Sunteți pe pagina 1din 11

GHIDUL BIROCRATIEI: GHIDUL SPONSORIZARII

1. 2. 3. 4. 5. 6. Ce este sponsorizarea? Legislatie relevanta pentru ONG-uri. Legea sponsorizarii Legislatie relevanta pentru ONG-uri. Codul Fiscal Contractul de sponsorizare. Model de contract de sponsorizare Cateva sfaturi pe care le consideram utile Raspunsuri la cateva intrebari frecvente

Important!
Ghidul birocratiei oferit de Altermedia doreste sa va faca viata mai usoara, insa nu tine locul eforturilor voastre. Datele juridice din ghid si sfaturile oferite sunt conforme cu stadiul actual al cunostintelor si experientei noastre, insa nu trebuie sa va bazati doar pe ele in demersurile voastre. Legile sunt in permanenta schimbare si nu putem oferi nicio garantie ca vom tine pasul cu acestea in actualizarile ghidului, desi vom incerca sa o facem. Asteptam observatiile si intrebarile voastre si, in masura timpului nostru liber, vom incerca intotdeauna sa le raspundem. Modalitati de contact: Asociatia "Altermedia", Bucuresti, tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80, email contact@altermedia.ro. Adresa postala de corespondenta: OP 1 - CP 705

1. Ce este sponsorizarea?
In conditiile Legii nr. 32/1994, sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. Nota: In timp ce sponsorul poate fi o persoana fizica sau juridica, din Romania sau strainatate, beneficiarul sponsorizarii poate fi doar o persoana juridica ce desfasoara activitati fara scop lucrativ non-profit. Cu alte cuvinte, sponsorizarile intereseaza direct, ca potentiali beneficiari, organizatiile non-profit.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia", Bucuresti, tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80, email contact@altermedia.ro, OP 1 - CP 705, www.altermedia.ro

2. Legislatie relevanta pentru ONG-uri. Legea sponsorizarii


Legea nr. 32/1994, lege privind sponsorizarea, modificata si completata prin: Ordonanta Guvernului nr. 36/1998, Legea nr. 204/2001 si Legea nr. 394/2006 - Textul legii
Art. 1. (1) In conditiile prezentei legi, sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. (2) Existenta si continutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisa a acestuia, in care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele si obligatiile partilor. (3) In conditiile prezentei legi, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintificcercetare fundamentala si aplicata. (4) Existenta si continutul actului de mecenat se dovedesc prin forma autentica, in care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia. (5) In cazul sponsorizarii sau mecenatului, constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar. Art. 2. - Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii. Art. 3. (1) Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget. (2) Institutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de sponsorizare avand ca beneficiari persoane fizice si asociatii familiale care isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia", Bucuresti, tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80, email contact@altermedia.ro, OP 1 - CP 705, www.altermedia.ro

activitati economice in mod comerciale cu capital privat.

independent,

precum

si

societati

Art. 4. (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii: a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintificcercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice; b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a); c) de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a); d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, a carei activitate intrunul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, ce activeaza constant in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea. (2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3). Art. 5. (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului. (2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica. (3) Denumirile publicatiilor, titlurile cartilor si ale emisiunilor de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare. (4) Anunturile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii. (5) In cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane. Art. 6. Facilitatile prevazute in prezenta lege nu se acorda in cazul: a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia", Bucuresti, tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80, email contact@altermedia.ro, OP 1 - CP 705, www.altermedia.ro

b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv; c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata. Art. 7. Prevederile art. 6 se aplica si persoanelor fizice sau juridice care efectueaza acte de mecenat. Art. 8. (1) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 4, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de: a) 10% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: cultura, arta, invatamant, sanatate, asistenta si servicii sociale, religios, actiuni umanitare, protectia mediului; b) 8% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: educatie, drepturile omului, stiintacercetare fundamentala si aplicata, filantropic, de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice, sport cu exceptia fotbalului; c) 5% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: social si comunitar, reprezentarea intereselor asociatiilor profesionale, fotbal. (2) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza acte de mecenat in conditiile prezentei legi, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabila. (3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depasi 10% din venitul sau din profitul impozabil, dupa caz. (4) Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare, un impozit pentru un venit realizat in Romania si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul in lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, in aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice romane, conform alineatelor precedente. Art. 9. (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit. (2) Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi. Art. 10. (1) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute in prezenta lege sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia", Bucuresti, tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80, email contact@altermedia.ro, OP 1 - CP 705, www.altermedia.ro

