuni amintind de rafinamentul artei italiene. Turistii straini sunt interesati de satul de Olari. oraş HOREZU 605 VL-II-m-A-09894. 604 VL-II-m-A-09894. XIX 1692 .06 Corpuri de chilii -laturile N. V. 599 VL-II-m-A-09894. supranumit “domnitorul aurului”.02 Paraclisul "Naşterea Maicii Domnului” 1697 sat apar inător ROMANII DE JOS.Valori de patrimoniu cultural de interes na ional cuprinse în lista monumentelor istorice 2004 9 Patrimoniul UNESCO 596 VL-II-m-A-09894 Mănăstirea Hurezi 1692-1694 ROMANII DE JOS. Numarul turiştilor care vizitează Mănăstirea Horezu variază în timpul anului .548 * Străini 2.865 3.1697 sat apar inător ROMANII DE JOS.04 Mănăstirea Hurezi 1692 . 600 VL-II-m-A-09894.500 60. Biserica se caracterizeaza prin pridvoare cu stâlpi sculptati. Minastirea dintr-un Lemn. restul fiind elevi prin excursii scolare si familii aflate in concediu.900 60. In general. oraş HOREZU 606 VL-II-m-A-09894.1697 sat apar inător ROMANIIJOS. Elevii viziteaza minastirea mai ales in lunile aprilie.300 60. este o adevarata capodopera a artei religioase.

1856 sat BISTRI A. ref. Îngeri” În peştera Sf.cei mai multi vizitatori intr-o zi se inregistreaza de Sf Marie(15 august ) si de Sf. 1847 . comuna FRÂNCEŞTI 421 VL-II-m-A-09742.1856 sat BISTRI A.1856 sat BISTRI A. Grigore sec.1856 sat BISTRI A. 1955 sat DEZROBI I. Arhangheli” 1634 sat BISTRI A. asezate de-a lungul sau. 317 VL-II-m-A-09666. Cartier Grămeşti Evolu ia numărului vizitatori ai obiectivelor de interes turistic în localitatea Costeşti* Anul Număr total Număr turişti turişti străini 2005 50 000 1100 2006 70 000 1100 2007 90 000 1200 * sursa : Primăria Costeşti “Vara au fost zile cand la sfarsit de saptamană au intrat in localitatea Bistrita 20 de autocare. 574 VL-II-m-B-09872 Biserica "Intrarea în Biserică” 1750 sat PIETRENI. comuna COSTEŞTI 316 VL-II-m-A-09666.04 Turn clopotni ă 1715 sat DEZROBI I.04 Corp de chilii (din incinta veche) ref. întemeiata de domnita Maria. 416 VL-II-a-A-09742 Mănăstirea "Dintr-un Lemn” Cartier Mănăstireni 1633-1654. XVI Domnului" (ini ial) reconstruit 1810-1814.1654 1715 sat DEZROBI I. 318 VL-II-a-A-09667 Mănăstirea Arnota Pe muntele Arnota 1634 sat BISTRI A. 575 VL-II-m-A-09873 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului” 1664 sat PIETRENI.”a relatat aceiaşi sursă. în anul 1635 (dupa legenda numele ei vine de la faptul ca ar fi fost construita dintr-un singur trunchi de stejar) şi Mânastirea Surpatele. ref. Deplasarea in zone se face cu autocarul si masini personale. 1847 .03 Turn clopotni ă ref. 314 VL-II-m-A-09666. 48 .01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” 1847 . La rascrucile sale se întâlnesc mânastiri precum Mânastirea Dintr-un Lemn întemeiata de domnitorul Preda Brâncoveanu.05 Incinta Mare (Incinta veche) 1633-1654. 1847 .02 Biserica-bolni ă "Schimbarea la Fa ă” (pridvor) 1520-1521. Foarte mica. 1715 sat DEZROBI I.1856 sat BISTRI A.01 Biserica "Naşterea Maicii Domnului” 1634-1635. 320 VL-II-m-A-09667. 324 VL-II-m-A-09670 Biserica "Sf. El strabate sate cu o multime de cruci pictate.1856 sat BISTRI A.1519."Naşterea Maicii a doua jum. 313 VL-II-m-A-09666. comuna FRÂNCEŞTI (extinsă) 420 VL-II-m-A-09742. în semn de multumire Domnului pentru ca l-a ajutat sa scape de inamicii turcii care îl atacau mereu.03 Stăre ie 1633 . sec. 418 VL-II-m-A-09742. sotia domnitorului Constantin Brâncoveanu. comuna COSTEŞTI 319 VL-II-m-A-09667. 315 VL-II-m-A-09666. 419 VL-II-m-A-09742. XVII 1782 (pictura) sat BISTRI A.01 Biserica "Sf. 1847 . 417 VL-II-m-A-09742. 1715 sat DEZROBI I. ascunsa la capatul unui drum serpuitor Arnota si a fost construita de domnitorul Matei Basarab în 1636. Frânceşti Drumul ce trece pe aici chiar poate fi numit drumul crucii.05 Foişor Pe latura de E a incintei vechi ref.Costeşti 312 VL-II-a-A-09666 Mănăstirea Bistri a 1494. Grigore Decapolitul (20 noiembrie). 1715 sat DEZROBI I.02 Biserica "Dintr -un Lemn” .02 Corp chilii 1852 .1710 sat BISTRI A.

1703 616 VL-II-a-A-09899 Schitul "Sf.1696 .02 Ruine bolni ă sat apar inător ROMANII DE JOS. Schitului 23 1698 618 VL-II-m-A-09899. comuna FRÂNCEŞTI 664 VL-II-m-A-09929.01 Biserica "Sf.01 Cula Greceanu sat MĂLDĂREŞTI. comuna FRÂNCEŞTI Monumentele din comuna Frânceşti primesc anual.01 Biserica. XVIII MĂLDĂREŞTI 506 VL-II-m-A-09812. Ştefan” sat apar inător ROMANII DE JOS. comuna FRÂNCEŞTI 663 VL-II-m-A-09929. sec. Schitului 23 La 500 m N de mănăstire 1698 617 VL-II-m-A-09899.01 Schitul "Sf. Str. comuna Vis-a-vis de ansamblul Culei noi sec.000 vizitatori. conform datelor primăriei un număr estimat la 15. La E de incinta mare a mănăstirii sec. Schitului 23 1698 696 VL-II-m-A-09953 Biserica "Intrarea în Biserică” şi "Sf. comuna Vis-a-vis de ansamblul "Culei 1812 .1699 sat apar inător ROMANII DE JOS. comuna sec.03 Zid de incintă sat apar inător ROMANII DE JOS.02 Anexe sat MĂLDĂREŞTI.La 1 km V de mănăstire 1703 612 VL-II-m-A-09896.bolni ă "Adormirea Maicii Domnului” La E de incinta mare a mănăstirii 1696 .07 Incinta Mică (incinta nouă) sec. comuna FRÂNCEŞTI 662 VL-II-m-A-09929. 660 VL-II-a-A-09929 Mănăstirea Surpatele 1703 .1699 610 VL-II-m-A-09895.422 VL-II-m-A-09742.02 Stăre ie 1706 sat SURPATELE. Apostoli” sat apar inător ROMANII DE JOS.04 Clopotni ă sat SURPATELE.01 Biserica "Sf. Str. Ioan Botezătorul” sat apar inător URŞANI.02 Chilii sat apar inător ROMANII DE JOS.XX sat DEZROBI I.1699 sat apar inător ROMANII DE JOS. XVIII 611 VL-II-a-A-09896 Ansamblul schitului "Sf. Schitului 23 1698 619 VL-II-m-A-09899. Str.1706 sat SURPATELE.02 Chilii sat apar inător ROMANII DE JOS.02 Cula Duca sat MĂLDĂREŞTI. Urşani 65 1800 oraş HOREZU Măldăreşti 501 VL-II-a-A-09811 Ansamblul Culei Duca sat MĂLDĂREŞTI.06 Fântâna Platonida (incinta nouă) Cartier Mănăstireni mijl.1827 MĂLDĂREŞTI vechi" 502 VL-II-m-A-09811. XVIII 505 VL-II-m-A-09812. XIX sat DEZROBI I. comuna 1827 MĂLDĂREŞTI 504 VL-II-a-A-09812 Ansamblul Culei Greceanu sat MĂLDĂREŞTI.03 Chiliile de pe latura de sud 1706 sat SURPATELE. 423 VL-II-m-A-09742. XIX .La 1 km V de mănăstire 1703 613 VL-II-m-A-09896. comuna sec. comuna FRÂNCEŞTI 661 VL-II-m-A-09929.01 Anexe sat MĂLDĂREŞTI. comuna 1827 MĂLDĂREŞTI 503 VL-II-m-A-09811. Horezu 607 VL-II-a-A-09895 Ansamblul bolni ei mănăstirii Hurezi 1696 . XVIII MĂLDĂREŞTI 49 . Ştefan” sat apar inător ROMANII DE JOS. oraş HOREZU 608 VL-II-m-A-09895. oraş HOREZU 609 VL-II-m-A-09895.03 Foişor sat apar inător ROMANII DE JOS. Arhangheli” 1706 sat SURPATELE. Apostoli” sat apar inător ROMANII DE JOS Str. Str.

Euripide. 10 10 Strategia culturala a jud. Aceste exemplare provin din biblioteca mănăstirii initiată de Constantin Brancoveanu. precum şi cărti laice mai rare într-o mănăstire: Herodot. iubire pre înteleapta îmbelsugare. cu o vecinătate având bogate tradi ii şi obiceiuri. Luchiano.000 de produse din ceramicã (colec ionate dintre cele mai valoroase crea ii din domeniu prezentate la cele 37 de edi ii ale Târgului ceramicii populare româneşti „Cocoşul de Hurez”). dispune de un spa iu auxiliar de 2 ha. Cartile lui Iustinian. cu un patrimoniu mobil riguros constituit şi reprezentativ pentru zonă. comuna VAIDEENI 1556 . care poate fi folosit pentru diferite târguri.2 un i t ă i m uz ea l e Complexul Muzeal Măldăreşti cuprinde trei obiective de importan ă na ională: Cula Greceanu (secolul al XVIII-lea. G. alăturată incintei Cula Greceanu 1774 . Cula Măldărescu (secolul al XIX-lea. Mu z e ul j u de ea n Vâ l ce a . esături şi numeroase exemplare de documente şi căr i vechi. cumpărată în secolul al XX-lea de I. o retrospectivă a istoriei ceramicii din Horezu.03 Biserica "Sf. În microregiunea Horezu regăsim următoarele muzee şi colec ii. de ştiin ă şi istorie. dar şi din principalele centre de olărit din România. gazduită de Casa de Cultură „Constantin Brâncoveanu” Horezu. studiate si de Alexandru Odobescu in 1860. una din cele mai mari galerii de artă populară contemporană cu aproape 4. în anul 1708".Cronicile Bizantine si lexicoane gramatici greceşti şi latine.1790 Vaideeni 495 VL-II-m-A-09805 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva” sat MARI A. de etnografie şi antropologie. Hesiod.Colectia avea catalogul sau. scrisa de arhimandritul Ioan. de arheologie şi istorie. Aristofan. Voievozi” sat MĂLDĂREŞTI. G. inexisten a paratrasnetelor la clădiri. are imobile anexe ce pot fi folosite ca spa ii de cazare tip pensiune şi este situat într-un cadru geografic de exceptie. produc ii cinematografice etc. datate între secolele XIV-XIX. Nicolae” şi "Sf. tabere de crea ie. ci şi interna ională. Galeria de arta populară contemporană.1557 Biserica Română Ortodoxă de ine circa 80% din bunurile apar inând patrimoniului cultural înscrise în lista monumentelor istorice. doua căr i de biblioteconomie.). această casă a căr ilor. propusă ca monument istoric pe lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Mondial). care avea una din cele mai valoroase colec ii de carte ale timpului său.Probleme:lipsa resurselor umane (există doar un singur muzeograf pentru trei obiective). specializate. ceea ce permite integrarea Complexului într-un circuit turistic nu doar de importan ă zonală sau na ională. Duca) şi Casa Memorială „I. Muzeul mănăstirii Hurezi con ine diverse piese de artă medievală. Valcea 50 . Duca”.507 VL-II-m-A-09812. Gradul şi calitatea conservării acestor obiective de patrimoniu sunt diferite în unele cazuri lucrările deja efectuate având efecte dezastruoase şi probabil ireversibile Patrimoniul cultural mobil şi imaterial Patrimoniul cultural imobil face referire la muzee şi colec ii de artă. Deasupra intrarii în bibliotecă scrie şi astazi in greceste "Biblioteca de hrana dorita sufleteasca.

Acestea pot face referire la practici locale. Locuin ă. Creşterea animalelor.a.500 7.565 de Hurezi” Sursa Institutul Na ional Cercetare Dezvoltare Turism Obiectivul/Manifestarea 2003 Total vizitatori 60.710 10. port popular ciobănesc cu influen e din zona Mărginimii Sibiului. Rigoarea constructiei formale este de tip clasica. politice şi economice şi prin activită i simbolice şi ritualuri ale diferitelor comunită i. alb şi negru.Muzeul de Arta ”Dimitru D. reprezentative pentru zonă.300 65. si lucrari de sculptura apartinand artistului Rodion Gheorghita. obiceiuri şi credin e şi deseori sunt exprimate în şi prin limbaj.865 * * 89 5. Situa ia numărului de vizitatori în zona Horezu 2002 Total Români vizitatori Mănăstirea Hurezi 67. artele spectacolului.190 Patrimoniul imaterial Patrimoniul imaterial include toate acele aspecte culturale diferite ale vie ii.820 5.035 Mănăstirea Bistri a 60. activită i sociale. joagăre ac ionate hidraulic. Horia Bernea. artizanatul tradi ional ş. ideale cu valorificarea spiritului monumental. Anghel” . este asemănător zonei Marginimii Sibiului. Centrul etnografic Vaideeni. Pentru Atlasul Etnografic Român au făcut obiectul unor studii laborioase localită ile: Bărbăteşti. • Prelucrarea lânii şi instala ii de tehnică populară: darac.fluiere. coşuri. D.245 * * 102 6.092 * 5. pive.110 * 935 Români 57. Pomicultură şi grădinărit.812 16. Costumul popular.limba ca principalul lor vector.000 * Mănăstirea Arnota 20.000 1. Slătioara. În perioada 1972-1983 au fost cercetate temele: Aşezări. practici sociale. reflectand coordonatele unei viziuni artistice realist-traditionaliste.000 35.055 * * 1.650 Peştera Liliecilor 5. cunoştin e şi practici legate de natură şi univers. care definesc modul de via ă al diferitelor societă i. unele avand valoare de unicat. lânii şi confec ionarea de instrumente muzicale. este renumit pentru prelucrarea artistică a pieilor.000 Străini 2.obiecte de uz gospodăresc: lăzi. Marin Gherasim. Gospodărie.728 * 1. reprezentarii unor tipuri umane. • Prelucrarea artistică a lemnului . Păuşeşti şi Oteşani. în două culori. important centru etnofolcloric legat de transhuman ă şi obiceiuri pastorale. ritualuri şi evenimente festive.Colectia de arta plastica Alexandru Balintescu a intrat in circuit public prin donatia efectuata de Alexandru Balintescu in anul 1980 si cuprinde lucrari de pictura ale lui Gheorghe Tomaziu. moştenite din trecut.900 65.750 7.609 1.520 Culele de la Măldăreşti 12. desagi).000 * Galeria de Artă Populară 1. Florin Niculiu.000 * Manifestarea „Cocoşul 5. Horia Damian etc. Agricultură. • Confec ionare de instrumente muzicale . 51 .500 4. mori de apă. Personalitatea sculptorului Gh.810 Străini 3. furci de tors lâna etc. O serie de mestesuguri vechi au o raspandire din ce în ce mai redusă: • Cusături şi esături artistice (covoare. Anghel (1904-1966) este bine pusa in valoare prin cele 7 lucrari in bronz care sunt expuse. Patrimoniul cultural imaterial se regăseşte în special în următoarele domenii: • tradi ii şi expresii orale .

muzical şi coregrafic In 2006 prof. Creşterea albinelor. Laptele pentru smalt este obtinut dintr-o varianta de pamant luat din Culmea Marginea iar din Dealul Obreja se ia pasta din mangan pentru negru decorativ. Principalele faze ale procesului tehnologic sunt: pregãtirea lutului pentru modelare (transport. Creşterea viermilor de mătase.Cultivarea specificului zonal şi revitalizarea unor meserii tradi ionale este o pârghie pentru promovarea diversită ii. dr. ceşti de uicã. locuin a) ocupa ii în special păstoritul arta populară folclorul popular. Cel mai vechi şi cel mai important centru de olărit din zona Olteniei este satul Olari din Oraşul Horezu. pentru dezvoltarea ofertei şi pentru extinderea consumului acestor produse de la comunitate la un public mai larg. cornul şi gai a folosite pentru decorare. cãni. gospodăria. Ceramica Zona depresionarã Horezu a fost şi este recunoscutã pentru meşteşugurile tradi ionale practicate de locuitorii sãi. Lucian David şi Cătălin Găină). Instala ii tehnice. de uz casnic sau decorativ). oale. Ob inerea produselor: confec ionarea produselor de ceramicã este manualã dupã un proces tehnologic transmis de sute de ani. in timp ce verdele din care se coloreaza motivele zoomorfe florale. farfurii. care se gãseşte în Dealul Ulmului şi culori naturale ob inute din pãmânt.olari vesti i civiliza ia lemnului . Meşteşuguri.stâne de oi pe păşunile alpine şi folclor autentic pastoral. colorit şi desene (castroane. Obiceiuri legate de ocupa ii. ulcioare. de diferite mãrimi. Ion Ghinoiu şi colaboratorii săi (Emil îrcomnicu. Uneltele tradi ionale folosite : roata olarului folositã pentru modelaj .Cultivarea plantelor textile. Dintre acestea cel mai important este confec ionarea ceramicii populare de Horezu care se remarcã prin forme. cercetători la Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” au efectuat ample sondaje privind cultura populară pentru a surprinde modificările intervenite în cei peste 30 de ani. Se conservă încă unele elemente tradi ionale: • • • • habitat local (casa. geometrice se obtine din arderea cuprului. Rezultate preliminare ale cercetării de teren au fost prezentate la colocviul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din Bucureşti. Artizanatul şi celelalte forme de exprimare a tradi iilor pot fi valorizate prin turismul cultural. Pe uli a principală a satului sunt 18 ateliere de ceramică. Artizanatul reprezintă o industrie culturală ce poate fi dezvoltată cu succes în multe zone. Materialele locale folosite sunt lutul. Mijloace de transport. Obiceiuri la naştere. zona etnografică Horezu îmbină elemente caracteristice mai multor civilizatii: • • • Civiliza ia lutului .talenta i cioplitori în lemn civiliza ia pastorale . Ionu Semuc. Vânătoare. Obiceiuri la nuntă. obiceiuri calendaristice. 52 . ce poate fi atras prin turism şi prin forme complexe de comercializare. Obiceiuri la moarte. ca mijloc de dezvoltare economică şi culturală a regiunilor şi localită ilor. Astfel. Alimenta ie.