(2) Dispozitiile alin. (1) nu inlatura dreptul partilor de a incheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, daca prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea beneficiarului. Art. 11. Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor prevazute in prezenta lege se solutioneaza conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor. Art. 12. - Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor stabilite de prezenta lege sunt de competenta directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat. Contestatiile se introduc in termen de 30 de zile de la data comunicarii, de catre organul de specialitate al Ministerului Finantelor, a solutiei la cererea de acordare a facilitatilor. In cazul necomunicarii solutiei, termenul de contestatie curge de la expirarea a 30 de zile de la data introducerii cererii. Introducerea contestatiei nu suspenda obligatia sponsorului de virare la bugetul de stat ori, dupa caz, la bugetele locale a sumelor datorate cu titlu de impozit sau taxe vamale. Contestatiile adresate administratiilor financiare sunt supuse unei taxe de timbru de 2%, calculata la valoarea sumei contestate, dar nu mai putin de 1.000 lei. In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea sumei contestate. Art. 13. - Contestatia se solutioneaza prin decizia motivata a directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat si se comunica partilor interesate.

3. Legislatie relevanta pentru ONG-uri. Codul Fiscal


Codul Fiscal - adoptat prin Legea 571/ 22.12.2003 si modificat ulterior printr-un lung sir de acte normative aflat in vigoare la data publicarii acestui ghid http://www.dsclex.ro/coduri/cod_fiscal_1.htm (feb. 2007), este principalul act normativ reglementand cadrul legal al taxelor si impozitelor. Iata in cele ce urmeaza cateva din reglementarile relevante pentru organizatiile neguvernamentale: 1. Posibilitatea contribuabililor persoane fizice de a dispune de o suma in limita a 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru sustinerea entitatilor nonprofit. Prevazuta la art. 84 alin. (2), aceasta reglementare acorda contribuabililor persoane fizice posibilitatea de a redirectiona pana la 2% din impozitul pe venitul anual
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia", Bucuresti, tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80, email contact@altermedia.ro, OP 1 - CP 705, www.altermedia.ro

catre ONG-uri. Prevederea 2% face obiectul unui ghid separat pe care il puteti gasi la www.altermedia.ro/doilasuta 2. Deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor de sponsorizare si mecenat, in cazul persoanelor fizice ce obtin venituri din activitati independente. Art 48, alin (5) prevede deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, in limita a 5% din baza de calcul, in cazul venitului net calculat pe baza contabilitatii in partida simpla. Nota: veniturile din drepturile de autor si drepturile de proprietate intelectuala nu se calculeaza pe baza contabilitatii in partida simpla. 3. Deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor de sponsorizare si mecenat, in cazul societatilor comerciale. Potrivit art. 21, alin. (4) lit. p, firmele care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat pot deduce sumele respective din impozitul pe profit, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a. se incadreaza in limita de 3 din cifra de afaceri si b. nu depasesc 20% din impozitul pe profit datorat. ATENTIE: Aceste prevederi din Codul Fiscal anuleaza orice prevederi contrare din Legea nr. 32/1994 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea sponsorizarii!

4. Contractul de sponsorizare
Sponsorizarea se incheie in baza unui contract intre parti denumite sponsor si beneficiar. In contract se vor mentiona obligatoriu, conform Legii nr. 32/1994, obiectul contractului, valoarea contractului, durata contractului, termenele si obligatiile partilor. Mai jos va oferim un model de astfel de contract de sponsorizare.

CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR. _____/_______ A. PARTILE CONTRACTANTE Intre: SC in .., cu ......................................................................., sediul inregistrata la 6

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia", Bucuresti, tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80, email contact@altermedia.ro, OP 1 - CP 705, www.altermedia.ro

Registrul Comertului sub nr. .., Cod Unic de Inregistrare ..........................., avand Cont IBAN .., deschis la , reprezentata prin ......................................., in calitate de ........................................., denumita in continuare Sponsor, si Asociatia/Fundatia .........................................................., cu sediul in ..............................................................................., CUI ............................................., inscrisa in Registrul special tinut de Judecatoria ................................ cu nr. ..../................., cont IBAN ............................................................., deschis la ......................................................., reprezentata prin ......................................................., in calitate de ..........................................., denumita in continuare Beneficiar, In conformitate cu prevederile legislatiei romanesti, privind sponsorizarea, stipulate in Legea nr. 32/1994 (modificata, completata si aprobata prin Ordonanta Guvernului Nr. 36/1998, respectiv prin Legea nr. 204/2001), precum si cu prevederile Legii 571/2003 cu modificarile la zi (Codul Fiscal in vigoare la data prezenta) se incheie urmatorul contract: B. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului il constituie sponsorizarea Beneficiarului cu suma de . RON. Suma va fi utilizata pentru .. .. C. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract de sponsorizare perioada .................................................... D. OBLIGATIILE PARTILOR 1. Obligatiile Beneficiarului 1.1 Beneficiarul se angajeaza sa foloseasca suma de bani sponsorizata in scopul mentionat la obiectul contractului.
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia", Bucuresti, tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80, email contact@altermedia.ro, OP 1 - CP 705, www.altermedia.ro