decorarea. arderea la primul foc. anual Târg de Sfin ii Pentru şi Pavel 29 iunie anual Horezu -Târgul ceramicii populare „Cocoşul de Prima duminicã a lunii iunie. Marie 15 august-anual Festivalul international al rromilor 8 septembrie-anual Hramul manastirilor Bistrita. evenimente etno-folclorice.sfintii Mihail si Gavril-anual Moastele Sf Grigore Decapolitul 20 noiembrie-anual Simpozion mediu Anual Ziua comunei “La obârşie. modelarea obiectului dorit. uscarea. gãuritul şi iscãlitul. curã at de impuritã i. constitui i în asocia ii familiale sau sunt autoriza i ca persoane fizice. festival de film ‘Eco-Etno-Folk-Film‘cu participare organizat de Funda ia "Nişte ărani" interna ională Tomsani Fagurele de aur A doua sambata si duminica din luna iunie 53 . arderea la al doilea foc. Strada este un vechi sat de olari. o ramifica ie a oraşului Horezu pe care. spicul. de multe ori pentru comercian ii din localitate. în parte continuă să îşi vîndă obiectele la tîrgurile deja consacrate. la izvoare” Izvorul Tămăduirii Frânceşti Targul popular de Izvorul Tamaduirii Sarbatoarea religioasa Izvorul Tamaduirii.Festivalul “Colindul Sfant si bun” Cu ocazia Craciunului .dospit. simboluri creştine. meseria fiind transmisă de la părin i la copii. formarea gogoloaielor în func ie de mãrimea şi forma vasului). tãiat. şarpele casei. frãmântat. pomul vie ii. cu gospodării şi livezi situate de-a lungul unui drum în pantă. in fiecare an Hurez” . florale şi zoomorfe. anual . Desenele specifice ceramicii de Horezu: cocoşul. Actualmente în Horezu meseria tradi ionalã de ceramist-olar este practicatã de peste 80 de ceramişti de diferite vârste. Sursa www.ro Strada Olari sau satul Olari este ceea ce s-ar putea numi vatra meşteşugului ceramicii de la Horezu. Meşterii ceramişti lucrează la domiciliu.Zilele Oraşului Horezu Weekendul cel mai apropiat de 5 septembrie Slătioara Festivalul filmului documentar etnologic Prima săptămână din septembrie. În prezent este constituită o asocia ie a ceramiştilor cu denumirea de Asocia ia de meşteşugari „Cocoşul de Hurez”. coada de paun.ecooltenia. Zona unde se practică comer ul este „pe şosea”. Pe strada Olari sunt grupa i producărorii ceramicii de Horezu care. rãzuitul. pânã la cei mai în vârstã. trebuie să mergi aproximativ 3-4 km. pănza de păianjen. ca să ajungi la olari. târguri: Evenimentul Localitatea Data si periodicitate Costeşti Balciul de Sf. fie lucrează la comandă. Arnota 15 august. Cercetare la Horezu Maria Mateoniu Muzeul ăranului Român Manifestări.Targul popular de Izvorul Tamaduirii Odata cu sarbatoarea religioasa Izvorul Tamaduirii. smãl uirea. unic numai pe ceramica de Horezu. de la cei mai tineri (reuni i într-un cerc de ceramicã la Clubul Copiilor). ob inerea produsului finit. zvântatul sau zbârcitul. anual .

ce se desfasoara anual Simpozion pe teme agroturistice Targ saptamanal 26 octombrie in cea mai apropiata duminica de Sanziene.Braduletul'' din Horezu.. • Ansamblul .Flori din gradina Folesteană Vaideeni Festivalul folcloric al pastorilor din Carpati «Invartita dorului». şi Costeşti.Fantana lui Miuta'' din Otesani.Miorita'' din Vaideeni.. Puncte slabe • Un număr mare de obiective aflate într-o stare de conservare precară. în primă urgen ă) şi . Analiza SWOT Cultura . între care Vaideeni. cu activitate permanentă. cu filiale în Drăgăşani şi în sta iuni. o centre de cultură (în ara Loviştei. • Ansamblul .Însăşi Mănăstirea Hurezi. având în vedere că Râmnicu Vâlcea a devenit centru universitar). • Faptul că în jude ul Vâlcea nu există următoarele tipuri de aşezăminte culturale: o universită i populare (ar putea fi înfiin ată una. Anual. singurul monument din sudul ării înscris în până în prezent în Patrimoniul Cultural Mondial.. 1 în oraşul Horezu • Cămine culturale în toate celelalte 8 comune din microregiune • Căminul cultural din comuna Frânceşti va fi refăcut cu sprijinul Direc iei de Cultură Vâlcea • Printre cele mai active aşezăminte culturale. • Grupul de dansuri “Domni ele” al Căminului Cultural Costeşti. au fost identificate următoarele: Puncte forte • Existen a unui ansamblu bogat şi divers de bunuri cu valoare de patrimoniu cultural imobil. .patrimoniu Pentru patrimonial cultural al zonei. sunt men ionate casa de cultură Horezu precum şi câteva cămine culturale.11 11 Strategia culturală a jude ului Vâlce 2008-2013 54 . s-ar impune. in luna mai sau iunie in fiecare vineri din saptamana Aşezăminte culturale • 2 Case de cultură (1 în comuna Slătioara. are probleme majore de conservare şi de restaurare şi reclamă de urgen ă un program consistent sub aspect financiar şi tehnico-ştiin ific pentru a putea răspunde parametrilor impuşi de legisla ia europeană privind conservarea. • Ansamblul . protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mondial. • Forma ia de căluşari a Şcolii cu clasele I-VIII şi a Căminului Cultural Frânceşti. Ansambluri culturale Tradi iile zonei sunt păstrate încă vii prin activitatea ansamblurilor culturale din zonă: • Grupul de dansuri “Brâule ul” al Căminului Cultural Bărbăteşti. repartizate în mod echilibrat în plan teritorial. zonă montană izolată.centre zonale pentru educa ia adul ilor.

neaplicarea sac iunilor legale. multe dintre ele scoase din cult cu decenii în urmă. Lipsa de educa ie a proprietarilor. la nivel na ional şi în special interna ional. cap.). II.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bisericile de lemn. din partea autorită ilor locale. lipsa studiilor şi cercetărilor. 45-47.12 Lipsa personalului de control din institu iile publice şi lipsa specialiştilor. pentru patrimoniul imaterial se remarcă lipsa „inventarului” jude ului Vâlcea în sensul prevăzut de Conven ia UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. mass-media). Deficien e strategice şi manageriale sub aspectul perceperii şi promovării activită ilor culturale drept produse destinate consumului cultural. posibilită ile de finan are a lucrărilor de restaurare a acestora fiind practic nule pe plan local. administratorilor. implementarea redusă a normelor şi metodologiilor specifice de actualitate la nivel european. Numărul mare de obiective şi starea lor de conservare actuală implică eforturi materiale care nu pot fi asigurate pe măsura necesită ilor. schimburi culturale reduse. vizitatorilor Imprecizia inventarului şi eviden ei patrimoniului. istorici de artă. ca parte a patrimoniului României. În jude ul Vâlcea nu există specialişti atesta i de Ministerul Culturii şi Cultelor (arhitec i. în titlul IV. art. activitate redusă de fund-raising. le impune o serie de atribu ii şi de responsabilită i. Interven ii neavizate. care să identifice şi să definească diferitele elemente componente ale acestui patrimoniu existente pe teritoriul jude ului Vâlcea. activitate culturală redusă în raport cu poten ialul patrimoniului de inut. de asigurare a securită ii şi de punere în valoare a patrimoniului cultural din microregiune presupun surse financiare apreciabile. Primăriile şi consiliile locale nu cunosc încă sau ignoră prevederile Legii nr. 12 13 idem idem 55 . relevate în: activitate de promovare redusă. Nerespectarea legisla iei în domeniul conservării şi valorificării patrimoniului. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (republicată). Lipsa specialiştilor şi a meşterilor cu meserii tradi ionale în procesul de protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural imobil.13 Insuficien a personalului de specialitate în domeniul managementului de proiecte sau managementului cultural. sunt abandonate de comunită ile pe care le-au deservit. Lipsa programelor de formare şi de specializare a resurselor umane prin învă ământul formal şi învă area continuă a adul ilor Insuficienta implicare şi responsabilizare. alte institu ii. organiza ii non-guvernamentale. Lipsa fondurilor pentru sprijinirea proprietarilor. Măsurile de protejare. număr redus de parteneriate (cu autorită ile locale. nerespectarea procedurilor de avizare şi control. care. ingineri constructori. arheologi etc. în gestionarea bunurilor de patrimoniu cultural imobil existente în teritoriu.

Costestilor si Tomsanilor. îndeosebi în rela ie cu turismul şi industria hotelieră. Turismul cultural este reprezentat de călătorii pentru festivaluri de artă. Măldăreşti. alte servicii pentru consumator. Microregiunea Horezu are o pozi ionare favorabilă pentru includerea în circuite turistice. Frânceşti. Bărbăteşti. În zonă este de mare amploare şi turismul religios mai ales la Mănăstirea Bistri a. Monumentele de patrimoniu cultural împreună cu patrimoniul natural se constituie în importante resurse turistice. precum şi în crearea unei atrac ii ca alternativă la destina iile turistice deja existente sau de alt profil.Oportunită i Turism cultural şi religios Turismul reprezintă o bază vitală de venit pentru muzee şi alte institu ii culturale. O recunoaştere a importan ei acestor resurse este şi fnan area proiectului “Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si turistice in zona cultural-istorica a Depresiunii Horezu”. cadrul Programului PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA Proiecte Mari de Infrastructura Regionala 56 . construc iile civile. transporturile. În microregiunea Horezu există unele preocupări de reinser ia monumentelor istorice în spa iul comunitar şi valorizare a poten ialului lor ca factor de creştere a calită ii vie ii popula iei şi de punere în valoare a patrimoniului cultural imobil. la o altitudine de 475 m. Slătioara. dar şi trasee pentru studiu. Râmnicu Vâlcea Păuşeşti-Măglaşi Or. Resursele patrimoniului cultural sunt folosite în promovarea destina iilor turistice. Horezu Titeşti Frânceşti Costeşti Lungeşti Berislăveşti Vaideeni Malaia Vlădeşti Voineasa Măldăreşti Conform PATN unită ile administrativ teritoriale cu concentrare mare sau foarte mare a resurselor turistice au prioritate la investi iile în infrastructură. Băile Olăneşti Câineni Sălătrucel Or. Depresiunea Horezu (marginita la nord de muntii Capatanii. Ocnele Mari Nicolae Bălcescu Mun. la poalele Masivului Buila-Vanturarita). Unită i administrativ teritoriale identificate cu probleme ale infrastructurii specific turistice şi tehnice sunt Horezu. Din cele10 unită i administrati teritoriale ale micro-regiunii 7 au o concentrare mare sau foarte mare a resurselor turistice conform Planului De Amenajare A Teritoriului Na ional Sec iunea VI – Zone Turistice (vezi tabelul de mai jos) JUDE UL VALCEA CONCENTRAREA DE RESURSE TURISTICE MARE FOARTE MARE Or. În perioada recentă. la sud de Magura Slatioarei (767 m) si de dealurile Negrulestilor. situri culturale sau evenimente. la confluenta vailor Luncavatului si Slatioarei. este zona cu cele mai multe lacasuri sfinte din judetul Valcea. cu varful Ursu (2124 m). Băile Govora Bărbăteşti Bujoreni Racovi a Or. turismul cultural a devenit el însuşi o componentă importantă a turismului local. Vaideeni. Călimăneşti Dăeşti Slătioara Or. Câştigarea pe locul I a titlului de Destina ie Europeană de Excelen ă este o oportunitate extraordinară pentru promovarea zonei.

28 euro. asfaltarea.30 euro .105. asfaltarea si executarea lucrarilor de arta a drumului ce duce la Complexul Muzeal în valoare de 246. Constructia si dotarea unui punct de informare turistica în valoare de 209.43 euro .61 euro . conservării. Amenajarea unui grup sanitar în valoare de 42. executarea lucrarilor de arta si canalizarea strazii Olari în valoare de 2. Reabilitarea. 9.227. În cadrul proiectului vor fi realizate urmatoarele obiective: În orasul Horezu: 1. Constructia unei cladiri administrative Târg ceramica „Cocosul de Hurez” si a unui spatiu de expunere permanent în valoare de 107.917. Reabilitarea strazii Unirii (monument istoric ansamblu urban) prin executarea de lucrari în valoare de 138.501.43 euro. 5. Amenajarea unei platforme multifunctionale în valoare de 53. ansamblurilor şi siturilor istorice.320. asfaltarea si executarea lucrarilor de arta la drumul Neagota din satul Romanii de jos în valoare de 2.67 euro . intensificarea consumului şi diversificarea pie elor interesate de bunurile şi de serviciile din domeniu.777. 3. 2.926.Proiectul reprezinta una dintre cele mai mari realizari ale administratiilor publice din cele trei localită i vecine.60 euro .703. 2. În comuna Maldaresti: 1. Constructia unui grup sanitar în satul Bistrita în valoare de 40. Amenajarea unei parcari în valoare de 41. Valoarea totala a proiectului este de 10. 11.216.505. 2. Constructia si dotarea unui grup sanitar în zona Complexului muzeal în valoare de 40. Oportunită i • • • • crearea de noi locuri de muncă şi diversificarea tipologiei ocupa ionale în domeniul cercetării. Amenajarea unei parcari la Manastirea Bistrita în valoare de 34.524. 8. Constructia si dotarea unui grup sanitar în valoare de 40.414. Amenajarea caii de acces spre pestera Liliecilor în valoare de 140. Reabilitarea si amenajarea parcarii de la Manastirea Horezu în valoare de 28. utilizării şi reutilizării monumentelor.20 euro. 6.983.95 euro .21 euro . 3. 7. 3. 5. 4.07 euro . Reabilitarea.040.00 euro . regionale şi interna ionale în scopul protejării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural na ional imobil. Reabilitarea. care pot fi transformate sau folosite ca Centre Culturale deschise publicului. Ministerul Culturii are în vedere înfiin area unui fond de restaurare a acestor obiective sau monumente.38 euro .68 euro.200.43 euro .103.473. Amenajarea platformei si spatiului de organizare a Târgului de ceramica „Cocosul de Hurez” (zona Treapt) în valoare de 552. 4.801.040.38 euro .40 euro .40 euro .040. De asemenea Ministerul Culturii şi Cultelor are în vedere o reformă legislativă care să încurajeze conservarea clădirilor vechi istorice şi care vor implica mai mult proprietarii individuali ai 57 . In comuna Costeşti: 1. 4.proiect dezvoltat de Consiliul local Horezu cu consiliile locale ale comunelor Costesti si Maldaresti si cu sprijinul Consiliului Judetean Valcea. Reabilitarea.164. Reabilitarea si amenajarea parcului (scuarului) din centrul orasului prin executarea de lucrari în valoare de 49. Amenajarea Muzeului Trovantilor în valoare de 18. extinderea şi permanentizarea colaborărilor bilaterale. 10. asfaltarea si executarea lucrarilor de arta la strada Romani (peste Dealul Ulmului) în valoare de 426. restaurării.26 euro .98 euro.180.221.40 euro.937. Amenajarea unei parcari adiacent punctului de informare turistica în valoare de 40.

precum şi prin achizi ionarea unor cabane de lemn care pot fi montate în livada de lângă casă. proprietarii şi administratorii acestora (persoane fizice şi juridice. lipsa de control asupra noilor construc ii ce alterează mediul tradi ional şi lipsa documenta iilor de urbanism cu reglementări de interven ie în zonele istorice protejate. 5. prin lege. Amenin ări: Riscuri naturale Pentru trei categorii de risc natural (alunecările de teren şi inunda iile) există studii. următoarele amenin ări: 1. abandonarea monumentelor sau obiectivelor patrimoniului cultural de către autorită ile locale. aflate în sarcina autorită ilor publice locale. consiliile locale şi comunită ile în general ca parteneri şi administratori ai mediului istoric. Măldărăşti. principalele amenin ări la adresa monumentelor istorice. 6. locuitorii României. neincluderea în circuitele culturale europene sau interna ionale.• • • monumentelor istorice. Pentru Colec ia de Artă „Alexandru Bălintescu” se propune achizi ionarea unei imobil vechi. . – efectuarea de cercetări de teren pentru depistarea unor piese etnografice care să îmbogă ească patrimoniul muzeal. Vaideeni). Riscuri antropice Riscurile antropice sunt considerate. recondi ionarea lui cu for e proprii de către Muzeul Jude ean Vâlcea (în perioada 2008-2010) şi mutarea Colec iei aici. De asemenea consiliilor locale li se va recomanda introducerea unor posibilită i de sanc ionare legală a proprietarilor particulari ai unor monumente astfel încât acestea să fie men inute la un standard minim stabilit legal şi să se integreze peisajului urban sau rural din care face parte. implicit. Un raport al Comitetului Na ional Român ICOMOS plasează. degradat (Casa Aurelian Sacerdo eanu din Costeşti). scăderea aloca iilor bugetare şi. sec iunea a V-a . Bărbăteşti. Frânceşti. Centrul Istoric al Oraşului Horezu .monument Categoria B . precum “zone de risc natural” (din cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Na ional. primăria din Genuneni (2009– achizi ionarea unor monumente de arhitectură populară din subzona etnografică Valea Olte ului (2007-2010).protejarea. – achizi ionarea unei gospodării de olar din zona Horezu. a dreptului de proprietate intelectuală al comunită ilor asupra formelor de expresie tradi ionale create înăuntrul lor şi care le exprimă identitatea spirituală ( din microregiunea Horezu se re în vedere protejarea artizanilor şi creatorilor populari din zonele . Pentru Complexul Muzeal Măldăreşti se propune – crearea unui spa iu de cazare turistică prin adăugarea de grup sanitar şi baie la fiecare camera din anexele Casei Duca. 4. pierderea interesului publicului.vedere din trecut 3. Costeşti. vandalismul şi furtul. pe primele locuri. 2. clerul).zone de risc natural). – mutarea textilelor depozitate aici la Muzeul Satului Vâlcean. a posibilită ilor de finan are. Muzeul Satului Vâlceană îşi propune – reconstituirea unui monument de arhitectură comunitară. 58 .

turismul cultural este cea mai la îndemână cale. a infrastructurii turistice şi per total a nivelului de satisfac ie a turiştilor. 59 . Fără o investi ie adecvată în între inerea şi conservarea preventivă siturile şi monumentele pot deveni ele însele un model negativ de promovare a Centrul Istoric al Oraşului Horezu monument Categoria B – patrimoniului cultural şi vor altera dorin a de vizitare a turiştilor. Campaniile publicitare pentru promovarea turismului cultural trebuie să se bazeze pe produsul cultural autentic şi nu pe evenimente pseudo-culturale. Integrarea profesioniştilor în sectorul patrimoniului cultural va ajuta la creşterea nivelului calitativ în domeniul cultural şi va juca un rol important în stimularea creării unor noi metode de cercetare şi crearea unei industrii culturale durabile. Aglomerarea vizitatorilor la muzee şi monumente poate determina deteriorarea progresivă a obiectivelor patrimoniului cultural.Patrimoniul cultural poate fi un accelerator şi nu un obstacol în dezvoltarea economică cu condi ia să fie protejat şi pus în valoare . Desigur coexisten a patrimoniului cultural şi a turismului induce şi ea un set de probleme specifice. Se recomandă solicitarea profesioniştilor în managementul culturii precum şi din marketing.

aflate la distan e maxime de 30-40km. Zona este lipsită în totalitate de alimentare cu gaze naturale. Jiu – Motru – Drobeta Tr. deşi se fac demersuri de mai multă vreme pentru conectarea la conductele majore de transport. Vâlcea – Piteşti – Bucureşti) şi E 79 (pct. Jiu – Craiova – Calafat – pct. re ele de telecomunica ii (inclusiv acces la telefonia mobilă) şi într-o anumită măsură sisteme de alimentare cu apă şi canalizare. importantă arteră rutieră străbate microregiunea de la est la vest trecând prin 6 din cele 10 localită i ale sale Bărbăteşti. Severin. Măldăreşti şi Slătioara. 60 C F H M O Sl St T V x x x x x x x x x x x x x . urmărind cursul Pârâului Bistri a făcând legătura cu calea ferată şi DN 46 DJ 646A (Costeşti . Din punct de vedere al utilită ilor zona studiată are re ele electrice (electrificarea gospodăriilor este probabil asigurată în propor ie de 100%). Vâlcea – Tg. la nivel local. Retea importanta de drumuri judetene si comunale Artera – UAT pe care o traversează B DJ 605 A (DN 67 / Milostea – Mateeeşti – Berbeşti – Grădiştea – Sineşti / DN 67B) cale de acces spre Craiova. DJ 665 (Horezu – Vaideeni – Polovragi – Baia de Fier – Novaci – Cur işoara / DN 66 / E 79) face legătura în cadrul zonei turistice Oltenia de Sub Munte DJ 669 (Dealul Ulmului – Romani) accces direct spre Mânăstirea Horezu din oraşul Horezu DJ 676 (Cerna – Rugetu – Slătioara – Stroeşti – Roşiile – Tetoiu – Irimeşti / DJ 643). de frontieră H / Ro – Oradea – Deva – Petroşani – Tg.5 km.Tomşani – DN 67 / Costeşti – Mănăstirea Bistri a – Mănăstirea Arnota). Re eaua de drumuri Localită ile sunt accesibile din drumuri principale . spre sudul jude ului DJ 676H (Măldăreştii de Sus / DN 67 – Culele Măldăreşti Măldăreştii de Jos / DN 67) – traversează localitatea 5.Bălceşti – Craiova). traversează microregiunea pe direc ia N – S. drum de legătură spre Craiova (99 km) DJ 676C (Măldăreşti sat Telecheşti / DN 65C – Oteşani – Groşi – Roieşti / DN 65C). Astfel microregiunea este conectată la două magistrale rutiere europene: E 81 (pct. urmează x cursul Pârâului Costeşti – Bărbăteşti – Stoeneşti / DN 67). porneşte din extremitatea sudică a localită ii. traversează microregiunea aproximativ pe direc ia N-S. DJ 646 (Băbeni – Frânceşti . Tomşani. Costeşti. de frontieră RO / BG) DN 65C (Horezu – Măldăreşti . Horezu.centrul localită ii – Pietreni. de frontieră RO / UA – Halmeu – Satu Mare – Cluj Napoca – Sibiu – Rm.Drumuri nationale DN 67 Rm.Infrastructura Nivelul general de echipare a teritoriului şi localită ilor este apreciat în raport de prezen a re elelor tehnico-edilitare şi de echipamentele socio-culturale. satul Telecheşti.

în general din localită ile reşedin ă. 96km lungime. de la intrarea in spectaculosul masiv Buila.UAT pe care o traversează B Dc 124 (DJ 646 / Tomşani / Foleşti – Păuşeşti). Chiar daca este folosita in scopuri industriale. Dc 148A (Bogdăneşti / DN 67 – Costeşti / DJ 646). Cele de distribu ie a apei potabile. 61 . În localită ile cu re ele extinse sunt probleme cu starea fizică şi capacită ile unor re ele mai vechi de 20-30 de ani. aprox 2 km Dc 153 (DJ 646 / Tomşani / Foleşti – Pietrari / DN 67). se pare ca puteti lua mocanita din statia Tatarani (aproape de Babeni). Dc125 (Frânceşti . lângă Mânăstirea Bistri a. Dc 141 (Măldăreşti / DJ 646 – Tomşani / DN 67) Dc 147 (Romanii de Jos – Neagota) face legătura ci satul Costeşti şi Mănăstirea Bistri a Dc 148 (Bogdăneşti / DN 67. iar în comuna Vaideeni aceasta este în curs de finalizare. însumează cca. Re eaua de canalizare este mai pu in dezvoltată. însumând numai 19. În zonă func ionează o sta ie de epurare (la Măldăreşti.Reteaua de drumuri comunale şi orăşeneşti de legătură Artera . Alimentarea cu apă este asigurată din sursele bogate de suprafa ă din zonă. 14 La Costeşti se află în fază de proiect o altă sta ie de epurare. În comunele Măldăreşti şi Tomşani nu există re ea de canalizare a apelor menajere.Pietrari) realizează legătura cu DN67 prin comunele Păuşeşti şi Pietrari şi accesul la Mânăstirea dintr-un lemn Dc 134 (DN 67 / Milostea – Polovragi Dc 137 (DN 67 / Slătioara – Vaideeni).52 km. trenule ul circulă din 2-3 ore în 2-3 ore şi ajunge la poalele Muntelui Arnota.Rovine / DN 67). pentru Horezu)14. Traseul “mocăni ei” este foarte frummos. Dc 138 (Vaideeni – Valea Seacă). problema principală în majoritatea cazurilor nefiind resursa de apă ca atare. cu traseul Bistri a – Costeşti – Tomşani – Băbeni – Govora de-a lungul râului Bistri a. Dc 139 (Horezu – Măldăreşti). Dc 140 (DN 65 C / Măldăreştii de Jos – Măldăreştii de Sus / DN 65C) – traversează localitatea aproximativ N – S. aprox 2 km.6 km şi asigurând servicii unui număr mic de abona i.Cale ferată industrială cu ecartament îngust. care nu mai corespund cerin elor şi debitelor actuale. Re elele tehnico-edilitare Cuprind re ele de apă şi canalizare. unul din pu inele trenule e industraile încă folosite face legătura între Uzinele Sodice Govora de langa Ramnicu Valcea si cariera de calcar de la Bistrita. C F x H M O Sl St T x V x x x x x x x x x x x x x x x . pe 4.

Serviciul de salubritate al oraşului Horezu şi al comunelor Vaideeni. cianoza. provocata de nitrati). intrucat exista posibilitatea de modificare a ecosistemelor acvatice.3 nd 17 305 46. Poluarea apelor de suprafata si subterane reduce sursele de apa potabila pentru mare parte din populatia rurala care este astfel nevoita sa creasca costurile alocate consumului de apa prin construirea de fantani adanci sau sisteme centralizate de alimentare cu apa. deci poate influen a sanatatea umana provocand diverse probleme de sanatate (ex.B Dotari edilitare 1307 Lung. simpla a retelei de distrib a apei potabile – km Numar de gospodarii deservite 1308 Lung. 1305 Lungimea strazilor orasenesti total km C F15 M O Sl St T V H Total 18 1200 2 52 50 10.6 12 337 0.2 61 96 4645 14 389 1120 2020 5. 15 PUG Comuna Frânceşti 62 . Impactul este considerat ca avand efect mare. care este sursa de apa potabila a zonelor rurale. Costeşti. Colectarea deşeurilor se realizează în pubele distribuite utilizatorilor şi în containere dispuse în puncte de colectare amenajate lângă blocuri. simpla a retelei de canalizare km Numar de gospodarii deservite 1309 Lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor km. Un astfel de posibil efect a fost considerat ca fiind important de Planul de Act iune Locală pentru Mediu al Jude ului Vâlcea. riscul asupra mediului a fost evaluat ca fiind mare. este concesionat firmei SC URBAN SA. Groapa de gunoi la care se depozitează deşeurile este pe teritoriul administrativ al comunei Măldăreşti.total km Directia Judeteana de Statistica Valcea 2005 26 26 Apele menajere reziduale neepurate din zonele care nu sunt conectate la reteaua de canalizare sunt deversate in apele de suprafata si prin infiltrare ajung si in panza freatică. Datorita deversarii repetate a apelor reziduale neepurate.8 29 0 29 1306 Lungimea strazilor orasenesti modernizate . În a doua jumătate a anului 2008 se va implementa un sistem de colectare selectivă.

comunale: Frânceşti. Autoritatea de Sănătate Publică Vâlcea • Spitalul Horezu . Horezu. Stroeşti. sistem de colectare a scurgerilor si infiltratiilor). deseuri din lemn etc. Tomşani • Consiliul Local al Comunei Măldăreşti . Impactul asupra factorilor de mediu a depozitarii deseurilor. fara o selectare prealabila. Berbeşti. În Planul Jude ean de Gestionare a Deşeurilor sunt programate 8 sisteme zonale (sta ii de transfer) din care 4 sunt aprobate cu finan are PHARE 2004.Înfiin area şi amenajarea punctelor de colectare şi depozitare temporară ecologică a deşeurilor infec ioase şi periculoase . Pietrari. îmbunătă irea sistemului de colectare prin introducerea colectării selective la nivelul popula iei arondate sta iei de transfer. vopsele.Închiderea depozitului de deşeuri menajere Horezu • Primăriile de inătoare de sta ii de epurare (orăşeneşti Horezu. construirea unei sta ii de sortare şi reciclare a deşeurilor) • Consiliul Local Horezu Reabilitarea depozitului Horezu • Primăria Horezu . Bărbăteşti. de frecventa de colectare si nu in ultimul rand de fluctuatia beneficiarilor serviciilor de la un prestator la altul. metal.„Sistem de colectare temporară în comuna Măldăreşti” cu următoarele localită i arondate: Alunu. Tomşani. Depozitarea controlata a deseurilor urbane se face in rampele situate in localitatile Horezu si Maldaresti. care afectează calitatea factorilor de mediu şi nu în ultimul rând imaginea zonei.). Oteşani. gestiunea deşeurilor menajere şi din construc ii reprezintă probleme majore.Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în oraşul Horezu – Măldăreşti ( sta ie de transfer. Cantitatile de deseuri colectate si transportate de societatiele de salubritate variaza in functie de anotimp. Vaideeni. flacoane cu aerosoli etc. Buneşti. deseuri metalice.Dotarea cu sterilizatoare a spitalului Horezu. namoluri. plastice. Slătioara. Stroieşti. este semnificativ. Băile Govora. Bărbăteşti. Costeşti. Mihăeşti. Una din acestea din urmă va fi amplasată la Măldăreşti. Costeşti. Alături de canalizare.1 punct /Horezu Planul jude ean include realizarea următoarelor proiecte: • Consiliul Local al Comunei Frânceşti -„Sistem integrat de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Frânceştii” cu următoarele localită i arondate: Băbeni. Slătioara. imprejmuire. Cea mai mare parte a deseurilor menajere. sunt compuse din materiale care pot fi reciclate (hartie. Mateeşti. In aceste rampe sunt depozitate atat deseuri provenite de la populatie. Oteşani). fara amenajamentele necesare (impermeabilizare. rezultate in urma folosintelor diverse. Păuşeşti. în ansamblu.Colectarea şi depozitarea deşeurilor Numai 3 din cele 10 UAT au servicii organizate şi numai două dispun de gropi de gunoi amenajate. avand in vedere ca majoritatea depozitelor sunt amplasate foarte aproape de cursurile apelor de suprafata. de numarul populatiei.. sta ie la care va fi arondată şi localitatea Horezu. deoarece nu indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Serviciul de colectare a deşeurilor este concesionat SC Urban SA. materii organice) si cateva tipuri care pot fi considerate „periculoase” (baterii. Vaideeni 63 . periclitând şansele de valorificare a poten ialului turistic al zonei şi dezvoltarea sa economică în general. Cernişoara. cat si deseuri din demolari. Autoritatile locale au propus următoarele proiecte pentru realizare la nivelul jude ului Vâlcea : • Consilul Local Măldăreşti . Stoeneşti. Nici una dintre acestea nu este autorizată din punct de vedere al protectiei mediului.Proiecte de reabilitare a sta iilor de epurare • Spitalul Horezu .

trebuie înso it şi de asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare.5 paturi de spital /1000 locuitori. Încălzirea este asigurată de două CT pe combustibil lichid (CLU). Lucrările s-au executat cu beneficiari ai Legii 76 şi anul anul 2008 cu tineri care beneficiază de Legea 416. La nivel na ional. în 2003 erau 1 medic /463 locuitori. sănătă ii şi culturii. în raport cu mai mul i factori: dezvoltarea afacerilor. îmbunătă irea calită ii locuirii şi vie ii sociale. Probabil că cele mai afectate sunt dotările culturale.Un sistem de termoficare este func ional în oraşul Horezu. 1 cadru sanitar mediu /180 locuitori şi 6. care necesită lucrări de consolidare /reabilitare. În zonă func ionează 1 liceu. Atingerea unor standarde superioare de echipare generală a aşezărilor din zona studiată se impune a fi luată în considerare. În centrul urban. func ionează o judecătorie. Echipamentele socio-culturale În zona studiată sunt relativ bine reprezentate. Principala problemă a acestor echipamente este starea fizică şi capacitatea de între inere şi desfăşurare a activită ilor specifice. şi nu în ultimul rând protec ia factorilor de mediu. 64 . parchet şi alte institu ii ale administra iei publice. dezvoltarea turismului. De exemplu Primăria Comunei Stroeşti are resurse numai pentru procurarea materialelor necesare reabilitării căminelor culturale. 1 spital (cu 350 de paturi de spital. 35 de şcoli generale. pentru zona de blocuri din centrul localită ii şi pentru câteva institu ii. dacă ne referim la domeniile educa iei. Interesul sporit pentru construc ia de locuin e de vacan ă şi pensiuni în zone precum Vârful lui Roman. 14 muzee şi biblioteci şi 19 cămine culturale. 16 Din punct de vedere al serviciilor medicale. 47 de medici16 şi 189 de cadre sanitare medii) şi peste 10 dispensare şi cabinete medicale. . principalii indicatori pentru zonă sunt: 1 medic la 770 locuitori. În cele mai multe cazuri resursele de la buget nu permit Consiliilor Locale reabilitarea căminelor culturale. care asigură serviciile necesare popula iei din zonă. 1 cadru sanitar mediu la 190 locuitori şi 9.6 paturi de spital /1000 locuitori.

588 0.sunt rezultatul doborâturilor în masă produse de vânt. stabilită de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Rm.persoane persoane fondului SILVICA teritoriale juridice fizice forestier O. arbori şi arbuşti ornamentali.000 6. Valcea conform OM nr.000 Total 7.000 41.295 41.008 Total ROMSILVA D.S. Produsele lemnoase au ponderea mai mare în economia forestieră.491 0. Produsele lemnoase ale pădurii sunt considerate următoarele: produse principale.557 Singurul ocol silvic din zonă care a primit aprobare pentru o creştere a volumul anual de masă lemnoasa recoltat este Ocolul Silvic Buila cu o creştere de 2.490 0.758 O. răchită şi diferite produse din lemn.131 0.306 6. alte produse.S.642 0. VALCEA 0. Volumul de masă lemnoasă ce se poate recolta anual din păduri se aprobă prin hotărâre a Guvernului – Ordin al Ministrului pentru a se păstra un echilibru între masa lemnoasă care se ob ine (în produc ie) într-un an şi cea care se recoltează. Doborâturile de vânt de in ponderea cea mai mare în totalul produselor accidentale au valoare economică mare.805 8. produse accidentale .Capacită i de produc ie Silvicultura Bunurile materiale oferite de fondul forestier pot fi sistematizate în două grupe: lemnoase şi nelemnoase. 914/12.306 0. fenomen firesc.642 0.098 0. RM. HOREZU 0. de căderi abundente de zăpadă etc. rezultate din tăieri de îngrijire a arboretelor tinere.2007emis în baza HG 1262/2007 65 17 .750 O. BUILA 0. rezultate din procesul normal de dirijare naturală a pădurii.11. produse secundare.426 0. dacă avem în vedere că una din func iile pădurilor este “producerea de masă lemnoasă”.S.8 % în anul 2008 fa ă de 2007. Repartizarea volumului maxim pe picior care poate fi recoltat in anul 2008 pe ocoale şi direc ii silvice 17 Volumul in mii mc / NATURA DE PROPRIETARI Proprietate Proprietate Vegetatie OCOL SILVIC / Unitati privata privata din afara DIRECTIA administrativ. ROMANI 0. rezultate din tăierile de regenerare a pădurilor. având diverse destina ii în func ie de dimensiunile copacilor şi specia lemnoasă din care provin. produse de igienă.000 0.S.

valorificarea fortei de munca ieftine si mai putin pe capital (producerea de case de vacanta.400 După cum s-a mai precizat.900 Pers. desi formele asociative de proprietate (obstile) ofera un cadru juridic si economic favorabil dezvoltarii. a unor funiculare de transport. Lipsa unei preocupări în acest sens limiteaza posibilitatea achizitionarii tehnologiilor necesare valorificarii superioare a materialului lemnos.ROMANI 1420 85 89.600 264. Spre exemplificare se includ rezulatele câtorva licita ii de masă lemnoasă organizate în acest an.131 11. Jur.100 Pers.S.642 0.306 0.020 0.008 0.ROMANI 1484 52 52 0 181 7 0 4 Sursa Direc ia Silvică Vâlcea Resursele de material lemnos abundente si variate ar putea fi prelucrate.000 41. mic mobilier.250 0.000 244.S. etc).S. Acest fapt ne poate duce la concluzia că în microregiunea noastră se recoltează din existent în pondere mai mare decât la nivel na ional.ROMANI 1419 80 84 31 1713 0 5 0 5% O.17%). Se recomandă preluarea si implementarea unor modele de dezvoltare integrata la nivelul structurilor economice care detin materia prima.590 40.000 77. fizice 6.000 2. modele care in principal pun accentul pe prelucrarea superioara a lemnului. Evolu ia ascendentă a volumului masei lemnoase ce se recolteaza poate fi în continuare amplificată prin construirea sau modernizarea drumurilor de acces. juridice / Obsti 0. o pondere mai mare decât cea a volumului de masa lemnoasă existent (0.400 UAT 0. Pre Creştere Răşinoase Fag Stejari DT DM Pre Ocol Partida pornire adjudecare procentuală mc mc mc mc mc O.000 3.000 2. în ara noastră posibilită ile anuale de exploatare sunt între 15-16 mil. 66 .260 1. elemente decorative si de design.250 0. din afara fondulu i forestie r 0. de pe terenuri forestiere na ionale cât şi din vegeta ia forestieră aflată în afara fondului forestier na ional.490 0.750 0.S. fizice 16.000 0.3 242 1553 0 0 0 5. Microregiunea Horezu produce 0.200 / OCOL SILVIC HOREZU ROMANI BUILA Total judetul Valcea Pers. astfel putând intra în circuitul economic numeroase suprafe e cu copaci valoroşi care pentru moment nu pot fi recolta i.din afara fondulu i forestie r 0.880 0.098 0.27% din produc ia anuală de masă lemnoasă a României.ROMANI 1467 54 54 5 100 0 0 0 O.2008 Veg. / UAT Obsti 0.400 2007 Veg.HOREZU 764 68 71. Valoarea în bani a acestor resurse nu a putut fi cuantificată pentru că obştile şi ocoalele private nu fac licita ii publice ca şi ocoalele Direc iei Silvice. Dat fiind că cea mai mare parte din masa lemnoasă din microregiune este exploatată de obşti şi ocoale silvice private am făcut o analiză a rezultatelor financiare ale acestora pe bază de date de bilan . m3.100 Pers.010 0.426 40.030 0.06% O.000 0.4 0 14 608 946 12 5% O.S.

4 58082.7 11665. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an E. Total active minus datori curente H.6 -39914 154466.3 0 10402 107246 29215 78031 88433 824705 671963 152742 571260 481608 89652 129508 69483 60025 71946 73471 0 1525 echiv lei noi 67 .3 0 521759.6 0 16108. Excedent din activitatile economice la 31.12.4 29934.la Obştea Horezu numărul locurilor de muncă a crescut de la 1 la 21 în 3 ani.1 0 0 29934. Active circulante nete. . Deficit din activitatile economice .2 7178. 18 unic 200418 de 2006 lei 185715 365710 264400 101310 271594 93638 15431 177956 2005 lei 172541 237894 182505 55389 210218 85000 17712 125218 OBSTEA SATEASCA MARITA cod unic de identificare: 3414740 2006 2005 2004 lei lei 16449 53161 41201 11960 28409 0 0 88433 28409 25447.Analiza se regăseşte în tabelul de pe pagina următoare. Venituri in avans J.scăderea activelor este însă îngrijprătoare pentru ceea ce reprezintă poten ialul economic al acestei întrepridneri pe termen mediu şi chiar scurt.poten ialul semnificativ de creare de locuri de muncă pe care această inductrie îl are în zonă .12. comparativ pentru două obşti .6 209752. Se poate observa: .12. Indicatori financiari conform bilantului OBSTEA ORASULUI HOREZU cod identificare: 11783137 Anul Indicatori din BILANT A.8 456098. Active circulante total D.creşterea constantă a veniturilor an de an .la 31. respectiv datorii curente nete F.12.3 30000 19992. Cheltuieli privind activitatile economice total .la 31.5 65661.7 124466.la 31. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli I. Active imobilizate total B.8 4486.Horezu şi Mari a.2 214373 169838. Capitaluri proprii total Total capitaluri Venituri din activitatile economicetotal .1 0 41974.