se

incheie

pe

1.2 Beneficiarul se angajeaza sa faca public numele Sponsorului. 1.3 Beneficiarul va prezenta sponsorului un Raport de activitate si/sau documente justificative referitoare la activitatea sponsorizata, in termen de 30 de zile de la utilizarea fondurilor ce fac obiectul sponsorizarii. 2. Obligatiile Sponsorului 2.1 Sponsorul se obliga sa depuna in contul Beneficiarului suma de ..................... RON. E. FORTA MAJORA In caz de forta majora, partile pot conveni decalarea termenelor de indeplinire a obligatiilor contractuale. Invocarea "fortei majore" se face in scris in termen de sapte zile de la data inceperii evenimentelor sau imprejurarilor considerate drept "forta majora. G. LITIGII Eventualele litigii, ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi remise spre solutionare organelor competente din Romania. H. DISPOZITII FINALE 1. Prezentul contract nu poate fi modificat in perioada lui de valabilitate fara acordul ambelor parti. Orice modificare in acest sens se va consemna intr-un act aditional care devine parte integranta a contractului. 2. Daca termenul de onorare a obligatiilor ce rezida din prezentul contract nu este respectat de catre Sponsor, iar daca intarzierea depaseste 10 (zece) zile lucratoare, Beneficiarul poate rezilia unilateral acest contract. 3. In cazul in care Beneficiarul foloseste obiectul sponsorizarii in alte scopuri decat cele prevazute in acest contract, Sponsorul poate rezilia unilateral acest contract cu o notificare prealabila de 10 (zece) zile. In acest caz Beneficiarul se obliga sa restituie integral bunurile ce au facut obiectul sponsorizarii. 4. Daca una dintre parti solicita rezilierea contractului, in alte conditii decat cele prevazute la alineatele 2 sau 3 din acest capitol, acestea
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia", Bucuresti, tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80, email contact@altermedia.ro, OP 1 - CP 705, www.altermedia.ro

trebuie sa isi faca cunoscuta intentia, in scris, cu 30 (treizeci) de zile inainte de termenul la care doreste incetarea relatiilor contractuale. Prevederile contractuale sunt obligatorii pentru ambele parti si in cadrul perioadei de preaviz de 30 de zile. 5. Prezentul contract a fost intocmit in doua exemplare originale cu valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
Asociatia/Fundatia................................... .

SPONSOR
SC

5. Cateva sfaturi posibil utile


1. Acordati atentie sponsorizarii. Sponsorizarea este unul din mijloacele cele mai importante de finantare pentru ONG-uri si trebuie sa intereseze in cel mai inalt grad organizatia voastra, daca aceasta doreste sa aiba fonduri pentru a desfasura activitate (fara a neglija alte modalitati de finantare). 2. Incepeti din timp procedurile de aplicare pentru sponsorizari. Asigurati-va in acest fel ca aveti destul timp la dispozitie pentru pregatirea campaniei/evenimentului. 3. Scrieti clar si concis propunerea de sponsorizare. Mentionati amanunte despre organizatie si nu uitati sa adaugati CV-ul persoanei care conduce organizatia/proiectul. 4. Daca ajungeti in discutii cu potentialii sponsori, accentuati avantajele pe care le-ar avea acestia: facilitati fiscale si castig de imagine. Relatia cu sponsorii trebuie tratata dupa cutumele relatiilor publice. Prezentati clar potentialului sponsor facilitatile ce ii sunt acordate prin lege, ca si castigul de imagine. Implicarea in viata cetatii este intotdeauna o dovada de seriozitate in mediul de afaceri. Explicati sponsorului ca ii puteti deveni in mod indirect agent publicitar in fata partenerilor. 5. Respectati-va obligatiile. La termenul stabilit in contract, trimiteti (prin posta sau fax, asigurandu-va ca ajung, nu prin email) un raport privind utilizarea banilor/bunurilor primite. In nici un caz nu utilizati banii sau bunurile pentru alte scopuri decat cele mentionate in contract. Nici un sponsor nu va fi fericit sa afle ca, in loc sa organizati o
Ghid realizat de Asociatia "Altermedia", Bucuresti, tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80, email contact@altermedia.ro, OP 1 - CP 705, www.altermedia.ro