12.8 456098.4 58082.5 65661.12.la 31.12.la 31. 152742 Deficit total .6 0 16108. 824705 Cheltuieli totale .la 31.la 31.2 0 Alte activitati asociative 3 Alte activitati asociativ e Alte activitati asociativ e 3 Servicii auxiliare silvicultu rii si exploatar ii forestiere Servicii auxiliare silvicultu rii si exploatari i forestiere Silvicultu ra si exploatar e forestiera Silvicultu ra si exploatar e forestiera Silvicultu ra si exploatar e forestiera 1.3 0 0 Alte activitati asociative 0 129508 69483 60025 71946 73471 0 1525 Alte activitati asociativ e 3 41974. ALTE INFORMATII Alte activitat CAEN privind i activitatile fara scop asociati patrimonial ve Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial Servicii auxiliar e silvicult urii si exploat arii CAEN privind forestier activitatile economice e Efectivul de personal privind activitatile economice sau financiare 21 571260 481608 89652 521759.Venituri totale .12.2 1 3 3 68 . 671963 Excedent total .

În microregiunea Horezu recoltează organizat ciuperci doar ocoalele silvice de stat. de la 20-25 mii tone realizate la nivelul anilor `80 s-a ajuns ca în prezent să reprezinte doar 4-6 mii tone. cunoscând şi o anumită tendin ă de creştere. vânatul şi pescuitul se poate practica numai cu autoriza ie.2 3303 670 F. Capitaluri proprii . Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2004 ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI PAJURA cod unic de identificare: 13185709 ANUL 2004 2005 2006 mii lei echiv.Romani – fond arendat la Asocia ia de Vânătoare Pajura Horezu Performan ele economice realizate însă de firmele în domeniu par limitate după cum o arată datele lor de bilan pe ultimii ani. Fondul cinegetic O. reprezintă o sursă alimentară şi în acelaşi timp venituri importante pentru sectorul silvic. reprezentând un produs alimentar valoros. reprezentând un produs alimentar valoros furnizat de ecosisteme forestiere cu aport deosebit în vitamine. . Total active minus datori curente 46582 4658.2 11954 7451 D. păducel. Astfel. cătina. astfel de la 8-10 mii tone recoltate în anii ´80. Ciupercile comestibile. Active circulante . În continuare.4 8651 6781 E.total 85292 8529. Active imobilizate . peştele din apele de munte. fructele de pădure ciupercile comestibile. Indicatori din CONTUL REZULTATULUI mii lei RON RON RON EXERCITIULUI Venituri din activitatile fara scop patrimonial . proteine şi alte substan e active naturale. plantele medicinale şi aromatice. cu toate că pia a internă şi externă a rămas aceeaşi. un total de 15 tone pe an. vechi RON RON RON Indicatori din BILANT A. zmeură.3 27780 18535 69 .total .la 31. concretizate prin: afine.Fructele de pădure. Produsele nelemnoase specifice fondului forestier sunt: vânatul din cuprinsul acestora. considerat ca o specialitate se valorifică pe plan intern şi extern. Carnea de vânat ca rezultat al activită ii de vânătoare. respectiv datorii curente nete -21552 -2155. Produc ia fructelor de pădure a cunoscut o scădere dramatică în ultimele două decenii în România şi în micro-regiune.2 10116 5474 echiv.S. 177133 17713.Produse nelemnoase Produsele nelemnoase de in din păcate o pondere mai mică fa ă de produsele lemnoase în economia forestieră. Recoltarea produselor nelemnoase are anumite perioade ale anului şi anumite caracteristici specifice ceea ce impune o anumită restric ionare şi respectarea unor acte normative în domeniul forestier.2 10116 5474 J. semin e forestiere.total 46582 4658. măceşe. anual se mai recoltează la nivel na ional doar 2-4 mii tone. cu rol şi de selec ie a animalelor dar şi pentru trofee. mure. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 106844 10684.12. răşini etc. în prezent. Active circulante nete. Spre exemplu. vom prezenta câteva aspecte despre principalele produse nelemnoase. Evolu ia produc iei a fost asemănătoare fructelor de pădure.total 68134 6813.4 6813 4804 B.

Horezu – mistre şi căprior Desigur. Plantele medicinale.Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial total . Medicamentele ob inute din aceste produse încep să devină tot mai căutate. Vaideeni Obstea zmeura . 0 5458 Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial 1 1 1 1 Fondul cinegetic O. 0 5451 Deficit din activitatile fara scop patrimonial .la 31.la 31.la 31. 3.1 7 Venituri totale .la 31. mugurii unor specii de copaci sunt materii prime pentru industria farmaceutică care se află într-o ascensiune puternică. procesare cât si a celei de distributie a produselor forestiere obtinute.12.prevederi anuale 0 0 Cheltuieli totale . Introducerea si dezvoltarea tehnologiilor si procedeelor pentru obtinerea de produse forestiere primare.12. 177324 17732.632032 Horezu Horezu Buila 49473 12504 5 to/an 30 to 5 to/an 10 to 50000/an 2.S. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere cu impact asupra îmbunată irii competitivitatii microîntreprinderilor sprijinite. 177324 17732. şi celelate produse nelemnoase amintite mai sus au aceeaşi importan ă economică şi valoare alimentară.12.la 31. răşinele. Adaptarea la noile standarde comunitare atât a activitatilor de prelucrare.4 27787 18535 Cheltuieli totale . 70 .12.13150 6 tone 350 mii buc. 191 19.la 31.la 31.12. 177324 17732. mai ales în tratamente curative.1 0 4642 Excedent din activitatile economice . exista 2-5 mii puieti Izvoru afine posibilitati forestieri Rece (posibilitati) Romani .0 to Oportunită i 1. Finan ări prin fondurile structurale Schema de ajutor de stat pentru Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase Obiectivele specifice sunt: 1. 2. 191 19. Ocol / Masa Lemn si Fructe Ciuperci Impletituri Seminte si Proprietar lemnoasa pe produse din de comestibile din rachita puieti picior lemn padure forestier Romani .4 22329 23177 Excedent total .12.4 22329 23177 Excedent din activitatile fara scop patrimonial .12.

ciuperci comestibile.000 Euro/proiect 2. măceşe. Acest fenomen. unde. Valoarea maxima a ajutorului în cadrul schemei nu va depasi 2. pentru proiectele care se realizeaza în celelalte sapte regiuni de dezvoltare. în zonele în care acestea există.cooperative agricole de procesare a produselor agricole conform Legii cooperatiei agricole nr. Mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului. Solicitan ii • Microîntreprinderi din zone unde exista materie prima disponibila si nu exista capacitati de procesare. mai ales în zonele de agrement. Preluarea de către sectorul silvic a terenurilor degradate devenite improprii oricărei activită i agricole. Principalele materii prime pentru industria alimentară sunt: fructele de pădure (afine. competitive. Cresterea sigurantei ocupationale pentru populatia locala. fazani crescu i în captivitate etc. greu de cuantificat. în cazul produselor destinate obtinerii de alimente si sau medicamente. 5. . Participarea silviculturii la dezvoltarea industriei alimentare. pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu modificarile si completarile ulterioare. carne de vânat.societati cooperative de valorificare – conform Legii nr. Silvicultura şi dezvoltarea turismului. fondurile acordate reprezentând cofinantarea publica (raportata la valoarea totala eligibila a proiectului) la care trebuie sa se adauge cofinantarea privata. întreprinderile individuale si întreprinderile familiale.grupuri de producatori recunoscute în conformitate cu Ordonanta nr. produse salmonicole (păstrăvării). 37/2005. • Membri ai unei forme asociative. pe terenurile degradate se ob in după un număr de ani. cătină. 4. 3.asociatii ale proprietarilor privati de padure Se pot acorda beneficiarilor eligibili si selectati fonduri nerambursabile în procent de pâna la 50%. a determinat ca în multe ări activitatea de turism să cunoască o amploare deosebită consolidându-se conceptul de 71 . Avantajele economice din pădurile instalate în timp. Intensitatea maxima a ajutorului de stat acordat beneficiarilor este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile.asociatii familiale autorizate/întreprinderi familiale – conform OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate. zmeură. 566/2004. păducel). creat şi asigurat celor ce le vizitează. atât în cursul săptămânii cât şi în zilele de repaus. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei . prin efectele recreative extraordinare sub aspectul confortului psihic. .4. prin frumuse ea peisajului pe care îl creează. Prin caracteristicile şi diversitatea lor. cu impact favorabil economic asupra procesarii ulterioare în întreprinderi din domeniul industrie şi asupra sigurantei alimentare. porumbe. din jurul localită ilor. Silvicultura si agricultura. pădurile constituie un important factor de influen are a afluen ei turiştilor. dar avantajul cel mai mare. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa cum urmează . este legat de ameliorarea şi refacerea mediului înconjurător în zonele respective. .000. Îmbunatatirea calitatii produselor si obtinerea de noi produse forestiere primare. afluen a turiştilor din zonele respective sau din afara acestora atinge cote maxime. Această influen ă se manifestă.grupuri de producatori recunoscute în conformitate cu Ordonanta nr. 6. • Forme asociative constituite conform legislatiei în vigoare: . în vederea împăduririlor şi punerea treptată în circuitul economic a acestora. 37/ 2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori.

Silvo – turism – turismul în gospodăriile proprietarilor de păduri private. poate fi valorificat superior în industria meşteşugărească şi de artizanat. sticla. silvicultura oferă şi o serie de alte produse necesare industriei farmaceutice. cornul etc. Silvicultura şi dezvoltarea industriei meşteşugăreşti şi de artizanat Lemnul de mici dimensiuni şi de multe ori chiar deşeurile lemnoase. 8. în contextul în care tratarea unor boli cu medicamente bazate pe produse sau componente chimice înregistrează un puternic declin. nu are nevoie. floarea de tei. Pe lângă plantele medicinale proriu-zise. împrejmuirea gospodăriilor. număr aflat în continuă creştere. tocmai datorită calită ilor şi însuşirilor deosebite ale lemnului în compara ie cu “înlocuitorii” săi moderni – betonul.o diversitate pronun ată de forme. coada şoricelului etc. porumbarul salcâmul. în special din cele certificate sunt mult superioare celor din mediul agricol.. obiecte artizanale etc. în decursul evolu iei societă ii omeneşti. începând cu locuin ele pentru adăpostul şi traiul decent al familiei. ca urmare a extinderii terenurilor cu destina ie agricolă. căsu e de vacan ă. instrumente muzicale. în patrimoniul silvic. se găsesc în bună parte. în decursul dezvoltării sale.. Aprecierea plantelor medicinale se află pe un curs ascendent. îndeosebi în zonele de câmpie. salcâmul. balansoare etc. scări. produse de uz gospodăresc – scaune. cozi de unelte. afinul. lemnul s-a folosit şi se foloseşte în prezent la construirea unor drumuri cu traverse de lemn. balustrade. care con in substan e active deosebit de valoroase datorită efectelor benefice. Silvicultura şi dezvoltarea industriei farmaceutice Cele mai multe dintre plantele medicinale începând cu cele mai cunoscute şi mai populare. Pot fi enumerate câteva dintre utilită ile lemnului de mici dimensiuni şi din deşeurile rămase în urma prelucrării industriale a acestora (lemnului): produse estetice de mare efect – sculpturi. gospodăresc. în special a acelor din zonele de câmpie şi colinare se regăsesc o serie de specii forestiere (arborescente sau arbustice) ale căror flori se caracterizează prin însuşiri deosebite sub aspect melifer cum ar fi: teiul. De asemenea. păducelul etc. din care se ob in medicamente valoroase uneori de neînlocuit. factorii naturali cum sunt: înghe uri târzii. Cu toate aceste 72 .Silvicultura şi construc iile edilitare Popula ia din mediul rural a utilizat. dimensiuni şi destina ii produsele meşteşugăreşti şi artizanale din lemn au fost căutate şi sunt căutate şi în prezent de oamenii iubitori de artă şi utilul casnic. Desigur. menta. Silvicultura şi apicultura Ecosistemele silvice furnizează cea mai importantă bază meliferă prin care trăieşte şi se dezvoltă sectorul apicol. continuând cu anexele gospodăreşti. masele plastice etc. datorită scăderii permanente şi îngrijorătoare a suprafe elor ocupate de păduri. iar cea de-a doua componentă se referă la silvo – turismul practicat în cabanele şi zonele forestiere proprietate publică a statului. muşe elul. lemnul ca principal material de construc ii. la care se adaugă anumite plante cultivate.“silvo-turism”. 7. administrate de către Regia Na ională a Pădurilor. fierul. care la rândul său poate contribui în mod substan ial la dezvoltarea economică a comunită ilor din zonele respective. stejarul.. 5. Industria farmaceutică mai beneficiază de materii prime cum ar fi fructele unor arburi şi arbuşti printre care pot fi enumerate: cătina albă. datorită creşterii popula iei cât şi a nivelului de trai. în general. Presiunea popula iei pentru material lemnos pentru construc ii a crescut în timp. rezultate în urma aplicării legisla iei de retrocedare a pădurilor către foştii proprietari sau către moştenitorii legali ai acestora. 6. sub aspectul bio-ecologic calită ile mierii de albine şi a celorlalte produse melifere provenite din ecosistemele silvice. În acest context se circumscriu coaja sau rădăcina unor arburi sau arbuşti în stare naturală sau prin extractele ce se ob in din acestea. fapt ce a determinat o diminuare a cantită ilor de masă lemnoasă oferită de silvicultură. cum ar fi: sunătoarea. identificat adesea cu cel de “eco-turism”. Se apreciază că sunt peste 5 mii de utilizări pe care le cunoaşte lemnul. În compozi ia arboretelor. precipita ii excesive sau temperaturi scăzute influen ează negativ nivelul produc iilor apicole cu toată bogă ia de resurse oferită de silvicultură crescătorilor de albine. Prin compara ie. fără a neglija flora spontană din poiene şi din jurul pădurilor. afectate de utilizarea substan elor chimice în combaterea bolilor şi dăunătorilor la plante. măceşul. de care marea industrie a lemnului. Într.

66 SLATIOARA 1908 1906 2 3491. Agricultură şi creşterea animalelor Exploata ii agricole Jude ul/ TOTAL Exploata ii Unită i cu Suprafa ă Localitatea EXPLOATA II agricole personalitate agricolă AGRICOLE individuale juridică agricolă (ha) TOTAL 128351 127874 477 245091. Culturi . ceea ce creaza premisele dezvoltarii limitate a activitatilor agricole de tip vegetal. efectuarea unor investi ii pentru dotări sau între inerea capacită ii productive a terenurilor. Cereale se cultivă în comunele din sudul microregiunii Frânceşti. Grâul se cultivă pe scară ceva 73 . trebuie remarcat ca.8 mil. adică multe activită i din alte domenii decât silvice au efecte benefice asupra silviculturii. cota de masă lemnoasă pentru popula ia rurală a fost de 2. Maldaresti dispun de teren arabil (peste 30% din totalul terenului agricol).48 COSTESTI 1406 1395 11 2130. Oteşani. 2006 şi 2007 aprox.19 MALDARESTI 854 848 6 1878. suprafa a agricolă este fragmentată într-o multitudine de parcele mici. Tomsani.87 OTESANI 1202 1201 1 2323. furajarea unor efective mari de animale. Ovăz a fost cultivat în Stroeşti pe o suprafa ă redusă de 2-5 ha în perioada 2005-2006 şi Oteşani în 2005.5 FRANCESTI 1886 1877 9 2982.63 Majoritatea explota iilor agricole sunt ferme de subzisten ă. la care se adaugă tăierile ilegale de către diverşi cetă eni sau agen i economici.23 STROESTI 1516 1513 3 3149.72 12. Astfel pentru anul 2002.86 JUDET TOTAL 106656 106275 381 217923. Cultura de orzoiacă a apărut cu caracter ocazional la Oteşani în anul 2005. Există totuşi şi 55 de exploata ii cu personalitate juridică. aprobate. Slătioara şi Stroeşti dar într-o aoarecare măsură şi Costesti. dezvoltarea silviculturii influentează pozitiv majoritatea activită iilor productive din spa iul rural.09 Pondere judetul Valcea % 12.07 VAIDEENI 1742 1733 9 8285. 10 ha. Oteşani. dar la o analiză atentă se poate constata şi o reac ie inversă.26 Total microregiune 16324 16269 55 33410. sistem care crează dificultă i în realizarea lucrărilor în regim mecanizat.vezi tabelele de pe paginile următoare Comunele din sudul microregiunii Frânceşti.72 COMUNE BARBATESTI 1634 1631 3 3261. În concluzie.reduceri de suprafe e care numai o parte sunt reîmpădurite.53 13.06 HOREZU 2077 2071 6 3377. fertilizarea corespunzătoare împotriva dăunătorilor. anual se exploatează cantită i însemnate de masă lemnoasă.72 11. m3 din totalul de peste 14 mil. Totusi. folosirea amenajărilor pentru iriga ii. m3.77 TOMSANI 2099 2094 5 2530. Slătioara şi Stroeşti cu precădere grâu pe suprafe e relativ mici şi aproape constante în timp.

element de furajare absolut necesar dezvoltarii activitatilor zootehnice eficiente.pot fi justificate de sistemul de înregistrare. Evolutia suprafetelor cultivate in perioada 20032007 pe total microregiune 18000 16000 14000 12000 ha 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003 2004 2005 Anul 2006 2007 Plante de nutret Pomi Porumb Cartof Leguminoase Legume Capsuni 74 . O creştere constantă au înregistrat ultura cartofului li legumele (cel mai probabil pentru consum propriu). Faptul ca suprafetele destinate culturilor vegetale. ceea ce creaza premise favorabile pentru dezvoltarea activitatilor de tip zootehnic (bovine. face ca zootehnia sa capete valente ecologice. Suprafe ele cultivate cu vii sunt de asemenea reduse. sunt restante. ovine. Majoritatea culturilor au înregistrat uşoare scăderi ale suprafe elor cultivate. lucru foarte putin exploatat in prezent.mai mare în comunele Oteşani. Slătioara şi Frânceşti dar chiar şi aşa suprafe ele cultivate sunt în scădere. Suprafe ele cu păşuni şi fâne e au înregistrat importante scăderi . Suprafe ele cultivate cu pomi fructiferi au avut un uşor recul în perioada 2004-2005 în prezent fiind în creştere. pentru producerea concentratelor. Suprafata ocupata de fanete si pasuni este relativ mare. in special cereale. caprine). raportata la totalul suprafetelor de teren agricol (peste 50%). Suprafe ele cultivate cu căpşuni deşi în creştere constantă rămân în continuare modeste.

SPECIFICARE U/M Grau Slatioara 2003 2004 2005 2006 2007 Otesani 2003 2004 5 2005 2006 2007 8 Francesti 2003 2004 2005 ha to 50 133 347 95 342 74 133 35 50 5 6 15 5 15 5 15 5 115 280 162 740 163 SPECIFICARE U/M Orz Otesani 2003 2004 .- 2005 2 4 2006 5 8 2007 - ha to - 20 50 .7 14 7 21 7 35 3 21 10 62 Sursa datelor Direc ia Agricolă şi pentru Dezvoltare Rurală Vâlcea 75 .- 10 20 10 10 SPECIFICARE U/M Orzoaica U/M ha to Otesani 2003 2004 ...2005 2006 2007 ha to 10 20 SPECIFICARE U/M Ovaz Stroesti 2003 2004 .- 2005 10 20 2006 - 2007 - ha to - Vie Stroesti Slatioara Otesani Francesti 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 3 15 3 12 3 6 1 2 1 5 2 16 2 12 2 6 2 6 2 6 ..- 2005 - 2006 - 2007 Otesani 2003 2004 .

Evolutia productiilor la principalele culturi in perioada 2003-2007 180000 160000 140000 120000 tone 100000 80000 60000 40000 20000 0 2003 2004 2005 An 2006 2007 Porumb Cartof Leguminoase Legume Capsuni Plante de nutret Pomi Pasuni naturale Fanete naturale 76 .

Porumb ha 20 ha ha ha ha ha Cartof Leguminoase Legume Capsuni Pomi Pasuni naturale ha 7115 7115 Fanete naturale ha 1650 1650 2 2 2 5 5 30 20 25 22 35 20 20 35 35 58 55 85 90 47 16 24 4 31 Plante de nutret ha 133 133 133 30 40 200 170 192 195 170 80 143 5492 3265 1 95 1052 5 85 7 80 5 85 9 55 9 75 9 75 1286 1160 1125 1125 1125 1739 1650 836 531 836 836 836 1143 1143 1288 1230 1230 1280 1280 1280 2 2 3 3 4 5 4 1 1 2 2 3 3 6 7 10 10 15 2 2 2 4 2 2 2 2 9 72 404 77 SPECIFICARE 2003 Total 2004 micro 2005 regiune 2006 2007 55 55 55 54 50 382 400 360 300 396 591 531 509 505 452 350 518 490 543 448 437 363 462 426 462 342 342 342 15 15 32 20 31 30 30 50 47 300 20 20 20 149 208 186 113 33 34 141 77 180 80 80 100 80 80 80 90 90 90 160 104 70 52 80 90 80 30 18 40 22 22 25 30 76 75 75 50 50 50 50 50 20 20 20 640 640 640 640 640 343 333 343 343 343 185 185 185 42 42 280 280 59 57 57 240 210 210 209 240 173 173 173 9 32 9 32 2 95 2 95 2 95 404 404 1230 1000 1000 15 15 15 15 15 225 2 70 79 79 79 79 79 186 225 225 225 225 1 40 1400 1400 1400 1400 2280 1191 1130 1130 1130 1135 1191 1000 1014 1014 1014 1014 1014 180 180 180 180 180 180 SPECIFICARE U/M 2003 2004 Vaideeni 2005 2006 2007 2003 2004 Tomsani 2005 2006 2007 2003 2004 Stroesti 2005 2006 2007 2003 2004 Slatioara 2005 2006 2007 2003 2004 Otesani 2005 2006 2007 2003 2004 Maldaresti 2005 2006 2007 2003 2004 Horezu 2005 2006 2007 2003 2004 Francesti 2005 2006 2007 2003 2004 Costesti 2005 2006 2007 2003 2004 Barbatesti 2005 2006 2007 332 336 336 336 336 336 1015 944 883 1137 1039 294 299 294 294 303 40 40 40 41 50 Porumb 3842 3828 3771 3636 3868 40 60 60 60 60 60 75 75 75 75 75 50 46 50 50 50 100 100 110 110 100 Cartof 570 541 651 692 656 10 10 1 Leguminoase 37 253 48 46 12 20 20 20 20 20 20 42 42 42 42 42 20 9 21 21 20 18 20 20 20 25 Legume 239 255 310 326 540 1 1 2 2 2 25 25 35 32 30 Capsuni 49 70 64 64 108 25 25 25 25 80 80 60 60 60 Plante de nutret 1101 1228 907 877 1118 173 401 401 401 401 401 247 247 242 22 242 225 220 220 220 220 271 271 271 271 271 Pomi 3005 2960 2744 2205 2629 1017 6 86 1646 9 60 1163 1163 Pasuni naturale 14314 15745 5495 14014 10625 501 755 755 755 755 755 Fanete naturale 8218 7907 5065 7997 7119 .

5 700 280 30 372 20 698 25 643 22 833 297 16 366 361 2 303 10 4 378 21 232 8 5 260 48 3 315 70 4 47 92 3 203 70 2 46 30 484 16 1 534 22 1 564 2 87 0.5 3008.7 105092 70128 28.2 723 34069 13929 132125 69030 44 3783.5 415.Porumb to to to Cartof Pomi Pasuni Fanete naturale natura le to to 41250 18150 46 250 18150 67380 32650 1474 12 098 1755 1911 1755 9550 1 075 9750 12860 13 920 28125 28000 28 000 10 700 33000 24750 334 4 520 3 335 0 334 4 244 0 914 4 17150 12880 12300 123 0 38400 38400 38400 606 0 78 SPECIFICARE 2003 Total 2004 micro 2005 2006 regiune 2007 154 150 130 162 150 764 1581 960 750 990 2096 2470 2290 720 486 1820 4200 2292 1981 1096 1683 1379 1617 1650 924 1400 1400 1400 662 1529 1529 1529 1529 1529 4974 6266 3885 6317 3060 1146 956 882 823 588 200 160 120 100 50 Porumb 15766 20091 15105 14032 9535 480 1020 1020 1020 1020 1020 750 1125 900 750 1125 450 450 500 400 650 400 2600 1100 770 1050 Cartof 5575 8685 6634 7156 7383 0.5 700 7.5 4490.2 582 21851 6893 54600 65990 48.5 14 5.7 1070 66 9 42 0 212.5 41 5.5 925 5500 33 7 5650 180 0 975 5500 66 5650 405 0 662 3375 51 5 219 15 1080 1245 10719 162 0 8 11 900 73 6 5 223 15 900 13 0 10 152 20 1000 50 9 8136 450 9 1 148 7 1600 1340 135 75 1000 20 0 1620 151 0 359 250 1780 52 5 14232 739 7 146 315 1625 24 2 2170 11300 138 256 3100 66 2 12793 679 5 236 120 1200 1576 7000 452 8 Capsuni Plante de Pomi Pasuni Fanete Legumino Legume ase nutret naturale natura le 39.08 SPECIFICARE U/M 2003 2004 2005 2006 2007 Vaideeni 2003 2004 2005 2006 Tomsani 2007 2003 2004 2005 2006 Stroesti 2007 2003 2004 2005 2006 Slatioara 2007 2003 2004 2005 2006 Otesani 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Maldaresti 2003 2004 2005 2006 Horezu 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Francesti 2003 2004 2005 2006 Costesti 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Barbatesti 900 1000 900 1280 1232 700 800 800 900 800 350 290 600 396 176 425 600 114 1140 450 380 600 500 500 400 200 200 200 3340 3340 1020 3080 3030 80 3 1018 53 1 1046 1046 1515.2 304 24954 16777.25 2040 1940 27 15 5 15 0 1903 1658 42 9 1369 1912 91 3 91 3 91 3 Legumino Legume Capsuni ase to to to 2 2 540 220 2 625 7.5 533 21107 9902 156940 116350 10.2 Plante de nutret to 5280 5280 4900 1050 1200 3010 6450 2880 2925 2550 2395 3900 18 4768 3824 4425 2705 924 680 1980 1600 3740 900 580 1890 1600 1800 1600 9320 9 320 2900 2 900 2900 323 2 323 2 12300 100 0 100 0 42 .58 3159.25 102601 84890 .86 102 1124 196 140 0 162 150 1504 2595 14000 10140 162 150 2604 2145 14 000 10140 162 150 2604 2595 14000 10140 162 150 1504 2595 14000 10140 162 150 1504 2595 23680 10140 595 3060 2223 10719 162 0 1098 4910 58 4 16 950 270 0 2.5 4411.2 2.86 627 19225 13500.5 16 634 16 2.2 2.

78 17943 17423 14532 24085 8494 12800 15578 13818 17581 14375 156629 Iepuri de casă 292 73 96 170 70 109 461 32 169 100 1572 18920 8.Valcea se situeaza pe locul 1 la nivel national.52 % 2.Profit Plus SRL la comanda FPDL 2006 79 .31 Familii de albine 686 172 265 392 186 430 248 58 275 268 2980 22395 13.19 Judet--Grupa de animale Bovine Porcine 19 Valcea Efectiv 76462 143463 Procent din total Romania 2.02 2190032 11317 7. În ceea ce priveşte creşterea bovinelor şi alte localită i sunt pe locuri frunta e şi anume Slătioara (2).15 13. Tomşani (13).Creşterea animalelor La recensământul agricol din 2002 au fost înregistrate următoarele CAPETE Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline Măgari şi catâri 84 230 105 273 84 242 146 38 209 120 1531 31 29 12 54 4 5 8 6 54 203 965 21.53 Comuna Vaideeni era situată pe locul 1 pe jude în ceea ce priveşte numărul de ovine şi bovine. Horezu (9).50 % Loc 16 13 Raport de evaluare a resurselor si oportunitatilor de dezvoltare .04 HOREZU BARBATESTI COSTESTI FRANCESTI MALDARESTI OTESANI SLATIOARA STROESTI TOMSANI VAIDEENI Total microregiune TOTAL JUDET Pondere judet% 1657 730 918 1093 948 1025 2259 1278 1440 3533 14881 87347 17.31 127940 17833 50. Cu exceptia albinaritului cu care jud. Jude ul Vâlcea nu este însă un jude dezvoltat din punct de vedere al zootehniei după cum se poate vedea din tabelul de mai jos care redă ponderea sa la nivel na ional.90 11. nici o alta ramura zootehnica nu «intra» in top 10.04 2605 1115 1335 150 394 156 1226 516 496 57124 65117 141 677 290 159 59 119 9 130 149 232 1965 2300 1870 1639 3315 1338 1765 2231 1840 1816 2461 20575 210462 9.

85 Caprin e 76 432 153 88 25 41 6 87 77 67 1052 7776 13. in principal crescatori si taietori de pasari.Ovine Caprine Cabaline Pasari Albine (mii familii) 82575 13988 7600 1162800 31800 1.94 % 1. Există un număr de crescători de animale ami mari dar nu există ferme organizate modern.58 Ovin e 191 408 343 36 115 67 356 156 174 439 2285 8840 25.10 Măgari şi catâri 17 21 8 6 3 2 6 5 28 96 613 15.01 % 2. Firma pare să fie în ascensiune.66 Iepuri de casă 41 26 22 46 15 25 32 11 37 13 268 3082 8. ferma nu detine teren in proprietate. cu excep ia fermei specializate cresterea pasarilor (AVICOLA BABENI – ferma Francesti).20 Ferma şi abatorul Francesti se află în perioadă de tranzi ie pentru prevederileOG 34 până în 2015. care însă se găseşte pe teritoriul comunei Băbeni.53 Porcin e 1325 1133 914 1408 560 897 1218 961 1100 1088 10604 82948 12. Numarul exploatatiilor agricole specializate in cresterea animalelor Jude ul Localitatea / Bovin e 743 506 515 627 386 543 1015 553 757 1029 6674 40244 16. respectiv 159 posturi.78 Păsări Cabalin e 1476 1282 1094 1514 617 964 1260 1064 1348 1388 1200 7 9330 0 12.70 Familii de albine 39 8 13 24 8 24 13 6 13 19 167 1194 13.99 HOREZU BARBATESTI COSTESTI FRANCESTI MALDAREST I OTESANI SLATIOARA STROESTI TOMSANI VAIDEENI Total micro regiune TOTAL JUDET Pondere microregiune 20 Via a Vâlcii .87 65 179 84 241 63 190 130 33 185 105 1275 9736 13.26 iulie 2008 80 .21 % 0.57 % 38 14 40 34 1 Creşterea animalelor se face în general în ferme de subzisten ă.44 % 4. Conform unei ştiri de presă Cele mai multe locuri de munca sunt oferite de firma Avicarvil SRL din comuna Francesti (fosta Avicola Babeni). tehnicieni veterinari si personal de intretinere sau auxiliar. Numarul de capete din aceasta unitate este de 3033236.

capete 2003 2005 BARBATESTI 900 701 COSTESTI 849 670 FRANCESTI 1080 928 MALDARESTI 968 670 OTESANI 1093 798 SLATIOARA 2006 1683 STROESTI 1250 1059 TOMSANI 1374 1170 VAIDEENI 2068 2445 HOREZU 1680 1750 Total microregiune 15271 13879 21 2006 651 682 928 670 775 1110 1100 1260 3600 1650 2007 651 682 904 670 669 1413 960 1100 4000 1600 Caprine-ovine (capete) 2003 2005 2006 2480 1517 1517 1580 1750 1774 225 304 304 455 110 110 275 857 105 1087 714 680 1013 689 331 600 462 300 47018 32610 47500 2741 2870 2815 2007 1517 1774 245 110 85 550 200 423 49200 2350 porcine (capete) 2003 2005 2006 1505 959 748 880 800 900 1480 820 820 1341 250 250 1040 1468 1024 1847 818 870 1832 638 1200 1700 1310 800 2700 1650 2400 1950 1280 1135 2007 748 900 2200 250 570 1421 1000 870 2200 1230 pasari capete 2003 2005 17263 18000 15000 9000 10000 21500 14180 10160 8100 21750 21750 11599 19200 9371 17000 16800 12000 10000 16600 20000 2006 17000 9100 21500 10160 12000 12600 10000 17000 13300 15000 14432 14656 59477 43888 57442 58461 18278 11998 12153 13396 153096 150185 139666 21 În italic date estimate pe baza cifrelor din ceilal i ani 81 .Bovine .

Evolutia zootehniei in microregiunea Horezu in perioada 2003-2007 160000 140000 numar capete .familii 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2003 2005 Anul 2006 2007 Bovine Caprine+ovine porcine Pasari capete Albine familii 82 .

doar capitalul si forta de 45% munca necalificata sunt resurse deficitare.1 Domeniu Resurse Perceptie 23 Zootehnie Ingrasare taurine si ferme de vaci de lapte bovine familiale de tip ecologic. Costesti si Maldaresti in 2003. albine (familii) 2003 2005 2006 400 350 450 525 1100 1200 800 785 785 1100 1340 1340 800 336 1753 487 454 450 212 276 300 1087 1010 1200 820 750 1200 850 1230 1616 9084 9636 12300 2007 450 1200 790 1340 1148 637 320 1260 1150 1616 11918 BARBATESTI COSTESTI FRANCESTI MALDARESTI OTESANI SLATIOARA STROESTI TOMSANI VAIDEENI HOREZU Total microregiune Sursa DADR Vâlcea Agricultura . Activează ca centru de transfer tehnologic. Horezu.sediul său din Măldăreşti a fost retrocedat fo tilor proprietari 23 Subiecti chestionati 83 .decembrie 2005 despre posibilitatile de dezvoltare creaza un model agregat structurat dupa cum urmeaza: Domenii de activitate cu potential de dezvoltare si care ar trebui luate in calcul in cazul dezvoltarii unei afaceri: Tabel 4. Vaideeni. Ea beneficiază şi de existen a în zonă a Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultura Statia Zonala Valcea – Maldarasti22 care derulează: activitati de cercetare prevazute si in programul national de ameliorare. 55% In zona pre-montana si montana sau in zona ovine colinara in stabulatie 40% Turism rural Dintre resurse. Pomicultura Traditie si potential in zona colinara. Apicultura este o ramură de mare importan ă 2980 familii de albine (15% din albinele din judet). Analiza principalelor resurse de dezvoltare coroborata cu perceptia unor subiecti chestionati de firma Profit Plus la comanda FPDL in noiembrie . În a nul 2003 erau încă înregistrate importante productii de carne in viu (5000 tone)) si lana 160.centrul de la Măldărăşti este în prezent în reorganizare -.000 kg in Vaideeni. Suprafata acoperita de livezi poate furniza importante productii de fructe (8000 tone in Horezu.Oportunitati de dezvoltare Agricultura este in general neproductiva si fara canale eficiente de distributie si prelucrare.Apicultura reprezintă pentru jude ul Vâlcea şi pentru microregiune o ramură cu mare poten ial de dezvoltare. 35% 22 Institutul -. promovare a cunoasterii stiintifice si implementare a rezultatelor cercetarii. Costesti si Maldaresti in 2003).

Trebuie insa. Sunt necesare cunostiinte de management.Prelucrarea lemnului Agricultura primara Capital intensiv si de aceea deficitar 20% (valorificare superioara). se recomanda folosirea metodelor ecologice in vederea obtinerii de «furaje concentrate». datorate in special resurselor deficitare (pamant.nr. ar compensa lipsa de eficienta si productivitate. absolut necesare din punctul de vedere al eficientei economice a sectorului cresterii animalelor in regim ecologic. eventual coroborate cu activitati de agro-turism. capital) si ar pozitiona aceasta ramura a agriculturii in zona de atractivitate a agro-turismului. acolo unde este posibil si necesar. strategia economica nationala si regionala de sustinere tehnica. In aceste conditii se recomanda. iar conditiile pedo-climatice sunt favorabile. Pomicultura trebuie mentinuta si dezvoltata pentru ca are traditie. inteles in mod gresit. Se recomanda dezvoltarea activitatilor turistice in completarea celor de tip agro-zootehnic mai putin eficiente din cauza resurselor limitate si nu doar activitati de tip cazare/masa. desi perceput de cei mai multi ca un segment saturat. Totusi. Resurse limitate : pamant ! 20% Perceptia subiectilor chestionati este in mare masura corecta.str. in special in zona pre-montana si montana. transferul de «know-how» prin implementarea si promovarea de modele de dezvoltare si crearea de servicii de extensie specializate. in cele mai multe cazuri. marketing. alimentatie publica. Cu toate acestea. Evident ca in acest caz. fie achizitionarea acestora din zonele abundente (sudul tarii) prin forme asociative (cooperative. Astfel. subiectii chestionati au pozitionat albinaritul ca fiind un segment interesant de dezvoltare. cresterea bovinelor (de preferabil de tip mixt carne-lapte sau numai carne) este amendata doar de resursele de pamant limitate pentru producerea furajelor concentrate. avute in vedere optiunea ecologica si valorificarea superioara a produselor prin mici ateliere de prelucrare a fructelor. contabilitate. resursa «problema» este forta de munca «necalificata» pentru practicarea pe baze profitabile a unor activitati de agro-turism. UNITATI DE PROCESARE A PRODUSELOR AGRICOLE microregiunea Horezu -2007 conforme cu standardele UE Adresa unitatii de Denumirea agentului economic Productie productie(localitate. Afectata doar la extremitati de influenta ramurilor industriale poluante (chimie si minerit). Cresterea ovinelor are de asemenea potential. inca necesita practicarea transhumantei. fie profilarea pe activitati de tip ecologic care valorifica doar resursele de hrana nepoluate. Nu in ultimul rand. Turismul rural este un concept nou si.de asemenea.etc) 84 . Este evident ca agricultura primara nu are resursele necesare unei dezvoltari armonioase in zona tinta. putand astfel crea efecte sinergetice benefice. financiara si manageriala a acestui sector agro-zootehnic. desi din aceleasi motive (resursele limitate de furaje concentrate ieftine). asociatii. Dezvoltarea unor activitati de productie (cresterea animalelor) de tip ecologic. etc). Acest tip de integrare nu se poate realiza insa decat sub presiunea unor factori “stimulatori”: cererea de produse ecologice. resursele naturale şi culturale recomanda dezvoltarea acestui tip de activitati. zona tinta prezinta valente ecologice. in ceea ce priveste zootehnia.

Sectoare prioritare În cadrul măsurii sectoarele prioritare sunt: Sectorul vegetal: (i) legume. Sunt membri ai familiei de fermier. care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. Nivelul minim de calificare solicitat .Produse din lapte SC FIVE CONTINENT SA Produse de morarit si panificatie SC REDCOM SRL Productia de bauturi SC FRUCT ALCOOL SRL SC VINALCOOL SA oras Horezu oras Horezu oras Horezu oras Horezu bauturi alcoolice tuica Oportunită i prin PNDR 112 Instalarea tinerilor fermieri Obiectiv opera ional Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploata ii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investi ii. . (ii) pepiniere şi planta ii de pomi şi arbuşti fructiferi. Măsura 121 Modernizarea exploata iilor agricole Obiective opera ionale Promovarea investi iilor în exploata iile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construc ii noi şi/sau modernizarea construc iilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilită ilor aferente. (v) păsări în sistem extensiv22 pentru ouă de consum Perioada 2007-2009: 85 . Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiin are şi/sau preluare prin transfer de proprietate şi/sau arendă/concesionare a unei exploata ii agricole între 6-40 UDE. se acordă fermierilor care îndeplinesc la momentul solicitării sprijinului următoarele condi ii: Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploata iile agricole. (iii) culturi de câmp. Grupurile de producători şi cooperativele pot fi beneficiari ai măsurii cu condi ia ca investi iile realizate să deservească interesele propriilor membri. Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activită ilor agricole din cadrul exploata iei. înfiin area de planta ii etc.absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol.2.absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol. Sectorul de creştere a animalelor: (i) bovine pentru lapte. veterinar şi economic cu profil agricol. De in sau se angajează să dobândească competen e şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare. (ii) bovine pentru carne. Beneficiarii măsurii sunt fermieri. conform defini iei de la Capitolul 5. (iv) pepiniere şi planta iile de vi ă de vie pentru vin (cu excep ia restructurării/reconversiei planta iilor de vi ă de vie) şi struguri de masă. (iii) porcine (iv) ovine şi caprine. căpşunării. Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură. achizi ionarea de maşini şi utilaje noi. Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari poten iali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finana are. pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploata ie. ca şi conducători (şefi) ai exploata iei.