serbare pentru copii defavorizati, ati mobilat sediul asociatiei si v-ati cumparat telefoane mobile ultimul racnet. Puteti totusi sa cheltuiti o mica parte pentru onorarii de contabilitate sau comisioane bancare, insa numai cu acordul sponsorului. 6. Mentineti relatiile castigate. Nu ii intoarceti spatele generosului vostru partener, daca mai doriti sa colaborati si alta data. Trimiteti-i directorului general sau directorului de dezvoltare/resurse umane o scrisoare personalizata de multumire, la primirea banilor/bunurilor si dupa consumarea contractului de sponsorizare. Daca actiunea ce face obiectul contractului se deruleaza pe un interval mai lung de timp, tineti-va partenerul la curent, periodic, cu desfasurarea proiectului, cu evolutia acestuia. Este mult mai usor sa faceti un sponsor multumit sa-si repete gestul, decat sa gasiti unul nou. 7. Respectati regulile companiilor mari. Companiile mari, in special multinationalele, au politici proprii pentru sponsorizari. Interesati-va de acestea inainte de a ataca sponsorul respectiv. Vezi spre exemplu procedurile Holcim Romania, http://www.holcim.ro/gc/RO/uploads/1FAQ_ro.pdf Nota: Pentru firmele medii si mari termenul de responsabilitate sociala incepe sa insemne tot mai mult chiar si in Romania, tara cu o cultura civica inca scazuta. Incercati sa folositi aceasta in avantajul vostru. Amanunte despre conceptul de responsabilitate sociala gasiti pe larg in resursa online www.responsabilitatesociala.ro

6. Raspunsuri la cateva intrebari frecvente


1. Intrebare: Reprezint o societate comerciala si am vrea sa facem o sponsorizare. Cum se inregistreaza aceasta in evidentele contabile si cum este afectat calculul impozitului pe profit? Inregistrarea in contabilitate a valorii sponsorizarii, asa cum este trecuta aceasta in contractul de sponsorizare, se face astfel: 6582 = 5121/5311 pentru sponsorizare in bani, sau 6582 = 3xx pentru sponsorizare in bunuri. Trimestrial, la calculul impozitului pe profit, aceasta cheltuiala este considerata nedeductibila, insa suma respectiva se deduce din impozit, in limita a 3 din cifra de afaceri si a 20% din impozitul pe profit. Rezulta astfel valoarea impozitului pe profit ce se inregistreaza in contabilitate si se declara in Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat. Marcarea deducerilor se face extracontabil, prin inscrierea acestora in registrul de evidenta fiscala. 2. Intrebare: Cum se trateaza din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata o sponsorizare in bunuri? Bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare nu sunt considerate livrari de bunuri, daca se incadreaza in limita a 3 din cifra de afaceri. Pentru acestea nu se

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia", Bucuresti, tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80, email contact@altermedia.ro, OP 1 - CP 705, www.altermedia.ro

10

intocmeste factura fiscala si nu se colecteaza taxa pe valoarea adaugata. (Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste limite, sponsorizarile in bani.) Depasirea limitelor de mai sus constituie livrare de bunuri si se colecteaza taxa pe valoarea adaugata aferenta depasirii. Taxa se include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru perioada fiscala in care contribuabilii au depus situatiile financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere al acestora. 3. Intrebare: Se poate efectua o sponsorizare intre doua persoane juridice fara scop patrimonial? Da, o asociatie/fundatie poate sponsoriza o alta. 4. Intrebare: Am o societate comerciala si doresc sa infiintez sub controlul acesteia o asociatie/fundatie umanitara. Poate aceasta din urma organizatie sa beneficieze de sponsorizare din partea societatii comerciale? Da, insa in acest caz, conform art. 6 din Legea sponsorizarii, societatea comerciala nu poate beneficia de facilitatile fiscale prevazute de lege.

Ghid realizat de Asociatia "Altermedia", Bucuresti, tel. 0722.190.685 / fax. 031 815.27.80, email contact@altermedia.ro, OP 1 - CP 705, www.altermedia.ro

11