• 25% pentru investi iile având drept scop implementarea Directivei Consiliului nr. ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% şi nu va depăşi 1. iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50%.000. În acest sens a fost elaborat un studiu de marketing de către Institutul Na ional De Cercetare . 1463/2006 care amendează Regulamentul (CE) nr. Prin Masura 123 se pot acorda beneficiarilor eligibili si selectati fonduri nerambursabile în procent de pâna la 50%. Investitii corporale si necorporale în cadrul întreprinderilor pentru: .2007. nr.000. Cuantumul sprijinului si plafoanele maxime ale cofinantarii publice pentru un proiect sunt urmatoarele: . nr.procesarea si marketingul produselor forestiere. punctele (i). cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000 Euro.000. Horezu a devenit sta iune turistică de interes local în anul 2005. cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.01. 1698/2005 şi prevede un astfel de sprijin pe o perioadă de 4 ani începând cu 01. Valoarea maximă eligibilă va fi de 3.000.000 Euro.000 Euro/proiect. (ii).000 Euro.1 86 .Dezvoltare În Turism . Pentru aceste sectoare.procesarea si marketingul produselor agricole care proceseaza materii prime care fac obiectul Schemei de ajutor de stat pentru stimularea IMM-urilor care proceseaza produse agricole în vederea obtinerii unor produse alimentare. XS 28/2008.Pentru sectoarele la care valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2. . cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 3.000 Euro pentru proiectele care apar in unei forme asociative şi care deservesc membrii acesteia. XS 13/2008. (iii) din Regulamentul (CE) nr. Sec iunea II: Dispozi ii speciale privind sprijinul pentru investi ii). • 10% pentru investi iile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art.000.000 Euro/proiect.Pentru investitiile care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei. care fac obiectul Schemei de ajutor de stat pentru Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase.000. 2.000 Euro pentru proiectele care includ şi investi ii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile. În acelaşi an trei dintre localită ile din zonă se asociau şi ini iau un proiect de Reabilitare şi Dezvoltare a Infrastructurii Generale şi Turistice în Zona Cultural – Istorică a Depresiunii Horezu (Jude ul Vâlcea). .000 Euro. Masura 123 Obiectiv general cresterea competitivitatii întreprinderilor de procesare agroalimentare si forestiere.000. fondurile acordate reprezentând cofinantarea publica (raportata la valoarea totala eligibila a proiectului) la care trebuie sa se adauge cofinantarea privata. pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr.Pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei. dar nu va depăşi 1. 1698/2005.000 Euro/proiect.500. . 36 litera (a). sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: • 5% pentru investi iile realizate de tinerii agricultori sub 40 de ani. pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rurală.Pentru alte întreprinderi – cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibila a proiectului.INCDT Conform acestui studiu turismul cunoştea o dezvoltare în zonă numărul locurilor de cazare dublându-se în perioada 1989 -2003 Tabelul nr. 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protec ia apelor împotriva poluării cu nitra i proveni i din surse agricole. ca una din direc iile strategice pentru dezvoltarea locală. la data depunerii cererii de finan are. iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% şi nu va depăşi 2. altele decât cele prevazute în Anexa I la Tratatul CE. Valoarea maximă eligibilă va fi de 4.000. Date fiind resursele turistice deja enumerate localită ile din zonă şi-au îndreptat începând din 2004 aten ia spre dezvoltarea turism.

locuri 54 38 68 160 22 22 18 18 46 46 246 Este de men ionat că majoritatea pensiunilor nu aveau autoriza ii în vigoare în anul 2005. locuri 50 6 6 8 4 4 10 14 8 30 35 18 195 87 . Evolu ia structurilor de cazare pentru oraşul Horezu arată astfel Evolu ia structurilor de cazare 2006 2007 Tipul unită ii 2002 2003 2004 2005 Hoteluri Campinguri Pensiuni turistice Total 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 5 1 1 6 8 1 1 10 12 Situa ia unită ilor de cazare din Sta iunea Horezu 2007 Categorie Denumire Tipul unită ii de confort Horezu Hotel 2 stele Casa Horezeană Pensiune turistică 2 flori Criveanu Pensiune turistică 3 flori Dana Pensiune turistică 2 flori Fârtat Ilie Pensiune turistică 2 flori Irina Pensiune turistică 2 flori Steldan Pensiunea turistică 2 flori Stejarii Camping 1 stea Daniela Pensiune turistică 3 flori Alex Pensiunea Taco Pensiunea Horezu Total Pensiune turistică Pensiune 10 unită i 3 flori 4 stele 3 stele Nr. locuri 54 70 124 124 Nr. an în care s-a făcut un recensământ al acestora. camere 27 3 3 4 2 2 5 7 8 15 18 9 103 Nr.Structura capacită ii de cazare pe tipuri de unită i Tip unitate Hotel Pensiune Han turistic Căsu e turistice Total Horezu Pensiune Total Costeşti Pensiune Total Slătioara Pensiune Total Vaideeni TOTAL GENERAL Sursa: INCDT 1989 Nr. unită i 1 10 1 12 3 3 3 3 10 10 28 Nr. unită i 1 1 2 2 2003 Nr.

sosiri Nr.20 februarie 2006 cu 8 module teoretice.00 1. În mod corespunzător durata sejurului a crescut cu aproape 50% adică unul din 2 turisti petrece mai mult de 1 noapte în localitate.289 1.684 3.51 1.126 48 1.450 2.246 49 1. La finalul cursului cursan ii au ob inut certificat de calificare atestat de Ministerul Muncii.800 1.634 50 1. Cursul de calificare în ocupa ia ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICĂ a fost organizat la cererea proprietarilor administratorilor de pensiuni turistice de c[tre Funda ia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) şi sus inut de SC TOURISM.520 1. înnoptări Durata medie a unui sejur Anii Total Români Străini Total Români Străini Total Romani Straini 2003 1.4% a numărului de înnpptări.04 49. Solidarită ii Sociale şi Familiei /Ministerul Educa iei şi Cercetării. Cursul a fost urmat de vizite de studiu în zone din ară unde agroturismul este bine dezvoltat.00 2004 1.295 1.65 2. HOTEL AND RESTAURANT CONSULTING GROUP SRL furnizor de pregătire profesională în turism autorizat.174 2.24 50.472 48 2.472 1.44 1.576 37 1. Capacitatea de cazare în cadrul mănăstirilor Unitate Număr locuri Mănăstirea Horezu 20 Mănăstirea Arnota 12 (-18 locuri în construc ie) Mănăstirea Bistri a 30 TOTAL 80 Nr.Acelaşi Institut aprecia numărul total al locurilor de cazare din zona Horezu la 626 (luând în calcul şi spa iile de cazare la mănăstirile din zonă şi 300 locuri de cazare disponibile în casele de vacan ă (reşedin e secundare).240 49 1.66 1.72 1.12 1.50 1. Crasna. Polovragi.04 184.457 2.11 2.613 1.00 2007 2.43 1. Novaci. Cursul a fost destinat proprietarilor administratorilor de pensiuni turistice din localită ile Costeşti.344 106 1.366 106 2. Tomşani.25 0. Localitatea Costesti Horezu Madaresti Polovragi Vaideeni Numar cursanti 1 13 1 1 3 Ecoturism Zona a fost studiată în perioada 2005-2006 pentru poten ialul de dezvoltare a ecoturismului.12 1.407 50 3.48 191. Horezu.00 2006 1.00 Crestere 2007 fata de 2003 (%) 90. În continuare prezentăm concluziile expertului pentru ecoturism Paul Iacobaş 88 . Măldăreşti.00 1.00 Măsurile luate pentru dezvoltarea turismului au dat roade prin creşterea cu 90% a numărului de turişti sosi i în unită ile de cazare din localitate şi creşeterea cu 184.00 2005 1. Vaideeni şi s-a desfăşurat în perioada 21 octombrie 2005 .61 94.763 37 1.

Restaurantele sint putine ca numar. Din informatiile pe care le detinem.Zona nu dispune de infrastructura de cale ferata. Nu exista meniuri in limbi straine iar atmosfera (muzica. centre de inchiriere echipement. rudaritul. concesionarea unor terenuri in imediata vecinatate a unor zone naturale de exceptie (Cheile Oltetului sau Vf. Capitalul natural al zonei şi capitalul cultural Zona dispune de un capital natural si cultural deosebit de valoros in context national si european. 89 . Hurezi.Liliecilor. existand drumuri locale si judetene care leaga zonele de interes turistic cu drumurile nationale.lui Roman) sau infrastructura de slaba calitate (drumuri neintretinute. amenejare interioara. insa este legata prin linii de autobuze si autocare cu majoritatea centrelor urbane majore din Oltenia. etc). In viitor. etc). ospitalitate. traditii autentice: ceramica de Horezu. In acest moment zona nu este “vanduta” in mod organizat in nici un program turistic coerent si pe nici o piata tinta. turismul in natura si turismul rural reprezintă alternative de dezvoltare a turismului de masa sau a turismului de tip case de vacanta. . drumul spre satul Olari) sint amenintari majore. nu utilizeaza specificul local in meniuri sau in amenajarea interioara si exterioara.Zona dispune de un numarîn creştere de pensiuni. . urs. culturala dar si economica.Zona dispune de cateva trasee turistice marcate (majoritatea in zona Parcului National Buila Vanturarita si in masivul Parang). escalada (Cheile Oltetului.Infrastructura de canalizare si apa este relative bine dezvoltata doar in mediul urban.Marketing . paduri naturale si nefragmentate (Buila Vanturarita. mister. Din pacate. Turistii care vin in zona practica activitati de speoturism (vizite de pesteri amenajate).Polovragi.Serviciile de cazare si alimenta ie publică . ralatia om-natura bine conservata. sint deservite de un personal slab instruit si neatent. plante medicinale.. Polovragi. majoritatea de 2 margarete. . Zona de ine resurse care o recomandă pentru ecoturism. ambianta) este fara personalitate. scoartele oltenesti. Ecoturismul. astfel: natura neatinsa (Parcul National Buila Vanturarita. mancare traditionala. lipsind in mare parte în cel rural (mai ales canalizarea). o destinatie consacrata pentru ecoturism in Romania si Estul Europei. nici una din pensiunile existente nu utilizeaza specificul local (arhitectura. mancare traditionala). care vor putea distruge iremedial un peisaj natural. aducand pe langa conservarea capitalului natural si cultural si resurse financiare mai mari si pe termen mai lung în microregiunea Horezu . Cheile Oltetului -partial). Bistrita). cu mici exceptii. fiind necesare proiecte de investitii in acest domeniu. pesteri (P. etc). reiese faptul ca zona Horezu si imprejurimi are elementele de potential pentru a deveni intr-o perioada de 5-10 ani. de o mare valoare naturala. prezenta carnivorelor mari (lup. biodiversitate mare (Parcul National Buila Vanturarita. Cheile Galbenu. demonstrand ca circulatia turistica in zona este destul de redusa. drumetie (mai ales in zona Parcului National Buila Vanturarita). neexistand interventii umane majore. P. Cheile Bistritei. neexistand insa servicii de informare turistica. Gradul lor de ocupare este mic fata de potentialul zonei. Tinând cont de cele expuse in acest raport. infrastructura de canalizare si racordare la apa va conditiona dezvoltarea de servicii turistice de calitate. ghizi locali (cu exceptia complexelor muzeale –Culele din maldaresti. fauna cavernicola. preferand alte locatii pentru cazare. Muntenia si Transilvania. ras). manastirile Hurezi. drumuri care se afla in general in stare buna. traditii crestine (manastirile Arnota. Bistri a) .Infrastructura generala rutiera a microregiunii este relativ bine dezvoltata. peisaj divers. Capitalul natural si cel cultural sint relativ bine conservate. agrement. .ex.Majoritatea turistilor care sosesc in zona stau in medie 2-3 zile si nu vin prin intermediul unui program organizat de catre o agentie sau un touroperator. sau ca turistii care vin in zona raman destul de rar peste noapte. proiecte ce pot fi cofinantate atat prin fonduri structurale cât şi PNDR.

Parcul National Buila Vanturarita). in care societatea civila sa aiba sansa de a-si expune parerea. doresc sa calatoreasca cu oameni compatibili cu valorile lor. schitul Pahomie. Ecotouristii doresc: • Servicii de calitate • Ghizi locali profesionisti • Grupuri mici (max 15 pers) • Programe educative • Mancare gustoasa si de calitate. marea parte din veniturile de pe urma turismului raman populatiei locale. au venituri peste medie. insa nu de lux.Amenajarea turistica si intreaga amenajare a teritoriului vor trebui sa tina cont de acest lucru. Astfel. sint lipsiti de prejudecati si au mintea deschisa.drumetii tematice. vor trebui proiectate P.turism ecvestru (cu cai). minimalizarea influentei negative asupra mediului Cine sint ecoturistii si ce isi doresc ? (Organizatia Mondiala a Turismului. carute trase de cai) . Arnota. etc). planuri care sa fie trecute prin procese de consultare publica. Principiile ecoturismului Calatorii / excursii legate de natura in zone interesante. observarea animalelor salbatice . vizite culturale de scurta durata (manastirile Hurezi.Cheile Bistritei.G-uri si P.schi de tura (mai ales in masivul Capatanii).observarea pasarilor.Z-uri care sa tina cont de principiile ecoturismului referitoare la impactul in mediu si la impactul peisagistic al constructiilor si amenajarilor turistice . nu le place turismul de masa. neaglomerate • Cazare de calitate. culele din Maldaresti. speoturism in pesteri amenajate (existenta a 3 pesteri amenajate pentru turism sint o premisa favorabila pentru crearea in zona a unei retele de pesteri amenajate) . Bistrita. 2002) au varste cuprinse intre 30-59 ani. insclusiv fotografie in pesteri . sint dinamici si activi. Recomandam ca aceste planuri sa fie elaborate pe baza unor caiete de sarcini precise. cu o natura atractiva (adesea zone/arii protejate) Ecoturismul: Parte a turismului legat de natura. curata • Conservarea naturii (o parte din banii lor sa mearga direct sau indirect spre conservarea naturii). vor sa invete intotdeauna ceva. au o educatie peste medie. Ce este ecoturismul si turismul legat de natura.U. pe care vor trebui sa le inglobeze in cadrul lor. Măsuri recomandate pentru promovarea ecoturismului . care trebuie sa indeplineasca si urmatoarele criterii: parte din venituri si actiuni directionate spre conservarea naturii si a zonelor protejate. care sa contina precizari exprese privind principiile de limitare a impactului in mediu a constructiilor. Cine sint ecoturistii. Patrunsa.tururi pentru fotografie in natura. . Polovragi. in general universitara.drumetie de iarna 90 . mestesuguri: olarit in Horezu sau rudarii.U. sint interesati de diversitatea peisajului. De asemenea. concesionare care va trebui facuta pe baza unui contract care sa stipuleze clar obligatiile de a respecta planurile de urbanism de catre cei care construiesc in zona. au spirit de echipa si flexibilitate. toate aceste planuri de urbanism vor trebui sa tina cont de limitele si de regulamentele ariilor naturale protejate. turism cu atelaje (sanii trase de cai. bazata pe produse locale • Zone linistite.cicloturism . caracter educativ atat pentru turisti dar si pentru localnici. O atentie deosebita vor trebui acordate concesionarii de terenuri pentru case si sate de vacanta. sint iubitori de natura. Dezvoltarea de programe turistice: Activitatile de ecoturim care ar putea fi dezvoltate cu succes in zona sint: .turism stiintific (studiul unor plante si animale) . Turoperatorii afirma că grupurile de ecoturisti pot şi doresc sa se adapteze la obiceiurile locale. a oamenilor si a culturilor locale.

.ro .eco-oltenia. statut social. viitoare destinatie ecoturistica” a continuat preocupările în domeniul ecoturismului în zonă pe parcursul anului 2007 Realizat de un grup operational format din membrii ai Asociatiei “Depresiunea Horezu”. iubitori de munte . 91 . ruta manastirilor. demonstratii de mestesuguri. asociatie de protectie a mediului si protectie a naturii. veniti cu familiile in concediu .tururi culturale (tabere de creatie. poate diferentia zona de altele similare si poate oferi experiente turistice de calitate unor segmente de piata diferite (ca si varsta. Administra iile locale din zonă împreună cu agen ii economici implica i în turism s-au reunit pentru dezvoltarea ofertei lor turistice.PLANURI DE DEZVOLTARE (dezvoltată pentru 3 categorii de turişti şi anume .turisti din mediul urban. stresati.Zona turistică OLTENIA DE SUB MUNTE În anul 2006 a fost lansat brandul microregional Oltenia de sub Munte. OFERTA TURISTICA .tineri sportivi) Se regăseşte în pagina următoare. Acest turoperator va prelua o parte din efortul de promovarea si distributie a ofertantilor de servicii locale.crearea a 3 produse de ecoturism reprezentative pentru specificul zonei .promovarea produselor de ecoturism si a destinatiei Horezu pe piata nationala si internationala site-ul www. alimentatie publica.montaniarzi. centre de informare turistica). reprezentanti ai autoritatilor locale si reprezentanti ai ofertantilor de servicii turistice din regiune. etc) Este de dorit ca aceste programe turistice sa fie dezvoltate de catre un turoperator specializat (sau de catre asociatia locala de turism). coadministrator al Parcului National Buila-Vinturarita proiectul a avut următoarele rezultate principale . Proiectul “Oltenia de nord. urmand ca acestia sa se poata concentra in exclusivitate pe inbunatatirea calitatii serviciilor lor si dezvoltarea de noi servicii turistice.. ruta mestesugurilor si arhitecturii traditionale. . cauta liniste si relaxare. care sa utilizeze servicii locale (cazare. partener: Asociatia Kogayon.instruirea a 25 de persoane in dezvoltarea de produse de ecoturism si marketing ecoturistic. educatie. ghizi locali. obositi. ruta ariilor naturale protejate. venituri. etc) Dezvoltarea unor rute tematice cum ar fi: ruta pesterilor amenajate. centre de inchiriere echipament.

PLANURI DE DEZVOLTARE A OFERTEI TURISTICE . tuica) cu marca cocosul de Horezu transport din Bucuresti in zona/si indicatoare pentru informare standardizate inapoi organizare spectacole dans. impletituri de alun (branza. Polovragi si Costesti calorie foc de tabara excursii cu ghid la varful magura si rosoveni Tomsani pescuit in lac teren de sport sala de sport teren de fotbal cu dus tratamente cu miere cules fructe sauna foc de tabara pensiuni cu gradini drumetii pe dealul Magura pescuit.elaborate de grupul de lucru al administra iei publice şi agen ilor economici din turism Oltenia de Sub Munte Rânca 2006 2006 În 5 ani Horezu birou informare turistica cazare in pensiuni si manastiri festival mancaruri traditionale (zilele orasului septembrie) tabere initiere in ceramica locuri amenjate pentru picnic produse alimentare in recipienti de lemn. pensiuni cu gradini muzeul traditiei pastoresti si turism pe cai (ecvestru) fluierului stani specializate cu implicarea ocupationala a turistilor servicii de supraveghere copii vizite stane biblioteca noi pensiuni acces internet organizare vanatoare vizionare spectacole folclorice si pastoresti jocuri de cabana drumetii pe munte cazare si masa la pensiuni 92 . gemuri. tuica) populara transport excursii organizate produse alimentare in ceramica (unt. teatru teren tenis si fotbal la han ceramica de Horezu utilitara si ecologica trenulet (kikicar) traseu turistic promovare si vanzare prin internet servicii turistice si produse locale amenajare loc promenda dealungul raului Sali de fitness Bazin de inot in Romani si Horezu (cooperatie mestesugareasca) Pulovere de lana si suveniruri cu marca parcului national Buila – Vanturarita trasee montane marcate si indicatoare ghizi si salvamont noi pensiuni Costesti noi pensiuni cu gradini cazare manastiri complex balnear pentru folosirea izvoarelor drumetii pentru cules fructe de trenulet (mocanita) padure. plimbari pe lac lac cu apa sarata calarie Vaideeni vizite la obiective culturale. ciuperci si lectii de heliport pentru turisti bogati si stresati care sa vina la manastiri sa se relaxeze preparat cazare si masa la cabana cheia si intre rauri 2 trasee escalada pe Bistrita si trenulet (mocanita reamenjata) locuri de campare la stog si intre rauri Arnota cazare si masa la Evrika organizare vizite la culele din maldarasti vizitare Pestera Liliecilor noi pensiuni 2 trasee marcate in parcul national jocuri de echipa 1 traseu escalada pe Buila traseu ecoturism in parcul national Buila Vanturarita Maldarasti noi pensiuni cu gradini excursii le monumente excursii in aer liber teren de sport spatii pentru picnic cules plante medicinale si fructe de padure organizare vizite la manastiri Horezu. cantece. miere.

calitatea si accesibilitatea informatiei lasă de dorit. Existenta parteneriatelor.organizat de Directoratul General pentru Antreprenoriat si Industrie al Comisiei Europene.teren de sport Împreună. ONG-uri locale (in general pliante si brosuri) in cadrul unor proiecte de dezvoltare: pliante de promovare realizate de catre FPDL sau de catre Asociatia Kogayon. initiativele avute în domeniul dezvoltarii turismului durabilş participarea la proiecte locale. cu o imagine proprie. cultural si serviciile oferite turistilor.ro.in cadrul publicatiilor de promovare turistica a Romaniei. Acest lucru. cat si portalurile de turism nationale : www. Promovarea turistica existentă In acest moment zona turistica Horezu si imprejurimi beneficiaza de promovare turistica prin urmatoarele instrumente: . www.ro.ro. www. etc. artizanat. coroborat cu calitatea si cantitatea serviciilor turistice de baza si conexe. nationale pentru dezvoltarea produselor turistice şi activitati de marketing si de promovare.pe site-urile www. www. 93 .eco-oltenia. Maldaresti. pliante şi s-u prezentat la Tîrgul Na ional de Turism pentru prima dată în 2006. Asocia ia Depresiunea Horezu. la o sezonalitate accentuata a vizitelor turistice cat si la pastrarea caracterului de zona de tranzit pentru turism al zonei.turism.olteniadesubmunte. etc . Costesti. Astfel Depresiunea Horezu va fi parte dintr-o retea nationala a destinatiilor culturale netraditionale care vor fi promovate.prezen a constantă la târgurile de turism.ro. nefiind promovata zona in intregul ei.ro.ro.ro. www.infoturism.hăr i. cu elemente de unicitate. clar diferentiata de alte destinatii. specificul din mediul rural.ici.ro. localită ile din Oltenia de Sub Munte cu sprijinul FPDL au lansat site-ul www. ca destinatie turistica) . Promovarea existentă în acest moment face ca zona sa fie perceputa din ce în ce mai mult de catre turisti si de catre turoperatori ca o destinatie turistica..antrec.valcea-turism. contribuie la o circulatie turistica relativ redusa. www.). care dispun însa de o bogata mostenire culturala.prin publicatii realizate de administra iile locale. Vaideeni. «Depresiunea Horezu . Slatioara) fiind evidentiate valorile patrimoniului natural. www. La concurs au participat mai multe proiecte din toata tara. . a cooperarilor la nivel local a fort unul dintre criteriile de selectie alături de bogatia resurselor naturale si culturale cu elemente de unicitate. o ierarhie a destinatiilor de excelenta – destinatii turistice netraditionale. Instumentele sunt însă relativ limitate. regionale.valceaturistica. Proiectul a primit premiul I în cadrul concursului de "Destinatii europene de excelenta"cu tema "turismul si mostenirea locala intangibila" (mostenirea locala intangibila include gastronomie. www.ro. publicate de catre Autoritatea Nationala de Turism (aici sint promovate doar cateva atractii turistice. pentru evaluarea finala fiind selectate 15 proiecte.olteniadesubmunte.Destinatie Europeana de Excelenta» Proiectul Asociatiei Depresiunea Horezu a prezentat atractiile turistice din localitatile componente ale Asocia iei (Horezu. au realizat materiale de promovare a turismului . slab integrate iar modul de distribuire a materielelor. etc . S-a realizat la nivel national.Horezuonline.ro.

UZINELE SODICE Govora S. Societatea Na ională SALROM este în prezent supusă privatizării. cărbune.500 2.000 500 0 2003 2004 2005 An 2006 2007 Numar persoane Nr. la S. Industrii locale – Ex. 40 km). a fost evaluat ca mare. izvoare minerale şi geotermale nu sunt exploatate după ştiin a noastră. Societatea Comercială Oltchim SA şi-a exprimat interesul să o achizi ioneze. efectul de reducere a potentialului de dezvoltare turistica a fost evaluat ca fiind redus. NAT. Rezervele de petrol.se extrage si se prepara calcar. Recensământul organizat în cadrul Şcolii de Vară “De Vorbă cu Actorii Locali” a intervievat 17 meşteri chiar în ateliere lor. In plus. strada Olari din oraşul Horezu24 Meşteşugul este de fapt întins şi în comunele vecine. especially with inflation of over 100% a year. unii fiind deja stramutati.C. Conform Planului Local de Ac iune pentru Mediu are următoarele impacte asupra mediului Halda de steril nu este stabila si provoaca alunecari de teren. Sterilul rezultat in urma exploatarii este depozitat pe halda de steril. tel 6506565) este de inătoarea permisului de exploatare a calcarului industrial şi de construc ii la exploatarea Arnota Bistri a. Aici este găzduită o expozi ie etnografică permanentă (la Casa de cultură şi la atelierele meşterilor olari) şi un târg anual Autorul unui articol număra în anul 2000 18 ateliere pe o stradă de nu mai mult de 500 de metri. inca existent. Produc ia fiecărui atelier variază între 250 şi 4000 de piese de ceramică 24 “There are 18 potterystudios in a village of only 500 yards long.Evolutia turismului in localitatea Horezu in perioada 2003-2007 4.A. Emisiile de particule minerale de la concasarea calcarului si halda de steril provoaca un efect semnificativ asupra calitatii vietii. Ceramica Centrul de ceramică Horezu este cel mai important centru de ceramică smăl uită din România.000 1. sosiri Total Nr.500 3. referitor la componenta sol. punand in pericol asezarile locuitorilor. Calcarul extras este transportat cu trenul. As a result many of the co-operative potteries are looking to export with all the inevitable compromises this entails. Riscul de alunecari de teren. înnoptări Total Industria extractivă SOC. (cca.500 1.000 3.000 2. Pricing of the pots is still very cheap and consequently the lives of most of the traditional potters is very poor. A SARII "SALROM" BUCURESTI (Adresa Calea Victoriei nr. La Cariera Bistrita .” Dintr-un articol pe internet intitulat „The most famous pottery town in Romania” 94 .220-sector 1 BUCURESTI.

maro. De ceva vreme.alb. oale si chiar jucarii sau fluiere.000 de piese anual. Dezvoltarea turismului creşte pia a produselor Ceramica tradi ională de Horezu Nd Nd Nd 500 4000 200 250 Nd 1000 95 . pe primele locuri ca eficien ă fiind croitoria de serie şi prestările de servicii (frizerie. Florinel 1000 5000 Nd Bâscu Constantin şi Mihai 1000 Nd 1000 Nd Mischiu Gheorghe fiul 3500 Nd 350 Nd Palosi Ion Nd Nd Nd Nd Popa Costel 1000 Nd Nd Nd Mischiu Ion 400 Nd Nd Nd Giubega Ion Sorinel 3500 Nd 1500 Nd Bâscu Ion 300 600 100 Nd Nd Total 16650 7550 6050 Media 1388 1258 864 Nd Estimat 23590 21388 14690 Nd Nd .si modele specifice. Ele afiseaza culori specifice .site specializat în comercializarea de ceramică Ceramică Ceramica Olar decorativă utilitară Altele Tambrea Gheorghe Nd Nd Nd Iorga Liviu si Alina Nd Nd Nd Tanasescu Viorel Nd Nd Nd Familia Gh. stele. Produc ia este vândută integral. Formele preferate de distribu ie sunt din atelier. gri . cismărie). atelierul de ploşti. Obiectele ceramice traditionale sunt: farfurii. prin engrosişti-intermediari şi la târguri. dar mai sunt si alte modele traditionale precum: pesti. cercuri. Vasile Ionel. şi artizanatul (sec ia de covoare. spirale. pictate cu maiestrie de sotiile maestrilor olari care folosesc culori 100% naturale si obiecte de decorat de genu cornului de bou sau a panii de gasca.nu a dorit să declare Ceramica Societate Cooperatista are 30 de angaja i şi opt obiecte de activitate. Deşi un are încă performan e economice suficiente considerăm că această industrie se poate constitui într-un exemplu de industrie locală familală. Ceramica de Horezu este realizata numai la roata traditionala a olarului cu obiecte de finisat traditionale. Sursa www. Maria. Arderea obiectelor de ceramica este realizata in cuptoare orizontale pe lemne prin metoda oxidarii rezultand in acest fel obiecte ceramice cu o nuanta pamantie. cozi de cocos si spice de grau. Iorga 500 500 Nd Miutoiu Elena Nd 2000 400 Olariu Vasilica 200 Nd Nd Vicsoreanu Eufrosina 250 Nd Nd Mischiu Dumitru Nd Nd Nd Popa Ionel 1000 600 Nd Frigura Ion. Majoritatea obiectelor de ceramica sunt decorate in modele delicate si totusi puternic geometrice sau vegetale. verde. ulcioare. Cel mai popular motiv din regiune este cocosul de Horezu. Tot ce este legat de aceasta arta antica este un secret si in acelasi timp o afacere de familie avand in vedere ca toti membri adulti ai familiei sunt implicati in acest proces: barbatul este cel care da forma obiectelor la oala olarului iar femeia este cea care le decoreaza. Estimăm că meşterii din zonă produc cel pu in 60. ceramica decorativă şi de uz gospodăresc) au redevenit atractive pentru partenerii de afaceri.com .pe an.romanian-pottery.

si foarte… simpatici. 1995). beneficiind în acest sens şi de sprijin financiar din fondurile guvernamentale alocate încurajării Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. faianta. transcendente spiritului rural. tradusa sociologic in ‘capital social’ i-a determinat pe antreprenorii locali italieni sa se grupeze in districte industriale.2006. Afacerile de familie. Fukuyama. În 2007. case de economii sau cooperative de credit. nu vorbesc limbi straine. incaltaminte.. Sursa http://presa-alternativa.11. Din ce în ce mai mul i meşteri şi-au făcut magazine proprii de desfacere la şoseaua na ională care traversează localitatea.tradi ionale. Inovatiile si le comunicau prin viu grai. Ele au fost si sunt in mod expres sustinute de guvernele locale prin servicii de training sau finantare. cu acte în regulă. Fukuyama spune ca acest fapt confirma “ca nu este necesara nici o legatura intre industria mica si inapoierea tehnologica”. micile afaceri de familie s-au grupat in “mici retele spontane cu companii asemanantoare si au realizat subcontracte cu alte firme mici pentru aprovizionare sau servicii de marketing” (Fukuyama). iar încurajarea dezvoltării turismului nu poate aduce decât beneficii şi pentru noi. . cu un pahar de sangiovese in fata. mesteri priceputi si foarte economicosi sunt.meşterii de tradi ie veche valorificându-şi produc ia cu precădere la târgurile specializate în timp ce meşterii tineri vând prin magazine proprii. cu produse ale meşterilor de la Horezu. prin atitudinea lor informala fata de business. dar si roboti industriali si masini unelte din cele mai sofisticate..Unii teoreticieni le numesc comunitati locale de cunoastere. Mai mult. Aceste retele industriale umplu numeroasele “crapaturi”. Metoda de desfacere % Magazin Stand propriu stradal Atelier Angrosisti Targuri Altele 20 80 32 17 17 32 Internet 2 5 95 10 25 90 Olar Familia Gh. se intalneau foarte bine si la carciuma (osteria) unde se puteau pune la cale afaceri de o maniera mult mai placuta. . pentru că turiştii sunt şi principalul segment de cumpărători de ceramică tradi ională”. Intreprinzatorii din Italia de centru-nord. Desfacerea produselor foloseşte o varietate de canale . fara a fi nevoie de expertul cu diploma MBA. altii “rezervoare locale de pricepere si cunostinte” (F. ceramica de inalta calitate. unitatea a reînnodat şi tradi ia participărilor la târguri şi expozi ii na ionale şi interna ionale..ro/ 05. mobila. Raul Cazan Desfacerea produselor foloseşte o varietate de canale . Iorga Miutoiu Elena Olariu Vasilica Vicsoreanu Eufrosina Observatorul de Vâlcea 2008 96 . Aceasta incredere. Printre produsele competitive ale acestora gasim textile.meşterii de tradi ie veche valorificându-şi produc ia cu precădere la târgurile specializate în timp ce meşterii tineri vând prin magazine proprii. nise. unelte agricole. au devenit inovatoare. In majoritatea cazurilor districtele industriale au depasit cadrul restrans al rubedeniilor antreprenorilor. confectii. In general nu au avut nevoie de o camera de comert. orientate catre export si inalt tehnologizate. Merita mentionat si faptul ca institutiile de credit la care se apeleaza cel mai frecvent sunt in mod exceptional banci locale. ba poate nici macar italiana literara. din piata italiana aducand capital material de mari dimensiuni si pastreaza o mare flexibilitate interna. “Cocoşul de Hurez a devenit brand interna ional. (Adrian PANĂ)25 Meşteşugul devenit industrie locală al ceramicii de Horezu poate duce la formarea unui «district industrial» după modelul italian al micilor industrii de succes descrise în articolul de mai jos Increderea izvorata din legaturile familiale si comunitare este baza dezvoltarii industriale din centru-nordul Italiei. intermediari şi pe internet. explică Grigore Toma preşedintele al Ceramica SCM Horezu. intermediari şi pe internet..

Florinel Bâscu Constantin şi Mihai Mischiu Gheorghe fiul Palosi Ion Popa Costel Mischiu Ion Giubega Ion 5 comanda Sorinel Bâscu Ion 3 97 . Maria.100 10 90 10 5 5 50 10 40 40 40 10 90 67 30 50 10 50 50 10 80 100 5 30 Mischiu Dumitru la comanda 10 Popa Ionel Frigura Ion. Vasile Internet Ionel.

98 . 16.Resursele umane Zona studiată grupează o popula ie de peste 40. Dacă se ia în considerare însă strict popula ia localită ii Horezu (localitatea de reşedin ă are 3922 locuitori fără satele apar inătoare). în oraşul Horezu.3%. din care cca.000 locuitori (40. într-un număr de 57 de localită i (lista completă a satelor poate fi găsită în Anexa 3).la data raportului mai trăiau în acest sat 2 locuitori).247).localitatea de reşedin ă şi 8 locuitori (satul Roşoveni din Măldăreşti pare în extinc ie . atunci ponderea popula iei rurale poate fi estimată la cca. cu popula ii variind la recensământul din 2002 între 3922 . caracter sus inut şi de dispersia relativ mare a popula iei. Acest procent reflectă caracterul dominant rural al zonei. 90.9% popula ie urbană.Horezu .

Total Barbatesti 3861 3699 Costesti 5599 Francesti 6807 Horezu Maldaresti 2069 3046 Otesani 3633 Slatioara 3104 Stroesti 4194 Tomsani 4235 Vaideeni Total Micro 20447 6891 3471 3420 23319 12032 regiune 40247 19790 Sursa Recensamantul populatiei si al locuintelor Institutul National de Statistica 2002 0-14 masculin feminin total 1934 1927 599 1872 1827 588 2713 2886 1045 3270 3527 1243 1018 1051 363 1545 1501 508 1773 1860 601 1542 1562 528 2063 2131 622 2060 2175 794 15-59 masculin feminin total 305 294 2107 290 298 2224 514 531 3326 626 617 4328 173 190 1181 259 249 1731 313 288 2029 258 270 1717 323 299 2344 410 384 2332 peste 60 masculin feminin total masculin 1141 966 1155 488 1200 1024 887 382 1699 1627 1228 500 2128 2200 1236 516 622 559 525 223 928 803 807 358 1032 997 1003 428 906 811 859 378 1218 1126 1228 522 1158 1174 1109 492 11287 10037 4287 feminin 667 505 728 720 302 449 575 481 706 617 5750 99 .

4 3. trebuie semnalată în zonă prezen a unui important grup de rudari (cca.3 Slatioara 3753 3757 3703 3625 3587 3558 -195 -5. Oraşul Horezu are cea mai tânără popula ie dintre localită ile microregiunii cu numai 18% popula ie peste 60 de ani.6 Otesani 3158 3140 3102 3093 3015 2958 -200 -6. Costeşti şi Vaideeni.0 Sursa Direc ia jude eană de Statistică Vâlcea Maldaresti 2166 2157 2098 2086 2069 2044 -122 -5.8 -2.7 Dinamica populatiei stabile 2000-2005 Horezu Vaideeni Tomsani Stroesti Slatioara Otesani Maldaresti Francesti Costesti Barbatesti -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 Sursa Direc ia jude eană de Statistică Vâlcea Microregiunea Horezu are o structură demografică favorabilă. Alături de acest grup majoritar. 1500-2000) şi rromi localiza i cu precădere în Horezu. principalul grup fiind al românilor ortodocşi. Popula ia este în scădere după cum arată datele din tabel şi graficul de mai jos POPULATIA Barbatesti Costesti Francesti 2000 3721 3583 5478 2001 3706 3539 5429 2002 3847 3639 5680 2003 3848 3654 5643 2004 3832 3600 5635 2005 3824 3498 5644 Dinamica populatiei stabile 103 -85 166 evolutie % 2.2 Stroesti 3047 3011 3132 3113 3108 3100 53 1. Localită ile cu popula ie îmbătrânită sunt numai Tomşani şi Bărbăteşti unde ponderea popula iei de peste 60de ani 100 .Din punct de vedere etnic şi confesional. popula ia zonei este relativ omogenă. Rudarii sunt mari meşteri la împletituri şi prelucrarea lemnului.7 Tomsan 4405 4378 4245 4220 4187 4152 -253 -5.

apropiindu-se de 30%. Spor Spor Balanta demografic migratoriu demografica Anul 2005 -42 26 -16 Barbatesti -19 -16 -35 Costesti -21 21 0 Francesti -15 1 -14 Maldaresti -18 -24 -42 Otesani -29 5 -24 Slatioara -23 12 -11 Stroesti -44 -15 -59 Tomsani -28 -21 -49 Vaideeni 16 -1 15 Horezu Total microregiune -223 -12 -235 Sursa Direc ia jude eană de Statistică Vâlcea Rata de ocupare a fortei de munca este slaba (nr. O excep ie o reprezintă localitatea Horezu care înregistrează creşteri ale popula iei prin spor demografic în localitate mai mari decât sporulul migratoriu.2005 35 30 25 20 15 10 5 0 Lo ca li t a Ba tea rb at es ti C os te st Fr i an ce st i H or ez M u al da re st i O te sa ni Sl at io ar a St ro es To ti m sa Va ni id ee ni Sursa Direc ia jude eană de Statistică Vâlcea Balan a demografică a microregiunii Horezu pe anul 2005 arată spor demografic negativ în toate localită ile (conform tendin elor na ionale) iar sporul migratoriu este nesemnificativ . 10. O mare parte a populatiei este ocupată în economia de subsistenta în sectorul agricol si forestier. Această structură de vârste arată că localitatea Horezu este capabilă să ofere oportunită i popula iei active din zonă.227. Ponderea populatiei peste 60 de ani in totalul populatiei stabile . 101 . Cu alte cuvinte aici se compensează sporul migratoriu prin creştere demografică. total salariati 4.5% din total populatie).

Agricultura nu ofera un numar semnificativ de locuri de munca desi zona este preponderent rural.06 industrie total 25. bancare si asigurari personale 4.15 transp. Se remarca localitatea Frânceşti care de altfel de ine 40 din cele 45 de locuri de muncă din domeniu cel mai probabil la ferma de psăsăriAvicola Frânceşti. ceea ce arată un anumit deficit de locuri de muncă salariate în industrie şi comer . ceea ce este peste media na ională pentru mediul rural.80 administratie publica 5. comunicatii 7.06 agricultura 1. posta. 351 Maldaresti. 266 Slatioara. 213 Otesani.30 Sursa Direc ia jude eană de Statistică Vâlcea 102 . Structura salariatilor din microregiune pe ramuri de activitate (% ) activitati financiare.92 sanatate si asistenta sociala 9. Ambele valori sunt sub media na ională.97 comert 23. 202 Tomsani.Structura salaria ilor pe localită i arată că aproape jumătate din locurile de muncă salariate se găsesc în oraşul Horezu.46 constructii 10. Celelalte localită i oferă între 200 şi 350 de locuri de muncă salariate fiecare. 196 Vaideeni. 348 Francesti. Distributia salariatilor pe localitatile microregiunii Horezu 2005 Barbatesti. 200 Stroesti. 1966 Costesti. 186 Sursa Direc ia jude eană de Statistică Vâlcea Un sfert din locurile de muncă salariate la nivelul microregiunii este oferit în domeniul industrial. depozitare.12 invatamint 12. iar un alt sfert în domeniul comercial. 299 Horezu.

În ceea ce priveşte ramurile industriale se remarcă Horezu şi Frânceşti pentru o bună dezvoltare a industriei prelucrătoare şi Costeşti pentru industria extractivă. - Cunoştin ele şi nivelul de informare Furnizează legăturile şi accesul la informa ii de afaceri, economice, de pia ă, socială şi de mediu Conectivitatea Internet, abonamente ziare - Abilită ile, competen ele şi inovarea Spiritul antreprenorial, educa ia şi un mediu care stimulează învă area Densitatea de scoli Abilitati - cursuri de calificare Spirit antreprenorial - număr de întreprinderi, rata de înregistrare - Calificarea popula iei locale pentru derularea unor activită i economice şi atragerea unei for e de muncă calificate Popula ia şcolară din care Elevi inscrisi in - nr. Persoane Copii invatamant inscrisi Elevi invatamint profesional, Localitatea inscrisi primar si complementar invatamint invatamint in /Persoane gradinite - total gimnazial si de ucenici liceal postliceal 107 302 302 Barbatesti 120 419 298 121 Costesti 175 553 553 Francesti 46 154 154 Maldaresti 47 209 209 Otesani 119 255 255 Slatioara 80 269 Stroesti 118 292 292 Tomsani 130 369 369 Vaideeni 283 2388 1004 333 1124 55 Horezu Total micro1225 5210 3436 454 1124 55 regiune Sursa Direc ia jude eană de Statistică Vâlcea Grupul Şcolar "Constantin Brâncoveanu" Oraşul HOREZU Str. Str. Al. I. Cuza, Nr. 1, Tel-0250861091,tel/Fax-0250860420 email:lcbhorezu@yahoo.com Grupul scolar este situat in regiunea sud-vest Oltenia, în partea de nord a judetului Vâlcea si ofera servicii educationale pe o raza de 20 km în zona Olteniei de sub munte. Grupul Scolar instruieste elevi în domeniile electric, mecanic, industrie textila si pielarie, constructii, instalatii si lucrari publice, agricultura si resurse naturale si protectia mediului – pentru liceul tehnologic. În cadrul liceului se scolarizeaza elevi si pentru filiera teoretica, profilul real si umanist, respectiv specializarile matematica-informatica, stiintele naturii, filologie si stiinte socialeÎn anul şcolar 2006-2007 unitatea avut înscrişi la început de an şcolar 2167 elevi pe următoarele forme de învă ământ: Ø Învă ământ primar - 261 elevi; Ø Învă ământ gimnazial - 329 elevi; Ø Învă ământ liceal - ciclul inferior - 515 elevi; Ø Învă ământ liceal - ciclul superior - 585 elevi;

103

Ø Şcoala de Arte şi Meserii clasele IX-X - 212 elevi; Ø Clasa a XII-a ruta progresiva - 57 elevi; Ø Învă ământ frecven ă redusă - 208 elevi. Din numărul de elevi de 2167 sunt navetişti 1297 elevi adică 59,85%. Naveta zilnică a elevilor la locurile de domiciliu se realizează la nivelul a 16 localită i rurale la o depărtare maxima de circa 25 km. Comunele limitrofe sunt Tomşani, Măldăreşti, Pietrari, Bărbăteşti, Vaideeni, Slătioara, Milostea, Stroieşti, Oteşani., Cernisoara, Popesti, Mateesti, Izvoru Rece, Marita, Copaceni, Costesti, Bistrita. Pentru localitatea Urşani, cartier al oraşului Horezu, a fost pus la dispozi ia elevilor un microbuz pentru transportul acestora la unitatea de învă ământ. Proiecte educationale Programul "Construire de săli de sport"; Programul "Campus şcolar" ; Programul "Bani de liceu"; Programul "Euro 200"; Proiectul PHARE TVET RO 2004-2006; Proiecte Comenius - "Omul si mediul pentru sănătatea pământului"; "Educa ia pentru mediu";"Ewhum", “Muzeele locuri ale memoriei"; Proiectul „Educa ia 2000-"; Proiectuil "Leonardo" - Formare profesională la standarde europene în protec ia mediului şi agroturism Şcoala func ionează ca un mediu de învă are deschis, profesorii colaborează cu membrii comunită ii locale precum şi cu profesorii din alte şcoli. Grupul Şcolar este şi principalul furnizor de pregătire şi calificare profesională ÎNVĂ ĂMÂNT LICEAL - FILIERA TEORETICA Filiera Profil Specializare Real Matematică - informatică Teoretica Ştiin ele naturii Umanist Filologie Ştiin e sociale Ştiin ele naturii Teoretica - frecventa Real redusa ÎNVĂ ĂMÂNT LICEAL - Nivel 3 de calificare Filiera Profil Calificare profesionala Tehnologică Resurse naturale şi protec ia Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului mediului Tehnologică Tehnic Tehnic Tehnician mecanic de între inere şi repara ii Tehnician electrotehnist Tehnician în industria textilă Tehnician în instala ii electrice Tehnologica Tehnic Tehnician in constructii, instalatii si lucrari publice ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII - Nivel 1 de calificare Domeniul Calificare profesională Lucrător în mecanica de motoare Mecanică Lucrător în prelucrări la cald

104

Lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri Lucrător în electrotehnică Electric Lucrător în tricotaje - confec ii Industrie textilă şi pielărie Constructii, instalatii si lucrari Lucrator finisor pentru constructii publice Lucrator in tamplarie Fabricarea produselor din lemn AN DE COMPLETARE- Nivel 2 de calificare Domeniul Calificare profesională Electrician exploatare medie si joasa tensiune Electric Lacatus constructii metalice, utilaj tehnologic Mecanic Confec ioner produse textile Industrie textile si pielărie Furnizori de servicii sociale acreditati: Centrul de Asistenta Sociala Pentru Persoane Varstnice-Primaria Stroesti (Serviciu specializat la nivel local) Stroesti, Valcea Stroesti Conducerea, parteneriatele şi organizarea La această sec iune am dorit să trecem în revistă - abilită ile de conducere din cadrul comunită ii de afaceri şi al administra iei locală care se manifestă inclusiv prin capacitatea de a genera şi implementa proiecte inclusiv de atragere a unor resurse externe - parteneriatele, re elele şi normele sociale, încrederea socială şi cultura integrită ii care facilitează coordonarea şi cooperarea în interes comun 1. Parteneriate • intre comunitatile din depresiune exista relatii teritoriale traditionale. Din punct de vedere administrativ, Horezu a avut un tol teritorial recunoscut inca din sec. al XIX-lea, cand este mentionat la 1855 “plaiul Horezu”, cu 34 de sate, cu resedinta in “Targul Horezu”. In perioada interbelica a functionat “plasa Horezu”, ca plasa rurala cu 45.713 locuitori, a doua ca marime din judet, subordonand 99 de sate. In perioada 1950 - 1968 sistemul de plase si judete a fost inlocuit de raioane si regiuni. Plasa Horezu, cu mici modificari de contur, a devenit raionul Horezu, cuprins initial in regiunea Valcea si din 1952 in regiunea Arges. In anul 1966, populatia raionului Horezu era de 83.165 de locuitori (7 % din populatia regiunii Arges), iar numarul de comune arondate era de 28. Populatia fostei comune Horezu a fost inclusa in mediul urban in anul 1968, cand Horezu a dobandit statut de oras. Pe teritoriul său func ionează un număr de servicii publice d einteres microregional şi anume Formatia de Gospodarire a Apelor Horezu Centrul de Distribuire si Furnizare a Energiei Electrice Horezu Administratia Finantelor Publice – Trezoreria Horezu Judecatoria Horezu Parchetul de Pe Langa Judecatoria Horezu Districtul de Drumuri Nationale Horezu Agentia Locala de Ocupare a Fortei de Munca Ocolul Silvic Horezu Ocolul Silvic Romani Serviciul De Evidenta Informatizata A Persoanei • colaborarea/constituirea unor aliante strategice intre localitati de dimensiuni relativ mici, ca o necesitate pentru atragerea unor investitii si investitori, accesarea fondurilor structurale si dezvoltarea economica locala.

105

2. Proiectul de afla in faza de scriere si intocmire a Studiului de fezabilitate.. Mihăesti. 3.. Vaideeni. «Depresiunea Horezu . Pietrari. Bunesti.772. etc) din zonă. comuna Frâncesti Bărbătesti. Stoenesti. societă i comerciale. coadministrator al Parcului National Buila-Vinturarita.Proiectul “Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si turistice in zona cultural-istorica a Depresiunii Horezu”. Otesani. Proiecte încheiate sau în lucru . viitoare destinatie ecoturistica” al Asociatiei “Depresiunea Horezu” în parteneriat cu Asociatia Kogayon. Maldaresti. Asocia ia s-a creat în anul 2006 ca un parteneriat între administra iile locale şi sectorul privat (asocia ii de crescători de animale.include localitatile Tomsani.. Pietrari.scurtă descriere . “Schema de investitii pentru Proiecte Maldaresti si Vaideeni si Consiliul Mici de Gestionare a Deseurilor” (Faza Judetean Valcea. 2. Horezu. sa Proiectul isi propune achizitionarea de utilaje de transport. Proiectul “Oltenia de nord. precum si a unor pubele si containere pentru colectarea selectiva a deseurilor din zona. Francesti. Păusesti. Extinsa).. Băile Govora si Consiliile 2008. judetul Valcea. Linia de buget: Phare/2004/016 .01.01. Tomşani şi 106 . Barbatesti.04. asociatie de protectie a mediului si protectie a naturii. Asociatia Depresiunea Bistrita Otasau . Măldăreşti .. Stoenesti Colectarea selectiva a gunoiului .2010 depozitare temporară a deseurilor în Locale ale comunelor Frâncesti. Proiecte de viitor in cooperare cu localitatile vecine Proiect . Stroesti si Cernişoara.01. Asocia ia îşi propune Proiecte in cooperare intre localitati 1.2010 aplicatie in cadrul Programului Phare local al orasului Horezu.Asociatia “Depresiunea Horezu” a fost infiintata la data de 05 aprilie 2005 si a obtinut personalitate juridica la data de 02 august 2005 prin Incheierea nr.Localitatea partenera Perioada sursa de finan are vizată “Sistem integrat de colectare si Băbeni. urmand a fi depus pana la data de .Destinatie Europeana de Excelenta» Proiectul a prezentat atractiile turistice din localitatile componente ale Asociatiei Depresiunea Horezu (Horezu.. Costesti. Puasesti. Slatioara) 2.594/2005 emisa de Camera de consiliu a Judecatoriei Horezu. Consiliile 2004 Coeziune Economica si Sociala comunale ale comunelor Costesti. cadrul Programului PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA Proiecte Mari de Infrastructura Regionala in colaborare...parteneri in proiect fiind Consiliul 2009 .04.stadiu . de Consiliul local Horezu cu consiliile locale ale comunelor Costesti si Maldaresti si cu sprijinul Consiliului Judetean Valcea. Asociatii Până la data încheierii acestui raport am putut identifica 42 de organiza ii neguvernamentale înregistrate în microregiunea (date din localită ile Costeşti.

elemnt foarte important al capitalului social al zonei. Majoritatea au dotări precare şi nu au realizat proiecte semnificative în favoare membrilor acestora. Asociatia Kogayon este membra a Coalitiei ONG Natura 2000 si a participat in mod activ la implementarea retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. obşti sau asocia ii cultural sportive. acoperisul. avand ca beneficiar Parcul National Buila-Vanturarita. conform conventiei de custodie nr.P. montarea cortului. Parcul a fost infiintat prin Hotararea Guvernului nr. precum si membra in CRESC SV Oltenia. C-tin Brancoveanu Horezu. Principala realizare a Asociatiei Kogayon a fost infiintarea Parcului National Buila-Vanturarita. iar participantii trebuie sa suporte cheltuielile legate de transport si masa.www. primusuri) si echipamentul de lucru (GPS. masuratori cu GPS-ul. binoclu.09.2005.Vaideeni). Si-au anuntat participarea si vreo 20 de voluntari de la un ONG din Belgia. saci de dormit.kogayon. aprinderea focului. Romsilva la administrarea Parcului National Buila-Vanturarita. camera foto. de diferite varste (10-18 ani. al 12-lea din cele 13 parcuri nationale ale Romaniei.) precum si personal calificat. premiul pentru cel mai bun proiect de mediu al anului 2004. gardul. etica montana. Pe durata acestora copiii vor invata diferite lucruri practice: organizarea taberei. in cadrul Galei Societatii Civile. care au fost si anul trecut si ne-au dat o mana de ajutor. realizare fotografii. diverse masuratori etc. saltele. 12466/06. tabara Cercetasii Romaniei . Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor Costesti. cu finantare externa sau din surse proprii. Activită i în anul 2008 Asociatia Kogayon impreuna cu Administratia Parcului Reconstruc ie Cabana Codric In perioada 6-22 august 2008 organizează o actiune de reparare a vechiului canton silvic Codric. prin studii concretizate cu desemnarea Parcului National Buila-Vanturarita atat ca sit de importanta comunitara. publicul larg. cu grupuri de 10-30 copii. comunitatile locale din preajma parcului national.2006 incheiat cu Agentia pentru Protectia Mediului Valcea. practica stundenti ai Facultatii de Geologie si Geofizica Bucuresti Taberele Ranger Junior sunt organizate pe durata a 3-4 zile in diferite locatii ale parcului. magazie-anexa si cate si mai cate. busola.05. s-a infiintat in anul 2003 si are in prezent 135 membrii. organizatie nonguvernamentala de protectie a mediului cu sediul in CostestiValcea. 3067/22. Restul de asociatii din zonă sunt preponderent asocia ii de crescători.Vanturarita. In prezent. vizitatorii zonei. camera video etc. notiuni de prim-ajutor si supravietuire. Asociatia Kogayon este partener al R. Pe langa implicarea in administrarea Parcului National Buila.ro Vara 2008 Tabere de educatie ecologica Ranger Junior al Parcului National Buila-Vanturarita. Se remarca prin amploarea actvită ilor şi succesele repurtate Asociatia Kogayon Asociatia Kogayon. orientare turistica. lanterne. Aceste date ne domnostrează că zona are un important esut asociativ . reguli de vizitare a unei arii protejate. 2151/2004. telescop.Asociatia Kogayon este membra a CERI (Carpathian Ecoregion Initiative) si reprezentanta ONG-urilor in Comitetul de Bazin al Raului Olt. Reparatiile la acest canton silvic ce apartine Administratiei Parcului au inceput inca de anul trecut dar mai au ramas de reparat una din camere. Pana in prezent au fost organizate doua tabere la Poiana Prislop şi Cabana Codric cu elevi din Gr. Sc. determinare flora-fauna. iar Asociatia Kogayon a primit. prin intocmirea studiului de fundamentare stiintifica si realizarea demersurilor necesare catre autoritatile competente. Organizatorii pun la dispozitie gratuit participantilor echipamentul de tabara (corturi. in baza Protocolului de colaborare nr.N. Asociatia Kogayon mai are in custodie o arie naturala protejata: Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor Costesti. cat si ca sit de protectie avifaunistica. Asociatia Kogayon a implementat in anul 2007 sau are in curs de implementare mai multe proiecte. ce este localizat la iesirea din Cheile Cheii. 107 .

judetul Valcea Modernizare drumuri locale in comuna 780000 lei Tomsani Fondul 2006 Român de Dezvoltare Socială Banca 2006-2008 Mondială Banca Mondială CL 2006 2007-2008 3 4 VAIDEENI 1 Proiectarea si executia sistemelor de aprox. 200 000 Guvernul Euro Romaniei sprijinul Bancii Mondiale 3 Construire sediu nou Scoala cu cls. Capacitate administrativa si de absorptie a fondurilor europene Exemple de proiecte realizate in perioada 2006-2007 de APL din zonă (date par iale) Nr Proiect . Fonduri alimentare cu apa in zone rurale si 1. jude ul Vâlcea Infiintare exploatatie apicola la Scoala 8520 lei cu clasele I-VIII Folestii de Sus. 210.3. comuna Tomsani. comuna Tomşani.300 000 Ministerul Euro Educatiei sprijinul Bancii Mondiale demarat in si anul 2004 de 2006-2007 cu 2007-2008 cu 108 . jude ul Vâlcea 2 Programul de reabilitare a infrastructurii 900000 lei şcolare în perioada 2006-2008 pentru Şcoala cu clasele I-VIII Tomşani.746 lei comuna Tomşani. 022. 456 Euro Sapard locuinte sociale sustinuta catre Consiliul Judetean Valcea 2 Economia bazata pe Cunoastere aprox.Titlu Cost total Finantator/ Program Perioada de desfasurare Tomsani 1 Reabilitarea Drum Local Dumbrăveşti.I-IV aprox.

d) conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol. f) informări privind introducerea de noi tehnologii informa ionale şi de comunicare (IT). ce reprezintă obiective principale ale politicii na ionale forestiere. b) pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor. 109 . e) educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conştiin ei forestiere) în vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere şi creşterea procentului de păduri la nivel na ional. forestier şi al industriei alimentare în scopul îmbunătă irii protec iei mediului. diversificarea sau restructurarea produc iei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare) . specifice pentru agricultură.111 Formare profesională (training). silvicultură şi industria alimentară. c) respectarea condi iilor de eco-condi ionalitate şi a Standardelor Pie ei Agricole Comune. informare şi difuzare de cunoştin e Obiective opera ionale a) îmbunătă irea cunoştin elor tehnice şi economice generale.

Gabriel Pascariu iulie 2006 la cererea FPDL 110 .Bibliografie Planul De Amenajare A Teritoriului Na ional Sec iunea VI – Zone Turistice Strategia Na ională a Patrimoniului Cultural Na ional Planul Na ional de Combatere a Tăierilor Ilegale de Arbori Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) 2006 Planul Jude ean de Gestionare a Deşeurilor pentru Jude ul Vâlcea 2007 Strategia Culturală a Jude ului Vâlcea 2007-2013 Scurt raport privind Zona Horezu – Novaci.aspecte privitoare la poten ialul de dezvoltare economică locală – elaborate de SC URBAPLAN SRL sub coordonarea arh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->